P. 1
Hogyan Lehetek Szerzodeses Katona

Hogyan Lehetek Szerzodeses Katona

|Views: 1,279|Likes:
Published by 555342

More info:

Published by: 555342 on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

A MAGYAR HO.

NVEDSEG KIADVANYA

-8

o

?

T6jekoztat6 fuzet

2008. Budapest

HOGYAN, LEHETEK SZERZOOESES KATONA?

Tajekoztat6 a szerz/deses katonai szolgalatr61

1, Tajekoztato

2. Regiszfraci6, je/entkezes

3. Alkalmassagi vizsgalat

4. 8evonutas es szerz6desk6tes 5, Katonai a/ap- es srekkikepzes

6, A szolgalat teljesrtese

a sajat kstonei szetvezetnel 7, tlletmenvek, jarand6sagok 8, Rekonverzi6

9. Elerhetosegek

; ; ;

1. T AjEKOZT A TO

A Magyar Honvedsegben hivatasos, szerzndeses es onkentes tartalekos katonak tel'jesitenek szolgalatot,

A katonak a feladataikat:

- onkentes vallalas alapjan:

- szigoru fOggelmi rendben (parancsok alapjanl;

- eletuk es testi epseguk kockaztatasaval:

- egyes alapjogaik korlatozasanak elfogadasaval teljesltik,

Mit jelent az, hogy szerzodeses katonat

Az alegenysegi allornanyu, tiszthelyettesi, tiszti rendfo-

'~hlEm~Im ri'I'iW:l'i ~ IImmm ~ :a! mr.. H

Alfomanykalegoria Rendlokozat Minim;\lisan szukseges
iskolal vegzettseg
legenyseg honved
6rvezet6
tizedes 8 al talanos iskola
szakaszvezetd
'" tiszthel yetle, 6rmester
OJ torzs6rmester kozepfoku (erettsegi)
ii
c-, fotb rz 56 rill ester
}!
N zaszlos zaszlos
.~ t6rz s z asz 16s lei s6foku (f6iskola)
f6tbrzszaszl6s
tiszt hadnagy
f6hadnagy fel,6foku (f6iskola
szazados vagy egyet.em)
f6tiszt 6rnagy
alezredes fels6foku (egyetem)
.~ ezredes
tabornok dandartabornok •
vezerornagy
altiibornagy
vezerezredes kozatu katona, aki a katonai szolgalatot hata-ozon id6re sz616 (hatarozott idejd) szerzddesben vallal]a,

Mit jelent a rendfokozat?

A rendfokozat kifejezi a hozza kapcsol6d6 beosztasi 5Z i ntet, az a llomanvkategorl aba tartozast, va I arnint a fUggelmi viszonyt, ami meghatarozon jogokkal es kotelezettsegekkel jar egyutt, A rendfokozati [elzest az egvenruhan kell viselni.

Mit jelent az, hogy a szerzodeses Katona honved (rendfokozat nelkLiIi)?

A munkaviszony rnegkezdesekor a szerzodeses kalona legfeljebb 6 h6napig probaidos, A pr6baicl6 alart - iskolai vegzetsegt6I fuggetlenul - nem vise! rendfokozatot,

Hoi szolgalhatok (dolgozhatok) szerzddeses katenakenti

Szerzrideses katonakent a Magyar Honvedseg katonai szervezeteinel teljesithetek szolgalatot,

A katonai szervezetekrcl reszletesebb informaciot a www.honvedelem.hu vagy a www.hm.gov.hu honlapon talalhatok, vagy a toborzoirodakon kaphatok.

Milyen beosztasokban teljesithetek szerzddeses katonai szolgalatoti

Peldaul az alabbi, a teljesseg igenye nelkul felsorolt beosztasokban: gepkocsivezeto; harcjarrrulvezeto; egeszsegOgyi katona; k6t6z6; felderfto: nizszeresz: szerelo: technikus (fegyver); (mester) lovesz: geppuskairanyz6; legvedelmi lovesz: rrulszaki: rruiszeresz stb.

A betoltheto ures beosztasokrol reszletes, naprakesz informaciot a toborzoirodakon szolgaltatnak,

2. R.EGISZTRAcIO, JE[ENTKEZES

Hoi jelentkezhetek szerzodeses katonanaki

Felkeresern a lak6helyem szerint llletekes toborz6- es erdekvedelmi irodat, ahol a toborz6 szakemberek reszletes tajekoztatast adnak a szerzodeses katonai szolgalatrol. a felveteli folyamatr61, a szerzodeskoteshez szukseges okrnanyokrol, valamint regisztracios lapot tolthetek ki. Ehhez szukseges okrnanvok: T Al-szam; adoszarn; lakc1 rnkartva; szernelyi igazolvanv, legmagasabb iskolai vegzettseget igazol6 okrnany: amennyiben van: jogositvany; nyelvvizsga-bizonyftvany; egyeb vegzettsegetlkepzettseget igazol6 okmany, A toborzoirodan megkapom a jelentkezeshez szukseges okmanyok es igazolasok jegyzeket.

MiIyen felfefeleknek kell megfelelnem?

Akkor lehetek szerzodeses katona, ha:

- kizar61agos magyar allarnpolgar vagyok;

-onkent jelentkezem;

- 18--47 eves vagyok;

- buntetlen el6eletu, cselekvokepes vagyok;

- all and6 belfoldi lak6hellyel vagy tartozkodas i hel lye I

rendelkezem;

- a rendfokozati allorn anykategorl ahoz mi ni rna I isan rneghatarozon isko I a i vegzettsegge I (sza kkepesltesse I) rendelkezem;

- a szolgalatra egeszsegi, pszichi kai es fizikai szempontb61 alkalmas vagyok 17/2006. 011.21.) HM-rendelet alapjan (a rovabbiakban: HM-rendelet));

- es elfogadom egyes alkonnanvos jogaimnak a von atkoz6 torveny szerinti korlatozasat,

Mikor nern Iehetek szerzddeses katona?

Ha a bUntetett el6elethez f{jz6do hatranyok al61i mentesftest61 szarnltott 3 ev meg nem telt el.

Tovabba akkor sem lehetek szerzodeses katona, ha a bfr6sag kozugyektol eltlltas, lefokozas, szolgalan viszony rnegszuntetese buntetest szabott ki, vagy lefokozasomra, illetoleg a szolgalati viszonyorn megszontetesere fegyelmi fenyiteskent kerult sor a blrosagi, illetve a fegyelmi hatarozat jogerore ernelkedesetol szarnitott harem eVig,

Mit jelent 8. nemzetbiztonsagi ellenorzesl

Abban az esetben, ha a beosztas kovetelmenvei kozott szerepel a nernzetblztonsagl kovetelmenyeknek val6 megfeleles ellenorzese, akkor azt az llletekes nernzetbiztonsagi szolgalar elvegz!

Figyelem!

A Magyar Honvedseg a szolgalati viszony letesitesehez szukseges, meghatarozon adatokat, illetve a kulon jogsza-

balyban meghatarozott nernzetbiztonsagi kovetelrnenyeknek val6 megfelelest a szolgalati viszony fennallasa alattis ellen6rizheti!

Milyen okrnanyokra esigazolasokra van szuksegern, hogy jelentkezhessek szerzodeses katonanakt

- haziorvosi igazolas (1 honapnal nem regebbil - a vizsgalathoz szokseges formanyorntatvanvt a toborzo- es erdekvedelrni irodan kapom meg (alkalmassagvizsgalathoz szukseges):

- negatfv mellkasrontgen-vizsgalati lelet (6 honapnal

nern regebbi - az alkalrnassagvizsgalathoz szukseges): - n6k eseteben n6gy6gyaszati lelet (egy honapnal nern regebbil es citol6giai lelet (1 evnel nem regebbi - alkalmassagv izsga I athoz szLi kseges):

- nyil atkozat k iza r61agos a Ilam pol garsagr61;

- igazolas a Kozigazgatasi es Elektronikus K6zszolgal-

tatasok Kozponti Hivatala bunugyi nyilvantartotol, hogy nern allok bunretceljaras alatt,

Az igazolasok bemutatasa ulan a toborzo- es erdekvedelrni irodan felajanlanak nekem egy katonai beosztast, ha ezt elfogadom, akkor tolthetern ki a jelentkezesi lapot, melyet elkuldenek az alakulathoz.

~ ~

3. ALKAlMASSAGI VI.ZSGAlA T

Mit jelent a katonai szolgalatra val6 egeszsegi, pszichikai es fizikai alkalmassagt

Ha szerzodeses katanai szolgalatra jelentkezem, akkar a 7/2006. 011.21.) HM-rendelet alapjan alkalrnassagl vizsgalaton kell reszt vennem. Az alkalmassagi vizsgalat celja az, hogy megallapltsak, alkalmas vagyok-e a katonai szolgalatra.

Mibol all az alkalmassagi vizsgalat?

Az alkalmassagi vizsgalat 3 elemb61 all.

a) Egeszsegi.lgyi vizsgalat; -Iaborvizsgalatok (kiemelten a drogteszt,

az AIDS-vizsgalat, es n6knel a terhessegi teszt): - belgy6gyaszat;

- sebeszet:

- szerneszet:

-i.deggyogyaszat;

- ful-orr-gege:

- fogaszat.

b) Pszichol6giai vizsgalan - teszt;

- rmiszeres vizsgalat,

- pszichologussal tOrlena beszelgeres.

c) Fizikai vizsgalat: - 3200 m futas:

- karhajlltas (fekvatamasz) vagy huzodzkodas

(2 perc alan):

- hanyatt fekvesbol felules hajlftott terddel (2 perc alattl.

Kovetelrnenv: T 4 edzettsegi sz inti a v izsgalatonlega labb 260 pontot kell elernern,

Reszletes informacio: www.mhevi.hu honlapan. A felkeszuleshez segedanyag is ralalhato itt, illetve tovabbi informaciot kaphatok a toborz6- es erdekvedelmiirodakban.

Milyen okrnanyokat kell vinnem a vizsgalatra!

o Beosztistervezesi lapot (szerzodeses tiszr- es tisztheIyettes eseten kell vinni!);

o Tarsadalornbiztositasi azonosito jel (hetkoznapi neven T Al-kartya):

o 1 honapnal nem regebbi (keltezesii) haziorvosi !ajekoztatas {a toborzo- es erdekvedelrni irodan adjak at a farmanyorntatvanvt amil a haztorvosnak kell kitolteniel):

o ha barrnilyen elaz6 betegseg, baleset, gyagykezeles torrent, az arrol sz616 zarojelentest, leletet eredeti vagy annak fenymasalt es hitelesftett rnasolatat hoznom kell!;

o 6 honapnal nem regebbi tOd6szCir6 negatfv leletet (nem a rnegjelenest igazol6 papirtl):

o nok eseten 1 honapnal nem regebbi (keltezesdl n6- gyogyaszati leletet es 1 even beluli citologiaileletet;

o egeszsegugyi kerdafv es nyilatkozat (vagy a toborzoes erdekvedelrni irodan vagy a vizsgalat helyen kell kitoltenem).

Mennyiideig tart a vizsgalat?

A vizsgalat 2 nepos, menete a kovetkez6: 1. nap:

~ beerkezes: 12.00-ig;

~ tajekoztatas a vizsgalat meneterol: - adategyeztetes:

- pszlchologial vizsgalat;

- elhelyezes (szallas) es ellatas (hidegvacsoral a vizsgalat helvszinen.

Figyelem! Az alkalmassag vizsgaJat belyszinet este tiios

elhagyni (ott kell aludni)! 2. nap:

-Iaborvizsgalatok (ehgyomorral);

- reggeli.;

- egeszsegOgyi vizsgalatok

(a fizikai terhelhetoseg megallapitasa): - fizikai vizsgalat:

- ebed;

- hazautazas,

Milyen felszerelest vigyek magammal a vizsgalatra!

o Sporfelszerelest Itornacipo, kenyelrnes sportruha):

o Tisztalkodo eszkozoket (t6rolk6zot hozni kell !);

o A bent alvashoz pizsarnat, papucsot;

o lroeszkozt (golyostollai) a tesztek es a kerdoivek kitoltesehez,

Hogyan utazom a vizsgalatra?

A toborzoirodan atadott Jelhivas"-sal (utazasi kedvezrnenyre jogosit6 okrna ny), ameli ye I a MA V vona lain (vasu" ton) ingyenesen utazhatok.

Milyen minosfteseket kaphatok az alkalmassagi vizsgalaton!

Mivel a szerzodeses katonakent kulfoldi szolgalatra is vezenyelhetd leszek, ezert mar a befepeskor a ki..ilf6ldi szolgalatvallalasra es a sajat, tervezett beosztasornra is rnegvizsgalnak es rnindsitenek.

A mindsiteseka kovetkezok lehetnek:

1. Kalonai szolgalatra alkalrnas (1 evig ervenyes).

2. Katonai szolgalatra korlatozassel alkalrnas (1 evig ervenyes) - azt jelenti, hogy bizonyos beosztasokat nern tolthetek be (peldaul nemlehetek lovesz).

3. A tervezett beosztasra ideiglenesen a I kal rnatlan (pEddaul fel even belill balesetern vagy nagyobb mtltetern volt, esetleg gy6gyszeres kezeles alatt allok),

4. Katonai szolgalatra alkalmatlan.

5. Minosrtes nelkul lezarva (abban az esetben, ha tovabbi vizsgalat szukseges, de aleletemet 30 napon bel i..i I nern kuldtern meg, illetve nem ertesltettem a toborzo- es erdekvedelrni irodat, hogy a kert vizsgalatot 30 napon beli..il nern tudorn elvegeztetni),

Milyen jogorvoslatra vanlehet6segem, ha alkalmatlan rnindsitest kapok?

A Illinosftesrol sz616 tajekoztatast a toborzo- es erdekvedelmi iJodat61 kapom meg. Abban az esetben, ha alkal-

rnatlan rninosftest kaptarn, a tajekoztatastol szarrritott 15 napon belu] fellebbezessel elhetek, Ha nem fellebbezem meg az alkalmatlan minosftesemet, az 3 evig ervenyes.

A fellebbezeshez szukseges okrnanyt a rninositessel egyi..itt a rninositest vegzo bizottsag a toborzo- es erdekvedelrni irodan keresztul ki..ildi meg. A fellebbezest postzm kell rnegkuldenern a rnasodfoku min6sft6 bizottsagnak (rnegnevezese es cfme a formanyorntatvanyon rnegtelalhato), kitolteseben a toborzok segitenek.

A rnasodfoku minosito bizottsag postan fog ertesiteni a vizsgalat idopontjarol es helyszfner61. Amennviben itt alkalmas minositest kapok, a rninosltesem 1 evig ervenyes, szerzodest kothetnek velem. Amennyiben itt is alkalmatlan rnincsltest kapok, a minositesem vegleges, nem kothetnek szerzodest velern (nern lehetek szerzodeses kalona), lIyen esetben tovabbi fellebbezesnek helye nines.

Milyen tovabbi special is alkalmassagvizsgalatokra kerulhet sod

Ha ejtoernyos, vagy buvar beosztasra jelentkezem, akkor tovabbi, specialis vizsgalatokra van szi..ikseg, arnelyeket a kecskerneti alkalrnassagvizsgalo intezet vegez. Csak akkor tolthetern be ezeket a beosztasokat, ha a vizsgalaton alkalmas rninosltest kapok.

Altalanos vizsgalatokon kivul, speoalis vizsgalatokra is sor kerul (peldaul tulnyomasos terben tarteno, (in. barokarnras vizsgalatral,

,,~ ,~ , .'.. ,

4 .. B'EVONULAS ES SZERZODESKOTES

Hova keU bevonulnom es mikor?

A toborzo- es erdekvedelrni iroda altai kuldott tajekoztatas alapjan a Magyar Honvedseg Kikepz6 Bazisara kell bevonulnom a megadott id6pontban.

Hogyan utazom a kikepzo bazisra?

A toborzo- es erdekvedelrn i i redan kapott .Fel hfvas" -sa I (utazasi kedvezrnenyre jogosit6 okrnany) a MAv vonalain (vasriton) ingyenesen utazhatok,

Mi tortenik a bevonulast kovetoen?

A kikepzd bazison el6sz6r leellenorzik a

szerzodeskoteshez (allornanyba vetelhez) szukseges okrnanyokat, es csak ezt kovetoen kerul sor a szerzodes rnegkotesere,

Milyen okmanvok szuksegesek a szerzodeskoteshez!

o 3 honapnal nem regebbi erkolcsi bizonyitvany;

o nyilatkozat a kizarolagos magyar allampolgarsagr61i

o buntetlenseg: igazolas (a formanyomtatvany a toborzc-es erdekvedelmi irodan szerezhetc be);

o a palyaalkalmassagi minositest tartalmaz6 vizsgalati lap kivonata;

o a letoltott sorkatonai szolgalatr61 5z616 igazolas (a Magyar Honvedseg Katonai Igazgatas.i es Adatfeldolgoz6 Kbzpont adja ki, a forrnanyorntatvany a toborzo- es erdekvedelrni irodan beszerezheto):

o 11 jegyO szernelvi azonosit6 jet vagy az aztigazol6 okmany;

o szernelyi igazolvany;

o adoazonosito jel (adokartya), vagy az aztigazol6 hivatalos okrnany;

o tarsadalornbiztositasi azonosito jelet (T Al-kartya) igazol6 hat6sagi bizonyitvany;

Oiskolai vegzettseget es szakkepzettseget igazol6 bizonyfMiny eredeti peldanyban, vagy k6zjegyzo altai hitelesltett masolat:

o ervenyes gepjarmuvezet6i engedely (ha van);

o munkak6nyv (ha van);

o eddigi munkaviszonyokat igazolo okrnanyok:

o a rnunkanelkuli-jaradek foly6sftasarol igazolas a munkaOgyi kozponttol (mett61 meddig foly6sitottak);

o bankszamlaszarn (vagy folyoszamla-szerzodes), ahova az illetmeny (fizetes) utalasat keri:

o hazassag: anyakonyvi kivonat (ha hazas):

o gyermek szuletesi anyakonvvi kivonata, vagy annak

kozjegyzovel hitelesftett rnasolata (ha van);

o feleseglferj, gyermek (ha van), ad6-, TAJ-szama,

o a fenti okrnanyok fenymasolata is,

o 2 db 4 x 4 em fekete-feher fenykep. Valamint 1 db lakat!

A felsorolt okrnanyok hianya eseten szerzodeskotesre nem kerulhet sor!

Mivel az elsa havi illetrnenyernet (fizetest) esak a rnasodik h6nap elejen kapom meg, ezert a sajat koltsegeim fedezesere kezpenzre (vagy bankkartyara) lesz szuksegern,

Mit jelent a pr6baIdo?

A szerzodeskoteskor legfeljebb 6 h6napig terjedd prebaidd kotheto ki. Kotelezo a pr6baid6 letoltese, ha szerzcdeses katonakent nem rendelkezem a beosztasnak megfelel.o el6frtiskolai vegzettseggel es szakkepesftessel.

Mire vagyok jogosult a. pr6baido alalt?

llletrnenvre (fizetesre), laktanyai elhelyezesre, va lam int a szolgalat teljesltesehez szukseges egyeb ellatasra (egyenruhazat, felszereles, teritesmentes etkezes stb),

Megszuntetheto-e a szerztidesem a probaido alattl

Igen, a pr6baid6 alatt a szerzodest (szolgalati viszonvt) barmelvik fel (akar a katonai alakulat paranesnoka, akar a szerzodeses katona) indokolas nelkul, azonnali hatallyal megszuntethetl,

lIyenkor koteles vagyok a kapatt ruhazati es egyeb felszerelesi targvakat visszaadni.

Ha nem voltarn meg katona, akkor milyen rendfokczatot kapok?

Ha szerzodeses legenysegi allomanyba helyeztek, de elozoleg nem rendelkeztem rendfokozattal, akkor a probaido letelteig honvedkent teljesftek szolgalatot,

Ha mar voltam katana, milyen rendfokozatot kapok?

A katonai szolgalatro] sz616igazolasom alapjan legalabb a meglevo (peldaul orvezeto, tizedes vagy szakaszvezetol rendfo'kozatot.

Ki kot velem szerzodestl

A katonai szervezethez (kikepzo bazis) tortena bevonulas ulan a katonai szervezet parancsnoka, vagy az at kepviseki szernelyugyi szakember kat velem szerzodest.

Kell-e katonai eskut tennem?

Igen, szerzcdeses katonakent nekem is eskut kell tennem (a bevonulas napjan),

Minimalisan mennyi iddre kell vallalnorn a szerzddeses katonai szolgalatot!

- tisztesi (legenysegil beosztas eseten 3 ev:

- tiszti es tiszthelyettesi beosztas eseten 5 ev.

Meghosszabbfthato-ea szerzodeses katonai szolgalat idotartarna!

Igen, a szerzodeses szolgalatldotartama kozos megegyezes alapjan a Ika lrnankent, allomanykategoriatol fuggetlenul legalabb ket, de legfeljebb at ev ldotartarnmal meghosszabbfthal6.

Mennyi ideig lehetek szerzodeses kalona?

Maxi mal i san (hosszabb Itasokka I egyutt):

- tiszti es tiszthelyettesi beosztas eseten 20evig;

- tisztesi (Iegenysegi) beosztas eseten 15 evig.

Hany eves korig lehetek szerzodeses kalona?

A szolgalat felse korhatara: 57. eletev,

jar-e a szerzodeses katonanak szolgalati nyugdij?

Nem, de a szolgalatl idot beszamltjak a nyugdfjszerzo idobe,

Mil tartalmaz a szerzodes?

- A szolgalan viszony kezdetet, jelleget:

- a probaidd tartamat:

- a rendfokozatot;

- az esku letetelenek idopontjat:

- szerzodeses szolgalati viszony eseten a szolgalatl

viszony idotartarnat.

A szerzodes megkoteset kovetoen kinevezesi okrnany keszul,

Mit tarta.lmaz a kinevezesi okmany?

A szolgalati beosztasba torteno kinevezesernrol ki-

nevezesi okrnany keszu I, amelynek tartalmaznia kell: - a szolgalati beosztasomat, annak helyet:

- a besorolasi osztalyon beluli besorolasi kstegortarrrat,

- a beosztashoz szukseges iskolai vegzettsegern (szak-

kepesftes), nyelvismeretem szintjenek rnegszerzeset.

Az allornanyba veteli okmany (szerzddes) es a kinevezesi okmany egy peldanyat megkapom.

Milyen tovabbl tajekoztatast kapok?

Az allomanyba veteli, illetve a kinevezesi okrnanv

atadasaval egyidejOleg a katonai alakulat tajekoztat: - a szolgalatteljesltes rendjero]:

- az illetmeny-besorolasrol (fizetesrdl):

- az illetmenyfizetes modjarol:

- a szolgatati ido kezdonapjarol:

- a szabadsag rnertekenek szamitasi m6djar61es

ki adasanak, i lletve

- a tel mentes i es lemondasi ido rnegallap Itasana k szabalyairo]:

- az egyeb junatasokrol es azok merteker6L

Hogyan tortenlk a tajekozlatasom?

A katonai szervezet legkesobb az okmanyok atadasa!61 szamftorr 30 napon belul frasban tajekoztat,

5. KATONAI I\LAP- ES SZAKKIKEPZES

Milyen kepzesenkell reszt vennemi

Altalanos katonai al apkikepzesen, illetve a beosztasornhoz szukseges szakkikepzesen,

Mennyi ideig tart a kikepzes?

Az alapkikepzes 14 hetes, a szakkikepzes a beosztastol fUggoen 2-3 h6napos.

Az alapkikepzes befejezese utan kozvetlenul 5 nap szolgalatmentessegi id6re vagyok [ogosult.

Hoi tortenik a kikepzes?

A Magyar Honvedseg Kozponti Kikepzo Bazisan.

Az alap- es a szakkikepzes vegen vizsgat kell tennem.

Amennyiben a vizsga nem sikerul, nem kezdhetem meg a szerzodeses katonai szolgalatornat alakulatomnal, emiatt a szerzcdesern (jogviszonyoml a pr6baid6 alatt indoklas nelkul rnegsztlnik,

Tovebbi reszletes intormeciola: a kepzesr61 a www.mhszkk,hu oldelon taJalhatak.

6. A SZOLcALAT TELJESiT'ESE

ftI.. SAJAT KATONAI SZERVEZETNEL

Melyek szerzodeses katonakent a fontosabb kotelessegelmt

!D Az elofrt helyen es idoben, szolgalatkepes allapotban kell megjel.ennem, es feladatomat teljesftenem, illetve e celbol rendelkezesre allnom,

o Szolgalati feladataimat a torvenves eloirasoknak, a parancsoknak es intezkedeseknek megfeleloen - szukseg eseten a veszely vallalasaval =, az elvarhato szakertelernmel es gondossaggal, partatlanules lgazsagosan kell vegrehajtanom.

!D Munkatarsaimmal egvuttrmlkodnom, a munkamat ugy vegeznern es altalaban olyan rnagatartast kell taruisitanom, hogy az - kiveve, ha ez a feladat vegrehajtasaval e.lkerulhetetlenul egyurt jar - mas egeszsegel, testi epseget ne veszelyeztesse, anyagi karosodast ne idezzen e16.

o A szervezeli egyseg feladatainak megfeieloen az or-, ugyeletl, illetve keszenleti szolgalatot kell ellatnorn.

o A szamornra meghatarozon oktatasban (kepzesben) reszt kell vennem, az el6frt vizsgakat letennem.

o Az egeszseg! pszichikai es fizikai alkalmassagl kovetelrnenyeknek e.leget tennem, az ezek ellenorzese erdekeben szukseges kulon rendelkezesekben meghatarozon felrnereseknek, sztireseknek es vizsgalatoknak alavetnem magamat.

o Szolgalaton kivul is a honvedseg tagjahoz es beosztasomhoz melt6 rnagatartast taruisftanorn,

o A rendelkezesernre bocsatott fegyverzetet, felszerelest, ruhazatot, egyeb eszkozoket es anyagokat rendeltetesszenien hasznalni es gondozni.

o Koteles vagyok megtartani az allarni es a szolgalati titkot, valamint az adatok vedelrnere vonatkoz6 szabalvokat,

Mit jelent a vez.enyles?

Szerzodeses katonakent a szolgalat erdekeben eredeti

szolgalatl beoszrasornban valo meghagyas mel lett: - barrnelv szervezeti egyseghez:

- barrnely helvorsegbe (helysegbe):

beteegyezesern nelkul meghatarozott szolgalati feladat teljesltesere vezenyelheto vagyok.

A vezenylesek egyuttes id6tartama 3 even kent a 6 honapot nem haladhatja meg.

Hogyan mehetek kiilfhldi szolgalatrat

)0 tudnorn, hogy a kulszolgalaton reszt vev6k kivalasztasakor az on kent jelentkez6ket elonyben reszesitik, Az is fontos, hogy a beleegyezesern nelklil is vezenyelhetnek kulfoldi katonai szolgalatra, ha annakldotartama az egy evet nem haladja meg.

Mennyi ideig es hanvszor mehetekkulszolgalatrat

A kulszolgalst az 1 evet nem haladhatja meg (ez azt jelenti, hogy 2 even belul tobb, egymast koveto kulszolgalat esetenis legfeljebb 12 honap lehet).

A kulszolgalatok kozon legalabb 2 honapnak kell eltelnie.

Mennyi iIIetmenyt es egyeb ellatasokat kapok a kulszolgalat alatti .

A hazai ill etmeny (fizetes) mellett devizaellatrnanyt (a kulszolgalat helyetol. es a felaclatt61 fUggoen), amely a hazai illetmeny (fizetes) tobbszorose lehet,

Teljes es ingyenes ellatast (ruhazatot, fegyvel'zetet, fel.szerelest, elhelyezest, szallitast), valaminl teljes kbrCi baleset- es eletbiztosltast kapok.

A kulszolgalatrol torleno visszateres utan ingyenes (csaladtagnak kedvezrnenyes terltes elleneben) 6 napos regeneralo pihentetes illet meg a balatonkenesei uduleben.

Mennyi a szolgalatteljesitesi (munka) idol

A szolgalatteljesftesltdo (munkaiclol heti 40 6ra. A keszen leti je IlegO beosztasokban a heti 40 orana I hosszabb,

de heti 54 orat meg nem halado szolgalatteljesftesi ida is lehet,

A szerzodeskotest kbveto 14 hetet meg nem halad6 alapkikepzes idoszakaban legfeljebb heti 60 ora Iehet, Ezalatt az id6szak alatt azonban a pihenoid6 nem lehet kevesebb nyole ora idotartamnal, es hetente Iegalabb egy pihenonapot ki kell acini.

Pihenonap es szabadnap

A 24 eras or-es ugyeleti szolgalat utan egy nap pihendi.do; a pihenonapones a munkaszuneti napon teljesitett szolgalat utan ezen tulrnenoen meg egy szabadnapot kell bi ztosftani.

A kulon jogszabalyban rneghatarozon munkaszUneti napokon felul rnunkaszuneti nap a magyar honvedelern napja.

Mi a lulszolgalat?

Ha a szolgalat erdeke vagy rendkfvuli eset megelozese, i lletoleg el harftasa, kovetkezrnenye i nek fe I szamol asa, tovabba egyeb elore nem lathato korulrneny bekovetkezese eseten, a meghatarozon napi szolgalatteljesftesi idon lui, valamint a rnunkaszuneti es pihendnapon, tovabba a szabadnapom es szabad idem alatt is kotelezhetd vagyok arra, hogy szolgalarot teljesftsek (tulszolgalat), illetoleg meghatarozott .i deig es helyen arra keszen a lljak.

Mi az, ami nem minosuI ttilszolgalatnakl

Nem minosOI rulszolgalatnak az ugyeletl, or-, keszenleti szolgalat, valamint a gyakorlaton valo reszvetel,

Mennyi lehet az elrendelheto 16lszolgalat?

Az. elrendelhetd nilszolgalat tartama naptarl even kent 300 ora, amely a miniszter altai kiadott rendelkezesben 10- vabbi 50%-kal nbvelhet6.

Hogyan tortenik a ttilszolgalat ellentetelezese/dijazasa1 Evi 150 oraig terjecl6 tulszolgalatert szabadldo. azon feID Ii tulszo Igal alert dfj azas i Ilet meg ..

Az. all ornanyt lletekes paran csnok a 1 50 6ran belli I i tu 1- szolgalat dijazasat is engedelyezheti, ha a szabadidd kiadasa a szolgalat ellatasat veszelyeztetne,

Milyen szabadsagokra jogosult a szerzodeses katona?

Alap-, POI-, egeszsegOgyi, szulesi es ilietmeny nelkUli szabadsagra, tovabba gyermek szuletese eseten jaro munkaido- kedvezrnenyre j ogosu It.

Az alapszabadsag evi 25 munkanap.

Hany nap a p6tszabadsag?

1. 2 evig terjedo szolgalati viszonyban toltott ido ulan 2 munkanap;

2. 3-5 ev szolgalatl viszonyban tolton ida utan 3 munkanap;

3. 10 ev szolgalau viszonyban toltott ido utan 4 munkanap;

4.11-15 ev szolgalan viszonyban loltott ido ulan 5 munkanap;

5. 16-20 ev szolgalati viszonyban tolton ido utan 6 munkanap.

Ike a gyermekem utan potszabadsag, ha szerzddeses katona vagyok?

Igen, amennyiben nem a hazastarsam veszi igenybe (es

errol nyilatkoznom kell), a tizenhat evesnel fiatalabb - 1 gyermekem utan 2 munkanap;

- 2 gyermekem utan 4 munkanap;

- Kettonel tobb gyermekem utan osszesen 7 munkanap

potszabadsag illet meg.

A potszabadsag szernpontjabol a gyermeket eloszor a szuletesenek eveben, utoljara pedig abban azevben kell figyelembe vennem, amelyben a 16. eletevet betolti,

[ar-e nekem a kulonleges igenybevetel utanl potszabadsag, ha szerzddeses katona vagyok?

lgen, a folyamatos esatlagon felu Ii fiz ikai, psz ichi ka i igenybevetelbol szarmazo egeszsegkarosodas megelozese, illetve a fizikai all6h~pesseg megorzese celjab61 a p6tszabadsagon felul kulon potszabadsagra vagyok jogosult, amely:

1. az egeszsegkarosjto veszelvnek kitett, kulon jogszabalyban meghatarozon beosztasban evente legfeljebb 10 rnunkanap,

2. repulogep- es hel ikoptervezeto, fedelzeti szolgalattevo es ejtoernyos, valamint k6zvetlen eletveszelynek kitett tCizszeresz, buvar beosztasban evente legfeljebb 14 munkanap.

Tart6s - legalabb 14 napig tarto - igenybevetel (harcaszati gyakorlat, elemi csapas elharltasa stb.l utani pihentetes eeljab61 esetenkent legfeljebb 5 nap szolgalatmentessegi idot engedelyezhetnek nekem.

Az alapkikepzes befejezese ulan kozvetlenul 5 nap szolgalanneruessegl idore vagyok jogosult.

Mi az egeszsegiigyi szabadsag es mennyi azid6tartama?

Az egeszsegugyi. szabadsag a felgy6gyulasomig jar, es erre teljes fizetest kapok.

[ar-e sziilesi szabadsag, ha szerzodeses katonano vagyok?

lgen, a munka torvenykonvve szerinti merteka szulesi szabadsag illet meg.

Mit jelent az eIOmenetel?

Az elomenetel a magasabb beosztasba es az ahhoz tartozo magasabb rendfokozatba tbrteno kinevezest es eloleptetest jelenti.

Melyek az elomenetel feltetelei?

Az allornanykategorlanak megfelelo betoltheto magasabb beosztast vagy a specialis beosztast (a szerzodeses beosztasok specialis elorneneteli rendbe tartoznak) beteltok eseteben a magasabb rendszeresftett rendfokozat.

A magasabb beosztashoz, valamint az ehhez kapcsolod6 rendfokozathoz meghatarozon iskolai vegzettseg (szakkepesltes),

Specialis beosztasba kinevezheto, illetve athelyezhetd az a katona, aki az altalanos kovetelrnenyeken t(1I rendelkezi k az adott beosztashoz elof rt saj atos kepzertseggell 1- letve vallalja annak a szarnara meghatarozon idotartamon beluli rnegszerzeset,

Mennyi a specialis beosztast betoltok varakozasi ide]e az adott rendfokozatokban?

- orvezetoi rendfokozatban 6 honap:

- tizedesi rendfokozatban 1 ev;

- szakaszvezetoi rendfokozatban nines varakozasi ido fa

maximalis szolgalatl ido (15 ev) vegeig.

A szerzodeses legenysegi allomany specialis beosztast betoltd tag]a - az altala betoltort beosztasban elerhetd legmagasabb rendfokozat elereseig - kizarolag a rneghatarozott varakozasi ida leteltekor lep elo a kovetkezo renclfokozatba.

A szerzodeses katonai szolgalat ideje alatt reszt kell-e vennem rendszeres egeszsegugyi

es fizikal ellenorzeseken?

lgen, evente kotelezo jelleggel reszt kell vennem egeszsegugyi sz{j r6vizsgalaton es fizi ka i a II a potfe I rneresen,

Ha az el6frt kovetelrnenyeknek nem felelek meg, a megismetelt felrnerest a kinlzott hataridri .Ieteltekor ujbol vegre kell hajtanom. Amennyiben ekkor sem felelek meg, a szerzodesemet (jogviszonyt) alkalmarlansag miatt megszOntetik.

Ertekelik-e a munkamat es hogyan?

Evente Irasos teljesltmenyertekelest keszltenek rolarn, A teljesltmenyertekelesernet a k6zvetlen szolgalati eloljar6m (paranesnok) kesziti el. A minositesernet az allornanvi lletekes paranesnokom hagyja j6va. A tel jesftmenyer-tekelest, a m inositest es a vezetoi ertekelest ismertetik velem,

7. IllETMENYEK, JARANIlOsA<::;OK

Mibol all az illetmeny (fizetes)?

A szerzodeses katona illetrnenyre (fizetesre) jogosult, mely a Magyar Honvedseg hivatasos es szerzodeses allomanYll katonainak jogallasar61 sz616 2001. evi XCV. torveny (ismertebb neven a Hjt., vagy szolgalati torveny) es a katonak il'letmenyerol es illetmenyjellegd juttatasairo], valamint a kozalkalrnazottak jutalmazasarol sz616 3/2002. 0.25.) HM-rendelet (erthet6bben az illetmenyrendelet) alapjan kerul megallapftasra.

A flzetes (iUebneny) elemei
1. Beosztisi illetmeny
(A beosztasban rendszeresltett rendfokozat alapjinl) Alapilletrneny
2. Honvedelmi p6tlek (rendfokozati iIIetmeny)
(A viselt rendfokozat alapjanl)
3. Illetmenykiegeszites
(Az iskolai vegzettsegt61 es katonai szervezet besorolasatol fUgg, csapatoknal kozepfoku vegzettseg eseten
10%, felsofoku vegzettseg eseten 20%.)
4. Szolgalatiido-p6t1ek
(A 200:8. januar l-jetal bevezetett onal16 illetrnenyelern, arnely a lenyleges katonai szolgalaiban eltoltott idot
hivatott elisrnerni .. A potlek merteke rendfokozatt61 es allomanycsoporttol fUggetlen, jogosultsagahoz
minimum 5 ev szolgalati ida szukseges, rnerteke a tenyleges szolgalati ida fOggvenyeben
az illetmenyalap 100/0-at61 25%-a:ig terjedhet.
5. Illetmenyp6tll~kok: - Rendszeres potlekok
- Eseti potlekok
6. Kiegeszito iHetmeny:. (Tobbsegeben a rnegbatarozon okok miatti/pl. vezenyle.s/i.lletmenycsokkenesek
elkerulesere szolgal) A szerzddeses legenysegi allomanyu katona illetmenye
(technikai illetmenyalap 2008-ban : 39 750 Ft) iIIetmenyp6tlekok nelkiil:
Besorolasi 6,35%-05
os.ztaly/ Beosztasi Honvedelrni III ebne nyc kiegeszito
Rendfokozat kategorla iIIelmeny p6tlek kiegeszites illetm.eny Osszilletmeny
honved 11/[. 79500 13913 7950 5048 106 411
orvezeto 11/11 87450 15900 8745 5553 117648
tizedes II/II L 87450 17888 8745 5553 119636
szakaszvezeto II/IV. 95400 19875 9540 6058 1'30873 I.LLETMENVPOUEKOK

Potlek megnevezese Jogosultsag A koztisztviseloi illetmenyalap %.aoon
Idegennyelv.tudasi Kiemelt nyel:vek eseren (angol, nemet, francia) Alapfok C Kozepfok C Felsofok C
pot! ek (rendszeres alanYi logon j<'.ir! 15% 60% 100%
p6th!k havonta) E~yeb nyelvek eseten 100/0 30% 50%
Ejfoernyos ugrasip6t1ek Fugg az ugrasok szfimat61 es bonyolliitsagat61 4,2 ~ 34%-ig terjedhet
Iflzszeresz potlek Ttizszen'isz reszere Mnkent 9,2%
(eseti potlek otanken!) TU'zszeresz gepkocsivezet6 reszere orankent 4,6%
Egyeb, robbanasvesielyes helyen
tart6zkod6 szemely reszere 6n:\nkent 2,9%
Buvarp_6dek Merlliesi napl6 alapjan Folyqvizben 6rankent 3,5%
(esetl p6tlek orankenl) {A bCiva rj e 161 Ie k reszere Al16V1zben es buvarkeszoriban
a tantolyarn alatt ls jar a p6t'lek1) 6rankent 2,6%
Viz alatti tozszeresz feladateseten
Mnkent a bCivarQ_6t1ek + 2,9 % tCizszereszp6t1ek
KeszellJeti poll ek Replil6., iegvedelmi raksta, radi6technikai, Szolgalatonkenti (naponkenti) 6,3%
(eseti pollek naponkent) elektronikatharc-egysegeknel, -alegysegeknel (A ra rtalek -keszen I eti 85 ki zar61ag a lakason
elrendslt keszenleti szolgalarot eilal6 szemely, eltolton keszenleti szoJgalaten:
vagy id6.lege5en szervezen keszenleti szolgalatot a keszenleti p6tlek 75%-a jarl)
ellat6k reszere
Keszenleti dij Az allando jelleggel elrendelt egyeb (nem keszenleti Szolga laton ken t i Inapon k\~ni l osszege
(eseti p6tlek naponkent) potJekkal dfjazottl keszenlefi szolgalat ell<'itihara az illetmenyalap 6,3%-a
vezenveltek reszere
24 oras ugyel.eti dfj Ogyeleti dij at Ogyeleti szolgalat utan faro pihen6- Egyeb ugyeletesi (kapu-, telephely- stb.l,
(eseti poflek es szabadnaptol fLiggetienOI jar! az 6rparancsnoki,. vatamint a zaszl6alj (szf:tzad)
szolgalatonkenl) {Az Ogyeleres helyettesenek az ugyeletessel azonos napostiszti szolgalat esetebenaz illetmenyalap
feltetelek szerintss azonos osszegben 3,8%~. 12 6ras katonai rendeszeti szolgalat
jar az tigyeleti drjlJ eserebsn ill illetmellyalap 1,9%-a.
Gyakorlali potlek Csak a 24 6ra id6tartamot meghalad6
(naponkent) gyakorlat esetenl Naponkent ill illetmenyalap 7,4 o/o-a
Orvosi ugyeleti dij Csak az egeszsegugyi intezmenyekbel1 Az ugyelet min6siteset61 fugg6en
{iigyletenkentl egiszseg i ugyel etei relJesfto k reSLere! 2,7 %-1614,5 %-ig terjsdhet.
a sze[z6deseslegenysegi allomany reszere
a fenti p6tlek 70%-"3 Jar
Delutani esejszakai Csak az egeszsegUgyi intezmenyekben Delutani mtlszakban (14-22 kozott):
potiek (eseti p6t1ekok 3 m l1 szakos szo Igal ato r ts Ijesf!6k reszere! 6riinkent 0,5%
orankenO Ejszakai maszekban (22~06 kbzott): oraf)kent 1 %
Munkahelyi p6tJek Csak a jar6beteg- €s fekvobeteg"szak.eliiltast. A jogosultsagi kor figyel em beveteleve I 2 Oo/o-t6 I
(havonta) nY(ljt6 inrezmenyben szdlgalatot teljesft6k reszer·e! BO"/,,"i g terjed
Egeszsegiigyi Az aliomanyiJlete'kes parancsnok meghatarozasa
veszelye.ssegi ,p6tlek (havi alapjan a szolgalatteljesftilsi ido 50%-.aban (min_ Havonta 45%
m Mel< eseten rendsreres 3 ora ionizal6 sugarzaseseten), egeszsegkarosit6 Naponta 2,1 "10
potlek, napi merte'k eseten veszelynek kitett korlilmenyek eseten, vagy fokozott
eseti p6tJek) megterhelest jelenrtl tartos ved6eszkoz viseleseeseten
Osztlilybasorolasi A haditechnikai eszkozi'lkef kozvetlenOI kazelok, Mestetfokozat eseten 10,5%
p6t1ek (renszeres vezet6kaz osztalyos vizsga teljesiteseve'l havonta I. osztaly eseten 8,4%
p6th!k havonla) II. oszra I yeseten 6,3%
Repulest kiszolgal6 f61di beosztasok, valamint l. oszialy eseten 10,8%
ill ejtoemy6s0k reslere II. oszra I yeseten 8~1%
havonta II. oszra I y esete n 6,3%
Radi6felderfl6 taviraszokes mdi0mtlszeres:zek restere havonta I .. osztal y eseten 11,6%
II. oszta Iy eseten 10,5%
III. oszta I yeseten 9,5%
RepUlo es helikopter A repulest kozvetlen kiszolg~.lb, repUlo"mGszaki
iizembentarI6p-6t1ek beosztasri hivatasos (szerzodeses) katonsk replll6 es
(rendszeres p611ek havonta) helikopter mGszaki tizembentart6 potl&'kra jogos:ultak. havonta 20% P6t1ek megnevezese

Kliilonleges ~igenybeveteli ptitlek (rendszeres p6dek havonta)

Diszelgoi es zenekari J>6tlek (rendszeres J>6tJek havonta)

GepjiirmfivezetOi J>6tlek (rendszeres J>6tlek havontal

jogosultseg

A Magyar Honvedscig kijelol! katonai szervezetenek aJlomanyaban kulonleges muveleti kikepzesen resztvevo, illetve muveleti teruleten kLilfOldon, valamint a NATO Reagalo Erok (NRF), vagy az Europai Uni6 k6telekebe felajiinlott egyseg, alegyseg allomiiny§ban kolfbld6n es belfbldan., iUetoleg aki terrorelharft6knal belfoldonteljesit szolgalatot,

(A klilonleges igenybeveteli potlek arra az idoszakra folyosithato,. amely id6szak alatt a szerzodeses katona a meghatiirozott korOimenyek kozijtt teljesfti a szelgiilatat.)

Aki dlszelgo vagy zenesz beosztasban teljesit szolgalatot

Rendszeresen s.zolgiilati gepjarmuvet vezeto, vagya l11€gklilonboztetett jelzessel ellatott gepjiirmCivet vezet6

EGYEB IllETMENYJEUEGO JUTIATAsOKES ,ARAN06SAGOK

A koztisztviseloi illetmenyalap %·aban

13%

P6th~k megnevezese logosultsag A ·ktiztisztviseli'ii illetmenyalap %.aban
Megbizasi dij Ha feltolterlen beosztas feladataitis ellatja sajat
b€osztasa "IIMasa mellett, vagy a katonai szervezet
reszere jogszabalyi kotelezenseg miatt el6irt 25%-161 100%·ig terjedhet
a fer ada t vegreh a i tasa havonta (illetmenyrendelet szermt)
Jutalmazas Kiemelked6 teljesitmeny ellsrneresekentadhato Minimum az 1 havl tiivol.leti drj 50%-il:,
(marci us 15. es oktober 23.) MaximLlm 2 havi tavolleti dij,
Evente maximum 6 havi tavolleti dij
Killtin juttarns Az allomany tagja egyhavi tavolleri dfjra 2008. evben
(13. havi iHetmeny) (13. havi illetmenyl jogosult, ha a !argyevben havonkenti Osszesen 1 havi tavolleti dfj
tizenket h6nap szolgalatl viszonnyal rendelkezik. reszletekben kerul kifizetesre I
teszerelesi segely A szerzodeses katana a szerzddesbsn vallalt O· 5 evig even kent 1,6 havi tiivolleti dij
szolgalati ida letoltesekor, iHel61eg ha a vallalt 6-1 Oevig evenkent 1,2 havi tavolleti diJ
id6szak letelteel6tt szunik meg a jogviszonya 11-20 ev utan even kent 1 havi tavollet.i dij
leszerelesi segelyre jogosult. tort id6szak eseten id6aranyos osszeg jar!
Ieborzepenz A szerz6desesjogviszonyt letesito reszere foly6sitand6 A pr6baid6
(A kifizetett toborzopenzt a leszerelesi segely leteltekor 2 havi tavolieti dfjnak
elszamolasakor figyelembe kell vennil) a I eszerel es i megfelel6 osszegG eloleg
segely terhers
Tulszolgalat dijazas.. A napi szolgalatteljesitesi, idon tub munkavegzes Maximum Munkanapon a lavolleti dij
elrendelese eseten (penzbel i megvaltassal). evente egy orara esC reszenek 1 OO%~a
300 ora lehet MunkaszOneti es unnepnapon
a tJvolieti dfj egy orara esa
reszenek 200 %-a - A targyh6napban tiz napot eler6 kulonleges muveleli kikeplesen resztvev6ki - A nernzetkozl szervezetek alltal szervezett es vezetett beket~mogat6 mUveletekben resztvev6 magyar kontingensekben kulftildon szolgaiarot tel j es rtak;

- Az NRF, vagy az EU BG kotelekebe lelajanlon egysegben, alegysegben

ko I fOI don szo Igii I a tot tel jesitO k;

- A nernzetkozi szervezetekhez vezenyeh es mCiveleti terGlelen szolgalatolleljesft6 katonai megfigyel6k eseteben: aZilietmenyalap 100%·a.

- A largyh6napban 1 0 napot el nemero, de legalabb egy napot kill on leges maveleti kikepzesen resztvev6k;

- A nemzeikozi szervezetek altai szerve.zett es vezetett beketamogat6 rrufveletek rnagasabb parancsnoksagaln, rnagasabb rorzsejben kolfo.ldOn szolgiilato.t teljesit6k;

- A-z; NRF, vagy az EU BG k6telekebe fer aj an lott egysegben, al egysegrnm belfoldtin 5zolg.3lato.l teljesft6k eseteben azllletmenyalap 50%·a.

havonta

50%

havonta

KDnSEGTERiTESEK

Ki.:iltsemerites megnevezese Jogosu I'tsal': Merteke
Bel fold i ki kUldetesi Azallomany tagjat belfbldi szolgalati kikuldetese napidij, melynek merreke az illetmenyalap egy
ki.:iltseg1eritesek eseten az ezzelosszefuggesben lehneri.i16 robblet napra vetitett osszegenek a 25%-a (2008-ban
(ki ki.i I d etesen kent) kiadasal ellentetelezesere koltsegteritesek .illetik meg. a napldfjosszege 460 Ft);
utazasi ki.:iltseg teritese, amely az oda-vissza
utra, a jogszabalybsn rneghatarozott
komfortfokozatnak megfelel6en a vonattal
(MAV-val) !Orlena utazaskor szarnla es
menetjegy elleneben tortenik
szallaski.iltseg teritese, ha a szolgalatl kikuldetes
teljesltese soran az allomany tagjanak hortvedse-
gi szallas nem biztosithat6 (szamla elleneben),
Belfoldi kikiildetes Az utazas ido munkaido-beosztason A keszenleti p6tlek id6aranyos reszene'k
utan jaro keszenleti k ivi.i I es6 reszere ketszerese (az egy 6rara es6 reszne I a nap i 8 6rat
p6t1ek l6rankent) kell figyelembe venni!)
Munkabaiarasi
ki.:iltseg1erites (havonta) A hatalvos kormanyrendelet szerint, ha az allomany VOLAN eseten a menetjegy vagy berlet arimak
tagja nem a szolgalatteljesftes helyenlakik, 8O%-a, MAv eseten a menetjegy vagy berlet
a munkilbajarashoz szukseges koltsegei ledezesehez aranak 86%-a.
koltsegterftes illeti meg. Szolgalat erdekeben tOrten! athelvezes eseten a
menetjegy vagy berlet aranak 1 OO%-a, tovabb5
a helyi kozlekedes terltese. Munkaba jarashoz
nern tornegkozlekecesi eszkozt hasznalok
reszere 9 Ft/km a lakohely es a munkahely kozott SZOCIAus PENZBEU JUTIATASOK

juttatas megnevezese

Lakhatasi lamogatas

Jogostlltsiig

Ruh<izaliilletmeny

A szerz&Jeses risztek.tiszthelyettesek ruhazati utanp6t1asi llletmenyrs, a szerz5deses legenysegi allomanyuak pedig termeszetbenl ruhazati sllarasra jogosultak.

A szerz6deses tisztet, liszlhelyettest amennyiben szerzodeses szolgalatban mar 5 evet eltoltott e;.osszesen legalabb 10 ev szolgalatot vallaJ!, szolgalatilakas, illetve amennyiben az nem biztosithat6, az alabbl tamogatasi rormak Illethetik meg: - alberleti dij vagy lakMliziflg hozziijarulas; - vissza nem te(itend6 tamogatas;

- kedvezmenyes mUr'iktdtat6i kolcson;

- kolcson i'iliami garanciavallaJasa;

- 5zal16 (garton) elhelyezes.

lakhatashoz (els6sorban szclgalatilakashoz) kapcsol6d6 egyeb tiimogatasok: - reszlegeslakasfelujitasi altalany;

- lakashelyreallitasi koltsegterftes;

-Iaki'i.suzemeltetesi hozzajarulas;

-lakbertamogaras;

- kiGrftesi es csereter'ftes;

- koltozkodesl koltsegek !erftese.

A~szerz6deses I.egenysegi allomanyu katona laktanyai elhelyezesre jogosult.

A ruhazat, utanp6t1asi illetmeny merteke minden evbenHM-utasitasban kerOI meghatarozasra.

A kUi:05nboz6lakhatasi tarnogatasokra valo jogosultsag reszleles szabalyait es a tamogatas osszeget kOlon jogszabaly tartalrnazza (6/1994. HM-rendeled. Allalanossagban elmondhat6, hogy a tamogatasokra jogosultsag es azok osszege fUg8 az igenyl6 csaladi helyzetetol, valaminta lakas alapteri.iletetol vagy s;wbaszamat61.

Juttatl!; megnevuese

logosullsag

Merh.\ke

CsaladalapWisi timogalas (egy alkalommall

A csaladalapltfisi tamogatfis olyan kamatrnentes vsszafizetendd tamogatas, amely

kerelern alapjan az allomany tagja reszere

egy alkalommal foly6sfthat6. A foly6sftas feltetelei: - Az igenyl6 a 35. eletevet meg nem ~olttitte be.

- Hazastarsi vagy eJettarsi viszonyban el,

-Onal16 vagy sajat lakresszel rendelkezik.

A tamogatiis maxlrnalis osszege a minimalber (69 000 F~ otszorose, azaz 345 500 Ft.

A csalfidalapfta.si tamogatas maximalls visszafizewsi ideje 48 h6nap. A kerelrnet a szolgalati ul betartasaval a kerettel rendelkez6 eloljfir6nak kell el6terjeszteni. A szerzodeses jogviszonyban all6 csak a jogviszony id6tartamara kerheti a.z el6leget.

tlletmenyeloleg

Az a szerzodeses katona, aki csaladi es/vagy

egyeb ktirlihnenyei megvaitozasa.nak kovetkezteben atmeneti jelleggel nehez anyagi helyzeibe kerult, vagy eletkorulrnenyei javftasa erdekeben tartos fogyasztas i c i kkek beszerzeseh ez, I a k hans i korlilmenyei javitasahoz kivanja lelhaszna.ln i.

Nem reszesulhet illetmenyel6legben:

- aki pr6baidejet t5'lti;

- akinek korabban felvettel61egeb61 tartozasa van;

- aki nek a t6rlesztoreszlet az i Iletmenyeb61

nem vonhat61ei

- aki az elbiralas id6pontjatolszilmltott 2 even be li.:i I mar resZe5lllt illetmenyel6legben.

Az allomanyilletekes parancsnok altai adhat6 illetmenyel61eg maximum a rninirnalber btsz6r6se lehet,

(jelenleg 69 000 Ft x 5 == 345000 Ft).

A vsszeflzetesiddtertarna maximum 6 hooep. A kerettel rendelkez6 el61jar6 az allornany ragja reszere kozponti illetmenyel6leg kifizeteset engedelyezheti. A k6zpanti illetmenyel61eg maxirnalis osszegs az igenyl6 alapilletmenyenek 150%~a,

a vlsszafizetas futamlceje maximum 12 honep,

Paranesnoki, magasabbparancsnold segely

A sulyos anyagi megterheI€sseI jar6 csaladi "agy egyeb szoci a I is k6 rO I rn en yeire teki ntette I a katon a segelyben reszesithet6.

A parancsnoki segely osszege az illetmenyalap 100%·a (38 650 Ft) A magasabb parancsnokl segely maximalis OS5zege az llletmenyatap harornszorosa. (3B 650 Ft x 3 == 115 950 Ft) A kifizetett segelyt szernelyi [ovedelemado esiaruh~kok terhelik.

Iskolakezdesi tamogatis (evenle egy alkalommal)

A targyev szeptember l+~n tenyleges szol.galatol" teljesit6 bivatasos, szerzcdeses katona, ille1ve honvedsegi kozalkalrnazott, a kozoktatasi torveny szerinti oktatasban (§Italanoses k6zepfoku)

reszt vev6saj.at haztartasban eltartott gyermeke,

hi! alap- es kozepfoku oktatasi intezmenyb<:n tanul, vagy tanulmanvait az ev szepternber l-jen

alapfoku oktatasi intezmenyben rnegkezdi,

A szernelyl jovedelemad6r61 'iz616 to.rv€nyben meghatarozort mertekig (jelenleg 20700 Ft) adomentes tamogatas, melyr61 a. munkaltat6 revere ki<iJlitott szarnlaval kell elszarnolni. Azi s ko I a kezdes i ta mogatas a ta nev kezdetet megel6z6 60 napon belul vasiirlasi el61eg formajaban 10ly6sithat6. A mar emlitett szarnlaval a tanev kezdetet kovet6 30 napon belul kell slszarnolnt.Az iskolakezdes' tamogatast kerelernre kell foly6sitani,

a munkaltat6 nevere klallrtott szamla a gyermek reszere tankonyv, tansszkoz, ruhazat bsszsrzesere fordfthat6.

Nevelesi segely

(evente egyalkalommaO

Nevelesi segel'yre jogosult a targyl!iv szepternber l-en 5zolgalatl jogviszonyban al16 hivatases, szerzedesss karona, illet61.eg honvedsegi .k6zalkalmazott kozos haztartasban e16' gyermeke, aki utan a szul6csaladi p6tlekra jogosult;

- aki cc5aI'ildi p6tleha nem jogosult, de

szepternber l-j!\n a 25, eletevet meg nem talttftte be es felsooktat<'isiintezmeny els6 diplomat ,zerz6 nappali tagozatos hallgat6ja, ha rendszeres [ovedelernrnel nern rendelkezik;

- aki a szul6vel koztis haztartasban ·es sajat jogan csaliidi p6tlekban reszesul.

Anevelesi segely merteke az iHetmenyalap 60o/.,..a, 23 190 Ft, melyel kerelemre, a targyev szepternber 30-ig kell foly6sitani.

Juttalas megnevezese

Jogo~lIltsag

Merteke

SziHetesi tamogal<ls

Etkezesi utalvany

Termesz:etbeni eliatas

Ba nksza mla-ko:1tsegte rites

A szerzddeses katona ujszulott gyermeke anyagi tamogarasra jogosult.

A szerz6deses katana valaszthat a napi egyszeri tMtesmentes ebed, vagy az elelmiszerutalvany kozott,

A tarnogatas merteke az illeunenyalap 20D%-a (38650 x 2 =-77300 Ft) A t<lmogatast a gyermek jogan kell foly6sitani. A tamogatascsak akkor fol:y6sfthat6, ha a gyermek rendelkezik ad6azonosit6 [elleles tiirsada'iombiztositasi ielleL

Az etkezesi utalvany osszege a szemelyi [ovedelernadorol sz616 torvenyben meghatarozott adornentes osszeghatarig foly6sithat6 .. Ez jelenleg 6 000 Ft.

A katona bizonyos beosztasokban (pI. ejt&myos, repUl6haj6z6, bU.v<3J, tuzszeresz), vagy bizonyos feladatcikellatasa saran (pI. 24 6ras ugyeleti szolgalar, gyakorlatl ingyenes rermeszetheni etkezesre jogosult.

Az allomany a tagja az illetmerlY bankszarnlara tMeno utalasaval kapcsolaiban felmertil6 koltsegeinek ellentetelezesere, baukszarnla-

kol tsegh~lltes re jogosu It

A termeszetbeni etkezesre val6 jogosultsag reszletss szabalyatt es az elkeiesi normak osszegeit kii,]i;in jogszabiily tsrtalrnazza (22/206.,26/206. HM-rendelet).

A teriles merteke 2 000 Ft, melyet a targyev ianua:r havi illelmennyel kell fo.ly6sitani.

Kegyeleli gondoskodas

(A lemelesi es az inte.zmenyes· seglHy ad6menles juttatas!)

AI allomany tagja, ha a kozeli hozzatartozoja elhalalozon es az allomany tagjaval kotos hilztartasban elt, temetesi ,egelyre jogosult

Ha az allomany t~gja szolgaJatteljesfteS kozben elhalalozik, a kozvetlsn hozzatartozoreszere intezrnenyi segely ksrul kifizelesre.

Ha az .illoillany lagja szolgii.latteljesites kozben elhalalozik a teIlletesseI osszefUgg6 kOltsegeket a honvedseg megtMti..

A ternetesi s~ely rnerteke at illetmenyalap 100%-a azaz 35 650 Ft.

Az intezmenyi segely Illerteke az elhunyt 3 havl tavoll~ti dijanak megfelel6 osszeg,

A koltsegek me·rteket a hatalyos jogszabiily rogzfli. (11/2002. HM-rendel¢t)

NyugeHiilas (sz:erzodeses aHomanyu kalona esak rokkanlsagi nyugdijra jogosult!J

Ha az allomany !'agja - aki szerz6deses jogviszonyban teljesl! szolgalatot - szolgalatteljesites kozben megrokkan, rokkanmyugdljra szerez

j ogosu ltsagot,

Szerzrideses katonakent etkezesi hozzajarulasra (etkeze- 5 i jegyre) vagyok jogosu It, amennyiben teritesmentes etkezesben (ebed munkanapokonl nem reszesulok, A ket keelvezrneny kozul events 1 alkalommal en valaszthatorn ki a 5zamomra elonyosebbet.

'A rokkantnyugdijra vala jogosultsag felteteleit a szolgalati torveny (Hjt.) tartalrnazza,

REisz letesebb i ntormaciokat a teru letileg i lletekes toborzo- es erdekvedelrni irodakban kaphatok.

NyugdlI-es egeszs~gbiztoslt6 penztarl tagsag:

1. A "HONVED" Onkentes es Magannyugdljpenztarba IOrteno bel epes eseten 1 % onresz befizetes va Iia lasakor a Magyar Honvedseg a bruno i lletmenyem 4 %-anak megfelela 6sszeggel kiegesziti havonta a nyugdijpenztarnal vezetett egyeni szarnlarnat, Reszletes infarmaci6:

www.homnyp.h~! vagy telefon: 06-1-329-66-51

2. A HONVED Onkentes Kolicsonos Kiegeszfto Egeszsegbiztosfto Penztarba t6rteno belepes eseten havonta 1400 forint onresz va llalasakor a Magyar Honvedseg havonta 3600 forinto! befjzet az egeszsegbiztosfto penztarnal vezetett egyeni szamlamra, mely osszeget a torvenyben meghatarozon jogc1rnen felhasznalhatok, Reszletes irformscio: www.honvedep.hu, vagy telefon: 06-1-350-81-20

l.akhatasi tamogatas:

Szerzrideses legenysegi a Ilomanyu katonakent teritesmentes laktanyai elhelyezesre vagyok jogosult.

8. REKONVERZIO (VISSZAllLESZKEDES A CIVIL ElETBE)

A civil eletbe torteno visszailleszkedes tamogatasanak forrnai

A szerzodeses katona reszere a polgari eletben mdk6d6 mu n kaer6p iacra tortend vissza i lleszkedes el6seg(tese erdekeben az alabbi tarnogatasok nyujthat6k:

- a foglalkoztatast el6seg(t6 kepzesek koltsegelnek reszben vagy egeszben tortend atvalla I asa, I egfe I j ebb 100 000 forintig;

- az Allami Foglalkoztatasi Szolgalat altai szervezett munkaer6piaci szolgaltatasokhoz val6 hozzajutas eI6seg(tese:

- a nonprofit szervezetek munkaer6piaci pozfci6t jav(t6 tarnogatasaihoz tortend hozzajutas el6segftese;

- a visszailleszkedest tarnogato egyeb szolgaltatasok szervezese,

A foglalkozast elosegito kepzesi koltsegek onreszenek iltvaJlalasi feltetelei

1. A szerzodeses katona a szerzodesenek lejartat megel6z6en, egy evvel korabban kerheti a munkaer6piaci pozi ci6inak javitasat szolga 16 - az Allam i Fogla lkoztatasi Szolgalat teruletileg illetekes szerve (murrkaugyi kozpont) altai tarnogaton - Ioglalkoztatast el6segft6 kepzest, A kepzesre val6 jelentkezesehez csatolni kell a katonai szolgalat befe jezeserdl sz616 - a katona i szervezet allorn anyi lletekes parancsnoka (vezet6je) altai kiallftott - igazolast,

2. Az allomany tagja a beosztas kovetelrnenyeinek megvaltozasa miatt - az el6frt koverelmenyeknek val6 megfeleles €os a tovabbfoglalkoztatas erdekeben - kepzesre vallalkozik.

A szervezeti egyseg szemelyugvi szerve tajekoztatja az erintetteket a tarnogatas jogosultsagaro],

A tamogatas Iranti kerelrnet a szukseges okrnanyok (az All am i Fogi al koztatas i Szol ga lat her yi sze rveal tal k iall itott hatarozat. a kepzfiintezrneny igazolasa SIb.) csatolasaval, a kepzes rnegkezdese el6tt, a katonai szervezet al,10m an yi II etekes par an cs noka (vez et6 j e) Lit jan az MH Szoclalpolitlkal Ki:izalapitvanyhoz

(1885 Budapest, Pf.: 25.) kell benyujtani.

Az MH Szocialpolitikai Kozalapftvany palyazati kiirasa a www.honvedkozalapitvany.hu honlapon megtekintheto, es annan a palyazaf urlap letolthetc.

A tarnogatas odaltelese utan szerzodest hit a kepz6 szerv, a tarnogatasra palyazo es az MH Szccialpolitikai Kozalapitvany vezet6je.

A kepzest vegz6 szerv altai kiallitott szarnla, valamint a kepzettseg rnegszerzeset igazol6 dokumentum masolatanak benYLljtasat kovetoen kerul sor a kepzesi tarnogatas osszegenek atutalasara a kepzo szerv szarnlajara.

· .,., _,

9 .. ElERHETOSEGEK

86vebb informaci6/ jelentkezes:

MH Nyugat-.magyarorszagi Hadkiegeszfto Parancsnoksag

A Toborz6- es Erdekvedelmi Kozpont,

v I m'n t b rzo- I'd k 'd I .. dak ':gyf'lf . d' ir . die alamint a ro 00 es erevee rm iro a_ u enogaoas en J-

Parancsnoksage

Cim: 8200 Veszprern, J6kai u, 31-33.

Levelezesi elm: 8201 Veszprern, Pf.: 81.

Telefon: HM: 02-32-7740 varosi: 06-88-543-171 Fax: HM: 02-32-7740 varosi: 06-88-543-146 E-mail: nyugat.toborzo@regiment.hu

UGYFELFOGADAS IDJUE:

Hetf&-Csiitortok: 08 .. 00-11.45; 12.45-15.30 ora Pentek: 08.00-12.00 ora

, ... . . ~ oboJz6: e: Erdekvedelmi Kozpont Om. 8?~O ~zekesfehervar, Meszo.ly O§zaut 7.

Leveiezesi Clm: 8.001 Szekesfehervar,. Pf.: 278.

Telefon: HM; 02·34~5451; varosi: 06-22~314-361 Fax: HM: 02-34-5316; varosi; 06-22-314-148 E-mail: fejer.toborzo@reg.iment.hu

Toborz6- es Erdekvedelmi lroda Cfrn: 9022 Gy6r, Arpad u. 58. levelezesi ctrn: 9002 Gy6r, Pf .. : 301.

Telefon: HM: 02-33-5911 i varosi: 06-96-315-922 Fax: HM: 02-33-5924; varos.i: 06-96-622-712 E-mail: gyor.toborzo@regiment.hu

Toborz6- es Erdekvedelmi lroda

Om: 7400 Kaposvar, Baross Gabor u. 1 B/a. l.eveiezesi elm: 1401 Kaposvar, Pf.: 236.

Telefon: HM: 02-35-3965; varosi: 06-82-311-211 Fax: HM: 02-35-3965; varosi; 06-82-311-211 E-ma il: somogy. toborzo@regiment.hu

T oborzo-es Erdekvedelmi lroda Cim: 7621 Pees, Kisfal.udy u.S. levelezesi clrn; 7621 Pees, Pf.: 255.

Telefon:HM: 02-35-7131 i varosi: 06-72-513~900 Fax: HM: 02-35-7124; varosi: 06,72-513-910 E-mail: baranya.toborzo@regiment.hu

Toborzo- es Erdekvedelmi lroda Clrn: 7100 Szekszard, Bezeredj u. 27-31. l.evelezesi elm: 7101 Szekszarc, Pf.: 98.

Telefon: HM: 02-34-4695; varosi: 06-74-415-333 Fax: HM: 02-34-4697; varosi: 06-74-512-290 E-mail: tolna.toborzo@regiment.hu

Toborz6- es Erdekvedelmi \roda Om: 2800 Tatabanya, Komaromi u. lB.

Telefon: HM: 02-22-6320

varosi: 06-34-310-111, vagy 06-34-311-111 Fax: HM: 02-22-6322; varosi: 06-~4-303-984 E-mail: kamaram.taborzo@reglment.hu

T oborzo- es Erdekvedelmi lroda Cfrn: 8200 Veszpram, )utasi ut 20. l.evelezesl cfrn: 8201 Veszprem, Pi.: 81.

Telefon: HM: 02-324973; varosi: 06-88-576-650 Fax: HM: 02-32-4082; 06-88-576-652 E-mail: veszprem.taborzo@regiment.hu

Toborz6 es Erdekvedelmi lroda

Om: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich LIt 18.

Telefon: HM: 02-34-5711 varosi: 06-92-312-365

Fax: HM: 02-34-5713; varosi: 06-92-599-225 E-mail: zala.toborzo@regiment.hu

M.H Kelet-rnagyarorszagi Hadkiegeszito Parancsnoksag

A toborz6- es erdekvedelrnl kozponrok,

valamint tobcrzo=es erdekvedelmi irodak ugyfelfogaclasi rendJe:

Parancsnoksag:

Cim: 5000 Szolnok, Tancsics Mihaly 11t 5-7. t.evelezesi cfrne 5001 Szolnok, Pf.: 10.

Telefon; HM: 02-43-8100 varosi: 06-56-505-159 Fax: HM: 02-43-8127

varosi. 06-56-505-171

E-mail: kel.et.toborzo@regiment.hu

UGYFELFOG.AJ}As IDE.ffl:

HetfO-Csiitortok: 08.00-11.45; 12.45--15.30 ora Pentek: 08.00----12.00 Dca

, 1. Toborzo- es Erdekvedelmi Kozpont

Om: 1134 B udapsst, D6zsa Gyorgy (it 51.

..., Le~elezesi elm: 1545 Budapest

Ugyfelszolgalat: 1123 Budapest, Alkotas u. 23-25.

Telefon: HM: 02-2-21-20&; 06~1-474-1431 Fax: HM: 02-2-22.312; varosi: 06-1-474-1431 E·mail: budapesttoborzo@regiment.hu

2. T oborz6- es Erdekvedelmi K6zpont Clrn: 4026 Debrecen, Peterfia u. 58. l.evelezesi dill: 4001 Debrecen, Pf.: 185 Telefon: HM: 02-43-5111; varosi: 06-52-314-200 Fax: HM: 02-43-5110; varoi: 06-52-314-200 Ernai I: ha jdu .toborzo@regiment.hu

Toborzo-es Erdekvedelmi lroda

Om: 5600 BekGiscsaba, Andrassy ut67-69. Levelezesi dm: 5601 Bek@scsaba Pf.: 128.

Telefon: HM: 02-45-3525; varosl; 06-66-547-190 Fax: HM: 02-45-3627; varosi: 06-66-447-859 E-mail: bekes.loborzo@regiment.hu

Toborzo- esErdekvedelm.i lroda Om: 3300 Eger, Hatvanasezred u, 3. l.evelezesi elm: 3301 Eger, Pf.: 104.

Telefon: HM: 02-46-7099; varosi: 06-36-313-188 Fax: HM: 02-46-7099; varosi: 06-36-313-188 E-mail: heves.toborzossregirnent.hu

Toborz6- es Erdekvedelmi lroda

Om: 6000 Kecskemet, Lunkanyi limos u .. 1.

Levelez€si dm: 6001 Kecskemet, Pf.: 307.

Telefon: HM: 02-43-336'2; varosl: 06-76-483-393.

Fax: HM: 02-43-3435; varosi: 06-76-483"393 E-mail: bacs_kiskun.toborzo@regirnent.hu

Toborz6- e5 Erdekvedelmi lroda Cfm: 3526 Misko\c, Hatvanotos6k Lit 2. l.evelezesi cfm: 3501 Misko\C, Pf.: 328.

Telefon: HM: 02-22-6464;. varosi: 06-46-327-245 Fax: HM:. 02-22-6464; varosi: 06-46-327-245 E-mail: borsod.toborzo@regiment.hu

Toborz6- es Erdekvedelmilroda Om: 6724 Szeged, Dr. Boross jozsef u. 5.

Levelezesi cim:. 6701 Szeged, Pf .. : 377.

Telefon: HM: 02-42-3831; varosi: 06-62-554-070 Fax: HM: 02-42-3831; varosi: 06-62-554-072

. E-mail: csongrad.toborzo@regiment.hu

Toborzo- es Erdekvedelmi Irada Cfm: 4~~0 Nyfregyh.iza, Bessenyei ler 15.

Leveiezesi elm: 4401 Nyfregyhaza, Pf.: 116.

Telefon: HM: 02-43-6070; varosi: 06-42-501-030 Fax: HM: 02-43-6070; varosi: 06-42-501-030 E-mail: szabolcs.[oborzo@regiment.hu

Toborz6- es Erdekvedelmilroda Cfm: 3100 Salg6tarjan, Ady Endre u. 3/c. l.evelezesi dm: 3101 Salg6tarJan Pf.: 126.

Telefon: HM: 02-22-6468; varosi: 06-32-416-622 Fax: HM: 02-22-6468; varosi: 06-32-416-622 E-mail: nograd.toborzo@regiment.hu

Toborzo-es Erdekvedelmi lroda

Cfm: 5000 Szolnok, Tancsics Mihaly lit 5-7. l.evelezesi elm: 5001 Szolnok, PL 10.

Telefon: HM: 02-43-8114; varosi: 06-56-505-104 'Fa,x: HM: 02-43-8117; varosi: 06-56-515-510 E-mail: szolnok.toborzo@regiment.hu

Felel6s szsrkeszto: Vastagh Laszl6 Felel6s .kiad6: Orgovany Istvan ugyvezel6

KeszOlt a Honvedetml Miniszterium szemelyzeli f60sztalyanak megblzasab61 a HM Zrlnyi Kornrnunlkaclos 8zo.lgaltat6 Kht. gondozasaban

Nyomlalas.: Grafika Press NyomdaJpari Zrt. Felel6s vezet6: Farkas Tamas vezerigazgat6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->