Óvodai tevékenységek tervezése

- a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek

tervezetei

az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2009

1

Tartalom

2

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna)gyedülálló, hanem bonyolult kapcsolatban van.
· A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: • Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, 1991. 71. o./ • Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, 1988. 50. o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: • Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése • A természetből gyűjtött termésekből, ágakból „kincses sarok” kialakítása • Néhány részlet felidézése Móra Ferenc „A didergő király” című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) • A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan – koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) • Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK – ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) TÉLSUSOGÓ Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó 1988. 49. és 74. o./

Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak:

3

A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. rajzlapok. A gyermekek élmény. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés. 3. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek. A szép iránti fogékonyság felébresztése. A találós kérdésekben. a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. szólásokban. bemutatás. A vers hangutánzó szavaival. anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések. Találós kérdés „Kocsit. zenei hatású kifejezőeszközökkel. „köd előtte köd utána".és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. emlékezetének. szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének. kifejező mozzanatokra. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra. 5. nádak erek". A vers ritmusának./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. példaértékű magatartásformák elősegítése. Esztétikai nevelés A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. könyvek. versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. 2. képzeletének fejlesztése. képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. ködbe vész". 4 . humoros elemek érzékeltetése. A közös mondókázással. a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével. hintót. paci . a helyes artikulációra. „köddé vált. különleges szóösszetételeivel. szalag.ló. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek. a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. összefüggésekre figyel fel. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre. integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: „természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: „Mondd ugyanazt másképpen!" Pl.és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével. emlékképek és képzetek előhívása. színezős lapok A versélményhez kapcsolódó. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák. szemléltetés. beszéd.A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények. ekét húzok. hátamra ülsz és vágtatok” Szólások: „illa berek. színes papírok. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással. 4. magyarázat. mozgásképzetet keltő igéivel. 1. melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. stb. Anyanyelvi nevelés. érzékletes nyelvi formákra.

Egy. menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van. mikrocsoportos. előadástechnikai. Mi siklik. négy. Beszélgetés a tél örömeiről. háromszor.:  Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú. lágy hangzásúak. összefűzése. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás. biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. vágtat. Pl. Az „ng” nazális hangkapcsolatok zeneisége.Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai. A tartalom feldolgozásának várható menete I. kedves Pajtás. hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/  Állat-kitalálók: 1. Száncsengő csing-ling-ling. metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer. 3 II 3 a A magas magánhangzók puha. a témavariálás játéka. kedves Pajtás. a beszédtempó variálása. Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: • Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl. három. valamint a tevékenységvágyra építünk. játékos zenei ritmus. figyelmére. gyorsítás-lassítás. négy. Csing-ling-ling száncsengő.  Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb. hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális. Hangutánzásról. hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy. tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. kettő. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. /Folyamatos értékelés. kedves Pajtás. dicséret. kettő. 5 . Az állatot. három.)  Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő – december – lapjának kiszínezése. egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára. trappol?  A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése. sejtelmes hangszín. állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. gondozási feladatok Ének . négy. a folyamatos páros rímek békéje. mozgásról. hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy. három. az átélt tapasztalatokra. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-. A megfejtő lesz a következő kérdező. 3 II 3 b Fülbemászó.zene: Mozart: Téli utazás. tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut. kettő.

a hangerő csökkentése. hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása 21 szótag mély magánhangzója. Fut-szalad a Pejkó-pejló. A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Az elfutó élmény. a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás Földobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. /Folyamatos értékelés. A tél jelének elkészítése. fő a fejed Peti. párban. A további szabad játéktevékenység biztosítása. komolyabb hangulat hordozója Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai. szünetpárok alkalmazása A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. III. Nyolc patkó kop-kop-kop. hogy fékezd meg a Pejkót. 3 II 3 3 II 3 3 II 3 e f f II. A közelgő képsor távolodóra vált. Az új vers hangulatához kapcsolható./ A hangfestő. egyénileg történő versmondás • Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. siklást érzékeltető ritmus. csúszik az út és fut a szán. ne borítsa föl a Ferkót. ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. fejleszési lehetőségekhez: Pl: 6 . Ferkó. Szétmálló hangerdő 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 3 II 3 c c d d e Csing-ling-ling száncsengő. mindenki új tavaszra vár.Tél öblén halkan ring.. a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. biztatás/ • Kiscsoportban. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos.. verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / . békéje Lebegő. hangerőváltás Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága. Száncsengő csing-ling-ling. az egyes távolodó szán. IV. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez. Csönd zsákból hangot lop. didereg a száraz levél. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. dicséret. Tél öblén távol ring.

 A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok.láng . Hegyen-völgyön-alagúton. apró ajándékok.Ló . szikrázik a szép hó.Ló . dekoráció. /Jelenlévő múlt. Planétás K. Az óvónői bemutatás után gyorsítással.láng az uccán csilingel a rakott szán.Ta Ton . Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp.Tó – Ton .Ló ./  7 .Tó T on-L o-T a-T óTon-Lo-Ta-TaTrepp -Trapp -Trepp . ünnepi szokások.Trapp .Trapp Ton .ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp . Csing . üdvözlőlap.Tó Ton .Ta . lépegető. lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo . Móra Kiadó. lovam trappolgat. 1975.Ta . Bp.Trapp . szabályosan ismétlődő. hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak.Trepp .Trepp . poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását.Ta .láng az uccán csilingel a rakott szán.Ló ./  Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható. 1997.Trapp Ton-Lo-Ta-TaTrepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp.  Vershallgatás: A „Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre „Csilingelő” című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ Csing — láng — ling . Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. lovam trappolgat.Ta . kocog vele két ló.ling .Ló . nem tévedünk el az úton.Ta – Ta Trepp .Trapp Ton .

2. családi fényképek 8 .). a közösségi érzés fejlesztése.  nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő. türelemre nevelés.  esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal. a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás. részletezés. megbecsülésre. Erkölcsi nevelési feladatok:  a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre. hát. magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek. csodálkozó.hatalmú. hanglejtés. Anyanyelvi nevelési feladatok:  a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly.Tervezetminta II.) változatos használatával.  szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas. a mesében rejlő szóképek. haj. 4. bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. bemutatás. figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése. sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás.  a közös mesehallgatással.és szövegfonetikai eszközök. az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával. a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. Esztétikai feladatok:  az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat. hangfekvés. "nyelvi arckép" stb. hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával. udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni. ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy .) és az indulatszóknak nyomatékos. ideje: bármikor. istenem stb.  az élénkítés eszközeinek (pl: ám. 3. tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed. beszédtempó stb. változatos alkalmazásával). no. a mese tartalmához illeszkedő (tréfás. valamint a metakommunikációs elemek megfelelő. szóhalmozás. gondos kiejtésével.  a mesei elemek (bevezető és befejező formula. színes nyelvi fordulatok által. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye. érdeklődni. a közös átéléssel együttes élmény nyújtása. óriási erdő szállást ver: ott száll meg. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés.

asszociációs játékok (mi savanyú. hallás.Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. szín-íz. Motivációs lehetőségek:  Családi fényképek nézegetése. testvérekről. három egyforma alma „legszebbik… legjobban… legidősebbikem” A címet hangosan közlöm.  Bejelentés: "Gyerekek. mesepárnák elhelyezése.  Érzékszervfejlesztő játékok: látás. A király kérdése: a legkisebb lány válasza – a király haragja „kezdette a legidősebbikem” A kettőzés időtartamát. családi eseményekről. ízskála. az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. édes. keserű? stb. s azok megoldási módjairól. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl. Helyes hanglejtése: emelkedő – 9 „leányom” „Hát te édes leányom?” . furulyaszó). Az előadás módja 2. archaikusabb. hang-íz összekapcsolása). egyre nyomatékosabban. mesélni szeretnék. lágyan ejtem ki – választékosabb.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel. változó hangszínnel adom elő. szinesztéziás játékok (pl. mesetarisznya elővétele. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető. tapintás. A felsőfok érzékelteti a fokozást. körmese (édes mese). esztétikai sajátosságai 1. Tagoltan és kedvesen." II. mint a „lányom”. a családban betöltött szerepekről. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete.)  A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. három országa. nyomatékos tagolással. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só „Volt egyszer…” „három lánya. ízlelés játékai (ld. a konfliktushelyzetekről. beszélgetés a családtagokról.

: az embert). lemondó. elkülönítetten. durva felszólítást. hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal.ereszkedő dallamvonal. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché. "lt" tiszta ejtésére ügyelek. tagoltan hangsúlyozom – képi látásmód fejlesztése. archaikus alak.szomorú. kényszert fejez ki. hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos. Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. 10 . és kifejezi a leány lelkiállapotát is . Hangulatfestő elem. amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti. Elavult szószerkezet – nyomatékos. hogy menjen” „elindult keserves sírás közt…” Mesékre jellemző mondatszerkesztés. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki. tagolt kifejezés. fontos az „r” hallható pörgetése. Összetett múlt idő. Lassú beszédtempóban. „édesapám” „haszontalan lélek” „förmedt” „kitakarodj…!” 3. Emelkedő – eső hanglejtéssel. „eltelt volt” 5. a kérdőszó főhangsúlyos. 4. „… mint galamb a tiszta búzát… … ahogy az emberek a sót…” Szóképek. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében „világgá kellett. a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" „szállást vert” „éldegélt” A hosszú ejtésre ügyelek. A királykisasszony és a királyfi találkozása „ki van itt” Hanglejtése emelkedő – eső.

kötőszóismétléssel. ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. Erősítés. Hármas gondolatritmus: sem. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. zenei ritmusát fejezi ki „két hetet nem várt. csodálkozás kifejezője. az ijedtség állapotát halkabb hangerővel. Lakodalom „drága aranyos-gyémántos ruhában” Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki. hogy. mert „kiszól” a mesélő. bájt fejez ki. ijedtség.„… meghúzódott az odúban…” A félelem. lassabb beszédtempóval érzékeltetem. sem. lassabb a beszédtempó. de még egyet sem…” „azt gondolom” Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki. sem. fokozás történik szóismétléssel. Finom árnyalatú. sem. még. még. a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Készülődés a vendégségre 11 . halk hangerőt alkalmazok. de. Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz. Nyomatékos archaikus alak. Az első szótagok főhangsúlyosak. akusztikus hatása könnyedséget. „esztendő” „megpillantotta” „nagy ijedelem” „hé… hej…” „egy szó nem sok. Tréfás kérdés. a tagolást érzékeltetem. annyit sem szólt” „Ember-e vagy ördög?” „megijedt szörnyen” „keserves könnyhullatások közt” 6. 7. a kötőszó „vagy” hangsúlyos. ezzel a zeneiséget növelem. Tartalmi. Az elemek összetartozását. a zöngés hangzókat játékosan ejtem. Szomorú hangulatot áraszt. még. Hirtelen meglepődés. de.

mindkét tag hangsúlyos. Sótalan-sótlan.„tiszta valóság” „lelkem uram… „bátyám uram…” „visszafordul édesapád szíve” A minőségjelző nyomatékos ejtése. képszerűségre törekvő előadással történik. odvas fa szobra) . Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): . 12 . feszültségfeloldás. hangulata sajátos. Ereszkedő dallamvonalú. hangokat gyűjtöttél?) Tömörséget fejez ki. Mozzanatos ige. tagoltan adom elő. kibékülése. Felkiáltást. 8. más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. milyen illatokat. Érzelmi állapota. királylány. Hangsúlyos.asszociációs játék (szólánc) . örömteli állapotot fejez ki. hangulati árnyalatot mutat. tagolt. A korfestés eszköze. A király és a királykisasszony találkozása. a mese cselekménye a „megoldáshoz” érkezik. Az öreg király megérkezése a palotába „fölvezette” „de hogy szavamat össze ne keverjem” „No ez volt csak az ebéd!” „megnyalintotta” „cudar sótalan” Szemléletes kifejezése a tartalomnak. fokozást fejez ki. fokozott hangerőt igényel. a kettőzés hangsúlyos. hangsúlyos ejtéssel.lazító játék (zenehallgatás.érzékszervfejlesztő játékok . A gyermekek felé fordulok. megformálása egyedi.szoborjáték (király. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos. tagolt. a tisztelet és közvetlenség kifejezése. a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi. érzelmi. Ikerszó. jutalom „nem álhatta szó nélkül” „megbánta volt szívéből” „süt-főz” „hej. erdő. 9. Az ellentét. istenem” „legkisebbiknek…” a legnagyobbikat…” Hatásszünet III. színeket. pattogó ritmusú.

árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés.” b) a történetmondás „építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: „ Na. Ismerkedés színekkel. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ —a színek világa. formájában. ha rá hasonlítana. amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. lett érre riadalom. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten. Virágszeműnek nevezik. (Dr. mondhatom nektek. mini amikor a virágok veszekednek. kedvenc virág választása indoklással. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye." ' 13 . a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: „Mert Varga Julcsát. zenebona. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: kezdő." „Gondolhatjátok." „Hát." „Erre aztán előpattant a Búzavirág is. nincs annál csúnyább." „senki szemének nem válna szégyenére.Tervezetminta III. képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. és záró formula. ki tett itt igazságot. gyönyörködés a virágok színében. ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység anyaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-. Fejlesztési feladatok: 1. ha netán nem tudná valaki".

végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek. élményt is: ez jelent nekik. a formalizáltat. mint én!" Ennek pármondata: „Még hogy olyan. . mint te! Olyan. hogy a szín nem csali színélmény lehet. a nagyobbakat segíti az elaborálásban. az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: „Semmi kétség. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel. A történet központi. Anyanyelvi nevelési feladat: a) A nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant. mozzanatos igék . tulajdonságot is jelölhet. hogy . erősítem nyomatékkal azért. átélhetővé. a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre./Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak. a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14 . ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő „mást". képekre tagolom a történetet.így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet. mint én. az esztétikait. a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére. hanem viselkedést. megemelésével.a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé.mondja a Fürtös Gyöngyike. Varga Julcsa szeme olyan. ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban. rikoltozott) szavak és cselekvő. a belső kép kidolgozásában. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. elsősorban tehát nem fogalmi szinten. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem. virág nevek.

hogyan lehet elképzelt helyzetek. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit. szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan. mások számára is élményszerűen megformálni. hogy pl. ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus . c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel. viselkedés. Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) b) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése A tagolt.. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. 15 . események szereplőkhöz. gondolkodás működését . a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel. szín = hangulat. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra.mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. képességeivel.gondolkodási folyamatok — segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése.

mi díszíti-melegíti a lakást.pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból. tárgyak formai különbségének megfigyelése. szövetek. bársony maradékok). dobozka. bemutatás. „egy parasztemberé” /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még. s néhány szemléletes példa arról. mai bútorokra-lámpákra. négyzetekre. színkomponálás. megnevezés. kismintás kartonok. vágás. értékelés. ezek színessé. egy „gazdag emberé”. háromféle méretben körülbelül (gyufás. feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok. kisebbnagyobb téglalapokra. zsákszövet. összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín – vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az „Egyszer egy királyfi” c. a tapasztalatok megfogalmazása. stb. ellenőrzés 16 . milyenek voltak ugyanezek régebben – „egy királyé”. elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról. valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is. ollók. szőnyegek. buzdítás. beszélgetés. barnás kordok. polc. ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok –csíkok . összehasonlítás színek megfigyelése. megfigyeltetés. teás. fogantyú. csíkokra vágott textilanyagok (vászon. ragasztók. eligazítás.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés. csíkok /támlák.VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. gyógyszeres. részletek megfigyelése (fiók. mint téma) – „függönyök. lábak/. magyarázat.illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: 20-20-20 db gyűjtögetett skatulya. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás. mintás brokát. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról.). (Egyben ez a manuális előkészületek egy része. Kivágott keménypapírlapok. párnák”. láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok. lábak).

17 .

helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása. a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés a külső terek – belső terek különbözősége egyéni megoldások. látványa az anyagokon gazdag színhasználat. a bútorformák együttes hatása. lesimítása munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) analízis-szintézis. lóca. a választott textilanyag színe. létrehozása a színek és anyagminőségek. feladatok Célok formaérzék fejlesztése arányérzék fejlesztése Különbségek mindenkinél nagyobbaknál Feladatok egy kanapé. különböző színek felismerése.Nevelési célok. helyes szemtávolság karakterérzék fejlesztése színérzék fejlesztése nagyobbaknál kicsiknél nagyobbaknál térérzékelés fejlesztése mindenkinél nagyobbaknál kreativitás fejlesztése esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél mindenkinél taktilis érzékenység fejlesztése finommotorika. együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete különböző felületű textilek tapintása. ágy. megfelelő ülés. asztal. a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is. egymás munkájának tisztelete helyes testtartás. bíztatás. stb. kézizomzat fejlesztése gondolkodás fejlesztése szociális viselkedésre nevelés testi fejlesztés mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél mindenkinél Értékelési szempontok • megfelelő eszközhasználat. de függ az egyéni képességektől) • • • karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából – papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel • matematika 18 . ötletek maga a berendezés elképzelése. több színnel is a dobozok különböző oldalain való munkálkodás. rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével egymás iránti türelem. kicsiktől ez nem „elvárás”. legelemibb megjelenésének konstruálása a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt. textúrája is illeszkedik a karakterhez szín és forma kapcsolódása. a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is a részelemek formája.

Készítsünk bútorokat a szobába. legnagyobb. kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához. Most képválogatás. s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat. s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne. hosszabb.fajták • anyanyelv. Kezdő szakasz Motiváció Beszélgetés. mennyi asztal stb.”asztali bábjáték”történik majd. hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban. irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi). • ének-zene Az alkotótevékenység vége felé −mikor már sok munka elkészült− hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). de nem cicomás anyaggal földig takart –a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része. A tevékenység várható folyamata I. papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb. – mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. a szegény lány. kanapé fogalmáról. a bútorok „díszletezik” a két helyszínt. készül el végül) bútorformákban négyzet. rövidebb) számosság (mennyi szék. kézmosás. melyek egy-egy bútort mutatnak. Énekelhetünk úgy is.mostani világ különbségei) anyagnevek. és a gazdag lányét is rendezzük be!” Megmutatom a paravánt. nagyobb. bíró.) „Beszéltünk már arról. Nézzétek. színesebb. fő. amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött „színházas” függöny van. ha nehezebben megy még nekik. de ez mégis más lesz. stb. itt már előkészítettem a színpadokat. a másik egy díszesebb. melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj. csoportosítás képeslapokkal (pl. a gazdagabb lány viselkedéséről. téglalap megfigyelése • külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ . ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket. Melyik lehet a parasztházikóban. de javasolhatunk is. . előttük pedig kis távolságban két asztalka. emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre.a felhasznált dobozkák. Nagyon érdekes bábszínház lesz. megfelelő könyvekből lefotózott. kibomló hajak rendezése. stb. de még üresek.. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart – a szegény lány szobája–. képválogatás a gyerekekkel.) Ún. amit először majd megmutatok nekik. hogy lássák a példákat. nem csupa szegényes bútort. formákat. bábozni. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló). amiben mindent magunk készítünk el. ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit. múzeumi képeslapok. 19 . újságokból kivett képek). az asztalkák mögött állva. beszélgettünk a kocsislegény. meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is.

beragasztózom. Ezután összeragasztom a két részt. lapos kosarakban. hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort. hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz. Először egy „támlát” veszek ki. összehasonlítjuk a méreteket. Az „asztalhoz” javasolhatom. de ez sem baj. Megmutatom a skatulyákat. ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába!” II. de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. hogy minden oldalát fedjék be. illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. széket. Az anyagok már csoportosítva vannak kis. hogy jól simítsák rá az anyagot). hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez. hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd. Folyamatosan motiválok (dicséret. aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet. Mutatom. illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. kanapét.Könnyen előfordulhat. ágyat?Talán szekrényt is? Találjátok ki. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le. papírformákat. hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban.) Aki elkészült. rá a textilt. letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek. (Saját munkájuknál nem gátolom majd. hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani. Nagyobbaknak. kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még. odaadom. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük. milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé. hogy a textilcsíkokat. -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. hogy többen majd letérdelve. legfeljebb kérdéseket teszek fel neki. mert többször is be lehet rendezni a szobákat. akkor igyekszünk közös erővel.) Bemutatom. lehet cserélgetni. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket. s azt is. beszélgetés. vagy hajtjuk át a másik oldalra. vagy kucorodva. lóca. főleg a szegény lány szobája esetén. stb. a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését. feladat megértetése Megbeszéljük. ügyesebbeknek javasolhatom. többször is el lehet majd játszani. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is.. Felidézzük. Néhány kérdést felteszek. Gondozási feladatok. hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket. amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat. „Találjátok ki. Akkor lesz jó az ötlet. aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. melyek már a közelben vannak. de hangsúlyozom. melyikből milyen bútort lehetne csinálni. hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni. de ha valaki lábakat képzel hozzá. de más játékhoz használható. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot. ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl. vagy kerek asztalt –. lócát. a hátához ragasztjuk majd a támlát. bíztatás. amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. Mielőtt kivennék belőlük. hogy szoba legyen. énekelhetünk is. előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. csak az alját és a hátát nem. Ha előkerülnek egyéni ötletek – pl. Célkitűzés. cifrább lány szobájához. egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. ládát. mégis az asztal takarásában fognak bábozni. 20 .az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot. kérdezem. Azt is megmutatom. és melyikből a gazdagabb.

Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne. s pl. színpadra helyezett „díszletekben”. kitartásának. egy tevékenység alkalmával.III. szegényesebb házikó. rendrakás (zenehallgatás). a kisebbek pl. a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ . sík díszleten munkálkodnak festéssel. Vagy. s készítik el. a csoport egyéniségeinek. Gyönyörködés a már összeálló.. a nézőknek – a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van.amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani – e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal. a nagyobbak. takarásos paravános játékhoz. míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak. bemutatják a játékot. kipróbálhatja akinek kedve van. Befejezés Folyamatos tisztálkodás. lelkesültségének stb. mint bábszínházat.vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja. néhány sík bútorral jelezve. akihez kedve van. 21 . a nézőktől mégjobban elkülönített „színpadtérben”. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató „paravánkeretet” is. akár egyszerűen kialakított fakanálbábként. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik. ragasztással /díszesebb ház. egy hagyományosabb megoldásban. esetleg mégis belső tér. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt. hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb.falat is mutatva ha igénylik/. Javaslat egyéb játéktevékenységekre.

Kicsiknek: A/3 méretű félfamentes lapra fa festése és levelek nyomtatása. Íves műszaki kartonon közös munkát végeznek. egymásra épülő technikája. azaz a körívre. építés. ezek részletes leírása. szövés. Az érdeklődő kicsik a saját festéspróbálkozásaik után nyomtathatnak leveleket a fatörzsek alá. technikai fogása. A fejlesztési feladat differenciált bemutatása: Kerekerdő festése temperával. vágás. oktatói szándékkal készült. és az óvoda saját nevelési programja alapján készül el. Egy témára számos manuális feladat készíthető. nyomtatás. egymásból következnek. Egy témához számos feladat és technika tartozhat! Vegyes korcsoportnál szétbontva tervezzük A fejlesztés technikái: Festés (tépés. ezeken belül: ábrázolás. Nagyoknak: kerekerdő festése temperával. Vegyes csoportnál szétbontva korcsoport szerint! Egy tevékenységnek lehet több. ● Fakéreg és levél frottázs készítés. (Vastagh Ágnes) ÓVODAI VIZUÁLIS NEVELÉS TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA EGY FIKTÍV PÉLDÁN KERESZTŰL Ez egy maximált tervezetminta. A lap közepére felrajzolt körívre festik az erdő hulló lombú fáit. stb. és minden feladat több technikával kivitelezhető. tárgyalakítás. Az egy témára készíthető variációk szinte megszámlálhatatlanok! 22 . színkeveréssel. fonás. a pedagógiai céljainkhoz keresünk témát. A foglalkozás helye: 1038 Bp. mintázás. Nevelési és fejlesztési célok és feladatok: Az itt differenciáltan bemutatott célok és feladatok összefüggéseit egy fiktív téma alapján dolgoztam ki! A konkrét tervezetünk része az ütemtervnek. kézművesség. Virág utcai óvoda A fejlesztés területe: Vizuálisnevelés A fejlesztés előzményei: ● Kirándulás a közeli erdőbe. Ezekhez. Foglalkozó neve: Vastag Ágnes Helyettes neve: Szoboszlay Gergely Korcsoport: vegyes A foglalkozás ideje: 2007 október 13. A nevelési és fejlesztési célok egymásra épülnek. A fejlesztés műfaja: Képalakítás (plasztikai munka. hagyományokhoz és évszakokhoz kapcsolódik gyakran.Tervezetminta II. eszközkészítés) A fejlesztés témája: Az őszi erdő. ragasztás. ● Új dal tanulás. amely az ünnepekhez. díszítés. amely egy évet ölel át.). viaszolás.

A fejlesztés módszerei: beszélgetés. elbeszélés. sajátos hangulatok. kombinált. viaszos vászon. stb. értékelés. ecset. bemutatás. ellenőrzés. gyakorlás. Komponáló készség fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Színérzék fejlesztése Valamennyi gyereknél Rajzi sémák fejlesztése Mindenkinél Finommotorika fejlesztése Kicsiknél Nagyoknál Kreativitásra nevelés Mindenkinél Kitartásra nevelés Valamennyi gyereknél A fejlesztés típusa: új tapasztalatot szerző (jelen esetben).: olló. árnyalatok keverése megadott színekből. stb. kiemelt támogatása. pl. Az életkor szerint elvárható és a személyes motiváltságot figyelembe véve ösztönözzünk a kitűzött munka elvégzésére. festék. Az őszi színpaletta megismerése. javítás. nagyfelület befestése Az ecset hegyének és tövének megkülönböztetett használata a kis formák és a háttér esetében.: papír.CÉLOK KÜLÖNBSÉGEK NEVELÉSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK Szabad elrendezés Szimmetria és térirányok tudatosítás alkalmazása A meleg színek összegyűjtése. szirmok. Itt felsoroljuk a tervezett módszereket és hogy mikor. közös munkával. A vizuális fejlesztés alatt pedagógiai módszerek sokaságával élünk. stb. magyarázat. közös tevékenység. ismétlő. magok. gyakorló. textília. megfigyeltetés. Mindegyik korosztálynál a belsőképek és a rajzi ábrázolás fejlesztése szóbeli motivációval.hogyan alkalmazzuk azokat. Fogyó eszközök. agyag. rendszerező. szemléltetés. Az egyéni ötletek és megoldások. pl. A „Kidolgozás„ fejezetben ezeket részletezve írjuk le!. 23 . Közösen gyűjtött eszközök: kavics. Helyes eszköztartás. A fejlesztés eszközei: Tartós eszközök. alkalmazó. melyek a fejlesztés egész időtartama alatt szükségszerűen alkalmazhatók.

szárított virágok és szirmok. kék. ● Anyanyelvi-irodalmi nevelés: Az őszi színek metaforái: rozsdás barna.:● A környező valóság tevékeny megismerése: Az erdei séta felidézése. Az óvópedagógus értékelési szempontjai. aranyló sárga. ● a fa vizuális képének megjelenítése. A/1-es műszaki karton. a látott fák megnevezése. egyénre szabott. hogy lejegyezhető legyen: részsikerek. stb. Érdemes a tervezetben itt helyet hagyni. piros. karakter jegyeik összegyűjtése. összegyűjtése. vékony és vastag ecsetek. fakérgek.amivel a vizuális fejlesztésének sikerességét és tanulságait figyeli: A célok és a feladatok határozzák meg. szárított gyümölcsök. természetben gyűjthető szerves és szervetlen anyagok pl. tempera: sárga.A TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ MENETE A két oszlopos kidolgozás segíti az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. speciális anyagok beszerzése és szükség szerinti megmunkálása. kagylóhéjak és csigák. kavicsok. jelen esetben pl. A gondos és előrelátó felkészülés a szemléltetés eredményességét és a tevékenység sikerét segíti. mikrocsoportos. nyomdázó szivacs. A tevékenység (fejlesztés) várható menete A tevékenység (fejlesztés) vezetése „gyermeknyelven” 24 . olló Az óvópedagógus feladatai az előkészület során (általában) Illusztrációs anyag gyűjtése. ● az egyéni megoldások kiemelése. a demonstrációs tárgy elkészítése.: termések. A foglalkozás szervezeti formája: kötött vagy kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális. esetleges ismétlés-gyakoroltatás. további feladatok. korcsoporttól függően előkészített gyermeki munka.:● a színárnyalatok kifejező és gazdag alkalmazása. levelek. Audiovizuális bejátszások kiválasztása és előkészítése. ● a toleráns közös munka. KIDOLGOZÁS . a vegyes csoport szintjeinek fejlesztésbeli haladása. erdő de magas a teteje” című népdal éneklése.Otthonról hozott eszközök ● A/3-as félfamentes rajzlap. ● Zenei nevelés: „Erdő. alternatív Integráció más területekkel: pl. páros.

hajladoznak a szélben! Álljatok fel. ● A folyamatos reggeliztetés befejezése. nyújtózzatok jó magasra! Magasabbra!! Hajladozzanak azok a faágak!” „A mi erdőnkbe is beköszöntött már az ősz. ● Hosszúhaj összefogása. már vártunk! Teli a pocak?” . a manuális munka területének kialakítása. főleg. Gondozási feladatok ● Munkapóló vagy kötény felvétele. Simítsátok csak meg!” „Reggeli után megfestjük a mi kerekerdőnket! Ki lesz az az ügyes. a kiserdőben milyen színben 25 Énekeljük el az –Erdő. és közben. és ezt hogy hívják?. megcsipkedte a hajnali hideg a leveleket.) ● Zenehallgatás és/vagy éneklés. bújjunk össze. körbe-körbe fákat festünk rá. a kosárban vannak tölgy levelek és kérgek. KEZDŐ SZAKASZ A vizuális tevékenység feltételeinek megteremtése: ● Szervezés: asztalok.. ● Az erdőben gyűjtött kérgek. A motivációs lehetőségek pszichés feltételeinek megteremtése. elhelyezése. erdő de magas a tetejenépdalt. de nézzétek.. műalkotás. mint az erdőben a fák. és hallgassuk meg. Szemléltetés Célkitűzés A feladat bemutatással kísért megértetése „Magányosan álldogálni nem szeretnek a fák. Hatalmasak lesznek. ALKOTÓ MUNKA SZAKASZA Integrációs lehetőségek ● Könyvnézegetés (reprodukció.I. ● A gyerekek folyamatos fogadása. Anyageszközismeretre lehetőség. paraván stb. ha még a lombjuk is lassan lehullik! Fessünk erdőt erre a hatalmas papírra! Itt ez a kör a nagy lap közepén. aki tud nekem segíteni?” „Nézzétek mennyi ecset! Na. ● Ruhaujjak ellenőrzése. élmények felidézése. gyere gyorsan. mit mesél az öreg tölgy!” ● Beszélgetéskezdeményezés. aki jön velem kerekerdőt festeni. belebújik a festőköténybe.. ● Mesélés II. ● A szükséges anyagok kikészítése. meseillusztráció stb.” „Ezt a mesét én is sokáig tudnám hallgatni.” „Szép jó reggelt. szőnyeg. „Gyertek. levelek és termések vizsgálata. Emlékeztek.

A munkaeszközök kiosztása. ● Papírok: kicsiknek önálló munkához nagyméretű; nagyoknak közös munkára akár íves. ● Ecsetek: kicsiknek 8-10-es; nagyoknak vegyesen vékony és vastag

pompáztak a fák? Sárga, narancs, rozsda, vörös , okker, barna. Ezeket a tüzes meleg színeket fogjuk kikeverni, és adunk a kikevert festékeinkből a kisebbeknek. A nagyok az őszi lombokat festik meg velük a nagy papíron, a kicsik nyomtatni fogják a faleveleket a saját képükön.”

„Jól keverjük, úgy! Ebbe még rakhatunk egy ● Tempera: kicsiknek 3-4 kikevert őszi árnyalat;pöttynyi pirosat! Neked melyik tetszik? Ez az ecset pont jó lesz. Nézd csak, most először nagyokkal közös színkeverés. bevizezzük, belekavargatunk a festékbe, és már lehet is festeni, a hegyével finom vékony A demonstrációs tárgy közös megnézegetése vonallal, az oldalával a törzset, a nagy felületeket.” (ha szükséges.) A tevékenység technikai menete ( itt a festésé) „Micsoda jól megfigyelted…, pompás hatalmas erdőnk lesz! Ha ilyen ügyesek vagytok, holnap költöztetünk az erdőbe harkályt, mókust, ● A szakmai fogások gyakorlatban történő nyulakat..” bemutatása. ●Javítás, korrigálás. Motiválás ● Kiemelés, dicséret, bíztatás, megerősítés, folyamatos ötletadás. A szóbeli értékelés legyen személyre szóló, őszinte, de mindig lelkesítő! Emeljük ki és mutassuk is be a csoportnak a kreatív megoldásokat. Igyekezzünk minden munkában vagy hozzáállásban, eszközhasználatban megtalálni a személyes előrelépést. Vegyük figyelemben a kisgyermek ábrázolás-fejlődési szintjét és legyünk empatikusak! „Jókor érkeztél, ez a rész téged vár, pont idefér még a fád! Ott a helyén a köntös, így, már jöhetsz is!!”

● Utánzással követhetik, másolhatják a mi munkatevékenységünket, evvel „kézmintát” adhatunk, de a kisgyermek festményébe ne javítsunk bele! Figyeljük meg kialakul-e „séma átadás-átvétel” a csoportban egymás között. Ez a közös és gyors fejlődést segíti, ne tekintsük egyszerű másolásnak! „Ez az erdő gyönyörű, sűrű lombos, susogós. De már nem fér több fa bele. Hű milyen ● A játszó gyerekek érdeklődésének felkeltése. szerencse, hoztam egy tartalék óriási papírt. Fessük meg a kerekerdőnket éjszaka is! 26

● Az későn érkezők fogadása, és munkába invitálása.

A vizuális nyelv elmélyítése ● Beszélgetés egymás festményeiről. ● Színek, formák, irányok megnevezése. ● A belsőképek és a fantázia erősítése a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, és játékos együtt folytatásával. Állandó kitekintés és aktív jelenlét a csoportszoba más területein is. Folyamatos segítségnyújtás. A spontán kialakuló helyzeteket rugalmasan fogadjuk be a tevékenység menetébe. ● A különböző korcsoportok egymás feladatait kipróbálhassák, ha akarják. ● Több vagy más variációk is elkészülhessenek. ● Legyen tartalék feladatunk, vagy a feladat több alternatívájával készüljünk. III. BEFEJEZŐ SZAKASZ Az elkészült munkák „Nagyot dolgoztatok, két erdőt is festettetek! ● jellel ellátása, ● biztonságos helyre rakása, ● megvitatással értékelés. A művek további élete:● folytatás, ● kiállítás, ● ajándék, ● játék stb. Gondozási feladatok elvégzése Közös rendrakás Na, most már minden zegét-zugát megnéztük az erdőinknek, futás a mosdóba kezet mosni! „Ügyesen mindent a helyére teszünk, de előtte 27 Gyertek hozzám, megfogjuk egymás kezét és körbejárjuk az erdőinket. Vannak itt piros és tömzsi fák, ez meg milyen nyurga! Nézzétek csak, hogy ragyognak azok a narancsok! „Holnap állatokat rajzolunk, kivágjuk őket, és beköltöztetjük .az erdőinkbe.

még kimossa mindenki a saját ecsetét.”

Minden szakaszhoz tervezzünk időtartamot, ettől el lehet térni, de segít kézben tartani a foglalkozást. A tervezetminta segítséget nyújt az átgondolt és okosan felépített vizuális tevékenység megtervezéséhez. A jó tervezet rugalmas, kreatív, helyet ad az egyéni ötleteknek, stílusnak és gondolatoknak. A tervezet struktúráját használjuk saját céljaink megvalósítására. Mellékletben a fejlesztési feladat vagy annak fotóját, makettjét csatolni kell! Javaslom, hogy a tervezet vázlatát követően készítsék el a manuális munkát. Közben jegyzeteljék a sorrendiséget, munkafogásokat, technikákat, időtartamot, a születő ötleteketvariációkat; hiszen ez lehet a kiindulópontja a megfelelő gyermeki fejlesztésnek.

28

szokásoknak megfelelően alakítható a zenei anyag!) Időpont: olyan (nem létező!) dátum. az énekes beszédre biztatás. szükség esetén a dallamvonal „javításának” játékosmozgásos lehetősége. a „Tekereg a szél…” dallamilag. amikor nem készülődünk semmire A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes (3-7 év) (de a feladatok bonthatók és kiegészíthetők homogén csoportokra!) Fejlesztési tartalom: Ismert mondókák és dalok gyakorlása (Angyal. énekes játék A tevékenység helye: bárhol az ország óvodáiban (de a helyi gyűjtéseknek. Ugyan édes…ZH-75) Fejlesztési feladatok: Zenei szempontok: • Akusztikus hallás: a magasabb-mélyebb fogalmának tudatosítása. stb.és mozgásfejlesztés a dalosjátékokban (a nagymozgástól a finommotorikáig). ill.ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Tervezetminta I. • Belső hallás: a mondóka ritmusáról vagy a dal dallammotívumáról való felismertetése (pl. Duda megnyikkan…ZH-153. Általános . a baráti érzések. • Zenehallgatóvá nevelés: az óvónő éneke és hangszerjátéka. stb. a ritmus kiemelése a mondókák és dalok hangoztatása során játékos mozdulatokkal. Szita. • Zenei alkotókedv alakítása: mozdulatok kitalálása a mondókákhoz. Madarak voltunk…ÉNÓ-46. a társadalmi szokások megismerése. járul hozzá. stb. Tekereg a szél…ÉNÓ-220) Új dal megismerése (Bársony ibolyácska…ÉNÓ-149) Zenehallgatás (Reggeli harmat…ÉNÓ-232.. dalokhoz.az Alapprogram szerinti . • Ritmikai képesség: az egyenletes lüktetés folyamatos gyakorlása. az óvónő és gyermek kapcsolat. vagy a „Madarak voltunk…” ritmikailag jellegzetes kezdőmotívumai) • Tiszta éneklési képesség: a dalok megfelelő magasságú kezdése (lehetőleg a gyermeki hangmagasságához illő Á-ról). (Szarka Júlia) A tevékenység megnevezése: Ének-zene. • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításához a körjátékok közösségi jellege. dallam komponálása mondókához.. szita szolgáló…ÉNÓ-135. a 29 . gyakorlása a mondókák és dalok megszólaltatásával (a kiemelt zenei feladat is egyben!). a „morgó” gyermekkel való egyéni bánásmód. a hangképzés. helyes tartás.nevelési szempontok: • Az egészséges életmódra neveléshez a testi. kangyal… ÉNÓ-4. légzéstechnika.

bábok.• szabálytudat és alkalmazkodó képesség alakulása. csoportos A tevékenység eszközei: fejdíszek. Csak a gyerekek a többsége ne unatkozzon hosszú perceken át. ellenőrizze és dicsérje az óvónő. különös tekintettel az „idősebb fiúkra”! 2. A cél. Megjegyzés: alkalmazkodva az óvoda szokásaihoz az ún. akár a reggelit is érdemes felajánlani reggeli harmatként. magyarázat. ahová a szél elől érdemes bebújni.reggeliztetés . majd a „Tekereg a szél…” dallal tevékenységbe invitálás. ritmikus szótagolás).játék időszakot átható zenéléssel is jelezhetjük az aznapi énekes tevékenységet! A szokásokhoz alkalmazkodva beénekléssel. Kör. játékba hívogató dalainkkal (Ki játszik ilyet…. szita szolgáló…” dal.olyan kuckó készítése. • Az óvónő előkészíti a szükséges eszközöket. a zenei másság elfogadása járul hozzá. majd a teljes dal mondóka szintetizáló hangoztatásával járul hozzá. és megpróbál minél több gyermeket bevonni. hangszerek. hogy ezek hiánya ne szakítsa meg a folyamatot. hely és eszközök biztosítása: • A motivációban tervezett zenei anyag hangoztatása mellett olyan helyszín keresése. 30 . stb. a figyelem koncentrációja (magasabb-mélyebb). auditív eszközök (lejátszó. kövér és sovány asszony fakanálbáb) A tevékenység típusa: vegyes (gyakorló és új ismeretet közlő) A tevékenység módszerei: szemléltetés. Megjegyzés: az egész fogadás . Az értelmi fejlesztéshez a zenei anyagban rejlő anyanyelvi fejlesztés (szókincsbővítés. hogy minél több gyermek tevékenységét átlássa.vizuális tevékenységen bábok készítése (pl.) . Kezdő szakasz 1. tollpihe levegőben tartása. amikor az óvónő ölelése várja úgy a gyermeket.). esetleg más tevékenységi formákban (testnevelés. megbeszélés A tevékenység szervezési módjai (munkaformái): frontális. Könnyebb a szervezés. Szervezési feladatok.a kiemelt zenei feladat (magasabb-mélyebb) gyakorlása más játékokkal. ahogy a lepkét a virágkehely.) hívja fel a figyelmet a zenei tevékenységre. a gátlások feloldása. hagyományos L vagy U-alakban ültetett gyerekeknek is lehet tervezni zenei tevékenységet (ha ők ebben a formában képesek hatékonyabb munkára). amíg a „vezérénekesek” mindent megoldanak helyettük. azt is pótolhatja egy zenélésre rendszeresített helyszín.„óvónői ajánlásra”. • Egy szomorúan érkező gyermek vigasztalása a „Reggeli harmat…” dal segítségével. óvónői ének) A tevékenység várható menete I. kör… stb. egyéni. az analizáló emlékezet és gondolkodás a kiemelt motívum felismerésével. stb. légző gyakorlattal (lufi-fújás. • Építő játékban . . páros. A tevékenység előzménye: . ha csak átvonulunk a ’zeneszobába’.az ismétlendő játékok és mondókák ismeretének felmérése. képek nézegetése során előkerülő madár kapcsán a „Madarak voltunk…” mondóka. környező világ megismerése. ahol a tervezett játékok megvalósíthatók. • Memória-játékban vagy mesekönyvek. Motivációs lehetőségek: • Babakonyhai játékban a sütés-főzés kapcsán előkerül a „Szita.

stb. Nagyon hatásos lehet a zenei varázsdoboz. gyakorta valamilyen kerettörténetbe ágyazódik a zenélés (pl. kenés. aki a körben áll és kitalálja sütés-mozdulatot (pl. Zenehallgatás: Ugyan édes komámasszony…/2 perc/ (nyugodtan tervezhetünk többször és bármikor zenehallgatást egy „foglakozáson”. ill. amikor a sütést utánzó mozdulatokkal kísérik az éneket) • célszerű a dal felelevenítése közös énekkel (hibák esetén határozott óvónői bemutatás) • a játékszabály megbeszélése (a csoportszokásnak megfelelően rugalmasan alakíthatók az ÉNÓ játékleírásai) • gazdaasszony-gazdaember kiválasztása. kangyal… mondóka hangoztatása magasabban és mélyebben (nagy oktávnyi.) • az előző játék folytatása úgy. Ismert dalosjáték gyakorlása: Szita. a magasabb-mélyebb fogalmát már ismerő gyerekekkel az esetleges második éneklés előtt érdemes megfigyeltetni. az állomásokon különböző zenei feladatok megoldása a feladat). amiből mindig előkerülhet nem csak egy konkrét eszköz (fejdísz. vékonyabb-vastagabb. kirándulás képzeletbeli helyekre. melyik mondókában van nyolc dob. vágás. óvónői ének is. felismertetése találós kérdéssel (pl.különbséggel). megnevezése /5 perc/ (a kisebbek az utánzó mozdulatok segítségével is érzékelik a különbségeket. stb. de ennek felismerése és megnevezése nem követelmény. ha időben másképpen alakulnak a feladatok. egy pikula. a nagyobbaknál már a középmagasság megfogalmazása és térbeli jelzése mellmagasságban előkerülhet) • az Angyal. hogy a kérdező asszony magasabban. ill. nyújtózó és guggoló mozgással kísérve • először a teljes mondóka hangozzék magasan és mélyen. válluk ütögetésével kísérik a szövegmondást) • szereplőválasztáshoz mondóka ajánlása.). a válaszoló mindig mélyebben énekel. dagasztás. akik egyenletes kopogással táncolva éneklik el bánatukat a testsúlyukról • az ügyesebb. a szép éneklés dicséreteként) • a dal éneklése játékos utánzó mozgással (szitálás. mondóka. bátrabb kicsiknél 2. hanem egy dal. a résztvevők számához és igényéhez igazítva 3. miközben a gyerekek tapssal. stb. Az alkotó munka szakasza Megjegyzés: a sorrendet a motiváció is meghatározhatja. Hallásfejlesztés: magasabb-mélyebb fogalmának érzékeltetése. a mondókán belüli váltásokat csak fokozatosan vezessük be. de. gyúrás. vidámabb-szomorúbb. de a „nagyokra is ráfér”. (ne fajuljon értelmetlen ugrándozássá) 31 . akkor ezt kezeljük rugalmasan) • a mozgásos feladat után a gyerekek ülő helyzetben fogadhatják a vendégségbe érkező kövér és sovány gazdasszony bábokat. dicsérni kell bármilyen érkező választ (pl.) 4. 1.). hangszer. Ismert mondóka gyakorlása: Angyal. 4-szer. szita szolgáló…/5 perc/ (a kisebbeknek kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés érzékeltetésére. hogy a szereplőket a szöveg sorsszerűsége választja ki • a dalosjáték és a mondóka váltakozó megvalósítása kb. a szereplők egymást választhatják 3-4-szer • vállalkozó esetén egyéni énekeltetés nagyobbaknál. stb. csoportos és egyéni szövegmondással.II. C’-C’’ . kangyal…/3 perc/ (kiszámolás egyenletes lüktetéssel.

a korábban énekelt Gryllus-dalt. kb.leengedett .). rövid klasszikus zenét. egyben a szövegben felsorolt hangszerek hangszínét is imitálja (hangszínhallás). természetről. idősebb gyerekeknek érdemes még egy dalon is felismertetni a magasabb-mélyebb fogalmát. visszavezetés a játszóhelyekre. Ismert dal gyakorlása: Tekereg a szél…/5 perc/ (a tevékenységben még remélhetőleg jelen lévő.) III. Befejező szakasz 1. stb. virágról szóló népzenei anyagot.mellmagasságban tartott karral jeleznek • a dallam furulyázása jól hallható különbséggel (mi-ré-dó = É’-D’-C” ill.• az ügyesebb gyerekek az átlagos beszédhangon. ha a kisebbek az egyenletest mérőzik hozzá) 7. kígyózás az asztalok körül. Az új dal rögzítése.B’). 2. kifejező éneke a dallamvonalon belüli nagy ugrásokkal is érzékeltetheti a magasabb-mélyebb különbséget. stb. még álló helyzetben végzett mozgással szereplő(k) választása után énekes játék 3-4szer. ahogy mondjuk. igény szerint • • • • • 6. F’-G’-Á’ magasságon mondott szöveget megnevezik „közepes”-nek 5. ill. tekergés. a nehezebb ritmika miatt a tempót vegyük lassabbra. vagy a későbbiekben) • a kiszámoló hangoztatása közösen. visszavezetés egyéb tevékenységekbe Eljátszhatjuk hangszeren az új dalt. amit a gyerekek nyújtott . hogy a 16od érték. a bekapcsolódó éneklők biztatása közös éneklés. kialakulhat bizonyos kétszólamú zenekar. majd mélyen. és a belső szünet gyakorlása lehetővé váljon a foglakozáson. D”-C”. középmagasságon. 32 . Új dal megismerése: Bársony ibolyácska…/5 perc/ az óvónő bemutató éneke a szöveget utánzó mozdulatok kíséretében esetleg szövegi és játékbéli hasonlóság észrevétetése a Fehér liliomszál…dalhoz többszöri bemutatás. hallgathatunk igényes gépzenét (pl. Ismert mondóka gyakorlása: Madarak voltunk…/5 perc/ (esetleg az ibolya-szereplő választásához egy „nagycsoportos” kiszámoló javasolt. hogy úgy tapsoljuk. ill. választva a következő lehetőségekből) • a teljes dal óvónői éneklése magasan. amit szintén mozgással jeleznek • a dal éneklése az óvónő vagy a gyerekek által kitalált játékkal (pl. szereplő választása • az ügyes gyerekek megpróbálhatják 1-2szer a ritmusát tapsolni (érdemes a figyelmet felhívni. Zenehallgatás: Duda megnyikkan…/3 perc/ Az óvónő tiszta.

hangkészlet: s m (r) d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Gryllus Vilmos: Gólyahír zenehallgatáshoz In: Dalok I./83.o. kitartás. esetlegesen beépítve) In: ÉNO 139.sz. képességfejlesztés céllal In: ÉNO 149. hold fényes lánc…dalos játék rendszerező ismétlése In: ÉNO 140./3.Tervezetminta II.sz.sz. ideje: budapesti óvoda Korcsoport: középsős csoport A tevékenység irányítója: hallgató Fejlesztési feladatok: 1) Általános nevelési szempontok:  együttesség öröme. ízlésformálás: a zenehallgatási anyag megválasztásakor és előadásakor.o.o. szép tiszta énekléssel élménynyújtás  erkölcsi fejlesztés: együttes játékban az alkalmazkodás./99. (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna) A tevékenység megnevezése: ének-zene. 6.80.új dalos játék In: Forrai Katalin: Ének az óvodában (továbbiakban ÉNO) 149./XL. türelem.  Komatálat hoztam…. szabályok betartása 2) Zenei szempontok:  hallás fejlesztése: halkabb-hangosabb gyakorlása  tiszta éneklési készség fejlesztése: ismert dalok játékos gyakorlása a megfelelő hangmagasságon  egyenletes lüktetés érzékeltetése a játékok során változatos mozgásformákkal  mozgásfejlesztés  zenei emlékezet fejlesztése  zenehallgatóvá nevelés Fejlesztési tartalom:  Hárman estünk egy gödörbe… ismétlő mondóka In: Ákom.sz. hangkészlet: l s m r d kezdőhang (abszolút magasságban): mi=É’ 33 .  Kőkút körül út… ismétlő mondóka In: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 49. hangkészlet: l s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Hold. bákom.o.o.o.o. hangkészlet: l s m kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  A Győri Györgynek… dalos játék rendszerező ismétlése (kedvelt dal./124. dalos játék A tevékenység helye./ 99. játékismétlés céllal In: Aranyalma 120. berkenye 30. közösségi nevelés  esztétikai fejlesztés. hangkészlet: s f m r d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Ajtó ablak nyitva van… dalos játék megszilárdító ismétlése.sz. hangkészlet: (l) s m d kezdőhang (abszolút magasságban): szó=Á’  Borsót főztem…dalos játék rendszerező ismétlése.o.

ízesítjük. amit egy díszes tálban gyűjtünk. A játéktevékenység alatt a Borsót főztem… kezdetű dalt elénekeljük úgy. amennyiben van kialakult szokás a foglalkozáskezdés jelzésére -Egy új fazekat és fakanalat hoztam a főzőcskézéshez. gyakorlás. ellenőrzés. 5-8 perc) Foglalkozás felépítése Szervezés: Foglalkozás vezetése Szükség esetén a terem átrendezése. néha megkevergetünk. dicséret Szervezeti forma: kötetlen A foglalkozás munkaformája: frontális A fejlesztés típusa: kombinált (vegyes) típusú A foglalkozás eszközei:  fazék. A kezdeményezés módja. Figyelek az egyenletes mozgásra. hogy játékos mozdulatokkal kísérjük. vagy só-liszt gyurmából készítünk borsószemeket. megpaprikázzuk. vagy a fakanálbábok kíváncsiskodnak a tevékenykedők között. milyen sok borsószemet készítettünk. motivációs lehetőségek: 1. és borsófőzeléket készítünk. hogy zöldségféléket készítsünk belőle! Készítsünk zsenge zöldborsólevest! Milyen más zöldség kerüljön bele a borsón kívül? Nézzétek.) Zöld papírcsíkokat tépünk. -Megsózzuk. kóstolgatjuk. -Nézzétek. szemléltetés.halkabb-hangosabb megéreztetése. és mindjárt készen is van. magyarázat. szellőztetés. mondókák során  hallásfejlesztés . hoztam nektek színes papírokat. Hogy ízesítsük? Hogyan tálaljuk a vendégeknek? Kíváncsiskodó bábok: -Mit csináltok? De finom az illata? Megkóstolhatom? 3. Mit főzzünk? -Én szívesen ennék borsófőzeléket. magasabb-mélyebb megkülönböztetése A foglalkozás kiemelt zenei feladata:  halkabb és hangosabb különbségének gyakorlása  teraszos hangerőváltás három fokozaton  új fejlesztő játék: mondóka bújtatása akusztikus jelre I. triangulum. „hívójel”. Kezdő szakasz (kb. kevergetjük.) A babakonyhában játszóknak egy új fazekat viszek. fakanál  só-liszt gyurma vagy zöld selyempapír/krepp papír  dob. a kezdeményezés eszközeinek előkészítése.A tervezett módszerek: bemutatás. értékelés. 34 . akadálymentesítés. hogy megfőzhessük. majd borsószemeket sodorgatunk.) Az újonnan érkezőket kínálom a babakonyhában készült ételekkel. cintányér. hoztam nektek egy nagy lábost. ritmusbot  furulya/gitár A fejlesztés előzményei:  az egyenletes lüktetés gyakorlása az ismétlődő dalos játékok. tegyük bele. amit majd körbe kínálunk a csoportban 2. hogy helyes mintát adjak.

Ebből már valószínűleg tudni fogják a gyerekek. Finomat ettek. egyik legkedveltebb dalt kezdjük énekelni. vagy nagyon hangos lehetőség is.ismétlő dalos játék Kezdőhang: szó = Á’ 35 . milyen nehéz nagy különbségeket csinálni. ha igénylik többször.Kezdőhang: szó = A’ II. aki az egyenletes lüktetéshez igazodva kínálta társait. majd közösen 2x. Tudják. őket megkérem. Felhívom a figyelmet a változatosságra. Ha sokan vagyunk. átadom egy-egy gyermeknek is a tálat. dicséret. hogy az első szakasz alatt ki kell találni. 15-20 perc) 1. Ekkor közösen is elénekeljük az új dalt. mintha kimennék a kertbe répáért. Alkotó. Ha már jól megy. Amikor már csak két ököl marad. Egy rövid kiszámolóval kiválasztom az első kínálót. -Nekem kevés benne a répa. hogy legyen nagyon halk. valaki ellopta! 2. –Úgy teszek. Akinek kiesik a keze. Ajtó ablak nyitva van… Kezdőhang: szó = Á’ legalább 6-8x. Ekkor én halkan. Hol vannak a répáim. végül játékával legalább 6-8x Kezdőhang: szó = Á’ kiszámoló: Kőkút körül út… Az elkészült étellel kínálom a távolabb tevékenykedő gyerekeket. hold fényes lánc… . az kérheti a következő kiszámolás hangerejét: halkabban-hangosabban. ki válasszanak a második szakaszban. hogy a végén ismét játszhatjuk Váratlanul körbe fogunk egy gyermeket. tartsanak kaput. 15x) halkabb-hangosabb gyakorlása nehezítve: három hangerőfokozattal is belső hallás fejlesztése 4. Differenciálás: Segítségadás. és a jól ismert. hogy jobban halljam a középen álló éneklését. Az éppen kiválasztott gyermek segít nekem kiszámolni a kör közepe felé tartott öklöket egyenletesen érintve. magunkban mondva is kiszámolhatjuk a következő kiesőt. Hárman estünk egy gödörbe…-kiszámoló mondóka (szükség szerint ismételve kb. közösen kínáljuk. Komatálat hoztam… kezdetű dalt énekelem A dal bemutatása 3-4x. majd a szőnyeg közepére helyezem. A következő játékhoz két gyerek kellene. illetve kérem erre a gyerekeket is. de hallhatóan hangoztatom a mérőütést. az átlagos hangerőt felmérve javasolhatom. munka szakasza (kb. akik kaptak belőle? Én is megkóstolom. és arra. Megdicsérem azt. 3. Hold. illetve felajánlom. és ügyes a kiszámoló. majd elmondom a játékmódját. A második szakaszban tudatosan halkabban énekelek.

ismétlése) Ismert mondóka halkabb-hangosabb hangoztatása. Figyelek arra.) Ha jól megy. úgy. ismételjük el és kísérjük egyenletesen! Mondjuk el úgy.Hoztam nektek valamit: Egy kosárból „kínálom” hangszerekkel őket. (Ne legyen zaj. -Most rejtsétek el a hátatok mögé a hangszereteket. (Komatálat hoztam…. hogy mindenki lásson. Az artikulációmmal segítem őket a bújtatott rész követésében. de közben hangoztatjuk a mérőt.ismétlő dalos játék Kezdőhang: dó = D’ hogy melyik dal következik. Egyenként: Próbáld megszólaltatni? Hogy szól? Hangosan? Meg tudod szólaltatni halkabban is? Differenciálás: Aki nem tudja megszólaltatni. hogy hangtalanul gyűjtse bele a gyerekek háta mögül a hangszereket. Közben a combunkon hangoztatjuk az egyenletes lüktetést. megtréfáljuk őket! Ha jelt adok a ritmusbotommal. 5. ne kiabálva mondják. jobban lekötné őket az A Győri Györgynek…. a hangszerek hangja halkabb. Előveszem a hangszeres kosarat. Ütőhangszerek kipróbálása: ritmusbot. utána magatokban folytassátok a szöveget addig. Belső hallás fejlesztése Komatálat hoztam…. triangulum… Játék a hangszerekkel. és megkérek egy gyereket. De ezt támogathatom dúdolással is. hogy a bújtatás előtti negyeden adjam a jelt. egyenletes lüktetéssel kísérve. akkor azt választom. Közben a Komatálat hoztam…. cintányér. arról is felismerhetik. Fordítva is.vagy A Győri Györgynek…. annak segítek. Adaptivitás: Ha úgy érzem.kezdetű dalt énekelem ismét. Ügyelek az esztétikusságra. Közben énekeljük neki a Komatálat hoztam… kezdetű új dalunkat. .ismétlése közösen) 36 . amíg újra nem adok jelt. Javítom a hangszerhasználati technikákat is. -Ma még csak egyszer mondtuk el a Kőkút körül út… mondókánkat. -Üljetek le. a pontos zenei megvalósításra. a beszédhangunk legyen hangosabb. magunkban is elmondjuk a mondókát. mert most zenekart fogunk alkotni. hogy a hangszerek legyenek halkabbak.

hogy szeretnélek megajándékozni Titeket egy dallal! Először elfurulyázom. A zenehallgatás hangulatát. visszafogott beszédtempóban teszek javaslatot a további játéklehetőségekre. hogy Ti is jöttetek velünk játszani. Kezdőhang: mi=É’ -Annyira ügyesek voltatok. hogy érzékeljék a gyerekek a párbeszédes jelleget és kimondatlanul is még egy példát halljanak a halkabb-hangosabb zenei játékra. örültem. az belefőzhet egy kis répát vagy hagymát még a borsólevesünkbe. -Fiúk.) gitárkísérettel / furulyázva.III. -A kis asztaloknál gyurmából borsószemeket vagy csipetkét gyúrhatunk a leveshez. Halkan. Utána tartok egy kis hatásszünetet. hogy miről szól. Szívesen segítek nektek újraépíteni az autópályát. áhítatát biztosítom számukra. Befejező rész (kb. Figyelek arra.. majd énekelve. aztán megtudjátok azt is. 37 . de akár tálat is csinálhat aki szeretne. -Aki szeretne.. énekelni. Visszavezetés a játéktevékenységekbe. 3-5 perc) Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Gólyahír (Mi szél hozott kisfutár?.

Őszi gyümölcsök Egy kerettörténetbe ágyazott zenei kezdeményezésre (ld. • abszolút kiaknázhatóak a spontán lehetőségek. • a felnőtt együttműködő. (Szarka Júlia) ZENEI „PROJEKTEK”. • a kötetlenség a gyermek egyéni toleranciájának függvényében az óvodák erénye. amelyet a gyerekek kezükben lévő mackóval utánoznak. amellyel elkezdi a mondókázást. amikor arra biztatjuk őket. témának a feldolgozásánál. • az eszközhasználat korlátozottsága és • az értékelés különböző lehetőségei A projekt segítheti: • a másság sokaságának sajátos fejlődését. keressük egymást halkabban-hangosabban. hozzák be a számukra kedves mackót. melyek beépíthetők az óvodai élet bármely mozzanatába Az óvodai projekt jellemzői: • nincs központi tartalmi elvárás. Az óvó néni „kedvenc macija” lehet egy olyan báb. az egyenletes mozgás meglétének ’felmérésére’ nyílik lehetőség. Mackó-mackó ugorjál (ÉNÓ-203) 38 . értékelésére. Így kijelölhetünk egy olyan napot. • a tanulás-tapasztalatszerzés sokféle lehetőségének nyújtását. aki a kedvenc játékát hozza magával. dió zörgésének különbségei). gyomlálunk. • a tanulás sajátosságaiból a problémahelyzetek.Tervezetminta III. almás-szőlős őszi dalok és mondókák egy gyümölcsszedő-kiránduló történetbe ágyazva. mint egy sajátos tanulási egységnek. ünnepekhez kötődő egy-egy dalcsokorral lehet találkozni. reflektív attitűdje remélhetőleg egyre több kollega sajátja. akár ritmus-kiemeléssel. pl. Mackók A projektnek. A projekt szinte minden nap „spontán” is felmerülhet az óvodában. a csoportszoba egyik zugában: Dirmeg-dörmög a medve (ÉNÓ-13) • egyenletes lüktetéssel mozgatva-táncoltatva. amelyben a képzeletbeli túránkon • sétálunk. • az óvodás „sajátos önállóságához” abszolút tervezési szabadsága van az óvópedagógusnak. • jelzünk egymásnak. • a saját mackók bemutatkozásával esetleg egyéni teljesítmények megfigyelésére. kapálunk. akkor azt most hívjuk MACKÓ-nak. • nyújtózunk a gyümölcsökért magasabbra-mélyebbre (ott énekelve ab kisebb hangterjedelmű dalokat is!). • ügyesebb gyerekek mozgathatják a mackót a mondóka ritmusára is. mert velük sokféle programunk lesz. a valós élet problémáinak megoldására való felkészítést. ültetünk akár egyenletesen. ameddig a gyerekek igénylik (mondóka játéka legalább 5-6szor). hiszen mindig van olyan gyermek. és • bármikor megpihenve zenehallgatóvá nevelhetjük a pedagógus őszi énekeinek hallgatásával. • felismerjük az őszi hangszíneket (gesztenye. Szerencsére nem csak az évszakokhoz.

• ügyesebb csoporttal és megfelelő létszám esetén próbálkozhatunk az „előírt” játékkal is. bár még így is érdemes megbeszélni. hogy mikor és hányat ugrunk. akár a saját mackók újra kézbevételével. és brummogással hívogatják magukhoz az „erdőben eltévedt”. Brúnó (ÉNÓ-305) farsangi invitálás Jön a tavasz. leginkább az óvónői modellel. • egy témába vágó. • zenehallgatás a svájci népdal felhasználásával. rövidebb mese. versszakban. ujjbotocskákkal. • a dalosjáték megvalósítása a csoport által ismert játékkal (az ÉNÓ bonyolult játékát ésszerűen leegyszerűsíthetjük a csoport fejlettségéhez. a kettős körben a nagyobb ugrások.a játékok „nyugalomba helyezése” után (mivel a legegyszerűbb játékváltozatot is akadályozná) mozgásos tevékenység ajánlása „találós kérdéssel”: milyen dalosjátékot ismerünk. hogy maguk is megtanulják. az óvó átélt. • a kevésbé használt hangkészlet (dó – alsó lá – alsó szó) bonyolultabb dallamfordulatai miatt célszerű a tiszta éneklésre vigyázni. akkor érdemes felajánlani a játék közepén – „pihenésképp” – a dal ritmusának kiemelését tapsolással. sőt kitalálnak mozdulatsort a komponált dallamra: • morgós hangszínnel. • fejcsóváló.. bonyolultabb szabályok esetében sokféle fejlesztésre van mód..-ban. gyakorta feledésbe merült dalunk is jó lehetőség a mackós-dalok bővítésére: a gyerekek addig „énekeltetik zenehallgatásként az óvónőkkel”. amelynek főszereplője a mackó? Felismertetés dallammotívumról. A projektben mindezeket követheti • Mackó-család játéka: először az óvónő. • 39 . • kapcsolódó vizuális tevékenység ajánlása. az 1-2. amelyre szülőket. 5-ször). vagy képzeletbeli kenyérre a 3. programtól függően kerülhetnek terítékre. stb.-ben. szoktatni a gyermekeket ilyen dalokhoz is! A következő dalok az évszaktól. mackó-báb készítése. ill. didergést utánzó mozdulatok a 4. mézet kennek a szájukra. • elkezdhetjük megvalósítani a mackó-kiállítás szervezését. mézescsupor agyagozása. különböző hangszíneket imitáló énekével varázsolja el a hallgatóságot. stb. csukott szemmel sétálgató bocsokat. játékról. fejdíszről. • az énekesjáték igény szerinti számú játéka (min. de hasonlóan érdekes fordulataik miatt jó lenne nem megfeledkezni róluk: Brumm-brumm. ökölütögetéssel. más csoport gyerekeit is meghívhatunk. szomorú-lassú egyenletes járással ballagnak a szabóhoz. majd választott gyermekek vállalják a mamaszerepet. stb. Mackó brummog: irgum-burgum (ÉNÓ-276) című.. megy a tél (ÉNÓ-287) tavaszvárás Zenehallgatáshoz: A bundám szőrös… (ZH-190) • az óvónő nyugalmi helyzetet teremt. • ha úgyis többféle „tapsikálás” valósul meg a csoportban. mozgásra hívjuk fel a figyelmet. miközben a szép éneklésre. vers. tapsolunk). • pl. A hangirányok megfigyelését nehezíthetjük a mélyebb hangú mamának magasabb hangon történő válaszadással.

tápláléka. Id ő Motiváció megteremtés e. Foglalkozás feladatai. Szőnyeg maradhat. Feldolgozás módszere. Ezek a farkasok nagy csapatban éltek és vadásztak együtt. az ember megszelídítette a farkast. Nap és Hold.TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. Tudjátok-e. Eszközöket elhelyezem a terem szélén: 6 asztal. majd aki készen van. hogy lett a kutya az ember legjobb barátja? -Nagyon-nagyon régen. Kikészítem a HOLD és NAP formáimat. Kommunikác iós kép. A Dadus néni segítségét kérem. utasítások Gyerekek menjetek a mosdóba. dadus néni feltöröl. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: HELYE: csoportszoba KORCSOPORT: 3-4 évesek (létszám: 20) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés MOZGÁSANYAG: Mászás és négykézláb járás talajon FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: Az előző héten hallott A kismalac és a farkasok c.Szervezési feladatok: a. azon segítek.) A csoportszobát előkészítem. kosárban babzsákok és kisebb plüss állatok (60 db). ezekből a farkasokból lett a kutya. Motiválás. hogy segítsen neki a vadászatban és társa legyen a hosszú. Így lettek jó barátok. Együttműköd ő képesség fejlesztése b. /Akinek nem kényelmes a ruhája a testneveléshez. farkas falka. mese./ Addig rendezem a bútorokat. A többi asztalt. tápláléklánc • mese. anyaga 1. vers BEVEZETŐ RÉSZ Cél Gyors szervezések elősegítése. kutyásat. 10 szék. hideg téli estéken. 2 alagút. 40 . vezényszavak.) A gyerekeket mosdóba és az -Sokatokkal játszottunk a héten szelíd öltözőbe irányítom. Ezeket a csapatokat falkának hívják. A falka vezetője a falkavezér. Csengő. kiszellőztetünk. a héten lezajlott szabadjátékok (szelíd kutyák) INTEGRÁCIÓ MÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL: • környezeti nevelés: farkasok szokásai. sőt a nagymamátok sem élt még. amikor anyukátok. hogy a csoportszoba közepén elegendő hely legyen számunkra. ill. maradék székeket a terem egyik felében félre teszem. üljön le az öltözőben.

hogy nincse valami veszély! Erre is nézzetek. menjünk be a csoportszobába. Kalimpáljatok kezetekkel (mellső lábatokkal). Aki nem fogad szót. akkor lefekszenek. vagyis az erdőbe! -Nappal van. Előkészítő gyakorlatok: a. kar. aki úgy érzi nem fér el. mutatom. lábatokkal. a csoportszobát átvarázsolom egy hatalmas erdővé.Vérkeringés fokozása. mire gondolok!/ -Amikor lemegy a Nap. +2 Hasizom erősítő gyakorlat Törzsizom. megszólaltatom a csengőmet) 3’ -Gyertek. én pedig a falkavezér.) „Nappal és éjszaka” játék: Amikor a Holdat mutatom fel. akkor a gyerekek mászással futkároznak a teremben. Amikor a Napot. neki engedelmeskedik a többi farkas. jól nyújtózkodjatok ki! -Üljetek a sarkatokra! Nyújtsátok ki a karotokat jó magasra.) Szabadgyakorlatok: gerinc mobilizáló gyakorlat: Szervezet felkészítése a terhelésre. próbáljátok meg elérni a csillagokat! Balesetvédelem: Udvariasan vigyázzatok egymásra! -Jaj! Túl messze van az a csillag. és nem vadászhat együtt a többiekkel. kimászhattok a barlangból. és meglátjátok Holdat akkor ébredjetek. 2. kar. és futkározzatok mint ahogy a farkasok szoktak. (varázslat. Ti lesztek a farkas falka. Hát. és a fejeteket is emeljétek fel! HVU: Jó nagyokat kalimpáljatok! Balesetvédelem: -Egymást meg ne rúgjátok! Nagyon vigyázzatok egymásra. ilyenkor a kisfarkasok összegömbölyödve alszanak a barlangjukban. vállöv erősítés. főleg a kar és vállöv nyújtása Izomegyensú ly kialakítása. arra is! Hibajavításra utalás (HVU): Jól fordítsátok el a fejeteket! -Ha nincs veszély. és imitálják az alvást.és vállizom nyújtó gyakorlat: 1. kizárják a falkából. Feküdjetek le a földre. fel fogunk borulni! Jaj! Felborultam veletek együtt. titeket pedig farkasokká. reagálás gyorsaság. Most óvatosan kukucskáljatok ki a barlangból. menjen arrébb kis barátjától! b. nézzetek körül. négykézláb 3’ menjetek! Így! Figyeljétek. -Csinálok egy nagy-nagy varázslatot. Figyelem. hogy mit mutatok! -Sötétedik. és húzzátok össze magatokat! /Mindent csinálok a gyerekekkel. egyensúlyérz ék fejlesztése. vállizom nyújtó gyakorlat 41 .

hogy vadászni tudjatok. megállások. egyensúlyérz ék fejlesztése. a szikla alatt kell átmásznotok. akadálypálya megépítése -Most már jól kinyújtóztunk. önfegyelem. megesz minket vacsorára. anyaga Idő 6’ Vállöv izmainak erősítése. mert nehéz feladatotok lesz! Közben kiteszem az asztalokat mindenféle alakzatban. át kell különböző körülmények között. Kar.Ahhoz. mint mi a nyulat. FŐ RÉSZ Cél Feldolgozás módszere. vadászat előtt még jelöljük meg a lakhelyünket.gyerekek összegyűjtése az egyik sarokban . sötét erdőn. Még csúsztassátok 2’ előre a tappancsaitokat. felborítva.Mászás az alagútban . -Végre sikerült felkelni.): (Az útvonalat mutatom a gyerekeknek. -kommuniká ciós képesség.Itt a medve barlangján menjetek át nagyon csöndben. szakadékba zuhantok. mászás a felborított székek adta szűk átjárón . Térbeli tájékozódóképesség fejlesztése. utasítások Mászás gyakoroltatása .Mászás két oldalára borított asztal lapja között.Az ösvény veszélyes úton vezet.szerek elhelyezése.) . Közben leteszem leborítva a székeket. ugyanígy a székeket. és a térdeteket megemelve jelöljétek meg a sarkokat. . és térdemelés oldalra.Nagyon vigyázzatok. -Itt egy rét! Gyertek ide körém mindannyian! -Pihenjetek meg ezen a réten. Figyelem. törzsizom erősítése. (Átkelés akadálypályán.) „Futó „ játék változat: Négykézláb futás. így nyújtózzatok meg! Mutatom! HVU: emeljétek fel a fejeteket közben! Szervezési feladatok: . az alagutakat.c. Foglalkozás feladatai. vállöv.Mászás az asztalok alatt . mert ha felébred a medve. mennetek a sűrű. . hogy visszataláljunk hajnalban! Így! 2’ Futkározzatok. vezényszavak. együttműköd ő-képesség 42 . oldalára fordítva. hogy csak a farkas ösvényen menjetek! Ha erről letértek.

találtok erre. idegyűjtsük össze mindet! (mutatom) De időközben nagyra nőttek a farkasok! Nézzétek. hogy mindenki sikeresen átjutott-e? . ti is keressetek! Így vigyétek a rétre (mutatom). másszatok le! át.Mindenki átjutott a sűrű sötét erdőn? Gyertek ide körém. vigyázzatok. hát karizom erősítés. A korábban eldugott babzsákok keresése mászással. amerre csak akartok. majd négykézláb járással a megtalált babzsákokat áll alá szorítva hordják a megadott helyre (RÉT-re) a gyerekek. az asztalokra felmászáshoz egy széket biztosítok. Ha szükséges. ha megemelitek a térdeteket. vagy veszélyeztessétek. 5’ 43 . felette kell átmásznotok. hozd ide a többihez. Mindenki választhat magának útvonalat. . Téritájékozódóképesség. A vége felé babzsákokat helyezek el az akadályokon. láttok. Udvarias viselkedés kialakítása. egyensúlyérz ék fejlesztése. ne hagyd ott a keselyűknek! -Menj vissza.Ki tud zsákmányt ejteni? Én már találtam is egyet. újabb akadályok. arra mehettek át az erdőn.Erre a sziklára másszatok fel és óvatosan -Mászás az álló asztalokra fel. gyere.fejlesztése.gyerekek egy helyre gyűjtése Téritájékozo dó képesség fejlesztés. és le -Itt egy újabb szikla. Udvariasak legyetek. egymást nehogy zavarjátok. Has. arra babzsákokat = ezek lesznek a zsákmányok! . azok alatt. vagy szóbeli. keress még! Játék: Vadászó farkas falka Szervezési feladatok: . alatta. tolerancia fejlesztés. ha szemben találkoznátok! Segítségadás módja: tevőleges.Mászás a felborított asztalok lábai között . nehogy megszaggassa a bundátokat! . akkor így tudjátok utánozni a nagyokat! (mutatom) .Rajta.Látom. induljatok vadászni! Ha találtál egy egeret. . hadd számoljam meg a falkát. Egymásra odafigyelés. mert a falka tagjai az elejtett zsákmányt megosztják egymással! -Ha körbe néztek.Mit eszik a farkas? Milyen állatot kell keresnetek vacsorára? Gyűjtsétek össze itt a réten az ennivalót. mindenki megvan! .Vigyázzatok ezzel a tüskebokorral.

vezényszavak. asztalra! egyensúlyérz ék.. Motiváció. utána egyszer csak újból farkaskölykökké változtok majd át! Amikor gyerekek vagytok. lábboltozat erejének erősítése. 3’ -Állj! Nagyon figyeltetek. négykézláb fussatok tovább körbe! -Csiribú csiribá! (csengő) Legyetek kisgyerekek!. ….. kiáltásra bebújnak az asztal reagálásgyors alá.. utasítások Idő 2’ Eszközök elpakolása középre . Egymásra odafigyelés. anyaga Feldolgozás módszere. akkor: Játsszunk még egy játékot! Víz és Barlang a játék neve.BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Barlang és Víz! Körben futnak Állóképesség a gyerekek.. 3’ Tartalék játék: „Tűz Víz Repülő” mintájára. Játék: „Szobros” játék: Futás közben jelre négykézláb futás. így egyszer gyerekek lesztek.Egy új varázslattal alvó farkasokból újra óvódás kisgyerekekké változtatlak titeket.Itt van a barlangunk. (Csengő) legyetek kisfarkasok!. fussatok körben a teremben! Ha farkasok lesztek. húzódjatok be! Ilyen fárasztó éjszaka után jól fog esni az alvás. „Barlang” . jelre újból rendes futás. -De van egy kis baj! Legyengült a varázserőm! A varázs csengőm magától is megszólal néha.Minden farkas jól lakott? .. hogy a teremben körbe gyertek ide vacsorázni! Minden éhes tudjanak futni a gyerekek. Figyelem. farkasnak jó étvágyat! Elpakolom az eszközöket: az asztalokat a terem belsejébe.Keressétek meg a barlangotokat! . Amikor azt kiáltom barlang. annyira. megdicsérlek benneteket! -Sikerült az átváltoztatás! Most már maradjatok gyerekek! Amennyiben látom. . reagálás gyorsaság fejlesztése. alagutat összekötve a székekre. . székeket a falhoz.. hogy a gyerekek még szíves játszanának egyet. lábboltozat erősítése. „Víz” kiáltásra felülnek az aság.Már elegendő élelmet gyűjtöttetek össze.) A gyerekek munkájának 44 . Balesetvédelem: -Egymást ügyesen kerüljétek! Állóképesség fejlesztése. Egyensúlyérzék fejlesztése. 3’ bújjatok az asztalok alá! Amikor azt Foglalkozás befejezése: a.

segítsetek visszarendezni a termet! S=29 ’ (32’) Felhasznált irodalom: Bihari Dóra tervezete 45 . Utolsó Víznél. kiáltom Víz. cseréljen trikót. jól éreztétek magatokat! A farkasokról is sok mindent megtudtatok! Most mindenki menjen ki az öltözőbe.. Aztán gyertek be.stb. A gyerekek az öltözőben trikót cserélnek. mintha egy hegyet futnátok körbe körbe! Megint ügyeljetek egymásra! Futás Indulj! Rajta! …….. és mossa meg a kezét. üljetek fel az asztalra! Közben pedig fussatok az asztalok körül. akkor értékelem a foglalkozást: -Forduljatok felém! Örülök. amikor ülnek az asztalon..) A terem visszarendezése.értékelése.. b. hogy végig ügyesen tornáztatok! Remélem.. Víz!..

Kijelölöm az játékterületet. akkor a gyerekek a kijelölt területre futnak. Most összehívom őket: „Gyertek ide hozzám!” Id ő Motiváció megteremtés e. együttműködő képesség. (Gergely Ildikó) A FOGLALKOZÓ NEVE: A HELYETTES NEVE: A FOGLALKOZÁS IDEJE: (bármikor az év során) HELYE: udvar KORCSOPORT: 5-6-7 évesek (létszám: 26fő) A FEJLESZTÉS TERÜLETE: testnevelés FOGLALKOZÁS CÉLJA: tolerancia. téritájékozód Manókká varázsollak benneteket. hogy hangosan nyávogok! Ismétlés többször. Reagálás gyorsaság fejl. utasítások A gyerekek szabadjáték során kijátszották magukat az udvaron. Téritájékozó dás kép. nem tisztelik egymást.……. Idáig terjed (kijelölöm a foglalkozás helyét) Van egy macskája és ő vigyáz a házára. BEVEZETŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai.) „Fecskék a drótra játék” variáiója: „Felébredt a macska!”címmel: Amikor nyávog a macska(én). De nagyon lusta egy macska! Mindig alszik. Egy erdei házikóban lakik egy Boszorka. fejl. Előkészítő gyakorlatok: a. Két hosszú vastag kötéllel kijelölök egy 5m széles sávot.) 1’ 5’ 5’ 46 . 2. Az ő kertjében hancúroznak az erdei Manók. most nincs otthon és nagyon jó játékok vannak a kertjében. Négy kendőt készítek a nyakamba. Együttműköd ő kép. (látjátok?) Azt.) Motiválás.Szervezési feladatok: a..Tervezetminta II. így nyugodtan lehet szaladgálni a kertben. HVU: Egymásra ügyeljetek. mozgáskoordináció fejlesztése MOZGÁSANYAG: páros.) A gyerekeket az udvarrészünkön összehívom. Le ne maradjatok. Reagálásgyor saság fejl. nehogy ütközzetek egymással. hogy felébredt onnan tudjátok. anyaga 1. Amikor felébred gyorsan ide kell futni ebbe a sávba. fejl. mert elkap a Cica benneteket! (Én vagyok a cica. b. Ez itt a kert! Innen. Feldolgozás módszere. vezényszavak. csoportos futó és fogó játékok FOGLALKOZÁS ELŐZMÉNYEI: a gyerekek piszkálják.

tornáznak egyet.. A kézfogás elengedése nélkül forduljatok egyik irányba. Egyensúlyérz ék fejl.jobb térdük… Most már csak páros lábon szökdeléssel közlekedhettek! Akit pedig párnak Pár fogalmának erősítése.) A játék közben időt szentelek arra. majd mintha üdvözölnétek őt. … jobb akinek nincs párja!” könyökük. azzal a jobb tenyeretekkel érintsétek meg. és rázzátok meg a társatok kezét. A cipődnek is van párja. a találkozáskor jobb kezet. majd a másikat is! Így! Nézzétek meg Zoliékat! (Mellettük állok. én manó legyen akinek nincs is beállok a játékba. váll-. páratlan) erősítése Huncut Manó legyen. -ha már ilyen jól összetalálkoztak. a jobb válluk.) „Cica legyen akinek nincs Mindenki keressen gyorsan magának egy párja „játék variációja: „Huncut párt! (Hogy páratlan kisgyerek is legyen.. illetve felállni! Elkészülni! Kiindulóhelyzet! Rajta! Egy! Kettő!. hogy „huncut legyen. majd a másik irányba is! Amerre fordultok arra emeljétek meg a karjaitokat. mert ütemezni fogom! Egyszerre kell leguggolni. Így! …stb. aki guggol. jobb kézzel fogjatok játszanak. páratlan fogalmak tartalmára felhívjam a figyelmet: Ha ketten vagytok. Minek lehet még párja? (kesztyű. majd szökdelve Amikor találkoztok. izomnyújtáso k-kal a tartáshoz szükséges izomegyensú lyt alakítom. hogy biztosan minden gyereknek legyen párja. Alkalmazkod ó képesség fejl. 3-4 1-2 + Lábizom erősítő. és mutatom. kézzel fogjanak kezet. zokni……) b.) Párosgyakorlatok: Kar-. ÍGY! A páratlan jobb tenyerük érjen össze majd manó kiálthatja. hogy az : egy pár. Lábboltozat erősítés. de egyikőtök guggoljon le! Amikor az. hogy a pár. (Tempót váltva számolok!) HVU: Igyekezzetek egyszerre mozogni! De persze másik irányba! Le és fel! Elég! Engedjétek el a kézfogást! Nézzetek ide! Ritmusérzék fejlesztés. +2 47 .. …… Most két kézzel fogjátok meg egymást! (Én kiállok oldalra.. Oldaliság fejl. …. Ha egyedül 3’ van valaki. ritmusérzéket fejlesztő gyakorlat: 2 Láb és hátizom nyújtó gyakorlat: 1 1. azt mondjuk. fejl. választotok. vérkeringés fokozás Matematikai fogalom (pár. Testséma fejl. hogy párja” hogyan kell igyekezni. akkor. akinek nincs párja! b.) Elég! Maradjon a kézfogásotok. akkor az. törzsizom nyújtó gyakorlat: A Manók. aki most áll leguggol. álljon fel! Megmutatjuk Sárával! Mintha mérleghintáznátok! Figyeljetek. Nincs párja.) Először futva.ó kép. azt mondjuk ő páratlan. és összebarátkoztak. hogy erősek legyenek és ne tudja a Boszorka elkapni őket. és tevőlegesen segítem a fordulatot.

hogy valamikor ő is Manó volt? Csak a Boszorkány varázsolta el?! (Folyamatosan irányítom. és közben húzza meg társát előre! Most szerepcsere van! A társ húzzon! Ti is készüljetek el a kiindulóhelyzetbe! Hátra arc! Terpeszállás! Törzshajlítás előre. reagálás gyorsaság. értékelem a gyerekeket. amit legelőször játszottunk! A Boszorkány udvarában futkározhattok a játékok között. és nagyon őrködik. akkor azzal szerepet kell cserélnie! Lehet.) „Udvaros fogó” variáció: „Macska bosszantó” fogó 48 .) 6’ Felébredt a Macska. hogy mennyi Manó jár erre! Ide áll a két kötél közé. anyaga Alkalmazkodó képesség fejlesztés futó. és kellően erősek is vagytok. de a sok Huncut Manó incselkedik vele! Át és átfutnak a Macska területén! ÍGY! De ha a Macska elkap valakit. téritájékozod ó képesség.) Igen ám. Vérkeringés további fokozása.) HVU: A párotokra Feldolgozás módszere. akkor mondom a további játékot. és fogjátok meg egymás kezét! Akik felém állnak. észrevette. húzzák meg ÓVATOSAN a társukat! Most szerepcsere! Tovább! (Ahol kell segítek!) Állj! FŐ RÉSZ Cél Foglalkozás feladatai. Figyelem.Zsoltival mutatom a gyakorlatot! Fordítsatok majd hátat egymásnak! Álljatok terpeszállásba! Hajlítsatok előre. buzdítom. hogy felébredt a Macska (nyávogok). utasítások Idő b. fogó játékokkal Egymásra odafigyelés. amikor halljátok. vezényszavak. a. akkor a párban kézfogással haladó gyerekek. segítsétek egymást! (Amikor mindenki bent van a „házban”.)„Felébredt a macska!”párban: Amikor nyávog a macska(én). akkor mindannyian fussatok ide a kötelek közé. egyensúlyérz ék fejlesztés. a kijelölt területre futnak. ne rángassátok. ÍGY! Megint eljátsszuk azt a játékot. vigyázzatok egymásra. tolerancia fejlesztés. Egyik kezetekkel fogjátok csak meg egymást. itt biztonságban lesztek! HVU: Közben a kis Manó barátotokat ne hagyjátok el. Most már nagyon jól tudtok 5’ együttműködni. . és fogjátok meg a terpesz alatt a kezeteket! Egyikőtök emelje meg a törzsét. ez jelzi az ő területét! (Közben a köteleket egymástól távolabbra 10m teszem.

Szegény Manót vissza lehet változtatni. Tessék. kedvességetekre lesz 8’ szükség! A Boszorkány hazajött! A kertjét nagyon őrzi! Ha valakit a kertjében megérint. 49 . anyaga Segítőkészség. Lábboltozat erősítés. Kis Manók! Keressetek magatoknak egy párt. ő a fogó.) Elengedhetitek a kézfogást! Eddig nagyon vigyáztatok egymásra. szalagokat. nehogy összeütközzetek! Nézem ám. Feldolgozás módszere. az azonnal Békává változik! ÍGY kell annak mennie. percenként fogót cserélek. akit megfogott a Boszorkány (mutatom). A Manótársak arcának megsimogatásával menthetik meg társukat. ha jól megy már a 2’ játék. Emelkedjetek lábujjra. aki ezután tovább menekülhet. egyensúlyérz ék fejlesztés. azzal suhinthatja meg áldozatait! Kati lesz az első Boszorkány. Figyelem. itt a kendőd! HVU: Nagyon vigyázzatok egymásra. és így sétáljatok be az oviba! Így biztosan nem vesz észre bennünket egyetlen Boszorkány sem! Egészségetekre! S=30 ’ Tudatosítás. vezényszavak. Készült: Mészáros Réka motivációs ötletének felhasználásával. Idő utasítások (Elteszem a köteleket. lábizom erősítés. Megkérem a gyerekeket. az Békává változik. ugyanis az előző játékban ő maradt fogónak. most viszont a segítségetekre. hogy hozzák be a köteleket. alakítása: a. és felhívom a figyelmet arra. Egyszerre több fogót is kijelölök. hogy ki menti meg sok sok Manótársát! K.b. Foglalkozás feladatai. tolerancia fejlesztés. Bevonulás az udvarról. Szervezet és a kedélyállapot lecsillapítása. Eszközök elpakolása. A végén értékelem a mentéseket. téritájékozod ó képesség. Vérkeringés további fokozása. egymás iránti kedvesség kimutatásának képességének fejlesztése. hogy milyen jók. figyelmesek voltak egymáshoz a játék (foglalkozás) során. reagálás gyorsaság. Békaügetésben (guggoló állásban szökdelve) halad előre.nagyon vigyázzatok! Elég! Álljatok meg! Új játékot játszunk! BEFEJEZŐ RÉSZ Cél Egymásra odafigyelés.) Terpeszfogó variáció: Boszorkányfogó: Egy gyermek a Boszorkány. Munkáraneve lés Értékelés. Akit megérint a kendőjével a Boszorkány. A gyerekek (Manók) egyénileg futhatnak tetszés szerinti irányban. mutatom az egyik gyermeken) és megsimogatjátok az arcocskáját! A Boszorkány kap egy varázskendőt. ha odaszaladtok hozzá (ÍGY.

(Vörös Vera) Ld.Tervezetminta III. a tanszék honlapján 50 .

A szem-kéz koordináció fejlesztése. fordulás. a kisebbek bekapcsolódása fakultatív). megkülönböztetés. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. . (szükség szerinti egyéni Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: 51 . építéssel: távolság. távolodás.. önellenőrzés Folyamatos ellenőrzés. Ismerkedés a tükörrel. nap. kézzel való mozgatások) Beszélgetés Gyakorlás. matematika .. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok. Egyéni. helyzet. csoportokra. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda.MATEMATIKA TANSZÉK Tervezet I. páros és frontális tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen Közös (páros). azonosítás. az önellenőrzés igényének felkeltése és módszerének formálása. A megfigyelés tudatosabbá tevése. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése. csoport 4-7 év (vegyes életkor) A tükörkép és eredetijének összehasonlítása: a tükörkép lemásolása mozgással. hanem két-három részletben. forgás. korcsoport) A tevékenység ideje: (év.. mozdulatokkal. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre. tükörképpel. hónap. összehasonlítás. A testséma építés segítése. Kommunikációs képesség fejlesztése. állás és irány megfigyelése és utánzása. változás. Az érzékelés. állás Differenciáltan „kötelező” (az 5-7 évesek részvételét feltétlenül szorgalmazom: esetleg nem azonos időben mindenkinek.. helyzet. csoport. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. óvoda. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés (nagytesti mozgások. mozgások és tükörképük: közeledés.

ha valaki elkérné tőled. (Megfigyeltük. hogy 52 . lenne. Forgó készítése Saját testünk és mozgásunk megismerése A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. hogy van-e olyan kisgyerek. Pszichés feltételek biztosítása: a) A terembe belépő gyerekek szabadon nézegethetik magukat a felállított nagy tükörben. egyforma macik. 3. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt elrendezem a termet a mellékelt alaprajz szerint. amiket a gyerekekkel készítettünk. egyforma babák. faépítőkből szabadon. verses meséjét. mit csinálnál vele? Mi tükörképnek van nagy szerepe. alkotások térben: dobozokból. foltok nézegetése kis zsebtükör mozgatása közben. egyforma autók. aki másolás során változtatja az építmény körüljárási irányát valamilyen módon. egyforma bábuk.) 2. egyforma nagyobb építő elemek) A gyerekek által készített forgók a testséma megismerésének tevékenységével integrált 1. Előkészítem a tükröket és a forgókat. a saját tükörkép figyelése. 2. Mozgások nagytükör előtt. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. egy fürdőszoba tükör A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. fényes kiskakas c. Építések. és egyszerű építmények másolása. amelyben a gyöngyöcskét. b) Elmesélem Kormos István: Kevély Ha te találnál egy szép. de bekapcsolhatják egyéb játékaikba is a tükröket.A felhasználni kívánt eszközök: értékelés) Több nagyméretű tükör. képek.

. törzs.Beszélgetünk is róla. és fogjátok meg a párotok kezét! Ti hogy táncoltok. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel.” Mindenki megnevezi a párját (a tükörképét). amit a tükörben láthatnak. pl. miközben a tükörképet nézik. haj) megérintése. akinek nem adnád oda? A kiskakas miért nem akarta senkinek odaadni? És ha valakinél látnál egy ugyanolyan gyöngyöt. „Táncolni fogunk. ha az is a tied lenne? Miért ejtette bele a kakas a gyöngyöt a vízbe? Megmutatom a gyerekeknek a tükörképüket Láttad már. nyak. • • „Milyen hosszú a hajad!”. vagy tőle távolodunk. Mozgások a tükör előtt. játsszon vele? Kinek adnád oda? Van olyan ember. amikor tükörhöz közeledünk. A gyerek és a tükörképe mozgásában megfigyeljük a hasonlóságot és az eltérést (összképben. comb. Janika? . távolodás. és mutassák. hogy a vízben is lehet látni a egy sötét edénybe öntött vízben. illetve távolodik. a tudatosítást az utánzás szolgálja. akkor a tükörkép is közeledik. az egész lábszáradat befödi!” • „Kinek van hosszú nyaka?” • „Ha csak a tükörbe nézel. kar. Akinek szüksége van rá. esetenként nevezzék meg ők a testrészeiket is. fordulás – és a mozgások tükörképe A tükör előtt mozgó gyerekek mozdulataira irányítom a figyelmet. Ráirányítom figyelmüket egyes testrészeikre. annak adok egy-egy ötletet. fül. hogy saját elképzelések szerint táncoljanak.. kéz. akkor is megtalálod a válladat? És a másik válladat?” . „Kata! Észrevetted. 53 . miközben csak a tükörképüket nézhetik. hogy ilyen hosszú zoknit húztál. szem. Mindenki menjen oda a párjához. közeledés. (A tükörrel párhuzamos haladó mozgás azonos irányú. mit gondolnál? Örülnél.. láb. Dóri? Mutassatok be valamilyen lépést a tükör-Dórival!” (Indítás után hagyom. orr. hogy amikor te mutatod a válladat. tükörképedet? Nézzük meg! II. – Lehetőleg bevonom a beszélgetésbe is a gyerekeket. „Nézd csak! Hogy beüthetted a térdedet! Hogy történt?” • „Jó. amilyen a tied. Testrészeik (fej. kar 2. vagy szeretnéd. akkor Tükör-Kata is a vállát mutatja? Legyen a te párod Tükör-Kata! Neked ki lesz a párod. A tevékenység feldolgozása1 tartalmi 1. Panka? Hát neked.. száj. váll. A saját tükörképpel való kötetlen ismerkedés A nagy tükrök elé álló gyerekekkel együtt a tükörbe nézve beszélgetek arról. elemzés nélkül). de ez a térben 1 A matematikai tartalom vastag betűkkel.

állások. így ellenőrzöm.) 3. hogy a tükörképpel együtt nem lehet elkanyarodni a tükörtől. másolása A tudatosítást a tükörmozgás utánzásával történik (nem szavakkal). Szeretném. mozgások. Amikor valahogyan beállította egy vállalkozó gyerek a tükörképet. A szék tükörképét képzeljük el. Ide varázsolok most kettőtök közé egy tükröt. ha átélnék a gyerekek. „Zsuzsi és Dani! Olyan szépen táncoltatok a tükör-párotokkal! Mutassatok be most ti ketten egy táncot. mint ők. mert ez ellentétes irányú mozgás. kézen fogva! Aztán együtt kanyarodjatok el a tükörtől a székek felé!” „Flóri! ti nem együtt mentetek! Mért engedted a párodat másfelé kanyarodni? Tükör-Gabi! Te meg mért nem mész Gabival együtt? .) Annak tudatosítása. . és Dani lesz Tükör-Zsuzsi. ha most egymás mellett menne szép lassan mindenki a párjával. hogy a gyerekek magyarázzák el nekem: a tükörképük éppen ellenkező irányba fordul. Hagyom. Segítsetek!” tükörsíkját mutatva jelzem. hogy ezt nem lehet megoldani. hátralépés. A helyzetek.. oldalt-ugrás. Tárgy és tükörképe. és testem tükörben.) „Ki szeretne még a láthatatlan varázstükör elé állni? Ki lesz a tükör-párod?” (Még két bemutatás. lassú fordulás. 54 4. milyen ügyes ez a pár!” (A legügyesebb gyerekkel mutatunk be egy-két mozdulatot és a tükörképét. hogy jól sikerülte. Egy széket állítok a gyerekek elé úgy. ezért kiélezem a kérést: fölemelése. biztosan nagyon elfáradtatok! (Félkörben a földre tett ülőpárnákra ültetem le a gyerekeket.ellentétes irányú mozgás. irányok tudatosabb megfigyelése. és egy másik széket kell a tükörkép helyére állítani. hogy „Ez a szék is szeretné látni magát a oldalával álljon a tükör felé:. ellenőrzés a két kar mozgásával. aztán szerepet cserélnek. Zsuzsi áll a tükör előtt.. hogy ide képzeljük a tükröt. akkor a két kezemmel látványosan tükrös mozgással végigsimítom a két széket (csukott szemmel).) Kicsit üljünk le.) „Szeretném. aztán párokba rendezve a többi gyerek is mozog: egyszer az egyikük áll a tükör előtt. Lássuk.

ülőpárnák 55 . A terem képe: tükrök leragasztott papírcsík székek és asztalok székek 5.A tükrözés gyakorlása. sikerült-e és várom. „Ellenőrizd a két kezeddel. hogy annak is állítsák be a tükörképét. Az ellenőrzéshez egy és tükörbabák. nagyobb éljenek ebben a városban!” „Az utcákon tárgyaknál pedig a végigsimítást járhatnak autók és tükörautók!” „Lehet a szorgalmazom. ha nem fáradtak el nagyon helyét leragasztott papírcsík jelzi. hogy gyakorolhassák a tükörkép Ilyen ötleteket adok szükség szerint: „Babák előállítását.1 Először a szék több helyzetben való tükrözését végezzük. Újabb széket teszek más helyzetben a önellenőrzés tükörrel. hogy jól van-e!” „Mi lenne. macik és tükörmacik is fürdőszoba-tükröt viszek. karmozgással. hogy merre forog a forgó és a tükörképe!” Az építés kötetlen játékba mehet át igény szerint. amiket készítettetek! Vigyázzatok. „tükör” elé.2 Ez után „tükörváros” építését építőkkel tükörvárost építenénk?” (A tükör kezdeményezem. ha a székekkel meg más 5.) a gyerekek. szemmel 5. házakat díszíteni a forgókkal. és a két kéz tükrös mozgásával ellenőrizzük.

az együttműködés élményének átélése és szokásának alakítása... Kommunikációs képesség fejlesztése. fizetés. csoport 4-7 év (vegyes életkor) ősz Az érzékelés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. 4. melyik a nehezebb. feladatok) A külső világ tevékeny megismerése .. melyik a könnyebb. A 4 éves gyerekek saját tapasztalatból ismerkedjenek a könnyebb-nehezebb érzékelhető kapcsolattal. 2. Motiváltság erősítése a közös matematikai tevékenységben. napirendi időszak) Fejlesztési feladatok: (egyes gyermekekre.matematika . a pénzhasználat előkészítése Szabadon választható. mérőszám megállapítása. Egymás tevékenységének segítése. éljék át. érzékszervi kiemelés képességének fejlesztése. 3. óvoda. egy-egy szám többféle bontott alakjának megjelenése. tömegmérés egységgel a darabszám alapozása: számlálás. játékba ágyazott. A vásárlás szokásainak alakítása. összehasonlítás. vagy az egész csoportra megfogalmazott célok.Tervezet II. . viselkedési minták követése. nap. csoport. 5. ha a két oldalon ugyanolyan nehéz tárgy van. Az összemérés gyakorlása: a mérlegről leolvassuk. hónap. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. Az önellenőrzés képességének és szokásának kezdeti formálása. Fizetés koronggal és pöttyözött koronggal: a kér összeg összeállítása több részlettel Vásárlási szokások. Funkciók szerint megosztott csoportos. egyéni. csoportokra. ismerkedés a méréssel mint a környezet megismerési módszerével. és 56 Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: . mérés. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. Árak kifejezése pöttyös árcédulákkal.. 1. felismerjük. A megfigyelés tudatosabbá tevése. A természetes szám fogalmának előkészítése: a mérőszám alapozása.. hogy a nehezebb felé billen a mérleg.

néhány olyan áru. A tevékenység tartalmának megjelenési módja: A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 57 . A piacon közösen vásárolt gyümölcs és zöldség. Számlálás egyesével: megszámlálás. jó közelítésben azonos tömegű vadgesztenyék. ellökéssel. tojás. Folyamatos ellenőrzés. összemérés. mérés kétoldalú mérleggel. egész csoportos és egyéni tevékenykedtetés. (adott számú tárgy összekészítése) Szűkebb emberi környezet megismerése. Kosarak. csokor virág). guruló nagy labda megállításával. amelyet nem tömege szerint vásárolunk (csomag petrezselyem.A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: páros tevékenykedés óvónői irányítással és öntevékenyen. Beszélgetés. Közös (páros). A pénz használata. melyik a könnyebb. • a könnyebb. a piacon vásárolható gyümölcsök és zöldségek. Kétoldalú piaci mérleg. (tárgyak számának megállapítása). A gyűjtött. a piac. (szükség szerinti egyéni értékelés). fizetés darabszám szerint és pénzzel A tömeg többféle érzékelése: • megemeléssel. korongok. (5-7 éveseknél:) Tömegek összemérése: a mérleg állása fejezi ki. piaci asztalon. nehezebb érzékelése két kézben. a piaci mérleg és használata. melyik a nehezebb. • (5-7 éveseknél:) A kétoldalú mérleg működésének megfigyelése próbálgatással (mindig a nehezebb felé billen le). leszámlálás. önellenőrzés. 4-5 egyszerű vállfa-mérleg állványon. Az áru kínálására alkalmas papírládák. Pénztárcák. Árcédulának való üres lapok. pöttyözött korongok Piaci vásárlás. ceruza vagy filctoll. Gyakorlás.

kérem. hogy még néhány eszközt pótolni kell. 2. akkor megbeszéljük. Akinek kedve van. Megválasztjuk egységnek a vadgesztenyét. 2 – Jöhetnek a vásárlók! Ha nincs hamar önként vállalkozó. A tevékenység feldolgozása2 tartalmi 1. c) Megválasztjuk a szerepeket. – Sok mindent láttunk tegnap a piacon.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. b) Felvetem. Szervezés: Előkészítem a hét folyamán többször használt vállfa-mérlegeket külön-külön asztalokra. hogy tegyék külön ládákba. hogy nem tudunk mivel mérni. hogy egyszerre ketten lehetnek. Az egységgel való mérés technikájának megismerése. hogy miket árusítanak ott? – Néhány dolgot mi is vásároltunk. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. A piacot jelképező „standra” kikészítem a piaci mérleget. és külön nagy kosárba a piacon vásárolt árut. Az eladó és vásárló tevékenység elkezdése. játszhat vele.) – Van-e kedvetek piacosat játszani? – Kik szeretnének elárusítók lenni? Kik legyenek a vásárlók? (Ha sokan akarnak eladók lenni. Néhány nagyon eltérő tömegű tárgyat is melléteszek. Emlékeztek-e arra. amely során kiderül. aztán cserélünk. (szükség szerint beosztjuk a sorrendet). segítsenek berendezni a piaci asztalt.) II. és eljátszom az első vevő szerepét: A matematikai tartalom vastag betűkkel. akkor én lépek oda kosárral a kezemben az asztalhoz. 58 . Pszichés feltételek biztosítása: a) A reggelizés után néhány gyerekkel beszélgetést kezdek a piaci élményekről. hogy játsszunk piacost. (Miközben megnevezik a vásárolt dolgokat. mögötte még letakarva elhelyezem a vadgesztenyét. a megvalósítását szolgáló tevékenység normál betűkkel szerepel. A vásárlás elkezdése során először az derül ki. amiből egész nagy kosárra való áll a rendelkezésünkre.

hogy a tojást nem szokták lemérni. hogy mivel kellene mérni: – Mivel mérhetnénk? Adjatok tanácsot! – A múlt héten sok vadgesztenyét gyűjtöttünk. annyit. hogy lényegesen nehezebb darabnál? Miből a nehezebb tárgyat több ugyanolyan gondolod. hogy valamelyik – nem tömeg szerint vásárolt – áruért mennyit kell fizetnie. ahány gesztenyével kiegyensúlyozták az almát. akkor javaslom. Arra az kérdezem egy lényegesen könnyebb. Az egységgel való mérés és az egységgel való fizetés gyakorlása a minta szerint Az egyes áruk kiegyensúlyozása – Ki lesz a következő vásárló? (kosarat gesztenyékkel. annak megtippelése előre. 59 . vagy kérem a tojás megmérését. a virágot szálanként vagy csokronként kérjük. ezt több.Az egység megválasztása. vagy összefüggésre kezdünk felfigyelni. (Esetleg magam kérek „ügyetlenül”. hogy milyen nehéz! szükség szerint segítséget adok. hogy hány darabot kérünk. – Mit gondolsz. A petrezselymet csomónként. akkor közlöm. Árcédulák készítése. hogy jól gondoltuk-e. hogy nem szoktuk lemérni. hogy az eladók írjanak árcédulákat. Kínálkozó alkalommal megbeszéljük. kiegyensúlyozás – Jó napot kívánok! Szeretnék almát megfelelő számú vadgesztenyével. illetve (ha ezt elfogadják a gyerekek). korongokat adok neki is). Ha nem figyelnek fel a rossz fogalmazásra. vagy kevesebb hogy ezt több vagy kevesebb gesztenye gesztenyével tudjátok megmérni? – egyensúlyozza-e ki. pénztárcát és benne vadgesztenye-tömegegységgel. Hány gesztenyével lehet megmérni ezt az almát? Folytatom a vásárló szerepét: előveszem a pénztárcámat. várva. hanem valahány darabot vagy egy doboz tojást szoktunk inkább kérni. azt szoktuk megmondani.) A tanácstalanság láttán közös gondolkozást javaslok. benne az iskolai piros-kék korongokkal. a tömeg leolvasása vehet magának. hogy több (kevesebb) gesztenye egység egyensúlyozza ki. hogy a gyerekek igazítsanak ki. – Mennyit kell fizetnem? Annyi korongot adok. 2. ahány forintot mond az eladó.) Amikor egy vásárló megkérdezi. mérés után pedig megállapítjuk. szorgalmazom. – Te pedig segíts az eladónak a mérésben! A kézbe vett tárgyak tömegének érzékelése. a könnyebbet kell hozzá? Az előre tippelést több esetben is kevesebb. (Ebben vásárolni! Abból a szép pirosból kérek egyet! Tessék lemérni. jó lenne azzal mérni.

Annyi pöttyöt rajzolj az árcéduládra. és fizethetnek. 60 . Most már könnyű lesz a vásárlók dolga: megnézik. 3. fejlettebb gondolkodású jelenti az értéket gyerekeknek felvetem. 3-forintos. felnőtteknek. össze. és feldarabolva kínáljuk a gyerekeknek. azt.– Az eladók ki szokták írni az árakat. hogy mi mennyibe kerül. 2-forintos. hogy mennyibe kerül. amit venni akarnak. 8-forintos érmék. – Most még több árut meg tudtok venni! A játék öntevékenyen folytatható. amelyekre rá van rajzolva. hogy olyan pénzeket A fizetés során a pöttyöket számolják is készíthetnek. A pénzekre rajzolt pöttyök száma Nagyobb. de ezzel egy-egy szám különféle hány forintot érnek. 5-forintos. miközben a „megvásárolt” gyümölcsöt megmossuk. amennyibe kerül az áru. Megmutatom: összegalakjaival ismerkednek a gyerekek.

nyíl. … . irányok követése közlés. divergens gondolkodás kezdeteinek alapozása a különböző útvonalak tervezésével. ellenőrzés. bemutattatás. gyakorlás. A csoportszoba berendezési tárgyai (székek. az útvonalak megtervezésével. csoport. beszélgetés. mikrocsoportos és frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen Tevékenykedtetés. Tevékenység: A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: (óvoda. a jellel adott irányok követésével. felidézésével. asztalok. 61 . nap) Fejlesztési feladatok: (a fejlettségi szinteknek megfelelő módon és mértékben az egyes gyerekekre vagy csoportokra megfogalmazva) A külső világ tevékeny megismerése – matematika .. Problémaérzékelés.értelmezésével konkrét helyzetekhez kapcsolva. kezdeményezett Egyéni. óvoda. . Az emlékezet fejlesztése a sorrendek újraalkotásával. 4 db A4-es lap. A síkbeli tájékozódás fejlesztése a „vonatok” haladási irányának meghatározásával. rajtuk középen egy-egy nyíl (piros. szükség szerinti értékelés.. a sarkokban elhelyezett jól látható nagyobb tárgyak). képek vonatokról. hónap. Az alkotó.. korcsoport) A tevékenység ideje: (év. A vonalon való tájékozódás fejlesztése a kialakuló útvonalak mentén elhelyezkedő objektumok és az egy sorban ülő gyerekek egymáshoz viszonyított helyzetének megfigyelésével. jelzés alapján.. Kommunikációs képességek fejlesztése a tapasztalatok verbális közlésével.Tervezet III. Könyvek. csoport 4-7 év (vegyes életkor) Fejlesztési tartalom: Szervezeti forma: A tervezett módszerek: A felhasználni kívánt eszközök: A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése az irányok összehasonlításával. bemutatás. Tájékozódás a síkon. sorrend Játékba ágyazott. a probléma-megoldási képesség fejlesztése. zöld és sárga). szókincsbővítés a várhatóan kevesek által ismert kifejezések – menetirány. kék.

facsoport. 4 tó). 4 ló. színes zsírkréta.Kártyák nyilakkal és színes körökkel. kirándulás 62 . A tevékenység előzményei: A tevékenység helye a gyermeki élmény-körben: 1. Gyöngyfűzések. mozgásos játék az udvaron. Téri viszonyok tapasztaltatása. 4 vár. tó. amiket a gyerekek választanak (mindegyikből legalább a létszám negyede). Babzsákok. lovarda/több ló. 2. vár). útvonalak megbeszélése. 4 facsoport. 4 kisautó. kisebb képek (4 ház. Nagy képek (vasútállomás/ház. 3. 4 nagy csomagolópapír. Közlekedés. sorrendek megfigyelése. Az óvoda és környezetének bejárása.

Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön-hegyen át! Zim. Beszélgetünk arról. fut a sínen a kerék. fut a kocsi: patkó-dobogás. Jön a vonat. A tevékenység megteremtése feltételeinek A tevékenység vezetése 1. az ilyeneket ábrázoló képeket. Pszichés feltételek biztosítása: a) Az érkező gyerekek figyelmét a könyvekre próbálom irányítani. megy a gép. hogy ki utazott már vonaton. Kikészítem a többi. Szervezés: A gyerekek érkezése előtt előkészítem a vonatokról szóló könyveket.Kidolgozás A tevékenység tervezett menete I. Kialakítok a szobában ( vagy máshol) 6-7 m oldalhosszúságú négyzet alakban egy bútor nélküli részt a tervezet végén látható rajz szerint. milyen a kocsi belseje. lapozgatás közben beszélgetést kezdeményezek arról. b) Elmondom (ha ismerik. fekete az alagút. fut a vonat: zúgó robogás. zim. Zum. később használandó eszközt is. 2. hogy a lovaskocsin hányan utazhattak és milyen távolságra. milyen utakon… 63 . zum. nagy az út. forog a kerék. a gyerekekkel együtt ) Weöres Sándor: Kocsi és vonat című versét: Jön a kocsi. megy a gép. nagy az út. A masina fut.

irányítom. Az irányok tudatosabb megfigyelése. amerre a vonatsín vezet?” „Mutasd meg azt is. elmondom. Adott darabszámnál nem nagyobbak keresése tapasztalati úton. Újabb irányok bemutatása. hogy merre. hogy az ablak felé vagy a … felé. hogy ezek ülések egy vasúti kocsiban. te hogyan gondold!” „Mit mutathat ez a nyíl? Hol láttatok már ilyet?” Azt a választ erősítem meg. hogy jól lássátok!” II. „Van kedvetek hozzá.) Leszögezem. (Még egy széket elhelyezek olyan helyzetbe. hogy játékból vonaton utazzunk?” „Figyeljétek meg. hogy ezen a vonaton mindenki menetirányban ül. mondhatják. több jó válasz „Mit gondoltok.c) Felvetem. Arra kérem a gyerekeket. Beállok a széksor mögé. hogy ez egy különleges Ha 5 szék esetén azt mondják. hogy játsszunk el együtt egy vonatutazást. amelyben megfogalmazódik a haladási irány. Egy fejlettebb. Jel (nyíl) értelmezése. hogy arra lépeget. mert csak egy kocsija van. hogyan mehet visszafelé!” (Lehet. hogy messziről figyeljék. érdeklődő gyerek a székre ülve és azt előre és hátra mozgatva bemutatja az elmozdulásokat. (Mozgással. hogy öten. ahogyan a vonat székei állnak. 3. mit csinálok. megnevezése. 64 . hogy aki a széken ül. a kétféle lehetséges irány felismertetése. akkor a vállát fogva mögéje állok. Az üresen hagyott szobarészben székeket (4-5) helyezek el egy sorban egymás mögött. Tartalmi feldolgozás – tevékenységek leírása a matematikai tartalom kiemelésével 1. de az is lehet. viszonyítás Leteszem a széksor mellé a földre a haladási irányt mutató színes (piros) nyilat „Merre mehet ez a vonat? Ki tudja megmutatni úgy. megnevezése Azt fogalmazzuk meg. megkülönböztetése. ebben a kocsiban? És 3?” 2. „Mi felé megy most ez a vonat?” (Kilépve a képzelt utazásból. az mikor ül menetirányban. Megbeszéljük. a több lehetőség felismertetése.) Mindkettőt bemutatjuk. csak hátrafelé lépeget.) „Mi felé mehetne innét egy másik sínen a vonat? Képzeljétek el! Mutasd meg …. hányan utazhatnak ebben a kocsiban?” keresésének szorgalmazása Megbeszéljük. Az állások összehasonlítása. a menetirány kiválasztása Ha a gyerek mozgásából nem látszik egyértelműen. hogy mit csinálok! Gyertek ide. hogy az elképzelt sín mentén halad. hogy a gyerek elsőre hátraarcot csinál és úgy megy az ellenkező irányba. 4. akkor megkérdezem: „4 utas nem lehet vonat. hogy nem fordul meg. mi felé megy a vonat.

együtt keressük a megoldást.” zöld. hogy a színes kör a lap alján van. „Úgy helyezkedjetek el. a későbbi megbeszélésben megértheti az irányok egyeztetésén alapuló válogatást is. Két vállalkozó gyerek kiosztja a babzsákokat. Sorban. Ha egy kisgyerek csak amelyikbe a kártya szól!” ezt az összehasonlítást használta a vonat kiválasztásához. a létszámtól függően 4 . hogy arra megyünk. amelyik a legközelebb van hozzád! „Melyik kocsiban lesz a helyed?” (A kártyákon lévő körök és a nagy lapon „Válasszon kártyát magának mindenki. sárga). szeretnél választani először?” Közben őt is és a többieket is arra kérem – „Figyeljük meg. hogy álljanak a rajzon A-val jelölt részre úgy. Ha probléma adódik.” „Az utasok csak beszállókártyával/jeggyel szállhatnak fel. irányok azonosításában..közlekedéssel kapcsolatban: ≈ arra kell/lehet menni) Elmondom a nyíl hegyére mutatva. minden utazónak egyet. Pl. ha már minden hely „Megvan-e a csomagod?” foglalt azon a kocsin. a menetirányba nézzen!” valaki nem a feltételnek megfelelően helyez el széket. Elforgatott helyzetben adok egy kártyát a kezébe.) Választunk 4 kalauzt. mutasd meg. azt szó nélkül javítom. miért nem előttetek üres szék!” tudott leülni. ha Minden utas előre. te Megfigyeljük. mit választott!” magam is megmutatom. Fejlettebb gyereket (Z)választok a jelentkezők közül. amire a jegy szól.egy vonatkocsi mellett megfigyelésre .6) Elfoglalják a helyeket. „Barnus. „ „Z. hogy „Álljatok ide mellém. Bemutatom. nyilat ábrázoló lapot a rajznak „Kérem. ill. hogyan tartsuk a kártyát. székeket egymás mögött ezekben a kocsikban is! A kisebbek segítőkészségét is dícsérem. tedd a földre magad elé a kártyádat! A színes kör legyen azon a szélen. hogy ne legyen hogy az utas jó kocsira ült-e. hogy segítsetek” Helyezzünk el megfelelően a földre. aki látható nyilak színe segítheti a kisebbeket az utazni szeretne! Üljetek be abba a kocsiba. mit választ Barnus. Kiterítem képpel felfelé a padlóra az összes lapot. hogyan . egymás után – időt adva a „Ezek a nyilak is egy. állnak. hogyan száll be az első utas”„Ki lesz az első beszálló? Barnus. 65 . De előbb megfigyeljük. amerre a nyíl hegye mutat. aki segít ellenőrizni. hogy jó helyre szálljunk!” „Minden utazó választhat majd magának kártyát és beülhet abba a kocsiba.leteszem a másik három (kék. hogy hány szék legyen egy-egy kocsiban (lehetőleg mindegyikben ugyanannyi. hogy mindenki ugyanúgy lássa a képet és a vonatokat!” lássák az összes vonatot egyszerre. Elmondom. „Ki akar velünk utazni? Az megkapja az úticsomagját. Megbeszéljük. amelyikbe az szól. hogy milyen egy beszállókártya.

és kérhetjük őket. megkérdezem. Nem kívánom magyarázni. Sorrendek. de mondhatják mások is. (el is hagyható) Téri viszonyok és irányok megadására szolgáló kifejezések helyes értelmezésének ellenőrzése A babzsákokat elhelyezik egymás után az utasításokban mondott helyre. hogy Liza mögötte ül-e vagy sem. helyesen döntöttek-e! Cseréljen helyet az előtte ülővel! Most hányadik helyen ül? Most cseréljenek helyet a 3. akkor. hogy a többi széket is helyezzék vissza az asztalokhoz. útvonalak tervezése. a sorrend megfordítása Szálljatok ki a vonatból! A kocsik most továbbmennek. Állj fel! Honnan tudod. helyen ülő kisgyerek! Nézzük meg. úticélunk a vár. tó. Marci. de meg akarunk látogatni az állomásról „Ki mutatja be. hogy milyet érdemes. helyen ülő gyerek sorbeli szomszédjai! Mindenki üljön egy hellyel előrébb! Ki nem tudja ezt megtenni? Aki az első ülésen ült. 66 . aki közvetlenül mögötte ül. állomás. „Megérkeztünk a célunkhoz. hogy ne menjenek ugyanazon az útvonalon. erdő. de bemutatunk Az érintett helyek nevét sorolhatja a közösen azonos és nem azonos útvonalakat is. „Mondd el. és Marci megnevezi Tomit. 6.tájékozódás a vonalon „Hová tegyük a csomagot?” „Tedd a széked mellé a földre! Most emeld a fejed fölé a csomagtartóba! Helyezd el a széked előtt a földön! Legyen a széked mögött a földön!” Utoljára: „Tedd a széked alá és hagyd is a széked alatt!” „Keresem minden kocsiban az első ülés utasát. Ági. hogy később le folytatódik az utazás.” tudjanak ülni köréjük a gyerekek. az menjen az utolsó helyére! 7. vár) „Ki tud más útvonalon elmenni a várba?” egyszerre 2 gyerek. sorszámok. amit látnak. Tájékozódás a síkon. 5. véget ért az utazás. Juli. Megneveztetem.) gyerekek függően Ha egy sorban a gyerekek sorendje pl. elfáradásától végeznék el valamennyit. hogy miként amiket közben úgy rendezek el.választhatnak együtt egy másik jegyet. hogy mit jelent az „ugyanaz az útvonal” kifejezés. Indulhat meglátogatsz! (Pl. hogy ő merre menne?” Egy gyerek lépeget. lépegető. „Gyertek ide körém! Megmutatom. hogy te vagy az utolsó helyen a sorban?” „Álljon fel mindegyik sorban a 3. bejárása. elmondom. Tomi.” Elkezdem elrakni az átlós sor székeit az asztalokhoz. előre kinézve. A földre helyezek kivágott képeket a tervezet végén látható elrendezésben. Mi itt maradunk. hogy te vagy az első helyen? Mondd meg. Segítségüket kérem. hogy itt szálltunk le. ki ül mögötted!” (A tevékenységekből a érdeklődésétől. „Kik ülnek még Marci mögött?” „Ki ül az utolsó helyen? Álljon fel! Biztos. amit sorban indulva több helyet is. Liza.

elképzelt útvonal állomásait soroltatom oda és visszafelé is… Mikrocsoportban folytathatják. Le is rajzolhatjátok. zsírkrétákat. amin jöttél! Mondjátok el. szekrény Az útvonalak lehetséges állomásai: 67 . több feltételt is megszabok (pl. 4 asztalra leterítek egy-egy nagy papírlapot.Ha a csoport összetétele. hogyan következnek egymás után a visszaút állomásai!” „Ha van kedvetek. ajtó gyerekek csoportban A Pl. bejárását. mint előbb a földön. ha kedvük van. ablak Pl. polc székek Pl. és elhelyezek egy-egy játékautót.” A vonatozáshoz tervezett szobarész képe: Pl. mint az erdőben). hogy ki merre menne. hogy a tónál előbb jártál. érdeklődése és az előzetes tapasztalataim ezt lehetővé teszik. kérdéseket teszek fel (pl. Igaz-e. „Most indulj vissza a várból az állomásra ugyanazon az útvonalon. elmondást. Érintsen minden látnivalót az úton). folytassátok az asztalnál az útvonalak tervezését. amin ugyanolyan képek vannak.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tervezetminta I.
A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs Óvoda – Bp.0000 Kincs u 5. Zöld csoport A tevékenység ideje: 2009. március 20. A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Fejlesztés előzményei: - A téli-tavaszi időjárási elemek közül a csapadék különböző formáinak, azok változásainak megfigyeltetése (hó, jég, azok olvadása, hóesés, havas eső, zúzmara, dér) - Megfigyelések, vizsgálódások, összehasonlítások a természetsarokban: hóolvadás, csíráztatás, hajtatás feltételei Tevékenységek: hólé szűrése jégdíszek készítése Közvetlen előzmény: víz párolgása, zárt és fedetlen edényből akvárium tisztítása Tevékenységek: jégkocka készítése képválogatás tablókészítéshez tablókészítés – környezetvédelem, vizivilág – csodavilág Egyéni: Képes gyűjtése: élettelen és élő elemek a vízben (kőzetek, növénye, állatok) Víz gyűjtése otthon egy csöpögő csapból (1 óra) Fejlesztési feladatok: 1. Környezeti feladatok:

68

a víz jellemző jegyeinek megfigyelése: színe, illata, íze, alakja, tapintása, hangja, hőmérséklete, halmazállapota, annak változásainak megfigyelése, értelmezése a víz mint élettér megismertetése, értelmezése a víz védelme fontosságának tudatosítása a Víz világnapja ünnepének megismertetése

2. Képességfejlesztés Kognitív képességek: emlékezet: a vízzel kapcsolatos előzetes tapasztalatok felidézése megfigyelőképesség: a vizsgálódások során bekövetkező változásokkal gondolkodás: az ok-okozat összefüggések megállapításával-a hideg ill. a meleg hatása, következtetések levonása- víz nélkülözhetetlen az élőlények számára Mozgásképességek: finommotorika a megfigyelt, megtapasztalt jelenségek vizuális megjelenítésével ügyesség fejlesztése a töltögetéssel, a florárium berendezésével Verbális képességek: az előzetes élmények felidézésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: bekapcsolódás a versmondásba érdeklődés szerinti bekapcsolódás a játékos tevékenységekbe (töltögetés, hőmérséklet-érzékelés) 4-5 évesek: tapasztalatszerzés a víz, mint élettelen környezeti tényező érzékelhető tulajdonságairól, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről 5-6-7 évesek: a megfigyelések, vizsgálódások során fedeznek fel ok-okozati összefüggéseket a különböző élettelen és élő környezeti tényezők között (pl. hőmérséklet-víz, az emberi tevékenység és a víz szennyezettsége között)

69

érzékeléssel, cselekedtetéssel szerezzenek tapasztalatokat a vízzel kapcsolatban. tudatosodjon bennük, hogy életünk egyik fő eleme: a víz. verbálisan fogalmazzák meg megfigyeléseiket, következtetéseiket. legyenek tisztában alapvető környezetvédő feladatokkal a vízzel kapcsolatban (tisztán tartás, spórolás) figyeljék meg a florárium telepítését, működését 4. Személyiségfejlesztési feladatok: közösségi nevelés a feladatok közös megoldásával türelem, tolerancia képességének fejlesztése egymás mondanivalójának meghallgatásával felelősségérzet alakítása a florárium gondozásával pozitív érzelmek alakítása a kép készítésével, a növények ültetésével a negatív érzelmek megfogalmazása a környezetszennyezés elítélésével 5. Integráció más tevékenységi területekkel anyanyelvi: új kifejezések megismertetése a kép készítése során (kopoltyú,uszony),a víz hangjainak megnevezésével( csurran,cseppen,csobog,ömlik), a megfigyelt jelenségek verbális leírásával irodalmi: Szalai Borbála: Csodakút (A természet ünnepei 137.) vizuális: tablókészítés-vízivilág = csodavilág matematikai tapasztalatok: több-kevesebb-ugyanannyi, űrtartalmak ének-zenei: Essél eső essél (ÉNÓ 27.) Nád alól (ÉNÓ 277.) Tavaszi szél (Törzsök 10.) Fejlesztési tartalom: A víz: a víz, mint élettelen környezeti tényező, a Víz világnapja (március 22.) Fejlesztés típusa: vegyes Munkaforma: egyéni, esetleg feladattól függően frontális Szervezeti forma: kötetlen

70

találós kérdések a vízről (ld. Kezdő szakasz Játékidőben: saját nevelésű palánták öntözése hajtatott gyümölcsfaágak vizsgálata képeskönyv nézegetése (E.Áprily Lajos: Fellegek (Cini-cini muzsika 132.: A titokzatos természet.éneklés: . o.B. leírás.-M.) .A tervezett módszerek: pedagógiai módszerek: beszélgetés. tabló nézegetése a víz természetben megjelenő formáiról.folyamatos reggeliztetés . kavics. növények törölközők. szemléltetés.versmondás: .hely biztosítása.képek válogatása. vízszennyezésről . ellenőrzés. bemutatás.Zelk Zoltán: Gólya. gyakorlás. eszközök előkészítése Motiváció: .) . egyéni I. Barangolás a természetben.öntözés. Melléklet) vízivilág-csodavilág tablókészítés 71 .Tó vize (ÉNÓ 316. értékelés természettudományos módszerek: megfigyelés. gólya (Cini-cini muzsika 30. föld.R. felmosóruha. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: gyermekenként 1 db tálca kisebb műanyag áttetsző pohár nagyobb műanyag áttetsző pohár jégkocka 3 db különböző formájú és nagyságú lombik illetve üvegváza florárium kellékei: 1 db befőttesüveg. o. vízhatlan terítő Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: csoportos. Barangolás az óceánok világában) Szervezés: . összehasonlítás. „búvárkodás” a természetsarokban .) .

türelem. figyelem. áttöltése kisebb pohárba. azonosító. alakja. figyelem. beszélgetés. A tartalom feldolgozásának várható menete Közeledik a Víz Világnapja. két pohár (egy kisebb és egy nagyobb). űrtartalmú lombik a gyermekeknél a tálcán lévő poharak. Az egyiket teletöltöm. halmazállapota Szervezés: a pohár víz kiosztása Tevékenység: a poharakban lévő víz elemzése különböző érzékszervekkel.) Tevékenység: óvodapedagógus: azonos mennyiségű víz töltögetése 3 különböző formájú lombikba. ellenőrzés. majd vissza Képességfejlesztés: megfigyelő. azonosító és megkülönböztető. alacsonyabb. szaga. Mi történik. azt fogjuk megvizsgálni! Milyen a színe? Milyen az illata? Milyen az íze? Milyen az alakja? Mi történik. ha ebbe a hosszú nyakúba töltöm! Miért folyt ki? töltsétek a kisebb pohárból a vizet a nagyobba! Öntök vizet a kisebb pohárba. Feladat: Hőmérsékleti fokozatok különbségeinek érzékeltetése: hidegmeleg víz érzékeltetése. víz 2. illata. analizáló. összehasonlítás. beszélgetés. türelem. hogy lombik. a másikat a 72 . önfegyelem Módszer: megfigyelés.és megkülönböztető képesség. gondolkodás. ha a nagyobb pohárból áttöltjük a kisebbe? 1. önfegyelem Módszer: megfigyelés. Feladat: A víz halmazállapotának tudatosítása: folyékony Részfeladat: űrtartalom összehasonlítása. értékelés Eszköz: minden gyermeknek egy tálca. leíró. mi történik! Hol lett több víz? Hiszen ez csak félig lett tele. stb. Figyeljétek meg. leíróképesség. Láttok különbséget? Mártsátok egyik ujjatokat a kisebb pohárba. ellenőrzés. formafelvétellel (öblösebb. halmazállapot változás megfigyeltetése Hoztam 3 db üvegvázát. víz 3. Mindenki kap egy pohár vizet. Feladat: A víz jellemző jegyeinek észlelése. Az a nevük. gyermekek: azonos mennyiségű víz töltögetése kisebb-nagyobb poharakba Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. megfigyelése Részfeladat: színe. értékelés Eszköz: 3 különböző formájú.II. íze. vizsgálódás-kísérlet. szűkebb magasabb. Milyen lett a víz alakja? Most áttöltöm. Ma a vízzel fogunk játszani.

vízzel teli poharak. leíróképesség. tálca 4. figyelem. víz 5. összehasonlítás. ellenőrzés. értékelés Eszköz: 1 db nagy tál. azonosító-és megkülönböztető képesség. ellenőrzés. azonosító. a gyermekek tálcáján lévő. összehasonlítás. önfegyelem Módszer: megfigyelés. türelem. logikus gondolkodás. értékelés Eszköz: gyermekenként 2 pohár különböző hőmérsékletű víz. emlékezet fejlesztése. zubog. Feladat: A párolgás jelenségének tudatosítása Részfeladat: lezárt. ítéletalkotás. ok-okozati összefüggések meglátása. azt a két üveget a természetsarokból. beszélgetés. folyik) Részfeladat: víz megjelenési formái a természetben Szervezés: egy nagy tál elhelyezése az asztalon Tevékenység: víz öntögetése egy nagyobb tálba Víz megjelenési formái a természetben: csepeg-jégcsap csorog-patak folyik-folyó zubog-vízesés loccsan-tó Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. fedetlen üvegben lévő víz nagyobb pohárba! Mi a különbség? Most mindenki kap egy jégkockát. leírás.és megkülönböztető képesség. loccsan. észlelés. Feladat: A víz hangjainak érzékeltetése (csepeg. amelyet öt napja tettünk oda! 73 . figyelem. türelem.Szervezés: hideg és meleg víz. bemutatás. ami ott csepeg? Mi csorog? Mi folyik? Mi zubog? Mi loccsan? Hozd ide B. leírás. jégkocka. gondolkodás fejlesztése. gyakorlás. csorog. valamint a jégkocka kiosztása Tevékenység: hideg és meleg víz eltérő hőmérsékletének érzékeltetése tapintással. mi az. ill. Mit éreztek? Szorítsátok a tenyeretekbe! Mi történik? Miért? Figyeljétek és próbáljátok megmondani. hogy milyen hangja van a víznek! Mit hallotok? Miért volt mindig másmilyen a hangja? Ha kint lennénk a természetben. önfegyelem Módszer: megfigyelés. jégkocka felolvasztása zárt tenyérben Képességfejlesztés: érzékelés.

hogy megfigyeltük. talaj.és megkülönböztető képesség. türelem. figyelem. összehasonlítás. az elkészült florárium mozgatása az óvodapedagógus feladata! Tevékenység: a florárium berendezése a gyermekek közreműködésével üvegdoboz előkészítése kavicsréteg elhelyezése talaj elhelyezése növények beültetése locsolás az üvegdoboz befedése Képességfejlesztés: megfigyelő. gondolkodás. mi fog történni? 74 . Florárium a neve. növényeket. önfegyelem Módszer: beszélgetés. 1 fedetlen Florárium kellékei: 1 db üveg. növények 6. Megöntözzük a növényeket és a talajt. balesetmentes elhelyezése 2-3 gyermek vesz részt egy-egy mozzanatban Az üvegdoboz ill. beszélgetés. Feladat: A víz körforgásának érzékeltetésének előkészítése Részfeladat: florárium készítése. érzékelés. magyarázat. talaj. azonosító. termőföldet-talajt. növények Figyeljétek meg mindkét üvegben a víz mennyiségét! Mit vesztek észre? Mi történt a vízzel? Mi történt a zárt üvegben lévő vízzel? Most. észlelés. ellenőrzés. figyelem. Mit gondoltok. kavics. megfigyelés. türelem. készítünk egy érdekességet. emlékezet. Azután ültetjük bele a növényeket. kavics. értékelés Eszköz: 2 üveg víz: 1 zárt. Látott már valaki floráriumot? Ebben az üvegdobozban fogjuk berendezni! Teszünk bele: kavicsot. szemléltetés.. leíró. mi lesz sorrend? Miért? Először kavicsot teszünk bele. a tetejét pedig letakarjuk! Mit gondoltok. gondolkodás. leírás Eszköz: florárium kellékei: 1 db üveg. hogy a zárt edényből a víz tényleg nem tud elpárologni. Szervezés: a szükséges anyagok elővétele. ahol összegyűlik majd a víz! Utána talajt.jól látható helyen történő. bemutatás. vízzel töltött üvegek asztalra helyezése Tevékenység: A lezárt. leíróképesség. önfegyelem Módszer: megfigyelés.mennyiségének megfigyelése Szervezés: a természetsarokban lévő. a bennük lévő víz mennyiségének összehasonlítása Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. valamint a fedetlen üveg egymás mellé állítása. Utoljára tesszük rá a tetejét.működésének ismertetése.

segítsetek nekem rendet tenni! Utána mehettek játszani! A florárium elhelyezése Az eszközök helyretétele 75 . ha nem jutnánk Módszerek: beszélgetés. értékelés Eszközök: vízhez? Miért? Hogyan vigyázhatunk a vizek tisztaságára? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel? III. Befejező szakasz Ezen a napsütötte polcon jó helyen lesz. állatok. magyarázat. Feladat: Mit gondoltok. Most gyertek. önfegyelem És mi emberek? Mi történne.Holnap reggel megnézzük! 7. kinek fontos a víz? Miért? Honnan jutnak vízhez a növények? És az állatok? A víz élővilágra gyakorolt hatásának tudatosításával a természetóvó-védő szemlélet alakítása Részfeladat: növények. emberek szükségleteinek kielégítése természetes és mesterséges módon   a vizek tisztaságának jelentősége a víz megőrzésének fontossága – takarékoskodás Képességfejlesztés: gondolkodás.ellenőrzés. türelem. emlékezet.

Tervezetminta II. eső. megneveztetése. szem-kéz koordináció fejlesztése a tavaszi kép készítése. hajtatás tapasztalatainak felidézése a csírázás feltételeinek tudatosítása a hajtatás feltételeinek tudatosítása a vetés. bab) vásárlása a piacon burgonya. megnevezése az ültetésre szánt magvak.kognitív képesség: megfigyelőképesség fejlesztése a vetés munkafázisainak a megfigyelésével emlékezet fejlesztése a „tavaszváró” csíráztatás.mozgásképesség: finommotorika. meleg szél) tavaszi virágzó növények felismerése.0000 Kincs u 5. hajtatás tapasztalatainak felidézésével gondolkodás fejlesztése felismerésével . Zöld csoport Ideje: 2009. Képességfejlesztés: . hajtatás Fejlesztési feladatok: Környezeti tartalom: a tavaszi időjárás jellemzőinek felidézése (hőmérséklet emelkedése. termések (borsó. tavasz. hagyma vásárlása a zöldségesnél „tavaszváró” csíráztatás. jellemzőinek megbeszélése a „tavaszváró” csíráztatás. valamint a vetés során 76 az ok-okozati összefüggések . a hajtatás gyakorlati megvalósítása 2. magvak. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye: Nevesincs óvoda –Bp. termések felismertetése. április A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: • • • 1.

termés. amelyen egy fa rajza van. Integráció más tevékenységi területekkel: anyanyelvi nevelés: szókincsbővítés: mag. vetés. csíráztatás. a közös munkával türelemre nevelés: a magvak vetésekor a társak élményeinek meghallgatásával 4.verbális képesség: az eddigi tapasztalatok felidézésével a vetés.) játék: társasjáték készítése tavaszi virágokkal memóriajáték készítése zöldségekkel (bab. ültetés különböző környezeti feltételek biztosításával Szervezeti forma: kötetlen A tervezett módszerek: Pedagógiai: beszélgetés.) Mi szél hozott (ÉNÓ 253. különböző évszakokra jellemző képek Fejlesztés típusa: ismétlő. leírás. hajtatás.) Fecskét látok (ÉNÓ 188. ültetés munkafázisainak megbeszélésével az ok-okozati összefüggések megfogalmazásával 3. borsó. virág. rendszerező Korcsoport: 6 évesek 77 . Személyiségformálás: közösségi nevelés a közös tavaszi kép készítésével.) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában 214. összehasonlítás. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: csomagolópapír. ellenőrzés. sárgarépa) Fejlesztési tartalom: Tavasz: vetés. burgonya.. o. gyakorlás. o. magyarázat. ültetés kommunikációs képesség fejlesztése a munkafázisok megnevezésével a közös munka során irodalmi: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49.) vizuális nevelés: montázskép készítése tavaszi virágokkal tavaszi virágok festése ének-zene: Tavaszi szél (Törzsök 10. értékelés Természettudományos: megfigyelés.

egyéni Helyszín: csoportszoba I. Szervezés: Előkészületi szakaszban: • • Reggeliztetés Gondozási feladatok ellátása Helyszínrajz Motiváció: • Társasjáték – tavaszi virágok • Játék a memóriakártyákkal – magvak. a gyermekek folyamatos fogadása Kezdő szakasz Szervezés: a tavaszi kép készítéséhez szükséges Mit csinálnak az állatok? Miért? anyagok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: bejelölése. o. . o. ültetéshez szükséges növényi részek.Az időjárástáblán a megfigyelt időjárási elemek óvodába? Mért? 78 . A tevékenység várható menete feladat: A tavasz mint évszak jellemzőinek Ki tudja.) • Versmondás: Ágh István: Életfa (Törpetánc 49. 1. előkészítése a csoportszoba kialakítása a foglalkozáshoz Játékvezetés. állatok jellemzői öltözködés most? Mi jellemző az időjárásra? Milyenek Miért? a növények? a vetéshez.Tavaszi kép készítése: Az előre megrajzolt zöld Egy közös tavaszi képet Miben jöttetek ma reggel .) Nézsi Zsuzsa: Hóvirág (Ünnepek és hétköznapok az óvodában. 214. termések • Eszközök előkészítése • Óvónői ének: Tavaszi szél (Törzsök 10. melyik évszak van felidézése: • • • időjárás növények.) II. eszközök beszerzése.Munkaforma: csoportos.

leírás. kommunikációs. szintetizáló. figyelem. a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. becslés. türelem. feladat: felidézése: Részfeladat: • • • • csíráztatott magvak megnevezése a csíráztatás feltételeinek felsorolása a csíranövény részeinek megnevezése a kicsírázott bab magról készített óvónői rajzok fejlődési sorba rendezése Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: különböző színű és nagyságú babmagok kiválogatása. leíró. emlékezet. analizáló. azonosító. leveleket. amiktől tavaszi kép lesz! türelem. tálca 2. figyelem. csomagolópapír. azonosító. értékelés 79 szemléltetés. leíró. A „tavaszváró” csíráztatás Emlékeztek. megkülönböztető. azokat. beszélgetés. ellenőrzés. összehasonlítás. Mi történt vele? És utána? és hogy mely terméseket . megkülönböztető. finommotorika Módszer: megfigyelés. gyakorlás. különböző évszakokra jellemző képek. összehasonlítás. beszélgetés. értékelés Eszköz: időjárástábla. önfegyelem. ellenőrzés. magvakat csíráztattuk? Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! Az első kép a bab magot ábrázolja. elhelyezése a fa körül illetve a fán. leírás. őszi és tavaszi jelenségeket. Képességfejlesztés: megfigyelő. szemléltetés. amelyen egy fa rajza van. gondolkodás. terméseket. Figyeljétek meg ezeket a növényeket ábrázoló képek közül a tavaszi képeket! Tegyétek a fa köré jellemzőket ábrázoló képek kiválogatása.füvön egy fa áll – a tálcán lévő képeken ábrázolt fogunk készíteni. önfegyelem Módszer: megfigyelés.

a kosárban hagymákat a cserepek előkészítése. türelem. hagymák. azonosító. hogy mely növényi részeket hajtattunk? (ágak. beszélgetés. a termőföld és elültetni. értékelés Eszköz: vöröshagyma. az óvodapedagógus rajza a babmag fejlődéséről 3. figyelem. Milyen feltételeket biztosítottunk hozzá? Figyeljétek meg ezeket a a kihajtott vöröshagyma. fogjuk elvetni. aki pedig hagymát álljon szeretne a kék Képességfejlesztés: megfigyelő. összehasonlítás. szintetizáló. gondolkodás. megkülönböztető. lencse. álljon a piros asztalhoz. burgonyagumó. burgonyagumó képeket! Próbáljátok sorba rakni őket! részeinek megfigyelése és megnevezése és Az első kép a vöröshagymát burgonyagumóról készített óvónői rajzok ábrázolja. a kihajtott vöröshagymáról és burgonyagumóról készített óvónői rajzok 4. ültetés lévő tálban lévő magvakat pedig szemléltetés. becslés. feladat: Magvak vetése. leírás. borsó. leíró. ellenőrzés. Aki vetni szeretne. azonosító. 80 . emlékezet. Mi történt vele? És utána? fejlődési sorba rendezése a kihajtott vöröshagymáról Szervezés: a rajzok elhelyezése a szőnyegen Tevékenység: a rajzok sorba rendezése a megadott szempont alapján Képességfejlesztés: megfigyelő. ültetni.Eszköz: bab. • feladat: A „tavaszváró” hajtatás felidézése Részfeladat: a hajtatott növényi részek vöröshagyma. önfegyelem Módszer: megfigyelés. hagymák elhelyezése Tevékenység: vetés. burgonya) megnevezése • a hajtatás feltételeinek felsorolása • • Emlékeztek. analizáló. gumók A ültetése Részfeladat: • a magvak. leíró.

feladat: A növekedés. cserepet! Tegyetek bele egy beszélgetés. asztalhoz! figyelem. figyelem. gondolkodás. cserép. összehasonlítás. ellenőrzés. összehasonlítás. beültetett cserepek emlékezet. értékelés Eszköz: termőföld bab. leírás. marék földet! Utána tegyétek tálca. hogy a cserép ne legyen egészen tele! Az ujjatokkal jól nyomkodjátok le a földet! 5. gondolkodás. az ültetés menete: Először vegyetek el egy emlékezet. Módszer: megfigyelés. önfegyelem analizáló. értékelés Eszköz: tálca. türelem. türelem. szintetizáló. leíró. kell tennünk. analizáló. azonosító. fejlődés feltételeinek Mit felidézése • víz • hajtásnak fény Tevékenység: a cserepek tálcára helyezése Képességfejlesztés: megkülönböztető. szintetizáló. ellenőrzés. vöröshagyma. A vetés ill. bele a babot vagy a hagymát! Tegyetek rá földet.megkülönböztető. úgy. önfegyelem Módszer: leírás. hogy fejlődjenek a növények? Hova tegyük a cserepeket? megfelelő hőmérséklet a talajból előbújó Miért? 81 . beszélgetés.

figyelem.6. Meg fogjuk figyelni! III. önfegyelem Módszer: leírás. egyet a hűtőbe. beszélgetés Eszköz: 3 magvakat tartalmazó cserép babunk? Képességfejlesztés: leíró. Befejező szakasz Kérlek. feladat: Az elvetett magvak különböző Most „kísérletezni” fogunk! környezeti feltételek közé helyezése Részfeladat: • víz nélkül • fény nélkül • hidegre (hűtőszekrény) Ültettem én is három cserépbe babot. de azt nem fogjuk Tevékenység: az óvodapedagógus által elvetett locsolni. egyet pedig a polc tetejére. segítsetek utána rendet mehettek Az eszközök helyrerakása A játékok folytatása 82 . tenni. játszani. Tegyünk egy cserepet a szekrénybe. gondolkodás. magvakat tartalmazó cserepek elhelyezése a melyikből lesz a legszebb különböző környezeti feltételek közé türelem. emlékezet. Mit gondoltok.

dalok megismerése. Zöld csoport 2009. állatok. Képességfejlesztés: Kognitív: megfigyelőképesség fejlesztése a színek. a fafajok. a madárfajok keresése során azonosító. ideje: Nevesincs óvoda –Bp. gyakorlása Fejlesztési feladatok: Feladatok: 1.és megkülönböztető képesség fejlesztése a színek.0000 Kincs u 5.Tervezetminta III. megnevezése. jellemzése Őszi versek. a földön. Környezeti nevelés: az őszi évszak jellemző jegyeinek érzékeltetése az ősz színeinek felfedeztetése játék a színekkel az őszi fák megfigyeltetése a park madárvilágának észrevétetése pozitív érzelmi kötődés kialakítása a közvetlen környezet megismertetésével 2. ember viselkedése Mozgásfejlesztés: finommotorika fejlesztése a levelekkel. a fafajok. termésekkel való játék során nagymozgások fejlesztése séta során 83 . ősz A tevékenység irányítója: Harmadéves Óvodapedagógus Előzmények: Az időjárási jelenségek folyamatos figyelemmel kísérése az időjárási tábla alapján – az időjárási jelenségek jellemzése Az őszi levelek megfigyelése az udvaron (mennyiségük a fán.növények. A tevékenység megnevezése: A külső világ tevékeny megismerése – környezeti nevelés A tevékenység helye. a madárfajok keresése során érzékelő-észlelő képesség fejlesztése a feladatok végrehajtásakor a gondolkodás fejlesztése. az ok-okozati összefüggések feltárásával: időjárás. színük) Az óvoda udvarán élő madarak felismerése.

türelem. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének felismerése és verbális megfogalmazása a Gesztenyéskertben élő madarak felismerése és hangjának utánzása a fafajok felismerése levele és termése alapján 4. önfegyelem. o.Verbális fejlesztés: színek megnevezésével madarak hangjának utánzásával kommunikáció fejlesztése a közös játékok során az időjárás.) Mozgásfejlesztés: színes levelek gyűjtésével Matematikai: levelek mennyiségének. formájának.) Lipem-lopom ( ÉNÓ 202.) Vizuális: őszi fa készítése tenyérlenyomattal Ének-zene: Ősz szele (ÉNÓ 319. Differenciált feladatok: 3-4 évesek: az őszi időjárás megfigyelése színek felismerése és megnevezése madarak megkeresése levelek és termések gyűjtése 4-5 évesek: az időjárás hatásának megfigyelése az élőlényekre néhány madárfaj felismerése az adott fafaj levelének illetve termésének felismerése 5-6-7 évesek: az időjárás. nagyságának összehasonlítása 84 . Integráció más tevékenységi területekkel: Irodalmi: Kányádi Sándor: Jön az ősz (Törpetánc 29. tolerancia fejlesztése egymás munkájának a megtekintése során 5. Személyiségfejlesztés esztétikai érzékük fejlesztése az ősz színeinek megfigyeltetésével. megneveztetésével. lombszíneződés és lombhullatás összefüggésének megfogalmazásával 3.

hűvösebb idő . kopasz fák. vizsgálódás A felhasználni kívánt eszközök: 1 db fehér legalább 2 m2 nagyságú textil.Fejlesztési tartalom: Séta a Gesztenyés kertben/parkban Szervezeti forma: kötött A tervezett módszerek: Pedagógiai: magyarázat. gyengébb napsütés. szemléltetés. csoportok alakítása színek segítségével. csoportos. lehulló levelek. A tevékenység várható menete feladat: Az őszi időjárás jellemző jegyeinek megfigyeltetése: Részfeladat: kevesebb. Öltözködés Motiváció: a séta bejelentése II. összahasonlítás. értékelés Természettudományi: megfigyelés. avar Milyennek érzitek a levegőt? Miért kellett jobban felöltöznünk? Mi változott meg a fákon? Milyen színűek lettek a levelek? Vegyetek a kezetekbe egy levelet. ellenőrzés. bemutatás. egyéni Helyszín: Gesztenyés kert Útvonalterv Helyszínrajz I. leírás. 1. az egy csoportba tartozó gyermekek a csuklójukra kötött szalaggal történő megjelölése. Kezdő szakasz Reggeliztetés A séta helyszínének és céljának.színes levelű fák. a tapasztalatgyűjtés lehetőségének ismertetése. gyermeklétszámnak megfelelő kézi nagyító Fejlesztés típusa: vegyes Korcsoport: 3-6 évesek Munkaforma: frontális. beszélgetés. figyeljétek 85 Szervezés .

finommotorika.és megkülönböztető képesség.. majd a termés. 2 nm-es. vetési varjú) meg a színeit! Milyen színű a leveletek? Mi zizeg a talpunk alatt? Minek nevezzük a sok levelet a földön? Hallgassuk meg a madarak hangját! Ki tudná megnevezni azt a madarat. hárs) Szervezés: a gyűjtött anyag elhelyezésére. leírás. leíróképesség. összehasonlítás Munkaforma: 2. levél szétválogatása a terítőn. kommunikáció Módszer: megfigyelés. önfegyelem. termések gyűjtése. finommotorika. textil terítő leterítése Tevékenység: levelek.- egész évben nálunk lévő madarak megfigyeltetése (galamb. egy világos kb. fajok szerinti párosítás Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. türelem. figyelem. alkalmas hely megteremtésével.. összehasonlítás Melyik fának a levelét és termését gyűjtöttétek össze? Mit gondoltok. vadgesztenye. szem-kéz koordináció. megnevezése levelük. melyikből van több? Párosítsátok a levelekhez a terméseket! Mindegyiknek lett párja? Miért? Miből lett több? 86 . azonosító. fán? Miért nem vándoroltak el ezek a madarak? Nevezzetek meg vándorló madarakat! Tevékenység: séta a parkban Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. veréb. feladat: A már ismert fafajok azonosítása. önfegyelem. leíróképesség. kommunikáció Eszköz: világos terítő Módszer: megfigyelés.és megkülönböztető képesség. figyelem. ami ott van a földön?. azonosító. termésük alapján (platán.

Munkaforma: egyéni 3. megtalált fa törzsét körbekötik a náluk lévő színes szalaggal Képességfejlesztés: megfigyelő. beszélgetés. melyik falevele vagy termése van benne? Keressetek ugyanolyat itt a parkban a földön! Tudja-e valaki. platán. Milyen színű a lap? Keressetek ilyen színű levelet és ragasszátok rá a lapra! Ki talált zöld levelet? Ki talált sárgát? Ki talált barnát? Ki talált pirosat? Válasszatok egy borítékot! Nézzétek meg. a boríték színével megegyező színes szalagok Most mindenki keressen egy olyan levelet. leírás. majd elveszik a megfelelő színű borítékot. ellenőrzés. feladat: Különböző fafajok leveleinek. összehasonlító Módszer: megfigyelés. feladat: Az ismert fafajok megkeresése leveleik alapján. ami neki a legjobban tetszik. utána gyertek vissza! 4. a csoportok színeivel azonos színű szalagok elővétele Tevékenység: a gyermekek csoportokat alkotnak a csuklójukon lévő szalagok színe alapján. (vadgesztenye. melyik fa levelei? Milyen színűek? Kik találták meg a vadgesztenyefát? Kik találták meg a platánfát? Kik találták meg a hársfát? . terméseinek megkeresni a párját a földön Hasonlítsátok össze! Kié a legnagyobb? Kié a legkisebb? 87 Mindenki kap egy ragasztós lapot. majd az adott fafaj kiválasztása. értékelés Eszköz: színes falevelek. hárs) Részfeladat Többszínű illetve színárnyalatú levél segítségével Szervezés: a csoportok színeivel ellátott borítékok. hogy ezek a levelek. színes borítékok. összehasonlítás. a borítékban lévő levelek alapján történik a keresés.

Részfeladat: . azonosító. finommotorika. termések borítékban Módszer: megfigyelés.nagyság . vizuális memória. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség.forma . figyeljük meg. barna. a fehér textilen mandala készítése. figyelem. leírás.szín Tevékenység: A letakart kosárból mindenki kihúz egy borítékot. a párjával együtt tegyétek le a fehér terítőre! figyelem. összehasonlítás Munkaforma: egyéni Kinek a levele egyszínű? Kinek a levelén van több szín? Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Tartsátok a Nap felé! Mit vesztek észre? Csendben sétáljunk.és megkülönböztető képesség. kommunikáció Eszköz: levelek. keressétek meg itt körülöttünk a parkban a képen látható madarak képeit! Ha megtaláltátok. önfegyelem. milyen madarat látunk? Ki tudja. leíróképesség.és megkülönböztető képesség. a benne lévő levél vagy termés párját keresi meg. szem-kéz korrdináció. mi a neve? Milyen színű? Hány madarat láttunk? Soroljátok fel a nevüket! Melyik madár volt a legkisebb? Melyik madár volt a legnagyobb? Melyik volt egyszínű? Melyik volt színes? 5. türelem. sárga Szervezés: ragasztós lapok kiosztása Tevékenység: A ragasztós lapra megadott színű levelek gyűjtése. finommotorika. leíróképesség. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. feladat: Meghatározott színű levelek gyűjtése Részfeladat: zöld. azonosító. piros. Minden pár figyelje meg a választott madarát. önfegyelem. kommunikáció Válogassuk szét a képeket madárfajok 88 .

feketerigó. leírás. figyelem. nagyság. kommunikáció Eszköz: - szerint! 89 . leírás. keresés Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. veréb.Eszköz: ragasztós lap. összehasonlítás Munkaforma: csoportos 6. feladat: A parkban élő madarak felismerése. nagyság. észlelése. megnevezése Részfeladat: galamb. önfegyelem.és megkülönböztető képesség. Képességfejlesztés: szín és forma érzékelése. önfegyelem. erezet. szarka nagyságuk. figyelem. leíróképesség. összehasonlítás Munkaforma: egyéni 7. kommunikáció Eszköz: Módszer: megfigyelés. 2 m2 nagyságú fehér textil Módszer: megfigyelés. feladat: A gyermekeknek tetsző színű és formájú levelek gyűjtése Részfeladat: szín. finommotorika. az összegyűjtött levelek közös szempontok szerinti megfigyelése: szín. színük Tevékenység: séta. forma Tevékenység: néhány percig szabad gyűjtögetés. azonosító.

feladat: A parkban élő madárfajok képei alapján megkeresni „elrejtett” párjukat Részfeladat: lamb.és megkülönböztető képesség Eszköz: színes. vastag zsinór Módszer: megfigyelés. azonosító. kommunikáció Munkaforma: csoportos III.Módszer: megfigyelés. Képességfejlesztés: megfigyelőképesség. leírás. színes vastag zsinórral) Tevékenység: párt alkotva kivesznek a kosárból egy madárképet. összehasonlítás. összehasonlítás Munkaforma: frontális 8. veréb. leíróképesség. önfegyelem. amelynek a párját keresi egy 5 m sugarú körön belül. szarka. leírás. figyelem. Befejező rész ga Eszközök összegyűjtése A létszám ellenőrzése 90 . feketerigó Szervezés: 5 m sugarú kör jól látható kijelölése (pl.

Bildkarten. Farbe. Városligeti fasor 28. Weckgläser mit Blumenzwiebeln. Motivationsphase Medien/Die Anweisungen der Erzieherin Medien: Gießkanne. Gruppe Kastanienbaum Sachkunde neue Kenntnisse vermittelnde Beschäftigung Zei t 5’ Ablauf der Beschäftigungseinheit 1. Steine. Blumentopf. Beschäftigungsentwurf Name: Ort: Datum: Gruppe: Fach: Art der Beschäftigung: Ziele. Einstiegsphase ich bereite alles bei einem leeren Tisch vor 2. 20. Unterscheiden kennen lernen Farbkenntnisse vertiefen durch Vergleichen Ágnes Szeibert Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. Erkennen. 91 2’ . März 2009. Pinsel.IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. VI. Aufgaben: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Den Wortschatz und den Wortgebrauch der Kinder fördern Die Festigung des passenden Wortschatzes zum Thema Mit einer passenden Motivation die Aufmerksamkeit der Kinder wecken Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern Die Förderung der Beobachtungsgabe Die Entwicklung der Feinmotorik Sachwissen vermitteln Die Pflanzen als Lebewesen betrachten Freude an einer Tätigkeit entwickeln emotionalisieren die Beobachtungsfähigkeit fördern Vergleichen.

Wasser. sim sala bum. Erde. das ist der Krokus. Schaufel 4’ Was ist in dem Korb drin? Was ist versteckt? Was denkt ihr? 5’ Über die Bilder erzählen Sim sala bim.. Erarbeitungsphase Wortschatz: Die Tulpe Der Krokus Die Narzisse Die Hyazinthe Der Samen Die Zwiebel Die Wurzel Das Blatt Die Schaufel Das Wasser Die Erde Reim gemeinsam sagen Erde. Was ist in der Kiste drin? Zaubern wir das hervor! Welche Blumen sind diese? (ich benenne sie zuerst) Das ist die Tulpe. alle Kinder drehen sich um.ich versuche mit mehreren Kindern Augenkontakt aufzunehmen dann singe ich ein Lied (Ich bin ein kleiner Esel. usw.. Könnt ihr mir die Narzissenzwiebel zeigen? Usw. Zeig mir bitte die Tulpe! Zeig mirbitte . Warum? Was brauchen sie? Sonne. Hypothesen stellen. Diese nicht. das ist die Narzisse. Wir wollen heut’) ich spaziere mit einem bedeckten Korb rundherum 3. das ist die Hyazinthe. unseren Blumenkalender beobachten 92 . Was für eine Zwiebel ist das? Von dieser wachsen Blumen! rezeptive Aufgaben zur Festigung des Wortschatzes 6’ die Dinge benennen und darüber diskutieren Über die Blumenzwiebeln reden. beobachten. Was für eine Farbe hat die Narzisse? Und die Tulpe? Hier sind unsere Zwiebeln. Augen zu und hört fein hin. (ich zeige Bilder) Kann man diese Zwiebel essen? Nein. die ist giftig. Luft. Einige sind viel gewachsen.

Jetzt machen wir kleine Löcher. du kannst auch unseren Blumentopf zeichnen. 93 . was du möchtest! Hier sind auch Malblätter. Zuerst waren nur die Zwiebeln.Malblätter anbieten Hast du Lust zum Malen? Komm. Hier sind Schaufel. hier ist ein Stein. Schmetterling. Zwischen ihnen wachsen der Stengel und die Blüte hoch. Bedeckt sie mit Erde. da kommen die Zwiebeln. Welche Farbe hat er? Was ist hier unten? Die Wurzel. Zwei schmale Blätter brechen aus der Zwiebel.Bewegung. gebt bitte Erde rein. Der Krokus wird immer größer und größer. Was kommt noch? Wasser! Jeder gießt seine Blume! Und was brauchen die Blumen noch? Sonne! Singen wir zusammen unser Sonnen-Lied! Geht Hände waschen! Auf Vorkenntnisse bauen 5’ Blumen pflanzen (während der Arbeit singe ich ein Lied=> wir wollen heut’) Lied singen (Sonne.Diskutieren. wie die Blumen wachsen! In der Erde liegen Krokuswiebeln. Ruhephase andere Tätigkeiten anbieten . dann kamen die Blätter hervor.) Legt bitte die Steine in den Topf. Was brauchen wir noch? (Wir brauchen noch Steine und Erde. wie die Blumen wachsen Mitmachgeschichte zur Festigung des Wortschatzes . Setzt euch! Hier ist ein grosser Blumentopf.Steine bemalen . Steh auf! Stell dich hinter deinen Stuhl! Spielen wir. Welche Farbe hat sie? Wie sah das früher aus? (mit Bildern erklären). Jetzt kommt noch die Blüte. mal etwas darauf! Sonne. Marienkäfer. Blumengymnastik Was ist hier oben? Der Stengel. Sonne) 4.

Aufgaben: 94 . März 2009. Platanengruppe 5-6 Jahre alte Kinder Sport Übungen mit Bohnensäckchen *Die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Kinder fördern *Die Förderung der Toleranz gegenüber den anderen Kindern *Die Förderung der Beobachtungsgabe *beim Aufwärmen den Blutdruck erhöhen. Városligeti fasor 28. den Kreislauf in Schwung bringen *Verletzungen vorbeugen *aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit der Kindern fördern * Muskeln aufwärmen und kräftigen *das Verbessern der Bewegungsqualität *Gleichgewichtsschulung durch Balancieren auf schmaler Fläche *Förderung des Selbstvertrauens. VI. Beschäftigungsplan Erzieherin: Ort: Rita Tóth Terézvárosi Óvoda Fasori Kicsinyek Óvodája Budapest. des Mutes *Haltungsschulung *Koordinationsschulung *Kontakte zur Gruppe und zum Partner verstärken *Spielfreude erleben *Rücksichtnahme auf andere *die Förderung der Orientierungsfähigkeit. der Reaktionsfähigkeit *durch Nachahmen lernen Datum: Gruppe: Alter: Fach: Thema: Ziele. 20.Tervezetminta II.

Zei t Ablauf der Beschäftigungseinheit Die Anweisungen der Erzieherin Medien Sozialfo rmen 95 .

wascht euch die Hände! Nehmt bitte eure Turnsäcke mit! Zieht euch den Pullover an! Wir können gehen. 3’ II. kommen sie in das Nest. kurze Hose. kommt sofort nach Hause! Vögelchen kommt. Kinder! Ich bin die Vogelmama. Geht jetzt spielen. oder sucht nach fetten Raupen! Aber wenn ich euch rufe. das wird das Nest sein. Das Ziel ist. und wenn ich meine Kinder rufe. 2. T-Shirt. vor der Sporthalle. Aufwärmen: Gehen mit dem Bohnensack Alle Kinder nehmen von dem Boden einen Bohnensack. ihr seid meine Vögelchen. Turnsack 5’ Unten. Alles sollen wir wechseln. Gefahr! Ein Adler kommt! Bohnensäcke Gruppen tätigkeit 8’ Bohnensäckchen Wir gehen im Kreis herum! Hände hoch! Wir gehen.Arme hoch strecken. Erarbeitungsphase 1. • Riesengang. Ich bin die Vogelmama. wie die Riesen! Gruppen tätigkeit • ZwergengangBohnensack vor dem Bauch halten Wir gehen in die Hocke! Bohnensäckchen vor dem Bauch! Wir gehen wie die Zwerge! Gruppen tätigkeit 96 . es ist schon zu spät!/ Vögelchen kommt. Aufwärmen: Laufspiel Vögel in das Nest Regel: Ich lege ein paar Bohnensäckchen im Kreis hin. Die Kinder laufen frei in der Turnhalle herum und ahmen die Vögel nach. ziehen sich alle um. Turnschuhe. Wir gehen turnen! Gruppen tätigkeit 3’ Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum! Geht auf die Toilette. Bohnensack in der Hand halten Hier ist das Nest. Zieht euch bitte um. Motivationsphase wir gehen zusammen in die Sporthalle Organisation: Alle Kinder aus der mittleren und der älteren Gruppe gehen in den Waschraum.1’ I. den Anweisungen am schnellsten zu folgen.

Armbewegungen machen. wie die Häschen! Gruppen tätigkeit • das Knie hoch heben und unter dem Bein den Bohnensack durchgeben Wir gehen weiter und heben das Knie hoch! Wir geben das Bohnensäckchen unter dem Bein durch! Gruppen tätigkeit 97 . die Knie hoch ziehen Bohnensäckchen auf dem Kopf! Wir gehen wie die Storche! Gruppen tätigkeit • Laufen.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack zwischen die Knie nehmen und bis zum nächsten Zeichen hüpfen Wir laufen! Wenn ich klatsche. nehmen wir das Bohnensäckchen zwischen die Knie und hüpfen.• Bohnensack auf dem Kopf balancieren Wir gehen im Kreis! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Gruppen tätigkeit • Bohnensack auf der Schulter balancieren Jetzt legen wir das Bohnensäckchen auf die Schulter! Gruppen tätigkeit • StorchengangBohnensack auf dem Kopf balancieren. wie der Storch seinen Schnabel bewegt.

Bohnensäckchen auf dem Kopf.auf Zeichen (klatschen) den Bohnensack auf den Boden legen und sich darauf hinsetzen Wir laufen! Wenn ich klatsche. den linken Arm mit dem Bohnensack hochhalten. zweimal nach unten! Sehr gut! Noch einmal! Gruppen tätigkeit 98 . Noch einmal. Hände auf die Hüfte! Wir gehen in die Hocke! Jetzt stehen wir auf. dann aufstehen-5-6 mal wiederholen Bohnensäckchen Schaut gut zu! Ich zeige zuerst. das Bohnensäckchen ist in einerHand. was wir machen.• Laufen. 2 Bohnensäckchen 5’ 3. wie auf Schlittschuhe. Wir stehen gerade. Gruppen tätigkeit • Schlittschuh laufenzwei Bohnensäcke unter die Füße legen und auf dem Boden schieben Kommt. Zweimal hoch. Gruppen tätigkeit • Armübung: Quergrätschstellung. Bohnensack auf den Kopf legen. Hände auf die Hüfte legen. dann Armhaltung wechseln. ich gebe euch je noch ein Bohnensäckchen! Wir legen es auf den Boden. Gymnastik • Gerade stehen im Halbkreis. lassen wir das Bohnensäckchen fallen und setzen uns darauf hin. Wir laufen darauf. 5-6 mal wiederholen Wir stehen so. Arme zweimal nach hinten ziehen. in die Hocke gehen.

was wir machen! Bohnensäckchen auf dem Kopf! Geh auf der Bank bis zum Ende! Wirf das Bohnensäckchen in den Kasten! Sehr gut! Leg das Bohnensäckchen auf den Bauch. Danke schön! Kommt! Schön nach einander! Kleingru ppen Setzt euch bitte auf diese Bank! Adél. dann zu dem rechten Fuß zweimal. die Arme hoch mit Bohnensack.Bohnensack auf dem Bauch 4. Arme zur Seite 2.• Quergrätschstellung. Zielwurf Den Bohnensack in einen Kasten werfen 3. Bohnensäcke Kleingru ppen 99 . Am Ende nimm ein Bohnensäckchen und du kannst auf der Bank weitergehen. auf allen Vieren durch den Sumpf kriechen. und geh wie eine Spinne! Leg das Bohnensäckchen in den Sumpf! Jetzt kannst du durchkriechen. Sumpfgang Den Bohnensack neben die anderen Bohnensäcke legen. ein Kasten. Spinnengang. kannst du mir helfen? Wir drehen diese Bank um! Danke schön! Langbank. die Kinder setzen sich auf die Bank Vorstellen der Stationen 1. zeig bitte den anderen. Hauptteil Stationenarbeit Organisation: die Stationen aufbauen. zweimal dorthin und zweimal hoch! Noch mal! Sehr schön gemacht! Gruppen tätigkeit 10’ III. dann mit dem Oberkörper nach hinten zweimal beugen Arme hoch! Wir beugen uns zweimal hierhin.Bohnensack auf dem Kopf. mit dem Oberkörper zu dem linken Fuß zweimal beugen. dann am Ende einen Bohnensack zur nächsten Station mitnehmen Wiederholen 3-5 mal Dalma.Auf der Langbank balancieren .

2. wir ziehen uns um! Jetzt gehen wir in das Gruppenzimmer zurück.Aufräumen Könnt ihr mir helfen? Dalma und Adél bitte bringt die Bank zurück! Máté. Maus raus aus dem Haus! Maus. Wir gehen in das Gruppenzimmer zurück. wir spielen etwas! Legt sie auf den Boden! Maus. Maus raus aus dem Haus!“ ruft. Maus raus aus dem Haus! Die Regel kennen die Kinder schon : Die Bohnensäcke sind die Häuser. komm bitte. als die Kinderanzahl ist. Stellt euch bitte auf die schwarze Linie! Mir hat es Spaß gemacht. euch auch? Kommt. wir bringen das zurück. Wenn die Erzieherin „Maus. wir sagen das zusammen! Maus. dann sollen die Kinder sich auf einen Bohnensack hinsetzen. Maus rein in das Haus! Komm. Wer kein Haus gefunden hat. sollen die Kinder weiter laufen. Wenn die Erzieherin „ Maus. Maus rein in das Haus!“ ruft. Die Kinder laufen frei in der Sporthalle herum. dann kann er weiterspielen. Maus raus aus dem Haus! Gruppen tätigkeit 1’ 3. Danke schön! Gruppen tätigkeit 3’ 5’ IV. Gruppen tätigkeit 10 . sagt den Spruch mit der Erzieherin zusammen. Es gibt einen Bohnensack weniger. Die Kinder stellen sich auf die schwarze Linie. Emma. Maus rein in das Haus! Maus. Dann gehen wir uns umziehen. Ruhe-Phase Maus. Nehmt alle ein Bohnensäckchen.

a verses mese ritmusát stb. költői képek. A mesében előforduló sztereotípiák. milyen szövegfonetikai elemek alkalmazásával történt? A mondókák típusai. érvényesítése.? Hogyan? 10 . a mesemondás rituális helyszínének megteremtése. Milyen esztétikai és anyanyelvi nevelési feladatok kapcsolódhattak a látott irodalom foglalkozás anyagához? Milyen egyéb nevelési-fejlesztési területek kaptak hangsúlyt a foglalkozáson? Milyen módszerekkel ösztönözte az óvodapedagógus a gyermekeket a közös/egyéni versmondásra? Biztosítva volt –e a sikerélmény a gyermekek számára? Igazolja példákkal! Hogyan tartotta fenn a gyermekek érdeklődését az óvodapedagógus a foglalkozás alatt? Mennyiben alkalmazkodott a fejlesztés tartalma (az irodalom foglakozás anyaga) a gyermekek életkori sajátosságaihoz? (ld. reggelizés. az összetartozó elemeket. az óvodapedagógus figyelemmegosztása. a „kiszólás problémái”)? Hogyan biztosította az óvodapedagógus az egyes versek közötti átmenetet? A versfoglalkozás felépítése (az új és az ismert vers viszonya. rímek érvényesítése. konfliktusokra. formulák.és szövegfonetikai eszközök használata. megjelenítése hogyan. helyszíne. milyen módszerekkel történt? Gondozási feladatok. A mondat. a metakommunikációs elemek alkalmazása.Megfigyelési szempontok az elemzéshez Irodalmi nevelés Szervezés: Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a szervezési feladatokat a foglalkozás alatt? (óvodapedagógus elhelyezkedése. sorrendje…) A verses mese: sikerült –e az óvodapedagógusnak előadásában érzékeltetni az ismétlődő szerkezeti egységeket. és mesemondás alatt. a bábszínház berendezése. nyelvi humor stb. olvasáslélektani korszakok…) Vegyes életkorú csoport esetén: hogyan sikerült összehangolni a különböző életkorú gyermekek fejlesztési tervét az óvodapedagógusnak? A gyermekek viselkedése a mesemondás alatt. kérdésekre…stb. A mondókákban rejlő ritmikai és zenei elemek. a kapcsolatteremtés módjai. színházi szokások elmélyítése stb.) A foglalkozás nyugodt körülményeinek megteremtése hogyan. zenei elemek. mesében rejlő stilisztikai eszközök. idegen szavak stb. a dramatizálás helyszínének kijelölése. szemkontataktus lehetősége. Hogyan reagált az óvodapedagógus a mesemondás alatt felmerülő esetleges zavaró tényezőkre. Hogyan oldotta meg az óvodapedagógus a felmerülő gondozási feladatokat (érkező gyermekek fogadása. Kongruens volt –e a verbális közlés a metakommunikációval? Az egyenes és függő beszéd elkülönítése milyen eszközökkel történt? A versben. gyerekek leültetése. szellőztetés stb. (pl.)? Irodalmi nevelés • • • • • • • • • • • • • • A motiváció időpontja. típusa. archaikus és népies kifejezések. 3 éveseknél ennek fontossága!) A mozgás és szöveg kapcsolata a mondókázás alatt. az egyéni bánásmód érvényesítése (pl. verses mesében. rímek. Mennyiben kapcsolódott a motiváció témája az irodalom foglalkozás anyagához? Az óvodapedagógus előadásmódja a vers-. a rímeket.

Volt-e példa integrációra? Ha igen. igényessége Integrációs megoldások (figyeljük ezek természetességét. a bábfajták megnevezése. a dramaturgiai elemek megtervezése és megvalósítása. feladatvégzés. változatosságát) Ötletesség és a váratlan helyzetek megoldása Nevelési problémák megoldása A gyermekek munkáinak értékelése (stílus. bábszínházi szokások elmélyítése. fejdíszek kiosztása.és fényeffektek. ha nem tartotta szükségesnek a szöveg átdolgozását! A mozgás (bábjáték. A hatásszünet és a befejezés: Szükség volt –e más tevékenységek ajánlására a foglalkozás befejezése után? Milyen tevékenységeket kínált az óvodapedagógus a gyermekeknek? Milyen hangulati lezárást kapcsolt az óvodapedagógus az irodalom foglalkozáshoz? Vizuális nevelés • • • • • • • • • • • • • • • • • Szervezési – gondozási feladatok megoldása Figyelem megosztás (játék. a mesefeldolgozás módjai). mely területekkel? Milyen kapcsolódási pontokat fedezett fel az egyes fejlesztési területek között? Dramatizálás. kiválasztásuk indoklása. személyiség. sokszínűsége A vizuális nyelv elmélyítése 10 . bábozás. kreativitás) Általános kép a foglalkozóról (mozgás. a jelmezek.• Az irodalom-foglalkozás integrációs lehetőségei más fejlesztési területekkel. a helyszín kijelölése. a mesereprodukció formái. kongruens volt-e? A szólások. árnyjáték: • • • • • • • • Szervezési feladatok. az óvodapedagógus szerepe a gyermeki bábjáték. lehetőségei. dramatizálás) és a verbális közlések viszonya harmonikus. a szerepek kiosztása. gondozás összhangja) A szemléltetés és bemutatás eszközeinek és megoldásának sokoldalúsága. kapcsolatteremtés – tartás) Motivációs és fejlesztési módszerek Vegyes korcsoport témamegosztása A foglalkozás erőssége A foglalkozás légköre A technikai ismeretek átadása Pedagógiai tudatosság A kitűzött célok megvalósítása és annak sikeressége Az elkészült munkák minősége. hang. közmondások és találós kérdések beépítése az irodalom foglalkozás menetébe (stilisztikai szempontú elemzések). Hogyan érvényesült a komplex esztétikai nevelés a foglalkozáson? Mondjon konkrét példákat az irodalmi/esztétikai nevelésre a látott irodalom foglalkozás alapján! Dialogizált szöveget hallhattak-e a gyerekek? Indokolja meg. dramatizálás közben (az irányítás lehetőségei.

javaslatait? Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével. Milyen módon valósult meg a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek kielégítése a látott/ megfigyelt ének-zenei tevékenységek során? Milyen példákat láthattunk a gyermeki személyiségfejlesztés zenei lehetőségeire a megfigyelt időszakban? 4. koordinált mozgása…. dalosjátékok/ komponált gyermekdalok a legfőbb zenei feladattal. Tisztán énekelt-e az óvodapedagógus-jelölt? Jellemezzük daltudását. zenei formaérzékük. zenei hallásuk…. zenei szempontból is játékos volt-e a látott/ megfigyelt időszak? 2. Megfelelő volt-e a tervezett tevékenységsor felépítése. A választott módszerek logikusan illeszkedtek-e a megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához. az intonáció. javította-e énekük milyenségét? Folyamatosan végig énekelt-e a gyermekcsoporttal? 12. zenei tevékenységek hangulata az óvodapedagógus – gyermek kapcsolat alakulását? Élményszerű. valamint testtartása. eszközök biztosítását. előadásmódját! Igényes volt-e a gyermekcsoport tiszta éneklési képességének fejlesztését és daltudását illetően? Ellenőrizte-e. fejlődésére? 9. akár javaslataival? Hatott-e ily módon éneklési készségük.Ének-zenei nevelés 1. Sikeres volt-e az új zenei anyag bemutatása. szövegejtés. Milyen motivációs lehetőségekkel élt az óvodapedagógus-jelölt a megfigyelt időszak során? Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása. Logikusan követték-e egymást a zenei hallásfejlesztést célzó feladatok/ részfeladatok? Pl: E téren is tudta-e vezető szerepét érvényre juttatni pl. a zenei feladatok megvalósításához? A fejlesztés feladatai milyen munkaformák biztosításával valósultak meg? 17. a nyugodt. mind ritmushangszerek kezelése során helyes mintát nyújtott-e a gyermekcsoport számára? Hogyan ellenőrizte a ritmikai feladatok megoldását? Egymásra épültek-e a ritmusérzék fejlesztés fokozatos feladatai/ részfeladatai? 13. artikulációja. ritmikai érzékük. A ritmusérzék fejlesztés során mind mozgásban. Milyen pedagógiai lehetőségeket használt ki más terület/ek/ kapcsolására? 10 . Helyesen választotta-e meg az abszolut hangmagasságot a megtanításra szánt dalok.és énektechnikája. illetve kézbeadását? Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az eszközök? 5. az együtténeklés örömének megéreztetése? Illeszkedtek-e az alkalmazott motivációs ötletek a gyermekek életkorához? 3. statikus helyzetben végzett mozgásos feladatok aránya a délelőtt során? Hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel? 6. a zenei anyag elrendezése. lehetőségeihez. lehetőségeit. a szövegformálás. Hogyan/ milyen módon készítette elő az adott zenei feladatot? Végigvonult-e a kitűzött zenei feladat a tervezett zenei tevékenységek egészén? Figyelt-e az óvodapedagógus-jelölt a differenciált feladatadás szükségességére. rögzítése? 16. Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység/ek/ helyét. illetve a látott zenei tevékenység előzményeivel? 7. Modellértékű volt-e az óvodapedagógus hallgató beszéd. illetve a feladatok pontos megfogalmazása során? 15. a látott/ megfigyelt időszak során? 10. zenei lehetőségeire? Ellenőrizte-e a feladatok elvégzését? Megfelelően értékelte-e azokat? 8. illetve tervezett énekes szituációk. Mennyire alkalmazkodott a foglalkozás anyagának megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? Mennyire voltak összhangban a választott mondókák. Figyelembe vette-e a gyermekek ötleteit. a kapcsolódó játékkal együtt való elsajátíttatása. Milyen volt a zenei tevékenység/ek/ légköre? Segítette-e a spontán. énekesjátékok sikeres énekléséhez: összhangban volt-e a gyermekek számára optimális hangmagasság megválasztása és a dalok hangkészlete? 11. Tervezett-e zenehallgatásra szánt zenei anyagot/ zenei szemelvényeket? Ennek előadása hogyan valósult meg? 14. énekes tevékenysége.

domináns személyiségjegyek) 12. A fejlesztett képességek 6. Az alkalmazott módszerek hatékonysága.Mozgás – testnevelés (testi nevelés. azok hatékonysága 9. mindennapos testnevelés) 1. A balesetveszély elhárítása 13. Érvényesülnek-e a gyerekek egyéni ötletei. Gyakorlatvezetési módok alkalmazása 5. Hogyan értékel az óvodapedagógus? A külső világ tevékeny megismerése – Környezeti nevelés 1. A témának megfelelnek-e az eszközök? 9. folyamatos) 2. Fejlesztési feladatok a környezeti nevelés tevékenységinek tükrében 3. A folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetőségei és módszerei 15. A fejlesztési. kapcsolódása további témakörökhöz 2. felkészültség. Helyesen választja-e meg a tevékenység helyszínét? 10. A téma összefüggése a matematikai neveléssel. egészséges táplálkozás. Biztosítja-e a cselekvő gondolkodást? 5. Hogyan valósul meg a gyerekek téves ismereteinek korrigálása? 14. differenciálás lehetőségei 11. Az anyag témaköre. A játék során fejlesztett képességek 8. Bánásmód. Mennyire gondolkodtatóak a kérdések? 12. Megfelelő-e a motiváció? 2.sajátos megoldásai? 7. az alkalmazott eszközök célszerűsége 5. gyűjtőmunka 4. Önelemzés és önértékelés A külső világ tevékeny megismerése – Matematika 1. A tevékenység időbeosztása 6. Az adott téma sajátosságaiból fakadó nevelési lehetőségek kihasználása (környezetvédelem. Módszerek alkalmazása. Korábbi ismeretek felhasználása. Szervezési feladatok megoldása 10. légkör. Eszközök használata. általános emberi értékek. esztétikum stb. az érintett matematikai témakörök 10 . hogyan. A gimnasztikai gyakorlatsor és a fő rész előkészítése 4. Van-e elég idő a megoldásra? 6.nevelési feladatokat megvalósítása 3. Megfelelőek-e a módszerek? 11. egyszeri. motiválás (hallgatói magatartás. spontán. testnevelés. Kellő számú és mélységű-e a problémahelyzet teremtés? 4. Biztosított-e az egyéni képességfejlesztés? 8. A motivációs lehetőségek felhasználása (tervezett. Az alapelvek érvényesülése (mikor. Épít-az óvodapedagógus a gyerekek meglévő ismereteire? 3.) 9. A célok elérésének mértéke 7. Koncentrációs lehetőségek más tevékenységi formákkal 8. Milyen módon valósul meg a folyamatos motiváció? 13. miért) 7. A segítségadás lehetőségei 14.

Az óvónő beszéde. A matematikai ismeretek és a mindennapi élet dolgainak összekapcsolása 11. differenciálás 10 . kérdéskultúrája 13. Fejlesztett matematika képességek 12. szervezési formák. megfogalmazása.10. Eszközök.