Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)gyedülálló, hanem bonyolult kapcsolatban van.
· A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak:

3

A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. összefüggésekre figyel fel. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. zenei hatású kifejezőeszközökkel. hintót. ködbe vész". A gyermekek élmény. Találós kérdés „Kocsit. 1.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. 4. ekét húzok. nádak erek". Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. szemléltetés. rajzlapok. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. könyvek. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. emlékképek és képzetek előhívása. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. „köddé vált. különleges szóösszetételeivel. szólásokban. Esztétikai nevelés A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. A közös mondókázással. A találós kérdésekben. A vers hangutánzó szavaival.ló. 2. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. példaértékű magatartásformák elősegítése. 5. emlékezetének. stb. 3. „köd előtte köd utána". humoros elemek érzékeltetése. mozgásképzetet keltő igéivel. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. magyarázat. A szép iránti fogékonyság felébresztése. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek.A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. A vers ritmusának. 4 . A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. szalag. képzeletének fejlesztése./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. Anyanyelvi nevelés. bemutatás. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. beszéd. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. kifejező mozzanatokra. a helyes artikulációra. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. paci . színes papírok.és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. érzékletes nyelvi formákra.

állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. /Folyamatos értékelés.Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. háromszor. gondozási feladatok Ének . Hangutánzásról.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. figyelmére. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. négy. kettő. Az állatot. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. az átélt tapasztalatokra. 3 II 3 b Fülbemászó. mozgásról. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Beszélgetés a tél örömeiről. 5 . Pl. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. a beszédtempó variálása. kedves Pajtás. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. előadástechnikai. három. kedves Pajtás. A megfejtő lesz a következő kérdező. három. kedves Pajtás. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. gyorsítás-lassítás. Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. négy. sejtelmes hangszín. Egy. kettő. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. vágtat. a folyamatos páros rímek békéje. lágy hangzásúak. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége.zene: Mozart: Téli utazás. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. három. játékos zenei ritmus. négy. kettő. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. dicséret. mikrocsoportos. Mi siklik. Csing-ling-ling száncsengő. összefűzése. a témavariálás játéka. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. valamint a tevékenységvágyra építünk. Száncsengő csing-ling-ling.

didereg a száraz levél. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos. A közelgő képsor távolodóra vált.Tél öblén halkan ring.. párban. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. A tél jelének elkészítése. Tél öblén távol ring. IV. Ferkó. Szétmálló hangerdő 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e Csing-ling-ling száncsengő. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 e f f II. III. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. csúszik az út és fut a szán. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. biztatás/ • Kiscsoportban. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. ne borítsa föl a Ferkót.. az egyes távolodó szán. Száncsengő csing-ling-ling. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. a hangerő csökkentése. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. Az új vers hangulatához kapcsolható. Fut-szalad a Pejkó-pejló. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. hogy fékezd meg a Pejkót. békéje Lebegő. fejleszési lehetőségekhez: Pl: 6 . A további szabad játéktevékenység biztosítása. Nyolc patkó kop-kop-kop. dicséret./ A hangfestő. siklást érzékeltető ritmus. fő a fejed Peti. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. mindenki új tavaszra vár. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. Csönd zsákból hangot lop. /Folyamatos értékelés.

láng . 1997. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp./  7 . Planétás K. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. Csing . lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo .láng az uccán csilingel a rakott szán. kocog vele két ló. Móra Kiadó. Az óvónői bemutatás után gyorsítással. lovam trappolgat.Trepp . szabályosan ismétlődő. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható.Ló . lépegető.  A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.Ló . /Jelenlévő múlt.Ta . üdvözlőlap. szikrázik a szép hó. nem tévedünk el az úton.Trapp Ton .ling .Trapp . dekoráció. Hegyen-völgyön-alagúton.Ló .Tó – Ton .Tó T on-L o-T a-T óTon-Lo-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp .ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . ünnepi szokások.Ta – Ta Trepp .Trapp .Ta Ton .Trepp .láng az uccán csilingel a rakott szán.Ló . lovam trappolgat.Trapp Ton .  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ Csing — láng — ling . hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető.Trapp Ton-Lo-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp.Ta .Ta . 1975.Ló . apró ajándékok. poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.Tó Ton .Ta . Bp.

a közösségi érzés fejlesztése.és szövegfonetikai eszközök. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. 3. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly. megbecsülésre. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. 4. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés. a mesében rejlő szóképek. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. ideje: bármikor. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. istenem stb.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy . bemutatás. hangfekvés. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. beszédtempó stb. haj.Tervezetminta II. gondos kiejtésével.) változatos használatával. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. érdeklődni. családi fényképek 8 . no. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. türelemre nevelés. részletezés. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat.).  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő.) és az indulatszóknak nyomatékos.  a közös mesehallgatással. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. hanglejtés. hát. 2. szóhalmozás. változatos alkalmazásával). "nyelvi arckép" stb.hatalmú. csodálkozó. színes nyelvi fordulatok által.

 Bejelentés: "Gyerekek. A felsőfok érzékelteti a fokozást. a családban betöltött szerepekről. mesetarisznya elővétele. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. testvérekről. ízlelés játékai (ld. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. asszociációs játékok (mi savanyú. édes. körmese (édes mese). Tagoltan és kedvesen. szinesztéziás játékok (pl. keserű? stb.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. családi eseményekről. esztétikai sajátosságai 1. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. ízskála. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. lágyan ejtem ki – választékosabb. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. Helyes hanglejtése: emelkedő – 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . furulyaszó). három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete. hang-íz összekapcsolása). hallás. mesélni szeretnék.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. mint a „lányom”. változó hangszínnel adom elő. tapintás. egyre nyomatékosabban. beszélgetés a családtagokról." II. Az előadás módja 2. s azok megoldási módjairól. három országa. mesepárnák elhelyezése. a konfliktushelyzetekről. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. archaikusabb. nyomatékos tagolással.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. szín-íz.

szomorú. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. Hangulatfestő elem. Emelkedő – eső hanglejtéssel. Összetett múlt idő. archaikus alak. a kérdőszó főhangsúlyos. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. 10 . Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. Elavult szószerkezet – nyomatékos. fontos az „r” hallható pörgetése. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. „eltelt volt” 5. durva felszólítást. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. 4. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos.: az embert). hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. elkülönítetten. és kifejezi a leány lelkiállapotát is .ereszkedő dallamvonal. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. Lassú beszédtempóban. kényszert fejez ki. lemondó. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. tagolt kifejezés.

Erősítés. Tréfás kérdés. Nyomatékos archaikus alak. még. az ijedtség állapotát halkabb hangerővel. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz. még. mert „kiszól” a mesélő. de. hogy. ezzel a zeneiséget növelem. zenei ritmusát fejezi ki „két hetet nem várt. Az első szótagok főhangsúlyosak. Tartalmi. a kötőszó „vagy” hangsúlyos. csodálkozás kifejezője. még. sem. Készülődés a vendégségre 11 . 7. ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. kötőszóismétléssel. Hirtelen meglepődés. sem. annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. lassabb beszédtempóval érzékeltetem.„… meghúzódott az odúban…” A félelem. sem. akusztikus hatása könnyedséget. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában” Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hármas gondolatritmus: sem. Finom árnyalatú. lassabb a beszédtempó. ijedtség. a tagolást érzékeltetem. Szomorú hangulatot áraszt. „esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…” „egy szó nem sok. a zöngés hangzókat játékosan ejtem. bájt fejez ki. Az elemek összetartozását. halk hangerőt alkalmazok. a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. de. fokozás történik szóismétléssel. de még egyet sem…” „azt gondolom” Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki.

odvas fa szobra) .lazító játék (zenehallgatás. A korfestés eszköze. a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik. érzelmi. a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi. színeket. Ereszkedő dallamvonalú. Az ellentét. örömteli állapotot fejez ki. Érzelmi állapota. erdő. Sótalan-sótlan. Hangsúlyos. mindkét tag hangsúlyos. pattogó ritmusú.szoborjáték (király. megformálása egyedi. 8. a kettőzés hangsúlyos. fokozott hangerőt igényel. hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki. fokozást fejez ki. jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej. Mozzanatos ige.„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve” A minőségjelző nyomatékos ejtése. a tisztelet és közvetlenség kifejezése. hangulati árnyalatot mutat. milyen illatokat. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): . Ikerszó. tagoltan adom elő. feszültségfeloldás. istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. tagolt. A király és a királykisasszony találkozása. más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. 9. kibékülése. 12 .érzékszervfejlesztő játékok . A gyermekek felé fordulok. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak.asszociációs játék (szólánc) . A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos. hangsúlyos ejtéssel. Felkiáltást. tagolt. hangulata sajátos. képszerűségre törekvő előadással történik. királylány.

" „Erre aztán előpattant a Búzavirág is. árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés. ha rá hasonlítana. ki tett itt igazságot. a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát. mondhatom nektek. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. Virágszeműnek nevezik. és záró formula. Fejlesztési feladatok: 1." ' 13 . képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-. kedvenc virág választása indoklással." „Gondolhatjátok. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye. ha netán nem tudná valaki"." „senki szemének nem válna szégyenére. gyönyörködés a virágok színében. (Dr. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő. amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na." „Hát.Tervezetminta III. nincs annál csúnyább. zenebona. Ismerkedés színekkel. formájában. lett érre riadalom. mini amikor a virágok veszekednek.

mondja a Fürtös Gyöngyike. A történet központi.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. virág nevek. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. a belső kép kidolgozásában. tulajdonságot is jelölhet./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. mozzanatos igék . a nagyobbakat segíti az elaborálásban. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható. rikoltozott) szavak és cselekvő. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. . A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. az esztétikait. mint én. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . erősítem nyomatékkal azért.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. Varga Julcsa szeme olyan. hogy a szín nem csali színélmény lehet. megemelésével. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé. hogy . a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre. élményt is: ez jelent nekik. hanem viselkedést. ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. képekre tagolom a történetet. a formalizáltat. mint te! Olyan. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. Anyanyelvi nevelési feladat: a) A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás. átélhetővé.

képességeivel. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra. hogy pl.. a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. 15 . ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus . Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) b) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése A tagolt. hogyan lehet elképzelt helyzetek. gondolkodás működését . a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. szín = hangulat. események szereplőkhöz. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. viselkedés. mások számára is élményszerűen megformálni. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit.

négyzetekre. megnevezés. mintás brokát. milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. polc. ollók.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. lábak). ellenőrzés 16 .illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. szőnyegek. tárgyak formai különbségének megfigyelése. magyarázat. vágás. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. Kivágott keménypapírlapok. lábak/. fogantyú. a tapasztalatok megfogalmazása. kismintás kartonok. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. mint téma) – „függönyök. szövetek. beszélgetés. bársony maradékok).VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. megfigyeltetés. részletek megfigyelése (fiók. gyógyszeres. összehasonlítás színek megfigyelése. buzdítás. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. mai bútorokra-lámpákra. zsákszövet. bemutatás. párnák”. színkomponálás. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. ezek színessé. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. háromféle méretben körülbelül (gyufás. kisebbnagyobb téglalapokra. teás. mi díszíti-melegíti a lakást. értékelés. eligazítás. csíkok /támlák. dobozka. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok .pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból.). ragasztók. stb. egy „gazdag emberé”. s néhány szemléletes példa arról. barnás kordok.

17 .

több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 18 . lóca. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája. megfelelő ülés. különböző színek felismerése. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. a bútorformák együttes hatása. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. stb. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. ötletek maga a berendezés elképzelése. bíztatás. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. létrehozása a színek és anyagminőségek.Nevelési célok. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. a választott textilanyag színe. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. asztal. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. ágy. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. kicsiktől ez nem „elvárás”. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása.

s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. de még üresek. amit először majd megmutatok nekik. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). formákat. ha nehezebben megy még nekik. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. hogy lássák a példákat. képválogatás a gyerekekkel. készül el végül) bútorformákban négyzet. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. megfelelő könyvekből lefotózott.. rövidebb) számosság (mennyi szék. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. itt már előkészítettem a színpadokat. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. színesebb. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. kibomló hajak rendezése. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. amiben mindent magunk készítünk el. ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. Nagyon érdekes bábszínház lesz. stb. a szegény lány. az asztalkák mögött állva. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . de javasolhatunk is. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. de ez mégis más lesz. Melyik lehet a parasztházikóban. előttük pedig kis távolságban két asztalka.mostani világ különbségei) anyagnevek.a felhasznált dobozkák. csoportosítás képeslapokkal (pl. a gazdagabb lány viselkedéséről. bíró.”asztali bábjáték”történik majd. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. hosszabb. stb. .fajták • anyanyelv. kanapé fogalmáról. melyek egy-egy bútort mutatnak.) Ún. 19 . kézmosás. újságokból kivett képek). irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). mennyi asztal stb. múzeumi képeslapok. fő. nagyobb. Most képválogatás. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. bábozni. Énekelhetünk úgy is. Készítsünk bútorokat a szobába. legnagyobb. de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. nem csupa szegényes bútort. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. A tevékenység várható folyamata I. a másik egy díszesebb. Nézzétek.) „Beszéltünk már arról. beszélgettünk a kocsislegény. • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát).

feladat megértetése Megbeszéljük. Megmutatom a skatulyákat. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. és melyikből a gazdagabb. beszélgetés. énekelhetünk is. stb. lehet cserélgetni. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. de ez sem baj. hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. Gondozási feladatok. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban. 20 . csak az alját és a hátát nem. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. Ezután összeragasztom a két részt. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. Mielőtt kivennék belőlük. vagy kerek asztalt –. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. Nagyobbaknak. cifrább lány szobájához. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. hogy a textilcsíkokat. Folyamatosan motiválok (dicséret. de ha valaki lábakat képzel hozzá. lócát. a hátához ragasztjuk majd a támlát. főleg a szegény lány szobája esetén. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket.Könnyen előfordulhat. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is. Célkitűzés. „Találjátok ki. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. bíztatás. melyek már a közelben vannak. Mutatom. akkor igyekszünk közös erővel. Azt is megmutatom. Akkor lesz jó az ötlet. ládát. összehasonlítjuk a méreteket. hogy minden oldalát fedjék be. többször is el lehet majd játszani. Először egy „támlát” veszek ki. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra.) Aki elkészült. kérdezem. hogy többen majd letérdelve. papírformákat. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. Felidézzük. vagy hajtjuk át a másik oldalra. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. hogy jól simítsák rá az anyagot). Az „asztalhoz” javasolhatom.) Bemutatom. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé.. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. rá a textilt. s azt is. ügyesebbeknek javasolhatom. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. lóca. kanapét. odaadom. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. széket. lapos kosarakban. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. de más játékhoz használható. beragasztózom. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. vagy kucorodva. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. de hangsúlyozom. Néhány kérdést felteszek. hogy szoba legyen. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést.az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot.

Befejezés Folyamatos tisztálkodás. Gyönyörködés a már összeálló. kipróbálhatja akinek kedve van. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb.III. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. a kisebbek pl. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. kitartásának. rendrakás (zenehallgatás). ragasztással /díszesebb ház. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. s készítik el. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. a nagyobbak. 21 . Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. bemutatják a játékot. takarásos paravános játékhoz. s pl. lelkesültségének stb. egy tevékenység alkalmával. mint bábszínházat. színpadra helyezett „díszletekben”. Vagy. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van.. esetleg mégis belső tér. akihez kedve van. sík díszleten munkálkodnak festéssel. szegényesebb házikó.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. a csoport egyéniségeinek.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”.falat is mutatva ha igénylik/. egy hagyományosabb megoldásban. néhány sík bútorral jelezve.

tárgyalakítás. mintázás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával.). technikai fogása. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. építés. amely az ünnepekhez. szövés. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. vágás. Egy témára számos manuális feladat készíthető. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. és minden feladat több technikával kivitelezhető. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. ezek részletes leírása. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. egymásra épülő technikája. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. Ezekhez. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 22 . nyomtatás. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. oktatói szándékkal készült. egymásból következnek. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran. ragasztás. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. díszítés. fonás. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. ● Új dal tanulás. stb.Tervezetminta II. ezeken belül: ábrázolás. színkeveréssel. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. viaszolás. kézművesség. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. azaz a körívre. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. A foglalkozás helye: 1038 Bp. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. amely egy évet ölel át.

Az őszi színpaletta megismerése. gyakorlás. értékelés. A fejlesztés módszerei: beszélgetés.hogyan alkalmazzuk azokat. Helyes eszköztartás. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében. magyarázat. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók. Fogyó eszközök. megfigyeltetés. sajátos hangulatok. rendszerező. festék. közös munkával.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. stb. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. magok. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval. árnyalatok keverése megadott színekből. agyag. bemutatás.: olló. stb. 23 . ellenőrzés. Komponáló készség fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Színérzék fejlesztése Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Mindenkinél Kitartásra nevelés Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben). viaszos vászon.: papír. javítás. szemléltetés. ecset. közös tevékenység. kiemelt támogatása. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. textília. Az egyéni ötletek és megoldások. szirmok. Közösen gyűjtött eszközök: kavics. gyakorló. pl. pl. alkalmazó. elbeszélés. kombinált. stb. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. ismétlő. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!.

A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése. ● a fa vizuális képének megjelenítése. a demonstrációs tárgy elkészítése. nyomdázó szivacs. ● a toleráns közös munka. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. további feladatok. A/1-es műszaki karton. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. kavicsok. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” 24 .Otthonról hozott eszközök ● A/3-as félfamentes rajzlap. karakter jegyeik összegyűjtése.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. levelek. kék. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. a látott fák megnevezése.: termések. mikrocsoportos. fakérgek. szárított gyümölcsök. egyénre szabott. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. tempera: sárga. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. ● Zenei nevelés: „Erdő.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. vékony és vastag ecsetek. szárított virágok és szirmok. ● az egyéni megoldások kiemelése. piros. alternatív Integráció más területekkel: pl. kagylóhéjak és csigák. páros. stb. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. KIDOLGOZÁS . ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna. aranyló sárga.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. összegyűjtése. jelen esetben pl.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása.

Hatalmasak lesznek. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. Emlékeztek. Simítsátok csak meg!” „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes.. levelek és termések vizsgálata. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: ● Szervezés: asztalok. élmények felidézése. és ezt hogy hívják?.. gyere gyorsan.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni. paraván stb. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció. és hallgassuk meg. és közben. mit mesél az öreg tölgy!” ● Beszélgetéskezdeményezés. mint az erdőben a fák. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. belebújik a festőköténybe. ● A gyerekek folyamatos fogadása. már vártunk! Teli a pocak?” . aki jön velem kerekerdőt festeni. a kiserdőben milyen színben 25 Énekeljük el az –Erdő. de nézzétek. erdő de magas a tetejenépdalt. a manuális munka területének kialakítása. ● A szükséges anyagok kikészítése..) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. főleg. ● Mesélés II. Anyageszközismeretre lehetőség. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. ● Ruhaujjak ellenőrzése.” „Szép jó reggelt. műalkotás. szőnyeg. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. ● Hosszúhaj összefogása. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. hajladoznak a szélben! Álljatok fel. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. elhelyezése. bújjunk össze. „Gyertek. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket.I. körbe-körbe fákat festünk rá. meseillusztráció stb.

A munkaeszközök kiosztása. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű; nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es; nagyoknak vegyesen vékony és vastag

pompáztak a fák? Sárga, narancs, rozsda, vörös , okker, barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni, és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron, a kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön.”

„Jól keverjük, úgy! Ebbe még rakhatunk egy ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat;pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak, most először nagyokkal közös színkeverés. bevizezzük, belekavargatunk a festékbe, és már lehet is festeni, a hegyével finom vékony A demonstrációs tárgy közös megnézegetése vonallal, az oldalával a törzset, a nagy felületeket.” (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) „Micsoda jól megfigyelted…, pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok, holnap költöztetünk az erdőbe harkályt, mókust, ● A szakmai fogások gyakorlatban történő nyulakat..” bemutatása. ●Javítás, korrigálás. Motiválás ● Kiemelés, dicséret, bíztatás, megerősítés, folyamatos ötletadás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló, őszinte, de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban, eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! „Jókor érkeztél, ez a rész téged vár, pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös, így, már jöhetsz is!!”

● Utánzással követhetik, másolhatják a mi munkatevékenységünket, evvel „kézmintát” adhatunk, de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti, ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű, sűrű lombos, susogós. De már nem fér több fa bele. Hű milyen ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. szerencse, hoztam egy tartalék óriási papírt. Fessük meg a kerekerdőnket éjszaka is! 26

● Az későn érkezők fogadása, és munkába invitálása.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek, formák, irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, és játékos együtt folytatásával. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák, ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ● Legyen tartalék feladatunk, vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok, két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása, ● biztonságos helyre rakása, ● megvitatással értékelés. A művek további élete:● folytatás, ● kiállítás, ● ajándék, ● játék stb. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na, most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek, futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk, de előtte 27 Gyertek hozzám, megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák, ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak, hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk, kivágjuk őket, és beköltöztetjük .az erdőinkbe.

még kimossa mindenki a saját ecsetét.”

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot, ettől el lehet térni, de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. A jó tervezet rugalmas, kreatív, helyet ad az egyéni ötleteknek, stílusnak és gondolatoknak. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját, makettjét csatolni kell! Javaslom, hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget, munkafogásokat, technikákat, időtartamot, a születő ötleteketvariációkat; hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek.

28

(Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. a „Tekereg a szél…” dallamilag. dallam komponálása mondókához. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. légzéstechnika. a 29 . stb.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). stb. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása.az Alapprogram szerinti . Duda megnyikkan…ZH-153. az óvónő és gyermek kapcsolat.. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal.. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. a baráti érzések. stb. a hangképzés. helyes tartás. szita szolgáló…ÉNÓ-135. Általános . az énekes beszédre biztatás. gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!).nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). járul hozzá. dalokhoz. kangyal… ÉNÓ-4. Szita. ill. a társadalmi szokások megismerése. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek.

hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. Kezdő szakasz 1. Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. magyarázat.„óvónői ajánlásra”. 30 . Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. Megjegyzés: az egész fogadás . ritmikus szótagolás). bábok. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet….az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb).játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. A tevékenység előzménye: . • Építő játékban . megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. auditív eszközök (lejátszó. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. szita szolgáló…” dal. ahogy a lepkét a virágkehely. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún.) . tollpihe levegőben tartása.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. páros. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. kör… stb.olyan kuckó készítése. környező világ megismerése. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. egyéni. a zenei másság elfogadása járul hozzá. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. stb. Könnyebb a szervezés. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. Kör. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita. légző gyakorlattal (lufi-fújás. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín. ellenőrizze és dicsérje az óvónő.reggeliztetés . az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. Szervezési feladatok. stb. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.). a gátlások feloldása. esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. hangszerek. ahová a szél elől érdemes bebújni. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. . A cél. majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás.

C’-C’’ . 4-szer. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket.) • az előző játék folytatása úgy. vágás. bátrabb kicsiknél 2. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be.). hanem egy dal. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. dagasztás. amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. stb. kenés. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) 31 .II. csoportos és egyéni szövegmondással. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. de. de a „nagyokra is ráfér”. akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat.különbséggel). a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. hogy a kérdező asszony magasabban. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy oktávnyi. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. vékonyabb-vastagabb. mondóka. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. ill. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. stb. kirándulás képzeletbeli helyekre.). Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. stb. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. melyik mondókában van nyolc dob. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. gyúrás. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) • célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. ill.) 4. egy pikula. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. hangszer. óvónői ének is. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. a válaszoló mindig mélyebben énekel. 1. felismertetése találós kérdéssel (pl. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. stb. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). miközben a gyerekek tapssal. vidámabb-szomorúbb.

32 . Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő.leengedett . tekergés. középmagasságon. visszavezetés a játszóhelyekre. Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta. D”-C”. ahogy mondjuk. Befejező szakasz 1. stb. ill. hogy úgy tapsoljuk. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. igény szerint • • • • • 6.). F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek 5.B’). kígyózás az asztalok körül. rövid klasszikus zenét.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. ill. majd mélyen.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. amit a gyerekek nyújtott . még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). hallgathatunk igényes gépzenét (pl. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. stb. virágról szóló népzenei anyagot. Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. kb. a korábban énekelt Gryllus-dalt. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. természetről. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. 2. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. hogy a 16od érték. Az új dal rögzítése.) III. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl.

közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés.Tervezetminta II. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140.  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49./ 99.o. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.sz. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme.o. dalos játék A tevékenység helye. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.o.sz. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal.o./XL./99.sz. bákom.o. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom.sz. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése.o. 6. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold.80. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139. kitartás.  Komatálat hoztam…. berkenye 30. türelem.o. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 33 .sz.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149./3./124. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149.o. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120./83. hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I.

Kezdő szakasz (kb. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. kóstolgatjuk. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. hogy helyes mintát adjak. néha megkevergetünk. megpaprikázzuk. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. és borsófőzeléket készítünk. amit egy díszes tálban gyűjtünk. milyen sok borsószemet készítettünk. -Nézzétek. „hívójel”.A tervezett módszerek: bemutatás. -Megsózzuk. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. kevergetjük. és mindjárt készen is van. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése. hoztam nektek színes papírokat. magyarázat. ellenőrzés. gyakorlás. majd borsószemeket sodorgatunk. hoztam nektek egy nagy lábost. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. triangulum. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I.halkabb-hangosabb megéreztetése. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. mondókák során  hallásfejlesztés . ízesítjük. szellőztetés. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. akadálymentesítés. szemléltetés. tegyük bele. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. Figyelek az egyenletes mozgásra. értékelés. 34 .) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. motivációs lehetőségek: 1. hogy megfőzhessük. cintányér. A kezdeményezés módja. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2.) Zöld papírcsíkokat tépünk. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük.

Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. Megdicsérem azt. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. Hol vannak a répáim. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. illetve felajánlom. majd a szőnyeg közepére helyezem. munka szakasza (kb. Ha sokan vagyunk. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. Felhívom a figyelmet a változatosságra. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 35 . majd elmondom a játékmódját. őket megkérem. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. hogy az első szakasz alatt ki kell találni.Kezdőhang: szó = A’ II. hold fényes lánc… . Alkotó. valaki ellopta! 2. Finomat ettek. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek. Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. Tudják. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. Ekkor én halkan. 3. Ha már jól megy. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. –Úgy teszek. Differenciálás: Segítségadás. vagy nagyon hangos lehetőség is. hogy legyen nagyon halk. Hold. majd közösen 2x. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. illetve kérem erre a gyerekeket is. A következő játékhoz két gyerek kellene. tartsanak kaput. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. -Nekem kevés benne a répa. és a jól ismert. és ügyes a kiszámoló. 15-20 perc) 1. ha igénylik többször. ki válasszanak a második szakaszban. milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. dicséret. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. Akinek kiesik a keze. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. mintha kimennék a kertbe répáért. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. közösen kínáljuk. és arra. Amikor már csak két ököl marad.

ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. arról is felismerhetik. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében.kezdetű dalt énekelem ismét. amíg újra nem adok jelt.ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. Fordítva is. a pontos zenei megvalósításra.ismétlése közösen) 36 . úgy. a hangszerek hangja halkabb. Figyelek arra. Adaptivitás: Ha úgy érzem.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. akkor azt választom. . hogy mindenki lásson. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. a beszédhangunk legyen hangosabb. cintányér. triangulum… Játék a hangszerekkel. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. (Komatálat hoztam…. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. és megkérek egy gyereket. (Ne legyen zaj. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. hogy a hangszerek legyenek halkabbak. ne kiabálva mondják. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat.vagy A Győri Györgynek…. de közben hangoztatjuk a mérőt. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. egyenletes lüktetéssel kísérve. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. Ügyelek az esztétikusságra.) Ha jól megy. magunkban is elmondjuk a mondókát. -Üljetek le. De ezt támogathatom dúdolással is. annak segítek. Előveszem a hangszeres kosarat. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. mert most zenekart fogunk alkotni. Közben a Komatálat hoztam…. 5.

Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. hogy miről szól. Utána tartok egy kis hatásszünetet. 37 . -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. Halkan. -Fiúk. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok.. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. örültem. -Aki szeretne. majd énekelve. aztán megtudjátok azt is. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. énekelni. A zenehallgatás hangulatát.III..) gitárkísérettel / furulyázva. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. Figyelek arra. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. Befejező rész (kb. de akár tálat is csinálhat aki szeretne. áhítatát biztosítom számukra.

mert velük sokféle programunk lesz. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). dió zörgésének különbségei). • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. aki a kedvenc játékát hozza magával. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. hiszen mindig van olyan gyermek. hozzák be a számukra kedves mackót. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) 38 . almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. akár ritmus-kiemeléssel. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. • a felnőtt együttműködő. kapálunk. Szerencsére nem csak az évszakokhoz. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. értékelésére. Így kijelölhetünk egy olyan napot. keressük egymást halkabban-hangosabban.Tervezetminta III. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. • jelzünk egymásnak. amikor arra biztatjuk őket. amellyel elkezdi a mondókázást. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. pl. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek. Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. gyomlálunk. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. mint egy sajátos tanulási egységnek. ültetünk akár egyenletesen. témának a feldolgozásánál. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. Mackók A projektnek. • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk.

az óvó átélt. stb. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című. játékról. didergést utánzó mozdulatok a 4. • ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. tapsolunk). • pl. vagy képzeletbeli kenyérre a 3. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással.-ben. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min.. • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. hogy maguk is megtanulják. rövidebb mese. az 1-2. vers. hogy mikor és hányat ugrunk.a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot ismerünk. mézescsupor agyagozása. ujjbotocskákkal. stb. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód.. ill. ökölütögetéssel. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. amelyre szülőket. akár a saját mackók újra kézbevételével. leginkább az óvónői modellel. mackó-báb készítése. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. • 39 . és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. • fejcsóváló. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. 5-ször). bár még így is érdemes megbeszélni. programtól függően kerülhetnek terítékre. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. miközben a szép éneklésre. stb. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. csukott szemmel sétálgató bocsokat. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. • egy témába vágó. a kettős körben a nagyobb ugrások. fejdíszről. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. versszakban. mézet kennek a szájukra. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól.-ban..

maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. Szőnyeg maradhat. kiszellőztetünk. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. ezekből a farkasokból lett a kutya.) A csoportszobát előkészítem. 10 szék. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. Motiválás. Foglalkozás feladatai. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. majd aki készen van. dadus néni feltöröl. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. A falka vezetője a falkavezér. Id ő Motiváció megteremtés e. az ember megszelídítette a farkast. Tudjátok-e. farkas falka. hideg téli estéken. 40 . A többi asztalt. Feldolgozás módszere. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. Ezeket a csapatokat falkának hívják. Nap és Hold./ Addig rendezem a bútorokat. 2 alagút. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. anyaga 1. tápláléklánc • mese. Együttműköd ő képesség fejlesztése b. Csengő. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. sőt a nagymamátok sem élt még.Szervezési feladatok: a. azon segítek. A Dadus néni segítségét kérem. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). Kommunikác iós kép. Így lettek jó barátok. kutyásat. tápláléka. üljön le az öltözőben. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. vezényszavak. ill. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat.) A gyerekeket mosdóba és az -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd öltözőbe irányítom. mese. amikor anyukátok.

menjünk be a csoportszobába. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. vállöv erősítés. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensú ly kialakítása. Figyelem. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. Előkészítő gyakorlatok: a. vagyis az erdőbe! -Nappal van. aki úgy érzi nem fér el. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. kizárják a falkából. menjen arrébb kis barátjától! b. lábatokkal. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek.) „Nappal és éjszaka” játék: Amikor a Holdat mutatom fel. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. kar. akkor lefekszenek. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. hogy nincse valami veszély! Erre is nézzetek. Feküdjetek le a földre. titeket pedig farkasokká. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. Amikor a Napot. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. kar. nézzetek körül. Hát. egyensúlyérz ék fejlesztése. Ti lesztek a farkas falka. vállizom nyújtó gyakorlat 41 .) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a terhelésre. és nem vadászhat együtt a többiekkel. reagálás gyorsaság. hogy mit mutatok! -Sötétedik. akkor a gyerekek mászással futkároznak a teremben. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. kimászhattok a barlangból. én pedig a falkavezér.Vérkeringés fokozása. (varázslat.és vállizom nyújtó gyakorlat: 1. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé. Aki nem fogad szót. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). mutatom. neki engedelmeskedik a többi farkas. 2. és imitálják az alvást.

vezényszavak. a szikla alatt kell átmásznotok. sötét erdőn. hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. vállöv.Az ösvény veszélyes úton vezet. és térdemelés oldalra. ugyanígy a székeket. át kell különböző körülmények között. .gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban .) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! Szervezési feladatok: . -kommuniká ciós képesség. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat.Nagyon vigyázzatok. Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. oldalára fordítva.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben.) . Foglalkozás feladatai. megállások. az alagutakat. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. törzsizom erősítése. mint mi a nyulat.Mászás két oldalára borított asztal lapja között. egyensúlyérz ék fejlesztése. mert ha felébred a medve.szerek elhelyezése. anyaga Idő 6’ Vállöv izmainak erősítése. mennetek a sűrű. FŐ RÉSZ Cél Feldolgozás módszere.c. (Átkelés akadálypályán. . Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. Közben leteszem leborítva a székeket. szakadékba zuhantok. együttműköd ő-képesség 42 . hogy vadászni tudjatok. megesz minket vacsorára.Mászás az alagútban . -Végre sikerült felkelni. Figyelem. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek. akadálypálya megépítése -Most már jól kinyújtóztunk. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. utasítások Mászás gyakoroltatása .Mászás az asztalok alatt .Ahhoz.): (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. önfegyelem. felborítva. Kar. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket. mászás a felborított székek adta szűk átjárón .

másszatok le! át. Ha szükséges.fejlesztése. hát karizom erősítés. hozd ide a többihez. Udvarias viselkedés kialakítása. arra mehettek át az erdőn. felette kell átmásznotok.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan -Mászás az álló asztalokra fel.Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozo dó képesség fejlesztés. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. vagy veszélyeztessétek. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza. láttok. vagy szóbeli. ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. Has. amerre csak akartok. Téritájékozódóképesség. azok alatt. Egymásra odafigyelés. mindenki megvan! . Udvariasak legyetek. Mindenki választhat magának útvonalat. . arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . 5’ 43 . A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. gyere. akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) . mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek. nehogy megszaggassa a bundátokat! .Látom. hadd számoljam meg a falkát. és le -Itt egy újabb szikla. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges. találtok erre. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. vigyázzatok. egymást nehogy zavarjátok. tolerancia fejlesztés. . A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. ha megemelitek a térdeteket.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. újabb akadályok.Mászás a felborított asztalok lábai között . egyensúlyérz ék fejlesztése.Rajta. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . alatta. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek.

utasítások Idő 2’ Eszközök elpakolása középre . kiáltásra bebújnak az asztal reagálásgyors alá. Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! Állóképesség fejlesztése. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. asztalra! egyensúlyérz ék. székeket a falhoz. hogy a teremben körbe gyertek ide vacsorázni! Minden éhes tudjanak futni a gyerekek.. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. …. Amikor azt kiáltom barlang. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket. Figyelem. 3’ bújjatok az asztalok alá! Amikor azt Foglalkozás befejezése: a. anyaga Feldolgozás módszere. lábboltozat erejének erősítése. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve. Egymásra odafigyelés. „Barlang” . alagutat összekötve a székekre. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás.Minden farkas jól lakott? . vezényszavak. .. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. lábboltozat erősítése.. .Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze. jelre újból rendes futás.) A gyerekek munkájának 44 .Itt van a barlangunk. így egyszer gyerekek lesztek. annyira... Motiváció. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség a gyerekek.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. Egyensúlyérzék fejlesztése. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. „Víz” kiáltásra felülnek az aság. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.. reagálás gyorsaság fejlesztése.Keressétek meg a barlangotokat! .

akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok felém! Örülök. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.értékelése. Víz!. A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! ……. üljetek fel az asztalra! Közben pedig fussatok az asztalok körül.. és mossa meg a kezét. kiáltom Víz...stb. Aztán gyertek be.) A terem visszarendezése.. Utolsó Víznél. b. segítsetek visszarendezni a termet! S=29 ’ (32’) Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 45 . cseréljen trikót... amikor ülnek az asztalon. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.

hogy felébredt onnan tudjátok. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. 2. együttműködő képesség. fejl.Szervezési feladatok: a. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. Együttműköd ő kép. nem tisztelik egymást. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. Kijelölöm az játékterületet. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. téritájékozód Manókká varázsollak benneteket. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják. Téritájékozó dás kép. vezényszavak. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. HVU: Egymásra ügyeljetek. (látjátok?) Azt. fejl.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. anyaga 1. De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik.) Motiválás. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.Tervezetminta II.……. Ez itt a kert! Innen. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. b. Négy kendőt készítek a nyakamba.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros.) 1’ 5’ 5’ 46 . Le ne maradjatok.. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtés e. nehogy ütközzetek egymással. Reagálásgyor saság fejl. Előkészítő gyakorlatok: a. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. Feldolgozás módszere. Reagálás gyorsaság fejl.

ó kép.) A játék közben időt szentelek arra. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. Egyensúlyérz ék fejl. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba.tornáznak egyet. Minek lehet még párja? (kesztyű.) „Cica legyen akinek nincs Mindenki keressen gyorsan magának egy párja „játék variációja: „Huncut párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen. kézzel fogjanak kezet.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. és rázzátok meg a társatok kezét. … jobb akinek nincs párja!” könyökük. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. és összebarátkoztak. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. akinek nincs párja! b. Ha egyedül 3’ van valaki. Testséma fejl. Oldaliság fejl. 3-4 1-2 + Lábizom erősítő.. a jobb válluk.) Először futva. hogy „huncut legyen. akkor.. majd szökdelve Amikor találkoztok. akkor az. páratlan) erősítése Huncut Manó legyen. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. Lábboltozat erősítés. és mutatom. +2 47 . Alkalmazkod ó képesség fejl. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Ritmusérzék fejlesztés. én manó legyen akinek nincs is beállok a játékba. …. aki most áll leguggol. Így! …stb. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensú lyt alakítom. és tevőlegesen segítem a fordulatot. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. azt mondjuk ő páratlan. A cipődnek is van párja. fejl.. aki guggol. majd mintha üdvözölnétek őt. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. választotok. hogy a pár. váll-. ÍGY! A páratlan jobb tenyerük érjen össze majd manó kiálthatja.. jobb kézzel fogjatok játszanak.) Párosgyakorlatok: Kar-. zokni……) b. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. azt mondjuk. hogy párja” hogyan kell igyekezni. hogy az : egy pár. Nincs párja. a találkozáskor jobb kezet.jobb térdük… Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak Pár fogalmának erősítése. törzsizom nyújtó gyakorlat: A Manók.

Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok terpeszállásba! Hajlítsatok előre. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. a. Figyelem. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. utasítások Idő b. amikor halljátok. hogy felébredt a Macska (nyávogok). és kellően erősek is vagytok. egyensúlyérz ék fejlesztés.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 48 . akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. észrevette. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást.) Igen ám. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. vezényszavak. a kijelölt területre futnak. akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el.) 6’ Felébredt a Macska. buzdítom. vigyázzatok egymásra. akkor mondom a további játékot. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. .) HVU: A párotokra Feldolgozás módszere. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. reagálás gyorsaság. Most már nagyon jól tudtok 5’ együttműködni. téritájékozod ó képesség. Vérkeringés további fokozása. értékelem a gyerekeket.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). és nagyon őrködik. tolerancia fejlesztés. ne rángassátok. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit.

reagálás gyorsaság. téritájékozod ó képesség. egyensúlyérz ék fejlesztés. Lábboltozat erősítés. azzal suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első Boszorkány. az Békává változik. Feldolgozás módszere. Eszközök elpakolása. kedvességetekre lesz 8’ szükség! A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. A végén értékelem a mentéseket. és felhívom a figyelmet arra. Figyelem. hogy hozzák be a köteleket. vezényszavak. aki ezután tovább menekülhet. Vérkeringés további fokozása. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K. itt a kendőd! HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. Egyszerre több fogót is kijelölök.nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Egymásra odafigyelés. Tessék. egymás iránti kedvesség kimutatásának képességének fejlesztése. 49 . Szegény Manót vissza lehet változtatni. A Manótársak arcának megsimogatásával menthetik meg társukat. Idő utasítások (Elteszem a köteleket. alakítása: a. Szervezet és a kedélyállapot lecsillapítása. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! S=30 ’ Tudatosítás. ő a fogó. most viszont a segítségetekre. A gyerekek (Manók) egyénileg futhatnak tetszés szerinti irányban. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. anyaga Segítőkészség. Emelkedjetek lábujjra. akit megfogott a Boszorkány (mutatom). Megkérem a gyerekeket. szalagokat. percenként fogót cserélek. tolerancia fejlesztés. Munkáraneve lés Értékelés. lábizom erősítés. Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. hogy milyen jók. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Békaügetésben (guggoló állásban szökdelve) halad előre.) Terpeszfogó variáció: Boszorkányfogó: Egy gyermek a Boszorkány. az azonnal Békává változik! ÍGY kell annak mennie.b. Foglalkozás feladatai. ha jól megy már a 2’ játék. ugyanis az előző játékban ő maradt fogónak.) Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon vigyáztatok egymásra. Akit megérint a kendőjével a Boszorkány. mutatom az egyik gyermeken) és megsimogatjátok az arcocskáját! A Boszorkány kap egy varázskendőt. figyelmesek voltak egymáshoz a játék (foglalkozás) során. Bevonulás az udvarról.

Tervezetminta III. a tanszék honlapján 50 . (Vörös Vera) Ld.

.. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 51 .. matematika . . állás és irány megfigyelése és utánzása. A testséma építés segítése. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. építéssel: távolság. csoport.. forgás. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. összehasonlítás. mozdulatokkal. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. azonosítás. tükörképpel. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. hanem két-három részletben. fordulás. nap. A szem-kéz koordináció fejlesztése. óvoda. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. Egyéni.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. mozgások és tükörképük: közeledés. Ismerkedés a tükörrel. csoportokra. hónap. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. változás. Az érzékelés. helyzet. távolodás. megkülönböztetés. helyzet. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. Kommunikációs képesség fejlesztése. A megfigyelés tudatosabbá tevése. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros).

hogy 52 . egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1.) 2.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. 3. egyforma macik. verses meséjét. a saját tükörkép figyelése. amelyben a gyöngyöcskét. (Megfigyeltük. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket. Előkészítem a tükröket és a forgókat. lenne. képek. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. Építések. amiket a gyerekekkel készítettünk. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. hogy van-e olyan kisgyerek. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. 2. Mozgások nagytükör előtt. egyforma bábuk. egyforma babák. fényes kiskakas c. és egyszerű építmények másolása. egyforma autók. mit csinálnál vele? Mi tükörképnek van nagy szerepe. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. alkotások térben: dobozokból. ha valaki elkérné tőled. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. faépítőkből szabadon.

Panka? Hát neked. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. Mindenki menjen oda a párjához.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). tükörképedet? Nézzük meg! II. játsszon vele? Kinek adnád oda? Van olyan ember. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. fül. amikor tükörhöz közeledünk. Testrészeik (fej. annak adok egy-egy ötletet. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. • • „Milyen hosszú a hajad!”. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. orr. száj. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. láb. miközben csak a tükörképüket nézhetik. kéz. Akinek szüksége van rá. váll. törzs. „Táncolni fogunk. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. hogy a vízben is lehet látni a egy sötét edénybe öntött vízben. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. hogy amikor te mutatod a válladat.. vagy tőle távolodunk. 53 . akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. a tudatosítást az utánzás szolgálja.Beszélgetünk is róla. vagy szeretnéd... kar 2. „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. és mutassák. comb. haj) megérintése. akkor a tükörkép is közeledik. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. elemzés nélkül). akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. Janika? . A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. közeledés. kar. pl. miközben a tükörképet nézik. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú.. távolodás. szem. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . Mozgások a tükör előtt. nyak. illetve távolodik. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket Láttad már. amit a tükörben láthatnak. amilyen a tied. mit gondolnál? Örülnél. de ez a térben 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel. „Kata! Észrevetted.

ha most egymás mellett menne szép lassan mindenki a párjával. Hagyom. ezért kiélezem a kérést: fölemelése.) 3. lassú fordulás. A helyzetek. mint ők.. . Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. állások. hogy ide képzeljük a tükröt. hátralépés.. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). hogy ezt nem lehet megoldani. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. hogy a tükörképpel együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. 54 4.) „Szeretném.) Annak tudatosítása.ellentétes irányú mozgás. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. oldalt-ugrás. aztán szerepet cserélnek. Lássuk. Szeretném. Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. kézen fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért engedted a párodat másfelé kanyarodni? Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész Gabival együtt? . Tárgy és tükörképe. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket. így ellenőrzöm. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt.) Kicsit üljünk le. mozgások. ha átélnék a gyerekek. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a oldalával álljon a tükör felé:. és testem tükörben. hogy jól sikerülte. irányok tudatosabb megfigyelése. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel). mert ez ellentétes irányú mozgás. ellenőrzés a két kar mozgásával. A szék tükörképét képzeljük el. Zsuzsi áll a tükör előtt.

A tükrözés gyakorlása. ha a székekkel meg más 5. macik és tükörmacik is fürdőszoba-tükröt viszek.2 Ez után „tükörváros” építését építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör kezdeményezem. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. amiket készítettetek! Vigyázzatok. sikerült-e és várom. ha nem fáradtak el nagyon helyét leragasztott papírcsík jelzi. hogy annak is állítsák be a tükörképét. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük. nagyobb éljenek ebben a városban!” „Az utcákon tárgyaknál pedig a végigsimítást járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a szorgalmazom. Az ellenőrzéshez egy és tükörbabák. karmozgással. „Ellenőrizd a két kezeddel.) a gyerekek.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. házakat díszíteni a forgókkal. A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek 5. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. hogy gyakorolhassák a tükörkép Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák előállítását. ülőpárnák 55 . szemmel 5. „tükör” elé. hogy jól van-e!” „Mi lenne.

napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. hónap. 4. Funkciók szerint megosztott csoportos. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése . tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás.. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. éljék át. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. A megfigyelés tudatosabbá tevése. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. egyéni. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. és 56 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. 3. A vásárlás szokásainak alakítása. csoportokra. melyik a könnyebb. mérőszám megállapítása. melyik a nehezebb. Kommunikációs képesség fejlesztése. 1. a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. 5. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Egymás tevékenységének segítése.matematika . A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása. . Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. csoport. nap. 2. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. hogy a nehezebb felé billen a mérleg. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. viselkedési minták követése. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. felismerjük.. óvoda. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. fizetés. összehasonlítás. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. játékba ágyazott.Tervezet II.. mérés...

önellenőrzés. melyik a könnyebb. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. (szükség szerinti egyéni értékelés). Gyakorlás. korongok. a piac. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. Számlálás egyesével: megszámlálás. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. Beszélgetés. melyik a nehezebb. A pénz használata.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. ceruza vagy filctoll. • a könnyebb. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). összemérés. mérés kétoldalú mérleggel. piaci asztalon. Közös (páros). (tárgyak számának megállapítása). Pénztárcák. Kétoldalú piaci mérleg. guruló nagy labda megállításával. Árcédulának való üres lapok. ellökéssel. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. Az áru kínálására alkalmas papírládák. leszámlálás. csokor virág). nehezebb érzékelése két kézben. tojás. néhány olyan áru. fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. a piaci mérleg és használata. Kosarak. Folyamatos ellenőrzés. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 57 . egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. A gyűjtött. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki.

2. hogy játsszunk piacost. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. hogy még néhány eszközt pótolni kell. Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. kérem. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. Emlékeztek-e arra. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. hogy nem tudunk mivel mérni. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra.) II. aztán cserélünk. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. játszhat vele. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. segítsenek berendezni a piaci asztalt. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre. b) Felvetem. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon. akkor megbeszéljük. hogy tegyék külön ládákba. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. c) Megválasztjuk a szerepeket. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. 58 . Az egységgel való mérés technikájának megismerése. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. amely során kiderül. és eljátszom az első vevő szerepét: A matematikai tartalom vastag betűkkel. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. hogy egyszerre ketten lehetnek. Akinek kedve van.

hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. ezt több. a virágot szálanként vagy csokronként kérjük. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. hogy nem szoktuk lemérni. hogy a gyerekek igazítsanak ki. hogy lényegesen nehezebb darabnál? Miből a nehezebb tárgyat több ugyanolyan gondolod. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. annyit. hogy a tojást nem szokták lemérni. azt szoktuk megmondani. jó lenne azzal mérni. hogy több (kevesebb) gesztenye egység egyensúlyozza ki. korongokat adok neki is). illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). kiegyensúlyozás – Jó napot kívánok! Szeretnék almát megfelelő számú vadgesztenyével. szorgalmazom. annak megtippelése előre. akkor közlöm.Az egység megválasztása. (Ebben vásárolni! Abból a szép pirosból kérek egyet! Tessék lemérni. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. hanem valahány darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. hogy hány darabot kérünk. benne az iskolai piros-kék korongokkal. 59 . hogy milyen nehéz! szükség szerint segítséget adok. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat.) A tanácstalanság láttán közös gondolkozást javaslok. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. várva. A petrezselymet csomónként. Ha nem figyelnek fel a rossz fogalmazásra. a tömeg leolvasása vehet magának. akkor javaslom.) Amikor egy vásárló megkérdezi. Árcédulák készítése. – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! A kézbe vett tárgyak tömegének érzékelése. mérés után pedig megállapítjuk. a könnyebbet kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is kevesebb. ahány forintot mond az eladó. Arra az kérdezem egy lényegesen könnyebb. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. 2. hogy az eladók írjanak árcédulákat. hogy jól gondoltuk-e. vagy kérem a tojás megmérését. vagy összefüggésre kezdünk felfigyelni. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. – Mit gondolsz.

és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. össze. hogy mennyibe kerül. 5-forintos. azt. Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek. amennyibe kerül az áru. hogy mi mennyibe kerül. 8-forintos érmék.– Az eladók ki szokták írni az árakat. amelyekre rá van rajzolva. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. 2-forintos. 3. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. 60 . hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. és fizethetnek. 3-forintos. amit venni akarnak. felnőtteknek. Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik.

asztalok. 61 . a probléma-megoldási képesség fejlesztése.. Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. óvoda. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. bemutattatás. felidézésével. hónap.. 4 db A4-es lap. … .Tervezet III. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. beszélgetés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.. nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika . divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. képek vonatokról. kezdeményezett Egyéni. a jellel adott irányok követésével. jelzés alapján. Tájékozódás a síkon. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. . Könyvek. kék.értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. nyíl. gyakorlás. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). Problémaérzékelés. szükség szerinti értékelés. Az alkotó. csoport. zöld és sárga). bemutatás.. ellenőrzés. sorrend Játékba ágyazott. szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. irányok követése közlés. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. az útvonalak megtervezésével.

Az óvoda és környezetének bejárása. 4 kisautó. Gyöngyfűzések. 3. 4 tó). amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). lovarda/több ló. Téri viszonyok tapasztaltatása. útvonalak megbeszélése. A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. 4 facsoport. kisebb képek (4 ház. Közlekedés. színes zsírkréta. kirándulás 62 . 2. 4 ló.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. Nagy képek (vasútállomás/ház. mozgásos játék az udvaron. vár). 4 vár. Babzsákok. 4 nagy csomagolópapír. tó. sorrendek megfigyelése. facsoport.

lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. fut a sínen a kerék. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. nagy az út. b) Elmondom (ha ismerik. Kikészítem a többi. zim. Beszélgetünk arról. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. később használandó eszközt is. milyen a kocsi belseje. Zum. milyen utakon… 63 . nagy az út. fut a vonat: zúgó robogás. fut a kocsi: patkó-dobogás. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket. A masina fut. fekete az alagút.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. forog a kerék. zum. 2. az ilyeneket ábrázoló képeket. Jön a vonat. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. hogy ki utazott már vonaton. megy a gép. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. megy a gép. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra.

hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. 3. az mikor ül menetirányban. Újabb irányok bemutatása. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. de az is lehet. hogy az ablak felé vagy a … felé. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. 64 . hogy jól lássátok!” II. a több lehetőség felismertetése.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. Jel (nyíl) értelmezése. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. csak hátrafelé lépeget. (Mozgással. hogy merre. Egy fejlettebb. „Van kedvetek hozzá. ahogyan a vonat székei állnak. hogy nem fordul meg. ebben a kocsiban? És 3?” 2. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. megnevezése. 4.c) Felvetem. Megbeszéljük. megkülönböztetése. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. elmondom. Az állások összehasonlítása. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. több jó válasz „Mit gondoltok. hogy aki a széken ül. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. hogy messziről figyeljék. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. Az irányok tudatosabb megfigyelése. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. mert csak egy kocsija van. irányítom. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. Arra kérem a gyerekeket. a kétféle lehetséges irány felismertetése. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. Beállok a széksor mögé. mit csinálok.) Leszögezem. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. hogy mit csinálok! Gyertek ide. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják.) Mindkettőt bemutatjuk. hogy arra lépeget. akkor a vállát fogva mögéje állok. mondhatják. hogy öten. hogy az elképzelt sín mentén halad. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. mi felé megy a vonat. amelyben megfogalmazódik a haladási irány.

hogy ne legyen hogy az utas jó kocsira ült-e. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. székeket egymás mögött ezekben a kocsikban is! A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. hogy milyen egy beszállókártya. egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. mit választott!” magam is megmutatom. a létszámtól függően 4 .közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. hogyan . Elmondom. mutasd meg. hogy arra megyünk. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot.) Választunk 4 kalauzt. hogy „Álljatok ide mellém. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját.6) Elfoglalják a helyeket. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe. hogy segítsetek” Helyezzünk el megfelelően a földre. ha Minden utas előre. Ha egy kisgyerek csak amelyikbe a kártya szól!” ezt az összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. minden utazónak egyet. miért nem előttetek üres szék!” tudott leülni.” zöld. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” lássák az összes vonatot egyszerre. amerre a nyíl hegye mutat. Bemutatom. Sorban. Ha probléma adódik. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon „Válasszon kártyát magának mindenki. aki segít ellenőrizni.. sárga). te Megfigyeljük. amelyikbe az szól.leteszem a másik három (kék.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. „ „Z. amire a jegy szól. ha már minden hely „Megvan-e a csomagod?” foglalt azon a kocsin. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. 65 . De előbb megfigyeljük. Pl. aki látható nyilak színe segítheti a kisebbeket az utazni szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők közül.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre . „Barnus. állnak. együtt keressük a megoldást. hogyan tartsuk a kártyát. Megbeszéljük. hogy jó helyre szálljunk!” „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba. mit választ Barnus. szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. ill. azt szó nélkül javítom. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. „Úgy helyezkedjetek el. hogy a színes kör a lap alján van. irányok azonosításában.

útvonalak tervezése. elmondom. „Megérkeztünk a célunkhoz. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. de bemutatunk Az érintett helyek nevét sorolhatja a közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. hogy később le folytatódik az utazás. de meg akarunk látogatni az állomásról „Ki mutatja be. előre kinézve. Sorrendek. de mondhatják mások is. sorszámok. akkor. véget ért az utazás. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. Marci. és kérhetjük őket. Ági. Juli.” tudjanak ülni köréjük a gyerekek. lépegető. aki közvetlenül mögötte ül. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. hogy milyet érdemes. 5. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. Megneveztetem. bejárása. Liza.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. amit sorban indulva több helyet is. Állj fel! Honnan tudod. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. Tájékozódás a síkon. 66 .tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. Mi itt maradunk. hogy miként amiket közben úgy rendezek el. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült.választhatnak együtt egy másik jegyet.” Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. és Marci megnevezi Tomit. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. Tomi. amit látnak. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” egyszerre 2 gyerek. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. úticélunk a vár. tó. Segítségüket kérem. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. erdő. „Mondd el. „Gyertek ide körém! Megmutatom. hogy itt szálltunk le. Indulhat meglátogatsz! (Pl. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. megkérdezem. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. a sorrend megfordítása Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. elfáradásától végeznék el valamennyit. 6. Nem kívánom magyarázni. állomás. az menjen az utolsó helyére! 7.

kérdéseket teszek fel (pl. zsírkrétákat. „Most indulj vissza a várból az állomásra ugyanazon az útvonalon. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot. és elhelyezek egy-egy játékautót. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. több feltételt is megszabok (pl. ablak Pl. elmondást. polc székek Pl. mint előbb a földön.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. hogy a tónál előbb jártál. folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. bejárását. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. Igaz-e.Ha a csoport összetétele. amin ugyanolyan képek vannak. elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. amin jöttél! Mondjátok el. ajtó gyerekek csoportban A Pl. Érintsen minden látnivalót az úton). hogy ki merre menne. Le is rajzolhatjátok. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 67 . mint az erdőben). ha kedvük van.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tervezetminta I.
A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: - A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak, azok változásainak megfigyeltetése (hó, jég, azok olvadása, hóesés, havas eső, zúzmara, dér) - Megfigyelések, vizsgálódások, összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás, csíráztatás, hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása, zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem, vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek, növénye, állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. Környezeti feladatok:

68

a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe, illata, íze, alakja, tapintása, hangja, hőmérséklete, halmazállapota, annak változásainak megfigyelése, értelmezése a víz mint élettér megismertetése, értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése

2. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása, következtetések levonása- víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt, megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel, a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés, hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz, mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések, vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. hőmérséklet-víz, az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között)

69

érzékeléssel, cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. tudatosodjon bennük, hogy életünk egyik fő eleme: a víz. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket, következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás, spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését, működését 4. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem, tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével, a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú,uszony),a víz hangjainak megnevezésével( csurran,cseppen,csobog,ömlik), a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi, űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz, mint élettelen környezeti tényező, a Víz világnapja (március 22.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni, esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen

70

vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. „búvárkodás” a természetsarokban .találós kérdések a vízről (ld. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E. Barangolás a természetben. gyakorlás.Tó vize (ÉNÓ 316.) . felmosóruha. ellenőrzés. o. eszközök előkészítése Motiváció: . összehasonlítás.: A titokzatos természet.folyamatos reggeliztetés . o. Melléklet) vízivilág-csodavilág tablókészítés 71 .R. szemléltetés.) . gólya (Cini-cini muzsika 30.B. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. egyéni I.versmondás: .Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132. bemutatás.hely biztosítása.öntözés. vízszennyezésről .képek válogatása. Barangolás az óceánok világában) Szervezés: . leírás.-M.A tervezett módszerek: pedagógiai módszerek: beszélgetés.éneklés: . tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról. föld.Zelk Zoltán: Gólya. kavics. növények törölközők.) .

beszélgetés. hogy lombik.II. figyelem. leíró. beszélgetés. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú. Láttok különbséget? Mártsátok egyik ujjatokat a kisebb pohárba. a másikat a 72 . Ma a vízzel fogunk játszani. áttöltése kisebb pohárba. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. szaga. Figyeljétek meg. vizsgálódás-kísérlet. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? 1. önfegyelem Módszer: megfigyelés. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel. szűkebb magasabb. illata. Mi történik. formafelvétellel (öblösebb. halmazállapot változás megfigyeltetése Hoztam 3 db üvegvázát. Mindenki kap egy pohár vizet. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. analizáló. Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hidegmeleg víz érzékeltetése. stb. alakja. A tartalom feldolgozásának várható menete Közeledik a Víz Világnapja. víz 3. alacsonyabb. gondolkodás. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. azonosító és megkülönböztető. Az a nevük.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. Az egyiket teletöltöm. azonosító. leíróképesség. íze. önfegyelem Módszer: megfigyelés. ellenőrzés. Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása.és megkülönböztető képesség. figyelem. türelem. megfigyelése Részfeladat: színe. víz 2. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. türelem. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). ellenőrzés. összehasonlítás. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca.

vízzel teli poharak. összehasonlítás. ellenőrzés. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. önfegyelem Módszer: megfigyelés. ok-okozati összefüggések meglátása. víz 5. mi az. a gyermekek tálcáján lévő. összehasonlítás. fedetlen üvegben lévő víz nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki kap egy jégkockát. logikus gondolkodás. azt a két üveget a természetsarokból. figyelem. emlékezet fejlesztése. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. csorog. észlelés. loccsan. ítéletalkotás.és megkülönböztető képesség. leírás. jégkocka. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. tálca 4. ellenőrzés. leírás. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. leíróképesség. Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt.Szervezés: hideg és meleg víz. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. türelem. amelyet öt napja tettünk oda! 73 . gyakorlás. azonosító. beszélgetés. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. önfegyelem Módszer: megfigyelés. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben Képességfejlesztés: érzékelés. zubog. gondolkodás fejlesztése. figyelem. bemutatás. Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. türelem. ill. azonosító-és megkülönböztető képesség. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben.

ellenőrzés. növények Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. beszélgetés. türelem. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. önfegyelem Módszer: megfigyelés. bemutatás. Florárium a neve. a bennük lévő víz mennyiségének összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. türelem. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt. azonosító. szemléltetés. Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. érzékelés. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. hogy megfigyeltük. Utoljára tesszük rá a tetejét. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. figyelem. kavics. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg.mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. Mit gondoltok. emlékezet. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. készítünk egy érdekességet. leíróképesség. kavics. talaj. növények 6. leírás. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. észlelés. magyarázat.jól látható helyen történő. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. megfigyelés. gondolkodás. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. mi fog történni? 74 . növényeket.és megkülönböztető képesség. Azután ültetjük bele a növényeket. figyelem.. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. termőföldet-talajt.működésének ismertetése. gondolkodás. összehasonlítás. talaj. Megöntözzük a növényeket és a talajt. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. önfegyelem Módszer: beszélgetés. leíró.

állatok. értékelés Eszközök: vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? III. önfegyelem És mi emberek? Mi történne. Most gyertek. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz.Holnap reggel megnézzük! 7. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Képességfejlesztés: gondolkodás. ha nem jutnánk Módszerek: beszélgetés. Feladat: Mit gondoltok. magyarázat. türelem.ellenőrzés. emlékezet. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása Részfeladat: növények. segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 75 .

Zöld csoport Ideje: 2009. a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • 1. megnevezése az ültetésre szánt magvak. termések felismertetése. tavasz.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás.0000 Kincs u 5. valamint a vetés során 76 az ok-okozati összefüggések . hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. eső.Tervezetminta II. megneveztetése. magvak. termések (borsó. Képességfejlesztés: . hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével .mozgásképesség: finommotorika. hajtatás Fejlesztési feladatok: Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. bab) vásárlása a piacon burgonya.

Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével. hajtatás.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag.) Fecskét látok (ÉNÓ 188.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. amelyen egy fa rajza van. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés. magyarázat. termés. o. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. vetés. borsó. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. virág. gyakorlás. o. összehasonlítás. csíráztatás. burgonya. ellenőrzés. leírás.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével a vetés.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. értékelés Természettudományos: megfigyelés.. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. rendszerező Korcsoport: 6 évesek 77 . sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés.

a gyermekek folyamatos fogadása Kezdő szakasz Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Mit csinálnak az állatok? Miért? anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: bejelölése. előkészítése a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés.Munkaforma: csoportos.Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek óvodába? Mért? 78 .Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld Egy közös tavaszi képet Miben jöttetek ma reggel . ültetéshez szükséges növényi részek.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. o. 214. állatok jellemzői öltözködés most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek Miért? a növények? a vetéshez. Szervezés: Előkészületi szakaszban: • • Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz Motiváció: • Társasjáték – tavaszi virágok • Játék a memóriakártyákkal – magvak. o.egyéni Helyszín: csoportszoba I.) II. eszközök beszerzése. termések • Eszközök előkészítése • Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10. 1. .) • Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja. melyik évszak van felidézése: • • • időjárás növények.

magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. összehasonlítás. leveleket. önfegyelem Módszer: megfigyelés. tálca 2. önfegyelem. szintetizáló. amiktől tavaszi kép lesz! türelem. ellenőrzés. finommotorika Módszer: megfigyelés. Figyeljétek meg ezeket a növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi képeket! Tegyétek a fa köré jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása. analizáló. kommunikációs. leírás. emlékezet. azonosító. figyelem. azonosító. megkülönböztető. azokat. figyelem. összehasonlítás. értékelés 79 szemléltetés. türelem. értékelés Eszköz: időjárástábla. a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. leírás. Mi történt vele? És utána? és hogy mely terméseket . ellenőrzés. elhelyezése a fa körül illetve a fán.füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt fogunk készíteni. gondolkodás. A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek. csomagolópapír. feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása. leíró. Képességfejlesztés: megfigyelő. beszélgetés. beszélgetés. különböző évszakokra jellemző képek. gyakorlás. megkülönböztető. amelyen egy fa rajza van. leíró. becslés. szemléltetés. őszi és tavaszi jelenségeket. terméseket.

becslés. beszélgetés. hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés. összehasonlítás. a termőföld és elültetni. burgonyagumó képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! részeinek megfigyelése és megnevezése és Az első kép a vöröshagymát burgonyagumóról készített óvónői rajzok ábrázolja. értékelés Eszköz: vöröshagyma. hagymák. borsó. ültetés lévő tálban lévő magvakat pedig szemléltetés. Mi történt vele? És utána? fejlődési sorba rendezése a kihajtott vöröshagymáról Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. leíró. • feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: a hajtatott növényi részek vöröshagyma. 80 . fogjuk elvetni. burgonya) megnevezése • a hajtatás feltételeinek felsorolása • • Emlékeztek. a kihajtott vöröshagymáról és burgonyagumóról készített óvónői rajzok 4. türelem. figyelem. leírás. megkülönböztető. gondolkodás. burgonyagumó. ültetni. ellenőrzés. hogy mely növényi részeket hajtattunk? (ágak. azonosító. az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről 3. szintetizáló. lencse. leíró. azonosító. a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése. Aki vetni szeretne. emlékezet.Eszköz: bab. feladat: Magvak vetése. önfegyelem Módszer: megfigyelés. analizáló. gumók A ültetése Részfeladat: • a magvak. álljon a piros asztalhoz. aki pedig hagymát álljon szeretne a kék Képességfejlesztés: megfigyelő. Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a a kihajtott vöröshagyma.

gondolkodás. leírás. szintetizáló. vöröshagyma. marék földet! Utána tegyétek tálca. kell tennünk. türelem. úgy. asztalhoz! figyelem. analizáló. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. önfegyelem Módszer: leírás. ellenőrzés. feladat: A növekedés. azonosító. szintetizáló. gondolkodás. cserepet! Tegyetek bele egy beszélgetés. az ültetés menete: Először vegyetek el egy emlékezet. bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet. Módszer: megfigyelés. cserép. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! 5. beszélgetés. ellenőrzés. A vetés ill. értékelés Eszköz: tálca. figyelem. önfegyelem analizáló. összehasonlítás. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból előbújó Miért? 81 . beültetett cserepek emlékezet. összehasonlítás. értékelés Eszköz: termőföld bab.megkülönböztető. leíró. türelem.

feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • víz nélkül • fény nélkül • hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. önfegyelem Módszer: leírás.6. tenni. Meg fogjuk figyelni! III. egyet a hűtőbe. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 82 . egyet pedig a polc tetejére. emlékezet. Mit gondoltok. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép babunk? Képességfejlesztés: leíró. gondolkodás. figyelem. játszani. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. Befejező szakasz Kérlek.

növények. jellemzése Őszi versek.Tervezetminta III. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás.0000 Kincs u 5. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. a fafajok. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése. a madárfajok keresése során azonosító. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 83 . állatok. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1. a fafajok. a földön. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. ősz A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán. megnevezése. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. dalok megismerése. Zöld csoport 2009.

) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3. türelem. formájának.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. o. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. önfegyelem.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás. Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. megneveztetésével. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. nagyságának összehasonlítása 84 .

vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. lehulló levelek.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. kopasz fák. gyengébb napsütés. ellenőrzés. értékelés Természettudományi: megfigyelés. összahasonlítás.színes levelű fák. 1. szemléltetés. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. hűvösebb idő . Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának. beszélgetés. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. leírás. figyeljétek 85 Szervezés . az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. csoportos. bemutatás. csoportok alakítása színek segítségével. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése.

összehasonlítás Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok.és megkülönböztető képesség. türelem. leíróképesség. kommunikáció Módszer: megfigyelés. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek. szem-kéz koordináció. azonosító. egy világos kb. majd a termés.és megkülönböztető képesség. alkalmas hely megteremtésével. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 86 . feladat: A már ismert fafajok azonosítása. leírás. leíróképesség. finommotorika. önfegyelem. vadgesztenye. veréb. összehasonlítás Munkaforma: 2. termések gyűjtése. megnevezése levelük. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. levél szétválogatása a terítőn. leírás. önfegyelem. finommotorika. figyelem. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés. azonosító.. 2 nm-es. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. figyelem. ami ott van a földön?.. termésük alapján (platán.

megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. terméseinek megkeresni a párját a földön Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 87 Mindenki kap egy ragasztós lapot. összehasonlító Módszer: megfigyelés. (vadgesztenye. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés. beszélgetés. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . platán. utána gyertek vissza! 4. feladat: Különböző fafajok leveleinek. a boríték színével megegyező színes szalagok Most mindenki keressen egy olyan levelet. értékelés Eszköz: színes falevelek. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. majd az adott fafaj kiválasztása. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. leírás. ellenőrzés. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján.Munkaforma: egyéni 3. hogy ezek a levelek. ami neki a legjobban tetszik. feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. összehasonlítás. színes borítékok.

leíróképesség. piros.és megkülönböztető képesség.forma . finommotorika.és megkülönböztető képesség. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! figyelem. azonosító. figyeljük meg. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. a fehér textilen mandala készítése. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. türelem. kommunikáció Válogassuk szét a képeket madárfajok 88 .szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. barna. vizuális memória.Részfeladat: . keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. önfegyelem. finommotorika.nagyság . a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. Minden pár figyelje meg a választott madarát. leíróképesség. önfegyelem. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? 5. figyelem. milyen madarat látunk? Ki tudja. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. leírás. azonosító. termések borítékban Módszer: megfigyelés. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk. szem-kéz korrdináció. kommunikáció Eszköz: levelek.

szarka nagyságuk. megnevezése Részfeladat: galamb. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. nagyság. önfegyelem. veréb. azonosító. figyelem. észlelése. finommotorika. erezet. leíróképesség.és megkülönböztető képesség. kommunikáció Eszköz: - szerint! 89 . nagyság. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. figyelem. leírás. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. feketerigó. színük Tevékenység: séta.Eszköz: ragasztós lap. önfegyelem. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. feladat: A parkban élő madarak felismerése. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés.

vastag zsinór Módszer: megfigyelés. feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl. leíróképesség. azonosító. szarka. összehasonlítás. önfegyelem. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. figyelem. veréb. leírás. összehasonlítás Munkaforma: frontális 8.Módszer: megfigyelés. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. leírás. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 90 . kommunikáció Munkaforma: csoportos III.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes.

März 2009. VI. Farbe. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. 91 2’ . Városligeti fasor 28. Blumentopf. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Steine.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Bildkarten. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen. Erkennen. 20. Pinsel. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest.

Luft.. Augen zu und hört fein hin. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. alle Kinder drehen sich um. Hypothesen stellen. das ist die Hyazinthe. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. Diese nicht. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Wasser. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. das ist die Narzisse. sim sala bum. Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden.. Einige sind viel gewachsen. Warum? Was brauchen sie? Sonne. beobachten. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim. das ist der Krokus. unseren Blumenkalender beobachten 92 . Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. die ist giftig. Erde. usw.

gebt bitte Erde rein. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel. Sonne) 4. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . dann kamen die Blätter hervor. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne. Jetzt kommt noch die Blüte. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. Bedeckt sie mit Erde. Zuerst waren nur die Zwiebeln.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm.Diskutieren. Jetzt machen wir kleine Löcher. mal etwas darauf! Sonne. Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf. Der Krokus wird immer größer und größer. hier ist ein Stein. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln.Steine bemalen .) Legt bitte die Steine in den Topf. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). da kommen die Zwiebeln. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen.Bewegung. Marienkäfer. Hier sind Schaufel. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. Schmetterling. was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. 93 . Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel.

VI. 20. Aufgaben: 94 . Városligeti fasor 28. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest.Tervezetminta II. März 2009. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen.

Zei t Ablauf der Beschäftigungseinheit Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo rmen 95 .

T-Shirt. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Bauch halten Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir gehen wie die Zwerge! Gruppen tätigkeit 96 . Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen. Ich bin die Vogelmama.Arme hoch strecken.1’ I. Alles sollen wir wechseln. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. ziehen sich alle um. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum. Wir gehen turnen! Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. ihr seid meine Vögelchen. und wenn ich meine Kinder rufe. es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. kommen sie in das Nest. Das Ziel ist. Geht jetzt spielen. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. Kinder! Ich bin die Vogelmama. das wird das Nest sein. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. kurze Hose. 2. Zieht euch bitte um. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Turnschuhe. vor der Sporthalle. • Riesengang. Turnsack 5’ Unten. Erarbeitungsphase 1. wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. den Anweisungen am schnellsten zu folgen. 3’ II.

auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Armbewegungen machen. wie der Storch seinen Schnabel bewegt. die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen.• Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 97 .

dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. in die Hocke gehen. ich gebe euch je noch ein Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Zweimal hoch. dann Armhaltung wechseln.• Laufen. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 98 . 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. Bohnensäckchen auf dem Kopf. Noch einmal. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. Gruppen tätigkeit • Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter die Füße legen und auf dem Boden schieben Kommt. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. Wir laufen darauf. Wir stehen gerade. wie auf Schlittschuhe. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. Bohnensack auf den Kopf legen. Arme zweimal nach hinten ziehen. was wir machen. 2 Bohnensäckchen 5’ 3. Hände auf die Hüfte legen. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. das Bohnensäckchen ist in einerHand.

die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. Hauptteil Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. Arme zur Seite 2. ein Kasten. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit 10’ III. Spinnengang. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin. Bohnensäcke Kleingru ppen 99 . die Arme hoch mit Bohnensack.Auf der Langbank balancieren .Bohnensack auf dem Bauch 4. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. zeig bitte den anderen.Bohnensack auf dem Kopf. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. dann zu dem rechten Fuß zweimal. was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Langbank.• Quergrätschstellung.

2. Maus raus aus dem Haus! Maus. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Wenn die Erzieherin „Maus. Gruppen tätigkeit 10 . Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. sollen die Kinder weiter laufen. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück. dann kann er weiterspielen. Maus rein in das Haus!“ ruft. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. als die Kinderanzahl ist. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 1’ 3. Wer kein Haus gefunden hat. Ruhe-Phase Maus. Wenn die Erzieherin „ Maus. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Dann gehen wir uns umziehen. Nehmt alle ein Bohnensäckchen. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ 5’ IV. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. Emma. wir bringen das zurück.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Maus rein in das Haus! Maus. sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Maus rein in das Haus! Komm. komm bitte. wir sagen das zusammen! Maus. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. euch auch? Kommt. Es gibt einen Bohnensack weniger.

a verses mese ritmusát stb. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. idegen szavak stb.? Hogyan? 10 . mesében rejlő stilisztikai eszközök. (pl. A mondat. kérdésekre…stb.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. A mesében előforduló sztereotípiák. megjelenítése hogyan. és mesemondás alatt. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. gyerekek leültetése. reggelizés. a bábszínház berendezése. helyszíne. nyelvi humor stb. típusa. formulák. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. szemkontataktus lehetősége. szellőztetés stb. a kapcsolatteremtés módjai. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. verses mesében. a dramatizálás helyszínének kijelölése. színházi szokások elmélyítése stb. az összetartozó elemeket. költői képek.és szövegfonetikai eszközök használata. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. archaikus és népies kifejezések. zenei elemek. a rímeket. a metakommunikációs elemek alkalmazása. rímek érvényesítése. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. érvényesítése. a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. rímek. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. konfliktusokra.

dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. a helyszín kijelölése. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei. hang. bábszínházi szokások elmélyítése. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. a bábfajták megnevezése. mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. kiválasztásuk indoklása. a mesereprodukció formái. kongruens volt-e? A szólások. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. feladatvégzés.és fényeffektek. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. a mesefeldolgozás módjai). kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. a jelmezek. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. a szerepek kiosztása. bábozás. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. személyiség. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 10 .• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. fejdíszek kiosztása. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. lehetőségei. Volt-e példa integrációra? Ha igen.

a zenei anyag elrendezése. rögzítése? 16. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. az intonáció. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. lehetőségeit. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. zenei hallásuk…. a nyugodt. szövegejtés. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. lehetőségeihez. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 10 .Ének-zenei nevelés 1. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. valamint testtartása. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. ritmikai érzékük.és énektechnikája. koordinált mozgása…. artikulációja. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. fejlődésére? 9. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. illetve tervezett énekes szituációk. eszközök biztosítását. zenei formaérzékük. énekes tevékenysége. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. a szövegformálás. javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6.

Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3. A célok elérésének mértéke 7. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. Megfelelő-e a motiváció? 2. egészséges táplálkozás. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. differenciálás lehetőségei 11. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. felkészültség. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. A játék során fejlesztett képességek 8. A fejlesztési. általános emberi értékek. testnevelés.sajátos megoldásai? 7. Módszerek alkalmazása. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Van-e elég idő a megoldásra? 6. domináns személyiségjegyek) 12. mindennapos testnevelés) 1. A fejlesztett képességek 6. spontán. esztétikum stb. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. Eszközök használata. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4.) 9. egyszeri. Az alapelvek érvényesülése (mikor. hogyan. folyamatos) 2. azok hatékonysága 9. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. A tevékenység időbeosztása 6. Korábbi ismeretek felhasználása. Szervezési feladatok megoldása 10. az érintett matematikai témakörök 10 . kapcsolódása további témakörökhöz 2. Bánásmód. A balesetveszély elhárítása 13. motiválás (hallgatói magatartás. miért) 7. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. légkör. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. gyűjtőmunka 4. Az anyag témaköre. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. Az alkalmazott módszerek hatékonysága. Megfelelőek-e a módszerek? 11. A segítségadás lehetőségei 14.

Az óvónő beszéde. differenciálás 10 . kérdéskultúrája 13. Fejlesztett matematika képességek 12. szervezési formák. Eszközök. megfogalmazása.10. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful