Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)gyedülálló, hanem bonyolult kapcsolatban van.
· A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak:

3

anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. „köd előtte köd utána". a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. különleges szóösszetételeivel. „köddé vált. Találós kérdés „Kocsit. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. kifejező mozzanatokra. 4 . A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. hintót. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek.ló. A közös mondókázással. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. 1. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. bemutatás. A gyermekek élmény. Anyanyelvi nevelés. ekét húzok. szólásokban. A vers ritmusának. példaértékű magatartásformák elősegítése. mozgásképzetet keltő igéivel. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. stb.A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. a helyes artikulációra. Esztétikai nevelés A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. nádak erek". A vers hangutánzó szavaival. 3. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. paci . A szép iránti fogékonyság felébresztése. A találós kérdésekben. 5. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. zenei hatású kifejezőeszközökkel. szemléltetés. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. képzeletének fejlesztése. beszéd.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. 2. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. emlékképek és képzetek előhívása. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. 4. magyarázat. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. összefüggésekre figyel fel. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. rajzlapok. könyvek. érzékletes nyelvi formákra. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. humoros elemek érzékeltetése. színes papírok. szalag. emlékezetének. ködbe vész"./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek.

5 . hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. kettő. Pl. Mi siklik. az átélt tapasztalatokra. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. négy.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. 3 II 3 b Fülbemászó. játékos zenei ritmus. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. Csing-ling-ling száncsengő. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. kettő. kettő. kedves Pajtás. /Folyamatos értékelés. Beszélgetés a tél örömeiről. a folyamatos páros rímek békéje. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. kedves Pajtás. mozgásról. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. négy. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. a témavariálás játéka. Hangutánzásról. Az állatot. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. Száncsengő csing-ling-ling. gyorsítás-lassítás. három. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. összefűzése. Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. Egy.zene: Mozart: Téli utazás. A megfejtő lesz a következő kérdező.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. négy. dicséret. lágy hangzásúak. kedves Pajtás. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. gondozási feladatok Ének . valamint a tevékenységvágyra építünk.Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. A tartalom feldolgozásának várható menete I. figyelmére. háromszor. három. mikrocsoportos. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. három. a beszédtempó variálása. előadástechnikai. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. sejtelmes hangszín. vágtat.

Csönd zsákból hangot lop. didereg a száraz levél. mindenki új tavaszra vár. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. Ferkó. a hangerő csökkentése. párban. Fut-szalad a Pejkó-pejló. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. siklást érzékeltető ritmus. hogy fékezd meg a Pejkót. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. biztatás/ • Kiscsoportban. /Folyamatos értékelés. Tél öblén távol ring. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. fejleszési lehetőségekhez: Pl: 6 . komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai..Tél öblén halkan ring. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 e f f II. csúszik az út és fut a szán. III. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója.. dicséret. Az új vers hangulatához kapcsolható. A tél jelének elkészítése. IV. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. Nyolc patkó kop-kop-kop. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. A közelgő képsor távolodóra vált. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. békéje Lebegő. az egyes távolodó szán. Szétmálló hangerdő 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e Csing-ling-ling száncsengő. A további szabad játéktevékenység biztosítása./ A hangfestő. ne borítsa föl a Ferkót. fő a fejed Peti. Száncsengő csing-ling-ling.

szikrázik a szép hó.Trapp .Ta .ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp .Ta . /Jelenlévő múlt.Ló .ling . lovam trappolgat. apró ajándékok.Trapp .Tó T on-L o-T a-T óTon-Lo-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . üdvözlőlap. Planétás K. Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Ta Ton .Trepp .láng . hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.láng az uccán csilingel a rakott szán. dekoráció.Trapp Ton .Ló .Ló . ünnepi szokások.Trepp . 1997. Csing . Hegyen-völgyön-alagúton.láng az uccán csilingel a rakott szán.  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ Csing — láng — ling . kocog vele két ló.Trapp Ton-Lo-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp.Ló .Tó – Ton .Ta . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. szabályosan ismétlődő.Tó Ton . nem tévedünk el az úton. Móra Kiadó.Trapp Ton . lovam trappolgat. lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .Ta . Bp. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok. lépegető. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Ló .Ta – Ta Trepp . /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. 1975./  7 .

Tervezetminta II. hanglejtés. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. "nyelvi arckép" stb.) és az indulatszóknak nyomatékos. érdeklődni. a közösségi érzés fejlesztése. a mesében rejlő szóképek. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás.) változatos használatával. csodálkozó. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. ideje: bármikor. 3. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. megbecsülésre. haj. no.és szövegfonetikai eszközök. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. szóhalmozás. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. hát. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. istenem stb. változatos alkalmazásával).  a közös mesehallgatással. gondos kiejtésével.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám.). sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. 4. részletezés.hatalmú.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. családi fényképek 8 . 2.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. beszédtempó stb. türelemre nevelés. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. hangfekvés. bemutatás. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. színes nyelvi fordulatok által.

a családban betöltött szerepekről. lágyan ejtem ki – választékosabb. s azok megoldási módjairól." II.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. archaikusabb. esztétikai sajátosságai 1. asszociációs játékok (mi savanyú. ízskála. furulyaszó). családi eseményekről. Az előadás módja 2. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. három országa. egyre nyomatékosabban. mesélni szeretnék. Helyes hanglejtése: emelkedő – 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. mesetarisznya elővétele. hallás. A felsőfok érzékelteti a fokozást.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. hang-íz összekapcsolása).  Bejelentés: "Gyerekek. a konfliktushelyzetekről. mint a „lányom”. körmese (édes mese). változó hangszínnel adom elő.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. Tagoltan és kedvesen. testvérekről.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. nyomatékos tagolással. szinesztéziás játékok (pl. keserű? stb. beszélgetés a családtagokról. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. édes. ízlelés játékai (ld. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. mesepárnák elhelyezése. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. tapintás. szín-íz.

Lassú beszédtempóban. „eltelt volt” 5. tagolt kifejezés. fontos az „r” hallható pörgetése. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . elkülönítetten.ereszkedő dallamvonal. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése.szomorú. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. a kérdőszó főhangsúlyos. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. archaikus alak. kényszert fejez ki. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. 10 .: az embert). amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Emelkedő – eső hanglejtéssel. durva felszólítást. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. Összetett múlt idő. 4. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. Elavult szószerkezet – nyomatékos. Hangulatfestő elem. lemondó.

Nyomatékos archaikus alak. bájt fejez ki. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz. az ijedtség állapotát halkabb hangerővel. „esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…” „egy szó nem sok. Az első szótagok főhangsúlyosak. Tréfás kérdés. Finom árnyalatú. Erősítés. sem. még. lassabb a beszédtempó. hogy. ijedtség. Készülődés a vendégségre 11 . ezzel a zeneiséget növelem. a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. halk hangerőt alkalmazok. Hármas gondolatritmus: sem. mert „kiszól” a mesélő. ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. de. annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. lassabb beszédtempóval érzékeltetem. akusztikus hatása könnyedséget. Szomorú hangulatot áraszt.„… meghúzódott az odúban…” A félelem. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában” Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki. de. a tagolást érzékeltetem. fokozás történik szóismétléssel. sem. még. még. Hirtelen meglepődés. zenei ritmusát fejezi ki „két hetet nem várt. a kötőszó „vagy” hangsúlyos. Az elemek összetartozását. de még egyet sem…” „azt gondolom” Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki. csodálkozás kifejezője. kötőszóismétléssel. a zöngés hangzókat játékosan ejtem. 7. Tartalmi. sem.

Ereszkedő dallamvonalú. a tisztelet és közvetlenség kifejezése.lazító játék (zenehallgatás. jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak. hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki. A korfestés eszköze. 9. Az ellentét. Hangsúlyos. a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi. fokozott hangerőt igényel. Ikerszó. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos. hangulati árnyalatot mutat. 8. odvas fa szobra) . 12 . tagolt. Felkiáltást.érzékszervfejlesztő játékok . A gyermekek felé fordulok. milyen illatokat. örömteli állapotot fejez ki. tagoltan adom elő. tagolt. pattogó ritmusú. kibékülése. a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik. hangulata sajátos. színeket. érzelmi. más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Sótalan-sótlan. képszerűségre törekvő előadással történik. A király és a királykisasszony találkozása. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): .„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve” A minőségjelző nyomatékos ejtése. Érzelmi állapota. feszültségfeloldás. istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. fokozást fejez ki. a kettőzés hangsúlyos.asszociációs játék (szólánc) . Mozzanatos ige. mindkét tag hangsúlyos. megformálása egyedi. hangsúlyos ejtéssel. királylány.szoborjáték (király. erdő.

Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő. formájában." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is. gyönyörködés a virágok színében. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye. és záró formula. ha netán nem tudná valaki". ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-. nincs annál csúnyább. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. mondhatom nektek. amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2.Tervezetminta III. (Dr. mini amikor a virágok veszekednek. lett érre riadalom. ki tett itt igazságot. árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten. a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát. Virágszeműnek nevezik. kedvenc virág választása indoklással." „Hát.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na. zenebona." „senki szemének nem válna szégyenére. Fejlesztési feladatok: 1." „Gondolhatjátok. képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Ismerkedés színekkel." ' 13 . ha rá hasonlítana.

így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. hanem viselkedést. mint te! Olyan. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. az esztétikait. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. . hogy a szín nem csali színélmény lehet. erősítem nyomatékkal azért. Anyanyelvi nevelési feladat: a) A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. tulajdonságot is jelölhet. hogy . a belső kép kidolgozásában. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . a nagyobbakat segíti az elaborálásban. élményt is: ez jelent nekik. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. mozzanatos igék . Varga Julcsa szeme olyan.mondja a Fürtös Gyöngyike. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. A történet központi./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. rikoltozott) szavak és cselekvő./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. mint én.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. megemelésével. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. képekre tagolom a történetet. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. a formalizáltat. átélhetővé. virág nevek./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak.

a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. hogyan lehet elképzelt helyzetek. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra.. viselkedés. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus . A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. képességeivel. szín = hangulat.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. hogy pl. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. mások számára is élményszerűen megformálni. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. gondolkodás működését . 15 . Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) b) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése A tagolt. események szereplőkhöz.

értékelés. dobozka. Kivágott keménypapírlapok. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. teás. mintás brokát.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya.). barnás kordok. tárgyak formai különbségének megfigyelése. ollók. megnevezés. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. összehasonlítás színek megfigyelése. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. bemutatás. színkomponálás. ragasztók. gyógyszeres. stb. ellenőrzés 16 . kismintás kartonok. megfigyeltetés. eligazítás.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. szövetek. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. lábak/. zsákszövet. mi díszíti-melegíti a lakást. lábak). beszélgetés. vágás. háromféle méretben körülbelül (gyufás. részletek megfigyelése (fiók. mai bútorokra-lámpákra. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . s néhány szemléletes példa arról. magyarázat. a tapasztalatok megfogalmazása. mint téma) – „függönyök. négyzetekre. bársony maradékok). milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. szőnyegek. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. kisebbnagyobb téglalapokra. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. ezek színessé. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. polc. csíkok /támlák. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. egy „gazdag emberé”. buzdítás. fogantyú. párnák”.

17 .

a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. bíztatás. különböző színek felismerése.Nevelési célok. létrehozása a színek és anyagminőségek. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. stb. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. ötletek maga a berendezés elképzelése. a bútorformák együttes hatása. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. asztal. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. megfelelő ülés. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 18 . kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. kicsiktől ez nem „elvárás”. ágy. a választott textilanyag színe. lóca. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé.

a szegény lány. de javasolhatunk is. itt már előkészítettem a színpadokat. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. mennyi asztal stb. színesebb. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. stb. a másik egy díszesebb. amit először majd megmutatok nekik. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. Nézzétek.a felhasznált dobozkák. fő. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). nem csupa szegényes bútort. stb.fajták • anyanyelv. az asztalkák mögött állva. melyek egy-egy bútort mutatnak. 19 . de még üresek. hogy lássák a példákat. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. bíró. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). ha nehezebben megy még nekik. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. megfelelő könyvekből lefotózott. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. csoportosítás képeslapokkal (pl. . hosszabb.”asztali bábjáték”történik majd. Melyik lehet a parasztházikóban. bábozni.) Ún.) „Beszéltünk már arról. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). formákat. Készítsünk bútorokat a szobába. amiben mindent magunk készítünk el. rövidebb) számosság (mennyi szék. újságokból kivett képek). készül el végül) bútorformákban négyzet. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban.. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. Nagyon érdekes bábszínház lesz. A tevékenység várható folyamata I. kibomló hajak rendezése. előttük pedig kis távolságban két asztalka. Most képválogatás. a gazdagabb lány viselkedéséről. legnagyobb. de ez mégis más lesz. múzeumi képeslapok. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. Énekelhetünk úgy is. kanapé fogalmáról. kézmosás.mostani világ különbségei) anyagnevek. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. nagyobb. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. képválogatás a gyerekekkel. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. beszélgettünk a kocsislegény.

Gondozási feladatok. bíztatás. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. Akkor lesz jó az ötlet. akkor igyekszünk közös erővel.. hogy szoba legyen. Az „asztalhoz” javasolhatom. kanapét. de ha valaki lábakat képzel hozzá. kérdezem. vagy kerek asztalt –. stb. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt.) Bemutatom. cifrább lány szobájához. ügyesebbeknek javasolhatom. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. ládát. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. s azt is. de ez sem baj. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. a hátához ragasztjuk majd a támlát. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. melyek már a közelben vannak. Ezután összeragasztom a két részt. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. lapos kosarakban. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. Nagyobbaknak. „Találjátok ki. feladat megértetése Megbeszéljük. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. vagy hajtjuk át a másik oldalra. vagy kucorodva. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. hogy jól simítsák rá az anyagot). hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még.Könnyen előfordulhat. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. Először egy „támlát” veszek ki. és melyikből a gazdagabb. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. Mielőtt kivennék belőlük. papírformákat. beragasztózom. Mutatom. főleg a szegény lány szobája esetén. énekelhetünk is. odaadom. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. lehet cserélgetni. Azt is megmutatom. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. de hangsúlyozom. többször is el lehet majd játszani. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. összehasonlítjuk a méreteket.) Aki elkészült. beszélgetés. Célkitűzés. hogy minden oldalát fedjék be. lócát. rá a textilt. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. Folyamatosan motiválok (dicséret. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. Megmutatom a skatulyákat. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. széket. Néhány kérdést felteszek. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. de más játékhoz használható. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. csak az alját és a hátát nem. hogy a textilcsíkokat. 20 . a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. hogy többen majd letérdelve. Felidézzük. lóca. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani.

ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. a kisebbek pl. sík díszleten munkálkodnak festéssel. kitartásának. esetleg mégis belső tér. egy tevékenység alkalmával. mint bábszínházat. a nagyobbak. akihez kedve van. egy hagyományosabb megoldásban. színpadra helyezett „díszletekben”.falat is mutatva ha igénylik/. szegényesebb házikó. kipróbálhatja akinek kedve van. Vagy. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. 21 .vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. lelkesültségének stb. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb.III. ragasztással /díszesebb ház. rendrakás (zenehallgatás). Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. bemutatják a játékot. s pl.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . Gyönyörködés a már összeálló. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. néhány sík bútorral jelezve.. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. takarásos paravános játékhoz. s készítik el. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. a csoport egyéniségeinek.

Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. oktatói szándékkal készült. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 22 . A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. viaszolás. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. kézművesség. A foglalkozás helye: 1038 Bp. fonás. tárgyalakítás. Ezekhez. díszítés. ragasztás. egymásra épülő technikája. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. építés. stb. szövés. ezek részletes leírása. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. színkeveréssel. és minden feladat több technikával kivitelezhető. nyomtatás. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13.). vágás. technikai fogása. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több.Tervezetminta II. ● Új dal tanulás. ezeken belül: ábrázolás. azaz a körívre. Egy témára számos manuális feladat készíthető. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. amely az ünnepekhez. amely egy évet ölel át. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. egymásból következnek. mintázás. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran.

Komponáló készség fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Színérzék fejlesztése Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Mindenkinél Kitartásra nevelés Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. javítás. ecset. festék.hogyan alkalmazzuk azokat.: papír. Fogyó eszközök. magok. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. közös tevékenység. Helyes eszköztartás. elbeszélés. kiemelt támogatása.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. pl. stb. stb. értékelés. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. rendszerező. stb. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. árnyalatok keverése megadott színekből. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. ismétlő. bemutatás. gyakorló.: olló. textília. magyarázat. megfigyeltetés. Az egyéni ötletek és megoldások. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. alkalmazó. agyag. sajátos hangulatok. pl. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. viaszos vászon. ellenőrzés. közös munkával. szemléltetés. szirmok. kombinált. 23 . Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Az őszi színpaletta megismerése. gyakorlás.

piros. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. kavicsok. aranyló sárga. stb. levelek.: termések. kék. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. összegyűjtése. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. kagylóhéjak és csigák. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása.Otthonról hozott eszközök ● A/3-as félfamentes rajzlap. vékony és vastag ecsetek. tempera: sárga. ● a toleráns közös munka. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. szárított virágok és szirmok. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. páros.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. karakter jegyeik összegyűjtése. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. ● a fa vizuális képének megjelenítése. alternatív Integráció más területekkel: pl. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. jelen esetben pl. szárított gyümölcsök. fakérgek. KIDOLGOZÁS . ● az egyéni megoldások kiemelése. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. a demonstrációs tárgy elkészítése.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” 24 . további feladatok. A/1-es műszaki karton.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. egyénre szabott.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. mikrocsoportos. nyomdázó szivacs. ● Zenei nevelés: „Erdő. a látott fák megnevezése.

levelek és termések vizsgálata. főleg. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. meseillusztráció stb.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. ● Mesélés II. és közben. ● Hosszúhaj összefogása. „Gyertek. elhelyezése.. bújjunk össze. mit mesél az öreg tölgy!” ● Beszélgetéskezdeményezés. mint az erdőben a fák. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. paraván stb. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. a manuális munka területének kialakítása. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. körbe-körbe fákat festünk rá. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz.. belebújik a festőköténybe. és hallgassuk meg. gyere gyorsan. de nézzétek. ● A gyerekek folyamatos fogadása. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: ● Szervezés: asztalok. aki jön velem kerekerdőt festeni. a kiserdőben milyen színben 25 Énekeljük el az –Erdő. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek.I. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. ● A szükséges anyagok kikészítése. műalkotás.. élmények felidézése. már vártunk! Teli a pocak?” . aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na.” „Szép jó reggelt.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. és ezt hogy hívják?. Hatalmasak lesznek. szőnyeg. Simítsátok csak meg!” „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. ● Ruhaujjak ellenőrzése. Emlékeztek. Anyageszközismeretre lehetőség. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. erdő de magas a tetejenépdalt.

A munkaeszközök kiosztása. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű; nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es; nagyoknak vegyesen vékony és vastag

pompáztak a fák? Sárga, narancs, rozsda, vörös , okker, barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni, és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron, a kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön.”

„Jól keverjük, úgy! Ebbe még rakhatunk egy ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat;pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak, most először nagyokkal közös színkeverés. bevizezzük, belekavargatunk a festékbe, és már lehet is festeni, a hegyével finom vékony A demonstrációs tárgy közös megnézegetése vonallal, az oldalával a törzset, a nagy felületeket.” (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) „Micsoda jól megfigyelted…, pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok, holnap költöztetünk az erdőbe harkályt, mókust, ● A szakmai fogások gyakorlatban történő nyulakat..” bemutatása. ●Javítás, korrigálás. Motiválás ● Kiemelés, dicséret, bíztatás, megerősítés, folyamatos ötletadás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló, őszinte, de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban, eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! „Jókor érkeztél, ez a rész téged vár, pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös, így, már jöhetsz is!!”

● Utánzással követhetik, másolhatják a mi munkatevékenységünket, evvel „kézmintát” adhatunk, de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti, ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű, sűrű lombos, susogós. De már nem fér több fa bele. Hű milyen ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. szerencse, hoztam egy tartalék óriási papírt. Fessük meg a kerekerdőnket éjszaka is! 26

● Az későn érkezők fogadása, és munkába invitálása.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek, formák, irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, és játékos együtt folytatásával. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák, ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ● Legyen tartalék feladatunk, vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok, két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása, ● biztonságos helyre rakása, ● megvitatással értékelés. A művek további élete:● folytatás, ● kiállítás, ● ajándék, ● játék stb. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na, most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek, futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk, de előtte 27 Gyertek hozzám, megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák, ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak, hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk, kivágjuk őket, és beköltöztetjük .az erdőinkbe.

még kimossa mindenki a saját ecsetét.”

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot, ettől el lehet térni, de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. A jó tervezet rugalmas, kreatív, helyet ad az egyéni ötleteknek, stílusnak és gondolatoknak. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját, makettjét csatolni kell! Javaslom, hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget, munkafogásokat, technikákat, időtartamot, a születő ötleteketvariációkat; hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek.

28

a „Tekereg a szél…” dallamilag. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. stb. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. Általános . ill.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). Madarak voltunk…ÉNÓ-46. helyes tartás.. az énekes beszédre biztatás. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. kangyal… ÉNÓ-4. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról).. Duda megnyikkan…ZH-153. a társadalmi szokások megismerése. stb. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. Szita. dallam komponálása mondókához.az Alapprogram szerinti . a 29 . a hangképzés. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. légzéstechnika. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. járul hozzá. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. az óvónő és gyermek kapcsolat. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. szita szolgáló…ÉNÓ-135. a baráti érzések. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. stb. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. dalokhoz.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi.

és megpróbál minél több gyermeket bevonni. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. stb. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). Kezdő szakasz 1. a zenei másság elfogadása járul hozzá. Kör. • Építő játékban . • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. Szervezési feladatok.„óvónői ajánlásra”. a gátlások feloldása. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). . ellenőrizze és dicsérje az óvónő. légző gyakorlattal (lufi-fújás. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. kör… stb. hangszerek.). szita szolgáló…” dal.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. környező világ megismerése. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín.reggeliztetés .) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. ahová a szél elől érdemes bebújni. A cél. auditív eszközök (lejátszó. • Memória-játékban vagy mesekönyvek.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. bábok. ritmikus szótagolás). Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. A tevékenység előzménye: . 30 . egyéni. Könnyebb a szervezés. páros. Megjegyzés: az egész fogadás . hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. magyarázat. tollpihe levegőben tartása. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés.olyan kuckó készítése. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka.) . csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. ahogy a lepkét a virágkehely.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket. stb.

dagasztás. felismertetése találós kérdéssel (pl. hogy a kérdező asszony magasabban. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) 31 . óvónői ének is. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. melyik mondókában van nyolc dob. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. csoportos és egyéni szövegmondással. de a „nagyokra is ráfér”. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy oktávnyi.) 4. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. C’-C’’ .). amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. vidámabb-szomorúbb. ill. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. de. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. gyúrás. stb. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. vágás. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. hangszer. miközben a gyerekek tapssal. bátrabb kicsiknél 2. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. egy pikula. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. kenés. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl.különbséggel). a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. vékonyabb-vastagabb. hanem egy dal. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. stb.II. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. stb. 1. kirándulás képzeletbeli helyekre. a válaszoló mindig mélyebben énekel. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) • célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita.) • az előző játék folytatása úgy.). mondóka. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. stb. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. 4-szer. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. ill.

választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. ill. visszavezetés a játszóhelyekre. középmagasságon. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. stb. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. a korábban énekelt Gryllus-dalt. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer.) III. rövid klasszikus zenét. D”-C”. igény szerint • • • • • 6.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. természetről. virágról szóló népzenei anyagot.B’). ahogy mondjuk. kb. Befejező szakasz 1. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek 5. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. 32 . a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát.). Az új dal rögzítése. hogy úgy tapsoljuk.leengedett . 2. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. majd mélyen. amit a gyerekek nyújtott . kígyózás az asztalok körül. hogy a 16od érték. stb.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. tekergés. ill. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni.

türelem.Tervezetminta II.o.o. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése./83. 6.sz./99. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése. bákom.o./124. dalos játék A tevékenység helye. berkenye 30.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49.sz.o. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 33 .o. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I. kitartás. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás.o.sz.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149.80./XL.o. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom./3.  Komatálat hoztam….sz. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.sz./ 99. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés.o.

) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. 34 . hoztam nektek színes papírokat. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése.halkabb-hangosabb megéreztetése. -Nézzétek. akadálymentesítés. hoztam nektek egy nagy lábost. „hívójel”. ellenőrzés. tegyük bele. Figyelek az egyenletes mozgásra. néha megkevergetünk. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. triangulum. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. A kezdeményezés módja. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. és borsófőzeléket készítünk. majd borsószemeket sodorgatunk. hogy helyes mintát adjak. mondókák során  hallásfejlesztés . magyarázat. kevergetjük. cintányér. -Megsózzuk. gyakorlás.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. ízesítjük. amit egy díszes tálban gyűjtünk. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3.A tervezett módszerek: bemutatás. Kezdő szakasz (kb. kóstolgatjuk. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. hogy megfőzhessük. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. és mindjárt készen is van. megpaprikázzuk. szellőztetés.) Zöld papírcsíkokat tépünk. szemléltetés. milyen sok borsószemet készítettünk. motivációs lehetőségek: 1. értékelés. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok.

és a jól ismert. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. munka szakasza (kb. hold fényes lánc… . ki válasszanak a második szakaszban. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. és ügyes a kiszámoló.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 35 . Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. vagy nagyon hangos lehetőség is. őket megkérem. majd közösen 2x. Felhívom a figyelmet a változatosságra. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. Hold. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. Megdicsérem azt. majd elmondom a játékmódját. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. tartsanak kaput. Amikor már csak két ököl marad. valaki ellopta! 2. 15-20 perc) 1. –Úgy teszek. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. Akinek kiesik a keze. illetve kérem erre a gyerekeket is. Tudják. hogy legyen nagyon halk. Differenciálás: Segítségadás.Kezdőhang: szó = A’ II. A következő játékhoz két gyerek kellene. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Ha sokan vagyunk. közösen kínáljuk. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. Finomat ettek. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. és arra. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. dicséret. majd a szőnyeg közepére helyezem. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. Ekkor én halkan. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. Hol vannak a répáim. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. Alkotó. mintha kimennék a kertbe répáért. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Ha már jól megy. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. 3. -Nekem kevés benne a répa. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. ha igénylik többször. illetve felajánlom.

Fordítva is. Figyelek arra. -Üljetek le. Közben a Komatálat hoztam….) Ha jól megy.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. Előveszem a hangszeres kosarat. 5. De ezt támogathatom dúdolással is. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. (Ne legyen zaj. és megkérek egy gyereket. cintányér. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. egyenletes lüktetéssel kísérve. de közben hangoztatjuk a mérőt. amíg újra nem adok jelt. magunkban is elmondjuk a mondókát. Ügyelek az esztétikusságra. akkor azt választom.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. ne kiabálva mondják. triangulum… Játék a hangszerekkel.kezdetű dalt énekelem ismét. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. Adaptivitás: Ha úgy érzem.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. . annak segítek. mert most zenekart fogunk alkotni.ismétlése közösen) 36 . Javítom a hangszerhasználati technikákat is. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. (Komatálat hoztam…. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. úgy. hogy mindenki lásson.vagy A Győri Györgynek…. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. arról is felismerhetik. a hangszerek hangja halkabb. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. a beszédhangunk legyen hangosabb. a pontos zenei megvalósításra.

. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre.) gitárkísérettel / furulyázva.. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. áhítatát biztosítom számukra. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. Befejező rész (kb. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. -Fiúk. majd énekelve. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. Halkan. 37 . -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez.III. Utána tartok egy kis hatásszünetet. -Aki szeretne. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. Figyelek arra. hogy miről szól. énekelni. aztán megtudjátok azt is. A zenehallgatás hangulatát. örültem.

akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. dió zörgésének különbségei). ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. mint egy sajátos tanulási egységnek. • jelzünk egymásnak. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. hiszen mindig van olyan gyermek. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. • a felnőtt együttműködő. kapálunk. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. mert velük sokféle programunk lesz. ültetünk akár egyenletesen. értékelésére. akár ritmus-kiemeléssel. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). témának a feldolgozásánál.Tervezetminta III. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. pl. aki a kedvenc játékát hozza magával. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). keressük egymást halkabban-hangosabban. Mackók A projektnek. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. amikor arra biztatjuk őket. gyomlálunk. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. amellyel elkezdi a mondókázást. hozzák be a számukra kedves mackót. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. Így kijelölhetünk egy olyan napot. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) 38 . • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak.

programtól függően kerülhetnek terítékre. hogy mikor és hányat ugrunk.-ben. stb. miközben a szép éneklésre. az óvó átélt. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is.. • 39 . • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. rövidebb mese. tapsolunk). A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. • pl. fejdíszről. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. ujjbotocskákkal. vers. leginkább az óvónői modellel. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. • egy témába vágó. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról.-ban. mackó-báb készítése. stb.. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. akár a saját mackók újra kézbevételével. bár még így is érdemes megbeszélni. versszakban. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. csukott szemmel sétálgató bocsokat. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. játékról. didergést utánzó mozdulatok a 4. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. ökölütögetéssel. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. • fejcsóváló. hogy maguk is megtanulják. ill. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. a kettős körben a nagyobb ugrások. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. stb. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. mézet kennek a szájukra. 5-ször).. az 1-2.a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot ismerünk. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. amelyre szülőket. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. mézescsupor agyagozása.

/ Addig rendezem a bútorokat. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Így lettek jó barátok. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. Tudjátok-e. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. anyaga 1. Feldolgozás módszere. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). dadus néni feltöröl. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. Foglalkozás feladatai. hideg téli estéken. sőt a nagymamátok sem élt még. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem.) A csoportszobát előkészítem. azon segítek. Együttműköd ő képesség fejlesztése b. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal.) A gyerekeket mosdóba és az -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd öltözőbe irányítom. amikor anyukátok.Szervezési feladatok: a. Ezeket a csapatokat falkának hívják. Id ő Motiváció megteremtés e. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. 10 szék. A falka vezetője a falkavezér. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. ezekből a farkasokból lett a kutya. 2 alagút. A többi asztalt. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. 40 . vezényszavak. tápláléklánc • mese. farkas falka. Motiválás. kutyásat. Csengő. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. mese. Szőnyeg maradhat. majd aki készen van. kiszellőztetünk. ill. Kommunikác iós kép. Nap és Hold. üljön le az öltözőben. A Dadus néni segítségét kérem. az ember megszelídítette a farkast. tápláléka.

próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. Amikor a Napot. kizárják a falkából. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. akkor a gyerekek mászással futkároznak a teremben. főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensú ly kialakítása. menjünk be a csoportszobába. kimászhattok a barlangból. kar. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. én pedig a falkavezér. 2.) „Nappal és éjszaka” játék: Amikor a Holdat mutatom fel. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. egyensúlyérz ék fejlesztése.Vérkeringés fokozása. akkor lefekszenek. hogy nincse valami veszély! Erre is nézzetek. Feküdjetek le a földre. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. Előkészítő gyakorlatok: a. hogy mit mutatok! -Sötétedik. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. titeket pedig farkasokká. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. nézzetek körül.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a terhelésre. Ti lesztek a farkas falka. aki úgy érzi nem fér el.és vállizom nyújtó gyakorlat: 1. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. Hát. vagyis az erdőbe! -Nappal van. vállizom nyújtó gyakorlat 41 . és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. Figyelem. Aki nem fogad szót. vállöv erősítés. neki engedelmeskedik a többi farkas. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. reagálás gyorsaság. (varázslat. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. menjen arrébb kis barátjától! b. és imitálják az alvást. és nem vadászhat együtt a többiekkel. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. kar. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). lábatokkal. mutatom.

mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban.Nagyon vigyázzatok.Mászás az asztalok alatt . mászás a felborított székek adta szűk átjárón . megállások. megesz minket vacsorára. FŐ RÉSZ Cél Feldolgozás módszere. hogy vadászni tudjatok.c.): (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. mennetek a sűrű.) . önfegyelem.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. az alagutakat. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. oldalára fordítva. ugyanígy a székeket. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. vállöv. Figyelem. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! Szervezési feladatok: . és térdemelés oldalra. anyaga Idő 6’ Vállöv izmainak erősítése.Ahhoz.szerek elhelyezése. mint mi a nyulat. a szikla alatt kell átmásznotok. (Átkelés akadálypályán. vezényszavak. utasítások Mászás gyakoroltatása . . vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. felborítva. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. sötét erdőn. egyensúlyérz ék fejlesztése. -kommuniká ciós képesség.Az ösvény veszélyes úton vezet. Foglalkozás feladatai. -Végre sikerült felkelni. mert ha felébred a medve. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. Közben leteszem leborítva a székeket. törzsizom erősítése. át kell különböző körülmények között. Kar. szakadékba zuhantok. együttműköd ő-képesség 42 . akadálypálya megépítése -Most már jól kinyújtóztunk.Mászás két oldalára borított asztal lapja között. .Mászás az alagútban .

Ha szükséges. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. . ha megemelitek a térdeteket.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . vigyázzatok. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . Téritájékozódóképesség.Mászás a felborított asztalok lábai között . A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . gyere. Udvarias viselkedés kialakítása.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. 5’ 43 . Has. vagy veszélyeztessétek. .fejlesztése.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozo dó képesség fejlesztés. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek.Látom. találtok erre. egyensúlyérz ék fejlesztése.Rajta. Udvariasak legyetek. láttok. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. hozd ide a többihez. alatta. vagy szóbeli. nehogy megszaggassa a bundátokat! . amerre csak akartok. másszatok le! át. Mindenki választhat magának útvonalat. hát karizom erősítés.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. tolerancia fejlesztés. arra mehettek át az erdőn. felette kell átmásznotok. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. Egymásra odafigyelés. újabb akadályok. azok alatt. mindenki megvan! .Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan -Mászás az álló asztalokra fel. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. és le -Itt egy újabb szikla. hadd számoljam meg a falkát. egymást nehogy zavarjátok.

„Víz” kiáltásra felülnek az aság. „Barlang” . így egyszer gyerekek lesztek.. Egyensúlyérzék fejlesztése. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha. vezényszavak. Egymásra odafigyelés. farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. Motiváció. reagálás gyorsaság fejlesztése. lábboltozat erősítése. 3’ bújjatok az asztalok alá! Amikor azt Foglalkozás befejezése: a. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás.Itt van a barlangunk.Minden farkas jól lakott? . fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. annyira.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.Keressétek meg a barlangotokat! .. . 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek.. kiáltásra bebújnak az asztal reagálásgyors alá. utasítások Idő 2’ Eszközök elpakolása középre . utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség a gyerekek. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. . jelre újból rendes futás. hogy a teremben körbe gyertek ide vacsorázni! Minden éhes tudjanak futni a gyerekek. alagutat összekötve a székekre. ….. anyaga Feldolgozás módszere.) A gyerekek munkájának 44 . asztalra! egyensúlyérz ék. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! Állóképesség fejlesztése.. székeket a falhoz.. lábboltozat erejének erősítése. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. Amikor azt kiáltom barlang. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. Figyelem.

amikor ülnek az asztalon.) A terem visszarendezése.. cseréljen trikót. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. Víz!. Aztán gyertek be. Utolsó Víznél. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe..stb...értékelése. akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok felém! Örülök.. kiáltom Víz. és mossa meg a kezét. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.. b. üljetek fel az asztalra! Közben pedig fussatok az asztalok körül. segítsetek visszarendezni a termet! S=29 ’ (32’) Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 45 . A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek.

mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. Kijelölöm az játékterületet. Ez itt a kert! Innen. Előkészítő gyakorlatok: a. vezényszavak. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. b. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. együttműködő képesség. téritájékozód Manókká varázsollak benneteket. (látjátok?) Azt. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják.. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. 2.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször.) Motiválás. Téritájékozó dás kép.Tervezetminta II. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. fejl. Négy kendőt készítek a nyakamba. fejl.) 1’ 5’ 5’ 46 . HVU: Egymásra ügyeljetek. anyaga 1. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtés e.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. hogy felébredt onnan tudjátok. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia.……. Reagálás gyorsaság fejl. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Feldolgozás módszere. nem tisztelik egymást. Le ne maradjatok. nehogy ütközzetek egymással. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. Együttműköd ő kép. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka.Szervezési feladatok: a. Reagálásgyor saság fejl. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.

3-4 1-2 + Lábizom erősítő. …. törzsizom nyújtó gyakorlat: A Manók.) Párosgyakorlatok: Kar-. ÍGY! A páratlan jobb tenyerük érjen össze majd manó kiálthatja. a találkozáskor jobb kezet. és rázzátok meg a társatok kezét.. aki most áll leguggol. majd szökdelve Amikor találkoztok. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. hogy „huncut legyen. választotok. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. akkor az. A cipődnek is van párja. hogy az : egy pár.tornáznak egyet.) A játék közben időt szentelek arra. Egyensúlyérz ék fejl. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. Így! …stb. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. Minek lehet még párja? (kesztyű.) Elég! Maradjon a kézfogásotok.) „Cica legyen akinek nincs Mindenki keressen gyorsan magának egy párja „játék variációja: „Huncut párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. aki guggol. +2 47 . Oldaliság fejl. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. Alkalmazkod ó képesség fejl. váll-.) Először futva. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. páratlan) erősítése Huncut Manó legyen. … jobb akinek nincs párja!” könyökük. akkor. Ha egyedül 3’ van valaki. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1.. és összebarátkoztak. azt mondjuk. és mutatom. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. hogy párja” hogyan kell igyekezni.. Nincs párja. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Ritmusérzék fejlesztés. majd mintha üdvözölnétek őt. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. akinek nincs párja! b. azt mondjuk ő páratlan. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. a jobb válluk. jobb kézzel fogjatok játszanak. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. hogy a pár. kézzel fogjanak kezet. és tevőlegesen segítem a fordulatot. én manó legyen akinek nincs is beállok a játékba.ó kép. zokni……) b. Testséma fejl. fejl. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensú lyt alakítom.jobb térdük… Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak Pár fogalmának erősítése. Lábboltozat erősítés.. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár.

húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között.Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok terpeszállásba! Hajlítsatok előre. vezényszavak. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. észrevette. buzdítom. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. Vérkeringés további fokozása. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. Figyelem. amikor halljátok. téritájékozod ó képesség. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. reagálás gyorsaság. . tolerancia fejlesztés. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. akkor mondom a további játékot. egyensúlyérz ék fejlesztés.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. és kellően erősek is vagytok. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom.) Igen ám. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. Most már nagyon jól tudtok 5’ együttműködni. ne rángassátok. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. a. utasítások Idő b. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak.) 6’ Felébredt a Macska.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 48 . Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást.) HVU: A párotokra Feldolgozás módszere. értékelem a gyerekeket. hogy felébredt a Macska (nyávogok). és nagyon őrködik. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. vigyázzatok egymásra. a kijelölt területre futnak. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot.

azzal suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első Boszorkány. ha jól megy már a 2’ játék. akit megfogott a Boszorkány (mutatom). nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Bevonulás az udvarról. Tessék. reagálás gyorsaság. hogy hozzák be a köteleket. Vérkeringés további fokozása. Feldolgozás módszere. A végén értékelem a mentéseket.nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Egymásra odafigyelés. ő a fogó. tolerancia fejlesztés. az azonnal Békává változik! ÍGY kell annak mennie.) Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon vigyáztatok egymásra. 49 . Idő utasítások (Elteszem a köteleket. anyaga Segítőkészség. figyelmesek voltak egymáshoz a játék (foglalkozás) során. Megkérem a gyerekeket. téritájékozod ó képesség. percenként fogót cserélek. vezényszavak. Foglalkozás feladatai. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. most viszont a segítségetekre. A gyerekek (Manók) egyénileg futhatnak tetszés szerinti irányban. lábizom erősítés. Eszközök elpakolása. alakítása: a. Békaügetésben (guggoló állásban szökdelve) halad előre. hogy milyen jók. Munkáraneve lés Értékelés. Szegény Manót vissza lehet változtatni. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. az Békává változik. aki ezután tovább menekülhet.) Terpeszfogó variáció: Boszorkányfogó: Egy gyermek a Boszorkány. mutatom az egyik gyermeken) és megsimogatjátok az arcocskáját! A Boszorkány kap egy varázskendőt. ugyanis az előző játékban ő maradt fogónak. A Manótársak arcának megsimogatásával menthetik meg társukat. itt a kendőd! HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. és felhívom a figyelmet arra. Figyelem. Lábboltozat erősítés. Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. egyensúlyérz ék fejlesztés.b. egymás iránti kedvesség kimutatásának képességének fejlesztése. szalagokat. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! S=30 ’ Tudatosítás. kedvességetekre lesz 8’ szükség! A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. Emelkedjetek lábujjra. Egyszerre több fogót is kijelölök. Akit megérint a kendőjével a Boszorkány. Szervezet és a kedélyállapot lecsillapítása.

a tanszék honlapján 50 .Tervezetminta III. (Vörös Vera) Ld.

távolodás. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. Az érzékelés. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 51 . Ismerkedés a tükörrel. mozdulatokkal. építéssel: távolság. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. hanem két-három részletben. matematika . forgás. csoportokra. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. megkülönböztetés. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). összehasonlítás. változás. állás és irány megfigyelése és utánzása. A szem-kéz koordináció fejlesztése. óvoda. tükörképpel. A testséma építés segítése. Egyéni. Kommunikációs képesség fejlesztése. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. A megfigyelés tudatosabbá tevése. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. azonosítás. fordulás. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. nap. mozgások és tükörképük: közeledés. hónap.. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. helyzet..MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. csoport. . helyzet.. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása.

egyforma bábuk. Előkészítem a tükröket és a forgókat. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon.) 2. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. egyforma babák. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. (Megfigyeltük. Mozgások nagytükör előtt. hogy van-e olyan kisgyerek. egyforma macik. a saját tükörkép figyelése. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. 2. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. képek. 3. lenne. fényes kiskakas c. mit csinálnál vele? Mi tükörképnek van nagy szerepe. és egyszerű építmények másolása. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. verses meséjét. ha valaki elkérné tőled. Építések. hogy 52 . A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. alkotások térben: dobozokból. amelyben a gyöngyöcskét. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. amiket a gyerekekkel készítettünk. faépítőkből szabadon.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. egyforma autók.

Janika? . – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. Mozgások a tükör előtt. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. nyak. hogy a vízben is lehet látni a egy sötét edénybe öntött vízben. orr.. mit gondolnál? Örülnél. játsszon vele? Kinek adnád oda? Van olyan ember. Mindenki menjen oda a párjához. hogy amikor te mutatod a válladat.. és mutassák. • • „Milyen hosszú a hajad!”. távolodás. annak adok egy-egy ötletet. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. akkor a tükörkép is közeledik. Panka? Hát neked. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. haj) megérintése. a tudatosítást az utánzás szolgálja.. fül. Testrészeik (fej. vagy szeretnéd. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. kar 2. vagy tőle távolodunk. amit a tükörben láthatnak. „Kata! Észrevetted. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket Láttad már. miközben a tükörképet nézik. váll. „Táncolni fogunk. pl. amikor tükörhöz közeledünk. közeledés. szem. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. de ez a térben 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. törzs. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. kar. comb. miközben csak a tükörképüket nézhetik. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. amilyen a tied.Beszélgetünk is róla.. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. Akinek szüksége van rá. száj. láb. tükörképedet? Nézzük meg! II. kéz. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. elemzés nélkül). illetve távolodik. 53 . „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó.

) Kicsit üljünk le. . hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a oldalával álljon a tükör felé:. mert ez ellentétes irányú mozgás. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. hogy ezt nem lehet megoldani. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. aztán szerepet cserélnek. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt.ellentétes irányú mozgás. Tárgy és tükörképe. oldalt-ugrás.) „Szeretném. Hagyom. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. ellenőrzés a két kar mozgásával. Zsuzsi áll a tükör előtt. hátralépés.. Szeretném. és testem tükörben. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. hogy ide képzeljük a tükröt. mozgások. Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. A szék tükörképét képzeljük el. irányok tudatosabb megfigyelése. így ellenőrzöm. mint ők. kézen fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért engedted a párodat másfelé kanyarodni? Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész Gabival együtt? . ha most egymás mellett menne szép lassan mindenki a párjával. ezért kiélezem a kérést: fölemelése.) 3.) Annak tudatosítása. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul.. ha átélnék a gyerekek. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). A helyzetek. Lássuk. hogy a tükörképpel együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. állások. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. hogy jól sikerülte. lassú fordulás. 54 4.

2 Ez után „tükörváros” építését építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör kezdeményezem. „tükör” elé. Az ellenőrzéshez egy és tükörbabák. házakat díszíteni a forgókkal. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. hogy jól van-e!” „Mi lenne. ülőpárnák 55 . Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel.A tükrözés gyakorlása. ha nem fáradtak el nagyon helyét leragasztott papírcsík jelzi. ha a székekkel meg más 5. „Ellenőrizd a két kezeddel. hogy gyakorolhassák a tükörkép Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák előállítását. amiket készítettetek! Vigyázzatok. szemmel 5.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. sikerült-e és várom. macik és tükörmacik is fürdőszoba-tükröt viszek. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. hogy annak is állítsák be a tükörképét. karmozgással. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek 5.) a gyerekek. nagyobb éljenek ebben a városban!” „Az utcákon tárgyaknál pedig a végigsimítást járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a szorgalmazom.

csoportokra. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható.. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. felismerjük. óvoda. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. 1.. egyéni. 2. csoport. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása.. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. 4. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. éljék át. mérőszám megállapítása. A megfigyelés tudatosabbá tevése. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. hónap. 5. melyik a könnyebb. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. nap. hogy a nehezebb felé billen a mérleg.matematika .. Egymás tevékenységének segítése. Funkciók szerint megosztott csoportos. 3. összehasonlítás. melyik a nehezebb. Kommunikációs képesség fejlesztése. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. játékba ágyazott. . A vásárlás szokásainak alakítása. és 56 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . feladatok) A külső világ tevékeny megismerése .Tervezet II.. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. mérés. viselkedési minták követése. fizetés.

korongok. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. A pénz használata. melyik a nehezebb. Kosarak. néhány olyan áru. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. piaci asztalon. (tárgyak számának megállapítása). (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. összemérés. a piac. Pénztárcák. guruló nagy labda megállításával. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 57 . pöttyözött korongok Piaci vásárlás. Számlálás egyesével: megszámlálás. nehezebb érzékelése két kézben. csokor virág). Kétoldalú piaci mérleg. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. Beszélgetés. Az áru kínálására alkalmas papírládák. melyik a könnyebb. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. Folyamatos ellenőrzés. Árcédulának való üres lapok. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. • a könnyebb. a piaci mérleg és használata. A gyűjtött. (szükség szerinti egyéni értékelés). Közös (páros). jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. leszámlálás. Gyakorlás. tojás. ceruza vagy filctoll. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. ellökéssel. mérés kétoldalú mérleggel. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). önellenőrzés.

segítsenek berendezni a piaci asztalt. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. hogy egyszerre ketten lehetnek. 58 . Az egységgel való mérés technikájának megismerése. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon.) II. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. c) Megválasztjuk a szerepeket. és eljátszom az első vevő szerepét: A matematikai tartalom vastag betűkkel. játszhat vele. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. 2. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. aztán cserélünk. 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. kérem.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. Emlékeztek-e arra. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. amely során kiderül. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. Akinek kedve van. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. b) Felvetem. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. akkor megbeszéljük. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. hogy még néhány eszközt pótolni kell. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). hogy játsszunk piacost. hogy tegyék külön ládákba. hogy nem tudunk mivel mérni. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek.

Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. szorgalmazom. Ha nem figyelnek fel a rossz fogalmazásra. korongokat adok neki is). a könnyebbet kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is kevesebb. hogy nem szoktuk lemérni. vagy összefüggésre kezdünk felfigyelni. 2. vagy kérem a tojás megmérését. ezt több. annak megtippelése előre. a tömeg leolvasása vehet magának. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). hogy a tojást nem szokták lemérni. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. A petrezselymet csomónként. azt szoktuk megmondani. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. annyit. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. akkor javaslom. hanem valahány darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! A kézbe vett tárgyak tömegének érzékelése. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel.Az egység megválasztása. 59 . benne az iskolai piros-kék korongokkal. Árcédulák készítése.) Amikor egy vásárló megkérdezi. hogy több (kevesebb) gesztenye egység egyensúlyozza ki. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. hogy jól gondoltuk-e. hogy az eladók írjanak árcédulákat. hogy hány darabot kérünk. ahány forintot mond az eladó. kiegyensúlyozás – Jó napot kívánok! Szeretnék almát megfelelő számú vadgesztenyével. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. akkor közlöm.) A tanácstalanság láttán közös gondolkozást javaslok. hogy a gyerekek igazítsanak ki. mérés után pedig megállapítjuk. hogy lényegesen nehezebb darabnál? Miből a nehezebb tárgyat több ugyanolyan gondolod. várva. (Ebben vásárolni! Abból a szép pirosból kérek egyet! Tessék lemérni. a virágot szálanként vagy csokronként kérjük. hogy milyen nehéz! szükség szerint segítséget adok. – Mit gondolsz. jó lenne azzal mérni. Arra az kérdezem egy lényegesen könnyebb. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie.

és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. 5-forintos. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. hogy mennyibe kerül. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. felnőtteknek. 3-forintos. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. 2-forintos. amelyekre rá van rajzolva. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. azt. 3. amit venni akarnak. össze. 60 . hogy mi mennyibe kerül. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. és fizethetnek. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. 8-forintos érmék. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. amennyibe kerül az áru.– Az eladók ki szokták írni az árakat.

szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. sorrend Játékba ágyazott. beszélgetés.. óvoda. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). Könyvek. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. bemutatás. nyíl.. az útvonalak megtervezésével. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.. szükség szerinti értékelés. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. kezdeményezett Egyéni. Az alkotó.Tervezet III. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. 61 . mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. csoport. jelzés alapján. Tájékozódás a síkon. asztalok. hónap. zöld és sárga). a probléma-megoldási képesség fejlesztése. felidézésével.értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva.. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. . … . bemutattatás. Problémaérzékelés. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. képek vonatokról. irányok követése közlés. gyakorlás. a jellel adott irányok követésével. ellenőrzés. kék. 4 db A4-es lap.

4 tó). lovarda/több ló. sorrendek megfigyelése. 4 kisautó. tó. 2. facsoport. 3.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. kirándulás 62 . Gyöngyfűzések. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). 4 vár. kisebb képek (4 ház. útvonalak megbeszélése. Nagy képek (vasútállomás/ház. 4 nagy csomagolópapír. Téri viszonyok tapasztaltatása. vár). mozgásos játék az udvaron. 4 ló. színes zsírkréta. Az óvoda és környezetének bejárása. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. Közlekedés. 4 facsoport. Babzsákok.

fut a sínen a kerék. b) Elmondom (ha ismerik. fekete az alagút. Zum. milyen utakon… 63 . később használandó eszközt is. fut a kocsi: patkó-dobogás. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. Jön a vonat. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. fut a vonat: zúgó robogás. zim. 2. A masina fut. nagy az út. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. Kikészítem a többi. megy a gép. Beszélgetünk arról. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. megy a gép. milyen a kocsi belseje. hogy ki utazott már vonaton. forog a kerék.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. zum. az ilyeneket ábrázoló képeket. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. nagy az út.

hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba.) Mindkettőt bemutatjuk. Újabb irányok bemutatása. a kétféle lehetséges irány felismertetése. Az állások összehasonlítása. hogy jól lássátok!” II. csak hátrafelé lépeget. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. hogy az ablak felé vagy a … felé. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is.c) Felvetem. Egy fejlettebb. mondhatják. irányítom. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. hogy öten. megkülönböztetése. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. (Mozgással. 3. Megbeszéljük. 4. mit csinálok. hogy arra lépeget. ahogyan a vonat székei állnak. az mikor ül menetirányban. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. akkor a vállát fogva mögéje állok. hogy aki a széken ül. mert csak egy kocsija van. hogy az elképzelt sín mentén halad. elmondom. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. hogy merre. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. több jó válasz „Mit gondoltok. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. Az irányok tudatosabb megfigyelése. a több lehetőség felismertetése.) Leszögezem. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. „Van kedvetek hozzá. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. Jel (nyíl) értelmezése. ebben a kocsiban? És 3?” 2. hogy nem fordul meg. megnevezése. Arra kérem a gyerekeket. hogy messziről figyeljék. 64 . hogy mit csinálok! Gyertek ide. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. de az is lehet. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. Beállok a széksor mögé. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. mi felé megy a vonat.

” zöld.leteszem a másik három (kék. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. hogy a színes kör a lap alján van. „Úgy helyezkedjetek el. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. Elmondom. hogy arra megyünk.) Választunk 4 kalauzt. mit választott!” magam is megmutatom. „ „Z. ill.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . Pl. aki látható nyilak színe segítheti a kisebbeket az utazni szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. De előbb megfigyeljük. Ha probléma adódik. Sorban. együtt keressük a megoldást. hogyan . aki segít ellenőrizni. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. ha már minden hely „Megvan-e a csomagod?” foglalt azon a kocsin. hogy jó helyre szálljunk!” „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba.közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. amerre a nyíl hegye mutat. hogy ne legyen hogy az utas jó kocsira ült-e. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. Megbeszéljük. hogy segítsetek” Helyezzünk el megfelelően a földre. a létszámtól függően 4 . hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” lássák az összes vonatot egyszerre. amire a jegy szól. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. amelyikbe az szól. Bemutatom. ha Minden utas előre. hogy „Álljatok ide mellém. sárga). azt szó nélkül javítom. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. székeket egymás mögött ezekben a kocsikban is! A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon „Válasszon kártyát magának mindenki. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. hogyan tartsuk a kártyát. hogy milyen egy beszállókártya. miért nem előttetek üres szék!” tudott leülni. mutasd meg. „Barnus. állnak. te Megfigyeljük. 65 .6) Elfoglalják a helyeket. irányok azonosításában. Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők közül.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. Ha egy kisgyerek csak amelyikbe a kártya szól!” ezt az összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy.. minden utazónak egyet. mit választ Barnus.

„Megérkeztünk a célunkhoz. Segítségüket kérem. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” egyszerre 2 gyerek. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. Mi itt maradunk. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. Marci. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. lépegető. erdő. akkor. úticélunk a vár.” tudjanak ülni köréjük a gyerekek. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. Nem kívánom magyarázni. a sorrend megfordítása Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek.választhatnak együtt egy másik jegyet. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. amit látnak. Állj fel! Honnan tudod. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. Tájékozódás a síkon. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. de bemutatunk Az érintett helyek nevét sorolhatja a közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. 6. megkérdezem. elmondom. és Marci megnevezi Tomit. de mondhatják mások is. véget ért az utazás. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. Juli. 5. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. hogy milyet érdemes. amit sorban indulva több helyet is. állomás. sorszámok. az menjen az utolsó helyére! 7. hogy miként amiket közben úgy rendezek el. elfáradásától végeznék el valamennyit. „Mondd el. hogy itt szálltunk le. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. aki közvetlenül mögötte ül. és kérhetjük őket. Liza. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. Indulhat meglátogatsz! (Pl.” Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. Megneveztetem. előre kinézve. Ági. 66 . Sorrendek. hogy később le folytatódik az utazás.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. Tomi. „Gyertek ide körém! Megmutatom. útvonalak tervezése. tó. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. de meg akarunk látogatni az állomásról „Ki mutatja be.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. bejárása.

ablak Pl. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. kérdéseket teszek fel (pl. ha kedvük van. és elhelyezek egy-egy játékautót. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 67 . Érintsen minden látnivalót az úton). ajtó gyerekek csoportban A Pl. amin ugyanolyan képek vannak. „Most indulj vissza a várból az állomásra ugyanazon az útvonalon.Ha a csoport összetétele. zsírkrétákat. mint az erdőben). hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. több feltételt is megszabok (pl. Le is rajzolhatjátok.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. bejárását. hogy ki merre menne. elmondást. mint előbb a földön. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. amin jöttél! Mondjátok el. polc székek Pl. Igaz-e. hogy a tónál előbb jártál.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tervezetminta I.
A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: - A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak, azok változásainak megfigyeltetése (hó, jég, azok olvadása, hóesés, havas eső, zúzmara, dér) - Megfigyelések, vizsgálódások, összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás, csíráztatás, hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása, zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem, vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek, növénye, állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. Környezeti feladatok:

68

a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe, illata, íze, alakja, tapintása, hangja, hőmérséklete, halmazállapota, annak változásainak megfigyelése, értelmezése a víz mint élettér megismertetése, értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése

2. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása, következtetések levonása- víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt, megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel, a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés, hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz, mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések, vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. hőmérséklet-víz, az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között)

69

érzékeléssel, cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. tudatosodjon bennük, hogy életünk egyik fő eleme: a víz. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket, következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás, spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését, működését 4. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem, tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével, a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú,uszony),a víz hangjainak megnevezésével( csurran,cseppen,csobog,ömlik), a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi, űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz, mint élettelen környezeti tényező, a Víz világnapja (március 22.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni, esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen

70

felmosóruha. o.Tó vize (ÉNÓ 316. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. „búvárkodás” a természetsarokban . értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés.-M. gólya (Cini-cini muzsika 30. leírás.R. Melléklet) vízivilág-csodavilág tablókészítés 71 . Barangolás az óceánok világában) Szervezés: .öntözés. vízszennyezésről . eszközök előkészítése Motiváció: . ellenőrzés. gyakorlás.A tervezett módszerek: pedagógiai módszerek: beszélgetés.: A titokzatos természet. egyéni I. bemutatás.találós kérdések a vízről (ld. növények törölközők. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.éneklés: .B. szemléltetés. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról.hely biztosítása. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. Barangolás a természetben.folyamatos reggeliztetés .) . o. föld.versmondás: .) .Zelk Zoltán: Gólya.képek válogatása. összehasonlítás. kavics.) .

megfigyelése Részfeladat: színe. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. alakja. vizsgálódás-kísérlet. hogy lombik. szűkebb magasabb. Az a nevük. víz 2. Mindenki kap egy pohár vizet. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. figyelem. Figyeljétek meg. stb. azonosító. beszélgetés. leíró. analizáló.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. figyelem. víz 3. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. Az egyiket teletöltöm. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik.és megkülönböztető képesség. önfegyelem Módszer: megfigyelés. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? 1. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. formafelvétellel (öblösebb. azonosító és megkülönböztető. ellenőrzés. alacsonyabb. áttöltése kisebb pohárba. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése.II. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. leíróképesség. Mi történik. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. illata. türelem. ellenőrzés. a másikat a 72 . beszélgetés. gondolkodás. összehasonlítás. Láttok különbséget? Mártsátok egyik ujjatokat a kisebb pohárba. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. A tartalom feldolgozásának várható menete Közeledik a Víz Világnapja. szaga. Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hidegmeleg víz érzékeltetése. íze. türelem. halmazállapot változás megfigyeltetése Hoztam 3 db üvegvázát. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Ma a vízzel fogunk játszani.

valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. ellenőrzés. fedetlen üvegben lévő víz nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki kap egy jégkockát. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. ellenőrzés. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. önfegyelem Módszer: megfigyelés. azonosító-és megkülönböztető képesség. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. gondolkodás fejlesztése. logikus gondolkodás. mi az. vízzel teli poharak. a gyermekek tálcáján lévő. bemutatás. leíróképesség. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben Képességfejlesztés: érzékelés. beszélgetés. azonosító. ok-okozati összefüggések meglátása. tálca 4. leírás. észlelés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. víz 5. loccsan. csorog. amelyet öt napja tettünk oda! 73 . Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. összehasonlítás. Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. gyakorlás. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. zubog. emlékezet fejlesztése. összehasonlítás. jégkocka.és megkülönböztető képesség. ill. leírás. ítéletalkotás. azt a két üveget a természetsarokból.Szervezés: hideg és meleg víz. türelem. figyelem. türelem. figyelem.

hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. bemutatás. Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése.mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. azonosító. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. türelem. észlelés. növények Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. magyarázat. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. érzékelés. megfigyelés. emlékezet. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. leírás. figyelem. beszélgetés. leíróképesség. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Azután ültetjük bele a növényeket.. türelem. mi fog történni? 74 . balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. kavics. gondolkodás. készítünk egy érdekességet. szemléltetés. ellenőrzés.és megkülönböztető képesség. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. termőföldet-talajt. hogy megfigyeltük. talaj. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg.működésének ismertetése. talaj. kavics. összehasonlítás. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. leíró. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. figyelem. önfegyelem Módszer: beszélgetés. növények 6. a bennük lévő víz mennyiségének összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Megöntözzük a növényeket és a talajt. Utoljára tesszük rá a tetejét. Florárium a neve. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. növényeket.jól látható helyen történő. gondolkodás. Mit gondoltok.

állatok.Holnap reggel megnézzük! 7. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 75 . önfegyelem És mi emberek? Mi történne. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Képességfejlesztés: gondolkodás. értékelés Eszközök: vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? III. magyarázat. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. emlékezet. türelem. Feladat: Mit gondoltok. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása Részfeladat: növények. ha nem jutnánk Módszerek: beszélgetés. Most gyertek.ellenőrzés.

valamint a vetés során 76 az ok-okozati összefüggések . jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. hajtatás Fejlesztési feladatok: Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. bab) vásárlása a piacon burgonya.0000 Kincs u 5. Zöld csoport Ideje: 2009. termések felismertetése. megneveztetése. magvak.mozgásképesség: finommotorika. Képességfejlesztés: . eső. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. termések (borsó. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése.Tervezetminta II. megnevezése az ültetésre szánt magvak. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • 1. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. tavasz. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével .

a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír.. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. csíráztatás. rendszerező Korcsoport: 6 évesek 77 . amelyen egy fa rajza van.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével a vetés. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. vetés. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. leírás. összehasonlítás. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. o. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. ellenőrzés. virág.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. o.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. hajtatás. burgonya. gyakorlás. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. borsó.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. értékelés Természettudományos: megfigyelés. termés. magyarázat. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag.

egyéni Helyszín: csoportszoba I. A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja. 214.Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek óvodába? Mért? 78 .Munkaforma: csoportos. eszközök beszerzése. o. Szervezés: Előkészületi szakaszban: • • Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz Motiváció: • Társasjáték – tavaszi virágok • Játék a memóriakártyákkal – magvak. 1. a gyermekek folyamatos fogadása Kezdő szakasz Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Mit csinálnak az állatok? Miért? anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: bejelölése.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában.Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld Egy közös tavaszi képet Miben jöttetek ma reggel . o.) II. termések • Eszközök előkészítése • Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10. melyik évszak van felidézése: • • • időjárás növények. állatok jellemzői öltözködés most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek Miért? a növények? a vetéshez.) • Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. előkészítése a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés. . ültetéshez szükséges növényi részek.

leíró.füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt fogunk készíteni. azonosító. kommunikációs. amelyen egy fa rajza van. ellenőrzés. leírás. azonosító. ellenőrzés. leíró. finommotorika Módszer: megfigyelés. becslés. különböző évszakokra jellemző képek. szemléltetés. csomagolópapír. önfegyelem Módszer: megfigyelés. gyakorlás. megkülönböztető. emlékezet. beszélgetés. megkülönböztető. elhelyezése a fa körül illetve a fán. türelem. leírás. tálca 2. terméseket. figyelem. analizáló. amiktől tavaszi kép lesz! türelem. szintetizáló. leveleket. őszi és tavaszi jelenségeket. figyelem. azokat. összehasonlítás. a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. Képességfejlesztés: megfigyelő. értékelés Eszköz: időjárástábla. Figyeljétek meg ezeket a növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi képeket! Tegyétek a fa köré jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása. értékelés 79 szemléltetés. A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek. magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. önfegyelem. gondolkodás. Mi történt vele? És utána? és hogy mely terméseket . feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása. összehasonlítás. beszélgetés.

azonosító. leíró. beszélgetés. a kihajtott vöröshagymáról és burgonyagumóról készített óvónői rajzok 4. aki pedig hagymát álljon szeretne a kék Képességfejlesztés: megfigyelő. emlékezet. türelem. Mi történt vele? És utána? fejlődési sorba rendezése a kihajtott vöröshagymáról Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről 3. Aki vetni szeretne. leírás. a termőföld és elültetni. becslés. szintetizáló. gumók A ültetése Részfeladat: • a magvak. értékelés Eszköz: vöröshagyma. burgonyagumó képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! részeinek megfigyelése és megnevezése és Az első kép a vöröshagymát burgonyagumóról készített óvónői rajzok ábrázolja. analizáló. álljon a piros asztalhoz. megkülönböztető. összehasonlítás. hogy mely növényi részeket hajtattunk? (ágak. önfegyelem Módszer: megfigyelés. hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés. fogjuk elvetni.Eszköz: bab. azonosító. lencse. borsó. ültetni. ültetés lévő tálban lévő magvakat pedig szemléltetés. leíró. a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése. feladat: Magvak vetése. ellenőrzés. gondolkodás. Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a a kihajtott vöröshagyma. burgonyagumó. figyelem. burgonya) megnevezése • a hajtatás feltételeinek felsorolása • • Emlékeztek. • feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: a hajtatott növényi részek vöröshagyma. hagymák. 80 .

figyelem. vöröshagyma. beszélgetés. az ültetés menete: Először vegyetek el egy emlékezet. asztalhoz! figyelem. értékelés Eszköz: tálca. összehasonlítás. beültetett cserepek emlékezet. türelem. A vetés ill. azonosító. ellenőrzés. önfegyelem analizáló. türelem. bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. gondolkodás. leíró. szintetizáló. cserepet! Tegyetek bele egy beszélgetés. cserép.megkülönböztető. önfegyelem Módszer: leírás. ellenőrzés. értékelés Eszköz: termőföld bab. úgy. gondolkodás. analizáló. szintetizáló. leírás. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból előbújó Miért? 81 . marék földet! Utána tegyétek tálca. kell tennünk. összehasonlítás. Módszer: megfigyelés. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. feladat: A növekedés. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! 5.

figyelem. gondolkodás.6. Befejező szakasz Kérlek. önfegyelem Módszer: leírás. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. tenni. Meg fogjuk figyelni! III. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. egyet a hűtőbe. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 82 . feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • víz nélkül • fény nélkül • hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. egyet pedig a polc tetejére. játszani. emlékezet. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép babunk? Képességfejlesztés: leíró. Mit gondoltok.

A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye.Tervezetminta III.0000 Kincs u 5. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. Zöld csoport 2009. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. megnevezése. dalok megismerése. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. ősz A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. a fafajok. a földön.növények. állatok. a fafajok. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 83 . Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. a madárfajok keresése során azonosító. jellemzése Őszi versek.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek.

türelem. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. o. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. önfegyelem.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. formájának. megneveztetésével. nagyságának összehasonlítása 84 .

A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. beszélgetés. bemutatás. értékelés Természettudományi: megfigyelés. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. 1. kopasz fák. csoportok alakítása színek segítségével.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. szemléltetés. lehulló levelek. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. ellenőrzés. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. összahasonlítás. figyeljétek 85 Szervezés .színes levelű fák. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. hűvösebb idő . gyengébb napsütés. csoportos. leírás.

figyelem. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. termések gyűjtése. finommotorika. ami ott van a földön?. kommunikáció Módszer: megfigyelés. összehasonlítás Munkaforma: 2. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. szem-kéz koordináció. leírás. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem. összehasonlítás Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. azonosító. türelem. megnevezése levelük. leíróképesség. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. önfegyelem.és megkülönböztető képesség.. alkalmas hely megteremtésével. veréb. leírás.. 2 nm-es.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. majd a termés.és megkülönböztető képesség. egy világos kb. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leíróképesség. azonosító. vadgesztenye. levél szétválogatása a terítőn. figyelem. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 86 . vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. feladat: A már ismert fafajok azonosítása. termésük alapján (platán. finommotorika.

ellenőrzés. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. platán. (vadgesztenye. feladat: Különböző fafajok leveleinek. ami neki a legjobban tetszik. színes borítékok. utána gyertek vissza! 4. összehasonlítás. terméseinek megkeresni a párját a földön Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 87 Mindenki kap egy ragasztós lapot. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. leírás. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg.Munkaforma: egyéni 3. beszélgetés. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. összehasonlító Módszer: megfigyelés. majd az adott fafaj kiválasztása. a boríték színével megegyező színes szalagok Most mindenki keressen egy olyan levelet. hogy ezek a levelek. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . értékelés Eszköz: színes falevelek.

önfegyelem. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? 5.és megkülönböztető képesség. figyeljük meg. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. szem-kéz korrdináció. türelem. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. milyen madarat látunk? Ki tudja. finommotorika. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. barna.nagyság . Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. figyelem. azonosító. finommotorika. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. önfegyelem. azonosító. leíróképesség. vizuális memória.Részfeladat: . a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! figyelem. piros. a fehér textilen mandala készítése. termések borítékban Módszer: megfigyelés. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. leíróképesség.forma . kommunikáció Válogassuk szét a képeket madárfajok 88 . leírás. Minden pár figyelje meg a választott madarát. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. kommunikáció Eszköz: levelek.

feladat: A parkban élő madarak felismerése. nagyság. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. önfegyelem. színük Tevékenység: séta. finommotorika. összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. önfegyelem. veréb. azonosító.Eszköz: ragasztós lap. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leíróképesség. szarka nagyságuk. erezet. észlelése. kommunikáció Eszköz: - szerint! 89 . 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. feketerigó. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. figyelem.és megkülönböztető képesség. figyelem. nagyság. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. leírás. leírás. megnevezése Részfeladat: galamb.

leírás. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. azonosító. önfegyelem. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 90 . összehasonlítás Munkaforma: frontális 8. leíróképesség.Módszer: megfigyelés. figyelem. összehasonlítás. leírás. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. veréb. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. szarka. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet.

Farbe. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. März 2009. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Pinsel. VI. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Erkennen. 20. Blumentopf.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. 91 2’ . Városligeti fasor 28. Steine. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Bildkarten. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele.

Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Wasser. das ist die Hyazinthe. beobachten. usw. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Augen zu und hört fein hin. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln.. Hypothesen stellen. das ist die Narzisse. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. sim sala bum. Luft. unseren Blumenkalender beobachten 92 . Erde. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. Warum? Was brauchen sie? Sonne.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. die ist giftig. Diese nicht.. Einige sind viel gewachsen. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. das ist der Krokus. alle Kinder drehen sich um.

Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. gebt bitte Erde rein.) Legt bitte die Steine in den Topf. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Jetzt kommt noch die Blüte. Schmetterling. dann kamen die Blätter hervor. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). Der Krokus wird immer größer und größer. Sonne) 4. Hier sind Schaufel. da kommen die Zwiebeln. Bedeckt sie mit Erde. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde.Bewegung. 93 . Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes .Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm.Steine bemalen . Jetzt machen wir kleine Löcher. hier ist ein Stein.Diskutieren. Marienkäfer. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. mal etwas darauf! Sonne. Zuerst waren nur die Zwiebeln.

Tervezetminta II. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Aufgaben: 94 . den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. VI. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. Városligeti fasor 28. März 2009. 20. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele.

Zei t Ablauf der Beschäftigungseinheit Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo rmen 95 .

wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Bauch halten Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir gehen wie die Zwerge! Gruppen tätigkeit 96 . Alles sollen wir wechseln. und wenn ich meine Kinder rufe. Das Ziel ist. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. 3’ II.1’ I. Wir gehen turnen! Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. ihr seid meine Vögelchen. ziehen sich alle um. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. Zieht euch bitte um. Erarbeitungsphase 1. 2. Kinder! Ich bin die Vogelmama. das wird das Nest sein. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin.Arme hoch strecken. Turnschuhe. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. Geht jetzt spielen. vor der Sporthalle. kurze Hose. kommen sie in das Nest. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. T-Shirt. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. • Riesengang. Ich bin die Vogelmama. Turnsack 5’ Unten. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen.

Armbewegungen machen.• Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 97 .auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. wie der Storch seinen Schnabel bewegt.

Bohnensack auf den Kopf legen. Arme zweimal nach hinten ziehen. ich gebe euch je noch ein Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. wie auf Schlittschuhe. Hände auf die Hüfte legen. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst.• Laufen. in die Hocke gehen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. was wir machen. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Zweimal hoch. dann Armhaltung wechseln. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 98 . Wir laufen darauf. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Wir stehen gerade. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. das Bohnensäckchen ist in einerHand. Noch einmal. Gruppen tätigkeit • Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter die Füße legen und auf dem Boden schieben Kommt. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis.

Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. Spinnengang. zeig bitte den anderen. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit 10’ III. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. die Arme hoch mit Bohnensack. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen.Auf der Langbank balancieren . Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. ein Kasten. dann zu dem rechten Fuß zweimal. Hauptteil Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. Bohnensäcke Kleingru ppen 99 . mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin.• Quergrätschstellung.Bohnensack auf dem Bauch 4. Arme zur Seite 2. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Langbank.Bohnensack auf dem Kopf.

sollen die Kinder weiter laufen. Maus raus aus dem Haus! Maus. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. 2. Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Emma. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 1’ 3. Ruhe-Phase Maus. wir sagen das zusammen! Maus. Maus rein in das Haus!“ ruft. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. dann kann er weiterspielen. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Dann gehen wir uns umziehen. Wenn die Erzieherin „Maus. euch auch? Kommt. komm bitte.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ 5’ IV. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. Gruppen tätigkeit 10 . Maus raus aus dem Haus!“ ruft. wir bringen das zurück. Es gibt einen Bohnensack weniger. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. als die Kinderanzahl ist. Maus rein in das Haus! Komm. Wer kein Haus gefunden hat. Wenn die Erzieherin „ Maus. Maus rein in das Haus! Maus.

a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. rímek érvényesítése. költői képek. szellőztetés stb. A mondat. a verses mese ritmusát stb. reggelizés.és szövegfonetikai eszközök használata. gyerekek leültetése. típusa. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. és mesemondás alatt. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. a bábszínház berendezése. szemkontataktus lehetősége. verses mesében. A mesében előforduló sztereotípiák. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. helyszíne. érvényesítése. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. konfliktusokra. archaikus és népies kifejezések. nyelvi humor stb. mesében rejlő stilisztikai eszközök. zenei elemek. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. a metakommunikációs elemek alkalmazása. formulák. a dramatizálás helyszínének kijelölése. kérdésekre…stb. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. idegen szavak stb. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. az összetartozó elemeket.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. (pl. rímek. a rímeket. színházi szokások elmélyítése stb. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. a kapcsolatteremtés módjai. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. megjelenítése hogyan.? Hogyan? 10 .

az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. hang. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. kiválasztásuk indoklása. fejdíszek kiosztása. bábszínházi szokások elmélyítése. a helyszín kijelölése. lehetőségei. a mesefeldolgozás módjai). kongruens volt-e? A szólások. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei.és fényeffektek.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. a jelmezek. Volt-e példa integrációra? Ha igen. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 10 . a szerepek kiosztása. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). személyiség. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a mesereprodukció formái. a bábfajták megnevezése. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. feladatvégzés. bábozás. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus.

előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. zenei hallásuk…. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. rögzítése? 16. eszközök biztosítását. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. a nyugodt. koordinált mozgása…. valamint testtartása. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. énekes tevékenysége. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. szövegejtés. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. lehetőségeihez. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. illetve tervezett énekes szituációk. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. artikulációja. zenei formaérzékük. fejlődésére? 9. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. ritmikai érzékük. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. a zenei anyag elrendezése.Ének-zenei nevelés 1. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. lehetőségeit.és énektechnikája. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. a szövegformálás. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 10 . az intonáció.

kapcsolódása további témakörökhöz 2. domináns személyiségjegyek) 12. általános emberi értékek. miért) 7. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. azok hatékonysága 9. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. A fejlesztett képességek 6.sajátos megoldásai? 7. légkör. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. Eszközök használata. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Korábbi ismeretek felhasználása. Szervezési feladatok megoldása 10. differenciálás lehetőségei 11. A játék során fejlesztett képességek 8. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. esztétikum stb. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. folyamatos) 2. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. A fejlesztési. Bánásmód. A célok elérésének mértéke 7. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. gyűjtőmunka 4. Megfelelő-e a motiváció? 2. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Az anyag témaköre. egyszeri.) 9. Az alapelvek érvényesülése (mikor. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. A segítségadás lehetőségei 14. testnevelés. Módszerek alkalmazása. az érintett matematikai témakörök 10 . Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A tevékenység időbeosztása 6.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. A balesetveszély elhárítása 13. motiválás (hallgatói magatartás. Van-e elég idő a megoldásra? 6. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. felkészültség. spontán. mindennapos testnevelés) 1. hogyan. Megfelelőek-e a módszerek? 11.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. egészséges táplálkozás.

kérdéskultúrája 13. Az óvónő beszéde.10. Eszközök. differenciálás 10 . A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. Fejlesztett matematika képességek 12. szervezési formák. megfogalmazása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful