Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)gyedülálló, hanem bonyolult kapcsolatban van.
· A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak:

3

érzékletes nyelvi formákra. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. nádak erek".A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. emlékezetének. zenei hatású kifejezőeszközökkel. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. magyarázat. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. különleges szóösszetételeivel. szólásokban. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. stb. mozgásképzetet keltő igéivel.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. rajzlapok. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. A találós kérdésekben. A szép iránti fogékonyság felébresztése. Találós kérdés „Kocsit. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. példaértékű magatartásformák elősegítése. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének.ló. 4 . a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. emlékképek és képzetek előhívása. könyvek. A vers hangutánzó szavaival. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. Anyanyelvi nevelés. 2. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. a helyes artikulációra. paci . színes papírok. A gyermekek élmény. 4. hintót. A közös mondókázással. 3. bemutatás. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. kifejező mozzanatokra. szalag. humoros elemek érzékeltetése. összefüggésekre figyel fel. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. 5. „köd előtte köd utána". ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. „köddé vált. képzeletének fejlesztése. beszéd. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. szemléltetés. 1. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. ködbe vész". Esztétikai nevelés A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. A vers ritmusának./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. ekét húzok. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése.

Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. A megfejtő lesz a következő kérdező. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Pl. három. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. figyelmére. a folyamatos páros rímek békéje. sejtelmes hangszín.Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. az átélt tapasztalatokra.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. valamint a tevékenységvágyra építünk.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. kedves Pajtás. négy. Hangutánzásról. lágy hangzásúak. kettő. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. előadástechnikai. dicséret. mozgásról. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. négy. Beszélgetés a tél örömeiről. összefűzése. gyorsítás-lassítás.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. mikrocsoportos. játékos zenei ritmus. a témavariálás játéka. háromszor. Az állatot. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. kedves Pajtás. kettő. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. három. a beszédtempó variálása. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. Csing-ling-ling száncsengő. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. négy. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. 5 . három. kedves Pajtás. Egy. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. gondozási feladatok Ének . 3 II 3 b Fülbemászó. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. Mi siklik.zene: Mozart: Téli utazás. vágtat. Száncsengő csing-ling-ling. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. kettő. /Folyamatos értékelés.

komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai./ A hangfestő.Tél öblén halkan ring. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. A közelgő képsor távolodóra vált. biztatás/ • Kiscsoportban. IV. Az új vers hangulatához kapcsolható. Nyolc patkó kop-kop-kop. párban. Száncsengő csing-ling-ling. hogy fékezd meg a Pejkót. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. Szétmálló hangerdő 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e Csing-ling-ling száncsengő. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . csúszik az út és fut a szán. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. III.. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 e f f II. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. dicséret. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. fő a fejed Peti. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. A további szabad játéktevékenység biztosítása. Ferkó. /Folyamatos értékelés. Tél öblén távol ring. a hangerő csökkentése. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. ne borítsa föl a Ferkót. fejleszési lehetőségekhez: Pl: 6 . Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. békéje Lebegő. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. A tél jelének elkészítése. siklást érzékeltető ritmus. az egyes távolodó szán. Csönd zsákból hangot lop.. mindenki új tavaszra vár. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. Fut-szalad a Pejkó-pejló. didereg a száraz levél.

Ta Ton . Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Ló .Ta .Trepp . Hegyen-völgyön-alagúton. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta – Ta Trepp .Ta . üdvözlőlap.Ló . szikrázik a szép hó.Ló ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható. Bp. Móra Kiadó. 1975. 1997. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér.láng .Trapp Ton .Trapp . Planétás K.Tó – Ton . Csing . dekoráció. lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ Csing — láng — ling ./  7 .ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . lovam trappolgat.Tó Ton .Ta . lépegető. /Jelenlévő múlt.Trepp . nem tévedünk el az úton. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak.Trapp Ton . kocog vele két ló.ling .Ló . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Trapp . ünnepi szokások. hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.Trapp Ton-Lo-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp. szabályosan ismétlődő. apró ajándékok. lovam trappolgat.Tó T on-L o-T a-T óTon-Lo-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp .láng az uccán csilingel a rakott szán. poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.Ló .Ta .

udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. istenem stb. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. gondos kiejtésével. érdeklődni. a közösségi érzés fejlesztése.Tervezetminta II.hatalmú. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. szóhalmozás. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. a mesében rejlő szóképek. színes nyelvi fordulatok által. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula.). óriási erdő szállást ver: ott száll meg. bemutatás. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. beszédtempó stb. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. családi fényképek 8 . az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. no. "nyelvi arckép" stb. 2. türelemre nevelés.) és az indulatszóknak nyomatékos.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. csodálkozó. haj.  a közös mesehallgatással. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. 3. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. 4. hát. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. részletezés.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. ideje: bármikor. megbecsülésre.) változatos használatával. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. hangfekvés.és szövegfonetikai eszközök. változatos alkalmazásával). tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. hanglejtés. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő.

ízlelés játékai (ld. hang-íz összekapcsolása). szinesztéziás játékok (pl. mint a „lányom”. tapintás. egyre nyomatékosabban. mesepárnák elhelyezése. furulyaszó). A felsőfok érzékelteti a fokozást. keserű? stb. Helyes hanglejtése: emelkedő – 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. a családban betöltött szerepekről. körmese (édes mese). A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. asszociációs játékok (mi savanyú. archaikusabb. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése." II.  Bejelentés: "Gyerekek. Az előadás módja 2.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. mesetarisznya elővétele. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. édes. három országa. változó hangszínnel adom elő. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. hallás. szín-íz. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. nyomatékos tagolással.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. Tagoltan és kedvesen. lágyan ejtem ki – választékosabb. esztétikai sajátosságai 1. testvérekről. ízskála. s azok megoldási módjairól. családi eseményekről. beszélgetés a családtagokról. a konfliktushelyzetekről. mesélni szeretnék.

10 . tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. „eltelt volt” 5. Lassú beszédtempóban. durva felszólítást. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . "lt" tiszta ejtésére ügyelek.szomorú. Hangulatfestő elem.: az embert). tagolt kifejezés. Elavult szószerkezet – nyomatékos. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. fontos az „r” hallható pörgetése. kényszert fejez ki. Összetett múlt idő. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. lemondó. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. Emelkedő – eső hanglejtéssel. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. a kérdőszó főhangsúlyos. elkülönítetten. 4. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek.ereszkedő dallamvonal. archaikus alak. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés.

Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. „esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…” „egy szó nem sok. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában” Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki. halk hangerőt alkalmazok. mert „kiszól” a mesélő. sem. Erősítés. ijedtség. Az első szótagok főhangsúlyosak. Tartalmi. Finom árnyalatú. Tréfás kérdés. kötőszóismétléssel. Készülődés a vendégségre 11 . Nyomatékos archaikus alak. fokozás történik szóismétléssel. annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. lassabb a beszédtempó. de. az ijedtség állapotát halkabb hangerővel. lassabb beszédtempóval érzékeltetem. ezzel a zeneiséget növelem. a tagolást érzékeltetem. még. de. Az elemek összetartozását. a zöngés hangzókat játékosan ejtem. még. akusztikus hatása könnyedséget. hogy. sem. Hármas gondolatritmus: sem. zenei ritmusát fejezi ki „két hetet nem várt. Hirtelen meglepődés. sem. bájt fejez ki. még. ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz.„… meghúzódott az odúban…” A félelem. 7. Szomorú hangulatot áraszt. a kötőszó „vagy” hangsúlyos. de még egyet sem…” „azt gondolom” Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki. csodálkozás kifejezője. a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem.

képszerűségre törekvő előadással történik. tagoltan adom elő.szoborjáték (király. Érzelmi állapota. a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik. királylány. odvas fa szobra) . Ereszkedő dallamvonalú. pattogó ritmusú. hangulata sajátos. jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej. 8.érzékszervfejlesztő játékok . Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): . hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki. A gyermekek felé fordulok.„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve” A minőségjelző nyomatékos ejtése. istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. feszültségfeloldás. fokozást fejez ki. Felkiáltást.lazító játék (zenehallgatás. a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi. érzelmi. 9. Sótalan-sótlan. Mozzanatos ige. más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. megformálása egyedi. mindkét tag hangsúlyos. örömteli állapotot fejez ki. tagolt. 12 . fokozott hangerőt igényel. A korfestés eszköze. milyen illatokat. Ikerszó. hangulati árnyalatot mutat.asszociációs játék (szólánc) . a kettőzés hangsúlyos. színeket. A király és a királykisasszony találkozása. Hangsúlyos. tagolt. erdő. kibékülése. hangsúlyos ejtéssel. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos. a tisztelet és közvetlenség kifejezése. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak. Az ellentét.

kedvenc virág választása indoklással. gyönyörködés a virágok színében. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten. és záró formula. nincs annál csúnyább. ha rá hasonlítana. mini amikor a virágok veszekednek.Tervezetminta III. Fejlesztési feladatok: 1.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na. lett érre riadalom. ha netán nem tudná valaki". ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-. amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2." „Hát. a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő." ' 13 . ki tett itt igazságot. (Dr. Virágszeműnek nevezik. Ismerkedés színekkel. árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye. zenebona. képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." „Gondolhatjátok." „senki szemének nem válna szégyenére. mondhatom nektek. formájában.

élményt is: ez jelent nekik. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. A történet központi. Anyanyelvi nevelési feladat: a) A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. hanem viselkedést. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . mozzanatos igék . az esztétikait. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. mint én. tulajdonságot is jelölhet. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. átélhetővé. a belső kép kidolgozásában. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. virág nevek. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. a formalizáltat. elsősorban tehát nem fogalmi szinten.mondja a Fürtös Gyöngyike./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. képekre tagolom a történetet. rikoltozott) szavak és cselekvő. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. . hogy a szín nem csali színélmény lehet. mint te! Olyan.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. Varga Julcsa szeme olyan. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. megemelésével. erősítem nyomatékkal azért. hogy . a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható.

A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. 15 . a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. képességeivel. mások számára is élményszerűen megformálni. gondolkodás működését . szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. szín = hangulat. viselkedés. hogyan lehet elképzelt helyzetek. hogy pl. események szereplőkhöz. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) b) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése A tagolt.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus ..

összehasonlítás színek megfigyelése. háromféle méretben körülbelül (gyufás. beszélgetés. részletek megfigyelése (fiók.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. barnás kordok. zsákszövet. színkomponálás. szövetek. bársony maradékok). polc. négyzetekre. vágás. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. eligazítás. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. megfigyeltetés. párnák”. tárgyak formai különbségének megfigyelése. ezek színessé. kismintás kartonok. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. értékelés. ragasztók. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. csíkok /támlák. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. lábak/. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. buzdítás. mint téma) – „függönyök. dobozka. mintás brokát. lábak). „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. ollók. megnevezés. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . fogantyú. kisebbnagyobb téglalapokra. s néhány szemléletes példa arról. teás. a tapasztalatok megfogalmazása. stb.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok.). elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. szőnyegek. mai bútorokra-lámpákra. Kivágott keménypapírlapok. magyarázat. mi díszíti-melegíti a lakást. ellenőrzés 16 . bemutatás. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. egy „gazdag emberé”. gyógyszeres.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya.

17 .

lóca. stb. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. ágy. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is.Nevelési célok. a bútorformák együttes hatása. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. asztal. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. kicsiktől ez nem „elvárás”. bíztatás. a választott textilanyag színe. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. megfelelő ülés. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. ötletek maga a berendezés elképzelése. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 18 . különböző színek felismerése. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. létrehozása a színek és anyagminőségek. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások.

”asztali bábjáték”történik majd. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. rövidebb) számosság (mennyi szék. 19 . színesebb.fajták • anyanyelv. amit először majd megmutatok nekik. a szegény lány. nagyobb. hosszabb. stb. bíró. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. mennyi asztal stb. A tevékenység várható folyamata I. Énekelhetünk úgy is. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . hogy lássák a példákat. formákat. Nagyon érdekes bábszínház lesz. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. Készítsünk bútorokat a szobába. kézmosás.) „Beszéltünk már arról. Most képválogatás. legnagyobb. amiben mindent magunk készítünk el.mostani világ különbségei) anyagnevek. stb. .) Ún. múzeumi képeslapok. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. melyek egy-egy bútort mutatnak. készül el végül) bútorformákban négyzet.. Melyik lehet a parasztházikóban. beszélgettünk a kocsislegény. de még üresek. nem csupa szegényes bútort. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. képválogatás a gyerekekkel. bábozni. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. ha nehezebben megy még nekik. de ez mégis más lesz. újságokból kivett képek).a felhasznált dobozkák. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. előttük pedig kis távolságban két asztalka. a gazdagabb lány viselkedéséről. megfelelő könyvekből lefotózott. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. kanapé fogalmáról. itt már előkészítettem a színpadokat. kibomló hajak rendezése. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. a másik egy díszesebb. de javasolhatunk is. csoportosítás képeslapokkal (pl. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. fő. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. az asztalkák mögött állva. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. Nézzétek. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt.

összehasonlítjuk a méreteket. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. Felidézzük. ügyesebbeknek javasolhatom. de más játékhoz használható.. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. lapos kosarakban. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. melyek már a közelben vannak. Akkor lesz jó az ötlet. hogy szoba legyen. akkor igyekszünk közös erővel. beragasztózom. vagy kucorodva. bíztatás. de ez sem baj. ládát. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. de hangsúlyozom. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. Megmutatom a skatulyákat. Mielőtt kivennék belőlük. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. lócát. 20 . hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. papírformákat. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. „Találjátok ki. hogy többen majd letérdelve. kérdezem. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. Az „asztalhoz” javasolhatom. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. kanapét. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. énekelhetünk is. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. rá a textilt. s azt is. (Saját munkájuknál nem gátolom majd.) Bemutatom. Nagyobbaknak. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. Először egy „támlát” veszek ki. beszélgetés. cifrább lány szobájához. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort.Könnyen előfordulhat. a hátához ragasztjuk majd a támlát. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. főleg a szegény lány szobája esetén. és melyikből a gazdagabb. Folyamatosan motiválok (dicséret. odaadom. Néhány kérdést felteszek. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Célkitűzés. Gondozási feladatok. stb. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. feladat megértetése Megbeszéljük. vagy kerek asztalt –. hogy a textilcsíkokat. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. lóca. vagy hajtjuk át a másik oldalra. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. hogy minden oldalát fedjék be. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. többször is el lehet majd játszani. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. hogy jól simítsák rá az anyagot). Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. széket. csak az alját és a hátát nem. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést.) Aki elkészült. Mutatom. Ezután összeragasztom a két részt. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. de ha valaki lábakat képzel hozzá. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. lehet cserélgetni. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Azt is megmutatom.

a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. kipróbálhatja akinek kedve van. s pl. akihez kedve van. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. mint bábszínházat. kitartásának.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. 21 . lelkesültségének stb. színpadra helyezett „díszletekben”. ragasztással /díszesebb ház. a nagyobbak. bemutatják a játékot. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. sík díszleten munkálkodnak festéssel. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. Gyönyörködés a már összeálló.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a csoport egyéniségeinek. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. s készítik el. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. szegényesebb házikó. a kisebbek pl. takarásos paravános játékhoz. néhány sík bútorral jelezve.. rendrakás (zenehallgatás). Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. egy hagyományosabb megoldásban. Vagy. esetleg mégis belső tér.falat is mutatva ha igénylik/. egy tevékenység alkalmával. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . Javaslat egyéb játéktevékenységekre.III.

Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. fonás. ezeken belül: ábrázolás. stb. szövés. technikai fogása. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. tárgyalakítás. amely az ünnepekhez. amely egy évet ölel át. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit.Tervezetminta II. nyomtatás. díszítés. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. építés. oktatói szándékkal készült. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. kézművesség. ragasztás. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. ezek részletes leírása. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. A foglalkozás helye: 1038 Bp. viaszolás. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 22 . Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. Ezekhez. egymásból következnek. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. azaz a körívre. vágás. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. ● Új dal tanulás. egymásra épülő technikája. Egy témára számos manuális feladat készíthető. mintázás. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek.). és minden feladat több technikával kivitelezhető. színkeveréssel. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával.

Komponáló készség fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Színérzék fejlesztése Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Mindenkinél Kitartásra nevelés Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). ismétlő. alkalmazó. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. szemléltetés. pl. rendszerező. sajátos hangulatok. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. közös munkával.: papír. kombinált. Fogyó eszközök. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére.hogyan alkalmazzuk azokat. viaszos vászon. ellenőrzés. árnyalatok keverése megadott színekből. ecset. agyag. stb. magok.: olló. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. stb. elbeszélés. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. közös tevékenység. Helyes eszköztartás. pl. értékelés. stb. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. kiemelt támogatása.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. textília. javítás. festék. Az őszi színpaletta megismerése. gyakorlás. magyarázat. Az egyéni ötletek és megoldások. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. gyakorló. szirmok. 23 . Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. megfigyeltetés. bemutatás.

a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. szárított virágok és szirmok. ● a toleráns közös munka. KIDOLGOZÁS . aranyló sárga. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. nyomdázó szivacs. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása.Otthonról hozott eszközök ● A/3-as félfamentes rajzlap. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. piros. stb.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. páros. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. összegyűjtése. jelen esetben pl.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése.: termések. kavicsok. további feladatok. szárított gyümölcsök.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. ● a fa vizuális képének megjelenítése. karakter jegyeik összegyűjtése. alternatív Integráció más területekkel: pl. levelek. vékony és vastag ecsetek. egyénre szabott. fakérgek. kagylóhéjak és csigák. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. ● az egyéni megoldások kiemelése.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. tempera: sárga. a demonstrációs tárgy elkészítése. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. mikrocsoportos. A/1-es műszaki karton. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” 24 . a látott fák megnevezése. kék. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. ● Zenei nevelés: „Erdő. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése.

Hatalmasak lesznek. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. ● A szükséges anyagok kikészítése. Emlékeztek. bújjunk össze. és közben. mint az erdőben a fák. ● A gyerekek folyamatos fogadása. műalkotás. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. már vártunk! Teli a pocak?” . mit mesél az öreg tölgy!” ● Beszélgetéskezdeményezés. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. „Gyertek. Anyageszközismeretre lehetőség. és ezt hogy hívják?. erdő de magas a tetejenépdalt.. levelek és termések vizsgálata.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. aki jön velem kerekerdőt festeni. főleg. hajladoznak a szélben! Álljatok fel.” „Szép jó reggelt. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. szőnyeg. belebújik a festőköténybe. elhelyezése. gyere gyorsan. élmények felidézése.I. ● Ruhaujjak ellenőrzése. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. és hallgassuk meg. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. Simítsátok csak meg!” „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. meseillusztráció stb.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. körbe-körbe fákat festünk rá. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: ● Szervezés: asztalok.. a kiserdőben milyen színben 25 Énekeljük el az –Erdő. ● Mesélés II. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. a manuális munka területének kialakítása.. de nézzétek. paraván stb. ● Hosszúhaj összefogása.

A munkaeszközök kiosztása. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű; nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es; nagyoknak vegyesen vékony és vastag

pompáztak a fák? Sárga, narancs, rozsda, vörös , okker, barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni, és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron, a kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön.”

„Jól keverjük, úgy! Ebbe még rakhatunk egy ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat;pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak, most először nagyokkal közös színkeverés. bevizezzük, belekavargatunk a festékbe, és már lehet is festeni, a hegyével finom vékony A demonstrációs tárgy közös megnézegetése vonallal, az oldalával a törzset, a nagy felületeket.” (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) „Micsoda jól megfigyelted…, pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok, holnap költöztetünk az erdőbe harkályt, mókust, ● A szakmai fogások gyakorlatban történő nyulakat..” bemutatása. ●Javítás, korrigálás. Motiválás ● Kiemelés, dicséret, bíztatás, megerősítés, folyamatos ötletadás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló, őszinte, de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban, eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! „Jókor érkeztél, ez a rész téged vár, pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös, így, már jöhetsz is!!”

● Utánzással követhetik, másolhatják a mi munkatevékenységünket, evvel „kézmintát” adhatunk, de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti, ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű, sűrű lombos, susogós. De már nem fér több fa bele. Hű milyen ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. szerencse, hoztam egy tartalék óriási papírt. Fessük meg a kerekerdőnket éjszaka is! 26

● Az későn érkezők fogadása, és munkába invitálása.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek, formák, irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, és játékos együtt folytatásával. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák, ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ● Legyen tartalék feladatunk, vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok, két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása, ● biztonságos helyre rakása, ● megvitatással értékelés. A művek további élete:● folytatás, ● kiállítás, ● ajándék, ● játék stb. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na, most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek, futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk, de előtte 27 Gyertek hozzám, megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák, ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak, hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk, kivágjuk őket, és beköltöztetjük .az erdőinkbe.

még kimossa mindenki a saját ecsetét.”

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot, ettől el lehet térni, de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. A jó tervezet rugalmas, kreatív, helyet ad az egyéni ötleteknek, stílusnak és gondolatoknak. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját, makettjét csatolni kell! Javaslom, hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget, munkafogásokat, technikákat, időtartamot, a születő ötleteketvariációkat; hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek.

28

• Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. az énekes beszédre biztatás. a társadalmi szokások megismerése. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. stb.az Alapprogram szerinti . a hangképzés.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. Duda megnyikkan…ZH-153. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. a baráti érzések. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. dalokhoz. Szita. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene.. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). dallam komponálása mondókához.. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. az óvónő és gyermek kapcsolat. helyes tartás. stb.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. kangyal… ÉNÓ-4. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). ill. a 29 . stb. a „Tekereg a szél…” dallamilag. Általános . szita szolgáló…ÉNÓ-135. légzéstechnika.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. járul hozzá.

kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. stb. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. környező világ megismerése. auditív eszközök (lejátszó.olyan kuckó készítése. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként.„óvónői ajánlásra”. hangszerek. bábok.). a zenei másság elfogadása járul hozzá. páros. légző gyakorlattal (lufi-fújás. stb. 30 . csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. • Memória-játékban vagy mesekönyvek.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. ahogy a lepkét a virágkehely. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. Kör. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális.) . szita szolgáló…” dal. . Szervezési feladatok. egyéni. A cél. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. Kezdő szakasz 1.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. A tevékenység előzménye: . amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. kör… stb.reggeliztetés . a gátlások feloldása. ritmikus szótagolás). hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. • Építő játékban . a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. Könnyebb a szervezés.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. magyarázat. ahová a szél elől érdemes bebújni. tollpihe levegőben tartása. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. Megjegyzés: az egész fogadás . hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára).

stb. de a „nagyokra is ráfér”. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. egy pikula. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. felismertetése találós kérdéssel (pl. kenés. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) • célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal.II. stb. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. mondóka. kirándulás képzeletbeli helyekre. 1. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás.különbséggel). akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. óvónői ének is. gyúrás. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. hangszer. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. csoportos és egyéni szövegmondással. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. stb. vidámabb-szomorúbb. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. vágás.) • az előző játék folytatása úgy. stb. dagasztás. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. ill. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. ill. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. de. vékonyabb-vastagabb. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) 31 . melyik mondókában van nyolc dob. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy oktávnyi. miközben a gyerekek tapssal. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). hanem egy dal.). gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. 4-szer.). C’-C’’ . bátrabb kicsiknél 2. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. hogy a kérdező asszony magasabban. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. a válaszoló mindig mélyebben énekel.) 4.

egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. majd mélyen.). Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. D”-C”. 2. igény szerint • • • • • 6. Az új dal rögzítése.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. rövid klasszikus zenét. stb. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. ahogy mondjuk. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. 32 . tekergés. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. a korábban énekelt Gryllus-dalt. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. ill. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. hogy úgy tapsoljuk. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés.) III. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. középmagasságon. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. ill.leengedett . kígyózás az asztalok körül. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. amit a gyerekek nyújtott . hogy a 16od érték. természetről. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. virágról szóló népzenei anyagot. stb. visszavezetés a játszóhelyekre. Befejező szakasz 1. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek 5.B’).mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. kb.

hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.sz.o.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés.sz.  Komatálat hoztam…./XL.sz. berkenye 30. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold.80.Tervezetminta II. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. türelem. kitartás.o. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal./3. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I./83.o.sz. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás.o.o.o. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 33 . ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. 6.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme.o./124. dalos játék A tevékenység helye./99. bákom. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése.o.sz. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom./ 99. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene.

néha megkevergetünk. kevergetjük. -Megsózzuk. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. mondókák során  hallásfejlesztés . majd borsószemeket sodorgatunk. hogy helyes mintát adjak. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. magyarázat. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. „hívójel”. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. Kezdő szakasz (kb. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. megpaprikázzuk.halkabb-hangosabb megéreztetése.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. Figyelek az egyenletes mozgásra. akadálymentesítés. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. és mindjárt készen is van. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. ízesítjük.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. hogy megfőzhessük. gyakorlás. milyen sok borsószemet készítettünk. hoztam nektek egy nagy lábost. A kezdeményezés módja.A tervezett módszerek: bemutatás. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. 34 . szellőztetés. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. triangulum. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2.) Zöld papírcsíkokat tépünk. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. ellenőrzés. értékelés. hoztam nektek színes papírokat. és borsófőzeléket készítünk. cintányér. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. -Nézzétek. kóstolgatjuk. tegyük bele. motivációs lehetőségek: 1. amit egy díszes tálban gyűjtünk. szemléltetés.

Ha már jól megy. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. ki válasszanak a második szakaszban. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 35 . Ekkor én halkan. majd közösen 2x. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. őket megkérem. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. Hol vannak a répáim. A következő játékhoz két gyerek kellene. Felhívom a figyelmet a változatosságra. hold fényes lánc… . majd elmondom a játékmódját. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. hogy legyen nagyon halk. és arra. Akinek kiesik a keze. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. illetve kérem erre a gyerekeket is. közösen kínáljuk. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. majd a szőnyeg közepére helyezem. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. Amikor már csak két ököl marad. Tudják. illetve felajánlom. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. ha igénylik többször. mintha kimennék a kertbe répáért. 15-20 perc) 1. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Ha sokan vagyunk. –Úgy teszek. valaki ellopta! 2. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. Megdicsérem azt. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. és a jól ismert. munka szakasza (kb. és ügyes a kiszámoló. dicséret. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. 3. Hold. vagy nagyon hangos lehetőség is. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. Alkotó. tartsanak kaput.Kezdőhang: szó = A’ II. Differenciálás: Segítségadás. -Nekem kevés benne a répa. Finomat ettek. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek.

(Ne legyen zaj.) Ha jól megy.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. Javítom a hangszerhasználati technikákat is.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. arról is felismerhetik.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. De ezt támogathatom dúdolással is. a beszédhangunk legyen hangosabb. Ügyelek az esztétikusságra. -Üljetek le. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. . Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. utána magatokban folytassátok a szöveget addig.vagy A Győri Györgynek…. mert most zenekart fogunk alkotni. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. cintányér. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. magunkban is elmondjuk a mondókát. triangulum… Játék a hangszerekkel. hogy mindenki lásson.ismétlése közösen) 36 . (Komatálat hoztam…. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket.kezdetű dalt énekelem ismét. egyenletes lüktetéssel kísérve. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. Előveszem a hangszeres kosarat. úgy. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. Fordítva is. 5. és megkérek egy gyereket. a hangszerek hangja halkabb. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. Közben a Komatálat hoztam…. a pontos zenei megvalósításra. Figyelek arra. annak segítek. akkor azt választom. amíg újra nem adok jelt. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. Adaptivitás: Ha úgy érzem. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. ne kiabálva mondják. de közben hangoztatjuk a mérőt. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat.

. -Aki szeretne. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. -Fiúk. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. 37 . Utána tartok egy kis hatásszünetet. aztán megtudjátok azt is. Halkan. Befejező rész (kb.) gitárkísérettel / furulyázva. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. A zenehallgatás hangulatát. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. áhítatát biztosítom számukra. majd énekelve. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. énekelni. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. Figyelek arra.III. örültem.. hogy miről szól. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom.

• a felnőtt együttműködő. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. Így kijelölhetünk egy olyan napot. • jelzünk egymásnak. hozzák be a számukra kedves mackót. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). értékelésére. amikor arra biztatjuk őket.Tervezetminta III. dió zörgésének különbségei). • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. hiszen mindig van olyan gyermek. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) 38 . • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. amellyel elkezdi a mondókázást. gyomlálunk. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. pl. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. ültetünk akár egyenletesen. témának a feldolgozásánál. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. keressük egymást halkabban-hangosabban. akár ritmus-kiemeléssel. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). mert velük sokféle programunk lesz. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. Mackók A projektnek. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. mint egy sajátos tanulási egységnek. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. aki a kedvenc játékát hozza magával. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. kapálunk. Szerencsére nem csak az évszakokhoz.

• kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. stb. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. • fejcsóváló. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. ujjbotocskákkal. • egy témába vágó. stb. ill. a kettős körben a nagyobb ugrások.-ben. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. amelyre szülőket. didergést utánzó mozdulatok a 4. stb. programtól függően kerülhetnek terítékre. • pl. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. ökölütögetéssel. tapsolunk). fejdíszről.. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot.a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot ismerünk. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. mackó-báb készítése. hogy maguk is megtanulják. leginkább az óvónői modellel. versszakban. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. csukott szemmel sétálgató bocsokat. • 39 . • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. miközben a szép éneklésre. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. rövidebb mese. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. az óvó átélt. akár a saját mackók újra kézbevételével. vagy képzeletbeli kenyérre a 3..-ban. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. hogy mikor és hányat ugrunk. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. vers. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. az 1-2. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. 5-ször). mézet kennek a szájukra. bár még így is érdemes megbeszélni. játékról.. mézescsupor agyagozása.

Csengő. ezekből a farkasokból lett a kutya. Tudjátok-e. dadus néni feltöröl.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I.) A gyerekeket mosdóba és az -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd öltözőbe irányítom. üljön le az öltözőben. majd aki készen van.Szervezési feladatok: a. Kommunikác iós kép. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. azon segítek. A többi asztalt. vezényszavak. ill. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. 10 szék. kiszellőztetünk. Együttműköd ő képesség fejlesztése b. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Feldolgozás módszere. Foglalkozás feladatai. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. 2 alagút./ Addig rendezem a bútorokat. Ezeket a csapatokat falkának hívják. Szőnyeg maradhat. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. mese. Így lettek jó barátok. tápláléklánc • mese. A Dadus néni segítségét kérem. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. tápláléka. Motiválás. farkas falka. anyaga 1. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. kutyásat. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. 40 . maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal.) A csoportszobát előkészítem. amikor anyukátok. az ember megszelídítette a farkast. Nap és Hold. A falka vezetője a falkavezér. sőt a nagymamátok sem élt még. hideg téli estéken. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. Id ő Motiváció megteremtés e.

és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. és nem vadászhat együtt a többiekkel. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. vagyis az erdőbe! -Nappal van. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. akkor a gyerekek mászással futkároznak a teremben. vállizom nyújtó gyakorlat 41 . Hát. (varázslat. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. Feküdjetek le a földre. és imitálják az alvást.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a terhelésre. Aki nem fogad szót. hogy nincse valami veszély! Erre is nézzetek. Ti lesztek a farkas falka. egyensúlyérz ék fejlesztése. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. nézzetek körül. menjünk be a csoportszobába. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. vállöv erősítés. Figyelem.és vállizom nyújtó gyakorlat: 1. Amikor a Napot. menjen arrébb kis barátjától! b. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. Előkészítő gyakorlatok: a. kimászhattok a barlangból. reagálás gyorsaság. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. kar. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. lábatokkal. kizárják a falkából. neki engedelmeskedik a többi farkas. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensú ly kialakítása. aki úgy érzi nem fér el.Vérkeringés fokozása. én pedig a falkavezér. hogy mit mutatok! -Sötétedik. kar. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. titeket pedig farkasokká. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak.) „Nappal és éjszaka” játék: Amikor a Holdat mutatom fel. akkor lefekszenek. mutatom. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). 2.

mászás a felborított székek adta szűk átjárón . oldalára fordítva. ugyanígy a székeket. egyensúlyérz ék fejlesztése. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. vállöv. akadálypálya megépítése -Most már jól kinyújtóztunk. anyaga Idő 6’ Vállöv izmainak erősítése.): (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. . -kommuniká ciós képesség.) . utasítások Mászás gyakoroltatása .Nagyon vigyázzatok.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. az alagutakat. felborítva.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . Foglalkozás feladatai.Az ösvény veszélyes úton vezet. mennetek a sűrű. és térdemelés oldalra. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. Közben leteszem leborítva a székeket. . törzsizom erősítése. át kell különböző körülmények között.Ahhoz. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. hogy vadászni tudjatok. együttműköd ő-képesség 42 . vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. megesz minket vacsorára. FŐ RÉSZ Cél Feldolgozás módszere. szakadékba zuhantok. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! Szervezési feladatok: . (Átkelés akadálypályán. önfegyelem. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. a szikla alatt kell átmásznotok. mert ha felébred a medve.Mászás az asztalok alatt . megállások. sötét erdőn.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben.Mászás az alagútban .Mászás két oldalára borított asztal lapja között. Figyelem. -Végre sikerült felkelni. vezényszavak.c. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. Kar.szerek elhelyezése. mint mi a nyulat.

mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. azok alatt. vigyázzatok. láttok. arra mehettek át az erdőn. . idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. Egymásra odafigyelés. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . amerre csak akartok. és le -Itt egy újabb szikla. vagy veszélyeztessétek. Téritájékozódóképesség. ha megemelitek a térdeteket.Mászás a felborított asztalok lábai között .Látom. találtok erre. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . másszatok le! át. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . gyere. Mindenki választhat magának útvonalat. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. hát karizom erősítés. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. újabb akadályok.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan -Mászás az álló asztalokra fel.fejlesztése. 5’ 43 . Ha szükséges.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. mindenki megvan! . nehogy megszaggassa a bundátokat! . Has. hozd ide a többihez. .Rajta. felette kell átmásznotok.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. Udvarias viselkedés kialakítása. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. tolerancia fejlesztés. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. egymást nehogy zavarjátok. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. vagy szóbeli.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozo dó képesség fejlesztés.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. alatta. egyensúlyérz ék fejlesztése. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . Udvariasak legyetek. hadd számoljam meg a falkát.

.Minden farkas jól lakott? . 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.) A gyerekek munkájának 44 . megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. hogy a teremben körbe gyertek ide vacsorázni! Minden éhes tudjanak futni a gyerekek.. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! Állóképesség fejlesztése. kiáltásra bebújnak az asztal reagálásgyors alá. székeket a falhoz. farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. 3’ bújjatok az asztalok alá! Amikor azt Foglalkozás befejezése: a. Egymásra odafigyelés. alagutat összekötve a székekre. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség a gyerekek. jelre újból rendes futás. . Amikor azt kiáltom barlang.... …. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve.. vezényszavak. utasítások Idő 2’ Eszközök elpakolása középre . Motiváció. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. „Víz” kiáltásra felülnek az aság.Itt van a barlangunk. reagálás gyorsaság fejlesztése. lábboltozat erejének erősítése.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. Egyensúlyérzék fejlesztése. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.Keressétek meg a barlangotokat! .. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. asztalra! egyensúlyérz ék. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. így egyszer gyerekek lesztek. anyaga Feldolgozás módszere. Figyelem. lábboltozat erősítése. 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. „Barlang” . annyira.

értékelése. és mossa meg a kezét. akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok felém! Örülök... hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem. segítsetek visszarendezni a termet! S=29 ’ (32’) Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 45 . Aztán gyertek be. amikor ülnek az asztalon. b.. Víz!. üljetek fel az asztalra! Közben pedig fussatok az asztalok körül. kiáltom Víz.stb. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek... Utolsó Víznél.) A terem visszarendezése. cseréljen trikót. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe..

Együttműköd ő kép. 2.Tervezetminta II. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica.……. téritájékozód Manókká varázsollak benneteket.) 1’ 5’ 5’ 46 . Reagálás gyorsaság fejl. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba.. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Négy kendőt készítek a nyakamba. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtés e. hogy felébredt onnan tudjátok. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. HVU: Egymásra ügyeljetek. nehogy ütközzetek egymással. Kijelölöm az játékterületet. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. (látjátok?) Azt. vezényszavak. fejl. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én).) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. Ez itt a kert! Innen. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. anyaga 1. b. Reagálásgyor saság fejl. nem tisztelik egymást. Téritájékozó dás kép.Szervezési feladatok: a.) Motiválás. Előkészítő gyakorlatok: a. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Feldolgozás módszere. Le ne maradjatok. együttműködő képesség. fejl.

jobb kézzel fogjatok játszanak. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensú lyt alakítom. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. Lábboltozat erősítés. Így! …stb. Egyensúlyérz ék fejl. kézzel fogjanak kezet. törzsizom nyújtó gyakorlat: A Manók. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. Ha egyedül 3’ van valaki. váll-.) „Cica legyen akinek nincs Mindenki keressen gyorsan magának egy párja „játék variációja: „Huncut párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen.. zokni……) b. páratlan) erősítése Huncut Manó legyen. Minek lehet még párja? (kesztyű.. Nincs párja. Alkalmazkod ó képesség fejl. aki guggol.tornáznak egyet. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. fejl.jobb térdük… Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak Pár fogalmának erősítése. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1.) Elég! Maradjon a kézfogásotok.) Először futva. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. a találkozáskor jobb kezet. Oldaliság fejl. azt mondjuk ő páratlan. hogy a pár. és összebarátkoztak. A cipődnek is van párja. …. hogy „huncut legyen. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. Testséma fejl. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat.. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. … jobb akinek nincs párja!” könyökük.) A játék közben időt szentelek arra. a jobb válluk. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. ÍGY! A páratlan jobb tenyerük érjen össze majd manó kiálthatja. majd mintha üdvözölnétek őt. hogy párja” hogyan kell igyekezni. aki most áll leguggol. és rázzátok meg a társatok kezét. majd szökdelve Amikor találkoztok. akkor az. akkor. akinek nincs párja! b.. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Ritmusérzék fejlesztés. 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. hogy az : egy pár. és mutatom. és tevőlegesen segítem a fordulatot. én manó legyen akinek nincs is beállok a játékba. választotok. +2 47 . vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. azt mondjuk.) Párosgyakorlatok: Kar-.ó kép.

akkor mondom a további játékot. értékelem a gyerekeket. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között.) 6’ Felébredt a Macska. utasítások Idő b. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. a kijelölt területre futnak. hogy felébredt a Macska (nyávogok). segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. tolerancia fejlesztés. Most már nagyon jól tudtok 5’ együttműködni. észrevette. .Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok terpeszállásba! Hajlítsatok előre. téritájékozod ó képesség. buzdítom.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én).) HVU: A párotokra Feldolgozás módszere. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. és kellően erősek is vagytok. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. vigyázzatok egymásra. amikor halljátok. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit.) Igen ám. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. a. ne rángassátok.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 48 . húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Vérkeringés további fokozása. Figyelem. reagálás gyorsaság. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. és nagyon őrködik. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. egyensúlyérz ék fejlesztés. vezényszavak. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés.

Tessék. hogy milyen jók. egyensúlyérz ék fejlesztés. Feldolgozás módszere. Akit megérint a kendőjével a Boszorkány. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. figyelmesek voltak egymáshoz a játék (foglalkozás) során. Vérkeringés további fokozása. Békaügetésben (guggoló állásban szökdelve) halad előre. Idő utasítások (Elteszem a köteleket. Szervezet és a kedélyállapot lecsillapítása.) Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon vigyáztatok egymásra. az Békává változik. anyaga Segítőkészség. egymás iránti kedvesség kimutatásának képességének fejlesztése. ő a fogó. Lábboltozat erősítés. kedvességetekre lesz 8’ szükség! A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. itt a kendőd! HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. ha jól megy már a 2’ játék. szalagokat. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! S=30 ’ Tudatosítás.b. Szegény Manót vissza lehet változtatni. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Emelkedjetek lábujjra. most viszont a segítségetekre. és felhívom a figyelmet arra. ugyanis az előző játékban ő maradt fogónak. lábizom erősítés. azzal suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első Boszorkány. Eszközök elpakolása. hogy hozzák be a köteleket. Foglalkozás feladatai. alakítása: a. Figyelem.) Terpeszfogó variáció: Boszorkányfogó: Egy gyermek a Boszorkány. A gyerekek (Manók) egyénileg futhatnak tetszés szerinti irányban. A Manótársak arcának megsimogatásával menthetik meg társukat. 49 . hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. A végén értékelem a mentéseket. Megkérem a gyerekeket. téritájékozod ó képesség. percenként fogót cserélek. Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával.nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Egymásra odafigyelés. vezényszavak. akit megfogott a Boszorkány (mutatom). Munkáraneve lés Értékelés. tolerancia fejlesztés. aki ezután tovább menekülhet. mutatom az egyik gyermeken) és megsimogatjátok az arcocskáját! A Boszorkány kap egy varázskendőt. Egyszerre több fogót is kijelölök. Bevonulás az udvarról. az azonnal Békává változik! ÍGY kell annak mennie. reagálás gyorsaság.

a tanszék honlapján 50 .Tervezetminta III. (Vörös Vera) Ld.

MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I... óvoda.. matematika . napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. A szem-kéz koordináció fejlesztése. tükörképpel. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 51 . helyzet. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. . vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. változás. helyzet. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. összehasonlítás. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. mozdulatokkal. fordulás. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. forgás. építéssel: távolság. állás és irány megfigyelése és utánzása. nap. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). Egyéni. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. csoport. hónap. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). csoportokra. Kommunikációs képesség fejlesztése. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. A testséma építés segítése.. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. Ismerkedés a tükörrel. hanem két-három részletben. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. azonosítás. távolodás. A megfigyelés tudatosabbá tevése. megkülönböztetés. mozgások és tükörképük: közeledés. Az érzékelés.

3. Mozgások nagytükör előtt. faépítőkből szabadon. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. mit csinálnál vele? Mi tükörképnek van nagy szerepe. (Megfigyeltük. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. egyforma macik. 2. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. lenne. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. ha valaki elkérné tőled. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. egyforma autók. verses meséjét. és egyszerű építmények másolása. egyforma bábuk.) 2. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. amelyben a gyöngyöcskét. hogy van-e olyan kisgyerek. amiket a gyerekekkel készítettünk. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. Építések. Előkészítem a tükröket és a forgókat. fényes kiskakas c. alkotások térben: dobozokból. hogy 52 . egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. a saját tükörkép figyelése. képek. egyforma babák.

és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. miközben a tükörképet nézik. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. játsszon vele? Kinek adnád oda? Van olyan ember. kéz. közeledés. illetve távolodik. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . amikor tükörhöz közeledünk. • • „Milyen hosszú a hajad!”. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. de ez a térben 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel.Beszélgetünk is róla. „Kata! Észrevetted.. Panka? Hát neked. amilyen a tied. Akinek szüksége van rá. kar. Testrészeik (fej.. kar 2. „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. amit a tükörben láthatnak. 53 . miközben csak a tükörképüket nézhetik. szem. száj. és mutassák. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket Láttad már. pl. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. haj) megérintése. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. láb. elemzés nélkül). akkor a tükörkép is közeledik. „Táncolni fogunk. Janika? . nyak. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. comb. vagy szeretnéd. mit gondolnál? Örülnél. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. törzs. váll. Mozgások a tükör előtt.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). annak adok egy-egy ötletet. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. hogy a vízben is lehet látni a egy sötét edénybe öntött vízben. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. hogy ilyen hosszú zoknit húztál.. távolodás. a tudatosítást az utánzás szolgálja. hogy amikor te mutatod a válladat. Mindenki menjen oda a párjához. fül. tükörképedet? Nézzük meg! II. vagy tőle távolodunk.. orr. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet.

hogy a tükörképpel együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. Lássuk. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. aztán szerepet cserélnek.) 3. Szeretném. Hagyom..) Annak tudatosítása. ha átélnék a gyerekek. hogy ide képzeljük a tükröt.) Kicsit üljünk le. . milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. hogy ezt nem lehet megoldani. Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. állások.ellentétes irányú mozgás. mint ők. hogy jól sikerülte. így ellenőrzöm. ezért kiélezem a kérést: fölemelése. ha most egymás mellett menne szép lassan mindenki a párjával. oldalt-ugrás. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). A szék tükörképét képzeljük el.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. lassú fordulás. A helyzetek. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. mozgások. és testem tükörben. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. hátralépés. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. kézen fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért engedted a párodat másfelé kanyarodni? Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész Gabival együtt? . Zsuzsi áll a tükör előtt. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a oldalával álljon a tükör felé:. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. irányok tudatosabb megfigyelése.) „Szeretném. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. Tárgy és tükörképe. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel).. ellenőrzés a két kar mozgásával. 54 4. mert ez ellentétes irányú mozgás.

hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. hogy gyakorolhassák a tükörkép Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák előállítását. amiket készítettetek! Vigyázzatok. ha a székekkel meg más 5. nagyobb éljenek ebben a városban!” „Az utcákon tárgyaknál pedig a végigsimítást járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a szorgalmazom. Az ellenőrzéshez egy és tükörbabák. szemmel 5. sikerült-e és várom. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. ülőpárnák 55 . Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. „Ellenőrizd a két kezeddel.) a gyerekek. házakat díszíteni a forgókkal. karmozgással. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek 5. „tükör” elé. macik és tükörmacik is fürdőszoba-tükröt viszek. hogy annak is állítsák be a tükörképét.A tükrözés gyakorlása. hogy jól van-e!” „Mi lenne.2 Ez után „tükörváros” építését építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör kezdeményezem. ha nem fáradtak el nagyon helyét leragasztott papírcsík jelzi.

Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. A vásárlás szokásainak alakítása. melyik a nehezebb. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. Funkciók szerint megosztott csoportos. csoportokra.. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . felismerjük. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése.. Egymás tevékenységének segítése. viselkedési minták követése. mérőszám megállapítása. mérés. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben.. hónap. éljék át. és 56 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. nap. csoport. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. 3. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. összehasonlítás.. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok.. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. 4. Kommunikációs képesség fejlesztése.matematika . A megfigyelés tudatosabbá tevése. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása.Tervezet II. melyik a könnyebb. 5. . 1. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. játékba ágyazott. 2. óvoda. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. fizetés. egyéni.

csokor virág). (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. Gyakorlás. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. • a könnyebb. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. a piac. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. néhány olyan áru. Számlálás egyesével: megszámlálás. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 57 . Árcédulának való üres lapok. A pénz használata. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. (szükség szerinti egyéni értékelés). nehezebb érzékelése két kézben. Közös (páros). leszámlálás. Beszélgetés. korongok. Kétoldalú piaci mérleg. tojás. melyik a könnyebb. a piaci mérleg és használata. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). guruló nagy labda megállításával. összemérés. Kosarak. melyik a nehezebb. piaci asztalon. Az áru kínálására alkalmas papírládák. Folyamatos ellenőrzés. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. mérés kétoldalú mérleggel. ellökéssel.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. (tárgyak számának megállapítása). Pénztárcák. önellenőrzés. ceruza vagy filctoll. A gyűjtött. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés.

Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. b) Felvetem. amely során kiderül. kérem. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. c) Megválasztjuk a szerepeket. A vásárlás elkezdése során először az derül ki.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. hogy játsszunk piacost. Akinek kedve van. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. 2. hogy tegyék külön ládákba. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). játszhat vele. aztán cserélünk. akkor megbeszéljük. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon.) II. Emlékeztek-e arra. hogy egyszerre ketten lehetnek. 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. hogy még néhány eszközt pótolni kell. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. hogy nem tudunk mivel mérni. segítsenek berendezni a piaci asztalt. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. 58 . Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. és eljátszom az első vevő szerepét: A matematikai tartalom vastag betűkkel.

pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel.Az egység megválasztása. akkor javaslom. hogy nem szoktuk lemérni.) A tanácstalanság láttán közös gondolkozást javaslok.) Amikor egy vásárló megkérdezi. hanem valahány darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. azt szoktuk megmondani. hogy jól gondoltuk-e. 2. Arra az kérdezem egy lényegesen könnyebb. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. mérés után pedig megállapítjuk. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. szorgalmazom. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). (Ebben vásárolni! Abból a szép pirosból kérek egyet! Tessék lemérni. vagy kérem a tojás megmérését. hogy lényegesen nehezebb darabnál? Miből a nehezebb tárgyat több ugyanolyan gondolod. hogy a gyerekek igazítsanak ki. hogy az eladók írjanak árcédulákat. a könnyebbet kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is kevesebb. kiegyensúlyozás – Jó napot kívánok! Szeretnék almát megfelelő számú vadgesztenyével. várva. Árcédulák készítése. korongokat adok neki is). hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. a virágot szálanként vagy csokronként kérjük. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. hogy hány darabot kérünk. annak megtippelése előre. vagy összefüggésre kezdünk felfigyelni. 59 . ezt több. hogy több (kevesebb) gesztenye egység egyensúlyozza ki. benne az iskolai piros-kék korongokkal. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. – Mit gondolsz. ahány forintot mond az eladó. a tömeg leolvasása vehet magának. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. hogy a tojást nem szokták lemérni. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. akkor közlöm. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! A kézbe vett tárgyak tömegének érzékelése. Ha nem figyelnek fel a rossz fogalmazásra. A petrezselymet csomónként. annyit. jó lenne azzal mérni. hogy milyen nehéz! szükség szerint segítséget adok. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki.

és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek.– Az eladók ki szokták írni az árakat. 2-forintos. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. és fizethetnek. hogy mi mennyibe kerül. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. 60 . Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. felnőtteknek. 8-forintos érmék. amit venni akarnak. azt. össze. 5-forintos. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. amennyibe kerül az áru. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. 3-forintos. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. hogy mennyibe kerül. amelyekre rá van rajzolva. 3.

csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. szükség szerinti értékelés. az útvonalak megtervezésével. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. kék. … . jelzés alapján. gyakorlás. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. nyíl. kezdeményezett Egyéni. zöld és sárga).. a jellel adott irányok követésével.. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . korcsoport) A tevékenység ideje: (év. bemutatás. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. Könyvek. beszélgetés.. Problémaérzékelés.Tervezet III. sorrend Játékba ágyazott. asztalok. ellenőrzés. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával.értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. 61 . bemutattatás. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. képek vonatokról. Tájékozódás a síkon. csoport. . felidézésével. 4 db A4-es lap. irányok követése közlés. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. óvoda. hónap. Az alkotó..

3. mozgásos játék az udvaron. 4 ló. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Téri viszonyok tapasztaltatása. Nagy képek (vasútállomás/ház. kisebb képek (4 ház. kirándulás 62 . Közlekedés. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. vár). Gyöngyfűzések. 4 nagy csomagolópapír. Az óvoda és környezetének bejárása. Babzsákok.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. 4 tó). útvonalak megbeszélése. 4 vár. 2. 4 kisautó. színes zsírkréta. sorrendek megfigyelése. 4 facsoport. facsoport. tó. lovarda/több ló.

A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. megy a gép. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. forog a kerék. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. milyen utakon… 63 . zim. megy a gép. A masina fut. milyen a kocsi belseje. fut a sínen a kerék. nagy az út. fut a kocsi: patkó-dobogás. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. nagy az út. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. Kikészítem a többi. fut a vonat: zúgó robogás. fekete az alagút. Beszélgetünk arról. b) Elmondom (ha ismerik. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. 2.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. később használandó eszközt is. hogy ki utazott már vonaton. zum. Zum. az ilyeneket ábrázoló képeket. Jön a vonat. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim.

ahogyan a vonat székei állnak.c) Felvetem. „Van kedvetek hozzá. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. Jel (nyíl) értelmezése. hogy arra lépeget. megnevezése. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. hogy messziről figyeljék. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. hogy jól lássátok!” II. Az irányok tudatosabb megfigyelése. akkor a vállát fogva mögéje állok. mondhatják. elmondom.) Leszögezem.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. irányítom. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. de az is lehet. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. hogy mit csinálok! Gyertek ide. hogy nem fordul meg. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. mit csinálok. (Mozgással. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. 64 . az mikor ül menetirányban. 4. hogy aki a széken ül. csak hátrafelé lépeget.) Mindkettőt bemutatjuk. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. Az állások összehasonlítása. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. hogy az ablak felé vagy a … felé. Megbeszéljük. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. mi felé megy a vonat. Egy fejlettebb. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. több jó válasz „Mit gondoltok. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. ebben a kocsiban? És 3?” 2. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. mert csak egy kocsija van. hogy merre. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. hogy öten. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. Arra kérem a gyerekeket. hogy az elképzelt sín mentén halad. megkülönböztetése. Beállok a széksor mögé. a kétféle lehetséges irány felismertetése. a több lehetőség felismertetése. Újabb irányok bemutatása. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. 3. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet.

” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. Elmondom. minden utazónak egyet. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. hogy arra megyünk.” zöld. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy.leteszem a másik három (kék. miért nem előttetek üres szék!” tudott leülni. Bemutatom. „Úgy helyezkedjetek el. állnak. ha már minden hely „Megvan-e a csomagod?” foglalt azon a kocsin. irányok azonosításában. Ha egy kisgyerek csak amelyikbe a kártya szól!” ezt az összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. „Barnus. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. te Megfigyeljük. hogyan . hogy milyen egy beszállókártya. azt szó nélkül javítom. sárga). hogyan tartsuk a kártyát. amelyikbe az szól. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők közül. Sorban. De előbb megfigyeljük. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. együtt keressük a megoldást. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. Pl. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. mit választott!” magam is megmutatom. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” lássák az összes vonatot egyszerre. hogy segítsetek” Helyezzünk el megfelelően a földre.) Választunk 4 kalauzt.közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. hogy ne legyen hogy az utas jó kocsira ült-e. székeket egymás mögött ezekben a kocsikban is! A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. hogy „Álljatok ide mellém. mit választ Barnus. Megbeszéljük. ha Minden utas előre. „ „Z. aki látható nyilak színe segítheti a kisebbeket az utazni szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat.6) Elfoglalják a helyeket. 65 . amire a jegy szól. hogy jó helyre szálljunk!” „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba.. a létszámtól függően 4 . ill. mutasd meg. Ha probléma adódik. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . amerre a nyíl hegye mutat. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon „Válasszon kártyát magának mindenki. aki segít ellenőrizni. hogy a színes kör a lap alján van. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket.

„Gyertek ide körém! Megmutatom. de meg akarunk látogatni az állomásról „Ki mutatja be. bejárása. megkérdezem. 5. de bemutatunk Az érintett helyek nevét sorolhatja a közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” egyszerre 2 gyerek.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. és kérhetjük őket. Tájékozódás a síkon. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. Segítségüket kérem. amit sorban indulva több helyet is. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. lépegető. akkor. Tomi. Mi itt maradunk.” tudjanak ülni köréjük a gyerekek. Indulhat meglátogatsz! (Pl. tó. de mondhatják mások is. hogy később le folytatódik az utazás.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. előre kinézve. 66 . hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. Liza. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. „Megérkeztünk a célunkhoz. hogy miként amiket közben úgy rendezek el. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. Ági. „Mondd el. amit látnak. hogy milyet érdemes. útvonalak tervezése. Megneveztetem. erdő. sorszámok. aki közvetlenül mögötte ül. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. elfáradásától végeznék el valamennyit. úticélunk a vár. hogy itt szálltunk le. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. Nem kívánom magyarázni. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. elmondom.választhatnak együtt egy másik jegyet. Sorrendek. Állj fel! Honnan tudod. Marci. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. a sorrend megfordítása Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. 6.” Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. és Marci megnevezi Tomit. Juli. állomás. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. véget ért az utazás. az menjen az utolsó helyére! 7.

szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 67 . elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. hogy ki merre menne. ajtó gyerekek csoportban A Pl. bejárását. amin jöttél! Mondjátok el. ha kedvük van. „Most indulj vissza a várból az állomásra ugyanazon az útvonalon. hogy a tónál előbb jártál. polc székek Pl. Érintsen minden látnivalót az úton). és elhelyezek egy-egy játékautót.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. több feltételt is megszabok (pl. ablak Pl. mint előbb a földön. zsírkrétákat. Le is rajzolhatjátok. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. Igaz-e. amin ugyanolyan képek vannak. elmondást. kérdéseket teszek fel (pl. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik.Ha a csoport összetétele. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. mint az erdőben).

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tervezetminta I.
A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: - A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak, azok változásainak megfigyeltetése (hó, jég, azok olvadása, hóesés, havas eső, zúzmara, dér) - Megfigyelések, vizsgálódások, összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás, csíráztatás, hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása, zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem, vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek, növénye, állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. Környezeti feladatok:

68

a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe, illata, íze, alakja, tapintása, hangja, hőmérséklete, halmazállapota, annak változásainak megfigyelése, értelmezése a víz mint élettér megismertetése, értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése

2. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása, következtetések levonása- víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt, megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel, a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés, hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz, mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések, vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. hőmérséklet-víz, az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között)

69

érzékeléssel, cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. tudatosodjon bennük, hogy életünk egyik fő eleme: a víz. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket, következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás, spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését, működését 4. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem, tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével, a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú,uszony),a víz hangjainak megnevezésével( csurran,cseppen,csobog,ömlik), a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi, űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz, mint élettelen környezeti tényező, a Víz világnapja (március 22.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni, esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen

70

R. Barangolás a természetben. gyakorlás. leírás.hely biztosítása. növények törölközők.öntözés. gólya (Cini-cini muzsika 30. egyéni I. o.versmondás: . kavics. föld. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.B. bemutatás. o. „búvárkodás” a természetsarokban . vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos. eszközök előkészítése Motiváció: . értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. összehasonlítás. ellenőrzés. vízszennyezésről .Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132.) .képek válogatása. Melléklet) vízivilág-csodavilág tablókészítés 71 .A tervezett módszerek: pedagógiai módszerek: beszélgetés. szemléltetés. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról.Zelk Zoltán: Gólya.Tó vize (ÉNÓ 316. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg.: A titokzatos természet.) .találós kérdések a vízről (ld. Barangolás az óceánok világában) Szervezés: .-M. felmosóruha.folyamatos reggeliztetés .) .éneklés: .

Mindenki kap egy pohár vizet. figyelem.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. víz 2. beszélgetés. türelem. Az egyiket teletöltöm. figyelem. vizsgálódás-kísérlet.II. szűkebb magasabb. Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hidegmeleg víz érzékeltetése. azonosító és megkülönböztető. formafelvétellel (öblösebb. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). önfegyelem Módszer: megfigyelés. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. stb. Mi történik. analizáló. leíróképesség. illata. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. gondolkodás. alacsonyabb. Láttok különbséget? Mártsátok egyik ujjatokat a kisebb pohárba. türelem. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. a másikat a 72 . hogy lombik. szaga. víz 3. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. Ma a vízzel fogunk játszani. alakja. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. Az a nevük. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? 1. ellenőrzés. halmazállapot változás megfigyeltetése Hoztam 3 db üvegvázát. áttöltése kisebb pohárba. összehasonlítás. Figyeljétek meg. megfigyelése Részfeladat: színe. A tartalom feldolgozásának várható menete Közeledik a Víz Világnapja.és megkülönböztető képesség. íze. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. azonosító. leíró. ellenőrzés. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele.

gondolkodás fejlesztése. gyakorlás. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. vízzel teli poharak. zubog. észlelés. ellenőrzés. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben Képességfejlesztés: érzékelés. figyelem. mi az. leíróképesség.Szervezés: hideg és meleg víz. jégkocka. beszélgetés. a gyermekek tálcáján lévő. ok-okozati összefüggések meglátása. türelem. összehasonlítás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. türelem. loccsan. leírás. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. figyelem. tálca 4. leírás. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B.és megkülönböztető képesség. ellenőrzés. azonosító. ítéletalkotás. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. azonosító-és megkülönböztető képesség. amelyet öt napja tettünk oda! 73 . logikus gondolkodás. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. összehasonlítás. csorog. ill. azt a két üveget a természetsarokból. önfegyelem Módszer: megfigyelés. emlékezet fejlesztése. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. víz 5. bemutatás. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. fedetlen üvegben lévő víz nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki kap egy jégkockát.

figyelem. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. Azután ültetjük bele a növényeket. gondolkodás. leíró. növényeket. szemléltetés. türelem. talaj. érzékelés.és megkülönböztető képesség. gondolkodás. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. önfegyelem Módszer: megfigyelés. talaj.jól látható helyen történő.mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. növények Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. növények 6. leíróképesség. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. készítünk egy érdekességet. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. kavics. emlékezet. megfigyelés. beszélgetés. kavics. Utoljára tesszük rá a tetejét. Megöntözzük a növényeket és a talajt. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. Mit gondoltok.működésének ismertetése. észlelés. leírás. ellenőrzés. Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. azonosító. hogy megfigyeltük.. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. türelem. magyarázat. termőföldet-talajt. Florárium a neve. bemutatás. mi fog történni? 74 . összehasonlítás. önfegyelem Módszer: beszélgetés. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. a bennük lévő víz mennyiségének összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. figyelem.

magyarázat. Most gyertek. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 75 . értékelés Eszközök: vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? III. türelem. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Képességfejlesztés: gondolkodás. Feladat: Mit gondoltok. emlékezet.Holnap reggel megnézzük! 7. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása Részfeladat: növények. önfegyelem És mi emberek? Mi történne. ha nem jutnánk Módszerek: beszélgetés. állatok.ellenőrzés. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz.

Képességfejlesztés: . Zöld csoport Ideje: 2009. bab) vásárlása a piacon burgonya.0000 Kincs u 5.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. termések (borsó. termések felismertetése. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. megnevezése az ültetésre szánt magvak. valamint a vetés során 76 az ok-okozati összefüggések .mozgásképesség: finommotorika. eső. hajtatás Fejlesztési feladatok: Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • 1. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás.Tervezetminta II. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. tavasz. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. megneveztetése. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. magvak. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével .

Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. összehasonlítás. borsó. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. amelyen egy fa rajza van.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. magyarázat. o. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. termés. o. rendszerező Korcsoport: 6 évesek 77 . hajtatás.. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével a vetés. burgonya. gyakorlás. leírás. vetés. ellenőrzés. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. csíráztatás. értékelés Természettudományos: megfigyelés.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. virág.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4.

o. Szervezés: Előkészületi szakaszban: • • Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz Motiváció: • Társasjáték – tavaszi virágok • Játék a memóriakártyákkal – magvak.Munkaforma: csoportos.Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek óvodába? Mért? 78 . o.Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld Egy közös tavaszi képet Miben jöttetek ma reggel .egyéni Helyszín: csoportszoba I. .) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. ültetéshez szükséges növényi részek. 1. eszközök beszerzése. a gyermekek folyamatos fogadása Kezdő szakasz Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Mit csinálnak az állatok? Miért? anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: bejelölése. előkészítése a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés.) • Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. termések • Eszközök előkészítése • Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10. 214. melyik évszak van felidézése: • • • időjárás növények. állatok jellemzői öltözködés most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek Miért? a növények? a vetéshez. A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja.) II.

Figyeljétek meg ezeket a növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi képeket! Tegyétek a fa köré jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása. analizáló. összehasonlítás. megkülönböztető. amelyen egy fa rajza van. önfegyelem Módszer: megfigyelés. figyelem. leíró. magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. beszélgetés. leírás. leíró. leveleket.füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt fogunk készíteni. azonosító. csomagolópapír. tálca 2. Képességfejlesztés: megfigyelő. gyakorlás. Mi történt vele? És utána? és hogy mely terméseket . türelem. szintetizáló. összehasonlítás. becslés. különböző évszakokra jellemző képek. feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása. ellenőrzés. amiktől tavaszi kép lesz! türelem. a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. kommunikációs. gondolkodás. emlékezet. értékelés Eszköz: időjárástábla. finommotorika Módszer: megfigyelés. elhelyezése a fa körül illetve a fán. őszi és tavaszi jelenségeket. szemléltetés. terméseket. figyelem. A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek. azokat. azonosító. leírás. értékelés 79 szemléltetés. beszélgetés. önfegyelem. ellenőrzés. megkülönböztető.

lencse. ellenőrzés. burgonyagumó képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! részeinek megfigyelése és megnevezése és Az első kép a vöröshagymát burgonyagumóról készített óvónői rajzok ábrázolja. összehasonlítás. álljon a piros asztalhoz. szintetizáló. Aki vetni szeretne. feladat: Magvak vetése. aki pedig hagymát álljon szeretne a kék Képességfejlesztés: megfigyelő. • feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: a hajtatott növényi részek vöröshagyma. ültetés lévő tálban lévő magvakat pedig szemléltetés. a kihajtott vöröshagymáról és burgonyagumóról készített óvónői rajzok 4. gondolkodás. azonosító. becslés. a termőföld és elültetni. hagymák. az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről 3. azonosító. leíró.Eszköz: bab. megkülönböztető. hogy mely növényi részeket hajtattunk? (ágak. leírás. emlékezet. borsó. 80 . beszélgetés. burgonya) megnevezése • a hajtatás feltételeinek felsorolása • • Emlékeztek. leíró. hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés. burgonyagumó. önfegyelem Módszer: megfigyelés. analizáló. a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése. türelem. Mi történt vele? És utána? fejlődési sorba rendezése a kihajtott vöröshagymáról Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. fogjuk elvetni. gumók A ültetése Részfeladat: • a magvak. értékelés Eszköz: vöröshagyma. ültetni. Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a a kihajtott vöröshagyma. figyelem.

szintetizáló. ellenőrzés. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. marék földet! Utána tegyétek tálca. összehasonlítás. leírás. azonosító. türelem. vöröshagyma. beszélgetés. gondolkodás. figyelem. értékelés Eszköz: termőföld bab. beültetett cserepek emlékezet. Módszer: megfigyelés. ellenőrzés. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! 5. türelem. cserép. kell tennünk. összehasonlítás. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból előbújó Miért? 81 .megkülönböztető. feladat: A növekedés. önfegyelem Módszer: leírás. szintetizáló. úgy. asztalhoz! figyelem. gondolkodás. értékelés Eszköz: tálca. bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. A vetés ill. cserepet! Tegyetek bele egy beszélgetés. önfegyelem analizáló. analizáló. leíró. az ültetés menete: Először vegyetek el egy emlékezet.

beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép babunk? Képességfejlesztés: leíró. figyelem. gondolkodás. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 82 . magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. emlékezet. Meg fogjuk figyelni! III. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • víz nélkül • fény nélkül • hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. önfegyelem Módszer: leírás. egyet pedig a polc tetejére. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. tenni.6. egyet a hűtőbe. játszani. Befejező szakasz Kérlek. Mit gondoltok.

A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. állatok. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 83 . a földön.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. a fafajok. megnevezése. a madárfajok keresése során azonosító.növények. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. a fafajok.0000 Kincs u 5.Tervezetminta III. ősz A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. Zöld csoport 2009. dalok megismerése. jellemzése Őszi versek. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése.

önfegyelem. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. megneveztetésével. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. formájának.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. o. türelem. nagyságának összehasonlítása 84 . lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202.

kopasz fák. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. összahasonlítás. csoportos. értékelés Természettudományi: megfigyelés. lehulló levelek. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. szemléltetés. figyeljétek 85 Szervezés . avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. beszélgetés. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. csoportok alakítása színek segítségével. gyengébb napsütés. leírás. hűvösebb idő .Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. bemutatás.színes levelű fák. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. 1. ellenőrzés.

hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. 2 nm-es.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. leíróképesség. egy világos kb. levél szétválogatása a terítőn. figyelem.és megkülönböztető képesség. majd a termés. azonosító. türelem. alkalmas hely megteremtésével. termések gyűjtése. ami ott van a földön?. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. figyelem.. önfegyelem. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. szem-kéz koordináció. veréb. leíróképesség. feladat: A már ismert fafajok azonosítása. leírás. összehasonlítás Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. leírás. termésük alapján (platán.és megkülönböztető képesség. finommotorika. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 86 . megnevezése levelük.. vadgesztenye. finommotorika. összehasonlítás Munkaforma: 2. azonosító. önfegyelem. kommunikáció Módszer: megfigyelés. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés.

megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. hogy ezek a levelek. platán. a boríték színével megegyező színes szalagok Most mindenki keressen egy olyan levelet. ami neki a legjobban tetszik. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. összehasonlító Módszer: megfigyelés. színes borítékok. terméseinek megkeresni a párját a földön Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 87 Mindenki kap egy ragasztós lapot. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. összehasonlítás. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. értékelés Eszköz: színes falevelek.Munkaforma: egyéni 3. utána gyertek vissza! 4. feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. (vadgesztenye. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. leírás. feladat: Különböző fafajok leveleinek. ellenőrzés. majd az adott fafaj kiválasztása. beszélgetés.

azonosító. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. figyeljük meg. vizuális memória. milyen madarat látunk? Ki tudja.és megkülönböztető képesség. leíróképesség. piros.Részfeladat: .nagyság . leírás.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. azonosító. finommotorika. figyelem. leíróképesség. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. kommunikáció Válogassuk szét a képeket madárfajok 88 .és megkülönböztető képesség. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. türelem. finommotorika. szem-kéz korrdináció. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. termések borítékban Módszer: megfigyelés. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. a fehér textilen mandala készítése. kommunikáció Eszköz: levelek. önfegyelem. önfegyelem. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? 5. Minden pár figyelje meg a választott madarát.forma . barna. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! figyelem.

leíróképesség. feketerigó. összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. szarka nagyságuk.és megkülönböztető képesség. leírás. színük Tevékenység: séta. figyelem. figyelem. nagyság. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. finommotorika. megnevezése Részfeladat: galamb. veréb. nagyság. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. önfegyelem. leírás. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. észlelése.Eszköz: ragasztós lap. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. erezet. feladat: A parkban élő madarak felismerése. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. önfegyelem. kommunikáció Eszköz: - szerint! 89 . azonosító.

színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. leírás. figyelem. összehasonlítás. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. leírás. összehasonlítás Munkaforma: frontális 8. azonosító. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. önfegyelem.Módszer: megfigyelés. veréb. szarka. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 90 . feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. leíróképesség. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb.

Bildkarten. Steine. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Pinsel. 20. Farbe. VI. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Erkennen. Városligeti fasor 28. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Blumentopf. März 2009. 91 2’ . Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1.

Diese nicht. Erde. beobachten. Augen zu und hört fein hin. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. sim sala bum. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Hypothesen stellen. die ist giftig. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. alle Kinder drehen sich um. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte .. unseren Blumenkalender beobachten 92 . das ist die Hyazinthe. usw. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. das ist die Narzisse. Warum? Was brauchen sie? Sonne.. Wasser. Einige sind viel gewachsen. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. Luft. das ist der Krokus.

Hier sind Schaufel. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Zuerst waren nur die Zwiebeln. Der Krokus wird immer größer und größer. 93 . Schmetterling. Jetzt machen wir kleine Löcher. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . dann kamen die Blätter hervor. Sonne) 4. gebt bitte Erde rein. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. mal etwas darauf! Sonne.Diskutieren. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. da kommen die Zwiebeln.Bewegung. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Jetzt kommt noch die Blüte. hier ist ein Stein. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). Bedeckt sie mit Erde.Steine bemalen .) Legt bitte die Steine in den Topf.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. Marienkäfer.

den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. 20. VI. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Városligeti fasor 28.Tervezetminta II. Aufgaben: 94 . März 2009.

Zei t Ablauf der Beschäftigungseinheit Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo rmen 95 .

Alles sollen wir wechseln. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Kinder! Ich bin die Vogelmama. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. und wenn ich meine Kinder rufe. ihr seid meine Vögelchen. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. kurze Hose.1’ I. Erarbeitungsphase 1.Arme hoch strecken. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Turnschuhe. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Bauch halten Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir gehen wie die Zwerge! Gruppen tätigkeit 96 . Ich bin die Vogelmama. das wird das Nest sein. Wir gehen turnen! Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. Das Ziel ist. T-Shirt. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. Geht jetzt spielen. Turnsack 5’ Unten. ziehen sich alle um. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. kommen sie in das Nest. 3’ II. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. 2. • Riesengang. Zieht euch bitte um. vor der Sporthalle. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack.

auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 97 .• Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. Armbewegungen machen. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. wie der Storch seinen Schnabel bewegt.

Bohnensack auf den Kopf legen. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. Zweimal hoch. Gruppen tätigkeit • Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter die Füße legen und auf dem Boden schieben Kommt. ich gebe euch je noch ein Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. was wir machen. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. in die Hocke gehen. Noch einmal. dann Armhaltung wechseln. Wir stehen gerade.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. 2 Bohnensäckchen 5’ 3. wie auf Schlittschuhe. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis.• Laufen. Arme zweimal nach hinten ziehen. Wir laufen darauf. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. das Bohnensäckchen ist in einerHand. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 98 . Hände auf die Hüfte legen. Bohnensäckchen auf dem Kopf.

auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit 10’ III. die Arme hoch mit Bohnensack. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen.• Quergrätschstellung. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin.Bohnensack auf dem Kopf. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. zeig bitte den anderen. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. Hauptteil Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen.Auf der Langbank balancieren . kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Langbank. Spinnengang. Bohnensäcke Kleingru ppen 99 . Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. dann zu dem rechten Fuß zweimal. ein Kasten. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma.Bohnensack auf dem Bauch 4. Arme zur Seite 2. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen.

wir sagen das zusammen! Maus. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. euch auch? Kommt. komm bitte. Maus rein in das Haus!“ ruft. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Ruhe-Phase Maus. dann kann er weiterspielen. sollen die Kinder weiter laufen. Es gibt einen Bohnensack weniger. Wenn die Erzieherin „Maus. 2. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. Gruppen tätigkeit 10 . Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Maus raus aus dem Haus! Maus. wir bringen das zurück. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Maus rein in das Haus! Komm. Wer kein Haus gefunden hat. Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. als die Kinderanzahl ist. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. Maus rein in das Haus! Maus. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 1’ 3. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. Emma. Wenn die Erzieherin „ Maus. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Dann gehen wir uns umziehen.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ 5’ IV.

sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. az összetartozó elemeket. formulák. és mesemondás alatt. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. helyszíne. verses mesében.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. mesében rejlő stilisztikai eszközök. költői képek. gyerekek leültetése. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. a bábszínház berendezése. megjelenítése hogyan. típusa.és szövegfonetikai eszközök használata. színházi szokások elmélyítése stb. archaikus és népies kifejezések. a metakommunikációs elemek alkalmazása. a verses mese ritmusát stb. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. rímek érvényesítése.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. idegen szavak stb. A mondat. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. kérdésekre…stb. A mesében előforduló sztereotípiák. konfliktusokra. reggelizés. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben.? Hogyan? 10 .) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. rímek. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. érvényesítése. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. szemkontataktus lehetősége. a rímeket. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. a dramatizálás helyszínének kijelölése. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. zenei elemek. nyelvi humor stb. szellőztetés stb. a kapcsolatteremtés módjai. (pl.

sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 10 . árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. fejdíszek kiosztása. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték.és fényeffektek. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. kiválasztásuk indoklása. személyiség. a jelmezek. a mesefeldolgozás módjai). bábszínházi szokások elmélyítése. a mesereprodukció formái. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. a szerepek kiosztása. bábozás. lehetőségei. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. a bábfajták megnevezése. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. Volt-e példa integrációra? Ha igen. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). hang. feladatvégzés. a helyszín kijelölése. kongruens volt-e? A szólások.

artikulációja. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. lehetőségeihez. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. zenei hallásuk…. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük.és énektechnikája. a zenei anyag elrendezése. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. lehetőségeit. valamint testtartása. eszközök biztosítását. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. szövegejtés. énekes tevékenysége. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. zenei formaérzékük. koordinált mozgása…. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. ritmikai érzékük. az intonáció. illetve tervezett énekes szituációk. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása.Ének-zenei nevelés 1. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. rögzítése? 16. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 10 . illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. a szövegformálás. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. a nyugodt. fejlődésére? 9. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6.

hogyan. Van-e elég idő a megoldásra? 6. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. A fejlesztett képességek 6. differenciálás lehetőségei 11. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Az anyag témaköre. miért) 7.) 9. A játék során fejlesztett képességek 8. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. A segítségadás lehetőségei 14. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. egészséges táplálkozás. gyűjtőmunka 4. A fejlesztési. légkör.nevelési feladatokat megvalósítása 3. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. kapcsolódása további témakörökhöz 2. spontán. Megfelelő-e a motiváció? 2. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. egyszeri.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. testnevelés. felkészültség. domináns személyiségjegyek) 12. esztétikum stb. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. az érintett matematikai témakörök 10 . A tevékenység időbeosztása 6. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5.sajátos megoldásai? 7. azok hatékonysága 9. Eszközök használata. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. Korábbi ismeretek felhasználása. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. folyamatos) 2. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. motiválás (hallgatói magatartás. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. A balesetveszély elhárítása 13. A célok elérésének mértéke 7. Bánásmód. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Módszerek alkalmazása. Szervezési feladatok megoldása 10. általános emberi értékek. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Az alapelvek érvényesülése (mikor. Megfelelőek-e a módszerek? 11. mindennapos testnevelés) 1.

10. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. differenciálás 10 . megfogalmazása. szervezési formák. Fejlesztett matematika képességek 12. Az óvónő beszéde. Eszközök. kérdéskultúrája 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful