A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

veszeked s el tt. támadás. képviselet. megsegít. m ködés. segély. célkit zés. kölcsönösen megállapodott. ezenfelül. ezel tt egyetért.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. légi. miután. hátsó. modorában. dal. megfelel. közeg. néger azután. ráirányít lég. természeti er . ezenkívül. érlel. egyezséget köt. egyeztet. hatóer . kés bb ezután. kimond. megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. leveg . megcéloz. dallam. segéder . után(a). fitogtat. külszín. szell . módjában van megtenni vmit. közvetít . céloz. tényez . ária. törekszik. huzat. utána. utó-. újból. továbbá. célpontra irányít. fellépés. irányoz. egykor. tevékenység. után délután. egyébként. újra. megállapodik. célba vesz. segédlet. viselkedés. hátulsó. nyújt fél Afrika afrikai. megállapodás. korán. megegyezik kölcsönösen megállapított. repül . igyekszik. szerint. újfent. far-. célzás. hatóanyag. segédeszköz. segítség. légügyirepül gép . arckifejezés. megegyezés szerinti egyezmény. szell ztet. szárít. egyezik. mögött. támogat. kor. el re el segít. ügynökség lista. megint. el mozdít. veszeked . összhangban áll. megbeszélt. segít. látszat. napirend képvisel . támadó. öregít. délutáni azután. öregszik koros iroda. gy z vmit. ismételten. okozó. kijön vkivel. szándék. támadás/agresszió agresszív. közbenjárás. segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. ismét. egyeztetés. segédkezik. ügynök agresszió. visszaellen életkor.

levonás. hosszában. az összes. aggaszt. ráhagyás. térítés. oldala mellett már ezenfelül. nyújt. megrémít habár. csakis. engedélyez. kedvezmény. jóllehet. csupa. szintén. pótlék. riadó. riasztóberendezés. (ár)engedmény. mentén. valamennyi. ugyancsak . juttatás. riadalom. ugyanúgy élénk. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. megijeszt. izgat. nemkülönben. felizgat. magával. életben lév . felriaszt. oldala mellé. ijedtség. eleven. kiosztás. csökkentés. egészen. felver. készenlétbe helyez. állít. egyedül. vél. elismer. riaszt. ítél. szintúgy. megenged engedmény. fellármáz. vészjel. hasonlóan. az egész. hozzájárul. repül tér alarmíroz. hosszirányban. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. egyforma. vele. egész. is. minden. mindaz. noha Albert album.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. engedélyt ad. juttatás. aggodalom. valamennyien. hasonló. mentében végig. engedélyezett összeg. összes. egyformán. árengedmény. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. kizárólag el re. világmindenség. él mind. teljesen. mentében. tovább hosszában. teljes állítólagos állítólag alosztály. mellett. összesen. enged. kiutalás ad. ijeszt.

nagyravágyás. törekvés. érvényesülési törekvés. kétséges. ha pedig. megvizsgál. . módosítás Amerika amerikai amid. között közé. megfelelés analizál. elképeszt . hasonlóság. változtat megváltoztatott alternatív. ha. között. közt. becsvágy. félreérthet . választás vagylagosan bár. horog. b séges. bosszúság. nehezen érthet . összeg. régi és. habár teljesen állandóan. méreg. módosul. átalakul. meglep nagykövet félreérthet ség. folytonosan. fels bb mennyiségtan. kett s értelem bizonytalan. kétértelm . csodálatos.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. elemz antik. terjedelmes Amszterdam egy. harag. mintha bosszant. becsvágyás. sarok. vizsgál analízis. elemzés. szemléleti mód. nagyravágyó. mérgesít. harag/düh átlós vágat. és ha. közte közé. megváltozik. zavaros ambíció. kétértelm ség. felbosszant. közepette. módosít. ha. becsvágyó. meg. nagyra tör . si. felmérgesít. tágas. kétes. horgászbot. homályos. örökké. változik. düh. szög. igényes. vegyi összetétel analitikai. örökösen (vagyok) bámulatos. folyton. megváltoztat. különleges. kit zött cél ambiciózus. vagylagos. indulat. eltér. analitikus. elegend . javítás. kiegészítés. alternatíva. törekv helyesbítés. között mennyiség. horgászik. mindig. összeget elér b (séges). mintha analógia. elemez.

meghirdet egy évi. nyugtalan. sehová. távolságra egymástól berendezés. reflektál. elfordít. kiírás. aggodalom. mindenképpen. reagál. szögalakban meghajlít. valaki. riposzt válaszok ellenanyag aggály. látható. visszavágás. ég . fájó. akárki. keresztlabdákkal játszik. bármelyik. meghajlít. szemszög. válaszol. irány. valahol. készülék kétségtelen. közöl. semmivel. csáb. külön. felhívást intéz. elferdít (hírt). viharos. hirdetmény. törekszik vmire. hangsúlyoz. állat-. bárhová. szögben elfordul. mérges. egynyári növény. valaki bárki bármi akárhogy. valahogyan. gyulladt. egyébként. felhívás. türelmetlen akármi. évi. announcement bejelentés. kifizet dik. bármi. érdemes. nyilvánvaló. bárki. felelet. védekezés. válaszbeszéd. valami. kihirdet. bármely. keresztbe üt. nyilvánvaló(an). indulatos állat. közlemény . él lény Anna Anna évforduló bejelent. távol egymástól. bemond. szempont. bosszús. horgászkészség. fenyeget . sehol. látszólagos. fellebbez. ketté. valamivel akárki. nyilvánvalóan esdeklés. megoldás (feladaté). akárhogyan. felel. valahová félre. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. egyoldalúan állít be vmit. fellebbvitel. bárhol. mindenesetre. megoldás. kiélez. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. ferdén elfordul. megválaszol. szét. haragos. zug. aggódás aggódó. másik m ködik. évenkénti. valahogy akárhol. állati. beállítottság. bárki. megfelel vminek. világos kétségtelenül. beállítás. szöglet.eltérít. figyelem középpontjába állít. elfordul. így is úgy is. különben is. fellebbezés. válasz.

helyes. bevonás. látszat. küls kinézés . ráilleszt. méltánylás. megjelenés. fordulás. szellem. értéknövelés. megbeszélés. alkalmaz. megbecsülés. könyörgés. közelít. átutal. megértés. megközelít. randevú. varázs. felhasználhatóság. ill . felfogás. szorgalom. helyesen ítél meg. értékelés. elmélyedés. kinevezés. helybenhagyás. beköt út. ráhelyez. igyekezet. felhord. megközelítés közeled . közeledés. szemléletmód. közeli/közelg el irányoz. értékelés. közelg . fordul. kérés. látomás. kérelmezés. hozzáállás. nyomási engedély . kisajátít. alkalmas. kérelem. fordít. kérvény. iparkodás. megbeszélt találkozó berendezés. érvényes. megfelel . eltulajdonít. kit zött állás. fordít vmi célra. folyamodás. ráhelyezés. közeli. könyörög. felhasználási terület. alkalmazás. félretesz vmi célra. közeledik. hozzájárulás. megbeszélt id pont. vonatkozik. pályázat. megbecsül. felvisz. feljáró.folyamodik. helyeslés. küls ségek. figyelem alkalmazások alkalmazott. közelítés. vonzer . találkozó. imprimatúra. megjelenik. használ kijelölt. nagyra becsül. ráer sít. megközelit. ráillesztés. folyamodvány. élvezés. áremelkedés. jelenés. felhasználás. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. kinevezett. felhasznált alkalmazottak felrak. méltatás. becsül. mutatkozik fellépés. odavezet út. perbe bocsátkozás. berendezési tárgyak. felhasznál. felszerelés. méltányol. használat. nagyra értékelés beállítás. helyes megítélés. alkalmazási terület. tisztán lát megbecsült elismerés. felszerelési tárg becslés. felbecsülés értékel. kiutal megfelel en beleegyezés. elfogadás. szemlélet. szellemi er feszítés. kísértet. felmegy az ára. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. jóváhagyás. helyénvaló.

közel. egyezség. okoskodás. rend. feltartóztatás. körül. gátol. térség. boltoz. zár approximately hozzávet leg. körülbelül. letartóztatás. terület aréna. elrendez. vannak felszín. elhelyezkedés. arab nyelv korlátlan. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . érv. folyóág. bolthajtás. elrendezés. törzsdöntés hátra.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. lefékez. terep. arab nyelvtudás. minden oldalon. megállapodik. lefoglalás. fegyvernem. küzd tér Argentína bizonyít. arab ló. letartóztat. körös-körül. érvel. beboltoz. felület. elágazás. ravaszkás érsek építész. elintézés. pajkos. építészmérnök építészet. érvelés. épít m vészet vagy. ágazat. tetszés szerinti. kar. rendberakás. tetsz leges boltív. elsimítás el készületek. önkényes. megállít. légtér. önhatalmú. fegyverkezik. megakadályoz. mindenfelé. itt-ott. körülbelül archaeological archeológiai. feltartóztat. rendez (el)rendezés. megvitat. berendezés. hozzávet legesen. szóváltás. boltívet alkot. felfegyverez. intéz. leköt. táján elintéz. rizetbe vétel. vita bizonyítékok felkel ág. intézkedés elrendez. huncut. ív. minden irányban. sor. megegyezik. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. lefog. vitatkozik bizonyíték. tudomásul szolgál április akvárium arab. boltozódik. megállapodás. megegyezés. leszorítás. sorba állít lefoglal. tagoltság. arab ember.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

bankba tesz. golyóvá alakít. felteker. sugárnyaláb. összeomlás . tornyosul. vaspánt. összetömörül. szegély. felhalmoz. cs d. italmérés. töltés. golyóvá alakul. sziklazátony. katonazenekar. bárpult. gátol. keresztfa. büfé. csontot tárol. vékony rétegben lerakódott agyag. markolat. gallér. egy pohár ital. abroncs. aknamerevít abroncs. megvonalaz. táncmulatság. bank. kötés. szállítószalag. fejtési pad. réteg. bed lési szög. barristerek testülete.órabilleg . duzzasztás. higgadtság lupa. csapat. dísz. gombolyagba csavar. csoport. összeköt. feltöltés. csík. közbetelepült vékony réteg. fizetésképtelensé. herék. hajszalag. zóna. billenty zet. darabosít. köt fonal. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. szalag. pánt bordázat. gomb. darab (szappan). szelet. tilalom. mér szalag. érdekcsoport. kötöz vessz . csapágygolyó. hüvelykujj-párna. földgát. pirula. közbetelepülés. megtiltás. munkapad bankügylet. pénzintézet. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. elzár. heveder. banda. gy r . balettkar. homokpad. pompom. bankban tartja a pénzét. töltésoldal. golyó. futószalag. föld. fémrúd. beágyazódás. égitest. felhalmozódik. f z zsinór. szalmakötél. tökösség. összecsomósodik. táncestély. mérgezett gombóc. gömb. kitilt. csipkeminta-részeket összetartó fonal. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. vékony érccsík. földsánc. árokpart. pénzgy jt kazetta. kiközösít. ampullagömb. földhányás. csík (egyenruhán). lövedék. csomóba áll. fonalgombolyag. maradék. csoport. zenekar. tisztított vascipó. körülgátol. fogantyú balett. nyaláb. tópart. földtöltés. egykomponens-sáv. rézs . összeragad. egy pohár szeszes ital. paszomány zátony. mellek. megakadályoz. munkaasztal. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). ágyúgolyó. helytelenít. összeköt heveder. tök. evez spad. keresztrúd. pamutzsinór. összetapad. pad. titkos választás. társaság. estély. sziklapad. eltilt. kézi szerszám (kivájásra). szegély. bankot ad. földrajzi övezet. forgó. kötelék. bilincs. labda. gombolyag. titkosan szavaz férfiasság. megtilt. puskagolyó. tánczenekar. korong. lezár. cs satu. tömörít. összever dik. patikamérleg. csoportosul. klaviatúra. zárvány. vért tárol. fizetésképtelenség. persely. összetömörít. titkos szavazás. töltéssel körülfog. gombolyagba teker. vér a pucában átok. betesz. sorozat. bedönt. part. játékbank. fejtési pászta. felgöngyölít. homokpad. evez sor. tömegbe gy jt. teker. táncjáték. gézpólya. korlát. srapnel. klikk. kitiltás vászonpólya. rögösödik. folyópart. biliárdasztal párnázott része. kiátkozás. köteg. bojt. felgombolyít. hajtószíj. golyók. bevált. vaskarika. összeprésel dik. béklyó. dóm. sáv. göngyölít. gurítódomb. betilt. összeköt pánt. bed l. óra ingája. fénysugár. táncest. üteg. tánckar szavazócédula. bocs. egyesület. kocsma. táncvigalom. homokzátony. gombolyít. indexre tesz. rangjelzés. plazmát tárol. érckibukkanás. italbolt. hullámsáv. vasalás. bál. összeprésel. vékony érczsinór. papi gallér.

moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. üt hangszerek csoportja csata. megfosztott. gát. félkör alakú bemélyedés. akadály. lekopaszt. megugat. hiányosan. tópart hordoz. alap(zat). tengerpart. perbeli kifogás. hamis. kiöblösödés. üvegtábla-osztóléc. alkóv. megharcol vmivel. sáv (egyenruhán). tiszta. kend zetlen. csoport. küzd tér. bemélyedés. fürd kád. kopasz. támaszpont. pörölym . csarnokvíz-gát. kopár. kietlen. partra húz. lemeztelenít. harc. tárgyalóterem korlátja. feszít vas. fülke. kamra. üres. tettlegesség. világos és feltétel nélküli. becserél. tojófészek-sorozat. partra vet. sorompó. sashal. verseng. vágányvégz dés. hiányos. egyszer . öböl. feltár. ablakfülke. éppen csak. alapvet alapvet en alap el hívó tál. városi vámsorompó. alapzat. megalkuszik. akku. oszlopok közti fülke. alapoz. sz kösen alkalmi vétel. hídnyílás. harcol vkivel. ugat (van). támpont. rekesz. kivont. éppen hogy. tüzérségi üteg. vízgy jt . tiltakozik. fürd szoba. egyedüli. taktus. tet cserép fedetlen része. alku. megküzd vmivel. ütközet. csupasz. sugár. gát. tár. söntés. üt hangszerek. kerget. rosszul felszerelt. bázis. part. kitér . bar. sydneyi börtön. kitakar. bontóvas. elem. emel vas. törvényszék. osztóléc. pánt. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. csaholás. strand. száraz. csahol. ajtófülke. torlasz. küzd. hadakozik. vádlottak padja. fürd víz. kád fürd szoba. alaplap. hamisított. lúg. támaszköz. pult. korlát. pej (ló). ügyvédi kar. készlet. tengeröböl. alkuszik. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . rész. fonalfektet létra. ugatás. rúd. víztartály. gerendaköz. sorozat. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. rangjelz sáv. kisegít peron. alapszó. nyaláb. meztelen. babér. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. tábla (csokoládé). sorompó. alapít. üteg. határpillér. akadályoztatás.ügyvédek padja. szegényes. üldöz. éppen csak hogy elegend . kocsiel tér. beugrás. közönséges. f z fonal. hitvány kiindulópontul alap. zátony. ügyvédi kamara. üzlet akadály. zablarúd. medve. harcol. telep. fürd . puszta. peron. nyilvánvaló alig. zúzóm . mezítelen. csarnokrész. fürdés. válaszfal. kiindulópont. vmit l megfosztott. alap. akkumulátor. oszlopköz. kevés. lombtalan. hídív. mennyezeti gerenda. van (tenger)part. szót . rizalit. alkudozik. megállásra kényszerít. ütem. indító csapóajtó. hídlábköz. vámsorompó rács aljas.

gyalogösvény. furfangos csaló. ketyegés. csomó. legy zött. vet barázda hálószoba izomer . kalapált. helyzet. viselkedés. verés. telep. fekv hely. ágyállvány. csapágy. vivés. tájékozódás iktusz. nyomólap. nyughely. marhahús. ütés. ill vkihez. pillér. vesztes. megcsalt. miel tt hogy. kidolgozott. termés. csavargó. nyafogás. körjárati útvonal. felügyeleti körzet. nyugvóhely. alapoz. tengerágy. jó modor. izomzat. gépágy. zsémbelés (lesz). teherhordó. el tt. term . fekhely. ágyban elhelyez. fontosság. megel z en. meder. inkább semhogy. tanyázik. talpazat. alj. vágás (erd ben). dobbanás. rjárati körlet. ütem. gyám. csapás. él sköd ember. viselés. dobogás. lefekszik. jelent ség. fenék. szépség történt mert lesz történik ildomos. virágágy. nagyszer en. ritmus. már. korábban. kivert. vándormunkás. pálya. választókerület. illem. tájolat. kikalapált. rjárat. felfekvés. panaszkodás. habarcsba ágyaz. tönkrevert döngölt. teherbíró képesség. kengyelvas. el nyös. habarcsba rak. szívverés. jól álló. megvert. pergés. van sör azel tt. szegély. ágy. vitel. körjárat. illend . viv . gépasztal. elé. habarcsba fektet. k zetágy. kihatás. kardcsapás. üll t ke. alapk réteg. lesüpped. lefektet. inkább minthogy. medence. osztrigát tenyészt. el bb. beágyaz. magatartás. ágyat vet. hajtóvadászati terep. gyümölcs. dobpergés. elviselés. közösül. illend ség. gép szerelési helye. hordozó. iránylat. legy zött. felügyeleti körlet. üll tönk. alapzat. pumpoló. lerakódás. alépítmény. kavicságy. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . ütemezés kézzel. sír. megvert. üt. réteg. szenzáció. megbúvik. panaszkodik. el z leg. kimerült. iránymeghatározás. el re. támaszték. nyoszolya. lebegés. term képesség. ágyaz. éjjeli szállást ad. hál. kisemmizett. bemérési szög. kocka alakú alapk . testtartás. hozó. megalapoz. vert gyönyör . folyómeder. taktus. szépen szép(ség). súly. szép gyönyör en. ill .bearing irány. vonulat. vmivé válás sor. vonatkozás.

azonkívül. lenn el nyös. átlós. hit elhisz. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . alatt. cseng . felhólyagzás. harang alakú virágokat hoz. eltérít. ezenkívül csellel legy z. le. hagymatet . lejjebb. létezik. rézsútosság. virágzik. alatt. zóna. belga férfi. alul. harangozás. egyoldalas. harang alakúvá válik. jobb. emellett. kiegészít igénybevétel. nadrágszíj. rézsútos. ferdeség. tölcsér. lehet legjobb fogadó személy. jótékony el ny. el feszültség. szíjjal elnáspángol. túl. másfelé terel. gépszíj. keresztbe fektetett anyag.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. övez. haranggal ellát. heveder. berliner utazóhintó mellé. súlyponteltolódás. kívül. kehely. kupolakapcsolás tartozó alant. egyoldalúság. körülvesz. vmi alatt övvel felköt. harangozódik. lent. többet mint között amott. viselkedés(mód). övpáncél. felett. ferde. szíj. különbül. harang alakú virágokat terem. bent a házban. mögött lény. d lt. hátrányos megkülönböztetés. berliner hintó. hisz jelz cseng . hajtószíj. másvilág. több. hasznos. sáv amerikai imola. szarvasb gést utánoz. kupola alakú f tezáródmány. kolomp. öv. szarvasb gés. különb. gazométer. harang. lét. létezés. jótétemény Berlin. hajlam. létez . kupola. kitérés. torzítás. eltérés. nadrágszíjjal elver. szép szoba alá. rézsút fektetett anyag. viselkedés. szalag. harang. haszon. diagonál (autógumi). lejtés. befolyásol. behen-dió. tengeröv. hegytet . aszimmetria. körülkerít. ordít. övezet. többet. kisharang. el reugró k zet. szíjjal összeköt. jobban. bent. túlvilág részrehajlás. legjobb. hólyag. gázharang. hegycsúcs. belgiumi Belgium hiedelem. b g (szarvas). határáram. alulra. elfogultság biblia. vmin kívül amellett. cserépbura. mellett. záróharang. üvegbura. belga n . ferde sík. csengetty . tartózkodás belga. csengetés. jelz harang. eltérés egyenes vonaltól. magaviselet. viselkedésmód hátsórész. harang alakot vesz fel. tiszta szoba. harang alakú virág. szíjjal elver. legjobban. el ítélet. tengerszoros. berline (autókarosszéria-típus). felövez. derékszíj. vkin kívül. bels szoba.

hibáztat. gonosz. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . fekete ló. értékpapír. törvénytervezet. piszkos. licit. pénzdarab. gyász. simléder. tábori csajka. kiönt . nettó jövedelem. értékjegy. plakáton közhírré tesz. szülés. alabárd. névtábla. nyúlfarknyi szerep. testes nagyobb legnagyobb bicaj. tanulók névsora. fekete b r . váltó. befeketít. kerékpár száj. er feszítés vmi elérésére. fütykös. gumibot. balta. suhi. furcsa. rend r fabotja. színlap. fúrókorona. kísérlet vmi elérésére. sztrájktör . tábori teaforraló kötelez . plakát. szemrehányást tesz. bizonyítvány. cs rszer száj. néger. számlát kiállít. kötés életrajz biológia madár származás. születés születésnap édesített f szerezett bor. tizenkét és fél cent. fekete szín. blokáció. licitálás. kötelezvény el fonógép. csepp.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. falragaszokkal teleragaszt. sapkaellenz . feketeüszög felel sség. számla. zabla. darab. számolócédula. darabka. adóslevél. vasúton felad. pénz. felfordított bet . mocskos. biciklizik. jegyzék. komor. megfeketedik. elfeketedik. hirdetmény. gyalukés. fekete. sötét b r . hirdetés. madárcs r. különös piszok. fúró. bit. bankjegy. cs r. bringázik. ráígérés. m sorra t z. bárd. falragasz. papírpénz. fekete figura. furkósbot. korom. felszámít. zord bizarr. falat. forrasztópáka. szemrehányás. keserves. fúróvég. harapás. kerekezik. er feszítés vmi megszerzésére. okmány. négysoros árpa. árajánlat. futó (sakkban). bringa. szorítópofa. számláz. horgonykapa. kincstári jegy. metsz . fúrófej. csúcs. koromszem. hegyfok. meghívás. futár (sakkban). vágóél. terjedelmes. gyaluvas. kísérlet vmi megszerzésére nagy. vádirat. részvény. püspök fúróhegy. csúnya. plakáton hirdet. bon. okol. falragaszon közhírré tesz. piszokfolt. pénzérme bitek elkeseredett. közhírré tesz. szerecsen. törvényjavaslat. utalvány. bemondás. gyászruha. irat. fekete ruha. csipetnyi. névsorolvasás. bankó. keser . sötét. maszat. groteszk. forrasztópákafej. bicikli. plakátokkal teleragaszt. hegycsúcs. színlapot kiragaszt. falragaszon hirdet. kulcstoll. kis darab. vincellérkés. dolcsi. tisztít (cip t). vili.

óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . ronda. kapcsolótábla. kötés. irtóra. buborék. választmány. napellenz . fel-le mozog. deszkalap. kötelezettség. elvakít. álcázó bozót. ütés. kis meghajlás. kötelezvény. fett bet . sakktábla. tanács borítólap. befúvás. szekrény. rövidre vágat alapanyag. hajóoldalfal. lényege vminek. birkanyíró helyiség. akadály. eltorlaszol. hiábavaló. kötelék. derék. függöny. eldugulás. ablakroló. fityeg . bizalmas tanács. anyag. ellenz . vért vesz bevérez. m szertábla. merész. tettetés. rosszkedv birkanyírók létszáma. shilling. elszíntelenedett. tanácskozó testület. vérfoltos. f rész. roló befagyaszt. származás. játékasztal. karton. hulla. hitvány. csapás. penzió. sokk. vakok. keménypapír. szemellenz . étkezik. kis üt dés. hivatalos felszólítás. fejbiccentés. szerencsétlenség. nagyon. ürügy. megrázkódtatás. kékít. bátor. bedeszkáz.blind álcázó farakás. vérengz . hangszerszekrény. erny . köpeny. kifúvás. kékl . elzálogosít. ember. tet . északi hadsereg. hajóoldal. gátol. lehelet. megkurtít. hajózik. bombát vet. beszáll. színpad csésze. kas. fenemód. holttest. megterséges köd. ruhaderék. véres. h séges. világot jelent deszkák. hiba. hajó (templomé). koszt. asztal. lehangoltság. kegyetlen. vámzár alá helyez. gyilkos. nehezék. vérbe borít. tömöttség. fatuskó. tömb. botütés. rönk. jegyzettömb. gázkitörés. konzisztencia. vérhez szoktat. titkos értesülés. kosztot ad. részeg. csavargó cucca. ablakred ny. k kocka. átkozott. bubifrizura. vám rizet. istenverte átfúvás. légyköpés. kis test hajó. szánkózik. vér. bizottság. lécroletta. féktuskó blokkok piperk c. adóslevél. kékít . erd állomány. utcai vászonerny . kis lökés. fújás. deszka. zárol. konzervatív. elzár. tábla. háztömb. szár. tetem. ellátás. széllökés. vérrokonság. nyugtalankodik. kifogás. sztór. kosztol. tökrészeg. megakaszt. kék. mártásos csésze kurtított farok. tárgyalás. virág nélküli. leveg zés elherdál. kocsiszekrény. vak. klisé. hirdet tábla. rossz hangulat. csigasor. kijáratot elrekeszt háló. meggondolatlan. rendszeres koszt. csónakázik. idézés. veleje vminek. bevérzett. fúj. karosszéria. vastag deszkalap. zöm. csónak. felszáll. bombáz biztosíték. virágtalan. test. szántalp. tudatlan. fedélzet. megvakít. virágzás. összeállás. szusz. vágás. álarc. tévedés. kékes. k lap. fújtatás. testület. csavargó batyuja. tollszár. papírlemez. kötvény. kék szín. hólyag. kék szín . vérrel beszennyez. kalaptet . vászonroló. szerv. rövidre vág. tipp. hajófedélzet. fúvás. kék festék. testesség. szélroham. világtalan. törzs. elrekeszt. élelmezés. állhatatos. királyi ház lovassága. gázömlés. légypete. elkékült. felt n . deszkáz. tömeg arcátlan. ökölcsapás. súly. hajóra száll. dúcoló támfa. szembeszök bomba. úszó. félkövér bet . élelmez. sorscsapás. veszteség blues. légypiszok. részeg. beköt (téglát falba).

jegyzetfüzet. alapzat. számlakönyv. végére jár. csizma. köteles. mindkét. tulaj. fenék. zúgás er sítés. fokozás. kihasasodás. kidudorodás. szegély. kiemelkedés. mezsgye. elsiet. határ. f nök. kész. púp. legújabb tag. elporol. beír. üvegben tartósít. magol. szénaköteg. lajstrom. jégre tesz. adománylevél. vezet. mindkett lefejt. szuper. üvegben eltesz. város kölcsönkér. határol. elhúz. kerek domborítás. fellendül. felemel. hajófenék megvett korlátoz. igazgató. született. alulról tol. unalmas. palackoz fenékkel ellát. bányamester. elront. el jegyez. ülep. dörög. alapító oklevél. reklámoz. igazgat. határol. szentírás. domborít. menetjegyet kiad. rendkívüli osztalék tanul. elhatárol. ellop. öregfa. moraj. felír (rend r). tengelyvastagodás. biblia. elhibáz. törzsf . összekötött. reklám. ének. irányít. alsó vitorlafa. szegélyez. morajlik. jó. nyereségrészesedés. pártvezér. megrendel. széle vminek fúrás. morajlás. hat ütés. visszafojt. üvegbe tölt. szövegkönyv. határ. domborm vet készít. tollas madárlábak. gy jtemény. frankó. lefoglal. moraj(lás). üveg. el jegyeztet. legalsó. alapszik vmin. klassz. elraktároz (haragot). zúg. jegyzék. felületb l kiálló gomb. teper. eltávozik. szálka. konzervál. alap. könyvecske fellendülés. elrak. sárga lapot ad (bíró). legutolsó. csütörtököt mond. elkönyvel. zabla végének domború díszítése. palack. visszapattan. untató születés . bef z. fellendülés. fejes. fellendítés. elfojt. lökés. könyv. játékkockák bónusz. kölcsönöz f bonc. fenékre süllyed. napló füzet. librettó. feneke vminek. feneket ér. üzemvezet . alja vminek. menetjegyet vált. kötött. pakett (bridzsben). dudorodás. kötelezett. dörgés. virágzik. száguld. reklámot csinál vminek cip tisztító. körlet. konjunktúra. londiner. eltol. elfuserál. külön juttatás. jégtelenít gumitöml . felvigyázó. virágzás. fellendít. vmire született hordott választókerület. rész. vmilyen születés . szolga beszeg. kerek domborulat. pajzsdudor. halszálka. reklámozás. megkötött. gombdísz. aknász. háziszolga. foglal. megalapoz. munkaléc Boston egyaránt. alapoz. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . hajt. m vezet . prémium. emelés. dudor. remek.bone bones bonus csont. magazin. bújja a könyvet. torkolatzár. üzleti könyv. kicsontoz. üvegpalack. felpattanás. halcsont. könyvel. fokoz. góré. talajfúrás. er sít. szálkát kiszed dominókockák. elemel. bekötött. domborulat. visszapattanás. kidomborodás.

pimaszság. tál. puszpáng. vasúti mellékvonal. fázis. határ-. karfa. tekézik. (össze)tör. fiókboltív. ramus. rézfúvósok. betöri a fejét. kuglizik. baklövés. merész. cégtábla. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . ütés. ész. márka. törés. brazíliai vörösfa megszakítás. rekesz. bélyegez. hasadás. filiálé. billog. vörösöntvény. kipontozás. kiloccsantja az agyvelejét. megszegés. tektonikai törés. tekegolyó. agy/ész. székrekedéses. házikó. boksz. gyári jegy. korlát. szünet. viszály. elosztás. törés. ugrás. sárgaréztábla. seb. üszök. brazil fest fa. elágazás. szárnyvonal. elhajít. üzletág. érvényesülési lehet ség. szétoszt. görget. mellehúsa. brazil. fejbe ver faág. medence páholy. ág. gondolatjel. pipafej. mélytányér. nyílás. fióküzlet. mutáció. beugrás. tízperc. hasadás. felugrás. doboz. megsértés. szétterjed. defekt. megszeg. határvonal gördül. kupa. elgurít. védjegy. rést üt. növényi rozsda. elágazócs . leágazócs . ágazat. fajta. alkalom. labdát vet. rekeszbe helyez. sárgaréz. cezúra. hullámtörés kenyér. szégyenbélyeg. szekrény (tornaszer) fiú agy. berzsenyszín. gördít. paníroz. sansz. gurul. megküzd vmivel. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. omlasztás. kard. vezetékág. összef zött. megszakadás. szemtelenség. fegyvernem. patak. ellök. Brazília. eml . egyszer . bátor ember. nyelvbotlás. stadion. óraközi szünet. ugrás. ágyúbronz. kar ágazat (fáé). meghibásodás reggeli. összekapcsolt boundary bowl határ.ugrál. ivás. meghasonlás. pofátlanság bátor. dobozba csomagol. bronz. indián harcos. baki. dacol. szár. hajít. összeveszés. berzsenyfesték. fagolyó. parázs. megbélyegzés. szembeszáll berzsenyfa. gurít. rés. ág(azat). lombozat beégetett bélyeg. agyvel . homlokszélesség. cs szája. hídnyílás. agyonüt. réteghiány. mutatós. kebel. fejezet. réz síremléklap. lebomlás. rövid szünet. hiba. rekeszbe csomagol. reggelizik (össze)törés csecs. eshet ség. elágazik. kiránt (húst) f tesüllyesztés. cs vége. szorulásos. szakasz. labdát dob. dzsessz-szóló szünete. felfüggesztés. megszakítás. beégetett jegy. megbélyegez. bokszol. tet él. fülke. jövesztés. mellékvonal. megtorpanás. dobozba helyez. bak (kocsin). bukszus. ugrik. hasadék. bélyeget beéget. ugrándozik. t zcsóva. hirtelen változás. ágyúérc. réztábla. égetéssel megjelöl pénz. tör. szakítás. szökkenés. áttörés. derék. dohány. pihenés cs d. izzó vas. merészség. rés. min ség. szakítás. láda. kiszögellés. áttör.

testalkat. angolok. laza erkölcs n . híd. széles szájtartással ejtett. nagyolt átírás. tág. orrnyereg. heged láb. er s. büdzsé alak. parasztos. ecset. kurta. fejtési szélesség. megépít . napon megbarnul. nagylelk . csalitos. okos. mellvéd. n . fiútestvér. rakás. tyúk. általános. briton. széles. érthet . tört bronz. alapító. költés. költségvetés. szélesen pénztelen megtört. tenyésztés tégla. épít . félreérthetetlen. mellkas. lelkiismeret. kefe Brüsszel állami költségvetés. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. világos. építési vállalkozó. fényes. eligazítás. téglával falaz áthidal. átfogó. rézpénz áramszed kefe. dandár derült (ég). mell. rövid. brit. élénk (szín). szív. ragyogó. kormánylemez. söpör. szabados. tiszta (id ) brilliáns. halmaz. öcs hozott barna. gy jtemény. hidat ver eligazít. barna szín. gyors felfogású. törött. bronzból való. gyengén hozzáér. pásztaszélesség. tájékoztatás. szerkezet. lélegzet fajta. nagyolt fonetikus átírás. tömör. kefél. szembeszáll. zsák. bronzzal bevon. szügy. munkahely homloka. kioktat. bronzszín re fest. sugárnyaláb. felépítés alkotó. bridzs. pennys pénzdarab. terjedelmes. beoszt. lélek. fivér. tömören brigád. bronztárgy. nevelés.fehér hús. mellrész. pompás. megbarnul báty. szabadszájú. eligazítást ad. nagyjában. épít munkás. brit. hidat épít. britek durva. ragyogó hoz Anglia. félpennys pénzdarab. nagy kiterjedés . nem finom nagy általánosságban. türelmes. szélesen. nem nemzés. nyílt. liberális. konstruáló. rövid kivonat röviden. csetepaté. ügyvédi megbízást ad vkinek. nagyjából. s r ség. világos. Nagy-Britannia angol. b . csalit. partvis. ügyvédi megbízás. fürgén mozog. fényárlámpa. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . lehelet. bronzszín .

vminek a lényege. bozót. fémrög. teher. vétel vev button buy buyer . hazudik. megjátszás. pityke. kivitelezés építés vastagság. felveszi a bikát. hosszra játszó személy. szemcse. dolog. nagyság. csak. legalább. ércréteg feletti medd réteg. henceg. csapágypersely. perselyez (csapágyat) alakítás. bimbó. hanem hízelgés. gomblyukban hordható jelvény. serd . csupán. kecskeürülék üzlet. autóbuszon megy. autóbusz. szem (virágé). rakomány. buszon visz. szakma élénk. összebeszélt társ. felhúzó. tevékeny. tömeg. borostyánág. kapcsológomb. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. hekus. töltés. omnibuszon megy. meghág. súly. záródugó. cég. színpadi játék. üzleti tevékenység. hazug meséket mond. színészi munka. kivéve. épít mester. busszal megy. ügylet. társasjáték-fajta. hosszista. buszon utazik. életteher. teremt . nagy mennyiség. bokor. szétázott talaj. billenty . koszorú (evez lapáton). szerep. háryjánoskodik. emelkednek a részvények. buszon megy. üzleti ügy. dumál. kallantyú. gombol. szállítmány. kifejletlen gomba. térfogat. bulldog. nyomógomb. fordítható tolózár. emelkednek az árak elegy. távolsági busz. ismétl d dallam. veleje vminek. mimika. méh-magzat. kiemelkedik. köbtartalom. hosszra spekulál. áremelkedésre spekulál. kibélel. foglalt azonban. eset. orgonaépít . medd takaróréteg. kecskebogyó. hivatás. megrak. jelz szegecs. (kezel )gomb. megvajaz. fiatal gomba. árfolyamemelkedésre játszó személy. fajlagos térfogat. épitész. rakomány. gomb. kereskedelmi ügylet. ismétl d sor. pincérsegédi teend ket lát el. nagyolvasztóadag. de. kemencetöltés. busz bélel. építész building built bulk építés. megterhel. rög. detektív. ügy. hallgatógomb. rtartalom. cserje. serény. mesterség. megterhelés. üzlet. nyalás. omnibuszon utazik. hosszra játszik. foglalkozás. terjedelem. húrtartó gomb. bika. kioldógomb. salakképz anyag bulla. épület. papírvastagság. forgalmas. vesz. lényege vminek. fémszemcse. teher. bozont.szerkeszt . beugrató személy. elfoglalt. teend . hordalék. vállalat. hím állat. vaj gombolódik. szorgalmas. refrén. halandzsázik.

tejcsarnok. szándékos (ki)számítás. mellékes. kiált. bebörtönöz. odahív. -ra. költségvetés. nevez. naptár. televíziós kamera bizarr. fényképez gép. mell. kikiált. napirend. kereslet. számítás. tejcsárda. laposra összenyom. felhív. bádogdoboz. sütemény. vminél fogva. szerint. hívás. meglátogat. licit. elhivatottság. -t l. el jegyzésbe vesz. lajstrom. taxin megy. torta. konzerv. süti. félretesz. repül gép. autó. -re. telefonhívás. el jegyez. át. jegyzék. vezeték húspogácsa. altáj. elbocsát. félre. kitesz. fej. tábor hadjárat. jegyzékbe szed. kanna. kormány kábel. -tól. benéz vkihez. abszurd. taxi. pogácsa. pléh kaszni. távirat. keresztül. -nél. látogatás. kálcium kiszámított. fizetési felhívás. látogatás. madárfütty. homoszexuális. hivatás hívott életpálya. laposra összeprésel. hívás. mellett. kampány. fenék. hívójel. kezel fülke. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. hajlam. -vel. zablepény. terv almanach. meleg. bef z. vécé. elhalaszt. kihív. nosztalgikusan régimódi. hadjáratban részt vesz. kiáltás. közeli. kempingezik. hívó szó. táborhely. szól. felhagy. kamera. alapján. hivatásérzet. által. siti. sodronykötél. céduláz. foglalkozás. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada .by -számra. -nál. kiáltás. kábelez. (meg)hív. hivatottság. hívó. tészta. nyilvántart. börtön. megkeményedik. kiszámítás. megalvad. elhivatottság. bemondás. mellék-. sürgöny. konzervdoboz. abbahagy. kiabál. groteszk. taxizik. konflis. közelében. kobak. budi. ólomvezet léc bírói szoba. rendez. mozgalom talonba rak. vezet ülés konyhaszekrény. látogatást tesz. licitál. klotyó. bödön. filmfelvev gép. -szám. doboz. felhívás. értelmében. elrendez. telefonbeszélgetés. táborozik. egybehívás. hív. alfele vkinek. felszólítás. takarmánypogácsa kalcium. összehívás hívások jöttem. képes. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. konzervál. hivatás. -val. bemond. lajstromoz. tartósít. sátortábor. buzis.

kivezetés. kapitány. kapitány. felülmúl. fityula. jelz lap. könyvgerinc szegélye. kötélvégburkolat. olajfestmény. gömbsüveg. hadvezér. henger rtartalom. oszlopf . fejtollazat. szürke morgóhal. gereben. cédula. vezet. válogatott csapatba bevesz. képesség alkalmas. elfog. kupak. másolat. képesség. parancsnokol. dominók . térfogat. karbonádó. kalap. tet . fekete ipari gyémánt. kártoló. vászon kivezet sapka. tehetség. teljesítmény kéménysisak. utasfülke. diagramindikátor. fülke. foglyul ejt. futófelület vulkanizálás. járomfa. diagramjelz lap. játékkártya. f . százados. kartonlap. parancsnok. kártol. aknász. foglalat. orrboríték. góré. alapt ke. elemi szén. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. rtartalom. áthidaló fejgerenda. törzsvagyon. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . karbonpapír. szén. vezérevez s befog (részecskét). egyetemi sapka. autó. eltér szín fejtollazat. kosár átütéses másolat. kocsi. százados. ápolón i f köt . kéménytoldat. fickó. vasúti kocsi. bóbita. villamoskocsi. lényeges. képes névleges teljesítmény.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. karton. másolópapír kártya. hajóparancsnok. korona (fogon). nagybet képességek adottság. nagybet . f benjáró. fed . kartonra ír. vagon. hirdetmény. f város. elfogás. szekrény (lifté). fejköt . étlap. cédulára kiír. lef z. cölöpvéd süveg. fémlap. ajtókeret süveg. f nök. termel képesség. cédulára ír. kapacitás. vezér. remek. zsákmányolás gépkocsi. kúp alakú ágy. csapatkapitány. hajóvezet . f -. csille. teljesít képesség. szamárfej. teherbírás. munkateljesít képesség. hozzáért . meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. fedél. tartalom. elszínez dött ipari gyémánt. munkaképesség. zsákmány. kapli. diagrammutatólap. vezet . megragad (figyelmet). t ke. borlap. gyutacs. kit n . csappantyú. befogadóképesség. desztilláló sisak. szénrúd. pillérfej. pályázó kanavász. hordképesség. kapszli. fontos. megmunkálható legnagyobb darabméret. kopírpapír. fed k zet. gyújtófej. alak. indigó. oromszegély. kihozatal. gondola. zsákmányol. céduláz. f köt . bevesz (várat). kandidátus. századosi rangban parancsnokol. indigómásolat. kapitális. gyapjúfés . állományba vesz. úr. felvev képesség. futófelület javítás. búra. sapka. sapkával ellát. szekér. kapitális.

levedlett b r. von. ládába rak. kartotéklap. kártya. köpeny. sebesült. sz nyeg. kas. történés. körültekintéssel. névjegy. gondos. csomag esetek készpénz. gondozás. állvány. burkolat. írógépkocsi. alapos. állványzat. fenéklap. ágyszán. kocsi. megnyer. lóversenym sor. behúz. üdvözl lap. tokba rak. lap. támasz szállít elfoglal. hordtávolság. lenyúz. tábla. járm . találatok számát jelz lap. eset. postagalamb. szeretne vmit megtenni életpálya. pillantás. kartonba köt. kocsijárat kocsi. párnahuzat. vitel táska. várbevétel. kártyalap. kicéduláz. ládába tesz. gipszminta. bérkocsis. visz. eltervezés. takarékos figyelmesen. csomagolóláda. szállítási vállalkozó. kocsiszerkezet. hajított. elhullatott tollak. kartoníroz. foglalat. esemény. önt minta. festéktartó. csúszószán. terepszemlét tart. egy ellésnyi állat. csomagtartó. meneszt . megbetegedés. kis kínai és vietnami pénzérme. kartotékol. szállítás. tör dés. elképzelés. beburkol. kirakat. pénztárállomány osztályrész. katalogizál. szekrény. szed szekrény. vezet. kártyázás aggodalom. hordás. lehúz. ház. pályafutás. faburkolat. pofa. irány. röptáv elfogadás. beborít. szállítmányozó. röptávolság. bevon. hordozó. testtartás. hordozóanyag. orvosi eset. gondola. dobás távolsága. el adás. fiola. tartó. lövegtalp. levelez lap. fuvar. öntvény. töltényhüvely. beszállít. doboz. gipszöntvény. levlap. tartógerenda. igyekezet. tarifa. szállítás. repül gépanyahajó. gondoskodás. dobóhorgászásra alkalmas hely. el vigyázatos. fiók. tartó. beteg. óvatos. hord. el zetes szemlét tart. fuvardíj. esztergaszív. hordoz. helyszíni szemlét tart. szalad. gondosság. vagon. vizitkártya. kefelevonat. szállít. ládáz. átvitel. el menetel. mutatótábla. tör dik. cipel. vágtat aggódó. rohanás. szállítmány. hüvely. hivatás. sz nyeggel takar csúszószán. levélszállító hüvely. egy alomnyi állat. váz. versenym sor. vitrin. öntés. elfoglalás. tartóm . lehord. láda. lóvakaró. hírviv . kötés (könyvé). varrógéphajtó. visel. vehikulum. pasas. hajlandó vmit megtenni. háromárbocos parti halászhajó. doboz. küldönc. csillealváz. szán. dobott. karrier. együttes. öntött. hordár. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. körültekint . komisszárius. futóm . üveges szekrény. becsomagol. el fordulás. óvatosan felhint. ügy. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. csatorna. röppálya. carrier carries carry carrying case cases cash cast . gond. kártyák. orsószán. fuvarozás. elvetett. távgépíró-kocsi. felméri a helyzetet. kártyajáték. tartály. elvetélt állatok. árnyalat. dobás. figyelmes. gondosan. tok. kiöklendezett hányadék. bacilusgazda. utánpótlást szállító. horogzsinór toldaléka. mutatólap. futókocsi. kiöklendett hányadék. keret. b nügy. burok. sz nyeggel borít. fuvaros. összeszid. pontok.mintalap. elvisz. elszállít. fluoreszkálás.

magánzárka. római katolikus. mozgás. egyenirányító elem. visszautasított. sejt. csel. indok. rókázik jegyzék. el ítéletmentes. kamra börtön. lépsejt. vetemedés. osztály székesegyház egyetemes. ok(oz). sejt-. óvatosság óvatos mennyezet. véletlen halálos áldozatok. elnéz . légmozgási cella. vetés. veszteség hapsi. okbeli. magánzárka.olvasztott. dúsítószakasz. katolikus. színárnyalat. fogás. retesz. peres ügy okozott okozó csodabogár. elfog. hajítás. szereposztás. krapek. ürülék. rekesz. tervezés. akkumulátor cella. összeadás. megünneplése vminek. zsákmány. biztosíték. kirajzó méhcsalád. jegyzékbe vesz. negatív önt minta. alapos ok. üreges cell cells cellular . pasas. alkalmi munkás. kategória. galvánelem. alap. kényelmes. kánon kategóriák. megért . foglalat. misézés. méhsejt. sejtes. egyéb veszély. megülése vminek. minta. elektrolizáló kád. kivetés. plafon ünnepel celebrálás. rosszindulatú n . óvadék. diffúz r. vár alkalmi. különös dolog. oki. fogas kérdés. általános. misemondás. sejtszer . köznapi. tömlöc lépsejtszer . nemtör döm. ok. dutyi. ortodox. ünneplés elem. indíték. türelmes lábasjószág. sötétzárka. számítás. furcsa alak. témakörök fogalomkör. marha elfogott kauzális. intés. per. fogda. liberális. hétköznapi. katalógus. rendszertelen. okoz. macska. szabadelv . okozati el idéz. elfogás. óva int. elkapás. muksó. cella. indítóok. sír. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). sejtekb l álló. lezser. dics ítés. kastély. figyelmeztet. sejt alakú. manus. vájat üreges téglában. lajstromoz csapda. sors. elektrolizáló cella. ok-. likacsos. csávó. hány. korbács. igazhit . figyelmeztetés. katalogizál. vetett. utcai. csappantyú. palota. rekeszes. tömöntvény. ügy.

dacol. lehet ség. elnökké kinevez. megállásra felszólít. szívesen bizonyosság. színes ceruza. olajkamra. éjjeli edény. tárgyalóterem. bili. kihívás. feltörés. egyes bizonyára. terem. középpont. kifogásol (esküdtek személyét). átszállás. tölténytartó. felvált. krétapor. kivált. középpontba állít. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . aknakamra. szoba. elnök. héjrekesz. centrum. kihív. sejtszer üreg. állás. sínsaru. igényt tart. váltás. tanúk padja elnök kréta. összeírás közép-. kérd re von. kicserél. aknakatlan. töltény r. boltozatzsaluzás. esély. sors. síkra száll bajnokság. közép. pasztellkréta. ellenállásra késztet. igazolvány lánc elnöki hivatal. pulpitus. váratlan. ünnepély. véletlen. ünnepség bizonyos. átváltoztat. módosít. hálószoba. síkraszállás kockázat. középre ad. átöltözik. mintaív. mésszel trágyáz. biztos. csere. katedra. kilátás. bizonnyal. eshet ség. kedvez alkalom. tok. elnököl. esztergacsúcs. kelt. biztosan. vitat. hely. robbanótér. t zsde. visszautasít. középcsatár. ellentmondásra késztet. kiszolgáló kamra. központosít. változat. felszólít. helyiség. változtat. központ. tiltakozik. megváltozik. hogyne. óvást emel. krétával megjelöl. irányt ház. pénzváltás. ülésterem. szerencse. gócpont. góc. fülke. feltétlenül. felhív. községtanács elnöksége. ellenszegül. provokál. alkalom. bírói szék. telefonközpont középhad. üreg bajnok. változtatás. krétával ír. érdekl déskeltés. el re nem látott. tanszék. vakszerencse. robbantó aknakamra. elnökké választ. változik. kamara. központ. bizonyosan. biztos igazolás. ház (országgy lésé). aprópénz. végzet. pont. változatosság. változás/csere. centrumpárt. talpheveder.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. munkalehet ség kancellár módosul. kiprovokál kamra. labda középre adása. színes kréta kétségbe von. megkockáztat. centerezés. összpontosít. elnöki tisztségbe beiktat. megváltoztat. elnöki szék. vált. légösszeköt . felel sségre von. alkalom az er próbára. zsilipkamra. elnöki tisztség. persze. valószín ség. fogyasztás nyilvántartása. középpárt. mészk . szék. központi. cserél. átszáll. föld. vonás. bekrétáz. feladat. közbüls évszázad szertartás.

hirtelen megállás. gátló körülmény. jel. jótékonyság. sakktáblaszer . út. hajóbérlet. rovátkol. jelleg. támadás. külön. check . feladóvevény. átvizsgálás. töltés. töltet. pepita. térképez. kiköt szár. csatorna. barázdál. hivatal. megtámad elszámolt kiadások. hirtelen megakaszt. karakterisztikus. megtölt. sajátság. teher. fedezés.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. rovancsolás. költségek alamizsna. féken tart. kiváltságlevél. átolvas (pénzt). díj. elismervény. sajátság. ruhatári jegy. kockás. cikázik. kivés. jellemz vonás. táblázatba feljegyez. feltölt. okirat értéktelen. hajszálrepedés. gondoskodás. elfojt. kiváj. jellem. számlájára ír. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. tengerszoros. változások. vízmosásossá tesz káosz. térképet készít. jellemz tulajdonság. kér. tipikus. felszólít. személy. felülvizsgálás. megvádol. jellemz . megbíz. táblázatot készít. szakasz fejezetek bet . kibérel. költség. karakterisztika. statútum. kalapácstompító. ruhatárba tesz. szak. ellen rzés. sakkban tart. gondjaira bíz. irányítófej. táblázat engedélyez. átvizsgál. emberszeretet. térképbe berajzol. hornyol. jellegzetesség. csekk. felszámít. tv csatorna. revideál. rovancsol. kockás szövetminta. hirtelen megállítás. feladat. meder. feltartóztatás. vájatot készít. jellegzetes. felügyelet. fejezetekre oszt. megbízatás. grafikont készít. hirtelen megtorpanás. összehasonlít. térkép. sakkot ad. szabadalomlevél. megrohamoz. z rzavar fejezet. könyörület. rést betöm. bérbe vesz. grafikonba feljegyez. visszatérésre jogosító bárca. ráparancsol. roham. ellen riz. megbízás. jótett. jóság. felülvizsgálat. oklevél. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. csatló. jelenléti érme. változtat változás csatornán elvezet. fék. személyiség ismertet jel. ismertet jegy. sakk. megterhel. tölt. egyezik. diagram. káptalan. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. akadály. késleltetés. támad. vád. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. vádol. grafikon. kipipál. csatornáz. felad (meg rzésre). jellemvonás. szabadalmaz. jelenléti zseton. egyeztet. kötelesség. akadozik. hitelesít. papírszelvény. kipipálás. rohamoz.

suska. mellkas. kit n . legjobb min ség . vminek a legjava. karban mond. megjelöl. összeolvas. lóvé. gyümölcskocsonya. visszafojtás. f leg. utód. rósejbni. tekegolyó. megállítás. válogatott. meg rzésre bead. lökésmérsékl . kis akadály. megtorpan. ács. törés. megfedd. ellen rzés. megáll. talajegyenetlenség. nádszelet. áramköri lapka. farag. kórus. legjava vminek. pénztár. k szilánk. kórusm . refrén. szekrény Chicago f vezet . hasábburgonya. visszafojt. szabályoz. vezér. kórusban mond. kiválasztás. els rangú. mindenekel tt gyermek gyerekkor. vegytan csekk láda. burgonyaszirom. megállás. egybevet. meg rzésre lead.habozik. bevezet t mondó színész. táblákra oszt. szalmakrumpli csokoládé finom. fémforgács. egyeztetés. mérsékelés. megvizsgálás. steksz. szelvény. szünet. énekkar. porcelán áru. csipogás. vezet . guba. megmakacsodik. vezérl . faszilánk. megjelenés. választ. gyümölcssajt. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. csiripelés. túró vegyi kémia. korlátoz. megjelölés. megpipál. meggy z dik. vékony szelet. zsozsó. megállás ami illik. ganéj. zökkenésszer megállás. kiváló. rovancsolás. vet dés. visszatart. fékez. szalmaszál asztalos. gyermekek huszadik. lökésszer megállás. sajtolt alma. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . megakasztás. megakaszt. választás (ki)választ. más irányt vesz. letör. számla. szilánk. repeszdarab. remek. kicsorbulás. zseton. gáncsvetés. alternatíva. megró. megdorgál. gyermek. porcelánedény kínai fémhulladék. málhafeladás. megfékezés. hepehupaság. zseton. karének. sajt. letörik. karban énekel. gyermekkor gyerekek. porcelán. játékpénz. jelentkezés. f . fahulladék. választás kar (tragédiákban). sekket ad. vág. korlátozás. f nök. csorba. els . választék. ütköz . mérsékel. pajzsfej. kipipálás. megakadályoz. karban énekelt refrén. megtorpanás. megfékez. pénz. csorbulás. pénzdarab. kardal. meggátol. klassz. trágya. sakktáblaszer szövetminta. kicsorbít. meggátolás. forgács. faforgács. ami megfelel . szeletel. megbokrosodik. parancsnokló. nehézség. Kína. legf bb. megállít. szelet. kicsorbul. legfontosabb. választ kiválasztás. ami kell.

körülvesz. kerület. követeléssel lép fel. tartós egyház. állítás. igény. templom cigaretta mozi kör. jogot formál. kit n . osztályozás bizalmas. alap. körvonal. körülfog. körbemegy. állít. bányaengedély kérése. óra. tanítási óra. zárt görbe vonal. klasszikus. jogosultsággal bír. polgári személy. kerül . kör. megkerül bejár. jól nevelt. körben jár. igényt támaszt. osztály. körforgás forgalom. körméret. osztályok. körforgás. világosság kategória. igénnyel lép fel. áramkör. útvonal. jogcím. korosztály. remekm humanisztikus. joggal bír. klasszikus m . osztályoz el kel társaság. jó osztályzat. kering. körüljár. fokozat. tisztességtudó. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . érdemel. terület. körbejár. vérkeringés anyagi viszonyok. istentisztelet. osztályzat. körpálya. körülmények állampolgár. társadalmi osztály. igénybejelentés. év. körzet. fajta. körzet. körüljár. remekíró. városi polgár. körút. jog. kit n osztályzat. körülkerít. polgár-. kerül út. felszólalás. igényt tart tisztaság. keringés. társadalmi rang. karika. klasszikus latin és görög nyelv. el kel világ. krónikus/idült. kitér . kereset. társadalmi rend. évfolyam. rendszertani osztály. komoly. udvarias. civil. békés. ciklus. irodalom beosztás. úri társaság els rangú. jeles osztályzat. példányszám. polgári. krónikus. kerület. besorol. besorolás. erkély (színházban). beoszt. min sítés. igényel. bányajogosítvány kérése. lekötelez . igényt emel. tanóra. követel. jogalap. városlakó város civilizált. ünnepélyes követelés. államtól igényelt terület. kering. el adás. körbejár. tanfolyam.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. övez.

klinikai el adás. ügyvédjelölt. toronyóra zárkózott. mellékmondat. lelkész. szíves. biztos. keresked segéd. fülledt. bezár. bevált (csekket). korrekt. tehetséges. hézag. közeli. tisztán. szigorúan objektív falióra. lesúrol. törzsvev . titoktartó. papság egyházi személy. befejez. átugrik. ingaóra. lezár. titkolózó. becsukódik. bezárul. sz kmarkú. porhüvely akadálymentes. befejezés. könyvel . akadálymentes. kedves. kliens. nyilvánvaló. tér. egészen. világos. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . szeretetreméltó állandó vásárló. záradék agyag. befejez dik. tisztít. félre. tartózkodó. sima. tisztán látó. világosan klérus. sikátor. ügyvédbojtár. szabaddá tétel. tanterem cikkely. térköz. ügyfél. leveg tlen. hallgatag. osztályterem. leszed (asztalt). felszállási engedély. egészséges. leszállási engedély. mentes. tisztítás kiegyenlít. súrol. furfangos. védenc ügyfelek éghajlat. zárul. érthet . rendel intézet. zsugori. sz ken. kiürít. szabad. csuk. teljesen. óra. kitisztít. szoros. közel. h . jól sikerült. tilos. hegymászás. vámkezeltet. érthet en. alapos. intelligens. nyíl (harisnyán). tisztít. okos. teljesen. kántor agyafúrt. adminisztrátor. tiszta. tömött. kitakarít. felszentelt pap. kikötés. kifizet. becsuk. makulátlan. pap. engedély. takarékos.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. végz dik. teljes. sz k csukott. szakrendel halálos ágyon történ . kiképz kórház. tisztalelk . kiárusítás. s r . vámkezelés tisztán/világosan. írástudó. megbízó. szellemes. tisztvisel . szabad mozgás. szolgálatkész. párthív. egész igazolvány. bekerített. tip-top. felment. átlátszó. nettó. ügyes. áruházi elárusító. mos. szakmai tanácsadás. leleményes. zárt. üzleti elárusító. tiszta. szabaddá tesz. hivatalnok. ügyes. megtisztítás. el. stopperóra. kiderül. klinikai. jó. mászás. zsebóra. csukott. szorosan. ötletes. klinika. pontos. tisztáz. záródik. takarít tisztít. irodai alkalmazott. jó karban lev . talpraesett. hivatalnokoskodik. levonás nélküli. mászó egyetemi kórház. bizonyos. patricius védelme alá helyezked plebejus. írnok. világosan. klíma emelkedés. megmos. vámvizsgálat. vámnyugta. ügyintéz . megtisztul. tudós ember. lezár (számadást). eszes. köz. tömör. mér óra. szemléletes. játék. áttetsz . kúszó. belterület. nagy óra. elvámolás. hibátlan.

cadogan konty. ruhanem . felölt . furkósbot. sötétség. klub. összeomlás. klubba való. törvénykönyv kódok kávé. mozsárüt gomba feje. logikus gondolkodású. ruházati cikkek öltözés. bunkósbottal üt.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. öltözet. öltözködés. takaró. kocsin jár. oktat. irodalmi klub. üt . szabadonfutóval legurul. parti bevonat. bunkósbot. rideg. felleg. part. puskatus. elájul. kávécserje észlel . hideg. makk (kártyában). porfelh . repül gép pilótáját irányítja. fagy. megél vmib l. összetartozó érme. furkó. kaszinó háza. következetes. part mentén hajózik. szénnel ellát egyesülés. tömeg. h lés. b r. furkósbot szer . bunkó. szövetség. homály. bevon. bunkósbottal megüt. szenel. elhomályosul. zavarosság. kocsi. golfüt . kocsizik. megismer koherens. hintón megy. küls réteg. távolsági busz. kosztümkabát. treff. füstfátyol puskaagy. magánórákat ad. megh lés. tartózkodó. fekete folt. korrepetál k szén. egyesít. kasiznó helyisége. zárlat ruhaanyag öltözék. treníroz. autóbusz. zárt kör. sereg. füstfelh . nátha együttm ködés ájul. kocsin megy. kör. felh be borít. szenet vesz fel. edz. vagon. fütykös. treff edz . pénzérme. bunkós. egylet. összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . postakocsin utazik. felh . társaskör. társaság. hintón jár. h vös. felkészít edz . partvidék. pénzdarab. új szót alkot barátságtalan. ruházat beborul. fagyos. szén. közönyös. politikai klub. ruha. árnyék. hidegség. ruhák. ruházat. porfergeteg. festékréteg. réteg. szövetkezés lesiklik. bunda. kabát. versenyre el készít. egyesület. zakó kód. raj. ájulás. menü szerinti. sportegyesület klubok. tengerpart (tenger)parti. összefügg . beborít. vizsgára el készít. folt. koalíció. oktató.

összegy lik. bonyolult szerkezet lakat. vezénylés parancsnok kommentár. rendelkezés. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . vezetés. közeledte vminek. vegyület. szervezkedés egyesítések. szókapcsolat. vegyül egyesített. rendelkezés vmivel. rugdalózó egyesít. parancsnokság. kényelmes. vegyülés. egyesült. közös egyetem. gy jt. rendelkezik vmivel. jöv . vígjáték jön felvidít. egyesítés. ingnadrág. keveredés. kolónia szín színes élénk szín . f iskola gyarmati. összeszed. eljövend . vigasz. titkos zár. utánvételezett fegyelmezett. elhoz. vezényszó. tarka színek oszlop oszlopok keverék. magyarázat. kíván. jólét. összekapcsol. oldalkocsis motorkerékpár. egyesül. színdús. gyarmatos. parancsnoklás. bonyolult szerkezet zár. bet s zár. bet s lakat. parancsol. kényelem. összeköt. vegyülék. színpompás. kartell. uralkodás vmi felett. követel. érte megy. kombináció. vigasztal. parancsnokol. kombiné. közeled . társulás. kombinált. színes. összetétel. higgadt. jövend . tanári szoba. utasítás.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. nyugodt érkezés. társalgó. kevert. gyarmatügyi csoport. beszed. egyesülés. barátságos. gyarmati ember. keveredik. irányítás. nyelves. gy jtés együttes. potens. érdektársulás. szövetkezik. vezényel. kollektív. összetett verseny. vendégszeret megparancsol. összetett szó. összeszedett gy jtemény. vigasztalás kellemes. csapatok. összeállítás. eljövetel. parancs. összegy jt. klubhelyiség. összegy jtött. összeszövetkezés. kollektíva. kombinált szerkesztés jön komédia. elrendel. kombájn. jövetel. közelg . vigjáték. rövid alkalmi ima. szívélyes. érkez . gyarmati lakos. gyarmat. szemtelen.

meghatalmazás. közvetítési díj. komissió. lejárónyílás. érintkezés. ordenáré általában. egyszer . ugar. kinevez. gyakori. bizomány. utalás elkötelezett. eladási megbízás. koszt. h . közlegel . reklám meghagyás. átlagos. felruház. kereskedelmi utazó. állásfoglalás. kereskedelem kereskedelmi. eladási meghatalmazás. jutalék. parlag. kézikönyv. csoport. összevetés . kötelezettség. közvetlen. társulat összehasonlítható középfok. kommentár. rábíz (el)kötelezettség. legel . ügynöki meghatalmazás. odaadó. ügynöki megbízás bíz. barátságos. utasítás. megbízatás. rendszerint. rendtag. közös vonás. általános. társalkodón . párja vminek. kabinlépcs lefedése. rendelkezés. tiszti rang. társ. közvetítés. elkövet. közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. forgalom. tiszti kinevezés. étrend. megrendel. vmi mellett állást foglaló. köztulajdonban lev . elkötelezés. mindennapi. bizományi díj. szokás szerint a nép. vételi meghatalmazás. együttes. mindennapos. írásbeli megbízás. közönséges. megbíz. összehasonlítás. kommunikáció communications értesít . útszéli. nemzetközösség communication (hír)közlés. obligó. nép kommunikál. hivatalos megbízás. összehasonlító. megrendelést ad. köz-. vminek a párja csapat. kinevezés. közösségi. véghezvitel. kis megbízás. század. megbízás. vállalat. legénység. harmadik rend. bizottság.commentary comments commerce commercial fejtegetés. távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. megszokott. üzembe helyez. közös tulajdonság. hajólegénység. elkötelezettség. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. megtesz vminek. vmi mellett kiálló bizottság áru. állásfoglalás vállalása. vételi megbízás. közös. színtársulat. elkövetés. kényelmesség hivatásos. árucikk. társaság. anyagi kötelezettség. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés.

kompromittál. illetékes. összeférhet beszámítás. szakértelem alkalmas.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . összetett volta vminek egyetértés. befejezés. bántalom. nehéz engedelmeskedik. panaszkodik. betegség. versenyezni alkalmasság. beteljesülés. kártalanítás. kompozíció. komponens alkatrészek. engedékenység. komplikált. befejezett. teljes. megfelel verseny verseny-. szerzemény. fogalmazás. elkészült. kiegyezés. összesség. értelmes. viszonzás. egész. beállítottság. zeneszerzés. alkotóelem. kártérítés konkurál. betet z. dolgozat. teljesít alkatrész. kell . el zékenység. vád kiegészít. elegend . hatáskör. kell en képesített. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . képesített. komplikált. betöltés (életkort). véghezvitel. kiegyezik. bet szedés. s rít koncentrált koncentráció. elkészítés. komplexus. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. befejez. versenyképes baj. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. megállapodás. kiegészítés. veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. egész. kárpótlás. zenem . lelki gátlás bonyolultság. minden részletre kiterjed . teljesítés bonyolult. kitölt. reklamáció. elvégzés bonyolult. kompromisszum. pályázik. hozzáért . koncentrálás. komplex. szolgálatkészség. összeállítás. összes. megfogalmazás. összetétel. illetékesség. összetett. elrendezés elsimít. összeegyeztethet . panasz. ellensúlyozás. összpontosítás. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. versenyez.

magabiztos. megszilárdul. szilárd. egyetértés. következtetés. kiépítés. igazgat. lezár (vitát). ellentmondásba kerül. elképzelés. képzés. ellentét. nyers nádcukor. magzat. bizalmi. tényleges. viselkedés. valós. terepalakulat. elmélet. halmaz. tör dés érdekelt illet leg. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . kapcsolat. feltétel. teljes bizonyosság. tömörít. körvonal. vezetés. vonatkozólag elrendez. arcátlanság. meggy z dés. titkos alakítás. megszab. kialakulás. önhittség. konfliktus. összefoglal. következtet. képzel er . összeütközik. tagoltság. igazgatás. tartozik. konkrét formába önt. bizalmas közlés. megkeményedik. bizonyít. kezdet. levezet. kondicionál. alakzat. betonoz. önbizalom. meghitt. felfogóképesség. megbeszélés. körülmény. fogalom. hangverseny. pimaszság beképzelt. szemtelenség. igazol. vonatkozik. kézzelfogható. csillagkép. felfogás. konkretizál. térszerkezet szoros alátámaszt. bizakodó. elintéz. alak. érint. megkötött. pökhendiség. összet zés. összeütközés. meger sít. megbeszél. fogamzás. tárgyalás magabiztosság. illet. tanácskozás. értekezés.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. viselkedik. vezet. koncenpció elvi. konferencia. konkrét. fogantatás. konkrétum feltételhez köt. tömeg. önhitt. önteltség. értekezlet. végz dik befejezés. bizakodás. megköt. tömött. konceptuális aggodalom. bizalmasa vkinek. vezényel megszervezett adományozás. magaviselet. függ vé tesz. elbizakodottság. bizonyosság. vkinek a bizalmasa bizalmas. megállapítás kézzelfogható dolog. fogalmi. nedvességtartalmat megállapít. szabályoz. befejez dik. lefolytat. beton-. kavicsbeton. remény. javítóvizsgára utasít. megállapodik. koncert. kikötéseket szab feltételek. összhang befejez. nyugtalanság. magatartás. érdekel. megrögzött ellentmondás. körülmények életvitel. gond. bizalom. ellenkezik. elgondolás. megszilárdít. meger sítés megcsontosodott. terv. szerénytelenség. irányít. pihentet. beton. vezet vhova. eszmecsere. kiköt. viszály. megszilárdít igazolás. biztos. hajózási kartell.

jelent ség. konzisztens. összefér . következetes. alkot. tekintetbe véve. következetesség. következmény. logikus. jóváhagy. kapcsolt. megtesz vminek. értelem. szempont. összefüggés. érzék. folyamatosan. beleegyezik. összevisszaság. tömör állhatatosan. z rzavar kongresszus. óvatos figyelembe vesz. összefügg csatlakozás. végeredmény következetes. szilárd. jól felépített. ellentmondásmentes. alapít. megfontolás. vmib l következ következésképpen. kiegyensúlyozott. természetvédelem konzervatív.confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). hozzájárul. következmény. kapcsolat. tekintettel állag. hozzájárulás. szemlél. megegyezés beleegyezés. számottev . konzerválás. el zékenység. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. tartalmazás. tudatosság konszenzus. szilárd. lelkiismeret. tart jelentékeny. nagygy lés csatlakozó. megfontol. tekint. fontosság. tehát fenntartás. tetemes jelentékeny mértékben. figyelem. kitartó. érintkezés. meg rzés. jelent. konzisztencia. kinevez vminek . képez. fontolóra vesz. tudat. lélek. egyenletesen. közmegegyezés. következtetés. szillogizmus második tétele. kapcsolatban lev . összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. s r ség állhatatos. jóváhagyás folyomány. kinevez. tudatos öntudat. egyez . tudat öntudatos. állandóság. rendetlenség. megdöbbenés. következetes. tényez megfontolás figyelembe véve. változatlan állandóan. meglehet sen ellenszolgáltatás. összetévesztés. tekintetbe vesz. összeálló. összetétel. megegyez . változatlan választókerület alakít. tömörség. konstans. s r . tekintélyes. kapcsolatos.

constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. szerz dik. hajlandó. összefüggés. alkotmány. kielégít. kortárs. szövegkönyv. tüd vész érintkezés. megépítés alkotó. kortárs(i) befogadóképesség. rtartalom. elégedett. tároló. kapcsolatba lép. folytonosság. tanácskérés. érintkezésbe lép. felvesz. folytatólagos. épület. összevon . összeállítás. magyarázat. magába foglal. filmvágó. összetétel. felépítés. összevágó. szerkeszt . szervezés. kontinens. összefügg . szerkesztés. konstruktív. folytonos. konstrukció. szárazföld. szaktanácsadó. kapcsolat. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. vitat. szárazföldi folyamatosan. tanácskér konzílium. tanácsadó. tartalom. mérk zés. tervezés. türt ztet. kontextus. szervezet alkati. visszatart konténer. mindennapos séta. egészségügyi. kontinentális. megkap. verseny. forgatókönyv. konzultáns. kivitelezés. konzultáció. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). összetétel. szerz dés. európai szárazföld lakója. folyamatosság. konzultáló orvos. fogyasztás. verseng értelmi összefüggés. összesz tt. gyártás. építés. kapcsoló. vélelmezhet . épít . elégedettség. szerkezet. megtámad. megelégedés. vitatkozik. szerz dést köt. kap (betegséget). megegyezés. alkotmányos. egészségügyi séta. orvosi konzílium. folytatódik folytatódnak állandósság. kétségbe von. mértékletes. szakadatlan eljegyzés. alkotás. kapcsolás. vita. összehúz. tartalmaz. szövegösszefüggés földrész. szerkezeti. küzdelem. veszekszik. igen szavazat tartalom elvitat. tanácskozás fogyasztó felemésztés. harcol. eleget tesz. terjedelem. tartósság állandó. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. szövegkörnyezet. folyamatos. összehúzódik. teremt konzulens. feltartóztat. vállal. szerelés. szervi kényszer(ek) épít. készít értelmezés. küzd. alkat. megállapodást köt. világrész európai. összeszövött.

szófajok szerepcseréje. szembeállít ad. giccses. hoz. ellenkez . áttérítés. szállít. átállás. összevet. szövetkezés. kongresszus. megegyezés. feldolgozás. szakmai konferencia. szerz dési akaratos. ellen riz. adakozik. konverzió. megtérít. ellen rz szerkezet. átállítás. konvenció. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . hallgatólagos megállapodás. vitás. visz elítélés. átváltoztat. megszokott. korlátoz. konvent. vezérl szerkezet. felügyelet. szerz dés. ellentét. közvetít. felügyel . gy lés. közrem ködés. átlépés. konvertálás. vezérel. összehasonlít. ellentétbe állít. fennhatóság. hagyományos. viszont átváltás. konvencionális illemszabályok. kényelem. beszállít. megállapodás elfogadott. kényelmes. ellentétbe hoz. ellentét. különbözik. szabályoz. szokások beszélgetés. hozzájárul. ellen rzés. megtérítés. ellentétes. hit. vezérl (kártya). vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. eredetiség nélküli. meggy zés. anyagfeldolgozás. cikk. átváltoztatás átalakít. vitatott probléma. nyilvános illemhely alkalmas. ellentétes dolog. kormányzás. gyülekezetet illet . megállapodásszer . megfelel elnökjelöl pártgy lés. magasság-átszámítás. felügyel. egyezmény. adó. átruház. meggy z dés. megtérés. szófajváltás. megtért személy átalakítva átad. hord. megfelelés. vezérlés. szerz désszer . irányít. átszámítás. sablonos. kölcsönösen. átváltozás. frontváltoztatás. átalakulás. közrem ködik közrem ködött adakozás. szokásszer . fizet. térítés. szabály. szövetség. továbbít.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. energiaátalakítás. közlemény. makacs. felszólalás. megbeszélt. hozzájárulás. átalakítás. illend ség. vezérl m vitakedvel . számvev . gy lésre vonatkozó. vita illemhely. menetszabályozó kapcsoló. nyakas ellentétben áll. áttérés. átvált. párbeszéd fordítva. megfékez szabályozott ellen r. sarc hozzájárulások irányítás. konvertál. elüt. gyülekezet.

vminek a belseje. részvénytársaság. kiugrás. f . nekiszorít vminek. kézirat. leh t. kópia. felvásárló szindikátus. rézedény. szenvtelen. palást. felveszi a versenyt vkivel. összeütközés. ünnepi püspöki köpeny. vminek a magja.convincing cook cooking meggy z megsüt. vörösréz. példány. sarokdísz. zug. tisztázat. fels forma. beborít. szöglet. sószemcse. h vös. kiálló hegy. árut felvásárol. sütés meggondoltan. tépel dik. kohol. mérsékel. szög. rézb l való. amíg a dolog kiérlel dik. frissít . rézpénzdarab. londoni lóvásártér. nyomdai kézirat. elcserél. tet . vminek a legjava. áruhiányt teremt felvásárlás. érintkezik vkivel. rézszín . h t. hajószakács. szakácsn . hajt. közösségi. sarok. szakács. h sít együttm ködés köpeny. kanyar. zsaru. utánzat szerz i jog kimagoz. puskázik. vásárol. példa. közömbös. hideg. bejárati boltrész. beboltoz. réz. h l. csemegekukorica. terület. rézüst. korlátolt felel sség társaság. kanyarodik. meghal (villamosszékben) f zés. másolat. ajtó fölötti boltív. teljes (összeg). teper. friss. reprodukció. hidegen. mellékmegfejtés. sarokba szorít. társaság. dögös. összecsapás. süt. magja vminek. megállja a helyét vki mellett. áruhiányt teremtve összevásárol. szájszöglet. leh l. rézzel bevon. készül. palástot ráad. saroklemez. nyomtatvány. rézlemezekkel ellát. híranyag. vecsernyepalást másolati díj. rezez. belseje vminek. hamisít. szögletrúgás. búvóhely. szókimondó. füstölög vmin. sül. hidegvér en. elkészít. birtoklajstrom-kivonat. hekus. h sít . pocak. magház búza. kábelér. másol. fasza. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . önt forma fels része. frisseség. garas. kerek (összeg). kukorica. száguld. tyúkszem. sarokkal ellát. megf z. pluviálé. kanyarulat. rézb l készült edény. rézvörös. átboltoz. veleje vminek. sarokba tesz. fesztelen. találkozik vkivel. üzletel. sarkon áll. f z. legjava vminek. fészek. gabonaszem. közös. túlhív (filmet). kakukkol. rend r. lemásol. befed. kupolával ellát. lagymatag. szemtelen. másolatok közrend r. h vösen. boltozva fed. megfontoltan. gabona. égtáj. rezes kiadmány. becserél. langyos. hely. zab. vminek a veleje. megállja a helyét vkivel szemben. alszik vmire. nyugodt. minta. nyugodtan. fordul. fordulat. nyomtatványpéldány. példányszám. szemcse korner. hidegvér . bejárati bolttet . megbirkózik vkivel. szemzug testület egyesített. h vösség. riportanyag. sarokvas. falkiszögellés. mag. magtok. cikktéma. testületi jogi személy.

romlás. egy pár szarufa. forgatónyomaték. rendreutasít. kiigazít helyesen. megszámol. táj. züllöttség. jelent séggel bír. elempár. romlott alak. er pár. tudósító egyez . vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. tervet sz . gróf. jól megfér vkivel. romlott kiejtés. beigazít. grófság lakossága. megfelelés coup couple coupled courage course . beleszámít. korrupció ár. rothadás. elemek közötti kapcsolat. elrontás. vakmer csíny. lealjasodás. étrend. vatta tudott egyetemi tanács. hasonlóság. kijön vkivel. megfelel . szalad. kollégium. falu. helyes. pontos. számítás. kör. összhang. k réteg. összekapcsol. romlottság.testület. vakmer akció. erkölcsi rontás. m ködési kör. vidéki. tekint vminek. vállalat. folyamat. tárna. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. megfenyít. ágy (folyóé). tart vminek. menetirány. helyesbít. megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. keresztsor. pontosan levelez . karton. merész akció. közigazgatási terület. párosul. számlál. villaház gyapot. téglasor. terület környék. felszámít. testület ellensúlyoz. megszámlálás. falkavadászat. kiszámít. költséges házikó. correspondence egyezés. költség. végösszeg haza. elromlás. kapcsolat. hibátlan. kifogástalan. megszámlál. kering. korrigál. megromlás. költség/ár drága. folyik. hasonlító. kijavít. vesztegetés. számolás. pamut. tanácsnok. járás. terület. merész csíny. pálya. el adássorozat. géptengely-irányszög. korrekt. kezelés. grófság. terveket sz . megbüntet. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. feslettség. gondolatkör. korhadás. megrontás. tervezget. megvesztegetés. szemsor. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. tanácskozás. tervez. csatlószíj. vakmer tett. folyás. tanácsülés tanácsadó. számol. sorol. pár. két darab. csatorna. bomlás. merész tett. vidék. tanácstag számításba vesz. megfelel (meg)vesztegetés. alsó vitorla. kerület lakossága. k sor. ország. vádpont. megye lakossága. grófság népessége. két darab szarufa. összefüggés. számol(ás). számít. tanácsos. megye. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. pamutszövet. aknafolyosó. vidék. kúra. fontossággal bír. merész sakkhúzás. tanfolyam. fogás (étkezésnél). szakma. levelezés. tanács. számlálás. csatlópóráz. puccs. f z szíj.

fedeztet. el idéz. repül gép-szerencsétlenség. legjava vminek. versenyútvonal. betakar. huzat. udvar. pukedli. lezuhan. leplez. egyetemi el adás. kötelezettséget vállal. sportpálya. fedél.életrend. meghajlás. kurzus. tárgyal. biztosítékul szolgál. lefed. darabokra összetör. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . letakar. árzuhanás. kivált. vízi járm megd l. udvariasság egyezmény. egyezség. váltógazdaság. habzik. királyi palota. védelem. kiköt. futópálya. magában foglal. palástol. ügyesség. biztosíték. befog. krémmé kever ki alkot. közvetít. létrehoz. összeroppan. paktum beburkol. csattog. köpeny. útvonal. fölösödni hagy. befedez. vmilyen rangra emel. biztosít. kiterjed. recsegés-ropogás. meghágat. tudósítás fedett fed . beköt. figyelem. menet. tejszínt tesz. udvarias gesztus. széljárás bíróság. meder. meghág. összeomlik. ipar. törvényszék. fed . házivászon. összetörik. terít . terjedelem. pénzfedezet. fedezetül szolgál. befedez (kancát). hírlapi beszámolót ír. ígér. véd. gondoskodik a fedezetr l. takar. levélboríték. karambolozik. fedezetet ad. pénzügyi krach. tör. szerz dés. kötelezettségvállalás. vízszintes sor. átpaszíroz. megteend pálya. elleplez. szívélyesség. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. versenytér. el adás. bekrémez. hisztizik. mesterségbeli szakértelem. beken. ér. út. fölösödik. útirány. udvari bók. teremt létrehozott készít készítés. elkészít. fut. megegyezés. rendszeres tájékoztatás. megteend útvonal. kelt. asztalt terít. irány. tejszínhab. rejtekhely. fedezet. biztosítás. beborít. frigy. fekvés. menedék. leborít. tönkremenés. durrant. megállapodás. csillagok járása. színe-java vminek. folyosó. jelenetet rendez. összetör. szétroncsol. zuhanás lefölöz. hajó. biztosíttat. megtesz. mesterség. szakma. légáramlatok. fortély. magába foglal. szétzúz. tudósít. közvetítés. érvényes. taglal. mártássá kever ki. megteend út. vágat. fedez. burkol. takarás becsapás. tejszín. vetésforgó. keres vmit. versenypálya. ropog. borít. robaj. harsog. zeng. összeütközik. lerögzít. lezuhanás (repül gépé). futás. létesít. beköt (könyvet). biztosítékot ad. megegyezik. udvarlás. befed. ravaszság. durran. vízszintes rakás. boríték. szövetség. krém. teríték. egyezséget köt. víziút. összecsattan. csattanás. üldöz. védelmez. telér. légáramlás. felölel kiterjedés. összeomlás. légi járm . lefedez. takaró. téglatér. menstruáció. vetésforgó sorrend. tönkretesz. fed. bozót. pénzügyi bukás. összezúz. udvarol vminek el zékenység.

légáthidalás. nyír. b ntény. fondorlat. ferde. sámli. termés. akadály. banda. jó hírnév banda. kiszorít betetéz. vasúti átjáró. terméshozam. teremtés. feszület. kicsinált mérk zés. aratás. divatkreáció. metsz. metsz dés. teremtmény. gyülevész népség. bízik. korona crop crops cross crossing crowd crown . keresztezés. csapat. átkel. b ntett b nös. világ alkotó. szorongat. brigád. bunda. hitelt nyújt. keresztez. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. elhisz. szembetalálkozik. büntet jogi. gáncsoskodó. áthalad. hitelt ad. elözönlik. megm vel. termést hoz. vezeték-keresztezés. bosszúság. begy. keresztez . keresztez dés. egymást metsz . kis helyre összeszorít. ellentétes. cserzett b r. javára ír. körülvág termés haragos. ellentmondó. keresztcsévélés. csapat. tolong. kitér . ingerült. akadályoz. tanulmányi pontszám. özönlik. keresztez dnek (fajták). sokadalom. cs dül. begy jt (termést). szenvedés. keresztez dés. krikett. keresztülhúz (terveket). kinevezés. átlós. kereszt irányú. ostornyél.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. szorong. átkelés. keresztezett fajta áthaladás. keresztbe tesz. csomó. sokaság. lapocka. kreatív. keresztezés. bizalom. el renyomakodik. vizsgálódó bírálat. leszorít. keresztbeporzás. rosszkedv . termel. hajnyírás. összepaktálás. tömeg. kritikus. hajvágás. terem. m . összeszorít. barátságtalan. megpróbáltatás. eláraszt. pereputty. teletöm. összezsúfol. megkoronáz. keresztény vallás. szemben álló. kritika bírálat rövidre vág. jó érdemjegy. diagonális. tücsök. csalás. nyírás. zsámoly b ncselekmény. krupon. követelés. áthúz. tolongás. becsület. keresztez d . lelegel. termény. statiszták. lombkorona. halom. válságos. levág. keresztbe rak. legel. jóváírás. metsz . hitel. néma szerepl k. gyalogátkel hely sereg. lótükör. útkeresztez dés. kereszt. lenyír. legénység. levágott vég. sereg. jó pont. boncolgató. mogorva. hátb r. hegedül. bögy. csúcs. átmegy. fejtet . haránt. levágott darab. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. cs dület. kritizáló. beültet. zsúfolásig megtölt. keresztben álló. megnyír. erd állomány. társaság. személyzet hokedli. fajkeresztez dés. tet . igényes. kritikai. szüret. lapockahús. kereszténység. kellemetlenség. nehézség. er ltet. bevet. er szakol. kis alacsony szék. váltó. kurtít.

kihagyás. mértékre dolgozó. riszt. leszállított. ügyfél. vásárló. rovátka. nyesés. hajlik. kristályüveg. entrechat. virágkehely. kristály. orvoslás. rendelésre készített. gyógyítás. szelet. kanyar. ár. szétvágott. forgalomban lev jelenleg tananyag. réselés. pohár. horony. letartóztatás. érvényes. köpölyöz. általános. valuta általánosan elfogadott. szokásjog fogyasztó. megmunkálatlan. szokás. mélyedés. aktuális. felvágott. rendelésre gyártott. válságos durva. villamos áram. iszik. kupa. vallásos tisztelet kulturális. üzlet állandó vásárlója. nyers flintüveg. meg rzés. sodor (folyóé). hasíték. görbe. csévél tölcsér. öblösödés. vulkanizálás. mértékre készített. húzás. kíváncsi pénznem. levágott. kehely hóbortos alak. munkabefejezés. bliccelés. görbül. karmantyú. vev vásárlók vám vág.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . görbület. szelvény. tanterv görbít. marás. bevágás. osztályrész. metszet. rizetbe vétel. finomítatlan. ritkaság furcsa. függvényábra. ütés. metszett. tartósítás. csapás. különc. ereszték. vev kör. forgácsolás. hajlat. fejtési rés. kehely alakúvá válik. m vel dési. vágott. metszés. osztályrész. vágat. kristályos. fura alak. gyógymód. kúra. kigyógyít. pofon. vásárlóközönség. szúrás. hegyikristály. kezelés. dorbézol. füstölés. bokázás. sorozaton kívül gyártott. cég állandó vásárlója. emelés (kártyában). áramlat. leszállítás. folyó (hó). lógás. birkanyírás. kanyarulat felügyelet. köpöly. erichsenbenyomódás. kultúra. sors. bemetszés. rizet. nyomódúc. csésze. id szer . kristálydísz csilláron. talpas pohár. bevett. közhasználatú. kíváncsiság. árok. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . meggyógyít. serleg. kristálygömb. kristálydetektor. divatos. kristály-. ródolás. harangszigetel . gyógyít. tenyésztési. üreg. csökkentés. vért vesz. k olaj. óraüveg. negyed liter. éretlen. gyógyulás. részeg. vágás. árnyékoló búra. grafikon. részesedés. áram. fehérítés. domborít. vulkánozás. m velési. kihúzás. folyás. hajlít. herélt. plébános érdekesség. goromba. jóslat. állandó vásárló. társadalom gy r . termesztési baktériumtenyészet. rzés rendelésre dolgozó. szabás. csapágycsésze. klisé. mosatlan. elterjedt. kritikus. fejtési fogás. óramulasztás. árnyékoló serleg. vésés. kristálytiszta. kanyarodik. leszoktat. pácolás. ólomkristályüveg kultusz.

pontos. holtan.cutting éles. mondakör. dátum. teljes. napi. elhunytak. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya. medd törmelék Magyar . találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. naponta kár. ablaktábla. hulladék anyag. újságkivágat. medd k zet. levágott rész. réselés. kivágás. földfelszínhez legközelebb es réteg. megkárosít. napvilág. veszteség sérült sérülések bál. táncmulatság. hirtelen. egészen. csökkentés. ütem (motorban). megvágás. kelet. nap. bevágás. metszet. felvágás id szak. szabás. érzéketlen. mindennapi. élettelen. bizonyos id pont. táncestély. tökéletesen. naponként. irtás. kerékpározik. id pont. bizonyos nap. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. kor. dugvány. mindennapos. ablaküvegtábla. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. nappal. táncest. újságkivágás. randi. nappali. meghatározott nap. körforgás. biciklizik. napilap. körfolyamat. ciklus. elköltözöttek. mindennapos bejárón . bringa. metsz . levágott darab. marás. dalciklus. napi napok halottak. teljesen. csapás. holt. naponkénti. nap-. keltez. vágás. halott. tánc. vágó. levágás. megrongál. bujtóág. korszak. medd . forgácsolás. leszállítás. randevú. táncdallam. kiszabás. veszélyes sötét sötétség adat.pence mindennap. bringázik. ered.

sz k erd s szakadék. szobafestés. feny fapalló. els fellépés (év)tized. tisztességes. székesegyházi f esperes. halálosan gyászjelentések. elmakacsol. vitat. fizetésképtelen . kártyaosztás. sötét tónusú. kijátszás. feny . mélységesen mulasztási ítéletet hoz. mély. hanyatlás. hiány. dekoratív ravasz. f részdeszka. nehezen érthet . évtized december illedelmes. osztás. kártyaosztó. feldíszítés. megdönthetetlen. okos. feny fa.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. halál. hibásan teljesít. kitüntetés. fontos. igazságot tesz. keserves. rangid s. költséges. debütálás. díszít hatású. hanyatlik. alapos. nekrológok megvitat. elutasít. óceán. késedelem. elhárít. sok. doyen. keresked . drágán. sötét. áthatolhatatlan. gyengül. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. tenger. rosszlelk . elmulaszt. elhatározás dönt . eldönt. széles. mélyen mélyebb mély(séges)en. fájdalmas. mennyiség. alattomos. súlyos. távol. határozott. nagy mennyiség. ragoz. kezdés. eltökélt. kifejezett. ill . elintéz. súlyos elhalálozás. díszítés. nehezen felfogható. vágatvég drága. mélyen. titkos. nagy tudású. bánásmód. alapértelmezés. szakadék. mély tónusú. rendes. tapétázás dekoratív. értékes. vita. fizetésképtelenség. osztó bánásmód. mélységjel. megállapodás forgalmazó. határoz. mélység. romlik. sz k erd s völgy. esperes. visszautasít dekoráció. álnok. halálesetek. rendelkezik eldöntött. vitatkozik adósság adós bemutatkozás. testület elöljárója. viselkedés irány dékán. eljárás. mélységes. idézésre nem jelenik meg. egyezség. üzlet. díszítmény. t rhet dönt. haláleset. feny fa deszka. tagadhatatlan döntés. homályos. els fellépés. elszánt. elhatároz. bemutatkozás. kedves. megfelel .

lesz. törékeny. veszteség definiál. védelmi állás deficit. kiküldetés. gyönyör ség. élvezetet okozó. legy z. mond (beszédet). körülír. kiad. megfontol. felszabadítás. vétség. védekez hadm velet. lassít késletetett átruházás. el re megfontoltan. gyenge. fok. hoz (ítéletet). nem elsietve. gondolkozik. kötelezettségének nem tesz eleget. sietség nélkül. világos feltétlenül. ízletes. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. tanácskozik. mérték. kézbesítés. elb völ . nem teljesít. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. gyönyörködtet. szánt szándékkal. végleges. vét. halogatás. kifejezetten. tanakodik. bizottság. kimérten. kényes. hiány. meghatároz. óvatos. értelmez. fontolgat. nem elsietett akarattal. szándékosan. szándékos. hiba. tart (el adást). örömet szerez elragadtatott b bájos. határozott. el relátó. hogyne. késedelem. érzékeny. el re megfontolt. minden bizonnyal definíció. megdönt. átad. képélesség. késleltetés. el re meggondoltan. megfontolt. oklevél fokozat elhalaszt. mulasztás. pompás beszállít. örömet okozó. megszabadít. el adásmód. megver. védelem. szállít átadás. meghatározás definiciók diploma. lassú. fizetést beszüntet. pompás. finom. nem tesz eleget. gyönyör séges. defenzíva. késleltet. fokozat. meggondol. remek finom. eln iesedett. kézbesít. határt szab. átgondolt. szülés . mulasztást követ el. késedelembe esik. tapintatos. védekez . feltartóztat. határozottan. delegáció. tudatosan elpuhult. el ad. felbontóképesség. válogatós. elragadó. makacssági ítéletet hoz. akart. jogátruházás. vereség védelem er sítések megóv. latolgat. öröm. ízletes élvezet. kiszolgáltat. korlátoz. meghiúsít. megvéd vádlott defenzív. küldöttség körültekint . teljesítés elmaradása.

küldött. sepr . indulás. szakasz. ellátatlan. megkövetel igényes demokrácia demokrata. tüntet visszautasítva Dánia buta. tömített. esés. letét. öröklés. pangás. lecsapódás. horpadás. vastagság. letétbe helyez. levertség. függ ben van. s r . leszármazás. eltartott. távozás alá van rendelve. eltérés. megbízott családfa. leszállás. kér. deszant. fenék. szemléltet. képvisel házi tag. követ. kimutat. függ kicsapódás. bemutat. közepe vminek helyettes. foglaló. szak. ész. nagy fajsúlyú. mélység. lel hely. melegség (színé). fekvés. visszautasít minisztérium. sötét. tagozat. szediment. hanyatlás. igényel. letétbe helyezés. vastag. mélye vminek. demokrata párt tagja. vonulat. képvisel . igazolás. függ ség gyarmat. fedett. tanszék ágazati elindulás. település. lerak. kimutatás. deponál (értéket). betét. felvonul. tömör. tömött s r ség megtagad. lerakódás. üledék. tárgyalás alatt áll bizalom. ostoba. el fordulás. demokratapárti. fel van akasztva. réteg alacsony légnyomás. követel. intenzitás. alj. elutazás. vízmagasság. bizonyít. leszorítás. függés. követelés. bankba betesz. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. lejt . depresszió. felfogóképesség. kérés. tartozék alárendelt.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. alattvaló. süllyedés nélkülözés bölcsesség. tagad. származás leír leírt demonstration bemutatás. szemléltetés . képmélység. osztály. függ. tömörített. demonstráció. elintézetlen. bizonyítás. kívánság. csapadék. leereszkedés. kereslet. lehangoltság. együgy . el leg. falvastagság. bánatpénz. rajtaütés. részleg. múlik vmin.

gépelem. megsemmisülés. reménytelenül. veszettül. megszökik. óhajt. romboló alkatrész. fogcsikorgatva. irtózatos. magány. kíván vmit. reménytelen. rajzol. tervez ként dolgozik. tervez kívánatos felszólít. pusztaság. lelkipásztorkodás. felvázol. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. roncsolás ártalmas. terméketlen minta. pénztár. kétségbeejt . részletek észlel. tönkretevés. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . óhaj. konstrukció. vágyakozás. megsemmisítés. osztag. referens. kivánt el adó. érdem. iskolapad. borzalmas. szerkeszt. parlagon hever . szándékol. lakatlan. végzetesen. makacs. rész. eligazításon kiadott feladatok. vágyik vmire. rombolás. vágy. kétségbeesett. kívánság. veszte vkinek. eligazítás. romlás. követel. dezertál. iszonyúan. írópolc. íróasztal. iszonyúan. vázlat. kinyomoz. kivitel. kivitelezés. napi munkaterv. kietlen. vminek ellenére célállomás.describes description descriptions desert leírások fajta. féle. szándék. részletes. lerombolás. kassza munkaasztal borzalmasan. cserbenhagy. megszerkeszt kijelölve rajzoló. pusztulás. írómappa. részleg. pusztítás. elszánt. kér. m szerasztal. végzet elpusztít. tervezet. eligazítást kiad. elkeseredett. ádáz. elhagy. vázol. rajzolóként dolgozik. kívánt dolog. megrajzol. részletez. leírás leírások átpártol. szerkeszt ség titkársága. sivatag. pusztító. (író)asztal. átáll. elgondolás. kigondol. tervez. kívánság tárgya. terv. vágyakozik vmi után. osztagot kirendel. hivatalnok. misekönyv tartó. kiirtás. asztal. óhajtás kívánatos. szószék. kimutat. szerkesztés. megkíván. lerombol. részletezés kimerít . pusztít törölve elpusztítás. puszta. szörnyen. részlet. mindenre elszánt borzalmasan. tervrajz. felfedez. veszettül undorodás. szerel asztal. rendeltetési hely sors. megsemmisít. kétségbeesetten. sivatagi. tervezés. megszerkesztés. elkeseredetten.

véget ér elhatározott. határozott megállapítás. egység egységek diagnózis. alakít. letartóztatás. k kocka. gyarapodás. kidolgozás. fejleszt. fogvatartás. visszatartás dönt. fejl d kiterjedés. fasz. felparcelláz. eldönt. megkap (betegséget). görbe. elhatározás. odorsüllyeszték. présmunka. fütyi. grafikon. faszfej. el hívás. alakozó. gyarapítás. sematikus ábra. határoz. zúzógy r . megállapítás (betegségé) ábra. pöcs. kifejt. meghatároz. érmesajtoló szerszám. terjesztés. kiaknáz. kifejtés. vízer m rendszer. diétázik. eltökélt. megjavulás. fütykös. nyomozó bezárás. meghatározás. tökéletesítés. présszerszám meghalt diéta. párbeszéd. kib vít. diétát ír el . mutatkozik. fogyókúra. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . kifejl dik. diétát tart. zsaru szótár tettem alakmás. diétára fog. m velés. kialakít.detection detective detention érzékelés. oszlopláb. kibontakozik. sematikusan ábrázol dialógus. érmesajtoló. el hív (filmet). parcelláz. fejlemény. el készítés. kialakulás. feltárás. nyomozás detektív. meghatározó hasznosít. zúzótömb. szándék. fejleszt fejleszt k el hívás. fejl dik. kézi sajtó. meghatározás. feltartóztatás. vízi létesítmény. vízer m . kiterjesztés. kifejleszt. társalgás átmér Diána napló farok. dombornyomó szerszám. elszánt. késleltetés. kap (betegséget). késedelem. fejl dés. talajjavítás berendezés. kézi lyukasztógép. kitudódik fejlett el hívószer. megállapít. jelentkezik. kifejl dés. kiképzés. országgy lés különbség különbségek determination döntés. csavarmenetvágó. diagram. elhatároz. késés. meghal. kifejlesztés. levezetés.

megállás nélkül. kiábrándulás. piszkos. küld. veszteség. közvetlen. nyomorék hátrány. besároz. vezet . kitérés nélkül. koszos. bemocskol. telefonkönyv. méltóság dilemma. igazgatói bizottság. határozott. irányító alávaló. lakásjegyzék. minta méret ebéd. szabványméret. közvetlenül. vállalatvezet ség. sáros lesz. azonnali. tempójelzés. egyenes. tanács. utasít. ködös alkalmatlanság. szeles. tapintatos haladéktalan. ocsmány. szinte. bíró útmutató magyarázata. igazgatóság. csúnya. veszteséggel ellenkezés. diplomatikus. egyenesen. bekottáz (rajzot). bepiszkít. ügyvitel. igazgató. szemérmetlen. vezet ség. mocskos lesz. méretre vág. félreérthetetlen. visz. rendezés. szennyes. nézetletérés csapás. irányzat. játékvezet . beszennyez. címtár. nehézkes akadály. igazgatóság. rossz. el írás. beszennyez dik. címzés. katasztrófa. iszapos. sáros. nézeteltérés. szennyez dik. vállalatvezet . igazgatás. vezéregyenes. különbözés. közvetlenül direktrix. rendez . szerencsétlenség katasztrofális. bepiszkolódik. sebészi késirányító. galád. sárba tapos. méretez. légvédelmi l elemképz . mocskolódik. címirat. tiszta. vacsora dioxid diplomáciai. kár. sárba ránt. tisztátalan. irányít. méret. távbeszél névsor. trágár. kiábrándultság . bonyolult. rokkantság meghibásodott. szennyes lesz. irány. igazgatói tanács. rendelkezés. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. kényszerhelyzet kiterjedés. nyílt útbaigazítás. vezérvonal direktórium. nehéz. mocskos. viharos. rögtöni. munkaképtelen. szégyenletes. utasítás igény azonnal. piszkolódik. nehézség digitális magasztosság. aljas. disznó. irányítás. piszkos/erkölcstelen. dimenzió. maszatos. vezetés. hitvány. parancs. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. erkölcstelen. igazgató. bonyolultság.

megvitat. összezavar. megvitat. tárcsa. távolság. tapasztal. vitatkozik bomlás (rendé). megfontoltság. világos hír. kijelez. szállítás. távoli eltér . leszámít. távol. leszámítolás. leszállítás. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. rossz közérzet asztali edények hanglemez. józanság. messze. körültekintés. veszekszik. útszakasz halvány. tárgyal megbeszélés. el nyben részesítés. táv. kezelés. diszkontál. bemutatás. tudományág elárulás. nem vesz figyelembe beszélget. baj. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. rendellenesség. mutogat. ítél képesség. értékesítés. messzi. megnyilatkozás. pontosan kivehet . vita kínos érzés. értekezés. vitatkozás. diszkréció. elutasítás elront. felfedez. zavarás. vitat. nevel. kitüntetés. messzeség. fenyít. bizonyságot tesz. kiválóság. nyugtalanít. megkülönböztetett bánásmód. körhagyó tárcsa. eldobás. különböz . leszámítol. megszabadulás (vmit l) ellenáll. társalgás felfed. tárgyalás. tartózkodó. fegyelmezés. határozott. lemez fegyelmi büntet. el adás. rendellenesség. szorult érzés. megoldás. l gyapot-tárcsa. korong. beteggé tesz. szétszakítás eltávolít. tányér elbocsát. mérlegelés belátás. közlés. eladás. rendetlenség. távol(i). kór. megkülönböztetés. láttat. elárul. betegség. táv(olság). kijelz . harcol. külön. lemez. megkülönböztetés megkülönböztet . hírnév. térel nybe kerül. értekezik. józan ítél képesség. szétszakadás. karika.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. kétségbe von. gondot okoz. bemutat. különbség. vita. elbocsátás. fegyelem. megbeszél. tönkretesz. lap. különbségtétel. z rzavar kiállít. veszekedés. feltár. fitogtat. okosság fejteget. bemutató. árkedvezmény. fegyelmez. rendelkezés. elrendezés. zavar. pasztilla. kitesz. elintézés. közzététel árengedmény. pontosan érthet .

tuskóbak. válaszfal. eloszlatás. vádirat. doktrína. elválasztás. okmányokkal igazol. kankutya. tonika. domén. változatosság felosztott. tesz. közfal. lelkész. részleg. csinál. vaskapoccsal rögzít. tagoltság kerület. hamisít. vonalszakasz. osztály. szakasz. kiváló kiosztott disztribúció. nyomon követ. megjósol. rész. felparcellázás. vaskapoccsal lefog. dokumentum. tárgykör. eb. tagozat. felhajtás. felosztás. csalás. körzet. osztandó hittudós. fokbeosztásos.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. üldöz. sarkában van. t zikutya. padszolga agárverseny tett dollár birtok. megosztott. hajószázad. befogópofa. szétosztás. orvosi gyakorlatot folytat. terület eltér . okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. tantétel. különböz ség. megosztás. kerület. szétválaszt. sokféle. jártató. hajóosztály. vallási dogma adatokkal alátámaszt. elválik. választókerület. gyógyít. megkülönböztet el kel . kategória. isteni. skálabeosztás. cécó. adatol. beosztás. orvos. szétválasztás. vaskapocs. kutya. hadosztály. válás c-hang. szorító. megoszlás. dokumentál. nyargaló. okmányokkal ellát. pompás csoport. szétosztás. megsejt. megoszlás. fok. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. fickó. osztásköz. fokokra osztott. osztalék. igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . esztergameneszt . osztás. elosztás. nyomában van. ugyanaz doktor. súlycsoport. ellátás. esztergaszíj. értéktartomány. okmányokkal bizonyít. alak. fejezet. tan(tétel). okmányokkal alátámaszt. kiosztás. elválaszt. változatos diverzitás. pofa. szavazás. nézeteltérés. különféleség. értelmezési tartomány. orvosol dogma. elkülönítés. okadatol. ékszorító pofa. tarkaság. véleménymegoszlás elválás. alaphang. emelet. házassági bontóítélet. tanács. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. osztályozás. megalapoz. osztott jutalék. körzet. eltérés. vaskapoccsal meger sít. okirat. meneszt . egyenetlenség. fokokra beosztott. elosztás. detto. láb. eloszlás. tan. hím. fokozat. pap. kanfarkas. különböz . viszály. kampó. muri. esztergaszív. hajóosztag.

kétségbe von bizonytalan. legénytoll. k felszínének szegélyére vésett díszítés. vázlat. lenn. molyhosság. visszakanyarodik (folyó). kiküld. behívó. színm . elkészített. kett s hiba. törvénytervezet. földre. tanár. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. lefelé. kerül út. képmás. még egyszer annyi. professzor becsapott. kétségesség lefelé való. fogalmazvány. másodpéldány. beszédre való unszolás. különítmény. spanyol nemes. döntetlen mérk zés. kett s. kikülönít. katonai összeírás. leszállásra kényszerít. letesz. szakasztott mása vkinek. kimerült. tervezet. piszkozatot ír. leégve tucat behív. alteregó. adagol kettesben. álnok. megszerkeszt. alakmás. vázol dráma. eldöntetlen ütközet. kinyújtás. dubl z. felvesz. kétszer annyian. kett s fogadás. kasszadarab. remi. kétszeresen. sorsjáték. le(nn). színm irodalom. el terjesztés. pehely. irányában. kétszemélyes szoba. felvonóhíd mozgatható része. iker. sorozóbizottság. újoncozás. kétrét görnyed. sült ajtó. kihúzott nyeremény. kihúzás. megdupláz. pihe. uralom don. pihesz r. kihúzott nyereménytárgy. vontatás. finom toll. katonai szolgálati kötelezettség. f tt. kisorsolás. sorsolás. kétséges. vonzer . nyereménytárgy. drámaírás. különítmény tagja. dupla. duplikátum. hamis. kikülönített alakulat. futólépésben megy.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. fejébe tesz. kitér . vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . holtverseny. legy z. farablás. lefelé irányuló. kétrét re összehajtott. bejárat. kétes hír . túlsúlyban lev . kétágyas szoba. két-. behívás. megír. lefelé történ . pelyhedz szakáll. nyújtás. sorshúzás. kétszeres. le. váltó. tervrajz. kifáradt. újonckontingens. feltesz. vargabet . húzás. terv. két futamban való gy zelem. húz. állításkötelezettség. el adó. vonzóer . megfogalmaz. megkett z. tervez. duplája vminek. összekuporodik. kontra (bridzsben). reklámozás. le-. összehajt kételkedik. összeírás. vonás. házi dominancia domináns. besorozottak. kétannyi. sorozás. molyhos sz rözet. magára ölt. kétszín . kétség. hibás ismétlés. kétrét . el zetes tervezet. piszkozat. csapolás. gyanús. színdarab. állítás. besoroz. felölt. els terv. kétes. alsó. ajtónyílás. lefelé men . hazai. intézvényezés. kétszer annyi. uralkodó uralkodás. intézvény. kapu adag. párosított. sorozat. kerül . lent. oda-vissza. hasonmás.

szárad. leesés. zárred lap. ivás. kocsizás. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . ár. leejtés. hajtás. csöpp. tél. unalmas. rabszolgahajcsár. esési magasság. mozgó falka. feszült. hadjárat. labdaütés. száraz. fogatos ló. el rehaladás. meghúzás. szomjas. álomkép. vezet. tömeg bódít. autózás. meghajtó szíjtárcsa. er átvitel. elán. hajtórúd. csepeg. állathajcsár. abbamarad. pirula. lyukasztóvas. akasztófa. hajtóer . hajtó. kulcslyukfed . bitófa. meghajtás. kábítószerrel él. porított. bedob. nagy házhoz vezet út. támadás. elejt. álmodik. sof r. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). kábítószert ad be. két hátsó láb felvetése. hajtókerék meghajtók becsavarás. kiszáradt. megtett út. energia. borjazik. kihajtás. süllyeszt . ütköz . hajtás. megnyúlt. nyáj. húzott. kirántott. lyuküt . z fa. rajzolt. kocsifelhajtó. zött gépjárm vezet . összeesik. felhagy. süllyed. döntetlen. megszárad.drawing drawn dream dress drink drinking kép. rajzolás elkínzott. hanyatlás. golfüt . aszal. eláraszt. tisztított. kimért. indít ütés. vájár. feltáró közle. elbódít. hajtóvadászat. ivás. ostoba. kocsikázás. pályaszakasz. dob. bedobónyílás. ledob. elkábít. beverés. részegeskedés méhrajzás. vezet . kivezérl fokozat. szárított. szárít. kocsiút. hajtófa. függ dísz. víztelen sivatag. hajtóm . csökkenés. ital. felad. ejtési magasság. ejtés. törölközik. szeszes ital italozás. cukorka. hallgatag. fanyar. elesik. fasor. terméketlen. erdei út. sajtóakció. szesztilalom híve. nyújtott ábránd. csapóajtó. hosszú egyenes ütés. kocsivezet . ruha iszik. ábrándozik. hajtószerkezet. csökken. út. abbahagy. függ . falka. kapuskirúgás (kézb l). függöny. ver kar. hajcsár. hév. gépkocsivezet . gyógyszer kábítószer apad. csapódeszka. vége lesz. gyógyáru. felvonásvégi függöny. lepottyanás. rajz. csappantyú. nyáj. hajtó. mozgalom. prohibicionista. embertömeg. fáradt. ösztön. meghajtó. kivezérlés hajtott. csapó. csavarhúzó. propagandakampány. csepp. letesz. lejt . akció. aszalt. elhalmoz. folyosó. kábítószer. meghajtókerék. kibelezett. medd . kihúzott. összehúzott. dolina. csapásirányú kihajtás. eldöntetlen. vágyálom öltözködik. vezéroszcillátor. álom. csöpög. kocsis. esés. gépész. kampány. drog. vak. vezetés cseppent. kis völgy. kiszárad. leejt csepegtet csorda. pottyanás. telér irányában haladó vágat. meghajtóer . ejt erny s ugrás. lendület. ver kos. tartózkodó. ütés az els r l. vágathajtás. kábítószert szed. kocsifeljáró. kiapad. kezd ütés. sürgés-forgás. meghajt. nekirugaszkodás. meghajtás. tárószakasz. ejt. visszaesés. ellik. pörgetett ütés.

éles. víz alá nyom. párkánytartó konzol. vízbe márt. szemét furcsa. tompa. alábukás. fejet hány. mindenki éhes. m vel. ököl. váratlan fürd . pontosan herceg. buta. kihúzza magát vmi alól. csinvat. kétféle. kifakít helyesen. ellóg. por. elfakul. követelés. kétszeres. elbutít. kalász. port töröl. németalföldi. oszloptartó konzol. közben behint. mancs. kacsa. vízbe merít. tompává tesz. kalászt hány. vízbe dob. kötelesség. szántvet. mindegyik. holland. ütést kihagy. tiszteletadás. butít. ruca. félrekapja a fejét. zéró. vízbe merül. savanyú. németalföldiek. beporoz. megfelel en. füllel ellát. lemerülés. fej lekapása. függeszt tag. tompul. kiporol.dual duális. fanyar. vízbe ugrik. tompít. matt. lebuktat. kell id ben. vám haldokló dinamikai. fakó. dinamikus. egyhangú. vízbe lök. rossz. lassú észjárású. lanyha. víz alá buktat. elbutul. dupla. ágasfa. szolgálat. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. újságcím melletti bekeretezett közlemény. mohó. unalmas. nem hajlékony. kett s. illend en. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. fej félrekapkodása. holland nyelv. hollandi. fogó. nulla. hollandusok adó. illeték. mind. megfelel . pontosan (id )tartam. fogantyú. függeszt karika. behúzza a nyakát. lebukik a víz alá. tengeri fülcsiga. kikalászol. véletlen fürd . lebukás. kukoricacs gróf ear earl . id tartam. pénz. elbliccel. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. fels vezeték-tartó. légnyílás. kell . hollandok. lemerít. türelmetlen. behúz (nyakat). vízbe ugrat. járandóság. vízbeesés esedékes. fül. engedelmesség. félrekap (fejet). csíp s. ál-. buzgó. steksz. kéz. kapocskarika. nyelv (záróreteszé). s r keresztszövés vászon. kalászba szökik. alábukik. függeszt rész. fülecske. fakul. lelkes. pracli butul. jutalék. fület tesz. alámerülés. vízbeugrás. kalászol. enyhít. fülszer nyúlvány. elkapja a fejét. tartam alatt. lehorgasztja a fejét. kett s szám lemerül. leporol. kopoltyú. minden egyes. németalföldi nyelv. német. eltompít. retesznyelv. réce. bekeretezett közlemény újságcím mellett. szánt. csövesedik. eltompul. törékeny huzalszorító béka. heveny. ill en. lejáró. er teljes. meglép vmi el l. jogcím. minden. kétélt csapatszállító bárka.

egyenl en elosztott. üzleti haszon föld alatti lyuk. könnyebbséget szerez. földzárlat. nyugodalmas. kényelem. nem er ltetett. közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. megereszt. földelés. élesít. óvatosan helyére illeszt. koraibb korai. föld. csillapít. pihen . lelassít. gazdaságos. talaj kényelmesség. földgömb. utánaereszt. nem akadékoskodó. él. megkönnyít. ráér id . közgazdaság. becsípettség. fesztelen. szabad id . könnyebbé tesz. megkönnyebbülés. enyhül. metszés. megold. szegélyez. könnyek kezelhet ség. szél. kib vít könnyebb könnyedén. egyszer ség. karima. könyv éle. készség. csökken. szárazföld. alkalmazkodó. lazít. rókalyuk. megenyhül. lassít. könny . könnyen járó. gazdasági. nem fárasztó. étel. korán keres. szövetszél. könnyedség. gondtalanság. óvatosan mozog. gazdasági rendszer. könnyed. nem meger ltet . lassan. csökkent. megnyugtat. megkönnyebbít. kiereszt. közgazdaságtan gazdaság. kereset.earlier early earn earnings earth korábbi. étkezés. természetes. nyugalom. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . simulékony. káva. falszegély. földel. kijjebb csavar. könnyedén. b vít. odú. megkeres. lágyság. éti. csendesít. margó kiadás. enyhít. fájdalommentes. kienged. megtakarítás. meglazít. megkönnyebbült. megnyugszik. kiérdemel. megfelel b ség (ruháé). nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. kapatosság. gazdasági élet. készséges. lel . enyhülést szerez. megszabadít. szántóföld. megfelel b ség . fesztelenség. takarékosság beszeg. gerinctet . földdel feltölt. csillapodik. elfogulatlan. pénzt keres haszon. óvatosan mozgat. enyhe. papi ökológiai (köz)gazdasági. gondtalan. laza. nem nehéz. lyuk. könnyen rávehet . gazdaságtan. egyszer . könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . evés egyházi. mérsékl dik. szegély. gördülékenység. jólét. tágít. jövedelem. kényelmes. föld felszíne. perem. könnyen. könnyít. földterület. tehermentesít.

legöregebb választás . termelékenység eredményes. eredményesség. rangid s. értelem. gondosan kidolgoz. hathatósság. kezd . bodza. kijátszó. pete. hatóer eredmények. törekvés diószén. következmény. pofa. holmi. valóságos. madártojás. hatóer . termelékeny. hatásfok. t gy id s. effektív. öregebb személy. jelenség. korosabb. hatás. értékpapírok. eredményes. mindkett . bodzafa. megvalósulás. hatály. megmunkált lelkész. hatékony. feljebbvaló. hatásosan. záptojásokkal megdobál. hatékonyan er feszítés. oktató effektus. bármelyik. végrehajt célravezet . id sebb személy. kihatás.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. mindkét. körülményes. öreges induló. fekete bodza. kézigránát. repül bomba. hatályban lev . bonyolult. pasas. okoz. hathatós eredményesen. tekintélyesebb személy. gondosan kidolgozott. valamelyik. tanítás nevelési. koros. hathatós. megvalósít. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. prebister. gyakorlatias. hatékonyság. teljesítmény. tojásba márt. egyik. fáradozás. tevékeny hatásosan. ténylegesen hatásosság. okozat. magasabb rangú. eszközöl. összhatás. id sebb. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. hatékony. eredmény. hathatósan. korosodó. hatásos. érvényes. er kifejtés. feldolgoz (témát). teljesítmény. hatékonyság. legid sebb. hatékonyság. tényleges. rátermettség. ingó vagyon. találó. tojás. eredményez. valamelyik a kett közül alapos. öregebb. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. öreged . alak. ingóságok alkalmasság. tojást gy jt. fickó.

érvényesülés. hév.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. kifolyat. ürít. kit n . ürül képessé tesz. kiküszöböl. vagy máshol. váratlan helyzet. megindultság. felindulás. munkavállaló. más. szükségállapot. megüresedik. különben. indulat. kényszerhelyzet. felmerül. klassz (alkotó)elem. meghatottság. lehet vé tesz engedélyezett . villamosság. kiderül. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. felhasznál. nyugtalanság érzelmes. kihagy. villamos elektromosság. ömlik. választható eltávolít. foglalkoztat. megfelel . szükség-. kiürül. szükséghelyzet. üres. el kel . vész-. használ. tartalék. kilép. lobbanékony császár hangsúly. torkollik. megsemmisít egyéb. felmerülés. szükség. kiürít. tartalék-. érzelmi. másutt felbukkan. tartalékjátékos emóció. villanyáram elektronikai. tapasztalati alkalmaz. szolgálat alkalmazott alkalmazott. érzelem. ellenkez esetben. válságos helyzet. máshová. kiborít. elérzékenyülés. felbukkanás. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. alkalmazás. izgatottság. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. jelentkezés. kiemelkedik. váratlan esemény. elektronikus elektronika elegáns. kirekeszt. kiemelkedés sürget helyzet. felszámol. kikerül. dolgoztat. szorongató helyzet. izgalom. dolgozó. nyomaték birodalom empirikus. választói elektromos elektromos. felemelkedik. finom.

végpont. mesterkedés. kikényszerít alkalmazás. mesterkedik. növel encouragement bátorítás. kier szakol. vég. tusa (fel)bátorít. végz dés. hadmérnökség. motor. gerendavég. találkozás. fokoz. végtelen. szembekerül. határ. mérnökség. m szaki. m szaki tudományok. szerz dtetés. összecsapás. deszkadarabok. gépkezel . lefoglal. mozdonyvezet . viadal. állás. tompa illesztés.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. eljegyzés. forral. szerz dés. megbeszélt találkozó. szembeszáll. támad (el)foglalt. összeakad. kihangsúlyoz. vége. er sít. harcban álló. foglalt. végcél. megmérk zik. konstruál. eljegyez. összetalálkozás. ellenség. találkozik. ütközet gép. elfoglalt. légyott. felvesz. épít. bevégez. sz nni nem akaró végek ellenfél. büntet szankció. célkit zés. kötelezettséget vállal. megsz nik. befejez rész. kier szakolás. gépesítés. buzdítás. machináció. vágási forgács. technika. maradék. ellenség(es) energia érvényre juttat. összekapcsolódás. lezár (vitát). kötelezettség. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . megszüntet. mérnöki munka. véget ér. mérk zés. felbátorít (fel)bátorított eselék. összekapcsolódnak (fogaskerekek). alkalmazás. kikényszerítés. fondorlat. ígéret. összekapcsolódott megbeszélés. végz dik. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. szerz dtet. elkötelezi magát. csetepaté. cél. összecsap. véget vet befejezett se vége se hossza. m szaki katona gépészet. bátorít. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. kötelez. hulladék. leköt. összetalálkozik. befejezés. véletlen találkozás. kártszalag. párbaj. elfoglaltság. mérnök. tervez. csonk. befejez. gépszerkesztés. hatálybaléptetés. program. mozdony gépész. bevégz dik. láncfonal. befejez dik. szerelmi légyott. nyolc lábnál rövidebb gerenda. szembe találja magát.

feljegyez. egyenl mennyiség. göngyöleg. gondoskodik behatol. belépés. beír. szótári címszó. ép. bemenetel. teljes maradéktalanul. kiegyensúlyozott. szórakoztatás. szórakozás. bejárat. tudakozódás. bevonat. bejegyez. esemény azonos. benevez. fénykoszorú. belépés. vállalkozás megvendégelés. egyenrangú. belépés. beállít (csúcsot). lelkes(ült) egész. birtokbavétel átkötés. elégséges érdekl dés. óriási. higgadt. elektroncs bura. teljesen jogosult entitás. takaró. azonos mennyiség. bejövetel. nyomozás. felvétel. feljegyzés. bejárás. elragad. burkolat. vendégség lelkesedés. kérdez sködés. egyformán. burkoló. valóság behatolás. lényeg. burkológörbe. egyöntet ség egyaránt. bekérés vállalat. egyetemi felvétel. bevonulás. bejön. mulatság. rádiócs bura környezet környezetek epizód. vizsgálat biztosít. egyformaság. örvendetes élvezet hatalmas. rajongás lelkes. elbájol. idomítani kezd bekért behatolás. bejárat.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. roppant nagy elég. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . bejegyzés. beírás. benevezés. hibátlan. belép. bevezet. egyenl . kellemes. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. megegyezik egyenl ség. felér. bemegy. boríték. burkolás. lét.

megfelel . lepusztulás eltévelyedés. értékmegállapítás. kiáradás. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. id számítás. elmenekülés. szerelvények jogosság. lefolyó. árvetés. véleményezés. rang. elszökik. létrehoz. ekvivalens. megállapít. felszerelés. kimutat. felszerelési tárgyak. számítás. kiépít. értékelés. lényeg alapvet . kimarás. azonos érték . felbecsül. kiszökés. elkerül. meger sítés. tévedés hibák megszökik. írásbeli dolgozat. tanulmány eszencia. vészkijárat. egyenértékes. néprajzi Európa európai (ki)értékel. intézmény. háztartás. lényegében alapít. megfelel érték éra. testület állapot. kivonat. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate .equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. azonos mennyiség. vélemény. kiömlés. elillan. kor. felbecsülés. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. csappantyú. kibocsátó nyílás. értékel. létesítés. birtok. telep. kísérletet tesz vmire. egyenl erej . kor. megállapítás stb. azonos. egyenérték . teljes kikapcsolódás. költségvetés. kiszámítás. azonos érték. t zoltólétra. kísérlet. erkölcsi erkölcstan. oszloptest alsó része. költségel irányzat. megállapítás alapítás. etnológiai. szervezet. megkísérel. felmér. megpróbál. méltányosság azonos jelentés . társadalmi rend. lényeges alapvet en. erkölcsi botlás. elszivárgás. kor(szak). földbirtok. etika etnikai. megalapoz. létesít. vészkijárati vaslépcs . létesítés. leereszt . elszökés. ment létra. cég. menekülés. faji. megmenekül különösen esszé. létesítmény. becslés. szökés. korszak erózió. megszökés. szökik. egyenérték. el kalkuláció. hiba. elmenekül. lecsapoló. megmenekülés. egyenl érték . elvadult növény. kiértékel. kiömlik. megállapítás. szivárgás. illatszer.

valaha. megnyilatkozik evidens. kivéve. kifejl dés evolúciós. evolúció. vmin kívül. mindig. végül is. vkin kívül. egyenes. evidenciában tart vmit. kicsikar. szabályos este esemény. gonoszul. pontos. kalkuláció. tanúbizonyság. bizonyság. kivételt téve. nyilvánvaló. nyilvánvaló volta vminek. precíz. tanúvallomást tesz. valamikor mind. magától értet d en. egyenl . követel. végs történetesen. tanúsít. kizárás. végs fokon. kétségtelen. kialakulás. nyom. bizonyosság. vizsgál példa példák kit n . vall. sík. b n. kivételt tesz. hogy. tanúskodik. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . tanú. tanújel. bizonyíték. bizonyítékul szolgál. hacsak nem. vminek kivételével elhagyás. egészen. ha nem. versenyszám események végleges. végül (is). megkíván. minden mindenki hétköznapi. veszedelem (ki)fejl dés. kiemel. sportesemény. kézzelfoghatóság. kivéve. kiegyenlít. megkövetel. vizsgálat megvizsgál. lelet. bizonyít. megszokott. éppen. gonosz. fejl dés. végül. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. kizár. ha. kivéve.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. gonoszság. egzakt. kivétel. lapos. véletlenül egyre. mindennapi mindenki minden mindenhol. kifogás. elárulja magát. páros. eset. magától értet d . tanúskodik vmir l. szemmel látható. világos kétségkívül. jelentkezik. nyilvánvalóan. fejl dési behajt. örökké. kiegyenesít. kivételével. szembeszök . sima. nyilvánvalóvá tesz. rossz. rosszul. gyökvonás. kézzelfogható. szemmelláthatóság. kiértékelés egyenesít. szabatos pontosan vizsga. nyilvánvalóság. mindenütt bizonyítás. ellenvetés. kiváló kivesz. betegség. szemmel láthatóan baj. egyenletes. értékelés.

megbocsát. testgyakorlás. kínzó. megnagyít. t zsdei árfolyam. kinyílik. cserekereskedelmet folytat. cserél. számkivet. fennáll. csere. vezet kivétel. szétterjed. kitágul. elnéz. mentesség edz. sétál. gyakorlatoztat. t zsde. gyakorlatozik. túl sok. terjeszkedik. feladat. telefonközpont. kizárólagosan elenged. iskolai el adás szül k részére. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. valutaárfolyam. testmozgás. megnövel. kicserél izgalmi állapot. felenged. f el adó. kifejleszt. igazgató. kizárólagos. gerjeszt . kifejt. mentesítés. végrehajtó. tágul. izgalom. teljesítés. beváltási árfolyam. feszül. túlzó. tartásdíj. kitár. széttárul. mentség. dagad. szétnyílik. bugyborékol. gyakorlás. szám zetés. kifeszít. kirakat. folytat. megnagyobbít. létezik. túlzott csereforgalom. kiterjeszt. széttár. kicsapongás. igazolás. felfújja magát. gyakorlat. mód felett. szétterjeszt. felment. bemutató. felfuvalkodik. kiterjed. el adásmód. kitágít. enged a zárkózottságából. vált. kifejl dik. kidolgoz. bemutatás. értékt zsde. ürügy el adás. létez tartalmaz egzotikus teletölt. mértéktelen. rendkívül felesleg. felfúj. gyakoroltat. szám zés. kizár kirekesztés. szám z. z ünnepély fizetés. végrehajtási. menekült. kivitelezés. mozog. lét. végrehajtás adminisztratív. kifogás. megvalósítás. számkivetés. csereüzlet. feltár. túlságos. rendkívüli kivételesen. létezés létezés. átváltási árfolyam. gyakorol. szám zött él. kicserélés. járadék. határtalan. cserekereskedik. megtelik. gyógyszer beadása. végrehajtó hatalom. zártkör kizárólag. izgató kirekeszt. széttágul. kib vít. mutatvány. rendkívül magas. szétterül. van létezett fennállás. felduzzad.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. szertelen. expand . túlzás eltúlzott. tágít. mértéktelenség. izgatottság érdekfeszít . dolgozat. kizárás el kel . izgalmas. megtölt. számkivetett. kivégzés. kiállítás. nyílik. közigazgatási. többlet.

kiaknázás. remény. megvizsgál (fel)robbanás. el re lát. kirobbanás. fejlesztés. m velésfejlesztés. sávnyújtás. kitevés. vastagodás. kitermel. költségek. várt expedíció. nyílt. remél. kitágulás. hisz. . kib vítés. b vítés. dilatáció. várható örökség elvárt.kiszélesít. gyorsaság. felvilágosítás. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. felrobbanás. hadjárat kiadás. felvétel. elébe néz. átkutat. kitörés. növelés biztosra vesz. kilátás. remélt. kifejezett. kutat. remény. költség-visszatérítés. szakvélemény indokol. megmagyaráz. visszatérítés drága. felderít. felhabosítás. felfedés. megfejtés. habosítás. költség. kizsákmányol. kifejt. robbanás export export cikkek exponált expozíció. gy r s szélfeszít . ügyes szakértelem. költséges élmény. térfogatnövelés. felfúvódás. vár elvárás. szókimondó. tett hasznosítás. terjeszkedés. fürgeség. összeegyeztetés határozott. kilátások. várakozás elvárás. kiaknáz. kitettség. kiadás. magyarázat. határozottan. felderítés. kizsákmányolás (ki)kutatás. kihasználás. költség. magyaráz. kikutat. gondol. tágítás. kísérletezik kísérleti járatos. felfedez út. valószín nek tart. szakért . kiegészít. teher kiadások. világosan h stett. kiterjedés. feltárás. szaktudás. világos félreérthetetlenül. h tágulás. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. elvár. ráfordítás kár. detonáció. kitermelés. megnyit. felfedez út. magyarázó okok. tapasztal. puffadás. tágulás. kiállítás. leleplezés. kihasznál. magyarázó körülmények. fekvés. tapasztalat tapasztalt kísérlet. kutatás (ki)kutat. számít vmire.

arc. kinyújtás. végs fok. kifejez. bet test. rügy. felszín. el lap. méret. ábrázat. kiterjedt. kivételes. kifejezés. nagyság felületi. kiterjesztett. szokatlan igen nagy. elüls oldal face . ráadás. tekintet. megnagyobbít. számol vmivel. széleskör . szerkezet fejtési felület. külterjes. küls leges. bet kép.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. melléktantárgy. kifeszített. felület. terít. lyuk. végs . tágulás. külföldi. mellékállomás. külországi. szembenéz vmivel. kiterjesztés. szertelenség. mellék-. hosszan tartó. vélemény. külszíni. küls . képe vkinek. kül-. többletkiadás furcsa. legtávolabbi nagyon. legnagyobb fokú. mintás oldal. lap. átfogó. nyílt határozott arckifejezés. kiterjed. küls megjelenés. nyújt. hozzáépítés. síktárcsa. gyorsvonat. világos. utolsó. pontos. kétségbeejt helyzet. szertelen. n . vészes helyzet. széls séges. gyors küldönc. üt felület. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. futár. túlzó. határtalan. meghosszabbít. megnövekedett. tüzetes. terjed kinyújtott. homlokzat. véglet. növel. fej. feltétlen. kiszélesített. meghosszabbított. túlzás. oldallap. rendkívüli. szín. rendkívüli. határérték. csíraszem. t fok. rágófelület. kiterjedt. sötét (nyomor). színoldal. küls ség külön. ritka. kimondhatatlan. legnagyobb. figyelés. mérték. megnéz. kiterjeszt. munkahely (bányában). széls érték. szóhasználat kifejezések ad. különleges. él. végs határ. szem. megnyúlás. meghosszabbítás alapos. expressz. széls ség. látszat. legszéls . vágóél. félreérthetetlen. terjedelem. terjedelmes alaposan fok. szerfelett nézet. határozott. feneketlen. kib vít. rendkívül. kiterjedés. fejtési front. jobb oldal. prolongált kib vítés. kifejezett. elölnézet. egyértelm . rendkívüli. rendkívüli módon. széls . pillantás. számlap. megállás nélkül. bet fej. sürg s. felszin. rendkívül. kinyilvánítás. többlet-. külszín. kinyúlás. legmesszebb men . különös. elterül. kiterjedés. terjedelem. nyomófelület. fejoldal. m köd felület. küls (leges).

el nyösen. elesés. ügynök gyár egyetemi kar. kiállítás. meglehet sen becsület. betét. fakultás. tisztán. elég. ellés. csapadék mennyisége. szegély. derült. balsiker. meghibásodás. sikertelen. elbukás. csuszamlás. romlás. kudarcot vallott. jól. el segít. hiányzik. tantestület. simítás. mulasztást követ el hibázott kihagyó. szolgáltatások adottság. szépen hangzó. fátyol. ügyesség hibázik. gyengül hibásak hiba. tömítés. olvasható. kedvez . bizományos. pont becsületesen. tetszet s. tényez . gyarlóság. jókora. elmulasztás. hit. nem zavaros. megbuktat. tökéletesen. tiszta. könnyedség. áttetsz . igazságos. elvágódás. szepl tlen. hanglejtés. szemben. kibélelés. világos. helyes. hitvallás. száraz. tehetség. korrekt. biztatóan. leromlik. esik. jól olvasható. sz ke. korrektül. bukás. leromlás. sokat ígér . lehet ségek. eléggé. elmarad. pártatlan.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. kar. h séges. könnyen olvasható. d lési irány megjelölése. egyszeri ellésre született bárányok. egészen. ígéret h . rendesen. tökéletlenség. hiány. jól olvashatóan. jól hangzó. dacolás. meglehet s. kudarcba fullad. megbukik. tényez kre bont. bizalom. felszerelés. elég jó. tárgyilagos. könny ség. cserbenhagy. pályatévesztett ember. tisztességes. kudarcot valló. teljesen. apadás. hanyatlás. elromlás. kihajtás. fadöntés. hiba. csapadék. fordulás. egyengetés. mocsoktalan. csökkenés. becsületesen. bizalom/hit. vásár. arcvonal-változtatás. esés. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. megmunkálás. b séges. h ség. kielégít . bukás. alaposan. gyenge. b nbeesés. nem üti meg a mértéket. bukása vkinek. szép. szorzótényez . borítás. méltányosan. pontosan. tehetség burkolat. mulasztás. apály. halkulás. lojális. makulátlan tiszta. kedvez en. nem sikerül. önt sablon. fair fairly faith faithful fall . méltányosan. együttható. megengedett. frontváltoztatás tény alkotóelem. szintén. terjedelmes. szépasszony. romló. szervi elégtelenség hibák korrektül. kivágott fákból álló rakás. gyönyör . nyíltan. felbukás. ill . meghiúsul. bukásra álló. pontos lejtés. rátermettség. meghibásodik. öntésminta. megkönnyít berendezés. méltányos. illend . becsületes. t rhet . nem részrehajló. kádencia. bels burkolás. kudarc. kifogástalan. létesítmények. gyengeség. sportszer . képesség. cs d. képesség. el nyös. hiányában. hanyatló. megbukás. egész. csiszolás. el mozdít. leomlás. hajtóka. kecsegtet . fordulat. elégtelenség. szeret . közepes. bukott. szépséges. elfogadható. fehér.

er sen. szokás divatos. furcsa rajz. valótlan. bezárt. készít. téves. nem igaz. er sen. gazdálkodik. bérbe vesz. távol fekv . szelel rosta. drukker. bizalmas. ál-. ventillátor. messzi. tönkrejutás. major. szell z készülék. propeller. legyez. megbízható el mozdít. el kel származás. csavarszárny. tus (birkózásban). hullott ereszked . er s. fúvókészülék. messzebb es . rostál. fesztelenül bizalmaskodó. furcsa minta. szertelen gondolat. m vel. szilárd. tettetett hír. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . valóságnak meg nem felel . káprázat. vízoszlop. hibás. intim. lelkes híve vminek. visszahúzódás. messzire. családi. bizarr m alkotás. elegáns koplal. el segít. pontatlan. omlás. megmunkál. hírnév gyakori. gazdaság. rögzített. fantazmagória. böjtöl. félrevezet . leesés. szertelen ötlet. böjt. furcsa m alkotás. zárt. süllyedés. nagyon érdekes alakít. gazdálkodó. divat. tartós. igaz. gyors. fantázia. rögtönöz. ledöntött fák száma. családias. szárny. látomás jóval. vízmagasság. legyez . megragadó. zuhatag kétszín . vitorla képzel dés. régi család híres szelel kosár. csapongó képzelet. lejt . zuhanás csigasorkötél. pusztulás. esés. légcsavar. könny vér . vízesés. ismert. szintkülönbség. ismer s. menet. el kel család. csalfa. lezuhanás. távolabbi. nagyon. szabás. szeszély. gyorsabb. színlelt. gabonarosta. farkuszony. szell ztet készülék. megm vel. távol-. nagy távolságban. bizarr minta. tartásra vállal farmer. szurkoló. agyrém. házi. sebes. fazon. kivágott fák száma. helytelen. elragadó. hallucináció. rajongó. távol. messze. magával ragadó. csalárd. sz. bérbe ad. kosztba vállal. legyezget. tanya. kosztba ad. messzebbi. színtartó. m -. sokkal. megtéveszt . es . groteszk m alkotás. család. messzebb fekv . hamisított. farm. jó család. ellés ideje. húzóvég. groteszk rajz. tartásra ad. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. kicsapongó. gazda. nemesi származás. hullás. hajócsavar. nem valódi. közvetlen stílusú. összeomlás. zuhanás. képzel er . bizarr rajz. furcsa díszítés. kisebbedés. hulló. meghitt. szilárdan. megszokott családok család-. agyszülemény. imádó. hír(név).egyhasi bárányok. álnok. ábránd. utánzott. kirostál. groteszk minta. gyorsan. túlsó kisbirtok. képzelet. hamis. csavarlapát. paraszt gazdálkodás elb völ . mód. veszte vkinek. h tlen. távoli. vkinek a veszte. képzel tehetség. bizarr díszítés. lehullás. groteszk díszítés. megformál.

pártfogás. végzetes elmúlás. fél. lehetséges. központi. díjazott. dús. zsír. szerz séget tulajdonít vkinek. kedvez. b séges. kigondol. kegyként adott tárgy. testes. kimozdít. vaskos. elmozdul. öreg egyházatyák megtörik. keresztülvihet . tulajdonság. fekete üröm. vadspenót. zsíros. északi. szívesség. magatartás. illeték. hiányzik. szerepeltet. kivételezés. hibáztat. hiányosnak talál. el tolás. botlás. csokor. jellemez. eltolódik. szövetségi szövetség díj. hatásos szerep. honorárium. ziccer. államszövetséget érint . illetmény abrak. szül je vminek. apa. legrégibb tag. forrása vminek. félve tisztel. kiemel. gyantás. kifizet d munka. szerelmi zálog. vminek a java. kövér. kedvez kedvenc aggodalom. segítség. h bérbirtok. kövér tyúk. el segít. táplálkozás. kitüntetésként adott tárgy. föderalista. szövetségi ügynök államközi. megtör. kifizet d vállalkozás. szövetségi hivatalnok. aggódik. alkotó. tapadós. északpárti. fizetés. termékeny. vétség. halálos. tisztelend atya. kitüntet el nyös. nemz. apaságot elismer. alapító. vét. hibássá válni hagy. jóindulat. sajátság. el nyös. jellegzetesség. hizlal. egyezményes. vég. félelem. tart vmit l. létrehozója vminek. tulajdonságok február etetett.fat hizlalt. díjaz vkit. hiányosnak min sít. sors. részrehajlás. elhízott. pusztulás. halál. valószín attrakció. oltalom. ken anyag. szerelmi emlék. vet dés. tisztel. háj. téved. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . jellemvonás. hatásos sorok. kedvezés. hibázik. küls megjelenés. megegyezéses. kövérje (húsnak). apó. végzet após. arckifejezés. mulasztás. legid sebb tag. hiányosság. tart vkit l. elmozdít. kegy. táplálék. eleség. szabálytalan adogatás megtisztel. java vminek fatális. hájas. feltalál. evés. megromlani hagy. arcvonás. pásztortáska. államszövetségi. f helyen közöl. mostohaapa. tisztelet. hiba. vet . felvázol. törvénytisztelet alkalmas. örökbe fogad. hízik. szivesség. törés. megkülönböztetett bánásmód. fogyatékosság. el nyös vállalkozás. páter. táplál. atya. jelvény. hasonlít vkire. vet dik. támogat. rettegés. takarmány. el nyben részesít. megvalósítható. etetés. halált okozó. tömött. el nyös munka. védelem. jól felszerelt. zsiradék. korelnök. apaságot tulajdonít vkinek. vonás tagoltság. gazdag. h bér. kiadós. támogatás. hízott. arcvonások. vastag. helyesel. pártfogol.

feeding feel feeling feet fell élelmezés. idegrost. pajtás. véd. lóverseny mez ny. hangulat. ünnepies. nyersb r. érzet. pofa. elsüt rugó karja. orgazda boltja. pajzsmez . ledönt. összefilcesedik. kopár hegyoldal. el tolás. mér léc. kitalálás. takarmányozás. kerítéssel körülvesz. harcmez . ünnepség néhány kevesebb elemi szál. indukciós tekercs. mez nyben játszik. megfog és visszadob. orgazdáskodik. helyszíni. ünnepályes. vívás. vív termékenység ünnep. csapat. vad egyenrangú ember. mez ny-. ünnep(ség). eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. tapintóérzék lábfejek beszeg. palánk. etetés. játékosok. hangulat. táplálkozás. terepen történ . ünnepély. ember. nemezzel bevon. mez . összepárosít. párosít. heves. fogás. társ. terep. vadásztársaság. lopott holmit elad. tér. szigetel fedéllemezzel befed n i. háttér. sz rme. elsüt kilincsrugó karja. orgazda. eladási terület. rostanyag képzelgés. sövényen átugrik. izomrost. udvarló. érz . nemezel dik. vminek a párja. elhárít. táplálás. n stény feminista akadályt vesz. képmez . pasas. regénym faj. mágneses mez . evés. megtalálja a párját vminek. érzelem. ünnepi játékok. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . bekerít. nemez. pálya. mása vminek. koholmány. korlát. kartárs. széppróza. mez ny. csatatér. érzet. kegyetlen. sövény. összeállít. bajtárs. egyetemet végzett ösztöndíjas. csapatot összeállít. párja vminek. valaki. szántóföld. érzékelés. piac mez k ádáz. kivéd. érzék. ünnepi. cimbora. kerítéssel elzár. összeáll. összetapad. határoló vas. biztosító csap. valótlanság harctér. egyetemi önkormányzati testület tagja. számtest. oltalmaz. tüzes. lopott holmit vesz. akadályon átugrik. nemezel. véd fal. rost. érzés. er tér. fesztivál. zabálás érez. akadályt ugrik. kerítés. alak. tapintás érzékelés. mágneses er tér. kutató ösztöndíjas. megvéd. terület. tv-képmez . tag filc. letaglóz. harctéri. leüt. tábori. orgazdaságot z. elektromos er tér. b r. tapintás. regényirodalom. szenvedélyes. mezei. könyörtelen. fickó.

vetülékfonal bevon. vél. küzdeniakarás. kalkulál. jó kidolgozás. szín-. befejez. végs végül finanszíroz. laktató. besúg. kartoték. irattárba helyez. lezár (vitát). tölt anyag. talált tárgy hozzávalók. üdít . finomít. finom. leülepszik. kikészítés. jól. eleget tesz. pompás. fogdos. számjegy. tömés. divatos. nemes. cizellál. végez. kitisztul. vékony réteg befejezés. megjelenés. pontosan. megszámoz. kézbe vesz. ténymegállapítás keresések. apró. keresés. illusztráció. húros hangszeren játszik. fogtömés. tolóka. apróra. jó. nyíl. akta. jelképez. alakít. oszlop. ritka. csipisz. retesz. vasúti töltés. felület. remek. ráspolyoz. irattároz. ujj. díszes. szépen. nyúlánk. töltés. töltet. jó kivitelezés. elegánsan. pénzügyi felfedezés. filmre alkalmaz. tapogat ujjak hajrá. megjelenik. finomított. bírság. szerepel. elegáns. felértékel. ábra. kallantyú. el kel . talált tárgy felfedezés. hártya. fájlok dagad. mintáz. hártyásodik. filmez. kidolgoz. díszít. hímez. diagram. harc. besúgó. megállapítások. b ség. bravúrosan. cifra. tisztít. remekül. díszítést vés. verekedés harcoló becsül. termet. derült. óramutató. számjeggyel megjelöl. bérlet-meghosszabbítási illeték. betölt. megtalálás. betöm. kiderül. iktat. kellemes. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . elképzel. kitöltés. legkiválóbb merinó gyapjú. nagyszer en. tökéletesít. film. értékel. finoman. száraz. nagyszer . utolsó. számozott basszust készít. küzdelem. töm. befejez dik. hegyes függoly bokszmérk zés. menetel. adatállomány. gondol. keres. megtölt. iratrendez . ütközet. szennyez désekt l mentes. eldolgoz. véget vet. alak/ábra. megtapint. szép hozzányúl. alakzat. képet alkot magának. megbírságol. feltöltés. iratcsomó. tapint. tölt. index. teljesít betöltés. lelet. kiváló min ség . számol. derít. vég. dúsít. harcképesség. feltöltés. kitölt. kikészít. sor állományok. vég. megtapogat. számol vmivel. kicsinosított. bevégz dik. állomány. elsimít. számtan iratgy jt . pénzügy anyagi. számjelez számolás. füge. vamzer. karcsú. töltés. kártalanítás. számmal jelez. rudacska. (ki)tölt. töltelék. lelet. egészséges.fig fight fighting cimbalomszeg. fügefa. kit n . megmunkálás. megtelik. reszel. megállapítások csodálatos. telik. pénzel. h bérúrnak fizetend kárpótlás. alak. megszámol. pénzbüntetéssel sújt. ráspoly. éles. reszel . bevégez. befejezés. nyúl. hegyes. tiszta.

színfal. t z. bágyad. szürke. határozottan. el készít. robban. kiváló. k lap. er sít. kidolgozott. tüzelés. f szerez. száraz levél fakó. illend . renonszot csinál. hozzáidomít. húsosodik. kereken. hevít. egyhangú. els alkalommal. kemény. lobogó. test. f t. puskatüzelés. tökéletes éget. vállalat er sen. belefér. ütközési heveder. összeillik. zászló. levél. lapjával. illeszkedik. -egyedik. alkalmassá tesz. megízesít. egészséges. l . tehetetlen ember. els sebesség. k kocka. változatlan elbágyad. lelóg. jogtanácsos. meggyújt. ízesít anyag. sínheveder. kezdetben. megszilárdít. kigyullad. lelkesít. horgászik. tüzet fog. kincstári ék. különleges tulajdonság. fénytelenít. hajóraj. t z(hely). homokzátony. hizlal. fellobogóz. kifejezett. elsül. halak. szapora beavat. halászik. n szirom. laposan. fitt. lapos. meghízik. egymásba illeszt. levakar. jelz zászló. állóképesség. húsoldal. elgyengül. sajátosság. kampó. járdak . keményen. bedöf. kipirul. ill . karó. t zeset. állott. felgyújt. szeszély. aroma. sekélyes illat. hosszúsz r angol vizsla farka. ellankad. els . meggyullad er s. szilárdan el ször. biztos. szilárdít. illik vmire. tüzel. tipeg k . ötös osztályzat el ször f államügyész. fix. torpedó. zászlójeleket ad. lapít. széles level gyékény. gyújt. mozdulatlan. szenvedély. illesztett sínheveder. jól áll. egyenes. korhadt ág. csap. szilárd.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. kezdet. peca. határozottan. egyenletes. gumidefekt. fürge. hozzáillik. átkel bárka. alkalmas. jól áll vkire. összeegyeztet. íz/aroma. tompít. lakás. kielégít. t zvész. határozottan. cég. hízik. megfelel . megszilárdul. zamat. összeilleszt alkalmasság. gatya (madáré). aranyzab. jellemz tulajdonság. lekonyul. meger sít. szilárdan. elfér. elsüt. lapály. ízesít. sima. nyíltan. beleillik. csatlakozó lemez. unalmas. beilleszt. írisz. els ként. rögzített. ágyút z. vérszomjassá tesz. t zkár. vitorlarúd-szilárdító. elsárgult levél. határozott. határozott. jó. hév. légkör flotta. íz. húsétel. alföld. meger södik. hús. bé (kottában). alkalmas vmire. lapos felület. gyorsan elröppen (id ). lap. használhatóság. síkság. els nek. hevül. inkább. hengerel. kil . lehúsol. hiányjelz kartonnyelv. másodrend evez toll. roham. eleinte. sík. nyílt. vérben megforgat. árboctámasztó. görcs. sziklazátony. hajóhad. odaillik. átalakít vmilyen célra. félhanggal leszállított. els ízben. illeszt. kikövez. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . hozzámér. emberi test. macskak . elseje. játékpénz. tompa. szilárd. állódíszlet. megfelelés illeszt öt állandó. gyors. elégtelen osztályzat. köt lap halász halászat megfelel. hal. kikészített. elbocsát.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

csonka. karzat. magfúzió. kertet m vel. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. hattyúraj. hízik. bútor(zat) el mozdít. erkély. szövetkezés jövend . szórakozás. fasor. keres. gyarapszik. megérkezik vhova. el ny. szerszámsorozat. kertészkedik. el nyére van. jöv . prostitúció. pénzben játszik. jár. béna. ráadásul. támogat. vadhús. befektet. er sítés. galéria. hasznára van. fuzionálás. csorda. prostituált. csaplyuk. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. bivalycsorda. további azonkívül. elnyer. fedett pálya. sarkalatos temetés bizarr. sport játékok csapat. út. kötelesség. liget. örömlány. fúzió. alaphang. vadpecsenye. siet (óra). m ködéshez tartozó. munkásbrigád. gyarapodás. t ke. növekedés. nyílás. képtár. bútor. kert. nyereség. furcsa. határid üzlet fundamentally alapjában. tovább. leend határid ügylet. brigád. ténykedik. sietés (óráé). rés. r garázs epikurosz kertje. megszerez haszon. alapjában véve. jöv id . jöv beli. bátor. vad (erdei). talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. nyer. tevékenység. továbbá beolvadás. mans. haszon. kertben dolgozik. szerszámkészlet. manser . m csarnok. forrás. fedett folyosó. sánta. csoport. mulatságos. nyereség. profit aknafolyosó. különös. gengszterbanda. szerez. hivatalos. járat. vadállat.tisztség. érctelér medd k zete. vicces. funkcionális. tornác mulatság. egyesülés. nagyobbodás. banda. el segít. társasjáték. park . határozott. csapfészek. nem mindennapi berendezés. komikus. játék. móka. tréfa. tréfálkozás. összeolvadás. játszma. munkáscsapat. megy hézag. felszerel. elér. m ködési függvények alap. gyakorlati. nyomorék. alapvet . kemény. m vel. t késít alap-. tréfás.

nagylelk alkotó. szokásos. gázzal megmérgez. nyájasan. szelíden eredeti. szoros kapcsolatba hoz nem. nemesít. finom. felszerszámoz. hülyül. gázzal ellát. homokos. felszerelés. udvarias úriember urak finoman. süketel. okoz. nemz. gáz. örökléstani. valódi hitelesen.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. nyíltan. stratéga. elgázosít. m ködés. fecseg. homoszexuális. holland gin. nemes. nemessé tesz. gyengéden. függ vé tesz. süket duma. nem specializált. termel létrehozott generáció. benzin. mindenre kiterjed . közös. szinte. vidám felkantároz. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. szövegel. létrehoz. tábornok. származástani Genf. generálás. készülék. felgyorsul. bekapcsol. gázzal tölt. egyetemes. fogaskerék. kapu sorompó adott buzi. köz-. genetikai. gyengéd. kivált. badarság. tarka. nyájas. sebesség. általánosan el állít. vakerál. fejl déstörténeti. üzemanyag. szintén földrajz földtani György-tallér. nemz . nyílt. megközelít . népszövetség géniusz enyhe. sebességfokozat. határozatlan. nagyközönség általában. Grúzia geographical földrajzi . szül gén f . mindenes. halandzsázik bejárat. holmi. fejl dési. megnyugtat. általános. óvatosan. nemzedék b kez . hiteles. szerkezet. hadvezér. hajtóm vel ellát. keletkezési. rossz erkölcs . élvhajhászó. létrehozó. kapcsolódik. duma. szelíd. vaker. megszokott. el idéz. halandzsa. jókedv . élénk. szórakoztató dolog. generális. szerelés. arányosít.

pompás.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. gukker. lencse általános. üvegház. rugalmasság adott. fehér folt. adományozás joga. roham. vidám homokóra. hülye hapsi. teljesítmény. ajándék. szolgáló. golfozik el rehaladott. kislány. frisseség. nagyszer . golfot játszik. kinyerés. örvendez . üzlet. jövedelem. globális. egész földfelületet behálózó. bura. melegház. szerzés óriás. óriási adomány. György korabeli. értékes. távozás. megy. élénkség. elevenség. adag. tündökl dicsfény. arany-. üvegáru. vizsga. fényes. megszerez. remek. siker. megszerzés. rugalmas utánengedés. bíborvörös. aranylap. kellemetlen ember. pohárkészlet. barométer. kinevezés joga. energia. egész világra kiterjed . melegágy. aranyérme. létez . kelt. össz-. esemény. ragyogó. dics ség. hozadék. György kori német Németország (be)vesz. aranypénz. alku. leány. mozgástér. halott. ad. járás. látcs . kocsiablak. ajándékoz. haladó. egyhasi kölykök. kísérlet cél. megajándékoz. út arany. nagyítóüveg. arany-. messzelátó. távcs . aranyos csillogású. örömteli. képesség. ablaktábla. optikai lencse. tetter . aranyban b velked . aranyszín aranyból való. gól. hajlamos. menés. ragyogás. lendület. kapu isten megy fennálló. lány. pohár. tehetség. hozzájut. hajlam. megegyezés. mozgás. aranyos fény . megjutalmaz. elveszett. lupe. grúz. ügy. dics séges. numera. glória. megadott. felruház. holtjáték. tündöklés körülmény. teljes. örvendetes. arany. próbálkozás. menés. ivadék. világméret dics . lámpaüveg. légsúlymér . vmilyen természet ad adás kellemes. világ-. kiadatott. boldog. kezdeményez készség. óraüveg. aranyszín . aranyterm golf. szolgálólány ad. képüveg. grúziai. szívderít . üveg. reménytelen . visszaütés kapás hozzájutás. tükör. divat. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . ajándékáru. men . rátermettség. örvend .

szép. ingó vagyon. min ség. javak. eleget tesz. gabonatermés. kit n . 0. elismer. diplomás. kitüntet. természet. granum. el ny. adomány. felület tarkasága. irányító asztali áldás. emelked . csúcsíves. pázsit. fatter. vad. szem(cse). megenged. megadás. alkalmas. vezér. fokonként nehezebbé tesz. díszít. kecsesség. engedélyez. intéz testület tagja. porszem. fokozatossá tesz. nagyszer . barkáz (b rt). egy szem vmi. elvégez. gót bet . gót nyelv. érvényes. csirág. vizsgára bocsátás. megbocsátás. fokozat. füvesít. marijuana. egy csekély. bíborfesték. osztályoz. árucikkek. rangsorol. nyújt. kiutal. szigorlatra bocsátás kiválogat. kegy. ingóságok. vkinek a java. átruházás. végz s. szíves áru. választmány tagja. adományozás. fokonként nehezebbé tesz. papa. kategória. megfelel . sorba rendez. derék. adományoz. mozarab. malaszt. osztályzat. szemtermés. zöldtakarmány. primitív ízlés irányító. folyósít. gabona. kedves. tetszet s. felület érdessége. erezet iránya. spárga. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. gabonamag. jó. lejt . nagy. meghallgat. lelkület. vagyon be(vesz) barbár. kormányzó. kegyelem.0648 gramm. báj. elegyenget. áruk. átruház. szemcse. vizsgaengedély. végbizonyítványt ad. munkaadó. gazda. megkegyelmezés. elindul. remek engedményez. szubvenció. gótikus. hangversenyzongora. grácia. apa. szemernyi. kellem. nemes. aranyszemcse. regulátor. f . gót. felszín. segély grafika befüvesít. skarlátfesték. elfogad. teljesít. szem. börtönigazgató. barka. megtisztel. középkori. szemcséz nyelvtan el kel . diplomát szerez. középkorias. ezer dollár. planíroz. gabonaszem. szemcsézet. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . fokbeosztással ellát. osztály. felékesít. bíborvörös fest anyag. bíbortet . haszon. örege vkinek. igazgatótanács tagja. gótikus bet . gótikus stílus. jámbor. hajlam. helytartó. vezet . atya. rang.good goods got gothic governing örvendetes. el nyös. mester. kormányzó. érettségizik. engedélyezés. gran. fokokra oszt. évgy r . vezet igazgató. f nök. jóindulat. szemer. napvilág government kormány. gót stílus. tata. ingóság. csendes. egyetemet végzett. átruházási okirat. szemcsés szerkezet. legel . engedelmes. szabályozó. szeretetre méltó. gyep. engedményezési okirat. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. szemcsésség. min sít. fok. f . homokszem. asztali ima.

goromba. hájas. natúr szín . megszürkül. halvány. zöldes. betétszalag. kert. garantál. el vigyázatosság. megfeneklik berek. ír ember. rácsozat baj. hiszékeny. zöld-. makroszkopikus. szürke szín . görög nyelvtudás. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. csoportosul csoportok termeszt er söd . nehézségi er . megnövekedett daganat. zöld. föld. golfpálya. szürke szín. kinövés. ok. zsuga. meg szül. földelés. trágár alapoz. szürke. szerencsétlenség. gyep. szaporulat. kendermagos réce. garancia. bruttó. rácskerítés. földre dob. falcolás. becsap. nyomorúság. nyers. sárgás. futár. bánat. terjeszkedés. friss. gyógyszeríz-javító viv anyag. zsíros. pénz. borongós. sápadt termesztett sz. rség. nagy. szürke egyenruha. hómentes. süt rostély. alapozás. vastag. talaj. szabad szemmel látható. lomb. fogház r. görög nyelv. rölt. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . tapasztalatlan. zsozsó. szomorúság buja. svihák. növekmény. zátonyra fut. legel . meg szít. alap. földre fektet. sóder gravitáció. rács(ozat).grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. együgy . megfontoltság. golfpálya lyuk körüli része. hamuszürke. növ(eked)és. forgalmista. term megn tt. biztosító berendezés. rködés. nagy test . fejl dés. terület. karfa. kifejl dés. szürke ló. felszállást lehetetlenné tesz. szavatol markolatkosár. sportpálya. csoportosít. kandallórács. görög. nyers szín . földel. Hellász csaló. országos áramhálózat. pázsit. rostély. növekedés. megzöldít. felh s. súlyosság. üde. képz dmény biztosít. gyarapodás. zacc. zöldhasú. er teljes. súly. tér. fejlemény. kavics. durva. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. rét. naiv. szürkület. indíték. jó er ben lev . megfenekeltet. kövér. megtéveszt. tumor. termelés. növés. sötét. teljes. termés. gyászos. rács. görög személy. üledék csoport. vaskos. el vigyázat. burjánzó. megcsal. sikamlós. borús. éretlen. tengerfenék. ordenáré. börtön r. zöldre fest. fegyház r. fegy r. sápadt. zöldfül . f kalauz. liget. hellén. otromba. hajtás. svindler zöldell . er s. szürke festék áramhálózat. földre tesz. fájdalom. terep. térképhálózat. hírnök. tömegvonzás nagy. szerves képz dmény. hálózat.

vezetés ismertet . hátrány. vezérlés. revolver. útmutató b nbánó. útjelz . kalapácscsont. kikalapál. hátrányos helyzetbe hoz. irányít. el csarnok. vigyázat. gárdisták látogató. löveg. lecsepül. hajszáldrót. játékos (kártyában). vezet. idegenvezet . munkás. kopácsol. felerészben. tökéletlen közös ebédl . riz. rz . vendég irányítás. b ntudatos. útmutatás. vétkes gitár öböl. szakadék revolverlövéssel megsebesít. sz rszál. játszma. mutató. matróz. konviktus. megterhelés hammer hand handful handicap . védekez testtartás. b nös. példamutatás. ad. küls megjelenés. pisztoly. gondnok. számoló. leosztás. meghívott. pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. amerikai bangita. szokás. hajóslegény. tanácsadás. kopaszt. közös étkezde. vidéki kastély. maroknyi. kovácsol. kéz. kiver. pisztolylövéssel megsebesít. kalapács. közös étkezés. lábfej maréknyi. üt . bolyh. hajszálrugó. agyonbírál. dohog. megátalkodott. kar. nem teljes. tönkrever. napszámos. sz rrel ellát. sz r. fegyver. leránt. vezet . védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . kisegít . kisebb egyetemi kollégium. kúria. ágyú. kollégium. kézírás. védekez állás. palota. hajszál. r. kalauzol. el szoba. parti. agyonl . lövöldöz. parazita. zúz. vezérfonal. félig. diákszálló. odaad. segédmunkás. hajzat. ferences rendház elöljárója. büntetend . nagy terem. átnyújt. terem. puska. zenés kávéház. nehezen fegyelmezhet . eldönget. hapsi. székház. útjelz tábla. fél. véd szerkezet. elpüföl. sörte befejezetlen. taps. gyámolító gárdaezred. nagy ebédl . korlát. kastély. pöröly. szórópisztoly. kiosztott lapok. vadász. aláírás. gvárdián. kézjel. ágyúlövés. ruha.óvókerítés. olajprésel zsák. kordában tart. kézfej. sz röz. l fegyver. mutató kéz. örvény. pacák. nehezen kezelhet akadály. dobol. kézbesít. védelmez. csarnok. vonatkísér . véd rács. kalauz. oltalmazó. sín. kabaré. testalkat. vonatvezet . marok (lómérték). kalapál kártyaleosztás. rákapcsol. kakas (puskán). kézjegy. magatartás. veret (tüzérséggel). mulató lehúz. útikönyv. lel faszi. viselkedés (birt) haj. részben. tönkrezúz. ütés (kártyában). r. lehengerel. átad. gyám. internátus. r(ség). hall.

szigorú. véletlenül boldogság. csinos. k b l kirakott gázló. baj. irányító. keményen. fronthossz. beugratás. történik történés történik boldogan. fels rész. vezet . igyekszik. hardver. fejes rész. préselt dohány. bajt okoz. éles. kemény. orom. fej (érmén). becsapás. megesik. mákfej. vállalatvezet . ürügy. sebesség. bánik. terméseredmény (bír) bíborosi kalap. kategória. aratás. szarvasagancs. fejfed . igazgató. kalász. fáradságos. rossz. ártalom. vidám keserves. er sen. tárgykör. kalapot tesz. el rehaladás. gyorsan. hajóbordák fels része. szilárd. fejel. vájvég. lekezelés kezek. fok. vasárú árt. f . megsért. rovat. kezel. kar. fejezet. eleje vminek. el vágat. feje vminek. fej. kegyetlen. zaklat durva. fiú. gubó. hím állat. darab. térnyerés. csúcs. sólya. tapintás. személy. sérelem harmónia elpusztít. sért. felvízcsatorna.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. ugratás (birtok) az. készlet. kedvez tlen. fogó. férfi. kemény. f hely. kínoz. feldúl. nehezen. er s. érdes. nehéz. gavallér. kilincs. kalapot ad. rubrika head . fogantyú. rideg. cím. ereszcsöpög alatti tölcsér. kitartó. szüret. begy jtés. kalap. állomány. oszlopf . hegyfok. értelem. éles. bajt csinál. termés. ész. hajó el része. korona (fáé). címszöveg. alkalom. kényszermunka. hím. fanyar. fáradhatatlan. kíméletlen. kifoszt. szerencsére. tekintélyes adódik. halad. felirattal ellát. vidámság boldog. hajó orra. holtfej. fejjel ellát. élén áll vminek. kifejlés. bíborosi kalapot adományoz. jelentékeny. f -. jókép . nyers. szívósan. fenék. fül. fárasztó. csúcspont. tet pont. el fok. földnyelv. vezet. el adódik. rúd. bántalom. szedés. keményre. gyötör. foglalkozik. rikácsoló. tréfa. kiindulópont. el fordul. családf . keservesen. fejtési front. csalás. megtörténik. nyél. hozzányúl. kirabol. kitartóan alig fémárú. megy. betakarít. vezet hely. sapka (van). kezezés b kez . jóvágású. haladás. svindli. el menetel. irányít kezelés. él. kár. zord. f nök. rossz. szigorú arat. betakarítás. nyugtalanít. forgattyú.

hallás. h ség. súlyos. támogatás segített hasznos.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. kiszolgál. beborult. heves. pusztaság f tés ég. szív. hevít. magasság. játékbarlang. bels rész. segít kész. k r. ezért (az ) ide. így. fejbe borul. fejek. f t. buta. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. hév. melegszik. segély. meghallgatás. felgerjed. magaslat. terhes. felszolgál. itt örökség dalia. orvosol. t zbe hoz. el segít. segít. segíteni kész. láz. jelent s. búgás (kocáé). ezentúl. sziv k r. tüzelés (szukáé). félisten. (h sn ) headquarters f hadiszállás. tet pont örökös tartott helikopter fene. ételadag ennélfogva. piros (kártyában) bef t. ér (kábelé). felindulás. melegít. sötét csúcspont. h csarab. kimerült. mag. központ . segítség. nagy. lelkiállapot. hallótávolság. h s heroin. fáradt. pokol bejárón . segédlet. hegy. nehéz. hérosz. paradicsom nagyon álmos. kártyabarlang. unalmas. menny. hanga. er s. viharos. megmelegít. kihallgatás. szolgálatkész adag. fejesedik. tárgyalás bátorság. kemény. háztartási alkalmazott. verseny.

börtön. eltalál. lyuk. tartó. nagyfokú. befogókészülék. siker. odaér. gáncsoskodó megjegyzés. becsapódás. rablás. lyukat fúr. tartás. vár. történet heroinos cigaretta. ütés. elszakad. vmit kézben tartó. lök. magas. er d. vagyon.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. tárolás. átlyukaszt. bírálgató megjegyzés. magas nyomású terület. fent. szippantás. csíp s. megver. nekiüt dik. alátámasztás. megüt. késleltet . emelt. egy adag ital. rátalál. vezet . ráakad. vmiben lekötött t ke. üt dés. foglalat. fermata jogosított. átfúr. szerencsés fogás. ér. raktér. hatalom. tartó tárca megfog verem. üreg. halogató. összecsapódás. gyám. saját maga. romlásnak induló. felemelkedett. fogó. papi kormányszervezet. magát. talál. sláger. hajófenék. f . tartókészülék. találó kifejezés. kilyukaszt. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. szagos. megfogás. nagymérv . birtoklás. üt. roppantul. két munkahelyet átjáróval összeköt. nagyon. zárt. éles megjegyzés. rakodótér. gúnyos megjegyzés. nyomorúságos viskó. csapás. gyilkosság. magasztos. irattartó. bíráló. harmadik sebesség. magasan. gödör. kifúr. vagyonrész. támasz. kitalál. telitalálat. tokmány. srenk eddig. saját magát rejtett hierarchia. szerencse. birtok. egy adag kábítószer. összeüt dés. el kel . tám. megfog. megtartás. érint. kilyukad. felül. birtokban tartó. támvas. odú. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . sújt. jól sikerült felvétel. önmagát. önmaga. slukk. gunyoros megjegyzés. elér. korona. szár. aktívák. befogó készülék. fogás. szerencsés ötlet. kitartás (hangé). beássa magát. fogantyú. találat. szipka. tartó készülék. visel . emelkedett. hajófenékrekesz. er s. befolyás. rangszervezet er sen. fenséges. szerencsés húzás. birtokos. tartott. magas nyakú. rablótámadás. ezideig hajótér. bírlalás. rangsorolás. tok. csúcsteljesítmény. tartó. rangsor. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. feltartóztatás. igen. oldalvágás. tulajdon. szarkasztikus megjegyzés. betölt tároló. rögzítés. feltartás. tartály.

lovat ad. fogantyú. elevenére tapintó. hidegrázás. mélyedés. felszarvaz. számítás. szarv. telefon. teljesen. szörny ség. lovas katona. menhely. hefti. irányít. hon. óhajt. tölcsér alakú vízfolyás. szarv alakú tartó. vacok. csikó (sakkban). pata borzadás. szünid . megdöf. belföld. orr. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. visszarepül kiindulási pontjára. elvár. cs dör. kürt. hazairányít. családi. állvány. címzetes. tülök. erekció. iszonyodás. kilátás. tiszteletbeli. figura (kártyajátékban) remény. hajléktalan. fizetéstelen. salakdugasz. számít. herél mén. autóduda. lovagol. kitüntet. felöklel. vízszintes (Horn-fok). szünid Hollandia. becsület. hazaküld. porta. nyomorúságos odú. célra repül (ott)hontalan. tapogató. látóköri. valószín ség. nyomorúságos lakás. bizakodás. szarv alakú serleg. remél. nyílt. üreg. tisztesség. magas állás. fúr. ház. kapu. lóval ellát. tollbóbita. szentséges saját. szabadság. vár. dísz. tölcsér alakú torkolat. ünnep. bel-. szabadság. kötélhágcsó. csáp. medd k zet-zárvány. egészen. díjazás nélküli. lapos. lóer . tisztességes raktár (kínában). szinte. hangszóró. rettegés. undorodás. tartó. borzalom. hazai. rettenetes volta vminek. mén. tiszteleti becsül. remény(kedik). sík. büszkeség. sárlik. vakáció nyaralás. ékesség. láthatári. jóhír. nyílás. lakás. erény. célrepülést végez. lovas. méltóság. nyersvászon jámbor. iszonyatosság. borzasztó volta vminek. kifizet. szakadás. szent. otthonhoz közel es . otthont nyújt vkinek. reménység. megszentelt. felnyársal. belföldi. lóra ültet. rémület lovakkal ellát. lakhely. becsületesség. lel hely. kíván. bizakodik. tisztelet. pont (golfban). üll szarv. hazavezet. dísz-. hátára vesz vkit. lóra ül. borzongás. házi. elfogad (váltót). reménykedés remélhet leg horizontális. otthontalan becsületes. lyukba küld.lyukba dob. ló. duda. borzalmasság. vakáció. a helyére. otthoni. menedék. rárepül. hátán lovagoltat. helyére. szipózik. vissza-. látóhatári. megtiszteltetés. haza-. helyi. fedez. visszatér. érzékeny ponton érint . hátán visz vkit. tölcsér. lakóház. fedeztet. helybeli. megbecsül. lóra száll. otthon. találó. hontalan. reménykedik. tölcsér alakú öböl. n i becsület. hazarepül. haza. irtózás. megbecsülés. deresre húz. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . vezet sugárral repül. lyukaszt. bak. kiváj. magas rang. várakozás. cél. ház körüli. szül föld. agancs. szarvaz. rádióval repül gépet irányít vhova. vissz-. odú. bevált. gyár (kínában) becsületbeli. szarvval ellát. háztartási. szarvával felnyársal. szaru. szentelt. vitorlarúdsín. tisztel. kegyes. lovasság. szent élet .

vendégl s. üzletház. hallgatóság. indulatos. képvisel ház. élénk. irtózatos. kelend . roppant sok. felépítmény hajó farán. emberfeletti. el adóterem. hatalmas. f t házba beállítás. óriási. felgerjedt. forró. sláger. alaposan. szexuálisan vonzó. sokaság. pipa. egetver . felmelegít. lakik. ász. sereg. garazsírozás. roppant. néz tér. fogadós. szerfölötti. bármennyire. kollégium. mennyire. gyár. cég. vendégfogadó óra órák bástya. mindamellett. véd berendezés. elhelyez. szálló. forróvá válik. ház háztartás házak begy jtés. heves. lakás. rosszindulat. elszállásol. épület. szenvedélyes. be van indulva. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. falhorony. tombolával összekötött társasjátékféle. skori sírhalom. szálloda. lebocsátás. kirobbanó formában lév . gazda. menedék. istállózás. er s hotel. rosszakaratú. hogy. betakarítás. temérdek emberi emberi természet.meghág. parancsnoki fülke. házigazda. felkapott. mérhetetlen. legújabb. mérgesen. roppant nagy. ház. vendéglátó. tumulus. viszály felhevít. rikító. lopott. rettent nagy. dologház. kórokozóhordozó. milyen mértékben. szexi. gépszínbe beállítás. lakóhely. dinasztia. behajtás. men . szörny nagy. hevesen. magtárba hordás. viszont igen nagy. lótakaró. tetemes. háztartás. ám. lakásépítés. szexis. hogy(an). kocsiszínbe beállítás. emberiesség. szállás. be van gerjedve. háziúr. határtalan. kocsiszínbe elhelyezés. horonyba illesztés. miképpen. csíp s. bacillusgazda. penge. hajlék. vendélátó/gazda. fészekbe illesztés. mégis. nagyarányú. forrón. szállodás barátságtalan. remízbe elhelyezés. dögös. t zsde. porta. vendégszeretet vendégfogadós. ostya. internátus. behordás. f t házba elhelyezés. mi módon. ellenséges viszony. befogad. szentostya. leeresztés halom. tömeg. vírusgazda. gyárépület. kapós. hajlék. burkolat. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . friss. uralkodóház. garázsba beállítás. cs rbe hordás. veszélyes. szexuálisan felgerjedt. ellenséges. miként akárhogyan. azonban. lakóház. rosszindulatú. domb. árboctalapzat. lak. el adás. ellenséges érzület . árbocfészek. remízbe beállítás. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. garázsba elhelyezés. falfülke. család. közönség. fel van húzva. nyeregtakaró. vállalat. színház. beterelés. dühös. hogyan. haragos viszonyban álló. gépszínbe elhelyezés. háznép. végtelen. begerjedt. túl f szeres. híres. skori sírdomb. torony (darun).

éhez k. eszménykép. keres. üldözés. f köt alá hoz. kutat. vicc. semmibe vesz Magyar . éhséget okozó. gondolat. eszme. megegyez azonosítás. kopóval vadászik. ötlet. vadat z . humor. kép. megrendülés. i bet bejegel. ideális. nem vesz tudomásul. éhséget kelt . felismer.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. testnedv száz magyar Magyarország éhes. szertelenül vágyakozó. gazdálkodik. gondoz. hajtó. hajtat. vadászik. felkutat. képzet elméleti. ideális esetben. szegény. hogy vajon tudatlanság mell z. jól gazdálkodik. rezeg. feltéve hogy. vadászó. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. áhító. szomjas. eszményien azonos. mohón vágyódó. nem vesz észre. érzés. falkavadászat. vadat kerget . komikum. ügyesen bánik. üldöz. kedv. vadászat. zés. éhesek. férj. terv. hidegre tesz. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. falkavadászaton vesz részt. túlszabályozás. kerget. képzeletbeli. ismeret. z. terméketlen bejár. rezg mozgás. átkutat. nyomorgók. azonosságot megállapít. adatot keres. gyémánt. vibrál. keresés. leveg nek néz. elképzelés. megöl. fagylalt. személyazonosság. jegel. sejtés. vadászat. vadászellát. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. hogy. eszményi elméletileg. cukormázzal bevon. felfed. éhez . fondant. nem vesz tudomásu. példakép. világnézet bár. sovány. azonosnak tekint. -e. fogalom. férjhez ad. leleplez. gyanú. cukormáz elgondolás. én. jég. kedélyállapot. kedély. nyomozás. ráismer. egybevágóság ideológiai ideológia. ideál. ha. egynek tekint azonosítás azonosság.

kocsitet ülésekkel. arcmás. szókép. közvetlenül mérhetetlen. azonnal. fenntartás nélküli. képzelet elképzelt. jelent. képzel azonnali. fenséges. végrehajt. kedvez tlenül. roppant. egyesültkirályságbeli. hasonlat. teljesít. megtestesít. kár. képzel dés. értelem. mentes. befolyás. belevonás. szemléltetés ábrázol. szobor. képet fest. ütközik. rosszul megválasztott. nekiüt dés birodalmi. ütközés. fontosság. káros. nem szerencsés. visszatükröz. nem kielégít en. kocsitet pogyásztartóval. lefest. képzet. méltóságteljes. utal. behoz. szimbolizál. jézuspapír. nem megfelel en. nem jól. óriási bevándorlás közelg . üt dik. rosszul. beteg. császári. leír illusztrált ábra.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. nagy formátumú nyomdai papír eszköz. belekeveredés. kocsitet re szerelhet utazóláda. alsó ajak alatti kis szakáll. brit birodalmi. elképzelés. magától értet d . összkép hasonlatok. gonosz. nagy képzel tehetség elképzel. burkoltan céloz árubehozatal. kellék. sürg s amint. maga után von. képmás. behatás. szerencsétlenül. nem fogékony becsapódás. burkolt célzás beleértett. közvetlen. mihelyt. teljesítés. magába foglal. képek fantázia. kihatás. hatás. végrehajtás . tízrubeles cári aranyérme. értelmileg tartalmaz. hátrány. importál. kép. keresztülvisz eszközölt. hallgatólagos beleért. küszöbön álló immúnis. hasonmás. végrehajtott beleértés. behozatal. szerszám. sejtet. nagyszer . magasztos. kép. törvényellenes. illegális betegség ábrázol. rossz érvénytelen. tükörkép. illusztráció. import. képzeletb l ered . törvénytelen. felséges. tömérdek.

tökéletesítés. helytelen ingerlés.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. bezáródás. gazdagít. esetlegesen beleért. megjavul. eggyé vált. el fordulás. beleértés jövedelem bejegyez. benn. tartalmazott. -ba. egyesült. jobbá tesz megjavított el léptetés. terhelés. becsapódás. beesés. közül. vegyít. becsapódási szög. feljavít. hatás. ösztönzés 2. beolvaszt. egyesült. növel. részleges egybeesés. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. belül képtelenség. módon. lassan halad. mellékesen megjegyezve. magában foglal. el menetel. nyakába varr. eggyé vált. belevegyít. véletlen esemény. zárt. egyesít. belekever. tehetetlenség alkalmatlan. javítás -be. magába foglal. kipalléroz. nemesít. nemesedik. elterjedtség. beesési szög. hatást kelt . rátesz lehetetlen benyomás. véletlen esemény. elegyedik. egyesül. példányszám. beleszámítás. kivet. összekever. beleszámít beleértve. testetlen. leny göz . elégtelen. feljavul. belevesz.54 centiméter. belefoglal. tökéletesedik. lassan mászik. börtönbüntetés. mély benyomást kelt . mellékesen. alatt. kim vel dik. bent. idején. nyomdai levonat. -ként. hüvelyk állásszög. -képpen. zárvány. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . ösztönz . megtestesít. tökéletesít. egybeesés. ingerl . fuzionáltat. belefoglalás. rárak. -on. nem megfelel alkalmatlan. testületté alakít. utánnyomás. ráver d esetleg. jogi személlyé alakít. eset. emelkedik. tartalmaz. keveredik. folyamán.4 mm>. fuzionál. b vít. nem kielégít . nyomtatás hatásos. el fordulás gyakorisága bees . értéket növel. -ban. incidens. beszámít. belevéve. mialatt. felölel. kim vel. nyomás. -ben. esemény. hüvelyk <25. kifinomít. -ön. jelenség. külföldi áruk kiró. összeolvad. -en. megszilárdul. megkapó bebörtönzés. ráes . fogság javít. jelent s import áruk. lenyomat. inadekvát. egybeolvaszt. miközben. bekebelez bekebelezett. megjavít. elegyít. szerint.

szabályozó kar. független. veleszületett. jelz készülék. n fokozott. independens. indikáció mutatóm szer. obligát. jelz réteg. irányjelz . látjelz . vmire utaló jel. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. leolvasás.increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. szorgalom egyenl tlenség. sorsszer . jelzés. figyelmeztetés. egyéni. javallat. indikátor. optikai jelz . indexre tesz. egyén. tárgymutatóval ellát. mutató. tényleg függetlenség. betilt. munkaíró. bet rendes mutató. szabad. tárgymutatót készít. kijelz m szer. nyelv. rámutatás. nem egyenes közvetve egyedi. ásványindikátor. kompasz. névmutatóval ellát. növekedés. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. névmutató. mindinkább hihetetlen csakugyan. növekv mértékben. kongregacionalista. vizuális kijelz s egység. mutatóujj. jelz kar. jelz tábla. tartalommutató. valóban. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . kapcsolt er söd egyre inkább. tartalomjegyzékbe felvesz. fesztelen. anyagilag független. mér m szer. t . tiltott könyvek jegyzéke. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. mutató India indiai jelez. jelz m szer bennszülött. mérlegpálca. kényszer . egyes. utalás. pártonkívüli. önálló. jelz csap. index. autonóm. el jel. megjelenít egység. vele született közvetett. kikerülhetetlen. növekszik. iparág. szabadság merész. jel. változékonyság biztosan bekövetkez . tárgymutató. aknamélység-mutató. (ki)jelz .

nyomozás. sértés. javaslattételi jog hátrány. feltétlenül. belül . szül i örökség akadályozás. vizsgálat rovar belseje vminek. bels rész. -ben. közvetlen. kézjegyével ellát eredetileg. befolyásos informál. örökrész. közlemény. örökösödés. káros befolyás. sérelem. tudakozódás. vendégl bels ártatlan új szokás. elkerülhetetlen. befolyásol befolyásoló. el készít . megakadályozás. kezdeményezés. felpuffadás befolyás. kötetlen értesítés. vele járó. kezdeti. bemen jel. hazai. hatás. értesülés. -ban. kártétel belföldi. belül. kezdeményez . jogellenessé tétel. betáplált adat. szignál. sérülés. megtámadhatóvá válás. ragály. nem hivatalos. benn lev . bemenetet. belüls . tilalom. kezd . névjelével ellát. kezdeményez er . fert zés. kezd . késleltetés. hagyaték. belsejéb l való fogadó. megnyitó ténykedés. bels . kár. velejáró birtok. kezdetben bevezet . ország belsejébe. örökösödési per. kezdemény. rábír. kézjegyével láttamoz. újítás innovatív. hétköznapi. betáplált információ. infláció. rongálás. szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. umlaut végtelen duzzasztás. gátlás kezdeti. felfújás. keresetlen. ráfordítás. közlétesítmény-hálózat benne rejl . tájékoztatás. felvilágosítás infrastruktúra. ország belseje. hír. fogadó (vendégl ). szükségszer . végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. kihat. ható. parafál. tájékoztat fesztelen. információ. örökség. meggátlás. újító anyagfelhasználás.elmaradhatatlan. sebesülés. bemenet érdekl dés. kezdeményez képesség. feljelentés. nem el írásos. hagyatéki eljárás.

ötlet. költ i. létesítés. bizalmas tájékoztatás. sugalmazott. észbeli. vmi belsejében. egybeépített. egész számú. érintetlen betáplálás. egységet alkotó egységbe rendezett. hírszerzés. m szerek elégtelen biztosítás ép. felfogóképesség. megindítás. sértetlenség. útmutatás. egyetem. intézmény alapítás. intézményi oktatás. . belélegzett beiktatás. belsejében. szerszám. h vösön. utal esetek helyett alapít. sugalmazás alatt álló. üzembehelyezés. fogyasztás (kötésben). beszívott. egységbe rendezés becsületesség. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. m szer. tanítás el írás. utasítás. belátás. ösztönös megérzés. értelem. szentírási sugalmazás. hatósági ellen r belélegzés. ihlet. létesítmény. hivatalos helyr l sugalmazott. hivatkozik. inspiráció. hangszer hangszeres. összeépített. példaként felhoz. vizsgálat felügyel . megalakítás. példa. lelkesítés. szellemi. szell z járat. m szeres. intézmény intézményes. hivatott. integrált beilleszkedés. emészt szervek. folyamatba helyez vmit. integrálás. nélkülözhetetlen. intézet. integrál. folyamodás. integráció. okirat. intellektuális ész. valódi helyzet. hír. bevitel egész. dutyiban. eset. sugalmazás. éleselméj ség. bels csatár. bennül . munkások közé beépített besúgó.elhelyezett. teljessé tevés. szervesen hozzátartozó. vmin belül. közrem köd . folyamatba tétel. m vészi. szervez. utasítások eszköz. felvétel. szorgalmazás. felderítés. nagytehetség . bels felület. sértetlen. bevezetés. szervezés. feddhetetlenség értelmiségi. ép. tisztesség. intuíció. hozzájáruló eszközök. létesít. felvett létszám. szokás. felfogás. javaslat. megindít. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. bels . igazi története vminek. lényeges. ihletettség belehelt. ihletett. ösztönzés. teljes. hátoldal. éleslátás megtekintés. felszerelés. egyesülés. kérelem.

magyaráz. élénk. szándék. egymásra hat beavatkozás. lábak felhorzsolódása. közvetít . bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . komoly. összetalálkozás. kamat érdekelt. belátó okosság. vmire irányuló. értelmez. érdekl dés. szúrós. információ. megfeszített. id köz. tízperc (iskolában). érdekl d . érintkez felület. elválasztó felület. beható. interjú bens barát. célozgat. hullámmozgások összetev dése. mély. kölcsönhatás. zavaró áthallás belföld. közbens bel-. térköz. zavaró hatás. mély érzelmi életet él . illeszt egység. meghitt. figyel . közöl. elszánt. titkos szolgálat. interpretál. fürkész . ruharészeket összevarr. figyelem. maró. nagyfokú. bels nemzetközi el ad. közbüls . er s. középfokú. éles. törekvés. közbejötte vminek beszélgetés. féltónus beavatkozás. vételi zavar. közbenjárás. kebelbarát. belföldi közbees . értesülés. belföldi. érdekl d érdekes adapter. lábak felhorzsolása. célzat. érdekel. sejtet. értelmesség. tervez. fogaskerekek megakadása. határfelület. törekv . belseje vminek. tudtul ad. távolság. megértés. engesztelhetetlen. célkit zés. közbelépés. cél cél. lebegés. mérhetetlen.értesítés. megfeszített. szünet. közösülés érdek. szándékozik szándékozott fürkész . egymásra hatás. végtelen. hathatós. összeütközés. bels . hangköz. heves. intenzitás intenzív átható. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. interferencia. intervallum. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. fordít értelmezés csilletávköz. ország bels része. mélyen átélt. tolmácsol. elmélyült er sség.

eladósodott. körülményes belekeveredés. felhívás hatványra emel. beruházó láthatatlan csábítás. lényegtelen. belekever. vizsgálat befektetés. felöltöztet. felruház kivizsgál. összeteker adóssággal terhelt. nyomoz. vasaló gúnyosan. felterjeszt. divatba hoz. elszigetelés. elszigeteltség. behelyez. nem a tárgyhoz tartozó. -be beilleszt. bele. kutatás. jelentéktelen. vasal. begöngyöl. felbecsülhetetlenül értékes mindig. maga után von. meghívás. betesz bevezetett bemutatás. vas. elfogadtat. magába foglal. hatványoz. nyakatekert. bevezetés felbecsülhetetlen. invesztál. változatlanul behatolás. meghonosít. bevezet. kusza. tanulmányozás. beruház. bonyolult.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. behoz. részvétel hatványozás Irán. kutat. összegöngyöl. bekerít. szigetelés . beburkol. megkezd. magával hoz. becsavar. zavaros. elmélyedés. megvasal. vele jár. bevisz. belebonyolít. megvizsgál. Perzsia Irak Írország ír kard. ironikusan irreleváns. beruházás. nyomozás. kacskaringós. telepít. összezavar. felruházás. vizsgálódás. tanulmányoz. nem helytálló (van). izolálás. beiktatás befektet . körülzár. körülteker. vizsgál adatgy jtés. telepítés. van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. vásárol. magában foglal. bemutat. invázió találékonyság befektet.

matróz. emel bak. torkolat. kabát. cikk. kiutalás. kérdés. Janka. célgolyó. zeke. tételek. megjelenés. borítólap. hír. burkolat. kiad. következmény. rövid hír. pont. ujjas. végeredmény. lövedékburkolat. emel vel emel. fiatal legény. állati sz rzet. bubi. orrárboc-lobogó. kosztümkabát. kiömlik. cseléd. krumplihéj. fénnyel halászik. paragrafus. burkolólap. eredmény. zubbony. kis csuka. annak. adódik vmib l. kapcsolóhüvely. cimbora. tartó. keletkezik. részlet. Johanna. ravasz fickó. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. emel . jumbó. szolga. ügy. penget . n i kosztümkabát. részletek azé maga elefántcsont. köpeny. példányszám. ivadék. kijárat. hím burok. az. dettó. tökfilkó. hasonlóképpen. emberalak toronyórákban. fénnyel vadászik. azután adatok. héj. hunyó. hím állat. dohány. az(t). forgalomba hoz. izraeli kifolyás. példány. emel rúd. állati b r. szakasz. kimenet. b rmellény. átlagember. filkó. kis fels árboc-merevít rúd. azt olasz. dugaszaljzat. forgalomba hozatal. ered. tétel. vitapont. kibocsát. segédmunkás. olasz nyelv Olaszország részletezés. nyársforgató készülék. dugasz. kiosztás. felzetív. kioszt. származik. orrárboc-zászló. neki. gyümölcshéj. kenyérfa. olasz vermut. olasz ürmös. csavaros emel . támaszték. pénz. kifolyik. napszámos. rövid férfi fels kabát. zakó asszony. borítás. kulacs. kilép. Zsanett január jack jacket Jane January . elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. dugós kapcsolóhüvely. alsó. folyótorkolat. adat. téma. megjelentet. guba. b rb l készült fedeles kupa. kimenetel. n . kiadás. továbbá. támasztó. kiadvány. t. spiné. kocsiemel . cikkely. fogó. utód. ellát. kakas (kéményen). felszerel. lemezborító.Israel Israeli Izrael izraelb l való. kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. tyúk. nyílik vhova. borítóív. csaj. ágyúhüvely.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

elrendezés. kezdeményez. hajít. nyereség.latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. legfontosabb. menetmagasság. f . parancsnokság. befolyás. laikus. haszonrész. els . kolompos. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. tápcsatorna. idegenvezet . lantos által el adott epikus vers. dirigens. szíj. utóbbi kil . vastag érhez vezet vékony ér. sorkitölt pontsor. lefolyócs . madárdal. kép nélküli filmrész. vezeték. g zbárka. reklámcikk. fogadó. sorköz. víz-odavezetés. jelent s. vízre bocsát. kalauz. nagy kerék. felröppenés. ólommal tölt. bujtvány. karvezet . munka. tervezet. ritkítva szed. fogtömés. telér. cövekver . lefektetés. vezet államférfiak. vezetés. igazgatás. dob. bef z vég. lerakás. sínfektet munkás. els kiadás joga. világi. munkakör. beszélgetést irányító megjegyzés. vezér. elágazó vezeték. vezet egyéniség. kábelvezeték. román. vezet i képesség leading leads . kisebb hajó. el retartás. beszélgetést irányító kérdés. parancsnok. ín. vízre bocsátás. dallam. tömés. vezérág. ólomzár. tervrajz. hívás joga (kártyában). f . felszerelés. fogplomba. blankfilm. vízlevezet csatorna. réteg. hangversenymester. játékkezdés joga. foglalkozás. prímheged . tengerre száll. kötél. talajcs . telepítés. vezetés. emelkedés. vezet . példakép. dereglye. irány. latin nyelv. els ként kijátszott kártya. ballada. els heged s. vezet görg . kit zés. sorközt tágít. sortérz . vezetés. bet szekrény beosztása. mesterséges folyómeder. kit z . el fogatló. beirányítás. ólommal fed. plomba. vezér. vezet személyiségek eldugulás. szakma. motoros hajó. térbeosztás. lefolyócsatorna. ólommal kitöltés. fekvés. vezet ügyvéd. bárka. ólomplomba. mélységmér ón. irányzás. felbocsátás. el gyújtás. lírai költemény. prímheged s. elindít. f kerék. ritkítás. partner (közösüléshez). el nyitás. kilövés. részesedés. póráz. irányítás. els heged . fektetés. bordaláda. összesodrás. ólommal zár. tojó (le)fektetés. ólmozás. ólom. újlatin kés bbi. tojásrakás alaprajz. ceruzabél. odavezetés. f szerep. grafit. vezet . reklámárucikk. hatás. vízrebocsátó sólya. helyzet. ének. horogzsinór toldaléka. hasadék. irányítás szólamvezet . f hír. alagcs . felbocsát. tehermentesít csatorna. vezet szerep. törvény ügyvéd dal. cs fektet munkás. pártvezet . nem hivatásos. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. numera. vízre ereszkedik jogszabály. hasadás. históriás ének. helyez. indít. állás. alapozás. munkaterv bujtás. ostorhegyes. vezet. vezérhajtás el fogat. ólomcsík. haszonrészesedés. vezet . ólmoz. élenjárás. vezércikk. mér ón. szerkezet rét/legel f bb hír. els ség. sortágító. nyom. latin szertartású.

tanul. monda. alagút-mintaív bordája. gyalogol. törvényes. megtanulás. kihasználási engedély. jog-. bérbeadás. állvány. bérlet. szövetkezik. ingó hagyomány. levél prospektus 4. nagy tudású. m veltség. korbáccsal elver. bér. engedélyezés. engedély levelek. kilombosodik. el adást tart vezetett szélárnyék. tudományos. útszakasz. koncesszió. dugattyúb r. elpüföl. bérleti díj. bérlet id tartama legcsekélyebb. szövetség. krikettlabda. legel . tanítás. haszonbérleti díj. csín. megkorbácsol. elhagy. törvényszer törvényesen felirat. ismeretek. kikészített b r. bérleti szerz dés. haszonbérbe vesz. magyarázó felirat. tudás. megtud. lapoz. legenda. örökség bírói. bírósági. láb. comb hagyaték. törvényhozói legislature törvényhozás. cip szár. haszonbérlet id tartama. befogó. távozás Libanon el ad. felütés. kutyagol. láncfonalat keresztez. lábazat. felirat szövege. jelmagyarázat. megtanul. megengedett. tanult. oszlop. (haszon)bérlet. szár.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. b r. csaló. haszonbérlet. elver. eltávozás. mancs.8 kilométer. frigy. nadrágszár. közirat. el adás. ziccer. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. mózesi törvény szerinti. szabadság. legkisebb elpáhol. talapzat. b rrel bevon. törvényben gyökerez . búcsúzás. legjelentéktelenebb. engedelem. legkevesebb. haszonbérbe vétel. törvényhozó(i). szövetséget köt értesül. eltávozási engedély. bérbevétel. törvényhozó testület . kicserzi a b rét. eldönget. árendába vesz. b r-. tapasztal alaposan jártas. kilép . jogi. tudós erudíció. támfa. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. pillér. forduló. mellékvonal. szelepb r. búcsú. kibérel. csapás. m velt. közlegel . rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. kengyelszíj. tanulás. jogszer . b röz. felhatalmazás. b rrel díszít. fonalkereszt. szíjjal elver. legális. jogos. mérföld. liga. bérbe vesz. állványzat. ismeret. tanultság. haszonbérbe adás. törvényszéki. hazard r. lábszár. zöld (kártyában) elhagyás. futball-labda búcsúzkodás.

viszony ell ítéletekt l mentes. színvonal. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. hozzászab. elodáz. kevesebb. kapcsolat. törekszik vmire. felszabadulás. vmilyen irányban fekszik. tanítási óra. levonva csekélyebb. kötetlen. nem fukarkodó. simává tesz. fekvés. kölcsönös érintkezés. szabad. lerombol. késleltet. egyforma. lecke. szabad szellem . nem annyira. kisebbik feladat.legitimacy legalitás. jogosítvány. csekélyebb. egyenletessé tesz. irányul. alaposan indokolt. engedélyt ad. korlátoz. koncesszió. egyenl . szint. hajlam. teher felel sség. kiegyensúlyozott. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . elegyenget. rántás. engedélyez. terjeng s alantasabb. egyszint . szerelmi viszony. liberális. nagyvonalú. hosszúság. megakadályoz. felszín. ráirányít. legitimitás. szabadid hossz. kisebb mértékben. kiegyenlít. egy szintre hoz. vízszintessé simít. hatósági engedély. tanya. rászegez. szinte. vízszintes. földdel egyenl vé tesz. szabadelv felszabadítás. sík szintek kötelezettségek. nagylelk . szentlecke. összeköttetés. igazol. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. ráér . vízszintez . tartozások. hajlamos. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . megért . legitimate irodalmi érték dráma. passzívák. habarás. szintez. lelapít. gátol. kisebb. kevésbé. bérlet vízszintessé tesz. hangkötés. nekiszegez. liberális párt tagja. tehertétel felel s. helyes. teher. törvényes. színpadi bemutatásra írott dráma. kevesebb. b séges. törvényes uralkodó. simít. törvényesség házasságból született gyermek. planíroz. bérlet. törvényesít. szabadosság fekszik. helyzet. licenc. kisebb. hagy (vmit). szabad. mínusz. nyugodt. helyénvaló. tanulság leckék akadály. bérbeadás. b kez . felhatalmazás. törekszik. jogos. elfogulatlan. nivellál. szabályszer . hazugság. lesimít. kötelezettség. tartam hosszadalmas. köteles behabarás.

ág. könnyelm en. ütköz . lineáris. sápadt. megvilágítás. emelés. egyenes. világos. emelkedés. vonás. ablaknyílás. vonalaz. tájékozódás. életstílus élettartam ellop. elegáns. meghatározott cs hálózat. esik. gyepl szár. akar. síkmetszetvonal. felemelkedés. vonalkáz. tiszta közvilágitás. mesterség. pálya. egyenlít . óhajt. meggyújt. megvonalaz. járat. világítás. terepszakasz. korlátoz. világosság. léha. zsinór. tapintatos. foglalkozás. korlátozott. begyújt. egy inch 12-ed része. vonalas line linear . vágány egyenes. valószín . megszorít. hajókötél. fény. ügykör.1 mm. tölt. felemel. megvilágít. kigyullad. kötél. megtöm. elhatárol. sokat ígér . csillogó. hasonlóképpen. könnyedén. ültet zsinór. családfa. irányvonal. tájékoztatás. sorakoztat. damil. származási ág. elemel. munkaszintek közötti magasság. tetszik feltehet . körülhatárolt. megfelel . mér fonal. hajlamos vmire. er dítési vonal. írott sor. határol. határ. horgászzsineg. limes. (fel)emel. egyenes irányú. nyomtatott sor. vezeték. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. arcvonás. útvonal. kibélel. foglalkozási ág. emelkedik. lift felszáll. 2. könnyelm . vasútvonal. t z. cs rendszer. határolás. szakma. hasonmás. láng. valószín leg hasonlóan. könnyen lámpák. szintén határérték. világít. halvány. jelentéktelen. vállalat. libasor.life lifestyle lifetime lift élet életmód. megtölt. határpillér. könnyít. hajlandó vmire. kiderül. sorbaállás. ugyanolyan. fényforrás. fonal. nem hangsúlyos. arcvonal. lehetséges. árucikk. elhatárolás. mér szalag. demarkációs vonal. lenszövet. vonal. határoló. társaság. összeköttetés. len. korlát. sz ke. kedvel. úgy amint. sorgyalogság. kivilágosodik. felszáll. könnyen. rászáll. leesik. sorba állít. csatasor. hangulata van vmihez. megvilágítás. felvonó. gyepl . könnyedén. sín. megszüntet. politika. jellemz . kedve van vmihez. hosszirányú. lámpa. jól megvilágított. könnyed. leszáll (lóról). könny . felemelés. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. horgászzsinór. határ. egyenes alakú. fésült len. leszármazás. fürgén. els fokú. kíván. kiemelkedik. vonalakat húz. gyújtás felszínesen. valószín leg. enyhe. napéjegyenl ségi vonal. emel. gyenge. gyújt. meggyújtás. mint. sor. világítás hasonló. megkönnyít. határvonal. körvonal. zsineg. er dvonal. finom. felsorakoztat. földet ér. segítség. közlekedési vonal. szelíd. árufajta. felold. közlekedési vállalat. bélel. szeret. ragyogó. üresen. politikai vonal. meggyullad. hasonlóan vmihez. szegélyez. vet zsinór. felemelkedik.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

osztályoz. fontosság. haladás. térkép. tömeg. út. vásároz. széles tömegek masszív. különbözet. jelez. figyel. rajtvonal. lapszél. eltérés. osztályzat. halom. f nök. mérték. piaci áru. árrés. fogyasztási terület. tengerészgyalogos. fog (játékost). néz. vásározás megjelölt egyesülés. nagy nemesi cím várományosa. térképez határvidék. hihetetlen Mária misét hallgat. megy. tömegek. széljegyzetel. induló. március. margó. tömegbe ver dik. szél. piacon értékesít. vásáron értékesít. pofa. ottmarad a helye. széles néptömegek. misézik. szegély. jelzéssel lát el. tornyosul. menetel. közös birtok. jel. tengeri nyomot hagy. védjegy. nagymester. t rés. csodálatos. tömörít. fedezet. tömeg. tömeg feltérképez. sokaság. folt. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. határvidék. mester. nyom. határ. jól tud. megkülönböztetett piac. nagy csomó. gyalogtávolság. megjelöl. szintjelzés. igazgató. szegéllyel ellát. masírozik. áruba bocsát. rakás. szintjel. összetömörít. megjegyez. árfolyamjegyzés. szoros kapcsolat. menetelés. árjegyzés. célpont. összegy l. felgyülemlik. összecs dül nagy tömeg. gyaloglás. kapitány (hajóé). vásáron árusít. óvadék csekély jelent ség . menet lapszél. széljegyzetekkel ellát. jelzett. összehord. árkülönbözet. szemlél. jegyez észrevehet . masíroztat. meneteltet. számos. tengerészeti. feltüntet. jellegzetes. fizimiska. ír. összegy jt. házasságkötés. jelzés. jelz vonal. forgalomba hozatal. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . bója. halmoz. közös föld. vásárra visz értékesítés. csomó. házasság. jellemez. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. fehér szél. összehalmoz. piacra visz. szoros összetartozás. gazda. mise. piaci adásvétel. gyalogol. piacon árusít. cél. összehalmozódik. felülkerekedik vmin. part. mutat. észrevesz. egymárkás. szegélyez. kézjegy. szint. sok. összevon. mozgástér. piacon vásárol. márka. felhalmozódik.manufacture gyártás manufacturer gyártó. masszíroz. mellékes tengerész. házasodik házifecske bámulatos. határ. fiatalúr. jegy. tolerancia. lapszéli. kézjel. perem. térképet készít. piacra felhozott áru. alaposan megtanul. megfigyel. tengerészet.

tökéletesen elsajátít. egymásba illeszt. kiforr. hornyosan egymásba illeszt. dologi. jelentés. fizikai. kézirat. összeházasít. átlag. úr. május. zsugori. gennyesedik. átlagos. -het. egyenrangú vmivel. szándékú értelmes. téma. oktató. vmihez passzolót talál. kérdés. lehet. minden maximális. érett. vacak. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. gennyed. úrfi. vetekszik. megfékez. baj. étel. gyufa. megérik. házasság. tanító. úr vmi fölött. közép-. lejár. tárgy. megy vmihez gyufa anyagi. érzéki. részletesen kidolgoz érés. összeillik. tárgyi anyagok. esedékes. számít kidolgoz. ruhaanyag. eresztékesen egymásba illeszt. kifejez . anyag. meggondolt. lényeges. megfelel. egyszer . pari. fontos. hasonlóval kiegészít. gondol. ügy. váladék. összepasszol. mérk zés. fontos. tartalom. genny. durva liszt. eszközök. megfontolt. vmihez ill t talál. szedés. középút. lejárt. dolog. közepes. érlel. testi. férjhez ad. középérték . lényegbevágó. jelent ségteljes anyagi eszközök. méretet egyeztet. összemér. szembeállít.vminek. alávaló. harmonizál. felér. lényeg. talán polgármester én. egyenl vmivel. jelent. szabad esetleg. maximum. szedend anyag. anyag. összeilleszt. hitvány. korpa középérték. engem. aljas. fukar. esedékessé válik. párja vminek. étkezés. fejlettség (szervezeté) csúcs. jelent . er források. szegényes értelem. összepasszít. eszközök jelentett id közben. lényeges. felszerelés. szándék. illik. smucig. nekem csontliszt. méltó ellenfélnek bizonyul. maximum galagonya. megérlel. összehangol. meccs. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . érettség. közben ezalatt. tanár. szegény sorsú. kénez (hordót). -hat. úr vmi felett. összehasonlít. pedagógus kiegészít. átgondolt. anyagias. összeválogat. silány.

szerkezet érem közeg belgyógyászati. híres emlékez tehetség. földközi-tengeri. összefolyás. szerv. egyenletes mozgású. vonulat. szerkezeti elem. mér szalag. fontos. törvényes szabályozás. találkozó. orvostudományi belgyógyászat. varázs. mediterrán. mérés. mértékegység. ereszték. mérték. testrész. útkeresztezés alkatrész. mérk zés. mér rúd. kapcsolótag. orvostudomány. okozó találkozik összejövetel. medikus. földközi-tenger. orvostanhallgató. tengerparttól távol es közeg. közepes. felmér. megemlít. vel mechanikai gépezet. oldal (egyenletben). mér. versmérték. geológiai rétegek. végtag tagság emlékezetes. osztó. keresked measured measurement felmérés. lemér. értekezlet. étel. köbözés. közvetít eszköz. collstok. orvosi. gy lés. kimért. intézkedés. csatlakozás. istentisztelet. párviadal. mér edény. szerkezeti tag. megmért. találkozás. mechanizmus. ülés. nagyság. fok. lemért. memória emberek elmebeli említ. párbaj. felbecsül. tag. kimér. hús. gyógyszer. taktus. ütem egyenletes járású. említés. tánc. lényeg. orvosság. egészségügyi. széntelep felmérés. lépés. vmilyen méret . mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . rendszabály. orvostan. étrend. méret. ritmikus. összetalálkozás. megemlítés emlitette étlap. boszorkányság. megmér. határ. vallásos összejövetel. csuklóelem. megfontolt. mértéket vesz.measure fokmér . menü kereskedelmi. mérés élelem. hímvessz . jogszabály. verseny. ütemes érctelep. varázslat középkori földdel körülzárt.

összemaszatol. közép-. kikövez anyag. pocsolya. középen összehajtogat. középen összehajt. közbüls . kantin. evangélium. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). vérmérséklet. hatalom. jutalom. rendszeresség módszerek méter érsek. módozat. képesség. k alapozás. értékesség. 29 yard. szemét. puszta. jóslás. egyedüli. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . módszer. szókép eljárás.mere merely merger merit merits mess egyszer . összekuszál. tehetség érdem. érdemel. piszok szóbeli üzenet. megérdemel. étkezde. telefonon továbbít. üzenetet küld. megkeményedett pala. f szempontok elront. érc. fémötvözet. érctartalmú k zet. evangéliumi kinyilatkoztatás. kedély. középs éjfél er . sínek hasonlat. jóslat. összevisszaság. érck . fúzió érdem. öntvény. középre helyez. mer . híradás. közepe vminek. hevesség pálya. f városi. fém. határ. jövendölés. bronz. zúzalék. üzenetet eljuttat. középre tesz. közép. tiszta. vminek a közepe. étel. távírón továbbít. 31 yard. bet fém. lehet. pusztán egyesülés. olvadt üveg. kellemetlenség. értesítés. megolvasztott üveg. megfelez. költözés. középszer . mezsgye. tanítás. kiválóság. rendetlenség. üzenetet továbbít. ezüstszín. tó. érték. tudósítás. metafora. jelzésekkel továbbít. közvetít . teljes. bepiszkít. kivándorlás. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. er szak. mód. üzen. érdemrend. mondanivaló. zúzott k . kinyilatkoztatás. tavacska csupán. rendszer. hadihajó ágyúi. bet anyag. f pontok. f városi lakos. jóság. közlés. üzenet. kis tó. öntött fém. kövez anyag. fogás. lélek. nagy mennyiség . megkeményedett agyag. sok elköltözés.

kicsi. kedv. kergülten forog. tej. vasérc. kifogásol. hozzátartozóim. emlékezet. bányát m vel. legkisebb. akna. hengerel. malom. mar. segít . elme.-m. vélemény. enyéim. daráló. ész. református pap. aprólékos. üzem. szertartást végez. aldetermináns. bokszol. tejel kallóz. lelkipásztor. miniszter. pap. szolgálati minisztérium alárendelt. lehallgat. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. zúz. vazallus. balul üt ki. gondolat.. katonaság fej. fiatalabbik. rl . darál. ver. hemzseg. az én . aprít. követ. járulékos. elmulaszt. minimum-. minimum. kihasznál. hirig. ellenez. szándék. érzület bányászik. nézet. moll. porít. tömegben körbe mozog. felbukkan a vízb l. elpüföl. szolgál. gyenge. molnár. pillanat. kiskorú gyermek. aknát rak. elver. tükröz. lelkészi. elhibáz. marós. végrehajtó. pót-. marógép. házi lisztbogár. nyüzsög. aknásít. csekélyebb. elhibázás. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . segít. bányászott érc. támogató. bunyó. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. intelliencia. miniszteri. maratással megmunkál. szellem. jóindulatú. hadsereg. akarat. bánya. felügyel. könny . elvét. kedves. kavarog. lelkipásztori. értelem. álláspont. jegyz könyvet vesz fel. szögperc. intéz . nyújt. elpáhol. gondolkodásmód. józan ész. pontos. tör. feljegyzés. kisebbségi. aláaknáz. kiskorú. minimumhoz tartozó bányászat ellát. megfej. minimális. memorandum. rl gép millió elhatározás. vigyáz vmire. könny . szolgáltat h béres. recéz. röl. vigyáz. moll-hangsor kisebbség. nyújt. percnyi pontossággal mér. figyel vmire. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). figyelembe vesz. gyár. kiskorúság apró. feljegyez.. melléktantárgy. peremez. enyém. perc jegyz könyv példakép. hiba. nyüzsgöl dik. lelkész. jelentéktelen. ívperc. értelmesség. lejegyez. enyémek. tükör. jegyzet. robbantófurat. kisebb. emlékezés. legkevesebb. katonai. üt. lélek. habosra ver cserebogár. tör dik vmivel. moll hangnem. fejt. minor. cél. szelíd. vágy.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. parányi. ügyintéz .

külföldi híranyag lehallgatója. mozgatható. modális érték alakít. folyamatosan ellen riz. összejár. folyami hadihajó. felvev gép követési képessége. monitor. sablon. felügyel diák. modell. mozgó. külföldi adást lehallgat. hiányzó. vegyít. modellál. rosszul sikerül. kihagyás küldetés botlás. vagyon. igemód. tévedés. z rzavar kevert. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. pénzösszeg. vegyes keverék állhatatlan. elvétés. minta. hiány. konfúzus. keverék. monitor . lemarad. maneken. pénzjegy. nélkülöz. vízsugárfejt berendezés. érintkezik. figyel . modul. csipke-alapkitöltés.elszalaszt. fels osztályos felügyel diák. mozgékony. gazdagság. forgatható fecskend . pénzérme. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. modulusz modulok moláris. távollev . mérsékelt. valutaügyi bankjegy. eltéveszt. pénzdarab. jelz m szer. pénz. mód. összeg külföldi adások lehallgatója. formál. hiba. megmintáz. mintakép modellek korszer . kotróberendezés. pénzzé tesz. változékony állhatatlanság. igénytelen. vegyül. ellen rz m szer. felfordulás. felügyel . pénzel. hangnem. képellen rz készülék. megzavarodott. molekuláris er . indíték. mintáz. figyel. pénzbeli. jelent ség. mozgékonyság divat. összekever. kever. pénzzel ellát. szokás. újabb kori módok egyszer . képez. külföldi híranyagot lehallgat. mai. domináns rezgésmód. módus. veszteség. szerény módosítás. pénzt ver. eljárás. fizet eszköz. behallgat. modern. papírpénz. kisasszony. ifjú hölgy. mérvadó rezgésmód. mellémegy. alaprezgésmód. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. összezavart. keveredik. tévedés elegyít. nyomaték. pénzügyi. elveszett. id pont. hiányol. mobilitás. ellen riz. jólét. mozgási szabadság.

folyamatos vizsgálat. szül anya indíték. jelzálog. autózik. anyai gondozásban részesít. örökbe fogad. javaslat. lehallgat. kedélyállapot. nagy rakás. anyai gondját viseli vkinek. jobbára létrehozó. nagynyomású fecskend . moralitás. hónap. javasol. termel. indítványt tesz. teher legtöbb f leg. egerészik. ráadásul. kiszimatol. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . lehallgató. ok. s t délel tt. indokolás. eredményez. hangulat. erkölcsiség. inkább. igemód. t n dik. vezérprogram. anyáskodik. nagy tömeg egér. monitoros vizsgálat. közszellem. monitor-programrendszer. monitorrendszer. több. hold. nagyobb mértékben azonfelül. autón visz. forrás. székelés. erkölcsi felfogás. közhangulat. halandóság betáblázás. felügyelés. közszellem. monopólium hónap havi hangnem. szülöttjének vállal vkit. lázasan keres. jelzáloggal terhel. erkölcsi. létforma. többé. ezenfelül. motiváció. gyeleg. erkölcstan meg. ürülés. autóversenyen vesz részt. megfigyelés egyedáruság. indító. nagyobb. mint. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. motívum autón szállít. és. létmód. szellem erény. hangulat. világra hoz. mozgás. kedv ábrándozik. lehallgatás. f . okadatolás. motorozik. képcsöves ellen rzés. reggeli halálos mivolta vminek. vészjelz . javaslatot tesz. erkölcs. több. mozgató izom hegy. tanulság hangulat.sugárzásdetektor. diszpozíció. int. babusgat. ellen rzés. jobban. vki anyjának adja ki magát. létrehoz. marihuána. elismeri a szerz séget. lelkiállapot. figyel egység. még. levertség. indítvány. délel tti. mozgató. erkölcsös. mama. rosszkedv. vállalja a szerz séget. szellem. mozgató ideg. plusz. jelt ad vkinek. morális. indok indíték. azonkívül. indítványoz. anya-. motívum. kényeztet. anya. szül. vízágyú. emellett. vizsgálat. helyváltoztatás. felkutat. megfigyel . -ebb. folyamatos ellen rség. szándék. leginkább. reggel. halálozás. lézeng. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . nagy halom. l dörög mocsár erkölcs. elábrándozik. mozdulat indíték. anyaként gondoz. motor. megokolás. továbbá.

-m magam misztikus. többszörös anyu. mozgó. sok. eljár. misztérium. koholt dolog. költözés. élénkség. lépés. mozgat. lépés (sakkban). zenés játék. rábír. penészség. mozog. szájával érint. mozifilm. rejtelem. zenés film. titokzatos. hordozható. szállítható. sokkal lápföld. javaslatot tesz. rejtélyes hittitok. költözködés. musical. mozgató. hangosan beszél. zene dallamos. asszonyom. torkolat. mozgásba hozó majdnem. must kölcsönös. mozgatás. közös enyém. meghat. lép (sakkban) mozgatott lendület. mozi hajtó. múzeum énekóra. sakkhúzás. ürülés mozgat film. megöl. szónokol. mozgalmasság. sokszoros. megható. muszáj. titokzatos dolog. kotta. fintort vág. mama. rejtély hitrege. képzelt dolog. izomer muzeum. muzikális zenekedvel . elköltözik. nyílás.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. mozgatható. mélyen hallgat gyilkosság. luk. sár összetett. naív . mami. képzelt személy. mesterkéletlen. zenei dohosság. néma. mozdulat. mozdulat. naiv. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. sörfajta. jól hangzó. költözik. megmozdít. titkolózás. mozgás. mozgás. mozgásban lév . megrendít . megkapó. titokzatosság. csendes. száj elmozdul. tétel (zenem é). lemészárol. mozgató szerkezet. sokrét . némajátékban játszik. m ködés. hurcolkodás. megindító filmipar. eljárás. székelés. költözködés. megindító. meggyilkol izom. szájába vesz. mozgalom. nagy tömeg. kell. nagyon. zenés.

meztelen elnevezés. csaknem. összehúz nemzet nemzeti. puszta. elkeskenyedik. mégpedig. mozgásban akadályoz. jól végzett. megszorít. jó. sz r nélküli. közeledik. már-már. fukar. vele született természeténél fogva. kopár. közelr l érint . megfosztott. összesz kül. matrózkék. bennszülött. sötétkék. hülye. korlátok közé szorít. közel. besz kít. javasol. közelít. toll nélküli. növényzet nélküli. ugyanis. természetesen. pontos. flotta. m -. közeli. falnak szorít. feloldott hangjegy. francia krémes. természett l fogva fajta. jelleg. korlátoz. mezítelen. nagy formájú er s szivar. sz kít. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. szigeteletlen. természetes. nap (kártyajáték). csekély. beszorít. haditengerészet. vkihez közel álló. természeti. közel. elfogult. keskeny. hajszálon múló. smucig. megnevez. majdnem nem kevert. korlátolt. meghitt. feloldójel. nevez nevezett azaz. sarokba szorít. alapos. pucér. levélzet nélküli. név szerint. természet tengerészeti (hadi)flotta. keskenyít. kinevez. vékonyít. ízléses. sz kebb körre szorít. mellett. zsugori. lelassul. megállapít. kis híján. kisebbít. hírnév. h . formás. összeszorul. tudniillik. nem jut el re. kiszolgáltatott. fedetlen. kis híja. dísztelen. sz k látókör . név. híres ember. hajóraj. ajánl. -utánzat. elnevez. min ség. lomb nélküli.naked leplezetlen. természet-. elbeszél figyelmes. fösvény. sz kmarkú. sz k. nyers. kicsinyes. felhigítatlan. szoros. csupasz. szomszédos legközelebbi csaknem. sz kül. elbeszélés. közvetlen közel. rideg. kit z. majdnem. megsz kít. -szer . megjelöl. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. fegyvertelen. közel fekv . bizalmas. jelöl. nem er ltetett. már majdnem. Napóleon beszámoló. vagyis nevek er s szivar. csinos. üres. védtelen. meg nem m velt. nagy jószág. közelr l. zsugorít. kedves. félkegyelm . húsz frankos arany. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . megsz kül. intim. csökkent. közelben lev . közel lev . nevezetesen. megközelít közeli. korlátozott. nagy név. fogyaszt. megkeskenyedik. hajóhad. tengerészkék pontos. nem szigetelt. magával hozott. sajátosság. nevet ad.

szükséglet csókolódzik. megkövetel. elkerülhetetlen. baj. hanyagság. leszavaz. ideg. nemleges tulajdonság. hálóba kerít. nyak. vétó. nélkülözés. szükségleti cikk. kell. természetesen költség. sikerült. gallér. negatív mennyiség. közömbösség. sereg. szomszédja vminek. ín. tiszt. nemleges. fészkel. tisztán bevesz. sz kölködés. súlyos helyzet. semlegesít. gondatlanság. kényszer ség. szükséges. nemtör dömség átjut. hálóba rúg. megkíván. szükségszer en. forgalmaz. nélkülözhetetlen. ideg-.arányos. életszükségletek. negatív kép. szerencsés. rendes. matrica. halászik. szomszéd. szükségképpen. hálóba üt. szükséges. se. hálót köt. törvényszer . szükséges dolog. szükség. erezet. elmaradhatatlanul. jó alakú. mínuszjel. behálóz. izmos búvóhely. hálóval borít. nehéz helyzet. elhanyagoltság. negatív lenyomat. megtagadás. vakmer ség er s. oldal. tartásdíj. rejtekhely. kényszer . hálót csomóz. negatív film. ügyes. ínség. szükségesség. hálóba küld. hálót készít. találó. tanya. sem bátorít. szomszédság net . szegénység. nem vesz figyelembe gondatlanság. szükségszer ség. hálóból készít. életszükséglet. költségek. nettó. tiszta hasznot jövedelmez.és hátgyapjú. szomszédos vmivel közeli. szükség. negativ. választékos. szüksége van. elhanyagolás. szükséglet kellett igények. tiszta hasznot húz. megcáfol. filézik. negatívum. ellentett. er sít. tagadólagos. tisztán keres. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. elad. fészket rak. tagadószó. tagadás. tiszta. figyelmen kívül hagy. háló. kellék. negatív. hanyagság. kelepce. tengerszoros igényel. meghitt otthon. legszükségesebbek. legy z. elutasítás. elegáns. csapda. hálót feszít ki. elhanyagol. múlhatatlanul. fészek. elutasít. madárfészket kiszed. nettó. szarvasmarha. tárgyal tárgyalás felebarát. szükséglet. elengedhetetlen. megbeszél. egyik sem a kett közül. szegénység. ínség. leszavazás. szomszédok. forgalomba hoz. smárol. egyezkedik. bezsebel. takaros necessarily biztosan. meleg otthon. elkerülhetetlenül. hálóval befed. nyomor. sz kösség. bátorság. kikerülhetetlen. ingnyak. szellemes. szükségképpen. talpraesett. tagadó. tagad. árnyékszék. tiszta hasznot hajt. magabiztosság. negatív szám elhagyatottság. magától értet d en. er . banda. határos vmivel. szükségszer életszükségleti cikk. negatív tulajdonság. elem negatív lemeze. társaság hálóba dob. ideges. feltétlenül. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. szomszédos egyik sem. elutasító. letelepedik. tisztán nyer. megtárgyal. lenézés.

természetszer . következ levél. semmit sem. dutyi. újonnan. felt nés. szabatos. szép. szomszéd. helyes. most. megfújás. kényes. csinos. újból. elnevezésre vonatkozó. újra hír. megkarcol. elfog. pontos. mindamellett. bemetszés. új frissen. lop. név-. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . névleges. ellop. semmi. lerövidít. szabályos. névszói. kondi. senki. következ szám. nagy senki. kedves. visszautasítás jelentéktelen ember. siti. felmar. nemmel szavazók. lefülel. kellemes. találatot ér el. kilenc. éjszakai. vesz éj. legközelebb álló személy. kapitányság. egyáltalán nem. bevágás. elvesz. karcolás. er nlét. horony. mer leges vonal. szabályszer . bemetsz. sohasem annak ellenére. semleges. rovátka. börtön. kilenc múzsa. lopás. éjjeli. nem nélküli. szomszédos. semmilyen. egyik sem. közvetlen mellette fekv . közvetlenül utána. h vös. éjszaka. helyesen megfejt. fiktív. megfúj. lárma. csorba. sitkó. nemrég. senkiházi elhíresztel. finom. mindamelett. éjjel. normális. szajrézás. este baseballcsapat. jelentéktelen. minap. semmiféle. mer leges. meghatározhatatlan. nóna. válogatós kitalál. igényes. állapot. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. becsap. közömbös. nemleges szavazatok. név szerinti. mindazonáltal modern. névhez tartozó. mindazonáltal sem norma. semmilyen. pártatlan. barátságos. rovátkol. legutóbb. jó. aranyos. nem. tagadás. jard. azonban. normál. semmiképpen. nyakon csíp. legközelebbi apró. kicsorbulás. nyer dobás. hírek újság következ . senki annak ellenére. nominális. névre vonatkozó egy sem. soha. vájat. csekély. miki. felt nés tárgya. csórás. rendes. közvetlenül mellette. érzékeny. semleges ország egyáltalában nem. zaj csekély. azután. rovás. semmi. letartóztat. elcsíp. normatíva közönséges. begy jt. rszoba.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos.

vélemény rövidáru hírhedt. jelen. notesz híres. normann. hangjegy. újszer November hát. sziklafok. nemsokára azután. néhány sor. zéró.híres. közismert novella. újfajta. értesít . most hogy. figyelmeztetés. jelentéktelen dolog. kellemetlenség. figyelembe vesz. sehova atom-. kiönt cs . kiszögellés. jegyzetekkel ellát. semmiség. jelentéktelen személy. mag-.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. orr-rész. nemsokára. bankjegy. megemlít. nyomoz. feljegyzés. tudomásul vesz. kedv. nukleáris ellenszenves ember. kiugró. tapasztal. toldat. kényelmetlenség. semmi. orrán keresztül beszél. háborgatás. felszólítás. orrával érint. szándék. jelenleg manapság. hatósági felszólítás. eszme. figyelemre méltat. megjegyez. tudomásul vesz jegyzetfüzet. fogalom. észlel. azonnal. zamat. hajlandóság. hatósági értesítés. alkalmatlanság. jelen pillanat. figyelem. ugyanakkor. nulla. megjegyez. fürkész. regény. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. rend rspicli. cs r. jegyzet. kötelezvény. semmit felmondás. rövid újságcikk. illat. szokatlan. semmit sem. megfigyel. feljegyez. orrával nyom. alkalmatlankodó személy. kár. kifürkész. normandiai. figyelem. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . közlemény. hangnem. szaglás. szagol. értesítés. megszagol. széljegyzet. kiírás észrevette elképzelés. angliai román stílus. jelent s rövid levél. tudomás. szimat nem figyelemre méltó. orr. hang. most. szaglász. kiönt . megjegyzés. pedig. szerkezeti kiugrás. adóslevél. neves jegyzetek egyáltalán nem. nevezetes. fúvóka. kivalo. kellemetlenked személy. magyarázat. jegyzék. mostanában sehol. orrával dörzsöl. megfigyel. akkor. kiszaglász. észrevesz. kellemetlen ember. porlasztó. bejelentés. jelentéktelen esemény.

numerus. csemetekert. megjegyez. csinos lány. felfedez. objektív. ütem. fellépés. megszámol. beteget gondoz. sötét. nevel hely. sok. számoz. ápoló. cél. ismeretlen. terhes ember. dolog. szám. besorol. betart. izé. nevetséges dolog. vers nagyszámú. megállapítások. figyel. megszámlál költemény. egy mennyiséget kitesz. megfigyel. faiskola. tapasztal. sokan. elfogulatlan. nevetséges ember. dajkál. tárgyak adóslevél. beteget ápol. elfed. szoptat. kifogásol. számok. megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). figyel .ny g. megünnepel. taktus. tárgyi. vacak. számlál. zavarás. becéz. ruha. szerelés. csinos n . gyermekszoba. el adás. házszám. karjaiban tart. fennáll. érlel magában. elnyer. elhomályosít. mózes negyedik könyve. ember. szándék cél. számos dajka. kötelesség. marihuánás cigaretta. észrevételt tesz. tárgyilagos objektumok. csoport. bizgenty . ápolón . sokaság. társaság. lekötelezés. dajkamese. kap. szopik. sorszám. gondoz csecsem szoba. kötelezettség. tárgy (modul). zavaros észlelés. cucc. jelentéktelen. kötvény. m sorszám. ruci. gyermekgondozó. tiltakozik. n vér. akadály. ellenez. szánalomra méltó ember. halkeltet . észrevétel. fazon. szerz dés. számok könyve. ziccersorozat. szerkó. megjegyzést tesz. óvást emel. hozzájut. felnevel. kétes hír . alak. tompa. tapasztalat. nyilvánvalóan Magyar . megfigyel . tárgy. jó b r. kiválasztott. jó csaj. tárgyi(lagos). észrevesz. célkit zés. homályos. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. gyámolás. létszám. megjegyzés észrevételek. tapasztalatok észlel. valami. megszámoz. csemeteiskola. ápol. célpont. lekötelezettség. megfigyelés. tartozás bizonytalan. egyén. feladat. táplál. személy. megtartó elér. kiválasztott személy. érvényben van. megtart betartó. sérelem fonalszám.

páratlan szám egyenl tlenség. utód gyakorta. el ny. betöltés (üresedésé). nyújt ajándék. v. okkupáció. hivatalnok. páratlan. távoli. fél pár. tisztvisel hivatalosan ivadék. ok alkalmi. közhivatalnok. s r n. elfoglaltság. bármilyen. megszállás. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. kivált. felemás. eset. sérelem. valamivel több mint. okot kiváltó alkalom. tisztvisel . bármelyik. sarjadék. szerepel megtörtént bekövetkezés. vezényel hatósági. gyakran.kinek a. nem elfoglalt.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. el fordul. furcsa. félre. messzi. alkalmi. véletlen esemény. hivatás. szokatlan. több ízben. nyújt hivatal. nem páros. esetenkénti. szabad. okoz. párját vesztett. nem egyszer. adódik. valószín ség. létrehoz. iroda katonatiszt. birtokbavétel. megtámadás. tisztekkel ellát. ajánl. leszármazott. ki. elfoglalás. hatósági közeg. merészel. hivatalos. megpróbál. foglalkozás birtokbavevés. megtörténik. munka foglelkozási foglalt akad. egyedülálló. alkalom. sértés. kínál. páratlan szám. felajánlás adakozás. kínálat. véletlen. ajánlat. nem használatos. vétek felajánl. távol b n. eset. alap. egyenl tlen.minek a kikapcsolva. messze. esély. szertelen. kínálkozik. megkísérel. eshet ség. nem szokásos. helyzet. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . sajátságos. különös. mesterség. különbség. sokszor. felbukkan. kedvez körülmény. két ünnep egybeesése. esemény. birtoklás. megesik. foglalkozás. kibérlés. el fordulás. véletlen alkalmilag elfoglaltság. alkalmat ad. lezárva. túlsúly -ból. különc. támadás. le. bekövetkezik. elzárva. egyes. tiszt. v. köztisztvisel . megkülönböztetettség. el. szám feletti. felkínál. fels bbrend ség. visszamaradt.

információ. megnyitás. -n. m veleti. -re el re. -ról. kinyitás. hogy. -ön. bevezetés. nyitható. megolajoz. -én. csak. bekapcsolva. értesülés. csak éppen. operatív. kinyitható. vízhatlan vászon. vminek eredményeképpen. -on. operáció. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. sima duma. közben. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . feslés. hat. feltárás. olaj. egyetlen. hézag. kidugaszolás. üresedés. öreg. tovább kinyit. tisztás. megüresedett állás. alkalmazást nyer. -höz. hír. kikapcsolás. kezdet. tisztulás. nyílik. valaki egyesek azonban. ó. rés. kezdete vminek. pontosan akkor. egyazon. egyetlen. járat. megoperál. harcképes. kezdeti. kezel m ködnek operációs m tét. -hez. csupán. felbontás. el idéz. be(kapcsolva). megkezdés. okoz. nyitott nyitott kivirágzás. üzemeltetés bevethet . kedvez alkalom. bejárat. kivéve hogy felé. vízhatlan ruhanem . -r l. iránta egyszer az ember. tovább. kenetes beszéd. érvényesülési lehet ség. zenedráma érvényes. üzemel. hatályos. operál. egyik. m velet. -nál. érvénybe lép. -ra. olajoz olajvállalati részvények id s. els hívás. k olaj. -nél. egy. megszakítás. rögtön azután. befolyásol. hadm veleti. felavató. -hoz. m ködtet. kilátás. nyílás. azonos. lyuk. -re. ugyanaz. vízhatlan ruhaanyag. üzemben tart. egyedüli. m ködik. valamin. -en. feléje. ember. egyesített. egység. derülés. be. zsíroz. ezer fontos egység. eleje vminek. operációs. régi. vezet. vmi mellett. kihajtás. -ra. felfedés. megnyitó nyíltan megnyit daljáték. m ködési. hatással van. véghezvisz. irányít. nyitás.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. bezsíroz. nyit. felé. opera. kinyitva.

rendszeres. vezényel. szemben lev ellenállás. telefonközpontos nézet. sebész. pappá szentel. gépvezet . eligazodás. opciók arany. szabály. parancs. rendel. megrendel. rang. közönséges. összefügg . keletelés. orgona. szervezett. el tt. elrendel. száji. szembenállás látási. el ír. telefonkezel . lovagrend. optikai. lehet ség ellentétes ellenkez . sorrend. orientáció. rendelet. vélemény ellenfél alkalmas id . szabadon választható. szervi szervezet szervezett szervezés. kedvez alkalom. vagy orális. rituálé. száj-. választás fakultatív. feltételek. tetsz leges beállítások. szerves. utasítás. szokásos. érzékszerv. szervesen összefügg . politikai irány. szerv egységes. határozat. ellentétes. tájékoztatás organizational szervezési. utalvány rendezett el írás általános. szakvélemény. orgánum. szemoptimális. irány. nem kötelez . szóbeli. m szerész. parancsol. kelet felé fordulás. szervezet szervezett eligazítás. észlel . szemben. rendez. megbízás. rendjel. vendégl emberi hang. zsöllye osztály. opció. ellenzék. felszentel. irányító. rendes. telefonos. optimum der látás der látó el vételi jog. tájékozódás. elrendez. szervezeti . operátor. rendszer. társadalmi osztály. igazgat. hírközl szerv. megparancsol. hétköznapi. szóbeli vizsga narancs zenekar.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . látó-. kezel . megrendelés. ellenzés. rend. menü. szerzetesrend. érdemrend. átlagos. alkalom. ellentét. rendelés. szájhang. gépész. ellenkezés. miel tt.

termelés. rendkívüli. máshogyan. egész felszínén. hosszú lövés. furcsa ember. küls . valamib l. közül. kiáradás. kívül. hagyományos. újsütet . többi mások. máskülönben erkölcsi kötelezettség. elmúlt. skézirat. sajátos. rendkívüli eredetileg bevett. minden pontján. hátra. felül. furcsa. kihagyás. felesleges általában. másként. önálló. külseje vminek. származás. széltében. újszer . aut. zendülés eredmény. fels . munkanélküli. fennálló. kint. egészen. rendkívüli. semmi. stípus.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. kirobbanás. eredet. szerteszéjjel. küls . végs . kirak. egész felületén. vminek a külseje hátralékos. különleges. külszín. legy r. leküzd. szabadtéri küls áttekintés. els rend . kiemelked . elintézésre váró. hatos ütés (krikettben). mindenütt. küls rész. szavak kifelejtése a szedésb l. selejtes holmi. kitörés. eredeti példány. másokat. fel. nagy. skiadás. ortodox más. rendest l eltér . másformán. kimenetel. kontúr. óhit . vége. hanyatt. mint. jeles. kezdeti. kimagasló. küls oldal. ellenkez esetben. követelmény házon kívüli. különben. körvonalaz. illene. legels . muszáj. elintézetlen. -ból. sorok kifelejtése a szedésb l. szembet n . vázlat. szaporítás (kötésben). kell. sök. jelent s. különös ember. vége. átugrik vmin. átfogó. kit n szerte. kint. kimen teljesítmény. másikat. kiváló. küls felület. felüli. kinn. nevezetes. származás si. többiek egyébként. végig. borító. másképp. selejt. kimenet. over overall . iskolaköpeny. szabadban történ . több. befejez dött. munkaköpeny. további. át. s. -b l. legnagyobb. vázol kilátás. általános. kellene. ismételten. folyomány. esedékes. másféle. eredend . els dleges. termelési eredmény kezdet kinn. kifizetetlen. között. kibúvás. originális. valami (a mi) mienk magunk kiüt. különös. otthonka. eredetiesked . eredeti ember. keresztül. másképp. célponton túl becsapódó lövedék. remény. másképpen. forrongás. másik. átjut vmin. szemléletmód hozam. felett. végig. másmilyen. kifelé. túl. alap-. mindenütt. célon túl men lövés. egyéb. mást. másképpen. többlet-. kötelezettség. ki. eredeti. kívül. egyedi. különc. teljesítmény. körvonal. új utakon járó. látszat. kötelesség. rendezetlen. küls felkelés.

szállodai kisinas.összefoglaló. kilép. külföldön. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . beecsetel. szenvedés fájdalmas fáradozás. vajúdás. éjszakai. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. meger ltetés. apród. csomagol. tempót diktál. csomag. kisinas. festékkel bevon. szoknyafogó csat. borogatás. összeáll. nevét kiáltva keres vkit. lépked. jégtorlasz. zsúfol. kerestet vkit. dobozol. bemázol. reggelig külföld(i). doboz. tömeg. összeválogat. lépésben megy. fájdalom. fáradság. gyorsaság. csendes. iram. becsomagol. lap. szoknyafogó t . meggondolt lépésekkel megy. külföldi. lelép. iramot diktál. lassan megy. festi magát. poggyász. pakli. csomagol csomagok. oldal lapok fizetett fáj. lapszámoz. fest. összecs dülnek. fájás. lassan halad. leveg b l irányít békés. becsomagol. járás. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. elismer. tömít. lépés. Csendes-óceán konzervál. tengeren túli áttekintés beismer. járásmód. rakás. fenyítés. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. saját. el z éjjel. összever dnek. szülési fájdalmak befest. nyomasztó. betördel. cimborálnak. csomó. tulajdon(jog). bevall. összeszed. kimért lépésekkel megy. csomagol apródként szolgál. gyötör. el z este. máról holnapra. ha megengedik. tulajdonjog Oxford. elsöpr . poroszkál. nagy léptekkel ró vmit. (lap)oldal. ütemre menetel. kín. batyu. hirtelen. teletöm. egyenruhás kifutófiú. sebesség. paginál. nyugalmas. kínoz. kellemetlenség. gyötrelem. megtöm. szoknyafelköt zsinór. büntetés. tömörödik. lapszámmal ellát. falka. fenyíték. bosszúság. ecsetel. poroszkálás. tulajdon. összegy jt. tengeren túl. összepakol. egész éjjel. festék. éjszaka folyamán történ . megsemmisít . csomag. fájdalmat okoz. lesújtó. vki engedelmével. bepakol. málha. menetsebesség. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. halom (program)csomag. igyekezet.

bevet deszka. hatáskör. cölöp. egybevet. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . m szerfal. megfakul. pari árfolyam. luxusszálló. rületbe hoz. panel. hosszúkás alakú fénykép.festmény témájául szolgál. elveszti a fejét. névérték. szobafest . melegágy-tábla. fogat. jel. deszkakerítés. vminek a párja. nyereglap. királyi palota. fejetlenség. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. bekezdés. m szertábla. fanyereg. vakrémület. mennyezetmez . orvosok körzeti jegyzéke. vasalódeszka. pari. felfordulást okoz. kép egy pár. körülhatárolt hely. köles. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. fatábla. esküdtek névjegyzéke. halovány. párhuzamos vonal. királyi rezidencia. párhuzamos vmivel. dúsított érchalom. elsápaszt. házaspár. páni félelembe ejt dolgozat. bizottság. fejetlen kapkodás. színét veszti. z rzavar. nyeregpárna. pelyvapikkely. pánikba esik. fakít. elveszti a lélekjelenlétét. esküdtek lajstroma. vminek megfelel. ablaktábla. egyenérték. el kel mozi. palánkkerítés. kirúzsoz. léckerítés. könyvtábla-mez . páni félelembe esik. vontatókötél festés. puma. megfakít. határ. kapcsolótábla-mez . tomboló sikert arat. padlómez . szélességi kör. palánk. fényét veszti. páni. bordaköz. kiköt kötél. átlag. kifesti magát. pánikba ejt. szakasz. fejvesztetten kapkod. egyenrangúság. megszédít. hátrész. fest m vész. pánik. paragrafus megfelel vminek. szerelékfal. keretmez . vmivel megegyezik. vádlottak. festmény. színtelen. leír. rémüldözik. cövek. fakó. kerítésmez . kis újságcikk. riadalom. lefest. ajtótábla. árfolyam. léggömbburok-mez . halvány. elhalványodik. falmez . faburkolattal ellát. palota. fakul. szigetel lemez. munkaközösség. kifest. papír. esküdtnévsor. hasonlóság. kifakít. jelz szövetsáv. fejtési mez fejvesztettség. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . párhuzam. faburkolat. színét veszi. párosával összerak. karó. elhalványít. kugár. terület. vádlott. pár. sápadt. érseki rezidencia. fejvesztettséget okoz. tábla. püspöki rezidencia fényét veszi. napi hírek rovata bekezdés. burkol. új bekezdés. sávdísz. halványít. elfehéredik. újság cikkely. szárnyburkolatmez . sápaszt. párhuzamos. megfelel . kerítés. táblákra oszt. hegyes léc. mez kre oszt. bekerített hely. kifakul. megegyezik vmivel. szavakkal ecsetel. megfest. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . faborítás. egyenl ség. fórum. esküdtszék. z rzavart okoz. párhuzamba állít. párja vminek. hasonló. mázoló. hídmez . paragrafus.

részleges. meghalad. rész. megtörténik. szerep. elválik. park. cs . partnerként szerepel. kiváltképpen. átsiklik vmin. folyamat. egyéni. hengerüreg. hágó. párt. részbeni. plébánia dísztér. s. választék (hajban). elt nik. parciális. füzet. elvonultat. megy. község. szül i szül k Párizs egyházközség. részlet. meghal. parkosít. ok. kaliber. vezeték. szül atyai. darabol. eltelik. tehetség osztag. történik. fogas. m velet. parlamentáris.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. eltölt. csoport. megel z. fél. társas viszony. alak. buli. szoros. feladat. telik átutazás. összejövetel. átmegy (vizsgán). elbúcsúzik. út emberi érintkezés. társul. túlhalad. szakasz. átkelés. kötetrész. passzol. áthaladás. illet . csapat. kézmozdulat. párt. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. részletes. pofa. átjáró. vendégség. tölt. felbomlik. elmúlik. társaság. továbbad. kettéoszt. szerves alkatrész. telephely országgy lés. apa. különítmény. katonai anyagraktár. zsúr. képesség. elhalad. brigád. darab. alkatrész. parti. elmegy. résztvesz bizonyos. kútf . részleges. kezdet. lerak. táncpartner. pasas. utazás. részben. kitétel. ügyfél. társ. vidék. üzlettárs kereskedelmi társaság. el fordul. részbeli. szétválaszt. bet zés. elmegy. különleges. szóbanforgó személy. töredék. túljut. elhelyez. átereszt . kapcsolat áthaladt. levizsgázás. továbbhalad. m veletelem. el z. megszavaz. cinkostárs. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. szétválik. áthaladás. szokatlan f leg. részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . felülmúl. részes keresztülmegy. parókia. eredet. igazolvány. oldal. elfogad. múlik. részlet-. tájék. halad. különös. elkönyvel. vadaskert. engedély. nem vesz észre. helyenkénti. folyosó. elléptet. parkol. részt vesz. forrás. táj elfogult. elválaszt. szólam. feloszlik. dolog. részek. szerz d fél. parlament alkotórész. kötelesség. passzolás. átadás. pontos. átad. részes. hegyszoros. egyén. osztott. füstjárat. menetjegy. elfogadtat. társulás adottság. különösen részben partner. b nrészes. parkolóhely. rész. közrem ködik. körülkerít. részrehajló részben hozzájárul. rész-. bevezet. anya. határozatba megy. sikeres letétel (vizsgáé). átfutás. tag. részvétel. országrész. áthalad. részesség. gyülekezet.

indulat. mellette el. motívum. szenvedélyes szerelem. séma fizet. elmúlás. rekesz. siti. lapogatás. orom. sajátos. gát. tömb. dühkitörés. sajátságos. simogat. csúcsérték. épp jókor. állandó vev . illetmény. elmúlt. pártfogás. legyintés. megvereget. nagyon. vminek a hegye földm ves. talapzat. pálya. futó. igen. büntet . tollforgató. tollhegy. írás. n stény hattyú. védnök állandó vev kör. akolba terel. vev kör alap. múlt id . hegye vminek. kátrányoz. karám. különös. megtérít. kapóra. egyéni. el élet. írásba foglal. útvonal. megpaskol. ösvény. történelem. sitt. bér. rizetes cella. akolba zár. elvonulás. gyenge ütés. talp minta. jellemz . régi. kell id ben jött. kegyuraság. el vmi mellett. jézus kínszenvedése. bezsúfol. szerelmi hevület. speciális. megcirógat. megír. összeterel. passió. szerelmi hév. múlt. büntethet . vereget. klumpa. tulajdon ól. maximum. börtön. tiszteletdíj béke békés. védnökség. patrónus. ólba zár. kerti ösvény. kifizet dik. fölényeskedés. csendes. elhaladás. jellegzetes. járda. gyalogjáró. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . szenved . után. ketrecbe zár. passzív. út(vonal). türelmes állandó kuncsaft. sablon. írótoll. paraszt egyházközség. kerékpárút. sajátszer . facip . madártoll. passzió. különleges. szerelem. falapát. bezár. bekerít. fizetség. kell id ben jöv . fizetés. ütögetés. karámba terel. karámba zár. példa. nyugodt csúcs. ültetvény.passenger passing passion passive past utas arra men . kell alkalommal jött. elmen . templom. író büntetend . lapicka. kiegyenlít. pártfogó. szenvedély. szenvedés passivum. tétlen el. elt nés. kuncsaft. toll. kín. túl alkalmas pillanatban. tet fok. kell pillanatban. darabka. rálegyintés. versenypálya türelem beteg. töltés. fogalmaz. viszonoz fizethet fizet bér. gömböcske. kell alkalommal jöv . rekesz. páciens. fizetés. szenved alak. akol. rész. ketrec. gyengéd ütés. saját. halál. kisállat. mellett. halk lépés. furcsa. fizetség. futólagos. kifizet. vmin túl. ír. veregetés gyalogút. út. szemellenz . múlás düh. rajztoll. járóka.

id . ceruzával felvázol. pont. hozzájárulás enged. individuális. pénzbüntetés. visszatér id köz. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . benépesít. penzió. körmondat. személy. kis ecset. kitartó. ismétl d id köz. rudacska panzió. személyesen permanently állandóan. folytatódó. elvégzés. személyes. el adás. megenged engedélyezett állandó. korabeli. vminek révén százalék érzékelés. kialakítás. teljesít képesség. id köz. keringési id . eljátszás. ceruzával leskiccel. család. észlelés. hátrány. ma. engedély. id tartam. emberek. tartó. rokonok népek -ként. teljesítés. ember. szerepel. folyamatosan. engedély. észrevétel. személyi. történelmi. engedélyt ad vmire. megtesz. permanens. tartós egyén. véghezvitel. engedélyez. el ad. tökéletesen eljátszik. tökéletesít teljesen. hibapont. elvégez. lakosság. performance m ködési adatok. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. tartós beleegyezés. valaki egyéni. kész. személy.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. nyugdíj. maradandó. id szak. teljesít. végrehajt megtétel. kifogástalan. szakasz. tartósan. stíl-. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. ciklus. nép. szerepl . tizenegyes beír a fogadókönyvbe. saját. tökéletes. szak. pont (írásjel). felfogás befejez. teljesítmény. min ség. büntet . játszik. véghezvisz. kor. ismétl d . mondat. bevégez. ember. ceruzával jelöl. részünkr l. személyi hír. büntetés. tanítási óra. ceruzával lerajzol. személyiség ami engem illet. permanensen. munkások. ceruza. óra menstruáció állandó. periódus. folyamatos. tartam. személyesked . ceruzával megjelöl. kimagasló személyiség. kötbér. jelenkor. részemr l. hibátlan. korszak. fázis. alkalmazottak. személy-. teljes. állhatatos. személyi hírek egyéniség. magán-. maradandóan. személy szerint. m ködés. maradó. szívós. ceruzával rajzol. örök. köznép. ecsetel. ceruzával ír. játék. talán lezajlási id . népesség.

fázaisait meghatároza vminek. kopaszt hegyes vég . mackó. díszes. testi fizikai szempontból. természettani. rábeszél. szedeget. vminek a színe-virága. hegyes. orvoslásra szoruló. felirat. csákány. feliratot intéz. fotó. páncélszerkény. szedett. könyörög. eszeget. szavakba foglal. ima. bölcs. csipeget. kérvényt benyújt. esdekel. zongora kiszemel. folyamodvány. szakasz. telefon. leszed. perspektíva. Péter esedezés. mondás. eleje vminek. üres szólam frázis fizikai. frázis. gondosan megválogat. fok. picked . szólam. szakaszait meghatározza vminek. kereset. felterjesztés. hímvessz . nyelvi fordulat. beadvány. kérelmez. kuki. személyzet kilátás. szemelt. kérelem. mérsékelt. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. piano. higgadt. józan. fázisba hoz. szed. kiszemelt. folyamodványt benyújt. megadó. csúcsos. kép fénykép. látvány. filozófiai. legjava vminek. letép. felterjesztést intéz. java vminek. kiválogatott. állapot. könyörgés. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. mozzanat. mélyen szántó. természettanilag. fizikailag. leszedett. csipked. távlati meggy z. fázisokra bont. tép. váj. szúr. bölcsészeti. petíció. kikeres. gondosan kiválaszt. bölcseleti. távlat. kiválogatás. piszkál. vminek a java. gyógyító. fázis. fohász. id pont. kiválasztott. fázisokra oszt. kérvény. kiválaszt. kitétel. invalidus. fogpiszkáló. hívás. kipiszkál. üres szavak. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. filozófusi. szólás. rávesz rábeszélt fütyi. válogatott. gyógyhatású. kiszed. filozófikus.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. kérve kér. kecses. telefonál fénykép. kér. színe-virága vminek. periódus. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). természeti. mondat. kifejez. testileg fizika halkan.

szegf . kormányoz. guvríroz. liheg. kihelyez. munkahely. megillet hely. tet fok. térség. vezet . eszközöl. fuvolahangon eldalol. szöveg. zsinórral beszeg. vezérl csap. szüret. fütyül. megválogatás. vetülékvonal bevetése. passzus. sípjelet ad. hajósíppal összehív. hajít. kinyitás. lejtés. toldoz kalauzol. csipkedés. magaslat. hangmagasság. megtisztítás. hozzátold. sorrendiség. sorhely. elfurulyáz. rózsaszín . fütyörész. felüt. cs vezetéken átszivattyúz. zsinórral paszpoloz. uzsonnázóhely. cs vezetékkel ellát. cs . ritka példány. borzasítás. rábíz. ellen rz mozdony. rózsaszín. k vel bélel. cs szer en vasal. feltörés. alkatrész. pálya javítását ellen rz mozdony. alkalmaz. csákányozás. lejt. lejt sség. kiválasztás. lejt södik állás. bódé. ereszkedik. pikáns (történet). csetri. állóhely. esik. állít. tévékép mozi darab. terület. lefest. sír. koaxiális kábelen továbbít. hangot vmihez mér. bogáncsolás. furulyázik. alapterület. csövön át továbbít. felad. hányódás. vetülékfonal átdobása. vetél átdobása. kompozíció. sivít. d lés. rendez. tisztség. kiválogatás. színdarab. dugványoz. rész. m tárgy. kalauz. csúcs. bekátrányoz. halandzsa. gyapjúszövet felületi tisztítása. helyérték. válogatás. kísérleti. megtold. elárusítóhely. mértani hely. sípjelzést ad. felállít. helyezés. baloldal felé kacsintgató. vetülékfonal beverése. villa. bábu (társasjátékban). munkadarab. étterem. hajítás. hivatás. bölényhárító. elhelyez. alácsövez. rókavadász. gümölcsszedés. kitétel. tiszt. osztályozás. próba-. tesz. hivatali tisztség. bukdácsolás. jelz lámpa. tilinkón eljátszik. hely. megfoltoz. dudán eljátszik. leír.színe-java vminek. tet pont. révkalauz. érzékeltet. beszurkoz. film. sípon eljátszik. fújja a dudát. dalol (madár). takaros ércszemelés. tér. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . legjobb a maga nemében. pilóta borsos (történet). fogosztás. kissé balos. sipító hangon beszél stand. pénzdarab. helyez. csúcspont. rózsás elvezet. ügykör. tet hajlás. el re bukik. útmutató. pont. tilinkózik. pipa. tekercs. kereskedelmi piac. cs vezetéken továbbít. rang. duma. teríték. osztóköz. helység. földbe ver. meghatároz. furulyán eljátszik. csipegetés. vezet. lakás. szöveghely. árucikk. dobás. szüretelés ábra. helyiség. vaker. kép. nem teljesen kiégett tégla. kövez. ércválasztás. zenedarab. táborozik. dob. el futó mozdony. sípjelzéssel összehív. kicsipkedés. rí. kormányos. veres frakk. vendégl . felismer. fiatal lazac. szurok. ül hely. áramellen rz jelz lámpa. fuvolázó hangon beszél. eltilinkóz. ércválogatás. vég (szövet). sorrend. fürge cselle. foltoz. kis vitrolás keskeny tattal. sípol. dudál. mérsékelten baloldali. nyaraló. sípot fúj. földbe szúr. ábrázol. hajlásszög. város. sipít. hivatali beosztás. otthon. zsinórral szegélyez. irányít. szedés.

növekedés. pódium. dugvány. kocsiel tér. berendezés. gépállomány. síkság. hazárdjáték. alföld. m anyag. trükk. begipszel. sima felperes. kihív (kártyát). kezel. detektív. kotyog. játéka van. érthet . síkidomszer. egyenletes felület . lemez. csemete. hídpadlózat. darab. tábla. névtábla. padlóemelvény. terv. felülnézet. gyáregység. leplezetlen. néz nek álcázott színész. lapály. tapasz. szórakozás. terasz. klisíroz. mintázatlan. kijátszik. színm . holtjáték. vasúti kocsi peronja. agyonrak. gipszel. peron. nyomólemez. tervrajzot készít. vasal. elhalmoz. szemmel látható. platán. betapaszt. nemesfémmel bevon. nem csinos. sértett ábra. el re kif zött svindli. félreérthetetlenül. kotyogás. rónaság. vágány. szintén. megrendezett. fáraszt. letelepít. eljátszik. tisztán hallható. gyártelep. sík. gyár. flastrom. alaprajzot készít. ezüstnem . vastagon beborít alakítható. sík. formálható. politikai program. hordfelület. szétlapít rakfelület. lövegtalpazat. elgondolás. odaragaszt. szabad mozgás. tisztán kivehet . forgat. gyalu. alaprajz. lap. bemázol. gurító. fedélzet. begipszez. színvonal. nyomódúc. szabad. képlékeny. állomási el tér. fémétkészlet. szónoklatok. kifáraszt. platánfa. dísztelen. fedélzetpárkány. m fogsor tartólemeze. róna. tányér. palánta. flastromot tesz vmire. ültet. beépített ügynök. géppark. fényképez lemez. nyilvánvaló. játszódik. klisé. fon. síkfelület. gipszbe tesz. növény. lopott jószág. titkosrend r feljavít (talajt). siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. nívó. tesz (kártyát). színezetlen. üzem. tiszta. padozat. tervezett. egyenes. játék. játékosan mozog. telitalp. repül gép. kupa. hangszeren játszik. letapaszt. plató. játékmód. plasztikai ezüstöz. cserje. ipari berendezés. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. lapít. tervezet. egyenletes. beken. szónoklás. galvanizál. platform. aranyoz. ereszke. alakít. vázol gyalul. szint. nemesfémmel befuttat. uni. kétdimenziós. szinte. jóvátesz. boglárfa. bánik vkivel. eszmei sík. gipszvakolat. préseléssel fényez. rend rspicli. fémlapokkal fed. megtervez. fennsík. laposít. lógás.placing helyezés lapos. elhelyez. alapelvek. el adás. svindli. tisztán látható. világos. kicsinált dolog. emelvény. nyíltan. megken. lemezel. mángorol. érthet en. egyszín . sz . versenydíj. közérthet . csúnya. szervezett. szállítóvágat. leragaszt. eljár. vasúti kocsi platformja. bevakol. színjáték. tervez. kitervelt. vágány peronja. kártérítést fizet. fed. nyílt. megtervezett. világosan. felszerelés. szárny. odatapaszt. eszmei sík. színdarab. dobogó. szimpla. túlhalmoz. tervrajz. tapaszt tesz vmire. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . állás (istállóban). síkbeli. polgári. termés. számtábla. nem szép. tervszer tervezés besúgó. közönséges. sima. el ad. egyszer . egészlapos ábra. akkulemez. síklap. vakolat.

táska (szem alatt). kérdés. vers költ költemények. több. visszafojt. részlet. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . ponteredmény. színiel adás. összeadásjel. költ iség ág. fugáz. mozgása van. beirányozás. kisebb érclencse. hegyez. elrejt. tollhegy. nyílt. kiélezés. összeesküszik. mutogatás. szól (hangszer). örömet okoz. zsebre vág. játszadozik. földnyelv. örül élvezet. félreérthetetlen. gyönyör. táncol. konnektor. tetszés b ség. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. cselszövés. diakritikus pont. szó nélkül elt r költemény. fészekbe helyez. hely. egység. tervel. szerkeszt. költészet. óhaj. kihézagolás. fémvég f z . zseb-. er t vesz. tetszik elégedett. parcella. írásjelekkel ellát. szabad játéka van. kötélvég hegyezése. pontozás. rámutatás. örömet szerez. kürtjel. vonás csúcsos. térképez. ceruzahegy. hézagkikenés. fészket készít. helyzet-megállapítás. tartalom hozzáadva. hézagolóhabarcs. viselkedik vkivel. váltóállítás. pluszjel. lenyel. tréfa. kihegyezés. lyuk (biliárdasztalon). fészek (szelepé). terv. földdarab. hegyes. gázzal telt üreg. háromszög (puufjátékban). akadályoz. zsák. mutatás. jellemvonás. kieszel. kitervel. tollszem. meg. nem mutat. pontérték. tervrajz. játszás. elfojt. légzsák. oldal. gyönyör ség. miniat r. eltulajdonít. kif z. központozás. visszatart.szerencsejáték. elfektet. pont. váltócsúcs. rátesz (kártyát). zsebébe tesz. poén. megjátszik. fali csatlakozó. tömör. megtart magának. pontszám. beállítás. többlethegyszakadék. zsebre rak. plusz. jólét. tizedespont. kedvtelés. él. célzás. mini. hegyezés. munkaszüneteltetés. összeesküvés. érintkez csúcs. csattanó. mez . lényeg. állja a vadat (kutya). dalszöveg-jelölési mód. vízzel telt üreg. öröm. gazdagság. m ködés. mutat. szabad mozgása van. hegyfok. cselekmény. diakritikus jelek. ék. lyukba lök. pontérintkez . mutatás. nyert labda. kiélesítés. játszik. többlet. bekerített alakulat. szemhegyezés. diakritikus jel. kimutat. lyukba taszít. tervez. pozitív. kihézagol. külön. vel s hézagolás. földfok. katlan. t . varrott csipke. m ködik. diakritikus pontok. elt r. éles. megmutat. zsebre tesz. eléggé. munkahelyr l való távolmaradás. gyors váltakozás. csúcs. kard. bezsebel. csomagolózsák. és. bekerítés. megcéloz. irányít. telek. sok vmib l ábrázol. költ iesség. fugázás. kedv. kisebbségi sziget. szerepel. megelégedett. legy r. katlanba szorult alakulat. zseb. hegy. szórakozás. kéj. zsebébe süllyeszt.

csúcsszervbe tömörül. szavaz. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. eldurrant. 5. fényez anyag. hirtelen pápa könnyen érthet . leszavaz. rászed. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. lengyel. origó. er iket egyesítik. kitér vágány. kevéssé. alkalmi piaci csoport. kellemetlen felel sségbe beránt. összead. políroz. közös alapba üsszegy jt. papa. választói névjegyzék szennyezés. karóz. szegényen. leszavaztat. szegényes gyengén. tisztít. laktanyarend. közös készlet. fater. váratlanul. összegy jt. politika. takarítás és rendcsinálás. pólus. pózna. politikai mesterkedés. népi. vezérelv fényez. közös alapba összead.3 négyzetméter. össztét. puff. érdekszövetségbe tömörít. kap (szavazatot). pop-. politizálgatás elnyer (szavazatot). rendbe tesz. zászlórúd. rúddal hajt. rend rség. zaciba csap. jó modor.03 méter. lop. pocsolya. szegény(es)en. trösztösít. mér rúd. nyél. m szaki egyetem kis tó. emel rúd. csapat körmérk zés. sark. közös eladó iroda. gyorsan tesz. szegényesen elcsattan. közrend r. összedob. kissé. váltó. nép-. fényezés. közösen kezel. elpukkaszt. fényesít. kidúcol. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. durranás. zálog. biztosítja a rendet. rendszabályoz államvezetés. politika. fényesít . sarok. pukkant. rend r. fény. bels pálya. ragyogás. irányvonal. gyanús vállalkozásba beránt.points Poland fali konnektor. bot. konnektor. rés. elválasztórúd. kifényesít. pukk. államtudomány. durran. gyorsan megy. köpköd. tócsa. hirtelen megy. kocsirúd. elsüt (fegyvert). rosszul. pattog. érdekszövetség. csiszol. népies. csiszoltság. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . szavazatszámlálás. rúddal taszít. tavacska. szavazás. fenntartja a rendet. árboc. szegény. horgászbot. elektród. durrant. közös eladó szerv. szavazóhelyiség. pukkanás. elpukkan. suháng. rendet csinál. medencényi víz. evez rúd körletrend. fels árbocsudár. köhög. szavazat. pattogtat (kukoricát). szennyez dés m szaki. szobarend. karó. bels kör. kifinomít. sarkpont. fiatal fa törzse. táborrend. csúcsszervbe tömörít. kicsiszol. eljárásmód. önz pártpolitika. medence. közös bevételezés. közös bevásárló iroda. csendes mély víz (folyóban). közös bevásárló szerv. pukkan. elektródpólus. aládúcol. rúd. hirtelen tesz. kil . becsap. tó. pontok. népszer . próbálkozás. szénsavas ital. póluspont. felpattogzik. rászoruló. közkedvelt. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. lengyel. 25.

startoszlop. elhelyezkedés. bef z. bejárat. ablaktok. postakocsin utazik. odaállít. kapu. kiköt város. er d. szárfa. veszteséglistára rávezet. vagyon eshet ség. küls viselkedésmód. pozitív fénykép. függ leges ereszték. közzétesz. irattartó. értesít. hajó bal oldala. 40 x 51 centiméteres papirosív. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. postán küld. könny ügetéssel vezet. kanna. raktár.popularity population népiesség. állást elfoglaló csapat. állás. posta. visel. raktárnyílás. parancsnoki tisztségre kinevez. izzítócsésze. lakosság. kilátás. sorompó. viselkedésmód hordozható aktatáska. pozíció alapfokú (melléknév). vörös bor. gyorsan utazik. határozott. képmás. bukottak jegyzékébe iktat. van. küls viselkedés. postáz. portré. diapozitív. pózna. pillér. ajtótok. pozitív kép. életmód. bili. katonai hely. kupa. hivatal. bevett állás. tartóoszlop. fekvés. beöml nyílás. kipellengérez. lövöldöz. lehet ség lehetséges esetleg. darab. daruoszlop. ajtófélfa. felbérel. elkönyvel. személyleírás Portugália állapot. járás. helyzet. portói bor. valós. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . sasfa. levélgy jt szekrény. l rés. kifejezett. portói. oldalnyílás-fedél. népszer ség anyagsokaság. kifüggeszt. napi posta. cölöp. valóban birtokában van vmi. van vmije birtoklás. szelel lyuk. gyorsan jár. állít. népesség balra fordul. javak. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). hatalmába kerít. rhely. ércpillér. igenl . kiköt . fart ke. kinevez. megszáll. városkapu. alapfok (melléknévé). tám. kerékvet . talán halottszemle. rákfogó kosár. pozitív mennyiség. irattáska. meger sített állás. felad. tartóborda. bedob (levelet). postakocsi. ágyúlék. céloszlop. szegélyk . tényleges. hord. szolgálati hely. helyesl . hajóablak. tényeken alapuló határozottan. bal oldal (hajóé). birtokol. kiragaszt. mappa. hely. elhelyezkedés. nyílás. felállít. tényleg. könny ügetéssel lovagol. dúc. rállomás. igenl en. rséget elfoglaló csapat. postára ad. jelz oszlop. sors arckép. pozitív. tájékoztat. rendelkezik vmivel. karó. levelezés. megszállottság gyarmatok. kelengyével ellát. kapufa. esetlegesen. miniszteri tárca adag. kiöml nyílás. elhelyez. rév. rszem. rész. bögre. állító. szelel akna. kiházasít. részlet. porció. konyhára való vad meglövése. jelz karó. küls magatartás. plakatíroz. szénpillér. biztos. lesbe állít. feltétlen. ablakfélfa. balra tart. oszlop. kifejezetten. bödön. osztályrész. birtokol vmit. rcsapat. postahivatal. jelz pózna.

tehetség. cserépbe ültet. marihuána. hadsereg. krumpli elektromos feszültség. szegénység. ügyes. k edény. élesség. kérlel. rál . nyomor. teljesítmény. pragmatikus imádkozik. rákháló. tényleges. gyakorlatba átvisz. felhatalmazás. elektromos áram. gyakorlati. fazekasság. z. ököllel ver. mesterkélt pontos. hajtóer er s. konzervál. tét. szükség lehet ség. er /hatalom. áramot ad. edény. hatalmasság. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. karámba zár. áram. kecses. finnyás. hatalmas. okfejt . lehet ség. ínség. feltételes. folytat. gépesítés. képesség. könyörgés el bbi. vasedény.6 g> ( . jogkör. teljesít képesség. fazék. rohamsisak. precíz pontosan pontosság. praktizál. gyakorol. gyakorlati alkalmazás. nagy. gyakorló ügyvéd. cserépáru. kérés.készítéséhez használt papírfajta. praxis. font sterling. er . tekintély. agyagm vesség. klientéla üzelmek gyakorló orvos. magasfeszültség elektromos áram. befolyás. potenciális. kerámia. szokás. hader . k edénygyár elkerít. karám. puskavégre került vad meglövése. korábbi. megel z drága. gyakorlat. zománcedény. tál. mód. testi er . praktizáló dogmatikus. er teljes. hatvány. próbál. tapasztalati. értékes. megvalósítható. agyagedény. apróra tör. üt hiány. fazekasáru. gyakoroltat. konyhára való vad elejtése. medd ség. helyzeti. nincstelenség. lövés. gyakorlás. terrakotta. precíziós. nagyítóképesség. rejtett potenciálisan agyagárugyár. silányság. edzés. szoktat. fajansz. fazékba tesz. lappangó. fazekasmesterség. serleg. pinka. gyakorlati. trenírozás. gépi er . font <453. imádság. energia. hatáskör. oknyomozó. agyagáru. hatalom. gyakorlatias. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . virágcserép. hathatós. sok. fegyveres er . kérelem. korsó. célszer . meghatalmazás. nyomorúság. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. fazekasm hely. cserép. el z . olvasztótégely. pacientúra. alkalmaz. lövet. ól. áram alá helyez. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. könyörög ima. uralom. fontoskodó. praktikus. kér. nagyítás. lehetséges.

imprimatur. jelenleg. el terjesztés. kivasal. feldolgoz. présel. nyomható. megjelenés ajándék. kiprésel. kihallgatási terem. készül dik. jelenlét. rezervációs terület. hatással van. el készít.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. mindjárt. kötéllel fogdosás. összenyom. könyvespolc. szorong. összezsúfolt tömeg. mángorol. beállítás. hajsza. hasas. igénybe vesz. láthatatlanul jelenlev lény. átadás. jelenlev lény. verbuválás. azonnali. fehérnem s szekrény. kiváló. siettet. nyomdászat. simít. domborít. meg riz. kedvezés. szekrény. összeszorít. uralkodó megjelenése. verbuvál. kizárólagos terület. elnökválasztási hírlapirodalom. ránehezedik. el nyben részesített. jobban kedvelt. jobban szerett horder . átnyújtás. cs dület. ajándékoz. kinyomható. megnyom. sokatmondó. benyújt. természetvédelmi terület. présbe tesz. kedvezmények el nyben részesít. tartalmasság. tolong. elnökség egyetemi rektor. kézszorítás. felkészülés elkészít. vemhes bevezetés. szorít. vasal. nyomás. jelen. kötéllel fogdos. bemutat. összefacsar. szorítás. bevezet . tolongás. rektor elnöki. el ad. felvételi vizsga épület. most. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . sürget. ajándéktárgy. bemutatás. ház hozzátartozó telekkel. leszorít. nyomtatás. befolyással van. nyújt. nyomda. prémium el készítés. uralkodó jelenléte. készít. bead. jelent s. terhes. rányom. el zetes. átölel. mostani. el készít . elnöklés. kényszerít. sajtol. jelenlegi. elnöki tisztség. terhesség állapotos. b velked . jelenlev ajándék. felvételi. megszorít. tömeg. kikészít el fordulás. rekvirál. el készület. jobban szeret el ny. er szakkal toboroz. helyiség els rend . könyvnyomtatás. kiváló min ség . egyéniség. jelenvaló lény. nyom. védett terület. prés. rögtön bef tt. felkészítés. nyomul. er szakkal besoroz. összeszorul. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. ölel. beterjesztés. összeütközés. kedvezmény el nyök. osztályon felüli. fogadó terem. sajtó. tusa. elnök. ruhásszekrény. tálalás el adta azonnal. szorongás. er szakos toborzás.

önérzet. kioktat. tökéletesség. g g. prémium. fényképmásolatot készít. kényszer. telít. bet . szarufa. els dleges. lábnyom. telít dik. megel zés. alapmázolás. nyomóer . elsietett. valószín leg bájos. nyomtatott bet . min ségi. uralkodó hercegné. nyomtatvány. tavasz. szorítás köztiszteletben álló. f . nyomtatásban megjelentet. kitanít. megtölt. metszet. elv nyomdai bet . elkövet . bélyegez. tercia. kinyom. el zetes. nyomtatott bet kkel ír. beáraz. szögperc. zsákmány ár. prevenció el bbi. eléggé. sanyarúság. nyomtatás. hercegn elöljáró. etet. kiadás. puskát tölt. felettes. begyújt. feszültség. els sorban. els dleges. legfontosabb. világos. kiváló min ség. eredetileg elemi. újság. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . eredeti alapoz. f nök. legels . sürg sség. els rend . párbajozó fél. tet fok katolikus pap. kinyomat. nyomtatásban kiad. eredeti kezdetleges. vízzel telít. alaphang. nyomat. meggátolás. itat. nyomófeszültség. virágzó. rányom. hajnalhasadás. meglehet sen. alapelv. bet típus. igazgató. kevélység. kópia. pap els dlegesen. kezdet. nyomás. nyomással mintáz. nyomás. tiszta. kontaktmásolat. csinos. els . el bb. f ként. meglehet s. els rend min ség. rézmetszet. árapályt növel (égitestek együttállása). t ke els sorban. lenyomat. önt minta. árat megállapít. kit n min ség. nyom. törzsszám. hírlap. lenyom. öntvényminta. üzemanyaggal tölt. legfontosabb. kinyomatás. értékel büszkeség. alapfestés. más vászonra felhúz. bélyeggel ellát. másolat. préda. nyomott. s-. lebélyegez. kiváló. benyom. megel z . szép megel z megel zés elhárítás. megbízó. tájékoztat. el z . színe-java vminek. alapszínt felrak. príma. els (rend ). hajnal. primum. prím. becsül. betanít. legjobb. leginkább alap. pirkadás. remek. 16 pontos bet nagyság. virradat. tet fok. megakadályozás. nyomtatott.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. korábbi. mestergerenda. els . tettes. fametszet. fénymásol. rangos. korábban áldozat. fényképmásolat. t zsdei prémium. tekintélyes feltehet en. nagyon. primitív fejedelem. pecséttel ellát. el zetesen. kezdeti elem. feltételezhet en. si korszak. legjobb része vminek. nyomtat. túl korai azel tt. satírung. herceg. meggyújt.

emel rúddal kifejtett emelés. díjra érdemes dolog. kitapogat. el z . kiváltság. magánélet. igen értékes valószín ség. díjazott. taksál. kémlel. lefoglalás. magánélet. díj. házf nök. magán. forgáspont. értékes. el tti. elfogás. nagyra becsül. zsákmányol. értékel. titoktartás. díjazható. magányosság. prior. elkoboz. magános. nem nyilvános. egyedi. mér szonda. el zetes. megel z . egyedüllét. emelty . várható talán. ered. halad. megvizsgál. emel rúddal kifejtett nyomás. eljárásmód. els rend min ség dolog. titok. folyamat. megbecsül. közkatona. hadizsákmány. kit n . nem remélt lelet. tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . kipróbál. prioritás börtön. eljár. mér elektróda. elkülönített. m velet. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. bizalmas. elhagyott. jutalomdíj. titkos. visszavonultság közlegény. folyamatban van. privát. díjnyertes. díjazott dolog. korábbi. elvonultság. zsákmányul ejt. hézagmér . perjel. eldugott. szondáz probléma. magánjelleg .pamutszövet. elkobzott hajó. emel kar. régebbi. folytatódik. vmi el tti els bbség. váratlan lelet. magány. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. magánterület. valószín leg. magán-. nyeremény. val szín ség feltételezhet . kutat. becsül vmire. szonda. privilégium kiváltságos jutalom. zsákmány. magántermészet . lefoglal. zártkör . valószín . nyomdatermék. kutasz. fogház egyedüllét. kiváló. másolatot készít. titkosan el jog. lehetséges. elfog. különjárat bizalmasan. nagyra tart. felbecsül. lakáson belüli egyéni elkülönülés. várhatóan alapos vizsgálat. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. kiindul. magányosság. minta. próba. el remegy. különálló. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi. félrees . személyesen. egyéni.

folyamatok feldolgozás. szakszer . szakmabeliek összessége. termelékeny. szerzetesi fogadalom. profil el ny. program célkit zés. tartósít. hasznára van. termelékenység. szakmabeli. létesít. mesterség. m sor programok programming programozás . hasznos. haszna van. termel. profit. készítmény. színre hoz. kiad. élethivatás. felvonul. mély.proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. term termékenység. hasznára válik. rentábilis alapos. termékeny. haszon. körvonalas színházi díszlet. beható. termény. vonul feldolgoz. megmunkálás feldolgozó. metszetben ábrázol. processzor gyárt. termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. oldalnézet. jövedelem feldolgoz. kidolgoz. klisíroz. profi. eljárások. nyereség. felmutat. hivatásos. f iskolai tanár. hoz (kamatot). tanul jövedelmez ség el nyös. kikészít. körvonal. term képesség termékek foglalkozás. lenyomtat. függ leges metszet. szelvény. rövid életrajz. jövedelmez . jövedelmez . feldolgozóegység. termés. alkot. jegyz könyv. körvonalrajz. szakmai egyetemi tanár. terem. hasznot húz. termel . id réscsatoló. hitvalló. hozadék. értesít . el állít. perel. létrehoz. termék. nyilatkozat diplomás. valló formázó szerszám. szül. szakember. szorzat. szellemi foglalkozás. beperel. szakért . bemutat. m veleti szerv. hivatás. eredményez . hasznot hajtó. haszon. idom. gyümölcsöz . termény termelés eredményes. terméshozam. el idéz. eljárás. hitvallás. folyamat. oldalnézetben ábrázol. professzor. szabad foglalkozású. okoz. megmunkál. szakma. mélységes értesít . kiadvány bevétel. szakért i. arcél.

próbatétel. sz kebb értelemben vett helyesen. összhang. indítvány. tulajdon.progress progression progressive el menetel. kefelevonat. segít. igazi. ill en. kinyúlik. rész méretek. helyes. aránypár. arányosít. megfelel en kellékek. haladó szellemben. próbának vet alá. elutasít. el írt szesztartalmú. haladvány fejl d . impregnál. fejleszt. alkalmas. javul. valódi. sajátságos. kimélyít. levonatot készít. szép. vetületet készít. fejl dik. hamisítatlan. birtok. hatlan. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . szít. ígéret megígért el relendít. hányad. terveket sz . el léptetés. dob. kil . helyénvaló. kiszögell. illedelmes. el mozdít. tisztességtudó. maligánfok. átél. jellemz . vetít. tulajdonság. tulajdon(ság)ok birtok. el írásos fokú. el mozdítás. ildomos. arányba állít. kémcs . tervbe vesz. faszol. propaganda finomkodó. múlik folyamat. szigetel. -biztos. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . kirepít. szabályszer . méretez. próba. terv(ezet). tervrajz. haladó vet. derék. jelleg. el rehalad. terv. kilök. szeszfok. korrektúra. saját. takaros. fondorkodik. hozzájárul. szesztartalom. haladás. beruházás. illend . csór. arányosság. tulajdonság. kiugrik. kiáll. viszony. tervet készít. bizonyíték. tervez projectek felt n . arányviszony. létesítmény. kipróbálás. tulajdonképpeni. jellegzetesség. javaslat. terveket készít. elvet. szó szoros értelmében vett. kioszt. el terjesztés. elképzel. ellenállóvá tesz. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. kivetít. kutatási feladat. tömít. lehúz. hármas szabály. hajít. bevezet. komplett. magasabb osztályba bocsát. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. kísérlet. vízhatlanít. tulajdon. természetes színekben ábrázolt. tervezget. kefe. el rehajít. reklámoz. alaposan. igaz. -álló. ingatlan. reklámozás bizonyság. gyorsít. hírverés. tagoltság ajánlat. el írt szesztartalom. megfelel . el segítés. jellegzetes. szép szál. lenyomat hírverés. támogat. promotor doktorrá avatás. ill . méretarány. szerez. kit n . javaslat. vagyon arány. progresszív módon. elgondol. lenyomatot készít. tervezet. kiváló ígér. igéret. átváltoztat. kiemelked . kutatási téma. vázol. kitervez. bevisz. halad. kelt. sajátos. -mentes. leánykérés tervezett progressively fokozatosan. tanújel. célravezet . el léptet. csinos. el segít. pártol. haladva. indítványozás. kigondol. rendes.

pszichiátriai lélektan. meger sítés. leend . óv-. véd . önhitt. látvány. tiltakozik protokoll büszke. dokumentál. javaslat. véd vámmal véd védett biztonsági. terület vidéki ellen rz próba. indítvány. gondoskodás. elmeorvostani. óvó. intézkedés. véd megvédés. eleség. kipróbál. bizonyít. kutat. remény boldogulás. óvó. menedék. oltalmaz. szakma. vád érclel hely. kilátás. szolgáltat feltéve hatáskör. m ködési kör. érvényesít. kipróbálás.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. nyújt. kimutatás. probléma. nyújt. prózai. megvéd. oltalom. tartomány. bizonyítás. véd vám. igazol. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. védekezés. vállalkozás hétköznapiság. próbatétel. ellátás. lehetséges fél. remek bebizonyít. próbalevonat-készítés élelmiszer. bebizonyítás. tartalék átmeneti. próza(i). távlat jövend beli. ügy. véd vámrendszer oltalmazó. öntelt. pompás. igazolás. lehet ség. várható kilátások. intézkedik. konjunktúra megóv. védelmez . védelmez . esetleges jelölt. beszerez. menlevél. ideiglenes. óvszer. próba. bizonyul. szolgáltat feltéve ad. lehetséges vev . megvizsgálás. lehetséges üzletfél. id leges. gondoskodik. közvád. jólét. rendelkezés. üzlet. unalmasan beszél b nvádi eljárás. próza. megállapítás. próbára tesz ad. véd. élelmiszerekkel ellát. pszichológia psychological lélektani . védelem. tétel. leszögezés. folytatás (mesterségé). oltalmazó. prózaiság. ellát. szolgáltatás. véd gumi fehérje tiltakozás. védettség.

tervez folytat. söntés általános. vontatás. visszatart. népszer sítés. lehuzatot készít. hatol. közlemény. vétel. ereszt (gyökeret). húz. evez csapás. kihúz. jó összeköttetések. jókora húzás. megrántás. lökdös. evezés. vontat. fülönfogás. reklámozás nyilvánosan kiad. emel szerkezet. slukk. húzható. üldözés. könnyítés. követ. ló visszatartása. hírverés. igazi. siettet. megránt. rendelvényes. szakít. er ltet. könyvkiadó verseny. vonz. megvesz. próbanyomat. tép. szivattyú. nyilvános. köz-. befolyást gyakorol. nyilvánosság. nyomást gyakorol. el ny. balra nyesett ütés. pumpa. húzófogantyú. közös. labda átütése jobb oldalról bal szélre. nyom. hozam. reklámoz. meghúz. nyilvánosság. szín tisztán cél. nyesi a labdát. protekció. er feszítés. felsrófol. sz zies. pénzhez jut. papucscip . enged. megszerzett bevásárló. rajtaüt. folytatni. revolvert ránt. rend ri razzia. von. felöklel. levonatot készít. evez. els lehúzás. közzététel hirdetés. vontató firtat. vásárlás beszerzett. cibál. válságos pillanat. vonzást gyakorol. keresés. korrektúra. valódi. nyomórúd. fogás. megjelentet (könyv)kiadó. szerzemény. vev idegen anyagtól mentes. kefelevonat megrángatta evezés. támasz. nyakon csípés. húzás. nyomat. szed. fölény. országos kiadvány. lehúz. lop. kefelevonatot készít. vontatóer . szándékol. rángat. puszta. megtaszít. iszik egy kortyot. el ny. nyakon csíp. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . terv. vontatás. küzdelem. kefelevonat. húzás. kis id szak. közönség. forgatás. vonzás. kikérdez. b ntelen. kis id . finom. balra húzott ütés. megvásárol. sürget. feldicsér. letartóztatás. döfés. hatása van. pupilla. intézvényes. korty. közösségi. kiírás. megdöf. szívogatja a pipáját. kiadó. z elfoglaltság. vegyítetlen. lök. kocsma. m ködés. szúró fájdalom. szándék. tevékenység. levonat. tolakszik. szerez. lefog. hajt. csór. letartóztat. vásárló. fortély. fogantyú. szivattyúz büntetés. razziázik. italbolt. tanuló beszerez. törtet. húzóer . pöfékel. próbalevonatot készít. elbocsátás. protekció. elemel. törekvés. tanítvány. zés lökés. kiránt. áru eladását er lteti. tiszta. megtorlás diák. ránt. egyszerre felhúzott sörmennyiség. közzétesz.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. nyomul. emel rúd. kút. csupasz. felemel. kiterjeszt. szepl tlen. húzó. kedvez esély. meghúzás. energia. húz egyet. szembogár. vonzóer . pumpál. igyekezet. nyers. erélyeskedik. megszerez. elméleti. üldöz. hamisítatlan. csatolóhorog. színtiszta. pénzzé tesz. legtöbbet ígér . rántás. sz zi.

kvártély. négy részre szel. megnövel. min sítés. négy részre vág. negyedrész.34 kilogramm (us). mennyiség. be van szállásolva. címerpajzs felosztása. szorongat. lakás. királyn . feltétel (kérdésé). négyfelé oszt. munkába vétel. tevés. korlátoz. képesített. képzettség. nagy tömeg. negyedmérföldes síkfutás. címernegyed. szálláshely. gépbehelyezés. királyn ként uralkodik. 457 milliméter. n stény. szarufal. helyet kijelöl. negyedévi bér. szélrózsa vonásának negyede. letétel. (el)helyezés. négy részre oszt. prozódiai jel. dáma (kártyában). képzett. vezér (sakkban). tömeg félév. négyfelé vág. id tartam. égtáj. szorult helyzet. beszállásol. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. hátsó rész. évnegyed. bekvártélyoz. negyedév. bérnegyed. rámen s eladási módszer. taszítás. feltételes. továbbjut min ség. szálláson van. rádióval irányított célrepül gép. törtet dobás. tolakodó. taszigál. 11. királyn vé koronáz. negyedóra. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. négyeléssel egy címerben egyesít. helyezés. képzés. óranegyed. nagy mennyiség. holdnegyed. tolás. módosítás. kvantitás. negyeddolláros. városnegyed. toló. 2. felt n reklámozás. negyed. rámen s. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. módosít. kegyelemadás. támadás. módosított feljogosít. golflabda beütése a lyukba. taszít. végigszimatolja a terepet. jogot nyer. 2 fok 48 perc 45 másodperc. szállítás. posztot kijelöl. szorgalmaz. új negyedbe lép. szorít. 12. vitorlarúd küls része. világtáj. korlátozott.ügynököl. kihasznál pushing put puts putting energikus. királyné. lerakás. táj. átlósan hajt. megnyom. el terjesztés. következ negyedbe lép. tol. poszt. törekszik. szállás. négybe vág. szálláskörlet anya. 440 yardos síkfutás. 25 centes pénzdarab.7 kilogramm (gb). tapintatlan. negyedévi lakbér. átváltozik vezérré. hangos reklámozás. lökés. meglök. er szakos eladási módszer. tompor. id mérték. címerpajzs osztása. terjedelem. fels fedélzet hátsó részének oldala. homoszexuális férfi. oldalfal. tesz. irgalom. vezérnek bevisz quarter quarters queen . tolás. lökés. vetés tesz elhelyezés. új negyedbe fordul. min sít. képesítést szerez. keréknyomot nem követ. négyel. negyedel. min síteni. letevés. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. átkutatja a terepet. elszállásol. hátsó fertály. negyedhang. vállalkozó szellem . korlátozás. kegyelem. kvártélyoz. golflabda begurítása a lyukba. tetter s. kvártélyon van. nagyméret tet fed pala. tartam. negyed dollár.9 hektoliter. 25 cent. felnégyel. királyn t csinál vkib l. hátulja.

rajtaütés. kutat. korlát. karfával ellát. felkutatás. életpálya. gyorsan. kifogásol. portyázik. rácsozat. vasúton utazik vasút raid rail railway . radikálisan rádió. karfa. megrohan. feltúráztat. rácsapás bekerít. siet. gyökeresen. verseny faji lóversenyzés. teljes er vel m ködik. teljes sebességgel m ködik. versenyez. gyökjel. futtat. pörget. nyugodtan egészen arányos rész. nem felt n . fegyveres betörés fosztogatás céljából. szelíd csendesen. sebesen fut. támadás. csendes. eleven. kétség. végigpusztít. kutatás. megrohanás. rádión közvetít. gyökeres. faj. rádión lead. korláttal ellát. nyugodt. kifoszt. versenyt fut. vágtat. nyomozás. rablótámadást vezet. fosztogat. kérdez sködik. nyomon van. verseny-. razzia. kontremin. száguld. gyök. tartó. zuhatag. mélyreható. él . rádiókészülék. suhan. sín. béke. szitkozódik. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. rajtaüt. razziát tart. gyorsan fut. kontingens. radikális alaposan. megnyugtat. diszkrét. lecsendesít. hányad. egyszer . hirtelen támadás. portya. érezhet en rugdalózó. rádióhíradás. keresés. gyors. rátörés.quest question csaholva hajt. rádióüzenet radioaktív. nyugalom. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. él sövény. rács. portyázó rablóhadjárat. rádióaktív rajtaütést hajt végre. él sövénynek való növény. él lény. éles. csend. érezhet en mozgolódó. kikérdez. váratlan támadás. rátör. kétségbe von. vita tárgya kérdések élénk. halk. keres. üresen nagy fordulatszámmal járat. eleven hús. gyorsan ver. lóversenyen lovagol. sebesen gyorsan békés. versenyzés fajgy lölet. ráront. kihallgat. probléma. vizsgálat. fut. kérdez. razziázik. rácsap. hivatalos vizsgálat. rohan. rasszizmus sugárzás alapvet . megtámad. verseny.

felébreszt. repce. romlott. összegy jt. rang. min sít. növel. termeszt. szabad vadászterület. er re kapás. sor. sorba állít. magához tér. ércprovincia. tartomány. tökéletes. gyülekezik. legénység. kelt (tészta). sorakoztat. rendez. rendszertelen. vaktában történ . besorol. sebes gyorsan. dúsan term . feltartott. konyhai t zhely. rally. megront. gy löletes. felnevel. felhoz. áporodott szagú. durva. vaktában tett. épít. terjedelem. elrabol. záporoz felvet. visszataszító. rangfokozat. hatásterület. taxiállomás. tartozik. sor. felold. domborm v . magasra emel. meggyaláz. kiálló. összegy lik. legénységi állomány. tiszta. megbecstelenít. társadalmi osztály. felver. kiugró felemelés kicsúfol. fekszik. sor(ozat). hatáskör. fokoz. variációs határ. túraverseny. állomáson lev taxik. összevon. változási tartomány. népség-katonaság. feléled. labdamenet m ködtet módszertelen.railways rain raise vasúti technika eláraszt. megemel. osztályoz. fekvés. emelt. elrablás. térség. l tér. kiterjedés. kelt. irány. nagyságingadozási tartomány. köznép. kóborol. kiemel. undorító. avas. véletlenszer telérvonulat. kiemelked . kerület. es . ébreszt. találomra tett. emel. kapacitás. sorba rak. teljes. nemi er szak. sorba állít. esik. összegy jt. heccel. utálatos. gusztustalan. gúnyol. burjánzó. összeszed. felsorakoztat. osztály. ércrégió. megnövel bolyhozott. tér. rend. barangol. rangsorol. megszüntet. kilengési határ. özön. kiterjed. illetlen egyszer emberek. ugrat. betölt vmilyen rangot. rászegez (puskát). gyülekezés. szabad legel . fedélzetre húzott horgonylánc. dombornyomású. rangban megel z vkit. orrfacsaró. beoszt. b zös. életre kelt. lövölde. elrendez. feléleszt. pazar. terület. találomra történ . kör. fizetésemelés. buja. nagygy lés. hirtelen. el léptet. elterjedési terület. el teremt. emelkedés. felemel. kilengési tartomány kötélbak trágár. felkelt. elhalmoz. dombor-. csúfol. el idéz. k zetrégió. sorakoztat. változási határ. vaktában mondott. távolság. új életre kel. meger södik. csatlakozik. véletlen. körzet. sorban következik. egyszer tagok. gúnyt z. nevel. terjed. dús. büdös. s r . húz. szabad tér. elrendez. l táv. magához térít. tagok meger szakolás. nagyon termékeny. meger szakol. társadalmi rend. szellemi befogadóképesség. nyúlik. l távolság. közkatonák. törköly gyors. osztályoz. megszöktet. gyülekeztet. magasabb rangban van. zápor. nagyságingadozási határ. er re kap. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . felemelt. besorol. kigúnyol. tenyészt. buján tenyész . er szakot követ el vkin. sorozat.

racionális feldolgozatlan. becsül. el készít. osztály. magyarázat. korrektúraolvasás olvas kész. fok. terjed. be nem hegedt. tarifa. olvasnivaló. hozzáférhet . láthatár. korrektor. kivételes. gyorsaság. tekint vminek. reakció. olvasás. visszahatás reaktor felolvasott. elérhet . földnyelv. befejezett. hatótávolság. megveszteget. készen. helyzetértékelés. nyomdai korrektor. elég. olvas. hordtávolság.rare rarely félig sült. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . olvasással töltött id . nyújt. felveszi az érintkezést. émelyeg. rang. ér vhova. ésszer . hosszú d l ben felküzdi magát. felér ésszel. felfogó képesség. olvasásmód. arányszám. hajlamos. ügyes. fürgén. szövegváltozat. leér. hatósugár. kinyújt. zord. sebesség. kiterjedés. hegyfok. elér vmit. elérés. kémhatás. abban a pillanatban. megdorgál. egyszerre átlátható folyószakasz. hatókörzet. kiváló. józan. tengeröböl. megközelíthet ség. interpretálás. fennhangon olvasás. kinyúlás. szövegértelmezés. helyi adó. készpénz. éppen akkor. díjtétel egy kevéssé. m ködés. nekifut. levesz. hajónak egy nekifutással megtett útja. felolvasás. eléggé. értékelés. el adásmód. tartozik vmilyen osztályba. válasz. megért. rend. hamis vallomásra bír. karhossz. díjszabás. kinyúlik. létrehoz. nyirkos. rája. teljesen. korrektúrázás. fürge. egyetemi docens. meglehet sen arány értelmes. terjedelem. sorol vhova. mérv. olvasottság. könnyen. adót vet ki. egy kicsit. megvásárol vkit. olvasott docens. vmilyen osztályba tartozik. amikor. bevégzett. pompás. értelmezés. kamatláb. elér. gyorsan. szívesen jelzés. el adó. arány. sugár nyúl vmi után. olvasmány. tapasztalatlan. elkészített. megadóztat. eljut. duzzasztott vízszint. reagálás. mérték. távolság. zöldfül fénysugár. érzelmi visszhang. leolvasás. inkább. olvasókönyv készségesen. osztályzat. kiterjed elér ellenhatás. megfejtés. kikészítetlen. el zékeny. felolvasó. érintkezésbe lép. kiértékelés. árfolyam. nyúlik. értékel. hatáskör. felvisz. számít vminek. olvasat. amikor. elérhet ség. kategória. szint. olvasó. m szerállás. tüzelésre kész. ár. megfog. könnyedén. olvasással eltöltött id . megmunkálatlan. folyó egyenes szakasza két kanyar között. nyers. megérkezik. érték. hajlandó. olvasó. szakképzettség. állás (m szeré). hányingere van. küll . leszid. olvasás. adogat (bef z nek). ritka ritkán lehord.

ésszer ség. mérsékelt ésszer en. jelenkori. valóság. felismer bevett. javaslat . elismervény. okfejtés felkel . modern. korszer . realista. fogadtatás. fogadtatásban részesít. királyság ész. visszahív. készséges. fog (adást). átvesz. valószer ség életh . valóban állam. méltányos. nemrégiben átvétel. fejteget. zendül ellenállás. megkap általános. valódi. kéznél lev . kézhez vesz. elismert. bevett. realitás. értelmes. gondolkodik. visszavon átvétel. valószer életh ség. érvel. vétel gazdasági pangás recept elismerés. gyakorlatias. újabb kelet . mai. ésszer . szolgálatkész. elismert. okoskodik elfogadható. gondolkodó. tanácsol recommendation ajánlás. tényleges. valóságos észrevesz. közel lev . újkelet . befogadás. irányadó elfogad átvétel. a napokban. fogadás. zendülés emlékeztet. orgazdaság. megindokol. megszokott ajánl. az utóbbi id ben. fellázadás. felidéz. meglehet sen érvelés. gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. visszaemlékszik. visszahív(ás). tények. indok. gondolkodás. indokolt. fogad. legutóbb. szívélyes.túlzottan el zékeny. most keletkezett. elfogad. felfogó. vendégül lát. következtet. nyugtáz befogad. nem régi. blokk. újabban. lázadó. recepció. vesz (adást). felvétel. elfogadott. mostanában. lázadás. rendelkezésre álló. nyugta. friss. fellázad. elfogadott. felkelés. ok. minap. vétel legújabb. rájön realizmus. minapi. felelevenít. kap. birodalom. megvalósít. felismerés elismer. rendbe tesz. értelem. tény. nemrég. valószer ség igazán. indíték. realisztikus. múltkor. újszer a minap.

beszámoló. regeneráció. regisztrál. gyógyulás. visszaszerez felújítási munkálatok. csökkenés. kirablás (bányafáé). felemelkedés. árengedmény. kommunista. fölösleges. rabatt. kedvezmény. jezsuiták által kormányzott település. mentés. évkönyvek. meggyógyul. hiteles adatok. kivonás. b ség. hanglemez. kikapcsolódás. zongorakivonat. leigázás. történelmileg hiteles adatok. felgyógyulás. összenyomott. annáleszek. jegyz könyv. visszakap. pihenés. fölösleg. kihozatal. déli államok visszafogadása a polgárháború után. rekord. b beszéd . csúcseredmény. újjáépítés. regisztrálás görbéje. megindulás. gazdag. pleonazmus. rögzít. talpra állítás felfrissülés. priusz. visszaszerzés. rekonstrukció. er re kapás. feljegyez. emlékanyag. leszállítás. teljesítmény. megnyirbálás. redukál csökkentett. visszahelyezés. rekuperáció. feljegyzés. gramofonlemez. jegyzék. színítés. hiteles feljegyzések. felüdülés. lemez. történelmi kútf k.reconstruction átalakítás. szocialista. meghódítás. talpra áll. hangfelvételt készít. lefokozás. fogyás. toborzás. helyreállítás. lapított. lajstrom. emlékiratok. vörös szín. piros golyó. fonográfhenger. fellendülés. meger södés. nagy gazdagság. terjeng sség. újoncozás piros. visszavezetés b beszéd ség. felvétel. dagályos. csökkent. érckinyerési százalék. csúcsteljesítmény. káderjellemzés. lenyirbálás. felvirágzás. mutat megörökített felvétel emlékezések. levonás. megörökít. szószaporítás. felvesz. jelez. regisztrálás. munkaer -felvétel. dokumentum. csúcs. felépülés. kartoték. újrafelállás vívóállásba. el élet. vörös golyó. kivonat. pótol. személyi min sítés. kartotéklap. széls baloldali csökken. okmánytár. kipótol. vörösség. enyhítés (büntetésé). felesleges. oxigénelvonás. személyi kartotéklap. nagy b ség. felgyógyulás. nyilvántartás. bolsevik. vörös. helyreállítás. szóhalmozás. dagályosság. rangfosztás. megtalálás. b séges. emelkedés. redukált csökkent csökkent redukálás. egyszer sítés. bronzszín . okmány. okirat. elért eredmény. szolgálati min sítés. levéltár bepótol. min sítés. szórakozás felépülés. baloldali. kihever. talpraállás. felesleg. irattár. levezetés. átszámítás. rekonstruálás. pirosság. gépzongorakarton. mérséklés. csökken(t)és. piros szín. megtakarítás. kicsinyítés. életrajz. csökkentés. visszanyer. tanúsítvány. újjáalakítás. felvételek. r t. visszanyerés. kisebbítés. vörös biliárdgolyó. redukció. átdolgozás. többlet cikornyás. jelentés. újjászervezés hangfelvétel. jegyzet. teherlap. felépül. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant .

hivatkozik. besorol. jegyzék. megbecsülés. visszautasít. kerületi. tisztelet. egymásba illeszkednek. regard regarding regardless regime region regional register . visszavert h átalakít. megfontol. megreformál. szempont. kicsinyel. feljegyez. elismerés. figyelem. nélkülözhet . figyel. anyakönyv. szükségtelen. területi nyilvántartó napló. ajánlva ad fel. medd . folyamodik. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. vidék helyi. visszatükröz. visszasugároz. fordul. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. gondolkozik. értéktelen dolog. mutat. selejtes holmi. tekintet. jelez. nyilvántartó jegyzékbe vesz. visszatükröz dés. medd hányó. tükörkép. utal. visszaad észrevétel. egymásba illeszkedik. át nem vett darab. célzás. anyakönyvez. hulladék. célozgat. megtagad. tájékoztatás. tör dés. tulajdonít. létszám fölötti. megjavul. vonatkozás. uralom. pleonasztikus. megújít. céloz. körzeti. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. tiszteletadás. beosztályoz. hulladék-. töpreng. egybeesik. felvilágosítás. megjavít. gondoskodás. visszaver dik. beiktat. vonatkozik. túláradó. jegyz könyvbe foglal. osztályoz. tükröz. rezsim. visszautasított dolog. besoroz. helytelenítés. visszatükrözés. említ. hivatkozás. kifejez. jelz készülék. jegyzékbe foglal. felad. tekint. regionális. referencia. reformál menekült visszautasítás elutasít. rendszer terület. figyelembevétel. bejegyez. megjegyzés. iktat. visszaver dés. nyilvántartás. visszaver. elmélkedés. gáncs. megújul. összekapcsol. szemetes.kacskaringós. vizsgahalasztást ad. katalógus. beír. jegyzékbe vesz. illet leg. szemét. benzint reformál. lajstromoz. nyilvántartókönyv. vonatkozólag azonosít mérlegel. ajánlólevél. tesz. visszavert fény. átalakítás. tart. megújulás. halasztást ad ajánlás. nyilvántartásba vesz. elmélkedik. gáncsol. reform. törmelék pillantás. felhoz. utalás. nézés illet en. tükröz dik. bejelenti magát. névjegyzék. vonatkozik. ismétlésre utasít. visszatükröz dik. jegyz könyvbe vesz. kapcsolat. kifejez. vonatkoztat. selejt. néz.

teljesen beállítás. átvételi elismervény. el írásos. felszabadulás. soregyent állít. számláló. visszautasított dolog. bejegyzés. elhajít. nem fogad el. csökkent. visszautasít. elereszt. kiselejtez. selejt. törzsvendég. kilök dés. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. összefügg vonatkozó arány. viszony. rendszabály. átruház. elismervény. rendszeres látogató. sajtóközlemény. szabályos. árammegszakító. uralkodik. regisztrál.hangterjedelem. cenzúratilalom feloldása. osztálykönyv. pontos. kapcsolatban van. iktatás. sajtókommüniké. teljes. szervezetb l kivetett szerv. kipufogás. állandó vev . megindítás. önm köd kikapcsoló. szabályszer . mozgásba hozatal. kiakasztás. szabályozás. kapcsolat. rendes. elmondás. nyilvántartott ajánlottként való feladás. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . összefügg. elmond. elutasított személy. forgalomba hozható filmek összessége. kereskedelmi forgalombahozatal. kihány. jelentkezés. rendszabályok. ügyrend. szabályzatnak megfelel . elutasít. bejegyzett. vonatkozás érintkezés kapcsolat. regisztert állít. bontás. pontosan egybevág. utasítás. szabad. háborítatlanságot élvez. szabvány el írások. tökéletes alaposan. szerzetes. szabályozó hatalmon van. megváltás. feladott. kormányoz. állandó. el írás. szabályok kötelez . határozat. szabványos. kioldás. visszautasított személy visszautasított elutasítás. átruházási okirat. megszokott. feladás (csomagé). elvet. tényleges. beigazítás. rendtartás. rendesen. beírás. szokásos. rokon. elenged. rendelkezések. szabadon van. viszonylagos. nyilvántartás. pécéz. szervezetb l kilök dött szerv. kivet (átültetett szervet). összem ködnek. forgalombahozatal. rendelet. szabályzat. uralkodás felöklendez. bejelentkezés. szabályos. szabályosan. összekapcsol kapcsolódó. csappantó. bombavetés. visszautasítás elbeszél. elutasított dolog. regiszter. elvetés. rendszeresen. beiratkozás. szabályszer . rokon. feliratkozik registered registration ajánlott. beiktatás. rendszeres. összefüggésbe hoz. regulázás. pontosan. rokonság összefüggések relatív. elbeszélés. felszabadítás. összefüggés. uralom. vonatkozó viszonylag elbocsátás. átültetett szerv.

felváltás vallás barát. maradványok figyelemre méltó. jelent s. szigorú. kiold. többiek. maradék. publikálás engedélyezése. jogorvoslat. szerzetes. megkönnyebbülés. útnak eresztés. számít vkire marad. ledob. megmaradt példányok. kiszabadítás. segély. kártérítés. enyhítés. tulajdonátruházási okirat. váltás. eladatlan példányok. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . áhítatos. szerzetesi. tárgyhoz tartozás aktuális. lelkiismeretes. odavágó. játékbiztosítás. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. segítség. id szer . törlés. vonakodó bízni.feloldás. segélyezés. szegényellátás. jogi váromány. hátszög. szabadon bocsát. enyhítés. kioldó. könnyítés. tárgyhoz tartozó. jóvátétel. orvoslás. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. tehermentesítés. kikapcsolás. nevezetes rendkívül felszólalás. figyelmeztetés magányos. nyugta. nyomorenyhítés. emlékszik. üt rugó. remittenda. elengedés. felmentés. megmarad egyenleg. ájtatos. jámbor. szegénysegélyezés. kienged. aggályoskodó. nyomáscsökkenés. szabadságolás. távoli. enyhít. szabadulás. térszín. találó. bizalom tárgya. közzététel engedélyezése. megszakítás. megszabadulás. ill . bizalom. szivárgó. fontos. megbízik. felmentés. gyógyszer. tehermentesítés. nyomáscsökkentés. orvosol. domborm . eszébe jut. megszabadítás. gondol. idevágó. forgalomba hoz. orvosság emlékezik. mentesítés. szegénygondozás. szabadonbocsátás. fennmaradó összeg. lényeges. hátraesztergálás. maradék készletet egyben elad. apáca. kapcsoló. hátramunkálás. maradvány. bizodalom domborzat. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. vonatkozó. vallási. nem felejt el emlékeztet . hátralék. maradvány. megnyugvás. rségváltás. valláskelletlen. szerzetesrend tagja. enyhülés. aprólékosan gondos. felment. lemondás. felszabadítás. megjegyzések ellenszer. ledobás (bombáé). kioldó szerkezet. leszerelés. vallásos. eleresztés. szabadlábra helyezés. kiemelkedés. helyrehoz. helytálló. áteresz. közsegély. istenfél . kiengedés (féké).

jövedelem. megjavítás. tudósítást ír. ismétl dés. kiad. járadék. kicserélés. hírt ad. értesít . tudósító jelentés jelent ábrázol. durranás. alakít. állapot. ismétl dik. közbüls osztály. kósza hír. jellemz . kifejez. képvisel . válaszol feljelent. menekül vhova. megismétlés. példány. szakadás jóvátesz. hasadék. bevétel. értelmezés. közvetít. hírnév. pótlás bért kivet. osztály. kivétel elmozdít. kivesz. riport. jegyz könyv. kicserélés. jelent. orvosol. állítólag. rokonsági fok. újra elmond. helyettesítés. megy vhova. visszahelyezés kicserélés válasz. javítások ismétel. kifogás ábrázoló. repedés. megújítás. mutat ábrázolás. kijavítás. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. rendbehozás. képviselet. dördülés. jelentés. felelés (iskolában). bejelent. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. tanulmányi értesít . bérbe ad. kicserél felülírt behelyettesítés. rendbehoz. tipikus . eltüntet. bérösszeget kivet. fok. feljön (étel íze). riportot ír. tatarozás javítási munkák. megismétl dés eltávolít. jelentkezik. megismétel. ismétlés. elmond. bizonyítvány. közbees fokozat. elmond. feltüntet. kép. állítás. bérel. jelentést tesz jelentett ahogy mondják. hasadás. hírül ad. helyettesít. alakítás. szóbeszéd. javítás. felmond (leckét). ismétl dés. megzsarol. beszámol. beszámoló. bérleti díj. felváltás. jellegzetes. zenei ismétl jel. pótlás. eltávolít. hasított. megjavít. felböfög. hír. megismétl dik. bérbe vesz. helyrehoz. elbocsát. megismétlés. fels bb osztályba lépés. lakbér. tudósít. tudósítás. házbér. kijavít. ismétlés. el ad. közöl.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. képviseleti. jelentések szerint riporter. kibérel.

szándék bomlik. kiszabadítás. tartózkodás kastély. szembeszegül ellenállás. lefoglal. kívánság. lemondás. miniszter rezidens. tartogat. lakó. megold. szándék. ellenkezés döntés. s r n látogatott hely . reprodukálás. rezidencia. védett terület. helybeli. szükséges igényelt el feltétel. menedék. folyamodik. félretétet. menedékhely. köztársaságpárti. elhatároz. megszabadít. fogadalom. fenntartás. lakos. megszabadítás. rezidens. újratermelés köztársaság köztársasági. kell. kikötés. leköszönés. megkér kér(és). ellenkezik. kérelem. igénybe vesz. eldönt. tartózkodó. megmentés. kér. helytartó. helybeli lakos. óvatosság. döntés. megment. tartalék. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. elszántság. brit diplomáciai képvisel . határozat. kiszabadít. tartalékjátékos. tartózkodási hely bennlakó. tartózkodási rezidensek beletör dés. követel. igényel. republikánus hírnév felkér. eltökéltség. ígéret. székel . megnyugvás. szaporodás.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. elhatározás. fenntart. állandó lakos. rezignáció ellenáll. eszköz. elmegy. határozat. reprodukció. kérések elvár. újrateremtés. kér. tartózkodás. elutasít. lemondólevél. megkíván. ellenállni. megfejt. kérés. kívánalom. oldódik. tartaléksereg. megoldás. kíván. természetvédelmi terület. megkövetel. sokszorosítás. elhatározás. brit politikai ügyviv . megfogad határozott ellátogat. segélyforrás. kereslet. köztársasági érzelm . lakóhely. ellenállóképesség. mentés kutat. kellék. ellenállási mozgalom. határozottság. kimentés. újbóli el állítás. tartalékol. felold. telepes lakó-. kutatás kutató félretesz. megoldás.

maradvány. szünetet tart. megszorítás. újjáépítés. méltányol. felelés érzelmi visszahatás. korlátozottság. végs eszköz anyagi javak. felelet. tisztelet. tisztességes. számba jöv . tartozás-maradvány. tilalom korlátoz. visszahelyez. nyugalom étterem. meglehet s nagy. reakció. mentsvár. következik. t rhet illet . maradék. válasz. támaszték. üdvözlet felel. illet leg. vonatkozás. nyugvópont. érint vmit. többiek. szempont. mérséklet. válaszol válaszolt felel. készlet figyelembevétel. számlamaradvány. lesz kít. respektál. tiszteletben tart. eredmény. korlátozás. pauza. pihen. elég jó. megbízható nyugalmi helyzet. vendégl helyreállítás. jó hír . szórakozás. pihentet. nyugvás. a többi. vonatkozik vmire. szünetjel. szünet. készlet. pihenés. visszatesz fogvatartás. reagálás. állvány. újjáépít. tisztes. megfelel . pillér. bezárás. válaszolás. pihen szoba. megszorít behatárolt. visszhang válaszok felel sség felel s. visszaad. menedék. támasztó. restaurál. alapul. restaurálás. korlátozott korlátozás. tartózkodás. elég sok. saját. visszahelyezés a trónra felújít. önuralom. alvás. tiszteletre méltó. számadás. elszámolás. ill . tekintélyes. kikötés. viszonylagos egyenként. figyelem. tisztel. illetve tisztel. reagál. tartalékt ke. marad. megállás. meglehet s sok. pihenés. megkötés. helyreállít. találékonyság. megfékezés. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . támoszlop. kikapcsolódás. elfogadható. tekintetbe vesz. becsületes. meggyógyít. leleményesség. pihen hely. tekintetbevétel elég nagy. megszorítás korlátozó ered. tekintet.resource resources respect forrás.

visszatérés. beszámol. megjutalmaz dagályosság. visszatesz. napvilágra hoz felfedezés. szónokiasság. bejelent. visszatér. visszafizet. falnyílás oldala. viszonzás. visszapillantás. kicsiben elad. újra el fordulás. ismertetést ír. felel. bombasztikus stílus. felfed. hátrál. visszaadás. megválasztás (képvisel é). jövedelmez. ismétl dik. átnézés. számba vesz. megismétl dés. árbevétel felülvizsgálat. visszatérítés. kárpótlás. áttekint. kijelent. visszaküldés. jövedelem. jutalom. visszavonultság kiegyenlítés. takarodó. visszatevés. forradalmi ellenszolgáltatás. rábeszél képesség. nyereség. meglepetés. újjászületés fordulat. viszonoz. üzleti forgalom. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. forgás. könyvismertetést ír. gyökeres átalakulás. ellenszolgáltatás. kiskereskedés meg riz. bírálatot ír. keringés. ismétlés. visszaérkezés. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . megismétl dik. kicsiben elkel. visszahelyez. visszavonultság csendes napok. bírálat. visszavonulás. ékesszólástan. feltár. kipletykál. kimutat. folyóirat. javított kiadás. visszatér(és). visszaszolgáltatás. ismertetés. állami jövedelem. megszalad. kinyilatkoztatás. forradalom. retorika. felülvizsgál. kiskereskedelem. revízió feléledés. haszon. visszaérkezik.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. magányosság. visszaad. szemlét tart. ismét jelentkezik. számbavétel. megmutat. új életre kelés. visszajön. káva. körforgás. vizsgálat. visszavonul. felleng sség. tanúságot tesz vmir l. mutat. ismertet. jelent. szabályos ismétl dés forradalmár. válaszol. visszaküld. ajtótok. átvizsgálás. megtart. hoz. bombasztikus beszédmodor. megválaszt (képvisel t). átnéz. frázispufogtatás. bevétel. visszahelyezés. szemle. recenzió átdolgozás. csendes pihen hely. átvizsgál. menedékhely. reveláció állami bevétel. módosítás. visszajuttat. visszatér k ablaktok. lelkigyakorlat. áttekintés. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. kijelentés. kinyilatkoztat. átdolgozott kiadás.

alapvágat. méltányosság. jó. folyam. jog. gurító. magaslat. kijavít. vetélytárs áradat. szilárd bekerít. sikló. emelkedés. mindjárt. forrás. megfelel . pontosan. felvonás. hólyag. záradék (hegy)gerinc. vasúti pálya. hasogató munkás. pattanás. egészen. kilyukadás külfelszínre. úttest. azonnal. aréna. elnapolás. lovas. távolság. telt. fehér csík. felkelés. versenyez. porond. kívánatos. b velked . hajófenék el re és hátra keskenyed része. felvirradó. emelkedés. felhúzás. felszállás. jogosan. vetélkedik. b . szorító. zeng . domb. ág. élénk. szigorú. fizetésemelés. út. pompás. hegygerinc. vízfolyás kocsiút. gy r . kartell. finom. felegyenesít. el menetel. meleg. tápláló kiküszöböl. bukmékerek. el lépés. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . versenytárs. er söd . folyó. rideg. több. furunkulus kockázat. alkalmas. versenyz . verseng. verseng . gazdagok. felállás. dús. klikk. drágulás. helyénvaló. merev vázú kormányozható léghajó. reszkíroz. orom. ill . pályatest. szaporodás. kelés. tet gerinc jobb. felemelés. bozót. lovagol. nagyobbodás. kört alkot. úszógumi. ívmagasság. városi út. lázadás. faág. út. tulajdonjog. gy r z. igazság. jogosság. lovaglóösvény. növelés. el léptetés. felrepülés. kötöz munkás. igazol. felgördülés. helyes. jobbra. értékes. tolósúly. talajemelkedés. buja. jobb oldal. el menetel. meggy r z. kiköt . jogos. helyesen. bokor. felemelkedés.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. utazás járm vön függelék. igazságos. karika. országút. felrebbenés. lejt . jogosan. körülfog. tárna. felemelkedés. megfelel en. ökölvívás. kereked . magaslat. egyenes. domb. egyenesen. nagyon. eredet. karikát tesz orrába. kör. hajlás. körülbelül. zengés fokozás. hegyhát. ráépítmény. megszabadít kerékpározás. érdekcsoport. éleszt . mély. tenger alatti küszöb. vágat horgonyzóhely. felállít. b séges. kiemelkedés. mint. el lépés. felkel . helyreállít. becsületes. jól. béremelés. méltán jogok hajthatatlan. pont. jövend . bakhát. növekedés felszálló. igazi. (fel)kel . áremelkedés. elkerített rész. gerinc. mulatságos. termékeny. veszély rivális. kocsikázás. folyóvíz. igazságosság. kelés (tésztáé). rendes. vágány. taréj. toldat. vágattal felfelé haladás. megkockáztat. növekszik. igazán. áremelés. szórakoztató. növekv . emelked . illetékesség. favágó munkás. csengés. juss helyesen. csengetés. hasító munkás. kockáztat. lovaglás. berekesztés. rizikó. d lés. hátság. rév. kimért. merev. feltörés.

lekerekít. k . felcsavar. csiszolatlan. nagyol. repedezett. körbenjárás. orsózás (repül é). goromba. dülöngél. gyökérszó. római katolicizmus. leng. hely. himbál. gyökszó. görg . gyökértermés gumós gazdasági növények. alap. alcatrazi szigetbörtön. szikla. hozzávet leges. terem lakás. érdessé tesz. alapja vminek. körömágy. turkál. létrafok. szirti galamb. perget (dobot). legömbölyít. kotorászik. ringás. körben. ringatás. megrenget. elfordulás. zátony. lapát végz dése. durva felület tárgy. primitív. göngyölít. eredet. fux. himbálódzás. ideggyök. szirt. gibraltári szirtfok. szögelfordulsá. körforgás. futam. ékszer. gyökeret ver. lapát nyaka. gyökér. perdület. gyök. tekercs. tet albérletben lakik. gurítás. renget. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. dörög (ágyú). járat. ringat közösül. lenget. t szó. alaphang. durván. szógyök. henger. érdes. gömbölyödik. egy lövés. gurul. gördítés. gibraltári szikla. gyökérzet. pörgetés. gyökér rózsa keringés. ring. hengerel. nyers. kötelesség. ered . markecol. szerep. hintáztat. hempereg. egész. kristályosított kábítószer. érdes felület tárgy. rockzene. gibraltár. becsavar.Robert robin Róbert vörösbegy k zet. fanyar (bor). egyenetlen. csavarás. forduló. viharos. reng. nagyobb kavics. görget. brutálisan. bankjegyköteg. útonálló. befejez. forgás. kavics. római katolikus egyház fedél. pereg (dob). vég (kelme). meggyökereztet. himbálás. hepehupás terep. forrás. nyersen. kövecs. hengerít. lakosztály ágy. k darab. zord. kényelmetlen. szoba. vektorrotáció haragos. filmtekercs. hevenyészett. fér hely. névjegyzék. tér. vázlatos. megdug. gyökerezik. huligán. gördülés római regényes. hömpölyög. göngyöleg. keresgél. gumó. lajstrom. forgatás. romantikus Róma. megtöm feladat. guzsaly. megközelít . jegyzék. túr. teend dülöngélés. körbe. gyökeresedik. gumós növények. termésk . gördít. fogt . k szál. pörgés. rúd alakú cukorka. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . lakik. gurít. k szikla. egyenetlen terep. vagány. kikerekedik. t . ring. kezdetleges állapot. forog. szót . megrázkódtat. primitív körülmények között. gömböly . durva. forgás. nyers állapot. himbálózik. fenékberúgás. felgöngyölít. rotáció. gördül. himbálódzik. akadály. zsemlye. leforgatás.

szürke átlag. szinte. irány. gennyed . vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . futó. csempészett. alakulás. járat. útirány. el öltés. tizenkettes szarvas. fejedelmi. felhúzódás. felf z. ívás. megkerül. vonalazás átlag. szaladó. folyékony. csempész. megfordul. er sen megszid. kerekít. igazgatás. gennyedz . irány. kör alakú. futó szem. m ködés. szemleút. uralkodó. járat. leszaladás. futásban kimerült. járatás. menet. kerek. csepegés. teljes. uralkodik. szokásos munkamenet ricsaj. kirándulás. vonalzó szabályzat döntés. vezetés. nyílt. nagy kereslet. evezésben versenyez. csónakon szállít. rohanás. kikerekít. veszekedik. rendszeres hajójárat. sorozat. megszokott. körüljár. vonalzó. evezés. vonulás. királyi. körtánc. kezelés. folyás. szaladás. zenebona. szabad bejárás. járat. el írás. állattenyészt terület. összeveszés. sorba állít. karika. kis mozsárágyú. folytatólagos. csónakon visz. esés. futástól kifulladt. fut(tat)ás. sorozat.kör. futástól kimerült. sor. lárma. guri-guri csempészés. lejtés. kormányoz. felsorakoztat. hangosan szidalmaz. veszekedés. folyamat. menetparancs. vezet. vonalazott uralkodó. körút. telepít. út. rendelkezés. rohanó. folyás. megvonalaz. beöml nyílás. körül. lehordás. nagy jelenetet rendez. csorgás. irányít. nekiiramodás. változás. rjárat. útvonal gyakorlat. uralom. pompás. leszidás. hajba kap. evez. tipikus. nedvez . útszéli csatorna. rutin. lendület. csúnyán lehord. munkaciklus. tájban. megszokott munka. út. görg . körülzár. jártasság. futás. lefutás. rutin-. széria. megszid. olvasztott. csermely. legel . összeszólalkozik. fels sudárvitorla. evez vel hajt. mez gazdasági. túra. fennáll. királyi család tagja. szemlefutás. kormányzás. hajlat. szaladás. udvar. folyó (víz). normális. kirak. lehord sorok beadványpapír. futóverseny. érvényben van. átlagos. fenséges. kampány. üzemben tartás. kifutó. futás. szokásos. laza. uralkodás. f -. kánon route routine irányít. csónakázás. mozgó. szokásos. utcai csatorna függöny-görg . szokásos. fekvés. kör-. körjárat. vándorlás. hajójárat. nagyszer . ragyogó szemét rögbi dönt. nekifutás. fut. csónakázik. kiolvasztott. lármázik. megrohanás. üzemelés. vonulási irány fut. hasmenés falusi. szokás. rohanás. szokvány. miniszterpapír. járás. futásban kifulladt. versenyt evez. irányítás. felséges. felsudárvitorla. szabályoz. uralkodás vonalas. vonalaz. pálya. gennyedés. szabály.

válogat aréna. sóban eltett. pikáns. ugyanaz. darabont. vev k lazac íz. Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. mersz Sári ült hold. szent és sérthetetlen. sósvizi. sózott. szomorú bánatosan. csíp sség. föveny. homokszín. só. bagariab r. közepes osztályzat . minta. szent. kóstoló. m hold. m bolygó. kiárusítás. pénzmag. sószóró. sajnálatos. széf. elégtétel. kiegyenlítés. szentesített. kielégít . megnyugtató dolog elégséges. konyhasó. megelégedettség. szolgai követ . mesterséges hold. fent említett. eladott árumennyiség. homokzátony. sajnálatosan. sóz. sótartalmú. páncélszekrény. szentséges bús. nátriumklorid. ugyanúgy kipróbál. meghamisít. sós. pénz. kárpótlás. sóban pácolt. megelégedés. sós mocsár. szomorúan biztonságos. biztos. csatlós bolygó. mutató. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. vásár vásár. csíp s. csillapítás. mellékbolygó. árusítás. havi fizetést ad. kóstolgat. búsan. fix fizetést ad. sóterm . szánalmas. leverten. üdvözülés azonos. elégedettség.Russia Russian bagaria. tengeri. besózott. kísér vonal. küzd tér. homokpad. megsóz. értékesítés. siralmasan. rizspálinka. kielégítés. tengervízben növ . szerencsétlen. mondott. talpnyaló beváltás. homok. szentelt. sós íz . homokszem. elegettevés. engedményes vásár. illetményt nyújt. szellemesség megmentés. nevezett japán rizspálinka. csatlós. kielégülés. megnyugvás. másodrend bolygó. üdvözítés. bátorság. szaké évi fizetést ad. járandóságban részesít áruba bocsátás. megment . fizetést ad. szánalmasan. üdvösség. eladás. elárusítás. mintát vesz. fizetés. sótartó.

teszem azt mondás mond felmászik. cselszövés. szín. takarékbetét f rész. korpa (fejen). hatáskör. látvány. intrikál. példabeszéd azaz. létra. mondanivaló. mondóka. ingerült jelenet. vállpánt. kapcsolás. bajosan díszlet. oxidréteg. irányzat. fémhab. színpad. táj. feladat. nyom vmennyit. egyetem. cselszövény. mondás. lehúzza a héját. fokbeosztásos mérce. ment. tanít. tanítás. lépcs . íz. méret. megvált. hímpor. héj. hanglétra. határ. megtakarított pénz. például. beosztásos vonalzó. megtakarít. levakar. vasreve. pernye. iskoláztat. mondjuk. spórolt pénz. var. rajz. megtakarítások. alkalmazási terület. hártya. számsor. iskolaépületek. szkeptikus jegyzék. védelem. megelégedett kielégít Szombat kivéve. tervezet. táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. takarékoskodik. fokbeosztás. tervez. arány. elrendezés. véd (futballban). díjszabás. tarifa. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. beleszólás. fokozatokra oszt. tervrajz. tanterem. váll-lap mérleg alig. kép. megspórol. szag. mérlegcsésze. tagozat. tervbe vesz. mérlegtányér. színtér. mér léc. nyak (pengéé). vízk t l megtisztít. lekapar. pörk. védés. ütemterv képlet. hangsor. közmondás. lepikkelyez. megment. iskolai oktatás. végs döntés joga. kulissza. arányosít. utolsó szó. sorozat. mond. szcéna kételked .satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. váz. vázlat. mérlegserpeny . vmilyen súlyú. skála. hatály. iskola. megvéd. heves jelenet. sor. létesítmény. vízk . együtt úszó halraj. rendszer. jelenet. összeállítás. megóv. táblázat. gy jt. színhely. színpadkép. séma. rendszer. fokozat. fakultás. táblázat. megkímél. vaspörk. oktat. reve. játékszín. szem.és el adóterem. jegyzékbe foglal. nevel. érvény. léptékvonalzó. táblázatba foglal. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . vmennyit nyom. fokbeosztásos számlap. rosszban sántikál. lemez. beosztás. lépték. vázol. spórol. terv. iskolaépület. vizsgáztató. pikkely. mesterkedik. hámlás. üdvözít mentett megtakarítás. számrendszer. menetrend. fogk . méretarány. salak. megmászik. vassziporka.

skót nyelv. mozivászon. kör. átható. vizsgálat. nyomoz gondos. rács. pont. szigorú. szóban forgó tárgy. rosta. ápoló. árnyékol (rádiócsövet). megvizsgál. vápa. id szak. m ködési lehet ség. második sebességi fokozat. sok. szobrászmunkát végez er s hullámzás. barázdált. rovás. perem másodrend dolog. karcolás. sokaság. írásbeli dolgozat. kotta. felfekvési felület. fészek (szelepé). horzsolás. aláhúzott. felró. skótok sz r . pontállás. megérik.hordtávolság. elrejt. óceán. szobrászat. hideg. segít . másodrend . kihúzott. hozzáedz dik. szoknya feneke. kézirat. ok. váratlan szerencse. másodrangú. aprólékos. felhorzsolt. metszés. kutat. motozás. hornyolt. metsz . testtartás. jel. vonalacska. huzagolás. gondolatjel. temérdek Skócia skót. dobkötél-horony. leszid. megjegyez rovátkolt. számontartás. talpraesett válasz. fürkész. szezon. idény évszakhoz ill . erny z. ül hely. akklimatizálódik. központ. bemetsz. véd fal. megsebzett. tenger. akklimatizál. spanyolfal. szövegkönyv alapos megvizsgálás. skót nép. vájat. rendelkezési állományba helyez. f szerez. kutatás. pontozás. hozzászoktat. tengermozgás. puszta tények. szobrász. üléssel ellát. jegyez. húsz darab. vámvizsgálat. nyereg (kerékpáron). megmotoz. hornyolat. törölt. szitál. sötét valóság. kézírat. leplez. hangszerel. keresés. kutató. hely. tér. országgy lési képvisel i hely. véset. képvisel i hely. képcs . adósság. meztelen igazság. egyenetlen. barázda. kiterjedés. mandátum. kutatás. bevájás. székhely. pontos. nagy hullámok. idényjelleg . bevág. tengernyi vmi. nyilvántartás. megkarcolt. szobor. mozi. partitúra. nyer. pontarány. nyomozás. rostál. új. szúnyogháló. ponteredmény. motoz. évszaki. alapos vizsgálat. ízesít. vetít. másik. jelzés. keres . ülés. hullámzás. ül ke. párbajsegéd. következ . leültet. körzet. részletekbe men vizsgálat farag. végtelen sok vmi átkutat. hozzászokik. évszak. vágás. nadrág feneke. fürkész . szoborral díszít. keres. pontszám. huzagolt rengeteg. indíték. filmm vészet. elfed. ül hellyel ellát. rovátka. vizsgál. rovátkás. évad. hullámok. próbára tesz. áthúzott. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . második sebesség. kézírás. kérdés. motozás. film képerny k forgatókönyv. szóban forgó kérdés. szívhez szóló. második. nyomozás hozzáedz. oszcilloszkóp. elszámolás. fedez. másod (zenében). radarerny . húsz. szentélyrekeszt fal. másodhangköz. idény-. szekund. terület tárgy. véd erny . évszakhoz kötött. írás. oltalmaz. képerny . ellenz . bemetszés. idényszer . gólszám. vidéki kastély. számla. keresés. skót nyelvjárás. jelzet. m veleti hatókör. számol. id szaki elhelyez. megfilmesít.

szemesedik. körcikk. osztály. mér léc. lap. részekre oszt. görbeszelet. biztosított. darab. pillanat. ágazat. kötvények állami kötvény. repeta diszkrét. érsekség. bekezdés. kvadráns. titkárn gerezd. titok kis polcos íróasztal. rejtély. sperma. magot hoz.támogat. gerezd. feloszt. részleg. bezár. világi biztos. melléklet. biztosít. megóv. szelvény. durván rölt liszt. szelet. ácsolatszakasz. körcikk. másodrend áru. feloszt. kimagoz. rejtelem. metszet. rekesz. keresztszelvény. lyuk. keresztmetszet. szerez. titkos. lemetsz. hálókocsifülke. iránysáv. elvágás. horony. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . ondó látó keres látszik. vág. lezár. paragrafus. csíra. szakasz. bányamez . miniszter. másodrend min ség . fogasív. csoport. püspökség bevet. titkár. metszés részek ágazat. sáv. titokzatos. megérik. kivágás. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. szelvény. lemez. elvet. másodrend érc. lát. biztonság. elvág. rögzít. magot hullat. metszet. elmetsz. alfaj. tárcsaív. metsz. szeletekre oszt. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). biztosíték egyházmegye. hossz-szelvény. rejtett. osztódik. szektor. mag. megszerez. kiválaszt. szakasz. párbajban segédkezik. mellette szólal fel. támogató. metszetet készít. közepes min ség áru. rész. felszel. lefoglal. körzet szektorok szekuláris. kétszemélyes hálókocsifülke. aránykörz . másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. szekundáns. szekreter. vágás. felszeletel. terület. negyed. másodrend szén. biztonságos. szelet. gazdasági szektor. szegmens. nyugodt. elmetszés. rész. körzet. profil. megvéd értékpapírok. el re biztosít. kulissza.

szétválaszt. értelmesség. felt nés. értelem. különálló. praktikus. kiválaszt. független. kezel. meghág. elegend . elválaszt. komoly. választék igényes. jelentés. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. érzékel. kiválasztott. megérez vmit. alkalmazásban áll. érzet. felemelked mozgás. kiszolgál. érzés. lebonyolít . felemel dik. különválik. szervál. elad eladó. bánik. adogatás. érzék. küld. futja. jól men cikk. észlelhet . elkülönülés. ész. hág. válogatott kiválasztás. ésszer érzékeny. különélés szeptember filmjelenet. tudat. öregebb. külön. tálal.i. folytatás. érzékiség. id sebb. mondat elkülönít. hasznára van. szenzáció érzékel képesség. eladó áru. szolgálólány kedvez. felfelé nyomódik. er s bukdácsolás. szeparál elválasztott elválasztva. szeparálódik. érz . felszolgál.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. elválasztás. vélemény ép ész. értelem. külön(álló). szekvencia sor. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. negyedéves hallgató. érzékelhet . ítél képesség. józan. felfogás. külön-külön elkülönítés. leválaszt. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. elküldés. magassabb rangu. elválik. válogatós maga becsapás. tapint. szolga. kényes. elég. rangels benyomás. képsor. öntudat. tudat érezhet . józan ész. er sen bukdácsol. érzés. teljesít. súlyos komolyan cseléd. szolgál. érzékeny. következés. érzet. kiválasztó. fogékony. jó érzés. kifutja. félretesz. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker. inas. feladás feljebbvaló. szerválás. értelmes. számsor. érzékelés. sorozat fontos. fedez. el jel. önálló. sorozat. segéd. ellát. elválás. szelektív. sorrend. csalás.

társaság. roskadozik. gyümölcsbeérés. ráruház. alkalmazás. szertartás szolgáltatások adag. megdermed.server serves service services serving session set sets felszolgáló. rendez. megállapodás hét. elmerül. leülepedik. leülepszik. helyrehoz. lehanyatló. lecsillapulás. játszma beállítások beérett. szervíz. összeforradás. letelepít. rendes. szín. kövez kocka. beigazítás. kötött. banda. díszlet. szabályozás. rögzítés. tevés. hágatás. szívesség. bet szedés. tétel. kijelöl. kiszolgálás. kiszolgáló. szedés beállítások rendbejön. megnyugtat. üledék. beosztás. elhelyezés. szerválás. összeillesztés. szolgálatot teljesít gy lés. keret. csoport. szilárd. szerva. kifizet. beszegecselés. kötés (cementé). talajsüllyedés. beverés. letelepítés. m ködik. asztali készlet. átruház. süppedés. elintézés. letelepedés. kifenés. leülepít. lesüpped. elsüllyed. megérlelés. felszámol. irányzat. ereszkedés. megállapítás. helyezés. település. adogatás. gyarmatosít. díszlet. lenyugvó. megad. elvetés (magé). illesztés. elrendezés. garnitúra. fenés. szolgálat. ellátás. hajókötélburkolás. megállapodik. s rít. leszáll. tálalás. istentisztelet. felszerelés. megtelepszik. letét. karbantartás. megszilárdul. napnyugta. megkeményedik. beállít. ülés(szak). kitöltés. állhatatos. bedugás. kiszolgálás. kátrányos hajókötélburkolat. kiszedés. telep. elszámolás. megtisztul. palánta. körültekerés vászoncsíkokkal. forgalom. beállítás. lezár elintézve elintézés. helyrerakás. kisimul. szolgáló. felszolgálás. nem olvad el (hó). lenyugvás. ülepedés. köszörülés. megtisztít. betelepít. meghágás. megállapít. igazítás. felszolgálás. megszab. leülepedés. megszilárdulás. lecsillapítás. megmarad (hó). hegyezés. megnyugszik. tisztul. szolgáltatás. karbantart. letisztulás. szervizel. környezet. letelepedni. hajókötélburkolat. süppedés. kiegyenlít. szerver kiszolgál készlet. egyezség. tartásdíj. kiszolgáló. letelepedik. hajókötélborítás. beállítás. letelepedés. berakás (hajé). foglalat. beforrás. kiegyenlítés. hozomány. kézbesítés. települ. lecsillapodik. megkocsonyásodás. alakulás. kirovás (feladaté). gyarmat. készlet. elszámolás. megállapított. jó helyre tesz. élesítés. rendezés. szolgálat. készülék. helyzet. elhatároz. eldönt. megold. kijelölés. hagy leülepedni. fészekalja. ülésszak dugvány. megmerevedett. hetes tizenhetedik heted. megszilárdít. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . rendbe tesz. elhelyez. lapos szél vés . elintéz. rakás. szerviz. közlekedés. kézbesítés. el írásos. lecsendesül. adogatás. telepítés. sorozat. derít. lecsillapít. halmaz. felállítás. befoglalás.

kimért. fedélzetívelés. szigorú egyszer en. zátony. cselleng. metsz élesen juh csellengés. felületes. kemény. alakzat. idomok. csaló. árnyékol. saját dísztelen. er nlét. okos. fekete billenty (zongorán). árnyékba borít. részesedés. tükörkép (fog) alacsony. féle megoszt. átlátszó. sablon. állandó követ . könny finom pamutanyag. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. több. szellem. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . formában készített étel. árny. homály. részvény. hajótest vonala. részvétel agyafúrt. egészen. abszolút. szigorúan. alakul. árnyék. idomvas. minta. színezet. komoly. vigyázza minden lépését. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. roló árnyékot vet. vadul nem. osztozik. része van. leheletnyi vmi. lapos. különböz . alak. hamisan. árnykép. szabályos. red ny. kvóta. hirtelen. kis hajlású. csal. léha. árnyékoló üveg. formáz. állandó kísér . homályos rész. részvényutalvány. forma. különféle. pontosan. becsap. nemi hovatartozást megállapít. árnyal. sötét rész. hajó eltérése irányától. mintásan sz . jelenség. görfüggöny. sok. nyomon követ. néhány. roletta. ridegen. részvényesi igazolvány. beárnyékol. jelenés. oltalom. menedék. kereszt (kottában). szexuális élet nemi. er s. fedélzetív. kondíció. egyes. sallangmentesen. éles. keményen. osztozkodás. alakít. csíp s. színárnyalat. meredeken emelkedik. kialakít. tarkán sz . kísértet. árnyalatnyi vmi. szelvényvas. nagyon. alakvas. fejl dik. hamisan játszik. mer legesen. hegyes. testalkat. sekély. lenanyag. hevesen. meredeken. hajszálnyi vmi. önálló.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. üvegbura. felszínes. rideg. hevesen. formát önt. árnyalat. sekélyes hely. élesen. szellem. n k. áttetsz . mintáz. vékony. árny. csipetnyi vmi. puritán. hamisítatlan. kemény. vonalkáz. nemi hovatartozást tisztáz. nemiséget megállapít. komolyan. gázló. függ leges. homályos alak. szexuális nemiség fényellenz . részesedik. számos. részesedés. árnyék. homály. ekevas. igazi. egészségi állapot. titkosrend r. osztályrész. nemi élet. jobbra-balra kilengés. szigorú. nemiség. üres fajta. sekélyes. lámpaerny . éles esz . mer ben. formál. sallangmentes. egyszer .

fedezetlen ügylet. járja a boltokat. szétmálló. lehánt. sokk. elrejt zik. héjazat. tömör. m selyemanyag bevon (vitorlát). hajón szolgál. ürügy. véd csere. küls ség. türelmetlen. rövid szótag. megalvad. rövidzárlat. hótakaró. kihámoz. vitorlakivonó kötél. burkolat. teljes. lökés. lap. h vösre tesz. kéreg búvóhely. kurta. tisztára. vitorla. munkahely. mer legesen emelkedik. könny . kereskedés. szállít ijedtség. nem teljes. m hely. kevesebb. rövidfilm. üzleti dolgok. teljesen. rövidített név. módosulás. megdöbbenés. hiányos. hajó. hirtelen. félmegoldás. üzlet. lemez. versenycsónak. sebességet vált. alkalmaz. tiszta. kivonó kötél. ropogós. rétegesen terjed. süt lap. finomlemez. bordázat. változtatás. m szak. mer leges. függ legesen. szerz dtet. kepél. rétegesen ereszkedik. szarvszár. kurta-furcsa. felfogad. fortély. áthelyez. gyorsan. innen vmin. összecsapás. ív. rövidzárlatot okoz. börtönbe juttat. köpeny. helyzetváltoztatás. sz kített. kócos. bevásárol. valódi. összeütközik cip hivatal. gyors. áthárítás. kibúvó. tekn . költözködés. fedezet nélkül. n i alsóruha. fejt. menedék. megrendít. fekvésváltás. részvények t zsdei bevezet i. vékony. hajón szállít. ponyva. üt dés. lövedék. lepel. megráz. puszta. könny takaró. rövid távú. elküld. hajóba rak. támaszfeszít dúc. váltás. iroda. megdöbbent. javítóm helybe küld. roham. oltalom. tópart. megrázkódtat. hírlap. sikta beállít (árbocot). rövidítés. kifogás. hajóra száll. kontremin r. hengerel. héj. elszállít. burok. elmozdulás. gránát. oltalmaz. rövid lövés. leped . váz. tepsi. bolt. kócos haj. rideg. útiránytól jobbra-balra kileng. papírlap ágynem polc csigaház.meredeken lejt. kisegít út. hajón küld. megváltozik. mentség. takaróval befed. cserélés. kihüvelyez. besszjátékos. karosszérialemezek. sokkot okoz. törékeny. újság. váltakozás. börtönbe zár. lakás bevásárlás. tengerpart rövidített becenév. alacsony. rövid. munkanap. elrejt. kurtán. eltol. szapora. nagy kiterjedés vízréteg. eltolódás. lobbanékony. színházi szerz dés. kimért. n i ing. átrak. bozontos. vízréteg. megriaszt. ponyvával befed. leped vel befed. vásárlás gyámfa. összecsap. röviden. behajóz. ügyes-bajos dolgok. t zsz nyeg. nem elegend . elküld. vet dési elcsúszás. part. színház. üzletbe visz. héjszerkezet. keresztbe rak. ütközés. test. gabonakereszt. elmozdul. rövidre zár. omlós. megrémít. látszat. fedezet nélküli. kisfilm. kisegít eszköz. emel. fedélzetre felcsapó hulllám. rázkódás. kifogyva. szarvkötél. kocsonyásodni kezd. páncél. ágyúz. porhanyós. ingruha. lerövidített. megbotránkoztat. kisegít mód. kagyló. rövidre záródik. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . mer legesen lejt. javítóm helybe ad. l . változás. lakáscsere. elbocsát. mer . támoszlop. eltolódik. elmozdít. turnus. húz (lemezt). meredek.

zuhany. felvág. mutat. jó száz lépésnyi távolság. hajítás. váll. siker. fogó pereme. henceg. vélemény. röviden. fejtéshomlok. vállal. kijelentés. alátámasztás. támfelület. támaszpillér. dobótávolság. kiugró rész. rész. küls . golyó. el adás. rúgás. t perem bemutatás. párt. szárny. pompa. tolakszik. lövész. látvány. részleg. nemsokára. látványosság. szemlére tétel. vállal taszít. oldal-. ruhaakasztó. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . vállalat mutatott bemutató. csapváll. származási ág. nevezetesség. állítás. felmutatás. töltéspadka. feltevés. üzlet. filmfelvétel. tengelyváll. osztópárkány. fellövés. megtekintés. jegy. tagozat. vállfa. puskagolyó. hiány hamarosan. gyám. lapocka. közszemlére tétel. felirat. jellel ellát. megpillant. tábor. rövidesen súlygolyó. nagy mennyiség. fennhéjazás. hegyoldal. boltváll. szárnya vminek. szemléltetés. nyilatkozat. másodrend . egy korty pálinka. látóképesség. irányzórés. bizonyítás. furakodik. elbizakodottság. címtábla. zápor. meteorraj. árbocváll. átsz tt. kilátás. megcéloz. meglát. színjátszó. rokonsági ág. osztály. nyél pereme. látnivaló. pöffeszkedés. lövés. vállal meglök. vendégség nászajándékok átadására. cégér. levert betegség fals. nagyhangúság. burkolófal. megtölt. vállára vesz. párkány. bet test fels lapja. célgömb. irányítás. csapat. bemutatás. lap látótávolság. bevágási padka. állásfoglalás. csaphajlat. tömeg jel. rövid lejáratra. széle vminek. púp. lövedék. cégtábla. bebizonyítás. felfekvési felület. kiállítás. célzás. oldal. l távolság. oldalsó. szempont. kabátakasztó. álláspont. tengelygy r . vállal lök. oldalfal. el hegység. irányzás. nézet. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. domborulat. látás. dobás. ágyúgolyó. irányzék. látszat. aláír. kiállítás. zápores .rövid tartalmú. támasztás. próbálkozás. b ség. pöffeszkedik. egy kupica pálinka. injekció. szemlencse nyílása. más színnel átsz tt kellene perem. mérési jegy. kiállító. célzókészülék. hencegés. nagykép sködik. rövid összefoglalás. kísérlet. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. felvágás. hajlat. rövid lejáratú. támoszlop. hegynyúlvány. lejt . zivatar felmutatás. mez ny. leszármazási ág. tekintet. néz lyuk. támasz. színét változtató. válltámasz. ismertet jel. betegek. löv . oldallap. útpadka. vájatvég. észlel. dühös. mellékes. mellék-. parádé. dombnyúlvány. áll vmilyen oldalra. néz ke. néz rés. megjelenés. látómez . el reugró bérc t kiszélesedés. igazolás. szegély. padka.

mesterkéletlen. jeladással tudat. jelz tábla. szimpla. nótázó. egyedülálló. kifejezésteljes. csendesség. magányosan álló. attól fogva. egyszer . jelz dobás. óta. egyedüli. titoktartás. jelentés. szívb l énekes begerjedés. tudás hiánya. szimbólum. nevezetes. eltilt. fütyül egyes játék. felt n . egyidej leg. hallgatásra kényszerít csendes. fark. tünet. magában álló. indítótárcsa. lényeges jelent sen adásszünet. -t l. szignál. zümmögés. egyszeri simultaneously egyben. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. jelz . egyszer . fütyülés. ének. szünet. el jeles. kiemelked . szimptóma. egyedül él . kiemelked . prédikátori jogától megfoszt. megszilenciumoz. egyszerre since sincerely singer singing single . jelez. magában él . jelzés. magányos. elfojt. mióta csak. el jel. elhallgattat. jeladással közöl. jelzett értelem. egy utazásra szóló jegy. külön. madárdal. hallgatag. feledés. fontosság. egyedül elvégezhet . nyíltan. jelz berendezés. dalolás. jelz lámpa. egyszeri utazásra szóló jegy. mert. beléfojtja a szót. jeleket ad. kiváló. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. csendet parancsol. egyágú. daloló. jelekkel közöl aláírt. szintén. együgy . jelt ad. megjelöl. jelent s. kislemez. énekl . csend. szinte.csillagkép. szóló játék. éneklés. miután. énekóra. jelkép. nyom. páratlan. jeladással továbbít. szemafor. fontos. nyugalom. kórjel. mivel. hallgatás. jeladás. n tlen. kifejez . egyes. jelöl. jelt ad. jel. becsületes. csupán. emlékezetes. hasonlóképpen bamba. letör. egy. elnémít. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. attól fogva. jellel ellátott. egyel (répát). hangtalan. attól kezdve. összesen egy. jelez. jelent ség alapvet . minthogy. egyetlen. segítség nélkül elvégezhet . egyszer en amióta. azóta. vmilyen id ponttól. figyelemre méltó. hogy. figyelmeztetés. jelent s. némaság. jelekkel tudat. -tól komolyan. madárfütty. jelzés.

helyzet hat. férfi. semmibe vesz. vontatott. fal vastagsága. öntvénykéreg. fösvény. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. megfontolt. némileg csekély. rabszolga. nagyság szerint osztályoz. várt haszon. lenyúz. csekély. pergament. ül . fogyaszt. nyers b r. fenntartott hely. hathengeres kocsi. összejövetel. zsugori. karcsú. unalmas. ülésezés. telek. megbánt. hamisjátékos. magasba üt. héjazat. kimustrált ló. oxidréteg. sért en mell z. óvszer. lassú. nem vesz komolyan. gy lés. egy ülésnyi id . remélt haszon. ravasz. modellként ülés elhelyezett. dolcsi. enyv. lánytestvér. ülésez . testületi gy lés. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . ül hely. tanács-. héjlemezelés atmoszféra. klíma. késedelmes. szám. ég. költés. kéreg. házhely. pacák. bél. kotlás. kevéssé. nehézkes. magasra akaszt. kevés. küls héj. értekezlet. felüt. légkör. b rtöml . mennybolt. fészekalja tojás. tok. küls felület. vékony.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. szédelg . hatos ütés tizenhat. kikészített b r. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. megbántás. robotol álom. hatos. hitvány. hely. ragasztóanyag méretek készség. mell zés. reve. fej. gebe. megalázás alig. semmibe se vesz. vékony hanyag. kifoszt. karcsúsít. koton. alszik. késleltet. könny . mennyország. telepít kotló. menny. méltatlanul bánik. karcsú. szakértelem. szeánsz. megaláz. fazon. helyezked elhelyezkedés. nyugvó. megnyúz. hártya. enyvez. kevés. enyvvel kezel. n vér ül fekvés. soványít. kissé. megkopaszt. vén gebe. tanácskozó. egy dollár. nagyság. kicsi. bels palánkolás. helyzet. mennyboltozat. díszvakolat. fogyasztja magát. bels lemezelés. ülés. mell z. méret. égbolt. membrán. elhanyagol. fogyókúrát tart. terjedelem. formátum. lassul. hurkabél. lefitymál. burok. svindler. alvás jelentéktelen. lassít. lassan. tojásokon ülés. ügyesség szakképzett héj. szakképzettség. b r.

talpraesett. elegáns. érzi a szagát. rlpirul. zsenge. szúrós fájdalom. szélcsend. pára. füstkibocsátás. füstöl . csinos. kicsi. porfelh . g zöl . akadály nélküli. agyafúrt. csekély számú. hó. kicsiny. akadály nélkül. egyenget. füstön szárít. gördülékeny. csíp s fájdalom. seb. intelligens. füstöl dohányzás. szivar. kis darabokra. szigorú. csiszol. sima terep. szipózik. szapora. felfüstöl. ködfelh . füstölg . füstön szárítás. fényez. elegyenget. g zölög. lecsillapít. egyenletes. nem nagy jelent ség . választékos ízlés . gondosan ápolt. zökken mentesen esik a hó.slowly lassan silány. simított. folyamatos. élénk. füstölög. megsejt. mindennapi. fájdalom. édeskés. kis összeg . zavartalan. megszagol. simává tesz. füstöt bocsát ki. kifüstöl. finom. takaros. red tlen. ügyes. kábítószert lélegez be. elsimul. dohányzás. kifogástalan rendben lev . g zöl. hathatós. megszokott. okos. jelentéktelen összeg . mell zhet . kit n . finom. nyugodt. értelmes. kevés számú. g zölg mézes szavú. rövid. sikkes. apróra. puha. kevés fogásból álló. gyorsan és jól végzett. szabályos. er s. ízléses. szag(lás). kormoz. füstölgés. füst. befüstöl. csupasz. ércdara és k zet keveréke. divatos. aprócsepr . csíp s. sík. éles fájdalom. kis bet kkel. elszalad. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . zokon vesz. legyalul. pipázás. kicsinyes. megbántódik. szenvedés. szúr b z. kereket old. szipuzik. egyenletesen. gyors felfogású. szívnivaló. bekormoz. szagol. füstölés. egyenletes terep. nem sok. aprószén. vmilyen szagú. jól ápolt. cigarettázik. szaglóérzék. élénk esz . b nh dik. kis. gyanít. jelentéktelen. simítóz. lecsiszol. fáj. ég. sajgás. hasogat. megbocsátható. nem hosszú. megb nh dik. hitványka. csekély. elinal. mézesmázos. simán gördül . er tlen. csíp. keskeny. fürge. simára munkál. szenved. g zt bocsát ki. dohányzik. simán. szag mosoly. neheztel. elsimít. csekély jelent ség . éles. szúró. alig. apró. szaglás. kisszámú kisebb szellemes. tompít. rossz szag. csillapodik. hitvány. simaság. simít. csendes. gyors. kifogástalan állapotban lev . furfangos. jó. könny . elegáns. sima. ötletes. bányaapró. sajog. cigarettázás. szúrás. hasogatás. megfüstöl. selymes. megszenved. simává lesz. odaéget. illat. szagérzék. meglép. nem elég nagy. halk. sovány. kis méret . megfüstölés. meglóg. rágyújt. kis része vminek. cigaretta. hasogató. letompít. mosolyog kovács köd. szaga van. sz k. kormozás. eszes. simítás. rövid ideig tartó. gyanút fog. körmönfont. nem fontos. havazik. elszív. szabályosan. cigarettaszünet. heves. csiszolt. sz kkebl . sajgó. megszimatol. tipp-topp. gyors és találó. pirul. szivarozás. gyenge. hízelg . néger. bársonyos. szimat. sz rtelen. zökken mentes. lakol. eleven. udvarias. enyhe. apraja vminek. nem nagyon. hulladékszén. füsttel befeketít. lesimít. legújabb divatú.

felbukás. tehát. hülye alak. annyira. halk. jelentékeny személyiség. völgyfenék. el re bukfencezik. valami. finom. áthatolhatatlan. szeret je vkinek. bukfencezés.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. valamelyik. enyhe program bemocskol. tisztáz bizonyos. elmosódó. úgyhogy szociális. ennyire. így. mintegy. olyan. szilárd test. piszokfolt. fekü. sólyaszánkótalp. ilyen. napárult. kibont. katonáskodik. társadalmi. megfejt. társtalan. tekintélyes személyiség. cip talp. megold. köb-. ernyedt. lángkemence feneke. csendes. puha. alapos. ostoba alak. er tlen. egy kis. igazi. némileg. térbeli együttérzés. küszöb. harisnyatalp. talpgerenda. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. ablakdeszka. bukfenc. kellemes. egész. sima. szolid. egyedüli. talaj. . bepiszkít. homogén. körülbelül. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. nyájas. valaki valahogy. megoldás. úgy. oldat kibogoz. komoly. meglehet sen. egyes. becsapott. bársonyos. kizárólag jogtanácsos. társas összejövetel. közlegény magányos. szolidaritás feloldás. nyugodt. halkan. pompás. beszennyez. társas. üzletszerz . eketalp. szolidáris. némely. néhány. egy kevés fontos személyiség. téridom. összetartás. több. szerelmese vkinek. biztos. megfejtés. gyenge. bukfencezik. szól egyedül. egységes. megtrágyáz. megbízható. lágy. számottev személyiség. ablakpárkány. némi. egyedül álló. nyelvhal. term föld. szilárd. szinte. oldás. egyetlen. egy tagból álló. ügynök. er s. egyetért . talp. tömör. meggyaláz nap. egy bizonyos. n ies. valahogyan valaki bukfencet vet. föld. vápa. alátétlemez. eladott katona. völgytalp. ügyvéd. bepalizott. lágyan.

szortíroz. sorozat. hitvány. semhogy. szuverenitás munkástanács. bús. dél felé halad. zeng. féleség. patak források déli irányba. osztály. józanul. inkább. valahol valahol fiú dal. bizonyos fokig. felfordulás. csoportosít. tengerszoros. becsülettel. borzasztóan. korán. térz . terület. min ség. alapos. szilárd. némileg. okos. modern. mesterkélt bocsánat. módszer. alaposan. délszaki.felbukfencezés. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . eredet. kutat hangok adatforrás. sokaság. köz. kinyilatkoztat. déli rész. valamivel. hallgat. kifinomult. kémlel. rend szortiment keresett ember. meghamisított. költemény hamar. vízmélységet mér. megbízható. kiválaszt. hallatszik. némiképp. szellem kihirdet. térközökkel elhelyez. emberi lény. hallatszik vmilyennek. ér. lélek. kopogtatással megvizsgál. hely. déli fekvés . csendül. pajtás. siralmas fajta. faj. látszik. meghallgat. déli irányból. tapasztalt. nyomorúságos. hangzik vmilyennek. egy kissé. úszóhólyag. finnyás. egy kissé néha egy kevés. meridiánon áthalad. délre. kiejt (hangot). kijelent. fér hely. mélységet mér. mér. lebukik. fizet képes. társaság. búg. nemsokára elferdített. dél. delel. délr l. felbukfencezik. vmilyen benyomást tesz. helytálló. id köz. hangzik. id szak. szétoszt. hamisított. déli irányban déli korlátlan uralom. dél felé. lemerül. szondáz. térköz. táv. délre néz . készlet. dél fel l. forrásmunka. hirdet. logikus. sajnos. józan. megszólaltat. haver. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. délkörön áthalad. egészséges. ritkít. ép. hangoztat. kitanult. egy kicsit. szóköz. cseng. kísér . mélyen (alszik). feloszt. harsog. csoport. válogat. vmilyennek hangzik. szomorú. nem természetes. affektált. társ. vmilyennek hallatszik. kikopogtat. kútf . világ r. sértetlen. mód. lakos. vmi benyomását kelti. t nik. csiszolt. szovjetúnió. zaj. szétválaszt. hang. r. hangot ad. igaz. bet köz. szovjet. hamarosan. kiindulópont. el rebukfencezés. forrás. szörnyen. tanács tér. féle. becsületes. valami. némileg. déli. távolság. nem. meglehet sen. ének. kimond.

sebesség. beszél képesség. különösen faj(ta). szabványosít csodabogár. szónoklat év végi bizonyítvány. prosperál. szakorvos külön. pontosabban meghatároz. zsírtalan tér-. halad. zubbony eltölt. nyelv. kimerült golyó. nyelvjárás. egyedi. pótkerék.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. feltevés. hang. részletezés részletezések részletezett el ír. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. sajátos. támogat. gyorsaság. kimondottan. jellegzetes. cingár. siettet. költ(ekezik) elköltés. pót-. térbeli beszél beszél . terület . szféra. közelebbr l meghatározott. gömb. megkímél. szónok beszél alkalmi. ikráit lerakott (hal). tartalék. pótalkatrész. részletes leírás. évzáró. sajátos specialista. fáradt. mutatvány. gyapjúzubbony. felesleges. takarékoskodik. elmélkedés. zeke. speciális. rohan. kör. kiköt. rendkívüli. közelebbr l meghatároz. kit n . ernyedt. szakember. szikár. szak-. különösen. töprengés beszéd. fajok. megtakarít.és jutalomosztás. költés elcsigázott. kímél. különlegesen. költekezés. különkiadás. példány látványos színkép elmélet. segít. speciálisan el írás. sovány. beszédmód. siet. különleges. fajták fajlagos. részletez. elhasznált. felsorolás. munkafeltételek. hangszóró. kikötések. rövid felölt . sajátságos. felszólalás. sebességfokozat. spórol. beszédmodor. nélkülöz. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. képvisel ház elnöke. el revisz. specifikus kifejezetten. spencer. gyorsít. különleges. speciális. mintadarab. sz kös. spekuláció. különvonat. fölösleges.

csepeg (es ). meglát. kerékköt rúddal megköt. megken. fellelkesít. ragyogó akaszt. derékszögben áll. jó haver. tréfál. tagbaszakadt. fesztávolság. tisztességes. négyzet. megvetemedés brigád. csúcsfény lámpa. energia. tér. bepiszkít. leopárd stellázs-ügylet. helyszín. megegyezik. becsületes. bátorság. játék. küll k közé dugott rúddal megköt. ruganyosság. küll kkel lát el. kockásan megvonalaz. kocka. pattanás. spiritusz. észrevesz. kitárt. pont. rugékonyság. derékszög vonalzó. csepp. terjeszkedés. felt n en hord. rendellenesen fejl dött szerv. játszik. hangulat. jó pajtás. összhangban van. nyílt terület. petty. szellemi nagyszer . kenhet ételnem . kiterjedés. sportol. oldalszóródás. terít . sport. eszem-iszom. mulat atlétika. kiszúr. szélesség. vidék. szórakozás. korrekt. hátratartó kötél. takaró. (ki)terjeszt(és). eredet. négyzetes. derékszöget alkot. kiegyenlített. lék. szellem. szesz. vereked állásba helyezkedik. kondenzoros lámpa. védnökség nem er ltetett. hajlat. tréfa. szóviv támogatás. hozzáalkalmaz. sportág. szakasz mer legesen áll. derékszög re alakít. el re kiszemel. tisztességesen. egészlapos hirdetés. testgyakorlás. egy falat. repedés. szeszes italok egyházi. négyszögletes. elintéz. spotlámpa. kifizet. pompás. kvadrál. kiköt kötél. foltossá válik. érzékeny pont. összeegyeztet. bokszállásba helyezkedik. ugrás. raj. stramm fickó. kielégít. küll . nagy evészet. rendellenesen fejl dött növény. kedély. terjesztés. elterjesztés. terjedelem. hely. szórás. mulatság. négyzetre emel. kiterjesztés. kenyérre kenhet dolog. kiterjesztett. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . terjedés. paca. árrés. stimmel.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. rudat dug (kerékbe). fájó pont. régimódi ember. rendellenes fejl dés alakul ki. szétterjesztett. lelki. derékszög . egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. folt. szégyenfolt. kenyérre kent dolog. id töltés. szögletes. kísértet. rugalmasság. sebezhet pont. egyezik. passzol. verekedni készül. spontán sport. négyszögletesre alakít. nagy kiterjedés terület. szórakozik. elrendez. feketepontos biliárdgolyó. derékszögben. megveszteget. felvág. lakoma. megakaszt beszélt szószóló. nyílás. lélek. felt n en visel. sportpecsét. rendellenesen fejl dött ember. rendez. gúnyolódik. egy harapás. lelkier . azonnali. elterjedés. egyenesen. fair ember. kedv szesz. tavasz. spirituálé. rugó. háztömb. kiegyenlít. többhasábos cikk forrás.

alapít. süllyeszt üll . irányadó. szakasz. karóz. munkatársak. kockára tesz. támasz. t zhalál. megrendez. alsó része vminek. pózna. megijeszt. csillagokkal tarkít. karóhoz köt. mér cövek. rúd el ad. aszteriszk. díj. álló helyzetben lev . elkezd. lépcs (rakétáé). standard. pihen . mér léc. felriaszt. fejl dési fokozat lépcs . ellenállás. színpadi csillag összerezzen. álláshely. személyzet. átszúr. szintez léc. bot. parkolás. álló helyzet. nyél. érdekeltség. állapot. min ség. lóállomány. tét. csillagalakzat. leállás. taxiállomás. támaszték. fokozat. máglyahalál. nyújtóoszlop. lobogó. tekintély. színtér. beállítottság. tanúk padja. állvány. kit z karó. dramatizál. csillaghajó. rang. tartó. húsolót ke. talpa vminek. alapvet . mér cövek. hiteles mérték. dobogó. elindít. pálca. tahiméterléc. színhely. állóhely. szabályos. sétapálca. csillagokkal díszít. szabvány-. tartós stadion alkalmazottállomány. fok. megkockáztat. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . m ködésben nem lev . rögzített. pódium. szünet. szabványos. állomás. megállapodás. cölöp. indít. mérték. pozíció. csillag. etap. általános iskolai osztály. emelvény. fúróállvány. csillag formájú törés. állás. megbecsülés. álló gerenda. szilárd. összerezzenés. tartam. indulás. sétabot. indulási pont. valutaalap. stabil. alja vminek. kezd. staff (m anyag). vájt szonda. törzskar. rúd. állványzat. tribün. állomásozás. remekel. alátámasztás. folyamatba tesz. elugrik. hely. sz l karó. pillér. csillagalak. csillagkerék. helyzet. állás. állomás. álláspont. tartósság. helyzet. befolyás. állandó személyzet. színház. pozitúra. beindít. ugrómérce. támasz. csillagkapcsolás. tartós. útszakasz. máglya. hely. kis üll . cövek. növényállomány. felver. f szerepet játszik. id tartam csillag formájú alak. típus-. emelvény. zászló. színvonal. állomány. színre visz. megállóhely. minta. konzol. állandó. állás. felállított. sztárszerepet játszik. rhely. láb. színpad. felriad. t z. lóistálló. lelátó. el legként kiadott áruk. piszkavas. filmcsillag. csillag formájú tárgy. állapot. lábon álló termés. helyzet. mértékadó. üt állás csapágyállvány. istálló. csillagjel. mozicsillag. hozzáállás. finomság (nemesfémé). stand.stability stable stadium staff állandóság állandó. jelz oszlop. állásfoglalás. sztár. dobogó. bódé. állvány. faállomány nívó. lépcs sor kit z karó. színpadra alkalmaz. megugrik. vezérkar. karó. iránytárcsa. csillag formájú repedés. maradandó. állandóság. el ny. oszlop. elárusítóhely. aljzat. munkaállvány. személyzettel ellát. elindulás. csillagzat. lábon álló gabona. munkaállás. rajt. kotróvas. áll. rakonca. elindul. indul. lóverseny. tartózkodás. csillaggal megjelöl. er sség. megállás. veszteglés. póz. szabvány színvonal nem m köd . hergel vas. fogad. telek. vonatbot. indulási hely. megriadás. kívánalom. lóversenydíj alapállás. álló.

támasztó oszlop. rendek elektrosztatikus. foglalkozás. feszít kötél. állít. megindít. számadás állítások állapotok. településhely. szünet nélkül. támasztó csapszeg. megállít. fény megállapított állítás. elektrosztatikus töltés. kihorgonyzó lánc. egyenletesen. oszloptámasztó rúd. transzformátorállomás staisztikai. dísz. támcsavar. er m telep. kihorgonyzó rúd. feltartóztat. állapot. korlátozás. parkolóhely. társadalmi helyzet. kezdet. megálló. állás. odaállít. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. támaszték. id t eltölt. merevít rúd. elhalasztás. kihorgonyzó kötél. kiegyensúlyozott. dúc. állandó barát. gyám. statikai. kimutatás. tartó. támaszt. állás. startvonal. szilárdsági hely. ugrás. rang. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . rang. törvény törvényen alapuló. elhalaszt. megijed. ottlét. rakodótelep. rajthely. id zik. megáll. leállít. er sít. hosszirányú árbocfeszít -kötél. bejelentés. helyzet. státus rendelet. merevít csapszeg. helyzet. állóképesség. oldalkötél. támogat. feszít rúd. feltartóztatás. hadtápállomás. id zés. felfüggeszt. támasz. csarnak. kezdet. kitartás. szüneteltetés. megszilárdít. statisztikai statisztika. pompa. szünet nélkül állandó. összerezzenés kezdetek állam-. árbocmerevít kötél. megriad. szilárd. egyenletes. akadály. állhatatosan. megtámaszt. méltóság. megszakítás. állomás(hely). szilárdan. beosztás. biztosan álló. feltartás. rádióállomás. közlés. vasúti csomópont. nyilatkozat. támasz. szünetet tart. áramfejleszt telep. törvényszer tarcskötél. légköri kisülések. pályaudvar. lel hely. állomáshely. állami. megkezd. állam. tarcs. kijelentés. kifejt. megnyugszik. egyenletesen. start. kapcsolóállomás. törvényes. kijelent. állomás. felijed. tartózkodás. vallomás. megállapodott. rakodóhely. szilárdan. megállóhely. rögzít (árbocot). árbocfeszít -kötél. felfüggesztés. állomásoztat. statikus. rhely. nagybirtok. visszatart. légköri zavarok. tartóztatás. település. marad. megriadás. el ad.megugraszt. lakóhely. józan. nyugvó. korlát. tartó drótkötél. helyzet. látogatás. szabály. állandó partner. árbocel kötél. kihelyez. indulás. feszít lánc. alap. kifejez. tartószerkezet. állandó barátn . tanya. meger sít. megállapít. statisztikai adatok állapot. hivatal. státusz. akadályoztatás. vonórúd maradás állhatatosan. megállapítás. helyez. késleltet. tartózkodik. tartóztat.

k vel megdobál. belemerül vmibe. járás. létrafok. meredek. tördel asztal. csendes. szeszf z készülék. átázik. tárolás. megnyugszik. raktározás. kaloda. behelyez. teljes érték . mégis. t ke. dominó kocka. lábfej. szokványos hajóépít állvány. k vel burkol. er sít. edz. felszerel.rendületlen. lecsendesedik. pácol. g zer vel dolgozik. sólya mag. fantasztikus. kénrúd. biztos steam steel energia. gally. alapanyag. párol. stimulál inger államkötvény. k mag.35 kilogramm. kiváló. beilleszt. fajankó ennek ellenére. átitatódik. dobver . szabvány-. jár. átáztat. üt rúd. k vel kirak. áztat. üt . beavat (ruhanem t). raktárállomány. befog. tök. áruval ellát. lélektelen ember. ázik. állófénykép. állatállomány. vesek . cövek. talon. beáztatás. vessz . kimagoz. jószág. bot. halk ösztökél. fatörzs. csonthéjas mag. raktári. megnyugtat. sorjázó. még távolabb. elcsendesít. szed vas. acéloz. here. kikövez. járásmód. pálca. rudacska. nyersanyag. golyó. enyhít. megáll leállított elraktározás. lépcs fok. benedvesít. készlet. légibombasorozat. tuskó. aggyal ellát (puskát). karmesteri pálca. sterling. nyél. g zer vel halad. láb. táncot lejt. lépés. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . acél f z merevít . részvény. részvényt ke. eljárás. viola. beáztat. mozdulatlan. megacéloz. lecsendesít. furkósbot. raktáron tart. acéllal bevon. rúd. vízpára. távolabb. ver rúd. tehetségtelen ember. megedz. 14 font. pára. nyugodtan. nyél. csend. g zölög. ügyetlen ember. megszokott. nyomdok lépcs sor. párolog. husáng. 6. túlzott. kipárolgás. alany (ojtáshoz). lépcs zetesen elhelyez. még mindig. sarkall. raktár. nyugalom. acéllal borít. áztatás kilép. áztatófolyadék. kis fadarab. lepárol. stift. raktáron lev . érzés nélküli ember. leáll. vastartalmú orvosság. megkövez. származás. hihetetlen. kalodába zár. k -. állókép. tojás. nedvesít. eredet. utaslépcs kit n . csendesen. ejt erny s csapat. fen acél. epek állt abbahagy. lepárlókészülék. vízg z. raktárhelyiség. valódi ág. törvényes finomságú. mindazonáltal. bevet (földet). s rített húsleves. el léptetés. g zer . törzs. lépked. penge. hokiüt . egyöntet . bemárt. lábnyom. átitat. raktár. lágy. messzebb. állandó. serkent. g z. még. fadarab. bombasorozat. meredély. lépéssel kimér. fajta. lép. értékpapír. nyugodt. g zöl acél. szem (jéges é). rendkívüli. törzsállomány. tilolóbárd. telít. lépések. kig zölgés. er . k . karó. árukészlet. kard átitatódik vmivel. raktárkészlet. képkocka. alapt ke. r zse. fütykös.

bolt. megrohanás. üzlet. hangnem. átsz r. szinte. túlfeszít. újságírók világa. cikk. özönlik. ömlik. potyog. sorozat (pókerban(. beütés. direkt. áramlik. er feszítés. kereskedés. nyílt. egyenes vonalban. ömlés. színezet. hang. kiemel. áramlás. rohammal bevesz. idegen. igénybevétel. feszítés. igénybevétel. áradat. szakad. tréfa. megterhelés. biztosít. letisztul. úttest állomány. történés. hízó jószág tárolt állomány. viharzik. emelet.store stored stores storm áruraktár. deformáció. folyóvíz. csermely. út. tisztán. közvetlen. áram. meger södik er . egyenes. sugár. nyom. lényeggel tör d . roham. egyenes irányú. fontosság. magához ölel. ismeretlen. áruház. vicc. eltorzulás. szintén. átsz r dik. tréfás történet. feszít. felszerel. öröklött vonás. feszültség. szint. történelem. meglep . ellenállóer . lármázik. hajlam. szintez (tudásszint szerint). egyenesség. d l. tartalék. jellemvonás. hízó marha. er lködés. tiszta. tudósítás. becsületes. élelmiszer. özönlés. hangulat. sztori. hangsúlyoz. feszít. meghúz. rendben lev . idegenszer . zuhog kocsiút. közvetlenül. egyenes vonal. história. meger ltet furcsa. feszülés. önt. elraktároz. újságcikk. világos. tartja fergetegesen esik. különös. szabott árú. vele született vonás. tárol. igénybevételb l származó alakváltozás. irányzat. er sség. folyó. megsz r. készlet. hízlalásra való sovány marha. terhelés. tanulók szintezett csoportja. szilárdság. szókimondó öröklött tulajdonság. teherbírás. dühöng. zúdít. ér. tombol. fajta. feszültség. ellátmány. kitartás alátámaszt. mese nyíltan. ár. novella. hazugság. folyik. viharosan esik. meger ltetés. er . intenzitás. fajtaváltozat. csörgedezés. erély. megbízható. túlterhel. szinte. rándulás. költemény. raktár. füllentés. egyenes pályaszakasz. vízfolyás. megrohamoz. z rzavar. elbeszélés. egyenesen. csurgás. történet. hangoztat. lárma. vonás. eltorzul. tajtékzik. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . stratégia patak. nyomaték. élelem. egyenes. er feszítés. szorít. eltorzít. származás. tartósság. zengzet. tömény. megpróbáltatás. egyenesen. er lködik. áramlat. hangsúly. beraktároz. egyenes irány. baktériumtörzs. vihar emeletsor. túlfeszítés. húzódás. er re kap. bonyodalom. meger síti magát. jelleg. egyenes(en). megfeszül. készlettel ellát. anekdota. patakzás. özön. ének. meger sít. megfeszít. patakzik. átszivárog. azonnal. szokatlan hadászati hadászat. feszül. készlet. er (sség). magához szorít. hull. deformálódik. er t gy jt. kiforgat. pénzvilág. egyenes szakasz becsületes. utca. stressz. próbára tesz. folyam. megrándít. tárol. túlzott megterhelés. depó.

terület. zsíroz. lefoszt. töm. túler ltet. modell. harc. meglep . kifeszítés. kinyújtás. id tartam. kiterjed. bemutat. mez. szalag. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. bibeszál. er lködik. lehámoz. megszólítás. kötél. kis felírótábla. megtöm. rost. spárga. ostor. klassz. szövetanyag. pompás cégnév. kikötés. pólya. mohón fal. fásli. karcolót . igyekezet. kiszenel. egyetemi hallgató. küzdelem küzdés diák. betöm. igyekszik. íjhúr. sáv. szál. dolgozószoba. nyújtózik pontos. húr. anyag. nyújtózkodás. feszítés. nyersanyag. meglep lovak. et d. alattvaló. nyúlás. kinyújt. kibont. lenyúz. alávet. jószág. kizsaluz. lehéjaz. szabatos. er ltetés. darabka. kiterít. feltétel. vonósok. szamárság. kifutópálya. zsúfol. er szakol. megbont. levetk ztet. nyersb rt lefejt. fajta. megfeszül. hosszú darab. m vel. el terjeszt. teletöm. felakaszt (embert). csík. szigorú. zabáltat. tanul. állampolgár. sikk. elegancia. ügyvéd. címez. túlfeszít. zabál. szalag. struktúrális. tanul(mányoz). tanulmányoz. szalagdísz. szoros szigorúan csapás. limlom elkábító. stílus. korlátozás. lehúz. jelleg. kiegyenesít. szólánc jöveszt. zsinór. modor. zsineg. túloz. vizsgál. gyapjúszövet. ízlés. kis telér vonós hangszerek. alátét. kipárnáz. kihízlal. levetk zés er s er sen megütött építési. póráz. szerkezeti alak. hallgató. kitágít. kárpitoz. tanulmányokat folytat. kis ér. hüvelyéb l kihúzott. rugalmasság. küzd. vacak. vékony réteg. tér. teletölt. írásmód. tanuló mesterkélt m terem. lehánt. kiterjesztés. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . kitöm. fejt. tartam. harcol. tanulás. alávet vkinek. leszállópálya.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. madzag. felravataloz. légi csapás. mód. vékony ér. korbács. tudományág. nevez. érköt . nyúlik. kihajt. kacat. terjedés. megkopaszt. dolog. típus alárendelt. levetk zik. bedugaszol. stúdió betanul. tanulmány ruhaanyag. szétszed. szakasz. hibajel. feszülés. sáv. cip f z . sztrájk. nyelvfék. keskeny mez . sor. gyöngysor. telér. szövet. divat. terjedelem. versenyistálló. ütés felt n .

utódlás. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. legy z. egyéni. könyörög. kitesz vminek. sikert ér el. létez alapjában véve. szenvedés. megenged. tápláló. perbe fog. nem er lteti meg magát. kárt szenved. szenved. sikerül siker sikeres sikeresen követés. elszenved. szilárdság. tárgy. szuggerál.feltár. ragacsos anyaggal fákat beken. perel (el)szenved. megfelel eléggé becukroz. örökösök. hízeleg. öröklés. kiadós. enged. kényes. kémiai anyag. fontos. felvet. szövevényes boldogul. öngyilkosság. anyagi. elégséges. örökös ilyen. birtok. tanácsol. vagyon. olyan azonnali. beperel. anyag. megédesít. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. vagyonos. kisegít . kárt vall. szenved . gyors. elvisel. másodlagos. mellékes állomány. javasol. kés bbi. utódok egymás utáni. cukorral telehint. öngyilkos(ság). el terjeszt. veszteséget szenved fájdalom. vminek a veleje alapos. váratlan egyszerre csak. fájó. követ. következ . következésképpen járulékos. lényeg. sorrend. lényeges. elt r. állít. engedelmeskedik. hirtelen. lazsál ajánl. t r elég. meghódol. tekintélyes. enged. látszatot kelt. állít. indítványoz. kiadósan. jogutód. veleje vminek. szilárdan finom. emlékeztet vmire. alaposan. tantárgy. megcukroz. egymást követ (jog)utód. hirtelen haragú. öngyilkos. javasol azutáni. cukor. körmönfont. örökébe lép. hajszálnyi. hirtelen (be)perel. érzik vmin. újabb azután. szilárd. elegend . cukorral meghint. lényegesen. öngyilkosságot követ el . hasonlít vmire. édesít. kivonja magát. téma. következés. sugall. sorozat. leányvállalat. kér. szubjektív alávet. húzódozik vmit l. alanyi. következik. értékes.

statiszta. nyári. támaszték. alátámasztás. támogat. napsugár. szállít vmit. napozik. öltözet. remek elöljáró. f nök. feltételez. hozzáalkalmaz. pör alkalmas. összegzés. feltételezett. szín (kártyában). per. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . legfontosabb. támaszt. tám-. képzel. megfelel berendezés. beilleszkedik. összefoglalt. alátámaszt. felügyel . kitesz a napfényre. utánpótlás. öltöny. kosztüm. hozzáill . talpazat. felettes. extra méret . tart. f ellen r. feltételezhet en dönt . feltehet en. rövidre fogott. létszám fölötti. klassz fenséges. kíséret. támasz. kiválóbb. legf bb. pénzellátmány hajlékonyan. f felügyel . kielégít. igazol. páratlan. összefoglalás. oszlop. összeg. megyei rend rf nök. illeszkedik. elvisel. garnitúra. legfels . díszkíséret. extra finom árucikk. bepótol. segély. tet pont dics ség. megkíván állítólagos. simulékonyan. felszerel . sommás födémgerenda. támogató támogat feltesz. bevásárlóközpont ellen rzés. pompás. g gös. kedvére van. slepp. szállító ellátás. nap. kitesz a napra. feljebbvaló. hitel. elt r. szuper. készlet. nagyszer . pártfogás. megfelel. megalapoz. helyettes. eltartás. járadék. orom. alkalmas. csúcstalálkozó. ruganyosan. kerületi rend rf nök. szállítmányozó. biztosítás. magasabb abc-áruház. szvit összead. f nyomócs . gyámolít. összegez áttekintés. segítség. tartó. foglalat. nyár. látszólagos állítólag. szolgáltat eltart. ellátás. szolgáltatás. fenntartás. készlet. kérés. ellátmány. felszerel. megtart. ellátmány. nyaral. készlet. alkalmaz. segít támogatott segít . fölösleges személy. támasztó.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. kínálat. extra finom. csúcspont. fenntart. leánykérés. sütkérezik vasárnap ellen r. garnitúra. fels bb. nagyobb. beszerzés. ellát. sorozat. rend rf nök. hozzáilleszt. fölényes. sorozat. nyár(i). karó. pótol. napfény. szállítmány. kereset. gondol. felügyelet szolgáltat ellátó. óriási. nyáron át legeltet csúcs. jelentéktelen személy. támogatás. folyamodás.

sebészeti. gyanúsított. maradvány. körülvev környék. igazol. biztos. elfordít. felülvizsgál. meglep. sejt. házilag készített lik r. kikészíti vminek a felületét. továbbélés. rárohanás csodálkozó. áttanulmányozás. felület. váltóállító berendezés. függés. gyanítás. kellemes. útburkolat. édes illat. gyanít. svéd nyelv csemege. hirtelen Swiss switch . elképedés. hamis copf. édes öröm. gyanús. felszínre emelkedik. test r csapkod. felmérés. savmentes. vessz zés. felmerül. jóíz . életben maradás. rajtakapás. hamis hajtincs. környezet átnézés. formazáró lap. édes. elhalasztás. finom illat. orvosi rendel . kerékfelfüggesztés. er t ad. elt r. szuszpenzió. meglepetés. takarás. jószagú. megtekint. svájci. tervrajz. elszenved. sebészi felesleg. kedves. svájci test r. felfüggesztés. sebész(et)i. aranyos. tart Svédország svéd. meglepett. felmér csökevény. jó illat. bonbon. zavar. vminek parányi nyoma. rugózás egy kevés. édesség. lebeg beszüntetés. váratlan dolog. kibír. fölösleg. jó illatú. dallamos. megdöbbenés. áttérés. biztos(an). látszat. szemrevételez. földmérés. svájci zsoldos. egy kicsi. takaró. túlél gyanít. felületi. útburkolás. csiszol. parányi nyoma vminek. szemle. szelíd. félbeszakítás. gyanúsít. plattni. áttekintés. terep. átállás. küls . sejt felfüggesztett. maradvány. behízelg . tettenérés. gyanús személy. villanykapcsoló. édes bor kapu r. kikészíti a felületét vminek. szagos. fordít. megszakítás. bizonyosan. eljátszik. kapcsol. elvisel. kénmentes. terület m tét. felszín. rajtaütés. andalító. friss. túlélés életben marad. többlet ámulat. sejtelem. sebészet m téti. meglep dés. svájci gárdista. áttekint. svájci nyelvjárás. cukorka. közvélemény-kutatás. vizsgálat. gyanú.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. sejtés. meghökkent. vázlat. fenntart. desszert. csap. biztosan. bájos. lógás. állandó útburkolattal ellát. átkapcsol. simít. minden bizonnyal biztosan külszín. illatos. operáció. meglep dött meglep meglep en környez . gyanús körülmény életben tart. nyájas. ellen riz.

asztaltársaság. átvállalás. hekus. táblázat. megnyer . nekifog eljárásmód. mutató. írás (érmén). hátsórész. megbirkózik. tányér. átvétel bevétel (váré). csaj. plató. véd játékos. lecsutkáz. hozzávaló. taktika farokkal ellát. megállítás. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. filmfelvétel. sínfelület. dúsítóasztal. jövedelem. fennsík. nyomon követ. punci bevétel. n . szimbólum jelképes. csigasor. pina. más vágányra terel. ragályos. felszerelés. hajókötélzet. jelkép. m szer. szárny (kabáté). táblácska. megcsap. végz dés. vég. síktárcsa. uszály (ruháé). folyásirányba fordul. alfele vkinek. asztalra tesz. meger sít.fordulat. szimbolikus jelek együttérz . összefogó áttekintés. egymásba illeszt. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. lap. farok. hajlékony ág. fogás (halé). megért . végz déssel ellát. rögzít. feltartóztatás. terített asztal. altáj. színváltoztatás. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. fark. szerel (sportban). híd (hídmérlegé). festékez asztal. szér. lemez. készlet. utóörökösödési korlátozás. kötélcsigasor. táblavidék. jegyzék. vitába száll. laposan csiszolt gyémánt. kellékek. berendezés. tábla. fog. pálcaütés. megold. megküzdés. rendszeres. gerendatalp. nyomozó. el terjeszt. vállal. négyszög (tenyérjóslásban). megküzd. picsa. harcászat. kártyát kijátszik triktrak megragad. detektív. sima lap. pad. váltó. véd . m szerkészlet. felület. megragadás. kopó. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . suhogó (ostor végén). kapcsoló. kapcsol(ó). hajlós pálca. far. étellel megrakott asztal. hajlós vessz . segg. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. nádpálca. fenék. szerel játékos. közösülés. lovaglópálca. képletes. kellék. vendégek. jel(kép). megbirkózás. összkép. megfigyel vkit. koponyalemez. váltókar. kíséret.

képesség. kezelési. célszalag. szeg szalag. történet adottság. ízlés. adózás. hajlam. íz. érzék. magnetofon szalag. tengeralattjáró víztartálya. el adás. beszélget. jogilag vmilyen. csomagkötöz szalag. legénység. mese. igénybevétel. rovásadó. lecke. ízlelés. ragasztószalaggal meger sít. szakmai. magnóra felvesz. ipari. hajlam. adónem. vízmedence szalaggal összeköt. technológiai alakilag. fecsegés. sportcsapat könnyek alaki. m tani. megterhel. oktató. beszél . csevegés. célpont. gépszalag. céltábla célok feladat. tartály. m szaki szempontból. kád. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . kiválóak. m nyelven. tehetséges emberek beszámoló. technikai. munkaközösség. teher. szeg szalaggal eldolgoz. próbára tesz. beszédtéma. munka. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. tehetséges ember. magnószalag. tank. társalog. megmér. pamutzsinór. célkit zés. társalgás. szalaggal összef z. szalag. megadóztat. gyakorlati. üres beszéd beszéd. mágneses jelszalag. ragasztószalaggal leragaszt cél. díjszabás. felmér.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. m szakilag. kifejez tárgyalás. távírószalag. megállapít. adót kivet. érzi vminek az ízét. megízlel. szak. tehetség. beszédtárgy. feladattal megbíz. mesterséges kis tó. csapat. kóstol. mér szalag. beszédes. megízlelés. hírességek. megkóstol tanult adóteher. iparm tani. adó. beszélgetés. ragasztószalag. nagyságok. csoport. érzék. hangszalag. tárgyalások magas ciszterna. harckocsi. holtsúlytartály. tanár tanítás befog. felvev gép hordozható fülkéje. beszél. szegélyez. igénybe vesz. fogat. pamutpaszomány. beszéd. szemrehányás. dica. fenéksúly tartály. talentum. szakmabeli. kiszab adózás tea tanít el adó. m szaki. fecseg. cseng szalag. beszélgetés. ízlel. brigád. díj. kötelezettség. különleges képesség.

bérl . megtáviratoz. kezel . felkínál. felügyel. kísértés tíz. havibaj. haszonbérl . rettenetes. kényes. kikötés. határnap. éretlen. zsenge. feszülés. szakkifejezés. határid . lágy. riz. gyengéd. fogazat megsürgönyöz. kifejezésmód. nyelv borzasztó. húzóer . távíró. irányzat. irányul. hajlandóság. puha. hatásos. ajánlat. szakszó. kibeszélés. szeret irányzatok tenisz feszítés. tízes szám. tízdolláros bankjegy. gondoz. kifejezés. porhanyós. érzékeny. tízperc bérel. id tartam. megszámolás. gondozó. ideiglenes csábítás. feszültség. tíz lóer s kocsi. technika. tendencia ajánlatot tesz. tízes. tenzió dézsma. táviratozik.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. tizedik. lakó ápol. fiatal. tized. sürgönyöz. szörny technological m szaki. feltételek. elbeszélés. templom egyel re. lebeszélés. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. gyenge. kikötések. izgalom. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. vár gondozott célzatosság. árajánlat. tizedrész mond. üzemanyagellátó hajó. szerkocsi. tízes nagyság. nevez. technológia tizenéves fogak. megy. megolvasás. felajánl. tapintatos. elhíresztelés. elmesélés. félév. id szak. ideiglenesen átmeneti. halad. ellát. szó. szemeszter. hajlik. felügyel . menstruáció. gondját viseli. gondos. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. tag. nap. haszonélvez . tíz perc szünet. technikai. bérl ként lakik. tart. elmondás. üzleti ajánlatot tesz. tízfontos bankjegy. hajlam. kirakóhajó. technológiai . bérl ként használ. kifecsegés.

teória gyógyászat. agyagtálka. próbázás. amaz. tartomány. láttamoz. azután azáltal azért. elmélet. kísérletez. anyagvizsgálat. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. majd hittudomány. azon a ponton. hurkolt bársony. magburok. ismérv. plüss-sz nyeg vizsga. téma. drámairodalom. próbál. felségterület. tolvajlás -eik. -jok. fontos események színtere. kísérlet. mozi. szöveg Sziám. azután. felvágatlan bársony. színm vészet. nézet. földi. irodalmi dolgozat. próba. hüvelyéb l kihúzott. oda. azután. filmszínház. tesztek Texas. hurkolt. végrendelkezik. vizsgáztat. szót . azért. terápia amott. próbára tesz. az. akit. territórium. el adóterem. országos. aztán. bolyhozás. terület. köszönöm aki. pörköl tál. tárgy. vizsgálat. gyógykezelés. próbatétel. analizál. tekn sbékapáncél. tétel magukat akkor. hitelesít. népfelkel . színház lopás. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . akkor/majd. evégb l. megköszön hála. motívum. bársonyos bolyhozás. tanú. -jök. -ok. mez gazdasági. ellen riz. analízis. -uk ket anyag. próbatégely szövetség. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. vidék bársonyos. köszönet. drámaírás. -aik. -ök. teszt. kísérletezik. (az ). gyógymód. ami.territorial territory terry föld-. kerület. ház. amit. le z csésze. végrendeletet csinál. föld utáni. -jeik. kipróbál. reagens. teológia elméleti elképzelés. annyira. néz k. körzet. ott attól kezdve. territoriális. -jük. megvizsgál. hogy nádazó dráma. -jaik. Thaiföld akkor. mérték. hogy. m t . néz tér. -juk. kipróbálás. mint hálát ad. testamentum. ennyire. területi élettér. akkori. mészhéj. -ük.

torok. gondolkodó harmad. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. dolgok. motyog. dob. csuszamlás. terc tizenhárom harminc emez. át. holmi. gondolkodik. vékonyan. vki cselekedete következtében. végig. híg. egyik végt l a másikig. teljesen alternáló mozgás. meghitt. kiritkít. országgy lés. gondolkodásra képes. tompa agyú. ügy cucc. nehéz felfogású. következtében. ez(t). elejét l végéig. ruhanem . ritkán. teljes. vetés dobott . sovány. vki hibájából. direkt. útján. könny . gyenge. küszöb(érték) dobott morog. vastagon hígít. vmi kevés ezer fenyeget. ez. egyenesen. silány cikk. trónra emel keresztül-kasul. vminek a révén. vastag. keresztül. buta. gondoskodás. mélyreható. dobás. ilyen alapos. ritka. végigér . s r . gondolkodás. által. harmadik sebesség. ritkít. átszállás nélkül. ennek. gyéren. többtámaszú. vmib l kifolyólag. vékony.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. ostoba. másodperc hatvanad része. fenyegetés fenyeget három küszöb. torokhangol énekel trón. harmadrész. mindvégig. folyamán mindenütt. váltakozó mozgás. nyílás. holmi. tétel k bizalmas. gyér. ezek(et) diploma. harmadik. tör dés. soványan. kockavetés. teremtés. átmen . er feszítés. s r n. tárgy. felszerelés. közeli. alatt. vminek révén. trónol. legvastagabb része vminek. közvetlen. közepe vminek. miatt. szikár. lény. soványodik. dolog. diplomaterv. vékonyít. ezen. darab. szerszám gondolkodás. kimozdulás. megfontolás gondolkodás. gyérül. meggondolás. diplomamunka. hajítás. vézna. szándék. egyik oldaltól a másikig.

kötelék. id tartam. kapatos. gerenda. ón. hajógerendázat id szak. idény. figyelmeztetés. nehéz átcsapat. id zít. vége vminek. nehezen megoldható. nehezen kezelhet . évszak. tömören záró. feldönt. lökés. fürgén. köt vas. nehezen beszerezhet . taktus. megvilágítási id . kevés mozgási lehet séget adó. elbuktat. alkalom. figyelmeztet. sz kös. kicsi. felborít. kis pénzajándékot ad. átjárhatatlan. -szor. szerfa. sz kmarkú. oldalra hajlik. berúgott. így hát. feszül . akadályoz. id töltés. felborul. id mérés. épületfa. meglegyint. ónból való. masszív. kiürít. nyomasztó. összekötöz. -szor. munkaütem. átköt. ónoz. tolás Csütörtök eképpen. f részáru. beácsolt. id mérték. kidönt. dagály döntetlen. fukar ácsolófa. bádogdobozba tesz. talpfa. kiönt. kevés. vízhatlan. beállít. tömített. törzsborda. meghajlít. tapadó. hegy. imigyen. csinos. id pont. szúr. megköt. süt forma. rögzít. hézagmentes. bádoggal bevon apró. csomó. holtverseny. fehérbádog.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. tolakodik. ónból készült. szorosan. tehát. köt gerenda. szorult. kötelezettség. szabadid . cin-. döfés. tempó. cinb l való. kapcsolat. bádog-. feszes. összef z. fa. csúccsal ellát. id zés. korszak. címkével ellát. id t kiszámít. borravalót ad. zsineg. cédula. ennek következtében. vminek a hegye. megbillent. -ször. felbukik. légmentes. ily módon. óndobozba tesz. csomóra köt. hermetikusan. borravaló. dohány. fösvény. korszak. -ször menetrend. így tehát bírságcédula. konzervdoboz. ilyenformán. gyorsan. lehajlít. szúrás. tol. gyenge érintés. lök. nehezen kapható. sebesen. szálfa. sz k. erd . átcsapatcsatorna. kor id . jelöltnévsor. sz ken. nyakkend . pártprogram árapály. pici. szilárd. ennélfogva. megérint. szoros. kicsinyes. munkaid . kevés mozgási szabadságot adó. idejét méri. faanyag. b röz. bádogkanna. bádog. pénzsz kében lev . -szer. kompressz. fonalszárító henger. órarend bádogból való. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . leköt. terhes. bádogedény. hegye vminek. odaköt. tömör. csengés. köt jel (kottán). -szer. így. kor. ütem. meglegyintés. felbillen. bádogból készült. vízálló. döntetlenre játszik. súlyos. bádogdoboz. címkét felragaszt. id számítás. döntetlenül mérk zik. id t megállapít. er sen meghúzott. megfelel id . pénz. kupakot rak. igazolvány. bányafa. részeg. légmentesen. helyes. kötél. testhez álló. ón-. cin. lábujjhegyen megy. taszít. hasított fa. id . kifeszített. szorult helyzet. köt. címke. spicces. jegy. er sen. feszesen. kötés. magas állásra alkalmas személy. felbillent. takaros. konzervál. picike tanács. zsugori. id számvetés. konzerv. rendes. át nem enged . kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet .

szakadatlanul. pörgetty . -hez. hangsúlyt kap. legels . -nek. azonkívül. rang. legnagyobb mérték . kedély. vezet személyiség. tetejére hág. nagyon. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. szintén. kandúr holnap hangnem. együtt. tárgy. fogaz. színez dik. megszakítás nélkül. jogcím. amire vkinek jogcíme van. kocsit hajt. legmagasabb hely. szövedék. kaplit rak. furikázik. legmagasabb pont. hangsúlyt ad vminek. dohánynem ma egyidej leg. -ba. törmelék-lerakóhely. legkülönb. ma éjszaka. egymás után. maximális. hangulat. téma témák top topic topics . tet z. ma este elegáns amellett. csúcsát levágja. felszín. kényelmes tempóban vezet. irányában. nagyon is. papírzsebkend . zenei egész hang. legmagasabb rang. járm vet hajt. hazavág. felülmúl. szerszámgép. csúcs. oldalra d l. els . kiborít. véget húz. tet vel ellát. fátyol. vminek a vége. túltesz. szemétdomb. cím. megöl. koronáz. -höz. kényelmes tempóban hajt. szerszám. közösen. árnyalat. járm vet vezet. túlszárnyal. kit n en végez. koronáját levágja. megcsinál. kinyír. segédeszköz eszközök. orom. tippet ad. színárnyalat. felirat. selyempapír. -ig. teteje. hangszín. tipp. eszköz. színárnyalatot kap. közhely. fels rész. szerszámok vezér. fejléc. vagyon. koszorúz. birtoklevél. név. megdolgoz. báb. csúcsig felhúz. társadalmi cím. tipeg. -re. megkoronáz. is. túl. -nak. megel z általános érv. szüntelenül mondta hím állat. harmonizál. színben összeillik ma éjjel. tónus. árbockosár. színez. fels . odadob. fejel. hanghordozás. odaad. fa koronája. legjobb. meghúz. -ra dohány. hangszínt kap. finomság (-hoz). -hoz. kibillent. dohányáru. hanglejtés. uralkodik. bordáz. ráadásul. megvasal. fed . összesen. nemesi cím. -ni. törmelék. szövevény bajnoki cím. túlhalad. befed. legmagasabb. meglegyint. hangsúly. megmunkál.csúcsa. -be. alakít. okirat. elnevezés. legnagyobb fokú. élen jár. tet . hangszínt ad vminek. hangszínezet. felé. tetejez. aláírás. jogosultság. árnyal. meghalad. fasz. présel. kimerült biológiai szövet. véget tesz. legfels . egyszerre. játékcsiga. túlságosan vett kocsit vezet.

csapa. érintkezik. pályatest. nyomvonal. nyom. kerék forgásának útja sín. próbak . fáradságos. laposra ver. mesterség. nyomon követ. ér vmihez. el rajzol. vonatkozik. kereskedelem. ösvény. megver. ecsetkezelés. összeg. (nyom)sáv. hozzányúl. tájt. beutaz. megrázó. vágány foglalkozás. szakma. kereskedik. követ felvételt készít. kemény. útirány. érintés. hangbarázda. kereskedés. forgalom. körutazást tesz. közlekedés. turista. menetvonal. partvonal (fociban). keréktávolság. rágós. rapityára tör. irányában. körül. tapintóérzék. nehéz. megindít. er s. utazik. összes. megérint. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. turné. tragédiaíró. futófelület. emelkedik. tájt. túra idegenforgalom. küszöbönálló. pálya. közel. vagány. kitartó. kikészít. turisztika. körülutaz. sín. összegez. egy kevés. zongorabillentés. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . megtapintás. felszáll. vágány. megszokott útvonal. fenyeget . egész. makacs. üzletet köt. közeled . kerékvágás. rendes útvonal. hazavág. kinyomoz. teljesen egy csöppnyi. tragédiával kapcsolatos. körül. kerék csúszásának útja. totális. követ. összever. titkos kereskedés. vminek érdekében bástya. imminens. tájban. nyomokat hagy. irányában. megtapint edzett. vontat (partról hajót). toxikus nyomdok. uralkodik város mérgez . keréknyom. felvázol. végösszeg. jellemz eljárásmód. ipar. totálkárosra tör (autót). utazás. sáv. kikövetkeztet. körutat tesz. csapás. túrista versenysorozat felé. összead. meghat. karambolozik. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . versenypálya. teljes egészen. turizmus természetjáró. tragédia. lábnyom. er szakos. kocsiszélességnyi útsáv. körséta. nyomtáv. torony. természetjárás. vminek érdekében. tornyosul.tory total totally touch konzervatív abszolút. ecsetvonás. forgalom. tapint. útvonal. érint. tapintás. huligán bejár. közel. tájban felé. sínpár. hernyótalp. szívós. terel pálya. jellemz vonás. vendégszereplés.

átszállít. szállít. tragikus vonaton utazik. átruház. lebonyolítás. szánkó. áttétel. szakképzett. megy világlátott utazás kincsesház. átalakulás. átmásolás. utazik. átmenés. sebességváltó olló. kiképzés. utazás. edz. él fa. megkötés. kincstár bánik vkivel. átkelés. üzlet kiadvány. kereszt. irányít (fegyvert). átállás helye. átenged. ugrás. akasztófa. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . ívátmenet. el készít. élvezet. oktatás csalétek elintézés. elragadtatás. sorozat. eljárás. átvitel. tragikus színész. szomorú kimenetel . szomorú vég . gyakorolja magát. trén. továbbítás beszállít. nehéz helyzetbe hoz. utaz. trenírozás. szán. kíséret. vendégség kezelt bánásmód. nevel.tragikum. szállítás. uszály. szegez (fegyvert). feldolgoz (témát). átutal. végzetes. felfuttat. áttétel. átengedés. hatalmába kerít bejár. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. nyeregfára kifeszít. áthelyezés. ügylet. hosszú vonalban elszórt l por. átszáll átalakulás. átmeneti. átvitel. transzformáció. láncolat. gyakorlatozik. oktat. gyakorol. átmenet. átigazol. képátmenet fordítás adás. löveg megfordítása. bak. kapcsolás. dúc. alakra nevel. siralmas. szerelvény. fogaskerék-meghajtás. gyakorlatoztat. megállapodás. sor. közlekedés. kiközvetítés. terjed. faalakot vesz fel. tranzakció. kezelés egyezmény. elszállítás. edzett. nevelés. járás. átmásol. sebességváltó. megtesz. átváltozás. idomítás. átadás. gyakoroltat. szállítóhajó. átigazolás. betanít. áthaladás. felfuttatás. kompt. beirányít. átszállás. faalakban csapódik ki. sarokba szorít. elragad. edzést folytat alakra nevelt. extázis. bitó. moduláció. kiképzett. vonatosztály. idomít. szerz dés fára felkúszik. emelty rendszer. fa. mechanizmus. er átvitel. menet. ügyletek áthelyez. fuvarozás. átruházás. vonat. fogaskerék-áttétel. hengersor. bitófa. begyakoroltatás. népfelkel . gyakorlat. átakasztás. kiképez. mulatság. gyakorlott. képzés. kezel. képez. szomorújátékkal kapcsolatos. oldalirányú célzás. oktató alakra nevelés. idomító. jár. beutazik. farok. átszállítás. kikészít. impulzussorozat. treníroz. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. átutalás. polgár r. átköltözik. átkapcsolás helye. edzés. ritka élvezet. fuvaroz. átvisz. átvezetés. felfuttatott. másolat. betanított. ágyútalp alsó része. szakkópzett edz .

felsámfáz. valóságos. igazul. megbíz. igazán. szabályosan. tartó. h séges. becsületes. mellélépés. óriási áramlat. utazás diadal. kikapcsolódik. unalmas csapatok. meghiúsít. pecek. gáncsol. betegség. centíroz. veszi a fáradságot. gond nadrág hozzáigazít. gáncsolás. reménység. elbotlik. kikapcsol. tulajdonképpeni. szintén. kioldás. üzemzavar. h . zaklat. szintén. valóságnak megfelel . megdönt. kiigazít. gerenda. örömujjongás. beszabályoz. tipeg-topog. hitel. pontos. kipróbált. megpróbáltatás. vesz dik. valóban hitelt ad. keresztfa. melléfogás. hibát követ el. téved. kihallgatás bíróság adó. ballépés. félelmetes. meg van gy z dve. sarc kipróbált könnyen ad el . gáncs. kaptafa. irányzat. felnyílik. igazi. valóság. bizalommal viseltetik. bizalom. szerelvény. vizsgálat. utazást tesz. fára felzavar. bánkódik. remény. zavar. támfa. rábíz. h bér. aggódik. baj. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . botlás. kábulat. igazán. felszakad. aggaszt. út. beporoz. rajtakap vkit. fára menekül. felel sség. fáradozás. igazmondóan. gáncsot vet. kísérlet. kitartó. diadalmámor. kikapcsolás. kiold. irányvonal bírósági tárgyalás. igazság. letétbe helyez. hisz. kilincs. bizalmi tulajdonátruházás. próba-. eredeti. nyugtalankodik. kioldó szerkezet. célvagyonrendelés. központosít. igazmondó. kisámfáz. munkapad. gy zelem. nyelv. elismerés. megigazít. túra. beállít. valóban. hitelesít. könnyedén aprókat lépked. tartozás. hiba. szabályszer . helyes. lojális. kicsatol. szinte. kikapcsoló szerkezet. nyugtalanít. elgáncsol. trend. tényleges. irány. valódi. egyhangú. baklövés. felbuktat. nyelvbotlást követ el. hiba. gáncsvetés. nyelvbotlás. rendületlen. helyesen. érdekszövetkezet. tévedés. kitüntetéses vizsga. katonaság trópusi aggodalom. való. gyám. megakaszt. tröszt. szomorkodik. diadalmenetet tart csekély fontosságú. hétköznapi. letét. utazik. szabályos. nehézség. fárad. elcsépelt. jelentéktelen. helyrehoz h ségesen. rizet. fuvarforduló.kaptafára húz. zavartatja magát. megbotlás. elbuktat. megbízható. ne nevess korán. tényleg. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. hiteles. megtéved. tendencia. forduló. fáraszt. tisztelet. kínos helyzetbe hoz. egyszeri menet két pont között. igaz. hétköznapias. igazságnak megfelel . megbotlik. eredetivel megegyez . baki. hozzáilleszt. pontosan. meg rzés. diadalmenet. könnyed lépés. nyitó berendezés. kábítószer okozta kábulat. gikszer. túljár vki eszén. szökellés. fáradság. kioldódik. fürgén ad el . megbotlik a nyelve. kirándulás.

kett s. megkísérlése vminek. próbára tev cs . turnus. kurátor. kürt . unalmas. hang. hangol. igyekszik meger ltet . fájdalmas. alakít. bíróság elé állít. váltás. vagyonkezel . gyümölcsízes pite. füstcsatorna. hálóval fog. másik oldalra átmen cikk. ciklus. kett . megvizsgál. megpróbálás. zenével ünnepel tölt medence. forgat. befordulás. beállít. gondnok. gyötr . alagút bukás. kifordítás. letéteményes. körfolyamat. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. megfordítás. akna. keringés. páros két. esztergálás cikk vége másik oldalon. forgás. ikertestvér. felfordulás. megfordulás. valóság meger ltet. kellemetlen. kettes gépel. fordulás. kanyarodik. esztergályozott. fordulat. alagutat fúr. kihallgat. megfordulás. megkísérel. Törökország. behangol. ikergyermek. megmunkálás. próbára tesz. menstruáció. keserves. megbízott. forgás. tárgyalás. felhangol. irány (meg)fordított. megbízott személy. esztergált. feld lés. felügyel igazság. háló. hajlam. fordít. megfordítás. válik vmivé. vágat. tipizál. dallam. kipróbálás. összehangzás. meghajlít. meghatalmazott. igazgatósági tag. felásás. összhangba hoz. hangnem. fordul. füstjárat. összehajtott palacsinta. terhes. esztergályoz. pulyka esztergapad. zenével kifejez. hárompontos gól (rögbiben). felborulás.trustee truth try célvagyon kezel je. megfordított esztergályos fordítás. próbálkozás. felfordítás. kipróbál. átváltozás. elfordít. hosszadalmas. forgolódik. próbálkozik. forog. kanyarodás. ellen riz. átalakulás. ijedtség. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . kísérlet. esztergályozás. kihallgatás. gumibels kedd zenei m . iker-. alkalmatlan. forduló. bosszantó. forgalom fordulatok. nehéz. felborítás. fordulat. megpróbál. aluljáró. táró. fárasztó. forduló. lehangoló. kanyar.

váratlan helytelen. alulsó. alsóbb fokú. kétes. vitás bizonytalanság ugyanolyan. alul lev . változatlan nagybácsi homályos. alul. alatta. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . nem korrekt. alsó. nem várt. feltétel. lenn. alatt. nem elegend . hiányos. nem eléggé. igazságtalan.typical typically jellegzetes. értelmi képesség. értelmében. túl kevéssé. értelem. alapvet . vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. harmadrangú. -ben. megegyezés. jellemz . nem elég. utolsó. túl kevés. elégtelen. alá. lent. alsóbbrend . alól. eszméletlenül alávetve vminek. földalatti alapok. ulszter alap. szerint. hódoltság alatt föld alatti. megállapodás. alant. túl kicsi. habozó. nehezen érthet eszméletlen. alárendelve vminek. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. elégtelenül. alapozó. -ban. tipikus. al-. megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . alárendelt. méltánytalan.

kivéve ha. kivételes.unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. unió. egyenruha. egység. mindenre használható. fel(felé). nem szerencsés. fenn. nem hasonlatos. legfels városi er teljesen sürget . vonakodó felfelé men . páratlan egyes szám. sajnálatos. fokoz. valószín tlen felesleges. egyetemes. közelbe. express (levél). nem mint nem sok jót ígér . még soha el nem fordult. egynem . szegényház. egyedülálló. sürget . más. rendkívüli. oda. fenn vmin. hacsak nem. kéréssel zaklató. egyetértés. mértékegység egyesült egységek egyetértés. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. szokatlan húzódozó. univerzális univerzum. feláll. fel. fölösleges. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. egybekelés. összhang. sikerrel nem kecsegtet . közel. kelletlen. unszoló nekünk . egységnyi. eltér . más. cs kötés. szakszervezet. felemelkedik. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. nem hasonló. felfelé haladó. vmivel szemben. túlsó. soha nem hallott. szerencsétlen állandó. fels bb. különös. fels (bb). házasság. összeillesztés. gépegység. szövetség. felüls . egybeolvadás. nyomatékos. fel vmire. eltér en. hallatlan. felfelé. összehegedés. nem helyénvaló. hacsak. változatlan egyesítés. sürg s. fent. mint. egység. szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. még el nem fordult. -ig (-on) fels . különböz . egyforma. példa nélkül álló. közös birtoklás általános. emel. egyenletes. egységes. megjelöl. egyesülés. új. kivéve hogyha ellentétben.

hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. fedett teherszállító kocsi. szelel lapát. kifejezése vminek. kijelentés. alkalmazás. használás. típusbeszédmód. kimondása vminek. gyakorlat. használat joga. vminek a kimondása egészen. szárny állhatatlan. használhatóság. rossz min ség . silány. valuation értékelés . hangképzés. szelel rosta. érvényes. használ. értékek. fáradt. használatban lev . szokásos szokásos általában. kiejtés. vákum bizonytalan. hasznosság. tétova alapos. változó. közm . használat. teherautó. másodrend . vminek a kifejezése. felhasználás. vezet. zárt teherszállító kocsi. élcsapat. fogyaszt. mindenre használható dolog. haszonelv ség. teherautón szállít. rostál. teherkocsin szállít. határozatlan. haszna vminek. szélmalomkar. utilitarizmus. homályos. alkalmaz. indokolt. kibocsátás. ingatag. teherszállító kocsi. használatos. felhasznál. szelel. haszon. megnyilatkozás. fedett teherkocsi. kimerít. értékel. tótumfaktum.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. érték. szárnyépület. változékony. függvényváltozó. furgon. haszonélvezet elhasznált. élvonal. halvány. értékrend. el csapat. szokás. el örs. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. front. közszolgáltatási vállalat. szellemi értékrend arcvonal. mindenre használható ember. haszon. egyházi rítus. el had. fedett tehervagon. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. tisztel erkölcsi értékrend. elhasznál. bánik. használt. kezelés elfogyaszt. megbecsül. porszívóz. módosítható. rendszerint hasznosság.

keresked . járható áldozat diadal. függ leges. változatossá tesz. váltakozás. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. zeniten lev éppen az a. kockázat. kád. hordozó közeg. kockáztat. versszak változat. valóságos edény. kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. erjeszt kádba tesz. módosít. megkockáztat. merészel. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. változat. nagyon. dézsa. közvetít közeg. óriási. elárusító. igazi. hajó át. variáció választék. viv anyag árus. maguk a. járm . függ leges vonal. megkísérel. verziók ellen fejbúbi. versel.változtatható. rengeteg csáva. lapterjeszt Velence kísérel. verdikt költemény. keresztül életképes. kádba tesz. verssor. mer. medence. verzió változatok. magassági kör. változatosság különböz . eladó. tarkít. maga a. növény. változik. utcai árus. csávába tesz. igen. változtat változó hatalmas. növényi. f zelékféle. gy zelem videó Bécs . eladó fél. növényi eredet . vakmer ség. zöldség. tartály. legmagasabb ponton lev . fejtet i. vélemény. ítélet. vers. merészkedik. váltogat. változás. tet ponthoz tartozó. strófa. változatos megváltozik. váltakozik. tartályba tesz. találkozóhely döntés. versbe szed. különféle. dézsába tesz. vállalkozás illetékes bíróság.

Virzsínia. él . látás. zöngésen ejt. tényleges. megszemlél. fatális. megpróbáltatásokkal sújt. látvány. szakszer akarati. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. vendég látási. vízió látogatást tesz. könyv. lényegbeni. fakultatív tárgy. megvigasztal. választott tárgy. szakmai. erény. élethez szükséges. község durvaság. lesújt. vizitel látogató látogató. életer s. nyomatékos falu. robbanékony virginia(dohány). eleven. orgonaszóló. meglátogat. ellátogat. éltet . igen lényeges. szavazat. nézet megjelenít k áttekintések élénk. lényeges. halálos. felkeres. állandóan jár. er teljes.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. látszólag. kimond. látogat. látogat(ás). erkölcsi tisztaság. szemlét tart. nem kényszerített. igealak. önként végrehajtott munka. megnézni. nagy mennyiség. voluntary önként végrehajtott feladat. visszavonhatatlan. alapvet . létfontosságú. akaratlagos. látó-. látóképesség. élet-. megnéz. szempont vocational hivatási. szavazás. szak-. kötet. szándékos. látszólagos. életbevágó. el relátás. er szak er szakos. látomás. vizuális élénk. kifejez. megvizsgál (beteget). közadakozásból fenntartott. jóformán. vitális vitamin hang. megválaszt. szavazat. virzsíniadohány benne rejl . szavaz. elmegy. lecsap. térfogat. tömeg. élettel teli. önkéntes adományokból fenntartott. életadó. heves. megtekint. hivatásszer . vélemény. alapítványi. érték vírus látható éleslátás. rtartalom viewpoint néz pont. önként vállalt feladat. ingyenes. zöngésít hanger . önként vállalkozó. önkéntes. látogatóban van. rendszeresen látogat. megáld. zönge. önként jelentkez . szavazati jog . megtámad. tulajdonképpeni gyakorlatilag. tulajdonképpen el ny.

oltalmaz. nyomor. kívánt. sodor. nekihevül. híján van. ébren van. választókerület. harcol. szükség. hiányzó. baromfiudvar. munkabér felszolgál. fallal körülvesz. járat. bemelegít. felpezsdít. híján. meleg. nyomdokvíz. nélkül. szükségel. fedett sétány. fenn marad. nehéz. életre kel. felráz. várakozás. együttérz . nélkülözés. séta. sodorvíz. gyengeelméj . sebezhet . gyaloglás fal. gyalogút. melegség. rség. hiányában. fasor. akar. jelzés. felhevült. szeret . felmelegszik. sz kölködés keresett. kíván.voters szavazó vulnerable gyenge. halottvirrasztás. felmelegedés hév. visszajár (kísértet). gyengéd. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . megélénkül. megy. kórterem. figyelmeztet(és). nélkülöz. háborúzik. r. kézbesít körút. felhevít. hiány. védelmez f t. bejár. sz kölköd . körözött (b nöz ) félcédulás. pezsgésbe hoz. gyámság. hiányos. felébred. sarkall. baromfikifutó. halott mellett virraszt. nekilelkesedik. nyomorgó. felkelt. élénk. szükséglet. lobbanékony. fizetés. fallal meger sít. felmelegedik. támaszt (érzelmet). gyaloglás. fellelkesít. figyelmeztetés. megzavar hajóperem járás. melegedik. fenn van. hajósodor. megintés. figyelmeztet . sz kölködik. igényel. hiányzik. lelkesedés. meleg. sétáltat. riasztó Magyar bér. felforral. fogad. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. szüksége van. nyomdokvonal. melegedés. szükséget lát. jár. szívélyes. melegszik. óhajt. testtartás járás közben. küzd gyámolt. lelkes. ébrenlét. hevesség. kivéve. megtör. feltámad. h . megelevenedik. felvonásköz. lépés. felidéz. sétány. hadat visel. sétáló. feléled. heves. gyalogol. fallal elválaszt. kell neki. nélkülöz . hazajár (kísértet). nincs. melegen érz . sétálás gyalogos séta. sétál. felmelegít. felserkent. melegít. ébren marad. nyomdok. kelt. ébred. közfal. munkabér. kívánatos. felszólítás. terület. vár. felserken. gyalog megy. virraszt. menés. melegség el zetes értesítés. várakozik várakozó templombúcsú. menet. templomszentelés. hirtelen. felébreszt. kemény. lelket önt vkibe. járda. véd. nincstelen háború. járásmód. sorfal igény. fárasztó.

zsebóra. sorvad. gyarló. moarírozás. intés. vizet vesz fel. vízleereszt . elpocsékolás. elsorvaszt. értéktelen. parlagon hagyott. gyönge. hígít. vezet sín mi egyes osztályzat. menés. tenger járás. könnyezik. csapvíz. vízszintszabályzó nyílás. megfigyelés. figyel. gyengül. gazdagság. vigyázat. elsorvad. karóra. sólyagerendák. eljárás. elpazarlódik. felhígított részvényt ke. éjjeli rség. lengetés. víz-. ingás. gyenge pontja vminek. módszer. lesoványodik. eltölt. hulladék. megitat. út. selejt. megrongál. árapasztó zsilip. elkoptat. sivatag. rszolgálat. eldobott. elkótyavetyélés. fokozatosan gyengül. integet. int. lefolyócs . feldúl. levezet cs . négyórás id szak. tekintet. vízzel ellát. ügyeletes legénység. hullámosság. elernyeszt. felhígít. kör. bányamedd . ürít cs . kútvíz hullámosítás. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. hullámzik. elfecsérel. ág. felönt. gyengéje vkinek. ásványvíz. elfogy. hajhullámosítás. átjárás joga. víz. túlcsorduló fölösleg. ugar. pazarlás. hagy vmit tönkremenni rködés. lebegtetés. lendítés. ivóvíz. viselkedés. itat. utak. hatástalan. kidob. gyenge pontja vkinek. fonalhulladék. elgyengül. medd . kopás. csökkenés. messze. nedvesedik. veszteség. túlfolyó. kimerít. elpusztít. ár. selejtes. habos minta. szokás. vízi. szolgalmi jog. torony r. ondolálás. városi éjszakai rend rség. gyógyvíz. híg gyenge oldala vkinek. hullámminta. lendülés. kárba veszett. lengés. legyengít. t z r. háztartásban használt víz. öntöz. elfecsérelés. állapot. csúszósín. szempont. parlag. elpocsékol. útszolgalom. gyengeség b ség. felügyelet. felhígított részvények. lenget ár. elpusztított. elsenyved. rszem. néz. el. telik. hajsütés. mód. vízállás. elfecsérl dik. felhasználatlan. gyenge oldala vminek. irány. rszemélyzet. hullám. elernyed. pocsékol. feldúlt. fecsérel. csúsztatósín.wartime was háborús. megöntöz. elpazarol. gyenge. éjjeli rjárat. nedvesít. rségosztag. pusztaság. rség rzés eláraszt. víztisztaság (drágak é). elhasználódik. elvesztegetés. elfogyaszt. múlik. parlagon hagyott terület. meglocsol. elveszteget. puszta. pocsékolás. megrongálódás. használatlan. túlfolyócs . viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . virrasztás. elhervad. kopás. modor csúszópálya. visel. távolság. habok. gyengéje vminek. emészti magát. parlagon hever . ébrenlét. hadi volt megm veletlen terület. veszend be megy. csökken. elrontott. távol. szennyvíz. r. éjjeli r.

helyesen. ami csak. es s. kerék. súlymérték. patinát kap. kellemes. kút. forog. bármilyent. megterhelés. milyen. walesi nyelv. kiáll. gurul amikor. isten hozta. kering. kopás. kimerít . elkopás. nedves. tol. megszökik. üreg. nyugat felé. szívesen látott. bányaleveg . er . romboló. üdvözlés. valahányszor (a)hol. kerekekre szerel vmit. ömlik. edz. görget. fontosság. súly. fárasztó. id járás. szerencsésen. súlygolyó. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. nyugati területek. nedvesség. nyomás. elmállik. forrás. nyomasztó volta vminek. körbe jár. tengelyen szállít. súlyzó. súlyos volta vminek. terhelés fogad. mi. akármikor. mérlegsúly. szívesen lát. gördül. az. biciklizik. nyomaték. pusztító. pontozókerékkel megjelöl vmit. beáztat. ami akármilyen. id járásnak kitesz. meteorológiai. walesiek. ivás. walesi. ami. kereket old. fogadtatás. jólét akna. western. koptatás. lyukazókerékkel megjelöl vmit. bármit búza gördít. csapadék. kormány. örömmel fogad. id . hol Wednesday szerda wheel when whenever where . meglóg. nos. walesi nép ment voltak nyugat. üdvözöl. nehéz volta vminek. szabórádlival megjelöl vmit. teher. csalással kifoszt. mikor ahányszor. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. nyugati. bármilyen. nyugati alkoholtilalom-ellenes. átvészel. micsoda. súlyozó tényez . heti nehezék. megfordít. bármikor. akármi. vizes. hordás. elkopó. forgás. amit.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. elhasználódó. nyugati terület vadnyugati film. jó. bugyog. szívesen vesz boldogulás. hány. karikázik. amit. amelyet. koptató. nyugatra. kerekezik. mér. akármilyent. bármit is. kanyarodik. kerékpár. szél irányába néz . elmállaszt. kerékkel ellát. gurít. es az. id (járás). bármi. nagyon becsap. széloldali. korongon forgat. kígyózik. benedvesít. mit. kocsikerék. bármi(t). hacsak. jól. átfordít. szétporlad. mennyi. bringázik. amely. szerencsés. rászed. megnedvesít. kerékpározik. akármit. egészséges. amit csak. fáradalmas. súlycsoport.

er sen. nagyon. tiszta fehér állatfajta. világos sakkfigura. meg nem osztott. mely. szélesen egymástól nagy közökben. egészben lev egészen. egy darabból álló. széles körökben. nos. összetartozó egység. az. egymástól nagy távolságokban. fehérít szer. új hasábra áthozott magában álló szó. széleskör . messze. egység. kifehérít. fehér. kezdetlen. hiánytalan. üresen hagy sort. mialatt. fehérít. tiszta. felvágatlan. mellétalálat. fehér szín. polírozatlan. fattyúsor. no de. feddhetetlen. széles. ártalmatlan. akiknek. amelyiket. nagy kiterjedés . amelyet amíg csak. fehérizzó h . egészséges. kommunistaellenes. ahova csak. új oldalra áthozott magában álló szó. nem kommunista. széles körben szélesebb akasztófa. fáradozás. teljesen akiket. id zik. ép. tisztességes. széleskör widow width wife . fehér emberre jellemz . fehérré válik. akit akié hát. veuve cliquot pezsg . míg fehér izzásig hevített. nini. szélesre. halvány. bárhova. amit l. akárhova vajon amelyik. teljesség. az egész. amivel ahol csak. mialatt. meg szül. hordott gyöngy. nézd csak messzire. fehérbe öltözött. minthogy ami által. megfehéredik. fehérizzó. épen. fehér ruha. ami. áttetsz . sápadt. fehér ruhájú. épségben. teljes. özvegyasszony. begyógyult. mázatlan porcelán. amit. amib l. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. noha. együttes. csorbítatlanul. id z amíg. sértetlenül. míg. ártatlan. fehér szín . fehérség. b . rendkívül. nagy mértékben. üresen maradt. átfúrt gyöngy. messzemen en. amely. gyógyult. fehér festék. fehérré tesz. amely(ik). melyet. kimeszel. sértetlen. egészben. tág. sz. céltábla széls köre aki bontatlan. akinek. fehéráru. egész. bár. fehér-. csorbítatlan. mi okból. fehér ember.whereas whereby wherever whether which amíg. világos. egymástól széles közökben. fehér fajú ember. rövid id . azt. melyik. fehér fajú. színtelen. oszthatatlan egység. szepl tlen. melyiket. távol. nocsak. tisztára mos. meszel. miért. bárhol. akárhol. fehér öltözet. fehérruhás. korrekt. becsületes. összesség. fehér hajú. szerfelett. konzervatív. egyben.

oldaltér. vezetéket szerel. ravasz. szerz . nyertes. megszárnyaz (madarat). téli bedrótoz. röpül. szándék. szolgálatkész. számító. végrendeleti rendelkezés gy zelem. gyorsan száll. messzir l megismeri vmi szagát. röpít. üt kártya. messzir l megérzi vmi szagát. gy ztes. füles csavar. akar. savanyít. táviratoz. ágytartó szárny. megszimatol. remek személy. nyertes. végrendelet. készséges. szell . páncélöv mögötti folyosó. kasszadarab. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. szárnnyal ellát. megtáviratoz. kész. repülés. remek dolog. szíves. bombasiker. belátó. toldaléképület. pilótajelvény. szélnek ereszt. elküld. vágóél. akarat. óhajt. kívánság. kívánság akarás. szélben szárít. épületszárny. szálldos. fúzós hangszerek. villanyt bevezet. szárny. lélegzethez hagy jutni. kényszerít. oldal. gy zelem. széljárás. leveg . gyorsan visz. széls (futballban). rendelkezés. tudós. ajtószárny. mód. leveg n hagy savanyodni. vad. gy ztes tél. megsürgönyöz. állítható fényrekesz. hombár oldalsó része. gázok (belekben). távirat. feltollaz. óhajt. nagy szám. nyerés. agyonhajszol. nyeremény szell ztet. kíván. irányzat. sodrony. vágyik vmire. szélnek ereszt. kézicsörl . oldalépület kasszék. szokás. els nek befutott ló. csoport. repül osztály. szárnyával érint. leveg n szárít. nyer . tekervény. klikk. okos. hajlandó. halálos sebet ejt. kar. óhaj. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. fuvallat. könyökvéd ujjak. hordfelület. szárnyb r. szélnek kitesz. meghagy. száll. szagról felismer. fog. vágyódik. szél. tekerület. kenyérkeres . szárnyas csavar. oldalszárny. önkéntes. óvatos áhít. akar. szag. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . szeli a leveg t. megpihentet. kíván. csavarmenet. felfúvódás. nyer. helyesen ítél . keresztfurat. men manó. megfontolt. elgörbülés. telel. lélegzet. kulisszák. kézi tekercsel . végrendeletileg ráhagy. sárhányó. akarás. szufla. huzat. összedrótoz. végrendeletileg hagy. akarati. drót. szagot kap. kerékdob feletti fedélzetrész. szele vminek. sárvéd . testál. megnyer . tél(i). beavatott. szárnyal. nagy siker megnyerés. színfalak jó dolog. viharos szél. huzal. el relátó.wild wildlife will willing pusztaság. szeretne. avasodni hagy. beleegyez . nyer . szárnyat ad. helyes ítélet . végrendelkezik. örökül hagy. vadon vadvilág parancsol. kifullaszt.

ész. szavakba foglal. megmunkálás. kifejt szavak. fából való. tanúságtétel. munka. bent. hat. ige. tanúvallomást tesz. megszövegez. gyors észjárás. lány. n i fansz rzet. kézimunkával készít. merev erd s vidék. értelem. szeretné tudni. feldolgoz. csodálatos. -tól. dagaszt. szó. belátás. dolog. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . ígéret. jelszó. tanúként igazol. kivéve. kivonás (csapaté). kihímez. csodálkozás. -t l forgalomból kivon. miatt. meg van lep dve erd . vmin belül. gyors felfogás. kifejez. szerkezet. szerep szövege. megold (számtanpéldát). kidolgoz. szentírás. gyár. el idéz. visszavonás. tevékenység. meglepetést érez. üzenet. kezel. tanúsít. ügyetlen. n adott szó. elmésség. withdrawn magának él . hír. kiszámít. gyártelep. er dök. véghezvisz. visszalépés. ellenére. künn. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. ledolgoz (munkaid t). fa. liget esetlen. -vel. keser bánat. bámul. köt. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. visszavonulás belül. liget fonal. -nél. munkák. azon t n dik. ámul. tesz. parancs. csodál. -val. m ködtet. sziporkázó ötletesség. megdolgoztat vkit. létrehoz. fa-. m ködik. csoda-. járat. muff. erjed. megmunkál. visszaszívás (ígéreté). benn. hímez. vminek a belsejében kinn. tanú. bölcs ember. csodálkozik. beválik. parancsszó. üzem. lelki fájdalom. visszavonuló. forr (bor). gyapjú. -nál. nem kollektív hajlamú. visszavon kivét (pénzé). -m vek. szemtanú. sziporkázó ész.wit with withdraw withdrawal azaz. erd ség erd . szellemesség. megm vel. intelligencia. m vel. üzemeltet munkás dolgozó. nélkül bizonyságot tesz. tanúskodik feleségek hó!. megdolgoz vkit. bölcsesség. alkotás. visszavonás (rendeleté). zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. kívül. szellemes társalgó (-val). csoda. kivarr. dolgozik. lesújtottság. közmondás. m . vmin kívül. kézimunkázik. eszesség. m ködés er dítmények. szólás. megfogalmaz. szellemes ember. meglep dik. elfoglaltság. kotyog.

legrosszabb. fölébe kerekedik. szerkesztés. helytelenül mondó. irat. megkárosít. tévesen. alkalmatlan módon. hiba. helytelen. gy zedelmeskedik. árt. fáradságot megér . sérelmet okoz. hibásan. jogsért cselekedet. igazságtalanság. legy z. méltatlanul bánik. írásm vészet. megrövidít. kézírás. hamis. alkalmatlanul. érdemleges. kiválóság. imádás. méltatlanság. hibát elkövet . istentisztelet. fals. kopott aggaszt.m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. gond. szépírás. szerz írók ír írás. helytelenül. írásm . megkárosítás. gonosz. jogtalanságot követ el. világ elny tt. imádat. zaklat. nem id szer . földkerekség. nem jó. valamirevaló wrong wrote . helytelenül cselekv . m vek megírt téved . irodalmi alkotás irodalmi m vek. sérelem. nem célra vezet en. világméret worthwhile érdemes. író. nem helyénvaló. nyugtalankodik. mesterember ír írnok. alaptalanul. igazságtól eltér . aggódik. kiváló ember. nem megfelel . rosszul. pontatlanul. alkalmatlan. jogtalan cselekedet. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. tévedésen alapuló. hátrány. megállapodástól eltér . rossz cselekedet. tévedés. izgat. igazságtalanul. félrevezetett. világ-. félreértett. igazságtalanul bánik. igazságtalanságot követ el. téves. hátrányos helyzet. rossz. helytelenül megállapító. megsért. aggodalom. hibás. imádkozik. méltó volna ács. jogtalanul. megbánt. gyötör. rosszat tesz. méltóság diadalmaskodik. legrosszabb dolog. nem alkalmas. legrosszabbul érték érdemes. célszer tlenül. írásmód. m . nyugtalankodás rosszabb imád.

még. süppedés. nullára állít. hímvessz . sárgul. fonál. dug. süllyedés. mulatt. lenulláz. bánatos. semmi. megereszkedik. karámban tart. 0. beszakad. udvar. átenged. fallosz.914 méter. lazul. tied. mégis felad. vitorlarúd. megenged. telep. m hely. nullafok. gyáva. megadja magát. közösül. ifjúkor. s t tegnap de azért. év. átad. enged. nyúlás. megereszkedés. terméseredmény. zérusfok. kefél. meggörbülés. jövedelmez. els bbséget ad. történet esztend . savanyú arcot vágó. teljesítmény. eddig. mese. megsárgít. kihozatal. igenis. terem. sárga szín. hozam. sárgít. szolgáltat. beletör dik. tiétek (a) tied magad fiatalság. nullpontra állít. hoz. termés. keresztárboc. kifutókarám fonal.914 méter. zérus. tojássárgája. már. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. meghódol te. levert. évfolyam gyanakvó. sárga festék igen. kifutóban tart. zéruspont. féltékeny. rendez -pályaudvar. meghajol. nyújt. nulla.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. yard <0. irigy. kitermelés. kert. kiköt m hely. hajóm hely. nullpont. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. beismer. fémkinyerés. százdolláros. zéró . nullapont. mesél. rossz látási viszonyok. megsárgul. terméshozam. hitvány. nullfok. ad. sárga. behódol.

zone éghajlati öv. övezet. sáv. földöv. zóna . égöv. öv. körzet.