OROSI PAL ZOLTAN

, .,.,..

MEHEI( I(OZOT'T

MEZ(j,GAZDASAOI KIA,DO' BUDAPEST' '19157

1* - 10t7 S

A kart v~ira.g,ai fllatesva bolongatnak, A napf6ny osfllcgva P&tt&n vissn ,a,z itt ,kavicsam. A kHkapu' hirt~len kinyilik isko13sfiu szalad vegig ,a vi.ragok kO,zo,tt. ] ~l~ pj;;ival s,z,iv il'vanyos Iepket iildoz~ N 6hany ,csapa.s as a, Iepke alelta,n hever u foldon. A gyermsk doboat huz ellS sse b6bol as z akm,anya beleteszt.

A dobosban DUtr t6bb cUdozat hover, 8zerencses volt ma a Ta.d&sz~t.

A~t ,3; nagy I'akot a patakbol fogta, Kem,eny bore gyUrukle,tagoz6dik. mint ,'at,yas kiraly katonainak pancelja (1., kep). M,askepp nem tndna mozd ulni, Ket parba~ jusz~ ((U!19:p'j,a) es, oU6ji1ltv,a.I egyutt 5 pl,ir lab a van. L~ba is panmUos darabkakb61,: izekb61 all. Atobbi zsakm~tny hasonlit hozsa, ha panoeljia t es ]a ba,~ naJt &lka,tat nezziil{", tehat ' aIamennyten rokonok ~izeltldbaak, de kulonbs,eget is ta13.lunk, A sz,azbl,bu feje m,o~Jijtt eg'esz sereg hasonlo sZ'elveny SO~ rakozik ~s sok a letba. Ap6k test4t derekanak i,zukiilese kat. l'Ieszre osztja. Laba. nagy p,ar" ogapja, nines, A legtobb ,ldoz'at &ZOD ban megegyezik a bban, hogy 1. te'soon h6rom res,zt:, £ejet1' tort sa potrohot lehetl'.. k~. b ~adotWk fJdtncD08 bltondkoz

meg,ltii1o,ubo,ztetni, 2. harom 'par ha8onl~a1t

htb~ es 3. egy par e,s,ftp.ia Va-D.

~zek 1~()V(J}I·'o'k. A nap nero. hasznal.ja a, ul'ovar~~ sz6t., I,Boga.r,att' mond helye,tte. " tudomany nyelven asonban mast j:elent eza. kettlt

A fin nehany megolt r'ovart egyma.,s melle fektet. N ezegeti panc8Ijuk osillog~s't~ gy,onyo:rkiidik bennuk, liIegcsodalja & feny]6, IrlIrdn ,erezett B7larnyil szitak6tt5t. E,gy cS€lrebogliir holtsban ktterjeszte,tte sz'rnyit. ,J 61 La,ts::dk:), hogy feIs6 szarnya kemeny, V8ISltag, a,z alatta l!evQ vekony, b,a]1ekony" :1tb\tsz6,. A tudom,any esak az nyen SZ&l'TIyit. rovart hivja bog,arnak.. A pillang6 sz:tl'nyat lebeletszerii reteg vonja be. Ott" ahol a. gy,el'mek

erinti" a, rateg led or z80USd ik , uj,jahoz tapad ... Kat, eteg hasonlb I',ovar haver e.gymas m,ellett..Mindegyiknek. vekony ~ att'tSZQ a. szarnya. A figyelme.s. 6zem1e16 azcnban eszrveszi, hogy az, egytknek csak k,et szarnya van, ez; legy ~ a masiknak negy, es a bartyiss.zal'uyuak koze tartozQ darazs.

Valami !Z;iimmQ.g~ A fift odafigyel. A v'iragok ,~zguyeg'6:n 6jvendeg 8zorgoskodik~ Szarnyar61 Itelve ez iBa har'ty,as8zarnyuakho,.z tartosik, mint ,a da:r~ltz:9", de s9JlJra.sebb~ Viragr61 vll,a,gra roppen, reje.t melyen a iszinnok kO~6 sfinyeszti~ Ilyren nlt~g nines, a do boz ban ~Gyo[,8m 1 Az ujjak osszecBuk6dnak a SZQ'I'OS kis test kariil ~ .. ,"-l\ztan hangos kialtas .... >0'

A gyermek sIt'va raz:za keze·t:, meg'.£:lzurtBJ a m.~h. .

*

A 'mehek rokons.iga. A rovarok szama reng,eteg. Felmilli6n~U tabb fajt dsmerunk, 7'010,00 Kozfiltik ha.Ttyass:zarnyu. A fullankosok It hi;rtya-ss,zarnyuak kii}on :nagy ,osoportj'at alkotj'k.. Arrol nevezetesele, hogy a n6.stenyeknek Iegyvsl'iil hasznalt fullankjuk van, mint a 16dal'azs:nak, m'heknek~ A mehek testet du.s, sZ.ol'bund,a, £(jdi,az~al gyiijtik ,a viragp,ort. A nostenynek eokszor kiU.o'Dleg,es gyiijt5kesziileke is van pl. hat:s6 labaD .. , A darazsak teste kev'esse szo,ros es gytijtokeszulekiik nines. Korillbelill 15 000 mehfa.jt Ismertink .. Bennunkef most CEULk egy erdek,el ,a sok-,sok meh koziii:a. -mezelomeh v,agy lutzinu~ll' A rovarfaj~o~k sZ,3,mat karunkkal lahet sze.mMltetni. (3 .. k,ep). Az .e,g··esz kar hosssa valltol ujjbegyig vala-

mennyi ismert rovarb ji lenti..· A kimU hosl!:~~saqa. a hartyas,s,zarnyitak (Himlenopterak) r nd,je,t~, a Idsujj kOrme ,a muihfele,k t jelzi. lennyi volna ,ft mezelOmehe't jelento hos,s_~usag? Egy ,ezredrnillim.$ter a kb;ujj korm,en.

Az ,nat;oknak t,udomiDy()s

latin nevUk is van. Tenyesztett 'mehiinket, a m,eZ'e15mehet Li.nne Kire1Iy wed tud6s ees ie~es, mehisz JatinuJ Aps m:ellit0J,a~n~ n8l"ede

el, Mo. U nmezgyiijtSmehetU

jel,ent. 's&bbmaga. Linne meg-

viltoztatta 'ezt Ap,is mellirica~ra (mezosinilb meh). Linne erdem,e~ nek, eli..sme~~seiil nev,Elnek kezd8rbe· tt\jie1l 8; meh l:atin neve utan seoktt.k imi:: ApiB, mellffiea L. ,tudo'fDinyos vilag ug~ regyezet,t meg,

. _ ID.zGkat a 18 tin nevehetifo-

ga '~I el, melyrek Lhm.e lt5nyv',enek 175,8-i ldad'Sliban II sl~, ok. A :meze16'IIlrob neve ro"ht m~ A. m Ilif~a. LegtQ bben mcgis SLZ A., melli'fica nevet haszntljak~ me.rt nyU~flnval6, 1!o,gy lWS'5b b maga Linne is helyesebbuek tal,alta. A masodik vilaghabo.rO elejen a l."iUfoldi tudosok. egy _'resze abban :aUa:podatt meg, bogy vi,S!1liZR t~f' B'Z 17$8~i _ kiada.~ Apis .mellifera eIn0ve'ZieS~e.

, I I

~

I

"

I

\-

""

o

~ §

()

O!

,3. kl1'~ A.z i8mmFt rovQ1'/aio1c 8zamdt a km' k03~t24 ,sa,grtl {if!.€tnle.lteti. ..AI. mez.elOmeJmek eg,ezr'erhnill'im6l,W .tt1'I~l megr

llagi.nyus mehek., A mehfajok egy l,erS,ze niaganyosan el" mlLs res.ze tarsasagban., Egy maganyos mehnek, apipucsmehnek nostenye epp,en az ul1szreH viragokol1 bongeszik .. Kh'alaszt egy pipacsot, 8zajav,al koralaku dara bka,t nyir ki, szirma bol es ell'opiU vele, Fold i. lyuk ,a tauyarja. A lyuk Ibr,s;;s:znyi alagufba veset, A meh a.z aJaglltat pi,pacsszirmolrkal baleeli. Olyan a fes:zl!e" mint egy plros barsonnyal s2:o,nyegezett paleta, Vil'argport gyu,jt bele, Oda tojja peteit" aztan elpusstul, A p1etebol kikelt iv,&d,ek ke~,zen tahilj,a taplal~ka:t" gondozasr,a'J e etesre nem ssorul. Ki£ejlodik;r elba,gyja hoicso jet es 'uj ,m,SJg~,~yos ,elete iezd.A nIJ8te'}'tY fNJhcMem ldt'/ra 1vud'ek,ut"

'Csa.hid es DI,e,bek. A tarsas mehek nem rRZ embezi tars,adalom,ho:z h,as'o'n16an esoportosulnak, Nem aUam.ba.n elnek, hanem esaladban. A esalad megalakulasanale foU6te,lei: 1. A nlJsteny nem blzsa Barsara iv,adak-a,t. Etett, gondozza, 2,. Nem pusztul el olyari hamarvhanem megeri ,~z ivadrek kifejlodeset:1 es egy darabig vele is ret 3~ Tvadeka nem szeled el, hanem egyiitt marad.

A 'cs,alados, mehek l{IQzt k,et fokoze.tot talalun.k. ·,em.elyek csak ,az ev egy ~,esz'eben ,~nDek _tas.asRlgban. Telir'o flHbomlik acsalc\d, es esak a fia tal anyak telelnek at.llyrenek apos,zmehek ,. l'Iasok ,e,gesz ev ben esalad ban elnellt. Tlyen a m,ezelBm eh. -

A mezlelom,eh csali.dj'ia~ A mezel{j,m,eh esalad jan.ak l'eJ rehosoja a.z anyaJ (kiralyne) .. Vele egyiItt marado gy-rmekei a 11lunkasmehf'k vagy dolgosek

al II herek. Az a.nya. as a munkas niS,steny, a, helle him, nosteny I(:),si feladata a sz&poritas es az iva,dek goudosasa. A mezellhnehnel ez a, k'et, fel.a.dat megoszlik a k,etfele nostelny k,ozott. Az anya csak ssaporit, a IDunk;is eleseget gyujt~ etet, _ ~plit. A meze16meh ket nostenyenek teste is, kiilonleg'es feIadabihoz medosult, A munkas b&san Iasatermeld mirigy van bole so (sej,t) epiteser€l, laban vir,agporgy iijto kosara as kefeje" fe,jah n a fias,itas tejszeru eleseget ke,szito garatmirigye, Petefeszke edlenben fejletlen: a munkas ,csak kive-telesen p'etezik (alanya)., A,z any.a petefeszke oriasiJ de 8'8m fTiaszmirigye, sam viragporgyujt5je" sem ,elesegterme:llS mirier 'Ie nines ..

Hazim,oh .. - Vadmeh. A mezel8mell vagy hizimeh munkas&i taUle ttpl~lekot gyiij(tenek. z ember elrakUrozott. elesegtikuek, a meznek egy reszet, elvaszi, E,z a me-heszkedes alapja, ezert ten,6sztjRk. a mehet .. A hazimeh neve akltor sam va:.ltozik~ ha ember gondoskodasa nelkiil, erd6 ... ben el. Akkor sem hivjak v,~dmehnek. Vadmehnek a. hazimehtcH nemcsak lakohelye, hanem taja szerint is kiilonbazo mehet neveszuk. ,r,admeb pl. a pip us szirmanak n irbi;i16ja, a pipaesmeh, meg akkor is" ha k,ertben I haz -LUjan telepssik meg,

Mi6ta IU meh a iildon1 Az ,el:sQ mehrnaradvany sok miJH6 ,eV'vel eze15ttrol: ~ Fold .harmadkorabcl' keriilt alit ',aJ6s.zinu" hogy elobb is 'It meh, de nem' maradt nyoma, Az ember csak kesobb, ~ "negyedkorban" jel~nt meg,

A .megszilw.·dult F6ld m.wtljan az eIDlenyek m.amdVilkl.y,ai szerint t10 k6v,etkez6 kol'o,~B. osztjl~: 6!ldtOlr, 6kor], k6~e'pkor, ~dkor, negyedkol'., U.l' ~ 8skor vegeral mat'f.\dt fG,nn 616,}anyek nYOImL, H 61.'1Jrban pedig nagy aninyban bontalrozik hi e.z e'let~ kOl'oka.t lmrszaJroln'fJ.. tBgo~jiUk" A Fl:Ild korszakait az 6kortlU ke~dw I - kez 10 ujjavDl

lehet szeml,Utetni (4" k!6ph -

Az oklwba',lJ az (llsi hircunkarejos rakok Ij§s, pAn.cB'ios hala_J, jeUegzetesek:~ De so'kfele gar"wotelen ,Wat filt mAr akkOI't pl, OOD,gericsiJIag. fe~eg, 'cBig:Q., kerall, skorpioi azaz~ hAhU, pOlkt rO'VM'" .Az elso rovQ'Ok a,_ , ,devon ", "or~u.kb61 mar,adt&k fODD,,~Meg~s~imyat .. ianok voltak. A ldSsze0k8pwd~Sl'-{U Dt9'VeZtetes ukubonJ" (= kos~en) k,oT'Szaltban mBr szitakotdhoz bw:;onl6 ,szthnyas: roVRr is 61t.

e

A, ,k&4plwrboo o'rllis hWl6k nepesl,tettiBk ba a. Foldet .. Nemelyik 20-2'6 ~ hosszu "alt. A kozepkor ri,~n kipuszbnltak. A 'tjwr~/'~ korszakh61 vfiJ,6 ~ 69~' legregibh mauad""ill,a.. A J,.k:r6rm.'~ korB~llIkban pamn.Yl ,iUat.Jmk mes~e8 vMt\bol netahegyek kepzrodook. U Y,~ll8rklmr m~ virAgos n,ovenyek is ,eUek s azzel mcgnyUt OJ vil"ag1atQ'gat6 ra1t&rok ltialaJrulAsLW.&k utja.

A. kaT1Rad.karban. iga,zi 11:la'darak. es emlogflk ueva~etegek. Akkor:r61 mnFSidtBk [onn .:liZ uls6 llll§b,ek, k.oviiletei is. A lepzebb mellmaradv,inyok ,a,. ~dkor k,ozepel.'01 (a ,.m1~OOUtu.kol's'L~kb61~ ~,n9lDB~OI!8Z&gl.. HO~,~d~n poJmtegei ~oza la_?ib~ ~erU~~k a1l). J cd li;bsMk a VI;Q.Szrm.ngyet VIs.el8 u VJ!ssztjikor!3 J a Mt.sO, lAb VIragporgyUjt8 kefeJI'e,., a ,SZiTn,JD80k a filii mega.llapitasahoz a:nnyira fontos &'a~e'1ite (,521" 1.". _Meg lehet killonboztetni a mnnkMokat as ~ke'ti. Ez a meb kiSzal volt mat m0Z'~16i]llehiinkho,z. de

. nn &.zorD.OS az :~,Apis'; ll.emzebs:eg~al. Meglriitonb6~iet'9ill. ~"HauffapisJ' nevvel

jet Mk (Armbrus,te.I")'. Legfobb j'oUenuO]ie, ~ s~y erezeb6~.~ Ugyl!J.D.W:l&k !iJ. miooenb81 mamdba svajcci nApi9 aoolnUicm.n (= Ada,m-ko(t'abali IWih) kf5viilem,. MehesilkOnyveink ezb emlagatik: legregibb mezcelomebnak. Az elnev,ezes &zonban eI.haWlU"kod'ott. A naa on hisTl,Yos kOviileten egyst.len a,lya.n res~let sines) !llely e.z uApiLsJ j ntm.netsB,ghell ~f,1;16 bUil:bozist bizoD!yHa.nQ~ L'Gl2val6szmiibbJ bogy va.w...tni m.aga.uyos eletii. mab. vo,lt.

A negyedkcrrbCJ;n megj:el.ent :Mj lemDer Is, Mt\velts~.ge, Imzdeten, a. k6ko:rszakba.n, durVUi, p'"t;-bln:bott ,9 kes.o bb osiszolt k!llszBI'Sz:amo', lis .k6fegyverb keszltett. A ,(3s18zo1t k6sztn~s~li.m idejebOI :m.at'adt Ienn a mezeh szedd, 'ember legregibb kape ,90 BpDmyol~ orszagi 1"p6lmk ba.rlangjib61~' .. A szilda., falal'a 9., kdk.orsznk e,mbeifel fesbette, t\ aWb.ek ki£os~tasiuak jelenet6fi. A kepet. 20000 8V6Sl'Ia beosillik~ Az e"mba!' a meh 1tifoszt6ja;. pusztit6ja, k~s6lbb aaonban gondloz6j'.a, tenY'Bszt5je lett: umlh4szu~

. ' milli bel1J~, szerv,oL Az _o,rasme.ster nagyit6tiveget os,iptet ,szemehez.1 hogy a zseb6ra paranyi kerekeit, osav&rjait j61 laesa ... A meh tesMt egyB!Ze~ii l1agyitoval is lehet tanulminyozni, de, a. flnomabb Ieszietekhez ,BIZ or:asmesterenel tok,eletesebb, j6val erol:H3bbennagyito mtisser: mikroszk6'p' kell (,~, kep).

A mikr'()elzko,p' ehirulja ~ hogy a IDsh 'bestet e16 "teglak" 'spHik: fot 8ejjbemek nevesik ezeket" mart u,gy Borakomak Dleho,l egymasboz. a.ho,gy ,a lapl s,ejtjei.. A meh tes,tenla,k;: sejtjei kozt munkafelosztast, tapas.zt& .. Iunk, Az egyik. a ,.bar a~otasaban szerepel, .,s, wasik anya,got t~'r;mel" 8; h&:rma.dik losszehu30d:itk vagy erezJ, iizene/~et es, paranosot. kozvetlt Q" tesn res,z8,i korzt, t;&maszt" osszekot.l, virgy' ,B,.z'porod.asr:& val,6,.,szer:int. hogy hol milyen mUkfides kell, ,a ,meh szervei. k.iilonfele sejtek tarsuIasab-61 alakulnak~

A munlu\sme'h Iegfontosabb be1s6 SiZierv'ei.t II 16., k.ep ,g,zemlaltet,i ..

iI··' ,

I • . •

., .... ..... .'

7

r_

~

~

i , ,

l • •

4

i

, ,

Ir\~· ••. ·./ ..• j.,. ~.]

J

I'

..

I~

. .,

I I,

\

,

'" •

. ,

, ~.

~'

,r I I

J

t r ,

i'

,J

r ! i'

~ i r

• ,

121

6. k~., A munkdsmeJlI belso;jzer~i'

L gall'stm1rin ,31~,~'Va,d~k letet~cS'lrt~ 2.la 3. szb. ~ .. nm~zhiibas~ 51, ,em'it-sz.ttfib'~l~ 6. v~lomybi~. 7.VH&~ b,glu!1. B. :MiUPlgM-'~le e~,6niek tY'l'ls~h ,e~tmirl(ff~ 10~ Ia:r:l!t~vl:m~:fiI~'Y y1a;sz~~dasr'a~ ~.:t. "iasz11ll.~:dgy" 1'2." ~1g:li15,Zlilr\1' j i. ,3. ruUank. t l.i. '! :1m tfellth~ly as' !S m~c<gm,blgl

Amunka8m,,~,h flejeb1en tal~Ujnk aa agyat, & hazLZ,a, csatl,akozo ssemekef esnehtny nagy miT.igyet. N,s" esetes a. fej;lodlS iv,adek letelSegl~t t~rmelo ktit gal's. tmirilgy es a Vlltszold01 valadekot termelB kl~trag6tavi mirigy~. A terban m,bigye,k le,~ rejlett Ismek vannak a lib es sz;,arny mlozgat'sal'a~ Az, egesz testen veglJgvoDul ,a belesa torna, ,~ lelegz6szerv) a, sz:i v es a3 fudegrendls.zer.. ,A bel,c,sa tornabl\L tcrkollnak 1{b:Z l(dso' leb6jukrol efne'\rezett kivalaszt6, szervek, a, Malpighi-edenY10k@A hason h.alado jdegrends:oel't dU,cok. (csom6k.) fiB It beUiHi.k kiagaz.6 :itdegsza,lak alkotj:!k (~~ha,sdu.clabfi'l')~. A potroh fontes mhigylei a via,szmirigyelt lee az iUatmrrigy. A potroh veg!~ben JrIBjlik I.ldol thet6 'full"nk m ~l'egInirigyeiv,e~ e,s m~re,gmrt'6 h!61Yl!g,~ java] ..

8

Negyen iHtiink Ii va~uti koesiban . .A v't?nat alf61di t;.nya mel1ett kigy6- zott. Feher hazak" feher ,ak,a"cvirag. Mehes. Egy terebelyeaaessonysag megsz61alt,:

- J6 annak & mebesznek.! A mehek dolgosnak helyette, (j esak ,a mez'et szedt el,

-- Ugy,an ,ne tess,ek:ilrigyelni ,_ sz6lt kozhe egy mas,ik ,(has,zony. '_ Szegl~ny megboldogult uram is meheszked tt. De btzony c8,ak a.kkor volt m'ez a hiz]J,al, hit boltbcl vettem, Az Ul'am meg azt irS elosente a kamrab61 'es a meheket etette vele, hogy eben ne vesszenek, Mennyi penztko)tott r,ajuk! A,ztan azok a dongok! Ugy OSsz,e8zurkaltlik az uramat, hogy neha alig iSm'6l'tem r,a., Higgye el , nem erdemes, mebeszk,edni ~

Erre ,aztan a harmadik . S megsz6lalt:

z, maJ." igaz. Hat ro1egaz a leal'" ami t a mehek a V'il'ag-ok ban okoz§ nak, egeszik azok k1erem a gyiimolcsfa virag'jat. D Idgy,6zDa elhessegetnt oke I •• ~

A mehes ehnaradt, A vonat Inegallt. Utitarsaun 1,ekaszo16dtak" Vh,s~ galga tni kezd tem, hogy Igasulr vol t-e,

A memH~sikedi,s Ma,gya,f'OrszagoD. legtobbszlorki~emberek mellek-

~' 1 ~lk I S· . k . . b ' bb ... d Ime "t . ~h· , i f-M

10,gJw . ozas&co-, SZior azon oan JO'- nan jovec e mes, mirr a meeszJu~'

foglalkozasa. Csup'ln meheszkedesbdl kevesen elnek~

A me,lhdiszet jiiivedelmenek f'~n'r's,ai (1. ke,p). 1. M ~z.. l[~gya:rorszagon ez a legfbntosabb. Legtobb mehesztink meztermeiesre rendezkedik be. 2" V iC£82. Regeb ben eppen olyan nevesete jeJ.'vedelemfornls volt ; mint a ID,8z. Ma a m,agyar meheBzet new _udja fedezni vi,aszszuks,egletet; kLilf61di viaszra szcrul. 3 . A ra,i (~ mehcsalad sza porula. ta) Sl,zint:.B,n veszi tett ,j,elentOsegeb61. Rajmdabisl"a kevesebb videk allralmas, mint ~eztermele'sre,. 4. Az anyaneveles es eladas jo edelmezd, de ez kivan legtobb

7. M'P~ A 'jnel~e~ 1oo~d.fllmenek jMrdtlai: maf viaSZI ~·ai anya. 1I na~ f/Y'tibb ,(Jyiimij,lCfJ'- i8 mag'termd8

.",/"

,~

J

.9

tudast. Iegnagyob b pou'tossagott legszigoru b b id6b,eosztBst~ 5 ~ Kis,a b b, iokab, alkalm; jiov'edelm,et ,atiha.t a lak.koza ,r,a v,~gy ken6csnek IUli:sznalt lnehszul'ok (ragas,zt6~ propolisa), a gy,ogyitis,l'2L, h~szntUt mehmle.r,eg (15,3,., 1..)" '\ ira,gpol' as, anyaa,loa taplAllsk: upempou. A pempf nehany ,ev 6t& nagy hirre yergodo~t,. Mezzel keverve fogyasztjik", in,iekci6iV,aladj'k~ 8zepit5 k n6c.at 68 arc- 'zet kessitenek belcUe. emelyJk orszAgban rendes kereskedelnn forgalomban vannak a pempoter~ekek., tudo .. man os kf el'letek lneg nem eleaendfik 81 pampa hab\ ina"k megftelesere~ Ugy bltszik" bogy az, inj:ekci6t611e"bet leg'tobbet varni. A p,emp'oterm,elles~, 1'01: 481ft L ez es vi 8Z : leldolgozas'G , 1ra,pttr~" kas- ,es miilspkeszites, mezetg no eny magjanak termelese ltieg,eszitheti a mehes.zet, j6vedeime,t, de nem tartozik a. m6heszkedeshez.

A nleh,oszkellissikero. A aikerhes sziik~Jif}ges: 1.. ehlege16~ v~gyiB

ml8z,et as vn:'gport ado Yuagok, 2. bdve,zQI idoja.rasj 3,. tuda.s" 46 :j6 3,nya" ,j6 meh, .5~ alkalmas Illehlakas: kapar.

J\Iagyarorszag mild'egeUiiB' (80. 1.) keyes helyen olyarr moatoha, hogy 'egy-ket cs'aladdal ne Iehetne mehe8zkedni~ Komoly eredmeny re azonban cs&k j6 legeldn lehet szamitClinL Bamulato's bos6ges ln~zfQ1rrasokat ta,l'~ lunk (pl. ali:a"o)" az eredmeny azonb,an ezesz,el res idojarasunk mia tt inga .. dozik. aha hihetetl nul nagy, m,arskor nemesak elmarad, hanem a esahidok azama is megesappan .. Iasutt klsebh ugyan a tennes, de kevesb' koc.kaz2t tos, ket vide ken mas m.6ds,~errel kell mehes,zkednL A meh~ legelo es idBjaras mostohaeage vandorlassal, vagyis it Mehek mas videkre va16 s,z&Ili tisavaJ ellensulyoaha to.,

J\. Inelu~sz tucl4sat6l fugg, hogy eltabUja a videk m,ehlegelOj:,ehez iUa, kezelest as j6 vedelemlorras t. A regi babonas m,tlliesz lokoponya ttuz·o'tt ll1ebeS,er'B I nlebeit borral ita tta, stilt csirk,evel etette. 19y bizony nem Iehel nagy hassnct varni. _ ID' hesznek sokat kell tanulnia, olvasnta,

Rossa 111ehtol~ nap elan cS'ab\dt61 nem varha'tunk eredmenyt,. Fontes ,3 mehraitd,~a (5,5,3. 1.) a,s szaporit6j'nak,~z ,anyanak minosege (19B, .• L) ..

A loapUt1·:t I( lO,5~ I.) sem tUlsago,san kevesre becsulm, sam jelentos,egen'el tobbre ertekebli nm ssabad. ··em igaz aa a sokssor hangozta.tott tets~eteh; mondas, hogy minden k&ptar j,6,h& a legelo, kedvez,o .. Nem a k,aptar_ m,~zel ugyan, hanem a \fir',igok., de a kapta-r s(3lgit,j V'&,gy ,gitolj& a vir~okb61 gyfijtti mehORtlbbldok fej16deset Ie's ~netet, k,epes,8'egiilk ervenyesilleset ,e,s a mches,z munk~,j"t. A - kaptar' biztositj,l! 8, k'onnyli ea, kecv,e,s,s.,e ~ockitzlltOIS vl1ndorlast,. De ,az is Uved", mrki &.zt hj[szi, hogy mag9i a kapt3f el,eg a sikerhes, as az ere~menytele,nseget egyre iJ.jabb rendsaerti kaptarakkal ,ak.ar,ja, f;lkeriilll i aheiyett, hogy a legeloben es, m,&gaban keresne

a hibat. - ·

E'I lk et6s., . mehe zkedeahea nem kell na..gy Italy. A mehek ,gyiijto munk2lja tij,bb kilomletel"ra terj:'ed, nem szoritkozik ,a mehesz 1!6rtj,sre ..

e.fektetes D'WkUl ,~nban korszerfi m,eheszetet ~al&pitalni nem Iehef ..

A _r,~eheszk,edeit terhc:li ~ k.aptar e:s a, mehcsaladok ttra, 8zers,dmok., millep, ,3l ,andorlAs ko]tsegie, esetlleg telelteto, -pillce ke§szitese:, meheteto eukor v,agy m'Bz, Il&gyobb telepen leil vttndorla ker a segft6 fizetes,e~ Sze~e,ncser,e nem sziiksego(~s mindent egyszerre beszereani, fUr6-farago

10

mehesz pedig sok. pnanzt ta.](tlrfth&,t meg. Legtlobbe a kapt@,r ke:r!il~, Ho,z_zttlertti m'eh&sz maga. ke,sz;i:th:e~i ka pt/I rji,a,i t, a mehssued ~s ~~, gy a legolcso b b ~ N,~gyQ b b U21ew,bon ink~ b b v,asa,J["hlt Ita p'tarral 1'lendezk~ -dnek be, Keves .. I)CnZll mehe~:z neh'ny csaladdal kesdi as. ~okoloa tosnn s:za pont. l'Iez,pOl'geto' gap [tezdo mdhas,:ze,tbe:n elsQ (~vben ritkt:tn s'l.wrseges. A folsz,IElFelr.§a egyebkent is. ~ legkevesebbre kOTlatoz'(}clh~t~· ... 42: arJegyzekeklben hirdetett szers'za,mok nagy I'esze nemcaak folo,s~egegJ hanem baseontalan is (16,4,. L), OlYadl meheszi, akinekkevles a csal'dja~ a 'l'ndol'las koltsieget osakkenthe:ti~ ha mQ9 kisln,ehel3sze] tarsul.

A £ols~ereles ,- a k.aptart nem SZa.lnit " a - kis m,ebesz'etliJen is ugyana'nnyit mmt kCizop,eflben, de kevescbo csahtd k6zt oszlik meg. A kls~ mebes.~ teh.atil dr~gaJbbaD termsl. Leg~t:edvezotlenebb~z 1-10 csalados meheszet. N agymeneszetben helytsegrol is gondoskodni kell rakta1l"~ nak, I~pli:aml',~\nak (tjl,54. 1.)" pdrgetesre (:3,29. L), v.iaszolvasztAsl'a (4:3'1.1.)" mtihelynek, esetleg telelesre is ",5911~t 1.) .

..,t\ meheszet 1954" jBlnu'r L, Iota adomentes,

Id,o" ,as mllnk,a,erosziikseg'l'et Munlta, lOelkiil a meheszetb,H nines valamirevald j ovedelem. }l lek'ot(ltt'seg azonban nem min dennapo a ~ min t pl, baromff- as, hazinyUltenyeszb~8kor'J' ~s esak a~z e:h'" egy ,l"B5!Ze:re terjed, -Amehek gondoz,asa.,Flt s,ztikseges ir18 annyi, hogy 30 m6hcsaladdal i-art ' munkds vagy alkanlmJi'Lzott is elboldogul, ha mezStzUretkor as y,andarliskor s,egitseghez folyamodlk, . Egy osah\d leg~'s.z ,evi kezelese 10 csaJa.dosnal nagyobb lueht'f:szletben -vandorUis n.allen} .kb, 161-7 ,oF',at ig,enY'Bl. Nagyobb meheszet kezelese ,ail.~&nylaggyoTsEbbb:. egy osalaura kevesebb ido szuksege!s. A NagyaUoldon a legnagyobb eHbglaltsag ideje maius ,eEl, jUnius~ ha ped~g,~ Ineilesz ll'iLnciol'nl vagy ny,al'vegi gytijtes is van helyben, augusstua is. Mas m.eh~e,gelOn az elfoglaltsag is modosul.Ross.z Fend~2leF'fika,pt~rral

a Icezeles ideje megaolsszorozcdlk,

Anami meheszetben las term,e,loszo'V'f}'tk1ez,ethen if},gy meh'0szre 70. mehesJal(;\dot as ,azifhriszJaporulatit bizz,c\]r.., Vindorlaskor a, kapt.a;rak rcn. ler'akalS,a,ra negy ferfi munkaerot, meaelszedeslcor killanleges szakertelm'et nem ktvan6 munkira harom~negy d z,otsz,imitanak., Az &lal',fiz;eteshes [utalmsk j,atulna,k teljesltm,4ny szerint.,

JHvedelem~ A lneheszet ja'vedelm,@21al~egei videk" ev IE;s 'tei".neMsi ,'g (m'ez'elex~, r,ajo!Zt,ata,s" anyaneveles] s,~ermt valto:zik,.

Orszagos s;t& tisizlMh:ank s,zerint ,8JZ: ,a tlagos mez,ter'mes oaaladonkent ,15-'6, kg koriili. N emelyik ,evhan, 81 kg-ra sfiUyed" Deha g,kg-,ra €lrmelltedUr" V~losagban s:~a]r_8zeruen kez,elt, meheslbeu ~edvezobb aJ helyset, F,ejiett, tern_1e16 c:sah\dt61 "alttmtrevaJ6 evben 10-80 kg mezet llehet v,ar'Divid6k s~,~int,. . N agy k,~ptar lban j 61sikeriUt ak.acviragz,askor v,agytal"~6virag-, ,zisJir or 50 . kg-os s61ygyarapoda,sIlemritkasag. 80-100 kg-os ,atlag'os

eredmenp5] is: tudunlc. .

Cs,aJodJj1ek azonban, aki Ilyen nagy terlne,s rendsseres isme'bm,od0sere ,szamitana.. Eleg gyakor.mak ~z oly,au s:z,ukos 16vek Is, amlkor a meh.ek s~gitesre ssorulnak, J10 'eel I'OSSZ evek .a.tlaga kb, U) kg ID,ez ,csialadonkSbt.

11

8'. kip'. A m"~h a 'lJil1'{ig me;gpOl'Za:sav'al ,"U2fj80,kszfn','ozztl a gyu:rnij,lc8te1'W'te8~.

A fdJ; yol'lal ta ka,r,l 'me{)Uyfa aUg ~tU"e1n

A D~uilisztira,s vagy mehcslpes fajdalm,as, de le~tobben kannyen el~ viselik es kBvetkezm n~ e nem szokot, sulyos Ienni, edekezhetiink fi, yollal, kesetyfivel, rust"tel; a meh, t nem ingerU; vtselkedessel (154." 158.1.) A A meh bekese b b aHa t, min" kepzelik, A m,ehes.z sokszor 16rakig dolggzv,a sok szazezel" mehvel talalkozHc ,me;gis vedelem nelkul is: esak ne,hany szur,atS szckta 6rnL Cs,ak a titms!gos,an erz,ek,eny embernek ken Iemondanta a m,ehes:zkedesr,ol.

A m,-h,uk hasznessaga a vir,agok m ,gpof'zasa,vai. Uti"ars,am ,akkor tevedett Iegnagyobbat " amikor az mondta, hogy a meh art OJ gyiimolcsfa viT,agjanak .. Ellenkezolea:' a meh mezb cstilhete tlen haaznot hajt aszal, hogy gyiimo}cs,fak as mjs gMdas,agi novenyek 1i'iragjiait b.\togatj,a. A kovetkezok~ppen gyozo,~l tek mes errdl:

9. ,kap" A megtJUVi:n'ig h'm r,liYze a po~6 noi 1uze a b "f.p'ea 'l1z.tlgkdzzaZ

12

Egy m,eg,gyff1t s.iirfi fatyoUalboritottak, hogy mehek ne jus,sllLn&k viragjafuoz~ MeUette egy rnasik, ugyanakkora meggyfa t ssa bardon -ha.gytak (,8. ]u§p)., A be,takart fa,n 1 kg gyiimdles terrnett, a taka'ra tlanon 18 kg. Maskot, lit m nten iiltetett aJnlafak soranak egyik vegere m,ehcsab1dot helyeztelr el. Amehek kozeleben negyszer-hatsz;af a.kkora volt az almaterm'B,S JI mmb ta volod va ~ _ Szam talan hasonld paId,a t ismertmk. I rvel magyara,zhatO ea ~ feltfiuQ kiilonbs,egi

Ha a meggy vIT'agj,at sZlstbontjuk, sok s,argmv'cgu szalacs'kat talilnnk benne ,. E',21ek. a porzlo,szAlallr, a vegilkon. te:.rmo sarga. por pedig a viragpor _, Kozepen a bibeszal~t latjuk, v,astalgod6vegevel, a bibeveL A maghason Ali (,9.es 23,_ kep)., porz,o ,l\), virag biro ]'e:sze, a bibe a magh',zzal a noi r~sile. Ha a bibere viragpor [ub, azt mondjuk, hogy megporz6dott~ Ha a vir,igpor lehajt a bib'e SZcUan a magh~i,zba es egybeolvad bels,ejevel megtermekenyit~s,rolbesz,eIUnk. Ahho,z, hogy gytnnolos kepz6dje]rJ1 altalab~n II virAg m'8,gpor'z,~sar ee, megtermekenyttes,e sziikl~eges.. A - vir.ag_por litkeriilhet (10. kep'):

I., ugyanannak: ~ vir,agnak 9.i bibej,ere = magamegpoeeas, onmeg~

- I

porsas,

2. ugy~nannak a peld'nynak. egyik vira,gjar1ol a ma8ikba = saomssed-

megporzas. -

S" egyik peldtl'lY viragjab61 a masik p~ldtm.yeba = idegenmegporsasr

Legt/ij bb gyum10lc,sfank.viI·agja msak"iciag,enmegpoTzassalH 'uermekenyul. A s,ajat, viragploraval vale .term,skenyii],ssre (magamegporsasra es szomszedmeg'porz,asra) keyes fogekony, de, akkor is nagyobb, Izleteaebb ,es lehull£sr& nem annyira hajlamos ,Q gyiimolcs, tdegenmegporsassal, Legk.evesebb £ajta tel',em In,e.gb~l"mek.enyfte,sj nelkiil, de as ilyen gyii:molcs, ,r-endszerint £e,jletlenebb" Izetlene bb, Ha a te'rmekenyii~es n~Ukiil termett gyiim'olc,s magvatlan, parthe-nokarpiar61 beszeHink~ ha cairakepes 'DUtgj9i 'is, van, sznznemz6,srol:: parthenogenezisflo1. A partbenogenezis, ritkabb",

Itt ka pesolddnak he a mehek a gyiimolm~teTmele8be. A virag-ok edes nedvet: ,.,nekUrjat":' ,es vtragpor,it bong~szo me'hek afielkiil', hog, a virag-

13

11~ roetp~ A m~ ka& Irfriaer:t4ke nagy

nalc' drtanc1nak" bundajukkal egyik virargb61 & masikba, hurcoljak at a viragport, Gytijt.ogeteskor ,8; porzokhoz res bibehez _ dO'T,goloznek. es _II -ybagport a bibere juttatj:Ut., l\1as TO' arok is l~toogatjak a viragokat, de keyes Idvetelsvel kiesi ,a ,jelentosegfik. . \ mezelomEih a\z~rt fanbosabb a megpoI'zasban a tobbt rova.rnl~l; mert 1. nepes osaladban telel, kora t~v,aszt61 kezd e seregesen mdulha t gyiljteni. A gytimolorSvi1"agot lAtogat6 rovarok '''/0 resze mezrelomeb~ 2. EgYlna,s utaH ugyanolyan viragokat sseret h\to~ gatni., ('nViraghoz val6 hlisegu: 49.1,.) Nem Jenne termekenytiles, ,ha pl, gyermellincfit viragporat jutt'atna alma bibe,jrBfe. ~Ia.s rovarokro] nem mondha tjuk ezt. 8. A mezelomehet teny,eszthetjiik, Bate szes szerin ti szamu mehcsa.ladot szaJIithatunk 3 'megp,orz~st kiv,ano viragokhoz. 4., A mezel,om·6het i.ranyitha tjuk ::pon tosan arra a f!mzdasag.il novenYl'e l'opiiltethetjrilk, melyet meg akarunk poroztatni (,50. I.) .. ,6. A mez'elomeh

r. ~tel'~p8zik Q, v:iragra~, a .. rova~o~,,~egy resze.'~}1~n~~nll. hossz~_ .. ,sziP6}ra_ia!al ropteben ssersi mea Si, uDrektart '. A m'ezelomeh tehat bU!ltasabbanat& viszi a vi!'agport~ 6.. A mezeiomah szip,6kaja, kozepes hosszUsagu, teha;1.l legtobb virag kiakll.a~~as:ar,~ alkalma.s~ A nag-yon I'ovid ,s,ziprokas rovarok osak ,3,Z rsges21en sek,ely viragot latogatjak. A nagyon hossza s,zipl6.kasok & mely vira,got kredvellk.

~I's gazdasagi nov,enyek (pI. repee, napraforgo, pohanka helefelek,. zo,ldseglelek.) megpo'rzasaban .Ie.s 'magtarmes'enek fQkozasaban is fontos a mre,zlel,om,i3h,. A mehlege18ro1s,z616 fejezet re'szlete~en tajekoztat ,err61 (30,. 1.) ~

Nemalyik noveny miegporzasat nem rovar, hanem sz,e.l koz:vretiti. (PI. ga bonafelek; fuvek., 'm.ogyoro J clio ~ tolgy, fenyok, tuja.) Az ilyenek: iOlmentelen es konnyen s,zill6 viragport termelnek .. A gyii.mo,lcs,fak ,es, mAS rovarporosta viragok me:gporz,af.ntban Q, szelnek Eitkan jut szerep,11 mert 1.. t&pad,os poruk nehesen sZ'all s 2. a • irag berendesese nem ksdves a szellel ko.zv,etitett megporzas:oak.,

mi,z ,ert~kes tapHUe.k. N evezates ji6 tuhLj don s3,g;li :

1._8ay a kaJoriaerteK:e. A kalorriAertek azt fejezi ki, hogy a tapla16k me'nnyi meleget fej,les,zt testiinkbeu", Kal6rianM ,azt, a melegmennyis,egeb mondjuk, mely 'Bgy gl'amm viz h6m,ersekletet 1 C fokkalemeli. Ugyan&nnyi sulyit maz ot9.~ilr annyi kalo.riit ad, min.t ate], hiroma'DDyit, min,t.

a hus es ketannyit" mint a tojas (11. k;ep )I~ -

1'4

,2., Gyors&n. a, szervese be jut (felsziv0 dik.) ,a balosaibornab61., tehat

hata" 'B& , h,am,. 'al' ,jlel,en,' ft, - ezik. " ,_"

,3 ~ A ·bel IPitkBdtl'sJer,e kedv,e,zo ~

£. Aver piroa fes;te.k!e,t; a hemoglobmt gyarap,itjaI

A pirOG T,erfeatek kapcsolja m,agihoz, &Z olrigent, gy,arapod,tsa tehat

,a tes,t oxlgennltd Tala eJ),ataS&lla'k to,keletesede,s'e't j@ientL 5,. Az izoro munk.ak,spesseg,et, nov eli,

fl. A, sz,iv,et ta p,l"lja.

7. ,gyerm,ek lejlod,es0rc j6. Egy svajci gye['mekk6rh&zban a, gY'erekek

egy r1eszenlek rendes t~phUek~an kivul mf3z-et" mars resze.n6~ gyiimolcsizt a,dtak~ 10 nap ,alatt amezen ela fink siIlya, ati&gos&n 182 g-mal, a gyiim,tUcs .. b:esekecsak 917 g-mal gyarapodott.,_

A mezet ,gyermlekeknek, sporboloknak, gylenge. ,8zivfieknek. 1a bado~6k~ na k crvosok is ajanljak~

A m'e~e,t tejberi, kav6ban oukorhos hasonloan Iehet hassnalnt. A mazes sntemeny tov,abb puha marad, mint ,aI eukros (1U)l. L) .. A mez, nem rontj& [obban ,a fogat,: mint a tohbi eteli.ink,~ Ha valakt kiv,ete.1e&en gyomrat :fi~lalja, vagy gyom,or~gleel't erez tole, fogyassza tejben~ kAveba,nJ, vagy Die: ,ehomra egye leS igy:ek utana, egy Iris vizet~

A mehviasz D,elkiil,Q,zheirletlen., Hasznalja,lt a, meh's.zietben miUepnek" :soka't fogy,flszt a vegyfipar'. a :gyI6gys,zer~ ,es piperecikkgy'rtas.

E,gy Jrls mutat6~ ho'gy nUhez keUmehviasz,: '_y'e:rtya (ntilunk e~dsen visSZB.szoru1lt)~ padl6'vlasz, lakkok,b6rken,(Scs" l&z r bevonata, ra,g6gumi, szenpnp!iros, nyomda-, feBt~J' tapasz es, ,keIlJ5Gs., injekci6 (penicillin r,e,taJId)." M'Cikr-em" bO'I',o~v8.szapp,lm, borcftva· :bem" ,a~iakfestek., Ail, ajakfes-tek' 'me.hvi;asz 'ta.:rtaJma ,fic-40%.

A mehek lakasai, a kaptar.a'k hivogat,on sorakoznak a ssomezed gyiimtHcs,o,seben.. A mehek zsongva suhannak el a ka pMi,rval'oa fololtt~ A mehesz ~ppen dolgoefk, Szivesen megengedf, hogy ,EI z'emlelt) djiink., Men:jiink hat kozele'bb. A.z oV',atosabbak ragyUjthatnak~

A lti,j,ir'o,ban. A kaptar k~ptU,jaba.n" a k~ji,ar6nyil~sb~D munkasmehek ,siirOglllek-forogn.a'lro. Az erk'6z'o' munlnisok egy re8zenek hA 6 lab,an ssinea osomolosk.at latunk:: l;1, porz6kro,l gyiljto,tt viragport. (,-~IGa"ty's IDebU~) Egy meh £enyes barn& esomot eipel Il, laban.: l'ugyek'l'ol gyu,itoltt raga,8zt6t. Laka~uk _ bez~gai_t tapa'szt,j& be vele, Iegtob b litsz61a.g rakoma,ny n.,elkUl erkezik. V met, va,gY uektart hos belenek erre va16 N~sz,'eben '; '& m,ezh6Iyagb,a.n.

A kij'li,ro,blln munkasok vesstegelnek. N ,emelyik Iv ben gOT bit] testet es sz~-rnyit sebesen l'ezgleti:: sZlelloz'tet (12. !rep). Ma-sok £e,jj'al fordulnak kife!,e" ssemben fogadjak ,az erkezo mehek,et: ez'e'k 6rok. A osal'dhoz mrtorZ,O mehet szagir61 iE!lmarik meg" Ha felejiik bokiink~, potrohuka t m,agasra em lik es fullankj'ukat kiol1WI. Mellettiik 8zintenf:o]tartja potrohat ,egy meh, de leg-Vleget leosapja~ ,sz,arnyat pedig rezegteti. :s,ar:Daszinu vdkony harty's felhold jeleni:k: meg EJL. hat&n" a I'Bosapott utob6 gy(lrl.i

2

12. k:€p. 1,,, ~elld~td'l~ .2. il1ato,t tm'I~6 U 3. itn.gernU 'l:n,e,1~

t'ovene]: ,~z Illa tmit - . Ez a meh nem V9'S2l)OOaimes.. Olr,omet feji,ezi ki, ee ffiat"v,al tar:sairutk a je,lt.E_gy meh Uggyel-bajjal eipel v,alamlt kifele. Elpusz,tult tars:a't hureolja, A kaptar e]5,tt Iedcbja, Ez atemetes. Ugy~n~ igy Vi8Zik ki. a ssemeteb Is,

Neba. ",gyarlu16~' meheket is Iehet litni a lIdjaroban., Megk~p'aszkodn&k~, fejuk~t ]ebajtjak 'es ttl&gasan tarto,tttestiHI,et elo're-hdLtra 16d.itga.tjak.~ Celja. ismeretlen, (A desslea bevonasa ntui,gyv,Uadekkal 'tra,gYF',a;,gas:.rloval ~)

':tIU_Btiis,~ A m'ehesz kinyitja akap tart,. L,ecva,zba: keretbe foglal t lep~t huz ki belo:le. A H}pe~ mehek boritj,a,k. Legtobb k,oztUk a kij-,ar6b61 ismel't munkasmeb~ m,as neven dolgoz;6m.eh., A m,ehes.z rendesen rajuk

16'

J ' ~._ ..•. _

V

13. kitp. 1" mu-nkdB, B. ,fllllYU. ,3.1M/I"og €s fe'le" vdZ~, Za~(J{J /ulldrnki'a., biib6ie.. Az ,an.y., nem. 8"zohJl~~ml

gondol olyankor, amikor mehrol bessel, A, kaptAr valamennyt 1~k6ia ko,zt ,OJ munkasok & legkiaebbek. Nyaron nagy kaF~tarban 70000-80000 munkas is Iehet, Telire fele is altg marad. Kis .kapttl,rban kevesebb ' meh, A mehek szamat legegyszerG.bb sUllyal meghataroznL Egy kil6ra 6000~lO 00'0 munkas jut asserlnt, hogy ~emlYi mez'et sziV"takmagukba ,es milyen ,ido80k., Gyujtes idej'sn, nyaron kb, 6 hetig elnek. Telen tov,abb~ Arl eH5zo el'b,en fejH3dottmehek aprilist6,1 majl1s v,egeig szoktaik elpu8ztulni (14~ !tap)..

Anya .. A lep kozepen megpillantjukaz anyat .. A sok munkas kozt is ssembeoblfk, mart potroha .hosszu. A munkas potroha alig nyUlik ttil ,s,zarnya vegen, a j61 petez10 .a.nya. potvohanak: jiokoi"a resze kilatszik 8, Bz;arny aloe A mehesaladban csak egy anya gzokott lenni, kivetelesen ,rovid Ideig t5bb is, Az. ,anya nero uralkodik, esak peMzik" a kil'alyn'91 elnevezes helytelen, Nishany 16vig tH. A kaptart esak parz&skore.s, rajzas-, kor szokta elhagynl.

Bere, A lepenhere is s.etaL A munkasnal na.gyobb, zom.okebb-.-Ktvetelesen amunkas:nal is kisebb .. (Torpe· here: 199~ 1.). Potroha nem hegyes, mint az anya,e eSc munkase, hanem szelesen, tompan vleg~odik as fiatalon pama tOB. Az anya 'e8 munkas f.e,jen a na;gy szemek legymast61ta vol vannak, a here fejrenoS8zeern,ek. Bendesen kb, egy-masTtUbonapig lel., A mehcsaladban ,l)s,ztol ia, v-aszig esak kiveteleseu tabllha to. A here him ,. E,gyetlen f,i51adata aparosodas .. A parz6 him e1etat. ve8zti~ as parz,Qszer've az any-a, tes.tebe szakad~ A tobbtt a munkasok kieheztetik, elfisik. A here][ szama nehany szazt,61 4-5, ezerlg terjed ..

Lep'" A mehesz fusttel felretereli a meheket, Szemngyre vehetjiik a l,spe·t Apl'6 kamr'akJ 8~ejitek alkc:"tjak., A sej~ek a .£ejlOdo mehek b,cHcsoi,. A h:;i,tOrnflHe meh szerint a sejtek is, haromfelek. Legtobb a munkasse,jt: ha tszogle,Ui kis kamrakff kozos vaJaszt6£al ket oldalan..N,agyonkiBves.s81 falfele hajlanak, * lep s:zel'eJ[l ugyanesak h&t~z:ijg.L6tG" de nsgyobb heresejt:elret litunk,. U~ ,anya, nevelesekor Jacs.alad megeszlasakor: ra.jzraskor es any,a.vaJtaskor) neha,ny mlcg nagyobbl de nem szoglete,s~ hanem gyus.zii

HEM/(; tL ?

17

,alaku~, lefele neza, anyabolcs,{S v,lIt,gy ro,vid'en b.ijlcs6 'puL Az any,&boloso" • esalAd esak egysser h&s,zn.alja.1! azuUn el5bb .. ut6hb Iebontja, A szab~Uyo8 Isejt ksn kivw tabllU!1k m!l§,g ,ao munkas- ,c3'S heresejtek k'ozt k'ozepes, nagysagu" a heressjtek fele egyre nit; ,6 ,~,a:.tmlenetin s,ejtek'et~ ott pedig, ahot ,8- .lIe Pi II leekerethe~ Jepult, fil,~abalytalan ,k.o,tosejiteketU Is, HIl, a !ep' 61& SJ,z:abadon veg,z,{)dik (pL alul], a lD'ebek ,elgolmbcnyltik: u br~sz'egik'~' .

.1\ nlunkaslep vasta.gs,aga 25-26 mm kurul azokott Iennf. et lep

:kClz'ott 1 b.. 10-12 mm taga.s leputc~ marad, A lep' kQ:z~os s9,jt&lapjit61,. ,gerinoet61a ,sz:omsz,ed lap g'fu'inceig m,ert tavo.}s'g~_ a geriIultit'Volsag legtobbszol" 15, rom kijriilL ,ID'ehek a1Ikalma,zkod:nak. __ em tartj,ik meg; mindig z,t It qel"J.notatvolls,agot, hanem soksaor '3,6-,S8, mm-re fok~ozzak az iyad,el[ neveleeH~re 8zo1ga161ep1sku,eL A h,erelep' ~5 mm-re] va-euagabb". mint a monkasls!,.

. mehek It kaptarD,ak o~ya.n rt\szeiben~ melyek aJa.kjuk vagy 821U}r: voltuk wiatt rendes lepekn,el· nem alkahnasak, szabtllytal:a.n lepdar,mbokat epitenek (zugepf tmeny) .

A lepek ,agry r4sze fehe·r v,a, y ,s'rgar~ ezek~ ;uja,k., A tobbi barn.!! vagy fekete, ezek l'eg:il~k.

Az iv'~de1meveles're m,tig' nem hasznilt lap' neve Bziizlep.

GsipjUnk Ie egy darabkat a I ep:1b51 ,es gynrogas8uk meg. Puha, kelleme iUatu mehv'ia'szhuz, ju unk, ... 4.. mehek hasuk mirigyevlel termehk ..

il.lep'., Egy')rare'tben mintha s,ertilt ·oIn"s, a lep, Mintha megtepte Tolna . ,~1aki 9; sejteket, ~s eaak Q, kozepfal maradt volna meg, Pedtg nines hfba, Ez 8! se,j,tnyomokat vis&16 viasslap IntHep',. A sej,'teklet m,ajd a mehek epftlk: r,a .. A mehesz segiti vela a csaladob as az epites.t sz~ba.lyozz& ..

Tincolom6b,. Ha sserenossnk van, . t'nool6"'~ mehet ts litha'tunk vala.,melyik ]epen. Jde-oda forog, sokszo~ pedtg potr,ahit iSl'18ziljlr, ugy hivja fel tarsai figyelmet arra hogy bB:seges gyfijtnivaJot talai1lr(46. 1.) ..

S,za]poro,di"., Figyeljiiik meg a lepen ,setAl" anyat. Ha a m'ehes_z nyugodtan, tU.I,ehnesen tartja a lepe,t es fiis.ttel nem z.ttVaf'ja~ az any~, foly~ti'~ munk,a,j't~, pletezik~ A naponta tojt petak szama fu,g,g az anyat61" az ev'~ szakt61" It gyii,jtestol vagy ,a gyUjtestpo'U6 etetest(U" az ures s,e,jtek szamatot A kosepea ,anyak ua:p!i Jagn&.gyObb 'telj'8s1tmgnye 1000-· 1,500 plate koru] van, K~v£16 ,anya'k ,teljeS'itm(~nye egy iaeig 3000' kOl'Ullehet,. Annyi 'ez az any,a sulya.holz ke,p'13st" mintha egy tyitk na ponta 20 tOjast, ~tojne k, A P te.z,es janua:r veglen" febru.ar elej'en 8zokott megmdulni es sseptember ... ben, okt6ber ben SZfulik meg, .A nyugtalanul telela ,(}saladok e,geez talen is filasitha nakl

z an a katflBe petet tojik. MegiJel,mek~D.yl_tett pletejeb61 nostany (anya 6smunkit's)" a meg nem telrm,ekenyitettb6] ped:iLg him (here) less.

herenBk 'uehat esak .a_nyja as nagyapj,1i van, apja nines, Azt; hogy a termekenyitetlen peteb·81 is e16lt~ny fe,jllSdj[k~ 8:ziiznemz,~'snek" tudomAnyos Idegen ISzoval p,a.:rtbenog-en,e:zislIlek ne,vlE'lzzuk., Am,ehek :~ztime'mzeset a :BzUazia.i Dzleraon ,J,a;nos fedeste tel es irta Ie 184,s,-bell. A szuznemze:s nemosak a m,ezelo'meh s,ajatsag3J,., 80kfele gerinetelen ,'Uat, szaporodik tgy, pl, levleltetv!ekJ, filoxlra,. . IDlshehuU a ketfele pe,tet ,az anya, IszaF,orit,o-

1.8

S,~fl!rve ma.gya,ra.:zza (lS. kep). A I re meztermekenyi,to magj,a, parzILsklo'f a "'I,mag-

, "_" I'

t&ll"lsznya. nevu ress-

ben raktaroz;{ldik eS sokttig e,letben marad, Arz a,nya. vagy bocsat

beUUe a kili~1ad,6 pet'e- 1,$,. ,7r4p., k B'l1,ya 8%GfJ'fJriJtUz'e'l"Ue

b z, y,agy nero. ..

Ha az anyanem pirzott" vagy m,&,gtariBzny,ija,nak kesziete el ..

fogYt osak heret 8zapoibat. Kivetelesen munkasmeh is p1etezhet (,.i,Ua,nya/'). de csak p,:llrzas nelkiit P'eteibol bahat esak here fejlOdhatik ..

Regam vitatjak, hog',Y meg nem ter.;m.ekenylte,tt peMb81 is faj~6dhetik~,e nl3meny l(pL Di,ol~el). Az AwllbaJ); Afrilld1blfffit~ye~tett mehebi51 ~o'l'u'liZoil'_ k~zolte'k 'ilyen megfigyeles~. Uj ,amerika;f IdB~rle,tek szel".mtr- oLsz ~s lmuk6.zum me1:Ieknel z va16bsn lehetseg~1 de EL, pe,tekn'ek cs'e.k kb. lI.'%~ab61. (Nem 'p'~ott anye 710 petejtSbBl c ak 6 any:~t lehetet't Develni.) Az amerikaiak szaint, nem mzonyo,s" 'hogy So ldserleti mehek m.ente,seM: voltl!l.k~e 'zsi8; V1lgy ,armS] v~tu. Az liij wnmiJnd konyvek ,m. :rnezel6meh sziimemzeset ugy fogalmazzak meg, hogy "megtermek, lIlyitetle~ petr!btU B2iftte k~'I"Q'Zag here fejI8dik"'. I em,tudjuk me " bogy ez ami mehtinhre is Illik-e,

I

1-\Z anya szabILdban parzik eges,z leleteben egyszer vag tilbb ZOI',

die a pete:rakas megkezdese ,eJ.O,tlt (; l n'szr,e,piHe'S~ ~ ) ,. Azi~matelt p,arzas, gy.akorisag,at egyre I ebb kiHftHdi meg-

J: J ~ .. , (I 'lJ' , figyel,es bizonyitj,a (46'3. l .. )~ A here

~ ' ' .. ,' .. -~., ~... « . . elp~sz~l;.. de.me~~ ~mekenyito magja

I '[ I., •••• dtk .'88 ,hos,~z~~alg eleg a petek meg-

,'lnnllJ · ~ 1

F,ojllhltis", A pete 1,3 mm hosszu, faher, gyengen ha.jlott. ...l\ sza bttlyosan petez,Q' ,anya a sejt fenekere "ve:gleges helyre ragasztja, minden lsej ·he egyet~

A fries pete a sejtben nezhet Ierden £ijl£ele~ ferden lef:ele les oldalre is, aszermt. hogy a:z anya milyen belyz,etben tilt a sej 'be .. A pew id6vel Iekonyul es 8; sej't £eDleken hever, A ferden Iefele IU1j16 pete tebat, Iehet frlssen ,tojt is" de o]yan is, mely fol~ 16. 'ketp. A jv'i88pde' irdm.:y,a ,Q.luJ,i'bm £ele neztS helyzetebol eresskedetb Ie,

.2 u,n!lt1 6lheZ',u'kerMI~hez i{jazotMk Ap,ete koramak megalla pftatlUI diaeBe-

_ b61 nem megbizhat6 (16. Itep).

A fiejlodo ~eh ugyanasokon a fokosatokon halad at, ,amely,eken pl, a 1 pk . A kiposztalep,ke v,agy selyemlepke pete,jeb61 herny6 kel kit ;!lIZ bose,O"esen taplaIkozik, tclbbsz'or vedlil .. , babba alakul, Abab mar nem raaja a Ievelet, .. 1 bb61'EUI, amit hernye koraban tarta1eko,lt testab1en. V eiillepke bUjik kit beU)le~A mez'elom(~hnlek peteb51 kikelt alAkjat nem

....

PEl£lMiinJ

19

Ilerny6nak 'nevezzuk i banem ~Ucanak vagy ~'"l'vi,na,k.A tudomany ugyanis esthk a libas aIm it .~ivja herny6Dark-.. Ame~a[oa .libattian,. N,em is tudni megS!~er,ezniL till,uiMkt:l.t 3 mag,a ngyess,eg,ebol. A munldtsmehek etetlk f5keppen garatmirigyiiIt varla,dek:tval. G'Y0l'S~ ni:hrekszik. A munkasiloa4tS,-5 n3,p ala.tt eredetd 81lllliyanak USOO."s'zoI'osat ,eri el, Aunyi es, minth,~ egy 3 kilos eseesemd 5na,p()s k(),ntban 45 ma,zsara gyarapodnek., Az ilea kesdebben ~ s'ejt fenek,en hever, kesobb' kiegyenesed ik, A mehe~k i.dok,o'zbe,n befodO: a $,Eljtet. A munkasaleafodeMe lapos, ,alig emBlkedo" 1.1 here:ilo3,6 e1'6s£:11 domborU~ Ir(ip'os~ Az 'lea gu b6t 82:0 ma!gakJj,rUl. A gub6 'n9,]~.ony har'6yaj,t't, (babi:ng) klbeleli a aejtet. Az iblcf~ gubojj.n&k

. . . megsz,o,v'Bse Ie.lott ki-

uriti 3, beleben f6Ih,:dmoz:odott emesstetlen any,agot. ...~ gu h6 oe-, radii. a.zurUleket,. ltIi ~ nel tlobbmeh fejI,oda,tt mal" It :sejtben:~ annal tobb babing e~ iiriiMkriet0g vaJtakozik. benne. A bab~ mges ~egi lep sotete bb t fek,ete,bb" de le,gyutUtl ero:sebb i:s~ Az 'Loa fLgu,b{J,v,al belelt ~ejt belse,je'ben babbaaMakut A ld.£e~lodlott meh attori ,3;, gu bot, a fedelet, es .kitnas,zlk bo,losojebiSL

11 pettit, alcat es bibot egymtt fi&sftas" na,lt nev,ez,ziik. ].tIeg" kiilOnbO.ztetHnk nyUt flasitaat (p,ed116 as eteteSl'e s~o:r:u16 ,alc~,) as .i6d,ott fiasitast (etetes:va

nem ,s.zOI'uld !lea ,as ba'b). .

'. . ,-

4 • .: ~ ,." ~ •• ,.,,: I _

. _.

. :' . : _i~,~.\ ' '; I

. - ,.

-. _- --

~

Az_ any~ a pete letojasa"b61 szamitott U)~ a. munlras 21~, ahere 24 nap

a.l~tt fej16dik. ki, _ A fe,jl,odes sz:tka·s,z&it Jegkonnyebb u,gy ,es~ben ~r'tani~ ha ,QJ'zt In,()ndjuJ~, h'ogy mlnd.egyik::1 n~p'ig pete, 6 napig ~~e~,,! 1;eha,t 9 napig D;yilt flasitas .. , A7Jontlul f:ijdo:tt fiasit~B (fodott ilea 'e8 bib). A fejlodes fo]loza, tajjt a'f'aIris,m.gban nem j]ye,n~erJek napek ha tar 011 'k , de eanek nines j,elent6,sege. Az,any,a.bolc50, be£ades61:;:dnte egy nappa.J korabbaa k.ezGodik, mint ~ munkas:e,. A~ej']odes,t a magasa,bb ho,merrseklet gyiQrsitjia,~. az &la,esony ]a<s'SHja~Ha amjhek nem tudnak aMg (kb, '35, 0°) meleget Jlrrtani" ,3. fej16des vont~tott,. A p,etebtn pl. sokssor csak5-!fj, napl mnlvaklBlki liZ, a,Lea. Azany;~ fejlOdese 18~20 napig, ,am.unk.ase 29 na p~g is huz6d,ba tlk,.

Bakti\rozil,.~ A fiasitis: KOl'"ul virigpofl'.al" ason till pedig mfizzel telt, s@jteket litu.nk:. Amehek, l',a,ktirozasJl,lt,le,gink,abb ~ m:u:nkisisejteket.

has~ntUj,'k:.. Heresejtben 'virag-port osak Id~et 'l'es~n halmosnak, me21et pedtg esak aJ.r~0I'" ba boyan van herefi.a,5,itast; kfilonben a he:r,esejtet az. anyanak tart.ja.k fonn, A tOTZUlt- e8 a katosejtekbenm'Gziet ra,kt.aroznak~ AnyabolcstJ,be elelmet nem raknak, de megesik, hogy vlragporoa munkis:sejt kor,e epit:enek, any.etbo!csot (199.1.). A_mezesaejtet sokseor megnyujtjak, a lepet 2,5 em helyett 4~' om .. -re vAstagitji,ak es a rendesnel szfikabb utcat hagynak k6zotte. Az ilyet, hlzlalt l'ep,nek hivjluk.. A mehek a suru, 'Brett 11l8zetviaszlappal fadtk be. Viragporral nem szolrtak a sej,tet :sziniHtig tolteni..A viragpor {tne sokszor mezet ontenek as, befodfk,

MlIDkafelo'8z:t:is. A_ Iepen ma,szktI6 munka,sok. kiHo,nfClek., .. Az ,e,gyik Jmlvany pa.l1oelu,s.ztb:'e sziirke, csapsctt, Ne-ml"r3g kelt ki bcUcsojeb6!' A wasik SZO'I' m~r rendezebt, de azine meg nem erte leI v,eglege,s arnyalabi!t .. Az Hyen rneh mar nehatny 6r:~s. A legoregebbek megkopaseodtak, p.an'C:H11juk szorteleniil esillog, s'zarnyuk vega fcssladozo t, i\ mehek kora munkassaguknak llagyhata,sil~ de nem egyeduli szabaJyoz6ja. A fiatalok balso, munkaval foglalkoznaJ[" az ~do,se bbek rendszertnt kinn dolgeznak. Munkabeoszta,sukat a ko,vetkezokep,pen tarthatjuk ,esz~ben. KezUnk labunk mindegyik ujjat ·egy~egy napnak vesszuk. -A 20 ujjnak megfeleld e·lso, 20 napig a m,eb.ek otthon dolgosnak, es esak kb, hdromhetes korukban asoktak ktHs6 munkrara Indulni, Akez 10 ujjaa fiasitastetesere sz.ant 10 napot .llelzi, & h\b 1'0 U'jlja a tobbi. belgo munkava 1 (pl. ep{tessel~ takariUssal, mez- a·s viragpor-raktarozassal, ol'kad,ess1el) toltot.t napoke t, Az eg,esze.n Hatal meh kb. 2 es feI napig csak pill D, esa k Ilre leskoI" meguriilt sejteket tiszt?gatj& .. Nagyjab~ll a kez ·es l~bujjai ko·zotti atmeuet idej,en B,zaU ki a meh als6 tajekoz6d,asl'a (18 .• kep),

, meh k k'ozben soka t jarkilnak" vagy aHdogaln,a.k a Iepeken, A hels6 munkasok napJanak It b. 2/3 l"esze ezze] telik el, (II legfejles'ztes~ munka~ kereses" talanmirigyek mtik6dl6Benek e16kes.zite·s,e Is.) -

_ A ~.ehek nagyon j61,alkalmazkodnak. felsorolt batarnapok eltolcdhataak, ha a helyz·et ugy kivanj,a. A munk.a£"los.~t,'s, nem mrev. Ha ken,

11

,

-

- "'-

id!o~!e b b, mel1ek is v,iigazhf,.b.nek belsi, _mtmklbt as ~ fi:atm.lokkOl'!bb~D is kii)t1i{) f,ogmllu)z,isra tel"D,eka,t, har nem biz'tos~ hogy :fBbtd·a. tuka't t!ok.e;lete:sen ~s ,m'ege1'lolb~~,es. n~lkUl te;13esitik., Azt .. ho,gy a,m~bet orregnek tarrt~uk"",et nero p:supan ,cSletkoraszabjia meg~ ha,nem &~ is~ hogy ,s'zerveze'te mennyil'0 orizte meg fiatabu1gat,. (.,~Fi"liiolli6giai fiatalsag/') PL ~z ev veg'en lrelt~ viragpOtT,!I)l hoven taplilko:z6, de fi£(J~itd8,~ mbJ ne-m etet,ett mehek 'bel vegen to b bb6nm.[lOS koruk ellene-r,e Is fia talok a fia,sitas etetese s,zem.poTI'tjab6t Arl'ai(.'ell m,egis torekedl1i~ bogy a fontosab b mnnkakra meg;ltegyeneka

. k:oro8z,tJ~Uyok."Ugy 1~gvaI6s:dn(ib b ,31'21< ered.mcny,.

A ld:S~1'~9tek Dgyt'e hatal'OZ1Qttahboo bizunyiij~ a m'lmltafeloszt§.s v:Mto~ony~ s~'t. A ~5 dis bBh8 munkesoK csop'ortja jol ,Wkiil6niil (kez eS lAb I)'t de ;R beLs.{S munka~o1'8k h&~t't1!:a, ,ebno:\l!6clik., A meh Jk ~le'tiik: u8ra.na1bbe.n a azakMrt.'ban to"bbfalet ,clolgo,.z,na.tIulk, plo 'egYSZelT-e 1.ehebmflk.Gdd~lIe kepea vimizmiri,gyfik. es f-ej lett g,Rrat .. mirigyiik. Ug:y;ll1Ul;Z a. meh.a 10pell jarta.lban eteth.et filaIi1~t, UJbana. ~Dlvitga.;bh_abj8, ,Eli SJeiwkper-eml/!1; esepUheb. A men p,empa'oo~mr;ll) gm.ra.tmirigye 1rezdertben fe:jletlell. Bll5.~ges ~·agportl1plaJ"~tdl duz~81d _me,g.,_ A f'iI!J)W~eht4~:'b kGc2id9tb~n i1?k6bb ~okat fLZ ui8sehbil.ciiltat ,~tl3't][, mellyek ,osak kev4is ml..ngyvalad!exGt ~s f8keppen lIl!~Ze:t" viTimt01'1t kapne.k. Mirigy6nldr megduz~mda.sl' u'ian Donhan minden. mal'uilmtt etethet~

A m~bLmk nem baladnBik vegig minden m-onk1itktlirt'ln._ Pl, legta,bbjiik sohasem Q'rl~odik. 1\1f4l' hirom:napos ~ tJermelhet v]E'J.SZti eiB '~plhhet.. Oiyan. ,osahidbMl~ 'melyben nines e~eg ildti~ meh~mi~ "kemw.lPosokfiasi~., etel~e,kJ' ~,hM,o,mnaposok "jekQZQ,c16 utrtL, ,sz&Unak~ .Ii]j. neg1Mpo'SQk vilJ:ig'pCilrt ,as RZ 6hr:w.posnk nekwt g:yi.tj'benek ..

AI au;y,a.tla,n csali'd titka,~ MBh~sz ism'!3l'osftnk maskap,tirhoz lap. M~ ~~ ,elsfj keretek kislzed,e!ael~::or ,a,ggil1dalmaisarn raneolja, homl.okat~ A m,anek csendes z"songasa helyett kiit(SIl'OS ,sire, zug'as fogadja, A esalad ,any'tl~n. A lep old~,an ,3; munkas:sejtek K6z(j,tt egeszc'somo anymrbolcs6 emelkedlk, Ha egybol kipi~~aljuk az aJc,'t, es taplM6:kot" jilollatszik, ~ogy & b ill es QI nsm gomb81yftett, mint a raizo, essladban, hsnem a mnnkas eH3Jtjlan'9z hasonloan CS:UCS'OS", 1\ lnebelk: az ~ny,a elpusz,tulasa, utan nehany m.unkis .. aIM hOl'til a ~H~jtet tagas any,a.holos6ve alaJdtj£k at" as a munkasa.lo,ab6:1 anyat nevelnek. Az Uyen balosot ,3 raliz6 c~al'd ,,~:r&jbolcs'liin ~tol u valtott sejt" vagy ,~v,altott bij,lms:o', (u:p6tbi51eso,") neven killon,bo'ztetjUk. meg,

R6gmult itUik 'all',a.nycsina.l6i hasztaila.n kere,SUt~k a ~" Dalasek kfivet": az,t a titokza tos anya,got" mely hitnk. s~erint a lre~et,. vasat ,es, mas olc~o fe'met, arannya v ttttoztatj,a .. A mebel[ ismeetk a.zta, ,~bolesek kovet'~" a,zi & kulonlege,s t,l;\plitBk,ot, mely mnunk&salaabo,lanyatvari,zsoL (4,6{l. 1. ) .. A mehek uC8od~tevQ,n hatalma azo:n.·b~n ,neges,: I. esak olYlhn munkitsalcabol tud~ nak any'tlll'evekri~ mely iJea,korana.k I ~5 na.p,jat~v,agyis telj,etsfejlodeB:enek (l) ~,5napjat nsm haladte meg I' 2. hel'eM~'b61 pedig nem ne,velhetnek

anyat. _

A. _f.salid ,ij:sslotart(i,ja:: az. "any.aterm&k" ~ Honnan ~['tesu] t a kapta"r sok-eok ezer lakdja a.z auya hla,nya_['ol? Mi kaposollij,a ij8sze ,3)Z ItDytit gyermekeivel' Az anya ke:~ modon lnar-ad kapcsola than a munk.a~Qkkal::' 1. Ii Le:veg6bens,zetalt'&dd illatava,l,; .2 .tes'b6nek kiilonleges belToWIII·ta:' az anyatermek m~hrcn-lnehre' tel'jedes,6v,e~ (Butler). 1\_ mllnkaBok uud'V~brt'" alkotnak az, anya koriil: ete llt, ,csapiukkal'erintg,et,ik" Bzip6kijukkal nyalogat- 3ik_. A Ift}'Dy,aJta~1L¥a term,eket ~zajl:'61 ~z,aj:ra to~·a,b b ad jak ttt:r~aiknak., VaJ6szinu, l'[,ogS az ~rtyateir'mek az anyaha,'Z ,[Ujl'z~o10,tdo, mehe.k testere i.1

r'tapad~ Ugy latszikj hogy a mehek me~(fk.inonhoz.tBtik Q, nem pal'zott" a petez,Q as &Z Qlre,g p,~ldallY anya,·tarmeket,. (Olv,.meg II 2.04., Iapon),

Egy ,eaal'dot olyan rs.cp,.$IM vlLlaszto,ttak I\:ebmoj melyen a, murik,aaok a.tr6rn.ek~ az an.ya nwn. (nAnyara.csu: 300 .. 1.) .Egy ma.sik: omJadot kettos rOS1iaszQv,et-fallal o!3~totta,k meg. A fela.k: kozt 1 em ti:\vo1sa.g vol·t, bogy ilil mehek ne 6Iintkezhessenek: eg~EL1. Az auy;a. sZBig;t.\ mindkefi ka.ptil"ban terjed.hebe,tt~, az, i"l!Ilnyatel'm,ak" csn.k .l\Z any.a.rti.csos,banjntbatott tovabb. A m0h~k csak a :rostI!Lval elzkm resz,oon epitettek a.nyabeaC-Sot. Ha. ti, oSiaL4.dott gumilappsl v'las~t.ot~ kettle S B gum} ny.ili;sli.ba ~IlY 09ip·oo I tek be ,ELZ anyl&.t, hogy potroha 5!_z egyik •. t:eJ,a es tors s maSlk ris~be nyUlt, 9m8be,k sabol sem nyugtalhmkodtak. N lomban. nYlilgtalans~g tort Id asonban, ha a~ I)oya tes,M·:t 1!o,sta;!\lzo,vtrb kupmkk~l ridW.k, ,Ell mehek n:yaloga~t61" ba.r ez tlo Hagot i,tbDOs4tott~.

G,f),doU6i kisel'let soorint a mehek ~ tbuya.vaJ kalitkaba. zart, majd kibocsl:l'tott herek egy resze kol'iiL olyan udvtt.i't alkottak~ Bmilyet Mak ml1a, k.o'r:U1.szokialt. U gyaD.ezt ta.p.asz·balhak Franoiaol"'sz4gban, hs a. he~illt:et az any.a1'olleszedeltt. anyate:I.'ln!§kkel yon ik 00 (Pain).

, &"Zsg szeD€lp~bem sam lehet Mionoon kew&edni .. A mehe·k EL kaptAir' e18tt szknryan~l tartott, any;u, kOrw CSOpol"tosulnak, es Jdse.rik az anyaval ]usan halsdo emben. Ugyo.nez ta.pasztaJhat6 EL raJ befog~aJro~ is .. VBl6szinii~ hog-y az anyanel'mek illatos. Ha- az auyirol vai;tivslletl}l'lik, .~ mehek legy ideig a· vatta ix.ant ,erdeldOdnek. G51don6i k~881rl1'1t Herint, lib loealad _D~hiDY eentimeterl'ol m.egkUionbozt}etoo" elle:rJ.segesen :fogadta saj;i1l, m\lDkM8itl, melyek kalitlmban idegon any&vall~rlntkezt8k.

Por.zas~ Sz:ep id,ohen ,d,al tajban olyankor is mlegelenkiil a m,ehes kor:nyek!e,,3mikor nines gyujtemval6~ .A natal m,ehek szaba.dba ·t6dulnak" es tt ka.lJ,tar ,el6tt nagy zsongassal ropkol,dnek: Iakasuk helyet to}nuljak 'ea beliiket kiliritik., Ez ·R .," porzas". _ ntH neve tajoias" delijatek, nem tesen

l(t - " ... ·;(k N·;I.· ,( f I' k' "f! _ '""h k ' I. " k',( Hbb' k-

a ojate .. '. y~r vege e e "j' ,eSb~ a me a OntJ9i I peSo" . porosnas ~

A esali'd elete raiz'i t6,iaj'ovil '~vig... megnepesedett c69Jltd m6h.einek egy l'esz,t) az anyAv,al ktszaUhat7 kii]ou .allia tilk. Ez a _ ra jz,as. Az elso ra] I~ l'sgi anv8;val" a" kesobbiek (= uton.t.jok), fiatalokkal sz,okt9.!k: kisz~Ulni ... A r3l] uj eletet kesd, Iepet epH, gyifjt" ,az anya szaporit~ A rajzot,t osalM oj an,_ja parzik as petezni ~TeZfL A gyijites cstHdt,eneseIDor a mehek elfizik a herl~ltet, 'es telelesre keszU16dnek.. mezet ugy helyesik ell hogy talon konn. en hozz,aferhessenek. .; "hideg ida beko,sz_Q,Dtese~or a bb&bagyjlltk: a

_ .. '-·"d·~ ~ " f"" t1,. h.l'~ 'd· 1,,- A ··h '1 jkl t'l" ~lm t T~'ll • t"

:r,oPKIO_ElSli es . ·'Ul·. ne .··!iJ!ZO na.Ik... IDB_ nsm a 8·Z .. ieu au ou, eren IS tap-

bilkozik. A meg nem emesz _e t any&g belenek utolso szakasaaban, a vas,~ tagbelben gyiHik IOlaze ..

fiasibls mlar tel v6gen~ januarban, fe bruar ele jilin megindulhe t, de m.'g cla,k nehany sejtben, Az elsO· enyhe napon a mehek kiszaJln;;lUk es elpotyogm,tjak a beltikb n folhalmoaodobt emeszt tlent, (Tilsztu16 kireptilea.) A_ fiasitAs egyre okozodtk. Az id6 melege b bre fordul, A ropkades tllaud.osul., Az 'also vir.agok friss viragport~ uemsokara pedig mar n'ekt£rt, i~ _nyUjta,nak.. osal~d '~ejUj,dese nekilendul, es: a legnagyobb gyfij·tes: a. f6hord,as idejen eleri teto]oka t.

Ie fiuoy,eUilta,llfir ~ A mehsk eletene.k fiirkeszE:}se kO,zQn.sege.s termelesre keszij'] t kaptarban is 'erd'eko81 de j6val ·ta,bbet arul 911 ,az iivegol~alit, k.ij]OJl~ leges , meg fig eldkaptar", Olyan m!sgfigyeloka ptaI' JIS: van 'I melyben a lap :s!e,jtji~i Uvegfaluak vagy tivegfe'hekliek s ,azt is latni lehet, ami ;]I sejte ben tortenik.

mezel,om,eh a kb, ],5,000 m "'hrel, kozt a.rr61 n vezetes, hogy eO'le,sz evb'n os&htdlban let '6, 'U eles gtilme'ziet r,a.k,- aroz.,

z ,any,a j llegzete ~zervl a n~jlet - petefes'zek a sz&poritasra, a munkat e' :it gyfijtoberendeze's,} viaszmirigy s etetfuniri, Y (ga.ratmiriCll~ ) ,o.z i'V,~dekgondozasra.

Az, ,anya szabadban pal"z:ik ~ pei-,p.z:e&e meglsesdese e]o,tt egesz e:letafifl ..

II gterm 6keny"i'tett petejleb(),l n6sb~ny (anya c,s munkss), meg nem ermek,eDy]tettp'etejebfH bim _ (here) ]es~. (SZYZne1nZes, == parthenogen zis') .. A here a parz,askor elpusstul,

mehek munkasnak 'indu16 al,ea 61 is tudnak anyat ne relni .

. A munkasok fe1,adatai: a fiasibis~ etetese, epit .~" sz, llozt-tes~ m'ez erl,eles , orkBdes, a\ csalad vedese, takaritas" nektar" viz, v:bag])or es, ra.ga,s,zto gyujte,s,e. Munkajllka,t elsosol"ban SZ'lrv'ezetuk korral valtozo fejlettseae ,Bzolit balyo EZ a. lfunlt:abeos:zt~tsuk azen ban nem merev ~ A meh alkalmaskodik,

_ A lep s'ejtjei bincsok 'BS faktirok. _~z uj lep feher vaay uyngen s,arga~ A fiaitas,ra. hasznai: h!pba.'rna vagy fekete, a kikelt m 11k gub6it61 (bab~ in. j'eit"]) sziv6s, ,- zilavd. V.a.nnak munkas-, here-, atmeneti, kloto,sejtek" mezess jtelr (hizlaJ1t sejtek), .anya'bolesok (rajhBlcB:5 es vaJ'ottbolcso, VS!,rry p 6tl')ol e s6)i ..

A- . -i.Lb· k ~l tL . -k r« 'b " 1 .( . -; - - 1.. ·a II .• Jt:."' .,f -.1:. A

mer Ie.. e e ·t:lDle'IO 821a.· a. YO.ZUJ36 :l!t,Z e"f'~Z;&d:, ]1. O}illtritb$, vrragzas, ._

s:za porod is j&DuarhanJ fe brutbrban k zdorl Ik '13,9 5.ze'p,'tem berben, okt6 berben vezOd~~ A napes,. gazdag 'csab.\d metl!!ajozhatik .. ,A rajzas igazi ideje ma,jus es junius, .. A csaJad az I. v v,f,DI,e fel'B eUizl a hereket, A meh nem telbtlvo, tehat t len is, t'ph\lekra sserul. - telel(;sbol a tevekenyseg idoa~ak.a:b,a ,R tisz' -u]6 kirpii]es v'ezet at.

A m ebes2et sikerenek feltetelei: 1,6 legelo l' kedvezd idB jaras" szaker" telem~ j6 ~ny,a j'6 meh as alkalmas _kap,tar .. Jovede]meuek fOl'l'asai.: mes, vi,a,szt raj ,eB anya. A jo,vledell8m "V'id,~keltlk,ent e8 'ev'enk,ent i;c.,g&dozik~ F'Ul',ofarar1C) eDt\1er olcs6bban kezdhet as fejleszth,et Isajat ht.izi szii.ksegle at fed 'ZO IDeh,eszetet. NIB. obb Dl'cheszet t. aeonban lb 'fubazas nelkul nem

Iehe ,alapitani as fonnbirtanL I.

..( 1!.. .t k d ,I - f-C'''' t.t.k "1b - t I - I' ., ]·.!.k-

- m,tll.Jt:'s,ze ea m tarme le~ ames i loses tapia IV, •

_ mebeszet legna.gyobh hassna a viraaok megporsasa. Legtobb ~a,z,das,atr] norvenyunkj'o term ~·s,ehe'z lid egenm gp'oI'za,; SZtil;SH!ge-S., p~ m (~2)eU)~

m~hn,ek d,onto szerep ,jut ebben, .

A_ m eb 8m,a s ~ mehes~ked e.s kellemeblen kiser,5je, de a. legto b b em berra v laszel telen, Ved,e'kezni Iehet ellene, OsaJr: a munkasmeh ,SZllF,.

1. tdbl~Qt

him

nosteny

n6srt6ny

-~~~~-I

pete:ZeB

minden mUDka

'C'I'~JI:~._l!:. ~~~wa.z;a.m

Fej16des ideje.

I 17-25 mID

]2 mm

I 7 mm. kOriil

0-5000

20 OOO~ 801 000

kb. 1-] ~5 h6nap

p€bFzott anyat61J new. ptl.r:zott flllyttol, munkast61

,szt1znem~essel~ meg oem term.ek:enyi ... t,ett peWbol

,2;,4 nap

(:3, 'lIlapig pete

is napirg fOdetJen ailca, 15 napig fo,d,6tt 'Ina as b'b.~

1

I nyuou 6 bBt" :m!.s ... kor nill8.n.y h6na;p

p~ZGtt B..ny:91,t61

3-4 ev

21 nap'

(:3 napig pete

6 D8p:ig' 16d:e,tlen alca~ 12 nnpig £6- dBU ,alea esbab)1

_ Mi_ jellernzi ,a rov'arokatl Mi j,ellem,zi a mahet1 nBogar)~'~e a m,eh~ Mi a kti!onbseg ,8, maganyoe ,es esalados mehek elete, telel~s~, iv,a,d,ek~ gondozas.a kfizli'tt? Iii alkot,ja lL m,ehcsaladot ~

Ossze kell hasonlftani ,az ,any,at" a mun.kast esa beret. Emlekez'etbol l'&jz,olja Ie a munkas es here £ejet [szem 1).Hany munkss van a osaladba,n~

-.:r .tnk·;( . t k'l'"i . . "d' "i l_.t. ., 1\ffi' . ,.

llBrny mu . as JU. egyl .or.91~·. ennyi 1., ,elg e I ,9;. mUD&a8 ~.!:~ ,yen nemu a

munka:s~· Mi ,&m at~ny,a 1 Mily,en szerv,ek kii16nlboztetilr m'eg a munkaat az a;nya t611 }rUt dclgcznak a munkdaok i Hany na rdg eootik a fi,asmtastl hany ~apig foglalkoznak mas helso munkavali MHyen idos mehek etetdk a fi&,ta.I fiasit,a.st? Hat az id6s fiasi.tast? Inert? Hany napes koraban szall ki. a m'eh taj,ekoz6dnii' g,any napes k'o'raban '9,pit i IDeh legkoD_nyebbeni

Ml'!VA ··dM, k . II,!!.' t J..!t.. .£~'k" A # ···k OJ A- t k ~t ~'k'J' 'M" kiil .. b' .. t ·t· • J' .... n 1 osss a sze: uz eto mIQJl.l'6:: ~ . 'z oro _ ~ .... 1 a san o .~ l' on. OZ' e ,1.

meg &Z 6:T,oket a szeUolzte,t6ktol es ,8)Z iUatoz6kt61~' ~nkor kezd gyujteni a

meh? :ile'r'ev'-Je a meh.ek munkefelossbasa 1 -

M,elYik, helyesebb eln·evez:es,:: anya vagy klralyn€Jl,liertl H:any ,any~ v~n a csabldban i Mannyi ideig el az anya ~ Hanyszor p,arzLk~' HoI ~ Mely~ h6n&pba.n indul meg apetezea It esalsdban es mikor szunik meg? )iennyit pete,zik ,QlZ any a naponta l Hany£ele petet tojik l Mi ,a ,szUznemzes ~ Mit

m,egtermek:enl'ite'~t 1PeWbo,}

megteifln~kenyitett peWblU

16 nap

(3: napig pate

5 napig fa,de:t,ien ,{il,ca", 8 'EI,apig f15,d5'bt aloa es bi.b)

K'" d" k

or- 'eS9 •

8Z3JPO,rlt a nem P~1'2101 I" 9S ,It kimel'tilt anya.i _'!I.ilyenazanya szaporit6szerve, ,es hogyantermekenyiti m,eg ,a, peteketl Rarj zolj a Ie a szaporito.szervet eml' .. 'kezel btU Mia.z ""any&term~kn seerepe ~

I fit d 19o.znak a heFek:? lilyeu nermiek j Mi a, to;rpehere t Hany here van a osalid ban i llikor nmes here ~ Mennyi ideig el a here i Ali a p::trzQ here vege~' l\~i a herek a,OrrS,. nyar vegan i'

- any f61e a 8ejt ~ Miert tobbftUe a ,s'ejtek nagysa,ga ¥Mi a k,ot6,g'ejt ¥ ~ Ii az ,i trnlsne'ti se jt' llfilYlenalfLku aJJzanym btHcsi51 liIib51 ,epitik amehek a sejtet t WUvel termelfk a i.t.u3zt? U j as fiasitasra sokszor ha.sznalt regi hip megkiilon b_ijztetes,e _as szihlrd,aga,. MUran se,jtbe ra.ktaroznak a mAnak. mezet~ filyenbe 'iragp1ort1 J\filyen vastag a lap 1 {ekkm"~au a leputca J' Yekkora a Ieggyakoribb lt~pgeI'lnotjvolsag 1 Mi It hf'zlalt lop ~

J\.{i.t nevesnnk fi~sl tasnak 1 Mely,eJr a mehek fejlod,esi ,a.l&kjai 1 Me'g Iehet .. e biz tosan iteln' a pete korat dii1eseb61 t Retny p te ,szokott lenni ·egy tiiejtben i . [i19rt nsm _ Iehet ,9, meh~lct\t "herny,onak'" nevezni ~ Mircil ismerjuk meg a flatal ~Ueat~ Hat az id,6sebbet? Egy6zik-'8 a babba alakulas id jf', a, sejt befedesevelt cany napig fejl6dik az anya, munk4s e's he,re_',,' Milyen haUsn a fejlodes i.dejere It homerseklet ~ I\IHyen a fesze,k, legkedvezobb homers'sk:1ete fia,s.itaskol"? A fiasitas melyi.k eletszak,;§,ba.n taplalkozik~ l\IIi. a babing? Ii hallnozodik feH a babingelr kBz'ott~' Ho,gyan fodik be ~ IDehek a, rnunk,a,ssejtEl't, l' A be~es'eitet?

- ogj an slegit ma,gan az, anyatlan cs:alad~ , lily-en fiasitasra, van sztiksege? Mi ~vz atalakitott 8ejt nav,e?

'1[' a. rajzas j ~ilror rajzanak Q m,ehek~' Hogyan telelnek ~ i a tis.zt-ul6 ktrepiiles 1 Hi a f6hordis l' . iii a porzas?

Melyek a sikeree lu6hesz~edes feltetelei J -.' leg'ela as idojaras jelenroseg,e.

Mivel Iehet ellensulyosnt a, lls,gelo ,es, idli3j.~r's mos.tohasag,ati ' kap'tar ]e~entOseg'e., Koll-e lI'1llbgy teriilet a, me.heszkedle~hez ?'Kel1-e befekbete:s' Mely,ek ,& fontosabb k:::i3dasok m,eheszet berendezesekor 'as fenntartis~kor' Hogyan rendezkedjek be a kl~v,espenZ'u ember t S,ZiikSB,g van .. e so'k szer.sza.mm"a!' Affiihez kell igazodnia au kezelesnek 1 lliennyiiciol kell a mebeszkedeshez? i Iekkora j6v,edolemre lehet "szamftani? Veszedelmes-e a mehszU.x,as1 VedekeZBs ellene,

Milyen hatas;n a. meh a D"yUmcHcB- as magtermesre ~ Rogyan gy6z6dtek m,eg lerrol~' Mi ,81 megpofzas1 ~Ii,~ magt'Brmekenyltes? lfit nevestink iclegenmegporz'snak~' Az idegenraegporzaa ji'elent{),s:ege ~ MUyen a, gyfimoloster .. m'es :r:nelW,or~~s 6S i'~eg6~~gporzas ~le~iil~I,. II~i~rt fon~osa.bb a mez,e16rneh. a gYLllmolcs,nr'amegpor-zais&ban., mint a, tobbll. rOV2hr~

fit, tud a mez tapbi,ldterteke.r,tH, milyen hatasu ,~ mez a, szerv,ezetre?' HasonUts.fJL osszc, a me,~ kaJ,oriaert8ket mas t.apililah:okeval ..

Figy,sl,j,e,nme,g ·nehany :ro,V,o,f't as hasonlitss ,ossz,e' a m,ez.e,16meh,re L Ltto,g3,llsJonmeg egy meh~s~t el kerje meg, hogysz,eroltn(sdhessek.~ Kerjien a ka,ptar elo,tt he,vero holt mehek'blSl 8 kere-sse meg ,8, meh £ejet, 'torat, pot .. . rcihit. Figy,elja meg' a kijarioban sfugo"£Qrg6 mehe~ket. Rakjon 6vatc)san

~ -

2'6

,holt mebe,t, fale¥'elet ~ k:ijrir,6hoz es figyelj'E} meg' a ~ehek viselkedes6' ..

asonlitsa ossze ,a rep'"o1o munk:.iBok as: here.k hangj:it. Kerj'emeg~~ meh,esztj bogy mutassa meg ,BIZ ,any.3;t~ L"sgyen ott oly~nkor is) amfkor a mJehe.sz dolgozik,es, 19ye~ezze,k valosa,gban is minel to bbet megiemernt a bbol, ,81m:it

olvasott. -

Aki tehetl" 'Sz:erezze,n egyazer1'i ~gyit,6uv'eget. Otszijro;s-tiz8~eres nagyitassal is, sz,amta.lan 'srdek,e:ssege't lebet litni. A nagyi't6iiveg,et a szem ka,ze .. lAban tartjuk ugy" hogy kesunk az arcunkhoz tama,~zkodik, a ta:rgyat pedtg addtg kdzelltjiik as tavoli'bjuk" mig nagyitott Kepe t~sztan nem latszik (19. k,ep).Teliat a nagyito 6S B,Z6m tavolsagat nem vAltoztatjuk" esak & na,gyi to. e,s targy kOZiO'~

tit. A, targy akkor lit- ~

-szik j.61, ha era,s feny ~:ri~ .

ugy kellteha t fordulni, hogy a faj ne ,arnye .. kolj,a..,

Bjeszits'e 191 al~ ,anya, . Z& porit6szerv,enek mtnttj3"t kat k6rteb61~ kat gyu Jti)!:;~,"lb61, egy kis uborlutb61 'as, egy ose .. res,znyeb61 a 15. _ kepen lathatOan. ko,rtek a p'etefeszkek. Benntik te~ remnek & pe.tak ea gyuj~ t6sz~Ulal jeizettp'eteveze ..

tQ,kon haladnak kifele,

~~ eseressnye &,~mag-' tarisznya' ", Az ivadek

name akkor dtH el, amfkor & pete a,z ub'orkaval jelzettr.esz,ben a magtarisznya vezetekehez (== 9;, eseresznye s,za.rahoz) e:rkezi_k.

A_ mehek el~ta.nek" :szokasainak niegi8merr~:sere .nagy ha;s.znat v,eszi a me'gfigyelokaptarnak. Ha meg nem meheszkedett;l kerj,en meg tapas,ztalt, m~heszt" bogy ,elk.e:!ud t,6s.eben es, betelepi tess'ben segitsen. Legegy,szeru b b megfigyelokap'tir valami nagy uborka,suveg va,gy sajtbarang. Leforditva d.es?kar',akell allita,ni S: a des,ikat valamelyik szelen klvesni, hogy a mehek l'opkodhessenek .. Gyenge ra.jjal (26,1., L) vagy mestersegea r,a,jjal (:271. L) Iehet benepesiteni, aztan IadAv,al vagy ssalmalrassal kell fodni vilag,ossag' es homlirs,6klet ingadozasa ellen, M,egfigyeleskor ,a burkolatot Ie ken venni. Keszi that _ egykeretes, ketoldalrunuveg,es Ita p,tar't Is, Meg erdekese bb ,es ha~znosa,bb~ ha uvegold.alu as 'u.v@gfenekftlepelr.k.elrendezi be a megfi,gye16- kap'ta.rt azah1bbi s~er1int (20. k,ep).

A 'kaptarn&k k'e:t resze van: & £els:o Iepes resz es ,az &18'0' ,eteto,s-sze1l6ztet6s res,z,. A lepes,re·sz- hossz!tsaga as m,agassag& valamilyen na,gyobb keret "(pI. nagy Bcczonadt: ise. L, vagy Kunor': U:I,2. 1.) meretehez lgazodfk, balsa szeles~H~.- e 4: em .·a,gy oldalait kettos ttv'cg,a.bla,k alkotja, koz,ben 1 om hezaggal. Azert keU k1ett5'snek. Iennie, mart 19y melegebb, IlL mehek kev,esbe vonj:'k be atlatszatlarn r,8.gasz,t6jukka,1 (311. 1.) les kevesbe laplik el

27

v'dek'eztisul. • z egyik olda.l kiv heD. ·l\Ilindk,e [iv, .goldalziikseg ·zerin . des,zkaal ,agy fiiiggo.nny 1 Iehet -s,o,. ,t]'ni. ' a azoaban ,lit Th"LP' nem B,Ut db, :iegto,bhs:zor fcHasleges; 'tak,~rni" a meh k hamar megsZ'okja,k,a vilag'Qs.s,agot, 'es rendesen dolgozna.k,.~· kijar6 1,5 em Kornyilas. a. k~p'~"il' valalTlelyik vag,aD,. J\.lepes, n~Sz rt,ljan ~ ,anya,f'aocsar· ta.kar't hosszu nyfbis. van, Az any3li .. r,teS: meb.eszeti iizl,tben kaphat6. 01 an szlikl hogy esak & nlnnlub~ok fer~ n k at r,ajta. C300., 1.). A ka,ptitJ: ,a1s,o r8'SZ;f:' kb, 8 om magas, endeltetase :

BzeUt),z'tetes, ,etetes ,es ferohely a Iepes l'esz ben megs:zoifult meheknek, A mehek a racson at [utnak bel", Egyik oldala nyithat,o" hogy etetotaloat lehessen betenni. ljan to}bka,val z,arhat6 te:;nyernyi rostaszcj.v,stes, szeU62l,-

tet6nyilas van., -

- f·' l·t:!k I. k · .f' '1 ·k" d . _]1.. itl b

A meg rgye u,a.:ptar . 'et]U ,ei·. eppen ren ezn oe:

1. n v',egolcl'alu 3e,1itek!·el. U j vagy alig ha,sznilt lepeta k"3Jpt{br tag,~ssa .. ga,,\Tal ,egy'z,o 3 5, cm-nyi zalagokra szek telunk mele kessel. . kijal',ot dug,oval elzarjuk I' a ,szeua:z e' at ltinyitjuk" a, ka ]ptart egyfk irveges old&lil',a felt .etjliik" a Ina,sikat Ievesszfik. A 1'p'8zala,goka t ,R m,enyezetif,(51 a fenek fele haladi a ' gyma.st6] 1 em-re elhely zziik elmetszet _ sejtekkelaz uveg fele, l\z etct6t wezzel vAl.gymezblU es eukorbolnyeea tesztaszefUl'e ,gyurt. p,epp·l toltjilk., A m 'heket any~ st61 a ll~,p,e,s reszbe s,oporjtik es a, nla-sik uvea1a,pot is a kap: arl'a helyezzuk. A mehek egyejj'el odaragaszttak a sejtek,t a.z tiveghez s akkor a kaptar vegle~es helyere allJ1tha'tO. Eleh~mrol klesobb ts aondoskodni ~en.(elegben a s~eUoztetot megnyrtjuk, hu,vosb n elz~fn·,juk. A csala,do(~ska nella, m,egsz,ok:ilk. A ki,j,ar6r,a, ero,sltett any.arac(}sa] gatoljuKmeg,. Ha &z, anya nem ta oshatik, a, munkasek is maraduak. . s'ejtek k:ozt mindig akad n,ehiny, melynek hbl·nyz6 oldalat u:\T'eg p,6toljia~ a ~l jt-' ben tor; en,eket te"h,at (pl. petez'Bst, fiasittts gondo,zas,at, fej16deset) bit.ni Iehet,

2' . tJ vegj,e1't.(iklJ. sejteklr,e:Z. A be teie''P1' es 1111,sonl,o, csaklrogy ,a:z u j lepet nem szel te Ijuk han m se] 'je" ezeljuk Ie mel g kessel .. &ay meleg d.ro.tta.l ako,zepf1lt1 mindket oidalar6L A feniakn,G,lkiili sejteketa~hljuk tolt kemenypapirossal tamoQ"atva, ,a Iefektet, tt ka.p't4rb~ helyezziik, Ha a m,€b k ejj!' I 3Z liv ghez r,agasztottak, a kaptal't megfnrdibjuk s ll.Z alulra jut6 masik

-.


-~ e I,
II
II ;r:.1
I ,
I
u; 1.

28

uvegre is slejteiket oo,sziink., Ha a mehek ezekef is, beragasztot~lU[" a bptirt follehet allitalli._ hiputcilt kozepen van, a lep :3ejtjei k~td.Jd,alt,. A flejtek feneke ti'Ve:g'.

Erdeklodjek, hogy k,jjri1yl~ken milyen beie.ktete,ss 1 es milyen ered-

menya:se nmehesakednek, _

Vb§s,galjio~ meg nehany vira-got. Kereese meg a m,aghizat, bibeszlalat, bibet", pot'z6ka t. KB,ss'e be fatyollal a"11D!a,, es,e:r8szn:re vagy mleggy £es16 bimbols 'gait, res, hagyja ugy a ssirmok leht~11's,ai,g ~ J ~lHlj~ meg as figyelje, hogy a to b bihes kepest mennyi ,ee; milyen lesz termese, U gyanfl:3,t ,ft, kiserletetmeg'i:smetelheti pl. bi,bol'herI6Vel, fehe~herelvel, pobinkav,Q],i N ehany szala,t Ie't&k~r, a tobbit szabadon h.a,gyja~

Ne bizzek emlekeseteben: 1r'ja fol tapasztalatat, as: k,e,s:ZltI:H31n l'ovld l,egyz'ete,t., kivonatot fontosabb olva:sma,nyair61.

Mit lyijto'l mleh 1A to.k-virag'fJkfolebr,edtek.. ,Addjg,~addig'nyujtr6zkodnak, mig ejsz,akara o$,s,z;,esodort iSzil'm,aik uj,r& szetnem tMulnak. SlLrg& torkuk. hivogat6,an vUagit,. N em kell &ok.aig v~rniok~ lYleg0rkeznek ;, ,mehel' 'e:s vig' zummoge,ssel sorr& hitogatjik ,Eli virigokat,. "IIIeghemperegnekm-ind-

- ~ egy:ikben,. N emsok~u~a..

I~"". sargA viragporv9nj,a

l '~ be be'~titke: . Ido,nln:i.nt

l " , fE}]"QPpennek ~ o,sszeke-

i;IJ' [Ii~i.;.

l" teUk' magukrol ',e:s It.

r: . .l \ .. ' bukr a esomds 'z~'k,. A:rr.~

*.~'. ~ ,_ .. · ... ,·,.·.·'"111~. ' a '~- - . ""'~ k- 1-

~-:'=;'':'~i \... ~ ~ '.~. t m llj:r,a ,a VlrClgtl(~ to ..

,it"- ~ •• _.~.',:,,~~~ \.i \ ..... l ' .... ~, Ic::ubebe bu.inak~ Feju-

.... - rI .~ 111

,.,.,.,. "~'''' ••••• ~~ ••••• ~!~ ketr mely, en beles:tily ..

, iii'" iii!",

~~~ ~\ .... /.. \ lye$,ztik~ ]rlit keJrles,nek

,I' ,/!.~,.,.,",_ t··.... ' , lott? V izsglLl j:uk meg ,a

\ ,! • /.(".. ., ...•.. .: ~ tiik viritg, •. j ai t.

I. I ~./ ;!i ... ,.; .... !'iii!I... -'.'-'I'li - -

~ t I' '. ., Ke't~tUe takvir,igot

• ··~·-···.·· .. f talalunk (21., kep).. Az

egy.ilc kozep'en har,om~ kam;\e~os bunkO. emelkedik: a bibe.A Tira,g ,~ljan tokalaltu duesadist b\tunk'~ a termOt. E}z a "terml)lsvIT,ag""., Cs~a.k eb bQllles~tQk, de esak megte:rmlekeny:i~, tese utan. A megter .. melu:~nyi Mshez szUkse~ gels viriLgpo'r a ",por" zos, vi:r,ag ban" k'pzodik., Abbo1 meg tiok Diem le~:z .. Ii porz6s viragot mregisme:m'tuk al'1'61,. bogy kor;epen :saI'ga.tor~ nyos h&ranglabfele nytiHk fijI; a b~gyiik:on losSizeiorrt pOI'z6k., A_ sa!'g;a toronyt~tot 'vil'agpOiir horlt,ja.~ mhrtha fed,o,ole:r6p volnaJ .. ![ind a jk,etfale vi:r~g ,aljan baJvitnys,arga.~ meredek oldltlo t~,laoska V&D. A porzIo,s; virag'e, '(Hsak a..kkor lats:zik) ha a haran 'ibatl'B't5rj'iik,. Nem is k..eU 'D&gy 8zerencse~, hogy ~ iiLmcs:ka,tne uresen t:&la [uk, Hig ,ades £olya d'ekv,aJn 'benne: nei,tar.

Nf,"" ,;'_~~~9~,,"

. ,/'/1"

_.",'

\', _ '...toe," '

.:...~wr' ~:..:. ' "

.

, ,

I,

21. ldtp. 8ze~bm'2,t(Jtt t,olctlli1'd~',. Kii!I~~mt '1'f)ndfJ vi~-dg:t 1Dbb-r&.l a e,1aarm'lfi9Y6 Itl po~ok luzeaea"B ti'~dtn." lJ~d:r&1 ~e1:tnos vir. "ljl!iltMrmr-lr-igrJfJe1

Azt, szivogatj&k ,a, vir'~g m,slyebe furakodott ~,m,ehek ee, m,~b:,e't keszioonek bellUe. A sarg,& ttUa,lcaka miiigYt, mint a teben tOgye~ Osakhogy & tOgy t~jret termel ,,== t,ejmirigy) , ,a virag m.irigye nektar'~ (= !1-ekMrmirigy vagy m.,ezmirigy). Mint ahogy m tej esak to,gyben kepz&iik, nekt4r is esak ott terem, ahol nekttrm±rigy van,

A kart ve~n bal"a6kfa bologa t, Reges~re,gen' elvira.gzott" megis mehek zihnm,ogoek :rajm., A le,vellB,k fe~s~o lapjat £enyes" ragacsos, edes l'e'tegvonj,a be, Azt, nyalogatj'&k.A baracklevel lap'jian nines nektarmirigy. Az edes hevona t mezkarmat.

Erett korte pottyan Ie fa,j,ar61. Megbasad. Leva kifo~yik.., A mehek

isiirgo}odv,e nyalak.odnak ,az ed,es, 'Os6_m!eg,e,n. . ~

Az tit szelen ny8irfa 'orkadik~ R61a sem hiinyzik ameh. A riigyekr61 'tt(}a8zt6t v,a.gy ~eh8.2u/l'ko'~ _ (= propolisst) gyBm~s~~ h.~ts6 laha~a.

A mehek nektarbel, mezharmat,b61 es ,gYUm'olcslebol m&zet kesziten.sk_ Legfontosabb . Q,ne,JJrt'r~ Gytlm'Qleslehe~clak. kivetel,esenfolyamodnak. A ,:,i,r'gpo~t ta~la.lle~""nl, fo~e~p:p,en a f~sitas .. ele~.e~enek kes~~esekor ,~has,~n&1J,'ak~ A r,a.gaszt6v,al ka.pta,l'~nk belse]et tapasztJak be e8 a k1J!1',6t, szUkitik

(22. kep)., _

A virigok, nektarja 68 vuagpora csalogato. A mehek k1edviikert latogatjak a viragot,~ Kozben a m.egtermekenyito vira,gport eIhurcoljaJr, bihere kenik, .A ni:hH~!nynek fs, a mehnek is, haszna van belole,

A legeUi,r6I 8z616 'Le'j'Bzet jel.,eut6segiikn,ek megfelelden £5keppen It nek-

t~~ ~ . i - t do ... ' I '~-,1-'1 <l' l-lk' _~1' __ ;\, kJ!.' .. s.: k t .3il-1J as vrragpor I'. a .. ' .n()lv'enyelil1:e rogiau ezns, 4. ne rtaros novenye ze .

k .... , I 1 It, " .,,' k k ," k

ozons1e'geE:en "mezew nov,enye._ne· nevezsua,

F,oU,odoz,6 uton a virig ko:ril .. A m'ehlegel,o tanulmanyorisahoz ismerni. ken & virag' nevezetes res'z-einek nevet, N ehAnnyal ml&r tah\lkoztunk & ll1egpol'zas~~targya1.asak'or (12.1.) es ennek a fejezetnek az eiej,en,. De ennyi

1 ,~: I d '1" nk h·~ t J: 1£" de !I. .' t . 0," k"" ::~1

nem e eg. ,D"U]ll .:a, ,i reire ezo u ra a vrrag .' orui,

r/

.

.

~

t

31

v Alasszuk lu~.lda ~ nak a meggy vagy eseresznye -iragjat,. Rl~szei t & 2,3,. kep s~cmlelteti. J\ bimb6t zold cseszeletll"lelek burkolj,rlk.. A fBSUi virag cstSszelev l,el. ,szetterill-

:I

I.£V£, t,s'ZIRlJ'I:IJ nek ,es a. iebe.r szir-

mok I( == p,a,:rtalevleLek) kibontakoznak aloluk. Ezek ,3. vir'ag legfeltfi .. nBbb ra zei, de megsem a, legfontosabbak. Legfon tosa b bak a. 'belSiejleben rejloszapodto azervek (12. 1.,): ,3, m,aghi'z ,Q bfbeszallal, bibevel, as a 'pofz6szal a portokkal. A portokban terem a megoormekenyitOI viragpor., " virag aLapj,'nak megvastagodotf r es,zet vacoknak mondjak,

'z alma, korbe vlragja hasonlita meggyehes, de m,aghaza ar ssirmok es a csesze eredese a.latt f,ejHk, bibej,e pedig Ulb,b is van ..

A meggy vinl.gjaban megismert ressek k(iziil egyik .. masik hianyo~"" hatik,. O~y~nvir'got is tl1lMunk~ melyben V&\gy esak torma, van bfbevel, Tltgy esak po rz,6 '. EgyllJltinak mondjuk & nchrlenyt " hOI az Ilyen k,stfele virag ugyanason IB t,ovon :Fe jlodik (pL _ t,ok; uborka J mogyorc) ~ ketl&ki·, nak, ha ki.Hfin t'o'-V6k'~n (pl.fiiz, 24,.klep) ..

A virali' alakja, igen altozatos. sstrmole Isokszor csove forradnak

,ossze. Az !,a.,j,~ko< as ~.pilla.ng6e," virag (.25. kep) jeneg~etes alakjarol

kaplUb nevet~ Ajakos, pl. a zsaJya, tisztesru;: pillang6,B az ~k4,c., A pillang6a virag vitorla's cs6nakhoz job han ba.so'Illi t. Res,zeit esak-

r knak .

ugyan OBona. I, I aa.:, Vl-

tor JAnak as evezt);nek nevezik. A osonak bel .. sejeben ~ej'letDek a porz6k ,eG a bibe (40.)

A viragok sokssor osoportosulnak ,:vir,ag" za tot a.lkotnak~ feherhere n vira,gj,~ n 50~90 parinyi virag~ bol alakul t vtragz&t., Egyetlen na.'IJ'l'r~falrg6 .. ta'rlyle:r ,eg,emz vir,a,gos: .. '

kert" mert 750-15.00 ki,s ira.g van ra.jta.

,

B'IBE.5ZAI.

" #'

C,J,ESZEl£VSl

VA COif

szOrQ~~lan egyma:s mellett. A'tanye,rt hatal'oio.virag'ok hos,s,zu" ny~lv,a1aku, sz~p sarga szi.rma ,a 1Debeket csalogatja~de por,zojuk ~'I bibejuk nlncs, tehat meddok. Ah'any nyelv , annyi killouvlr,~tg., A tanyar nagy l'eSZle't hOl'lt.6 szerienyebb kul~ i'Jj., ,1c~, PtlllalnfjJl(J Vi1-ag ~ei: CBd11ial':, 'Vi1;()plQ~ evoze3IC

saju ,apro viragok

8zirma n.em {altimo" de, por,zosok e,g bibesek. Ezek te,rmika magob, mind:egyik egyet. Sokfele vinlgzat van (!6.kep),pt fUl"t (akac, majius~ 'fa), fuzl~r3gombvagy fej.e.csk;e (hel",efel~k), b~I·k,£b (fitz) , £e~zkes (napra .. forgo' ~ ·buz~vira:g, gye1"meklan~fu).

Timegi'nrigza'Si c\ k:ezd5, m,eheszazt hlssi, hogy harom allal l'e-ZElda, vagy kis kertje,neknehany arva. viragja. Isla.'g' a silreres meheszkede8hez~ :P,ediga,~~gkit'linob b meze16kh.6,z tarb)zlQ akacvinig (a furt egyviragocskaj,:iL) is esak 1 milligr,a,mm korilli eukrottermel ~gy na.p alatt. Soh: viragj :sol{;m;e\ze16 no,vleny s:ztidltseges,. Legel'tekesebbek. azok, ,a vir,agok,melyek bo,l egys,zerre 80k lllyiUk egymas koz,e1eben,pl. gyiim,olc8vil'a.g, ak.€u}, tar16- vintg~ lla.gyO bb tem"uletenihermelt g,azdasagi narvenyek (repoe baJtaoim:l, feh~rher,e." s:olnkoflo~, na.ptafor'g~), na.gy erdei kaszal6. v,a,gy legalo vir'agjai. A m'lllies,rz; ... t,om~gvira.g,zB.sl"'61" "beszel olyankor. A gytb·,en ta.lcUhAt6 mezel(S DovenYlek akko'l' fontosali, ha virAgli®.snkk.OI' nincsmasJ, jelentosebb~ Ana, j6k, hogy a esabtd. napisz,uksegletet fede z.z,ek, hoveb,b ·~jtesek. kozt a ~,ezagClt kitoltsek" a petez~$ ne ,ceok1reujeu, a c:sabtd fej lod.iek~ de f510s .. leges me.z rit[can jut belo!ijk.,

II I

FUZER

GO,.,8

- vir: Q'ok erfJ .. It. ' vinigok nem egyaran t erb~~ese k _a meheknek, Egy resziik semmit, sem yujt neldk, mas resziik,et esak rt,kan l~to -I _tjak,. vagy neJ'D £ern,ek mmdia nektarjahoz. Vir~,gport a l,egto,bb ,b'ag termel, nektart j6val kevesebb, nekttr is kiHonf(dle. Tell."me~es'e erdsen ingados .. hatak a ala] minosegeJI nedvessege, a lvego' nedveasese a. ho,m~rseklet as napfeny szerlnt, A me ek b6:sege:s vinigza&kor. is ,s:zuk r! at zenvedhetnek, pedig maskor ugyanas a ,rirac j61 mez~'l. Az Is gy,akori~, hogy valamel ik navany egyik "ideken ki tuna mle-zelol, ma.siJ(on keveset e:r_

Tudn' kell t hti1t, hoO'y

1 I" k ., . t . .l. 'h 1!_ 1'-

. me yL": vIrag mr er a me n "eaneJ[J'

2" minol fugg jlO mezeles0:1 _

:3. melyek alkalmasak a m~alad mindennapi ,szuks'eglet'Bnek" fej1,(jdesenek 'biztosi Usara es

4. m,ezterme-les.re~

muzolokepos "eg t an u l ma ny a z a II

lerlegglol. A, m.ahesz m'6'rleggel tijlekoz,odik. Kaptil't alli,t ra as & siUy valtozasa'b61 ko,. etkeztet., Ha a suly gy,arapodik, asoknak a iragoknak a mezelesere Iehet gondolni, melyeket a mehek akkor bttogatna.k. csalsd sulyat este merl, mers akkor a mehek mind otthon vannalr,

A m.e,deg 100_ kg-on fij,1G.1 m~rjen., Es,otlSl" het01 vedv,e aJljon. Kij'zon~ Beges tizerdesmerleget is lehef hasznalru. Alakji9,) miatt asonban nehea elhelyesm, lapjara esak Ids kaptar f6r, ,a snlyok elkall6dha tnak, szerkezetet eso~ h6 ellen nehaz v,eden.i .. Kaptarmlerleggel elkerulhetjiik ezek,et

:& bajokat. Elhelyezes:e meg mehesben sem

.I. goad, m rt a kap ar ,alatt alfer .,L&lpj,a n.agy, tehat terjsdel~les_ ira P .. tarho!Z i,s alkalmas, Tol6!Sulya nem vesshat at Teherbir,asa nagyob b. Szerkezete lapja ,allatt, vedlB _'~ helyen 'Vain ~

2'7 .'kBp. K$fJId.~Ynbleg A merleg it tali

1. f6d~lj 2. tOllJ(isllly., ~. srzallfIJ1,oz6. II. to,].(j:nlI)Ti' 5......."1}. stllylllmsztdsCl! fogyasz a:s figylelem~

i.nek. 7. elz4r6 kar, 8. yizs,zUl1;ez6 mel kbH}116Sere is

hassnoa.

~ m,erleges, kaptArt vedeni kellesapadek ellen, Az azott kaptk sulyo-.

sabb. vc§do Ieheb pl, leovazb61 as borlemezbol kes,zint borito. Szets,zea-

hotel legyeDl1 ho,gy vandorliskor k'SV'BS, h Jye't foglaljon,

. A k.~rmii1ikg (2'7., k'p)l~yitott va-gy nyitbat6 vegan tal~:uk II iS28balyo~asra eS" leolvasai.ar,a, y:al6 mozg6 km't. kar jobb oldalan l(et sin van. A I;B.j uk cstiSZQ' sUlyok.kal ~erDnk. A balo~aali sUI,. III BZBlbilyoz6 •. A kol' n~ elV'E!S Viege mozdul.atlnn nyelv 'BlBtt billeg. A kDr'~ elfhl'dithat6 timaszt6v,sl rogdthet,jiik. A IcsU~{) sUlyok sinjei beoszt,tiso&

$Iilk. Az a1s6n 5 _k.g onken, leheii m'~~~ ~ fels6n PlZ ~l~isebb sUly,lokat! Vann~ oly,an merlegek i~~melyek 8Z a.l~o sullyal ]Ok\g"o~ent .memek, fb, [eIsel,vel I kg-lg. Viz.szintez6 is szc,}m,t'[i lenni ,e. m6rle,gen = fiigg5{mszel'1l berendeses v,agyiiyegedenybe

zru:t buberekos folyadek. . . _ _

BealUt?-8. A mer-leget s~til'd. ,aJ8POUyiZS~t~2;~k, .• A :uJleg new tel'h0I~ me1'1egen mindket sulyt nullal',a, V8gyJ5I, legeszen balFa tolJuk. A k~t nyelvnek egy SZlntben kell lennie, killan'btm s~abilyozn,~ keD 9) mm'le,g~t" A kanbal oll,dalBit B szabalyoz6 silly flSf1varga,tislival ad dip: roviditjiik ,,-rtl(gy hosssa bbitjuk, mig a nY0lv,ek ,egy a_~iD'tbe'n n!:~ hlslyezkednek .. el, Sz~blUy~zas u~€!n Rmmaszt6~~1 a merlE' mo~g6 ~,e5zelt rogzitJiik eSr :ft ikapta:rt ugy helyezzuk l"~ hogy a teh,e!' ,egyanletesen o,sZQ13iH~el ,8 m&lflg egeoSz

lBpj,~.t ,./ A- .t. __ .n tJ.·- 1- :it! -.:l~t·~~'- .i\,_ '}.f.. -"1- -ddi-' "" ..... 111-· • k 5 k k,t:.,._

Mf:!-tp'1Ili8'., 1b~~_vt e,l!,o.1''WJUIL'l.. n:.;r;" aiso su yti a' - gw~ogQ>tJu" '. I g-on 't;::~lt"

mig R DUlczg6 nye1,v a masilt ,aJ:i nem jut .. Aztjelenti es, hogy t1illep:tlik 8. kaptQr sillyat. A!A 111136 snlyt agy fokkal vis$z~visszU:k. A nyelv a m§sHt fa,M llendiU~ A many:z6t u, £e~,s,6 sUl)' tolo.gaMs6.val egyenlitjiik ki. ~s f1 ket _ nyelv egy szmtbe'n roegnyrigodott, az e-redmenyt, leolvaslllat,juk . .A B:f1ptlfuo rilya HZ als6 es fEl_1s8 ,sineD m~f't ]k;e,t szAm o~z'~g'e~ Ha pQdAul a kaptb sDlytt 6~'7 kg ,45 ~d:kg, akko,r az 01s6 sin.en 6'0 kg,~ot, a fels6n 2 kg 45 dikg'·,ot mhfuik. Me'res utin a szerk;.e.zetet ttta:mao,t6 felc6Ukkiv,aJr,agzjtjUk~

A. melt raklf),mli,n:yiD8'k_kinyomasiv,nl. A m,ehet ,elfogJ'k a 'lir~"gon V&gy hazaterteko_r a kijar,on.al. Potroha ,e]e}et osszenyomj!k. A_ gyUjtatt nektar vagy viz kfbuggyan a. 8zaj,a"J?c' Meg lehet b;l,elni a nel{tar edesseg1etl eszlelni Ieheb siirus'~g,et. A mehet ,e,lfogni nem ordo'ng[j,ss,eg'. Sza:rnyaitkell osszefogni ket ujlj k6zott a hatan, akkor nem fer ful1an'kjaval a lte.zhez.

Tudom,i,nlos viz'sgalaUat A tudosok pontosabban dolgoznak. nektart ki, zedik a yj_r,a,(rb61. ]VIlegmerik siily,a,t~ terfoga "AI, aZ.Utn megallapitjak oukortartalma t alamelyik kove keZ,Q medon: 1. fenyto'l"t3s,et vagy 2 ~ ,suly.at Q.sszeh.asonlitjak ,a viz6yel eEl ,abb61 kov,e,k, ztetnek a. cukortartalomra, Min,al t'obh ,a eukor a n,elltarban, annal [obban t'od ,8, !enyt as, annal nagyobb a fa,jmUya~ 3. Vegyi vizsgaJattnl aJ[lalpi.tjak meg a cukrot ugy" ahogy az orvos a beteg ember ver,enek. eukortartalmat, Ez I!t legpen tosabb.

. A D1ektar a DOveny nektal:mirigyeben kiv,aJasztott edes folyadek, Nevat (tragi g,orog' hitregek istenein1ek ita],ar61 kapta, .A meheszeti Iroda- 10m hibasan , ,n,ekt:iIia", , tobbesben unekta,ri.ak" sz6t is has.mat

Nekt.ll.rmjrigy~ (lVlliskepp mezfe,jto'l m~zvala,szlt6, pills, tudomanyIQ8 ,sz6-

val., nektarinm';',,) A nektarmir~gy k.etiele:

1- -~, A b ·1 N ~

., v .lr.alg .~an. lev U 16S

2., vir,~gom,kivi.ilil' pl. level nyelen,b~V'elen, Iszaron~

Legnevesetesebbek a virag mirjgyei .. SZlepen Iehet tanuhnanym,nri pI .. ,I! tokl~t (2L kepi) ,as a csasz,al'kol1onaet (2'9". kep), A csas,ziirkol'ona szirm'~ Il,a,k feketevel Bzeg,slyezett febttt foltj'a It mirigy .. Borsenyi, de hig nektarcseppet termtd .. A viragonkiyiilimirigy jOll latszik caeressnye, b,arack lev.e1ny,elen,. oalvanyia J.eve,h§n (:2:8~ kep).- Nalunk esak ritkan term'sl bose-' gee nekta~t" pl. a. biikkonye as pusstal kutya te,je~ A nektarmirigy nem

mindig ilyen felttin6. ~ . ~~ _ _ .

A nektll"miri.ay sokszor mel11iedeeseI tartallv,al sark,a.nt~;'1 ,alakti uyftl-

, 1- 0' a J !!' J'1Ul ~

vamr a. ka:pcll,olatos,. Abban gyiilik oss:ze III nekta.r',. Ha a sarkam.tyitnem

na.gyonm,elYt pl. az ibolyae, a meh szippanthafu b"em,oltB. H~ ,azonban iglen mely, 'PI. ,a sz;&rkaltl)ElJ nam 'er bela s0ip6kaj,aval (41. L).

A lIeJJdl;iu~ alkltmreg~I,ei kozlli leg-'to bb a viz, 6~, a eukcr. A oukortartaloM leginki bb 20-50%,. A surus1sg aznnban nsm ,a,lland6 J anektar ,konnyen meghigul (:19. 1.). Leggy&.koribb eulerok:

1,. nad o U.k(Jrf "

a , 2 '. s~oIooukor } ==: inver-

S. gyiimoieseuk.or tiLlt cukor A oula'o'kr'c)l r,es:zle bese bben : 213..6'9 2'90.L

N,@vezetesek meg az iZle:sito I' illatosfto, fest6 as ,"sva.nyilanya-

28. _kip •. 08<e:1·~zny.e ,eg :bd~dfi'Yfa ~~(Jnla-1J:iUi ftek~'6rm.irigye:

f,g. kip. Osdam~'k()~Dn,a viirdgiai

~>\ v,uta:g :myU a :n~Ji"tarmhr.[8''Jhm. muta.t

gall .. A nak.taI' n,i:hr,rinyek szerint kUlonfeIe s ez a meZi'e isrMyomj,a

bAI 't A h J; h - I t ... ·T._. t··l_~--" k t' t·· 'k-

e", yege.", agyma meae ,agymaszatgu, a:O,«,e,t O&Jil/6U,. a I _u·ya',eJle . ce ..

sernyes.

CDk.mr0ft'k~ Oukore:rbeknek nevezsuk ,az,t a eukormennyisegeb, melyet I virig .24 ,on7t ahttt termel. A mehek a nekt~b·t nlegsfu'itfk~ a viz nagy res.zet eltavoUtjak (288. L} .. A nek.tarb61 keszult mlez menuyisegf:l a gyiil~ tatt~ cukorho~ i_g.m.,z;odik~ A nektarnltk tabtt 01lk01'81'teket is, tudnl kell,

T.ermesz1etesen meg ugyan.ott sines lie t olyan virag, mely pan tosan egyezlo o.ul{orerte~r(i b6ktirt terraelne. Vide[conkant pedig meg .nagyobb az ingadozi1s~ ~legis Jne,g lehet illapitani valami olyan szamotJI melyet li.iroinyad6nak vehetfinkc),sszebasonUtaskor. Nifi>cS ket legyfiorman tajle-to ~hr!n I vagy ket egyfol"man te.jei,(S kecske sem J a .gazd.a megms 'megitelheti: keeske vagy telli~D ·ta,rtasctva.l ka p-e tobb telje1lJ ,. A vhagok oukol'erteke is alkalmas telui.,t a mezelo, naveny,ek ov,a tOE; ~ossz~ba8onUtas-~ra~ ertekiik. megft~le'~'el'e .

86

Acuko,rertek meor'hata;rozasakor au vira,got 24 6rara fatyollal takarjak, hogy mehek e-s mas rovarok meg ne dez81n~Ujak a nektart., A uektart eltavoIitj.ak as oWo'anak sUlyat megmerik. Ez a milligrammal kifejezett

suly a oukorertek ~ _ .

-A (SukOr6rb~k megltfUesekOl" ugylelni ken arra, hogy a noveny mekkora t,ertih~tet bOor! t es a mehek mennyire lerik ,eI nektar,ja t,,, ,A h6 b9gy6 eukor .. ,erufHte (2) hU8s'zor tulsrzarny;alja a pohank'et (O~ll, ,a pohanka meg,is fon .. tosabb mezera" merb nagy teruleten termelik. A, Iohere eukorerteke (0,07) kb, ketszerese a feherbere viragjaenak (O,04); a feherher~ megis 'erte,kesebb, mert cso,ve sekelyeb1J, a mehek konnyebben elerik nektarj,at,. A virag kicst cukorert:ekeert k,arp6tollia t aa, ha soh: virag esoportosul "-vira,gzatta"',, ~ meh tehit i~o'v,es.zte$eg nelkiil,sgym,as: mellett sok vini,g .. btll merithet, Igy csoportosulnak pI. ,a her,efelek,. 8omk6r6, repee, napra .. fOfg6, D-u_zavirag, . 'l3l'meklinofu, akao 'Vir,~.gja:·~

Amellek,elt ta . zat n"ehany fontosabbmeze18,vix,ag nektal'janak oukor .. ,ertek,et feglalja oss.ze. :Mind kiilf:5ldi, fokeppen a nemet, Beutler adata, merb Ma.gyarors!Zagon ilyen vizsg.a.lat meg nines. Va16s,zinii" hogy egyik .. masik no,veny eukorerteke na,]unk mas- de igy is tanulsagos.

Cukorirtek

F,eberhere (Trifolium lIep ns] , " : . ' ' .. " ' , .

feher ,somk6r,6 (!lelilotu8 albus) ' , " .

biborhere (Trifoliuminc3J.l'na tum) " " " ., .

sarkel'ep Iueerna (Bll'edicago falea a) ' ' ..

Iohere (Trifolium pra tense) 0, ••• , • " ., ••••• ' " ••••• '

searvaskerep (Lotus cornleulatus] ." ',..... ,. . .. " . .

izsop (Hyssop us officinalis) . ' ', " ~ .

pohank,a = hajdina (Fagopyruln eseulerrtnm) ,. " ~ .

b' .. ..' (0·

u.zav.ll',ag en-aorea oyanus) ,," " , " " ~ .. ,.

pofoka (Draceeephalum moldavioum] . ~ . , .. , . " . '.' " '

baltaeim (Oaobrychis sativa) , ~ ' ~ .

a tracatU (Ancbusa em pensis) .. , " ., ~ ~ ' ,

l'repce (Brassica llapus: olsifera) '. " . " .. " " ' " . .,

napraforgd (Helfanthus annuns) '. '. ' " " .

k,ore (Pyrus communis) " , . ,. " ~

fa(~eIia (Phaoelia tanacetifoha) ." ' ; " .

os,et'esznye (Prunua avlum) ".,' ' " . , " , .

se m'fCls-e mf a (Ly oi um bar baru m ) "..... , . . .. . .., . . , . . . . . ·

szilva (Prunus domestica) " ' ' ~

alma (Malus pumila) , , " .

. " tle . -}~. )' e . (T']'

ezus e".,.e u . lars: . 1 UL argentea) , , " .

Jl?eggy (Prunus eerasus) .. , " .. " . ' " . , .

akac (Robinia peeudoacaota) .. " " ".

Idj,szmete (Ribes grossularla) , " , .

16gesztenye = vadgesztenye (Aeseullll.s i'_dppocastanum) .. '"

bOl'tlg6 (Borrago offlcinalis) " " ,." .

fekete _ri1'>iBz,ke ( I ibes nigrum) , " , .

(lszi barack (Prunus P ersiea) " ' , ' .

37

, 1, emkoro ( , , , 1 -'pitas syrt8!,():a).,., - .•• ' • t, ••••••• , ••••• " ••

kriml hal'S (Tilia euchlora) .. ,,, ', , .

~e 1 em' (ll u bus pHCtI' us) ' ......•...... " ", ,

hobo 0, (llytllpb(J~"imli.l'pu racemosus) " .. " ,0 •• ' •••

UI lina (llu b II Idaeua) .. " ... '" .. " , .... , , " . '"' . " .. , " . · .

1~9 1 9 1,9 20

~ .

7,6

D" kbir lu'mc,l,e ilJ • nektArkepzode neha ma" a bim b6 ban lneg ~ indul (pI. s.e'mfl1s8m£a), rendsseemt aeonban esak a. kinyilt vir'gball~ A bibe

s: 1.,,( k" . f1'k'" d" . IJ - ~1_ '- Iml'.:1"'· ,

megporzasa utan 3L ne ,I armu'lgy rnu 0_ ese megssume, neme J~ vU',a_g ..

ban hamar (pl. uborka ban), m'sb&n kes6bb ..

A,l gtcjblJ nov,eny ha.tarozott, mji szerint kwonboz6 nap sakban mazel

1 b·!l bb '{h · .'''' - 11_~.' 4,."". 'm" k' d·of" 4. .

a e,g. oveu eo. .enany novauy neutartermeieseaer IDga'oz~sal!jf 'pon-

tosa ban i ismerjriik:,., PI. a hars mingy's eg'(~sz nap miikodik. de ~egtobl nelttart este es 'Uel termel, ' gyfijte' ii5 idej,B tehat a reggel .. A selyemk6ro mirlgye ejjal as reggel v,'l~sztja ki .& lle,gtobb nektart. (Hason16 . zakasz,ossaga viragpol" gyfi,jt.es,eben 18 tmpausz alb&t.o (881 •• 1.).

A n.e1dir elttin ~S' .. Azt lehetne gondolni, hogy a nek.t'r a regen kinyHt "oreg" viJ.';agokban felhalmoz:odik, ha a mehek 6 mas rovarok nem

, • II 1_ ld N' I .. A' kt.f:. ,Ir it ,,/ ik t 1

SZl laK 1.'lfYJU l,gy van. DO, ttl' me,gJ.ogy v&ay lei an,~~, mert -. 'vagv

Iparolog a vlztartalma, v,a~j"y ::.;. a mirigy lljl'a mag',aba vesai, f ~ziv,ja a n kb\rt eukrostul,

",@m ism l;Uk ,eleiPg:e au, virAgo][ tuez le~enek f Ite ieleit, ~\ u,Q,ye.nyek nem vlselkedn k eayforclna,n,. Az eg~~ ik ke esse vcUo',atosj a 1 g]d.non£elebb tal&j'ban as inglltdaz6 ham~l·s,ek]e·ten imezei, fa masik erzekeny.A talai.1 nedv6mseg ~ {any ~,', meg sok Luas,elegO:'Ie, nem iSJD!ert hata,s egyiitt eh'Ve~, nyesul;: nehez egynlas,t61 'elv,alasziiani.

_ Talaj .. A tala] 0' Bz'teoo]enek ha -asa a, mezelesre kettos: 1. Befolyaso]ja a vir~gok S21alnat,. T,ob1b '\intg Wbb nek .. tart [elent, PI. a repee bo nttrogennel haromanlllJ i viragot fejleszt, mint kUlij,nben. 2,. 1 vil'Agok nektal't rmese is modosulhat kivalt kMiLlmt6l les Iossfo avtol. ~ nov' ~ nye,k viselkedese azonban rendkivtil kULonfele., A tudo'manV'Q.8 Idsede~ tek l'edmlenJ' sokszor ellentmon o.

T,ap£ sztahi'S szerint az Qka,oJ' 80 rnk6ro " kigr6. zi zkitunoen mezel homekban, ,a a.r~6vir.a[f (8ta'ch_y _ annua) as a Ieztobb httrs ellenben .kotott bbtalajt khran. herefeIDak es, a baltacim messes talajhan mezelnek j6L~' szik cs"kkenti a nek i;\,rterm lies. }\ I r; uyaz:as sokssor j6 hata~nL OIy,an ll,ovenyekben is novlelhet6 vele a nek at" mennyise_ge'i m,ely,· ke II Ita k~y,es 11 nlek~arjukl' a mehek nem &kn~zha,tDak lei, pl. 16he:rel:H;~,n, (6,1~ 1.,).

:N, apieny;; A eukrot a nOvlsny zo,ld Jevele gy,ar jar sz!endioxidb61 as ltiz 1151 n,Qpfeny halt'. 'ra (310. kep)~ ~e:ny nelkiUnektarem terem, . sote:t uvegharan gal borito plohanka nlektarj,a csak It, resze a yila lOS iiveaha.ran ,g'Al taltarb~Dak (31. kep')

38

A na,pfeny hianya~a.~ ha'ba.sa nem min?,ligLfelt~~o.. eme,lyik novenr :3-4 _na pig m ~ zelhet BoMtben. ~?~~l~~en noveu!~~ as bBven te;-m~lh~t~~k nekb.t,rt~ pl, 80m, sC\fr,any,. A nekar Ilyenko:r a tartQlek.a.nyag,okbol kepzodlk.

A nektar sokszor j'ovala o ukor kepzod,ase utan j' elentkeztk ~ N em ri:hk~Bag, hogy a, na ppal term'elt oukor ejjel vaUk ki_,a nelttar .. mirigyben (38~ 1.).

Homt;rs6klet.., noveny,ekig,enye ktilon £tUe. Magi.!, ,Mtala,ban kedvez5 ,a huvossbb ejJelre ko'v'etkezQ me· leg na ppal, A noveny ucvanis nappal fejlode ehez, no,vekedesehez cukrottermel, ejjel pedig cukrot fogyaszt. :Ejszakai fogyasztasa hikvos id6ben kisebh ~ mart olyankor noveke ~ desBkorlioozott.' I.[inel

obb oukrob termel tehat 3, noveny de .. TO , meleg nappal as minel tobbet takari t mf3g be151e huvo's ej'j'el, ,lrllna,l eukrosabb a

ne.ktar~

so. TUp. Az ember a:zi,ntiio:z;idb6Z e8 'Olzbo.& M:,oclaviz'el ~.u, G, navflny zmd le.uele fJ'edilg ,cub'ot

A Ievego nodlvesR l,e,O''0 f6keppen a nek .. tar sliruse.gere hat, l.lektarviz9't sziv magaba a nedves levego~ l)cU" tehAt tobb less, de lrlgab b. CUkOft3r .. ieke ,sH en ben aug mddouLA higulas ked .. -vezel,tlen" merb: 1,. a big nektar keves be ede's: a mehnek, Ha a

nekt'r eukortartalma amugy is kozel volt a mehek ~cllese:rz,eBen.ek boa .. 1arahoz (44:. 1.) ~ megesbeti.k~ hogy uedves idt5ben elveasti vOnZOel'lejet. 2, .. A meh sok falosleges vlzet gyiijt as '& hig nektarb61 sok vizet kell'elpaologtatnta, mig mezze, eri,eli (2:88, .. 1.). Kedvezo Iehet a higulas akkor, ha

31. mllp. N e7ctdr1Wl'zOtMsk& JBn'Y k;elE. Az a1'nyekolt f101Uinka w,ektdT~ermeze,e' ,r;8o'!c1ce'n

39

a 1l,ektar olya.n n'!tI~nyeJl!v,an~ hogy gy~M"apIlCild'sa D~lkijl a mdh nenl eri el, pl. a loh:ar 'heJl~ ·ktm·]'(ndragh~n. ~- Hit keve·s, a nekblfl' es a leveg,Q, $zar,az", a nektaI' annyi -nzet vesr.it es ugy meggzEL:ra,ci" hogy a weh D,em tudj'a f61- szivnL Ta;pas,z, aljruk ezt pI. pnolf}ank,a (h,;1tjdina)1 virag,]aba.n dtUutanonkrhnt ..

A tal8tji nelle,ss'g~Dlek Thlm.tisat m6g nem tisztaztiUc ,e]egge. Szaraz. tabtjb3D is j61 me'~H~l pl. a somk6ro, kutya tej, Tobb nedv,e.sseget IdV31l1nak pta harsfajok, Iueema.

Nemelyik It:isedet ~zerint a ta.laj ned_v,es!l;:ege a D,eJ,barnruk: esak a vlz,_,

tart,mJm4 t g~ara.Jl']tia, cukorta:rtalma v ctlto,zatlan '" N inca azonban milOdig igy. PL & somvtrag s!Z,arazs,agb,a,n so'ks~or ueljeSJen ne:ktarneJlkiiU. nlirigy'~

-'''kU.l '. 'lk d r kt'" t t 11~ t" + . J.) J. 1 hI· ~ it ~ - 4-

mu c'''O'uDl .,ez . 'es ue~r'l ~eU1tro. - - v~ze ~ . L;.ermeJl " & ,e;; e'Va.go ~, ,aga IIJ

'vi2. be ie'szfk: ~

ktid j,el,ent(J;,seg',e' vibis. A m,ebes.~ek llnirosnak tM'ffiJjr.ak (7"5. ] •. )j de tltalmositani Diem szabad, Am,erik~ban legy babfsle (Phaseolus Iunatua) 1Il6zcle,Sel I~en a gyakori ked tamo,ga. tjia.Kod n~Hkin e]szaradnru 'ez ;, kiv,a16 IDI6ze.nO-vleny. A .m.ehek aeonbaa csak a god ,elmultavallatoga,tju ..

A l'yii~Ui Dll'oh ~egt,(rbbsza'r osak ne,kt,ll'tvisz ha.za, y,agy esak vtdLlfrport" A 11lJ!bek 0gJr rl(§sze mind a kettovel megrakodjk.

11,1

lI'ehnek '\falo cs. m'ebj[u~k uem "V,all), ma.gs,zor'kezet, .. A viragok egy l'esme

if! mellb.em alkalmaekodatt. J\Jakj:::\;, szerleesete m!egk;on:nyiti a meb les~lUb\sat;~ gyGjto munIn\j,at .. Ilyenek e]s,B:sor" b,m.n Srz a jakmsok ies: a pfllangosok (13,1. L).

A pilhu1g6sok ha~ rom£elek (.3,2. kep):

L, LegritIt:ibba.k

k6zttl.ka . '! sz abadporsosok". Porz,o$,ztUaik megtal'tott,a,llit onan6~ sitgukat. A meh kony~ nyen (L, nektarhor; feJroo het, Ilyen a jiap,a,n-

It"" , .~~.~~ .

a ae es Juna~[a VIR

rigja.. -

9. I. ~. ketfalkasok""

porzoi kls,t esoportban (fa.lk."bau.) helyeskednek el. 9 POl'z'o:szala, va.lyuvi nott OIS:SZ'Gl les kOlzrezarj,[! ,a hilhe-szalat. l_\tizedik Itiilonma, ..

rad t" 1 f"'1"11-~11 b {'·"d· ·1.1'" t A kt' ,1. ,l: 11 .~. ,.1\ '"IlL

r,a es ",0 UU'OI ero ,I a va Y1l:1. ,. ne ·~r a vC£..!!yuo'9!tn van. ..."l men

a kulijiDm,ar~d t por.z6szal oldahinal tobbnyire be 'tad erte nyidni. Ilyen pl. a leber,aki.c, somkdn~), baltaeim, bel·e£el~kvi,agla. Die nem tud

32'. klp. PiUa11fos mrug'(iu 8!i1':orn !}'1·€l'kiil

J',en-t s,zuadpo.rzO':s. 1'!~iI't brull1''61 ~t:ra~k~51 jioJJ11l'OIl e{,ry-rn[k{ts,

I t '11

,Ii'S

'0·2.·~ 6·

_ • I~ l ~:

. . .,' .

I :

_~ • I ..... ., ... 1 I

U~-"I

7

lJ

nektar·t ylijteni a meh, hal a sairmok szoro au esa cJ.ak znak egymashos, as & porzo,kat l"ej'to . ,csonak" (25. kepi.) nyllasa. olyan erosen osszezaruI, ho:gy nem fesz,ith,eti s.ze.t, vagy a lcuUjnmaraclt porzo merev es: nagyon

akar, n en a zBlds,eges kertben term,e]t vetemenybcrsc.

,3,. Az ; egy£aTh:,aso.k" valamenny] porzos:zaJa cso,ve no:tt ijss~e J' tah't nem hagy rest a meh sZip,6kaj,a,nak. Dyen pl. a csUlagftjrt viragja. Egy .. fane is: pillangos viragok kiizt ne v&rjl11ik j6 me~elo,t .. Viragport asonban

tlyt1tj.hetn-ek r6luk am.lah k. -

t, _agy akadily, 1 a a neb: cLr maly 0130 alj;an rejlik.. Mezelomlehiink. s~ip61n\ja ki5z.ep,esen l(l;5, mm 11o.ss~. J-1 melycsl~'vU virag nelttarJanak D." ILkn&zasa b,efolyasolj,ib a, ,szip6ka hO,Ss2UJ_sagan lo:viil: I., A _IGS,{; td{J'Q,tJJ.8'{lfJr~ •. Ha & v.irag osove 1"S, mm tag" a meh teljes sziIH5kaja al Ieer a vi.l"tgba (33. ka:p) .. Ha a virag tagabb~ m.,elyebbre lS lc'er, m'ert fejenek egy r1ezet is. bes WlYEHii,zthe ti ; ha sz{ikeb b, m~g ennyire sem, ,2. A C'sO b,els',6jenelc 8zm~1cfJZ6te'~ bibeszal, porzos~uUak as ceo falakoz,otti szuk ~asbeD a nek_~tr masasa bbra emelkedik, mint bibe:sztl 1613 por,z6sztU ne1ki1I.

Gitolha ja a gyujtest ~z is" ha a, virag csukott as a IDeh nsm tud,ja szE§tfe ziteni. llyen pl, a kerti oroszla,us,zaj. K,Qzons.eges feher alnlcunk~61 is: m",jnnye b ben gyu,jt a m,eh nehany na pos -v'irit's, II tan J mert jio b ban szetnyithat,l,a es a porzok v-alyit,jat fedol tizedikpor~6sz,al nem olyan merev.

A m.ezellom,eh a me]y vagy zal't vira.g nektarjtat nebm. ason a nyilaaon Szivja ld, Ine]yetposzlmeh k [Bombusok) ragnak. Ri"kabb" hogy a meh is nyllast hasitjpl. Bhranyribis?ke vi.l"f:tajian.

A viragok 'line, nlakja" illata a gy{i ,ilt, niva16 f5lkuta. ta -ab,an fOD -lOS.

A IDehet uttasa ,eszagla a vezer Ii. -

Lita,. 1\ mehnek ko,tfele seems "an: :3 pontszeme es, 2 nagy os zeiJel-'t ~~zeme 1(3,4. klepl. Pontsss mslvel ,Ii targy,a.k kc6rvon&]ctt)) ke.pet nem l~,tja -ostabk iranyt .. fcnyt esarnyekot ktil6nbo.ztet meg, A 'cirg~ak ,~lakj6t ,ijssze-te-tt szemeivel er~ekeli. Az o,sszetett szameket sokeser ~p'r'6 s:ze,lll,eoske .alkotja, de a meh megsem s:o""e'zers,zcr bt·tj,B. ugyanaz,t" mert mindegyik

esak egy kicsi r~szletet fog fol a tirgy~ bot Amah nem.lat olyan elesen~, min' ,az ember. IGyfijtQI munkAjat m~gli[OIlDyiti. h_a a vif'agok nagyok, fel-

ouok:, lr&gy ha vi: agza1 ba csoportesul..nak (3,3:" 1.,. A gyLtjto ,~ mehnek tBbb i'soy,

Yilagoss'lg kell, mint nektink ~ ~z m ber m,eg jolla t ,Bzii'rkiiletkor I & mehek azouban kR,ptQ,rju'kba onulnak

vissz& as kes'eillta'l?tM~ bontarskor tehe,tetl'entU fcUdrehnlln&k, vagy vaksin, bizonytalanuI r,optHu,ek.

A meh nem ugy hitjla a, szine.ket'J' ahogy az I~P' szm.erzekii ember ..

A £eh~ret ,j61 meQ'k.illonbozteti" de:

cit,'romsargaval. tevl!:l:szti oss;ze a naranosob es r;old'stJ kekkel abibort e~, ibolyat,

feketevel a pirosat,

K'rpotlAsul liAtjia a nekunk btthatatlan ibolyanttiU sugarakat is: (!U5~ kep)~

E2:jt ugy vizsgaltak meg, nogy a 8zabadban sok ugyanolyan alan ~s nagy agu, de .kfilonfele ,szinii p,a pirlapooskat helyestek egym4s melle ..

findegyikre Uvegcsaszet, raktak, Egy cB:e6z~be; pl, IlL sal'ga {,cHottibe cukorszorpot ,onto,ttek. .l\. m'ehak meg s,zokt&k J hogy 2tZ eleseget sarga szinen k.al)jd.k, as kes6bb eles,eg n.ellttil is a sargaD keresgelt k~a azonban nar,alDe:s, as z(Ud is volt a Iapok kozott, asokon is kutattak. U.a~ anolyannak btttak. tell;,at ezt ,a, szint is, Ide minden mas,t61 mea tudtt1k kiilon~ boztetni, Hasonloan vizs,g'lt~tl{ msg a. IDlehek l"tasat a "tobbi szlare Is.

Visszav,eI'od'esko~:} Eeny egy raze megvtU 'ozilr'; "Barkf ot' (=-polaros) fennye valik~ Ki.Honlegr~,s ir,anytl rezges [ellemsi. Sarldtott fellyt 151n!lete~ebben lehet ellbilUtani fenysztirokkel. liz ember szeme nem I udjs megkillonboztetni a iro,zonseo·est61" a mehe azonhan iaen~ Ez ill,egk,onllylti a gyiijto meh t:1jekozadasa.t.

SZl.glls,.,. A m,eh s~ltgl,6s.zervle. csapj'''ban va,n (,3,'6~ kep).. Ha a, s,z(h·p,~t 'i1latmiiitottakJ melleje pedtg eleseg nelki.lli ,cses2;lsket helye,zt 'k kiilonfeIe Illabsaerrel, ,EL mehek megtanultsk, hogy mflyen illa.tnal kapnalt enni, ;;.4.zt ke~est6k a cs,eszek kozott ,az eleseg elblvoUtacf& utan is., A meh teh.at

;, .,

.. . ,

34. kl,. A 'mill, ,{i68zetet! szemelJeJ mozEliksze:N! kdpd la., - ·po,nt&eerniv,el tenyt 1iJ' arnytIkot

42

I '~a."·-""~;F~L""""+~··""""~~""~""~'

, _.5.~ __ ~ •• ~.~

18DL.'t4 IDB/YiN ltiU-

~tJID

m a udja kiilonboztetni az illatokat. . lev,·t '0 t c apu mehe _ szinre Iehet s,zriktat-ni, die illa,tra nem, teha bizonyee, hogy '0 'apjaval szagol.

Izlele~~ A mall sza.javal" csekelymlertekban talpaval as 'osapj,aval is izlet Gyujteskor fbn.tos az izl,el.es azerepe, OIy.;!J,D a m,eh., mint a 'V,cU,ogat6s yermek, Az egyszerre nyllo viN1g0k. koziil ,'tz ,ed Else bb nek,t'r'u t valasztja. desebbnek pedig a.zt a nektart tahUja., 1. melyben ,tobb a nadcukor 2. mely suriibb.

L ,A (;ukrok ,edes'seg,e .• l\filyennek 'crzi a meh az iz,'eket' Olyannak-e, mint ,az mber ~

z ember izleles " nay vizsgiLljak, hogy szem'et bekdtik, cs vtses vatta,val Ietorulgetett nyelyere k[UolllfHe bigitasu oukrosvizet kennek, M,eg kell mondania, hogy ,ed.es-a" Fol[oz,~tos: higitas'sal elju:tnak ahhoz a culcrosvizhes, mely mar nem ,edes. ,finel hi ...

a hban is edaT valamelyik cukorfele~, annal e esebbn k nJ iI, anitha jak. meh lzleleset iigj? tanulnul;n~, ozt~U[ 1100y kis osessekben killonffU,e 1ii~i a u _ ukroka ad tak n ki, l\1Ieafi17yel·k" hoary az ,ahe,s mehek is. mikor fogadtak Immel-ammal vagy mlkor hagy,tlt1~ ott a folyadekot._z ember 1 .. 86. k'ep. A 1n.ell! szag16ml<fsriJB ~~,

en :Sie bbnekayihn olosoukrot erzi, ialw.n van

."

a meh elleeben '~ nadcuk.ro,· (= repacuk.I'o). 'z ember ts, ,8, ID'eh is ~ds,nek eirzi egy kic~t a malifutacukrot", A tejeukor esak a,z embemek edes, 8" mehnek m. - - gkulondsebb, hogy az ember a ssahharint, Igen ad snek ,t&la,Ija" a mdh en nbn !tern fogadjl1 el, viszont It:z oktozan _ nevfi eukor nektink rettent8en k,eseru, dea meh ,slv'ezettel fogyasztj,a. A.kes:el'U kinin oldatat is £ 1 zi-v,ja.

2" Burr1bJGg. 14 llleh nera ~l&lja, edesnek a nektart as oukorszurp,ot; ha a nadeul or 4%-mll higabb,

az invertilt eukor ··...._.'9I'%-nal higabb..

A vizsglSlt nek*,ok koziil ,~pen a ha:itirt erlnti Q ,costlsznrlkO'I'OIla. (FlI.it:illaaia. :hnp~nJis) nek iI'janak sU..rllsege,: esnpa invert'lt mlk'or van benne kb, 8J"~ -ban, Hiaba sok 9. Deld:bj.a, ,m. mehek RUg gytljtik. A sely;e~x:6' (~cl,ep~'Els) nelc tir:jibsn ellenben 27% ,e. D,idcl1A"Or' S 1,8% az m.v'el~ Mt eukor, ,n ldg OSzisZ0001'l 34%_ ilL nAd-, cUikol" 'es'l'2% :BZ in: ,el~t euker. A mehek mindkettiS,t igen b~6n gylij'tilt, Dl.f1rb D8Igyon ede::m,.ek erlZik.

Szipo][a,. . gyiijto meh a nekta,l,t szip,6k,ajaval :szivattYlIZZft,; vagy ha ke'y,ase b b. nyelv'Bvel nyal.jaf,ot Minel hosssab b ,a szip,oka", anna] m'elyebbre nyulhat a vu,agokba. A - ho.sszusag osalA _OMent, f3j~1n1n~n't Ina, " de a kliJ.,(jnbseg csalc _~edlllillimeterekre rUg (53,91• 1.). . mi mehunk sz·p.6kaja

k,oze:pes. -

Hezh61 ag .. A. m,eh II folszivott nektart m'6zhcUya,gja,ban iszi haza, A rn'zh6~yag' a potroh s.z(Hes ,elulst:S rcszeben ta,UUbato (6. kep).A meb

- a sz:ijan on l ki a nek~"rt he16le. .'

csdu.e,c.:;lte Ilektar nem szennye.z8dh tik,.mer, ,a

-" - h61yagot a bel. 'amJe,sz'tes,F'e szolga16,

-- -, ..... hatsobb szakasz,at61Jj az, emesztobelt'ol

zar6s,zel"ltez6t kfrlouiti el, A ZaI'6s.ZiBr .. kezetnek ketresz'e van: a mezholyagban 4 billantyii ( gyomOf,sz,{tj"), az ,em elztob(Hben vel[onyEa,lu" benyUJo. esov csk (37 kep,.) Ha a :m:neh I ~tP-, b\lkozik" a billeDt,y(lk ,ldnyilnak as a mesID61yag m;rtalni!t az lemes,zt6b€Ube bocs,at,jak. ' isszafeIe semml sem [uthat, mert a cso,v oske zar6szel p .. Itle"Zo hasonloan mlikodik 1(171. kep). Aluez tehlLt tisz"bL" bar a meh a. beIebeniszi haza a nek -aI" .

A meh mezh61yagjanak nagysa,ua, torz,S'ek e" fajt-ilk sZ'ell'int v~\ltozik ..

Ko,zep,esen 60 mm3, te:rfogattl, de a meh r ndseertnf nem zivja tele, '3 egyszerr,e h,s'\zavittn'ekta.r 40 mm3 koriili. - Az ,anyanak e' a her, nel is van mezh6lyagja'J' die nern gylil vele.

c Viri' po.r' . ii,jte,e .. ~\ msh ,a szorer-e ragadt "\riragp,ort lfi:baiv,al kefeli ), .

F6.kepp,en hat:Stll£ball.alisorte.s sZfHes izet, ,a, nkef't~ haszn,alja erre, Iddnkent a vuagon v~gy a levegoben Iebegve zaporan ,0, ·2j,ed,orzstiH htbait: az,o'sszekefel v]ragport h.ats6 b\ba.n,a,k kiil'o, m lyedesebel a kos,a.rba ologatj,~ (3,8~ kepi).

B iil-· '.1:. .•• ·tfl.' ih' .. { 't· _. '. ., k' k'

ell· . Itl·'~ gyuJ cU me I sZill'nya.1 a or U'~mJlU mozga Ja· ,. Z izom ~ a .' ,a,1"

emberd, a.kar mebe ~ motorhoz hesonlit: i~zelnanyag kell luiikadesehaz.

J\.Z iz,omlnotor benzine ,a eukor, A eukrot it vex viszi as fzomhos, A vert a ssiv hajj ja, sz,et a testben~ A meh vert)uek oukrat a mezh6lyag nektarja b61 '\'"agy ·mezta.rtalwa bol p6tol,jia~ Ha mezh6ly;agja kiurtH e~ veranek eukrs is azinte elfogy J .nem tud repulni (3'9. kep).

Nagy ~jil,o.l1bseg

mber ,eB meh kozott, } ogy 1., az ember s:zhre a melleben van, a '1nshe a hat~1"ba;n. 2. - E ember testet sz,amtalan ,er. hA16zz,a be, a ,mehnek nines errendszere, hanem it s21iv bol kikerult Vel' ,szabadon mozog a

saervek kB,zott,. 3,. Az /J'eltllr& k/uiJbo~

ember ere p= iros. a, .. " r : " ' -, . ' '_ . , ,. _. .,

mlebe szhrtelen, 4. 'Az 38. kep'. Munk4fmeh lee/la, h lw'8a~'a8 luitB616ba

e,gesz$'eg,es ember ve~ .. . .

'r'6~ek I(l,ui!OJrtartalma ... , aUg y,iltozik.. A, eukor nagyo bb ingadozasa 'beteg~egjele, ,azert me'ri az orvos az ember _v(~rcok:r~t., ..:-\ meh vare .. ben ellenben {masen Ingadozik II oukortartalom anelkul, hogy megsfnylene.

Am,C;llLnek minden kfloJneter repules 1",5 milligramm eukor ba ke'rin~ ez pedig a mezh61ymg ban levloakao nektar cukortartalmanak k b. 7 % ~a ~ ITermes.zetesen a bod6ube ,jut6 mez is kevesebb a gylijtes utjanak kilometereil{ent 7%':..h,al, vagyis minden mazsa 7 kn6val.. -

.

fl'tI'Q9pof'Tal

8'9. k~. A'l'ntk ,.,epilUJkepesfltget m&luilYOfI;annk 6s vhinek culcortartaZma nabdlyozw

14km

I t;..O:.f~ II l'

I

l'r

, .. 111

A kaptarb61 gydjteni repu16 meh nem inul egeszen tir ID,fizh61y.a,g gal, hogy reptilhessen, Ha utja olyan sfkertelen, hogymleg a hazal'epiiI0~.irre sziikseg,e, uzem;a;nyago sem tudja ,ijss2ebongeszni~, kinn pusz u1. (PI. rosz ... sul sike "{ilt tarl'ovinlgzaskor. )

reptile sebesseg'et be~oly.a901j,a a sztH irallya e8 a msh meg' erhelese, A mu 11- kasok legnagyo b b se ... hes ,"glet l(u·a.nH:,ent 40 k-ilomet.erI'e, az iLtla .. gost 24 liilam,s. erre tehetjuk,.

A. goyiijt,6s tivol ..

s'aga~ '.' munkasmehek rendesen 1-3 km-re sz,a11nak I 'lelem,el't. T'a_ ... volabbra csak akkor kalandoznak, ha ko ... zelben nines ,~yujteni"

"lineA la, Ta,16.4--G km-en rut sz,::\1llty,a ma,r ritka.n taJAlnak haza, N Q .. gyobb dombon es vi .. zen esak s2ItiksegblH reptilnek ,- ~ 'Gyujte .. silk nem terjed nunden iranyban ugyan .. olyan messzire, hs tar'SL.

lAm nem Idjr. A j,6 leg,e16 £ele tivolab b is elkalandosnak es, '0 a vid6ket jo bban ism~rik,. min t ellenkezo iranyban. _:z ev elejenJ pl. gynmolm~:virig2i~kor nem repulnek ro,e· szire.

A mebeit,et job b a

llegelo ko,zelehen elhlyezni, mert L a tavolr'.61gyu.it6 mehek kevesebbet ford ulh a , nak, 2,. kedTez6tlen i ,aban sok elpusstul li'ozfrlok, 3. minel messzebhre k II sz:HIni k ,annaltB h bet fagyasstanak mezholy,a,gjuk tart;;tlma hoI f,epu 16iznl uk ii zembe'ntart!sara" tehat annal kevesebb marad elraktarozasra (40. kep)~

A lyiijtOk jelbeBI~'de: tinea,. Ha a szabadban m'ez . agy cukorszorp caoppen el, 'egy ideia talan nem orodnek vete· Q mehek. Eleg azonban egyet

40. kI!p. M1"lY6n me88z,iril f1ytiit'bYJ fogY(l.ll,dia ,eI. a. melt l'elje8 mkom6nydt u£emaml1jfJ:fj1r:intf

len. rnehn,ek rabukk~nnia,~, bogy n,em.sokara esapa tostul kere,sse;k f,ol., ,,"I\~ also meh -tehjt koztUni tudja tal'saiv'al a lakcma hely,~t., HasQn16keppen

jelzik a mehek. ,az~is, ~Ogy, ~!&la~o.l_ ne~tart va:~l' v]r'gp~rtado v~rc\,g['~ bukka;ntak.,11 Jelzes31 u tunc -. A meh a ]epen 8,3.]3!,ts'g08" oo.nchoz hasonlc mozgas:s-a1 hlvja fo1 tar,s,ai,figyelm,et foUede'ze,ser,e,. J 6 gyujteskor konuyii a tanoot meg£igyelni, h~ & k&:ptarb61 kivett lepet csendesen, fiistcnes ntUkul tMtjuk. A meh tanccal nemcsak D,e,ktart. (mez,et) jlelez, hanem bose-ges vi["gpcirt~ vagy:,a virag,poT asabadban ,adottpotI6s,zerei.t ls. (2,25. 1.).0<

A m,l~h k.Q~16kep,esB,ege ak,o,vetkez6k:l"a tar,jed ki.:, _ _

1.. A fjj'ltedf3Z~tt ele~ men~Yi8eg,~ ,~8 'tn~1'!fJfJe¥'fJ~ A, meh;osak"akkor, ~ncol, ha bo,seges 'eB, ele.g auru I( o. cedes) elelemfolT'asra bukkant. Ha ke,sobb a nektar a rakapott 'Soh: gyujto, mleh tol khnel"iil,. a tan-e megszunilk,~

2. A Vi7·4g., A ta:EuJos ,a virag iHataval [elsi, mire bulskant. T'\il's~i ugy,anolyan ilia tu vinlgiot keresnek, A Utncos a vlnt,g illata t ket£elekeppen

kozli: a) a gil j,t6ge., ~.~ .. :.~ ....

teskor te~ibehez tapadt ,l' . ~.,.~:, \ : 1".' ~~\L \

inattal" b:J idonkent -(iji~'i. _ .~!

felbehAQ'y ... ··J·~a ,a tanoo't ';, )J,.. ; t

~, ";I JI!

estctrsai.tmezh;oly.··.· ag'J·a . -;_ ".. t ;'''-

-_ --=-, ... ~iiI'oo;~:.~:!'~.""'~

iIlAtos nektal']ctval ki~

lu\lsa tj31~ A _. nektar illata fontosa bb, hat:as()sa llb es tal'W" :sa bb, Ativolb61 gyU,jt6 meh teste repulesk'Q,r; Bob t v8s.zit vira.gil~ tib61.

8 ~ A. ': fttlk'~~~l fa.. f!)(illdga., A meh ,a tano valtozataiv,al a gyujtohe]y 'ta;vols'agat kb, UJO m

ponto$s&ggal ko.z,olni tndja,., Ak.al" nektart; akar vbagport t~taltt ketfele tinea van: kOll'ta.n,c e.s. r:isz'16btno (41. kep). Ha a gyiijteniva16 legfelJebb 50-100m-,revan a kaptal't61, kortancot jar" azo.n tinl I'isz~U6 .. , mncot" Meg ns 0 bb t'vo_ba,got pedig a ri.&zila,s se "beB,s,e.gevel fejez ld, A k'Q:zeU _ gyii,j . ,ely-,et jelzo' i(JrtooclCtJr a lep'en Hie,Eli korben tipeg" egysz,er [o bbri\b, a~tan b&lra keringve, N ehany tirsa 'kis.eri eS utanloz~a,., ~.tavoli ,gyujt~be.lyet jalzo ri~dl6td>nck,f)r' ,a meb a le.pen nyoLcast ir [e= felkorbe _ szala,d ~ ~z~n egyenes iranyb,{tnviss2:la tar kiindulasahoz" onnan pe~ig ellenkezo iranyban'ir leftilk3:lrt ... E,zt ism,etU egym"g utan sokssor, VaJahinyszrol' a kat fe1kork6zt egyenesen halad ,potroh't feltdnt)en risz,ltlja., Mintn messeebhvan a foH"edezett _gyli.jt6hely" annal lassubb a. taDo's:kevesebbs,zer leJIDUu! a, ~meh~ H,a pl. a legelol 100 .m~re van I'. a tanC08 % perc alatt kb, t]zszer halad l'isz,'lva~. legyenese.n., Ha ,B, km tavoI van, a rb;zams %. p,er'C!8nkantalig kets~e:r mp:asztalliat6 .. M~ga ,e, ris,z,"lis ellen-

ben _kir)~eH gyU"iteskor la,sB:ubb, tavollikor sebesebb, .

s. .d, gy1ltt .. c9//'ianya., A ~eha.gyUjtobely i~'~yat a,_l'isz,aI6tan~· egyen~8 VI()llalaval ki1z1L Ha, [,lszamskor 'fiig.goleg1l:;se.n. ii:51£el'8 ssalad, a,. ~gelO a D.aip lr.~nyaban van, Him. f~·. esen lefele szalad" a legellJ ,a nappal ellenk,e.z6en :(ekszik~ Hapedtg a ri.s,21,a_!otano egyeD'Bs vonala ,a,kal' [obbra, aka,["

47

bah'a valamllyen s~ael,eUel' a fugg'oleges,tOi, a, 1.ege1o is ugYAnolyan s,z,oggel tel' el a Dap irian tal ,job];.r,a, vagy baIra (42. kep). A m,a,h a vizszintellJ,l"e, forditot,t lei:p {elsli old,t'Lltn is tov,a bb tincolJ, de ot,t a t~e egyenes vonala (= a dsza16 helyzet) lkozyetlenul a leg'0,lo' ir.inya j,sI'zi. F,eU!os

'~I!!b' h -'1

inenen ]Sa nap' . 'ey~

'zetehfl!;'L-ud. ig,aJizodni tanca,v'all, ha egy darabka kelt: eg latszikJ, :meg 1-1 j vid'ekJeD ts, pl. vandorhiskor. l\:z 'g-

~~l '. n'd ~~ k"

ro vlSSZ:& ,-r,e:ro 0": u-

lonlegee ,) :8,arki tOltt'~' fiffily tajakoz:ta tja~ Ha a tanoos vaJamiert ho sszavs alb ban Cl,tthon marad, a, nap ilhtsa lnegv altozik. i\.meb

. I' "d I

asmeretlen me on ee-

'k 1'" t· ,I' ~.

zes e 1 ez I ~es: ,az U3

helyzetnekmegfeleIo, sz,oglet Jl,elez tauc,a,.. val.

I

"'.0' . I, .. '_'

-.

.t. ...

!

.... 0·'····."'.·

~ .. -

/ .~

A ha,nc n~ha nem Ilyen [ellegsetes, a mehek a k.t5zeli legeUl,t Is ris~"16 tancoal [elezhetik, v~gy a tan.elep,e .. sek hianyo.sak.

A 'me:hek a sOt0t ka ptal'ban nem sze~, milk-kelt, hanam V2Ll~Dl]iJyen Ismereclen m,6~ don Eh;~:ekeln[ atanB'

cob,

5., A vii"dgo!; nul is; jj,elt tu,d adni a _ meh k02JeU~en tar b6~1{od6 tarsairutrk.Potroha 1bAt!in~ az utok6 gyd(IS. ke.p) illat.ot juttat a lev,eg6beJ, t~it'sa,i

42" k6p. ,j m.t(Ud 'miill! $T-anY;8l2Btre

t~. leg~l~nnal1 ~rnnyfl.bant2,. a fiaIlP,i!ll cUankel(i, U.-·..a.mybiin" :3, a nap ,r~tt die Q 0 fo'kkal b!,lll31 I' . ,~, •.. .aD :ilp~a t ,eHe'nlrezll~. de i:2 0 JlDkli:a,l ,~'obb'm (Fr~s elit kl!'J;)Cifnli! k, f'Olliasrliua.l~s aV;Ll)

rUl:H:U levo u iUat.mirigybor' esalogs ta~al'a.

_ 11 .mlUu!k mistilncai~ A leirt 1,. nejtar'~v&gy vir '0 ito tinoon IdviUa mellaknekmM tancait iSis,merjiik. 2,. A, -oiatJY1);tj,td meh is,. tanceal fli.gyelmezteti tarsl'aU Il v:izl'e (.227. ,L)~ :3... A ! ,.o'(JI'b€Z.yfitl/2r/" -ot a"Z 1" lueh !'Aloia." melyte-sb~nek nehesen elerhet6 re'sz,eit::tolrS;, h:atit vagy a Qr es potro.h

ko~otti hatlj~t ak&1r,ji,a.ti:brsaival .megtfsztitmtn:L. Helybfllnm.a.rad., de

·h·t·t· .. ·· .". k··~ ···'ben ·t~stet ~.~~a .-,11 f\ll·--o.gat"a ket:'>'~·V·l· -- ·1····.~1c..,

potro ~.a_ erose~ .rl\M~rZ~, I ~z __ 1'·~I.l@Uc_~~.JJ.c 'ill .. : .. ~ l'f fl.eJl~,. ,~,a,me yu:

meh v~Ula.[koZlk a bor bely szel'efp,er~: S~lo.ros nyelvlovel as l'agolV'a.1, meg'· :tisz,to,g;~tj~ .. 4~. A ralz6 mehek jalz6tln.oi,t olv, tb 26,3 .• lapon, 5. A, ~tw~k :LB, tanoom,rtk. C~l jals~rIl~;re,tlen,.

11 Mn~ lijtf,~~~e" ~fj1·le~ete., .. A nekw¥'yu;jto . mAb ', tan~'tBpitzner .ne~~ pa;p

f" Ita meg' uvoe! kf.\pt.tb:Jlab&n (1.7B8h >el!S he;lYMeIl. is .m.e.gyartiizta .. FbtfedeZ0sEb

• • .. _ iu; ira 13101 is atvet~ (Demete~ J ,~os:~ ~tm1l.flat~ a hasu.:osmenOOnyl9sz-

MgN I . 13-. L 09 So~,r K"lmAu.~ A meh €lsvda.gftj, L 1895. 464. l.J 1 QB aztin. £eledesoo

m:erWt. S~inte 'egySz~ keittcen ujl'l\t .raUieciL€lzWk~. 8., ntbn:eil Fl'is,. (.rS·2,O') 'eal a,z am'~:ci.kai.

p.: Bil'.k U. 1 .. 9128)0. ~.: .... ~tl1g.cre~,Zle ... ~ef;iBb~., ... db.·~':l .. t.-.o ~r.le ... te~Et .. F:ri.:'9.C.hlw.· .. · .. k .. _kOBZ?'nh.",e1l;.j~ •.. Fdt.f~';,sch

kazdetns,n Ell kort€tuoo,t a nek.tkgyUj~, a l"lszjJ6tlhlQolij .l!I; VR',agpo lito .meh.]emad.t'mi-

nak i~~1bta'J' les' ter:j:edtel 'a.z a~ irQdaJ.(H:nban. Osak. ama.s, Vn~gMbOI'1!l uM.n

d(int6'tta '(\111 ODlga. ,.if'l®, D.o.gy a. 1m(r;few ttu:.cot nem ,D, gyiijtort.'t &nyag, ha.nem. a, 'tavohl.

okol~a .. Ki[)Fa.bbi kiserleteikol' a.zt.Btvesz'tatte, meg], .ha.gy sz;QIpp'e~ v,' me\zzel mindi.g

a .m8be5 kB~lebf31n €Iwtta a. m~h~k,f!~, vlx~a;pa['t el!enben.W,vol rol g- ,,' ·te~ tebiba szo\rpBti hll1l'd6kmincli.g ki5'rbanc.o~, a. vbagpCilI!,asak mindig riszal6t . .~ + v1%l'yfijto ~eh .t.obQ1m~6tanc~tP~k fedezoo [elU_9.2a,)~ ~ bOl"b~lytimo elso.'lfh'.6~&, es h€lmyes erteJ:me~aJe t\ me!Zes,b.tfsz~l hires lio~ozsvi:l'1_.m:eh0s~W3szoiuyj.K..reJ!DlUlt.zkyne :Frohlich nona ll'9! [-ban (~INyll~ .Le·vel BottiI!' Xa]mOr'I1. mho:ll,n; Ma:gYEl:l Meh~zek L~:p,j.a." ]_ 911 a, 4.e .. I.) ~ de nem k.eUlieitt .fiigye1me:t •. iU.6ta t5bbBn is fCilfedegWk u,gyane.zt (JIaydaik

l'~.29:~·ben,. M.-.~tum l_Q.14.7. -b .. en) .... Ar.ajz,Q ,caB.. l'd·~lfmeo~.ai~ S.>~t~. I.e:l.'· irta Ie 1796. - b.e.Il .•. _-" Uja.bban Lm.i8Jue:r f:oglalko:zot;t ,eiZ7ird. .A hey,e iiiancat ·a fizeirzd l'igyel'9: ·meg J 949 ~ ben.

JIiif;,cg lit vtragho'z., szi:uhez esc helyhelz~ A rnva.rok csapodarok. V ',It&kozva knlonfel'9 viragokat h\t.ogatnak .. Amezelomeh v]l',a,glfloz ,es szinhes hil.. M~r Adsztobele'Sz tudta, ezt kh .. kebez:er 'e"V'vel ezetQtt .. Ameh mindaddig, mig elegendo vira.got ~s benntik ,e1eg nelktart v~gy "Viniigport t~"bllJ ftrItJ§ppen ugyana.zt a virag£:;jljjt as ngyan~zt _& ,szlnt btt.ogat,j:a. A l£ba:ra c:SJomo.zott viragpor 1S tehat legtolbbszt;r' egyfele -vil'lilrgb61 va16,~ Osak neh.a-neha. gyiijt {alval tva masfele" de ugyanolyan ,srinit viragokb6L Ennek j,eien'tBsege h'rmas:: 1. ,a, mezeLt5m.eh hassnosabb a megporz:isba.n ~ mLnt &vira.gokrtH v,a:logatas, neUrul ,gyujtag~t6 mas rovarok (14. L), 2. Blhr'8in mezelo gazdasie;'i nQy~jn.y€l;ka ·mehelitOl ritk'bban. fa~,za!Dak. aI" mint kep~elik .. Inkibb cs.ak ~kltol'- .esfik. meg, ha a D,ovenyeme,hklozvettenulegymas mane ultetik. v,agy k.ev,es van be16liik, VQ,gygy,emglen meselnek .. Nagyob.b .Szjer'ep ,jut ebbeD. mas [lovtbrolrna.H:" pl. a p'loszmeheKnsk .. A pOlSzmlshek ngy'anis ,a sztnhez h.iiek~ a viraghoz a~onban .keyesse~ Szivesen gyftjtE!luek valtako2lva ~gyaDolya;n. szmu, de m,as fajn viragb6l. S .. Az €lgy vi.raghoz szokott m.eh so>ks.zorkesedehnes~en kap ra v~lamHy'enmaa fontos vk,agra,. v,~gy gyeren l&togatj,a .. Elz .ac me.zterm6s,Te es a ma:g~ v.agy gynm,olosterme:S1"6 kedvez6tI!~n lehet, SegH~eg\ ~ am.ehiek ira~yltas.~ (5,0,. L], _

Ha ,ame.h ell9g gyiijtenivJalottaJal~ a, gydJt6s heJylehez is hfi, vagyi8: 1'0 u,gyanoda ja t ViSSiZ& es .2. aninylag -kic.si tarU1et:en bong,0szik. ..

Tanuh~g: gyiim ben;,. vi.m-agp0l'ad6 fa n@i legy,en tavol.

." ~$~ ho~gyme~o1;'a R~ "jElolil.nylagkl~~ terlileb"~, igen. elMr5.k 8.\- megfigyelesek.

Bl2:o!~~& I,)..~zam ~gyaI'.izhat6 es, nogy mil.yen b& volt agytijwmvgJ6~! Q meh. n~kt{y~' hagy l~o,rtszeck:ge~m;~t..le~ g~tolta!-e a: ~5pubSst. va:L,~Dlj (pts~e;m vagy fi!k)~ T,~CSk'_r-11W. .ltitet~ QLiktl>l-,g~l~rpot, a mehe.k fi--6 m itmeroJu mriUeoon l'tog~tmk:, .. (Boseges ':'~Ill'~.~g!) Yu:ig:r61 gyCiJt6t mehek namelye.k szerint 1·. jileb.b. I ·,'r ,(= 1.0 X ]LOt m) tleri.l.~~tJ~lt be, 1Dasok 30 m~ :isIDlit .nlitstlk leg1dabb S:til tBwlsi.gig figyeltek meg a gymnillosfln 'S~IJlr-g;Qs~ed.6mebek~t, de 'v,oi:oo.k; mehek~melY':ek 1'0 m::ra is. elka1a;ndo!~~

4fJ

tak. bej,Strt teriilert v,a,lam yik nino bon e:rti n mgn'- iilIh&t~ pI. e',g. lderletl~or ,U! fe,g,t~ltkM jdOlt meb I~ 18 m-ig j61 gyfijto't,tek abban ~Ili :h'anyban~, melyben ri kttismn vollak EL'Z a.lmafQ, d,e jelen'tellit, rdeniil I,ivol,odtak ela sli.irl1 sQrokfel'~

yjil.'ig-.I l~" a huseg ,ellenkezoje" t-,ba:a m {bnek I),Z a tuIajdons,ag,a, hogy huseg1e nm merev nem ,al ozatlan, han, m szii.ksi!g s,~'erin ma" viragrater al. : viragot {ls,rel. A. lril'a;gm.ler,e],ts meh gy-nge Iea Ion v,agy Ii ~jtes 'C s61i ken esek or , pl. d~lfele, na,gy fOFl~6sag1ban to b b,

legel6 lit gaUl'nak s~utba,lyoz,i ,a.. meh k mUIlkajat gyengen

lato'gatott v];r,agoKon uagyobb mez airmesert vagy johb m,egporzas,ert

fok1lzni le'be:t

1. irwyitass,al (s~okta. a,ssal), 2 _ cs.awlo ga tas sal ( 5,2., 1. ) .

A flJyujt&l iraDyita,s,a.., A meheket tancnkbol okulva in\nyi ani lei] et a gyfij 'les ben. N em osak alekor taucoll.na.k " amfkor rlra,gJ'61 gytljtenek ~ hanem

~ akkor is, amikor eu-

t::~~, , .,:,,;;~ ~":'~',~',e korssorppel etetik

f'~:-- ~ · J •. ~ • Il~Tftl'~,~ ~ .. 'tl' eke't. Iranyibi kor a

~~-:1., ~ ,y ~. Il'~~' "j';~' csaladok sz'orpot kap-

- .':~ '" '" ~~ "oj, nak ,ea a tatlcosokat

':t'-' -~' """ -4~" _.11' :~~·fI " ... Ii!'

~~, '·"'4:1~'~1-'·- :~.:. a • 6>1~ CO) ~ lBl· azzal a VUl:lgaal illato-

':~~~!f'~'. . .. _'_'.'".I' •••. , L__ ~ ~,~. ~ ~., ~@:t(0) . .)~-r.r.h'-r'O~ ... ~.·~f9J.'''.'~tp sitj.ak, amelyre a me-

~:,:'>~. :.: ,/ . .- ~ . -.. -~ ~ "'X c.~j T heket ro'piooni ldvau .. '

.. ~'. ., . -. .. . . . ~ j.a.k" , , mdhek nemso-

.'~'.,. #' l' t llt ~

·~utl'a azc' az Illa 0': ke-

43. !rep_ A ffgllit'~8 i1-dny1J:dsa vinJ,gUlahi. ,8zihpp'(J,l' resik a korn ek vir6..~

gaiban is (43. kep.)

Iranyitott gy(t,jtessel a mehek me'Ol_ azt a viragot is [obban la.tog,atjali:, meb et kiHonb n Is kedvelnek .. Munkajuka.t korabl,an kezdik" kes6bb f jezik be, esked ,~ezoU,ene bb idoben is g'yUjtenek. Az iranyi as azon ban nem korlatu1. i. Olyan virc::tgra" melybdl a moh nem szokott gyflj eni, 'em sikel"ill tartosan, Ha ma-s, , hovlehben ado vagy edesebbnkt: 1'U ~h'~ gis, nyllik, a mehek hamarosan abhoz ', partolnak. 01yan viralTra pedi,cr tarpH:~szetesen hiaba alo. az il'anyitas, me]. b 1 a meh a virag szerkezete, za.l'ts,aga ntiatt nem tud gyii.,Jt.eni, pl. konyhakertt borsora,

)\Ihir eg,esz s,ere_g novenYllU bebrnony'lto, lak, hogy mag erm sa a mehek ira~yi, a 'va] no. A 1,6hel'e magtermese 40%-ltal" .a r pcee 12=33%,-kaJ., a rep'iu~ 27-51 %-kal fo~o~6dot,t. A esaladok l11ezhnzama aeenban esak akkor ,6bhlJ ha jr,anyiar,a j6 mc;h£'eIo nov,e"lJyt vala.sztanak e8 n m virit ~eg [obl nu,zelo i . fgy ,BJ csa]adonlu;;nt alert tobblet a kovetl{J1lz,o volt (nelne I kl ¢rl .): n aIna 5,3 kgJ hagyma 5,2 kg, "edhel'e 4,4 kg" febersomk6r1o 1,,4 kg, repa 1,5 kg, repe 1 ~5 kg, mllstar IjS kg, lueerna 1,1 kg, 16~eJ'le 011-0,,9 kg, Ha asonban a mehe.ket a m,a",gterm!es fokoza-sara valazm .j61egelo,r61 gyengebben mezelo'le' iranyltjti,k a mezhosam szenv d a magasabb IOQ medvelel't.

b irdnyiM ttnlJJCl-lJ lehetr

I., Vi.raggal iUatoa£tott aulror8.zm'p. A viragoKOJt harom csoportba ossthatjnk.:'

so

a) _ szo,rpa. bele~iztato·t-t virageval azonos illatu (pl. febsl'here, hagy-

lila -napra.fbrgo). . -.-

b)A saorp illata & ir'getdI ktllonbo'zik~ die hasonld (pl, repee, 16 ...

her ,mU8: ar). _ _ . _

Ie.) A _s~o:rP eg~8z,en mas illa.tu, mint a vil'a~ (pl. ma,ln~~baltac]m,

s~z88zosbl.ikkij<lly ,alln,a" :malit )IJ ,!a,gy_ n~gyon ~yeng~ dlatu; vagy kellemetlsn , tan6()t m'6I'seklo, aoy,agok is azn&k ki a viragb61. _

Jllatos oukorszorpij,s jranyibis.ra esak az ,a) as b) csoportba ta,rtoz'o vira,gok ba.szmtlha:t6k .. Azt, bogy melyik tartozikoda, esak ki-serIe-t dontbeti - l.

Az illa,_oa S4(}.11l naponta frissen kes.ziilj6n. Legalkalraasabb az 1 kg

kristalycukor·o6] lea 1 _1 v.i.zbol kesziilt szorp. ,..1\. kideg cukoroldatba belel'alijuk ~. vira~ot. ~6~~r~~ol 200 ~~o~·. f~jecske, .vh-'_a~g}ai kene~e~. cses~e nelldi!. Az eih~nyt befodJuk .. A SZOl'pot 2-6 lora. mulva leszur~uk .. Jol

bed ugott iivlegbe» ~ hti v O.SO'D. tarrt.juk. N emelyikvint.got mind~ne6tiil be lehet .a.ztatni~ m.aslknak esak 1'6szeit. Az illatoa ,sz;'orpot ,a szokasos etet,5- edenyben adjuk a meheknek,

,AxE.- ·ais gO'D~ltak." hog! virag_helyet-~_lJo)t~ illat$~!lT,el kesdts~ek szo~ot: R~,~y .. nyebb, egysz£lyubb,. OsakhQiY a meh a mesterseges lliatsZel't a Vl.r"g Salah illRt8.,t61 megkiUonbo.zteti. Inkabb l.ebetne bb:.nj· ,Ell vjXagool 2ism'al~peraf:inolajjal lcivont iUatban~ ilyet azenban QBslk kevoo wagb61 ~ieszitenek (pl, 1'OZ$&; rezeda, naaanes, tuba~6JZsa., ipzi aka~viragjab61). T,8vedneJ• ald az igazit likio, akmfoLdoo ,e·la, Acaoia. roaM.eval .!dream' mehei~ a naItmk el,o_, ~ak'c" (Robinia.) vid._gjit'.fl hAny1tani .. A k'Btt8t osak helyte:tenill megbonosodott nevhasmila.t, kapcsolja os:s~~ a mi nakicun_k"

vaI6j,€tbtlD nem az. . .

2. Fri88 virag'. A mehek a vir,agokon ulve vagy k6zottftk: atlnasz-,;ra jutnak a riem Illabositott szorphoz.A renti 0) osoportba tartozo viragokhos is j6 es egys~el'abb. A szorp szinten 1 : 1 ,a,ranyban lresziil forralt vizzel .. d~ a viragot ,ar:! etetoedeny ben helyesik ela szorp koral. A mehek ,3, viragot klhurcoluak. Olyau sUru h.a16val kell taka~rni.; hogy ·a llleh atEerjen l"aj·taJ a, lrir'g D'8. A ki.jar6 ..

ban. kUI5nleg,as ete- ~-----... ~

tOl"':b.bhasznalnnkJ lasd • t:::.' ·SS~s~~~_=::==J;d·

a a" . ,. -_

cZ e,tste's' helye sze-

rln t leheb: .

1. B el8,1j ,etet'es,

k,aptar bam ~Legke .. 'Vas be ha tasos. Osak ar,as: illatii vin.igolt .. hoz alkalmae. A szorp .. nek :t;lsm sza bad hig .. nak Iennie (1: 1 arar .. nyu ji6 r), merf esak n'egys'Zi6r olyan sUl'n Szorp okos tancot, min t kiilso etetE~rsk.or .. (Egy kiser-Ietkor ,a me-

44.. ,M.. Ki,fti'rokoz .ktJ/PtJs(JZ:~ eteliJ a melu~lc ilkltusUasat'lt A m.6hek. a u6r_phllz a rAcsrn SZ{J'f't viragon at [u DfJ!k. A. kjj,fl.r6t 8" ri~ a1att ~rnt el

51'

hek behia et te s 1 35, %, -oa s,zorp' 51, kUlso letstes:s, 1 Ina.I' 8 ,5,'% ~iQS ssorp'eU k zdt k tan InL)1

2. ]liUslJ e et "s~ ssabarlban. Igenayenge, ill.atu. iragboz Iselkalmas.

ErSebb, lclt"Bilr ,61b t'ncra serkent, 'Takar-ekosabb, mer hig ssbrp is j6.

Hi ra,ny",: neha r,abhtst okos. -

,Sf Et t~5 a kijtt'Foba.n, (44,., kep)I, .1'\ mehel[ a ki.jar,6boz kapc,~tQU eteto,hoi szhmalL Habisa & behuj, es kiilso ,e'tetes kiizt van. Az e et{)be a lnehek a ki,jar6ho'Z illesste , t _ c:sla'to,rna bol jutua,llr. A CS,Q,torna mennyesate dI',6tr,acs. a vira,g a racsot borltja, A mshek a e atornan ,& kij,ar6boz meh tnek , die fol is masiha,tnak. a 1"'0&011 mennyese en a. szorphoz. Ko,zben ,rira,gon

rgo n k a ,es Illatosak Iessnek.

Az 'I1tfd,~'s iiJ'ei,6 .~

1., Estj (ejjeli) abates! a ropicBd'BS, meg'szilnte, uiin~ A legklsebb hatasu. 2,. Begge,l,"- - etetes a meh.ek ind ubisa tajan l1agy dei,e16tt. N,agyon.

hatisos~

, 'kaptarban, kijal,oban va,gy a k.aptar koz~]eben ete tt mehele kort&Dcot j,&rnak, tarsaikat kozeli legalor ir,anyi jnk. ". IQ abidna.k _ lutt a mgporz,asfa. s/Zant no- enyto~ 10'0 m-nsl kf;ztilLel:i,b kell lennie, Ha s nem l hetseges, szabadban~ a kaptarak :lllt,t vagy a kijar,oba.n k Iletetrd. Mikof pedig az etetOn, mM'sok. ameh, rOrsta.Szov,ettel takarva a ta.vo1i viragokhoz kell vinni ,ea o'tthagyni.. .,

Egyszeri 011uetes nem ,eleg .. Egymas utJan ,tolbb nap kelle etnl, ASzoy]',et", nni.6ba.n a 16htlr,ellle ira.nyitott o-sa.b\dokat minden reggel etetik a vir-a,gza "egeigJ, megped~g' ,els,e, nap, 2 eci I 'zorppel, kesobb, 1 deeivel,

Iq A~ t~6,Jnyi.ttU tijr-t(jntJ,~. Frisch ki.se:rleooi A mehek ttnck'61 8 Soovjetuni6 ban ii1tetek at ,Q, gyaktn·I.·,tlbaa. meh0k 16her6'fe Tw6 id,nyitas6val193!8 .oba., Legnagyobb

,ell'dem,efj Ql1 bin 9zerzat.t. -

A Icsaimgata,s, a mehek vlragnseu",ejan (50. 1.') ~la.psz[k. rosasul latog',Q,§

tot,tvirag- ~ pl. 16here' .. tabl't 1 ,,5m 'kJ:lsk'eny :£ao€Ula, pohanka, vagymu.star ,csikokka.l 40 m szeloBI'e8zekre osztj:ak. A mehek elo,bb & nosalog,at{l~

viNi,gokrl61 gyiijten· k, lr.,esobb p - dig 8M masiba - ern kat. .

A m~,he idol,erz"k Dek s,zerepog:yiijte,kor .. Ha a mehek ssabadban naprol napra. ug_yanakkor kapnak sz,orp,ot, me,gszokj:Ut. az e,tete's idejet. Mindig abban _3Z 6l'aban, [elentkeznek, egy darablg az etates abbahagyaea utan ia, .. ~ m,6h,ek teha.t e:m1e,lrezne,k ,az id,ore. A kiilonfe]'Bviragok nem ugy8ADJtbban a napaaakbsn m,ezellnlek V(l,gy adnak -vi:N~;,gport le:,gbo'vebhen (8,8,. 1.). Amah€!k meg,jegyzik est 'e,s a kelll), i£ chen latogat,jak a rirago,k,at.

- ,

. ,merges YirQg',ok ne,ktarja ,"s vu:agpoir& '~ta-1iban 'nem ag~aszt6. Ho.tMu:kati

ntk'll .~tffW.~~yulz,tik, de \1-$1' latlWm" bJlgtolbbjUk V~FJigy &;rtalr~u\tlau~_~a,gf ~11D)rira. 'elvegyiil ·mis VlT'ig)ok ne'kt:HJaval~ hOlgy nero vesmBlyes". ,llugls, :almdnakvn'''golk~ mely'elcbel a m~hek marg,es, mez:entl gyftjtel1.ek"

~mbAno mAlgIO,ZD- de mleme ;6,rtdmn" ·lftln meZill'ti gynjtenek ,e. m~:bek nehol KislI.zsi'-ban, a l[a.uklzU9ban~ BIZ Amerik_a.i Egyesul:t, .A.na.niokban 'eS Japinban. A m'~,ge8 1

mez soksZQl" CSM nehj:ny sejbe soorltk.odk (a Kauktizu.sbUl,. A~, ElgyesilltAnamok,. :boztM'tOiZP EszaIDJ:-CM'Olin:tt ,n:yuge.u r~6Z~ ·eDenbensoksz.>Gl' ftl}H;S8;:&7.timra ken fo]y6ba. 6:ntem·. es messsi v:idekie:u D@m 4rdem€smiatts. meh~srndni,.,

A ~ m.eil'~s ~zet adO. v.fr.igQ,katr nem j,s.mel.'jiik Dlmrlig -al,e·gge. Xisttzmahan ~sa Kaiuk:ti'0usbaa am'r~$1 mez forr,iisb~ka .RhGdod1en~Qn pontjou.m. es .Rh, flavum (= Aze.~etil po.ntiClft) nev{i 'n,5venyekettartjik". A m~.z hat&~a~ ran,gat6z8s, a sdvm~od~s o8Dhlu~nese~ ,a Illm1s atmenet.igyengW13se. vagymegszM.ese, gO'1'~a'k~, bas-

jJUenaS, hti.nyi~.}~.tart6s g. yen., gell'le.~.Ne·ba '-'. ]e.giD.M.,.bb, ~~rekek:r: .. ~ ~. bdAlos.. ."

Az E,gywsillt AllB .. mokban :fQ~eppen9J, KalmJIa. la.tifoha-l'a gyama.k;szWIlak .. A mez baU,sfll.: '3 mil,b as, ke:z ebsib'bad" nagy gyoillgeseg, 9> betegne:k jmrWnyi ,e:rejesin.es.1 eros

rM'jtJ.sJ• s-zed'iil~:J ememyges. .. .. . .

. ,Ja~ ban .Dizw~~mi,smel'JUk a. m81~ge~. ~~e[Z. {o'I!'s~U: a. Tripe~a!eia p\~G~Qta~t • .A mezben k:.iMr,£~le meq'get ta1tal'OOLk. A hewtett m.ezves~e].ytelen ... A merge's me·z b.:afi'~fl:' fej£4jittsj, hrunyas, .s.zivdohogtsJ,gyeD.ge-s~g~, gBresolc, A beteg !tllnpota lleh!6.ny ora mUJ.va.

j'awl. ~ ~_

Uj-,ZtilandbM g, Colima .boreoJ leveLsm'lol gyftitot.t 'mezlUl(]rmatm!13z hanyast"

eszm'letlOOlse~tJ' . gO'lC~ij.'3 . riingat6zlfus,t okos, _. _

MugYElJ'Q['szagon a gy6gyna,vemynektOOl'melt kWfi5:mdi metel ~s;lilag (Da;tlll''8: metel) mertekteienli.ilfog'yasz.b)'btmeze szkoPQlamin mer~eze~t olmzott. (S~ediilesta szembogar tAguJasa, eszmeletlens:eg".) Tevesw n&d1r~guDya fAtrapa beUndmma) ~!mek 'trIadGttak~

Ileb:lI~ "U~~.lim;it.~;r.ft lD~rge:z,6: . ~eghi.n'. ' .. 61 €,S ~.~·:l'~gppml flak .. ~~e~e:s, k.erlng .. ' A pus. !Z .•. ~ tU[~bnn ink:fibb f0l'USr.o, betegB:(~g va.gyroS$.z ldoJ.aras Iudas, VruamUOI' tev(lsen iO~YRD

ihiIott" mfl!JM8 nth;r·tmyb is :a m~1lunB['gez51[ ~oza SOI'([lzbaJ:::" amily,e:o. ,9, 80m e's ajuhu. 'De ,tDl'6ban m~~:geZtO navem.yt w~sm~riimk .. Nehinyrol olv .. fl, 645. lnpon.

rSza,f'mazisa~ A m,eznarm.aJt neve nem tEbltl. Nem leveg6hoi os,ptldikk.i . .t te:hatn,e;:m harm.at:l' hanem anovenynek apr'o rova.;rokba:n a.talakitott edes nedve, A l'ov,al~ok (le.veltetvek"p~j~:~t~tvek, kabdcakes, ma,sQlf) a nov,~ny nedvet. Idszllvj;ik ~ egy f1es.zet tapla1ellrul h(1szn~Ujiak, Inas IN;;SZrSt pedig

~Ia.kitva kihocs'tj',k~ v.llbgy ldfecsk,en- ~:

de.zikmagttk b61.Ha pl. fenylS '«arol l1,y!lNNY€.l,iJ am'~fzh&rma:tot le,mosl1!,ak t a leveltetv1eket (~"Jf';uJ~; .. g~lldosan ~le8:li.ed'ik es az agat stirn fatyol .. · '. lal borltjak, nem j'elentk,ez,ik raj ita lij mezharmat, A leveitetv'Els l'JZioms,zedagakon a

~.. .(, 'h . - t '11_~ ,n'd' ",,' "b~'

~~z,. armat uepzo lese tov"albta'l't~ res a

fi~yol isragacs·os a. ldv61J.'1t),l rafeo~kendezett m'eznarma tt6l..

A .mezha.rmla:n a :nthienyen ido,vel me;gsurus,odik) aztan megs1zir,a;d ,es nella, ~uk,or'k:dst,alyok is kepz.odnek. Nedves ]e,\Teg,6tol vagy har'~att61 Djrameghi~

g~lh~t'·l A ~;ehek a f91yekony mezharm.atot osszegyiijtik es mezet ke .. ·

szl\ell.ek belole. .

. Reg6ta vitatjak, bogy a me,zh.ann.at rovarok kozv,etitese nelkiH m,aga IS utat trr51'het-e~ vagy ,e'p novffnyen i8 utat tala~hat~e a, ~za,b~dba. Nem,elyek sz~er~t csak Uyen ~,,!.no~venyi" mezhaxm,at velna, m.asok azerint mind ~ ketf~le' .. Tlldom,a:nyos:k0r,okbe~ m,aa novenyi mezharma,tot k'ets;egbe~ VO'D]tUr. A nOvle.ny nedve .a level.en a It.Ovetl(e'z6: m6d:on jttthat lri f45 .. kep) =

.J

...... !l .•.

.Ifll:G.I~

I

. rAltl'HRlGt!"

46. kep'.A fi~Y fieave ~ijken· 11 ~

a mdd'o~ .~~K~L:d; ki '

1. '{iragonldvuli nekt'l'mirigyen mint nektar (as,. 1.).

B. Ep Mevel elan mint "konnyez~,sU (gutt~bl:i6),. A folyadle.k 1"endsz'er]ot nam lecles" Delila gyeng'en edes~ de asis InegD~ik,~ bogy a mlehekc is, gyujtik" oly,an eukres. F.tatsJ I08zib~ra.,ck leveLen tapas;z-taltam est, I\iIehes:zeti [elentosege nines,

3. Sebze'fut level eMn~ flatal bajtltrson esere boga1rvagy mas kal'teYO' ragasa. nyomdn, Annyi['aeaes lehet hogy w mabek 'gyn,3iik.. Mebefflzleti

jlelentosege runes. . '.' . . .

,4. LevtUtetvek, p~,jlzstetvek as mas l'ov,ft,rok. kcizveti tt~s(lvel:: uml~hal'-

m:!itt .. " Cukol" artalma uagy,; a m:l~hek gylljtik~ Meheszeti j'eleut5sege

nagy lehet, -

A mezha.rm~t s~a~rnf)J!tiZa,sauak £eltile~es vagy tap~szta},aUan 1rizsgal6jZb klonnyen te1redhet ,l1flel't I. a ItH~zhal'ln,a.tot okoz6 revarok soklSzor a,nnyi:ra 11,a'oonli ta.nak sziniHdtel~~l&kj:ukk~l~ mosdula tmnsagulduLla novenyhez ~ hogy ,fag.v ssembe ee~ otlenek"va,gy rugynek" at' kiemleIke<desenek tEl'bszenell. .2:. A messse kifecskende~ett mezh&rmat ada is eljutha t, ,~hol rovar nmcs. :3,. A mezharmtLt okoz,6i sokszor In,ar eltetntek v.agy ~megfogy,a,tkoztak" amikor a.nyomllk ban megmaradt mlezbarrnat tallu]m,anY02:asa.r& SOl keriil .. l(ulonosenakkor konnyu csai6dn:il~ ha re,gi J m1egs:zir,adt lne~ba:r:m&t higulmeg uir:a~ joval a )evwtetvek eltun,e,s!3 llt'n. 4. A mezhmrrma'tot nemely,ek IOs5iz·etle{\,~!!s.ztik a Yil'a,gQD kivuli nek tarmirig:y ben te.Jrm,ett nekbi.rra.l (S5. 1.).

Meznal'matot sok nove-uy,an tahUunk, pl. faByon" baI'son" fuz:on, baraekon, BZU'Ca.Uj, juharoa " bodz,an J r01zS'an. Nagyobb jelen:tosege osak ,ann~l{ a mezharmatnak van, m,lelyblU a. mehek sok,m;tgyUjteneJ{~ Legnevezetesebb a feuy6mt'B1, ffize,ke" $,e.prooiro:k,e. 1fuldegyik rosss' teU ,elel,em a ltu~hnek (579. I.). ll~gyar\ors,zagon pdaea is ,alit,g van, b~g'fe],je bb mez,e'sbr~bOS'\fiesz:t Nemeto:rsza.gba;nJ, AU6zltr-iaban a kozons'Gg a feny,o, mez~

harma t-m~z~et kedvelf, .

-

A fenyok IDezltnr'matm,~ .A fenylUrnek nelItarmm:rigyiik sem vlra,g'jukhan ~

sem m"i,sutt ninc,S,ooktart new 'ten:neblek. A feny6.tl1!BZ me~.harm,atb61 "alo. Feny'{Smezha,Jrlnatot Magyarorszagon is, gytljee;nek a. mehek, de ko[',aut sines Q~y,an jelentoseget mint nehol ki:iJfoldon.

A fenY,QI mezh~rm,a.t~ olyanspilt Iehet, hogy pl. N'emetorsza,g deli llagy ,erdeibEml a legfontosahb mezi'oll'as. A hOld~$ ott 1-2 h6na.pig tal't" a nap'i siil!ygyar'apoda,s osalAdonlu4n t 5 kg-ot, a teljlss gya[',R podas 18,0 kg-ot is eler~ N01D!ett:)lrs;zagb~n fok,ep:pe(rl a luc£enyo (piicea exeelsa) les Ii, jeg:enyefenyo (A.hies alba) meZh&r-Ellata fontos, A lucfenyo mazie, SO,b9't v6rijse~Jib,a:t'na, a" ,~eg,enyerenyo,e gijts'tz51c1, nagJ110bb mennyisegben s,ziinte fekete. Legnevesetes:e,bb mez,harmatkoz,,"etitQ, a (!inm.,ra peotina'tae= Lachnus pic.bt~e l~veltetil'~s a Leeamum hemiclrYJPbum pajzstetfl. A Lee aniuma ha3tasok el'gaz&s,an:H bal'oa bibireshea hasonloan ul, legto1bb ember :I uovlBny bu lenekta.r ~ja, Egyetlen Cinam.',a na ponta k 1:),. ,50 'mg mezha,rm~tot feeskendea kl 15 mg euk:ortar'tralomm,al. UgyaneIInyi cukrotkb~ [5 aki:cvirag terme]:oe 2,4 Q,1'a.abttt..A £enyo a levleltehn~k 6s }:Mtjzstetv,ek elszaporodas~\na,k r@I1fls~erl elensege mlatt :!3z'eszely,esen "mezel~' N'eJut e,re.kig ,aUg' van rloma. hordas~, aztanegfs~el'l'e 5,[~~-80 kg ,si.lygyar,apodassal k'irjpllorol.,

'uz,k m,ezh,a.rmata, u"'melyik evb n b6"s,eOif)sen jel ntkezik nyar.

koz:epet61.. mehek .b~zg6n gyGjtik·,raje){ozatlan lnebeszek. vaudorolnak

is at, ankor fih,!;'BI videkre I de vesztukre (5,7. 1.).

'P'focirok m zhar'ma.'ta Bakes ~egye oirok t rInD re zein ti,sz tesffi

u::itgza i lejen (73~ L) j lentkezik lev t)l I etvek nyoma.n., Szaraz 6V- kben Q, rnehek mca,ga ban, ~agy Lisz'~esfii:mezz,~l kevel'v'~ raktar:ozzik. Szlne. sotetbarna, ,:-l:h',ijse barna vagy '\rila,u'osabb, a iszts.fum,ez ,a.:rany,a szerint. na pi

Q'yRjl e ,:2-4 ~~ is l~h~l. , I _ _.' 1 . . c ' . . ' •

~I\ mehlosaladok oIrokmnezharma,tos mezen rosssnl telelnek, asmene-

suk ,es p uss ulaauk gyakc)ri~

.. n ar zs meze. _k,ltla zan ,'lo'sk'odo nyaroz gomba ed'Bs folyade-

ko t rm 1. mehek gyujtik. ' 'eh,a, porgetni is lehet belo,}e.

N,ehall\' nevesetes me,zelo navenvt l"eszl,st'esen ismertetek. A cldror'Brtek es cukorsaazalek ktilI,olcU adat, Kii1~fiio"en a cukor zazaMk c a.k taje-kozta to koz'epes z,am I hi z n tnga ozik (36. I.).

Suh 31

_ aja,j,.. _' [uhar nuts neven jih orfa, Gyako~iJ hogy bermoje es por.zo.jll kulon vb'igban van ~ Hyenko:r ren Iszerin t egylaki. . ev'ez,e tes fa,jai:, K01"tti 7~uhar (,eel' platanolde ). 'ira zata fohn 'red, levelezes ,eUStt

a,g_ kesdeten nyilik. L vele 3,-,5 kar.e.jO', a karejok hegy sek, ~ prui. ban

vir.gzik.. '

. Fw:rU:J.,t;; iibluJf vagy hegyi [uhar (. cer ps - udoplatanue). Virag .. za;ta, le0sttng. Lev ele rendeeen 5 karejo,s" {ij resz ze n. ' pl' itlis .. ban-nuij us ban iri t (46. kep),

Mezl?i j:lihu.,· (' eer cam} . re), 'il'agza. a folmered. v Ie a 1)1'6 ~ rend sen haromkare]08, a karejok to,b b-, nyi:r' o:mpa.Jr.. '[~lijUS"

ban viri -. 46' .. 'rep .. Fiirloa ,iu1ulT

K tJri"levelu iuJuur

~ cer, negundo}, K~tlaki" Levele hascea tott" a kods~hez hasonli t. z igen hosszu szaron leosiing,(S porzos virag,ok -eltiinok. ·eveleze elott. marciul an~atlrilisban virit.

, Fekete(JyiJli'll jtthar I{ eer I a tario:um.). Ala,c~ony. Levele nem karejos, han, m -ojle:1sdad, nyele piros, I\,!a,jus:ban-...juniusban viri .

- 'ktiirnlirj,-y,.A ltori:develii [uhamak esak termo (ntH) viragja~ ban v,atn Dlektlarnlirigye. A 'ij,bbil fajnak minden vira.gjaban. A n ktar ..

mirigy j 61 f ,j:1 t. G - urua.Iak Int,D helyeakedsk el kozvlst],eniH ,I. sur .. mokon bellil.

'ekblr., .em v iz gia,ltak.

l\lloz. .0 aladok nUllguk hasznaJj.~1k l Iialslta.s,ra.

'eh ]"s,zeti j:" I litO, ",,, lik. A [uharok nem meztertDteles~e, hanem a csahi~ dok fejl€lszte,eu~riE' fonto ak, Leakorabbi ko,moly nekta.rforra,saink koze tartoznak. 'z itU:;ja:ra, azonban nem mindig' engedl meg, hogy a mehek ki,aknazhass,aa. kiva! a kora.i juhar _ Leafont abb a korai juhar as ,9. fiirt,ijs j uhar . A ltolrisle'velii j uhar termolll vini;gja mez, 1 ~ 3. po:rz6s csak v:i.ra,g:por' ad, d ,~tzt igen bf),~egesel1., Juharfat kertber -~tcsd fasorban,

~"'1JlP"ha,hen nag~ on erdem'e iil, tni.

'ajai .. A fuzn, k sok fai,a, f&j aja '68 keresat ze,se van. A ke,esk,e:fiiz (Salix eaprea, 47"kep) e' , cs6roge vn.gy 'or "keny iuz I{ ,ali fl'a.gilis:) mareius .. ba._n-lapriHsba,n virlt, a Ieher fih; 1(8alix alba) aprilia, veg~,tal, mijnst61, ,a baherfilz (Salix pentandra) mh\,jusban~jiutiu ban~- jndketla.kia.k~ Vira,g,ocskiik barkakben csoportcsumak. -

N,ektil.rmirigy. A bark,as viragzatu n.,Q.veny,ek_ ,altaI' ban nem termelnek nektar._" merf vinigporukat a ,szel hurdja. vira.gr61 viragra, revarck e aloga ,asara nine . szuks,eg. A fiizfelek v1.r1a,-jatmegi ' rovarok pOfozzak meg,

-.~-~.

~~r;r;1 ~

/ V'/,'/ ~ /

I-~ /

\(----

4'1. ,k.dp. K'ectlk.eJue

Il .,." pOfz,6.s ,I t = tetmliiS )a:rka.

56

A D1ekta.rmirigyek ~ inl,g murv,a.le,velees a bar lra tengelye kozott kiemelked6 plkkelyek (.!vQ"cokparn,ak"~).

A termos vi,ragzat osak nektal't nyujt" aporeds nektart ts, viragport is,

e'ktt\f'~ A :fiizek nektarja t nem _ tanulmanyozia,k eM~gge., Viragonke.n,t allit61ag keves I; nelctarJI ouknrtartalma is mersekel ; de ellensulyozsa ezt, hogygy barkaban sok viragooska gye'sui.

Mez~ V orosess,irg,a ~ nella Jiesernyes..

MBlu~s~eti .jrcleDtoseg,o., Koraf bo nektal'OS E3S viNigporos nilveny,eink. k,ozt a fitz a legkomolyabb. Vandorobn is erdemes, ffizre, ha sok van belole, p]. a Dun~, as Tisza mente~, .. "?rais,okn'~l: A Ttsza .. fii~eseiben me?~~u)~t, kaBoB csaladok sokszor ma\I' ap,nbsban ra]z,liLnak.A fuz legna.gyobbJelent6- sage az~ hogy a. esarlAdol{ a kor,a,i fdhordasr,a (akac_ra,) megnepesednek. Viragz,as sorrendje ,: fih:~ gyilmo]cs" repee, akac~ A fii~al1lt~zet elnyell a fes,zek fBleli a fejlodo csalad n~sl.tasa.F',alosleg'j kiv',aJ t nagy kap'tar b61

ritkan jut. -

A fjj z eP1P1en olyan vessed Imes lehet nyaI' vegan t a mi Iy en aldas,Qs BV elej"en" Julius ,e,get{U~augusztus ele,je.tol sokssor igen b6v,en jelentklez6 mezha.rmaUi ross,zteli el'6seg & meheknek, A S.eJI ben gyorsan megkristalyo-' sodfk . .._L\._ mehek a fodetlen s:ejtekbol a lrris,talyos eukrot k.iszorjrak. A kapUlr aljat tobb eentimeteree l'etegben borithatja a feller kristaly,. _ A kristalyok IL, szaliciltartalomtol aszp'irinhe,z hasonld iz,uek .. mezharmat t,jjbbi" foly,e~ konyan, maradt flBsze erosen meghigul, les _& meheknek hasmenest okos. M:ltr art; 1'792~ben megjelent Cs~tiS.zab6 Gyolc,gy-fele, .,1IIagyarorsz,'gim,ebes,.. gazda?' ovta ,8, m'ehesz,eket ·a fuz mezha~·m,m.tat6t

rGyiimoics,lflk

Nektarmirigy,. Az alma, kO'l"te as birs uekt,armirigye a m,a,gba,zon, & bibek as. porzok k6zt van, A eseressnye, meggy, szflva, os.zibara,ck"kajszi 6e mandula mir,gye a vaeok abMt beleli.

A m,~hekDe:m ferne.k egy.aran t kannye.n Q, l''liU)nf~ne gyiimolc:sviragok :nektar,jjahoz"A cseressnye, meggy" asilva, mandula es kort.e :nektMjat konnyiisz'errel elerfk. Az ,alma,ehoz mar bajosabban jiutha.tnak~ mert ,IL PO'f'zQszalak t'Q'Venek szoros egym,ashoz zark6zasa miatt f,olii.1r1o} kell belenyulniuk '" Az ,QlS,zibaraciI vil'agjaban t:C n,ektar olyanmelyen van ,~ por.~U),s,z~Uak benyu],ast engedo febh:f .reszetcJ,}" hogy a meh sokseor el ;sem eri,' hoaszabb szip6k,a.s poasmehek hord,jak el, A kajszinektar'jahoz ,&

lIle:zelo.m,ah is, kennyebben hozz,afer. .

N'elt:ir., l'i eukorertek a 1{ov1elkezl), rend ben em,elln,dik:korte o"a~ c eressnye "O~5; azilva O,,6~-1,1, alma 0.,7, meggy 10 81-1,2, osz'ibarack 1 ,8~ Legsoriibb a csel'esz.nve",aJma ,as osz,]i.barack nekta.rja. Igen ,edbH~n ingadozik ,~korie sa kajszi neka'I'j,amal~ surusege,. A sok termeastett faj'a nektarja.ban figyel,emrem,tnt~ kiilo:nbs,eg Iehe: . A szilv,al'ol pl. mar bebizonyitottak, hogy :f&jtaJ ne,ktarjaba,n nagy az lte.l,es (910,. 1.)."

Hez,. S~dne tis zamata ki.d.,onfele asserint, hogy m,e]yik gytlmo!csvirag nekt,irj,a,. uralkodik benne" vagy milyenmas ID,6zz:elkev0I'1edett., Az alma

m'eziP haJviLnysitrg&., gjTors,an kristalyO's;odik, kr:istaIyos:an siLrga" bigy , a-pr68zemiL Az lo,gzibaraek'B ,SOlt@t ~ . gye'uge zama tu~ A 0881'iesznye 'eB m,eggy mese htfHilerum,t\ndula utdizu. EZ8okszor mar a nekt"rb;a.n UI feltiino.

Mt!111J~.~zeti ,ie]entiilslugti11~ Avad e:~ termesztett gytinl,Q,Iosfal{ fontos nele tar- es v ir4gpb rJ3cmras ok .,Afiejlodesln"le ,ee a.telen meg-fogy-ott mezkeszlet kiiegiB8.zites0ID19 l'€!indkiviUl hassnosak. A gyumolcl::nrirag-mez!eta mehosa]ad m~g,a, ssokta eU1.asznalni.,

Avirigz6 gyumolcsfak porozasaes pe.:rlne·tsZieS,E! ilL m,ehek!etm~gmel'gez~

hetd (6,3'91• ])~ Rendelet tiltj'(1t.

A mlizelomeh ba,~i's,~ a gyDnlijllcs,t,el~Iu'lr',., A megpQ!z,as akl~ol' a leghal as'os,!itlhb~ ha a vira,gpO':r nemesak mis, farol, hanern m~i,s, fa,jt~rI61 is, s.za['m~,zik, pl. ,az al'a,n:ypaI"menviI'a,g3~ oitrrnnalmar61 porsodtk meg, m'8l't ezek valarnikor kii]on magbel ered talc .

...4z ,alma 88 l:orte. gyiimtUcsenek U5keJ.etessege a mm.gvak sziLmat61 fiigg .. . A rossznl _bermlelu~nytHt,kev08magvu gyiimcncs ktsebb, fejletlf'nebb~ A nyomorek, feloldalas gyuulollcsnek csak j,ol fe3i,ett feleben van In,ag. M.airpedig a ttlagld5tes a Dleapor.zast:61 fiigg. A legtob b almaes kOJrte osa.k m,as' faj"ta v.iragpor'av,al ( - id·egenmegporzassal) terem t6keletes gyumolcs,o,t~ Nehany a 5lItJ~ttf'ajtajll v" ofral is megnermekenyiil f= m,~,g~megpo'rzas,sal es SZOl'llsz:edme(gpot:zass~I) " ball.~ Idegenmegporz,as.g,a,lfendszel'in-t ·ta,k,elete~ sebben IM[~gl{e'Vle8ebb fajtatcrem megtel'Dlwke.nyibis )]:elkiiL Ilyen {tlm,aJr pL eeULni~ Gharlamowslry" kortek pl, Avranch'e8i j6 Lujsa, Clstrgeau vaj'~ ko'rte,Bos'c ko bakkol'te. De megporzassal esek -gyibnolcse is nagy:o b b, b:letes:e b b, e~ tobbnyiI'~ nem hull le ollyan konnyen, A.z amm,ak koztgyalrorlbb ~ saJ'tf~jtaj'd vim-agpOTJ.',£ll term,ekenynlo~ a korte.k: k(}'ztgyakorlbb & szuz:en fejlado gyiim5,}cstt.

A bil1",~ -s!a,ji tfa.jta,j,u vir.agpol'lral jlol mBgtennekenyul" idegle:nm~gplorzl'sI'Q

nem SZOll"ut .

A ,(N~lnettlln'JJe es 1J~~egflY legt(U~ bszo,r icieg1enmegporzis,t 1dvan,. kiilonben nem terem , A ka18zi legtobb fajtija es kivalt az o,szibo,tczick sajitfajtajiu. vi['agpon'al iSj,ollne,gte:rmekanyiU. -A fJ"f1tndula id.ege:nJ.negpo[z.ttsl'aSZ;OfUL it ~Zi~1{l~faji~k egy re8ze f,oltet1eniil id.egenmegpoI'z,'~:ra szorulv mas r€.s~e: s~ta tfa~ MjD 'v"irag~porral is termMn~nyiil ugyan, de idegenmlegpoj~as~ sal t,tHnUeoosebbeu terem ,

A gytimolc,sfit.lI vil'agp,ora ttbpa.dos. Nenllehet ~l'r~ Izamitanil, bogy szel vigye .a, bibere. ",-I\. szel szerepe ahi~endeH J khril t tt vola "bbra. A Dllegpol'zlis kdzv'etftoi at rovarok, :f5kl8p1pen ~ mezielolmeh" A lnehek megpol',z,O Inun]ulja ~g;'yulntn~,stermast tf~te:rnes,en fokossa (12. 1.) .. A midh j~lent.os,egenlek megi ttHeseHor gya'~forri teved,e~:1 bogy It mach esak ideg1e:nmeg'JPilorzitskor k,ozvetit,~ Pedig 8'ZO mazed RflegpoIzilsmor: ~s le·g'lu.ob bs:,zolr m,ag~me,gporzaskor is n&gy a szerepe a "~iI'ligpOl' bibere juttatis\a ban ..

A gyum51cste.l'meszto arxa - ~oreks.zik) bogy ugy~negy gyumo1lcsfaj ta bol s,okat vigyen pia,cf'a .. 80lt legyfele fa'c iHtettehit Isgymals melle .. A lluegporZlaEU"a1 eznem kedvezct liillma" korte, szHva~ eseresanye ,as .ln~ggy 'tele'P'lte~eko;r gondosleodui [{ellak6vetkezolu'cH: 1. A terme'sztesre szalnt f&jta,k kilzt egyenle·teae;n ,e.llios\Z'tva. 1(4'9. 1.) 1t b, lO'% -ban le,gyen vir,agpQ,rt szolg~ltat6, masfajta fa Is, Ez a f5£ajt'vla.llegy idt5bennylljek~1 'as vi.ragpa~a. ,j6~erm6ke,~

nyiW legylBn. A jdl t~~~e~;~n~ito ~ajt'~r6~ g~ii~,~lc~,term~szt6, k~,nyvek tA]ekol,ta,tll~k.. 2. A gyumol(]sosben_}~lleb~~a~:d~l~ legylsnek ug~~," hog! I~g, m1h- knek % km-nsl messzebb ne kelljen ropulnlok,. to'y kedvezotlen Idow

ben is la,'toga.tlmtj,lrk a_ fak viTag,jat.Alm~t korte megporsasara hektaronken 3 9sa.ladot, csornthejasokra5 c~aladot s,z'rni.tanak, merbtobb ,a, vir,a,g~ juk. A os,aladoknak_ kor's2:eru nagy kaptRl'ban kell Ienniok, ktilonben kevles, a ,\l'iniglatogat6 mehu,k.

K,U'szmete

.. !ia, ne e egres, pisske (Ribes grossularia), Aprilisban-ma1j'usban vi.r'it (4&. lnip).

. N ek irmir1gy ~ A vaoolt abl,et belelt, Igen fejlett.

Nektft,r. CukO'Ftal talma 24%. eukor,erteke 1, tehAt as ,akacev,al egyezlk, M,uz. Bors,z,lltgti. A csalad maga hasznaljia el flasi a,sra.

r 8hes~a}ti je'h~ntoseg'e~' agy eukorerteke miatt fontos korai meblege16.

A csab\dok gyore nepes,edeset slagUi. A Iegjobban In,ezeH5 hazat bogyos Doveny. Otll I' ahol sok k'oszmetet termelnek, viragzasakor ,R kaptarakb61 :s:ajats.-igo8, ,ero:sszag t6dnlld .. I{_'r~, hogy keves helyen van boven kossmete,

69

A llu'izelGmoh lultisa a g'1iimoic- ,t, I'm sre. A kOls,zmete 'ajitt vb"gpo~avia.) megporoeva i- t, em. Lecsting()" ira"gjaba.n sa.jat. pGU',8, a. bibere hl.1llhat .. ( " ag&megporzas: 13. L) fgy azonban a hogyol k,v' sebb ,es silany,abb .kis bb, v,ekony&bb., fagv,a is k v sebb, min iu,. ,gnmegpoI'zis',aL A fatyollal takart, t'ellit m,ehek:ID tzar agoll '9% vira,QI"b61, a nem takart, meh,ekne,k szabad agOD 27% vir,agb61 'ermett gyuffiiUcs.

Gy'erm"okliucia

lIi,-, Dlo\rQ k'ozdns~g'es pl.Yllan.g (Tal',axa,eum off'ictnale). Le,ge16n ,3, t jet.

S,Z&poritja, 's, ja, Hija. Le,\'t'.,16b,tn il" "-ott aah\tat ke zi-nl k .. ,!IJIV'iragj~·'31 100-200 ap'r6 csoves viragb61 alakul ,viragza.t'. Aprilisba.n-. majusban virit.

N,e]k,tiFmirigy. A bibe's'I~U ,ijven,~l sarBTas .. zo,Id jl gyiil'usZ'e'l'u duzeana t" N'eltt.ar,~, N em vizsg&ltak.

iz,. Sdt,etsara,RI, a vasra emlekez etio ]zu. :I iiJ,Bno,s zama ta ida" el enyhtil. 'GyoI's,an es durvaseemtien krisUUyoso lik.

',elul,zleti j1elento ;,ege ...

.. ektal"t essok vir'gpOI't ad, WIe.ztH a es . .ala.d rendsserfnb fbt,s.l tis:ra fogyasztja el. Ott, ahol bcblrege's ,a, esabid kivaJ6 fejlesztoje £ohordas eI6t,. mehek esak kora de]u, a.nig la.togahaAij,ak~ mert a iragzat l,t'esobb ij.sszeesuk6dik;: efi'Q ellen is igy v,~d,e,kezik.

B e pee Ilk a p 0 :8 Z i a

rep c e)

L,mt,in ne 'Ie Brassiea na ... p.'. us o.~e1fer&. vagy.·.:. ~:~". na ... PU& ar,ens:u~" A.prilis ban ~

,49. ki'p. ~mdldnGIfi, majllS kezdeten nyillk (1501 ..

kap).

~kUirmirigy.. eg. mirigye an a porz6szabtk '0"'11 elen, me"pedig k,etto a ket r,ijvipofz60 z:a1 beb:o oldalan, ketto pedig 2-.2 hosszuporzo- 8z~i.l ereddsenel" II killst) oldalon .. , Csak a rl"'vid porzlokn,al1evo seokott rntikodni. A tiobbi rendesen Vltgy nem rmel nektart, v,a.gy aUg valamit, A nektti,rmkigyek ~(ncl bibiresek ..

'k:Ul,F,. A .repee viragja'ban l,eves a nektar, de nagy, ,45'%-os, cukor .. tar almu. Cuk.orertek,e O,3~OJi5" a meh 'behat 2-3 repceviragbMl. t&lM &nDyi c;:ukrot, am. nnyit 1 aka.o1i-ir,agban.

}Iez,~ Sz1.nteLen v,agy ,sarga., Enyhe zamatu. Igen gy(u;s,£lIIn kriltalyo'~ocHk.

KristrUyosan zms:~e'1"uen~pr6~~em~, ~e~,'Jr., A ~f~~~p'eeme:ietkiiliin tiritjuk kj, -3 lepek bal ~meJ''taz akaome7ie,t ltrlstalyosU,Jtt,.

M6'hoszeti j'lenblj,s"g'Q~ A, kiposzta'repoe ,fL", legfQntos~bb Koral meh .. legelokbo'z ,t~l'~o~ik.N &g~o b.~ ~ reJ?cet~bl~~:a v ~,nd(),rolni bJ el'demes., I-B l'u';tilg v:id t. V ira,gz,asa a g,yum~:dC!ls, as :akao koz6tti he~:agot toltit kit NektclI·t e,s vira..gport ad. 11 na~i't's, ',ar'&pod£si;ra kitUno. Ha az, idei'ja,ras. k,edy, ,. leiS & ?.sra'b\dolt nepesek, Il'ehamy kilo i:i:U.Q:s,1e-gs,t 18 ad osalAdonken t, l~ gyengdbbek ,fejlt5d,elsere pedig ,j6h,at~s;(1., A mehe.ken es gyor,san lep.! tenek ]8.

A. .repcerolgyu~t6mebek ingeriiltek", A

Dl,~~termele$t gatGllj,~, hogy 1" Vil~ 01' \

.IL csalidokn,alt.. l:eg.:ll.labb egy n~,s~emeg nem eleg nep'e'S es 2 .gya.kori· a, 87!eles, hUV1(58, yoasz ido. J.~ os~l'dok konnyen. e' .... ue:ptele~ nednek" fokeppen 8 gyn,ito :mehekpus,ztu]ua miatt. Ameheket ieh.at a repee ko:zeleben hely,ezz{ik e], hogy bizonytalan ido,~ b,en ne kel~jren meessire roptUnio,k. " meh-c:salad.nak 1 h.ekbtlr repe1et szamitanak.

A rspce lrassna 's,ok,sZOll" esak kesl'I5bb,. abba.u a m'6z,ben muta tkorllik ~ melyet ,a, m.e,g~ nep'e;sede:tt csahid m's. mehle,gelon gy(ij't.

Akj}rOrs,zitarepc.6 igenyes,.K!otott~ ,agy,~ gos ta1ajt kivin j6 m.eze1eshez,.

A mizel:6·meb n:l:tisa :a. m:agte:rmi\Srle~ A kipo;szta.r1sp,ce b.I:)89,z(1 porzi6i.:r61 ,a vira.gp1ol" konnyen a 1:dbere , [u th~a,t,. ,A.m~ga~megpol'~i8h,atisQrs, 3 vir'g~."skor mah,ektol fa,tyui& 1.1 elzs.,rt rep~}e magot terem, A meh J~. tog.atis~, Dl!egsem Bzilksegtelen~ A.z idegenmegporzas kedveZiQ: ,~J.l.termesI'e~Egy kts1e·rlet Iszerint ,a heoi5k ';tl~,gos: hosszusaga 1 emrei volt nagyobb, ha a virigot mJ3hek lito~attik (S~66 em ,elzarv.a, '6',.75 ommehekkel). A bos8zabbbeooben tobb le.9 iI'Dlyosa~~ ma.g ,. termet:t .. ,A"mehrek se s,e~,e~'elkb. 10~., 1~"% Ii ter~~8ared .. , .many no,vekedese" ha .h~kta1"onk,6nt legalab"b I mehcsalid van ,et kozelban.~

p

L~; CO

.

n ,

~:ltin n81V@ Bo bini,. pseudoaoaeta,

... lflk,tirmirigy~, Afeher,ak,a,c:pUlang6svirig6.. N1sktarmirigye ,a, magllam koz)ele~ellvan., Ketfa,lkis (40. L),a meh tehat, a porzok ell:;,a:tor'n'ji'b~ ferbet ,1lJ.2'llp,(},kajlavaL

61

· 'ektal'~ ErtE:n·,,s~ mel' sihu. (55,% eukortarte.lom l), 'es eukra nag resze ,3 meheknek ked es rep,acukal'~ CUl1.0r<31· ,eke is nagy: nm.et iz' ilat S.Z rint 1-1 ;2.

tI,'''z,~ ago en halvAny a;l'a.n.) s~1.r a· ,zinil" sokszor k 'sse zolt1es arnyalal ilI)\

gyengezamatti,- Ke ore kristtUyo odik, sakszor esak 'v'ell mulva, ~,iagya,rors~,agon minden mas mezlJi.el tobbre becsulfk. Kivitelfil1k is jelent8s 87.0.:krOtt lenni. Kessi kl'.istaly()s·odas2L llni.att a mehek_nk legjobbttH tapUilelii:~

1U,"h,~sz,eti jl ~6Jd6,e ~ megbeesulheta len, Leg blztcsa bb tomegviragzast ,Dy6jt6 mezel6 no lenyunk.ovid i lela, 10-12 napig tart6, de igen bos·eg' s nektal'fon',as,. Vandorlasr,a;. is a leafontos abbak k'oz,e tartozfk, 80k helj en egesz, ~vb n a.z ,a.ka az egyetlen komoly Inez:e15~

I eszint hatalmae erdo,kl:rt alkot (pl. a '"' agy.alf,ij,ld sok ~eszen), reszint elszortan Ulteti ~ (pl. Sza bolosban). Legnev ... ~,t ebb · ka,co IDI6Z 10' videk ink a ~a,o·y. Holl, Dunanil:lll's ~ 6grad mgy . .( ea 816, 00.0 ka; .. hold, Zala28 1000, ,', ,'gnid 26 000 Csongrad 116,1000, 80- n10gy 1-4 OOO~ Hajdu 12 OOO~ Szaboles 110 0.00. F,ejer 90100 l Gy,a,r-So]p['oD 8000. , zprem 8000" Baos 8000~ Tolna 70.00, marom 50010, Barany 50.00" Va ,5.0001,

'. ilj 5000 j BOI's:od4 I , Heve 2000,

za,i;mar' 2.000 hold, aborn e16tti sz.a~

mok l)

A viragz,as kih asznahi sat kocka&~ta'Lj,I, bogyaz a,k.t1c k01"an es rovid ideig

vlrit, A csaladok SOkSZOl' cs,ak akie lltan ,erik 181 jl ttf:H~gukl . ,: hordast fagylull' es viragz,askor a szeles, huvos, ·es5s, 1d6janis is, esokken hetd, Aka os ,i.dekJ n a meh,esz I gl'ohb to,r,elrvee az Iagyen, ho y ,a. esaladok akac inl zasig teljesen kif; jfodjen k.

, z .a]k:a.c legjobban m 1, g ejjel utrini m leg naspon" kl '. 2:6-30. '0 agy ennel nagvobb h,Ql110I'Sekle en m,ezfl1. ~ ·ezh~s,ellek £ ltetele meg nines elegge "'i~~t'zv,:!t. Leg lob )I Iasa homos talajcn. . hordas idej'en ,es "\ egan ,a merleges kapt'r naponta 1-2 kilchraill gyarrapodik .. Derekan napi 8~lO kG' las meg nagyobb 8i11ygyarapodas;lIl"a is lehe szamitani, ha a mchc.salid napes, ~~z id6 kedv ZQ e·s: eb~g az ak,,~c~ N6,gntd megye ked relt akaeosafban e It Bakonyban a 111,e.z8198, nem olyan bo e,ores~.

Az aka(J. ViraPlZ8iS,anak e.s me£ Ie enck kezdetet ,a mehesz It Ieginkabb a _kQvetk,ezl\kepp n p.r6baljak mcgjos,01ni: L A vU'agok az .ag rtigY1einek. fak.adas,at61 kb _ 5 bet mulva kezdenek bon takozni, es kb. 6, het nrulva indul meg ajo mezeies. 2·,. H& a vinlgbimb6.s fftrt,acs,kifJ 3, em .hos$zu~ a.viragzasig: m'eg 'Ii b. 2; hetva.n.. Ez termessetesen uaak oogyja b61. tala-lila t,

" z ak~o, vi~ekJ~k szel'int ma.s.-mas id5ben viragzik. A meheszek kerai a,kacos . 1ld'ekrol ~ lll'Z elssedese uian k'6sei akacos i e'l'inetr'B sZf11Utj;ak IlL

Mi, s: ,il k i e f a j fJi' k e s k 0 r 0 s z ~ e z C s e k

'R'u'isas alU),c (Ro bmia hispida) 3ga,t" virigfiiJ"tJet" h iivelvet rozsd.as:d.nu. surti S,zQI'Gzet boritja. Virag:ja eltink r(i..zs.a!szinu.~ ffirtje ,,~sUng6 ..

S~mkl!s die.. (Re binia vteeosa vagy glut"lnosa), hajtasait es viragfUrtjeit ragacsos" midgyes ,s.zorok£ed:ili:.. Viragja halvany :r6zsEtszinu, ftirtje eSiingo. Gyako-ri~ bogy ·also. ~t,gai elsz!ara.dnak~

tJjmexikdi :ELkio (Robinia neomealcana), viragiae!ink iholyas. r6zsaBilmu~ fiirtj:'e fiOllU16 .M~hel~Jz:eti j,elent8~sege egyiknek sines, mehiegelonek nem ~rdem~B Ultetni.. Meheszetre neveaetes k'6rel'Sz1:iezes:

B'o:binia llulbla.A f~heraka,o (R. p,seudoacaloj&) es' asurkos lL.kac (R. vi$,oosa)ker~szte2'1esJtl;nek tltl'tjak. Viragj'oak szln,6 80k ~tmenetbenjelent~ kf!lzik a !ie:hel~ 's.s szurkos. ~k'C'6 k,Dzdtt ... Sokszor' Inkabb esak cseSZisje piros .. A legelenkebb pirosvll',;t,g:ut kiilon is, emeY'6ztek ."fbl'mosat' valtozatnak (oz nalgyobhlra is nt},), a tUdoszwut pedtg nsel'io"hinau~n~k.A azurkos ak~e tula]J.ons'g~ira vall a kt3sei. viragz.a:s, a virag szine~ a mirit,tyes szorBk D]'lQrna apro Idud6fOda~H)k mepebe n (de nem ragacsos !), faj.anakgyengehb fejlettsege (ezerh erd6seti _~eIle~D!ito~H§g:e ninosen)es also ag,ainak gyakori sza,radlL8a. A feh'8raktl'ct61 IDrok,ijlte nH~zeli5k.epa8s.eget.. Nem on t,ja olya.n 1;l6ven a nektalrt" mint a fehel"akac~, de yira,gzasa 2=3. hettel ke.so·bb roezdodik 'BS ale g hasszca~&n tart, Az ~kacllegelo meghossza bbi taEara alkahnes, Tisztan esak :sarjr61es olt'ss~l" pl. hej .ala oltassal szapQrmthat6~ magrol el£aj.zik.

Bilvilllyfa

.. ~M~g"'m~iilnboztetele~ ~ b~lv~nlf& latin neye Aila~~us~I~ndul~sav.agy altlSsIm.a..TeveBen eoetianalir hiv] ~.. A hozz~t hasonle 19,azl eeetfa tol (Rhus typ.JI:ruina) fok.eppen a .k6ve:tkez:o.k hen kijlonbozik.~.

Bd;'wt1trtyja l!1cetll1.

levelkejen,yele.9 lev,e:lkej'B nero ny'sles:

'~pszeiu fm.eS~BS

villa-a newv.iJlas

fonujan nekmmirlgyek. nem uektirnllrigye$

megdo~lQlt~evel~ bii,dos - me_gdorzsolt le·vele n,em biid5s

·tet'wse s:zarnyas'e:r.m.ef.ie pizos, sav.anyn bunk6

£iai!Jal haj t!$a kopasz !fia tal haj ta-sa sz6ros'

Az eCfJitfa iam'e2lel, del jelefttfjk,teItnlilll~eves van belln@ lL"g,~roI'slzi,g:Olh A bihran.yfa, hasQiolit a szinten me.ze16, ':M:agya~CIIrsz'gon dtkat e"ruerk,es iajd Toona (Cedrela) stnensts-hes is .. B,tides Isvele ,a,tto1 is konIlyenlnegB kiuanbozt~ti '"

_ N,oktirmirigy., Albi.Uv·alllyfin.ark ketfe1.e nektctru1.idgy,evall.. 1, .. if Vi,flaglJ~.~· fejlett" tbk9Jl'ejol: gyiiru & mag]l1izkoful. 9. A. ,l(J/o,~:l1cen,~ a £oo,][onj (also oldalon) a vaUak ICS:UCSa.n it 0]'-, ,ah\k1i~ dussadt, koz~p!enDe'mlelyeclt. $Iotetebb n~lmt (2S. kep). A natal level mezel, ink'bb~@ggel. A l'Iu~h csak viJ",agb6I g.yujt ..

N ~kt'f.. N em v.izs.gal tik.

)1[0Z. Zolcl, igenilla,toc8: ~musk'oht~ lyos zama,til~, kisse kesernyes, KUI6- nos ize nehany he'ttel ap611'g~te.s utmn enyhul, Ttsztlan ,S;OK ember nem sseretl. Rendesen alul,cm eZ::l;,el keve:riedUt es igy egyutt ,;IZ ~bkamnezHtel flnemab b, .ldva16 esemegemes;

:31,olIi·s,zl,tl jelleD~.o:se"O'I@I.' it baJ~ vanyfa hi vila mezelonoveny.A.kao utan jUnlUfF-- jllUusbiln viJdt ~meg~ nyujtja a le:gel,{)t, e.s jm.vtja ,az alriom1e'z z.am~ta't. O\tt~1 ahol sok ll',an beline ~ Kwonbalvanyfa,m1ezret is lehet l)oI,getnL Ig·enytehm J' gY(l'}'snov,es,u" kanny,en sllrj,adol:, kH:rth,a,tal J~un fa,

16~. Wp" lJdbJ'~1Jla N,agyalfilildu.n.k hemok jab,a;n iSlj61

diszUk a'S ldUin6:e,n m,ezel. Kar, hogy faj,8.1 nem ertekes~ e:s, s,a:rj~itdz,{), termeszet'l?i .mtlttt sero k.edveUk .. e'sah: diszf'na,J~; eSt m;lsra IBrbekteLen 'tertll!etek beUlt.etese,re l'ma.sznalj,ik.

lIas Dif.n11 obtjfuz (tliv'8sen o;Majfa), itud.om,anyotsanEbl,'~Nlgnus angustifo:u~ .. Levels f-uz,re, 'berm,e~~0 ota.,jfa Q,ogybjJara ,emlekeziJet. EJrd'ak,('!!s ala.ku~, ha t&lm,Qs fa,v2L;gJi !,iendetThe.nUllllovO boleor - (5:3. k!ep).

Ne'ktiarm,·jrig',Y·.· Igen. faj:tett, ,~m&gbi\zat kopeny:szeruen borlt:ja,. N,ekta.l"~ Nem,vis,zgalt'k.,

M':z~Nagyo,n vila,gos~:jrgll, b6d:lt:o&ll tllatoe le~ zamatoa, nlata ,~virigle~ va~llegyezik.. ll,a..gj.,bannem oorm~ljiiiki' mert nines I.nnyifa,.Rtnldes,en ak,ac-·

me:zzel keV'8I'edik. -

Me}U~SZlffti je~eut6s,eg')hAz ezii.s·tfa kiVtU6 mezellLAka:c yege fele kesd vi.l',i'gza.ni:!, es .~ m':he;k 3lt21 aJrio"eUe'Dere is Ui.,to,gatli,il[~ A 'jf;ohol"'d,as nUIBIg',DyUj'ta-

9aI';.t e,saz ak4emez, .ja\t j[ ~as'.ra alkalmas. lias haszn& azonban nincs, Pllr~ kokban 'iHtetik. Garbe al~kj:3 m:ilatt utoa f~i~UaSaI'.a ,alkELlm,l.tla;n. Nehlll schl'6uynekJ 11 tszegrUynek ked vellk, pl. Szeged vich$ken.

Lepdnyfn,

Mis neVl1 krt~~rtustij,,,"'is f gled icsia J.tudmn'nyos'a,n 'Gle<tUts:chia, tria.can .. tbos,. TelleoeIY'fu; fa. KOD.1lyii megismern] ha talmas, sloln2!ol" h.aroJnagu" tor~ zset is bodta torvtseiJ'lol e,S nagy, lapos bUvelytermss61',o1.Viragj,a zold'9s'sarg,a.M,a,s hu v1elyeseketol, pl., akaaet6l elts['oen, nem pfllangos (5,4", kep)" Tobbfej,e' vi.ragj'lil van : o8upan pOJl:'z6s (ebbol nem less huv,ely) as por-

I' .t. - . ~~

zos~ !!IernlOSi.,

TovisteL~n (ke:vl~s as 3.pr6 tih isd) fa,ji' a ,(Hleditsehia inermu) 6s t6'VL!f.Itab~n ra.,l (f~,ledits()hia" e~spio~) is van. l[a,gya,rors:za.gon mind a htb'om ~nJ de ,3, toviste]em3'k. :riUuik ..

N cktil,rolirigy. A vacok 10 bl,etbeleH mindegyikYirag'j,aban.. A n.elfttl't a,'poI'z6$Z1't~t tov'nek bozcntos 8z,(b"6 v~di. A SZO'f hamaresan elfonnyad, es, a. nu~.hek ltonnY6n a ne,ktal'ho'z fe:rh'e,tneik. A nektar a, es:ungoviragokb61

'egesZ'en a vaeok perem,eig~ vargyiB,~ porz,o,sza]ak tovei,g fo]yh,atilir~ Fonnyado, viragban is lehetu,ektar ~

I_ ektltr'~ BOlllegesen kapz6dik. em vizs,gaItak,. I e'l. Tis,ztan nem Ismerem,

l\Iel1l6s,zeti jelentoseg;o. A k6z,ons,eges. lepenyfa viragzasa az al{ac,ehoz k~p'cso16d~~ "A termlhl1~ ,vir'go~ ,~gyorsB~ ,~lviri tall,ak, .. &, eg~p~~. pOl'zosak hosssabb elet{tek~ A mehek nekta,rt ~s vlr.a1gport egyarant gyu]tellek rala,. AIZ akacleg~I6 meghossza bbHJrs,ara alkalmae, de esak .ott ,iu tnagyobb sserephes, ahol sok van b,eltnB.. Maze rendszerfnt In.~S mez,zell! pl, akaecal kerul porget'obe" vagy a esalad _ maga has:zna.lja el. A f:JOV,e'lllJfRtiic mei3zett le:peny£inak ninesmehesaetd j:elB,ntosege.

Horefa,jo'lr. 1 egfontosabb a meheknek a feherhere v,agy kuszohere (Tdfoliwu repens}, biborhere (Trifolium tnearna nm) es, a 16hel'evagyvoros~ here, !'etihere (Trifolium pratense).

A herek mind pilla,ngosviragu!ak. Al)f'O virig,ai.k viragzat,ban egyeRiUnek,

Neikfarmirlgy,. Az akacehoz hasonld helYMtu.

elt'tal",. A harom. legfontcaabb here nektarjanak cukoT,erie:ke a kave'''' k'e:zt) rendben fokoz6dilc feherher,e . ,O~l" biborhere 0;07, 16hexe' 0,'08 . . A. nektar ,edess' ge ugyan ibben a sorrendben ,csokken.

Mlb;~lindharom here meze hasonlcc ssinte vizUszta l agy igen hahra.ny s:',rga, ]u'ist~Uyosa,n feher, hi.gy" zsfrszeru. Zamata gyenge. EM~g' sok viragpor van benne, ].lIas mezsel keveredve fsgyakort,

1'10'1 $.1 s "'. ~ 'I ~~. £_' "'111 A' ~h k I _. . r. i1,~ It 1i, " t

.!J1u hdfiZI!hJI l'B e.OIIiJO:SUgU,li[;. ,,', me 'e, varamenny; terseroru neret na.gy

torula en taJAIJctl[" mert mind ibn II'ostakarmanynch-ellY" de ne kta~rj,uk kiaknazasa nem etry,araut konnyii. .' feherhere yiragj.auak esove k6zepesen 2 nun m·'ly. a biborh r,e'~ 5,5, mm, a mehek mindke "t5b,o] kODny1i8zel'Tel

-I

'\,

66

·)_v ha nak :nktal' . kb ... 7 mm-re era; szip,{),kaj:ukkal. ... Inhere vir.~g.j.a, azon~a"n '91 rom vagy :mneg mel_ ebb is: },ehet., A mehek tebat csalc akker gyfijthetnek be]Sle, ha a. viragok sekelyebbek a rendesnel, vagy a nektar em'IE!]-

k dfk magasl',a.

L ".gfontos:abb a feke,..~lt'l~e;. mel' n, nl~sak~ ¥onny,e_.n szfv~uLt-na,kb~llne a meh k~, hanem~ h~J.!ssz.a.san ,as olyankor nylli~~ amlkor heza,got ~otoL TerlD€szt:!lI_" d nehol vadon 18 fontos m~e~11e~el(};, pl. Sz~tn'U\jf' megyeben, Akac utan v,a,ndorolni i erdem,e~_J·a. Kis e m.es:ze~ tilbtjban mezel j61, legb8. e·bben 25-· ., 3~ 0° .~ legbn. 'I'ermesztve juniusban-jilliusban, vadon

Ul'~ljU' t61 DJ ar y.e·gelg VUlt. _ ..

A bib07'ke7~e fokeP11)enDuna.n1..1ll fontos. Akao e16tt majusloa,n virit -6, ,sak zor beleny61ik az akacviragzaRba .. A mehek a~ ac irag2.askor js la,toO".atjak.H a ~z ~ a.ka(~ rosBzul,-ik,erii,) ~o~~szor a biborhere merr i meg a cH.aUd·oh:at~ KISS6 meszeS tal,a]ban meze] .Jot

A .lOUe'Nt nekblrja,nal( kepz:ocle ere j6nak ta.1.:11hlk a k.!ll, ragyazast ·es a, 45-75 1% -0 t Ilajned esseget. ill q tobb ,a nektar a viragban - tehat mine} magasabbra emelkedik, a mehek annal inkabb latoga ja.k. A korai kasza.his uta.n £ajI5d"ott 'virag valarnivel sekelye"bb. L6here:re vandorolni nem ~ rdemes

A lez,ultim;11 h.ati ,0, a m~ O''l [In_esr ~ herek magte mese Id gen-

Dleapor~ast61 fUgg. A m6hek e161 ra.tyollal eh:!\r f'eh~rltere nero termett magot, az a 10 rei ellenben, melye mehek latoga' tak, 541 m .. agot hozott .

.t1 bl,btJ'rlle'l'e 'en: fejee Kej'e ia yollal takar~a. e ak 10 ms aot, a meheknek szabadon hagyot 20--49 magot tern)' tt.

A lrJ110Y~ Iegalkalmasabb megporadi a hOSSZll sZipo,kitjtl pos . zrnehek (dongemehek) volnanak le azok kis e aladhan elnek- Ui11C' beldllik eleg ..

A __ L 1M .f.·hn k .., bb . '] ,. II ,. . t . .( 'b

_ mt:Z, ome .rr e. 'rovi . SZlpO rc'J:1 e enere IS szere lU' megp rzaaanan.

Mebunk a 16he -·en nero rltka, "- Idhere magtermee szovjet adatok szerirrt mel1esk c)f;'eleben k~t.szer-harQmt:u~or annyi, mint 8 50me.ternyire.

~ehesznek. magterm~e]o, gasdanak .egy,aJ'ctntfbntos volna, hogy a mehek a 16hel' vtragjat konnyebben kiakn.~\zz'k" jobba,D h\togas~inlk.' a,fonl it on igyekeztek oelt el'ni'~ 1. Hosszabb szipolul.ju. ID$h kitenyesziesevf.'ll (539.1.), 2 .. sek'elyelb vir,a.gcso,viil6b.er\6 Idteny·esztese, el ('90. 1..) es 3. a meg~ }lorz:'~ iranyi. as,a all (5.01 .• L),

Balta im

ITudoPlanyo n ViS Onobryehts vleiuefolia va.gy sa, iva.Pillangosvirag,u" fonios taka.:rm.iny-noveny .. Yadon i 'eL J uDius b.an~jiillus ban vir,agzik .

. lrtarmiJriy .. Az albloehoz 's herefelekehez hasonlo.

.. .e1ttiir~ Cukor artalma. 24%" o llkorer", ke 0,24 .. KiCii ,cukorerte'ken ]lltVlt, bogy sok virlgja nyflik egyutt.

_ .",.,z~ Ebo,£' ndtl, haJvi,nysal'ga .. Nem kri'tnlyosodik go. orsai . Krista .. lyesan h1.gy, finomszemUj halv1Lny.sa:rg.a.

67

l\[ehelzeti jeh~'ota,s,elle [okeppeu ,ott nagy, 'aht]l ke"Ve~ az &kiej v,agy nines. Pontes :me'z£ornl~ pl. Dunantdl es, El'chUyben. )lles:zes al:ajban mezet Vir-a,~p~:i9,'llak kezdete, ,egylJeElBik M ,a,kac,6val. !~l'teke·s,ebb a 11lagna.k ha.gj110,tt~, beha.t (lsak eljes v u·ag:zasa, lll't,an ]~v~gntt baJ~"1cmm ..

De:lke~el-~t\.ngHa nevesetes mezelo no,v,e,nye az egy evben haromsz:or k.asz,ilhatb baltaelm, Harcmssor vuagzik" de esak (t k>et el~o, m'ez!el jot Nemelyek nalunk 1S kedvezo tapas2l"'tala.tot sserestek meze,tese.rol, d,em,t§g' nines el igg'B Idpr9IcH&lv,3J. J 0 bb tamjt ,es U5bb e~,ot kivan. A ml sza,raz legha jlBl,tuuk. ,aia ttaz ig,enyte .. leneh b ,e8SZ8Jl'a:zs~1gotj 01 tOI'O ~ ,:peil'zrsabaJtacimt ~ (Ono bryo:hi:s vioiae:fal~ f. persica) meghonositas,Qu as names! tes'Bu is far,3.Idoaaak.

, 111e.zelo,mclil b.at&sa a,ma.g'ternli.sf'e~ A nle~e16meh a magter-

; t J. t .. 1" A 11, ,. ~

Ines - l~e1 em,esen nOV'el 1. '. mllSelr'-

letek szerint Ineh.0,k 'jllelktil esak 18-27 g mag' termett, ha ellenben a nl!e'gporzitst nleze16m~b kijzve~ titette:: faI4-:344 g .. HekbMonk,ent :3-4 csabidkeH jib megpor,z,asra.,

Faj~ti", A biildto,uyfelek pmllan .. g'o'svir;',gim tak3i1.'"manyntk\re.nyek es

6,(9. kep", ,B'(lU~im i¥omok,.ll!ehaszietre a SZOrSZOSI-

bUkklony (V ici;r villcsa) ;pann6n-' bUk.kony (V. pannoniea] les a lra,:szan,yUg~ bokkollY vagy k~SZ~\'Dyiigbab.ol (V. cr~oe,a) legnevez!6te~.ebb. A ko,zol[JJseg'ea t:ak~tmanybiikkony (V. satlva) kisebb ,jel,efJ~ns.egu.

N ektar'ftlllligyUk ketfele! 1. Az akaeehoz hasonle viragmirigye Y~.la,~ rnennyi fajnak van, 2, afajok egy reS'7lenek (pl. tnrIlarmany- as panndnbukkfiuynek) ,:iragonti,riiH lIilidgye, isvan a. l.evelnye.lek tov,e.ben~ a k.et lds ; ~ p allu.\l!ev tUBn'" .

Nok.t:al'., A Vir,agmhigy nelib1Lrjaban jr6V'~lkevese b b a CU.k91"j' mint a ],eve[mil'igye ben" A.ne &tt,ar k021epes nukortartalIlla::\, pann6n1bukkCiuy vir'-gja ban 25,%, I lev-elan 4'7 %" a kijzon~~u;g,es l1tikk'onyvi:1',agja ban 22 %,:, te1rete.n ,56 %, .(az Anlerikai Egyesill t Allamok ban],

1lI'8z" Hahl"l,ny zlalcle~s,'r,ga" 'z~rnato8. 1ia-s, egyhangu lne'~et javit. _)lil10:5,z'eti j'oleotoseliik. A. mezelo.meh vllTagpoJrtmin.degyik eJluUtett 1:rt1klto~yrol gyiijthet.. N ektar~ ,~ m:ely-'c~:ijvli pannfJ,ubukkony virj.gji b61 reinds'ZeJ,"int esak ,a,ldu:n 8zivbat~ ha a po!zm,eb.e.k 1.1 vil'ago,t ktr,a.gtak, A IHU~

68

h 1-eh'ol ~,zonbansz!epen .. gyujt. A_sz,oszosbiikmony nelrtarjiiboz .. v,agy

n:_~VmlehraOiaSCn.l, vagy rendes utou ferkO-zik ,szip6kaJifLvat J...,egkon.njn~. then

P°,sz - . 15 ~ . k N b t.. 1·t' ,..... ~ . . b'· kl ..

. .. l asz&nyti.gBt akn',zz~'d.' a.gya.,n terme JJ ~ ssoseee- es p~nll OU !11- {onyre~

~ ~ f'niru~s messee "(Lndol'ol1ni is erdem,e~.. ,t\ lkaszan;yug~b~lli)O Rem szivesen l'tott gyo~n, de' hoz~ajarull a csa,].id napi szi.iksegletenek begylljtesenez.

_A mezlotomllD hata;~Ul :1. ma;gtel'meSf,e.,A S.ZO'SZ08 btikkony szinte nd..ndig idegienroegpolz~isM·~. szorul, FO~~O$ ml~gplQrz6i it _ ~OSSZill~zi~6,Ju}s.pos2lmeb~k ~ de ninos eMg belolullr., ,egy I',es~ukpech esak Ii. vIrag old ala_D ragntt. a blakon ssiv DfJlktlt,rt" 'beb.i1 t nemvlssi ltt ~vi . ort. Azok a nuazelom,ehek~ melyek T~ndes: utCln l~.togat~a,k ,~ viragot,j6m~gpor~6k .. Ha,3 km-en belu] nem volt l1u~ihcs&la:dJ a btikldiny egy uacreB Orb" '% hold) kUerjedesl1 terUleten 410 font magot ,adott;, ha 1,5, km-en beliil I cs'~lii,.d volt, '713, font, ha % kmen behil 3, osnlAdilg terjed t a ID,ehek szama~ 12'7'7 fon t Fl'1ag termet t. (Egy £ont 0145, liCg.)

Hi rs

F~lj:ai.. Magyall'oJrsiz-ig 1radvag.Y iH tetett. ] 3: barsla ja k,B·zfH legtsmertc b .. hek: nm.gyleve1tt hars (Ti]ja gr~nd.U;Qlia), szeleslevelii ~ul;,lIis (Tiilia pla typhyllos, netnelyek ezt. a kett6t egynek tB1I't,j,~,k), kislevehi b.a,r'S I(THia eordata) ,e·S ezustl]Jars: (Tili& a:rgentea). AJif,oldUnkon~z ,eziisth121[slegotthonoH sabb,

Ne.k~ifmirigy .. A paroaszerfien v,R,sta,godott uektarmirigyelc a kanalhos hasonld cs'szelflv~lel, t:chrBll tabilba tok, mladegyiken egy, A csungo vi.nt .. g nektaJf'ja a. H kan::'U ' ·obIeibe foly.iLk Cis:sze .. _ A " k~iIlar ~lke,~dete fobl ,a nekt~rmij['igy fel'ol si1~u szorpama,t borul,

Ah.al'iVirag porzom elBbb eI'u,ek meg·~ bib~je esak lu~c,obb 'V,i!ikmegpo['za~ra ,riikalma8Sra" Az olyan viI'a,gb~,n!~ melymeg hov~n ad viragport, kev',e,s a. nekUtr], es: ameheb: gyeren latogatj:alc. 11[eg ;ehet IsnU!'rniaJ'r61 ,b Q.gy szirmai meg nell] W:l'p'es:zkednel'l s,zet. A pOl"z6k kesln} b elfonnyadnak, ,3, \Jtbeszal pes ~lg eled teljes hossztu;agat .. Az ilyen oreg vha~ nektarja btsseges~, eukor-

t~~tal~a its nag,fob 11.. A fia tal vira,g sr. "kip. .lIo.7'S'

~6k~arllat a ,J.rnebek a ~.k,aIuir·' szo]"~

fede~;e m-m~tt f l~ev'sb~ tstudjak lIdaknaz,ni. A. :nektir lu~sa b b kifolytk a sz8rok ,mJ61, es 8zahadon, llir:onnyen. eli'8rbeton csUlog ..

~ e~tar ~ A llegtobb oukrot, (165 %,) 's a legnagvc hb c u}[,orerteket. (1 ~,19) ~,b~nu, haus (Tiilia euehlora) nekt ar,j.iban m(~rtel~ .Az e~iisthal'~ nektal'j.!lt a k~ves.~:'d~.sek ko:ze tartozfk (211%, eukor) I' cu~[or6r'tel[e (0,7') megllS megkozehi\i;~ a kms- es nagyleve1u OI,4-lil Idti'z6tti euIDtorerb~luH.

69

rt{,6,z,. A ha,frSme.z nev n ~:rult mezek agy :resz "nelt semmi koze a b'['s~ viI'aghoz~ soknak p utg biJGonyta.lan a s,z'rm,a,zasa~ A b,a.rsmezet mas IDezek: e8 m 'zha.rm,at befo]yasoljik. Igy magy:ar,azhato, hogy hol eg,eszen vila 'OS,~ nak I fehern k" irj.io:1J 1 (an1!BI'ikaiak),-hol sotetba.rnAnak. - z le,urop,a,ijellegzel es hal'SlIll!8Z ha.l~niQybarn&~ zolde:s am:nyal~ttu~ kis,se mentds z2tlmatu~

M,Oh,o_zeti j'1olel1lto l"I'e~ 1 ha's k··wtt talajban~ nem tuhuigos&n szibraz, de m,egis lueleg evben sok videken iaenkiva16 me,zelo, yandorlaE,ra Is fonto . l\!Iagyaror z,agon nem Dlagy ,a, j ,I ntoeg"e. J6 har.:errl6ket taial a mehe,sz Dunan~ul, pl. omog . ban: f[c_1I a klQI'ulmenyek mo. tohU1k, a hars rutgy o ,aJo(l:i.st okoz, as viragz;tsa.k',ior a csaladok ,etetes'e is:

zorulhs tnak. lloldi homokos teruletemlc luLrsmez-· 'erme16sre' nem

I{J~d ezn k.

bar ali neitti:ir, el'mele l~t Magyal'orszagon meg nem tanulmanyoz ak eleggls. N emetor8zaghan n ~ gy ev ig tarbi vizsg,i.tla t szcrin't a hairsvirag "ban olvan vidken is: r nde Stl ftsegiie.s I leg ne.ktar van, ahol viri asa idejen a. D:l!Bd -{f apadast 'zolcot- [elezni, Az eredmenytelenseg okat nem Ism' rjuk.

,tUniny hal'S, nS1D okat jelent,. Meres aiS; szam1t,als, ,sze'rint egy kdzepes nagylevelti hars 24 '()ra alatt ter nett nek arjab6122 " m,ez keszul, Ahboz teh,at~ ho.o-y errcy esalad 10 dekaval gyauhpodjlek,5 nagylevelfl lr"rs 'gy napi "eljes nektar termelsse kell. ~_z ilyenszaltrl, li min. ig esak tajekozlat-6 e'rteku~ l,e~veg~hn azonban t&lit16~ Va16szin.i11eg igy ma~ ara~h,a.t6, hogy pl. at gocH.illllli meh~sz ti in [Je,z ." ben a homokba til :eb}tt ha.rs vir,agzaBakor a meJ.1J,enoe:s kap at' a plada.st j vag~ r es tlpan ayenge gyarapodas,t szoko t j elezni~.a viragolQ'.Q] .ogott ,rnehekbOl ellenben bo 'sg'e,s nek arl lshet kinyonml.

okkal obb hars kell ne ahhos, hogy re tmeny 1 gyen,

A harsak a legtijbb n,ektart e,jlel termelik, ejfeltol~egge16, o.rltig., A. lDShek reggel gylij'l n k leg8zoI'galma:abb~n.A kiszi 0 _I n Jrtar napkozben csak gyeng~n p,6b16dik~ 1\. mehek vil',agpol't eleg· gyeran gyu.,jtenek, .

... ' har'··r61 gytijllo mehek sokszor zarmaddban hullanak a fa ,ala as elpussmlnak. Ezt e1',08, kat-rit6 inatanak~ ujabban pedlg (16r4,5.1) nektal'jana'k. tula jciollitj,tlk. Kiv,alt az .zus' lars: hires e'I'rlU.

1\ h{tf' levelen ela level etvek mlezJ ar-matot is t rmeln k, ' levelek fenyes mezharmat bevonata le;,Q" I cibbszQr jilliws,t61 ,~elentkezlk. i hal'S: mc'z-

harmata 1'0· Z teU el,seg. -

, z ebe"tii -~,,@i zten 0 vaay sz U· lgesstenye : .udemanyos nev e: C&stane& SQ'tiv,a, ,"',agy vesea,

K·~tfe1 vh'(;icrja van: porz6 as termds, A vinigok barktlha csoportosulnat. A harkatl'-a.rry esak -POl'ZO .. ~ v,aay c ak termds Yir~\ 'ok alko'tj.a1r" agy vlegy.,s, :, a POI'ZOS barka (j,ven h 1y zkednek el a termds '7"iragok.,

Nick' arlnirig. porz 1 '~irag nek ltrmil'igy karejos, s:zo-6s dudoro-

da,s & POl'.zosztt]ak ere(h~senat " 'erma!!! vh'agban 11lag,a-ban nincsneittarmi 'ia, J,.,lak ~1 h zza · atlakozo kupae ' belsd clda an. (' ha.gan k~viiH nsk-

70

tad,um.) Mind~ett{), tel'melnektart~ de an mehek esak ,ft porz6s virig D'e,ktal"" Illidgyeh,ez fern,ale. hozza.

NekUu'~ SzeUo-, gyiimo10S-'6S repEl!oukrot allapitottILk, meg benne. Legto bb ,a, sz~olooukor. Pon tosa bb vizsgala,tllL m'Bg pi,anyzik,.

Hal. ':ranys,at'ga,~ gesztenyevira.gra. ,emle!reztet8 er:os illatu" kesernyes.

K,e~H)'re k,ristalyosodik., ~ ti~z~~,g~sztem.y~mez~o~_ embe,~nek n~m, ksdvea, Ak31'cmezzel keveredve le,gklv aId b b mezelllk koze t&f'tozilr, a tIszta Akaa-

JIlezne~ [obb,

Ile'hesz,eti jelentose,ge. "gesztenye nektart ,ee igen boseges -vir,agport ad. J(u Ius kozepetiH~V',egetol :3,~-4 hetig v iI'it,. N,a,gyobb g,esztellY9S az akiL,c- as tl!ld'16virti,g kozotti he,~ag~ ban v~ndorlasra is ,ertekes. Sulyg~ntra pochL~ra ~,es ~ o~uLla?~k ba.mula tosan sze'p nepe:sed,efiu:~re tehat szamitani. Nagy ge.sztenyes azonben It,eves helyen v,an, pl. a

. as meg ,- i eak 138 Velem kozs,eg h!atc:trltban~ K6szeg, Eor-mend, ~. agykan:i'z,sa, N,agy.maros k(j,rrk'

nye""'l;m,.

A m.ezel,om,6h hat-asa 3 gillSZ" telly,et@iI"mesrel •• , A gesstenye rokonai't szel POflClZZft meg, a, ges,zte .. nyet rovarok. l~z Idegenmegpor-

, I --.l. " -.;(h·

za, [e _en tost:lget es a" me . seers-

pet meg nem 'is.m,erjtik.

T1lld..omi,nyos, neve Rubus

Idaeus, -

Nektirmirigy .. Fe:i:1ett" a por .. z,6k. es, maghasak k,ozo,tt. a vae-

kOD, koszernban helyezkedik el.

Nektir. N,agyon ert~k,es,. Oukortartalma 46%, oukorertak.e 7,6, tehat egy vir'g napi cukortermese az akaoet felfilmulja.

Me,z., Halvanysark&~1 gyenge ,zamatu .. GyorsItn kristalyosodik. Krista.Iyosan lagy, ,&pr,68Z,emu~ feheres.

M,ehl~sl.eti. ,j,oleDt6sege., Hegyi erd,8k irtasaiban, £o·k,ent Erdelyben as & Karl~i,tok von,ma;taban fontosmezeld, Ott va.ndOirl~s.ra is k]va16,,-,cs.aJiliogy legto'bbs~or :neh~zm,egknZleUt6ni.. Blztosabban mesel, mint a szin.ten irt'~ iSokban vuit,6 dsreee (1,2. L)., A dereee utan jelenik meg" nehany lev a,la'tt elnyomji,a Ie,s 61'ias,i teruleteket borih el, Erdelyben 4-'6 kg napi suly,gya,ra,. podas nem ritka. N,ehany napig tart6 7-11 kg-os gyujtesrol is tud1Lnk.

JI,iln.8

A

B

5'8. mBpI. ,EluaiJ geazlenYB

A = P()lr-z,os bar'la, B = termll, vir6gok

7,1'

,de enhes valo'f!JzfniUeg a derece is bozzajartdo_Ka,rtjein:ldbenmajuSban, jtlDl~ usban, hegyek1JC:1l junius ele'Jlet6:1- k,Bzepet'ol vir~'t, tebi,t az a][UtJcboJ'lda:sboz kapc~ol6dik. Magyarorsz:ig k>iizep,hegysegeiben 'es doro bv Ide]ken ~ l'D~Untt, a ,[;zi_nt'en jo1 mezel,o ~zedrek p6,toljik.

A mi,loI6m.'eh ba,tisa ,a, gyilmQlc:stlrmiSl'I"@'~Mehekne.lkiil 80 gyfimo,lcs sUlya, FU5, ,g volt~, mehek latogat,asakor 115 :g',. Tiz mas ltisel'le:t ,at1;.tgos eredm'emYIB':: 'me-balk nendil214~4 ,g, ilnehek. k,ozvetiteserlirel 4'2" ~,4 gvolb atermes,

TudomROY'OS DOVI@! ma Chamaen1erion angustdfolium. A meh,eszek in ka bb esltk: l'egi n,0ven ismer,ik: fUzfke~ EJPHohlum (60',. kep).

Nlk,tirmidgy .. A m.agba,z zOld" hitJ~oS tetejenva:na p,orz6k as bmooszil idlzo.tt.,

N,eldjr., Cu1tort~rtalma.n~gy ~ 44-70%, . Kb, fele l'ep!8tfJu.lu)I', fele :invel"tilt eukoe,

II'ez,. 19en 'V:iJlago8,~ vutiszht, n&gyon ides, enyhe z&matU,. Gyorsan kdst~lyosodik. Sokssor m,as~e~,e n16Z (pl. feny6 l1u~zbarma'ta" szlnezi. Pllama~zzel ]j,$,'gya.kr,a,n keveredfk.

_ JI~h8S'Z@J;ti ileleHtlls'~g@. A legfontostL bbmezeU;) l]Jjvenyek lcioz,e tartozik~ de nitlunkk,eves van .. Ab:~rm'e8ereclfl"leny az ,aka"oeval le,g taJrl6vil'age,vm.l veteked hetik. 11 miln.a id ovel eln yomja,. Ag,afldag t~lmjt kedveli, IOtt~ abol lie,g;yek el'doit'tarS2Lin n,algy te1'tUete:t "borllt" ugyantlz a meheszeti jelent~',seg,e" ,ami az Ifo~dana tarr16vil"argnak:' hoss,lu ideig ( ,j'6.Uu,s-arugusztus) ,es bos,e-

g,esen m,ez~l~~e 8zesz~ly~s., S?kszor. a leO'~~~'ebb #dle~ec'e9 ;:i~~k~~s?t0s m~z,refIneS. Me~eles,enek {o]tete_lelt n m lsme~Jukelegge,,, A huvoSl eue1t e.s mel g

napp,al h:edvezo:n;ektartj,'l[ .. C?Iyan vi~,e~~en;.,~h?l,a der~ce ~lol ~~olt:o~t mezeIni" "{ ,andorolnl rs erdem,es ra, de megkozelltenl nem mindig konnyu",

T a rl 0 v i If :a g va g' y tis z t 19 S I i

F,ajai,.egfo:ntosa.bb ~Z, egynyar'i .ta:rl6vir,a,g (Stachy~ annua, 61~ kep),,.

Az le\n~]o, hasznos tisztesf(, (Staehys recta) kissbb ,jelentos,~,gU" de ott, ahol b6v,entel"em, j6 h~rd,as' ad, pl. 2t Tis:z_ru~Duna k,o~,en,. Kor,abban "\?irit .. A ullshes"zeti irodalom sokszor asszete~ ves,zti azegynyari tarhlvil',aggal. N evesstesebb kiil"·ubse.aeiket a. 62. kep szemleltetd,

Me,g mas ,j6[ mezelo fajok is ,elne.k Magyarorszagon-" de nem :jel,ent6sek, mert

lu~ves "an beU:nUk. •

A Idhretkezo,k ·az 0gynya,r'i tarill1oviragr& von&lkoznak.

Nekta,rmir.ii'IY.· A vi.rag cs,ovenel{ legmelyc'Dl a maghaz ,alattrejlik.

Nektar~ Ne.m vizsgaJ.tak..

I fez.. Vlztiszta va.gy .ayengen ,sarg,a" A ,slotetsar',ga vl.,gy barna szilnez6d,0s·t,~, B6pr6rcirok m~zhal'm,a'ta okoasa (55. 1 .. )., G~rsan, kristalyosodik~ l'istaJyosan fe~ her, Zsl1"8z.eriL s.~i.ireteles: 1lltanneha gye!o,gen keser.ny,Bs, va16s,zintileg abelejutott vi:ragport61. Kesel'us,ege ke!,serb b (~ltunik~ ha felsa, vir8rgporos f,e.beget l,eltfl,na.la,zzak~ RepaC'ukortartaJma. felt1in.6en mgadosik .. Sokszor nag10n kevles benne a flep,acukoI', maskor i,nren sok is lehet, 'as olyankor kivi .. tehan-em alkalmas (g~n ,. 1.) .Mezs'ZaJJva~ nyunk (3:3'9'. 1.) tarl6viragmezben 10%, repao~]kl"ot ,eng,edfnyez 6-8'% helyett.

A tar16·vir.agmezlJ,t sokSZIO'F albicmi~z lite... 161.. kep,. 1iJ~yd''f''i t'(J,~~16'i!)ird,rJ

p 'ben ,adjak 01.

l\t;,-hes,zeti j'e~mt~Sle'.',e., Az ~gyny&ri tt~ es.fu vagy _,arlolvirag ],Iargy.arors:zag' Icgfcntosabh nyal'i mezforr.a.sa volt de jele.ntos,Sge. a mez6gazrlasag ata]akulas,a mj~tt mlndlnkabb cs5kkeD", A csaladok sulygyarclpodas,anapi 2--3 k,g ko,riili.teha,t nem olyan rohamos, min' altaoviragzaskol"t de hOBZ,szasau tar, , es a esaladoknak virag-zasa kezdsteig Idejiik vall ,akifej]od~sre. OsaJw.'ogy nem olyan megb1zb,a,to, mint ,az aki'c.,Me~eh~s'e r,ulteteleit nem i:smerjliik eIegge. Sol" zor a Iegszebb 'tarL6 irag "em ma.zel. Vtselkedese ru)~e]yl{Clr rejtelyes .. K,o ,ott vaJyog~ yagy agyagoatalajbau, nJek,etefCHd,ben", harmatos reggel utaru 30~gc5 01:1 homerseldeten szokobt Iegjobh

leilDi. b pr ar suI. -

d' h

gy,a.ra]po asa meg. al"

ladha [a 37i 50 kg-o es neha 100 kg kOl'Uli mezet is ad egy esalttd,. ibtskor ugyano,,'

'Gi'iJetesre saorulnak ,R, mehek,

Ha a meh ado i~ r'agb61nem a iij', nem Inindig annak a [ele, ho y,~ nek,tark,sp'6od,es azunetel. A tar16virag e .,t)ve ugy,ani -a 16~ here ,·ir.igjaboz, hasonldan sokszor m ely a m,ezUhlleh sstp,,6ka.jah z. -,'1 mezelomeh nem er az Ilyen ''''irag a1laig, as csak akkor azippantha he~ leO,a ~ ha a nektar elleg mag,litsra smelkedik. meh ti'\ ozasa utan a 10810' ,aljan elel'hetetlen n k lal" marad, I1i'r~ s,61{el t nektarkSpz6de:::l~ kor a mezelihn eh nem gyiijthet" a hossza b b sZip6kaj U p'Ds,zmeheJr ellen en igen,

62,. 1Wp L gfontosabb tar--

JJJ.gynfJd~·i ,taI'16vir.A' .... ·' ~ 1'~no8' tt1n'l.es!u 088-2e1ttlBGtnUta8,a 1-' . , J::.,' k

wtt· OVlf,a,ao. megyum .

Bek'9s" Csana I ~ Igon:O'~ I'a It Hajdu aB, S:zolnok, de jd szokott lenni Sz&bolos m,elgyeJ a Dunantid eery -r'Bsze (Fejel' m., Somogy m.) _ meIyszantis" tall'1611uktata a tar- 16vin\gos tel'lil,et'Bt evr61 ~'Tre cs,okk:_en ti.

A -a.rlo.virag £ej]6d~e ket szakaszra, 08Z ha o. 1 .. AT€daa' eUJtt D1ylsrebben a r-tk,a.s vetesben; kukorica, borso, Idei lucama, l'epa es mas gazdasti:;j n~o~renvek k6,z,5tt lced'reza", es{)s, evben juniusbau .. Elleg magbizha,toan mazel, d ko'zep'esf'dmenn el, 2. Aratd8'utana],evaaot tar16v'ra' - lciha] , elbokrosodlk, lnegn6, uj tov·ek is k Inek hozza" legel(J,bh az ,~i,rp'al addu1 roaj' a btl.zan, a,zt;i,n a zabtarlon. Szeszelye'se bben mezel, )lIegis nn k a "\ iragzasnak van igazan nagy j'elentoseg,e. Fontoa, hogy a fold juliusban" fokeppen aratas utan elegga lllegazzek, ar tar16virag what kifejlodbes;sekJ auzusztus ban P dig meleg nappalok es neha legalabb harmatos ejj Iek legyen k.

. htl'l6virau lnezJ~.lesenek ·orazi ideje ,jiiliU8~,atUgt1SZ us. ,. oksaor ssepteruberben is tart" haJ.'mel'sek'eiten. A vn:agport61 feherlo, r~l{i (csillagos"

'7ARIOl(IRA'G • VAGI" £6YNYA'IIII1JZIESFU (jfa.cizy,,l ICU1JLU.o)

b6tOlt

- ,ttiLtyOQh.

74

1..1

HA.sZNOJ T/JU£SFll ,( 5ta..c1zgs nu::n,;f.)

(16bb-f't!jari)

i

" f"'II"'Yl''''''''

~~.-,t_,,:'~

.. - . .'" .. _-' . - ..J,

1 ,()Vagu

,/ &w, .. ' «k

_ _ 0 ,- -'I .••. :'

l/'7'h.hf1' 1'1'J''A-' .1_, ~ "-I~I"I"".~'I~

h6ka) wah ,~~2t,k .a [ele, nog!a. me,hek a ItQ~rl?'viragot _l~to,~atja~. ~tar16~ V'ita,g mezelefiH~t solcszor it nagy forrosag benltla meg, m,askor pedig fel nem de'ritett ok.b61 egy-egy nagy kad. utan hirtelen szun,ik meg a hordas .

.

Tejfii vag'y k e.t y a t e ]

]',a,jal. ' ek £ajar k5zUI nalunk ,3lZ ,B'\rel6 pus.ztaitejfU (Euphorbia g',Ar3iTdmn,a ,m'as neven E. s'sgllieriana) ju tott mezeMse\ e] nagy hi rre. A mehek. leatobb mQs t jfiiviink,et nem httQgatjak., htt!' nektarjuk boseges., Az mel'ik,ai EgyeBiil Allamokban az ,Euphorbia margmata maze a ml tejfu~ meziinkhoz hasonlo ktUonl,egesseg .. A nalunk cserepben tartott Euphorbia pulcnerl'ima I\lexiko ban olyan blhr'6n mezel, hogy nektarja, Iecsopog. Az ala.-bbia;k a pusztal 'tejfure vonatkoznak.

N,ektal"mirigy. A tejlffinek nema viI'agj,amez,eL Osak , viragon kivulf" nekUrmirigye \ an (.8,5. 1.). A pus:ztall te,jt'n mirigye! az a pro virag ,alatt elhel ezkedo zo,ldessarga, szabalytalan tojasdad levelkek, ,1\ novenytan, ba.n nem jar,atos konnyen a virag aztrmadnak gnndolja. (Solt mas, bennunket nm erdeklo, raj mirigyei felhold alakuak, De a. pusstai rejfii nem ~az egyeth::!'n; melynek tOJasdad ,Si lnil'igye.) A nektarhoz a meh is; Intis :rovar is Ieonnyen hozz,a~er-' het, Inert vedel"i,ellW,. harm a tho z;, haaonlo eseppben jelentk,ezik ..

Ne,ktar., Nem vizsgalttik.

Mez.. So,tetbarna, ki.ssekes,el'nyes.~ mabi.; 'ara.'emlekezteto izu. Hamar' krista]yosodiI[~ Kr~t~U 08an vilago .. , sa b b barna, d urva-

11-

szemu.

Mellisz'e'ti jelento~ s,e'.''re., Ot ~,ahol-a pusz-

t . t' . f"" ..I., ··r

al . eJ U nagy teru 13 ..

t di Iik . 1 n I'

m . 'l,SZ .. -' lEI entos,ege

ae ,ajraogvil as tar16~ vil'agei'~ra.l veteksztk ~ (I, b(J mez,ele87'e csalc' n,~(tJJ-IjJ.~'7!NJ nlt€pnt lelu!t 8zattdtani. ,li nagy forr6sag'ot titri. Szara,z meleg id.5ben mezel legjobban~ olyankor, a.mik:Ol' .mas ni:hl',enyek-

6,3" 1,,1.1). Pu..B2tai kutYlJile'· Any it a. vird.go,n kfvl111 ne.klt ;,U'r:nririg')'Un

ben m ·sziinU- a nektarkepz"'rh;Ss. Ha al~ Ian kad, ldsebb as,o is el~g feliidi bhail'e iSs mesel 's mek meglndltasara. rta.rt6s eso idrO 'es a hiivils ido'jiarlCi,s IC llenben ar lDez m Ie' ,enek. lit.. ',ejfiJ 1l'andol'las,r,a, i ,alka,lmas. A ro sz homokon azonban nehez megk··z ~

l'ft .

J . en].,

Les nag_ ob 1) rO,ss,zefiigg'r(1 t,ejfil.ves, mehl C - , ela ,9" Duna- Tis:Z'9i k5zen,k I- rmeketlen homok 'buol~'iD. tlhl1ha to, pl, Kiskunhalas,

I eeskeme "BU.0'3C Ph,to Boosa kOl'uyeken, ki,e b b te'r{Uete bOf'i t meg pl. Sol tv adkert, ". eeel Kirtilyhalom, 011_ omos, batiLra1?,a,.n~ () -ha: hatit'f mez,' 1. ]MezeleserH~k It zd tel ~e,gtobbszo:r c (\Z ,~tkao~:h!"al esik ,egybe,sok helyen P di r esak juniusk,oz Plen indul meg as [uliusban is "Larl . Ha ameh -k tejlfll~ l'eU gyujtn,ek,r a kap al'alt tajan egetett, r ukor gjenge illata ferj mz. kap,tiLI' n.ap.i 'ulygyara,poch\sa 8-9 leg :its Ire ll,e,' ugyan, d rend en kevesebb, I\z ell e ' f,olorsllcges nu~z ki tan'Or ev ben 25-40 'kg.

fajl:ai, A . omk6r6 ,'rra·wy mezk rpmeheszetr kb, gye'l'i'eku {ajai a r'a.rga Od'lil~ 10 us officinalis,,- es feller "·_~elilot[l,. albus) smn.k6ror. Kete,~es:ek, ,a m,'sodik ev ben. vi.~ elva J\,T '. Vir,a:aza, uk ,juniust61. szeptemb ~

ragza.nak az I bohen osak r:ig art,

f h 'if omk6r6 AJnerik'allran kit lrtyes~r e~t altozata az elso f8V ben vJri I 6 ",hu bam -somkero " 1 ,a,gy • hubs m -here ' .

Ne'ktarmiriJ. Pillangos viraor'jalnLn ugy helyezk edik cd], ahogy a,z aka, e

rBB 11 r relake. --

Nrekb\r. A feb':rSO'lnko,f'O n ~ttarj,!nak eukortartalma 3,6%, eukorer e,ke

0)04. lukorert 'ket it s k ~ m,a,., m n ~'lor,al{oz6 kis viraff meg k-

5j,ZO r',Qr'Z:ta "

Jlez,., Vila os J vi z i zt" r ~ kiv,a16,. EI.fg hamar kris ·il.~osodik.

M6])(~szeti ji' lent~ reg'e~ oe ) ahol a. S(Jlllk6~'6 esak vadon~v,a~n;~ti torl e's' k loldarbi.n '\ ,ag utszelen no j ktilonosebh [elentdsege nine .,' melu}sz 're ot,t

£OD 08, ahol termelik. _

A Bomk,ol'o gyenge homokban, szar,mzsagban i' 111 zel, Hosszas vilraaza_ a _az akac -es tar1ch-ir,a,g kozrotU lH5za.go,t61ti ki, eZrBrt ki''''iLlt a ~gyalfij,ld"oD fontos, :8,aU'yo~b . o,mk,oJ:Or-b1,1oIa:r:'R 'ni.ndoTolni is ~rdemres. J:\' agy-

76

.. US,ld mehlegeloj1enJJk ,j,Q/'iritas,al'a, az ak:~i,con klvUlleg£onto,sabb D(jvenyUnk..

A vis~.'zaszo:n"uJI6 tadovir,~g be:ly,ett valamikor fontos ~z,. .-

A.- thllbalU" va\b~mj[vlel rovidebb idleig vidt, de eppen ollf'a,n kiv,al6an m:,eze~.

Masc~~1zd,a:sigj[ lid ek e, A_ so·mk6rot niJ,unk meg nero karol taJr: naanynyira, J amemryire InegerdemU. A.U:olo1 trossa homok unk magk6tesere kit fino " .a tal~Lj t ni tlltogennel is: g~zd~\gi tj~,) . eIsorenclii z,Bhl tni,gy&.Rostja bol papiros kl6s;ziil. 'TaphiJ6 taltarme;t·ny. Kttlon,cls kumartn ina a es, Ize mia'tt a j6Eti~ag idegsnked1!k tole, fuegis lehet vele e~tetmkElt m6don: 1. A joszagot hozz,a,~ szo1['tal- jl,a~,.,_ Az .\nl~eriill:[ai E,gyvasiw,lt Allamokban 'as Kanad.ab~n ,a leger'beke-, sebb legeltU[ ko.ze t~1l1:1Jozik t egyre nagyobbtertileten te.rmelUr 'es ma ott k~t8egtJe[,eniila legfon tosa bh meze],lSDch' any. .2. A. somkor6t ~H6z~ulk.,

A somkQr6~ AmJ3JL'i1u\bans,'~lrtin v,etik}~gy hektirba 8~IO kg magot, bogy' keyes be fasodj:ek meg., Legeltetni olso ev ben is leheb. A v iragz,as eve-, ben olyankor vagja\k~ amikor m.eg ner-nbol'nltteljesen vira,gba~ mi.b,elyt .&z alls,o viragok szirlua.i lehulltltk.. Az alla,tok igy sz1iveeeb'ben fogyasztjak .. L0gjo,b b magasar; vagm J' mert az alsO. re:sz [w.j'raviragzik 'es magob ad ". Ha meh:€k8le.k vetik, a tel'iHetet hillom reszre osztja1k. Az elsa harmadban hamar l!~vagjik~. mUll ely a~ ebllO vir,~1.gok jie~£en tkeznck es a noveny ~degna,gy. A m.asodikaLUs.ztan lneh])I~gelonekhagyj'k.,. i\ harmadlk l'as,zen kb, 3, lu~tes, vh·i,g,z!tsKOJr va,gjlltk.,., A mehek 19y hesszasan b~,sznalhatla.k ..

Az egyeve's!,,~h:[~ham-~omk,o-r6n to,bb takal"m!nyt ad as a t~~aj't to,bb

nttrog'Bnnel jay] t,j:a. .

A-· k .' .' ~t' ~ ~ n'm l F'll 1

, SOln-O'[lO neme'Sl,eS,eI'Ol oiv, a I.,. .. apon..

A. :s,elyenlluj'fol mas neve selyemfu,. gyapotk6ro~ gyapotkrepin~ N,ev'et a tel'm.es selymes. '8z,abbir61 k.a:pta,,,A nap -nebo~ lTaddoh;:tnyna,k mondj,a, B.zetes,~ h:o·sszu leveleirdl.

N aluWta, sZll'ia,i sislyemlro,rol terjedt el. Erveny1las tudommnyos, neve As'clepias syriaca. (I(,es5'b hi., nem er-\r1fblyes tudomanyos, neve A. eornubi.) Az elneveses megteve8ztiS, mel·t ,S! selyemk6ro h3za,ja nem S,z.llria, Iranem Am!~l'ik.a" Mas i'aj&iis Idtuno m,e·z,eto.lt bazi,j,aban, pl. az; _" mexicaDa~,~. spseioaa, A .. incarna ta .. A kovetke~ok .81 ,szidai selyemk6r6ra vona Utozn_ak.,

A selyemk(J,ro lU') em,-ten embeJ~magas,sagot is eM,rhet., El'osen illatos v]rlgai :g;ombal~.k6. eIrDy6becsoportosulnak. Selyemszibl,s m&,gv&i8~ 1:2 em ho,s$zu" ha t&hna,~" mand ulihoz hasonld t,oX.c;ban v,m,nnak. Az ,elb3rt _ no,v1enyblil £ebel' ~ ragacsos tejnedv buggyan ld,

Nekiar'miJrigy ~ AlSf~lyemk,6r6nj;kkletfe]e nekmI'm~h'igy,e, van: 1., a ssirmok za.eskoszer(l nyillvany,a'ban es 2 _ elrejtve, a, m&gh.'z falA,b~n.

N,ek,taf ~ Ko~epesen Ila isnllYl'iesze cukor. Ez ,szin 'be mind nadcukof J ,t~h't a, mehelulek '., - 'ynn edes_ 1(44_ 1.). Ollkor~Jrtekeaz a'k'cen,ak majdnem ,k6't~ szereS9':, l~~L Euel sok n.ektar k,ep:~odik, de bi,gabb.1napkozben k.eves naktar kep~odik.~ de sole benne a CU'kQl' ~

l\fez~N,~luuk tis~tand.tka~N a'gyo-n "Uagos, soluizOI' gyengen sal'g,a" zamatos~

lllehes:zeti j,e!lent,osege." 1, As:elye,mh:6ro kiva;16 mezel!5, 'it jtmiucsba:nalugu8:ztus,banr'vil",ag~ik I tehi1t 6Jlipenl'a~ 2lrk'_o ut.a_njj hordastalaa ida'S~1!bkban" as a ta,r16viragot i,sp6ItonJ~1 [a. g .. Alf,'tUdftnk rS~ar,a~sQ~i t CrS a gy!enge homokot bbja~ tehat kop,ar, m.~\~r,a alk,alm,a.tlainhely;eke'n kitiino m~e,h[egel{),'t lehet vele teM'em tent A 8,ely,emJr6ro cs,ak nek:tadorl',a's ~vtr.igpori\t a meh nem h2ks:znalja,. Jeles m·e,z!eh§;set llagyarm r a:zagon is l'eg6t~ iSnl(l)'Fik., Haz:ai Ircdalnmnkben m,arKalo P"e,t!llf' aji;nlj,a 1816~ban~ (.~.A. mebtartisna,k . ,', _, mQdgya"). E1 terjiesitesebenna,gy szel'ep jiut©tt a mehc:82!e,mek.. Egyetlen ba-jm.i mle.he,~z pl. IQI5 tajan ket ,ev a],att 1471 6tkild,,s, esomagbem kiilclatt ,SZ6't to:vet ,Eirdeldi5do meherzbbs~nak., A selyemkor,6 meg.sem j'utott olyan meh'8szetijelent6s:egh,ez nalunk ~ ,amilye~ me~,elesevel megerdremelne~ )l~ is keves van be~ole., V aden na,gyo bb foltok banel tel'jedt pl. Baja; Paks kfilrnytHren as; a Szentendroi-szig:eUen~ Ott~, ahol nagy tertiJetet borft, pl. Amleri1ra, 'egyil[-ma~,ik x'e:szen, csab\donkent 25 kg m'ztel'me~t ad, a kapUtI' na pi sulygyar&podisa IJedig 6,-8 kg ldj'l'llti. A selye'mk.'6ro ldl'agjia sok s~Or meg£ogj,a a meh lit ibitt .. A viragpol' ugyanil8 csomolkba ta pad as l(lZle~ lur liettesevel ragalmas ~zalak li'o tik ,Ogs~e. eaereszny,ehez has,o:ul:ithartjuk., A eseressnye 8,zem,ei a vi.rft~gpor(l.som6k, oss~erorrt, ,sz~I'ai ,az o·sB2ie:kJjtok. A szalalt tah\lkozea.s'anM,teh,a,t hasonlasunlc s:~ar!int a ,es,(9:l',esz:nyes.z,ar,ak o,~;s:r:;eforJrt res~enw, Ji hasitek van. A meh as rna,s vir"gli toga:t6 foV,ar Iti ba belesecrul a h~8ite,kba 'es esakakkor sza;badt11hat!~ .ha a, vi['agpormlt btSklyolt mindenestiilki t'spi helyeblSl. Kise bb rovarok (legyek "pillang6k) .fogva maradrrak, m,erij nem tudjak ltitepni ,abekly6t~ nehru pedig ~ mezel,f),meh is 3i vir,agan pusstul. A foglyul ejtett m.ehek szambt igeu valtoz6,. Nella] sok, masut't j6,foI'ml'an semmi, N em tudjuk, lru ogy ,a~t & kilU5n bse .. , glet 1lni oko,~z~a,... Deb-: reeenben t6,bb mallet httt~m sely_emk6rI6vi~ rigon pus:ztulva~ min t Godllllt5;n. A ]elgtobb meh ,alz,on ban n~mi ,er61ktldes~,el megszRH bad al, Ii bain ana,~ rancssarga, 'Jj,lekly61rm kal, A b~klY',6 nem zav ~r,ja a luahet a rnunlni ban. Add.ig vis eli , Dlllg valam,elylk 8e~ lyemk6Jr6vir~g ragaoses bibel'~hez nem tapad~ v,agy lie aem tore .. deaik. Sejtbe, nem raktarozz~Jteh,at a s:e~

,(55. kerp., S,f;~y~lc6If'o

A Q-yW1ahhoz 3ll',~s~ez mutat, aho.l a m~h ]'atlfi,t ocl!il,lk6tfl vn·,6gJ~o'ro.i'l .,b~.tly 6ul'ej tn~

78

.

lyeml~(h!16 v'i:ragpol"at nem 'h~8~n,alja. A sely~mk~'romeh.eszJ8ti [elea tfj,_ s~ege·t igen n:ov,elne" ba nagyb:~n termeln:ek,. Erd,ekel tehat

I., sely,emko1fomis haszna, A .Sielyemk6~.~6. ipal'i has;znositisav,a1 kfi]~,

. . . ;'1 lI~."· ~. ~'l.. 1'11:"_1- ul'''k'''~ t 1 1: '1~_ 11

{,i:Udon" is, namnn IS regen prou,a Koz;n~. ~'o~eppen le:r.m,eiSeue.K. 8!eJl,ymet"

~zAl'anak l'(),stji:t les nedve:ruekklauc8(okt.artabna,t igyeke'znek ertekeslt611i. ld,Q,:pkent folfedezi valakl es tlj @soclanovenykent ajanlja.Ped,ig annyira legen l.smert, hogy K.alo P,eter lD_@,zoi:t:ove:sdi ()l:'VOS nl~I:' 1816~ban ezt irta eOlth 'mr!heaz]r.onyve-ben,:, J Enn,ek a" magvat korullelvop,amutnakis, melly a' selyemhe:z . hasenlo, igen nagy ba~zn,a't l!ehet venni; ,a,zert j"o volna iboven 'termi&s;zteni, mely ma.gaban is igle.n . tenyes'zt.o ph\n.ta.' ~ ~ A masodik . vUighi!. beru slott, pedig J anosbalnl,au ,nalni tamog,abiss211t'obbszaz holdas s.elyem'koI'6telep letes~iil tkissrletre~. de to:nkren16n t.

Ket::H~gtelen, hogy ~ sie]Yiemk6ro,t ip~d ()shm. basznositaniLebet. A nehezsagek: azonben ogy littszik, maig sinesenek mind me:goldv~. A selyemkorQ. taha t b~josan erven,yesu] ver:senytarBai:v,a.1,Bzem ben. A selyemszilalth61 kesziilt ,szthr,et szep~ de nem taI',t6s.. Asza:Jf rostjaval [ebb eredm.enyt erteik let A rostot konnyi1.gya:potosltani .. Szakad,as2L a kendsr-. es ,3, Ienroste k6~,ottVi%n .. A lost Dyel'ie,set d'['agitja, bogy .~t,ejnedvet el kell tavoUtani.,

A ,se1y,emk,0:11"O nem valogatoB~ gyeng!e talajban is diszHk. A j6 ta,lajIBI't &~nban balas. Gyij,keJ:"Bve:l :t5,~6:m-re elterjed ,es koz-benhajtas,okat tndit, A homokct megk5ti.. Legink~1bb gya,k,erd ugvli;lmyal s.zapori tjak., Magrol ]~,8san fejlodik. I\(agpermeJ:H3hez fol tetl,entU ]deglenmlegporz'asr~ SZOI'ul,. N em aJinlatos ott tele'pitani, ahol kesolbb ma,Sl'£t ,akarjak ha:szn~Uni ,3, fokLet, mart nehe!Z Id:ilrtanli.. Ha azonban osalc gyo,k'errol terjedes magrol nem $z.apolodik~ evek mulva kimeriil.

Tudof8ianyos neve M.edicago ~ativa.,ApTd, vin~\gJai'\ririi,g'Z,atba cscpor-

tQ~uln·ak. '.

Nek~ir,mirigy . Dudorodas ,a l"irag al jan~, a m~g11az ]dlzele ben. Nelt.'ti,r~, Cukort,artalrn,a kO.zie·p,es:en 3,Sr% I«BV eG, fa,j't~ szermt 27-66%,h c~tkQlertekle (egY'eltl~n vlragoes.kaban) '0,07'., A viTagokna1Jr esak egy resse (11=-28'% -aJterm€l uekt!rt ..

)tIez,~ RendS'Ziel'in t m.as me:z.ekkel lrevered ve karol forgalomba, fgy m,agyar,a~hato~ hogy holvflagos, hoI S£HM~t,. A 8o,tet gyakoribb. Nagy eukortalta-lmn., kellemes iza.~ :Deha k.iiss,0 me.nti.s arnyala-tu", Gyofsan, zs·irszeI'11;sn

kl'is ta1,:~lOSO dik + .

_Ml9heslleti jClllento'slege!~N&gybmn termelt fontos g.a:zdasagi n'Bve.nyUnk~ 'Tomege mi.at;t,. figyelmet erd,emel~, kiUanos,en utt, ahol llilJ!gra te.rmesztik., bil'n~m mlndenUtt,mezeljo!.. V iragzasa a muY'slestol ffiggt):en e;gybeElis'h!ettk a.z~lntc veglevel~. die j'tlthB1t tarl6viira,gzas i.d1ej,ere .is'. A Nagy&1fBl .. cla'R meleg id,6ben 2-. :~, h'eti,g gy-tljtefiiellr rOb a m,ehek. A ,st11ygya;r3poda~ na,p(lInta, '. kortilL A mezeMsl'e kedvez~'.~ ha a taJajne,m, t61SJ;igos~n szira.z. Tux .e.szt'ni megfigyeles szerint, oD'tozott·lucero,abibl;£n S4-szerto'bb

wy"

II: ,;_~,'

I

v,o,U a n It, arj min' kiHOnbn. l\ lueerna m0zel(jk~pe8slege f~tjtak szertnt is inga.-

d ili:-

I~ . ~.

oz ...•

A me,zeLl m' ih b,aiis,. a mag'te'rm,esIo .. A h}.)ezeUI,meh a, lueerna VITa jla ba sok zor 01- dalrol ny61 be sziprolu\jet val. A nek ta.r igy is megs-zIBl'e:zhe ti ~ a megporzetS,ra Rzon ban hatastaJan. a,s.\kor azonban, kitvalt vill'a,g~ porgyuj eskor, ugy til a iraO'r'f~, hogy a. vil't\gpor -a hasAra s,z,orodik~, S onnan kesobb egy masik lueernavirag bibe,jer.ekenrodik. A mleze16,meh j'o Ita tas,tl a Iucerna ma,g rmeser '. 100 In 2: teruleten ,R; mehes bot, Ieben :3,~16 kg lucernamag termet c~ 220m-I" csak 2,.07 kg, aZ'Ilt&tn '9'00 m , 14100 m e.s 22010 m ta olsa.gbanrendre 1,,6,5 kg ~ 1,2,7 leg e" 1153 kg, vagyis a magtermes a melu~st,tn tavo-loCl~ra m;ijkl(lHl t. A lueema n vezetes rnegpo:rz6i m'ag ,l; posemehek 68 nehany ITl,agaB uyos vadrnel raj, de I kever ebben vannak,

16B. kdJp. LucernuMeh'osz,etr" l()rn.to faja. nalunkal Phaeelia tan~ce'ttEblia. EH'Q'ga~do' ,t magy&r neve nines .. Tabil6 noap,i elnevezese , hernyovira:Ol; ,osszeg,orbiil hemyohoz hasonl6 "bimbos 0S elnyilt vir,a,gzlttar1ol. Mond,jlak mazon (~ftinek is,.

Neldirmjrigy~ Ne;gy fe,jlett mi:rigye a ma.gb.azon ,e,gymast e:I'intve~ :kr6rbsn helyzkedik at

'cktir .. Oukortartalma 28,%, cukorerteke O~,4.

11,0z,. IL"I.l v~blybaTn& ~ ,abasofenybell kiss,B opslos. Eoyhe zama tu,.

T.iszta fa:celiam'ez, nalunk ritka~!g i piaoon nines ,. Mas viragok mez:e"ve\ 'egyiitt sZiil'e-teljiukro

l\Iifbesz,eti ~:elento;sA':-,@". A. faoeUa nalunk. kerti (Uszvil]",a,g. Csak ,0 i [elentas, l\,h.ol 3 mehek k.edv'eert, na,gyobbta.F'uleten vettk, A mehleg,elo' gyrOrs javi~&sara. ~okszoI' aj,anlott las vaJ6 ban alkalmas novsny.

O.zi 1 ete8~bol mAj'u ,elso fie]een k,Ebpunlr viraoit" vir(tA a egyb olvad az akac,eval. EVlente ·egyma,s utan, tobb~zor is lehet vetni m, !ege16; h,ez,ag'a]Dak kit'olteseh'e, de jillius ,elej,enel kes,[l,b b: vetni ;tz,evi m,f!hlregelon,ek nom ,erdemes, mert It mehek keyes hasznat "' ennek., A marcinsi vetes kb. 11 h.et mulva, ae ap,rili.si kb. 7' bet rmilva, lit tobbi kb. 6 het mulva kesd irag'Iani. Hal vanyk,ek vil"8.,gj"aj kunkorvtragsa tban b~lyzekednek el ~s fokosaio.s,an bontakesnak ld, Ko,to'tte bb tala [ban, humnssos homokban '6-7' hdtig virit, rosss, s:ov,iny as s,zara,z homokban 1~5 bletig. L 'gb6v bben ,m masodik bett61 _ iragzik.

8'0

mehek famUiarol vir,a"gp()rt es; nektkt O'yrijtenek. _ iNtgpOrt hosseu, 10- nyii16 porz,6ir61 l"o'piikben szedik Ie, nektarert a vir'aO"b~ mel ednek nnyira kedv Iik, hogy mas bo ]ege16 nyiltakor is latoaatj,iLk. Legjobban hnmnssos homokban 1l1ezeI. ~, nY'lIri nagy kanil{ul81. eS, a nyarvegi htivo{~, ejjel ',rt mez'elasene1{~ Egy bektal' faceliara 8 mehcsaladot szoktak szami ani.

, '" fa.cel.iAnak csak akkor L he ne ki-

vc,11d m"_zelesehez melta meheazetd jel nta,s , ha neme ak meheszek 1.;"'1 tnek, hanem a. gazdak is nagyban termelnek takarmanynak _ Okkal-modde.l hasznal .. ha to is. erre, de nagy fCnk,arobls,ara nom

ziimi'ha mnk,

Tak:a,rmitny,~d,61(e. Iaeelia H)lha z-

nala ... a et resn~~' aatolja,~, hogy I. vil'ao-ja '"'

s: t' 1.- ,. ~, 9: t k -

eS I • rmgy Inc.! zllrOS~,.iJ. saara .. z-

d tben puha, 1 ves uo:yan; de kes,a,b b m g& ftlrsodik. 1\ j6sz~g frissen legseivesebben

A vir,agzas elso hetsben fogadja, A Ul- 87, kep" Facelia.,

sodas: a YirG1gzitS masoclik hetet61 ind ul

m g ai 161 kezd , az alIa-toOk SZl ' se hen val,o'O'a jak I, ve16t as fiata,l I ~jtci' at. ' ls6 he en 1 v&gni aznnbannem "rd me .' me'!', m g It jl c tlen, ke ...

. es akarm,an. tad, viracrz.a,sa kozben Iolyton no BS uj {CTakat hajt, 3. Az ana~ok nem fOCIT'adj.ak egyarant, szivesen, Z"ld.en PoL jlU~h szereti a szervas .. marha is megeazi, de 11 In kap rajta,.",zarltl13L egyik sem kedveli es: rosssul is emesztd.

]'lindezeket a nehezsegeket meg lehet sz'i.iutetni a facelia sayanyf.blsa ..

val. joszag -llgy szhres n eszl. Sa:v,anyitas:ra Iegjobb negyheti vir,a,gzis,

u tan le\-,agni. -

. l"es6n vete 1 ) szeptemberben fej16do facelia m,aI' nem ftlsodik as a

sza'l'v.,a.EnnaFlu~ is ssivesen fogadja, kuloncsen akkor, bEL ezecskasva zab ... vag}'" AI'pa5;xa]maval~ esatleg tengeris,znrralkeverlk.

_ A taeeli.a keme.nylta;erteke valamtvel a j6 retiszen~ie ,~latt marad, de karp6tol ~rte~ hogy L rovid ele'te miatt ismlstei-ten lehet vetni ev'ente, 2. tri\.;g,y,az,a,g ll.elkiU is 6bb,sz,or term lhetd 'E!,gymas u ,an." 3,. a tel"m6S 'tekin ... tely, : 260~400 m,az,a hektarronlU3n ,. A szal'&za.nyag 10,8-13,8'%, leherje,tcal'talrna is kieb~giU)' Weis,er sz rint a vfzmentes faoeliaban a nitrogen- t~r'talom 13 .5~· 1 9 ,8% t ny1errsi zsir 2 ,,9~3'13, % J nyers rost 24---32 %, nitro" senm ntes kivonhato an rag 25,,9-43,7'%,;, hamu 15~B~191;4%. Zolden a tehentej luennyiSeget eszsn'tal'talmat noveli. Sav,a,nyib a ,tiL te] mennyi .. sege val toza t_]~n 11 zsirtaLrtalma gyar,apodUc ..

, ,[, ·l#d " . tt l dt " 1_' 4.. 11.., 1m n 1 J.,

. ,VOl'S rejio ese _ mia.rt maSO-I_Jer'meny~en'lJ is ,auut .-_ as. ussze_ ".-661101

k'esei lege16 es zoldtak,armany" mert a .kisebb mgyot j61 I.Uri. Zoldtra, ..

6

81

gyanak is 1:uts~Dalha6 J de ,~ talalj nitl'o,ge'ujet foko~6 bak erjumai runcsenek.

A j61 :fejlett {amnia megd61het,. Ez a magtermelesre 08 a betakaritasra IDedv'Ei,z,6tlen., Ha tebat ,a jO tala] miatt a faceHia dus DoveSGre sz,am1th.8J~ trink, ,a,janlatos Ioszforos mutranryat haszn ami. , hogy sza.ra sz:llarduljon~

A, j.ol megmunkalt talajtert halas .. Napoa helye " mJ}]eget" nem nag-yon fio:v,,"tny t,alajt kiva,n, egye'bkent nem igellyes. Vetni lehet gabona .. sortavelB'ag~a?a 311c,om ,Sol't&vol!agr,a kapasnak, }~agBziik~,egl~t he_kl.M(lult,ent: kezzeI s:~~orva kb .. 11 kg gepp,eI '91",5 kg, geppel kap"a nak S. ka, A 35 om sort'vols~i,gra vetett £acelia 'egy .. lu3t s'ekEHy k.apaa,ast kiv,an.Kever ][b,en is vetik, ~pl.. hektaronkent 9 kg 'tavas~:i bukk-any ,eS &-10 kg, fa.oeli&~ v,a'gy 8 kg fehermusia.if ,es S, kg facelia.,

Magja fokozatcsan er.ik, ko,nny,en p"ere' ', Ha te.Ues ereset m,egvarjult, sok & T,eszteseg. A le',gelsli magvak bacnulasakor mal' v.arni lehet, Legjobb harmatos reggelen, Ajanlabos meg neh.iny napig ke,veben, a,rnyekos helyen erle1ni~ Her,emagfejto geppel kell csepelni. A m,ag gondos s,zaritast:' szetteregetest es forgat,ast lcivan., Iagtermes hekt,al'onk6nt kb, 5, mazsa, belyb:l:leniil kezelve csak harmadresse.

lap,inah,a,c

NlopiOl!iID olvlsJ:1ofinak is, mondj'k ()lv.a.s6sz'e'lu:en tagolt husos hilve1y,e-, r(n. 'Tudoma.nyos neve Sophora jap,Qnica. Dissfa,

'Nektirmirigy. A mag,]haz k,o'" ~u~leb,en a, vira'g' aljan van,

N ekt"'r .. N em vizsgaltak. MezlA lkereskedelemben i~~ meretlen ,.M£sm,®Zlekkel k,a-v,e.,; redtk,

lIeheszeti jeienio,cge" .. JUlius masodtk feLebents: augusstusban vinigzik ,ebA t akkor ~ amikor Bza .. r',~zN,argyalf(ndiin.kon hc!za.g,ot p6- tolna. A meleget jol birj,a. szik'19s "ta1alon is dlszUk,. Nagy hirre ve do,tt I mehlegelO ja v.itasara aj,a.nljak, de mtizel'() 'Brteke n.alnnk nines tisz,t~zva. .A wanek elenk,en 1'toga.tj1ak, hamar Iehullo z:oldess.al'g& szirmalt tiL f:ol~ don is Iepik, nagyo b b ,sUlygyae" rapodss asonban ritka. Ott" ahol u tca.fasitasra. ez,erszamra iUtet~ teKJ, pl. Debreeenben, arra jOt hogy tar16vir,ag elott a csalad

82

nasitAsanak cso,kk,neset megaka .. d~Uyozza., Lehet, bogy o,ss,zefuggol erdl11 h.at~sQsabb volna.

Kigyoszis,z

Tudom:inyos n,1 va Eclrium vul .. gare., 'Gyom,.

N ektirmirigy. A, magh,a.z aljan korbefut as, folnyiilik ,8 negyreszii magh,az ha,r~tzdaiba"

Nektar. Oukor' artalma kb., 45%, uMek kb. % ~e:szea meheknek legkedveaebb n{ dcukor,

1\I'z. N em ismerjiik.A osalad v,agy m,~ga hasznalja el, vagy m,as m' zzel keveredik,

JIebcsz,eti Jelentoseg'o. iilLjust61 n ar vegtHg .fo,lyton 'viri,t. A legsi-, lany,abb hcmokos, klLViosos" s,z;traz talajban is disilik, as m,ezet A mehk Bz,a;ra.zsagb,an is latog~tjaJI.. N em porgetiink beU;Ie" mart nem no 31nnyi~ Ide hoss,zu td,eig, honapoki g bozzaj'~hul a ,osahtd napl szukseg~ l,e"tehez., Kopar J ha,sznavleheietlen helyeken, uibak s,zle]~nJ' tolteseken a meblegrelo, j,av.itM:aifEt ,alkaJmas,.

1'}',i'I r~;Im "I7',J._.,,4:~·

[II s: ~~~'.' ~~I'~I'~

pohanka

Mis Blov,e hajdina, haricska., (Fagopyrum eseulentum v,agy Poly,goDum fagopyrum). Gaz.das'gi nBveny, lisztesmagvaert vagy takarmanynak, zold tragy.ina.k. t'Bl'meHk:.

N_kt·a.r .. Oukortaetalma kb, te,%, cukol'erte:ke 0,1.,

Mel. Siitetb&rDa vagy vo'rosesbarWl!~ b5rszagu, maIAtas as koz.mas uto,izu. KristAlyosan Iigy; apr6szem-fi, vilagosa.bb., Etkezesre nem kedvelfk, Fb1u9ppen babosok ker,esik..

_-',ektM-mirigy,~ 8, nektarmirigyev,an.s por~6szM tove kozott~ A mirigy,ek also. feliikon, horpa.dtsarga l~pooStkak~ A horpadasban mlkgyltoval finom nyUlvarnyok latszana.k" a nektar valosziniileg i()tt va1lk ki 'es: a ,wi .. riggyel szemkozti sairom melyledeseben: a. "nektartart6ban'" gyiiUk oSlSz:e.

sa

IleJulszleti j 'lil,Ie n't'isagl,. O,tt, ahol nagy bm.n termelik es ,!it 'Vj,s%onyok ~]],'zeles.el'e lred,,.,ezQk, v'ndm:'luB['a is alkalmas ho' boro',stadha't~A v,andoil"mella3s~z aeon b~njegye'zza w'eg:: I. A 1)ohan1I.9.I SZif!:llsz:6lyes m,BzeMo. J:i os:aUI.d~ok kedvezo vichiken is soIDrs~nE" esak teHrevallifJlt, vagy SZ!Er[leny ftHo8Xe~ g~}'t gyu,jt'enek,. A po)rulinka sZie,s'zelyes,EH~g'e~t bi.zonyi tja Vera JYlihaly ,(Ko'l'mend) termeseredmenye, l'~) 17 -benpoh~\nk,a- 1':61 gt tIago,san 4() Jig-CIt porgete' t, .... L\z6ta esak k'B:t ev ben porg~rlte'tt 15 .kg-ofu, m',skor mindjg kevesebbet, A EJ,111y~

/J_,.,'. t.:_',,~?'.)"" gyarap'oda8 lQ'4,'6,-ban 18-·:22 kg volt, a nagynn sz.a:r,az

ti/ 19'47~ lesz,tendlUlen2-4 kg. :2,. 1\pohank,aslege16 ]{ij,nuyen

z:sMbltta valtk, nem blr e~ annyicsaladot egym.a1s k.IO~eh§ben" ameunyit pl. az alca"c. Rekt.aronk,e,nt 2.....__.2 ,5'm~h ..

esaladot szoktak - sz~mUani.

7(). k@p. P,alWn,ka Ne.vezetesebb pohankis teJrtiletetnk ,ZalaJ, VaG " So-

,W,:ogy t Sopron es. N 6gl'ad m:sgyieben vannak, Va..nd.,orla,sr~ a.jinlott videk I{olrmendJrBl uyug,atra Szen·tgotthardig ,ee delir5 a hat.i\trig~ A gyujtes 'ot,fu augusstus klozerM~n k,s:zcl.6dik Jes szeptembec elej-e.n 'szunik meg.

A pohsnka m:e~eleslere kedvezo 1. kliiEolcli bestlliimo16k s,zermt it homokos mlarj. A l1U~gym.l' vandorteraletektalaja ink~lJbb ,a,gyago,Et 2. A paras, levego,. Korme'ndi hir&das ~zerint legjobban me~el gyalrori kii.sebb Meleg eso,ket felvalt623-25 eQ-o~ melegben, ... tlz eredmenyt meghlusitJ~ a, nagy meleg, sZ;'l'a~sl'g" az igen Bzara,z, va.gy igen Meleg ta.laj ~,s a, tart'o,s es,OrZ·es.

~ PohankavIT'a,gboll IC$,ak delelo,tt lehes hOird'~'l"a. ~zami tan:ii, delu t;fun ,c,s.ak kive'tele~)en, ha asut kap .. Amehek lBgtObbszB,r esak kora delelo,tt gyiijtenek 08 marr 10 I()l°,a t,ajb;lliD elmaradnale & viragoludl.D,elutan f,abb\srm, igen laa mosak, A pohanlcaI'ol gy:Ci.jjt{j, mehek inge:rtHtek,.

A gyUjt~s d,UutQni e]mm~ada.s€J.,trketfe1ekJ&ppen mlllgyarit.Zzitk: 1. Asmmoknektktart6jli,ban 8!,Bl.bm.don Mvo nektk de:lfeW megsz8l:ud. 2. A. pobarura viri,gooskai. r,5'vi,g! ~ne,tueik. MrngEig1'~ltel{, hegy a J,;,aggel 6~'·l 6r,m, kor;'t kio.yUit -vir,a"g kora, dielliutan 6;rakl'e beCSluk6dik. lu,snEIJp 3 bimb6kb~1 iJ.j va . ~ btllllJm.hozuak ]d .• Eip,pen am,a.go.k be~sUk.6cmsivnl m:agy,amzz;ak;,hogy a m_ d.elutau nem g~rjjjteniek. Ugy lit,Mtik a~onbanJ' hogyez nem mindig ;frIal~l. A. viF,l.gok~Q:Db6gege soks-zor dfhlUtlin is nyitv,ftvan~ ~rutp reggeb."e nagYI'G-smik b8~guk"dik res ki sem nyUiJa; ujra.

ApohiLnk~l~ma:sodik termenyk1ant a.nt tars u tan"jL1!UUS elso fielel)e.n, de meg 20Eig]s v~eth@;to, tar16ba. Nemesak a f(Hd~ jlO'lredelmne D91gyobb fgy,11

hanem A mebek is, boldogulnak. .

A pohankam'ez fjeleloBl't~kel'lSl nem egyarz;nek, a '\T~lemenyek,. Sokan rosscz ,tWi !elelemnek ta;rtjak, ,as, ,azz,al va:dol1ak., hegy a, mehekne,k hasm,enest ckcz, Eg'eszl s(;':!reg kedvezo ta,p,asztaJitsJrol is tudunk aeonban, Va.nna.k Tidek.1ek"ahol emiberemle.kezet 6ta pohankamesen telelnek a {ls,alidok"mer-t nines mas, 3, taltal's magis, kHo,gistallm~

..1, mez,e16m'h h:Ltis~ & lDa;term':sr,e~ A pohanka termesere a me'hek l'tog~t'sado:ntol. Ke,t ,kiS!e~det itlagos e:r\edme,Dye; szerint ugyanakk.ora mrwete:n m'enek:tol elzarva 3371,8 gmag ~ me,b~l[ kOlzvetit,e8evel 1232g' m&g teI'mett~ A "bermes a, mehektol ti,volodva O$;(j,kJt@.D,. lilehel ko,zaIeben

heltt'ronkent 16 mazs,a, 1,5 km tttvols,agban osak 6",4 lnazsa volt a ma . M,asl{or a meh stol % km-red m,aza~, 4: km-re 2'1,75, mazsa te:r'mett. Sprengel, a mez h5meh viraoDl gporzo jelen oseg,anok felfedezoje~ epp n ll0h.ltnkav,al bizonyi' otta ezt IB Ll-ben. -

Fajot~ 1'Il vez tesek ,az uborka I(OUCUIIDS satdvua) a.f·adinnye (CuCUB mis melo), Q'loroadinny' (Ooloeyn his cltrullus), ,~ijk (, ucurbtta P pol. - t ,ylaltiak, va.g,yi kiilon pcrsos ,as ktilo.n 'I ermos viragok nOB'ek ugyanazon a HiyOn. N,sha, azenban porz6 es termti egy vhagb,an is lehe (pl. giorogdinnye) .

N OkUl rming.. z, uborka termds vi:rag~a'ban feher, 'eb\U6 gaUer a bfbe tovenel. . porzos 1iil'a oblenek aJ~al beleli es a viri:tg kozepenek karejos. kiemelk des,at is bori l,a. ~- A to,k nektarnrlrigy ig n f~ jlett haromcsilc kit, b.al'omhely - n b nyomott oldalu ,araa, os' I ze, . _ n ktar &Z obteben gyiilik o ssee. T rm6s viI~aaban a mirigy a ma,crh,az 11egyen iil as obleb,en is.eli a hihe . Porzos viragban a fo,lii1 o,sszefol'l't POlzo'zala,k Kupohi,jia .alatt rejlik. A m'Bh csak ,a,porrzoszalak 'tolve kozt maradt hezago'kon szi:vog,a.t .. hat, A hez'agok neha olyan ,szi'ike[[" bogy ,a nektar hozzaferhetetlen (9.0. 1.)1.,

,ekti,r., Ke'vess'B fsmerjuk. ·31gadmnye uektarja kb, 46% eukor-

tarta.lnlU (USA) ..

JI "z .. S().tetsarga vagy barna ,szinii,nyors,an kri ttilyoso lik, lze ubor .. kail"a. "r,a" y 'Okl'Co ,eln1·keztet,. Keresk rlesb ritkan 11> rul tis.ztan.

l\I6Id!s,z'fJti j;e'le'nto,se~'iik,. Nektart es viragper adnak. l\li'ezeleslJeu &2: uber ka, ,r i:ragporanak 'bo5H~"e,el a, tak veze . E;a} -ke b to ne m sokat 8zamit, 1, ahol naayrmellk j -n~y '1- m "Id,'m Inek. ok- 8,ZOI' 'eppen a leg e~ 8z~lYHseb b napole ban , kanikuliban taplalj.ak

a meheket, .

. z uborka a lezfonto abb.« esaladok nyari S'z;.iikslegle'b9n kivol eolcszor teli k" 'z .. 1 tat Isbiz' ositj,£t, neha pedig nemi nnosleaet is [uttat,

akarmany- as,

pal'O'Ch oak (konyhai

tok) BIz UOOl'kanal 1,0"

_. ... - "'--.~

.....

. '.~

11. ki·p. I/'e[bO'ntott ubori:« :£1'Qg Ba [rl'Jl erm6B. Jol~bl' ] f1orz·g

veb be'.D,me'zel~ die osok~ kenti ert:ekl§t~ hogy keves:e b b a viI'agjaJ 'es a viragok ~ nyari. meIegben csah: reggel es kora delelott nyttot~ t~k,. Az ubol'ka ellen-

1..' '. ·t

nen eg'G:s,z nap virm,

A t'oKr'ol gyujtol mehet meg Ieheb Ismernt B][leis,en vir&gporQs ~u\rga test~1'61 as szB,~

· k 'k!

,ren,e ,.,. ~r01'8 ~op,asa

m:Lat't !eltiino sotet fJ,iinceljarol. Ott" ahol SIOle van bellSle,a tok meheszeti erteka az uborkaehoz hasonllt. N,ehany to is fontos lehet ,a viragporkemet kieg'eszi tes'ere~,,-I:\ Inehek sokszer a fa,gyokiR bongsszn.ek r6la v iragport,

A dinnyek m'zBles,erol nalunk kLitlonose.n AmbJr6:~ Bela nyilatkozfk,

11.:: ,I

ensmeron.

'2. lci11:. Ubr:w'kavir~' u1Jefilu1.si meg'Por-z~,tl7G'o" f(j,fl m ~lu:~al4d 8Zdza~ven SJ:noeJi mu~kaj!uliJlPtd ,fho Iii,"

.

A mezleloml€l1 luliasa fL 'b~r'm,esrle.. Az uborka e·g rokonai viragpOlrat rovaroknak kell itvinnU;k, mart aporz,ol 'esterm6 kiilon viragba,n van .. Legna:gyobbszerep jut a mezelomehnek ..

Az uborkafa,j,1:alu~t ,3, csoportbe oB'Zthatjuk: L Feltetlenilllnegpofzasra, sl~Qrlll. Ide tartozik a legtlobb. :2~ Megpo1l"zas nlelktil is terem; d.G' sllinyabhat. :3,. l\!Legporzas Delkiil magvatI~n, j'.ol fejlet,t terme,cse van (parthen1Q',karlJia). A 8. os:oportlJillJ !raves kfilfCHdi faj t~ ta,rtozik. A meze),ilm,eh megPOI'ZG munldija ,a,~ utols6 esoport ld.v,e1ielevel nagyjelentosegiL

VaDnl1k or~,z.agok, ahol m. m~gvm,tlan ubork~t jribban kedvelik, tehit inklt,'bb a megporeds DelkiH is, j',61 ter.mo fajtikat partoljak~ A me.gproI'zas megvatlas{lrl'& a porzo'is viragokat nalponta leo8j_pkedrk~, wa.gy ,a,zubo['kas uvegha:z s~enoztet.ojet as ajtajat Inehek ellen f&tyollaJ. vedik. Altabib.an ELzonba.n a megporzags~lt(j'kl~~ete,s!en fejlett nborka veset a viligpiacon.

Sok b.ason16 eredmenyfi lds,e.l'let es: mHgngyeles koziil a kovletkezD :s~ovjet adatakat tsmertetem a me~e]om.8h uborkamagporze s,zereperoh

meh nelkiili gazdasagban az nhorlludermes hektaron~

k.!lint .. ' ., .... , ..... ' •... , ,', ... '0' •••• , ~ ," ••• ~ ,0 •• ° ,., ,., • •• 1 4.2(11 kg

m'h,estQ;l!mO~IOO m-rs a.z ub()rk:t termes hektaroa-

·1!".,(n t "_,II. iI"'I"l t7,-~, '.k""_,ff, ._','

l\..~ __ ,I . -I '" \!!J ~ I~ iii iii iii Ii iii 'il !Ii '! ,~ !!' !I' '!!. !!i .. !! !! '!II!!' '!! ,!!J ~ !I' !II II! ,! 'IJ !!o !!' II! 'I! ,., ~I .. ;Ii'~ ~ y l~ U ._ ~J

mehe;~to~ 200-UJO. m-re az uborkatermes hektalrOn~

lient " .' , . ' " , ., " . '" ' , '" '" ~ ,. '. ", " .. "1 57{l'kg

mebesh51 legfeljebb 100 m-re az ubarkat~}rm,es hekta-

:r,o:Me.n t . . .' . -. . .' . . . . '. . . . .' '. . . .. .. . . . '. ~ . . . ., . . . . " '. . .' '.' 15 Ill. kg

86'

Atokwetes megpol'z~s'l~rt hektaronken t legala b b 1 mehcsaladot szok-

tak a,z uborkas H:Udre aUitani. .

Az, ftveghazb,an termelt uborka 'Viragjat va.goy k0'z'zel porozz,ak meg

ugy, hogy tit viragport _ eos,ett~l a. ~iber~ kenfk, _vag! mebcs,ahldot visanek .az ii'Veghizb,a. Az ember munk,aJ~ nehezkes, l.a,ssu" draga ,as nem tokeletes. A S'zavjetunioban kiclerult, bogy lra egy ember megporsd munka .. javal12'QI nborka termett., egy mehmuLl~d h'atasara '0715 uborka, ha pedig szokta;ttak is a meheket a viragra (SO. L), 19 196, uborka, Egyetlen meh .. cialad tebat fJ2 munkanapot., sz,oktablssarl p,edig 149 munkanapot teljesioott (72. kep),

A dinnye es tok viragj.~ s,zinten Io;kep'pen m6hekre azorul. Egy kiserIetkor a. s'r,gadinnye fatyoll~l takart viragjaifu'lrK osaJr ,5.~7%-a termetn, .a ,szabadonlevokenek,ellenben 33%-,~. A fatyolsatorr.al vedett, gorogdinnY'6 vittbgj~inak 20%~a termett mehek nelkul, ,eg 60'%-a" ha .8. Bator abb m:Bzelomehet bOlcsa tottak ..

Bannennyire fontos a mehek szerepe a. termes btetositassban, iigye1ni ken arra az ismert 8zahalyra~ hogy magtermeleslror g,orogclinnY,Q kozeh3- ben t,okot~ sargadinnye kOZ1eleben uborkat nem szabad nagyobb mennyi .. . eglJen termelni, Egymas viragponival is ~rmekeDyiilnek es a clinnye . elfajzik. Az elfajzasban azonban a mezelomeh szerepenel nagyobb a

poszm.eheke (49. I.)" -

. las, nevel tanyerviI'ag~ ta~ nyerica (Helianthus armuus).

N,oktarmirigy..A tany,erblL

egyesuU lris viragok maghaz,anak oldalan tab\lhat'o.

N'9kUir~, Oukortartalma 38 % " {Jukorerttike O~3. A c:uk:orertek egyetlen kis viragravoruL kozik, ~z egesz tanyere tab b.

Mez., S,obHsarga vagy barnA,ba, ha.jlo, gyors'f1n krisbiJyosod6.. Zamata nem enyhe .. )Iasod.r,endii (Ipari) mez.

Ml1h'es2eti j'elentosege.. A mea h~k a nap:raforgor61 nektart, viragport 'ss l',&gaszt·6t gyiijtenek. ;Kiti!M mlez_ellS" de esak ott [elen:tQs, ahol n~agybQn termelik. nyen vit"tt§,k . a, N yil'lS,~g, Ha j dill e'gy l"esze, 8!'l~tmar., A haboru 6ta termel!ooe masu tt is terjedt~

'lao lL~. Napralor1J6

87

N a,gy c;rteke" b,t1gYKlesed lege]ot ad ~ as 'lgy a teUfes~ek berendesesetse~],tj. H,a a t3[,'l6ririLg nem sikeFul~, ,I) vandormeb'8sz nalPr(aJ(rrg61'~'11eg,ala'bb ,8, tell ,eles:6get be, tudja gy.;iljb~·tni.. J6 evben 10'-12 kg nnosleg"re lehet sZI,mi\allll es"¢tladonk,ent.

Aminta a nnjpl'a1'Q'rgot az egesZol'S"Zag'ban termelnl kezdtek" panaszI'o,lis hallunk, hogy itt~ott nem mezel. T,alaj ,homsl'se:klet as nechr,esseg It napra.forg,6 mezel~eSle!0 is, hat, de s~€repuket'm,~g' nem tsmerjuk ,elliea:ge.

Ii. nlbpl'afo,rg6 a "ooenek SZ61"02:,e'tett ltopta.tja. A osahi.dok sokszor' lelnep~ lIelen'ledne:k. A me]l,ek nob,a hagy,adtan ,m, virag-OD maradnak 00 elpusstulnak. Okat nem tudjuk.

A mez(!oUiU1.M lultas,a ,n 'lna,gt,ernle:Sl'le~ S,aji t vi:i1.'agpor,a'Va.1 sain te mfndig 8ikexiJele'D a termekenyUlese. F,eljegyeztek~ bogy ha a napraforgot mehek hiDogattak:.~ a t{t;ny'~r vir~igJa,i'nak 47%,~a termett maget, Ha a mehel~et fatyoUa.l tavoI taI'otb1.lt" de apr10 bb rov3;rok hoz,zalferh@tJtek! ,a magtermes 2.01%1 'Volt~ ha pedJg minden rQ,r.~l'ttavol taf'tottakJ 12'%-ta cs.6k]~A~nt. _ m~\sik IdserleikOl'mlebekke'] 7'91% J rovarok nelk.i~] :97'% volt a mag'te,rmeJs. nt[€nes Id5zeb)bnen [o bb azeredm.,eny, mint btvolabb. E.gy lUI hsk t'ros naJlIf.afo['g,6f,oldon a mehesH),1400 rneterre a magv ELk 7 J:3'% -a, 600m!et,erm~e -14,'%~a~ 1070 meterI"8 ~71%-,a, e& 16,100 metel're3,1 %,-a eletkeptelern" me dd '0, volt,

Vir i gIJ 00 ",1) S n ti, V I) n y 1\ It

A mehe'lli{ ev ko,z1ben legt';obbszlh' annyi fe],ol ,gyLljUle'tnekvit'{.O' ort~ ho'g',. a mehe.szn'ek alig kel] ,a vir.agpolU·os DJij1tenyekkel kill,on to.r nie, E" elej@D ,es nem1:oa nyal' ve:ge fele is kisebb a va,la8zb?'k~, a vir,agport t€lhalt

biztositanikel1... (A vU"agp.or j,el,e'ntoseger1o]: 216.~ .2,2/,2:,. 1.,. .

KitUnokm.',ai vir;aQi'}l~oros novenyek :mogy,ol"6" szi], ny~r ~ por['zos ffiz, tis21sfa, tuj&, pO'[,~QS 11omokto¥is, juhar, som I tav'aszi s,Bfm'any) tullpsn, !\- m€:l:Q:yol'Q, elyan kaT,an vid t, hogya mehek n:a,gyoD 8()R.SZO.f nem gy=i~jithetnek r61~.

A kesei vil'agp,oros:olt ka,zul nev,ezoe'tesek: rezeda, faceUa, m6tk Oidiusban v'e'tve)~ vadw6uzsa, h6bogyo" naplr2J,f()rg,Q~,' 'irzo.sIDrender I tak ,a- kertii vir~gok ,sorab61 a Heleniunl" G;.illardi:3J" Ru b,e,ckiajm~gr6t szt\rporitQtt gytirgyike (DmJilia)" 1\.stem"·JeIt1k , Eu'anyv,essz6 .

A vlragQ,k ogy l',e:g~enek: pOI"z6i (23,. kep)m::ir ,9.1 'bimb6banf'olhasitdnak I' s a ,'rra0p'or klszabadu! be16,~uk .. , A mehek tehat miudjart a, ~:zi:rmok 'fes1,es,etS~ kszdve ,gyujthe-tnek (pI. m,ak bol ~ vadn)zsa b6~) ,){his fa.,jolt pOI'~ z6i Inistjbb ee fokozaiJoS3Jll1. nynnakmeg.A n1ebe'k lebi _ fajolt ~~ednt m,as arab,an gyujtbetnek vi.ra'gp,ort, idoeml(nk:e'z'et1i:Hu'e ,tltma.sdtod,r~ (.52. 1.).

A, mil1J1I,e~elo j,lviti.s.a

C~.lj.a 1. a. hcrdas szuneteinek kit,i51tes'e..E,v elejen .akacl'a nevelhettiak igy nepes csab\dok.a"t" kes6bba nyari hordastalan id6sz'akba,n a og,m,ladok emipteleroed'8se gttoljuk meg, az ev v,eg'e fele pedlg a 'i<l3H fesz,ek tok'eletes bell:lendeze~!!l?d~ s,e,gitjuk" 2. A le"g,ehj,megbo!Ssz-ahbitas,a. P]. az, akao-

virag'za,skor megnepesedetf csaladoknak gyujto alkalmat DyUjtUnk olyan novenyekkel" melyeknek vi.n.igzRSa. as akiaehoz, esatlakozik, S. Agyeng,e, leg/el,o fejlesztese. e-nyszerithet_' T'r,apI.. a kime~etlen _ akacirta·s, vagy a tarl6'Vin1g hanyatlasa 9t me,gvaltozott gazdilkodas k,avetk,ezteben. 4~ V ira,gporos nov,eny,ek po, l,a,~a,. ,J 6 mezelo videken is szuk.se,g Iehet ra.

A lege18n, nehany szaI virag' nem sokat segit. Nagyobb teriilet pedig

ri tkal1 kerul tJlsupan erre, A 'mehlegel,c) javitas-a, teha t korla tozott, ~

Alk.alm:R! nijv,enye,k:. A meblegelo h.atasosjavitas,ara elS:Q,8'Orban olyan novenJ7lek. va16k~ melyek 1. dusan vi.ragzanak es. 2. meheszetd jelen lOSe_ giikonkivUl mas hasznuk is van. Elterjedestikr 19 Iehet szami ani, p'elda. ra" hogy kO., aJ6 mez,elonke', az akacot az erdeszek nem a lnehe .. szelr kedveert iilte', ik, a tarl6vir,agot pedig a korszerfi gaedalkedas vtssza .. ,sza:rltja. Mi18odso~'ban hasznosak mehleg'ehj, ,j.a,vita,sara a dis.zfa-k es azok a ufhr,enye:k ~ melyek ltitnn,Q,en mezelnek, de Inas ha,sznuk nines, vagy :mel'sek_,el t. A kart] diszl~iragok keveset haeznshrak, m ert nines sokbeldltik.

A mehlegelf nagyobbaranyu ja vi . 'ts,ara alkalma nyujt:

El'do,sitr8S,,, Ez m legnagyobb jrlent'os,egii, mert nagy teriileten krepzodik j',6 m.1ehh,gelo. Ha az erdeszet a kilrtott ,alutcerdok t l"i:izo.ns,eges _ feheraka,ccal 68 kesobbi dtlbi~h al vegyest p6tolja, a mehlegeld ·gen ha asosan jar,·uL Hassnos legelojavit6 a hars~ fuz, [uhar,

Me):6ve,d6 etrtlo,sa vok telep,Hesere aj,anlott j6 m,ezf!:16 vagy vbagpol'os

f-:;:'k ~, b k k n" h " k l'" •• ~'L k l' h I k·1. 1 r i.' '

(1J . es _0" '. ro r : ssu, ars~.·, 0.1'1S J junaro _, te I era:'~ ae ~epenY!La ~ m.ogyoro ~

koszme e, ktnren , amarfksz esgyttmclcsfak.

o iimtile.s,osu.k,., A ldj,szmete', 80m alma .. ssllva, eseresznye , meggy, mandula es mas gyiim,81csfak vagy. cserjielr szinten nalrY tertileten nyiIjt-

hatnak leg'e16t.. . _ .

1"8z,,016, :,gazdla,sa,gi as ipaI'i n.Ov'eDyek~ J elentosegulc, n oveks:zik. Tlyen pl. repee, muatar, bfborhere, baltaeim, sz,osz,o,sbiikkony I somkorc, napraforgo, szegletes lednek (= szegesborso ),' valamikor tahin a selyemk6r6 is.

Akon:yhakerti mag'term1oles (pf.retek, ktip'osz I a) a mehlegelot [elentosen j,avftja.

. M,ezc16 gyo'gyno"Venyek termelesej nag} ban. Me.J1leg' 16nek esak az jb, m Iyet viragz,as v egenvagy utana szednek I vagy magra termelnek,

U~6ik. fisUaS.R [uharral, ke:son nyi16 akaceal, viri\gos kchissel, Koelreuteriaval" j:itp:anakacct\l ,e.s ott, ahol eUagyasatdl nem ken tartanl, Eyodia

hu p , .henefsazel. _

Tem@tiJben £okpp n mezeU), disz£{tlr es bokrok haesnalhatok.

Kop'Qr, masra alkalma.tlan helyeken akac, balv~bl} fa, semfusemfa, ,selyeml{6r,Q~ aomkdro, .kigy6s,zisz, zsaJ' a, gy.(i1J:gy,ajak, kaszanyfig-ba b6,

atra.cet. "

GyOl'S mebl@:g,e16 jaritisra" ha ez a fo ,eel, ebH)SOI"'ban a faoeHa alkalmas. KiiJf,o,ldi novenyek mehlegeUJJ ,javit.a:sira. A ktilfoldi noveny nalunk SOkZOf' nem mezel olyan j61, mint hazaja.ball, pI. a jall'anak.ae (82, .1.),

89

gyapob, Hiba. volna asonban Ifjzt a tapaszta.1,&tot Altalftrnosit·s,m es a kulfoldi novenyek t a mehlegeld ja,Tftasab61 k"zarni. Legkivar16bb me~e15,ink _"""ozul kiilfol 'i szarm zasU pl. a,z akacfa Amerikab61" a, b,alv3~""ra Kinab61." a Iao "lia c' merlkab61. Z,: m rikai Eg esillt Allamokbau visaon t a ml szel'enL - somkcronk a legfontoaabh InezelB lett, egy id,(S ota pediQ' balta,ci~ mtinket keadlk jerjesatenl .;tlj " moo'f.'llo, nov,enykent, .

... \70 (;n~edmenY'~elenseget eoksaor a.~ oko;z;'z~~ bogy a behczobt novlenyb,cn ke,\'I'les van. Peldaul a. kertjeinltben disznek ill etett kok:rdavirag (Ga.Hlardia) ltitiino n mazel, de aza neh.a.ny szru aUg Iendif az eredmenyen. Hazajaban T xasban egy eutiben szaz meg szaz holdat borlt radon, ~ csa,l.,1 Ionlrent endesen 15 kg-os, neha ,eplpen 75 kg-os lneztermest i. ad, ,8; merleges kapU\r na I gyarapodasi pedig 5 kg karinl het. eg sok ktilfold i meze]ono,r,en vt I, he tne naluok kipro bfilni es el erj eszteni.

A n ar melUl.yiSet1'onek lis 'cukona,rialmiina.k [ok'Bzisa.. Ugyana.Illlilk Ell, nO\"'6ny .. nek fajLai nektal'juk m nnyise~ehen e .. ~intl~egeben f~lt~()an ku!.onbozhetnek ~~ymast61 ':tgyana-bban ~ k, rtben IS. Ezt ,to,bb SZl vir61" korterol almit,r61. (L~eres~,yel'ol, lllcel'ru roJ,. a kal'dvi:rr:Lg (.;rla;diolus pdmulinus) 25 fajLidAT61 hitelesen magillap~tot 1Uc. Az A.merikai Egye:iiilt Allamokb n pi. g, 8zil'vaflljta, n'sktarjanak eultortarilabmiban b&1"DDlS:foQl'OO: Jriilanbsegect tnlAltak (14. kep). Nemet 'riZlSg.~J1t sz;erinh aa ,alma.naktk ouko,r0l'tek;efajtankMl. l ,8-(j~ 2i, ~ CS£lIllllsUlye nek mjlle 1,:953,,6., A.z edese-bb nektliui fa.it a gyiim01Cl8oorm,e ,IS 'e"s kedvesd, wel't. Q,zt lit m6hek [obbe n latogatJ6Jr ~B bistoa 'bb ,n m gpo1['ozz .. Lehetseges laogy Q Iegjebbau meze101 p~lda.nyokkivilas(Zt''Sa-

1, QV' bbten ~szte ~vcl· JllI!ze16 :no'!; eny k mt3neszetiert6ke nl)ve!hei ~i.ili. BisenyiWk ,a, 1)1., hogy k.et P' iflol'm (eoemlea es ala a) keres~e!liesebo,l Dagyo,bh nekM.rmmO"yU pcldanyok szarmaztak1 ~s ezek g,bb nekt4rt is terme1bek.

_ \ annak olynn novenype1danyok, melyelmek ,8, rondesne,l kevesebb, 0s olyan p81ditnyok is" mel, oknek f,l, l'&ndesne1 t61bb nekiir.mi:r:igyiik vtln~pl. a ha,V1lB.zi sAft'any (Oromm vernU8) vixagjti.bJNl gyWtori 'l3'z. Azo'k:nak 8., p~ldanyo!lm:ak ' oribbtenyes2.~.e gO'Jldolha unk, melyekbWl SOE. .1l'J. ne.ktftm:llli y'.

Ugyann,z,t it celt ugy is eMrjiik, he tobbvu8.gu fajtara t8reksziink"

A peldik egy l'~5.ze nam jelentBs mezeUS n8VBnYI'0 vonatkoz.ik de wegl~tj'a, mit ,;·tThatmik ,a nemesltest81~

mehek Dlwtku.j" D ,megkuunyifese., ok olya_n vil',igot ismeriinkl melynelt

szerkeze'.e korhi<to~za vagy DlBggatolja a gytijtes,,_ (41. 1.)1. A teny~sz.' es feladata hogy ,ez'r a. hiMt merselteljl .

A teD.y,eszt6~et leginl~a.bb ,Q 1'0vidcs6vti 16hm-e w.,oarn tasa ill .. g'IEltta. IDxas volt a rlan Lin .. hmdt-fele here, C.Srulail;gyW1 ro .. vidoso,vu" de ug1 Ia.ts~ik., hogy :nektb·te:rmelO kepE!ssf§ge nem -legit ki, :az ut6dok h6zt pedig

2'8,Ti. gy~ori a mJ!lyebb. NeMnye_v o'ta ~ ~eh Zsollm-r~le ~ovid .. C$16rn 1,6bere vOlLta mag,ara. a fi ., ,elm.et. A Idlzonseges 16,·

'het.1e 9'-m 2 mm mely mart('.lSovei bslyettcsak 7-91 mmm~ly. Vi.· mgfej,ei nydb1n1mbbakt szin _ halvAnya b h. Hil' szerint jill m6'Zel.

12·'J

... _ ' .. ,"0'

I

10"

74~ 'ldl". Szilva.!(lit6~·' ftektdl·'~anQ.k cukortm1cdma.

A t~rz.s tekete r~z~n~,t mmgassoig3/, a ,elilkorsdzah'ik:k:al aran}1'(ls

A vilIt'igz4s _ ido-J'.,ek.I&Od.ositisa. .. Ilyrm. tlor;ekv9s pI. ,Q-Z aka'clegel5 meglbosszftbbl~ tasa. keso,n nyi!6 akaook tenyesztesevel.

A_z aItalinos 181dasigt lertMI fDko,IUsm a me'heszeti ertek 'cs6kkeDB'Se nS1kfil.

D1en v(llt pI. ,1\ kfilte~es:~o'~k6r-6~6!~z elsoevben vir,~6 " hul?am.u somkor6 lrlvaIo~ gatliisa.;. DYlan valna ~mB:m ntillIillli, teMt tal~l'mhiyn~k ~p.ta~~b~,; de 0p~en olyan Jol l1lezru5 51o'm~6~6 kit1IDy'~sztese~ va,gy ~. kitGnoen ma:l.f'l,lS ~1Y" ml~6ro (~olep18s ,syJ'iaoa), Demeslte"Se, hogy l'ost]a tokeio,tesedJekJ kaucsuktal'talma fokoz6d]e"k" fgy elf.lerjed,~ iJlkAbb sz,amltha nunk .

. ' M~ezelo fak~ ,A fa.k koz,t so~. a .. ~ez~15 es l11.e~e'~le.g.Yi~·agpor~s. Pelda~~: fUz, [uhar, malusfa, som, gyumolosfak (vad fltk 18), ,].apanbu's, ,sargaia,

(,V,irgilia lutea, viragja fehe'f" raja Barga)! tulipanfa, akarC" balvanyiat eaiist .. fa, ,judasfa.; lepenyfa, hars, os'orgofa" jap.anakacj Toona (Oedrela) sinensis, vir,agosko,ris" eheto gesztenye, Evoma hupehensis (Iagyra, erzlekeny)~ a bokr,et{;Lf~~, ktv,alt a piros16 viragu r(A'es'Culus rublcunda), de olv, a 6,45", lapot is 1

Bokrok. S6:skaborbolya, k5keny, t,a..tarIon'c; erdei lone, Lonteera [ragl'a:nt,·ssima,. bors6fa, mahonia, semftisemfa ~agy o'rdogoerna., kinincs vagy "morfa (inkabb vh'agpol'os), Forsythia; Deutzia, aJ4si:a (Ptelea), duda-

ft t h "b 'k" 't

ur, .; 0 ,ogyo~ oszrne e.

inca rneheszebi jelerr os'egllk allenben pl. a kov,etke:zoknek: a kertek ~ ben gyakori bajmoea ,(8l1'ire,a)I~1 a ko,z;onsegesen jazlninnak nevezett iLlj{l.z,min, orgona (cs(iv,enek mlely.seg'B miatt a meh ritkan g)qljthet beldle), aranyrfbiszke (Rib ,13 aureum, a yirag oldalat a poszmeh ,es me.zelChneh is fi5lhSJsitja, e~ u,gy gyu3tbetbelole), kecskerag6.

KUS,Z;o'Dolvenyok .. Iiepk,snyszBUS, hibas,an y,adszoI,(S (Parthenoeissus vagy Ampelopais qulnquefolia es veitchii). A bortermf s,zlHlS nem mezel.

Ta.kal"ma.ny.. es mas g'Rz,das,agi.no,venYElik. Rep ce, mustar, feherhere ~ biborhere, ssarvaakeeep, somJu)ro, bilkkony (SZOSZOs.)" haltaeirn, azeradella (Ornitl.tropu15 s,ativ'us~ nalunk kev'es,se tsmer takarmanynot any)" szealetes Iednek (= szegletesborso: La thyrus sativus, l"OSSZ homokhan nem mezel), poh4nka vagy l1ajdin~ ~ Iueerna j n~'I,p'raforg6 J csiesrika, It konyhakertben nagyobb, tertileten magnak termelt hagyma (maze k '2;' letben hagymaszagu), retek, a't6kl) uborka, dinnye ..

. Nem mezel pl. a paradiesom, pap:rika, burgonya, kerti bo'rso" bah" kukortea (nella vintgport es mezharmatot gytijrth,etnek a, mehek kukorieaf'61), a kalassosok (anyarozs gomba edes termekel neha hoven gyujtik, k~vlete]eSien, anyarozs,me,zet is lehet szuretelni}. A dohanJ viragjat melyse,ge miatt nem tudjc.ik teljesen kihassnalni. A. csillagfiirt esak vil',agport ad,

Gy,ogynovcnyok .. A mehek esak akkor hasznalhatjak, ha vtr,agzas utan. va.gy "Veg:e feola szedik. Nevezetesebbek: leveudula' (Lavandule spica les ver,a), lzsIOP, m,ehfu~ m,entafelek (vadon ls), borsfu, ssagos ruta,

'ehany vadvirag'. Gyrerm,eklincfu, h6virag~ Ibolya, pirOs, ,arvacsablD, o--,-dvas k.eltike,pnszbd tejffi vagy kutya.tej, nrvosi atracel" gam,a,nd-OT

(Teuer' . hi d) ~ 1~ ~ e . I .. 'I' f'" mk' ~ kr ,; •

.. ': ' rum Co amae ~rys, ZSQJIlyw.,aJo'r,. gorve Y Ll" SQr_ . oro, .1gYOSZlS.Z,

gyo~gyajak, tad6vir',ag, ar&DYl essz'o, (S olidago .. fa,j ok, a, Dravamenten vindol"oIni[ is el'demea fa) nehol teve,sen m,agyal" miJnozanak. mon.djalt)"

,91

,d'erece (fii£i~!3)I, peszterce J' :8!elvf~.mkG"lI.·'6. N edves helyen ,p,l,. IGa-_Balaton vjidekJSn (",N&gyberek") vizimentrt (Ilenth& ~quatic~), l'eti boHmfu (P'uU~ ,c,asri& dysente(f]'ca) 1 l",eti,fu~any I(Lyth:m"umn saUe~t1rjj_a) es, p"aJK2oca (Eupa toriusn

eannabmum.), -

XertiririgDk,. Facelia, s€l,IY,l}mko(['o" bOl'ago (,,~,ad!on is), 1'0z'ed,a; buza~ virli,g (v,ete'sben u')J zsilyak (a. piros Salvia splendens nem), maeskamenta, 'el9: m,"S mlentak" diszbog,ancs, 1i.b01ya ,(Vmola, odorata, ellenben a V., eornuta nem) ~ kalHbrnia,[ ptpacs {ink,a.bb viragJporos) ~ pOll'tulaJr,SJ vagy lP,ol'o~bg_1"6zsa (osak vim"agpoI'O,s), m'hfu,~po:fo1ta (DTaQOeepl~lI,alllulJ..)" G,aiUpu'dia-f~jok~ Clarkia elegans, ba.l1'angvlr,ag) Helenium, ~~aTjrilh'j-felek (Sedum)v~don i,~ ~Her'aelenm gi,ganteum les 11laDtega,zzi~num 1 ldeopatra' uje (Erfnnum·'Us),.,

l\iJE;llnek em-tliktelenke['tivl1'agpt o:rOs~,b8zaj, pletu.nia~ 11lLlsk,atli (a :m,ehcs:al[ kive"be]es:en" nag,y szalrazs,agban gyt1jt r6la valami v~r'glJort),.. flo~l' a,r~i,oska, szam'k2tltilb es ,9, telt ((l's;olkros) vir~\gok valamennyien.

Az oI'sz,arg IDI6ze16 videkett az egyfolytaban taJrt6 lel1Y'ege:sebb leg~lo'k a ~ ,a m a SZie]''in t a ld;vetke~okeplP,e[l CSO>pIDltosit~[d,:

mIn ek k e dv e s mez,termeh~!snek (UI ~!iJ],al vain-

dorla~;I!)

m'~Ibam-melesm€k (a ket herdas, kozt v3rlld,ttr],as. ~ )

.0' hi d'.£.' "'d'k (1 .. 1'_ ~. I' )

ef§,Y - OI'aW Vl_ e·" . p.. OS'~ t\1J(,ae, • '" •••••

t,5 bb'111>cyrdaslt viael[ (pl. aJn\.c + tall[ ar-

ID,anynoiv,eny + na.p;vafol'g6) . ' ' .

nle.zterm el'G;snel{ I,ra [osta t'.~,~ nak, viass tem'meles:neIDt]1 ,anyanevelesnek

l\zegyfomyta ban tart() 11ordCl,s h 0> S S Z 1'1 sag a ,e S In i n ,0, S '13 g a (n~pi sld~7'gyar:trpod's) sze:dnt lehet:

m i n e k ke d v e s ~ rovid (pl. akin) .. ,. '" , .. , , .. me.z,termelesnek

hOSS,Z,tI (lJ>1. t~ld6vifag) ]tu3zt)e~'m'elesne'k

J'lov,illd (pl.gyil11.Uoh!sviragzis) " ,8, c~sab\d fejle8zb~EH3nek hOSSZll (pl. reti lrir~lrgo]r j ya,,gy

M3]:)b takar:manynovleny legy-

rna,s uttltl1) .. ,' ... , . . . . •. • .. 'sztil,podtasan.lJf, ,fn][y,aneveles,~ nek, vias!2rbel'm'eles!l'H,:lt ~,m'e'z,termelesnek .

V:i I' it g ,:t; i s i [I e. ,j e szerfnt lehet: kOl'ai (IJ:t fuz" gyi1molc,s~ rep(je~al{,ac) . '.' " .. ,. nyiu"i (pl. ,SOmkIO]['O~ fehth~he1:'e')

min e k K" e d v e z ~ fejUtdesoek, egy ['882;:1} m~e!l,te.~~nelesn~k lnez.t€:rmel~srlek~, c$alid nepesen lllal 'ada s,a.nakJj T,aji,ok boldogulasanak

m,c;;{ er'nneMsne,h:}f,a,jok boldogubis,an,alt ~ teleles ala .. lilies'z} t~fH~nek.

NaQl-,!~lr'ld 1 gnagy Ibb r_~sz egyhordasu. (ak;li,e vagy tari6viragl" V&gy lui hordas,n, (ak,ac + 'tad6vira,g) .. To b bh,ordasu m~z~llo videkeket inkabl" Dunantul 6S ,a. h ayekben al;Uunk~

_ M,a,g-'v'tt,rorfsz,ag k61 1 gfontosabb In'8ZeUin,Qveny,e a £eheraka,c 'e,s ,az egyre f Ig) ',e,uyn, ftri adiy\ i.Nig V3!ay ; il~tsrii,. Kedvezd id6j!1"skor,. fejlettl csalktliokkaJ Dlindket'to rendkivul bo,_ven fizet. N,agya1l5ld sz,el8'Qs,eges :ildoj'art\sa mlaft azonban nella, a esaladok ~H te Ines biztositva_" Segitsleg:

andorla'~' A tarl6vil"ao- hely . teslto;jte a ,ag alfold I amok buck:ain a" 'tejfli (ku ·ya _ "jJ, Dunantul ay naszen _ a g~zda,sagi no-\ enyek.

,",' 'ayalioid I go vez .tesebl m,e,zeItS nloe.n.~oi~: fib:, repce, gYUmolcs:!1 a k a c, omllujnJ" szoszo ,bi.ihl"ony'~ tejfu., nap,raforg6, tar 1 6 v j., r it, g'~

. Dunantdl 1" guev.ezeb sebb me zeUS nove-Dye": ffiZJ repea, gyiimO[CB, aK!o C lomogy, F', ,jar rn., kiilon'ben sok helyen esak szorvanyosa.n)t, bib 0 rh I _ r " b a 1 a, a ' i m h ,a j din a (Vas~, ilura.k.oz) as mas tak:aJ.'many~

niJvenyek;, nehol ta.rlov:iI,'a" is. _

_ ,and(ums,r,'_ Iezfontosabb 1ge1ok:,

~ii~~:oi~~ · : : : : : : : : : : : : : : : : :: fl, ; -rk: nt'3 re

rep ae it iii 'Ii! i1 • ~ ., • + II! II !II !Ii iii III Ii ~, Ii II "" II

biborhere , , .

akac !I! iii ~ • iii ... ., .. .. .. ... .. ,I, iii II II !Ii iii I( 'I! I~ II

baltacim .. " ... ,., . " '" .

sz,oszo htikkony . ~ , , .

somkoro ." F • : • '. '.' ' •• " " ' ••• F •• 'j'

feh ~ rh' l'e ." ... " ...•••• '.... I

hears '!! iii E!i ill .. " II Iii !II iio ~ @ '! !!! II II Ii ill ii, ... 'Ii! '!' I

- rmeleare

t jfu (It.utyaten F ••••••••

pohanka ," ... ' ' , ,', .. ,F •••

nap'l",a orgo , .. , .•.... '" .' " .. ' . .• II,

m,a;['l:l,a • '" ,., Ii' Ii! !I II! III III! II it" III III !!!i itl 'Ii !!!J .. !II Ii II

derece '... ~ " . '" " . . . . . . + • • • F •• j

j6 m'ezeles f It -~tel'ei :'

,ele,g virag ... ~ ., " ... '" ~ . . . . . .. { t.om,agvira,gzas

ne111 sok mehcsalad

nek:arif!(!p"z6desrB kedvl~8, Ir :~~:l::mj

korulme It 1 "od "

.... ,n; 'vnye' ,. ," . . .. Jeyeg~ ll6.vesse_ge

l talaj nedvesseee

1m" . :eh,' "ekn, ,e,' k alt, a],mas, virig kozelseg

gyitjtels~'kedyezo k,oriilm.e,.. eros ltzel hianya

nyek .. , " , '. repulesre alkalmas h6mersek-

II l,e't

( nape,s, csa]id

~ . mlohleg6i6 javl*,irs:ara elsosorban ,a mas celra is hassnoa novlenyek aJka.lmas'ak.

,93

I{er,(los@k

.

Mit ,gyutt, a ul:eh ~ MUyen c€lr~ ~

Mi a nektar ~ Hanyfelfl' nekta,rmirigy van ~ )!Lelyik, fon t~s,ab bi DiIUyen modszerekkel tauulm,anyo!Zz3k a viragok mezel{),kepleBseget? Hogyan kell fellt.llitani a mt,erleg',es k,a.ptart? 111kor ken leolvasni s,61.f1T,iltozailli1a t l MeIyek ,a nektil' legfonb]sabb alkot6J["esz:ei~ llitol lugg 3 n~ktb' e:d.elke ¥ Afilyen ed.Gsnek 'erzi a mdh a kiHo,nfele oukroke t ~ }~Hlyen eukortartalmu nelktaI't gydjt a meh ~,zives;ebb~n? l\Itilert? )iIi ,3 ~ruk'OI',eftek? Miert fentos ~Hogy,an .nl 't"'£k' ~ M 1 "l!p Ylll d ':II~"b 1 ~ t ,£1_ t-t" ." JI' ill M_'& prt l a meg '~' e j'lA a ~aln, olu ' :a ICl:Ulc\;orel' -til[" vagy & D!B!!l, -a;r if)UfUSJege'~

lfi['akelliigyelnJ1 a ou.kol'lertek megiteleEH~koI' i

]([elyek a vir,ago'k mlezeles,enek fontosabb feltetel'ei? 1,I[iJyen hata8lu & tal~,j? H.aszno~-e a t7agy,azas i Milye~n h~btBU a feuy? A hOllUe,tseldet i A l!Erveglo ned,ves8~,ge 1 Atalaj nedvessege ~

,Mh"l6 v,9.16 a mellE~lr. tinea ~H'ny£ele biB,e van 1 HalnyfeI'B a nektaJ.·~ vagya vu',agpol"gyiijt'o,-tanc? I\ii ,enn,e]{ a feltetele t lBkoJr melyU{'etjar,]ak a mlehek i'IVlit jelez II meh Kortincoal? Hit t I"isza16t~\noc:al ?Hagya.n [elzt a mleh ,a~ iranyt ~I Hit a U\volsagot !Mi a ktHon hseg a m'hek tanciba.n vir,agpor es nektil'gyUjte~,ekor ~

Mit nevezUnk viraghozj, ssinhee es belyhezv,&,lo, hiisegn€).~' Milior hu a jneh ~ Mil avir,a,gc':iH~l'e ~Mikor' ],ehet vir"gc~:e:rere Isza:mitani?

Mlly,en 2m6don lehet szabaJy,ozni a tegel,o' latogata-sat~ Milyen ctUb61? }Unalarps,zik agyiijb~s ,~ir£nJTft,afia1' J MUyen 2, modon h,as,znaljuk ~ vl1l'agot a mehe:k. iranyiUlsara !'Hagyan Ilt9sziil a ,szorp 1 H,ogyan csoportosi tha t6k ,a v1.I',a'gok. as::zel'in t, hogy szo,r'pkes~i teSl'e a.1lk"ahnasak-!e? He]Ylettesi:theto .. e a viragiUat bolti illlit~2eTl'leH' Rova, mfkor €s mennyi illatos s20rpijtadjiunk be~' M1 a friss: VIragOS, irauyfhts, e10nye i Hogyan iralDylitun'k fris,svir'gga~i' MUten binc'ot i"ra wah iran,yitaa,kor~' Mi teh,at Ell temniv.a16J, ,ha a le,gel6

IO~ '0 '~l t' , 1 bb ,11, M' - "hi kIt" If '1 ... u zn-nei "avo 81Ju,', v,an! _ u ,i91 me' a,l. ",csa ,og,ao, asa ~i

llJIy!en messz;irtol gy-ujta m~h ?MUyenha tas6 EL, SiZe! ~ lIe.pUles,[18 ~ Mily,en "gJrorSaLD repniUnek a mlllnlui.sok~' Xi a. va:JI:"CJl1kOl' szerep1e r,epw~skor~ l!Iennyi iiz,em,any,agba l{,eriIl a mehlJlek a tavolL legelo' il

Mllyenek a, m~hnek kwonlQ,sen alkallimam vbag~lakok i'Mi ,a kiHonbS!€g p'egyfalk,Brscn lea ",kitlallulsu pil1angos virag ko,zt .a gyiljb~,Bt tekmtvel~ A viragos,o mtnysegen~k jelen ttigege,. A szip(:ika hO'8sz{u;'gjDakjel:enta:~lege._

ThIHy,sn ho:s8z:fi mehtink ~lZi:pok,aja i ._

Mllyen ,erzoszerveivel taj~k(),zddik ~ gyiij to me,h? ,H~yfQ6 sseme v'an amehnelt~' Melyikkel hogya,n 14t'~' Az embervagy 8, mel11at~e "Uese'bben1 Hogy,an ttt a IDeh sziix'kijletkol" vagy este i Ugy b\tj.aH~' a meh a s<zmeket, ahogy ,az em bel' 1 HOlgy.an vi'21s,gm.lt.iik 'ezt meg i Mit tud it meh szagbi,sQ,r61?

HoI-a meh sza,glo,szerve'~ Hogyan d ontottek est ~11 .

lfi'benvis,zi hasa a msb a neldaI't l' Miert nem sZIelIoyezI5dhetik a nektar

a m~zh61ya:g han i .

I\,(i a. fol1orclas ¥ Hogyall o:sztilyo:zzuk a llege16t taI'tam~ es,a :napi ,e~ledmenysz;eriDt ?Hogyan osztaIyozzuk a mezelo videkek.et 1 A kt110niete leg'e_16k ,a me,besikedes melyik iI',any.:tnak ked ve.zllek? Melyek a. le~gf~fi'tosa bb m'l9z,e]'ok a. N agya1foldo.n ? Hat a D una ntu I t 11elyek a vandQrbtsra legfoutos&bb noveny,ek i lffiyen 1'€gc]6kon gyaIDori ~ losaU,dok ,elneptele-

94

I1cd,ese t Mely,ek alkalmasak vandorlaskor elsdsorban a, fiasittts ,gYl'Ll'ap,fta~ sa.l',i!lt, a OSMad fejU)dele_re~ ·m·ez,termelef!lre, a t,eU ke~zlet biztof:dta8ara 1 )filyen:Ldoszakr,~ ,ken vir,agpf)rOS novenYflol _gondloskodni 'es, miart 1 Milyek a legfontosabb vir,agporos novenye.k~' RogY2tD gyu3ti a meb a

vlragjpOl't 1 . . _. _ '. _.

Melyek ell, fOllto~a b bm.fAze16 fak? Ha·t a, boillr:rok.l Vadvir,a,gok ~ Milyel1

liaka:rn:uinynovell t 'es gyogynovenyeket termelae mehemek? MUyen vir~go.ka,t s;za]po_rltana dis,zkertjie'ben ?l\{i a _ _, 10 ja,vltas.anak c(;Uja ~ MUy,en D,oivt};n,yek alk,almasak ra e1s,osorban ~ _ H'as:odsol' ban i Hol nyilikter me2elo·ktil tstes&:e~' M.ilyen s!Z:ere:pu a gy1iim.Qlos5s~ mezogazd asag J . g:y6gynoveuyterm:e~z,tes, leI'do,s1tes;, kony hakert J virag'08k"~rt" 'hamata, amehlegeld j,aYita~'ban?Milylen. mezelok .a1kalma.sak mas,ra haazmutlhatatla.·n rosss tal~jhan, utak ment~n i Mi ajianlatos, l~&tisztan melblegelo a ,otH ~ 1Vli a mezens nOvJe.nyek nemesit'esenek Olnja~' MflyenfeIadatoka,t Iparkodfk meg~ olda;ni a nemesftes? Milyen eredmenyt ,ertek elrdvidesdvti loheretenyese-

tese"b'en?

Mi .9.1 juharfak meheszetijelen t6sege? Hat a gy'efme'klanoru~ ~

Hanyf,e"le. £uzvh~',ag van i' Melyikbolmit.gyu,jtam,eh ~ 1[1 a. riiz . m,6heszeti jelento,sege ~ Milyen a m6~,e~ Milyen It ftlz me:zharmata? ,Jo-e a meb;elinek ~

Milyen ,II _gyiimoloiSfak me~ze ~ A.xuIjak-ea 'bolt ban? Mi.a, gyfuno,lesfak mehe'sz&ti je]entos~ge 1 M1 rl! gytimolc:sf-ak pa,rthenok3iI'pi,ajQ les parthenogene:zise ~Mi1Y'en ha t,asu. az id:egenmegporzas, a gyiimoh~stermesre ~ M:Uyen megporzastkivaDn,~k,az ,almafajtak,l Rata ko'rtek?, Birs'~ .CseJresznye ,as me,g,gy~ Kajs,zi ,e~ oS,ZJ.ba1f·.acJi; i. MandoJia ~ S.zilv2t ~ Hi ,9; mezel,6meh j;all\lntoi~'ge, ar gyfim:olc~fak .megpenU"Zias,aban ~l~Hert nem lehe.t szEil['e'szam,lta.ni ~ megJllorzaalIDor? A mez,eI,o,meh csak id,eg@_nme,gporzaskorkij'zvetit~e i' Hogyan kell telep.iteni nagyo bb ,gyiimolcsost tl;zidege;n- porzaa eleresere ~ !¥lennyire .. 1~gyen. a 1!H3ho~.ala,d ,~ nagyo b b gytim,alosols. , ~ l!Uert~' M,elyik fon tos m,ezeU1n.oF'\l'II;inyunk n.ektarj,anak fulkorerte.kevisi egyezlk El,!; egrese 1 Mi az egre8m,ehes~eti. jelent,(Ss,ege 1!lMHyen h.at¢\lSu. ,8. mezel,(jm,eh ,a 'ter~

s: i -

mt.'lsre ..

Milyen a kaposzttu;;epceme21B 1 Mit tudunk kdsbUyosodasar'61~' Mikof virrigzikl MUy,sn talajt kiv,an b5 IDeZiruefH3:hez? l\{ilyenhatasu. ~ csaladQk llJepes~e .irOSS:4 idoben. e,s ,j6ban ¥ IIi .g,atoLj:a, a repee mehesze;tikibaszna~ la:sat t 1 k;el1 felaJIita:ni II ~ep~'~l'a vitt, mehcsaladok.a t~' Kb ~ h'ny ,szazah~kos _ a 'l',speemargtermel13enek fokoz,6das,I)h mehek kozvletib:Ssevel ~

Milyen a feher,aJra,t'l maze ~ Mikol" kristalyos.odik~' Milert j.o tali ta:phlJ~k ~ m~h~knek~, KUy,en a ho,rdas:jeUeg,el H,as:on1itsa Ol$Sze ta.l:~l.~tgenyet es mezeh;s,et a. ta;d6vira,ge.vaL Ml a tehe:raIktc mehesz'eti jelentosege ~ HoI ~~nna.,k .' a . Isgfontesa b b alutcosmellleg,elok ~ Mikockazta t,ja az ,aka:c lbhaB~]l']asat ~Mnyen. homers:eJde·ten me.rz:elkititnlhgn as akac ~ Milyen kU]o,n bs,@g"et t~.bUtlnk az akac v.ira.gzasa.ban vide~e'k szsl'int? Hogyan ,ha~Jzn:Uj)dr fo,) 'ezt a termelesben ~M:nyen az egylev,eHi al{i,eiHogyan mez'ru iHogyanm·ezei,a l'Qz:siis." SZUriUM5J as njme:xikoi ,akac ~ MlelyiK ;ak.ac-

k,ereszte~e5 j6 mezeJ,(S i' Mily,e,n a vi.ragj.a1nak szineJ fajanak fej:letts'ege, vi ragffirtje , koorsanylinak felw,ete,. vir4gzasanak ideje as m'ezleiese a koz,ons'egss febentkacc,al os~:zeh,asonUtv a, ~

n ,iJj kulonbseg' bilv,~nyfa, as ~c'etfa kJj,~t~' Miko'l" vh'it a b.~lvanyr&~ HiLnjd'el nektarmirigye van ~s melyik m,ezeH' - '!lilY' n a mez,e~ Mi a,

b~ttv,~\nyfa mehes~eti [elen tos'e,ge ? .

Bogy hi jlak az eziistfs,1 te esen I Ilkor virit~ )lfilyen a meze I 1[1 a, m'bes~eti j,elentose,ge? Hova Iehet tlltatni i

MUylen a here~'l:ekme~e ~ _ ,elyik hea'et h~smalhatj,ak a. meh k. konnyen ~ llelyiket nehezen ,e's,miert? )ilil;y,e'ntaJajban- mazel j'ol a fehorl"u~'r,e es biborhere ?Iikor nyilnak ~ HOoI tahUha tok - agyobb tertiI I' en ~ MitlU fiigg a lobel'a nektarjan,ak kiaknei,z4isa~' MilJ~en ha"tasu ,atragyazas nektiLl'janak ke:pzorl'8 ere i' Milyen .hataru a meh a feher .. as. biborhe re magterme'ere' Mlelyik lcoovar tndja a m'ez,ei6mehn,el ,i'O bban megporosni a 16ben}t i }tIe pis. miert fontos a mezel,thneh ,a Iohere megporz;i;\saban? fHy'en eredmenyt 81~tek el a me.b ,il~anyi.tas,avaJ"}'(~h l'e-tablan~'

MUyau a baltaeim meze ~ - 001 nagy a baltaelm meheaze I [el n.tosege~' :M:Uyen talajban l1J1,eZ'el?' M.iko_:· vintgzilc? -, (j,veli-Ie ,a, mez,elo;meh a. b~ Itacim manermeset ~'

ffiyen btikk,onyok 18rtek'esek a meheszetben? .' ',elyik: biikldiny legjobb it, meheknekl Hanyf~elle a biikkonyok nek _ ibrmit'igye ISs malyiknek mi a

Jelen tos'ege ? _ _ _ . _

,- asonli sa loss®e a h&:'s m0tl6M.set az ,a..kicuh,-al, Mily1en tala] alkal ~

maeabb a ha,rs m,e'Zleles,ehez.t Hol vannak megbizhatebh lnir I ge ok? ::Mllylen a harsmez i Mj]yen na ps,zak:ba;D gyfljt a meh Iegasergalmasa b ban. hat", rol ~ ]lIit tndunk at lui.rsvit'ttlJ1 kabit6 h,atasar61 ~ Biztos- hltfs}',a vandorolni.I

l~~ eheno VELay sz 11 1 gesz'lenyen khan -Eele a vira""j';L l' a:elyikbol mit ,gyiij't a meh ~ ~I~lyen a\ gess teny,emez? Mi & gesztenye meheszeti. [elerr oseg,e ~ Hal talMunl~ j-elentobb gesztenyeselret ~

~ - Illyen ,~ malna ume,z.a? Hany ,ak~tcvil'ag{hral er fal egJ m,alln.a~ir'g nek aria (oukorer ek)~' Hol font oe 1 g,e161 WkoI'vitil ? l\IIily,en a nap] ered'me'DY?' lily-en hat-ian ,~ mezeldmeh a maIDa gyiimolosrermasere~'

Ii a I{},e,]'eoe elterjedt nevea meheszek kozt ~ 1\,{ilyen a meze l ],IU en viclamen fan tes lnezeio l' Mikor virit? . a" v a,lfij,lrl link melylk m@ze'U;jle~r,el hasonlithat6 Ussz ,~ ~IieI't i' It:i nyomja el ln~:sobb~'

lelyelt a nevezetes tiztesfu- vagy tal"16virag~fajok 1 . ,Ii kiiHinbozeti meg 'ezket? ~felyik fontoss bb i MHyen talajban mezel] l[Uyen a tne,z ,~ Hogyan krit~Uyo,sodik l' :&i. i a tarl6virag mehoszeti jelento eg,e ~ 'feabiz,h,at6 mczel_o-e ?' itol fGgg mez·lese ¥ Wfilyel1m,ely a v'h"g <OS-Dve? 1flelyek legfontosabb tarlovintOios videkeink? Hany szakasat knlonbozteti1nk meg a tad6vu'ag meZ,eh~J3,eben. llirt51 ismerjtik meg it t:ilSl(r~lfr,~g1'61 gyiijt6 mehat ~

ilcor virlt a, larl6virag? lkor ,szUllik meg mez'eles,e ~ [ekkor,a a varl &"tu

tel"me,~ ~ )iIi a tarM,virag ,jovt5j'€:~' ~

lelyik kutya.t, j a Ieafontosab ? Hol van heInIe legUjbb ~ :Mllyen a maze? lilyen ida'jar,aS, k,edvezo; m(b~'leleser'e ~ HoI a nekta1l'mirigye~' llikor mezel ~ iekknr,a, a. v,a.rhat6 termes: ~

1\J.telyek a fontosahb somk6r6ki' Iilyen a mezUk~' HoI es rniknr fontos mezUl a sorok6r'Q ~ Ii it ,hllbam'''-soluk:oro, mikor viragzik es h9gyan mlfb~!ell JMIi a somk6'ro' haszns, a g,&Zd.ail~"gban as i.parban i Hogyan Iehet takal'mi nynak I a.szn.alni?'

96

Mi a selyemkol'o, lnas neve? Mi_ a Ineb.eszeti jBlent6s'eg,e ~ MikOl' virtti H{J~y~n fogja m:eg a meb labat~ Hogyan sz~porltlubt61 Milyen a tala)~ge~y~? MH,Y?R teriiletJre ,aj~nl&tos~ Va:~~e me~'szetin ~lvti~ .. m~.s haBzn&~

MIKOl' Vll'llta Iuoerna t Mllyen a lu'eernattui.ze~. A N,agyaliotdon rnennyi id eig els mUyen eredmennyel gyl1jten,ek 1',61a a m~bek ~ Atalaj ned ves~ st§gene~ }ele.n:tos,6ge? ~anyfelekel?pentelepszlk ra ,91 gyu,jto'ma~ i Melyik helyz€I!tban larul ho~za, a lnegporzarsho,z l F:okozz,l!~e a, mebs!::! ko,zeisege ,a

lucarna, magt.ermeset ~. ,

)fi a.£~celiajeleu i1J:s.ege l :Mikor as hogyan ve,tik, mikol' vix&gzik' lfi a f&creliataka.r manyerteke ~ Hogy~n adjuk azalla:toknak ~

:Mtkor viI-it ,a ja,p'nakao~ MHyen a tabl..jigenyel Mi a mehesZleti t'hteke 1 Mikcn~ vb'it a kigy6~ziSlz? HoI alkalmas eLszaporitasJI'a I Mit 'ep a mehek-

nek~

M.iJyen a p'olrlinka (hajdin.a) maze, i' HoI vannak legfontosa,b b pob~n~

k As m6~elo videkeink ~ l\'Lelyik h6n~p ban mszel ~ Melyik napsaak ban gyiil" tenek r61a 2L meb.ek? MUyen hatasu a GBabld nepess~gere? Thliart gyakori ,~ mehe.k 11& blas,a, i' 1filyen a pohanlra mezea meheknek ,teli[',e ~ ~.lilyen ,8 ma.g~ermeEe l'Ilehekkel e.g n&lltftl uk ~

Milyan Ilb.Z uborka as l"o~onai (tok~ dinnye] vin\,gJa'~ Mit gyiijt r61uk a m~h t MUye:n a, mezuk~' Hik.or ~'elentesslek az u borka 818 ~ok.onai a mehe~ szetre J :Mi az 'r3l"tekiik a mezte.l'meMs,ben ~ A t,eli kes;zlet kiege.szitese ben?

"J,lri_t ", £'" 1 Mil' 11, t~, 1 'l;g.!h L.. k to'Ok.('

.IlLLU. vlragprn' 'Ol'ras; 'l '.' yen !J.1BL,wSU & mezsromer ttz unor ra-, ,0, I, .'~ es

dinuy:etermelesre ~'

MJlyen a nap.rafhr:g6 .me.rze '~Hol mazel Ieg]o b ban a na prarorg'o ¥ Mek~ tara am,e,z,termes? MikOl" virit~' 1\fi a, ,jellientOsege it tell lres'z].e't biztosit,as:iban ~ Milzen batasu a mehos,aJid kij,iels~ge ana praforg6 magtarmese~e'

Helyes-e a mezharmat elneveses i Hogyan k,e:pz6dik ~ Mi a kiitiin bseg: nektar e.s IDezharmat )rOlzott i Mely novenyeken t~bUunk roezharm,a tut i (P,eld~k [) lielyek a legnevesetese b bmeZM,rmatok .~ HoI terem ,aI fenyo Diekt~I'ja ?Mi a feny6 mezharmatanak gaz,dasagi j'ele:nt<isege.·~ Milyen II

feny6mez ~'MilyfJn aruz mezbar:ma~ i -

Az ",osszefoglalas'~ tabbtzatafb61 ltelje meg, hogy melyik fontosabb m,ezel'(5 n'ov'enyiink milyen jeUegu legelot ad a hordas hos8zusaga '681 min§,seg~la~ta;n pedig vir.a.g.zasanak ideje "evszaka) seerin t,

" ;Erd@klodj,ek jelesehb meheszek,tt)'), hogy vi,deken melyek a fontosabb VJ~aWUTOs as nektir'·o,s novbyek, mfkcr lei~_; mib61 van. fohol'd~s;. Igylekez~ ~ek ebb.81.'el~ontetli videke mebJeg'e16jre.n.ek ~,elleget (92. 1.). Erdeklodjek ~ h,agy vandorlis nelkiU lehet-e bold ogulni , vargy vandorolni kefl,

Figy.e1le meg a vtragokonnekblrt 'frS viragpoJ"t gyiij'to mehek vlsel~~lrJ.e'B~t. J @gyezze ml8,g, hogy rmlyen vira,gokon Ut t gyana bban mebe't as 1rJIa, ~ol vilragzasuk kezdetet, riget~ agyiijtott viragpOI' sllin,st,. Haszn't vles,Z][~

_ Igyekezzek ~. konyvben felsorolt nijv~nyek'et ,E), terme:szetben is tanulmanyoznL A virag;ok Dlegm,meres'enek -u'tj~,a a. ha.t-aroz:as as gyujt~s,. ,J avork,a::

97

~"A magyar nora Ids lut'ta1"ozoja" es J,ivor'ka-· es,ap()dy,:"Erd6-mtlZQ vil'agai'" eiml'i asines l:epes konyve minden kCHTlO]Y mnehesznek has,zuos a noveny,ek nevenek me galla pi tas ara. A nO"\!~ooye'~ gytljh!sere f~S 8zal'itott nO'\TlenygyuJtern:ony berendezesere Szah6Zoltau: "Utnlutat6,n, vir~i,gos nave~ nyak S,S, baiasztok gyiijteEH!r,e" kQnZ'eH~~abisi\l'a ISS navl8nygyii j te m enyelc berendesesere" chnfi fuzet.e ajo\nllij:,lat6. RH\-iue:n esak a kovetkez6k1e1.r ,je'gY'Bz" ~~ik mle,A'. A, novenyt frissel~t hr:H"vad,asa el,ott ujs,a,gptbpiloslJs fektetjuk S,z,f~p,en kitel'[tve (7 5. In:~}J) .Ujsagostul :ittat6$pa.l:dJ~'l'I~ k,oz~ r,akjuk>oAz erre has,zn~Uatos olcs6~sziirlcl? itato~t borondtoDllto papil'os neven gyartj'Jllk. ,An(hH~.nyt ez~el a lee tos burkolattal meI'fH~k01 en .sajtomjult. A saJtrJ lehet tegh\valn,ehezHt:rtij k~ deszkalap IS, de ,aki rendssereeen gy6tjt~ keszittessen M.neoal 5ss,z,efLizott sedronyhalos vaskere eket (7'(;t kep), A nOiymlY - kezdetben n&pOiuta :mnegnezzUk ,e·s ,m:. bebi,o 6~s:~gpap:fl'I'ossal egytitt Szal'11Z itatQsb~ tesssiik. K'6sobb riikiLbban is rueg a papirost cserelni. A nedves pa.pir~negsza-rll va ojl'a 1]j,a.szn~iJh~ to. I ta t6s heIyett (~jsiigpa piros is meglar3a. Legfontosabb ~, gyakol'i paplrcsel'e" gyors szarita,s, I' .li $~aI'az novenyt penzrag,asztova! feUves pa,pirosr,a ken el"oslteni. Pontosan fiji kell ~egyezni ~ papirosea ano,veny Ie-mohelyet es gyujte'senek ~dleje,· .. Csak ugy ,ertekes e8 t~DulS'agos .. A novenyek IneheEizeti ertek'~rol Lengyel G-'e~z,a ~,~l[ehek ,ee! viI'a,~ gok" eimLI, J' 19143 .. 'ba,n01€:'!'gjele'ntme:omyvleben elvasgasson .

,98

Akinek nagyit61encs,eje van, keresse meg' a ,\TiNigoli::_ nel~ta:runl"igylet.

Sza. bad ssem line] is bi tszik a ~sasz.irko:rofi,a,e It,tU{I8:, ubol'kae, fil.1Ze~ s,za,gos. ruti' J' s61~d[a])orbolyae, lin LY,3Iteje.. 'K5:nnyu llClegbttn1 nagy1t6Uveggel ~ ~pce " faeelia; po~anka :m.ir ,et .. Keres,senmezh'lrPla'tosn6vleny~,. Figy1elje meg, hegy ~ levelnek melyil olclah:till vannak lev,elteiN,ellt as melyikre hun a kifelcs:kende~ett :mezl] arm at.

Kesobb,~ ha mir mebeszkedik, min61 eUlbb hely,ezzlen legy osabtdot nterlegre (:34", _1.). lli5U3I'jH figyelemmel &kapt~b~ sulyan.ak valtoz11asat es ,je,gyooze iOII, bogy m1elyik ,Jl]lth'l"leny vixagzasakol' gyarapodlk lenyegosen ..