Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)gyedülálló, hanem bonyolult kapcsolatban van.
· A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak:

3

a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. „köddé vált. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. a helyes artikulációra. színes papírok. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. Anyanyelvi nevelés. 5. összefüggésekre figyel fel. példaértékű magatartásformák elősegítése. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. zenei hatású kifejezőeszközökkel. Találós kérdés „Kocsit. 4. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. „köd előtte köd utána". szalag. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. szemléltetés. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. hintót. képzeletének fejlesztése. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. emlékképek és képzetek előhívása./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. A szép iránti fogékonyság felébresztése. Esztétikai nevelés A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. érzékletes nyelvi formákra. nádak erek".és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. bemutatás. A vers hangutánzó szavaival. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. 3. különleges szóösszetételeivel. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. stb. ekét húzok. A gyermekek élmény. A közös mondókázással. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése.ló. magyarázat. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. humoros elemek érzékeltetése. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. 4 . emlékezetének. 2. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. szólásokban. beszéd. rajzlapok. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. könyvek. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek.A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. mozgásképzetet keltő igéivel. A vers ritmusának. kifejező mozzanatokra. ködbe vész". a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. 1. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. A találós kérdésekben. paci .

kedves Pajtás. három. kettő. A megfejtő lesz a következő kérdező. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. /Folyamatos értékelés. lágy hangzásúak. vágtat. a témavariálás játéka. háromszor. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. Csing-ling-ling száncsengő. Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. valamint a tevékenységvágyra építünk. négy. kettő. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Száncsengő csing-ling-ling. Mi siklik. négy. Hangutánzásról. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. mozgásról. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. dicséret. gyorsítás-lassítás. kedves Pajtás. gondozási feladatok Ének . előadástechnikai. a beszédtempó variálása. figyelmére.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. mikrocsoportos. 3 II 3 b Fülbemászó. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut.zene: Mozart: Téli utazás. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. Beszélgetés a tél örömeiről. az átélt tapasztalatokra.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. négy. Pl. kettő. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy.Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. sejtelmes hangszín. Egy. kedves Pajtás. összefűzése. Az állatot. három. három.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. 5 . a folyamatos páros rímek békéje. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. játékos zenei ritmus.

siklást érzékeltető ritmus. Az új vers hangulatához kapcsolható. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. békéje Lebegő. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. A közelgő képsor távolodóra vált. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. A tél jelének elkészítése.. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. csúszik az út és fut a szán. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. Szétmálló hangerdő 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e Csing-ling-ling száncsengő. mindenki új tavaszra vár. ne borítsa föl a Ferkót. didereg a száraz levél. Nyolc patkó kop-kop-kop. hogy fékezd meg a Pejkót.Tél öblén halkan ring. /Folyamatos értékelés. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. III. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. az egyes távolodó szán.. Ferkó. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 e f f II. Tél öblén távol ring. Csönd zsákból hangot lop. párban. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. biztatás/ • Kiscsoportban. Száncsengő csing-ling-ling. dicséret. a hangerő csökkentése./ A hangfestő. Fut-szalad a Pejkó-pejló. fő a fejed Peti. A további szabad játéktevékenység biztosítása. IV. fejleszési lehetőségekhez: Pl: 6 . Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről.

lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.Tó – Ton . Planétás K.Ló . lépegető. szikrázik a szép hó.láng . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp. lovam trappolgat.Ló ./  7 . üdvözlőlap.Trapp Ton-Lo-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp.  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ Csing — láng — ling . Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl.Tó Ton .láng az uccán csilingel a rakott szán. /Jelenlévő múlt.Trapp Ton .Ló . Móra Kiadó.Tó T on-L o-T a-T óTon-Lo-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.Ta . Hegyen-völgyön-alagúton.Ta .Trapp Ton . szabályosan ismétlődő. 1975. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér.Ta . hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.Ta .ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . ünnepi szokások.Trapp ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.láng az uccán csilingel a rakott szán. Csing . fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. lovam trappolgat. apró ajándékok. 1997.Ta Ton .Trapp . dekoráció.Trepp .Ta – Ta Trepp . Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Ló .Trepp .ling . nem tévedünk el az úton.Ló . kocog vele két ló. Bp.

érdeklődni. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. hanglejtés. megbecsülésre. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. ideje: bármikor. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. hangfekvés.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas.  a közös mesehallgatással. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. családi fényképek 8 . no. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. 3. istenem stb. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. türelemre nevelés. részletezés. beszédtempó stb. a mesében rejlő szóképek.hatalmú. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. gondos kiejtésével. csodálkozó. színes nyelvi fordulatok által.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. változatos alkalmazásával). a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. 4.és szövegfonetikai eszközök. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. 2. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. hát. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . szóhalmozás.Tervezetminta II. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal.) változatos használatával. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. bemutatás.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám.) és az indulatszóknak nyomatékos. a közösségi érzés fejlesztése. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. haj. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly.).  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. "nyelvi arckép" stb.

hallás. mesetarisznya elővétele. változó hangszínnel adom elő." II. nyomatékos tagolással. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. lágyan ejtem ki – választékosabb. keserű? stb. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. három országa. a konfliktushelyzetekről. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. tapintás. A felsőfok érzékelteti a fokozást. furulyaszó). hang-íz összekapcsolása). három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. Tagoltan és kedvesen.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. édes. ízlelés játékai (ld. archaikusabb. Az előadás módja 2. családi eseményekről. szinesztéziás játékok (pl. Helyes hanglejtése: emelkedő – 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . asszociációs játékok (mi savanyú. a családban betöltött szerepekről.  Bejelentés: "Gyerekek. beszélgetés a családtagokról.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. körmese (édes mese). ízskála. esztétikai sajátosságai 1. mesélni szeretnék. szín-íz. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. mint a „lányom”. testvérekről. mesepárnák elhelyezése. s azok megoldási módjairól.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. egyre nyomatékosabban.

"lt" tiszta ejtésére ügyelek. Hangulatfestő elem. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. fontos az „r” hallható pörgetése. a kérdőszó főhangsúlyos. archaikus alak. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. Elavult szószerkezet – nyomatékos. 10 . „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. Emelkedő – eső hanglejtéssel. durva felszólítást. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. kényszert fejez ki.szomorú. Lassú beszédtempóban. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. lemondó. 4. Összetett múlt idő. tagolt kifejezés. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. elkülönítetten. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés.ereszkedő dallamvonal. „eltelt volt” 5. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki.: az embert). Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett.

7. annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. még.„… meghúzódott az odúban…” A félelem. a tagolást érzékeltetem. ijedtség. sem. Hármas gondolatritmus: sem. lassabb a beszédtempó. akusztikus hatása könnyedséget. Hirtelen meglepődés. Tartalmi. ezzel a zeneiséget növelem. még. a zöngés hangzókat játékosan ejtem. az ijedtség állapotát halkabb hangerővel. Erősítés. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. mert „kiszól” a mesélő. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz. lassabb beszédtempóval érzékeltetem. zenei ritmusát fejezi ki „két hetet nem várt. hogy. Szomorú hangulatot áraszt. még. sem. ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. kötőszóismétléssel. de. de. Finom árnyalatú. Készülődés a vendégségre 11 . fokozás történik szóismétléssel. halk hangerőt alkalmazok. Az elemek összetartozását. a kötőszó „vagy” hangsúlyos. bájt fejez ki. „esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…” „egy szó nem sok. Nyomatékos archaikus alak. de még egyet sem…” „azt gondolom” Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki. sem. csodálkozás kifejezője. Tréfás kérdés. Az első szótagok főhangsúlyosak. a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában” Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki.

Érzelmi állapota. képszerűségre törekvő előadással történik. feszültségfeloldás. tagoltan adom elő. érzelmi. hangsúlyos ejtéssel. tagolt. pattogó ritmusú. mindkét tag hangsúlyos. Sótalan-sótlan. A korfestés eszköze. hangulata sajátos. a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik. tagolt. 12 . Ikerszó. hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki.„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve” A minőségjelző nyomatékos ejtése. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos. fokozott hangerőt igényel. fokozást fejez ki. milyen illatokat. Felkiáltást. A király és a királykisasszony találkozása. színeket. istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak.asszociációs játék (szólánc) .szoborjáték (király. a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi. hangulati árnyalatot mutat. királylány. megformálása egyedi. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): . erdő. a kettőzés hangsúlyos. a tisztelet és közvetlenség kifejezése.lazító játék (zenehallgatás. 8. más hangszínnel és hangerővel ejtem ki.érzékszervfejlesztő játékok . jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej. kibékülése. Ereszkedő dallamvonalú. A gyermekek felé fordulok. Mozzanatos ige. odvas fa szobra) . Hangsúlyos. Az ellentét. 9. örömteli állapotot fejez ki.

zenebona. ha netán nem tudná valaki"." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten. képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1." ' 13 . formájában. mondhatom nektek. ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-. kedvenc virág választása indoklással. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. ha rá hasonlítana. nincs annál csúnyább." „Gondolhatjátok.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na." „senki szemének nem válna szégyenére. mini amikor a virágok veszekednek.Tervezetminta III. amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye. és záró formula." „Hát. ki tett itt igazságot. Virágszeműnek nevezik. (Dr. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő. árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés. Fejlesztési feladatok: 1. a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát. gyönyörködés a virágok színében. lett érre riadalom. Ismerkedés színekkel.

élményt is: ez jelent nekik. mint te! Olyan. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. átélhetővé. mint én. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . hanem viselkedést./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. megemelésével.mondja a Fürtös Gyöngyike./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. képekre tagolom a történetet. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. tulajdonságot is jelölhet. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. hogy . mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. rikoltozott) szavak és cselekvő. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. mozzanatos igék . a belső kép kidolgozásában. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". a formalizáltat.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. erősítem nyomatékkal azért. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. az esztétikait. virág nevek. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. A történet központi. . Varga Julcsa szeme olyan. hogy a szín nem csali színélmény lehet. Anyanyelvi nevelési feladat: a) A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás.

Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) b) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése A tagolt. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. 15 . viselkedés. események szereplőkhöz. hogyan lehet elképzelt helyzetek. szín = hangulat. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. hogy pl. gondolkodás működését . mások számára is élményszerűen megformálni. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus .gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. képességeivel..

magyarázat. megfigyeltetés. beszélgetés.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. szőnyegek.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. polc. vágás. egy „gazdag emberé”. ragasztók.). buzdítás. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. dobozka. a tapasztalatok megfogalmazása. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. részletek megfigyelése (fiók. mint téma) – „függönyök. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. ezek színessé. lábak). kismintás kartonok. színkomponálás. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . négyzetekre. lábak/. mai bútorokra-lámpákra. kisebbnagyobb téglalapokra. háromféle méretben körülbelül (gyufás. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. mi díszíti-melegíti a lakást.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. fogantyú. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. s néhány szemléletes példa arról. gyógyszeres. tárgyak formai különbségének megfigyelése. barnás kordok. eligazítás. összehasonlítás színek megfigyelése. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. csíkok /támlák. ellenőrzés 16 . bemutatás. teás. szövetek. párnák”. bársony maradékok). megnevezés. értékelés. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. Kivágott keménypapírlapok. zsákszövet. stb. mintás brokát. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. ollók.

17 .

látványa az anyagokon gazdag színhasználat. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. különböző színek felismerése. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. ötletek maga a berendezés elképzelése. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. létrehozása a színek és anyagminőségek. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. asztal. kicsiktől ez nem „elvárás”. bíztatás. ágy. a bútorformák együttes hatása. stb. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. a választott textilanyag színe. megfelelő ülés. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis.Nevelési célok. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 18 . lóca.

stb. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. kézmosás. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. bíró.mostani világ különbségei) anyagnevek. készül el végül) bútorformákban négyzet. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. legnagyobb. melyek egy-egy bútort mutatnak. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. megfelelő könyvekből lefotózott. újságokból kivett képek). Énekelhetünk úgy is. formákat. beszélgettünk a kocsislegény. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. rövidebb) számosság (mennyi szék. A tevékenység várható folyamata I. fő. Készítsünk bútorokat a szobába. nem csupa szegényes bútort. mennyi asztal stb. csoportosítás képeslapokkal (pl. a szegény lány.. hosszabb. itt már előkészítettem a színpadokat. a gazdagabb lány viselkedéséről. nagyobb. 19 .”asztali bábjáték”történik majd.) Ún. az asztalkák mögött állva. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). Nézzétek. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. a másik egy díszesebb.a felhasznált dobozkák. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. kibomló hajak rendezése. hogy lássák a példákat. Most képválogatás.fajták • anyanyelv. de ez mégis más lesz. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). amiben mindent magunk készítünk el. stb. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. Melyik lehet a parasztházikóban. . amit először majd megmutatok nekik. színesebb. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. múzeumi képeslapok. Nagyon érdekes bábszínház lesz. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. előttük pedig kis távolságban két asztalka. ha nehezebben megy még nekik. de javasolhatunk is. de még üresek.) „Beszéltünk már arról. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. kanapé fogalmáról. képválogatás a gyerekekkel. bábozni.

hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. széket. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. de ez sem baj. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. Felidézzük. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. Először egy „támlát” veszek ki. Ezután összeragasztom a két részt. és melyikből a gazdagabb. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. odaadom. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. Mutatom. hogy minden oldalát fedjék be. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. kanapét. vagy kucorodva. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. feladat megértetése Megbeszéljük. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. lapos kosarakban. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Folyamatosan motiválok (dicséret. de ha valaki lábakat képzel hozzá. a hátához ragasztjuk majd a támlát. stb. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. kérdezem. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. akkor igyekszünk közös erővel. Azt is megmutatom. hogy többen majd letérdelve. hogy szoba legyen. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani.) Bemutatom.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. főleg a szegény lány szobája esetén. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. többször is el lehet majd játszani. lehet cserélgetni. összehasonlítjuk a méreteket. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. Mielőtt kivennék belőlük. mert többször is be lehet rendezni a szobákat.) Aki elkészült. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. ügyesebbeknek javasolhatom. lóca. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. énekelhetünk is. cifrább lány szobájához. Célkitűzés. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. Akkor lesz jó az ötlet. ládát. Néhány kérdést felteszek. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. beragasztózom. hogy jól simítsák rá az anyagot). csak az alját és a hátát nem. de más játékhoz használható. melyek már a közelben vannak. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. de hangsúlyozom. (Saját munkájuknál nem gátolom majd.. bíztatás. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. s azt is. lócát. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. vagy hajtjuk át a másik oldalra. Gondozási feladatok. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. rá a textilt. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Nagyobbaknak. papírformákat. Az „asztalhoz” javasolhatom. vagy kerek asztalt –.Könnyen előfordulhat. hogy a textilcsíkokat. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. Megmutatom a skatulyákat. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. 20 . Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. beszélgetés. „Találjátok ki. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl.

akihez kedve van. sík díszleten munkálkodnak festéssel. mint bábszínházat.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. bemutatják a játékot. s pl. Gyönyörködés a már összeálló. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. egy hagyományosabb megoldásban. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne.III. 21 . akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . szegényesebb házikó. esetleg mégis belső tér. a nagyobbak.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. s készítik el. a csoport egyéniségeinek. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. kitartásának. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. lelkesültségének stb.. a kisebbek pl. egy tevékenység alkalmával.falat is mutatva ha igénylik/. takarásos paravános játékhoz. kipróbálhatja akinek kedve van. színpadra helyezett „díszletekben”. ragasztással /díszesebb ház. rendrakás (zenehallgatás). Vagy. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. néhány sík bútorral jelezve.

Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. A foglalkozás helye: 1038 Bp. mintázás. amely az ünnepekhez. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 22 . technikai fogása. stb. színkeveréssel.). Egy témára számos manuális feladat készíthető. ezeken belül: ábrázolás. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. tárgyalakítás. építés. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. oktatói szándékkal készült. fonás. viaszolás. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. Ezekhez. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. ezek részletes leírása. díszítés. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. azaz a körívre. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. ragasztás. egymásra épülő technikája. ● Új dal tanulás. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. amely egy évet ölel át. és minden feladat több technikával kivitelezhető. szövés. egymásból következnek.Tervezetminta II. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. kézművesség. vágás. nyomtatás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával.

Az őszi színpaletta megismerése. ismétlő. szemléltetés. javítás. stb. ellenőrzés. ecset.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. kombinált. pl. Az egyéni ötletek és megoldások. rendszerező. Helyes eszköztartás. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. kiemelt támogatása. bemutatás. Fogyó eszközök. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. gyakorlás. elbeszélés. festék. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. gyakorló. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. stb. megfigyeltetés. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. értékelés.: olló. magyarázat. agyag. stb. 23 . magok. közös munkával. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor.hogyan alkalmazzuk azokat. pl. árnyalatok keverése megadott színekből. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. Komponáló készség fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Színérzék fejlesztése Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Mindenkinél Kitartásra nevelés Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). alkalmazó. sajátos hangulatok. szirmok. közös tevékenység. viaszos vászon.: papír. textília.

aranyló sárga. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. kavicsok. stb. fakérgek.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka.: termések. mikrocsoportos. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. kék. A/1-es műszaki karton. ● a fa vizuális képének megjelenítése. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. ● az egyéni megoldások kiemelése.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. nyomdázó szivacs. KIDOLGOZÁS . természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. kagylóhéjak és csigák. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. szárított gyümölcsök. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. levelek. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. jelen esetben pl. összegyűjtése. piros.Otthonról hozott eszközök ● A/3-as félfamentes rajzlap. szárított virágok és szirmok. egyénre szabott. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” 24 . alternatív Integráció más területekkel: pl. ● a toleráns közös munka. tempera: sárga.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. páros. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. további feladatok. a demonstrációs tárgy elkészítése. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. karakter jegyeik összegyűjtése. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. ● Zenei nevelés: „Erdő. vékony és vastag ecsetek. a látott fák megnevezése.

ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. mit mesél az öreg tölgy!” ● Beszélgetéskezdeményezés.I. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. ● A szükséges anyagok kikészítése. Hatalmasak lesznek.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. szőnyeg. elhelyezése. már vártunk! Teli a pocak?” . hajladoznak a szélben! Álljatok fel. erdő de magas a tetejenépdalt. élmények felidézése. gyere gyorsan. a kiserdőben milyen színben 25 Énekeljük el az –Erdő. „Gyertek. ● Ruhaujjak ellenőrzése. bújjunk össze. és közben. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: ● Szervezés: asztalok. meseillusztráció stb. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. műalkotás.” „Szép jó reggelt. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. Anyageszközismeretre lehetőség. belebújik a festőköténybe. ● A gyerekek folyamatos fogadása. Emlékeztek. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. és hallgassuk meg. paraván stb. levelek és termések vizsgálata. a manuális munka területének kialakítása. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. körbe-körbe fákat festünk rá. főleg. mint az erdőben a fák. de nézzétek. és ezt hogy hívják?. aki jön velem kerekerdőt festeni. ● Hosszúhaj összefogása. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák.. ● Mesélés II. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na.. Simítsátok csak meg!” „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes..

A munkaeszközök kiosztása. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű; nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es; nagyoknak vegyesen vékony és vastag

pompáztak a fák? Sárga, narancs, rozsda, vörös , okker, barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni, és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron, a kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön.”

„Jól keverjük, úgy! Ebbe még rakhatunk egy ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat;pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak, most először nagyokkal közös színkeverés. bevizezzük, belekavargatunk a festékbe, és már lehet is festeni, a hegyével finom vékony A demonstrációs tárgy közös megnézegetése vonallal, az oldalával a törzset, a nagy felületeket.” (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) „Micsoda jól megfigyelted…, pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok, holnap költöztetünk az erdőbe harkályt, mókust, ● A szakmai fogások gyakorlatban történő nyulakat..” bemutatása. ●Javítás, korrigálás. Motiválás ● Kiemelés, dicséret, bíztatás, megerősítés, folyamatos ötletadás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló, őszinte, de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban, eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! „Jókor érkeztél, ez a rész téged vár, pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös, így, már jöhetsz is!!”

● Utánzással követhetik, másolhatják a mi munkatevékenységünket, evvel „kézmintát” adhatunk, de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti, ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű, sűrű lombos, susogós. De már nem fér több fa bele. Hű milyen ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. szerencse, hoztam egy tartalék óriási papírt. Fessük meg a kerekerdőnket éjszaka is! 26

● Az későn érkezők fogadása, és munkába invitálása.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek, formák, irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, és játékos együtt folytatásával. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák, ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ● Legyen tartalék feladatunk, vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok, két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása, ● biztonságos helyre rakása, ● megvitatással értékelés. A művek további élete:● folytatás, ● kiállítás, ● ajándék, ● játék stb. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na, most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek, futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk, de előtte 27 Gyertek hozzám, megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák, ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak, hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk, kivágjuk őket, és beköltöztetjük .az erdőinkbe.

még kimossa mindenki a saját ecsetét.”

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot, ettől el lehet térni, de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. A jó tervezet rugalmas, kreatív, helyet ad az egyéni ötleteknek, stílusnak és gondolatoknak. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját, makettjét csatolni kell! Javaslom, hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget, munkafogásokat, technikákat, időtartamot, a születő ötleteketvariációkat; hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek.

28

Szita. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. a baráti érzések. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka.. ill. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. helyes tartás. Duda megnyikkan…ZH-153. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. a 29 . szita szolgáló…ÉNÓ-135. kangyal… ÉNÓ-4. a társadalmi szokások megismerése. az óvónő és gyermek kapcsolat. az énekes beszédre biztatás. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. stb. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. légzéstechnika. stb. stb. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. dallam komponálása mondókához.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). járul hozzá. a „Tekereg a szél…” dallamilag..ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I.az Alapprogram szerinti . Általános . dalokhoz. a hangképzés.

Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. magyarázat. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. egyéni. auditív eszközök (lejátszó. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. Szervezési feladatok.).) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. Könnyebb a szervezés. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. 30 . játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. légző gyakorlattal (lufi-fújás. ahogy a lepkét a virágkehely. ritmikus szótagolás). csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. ahová a szél elől érdemes bebújni. kör… stb. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. környező világ megismerése. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. Kör. a zenei másság elfogadása járul hozzá. hangszerek.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. Megjegyzés: az egész fogadás . az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. páros.) . esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára).vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás.„óvónői ajánlásra”. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. bábok. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. stb. szita szolgáló…” dal. . • Építő játékban . stb. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. A tevékenység előzménye: . A cél. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. a gátlások feloldása. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként.olyan kuckó készítése. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. tollpihe levegőben tartása. Kezdő szakasz 1. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.reggeliztetés .

csoportos és egyéni szövegmondással. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. bátrabb kicsiknél 2. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. felismertetése találós kérdéssel (pl. vékonyabb-vastagabb. hogy a kérdező asszony magasabban. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz.). kenés. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. stb. 4-szer. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére.II. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. ill.) • az előző játék folytatása úgy. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) • célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. egy pikula. hanem egy dal. mondóka. ill. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. vidámabb-szomorúbb. de a „nagyokra is ráfér”. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket.). de. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. dagasztás. stb. hangszer. gyúrás. a válaszoló mindig mélyebben énekel. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy oktávnyi. miközben a gyerekek tapssal. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. stb. 1.különbséggel). az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat).) 4. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. vágás. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) 31 . melyik mondókában van nyolc dob. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. stb. kirándulás képzeletbeli helyekre. C’-C’’ . óvónői ének is. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be.

tekergés. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra.) III. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek 5. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. hogy úgy tapsoljuk. visszavezetés a játszóhelyekre.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. Befejező szakasz 1. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. virágról szóló népzenei anyagot. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). majd mélyen. középmagasságon. hogy a 16od érték. stb. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. természetről.B’). Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. kígyózás az asztalok körül.). D”-C”. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. stb. Az új dal rögzítése. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. igény szerint • • • • • 6.leengedett . amit a gyerekek nyújtott . Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. 32 . vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. ill. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. 2. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. ahogy mondjuk.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. a korábban énekelt Gryllus-dalt. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. ill. rövid klasszikus zenét. kb.

hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal.o.sz. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor. dalos játék A tevékenység helye.o. türelem. bákom.  Komatálat hoztam…./3./124.o.o. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése. 6./XL.o.sz./ 99. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139.Tervezetminta II.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold. kitartás. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom. berkenye 30. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás./99.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120.sz.sz.o.o.80.o. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 33 ./83. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése.sz.

megpaprikázzuk. szemléltetés. szellőztetés.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. Figyelek az egyenletes mozgásra. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez.) Zöld papírcsíkokat tépünk. triangulum. és borsófőzeléket készítünk. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. kevergetjük. -Nézzétek. -Megsózzuk.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. tegyük bele. „hívójel”.A tervezett módszerek: bemutatás. magyarázat. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. A kezdeményezés módja. motivációs lehetőségek: 1. cintányér. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. mondókák során  hallásfejlesztés .halkabb-hangosabb megéreztetése. kóstolgatjuk. amit egy díszes tálban gyűjtünk. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. Kezdő szakasz (kb. értékelés. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. hoztam nektek egy nagy lábost. hoztam nektek színes papírokat. 34 . hogy megfőzhessük. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. gyakorlás. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. ellenőrzés. milyen sok borsószemet készítettünk. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. és mindjárt készen is van. majd borsószemeket sodorgatunk. néha megkevergetünk. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. hogy helyes mintát adjak. akadálymentesítés. ízesítjük.

Amikor már csak két ököl marad. hogy legyen nagyon halk. mintha kimennék a kertbe répáért. valaki ellopta! 2. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. közösen kínáljuk. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. Hol vannak a répáim. és a jól ismert. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Megdicsérem azt. Tudják. majd közösen 2x. és ügyes a kiszámoló. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. vagy nagyon hangos lehetőség is. –Úgy teszek. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. és arra. Hold. majd elmondom a játékmódját. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. illetve kérem erre a gyerekeket is. Differenciálás: Segítségadás. Ha sokan vagyunk. 15-20 perc) 1. majd a szőnyeg közepére helyezem. Ekkor én halkan. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. munka szakasza (kb. Finomat ettek. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. ha igénylik többször. tartsanak kaput. A következő játékhoz két gyerek kellene. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. ki válasszanak a második szakaszban. illetve felajánlom. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. 3. dicséret. hold fényes lánc… . -Nekem kevés benne a répa.Kezdőhang: szó = A’ II. Alkotó. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Akinek kiesik a keze. Ha már jól megy. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. őket megkérem. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 35 . Felhívom a figyelmet a változatosságra. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4.

-Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. -Üljetek le. Fordítva is. a hangszerek hangja halkabb. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. annak segítek.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. . (Komatálat hoztam…. Figyelek arra.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása.vagy A Győri Györgynek…. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. a pontos zenei megvalósításra. úgy. triangulum… Játék a hangszerekkel. (Ne legyen zaj. cintányér. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. 5. Közben a Komatálat hoztam…. de közben hangoztatjuk a mérőt. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. Előveszem a hangszeres kosarat. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam….kezdetű dalt énekelem ismét. egyenletes lüktetéssel kísérve. akkor azt választom. Adaptivitás: Ha úgy érzem. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. arról is felismerhetik. és megkérek egy gyereket.) Ha jól megy. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. mert most zenekart fogunk alkotni. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek….ismétlése közösen) 36 . magunkban is elmondjuk a mondókát. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. amíg újra nem adok jelt. ne kiabálva mondják. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. De ezt támogathatom dúdolással is. a beszédhangunk legyen hangosabb. Ügyelek az esztétikusságra. hogy mindenki lásson.

visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. -Fiúk. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. énekelni.) gitárkísérettel / furulyázva. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?.III. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. 37 . Utána tartok egy kis hatásszünetet.. örültem. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. A zenehallgatás hangulatát. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. hogy miről szól. majd énekelve. aztán megtudjátok azt is. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. áhítatát biztosítom számukra.. Halkan. Figyelek arra. -Aki szeretne. Befejező rész (kb.

hozzák be a számukra kedves mackót. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. ültetünk akár egyenletesen. gyomlálunk. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. • a felnőtt együttműködő. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. dió zörgésének különbségei). (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. pl. témának a feldolgozásánál. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. akár ritmus-kiemeléssel. mint egy sajátos tanulási egységnek. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. keressük egymást halkabban-hangosabban. mert velük sokféle programunk lesz. • jelzünk egymásnak. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. értékelésére. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) 38 . amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. amellyel elkezdi a mondókázást. Mackók A projektnek. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. aki a kedvenc játékát hozza magával. amikor arra biztatjuk őket. Így kijelölhetünk egy olyan napot. kapálunk. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. hiszen mindig van olyan gyermek. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor).Tervezetminta III. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni.

ill. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. csukott szemmel sétálgató bocsokat. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. • pl. amelyre szülőket. • fejcsóváló. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. didergést utánzó mozdulatok a 4. hogy maguk is megtanulják. mézescsupor agyagozása. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. stb. mackó-báb készítése. programtól függően kerülhetnek terítékre. leginkább az óvónői modellel. ökölütögetéssel. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot.-ben. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával... • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. stb. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. akár a saját mackók újra kézbevételével. az 1-2.-ban. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód. mézet kennek a szájukra. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. fejdíszről. • 39 . a kettős körben a nagyobb ugrások. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. vers. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. • egy témába vágó. hogy mikor és hányat ugrunk. rövidebb mese. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. miközben a szép éneklésre. tapsolunk). stb. ujjbotocskákkal. versszakban. az óvó átélt. 5-ször). • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is.. játékról. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm.a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot ismerünk. bár még így is érdemes megbeszélni.

Id ő Motiváció megteremtés e. amikor anyukátok. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). A többi asztalt. Feldolgozás módszere. tápláléklánc • mese. Ezeket a csapatokat falkának hívják. A Dadus néni segítségét kérem. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. Motiválás. ill. kiszellőztetünk. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. majd aki készen van. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. üljön le az öltözőben.) A gyerekeket mosdóba és az -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd öltözőbe irányítom. anyaga 1. mese. hideg téli estéken. sőt a nagymamátok sem élt még. azon segítek. tápláléka. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal.) A csoportszobát előkészítem. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. 10 szék.Szervezési feladatok: a.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. Foglalkozás feladatai. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. Így lettek jó barátok. Tudjátok-e. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. vezényszavak. dadus néni feltöröl. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. ezekből a farkasokból lett a kutya. farkas falka. Csengő. A falka vezetője a falkavezér. Nap és Hold. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. Együttműköd ő képesség fejlesztése b./ Addig rendezem a bútorokat. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. Kommunikác iós kép. 40 . hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Szőnyeg maradhat. kutyásat. az ember megszelídítette a farkast. 2 alagút.

és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. hogy nincse valami veszély! Erre is nézzetek. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. mutatom. akkor a gyerekek mászással futkároznak a teremben.Vérkeringés fokozása. vállizom nyújtó gyakorlat 41 . akkor lefekszenek. 2. menjünk be a csoportszobába. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. Ti lesztek a farkas falka. és nem vadászhat együtt a többiekkel. főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensú ly kialakítása. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. neki engedelmeskedik a többi farkas. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. lábatokkal. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. menjen arrébb kis barátjától! b.) „Nappal és éjszaka” játék: Amikor a Holdat mutatom fel. Figyelem. kizárják a falkából. reagálás gyorsaság. kimászhattok a barlangból. én pedig a falkavezér. kar. egyensúlyérz ék fejlesztése. Hát. Aki nem fogad szót. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. Feküdjetek le a földre. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. hogy mit mutatok! -Sötétedik. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. (varázslat. kar. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. nézzetek körül. vagyis az erdőbe! -Nappal van. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. titeket pedig farkasokká. és imitálják az alvást.és vállizom nyújtó gyakorlat: 1. aki úgy érzi nem fér el. vállöv erősítés. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. Előkészítő gyakorlatok: a. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. Amikor a Napot.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a terhelésre. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély.

hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. és térdemelés oldalra. anyaga Idő 6’ Vállöv izmainak erősítése.Mászás az asztalok alatt . hogy vadászni tudjatok.Az ösvény veszélyes úton vezet. önfegyelem. megállások. Foglalkozás feladatai. Figyelem. vállöv. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat.Ahhoz. megesz minket vacsorára. vezényszavak. szakadékba zuhantok.Mászás az alagútban . oldalára fordítva. mint mi a nyulat.c. (Átkelés akadálypályán.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben.szerek elhelyezése. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! Szervezési feladatok: . sötét erdőn. . FŐ RÉSZ Cél Feldolgozás módszere. a szikla alatt kell átmásznotok. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . akadálypálya megépítése -Most már jól kinyújtóztunk. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. Közben leteszem leborítva a székeket. együttműköd ő-képesség 42 . és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. mennetek a sűrű. . -kommuniká ciós képesség.Mászás két oldalára borított asztal lapja között.Nagyon vigyázzatok. törzsizom erősítése. Kar. ugyanígy a székeket. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. mert ha felébred a medve. egyensúlyérz ék fejlesztése. felborítva. utasítások Mászás gyakoroltatása . mászás a felborított székek adta szűk átjárón . vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. át kell különböző körülmények között.): (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. az alagutakat. -Végre sikerült felkelni.) .

Udvarias viselkedés kialakítása. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). tolerancia fejlesztés. hozd ide a többihez. és le -Itt egy újabb szikla. .fejlesztése. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . nehogy megszaggassa a bundátokat! . újabb akadályok. . azok alatt. találtok erre. Ha szükséges.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozo dó képesség fejlesztés. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. Udvariasak legyetek.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. Mindenki választhat magának útvonalat. láttok. egymást nehogy zavarjátok. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. Téritájékozódóképesség.Mászás a felborított asztalok lábai között . 5’ 43 . vagy szóbeli.Rajta. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. Has.Látom. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. amerre csak akartok. vigyázzatok. gyere. egyensúlyérz ék fejlesztése. vagy veszélyeztessétek.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . hadd számoljam meg a falkát. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . hát karizom erősítés. arra mehettek át az erdőn.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. másszatok le! át. felette kell átmásznotok. Egymásra odafigyelés. ha megemelitek a térdeteket. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan -Mászás az álló asztalokra fel. alatta. mindenki megvan! .

utasítások Idő 2’ Eszközök elpakolása középre . hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok..Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. annyira. hogy a teremben körbe gyertek ide vacsorázni! Minden éhes tudjanak futni a gyerekek. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás.Itt van a barlangunk.Keressétek meg a barlangotokat! . Amikor azt kiáltom barlang. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. Figyelem. lábboltozat erejének erősítése. Egymásra odafigyelés. székeket a falhoz. így egyszer gyerekek lesztek. anyaga Feldolgozás módszere. Motiváció.. 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha. kiáltásra bebújnak az asztal reagálásgyors alá. lábboltozat erősítése. .Minden farkas jól lakott? . reagálás gyorsaság fejlesztése. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség a gyerekek.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. „Barlang” . . 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom..Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. alagutat összekötve a székekre. jelre újból rendes futás... „Víz” kiáltásra felülnek az aság. Egyensúlyérzék fejlesztése. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. 3’ bújjatok az asztalok alá! Amikor azt Foglalkozás befejezése: a.) A gyerekek munkájának 44 . vezényszavak. …. asztalra! egyensúlyérz ék. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! Állóképesség fejlesztése.

segítsetek visszarendezni a termet! S=29 ’ (32’) Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 45 .értékelése. üljetek fel az asztalra! Közben pedig fussatok az asztalok körül. kiáltom Víz. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.. Utolsó Víznél. akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok felém! Örülök.) A terem visszarendezése. amikor ülnek az asztalon. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.stb.. b.. Aztán gyertek be.. A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek. Víz!. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! …….. és mossa meg a kezét. cseréljen trikót..

) 1’ 5’ 5’ 46 . csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. Ez itt a kert! Innen. Reagálás gyorsaság fejl. Négy kendőt készítek a nyakamba.) Motiválás. Együttműköd ő kép. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtés e.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. Előkészítő gyakorlatok: a. Reagálásgyor saság fejl. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. (látjátok?) Azt. fejl. Téritájékozó dás kép. együttműködő képesség. anyaga 1. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Feldolgozás módszere. vezényszavak. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot.. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak.……. b. hogy felébredt onnan tudjátok. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. nehogy ütközzetek egymással. nem tisztelik egymást. HVU: Egymásra ügyeljetek. fejl. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. Kijelölöm az játékterületet. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron.Szervezési feladatok: a. téritájékozód Manókká varázsollak benneteket. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros.Tervezetminta II. 2. Le ne maradjatok.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia.

….) Elég! Maradjon a kézfogásotok. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. … jobb akinek nincs párja!” könyökük. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni.) A játék közben időt szentelek arra.) Először futva. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. akkor. és tevőlegesen segítem a fordulatot. és rázzátok meg a társatok kezét. azt mondjuk..) „Cica legyen akinek nincs Mindenki keressen gyorsan magának egy párja „játék variációja: „Huncut párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. akkor az. zokni……) b. váll-. Ha egyedül 3’ van valaki. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. én manó legyen akinek nincs is beállok a játékba. aki guggol. hogy „huncut legyen. páratlan) erősítése Huncut Manó legyen. 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. választotok. hogy az : egy pár. +2 47 .tornáznak egyet. Így! …stb. fejl. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Ritmusérzék fejlesztés. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensú lyt alakítom. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár..) Párosgyakorlatok: Kar-. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. ÍGY! A páratlan jobb tenyerük érjen össze majd manó kiálthatja.jobb térdük… Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak Pár fogalmának erősítése. hogy a pár. és mutatom. Egyensúlyérz ék fejl. törzsizom nyújtó gyakorlat: A Manók. aki most áll leguggol. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. Nincs párja. hogy párja” hogyan kell igyekezni. akinek nincs párja! b.ó kép. majd szökdelve Amikor találkoztok. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. Minek lehet még párja? (kesztyű. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. a találkozáskor jobb kezet. majd mintha üdvözölnétek őt. a jobb válluk... azt mondjuk ő páratlan. Alkalmazkod ó képesség fejl. Lábboltozat erősítés. Oldaliság fejl. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. jobb kézzel fogjatok játszanak. kézzel fogjanak kezet. A cipődnek is van párja. és összebarátkoztak. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. Testséma fejl.

amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. tolerancia fejlesztés. Vérkeringés további fokozása. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. utasítások Idő b. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. és kellően erősek is vagytok. Most már nagyon jól tudtok 5’ együttműködni. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit.) Igen ám.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 48 . hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. hogy felébredt a Macska (nyávogok). vezényszavak. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. a. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). téritájékozod ó képesség. Figyelem.) HVU: A párotokra Feldolgozás módszere. és nagyon őrködik. ne rángassátok. egyensúlyérz ék fejlesztés.) 6’ Felébredt a Macska. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. vigyázzatok egymásra. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. reagálás gyorsaság. akkor mondom a további játékot. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. a kijelölt területre futnak.Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok terpeszállásba! Hajlítsatok előre. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. buzdítom. . amikor halljátok. értékelem a gyerekeket. észrevette.

Vérkeringés további fokozása. mutatom az egyik gyermeken) és megsimogatjátok az arcocskáját! A Boszorkány kap egy varázskendőt.b. Egyszerre több fogót is kijelölök. percenként fogót cserélek. ő a fogó. Tessék. Lábboltozat erősítés. A Manótársak arcának megsimogatásával menthetik meg társukat. és felhívom a figyelmet arra. Bevonulás az udvarról. anyaga Segítőkészség. szalagokat.nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Egymásra odafigyelés. vezényszavak. kedvességetekre lesz 8’ szükség! A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. figyelmesek voltak egymáshoz a játék (foglalkozás) során. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. téritájékozod ó képesség. egyensúlyérz ék fejlesztés. az azonnal Békává változik! ÍGY kell annak mennie. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! S=30 ’ Tudatosítás. Akit megérint a kendőjével a Boszorkány. ha jól megy már a 2’ játék. Munkáraneve lés Értékelés. egymás iránti kedvesség kimutatásának képességének fejlesztése. A gyerekek (Manók) egyénileg futhatnak tetszés szerinti irányban. Foglalkozás feladatai. 49 . hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. lábizom erősítés.) Terpeszfogó variáció: Boszorkányfogó: Egy gyermek a Boszorkány. hogy milyen jók. Idő utasítások (Elteszem a köteleket. aki ezután tovább menekülhet. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Emelkedjetek lábujjra. A végén értékelem a mentéseket. Feldolgozás módszere. Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. itt a kendőd! HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. Megkérem a gyerekeket. Eszközök elpakolása. hogy hozzák be a köteleket. Szervezet és a kedélyállapot lecsillapítása. tolerancia fejlesztés. az Békává változik. Szegény Manót vissza lehet változtatni. ugyanis az előző játékban ő maradt fogónak. Békaügetésben (guggoló állásban szökdelve) halad előre. most viszont a segítségetekre. alakítása: a. Figyelem. akit megfogott a Boszorkány (mutatom).) Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon vigyáztatok egymásra. reagálás gyorsaság. azzal suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első Boszorkány.

(Vörös Vera) Ld. a tanszék honlapján 50 .Tervezetminta III.

a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). Az érzékelés. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. helyzet. tükörképpel. azonosítás.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. mozdulatokkal. megkülönböztetés. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. mozgások és tükörképük: közeledés. fordulás.. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Ismerkedés a tükörrel. hanem két-három részletben. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. matematika . helyzet.. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. Kommunikációs képesség fejlesztése. változás. építéssel: távolság. hónap. nap. A megfigyelés tudatosabbá tevése. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. összehasonlítás. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). . csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. A testséma építés segítése. forgás.. óvoda. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 51 . távolodás. csoport. csoportokra. Egyéni. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek.. A szem-kéz koordináció fejlesztése. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. állás és irány megfigyelése és utánzása.

egyforma autók.) 2. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. hogy 52 . ha valaki elkérné tőled. egyforma macik. hogy van-e olyan kisgyerek. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. verses meséjét. fényes kiskakas c. amelyben a gyöngyöcskét. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. egyforma bábuk. lenne. 3. alkotások térben: dobozokból. a saját tükörkép figyelése. és egyszerű építmények másolása. képek. Építések. amiket a gyerekekkel készítettünk.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. faépítőkből szabadon. (Megfigyeltük. Előkészítem a tükröket és a forgókat. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. egyforma babák. Mozgások nagytükör előtt. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. 2. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. mit csinálnál vele? Mi tükörképnek van nagy szerepe. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1.

53 . a tudatosítást az utánzás szolgálja.. Testrészeik (fej. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. szem. annak adok egy-egy ötletet. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. nyak. amilyen a tied. „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. comb. de ez a térben 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. pl. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. elemzés nélkül). mit gondolnál? Örülnél. tükörképedet? Nézzük meg! II. miközben csak a tükörképüket nézhetik. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . közeledés.. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. vagy tőle távolodunk. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. Mindenki menjen oda a párjához. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. amit a tükörben láthatnak. Mozgások a tükör előtt. távolodás. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. fül. játsszon vele? Kinek adnád oda? Van olyan ember. kar. váll. száj. • • „Milyen hosszú a hajad!”.Beszélgetünk is róla. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket Láttad már. miközben a tükörképet nézik. akkor a tükörkép is közeledik. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel.. illetve távolodik. és mutassák. Panka? Hát neked. haj) megérintése. kar 2. vagy szeretnéd. láb. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. kéz. hogy amikor te mutatod a válladat. „Kata! Észrevetted. törzs. orr. amikor tükörhöz közeledünk. Akinek szüksége van rá. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre..” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). „Táncolni fogunk. hogy a vízben is lehet látni a egy sötét edénybe öntött vízben. Janika? .

54 4.) 3.. oldalt-ugrás. A helyzetek. ellenőrzés a két kar mozgásával. ha most egymás mellett menne szép lassan mindenki a párjával. hogy ide képzeljük a tükröt. Szeretném. A szék tükörképét képzeljük el. irányok tudatosabb megfigyelése. . Tárgy és tükörképe. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. mozgások. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani..) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a oldalával álljon a tükör felé:. Lássuk. Hagyom. hogy jól sikerülte. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. ezért kiélezem a kérést: fölemelése.) Annak tudatosítása. hogy a tükörképpel együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. így ellenőrzöm. Zsuzsi áll a tükör előtt.) „Szeretném.) Kicsit üljünk le. Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. lassú fordulás. hogy ezt nem lehet megoldani. kézen fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért engedted a párodat másfelé kanyarodni? Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész Gabival együtt? . másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal).ellentétes irányú mozgás. hátralépés. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. aztán szerepet cserélnek. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. mint ők. mert ez ellentétes irányú mozgás. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. ha átélnék a gyerekek. és testem tükörben. állások.

hogy gyakorolhassák a tükörkép Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák előállítását. sikerült-e és várom.A tükrözés gyakorlása. hogy jól van-e!” „Mi lenne.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. szemmel 5. amiket készítettetek! Vigyázzatok.) a gyerekek. házakat díszíteni a forgókkal. ülőpárnák 55 . „tükör” elé. karmozgással. „Ellenőrizd a két kezeddel. hogy annak is állítsák be a tükörképét. ha nem fáradtak el nagyon helyét leragasztott papírcsík jelzi. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek 5. ha a székekkel meg más 5. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint.2 Ez után „tükörváros” építését építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör kezdeményezem. macik és tükörmacik is fürdőszoba-tükröt viszek. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. Az ellenőrzéshez egy és tükörbabák. nagyobb éljenek ebben a városban!” „Az utcákon tárgyaknál pedig a végigsimítást járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a szorgalmazom.

egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. melyik a nehezebb. A megfigyelés tudatosabbá tevése. Funkciók szerint megosztott csoportos. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. A vásárlás szokásainak alakítása. csoport. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. 5. melyik a könnyebb. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk.. fizetés. felismerjük. nap.. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása.Tervezet II. viselkedési minták követése. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.. 1. 4.. játékba ágyazott. mérés. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. mérőszám megállapítása. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. óvoda. összehasonlítás. 3. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése.. 2. . Egymás tevékenységének segítése. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. egyéni. Kommunikációs képesség fejlesztése. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés.matematika . és 56 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. csoportokra. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . Az egységgel való mérés technikájának megismerése. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. éljék át. hónap.

a piaci mérleg és használata. (szükség szerinti egyéni értékelés). Beszélgetés. (tárgyak számának megállapítása). A gyűjtött. piaci asztalon. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. • a könnyebb. nehezebb érzékelése két kézben. korongok. Kétoldalú piaci mérleg. Az áru kínálására alkalmas papírládák. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. leszámlálás. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. néhány olyan áru. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. tojás. csokor virág). Közös (páros). Gyakorlás. Kosarak. önellenőrzés. ellökéssel. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. mérés kétoldalú mérleggel. Árcédulának való üres lapok. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). ceruza vagy filctoll. melyik a nehezebb. Számlálás egyesével: megszámlálás. Pénztárcák. guruló nagy labda megállításával. összemérés. a piac. Folyamatos ellenőrzés. A pénz használata. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. melyik a könnyebb. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 57 .

Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. 58 . segítsenek berendezni a piaci asztalt. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. hogy még néhány eszközt pótolni kell. akkor megbeszéljük. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). A vásárlás elkezdése során először az derül ki. kérem. c) Megválasztjuk a szerepeket. 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. és eljátszom az első vevő szerepét: A matematikai tartalom vastag betűkkel. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. Emlékeztek-e arra. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Akinek kedve van. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. aztán cserélünk. játszhat vele. b) Felvetem.) II. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. hogy nem tudunk mivel mérni. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. amely során kiderül. hogy játsszunk piacost. 2. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. hogy tegyék külön ládákba. hogy egyszerre ketten lehetnek. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut.

ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát.) A tanácstalanság láttán közös gondolkozást javaslok. Árcédulák készítése. hogy hány darabot kérünk. a tömeg leolvasása vehet magának. 2. vagy kérem a tojás megmérését. annak megtippelése előre. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. szorgalmazom. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). várva. korongokat adok neki is). hogy az eladók írjanak árcédulákat. – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! A kézbe vett tárgyak tömegének érzékelése. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. vagy összefüggésre kezdünk felfigyelni. – Mit gondolsz. azt szoktuk megmondani. hogy a gyerekek igazítsanak ki. hogy lényegesen nehezebb darabnál? Miből a nehezebb tárgyat több ugyanolyan gondolod. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. akkor javaslom. hogy milyen nehéz! szükség szerint segítséget adok. Ha nem figyelnek fel a rossz fogalmazásra. (Ebben vásárolni! Abból a szép pirosból kérek egyet! Tessék lemérni. hogy a tojást nem szokták lemérni. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. jó lenne azzal mérni. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. mérés után pedig megállapítjuk. akkor közlöm. hogy több (kevesebb) gesztenye egység egyensúlyozza ki. benne az iskolai piros-kék korongokkal. annyit. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. Arra az kérdezem egy lényegesen könnyebb.Az egység megválasztása. A petrezselymet csomónként. hogy nem szoktuk lemérni. kiegyensúlyozás – Jó napot kívánok! Szeretnék almát megfelelő számú vadgesztenyével. a virágot szálanként vagy csokronként kérjük. 59 .) Amikor egy vásárló megkérdezi. hogy jól gondoltuk-e. hanem valahány darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. ezt több. ahány forintot mond az eladó. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. a könnyebbet kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is kevesebb.

8-forintos érmék. hogy mennyibe kerül. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. 3. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. hogy mi mennyibe kerül. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. amennyibe kerül az áru. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. és fizethetnek. azt. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. 60 . össze. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. 3-forintos.– Az eladók ki szokták írni az árakat. 5-forintos. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. 2-forintos. felnőtteknek. amelyekre rá van rajzolva. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. amit venni akarnak.

nyíl. . Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. bemutattatás. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros.. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. gyakorlás. … .. szükség szerinti értékelés. ellenőrzés. hónap. sorrend Játékba ágyazott. az útvonalak megtervezésével. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). zöld és sárga). felidézésével. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. Tájékozódás a síkon. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. a jellel adott irányok követésével.Tervezet III. Problémaérzékelés. óvoda. jelzés alapján. irányok követése közlés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. 4 db A4-es lap. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. Könyvek. 61 . képek vonatokról.. beszélgetés. kezdeményezett Egyéni. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . Az alkotó.. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. bemutatás. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével.értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. asztalok. csoport. kék.

kisebb képek (4 ház. Nagy képek (vasútállomás/ház. sorrendek megfigyelése. 2. Gyöngyfűzések. 4 tó). mozgásos játék az udvaron. 4 kisautó. Közlekedés. 3. Az óvoda és környezetének bejárása. facsoport. Téri viszonyok tapasztaltatása. 4 vár. 4 ló. kirándulás 62 . színes zsírkréta. 4 nagy csomagolópapír. tó. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). lovarda/több ló. 4 facsoport. Babzsákok. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. vár).Kártyák nyilakkal és színes körökkel. útvonalak megbeszélése.

A masina fut. milyen a kocsi belseje. forog a kerék. nagy az út. nagy az út. az ilyeneket ábrázoló képeket. megy a gép. fekete az alagút. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. fut a sínen a kerék.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. hogy ki utazott már vonaton. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. Kikészítem a többi. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. zum. Beszélgetünk arról. Zum. b) Elmondom (ha ismerik. később használandó eszközt is. Jön a vonat. zim. 2. megy a gép. fut a kocsi: patkó-dobogás. milyen utakon… 63 . fut a vonat: zúgó robogás.

a kétféle lehetséges irány felismertetése. több jó válasz „Mit gondoltok. megkülönböztetése. Egy fejlettebb. hogy jól lássátok!” II. mondhatják. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. 4. mit csinálok. hogy nem fordul meg. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. Megbeszéljük. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. „Van kedvetek hozzá. az mikor ül menetirányban. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. a több lehetőség felismertetése. mert csak egy kocsija van. 3. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. (Mozgással. Arra kérem a gyerekeket. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. Az állások összehasonlítása. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. hogy öten. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást.) Leszögezem. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. Jel (nyíl) értelmezése. ebben a kocsiban? És 3?” 2. hogy arra lépeget. 64 . csak hátrafelé lépeget. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. amelyben megfogalmazódik a haladási irány.) Mindkettőt bemutatjuk. hogy aki a széken ül. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. mi felé megy a vonat. hogy az ablak felé vagy a … felé. hogy merre. megnevezése. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen.c) Felvetem. Az irányok tudatosabb megfigyelése. hogy az elképzelt sín mentén halad. ahogyan a vonat székei állnak. irányítom. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. hogy mit csinálok! Gyertek ide. Újabb irányok bemutatása. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. Beállok a széksor mögé. akkor a vállát fogva mögéje állok. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. de az is lehet. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. elmondom.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. hogy messziről figyeljék.

De előbb megfigyeljük. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. hogy a színes kör a lap alján van. székeket egymás mögött ezekben a kocsikban is! A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. hogy „Álljatok ide mellém. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. miért nem előttetek üres szék!” tudott leülni. hogy segítsetek” Helyezzünk el megfelelően a földre. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. mutasd meg.leteszem a másik három (kék. azt szó nélkül javítom. amerre a nyíl hegye mutat. ha Minden utas előre. Megbeszéljük. amelyikbe az szól. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem.közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. Bemutatom. aki látható nyilak színe segítheti a kisebbeket az utazni szeretne! Üljetek be abba a kocsiba.” zöld. minden utazónak egyet. együtt keressük a megoldást.) Választunk 4 kalauzt. Ha egy kisgyerek csak amelyikbe a kártya szól!” ezt az összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. állnak. hogyan .6) Elfoglalják a helyeket. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. mit választ Barnus. amire a jegy szól. „Úgy helyezkedjetek el. Sorban. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon „Válasszon kártyát magának mindenki. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. mit választott!” magam is megmutatom. hogy arra megyünk. hogy jó helyre szálljunk!” „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. hogyan tartsuk a kártyát. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” lássák az összes vonatot egyszerre. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. 65 . „Barnus. Pl. „ „Z. te Megfigyeljük. Ha probléma adódik. Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők közül..” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. sárga).egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . irányok azonosításában. ha már minden hely „Megvan-e a csomagod?” foglalt azon a kocsin. a létszámtól függően 4 . hogy ne legyen hogy az utas jó kocsira ült-e. aki segít ellenőrizni. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. ill. hogy milyen egy beszállókártya. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. Elmondom.

előre kinézve. Juli. Tomi. Megneveztetem. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. útvonalak tervezése. Segítségüket kérem. elfáradásától végeznék el valamennyit. bejárása. „Gyertek ide körém! Megmutatom. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. amit látnak.” tudjanak ülni köréjük a gyerekek. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. de mondhatják mások is. Tájékozódás a síkon. amit sorban indulva több helyet is. elmondom. 6.választhatnak együtt egy másik jegyet. az menjen az utolsó helyére! 7. „Mondd el. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. úticélunk a vár. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. tó. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. állomás. és Marci megnevezi Tomit. sorszámok.” Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. akkor. de bemutatunk Az érintett helyek nevét sorolhatja a közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. véget ért az utazás. Indulhat meglátogatsz! (Pl. hogy milyet érdemes. Állj fel! Honnan tudod. hogy később le folytatódik az utazás. hogy itt szálltunk le. de meg akarunk látogatni az állomásról „Ki mutatja be. Mi itt maradunk. 66 . hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. 5. Marci. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. és kérhetjük őket. Nem kívánom magyarázni. lépegető.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. „Megérkeztünk a célunkhoz. megkérdezem. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. Ági. Sorrendek. a sorrend megfordítása Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. aki közvetlenül mögötte ül. erdő. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. hogy miként amiket közben úgy rendezek el. Liza. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” egyszerre 2 gyerek.

elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. mint az erdőben).” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. Érintsen minden látnivalót az úton). hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik.Ha a csoport összetétele. több feltételt is megszabok (pl. bejárását. és elhelyezek egy-egy játékautót. ajtó gyerekek csoportban A Pl. „Most indulj vissza a várból az állomásra ugyanazon az útvonalon. hogy ki merre menne. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 67 . 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. elmondást. kérdéseket teszek fel (pl. ha kedvük van. polc székek Pl. Le is rajzolhatjátok. hogy a tónál előbb jártál. Igaz-e. zsírkrétákat. amin ugyanolyan képek vannak. mint előbb a földön. amin jöttél! Mondjátok el. ablak Pl. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tervezetminta I.
A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: - A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak, azok változásainak megfigyeltetése (hó, jég, azok olvadása, hóesés, havas eső, zúzmara, dér) - Megfigyelések, vizsgálódások, összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás, csíráztatás, hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása, zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem, vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek, növénye, állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. Környezeti feladatok:

68

a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe, illata, íze, alakja, tapintása, hangja, hőmérséklete, halmazállapota, annak változásainak megfigyelése, értelmezése a víz mint élettér megismertetése, értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése

2. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása, következtetések levonása- víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt, megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel, a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés, hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz, mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések, vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. hőmérséklet-víz, az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között)

69

érzékeléssel, cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. tudatosodjon bennük, hogy életünk egyik fő eleme: a víz. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket, következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás, spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését, működését 4. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem, tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével, a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú,uszony),a víz hangjainak megnevezésével( csurran,cseppen,csobog,ömlik), a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi, űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz, mint élettelen környezeti tényező, a Víz világnapja (március 22.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni, esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen

70

Zelk Zoltán: Gólya. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. felmosóruha. Barangolás a természetben. bemutatás. gyakorlás. kavics.: A titokzatos természet. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.folyamatos reggeliztetés . ellenőrzés. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E. Barangolás az óceánok világában) Szervezés: . növények törölközők.-M.A tervezett módszerek: pedagógiai módszerek: beszélgetés. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról.B.hely biztosítása. Melléklet) vízivilág-csodavilág tablókészítés 71 .) . összehasonlítás.éneklés: .) . föld. vízszennyezésről . egyéni I. o. gólya (Cini-cini muzsika 30. leírás. szemléltetés.Tó vize (ÉNÓ 316.találós kérdések a vízről (ld. eszközök előkészítése Motiváció: .öntözés. „búvárkodás” a természetsarokban .) . o.versmondás: . vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg.R.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132.képek válogatása.

formafelvétellel (öblösebb. leíróképesség. gondolkodás. türelem. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. hogy lombik. analizáló. azonosító és megkülönböztető. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. Figyeljétek meg. megfigyelése Részfeladat: színe. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. azonosító. a másikat a 72 . ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba.és megkülönböztető képesség. vizsgálódás-kísérlet. alacsonyabb. alakja. Az egyiket teletöltöm. víz 2. halmazállapot változás megfigyeltetése Hoztam 3 db üvegvázát. Mindenki kap egy pohár vizet. ellenőrzés. Mi történik. víz 3. Az a nevük. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). szaga. összehasonlítás. stb. figyelem. beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. figyelem. íze. leíró. illata. szűkebb magasabb. ellenőrzés. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő.II. beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Láttok különbséget? Mártsátok egyik ujjatokat a kisebb pohárba. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? 1. áttöltése kisebb pohárba. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hidegmeleg víz érzékeltetése. Ma a vízzel fogunk játszani. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. A tartalom feldolgozásának várható menete Közeledik a Víz Világnapja. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. türelem. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca.

értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. bemutatás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. figyelem. tálca 4. ill. leírás. észlelés. amelyet öt napja tettünk oda! 73 . Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. jégkocka. logikus gondolkodás. emlékezet fejlesztése. a gyermekek tálcáján lévő. összehasonlítás. vízzel teli poharak. önfegyelem Módszer: megfigyelés. figyelem. zubog. Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. leíróképesség. ellenőrzés. beszélgetés. mi az. ítéletalkotás. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. azt a két üveget a természetsarokból. loccsan. ok-okozati összefüggések meglátása. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. azonosító. türelem. azonosító-és megkülönböztető képesség. gyakorlás. víz 5. fedetlen üvegben lévő víz nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki kap egy jégkockát. ellenőrzés. összehasonlítás.Szervezés: hideg és meleg víz. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben Képességfejlesztés: érzékelés. leírás. gondolkodás fejlesztése. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. csorog. türelem.

mi fog történni? 74 . növények Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. azonosító. figyelem. gondolkodás. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. talaj. Florárium a neve.működésének ismertetése. Megöntözzük a növényeket és a talajt. talaj. beszélgetés. Azután ültetjük bele a növényeket. türelem. ellenőrzés. észlelés.és megkülönböztető képesség. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. növényeket. érzékelés. leírás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. gondolkodás. önfegyelem Módszer: beszélgetés. termőföldet-talajt. türelem.. hogy megfigyeltük. szemléltetés. magyarázat. leíróképesség. kavics.jól látható helyen történő. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. készítünk egy érdekességet. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. emlékezet. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt.mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. bemutatás. kavics. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. összehasonlítás. a bennük lévő víz mennyiségének összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Mit gondoltok. növények 6. figyelem. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. leíró. megfigyelés. Utoljára tesszük rá a tetejét.

Holnap reggel megnézzük! 7. emlékezet. önfegyelem És mi emberek? Mi történne. Most gyertek. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Képességfejlesztés: gondolkodás. értékelés Eszközök: vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? III. állatok. ha nem jutnánk Módszerek: beszélgetés. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 75 . magyarázat. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása Részfeladat: növények. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. Feladat: Mit gondoltok. türelem.ellenőrzés.

termések (borsó. bab) vásárlása a piacon burgonya. valamint a vetés során 76 az ok-okozati összefüggések . a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. Képességfejlesztés: . hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. hajtatás Fejlesztési feladatok: Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. tavasz. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. Zöld csoport Ideje: 2009. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. magvak.0000 Kincs u 5. termések felismertetése. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás.Tervezetminta II. megnevezése az ültetésre szánt magvak. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. megneveztetése. eső. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • 1. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás.mozgásképesség: finommotorika.

gyakorlás. értékelés Természettudományos: megfigyelés.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. magyarázat. virág. borsó. leírás. burgonya.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. csíráztatás.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10. amelyen egy fa rajza van. o. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. rendszerező Korcsoport: 6 évesek 77 . ellenőrzés.. vetés. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével a vetés. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. hajtatás. összehasonlítás. o. termés. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés.

) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. előkészítése a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés.) • Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. o.egyéni Helyszín: csoportszoba I. ültetéshez szükséges növényi részek.Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld Egy közös tavaszi képet Miben jöttetek ma reggel . . eszközök beszerzése. melyik évszak van felidézése: • • • időjárás növények. o. állatok jellemzői öltözködés most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek Miért? a növények? a vetéshez. termések • Eszközök előkészítése • Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10. A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja. a gyermekek folyamatos fogadása Kezdő szakasz Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Mit csinálnak az állatok? Miért? anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: bejelölése.Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek óvodába? Mért? 78 . 214. Szervezés: Előkészületi szakaszban: • • Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz Motiváció: • Társasjáték – tavaszi virágok • Játék a memóriakártyákkal – magvak. 1.) II.Munkaforma: csoportos.

magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. önfegyelem. leíró. gondolkodás. őszi és tavaszi jelenségeket. megkülönböztető. ellenőrzés. beszélgetés. ellenőrzés. értékelés Eszköz: időjárástábla. A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek. leírás. leíró. különböző évszakokra jellemző képek. feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása. emlékezet. önfegyelem Módszer: megfigyelés. elhelyezése a fa körül illetve a fán. amelyen egy fa rajza van. összehasonlítás. szemléltetés. a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. figyelem. leírás. Figyeljétek meg ezeket a növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi képeket! Tegyétek a fa köré jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása. leveleket.füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt fogunk készíteni. azokat. finommotorika Módszer: megfigyelés. csomagolópapír. figyelem. becslés. tálca 2. kommunikációs. azonosító. terméseket. Képességfejlesztés: megfigyelő. türelem. analizáló. megkülönböztető. összehasonlítás. Mi történt vele? És utána? és hogy mely terméseket . beszélgetés. szintetizáló. azonosító. értékelés 79 szemléltetés. gyakorlás. amiktől tavaszi kép lesz! türelem.

értékelés Eszköz: vöröshagyma. leíró. megkülönböztető. gondolkodás. a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése. álljon a piros asztalhoz. szintetizáló. burgonyagumó képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! részeinek megfigyelése és megnevezése és Az első kép a vöröshagymát burgonyagumóról készített óvónői rajzok ábrázolja. gumók A ültetése Részfeladat: • a magvak. leírás. burgonyagumó. leíró. beszélgetés. azonosító. az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről 3. becslés. emlékezet. 80 . a termőföld és elültetni. • feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: a hajtatott növényi részek vöröshagyma. türelem. Aki vetni szeretne. a kihajtott vöröshagymáról és burgonyagumóról készített óvónői rajzok 4. fogjuk elvetni. figyelem. ültetés lévő tálban lévő magvakat pedig szemléltetés. borsó. aki pedig hagymát álljon szeretne a kék Képességfejlesztés: megfigyelő. analizáló. Mi történt vele? És utána? fejlődési sorba rendezése a kihajtott vöröshagymáról Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. azonosító. ellenőrzés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a a kihajtott vöröshagyma. feladat: Magvak vetése. lencse. összehasonlítás. burgonya) megnevezése • a hajtatás feltételeinek felsorolása • • Emlékeztek. hagymák. ültetni. hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés. hogy mely növényi részeket hajtattunk? (ágak.Eszköz: bab.

fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. gondolkodás. kell tennünk. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból előbújó Miért? 81 .megkülönböztető. összehasonlítás. türelem. az ültetés menete: Először vegyetek el egy emlékezet. A vetés ill. figyelem. önfegyelem Módszer: leírás. cserép. önfegyelem analizáló. leíró. cserepet! Tegyetek bele egy beszélgetés. asztalhoz! figyelem. analizáló. szintetizáló. feladat: A növekedés. Módszer: megfigyelés. értékelés Eszköz: tálca. gondolkodás. szintetizáló. összehasonlítás. beültetett cserepek emlékezet. türelem. ellenőrzés. beszélgetés. leírás. azonosító. ellenőrzés. értékelés Eszköz: termőföld bab. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! 5. marék földet! Utána tegyétek tálca. vöröshagyma. bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. úgy.

egyet a hűtőbe. Befejező szakasz Kérlek. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 82 . beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép babunk? Képességfejlesztés: leíró. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • víz nélkül • fény nélkül • hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. figyelem. egyet pedig a polc tetejére.6. gondolkodás. Mit gondoltok. emlékezet. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. Meg fogjuk figyelni! III. tenni. játszani. önfegyelem Módszer: leírás. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe.

Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. a madárfajok keresése során azonosító. ősz A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 83 . az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. dalok megismerése. Zöld csoport 2009. a földön. a fafajok. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. a fafajok. megnevezése.növények. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel.0000 Kincs u 5. állatok.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek.Tervezetminta III. jellemzése Őszi versek.

lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. önfegyelem.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. o.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. megneveztetésével. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. formájának.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. nagyságának összehasonlítása 84 . tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. türelem.

lehulló levelek.színes levelű fák. bemutatás. csoportos. hűvösebb idő . egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. összahasonlítás. leírás. gyengébb napsütés. kopasz fák. 1. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. csoportok alakítása színek segítségével. szemléltetés. ellenőrzés. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. értékelés Természettudományi: megfigyelés. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. figyeljétek 85 Szervezés .Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. beszélgetés.

önfegyelem. 2 nm-es. levél szétválogatása a terítőn. türelem. összehasonlítás Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. termések gyűjtése. leírás. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. finommotorika. kommunikáció Módszer: megfigyelés.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. ami ott van a földön?. összehasonlítás Munkaforma: 2. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. azonosító. figyelem. finommotorika. alkalmas hely megteremtésével. önfegyelem.és megkülönböztető képesség. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. feladat: A már ismert fafajok azonosítása.. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. leíróképesség. leírás. termésük alapján (platán. szem-kéz koordináció. majd a termés. veréb. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. vadgesztenye. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 86 . megnevezése levelük.. azonosító. figyelem. leíróképesség. egy világos kb. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.

majd az adott fafaj kiválasztása. összehasonlítás. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján.Munkaforma: egyéni 3. terméseinek megkeresni a párját a földön Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 87 Mindenki kap egy ragasztós lapot. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . leírás. ellenőrzés. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. a boríték színével megegyező színes szalagok Most mindenki keressen egy olyan levelet. utána gyertek vissza! 4. feladat: Különböző fafajok leveleinek. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. hogy ezek a levelek. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. platán. értékelés Eszköz: színes falevelek. összehasonlító Módszer: megfigyelés. színes borítékok. ami neki a legjobban tetszik. (vadgesztenye. beszélgetés.

Részfeladat: . azonosító. szem-kéz korrdináció. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. türelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. leíróképesség. figyelem. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.és megkülönböztető képesség. leíróképesség. önfegyelem. figyeljük meg. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot.és megkülönböztető képesség. vizuális memória. leírás. a fehér textilen mandala készítése. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. azonosító. önfegyelem. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! figyelem.nagyság . finommotorika. Minden pár figyelje meg a választott madarát. finommotorika. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? 5. kommunikáció Eszköz: levelek. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. barna. kommunikáció Válogassuk szét a képeket madárfajok 88 .forma . milyen madarat látunk? Ki tudja. piros. termések borítékban Módszer: megfigyelés. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg.

leíróképesség. feladat: A parkban élő madarak felismerése. azonosító.és megkülönböztető képesség. finommotorika. erezet. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. figyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. szarka nagyságuk. leírás.Eszköz: ragasztós lap. feketerigó. önfegyelem. figyelem. veréb. nagyság. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. észlelése. leírás. nagyság. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. színük Tevékenység: séta. kommunikáció Eszköz: - szerint! 89 . Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem. megnevezése Részfeladat: galamb.

azonosító. leírás. szarka. veréb. összehasonlítás Munkaforma: frontális 8. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. kommunikáció Munkaforma: csoportos III. figyelem.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. leírás. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb.Módszer: megfigyelés. leíróképesség. önfegyelem. összehasonlítás. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 90 .

Steine. Blumentopf. 91 2’ . Erkennen. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Farbe. Pinsel. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. März 2009. 20. Városligeti fasor 28. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Bildkarten. VI.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest.

Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. sim sala bum.. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Warum? Was brauchen sie? Sonne. das ist die Hyazinthe. Erde. Luft. das ist die Narzisse. usw. das ist der Krokus. Hypothesen stellen. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. Wasser. Augen zu und hört fein hin.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. die ist giftig. alle Kinder drehen sich um. Einige sind viel gewachsen. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Diese nicht. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. unseren Blumenkalender beobachten 92 . (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim.. beobachten.

Bedeckt sie mit Erde. Der Krokus wird immer größer und größer. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). Marienkäfer. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . Zuerst waren nur die Zwiebeln. hier ist ein Stein. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten .Steine bemalen . Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Schmetterling. 93 . Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. dann kamen die Blätter hervor. gebt bitte Erde rein. Jetzt kommt noch die Blüte.) Legt bitte die Steine in den Topf.Bewegung. da kommen die Zwiebeln. Hier sind Schaufel. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. mal etwas darauf! Sonne. Jetzt machen wir kleine Löcher. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. Sonne) 4. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel.Diskutieren. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch.

Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. 20. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. März 2009. Városligeti fasor 28. VI. Aufgaben: 94 . der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen.Tervezetminta II.

Zei t Ablauf der Beschäftigungseinheit Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo rmen 95 .

kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt.Arme hoch strecken. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. ziehen sich alle um. Alles sollen wir wechseln. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. • Riesengang. T-Shirt. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. Erarbeitungsphase 1. Kinder! Ich bin die Vogelmama. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Turnsack 5’ Unten. ihr seid meine Vögelchen. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. Turnschuhe. kommen sie in das Nest. vor der Sporthalle. 2. Ich bin die Vogelmama. Zieht euch bitte um. kurze Hose. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Bauch halten Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir gehen wie die Zwerge! Gruppen tätigkeit 96 . Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach.1’ I. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Das Ziel ist. 3’ II. Wir gehen turnen! Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. das wird das Nest sein. Geht jetzt spielen. und wenn ich meine Kinder rufe.

• Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 97 . Armbewegungen machen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche.

wie auf Schlittschuhe. das Bohnensäckchen ist in einerHand. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. Wir stehen gerade. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. ich gebe euch je noch ein Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Arme zweimal nach hinten ziehen. was wir machen. in die Hocke gehen. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 98 . Bohnensack auf den Kopf legen. Noch einmal. Hände auf die Hüfte legen. 2 Bohnensäckchen 5’ 3.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Gruppen tätigkeit • Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter die Füße legen und auf dem Boden schieben Kommt. Wir laufen darauf. dann Armhaltung wechseln. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst.• Laufen. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. Zweimal hoch. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis.

was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. ein Kasten. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen.Auf der Langbank balancieren .• Quergrätschstellung. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. Hauptteil Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. die Arme hoch mit Bohnensack. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. dann zu dem rechten Fuß zweimal.Bohnensack auf dem Kopf. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Bohnensäcke Kleingru ppen 99 . zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit 10’ III. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Langbank.Bohnensack auf dem Bauch 4. zeig bitte den anderen. Arme zur Seite 2. Spinnengang. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3.

als die Kinderanzahl ist. Wenn die Erzieherin „ Maus. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 1’ 3. sollen die Kinder weiter laufen. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. Maus rein in das Haus! Maus. Dann gehen wir uns umziehen. Maus raus aus dem Haus! Maus. Ruhe-Phase Maus. Wer kein Haus gefunden hat. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. wir bringen das zurück. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ 5’ IV. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. wir sagen das zusammen! Maus. dann kann er weiterspielen. Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. komm bitte. euch auch? Kommt. Gruppen tätigkeit 10 . Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. Es gibt einen Bohnensack weniger. 2. Wenn die Erzieherin „Maus. Maus rein in das Haus!“ ruft. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Maus rein in das Haus! Komm. Emma.

konfliktusokra. verses mesében. helyszíne. a bábszínház berendezése.és szövegfonetikai eszközök használata. a rímeket. költői képek. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. A mesében előforduló sztereotípiák.? Hogyan? 10 . szemkontataktus lehetősége. a kapcsolatteremtés módjai. a dramatizálás helyszínének kijelölése. gyerekek leültetése. formulák. típusa. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. reggelizés. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. mesében rejlő stilisztikai eszközök. archaikus és népies kifejezések. zenei elemek. kérdésekre…stb. nyelvi humor stb. megjelenítése hogyan. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. a verses mese ritmusát stb.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. (pl. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. rímek érvényesítése. idegen szavak stb. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. rímek. az összetartozó elemeket.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. A mondat. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. a metakommunikációs elemek alkalmazása. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. színházi szokások elmélyítése stb. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. érvényesítése. és mesemondás alatt. szellőztetés stb.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja.

a szerepek kiosztása. a mesereprodukció formái. a mesefeldolgozás módjai). változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. kiválasztásuk indoklása.és fényeffektek. a bábfajták megnevezése. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. a jelmezek. fejdíszek kiosztása. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. kongruens volt-e? A szólások. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 10 . lehetőségei. személyiség. a helyszín kijelölése. bábszínházi szokások elmélyítése. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. hang.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. Volt-e példa integrációra? Ha igen. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. bábozás. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. feladatvégzés.

javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. zenei formaérzékük. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. illetve tervezett énekes szituációk. koordinált mozgása…. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. artikulációja. az intonáció. ritmikai érzékük. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása.és énektechnikája. szövegejtés. rögzítése? 16. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 10 . a zenei anyag elrendezése. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. lehetőségeihez. lehetőségeit. a szövegformálás. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14.Ének-zenei nevelés 1. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. valamint testtartása. zenei hallásuk…. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. eszközök biztosítását. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. fejlődésére? 9. énekes tevékenysége. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. a nyugodt. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése.

gyűjtőmunka 4. A célok elérésének mértéke 7. Megfelelőek-e a módszerek? 11. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. egyszeri. azok hatékonysága 9. miért) 7. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. esztétikum stb. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Szervezési feladatok megoldása 10. Az alapelvek érvényesülése (mikor. folyamatos) 2. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. légkör.nevelési feladatokat megvalósítása 3. A fejlesztési. Módszerek alkalmazása. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. A játék során fejlesztett képességek 8. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. Eszközök használata. testnevelés. kapcsolódása további témakörökhöz 2. differenciálás lehetőségei 11. spontán. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. mindennapos testnevelés) 1. A tevékenység időbeosztása 6. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. Az anyag témaköre. általános emberi értékek. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. A segítségadás lehetőségei 14. az érintett matematikai témakörök 10 . A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. A fejlesztett képességek 6. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Megfelelő-e a motiváció? 2. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Korábbi ismeretek felhasználása.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei.) 9.sajátos megoldásai? 7. Bánásmód. felkészültség. motiválás (hallgatói magatartás. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. domináns személyiségjegyek) 12. Van-e elég idő a megoldásra? 6. A balesetveszély elhárítása 13. egészséges táplálkozás. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. hogyan.

Az óvónő beszéde. Eszközök. szervezési formák. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. Fejlesztett matematika képességek 12. megfogalmazása. differenciálás 10 . kérdéskultúrája 13.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful