Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)gyedülálló, hanem bonyolult kapcsolatban van.
· A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak:

3

A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. A szép iránti fogékonyság felébresztése. mozgásképzetet keltő igéivel. 1.A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. A gyermekek élmény.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. 3. humoros elemek érzékeltetése. emlékképek és képzetek előhívása. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. összefüggésekre figyel fel. érzékletes nyelvi formákra. emlékezetének. ködbe vész". rajzlapok. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. képzeletének fejlesztése. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése.ló. zenei hatású kifejezőeszközökkel. 2. színes papírok. ekét húzok. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. nádak erek". hintót. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. könyvek. szemléltetés. beszéd. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. „köddé vált. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. Esztétikai nevelés A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. kifejező mozzanatokra. a helyes artikulációra. stb. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. A közös mondókázással. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. különleges szóösszetételeivel. A vers hangutánzó szavaival. 4. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. A találós kérdésekben. 4 . ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. paci . „köd előtte köd utána". a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. Találós kérdés „Kocsit. 5. bemutatás. A vers ritmusának. példaértékű magatartásformák elősegítése. szalag. szólásokban. magyarázat. Anyanyelvi nevelés.

vágtat. Mi siklik. az átélt tapasztalatokra. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. kedves Pajtás. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. kedves Pajtás. kettő. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége. A megfejtő lesz a következő kérdező.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. a beszédtempó variálása. dicséret. Hangutánzásról. négy. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer.zene: Mozart: Téli utazás. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. valamint a tevékenységvágyra építünk. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. gyorsítás-lassítás. mozgásról. gondozási feladatok Ének . mikrocsoportos. háromszor. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. előadástechnikai. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Az állatot. összefűzése. a témavariálás játéka. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. Száncsengő csing-ling-ling. kettő. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. a folyamatos páros rímek békéje. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. sejtelmes hangszín. figyelmére. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. Egy. 5 . tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. kettő. három. négy.Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. játékos zenei ritmus. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. kedves Pajtás. négy. három. lágy hangzásúak. Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. Beszélgetés a tél örömeiről. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. három. Pl. /Folyamatos értékelés. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. 3 II 3 b Fülbemászó. Csing-ling-ling száncsengő.

dicséret. fejleszési lehetőségekhez: Pl: 6 . biztatás/ • Kiscsoportban. siklást érzékeltető ritmus. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó./ A hangfestő. ne borítsa föl a Ferkót. A tél jelének elkészítése. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. Szétmálló hangerdő 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e Csing-ling-ling száncsengő. IV. Nyolc patkó kop-kop-kop. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. Száncsengő csing-ling-ling. hogy fékezd meg a Pejkót. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . Csönd zsákból hangot lop. Az új vers hangulatához kapcsolható. /Folyamatos értékelés. mindenki új tavaszra vár. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 e f f II.. fő a fejed Peti. az egyes távolodó szán. A közelgő képsor távolodóra vált. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. a hangerő csökkentése. A további szabad játéktevékenység biztosítása. III. békéje Lebegő. didereg a száraz levél. Ferkó. Fut-szalad a Pejkó-pejló. csúszik az út és fut a szán. párban. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény.Tél öblén halkan ring.. Tél öblén távol ring.

hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.Ló .Tó – Ton .Ta – Ta Trepp . szikrázik a szép hó.  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ Csing — láng — ling . 1997. Bp.Ta . lépegető.ling . lovam trappolgat.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.láng .Trapp Ton .Ta . /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér./  7 .láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta Ton .láng az uccán csilingel a rakott szán.Trapp . kocog vele két ló.Ló . üdvözlőlap. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Trepp . ünnepi szokások. szabályosan ismétlődő. Planétás K. dekoráció. Az óvónői bemutatás után gyorsítással.Ta . fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. Móra Kiadó. lovam trappolgat.ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . /Jelenlévő múlt.Tó T on-L o-T a-T óTon-Lo-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . Csing .Ta .Tó Ton . nem tévedünk el az úton.Trepp .Trapp Ton-Lo-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp.Ló .Trapp Ton .Trapp . lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo . apró ajándékok./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható. poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.Ló . Hegyen-völgyön-alagúton.Ló . 1975.

ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy .  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. változatos alkalmazásával). "nyelvi arckép" stb. türelemre nevelés.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. csodálkozó. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. hanglejtés. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. megbecsülésre. haj. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. istenem stb.) változatos használatával. 4. a mesében rejlő szóképek.hatalmú. hát.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. no. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. családi fényképek 8 .és szövegfonetikai eszközök. színes nyelvi fordulatok által.). magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás.Tervezetminta II. 3. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. gondos kiejtésével. érdeklődni. szóhalmozás. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. ideje: bármikor. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. részletezés. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. a közösségi érzés fejlesztése.) és az indulatszóknak nyomatékos. 2. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. beszédtempó stb. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás. hangfekvés.  a közös mesehallgatással. bemutatás.

testvérekről. családi eseményekről. mesetarisznya elővétele. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. archaikusabb. mint a „lányom”. Tagoltan és kedvesen. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. Az előadás módja 2. lágyan ejtem ki – választékosabb. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. beszélgetés a családtagokról. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. változó hangszínnel adom elő.  Bejelentés: "Gyerekek. a családban betöltött szerepekről. nyomatékos tagolással. egyre nyomatékosabban. tapintás. keserű? stb.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. hang-íz összekapcsolása). mesepárnák elhelyezése. A felsőfok érzékelteti a fokozást. a konfliktushelyzetekről. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. hallás. mesélni szeretnék. s azok megoldási módjairól. három országa. szín-íz. ízskála. ízlelés játékai (ld. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. szinesztéziás játékok (pl. körmese (édes mese). asszociációs játékok (mi savanyú. furulyaszó). Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. esztétikai sajátosságai 1. Helyes hanglejtése: emelkedő – 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . édes." II.

Elavult szószerkezet – nyomatékos. lemondó. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. tagolt kifejezés. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. durva felszólítást. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére.: az embert). tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. kényszert fejez ki. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. 10 . Lassú beszédtempóban. fontos az „r” hallható pörgetése. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. a kérdőszó főhangsúlyos. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. és kifejezi a leány lelkiállapotát is . "lt" tiszta ejtésére ügyelek. Hangulatfestő elem. Emelkedő – eső hanglejtéssel. 4.szomorú. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. archaikus alak.ereszkedő dallamvonal. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Összetett múlt idő. „eltelt volt” 5. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. elkülönítetten.

„esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…” „egy szó nem sok. 7. halk hangerőt alkalmazok. Hármas gondolatritmus: sem. Tartalmi. a kötőszó „vagy” hangsúlyos. de. kötőszóismétléssel. ijedtség. csodálkozás kifejezője. lassabb beszédtempóval érzékeltetem. annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. sem. sem. még. Erősítés. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában” Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki. mert „kiszól” a mesélő. akusztikus hatása könnyedséget. Szomorú hangulatot áraszt. Készülődés a vendégségre 11 . de még egyet sem…” „azt gondolom” Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki. az ijedtség állapotát halkabb hangerővel. még. Finom árnyalatú. zenei ritmusát fejezi ki „két hetet nem várt. lassabb a beszédtempó. a tagolást érzékeltetem. a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. fokozás történik szóismétléssel. Hirtelen meglepődés. hogy. Nyomatékos archaikus alak. ezzel a zeneiséget növelem. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. sem. még. bájt fejez ki. Az első szótagok főhangsúlyosak. Az elemek összetartozását. ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. Tréfás kérdés. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz.„… meghúzódott az odúban…” A félelem. a zöngés hangzókat játékosan ejtem. de.

fokozott hangerőt igényel. 12 . A gyermekek felé fordulok. fokozást fejez ki. feszültségfeloldás. érzelmi. hangsúlyos ejtéssel. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos. a kettőzés hangsúlyos. tagolt. tagoltan adom elő. hangulati árnyalatot mutat. hangulata sajátos. képszerűségre törekvő előadással történik. Felkiáltást. színeket. 8. 9. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak. kibékülése. a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi. odvas fa szobra) . Mozzanatos ige. Sótalan-sótlan.asszociációs játék (szólánc) . más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. milyen illatokat.lazító játék (zenehallgatás. megformálása egyedi. hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki. istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. királylány. örömteli állapotot fejez ki. A korfestés eszköze. a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik. A király és a királykisasszony találkozása. Érzelmi állapota. pattogó ritmusú. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): . Hangsúlyos. a tisztelet és közvetlenség kifejezése. mindkét tag hangsúlyos.„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve” A minőségjelző nyomatékos ejtése. erdő. Az ellentét. Ereszkedő dallamvonalú. jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej. tagolt. Ikerszó.szoborjáték (király.érzékszervfejlesztő játékok .

Tervezetminta III. ha netán nem tudná valaki". Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő. ki tett itt igazságot. ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-." ' 13 ." „Gondolhatjátok. képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is." „Hát. (Dr. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye. a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát. Virágszeműnek nevezik. árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés. gyönyörködés a virágok színében. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten. nincs annál csúnyább.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na. és záró formula. mini amikor a virágok veszekednek. Fejlesztési feladatok: 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. zenebona." „senki szemének nem válna szégyenére. amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. mondhatom nektek. formájában. lett érre riadalom. ha rá hasonlítana. kedvenc virág választása indoklással. Ismerkedés színekkel.

/Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. . Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. átélhetővé./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. Varga Julcsa szeme olyan./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. mozzanatos igék . rikoltozott) szavak és cselekvő.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. az esztétikait. mint te! Olyan. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. tulajdonságot is jelölhet. virág nevek. Anyanyelvi nevelési feladat: a) A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. megemelésével. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban.mondja a Fürtös Gyöngyike. hanem viselkedést. mint én.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. a belső kép kidolgozásában. A történet központi. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. hogy . ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". a formalizáltat. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. élményt is: ez jelent nekik. hogy a szín nem csali színélmény lehet. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. képekre tagolom a történetet. erősítem nyomatékkal azért. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség.

c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. gondolkodás működését . szín = hangulat. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. 15 .. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. hogy pl. viselkedés.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) b) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése A tagolt. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. képességeivel. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. hogyan lehet elképzelt helyzetek. mások számára is élményszerűen megformálni. események szereplőkhöz. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus . a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt.

ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . bársony maradékok). ezek színessé. mint téma) – „függönyök. háromféle méretben körülbelül (gyufás. mi díszíti-melegíti a lakást. tárgyak formai különbségének megfigyelése. s néhány szemléletes példa arról. ollók. bemutatás. barnás kordok. ellenőrzés 16 . a tapasztalatok megfogalmazása. stb. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. színkomponálás. teás. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. párnák”.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. eligazítás. magyarázat. csíkokra vágott textilanyagok (vászon.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. mintás brokát. beszélgetés. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. polc. részletek megfigyelése (fiók. vágás. buzdítás. kisebbnagyobb téglalapokra. Kivágott keménypapírlapok.). lábak/. megnevezés. lábak). egy „gazdag emberé”. dobozka. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. kismintás kartonok. megfigyeltetés. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. fogantyú. szövetek.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. négyzetekre. mai bútorokra-lámpákra. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. összehasonlítás színek megfigyelése. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. értékelés. szőnyegek. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. ragasztók. zsákszövet. gyógyszeres. csíkok /támlák.

17 .

textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 18 . bíztatás. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. a bútorformák együttes hatása. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. ötletek maga a berendezés elképzelése. stb. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. kicsiktől ez nem „elvárás”. ágy. létrehozása a színek és anyagminőségek. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. megfelelő ülés. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. a választott textilanyag színe. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. különböző színek felismerése. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. lóca. asztal. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás.Nevelési célok.

megfelelő könyvekből lefotózott. stb. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. legnagyobb. 19 . hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. itt már előkészítettem a színpadokat. az asztalkák mögött állva. melyek egy-egy bútort mutatnak. kanapé fogalmáról. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. kézmosás. Nézzétek. amit először majd megmutatok nekik. nem csupa szegényes bútort. Melyik lehet a parasztházikóban. képválogatás a gyerekekkel. bábozni. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ .mostani világ különbségei) anyagnevek. a másik egy díszesebb. a szegény lány. készül el végül) bútorformákban négyzet. .a felhasznált dobozkák. Nagyon érdekes bábszínház lesz. Énekelhetünk úgy is. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. múzeumi képeslapok.. csoportosítás képeslapokkal (pl. ha nehezebben megy még nekik. Most képválogatás. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. előttük pedig kis távolságban két asztalka. újságokból kivett képek). kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. nagyobb. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. hosszabb. Készítsünk bútorokat a szobába. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre.”asztali bábjáték”történik majd. rövidebb) számosság (mennyi szék. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. bíró. beszélgettünk a kocsislegény. de ez mégis más lesz. mennyi asztal stb. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. a gazdagabb lány viselkedéséről. amiben mindent magunk készítünk el. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). stb. színesebb. kibomló hajak rendezése. fő.) „Beszéltünk már arról. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. formákat. de javasolhatunk is. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. hogy lássák a példákat. A tevékenység várható folyamata I.fajták • anyanyelv. de még üresek. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi).) Ún.

hogy minden oldalát fedjék be.) Bemutatom. Ezután összeragasztom a két részt. feladat megértetése Megbeszéljük. s azt is. Megmutatom a skatulyákat. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. Mutatom. Folyamatosan motiválok (dicséret. Akkor lesz jó az ötlet. hogy jól simítsák rá az anyagot). ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. lócát. lapos kosarakban. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort.. csak az alját és a hátát nem. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. cifrább lány szobájához. rá a textilt. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. kanapét. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Azt is megmutatom. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. beszélgetés. „Találjátok ki. bíztatás. lehet cserélgetni. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. de ha valaki lábakat képzel hozzá. odaadom. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez.) Aki elkészült. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. de hangsúlyozom. de más játékhoz használható. beragasztózom. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). széket. Nagyobbaknak. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Célkitűzés. de ez sem baj. ládát. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. Néhány kérdést felteszek. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. összehasonlítjuk a méreteket. hogy a textilcsíkokat. Az „asztalhoz” javasolhatom. kérdezem. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. Gondozási feladatok. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. és melyikből a gazdagabb. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. Felidézzük. papírformákat. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. melyek már a közelben vannak. főleg a szegény lány szobája esetén. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. stb. vagy hajtjuk át a másik oldalra. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. 20 . hogy szoba legyen. ügyesebbeknek javasolhatom. vagy kucorodva.Könnyen előfordulhat. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. akkor igyekszünk közös erővel. a hátához ragasztjuk majd a támlát. Mielőtt kivennék belőlük. hogy többen majd letérdelve. énekelhetünk is. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. Először egy „támlát” veszek ki. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. többször is el lehet majd játszani. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. vagy kerek asztalt –. lóca.

akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. ragasztással /díszesebb ház. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. a nagyobbak. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. mint bábszínházat. akihez kedve van. Vagy. egy tevékenység alkalmával. Gyönyörködés a már összeálló.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a kisebbek pl. takarásos paravános játékhoz. néhány sík bútorral jelezve. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van. színpadra helyezett „díszletekben”. kitartásának. esetleg mégis belső tér. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. bemutatják a játékot. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. kipróbálhatja akinek kedve van. szegényesebb házikó.falat is mutatva ha igénylik/. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . egy hagyományosabb megoldásban.. a csoport egyéniségeinek. s pl. rendrakás (zenehallgatás). Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. lelkesültségének stb. sík díszleten munkálkodnak festéssel.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. s készítik el. 21 . Javaslat egyéb játéktevékenységekre. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb.III.

Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. díszítés. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 22 . Ezekhez. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. oktatói szándékkal készült. ezeken belül: ábrázolás. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. mintázás. azaz a körívre. tárgyalakítás. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. stb. amely az ünnepekhez. szövés. technikai fogása. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. egymásra épülő technikája. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. viaszolás. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. színkeveréssel. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. Egy témára számos manuális feladat készíthető. fonás. vágás.Tervezetminta II. amely egy évet ölel át. ● Új dal tanulás. kézművesség. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása.). építés. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. nyomtatás. és minden feladat több technikával kivitelezhető. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. ezek részletes leírása. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. egymásból következnek. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. A foglalkozás helye: 1038 Bp. ragasztás.

rendszerező. Helyes eszköztartás. elbeszélés. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. kiemelt támogatása. ellenőrzés. magok. magyarázat.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. Fogyó eszközök. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók.: olló. A fejlesztés módszerei: beszélgetés. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. javítás. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. 23 . közös munkával. Komponáló készség fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Színérzék fejlesztése Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Mindenkinél Kitartásra nevelés Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). viaszos vászon. bemutatás. Az egyéni ötletek és megoldások. textília. gyakorlás. értékelés. stb. sajátos hangulatok. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. festék. ismétlő. árnyalatok keverése megadott színekből. megfigyeltetés. pl. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. Az őszi színpaletta megismerése. pl. stb. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. ecset. stb. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. agyag. kombinált. szemléltetés.hogyan alkalmazzuk azokat. gyakorló. alkalmazó.: papír. közös tevékenység. szirmok.

aranyló sárga. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. szárított gyümölcsök. KIDOLGOZÁS . ● Zenei nevelés: „Erdő. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. kék. mikrocsoportos. összegyűjtése. nyomdázó szivacs. a demonstrációs tárgy elkészítése.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. fakérgek. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása.Otthonról hozott eszközök ● A/3-as félfamentes rajzlap. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” 24 . jelen esetben pl. ● a fa vizuális képének megjelenítése. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. további feladatok. vékony és vastag ecsetek. szárított virágok és szirmok. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. ● a toleráns közös munka. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. A/1-es műszaki karton. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. kagylóhéjak és csigák. kavicsok. tempera: sárga. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. karakter jegyeik összegyűjtése. levelek. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. piros.: termések. egyénre szabott. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. stb.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. alternatív Integráció más területekkel: pl. a látott fák megnevezése. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. páros. ● az egyéni megoldások kiemelése.

● Ruhaujjak ellenőrzése. belebújik a festőköténybe. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén.. Emlékeztek. a manuális munka területének kialakítása. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. de nézzétek. aki jön velem kerekerdőt festeni. Hatalmasak lesznek. ● Hosszúhaj összefogása. szőnyeg. ● A szükséges anyagok kikészítése..I.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. és ezt hogy hívják?. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. meseillusztráció stb. levelek és termések vizsgálata. mint az erdőben a fák. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. ● A gyerekek folyamatos fogadása. Simítsátok csak meg!” „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. már vártunk! Teli a pocak?” . paraván stb. főleg. körbe-körbe fákat festünk rá. mit mesél az öreg tölgy!” ● Beszélgetéskezdeményezés. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése.” „Szép jó reggelt. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: ● Szervezés: asztalok. és hallgassuk meg.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. erdő de magas a tetejenépdalt. és közben. élmények felidézése. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket. gyere gyorsan. ● Mesélés II. bújjunk össze. a kiserdőben milyen színben 25 Énekeljük el az –Erdő. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. műalkotás. elhelyezése. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele.. „Gyertek. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. Anyageszközismeretre lehetőség.

A munkaeszközök kiosztása. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű; nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es; nagyoknak vegyesen vékony és vastag

pompáztak a fák? Sárga, narancs, rozsda, vörös , okker, barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni, és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron, a kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön.”

„Jól keverjük, úgy! Ebbe még rakhatunk egy ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat;pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak, most először nagyokkal közös színkeverés. bevizezzük, belekavargatunk a festékbe, és már lehet is festeni, a hegyével finom vékony A demonstrációs tárgy közös megnézegetése vonallal, az oldalával a törzset, a nagy felületeket.” (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) „Micsoda jól megfigyelted…, pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok, holnap költöztetünk az erdőbe harkályt, mókust, ● A szakmai fogások gyakorlatban történő nyulakat..” bemutatása. ●Javítás, korrigálás. Motiválás ● Kiemelés, dicséret, bíztatás, megerősítés, folyamatos ötletadás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló, őszinte, de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban, eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! „Jókor érkeztél, ez a rész téged vár, pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös, így, már jöhetsz is!!”

● Utánzással követhetik, másolhatják a mi munkatevékenységünket, evvel „kézmintát” adhatunk, de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti, ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű, sűrű lombos, susogós. De már nem fér több fa bele. Hű milyen ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. szerencse, hoztam egy tartalék óriási papírt. Fessük meg a kerekerdőnket éjszaka is! 26

● Az későn érkezők fogadása, és munkába invitálása.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek, formák, irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, és játékos együtt folytatásával. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák, ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ● Legyen tartalék feladatunk, vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok, két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása, ● biztonságos helyre rakása, ● megvitatással értékelés. A művek további élete:● folytatás, ● kiállítás, ● ajándék, ● játék stb. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na, most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek, futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk, de előtte 27 Gyertek hozzám, megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák, ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak, hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk, kivágjuk őket, és beköltöztetjük .az erdőinkbe.

még kimossa mindenki a saját ecsetét.”

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot, ettől el lehet térni, de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. A jó tervezet rugalmas, kreatív, helyet ad az egyéni ötleteknek, stílusnak és gondolatoknak. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját, makettjét csatolni kell! Javaslom, hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget, munkafogásokat, technikákat, időtartamot, a születő ötleteketvariációkat; hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek.

28

. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232..ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. stb. ill. (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. a „Tekereg a szél…” dallamilag. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. a 29 . a társadalmi szokások megismerése. járul hozzá. stb. az óvónő és gyermek kapcsolat.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. dallam komponálása mondókához. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. a hangképzés. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. légzéstechnika. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. stb. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!).az Alapprogram szerinti . Szita. dalokhoz. helyes tartás. a baráti érzések. szita szolgáló…ÉNÓ-135. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. Általános . az énekes beszédre biztatás. Duda megnyikkan…ZH-153. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. kangyal… ÉNÓ-4.

hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. ritmikus szótagolás). környező világ megismerése.„óvónői ajánlásra”. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. a gátlások feloldása. . auditív eszközök (lejátszó. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. páros. Megjegyzés: az egész fogadás . • Építő játékban . Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. Szervezési feladatok. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. bábok. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára).a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. szita szolgáló…” dal. hangszerek. ahogy a lepkét a virágkehely. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). légző gyakorlattal (lufi-fújás. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. stb.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése.) . stb.játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. a zenei másság elfogadása járul hozzá. magyarázat. Könnyebb a szervezés. A cél. egyéni. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. 30 .reggeliztetés .).• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. Kör. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. tollpihe levegőben tartása. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. • Memória-játékban vagy mesekönyvek.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. ahová a szél elől érdemes bebújni. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. ellenőrizze és dicsérje az óvónő.olyan kuckó készítése. kör… stb. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. Kezdő szakasz 1. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. A tevékenység előzménye: .

kirándulás képzeletbeli helyekre.) • az előző játék folytatása úgy. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. dagasztás. felismertetése találós kérdéssel (pl. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. C’-C’’ .) 4. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. de a „nagyokra is ráfér”. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. hanem egy dal. stb. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3.). hogy a kérdező asszony magasabban. egy pikula. ill.II. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). stb. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény.). a válaszoló mindig mélyebben énekel. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. stb. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. stb. hangszer. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. melyik mondókában van nyolc dob. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy oktávnyi. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. ill. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) • célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. 4-szer. gyúrás. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. de. óvónői ének is. vidámabb-szomorúbb. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére.különbséggel). gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. vágás. mondóka. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. vékonyabb-vastagabb. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) 31 . 1. miközben a gyerekek tapssal. csoportos és egyéni szövegmondással. kenés. bátrabb kicsiknél 2.

még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer.) III. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget.leengedett . hogy úgy tapsoljuk. Befejező szakasz 1.B’). rövid klasszikus zenét. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek 5. középmagasságon. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. a korábban énekelt Gryllus-dalt. amit a gyerekek nyújtott . a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. majd mélyen. stb. tekergés. ill. kb. ahogy mondjuk. Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. D”-C”. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. 32 . Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. virágról szóló népzenei anyagot. természetről. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni.). kígyózás az asztalok körül. hogy a 16od érték. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. visszavezetés a játszóhelyekre. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő. stb. 2.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. ill. igény szerint • • • • • 6. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). Az új dal rögzítése. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson.

kitartás. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149.sz. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I.sz. dalos játék A tevékenység helye.o.o.80.o. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 33 ./XL./124. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139.sz./99. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120.o. bákom.o. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás./ 99.sz.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal.o./83.o.sz. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold./3. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.o. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése. berkenye 30.  Komatálat hoztam….Tervezetminta II.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149. türelem. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése. 6.

tegyük bele. megpaprikázzuk. néha megkevergetünk. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. majd borsószemeket sodorgatunk. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. Figyelek az egyenletes mozgásra. -Nézzétek. ellenőrzés. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. és mindjárt készen is van. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. kevergetjük. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket.) Zöld papírcsíkokat tépünk. Kezdő szakasz (kb. kóstolgatjuk. milyen sok borsószemet készítettünk. 34 . amit egy díszes tálban gyűjtünk. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. motivációs lehetőségek: 1.halkabb-hangosabb megéreztetése. triangulum. szemléltetés. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. hoztam nektek egy nagy lábost. hogy megfőzhessük. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. A kezdeményezés módja. „hívójel”.A tervezett módszerek: bemutatás. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. értékelés. ízesítjük. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. mondókák során  hallásfejlesztés . amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. szellőztetés. hoztam nektek színes papírokat. akadálymentesítés. gyakorlás. magyarázat. hogy helyes mintát adjak. cintányér. és borsófőzeléket készítünk.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. -Megsózzuk.

3. Differenciálás: Segítségadás. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. majd elmondom a játékmódját. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. majd a szőnyeg közepére helyezem. hogy legyen nagyon halk. mintha kimennék a kertbe répáért. dicséret. Finomat ettek. és a jól ismert. Ha már jól megy. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. Hold. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. Felhívom a figyelmet a változatosságra. A következő játékhoz két gyerek kellene. Tudják. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. vagy nagyon hangos lehetőség is. majd közösen 2x. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 35 . illetve kérem erre a gyerekeket is. munka szakasza (kb. közösen kínáljuk. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. ha igénylik többször. Ekkor én halkan. őket megkérem. hold fényes lánc… . –Úgy teszek. és ügyes a kiszámoló. 15-20 perc) 1. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. Alkotó. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. -Nekem kevés benne a répa. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést.Kezdőhang: szó = A’ II. és arra. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. tartsanak kaput. Megdicsérem azt. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. Ha sokan vagyunk. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. ki válasszanak a második szakaszban. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. valaki ellopta! 2. Hol vannak a répáim. Akinek kiesik a keze. illetve felajánlom. Amikor már csak két ököl marad.

De ezt támogathatom dúdolással is. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. hogy a hangszerek legyenek halkabbak.ismétlése közösen) 36 . amíg újra nem adok jelt. annak segítek.) Ha jól megy. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása.vagy A Győri Györgynek…. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. cintányér. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. a beszédhangunk legyen hangosabb. és megkérek egy gyereket. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. triangulum… Játék a hangszerekkel. (Komatálat hoztam…. úgy. . Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. (Ne legyen zaj. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. magunkban is elmondjuk a mondókát. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. a hangszerek hangja halkabb. Ügyelek az esztétikusságra. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. Közben a Komatálat hoztam…. -Üljetek le. Fordítva is. de közben hangoztatjuk a mérőt. hogy mindenki lásson.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. ne kiabálva mondják. Előveszem a hangszeres kosarat. Adaptivitás: Ha úgy érzem. Figyelek arra. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. akkor azt választom. mert most zenekart fogunk alkotni. arról is felismerhetik. 5. egyenletes lüktetéssel kísérve.kezdetű dalt énekelem ismét. a pontos zenei megvalósításra.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket.

de akár tálat is csinálhat aki szeretne.. énekelni. -Aki szeretne. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. majd énekelve. áhítatát biztosítom számukra. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. Befejező rész (kb.) gitárkísérettel / furulyázva. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. örültem. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. Utána tartok egy kis hatásszünetet. A zenehallgatás hangulatát. 37 . hogy miről szól. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. Visszavezetés a játéktevékenységekbe.III.. -Fiúk. aztán megtudjátok azt is. Figyelek arra. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. Halkan. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez.

• a felnőtt együttműködő. Így kijelölhetünk egy olyan napot. témának a feldolgozásánál. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. pl. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. dió zörgésének különbségei). mint egy sajátos tanulási egységnek. keressük egymást halkabban-hangosabban. akár ritmus-kiemeléssel. • jelzünk egymásnak. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). kapálunk. hozzák be a számukra kedves mackót. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. aki a kedvenc játékát hozza magával. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. amellyel elkezdi a mondókázást. ültetünk akár egyenletesen. gyomlálunk. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) 38 . Mackók A projektnek.Tervezetminta III. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. mert velük sokféle programunk lesz. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. értékelésére. hiszen mindig van olyan gyermek. amikor arra biztatjuk őket. Szerencsére nem csak az évszakokhoz.

• ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. versszakban. 5-ször). tapsolunk). • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. játékról. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. akár a saját mackók újra kézbevételével. fejdíszről. • fejcsóváló.-ben. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. • 39 . amelyre szülőket. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. bár még így is érdemes megbeszélni. mézescsupor agyagozása. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. csukott szemmel sétálgató bocsokat. stb. stb. miközben a szép éneklésre. az 1-2. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. didergést utánzó mozdulatok a 4. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. rövidebb mese. stb. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. hogy maguk is megtanulják. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. az óvó átélt. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. • egy témába vágó. mackó-báb készítése. hogy mikor és hányat ugrunk. programtól függően kerülhetnek terítékre. ökölütögetéssel. leginkább az óvónői modellel. a kettős körben a nagyobb ugrások. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. ill. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. • pl.. mézet kennek a szájukra.a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot ismerünk. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód.. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz.. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. más csoport gyerekeit is meghívhatunk.-ban. ujjbotocskákkal. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással. vers.

Szervezési feladatok: a. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). amikor anyukátok. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. Foglalkozás feladatai.) A gyerekeket mosdóba és az -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd öltözőbe irányítom. hideg téli estéken. majd aki készen van. Kommunikác iós kép. azon segítek. farkas falka. sőt a nagymamátok sem élt még. kiszellőztetünk. tápláléka. kutyásat.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. Id ő Motiváció megteremtés e. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. A Dadus néni segítségét kérem. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. az ember megszelídítette a farkast. vezényszavak. ill. Nap és Hold. dadus néni feltöröl. Feldolgozás módszere./ Addig rendezem a bútorokat. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. A falka vezetője a falkavezér. ezekből a farkasokból lett a kutya.) A csoportszobát előkészítem. Szőnyeg maradhat. üljön le az öltözőben. Együttműköd ő képesség fejlesztése b. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. anyaga 1. Tudjátok-e. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. Ezeket a csapatokat falkának hívják. mese. Csengő. 10 szék. tápláléklánc • mese. Motiválás. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. 2 alagút. A többi asztalt. Így lettek jó barátok. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. 40 .

(varázslat. vállöv erősítés. Amikor a Napot. Figyelem. mutatom. Ti lesztek a farkas falka. neki engedelmeskedik a többi farkas. kimászhattok a barlangból.) „Nappal és éjszaka” játék: Amikor a Holdat mutatom fel. aki úgy érzi nem fér el. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. és nem vadászhat együtt a többiekkel. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. kizárják a falkából. Aki nem fogad szót. Hát. kar. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. én pedig a falkavezér. menjen arrébb kis barátjától! b.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a terhelésre. titeket pedig farkasokká. kar. Előkészítő gyakorlatok: a. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. menjünk be a csoportszobába. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). akkor lefekszenek. reagálás gyorsaság. Feküdjetek le a földre. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom.Vérkeringés fokozása.és vállizom nyújtó gyakorlat: 1. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. és imitálják az alvást. egyensúlyérz ék fejlesztése. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. vállizom nyújtó gyakorlat 41 . hogy nincse valami veszély! Erre is nézzetek. lábatokkal. 2. akkor a gyerekek mászással futkároznak a teremben. főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensú ly kialakítása. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. vagyis az erdőbe! -Nappal van. nézzetek körül. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. hogy mit mutatok! -Sötétedik.

megesz minket vacsorára. utasítások Mászás gyakoroltatása .Mászás két oldalára borított asztal lapja között. Foglalkozás feladatai.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. hogy vadászni tudjatok.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban .Ahhoz. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat.): (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek.Nagyon vigyázzatok. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! Szervezési feladatok: . az alagutakat. egyensúlyérz ék fejlesztése. és térdemelés oldalra. ugyanígy a székeket. át kell különböző körülmények között. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. -kommuniká ciós képesség. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. sötét erdőn.szerek elhelyezése. mászás a felborított székek adta szűk átjárón . mint mi a nyulat. . . akadálypálya megépítése -Most már jól kinyújtóztunk. (Átkelés akadálypályán. oldalára fordítva.c. Közben leteszem leborítva a székeket. vállöv. felborítva. mert ha felébred a medve. FŐ RÉSZ Cél Feldolgozás módszere. Kar.Mászás az alagútban . anyaga Idő 6’ Vállöv izmainak erősítése. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat.Az ösvény veszélyes úton vezet.Mászás az asztalok alatt . Figyelem. szakadékba zuhantok. önfegyelem. -Végre sikerült felkelni. együttműköd ő-képesség 42 . mennetek a sűrű. a szikla alatt kell átmásznotok.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. törzsizom erősítése. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. vezényszavak.) . megállások.

keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . egymást nehogy zavarjátok. találtok erre. ha megemelitek a térdeteket.Rajta. nehogy megszaggassa a bundátokat! . .Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. azok alatt. hát karizom erősítés. Udvariasak legyetek. tolerancia fejlesztés. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. Téritájékozódóképesség. felette kell átmásznotok.fejlesztése. vagy veszélyeztessétek. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . hadd számoljam meg a falkát. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. gyere. másszatok le! át. vagy szóbeli. vigyázzatok.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. és le -Itt egy újabb szikla. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral. egyensúlyérz ék fejlesztése. arra mehettek át az erdőn. amerre csak akartok. mindenki megvan! . ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. alatta.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozo dó képesség fejlesztés. láttok. Ha szükséges. . majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. Udvarias viselkedés kialakítása. Egymásra odafigyelés. Has. Mindenki választhat magának útvonalat. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). újabb akadályok.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan -Mászás az álló asztalokra fel.Látom. 5’ 43 .Mászás a felborított asztalok lábai között . hozd ide a többihez.

húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. reagálás gyorsaság fejlesztése.. . -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.Itt van a barlangunk.. hogy a teremben körbe gyertek ide vacsorázni! Minden éhes tudjanak futni a gyerekek. 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség a gyerekek. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. Egymásra odafigyelés. vezényszavak. így egyszer gyerekek lesztek. . 3’ bújjatok az asztalok alá! Amikor azt Foglalkozás befejezése: a. jelre újból rendes futás. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. lábboltozat erősítése. „Barlang” . Egyensúlyérzék fejlesztése. utasítások Idő 2’ Eszközök elpakolása középre .BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! Állóképesség fejlesztése. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve.. lábboltozat erejének erősítése. …. alagutat összekötve a székekre.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. Figyelem. Motiváció.. „Víz” kiáltásra felülnek az aság.. asztalra! egyensúlyérz ék. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok.Minden farkas jól lakott? .. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. kiáltásra bebújnak az asztal reagálásgyors alá. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára.Keressétek meg a barlangotokat! . székeket a falhoz. Amikor azt kiáltom barlang. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás.) A gyerekek munkájának 44 . anyaga Feldolgozás módszere. farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. annyira.

akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok felém! Örülök. Utolsó Víznél. b. cseréljen trikót.) A terem visszarendezése. A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek. Víz!... üljetek fel az asztalra! Közben pedig fussatok az asztalok körül...értékelése. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem. amikor ülnek az asztalon.stb. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.. segítsetek visszarendezni a termet! S=29 ’ (32’) Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 45 . Aztán gyertek be. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. és mossa meg a kezét. kiáltom Víz..

Együttműköd ő kép. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. Reagálásgyor saság fejl. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. Kijelölöm az játékterületet. Le ne maradjatok. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtés e. nem tisztelik egymást.) Motiválás. együttműködő képesség.) 1’ 5’ 5’ 46 . téritájékozód Manókká varázsollak benneteket. anyaga 1. 2.……. fejl. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. Ez itt a kert! Innen. (látjátok?) Azt. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros. Reagálás gyorsaság fejl. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Feldolgozás módszere. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. hogy felébredt onnan tudjátok. Előkészítő gyakorlatok: a. vezényszavak. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják.Szervezési feladatok: a. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. Négy kendőt készítek a nyakamba.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica.Tervezetminta II. b. fejl.. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. Téritájékozó dás kép. nehogy ütközzetek egymással. HVU: Egymásra ügyeljetek.

hogy párja” hogyan kell igyekezni. és rázzátok meg a társatok kezét. Ha egyedül 3’ van valaki. Egyensúlyérz ék fejl. majd szökdelve Amikor találkoztok. +2 47 . Nincs párja. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. Testséma fejl. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!.) „Cica legyen akinek nincs Mindenki keressen gyorsan magának egy párja „játék variációja: „Huncut párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. A cipődnek is van párja. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. akkor. Lábboltozat erősítés. hogy az : egy pár. Így! …stb. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. törzsizom nyújtó gyakorlat: A Manók. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensú lyt alakítom. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. hogy a pár. 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. fejl. kézzel fogjanak kezet. a találkozáskor jobb kezet. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár.tornáznak egyet.jobb térdük… Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak Pár fogalmának erősítése. és tevőlegesen segítem a fordulatot. …..) Először futva. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. és összebarátkoztak. aki most áll leguggol. azt mondjuk.) A játék közben időt szentelek arra. páratlan) erősítése Huncut Manó legyen. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. akinek nincs párja! b. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. zokni……) b. a jobb válluk. … jobb akinek nincs párja!” könyökük. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. váll-. akkor az. majd mintha üdvözölnétek őt. Oldaliság fejl.. én manó legyen akinek nincs is beállok a játékba. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Ritmusérzék fejlesztés. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. aki guggol.. Minek lehet még párja? (kesztyű.. azt mondjuk ő páratlan. jobb kézzel fogjatok játszanak.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. és mutatom.) Párosgyakorlatok: Kar-. Alkalmazkod ó képesség fejl. választotok. ÍGY! A páratlan jobb tenyerük érjen össze majd manó kiálthatja. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni.ó kép. hogy „huncut legyen.

) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 48 .Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok terpeszállásba! Hajlítsatok előre. hogy felébredt a Macska (nyávogok). amikor halljátok. vezényszavak. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. és nagyon őrködik. vigyázzatok egymásra. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. . egyensúlyérz ék fejlesztés. a. Vérkeringés további fokozása. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. észrevette. reagálás gyorsaság. Figyelem. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. tolerancia fejlesztés. Most már nagyon jól tudtok 5’ együttműködni. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. értékelem a gyerekeket. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. akkor mondom a további játékot. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. utasítások Idő b. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem.) 6’ Felébredt a Macska.) Igen ám.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). buzdítom. ne rángassátok. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. és kellően erősek is vagytok.) HVU: A párotokra Feldolgozás módszere. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. a kijelölt területre futnak. téritájékozod ó képesség. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot.

Akit megérint a kendőjével a Boszorkány. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. az Békává változik. egymás iránti kedvesség kimutatásának képességének fejlesztése. A Manótársak arcának megsimogatásával menthetik meg társukat. ha jól megy már a 2’ játék. reagálás gyorsaság. Megkérem a gyerekeket. az azonnal Békává változik! ÍGY kell annak mennie.) Terpeszfogó variáció: Boszorkányfogó: Egy gyermek a Boszorkány. Eszközök elpakolása. A végén értékelem a mentéseket. azzal suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első Boszorkány. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. figyelmesek voltak egymáshoz a játék (foglalkozás) során. Munkáraneve lés Értékelés.b. Szegény Manót vissza lehet változtatni. kedvességetekre lesz 8’ szükség! A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. Vérkeringés további fokozása. lábizom erősítés. téritájékozod ó képesség. Bevonulás az udvarról. ő a fogó. tolerancia fejlesztés. Figyelem. Békaügetésben (guggoló állásban szökdelve) halad előre. alakítása: a. Egyszerre több fogót is kijelölök. anyaga Segítőkészség. és felhívom a figyelmet arra. Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. 49 . egyensúlyérz ék fejlesztés. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! S=30 ’ Tudatosítás.) Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon vigyáztatok egymásra. mutatom az egyik gyermeken) és megsimogatjátok az arcocskáját! A Boszorkány kap egy varázskendőt. akit megfogott a Boszorkány (mutatom). ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. A gyerekek (Manók) egyénileg futhatnak tetszés szerinti irányban. itt a kendőd! HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. most viszont a segítségetekre. percenként fogót cserélek. Lábboltozat erősítés. Szervezet és a kedélyállapot lecsillapítása.nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Egymásra odafigyelés. Tessék. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Foglalkozás feladatai. Emelkedjetek lábujjra. Idő utasítások (Elteszem a köteleket. hogy milyen jók. ugyanis az előző játékban ő maradt fogónak. vezényszavak. Feldolgozás módszere. aki ezután tovább menekülhet. hogy hozzák be a köteleket. szalagokat.

(Vörös Vera) Ld. a tanszék honlapján 50 .Tervezetminta III.

Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. csoport.. fordulás. helyzet.. mozgások és tükörképük: közeledés. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. A testséma építés segítése. Az érzékelés. távolodás. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. összehasonlítás. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. Egyéni. nap. matematika . egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. hónap. tükörképpel. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. megkülönböztetés. építéssel: távolság. helyzet. . csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. állás és irány megfigyelése és utánzása. A megfigyelés tudatosabbá tevése. azonosítás.. Kommunikációs képesség fejlesztése. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 51 . csoportokra. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. A szem-kéz koordináció fejlesztése. óvoda. forgás. mozdulatokkal. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. Ismerkedés a tükörrel. változás. hanem két-három részletben.

mit csinálnál vele? Mi tükörképnek van nagy szerepe. verses meséjét. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. faépítőkből szabadon. fényes kiskakas c. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek.) 2. amelyben a gyöngyöcskét. egyforma macik. egyforma autók. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. hogy 52 . lenne. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. (Megfigyeltük. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. egyforma babák. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Építések. a saját tükörkép figyelése. képek. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. amiket a gyerekekkel készítettünk. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. egyforma bábuk.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. Előkészítem a tükröket és a forgókat. és egyszerű építmények másolása. alkotások térben: dobozokból. Mozgások nagytükör előtt. ha valaki elkérné tőled. hogy van-e olyan kisgyerek. 3. 2.

.. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. vagy szeretnéd. Janika? . A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. hogy amikor te mutatod a válladat. száj. láb. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. nyak. kéz. orr. Testrészeik (fej. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. váll. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. annak adok egy-egy ötletet. vagy tőle távolodunk. szem. Mozgások a tükör előtt. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. kar. Panka? Hát neked. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. törzs. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket Láttad már. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. amilyen a tied. Akinek szüksége van rá. játsszon vele? Kinek adnád oda? Van olyan ember. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. elemzés nélkül). • • „Milyen hosszú a hajad!”. comb. hogy a vízben is lehet látni a egy sötét edénybe öntött vízben. akkor a tükörkép is közeledik. mit gondolnál? Örülnél. tükörképedet? Nézzük meg! II. pl. amikor tükörhöz közeledünk..Beszélgetünk is róla. illetve távolodik. „Táncolni fogunk. Mindenki menjen oda a párjához. a tudatosítást az utánzás szolgálja. távolodás. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. amit a tükörben láthatnak. miközben a tükörképet nézik. és mutassák. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. „Kata! Észrevetted..” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). haj) megérintése. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. közeledés. de ez a térben 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. kar 2. 53 . és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. miközben csak a tükörképüket nézhetik. fül. „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. hogy ilyen hosszú zoknit húztál.

Hagyom.. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. Lássuk.ellentétes irányú mozgás. mint ők. kézen fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért engedted a párodat másfelé kanyarodni? Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész Gabival együtt? . Zsuzsi áll a tükör előtt. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. ezért kiélezem a kérést: fölemelése. Tárgy és tükörképe. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. ha most egymás mellett menne szép lassan mindenki a párjával. irányok tudatosabb megfigyelése. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. így ellenőrzöm. ellenőrzés a két kar mozgásával. hogy jól sikerülte. lassú fordulás. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet.) 3. mert ez ellentétes irányú mozgás. A helyzetek. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. állások.) Annak tudatosítása.) Kicsit üljünk le. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a oldalával álljon a tükör felé:.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. hátralépés. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. A szék tükörképét képzeljük el.. . akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). hogy ide képzeljük a tükröt. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. oldalt-ugrás. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal).) „Szeretném. 54 4. hogy ezt nem lehet megoldani. ha átélnék a gyerekek. mozgások. és testem tükörben. aztán szerepet cserélnek. hogy a tükörképpel együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. Szeretném.

Az ellenőrzéshez egy és tükörbabák. „tükör” elé. szemmel 5. ha nem fáradtak el nagyon helyét leragasztott papírcsík jelzi.) a gyerekek. ülőpárnák 55 . „Ellenőrizd a két kezeddel. hogy jól van-e!” „Mi lenne. házakat díszíteni a forgókkal. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. amiket készítettetek! Vigyázzatok. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek 5.A tükrözés gyakorlása. karmozgással. macik és tükörmacik is fürdőszoba-tükröt viszek.2 Ez után „tükörváros” építését építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör kezdeményezem. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. nagyobb éljenek ebben a városban!” „Az utcákon tárgyaknál pedig a végigsimítást járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a szorgalmazom.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. ha a székekkel meg más 5. sikerült-e és várom. hogy annak is állítsák be a tükörképét. hogy gyakorolhassák a tükörkép Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák előállítását. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel.

csoportokra. fizetés. összehasonlítás.. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal.matematika . éljék át.. egyéni. játékba ágyazott. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés.. Funkciók szerint megosztott csoportos. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. 3.Tervezet II. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. Egymás tevékenységének segítése. mérés. melyik a nehezebb. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . csoport. melyik a könnyebb.. mérőszám megállapítása. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre.. óvoda. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. 2. nap. viselkedési minták követése. A vásárlás szokásainak alakítása. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. hónap. 1. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. A megfigyelés tudatosabbá tevése. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. és 56 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. 4. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. Kommunikációs képesség fejlesztése. 5. . a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. felismerjük. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.

a piaci mérleg és használata. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. korongok. • a könnyebb. ellökéssel. Kétoldalú piaci mérleg. Árcédulának való üres lapok. Folyamatos ellenőrzés. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 57 . Kosarak. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. ceruza vagy filctoll. A pénz használata. A gyűjtött. néhány olyan áru. leszámlálás. (szükség szerinti egyéni értékelés). összemérés. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. Pénztárcák. a piac. nehezebb érzékelése két kézben. melyik a nehezebb. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. piaci asztalon. önellenőrzés. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. Közös (páros). • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). Gyakorlás. guruló nagy labda megállításával. Számlálás egyesével: megszámlálás. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. Beszélgetés. tojás. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. mérés kétoldalú mérleggel. melyik a könnyebb. csokor virág). amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. (tárgyak számának megállapítása). Az áru kínálására alkalmas papírládák.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen.

A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. segítsenek berendezni a piaci asztalt. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. hogy egyszerre ketten lehetnek. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. akkor megbeszéljük.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. kérem. aztán cserélünk. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. játszhat vele. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. hogy nem tudunk mivel mérni. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. b) Felvetem. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). és eljátszom az első vevő szerepét: A matematikai tartalom vastag betűkkel. hogy tegyék külön ládákba. Emlékeztek-e arra. hogy még néhány eszközt pótolni kell. Akinek kedve van. 2.) II. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. amely során kiderül. c) Megválasztjuk a szerepeket. 58 . A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. hogy játsszunk piacost.

benne az iskolai piros-kék korongokkal. hogy jól gondoltuk-e. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. annak megtippelése előre. hogy az eladók írjanak árcédulákat. 2. jó lenne azzal mérni. hogy a gyerekek igazítsanak ki. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. – Mit gondolsz. hogy hány darabot kérünk. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. szorgalmazom. vagy kérem a tojás megmérését. mérés után pedig megállapítjuk. ezt több. Árcédulák készítése. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk.) A tanácstalanság láttán közös gondolkozást javaslok. hogy milyen nehéz! szükség szerint segítséget adok. ahány forintot mond az eladó. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. azt szoktuk megmondani. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok.) Amikor egy vásárló megkérdezi. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek).Az egység megválasztása. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. hogy lényegesen nehezebb darabnál? Miből a nehezebb tárgyat több ugyanolyan gondolod. A petrezselymet csomónként. hogy nem szoktuk lemérni. (Ebben vásárolni! Abból a szép pirosból kérek egyet! Tessék lemérni. Ha nem figyelnek fel a rossz fogalmazásra. hanem valahány darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. várva. vagy összefüggésre kezdünk felfigyelni. a könnyebbet kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is kevesebb. akkor javaslom. 59 . korongokat adok neki is). – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! A kézbe vett tárgyak tömegének érzékelése. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. annyit. a tömeg leolvasása vehet magának. kiegyensúlyozás – Jó napot kívánok! Szeretnék almát megfelelő számú vadgesztenyével. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. hogy több (kevesebb) gesztenye egység egyensúlyozza ki. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. Arra az kérdezem egy lényegesen könnyebb. akkor közlöm. hogy a tojást nem szokták lemérni. a virágot szálanként vagy csokronként kérjük.

fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. össze. és fizethetnek. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. 5-forintos. amennyibe kerül az áru. hogy mennyibe kerül. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. hogy mi mennyibe kerül. felnőtteknek. azt. 3-forintos. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk.– Az eladók ki szokták írni az árakat. 3. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. 8-forintos érmék. amelyekre rá van rajzolva. amit venni akarnak. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. 2-forintos. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. 60 .

4 db A4-es lap. Az alkotó. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. nyíl. kék. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. gyakorlás. sorrend Játékba ágyazott. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. . képek vonatokról. irányok követése közlés.értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . asztalok. zöld és sárga). Könyvek. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. Tájékozódás a síkon. az útvonalak megtervezésével. hónap..Tervezet III. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. Problémaérzékelés. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával... a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). bemutattatás. jelzés alapján. szükség szerinti értékelés. felidézésével. beszélgetés. a jellel adott irányok követésével. csoport. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. … . bemutatás. óvoda. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. 61 . csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. ellenőrzés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.. kezdeményezett Egyéni.

4 nagy csomagolópapír.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. 4 tó). 2. facsoport. 4 facsoport. Babzsákok. 3. Közlekedés. kirándulás 62 . kisebb képek (4 ház. sorrendek megfigyelése. útvonalak megbeszélése. Téri viszonyok tapasztaltatása. Gyöngyfűzések. Nagy képek (vasútállomás/ház. színes zsírkréta. Az óvoda és környezetének bejárása. 4 vár. 4 kisautó. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. vár). 4 ló. mozgásos játék az udvaron. lovarda/több ló. tó.

milyen utakon… 63 . fut a kocsi: patkó-dobogás.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. Kikészítem a többi. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. megy a gép. b) Elmondom (ha ismerik. A masina fut. fut a vonat: zúgó robogás. Zum. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. milyen a kocsi belseje. Jön a vonat. később használandó eszközt is. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. nagy az út. forog a kerék. az ilyeneket ábrázoló képeket. fekete az alagút. zim. megy a gép. zum. 2. hogy ki utazott már vonaton. nagy az út. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. fut a sínen a kerék. Beszélgetünk arról. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim.

hogy az ablak felé vagy a … felé. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. több jó válasz „Mit gondoltok. megkülönböztetése. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. „Van kedvetek hozzá. 4. elmondom. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. hogy az elképzelt sín mentén halad. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. mi felé megy a vonat. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. Egy fejlettebb. hogy aki a széken ül. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. irányítom. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. akkor a vállát fogva mögéje állok. Beállok a széksor mögé. az mikor ül menetirányban. 3. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. a több lehetőség felismertetése. ahogyan a vonat székei állnak. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük.c) Felvetem. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. Az állások összehasonlítása. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. hogy messziről figyeljék. Megbeszéljük. csak hátrafelé lépeget. Jel (nyíl) értelmezése. (Mozgással. hogy merre. hogy jól lássátok!” II. Az irányok tudatosabb megfigyelése. hogy nem fordul meg. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. megnevezése. a kétféle lehetséges irány felismertetése. ebben a kocsiban? És 3?” 2. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. hogy öten. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. hogy mit csinálok! Gyertek ide. mit csinálok. mondhatják. Arra kérem a gyerekeket. de az is lehet. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. Újabb irányok bemutatása. 64 . hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. mert csak egy kocsija van.) Leszögezem. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. megnevezése Azt fogalmazzuk meg.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg ….) Mindkettőt bemutatjuk. hogy arra lépeget.

. Ha probléma adódik.) Választunk 4 kalauzt. „Úgy helyezkedjetek el. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. amerre a nyíl hegye mutat. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon „Válasszon kártyát magának mindenki.leteszem a másik három (kék. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. hogy jó helyre szálljunk!” „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. hogy segítsetek” Helyezzünk el megfelelően a földre. ha már minden hely „Megvan-e a csomagod?” foglalt azon a kocsin. mit választott!” magam is megmutatom. hogy arra megyünk.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. állnak. sárga). Bemutatom. székeket egymás mögött ezekben a kocsikban is! A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. Ha egy kisgyerek csak amelyikbe a kártya szól!” ezt az összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. hogy ne legyen hogy az utas jó kocsira ült-e. hogy milyen egy beszállókártya. „Barnus. aki látható nyilak színe segítheti a kisebbeket az utazni szeretne! Üljetek be abba a kocsiba.” zöld. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. hogyan tartsuk a kártyát. miért nem előttetek üres szék!” tudott leülni.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . a létszámtól függően 4 . mit választ Barnus. hogy a színes kör a lap alján van. hogy „Álljatok ide mellém. irányok azonosításában. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. De előbb megfigyeljük. minden utazónak egyet. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” lássák az összes vonatot egyszerre. együtt keressük a megoldást. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. aki segít ellenőrizni. Megbeszéljük. Sorban. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. ha Minden utas előre. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. ill.közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg.6) Elfoglalják a helyeket. amelyikbe az szól. „ „Z. mutasd meg. hogyan . Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők közül. 65 . hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. amire a jegy szól. Elmondom. azt szó nélkül javítom. Pl. te Megfigyeljük. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe.

) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. útvonalak tervezése. de mondhatják mások is. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. Segítségüket kérem. Állj fel! Honnan tudod. Nem kívánom magyarázni. bejárása. de meg akarunk látogatni az állomásról „Ki mutatja be. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. az menjen az utolsó helyére! 7. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. Tájékozódás a síkon. hogy miként amiket közben úgy rendezek el. előre kinézve. lépegető. „Megérkeztünk a célunkhoz. Tomi. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. és Marci megnevezi Tomit. hogy milyet érdemes. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. akkor. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” egyszerre 2 gyerek. de bemutatunk Az érintett helyek nevét sorolhatja a közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. a sorrend megfordítása Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. amit látnak. tó. és kérhetjük őket. „Gyertek ide körém! Megmutatom. hogy itt szálltunk le. 6.választhatnak együtt egy másik jegyet. aki közvetlenül mögötte ül. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. elmondom. erdő. Ági. Marci. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. 66 . helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3.” Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. 5. úticélunk a vár. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. Liza. amit sorban indulva több helyet is. elfáradásától végeznék el valamennyit. Juli. megkérdezem. véget ért az utazás. Megneveztetem. „Mondd el. állomás. Indulhat meglátogatsz! (Pl. Sorrendek. hogy később le folytatódik az utazás. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. sorszámok.” tudjanak ülni köréjük a gyerekek. Mi itt maradunk.

bejárását. amin ugyanolyan képek vannak. ajtó gyerekek csoportban A Pl. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. ha kedvük van. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. „Most indulj vissza a várból az állomásra ugyanazon az útvonalon. mint az erdőben). hogy a tónál előbb jártál. Érintsen minden látnivalót az úton). polc székek Pl. hogy ki merre menne. elmondást.Ha a csoport összetétele. és elhelyezek egy-egy játékautót. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. kérdéseket teszek fel (pl. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. Igaz-e. ablak Pl. mint előbb a földön. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 67 . zsírkrétákat. több feltételt is megszabok (pl. Le is rajzolhatjátok. amin jöttél! Mondjátok el.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tervezetminta I.
A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: - A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak, azok változásainak megfigyeltetése (hó, jég, azok olvadása, hóesés, havas eső, zúzmara, dér) - Megfigyelések, vizsgálódások, összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás, csíráztatás, hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása, zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem, vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek, növénye, állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. Környezeti feladatok:

68

a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe, illata, íze, alakja, tapintása, hangja, hőmérséklete, halmazállapota, annak változásainak megfigyelése, értelmezése a víz mint élettér megismertetése, értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése

2. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása, következtetések levonása- víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt, megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel, a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés, hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz, mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések, vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. hőmérséklet-víz, az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között)

69

érzékeléssel, cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. tudatosodjon bennük, hogy életünk egyik fő eleme: a víz. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket, következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás, spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését, működését 4. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem, tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével, a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú,uszony),a víz hangjainak megnevezésével( csurran,cseppen,csobog,ömlik), a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi, űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz, mint élettelen környezeti tényező, a Víz világnapja (március 22.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni, esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen

70

képek válogatása.versmondás: . Barangolás a természetben. összehasonlítás. egyéni I. eszközök előkészítése Motiváció: .folyamatos reggeliztetés . bemutatás. o. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. gyakorlás. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. vízszennyezésről . Barangolás az óceánok világában) Szervezés: .hely biztosítása. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. Melléklet) vízivilág-csodavilág tablókészítés 71 . föld. leírás.találós kérdések a vízről (ld. „búvárkodás” a természetsarokban . gólya (Cini-cini muzsika 30.B.A tervezett módszerek: pedagógiai módszerek: beszélgetés.Zelk Zoltán: Gólya. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.éneklés: .-M.) . szemléltetés.Tó vize (ÉNÓ 316.R.) .: A titokzatos természet. o. felmosóruha. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos.) . kavics.öntözés. ellenőrzés. növények törölközők.

Mi történik. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. analizáló. vizsgálódás-kísérlet. víz 2. ellenőrzés. alakja. figyelem. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba.és megkülönböztető képesség. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. Láttok különbséget? Mártsátok egyik ujjatokat a kisebb pohárba.II. Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. stb. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. áttöltése kisebb pohárba. azonosító. formafelvétellel (öblösebb. A tartalom feldolgozásának várható menete Közeledik a Víz Világnapja. Mindenki kap egy pohár vizet. beszélgetés. íze. Az egyiket teletöltöm. azonosító és megkülönböztető. halmazállapot változás megfigyeltetése Hoztam 3 db üvegvázát. figyelem. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? 1. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. Az a nevük. a másikat a 72 . türelem. gondolkodás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. összehasonlítás. Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hidegmeleg víz érzékeltetése. ellenőrzés. illata. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. hogy lombik. szaga. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. megfigyelése Részfeladat: színe. Figyeljétek meg. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). alacsonyabb. türelem. víz 3.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. szűkebb magasabb. leíróképesség. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. Ma a vízzel fogunk játszani. önfegyelem Módszer: megfigyelés. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. beszélgetés. leíró.

zubog. Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. loccsan. mi az. azonosító-és megkülönböztető képesség.Szervezés: hideg és meleg víz. gyakorlás. gondolkodás fejlesztése. önfegyelem Módszer: megfigyelés. észlelés. türelem. beszélgetés. önfegyelem Módszer: megfigyelés. figyelem. ok-okozati összefüggések meglátása. ill. figyelem. leírás. összehasonlítás. jégkocka. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. fedetlen üvegben lévő víz nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki kap egy jégkockát. bemutatás. emlékezet fejlesztése. vízzel teli poharak. leírás. Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben Képességfejlesztés: érzékelés. leíróképesség. összehasonlítás. ellenőrzés. türelem. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. azonosító. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. ítéletalkotás. logikus gondolkodás. amelyet öt napja tettünk oda! 73 . Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. a gyermekek tálcáján lévő. víz 5. tálca 4. ellenőrzés. azt a két üveget a természetsarokból. csorog. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással.és megkülönböztető képesség.

leírás. hogy megfigyeltük. termőföldet-talajt. beszélgetés. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele.mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő..jól látható helyen történő. növények Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. leíróképesség. Megöntözzük a növényeket és a talajt. Azután ültetjük bele a növényeket. készítünk egy érdekességet. önfegyelem Módszer: megfigyelés. növények 6. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. észlelés. Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. Florárium a neve. türelem. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill.működésének ismertetése. türelem. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. figyelem. ellenőrzés. növényeket. megfigyelés. összehasonlítás. talaj. mi fog történni? 74 . kavics. szemléltetés. leíró. azonosító. bemutatás. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. emlékezet. Utoljára tesszük rá a tetejét. gondolkodás. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. önfegyelem Módszer: beszélgetés. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. érzékelés. Mit gondoltok. figyelem. magyarázat. kavics. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. talaj. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. gondolkodás. a bennük lévő víz mennyiségének összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő.és megkülönböztető képesség. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt.

emlékezet. Feladat: Mit gondoltok. türelem. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. Most gyertek. állatok.Holnap reggel megnézzük! 7. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása Részfeladat: növények.ellenőrzés. magyarázat. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Képességfejlesztés: gondolkodás. értékelés Eszközök: vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? III. önfegyelem És mi emberek? Mi történne. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 75 . ha nem jutnánk Módszerek: beszélgetés.

jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . termések (borsó. hajtatás Fejlesztési feladatok: Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése.mozgásképesség: finommotorika.Tervezetminta II. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • 1. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. Képességfejlesztés: . A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. megnevezése az ültetésre szánt magvak. valamint a vetés során 76 az ok-okozati összefüggések .kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás. Zöld csoport Ideje: 2009. bab) vásárlása a piacon burgonya.0000 Kincs u 5. tavasz. termések felismertetése. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. magvak. eső. megneveztetése.

Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. leírás. csíráztatás. virág. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. ellenőrzés. o. gyakorlás. rendszerező Korcsoport: 6 évesek 77 . vetés. hajtatás.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével a vetés. amelyen egy fa rajza van. értékelés Természettudományos: megfigyelés.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. o. összehasonlítás. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49.. borsó. magyarázat. termés. burgonya. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír.

állatok jellemzői öltözködés most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek Miért? a növények? a vetéshez. A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja. előkészítése a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés.egyéni Helyszín: csoportszoba I. Szervezés: Előkészületi szakaszban: • • Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz Motiváció: • Társasjáték – tavaszi virágok • Játék a memóriakártyákkal – magvak. a gyermekek folyamatos fogadása Kezdő szakasz Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Mit csinálnak az állatok? Miért? anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: bejelölése.Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek óvodába? Mért? 78 .) II. 1. 214.Munkaforma: csoportos. termések • Eszközök előkészítése • Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10. . ültetéshez szükséges növényi részek. o. o. eszközök beszerzése.) • Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában.Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld Egy közös tavaszi képet Miben jöttetek ma reggel . melyik évszak van felidézése: • • • időjárás növények.

magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása. Mi történt vele? És utána? és hogy mely terméseket . tálca 2. beszélgetés. emlékezet. figyelem. A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek. elhelyezése a fa körül illetve a fán. önfegyelem Módszer: megfigyelés. összehasonlítás. őszi és tavaszi jelenségeket. különböző évszakokra jellemző képek. gyakorlás. leírás. gondolkodás. kommunikációs. leveleket. Figyeljétek meg ezeket a növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi képeket! Tegyétek a fa köré jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása. azonosító. szemléltetés. összehasonlítás. becslés. ellenőrzés. terméseket. beszélgetés.füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt fogunk készíteni. leíró. azonosító. amiktől tavaszi kép lesz! türelem. önfegyelem. megkülönböztető. leíró. a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. türelem. Képességfejlesztés: megfigyelő. értékelés Eszköz: időjárástábla. szintetizáló. ellenőrzés. amelyen egy fa rajza van. csomagolópapír. finommotorika Módszer: megfigyelés. analizáló. megkülönböztető. azokat. figyelem. értékelés 79 szemléltetés. leírás.

aki pedig hagymát álljon szeretne a kék Képességfejlesztés: megfigyelő. összehasonlítás. emlékezet. a kihajtott vöröshagymáról és burgonyagumóról készített óvónői rajzok 4. gumók A ültetése Részfeladat: • a magvak. szintetizáló. figyelem.Eszköz: bab. álljon a piros asztalhoz. hogy mely növényi részeket hajtattunk? (ágak. Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a a kihajtott vöröshagyma. fogjuk elvetni. feladat: Magvak vetése. burgonyagumó. • feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: a hajtatott növényi részek vöröshagyma. leíró. a termőföld és elültetni. értékelés Eszköz: vöröshagyma. azonosító. burgonya) megnevezése • a hajtatás feltételeinek felsorolása • • Emlékeztek. ültetés lévő tálban lévő magvakat pedig szemléltetés. Aki vetni szeretne. hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés. hagymák. borsó. Mi történt vele? És utána? fejlődési sorba rendezése a kihajtott vöröshagymáról Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. analizáló. 80 . beszélgetés. burgonyagumó képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! részeinek megfigyelése és megnevezése és Az első kép a vöröshagymát burgonyagumóról készített óvónői rajzok ábrázolja. türelem. megkülönböztető. ellenőrzés. az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről 3. gondolkodás. a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése. becslés. leírás. lencse. önfegyelem Módszer: megfigyelés. leíró. azonosító. ültetni.

szintetizáló. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból előbújó Miért? 81 . ellenőrzés. figyelem. önfegyelem analizáló. összehasonlítás. gondolkodás. összehasonlítás.megkülönböztető. türelem. önfegyelem Módszer: leírás. cserép. gondolkodás. kell tennünk. bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. beültetett cserepek emlékezet. az ültetés menete: Először vegyetek el egy emlékezet. úgy. feladat: A növekedés. értékelés Eszköz: termőföld bab. szintetizáló. vöröshagyma. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. értékelés Eszköz: tálca. ellenőrzés. marék földet! Utána tegyétek tálca. analizáló. türelem. beszélgetés. A vetés ill. Módszer: megfigyelés. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! 5. asztalhoz! figyelem. leíró. azonosító. leírás. cserepet! Tegyetek bele egy beszélgetés.

Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. figyelem. Befejező szakasz Kérlek. egyet a hűtőbe. Mit gondoltok. emlékezet. Meg fogjuk figyelni! III. egyet pedig a polc tetejére. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 82 . tenni. gondolkodás. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép babunk? Képességfejlesztés: leíró.6. játszani. önfegyelem Módszer: leírás. feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • víz nélkül • fény nélkül • hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot.

ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. dalok megismerése. a földön. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. a fafajok. állatok.növények. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 83 .Tervezetminta III. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. ideje: Nevesincs óvoda –Bp.0000 Kincs u 5. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. jellemzése Őszi versek. a fafajok. ősz A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. megnevezése. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. Zöld csoport 2009. a madárfajok keresése során azonosító.

Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. nagyságának összehasonlítása 84 . Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. megneveztetésével. o.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. formájának. türelem. önfegyelem. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5.

szemléltetés. figyeljétek 85 Szervezés . 1. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. csoportok alakítása színek segítségével. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. értékelés Természettudományi: megfigyelés. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. kopasz fák. beszélgetés. lehulló levelek. csoportos. összahasonlítás. bemutatás. gyengébb napsütés. leírás. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. ellenőrzés. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális.színes levelű fák. hűvösebb idő . Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II.

melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 86 . azonosító. kommunikáció Módszer: megfigyelés. leíróképesség. megnevezése levelük. leírás. vadgesztenye. leíróképesség. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. termések gyűjtése. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. figyelem. szem-kéz koordináció. önfegyelem. figyelem.. feladat: A már ismert fafajok azonosítása.. majd a termés. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. önfegyelem. finommotorika. 2 nm-es. türelem. azonosító. alkalmas hely megteremtésével.és megkülönböztető képesség. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. ami ott van a földön?.és megkülönböztető képesség. veréb. finommotorika. összehasonlítás Munkaforma: 2. termésük alapján (platán. leírás. összehasonlítás Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. egy világos kb. levél szétválogatása a terítőn. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb.

Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. (vadgesztenye. a boríték színével megegyező színes szalagok Most mindenki keressen egy olyan levelet. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. feladat: Különböző fafajok leveleinek. ami neki a legjobban tetszik. összehasonlító Módszer: megfigyelés. ellenőrzés. értékelés Eszköz: színes falevelek. majd az adott fafaj kiválasztása. beszélgetés. színes borítékok. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . terméseinek megkeresni a párját a földön Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 87 Mindenki kap egy ragasztós lapot. platán.Munkaforma: egyéni 3. utána gyertek vissza! 4. feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. összehasonlítás. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. leírás. hogy ezek a levelek.

önfegyelem. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! figyelem. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? 5. türelem. önfegyelem. piros. figyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. azonosító.és megkülönböztető képesség. finommotorika. leírás. termések borítékban Módszer: megfigyelés. szem-kéz korrdináció. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. barna. finommotorika.forma . azonosító.Részfeladat: .és megkülönböztető képesség. leíróképesség. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. leíróképesség. a fehér textilen mandala készítése. kommunikáció Válogassuk szét a képeket madárfajok 88 . figyeljük meg. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. milyen madarat látunk? Ki tudja. kommunikáció Eszköz: levelek.nagyság . vizuális memória. Minden pár figyelje meg a választott madarát.

erezet. finommotorika. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. szarka nagyságuk. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. leíróképesség. megnevezése Részfeladat: galamb. összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. önfegyelem. színük Tevékenység: séta. kommunikáció Eszköz: - szerint! 89 . nagyság. önfegyelem. azonosító. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. veréb. észlelése. leírás. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése.és megkülönböztető képesség. feketerigó. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés.Eszköz: ragasztós lap. figyelem. feladat: A parkban élő madarak felismerése. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. figyelem. nagyság.

kommunikáció Munkaforma: csoportos III. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül.Módszer: megfigyelés. leírás. veréb. összehasonlítás. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 90 . színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. önfegyelem. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. szarka. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. azonosító. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. leírás. figyelem.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. összehasonlítás Munkaforma: frontális 8. leíróképesség. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.

März 2009. 20. Pinsel. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Steine. VI.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Erkennen. Farbe. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Városligeti fasor 28. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. Bildkarten. 91 2’ . Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Blumentopf. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele.

unseren Blumenkalender beobachten 92 . usw. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. das ist der Krokus. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. Diese nicht. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. Warum? Was brauchen sie? Sonne. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Hypothesen stellen. alle Kinder drehen sich um. Einige sind viel gewachsen. Wasser. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. die ist giftig. Luft.. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. das ist die Hyazinthe. das ist die Narzisse.. Augen zu und hört fein hin. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. sim sala bum. Erde. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. beobachten.

Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. 93 . mal etwas darauf! Sonne.Steine bemalen . Schmetterling. gebt bitte Erde rein. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . Der Krokus wird immer größer und größer. dann kamen die Blätter hervor. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. hier ist ein Stein.) Legt bitte die Steine in den Topf. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. da kommen die Zwiebeln. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Sonne) 4. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne.Bewegung. Jetzt kommt noch die Blüte. Marienkäfer. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes .Diskutieren. Hier sind Schaufel. Jetzt machen wir kleine Löcher. Zuerst waren nur die Zwiebeln. Bedeckt sie mit Erde.

März 2009. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. VI. 20. Aufgaben: 94 . des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Városligeti fasor 28.Tervezetminta II. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens.

Zei t Ablauf der Beschäftigungseinheit Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo rmen 95 .

2. Kinder! Ich bin die Vogelmama. • Riesengang. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. das wird das Nest sein. Erarbeitungsphase 1. Turnsack 5’ Unten. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. kurze Hose. Geht jetzt spielen. Zieht euch bitte um. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. 3’ II. Ich bin die Vogelmama. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. ihr seid meine Vögelchen. T-Shirt. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Bauch halten Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir gehen wie die Zwerge! Gruppen tätigkeit 96 . Das Ziel ist. vor der Sporthalle. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Wir gehen turnen! Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. kommen sie in das Nest. ziehen sich alle um.Arme hoch strecken. Turnschuhe. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt.1’ I. Alles sollen wir wechseln. und wenn ich meine Kinder rufe.

nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Armbewegungen machen.• Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 97 .

Gruppen tätigkeit • Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter die Füße legen und auf dem Boden schieben Kommt. Arme zweimal nach hinten ziehen. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. dann Armhaltung wechseln. Zweimal hoch.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. ich gebe euch je noch ein Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. Hände auf die Hüfte legen. 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Wir laufen darauf. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. in die Hocke gehen. Wir stehen gerade. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. das Bohnensäckchen ist in einerHand. was wir machen. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 98 . Bohnensack auf den Kopf legen. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. wie auf Schlittschuhe. Noch einmal.• Laufen.

Arme zur Seite 2. Spinnengang. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Langbank. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma.• Quergrätschstellung. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. die Arme hoch mit Bohnensack. Hauptteil Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. dann zu dem rechten Fuß zweimal. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Bohnensäcke Kleingru ppen 99 . zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit 10’ III. zeig bitte den anderen. ein Kasten.Bohnensack auf dem Kopf.Bohnensack auf dem Bauch 4. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen.Auf der Langbank balancieren .

Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ 5’ IV. Dann gehen wir uns umziehen. dann kann er weiterspielen. Es gibt einen Bohnensack weniger. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Maus rein in das Haus! Maus.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. wir bringen das zurück. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. komm bitte. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. Ruhe-Phase Maus. Maus rein in das Haus! Komm. als die Kinderanzahl ist. wir sagen das zusammen! Maus. Wer kein Haus gefunden hat. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Maus raus aus dem Haus! Maus. Gruppen tätigkeit 10 . Maus rein in das Haus!“ ruft. Wenn die Erzieherin „Maus. euch auch? Kommt. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 1’ 3. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. 2. Wenn die Erzieherin „ Maus. Emma. sollen die Kinder weiter laufen. Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück.

az összetartozó elemeket.és szövegfonetikai eszközök használata. a metakommunikációs elemek alkalmazása. típusa. a dramatizálás helyszínének kijelölése. helyszíne.? Hogyan? 10 . sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. A mesében előforduló sztereotípiák. költői képek. rímek. A mondat. verses mesében. zenei elemek. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. gyerekek leültetése. a bábszínház berendezése. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. és mesemondás alatt. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. színházi szokások elmélyítése stb. a verses mese ritmusát stb. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. nyelvi humor stb. a kapcsolatteremtés módjai. idegen szavak stb.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. reggelizés. érvényesítése. kérdésekre…stb. formulák. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. szellőztetés stb.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. archaikus és népies kifejezések. konfliktusokra. rímek érvényesítése. a rímeket. megjelenítése hogyan. szemkontataktus lehetősége. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. mesében rejlő stilisztikai eszközök. (pl. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya.

A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. feladatvégzés. Volt-e példa integrációra? Ha igen. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a mesefeldolgozás módjai). dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. bábszínházi szokások elmélyítése. a szerepek kiosztása. fejdíszek kiosztása. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. bábozás. a helyszín kijelölése. kongruens volt-e? A szólások. hang.és fényeffektek. a bábfajták megnevezése. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. kiválasztásuk indoklása. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). személyiség. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. lehetőségei. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 10 . a mesereprodukció formái. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. a jelmezek.

illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. rögzítése? 16. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. illetve tervezett énekes szituációk. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 10 . zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. koordinált mozgása…. eszközök biztosítását. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. énekes tevékenysége. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. lehetőségeit. szövegejtés. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. a nyugodt. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. a zenei anyag elrendezése. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. a szövegformálás.és énektechnikája. lehetőségeihez. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11.Ének-zenei nevelés 1. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. fejlődésére? 9. az intonáció. artikulációja. zenei hallásuk…. zenei formaérzékük. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. ritmikai érzékük. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. valamint testtartása. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét.

Megfelelőek-e a módszerek? 11. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. egészséges táplálkozás. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. légkör. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. A tevékenység időbeosztása 6. Módszerek alkalmazása. Van-e elég idő a megoldásra? 6. Bánásmód. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Megfelelő-e a motiváció? 2. differenciálás lehetőségei 11. Szervezési feladatok megoldása 10. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. spontán. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei.) 9.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Az alapelvek érvényesülése (mikor. A játék során fejlesztett képességek 8. folyamatos) 2. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. motiválás (hallgatói magatartás. Eszközök használata. azok hatékonysága 9. miért) 7. testnevelés. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. esztétikum stb. mindennapos testnevelés) 1.sajátos megoldásai? 7.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. Korábbi ismeretek felhasználása. gyűjtőmunka 4. kapcsolódása további témakörökhöz 2. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. A segítségadás lehetőségei 14. Az anyag témaköre. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. hogyan. A célok elérésének mértéke 7. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. A balesetveszély elhárítása 13. A fejlesztett képességek 6. általános emberi értékek. egyszeri. domináns személyiségjegyek) 12. felkészültség. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. az érintett matematikai témakörök 10 . A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. A fejlesztési.

10. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. szervezési formák. Az óvónő beszéde. Fejlesztett matematika képességek 12. megfogalmazása. kérdéskultúrája 13. Eszközök. differenciálás 10 .