fbts,i asab61 v,a]6, 6j anyAt kap ... lz uteblai hely sebb, 4.

Az anya Ian

ICTSO'fil _ v,agy rostszt(.)'Vetes It,aU tl[~i:ba ZM'V3!I m cs;al&db,a,n ha.gyjak '. yarA ..

, k~~Uitozas Id j : kb, k~~ he~~ 1, l~k~?~irag~4~ elo:t" {amUHll' a f"

k}l." 8 em h~S~~I~)" Ha a I is~lado~ .. kes~.bb u.J 31uY,aiVaI, vagy ~ htrtaM'kUl't I'e~l"ye~ ,anyasl, J'k,,_ ~Zl legto?~sZ -r p rgetes ~tanTa ,ma1:ad. A korab1, ,a~y~s~t~sn~k (a hordas 7, n p'J'an) az volna az elQnye lOgy a '08aH~d kev~ls~~ ne'ptelenedik el,

Ertl'ke~ A fla ibi.s kOI'I~toz,~s,a avatatlan kezbn v,esze,d,e]mes. Kezi l'" , , 1-' .. 1 t - ,'(1 'I N" - '., 11 k-II'" ',lInt ,- Q II

luser ~~ezz~ ,,.. v,e, 6. • -' aKfOD ]'OJ '. e_l~nnel~~l ,Eb, fr!;r ,,0,'. _ esaJad nepe 86 '

mleg,' csokk""en." Ann, ,al ko -k,azat'osab,, b ez, mIuel telJ s bb a korla, OZa, , mt 'l

h b'b t t A - "'1 h 1, b - ~~t_ '" ~ ,JI.,l He

_ (;)'s~s~a8~ '~_n. ~'~r , ,tiS~,m,me .~ a~~t~1o I ~~.UA.~.,g van a~nt, l,lOlgy a I aU.d

,~z ~]~'aIn,egnydo tge},or~l tel,Ji'~ '6Tov-el gYUJ ,S!lU. Hn p'fdl~ a Iia itast ,anyat~ la.nitassal koI"latozzalJ: es ke ,obb, az _any,t\.slta,s ~em ~nkerijl} a 'c,al<1do, e,gye~dtenikell. - A fiasitasba.n korlatozot es,ahi - raj'zo,hajlan a . luzor ilU'b~ed (262,. L). - rfilonosen a megan atianitott les a kaHUHiba. :dl.~ ,a~ra,~. c~~l~ I raj:tdk,~o';lnyen,me~' J mU,~~~as fia_si,~~a,r~ hanuuo an anyabolcs6ket 161)'lt. mehesznek tehat a folosleQ'es bolcsok terhes es. ken. . ,elrombo]isaval kell -vedekeznie. - As auya k.aUtkaz,asarol n'l goszbtI 'ak a nezetek,.~;em:e]J ek karosnak a.rtjak"t'az ~ny,a,r,a, masok nem,

Ezekke1a nehezse -eklt I S2iB.m ben ketseg elen, bogy a fiaslb1s zak-

oR. k Itt 'l - s. h t I~ t t '. I' L '

at ru oriatosasa m meznozamo J soaszor te emesen move 1. I e n1~gyobb

'r dmeny meganyatlanito -t osaladdaI vaay kaUtkazott anyayal, teh.a, teljes korb~tozas' al I h t I lerni; rovid, de rohamos leg1)lon" pl. akaleon. Tel] -9 korlil/ oz,arskor azanyaraccsa,l el ,tilas,ztott m 6z101IDr,a is fdlosle'g-es (299. e 350. 1.). korlatozast az anyak rerVlnGerlU kicsereles~e j61011ehe hasznelnl,

fiasli as korlatoz"Lara sor k rWhet:

1. Ita ,3J csaladok mar kellden kifejlodt k f6hordhisr.a, 2. ~"L a fthord.as rovid es rohamos (pl.·.ak,a,c1.riragz,as) es 3. u : ana hosszabb Ideignincs borda l vag:} ,4. a m,eheisz; nem g011Jol akac LV an vandorlasra .. En nben ve z:ed Lw, S a 1[0 rIa tozas, ha 1,. a, csaJadok fOlnordaskol" m.eg' nem ,eleg nep sek I' S a fohordas nem nyulik bela mersekel, , fiasitas gY'lI.l'apitastlul. alkalmas te:rrel6hs, mert olyan helyen I~ cB.aJad kesob} sem tudna ki£ -jlodni, ,eEl talan 0~~' z even santik.tl1na~ 2 .. ha a -fo11.ordas hos.szu, mersl;§lcelt.. merf ott a 'Ol'yttJ' (j meh -k hOSSZll itleig tar1-6 p6tllisa, szilksege,sf 3,. ha a rOhOI~(h\s. p]_, aJlul ut,an meg [elentekeny .b~'g ]'0' van, ,agy a mehesz ak '-0 L1 htn ,T andoro!, mer akkor a kesei gyfijto mehelr mtlokajal'a sor kerulhe ~,

K,"'t sa l a d 0", \~a(!;y k. ~'tany{\ r,en,il Z,",11

. ll- t k

Lellye _'0" F6hordas,r,a it et esalad egyHsitr~se. el nagy osaI~dot ~,l to ~a ~:

kes.obb, ujra ltettev,:;Uasztjak. V,altozatait ket esoportba lehe - OS~~ e~~~' 1. az egyesih~s nero te]jc s, liJi.nd a ket fesz;ek megmarad, ke, a~ya Ie ' ~a.d a mezkarnra azonban ko~o··. ,t ... iz egyesites teljes: esak egv feszek anu

(s, egy any~., ,_ " , ,\lnlr

,\._ tel] s egyesit Ie' a ria, f a k,oz" nseges korb\toz~u:u1 ~~l ~(ko~. . ~l'r kat kulon csaladban Kor]a,tozzuk mlndegyik anya fLa~Ht{UHiL

3'4'8

% == I)" aka!' 16gyesil tink az egyik any~t nern kor~a ozzuk, a masi(12 ~v : ~iik(l ;t-~ 0 c •• ~)~ ~ fiaaiti f~hOl'd,~~kor e.gy aDr~.tel~.e~itmeny,el"e katkken. A fi&!utas k?_zonSepes k~rl'to,~asa.tol a~'ban~kul,on bOZJ~]~ J _ hogy a csOt ~ 1 hirtelen megn.ep.esedik~Lenylegeben tehat k,et any,a sz.aporuJat.a

al~U _ f"" t· f' t' 16 # .. h tle s: ~ k

+ de (lsak ' gy ; -,a~n asa _ ogyasz I • . a.SZlDH _ ogy &z egye - _ n l'esze.

IIl::,t a 0 a~,irl munkaf losztasR is kedvezdbb a gyuJI esre de errol szabatos

"izsgalat nmOS.,

I • :ri1!,b,b vMlIozalaL J. Eet a,.nya,. ke~ _feszek, kO~GS ~zli:uml"a. AZ ... WIlSO'~ ,,;rells

:r.c.rint. ke_Lc.JUid egyma ~en~ t ,elel ugyanabban a ~~t.a~b~.~~h~I'daa .elOI 1

vAlusz 6folat l'Ost~vR! cse~. ki" a fe~~eketnny~a~osnl16dik, @S fMeJe.ralqal"l. 9 9. dk~' feszelae ~'l tm'Jed5_ kO~QS~e,zkfilDll·,'t .. A ~hel{ a ~e~zek b~n nem J :a.rha uxlt ~m . dt" $Mguk lrie ·we18dhetik. N mnelyleJc: it f~S.Z8k v:ilaszt6l'at e18bb 1I0StaSZQV0 te~ ~I 6S:t:: aDvuJ',i\ces-alll lyet ~~tik .. ~ F~kvokap't'Arblilln .. az anyalut; a kup '11' keto vege.Le 87. ,'ak all 'Rr'~csa1 neMny kCl'eten. A kozBs Dlf1zkrunra kozepen alakul m.eg ..

wtJ., 116dowl,1l' ft: a osaladok ,enyarA050fl: ,akudt\lyon 6ge~z 6'vben osszej:3:irhatuak, pl, r k\:h~lptliiLfb~ ketl"au-s k5~otti l~p0n,\ ag~' It f'~_,.ls6 kerejJeoolu.!L ta}uu:l6 ~E!'nyarics fOl~~ t.

:t ~ ket h~fiiZket egyesit,il : egy ~ya, eg'~ les.Zek. F&hordas utw uJI'a megosztJ'fik. okf t ha!itzml]jal[t Dalunk i ' ,ez tetJ dt, el, _

4. A Ceszkeltet rrem egyQSttAik, a ko,zQS kaptarban elvala$'t~ lIt k't osalail

k5zi'iJ az 'P' yilt gyitJ~o mEheivol a m,asi,ka'ir. erOsitik. 1-\_'lo ,el·~siteS'n. ~as~al' ctlaladot vugy M,lIO] a bb ~~lyez] kim, vagy ugyanabban a ka.plti~'ban ffari:JIRk. a m~,"!lil ~J6IelvAlJIJ3Ztva. [' gyanegy lurptarbnn dhclyetett csahl.dokrn\ ~Janljak pL SvaJ'obaJl.

·5, 'ak Q~' Gsal€tdot -belaI . ;tuck" y tele16 mozet takari'tnnakmeg. Az. ~y elejen me el '. s r~jt c-si:rlalrutk bel,Olp. natal anyav.al, . mess rs~ 0S rajt eh1ilasztv8, u yaIlobban a kApt,~_ban h,elY(lm el, Kes6bb a ketl ot ,anyuaelkozboLkta1li8sava.l urrY'8sitili. F6hol'chl'1koF tehaij ke feszek ,e~, l~et anya van, de a mehek a r'CSOD oss~ejru·hatnak.

tlliordas utltn a rnsszabb anya megolik, e.g me into egy esul~do telelnek be. Ralso JlokaphlJ'blln ajUiIj6JJ. A mizlmmr-a r-~szb n B ket csa18d kozt VBJ1 a rics fcno"t l-esz'ben a fel Q esalad folot, . Az L vaIt01.at m6domtasa .. F'o,l etele: a leg,ef.(l n legyen kOI'.ai,

men, a meste:rse,gQs l'aj' ID'e:-llgofl' ml'u'!;u:lln t. .

1. llQ.snmlQ~ de a ]['osszabbanyat {'ohm'das ktis'Z6ben eldobjak, ,tt ~ ahldol(a~, egye.~~ I ik, ~6]),ol'du u W:J. llZon ban, 118m iQ,S~Lj:Wl meg, hanem @gy os 1Ad.o elelto-nek,,' Szovj tuni6bAn ajWjak fcltVokapW-b.ant Amerikaban r,s,kod6~{ftptal'ban. F51tetc1,s; PI grl~ ne legyOD korai.

iUagyaro1fSJagoD ha ZnaU mo,dja~ Ketesalados rendszerr 1 Magyaro!l'~ zagon salute mindig csak naay fekvok,aptarban meh "szkednek. A kaptarnak. a k5zonsegesnel nagynbbnak ken lennie. fgy Inagyarazha,t6 pl. az 19naoz-fele kaptar m'Bl'ete (137. 1.). megazokott n.agYSB.g(t £eln~Q, vandor-

9!r ~ o, krlp. A X·'itcBulddoo rendner ~,elies e(JYe8ft~ miltozala tekvmraptti1',b,aln'

A = .In.}l,a,

,349

kap I ar ket,anya nep,enek csak aJd{Or-~.~ . h~ 1. az anvik. ihtn,'·Rl'l., 2. e csaladok rosssul fej15dnek, 3,. az e, y~site, I sabl.doka t me afp j ik: [I ne]J r,

fia,'tQ gy l'eszet lveszfk, Ak"\,' k'ezQ' mod trj~d el: _

. nagy f k,~okap arnak kti, ldjar6ja an a kt;'t ""aliuJ ,z~lnlttra uzv, nazon a hosszu oldalon. A osaladekat II kaptar koozepen Idelgleues deszkaJal

a]as,zt,ja '61 Aka,ovir,a,gz,as ,olD t 10 nappal az tdosebh anya t elplllsz,titjak a valaszt6fabtt anyar,accsal esereHk lei. 1\~inrlk~t (}SahLd kijar6j(j\ nyity~ marad. A~anyatlan reszt nahan. _nap nl"olvakH ontjak, E"g;y 1 pi flzep any,a\)cHcsol,kel, -, agy ha nines nyUf 'La. 'ita. sal eo' Dl,eg k~t. mezes-,-jnt_, pores leppel a kap ar gyfk 'eO"ellen - ,Uasz ,ofalIa] elf' l~, -sztenek " kUlijn Idjar61'~ nyitnak n ki. Ugya.na~kor ~ r'lAl (~1: u~y h Jy~zH{, ~l, ll{ ',f~)r a I. U~'ghagyott any~na.k a. kap ',ar I ub.o ' egebel18 1 P J'Ll son . .; haromker L ': m~,-

f'eges raj auya' u viL' kat regi anya, ldizul esak "'gy Pp1,(:'tdk" 11 ~i~ik

fes:zke ~ fiasftaskikeIesekol.' fokoza' osan l1],ezka nu ',a ~la, alak u 1. ,,\z akuC'JIJ e~. elszedesekor a 'kaptar k ·"zep,sll m egln' J o84tjal~ {tlaszbSdf:<8zka val , a rao ot klvosalk, a fiasita~1.. ugy rendezik el, 110gy mindke " r 'szbo aI'a11.3 os;. u iu son, a mezesleplekrf.H pedtg a meh k I H51y~1 va a ] lei zakaszba .ri]lrik., JlIIasnap a kls mesterse es rajban nev 1, ~~ny~it az anya Ian t' ", znek kaH1 L\_.'lban h a. jak, 18" 3. ki nep· valam I~ ik uaggyaloyesf ik. ,3, a np\' ,p v,aay Qnyasihis. r m sikertil, ,&zany:U,an nagy c al~td a n -kl [utot.t fiasihts- 1)01 n VI 1 m,aa,amak nji anyar,. Ha a In ~hs.z m.l\socUk alciora ,·a,ndorol,(394. I.), a nagy csahldoij esak annal! vegen osztja meg"

V,aUozata:, ha a esaladok nagyon nep s k, Inimclk,et auva Ir-Ibivolihha l-Itan egyesltlk """ket. Racs nem kell.

Eli't,"kc~ k ·,tcs,ai.lido r ndszei. f kv6k,jjtpt'" ros m ~he. zelnk k6,zt 1 .'j d

zap 'rdm"nll, 1. llncs azonban m,~,O' minden r.l zleteben kiser] tit ,(

.m,egvizsg,tUV3. . -ai tudasunk szerln . a llalunk hasanal! 'pljp', eg,~:- it· ,'n v~U osat ,elO;n,~ e"~s ha'branyit J igy foal.alha"t.juk ossze:

Meztermes. ~I\ ketosahidos rendsz rnek akkor VE n jel-'oljos,ege, ha a

I" d 1 k" .......J.I h . f "'[ d ' (k-I # • I ') kiha: '1-"

esa ,a, 00{ .3 . toraa rovm [10' 'aUlOS I onoruas Ita'"acvua,Q'z.as surassne 'asa,l',1

S.ZiUtSJ801BS nagy nepesseget ldHon-ldHon n In tudjak el mi. telj a tdfijW .. d.e t t:6kepp n harom ·al olja: TO sz bet J 1~8 (k ve, m z) "0. S'.l; anya ~ rossz avass, -" z i o.jlrlr:t . n srn , za~ al, ozb.,,' [uk, a to,bhi ("(j]1-:'. el 1 R ,"hl,,,

Z··lf a Inehe z kez'h n van.

a a hordas nem k rai" nem !'Qvid es rohamos, hanem kesoi. Yi:l.g~" bosszu es egyenletes egY'r6Slzt ~b o,saladok 111egDPpif~spd;' 1'0 1 i3bb ,az lka tom, mas,re&zt gyengebb e.sab\dokkaJ i lebe,t, el'(~dm,enyt eh~r]]j,. A_ bpas~: .. tal's ugy Slejte'ti~ bogy korai [,o,viu, rohamos leg,eU1D is; baa '01'iahidok 16 her aSl'f!L kiifejI6dlllell a k', csaladoi rend zer nem 16u 0 ..

yenD'e e ala-dol fiasitasanak kozonseg , korla "OZaLaJ .. bb _ t ih~',,~ min ha, zn~l.. . gyanazok a saladok keto alados rend, ,zerl' 1, tehat a fiasiht gyesi, "~, s l{ol'laozas/ val legah-\bb kosepe n pe e' ,u' 1" 1 znek, a l'ij"id. rohamos hor h\st IdJntszn~ lhat,ja.k ha p'e Hg k ~,obb kedvoz a leJle]{i.-, a rsahtdo ilj:ra, meg' Iehe osetanl.

1 - b'efeltteUis i[6t aladcs ron dszerre] klse hli, F 1 an ny i ,Kaptar k ISf' hb

hely J' kevesebb mu.Mp . zUkseaes, mint ha a .' aladoka kulon-kttlou lr,ar~htr" ban ." na1.lloan k z In "k.

Munlca. A .ketosalados rendsser tobb munkat kiva.n. A c~alaclokat

t.obbs,7ior kell ha borgatni J any,a t keresgemi eppe,u ,a legniiLgyubb fejltyt "9,eg

d ,.1'

. el'en~

1 '. 'A k ~ ~ l:le d ;)~ .., h ~'1:_.( ~t' . it

l1nrYtlfl~,ere.', · etesa ,a1'OS renCt8zel'elonye~ , o:gyr:,a.l6."",nysZel'l"l a me-

be:l;zt a reM;J.zer€s anYID->c;serer,e. Ha mindig ,azorreg,ebb a~nyat dobja,k ki, az

anJ'~3k ]!u~t€l:venlreIlJt, lD!e.gt1jumak... _

" N e;1,fl,e8£l€s'~ I{et.osalados rendszerrel az, anya kora ellen nem lehet kifog'Sl, de m,mo,se,get meg,mteini" a jobb twa~jdonsa,,gLl tOJ.'zsetkivila8ztarri llehe~. Ismeretlen, hogy 3 tel'me,ls'sben m,elyik ,anya. ivadeka milyen a,rany~ ban ve'tt reszt, m,ert mindig ket ,esflllad egyl1ttes termeles,et_kapjuk.Az is kUQgas:olhat6 ~ ha a nQ,gy esalad t61 elrekesztett kls neppel neveltetlk az any-ai,,, J6 anya neve1esere fe,jlett~ Dagy csabtd valo. . A. ketc.8M!J..lltdos rendsser teh't, tokeleteseb'b" ha BL<Z anyatlan csa.lid ~ szet·va,las.zta.s utan kor-

l,t • , ~ t It 1!..ll' ' d"· ~ , 1 . 11 I) k 1 '

.szerueu neven ]>0 anya ... ap . .I.:n;O jaro az anyanev,faes ···.or esz Szo,.

A ,c's,rJ,:iiJd'o,k 8zdm~dna7C CfJiilcken&B8. 1. ,J,6 le~ ben, sikeriil t hordaskor Dines.

d lIe . . ~,," .. tJ' .. . l:J:d ~t t ".' 1_ f·..l'h d ~ ·t' R

aka ~ ya aZi egyesue I i~ nagy csaian s,:z.e,osza,S,i;'tnaJlS.. 'O~Ol' as ut an, ass z

Bvben asonban nem lehet mmdig megosatani, mert a beldle alkotC)tt. ket 6J nem boklogulna .. '. Tulajclon~l{epp(~n me~teJrs'eges r~j. mH~;;slZUlne ~ na,gy csabld'btJ,1 a megoszt:t\,ssaJ" annak pedig eletk.epessege fo.l.teteh~khe,z ko,to,tt .. A kO:'le,tke:z{) evbe:n tehit a ketesal'tdos rendssert a terzsek szamanalt csok~ kene'~e mi:att az eredetf terv szerint nem lehet folytatnt. 2., .A esaliidok szama:n,akc901tken.Bs6t okozhatjiSt az Is, ha ~M~ anyaneveles nem slkeriil~. pl. :BIZ uj anya, nasztitjan eIv0sz1.Anya Wj{tll. a egalado,t nem lelret kette-

1:1'_ t a, v~szatu.

Milijia.,_ R@,g'.i 'eg, ko~6nseg--esl hogy a gyeng8in maradt~ ,e~~l:.ladolnlt Ulboyd,tls e~ott. tik (21.0 .. I.)_,'\Tftgya nagy kaptart Iko([tnyebb kiepi"ttfJIJe~e vegeU tBblb rSinal tele.~ 'bali' s emket. kesobbegyesi'tili. ,Ez,~z(jnballmeg nem hletMahidos ",l'endg:;::er~'~~ Dsal{ illl.kltllr v~lilt azza, mmikoiF az egy,ssi te.:~.l'b tijl'EI. megn~iZtlls It&v€'ti" tl ez .a ket, mil v,eliet. oo~~vm~:rliML~\oT'Qlli 6VTe ismetlotUk meg'h9\t'l'o2iot~J id6bE'n, A h~tesah\dos vagy k~t£tn nrendszel'~" sem uj, de olyan soluIln es 80kfele PlloO baJkoz1;,a,kvele, hogy nehez 8;'l,I, elsobbs~get e-lr1ante.m. A ,esaJi\d ket:anyas '~ejle'~zte$en,ek tlsz:meje a,z il'QcltlJ.omban elo8zQ,I', D&nh,o,ff n~met 'Ol-v'ospe.lIld1tstu~ meg ]8a9'~b{'n. de gy~lcorlEl,'thannem 11Umlmazta.

A 'rhde{JtMJ :endszeTr~l (~oho]·da,s'koF kf]lo'lll fesz.ek~ k5zos m~ZkJlI.m:r~L) Qmu~t

smza.ti veg ill @ :angol m8l1:t~s:z vergckH)tt nagy bilTe 1892, JroriU. - A mab .. ml:::: .ma..

qz(}~,()Is Utlifea' ,e:g,lIiJ~Ue"etJ :~endBzert- ,el&:E,zQ,r Dl'ingoU R.olagz mehesz iSInf'],·t,€:ttG 1 S7a~ ban klipe:k ]us~tebcn (,J./Apif;Qlta1le~J~, l873. 357-368. 1.) .... i\ l'ohOl'clfu~ le-Mti;t t"gye-sitesk.o[" f61oo:t~ge~e vi~6 egyik e.nyll.t ll::aptlu;a ldilan lliretket'e'hes f:1illfi1UtSz~tban t.artmlel\t:o~ta. Hn pedig ezt OIZ an;yrittllem a]tmra m,egtaT~J' B, ketite'tei,!€"s Sz.alulszban anyiLt neveltete'titnyUt. lmMit<oob61 ug,yt: hogy ezt. a Feszt a nn.gt knpt~al 4 mm mag'as atlj:ar,dj, ~tmtte essae, I Aklto,riban megnfJm ha~zn,aJtM n;ny~JI.~a.coot [) lJgymllGzt a 1'8ndl~~ert !ci£Q'Fm,&taln.R haDte:rjeszti a neme't KucheIUl1UUer l 900 ItOM. (De~utscll'e. Bi(;;ll1enz1!lcht in .. \Vo'l'b nud EHd c.mtOnyv,eben.~ m '900). Almg van EUl'opsnak o,l,ynn ,orsz"Sth ,a11a,1 Eli lkf!t(lsaiides mndWL0rbf" llG' matat.kazoi,'1!! volna, T,obhnMe y:!Uooz-ata !'iiz8clLilt sllovjot. mebe~' ~zekJ pl. R~dotrulzkijj Butkevies~S'zt!Wl"o bo,ga tov lliErv,ehez" Fran(iriaol'Szagh~ nehany IW (rho. Dugnt teljes egyeflH~se~ ~olil.(:.'5alado~ l'e:w:lsziere ve:rgddar't nagy" hirre: lriU5:J.il szaldapOffi) is adtal{ Idterj'~s-ztes€re.A.ka.dalytln Illhmd6s11 Q.'5SZleja.x6 cEal~~okkul f'og:La.~. ko2lo,ttpL a;z o$zt,t'iik Vol e b~l ,J. ] '907 - ben ..

M~Y~M'S[l!~gona, teljes. eg)"~siteses;renclszer ,elso, nyomat KoUetb }!lIite 1882-i' l~bHUl talaIjuk (~, M~gynl' Meh~'. lB,82.202" 1.) . Koneth ell'Te. kem::iUt kapt~;r,jaban n~ la, k(§,t" hRnem t6.bb os~adG,t helye~ett el, ho~v fdbol·dM~()'jj.· ,egy anyn meghagy:ls&val hu.ttalmas ooaladot kaplon. lVleg hltttro·zQ'I"tabba ]'e:n:dSlzer Dmno'&or La~z16 ugy;ana.kkOl' me.:.gj'eient ]konY\II",eoolll (, ,A mebtanyesztes, oJ}:.!iii':,f'1[,ti gyakorJatm. a:z; .allnel'ikai rend~~ szer6rrfuu} ~~5U1. t).. Domotfl'l"ID.L ]riH6n t€:le]t f.)sabi.dO\:f1t e~y ki,,~~lli,evel.meglUn~'t·.

351'

lnllitoH~ lis IQgy~m.tetJh~; az crriiv;q Lo]"zz.";!i"I~'l f6bo~dAst, ldln18z,Il1illrn~ utana ]lc:dig lkiilol'l .Iuly{ikkal m~gjID.t. szelto~ztottID. Eb,ben t'I nMlui~{ rna tle1'jle.'·;z.tetJ~) rn6dSY>B·]l· mmf~e.n lenl'f'. ~s snjit.!'lilg.1ll me~"v:f1~. l"(e'U~ke$, :bOg~7 llernesnlt l~etr) b~, = . t.61bb CBrtlu~ot is egy~sr t~M.. NemlSs Oy5z[)1 HlHl·~oou Jeut mom.;"PI'El (u!\:fpl1",6;pnID!s;g1 9dlID) a Imut61 ("~ l'Ihb~n kiiltlnboz;olt;.t. hogy ~ egyilc allyn eJv~telru(Dl· a c.~al{u~ n,yilt. fiultuHat, is elveM.re .. A ke1.~ csaLldQs N'l1I:Lszell"[. ]1a.g~"Gl.JI!.":szagcm legblJ.~.glrbbtUl 18 le.ghabls{);subhGll [gmlu::z. SitndUl' te.'I'je~ztet,te. Elsa lcorue:I1lIIDY® HJ120,· ban jelentl meg 'rola ~ .,1\1agym' J\l[eb"'-ben. EJPite.~'l I~S me.~tem".segeli\ I'ajoz.t'(Lt>lfL~al QSflfZ.~hap·so1t. m6dos~::.Jl~tI!lt~ ]Fal':kas ImJV,MI dO'lgo'.l!.tl'll. 1!U de nem C£'$.jerlL el, j\z il~ka.daJYQll1 !1,1Ia_nd6~n k6vJelt do cs~ludok.trt,mo~banlibt\n "iVnU~ 1~b1 henst ein es Fit!~' ~lj €mlja.

_ L,e.o]lege,. A kascs nn5besz,ek 6si modssere, bogy a szapurulatot ev ,eg'cn hekenezik es me~et mind elveazik (555. L), Len.yeget kaptaros m' he~zpt bell is baszuaUudijuk. ha 1. tel"nH~szeit'l8 helyett mesterseges rajoztatasn'l. es, 2. lekenezes helvets egy~sit~S.f6 alaJ?itjttk.·

1'1lodja. Az akacnrin\gz,;ls vag (eM a nagy leiS miu' hdan rajz:'\sr,m ts kesziilol c8~Jad fiasi ,~S08 lepje!i:i" 1cisz,edjiik~ ar fes.zl<Lel mitlep'pel sze11eljjiik fel, A", any:;\L visszaadjuk 'es 2 fiasibisos, lepl"ol fiatmI meheket cSOp'l'iillk hozz.~, A t,obl)i fiasitisas lepet a, n.lebek~\:el egyiitt mas !captarban_ he~ye'zzUk f'\l! el'ett bolcs'ot Vftgy anya adunk neki, es 3--4 Ila,p,fug' itatjuk. A mUYlelpt

ld . '1 1 r'~ ~ 1. •• m._ ". d' ~ 11_ A no. 't' Ii 'h k .'.' h '[ ... ~ · 11

1 eje ra me If!' e!'enl{ nopao eseaor. gYUJ .o me 1 e 1-: regi e Ylbcte szan-

~'. ~." 1 ~ d . "., ~;>' 11. 4_ 1. h ~ t ~1 f" • ~ ~ l'

nau vissza .. .I."),. ]'Iegl esa a . gYU,]1 0. menet teuat nem veszi :, riasnasa "Per 19

Igy idltJre m('gC$~tp'p,an~ lifinde z Ii( edvez6 fl.. m,e~e Msre. ,] 61 gyitl . P.pa iii ~ a :rajza,s1'61 p'8cUg lemond, A meaterseges raj is kifej16clik e~ a kes,obhi hor-

da.:,.~t, .1.loL~ napra.£.o.] .. 'g.~t~ ... polutnlut, I h~I.Jri6vir:~tgot kihasz1nalbaljiCl,. By '1Icio:~hru a ket esalado t egyesr ]liik.

A rajoz;tatasos egyesi'h§s Iegkenyelmesebb kette"'inlla.szha.· 6< kaplar-lHLn (226. kep).

Erl,eke .. A l"ajzas elmarad, A nHos,zla,'ioU esalad tf'!ljes mezlu;s~dif'te ftHi;,sle,ges", A:z ,anyacs:aJad nemcsak mezelt, hanem ep,i, stt is. A betelelb 'Gsal'C:\dok nepc.sek. Eg~rlesites utan folo~deges ffatal anyakban Is v.~Uogalni

~-

~.;. fA.' \": ••.•••. -= .

L I _'

11 . .. ,

~~ .

_~

A

.

• • M .. I'" .-

-, :,:~.-' '. " . ~'-'r:~

! ~ "!',. • If. ~

_'~'.~.~. · __ ·'_I'..;:.a.._~~___"rV

228. kfitp. R(J,~{j'ZI(;JM8(JB 1r!{Iyoo#&6 1r6UtL'dl(J~t1UlltJ ltQ,.ra~·ban . \ - ~lll ~'<I

352

leh9t. A mes,'terseges rajok k~zij! nelbany~t be is leheb telelni ,a tell veseteseg p6t1asa:r~, anya taf'tQlekolas~ara. .' C

A r~j<oztat~8:08 egye'8ite~. a . ketcsahidos rendasemek ep:peu fordftottla~ Rajz6 vid,ekl'er valo (249 1.)~ tehat oda, abol nyarvegi gyiijtes van, vagy

~zt v,andorbt~sal p'otolj alto> _

MUltj a~ NaJunkN eiszer Gy6r,gy ta_Di t6ajQ;lQ.~ottalleU'y~get i\genbtlzg6n 1 8,'90 t'jm~ a Mn~ l,ege~?hoz igll;~odv~.~ ~_l?~al'do,t .k~tt.sg k~pt~l.' I~gyik feleben telel~ttet eSt a mesterseges .. F.~,]t .~~~OO'dtt,S Irusz;(;) b7.~,;~~as.lk ltap~lTe:szhen lr~sZit~tw. Ra]kesd~SB a fen~it81.kUl:Qnbo2:o;tt (2?'. l): Killf~ldon IS Fsgen l!s:m.~'Wk:_~pI. Due'll'wn,. A Szovjl,et~ uni6 ke5~!'l h~srengat0g£11ban rgen 8Ze'P erndm.&l.yt eTuek eI vela,

LenY'OI,e. Egy vagy tijb b osal!dathelye zesevela vissz~sz'n6 mehekb61 llle~.ters~ges raj:t alaki_tunk.A raj a beadctt nyllt fiasita,sb61 vagy DtUcsObal any,at nevel, A nasi~as. hosssasan s;z'iiDetel" a mestersegee l',aj tehat hordis .l'e sok m,ezet halmos 'oBsze (£148. L), de lelnep'beJenedik.., Meze.t ldptirgetju "nep,et ,egy,esit~iik .. Az athelye2:~tt 'C$,ala,d Idheveriv,eszteeBget. J6 ltt(}tdaskox nemeeak teliszii1{seg~etet gy6jti 'be, hanero po.rgetobe is, jntta,t n.emi. me2iet. Kedvefllot ,ev ben a mesterseges Jrajok egy Fes,zet meg is, lehet hagyni a Ietszam D:oV',elesere, de maganevelteanyji,t ;a.~anlatQs a leg-

j'o bb tOtfZS £ias;lttts~b61 nevelstel kicsel'e:Jlni.. . .

Le;gtobben a,;t gondoljak, nagy a esapa kij:ar,om1ehbt51 aJakftott mester:s6g~s raj minden munkiLsa, gyujt. Egy reszUlr az,O!nban otthon ~ mezet erleli(288.1..). A fiasUas h_ianya. ellenere Ismegalalcul teh.at a kiHso es belso, m1l[l1cat v(~g7lQk ketcs,Qip0l'tj.aJ (21.. L)~

A c'Sanl:1d eJlhelyez,eseltor a g-yttjtllme'hek. ,egyresze isaz oJ helyen marad, Akkof' szallvi,ss!Za legtcobb, ha ,a (l:s.aMdQt teMnk ropk,od~Bkor viszilr. 'uj he:lyre, pl, ,a z akip' eb6 vagy masoc1 fit na pj.an,. v-agy ha 2,-,3 kan,al higitott mez.et csurgahnak Iep-

jei Idj'ze~ .;\ mehek ,3. d)

hlg me11.'tOl elenken

ro'pkodnek~ 10- I

A mesters,e,les ra]

k~szitte~e s~erint. tob b I I

valtozatot ktnon.bo.z,- .,.

tetiinij: m~g: ..•.••.

,

Vis8zaf,m'plit& (227. '; ,!~~

kep). A mezelo mes- ! ~::~i'.

t ~ - ' , " " : ~ 1I,p"1"

erseg:es raj 'egy,etlen ; ~,.~:;r:

csa.h\d . kijarotllleheinisk :

a. l'egi h.elyre val6 :;

"ls~zarQpi tesijvel k6~' :

s~til. A osaladot a, £o~:

hord't.c. ·k·· .. b I .t 5 ;

.. ~a . usze ,en '~-. ' '1, .. '.

tne~lTel Ql'rab b Vi~Sl:~ ,2 3

8ziik. Regi helyth'e tire s 2'2 7. l~ep, .It Vi8fJZ-a1'tiip~~e8 ltth~o 1Jl. U'P~fJ(l

.

Ol'ijs:ffi.: "'I~h,elr koziitt

11 ,I ,

!

• ~

~

II I I I I I

1

2,

l.epekkel es ,e:gya,Byanev,eles;re alkalmas: uyHt fiasiUisos, v,a,gy fod'ott bo]csoa leppel toltijtt kaphtr't allitunk,. Legjobb, ha a, fi&sitasos lepen mehekis vannak, mert kezde UU fogva takar,jak, es a ftatalok [obb any,anevelok i . ~z athelyezett C'sabi.dot 3 napig Itatjuk, mert gyUjtoit elveszitette as soh a fiasit'sa~

OS8iun'1opitos (228., kep)~ K6t a.gy tobb c.s&hi,d k'jar6mleheit egyes.ll ik egy kaptar ban. A, c8,aladokwtk. vagy egymasmeUetti ka pt,arak ban i vagy kOZlQB kapt6rba:n kell lenniok. A-z" aki. ij,sSZl6-Ilopitessel meZieUet, a kapta,i'aka,t mar' elore ket~o$~h'rmlas: esoportokben helyesze el betele:piteskor, v,agy tisztul6 kirepiUes ,elott.Ha elmulasstotta, ,az 5SS~el'Oipit~.sre s,zant csaladckat, kesobb aprankent k021eUtheti ~gym'shoz (16B. 1.) .. - " z atbelyez.e:t caJAdokat '3 napig itatjuk.

A mehek bekesebben egY6sillnek, ha m1e,zh61yagjuk nem fires. Os' zer1op,ite-sre tehat olyan id6t kell valasztani, annkor mar nemi gyilj"tes. van, pl. az ,a.kAcvil',agza,s: alg'D vagy masodik napjit. AkBz,os, kaptar Irij,ar6j.at

k n _"! l-it . h - . . ""1","lL . h -

meg ~ ,SZlJL.L. en], I ~ ogy az egy'esu es ne ,wgyen ro ~,amO$.

H k ·J:t· l·J!.d t k n ." - ,,', ~t '. .~.~~, t d '1 11Utt ~ Ok J d'~

a re osa ~,o" e o8szeropl'eml, az e'gyi!!~.Je . e l,eJl.U, ':'1 amasiaat - t'lJl,-

ntkn vagy masnap vfssik at Az il_i kap't~rt a lege]oszo:r athelyezett helyere allftjak. A ma~odik osalsd klljaromehei is abba ker-ed2enek be kapta.rj1llk toyabbvitele utan, merf mast nem ta:lalnak. Hiromcsalad oS:9zeropfte~e .. kor elols~ol" a k.o,zepsI5t"yiszik el, las az tij k,aptart helye,re a;nitjak.. A csalAd,IJI" ka t reggel, delben a,s delut3n helyezik ,at, vagy egymas,t kovetlS napokon.

Ritlta b b, hogy a. csaladok ugy.anabban a- kapttirba.n legyenek.. Le~ .. kevesebba, m&rakodcts" rut tb ,os'aladokat el'oh'b 1'6gi kaptar,jukba.n egyesi ik, as csak a,zutan belyezik at.

Azul'e~ lepeketaz athel.yeziett esaladoktol lehet osszeszedni es he1y~ttuk. mindjart egesz miilepet adni, Az elhelyezett, csaladok igy 'epitenek IS.

Ertek.e. A viss:z&rop,ites as osszerolpitea az e-gys,zerubbek, konnyehbek, gyorsabba.k koze tartozik" Anyat kexe~gelni, kifogni, anyrabolcsqt kiva,g~ dalni nsm keU. Ra.cs fiUo,sleges,. A mezelB csa.lad. me,gr,a,jz.asa nem fenyege:t.. A v.isszAropfte,B es osszEu:opite,8 j6 segitseg ,az orszagos 68 m,is lds k,aptAl'batO etol mehcs,ahtd muDk&keptl aDak k:il.kD;~z'sar,a..A kis k~p,tarban s~Jl1 mehnek~, lam meznek nines e eg hely, A 'csalad raj'zasra gondol, ,a IlIlez~

k Lt rHt'r c.L "' i . . l""'tt k" k ·n .. ;4,te • - h' .I .. ' - k h-,l;:re

amrat pe'~ ~,mt}z _me,geres,~ ,e 0 .t I.? urln~" ogy &Z U]In.a . ~~: t

legyen. Az elvltt osalad helyere alhtott ures kaptarral az eredetd ka.ptir

,

b6vltjiik.: helye't luttatunk m6hnek~, rneznek egyaJr,ant .. Nines tisztazv,a,1' bogy 6Z ,fb modszer a esalad munkakepessegenek telj:,es ki£ejteEH~re alkalmas nagy ka.ptar ban is fokosea-e a _termest.

EIatl',anya,_ hogy to~b kaptar srziiks'eg,es hozza, ~bar a l,ajoke lehet egy~ zerubb, oleaobb ts, Ossz,ero'piteskor a mehek neha aagyon Ingerultek, Tobb esalad mehei egyestilnek, tehat a fert6zQ, hetegsegek terjedhetnek,

ll"iiltj,a. visaZDlrop'te.S is; (j,sszeFopites js, regt Sok v61toz;ata ismeretes, MagVI\l'r ..

01' ~zil,gQ'lIl legrutgyo1bb mes~e Lndvig Ede gm-lai ~roUt6 as 1900-88 evekben. Ropftett nmstersegeSI'Rjnival oIym szep eredmt§nytel el, hogy, ,ord6ngos" m~~sznek neveste Dlflgltt~ s es ,1:1 n~v raj'tm.. is maradt, 'OiJrkei fI" !l\!I.ogyal" Meh1'~ b~n ~R a uMeh~sz,etli Lapok"ban jelentw{ meg.

1\ r,ajz:is me~gi.,"la.sa

mezte melo, mehesz nem baratja a termesz.etes rajnak. Az eddig ismertetet,t m6dszerek egy .resZl6 a rajzas me'ggt:\Uas,ara is allralmas, pl. me~elt~tes viss,zaropitessel ea, ijs8ze~op'itesset anyatlaniMs (ubtna haloeDkivagd&bt!sal!), a. mezkamra megnyitasa &trugge,s.z,tessel. A nagy kaptar t idej6ben bo,vitett Ceszek, epittet;ss is hatraltal ,ja a rajzo hajlam f61ebredeset. Ismertink azonban olyan kfilonleges fogasokat is" melyek ,eppen ,SI rajzas: m,eggatlasa'b tuzte'k ki Icelut K'6ves igazan gy.&korlatias akad k,oz~

uk., Legto,bbjiik sok munkaval, gy,~.kori, beavatkozass:al i'l", vandortanyan terhes, sokszor pedtg nem is megbizhato" vagy a rajzas elmarad ugyan, de a, megzavart nsaJidkevesebb mezet gylijt .. Legjohban akkor silteriilnek, ha a osal:id meg nem. _epitett anyab51I)s,5t~ Ha m,aT b51c8ojl8 V3JU, a rajzo-, bajlamot uehezebb elfojtani ..

l\Icsters"og,es, raj es les6lJlre,8~ B,i.ztmil, e's gyOifS, de a mi. le,ge16,nkiin nem 82olgalj,a, ~. me1ztermelest, ha arajz~tsr,a k,B.sztilo osaladb61 mestersegea rajt (271. 1.) kes.:;dtenek~ vagy millepe,8; keretekre s,oprik (,,~ra,jallapotba helyezik"), fia-sltasos lepj,eit pedig mas csalad~okI1&k a-dj;,ak gondozsaba, Vegso, megoldas oly.ankor" amikor ,gyorsan ken in tedredni.

Anya,bHles,ij,k bu~sipk,e~~h3S0. R'agi, sokaf ajawottJ de terhes modszer (359,. t).A "bo]cfJoket hetnaponken t kell leesipkedni, Zsiifo]t esaladban konnyen elkeriilik & fjgyelmet .. Legjobb volna tehat a, meheket minden alkaJomm,alleso,p,ornl. a HSpekrol, de ez meg K6zepes maheszetben is lehetet]en~ A osalad muukakepessege, a r&j.zasra v,a16 felytonos kesziil6des miatt D6m 'mljes. Legj10 b b csak kivetelesen folyamodni hoz'Za,ha hirtelen mas mOd nemkinaJkozik~

...

~I .aBY~ elre:kesites1o .. A kija,r6t at1ly.al',a(ms'a~ taJrarja'k, v,agy az ,any at raccsala, kap,t31' k:ilj,8;rolt61 bivoIabbi vegeb,e rekes,zta., A cs:aJad kesziH6de-· set, izgalmtt nem sziinteti meg. Karcs,ubb ,anyak atvergodnek ,3, raC{~lon is. A herek feliikkel,al .racsba akadnak, es elpusztulaak,

Z 3ura s:zfirnyallak ;s:g,nkitisa, (.210~ l.), Csak az elso raj' elsza,na~nJ~ ellen A rajzas: a ko,zben kifej16dntt lij anyakkal fo1ytat6dhat.

. n)raesere. Mehiink a.z, anya k'flle's,e.nek evebe,n nem szokott rajzani. Az Greg anytk: id.eivel v'ala kics'ereles,e t'ebat erlSseD oSij,kk,enti a Taj:zas v,aI6-

355

sziniiseg1et. ,NB.gyonke,€}sen twln~k a~Onbal1C8ahidjail--na!ka,zeYi any.it adni olyank.o~,,",?-, ~:~ any~~~vele~ ~a,zi ideje a r:a.jz'gevalegyez~. (-£67,. t).

Annak ~ akt ap:rli.lis elso fele ta jan iu.ly~tneyelr!s be Iogha t, a k01lTetlieziH ajanljik ':: ham,a·r uj anya va,gy legalibib fodott btiThcso van, a fiiiL8itasnak kb, feM: 1nelles,tlil a meZkaIJll",aba, helyezik nemil mezz.el ~gytttt,kmij1l.1 kijarot nyitnak' ennek ,a, n~s!IH~kJ' a f;e.szekt61 valaszt6deszldsval \".agy az anyar,aesra re~t~~tett b~I'lemezzel eI:e1re,s2it~k~, &z,titn ~ '~,o~?s6'v~1 vagjr Uj 3uyaval ~ny~sltJak., !t~ oreg ~ehe~ V1L8~z~sz,~lln~ka l'egl~ f.eszekbe. ii rnegUl,aradt,flahJok anya,sltasa konnyu. Fohord',sra~ haaz 11] &nya. mtr p0'tezik, ~ regit el ken venni, a.z ujat kiTcig.os kaUtk~v,aJ a regi fe$,z,ekbe tenni a let csatadot a raes takal'ojtanak eitavoUbi.sa;val,egyesiteni, leeS ,a fiasitash ~~ als6 ,anyas fi6kban esc porto S!itani. Ha arz a,nyaneveles j'6 kOlran sikeriilj a kaptar lliepesseget 'egy ide:itg ket Rnya gyar',ap'tja, (olv. Ine'g: 96,3 .. 1) ..

M,egcsa,oUl'S:., ~. £e~_zekb51 m,ehet, fiasitas,t vessnek ell' hely,et muleppel pdtoljak. A z8(tJ:bl~,ag cs61dcen, a munkaalkalom, he]y no.. Az ,elvett v;a,gyonnalgyenge csalidot boldogttaaak, vagy mesterseges rajb keszitenek" 1\. Jlne~rberseges r,ajt kesBhb t\jra legye:sUeni l.ehet ~ csaladdat A ma'l'mmer -vis8zam·opi.tes (35"9.,, L.)I gydker,esmegc82Lpol.is,. A megcsa,poHis tovabbfej~

les:desea -

O]'alg:e8,lpolls, a logili kalptir1bun~A csalAdot megusztj:ak: mesterseges raj't ke~sdcteneJrI,de mindlu~t I'es~t q,gyanabb.~n a.ka:pt'l'ban hagy,jilt. A. raj;t vagy osa.k anyar'cs vab~:sztja el a.z lJilyacl9ala!dJ·,(a~ vagy atj&r,o Ian ltd,. Rajzas Ideje utt.,n ,9J racs vagyvamszt6 lrillllzas'va.l ujra egyeslUk a. k,e·~ nepe't es fe.6zket. N'ev,ezetese'bb V,Bltozatai .a ,k.o.z5ns,eges iitfijgges2'~tes;. a :rozsny,oi mddszer 'as a"Z angol mddsaer.

r' "-:¥. ,.. t"~ A f" I .I. .I: ,;b 11-- •• 1 · b "II k t ~ f .~ 1- J: 1 t' t I, il,hlIlul1'geSI"J3'S. uasuasn ,aL anya .t(O:ZlB (8"_ 01,;!li ",a,p,ar rsecs alii. e vcwas,z 0 'I~

reszehs ra.k,j]a.kJ az anyana.k p"edigboiSieges helyet adna.!k:..Lenyeg,st ismerjjtik (305 .. l.l. A:liam;el~ik;ai mez'b.ermel(H~ mmdennapos mesterfogasa, Sole vilt;ozata k,Q·zU[ egy,enl,olepes rakod6,k,apt~·baD. (l~ I ~ l.) kedyelt es. hataaosa k'Qvetk:ezo'~ a, os~lad k~t n6kh~n te]e] eSI oojlCi.dik £oholdas ,elt}tt. Ha a feszek mindket £intra kiterjed" ,az a.nya,t ltZ aJs6 fiakba. helyesik I nyUb fiasita,sos ~ep,pel es csupafl1aslitas nelkiili leppel v.agyegesz miileppel. F~]eJ,e anyaraesot belyeznek, srra a. m~e~IDc&mr,at~ v,egID a fi.asitasos: lep,eke I. A £e1$8 fi6k:C1,t 1 nap mil]v,a meg,ri~sgaljak~ lelliha a,uyabolc$!C),j,6 Yolna..,azt leesipk~'dik..!.~ fia tal mehek ugy.ani,saz, anya t61 taV'olanya.ne(~T,eles;re 11ajbtlnOiS~l' (47.2 .• I.). K.eso,bD, a felso Bole 1'8; mezklC11mav~ alakul, Az also fes~ekbe az egyetlen nyilt £iasi..t~sos lepazert kell, bogy nemi dajka,sere.g odavon._zastt1i~l azuj fes,zek ham:a.l'abh megaJakuljon. Ha a balcsok: megmaeadnak, Ell csalad l(onnyen megrlajz'ilk.. ~ Nemelyeltaz at-ruggeszt!~s ut'niviiozsga,lat"O a b,ncsok l~eosipked.esell kiv(il &fra is -f~.llilibsZQ'l j "': I hogy a,z al.s6£esrzek az6bl befiasi'tott ]epjeit is :folrakjak 3. legf€l]s6; f_ ba ~ helyillt:fe mezcsMp6il tegy,enek Ie, - Ra a cs:ahtdnak atft.tggeszte8kor m£,l' ,anyab,olcs5',je '\TaU,. asonnal ki kell vagd.alni ,".a.Mamennyit" ktilonben megl',aioznek a 7' ruap

mulva terv,ezett vi.,zsg.Ua. tig. .

Az a,merikaiak ~Z, ,atfUg.gel3ztest sok modo'8ulatban haszu.lIJjru]r (301. 1.).

A csaladpt nern zayarj~ megannyira es keY'~8be 'zsufolt es,ab}db~n Is basZl~ nalhat6 az &m6doSllllat~, :aluilkor a.z anYI> nem mag:li,b·a,n marad lellIl, balle1'!1

356

n~ idos Iia,sitas8al~ a fels,C) Iiokba p~rUg esak a ]egfjat~tabb Ii&SII as keruL 1\'clnelykol' pedigae is eIeg~ baL a l'e'8zekba,1 [DUtit t fia,sitasQs j'epet raknak d\ llle.zk~~nI,a ba,.

Bo~~ny6i lJ[uJdszm:'~ Rarkod6kaptarban: ha ma,l[' ,anyabGiblso van, a regi f(h:;Zlek ben marad egy anya bolcscb~ lep, nell.][i m eZ.1es ltres lapel\.. Tole, LleszkiL~-al ,eh1al2Lerztva~ k1i.UOn kijaro,,s fi~J{ban te~je~e k,er~tl AZ an~ es a t5bbi fiasihl~os Ie:p mezzo!' }-\_ £elso szakass Idjal'oja hatra vagy oldalra nyUjek_ .._-\ gyiijto'me hek., ,az alsos:zak:~~z~'~, r6plil~ek c vi~sza" a me~nep ~elene~~e'~t felsa ,,,,,ny.'s as'a]!d Iemond a ra~zasrul~ es k!IJdobal]a ,az anyahas;ib~lS,t,. Folul

3 napig ita tni alaroJla tOE: J' mert sok a. nyilt flasH aiS. Abalcscnr re'~'bollta8a 1{ b. 17 nap mUlva fej~e~odlk be. _,A kirlobottanyababoka 1 .191 kapt{u' 'r-lott meg lebet ta.lalnL A 'ke csalsdo kes6:hb egJ18sitll[. Fe~-'-6kaJ)tarlutn hasonlo

1.% ,elr€lndezes, de I8gymasm,ogd'tt~ _ _

:M6do~lbtsa: a regi ki,j~tI'16s I'CSZ benem "bolos6t tesznek, h anem ~LZ t~nya . ~ (Hol,c,sos l'opitettr,aj helyet, a,JI]ytis I'opHeHritj:)

.t\:ugflll\ m'uS(bzel'~ _ KiLlIiSllidOOl Snelgroye~rfHD mOdSlZel'11.p]ll:. ismel'~ru{"r fl_ 2'2lt ikep 1:1) wmurdlwtt v~wszL6d!e~~ hen ho~'Z'. A d,e'sz1;:-a l{;l~Zlepen ro,sta,s;zq,'iJcttci besrlooge:zett nyi1Mi vw, h'lIom ,oldman pedig ,ekkal :zfJ.]:'l:u3:t6p~h'DS Id~.a'l·l),1t. A ralmd6li:upM.~l' n6kjai koz:e be!ye'zve a l-ijiI,~t~nebell:e~ ,tt lels8 vng:y Wo'BO fiUkbEt le.het te.rnlrd .a.~mint, hogy ,a, de5kEl. f515tt .v;agy alatt nyitoM:Et Idj.A;l'D,. A fesz1i~t D.€Dl.csak atfijggeBztjuh~ MU€m az id5~ebb mclli,wL id8nkwb eI istel'iLju.k a fimtwok ld)zill.

Ua, meg :nmc8 fmfl''IIa.balc'sQ (2 aO.ke:p fclsQ l~S2Je). A tfu:ggesz'jtil~ a. [gs·d"et Diematree nerln't (la~d Ienn), (Anya az abo ,n6k ban egy nyili flas Mpp~l, Jt·a_{ls~. mezl;;:ruJll'a, Ieg-

falill. filtSUai~o~ lliep€k! ) .

3 nap mlilv,m,' til t'els8 nasltasOlll n.ok ala bete~,'';lzii:k lL 'V1aJa~zto(leszk:a,t', i!Ctgy~ hogy e15lr~ . EI4 kapUll' kijar6j1llL u'Rnytbm H vakisztCir kijM1Ut1an ve,ge [usacn, A le,gfelso n,6k ba vezet8 I. Idji1.-6t me,gtlyi.ijuk, a vt.Uttszto. 'lioibbi L;jtt-O~,£1 ~Bnra van, A mcenelc ,I!). rels& nokbdl ,~aJ{,. o.,z L kij:a.r6n .k:a~e'kedhetnpl\:. A gyfijt)o nlehe'knagy lle·.w.e a }legit Idj~'holl az .aDY{lDoZ tel' be, .Ez BlZ elsa, megcsapalllis, ..

~-. 8, nal" mu]va. e:l~;a.l'juk a valaszto I. Idjar6jaiJ, meg'D.31j.tJjul~ a 2. B:B, :3. lcij.l1·ot.

A g-yuj () mchelt a, Ifle~k_rum\!lba~{!~odo,~k it felsll fioli: megJID&'fradt meheillel\: kij~,oj,m.

Q a, Lesz. Ez a ma,sodik ~mJE:gcsflPQ~{l:::. . .

7'---,8 DS,!.P' ml'iIIvR eba~J"j1lJk a 3:., ki,jir6L. mognyitjuk a ,4. 'e8 8 haLSa 5 .. kij:€ll'ot. Az egy b~t watt gyu.jtov~ v~l, mebeka :Eels& n6lkb61m~g;mnt El.Z also ba 'h:~]'e~(kln,E'~. A fels5 liak megrnaradt ntehfJ,j,n,ek. kijaroj',a toy~,bb:I',El, isaz 5. Ez a lunllW.fldjl~mcqc8Hpo18,s_

s 6'

//, .••. 1

:3 5'1

~

I A
- Q

_ """.fE2i¢JI

A ,

-

!lu
I

I A
- -

,280. k:dp., ~(Jiza8 "mGflfJdtld.8a i8m~lelt csaYjJaldaool f)d,&tdkijd,',os ·o&.lasztdde.szkdual Fe Is 0' SOl': ha m~ ntaes a,Ry.a,b,Olcs,6. abO ~mr:, b.a mir anyab-,],csfi van, A = anya;

Ale rebla n6kb~u miz slepne~isltelllenuie, m'Jrbafi~taJmehtekne-mgyiijthetnek:

A mehek fonn a:nya;t nsvelnek, de nem r~jzan.ak. A fo]5sleges bij]Q.·r;n5kl t befodes-iik iJ1~au £ollehet hEl/33n&lul ('791• L], ha a c-salad j6 ,tula.:jdQns!\·17u., Fohor las UM.ll a felsa fiok nClpet _az also_\'"weg;yesitjiik, v;agy ontill6 mesterseges :r~jkent teleltetjw(.

Ho mal" anyabiJlctJiJ van· (230. kepalso. l',e's~.e).

Az a:t.m,ggoszoes 1'6:ndje: leg,a];ul m. E'htSllt:!ls nelkilli l,epek. a raJ'tllk le,~6 nWhekltel is 1 f6dQ'~b f" ast"tu,5DSi Mp7 te:wjeu mezkammJ az.on anyo.racs e _ Eli leg~'e1so, ri6kban Et~ anya, a to bbi. na.'3U~i,~ es minden anYRbolcs5.

1 nap mulva az :a.uyar'cs lielyebe kijaI-as vala· zt6deszka l..--eriil~ az (l nyaI'acs [L meaks:.mra 0.1;1. A va.ltas3't6nak esak 8> Mtso lelso 5., kWjw'6jat hag-yjnk nyi tIV8.. (Ih a csalad· nak m!liI' fQ,rl(j~t bO:lcso.je is van, a raOrilo1i €S va.lu,szt6t. mmd.jMt az atfuggeszteskOl' I'eU· dez2iuh 19y el !)

3 nap mUl\l'fl. a~ 5. kijir6t csukjuk Dr 6. e-s 3. 1.ijl,ar6t nyitjuk.

~3 D£1Ip mulv I vagyis akkor, amikor til. csalad Ii ra"zaSFOl Iemnndott, a felso s:zakAszba.n elrombulta az ,anyabU1(}s5ket~ az aoyAfi eJlY keTet fiasitAssal a legaIs6 s~aka.sz ba 't.es...~zrut.

14ll;f\ppnl &z a.uya ,athcly z9se uta.n beosukjnk a 3. kij.ar6t ,~s megnyitjul;;: a 4. ~ L kijar,6t.,F6hordtLs u an a fa18 szak:D,sz't az als6val egye. i\tjtik.

Fe.kvIJlu.vpl.d:I·ba1':t ekkal-mdddal szinMn sikerill a tobbsz;o:rog m(l'gcsa1P0]&q~

~6u: anY'at egy fiasita"os lappal es {b'e's 16pekkel a kaptar egyik vegebl¥! tessziik.

A1lmp·tl:'iir~vilasztI6deszIraval ketteosztjuk~ a mi'iik sza:.kaszba l{'flrol minden fiDmtasos lap. Az anyas szalta~:z kijar6ja a vQlaS2lt6deS7...ka kozeh~ban ler.ryen1 tellAh 0. kap~Ar kozep tajin.. Az anyatlnn rescZnek Hi kfliP'Sr ~ge k5zelebe.n nyitunk k;j~6t. Agytirb8, m~kmind az anyA,s l'eszben gyuJekezne:k. Egy het mulva a_z. atnytitlan msz lcijW'6J~t D_90sukjuk, ~s "tul Vl!ligy a. kn.ptar ve~'en nyitunk neki uJe.t. Az addlgra gylijt8rve fe~lddott m:~1:u?lk a. kapt'-l'ha,mtokan. uwgta.1Alt egyetlen 1rij,aro'D! mGgint 3Z ,l.'IInyAs. J1l~zel5

• ~, . 1l ~4:-.i:11... -

res~ U leTouSllJ.li-L

Le)l'fS' re fek.vllkal~tarb~ln;; fes.zek Kozeleben mezzel tel t lepek t 2~3

n,aponkent megeserelik a mezkamra ta~ola,bbi iires lepmvel. A rI1.ehe,k 'igy mlndig .31 feszek. meUet·t ·t,alaluak fires sejtet a 1ll,B'znek.. A rakodo· k,a:p~al' IDIBzkarmraiinak k,oZibeiktatasos b6vitesiehez (307,., 1..) hasonlit.

Ert6ke nines tisztaZVll .. Afeszek ()s-s~es2lorula8anak meggathisara (3,08.1.) kets~gteleniil El![~alma,s., A,janl6i sZlednt ,a nrteztermes;t fokozza, ,J 6 horda.s~ kor amehek ·a f~szek: as mez kQize ke.rtillUres lepeket uj mezzel toltlk meg, a. hordas cso,k~ene'S'eko'r azonban az athelyez,ett mezet hordja,k T"isza. 'Sot munkit es. idot kivan.

358

A 60. itOs(J.S I'-,p'ek C om;ebedl4s: • Az a o01j:a.. hogy a~, a_nyan,ak uj helye: adjon ~s ,a

£eszk,et, m0gbon~. Inkibb "cs~ IDS. 1 ap' '~ban ~j~ik. ofbbl ~domtlBta von,~

1. A ft1szket fuggo leges I',ac~l ke teosz'tiJ'k. _cs feW l:llezkanu:as kaptmban 81 mez .. }uIlJlri.+to.lis ~cjasal vnl .~tj~'el" ,A~ ,~yi a,lij8r6~, f~be p-ksz~: A fiuitist tdlznopanken a ¥pt!;r mas\lk teb!~e .b:~lyezikJ ~se~ ~JI'a llgy~n!laldtol" TIl l~ip~'k~' hap. ~ fia itisos llepro athelY(llizes e16tt a mehe:ket leSi5prih:~ It Itt-otlt 8.llyaboIc\So van" [d .. vAgjaik. . Az. ~:vat '~ k~vesse firusitbol lepen ko:zepen bagrj,ik, az Url:?9 .ill£ipeket

. 0 bhml- bWLt--61 meU~le :tak;Jlik. _

l 2. Az :ewyR,t es Ill, fiasitasQS lepek Eel,et mehes'tOl a mccs;HJ ,elvila_tott mezko.mriba helyezik, ~s, :fl, Mz:agottires I~'P'pel p~to,!jlik. :Mjndk'e~ SZali:HSZDak l.ij,t\r6jll),!,an. 2-3 llet lllwvn az anyas Ies;zbOl 2-3 fLamtlsos lep t _ VlS8Zar:aknak ,B.!Z ered til £C§sz'ekbe a:nyas: uJ, mehc till. T6bbsrz;ornem. kell ismet·hli.

- 3 .. Az anya, lrij,iir6t61, vol, a k~pth race al, l\'-al~'l~ot reszeben van. Fiasitasllt it1,6nl~.§D· a kijii.t6:s sz Ikaszba ken l'akni es hely,ebe aJ.uh,61 mez . vagy iues L~peket ......... fgy d1Dlggz~,_t n~lu~t .c'i Ze1" ,e~ Liebn l" (3,~, . 1..). ok ~UnJ{B' mersekelt hasson . .. .\_ l'ull-a11US iorieniebUl. Az Irodaleml an 11 meril legreSlb mod az. anya slI!;unyilna.k 101 :epa e V8Jgy mage Onkit~R .. Ezel& b .2000 I 'vvel ajlinljalr a J:~IDlli u6k (\1ergi1iu.'!i't

olume:.U 'j. Plinins], A I-egj kMOS villgba'E1 a f6lOslege.s l'ajok.air viSBlZaV01'M·k a~ ,W..l,~ .. kaA.lloz vagy ~gymassRl e lesitettek. Ezel&tt ]u§t.e:zoz evvel 6bb t.auacso" olvasunk a rnjzi' ·Fkentr!s~l·e mint" fi!Jasal'EI. lis, megi ~\toltik a roj"zt\ 't, a. balcsl)kf't vagdaltAk ki, a berefia"l~iWstl ny,fllwlt·ak le, vag) lepek t. metHe 'bek Ida k&~h6L P,Mi'i L5Jinc

7 '2-ben ezi; anac olja: "Ha azt akarod~ hog~r llypss~ 1 valamely m0hed azon f':zt ndob n UP ere 7 .... Jr. :11. 1" jzasna.k id,ejPD eg· ki egy k t. daral Iepe a~~omh" ul,

uzon esztenuobenn mfeg erese eni aziitesite', psdlg meg-bol eni el uem mula .1-.Yfl." (ErtlMJyi m 'ne,esll;' 1 EO. 1.,) keret u~llriiH o,szth 161;;:opiik t rjed'sekor a 'ClW ad b8. i .. t.6s'vel vag: ... m(i.go~tliFa\'cl = memf!TSetTes: l'ajoz,tntns~·ftl vedf:ll<@z .. k a szertelan l'ajzlli - ~n D.

A m~gyHF s;Z'flhar1lllt'ighsl'o plo,t.ti negyeds~aztldhlm_ .~lZ angel Nu t ajIttWa:tUa. 11 D1CZkamra N'0s smlJozt te; ~vel ,Q'h\tolbik m'eg a Taj7.8. • K ulunk Kovesdi Ssarka Sandor (I 44) olt ennek nagy hl- . 8zel·.mn 6 ", ••• nnpp~l minden nap t VIlSSrl l es 6ssz"1 07. 'onnnig, ny.lilTIn p di kftsG estig sz 18z1 ;fQJlll~.J bogy 0.' boo f g 00 fokon feljiil igen

nk a ne menjen, me,]'"1, 8ZOln f'S€ ben me!p'ojv.il.:. :1 I(Szal'lut 0 biivos E:rd 'lyben meb . z~ k 'fie t.) knptlih· 20 fakes h8mers€ldet \"016 zintileg Reaumur-Iek, meglclel 25 ', nak, A. homffi.~klet t, a ]Iaptarba silllyes~1 ei1t h8wr{hl'cl mel't,~k. zf-'!llo7.trte. t rend- 8~ ~int ,8. LMeook kivagdohta.val ~lpcgolhlk ii ZP. A !;~~]]6,z:tetp - ~~s8bhi' [eles rruibt!!~ sz ink ]5 kedveltek, pI. Boczo:mirlI a Y'ndo;l'~mp 1~~·l'e.olJemek megnyrt&~'vul. A 3z~U6z· wM~ 1',Qjzast gatl6 haW;:s~t ~~~reH,unoboon JUpiD'\;vf)JJ b[lsznAltll f(j] :tlZ EgyiC'sillt A.namokban. A feszpk IDepj1eit nyaron 26 mm-r Mdn egymash'lI,1is minden ily,en tagns utoaba If{Cl·l!i.CRO 'et"ti zUrl'epitmooy 'eUen. Tajgat16 modsz0'V k nalnnk k1Hanaseu az Ol'S'l1lgQS kis knpMl' l'enykol'aban h6di 01 tak, Nis7Jel' es Li, bner (308. I.) KZ any,it

z lill6np AI' f Iso szaka Zl ba l'el sztctle 1\8jlzAs ellen. aye·r KA 01>" a, fdltv5k~.p, . kijal'ot,lan 'ege f' (312.1.),,, _- vegch\thetatlan I',ujzas 0e ~ok m dcl611'l\jgat16 rna z· keszt 'te id5s Boc:ZQn{Jdi Sz 'b6 ~et ho " ~ulzo It l'ajzas ell m nagy kaptarra] ,p ~ ~ kez%ek. milllr S!Ul'Zud 'v"~Aen hires m6dsz· volt J\ngliabmn a Simmins·f61e. I imrnins a Mpe~Clt meleg epitm~nY' sZ~il'int h€tlye.z p, el~ t!!s a ki.jmohoz a l'ajzts osztanenek nn· ~brede<se ,€~5.tt ~ kezdese·s ]t&ret~t tett;~ a meh,elk t teb't 0pi'i,l{IPzeSl'G kenys~e1I'itette. Rasonli ft~ ."Enlell"ri mehecs&eU ta:mi.csihoz. A g~161() res atJu ge- IZta~sL killfo,ldtm Demare .. fele m6dszemek n\i"ezik, Demaree mm' rilc~d fr,IflDcia 'melH~sU'o.J. Pedig kez. .. denteny, z6je 8Z an. oJ. Bimmins 1884-ben, Demw'flc csBl~ Bg2~ben t5vette. ,evezet ~

bb _ erj ~,,'{Si ""8 Y m6do it.Oi MRO'yarOE2!Er on IuI'z 'Gy6,rgy rozsn)loi 1116besz 1 /Q',~ ben (k6n. ve n,em tilljlen - meg tobb liia 'sban) as PI'euss n~.m mehesz kh" u . yan~ akkort mu,j,d Kunt.zs lli Dam ,mehesz .. Az ic15s m~hek iSDu!telt 1teI'f'1 set fOlv,il V8 csu.~ kott. ~s n.'riiio.tt 1{ijaI'6Id~fl.l :logr,eszle seb'h n S'cbmj '2: W.isme;[· e-to 1915-bnn ell! tO~~'gbUim." ujaboom p dig az an,g,ol Sn1wgro,v'e 1983- ban. KtilfoldoD ma. SlDel~;r,e-'feIe m6da?el'Il'ek ne'vezik. 8nelgrove lIZ Wlynbo], sOlie ]eJ.'ig:~tliiB'.n.EIik m6dj.Bt is sBlat fOlfe~ dell;es6n.al\t ta.r1',ja. Alklls Athely'e:zeoov,e:m lIJruiir' eo rigi msos meb~szek is-me~lr, a kaptu

llriUarut tt mSlieben basZDa]lik S;nelgro, e eI6t"~ pm. ]fU!l'Z m6c:1sZiQ)'oi kOll. c is s~eT>epel. k A 1'a1uld61~Rp~Krbana.j,iwlott l'ajg€LtJ.,fj. ~fogasok j6 l'-es:!0n k lenyeglsb fsmel'b6k_a aso ~eszek IS ,csakho ~ D,em kil?l" elteb VDgy 1mrll: csoportokat". hnneID gesz ka! k.a\, helyez,t k lit.

1..1 '0 p e m e z t 1" Bl e 1 el

l\Ia 'yal'orslagon ez is a kulonleges modsssrek ko'ze ta.rtozik. Kix) eJe.s as szoka tlan, ha vamki nalunk e,ladas!fB 18p,esmeZiet termel (24'9. 1.) ... l\I16d ~ ssereink kesdetlegesek,

A JOI lepe m6z,~ 1. A lepesmeznek fiasitas.ra nem hasznalt ujrepUnek k'eU Iennie .. OS,zli.idep.) 2." A sejtek egyenletesen epuljenekl It lap, sima es telj:esen fod6tt legyen. s. A Iep vast~g' es, ,sarg,a. mtHep nelklil epiUjon" killo,uhen nem tetszeto,s ,es nem mnlik szet IilL 8zajbtbn., hanern a, foghoz ta.pad. V,a,Iamikor csak a 'm~lep ntn~tU ep,ltettet fogad tal!. ,el,els,orend G. lepes.mesnek. Ma,a kiUfolldi eb;,olrendii le1pesme.z mind miiMplies. Csak. Igy udnak gyorsutn egyenletes~ sz.abalyos h~pelrhe'z jutnt Erre a nelra ,azonban rendkivul vekony,. atlatszo" feher m{ilepet gy,artanak. 4 .. Am,ez ilago hLssan ltr.isWyosod6. 5, .. Ne Iegyen benne, virsgperoe se[t, 6 .. A keret t e~ lepet ne vonja be, mehszurok mert att61 nernesak esuful, hanem k serii is less .. 7. A s'ejiek fodelet netarldtsa m'ehtetn nyuvenek ala01'u ja (6 ~7. 1.)1. It A keret kiost Iegyem Inkabbakad re V6VO" nem kell szabdalnl, s.z~ilH~ ·ta,ni sem olyan kenyes. '9'. A sej[t fodele faber legyen (289. 1.)10;

Jogszab.ily., 8zEtb~anYllnk nem terjed ki a lep,esmez~e .. A regi mezrendelet (49000/1937. F,. ltiL 8Z.) a IepesmezWl megkivanja" hogy ne Iegy n benne f:ilasibls, de au viragplol.lOS sejtet es sa,teL szint nem ti1t:ja. A ;,osemege' 'lepesm,ez elnevezest ellenben esak ~kkor engedi _ meg, , ha II lepet teljes egeszeben. a IDehek ,epitettek, ,es a Iep' EH~.jtjei fiasitast'ol, nemkti]on ben viragpoI't()rl kezdettOl fogva egyal"an t mentesek marad tak, vilago6, faber sz:iniiek, es esaknem teljesen be vannak fedeleave" ~ E8~erint Jib kiilf5ldi esemegelepeemezet mtllepje miatt nem Iehetne nalunk ilyen j:elzes:sel

3l'mnf' .

A. tel"melis, folt,ete·let Harem fontos fo,!tetelt kell blstosltani: 1. tartos jlo gyiijtefrh; 2. nagyon napes 'mehesal,adot, 3 .. zsUfolt faszket, rajz,as ves.zelye

nelkiil. •

1 .. A m:'hek· O'S3!!k tartos j 6 gyYjte.s.kor tudjak a lepe~e·t s7Hepen~, e,gyen ..

Ietesen, gyorsan ki6piteni" megtolteni as Q" sejtek,at 'egyttil egyig beffidni. Ha· a gyu]tes. c.$,okken v,~gy megssnntk, a sejtek e,gy resze f6detlen marad, S!:e:z a, lep1esmez erteket n.agyon rontja, Ha pedig a i,e,pek,st soka1ig a ka pULr~ ban kell h~gyni be£6des vegett,s mehek mehszurkot kennek keretre I sejt-re~

2~ A lrepesmeztermelesl~e. hassnal t 3i,prr'o lepek lepitese ellenkezik a .meh.ek t~rmeszel1 evel. N'epes, zs.molt, osalad sztikseg_es a mez kamra gyot, e1foglAlasal'BL, kiI9p.itesere., me:g·tolte,sere ..

3.. A lepsejtj,ei esak akkor telnek meg jlol e.s gyorsan, ha ,3, feszek~ ben k,ev6B az ii,rea sejt~ i\ r;s:6folts.ag azonban csakhamar foleibrresztil ,tt r,ajlz'o h.ajlamot, a ,gyUjb~'s" epitasJ sejt£adesteha t Ianyhul, as a termest 3" Tajok 18 csij,kkentilr~ A ]epesmleztermelo fontos feladata tehat a ~8(lfol-sig eS a f'&jzas, meggatl'sa,nak 10 ss z,eegyl9 ztetes e,

Egyszeru, ke.zdoUeges mOllszer'ek. Hazi ha8znalatra j'o amiilep nelkiili rendes nagy.sagu keresbe hordott lep'lesmez, a kis p,aroztatlo k,apt4r- (489.1.)1

36'0

7

L, reodes lIlg~~sa,gii ket'etbe:n. '2. 'o.'Vf'gilrualilgbaD. 3. ,IJ,obn:fba,D., ~. k.eretk~beD; 5~ !1(1] 6keret. 6.,lfil'UjtlHi6,k, 7. l"~liIIera. kl!sz keretke

t

2

as, az Isp1ttetokeret (42S. t)mezzel telt I6pje., A racosal ,elva .. l~sztott fes,mkr,e, iiveg .. lIarang'ot (. , sajtharangot-')~ uborkas iivege~, vaSY nagy poharat IS. szcaktak boritani. A 1ll,ehek lepesmez,zel toltjk meg, Az edeny ne legyen magas, mert a, manek nehezen fog}ttlj,a,k; el, es nagys::tgru nQa,t,t vevo is ri tkan akadna ra. A 1epke,zdes kell6 alak ban va16 frelragaszM:saval esillagot ",",~gy betfit is lebet a, harangban epit~ tetnL

A komoly, uzemt jellegfi, lepesm'8ztel'melee ket tranyba fej .. 16datt: L do bos t vagy 2., keretket hassna]. Mindegyik esak egyetlen kis lep:De kesziiL A dobos

ma mar ssinte teljesen el,unt. _

TurmeMs llob,ozban. A doboz yagy angolnl ;; box", ketold,alt uveges", alul nyitott karat, vagy alul nyltott, Iapos, ssegletes uveged.eny. Olyan tagas;, hogy lap.en kivtil k,stoldalt utcana,k is hely marad, 11 vegharanghoa hason16an aUogatt.€t.k a feszek fole. Tetszet()s volt, de dra.ga. A keretke kiszori'botta.

_ A magyar mehesz a dobczt helytelenul nbo.xesn~nik~ tohbesben ",boXiooek"'-nek mondja. .Boxes' a rekesxt jelento t box'" tobbesszama, '1 boxes-ex J teh3it ketszeres tobbesszam., Helyesen IJ box" as )l boxok' volna,

de nsm ssorulunk erre az idegen :BZCU·,8.. _

Te'rmelos keretIu~be.n,. A magyar mehesz a k:eretket is "boxes, ',-nek mondja, pedig matoLd&lt nyilt, nero iiveges, tehA,t doboznak, rekessnek (" box" -nak) nem nevezhat] Uk.

, A korszel'u lep,esm,ezterm,eI6 keretkevel dolgozik., Magya,ro!szagon kezdetlegesalakja,t ismerik~V ekony) k b. fel em -es lecek b6l fillntUktili apr6 ,kereteket szegeznek oS5,ze" es ki1ep,itesre, megtoltesre tab hes,ev_el n,a,gy keretlbe illesztik, vagy a vindorkaptar "menekullihelyebe" 'llit~'k.. A na.gy Boez:onadi~kere:t pl, 9' kern ck,6t, fogad be,

Az amerikad (~.s angol mehe,szek a keretkes iepesmeztermelest tokeletesitetb§k., M6dszeruk, berendesesuk rakod6kaptarhoz vazla tosan a k.bvetkezo :

~ ":":. ,.,6
I I If
l ~
I 1.tM. /'ll~ ~,~. "'1\

\~I ~

Akeretk.e riiletl.en~ mart ns,:mfiigg,. hanam ,all. Kh. 3 mm vekonJ" ~s' legto'obsz.o,r 4: 7 ~6, mm lS~Les, fma,man OSiSZiOlt bArsl@:cbi$l k.' szill. A rendes lepnel va.stugtLbb hi"zlalt

4

36'1

kip,. Egyeilen Uobol ,1l-u1trJgatnU lw1V!tkf!.

Jobb1!'ol abla{-oa doboz Upt'8111nnek

3'62'

1"1

I

jep (:301. 1.), fipiil bele, Kb. 108, X 10., mm ~~ II retu vagy ebhz haoonl6. L'p ~tm'ta.lma ¥J, l(g-

nltJ. mve,~bb. 'BID SZ ~ gezi,1(" hanem 'egyb~~ haj-

togatj 4Ji. jjssze IBlvemo - I I, ' l'

nyito·r.t res~emle1lJ' ~ t Vie- ~2:::::::=::::i~~;;;;;;;~~~ gen fO'E&zassaJ km.pcsolijak

(232. - ~ep). Al':IlWJ,8,

k6ifUlY'Sfi Zlt Uithauo Ieee,

ve ,Z, S :IJl]I8)ga' bajtoga;tja.

Ren, Jszwint labbal nyo-

mott egYfszerG. gepet .hass-

na.tnak _ erre, .' ua,gyon . ztll' Z leoe eia bb me - nedvesttik,

k€.!Sz kpl'otk killsejoopk asoka l'~sz:it't

ahol m~,bek jntIDlk Joz.Z9.., mel, 1 pnrafinnal mazo1- j2i~ be hogy a mehssuro lc ne hagyjon raj t,a nyomot,

g~ z mill Pie" HH6 _

miil"pc. lkot is raga,,;;zl mali hC!~e, he y a lap az shu, leeig epilljoJll" 174. 1.),. A IHtiJep szdl~' egy p,illanatra fo1T6 l'6mlappa] megolva ·zt"jn~J a ngy [lle z ik a U~cbcz. m,~beRz gyszt'l'n ~fpe kap 'n~ a bolbban, K.ozepe basi oL kereUre:U, i irulna].r. A. mill'el- et a ]~et ker '1fN k6z'es~oritj'k_

. .t lU'J:IPN~ekpt, Yflgr gyuj 'okern ben, vngy l'i6kban adjal{ a csuUi drink 8 liO," tkc?ok zerin :

Ii rtk.6s . ybj,ifik,eret. \. kex'-'ike.kct, zolisos ]DeZkflmI'R·k]r' fbe Ille 7.i ik tobbe-

. ~'·f·l. A lepl1ltcaka t ~'ekouy deseka vagy l)Adog yjJa. zt6kkJII11'irtteos,ztj€tk.. A 't u]a£7,' {) it· j~]t6s tt kf'l~et.k k l'r~iu~k I I'int],;;: ~ 'v· ID sz, mbon, A Iep [0 va]aszt6hhoz ldomulva (~IIl"Ve alctes n ... sZiep sirnar epiiln 1( .. M-_ m8T 1 ves h' l}ell kovp1ik. Z 'I' pl. r'8JladabfliD_.

Kezdetlr-c·es~bbl ba u gytij' owele-J~e vuln,szt6k Ilen(ul'}~~ mezkaDll,ai,e;p ]i,6ze

iOggesz iik_ nugy l~pben pOl'al~t. t" a ]!J mtkeben Ipc",me,2;' tefln -lnek egy-

zerre, O'saliliogy DNn :rill: -' it • hony a uiehek a nnsu- Wp~kpt m gbizlaljuk Ii keret-

~ leek uj lepjcinc,k J:OVH5t1rn:,

Kef ,rkes tift. _~ k('l'p.t· kek alaesonv m·G?kaID . ,fio,k- 1: 'n eg;vwismdlet j' Hl,bb sorban MUuaH. Oldalaik O[YOD SZ(.I'1-osan 6rLntkemek, 110' y:s, mehek nem 1)udjd.lt mebs:l,urokkal bevenni, _ .Jk,el~e' Ii ket ket£ I keppen szokt€ik IoU!IihHni: ] _ a mez1cftUll'B al~

.Untjet i hidale vnsltm vagy Mc<'"kl'e imB'8zliOdmak sarkukkal, 2", n.egye8l§,,'el egy sOl'ban Inl~Tobb g}ilLjta,k.~liB' be £0' laI]lik JliJ, n,z n'ru'gs~ik v'egeivel a mezl amt'8 J~ premerol be~yilJ,6 .VSBP~1'" khIyo,kJon. A YUJtakeret ~ .. Hll nyito, t.

Abi-pu _,caJirat §.tj6.t-ilS

'V'alasztok ~e10zili. A kel1!!t-

II

238:. kd-p. KeJle:lluliJ jidk

.Jo,bbo,ldnla. :S:1..eml~lte ~s~rl Ie van ",;r~ve. A l!!putc. k dtJ.~r6s Va.J!aS7;L j. ft<:ltete. A [eve. t 'o"lldal m nett ,3. rnr.tllg drMes:zka math lI),

"k s;()rait rug6s.zW:6deszka ~zoriltja OSSZie. hogy ne Dli.Qntdj'on baly el ik kOzt nu~h~ zurola:lak (233~ kep).

_ cs'alidl kez lise 'e ak R me:zkv.mTD: megnyitaSit61 kezdve kij],onbozik mAs meze16 csa,ladoket61. A m~zliJ' mr6itcsak .k~z,vetl' nUl B" E6hordis: kiii{zoben nyitj6k meg.

a a. FrasZtek tobb sores (ketfi6k alkotJa.,)~ Hi km:atk,~s medc.wnrs. fm~ak,or egyetlen fi6kra korllitou!k. to bbi le-}W81 II; llliheket visszasBp-rlk, hogy a oSB1~d zsiifolt legy~" IlL l'epeket pedig mia,'~saJAd0kns\k o~Z~j~_,&Z~t., A.nyaxil.csot nero szo'l~tak ha.s£nilni" :Id an,y,at a klemtk:~k hlzWt, memy SBJ1:iJ '1 mll:tll'~ tjv,ol a. m~zl,amTAt6] (301,,, L],

~gy hibs, ':ba ,8 mezltnDll'i~ kJclir~ n,yi .j~k. meg, ,vagy ]kenE!'t~e!l tob~ f).okot adnak.

P6rgetoht m6-z t01'meMskm; Jlobb a k_fIlptil't Inkabb hamaeabb b&vite·m m~zh:aIIDr'val. mt'il'tdl zstifol_sa.got akm!'juk. e&e~j leJlesID:ztermelesk:~i:nldtbbli(les5bb} men eppen z.mlfol ,g a oel. ifih-lyh Igy fio,kbWIl befe-j,ezddott R st!J ek be-fod~se a fodo ts ,JtU keF~tk kat nyombaa 01 kell zedni, - A l(,alJ'tW.:t a £enekdeszka es BiZ also fi,6k ki5,z0 olt 1 ckkol megem.e,l ve el',osen szeU5ztetikrajzlLs ellen,

Eo. :0. mihelt vQnak,od:nak eIfoglalni 8; sok apr6 es vaInszwlapold{aJ_ elktlIOni ett kf'r0 . t anDak a j@ie szolt'oL, lenni, bogy" a osalAd nem eIeg nepes, .,' em eraemles ,8]tet"ni. L.egbelyeseb b a;z Uyet mindjirt, pOrgetett m'ez t rmel(!'sI"B fogm, bogy id6,'~ Ole vesltsen. -

Kiizielem a raj eDen., Az amerikai meM ,zek kadvelt fogisa :0.1 pesmezet etWeJl6 csnlad 11ljz11sauak meO"gatllasara a regi ,any kioserele~ -, az6vil (8651 ].)1. sek j~mot 111 oldits, k5ziiJ n pszru a. k,Qvle,tkeiil:o: .a £e ~et ket fi6kblm. osztja.k: meg. Egyikbe ~ rill fie.siMa ala r,esZl a.UYI1 ne11dil de u.nyaneveb3STe alkalmas t'ifLtnl Alc6kknl, petekkol .... M~b, .az an., _ azzal a l'pI?~I. m,e!y n _ ~lal~ a r. sUo - 11 a lI~l'!ze es sziiksl!, SZBl'lut Ul'eS M'p-~k, bogy az ,any. JOl. petezhe 8 k, A li~t flokot k5zepen an~·arAc. cs nyU1is.~.1 att6rt ,(les:t.~a 'ul,asztja el, Kijaro csak as any'tlan aJ56 r€sz be vezet, A mebek dill ac)-tanr:f\i'elesbe fognalt1 mert as au yo. t61 tavol vnDlluk ( 72. 1.)., A :me:hesz egy bet mUlva uri; a~f16 fj_6kb61Ie[,~9ipkedi a bOlles6kc,t., es, j les c!3:l1h\dt61 sz:arw,ELz6 foda.l, bij]cs6t ad hel e~t£ k. A be1c),]e k.e:lt uj nnya, pe-te:nn ~ezrl. Ha a fciilOl'dAs me nero sill'ge] egy ideig mindlwt nn,ltlt pet.e'l.t Lk. F,8hord~~,!ij ]rliszoMn 9.z.i) lege'll kido dik~ a ria alt. kim. 6 kalitlui.ba ~ {(I z'iik, t a 'ke- f~zl{et ugy rendezik, hogy a nasitas az also szak8.1 z' jusson, A 1,:eJ'I- k meiknmr,aJ, ,8: mo - mar' £iasI A -al tamoL I 'e 7. ~ 1 I, zik

a'z uj auya naszutlon elvez a l'egi k znl van~ die az, ilyen l' 'giany,as esaladd '1 p5rg teb mQ~et. tel'ml lnek,

2. z all~'a zarnya'tl len) i:rjak (269. I.), B 1 Sl.L{ot egy nOkr,a ko 'lutOZ-Zl k, a l,eretkes meelatrr:m1,~ flJI:t$Ii:jAJ.c. Ha a osal,au mJ:lgrajz-;k .• az my a leesik, Az anYki/ ~ wflgkeresik 8 f~l on 'luLlitldLbQ zm.rjak.. A csnl'do,t pedig al'l'flbb c-sus.z"nt¥lJe, es kijitr,6ja in11llyit kilenoven fokkal elfoHlitjik. Rely-ere k6zepen fires leppolj, jobbr61-1ba.1F61 hU;16zott~ de esak m.t11fipkc:zd.', &S ker tekkel foIs-zee,lt 1'i61mL iiID.itanaltl es rahelyezik HZ anyaesa ..

lad :z1!uunriYt .. ~, 1': j az uj kapthb, vi sa zan, as vi zuter me as ~Ubf'lye2let

~n rakJlptal' meheinok 'egy f;e.~, is ,(2169. I.)., Az anyat a hevonule mehek k6ze bocsi ~ Jak., A mehek azonna! 11'o,glnljak n.:m l'etkes med~ntnl'Rt" mel't eg· z miiIepet .ulnIn~ benn - , a C ~ekb n i C' ak ~ lZr-l'Bs va D, S a gy-~j tott mezn k ft rm el6bb leaz .seJ - jUlio Az an.yn,osaUu:1otl ,D:Z utr6l'S,jzit.o:; mcggabUisara meg egys,zer megcsapolj.ik: f:okozato an visaz!)'fiol'dH-,jl:1.k- Iro y It"j,QI~6ja az erode i imllybO), nezz;cnl a rajdis uten 7 ~ppa1 pcdig b.\yohLbbra b·eIDy, 'l,ilc. A 'megneptelenedntll nseJid h:lmond az. utol'ujz;fisr,6L. ~v vegen folo8~la jt11(J vag~ a j10bbakat :ittpIeUrC" ik, Akkol' ajinljak tlzt ,8 modszE4rt., baa csalM ~orai j'S hcrdason mgnepesed.il{ a f5hordtbi l.egalibb ne y het.i.g art es ib8 ges..

, yiijies 'fI!,a'e lei a telt, 'es fI, f5d[5tt lep ket e~ ~n_ sz dni, BE; :9. 00 nem fejle~et lepe ,,;es ~eretkeke; keve bb F:i6kba eso ol'tosit.ani,. Virni nem zabad, mert a mekfielbontlm,tj,aka fod,att " . ftek ,esmegltezflhet'k,ttmezlehOJ:d,lL~atafe~zJe,kbe (584.1.)1. be n m fej 2JB t mez:e~lep klet n'melyek ldpol'getik, lriohrn z ,~,Rk, '\~,agy n IIlEZ'

a Mszekbe hml'do. ~ja1t.

LepesmeztoJ'mell~ 'teU~ sel. A es'GlS.dOI"f; a le,~6 szeszelye:t5n tigy riig~tlerutiklt ~f(y m.ez~em ete'tik. A pO'Jrg~ebt) 'm€,"~et igy drtlga.bh MJlesm~~z, e lebe,t_ feLdolPio:ztfIJ,'t.m:, .Q.l.fo . ':til; a. m.ez ~_gy ~etwrogYMztJ,ak am· hek~ 1m kwroosabb les?<. Ket va.l~,~ata: t. .8'l.iiksfflbo&. Vw mikor az .amelllikai mehe.~~ek ajinlotM.k olyankor, amikol' ,8

gy1i.jMs vi'ratmuuil me -szi!mt ES a ker,et.k It lenjei E~lbema,radtak. 'a. om,if ne'm tam',··

CSoljak It""

2" T(J.I"·BZert[.s1,~. • lepesmeztel'm lest kezdetb5,1 Iogva etetesl'e ala.pitj,ak. Az. 8.uYa. jpetezes~t 1!l'aocsal nahtny Mpre k,o"l"liI.fiozz'it" hogy tl, 'osala~ ,R beadott mezet ne fin,;itll-srw £ogyas8za 1. Eate ete nek, igy fL, mehek nap-pal gyilJten.ck" vagy hoTWls hijan

keve:sbe hajlanak rablam-a (2:38. 1.). Nemterjed el, _ _

A paorg'r:ctetl:i mozbol tel'm:elhel'~ Iepesm&z mennyisege n~,gyon fiigg s' gy1ljM~1:'51 tl> csaiad nagysagat61, fi~Msat61~ hajltt~t61.. Ann:m~'~~ Be~a sz_e~ut: U'" €lgY~esY knpt€Lrban ta.v;aszt6~ OSZlg 100 kg szuz~eJltes mez 11 alllthatunke18. J6 bordaskor a lw.p'M.,l'ba beedot pe:r~tett mez ,es a nyw-t szfiz-sejte,k ko'~t ~Illybeli vesztese "fit nom tap~,taltftm, so't Q ~egt6bb esetben ny€iJi'eseg volf ft., V'.!gea.-edtneny., Ua ellenben a Jki:ils.8, ho,roas szu_n~oolt, 2~' kg beado.tt .. ,s,z,iil·t mez ntan 21 kg, '!3zftzsej~t Ita'p~um; a 4, kg yes'Zte~g mmden blZ-otwyal a kolitesr£l as epi.tasre mmlt". Az u,]3bb ld.serl'ewk Ito'Eli kedlvez8tlene bbek is VfW.llak, pl. I kg lapesme~ te:rn1e'}eseh€z Illg.........1 ~3 kg 1I](0Z ooBllett~

A kel'lotkek lellkdsziteso pioora., A km1!t~l!kr(U kessel vagy hiivosbeu dlo['Z$olOpapin',a) le¥akmr,jak a mehs-tiurkot. Nagyohb telepen gappel hajtott hengeJ.TB' szerelik a dorz:solo_ papirt, ;\ miizben kez.hez t:l!lpadt, mWhszlJllo:k:.letisz;ti~~6:t: 16'2.1. A kerrettkeket C@okl,~ flwo8 ablakU vagy eges:z;,en zut papmdobozokba .sUllyesz ik (239'. ldp",)

Raktaro:zu,., A klisWyos 16pesme.zet new veselk meg. Foly6.s1tani fl Iep S8!felm.e nellldU szinte lebeootmn. Fontos lbeb"it, bogy hamar ,e1:arl:j:!U:~ ha pedig ll'a.ktaro1ull. kell, R h5merseklet ~e kedv~:z;~ena ,kI~ alyo.~i)d6_~ak (3~3,. I.). _ Le~jobb OJ IeP:S'IlWZDek ~ 2'S--2'9' Co,. A homersekl.@it 21 Co alR,ne sullyed,J~D.i' VIBSzmoly ,sUen agys-zen k'enezesseI (6,5:4,_ 1.) vedeketnek. Az Ame;rlk'a,i EgyeBti1tt Allanlol[ban a lS%-n~l tkobb viZ'et tar~ talma.zo lepesmezet m.e'ieg leveg& OOramoltatMH.val sUrltik. A_ fo]oslJegos viz a vin.sz~ f6delen at tavo,zik. A kesrueket mJ~h~zeti ker.eskedescl "l'ulj~a.IiC.

Tild's~ A lepesm_A1zet a kerretkc6b61 Idv"gjali::.

na.:raboU lepesm6z (= ,; ~gottmez)'. A 16p,esmezet ,a mecrszokott mezkamra~ercetek:ben termelik~ do hal6zas nellrlil e.s v ~~Dny -f~bermfih!ppe I.. A k'es~ lepesm,ezeb szet .. darabo'lj,aJr, 19c~ ki§t alakban ,ndjak w:

L .. I\. d&l'abofu"\t mezeSliiv:e 'be" esetlog fewdo bozba ~yes,ztik! as. a he~agQot p'oligete~t roezzel t6ltik meg, A porgete~t, me:et.eI8b'!l~ 8,.51'5 OO'~ra b~vHik" bogyn~hezebben

kristaIyoso " az,t:an, '3: ,(J°·rm hutNe onttlr. a. lepesmez.re. Ovegbw muta,t6s.

2 .• A _eJt, az e'lmetszett sejtekbID :liasurgatjak van?y kiparge-tik, s a lepesmez .. darabat oelofanba. blll'k'!olvapapirdobozba csomagoljak.. A liincbul'gi hanGfL Iepe~z

(lsul"ga t~s[a n~~ SZQlntl (:293. 1.).,.. . ~ .

A darabolb Iepesmez az Am,9',rikai EogyesiUt Allamoftlban kedvelt, Konny,ebb e:rmelnil mint ker,et..kes lepesmez'st, ..

Nilnnk :lj:anlhat1o m,odok. Magyarors_zagon ,8, nagyobb aranyLl Iepes .. mestermeles komoly akad:Uya a. v,6kony mtilep hi.anya~ A Ieirt. modok n~Uunk is ko'veth.ettH{ a l'a,kod,6kapt~r egeszen alacs:ony Inezkamr,,~jaban (133., 1.) .• lJle,g ott is 'er,demes erre nehany ilyen alaosony fi6kr61 gondos-

kodni, ahol k.iilonben nagyobb m1ezkamrat kedvelnek. .

F,ekv6k,ap'tarban a keretkes gyUjta~eret alkalmaa (36,2. 1..), at]aras vaJaszt6kkal.. A mehek az, alsd kere keket nem hizla,ljaJc mindig olyan

szepen. _

Termelss fiasftas,os Iepek kozt: a. esaladok fiasitasos ]epjRilt fohord~' elott 110 nappal anya. nelkiil a ra,cesal elvalas,zto'tt mezk.amr,ab,a r,~kjllk. Fekv6kapta,rban liZ any~t raeosal kozepre vagy a ks,;pblT v,e,g.abs r,ekeszl-~' jruk,. Fohordas kezdetere a fiasi as a mezkamraban mind f6dott. ker tk:6S, gyujtokeretet kat ftklott fbt!!lita.sOrs lepkoze helye,zztik~ Egy n;~,gy Boozonadi k.aptarba egyszerre kat gyuji61eretet Iehet adni, A mehek ra fi~Mi;itas kedveert egyenletesen nyujt,jiUl -meg a mezes sej"eket.,A ke hatt\,~ ro16 lepben minel t,6bb fi&siti.s legy,en.

l,ep1es,meztcrm,eles miilt,itib61~ A lepeslrn..'~ a 'Dogy.asztdsra keriilO 'm0Z leg6sibb alak:jL A~ egyipt.omi p,ir~misban £6:Dl1D-;ta1rad_t li3~e;gi-bb me!Z (2913". 1.) is, le-pes.

96'"J' ~~, 'I~

A esemcge-lepesme'z bosszu ideig a ka ok megvastagltatt ) veseWpjel ~ vol (301. 1.) J nm1't Jabba U In juto t fiHBit3s. A haraILg epittl!tese 5e~ uj .. Az iiveggyar as fej16desevel a "behetosehb nlehesz k hamar megkedvleltek. Tel'J desel'e nagy ba~sU voln Nuh Tam.&s_augol mehesz ho.I:rWlQokkal berendezetf ltaptiJi~., Konyve 18~JS~ben magyarul is roegj,slent. BetUk Sf.! 'IlI1W3' ala1.-uk epittetese it mlllt SZt\ZM masodik Ecletol Ismer .

A udo.bozn_Anle:rlkAhM "es Eur6p'btln egyma~t61 'iigge'filenill szilletett meg. Az elS£) amerikai dabezok kb.2% kg mezet fogadtak be. Nem soklull a Langsteoth lwpbarjanak ,~ga.lko~ 1J,lt:~ pg,51) nepszerils6dtek" de meg: ilgeu nagyok voltale, Eut6pibaD ~Uhlet' aJ.lit.ott kl hasonll:rt. 1815,-ben, N~metors:zn,gban. Az els5 l'~pesmez,

~er:etkevel If' PEo,~opovios "man mehesznel talalkozllnk I S1l4~ ben ,(10(" 1.)., A mai keretes kaptarban Harbison W. O. amerikai mehesz alkalmazta iijrra 18,5,7 ~ ben. A mai Jteretkek az Qv,sb61tokeI0tesedtek. A keretk6k kOZQtti vaJ.asz,t61ap eszm6jet \i\Theelet· G. T'. .aroerilmi mehesZllek kosz5nhetjiik I S7'O~ ben. Az legy darablo61 kes:z;illt, ossze-· bajtba.t.O kel'f;1tket ruOSZOl' az a.ngol Lee J ames eeg ,ullito,tta ld, as, kezdte gytiliani 1876~ba.n, aztl!in az amlln'ikai FOInevook ]8"9~be!ll. Tl§vesen Fomcrookot 8~oktaJ£ feltaJAl6:jlnak tartani.

AI ,ettet~{lI~s h~pesme.ztermeles ~egbuzg6bb a;jWll6jIBl Ambrozy BMa Volt _kb. I 875 .. tCiI, Lepe'snN~tennel~Sl",e ber,eudezett,.MU-j'tt t,S~fiz8ei.tgyil;mak'I' .uevezte. Bok. tamadis erDa', a m'z ron~val vti.d1oltak. K. SClibb 193.0 tajb kiiIoUQsen Bromner Aurel kiseTle~ teze t eteteses lepesw'z~el. (.AltOOkol' p6rgetes napon~ a IClsp_JAdok egy res.'ZBt8:1j a lepesme,zterme16 tobhi osalad etetese aa eJ'letlen m6zze:l e~tefel0 5-6 kg-osadagekben.)

¥agyarm-smgon ,a bettik epitteteset mar 1791~ben leirta Ravazdi Andras ul{eh~ t,o,1mA(lS" cimti k5nyveben", Ri:res harangepit8nk volt KO'V0Sdi Szarka Sandor 08.44) Nuttnyomd.okan,a 1'9. szazad masodik feIeben pedig G6doos Benedek gynlni apa . pl~bano,s les. Abe{nd!mdr~ lW\gyeL'!.Y'edt ,szab6me.~,teT', ke.90bbimehesz_eti szaktanit6. Jel~ doibo.z"Os.te-J'wru5 vru:tJ, HOll"hU Balla XaJm.an E;lzeI,ot.t 4, evti2"ledde':t, Csil(y,Janos (K,ol.ozs;vitr) ~ana1dcol" .as msse:n mB(fadt .sejtaKet cslib6m cs5po,gtemt:t mE!~e~ t51t51fute meg, s befadBsra vissz&a,dta a mf!;heknek. BoozonAdi 0'5111'7)1 Ill; keret1c.e.ket .8. vmdorlmptar fells5, mlen,ek1ilohely;~re. rakta" •. KeretkeJe :2.3 X 14_ om" tehft,t tilllsagosrun nagy. Az wnlurikaiak~angololt keret.ltes fli61{jo·t as m6clsze-l"fii .lGsz F,'bMn tinnyei mebesz terjeszetette a,z e1'3{) vilighabmu uiliain. A :.ua:.~z"b6b tivegbOl lreszite'tte. V:rur:ga J,{:izsef (8zeged) gylijt6sdobozho.zlhaoonl6an veltony falemezbol gyufagyirban hajtogattatot li3XS3, mm-es kmetket H)126~ban. A Iemez vleget l',a.gasztotta. 1gen oloso, de mezsel ooIVie gyengeseg min.tt lreny'es SczilJl.litani. A fiasiMoos lepek kazti te:rmel.em Sz-a b6 K:&llol:v aj inlot.ta ] 944- ben.

(JS8.ZEFOGLALA8,

A termeles 1ciilorueges modjai 1. a gyujtes. fokozasavalJ 2~ mezrneatakal"itassal" :3. ktUonl,eges termekkel igyelr:e:zneka jo\"edelm'Et novelni.

. 1~, 8c'rk,'ont6 etot,e·s. Hio- eleseg gyakran, Fe,ltetel j6 anya, ,eleg rak ..

tA· tt 1 ,. '. I , l' irnfll d' ·l~·t' t _ h d '

bifOZO 1 _ e e"Sleg es viragpor vagy pot oszere, JL"l.al0J'· as e. 0, _ a. .. or . as

kihaB~na]asi\t~a~,nya,ron f:iatalmebek neveleselle. Eredmenyes, de faradsagos.

2:. Fiasitis korLatoz:as,I,. Fokosatai: a fes~ek ~:z,iikiltese az any,lt eh'-'Ietele vagy kalitlutzasa.. Id je: k b. l(ls.t hettel akaavirtigzas eloltt. F,olte ',ele = Ii ile_ t calad, rovid e rohamos bordas. utana hoeszasan [slerr 651 ,ayiijtOI'" ,alk.alom nellctil. Ere,lnll3nyes"J' de kookaza os, (Elnep"b lenedes.)

3. K:'tcsalitlln l,i,agy ketanyas rendsser. Teleleskor ,es fejleszteskor kat oa.htd, termeleskor _ gy, Rovid ~ rohamos InJrai hordasra, Fel tetele: anyanVle~eR., !{o.cka1zata: anyaHan.sag vaD'y _ne:pt,elen8,eg miatrt az e'gY'8sitett ?~~~dot nem le~e~ roegos:ztal1i. Nagy' e16nye az anyak rendszeres megll]ulasa. B8 alakJa,l:

. I. Reszleges 1 gyli I es (ln~t fe.s~ek J kOZiOS mezkamra) .. . T,elje's egyesi es,

f .nagy kap,tar

. idejleb~n nyitott ~m"ezkaml'a I s~ello~tete5~

l fiatw meh.ek foglalko.zta,tAs9!

f me'gcsapola,s:

J :rt~:~;:~:s raj

1 lepcsem

I anyacs '1"6 _. .

I a btnoseJk kiiirittetese a csa.1addal

J anyab51oso11 kivagdalasa .

~ r,a.j:aUapo 'ba helyezes (lesop,resl)

-
I. Gy1i'ljt~s roocoz<is,a n. Mtl7.;- UI. KulGol~_
megtakar~l~as, ges -j;,fu'mek
iiU!PCs,s ~g' nO"V 1l1t$ e,,·~·1Jl I ..!. -,
w"3 '"
-
-- om'
I -I>- "'t'I';i
'Q.li I tr Ujtfi,k ~~
, ~:J ... U)(fjI ""'II. ;;..
~ :::::;; ~s da]:liii.i{ m~~ ";-=
. ?->,;;. r.fJI 1::1 ~~
~ =..;;, oQ k d\~eziS c n':
w·~ .... >. =....,.
;Q) lSI ~:>l ~II.I ;ilri\fl~'a '~a 1] ....
'!i.t;;;;;Iil ~'i.;;""
!:'<l'O .~ 1!lJ "',y .§'Z: ~';a
_:_~ .,.c-- Q;I I ...
'''''0 ~.c.,) >- ~ c=. I ~O ':=)l'l
ii) .... - s~ '!til ~~ ~;J.!! ou::l
s:. i!,j ::: ~
. J
Sar:k;ent,& etetes + I
Fiaaltlis Ittu'lato- _.
~aSR + +
I ---
:Kat ealados l~end~ 4-
+ + !
sser I
Rn,jo.z,tntasos + +
legvetsi Ms, .
- ilil
IliliSS23Fopites I + +
I
I
Ossz,el',ijpi'tes + + + + + I ~

Rajg€l:tlas I +
I I -
Lepesmezl[.e11neles +
, _ 4., Raj'OIzta,tasf)s eg]rcsUes.. Temleskor egy cs.alid, fejlesz 'eskor _ 'ester'" meleskor ketto. Hosszu es ke,sei ~fQ,hordas,ra." F··lt,etele; anyaneveles. _ 5. Vis:s,;arij'pUesl ,es lo.ssll@rop,ite:s. KU,1onosenkicsi kap,tai ma:zel tetesJe1re nagyon eredmenyes. F,eltetele: foU)lsleges fires kaptar les lep~

16. A ll!jza,s B_Ul~git1i,SJa..' Mra, ken Ujrekedni~ bogy ,ara,jzo.os,zton ne ebred,-

. """r A- 1.1 k • "tll'~ . "kk t· J".~ r t

lien 1.,0. Z erosza :09 ra.Jga., _as sOJlrszor eso ucenn a. eermeat,

!{iHon mibteletet nem igeny]o modok

K:~l'" . '" 1 t ~,.".J In k

mon mnve 'Iee:'~ l,ge:nye- 'e'

7" Lep,esmeztcl"m'llts. }reltetele = _t~rtos j6 legelo~ nepes e-s,alad,zBufolt feszek ~ Kellem'etlen ki,serlJje: rajzd hajlam ..

l' rendes keretben epi ttet6 kel'etben

l p.,.a:rozta to k. ap. tau_' kerlBtelllEln 'Uvegha:rangban

f (dobos ban)

keretkeben v,ilaszt6kkal megko-

t ,'Zo,h,e

darabolt lepesm~h:;

Kesdetleges medok

Kerdesek

ltfiben kfi!on bozik a ~erkentO etetes ,eLZ ,e~elenl p6t16 'etetest6~ ~'~Ielyik 8, serkanws :3 bata,S3 ~ iii a £ohordas elotti ~erkento 'etetes ,celle, ~ Mi- as evvegi ileJ"iIDe,nto,etetes '(HHja~' Mtlyen Yidek'6n indekoltak] IILelyik lcoekd&aw5&bbl Hogy.an illa.pitjuk. meg szamibissal a fllhordas elotti se'rkentlS 'etetss!tezdetet~· Ha tVI~g'et ~ ~[j,ert Rem celszel'u ,at'ulSttgo8:1n Ironia e'8 tU]sl\1gosan. k,eson kezdett serkente,sl Hany h@tet igen.y,el a bal'omhetes serk.ente,~~' lliert l HQg~,~n befblyasolja az idoj'l'as a s~rkente',s sz,amiltassal m.eg,aIlalPlitott ke.zdetet as v,eget ~ -Mennyiben be£olyasol:ia ,a serkentes s&el'et:, 1.. Az ido.jar,as i' 2.. A. csal::\dnel)if~ssege t 3,. Aza.nya ~_ 4,. A fJsabid. mezkssruete ~ ,0,. A es.a.b\d viragpm:kes.zlete" M:i a tenntval« a kev's elemni. csraliddal se[·kenb;,g. e16,tt? Miel't ~ Milyen hig le,gyen a s,el'k.'ento m·ez 1 Hat a Clukori'M:ennyi a napi adag ~ Hova kell a'z eleseget adni~

Mit lehat ele.rni ,a fiaBitas korbltozasaval i llelyik a Iegnevesetesebb 4 m6d,ja? AfikoI' ko,v;etkezik el a .koJ:latods ideje? lfelyek a kOl'latozas kockazatai ~ lfi a sikeres korlitozas 4 f6It:etel:ei Mikor veszedelmes a korltto;z;as: ~ Kine.k nem &j~nlhat.o i

A. ketcsala,dos (k.etany:'s) rendssemek hibny fO'El16dj& van" s melyek azok? Magyal'Orszagon lnelyik :u,i3:ps,ZCI'U~' K.iC5i vagy nagy kapltar aUral-· masahb-iek"Btcs~13dos: r,endszerhaz~' }fikJor alkalmas a megseokott meretii k.ap,tal£' is ke'tc.sa],ad;o,s rendsserhes ~ Rende:snel n&gyo bb ka<ptur ban milyen a kij',r6k elhelyez.ese. ,e.s a kap.t4r berendesese teleM.skol' ~ Mikor szoktak a esalidokat, egye:si teni? Mi ,az anyak sorsa f' Hogyan rendesik be az egye's.itett (~;saLidot ~ Kell-e ,~n.yaracs 1 llik.or osztjl~k meg u.jra a c:s~btdlQt ~ HoI. neveL6dikuj any,~ i 1divel. mag1a,ra~dla to, a ketosah\do~, rendsser eredmenye l lfily,en l1.olVdis.u y:i;de:ken van jelent!o'sege! Milyen BV ben ~ M.elyik k.'ookazaw.sa bh: a fiasittis; kBzo'·Wleges. .korbtto.z'sa-e,v~gy ,Si ~etB ~-'S~bidDS rendszer I BiI'~U,j,a ~ ketesa.ladosf1Snds71er be.£ektats:s6,t ,e~munk,ajato HogYl.in szO;!galja a, k.etcsalados ke2leles &reuds,zeres anya,cseret ~ H't a nemesitest!· Mi a k.dtcsaJados rendszer kuckaz3t&~ MUyen ket ok gatolhatja ,~ letsza.m fenntarws,at ~ Uj-e :f1 k;etl.~nyas ren,ds:~eI'. MllrgyaI'orszi~

gon ked velt m6d.j,a? Ki volt nilunk. legbuzgo,b b te.:r,j·esztoj'61 .. .

Mia J'~jml;tatasos egyesltes)' Melyikre.gi~ nepies mddsserhes basonUt?' Mi!yen videln~e v~16 ~ Milt az elonyei i Me,lyi.k ,evs,z&k ban as melyik n&ps~ak.ban lmjtiuk v.egre? Mondja ela t~joztatas'08 egyesite;s vegrrehajtasat l"erszletesen.

367

l\H a .visszaropites"] ogyall kell 'reIs,z-relni az 1 itt c al~~d hel I'r

~\.llit k' F,tarr?' ,,' as ,,~osszel'o'pites ? Hogyan kell lU~l,r

s'z oss~rijpi sre szan-c:.sa.IAdok.at ~ Mia. tenuivale, ha 2;,t lmulasz' 0 bi.k 1

!l:i~h·t kell nemi hor l~ . uiak lenme o:zer,o]pi eskor .,lJilyen legyen a It th~.i" s kapr ar kija:roja~' Hogyan l"OP'l jiik ,Q,SS:ze a, meh k-t 2 InLptarb61? E,! 3, ~t_,ap'tarb6l? Hogyan ken f':fjbzerelnj a k6zos kaphll't~ Hogyan lehe.t aa a thelyezett esahidoka t epi ttta:te.61'e is ha.s,zna,lni? ])lHy,en az ,Qsszleropi tet'u mel~ek hangulata kezdetben ~'J 6] , dkertll-e aviSs,zar,opi '~', e_ OSSZ l"jpit S kor ~n reggel va,gy I, ~o de.hlhtD ~ Hel t? I fkor . zan iss,z& lea obb nl'h~' lHI en fogassal Iehet fokozni .a, "iszasza.116 mehek szauuLt? Ii a > nni",a16 a. vi,SSZa.l·,opitett as .. szeropitetf mehekkel Io,hord6.s uhtn v,agy btl ~ hlskof? ],fi legyen a m ,.o'hagyo r esa-U. lok nraguknevelb anyamak Borsa?

.r· " t ki t /. n'..td .., ~. ~ I .,' .. it ~ ~." "_ t:..

l.lmr .... .nno DIU szer a vi ssaropi es es 0. sseropi .es ilUS1i:ap aros mehe- .

szetben] lfik meg az ,elonyeik i' Mi ellemtk a kungals kBltse'g es egos.zs,e,~-

., t" 'b il '],

ugy szern porrt aoo ~

l\/r.:' • l - ~tlt' 1. _1_ • 1 til r ':Ir '8' -1' 1 k ~ 'd 11_ t

.a;u a l'aJz"lts meO'g~, a. a.n,i;;t.t{ Jleen osege s eoro 'la, e ,a"zoaL a rna oKa',

melyek kU1fin beava,tl\.ozast nem kivannak. 8orolj&1 a ra] g,a I las ktilonIe 0', In6" jai ~ Mi I he ,a,z ro'za·kos rajgatlas kov,el It, zme- ye~' )Iikor Ik - rill legjo b ban meggai olni a r,ajjZrRSrt. e" mikor szokott ke's5 ] nni l

F''(),keppen milyen kaptitl'ban gya,ko~i ieladart II f'(lija,a,tJas ~

Ism ell' esse as bir~Uja meg a 1bollcsok lecsipk'e[M~se .,. lIikor folyamodunk hozza~ l\.[it 0.r ,akij~tr'o, r,acsoz,asa. vm.gy az ttnya elrekesstesei Ha,t az ,8.,nya .zarnyanaJr ICSOnld r a' au? . ,fin alap sik 8[,Z, ., anyacsere" ha,t,asa ~ H ,gyan, ha,jr juk vegr ?fi a meglcsapolas ~ Hogyan esapoljuk meg a IC6,alado,t, regi ka,ptarj.ab,an ~ Ho'," an fiigg, 'ztjUk at a csalido' ? lIi a r ennivalo 7 nap mulv1l;~ )iier? Min alapszik ,& l'ozsn_~,6i modszer l Hogyan haj -ill. v'ur ?' ffiy,en a fekvlSl""ap,hI,Jr ]epc ere.i' ~ '-j.a boa 'nlIiya? ~!Iikor fol; ramodunk a. csal!d ]esdpres'ehe~ (r9ijeUlapotba helye~e8e.bez)?

1\ elyik, a. lepe'smezte'l"me1es, 3 fel ,at6~e? Reszletezz ezeket, EJ· erjedt-e

la.gyaroraz.agon a lepe:smez'terl'l1el' '~}lIeiyik feltete]eniucsntlunk biztosl tv,a legtobb vid,ekn? )£ely,ek a, Iep'esU'lI?zt, rm les It, adetleges t egyszerubb Iuodjai?' l\ilely,ek haladottabb, tizemi m6rdj,ai i' Hel,. res.-e a ,. boxe U eln ,azes ~ Hell as ertelenlben hasznaIjak- e'z' a. sz,6t l\ia()1~ ,a.rorszagon?

it en kere kelt has,znaln~tl.;: nalunkl Hogyan helyezfk 1 a kapt3rban~

Ililyen kare rkat hasznalnak kulfoldon 1 Hogyan -h 1 esik ela kaptarban? MJiertkena kere k:ekkoze . v,a]a,szt6"? )it,rel lcenik 'be a, kerebke]ln~t ~'8 miert i Mi ellen kell kiizdenl lepesm,ez,tt~rmel!8skol· i JBir,alja m_,e:,g az etetesles ]~'PesmB,zteI'melest" I\,[H. en a dara.bolt l,speslnezj, es mi 3;.3 eloDye~ Hogyan termelhe iink I orsz ruen 1,ejlest:nezet b&za..i l[ap~araiIlk .. ba.n~'

F, la d tok

, izsaalj:,a meg I hogy lrid6k'en az i mert e '.' kin bnleges fbgasok kozOl melyiknek mi a ,jele'nt{'isege., _zc.tmm.t'Q ki, bQgy haromhetes Eie:rkentesh .~

b~n~ k.1ilO .mo~: ,algy ,cu.~or .s2dikf!l'(~g'es •. ~lapltsa: mle$ v~d~ke.t~ &, f~,~ord,'s ,elottl es ,BvV6g1 serkento ,etetes kezdetet vega ,. Erd,ek]rodll,ek korny,ek

is,ID,eros mehesz'ei 6i" hogy a kuU5nle··s foga,sok kozul m Iviket pr6bal ale: ,e'. milyen ersdmennyel.

36",

VANDORLAS

1\ vantlorlas IcC1ja, a mehl g,e16, hi!nyanak ,as az ido,jara6 lUOS oMsaga.uak ellensulyozas~ azzal, __ bogy a m,ehes,z ideiglenesen mas: videkre 8zallitja mehei t, A s;z3ut6veto ro',ghbz kot8tt: a s,ziLl"azsag v,agy sok eBo ellen tehetetlen. Amehes.z fugg,etlene:b b ~ mert megkeresimehedv La kedvesf videket,

Va_ndorolni lehet: L 8Z'ilk6~gbul, a mehek megm ,ntesere ha a helybeli legelo tonkremegy (pl.. eUagy as akao, eso bljan nem fejlOdik; ki vagy nem l1u;l!el. a, tMlbvirag, 1 kaszaIjak a rete )~, 2. teNJszeTuen, a termes fokoiasal'l.'J' elora beilleaztve a osaladok thri kezelesenek rendjebe. Magyarorsza.g sok vithlken esak tervszel'u va:ndodassal lehet j:.aved1elmezon meheszkedni., Berkerl-io vandorhisnak mondjuk, ha osak a csaladot fejles'zt,jtik '\ ele, te-rmelo vandorlasnak, hamezfo,losl,eg a kdzve len eel.

Ba,zn.a. Avindorl-as a tohbtermeMs Iegfontosabb es Iezhe asosabb modssere. Ha ,jcol sfkerul, legy evben tobbev eredmenvet is el Iehet ,ern.i. Gyeng,e b ben aikerfilt yandorlakor is. kecsegtet az a haaeon, hogy a csahtdok bose~es mezkeszlettel'8s a fiasitas nekilendjiles mi.att sok fiatal mehv I, tehat kedvezfien Indulnak a telbe .

.ltvandorlassal eIerhet.o meztij,bbl tet az Irodalom n 'hany adataval szemh~ltet m, Az 1925,. ev igen j6 volt.

Bo,czonad4 1.92'5'=ben

4!-es NB, £eirv;8kaptarrnl

o ,. hon, gyilmcUcsvira,g'b61 ,,-an,dol'tany,8.u, repceb()l .. '. ".

o _ than, .a,kaeb61 " . ,', ' .

vandorta,nyan, tEl.l·!o,viragb61

osszeeen . .. e b bol. v ando.rlas'sal, . ,0 • • • • ,. •

H elias ETtdr,e 192'5 -be»

uliDgor" -rakoddval

o .thOD" akao bo.l .. " ... ,', -" 0 • 26,70 va.ndol'tanyan" tarlo iragbol. 661,75

---~

,osszesen ", .'. 93, ,45 ka

ebb(n~ vandorla:s,sal .... '. '" . . 66,75, kg = 7)1'%

,silly gyar,a,podas

k,g -

1~50 9,.40

4.2.50 84,.10

porge °e . t mez kg

3'91,50 72,,30

131,50 kg

93'1,50 kg = 16,7 %

III 8.0 kg

7! ,3'0 kg = 1615%

ltotosah\dos NB fckvovel yktndort~lny an ,I l'cpcebol

(kesye er]n'~ztek)' .

uj valnl'~ortanya.n. alr,nt'h61

1!ij ll"uclortanyauj sZioszosbiHr-

Idinyl)m , ,

ujl vanclortanyan. tarlu1vinl.,g-

1116.l iIl·~!Ij 'I! '. '~ .a- '1 !II • 'Ii' • '. • !II !J ,! ! !I' ! '1

11,60 ~O,25

OEszesen. .. ].05,)15 kg'

ebbcU ,r~\ndorUisl R~ 1<0,51,15 kg = 100%

1(?t~!izat~1,.UU{~ozben. a.?ne~}(;'Salad~~ _, eI~usz ulh~~.tna& v:ttlfty a nleht"k e.gy resZ!elnek elhullasa miatt nu~ggyengulbotuek .. ll .JQ tel']lUlS, nem ~)iz1us

akedv,ez6nek ige,~l{ezS ~eD'el~ Ic;~al!6dast o~ozbat1 ki,'\~lt pedlg az, hlojc\ri\~ '~e~iZifnye rron~badonthetl a ulehe'sz l'cm,cnyet, .. A fertozo betegsegek c:lhlll'C'o-

la.s:ara nagyohb az alkalom, .

j\'vanciOl'lneh6szek. p.gym-e nuveliv,o SZa,U1iR asonban azt hizonyitja, hoav a 1nebeszKedes UYbb evi atlarJ,(£ vandoJ'ilnssal nagyebb, 111 int bfJyhen. e'l!let.~ bB~:ektet\sJ fokozo~:;tJ muaka ,jOt kamatosik. A kij~beg c85kkenh~serf' t61,h kjsebb mehes,z t~lr!)u1hat~ igy ~ vaslIti koesi, tehergepkoost ko]tsege meg'osz;,ltk .. " iindorlaS'kor nagy a ]elento,sege ,8, kellektiv nllehe~zked6sDek.

).[ennyiSleg es nduo86~,. A lrandorb\s fOIKozza a. m!ez; mean ylsBP'et. elf' nem szolg,Uj~1.1n.indig a ~ni.uOs6get.Ep1Peu l glllagyobb va,ndorme.beszej:iIl]c sokSZOl" ersiJen, bier m'ezle~ por~'etnek .. A mez ,t, k'oran elszedik, bal' nagy leapHi.r~Jkban van nlH~.g hely, de iire8 jnezir.am.ravaJ blztos~thh~Ul!" ko,nnyehhen Cg a kiJ3,f}bb stdy :rniaU olcsobban vandorolhatnak tov.a,bb mas ~eg'el(h·e. Az is gymkofi Ihu"y m $szi~~al as ravia: trior,a utazl.l3.,k lnebeildlPz porg~ nl ~I akknr ped.ig it1!o es koitseo' kimeiesebol .i:[enyteleo1ek befejezni a porgete7frt ,btl]' mezi.uc nem mlnderett, !iJ,a 1l]J.eg nem D11ndigtud~ul[ u'~szeegy'Bztctni a tohhtermeles kove'teleseit eli), mi.oosegr€ torekvessel. 1\ v8tndormehesznek is ipIRI'kodnbt ken" hogy meze kifogast.fLlan legyen. Szilksegbol tobbf']f> nn\z kevere:~eyel (k1e,gye[lHt~8se]) [avltsa Il'H~zet

Amrhck elei9 s:~.illlmtaslitor!'

.1. -"I'l'!l-" 'I~ ,I" .\, Ji!, 1 l'·~ 1~ k "1' "b'1 tn--.-.n.";..,.,,,,"'tL\1[1I] 80ka '8za·~ 1Il'I!.:n1!:It.:asa., ,,'"'\.'~·annol' as eU6.D.· ezr i a me . e_{ 'o;.;rU..LW°..r.,V e '. •

j' '1 to'I_, 1 . '1 t" L 1.~ '1 ~ 4, 1 "b 1 ... .,e' a~"""'D! b(1!\;~ZU

sz:or pertmg e e 'uJtP' is vesze ye'z etr, egltoc_[,a,za,osa J lUo hl[.~'~ •

iitoil1~ nappal ,esz8i~f()i. ,csalri,dda1. _ .' .' ~

A 'menel'· l.mneafulladha Lnak, 2. elpusetulhatnak ,l\L vergorlest Ol~f~~F~ ,

'uto;n~ y,a,gy 'llebanyn mtikv'a, ,8. megkopassodhateak. A. kop,asz, f l

m11, JriHunosen ~'l. ]nlU~tkQlzt gyai~o rio . . . , ,-. 't

.d ll~fl·itr!is ete·~'~se' hUt-u:yos._ .:i ~6.~ek kisoZi~lla;tj,aJ{ a fuuat~s. n~d ;~~~sk(Jr A le'P~lt a Faz;k6(t,a~ 01, lokestOlj pl. vlgya!Za.tla.n va~u LL t? " b -n leszakadozhatna,k., aL os.hid ped ig a ronesok I10Z.oti es a szetfolyo rnes

Ielt haU,hlt.·

vandorlftFi '~f's2':,el:y,H co ,bllr U g~'V letu't csokl.;;f"ntcni, ha b~merji.ika toU I 'S~d~\d £H{:,tet, 8,zLikselrletf"U.

o;a7"J!IIu.A

yn!rtahut ag. _\ mehp~ta. sz~llit~is It'(:>zde~6~ Hi<! pezsd iilDeID~, ny~tg~ alan-

()(Ina.kl, ~uY'ek(l>znek I ak~PLtal'hol __ klszabad uJ~l. .!.-I a a ka pt~I" hO~legesf'n k ,1I6~il[~ k6sobl~ l'et~~IS21eI'nl1 ~uegnyn~oszntlk .~es~?~om l~B zso~gassam kap,a~~z~dnak ossze. A ~eh~k ~f1yug1 ~lau~~v"a tL sza~].I:as ,~zl1ne/~:eJ[b~nJ pl. ~\"~sut~lloroa$On sokszot IC'~ 'u.nobb, mint trth~tiu.1. ~ \.z eJJel ~-,agy sote~ ~tye 8~aUl tu1 t

mebel{ nyugodtal)!lak;c~?koz!Z~l,. ~ }ll,,~'he~~ mzga,lmCl~ ~', ha m. Ippek ~nogl1uk (8 7. l.l.Ua. a C's'alafIL Il~oz,h n :folhuloen izga tott, rendsze-tlni nagy IH,eif'g, lev'egCibiinJf y,agy SZ0111J~za8 az aka.

Me]e'~., A ,szt\llita~sal nyugtalanitott mehesulad melege . fejlesxt, a kaptar hom,el's~Hdeteemt1'lked j k ... \ lui ros _ meleg l'f.hsz bell 1 ~ szeU6'zteton hi vo:zil{ 1 re,szben 2,., sze~tte ~imle~ ~l.:(b: ~ 3., viz kileh elefH~ve] v~delH;l'.zl1:ek elk-ae a meb~~k.

J. .8=e1l6ze& .... lnnru ,tokelete8P 11 b nelc Icell lennie I ullnel nagyo bb a csahH 1 e miJ'u91 nagyo bb .a It tibl,Q, bd merseklet, Harepll()re vanelorolnals t vag~l" okt6berben~ tad6'iragr61. hazasztUH j,tk R meheket, kisebb szello,zol'Osla kell, mint nyal'i flekkr:no h8sBO'beD., Kivan~Jo~, hogy a lev ego ne esak a meh{LOma Ieliil~1 et, haaem hel~scjet:is biitse ,(:~13. L) tJg Hn)h uldalrol jus-

son he (382. 1.)., _ __

2:. 8~e'u'el·ilM8. ....4. m ,e he' k mine lenek elof t a leszel1 b::f,zepe' ig'yeklr~.znpk a fia.sitas!'Ri J g"J[erl v,ez(Slo b 35 Co btjciu ~lleg. .artani (229. L.)~ tlay erik lliZ t Q], hogy !zett~'fjednelt a liapbtr hfivcsebb i~~szebe. A fe~ze1i tehilt btU ,a sz:61so Ieput{}ak I'oyasara." .. \. erjeszkedes hat asossaga a esc\lad nagysit:g{tt61. a kaph\rban Jeva tires' Ilfdvt01 es ~ Rz,eU{)·zes hosegctol fijgg .. A it - vesh~\ ne]w, esalarl az olrlalso h~pmh:dtk Dle{fSZtUUIJ~izixal oredmenyesen hli bel il a ~e~zkpL

zs:ufoH cS~tJ.a(,l ellenben melegben esak ak~ro.r tudja 5zahlUyozni a fesz,(lk hOmth'sekletet ~ ha a rnfib-k felr ,",ol1ulc\s(;1ra ureg kaptal'I'eszriH~ menekiilohelYT81 gondoskeclunk fa72 .. L ) ..

;\ mehek g,zct-terules:enek iranya (234. k~p): legemi:HJ1:) azokon a lepeken, melyeken lUnek1 a M-

pek sz~,ttei fete j es esak &zutan keresstbe ,litZ oldahHj lepekre, A menekiilohelynek. te 11' t a, Jepek: el'rID,eM, nem pelapj'anul kell le nnle. meheka feba melOhely m,ennY'ez~nero ropiilne,k" h€~~ aka. pt.af' ralio

~ ... .., ... ..., ffi!, lreriHuvel.

etJeniH csak a.k-

utnak rm rut a

, ,.

-""'U·~'I. kctpasrz;!k:od61t

oznak (379. t). a~. rl~iz kilene.MtH!. lllehck te1egzess~I

II

: 'i I

I , '

, ,

I

I

I !

2,3/,. ktJ'P, A 8.2dlUtolt esaliid '€Mbb a Up;utct1~'ban t'fwirmz~e~ dilu', lldd~ ".i ,t~t{;&j},:at, ,lep eJ~ .i&a el/ogl(J#U' a 7'H!tu!kullJh'eiflel.

371

vizet [u tatnak a ltal)tar lev 'goj be (I 1'7. 1.)1' ugy hll ik "tiik'e. A v], z' leveg,6nek tavoz· la k 11 a leap "arhjl.

kap ar hiiMs,et gatolja, ha lao kiils:' hiJJnel's,ekle na "y. gitseg: hit' ; jlegu I ,.agy vizz I (,3'98~ 1.f-

L ye~,o'ttian~~,. nagy meleg 'es nyughda"nsag a m,ehek I \' egosz,tHtse1 Le·.

te't n~ndkivtU ft)kozza (111., 1.). Nemcsak a meleg @Ilvezete:~rh:e~banem ,~ levegf biztosf asa,ra is, bt5seges'ZieU15z,es S'Zuksege (.373. 1.).

Zon.l.~'aza. .. Ji mehek hosszabb szallitas utan anny! vfze v szltene~· l"~egz ''Ss I· hogy p6tolniok kell, M.iLS hijan a fiasitas "£i"Vjak ki ; a £5dft1 Ita it.:"st is Iolbon jak., eo-it eg: a In ih k ita,tas,a (3.9"" 1.).

mehek ... zlik.'s{~,l c teit vand0 rla. kor elso,sorhan a ]1,6 vl1,1ldD'rkaptar biztosl' [a,

\Tand 01" It a [1:,t a II'

v a.ndo,:rk a phi J' j e]-n.t6 I~~f .~f Okkal -meddal ssinte mind J1 m ~ll1akft;'I:ull lehe - V"and rolni, ha _ zelloZio. 1 sz reltk Iol, ki geszltik, ,a's nem olyar l'OZO(Y3., hogy a mehek kiseabadulnanak. z elokeszit6.s azon Jau terhei ~ hosssadahna } a1. er dmsnv pedig btzonytalan ,3, celt, nem . ikerul ,"lu;Up e. 'n' lerni, I .en lsz: res. yandoI"la ra t hi kw,o.nl g'~' andol'kapb\r yaM.

va doekaptar l"~·'ztE.,'O"lo mebeszkedes.r is alkalma .

Nero szabad azonban megeledkezni }"ola, 110gy a legjobb vandorkaph'ir is osak egye tlen a va·l1dorlas. sikeren -k . ok folt ·'t~le. Ic,(huL A, ando!fhi a jlg1lri,-alo,lJh Yandorkaptar])an is ]i' ekazatcs.

A jj6 . an orkap aT 161 a. kove k z ;')1 et ki anjuk:

ll"h,e'k hi ne ssahadnljanak. Emb 'l'-aUatO't D1 g' a,ron,dnanak. ~ kaptae d, szk,ai ne sak ~rintkez,zneli:, harlem gynnisba is leg~ .. nek eresztve. ~ fenek deszk,U as oldalak k,oze .siillycdj nekj. hogy eresztekeiken am' hek akkor 813 8z9,badulhassanak ld, ha a fa O,S z!8szarad.

, . z!Uii,zieto. l\'f'lluldUGh,el,.. A Idjar6t zar·6, rosta z(hr,et vagv likaesos lnldog c ak hfirvo,'bn gy n e e.sa]a,dnak nnlj: elJeg] v g8t. A mea~,zoIra t utat It··veto, mehek cdatodulnak, ki akarnak szabadulni rajta verodnek, "8" eltorla zol] ~lk" K'6sziil ugy,ano"t i etl zeUoz,{5' lti,ja1r "ztb',o Is, [. 1 on: olul , dxaa,a 'e kevesebb lell-go' bocsat L eresattil. .. kij,ar6t '''ha .. becsukjuk, e.s lua utt nyitunk sz lloze t, \. szeUozte 0 m nekiU6h llypJ kapesolat os: ol.,"'an kaptarl~es'8z,el, al~lm;-,a a, mehek a1epek kozul a kapta,' homer',selcletenelr: s'oldiI:en,tes€me kivon ulha tnak , 88 fiil'tbe kapassk odha nnk,

sz~l1ll,~es es a m 'neldU15hely n.aory agat csale LIg· lehet m - gi~eJni! ha a. kaptra.r t:Srfogat'::\lhoz hasonlltjulc. ~ 'r' zolaaJ a .,' ,zeHBzoert'ek es it ~,tn ll~,kit1(h~rl ek~!' m o;iUapi asa. . 8zell,oz6ef',t~l" az- jelzi, hogy a lut1 tar 1 literjthe bany negyze centimeter _ro,staszthilst [u r.. A mene.1dJloln_,tlk a"zi i'je,zi ki, bogy a menekill6b@IJ. a . k,apt{ r 'erfbga,ta,nak: h,8.ny ~zaza] k~. A kaptar terfog,ata.t mindket ert~k ~. zil1n.1 iSil,lcor m nlek'ilI5bely o,eU~~d y,-ssziiik. A leputm\k ct. kaptA:rn~k. _kb. n'eg_ dreszet ~oglal,jak el, ] I~ f'hat a m.llekti.1ollhtek 25~, a m nekiiloh lynagysalg'aa leputcakkaJl egyez:ik.,

Fontosabb ko, etelmenyek:

1 .. A szeHo~tett5, olyan .nagy legyen, ltogy a ~neb.ek ne uorlaszaUul.,s:l1iLk el, A na;gyob b sZl.ello~t5el'telk]r.eclvezQ,b b .. i\killonfele ka:pta~aJr szeU6,z(i,ertclk,eit, a 4:06-407 .. la;p tablfw~ata hasonlitja IO·SSZlB.

2'. A lepek utc,aikk.al nynj,a.n~k & s1IeD6ztet5 ,es, menekijL(n~ely feIe, nt~

lnpjukkA'·al t .. t 1!" qQ" ,~._ 1 t ,r; .. _r;, '9 ._ 1 \.~ .. !.~ ,.

ll. rOB :aszoV~.· Jl!]a~lla~a {. . 'iil,()"ctSSaga ~, mm JIlegyeu. 11. suru szunyog-

ba.lot a mehekhamarabb be otpasztjak. viasszal eamehsenrokkal, a 'ta,g;i\-

!nlbba. }ejilkkel azerulnak. _

,4.. A .rostas:z;ovet ve iVI€; }egyen seri.iles ellen.

5... Am-ostas:zov1e. hez tag:a,s 'esfi bboldal; szeUo·z'Leto [',esek vezessenek. fl. A levego ne csaka rostaszdvef men ten mosogjcn, hanem a kapt{~r

oS a meneIDdUolhely lbelsejlen Is a,tyonul~on.

7,. A f:ostaszf}vete ~kenye[mea tisztogata~ vege,tt ki lchesseu ezedni, ha a. mellck. betapasz jak. Leghamarabh betapa~ztjak a felso~ Megke:so,bb az a)sol l'oRtas:zovetet~

8 .. A menektildhelyet es. szeUo.'l.teb5t konnyen~ gyorsan lehessen megDyUnj ,(~S van.clol'llLs ,"'e,gen elrekesateni.

9. A nU:lllekiUohely eleg nagy Iegyen,

10. A mebek .(:1 menekuldhelyen kapasekodhassanak, Ha kiilon ka:paszkod;6 nines, az egynla8ba CS1UDJ]:JI:;L,ssikodoIYHShek. egy-egy nagyoblD zokkeneskor Ieh ullanale ,.

11. A kaphir ne ,",~Ujek bouyoluUb\" f.aloslegesen dragav~L

12 ~ A s;zeUozlSberenclezies ~s m,enekulOhely ne bligy,fl'U terhes lorn a rsal1L el kez lesekor,

A vi;\ndorkaptar anna] tokelete~e b b, m.iruH t,ob bet ll11PgV alolsi t eZleK bOl.

Neve'7ieteS:B b b berendesesek:

8.akhi.tas f@otllszer. A fekvok,&pt~ir fa,~ai a m,enekulohely lI.nagassago\vaJ a keretek fale nyulnak. A rOSlh~i:~ l~el'etf'edo kfh:eFik illik. Egyik ohJalall

,2 mag'as gednc (~! baldui,fuH)1 van. 1\ kel'etfedo koz!ons:egeslen bakbatak.k~l fillfele olyan melyeu nyugssik, hogy ala tta esak mehj,arat marad, V ando:m'~ !its e16tt at£oT'ditjak,. Az ahtlra jutol bakMtak a, rostas:z6vetotmegemelik (23,.1)", ke:p) .. l~ tet5 ket hossza c;le !',Mze,gezett vastag .~pirn~tfald{ar' neheze(Iik as kapta1r peremere 0S: a [n3r'etEedok s,ztUere~ a keretekef a hakh,at kosvetitesevel leszoritj<1, a fa! ,as keretfedo ,erintlIez~'enek l,eseitbLltarja. A teUi kfft keskeny vegen1e,cl::eskekkmszedec~u3\"'.el vag_T behajbi i;t·v-al szeU6zt'Bt{'i rest Iehet nyi tnl egym'ssa! szem ben, .A bakhitolyan magas legyen,bogya megemelt kere rediG kb, 2-3, film-tel tulnyidjek a I kaiptar pere IDeDrtH. "A tet6 igy s:zori t.ja le j 61. Kemenyfab61 keszul~ jon.. Si~gezes llelyet t

sa varF~l ksll fol~rositem ..

, .. ~ .,. .. ' ...

'-~-

'" kerr",~ do nyug.lomlJltn vagy alRo lapjam zegrll I: 1'"moW, 1\ 111m n\61 jan,tol till" 6 lee (' kl!kkel M,ma. zkodik 1\ kl'l'ei kre '·Il."r' kartar 'P a I' k iLnyal1 U yug '7, lk. A z u I., i b 1. i io'l h. . \ meh"k u .,.yani a 'I. mar z' If· k"1 r os -n ler"l(& ,,,,t jn k. \ keret red II p~ eli!! " agy ,7.01' ul, y.t < y 'ag an j a I' , Ha zorul. m.hez kivenni. Ha I '\.~. a m 'h Ii. rll.,aa z 0 r mn k: 1 'I z, \. sok. ~< r hajloFl lot In ~b - k i []gf'l'll;~'

UlHkiH ktff' z11pni. 1\1. (" yik t',eg "n k.if zitet. \{"'l'('1H do a tit! u htnu sztol,er- rpr-)~ '1 kp I'ei ldll'z ('rOsen kuzt"ledik, rH a rneh ",kif" odnn~-umlu 1ja. l la a k ft'L",·dii 'L IHtp1 ~H' rnil'kan,'\ran [pkRZik. minrll"zek n haj' k plnuu·adnak. ~\ lu~kk'1a~ r -n t z( rnek h'\.r 1111 'niH ozatn vnt (28,6. h:(h ):

1. "'\- hrlkh~H a IU a~

,zor ten kiYiil Ic-li.-1.ilL H Hntjn, h hty ~ rnehpk a lilalthlLt CR 'L l{.aptiLr JUlia kiiz,tH 1 j l'osszul sz - U6z{)tt, loeL.' l n mil ',gl' .\rIPd 11 1 u{ k. 2 . ~ \ ha k bat lw 1 ]w·1 h

van, rfo~ '11 Inl~lt a.lhi-

~alja. A 11l(Hl{'k a knphlf' olrlaUli,161 a ro .. tns?;Oyet " " hakh{U ld-;zi 11 {\ \[ 1 ttjba tnak, sZt\Uo,zeUtPll

• ~I[ • I" ,; ,

ZLlf1 tunc . _ !la. u,t'cc

Dyll~lllnli h 1)":1. tll -n tJ. hakhitl alAny(t1Vf,\ ~t)iPLl

liUnnvii a k r -U','lWh kttpa:'zk< lnt t~, rr~\ff'Rzit-~nL ya111odi\. nt311 '" i . za for 1 .~ Ito [0 kiln nyu 1,h-ellD i ,3; kretJedo r lll'l€t't ha a. ye' ~ h;nYUllljult" ~t bal<hal rroB pUI Ul~1;I'l~ u bil] n. 11~U t:iDYnak l{l zU~, hoO',' a L' .t tt.: k r t ff\' 151 U"Jll 1 'he11 " Ijel"1,eu akarni zabn~l* pan1"i. 'tal " 8., h6rleIl1t'~ t a~ kal'onltk ), ntosan a. fa .~ .{tt'u tt U Hl-ni' , a 11ll'hel~

236. kip, BaT,Mla' korlt{t'liol; S k ''1.01' a d.~ hos r!l'

a z,' jak ~" leszedeskor el zakad. tokEn~t ss hb also, akanl, asonban a

k, r tl c 'ken nero ,O'si.olj,a.' ssah naparn~\l'a hely zve bal'hatai ,ellifer}llek at. t .to alatt, A tohbi bakhatas ke ~f dot nem Ieh t. mezemelni zalmaparnaval (23ft 1.).

Erre :it bakh~ll as keretJ£edore. kenyelmesen mli lehet I'Olsiteni a szell6ztl" $,gednce (380. L). Kllenekeretes f d,(lriB ket gerino fe'r. \gel'incek nyugaloD1ban, f6lfele' Iorditva nem zavarnak.

8 .. A bakba,_ az lsohoz hasonlean a roelalat [,o!tj.tt halad, de kapu van rnfla. A szello1zes, mehek vonulasa akadalytalan, a akaras az l.-hoz, - I' K ,. b i ·1' d

has n .1. '.' ev:JJ.s e 21 ar .

~\. ker tEedo:h:.. t a bakhat y-eD'{'nek Iessi ctt kaph\r. zolzaval szokh'ik f lemelni.

_ eakhatas reu L zel' yszerii", olcso, jlO konnven keszitheHl '~8 elter-

jedt. 1\1,3,sndik al,akjii.han ,es p,arkany.r,a tftma.zkod6 kel'(\tt;~d6veJ ajanlha o .

. b I • 1,ml'· t t ~ · 1, t tn.. . debb · . , 1, . k m'

HI aja, _L10gy a szei 02. 0. resez a e 0 rovi flu . ',·CO'flHJe'J vannax emlt.

nagyob bale is le hetnenek, A ka ptar falainak derekszQorlJ n kell lenniok boor~ ,8, k·retfedo az tot I fordltas ut~b i. illeszk lj'e!i' a tiunaszt6parkanyo key' be k~:o.yf·S.

1(eU6,_- roshl·z.(h~~tes reudszer .. A. ra.iel ker li d"f van lol'l{t kor is helyen marad, d ftHjaro,res k t nyjtunk rajt a. '\_ sz-~lli ~\" ul lllPgza\, arb nl' h k f,olvonulnak a .kU16n lostas.z(h,~ett I takart menektlldhelyre, es ,8. kat l'osta kozc} t kapaszkodnak ossze. A 8~z("U5zo resek a leU)lheri' nyithatok a felsa rostaszove falBtt (237,. kep), Vandorh.i" utan a szelHlzon3: eket becsukjuk, a kijar6n).ih\s kinJ itjuk. v mehek I; It. l'ettdo lwzl l{cdo:res .in ll,jra a Ie pek I" vonulnak. ket ro. taSZ·"T 1 J,'"o,zott 8-10 em ~:t olsagnak k H 1 nnl ') hogy a me lek,i.Hoh l~ ~ zsufal'- ne le yen.

A f IsO I"OlStH!iZlo,·et, Ipbp1, 1 .. a tet.a pe:r.'emere sz,ogc'l.v'e. gYS7..cl'U ftS ulesebb, Item

k n kiilon kezeln.i.j!tl E'tovel egyil'M. nyiHk ~~ CJ, uk6dHc A 1 5, azonban nern :t.it~· rn1ndig j61. Ha ,edlS' a felry61ni,pta:rban ideigTh,ene'~n 'bobb r·,ri~~'ll~d vsu J \l[1!.gY II ka,pt~h;t 9.n, a.., d,~'3'O, 'lralaszt6k o~v.tjak, az elvalasstas bizonytalan, mEll't. a 1'0"1 ~ nem elwUk,e".ik nlludenU t megbizha t6ana

v A1a. ,zMde zkA'i'ru.. Lehet

uyan 1~,eet Sil"e. ]f,e'zm lel'o m tihoz a valaszt6 er.initli:1 -

'Z 'sen~l hO'g:!' igy ,8- fa,ho'z g..... .

CRatlalu)7.zek~ de esak akleor __ .' .' , ....•........•.. ,;"

ha a li:l!~l·et,szali:tt~ok baOR~~ t'~ mindig ugyanolyaol, pl. mi~dig ,e~pen k:o~ep(OO] lesz mald a Va1Mgt6. 2. Az ul~6 roo ti. k:er,e'tfedonelr u g_yan~ ukkior-a l'osM.s fed81{ fe1elnek me , Ezek a l'l:Jap a,r felso, 6len 1 pltrkanyan n,yugsz~a~ ~k._ A ~1Ua8Zti6 olya,p magas, 110.gy It fe'lso rostak ko.zQ,tllr. t,ulnyulik. A'z, 'olva,laszttis j6 es aolto,ldn,ln ~ . de d ." b b, - a

Ice? -lea lacslnl b b sme.] l,zo £0· luI· te Q 80]'{ Mokerreh mia b kisebb. .-. - mtfue]te I n)}1 0.-

eRato l'to,~leketlQreseknek a 237. lcep" KetM8' ij·OJJ-tr.t8ZQ' ete« men,t!HilOlzel,Y

370

"

bosszu olc:bdak k(}zel . bon k > n lenni61~. me ,t. a m,en k a lepuwak menten vonu], ~. a sze~ek lele;, nem p dig raJ uk keresz ben. 'rnHo ket pereme. Mcecsklik %~·jtk.

. .

2;

I

A kettos, l'io8ta,sZoTe~ tes rendszer el,onye, hogy a menekillOhelyet ' k.~~. napokkal ,~ vandol H

,e ,uitt is: m g lehet n .. '1 ni es a kozleked6retlk z(;\rojanak. visszarak6.,aa is napoklg kesh' itt m u,erkezes utan, N ehany meh ogyeLe,g ugyan a ~u~t I'ostas,zthret !djzo'l;,:tJ) _ de ns_m ,ep,it. A ]n0h.6s.z tehat 'eppen a leg\ ,~U~ ,B,agosa.bb pillana okban, akkoe men -esiil a munka al61, amikor leat(1)b tennival0 szaka l a o.y.a.kaba. A menekUlohely esukasa as nyi asa. igen

gyors ,as kenyelme, a a rostaszdv ten beftis olnek nO', r. z'olvan SZ,lU'a,

neThilllehet kt zedni a kozlek d6nyilas Moecskejet. uokb,an a leap al'akban" melyekben a rosltcl.s keretfedo"L emelik meg, a. menelrtildhely szeUo,zese esokken, ha a, meh 'k a ro,stibt bel .ap,asztjak. KettlSs rOo. tiaszo,ve I rl ellen hn ,a feLso, rosta mindia Usztan tapa ztas nt4lkiil marad, a leputotk: sze1l6~e. at

dl 1 .. 1 k· d'''' , 1_' f k ' k A· l~·' 1 k dn t t tet.! ~ 'I ~

pemg a lOZ_8, ~6 or se'.tr. liS . :Q,:"'ozza.... ieoz e "]:'l. ores' Ell esre, 3rnyasl'!..Jasr,a

'Bs egyesitBsre is lehet hasznalni, kettfis rostaszdvetes rendszer ali bak-

b~t'asnal dr~tg,·\bb.

Emelol6ef~ rendsz,_r (2:1". kep). t:ekvokaptar oldalai a menektildh ly rna asagav,al a kere tek f,),l,~ nyulnak, \. rastas kere' f do az oldalak }ruze Illik, e, a?,; isme ,·'t kb, S. mm-es tecec kekkel ta,maszkodik a keretakre. A menekiildhely megnyitasakor f1 te ,.' hosseu oldalat meuten a keretek fWere Iec01tet IE ktettink, as a, ke.retfed6ket megemeljtak veltik. ~.'I30 lnhet ,a tatS Itivehrt6 perem if! ~ :igy bely,o .. n terjedelmes szellcb:ores n,yllik. tete a keretekeb a kere redo as e~meloMoek lcj,z eMtesevel szorl, ju! le,

Egyszerii. nem draga~ z em.,al51eoek ,8, csalad kz:elesfJror nine e nek utban. V,andorhl kor a leceln'f~ I ,r,tma,' zkodo keretfeddk bizbesan zal'llclk. HatnlDya" hogy pl. etetO~ eukorl peny vagy anyakalitka henllka akor valameanyl ker Jecto meg kell emelni, A ker tfedo,t neheskes f",r· trot kiIesdtent Ha a leap (lr erosen oss,zeszarad, a~z emeldleeek nemszorulnak ,elegge" as oldalra elmosdulha'tnak,

Vait61eee 'rendszer (239~ kJ;;p). ~ekvolraptar hosssa oldalaln 2-2,

rovid oldalain 1-1 k.iveheto lee an ,8. keretfedok szin [e folo"L"t. A ill nek.iilohely megnyitaeak 'raz, alsO, hosszn h~ceke~= a. valtoleo ket it:fordi1ijiukJ e:s ,a keretfe.dok,e ftilfil kerul1 vajatukTJa.. tehlit ewy emele tel mao-a ahl ra helyesstik, A tBbbi leaeot"a 4, zaroleoet a rostas kere fed6re fektetv ugy fesZitjiik egymiL nak at]o, an, hogy egyik vegiik a kaJr,tar sarkaba, a masik a s:zomszed lee; vajata.b& tamasdcodjeIL _ A fodel a ~ar6Iecek k5'zvetit0se;-:~1 & ke:Det£edok,et , esek ped ig lit v'H6Mc,ek ko~,etites,eve] a kereteket rog~i~. A rostasziivel £010' t a keresztbe tUlitott Ieoek helyen k,ol'o,sk6,rtil szello~5- r,esek nyilnak. A villt~leces rend z r Eoc,2!on,adi alkotasa,.

.. .

23 • kep. El7l lor'i'.11 m n kiiliihrl,Y nfltl9a1o'tnban ed' ~0ndol'1:aak,(Jr

keretek e', rostak r··gzitefue a kaptar zaral1asak'OJ[' i bizLos as, szihil' l, ,2 a,t16, Meek II roshlis koretfeddket, kereteket egyenle sen "g nemesak

1 k'- 't' , k 'I • Id li U"" k d ,J.!: 1 ~, ~' I'

Z!' il ron ssori J"t:: lJ ." negyo au aze ozes ze v zo _ ev go ,az a.L 0,-

I' k F-latt is mosoghat. Hatnlnya, hog dr&ga.,.nemgy zerti. A Iegkh f'hb k~, pblrl onmskor is mind a_ 6 1'6e I ki k II sze clni , maikepp nem I h a ker tekhes Je~niJ majd munka ut_an vissza kell ralsosgatmi. EzzaI magyan\z,lJ,JdJo. bogy sok ,j6 tulajdons,a,ga ellenere sam tudott elterjedm,

A ko,zo,nseges bakhat as, valt6Mce's rendszer oss,zeolvasz'lEb~tbo,l kr- 1,~ tkezett =t kovetkez6: & sok lee koztll o ak a 4 zaro,j['ec maradb meg. A bakh~ atkat v~ndorh lyz tbe emelik, ,6-8 a keresz be fnrdit, tt zarolecekk M zori j Jr Ie, Az er --til' akhAtasnal [obbnak hltszik mert negy oldalrol van szello,zonyi]asa- de a keretfecU'i es kapharfal erintk ze e' semmi SCUll 1;Aka,rja tehat a fa ij ,'zeszaradasakor e zelyes le hi .

Bori't,6s rondsz f.. men.ekiillShely,a keretfedo, be~yebe boritott tolrlulck.

Tobb alalr[a ismeretea pl.:

1. Rakodoka ptar mezkam raj,ara nagy lee bol ,6, sseszcge zet maza I 1 0 k.el"i.H, s ezt foltil a lOS: s keretfedd t,a.,Jrarja .. , Ha a orit6 Iollil tOS aszo,vp1 "0, R kere f do s,zaJ italkor fo'loslege .'

2. tet6sz,erkez t oldalan ros aszo,ve es szen6z -etl'· ]"Ie ek vannak,

Vandorbtskol' ,a mehek t51jiuthatnak a ~eto ala, Ros z mel' a. meh k a k'Bsk,eny r'Ost&s _nSsok' InegszAlljak" ,a l~y\-ego utja't eltdmik, Szo1l6werieke kilmd.

3. borito szfikebb 8J kap i:1.r tetejen(H as a teto belsejebe nyulik, ilg)-

bogy ko,z'te e.s a teta oldala kozt hezagmal'ACL Rendszeriu t nemosak i tCl j . han m oldala i 1"'0 a. lev 0'0 a t to sze llozt ,to res in jut a borl '1 iz. A r orito. nyugalomhan foUlsleges killon ress, a t tobell zok h\k elhe 1. PZI.1L Elonye bogy 11 menokuldhelybe neme ak Ioltilrdl, hanem korosit:(h'lll Is Ie got bong-"tt. Csak vandorIaskor van a, k reteken, a lllf1hek teluH I'PIn tapasztj,ak_ be. Nenn .0]'0'13.6 613 sok helyet foglal. Ilyen boriLu mcnekuldhr-ly van az Igni'C!z-fele kaptfirban ,( 2401. kep )1.

1

. . .

. '. .. . .

:UJ9'. 1Wp. VdlMlec'e.s menr kiU-O'kfJ.l'g

1, liIyu~alombn-u, 2:. vall o ,·Wae;,kor, 3_ l kereztbc t'llJaoH licck b ~yz L v.l1lflorM,skor. rail

4. ' horitr', 'Z'l to a pky6k~ptib' f'l£ 1 Ill': OffJyUjto t lrlablihoz "jmul.

Rostaval lefele ker tfe US; rolF ~. m n kitldhel . Nehez'en k zelh ~o" It m m~klnohelY'ct re zekre osatja.

Z~U'tan fill l" r Ud,tHW1'" 1\ r ).ht~ k r 'f 101i 1 an, 'lldn 1 het em Inl ,~" siLll~yesztpni hogy a Dlehtlk kit zabad ulbal nanale I ,s,z:llrhatn~lDak. 'ri)hh. ~.], i van, az a,hibbi a d hrecen] ( Iort -,a-f'let 2-l1. kep), _\ kap ,al' omdahti a menekti lUhelr lDftga, sarr,t Tal It keret k i'dl' n, "UhUll~. \ hosszn olclala,k merr en ' gy-egy bel ,0 de zka amaszkorlik 'level H k'f I' tek fiil-'re. A krr tlEdo, z kh z ~t kiv h tu 1, 1 .. '0 falakhox -sat lakoztk. '\. rueneklildh Ir me«, Ily""it,Q,Mlkor a ken·tfedej.t fcio!{-"IUeUkt e ~'L mozgatha {) Ialakat jol hr61-haillr61 "Fljtt hiU ntik. ~\z ~lliiikhf5J kin . .-l1l6, Iojetlen .Zf!g a rostas I~ -T" fedo Ilaiis

;In\h~\ ill 'j zke lik es, '\ Ialalc tul Ji'tgo::-l b hajlar;a' O'tHo~jn. i\ mozsu 1alliakat 'kp.l kel rijgziH~li h( I_ ~l.i_kon" hoq~· kH'ple .p dillh s nek, _Jd eton bohnjll hato -a-, • I"'i " h " '), I'e kk ~ n\-iJ6 "zpl1' z"]'~,: k vannak, ~'\ h' 0 pere ne r, l"Pirc"lfedllre n -hez ·-dni. ,fLZ r.h:j"Ik IS mozgathatri lalak benvoma aval 11P(.HJ.f a.

~ n

I, " teket is helyitkotl tartjn. ,"~ln Jorlas uta az f~kk ' kihllZZ{d~ a WI :t.-

g(; ha 0 fa ILl-at llCl. iikrr- haj I ]eU:, a kef .1-fedo,kc1 lestillv ", z1 U:. ]Jindnn kero 1 J~~d,6hijz If'gy PUI' kiiton 1110Z@]~ tlu;\\ 0 fa L kell.

_\ m zga lUl1(l faluk kl -0 la _ "j ogata ala l' akeret.f W ~l'n"k Hltl',(t!!lZ-

It.-a, elvallk, ,~itl'an~~,a. hogy a e~t1.la t kez 1 ~'aekur a mozgal hatu falaka

rako .. I~ttni kell e: a kdrmycn hRuyodo. ekek ts gon lot ok, znak,

l~gy zer{t bb " ke-ch,'eh h b a~ oj,. 'f n borito: rnem Jd.U HI 'l~" ~ rn lyn k ohla h"i h.cjz· ro t ~t, k 'l'lntfedo UH]I, 6~ rz felhilz\, a femnvplyekkel lehet rij1..ndh ni. .. \ fpln-tkapbh 11" neltli]ol:wlrlit HH}l reszr tHu'~IJa. rakn ldh z jr;blrJ,

_\ ra]u}(hU'.~.I.1}~5J· D]I[!H£·kiHfilwlri(!'. I oksznr lehet olvai ni nz1 ~ tunacsnt, h r a rako l 'kap iUTa II m kell k[j],on h1f'npkiil(Hld~.· mert it ~Z{\niaL' e.I't ki ii itet lnizi{( rnra he lyr '-i i. 1 zi a zrm han nu~g k QZ per m' h ~hen sem Ie het Idh-<fI t ui. \ ITt ~hek lel'iu:a a ,'a,ay leI opr '. (l a, M'p i;;:fO'] I erhes I boo zal lalma " i ok. z l' id .. sine ra.1ti. k r a ral,hi oa101ja., hisz n \'{mel 1'111.' ki18z(-H)6n nern szokutt a I' gi hpIL en gyiijtoEi lenni. ... \ Mpplc: fig.Id zehen ,el'leU 11, hig m ~zld}lf·t j ez a mehek pH Hvolitcl. akor !4'Zet, I "po~.

1 . Clpor1 lep 'k . zclllihi.{ 1'61 kil},r1n kell srondosk rini, \ y~ ndortanvdn a Iep khcfJ dli a a fiiUz~ntot 1 ("~HliltlQ<knak l{e'Dve-bneH'ID. e n~lgyohh mehesben r If)'· If'gido11d,'e;lU, . rak cV,l\:,aphi,l'rai liiHon:menrkiHc:Hlely kelt.

Kii1o,n lTIt'ul"k'Hlih lv 1 hot iirl("" alae ony mezkamrafirik ir,~' a lep kkel t It ll1tdC'lLmran. 1 ('lO"UJhh .1..01" azunban rre ·k,e 1>iH - n1J rnektil5h lvet ha'I';nalnak, F nil{ es f ~t'l u~ndHi ' -1IU- om UlIHJla; n6ko ka r zok·oH 1 nni

a bori tos rendszer 1= pontja szerlnt (,377. L). Nyu,galom ban a tcto es a

rotasz()vel kozt a helye. ..

I rakod6k.apb\r men IdiI6h lyet ala sony fes~ek roaga. ita' ar'a i. ]ehe bet znalnf, llutr,a" a renel~ _'$ feaze-k ko,ze kell helyezni foliih,p esak akkor, ha kuldn kerettarto parlnlDnyal k~sziiL i Tlunor-kaptar f'szl{(~ o ern magas mcnekuldhellj I potolva na,gy 13 csonddi-kerethez illik

(2i + 9 == ~6 em). . _ _

Rakod6kap' arhoz szerkesatet l\.llHin1eg s meneku 6hely a p.satOl'lla"

~ liN'" ~ ~

e' ~,n pas sze OZOC8a rornae,

Also cs f(llo mpnekinol,1P[~·,.\z at 6 men kUl0,hei k,':she iprjP 11 ('1. rnert kenyelmeUpne hb megnyitnl, mint a ff~~.solt. Legi ifhbs.zur siHlYf'sztb1" 1'0. taszih""' 'f', 11 Iso ff'lJl'ld\(I>] llji:tk me Jr. A mehek a ker telu·'''l c'ilngnek le, lhHso InCi;nelrUlohe~y t It h~LtU[lrdl nyilo k(:tpLil'ban lrasznt l~ nalL az ablak os c,ljtO liBzotL

:Sijt~( ulenpkiilolll'l~·,. 1\ nappali szulllta', nyugalmanuk elvr,"s'~r(' sokreL fenye,'Uenz'(J-1 SZ rkcsz tfilk a v,al1do]'kaptar,~tk szpH(Sz6ihez., E,rlt' kukot e ,olrkenti, lto,~~ nem sak a feny I hancm a I -'-'Pgo iItjat i gi'ttoljak., Bonyolultak, dra.gNk.

Kapa zkodo ke,·:s yan LOt'k~ ptar meuekiildl Iyen vau, 0 h,l f ~Le ism=-

retes, [lr- egyik sem terjed 1 el, - -

hullamo rostaszovet a 1.JclluZQ e I kapa zkodu f liih~tet 11ilv ll d csak akkor hassnalhani ha a menektildh to! r ze1l6zoje nem azonos

at·o~hi. ker', tfeIO"leL -

_ 1)aldu1t maga i. no i li a kapa zkod 'It lttl . t.

A .kapaszkod oracf;!' h~c,pj kereszt ul-kasul luiLozziU~ a 1111pnekUlohe1ret.

J{i uno .e nyugalom han alkalma dan. ,..\. .,kapaszkod6~nigg(in. ~") a rrrstaz(h~etr61 lee iinglo \·aszone.:ik.

379

A kap,asZKodast ISS .8" fUr b Iaejenlsk ,s,z,ello_ zeset egyal'ant megoldja .:1' ,(~satornas Inane .. k1ilohely"', a "s:zellozteto gerinc" es ,.lapo ) sze116 zo csaborna' ', .

. ' CsatorDas mleuektiUih,oly. A, menek Wob£>_

lyen rostas,zovetes 8zeI1oz,tet~. csatol'nak 118;Iadnak at" 58 'V,~g'eiken nyUa,sokkal torkoll_ nak a ssabadba (.24fa., kep),., Kit lin ° " die 1], In

1 6 A il'" u. to 'k'·J.' ~ k

o ~f~SI-'.' .. ,." sze. oz'U~sal_ rna :~s_Zl'tes'B' O,f taga_

sa.ganak megfelelo farudaf olyan m'elyen a['kolunk, hogy 3J, tMt61ee beleferjen, A lece az a.rokba fektetj:ilk, a ros,:at a rudra gongyoljUk' a leer:e sze'ge2J,zLilk, saa egeszet lehuz,zuk."

SZleUozt@tii g,eriue., A megemel t rostas kerer redial's Iehet kaposolnt (2,43,. k'ep) ,. Rostaszeh7'et ... telt&kart, U~aJaku eges,zen alaesony keret .. 2 42 .1rtiJp., OsatO'l'1UM, wu;!rnek:illv- F'els,i5 h~m3n [o bbrol- bslrol lyukak v annal,

- hely, alv.ln·Ol ezek a keretfed'{S, l'os.tajahoz, simulnak, ,ea f,o-

lrurol levegot vezetnek b a, ger ine belsejebe.

Koz, 'pen a tj al'o,s, bogy a menekulohely ,o,sszefiigg'Q maradjon .. Legkellyelmesebb [avitott bakh,atas keretfecltl're., Flileit a bakhatak ala Ieh t tolm, es biztoDsagb61, r,Qj,z9z"egg,el r'ogzJteni.. Aszell8zo,erteJtet novell" a m.enektilchhteket osollien ti (406,=-407. 1. .. ),.

Lapos szellozoc;s,ajorna (244. k,ep)'.. 1\ esa omas menekttldh ly egysz ,_ riisite as ~altasra alkalmaeabb tovl1bb£ejleszb3s,e., (Kulosar BaH1 1 modositasa.) Rakod6ka'ptal"hoz valo, A menektildhelysok ze116 'Icsatornaj.s egyetlen lapos Tos,taszOv,et csa,torna,v'a olvadt OSSZ ) &, enn k m g"' fete16en- k'eooldalt legy-1egy hosssu szellozoflBsbe torkollik, A 8;l}ellijzo'JI"e, t ,s.~,egtengalyen fbrdul6 e'9 a esatorna belsejebe behajthato lecekz~rja](. A. behajtott leoekve,g,e ,es a desska k'Qz,e lenecsket l' agy ,aaa I peekel link ~ bogy vandorlaskor ne moadulhasson. A ros:as ker t,£d.o nyugalomban ,3,. m,enekiilohely aJatt vinclorlabsk,or foH> , t van, de szokasos ,alakj.aban nem

sZiolgal szelloztetesF', -

mart a tat6 raborul. 'M'), "iiiii&P ~:::!!st~==r~~:1

A Iapos szellozo;- ~iiiii

esatorna ,a 8zellozQ,erl.. 011

t,eket erasen fokosza, W

d 'k ·il!l·~ t "k

e a men,el.'.t_uer,e-et

esokken tL Rostaszovete n. m mBhszurkos" hanem teljes fel illete erven-esliL A mehek

l- t, ". .I ~ it'l

a 'OIS'Q torna JIet vegene ..

folma.szha tnak a -fels.o' rea ta S,z,o v etre Is, F Btili} razk6das:kor sem hullba.t Ie a flirt., ~ me ..

38'0

24-1. b£p'. Lap'08 d:::m16I'0G8a~ol'mi~' me-nelt.iUt31liely '·(J'k()d6lr.a'Pld~·lz(Jz

Ba lrol a.z aIda] lhi,voliL,a a «tAu. J~~b,bsz~.kol <It ' z U6zLetoD],Uas l zar6 l~c b n u kasa k~tlDpO'\'"HL

heii&Zonban n In erik el mind en keretrol, min ta koz:onseges szello'z" tat"· csatorna e,szello,zte' '0 germcet, a ffrrt p dig nem tagoz6dik annyira,

Kifutu,,, I{lfuto.nak hivjuk azt a menektildhelyet, melybe a mehek a ldjaron [utnak, Rnds~el'iu a, _lraptar homlokara ilIe ztet: rosta zo'vete. keret (245. lu~:p). Mag,a ban t'it1{c\n haszn.aljltk J inka bb csak koz'onsege, m nekulohellyel egyutt, Nagyeldny hogy a kijAro kornyeken kinn iiI';

,l.'h k ki ., ,..{. b" 't, ~ k H ,. b" ll. d'" 4

rne e" a mjare zarasa nem zavarja " _laJa,~ llOgV ,ra,aa, es a. rosta

szovet 1 endszeriru nines, ad"\ e 8ertHes ellen, Meg dr~\aa b b, ha deS'zka val -vagy ktils10 eros bb odronyheldval vedik ... lTItH ek a szaUitl, szitneteihen n,emvjseUn~dDeli benne, eleg nyugedtan,

l{ett6 homlok, I\. kiruto kulonlege ,alakja'i talaljuk a .. k' ioshomloku' rakqd6 k:a pta,J'ban. A l'akod61ia,ptal' hi baja ~ hogy - I. r ,1st) ,szel1o,z,oje es roenekiil5helJ a £ekTol- aph\renak osak fele, a osalad konuyebben eltorla'Szolja~ 2. a fesz,ek osak a m t! zkamran at szeUozik I '3, .. a meheknek a feszekb61 a mezitarnl'cLn ii. t kell (it I'D· nt·!i:ijlo,h lyre t'ortr< tni ok., FogyaLekossagat a kettoshomlo.k~ r -ndszerrel enyhi the -jlik (:246. k p) ..... \. kaptar valamennyi

fl II . I '4<" k' t d I 1" 1 k- ".. ~ f Itt} ", '1 ""·0 t .,

lO{Jana<A . e I sz rata ,Q 'fan a IJ,l,"Uoe u e,gymns 0 ;>~I· em-re, "':'l'Z OS8Zi -

rakott kaptarban csak H kulsd Ialak erintkeznck i a belso,k :2 em-rel alacsonyabbak, tehat annv i ,a,tjar6 marad ~le.jk koz6t -. -£eI8,0 menekuldhelyhomloka a, kiils6 Ialhosoeatlakczik. i\ kaptar elejen teha,t olyan esa-

orna kep,zodik mely valamennyi fi6kot 6sszeko,ti a menekuldhell el, .... fi6l"onk.,en· li>o'z\'etlen bev z~t6ji(' van. _\. mehek minden fi6kb61 kitodul-

,

&-"

.- ,~ ..

3',1

hatnak a kettos h'~l1- 10k iirege,be. ReFjzhe

t t '"1 k · n

o !u n . szet 1'6. z-

In n f5~j. bb Ina,znak a . fel!ilo mene kiUo_ helyre. Elo,ny nu~D' hogy a m'Bzkam:ra f'i)l~

,R46. lM'p. KetU;31wml()k~ 2~a~"oddka:puh' rakasakcr az eiills:o

",,"t:. a.laus~n~f PP7Jtillu.rA I fe"," \' ~ L fh"kok. kozMli kiVCZl'itGl'lyil<lli falnal nem nyolu'dik

6s' zo meh,. a gyn'to]m~p'~en roe.z~&1~~Ir,afi61{ ba k.oZC\T-tlentil is.b~juth,~t?ak ~ ~ belsd Idjar6 nagY~;;tga a fickok szamahozJ,v~ligyl a' salad fejle t egehez igazodva ma,O'a, 61 no vagy 'csdkkoenl,a ke,t fa! ko,ze eteto,t 1 ita t6 t lehet Jl.elyezni v agy ho,szigE'te~ch tdmni, 'kO,z.lekedlhreseket IeJcecskevel tetsze sserlnt zabttlyozni es z~\rni lebet.. Barmelyik "e,orj l'akod6k,aptart k6nny£i aiaJ.al\.Hani k,ett6' homlok(l\~,a i~gJ" hogy fi6kjaira a. kij,cl,r6 felo~j,obhE61-balr'~1 5 em vastag lece't ea f'rve d ·!Szk.it.t 8zegezn k, az red -i - most mal' belso ~ fa,lat pedig also eiin 2: em-rel roviditdk,

Ha a kiilso, fal its, alaesonyabb ffiliil, es eZI a hezagot keskeny leveheto leccel zarjuk el bar'melylk Holt bakozvetlenul rebuS kijal',6t is lehe . nyirnl, Ugyana'zt a ~ap,tart Iehet haezmilnl c _ak aiso, esak felso "\ ao-y al, 6 ,e8 £els{S .lrijarcl'u~tl, vagy Id\rOl also, belulf Ms'~, kiJarovaL Ha pedig v{mclorbL elott a leeeke l'otaSZQv'l ee kere: el helyett sitjuk, a kettdshomlokba i e'k'ozvetlen 'n valamennyi h Iso kijar6ba leYe,orot 1,i ezettink, Az ilv n

keskeny I'ostas·zo.vet, m'egs(hiiles1e iU alig kell artan] <

A ie,szek bels;'('i~ene'k szelU".Ztt'eiese. A s.zeUozes. tlk6Ietes;ehb, ha a In~go nemesak a menekuldhely roe aszove e menten mozog, han 'In a kaptar bels ]oen is a vonul, TobholdaH szeUoz' eb~ss'el 1 het ,ezt Itil'nL A fohmroh berendezesek koztil ezt a celt is szolgalja a kffuto. vandorkctp arak eay f'Bszene'k a f 1st), men kiUohely rostaszoveten kiviil kozve len .~~ a fesz:ekb nyH6, sri df hues J'ostasz,Q.vete is, van alul ·vaory old alt. Az also szelloze,s azonban rendsserint bonyoli ja e,s dr,agitje a -lta.ptar -" sokszor , yengitl is, neh zen kezelh to~ a j6 b - endez'e lraga. Az ,alg,a 1'08 clsz·0-vet k:onnyen m: gseriil. A kivtUrolde8zk.abe ettel zarod6 oldalso sz~Hozok i vedelemre ssorulnak, ,a mehek pedig szivesen b tapasstjak , In rt 1:1. n\CR es z,'1rodeszka, k5z,' molytanya kelet}i.eznek. 1\ ragasz·' t esokkentt, 11a a zar6dreszka a rostshoz simul, as pontosan za;~·.

Ajto8Za'i'r&y,as also 8zelUJz/J" A kaptar alj,an I'ostaszovetiel akart j6kora ablak van. Kiviil sarokpanttal nUerosi'b t deszkaa] 6k zarjak. VaDd rlaskor az ,aj,6kat viss.zahajtjAk, t98 nyttott helyze ukben J,L fenek:hez kapcsolj.i!1k. N,ahmk ilyen szeUo210 j an az Ignac~-fEHe i'ekv6kaptarnak.

szeU{)zes ki mao. HibA.jat hogy a rostaszovet v' d stlen. 1·· iilono en akkor slh·'i.iJlhet meg,amikor a kap,tart aa_ndortanyan IAbnuUUtasa eloi egynetlen helyen kell Ieraknt. yugalorn ban a esukot ajt6 es rosta.SZi)ve ko,zt szeme raktar es molyfeszek ke'pzocllk.. A. kaptlw al ul rendszerln t rosszul csukedtk, htdeg, mert a l'D.ehek a,zajt6ka a rostaszev tm.ia t nem tudja.lr ke1l6en beraora.,sztani. Ttsz ogatnt keny,elmeUen.

382

fl,O!f}ULlJZOV(3,{, a lo rre.l' 8:& Id8Z(il.:~ .~·azlj!'. RmJH)r~6k~'111h1.J'hoz ,,,ala,, i\ If''1I,"t'lgo a [c'uck es all. also ros.taszf)\ietes k~re Irozutt jut hf". A I'OsaSZi~veiL ,-redBtt. Nyugal<;nnba,l'l ,ab~to ala.tt Iehet tart~bnL M{r l}ebal1Y h6t,telv,andorllis elott is ,al~t lehet helyesni. Ha a szpllc)lzoI'Psek,e-1 ~(~f'~,cskevel zal'jak ~ a fc·szke1 nem h uti 1'6H')~1("geseICI. ,: audnrhi~ u1 an is J]()s.s~~u;an h,["iy'en rnaradhat, a mabel! csale Ja,sUUtll tapltsztjak he. A roshis,zHv,e1 ep'seget I' I'ozsdasodA al~, bletap.hlszt~ sit ld5nIDIyli ellendr-izni, nIP}'- kiUOn~U16!, ev nkerd lega16bbkets~er li:ezheker"iil, es tdsztogatn! isldjnny li. A Io~afta tot megoldja , nelD 18 draga. Csak odahelyezn! a:s le "zpdni ter_b{,,~f-'lhh, mint a. fE4so .szeJJOzte at.. A szem tt~ ,npro. morzsalek ,~ l',osta$z,ovelptll 8th uU .. Ha az ~iht1 szp!1ozteto huzam-[J~an 1]r~y6n rnarad, ,a mnrzsalekot tLionliJ3nl icljlLnlatos kikotorni a jfen,ekroL

.A,tfanlitJwJ6 ~zelli;zljfenek~ Egyik oldala ' h~,szkas! a. n'l&qik rostaaxovetes.

V'a,[ldorla, eLott rostaseovetes oldahi,ai rordHjik f'jU:pM. \z f'lol~hb]_IM dr~gahb _e~. ro~sza!~b~ I1U~~·t nyugalomhana [,rJfeI6 jjui'tj rostaseov _'t a neilv ss.egt€H remlik. Atfor'dibtni nern kormyebh, min az eUb;ijt oclahelyeznl.

A~1{b·,6.;J 82eUo::lJten,ek.·, _.\. kaptar aljlin !rl\riilrol olyan ,R,tj:1.r6t lehrrtnyitnij melyen .a. n:1.6hek a rostaszcvetes a.lsu mt''l]elriUohplvre [u nak. A ~Hlrpta~r Ieneke ~1,t\rnU'l.·: ket a;s ck·szIrafenekes L:~Jlz51 likt'os.hru.szfiv p 1. J'l kij~u-.6 a feb16; elesskalenek foH:i1 t van, a szello,z1.ei (; 'l'1'sek a ro taszf~\F'et alatt ~ a ki viilrtU zarlut l,1o ,~i tjar6 ,a, fe1s,Q deszkalenek hen.

EIDonye: ~ rostaszovct ,;redle·tt~ it mehok nom rag(Ji,sztjitk b~~ merf osak vamlorldskor [utnak hozza kezclese uyrn& es ,c,gy.z€'r~i A kaphtrL

d.ragitja,. .. . _

BZt1Uo"".orefi&8 l1la(JalJUott /,en,ek .als.6kijfh6s rakod6kt:rphl.l"hoz V~\oy :.\U6- kapt'rhnz. A kere-tek es fenek kBzl}i t a szokasos 2,·t) em k~tl'li]jne~ j(h"~~l nagyobb a hezag) pl. B Cffi.£\ magasi tot t l'cszuekiil'o,sldjl'ul rostaszovet.tel takar nvUA,sok vczetnek. Ytkll~tl-t'hb, mint az .alR6 sz~noz et.a", de a m~~hek nebeze b1h~n 1< 0 zl f" Ie etlne k, El'(js Cf.;,i\'LlfM i 611~ the'~ is ~~ heza,g~ J8I. n.

g'u,lly'ftsrttft e~o beisu /e.nl1k.A helsH5 ,renlh~z(Ol rill ,'o.sta.szi;'lietf"S fen ek fi LU_ylyeszH!se.kol' ~zleno,zor~'s ~,~ lllPuektl1lh'@B nvlhk, TinJl!.) viLHOzet1J:ran ismeretes. Valaeaenny] (hv,tga~ Th:,euye~meUeu.. ...

Q{dal8d 8 "'eUt3;;fetlJ. A liLaphi.r ohlaUtn T'O~t a~zn,,·eh~s ablakok vannak, KhiUl'oi deszkaval zarhab61r (247. kep), ,.,1-\ rosta ZOlr,~t knntlyfH'm 1l11e-.gHet'lil. A rnehe'k a ziU'6deszk~1 a~at· elcg gyor'san hetapa z:1 jaw., Us~tOur~tl n] pedig kenyelmetlen, U1~r'1 DIP-Ill lehe t kivennt. II{Lhd,rtJ,l k~:7;eUS8 kaptar ajtaj~n a zarr6deszlo;:uiI 11cUH is lehet, mert az ajt6 kUlyihi:"l u hin hozza lehet ferRi. \z i]~·pn kaptart aaonban n:u~SheSlhazhan kell tartanl kii]nn~ hell a kots,o' 1'08 ~tSZuvet tonln"elD ClllV.

:acl

S.zeU&zletiJ k.m·(!t. Fek-

\'6k,~'tptarbo:z v aJ.6. A £'eszekbe es menek nlo-· helyhe egy~;u'an~ le\"8goL vezet. 1\. kapt {trt esak ann.y i ban kell hozzu me-

383

dositaui, hogy egyik vegen a fenekt61 '2 cm-re 3 om magas 'ki~ jar6t, ka :p" a rosta; keJretfed01 pedig.· ,ann'tti~ val rovideb b, ho,gf ~, kaptaJ ~j'1'6sveg'e~ ben ne a htlhoz f.ar6d~ jiek, banem3 !,5 em ~Iezagot h,3.gyjon. A ka,ptarba eggyelk~

' .. ~ vesebb kere et te,-

''\ gzi\n~t. Ennek helye'be

kerU} a ,.t1IzeUoz,teto k1ere1[/' t folnyiilik a,

A .... ' .. .Q. - ..•.. m.enektiUa~elybe:L te-

.LJ tt!· I 1._1•

'Ollg't es 'l3u.arla azi:- a.

hesagot, mely ~ fa~ es amegk1e'sk:l"nyitett

248 . "ktff.p. 8z€lloite.to 'ke-'l'el r(HdaS' kell'etfedB, ko-

z:ott mararl. A szel- 18zteto' keret (:248", luSp) V'astagsaga e,gy Iep ~ utea vastagsagiLv,aJ, tehat 315 em-re] egyenl,6. '2 em szeles es, 2,,5 om va,stag It!oekb{U keszb~~ "caleges Vl~tstags:i,g,a t a rasZlege'Zlett 1 em vastag des,zka,kkal kapja meg, A le'peskeretnel szelesebb ,e;~ magasabb: a ~{,apt.oi;r .a,~j,an ,an~, fal'val es a Inenekfllo~ hely menuyezetevel ell:in'Urezik. E·gy:ik oldlalit rost~8zovet boritJa anynyira bestillyesztve, hogy ,alir,apt;;ir fabihoztolt szell6zte 0 keret f'ajaval simulion a deszk,aboz., !illasik oklul,ara 1 C111Vastaa des,zkakatJ ssegeziink kf1reszt ben oly,a.n magasscigig, ahol az (dsD helyset ben levi> rostas keretj~edo, a sz!ellth~.teW keret oldah.\v-al erintkezik. A meg ma.r,adt rest restaszo\,·etezzil1c. A szeU{)zt,el (} keretet a k~pbir aJj.ar,a ,sze,geze'tt egy ernvastag, legy cm magas Ieeecske tartja .helye». H,~ a szellt5zteiJo keret helyere lepes kel'et'et fiigge:szturur ~ a lecec'S,ke €,He!' alatta, A ka.ptar nan a. szeU5zte is keret ket o~da,la.n a kere fuggeszto, sineknel (9:3~kep) bez·ag maradne, oda 'egy-,egy le.~}et kell dugnl ..

AS,ZieUozteto keretet a kthr,etl~ezlo helyze'bekben lehet ba8'ZnaoUll~ (2~9.

KG'p)::

384

1 .. , N:rtlgal{nn1ban~ ha a kaptarban esak egy cSl~hi.d van: a. ka,ptar ,"eg'Bn a Idjj;r6t beesulsjuk, a s,~el1o'zt~t~ keretet llgy oljuk a kijaros ,"eghez .. ho,OI'Y l'osta;szo,'~tes, olda.lav,al kif'ele" desuas oldalaval a meb.eWt fele legyen ~. ,3. he nem desiZlnizott kis ['Iesz fol iiI . j ILUl~O.n. A osalid keselesekoe a s'zeno,zteto ke:m:et nem 'zayru'~ hanam inkibb konnyiti tit nlun.k.t ~ merb khilld ve.geL a ka:ptarszolga,va! Ide-oda mosgatjuk, es ,eldj keref helytrtt kihuzva'j a keretek kw'zedesel:e helyet csinaIunk.

!. NyUgal01D ba.D~ ha. a km.pbtl" vega-hen nehanyke]~ete~ pal'oztatot (480. I.,) ~~~~ ~ any.at:£LrtaM,0kol~t rendeenele ,be: a ~ s:z.eUozte~Q! "kel'et ;nY'ib'J~tt -vegehnel foUele~ nagy r05taszoveteve~ a ,V',al.asz, od,eszka fele~ a valasztudeszkahoz tolva maeadha t < ,a kapbtr ban.

:l. ValldorlaskOrf,: a kij,ar'o,t & k~lptar ,eg,en ktnyitjuk.. ,.:\. szeU6ztet6 kere:tetugy b lyezzilk £1'1 :;. kijal'os ka pt'rveghez tolva, bogy nagy ll'o~~rtas oldala legyen a mehek relet deszk.aB oldala l::ifele, de nyUo reg~eyel It'. A I,evego ~ k&pbu' v,eg1enek also kijaI'tQrjan bejut a sze116·z"teto keret belsejebe es onnan reszint kozvetl,enill a feszekbearamHk nagy f@hi~eteDI reszin a menekuldhelybe, Sz~UHtas ut.all a, szenozb~' 8, keretet nyugalmi helyzetebe Iordit] uk vissza,

4. Rostas egyesiteskol' (211. 1.) a 8zeUoz.tet,,5 kc:['et a ket rCsalatM koze kerUl nyito t~t vegevel l,efehi. Ha kesob b a szeHozteto keret kat oldabttol a filgcjle'sztosinnel leva zar6peckpke:l kihuZ~L1k~ as hosssukban eUo~'clitvaJ beta-karjuk veluk ~ l~et kerctfedn k5zu1-ti bezagotJ~ .~ mehek a fliggeszt(lsinnet atj B:f'ha i nak J a esabidok e'.g"i·f'~UUl etnek,

5" A (l.saladok siotiet bezar,a~ar.a, is. alkalmas tavaszi fOg,SZ idlH)l?n es noyenyveC'lo sserek haszniilatakoF (544~ 1.).

A szel1oztfrto k.er~t a ltap.tlLr es ~nen.ekulohely beb,Pjet kozv~Uenul szeUoztetL Ro~tasz'o vete olyau 1l1agy l' hogy .1, mehek ne nl torbtszolj.ik el. Ki~'iHl'ol scriHcs ellen vedett. A Dleheka ro.stltt nern tapa S'1i Lhatj ak be ~ mert esak Tandorlaskol' :Fciwhetnek h02:za. A ka.ptar't nem gyenui'i~ Nyugaloniban nem ,mJkalmat~an 10m. Nem siirgos t fordi' gatni: szaUitas elott e's trbill neba.ny nappal is, S.Ol' kertilhet I',a,~ merb a mehek olyan hamar nem ta,p'.asztjik be. Elk,eszite.ni sem nehea, de a katptal't dragitja, es itforditasa neb& terhes, mert ~ ke~etfedot Ie ken ssedni, Ie'S az els,o keretne ~ a leputctH:; szet ken tagi tani, hogy & szeU5zteto keretet fat Iehesseo hiu:ni. Utmit tagiUtni Dnagitnal( a s~ellozteto keretnek a m'OIzgatasaval Ishet, A lev,pgo:zes mlBa tok,tUe'tese bb Ell kap,tar ndndket yegen P.gy-e-gy szel1oz .. tet5 kere t tel.

I c

150. ki'/J'. E,fJflBze~'a te.M: leki;fJ tMiw;oorAiapld""u,.:., A ,82BlUntel;& R1Jild&~ tm(Jel'yu lee :Mtr.p

3811'

2"J 1', kip. Bel'u,y0:ldba8 tete ~','al~()ddk(Jfpt{!1'hoz

Nyusa,]OlDban (1-2) ki~se ill. knlli~:ll'ba !ililUr~d. V,;1;~(iorliiskor (3~ Jiernr61:tb:il'val, a f\ost:b k(1]'CLf'L:ldiOI; :lH. ,,\ ':J~'Vj~~ jl'l;l!h:eU k!!:1fI lueLszrl.

rak .. ta,r'oz,ni SZi:1UiJ{Ls11uu'. lIy n pl. a ten,gelyen forduki bcmetese t zar6- lee (:24.4. es 250. kep), KivLitlrol be lehot nyomnl, 08 bemet8zesebe akas.ztott kampoval visszn lehet hi-izni helyere,.emely:ikvlal:ldorka,ptalr 8zelWzore~H~t rostaszevet verH! hogy a kutatemehek a nagy sze1l6zQ m:ostas~ovet~ muH ne alk.alm,a,tlanErodjanak. k,ouuyen m,ozg6~ tehat btza.l1 zar6, ~'oeeket teleh6~ikor I tavasal fej16rleslior melleji.Ht olt vagy icleigle.lles,eu me11e~ jlik sz:egezett Iemezzel lehet me megtal'tova tenni,

'.. RakorJ6.~utphirhoz n~~]unl{ a ~.her'ny(ibUJarSu b:l<t(i.t kedvehk ,(251. kep). Alfordffi va a 11 l"EPI'oh\bak lefele l{Jcl'Ulnek... es koros-koriil szeUoZlorest

hagynak. A eta b5rlemeze is "\TIede 1 •

I ~~ ldi:~1r6 (·su.k:isa ~nyUa.I:;,. A ldj~\r6cs,ak akkor marar1hat nyitva, ha kif uta l'nt veset, I\:.iilon~)en deszlui val V~Lgy nem Ilkacaos badoglemf'zzel kell esukni (312. 1.).

A kij3ill'Q l)iztosan es gYOI'S'(tn zaruljon, nyilj,ek. Nagy m,sheszetlJen minden mllsodp[!'["c komcly icio'';T'e:sz'bese'gge balmo:zo,d ik, a kap' atak bee:s,lllni&a. I:'l heso est! oni:Jrb:a nyulhat, a mehe~r klbocsacasa pedig annyira ,elli,uZ!oclhatik, hogy a esaladok s:okat veI'godnek" azenvednek (400. L), les gyujiiallcablHt t is veszl tenek, _ mehek kjhoc:sii.task'or ingerUU,ek I tamaun-aJ{ j' ,~b kij.,aI'onal piSZllflOgO mehes:~t ossze8zUil'kaljak.

11 HiU)11'o]''ili1,jatba tolt badoglf;!mez (991 .• k!ep')' egyszffI'u~ de e16g ]ass(~ vele a munka, kiv~Ht ha a kapta.rnak tobb a kmjar,oja a BOCZ.01::uidi-f~le :(;ekvokap·tar nmintilj.ara. A reIlt~jtha'6 szaUodesska elterjed t Sok.kijaiI'os fekvokapt~"h,Q~ c~ak <B'gy -ket sziLU6d,cszka kell ~I e gy sser re te lui. 1 0 b ~il' ldj~\;r6 zar10dik vagy nyi:

Uk. Ftilhajtv,a, l'o.gzi1 he~o felfbrcHt6val vagy rugo~ kapoocsa) Iehet h,pjyen tartan]. Ott! ahol fOT'dulli~ nemifaoyt be szokott engednl,

FelsoldjiaJros In) pt~\I'l"~'L c'elszerii a 252. hU~pl'i:l'Il bemuta 1Jott ki jaJrozaro,

..

Egyik. ,,"eg,e a kil ~j,t sarokosslop ala esuszfk, .Iul-a z~tn6~ec vajataha.,n nYl1g zik, F,olfeie les oldalra k skeny lecparka,nyok ta,rtj,a.k helyen, F'ohilrih egyetlen nagy ft'Hfordit6szol'i [a ] .. Jt"l zar, feny eUen.i -vtkL .Nyn Etlomban a kere i£' don Iekssik, Oldalre tolva a kijar6t zlelt61 vedi (5.91.1.),. 'alyUs teoo fodelenek is alkalmas (220., 1.)1.-

A kijar6 korny'aken tanya,zo mehek Iuegnehezi tik a ka Pi at' esuJr,~tsa t, Be lehet ugyanterelni. 'o,k'et 1(3~U). 1) ~ de csalc idoves'Zteseg'al',an. Eleg, hoy ,ek5z'ben csak nebinl meh is, 8,zetmasszek) _es a munkas keze1j meg-

zurja: a megre-mUlt mber rendesen vonakodfk tovabb rakodni, agy t"hI), f'izetes.t ker. Hasznos -e,ba, ; ha a yandorkapl ar homlokfala es kij,aroja, ko~o t neh,iWy eentdmeteres hezav marad (.252. kep) .. kifutos vagy kettosbomloku k,aptar oumaga" 61 megoklja ezt,

A 1I retat rogzit,cse',. ,t\. kereteke nnfele es oklall'R kell 't'"ed.eni elmozdub\s ellen, Rendaserint megellegednelc aszal, hogy f'oHUrol jlolle Iegyenek zen'it a, elf oldalt nagyobb hezag ne rnaradjon, eze'I"t a va.ndorkapM.rt to bbn ire kenyelmetlenul szUkr ~ keszj: lk. Die oldalrol ssori to. berendezesek

Is vannak.

fekv6k,aptar k r teit es a, rako 16 felso fi6kjanak ~ ere it ,s. t to

·,zoritja le a rostas keretferlf vagy kOlzbeiktato t Ieeek k··,zvetitesevel.

R 1 d'1 t" ~~J. -1 t "t k . f"I" te I .. f·'l·· '.

a roO raptar ,3,mU cere ,O'Nt so. zor a ··0 0 '." evo 10 c pereme nyomJI'a,.

Nem s,:el'f!;'ncses J mert meheke _ nyomha. tunk ossee. a ker-e~tek odaragadhatna.k a £e18'9 fio,khQz~ ,ea egyiitt mozdulha tnak vele, ha keseleskor £01- biUentik., Rakod6kaptar ker telnek leszoribis{tra leaalkalmasabb ,a.z a sin mlyet to16ajt6s szekrenvek a] ,aja ah\ szerelnek, Kessen kaphato, Ak&p,tar t\gy kell kesziteni bogy It keretfiilek vegenel h "zag maradjon a sin betQla,sara (253. kep). ,"-I\. Iel ,0 fi6k vagy' menekuldhely a sin f,olnyUl6 'I re nehezedik a in vizsztntes aua, pedig a keretleoet szori: ja,

Ha a ka ptar ban nines benn minden kel'et~llegalab b tires ke rete kkel keU p,6tolni vando:['lAs Idejare, Az oklalt maradf nagyobb hezag-ot sokan Meek v.a.gy kukorlea .. esu ka be - ohlsav,al' 01-

ik m g. Keves bel erj d t, e1 de a f6HU)'lol nyilo ka ptar keretein k oldalS6 rogzites'ere toklUat:ese b b a ssori toesa\"ar as it feszitQ,ek (254" k,ep'). csavarokat kiviUr,ollehet wOZ," ga ni ha.jt6karral,

. etleg esavarhusoval.

Az eket b,eliili61 kell ke'zelni.. A keretek iitk8z6j'e eros Iegyen ( 113.. I.). Csavarral annyira meg Iehet 11 -

zit ni a kereteket

2'lHl~ 1r:&p. A ?''Ok()ddkaptd:r ld82krm'ek .~ e-rete:it lJzeJ...'TBnY'8£nne! 1 elite'!. ,le!$2O'1't[ta'11'i'

387

bogy f51tUr·fH nern is sziiks,eg.es Me~'2iodtani. TeUre. az oMda..lso ,szol'i aat Ineg kell Iazltani; [nert a keretek megdagadnak.

Szilir(ba~. A szil11tas nlegviseli €l lcapltikrt. Csak j61 keszitett~i SZilal'll k,apta/!]" hif'ja el a hureolast, entemgete~, laitest ..

Utldizo", A .Ira ptir,a,k ne k6z·vetlen tilt hanem U tk.o'liove,l aim u.Lj:an~lt egymas4nz sz~}Jlih\skoir .. Az utk,OZQ kljjebb tlll,jonl. mlnt a !'tl51iilro'1 nyUol ka;pt:b' Iodele .. Elerjiik .igy, hogy ,a fodelek nero el'intke2lnek~ ,eg nagyobh loke~kofJ' nem kauyarednak lie! Jd)lro~k,ariil pedig be~alg. marad szellozes:re-.

A f:ek-volkaptar Htldj,zIO]6 rendszenint a JdaU6 sal'okolsz~op'. Ez egytlUaJ a kaptart is szHarditja .. Nem j611 11a. tdviUe meg, lzszintesii.tkozo is. van . . Inert ,tt 16Yt\'go ~1Iilo.zgasit gatolja ,i\Z, egymashoz jllesztett Int:p'hlJ'sOl'ol~ kozo,tt. A rakod6kaphlrt ink,ibb klsebb iitkozQI1)ofiLIldc.aJ lu;,szitik ~ hogy kennyebb legyen., de a sarokosslop ott is hassaos,

- thnelyek ved6k·ptrec be !lli.tja.k a ka P at'. A ketree megf{.Jl~dit\" a aUv,any. Ha szuk, bajcs a :k,aptal'·t. belehelyeenl, Ha tag~ elmoedul benne,

A rakod61ullpti,J' k:a.I)e8oIUt.sa. Legbtstosabb es legkeuyelmeaebb sz,allitasJl'a a"z ,egrheln~8ztHt kaptarJ pl. a f'ekvol, A rakod oka ptar n4s~ei L ij,~s~e kell kapu.somi. K~it iTitnybctnkell biztositani fi6k,jai~t elmozdnlse ellen':

Ji:U£ele es, oldal"t.A fa apad, dagad. Az at. kapcsohls, "i;,okeleteseb 11, mely hheaa v~.Utoz~shoz Igazodlk.

Ha a mez.kamra a l'esze.k be s:!ll~"ied (128 .. 1), oldalra nem Iordulha t e~, tehd csak HjH'eM, kf1'lll'ogziteni. '" kapesolds 19y e.gysz8I'Usodikl es blztosabb, N,~lLlnk ezt kedvelik. bal' ,a kezeles nr.b6:z,kcs~· :a~n6zllutJnril nem lehe ,i losau fo,b'a,kl1i. Ekkel asonban ,~edekezhet link a ml~llJl~k OS~Zf'llyoma~a ellen (U3.Q '0' 1.).

i~z l:logyszer{l'en~neve] e'rintb:ezo ~·akOl".:m6k~tJl,t~lr (12S. 1.) n~szeinek elfordubi,sa t lenyu16 sarokosalopokkal g~il olhatjuk (255. kep). ",'_ sarokosslopo-

fimmpe 2.54. fr,1.'p'. Ke:I',f"le;.k ~'&.pite8e bt.d'?'d.l C&C1\m,~~I'al~ .i'obbrliZ ,6k, k191

(;EUlk ~g'17-egy kIewet V'.:uJl._ilibrillQr!v:ai a k.aIl't~rba'~

.. -,

'. J

,r·· I

k~t ket-k,e't lee' alkotj,a;~ LaIe:le tulnyLilo ,\regiik hal'tun ern, MOl(hJ,sulabl,i:: 1., A kat lec minden sarkon tulny-uHk & fL6kon ~ teha·t ruil1d a negy sarkon ro,O'zit. A mezkamTat bajos rcnraJ[ni. 2. Ugyanaz, de a Leny6.Io lecek belul fe;dan le6sap'ottaJk. A mezkatnra roll',a.kasa,kor a ,sall"okoszlopok elobb hig rE:hlZilkkcl borulnak a feszekre" A lrezeles konnyebb. 3 . ..;l sarokosalopolc csak ]ret at16s saroknal nyUlnak le, Elfordulae ellen es is _ el!egJ, a m,e,z.kamrat konnye b b nnrakni. 4. Csark minden ID(ji sodlk osz]opfel uyUlik tnl harom em-rel, A mj0~karmrat aU6san helyezlH~Ljiib: fol (160. L), azbln helyere_ fordltjult, mig a leoek meg nem aka8z,~jil.k,. Jgeu kenyelares, de vandorUlskor esale egyik iruanyban ved elferdulas ellen, KapC$lola$.~al j61 eUen:suIyoMat,tjuk est a gylemglejet. ~. A sarokosalopok a kovetlu~z.6kre s~(Ilgalnak .= ~ fidkoka t ,5zilardi tjitk, BzlIHtaskor h\nlaszt jak elford uI:is eUen, utko'liok, ,~ meskamra raIelne),esekor as tovab bvitelekom' a kez belejliik kapasskodtk J a Ievett meZkanlT.lt a ftndon IabaJeon ill; az also pere~en iHo meheket vedikj a mezkamrat nyugalomban is be~yell tartjak, BI £elemason tub:l,yul6 oszlopok (<1,. pont) he,ly!!re is vezetik.

Szoka.sos m6dok a rakodo,kapta.r kapcsoHisara (2,5,6,. kep):

1. A sarkokba ve'l't seegeket vagy csavaruka t eros 'llr6ttal 11 urkoljaJr assze. 2. A kaptaron abronceoka t vetnek at es neb,any szeggel ~6gzUik~ Az amerikaiak orsordl Ietekert fenlszalagot huznak a kapt{u k.ore."egeit geppel [ta:pesoljak ulss:ze" ahogy a bl,dak deszkainak ossz'f.i;fog1.alllsakol' .

. !,

'I

mao. 7t6p. fJcmTo"/c.(Jszlap(),s' 'l"aiod'6kapMl"

,t .' _ aLl O!';lzto!J)o,k minden sartoll!!. t itlj'il yi.ll!i1_ak.., ~, C8tlilk .k~t s:zesbGilli. levi .s:a.r1ko n nJ(Ib1.a k t m. 3. ves: ij.k ferde:ve esapoU. Ii-D', folvall;v,a:, h(l~szi!!.ak I!:s rGvide;k 3.lIll/!!,zk!!!.U1rra :'U.Jtis t~rbel¥fld8.~l'e,. vasri~,d.a~ ,O-sszc-

ta]:H:l:solbat6 -

389

3. A kap',ar reszeil e,ges.z "lllagassagrarjedo ,~asru~akl~al vagy vaspa,ntokkal foglaljiLk ijss~e kiYiil~ol yagy R btHel fal j,al'ataba.n_ A rudak es p:in tok ho~,sz6saga't o'av,arral 8 z,a.baly,ozzaik ., A rudak a sarokoszlopok Iyukaiban ,~,agy arkaiban is haladha tnak (25,5. kep) as alul esavaros "Vegi~kk 61 anya ba Illenek, Eleg vastagok legyenek, k ulon b u e 1~ -,orbtJ.lve neh,ezen

@

-

2,,$'(1. ,k~p,., Rakodokap:tdl· M8!sk,ape.salaBa

I., ImDo,cosa.~j 2. anrcnecsal, 3. eaavaros feIDlllHwkkal,,",.dr' tt;ll. 5. kijz~pen 1'01; i~~ttl.eu;. £'am-p!lcakb:a1• 6. Ikee1, ,,, csukt6.spanUal, 8. fes2;,wlLo l'u_ddnl" 9. ffioltell! meaD)+iij t-ott ,S,al'olOOsz1opoklia]

,390

-f.abtlnal~ a.z anyaba. As,a.1'~km3z1o:p oldalso a!ka kenyelnJesebh. !\_ rudak a, fe:lem.as s3I!',okosziopos me~kaml'a (38£.t L) e.Uon:h~]as,at gatoMjiLk. 4. IOSS:Zle~ tett, kA3zepen cs,a,varIn:enetes 1'·,essZlel :rovidlthet'Q. ka.p,cso16p,antokkal. S. Vizesii.'\l' eg 'V'Elgy tej,e,sk.anna zar6s~el'kez,etehez hasoald Ita pcsokleal. Et Rist'iege.zett leoekk,el. 7. A kaphi:r a!sd fj:6k~anak .fe·Loyula peremen bev.eT' , szegekke]. A szegek feJet nem ilUk be teljesen, bogy kih6zaskor n1~,0" lelleSsen Iognd . .8 .1l-ata,luJ. kapcsoka t vernek be minden sarokhoz, az lepito~ anvanyok Ira pcsolcihee hasenloan, 9 .. A feszek sarokcsalopsa rn.aga~r,a llyul~ 'llli,k" es maguk k,(j~e fogla,ljCa,ka meZk,8..1nraH6koitat. A tato soaro.kJP'ntta~ ke-t ols~lo'p '\ie,gehez kapesolodtk. K6rmy,e bb it ltap,bi.rt kezelnl, ha a n~gy osslop ka'zt~l ketto esuld6spaltlt.tal leJlajtb~t6,a csukldk azonhan rozsddsodnak, A m,ezk.amlf'anak old,ilia oemi jiL'teka van as oszlopok k.i3z;.(5·tt; Cs&v.a,]'ral Iehet cldalrol megs.zodtani. J:.\r~ oszlopolc m,agassaga a l~asznallUtto f1ok-ok szamit ·korhLtlozZ~ .. 10. i\ H6kokat m~ukl6iSpanttal fogjak ij,ssze ~gyUt olda.lon~ kUH3D rogdtes tehat esak az enenkp~o oldalcn szUkseges. ... ""( lneJ2;.ka.m.rat ha,tra lehat hajtani. ("Buk6rnezkanll'a.") A kezel'Bskor hatra~ hajtott l11:rh:k.amra"b .ahitamasztjik,.Legjobb~ ha a esukloa pant resz·eit egymas.bo,llti lehet an,sztan.i t wert igy a fi6kol{i:{,t tetszes szerint La lehet vennl Ii fes~zekrlol as: Id lehet cserelni. A keze,lle8tk6nnylU~ ba a ID1ezkanl.l'a·t nem a kijar10 fele~ hanem oldalt bulttatjak~ mert ,a 111eile£c'et keve.s:beza"tarj.a.,. es szetkapesomaskor ~ os.szer3kaskor nem keU a kilaro eleaHnL Ha a £eszek konnyti, a m,ezka;m.ra sillyos, bukta ta.sk!OF ,a kaptar Idinnyell folbillen.

I-Ia a I'akod6ka :pt~b' feneke let van ssegezve, eppen ~egkenyesle b b resz.en nnoslegesa ka,pesulLas, de sok mtiveleb neheskeeeb h.

Egyon~etil;sl"g. A ka ptaraka t esak akkoc lehet szilardan le,gymas melle rakni S'zalHbiskor 1 eshel~yel Its csak akkor lehet gazd:Ukodni~ ha ,~ ka ptarak pontDsan egyesnek .. A 1"lrkod6kaptart szaUitas idejere ugyanannyt fi6ko.sra

.kell berendeani, .

Lapolis t'otil .. A esucsos v,argy ferde teto' gatoij,a, bogy a k:ap.tarakat s:zaBitas:kor egY1nas.ra, hely,ezz,ek. - .A teb): Iegfeljebb gyengen dam boru lehet, Arakodoka pt,al klilfold on neholkedv,elt ~ baztei8holz hasonld csiiesos fode-· le~t kiUon szallitjak.

_ ]{iiU6 l·,esl,elt., A ka pt.al'on as Utk6zon kiv rd 'ki,a:U6re!:tl~:, III kinyu16 .zalldd.'es.;.zb:a. ne legy'€'!n, mart ]etorik.

Jog.nDtyu,., A KJa,ptaI't s:ulya miatt ]ket kezre kell m,a;rkolnLAz oldalara s:zerelt ·v.asi·og~ntyU llegt,o,bb~zo:r haszt)nt,alan"me'rt a sulyQ8 kaptirt i61kez-· z:el emelm nem Iehet, ,~ fogantJi'll vagjra ,9;, keset, eEl It,on:nyen 1(~ is szak,ad .. , N'luelyilk v,a:ndorkatptarra kiilo,nhord6rudaka t Iehet aka.sztani ..

J~,ab 'TaC ,aUviny.V'ndorkapta:rnak nem lebet b:iny(~16 liba ... L~ibat szallitaskor]o lehessen venni, bogy a rakodast De gatolji&' .. KedveHk liZ alulrol vaa- vagy fakengyelbJB tolliat·6 laha t (257. lo~p).A va.skengyel tial~t6sa bb, A nero :fi1ggolege's"b~ull,em fe1"den szetterpeszked..f$ lab .161. talln.aszt" de tobb

allyagot ig,enyel.A folliajjthat6 It b nem c.els,ze['u..· _

A htb alT'ndortanyti.n. legy -egy 'esC; utan ,k,onny,en foMd be siillyed, ~ k~}lt8:\l:a,kmegc161nek, megp,ed.ig ,ann~H bamarabb, In.inelv1ekony.a,bb ,a, lab. Nemel~ekpu&ztQ foldl'e ,ra,kjak hal ~kaptart~. de igy romlikae alja~ Rlzab;6

391

257. 1~1fJ. Ii'e.nog,e~be iiM ~plarldb m\J,,~€ottf'e~e ber,el~ legy,e~,. A t'eI1',Je.,71kedi,6 lj,b mem, taku'l!:kos

kija,r0, pedig ,RooJaj kozelebe jut, Vannak, aldk gerendaltat £ekbetnek le . k:f,.tte~eve~, s ,a~Qt.ra ani ': k akapt3.~a.k,m. t, Sokan pedig ka,ptarh.lbhoz bason16 har'om Ieee llasznc' 'I;\k, dea fCHdxe -f;e,k,tetik,. E~ nero vagodik oly'n

kounyen ~ fo,ld be, eSt ,a faDak alatt- jMl'k"t"ba lev1ego. '

Stil'y~ Sz,aJUtaskor, lemlle]g,et~8k.or a swyt meg keU fizetni. MinBl kony:nye bb a kapb:lJr'I' anna] [obb, B.ajos ,€:b~rni ,ezt a nagyobb s,zilardaagr az LitJko~ zo,k, a kruo'nb~gres szeU6ztetoi reszek mla,'tt.A v'nd,ol'kapt~trt what nifhne~ lye:k kisebb:ftm" kevesebb keretesre aJatdtjak, igy at,ztan ne,ba nui,siK hibaba esnek, ,rC:llndorl{,~p ,al'ainkat sulykimeiesb51 szivesen ke,szltik egyszel'u falura (121. L).

~

N.R!g~~' a g., AVl1.u'rlorkapbhnalr e~0g nagynak k'an lennte ahhoz, hogy a esalad a legelo kiaknaza::!',j['~ ki [e,jUSd_.h!e:sse,K. benne, sieto,s, p,o,rge tiis.re ne legyell s,z.iikseO'. A mehesz ugy~ni8 vandol'tanyan, legtij,b bs'Zo'r nehezen osz·tha t,ja be id jet.

A k:a]lta,F biztosan iUjon s:zi'dUtftiskol'. MinE;} magasa bb es, lseskenyebb, anna] Id:h.l_ny'e bben inog, Legbistosab ban nyugszik ~ fekvo k,a,ptar. A karptir ftm.elrere per,emle'rCekel sZrOkt~k ~Mge.mi,bogy egymasra tcirnyozlira el ne C!ltu;szelr. Ez egyuttal a tet-o borlelnezet is kimeli,esmegengedil~ hogy.tt teto gy,euge.n dombo,lt'o~clj!ik •

.l k~l,t~b! z,i;r'l 11, .• .L.\. tet8t szilardan ,es: nagyon blstosaa ken l',ogziteni,! mert L ftnnyibi.sakor amehek kiszabadullna.k~ 2. r',e:ndsze~int ~. kOZV'Btve vagy kozvetlenul ~ ~ t:e -6SZf),fitja Ie lit kereteket is,:.t raitod.a.sk,or gyakol'ii bogy a, muruniSTokbelekap,.aszkodl'Lak. A v.a,ndoI'k,aptara,£t egy r'6,szen:ek fodeb} 'lj,arha to is. A zttl',~tS vandof,ta,nyi,n fontosa b bJ,mint otthon.

A hos.szi~ ~ekv6kaptalron vand,od'sk.or nem ,slag ~ It51~ep,s5~ z,i~' l'Ebgy ka pesolas, S1\,rkait is oiztosit3,ni kell, Vagy. ke:t cs,ulcl6sp,itn t ken te bA't" v,~gy :1 sarkain bebajto,tt nagy rOsavailollikal k~lll'ogzfteni a. tetOt.,

Snkfele kUb;,o, 1bebu5 z~r e8 lakat, kozul lehet "iloga.tni, deas egyszeru I biz;ti(H!1" elesd, 't&rtos), ned vels:s'egettliro i,g~zi kapt'r-zar . meg fQrlt:ib~&lAs;r.a v,b'· A m,~ ba:sz:tJja-la.tosz,aT&ka~ es, lak.atoka"t gy.a.Ltran k~ell olaJozn:i, bogy neroz;Sdas:odj&nak .. Valamenn;yi u:gy~naJrra a kulosra k.esziiljon. A lakat ne alljon ki anny];l'a, bogy A szomsZled kap-tirt sProljel.A la.k~tot neluelyelt be1ly-tele- ni'i,ik \r,anciorM,skor. Azt bL.rtj"k, bogy zorgtihlev,el·zl.v,arja, ,a. mfehe:ket-~

A rakodo'k~ptar f5delet vag" kiilol1:1 kell helyen rogzi ni, vagy a Ii6kokat o8sz,alt:iLpcsol6 sZfJlrke,zet k.oti Ie, Z,arhat'o, .laka O~ kapc,soi6kait is ,aru1~

nak, die, drag,ak., ,

Kaplt'r~vibtsztis~ V,andorka:ptar~ink bibij,~ ,alta,labal'l~ hogy 1. dragak, 2,. Olyoak, 3., sok helyet foglalnak el, ldviLlt a fekvll1t., Egyszardbbek., elesobbak, ko:nnyebbek t= kievesbe szHardak) akkor lehetnenek, ha a mehekltel ked vez6bben y,andorollnank, v,agyis [o b b uton, kevese b b razk6~ dassal, gyorsabban, a szaJUtas nam Dynlnek bele az ej'jelbol a rekkend na,ppa,lba, a, yas,iiti koesi homersek.tetealltalmasabbV'oina,. JHjlte'telei; & legkimeletBsebb as leg,jobb ,gepkocsis, fl1var olesobbodasa (3'9'8. L\ es a s,ze116s vasul il koosi (39 7 ~ 1.).

Vind:arlasra elsosorban felrv0~a,ptar vale. Biztosan nyugs~flr. (392. 1.),. oszafiigglS (388. 1.), szello~6ertek:Je nagy (407 .. L), e161n§szites,e gy rs, A r,akodbkaptar kOT latlan bovites:lhrel j obbanalkalmaskodfk ,I! valtoza tos legelohoz.- devandorlaiskor sok hibtranyos tulajdonsaga van, melynek ell nsulyoz~sa dragitja, es bonyolitja, Elok.eszit "se Iassubb. !-'l helyesen k(!szitlt raJrodlo vandorkap,t{IiIF azonbarr szallitaskor a fekv,o,vlel versenyeshe ik,

Legelterjedtebb llandork.apt::\:runk a foliibol nyH6 nagy Boczonad fekvQ 24 vagy 210 kerettel, Sz,ellozobere,ndezes,ei kBziil a bakhatas (3'73,. 1..) es emelCUeces ,ajhlhat6 legjo bban, k.'llnyes uton, nagy meleg ben szelloz,o ~ gertncekk les sze1l5ztet6 kerettel kiegeszitve ..

A r,a,kodokaptar berendesesel k,oziU & szeUozocs,atornas menekulohely (380 .. 1.) as a kettoshomlok (381. 1.) erdemell gtobb flgyelma ..

A vliLndurJas 'faltet 'ls,itkonnye:n, ol,os6n as jai meg leh,ect va1"6s1tani lapo~6rend .. !lzerll ke'~o,ro9:, ke' vegerol kezelhetO fekv8kap,tarban. Kooeteit nom _ kelllrli16n :rogzi ~ teni (13ft [, .. Mindket vegen uy11ik,lepntom tebAt 1rlilB'll mestm-]i:edes nelktU is egy~l szemben .etfe161 szeU5&l!le]~., A :keretek fOl'Q'U Ell kez~esbez sztik.seges., el'se~ben 6s BZ ablakok mogatt i.: konnyen, g,Yor,!Bm nyithat6menekiil8hely kin~.lkoz_ik (139. L), a feszek is't meQa,mra iskozveblenill szeU8zik. A IDelwk mindkeb s.z.Q.l(Mzb61 k'Qzvetlentil R meneldilohelyr,0 vonuIhattmk. T'ohb kaptart dacha. J,ehet ralmi, fe:biUitasl!or tehaiJt a van,lortanJ~au helvet, eEl a kapwIaibak'1 'tet&k egy re.szenek elm~adA.~val kolts~get. slllyt, sz:iUitAsi ,dijat. takati'bunk meg. De szilruofulagban tis nagvobb miive .. letkor' 8. ke~les egy,'lZel'fl.oqe,ge,beuJ gynmasagiban nero ari n1:l61 Ell foliihiU kezelhei:;lJ. fek vo~a pt;;!i,l'i.

0' d If. l"kl!: Pt~'

V i D! D' r a 8 e r oi .. '! S zt fa' S (\

, i.n4orlasr3 alkalmas lel,;',eI16~ 'l' ~\ndoroln.i esak terjedelmes le,gel,or& ~rdeme,s. A val1dorlasr,a alkalmas m,ezeloncrve.nyek ismrtetase a legelorol 8zeH6 feje7lstben tabtlha to.

Ev eiejen a~~rt "",ando:riUl.nk, hogy a esaladok teIen m.egfogyott el,Bseget etetes nelktil potoljuk, a. 'l~salad fej16desetfokozzuk., Legjobb , serkentes ' a vanclodas,., Alk.almas ~egelo erre a vira,gzas sorrendjeben a nagyobb fuses, gyiimolcso,s, repee as ~borheI'e. A biborhere mar at'V,ezet ,az ark;,ac vagy baJtaeim vir'agzasa ba, tj gyes v,Rndormehesz soksaormindezeken vegigviszi mebeita fohordaslg~ Gyiim'(~lc8ijebe.inkabb osak akkor lsrdemes vandorolni,

ha nine messse, tehat kia,ebb kolts,t4ggel is ellehet ,erni. _

., Mezoormelesre leg£ontosabb • k: akaot bSllmcim,J hars, pohanka, tarldVlr.ag! maIDa., dereee, kutyatej" napraforgo, nellal. pedig ,a viragos ret. Ezek

393'

kdzUl az orszag nagy fie zeb'en az akt_tc es a tar16\-Tirag' Iclon -tt Az ak,a(! n In egyseerre kezd nyilni I3.Z, eO'esz ors,z,agb'an ('62. 1.). ,A m,el'les.z egymas utan ralk'eresbeti meh ivel azohat. as akacoslka t, melYiekn It virit.asa k6zt hos~_ ssabb idotelik el, E~zt ",masodik akacf,a" vandorlasuak b1vj:k. A mehe'z az elsa be},_ en m',en,dszerin. "a, vi.~,agz,as veget I ,eLf li;[la8?dil~~n & vi~ag~as elej'e elmulasatja, csak 19y tudja a ket helyet egymas utan folk, resm, A vandor_ bisnak ez am6dozata nehanj (h olta, follendUlt. N,eha harom akacot j slkertil elcsipnl, : tar16vi.rag IOI'v ia.n(lsaga, zermt az evek egyharnlad.a_ banjolJ' e'g)barrnaclaban mersel It" legybarmad;aban aikertelen, ~,. Tegen ba mas nom siitertH, a leU Inezkeszle' kiegeszl' asare napraforgo ajanl: b-a'to..

_ A nagy tern1E~16 leaet51~, m\i\Olz,O. fentos Iehef valam! ke "esb,e hos,eges horda is aZlel"-, hogy a cs.altidokgyiij,tes, hij an ,a fbts~itas cs.01dt&nese mi,~tt el ne neptelenedjenek, !iz fl en '\ ti:ndorhelyet rendszermt csak akkor erde-' In s foTher ssni ha nines messze. AjlanlIlat,opl. sok helyen a vadrepeo at

19azo_'odot t tar Lon akae- 16S tar16viragzas It,6z6tt,, y,a,gy a, s.zeiszos btikkony ~ .nagyobb 801nk6r.{~tah]a, nehol pedig ilL b(iza.Yini,g~, ana.

,Jogs.zab,aly. ,"andol'oln] 10 km-nel me sszebb esak a he]J i tanaes meh .. e,Q!eszse:gtigyi felelfisenek kBUesrothad,asra vonatkozd, egy' ,,'v(~snel nem regfbb egeszsegi ,i'az:oht{~nyav,al szabad, Allandl6 lru31:u!s:zettol, sz es ,aliami ga.zdasag vamdormeIH~szei~tol Iegalabh 2010 m-re ken I t lepedni. ' ag,an T.~iDdormehes,2:1etek l{ozt nino s.zabalyoz.va a tit, ol:sag. T,avolsagk'oz6t,t6t legah\bb 10 m, Legalabb 40 X 301 cm-es tabbin jleloini keU a ulajdonos vagy 1.11 gbizottja nevet, allamd6 elmit. E,rk,ezes,t les 'RYOZast a vando rhelj eo liet 'kes tauaosnak 'k' nap, alatt jel ntem kell, (18/1952. F. ~ rendelet, 177/195~. F .. M. ut;asitas.)

H,elykel,es.,es~ A legelo j6 leg]1 en, konnyen m g lehessen kcaelitenie ne legyen mebekkel zs.ilfoL ,E

A legelo joslaga,ra altabiban a 1, irag (noveny) luennyiseg,eb61,e ,a korn~N~'ken lakom,eheszek el',edmenyebtU lehet ki.h etkezt -tni. Legnagyobb zondct a tarl6vinl.g o'koz,za, mert sz:'s,~elyes. A j61 megaZlott yjd,eke keressuk, Akac'erdo,t lehet \ ,vJasztani a tel} sldvi'ragz3.s. e16t" is, I, gf~elj bb fsgykar e.dleU ,8,: fat, de kill,on hen nem kockaza "los a "ala zias,. Tarl6vir.agra ellenben osak ,aJd[O'I' ajanbttos. menni, amiker kiteji1ddes'ero1 6S lehetcHeg Inezele~ser,ol is IDi}ggy'olzod ttmk. A m'ezclest ehi\fUI.lra~ - ha a ,rir,agokon osszfegdoao t mehe'kbSl nekta.~·t lehet kiazorit.ani (:9.5,. 1.)~, vagy a helyszfnen

f'tHaUitott merleges csal,ad (34 .. 1.) s.ul) gyar,a, podast jelez, ,

m gko,~e]jb~s,att61 fugg" hogy vonaton vagy tengelyen s~aUlitja~:~ a mehek t. LeUiinkihb korhitoza vasut, mert a sinek mentehez ko . )13:.1110 vandiorlrapta:rainilk,al b1izva Iehet v,allalkozni 300..._400 km-esutra iegy!oly ... taban. A szallil asm,e,gsza.kitas nelkul ]eheiolleg osak egy na pig~ ki,vet'elesen ket napig 'ar son. .. TO'vab'bv,andorbis.ra hazateresr is gondolni kell, A v~n" dorhelyet a fa·6ttal 'o,sszekot6 tit nagyobb ,eso utan annyira megazba,tlk, hogy nem lehe I'ajta, IIH~l1et szallitani. I1yenpL az agyagos tala],

A 1,ege]'Q zsiuolt,a.gat v,agyi, azt" 110O-Y. mikor sole .8.1 meh, szamlD~1 oajl os kif [ezni, mert sok mindentdl, fgy,lL ·:iirag m,ez 119 et(51 is fugg, az ped~ .Ievr 61 eVI'e 1nHtozb,,, J6kora. akacl'l:~rdot nbez megt srhelm, olyan bOVell

111ezclo~tarlb"\;'"il',ago't es pohi!;tnkat ellenben kO][l_[[}~ii. Egy esoportban ]JJO tnehcs1alitdnkl1 i 'obbet nern t anaC$OR elhelyezm, .

n,e'lrp'enz~ Az elfoglalt t@'l'i~~et dij,az.i1sill .. nUlgnneriH,1 ten esak kialakult, s~oldis, ~zab~U~Toz.za,. Leggyakorfbb, hogy csaladunli,ent %-_ Y2 l{gmezet fiz,etnek, _ha terrnes Ir-sa, Ha nl?:rn Snu~]l'Ul a \i~Eldo1rHts! a b!?lytatio 'ragJ" penz11enka'1Pja mea a b(:~l't, yagy~U'c:\iJ]yosan keYt:'sehh D]e2.zel kell l'liN~f'nl~, a.llru szerin't. ~ ·,ok kellemetl lJs1eg-'t h.iu'it el, ha a meg,Ul~Jloditst h"asl,a foglaljt:1k .. A b~rt u'b:Hag fizc-tlli::., ~. nH:Hrte:sz,~k k'~:r08 s~zob:,asa" bogy ,egy~egy jo h.eX", ber1et r61esi.gazz~U{"

L , llami p rlclu~{ hen esal ad o111u:~nt 2:0 UP Ira Cld~o["a'ni t k'l?ll fizetni ~ de e,·ell ~ e

csak e~yS'Z{"'r. Ha tphal valakl ugyanabban az ivhen HU:lh iUami e:rcU5L ker s fo'~ meheivel, csak ,a legelsoben f'izet, (R"., 870'91-62/2/1 {lSI. F. 1\,L rfIJl1del~ t .)

~\. e "aUUlfJ~t'i-jzsg:'ll:ltcl~ l'~eg ken _\h.sg:r1t, lui a esaladekat , hogy melyek .alka,lmb'!!,stdr szalHtasra. G,~lf'ngf' ~ sililny n~p,c"k esak Ud'JU segf't OkOZJIUlk" rhe' nem termelnek, ~~al{ akkor erik Ineg artijuk fOl'dUntt fa.r.ads~igot as kijU. egat~ ha egyesltlk ,oketl Tagy a l'andod.,iss~IJ e'ppf:l'l1 eh~zo esaladok mente e, gyena'ek fcJlf~~zh~se a eeL Tids,aQ'UsclulZSllfoU csaladokkal nagy melegben lit legjobb 'l\i~lndorkapLal'bam is kockaz~t 1 os 'l.1h·akelni. Az Ilyeneket m,pa kell esa pehd: nrHuiny lepr,fU !Deh;1<1 sopof'ni a kozepespkbp,z, gyeuaeldJ6'z" yagy" fi~ts.~~·ast\lb61is::\ tenni. N emle~y,ek 2-- 3 tires lepet raknak a feszfkbe a fiasltasos 1 ~Ilel~ k6ze. _1 meaeslcp kormyen Ieszakad. Eppen a Iegjobbesaladok pU8Zt ulnak el igy. CSia"k hii vii,s ben, pl. otd6ber ben ~ tar16vl J'agnJ,l hazaiela ben lehet ~t,k,:;lr telimlezka mra val is 11 taz mi. A cs~hid oknak tebalt ne legyen soli' mezifult. De lege:szen m€~ n qktl1 Sf' maradjanak, hiszen a llege10 esa16ka. is Iehet .. Yagy I'OSSZ :Jid6 koszonthe! be. f1$,;tladonla~n ... 4~5 kilO, (= 1 NB lep) 111GzetaJa,ni,a,tos hagynl, A'l. ilj es a kerc .. tbe:z 361 oda new epitett h~pek nehezen bh'ja,k a sz,allihist. Az ilyeneket ~egjol)b kieserelnl.

A k.a"tirmlt eI6Iul!'sntes,e~ Ak,a,pt,b'ak slerJtneseilt, l"8seit, Wbfi~t ide'i,eben tataroanl keU~, hogys mehek ki ne szahaduljanak, v,andortany(tn t\Z, esol be neColyj,ek. Rese k ,elz~ir,asiiJ'atUe'tel bodugot I~ beh·l{nneza.lkalma~. Ha a m''hek a, 1I~ostaszth~rete1@1'6sen betapasstcttak, meg kel] tis:;:dogatni" kllUjn~ ben ttUreleUenl a szeUCizes. H ihro8 id6bmJ. 'a I'osta tfadara hra fektet~Uk I' s adchg "el'legetjilk~mJg a kelltU~.ny, merev raga"szt.o le new P,f)'ttog. Melegben lill" llBI11 slkerlil, mert a raga8zt.6 lagJ , nyido,s" hanem Ieltiletesen 1neg Ji\. U oh""asz'tani f'orraszt6Ul.mp.ll1. htngj{tval,Ta:e:y tfiz ftUott~ a~tal1 nyemban

1 lor £ J'}. A r 1 ~ , 1'_"11 • I' .' t " .'~ t ki k n . "

elt[: 'fLn~. . te ISlom'ez,ii,alnras !!:ta,pbbl" VIZSZIlU es anyaracsa I', _.?le'.:ll venm,

IUerta. fbll' Ie U)l'teto, melllek utjat gs. tolja. A feIn·ok,a,p,ti1.l' fiiggtUleges l'ac!';a hennm~l'ad hat.

Avanriol'bis k[mszlobti.re osak a K'o'V'e1-k'ez,(i; munkdk marednak: I. a ke-re'tek r,ogzihS,se ~2. a ra.kodtikaptar reszeinek kapcaoldaa, '3,. a menek ti~,o,~ b:elyek les • z~.uo,zoreseli( megnyitasilj4 .. h088Z{t - 8~] 0 oras - lIt elott melegb n ~tat~'us!, 5. a kiJja.ro he z.il'asa'.' i\zit:a:bis ~egsz'olu\so8ahb In6dja: a, ka,pUwba vizbe ma1t~tott regi, fekete Mpet fliJgge,szt'enek, va,gy indulas ellS t a l'Osta8"zo,¥eb~''O ,"i2".el feesk ndeznek he.

Ilil'v6sb,e:nmel1'eltiilohe'~y f,t)1,o{Sle~e's",a kts cS2t]'tdok rostaja 1 a-

*al'ju'k '. _.

'20h' 0'.7;)

kij,a.:n;t csak 1· gutoljaea, a I,}Lu.~hek eliilese utan leh b zarnt A tijbbi munkat ugy kell beosstani, ho _ eSl ere esak & ~ijltr,6 esukasa m,aradjoll es.etle~ a ~~ello,zol' 1'~ek nyi tarsa ha ugyan Jti~i:i}rol kZlel~e ok ~ :,\.. mehekkei ugyams sotetben 19'eu k Ilemet] n dolgozn: (42. I.), es az nssze,tor16c16

k _. t-~ ind I' - k ~ :11- f r

mun a rma ~,~ az mou as kesik, a uvaoos var.

Ha ,a mehek a k,apta'l~on ]dnn tilnak, ,a kjjar6 bez,aras,~it gatoljak. SOkat segi that" ha a, :szeltozore's"eket j'O 'elora lnegnyi'ti~,k mert a m,ebek _ egy resz1evis,s,zahil2:odilL KtUonben pedig be lehet ol(0t k,erg,etni 1. Iusttel, 2:. -vh:es permetezessel, S" karbolos ronggyal, -' au sok meh T,~n kino, ido!be teli~ be onulasulc. Legjobb olyankor ,5-10 kaptal'naJ fiisW,mi vaz l\" permetezni aztan a sor ,elej'ere ,"'issza.terve k, zdenia kija.r,ok osuk's,a, sZilkseg szerint ujra beftistolve. Karbolos ronggy,al (15,7. 1.)1 ,eg_ mas 0'1 an 4~,5 kapMr kij a-r.ojat fUgg,onyozziik. 1\IIire' ,az U ols6t foiraktulr, a ,ob'bb rendre le 1 het szednt 68 mas kaptarakra Illessteni, mert a mehek akkorra behuz6d talc

A. lols'z'Bre),es ne Iegyen sok, llez;porgeto, J bijd6D<oket, tires, keret ket . mwepet, rakcdokaptarhoz nehAny tires mezkamrat. mehitato ~j a mehek kezelesehez sziiKsege-s legfontosabb szerazamokat e olyan folszef'elest kell vmni, mely a kap arak sermes inek kijavltas{\xa.., a ldssabadulb mehek megf~eke~esere es a vandor· anyai elet k, zderUegessegeinek athidalasa,ra atkal .. mas, (Szeg, k.aJap,acs:, ba,rap'ofog6~ m.£ilepto,r'melek, a,g) ag, koc, borl~m.ez,

d bk '1' k t, t , • k b t ... , ,. ~ f-'''' t ··11 if( , f~ '1 d'tf k

ara ·ali[ a ..&'P ar reseane _. gyors be ornesere ~ ; .us O~U" vizrees con 'U~"'IU·"

bolos. rongy, lampa, gyujt6, ko.ool; sodrony.) Ar'cverlo' nelktHa, Iegedscttebb mehesznek sem szabad ~··n{erekednie'.Legjobb, ha obb ,~H'(rf"edo is' van, -- ziikseg Iehet r,a hffi tltk6zben v,agy a vandortanvan ,egito k n. Nagyobb meheszetben kaptarmerleget as piirget6boo-'akkot is visznek I( 401. l.).

!\. szerszamokat iigy kell esoma -. olnl hogy a kaptitr,ak boze konny: n be Iehessen iUeszteni as, ne romoljsnak. sejl nyit6, al1v,an~ Ud24~ L) a. leaptibl',ak ,9.!lakjav,al" nagysagav,al egyezzek. A porgeto,t I ros bordaza -vedj0, va,ay fo,1fQrd.ttha to, ketreo be kell ,aUi tanl, ,'_ ketree poraeteskol' megfordi tv ,a.

anvany~ ~ ~

Szillfta,s

A ,zilJitas id,ej ~ zab.a.Iynak ,3;Zt t, kin he jUk, hog~ - -~cak ejjel vandorIunk", Mel,eg 'Bysz,akban esakugynn le,gnyugodta.bb&k a mehek, ba a 'SZilllitast egy ,ejszaka be Ieheb fejesni, mer sotet van as hll"'t'"o'sebb. Ehhez a.zonban nem lehet mindig ragaszkodnl; Tli voli y,andortanylt t nem Iehe t eay ejjel e1erni~ ... 4. 'vas'ut-i. kapcsolatsokszor kedvezdtlen. Leg _ eszedelmese bb t ha a ,sz!lHtmanyvalamelyikrillomison ,eros naps,U,tes,b n vesz egel, roert,~ menetkor ]t,e,pz6do Mgar,amms- hhinyzik. HOS8Z;U U lat ,~janlato8 megsz,aJ"l" bani:. itat6t ,allitunk f01" as a meheket kirakjuk valahol bogy l'spilljenek, igy.anak~ Esteujra beosukjuk a kijar6kat. I et napot m ghabtd,o ,sz:aJU aS~ ,kor s:zaba.lyn,ak tekinthetjuk ezt kiillj,nben a hose,g as a mehek nYligtarIn.U'" saga s,_zerin t keU eselekedni,

F'ogato,s S,Z&mt's~ .A foga,t esak k021elr~ alkalmas, L9.JS lt~' keves ,kapt'r .fer rat de olyan legelo,t is meg Iehet vela kozeliteni~ melyet maskeppen ne~. Legjobb a gumikerekfi, rugos Iapos koesi. Legbistoeabb lepesben haladIU"

Ii pe~~es, ut.-?l'ul,!,~ t?,tid pibeno a ! al~tdok eUenorzese.u~, a kap afak biz, 0& allasanak "lZS a.la ara,

V,3.',u.n szalLUi .. Taxoha i alkalmas, Egy z· lor ok kapLir elf 'r a kocsiban. De nl gy lui. ninya, bogy a ~zalHtasnak ,3, mene r ndhes kell Igazodnia, 'a. leg 16 megvala zta~akor a sinhaI6z~' ilf'c\u~ aclo~ a. l~imcHet1 n tala. tas ka.rosji rendszermt lobbszolr is rakodni kell, mer a e aladokat az all m3S]';a' s ki kell y1n111. ..:~ null-uS zek k.oltseuklm 'Ie 11101 i~yf'keznf']{ meheiket JlZ ,WomA.s k,ozeleben kirakni e elhelyesnl, i,gy ,az~tn 61.8agosan ok e 'ala I ZSLifot6dik ldcsi helyen,

NBhmny os,al~i[lo - ID 'ol's,arunak Iehet f(i,ladni" nag) 01:) b sz,,~UU mauvnak e 'e8z aUi i 1\.0. sit berehtnk. & kUHSn koe i k dTez"bb~ 11 lyl ,-e'ba , ha tobb mmehesz tarsul,es ka,zulseu berel koostt ~

A. va ,'tin k'l) -sit nlegvtilaszt:~a .~ n fontos, mer at '01 fugg, hogy 1. hfin) kaptar fer ,el,~. a mehek ruennylr v ~dtt'ek nap 11 n, ,3,. Inil~ n a S'zelloze.s es ,.t. a "zallhn any' mill "D gyorsal1 koz];k "'d6 vonathoz 1 be k p solni, - z 116z ~·,t D. kocsi ablakatnsk zawa elli ly' ~ese', ''d lme, & ,sebe·,segp' ,a koc j szerkezete O:~ek ~ es kerek ), ssabja meg", Nagj szillitJD{linynak I ginkabb a",. gh jelii td ebbnek fJL ~ h" j 1 U leo ,. i ~tjanla . , masfele osak szH.ks,e,gbot A koesit elo,JL'of! kell i,geny,elni. }louj<tt jo idej'eben meg rdeklodnt a va" (rtnal hOID funllaka a ne I gyen.

1\ HJ~"-jleHl nvilt teherkoesi b6s~g-s le1reglk j'LEttat a meheknek, de Rem ved n&p , Uno koz,oneo-e' ~,G' e '., h" fod'ott teh·rszalli 0 ko . 11 • II el" g sz,eUo', m rt csak hosszu oldalan es O'tt is, csak folul 1;r an a bla ~ a,

blakalnak trjed lme egyiitt IU 'ri I a II;, n 'o.·z'~tln~t r . ,·andorla ra jobbak lL. iimcHc" z:illitasl',iiL Sz -rke zt tt kiU,6uJf"g,e. ('.6ucrlJ kocsik . ..:\rrol . merh t6k meg, boy a, {(it [, .. , I I h rkoc'itji?lZ0 I :n.' h tt utan a '. tim°'l, n v'n k 'la' kez,dobe, itje k,o"\Tc:',tk:ezik. Valamenny i .. g" koeslnak nemosak foHH, hanem alul i ~ l.t nemesak hosssu I( ldalan, hall m el j'en I~S T ~,gen is

an z 110 zt I '0 nyflasa.

A ~ G' koesi rakodo sulya 10 tonna, parlldilanak t I'ill te 19 m2" rakodo t rl'o'ata 39 5 ln3, Legttlij! bb 80 km' b .. Ie,agel halado onathoz Iehet kapesolnt. ,~eUozt Lo, n,yHiis3iit Iesakazsalu vedl,

\." ,gh' koest nagyobl szeno,z "se' ok,eleie ebb gyors,a. bban haladd ~{)nathoz is kapesolhato. ' :tJello,zbeto nyHasa,i ~1 va,' zsalu miatt na,gyohb&k. koci. magas a 6bbi koztH ki melke _ik In n kor hA :a le'\reg:o, [obban oet6duL Rakodo ulya 15 'lonna, ps.dl6janak terulete 26 m2~ rakod6 terfogata 70 mS .. \ 100 km bes ~:orge'l halad ", vona' hoz is k,apcs,olhat6.

tibbie ,.,0"'" KODsi mehvandorcltatasra ri'tkau, vagy nem is, .kerUl SOl·I·,a~ A ,.G 'an kocsl pl, meg jo ,banz€J'lloz:ik merb oldalana.k fels6 abla.kai nem za.luslal{I' hanem vasraesosak ,es ajtajan is van nyilds, de keves az OrEn'], kOCBi" 9s a gy{tmoJlcs is i lenybe vesst, .~ Ishan pO" koesi kill·'m ges angliai utra k_ , ~iilt (pl. a. Gga,k'~' [eltl),

Leh ~ hog) ma,ju 1.1 hu' 6koC' . .ik is, jrel ntols6gh,ez jutnak (279. es 398 .. 1.)" de meg sok kiaerle s~dkseg s, \. hus:fiiOl'aeszt6 kampek miatt l'akod6 Mrfoga, tnk h:ioi.

"', kaptirak ko'z Ii I 06 maradjon, hogy a, ldstho a ,c:saladokfunz fel"-

hessen~ (Forrtos pl. itahiskor.) koesi ii, ,ufohlsa nagy hiba, z a, fuUadis

397

veszelyet ann.alinkabb noveli, minel roseaabb a 8ZieUo.ze·ses nllluH nlel,e .. gepb v.~' •. ~i~e~~t-tonna '~~h koo~ib~ll 5,O~. Big ~~gy B.~e~,?nadi kaptlLr elegJ bar tobb f:er bele. ,folsZlerele·s.a kOCSl yege-be ke:rulJ n.

A IlIA V szabily,ai a vando:rb\'f~ra id5nkent modosulnak, EU:h'c tajeko~

'z6dnil kell a.z uzletv"0zetosegneL _

.A.w"pku.csi j6 uton a legkivalbbb szalUto,,, ~'_esszi~e is j6" gyors a ~?heket l~imeU, s m .a, ,sza1111ta,g Id -j~e, ~senl pedig helye ni?'O:s a~5 ira meg'k.otve" nun' vcnattal, de a legdragabb. ,3,5 tonnas gepkocu:a 40=-42 n.a.gy BooZlion~tdi fekv,okaptar fer h~1rom sor ban.

Ha.jii. A mehet Idmeli les oleso, de k'orlittozo 8zalUt6es.zkoz. Keves~n ,'1hetnek vele,

A lopek iran.,a sziIHtaslu')r. lep 'le fe16111Q,gyobb 15k '·st hit el, :mint

lapja felol.'1zabaly, hogy Iogaton ,a.l,epek ellal haladjanak t ngely iranyaba mert a nagy dooceuesek oldalrcl erkeznek, vona.ton a sin kk"'I parhtlZ·a ~ moaan legy nek, mert a lolres,ek IUHfilH-lu\tulr61 [onnek. eplro i kO.zolllbos a lepirany, mer a IBKesek mers ikeltek, Ha azonban ,1 lep 'k j61 epUItek as nem eg'6szen ojalr, nem szi.ikseges ez'_ a Srzab~11yt vakon kov tni,

A k,aptil'alr r,oO'r.ib; e. A kaptarak szorosan ,erintkezzenek. llozdulat-· lansagukat lekobe;sselbiztositjuk. A nem l'ug6s 8z:eker alj.ltJl'eL ajftnla.tos szahn't teri,teni. oda pedig, ahol $ .kapt.arak pI. ,£L kocsi tite' ,ehez dorz . .jj,_· 16dnek;, rongyot tQmnL

Kiseliol. A s\zallitm~nnyal - ha nem vasil-; darabaru ._ mehekhez arbS is u tazZlek, 1100:y a 'Csaladoka t flgyelje, hos zu uton itassa, szerenesetlensegkor segi thesseD ..

IIiit@s" it:~tas,. Bekkend hilegben a mehek olyan nyugbalanok hogy a v9)silti koestt hfitenl a,janlato.-. V alamennyit uz is segi , haa kisero az ajt6t kinyitja. 'ToktHetesebb, ha a kaptarak ki:izotti 1"01y08'oo or s mezeeb~j:donokben D~bany mazsa j:eget hely 'Zuekel. LeQ'jobla 10Z01't j,eg. Nem.~lyek .. t\ kaptar tetejere talcaban tesan ,It jeget .

. A mehek vi.zvesztesegenek (:3,71. L) p6t.L4rsako.r iigy Ini k Il, hogy .~ viz 'testiikon at ju son a kaptar J.evegl5jle~e 8 onnan szabadha azaltal~ hogy falszivj_aJc. es l{ilrej'elik (258 .. kep), Igy hiiti. estiiket (372 .. L)., ~ i~'t,tast tobbnyi!e (tgy olcljak meg:~ hogy ,a ro.S&SzQV' trrer.a.,jfeoskendolial vQlgy gumilabd.as fecskend6vel vizet [uttatnak, Titlo~ni azonban nero szabad vele, marta kaptar levegojie Igen megpaNl.sodik, a mehek ros,szw ytseli:k a szalHtAst. Leghelyesebb (leak: ,a szaJIitars sstmetetben, aUomasoD ita,tn:!l.,

A bod6nokben vale jeg,eles. tok·eleteSlttese, a. hu ()J"oc.~is szalli as. A Szovjetttru.~ba,m Pt.'OrbAlkoztalt vele~, de,saK. 1 kg m~hbol, a.ny:abo,l es Dt3gy fiasitaoos Ie'pool,o.sszeiJli~o~t mesool'seges rajoit s~l~Um.too'ra. Az tit 12 napirg tar'tott. A koesi h6Ilu4rsel~ete is:m~te1t jeg€~essel kezd.etbell lO~, ~3 00 v,ol ; es .8. mehelr-nyllgodtan vi8elkedt,d\;. A ve.~er:,: legales abbamaradb, ,a. hl:hnel's,e,Iclet a~ utols6" ~oo kin abtt· .34--35 CC!~l';a sztJildib 'J Ilt m6heket ita"tni k,eUett. A 250 mestel'se·ges l;Rl JO illapetban 'l'k,e,ze t meg,.

Ealos,e'- Legveszedjel~esebb.~ ha ,a, k:i:s:z~badult mehek a foga - lov,nit tamadjak meg. A lovak ID'egvadulnak1 sok SZUI'3"sbil el its pns.ztulna·.

39"'8'.'/

[ ~ : • I

Elso ,t lUlt a lovtLkat kifOO'Il] v,a" .. tl'a.:ngjukat 1 agni. DIenh~ ,: ~t Ir 00- lininjekci6Y~'1 1(15:1. L). kisebb reseket miilepturID'61,ekkel) s~rral; enyv " li'oc al-, borlemez zele Jtel lehet beto'mnL A folboI' Ld t, Idn3riladozo' "t kapta.rban fli -ttel vag,y karbolos ruhava] lei et fken tartani a meheke . - allya 1, kenddv 1 be' ken aroy 'k:o,Lnim hogy a mehek m gnYllgodj.anak. a vastr i. sz~,Uitaskor ' ik karl' e. a, tulajdonos k,t,r 'rit's aks r kerni a \TastittcU, pl. goromba ''0101. as miE !, 11iva.'taJ as j,agy zo,konyvet kell f,olv ~ tetni, kulon ben nine- miretama zkodni Ii'

, ". sssa zan '" mleh.'~l{ '0 z - go: iijj,es., (eO" ik, hogy koz lr k' II vanulorolni v a.r:ry olyan korai az indula '", hogya mne,hek egy I'ID.SZB meg Item t'ert ha.za.~,ehan) e-yen«e .' 'ala do II k II olyankor tthon haz /nt. ho". a. isszaszaUo m,e' knek le,O'y,en ho va bekeredznltik.

..

», i.>

. (W:--.'-'_~"" _ ..... ""II<OO:.""""'!II!_ ...

;

I I I . •

:'

.

" ;[''''--'"'~'' ... - -"" __ 00; -= ~ ... __ ~rt; ..... ~:.;.. •• ", '.

.)58. kep .... 4 krJpldl' levegojet 1"etll'~e (/'O 'V "Z6f. a 111Bt lefien, dt ~·utta.JjJJ'fJ ki l~gzul~ol'. A Ie-vega kO£'Ve/.lrm JYI:ed1Je41iltitJe k!i1'os

A k,a:p,til·nk eHlelYDzese,. A vi1ndortanyan ,elso tennlvaki ~ kapt~rak.

lhely zes ., K'Hou"ls n ugyelni keU arra hogy a mehek utat, j,Q,z,a~ot ne v'szelyez, e s nek, a t Iek tu ajdouosanak bajt, kellemetl ns.eget ne okozzanak, 1'\(as mehes eta l~"ozel:, a mehek,~·o re,piiloira:nyab~ (,a legeUi teLa} n·'.m'll'ztess,ege Ierakni a kap ara.ka·" rnert I zippantjak" az Idegen mehek gy re z.e' : a farad ~n hazat'ra ideaen munkiisok a kozelebb! kap arakba kel'~dznek he (25,'9." kep), A.z uj mehes teha' ,a l"r.}aitOl fOgy kic it j:o 11 bra va y balra I gyen, A kaptar,a,ira n ~m szliksege ' .. e ,0' 'tben l)Aj'O ' is volna erede i rendben rami. _. mehek u.Jra taJeko.z6dnak.

Itato., htsorillc tenniva16 az ita,6 folAUita '. ~. kiboc <.ttot,t mehek ole v izet kf"n\l"1nak,. M[oh6n vetil! maguk:a t minde n k utra \Talyul'a, hordora. b,aromIHtatora. Az emberek sandall neznek a vandol'mehe zre.

lla aika, e o· a.Ji1djuk agj,aji ieltil{. Sokan az bjszik hoz - a m 'he 2; kii,1i1/i a mehek,et bOss,z~1n tasukJr~t., Az I09sfle:z(h.~" l illes,'t legtob bszer m,"~r It nuihitat· hian. a eliSke-ziti. D, ke o,bl is ziik' giik van a meh kn k visre, lJ.,ivalt ha a geMo es6,kken. de a fial as In'e,g sok,

.. ator(H nem nch z gondosko ni (228., l.).,~ag -oh'b felada rend Z lie

ItogetAse, m l't lea'ohb m,ehe z c ak idonk,en'l rue 'anha ,a yan.l01- t&nyara, sokszor e ak no. . zu ut.azis a:rATI. Egy kls j6akall.·a'tal asonban ?zt is nytHb 1 het iitni hlszen akad, a,,,ki nemi dij.az/s.er nap' J?I ' viz.,., ant, az .itat6ba., Lla pri'lrlig tobb roches:z egylitt v~tDdoI'ol~ ELi. HabiB' Idjzo~ sen oldha -jjak meet"

kii·Dro kin',·Ui. a ,81 harmadik te'Wli\J"alO., Olyan h~:mIlT mf.l'g kell 'tij'rtt~nnie, abogy csa.k 1 he '" L~ vesztegl6 me~ hek vihtgoson nem huz6dn,aJi: furtbe, h,B.,:ne1tt v erg,5cmek ,'eha job~ ban ssenv dnek mlint ~~i, a kor, ,yGj,t6- alkalma t is v 8,zL enek. ,k.ij'.ar'o kiny].

,asakor ajanla : arevedo.t haaznalnt, m rt ,a mehek inaeru1 te,k",

_ mehele ki 6 luM.sat DU3rs,ekU, e zuris ellen ved .ha a kij(;iro~ zar6 8zeienel befiisUU-

tek, s a Z3.,I'O esak azuUn tavolitjEik el. A ktilon zar,61em zt nem jo kinn hagyni I :m rt "ob b"zor m gesn 1 t mar ~ hogy valaki bee8ukt~ a ki,iar6 es a mebek pusz'tlLbisat I Kozta.

" ldbocsdto - mehek j'o le~i6n nyomhan gyiij I eni kesde-

n k, cl ljes munkaerejukhbz sokseor meg n"ba'Dy nat sziilseg s.

lfino_'en akkor tapasstalha () z, ha a ~zalU as: megviselte a 1 'orzsek J &Z elpusz,tult meh.6'k hely'et a k,ovetkezo korc)'!'JztaJyn,ak kell po.toloj&,

agy tmel',sekdt legel10n a. meheknek m,eg folkell .6 Id zni51c a. ,gyiijteru. a,}o·.

I. zeUlizteUS 'l~S, W, n kUliollll,el.y bz,iri" a negyedik .tennr a16. ..1 igen

na:gy 2L meleg, ,R, ,s,zeU5,zte'to nyi tv,a is mna:radba t. A men ItiUohelyet el k 11 zarnL hogy a mehek ne lepiltsenek benne, Csa.k a k,tt6s rostassove tes menekUlo 1 t nem 'tlrOlO,S bsesukni.

E,i,(;, Tiz50'amat VanrlcI'tanyan a meheket ~ menek fih5hely rend ze,sen kh~~n 1 tein"be k,it' habor,g,&tni. a,add .nyu.godj,~nak meg, Csak o-t kell ~ap, ... tart bon, ani" ahol valami bajt Iehet sejteni. A,'obbi c aJado, csak '2--9 nap mu] 13J izsgaJjuk M' g~ liz ita t6leplben marad vizet r~tzzuk kt, hogy m g ne biid,os6dj~k, gyo:zodjfmk meg ~z ~ny,aI'61" as ha Bziiksleges~ t&.ka.:dtsuk ki 3, hullakat,.

A kisza__kadt lepet h lyecre kell kotozni (237. 1.),. Az elpuaztulb e a.lid fiaqitaat mi,g nepek ko.z I kell sz 'toszt&ni,. Talan lll.e,g megm n heWI.

J)\)-;; - - ~- _- -_ (~

LA- ____#. !2 1;'

Lkt - ""._ __ , ~, 0'"

, 1

#

9..) f). k4p. afl'ulol'la'l1.yan a 'N(1)ii.lell IIJ: i7·u,nydban ~el·uk()u. ,:fl;flfjen rnlhkzet kdros m fTtt 80,1(. '1ll,tik 8ztill ae a lci:Jzelebbi itapitir,ba.

4'01)

A medftgps ka}ltir v andortanyan igen Ion os. A luelH~sz kertn mea vala.kJt~ hogy a medeget naponta olvassa le es az er1edroenyt elolr,e megciInzett es folbelyegze It Ievelesolapon udassa vele, Ezekb81 a [elenteekbol hitha,tja, bogy mikor kell beavatkoznia p,ijrge'b~ssel yagytovabbzalli tassal.

Porget ,s~ Vandor anyan a po'rgetes ketszeres gond. Nem rnind ig' akad igazan alkahnas, tssta eSi eIeg kozeh helyis,eg. A rablas erosen kiser' . Igen k,JI iigye1nj a rablas megelozes'er {23ft .l.)". BOO-,J iijtes]kor szabadban is Iehet porg'etllj~ de meg kell fontolni, bogy agyiijtes napkosben is hirtelen megssflnhetik, (Tar16viI',ag! Pohanka l ) '{jgyelni kell, hogy

za badban ",'aI6 porgeteskor a kO,l'nyezet ti sta es porto) "n~dett legy' D. l\tUnden IneZies edenyt be kell f'ddni "ttl. y lu:mdov,~l nagJ'on gondosan leakarni , mib lyt len. t._ (Iegy_ Hen is fontost) Ha mas mod nines, ejjlel kell kiiporgettu a nappalelasedett Iepeket, N agyobb mehesze ek porgeto .. barak:koiisznek magukkaI.

Purget,iSb.ar,a,kJI. Deszk.aboll "a,gy lecvazra feszitett pouy v,ab 61 , gyekenyia.lb61,l borlemezboi kesztJ. Szetszedhe 0 ,~agj egesz I n szallithato.. A zetszedhe 0, barakko bontani las 6ssz,allitani kulon munka, de szallit'.SkOT ldcsi helyen eHer ~ N l\1unk ez kedvelik, Am.el'ikn ban job ban elterjHdl a g/pkocsira epitetp'orO'e obarakk. B reudeatkminden ssuksegessel, mindennek megvan a hely ~, s~z~Ulij_taskor semmi sem yaJtozik. Olyan videken ahol jo az utI szilardan. ossz,efiiggo;en lepiil. Hepehupas utakhos fod I~t ponyva bol k,~szitilk ~ oldalai t pedig ugy er,asi.tik 6· sze, hogy szallitas,kor k:lmeles oka b61 az e:r,eszbUceket meg lehessen lazltaru",

A porgetobaraklI akkor eri -1 e,elj,at, ha nemsulyos kODJl~y-~n"""----s-ziiiill!e-t~ szedbeto Cos ij_sszer.akhato, viligos, sz,ello,s. meze,sIepek beadas,al'Bl konyny n nyithat6-c.sukhato to16ablaka ,agy lefel,e nyfi6 vagy kozep'en f6.g~ goleges tengely korul elfordithato ablaka van, de nem nagyobb, min amekkora a l,spe,k headaaara sziikseges. A Ieplbeadd ablak ,eges.zen h~nt 1 en, hogy a bidat ne k-lIj n emelni, A barakk oldalan foliil t rjled 1- me . 8zeU6ztet6 rostaszovet Iegyen, :Z ,ajtlo1 ellen ben nem m~lszeT(~ rostas,ztht,et'esl" keszi· eni, A mehek hordastalan id,oben ot erzik a mezet, ot gyiilnek osszet ajtonyimskor pedlg betddulnak,

\. Mpekkel bejutott mehek ,eUavoli asa,l',a 8zaktetore).i kell gondoskodni (167. 1.). A kozepen el£OI,ditbat6 Iepbe3Jd6 ablakkal is, szabadba kel"ul a mehek gy resze,

'mezl·61 8z616 6'9,50. sz.MN08Z za,bvanr ertelme szerint p6rgetobarakkot lakssuak (lrui1611elyul) hasznalni, 8: a bban dohanyoznt, allatot (kut) at, macskab stb.) meg't(irni 11.m ssabad' .

. L,ak6Imrakk. Szin 'en nagymeheseetek hasznaljak. porget6barakk

1llinta j an\. In~,s:ziil

l~a a kap"al'ak.at ,koCBir~ seerehk (16,8. l.), a kocst v,egeben ,a,~" a

kapl:~rsorok Id:iz·atti fo]y Soon porgetni is, tamyazni is J11J,t., mi foltiIrol

nyil6 na,gy kaptaraink azonban ilyen elrendezesr alkalmaflanok,

~fb~ ;; Meges.ikJhogy a mehek nero gyii~ 'h Lnek a Tandor anyan. lIar nrncs eleg ,elelmiik. e etni keU ,o_kef. A"2.teies terhes e.s kenyes~ mert

I1l)l

a ~eb, ·,.zek na s ~,esze nern tud lmsszas,~n 'Ott !' o,zni, a E lyekonye1eseg pedig konny,en ra,bla,s b okos, nyelmes 'BS v(~szelytel,an azonhan &~ eterLes szar,az krtstalycttkoTI'al. A fe180, keretleeekre akkora b6damezt teritunk hogy a mehek Idhi:hskoriH konny ... n f(Uj,lbrh~s8anak.:rra hintjiik a, CUlk~ rot 1~2 ern-e rei gbsn, GyBngen m1eghintjiik vizz 1, v,agy neml mez~ ,csoPP,entiink ra .. Ha ,8) mehek ra,s.zok.tak:~ k'BBObb ro,~r egesaen szarazo'll. kapjak a CILlKrot.· .I.~ csalaru ~assacska.n fe[omdja .'ilL 1u·i8talyolk_a·t~ Ho '. zit ideig tart, mig a ukrot lhordj".Minelapr6bb asemd a eukor, ,annal [obb,

Ha, azonban a osalitdnak olyan k.eveB az eleIma" hogy surgos; segit.. seg;re SZOFllta lassan felhasz,nillll,~t6 kris.·talyouk'or nsm j6, St,o'rppel vu,gy mezzel kell etetnl,

Hu"zater,es. V,a.ndortanyan okt6b6f koz'epa tajai,g Iehet mara ni, A hfivosseg ,a bazasz"Uli t~bmak ked V6Z. Sok w!Bheszunk. az utolso porgebest oclahaza vegzi el, Ha azonban a bOf'das: megszdnt, ttilBag,osan~oldtiO' vesst bJi a rabhi V' z tlylB miatt nem ta.naosos,. 0

AI. vill'dorUts IGgt>6gibh .yomai. liar az ~gylp,tomiakrOl iudju.k, ho.gy mahelkkel a. NUns.'OD. ha.j·g,v,a~vmdDl"O,l tl!k. A r'gi l['(lm1ll.ii szerzo,k ka~iil Oolumella (kb. eZ€ll'kilellC,sziz evvID eze~6t,) a ~jciliai ,e's g~J:log vlimdormeheszkedes:b emllti. Plinius p. ·di kb, u_gy~., ,u,kkolr' megirja., oog~ B:. Po [o~Y.··· .~~ h~j'6v~1~ando[l,!ltak. A koplike a haj'?D .r§ tobtakt a lllehWc onnan l'optilbek gyttJ . m, Plinius ffzermt Bpan;yolorsz.agban ossverMton s'zaUito·ttak 0" n1~he~tet,,, -. E,ur6pa legjeifmtosebb[legi vlLndormen0szkedese AngliRt, IIolUandW.,_ megUlii{]\i:bb pedi,g NemetDt$ag ,l3sz·aJ:m_yuga1ti. s~eg'~ly<h3,'e'k~ a Itmeburgi mez6 eg~k kasos mebe~zci k6zt al~1.1.ll. t kl, evsztz_Etdok 6tH. l~.~i1orr?,tt .ll;-UlouJeges m6ds~l kkel. C. rabra (1m. ara, Callunil.ra)' Vllndol'Oln&k. - A xegl eueopai Irodalomban D1 vandormeb~szlrndisrin lerz;lrima!!M1u6 bb Ehl'ml~ehlaUBztria.i nagymehe~~ l' 2'0- ben megj:cien.t k6uyve,.

A mng]"llr l'~tndo:fnWlIn~ ,zet mlUtj.o.., A Na.gy,aJEtUd1..;nalweges mehl€lgeU:ije, ,t1S e dmj-

latA M gyal:iorszi -011 koran lcl:fejlesztet ea vandol'lAsh. lIes6 bb htttt he ssorul , es os:a1it.lI.Z u.t6bbi evb'z~dek tfel'olMm{ lijra f leje a figyel:met. CSl\ti 8&ab6 yorgy 1792-bon :n.ylom.tato,tt t.,Magyarorsz: ' i mehesn'Q.zf:mIJ ,oimu k6nyv'eben l-esz],e, asen leirta a D hrecern komye~ri v"ndarm€bes&k:edes~. lilegs~cdt'()1Yt., he·tk:5zua.pi vo,l~b 'e.~ O!~t ,a.ldk.Ol~i_boll ·tiazte.sl'itre- A "szant6 parmo" f',wdekenn hellam tobbek k6:zt a uF,cffil.ervir.li:g a meUyet Tis~tes-flim~k is neveznek" . " "irjlll. ka'5okab U y kell sze]k;eilTs rakni, hogy :lib 1 pek eIlel nez2lell k 0. szeker oldala rete .. _ kasok b kotese les sge'irteITe, ma"i;!fL ·eI8,tt s meh Ice mag kleU e e'ni, bu. 6hen vol nan ak, PaDJa.s~kodik, h'ogv szl\lli.·t;islluJl' sok. me~ elve s, A vandol'tall:yin ,iii; 1ai".~okat aOTbnnti~a:Dk~nt kell moab. ~,A.J' l'Ulsoknek p~d.ig h~;~ mage" _hizcmyos santz forma hanya.90] .at. Ieell ~~s.ziltenl., bogy aI' k6,v~t_kez6· iDngy S~f'Jek altal~, reI De Barg ·t;Q~sa~k.'- K' s6bbpdig 'l,mar a. Oaro'c.u1a eTh:oe' kezvTen .. u. 01 lly me~6b!.l,n az en Meheim ,~dtlig VQltak: ott .0, virago.k nagyo,n meg-r~gyaztak, ehBl_tLkfJU'" nu. elvessni, ~e:rt m4:1s m z,{rit kellene szamokra. l£eresni. U - BIagi irodal:mu:nkban a. !,.ifund(u~),issaI legresdBt~ebbem. KaJu P~tm:· Ofl'VQS fCllg~koz:Th lalrS·ban, 00 ~1l~f61dl £orl'U (Christ) nyaman" tehit haz:ai vandor1tUunk mllltjAn:ak ku,.· t'~i;I'a nem b&Sz,· nRlhat6.

. A kare"1 as kaptal'ak; terj'edAs~vel viLndoTn:uHmg~kEdesUnk eIsQl'V,adii._ mm k9.p~ ti;r,mink nemvoltak 0,lyan. allialm.Qsak s, mebek zalliti&inlt min-Q kaso.k. Amb~:Oz.r Bem r( t 83B-~HH m) lelkesen m.jinlotta ugynn a 'vian(Jlc"rliS'tIJ de fekvlSkaptAmnf1k kicm~ s~ge es l'O'SSZ S?Jel15zi .. mrual't ~ vietil I dm!·nn,Yl. Maga is CsK la.k6~e~y, l~07ieleba:i vandm~olt. A kor Z8'11i magyar va.ndOl'mebeszk d. m.egtllel'emtesc' az I' 6s BoozonAt_ Szabo, Iml'0 (1.847-1'933) nev~hez,riizlJ,dik HH:2-t-91. Nemcsak peld'jtwal'es irorl~lDl1-

402

111tmk~i"lal ~t.Ol[·iM::. _~eg .. 91 j ~ge Of b a,Dnmea,z]k:Orllt is a[]o tt a van(lolI'la~m.:. lti~bt1ntl,v'n·~ d.Ol'ktl>ptart. _ B[)CZ~~l . mwd)~t l~ez,;detben 3QO~O ID:m.~es u.laa 1s~~hl)lkDz,Ot. AJo.~ Ii, .hatalm:ars feJmodesrb~ mely~t .a I];l~g:ywr vMdo::rmehes~etJ nlibDny evtlzed :mJat.t. ~egtBttf .... legjo b~an bil~rlnyitija~ hogy B.oc7Jonidi elsB, v:Bnd~lbakol' ~eg ~gg6dott.? hogf .W6lm,ptii1'1a OO~J:lH?- c a ll'osta.v~ t~tart. 8-9 em a~men5J\i etei.6nyilas tnlsa.goSlUi leihilti B k3pwt es a fli\SltM e<i:plllSztuI. N'emsokira. p~dtg tapSl..~~balate. n.yo.mAu B. ka.p-. tar ttij es f(91601 .r~smell'e hi teID,j ed8 SZJ€lUOzo.t nyitott, 1!§8'a~6ta, jo b bnal j oil b vllli.ndo~.· berend~eStik s-rule·ttek meg. A~yar' varndormeheszak kedvl~~6tleD.. be.ly.~etbell (pl. lI'O~SZ llWnj neMzkes k(k~;me1{ed~sse~J' kellytebt~Ilek szillitmni m6beik\et .. Vindol"kaptil:;rwnl~ teMtjobbnn ld['oJ:l'taK, f':ejlettebheXt soh: mas (ll's~age;Ddl~ mBrt ma.eplpen nem lehe-wt.~ yO,ilna boloogulni. A itova:b'bi fejlold6st 82io!gaJna: 1 ~ R 81ZaIli tis k:01 tsegenek 1(}sokk:e'ml~ tes8jl2. ~ vindol'his meg8Ze.FVe~e:!!lej' 3.m.vAndo:rlis P()lloos!!lI"bb 8zDb§.ly()zasa h:a,t6s;igi illte~ecleSsru_, 4. R me]~et €g8fll~segtigyenek fQjlesz:t~set mm'~ B vanillol'llts a. fe-rtO.z6

bet It ,cllh\U'Gailia~',am,]]~a lmas, _

tlrb1.~ ,&dekes ·a1al~i;vaJ. foglwko~tal(; a bacskai mebB~ek. Telen Dalnmc.ia part'mstot] szigete~,e ~ tt~lcmW1ei1[et blI$ns lmszo,nnaI. Az :UYmlmeh~sz.Miet t~ ., tsngar!&i7!eknek' 1 nev'e:ztek.

Ndluoy vin.tloriere;ndazes Dlu:Uj,a. Amenekiil6bemy llegi .. Mil.' kesos m~helt SZJ111iti.~ol"hasznaltlt.k. 1I.m~ws .kapharoom Dslerscn kb .. 100 (§vvel ~z'e16·tt ~$, kiiHlnQSen Gunther V/~ ,l\j.amohta l887'~-1890 llto.zoitb megje:~e-nt kozlemenyeiben. Lenyegeit nilunlk is ism0T'~~k (.Sew 190rf) t m~glSl. csak B,oe~onadit terjeszootte em 1920 6~a.

A lcifut6b 3-20 il'OdaJomball e~OlS!i!';O'I'a mGJ~p' t'oltaiaJ6ja., Mehring :aji,n[clCtita.IS58~ban.

N Slunk B O'{lrzorn:iditerj es;z~ette· 19 2' 6,~ 1:.6,1.

A m~h~~ek GI sote!} ,f:!zeUo,zibe'test l-egota foutoMallr wtottak,igr Vitz~hu_m 18391- ben, nilnnk SO,'OO-r K'lJni;n 1908~ ban, A go~et szeMzooWs nt~o,ro m0goJdisat V asc~e-nko orosz m®beszfekvol{aprbH,-r:,aban ta1:W1JuJr 18S2~b9a .. A kefietek a ka_pm ve~itO'} 4-8 em-re &B~.d5dt.e_k .. A I~e;ret ea' fa} koz t marad t nezRgot, egyil~ v~gen des,zJrav:ru, .nIDHikon l'O~lZovetHlzaftli e1. }\ df-l's~lulvam bntarolt vegp:R s1:.91'15ztef-6_ ~sti nyitott. A ],evego, 0. fooodesiki.vaJ ~a..l[al't, IC01l1 tek f6tott (AI tetoben. tovabib 'l/lonu1tt esaz enemhBw,v'eg rostO;S1?OVe'te:l1. a menekb.o:z jll·tot, .

Ai\Qkoclolfi6k osz.],()p'l-k Itoze roglmasa, ugy lab~1ik~:n6ka Lol'and ha:zarililia leszmej!,a 1920~ ban. Ecrez:onadi :raltncl6 vtndol'kapMl'JaJ i~menet:i v,andol'Hapw:a as Zoller vSll-

dorkaptaJ::j'.n ismel'te to meg [obban, . _ _

A bwro~,~taDn',a~ .kaptar lef{I-elgibb pt51dany~t Hu~z,11l.r )JIiJd6s de'bmcenjmahes:z~ nel haJaJJbam ] 927 Islot.to. NemeOOll'Rllasban Kleiber' isro.~I,t.ettel927'-00n .. Ke55bb Debreoonben :90 OQrtv,a~oostv~r'eltj, -ma,j(~ 1941-be-]l Va:.rnUya,.7 Beta, ]i;Sl'O.Ita fa.l., lfag:\:rullJeve·t. is Va,r,mUYRY ad·ta. A mR-$Oclikvilagb,a,'bovU utru:. Nemeto:rs2:~aghBll .Zander 4,tvettf! a KIebEi"l'~fele_ megoMasKti.lPp(,}T\.rel~ modositmt. e..i!l uj bb mun]k€t.i.ban aj.anlj:a.

A b~khj;bM 1l'endS~PTt 1929 eta ismel'B'm~ Ehl5 l~e,szilliS 'ct uenez kiJnlta,tru:. Bi£ za'RY'DS &IZlDtJl.ba.n, hog-y de bl'sc·"'m-1. vindo:rml!he~z"'k neps~~!I" 1slt.et:Mk ..

A !zjrlan-e:m~169 l'GIlf}sZ€l1l'ban Ell de breooru Oorhva,,-tilestve.r-ak. u·ttolrok 1938: k07fUl.

Egy~~ell" "siMsevelmo9fam1ba:n sokanthglalkoztltk.

G~dCU6im6dos1.1~8C1!1t: ~te'tttht homlals (l ItS:). sZ0115~t.et5 k~e't ,(H)'(4)., jaV'1tott bakhi,t (1947), ,sZlel152'tet,lS, gertn'· (1 {Ji49) ~ lRlpos ~z~ll()·:?J8,csa tomB (I '4'9).

. A .sz:llli'(;ott l(1sa]lfiiJ h:t5mell'selt~etet legtuzetesebbe:n Magy.a:rors:zigon ttm:ulmanyoz~ t&kvUlanyos h6m.e-r-Ok11:eL

A v:ini(Jrrliisleh.et:

,se:rk:entol ~

:~~t16 I 8zliksegbi51 Va.gy rervszeruell.

jlo vin,(loirlul,~·t ir' egyontetG, Is'zilard,. die Dam fOllolslegesen sfilros,

elea. - M .i.. - . 1 ' 'k

~ nagy, ,ol~ln!lzafug gd . eg'!t;,SiZ, v·,a.gy l'eszei szila-rdan 'eg,ybek,apcso ba'bo_ ,

403

yfu]dorhi ra. gy irsan ,ZP ,eze ~ ,~Habddia' n lkiil heren i zhe10, kFJI' resz i nine - nek, g,"uuisr-:J. l'al~bat6 pe f\je nem cue os l), forlp,1"Q,rk pere~f' ii kozes ell n "ed i,l1aay zello,zo,')1ekii TPd t szelloztet"j ~.' In;.nekLiJollelye Tan, kere pi mozdula tlanok I' kij~iI·6j. gyorsan, hiz os an fenymeni sen ziLrha to ,e' gym.'san nyftha to. a Tandol·tanyan kiJnll''di

f 'Ola Illtanl, ,antlorben~~ncleze.se m~ilHU- nem alkalma tlan 10m. .

F'ek nSlr ap tar

r .. - 'szefi.iggo

II u szekap '801ni nem J elokeszih~s ,OYOI'

~ sze no Zlchh''' I ,rk naar I s,zUfudabban aU . I konn -ebh zarl1i

",

IreU

Rako chJlkapt '11'

I, .I.obb~'~sze, l'

0,' ,z, uapeso asra . zorul

1', llnt ~s,zi ese la "ubb szelll5z.oerteke kise h h nem all olyan ,'zllardan ba jo abb zarni

nagy-saga a 1 g -lOhiiz I{ JThi. lanul klomul

Ii,

e ony

1 atrany

I,·

P onv

I--~ 'rizreztps,'or (szom j BiA'l.(tS)

sztillibls - n:'t{l1~talan ag--~ m ]egl' jl~- zi,e I I-----~--~---~,,~--- ...... uasvobh ]f:'y~gij-

igeny (futll, ~Ia"j

A nuHu~ 'z ~",lada tai:

1. Ll'g{l(,intfi'r,,~rs.. Terjedehne: ' j6 ~ kOllDyen mezkozelit hr-i (). ~ llebpkkel nem zsufol 1 ge,lo. lfe.D' 'gyez'~8 a tulajdones al a 1 er1iJcIl, lch .~ ~'le . haso sz fzod~, '.

,

2'., Kf'sztilold{i'ls. Rap' aroIt javi'ta,. a , E'tlil, !·o.tas~th:,e es ke-retfedo~ h1J,ak 11enorzf~s(_} .aJad ok Yi.z~g!la 1 a. I z:u'sz~lnl,ok el'{5k,eszite e, c. mrnaa -hi a, ndoskoda rako Iomunleasokrol. sz ken1en, gep,kocsir61 vagy "a ~H i

koe lrcl. va 11ti .z.cUlitnutny ira,nJ< itasallak biatositasa. A kaphiralt rog-

zit.esth,.p kat I!, a munkdsoknak i arc, ~d(j fUsU:Ho,.

3. zillitAs, k U zob6n. Keretek rogzi 1 e e rakodoka P - ar l"esZJE" in eli k.a p ~

ob\ 'ft,; menekuldh ly' k I~ 'zeU6zl'Jt'e, ek m'f'gnyita a, h08 z'[i 6- 'r.U:H t

itahts. Lc utoljam'a a l~ijc.i1'6k I e'zara a.

4~ Raku(lis,. Sz/dHH1s,. J\ kaphif'1- donteni, H5deMnel fogni nern zalJml. \. kaptarak pou OS,a 1 c atlakozzanak. Iiiero! delegben al'nyekollts. 'i~e-

z,"sJ ita a, jr-g-les,. 0 SZll szaHH{ kOI' az ll~ measaakita a a meb€'k 1'{'[llli~

tet6se. Vasuti balesetkor, ,aOI'onlh-a 1 ala: S.kOI j gyzokonyy.

,D. Vandortuu."',al1'. \. ka,p Arak 111e-lJiezeste, [szom z~kl mehesre, lli fel,

.

404

j6~Z,',g~3~~ 11('1 k u~~~~n~oS{ilr~~ ,figyel!F!n1I ~~). lta.t6! liijard -kin~-:Jh1.~a_.,~ I. ~p~- 16~t~tb 'e-IS, menektlldhely beza,n'isa. ~ledeges Ita]1>tar! G,Qndoskodas I az

jta t,tS rendszeFlcs t51to:getesel"ot

6., Jfi,t"U lu~U O\":11HUllli v~u.(hn~hlluyal:J 1 R:otbh'i8itul~ Ferto~Bstcn, tolvajtoL

";., E.' -esz"" giig'~itenJ'Jji'fnm6., GOf1croskmbis e~es zegifug~ri igazolvanyr 6L ~ erkezes cs tavozas bejlelenh~s~.

Hibal~" ]li,i~lJO,]{ Lev ego bfu any

Ugy,anaz. lIen ldiJl:a~elYJ a Ieszek belse'3coC'k szell{kdetese~ ltil'ut6. "a!,suti kocsi hiHese vizzel, ~eggel t lU'l1yekolfH~saL EjjeH szit.IHtas.

Jtatas, l'OS assoveb mel'rseliel permetexesc.

_lZ elobbiek biztosihis~,. SohJtsegj ejjeH sz~iUihis~ kij"~tr6 fenymelJ es rditm"asa. N a F.lP ali szUlli-

b\skm.· lI0S Z~lS veszteaeles ker llbSSie. E~so segl t. e:U'.~ am'osta.~~~ijy[\t permetezesc.

] Ttilo,zot· miilep'eg, jal kiepit tt os lechez raga~zt()t.t lep, keves 1l1t9Z" a lie!' .tek :rij,gzib~set meleg csokkeJIliese, a lepel.:: 'bt;lYN! inln~·~t vona ton es szekeren. Ova t os 1 ola tas,

J 6 kapHl.fi l'alrod6li:a:pb\r biztoslcapc8alas~'L ~ 1{ij~ir6 toiii:elete:5 z;'fasa~J verlett rosta, '~edekezes: loy akkifo,gtlsa ~ agyag, enyv es kee ~ viasaronu~s, bo,demez~csilr~ rdboruU: kaphir .l:l.l'uye,-

lcolasa gallyal,

OsaMdok k~m'akas~l, repultetese.

Porge'teszal't h elyen vagy ,Pj jet A ke~~b.~s korlatozasa.

liel'dese'k

lha vclndol'hls 'celj;~~ ~ Hanrfeb~ '\;"a,ndorlc1.st ktHonboztetunk meg?

Il~zank ffi0hlegeloj]> mier- k,enyszeriti sok helyen yitndorblsra a nleheszt ~ lit Ii. v,alIu1.O'rhis hassna a '-'f!s!l:il:egl'D mehes:id:rectessel szerolJen? Bir,alja meg a "\-Andom"las :I, tel' tnd l lnez mennytsege es Jninc)fs'sg,e ssempont] ci l?oL Mi a vtndOl'16:s3, nevesetes ~i:Qckazata? E_Il·delues-le 'vandorolni l ][e [!' Iehet-e it~lni ~ vand,or1as e'rt6ket e.gyet~en ell" _ ein:lldmel'ry~bol ~ :\1Ielyek a. nUlgy£tr

'VanrlOl'mehe,s:i5et i" jladl'r,genek. akadalvri!_,i? .

Egyezik-e a ,,~\ndodas ,a mehek 'term,esze ev~l? lllkol' a legl{oekaz~:' tosahh~' ~Ii fenyegeti a. meheke ~ Ifa,'t ,11 fjas:Uast ~ Bat 3J lep,eket~' lit

'zomjaJzas

N yugtm.lansag

A mdhekkiElzaba,duMnak

y e8,ztegh~' aUoln,~ison Rablits

I

El nem torlasaolha to l1ag~r 1'081 ta szovetos :szfll-

iI" t t~' ( . 1 .·t L , ) - ll" ... l ~ ~ .,

JOZ el U nem ,an]:l['on l:" n~l!.gy .",szc OZfH:'m"'el[' 'I

sZlllozbetoho'z nyU6 leputeak. l\1ebs'zurukkal betapasztott rosta.:l:w~ove'f, ti~.ztog,~\ tasa Sz~U1i t{lS

·It],t L

40B

• I

~ ~
00 00 I 1""'1 00
~ ~ r:i. ,~
\Q! ~ CO
,- "'"'i ~ (ji;I ~ .qi "!ljI «I I,Q I!O
- .. -.:i 0;
r--. ,00 e"'ll ,1:">0 ..
~
~ - ...-I ...... "'""! 00 ~ :10 0
.. ,
Co t"- O ~ ,~ e;'l
_, ,....; '--I ' ...... ~ 00

..;j

~I J,

d
'lQ 00 00 00 I;!"::'
a;' ., '<l ,_
IiO 00 C'<l (l':f
'''''; ""'! llQ L~ ~I '~
~ ,~ ~ Q t-- ~ ~ t"-' II:'- ~
~, ~ .. ~ ,~ ~ ~ c-::l" ~ .. I~
,~ 00 l:);! @ ~ @ ~ ~ ["0
,_ L""" ,""" ;:N ="~ cq L~ ...... ..... 0 Q .0 ""l' ~ Q 0 0::;;.
~ '~ ~ t"! ~ ""1i ."",
..... .-o! ~ 0 ~ ~ W - .......t
- .... - ~I c-'! ~' - -
(NJ 00 00 00 00 00 e-
e- c.6 00 QQ 00 ~ ,.....
-. 406

(Q '0 ~ 0' c 0' ~ 0 , ~ 0 ~ 0 ID
..... =i ...." ,..., I""Li ~ - ~'

I

~ ~ ~
~ ..... , UJ 1M 1O
.. ,~ - A ...
r- ~I 00 ·0 ~
iO""I ....-iI ;0001 ..... ~ GN t-o- t"'" e- [-.. t--' I"- 1[- e-
~ ~ .~ .rT.J .. I oJ ~
'o:fl ~ 1Qi':i ~I UJ ~ I,Q ,~ ~
II""'iI ii'l ''''"' I eNl fI"""I C<1 I"""'i IN - ~ - 'C'\'!
II
~ CO C"i e"l QC
W ~ ~ q;;,; a>
'ii;C ~ .. - ~
-- Ql ,~ """ c;Q ~ I""'il - (Q ~ ~
CN C'Q ,- '0':1' ~ ~ .... ~ C'iiI ~ ~, I ~ ~ (i':i ~
'd!i " lIP ,~
.. .. -
DO '....-! ~ Cf.I
~ ~ 1""""1 ,...-I (Q ·01 -

u;)

- ~

-r.tS 6

"""iI ~

..c> Q t!:I 0 ,~ 0 co Q CQ 0 C 0
~ '""'" ~ ,- t -1 -
" 10 u:! e;
.. ..
....-I' 0-11 Vol
C"II iN """I CD
a
C'll I
0
IiCJ
~
IN
t'-
~
'I!""! s 0- 0
~ 00
a:i' ~ ~
cql "" 'rl
t'- e- CTiI
....;j ..-.I ..q!
""" ..-I ..... lC [:'-00 CD ~ 1.0 00
~ .. ~ ~ ~
~ (l"I t'- e- ,~ ~
- r.N ~ ,.....01 iN C'iil t;O ~ "'it 0 0 00'
~ eQ 00 e;) I iN CI
,(N ~ ~ .0 I,Q ~
~ m, CII':I ~ I:'f.i "I!I
,~ II ~ ~ ,~
"l!I'! ~ ~ ~
""'" ..... - ......
I ,

-.:f'

+

'ud a meh It nyu talan 'l.ga:r·61 - zallit: skor i ~~i]y en lla:r'0111 Jn6don "ICr],(1!,_ keznek a mehek aka.p oar tuhui,' o.s meleg ellen] H~in.\ . £ok n igyekeznek tar· ni Hi Ieszek hlh 1':1' ekle e~ '. Mj,- rt eppeu_Dnyil1? u an " mUJ I n tra.nyb.an I dilnek.z/ t a kaptarban a r szek b ut6se:rf!' ?' Hogyan Sogiti

~ h.t.· I , .. t" ,.. 1_ • ·'1 2 1 kk 'h k ,'. L 'II' t '

a m e Z 'U '0 . lli. ve 11 { . - .u.-ora a roe . 'lzlgt.:n~ - za _1 ·~'L'skor ~'

- -- ier ? Y,e(SO szorultsa ukban honnan sz 'I zn k iz _"? [i1 n a lIU~hek IEneaoigen,~7 ,zalli'tiskor? ]':liY I biz,tnsi tja ezf a mebesz ~

~ [1- nevezunk ,~vandor -trap' arJutk? .Leh ' - ,,-1, v~mrlorla,s neU·iil meheszk,dni ~ lH, kivanunk a j6 \l3m ~o.rk.aptart61? :an ~'l t ken 8ZUi:irdab bnak lenni a ,kozon O'ga 'nel? Hogyan esa Iakozzanak I f zkeii ~ 1 r icr nem • helye kiji:ir6n szeUGzt ni.' sak mlkor 1',. a kijarQ. r eta ,ZOycte? Legtobbs Z'DX a k,aplt'~lr melyik _~esze'_n -van a f'ostaS.zov.et ?Mckkol',~1 legyen a "zellolz1.. -to r, sa? Ilog. an allj,anak f l'j' 10. lep k ~ . Hlyensi1ru legy I, "

"eI' Dim j6 a szimyo m ala vagy az tgen aaSZ:funu? ~1[it L{h anunk rn ',~ a roata ZOVI t ' ihelyzes,e, "01. vedelIn€d;ol, a. ,szeJJ8~1- to, l'S k in ~ In'rt kell y/d \~ -, lennie a 1'015 _ 'zove~ n k? Mi a"" zelldz "ert · k" ~ Mil en z llolz6- lertek kedv -zobb 'l A fekva,- ,ragy :rakod6kaptci.r szellozo ~r' ekJ~ nag,~ obb-e ~ Mi l\t m nekiUoh I ? it kivanunk to.! I ~ , ekkora logyen i Mi a ~"nD klll'~er 'k'~? M ly k a nevez bb men kii16hely-b rend z,esek fekvok.aptArban] -, IIny~n abakha tas re ndsz r? ~II a k'ozonseg - baIrhi'trt hi i ~~ja ( HOJlyan seg~ h iirlk ra] a. I' milvcn mas I lony,okb5z ts JUI Ink 19,? Ilyena ket IO'5il'o8htszoveterendszer ~' ~Ii az, elonylfl as hatl'linya,? Hi. t nz erne 101- l~', s r ndezer? 'all 61ece. rendszer i Borl. OS rendszer ] Zar an emola rendss r. Ha nU, a OS - ze ezeke (e szer'ii e.g" 01086 ;jli'.11 kOIDlyli S o-yor k,ezelesl .. !\filyen a rakod61ittpt·aI' menekilH5hely 1 ggyakl'abblln? Helyes-e rako Ilokap:r. kiilti,~,t n 'zkamf'aJ]6kja - a zl,ami m n kUI5b lyn t,.1

it tud azalso es h~l ~,o menel{'ulohelyrlH ~ l,filyen ,a sute'L m nek [~lo,he 1 VJ mi IQ"Z elon~ e miert n m terjed el' Ii a ka a zkodc" irIan'! "sle~r-. e mflyen In goklasoka, Ism I' ? If, ilven a c. '& ornas men kuhihely l Mil,' r-n a lapos szeUIOztct.6,c aterna ~ iU ,Ell kifut6? MiL el'? MUyen a ketb:;'sho_mloku rak d6h:aptar. ~Ii, 'riink, 1 pLe ~ .' 1 in b -1' md z lsek 2l0Ig~Wn'lh: a ieszeJI belsejenek ElzellO'2:teser18' ?Milyen a~ ajtosziu'nyas ab,o szeUli,zo? Ht - az ,als6 rosta ~··vet k ret?' !tfordi hit1 '0 zU6zH) II oak? A _jiU'o. -,zell5zte 6 fenek? j. z DlSz'eh'eses Ina r(3)8,i 1 01 i nl9k? l iiU sz he Q, 1)C']sl() fenek? Oldalso. g,zeU6zteto' ~ lfilyn .a sz'ello,ztetl), keret l Mire lehet ha~ z~ na1ni v, z e,O'l' kat? Ha nlit a OSSZ· ezek f rr szel'U eg -el'ill' f'Upni V~I lettseg, b 'Iap,asz a~)I.

Hogyan nyilik as e - uk6dik a szellozte"o res? Mil 11 herenrl z,' s 1 I'jN~' el rakodokaptarban i Mi IkeU megoldani a k:ij:h'16 esukasalcor-nyltasak rr ~ iljert fouto a, gyorsas-ag ?ffiyen megoldasok lard mele ~ it lelnlite~rt ~ Ha: onII a. 'zeket 0 ze. ruyen b 'r· ndes \ ' 1 1 he b e nkni a kijlar6- akk r ls, ha kornyeken mehek btny,azna,}( ?

)fieri Ionto III kre ek roazi' e8e 1 ~ og an erjiik I fekv •. ., e ' l',akorl6- kaptarban·. }Iller fontos ,a; tetol rogzil ese? Hogyan Ishet zarnia, It,apHLJ t.

I 0," an k,apcoljak 0 ze a rako ,6kaplcb' tez;eit? I",e:lyiknek lui liZ elony I ,zihi.rd' 'ag, k"ltse,O", --gy z.rGtseg s,z nnpen: jabal?

lOIy n l,egy n ~,~ tete, ~ l~H~rt nero szaba ~ khiUnia ~'Mjfie ,316 az iitk()zo f

Cel$~a['ii-e ketir'er.'et bas:zucUni vl~W:1do:r:]utphh·ho.z? :\IH tud a ltbiUo re'szek~ To! ~ _Hat "t kaptar fogan' ~~iljlir61 ? ~lilyen leg~~en a ka p aI' hUut? Iii a viLndol'k8Lp,ta:r' egyon tr- tii~eC1"(illpk ~ 8zilfu-dsaga.nak, sidyalla,k, na.,gYSt\\getnak

jelentosege l' _ _ _'

Basonli tsa ej.sSz,e f?b v iLnrlndra p1 ,tNi k cir~i t .koz:on,~e~es kaptaI'm.lHhr~t1.

Mllyen kifogaaunle lehet ,a<'~,l:lndoT'k,apLaral{ ellen t\ha,la~)an dl'agaSctgukoD kivu!? Hascnhtsa 5~~~Zf~' a lok,'o- les rakedokap al' vau(L,orlasnl ,~.aJ6 alkalDlass~ig,aJ. ~!Iel,vi[~ szih~,tda b b ~ melyikne ~[ nagyo 1b~1 a S:lCnO'zesp, luelyik ,all biztosabba,n ,? llelyiknBk a naftysag~ igaKodik [eb ban ~t !e~eltlboz (' ThrI("lyUr a legehetjedtebl1 magyar y_a~rlork.aptar? -~ sok ~(oziU milyen szellO,ztet.o berelu_~,ezes' ~~zamH.lla,t leginkclbb elierjpdr:hill~f" egysz'l?rttsege, kon1Jj,Jd ke51~dts:8' as oleso.sag,a miat l ? MHyeu szeUozo berend zesek enJelne-lu.e~( }Pgna,gyobb figyelmet a fr-lsoroltak kazU] l",akod6kapUirhan f

lfilyen 1OIlezr:lonoycn) ek alkalmasak e,erk,euto, termeld ~s eleseg~)6H6 yandor~{'Ls[',ilL? Terru.eles:re melyik ke nf)-n~.ny legueveze t r-se h b ~ :Hi a lJlllSUdik aJ{iwra vitndodas? :JlHyelll Juttast\ ez -,~\ rne:z melll1yiseger,p es m]no,segere? I\'llr,e j 6k a ke ves be gazdag tcO"c16k kat nBtgy horditst nyuj:to koz1uk, es mlkor ~rdlemes fo.!lkcreSl]i?

l\lilylllll hi['O"rn kh-ansagunk van a lcgl"'lo helyenej:r IDPgvamszb\sl.kol' ~ MI ho~ kS,veii~ezh"!'tiillk a leg1elo j Q,sagam-a?' Hogyan kor hi.1 ozaa a v"nuo·rl,\st a ktb·Jekedes? lUj a kOZ,r.}:i. \~,andodas jelfJutoseae?' Tfllm1~T naph! tartha t a sz~tllltas megszaki t~\.s ne,MkUI? I\ljj j" Cl'tii nk a legf'16 zS'6fol sag,H.n i ],1.ilren kaf' s.zar.lna.zik a IBglf':lo z,.s6Cohs.agttb61,? )([i szerint alakul ~t helypens m.agi'tntel'ruaten 'es idlal:n.ie:lI .. d6hen?

)(ilyencsa,ladok.k:k\] erdnm 'S l:--andoroll1fu ~ V (tnl::lot'la"s elotL mire terjed ki a m,elmsabiol ltiz.s.gir\bL ta 1 lh a tennivalo a zsufclt CJ~mhi,(ltlal ~ ~Uennyi mezLlk l~gyen a l(l'rJaJ.~\doknak? MHyen lepek alkalmasabbak ~' ~:.\_ l~aplal'nak milyon bih,::u' k~U taiarozni ~ l!U a ennfuva16 betapasatntt rostaszoeet.tel ] MUyen mUDkak es milyers sorrendben mararlnak a vandm:lis kiiszobere ~ MikO\l:zarjl.lk be ~lJ Idj,al',o? Hogyan lehetbekeraetct a kinn hll!,slolo meheket? 1VIilyen m'ehesz;sti f,olszere.lest ken vinni ill mehek kmlelefilt~r,e? H~H a mez sztiretehez~ sZ(llllbisaihoz? 1\!I.ily '11 nem I11eUeSZ,e 1 nHszerel,est ajaulal()S vinni] J.,iibe esomagoljuk a nnszerelr~st? Hogyan esomagoljuk a por-

gct5tl -

lililyen na pszakbau I'Pgjol)lJ y,andnrolni? ],I1ert? ]J ier1- veszedelmes a voma1 Vilay ge'Pkocs~ vesz e'(rmese nappali Hogyam. Sf-,aU [ink ~,1 hosssn, nappalb.t nyid6 (1 t k()dulZ~'tt.lLl!1.? l'\l[U,ven ta¥oh,a szallith,atjuk a meheket Iogaton ~ lllimyen szuker es milyen kerek If"gjobb? l'{err€' kU1j',anak a lapel' ellel ~ Ml a fogs tcs szillitas. eh5uye es hat.ranya? lUi '3. vasruti sza,lIJ £ t~u; elony es hatl'~inya? ~lnyen ha:hlsu a kimeletlen tolatas? )tfi ,fit 8zere:pe' a yasidhal6- zatM,k ,f,L l geio1zsufolltsaban l ~Ierre ne'zzenek a lep'ek eUel? Houyan rakjuk a k,~p a~rarka eO'.vmiLs melle "s egynuts ftHe? MUyen kocslk ajanla"osak kevegse.~ Me[yek a legjobh ,.r,~sl1ti kocsikm.ehszalHtasll·a? }:li a gepkocsi elony.e es: hitranva? Milyen ]e"'yen a ~'e1fl,ek iran va ?

"'" . .., b·,. r ...

.. IUt tnd a kapiarak rBgzite:96ro'~? lliert fontose kisero? Hogyan Iehet huten.i al vasuti kocsi t ]'ekkeno hoseaben? Hogyau hii tjuk c's. tta tjuk a llleheket vandoJr'lt on? lIi a t'ulzott vlzezes kov~tke,zmenye? ].Ii at tennl-

_. oJ

409

'va16 bales6kor, foga 'a1? Miv Llehet b ij,mDi a kapt4r kj: ebb l~H~rii1es'ei t? Mi a ennivalo goromba tolatukol' 'agy asilti kArkor, ha ,a, mehes,z kar~ tarI,were gondol i

, .. ,ogymn gy{ij b.etjiik ossse az otthon maradt, ke'son haza tero vagy kOrlell Tandolrt&nya~61 ha~repij16 meheket ~

Mire kell figy·1ni vandortany.a,n a mehe,k e1lhelyezesekol'l Mit kiv~n a tisrJ.tel:useg rna·s me.he,szetek i.rant? V,a,ndortany.an, mi a,i, els6, :m,isodik. las harmadik tennival6? lfiert fcntos ita tOI'161 gondoalrcdnt t Mit Lebet ~lkeriL!lni 'y~eh~? . M}er~ ~~~j(ll a m6hekle~ ,sok~ig zaJ't,k.ij,'rdval hagyni meg .. erke~e,5 utan ~ Mi a kltLonb,seg helyb n l'Bvi{j, es 1l! mreg erkezett csaladok IDunkak,,"'pes:se,ge kozt k zdetben~' lkor izs,giljuk meg a csaloookati Milyen esalad vi,zsalata sUrgOs? Mil a tennivahi ,3 leszakadt leppel~Hat &Z elpusstult; osalad f:iamtasa,vWl r Mi a jellflnt6s:eg,e a mlerl,eges ka:pta;rn,ak v'n~ dortany'n ~ )fiDe keUtigyelni lPol'gellesk,or & va,nd:o:riany,b ~ Mikol" lehet szarbadban plorgetni~' Mit kfv,in 'o,lya;nkor a mezrendelet·~ ll.ilylen a pOlrget5- barakk? Hogyan gondoskcdunk ,Qj leplekkel bejU'tott m,ehek tavozlisar61? I lsa bad- alndnl ap,olrgetllb9.lrakkban 1 MUy,en 8; l.ak6 barakk ~

·IIeddig lerdemes maradni a . ,andortanyan f 1Ii 'l't nem tanacsos sok.aig ot,· maradni tb leg ,US zar6d'-s,a, utan?

SzamitsBI ki sa,ji,a ties ismel'os ,j kaptarjainak. s;zello,zo- e·s 'menekwIQIertelret, azMn hasonlitsa ijssze, .. 'I'eldntse meg klornyek vandol'telepeU. Tanulmallyozza a, k.aptal'a.k elhelyez 'set~ szerke~e.te;· ,az iit.ko,z6ket I teiul6 ],ezC;'ras,a" szeUolzteoos't, .menkill",h 1yt" k.ijar6osuk,a t." rakod6ka.pta.r re' zeinek kapc obis,at~ a.z ita110katt va.ndorbara1di[ol,., Erdek16djlsk, hogy mehes,z ismiel'osei' mil en eredmenyt e'I'Dlek el..Tanulnutnyozz~, hogy korrnyeken k!o~e]Jj (301 km -en beltili) v4ndorbtsra milyen I~Z alkalom, Kerjc'n nie,cr tap,a,sztalt v ind,ol"meb'B,sz't" hogy seg!'1 hessen neki ,a ,esaladok elokesz~.te eben,. esetleg 8z'llitas:kor is,. VasutaUomason ne.zel,ge:s,s meg 1& tenerszil· litO. kocslkat, figylelje meg abla,lruk.at (sz'ellO~6sitke~), nagysaguk~tJ' jel-

,l. :~l_ t zesueet.

410

EPt'TTETES, VIASZTERMELES

A m'Dzlololmen rekenainak epUkezese .. , A mezalomeh lepjet akkor lehet igazan meg\ertenlt, hs os,s:z,ehas,onlitjukrokonain~k epitmenyle'vel~

,il po.szmeh kontar, Minden sejtet kiilon fallal epit~A sejtek gyU5,zii~ alaku,a,k" erintkez'19siiknel hezag marad, EgysorbaR helyezkednek el, Az 6pitJi!(i~zle.s nem tak,~~ekos ,eg nem szilard,. A lod&razs es_ sok mas esalados dara.zs takarekos,abb, merthatBzo:gletu ssjtjei .kozQsfaluak" hez'ag nines kozo,ttUk. A sejtek egymas {Blatt tij,bb emeleten vizs~nte:s, lepekke- csatlak.oznak, de fenekuk nem kOlzo·s (260.. kep).

Am~ez,elom_,eh lep:je,. A m!eze16me~ meg. toya b b halsdt. A lap 8e,jtj~it koz,o,g ,alapra epiti" fenekiiket ,egymas k,oze· ekelt A lepek fuggo1legesek. tgy 1., kic.si helyen sok sejt fer 'el, 'what a, csala.d a, feszke't k.onnyen melegen tartha tjR. A mezel,5meh feleannyi leputoat sz~Ul meg, mint a -felol,dalas lepet epft6, daraz,s,.Rokonamal a. meleg kevesbe fontoe, mert csaladJnk 'Hem telel at (s. L) e's a ssaporodas is oaak a mell~gebb h6n&,pokb.an indul meg. 2. Anyagot es munkat takarit meg, 3,. A lap szilard~ A viasz puha, nynlekony" az uj lep Ieheletszerfl falai magis tab b kil6 s,Ulyt vi$elnek .8\ ktt:pUlr meleg·ooell." A l(~s1ttlakoz6 ,sejtfal&k ugy slliilal'dit.j,ak a lepet" ahogy a sodronykeritest a luU6v,' kapesolt szala.k (:2'61~ k,ep). ViZ,fJzintes viaszllsp Dam birDa a nagy megterhelest, a vlzssintesre forditott teli lap konnye.n ,szetszak;ad. A d.a,razs ugy ,eUensulyozza a, sz:erk,ezeti hib't~ hogy nem r,&k:ta-

t ~l~ '1-1 t' c:. 'b61 L'-t·· 11 t ··1:t

roz e, 1 eel m'e - ~ es ~al, ~plilepl~'. . _

A• h t :'I t·~' b '''1 1"1. bb k··' 11ft" ~·l " bJ.·b hens t· .... kt

-au ,SZ_glH :UO CSO ,)O.I,jlan meg ·OZ.e'J.1 az ;:L,c,a es - tl:!_' ... engeres estet,

min,t an.egysz,ogletes~ megse'm marad -,9.! sejtek kozt hezag, mint ,~kkor,; ha hengeresek volnari,ank. Az egymas ba e~el t csnieso,s fenek nemesak azilal'dabb ,a Ia posnal, ha-

Dem· f'· ~t~ t t,~ k . a·, laS1 ~ as .. esene '!"

vegehez ·is idomul (261. kep).

.'

sejt8k ponto"-

s:ag:a,,, A rnehek lepj ma,l' regen m,argar,Q\

2'80. ke". Az e,U:kez6a fe116rJese

L poszl'll~b~ 2. J,6dad.:zs ,ee 3._m.~~lom.~h sejtj,e:i Qlda1r61 I!S is ~ll uk rel~l

411

ani a z ember bamulat~lt. l~o1tok!1 papok udo ok jnaza. z al (Lk, a runp~ 1 e z k pedig epp n csmhiL:. bt'ak benne. Pont o~sa 3.1, takarpkossa~J'iu a kovp, -k, zo to.rt ~n tt -I g~oktru{' blzonv] an i:

Egy tud6a ki z{uni .otta, milyen ~zi:jggel kell egymasboz hnjl,an]u~i' R m ~h Il:'u'jtj'enek aJja hatarolo lapokm k, hogy a sejt a Iezkevesebb v la: z rf~lhasznablsaval Ieatobbmezet Iogadjou be. '\_ se] " t mcamertek, 6~ azt La 1:1]tak h' , a vale a~ aJig 1; alamic IFf kiilonb··z.ik a ZalUll"l. 'Lot. Ne uiny I'y mulva gy hajlu Z~ t lnJil'lt'lr fu u ,R{ljVt.LE'k, hogS a lutj-6 iranyanak 111( gha: aI' za ,~tra ~U\ZJl3J ,z,alllUl.blazat (1 gari mus- al1la) hih,l" Ez okozts a

'eve. u:Lira:ny' es a sZ,' ren setlensege . figyl lorn a t~Lbhtza.1 ra ter~lodott.

1'" . d '·1- t h" it i · ~ t ~t · .' l t ~ b1 • jp I ~ I

\.l ern. " - ogy a men sej .jenex ssarmtasanos ugyanaz (-1 a I~tz:a't ~'lo~ga 1.

HI, a hibab helyeshitjtik .szakasstott aet a meretet kapjuk lesrtakareko ia hh 'ejl ken' ~ mely "t 'Ii m ih lipjle11f11 y,~d61 au talalunk , Nern a meh 1'evr 1 H,

. J anem a ,ulnl1 ant udc 202. kepi).

I~z az UUOL - un alan i irzp t, hires ~ e - me e. k "ohailUl i,lort ~n't meg, Dp a \r .. ,j,[J. a ]n~tza,·,alldil'lba1atlaU'l1l ,·HC·l'jed, !a i',egenyhonl, rnehesskony ·1) n, tudOIlUlUYOS ,e'rt - kezesb n e gJarttnt . z ge 'Z ,'[lagon l'l~bll ulat ha .11 i HZ [ .. va 01.

.'\ ' tl

;",zot a nem I?gy nern [7.,

11& 11f· 111 ezer meg ezer sej I ~l 'Inert 'k RIC' I. A m U.rsZP1' nk a pro ldilollh 'ge t ~hul t E'~, n~~~J!t per ig In) zta sz mmal Is lolI unilt a munka se] k yltltoz' - iO'ssa,ga" ~ \ munkassejt fen k' pl. az oldalhoz .irHaa an 113 Iokkal e. perceel bajlUk dtabUtak 9 7 fok 0 pereei 'os 100 fok Bp - re s szijg - 't is .. U g,'" a,n~ i1 yen ,-,at oea Los szamukn, t i h~zhe ek a I. e] minden roe"

~,~ ~l~

36:&'. ke.p. A 'mdlt8f1jl ell az elfiitllyf?c/t Il,ajri 'I"tUB ;e

, I-,i, N

V6'!. I.-Ip. ,,4 h 11fT felt Ii, ,t nem fQ'LUre!~(J.IJi, .~ n YlI'Y'Zoglf"UI is lo P08 " nek (j ~ In. ido7ntll a ~~'lme /e,Mdo dlc(I alc;~ ..

1{d~o;. A hrll8ziigl M" Cllut8a '/em:k{J 'IntHuJ(~it lu ~·CJ'v!kQ{j~.~ ',rh:a Ie". t,c'nek ~~~egl;fl(!lo ','!l ~:~~_ ?drd. '1m'?1~ tt .'Jo(ii'/m.'l_ k J'1tftJ

ret61'e" tilgassagam'a ~ . a tU3gyzetdecimeterenken t epi tett sejltek c szQmara is. De ha esm.lhatatl.nn. pontossagot, fi:'lallntan'tudoshozc~ JuerJll'Qldl'OZ illo S~a ba,tos;'s"itgot . nem is lehe t a mahto! "Varni, gyakor lati let'telem ben lue,gis takarekosanes mHszel:ii.®D epit. Lepjehez keves vlass kell, ,3, hellyel kitiinoen g,azdalltocUk. A Iep szilard. Se.]:1 jei a,z apro, fogy,atelrossagok el1enlere is pontosabhbt~{J mint abogy emberfia Jszamibls es muszer DeUdi! elkeszitbetne. A meseszejjelfosslo tt, de a valosaJg 1S megll;osz:lJf'llZZa a na,gy epiU)lffilestert -. a meb,e- .

11 st'j'tck irinya., )_'\. mebek legtobbszol' {lgy 'epitik a lepet~ hogy a sejtek C's:U.ctllsah De:zzenek foHele" Koran tsem I',ag~~zkodnaka zon ban mereven ehbez,. Efueg gyakori az eUenkezohciny 18." A~ sem tidsagosan nagy ritkasag, lrogya ra] .~gY~:El~~llana ke,l'e~ben. '~,et Iepe~ kez~t .egyU{I~t C8u:,~c8nL l'Ilasl1{.at lappal {olfele ua,nyu16 sejtekkel, s a JirJetto az erintkeze'S11el osszek6U. A fia,sliJis £e~lt)deslen~ a sejt intnya Id5zlolrnbos,. (Ol"\T~ mega mitlrp sejitjenek irtnya,ll'ol: 418. l.)

Szinl10k a Je])rlH~Az ,alabhi s~amok sol. m,(h'~sbol mlegallapitott kozepes ert.ekek. A 'V m.losag k,oriUot!.iik mozog ~ de na,gyo b b is: van, ldse bb is ..

A 8tJjt me1·ete4., Az ujmunkassejt bigass,ag,a ket oldala k6zott 5~37 IDm" titlago,s lne~yseglef 12,5 rnm. A_11eir1esejt tti,gassag,a 6,91 mm, m~elysege 16,,75 mm. A me'zessejt 40 mmmely is Iehet. A merete.k fajb\k szerint k illonb,o~ne:k .

.it rmAl11'hdlMelt,ek 8'zx.ima e'gy dm2 lepmhuUtlet oldalan BOO~- 8410 koruh, he,;resie.jt kb. 5130. Tehat 1 cm21!ep ket oldalan kb. 8 lruulllkas.vagy 6 h€'t'esejlt fel' el

.tl l~'p v,a$garJ~-d{fa. A fiasaa~osmunJ\:~,s]epe, Ieggyakrabban 25-:201 runt" her:eleplB kb, 4-,5 nun-Tel H>bb. A hislalt m,(!zes.iep tetemesen vastagabb {SOl,. 1.).

14 8'ejte,ze tAr/ogata.. A meg nem nyujtott mu run\s~ejt, ha legfel [e b b 1-2 meh £el1od'ott benne, k,021epes'en 0,282 kohcentin'u~tel', telu:lt :3 sejtben kb, I g mez feI" el, l!leg nem nyujtott munksslep I dm2~el1ek mindkat oldahiban k D .. 3100g mez van,

AliafJitd8 'hfttasu Itt 8ej:t m'mete.~·fj: A m u.nlnissejt fala a b' bingekU).l (20 ... 1.) lenyegte1e:ntil, f19ne:k,e rohamosan as felUinoen vastagodik. A'Ll uj munkassejt eldala kb, O~12mm vastag, tehat !i1l1nyi, amennyr a OOi'01iVa-penge I~He. Sok nemzed ell. kif'ejlodese ubtn is osak mas,felszeresel1e-ketszeres,eI'e gyarapS2.ik, fen eke ason ban 20 ne rnzed e:k (1:[ b. 3, lev) utan az eredetinek lO-,s,z;eres -vastagse,g.at ,eri el. A sejt terfogata 10~12: mell: kjJe~1(jde8Ie (2 ev) utin kb, lO'%~kal eS6kken., E,gy sejt l~abingei ~ feneken 20 nemsedek utan elerik az l,D mm-t, a Iep k6z,epfala telutt a kat erintkezo sejt babingei miatt a 3, mm-t. I{@sGbb a 1ro,zlepfa,} 5~6 mm-re is gyarapodbatdk ..

V'ia8zta'r:tcd§'1n. Egy munkassejthez kb, 10 mg vi.asz kell, vagyig I) meb egyszerii t· rmelese, egy heresejthee pedtg kb, 22 mg, vagyls 11 mall egyi2JeriteI'llleM, 88 .•

I dm2 lntHep nelkiU epitett iwj munluls1lep, sidya Kloze:pesen .8 g (7,:3-8,4 g} li mulepbol epliltti el~osebbleningadozik lamfilep vastags.ag~es azepiteskor hozziadoti: vlasz szerint: kb .. 12-15 ,g. Az· uj herelep 1 dm2-e

,413

11~11,5 g. A e,Ziok,asos lepmereook vlas,ztattalm&r61 a 10. Mi,bttzat n,enli fo~,aJmat nyu.j't,. Va16~'Q"ba~ nino~. kat ugran,annyi vias~'t t&r~lmaz6 ~eJl' m,ir azert sem, mart vastagsaguk es k,gre~ecn.el maradb hezagaik Dagy8,ag~ Is k~onba'zjk. Kiilonosen a mlilepre lepfilt Iepek vias.~ab,an Iehet lenyeges

elt'!I"e,s~ ,

ltJ. tubldzat

Vias.i!al'ILruloru.

_-

mmep n6]i.'ill I milh'lP'Jle~

N,a,g'y Bocz.o:ntil_li!!!1 !!!I • ~ li .-I III if1 Ii II! .' I!!' .' iii II !!! !!o i III! 'II! III! 'Ii Ii !I '. i 'i of' Iii ~

Ba.logh B·dlin. t ... fele II! II' II! ,I, olio • .. '!! "! III! II II iii! ," iii II i!1 i III! iii l!!i i !II 1'1 II ii Iii !!I ,I' ii!'

1005, B '95 g 80 g 65 g 47 g 3:3,g

70 155. g 130 g 1001 g

77 g so g

H·"~""'·-I' '.

II.l..tllO· !!!i II III IF !II! i !io III! I. iii I! !I' II II, III !I' 'I! Ii' !If .. Ii Ii' 'III II ~, III! !II ,~ iii '!I II 'III .11 I. !II 'II

B· ~ __ '~1.· '1116 ('J' B

OCZ~.tl all; I I .1:].8 'Il iii it; ih ., I. '!!I .. ! .... ;Ii Ii 'Ii II! Ii iii iii iii iii " ri III !II 'II 'Ii II '. !Ij iii I~

l!7':',.. -.( 1 '

~ ors-Zitl,lS'Q5 .ep, .. rti Iii II ,;;; I! i r@ I! !i '! Ii! !II II II .. I ill iii II, iii !!!' ., !! II' 'I!! II I fl. Ii II II, Ii iii iii

,8zUwrd,M.g'. Egy uegy~toentimeter uj munkasle,p 25 Co h.ehnel'sekleten kb, 170 g" regi bsblngee lep kb, 400~OO g nyomagt bir el,

A miiHi]_l' vagy a lap kOlzepfalat ub6nzo. via,szl.a.p, vagy az egesz sejtes Iep utanzata. Csak a vias:z;]ap te·r'jedt etAkkofJ amikor egyszerfien Inii.lep,rl'H

b ·1.1·' nk t .It. tj." k:

BSZ,'ij U " " e·z, t;r I I1.' •

/1, m(Uep-lapon ~ ~e]tek hatszQ,gletii ,alapljait tabll,juk~ Hata:rukoD, 3 sejlt£aJ. helyen rendsserint va,stitgi'tott perem emelkedik ki gy.~rtmanyonkent kUlonfelemertekben. A a:ejt13pok fe-neket esucsban talalkoz,o S rom~

buss alakd Iapooska a.Ikotja... -

A mUJep rendeltetesa: 1., ,3)Z epfMs konnyftese" gyorsl.Msa, se.g,ite:se, 2. a heresiejt ,epSit0s,enek k,orb'tozas,a., 3. a lap ,szilal"dittts8J,.

A mehek:. ,a mulBpreres:zben ,a mlilBp_anyagab61, resaben saj,attermel~~u

e- ukb 'I ·t k t .t.. ;"... k L tobb '. t 't' t'1- • l!.l

V}Q,S,ZILir..O SElJ ee, epnenex. ueg -0 '. viasz - a saJ: mm Ball. peremeru.c

szednek, A. feneket is megvekonyf'tj,ak, de kevesbe.

ilnrott:, heu~lereU 'S, ontv,ehenger,el~ mfilell'. A muMp keszfilhet itgy, bogy az olvadt viars,:?;; vegleg·es alakban s:zilardul meg (ontott es ontveheng;erelt mIDep) esugy, hogyvi,a.s,zlap,ba, ut?Iag nyomjak bele a sejtek &lapja,t (heDger-elt miiJep)., A .ketfele mwep tula.jdonslagai is ktHBnboznek.

Az, onto'bt es. loutveh'Blllge.I.,elt, mulep vastagabb, merevebb, hide,gban I(U,QS,en t,orik. A It3.!p'ilar m91egeba.u nsm nyuli~ nagyon. 'find-en iTanyban ugy.anolyan ,szib\rd~ A sejta1&pokpereme osak kav,e-sse emelkedik ki.

A hengerelt miU6p v,ekolnyablb, hajle,konyabb as nyiilekonyabb. IDdeg'" ben kevesbe torik .. Szilirds.,aga ira~yok ,szeriut mts f417. 1.). ~,A sejtalapok elese bbek, A nagy _v~Ula.la tokktilon~eges'en er(h3nyci'lnassal~ W,eed-fe~e (olv. Vid-fele) berendesessel hengereltmule'pje atliLts:zo, a sejtalap perBlll,e

414

faltdno1en ktemelkedtk, va,stag" a sejt feneke :p'edig vekonY6 kozonseges

bengereltnel j,dval sz.iHt'rdab b. -

A 'sejt leme,konek m6Iyse:g'll., Minel nagyobb sz6get z~1l"na.k be egylnas~ sal a se,jt feneket rulkoto rombusz ,alak6. lLapooska.k~ annallaposabb a s jt fenske, annal sekelyebb a sejt, A termeszates mlllllulBsejt, Iepooska! kh, 120" -0,13 s,z:B,ggel esa tlakozn8.Jk. A miUep,k'eszit6 mintak ketfeIek:: 1. A sejtalapok sek~lyek, mert ,a rombusalapok 140°-0.8 s,z,oggel cs~tlakoznak~ Ebbe a CBoportb,~ tartoznak a legi mintara kesziilt, hengerek, '2~ A sejtalapuk Illely,ek, mert a rombusalapok a termeszeteanek megfele:lo 1200 -os s-zoggel oea tl1!kozn3.lK egymashoz., Eb be a osoportba tartoznak az ujab b min tar& kelztilt hengerek, A mehek szlvesebben fogad.ja'k a melyebb Ienekfi mfilepet. Gyorsabba,n kiepitik,. A sekelyebbet nekik kell a terrneszeteshes hasonl6v,a. ,aJakitaniok (263. kep)..

A m,iilifJ s'ej!tjeinek filgysawa. es, s.zima.. A mulep feltalal6janak" Mehringnek a mint4ja 1 dm2 mindkef oldalan 750 sejttel ke.s z tilt" de kes,{ibb 835- 850 ,sejtest gyartotta..k:. Mos.tanab,a,n visszaternek. a nagyobb sejthez" vagy eppe'n a rermeszete'Snel is ta,gasa b bhoz (419,.1.)., Leggyakortb b se] tszam 810~

A mi1Mpsejtje bovebb, mint a k,eszwWr min 'Uij a , mart, megvaUozik1 amikor kikertll beldle, A vaitozas a sejt szt)lessegeben 1/5 mm-t is elerhet, A v'ekony miHep sejtje e.rosebben modosul, mint ,Ell v9is,tage,.

A mine'p' sejjtj,einek nagysagat t5,bbfele'k'e:ppen j,elzik s ebb'ol felreeroos szann3zik., Szokasos [elzesek (2'64.kep).:

I. A 8eit i,gazi tagas,sag_,at mondjdJc meg, vagyis ket falnak megfeleld per-em k'Qzti tavolsQgot, bels'Q boseget. A befogac 6kepessegre j.ellemzQ, de nem l,ehet beldle kiszamlt~ni, _hogy hany sejt jut egy l~u~gyzetdeoimeterrle~ Ez ngy8Jnis att61 fugg, hogy mit yen vastag a perem ke't sejtalap kQzt~

26'3. lOOp. A '1rnflUl' feiMlUse, :mmr6J lefe:ll~: egyenlete3IDli vas 'ag ltu'U6pl 1~-!r,6 perem DllUtl1l, ugyanllz p(;lrfmme]~ V6:Il{ln~1 m'OJ~pvutag lIefemmel, ug'Ya1!l!a~ meted ekebb r;ep~,~k,ei

164. klp. .A m{Uep Bejtjefituzk mtfrdei t. 19a.zi ta,ga;.c;sl;\g'. 2. e)m~leLi ta.g.aslIig

41'5

pereOl vastag ag,;L gY~lr' mj:nyonk'~llt kU.ltinfl§l ~ J./4~_1 l« rom, de neha 1 mm-L is el 'r vagyi 10 s,ejtnel salute 2 sej' nek megf lelo heh t fogla.l, I, A _ )!l,eh!k epite It or t" I?egve.konJTi:, .jlal.{ a.. ~uJ,e'p, p_ ~e~'!, !,." ~~gle.ges8ejt t~lh t ',agasab, ~. mfilep se]ta.lapllan.al... Rli ' sche lllulepontol tobbfele sejtttl aS8iaggal kc' zulnek, pl. 5 mm, ,5,1 mm es 5,2 mm-rel, Hengeres lSajt6ju a sPjttiga'8sag rendesen 5;1 mm,ki'r3nsa,gra kulon dijert S,,,2mm is .. _

,2" .Ii $,(81' ,el~'fI,~'ldi tagas'sdgat mondj ak meg ~ v agyis be},s,{;, b'(5seget a ket b.aUIJfol6 p,el'em 'vastagsagan.ak :1-/2 resz'e'tel (=az, egyik oldall perem teljes 'T,astas,ag,aval) novelv e" azonos ez kat sznmszedos sej,t C'Enlcs.a, k,ijzti avol{-' .g~l is. A perem bajos _merni teba,t irikAbb a esucsok ,kOZ.l i tflvolsagot .rn ~l'ik meg. z ehnelett tagBlssag a ',ejt k ll,eg'~Zj tdeeime: erenken i sza.. rnanak megha taIl'OZ,a, -ira a lkalmas.

:3. AlIejid' "n6gyzrldec~met'er'(:1'nke'nt~ 8zdmcU mondj,ak. Il1ega mub5p mindket, oldalan. Meh,es'[l;ek ko:z;;·t ez terjedt el legjobhau. Nagyon sok~2ior azen ban te~"esen sz3J.nm L jiak ki ~ mert a z I dm 11ossztisaigl'8. jubS sejtek sza,~ mat anmaga,~al SZOl'OZZ'~. C.~ak akkor ,. olna ez helyes, ha a sejtek alapja n gyzet S Tolna .. Szabalyos hat ':zogbol tobb jut ugy'an.akkol'a tertllr-tre. Az ,e16zQ ssorzatot. rmndig 213,]-dal k II sscrosni ,9;, kUlonbeg kiegyenliI eseJ'le .. i\ sej ek szama that 11m2, mtilep kel oldalan a kovetkezd:

1 dm-re jut6 sejtszam X 1 dm-re juto se] sz,amX 2~~n.

H,B, pl. 1 d m -en pon tosan 19 munkass,ejt v an ~ a se:jtek ,sza,ma 1 dm t mindket eldalan 83'4 mert

19 X 1'9 X 2 3,1 ;= '8S4~

w

~II '1'13 kat a miUep-et yagy .aaJt6t tlGY k II Ih Iyezni, hogy a ~jltek CBU .. i3 folfel'!3 leg) en. A hosszusa,gnt sejtfenek ceucstol csucsig merjtlk,

·z U 019;6 esuca leQ'l5bbszor nem.j;ut ,egesz dm-hez. Tov,abb kell teb.at haladni a mertek menten, mig valamelyik sejt CSUCS,& egesz mm-hez nem kerul, EbbeU az iSlllert harmasszabaUyal kiszamltjuk ,a 100 mm (= 1 dm) 11.0 SZLls,agon lcnr,o sejtek szama . Ha pl. a ~20~ik seJtet 110 mm-ne] nlerjUk, 100 mm-re jut 100 X 20 : 110 = 18,,18 sejt,

Ha a sejt elmsleti ta.gassaga ismeretes, a k5,ytk -zo s.zimihissal kap[uk meg a se] ek s~;.€tmat egy dm! l'ep mindket oldaldn:

40 DOlO

ebruHeti taga,ssag X ehneleti 'agassag X 1~7:37 2~)'5,

·A szamlU6ban le,r,6, 40 000 as a n.el~ez6ben lev 0' I .737 20.5, mlndig ,~l .. toeatlan. Ha pl. a . ej ehneletd ta,crassaga 5 ~'26 mm , akkor egy dm2 miUep mmdke oldalan 834 munkassejt van, mert

40 000, _ .' = 83'

,5,:26 X 5",26 xl ,78'( 205

A. miUep 8zUi:rfl it 'I. A mmep szila,rdsaga Iegegyszenlb ben ugy nU3rik hogy ke v'eg'13u l,eeeesl"ek koze {' ip et t dara bjat fokozatosan l1a.gyobb

s6.1yokkaJ. terhelik, ~g el nem szak~d (265." kep'). , : uJy De e: , szakito megter hel Sl ~ . Legkenyel-

]- " "1.-'t'~ ,.' 1" 1 tl. .

JDJtJS'B bb ,0 "a.n I' sza.Ll, ogeppe ' ,:la' arozni meg,

3wily,ennel ,3) fonal eross,eg'e. t merik. ,

A SZQ,vjetuni6bnn 11 ,suI \d'ilAgob anna.1£. liZ 6i om szelc.lll mill~pesiL~ a hmtszu~ agivnl fejem kiJ, mel,. egyi:k 'V,~g0'Dl r?:lfij~g,es~~y:e, ~il\t:. v~geveI ssabadon U;-' asiinge fve SUJa!;, ,mUya' 01 elszakadns. (<B.zab . .d6 hOS8ZU~ a8g~I) Ez hoozn:albat6 lfiluitipn61 4_Oc-50 mete k5zi V,Rn, tehAt ko,zv t1enul nero Iehet merm. ,szakl to m g~eJ r be. le.sb6J szimlitj,ak hi. A vizsgi~and6 mfilepb6J mintia Dy'O~ min I 9 em hoss:zu darabobS'Labn9lt~ MerGsre saol :aW6ka~e~ pe 10 emh~s&z;uJ ,5 om ,&~eles. _:Ro,gzltem'e ~zolga.lQ,_ket: :~ge BzeIes bb, (l.s~akad6 hOS8ZUsagotl> a k,ovefikez:o keplet~ tel azamj jak ki r

. . .. ,~,,"', ho . ~ 4 _ sz.rudt6 megteTbe~e8 X O~ 19

sza]",&'uu . OSSlZUSu.g - .. M' j t, Ul

' . DlU' pS~€l,e' s" yo.

0,19' mindlg vHJtozaMan. A &Zolr't6 megte'l'bele~t a kepletben grammal feje~ilr ki. A szak:ad6 hoss:zu.sagot ~Lel'b0:Il kapji;U!> meg.

A ,szilardsag nem no a yastag aggal :;tranyo~ 2'65~~~~m'~~ :;~:~~dg san, °:r,e'szer vastagabb Ini.Uep TII·m ketszer" ha-

nem kevesebbszer akkora teherblrasu .. N.agyobb hatasu a vbtsz ];uazelese (heviteHe~ lehutese, dsz itAsa) les a gyarta . 1n6ldja. UgJ anolyan vastag mUlepek ko,ziiI az onto I 's a '\l\ ed-Iele heuz relt szihirdabb a kozonseg-es hengereltnel, A'll o,utatt miUep szihtrds,a,aa minden iranyba,D ugyanaa, A heugerelte nagyobb abbaa 8Z iranybao, melyben a "ria "lap a mintaz6 henger k kozt atha,ladt, mint l'a mer·tneg(!sen. ,. teherbirds kiHonbseg a kat irany kozt 3,0.-50'%1-08 is leh t (266. kep).

A hengerelt mwep :lilard ag~ t edsess 1 noelm lehet, mlilepet altakozyCi tobbsz6rmeg-

tnelegi tik p] . napon

vagy tiizhely Itozeleben, 6s hir elan lehutik.

e zkan kell,·· rani. kiilou ben meleglteskor 11.1 gnyulik. z, uj hengerelt ° miUep meg uha, 3-4 na!p' alat t szilardul meg keUoen. Szilardtsni,ga anask,Qr kt1sobb is fokoz6dik.

'oj:t ,s,ucsaoak iri .. 'b a. mehesz Ie tftlzol t jelen~6 eg . tulajdonltaak annak, hog a mii-

Oli'Os i : Ml'!hek Ildiz u r 1

"II •• ~ I 'I!"

i

2 (;6. lcep, JJ.z lintott '1lrtJ],dp .fJfdldrd,saga mill}.de·17' i'rcin;y~ ban. ugYa7um, a kerzgermte,ami:nb:120 lU!lngtlt',ek ka.zote, athaladds irdnydb,an rza:9yoob

417

},ep sejtj in k csulosa. folt:el~ D8ZZIJtl. mehek gyar,ant kiepi ilt, 8. ,3 fia' lUllS i 2:9/\:!tr alannl fejI8dik, barmer~e nesnek ,(u;;rulcsukka[ fit

kere -:b n a. mill ~P' jtji. osuec at nnreh3 11 'ZQ ,sejt szalnitas ,Z; f'in

sziHi.rdabh, de a kiilonbseg ol~an jie1en ek el 'U~ hogy llleressel nem; lehetett bizonyitani. h ugerelt mule-pi okszor epp n a osucaok ira~ nyaban _gyen,g ~bb, de gyartasi ok~61._ run I aZQ hengeren ugyani a IseJ!ta.laIJ,?k C~tu~-sa, rende ~n· Q_ tengely f};any~ha .~ez, ,~arpedig a mulep s~ila.rds,ag~ eppen arra kisebb, ._ lnillep t leg ob bsz:oF' ugy szahdaJjcHt hogy eppen ez a ,gyeng,ebb il'any jut, ftiggE)1,egesen" a nagyobb ·glenvbe:

v'etel fele, (Olv ~ meg: 41.3. L), oj

Ve"knuy _' ,10'. - va ta'(J' nluJ,ep', _ \.. vl6kony miiIepl konn ebbe - -llleorrogyUc: a halo,sz,(i],akat (175., l.) n 'hez beleolvaaatani, & meheknek meves s(~git~ seget nYlljt. ~on han ole 'obh mer egy kilora Uj,bb [ut .. A., asb1g miil,ep,remindenne.k eppe,n _ eUenltez'oj,e _ mondha tj we. ;..'lmehek a l astagot kedvelik [ol han: gyorsabban ki 'p,ltik. '. (dsaaQo,an aSI apr rnfil ~p 1610- lieges a.nyag,anak egy l'e~za a szomzedos h3:p k epib~, lere, [tek lod,'serle ha,szn:UjiL'kt masreSZB & ~epl ko,zepeben marad, A k.il6nkent 100-110. dm2 onto t millep k'oriilb lill ,n, szuks ~ges vlasz adja,

Le,gtakar,ekmm b b es ,a mehek termesse ehez I( 114. I.) is Iegjo b ban illik az ~ illliMp" m Iynek sejtttlapjai 1rekonyalr, peremei pedig vas tagok, Csak gepp Llehet ilyet ke zi eni, Az alap megse Iegyen annyira vekony, hogya szil3rds,ctgot; vagy Q bah.~.il6za,s k_'i5nuyiiseg'8,t veszelyeztesse., agy keretbe, van loro}/'sra vastagabbmil1ep vale. Lepesmesnek basznalnak leo' lekonyabbat~. Weed-fal'6 luii1ep 'II ala mivel vekonyab,b lehet, mart szfv.osabb .

. fes,,~eknek valo kere' be leggyskrabban gy,arto' hengerelt mulepek va tag, a'· a a ko ,ei l~ezl:S :

}\IUt, - larorsza'gon as, FranciaorszaD"b,an

nglHlban

Nr t I-b

emetorazag . an ,.

merikad ,gyesillt A1lamk ban s..zovj,e.tuni6 ban

80-100 dm 9; It Honk en - 112:-13,8

140-150

150

150~180

I&zai mol'punk t alkalmaa gyarasi ma, szerrel vekonyl ani Iehetn I szila.rd· ,aganak cs:5kkenese ne1kiU.

--iiluldeges mm,ep k.'ieveze 'osebbel ~

Beeiles mlU4'fJ1 •. szilarosagot m belse'jeba igy:azol ,t p,apirl&,p'pa..l'l y,aszClnDul!, des~l&" valt·em1app,ll.l. (ma 1 'nkibb alumininmmal), five, elcelof~na1 folc:ozzak. _ .me?e~ j6 ho~~daskol' kiep~Lik" gy'en~el herd .l{,o,! S:OkSZOI' I~e(li~. r;61e. ,0. ~i8 Z '" ~ a 1 ;~~tt itr['igJaIrl M te,h tim. ~ 1nep,Lct _ lep "'1.. namelyk:or i!i',,~elk muJva J:t,ezd1]t r~b'Tn, bs atJ§.I'tl :kess 'sekol!', viiUi'Zmoly rong41~ak j,QVl2isaliJ01' ,It bete-tl:Jez jutnak. Dritt:ta.

lidromnll/J 7fl~tiZtp. [9.;IIOD.L egybeh~nge:mlt V'iaszlapb61 lw ziil,. A bel. 0 De-mi kar ..

nnl1bavla IlW kVofU'IIi" bogy zillu'chtbb legyell) 8, kat ,s~~hld tJszta 1Jnl!hvi~8~ .. }~e]e? vidQten i'iino~ de a 'beUUe olvassto t vi ' z ba.m.isivAnynak elan do. A D1l '\1")8· srendel,etunk tU,ia.

B()iJ;~','(JnY'!dM~ ~nul~. Az idora~16 hlilo.z:l,s (171. t) eUml:ruesdrem. ~odronY~Iz.t11:tI ~irMsko([' bel henge~'1ik mGlepibe·. A S'odr;Qny Vaigy a. sel ek fen kenaI" h Jl~s ~ kava' {j hulli.mo' J vagyegyenerl die Idll,t)n egesen szi1a~ aoohztil. Dyen rou16p naIunl ... nem k~szul.

,418

8e1teil mtl.u.p. A tep ~oj jE"i~ is utanQ~ztl. A rna legi 5k~Jletesebb 'OmIilS~ Poosi'!3'l·j~rele S('1jtesm.GJep' h dlll':l~e 21 g~,teh~.t ~ Mli1D~~2etes l~pael '2V2-sz'el' SJ(i1y~gabh. Egy It-no viuB~b61 3; es ~~ nDgy Boczoo€Ldl~Mp Itt~SZtlJ. A se]tes nlill.§p' nem m']ed~ el, DUlI"t az olcs6b bJ,tt1-k~lT-e~oRabh e~ konny'e,b ben szit]J]1tlult6 kJlrlauseges mulep & termcles ige. l_'l:v,~t kieleg~ til a mahek :6 nol'ulls)wl' bamnlm. tos gyor.~.m]l kj,epi tilt) ~s 11, esa hid epito,

~toDt§:mu:li ilsb~Ft, enged.. '

SZlIJ)ul!flalcm ~eit(J muUp. C~lja az rmyn tavol tMt~l • .!\.z ,anyn szablllJytalansej-t;be

new pet&>.ik~ ,nm'bok mezet,l;a1~t~l'oznB.k bele, . . . .

Rer'tMIej~'r" 1nii.Up'.A~ nngo~,ok mezliamJra,Dfm ]~edveill{ (303. 1.).

·~,lagUfJeiUJ mtlUp. A7A 'd,8z6vel ,eUent0tbQtll a fes~ekbe szant4Ut:, hogy DEtgyobb mUl'l~ k,~ol feji6d.Jenelc. A:l\!l "ftuyn e~.§age m']1:almazkodikj m~r~ke.1 terr ne'rve]J, sejtbe is mE'gter~ m~PD;yiltet -petettojik. A D.'~g:vzetcl,e('lim,et.ri.':r(,Ill!rent. 700-11'0 sejt (S00-8301 beiyeU) w:rjed legJoblnm. HZ ily~n mfih~p ,sejt,jcnek s'l.e11egseg,e ket,oldal ko,~frLi; (= I, •. iga;~j tlt~ssaga'~) 5.7!i- DlD1. A b€Fios('jthez meg jobban ~{oizel:ed,o, sejte~~be az anya S-2;abiHy~

t.wfUL'lul pete7jk, so:k8:~Ol' at te;r' be'lrep~-H~re.. ... . .. ~ .

Fe-m··, k(1ucsuic.· ~;l(lmJ meW neM v'ta.szlip_ L~gtobb wlios,z61oJa QZ ('I..~uml.mul'm"tepllJek a:kll-db. Di.agm.sagEf lnim.t akkor SfJmt('ll.'jedht'l~n j hl:l ki['og~ist;;dl.D vomit .

.

! ndilep sziirlr bevonata, TIa. a viass hosazabb ideig lill; fhliHetc ,szUl'kes{ehen€' y,aJt()zik~ mirrtha deres volna, A bevonato szabad szemmel e~y'enkent nlH1:1 1!tbat6 lemezkek alli:otjalr,. A mehek a 1l1CgSZU1'ldUt leptOl nem klcgenkednek. A sztirke l'eteg eltiinilk ~ mihely t a, m ii h~:pet meleg el'il pI. nem tidsagosall eros napsa vlszik, mert a lrj,~'lsznal j,6val elSbb olvad: 163. Co helyett '.£l1ar 9'9 CO·'lQn.

namis.ii",ranJ~ A magyar viasarendele (43'0. 1.) tiUja ,e, nem viaszb61 kes,zUlt wuh~'P' f'olrgalombahozatalat", )flits anyagot ta['ta1mazo miUeprea

foldmllvellesu.gyi mlnisster 'enged,elyt adhat, '

A hamisltott DJiBhvi&szl)61gylu·'tott ~nuh~lJ nag,Y- ltal't okozbat. Ha5zn~1- latinalt kovolkezmeny,€ at-tol fiig,g, hogy a mehvias.zt mi vel es milyen a,rinyban keverbUL A mehek nernelyik hamisltvinytol annyira ide'gen§ kednek, hogy a mfiMpet vontatobtan tipiUk vagy leragjak. MaskoI" hozzafbgnak llgyan epiLesehezt, de a hanlisitvany nem bin'ja .meg sulyukat vagy ,a, lnezet, hanem megnY'lUk~ vagy lessakad .. 1.\ torzulb sejtek na~itiSI'm. nemalkahnasak, IG,odonon 79 fokon olvadd cerezinlilol es vele kti!oufeie aranyb,an ken ,el't mehvlass 1061 In~szUH m{i1eplPe1 ldser]eteztek~ 11 11lehek rendesen kiiep~tette'k a legfeljebb 15% 11]"~lJnyagot ta]'talmntuHJ mmMpet~ A 20% eerezines mfilepet ellen ben akiLo ero,t" ~ gye-nge honhlskor nem fogadtak el, nem epiteth~k kit,kivetel,ese'D neha meskezdtek f!pi besftt,. de ,(1 bba-

h t ~ '1,1!.1J h II k (1~. j' ,- .) ~-" ~ t t' t j 11. ~ . .1 l·t ~ ~ -'.

.agy' -ale l.~,agy ; ora as ~oraKaOKOir KIB:Pil e . :'E':1ii, es mezraa "arozaIS]'a, IS,

fiaslhisna.k ]s haszmiJbi.k .. A tdssta cereztn mulepet nem Iogadtak el, A keYBl't ,anya~a epLiH };!p'bol olv,a,sztlLsko[' nem lehet tiszta viaszt kapni,

A hBL1ni~i as lIe s:egJelen megll-lbtp,i bisa vc~gyesz do1ga,. Vegy"lTizsgiHatra az O:rs:z.a,gos llezog'2tzda-sagi :Mjuo,@egvi~sg.aJ6, Inteze't vegykisBl'leti ,~s vegyvi~sg',UI6 os~dq\lyai Illetekesek. Legabi.bb 150 g D':I]ubiL, tehaL mas£61 Hunorrn,iil~pet kellbelriilden:L Avizsgalatert f]zetni ken. A hanri,sitott miHep forgaJOlnhal'mz,6jat a rendelet btinteti, ICiUon ka,rb;ritesi igenynek is helye van,.,

'Tap,~ztalm.,' lan l1l1eh,esz lleba a kifogastalan Iniih~pet is halllisftoLtn.~k tar .ja. Nem gondol :ra~ hogya Inehek bO[l(h\s'hllan. ido,lben a legjobb mulepet, sem ep,ltik ki (421. 1.)~, itt~ott at is l',~ig,jak., it1ragjall a soch·onys.zal lllenten is vi.gy.az,atJan l~lalo.za:31{or (17ft 1) .. A bih"os h.elyIisegben h~n6~

4JfJ

zott ~n;{Uep a kapttr meleg'G,ben kUerj,ed, ~s, ,~ b8l6,s,z~mek k5z'ott pnposo .. dik, fgy van ez ros,s!Z ha16zas'IDor is" Bekkend hosegbeul, rosssul szeU6~o kapt4rhan a ).0 millep' s,ejtjei is megnyUlhatnak,~ kiv:Ut ha hirtelen tel .. nek mezziel;, vagy ra1nil"'t ka passkodtk ra,

l\lfn~pvas{l,rJAs., MtHepet penzert as vias'zert", sonkoJyert cserebe is adnak,

Miilep'f)t hidegben nem Iehei s,zAIUta;ni., mart tiorik. Sz,allitaskof' & lap ok koze pap,host teszn k, hogy ossee ne }',agadja.n,ak.., A burkolaton ~, viaasrendelet Bzerint i{.,otelezO feltuntetni, hogy ~ .. mi'Hep o'n'tott-e vagy h engerelt, ,!bZ e16allit6 vallala Revet I(mag,el)i lak6heI_ et as 'elephely ·t~

.Fel szabad ttin'betni & term,ek esetleges ko.!tBtt [lle'\natv,agy Uzleti megj,eitl'" b9fiH.3t'J' illetole,g vedjegY'eta.bban ,S,\z esetben, ha e:z az al'u erede' er , sz.arma~zas,af',a as. felhaszucUas-arEh vonatko:z6lag megt6ve ztes,flB nem aJ.kalmas,." K61t6tt nev vagy uzletimegjei'oles, RI. a, - .. , -'er~ule:s"~" .,Diadar~ vagy mAs hasoalo s,zo. 'ozoini 1 het, hogy lep,esm'6zn1ek valo," vagy "Jeileri'fiett .

Rak'Utrozi '. A. keretbe nem ragaszt.ott mCil,ep,et paphoasal retegezve m6,rs6kelt hfSmersekle ii helyisegben viI· zlntesen r.a.kjiak egymasra, ITa, minden nagyo b_b 'C80'D16 alatt ~iilo'n desska van, a csom,6kat a miilep EH~,.rU1esenelkUl konnyen lehet tologatni ide-oda tenni, A keretbe ragass .. tott miUep, ftiggfJ,l,egesen aUjon (176~ L), \. muIep t vtaszmolytol« edeni iltabiba.ll uem ken ,(1615S. L), eg'6T ellen igen~

Az c]JU,i m,6h~ A munkasm'eh Il via,szt ,tt, viaszluirigy,ekkel termeli (8., l.), z epit6 mehek furtbe agy lancba kapaszkodnak, Me:zzel (cukor .. ral), vira,gporra.l t.aplalkozn.ak (42'2. L), es meleget £ejleszbenek.

Legssivesebben a natal mdh ep't, kb, lO~20napos koraban 1(21. 1.).

A viaszmirigy kezdet en fejletlen, a, 10-20 napes mehben erdsen m gduzsad, k'esobb megtnt vissza£ejlodik~ kz idos meh sz,erVeZfl'OO esak elo .. k' szillettel tud vi.a zt termelnl, M:rig_ et a rajta nyugvo ., ssalonnareteg" (zsirtest: 217 .. 1.) fej:leszti ujrr.a mtik6desJ['18 alkalmaeea, A Ire ·to egyesiil'sevel a mii.rlgy m,egno,eks,zi.k"

Az tires hely a feszekbeu vagy k6z,e1ebn mfik6dt6 sre ingerli a, vias.z" mirigyet. J6 gyujtesltJ)f va,gy eteteskor t6bb via:szpHdtely keprodik, he

b ~.~ ~'6hl

eepitesre var " . 'lei y van,

A raj teljesit.menyebol arra Iehet ko,vet.k'6ztetni, bogy a munka ' egyfo~ytaball kb, S3Jja.t sUlyanak felsre ruga. vms,zt termek Ennyi kb.. 5 munkassejb (i,P'll esere eleg., 1 kg raj ~eljesitm.enye teh~tt_ kb. lIz kg via~z.

A meh a viaszlcmezket hal so labanak kefej,e el (:38. kep) f5lnyar, 'a1lra., Iessedt lULsM,61, rag6ival alakltja, illesztg'eti es -k,oz ben Ie gal a b b egy reszet a ra,g6 6vi mirigy '\ a,btdeka- al oldja (2:017. ~. ep), 'IZ oldcszer ,gJ orsan para-

logl e,s a viaBZJH~P meg,sziLardw., ,(Ood611o~ ki&r!rl:e : 457. 1.) ,

A mehek a vagi via·s:z is folhaszna1ji.k, megpe ig: I., Viaszra:ktarakb(U.

Ilyenek a sejt,ek megvastagito t perem ~ a fi3;sitasos as mezes ,sejt fodelea keJBtek as lepek k6zti via-szhidak.. A ~eth .fo,dele es pereme k'ozt llend ..

40

S,;Ell,res cse:[leforgatom. v~n .. A Jlnehek 3 m0b ltikele~a es a m6zes~ sejt, felbont~s>a utan folosleges f6del &ny~ 'gana.k egyreszeta pt3:ffrWf1e .hordj,ak.,ke .. s6bb pedlg 'Orman sserezn,ek: viaszt ,~ fodenSlhe0. A ii~slt'sQS ,sej,t fodel,et mar: elobb is. ige.ny'be ves,z,ik: megY6k~Jnyit,]akJ es ~ l!e~ s~ecle£t V1.Ltszt m,asutt ha,sznal jia,k el, N emelyik £ajt~ (pl, ·a eiprusi) ktilOnOsen ha]Iamos erre, A herasej't vtSJszfodelenek tel .. jes lebontasa gyakori,. sloks7lo~ . seinte csa,k ,I, guo,okm,af,adnak meg, A fia,simsos, s,ejt fode1:enek 'e,lliord,as~ ,08,i saj,absag, fokozottabban megtal~l~ ju.k.aposzmeh~knel is, 2. lUkalmi bellso~vias,zforf:1sokb6t Dyen Iehet pt ~ s'eriilt Iha,]) ,3I1yaga~,a folo,sleges ,a:nya'b oLOSto, " a tihlls,agosan vasta,g miUep 'r'e8zeG'skei~ mezpol'K'etes utao len.yalas:rabe~dott m'!321eS se~tfodel (329. 1.), v,agy f.inom viaszfol'glacs~ IIa a mehnek ta,volabb van a. viaszra s'zUksage, hats,6 b\ba belaol oldal,anak virag~poI'gyiijto kelejere halmozza, s ennan ezedt Ie aprankent az epites hely~n. ,8 .• S'zabadb61 ameh esak W ..

.. L lese ,. . t vi t I '~-' ;(' 1 '~. tt ·1: dt 1'-1 ~. b """1 d

VeliJe:"esen gytlJ VlasZ I' pr, KInnie eJ~e ~ aapon megorvac s ratnep '.011., .'19

olya,nkor h~tgo biba kulslS olda]anak. k'OBa.r,~ban hordje hasa, ahogy a rag,agzt6t (3l. t).

A. kaptar ~lj.al'amt1nlrakozben lehullt viaszpik.kelykJ?,ket" rends21erint nem haszntlja fBI" de nena nUszed ,egyet~egy,et abb61is~

A mehek a v bts.zhoz, mi,sanyagb61 18. kevsrhetnek valamtcsket, pl. virigpO'rt~ k,a.ptarteto borlemf}z,e~Bl leragott bitumen t:, ,8zetnlgott ~papirfJs vagr k:endo fO$zl£nyat~ ha kBl~e:tredonek (115~ .1.) kend,ot hasznaltak"vagy a k~lpta.r JJeped,es6t :p,a ph~['al t'om hilt be,

A ,e1S:llad. epito ba~;mama,.,Leggyorsabban a; raj v.agy th le:pjeitolmeg~ fo,szt,{)itt o8alad 'epit mlndaddig, mig 1. ,rib mebek 'el nen1.veniillnekt 2. elet,s.zuksegletet btztosl to, ~M~g lepra nem Iesz, Kezdet ben munkas,slejtet ,eJl~t, kesobb laeresejtre tel" a"t., A laka,s: kli:j-vetkezo evre marado lI"eszeit rends~erint heresejttel tolti m,eg .. Her,esejtep-itese:re hajbh~mtQsabba nagy ,c~~~ Hid~minta k.iasi (m.ert ,a, nagy ra,jz,asra gondol), 'es, BiZ o[leganyas,. mInt

." fiatatany,as~ - ,

Az epites legfonto:sabb foltetele~ bogy bord,'s legyen v~gy etesstlnk, E:neikiil megan amunka, meg a mille;'p' epite,se is! N,oveU &21 epit6 hajlamot,~. ~Qk natal meh, ,QZ 1ifil~S hely, es hal ,a, terle szke do, fiasitas, e!jl gyu]5, l!I1iAz, SZi1nar& nines e),eg s'ejt .• Sz.ives:ehben ep1it, a csaladl a fes~ek.be,n vagy

&67, kip. A vituztenneM melvneTc e~-{j6\en kelJ ttJ.'P,Mlk'DZnia~ A kwffin termAitl -vi(Jlitzlemez"ki;1;rel r4g6tlJ'lJ'i m~'1igyfl'n{J,.~ iZla'1'uj valacle.lr:lI oldj(J

4.21

k6zelebenI mint ta'volabb. Vontatott a 11llUnlit,aja olyan helyen, lllelye't es~ Q, csalad zometcn ,elszakadt k.iiJ1on IDlihfurt_ szalll a, ]]1.6g, pl. maga81 rei'so m,ezkamrAban. Az an;ya Jan os:ah\d lendtilete hanyatlik. okozo,tt buzgalommal hoz~a rendbe a c'Salad a £~azekben let £e,jlodeset, eletenek flendjet ve.szelyezteto hia.nyQ,ssakok,at~ PI. a fiaitasos Iepek koze helye .. ~ett rnillep.et, It, Mp £elst), reszebe vagott ablakot gyersan lepit,i" a Inpo fi~s,ike't sz]v,e&en ,aranyositjtit I( 306. 1..)~

Epite-, 88 Inezt'l'mes,~ AEr,ol, bogy ,3, mehek mennyi mezet fogyasztanak 1 kg via ,z term,eleehez, a kiserletek eredmenye nem egy zils. ValoszLniileg kiuanbseg.et okos a mehes kora, ,31 vir,~gporfogyasztas, les az is, bogy a csalad a vlaaztermeleshee sziiks:eg,es meleget kuldn az, epit~ kezes ked'll,F.eert lrlenyt lon-e mezfogY,3.,s,ztass,al fejlesateni. 1 kg "\~iaszhoz nemelyek ssermt 3~,5'- -6~ masok szel'int 15-20 kg mez is sziikseges. Az 6jabb Id erIe' k mkabb a :3,5 kg kBriillt igazo]j~k.

11 'nte1'sekelt epittet's,g megsem cs'okkenti a mez ermest, A mersekelte.n epito es nem epito 00 ,aladok kij~r6jaD kozleked,5 m,ehek szama nem kt~lon-

b ,. 'Il~ V I'" .' "I ".{ t ~_ 1 1 J' h d' k ] ., h ~ , '.II-'

OZhL .. ' R.mOszmu eg ,azt;).r·" lue:r: .' 0 . OF, a:sol', 18. nmos _ e',!IlY eph,e-sre,

& natal Inebe'k vlaeatermeld , lanyhul ugyan, e megseln zii.Ilik nl,eg teljesen, Viaszukn.3!,k csak egy fol3s,zet has,znalhatjak e] a sejtek ftklesere e's tal aroza,sara. A t5bl.,i karba -0;; esz: vagy Ieh ull I vagy a hason marad,

• ~. k" .J.. • 'h' ,~ "I i.' A 'd# ".+.t::,cl. k t;'" k'

es vegrgs lS",rl a me, elr. 'eg,es:z: e eten. ,'z 1 os gyujtomene .c' pe ezo munr (t-

sok es I 'elelo mehek hasan gyakr,an Iehet f5I nem hasznal t vi,as.zplkl~,elyke~ ket tabl.Jn.L 2. . ,0 J, ge]on viaszt tel'melol fiatal mehek nagy re,sze akkor 819m vaUk a .... ()'1n'tat gyuf-Q:",s, ha nine' alkalma epitesre.z By n mehek a rajzas hauaulatanak. ,erleles,evel ,8 gyiijtes iI-,a'm,al beklyozzak.

A natal mehek ,epitovagy't mezelo csalildbm.n is ki kell haszndlni, \ agyobb aran,Yu. epitl e~e't"e azonban mlezelo o,saU\d nem vaIn.

e'p'e's'l,ej!' e' te'lje itmeny ariD a. ~ nagy raj tobbet epit, mint a klesi, de teIje,sitmenye nem novekedik n.~peSr~n;genek - arany,iLhan. A 8: kg 6ulyu raj nem haromszor-, hanem kevesebbsser annylh epi_,~ mint az 1 kia-os. S kg meh egy rajban nem epit annyit, mini harom 1 kg-os raj 15s zesen. 1T,a,16'szin(Uf}g ,azei·t, mert a raj minrienekei6tt az a.nyana:k akar sejtro,l gondoskodni. a ezt elerte, Ianyhul Iendulete, T,abb any,a,nak pedig nagyobb fe8zk kell, mint gynek, Jobb tehat nagykaptsrba tobb kozepes rajt e,gYlnast61 elv,aJa,sztva telepitent, ,es ezeket osak ,az ~pltes be-faj' zf';s:e ut'ln ,e.g~ .esi eni, mint betelepiteskor egybever.ni. Az ele.'-.kep' elen tgen kiosl l',a.jok.at t rmeszetesen nllndjart gylesi em kell,

E,p['tt te'

EI1Ut, t .. s t, rm Io es aUid dal, F'(5 ern: a r',igi lepek ki,c8erel,ese a 111ez~ kamra llianyz6 h~pj,einek -p6t1asa. Dtl lllfik s eel: Iasstermele '. _ 81 c e J I~~ sorban 10; feszek, Termelol csabidd.a.l esak mleI'sekelten szabad e'pitteto!" de az epitte'est teljesen meDOlzni helytelen (422 .. 1.). A_ esalad ben:esel 'epit'esere hajlamos ... zab:H os munkd slepre csak egesz lTIuleppel (1691• 1.)1 ,sz"tmi ha nnk.

42'2'

~ spi ,tet '8 Dleh~i'uy tn6dj,at IJJal' lsmeejuk. l-i miHep t be Ieh t adni a fa zek hoy! 'osef'(~ (2:31. L as :'70. 1.), a mezka]nl'a DJ guyiiasak r (1 f j~ le~ztes: 90,5. L" atf'iigaeszt' : 3,05. 1.., i~a ,zekk toz~s'~ 3d'5", 1." ,'s a visszarOp'tt ,argy ··ssz ropite cf;,ahtdo1rl a .(35,3,_ 1.).

_I '~]lmtt. hiKe-ret, helyt Ienul ,']J,H-o'kerf"I' ~ '11''' ancsak te'l"me16 csalad~ ba.D has,znala os. Olyan miilep nelkUli hal6zatlan he 'c1j va.gy 1 eretre ,Z rolL bol a lepe id6nkent kiva rlaljak es kio!vasztjak. _ em lep, hanem via:$,z a" c,eL' elee'pulL 1 p gyakori ki'-ordelCs a m 'bek epi'1oh.ajlamat fok:ozzar" Olyan cs,ahi .'okt61 is vi asshoa Iehet igy [utni a me'z ermes csokkane, ~ n ~lkiH, mely 'k kukmben semmit sem ad tak volna. l'fawy,arn[ zagon h ly sen hasznalt 'pi I etok r btel konnyen leh ·t cs,ah\donk ,tub legalab b evi 1/ 'J. k, . viaszhoz jutni. 0 tt a [arilha 6~ ahol 1. a, kap af' szerkea te I 2~ a ID,ehe' z [el uUi " megengedi a Iep gyakort kivagarsa ..

T'ijbbfeie 6pittet6ket· ~t van (268. kep):~

L Kazonseges ii;rtM keres luildza8leUMll. .. janla,to viz ,zin eser lee ,eosatani .. A m,ehek 'gy tol b helyen kezdenek epJteni, a lap is 8~nardabb. Hilt 6 kez Ie "U kaptarban, rak d,o m'8zkamnljaban, 'sa, 1 '0' fek 1',olJen is h3S2lDtUha to.

2. Az eteUJ8' ltel 'e,t (219. 1.)1 also r sze,

3. Leveltfito !elsol,ece.9 /C€1''(3t, J; 1st) kezelesfi kaptarba, Ez ajanlbat6 leg[obban. :f:Jgy lee als(j uagyobb s fel '0 kisebb - 10 em magas - reszre o ztja" '\lul a mlch ·k maguknak epi nek, Ia t lut m iUeJl' . ·o,ga ztunk, A {,aHU Yittszc,sikI'~ ep nlL kis lap a nu1hesze. A febll()' leece 1 gyorsab b ~ liony ~ nyhb ,a, kisz€'lles e$. a esala 00 sem zavarja ann; ira, mint az e ,e z k ret kihuzasa es viss'Z.a tolasa., \z c'pitesre sz{tnt llcly azonbnn kisebb, teh.at va.gr iobb Ilyen keret sziik. I lrn S vs .gy gyakI'ahba k 1 kiva' lalni 8, 16pet. \. kere nern esunghet telso Ie'cen, mer az nines nis"Zegezv,e,. T'ubb~ ftU rei zi' '. os· ~ljanlanak. E.g, r r 's,ziik nero vedi a fel 0 1 'cot oldalra al6

Imozel ubi ellen,

a) Fem,/iilii12 e ii.ngo k ret zHald e, 1",. konny bb n k' zl he 0 az IsDel

fligg6 epittc 6keret

(26'9. k p). 1 flil I o 6, mm vekony hor-

,an'\tOzo I hado,nrb61

olloyal n 'l'j uk ,3, kep

on '. ·It!··t

szenn .. ie, U ,j;J. a

visszahaj [uk , bog,' Szilal'dabb 1 "gyen. A

~iR za.hajtot· r sz ke' hO,SSZll '. }'(~t kl as,e megre·zelj iik hoO"v' ayik

. nyiHJek tUl a nl,asi~ kn .. llo,ztl ,agat as oblallec 3 om mely hasll T a a iUsztjlik, es,,~ kereb e,la rel,a,l k,' -.: zeggel rogzitjiik.

268. kip. Ep'ftt t. (jlutJ'flCk

iRaJr6J,U' la kit H ktllftns.ilo:, ~ k ret, kCl,z~ I d ,·t(·t6s k f' 1.1 j'oitlbr61 kib -til r '~s6~('Cu

23

A badogot nero kell e18,re, kifUrni~ a. sseg majd _ atlYUk~szt!~., Fontos" hogy a ~:zeg' ,II b,idog'ot merdlegesen erje.

A fiiI vizszintes aga s ,om hosszu, ~ em ,Eu~ele~s" viS8Zah9!J,jtva 1 em sze~ Iss. E,zzel fiigg ,m lceret, FGgg61eD'es aga 5 em hosg,z:u~ viss,zahajtas utan 4 em, srelesS:6gf~ 1,5 em, Ezzel illeszkedik az oldalae _keretleo hasitek,aha£ Beszegzes utan viZs'zintes aga 1 cm~m felnyulik~

A keret fels:o; lec'enek v,egeit 3 em-ra befureszeljuk~ hasitek kb, 4: mm tagas, legyen, E,z7Iel iUeszkedik a lee a, feh1yUl6 badcgnyelvekba,

l5am . -

.... .. _ _ KUJ.foldon eUre~'edt a~ L~ala.kUra. haj1i-

tot,t; vas]emez, ,OJ leo map.JQ, Ce161 rasmegez .. VEl. VaS1iagabb 1emezb61 kell keszUieni, A fhlqo Moo,t IWm, rogz[ti helyen., CsinaJjak kUl5n£ele nyUlvany,okkal is a fe,lso leo tBJ."~ tagj_r&, de~gy eiv'6szti e,gyszEI:rUse, l",t9t.

'b) 'i!al1''(Js epit.iJker-t:t" FUleiuincsenek .. RiszegBzet't~ . va.gy 913 oldalle'llek. meg-

2'(J 9. k($p. lDUel jilggo I.p(t,~et67teret h08szabb'i Ml.s&val k~PZi8d"ott kat ,jiaiplRval a.

kaptar aljan 0:1I. Az eldallecek felsd el6ne:k:. ik6zepe biU fei,et:~en s~egek Dy1lmak foL A fels5 _We. kat v'8g~p~k~£lS![trekai_ ,~ok'~E!!' }lleszk~dnek. Egy~el'(i, s~nard~ B v~,d,o·rlis'b Id.'biUnoen blI'J.a. T5bb k.erettel egyutt to,lhat6. Csak fekV'6 kapMrbm ,al1ml~ .1llB8. Az e.Uel fiiggo epitteooker,etetktmnyebb keze1ni ..

Scm

-

EpittetOk,eretne,k h&sz.nalt, k01zoDsegesker1e.tbe nem kell m ulep,. A £els5 es ,az oszt61eo alsO ]a.pjanakkozepere v.~"tszcsikot esurgatunk irany~ mutat6nL Kiveheto fels61eore szilnren vias.z,csikot huzunk. A keret also nagyo b b r(~s'zet vagy mU1e_pe~ziik, vagy I epdarab baltol tj uk meg. A lep~t r,ltffhi-"al v,agy zsine-ggal ~rtjuk hely'sn" mIg a mehek oda nem l'agasztjak

(237: L). -

Az epittetoker,etnek a fes,zek k5,zeleb,en. ken lennie, merb a mehek ott ep,itenek legjobban, N~gy.keret6s na,gykapt.arb.an kat ,epittato,ke,retet hassnalunk,. Ba,d[,oUoi kiserIet szerint ne legyisn ko,zttlk hat feszeklepnel t.i:i,bb, mert a viasztermele,g eaokkenne (270. kep).. Tizkeretes feszekben helyes elrendezes: 8z:sl_ri51 egy-egy kozonseges keret, azt~n egy-egy lepitt'etGkeret"

'-". ~. . h ·t k" .. . j - k t· --

&O:li':Bpen ·.a I ; ozonsegea cere ~',.

Rakod6 ban sz:in ten ,9\ feszek volna az, epittetokeret legjo b b hely~, de ,os&k a mezkamra Ieszedese iran lehetne hozzaferni~ ,J obb tehi t belenyugodni & kise b b vtasstermes be: a m,ez.k.amr:iban ket lap kozt 'eplttesBUnk., A~ ep,itte,tOker'13,t ked.ve'zotien helyz,etetellensidyo.zza az, hogy a feszek FendsZJerint alaesony, az epitt ,tokeret tehat nines nagy.on messse tole .. Hats,Q ke.ze]es~u kapt arban kozvetleniil az &blakna.l label, egy ftres keret .. Konnyii hozzajutni a osalad na.gyo~b zavaras& nelkiH.

424

B MCl/_;'''''lJit'o ayu·· ,. i,l,;t""k·....... .g. UIQI~gl~~ L~" "rlI"yC~1 '·:J1Ul.I. ~

JD,ehek ki ti.inO'e.nepi. tenele egyB,z;erre mtih~1pet Is,

epitt:tOket~~tbe,n... szaha .. dOD IS. A k,~'tjto, _ os,s~efe.r ~

A dltil~ppel . adott mes, heiy (,~pi tB~lka.la~}in~ ~ll a vla~!~nnrl~\r~i; (4.20. L), ,a, meh,e[( to~bb

viaszt termelnek, mInt

. ~.n~ h

a.Dl.ennyl a muiep ,ez

sztiks,Bges. Ez k6s6b b, gyi1jto ~orukba~ fo]osle~, gest'}n Iehnllna FO~ uk odakinll., Ha e'p! ttetokerat is '\f,nn, lepet epitbetnek II folos]egl9:s pikkelyekbin ktLlijn me~;fbgyasztas neJ_kul

.l -- ,~ ~i:-t t,nk t t

~ epll!l eto ere' et ,a,z

els{)' bosegt!HS gyU j 'teSr, pl ~

repee eUStt rakjuk a, fes,zekbe. Ott, marad a telikeszli1odes,fug,. Akkor legsz6bonek ke:riil, v,agy elvessziik.

AiJ ep,ittetokeret lepjet jo gyujteskor gyakrab1Jan~ gy,eng'e hordeskor ritkahban kell kitord,elni. A tapaszt&his gyOl'S&ll megmu atja, mdkor keruljroll ra SOf'., IGvagdah1s utau a sejtek m21rad:vanya i.ranyt adIaz tij lepnek. F,ekv,okaptal"ban k,et lriveheto felsol,eoes ~pittet5keret Mpjenek kiHjrdelese lDindenm,as s2liik~,eges mth,el'e·ttel egyu tt (pl. kaptarnyi.tas, keretfed6rk lev1etele, mehek Ie::ra~'&sai k,aptarcsukas) esaladenkdn t atlagos'an mas£effi perebe telik,

Az ,epitte Jjk.eito,et ,a csahtcln~k fo,lytonosan alltalm;at ,ad ep]te9re~, herefias11t6 os:ztonenek kielegi tesere"anelkul, hogy f61os1e',ges herdk kelnenek ki, Csokkentil'aljz.o,liedv,et (g61~ 1')1 es [elzt ,it meUlek hangulatafu.H,a pl. ,:} cs~lid munlUis~,ejtet epit: anyja fiatarl'es new k'ell rajzast61 bu,tani. Ha az lepit-, kezes. megsm1nik: vagy rajzasra keszill Q, osatad" vagy nines hordr1s,. Az anyabollcso rajzas b3jlamanak vag ,anyatlans:agnak [ele, A mezes heresejtaz,t irul,ja el, hogy a csalad Iemondctt a l'ajzasr6t

A klv,eheto feho·Mou epitteto'keretben itatot, e'bebo. lehct eThelyezDi t:!~gl. 1)" es anyaneveleskor, anyamtask1om' is Idtnnol 1(204", 413, 477 OJ' 488.1).,

-

308~7 25/l3'

I

,I

7

e

It}

11

t2

2''1(). k/Jp'. A, vila.szlermes az ,6pf_~tel.okm'(f!tek heZy~ete ,stle'f~int .

Az a1s~ s:lI!lUIok ,aze je:h;ik, bogy l:n\lIY ~06p V(I,U Ut '~]lft~etokeT'let ll:BZOU. A. ·V:ia;sZgy"cl'1ty.ltk lI'lI!~a.Ss~ga 'Ed szem1t!!lte1l:i. hog¥ a cSlldid.o,t h.11Ii1 j ,gJ:!4mm vi;O.szii. termeUek ~ Ua go:san

~--

A2i 0jb1,ibteto,lieI'0ib le~~~a bb fQsZa.z9100S,,, Preuss aj AnJottm. N en:lO oorsZ:l!ig ban 1 g 9 gl~oon

.m :nyomdokan Enntll.Sch.. u.z ,elso' vi14gbAboril 'tajan .. A SZQv,j'etun~6bsm e~Bs(3:n. fcl~roltak, fejlesztette!t:1 es ertQ(c't W;sar~eteklm1, v;iJ8igU"Q,tMk 'meg. (MIllZialevszldj 1932 taJan.) Igen tU'1!(V eJ:'I~dmenyt erool~ ei vele: evi 2-3 kg viasztel'lTI.eJesro][mak. mth::,terme~,5 ooaM.donlrent a. mez o~okl~ene'$e nelktiL A Demetek 10 lev,lllliatmJ szerinb kislnllpt.thban (0--2~O g 'vims~t; OOFm~itekev!aD.'ta 'pHtet6ket'ett.elm Id5Q:epesen 100 g~'o,t~t,ebit I H~norro_~lep ~Yagt1.t. A l®pot. 'tIn~OStm MromqzOl" vtigtak Id egy evbeq. A Szovjet.um6bam : .2'68. _lI.:~pen bemutatott kii'v~het5 re1so~'eces' epittetBkleretet, b~znMj~, de ~emla i:Yiek kl§ti !3z~lf!fl e~y@t~.eg;fet~ hane~ a fes,'ZIek miIlds'D mj~odlk keret; dy,e~~,epL~t~t6".

res~ek aJs:6j,D9I.gJ'lO bhik :mSZiS egy!i:egesJ BiZ ,any~ zavut.aJa:m.d pet'ZJlk, felul pedlg tl;,

1!;;.0t lep kaz6ttimeg. zaki ,"as ~o'ko'ZDtt 'pi .~ 6HZ' o"k,t§lj Q. c.alo.do'. Dadan!~Blatt l:nkod!~kap'h~rt (HU" I.) hn znalnnk. Az 6p~ tet6ker b leh8 16c.uilI15,1 a: leI? t 4:"-0, nap n .. k6nt i3l'd <>lik, m,,, Ha, a me~Jcamrat f~J!altJl,ak, l!'.z, pitt (Sit _1" t.ek: fe1ls6 ~(le~ It;l5Zf:c'Uik:.

I p 0 mezkamra k reteinek als6 lecerollill Ie a k.sh·] I fes4ckbeli lop kO~6j t. hez~gba. D:yen, ~mgkoz~l~ss~P' annyi helyh ~ .ju~nak a,mehl.~ bog, bo 1- O",e]{)n ~i! D~hitD) napilg cPJlt~et"Del{gy~oly ~btm,. D ' C' ale oty'lro vtdfua vale, nho~ kesl"i g 'f1j Ms ~,tll!1' t,ebA t Ell m~l:u;)k ~e.;z ,epl ~"'tet.8J.£eR e_k. c;J w.vo]i ,"sa, 1IJ tin :mC'!gh.wdb a]ak meg beij M{"lmllk~'t.~ megaiko hAtJ'ik W,h mezkos~oru.Jukt1t. A mi !corfU £8hOl'dASiUIlk II III li'ed. vez neki. -

J'zes ej~(~k ],r~Rll t Ze'i • Ha a In zka:tnr,aha.n a JlepakJt z~thu_zzak e pOffTwskor ,3, m ~gnyuj I 0 I s jhek ~ m'gl'ovidi ik el," a 01r Ia ''2:,' lehe

rrnelm,

.. ~' ~ l~ll~ n11 "t.~p~', / .: z tires s~ejt c ke k~ss?l~ vill,a;'{~al a koz p~~1ig leLep. J.~. ~ mehek U,lll'aep.llI.~k;,. ,.,' regi kaso~ ~ehes~~k raga ~ v'ol' ~,lI.lepek moguJlblsira, de keret hez IS ]16, csak egy kie ,It lassu,

L,vug~,atoUI11iih~1}. A lutilepbe 3 em-nel nem ta,ga, abh kornyihlsokat vagy rapez alaku, fon k, skeny le ele .zeI.p. edo, res lee vagnak. A melt k j6 e fil' . kor be 'p,i ik,

llftUep hasznalata, A mehek nagyobb mertekben veszik igtillyh a n:1ru .. lap anyacra,t, ha a h01' a, oy nge, 1laay keyes a via zternleUl' fia 301 melt. Tohhe, adnak hoz'za sa}atjukb61" ha bos,ege-sen termeln k viaszt, agy a ]11 iil ~.p igen "ekon".

o Ii/.'

luMp t csak olyankoc adunk, amikor hordas 'tan vagy az ~pi'c' t

etetessel serk n jiik (421. I.). \ hordas me 'zUni utau 'Bpi letlenul maradh m{UI~pe - 11 kell zedni - m 1'1' a. mh k ,a jar6kat r! anak raj a es ev v ~g {eM meh zurkob ta.pa z-anak nt. mehszurkos mulepe it kihrrel kezo evb In VO<]:1 atottan ~pi- ik,

\_ mtllep 11 m nep' " csaladban '6S, tavaesaal, amikor Dl';g ei oS a ],pb{Uel, a fi,asih1s melle a f6sz,ek k,ozY€Jlleu'szelel:e lleriUjoln (23;1.1.). .Haa esalad mal" !ejll ,t as meleg van, fodo,Lt fiasltasos lepek ko'Ze is lehehelyeznL Nyitot m 'z s hiplek !raze nem ya16, mert j6 hor a,skor a mail k nero (t mlf16p

jtr epi' ik ld, hanem ,a ezom:!liedo mez,esB jtek hizlaljak a IuiU'p ·ro"a~ ar,a.

E]lltt tes rajjal., A f',olosl,eges rajok jol haszno itlu ,6k Icpitt t "., ~,~" ... e~ 6bb 1 a,gJ egyma ~d,'v a~y' g_ "011ga'b b c alaclokkal CJy·. itik diu" . K~LQ" no,' en a.z ulont,jio]c: ep\t;'p sk 8zepen natal anyjuk mia.t t. (~heganyas ralok neha l{)oran il:tte:r'oek heresejtr .

i~piU te, leo,po,rt e ,aHldd~\l. gl, ngebb, lnl~zeh~ r n m i Utaln1,a.

csruadoka 'pi, ·e- I I h~t Ieg] bban a rm 168 s,z 1 ala, aba .a~I .,~lU (.25,5,. 1.). K, zde, agy mill ~, ,9 ker t kr sop,"rjiik", Pia, itasos I, IlClk~t mas csalt doknakoss [uk ze'. VeO' z ti11az uj lepek' t" rtjuk m g e nl~ csaladok r6g'i l~pjei' olvasa [uk kl, Lepjeike t ism'el ,eltenels2'JC'Llhei jliHc:, ill}. IlL le 'ela, tar'tos.

I se'li6ziovaldaba,n kelTJ'euyitobol savval ke~zijlt olesd szol'ppel sedre~· tik a,z epitti: sopor -meheket. ,'_ szorpb n kb, 40% szolocukor~ 40% dex rJll ,as 2, ,%, viz van.

426

E]Jlto Dleslel'seges ra], Epi·ttetesre 4-6 ken:::tes mestBIs,eges rajt Iehef k6szit n~ .. I agy?t 11m ~rdeme~:. ~,gyuttaJ anya rarozmbi5~'a v~gy a:t!te: }tob\s-ra"lS ]0 ~ (480. L). Lehet kulo_~ ~ap,t~.r .. ban ia, d elheIY,eze~eI'e ldtuu6, & {ek~(jlnl1? al',el~,ekes,zt tt,veg~'~ IDulan k:}Jar6v~]J' .vagy a r~sze1He OSZltOJt lekv()kap,ta:r. Csak akkoI' epit JOll" ha mar anl'Ja van. Az epittetes v,egen " }tis csmlaciot a, s.zom8zedl~s. naggyal. vagy a kozos kap arban Ie-vo kis

Itldok.a t egymassal egyesi tik,

NRgy I@kyo~aptar kil~}litte't,Bs.e~ A nagy fekvokaptart rendaaecinf tobb rajjal te1ep,H~ be (17!., e~ 42,2 ", !.). ~a ,?s~-k egy r~,j , iitneky bel~, 01 , a~ ~agy r6 'ze marad uresen, ~ogy a ko",:,etke:o B,:be'n ~ldapes bovite~sel (231. ],)1 csak Iassan lehet tovabb haladni pedig mlnellabb Ine.zeIe re el'ett c aladboz kell [utnunk. A masedik evben ezek a Iu6dok Idnitlkozn.ak::

I. ,Bh~l,ny. esaladot Iesoprunk (3,55. I.}, epftesre hasznalunk, Lepjeivel

a to,bbit segitjiik. _

2. A lnezkamr,t~t atfuggeszt0ssel nyitjuk meg, u, r,egi i"e'szek he,lyere JJllilep~s k r-etek t, rakunk (305. 1.).

3. Az eI6bbihez hasonlit, a kovetkezo vcUto.za : a csalad"b61 a kaptal' elrek sztett fires reszeben lepito master eges f'aj. kes,zj nink, ~ kaptart deszlntval ke ttev ,alas zt] uk, KiHonkijaros tires T-eszebe tessstlk az anyat egy mezes- i:riigporos leppel ,ee mfilepekkel rasopol'Jiik az gesz esalddo .

kijal'ow.'ehek visszasz,I1UIUtk a re,gi feszekbe, ,a naproJ naprf:\ kelo mehekk 1 gyrurapodnak. Boles-ol ,;aID t rmekeny anyat kapnak, ese lea fiasita. - b61 maguk nevelnek ,anya,t... \ lesopo!', fia a] mehc k ep,i nek, A ket csa.btdot kesob,b egyesitjiik; s.aja fias]tas~\b61 nev 1 ~nyjat oljilk m a.

EY:Yfnll(Uepe' rnklod6k~lptir (piUetF, e. .,)Hunor'~ s mci.s hasonlo eay nIlS .. lepes ra,kod61Iaptar l!nezk.a.mraj,aban von "atottan 'BpiU a miHept mert m ssze van a £e zek,61. A k~p'ta . masodik e'Vl'u maradt reszet epi e -h .. r·k Ie1ejlesztessel I( 80 5. 1.) J a tfuagesztessel (30S. 1. ) y,agy feszekkett.ozessel (306. 1.).

:Eplttetes alaeseny mezkamraban. iz ub esony felsa mezlUtlllritban ellenben a nep s esalad ,j61,epit. Alacsouy .lnezkamra.s rakodckaptar mezkamrakere,teit list medon lathatjuk el leppel: 1. '\c mezkamraban egesz mtilcpet epitte Iink. A mfilepes mdzkamrafidknak kozvetlenlil a feszken kell lenni, " Bovtteskor tehat az uj miiIep s fj.6k a fe.zek e.' a rleO'i ko'ze kruljon_(307. 1.). 2. A f'eszek hoI kisele [tez til' peket (23.2. 1.) ld"'ni.gj uk, megf Iezz u_k ei alat80ny meskamra ke-

reteib i]le's,~ [iik. Ha

az alaosony keret

alyan mer tu, hogy a _ _".~ ~>:":,:" :,'. ,.

megfeleze lep nem F£LE20- _.

tzorul benne" ab~pet VONAt. ,_~

271. kepeuUi,that6 _6don ken elszabni. met. Z'" a felezdvoW. alatt inclul meg, ~ Jd kozepl6n foleje

271. kWp. Fe:n.ek ltpl:wnek dtBZaaQBa QlaalJO'ny me.zkamraker;etbe

427

megy, ,[hztan megin.t,az erad~ti mely,s'egFe tel'ma,Za. Igy n'rindket l~pda~ :f~b m,a.g~s,a. bb ,fJ1.z eredetd felenel~

RizlaU me'zkitmra.16p, ~IJlltte~os,e: :StQ.2. 1..

(s,O_,mrtr:t.jj'al fokoz,oitt "pitte,tes. (~77 .L) .. RCb C\b2__;3 kg-os ~~portraj hol',. ~,~~t~lan id(rb~n 5, :: 3· ar~-ny~ szorpo·t ka.P, ~~h~mos ,e~~te~~lt~e] kb, g n~p alittt kieprt91 na.gy B~oz'onidll m1l1~pet~ "Ozemlroltscge S&J~'Llt elelme.ret ,a, fIasit'8~ nakes lep,l'tesre kozeyesen 7. kg' (51,5~8~5 kg) eukor (nem szorp I'). A U5bhi cnK.fo,traktal'ozza .. Ha teh!t 16~'6 ~g cukorbnl k~gziilt kb, :20 liter SZ.iil'p,Ot kap, kb, 9',6, kg: enkornak Iltl.egfe.leI.o siiritett 8z0rpot I'aktaroz a .Mpekbe...-

_, . I}. meh~k kezdet,ben keves, ~z~['p'Qt£~gar1lnak el, merh megninOS .. sejtj til( elhelylezle,seif1B~ Kes,6bb naponta kb. 4, liltert hordanak leI m·cggel, cLelbeu es estefele etetve, Ny,ar v1e,g:en dl~ag~bb az epites, a mehek tobb oukrot fogy,tLsztarutk a maguk cHiljara.

A"z :llyeD ir,m"mu ete't~selS 6pit~s megviseli tl meheket .. Kedvezo tehat, ha 1.. a mehek nagy recS~e natal, 2. a. rajt idejeben fejMe~zik, a esalad te1elesiu ele,g i!3 mehhez, jutha·t. (E·tet~s olcs,Q" szor13pel: 4216,. L), 0

A. kl.808 nu~hcsalllll alkalmas vide-ken (249. L) rna is: a vias ztB rmeles. legfobb forrasa. KOIszer1l kezeles1er5l k.ii]on £ejezet szbl (S5ft 1.)~

A,i.~lSZ gyiljit'cS0, IDleni ID'Stt. A mehes.z,ek keveaebbet 'torodnek a viasszal, mint kellene, EVI'oll eyre sokves;z etA lenytfH3et·t zug~'pitmeny, lekap~rt ktsebb ],Bpdara.-bk(Ur,~ mfizeslep~f6de10k, a" kap,trihr 311,i"r~ hullotbtormelelc lassac~!kan ISOkr& rug., Riol vasztJ~sul\rra, mentesti'kre a nap via,szolvas,z;,t6 (4:35". 1) kitiin·o,., A t&rtalekl,e,peket v1edeni kell (6.6,4. 1.),.

Viasz 's viR~zolvasztis

. A. Dleh,viaszneven ism:ert ,a;nya.g kiilonbo,z,ik am'eh ,erredeti termtiket8l.

Ma,g,a, a meh is mirigyvalardekkal kever]~ a le:pekbtU val a kivonaskor pedig

mas klegen a'nyaQ'ok is Icertllnek bele, f6keppan BJ;tr~hszurok. _ _

A via.szttevesena meh zsirj6.nak tm.rtja.k .. A zsir' eeviasz k,o·zijttik.illonb~ sege·t It 27:2~kep szemielteti. A mehnek zS:irj,a is van, valosagos '1szalonw~ r'steg ben' i' (217.. 1.). .

A Yia~z tabbfe:le vegyi.ile-U ·keve:f<f~ke. TiJhh olnaUo, tagh61aUo nepes csa; ]idhoz h.ason1itha'tjuk (272,. ]k:ISP). A ~,~ viaszcsa14dn tagj,~i ko:ziU az ,elado le,£ny (a ",s2:abad!~I" zsh:~a,v) aorTal nevezetes, hogymiDden~on fl'hJhez ~!kn[" menni, _ A vizben leva m,es~:~eJ. vassal v,agy a~ edeny vas- ~s l''t(izt~rtalrnavd hiLzass,agot !tot. A luizRss,agkoz'vetib5 a, mele-g. l/Ias s.z6val: a vimrsz sza~,a.d 2:s1:rsava meleefte,skor mssseel, vassal, :fiezz.el vegyuletet alkot, A vegyuIet (ts,m lS~ini res ron ja a vias~t, .. A vegyl6S!5 s~ak_'velemenye ben a szabad ZSll'SI-V

.mennyi.s,eg,et .. ,sav,sziLm]i'l ne,vv1el jlshd. A "sa·v8z',m'~1 jel]en.u:;o. ~.

11 .""rm,:gzcsalad'" masik fODitQ1S1. tagj:aa nb~zaslh:lr".. AtttdoJD~~~ .'~ :zsirsav les. szilardalkohol egye'sU16sebSll(haza;:s~ab61) kepzodo vegy.U1ew_ ~I,'szter"'-'nek. neveel, Az ~zter mennyiseg~ is' jeUem2lo -. A vegyes21 i,es~te~; e:z'mH n'vvel jeHiU .. Az ~szterszaln es savi8zam &r,anyat ~ uv:[sZ.ODys,::&am

c· ., "~:

Jl:.e.~e~l J.U~

I

4 ~U:z',..sz

~.fJ

c.salci.:ct'

2

'?"5t,rOSau

~zinlut:bogln 2r2'~ klirp,. ,Z~i"f ,etJ mvlw:ialJ~ OB8z,enrmonUtd!81J,.

.A "'1 viaszos,ab"d !" ~n,a,k ,az elsoroltakon kiviUti5lbb ta.gja 'i,s van, de ,a~ok 1teves bd ,srdek€lnek-

A mehviaiSZ ,egr resz:eblSl luggal ezappant Iehet fozni, vagyis ~Jel lehet szappano.si tani' '. Mer'teket as " , elszappanositasi 8zim~~' fejezi ki,

. ,A m}ehvias,zminase,get a'~ 1956~ba,D ki21dott '6~H39. sz~mu szabvany

... ' ... .t:_ A k·· ""'~ l'~_ t ki .l." •

UaliJ~]:OZ7;a _ meg~ ,... Dive ~eztu~,"e, 1 vwIl~a =

faj,~61ya 15,,~5 Co -'o'n ' ,', .. - ,,, ' '. '. " ·

ol~ad,a~pontj',a 10',' ••• '.' 'j' .' ••••••••. '" •• • • • • ••• " ' •••••

~

8a'VlS.z~m.a ~',II iF. Lt' ., !' Ii '!! ~I .I, .' ~L "!' iii ill, '.L II! .. o!!' rjJ '" iii Ii !Ij III 'I' !J '!' '! !!II '" '" !!! •

:esz ters\za mA Ii iii] 'Ij iii ill II! ~ !l !!i iii .. ~ L~I Ii iii iI! 'I ~ II II! .. '!l!1 !II II! '!! !' i, ~ .. ' .. , .. ' [I' !!I

.

V1s1Zic:rn'yezama Ii! !!! II ,IL '!I" FI II II II, >11 I' !I! 'P. '1' I' ~ ~ i! '! 'I, '!! 'I' ., ~ !Ii !iii! II' r! ih ~ iI

ells'Zaplp.anosttasi. szam & ~.... ~ • • • • • a, a, " •• • " " • ~. •

(]~,955~()t~ft10 62=-=6,5,5 Co

17-22 70~80

3; ",51-4., I 90-10m

Ez a kBzons:eges ("nyers") 'es ,a fehe:dtett meh'Vias~r2L egya,l'ant ervIBo.yes. A sza bva.ny a me,hviasz szinet, a 8zok.isos , "vilag.(H3sirg,a, "', JJlsijte.tb&I'na"~

k .,e,~ez: h~~o~? Jel~~eseken~ivw~ "~ j,oclszf?s:za~H ~ma1 is, kiIe.je~i!, v.agyis 6; illonfele hlgitasu ~ ]odold,atokeval lQas,onlitJla IQ:SSfje. fgy I50-fele szmrnyalatot Iehet pontossn meghat.aroz:m.,

.,liz 1.-reudd nyers, mehviaszvib\gos 'saxgat61 vilagos barn:Ug terjed6 8.tinamyaJatu, ,egyenletes szintL A II.-l'rendU v:ihigosbarnat61 sotet

4ff}

bar~laig terje~oa;l\'ny~~,a~. 'c _ z"urkes: v,aay, zijlde~ szbu\r?!ai~ ~ tTeug do, b tOI. , ,~~0 'l,_ett ~ehV]l1 z feh 1') vagy ege z felule ere kit I'Jedn halv2.lly sarg1L ,sziDrarny,ala tu 1· het,

, k~zih:h to' (sztire"s'eI eltayolitb.~, 6) ssennyezes Eeberiteit melT\~ialzhaQ 0,1, masfeleh n l'%-na.I nem lehet tobb.

, ,n(h~tltJ'ta m,chvi.a' ZI"ot ',mlehviuzr61 a 1144JJO/19i:lS., FlU szamu. rendelet intezkredik. _ zok ar l'lf}szei, melyek nem az tij z31bvanyba.n tar-gya)t min-a'sB i kO vie telrnen _' ekre vona _koznak, ma is ervenyesek.

, m'tlesz k6zQIDJ!le sen esak iaszl.'61 be zBl. ViaL Z asonban loblrC61 is: van, AlIas al!at,ollr ,Gsr. n5ven ek vlaszu is f~l'(T,alolnb~ keriH" a mind nntltJl'i ale h n pedig annak mondanak 0 yan viasahoz hasonlo anyagok~t is melyek ,r gyi szempontbdl nero azok, pl. a f51diviaszt. renrlelel, szerint ker sked Imi forgalom b~n& meze16 m 1 viaaza.nak elneve ze ere a .,~mel'11~ viaas" szo haszn~tl.ala K,Bt lezl.L r nrl let ,gyuttal Vled~ ls a ,~.nu5hvi.a z"

Inevezest: n m engedi m g, ho,gy ma 'er.ln~ketakt;tr Ilyen neven, akliI' megteveszto m6 on mehviaszra uta}, 3" hoezanak fbra,alomba.1V1 g eve zto Ieh ,t pl. as i'" ha ,az alrun vagy burkolatan mehkas, moh vagy mehsejt van ,abrazolv3.. Kivet 1 ,az Qrlyan tpart 'termdl ) m I b 11 mehviaszon ~ 8 elszappanosltd anya,gon kivtll esak vi.z van as meh, iasztartalJ]ut legalabb 2L5%, (pl, ml6hviasz-pa H6viitSZ),.

Tilos a I'D ehe' 2Jeti c'elr& forgallomba hOZQi,tt :mn:el 'V Ia . z psomagoM,s:ara ly.an an azo bzualni ame lytdl a m l,hYil Z, lul.,tra:IlYo" iulajdons{"golra~ (izt, szagnt stb .. ) kapha ..

1< oulHdy.. Sonkolynak mend juk ast a nyersan y,ao:'ot, m e~~ 1)01 a ,,-ja z ny rjtik, yagyis a 1 pet h3ptorm· leke I keretrdl, kaptarr61 013820 kapargatobt vi.3szdarablu1.kat, a mezec liSp lenyesett fad elet , a 1 rap,tar l!'jjaszhu·tahml szem.ete:t egyUtt sen. : _ sonk rly n 'lie' m,as crt 1· mbn hasznaij,iik a kapt:arban~evo lepek vagy aa olvaszbisl.._or maradt salak j,elzesen;: is.

sonkol nak e ak egy resz 'a.SIZ. Alko 6re'sz i 4 esoportba osat-

hatjuk: .

I. Vi.asz

2, .. Mellszul'ok.

,S:., Izben OId11lb atlan, n m ollvad6 resz k (pl. lutbingi:ragpof - mehh ulla, nasi as,. viaszmo]; 82:ihredek ),,.

4. izl n oldhatdk (pl. mez, btibingek kozo' til eHc~'iirii1ek, a btibing as vira,gpor fes, 'Blu~nek egy r·s~e).

A sonkol foldolgoz3.sR,kor,~ via z es meh.zurok ybeol, ad, a o,bbinek nagy ]'il~, ze kino lly~Uik.

, SQi~Qly vias~ztar' '.a,!ma. fok,epp' n lei ttlltal fiJ gg: 1.' m Ulp nt Va fIt 'g mfildpre epiUt ],epbBn tlbb a viasz, ~nt -ve~ony mrulep~'s1ben vagy m~d¢P' Dielkiilib,lll" 2. ria-sftas s,zamatol. ' mel tOlbbsz,·'·rvol a sej' b n f~a,lla~. ,ann,al ohb bibin,g es l\Jcailrtilc;k hahnoeodik fo·) benne, \lbahingf:lk a. ,Mp

zine>t is s,otecitik. ,', sa.h~" ebb sonkoly vi,aszanak 8za~al·]{a. ,ha'L kisebb.

Dam viar8z

A_'9IO",' 5t(JI '

.A ba hlngek szaman.air:i' a, Iep szinenok es vhts'z"tartalm~tt1ak ossze[Uageser,ol vaJamennyire a. kBv1etkzo I zamok tajekoztatnak (Svoboda szarin ):

3,......... 4 babing zsemlessrga azln 80~8 2 % via8z.tartalom

4- 7 ba.bing vila,gosbal'na szin 701-60.% viaszbtJ'talom

6-110 babing barna szin ,5,7-67% vlasetartalom

'9-12 hi bing feketa szin 48~50 % viasztartalom.

Elsljre'2dl.l ~ sonkoly, ha viasziartahl13J a 70%~ot meghaladja, llyen szokott lenni, ha nagyobbreszf; uj vagy filasitasra keveaet hasznalb B,arga)) vil"gos,barna 1epekbol as m,szeslep' pees,e'tjebln ,aD. Mas(),d'l'end1J.') ha viaastarta1ma, 5.0-7'0%,-'08. Ily;en szokotb 1 nni, ha nagy ll~szben bama lspek vann~k benne. H ar,mad'f,e1Ul~l, ha vtasatartalma 4.0--50% -os, Ilyen a f6- kappen f kete, sokbabinges lepekblSl szarmaz6sonkoll. ( . em szabvany l)

A vl:as.lnye-r,es. m6dj~ti., A viaszt a 90nlrolyb61 kat medon nyerik:

1. Olvasz:tclssal Benniinket kozelebbrdl esak ez erdek 1.

2. Oldassal. Folyadekkal, pl. fhrr'o benzinnel kioldjak, as as oldoss rt .elparologtatjaJ(,. 'lz i3Y nyert vlass neve nkivon 'J (= x.trahAlt) via z,

I

o/dfJ-S.Jal

..... -1'

II'

431

Os&k nagy -_ll.ll&lat rendezk dhef be erre, Igy Iehet Iegtobb mszt kapIti

de a ,,~ki ent viase" muh$plH~s:z(tes;re nem alkalmas I( 44.6" 1.). '

Az olvaszt'ssal nyert vtassneve ,a rsndelet s,:z;erint unyer,s mehvi,a.sz" A fbl'm,aba onHS"t viasz neve J",via,sz-pog,acsa",. A Vi8SZ8ilnaradt l'eaz~,

",salak"', agy ,tlorkijly"~ . _ _ -

A viass minlha§ge e mennyisege igen kiilomele, a sonkoly, liZ olvasztas m6dia ,es a £ois,zereles: s,zednt_

lWnosc -.' .viassnak leginkab b ssine es olvadasfekamodosul.

A regi" feke e l:epbabingjei les ~ kozejiik retegezf~tt cU,caUrillelI SOKSZQ'l' :sot~'tJl:le szin~~dk a vlasst; El Iehet kerulni, ha a e:onkolyt Izben aztatj:tUr~

Le,gszeb,b via,.szt nap'via~zolvazt6v,a] (435. 1.) lehet nyerni, A sajtol~ :nelkiil ~gy a ,&,jtolas kezdeten .nyert viasz szebb, mint ,a sajtohls vegan

k'" 1111 JIi,. ,,.

iesopogo,

A vias'z szmere- nagy h3.lh\su. ,9l f6zesek.o.r baszruUt viz 138 a vele eri:otke~6, femek (ra..~Bk, k~n'l Roya,ga).

1. 'Ileszes v,agy vasas vizt6] cs,uf sztlrke lesa a viasz, AliJ:almrus az e:s6~ vizt b6le, e.sma,s ligyv'lz., A vizeb Bern 821m bad higyi tam s'zoda val, mart 'ft5z,eskor a viasz ,egy I'asze azappanne, ¥,altoznek..

2,. , emely fem megesuff ja a viaset, Annal nagyobb a hatssuk, minel magasabb hlSfokoD; minel hosseasabban hevi 'ik ,BL vias,.zt, as, minel tobb mehszurok van benne, A mehviass V,Bst61 e's va,!oxl,dt61 barna, sziirke, sa)'gasfekete, reztol z,61des, broDzt61 barntLssarga Iesz, oinkb5l is sdtetedik" de kev,Bs,e. KUlono,sen a vas rossa ha tasit. ,Z olvad t via.s,szal erintkezQ fo1- szereles fa-, aluminium-, rozadamentes acel-, onozott 1l'a'ory zomancozott lemez legyen, .A hQrgan:yozott vaslemes bol kesziH t I",deny ann6tlrosszab h, minel vekonyabb a horg,anyrt9teg, mert R, be -oDrat viaszfJ5z,eskor hamae tankremegyJ s akkor a vas a.ka.d,aiytalanuI erveny 'iit Alaoso.ny hom ':rsekIeten, I.o,vid ido aJatt (pl. na.pvlaSlzohraszt6ban) a femek kev!es~~H3 ,,\, eszeIyesek,

A mehesurok (31. 1.) as ohradas!okot cs,ok]irenti~ a via z, s:zinet rontja, 1I ~avszani],''- " amen. 34% mehszuroktol a viasz mulep1k 'szites,r alkalrna tlann.ch vtUik. A keretlleo]'ol~, ka,p, ar fabho,l lekapart mehsaurkos viasstorlnel'eket ,klUon ken oIv,a,sztaiui. 0 1t6viaszhoz vagy ma,s ipal'j celr,a, hasz-

~ H. t .' tl R.lll' '-b ~. 'I!. 1 ~ '.' . t "h k . b - t

naina: 0, eseueg mwep eragass asra, if, eglls ju mer S,ZUl'O· ,a, lasz a mer'

a mehelc ,& lepek t lebele:ts~ruen bevonjak vele, de olyan k . vas, ne.m,eszedelmes,

A viragpor eJ'losen festi ,3l Vi~6Izt. Kedv'l9zo is lehet ez, mart solrszor a zepiti , sargitja,. Sok viragportol a viasz morasolekony. O1cpiitess 1 lehet nagy r,e '~et eltavolitan],

.kiolv,asrl:,ibott vi_as,z gondos iilepiteEH~ igen fontos, Ha ]assn h u 1 assaI. id,c),t adunk ra, a nem oldott 3;pr6 l,esz'sk ,ft viasz megszi1al'dlCdasa 10, lesullyednsk es, k:iHonvalasztbai ,ok.

izben £6tt vagy gozzel olvasstobf viass a vissel I emulzl ~'alkot.

EmulzUina~nlevezzuk egymasban nem old6d6 anyagok ,egy,anl!etes eloszl~~ B,~t., PL ha vizet eB olaj,a't 'osszel'aznal{" a. kevese b b a masikban Itnom eseppeeskekre szaka losva h 1, eskedik el, A vjJaszban lel0szJ0' viz ~endszerint olyan keves 1(0',1-2,,6%)., bogy nem k.:iJ"Os~ es a lu,ehesz nem is ·eszi eszre

432

jelen1et~' . ~_'9sak kett6 m:u1j1a el.: L ~~ia;s,~ 8(~ya jd~ve~ _,os~kk,en ,8. visve~~ie8e'g miatt, 2. a hevltett viass pafag, es goz sz,iU el belol'€l,. So!irsz,or' azonban ,az emuh1iOban olyau sok a vi z (pl. eros kav3.r'skoJr J gYOt,S l,snu tesl{or)~ hogy a viasz saivacsos, puha, H,~ a Yias~t·be]ytellienu] szodavaJ u1agyitott~! v:izzel fozik, elseappanosode resz,1[: szint'en "emulzi6tU alkot a valto~a:l1a[l.ul maradt viaasaal, as az egesz konnyen saivaeeosodtk.

A vlasa szu'a,l'd a 'tg a.r 61 , l'ugalmassagar61 ~ alald tha tosigar'o,} f€lldolgozttsa sz,erint :440,. 1.

)lcnn,r irs eg,. A mennyisegre don to: a sonkely, az olv a8z~6 e's az 01 vaszt6 kezelese.,

L 'gto,bb "fhts,zt ad a fiasitisnL nem baSZluUt~, v,agy keveset hasznalt uj lep eS 3 1l1'eZessej tek fodele,. A reg-i, sob~t Jepben valamive] tBu b a v iasz a sejtek erasen megvastagitott. szegelye mia.tt (421. L)J,m,egis keveseb bet lelret beUSie olv asztani, mert sok a bfbingekkoze tapad vagy belejiik sziv6- dik, Leghelyesebb a lep,eket meg idejeben kieserelni tervszerf 'epittetes-

sel (29,2. 1.), amikor konnyii. es gazclasago!S az olvaszhis. ~

Els1or011dii sonkclyra mindegysk o lv asztokesziUek ]0. Az olvas:zt6 erb~ket a ha binges 11.- es, III. -rend U $onkoly donti el, -

..t:\''fbu;,zob~~llszt,is I,bllu~h'e., A ,\riaSz nagyj,a k.onnyen kiolvad .. A nehezseg atkkOJl' kezdodik, amiker a ba,bing,ek ,k'Q'Z,ott 1evo viasztkeU eltavoUtam. A via8zol~tl8zta8 tftkclt ,a, 7:utbimg rvia8zl~kiJUJ hataB,a el'l.en4 ,k1i,zdelern., A vlass a babingek Idjz,Lil a l.dj,vetk,ez6 okokbol t~kvozik:

1. Ki~.zi y~'tf'og suJya mia tt~ Ez:en alapszlk a napviaszolvaszto I' kOZODn SiegeS s.zal'Cltzol vaszt6 es_ a ,sajb:), nelkuli gozviaszolYs:.szt6.

2L KiMik: konnyu :fajs'lllya miatt vizben folem·eUu~rJj]i!'. Ezen alapssik a vises elvasato.

:3 .. Nyclln.astol lavQzllL Ezen alapulrrak a saj!bos, o,lvaszt6k.

A 2.- ,es 3. haUisat soksaor ossse is lGlrpcsolljaJ\r.,: ,a sonkolyt vizben sajtoMjak~

4. - Cen rifugalia ero, csapja, ki.

Legha iJ,soSilLbb A, nyomas. Kij,.zOnseges I 8ajt6 neTh.k lib via·szolv,aszt6- h~ln a viasznak ,50-:2.5'%,-,a marad a babingek kozt asonk.o~y mmossge sZ,erint,. Sajtolisknra ';iQSfZ.m~'l',advany Il .. ~III.-I'leDdu sonknlyban johb sajt6kkal 10-30/0, eseUeg meg kevesebb, demfaddg 1'% fo,l!ott. A 1'0821-

,zabb ,saj"t6k25%r '\ragy t01bb vtaszt is a sonkolyban hagynak.

A h6merseklet,.lek teiem.'es;ena viass olvadasfok.a fo,~ott ken Iennie, hogy a v:btsz konnyen t(\\'v(Jizzek •.

. Mioel l',ovidebb Uh~i kell m!e,gtennie a, kiHonvalt vlassnak a babingek k?zt, annal jobb, rfokeletesebben Iehet te.bitrt keves, vekony sonkolyretgb51 viasz,t nyerni. Keskeny J' ·m&.g,as, tartaJy-tll sajt6ban l{!edvezo, h:ogy a viasznals J.'Oyid azutja oklalra, de kedx 8Z1otlen, bogy .fJ! mag,~s ha bingt6meget r!!l,gaim,as.siga, mia tt bajes ab b Elaj'tolni. Szeles" alacseny tartMybau saj1 olm konnye'bb~ die a. 'V iaszbO$8ZU uton jut ki a. babinge,]i[ ko~ott (2'7' 4..keI' )10 1\ viasz kljutasa t s~ele8 tartaly -banUJ,bb modon igyekeznek konlly~te.nL Legjobb,i1l,D ,~ szalm~~Q.s. teI'jedt el, A VbMS,Z; a ssal~aval reteg6'"lett sonkolyban a szab"k Inane et k,oveti.,M"skor a sonk()~yt tobb uszlopra lwlontjak, kozDen beza.gokkaJ. Pl 1& sonlrolyt nem legy nagy

433

~"akba ontve Sajkll_ Jak .. Ihal1 m 3 eg,. ll]a ill II h Iyeze li:iseb .. ben" df' egyszel·r:.

ia~'z hamarahh ldjut es a sz(iro,~eltile'l nagyobb,

j sajtolasna.k hnszzasan kell i artania, et'o n k kel1 ]eDl1h I a

nkol nsk ppdia f r~ I'OUll k. Ro,~ id Sa j 1 ula c ale ia"ve8 sonkel yra

11abiso . .

babingek v i,u~~ z- 1 k6h5 hatascl" 01 '!l zLa" .[0 t ti azta t{tRs~d I h t " oklren I i. _\

h{lb1ng("k ixzel ,11

t6dnelt, eg, kevp. flbb olvadt via,szt vesaaek mazuk ha, v i~'lszU) b. Iet cLz,i iL tag, u bill

I .-rendii sonkol hoI , -10'% i lehet..

,"wzoh'a 'zt6k ImUls,fuluiual~ eldon-

t~s'~~. ~\. 'fda aolvu z 6 hatftsfok,a t vagy fltZ a "iQSZ [elsi f ami ,a,' onkolybel Id Iehet olvasatani, 1Irargy az, ami ,;:1 I ol·ko~yhp-ll IU(\LrarI. K' darabolrra t.ordelt ds egYf!uleteJ:JeTi osszekevert 11.- e In.~ sztl:U 11 onkolyt kell ir~inyacl6'nak venni,

c a k .resk rIo ,~agy fiiltalaib ru m m 'ndja. m g ] ogy milyen sonkolyb6] I het a megallapi 0" 8z!~all kot uyerni, adata hasznalhstatlan.

Tudoman . u viz..,galaLkor ,~t onkol e a ,orkc),ly via ztartalma pc nto 'an n1f~g III ' mandant A via zt I JfrO ~ enzinnel kiolclj( k. ,.,\ sonk ly ,sulym~,old,enesc a vtasz sidyav,al if}O"yenlo. ",'\_ mebes.z, igy k6v tkez et :

1. IUyen l,SZal"~:t:z" a mal'ad.ak tu~'lFoly t vag,,"js gj llrogaf,Ya, oyomo: gatva mennyir tapad o,ssz. ~ , "aI61c&. Tok'l tes oivasztii,8ra lehet gondohn olyankor is amikor a t,'"l koly ~ I ___J /5 resze vlasz,

2. A mele to:rk51y1 {,obnark lj~ hlrtelon ossze zoritj,aes, kes \ Idn,J I [a, sarga via ze rek arra vallanak hogy a " "dd::ilyb n III ~g ~Uk 11 via iz, A.z erek ehnararlasa azonban nom bizonyitja a tOln~le .es olva zta' _ lindketm6dszel' csak a h{,bing k kO''la~t ina,Xu, yia·szt jelzi durvan, de nern is se'lt~tji a babin.gkbe s7.ivo, lott l iasatartalmat,

3. Egyetlon koruoly mddsser, ha a mciJ-u~sz ,,,'1Z olvass 6t vala.nuHyen elism r - n klvalo. R]t6s olvasetoval hasonli jm OSSZI • V,agy ugyalJul. ~~~ soukoly1, "ao)' n rnr-srviz galand6bbl kikerult ol'ko,." t olva, z mindl 1 to

"'7· t

- • II p,

; ,- If itt ' Cl ,'m jloM, n'J r I l'tdl fJ ala1rio 8z,erint

1" e~ D1 gm,e.ri a iasz s.uJ~·at. 1-1 tl ElL \TIOhUl az, egyikb5I valo tOlrkolyt cQIt ~nuisikkal eUel1ori.zni~ mert a tOl'koly isnlf~telt oh,<,asr.,taskor mindiD' SZOkOl , adni n lui vlasz . J: Z a kes:z,iilek j bl J' IDly ugyanahbel 8.

torkblybol tobb vlaszt olvasz - ki, .

, meheszc I .. ~i]taM.ban rossaul ltelik meg ol\'8!sztojuk habisfokaL. Sok , D1lehesztol sztirmaz6 t,Ol'k61.,T vizsgala a szerint a j61 kiolvaeetnttnak velt torkJllyblU j6 snjtohi sal meg ~tUbtO"oS,8tn :25% -nyi viasz lehet nyerni, v gyis l kg ijrltolyhdJ SZ][l te 2 naay liocz:onadi-mlil, prlE' val6t, as Inea

akko[' Ismarad benne. . .

. _ nap ias'loifa 'ztlo u, nap melcge hasznalja. t,.., eggel f[kV·tt alaesony h\da,. Iiet minta sz srlnt 1{6szH~: 1. A sonknly le] os fem, pala v'o.gy ritIHin falap tal'tj.~t.~\ fern anyag£l (4,32. l.] nom sziikseges olyan gondosan In (Ii r:aJl\LSZ ani, mint Inas olvasz16kban~ Inert ~t napvtaazolvasz 6 aJaClsony,abb ]lOll1(~l'sekle"'e mla t a via~,. ~,~"va nJ~I'I.n annytra lulros. A lap aJ6 q~tl'l egy Ids \ Izsel llleg'olUH 1 aly{lC ka van, A nap hevetol megolvadt via z ahh~ cBopog'. A sonkoly as a salak lecsUs.zasat az ~ds6 I(Une& h ~zagosan ~lhely ~Zlt tt i.1\+ igszel t vag~v r~l,CS g€tbolj.a", A viass a g,at a\.atti b~za., on vagy H, l°a.C on jut to ··r b. (U\ eg h -lylPt fem vagy fa nem alkalrna - mert arnyeluitol ,n vtaez megmerevedtk.) 2, A sonkoly Iem-rostag·z::, eren Iekszlk. z\.z olvadt viasz a r a, ~ la .' i 1 ulc{iba I, siopog jl a sonkolyt(ir1~oI;J~ Ionnm.anld. J~z a masodtk kev ~she tud]a kihaeznalnt a nap In le-

ge.

A aapvia .. 'Zoh··UiZ1' 6 c. ak I.-f' 'null sonkoly olva z' i16~ ~ sok btlbiuge.sben a. viaszIHlLk kb, 2/3 Jres.z·ei henm~ hagyja. Az evssak as idojanls pl'o,sen korhi OZZw hasznaIa,.at. D tuzeles nelktil, ing:ven rlolgnzik , ken. elmes, rta~ aa pedig szep, Nagy [elento egr, hogy nern ken megv ~hni, mig sole son.koly gyfdik ossze, hanem a Hir:meleI{€ J ktse bb lepda1',a boka t n vom ban ki lehet elva. ztanl ~'8 igy a 11lOlyt61 megnu uteni,

lutpviaS'.lol,·,a,ijzt{) akkor m (ilcodik Iegjobban, ha I. 'livege k:J;~ttosJ kozb n 1 m hezaggal, ,',d.g, \7:,tS ag" 2. batloQ'lapjaJ hullamos 275. kep), mer a hosugarz6 Ielillet nagyuhh, .u aonkoly a~ gertneeken Iekszik, a ki-

olvadt viaS'z a vdl- -

gye~ 1 en ak ad itly tala-

n~ Iefoly ha tik, :3. nem 'F _

badog,b01~ hanem 1 lesz- I1E111);J VIlt:S

kab61 ID"fszlil es belelt, bogy lassan hfiljon, 4, z{u· j . agyi a viaszi'e1fog6 ta'l'taly a belsejeben van, nern ki-

til kiilonben.3; meh~k oda 'yulncll'nek a '"la, z ilia tln'a, es h GIn ' 5. a nap idinya ba IfJh t allitani~ ug-yhogy a llgarak merdleg _ :J'T,i. k4p.

sen )'U9s~'1Mal"- ~,~I':!'. '~lva, •• O'I"O. '(Hiesel n jubl}ohJali U1.lmlszl(l 8"ab;il,ly,o~~.n .. lIj[J:('1 tOll)) ZSU!'nJ6r'l.

"o.LII~ c}. ~IU. U .... < 1..: lekr:J'n -k" ::1 U: 'm. r\~m:iI rnag:~c,l!a till ~l l. Inas,;, 0

43"":

lllfJ l[l_DJU rOV]d'0~~b a (ebB ~es,~ebe felig bevert szeg ,arnyek.a" annal Jlobb.

A hullamos 1 ,mezu. es ketto, iiveDlu na pv:itaszohr;.s,:do homeEse klete Hi-II C Iokka! is melegebb 1 het au sima bardogos es, egyszeru ih egcsenel (276. ltep). A hullamoa Iemezfi es Ire1!it6

UVlegU napviaszoh"a zto minden. rna'mU gyorsa,bb~ll as magasabb (okra, hevul lehiilekor pedig 1 gkecHob ,(hi el ,~zt aa alaosony fokot,nlelyen ,IL viasz megfagy ~ es: az 0.1 ~raszt6 lufikode e 870ft .. netel, z, ilyen napvia.szo!vaszt6 tehaf-~ ftiggetlenebb az idoj,arasb61.

T,anacsok a nap,\1iaszolvlaszl 6 kez lasel' :

1. A. napviasaclvaszto elsosorbau °torln~lek~ zugep,itmenYI sejtfodel, masod,sorbau nem sokbabing -., lep kiolva zbis,ara valo, s.otetJ sokbabinges Mp olvaztaara n In alkalmas,

2. Az, rOl'V,a,s~,t6,t nem szabad. zsulolni, vastagon megtomnL

3,. A babin,gesMpet folsseletelve ugy kell berakni, hogy a sejtek De f(H-le~ hanem jobbea-balra nez.1J0nek.. Igy a viasz konnyebben klfolyik. 4. Az 01 vaszt,o helyse tat es diUes6t id"onk,tID t a nap fele. kell iga'Zitani, hogy a sugarak a, luerlUecr8!11h z koz'ati sz" g b n lerj' It az uv oat.

5,. s.a.lak:ot mslegen k 11 kiszedrul gombccokba gyurva eltenni, A m'g

meleg sonkoly tart6 lapot lecdarabbal me _, kell tisztog'R tnl, At. 6,ssz~yull gfblakb,ol sajtoia.ssal ,raay old~t, sal 91"d'51U, klvonni fJl vi~ zt (283. kep .. )

6. '!\ vtassdaraboke 100yb Iva - z [uk. ",' I 'pitas (4t2 ... L) ritlHln szuk-

, -

sag,es.

fitl'

'"" I

I ,

276'. kep. N~p1Jitl$ZD.Ev(Ulzt,6k liome~~sekle.6

tenet Qg~ellia,.sanlitd~'a (giJdolldi '1,nrirea1)

Ti:ltbr'(ill J 0'11 i)r.1jt : - hna bilidhjl~ - 'G ,yes n,,'I'eg' " siln:1 b ,d iii' keWI jWag. lU.liIHmo:s MdoO" ,__

gye' Ii v' g I hu.UaOlI)S, M.,dog - t'(l'LUis iW ill!'

Tuz H, el ]n~,en r"tki n ma flite el, L villanuyal) mfilrodik Itt tobbl olva.sztO. .A k,chretkezlJ' alapvet5 tudllivalr6k a vlass homersekleter6t a viaszolvasatae rendjerol az ()hraszt6helyis'Gg bem'endezes'erol ~s a sonkely elolke~itesertn mtndsgyik has,zuala -a,kor Iontosak,

_~i1o·~t,os 110~ftlffrSeldotel[ (211., kBp),. A VU1SZ '63 C' kB'l"lil olvad, Homl§rsel(lete mindaddig ezen ,3. tajon marad, mig geslz tomeg Iolyekonnya ]1~m vcUt. \:tl6t kezdvo 100 C'l k.orUlig ernelke Ik, 'es, ott ve.szteg,elminda,ddlg., mig a benne mara t vi~~ goz,lt'ie val va el nem tavozik.. .... goz 1"01 ~-og,ra po,f:ijgve szabadul ki. A meh6 z az t mon [a ilyenkor h gy a viass for: pedig c'sak a vis. \ vim ~ forrasponja sokkal rnaga abb, A rot3rog,~~

nl'eg-zi'inbevel a hom'el',seklet gyorsan emelke ik, 22" CO-on kekesfeh~r gO'ZI kesd k,epzo _ ni, \. _ bll fogva las an melegszik, mis 'nagiil 2915 fokn 1

_ -- OI'gy·u~ 11 meo· . ,,!l,,

A vizz'el~ozolt;~ s nkoly vagy via.z kdnnyen kisz Iarl. J. m re~er! goz a VbLszt ~negsze kilolrheti. Nern sza.bad teh.at m('tele,n hevitent, . a.z ,eden, t teletol ani (% res,zn~H _obb ne 1 gyen benne l ). Ka argatr J1l kell, Legbistcsabb pedlg it vizfiirdo (olv, a mez, foly6'i-tasanaJ, :33'2., !.)A hogy a hofok mnerseltelt as egyenle'les. maradjon, l ki zaladt v:il~sz, :I! tUg-

436

b ly' n megg:rul. HoIJ10kkal Iehen oltanl,

... kiolv asztott tdssta Inehviaszt batfilm lehet hevi terri (fel'totleuites: 445. t).

a}akj~ aeonbae meg-

pijrko~l~ ]~, e' , a '\~aszt i' (l:SUfhJa,. ' Vlaszt

ha' viz 'iifi lo,ben szok:'lS osszeelvaas ani, vagy nehany ujjnyl lan~Yos vizet ontenek az edeny aljara,

rlas zol'nr zta''', reodje. I. ' sonkclyt 0, zt3Jyozzuk,. 2..Az~ tatjuk. 3,. Olvasztjuk ~.' sa.jtoljuk., 4. A szln\~ias,it iUepi t,jilk a meg' zilit:l'lult viaszpogacslil'ol a salakot 1 ,szedjiilt. 5. "," ki ellb pogar;saka t n3lb'Yo bbakka olv, ,ztjuk 087.sze, 'ala.kje:t1 lljra 1 - , zedji.ik.,

Az ol\1,a'sztohph'iiS,e~

• •

hf,rel1~]@"z6 ,e. Ra a

r··pkodes ~J fn 01-

vasstanak valamelyik 277. ke1J. ,A vtjel~ v',el'l,'ed!se hGm: ',}·JJekllJte. I),rlni"l'd

ala b 1 i mod on. a helyi-

,S 'gbe mehek ]]13 [uihassanak he, A p,a;IU6t a 1 ·csopog'o v:ias~ ellen nedv S rongyokkal, ujsagp1aph'o. al I, bet 1; tdeni, 'lagy j61 megloesolnt,

_.\ nulio,ly k'l'!cle'@. Leghelyes bb I~ gy tdl essel e:CI'yfele .oDkolyb61 elvasztant a lila z '. sonkolyt tehat a 4::H. 1. szerirrt I.-~ 11.- eS 111.rend £i esoportok ba n.sz alyo7.zillll. Az erosen mehszurko s reszeket elkulonltvo nez -e1(Uk osoportban k 11 ulvasztani.

_ Iepeket aprora terd Ij1uk .. A d1'6th~tI I' kihuzgitljulr. barna -vagy

. ket nkolj t }{ ",Y vlzben a'gy ~eber eeet tel avanyito'1~ vizben ,az at-

Juk nehanyoapjg. A megba nult vizet icl6nln;n, ti~ztaval es reljiik. gomlJo,rb,,a gyiu't h:~:p'torm~l ket (056. 1.) azta 1."lS {',US 1. alaposan sz ~t k 11 apdtani.

a a keret h:]6,zasdt ,ep n aka:rj.itk hagyni~a lp s keret forr6 visbe l!Ier1 Ik .. ok ba] vnn ele, a ,zlflJalcat a ratapadt b'abiD(1tol~ a lei et a rafa.€J ott ja,~,zt6]]D, \g he'll isztog,a tni, a m ,glazult 1 tiJ6t pedig megfeazlt ni,

10,00 jalott

, ....... ~ .. '",

Illig' Iuun ,rot/gog

~b~~u"a z Inhntszl,61. A \' iaszl Inf:'l~eID' lev,egtj '01 vasa '-ja meg. I,,"€_'zdeUege;' A sonkolyt sZlhira" T'oRbil.:ra V~lgy Ulul,CSOS lcmesre rakj;)\k, nehany ujjnyi ¥iz~elli HHtot1 t~lnl,. ffLzekra aUitjik, .. as siitoh' n '"a.gy mcouylGrstites Uh1LD kpl'l10nOehen hpvhik. A viaszV'leszteseg na,g~·.

6o,zns 'OID"'flS:zt6 vagy :cfoz,\'iaszoh:ra,szlo. 1\ viaszt forr6 gozzel QJvasz,lja, m,eg,. Lp]'f'i sa] t6 neUcij,l li agy sari to val,

AfJa1l,(nlelkii.11 yd:!via szolwl,,8ztO aUg dolgozfk t,fikrHet escbh 'D. mint aszilraZ. EloJJly{~', hngy l{cnYf'l:m 8. Az ,alsO, vlztarhilyhan k,epzodo, g'oz a felso tarb:!ly sonkolya h:6z,e j ut. Afbly,ekony v iasz a k i foly6e,~5vo'n h:~csopog. flaszluHb),U CI htsibist· a ~zakl:lzlel ad.

Nalunk a. 'l'Iohy-felo gozvia.sz .. olvasztou msmerik legjo bban p~78. lu3p). A mult ~z,~Lzad v1eg'f} 6t~,meg tudta orizni D1eps.:zerib1eget egys:Zle:ru ~~z,erkezetev,el, :konnyu k,ezelesel"el. TuzhelyeIll hevj+ Ik. N ern szahad e.l.'·oSH~n 'Lueat6mni'l

)\ 1\ia.gyarol'sza,!Tra L~ behozot !\lethlesseM-rele ke.8ZLae'lrberm !it ionkoly 'tHggatott,£or.g,tttbatQ, vizeslntes hengerben melegezlk. A hens "rti nehaneha, tovahh r;ordHljt:l.k, hogy a sonkoly megl~zuljon. hrdso rle~z;(~ kivli~ jusson, las au viasa konny,ehhen kieso,pogjon. KezdeUfl'g'fl~"I sajt6val is ld lebe,t ege's'zi,teni.

.if 8afMs glizvias:a.lvtt.fzto lenyegi3sel1 -(j-bb via,sz,L all Elonyo, hogy _a viass nem hG] le saj'tobi,skor . .A j61 szerk,eszte·tt kesziHek 1-i_tfinQJ rl,p drapra. Az elcsebb B,tlrj~6sg5zvias7jolvaszt6k1m~nadna,1t a versenyben,

Vbes ml~a$:d61.. A viase :1.\ vizban fo:zoU s,otikoly bol Ia] ~tt]:v~ vag.r s~jLoUts alta] vc'ililr k UU:i,tt.

. A {Jaitd'ne~kit.li vises olv&8z!'t~ kezdetleg:es" 'te]jesitm.eny® Qsekel~~. t\sonk:olyt vizzel telt faz1(U[han fqzi1r!, a feh;,zin~e gylilt S,zillviaszt Le.kana,~ bl"z,z~lc. A tis,ztt; Ian reszeket ,r~gy r'Os:t8Lszth;ret-laplp~I" at1iggatoU tolcse:rlei s'zor~tjak Ie, vagy a sonkolyf laza~zoves'-u eroa lcenrler- v.agy ju't~,~s:altban tartjifiJt: m"udcl,ai"kovel as ede.ny feneken'l eF,l idOnkent. m.eg l~ nyomogatj'k.K.ezd·C; vagy Yle~{onypenz-u mehuiszras:z:oru'lha1. I"·(;h,;zle eZlem telult tagy val tmnL ta, .

SziUcseges: 1. Riba btnz;omaa>C[n mGlsoiisL 2. KoZO,rUi]ieges noo kg-oS ZIi!,ak. ),1:e.gm·ovi1di tilt: I bogycsali: kevesse ~_egJfen ho~sza b h sz;,ele~,~.:u~lS: ~'net Zart

278. 'kip .. Ti&lltV·/ele gQZ1Jia.nolrJa.sd6 5t-a.jM 'i2d:Ut.tU

Also'LarLily.tu a kdz.ep~o C!i'U'I,'!ll'U vi",~~m :!OHik. Jl :so,~lm.IVI' H rfl51~ara rn kjft [\__ A kiot\'~~d Il '!I']::i:.S:r. 3 kQz~p~,o Gila kas .. J"u cs~po~. ~~; ~ll': mld,~1~6 csi:iv llWI

!;!,~(.1 !:lad nl

-

sa:rk,:jLit lelii:e;n'~~dMk, 's ujr.a I1levQj·J·j.ik, bogy a salak a s'Zoglete!kben ne rekedjelll meg, 3,. Fedodeszka .ket hevederre] :n~eI'~vH ve, Az fLet tctga8~:a\.ganii minden j:r;··anyha,o 10 em-rel t',ovidehb .. Kozponti. fUJ'oval slll'imitJyugga tjak. Sadt.ai.t tev,agj,alti:, 11<M7Y 8 -szo,gu Iegyen. 4. Eaye Hen nagy sWly t pl. . hetonba agyazo 1 1irij,·lek. Lehet pl. kett.i5s -tmjs~lgp,ap'ffirossal b,eleU Y,Qu,QF'bEf oute'llL

A munka a k5,vefkezo,: 1. A zs'.lcot Ibn',d vizben me;g~t:zt'atj.ak, sonkOUY3] tohik~ hid,eg vizbe mall'totL kez.zel llek.otik, az li~taljtH'a egy us gyaJuJorgacsot" szahna1, Iagyapotot yagy lem·,acsot. le8zEu~k1 es a zsakot riLbelyezilk .. Az Usta! {eUg tOlUk -vh!;zet Hevitfk ... 2. Ha a vis fcrr-, az alaposaDv Izbe a.zta tot: fedlSdes.zka t a. zsti.kra helyezik ,es ni. .a slllyt '. A v ia82: a febziurf' emelkedik. 3. Egy id6 mulva ~, BLUyt ide-ode cStl8ztatjitk" hogy a ~saJd:uLk n1indig' m::1.s res~~t nyomja, 4·. AI iiz,elc~st abhabagyjeik, a 1 e.hUItl Yia.s~t Iessedik. 5. T,obb oivakszblsb6lli ld.keriilt aalakot li)albivaJ szrtaprozva

6jTa lehet fo,z.ni. Il{_t rijl nu~g nemi yiasz be161e.. -

A saitos t,ize8 ,of,v('J8zt&lt lehetfle~': J. olvaszt6sajbJ'so~r, :~. ku1iinsaj:t6sok (279 ...k.Sl11)"

.._\~ olvasztosajtok a viasz olv aszta,a,i:~:a es saj 'tola,sa ra ugyanazt a tit1J't alyt. hasznaljak. K,en~ elmese bbek a kti.JI(5n.~ajtosoknat de napi te'ljle'~,i tmenyuk ktsebb, E1QtlyUk, hogy a soukoly nom biU ktR6g,6t~ kedvelik 8., lJ.alunk Booskay-Iele o!va.szt,611ak~ nevezettet .. Ed)'8 fazekba.atlyuggatot, s:z,ukebbhnti1y Illik a sonkoly reszere. A s.ajt6 csav,arj.at a faZiekon ,'tr yet t t Pi:1.ll t"I,-rt ja. Az edeny t vizzel t 0'[ Ik, A mel,egt61 t\,s nyom.c\st61 kis.zlfLo;.dulLvla,sz a vIz £elszi.nel'e emelkedfk,

A ktUonsa,jHS,sok ,a, sonkolyt kiilon edenyben ro'm ~ e·gkiilij,n sajtolj,~\k ki, Ha ,eleg na~yol{~. l1Japii I eljesUm,ellyUk ki,;"a16J met-t mig a sajtobis ta.rt.! It kovetkeZOI Iepek nlar fobetne]i .

.cSii1v,a-JI'al, vagy megterhelessel s.znkas sajtolni, A sidyt egyk~tr{i e'me.]o'vel k6zyeti tlk: c;s.uld6s~n l'ogz,mt'ett rud &z~bad \i,e.aere I',a,kjik. A roeg~ terheleses saj·t6egysze.rlU,b~ anyouuls folytenos a ke'sztileiret. maga,r,a Je}u'.l't hagyni: nem - kelt idonk,ent ~Uli tga tni, ].11\'1. t~m~g\9lmn ked velik, v,aloszinilleg terjr.( lelmesse'ge mia tjt·.

A ~:okfele ldilUinsajt6 h~b'om csoportba osztbato (280. kep): ' I, sajtohts aeonnali lefolyassalJ 2. saj I olas forfo, viz; folott~ .3,. sajtohi.9 fOI':f16vizben~ .a '-~-.

viz fe[sz,ln,r!I'~' emelke-

dett "i,aszt. lemerlk v aa-· 1 ... t·l ..

oJ! eon l:ri.

. I. 8ajtolas azO'1.~''Tial1, le/'olyt18rJf.d. A saIto tart~lya kacl vagy lel'O.S lirla. Allan far,,\('s v,a.n,

"

439

oldala hossaantl bar::1zdas, bogy a vias2.~ nak hely~t adj'on. A csavar ala, a.~ edeny_

;1 1 . 1· "'k ~

ne va iamrve SZU" bb

- nyomofa" va16: ht._ raes vagy bar.a'lldis desska, . A "tarbUyon alul elzal'hat6 kifolyo- nyilas van. A sonkoly bet:ogadas.ara ero,s ~sik

va,gy kendo, (438. L) szolgal, A tartAlyt nehany liter forro - vizzel £almelegi tik. A z8akot _~eleg vizbe .azta tjaik" ,a tartalyl.a_, helyezik" a j61 megfoz6,tt sonk?,iytbeleontil{ vagy meirik, a zsak szajit osszehajtogatjak, a uyol'n6fat r,'helyezik, as mihelvt Ii vises viasz (~;Rurgas;~ esendesedik, saj'toij·tUr. Kedvelt modoaulata szeri_~t a tartaly aljtLra szalmat teregetnek ugy hogy oldalaira is £61nytLljek. Forro. viz~el atmetegitUt .. A sonkolvfozetet zsak nelkiil a, sza,]mar9J 'on-tik, ,azt.an njra szalma t raknak ra j' majd megln t sonkolyt, L1egf61u1 szalma fej:eziL be a sort. A?; j[~yan as hasonld saj't6k hibaja, hogy a" ferro viz at~ folyik rajtuk ahHlyett", hogy ,R sonkolyt melegen tartana~, es a viasz khizt,at!sat Iokozna,

2. 8aitoZas lorra viz f.fJUi.tt. (Ty,emmovm6ds,zere a, Szovje tunto ban.) A ,s&jt6 nagyjab61 az 1. ,alattival asonos. 11:agas ta~tQly fels~o: reszebe sillyIyed. A tartaly aljan b5seges forr6 vis van, viass abba folyik. forro

-, k·· 1 ~ - 1 1- t . 1. 't·

VIZ . ose s:ege a sonko Y IS: metegr 1.~

3. Baito.ElM' .Iorrd V1Z0B:n..A sonkoly nem hiH ki.

--

-

K'et alakjah tsmertetem:

.a;) Dtintheto s.ajto .. Az 1. ala.ttdhcz hasonli' , de nlnoskifolycja. l sonkolyt a tM·taJyba teritett [utakenddbe ontdk, a k.endot oS8zehajtogatj~k fij16tte,. Rcahe1yezHr a nyoln6fat es. lassan meginditjak a. esavarb, A1Wyi fQrr6vi7je~ ontenek ra" hogy sajtolaskcr mindig lepje. A kisajtolt viasz a visen nszik. A. esavart iddnkent foljebh emelilc, hogya viz ujra benyomuljon a sonkoly ld)zle. Vegiil oldalra don"tik a saj to t as a vi3lS,ZOS vizet Idontik be16Ie (281. kap). El're 8za.mitv,a sarokpantokkal kapesoljak a,z alapzahreA munkat soksscr azza,l tok,e.letesitik hogy gllmiosoYon forro gozt, boc!'la.tauak a tartary ,aljaba .. A viaszvessteseg nem haladja meg a. 3%"0 .

b) A sajt6 Uk,a,C90S fan'eic(t ·eEl 01[1a11.1 ~emtart~lya, vizzel toltot.t ta.aa.s iistbe sUllyed ugy, hogy alul is hezag marad kf),z'ti.ik.. _~z iist tfizh Ivcn "n~ A, zsakba mart sonkolyb a viz folybonos lnel,agite.se ko~ben sajtolj~l~. A naszt a vizl'ol lemerik, vagy a felssinnel le,vQ, osapon bocsatjak ki.

A h!.z'6adisbau; konybab~1.n hasznaU ~aj'b6k a.zErt B·rdemelnek n~yel:met, UW1"t gyiti kes1>itesiik m:ia.tt a.m.n lact olcs6k., egvszel'ti. t8zalesuek, esakkm' s('!m. hevcl'nek fdt5slegesen, ha a. vias7;al'l"aor.;z;t'~ haCj.ez5diS+.tJ. A nAl unit j i~mp-f.elc k6,z;iU ason bain..

440

egyaf, Sent .a,jlroIhahpnJ!. geme,k)1:~S'ZagbEtn paradl~- as gyiLInoloo€i.ttoro

gepehefb hil'~dettre~ . viasz~ olyeszti.sFa 1~:. A1blig~utotb ~betL "a hnsdruralob6l j61 ismeFtG.~fl;varos rtid ftoo'Og. A gyiimoicsob vagy ~6sllmot ~~e~b.yom~:;;t, le\'1'iet a h-enger lilmooatnl h~jail;t 1rOi!!:tj ~t~, Irulgj it a vigen lddo1bja, ~ Vi~bSZS.j~· wMBko.r~o,~6~ VlI.;z~eI megme].eg1 tikj 8 "folTO sonlee-

l,o~g . Jl~e~t~~learn til!, . e~ fL }mJ tok,f).,ITal ,1;\ tss,J, to,ij,ak:

mjui. A -viz-. as . viu;z a b,biingt51 eUUilonillve 'Cm1J~ Fag m. A sonl~olyJfoz,etneJk s\irfui(lltk keU lennie, kU.la~be'n nem sa;jtolj.a.. A f021G'btliibigo1San g "",'OTS atf01yalntt a~zalg,at()ljak. hogy sajtolfls: el()'tt a viz nagy Ioozeta benne Uszo vi~~:llal1'€lsd1rik (pl. ugy~ ho~,. le'Ve-ssZlIDut. nyomnak beme )lIv,aqy :e. son]w,lyt ap'l(!6 SZ~2le!lska-

11 ~=lI' l-.'''k· A ~. net - 11,

V'A.J!. SibLi:'.I.'lIJ.l· -. - nemet w{,

veIeDlenya n0mmindlg dicsexf). J4agl.lIlk pl!dig a na-11l'.Uk ~Ehdiooo:mtfl.l!:'eSFe &rutt "JEKwa -', new, gep~ p1ill. kedve:zotilsll tapMZ~ tru.a;w;t S2'iSite.ztiilnk. A ba1b~

i~k egy rnszet azeTIm()l'.zso~jm. A h'hin._gtoTl1le~eli a ule¢OO$lsF.!lj flemUlfl.g, medon, pl. zsikon .atszurV'e nem gasau 'm.e~is~titani, ttWla_,t ,est1f' es lI!S1sez.

281. leep .. D'm'ial.etO sa,~ta

rR(J,(J~ fe.nyh!.pem-ek j'OZh;(lbZl1mdsUlJal k-esailll 'J'tt;17t)

vietFmbWl_libeg. A vimsZl, sem ]>ebeli oels'Z,el'iien as gazrLa.si-

T,an.acs ,I, )riiIDoDsajtlos olv,aszt6k k@zelloserp., I.A f6'Zofist legfelje bb % l'e9,~dg legysu tele (feHg vb~'" a t5bbi sonkoly). 2. "'-1\ tuzhelymeHett hideg viz, a.lljon m'erokaniUal Ha a yi.a-8,Z Id akar szaladni, vizet kell bele merni. Az isj;,Q~ h21, a fozoedeny ilgy ,all a tuzhelyen~ hogy a viasa kiszaladas.anak mege152l8,sere kon.nyen fell's lehessen hllzni yagy le lehessen emelm, 3., A son,koly' tulsR.go~ oisszetaparhlsat iigy keriilheotliik el, bogy kb, 5, cm-es sealmassecskit keverUnk. kij,zej'e., 4. A S'ajto 'esminden~ amive] a sonkoly erintkezik benne, meleg legyen, 5 .. A scnkoly ne hiiljon ld, tehaiJ gyol's(an kell dolgozni es meEe.g helyisH~gbta11. 6. A ken'G16t vagy zsakotegyenlete~:enkeno'S8:Z1e~ hajtogatni, l'ine nelIi:ul 7. A csav~rt kezrletben laeesn kell h&Jt"&ni'; m ny'omas esak k'eso b b foko,z6djek. 8. ThIIinden 01 vad t viasssa] 'erintkez:o' far,eszt (pl. kevm'es: farudat vagy fakanalat, sa3t,o s,zorit6 deszk'~at) alaposan vlzbe kell ,aztatni.~ hogy a vi.asz 1101l;z,a ne ragadjolJl,. 91• A zSR,l! v'agy kendo 'orro. vizben az~,ek:1 bogy megdalg~djol1 les ,a viaszt ne Szlvj& f6L 10", _4 t'Brk61yt

trdemes lnlig egyszer fozni as sajtolni. -

Legoeiszerubb a ti1.z.helyen lIe't ustottarl)&m: ,egyiket -[6z,e,sre~ masika.t

441'

forI" vizrrek , '\ k[']""·izE:'~hall h '1·'1 ",£1.j • '[11 legites or In' nr es afoz'kor p.arolg,6 izet p,d Ini. l{ovei kez,(j ,ajtob\sra a masod ik ii.' b n fozzlillr ". onkolvt .~ a Idiiriilt IPI. () tistben melr-ait.jl"iik a i~f:'L

,thlSZp,Hf'g ,to., Az olvad- v iasst aj ola-s helyett a m,·.zpo'rget'skoJ' megiemert, pch'gt'b5 (=, ,oent,r'jfugaliR,' ,) . -1',6", 1 kU.loluJ i e]a luiblngtol. em tudott ~ okeret verni, mert.: 1. draga, 2. a leggyorsallb rOj['gatasS~II 13, m ,ed el 9..z1- az er dmenyt, melv ~t nz gyszfi"J'il e ,a, arns sujto.

A'da~ziU pit,eSfi' (:2'2,. kepi). 'rudrf,' Vltgy mas, slzaja fel,' bigulo magaB . deny . forrd vixz 1 m mnel -gi fink. ' "izhol n '~luiny ujjnyi I b mne hag:y-unlL Az olvadt viasst hf"leontrH{. Babj;;t a sz le1' , fuHlIlk zepn lesullyed, job'b! mint Iekaualazui. .\z len]! PflO J1 betakarjuk esm,tbl" bJyieahen hagy~ j uk h saaasan ~ mozd ula tlan ul, hog. ig '0 la 'san hliljian. . elslZIerfi 'it sz~'naval

agy saalmdval kitonl()ttl.li(hiba~, k.osar ba aUitott edeny, A megl'(emellye~ del "t viasz killorH-,juk. 111 ~b eg;renipi e. en es Iassan hfilt, nem reped meg, e' a salak a,z alj,an gYiiiHlt (it' ''lE~, 8alakjid lekaparjuk .... legal 6 szar,az morz 0- l'kony re' eO" erteld, 1-11. Iel 6,. f, ·aoso. abh alak 1 assz gyiij i ve ujl'3. olv a z'.iuk&, til pitjiik. Ha a. ,"'iaf4~ kiv I elesen D-·I] borul kl, az ,d'n r. meleg vizbe ,aUi jul, ~ rt~ 1 kieait..

Az ulepit :sne1 tokeletesebb modokat Is ismerunk a viaszhan I beg5 id gel] reszek elt a.valli a8~ua"d~· I zek ldiltse,q,{lsek.

A s.ze'I'SiUltll'nok t:isdulCahlsn,. ' yi,a. zo fohizel'eiest l~or:nizassal, lljsag-

pa prrossal ,es mel g f(b·,eszporral J h 1 . isz .oga tni. ,a,jto16zs,alrot mea

meleaen 1 kell kapami 1 fa, Iarabbal, lilgO!:ll va~yz6di· vizb n kiJo,mi v '"aU! ttssta viz} en ollogf'tpi. ug I, I z,od,as roze kor a v iase egy r'!~z ' szappanna va.lozU· (4291• L) es kamay, n Ie Isz i "hato.

TOlrkiIDy. Lt\ IUl}H7tEtI ~oh'a,zt6 t5'J'lil··lye· I( ahdrja )erciem,e fiizni es lds,a.j~ tolni (28 S. kep), Jl"y.al"hana masfajta vi,aszlOlvaszt6bol] va16 t,orKolylll:H kioldlalc ,a m31'adfn~ via zl. S'oka,t azonban nem liz' tnek a orl{olyert,. A,z ~adasra, szaD J H;rkollyt Iii kell eregetni sz ila,s h I, en '\, ,ekony retegben

®

I I

.282. l-ep. A viant iile'PiUs,Tim' tneh6my uifn,;i Jo'n'o nli.~ /,OlOti ;til bU~'kollv'llho8Bzft~ i(/.'tz·g melegtn? keU tar:ta~,i

·44.2'

.es megszad tanfu ~ kil~ lo,n ben megpeneszedilr. Nem ~ jt1nlm tos sokailg tam·to,gatni~ tne,rt a viaRZmolymeg~ tam~dja .

... 1\ Szovje.tuni6 ban a sonkoEysallia.k viaseta.rta.lm"nak e,gyre~ szet hl ,1 8zap:planna aJakiitj: . tgy peneszcs desto:l es molykartol nem ken 'tarta.ni.. Ken hozZo': 1 ~uJ-yr'esz saIak ,es 3-7 sUlyre8z 2-6%"-05 mar61ug-oldat. J61 Inegfozilt, fa s~ita;n 'tdlorzsolik 1 vag]' 19yiilmolcsattoro

, J) ~

(pas~:Zl.ro[ZO gepen

baj~Jl~ik at. Kenoeshfiz hasonle, liz ipar han baszna11}ak, pl. cip6kenoc.s ~ gy,a'1"tidl0z.

A ttirldUy e s ,oil \'~1:szt,6,",;iz t~l,igya,erteke,. A torkoly - lesa sonkolyr6ze~l(or maradt barna viz erteltas trargya. A tB,rkolyben 1---6'%, nirog,en as legnagyohlliI'lsszt kaJju~l1, vas, aluminium, mangant fb5Z[OJ', kcva-tartalmu asvanyi any~g van. _N,emelyelt egy Iris ll'l,essz;el fa d ve t'aI'tjak e,gy dara big sz,a]ba::dban. Erdemeeebbasonben :csak ,a'zzal a, to:rkoUyel tragyal%ni, melybdl a mal'a,dek viasat bsnzirmel ldvontak. A ,rizbe'll ugyan,azok az anyagok tat4Jhat6k mas, ~I'4nyb'an. A foz,(hri~z tralgyazo eI'tt~1u~t 7 -seeresre emeli, ha

bea,ztatott socnko1yt foznak vele. -

A vilt.SZ ,sziuin@k ja,vitisl,.,A Clsuf s,2;in(i viasst g,avazassallebetvaJa.menynyire javitaini.Az olvadf 'viaszt faede:nyben feleannyi gylengen savaa fo['ro Vl:2i~11 kb, 10, jp,e['cig al&pos,an elk,a,vargatjak faruddal. LliS8U lehule8 uttill sala~kj,it lekapa:rjiik~ a viasst bov1zhen ujrakifo'~l.;il{J ho:gy ,8, sav ltiazzek. Ha a sarv benne marad, a .,~sa'r,szam~' a meg:engedettolel (429. L) nagyobb es baJnh;lti~ra gyanu'}ssa tessfa viasat, Alk.a,ima,s savak = 1 liter '\-rlzbe I~O g tomeny kens'av t, vagy 10 liter vfzbe I deoi tame.ny ecetsav,

. A na,gym(Hepgyarak ma marr sa v nelktj]. lru]'onleges, m,od szerekkel tLS~ti _jak a viasst,

'. A ltia-sz f,e-hi~htt'8e. Ha.zilag a napon stlieriil legkonnyehben. A veleon y vl~s,d~p,okat 1(448. t) vagy forg.icsokat teJ?edon ltiteliegetik ,eB gya~l"an lons;oigatjakvizzel~ hogymeg ne olvadjanak, ~ Nagyban vegy·iszel',Bkkel ~$ s~lnelnyelo any,agoldutl is dolgoznak, A feiu~f'ites a. viasz slllyit csokkentL A ~eberH;ett viassvalamivel k,e:s6bb olvad. A viaszrendelet szerint ttlos a rnehvi~M.\l,Z feherlt,esere olyan ,anyagokat hassnalnl, amelyek nem taivoHthat6k el,

@)

VIA.5Z

26 :l. kip. A 'fUlp"~(1BZo_lva&M 'Vi(JSl2d~ t(J.~iJw, egyb,e keEl ot1!)(lszi;al'ni't mla.kjdt ,ij!!J1I,zegyu1tve saitalfii.

443

A villSzlol~a:SlZtas m1i1f;ja., A v.i.[N9.zo1vMlEtas legkezdetleg?sebb m6d' i miig is erne-it qy:s~er_ 11 :g,epeJI k~Zl.t .. Le. ~_-:~.t~~r a_ ~ftjt6n~~lrlili' I~hl':n~gzt~. ~ T:6maiak. daJro.,.a ,.e2::eI.,ott kb. 2,[100 _ evvel a VLa82> ,srtJtol:asat Ln~g iI1em lJmleltl. Akl~Ol'l bw:t :3. megolvas~tott ~cmkoJy· 1b6l sza1man '~mJg'Y lkah\l,;m, it szill'tek ~d !it SZWV1Bs,zt (061tmnella,)" Tudttik, hogy a r6gi l.epet, rQ,mva:szt','3: eUltt aztalla~911ebet tiszt.itani (h:l,os PUmus) i Ismertek a viass sz"iD~~

nek ,javitiswt ve:gYlsz~rel es n~ .gmal (idljs Plinfua), . .

_ _ A sa.jt.6s. olv.aszt-6k kB.:zill. a . c;nllS\jt6~fl/Z 5slibbek. Sz®dtezeru ,efi kezel~ilk

200-300 ~v 'o'bo. nem.vi]!uoz.ott men ege.aen. S:zatto:uR~r ID.l',aly GyClFgy 1759~ben, ezt bja: n' •• k~szitslegelos~al'!o-is Ie. . trot •. , VSllT8cs,-9 azon ladiUlo,z j61 hozcZa me'Jletett (a" n~,g;v lil~egeletuhozi Degy sz.egeJertuil :a' gombolyG" e:s kemkd€dIheli'lt k'€l1r·ekded)1 h~:rom, vag,. negy ,jr6 ,eri)ss 'zatslcokat oU:vakat, a'wilyekepell meg-telH{ lyul~~~it~ es _,oMe-it Ell~ mjt6nak, IDeFt ba s-zillrebbeJk. ,alaI:Dak lenmai ztlcsko]k: a~ sajto liaaja obloo.e'I~ .11' le!lek6' Bajto,]a~ ~,tt l.Iszve s~nl .. ado~Rk '" ... Mind esek 'el~keszUii.vlen~ v~gy egy l'ez· Us,b6,t, v,8Jg:yrez-C8,z(Hfat~ tltrdela aprOl'fI; ,a" sIejtei!i; llacnyd a~' l'e~·'tist'bet l'akj_ ti1zet k:D~cl ~, ~!t6 m~nettr sz;i,raz fab61, ll81'31 llt,et ~lgask't, a' tijz m~U~) tegy lkerl'?sztillrajtok eg.y 'fUlltaI fat g!l!:rendieska foroo€iI!., tedd !Ie'a as ustolTI, tillts Mven vjZlet bele~ ,f8·z;zed! fOiUTnl(l~, fis meunel jo,bl\)~n l~b@it JnindJegkev,eTge'sEl~ hogy ped:igk~-ne fu1bhassQD_. ,es ,gyul91~as,t r:ie e,kozha-sso.D .• legy~nmh:u10nkol" meJlet'ted hddeg vilZ~ es azzal. men6keld kenetiD~ f~Uy,ebb huzdU1t £0l!0sagit. MliU3.n mar jo.l·.. ftHit,. jam m~g-bjg)111r. .£l,~ Viasz .az. ijm;~ bei!ll. t~~y lI.\~ st\j;t6!1lJl~t 1Sid~jaban k!6ll'nyog'~kijrlU Ipl~ ,alUtv;a 'zup-szahniu csFill: vek~· D,y~m~J a' . MdiDDlk £_ ;~~~k. ~e'~is balROnl. I. ,,o,~k.ep~n ~R. gy '~up.-s .. z~9Jlm~t, . vagy mQ-farlkb~l _vd~ Bz5rt Mgf~ ezek ]~ozott Itounyebbm.l llci-s~vil:l"O,ga' Vl,MZ .. , .. A~ntlID 'tegy aeoot a sm.j 1ti6naK ali; tecld a' saj 't6],ad'ji'i,ba a" "~tm,C'S:t6t, iJarv.sd .az'f, ak:i'rm,l;llgadj '~ t~lhse mas. ~~llszalPCliraJbban beh~ a," via.'iiz,o$ fOn'6 'viz~~_t melly,·ils meg-tehrsn a' Uicl6D,ak ~t,e~ lmg,roll'(lib k'®'ttOt, hQ;rmaib a! ~za.,Ml~oru.t.k _ felsa vegelill, g:yurd oszve az,t~. tedd res.. p, suttOn.ak papJit, vagy a' l~dlIDek FedeIet, fOlfd][,md lIei a' sajtot, nyomjad. ~la.l]rl-'1IJ D,(1"

Nemelyil{ viasz,t nem Iehet febeTitenL Legn'llkabb a nar-ancs'VoI'OS Vj~LS~ nevezetes el'I"l:U. Az ilyen 8zine. bizonyara sajatsago:smehszUl'okt61 e:ll'ed,. A vUigpiac viasza;i KOlziil j 61 .. :fabef,edikaz a,be~:s:ziniai ~ rlo~':ZL1L a nyugat~ af:r'ikai., A kD:t:wetikai ipal' (H~cak fehell:'Itheto m·[;hv:iaszt ba.s.zn,alllla;t~

Vnla.szt',\S a m6Ja,B~@fek kOzilit. A' v±as~olvas:zt'8 a, mehes"zkedes legkt:ll_

, lemetlene b b oldala .. HI, nines. hozza jtS. folszef'ele's, sok viasa marad a salak k_ij'zott .. Ha nines, kiiJon helyis.eg>,~ fazek, kant'U 'e,s mas, edeny, rendesen csa.lAdi ha hOfll a v,e,ge. A m!~heszek n,agy resze nem Is ert az olv,aszt.'sholz~,via8za c~uf, sn"ny, kell,eset taro .. Kisebb mehe.sz nero szivesen ,ildoz, az eventfl cs;a.h; nahanysz:m: hasz,nalt kOlltse:ges fi:Hs7i6.re1eSl'e.

Az, ,aki nem tartja, lerdemesnek~ bo,gyj61 berendezkedjek, es ne~n ~Udozhat :idiot. gondos muBk:1,ta viaszolvaszta,sra" helyesebb, ha sonlroly,at vias.zl11)€'reskedes:nek, mulepgyarnalr elad[a, Nap'vial~zolvasz 6t vagy egvsze:rug,ozvbtszolvaszt6t [pl. Tichy-felet) asonban IlJ.mdentitt erdemes b:~'-

ta,ni (bkiseb b lepdarabkali: , i;,ormelekmentes,ere. _

Ha Cf$,ak kevea lepet olvasssanak ~ a. kesztllek kezdetleges i~ lehet. Sok lep olv"szt~tsakor to,keletesiebb berendeses kell, nLrl~rt a l"iaszvl€!s,z;,teseg'egyti.tt

sokra rugba t. _

A 1{ezc16 sz:uksegbol a 'vize~ fazekat is haszn.alba,tja, de igyslc,ezzek minel,elohb legalib,b Dlapvfas:zolva.szt6t SZeJl6zni. Akie:ebb mlehe8z- bijer heti ezenki vul Tichy~fele gozvia,szolvaszt6vaL Ha aIdozha t ni,. sajt6s. g(i,zv.ias2- ohr,a1sztOtvagy ldsebb tartalyo,s (.5 Iiteres) viz,be s:UUyesztett 8ajt6t szereszen .. Soh: sonlrolynak ktilonolvaszt6s csavaros s;ajfJ6 alkalmaa,

A meb,sz ne foglalkozztUc a vilasz :sava,z~~d~v~l ,es feheritesevel. Gs,a,k

t - 1: .' ~ 1'....:1. _ • ~ t lIt .~ l'p

" eJl3,esseg .aeu. veer ssor am 1"01l. U.Ii:.

~6S vele,. ho~y _~a-.~b~ S:&lly:B~. i*abb7 de_meg;osa hidegedj~~ ... A{i]:Ol' .m~ !l'z ege.sz s1eJtet_ 19Y ki~lo,z:ted es lri~IBsa;J"t~!ts.d _e~ysz~l', szed~el6 l1]'1:a a! m~ ki-,saqt<?lt, sOnke1yti, foza ltli\lit UJorbb~ mind addlg, nng V w.szt ta~als2i benne, s'3J!oold-ki IS-

,I;.t. UI

Jilt:l •• '"

A nllpvia5zelv,BSzt6 el all, 1eiruit es l',a.jza,'t De beauvnya (igazi n'BvleD: Paix Karoly) ll'anma konyv,ES,ben taltljuk 1863-ban. Lepesmezet O'~Va8Ztott ki vela, sa mezet elkiiH:h nimtt€l Ell via.~t61. Osupan sonlwly'olv9.szM&'f1 Leandri muta.tba.. be lSSl-ben a. mil,iim6i ;rof!ihe.sz.eti kiAlli'tooon. Ezt lliatta~ i.smertettte XUh1!, t!!:I utiItzatat .fie~, _.kiallitotta BecsujhelyeD 188.2- ben, Ezert neveeik a napviassol va~z,t6t, t.evesen -ilhll-felanalt. Leandri ,6s, Kiihl napviaszolvaszt6ja n:rito tt voJ,t,. a viasz. kill.s6 ,t81'talyba. c~Opogi5tt. 18SS-ban a.z olasz Bian~hettinek ket neveeetes ja:vltltst k.osz6nhe.tfink::: a kett8s, fivege~t es a nap i!!!~er~t do'nhllet8 szerk:zet.~t. A,z "c:Il~sz OU.a,zzoni pedig ugymcsak 1883- bmlarz ,olvadtvlla'Sz ,t:M'W:yAt lit kesz~ih~k bw~eJ'ebe zartiBl. - l-iagyarorsZi&grtll legwo;lzOI'. a .K~l:fwe nem,rtJb u't.anzat ke:riU~ el, de _:QIYi1~ ~a~~an 'tel'je~t, .hogy .meg I 90-b~n IS feltunest keitet, les a ul\1eheszeti Lapok'l tud6sltoJa "ame:riluu napV1asz~ olve.sztll ' neven irt·a. Ie l\fayel' KW10lycsakvarl mebeszet6ben. nspvi.a.szoh"'aszt.6ti £.myveitjto, badoglap'pBl~ l3aj't6IVllI.'~ BS borult idOlle szamitv.l!t, ffiMssel is kiegeszitettek.

Az elso go,z'vi.Bi9zo1~asz;t6·' Zaubitz:f!1r' pekinas,t.er talilta felt LeirAcsR es. r~szletes :ra.jza 1840-~ben jelent meg ~rsten MI'!1e"L kony,e (uVoUs_taudil"res Wo,r-terbucn der BieneDikunde' und BieneuzUicht" ) fiiggeb~kekent. Kem.rmcekiilseju" befa1azo It alkotmany volt. A ,go,.zviaszolvaszt6 esak akkor kezdetti terjedni, amiker salnte 30 ev mwv.a Ge~ster S'V.jei meb!!lsz alkahnasabbat szerit;esv;tetil. E~. a l:t:~sOb bi gOzvia,szoll1Mzt61c alapja. Az elsa sajilw6s gozvi:asza,lvaszt6t Molitor-MUhlf-eld alii totta ki 186'9- ben. Is.merbet.~se. l8'72:~ben jel.m.lt, meg .. , ~egel~rje~tebbha.zai g:6z,"jaszolvasz,t6nk~ ,a Tic~yfela I B'991~. ben mutntko.zott be. Tlchy Miklos 1900- ban kezdte nagyban k.es.d tern es

• hi.~etni ,.,Ha.1.!ldis~lviasz;oJva~z'oo nlfvm .. Mai vlegLege's: alakjat a KiihIie-rj'J~g' len.)'I'eg~ belen m6do~1 tis!val l'lyerte. Az elaszok 193,7- ben magyar eI'edeten,ok elisme~~sevol Atvehtek. Ajanl6,jiJr61 Bom-,Bele olvaszt6nak nevez:te'k €II.

Az ielso vias'zpol'g,e c;t B:ramhilla taWba fo1. Az 869~i milan6i m~he8zeti ldillitason mutatilla. be, (nL ''Ap.t IJoUore"', ] 870., 12:0. L), J ... egnsgyo b b. biro Pennielr l'904:-i p5rgetBje volt 1l11Z Amerika! Ea'~ 'esLHt AIla,mokbl:tu. Aoz6ta s'olitan tljl'll. J"51talalt.akt ruUunk pl. ZoUer r(l925) I Reltenbaoli Istvan U 9:37}.

Osak roviden is mer etem .. A kesziilekhez utasitast mellekelnek. llfdl'o}Juek: a]kalnms vlasz, A viasz De fert,()zzorn,~ eh~gkelneny ,es rugalmas legyen, die ne nagyon merev,

1. Fert{jtl~'nites. A fert6tlenHes celja a mehbetegsegek t rjedesenek megga tlasa..A magyar viassrendelet szerint tflos nem fertotlenitett meh ~ via.szh61 nt{Uepet forgalombe, hoznt, A rendelet azt a mehvlassb tekiln'ti ferWtlenitettnek, amelyet vizben Iegalsbb 1 or,elig forraltak, vagy ktilonleges kesztUekben (autoldavba,n) 1 o,raig 110-~12 C Iokon tartol tak .

. _ A SzovjetuniOban k,ett5sfalu fert'"Uenito ed,enyt ha,s:znalnalc (284.,kep).

A Ialak kiJzet asvanyi olajjal (avtollal) toltik. A viaset kh.120-130Cf'okon o per,cia fertO Ieni tik.

2. Kemdny,se,g e8 '~'UfJalmasedg. Az olvas:ztott, de nem sajtolt viasz kemBnysege esrugalu1assaga legnagyobb, a sajl'tolte valamdvel kisebb, <a h,enzinnal kivont ("extl'ah,altn 431. L) viasze nagyon csekely. A kemenyeget azzala malyseggel merhetjuk, amennyire egy 1,5, mm vastag tampa

445

i~empalcika 1 k mea' erhelessel 201 !J meleghen HI viaseba :sUlly d (285

kep),. .'

\. benztnnel kivon (, 'xtra.luUt .) viass nem jlo luiUepu,k. Olvadasf )ka. ugy nas olva zta al uy r'euel ,(63, ~O) magasabb (a,~)-71 D), rle uall"y n puha es igen lie, ,es,e' rugalrnas. E"zt az okosza, hog) a benzin olyan anya gokat is old a sonkolybol, rnely k ktildnben nero ju :na,nak a viaszha, '\'8 ~ benzin elparelogta tasa g}a.rtasi ok bol nem szokott e'gsszen tolu~Ietes lenni.

sokaig Iolyekonyan tarto: via.sz kemenyebb, mert a benne emubi6t alkot, ,8. [elenl va viz (432. L) k[ilon, ~Uba'. Az n,' en rmil 1) atli,z6bk

3,- jJ[,erev,aeg. '\, hirteleu es el'O n l,ehu ott via. Z m rev tllfU pnek k va ,be j6. .Iassan e~ In'r "k, Itebben 1. hlit6 -t alaldthatnb . KiHono,sIl b ng II 1 rnfil ' P keszite'sekol' kell nagyon Ug , Ini a bomer'Itl tre 6s a leh i_i1 ~ r . mert ugyana h hoI'~ via ~z hoI a If"~kiilOuIel'eb b sa] a butgu m ulep sikeriil he t.1

O'nt,~j,tt ndilep k'sz.itese,. Legjcbban _ It, Ri,etsche-Iele rniHep6uto terj,ed el, Kat, res'Ze vall: ,a vlasz befoga' 6 talc,a, as a belei1l5, f d,c. 1\Undkettom~k th'intk z'o' .lapja a dolgozo,. s j ala pjanak megftJ lela min' aza u., Puha f'2nbiU

't· ,. 1_ ''1' t " IoJ' ,

gyal' JCLl1. ,- !{onYpenzu m " ..

hoeszek evtize Iek 6ta gi p, zhoI \" agy eementbdl is, 1 eszi tik Ugj', hogya p,epet ~zep miUe-pre ,on .ik, a nyolll0- lapoka k ",eHJ ro,(J'~alja.k. ~. ma hasznala.tos modok k,6ziH ,ontessel lehet 1 aJa - sab ban dolgosni e~ _ a mf- 1" ~k' '1,11 k · IL' Iep '" e -~ Gill ys aga or.' 0' rev es ne

szalnUyoznj. Kicsi miiM]pl'le hagyjan de al, nagy Igen ''',8. ~

agra szokot t slkerlilnl, ,es az ont6lap i konnyell eIO'i.i.rbUl . . likisb:,aptal'o vaayaz olyan :raerom h'sz 'zer zarrlj'a tdd saju!. via .zeta) akarja U1 11- lepj~t de d rag'a b b. hengere herendezeare n 1'0 aldo~lmt.

}\Z on-r.h:lck HSZ' an~tk If~-!iiiiiiiii_iiNr' I kl 11 1 nnle. '_ rO-' { ka,kha ragad viaFiZ hfigy~Z t't g u,jt,6sz ~Ual, I oviss 1 kl k ll kaparni. Ttl vag.) sz' g 11l('~1 ji6" mer karool. _ rna [.~d~kot forro- ltlzzel oOi'ras,zt,luk, . rpen in b v-agy hf'IlZi~ he

l- ~'tt -1,' - 1 t"""" 1

olba mar 0" 10 '(l~jl'L .

Ii) 1],' J.~: • I t~i I .fi' ~ d5rzsuiJ", iik le.

':'O'k- f(.~'P'. ',ta8Z',el';fi!?i:e~h(J

446

A 111in.tat h~s:z.n~Uat el{]tt [on:o sitodas vi'Zz,el j 61 roegkefeljiik, tiszt-a vizze] kiiHcJlltjillr.. -EttOl kesdve ,IlL sejtaM.a.pokat lniz~el ~rinteni nem sza bad.

A szel'szamok ebendezese a Id..h'e, ~u~zo:

ned ves lu~no1ovel takart vz.z8zi11.te8asztmlon van az ontO. Tlne balra e, vahtszt6~tnyagos edeny. A v~Uaszt6 ,3, .vlia"sznaka. mint.tUl0Z vaIn r,a,gad's,a,t aka,d,alyozza meg. AZl asztal melle't.t halll'ol IBgy de%sa Vifl1jO bbrcl egy

kony hai tuzhelyen, vagy k iUon "iaszf6zt5 I ('.

petrdleum~alyhacs:ka~ az olV'a~lt, •. ~ia..sz ~rrz-

furd os edenyben, AVlaszba sZUrot sullyesstiiDk~ Ebboi mertink, hogy azemet, .~alak" daI'~bo8 viasz ne keruljon az ontobp.. 1\.,\,·1-

as,zt idlinkiint a s.zlll'oalatt pOltoljuk. l~pll

meg e·gy akkora ~nel'iokanal, malyre egy n1il- 16pre va16 viasz fer e!!l egy _kerekhegytl kes.

Az lontot jobb kezzel feloyitjuk, boseg1e-

sen valas:ztot ontiiru{ bale balkezze I_. a fodeletbecsukjuk,majd kiss!€. foTnyilYl:1, a valaszt6t Id~suI'ga tj uk, Az ,on tOlt af. asztaha helyezziikl [odelet bal k'ezzel folnyitjuk, [ohh ke.zrled pedig egy kana1nyj olvadf viaszt mer iink bele, N em var'jjuk meg, mig a viasz sz€itfoly:lk, hanem hal kezZiel gyor.g~tn leusukjuk fBdf'let, as mel'sekelten OCenyo·mjuk.. A mul~p ,'e'konysagtt a gyor~asag161, a Kesziilek as vtasz me tegsiagtH1H fligg. Az olda] t kiszoru 11 ftHijslege-s viasat v isszaon t j uk, a megfagyott szegemyt 3rZ ,alslO !apt61lelvalasztjukt a Leis6h,oz nyomjuk. A {odelet levessznk, a ratapadt mtilep 5lzegt~Hy'l koroskoriU lev{~gj1Jk ~ :8 a muMpet lefej tjUk.A kesziiMl{ be megln t vlilas:zt6t onttlnk ~ as a mUlIlKa. t folytatjuk. Ha az, onto igen megrnelegsaik, visben biltjuk. Ha u In(Uep oda,l'agad ~ a, ~l1int't a lefrt medon JnegUS:2titjuk ..

A munka V'egez.tev,el az onto m.egUsztJtjttk, leOhU jiik, fel'den allitv& megszarItjRk II 1-2~l'et papirost tesztinls bele, es (}sszecsukva elrakjuk.

V tUa~:ztd rengeteg van. Ime:

J. Viz~ mes 08 tiszta boeszesa kevereke, tobbfel~ aranyhan, pj.: 1 1 "'iz + 1 evou.naJ - ~ kg .mez + l~S dl .bo'l',sze.szt

2: (U viz 1- 1 dl borseesa.

2 a, 1 1 viz + Y4 kg m,ez + 1Il d] bOI'~zesz+ I tyuktoj.as feherje.

Ugyanaz botsaesz nelkii:.l is. 3,. 1 1 v'i:z + %kg Inez.

4.. ($ 1 hideg viz + I :l~g dextrin.,

*,5,. S] Meleg \71z + l kg kemenyito.

*~. d ~r

~J 1 1 viz + 1 ·,eti.a l{~UiszalP'pan (= kendsza PlPan ).

t. 2 I viz + ·25 g panan:utforgacs: (= quHlaja)1 + nehany ,c~,epp ssalmilakszes,z. 10 percmg gyengen. forraljl1lk.t levesszuk a. tlizro]" de meg % 6r,iig .aztatjllJl(~. leszt;t('jiik. Hidegen luu~zn~Ujuk.

2.

12

I

, ,

1

28.5 . hlp. Oloo87!tott" sa 1lofl hi old().tt mel~via8z Ite:me)ny.~er1,f; 20 a fo 'feO~1.

447