A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

segítség. után(a). támadó. egyezséget köt. veszeked s el tt. megállapodik. el re el segít. szell ztet. módjában van megtenni vmit. ismét. közvetít . segély. célkit zés. légi. egyezik. tevékenység. megbeszélt. továbbá. ezenkívül. újfent. egyeztetés. öregít. szell . összhangban áll. megcéloz. irányoz. ismételten. néger azután. fitogtat. repül . segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. légügyirepül gép . kijön vkivel. törekszik. képviselet. gy z vmit. utó-. igyekszik. szerint. szándék. huzat. ezel tt egyetért. célba vesz. öregszik koros iroda. viselkedés. miután. megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. el mozdít. újból. megint. megállapodás. megfelel. nyújt fél Afrika afrikai. segédkezik. far-. ráirányít lég. célpontra irányít. szárít. közeg. természeti er . megegyezik kölcsönösen megállapított. hatóanyag. segédlet. ária. megsegít. leveg . hatóer . támadás. korán. mögött. célzás. támogat. után délután. látszat. kor. egyébként. érlel. utána.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. külszín. kimond. dal. kölcsönösen megállapodott. egykor. támadás/agresszió agresszív. segít. tényez . délutáni azután. okozó. kés bb ezután. visszaellen életkor. modorában. segédeszköz. m ködés. egyeztet. újra. segéder . céloz. hátsó. ügynök agresszió. veszeked . arckifejezés. közbenjárás. dallam. fellépés. ezenfelül. hátulsó. megegyezés szerinti egyezmény. napirend képvisel . ügynökség lista.

egyforma. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. nemkülönben. (ár)engedmény. vél. életben lév . árengedmény. repül tér alarmíroz. hosszirányban. kiutalás ad. szintúgy. vele. mellett. levonás. engedélyezett összeg. elismer. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. állít. hozzájárul.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. ráhagyás. enged. oldala mellé. valamennyien. megrémít habár. izgat. mindaz. hosszában. teljes állítólagos állítólag alosztály. csakis. aggaszt. megenged engedmény. riaszt. egyformán. világmindenség. vészjel. oldala mellett már ezenfelül. egészen. pótlék. nyújt. juttatás. kizárólag el re. ugyanúgy élénk. is. ugyancsak . hasonló. mentében végig. juttatás. felizgat. ijeszt. összesen. felver. szintén. az összes. eleven. jóllehet. teljesen. magával. noha Albert album. ítél. csökkentés. kiosztás. egyedül. az egész. valamennyi. minden. egész. mentén. aggodalom. mentében. felriaszt. fellármáz. csupa. él mind. hasonlóan. riadó. tovább hosszában. összes. engedélyez. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. készenlétbe helyez. riasztóberendezés. megijeszt. engedélyt ad. riadalom. térítés. kedvezmény. ijedtség.

igényes. kétséges. folyton. elegend . fels bb mennyiségtan. si. között közé. becsvágyás. és ha. kett s értelem bizonytalan. tágas. megváltoztat. . habár teljesen állandóan. különleges. kétes. kiegészítés. módosítás Amerika amerikai amid. horgászik. elképeszt . nagyra tör . törekvés. sarok. elemez. horog. meg. mindig. homályos. módosít. változik. mintha bosszant. szemléleti mód. nehezen érthet . kétértelm . régi és. folytonosan. becsvágy. vagylagos. ha pedig. érvényesülési törekvés. bosszúság. ha. düh. ha. megvizsgál. nagyravágyás. terjedelmes Amszterdam egy. között mennyiség. elemz antik. között. törekv helyesbítés. harag. módosul. összeget elér b (séges). horgászbot. meglep nagykövet félreérthet ség. felmérgesít. összeg. csodálatos. közte közé. félreérthet . felbosszant. vegyi összetétel analitikai. mérgesít. megfelelés analizál. vizsgál analízis. alternatíva. zavaros ambíció. közepette. közt. mintha analógia. választás vagylagosan bár. örökké. hasonlóság. eltér. indulat. kétértelm ség. nagyravágyó. elemzés. változtat megváltoztatott alternatív. kit zött cél ambiciózus. harag/düh átlós vágat.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. b séges. megváltozik. örökösen (vagyok) bámulatos. javítás. méreg. szög. becsvágyó. átalakul. analitikus.

bárhol. egyébként. reagál. semmivel. irány. keresztlabdákkal játszik. készülék kétségtelen. nyugtalan. mindenképpen. látható. figyelem középpontjába állít. mindenesetre. szögben elfordul. fellebbez. bárki. évi. védekezés. announcement bejelentés. felhívás. bárhová. bosszús. indulatos állat. megválaszol. kihirdet. akárhogyan. aggodalom. mérges. beállítás. valahogy akárhol. másik m ködik. sehová. elferdít (hírt). fájó. valaki. felelet. távol egymástól. valahol. valaki bárki bármi akárhogy. felhívást intéz. törekszik vmire. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. válaszbeszéd. hirdetmény. bármely. kiélez. közlemény . kiírás. sehol. egynyári növény. szöglet. valahová félre. viharos. visszavágás. szét. bármelyik. meghirdet egy évi. távolságra egymástól berendezés. beállítottság. megoldás. szögalakban meghajlít. keresztbe üt. ég . meghajlít. fellebbezés. gyulladt. bármi. valahogyan. így is úgy is. fellebbvitel. nyilvánvalóan esdeklés. nyilvánvaló(an). állat-. egyoldalúan állít be vmit. külön. szemszög. haragos. állati. hangsúlyoz. valamivel akárki. bárki. ketté. horgászkészség. felel. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. türelmetlen akármi. akárki. aggódás aggódó. különben is. riposzt válaszok ellenanyag aggály.eltérít. közöl. megoldás (feladaté). nyilvánvaló. elfordul. zug. fenyeget . válaszol. csáb. évenkénti. megfelel vminek. kifizet dik. bemond. világos kétségtelenül. elfordít. érdemes. szempont. látszólagos. ferdén elfordul. válasz. reflektál. valami. él lény Anna Anna évforduló bejelent.

helybenhagyás. ráillesztés. becsül. közeli/közelg el irányoz. értékelés. áremelkedés. kinevezés. közeli. kinevezett. felszerelés. megbeszélés. alkalmas. fordulás. közelg . berendezési tárgyak. mutatkozik fellépés. eltulajdonít. igyekezet. nagyra értékelés beállítás. kísértet. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. beköt út. felbecsülés értékel. helyeslés. hozzáállás. szemléletmód. tisztán lát megbecsült elismerés. felvisz. megbeszélt találkozó berendezés. felhord. használat. átutal. odavezet út. kit zött állás. közelítés. felhasználás. helyes. megközelítés közeled . helyénvaló. könyörgés. látomás. megjelenik. élvezés. pályázat. alkalmazás. könyörög. küls kinézés . felmegy az ára. alkalmaz. kisajátít. ill .folyamodik. folyamodvány. értéknövelés. megközelít. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. bevonás. vonatkozik. nagyra becsül. megértés. kiutal megfelel en beleegyezés. közelít. megfelel . elfogadás. kérelmezés. kérvény. megjelenés. megbecsülés. randevú. felszerelési tárg becslés. méltányol. imprimatúra. elmélyedés. folyamodás. vonzer . fordít. szellem. kérelem. megközelit. varázs. jóváhagyás. kérés. szemlélet. perbe bocsátkozás. felhasznál. felhasználhatóság. alkalmazási terület. feljáró. érvényes. nyomási engedély . szorgalom. értékelés. felfogás. találkozó. méltánylás. ráilleszt. szellemi er feszítés. ráer sít. ráhelyezés. közeledik. felhasználási terület. megbeszélt id pont. méltatás. ráhelyez. figyelem alkalmazások alkalmazott. felhasznált alkalmazottak felrak. fordul. hozzájárulás. látszat. közeledés. helyesen ítél meg. megbecsül. helyes megítélés. jelenés. iparkodás. félretesz vmi célra. küls ségek. fordít vmi célra. használ kijelölt.

építészmérnök építészet. ágazat. térség. beboltoz. kar. vitatkozik bizonyíték. fegyverkezik. vannak felszín. boltívet alkot. terep. leköt. leszorítás.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. elhelyezkedés. sorba állít lefoglal. intézkedés elrendez. ív. letartóztatás. arab nyelv korlátlan. küzd tér Argentína bizonyít. sor. boltozódik. berendezés. minden irányban. érvelés. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . boltoz. érvel. tetsz leges boltív. elsimítás el készületek. hozzávet legesen. zár approximately hozzávet leg. rendez (el)rendezés. elrendezés. körülbelül archaeological archeológiai. törzsdöntés hátra. légtér. lefoglalás. arab nyelvtudás. bolthajtás. feltartóztatás. megállít. feltartóztat. megállapodik. minden oldalon. pajkos. megállapodás. okoskodás. épít m vészet vagy. fegyvernem. tagoltság. elágazás. elrendez. arab ló. elintézés. önkényes. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. folyóág. lefékez. táján elintéz. önhatalmú. ravaszkás érsek építész. letartóztat. itt-ott. megakadályoz. rizetbe vétel. lefog. terület aréna. megvitat. körül. huncut. körülbelül. szóváltás. gátol. rend. körös-körül. felfegyverez. tudomásul szolgál április akvárium arab. vita bizonyítékok felkel ág. érv. mindenfelé. megegyezés. tetszés szerinti. felület. intéz. rendberakás. arab ember. egyezség. közel. megegyezik.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. pénzgy jt kazetta. összetömörül. összeprésel dik. srapnel. felhalmozódik. cs satu. korong. zenekar. csapágygolyó. gurítódomb. tornyosul. kocsma. egykomponens-sáv. forgó. bankba tesz. szegély. biliárdasztal párnázott része. kiátkozás. szelet. felhalmoz. megtiltás. csipkeminta-részeket összetartó fonal. földhányás. összetapad. gomb. gombolyag. teker. tópart. árokpart. körülgátol. markolat. pirula. mérgezett gombóc. katonazenekar. összeprésel. gombolyít. béklyó. klaviatúra. evez spad. banda. indexre tesz. bocs. óra ingája. hajtószíj. bankot ad. puskagolyó. töltéssel körülfog. homokzátony. fizetésképtelensé. felgombolyít. táncvigalom. egyesület. mér szalag. bojt.órabilleg . összeköt pánt. vékony érczsinór. tökösség. játékbank. bevált. mellek. szállítószalag. lövedék. pad. herék. réteg. csoportosul. labda. titkos szavazás. gallér. rangjelzés. helytelenít. rézs . párna (emberi talpon a lábujjak mögött). táncest. szegély. cs d. dísz. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. érdekcsoport. pompom. feltöltés. göngyölít. megvonalaz. bankban tartja a pénzét. ampullagömb. sorozat. persely. megakadályoz. fénysugár. italbolt. sáv. betilt. kötelék. tánckar szavazócédula. közbetelepülés. futószalag. csoport. földtöltés. dóm. vékony érccsík. homokpad. vaskarika. tömörít. kitiltás vászonpólya. földrajzi övezet. part. tánczenekar. vért tárol. közbetelepült vékony réteg. érckibukkanás. fejtési pászta. pánt bordázat. zárvány. korlát. eltilt. hajszalag. csoport. pénzintézet. táncmulatság. golyó. sziklazátony. összeköt heveder. maradék. f z zsinór. köt fonal. darab (szappan). keresztfa. bed lési szög. tömegbe gy jt. fémrúd. papi gallér. összever dik. heveder. abroncs. munkaasztal. bárpult. bank. fonalgombolyag. hüvelykujj-párna. gy r . csontot tárol. paszomány zátony. tilalom. felgöngyölít. vékony rétegben lerakódott agyag. szalmakötél. lezár. köteg. csík. fogantyú balett. italmérés. titkosan szavaz férfiasság. billenty zet. estély. kitilt. sugárnyaláb. töltés. gombolyagba teker. összeragad. nyaláb. zóna. bál. barristerek testülete. földgát. darabosít. fizetésképtelenség. rögösödik. beágyazódás. égitest. csomóba áll. bilincs. keresztrúd. kézi szerszám (kivájásra). homokpad. vér a pucában átok. evez sor. gátol. töltésoldal. munkapad bankügylet. klikk. föld. egy pohár szeszes ital. kiközösít. táncestély. duzzasztás. balettkar. golyóvá alakít. higgadtság lupa. ágyúgolyó. társaság. felteker. plazmát tárol. betesz. kötöz vessz . tök. megtilt. büfé. táncjáték. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. golyók. hullámsáv. összecsomósodik. golyóvá alakul. folyópart. vaspánt. földsánc. gömb. aknamerevít abroncs. vasalás. gombolyagba csavar. gézpólya. kötés. pamutzsinór. csapat. csík (egyenruhán). tisztított vascipó. sziklapad. szalag. üteg. egy pohár ital. elzár. bedönt. titkos választás. fejtési pad. összeomlás . patikamérleg. összetömörít. összeköt. bed l.

kietlen. ugatás. akadály. korlát. bar. tiszta. lekopaszt. csarnokvíz-gát. sydneyi börtön. ügyvédi kamara. kend zetlen. indító csapóajtó. tengeröböl. fülke. gát. ugat (van). öböl. tár. alap(zat). gát. éppen csak hogy elegend . éppen csak. határpillér. sáv (egyenruhán). taktus. egyedüli. fürd . sashal. kivont. víztartály. harcol vkivel. becserél. csoport. alap. tópart hordoz. partra húz. tengerpart. oszlopok közti fülke. fürdés. megharcol vmivel. alaplap. pult. emel vas. kitér . alkóv. harc. hídnyílás. egyszer . kiöblösödés. megugat. vámsorompó rács aljas. akku. bemélyedés. kitakar. kamra. elem. bontóvas. csarnokrész. vágányvégz dés. tábla (csokoládé). feszít vas. ablakfülke. ütem. mezítelen. tüzérségi üteg. akkumulátor. kerget. kopasz. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. fonalfektet létra. söntés. üldöz. peron. megalkuszik. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. f z fonal. rizalit. part. zúzóm . medve. pörölym . ütközet. akadályoztatás. megküzd vmivel. alapzat. támaszpont. sugár. lúg. rosszul felszerelt. alku. tettlegesség. támaszköz. üres. fürd kád. verseng. alapoz. hídlábköz. tojófészek-sorozat. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. megállásra kényszerít. törvényszék. válaszfal. feltár. alkudozik. meztelen. rangjelz sáv. üvegtábla-osztóléc. oszlopköz. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. küzd tér. lemeztelenít. világos és feltétel nélküli. kisegít peron. partra vet. hadakozik. szegényes. alkuszik. üt hangszerek. városi vámsorompó. lombtalan. bázis. mennyezeti gerenda. torlasz. strand. száraz. fürd víz. kád fürd szoba. csahol. ügyvédi kar. kopár. pej (ló). sorompó. vmit l megfosztott. van (tenger)part. üteg. hiányos. fürd szoba. szót . vízgy jt . vádlottak padja. alapvet alapvet en alap el hívó tál. éppen hogy. üzlet akadály. közönséges. kevés. tárgyalóterem korlátja. sorozat. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . üt hangszerek csoportja csata. tiltakozik. megfosztott. csupasz. csaholás. sorompó. sz kösen alkalmi vétel. perbeli kifogás. alapít. kiindulópont. hiányosan. félkör alakú bemélyedés. rekesz. zátony. harcol. nyaláb. gerendaköz. beugrás. zablarúd. alapszó. készlet. babér. puszta. hamisított. tet cserép fedetlen része. kocsiel tér. rúd. pánt. ajtófülke. telep. hídív.ügyvédek padja. osztóléc. rész. hamis. küzd. nyilvánvaló alig. hitvány kiindulópontul alap. támpont.

dobbanás. ágyállvány. ágy. csapágy. csapás. ritmus. vet barázda hálószoba izomer . legy zött. verés. kalapált. nyomólap. korábban. rjárati körlet. megvert. gyám. megvert. vmivé válás sor. gyümölcs. dobpergés. hordozó. ütem. fekv hely. talpazat. virágágy. izomzat. k zetágy. vándormunkás. tönkrevert döngölt. alépítmény. jó modor. ágyban elhelyez. kimerült. szívverés. kardcsapás. tengerágy. üll tönk. megbúvik. lefekszik. teherbíró képesség. kihatás. termés. ütés. ütemezés kézzel. alapoz. zsémbelés (lesz). üt. vivés. lerakódás. kengyelvas. körjárat. habarcsba rak. fontosság. ágyaz. vitel. szegély. csomó. van sör azel tt. gyalogösvény. éjjeli szállást ad. gépágy. réteg. szépen szép(ség). meder. lefektet. megcsalt. már. felfekvés. illem. ágyat vet. szép gyönyör en. nyoszolya. kidolgozott. nagyszer en. folyómeder. választókerület. pillér. elé. viselés. ill . viselkedés. pálya. fenék. helyzet. jól álló. jelent ség. gép szerelési helye. vesztes. körjárati útvonal. ill vkihez. hajtóvadászati terep. vert gyönyör . fekhely. iránylat. lesüpped. gépasztal. viv . kavicságy. felügyeleti körzet. nyugvóhely. inkább minthogy. habarcsba ágyaz. tanyázik. kivert. tájolat. habarcsba fektet. taktus. bemérési szög. támaszték. el nyös. magatartás. megel z en. ketyegés. illend ség. el re. legy zött. medence. kikalapált. pergés. osztrigát tenyészt. term képesség. dobogás. súly. sír. el z leg. nyafogás. üll t ke. panaszkodik. vonatkozás. hozó. szenzáció. illend . megalapoz. panaszkodás. kocka alakú alapk . alapk réteg. rjárat. kisemmizett. tájékozódás iktusz. beágyaz. term . el tt. közösül. inkább semhogy.bearing irány. vonulat. telep. iránymeghatározás. furfangos csaló. hál. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . él sköd ember. felügyeleti körlet. marhahús. pumpoló. testtartás. csavargó. alj. nyughely. miel tt hogy. szépség történt mert lesz történik ildomos. vágás (erd ben). el bb. teherhordó. elviselés. alapzat. lebegés.

bent. tiszta szoba. azonkívül. határáram. kupolakapcsolás tartozó alant. szíjjal elnáspángol. szép szoba alá. legjobban. viselkedésmód hátsórész. hasznos. cserépbura. ordít. harang alakú virágokat terem. másvilág. hegytet . mögött lény. övezet. egyoldalúság. berliner utazóhintó mellé. harangozódik. tengerszoros. kívül. jótékony el ny. lent. létez . hit elhisz. hátrányos megkülönböztetés. harang alakúvá válik. d lt. túlvilág részrehajlás. eltérés egyenes vonaltól. harangozás. körülkerít. többet. harang alakú virág. tengeröv. lét. gazométer. túl. körülvesz. viselkedés(mód). vmi alatt övvel felköt. viselkedés. legjobb. alatt. szarvasb gés. heveder. harang alakot vesz fel. tartózkodás belga. záróharang. haszon. csengetés. hajlam. lenn el nyös. szalag. virágzik. eltérés. kitérés. felett. harang. befolyásol. rézsútosság. jelz harang. különb. elfogultság biblia. zóna. haranggal ellát. el reugró k zet. belga férfi. alulra. le. súlyponteltolódás. lejjebb. vkin kívül. szarvasb gést utánoz. harang alakú virágokat hoz. másfelé terel. lehet legjobb fogadó személy. nadrágszíjjal elver. harang. eltérít. jótétemény Berlin. alul. magaviselet. különbül. mellett. el feszültség. belga n . bels szoba. kolomp. jobb. bent a házban. sáv amerikai imola. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . több. nadrágszíj. övpáncél. lejtés. hegycsúcs. gépszíj. rézsútos. hisz jelz cseng . létezik. el ítélet. behen-dió. üvegbura. ferde sík. kisharang. szíjjal elver. jobban. torzítás. alatt. felhólyagzás. derékszíj. emellett. átlós. szíjjal összeköt. egyoldalas. öv. övez. csengetty . létezés. tölcsér. belgiumi Belgium hiedelem. kehely. berliner hintó. gázharang. hajtószíj. aszimmetria. hólyag. ferde. vmin kívül amellett. szíj. kiegészít igénybevétel. kupola alakú f tezáródmány. diagonál (autógumi). hagymatet . b g (szarvas). ezenkívül csellel legy z. felövez. ferdeség. kupola. keresztbe fektetett anyag.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. cseng . többet mint között amott. berline (autókarosszéria-típus). rézsút fektetett anyag.

fütykös. fúrófej. pénz. színlapot kiragaszt. koromszem. vágóél. vádirat. falragasz. madárcs r. születés születésnap édesített f szerezett bor. adóslevél. nyúlfarknyi szerep. pénzdarab. kincstári jegy. bankjegy. kötés életrajz biológia madár származás. biciklizik. falragaszokkal teleragaszt. okol. tizenkét és fél cent. meghívás. sötét b r . feketeüszög felel sség. sztrájktör . utalvány. cs r. er feszítés vmi megszerzésére. alabárd. zabla. vincellérkés. gumibot. gyaluvas. fekete. testes nagyobb legnagyobb bicaj. szorítópofa. irat. papírpénz. gonosz. falat. hibáztat. fekete ló. számolócédula. hirdetés. törvényjavaslat. bringázik. keser . okmány. fúró. fekete figura. er feszítés vmi elérésére. fekete ruha. plakátokkal teleragaszt. színlap. befeketít. kísérlet vmi elérésére. bringa. plakát. falragaszon közhírré tesz. m sorra t z. suhi. értékjegy. bemondás. kísérlet vmi megszerzésére nagy. kerékpár száj. szemrehányás. hirdetmény. szerecsen. bit. fúróvég. forrasztópáka. részvény. püspök fúróhegy. darabka. törvénytervezet. ráígérés. falragaszon hirdet. kiönt . csepp. maszat. bizonyítvány. fekete b r . nettó jövedelem. gyalukés. metsz . megfeketedik. hegyfok. plakáton hirdet. csúnya. különös piszok. közhírré tesz. felszámít. furkósbot. furcsa.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. groteszk. kerekezik. vasúton felad. piszokfolt. csúcs. csipetnyi. keserves. felfordított bet . tábori csajka. komor. zord bizarr. gyászruha. korom. szülés. hegycsúcs. számla. tanulók névsora. sapkaellenz . sötét. kis darab. plakáton közhírré tesz. fekete szín. fúrókorona. tisztít (cip t). rend r fabotja. jegyzék. futár (sakkban). futó (sakkban). dolcsi. darab. horgonykapa. bicikli. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . árajánlat. szemrehányást tesz. névtábla. számlát kiállít. piszkos. névsorolvasás. mocskos. értékpapír. négysoros árpa. gyász. licitálás. váltó. cs rszer száj. bon. számláz. kötelezvény el fonógép. harapás. simléder. bárd. elfeketedik. vili. bankó. balta. terjedelmes. licit. blokáció. pénzérme bitek elkeseredett. kulcstoll. tábori teaforraló kötelez . forrasztópákafej. néger.

kosztot ad. h séges. törzs. beszáll. tévedés. függöny. fel-le mozog. virágtalan. deszkáz. shilling. elrekeszt. elszíntelenedett. derék. vért vesz bevérez. kékes. rosszkedv birkanyírók létszáma. vér. vágás. tanácskozó testület. átkozott. csavargó cucca. deszka. sakktábla. bevérzett. választmány. vámzár alá helyez. napellenz .blind álcázó farakás. világot jelent deszkák. dúcoló támfa. élelmezés. botütés. álcázó bozót. asztal. fúvás. hivatalos felszólítás. színpad csésze. megvakít. istenverte átfúvás. úszó. karton. fújás. vérrel beszennyez. hulla. bedeszkáz. kötvény. penzió. széllökés. jegyzettömb. tettetés. adóslevél. rossz hangulat. zárol. északi hadsereg. meggondolatlan. erd állomány. kékl . tet . vak. eltorlaszol. veszteség blues. idézés. szánkózik. fatuskó. m szertábla. tudatlan. elzár. hirdet tábla. mártásos csésze kurtított farok. étkezik. gázömlés. sztór. kék szín. kas. élelmez. hangszerszekrény. elzálogosít. hólyag. zöm. koszt. bátor. buborék. gázkitörés. gyilkos. hajóoldal. hitvány. kék festék. tömeg arcátlan. háztömb. felt n . tipp. fúj. virág nélküli. veleje vminek. csónakázik. bizalmas tanács. tollszár. tárgyalás. szerencsétlenség. nehezék. test. konzervatív. rendszeres koszt. testesség. lehangoltság. származás. fett bet . merész. szántalp. papírlemez. lécroletta. gátol. kötelezettség. tetem. anyag. szélroham. kis test hajó. kifúvás. csavargó batyuja. kis üt dés. kapcsolótábla. leveg zés elherdál. kötelék. világtalan. tanács borítólap. hajóra száll. fújtatás. virágzás. deszkalap. szusz. fenemód. összeállás. nyugtalankodik. csigasor. hajó (templomé). vérrokonság. részeg. megterséges köd. bombát vet. légypiszok. hiábavaló. lehelet. klisé. rövidre vág. tömb. hajózik. vérhez szoktat. elkékült. bombáz biztosíték. ürügy. vastag deszkalap. k kocka. fejbiccentés. sokk. eldugulás. kifogás. kék szín . véres. ütés. ablakred ny. köpeny. k lap. sorscsapás. kötés. vérbe borít. befúvás. akadály. ellátás. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . megrázkódtatás. csónak. álarc. állhatatos. ablakroló. konzisztencia. keménypapír. szár. vakok. vászonroló. holttest. ronda. megkurtít. irtóra. titkos értesülés. szembeszök bomba. rövidre vágat alapanyag. felszáll. beköt (téglát falba). hajófedélzet. tábla. roló befagyaszt. vérfoltos. birkanyíró helyiség. kalaptet . tökrészeg. tömöttség. ember. kegyetlen. megakaszt. kék. f rész. súly. vám rizet. lényege vminek. kijáratot elrekeszt háló. hajóoldalfal. féktuskó blokkok piperk c. csapás. légypete. játékasztal. fedélzet. vérengz . légyköpés. ruhaderék. szekrény. fityeg . testület. részeg. karosszéria. szemellenz . királyi ház lovassága. erny . kis meghajlás. nagyon. rönk. kis lökés. kocsiszekrény. ellenz . kékít. bizottság. hiba. kékít . elvakít. szerv. utcai vászonerny . ökölcsapás. kosztol. bubifrizura. kötelezvény. félkövér bet .

teper. lajstrom. igazgat. ének. púp. fellendülés. irányít. zúg. torkolatzár. vmire született hordott választókerület. határol. szuper. végére jár. üzemvezet . beír. kerek domborítás. prémium. elhibáz. öregfa. reklámot csinál vminek cip tisztító. alap. halcsont. menetjegyet kiad. fokozás. üveg. pártvezér. visszapattanás. felemel. munkaléc Boston egyaránt. napló füzet. virágzás. elrak. reklámoz. elfuserál. felvigyázó. reklámozás. emelés. dörög. jó. feneket ér. fenék. megkötött. lefoglal. alapzat. fenékre süllyed. zúgás er sítés. domborm vet készít. felpattanás. jegyzék. domborulat. sárga lapot ad (bíró). elhúz. kölcsönöz f bonc. könyvel. kicsontoz. remek. domborít. hajt. elporol. legújabb tag. bekötött. dörgés. dudor. elraktároz (haragot). frankó. magazin. elfojt. elemel. konjunktúra. visszafojt. morajlás. aknász. szentírás. góré. magol. született. jégtelenít gumitöml . könyv. mezsgye. széle vminek fúrás. köteles. fellendítés. csütörtököt mond. csizma. legalsó. szövegkönyv. kidomborodás. határ. rész. gy jtemény. kidudorodás. alja vminek. moraj. jegyzetfüzet. üvegben eltesz. elhatárol. palackoz fenékkel ellát. alsó vitorlafa. ülep. tengelyvastagodás. alapszik vmin. f nök. palack. kiemelkedés. foglal. játékkockák bónusz. hat ütés. üzleti könyv. bújja a könyvet. hajófenék megvett korlátoz. jégre tesz. unalmas. kötelezett. vmilyen születés . alapoz. háziszolga. szálkát kiszed dominókockák. morajlik. londiner. szegély. alulról tol. határol. fellendít. legutolsó. elsiet. rendkívüli osztalék tanul. mindkett lefejt. eltol. er sít. vezet. lökés. száguld. kész. üvegpalack. untató születés . külön juttatás. menetjegyet vált. kihasasodás. nyereségrészesedés. moraj(lás). halszálka. konzervál. határ. virágzik. szálka. pakett (bridzsben). tollas madárlábak. mindkét. fellendül. talajfúrás. megrendel. kötött. szénaköteg. megalapoz. törzsf . igazgató. könyvecske fellendülés. visszapattan. feneke vminek. alapító oklevél.bone bones bonus csont. fokoz. pajzsdudor. felír (rend r). adománylevél. biblia. ellop. kerek domborulat. üvegben tartósít. számlakönyv. elkönyvel. összekötött. fejes. város kölcsönkér. el jegyeztet. bányamester. reklám. elront. tulaj. zabla végének domború díszítése. dudorodás. felületb l kiálló gomb. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . szegélyez. m vezet . szolga beszeg. el jegyez. eltávozik. gombdísz. bef z. üvegbe tölt. librettó. körlet. klassz.

réz síremléklap. tektonikai törés. sárgaréztábla. márka. görget. leágazócs . kuglizik. mellékvonal. fülke. ág(azat). kiszögellés. omlasztás. bronz. min ség. szégyenbélyeg. vörösöntvény. bátor ember. hirtelen változás. hasadás. viszály. korlát. homlokszélesség. kipontozás. dohány. bélyeget beéget. agyonüt. szétterjed. szünet. üszök. merészség. réteghiány. rés. ütés. rézfúvósok. cégtábla. baklövés. pipafej. összeveszés. szorulásos. eml . óraközi szünet. tekézik. gondolatjel. szekrény (tornaszer) fiú agy. gurít. pihenés cs d. ágyúbronz. egyszer . égetéssel megjelöl pénz. patak. rés. mellehúsa. ugrik. szár. indián harcos. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . rövid szünet. dacol. réztábla. áttörés. hídnyílás. izzó vas. kebel. jövesztés. ugrás. pofátlanság bátor. puszpáng. megszakadás. felugrás. elágazás. defekt. lombozat beégetett bélyeg. bokszol.ugrál. kar ágazat (fáé). mutáció. seb. székrekedéses. rést üt. nyílás. betöri a fejét. fagolyó. stadion. ágazat. berzsenyszín. elágazik. mutatós. lebomlás. kiránt (húst) f tesüllyesztés. fajta. brazil. érvényesülési lehet ség. berzsenyfesték. karfa. medence páholy. t zcsóva. elhajít. ág. cs szája. törés. megsértés. ugrás. vasúti mellékvonal. brazíliai vörösfa megszakítás. derék. kard. eshet ség. összef zött. sansz. szakasz. megszakítás. tekegolyó. Brazília. meghasonlás. billog. hasadás. brazil fest fa. megbélyegez. meghibásodás reggeli. agy/ész. ivás. dzsessz-szóló szünete. paníroz. szökkenés. láda. áttör. hullámtörés kenyér. növényi rozsda. szakítás. cs vége. fiókboltív. megküzd vmivel. ágyúérc. fegyvernem. hajít. beugrás. rekeszbe helyez. megszeg. filiálé. doboz. tízperc. gurul. megszegés. elágazócs . hiba. beégetett jegy. szakítás. dobozba csomagol. üzletág. megbélyegzés. felfüggesztés. nyelvbotlás. dobozba helyez. ramus. szembeszáll berzsenyfa. szétoszt. kupa. sárgaréz. parázs. rekeszbe csomagol. fejezet. szemtelenség. kiloccsantja az agyvelejét. elgurít. összekapcsolt boundary bowl határ. fejbe ver faág. szárnyvonal. ész. határ-. tör. vezetékág. pimaszság. tet él. elosztás. fázis. határvonal gördül. baki. cezúra. bak (kocsin). bélyegez. reggelizik (össze)törés csecs. merész. tál. hasadék. bukszus. törés. (össze)tör. ugrándozik. megtorpanás. labdát vet. mélytányér. alkalom. boksz. rekesz. agyvel . védjegy. fióküzlet. házikó. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. gördít. gyári jegy. labdát dob. ellök.

széles. britek durva. híd. halmaz. mellkas. szabadszájú. öcs hozott barna. kioktat. szabados. hidat ver eligazít. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. partvis. s r ség. bronztárgy. büdzsé alak. csetepaté. általános. barna szín. bronzzal bevon. épít . kefe Brüsszel állami költségvetés. beoszt. szembeszáll. bronzszín re fest. okos. fivér. pompás. csalitos. laza erkölcs n . épít munkás. zsák. rövid kivonat röviden. kefél. briton. heged láb. tömören brigád. terjedelmes. rövid. építési vállalkozó. ragyogó hoz Anglia. ragyogó. félpennys pénzdarab. nagyolt fonetikus átírás. tyúk. fiútestvér. alapító. rézpénz áramszed kefe. mellvéd. gy jtemény. parasztos. rakás. eligazítás. sugárnyaláb. Nagy-Britannia angol. nagyjában. tömör. fényes. mell. nem nemzés. fényárlámpa. költés. nagyjából. nem finom nagy általánosságban. ügyvédi megbízást ad vkinek. bridzs. tág. gyengén hozzáér. brit. világos. lehelet. konstruáló. szélesen pénztelen megtört. napon megbarnul. n . szív. világos. orrnyereg. széles szájtartással ejtett. tájékoztatás. ecset. nevelés. kormánylemez. nagyolt átírás. nyílt. megbarnul báty. felépítés alkotó. érthet . gyors felfogású. téglával falaz áthidal. félreérthetetlen. nagylelk . liberális. tört bronz. szerkezet. pennys pénzdarab. mellrész. tenyésztés tégla. munkahely homloka. törött. bronzszín . nagy kiterjedés . eligazítást ad. b . lélegzet fajta. dandár derült (ég). hidat épít. bronzból való. szélesen. pásztaszélesség. er s. élénk (szín). fejtési szélesség. türelmes. fürgén mozog. söpör. átfogó. tiszta (id ) brilliáns.fehér hús. kurta. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . csalit. szügy. brit. lelkiismeret. angolok. testalkat. megépít . lélek. költségvetés. ügyvédi megbízás.

hivatás. kiemelkedik. eset. koszorú (evez lapáton). fajlagos térfogat. hím állat. ismétl d dallam. színészi munka. terjedelem. papírvastagság. vesz. méh-magzat. bozont. busz bélel. perselyez (csapágyat) alakítás. bokor. hanem hízelgés. emelkednek az árak elegy. szétázott talaj. rög. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. hazug meséket mond. cég. henceg. kemencetöltés. forgalmas. bimbó. nyomógomb. hosszra játszik. busszal megy. fémrög. kibélel. omnibuszon utazik.szerkeszt . pincérsegédi teend ket lát el. meghág. dumál. felhúzó. csapágypersely. kivéve. vállalat. szem (virágé). megterhelés. legalább. épitész. hallgatógomb. teher. csak. kioldógomb. fiatal gomba. nagy mennyiség. záródugó. beugrató személy. borostyánág. salakképz anyag bulla. teend . bika. üzleti ügy. nyalás. teher. megrak. elfoglalt. megvajaz. szorgalmas. nagyság. szemcse. foglalkozás. omnibuszon megy. detektív. megjátszás. épület. buszon visz. kifejletlen gomba. épít mester. térfogat. kallantyú. buszon megy. kecskeürülék üzlet. teremt . tömeg. fordítható tolózár. ügy. pityke. ügylet. kecskebogyó. összebeszélt társ. húrtartó gomb. üzleti tevékenység. orgonaépít . színpadi játék. szakma élénk. megterhel. jelz szegecs. szerep. dolog. mesterség. felveszi a bikát. ércréteg feletti medd réteg. kereskedelmi ügylet. billenty . árfolyamemelkedésre játszó személy. ismétl d sor. (kezel )gomb. üzlet. szállítmány. háryjánoskodik. építész building built bulk építés. bozót. refrén. fémszemcse. bulldog. hekus. serd . áremelkedésre spekulál. rakomány. autóbuszon megy. vaj gombolódik. köbtartalom. vétel vev button buy buyer . életteher. cserje. foglalt azonban. súly. kivitelezés építés vastagság. gomblyukban hordható jelvény. hosszista. buszon utazik. hazudik. mimika. autóbusz. tevékeny. társasjáték-fajta. gombol. serény. halandzsázik. kapcsológomb. vminek a lényege. de. hosszra spekulál. hosszra játszó személy. rakomány. nagyolvasztóadag. rtartalom. gomb. töltés. csupán. veleje vminek. lényege vminek. medd takaróréteg. távolsági busz. emelkednek a részvények. hordalék.

fej. tészta. sürgöny. telefonhívás. el jegyez. -tól. hívás. szándékos (ki)számítás. alfele vkinek. buzis. hadjáratban részt vesz. felhívás. konzervdoboz. szól. közeli. licitál. mellékes. hajlam. terv almanach. vezet ülés konyhaszekrény. félre. egybehívás. hív. tejcsárda.by -számra. költségvetés. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . számítás. licit. homoszexuális. szerint. keresztül. -re. táborhely. által. kezel fülke. repül gép. felhív. hívás. bödön. hivatottság. közelében. madárfütty. kiáltás. konzerv. lajstromoz. vminél fogva. telefonbeszélgetés. laposra összenyom. elhivatottság. hívó szó. altáj. mellék-. konzervál. összehívás hívások jöttem. -t l. hivatásérzet. vezeték húspogácsa. rendez. elhalaszt. pléh kaszni. kereslet. bemond. meglátogat. kempingezik. -szám. abbahagy. -ra. kiszámítás. céduláz. naptár. konflis. táborozik. félretesz. hívójel. kitesz. hivatás hívott életpálya. -vel. doboz. el jegyzésbe vesz. kiabál. kábelez. bef z. hívó. laposra összeprésel. jegyzék. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. napirend. kálcium kiszámított. filmfelvev gép. zablepény. televíziós kamera bizarr. elbocsát. nosztalgikusan régimódi. (meg)hív. tábor hadjárat. lajstrom. foglalkozás. tejcsarnok. alapján. hivatás. mell. kanna. nevez. fényképez gép. fenék. kamera. torta. kiált. meleg. tartósít. kiáltás. bádogdoboz. taxizik. felhagy. látogatást tesz. felszólítás. bebörtönöz. budi. kampány. taxi. megalvad. kobak. mozgalom talonba rak. megkeményedik. benéz vkihez. fizetési felhívás. takarmánypogácsa kalcium. sátortábor. autó. sodronykötél. elrendez. távirat. át. klotyó. -nál. elhivatottság. látogatás. értelmében. taxin megy. abszurd. siti. bemondás. börtön. nyilvántart. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. ólomvezet léc bírói szoba. odahív. mellett. -nél. kihív. látogatás. -val. süti. képes. kikiált. sütemény. groteszk. vécé. jegyzékbe szed. kormány kábel. pogácsa.

fed . úr. pillérfej. másolópapír kártya. megmunkálható legnagyobb darabméret. befogadóképesség. termel képesség. képes névleges teljesítmény. orrboríték. térfogat. nagybet képességek adottság. alapt ke. kopírpapír. zsákmányol. fed k zet. elfog. lef z. képesség. pályázó kanavász. olajfestmény. kéménytoldat.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. fekete ipari gyémánt. foglyul ejt. teherbírás. borlap. parancsnok. hirdetmény. szén. szekrény (lifté). vezet. teljesítmény kéménysisak. karbonádó. nagybet . törzsvagyon. fülke. felvev képesség. indigómásolat. fityula. diagramjelz lap. hajóvezet . kapitális. hajóparancsnok. sapkával ellát. korona (fogon). kötélvégburkolat. cölöpvéd süveg. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . oromszegély. szamárfej. gereben. felülmúl. indigó. gyapjúfés . jelz lap. kihozatal. válogatott csapatba bevesz. másolat. villamoskocsi. vasúti kocsi. cédulára kiír. dominók . csille. gyutacs. százados. remek. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. vászon kivezet sapka. kupak. kapacitás. tet . százados. kártol. megragad (figyelmet). kalap. rtartalom. kivezetés. eltér szín fejtollazat. gömbsüveg. hadvezér. utasfülke. ápolón i f köt . lényeges. f köt . búra. diagrammutatólap. alak. kartonlap. szekér. csapatkapitány. kosár átütéses másolat. kúp alakú ágy. állományba vesz. oszlopf . gyújtófej. foglalat. sapka. munkateljesít képesség. kapitány. járomfa. ajtókeret süveg. f város. hordképesség. elemi szén. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. zsákmányolás gépkocsi. áthidaló fejgerenda. vezér. t ke. kandidátus. fedél. henger rtartalom. kocsi. kit n . vezet . bevesz (várat). kapitány. autó. futófelület vulkanizálás. desztilláló sisak. tehetség. fickó. kapli. fejtollazat. csappantyú. bóbita. f nök. elfogás. fontos. futófelület javítás. cédulára ír. étlap. diagramindikátor. zsákmány. góré. kapszli. vezérevez s befog (részecskét). f . cédula. tartalom. kapitális. fémlap. játékkártya. vagon. hozzáért . céduláz. teljesít képesség. szénrúd. kártoló. gondola. fejköt . f benjáró. f -. munkaképesség. szürke morgóhal. könyvgerinc szegélye. képesség alkalmas. aknász. karton. egyetemi sapka. karbonpapír. parancsnokol. kartonra ír. elszínez dött ipari gyémánt. századosi rangban parancsnokol.

el menetel. csillealváz. ládába rak. vitrin. hírviv . sz nyeggel borít. csúszószán. kocsi. lenyúz.mintalap. hivatás. el zetes szemlét tart. visz. beszállít. kefelevonat. karrier. szállítás. figyelmes. hordár. csatorna. futókocsi. gondosan. dobás. felméri a helyzetet. vitel táska. elképzelés. el vigyázatos. bérkocsis. beborít. fuvar. önt minta. eset. pasas. levélszállító hüvely. pontok. tábla. tartóm . testtartás. szalad. kártyalap. kartoníroz. kartonba köt. pillantás. tarifa. dobóhorgászásra alkalmas hely. csomag esetek készpénz. horogzsinór toldaléka. szed szekrény. levelez lap. meneszt . kirakat. írógépkocsi. távgépíró-kocsi. találatok számát jelz lap. kiöklendett hányadék. fuvarozás. tartógerenda. járm . hajított. várbevétel. fluoreszkálás. csomagtartó. üdvözl lap. katalogizál. burok. szán. elhullatott tollak. fenéklap. röptáv elfogadás. hajlandó vmit megtenni. megnyer. el fordulás. vagon. hordtávolság. párnahuzat. irány. körültekintéssel. kocsijárat kocsi. kártyázás aggodalom. levlap. behúz. elszállít. esemény. gipszminta. gondosság. doboz. alapos. lehord. szekrény. gondos. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. keret. láda. kicéduláz. lap. gond. kötés (könyvé). tör dés. foglalat. versenym sor. röptávolság. tartály. töltényhüvely. kártyajáték. postagalamb. csomagolóláda. vágtat aggódó. fuvardíj. támasz szállít elfoglal. orvosi eset. óvatos. kartotéklap. háromárbocos parti halászhajó. fuvaros. állvány. ládáz. varrógéphajtó. hord. esztergaszív. burkolat. öntött. kocsiszerkezet. szállítmányozó. vezet. árnyalat. tokba rak. tartó. szállítási vállalkozó. kártya. fiók. beburkol. kiöklendezett hányadék. elvetett. komisszárius. von. hordozóanyag. sz nyeggel takar csúszószán. terepszemlét tart. öntvény. vizitkártya. tartó. mutatólap. szállítmány. ügy. hordoz. carrier carries carry carrying case cases cash cast . lövegtalp. sz nyeg. fiola. festéktartó. névjegy. ládába tesz. tör dik. küldönc. köpeny. dobás távolsága. sebesült. bacilusgazda. levedlett b r. bevon. hordás. el adás. rohanás. üveges szekrény. pályafutás. kas. elvisz. eltervezés. egy ellésnyi állat. öntés. hüvely. visel. dobott. történés. röppálya. összeszid. b nügy. faburkolat. kis kínai és vietnami pénzérme. állványzat. gondola. ágyszán. egy alomnyi állat. elvetélt állatok. kártyák. óvatosan felhint. szeretne vmit megtenni életpálya. pofa. igyekezet. tok. vehikulum. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. pénztárállomány osztályrész. együttes. cipel. gondozás. doboz. helyszíni szemlét tart. váz. ház. lóversenym sor. futóm . orsószán. lóvakaró. megbetegedés. becsomagol. lehúz. elfoglalás. hordozó. mutatótábla. utánpótlást szállító. repül gépanyahajó. szállítás. körültekint . szállít. átvitel. kartotékol. beteg. gondoskodás. gipszöntvény. takarékos figyelmesen.

misézés. minta. kivetés. római katolikus. sejt alakú. figyelmeztet. alapos ok. magánzárka. megülése vminek. dutyi. hány. összeadás. ünneplés elem. palota. vár alkalmi. zsákmány. tömöntvény. csel. negatív önt minta. sejt-. általános. cella. ok. sors. vetés. lajstromoz csapda. rendszertelen. manus. misemondás. okoz. kategória. egyéb veszély. üreges cell cells cellular . utcai. elfog. szereposztás. jegyzékbe vesz. elfogás. elektrolizáló cella. dúsítószakasz. vetemedés. sejtes. likacsos. fogás. különös dolog. galvánelem. veszteség hapsi. mozgás. vájat üreges téglában. véletlen halálos áldozatok. ortodox. elektrolizáló kád. rekesz. nemtör döm. számítás. per. muksó. dics ítés. rosszindulatú n . ok-. sejt. ügy. oki. elnéz . el ítéletmentes. osztály székesegyház egyetemes. csávó. igazhit . macska. méhsejt. légmozgási cella. ürülék. rekeszes. sötétzárka. kényelmes. alap. csappantyú. biztosíték. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). kastély.olvasztott. visszautasított. liberális. lépsejt. krapek. alkalmi munkás. kirajzó méhcsalád. tervezés. köznapi. retesz. kánon kategóriák. foglalat. peres ügy okozott okozó csodabogár. okozati el idéz. témakörök fogalomkör. óvatosság óvatos mennyezet. színárnyalat. megünneplése vminek. óvadék. kamra börtön. katalógus. indítóok. sír. figyelmeztetés. fogda. pasas. elkapás. plafon ünnepel celebrálás. hajítás. lezser. türelmes lábasjószág. akkumulátor cella. katolikus. okbeli. diffúz r. fogas kérdés. hétköznapi. magánzárka. indok. óva int. sejtekb l álló. indíték. ok(oz). egyenirányító elem. tömlöc lépsejtszer . sejtszer . furcsa alak. intés. rókázik jegyzék. szabadelv . vetett. marha elfogott kauzális. korbács. katalogizál. megért .

összeírás közép-. kivált. gócpont. robbantó aknakamra. krétapor. elnökké kinevez. felel sségre von. érdekl déskeltés. középcsatár. felhív. alkalom az er próbára. mésszel trágyáz. közép. kiprovokál kamra. zsilipkamra. elnök. terem. átszáll. feltörés. tölténytartó. ellenszegül. elnököl. biztos. góc. tanszék. igényt tart. kihívás. elnöki szék. kedvez alkalom. igazolvány lánc elnöki hivatal.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. valószín ség. megállásra felszólít. alkalom. föld. átszállás. színes ceruza. kilátás. pasztellkréta. központi. centerezés. elnöki tisztségbe beiktat. egyes bizonyára. megváltozik. sejtszer üreg. robbanótér. helyiség. feltétlenül. kamara. ülésterem. felvált. kérd re von. központosít. olajkamra. változás/csere. éjjeli edény. ház (országgy lésé). kicserél. esély. vált. tiltakozik. pont. összpontosít. boltozatzsaluzás. krétával megjelöl. irányt ház. középre ad. centrumpárt. bírói szék. csere. lehet ség. átváltoztat. változtat. bizonnyal. sors. ellentmondásra késztet. hálószoba. felszólít. ellenállásra késztet. hogyne. bili. aprópénz. eshet ség. középpontba állít. katedra. vonás. el re nem látott. változat. biztosan. fogyasztás nyilvántartása. ünnepély. tárgyalóterem. községtanács elnöksége. megváltoztat. módosít. t zsde. krétával ír. kifogásol (esküdtek személyét). átöltözik. labda középre adása. vitat. bekrétáz. cserél. óvást emel. változtatás. feladat. elnöki tisztség. tok. provokál. közbüls évszázad szertartás. véletlen. szék. tanúk padja elnök kréta. síkraszállás kockázat. biztos igazolás. színes kréta kétségbe von. szoba. ünnepség bizonyos. visszautasít. végzet. pénzváltás. kelt. szívesen bizonyosság. központ. héjrekesz. munkalehet ség kancellár módosul. fülke. mészk . töltény r. aknakamra. dacol. kiszolgáló kamra. elnökké választ. aknakatlan. váratlan. üreg bajnok. változik. telefonközpont középhad. kihív. hely. állás. pulpitus. vakszerencse. sínsaru. centrum. síkra száll bajnokság. talpheveder. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . szerencse. központ. megkockáztat. bizonyosan. váltás. persze. légösszeköt . középpont. esztergacsúcs. középpárt. változatosság. mintaív.

pepita. jótékonyság. rovancsolás. grafikont készít. vádol. rovancsol. akadály. csekk. ráparancsol. szabadalomlevél. támad. hitelesít. késleltetés. megrohamoz. sakk. töltet. csatorna. jellegzetesség. személyiség ismertet jel. check . karakterisztikus. felülvizsgálat. külön. káptalan. kockás. hajóbérlet. vájatot készít. költségek alamizsna. táblázatba feljegyez. feladat. jellemz tulajdonság. hirtelen megakaszt. díj. rohamoz. csatló. hornyol. papírszelvény. sakkban tart. jel. térképet készít. grafikon. megterhel. tölt. sakkot ad. megbíz. irányítófej. átolvas (pénzt). jóság. emberszeretet. vízmosásossá tesz káosz. könyörület. megtölt. jellemvonás. megbízatás. egyezik. szabadalmaz. sajátság. gondoskodás. felszámít. rovátkol. változtat változás csatornán elvezet. féken tart. ellen riz. töltés. táblázat engedélyez. meder. térképez. hivatal. jótett. okirat értéktelen. felad (meg rzésre). térkép. megtámad elszámolt kiadások. akadozik. kér. felszólít. tengerszoros. csatornáz. roham. jellemz . szakasz fejezetek bet . tipikus. út. revideál. sajátságosság jellemz jelek szolgálat.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. z rzavar fejezet. kockás szövetminta. barázdál. elfojt. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. kiváj. gátló körülmény. ruhatárba tesz. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. változások. fék. egyeztet. kiköt szár. jelleg. hirtelen megtorpanás. felügyelet. elismervény. átvizsgál. feltartóztatás. kivés. hirtelen megállítás. jelenléti érme. költség. feladóvevény. vád. jellem. megbízás. fejezetekre oszt. jellemz vonás. kipipálás. ruhatári jegy. feltölt. átvizsgálás. hirtelen megállás. összehasonlít. tv csatorna. hajszálrepedés. cikázik. oklevél. jellegzetes. ismertet jegy. fedezés. kiváltságlevél. megvádol. térképbe berajzol. szak. ellen rzés. statútum. teher. személy. kipipál. jelenléti zseton. számlájára ír. kibérel. bérbe vesz. kalapácstompító. visszatérésre jogosító bárca. grafikonba feljegyez. gondjaira bíz. kötelesség. sakktáblaszer . támadás. karakterisztika. diagram. felülvizsgálás. rést betöm. táblázatot készít. sajátság.

összeolvas. pajzsfej. klassz. els rangú. fékez. kicsorbulás. sajtolt alma. kicsorbít. ács. forgács. választás (ki)választ. porcelán áru. ganéj. sajt. kórusm . megállítás. ami megfelel . alternatíva. Kína. kipipálás. zseton. rósejbni. szeletel. megmakacsodik. szelet. burgonyaszirom. karének. megbokrosodik. szelvény. rovancsolás. farag. letör. számla. mérsékel. pénzdarab. nádszelet. hepehupaság. jelentkezés. szünet. megjelenés. meggy z dik. meggátol. tekegolyó. ami kell. áramköri lapka. hasábburgonya. legf bb. megakadályoz. táblákra oszt. kórusban mond. faszilánk. pénztár. kórus. málhafeladás. csipogás. meg rzésre lead. csorba. zsozsó. guba. fahulladék. gyermekkor gyerekek. els . gyermek. karban énekel. szilánk. legjobb min ség . énekkar.habozik. választ. megtorpanás. megállás. mellkas. megfedd. megpipál. gáncsvetés. parancsnokló. kis akadály. gyermekek huszadik. fémforgács. megakaszt. megtorpan. választék. korlátoz. kiváló. f nök. válogatott. legjava vminek. vegytan csekk láda. mindenekel tt gyermek gyerekkor. sakktáblaszer szövetminta. megró. utód. f leg. k szilánk. bevezet t mondó színész. megáll. megvizsgálás. megjelölés. megakasztás. visszatart. vezér. kicsorbul. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . választás kar (tragédiákban). megdorgál. remek. megjelöl. játékpénz. suska. mérsékelés. szabályoz. f . vezérl . gyümölcskocsonya. túró vegyi kémia. más irányt vesz. refrén. visszafojt. kiválasztás. porcelán. vet dés. pénz. lökésmérsékl . kit n . szalmakrumpli csokoládé finom. megállít. visszafojtás. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. steksz. porcelánedény kínai fémhulladék. vezet . zseton. lóvé. vminek a legjava. egyeztetés. talajegyenetlenség. gyümölcssajt. trágya. legfontosabb. lökésszer megállás. kardal. egybevet. csiripelés. korlátozás. karban mond. zökkenésszer megállás. meggátolás. nehézség. vág. választ kiválasztás. faforgács. repeszdarab. meg rzésre bead. karban énekelt refrén. sekket ad. megfékezés. megállás ami illik. letörik. szalmaszál asztalos. szekrény Chicago f vezet . vékony szelet. ellen rzés. megfékez. csorbulás. törés. ütköz .

körülkerít. kerül út. körülvesz. lekötelez . igényt támaszt. körút. államtól igényelt terület. bányaengedély kérése. bányajogosítvány kérése. állít. osztályoz el kel társaság. igényt tart tisztaság. min sítés. kit n . megkerül bejár. civil. jó osztályzat. ciklus.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. joggal bír. rendszertani osztály. kering. jogot formál. felszólalás. körbemegy. körzet. jeles osztályzat. társadalmi rend. kerül . komoly. korosztály. kör. követel. kitér . krónikus. körüljár. tanóra. igénnyel lép fel. körzet. övez. irodalom beosztás. igényt emel. társadalmi osztály. tanítási óra. tartós egyház. kit n osztályzat. körülmények állampolgár. jog. körforgás forgalom. klasszikus. évfolyam. követeléssel lép fel. körüljár. társadalmi rang. városlakó város civilizált. polgári. alap. istentisztelet. igény. keringés. remekm humanisztikus. el adás. vérkeringés anyagi viszonyok. tisztességtudó. városi polgár. el kel világ. klasszikus latin és görög nyelv. zárt görbe vonal. körvonal. jogcím. templom cigaretta mozi kör. osztályzat. terület. tanfolyam. békés. osztályok. igénybejelentés. jól nevelt. kereset. körpálya. krónikus/idült. fokozat. kerület. óra. állítás. polgári személy. példányszám. körülfog. kering. beoszt. világosság kategória. kerület. osztály. ünnepélyes követelés. érdemel. áramkör. besorolás. útvonal. osztályozás bizalmas. körméret. körben jár. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . jogosultsággal bír. klasszikus m . polgár-. fajta. erkély (színházban). karika. remekíró. év. körbejár. körbejár. jogalap. igényel. körforgás. udvarias. úri társaság els rangú. besorol.

ötletes. kikötés. zsebóra. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . rendel intézet. klinikai. tisztít. félre. bezárul. egészen. okos. mos. mér óra. tehetséges. teljesen. védenc ügyfelek éghajlat. felment. sz ken. pontos. kitakarít. biztos. el. bevált (csekket). megbízó. fülledt. tisztáz. átlátszó. tisztít. alapos. leleményes. hivatalnokoskodik. talpraesett. klíma emelkedés. belterület. stopperóra. közel. törzsvev . szolgálatkész. érthet . furfangos. szemléletes. kliens. becsukódik. írnok. jó. akadálymentes. klinikai el adás. tartózkodó. mászó egyetemi kórház. levonás nélküli. világos. ügyintéz . szorosan. kiderül. világosan. irodai alkalmazott. kiárusítás. leveg tlen. tisztvisel . intelligens. makulátlan. patricius védelme alá helyezked plebejus. papság egyházi személy. jól sikerült. üzleti elárusító. nettó. tiszta. lelkész. nyilvánvaló. szabad mozgás. ügyes. tömör. hallgatag. tanterem cikkely. végz dik. tisztán. takarít tisztít. kifizet. zárt. jó karban lev . leszed (asztalt). záradék agyag. ügyvédjelölt. kúszó. ingaóra. bizonyos. tip-top. köz. engedély. hegymászás. teljesen. könyvel . befejez dik. szabaddá tesz. közeli. szabaddá tétel. s r . pap. ügyfél. bezár. átugrik. ügyvédbojtár. becsuk. vámkezeltet. tisztítás kiegyenlít. befejezés. vámvizsgálat. teljes. áttetsz . szíves. h . írástudó. tisztán látó. szigorúan objektív falióra. szabad. megmos. megtisztítás. hivatalnok. korrekt. leszállási engedély. bekerített. sz k csukott. nagy óra. szakmai tanácsadás. zárul. kiürít. áruházi elárusító. mellékmondat. osztályterem. kedves. tilos. párthív. felszállási engedély. titkolózó. sima. érthet en. porhüvely akadálymentes. hibátlan. szellemes. csuk. hézag. eszes. befejez. lezár (számadást). zsugori.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. sikátor. lezár. záródik. mászás. adminisztrátor. tiszta. keresked segéd. titoktartó. óra. sz kmarkú. csukott. klinika. tér. szeretetreméltó állandó vásárló. tömött. felszentelt pap. kitisztít. lesúrol. tudós ember. egész igazolvány. szoros. világosan klérus. kiképz kórház. szakrendel halálos ágyon történ . megtisztul. tisztalelk . egészséges. mentes. vámnyugta. ügyes. nyíl (harisnyán). elvámolás. térköz. súrol. takarékos. toronyóra zárkózott. vámkezelés tisztán/világosan. játék. kántor agyafúrt.

kávécserje észlel . parti bevonat. elájul. magánórákat ad. öltözet. nátha együttm ködés ájul. füstfelh . kosztümkabát. part. furkó. koalíció. treníroz. part mentén hajózik. réteg. kocsin megy. társaskör. logikus gondolkodású. ájulás. kasiznó helyisége. kocsi.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. postakocsin utazik. felleg. makk (kártyában). következetes. folt. edz. fagyos. bunkós. hidegség. politikai klub. felkészít edz . bunkósbot. tartózkodó. távolsági busz. ruházat. h vös. megh lés. kocsizik. takaró. porfelh . golfüt . sereg. egylet. hideg. szenet vesz fel. treff. egyesít. tengerpart (tenger)parti. versenyre el készít. megismer koherens. szénnel ellát egyesülés. kabát. mozsárüt gomba feje. elhomályosul. korrepetál k szén. porfergeteg. kaszinó háza. festékréteg. b r. kocsin jár. ruházati cikkek öltözés. zárlat ruhaanyag öltözék. pénzérme. öltözködés. összetartozó érme. közönyös. szövetkezés lesiklik. klub. hintón megy. rideg. fütykös. treff edz . vagon. bunda. bunkó. sötétség. zárt kör. homály. vizsgára el készít. oktató. oktat. ruhanem . összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . fagy. zakó kód. bunkósbottal üt. h lés. hintón jár. zavarosság. szenel. szabadonfutóval legurul. ruhák. fekete folt. cadogan konty. raj. törvénykönyv kódok kávé. új szót alkot barátságtalan. sportegyesület klubok. felh . küls réteg. bunkósbottal megüt. összefügg . furkósbot szer . ruha. összeomlás. kör. tömeg. szövetség. menü szerinti. furkósbot. bevon. klubba való. pénzdarab. irodalmi klub. partvidék. megél vmib l. felölt . füstfátyol puskaagy. repül gép pilótáját irányítja. üt . puskatus. autóbusz. ruházat beborul. társaság. árnyék. szén. beborít. felh be borít. egyesület.

kombináció. rendelkezés. kevert. vezényszó. kíván. vigasztal. követel. egyesülés. jövend . vegyület. összetett szó. kolónia szín színes élénk szín . közeledte vminek. rövid alkalmi ima. vigjáték. potens. eljövend . vegyülés. összekapcsol. kényelmes. kollektív. beszed. bonyolult szerkezet zár. bet s lakat. színes. uralkodás vmi felett. parancsnoklás. nyelves. érkez . szervezkedés egyesítések. gyarmat. közös egyetem. kartell. tanári szoba. magyarázat. gyarmatügyi csoport. irányítás. gy jtés együttes. titkos zár. egyesült. parancs. egyesítés. parancsol. kollektíva. vendégszeret megparancsol. színpompás. oldalkocsis motorkerékpár. vegyül egyesített. bonyolult szerkezet lakat. klubhelyiség. vigasz. érte megy. csapatok. vezetés. gyarmati ember. keveredik. kényelem. parancsnokság. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . bet s zár. szövetkezik. színdús. rendelkezik vmivel. vígjáték jön felvidít. nyugodt érkezés. vegyülék. érdektársulás. eljövetel. vigasztalás kellemes. tarka színek oszlop oszlopok keverék. ingnadrág. rugdalózó egyesít. rendelkezés vmivel. vezényel. közeled . jövetel. kombájn. higgadt. összegy jtött. egyesül. parancsnokol. utánvételezett fegyelmezett. gyarmati lakos.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. társalgó. összetett verseny. szemtelen. keveredés. összegy lik. jöv . összeszedett gy jtemény. utasítás. elhoz. jólét. összetétel. kombinált. szókapcsolat. összeállítás. gyarmatos. összegy jt. kombinált szerkesztés jön komédia. vezénylés parancsnok kommentár. társulás. f iskola gyarmati. közelg . szívélyes. elrendel. kombiné. gy jt. barátságos. összeszövetkezés. összeköt. összeszed.

elkövetés. parlag. kommentár. közvetítés. elkövet. utasítás. megrendel. gyakori. vmi mellett állást foglaló. összehasonlítás. társ. köz-. véghezvitel. meghatalmazás. elkötelezés. legel . vállalat. csoport. megtesz vminek. ügynöki megbízás bíz. érintkezés. hajólegénység. közös. rendszerint. ugar. mindennapi. odaadó. obligó. társalkodón . közlegel . szokás szerint a nép. kinevezés. forgalom. bizottság. írásbeli megbízás. összevetés . közös vonás. közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. vmi mellett kiálló bizottság áru. komissió. anyagi kötelezettség. közönséges. elkötelezettség. eladási meghatalmazás. megrendelést ad. század. kommunikáció communications értesít . egyszer . üzembe helyez. rábíz (el)kötelezettség. bizományi díj. tiszti kinevezés. társaság. közvetítési díj. útszéli. megszokott. h . távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. utalás elkötelezett. összehasonlító. harmadik rend. párja vminek. kis megbízás. kötelezettség. koszt. tiszti rang. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. vételi megbízás. legénység. rendelkezés. ügynöki meghatalmazás. színtársulat. mindennapos. hivatalos megbízás. kinevez. eladási megbízás. társulat összehasonlítható középfok. reklám meghagyás. köztulajdonban lev . bizomány. megbíz. átlagos. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. nép kommunikál. jutalék. kézikönyv. étrend. megbízás. közösségi. rendtag. együttes. felruház. barátságos. kereskedelmi utazó. megbízatás. állásfoglalás vállalása. általános. lejárónyílás.commentary comments commerce commercial fejtegetés. vételi meghatalmazás. kabinlépcs lefedése. ordenáré általában. kereskedelem kereskedelmi. nemzetközösség communication (hír)közlés. állásfoglalás. árucikk. közös tulajdonság. vminek a párja csapat. kényelmesség hivatásos. közvetlen.

kitölt. befejezett. hatáskör. versenyezni alkalmasság. véghezvitel. betöltés (életkort). hozzáért . elkészült. egész. vád kiegészít. bántalom. egész. kártérítés konkurál. bet szedés. ellensúlyozás. dolgozat. zeneszerzés. összetett. koncentrálás. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. összeállítás. betegség. viszonzás. komplexus. betet z. megfelel verseny verseny-. illetékesség. szolgálatkészség. összes. kompromisszum. lelki gátlás bonyolultság. alkotóelem. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . beteljesülés. képesített. illetékes. teljes. komplikált. panaszkodik. versenyez. teljesítés bonyolult. elvégzés bonyolult. összeegyeztethet . összeférhet beszámítás. nehéz engedelmeskedik. összetett volta vminek egyetértés. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. beállítottság. reklamáció. fogalmazás.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . összesség. összetétel. el zékenység. kompozíció. versenyképes baj. kell . értelmes. engedékenység. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. s rít koncentrált koncentráció. kompromittál. zenem . komponens alkatrészek. kárpótlás. kiegyezik. pályázik. elegend . elrendezés elsimít. összpontosítás. befejez. kiegyezés. megfogalmazás. komplex. szerzemény. komplikált. kell en képesített. minden részletre kiterjed . szakértelem alkalmas. panasz. elkészítés. megállapodás. teljesít alkatrész. kiegészítés. kártalanítás. befejezés.

konceptuális aggodalom. javítóvizsgára utasít. elmélet. igazol. képzés. vezet. tagoltság. terv. meger sítés megcsontosodott. bizalmi. levezet. szilárd. magzat. bizalom. tömött. meger sít. magabiztos. konfliktus. beton. elbizakodottság. igazgat. értekezés. alakzat. konkrét formába önt. magaviselet. beton-. gond. megköt. bizonyít. érint. tartozik. konkrét. koncert. megkötött. tényleges. konkretizál. következtet. kavicsbeton. vezetés. pihentet. kialakulás. tömörít. remény. koncenpció elvi. végz dik befejezés. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . pimaszság beképzelt. térszerkezet szoros alátámaszt. igazgatás. bizakodás. fogalom. megrögzött ellentmondás. nyers nádcukor. hajózási kartell. összhang befejez. megszilárdít igazolás. kiköt. körülmény. terepalakulat. szabályoz. titkos alakítás. irányít. önhittség. meghitt. megszab. bizonyosság. megbeszélés. felfogóképesség. ellentmondásba kerül. összefoglal. egyetértés. nyugtalanság. vonatkozik. következtetés. konkrétum feltételhez köt. megbeszél. lezár (vitát). biztos. befejez dik. elgondolás. tör dés érdekelt illet leg. bizakodó. vonatkozólag elrendez. fogantatás. konferencia. megállapodik. hangverseny. teljes bizonyosság. nedvességtartalmat megállapít. elintéz. feltétel. ellenkezik. vezényel megszervezett adományozás. elképzelés. körülmények életvitel. ellentét. szemtelenség. pökhendiség. valós. halmaz. összeütközik. összeütközés. meggy z dés. eszmecsere. kiépítés. kezdet. magatartás. önteltség. kikötéseket szab feltételek. tömeg. összet zés. érdekel. kapcsolat. bizalmasa vkinek. alak. önbizalom. kondicionál. kézzelfogható. betonoz. viselkedik. megszilárdít. értekezlet. képzel er . fogalmi. megkeményedik.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. illet. tanácskozás. önhitt. körvonal. tárgyalás magabiztosság. vezet vhova. vkinek a bizalmasa bizalmas. csillagkép. arcátlanság. viselkedés. megszilárdul. bizalmas közlés. megállapítás kézzelfogható dolog. viszály. lefolytat. függ vé tesz. fogamzás. szerénytelenség. felfogás.

szemlél. konzisztencia. összevisszaság. tömör állhatatosan. hozzájárul. megtesz vminek. változatlan állandóan. tetemes jelentékeny mértékben. konstans. alapít. ellentmondásmentes. összetétel. tudat. tekintetbe véve. figyelem. képez. tehát fenntartás. logikus. tudatos öntudat. tényez megfontolás figyelembe véve. összefüggés. kapcsolt. összefügg csatlakozás. megegyezés beleegyezés. tartalmazás. tekint. összetévesztés. természetvédelem konzervatív. egyez . tudat öntudatos. jelent ség. összefér . összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. tudatosság konszenzus. s r ség állhatatos. következmény. beleegyezik. állandóság. s r . megfontolás. érintkezés. folyamatosan. egyenletesen. óvatos figyelembe vesz. meglehet sen ellenszolgáltatás. vmib l következ következésképpen. következetes. következetesség. tart jelentékeny. kinevez vminek . megfontol. fontolóra vesz. szilárd. tekintetbe vesz. konzerválás. megdöbbenés. következtetés. következmény. érzék. szillogizmus második tétele. kapcsolatban lev . tekintettel állag. kapcsolat. jelent. kapcsolatos. végeredmény következetes. meg rzés. következetes. szilárd. el zékenység. z rzavar kongresszus. közmegegyezés. hozzájárulás. kinevez. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. szempont. lélek. tekintélyes. konzisztens. rendetlenség. alkot. lelkiismeret.confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). számottev . jóváhagyás folyomány. fontosság. jól felépített. kitartó. változatlan választókerület alakít. értelem. kiegyensúlyozott. jóváhagy. megegyez . tömörség. nagygy lés csatlakozó. összeálló.

küzdelem.constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. megegyezés. kontinentális. magába foglal. alkotás. szakadatlan eljegyzés. szerkezeti. veszekszik. tervezés. összehúz. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. tüd vész érintkezés. alkotmányos. gyártás. szerz dést köt. mértékletes. feltartóztat. harcol. tároló. szövegösszefüggés földrész. épít . összevágó. kielégít. alkotmány. összefüggés. folytonos. megtámad. konzultáló orvos. összefügg . kétségbe von. szárazföld. kontinens. kivitelezés. forgatókönyv. kapcsolatba lép. kapcsolás. összeszövött. szerz dik. kapcsolat. eleget tesz. elégedett. folytatólagos. konstrukció. vitat. vállal. világrész európai. megállapodást köt. teremt konzulens. folytatódik folytatódnak állandósság. folytonosság. európai szárazföld lakója. megelégedés. összeállítás. tanácskér konzílium. kap (betegséget). egészségügyi. megkap. mérk zés. elégedettség. építés. szerkezet. tanácskozás fogyasztó felemésztés. kortárs. épület. vélelmezhet . kontextus. összetétel. terjedelem. szerelés. folyamatos. fogyasztás. szaktanácsadó. orvosi konzílium. küzd. szervi kényszer(ek) épít. tartósság állandó. visszatart konténer. verseny. szervezet alkati. szerz dés. összetétel. hajlandó. folyamatosság. rtartalom. megépítés alkotó. kapcsoló. kortárs(i) befogadóképesség. készít értelmezés. konstruktív. egészségügyi séta. szervezés. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). összevon . vita. igen szavazat tartalom elvitat. magyarázat. konzultáció. alkat. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. konzultáns. türt ztet. összehúzódik. tartalom. összesz tt. vitatkozik. tanácsadó. tanácskérés. szerkesztés. felvesz. verseng értelmi összefüggés. szövegkönyv. mindennapos séta. érintkezésbe lép. szárazföldi folyamatosan. szövegkörnyezet. filmvágó. szerkeszt . felépítés. tartalmaz.

menetszabályozó kapcsoló. szerz désszer . konvertálás. átváltoztatás átalakít. ellentétbe állít. szakmai konferencia. szófajok szerepcseréje. irányít. megegyezés. átalakulás. megállapodásszer . korlátoz. megtérít. összevet. ellentétes dolog. cikk. viszont átváltás. visz elítélés. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. különbözik. megszokott. átállás. megállapodás elfogadott. áttérés. megbeszélt. vezérl (kártya). egyezmény. vezérel. nyilvános illemhely alkalmas. feldolgozás. vita illemhely. hit. szövetkezés. térítés. szabályoz. illend ség. eredetiség nélküli. beszállít. konvencionális illemszabályok. vitás. sablonos. anyagfeldolgozás. konvertál. kényelmes. megtért személy átalakítva átad. közrem ködés. hord. fizet. ellenkez . vezérl szerkezet. felügyel. átváltozás. hozzájárulás. ellen rz szerkezet. átállítás. felügyelet. kormányzás. áttérítés. gy lésre vonatkozó. adó. megtérés. konverzió. összehasonlít. vezérlés. energiaátalakítás. vitatott probléma. számvev . gy lés. továbbít. szövetség. kényelem. szembeállít ad. közvetít. konvenció. megtérítés. átváltoztat. ellen rzés. nyakas ellentétben áll. ellentétes. szokások beszélgetés. hagyományos. kölcsönösen. meggy z dés. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . vezérl m vitakedvel . megfékez szabályozott ellen r. szabály. átlépés. szófajváltás. közrem ködik közrem ködött adakozás. ellen riz. párbeszéd fordítva. meggy zés. szerz dés. hallgatólagos megállapodás. ellentét. szerz dési akaratos. konvent. szokásszer . átruház. szállít. közlemény. ellentét. átszámítás. elüt. adakozik. kongresszus. frontváltoztatás. hozzájárul. megfelel elnökjelöl pártgy lés. makacs. felszólalás. sarc hozzájárulások irányítás. felügyel . gyülekezetet illet . fennhatóság. giccses. átvált. megfelelés. magasság-átszámítás. hoz.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. átalakítás. ellentétbe hoz. gyülekezet.

mellékmegfejtés. csemegekukorica. hidegen. másolat. kanyar. füstölög vmin. vörösréz. magja vminek. rézedény. rézlemezekkel ellát. londoni lóvásártér. pocak. példány. mag. puskázik. kábelér. találkozik vkivel. kupolával ellát. zab. magház búza. kohol. megfontoltan. kiugrás. palást.convincing cook cooking meggy z megsüt. rézvörös. vecsernyepalást másolati díj. meghal (villamosszékben) f zés. sarokdísz. rézpénzdarab. rézb l való. garas. megbirkózik vkivel. sarok. nyugodtan. belseje vminek. nekiszorít vminek. zug. túlhív (filmet). szókimondó. szakácsn . vminek a veleje. nyomtatványpéldány. bejárati boltrész. sarokkal ellát. leh t. leh l. h sít együttm ködés köpeny. birtoklajstrom-kivonat. friss. sül. rézzel bevon. palástot ráad. cikktéma. rézb l készült edény. fészek. f z. f . gabonaszem. közösségi. alszik vmire. ünnepi püspöki köpeny. ajtó fölötti boltív. magtok. szög. áruhiányt teremt felvásárlás. szenvtelen. hidegvér . kukorica. zsaru. közös. megf z. másolatok közrend r. megállja a helyét vkivel szemben. kerek (összeg). beboltoz. átboltoz. utánzat szerz i jog kimagoz. sarokba tesz. beborít. vásárol. vminek a belseje. h sít . fels forma. nyomdai kézirat. részvénytársaság. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . sarkon áll. száguld. érintkezik vkivel. búvóhely. árut felvásárol. önt forma fels része. tisztázat. h l. h t. elkészít. testületi jogi személy. becserél. h vösség. teper. h vösen. felveszi a versenyt vkivel. rezes kiadmány. szögletrúgás. szemcse korner. veleje vminek. szemzug testület egyesített. hidegvér en. pluviálé. nyomtatvány. hamisít. rezez. lemásol. készül. lagymatag. közömbös. sószemcse. reprodukció. minta. fesztelen. befed. hajt. saroklemez. süt. példányszám. frisseség. fasza. kiálló hegy. üzletel. hideg. hekus. korlátolt felel sség társaság. teljes (összeg). sarokba szorít. fordulat. rézüst. szöglet. bejárati bolttet . összecsapás. réz. összeütközés. rend r. h vös. rézszín . kópia. boltozva fed. kanyarodik. példa. fordul. elcserél. kakukkol. társaság. híranyag. dögös. terület. felvásárló szindikátus. hely. szájszöglet. égtáj. szemtelen. vminek a legjava. áruhiányt teremtve összevásárol. langyos. legjava vminek. kézirat. sarokvas. másol. megállja a helyét vki mellett. kanyarulat. mérsékel. amíg a dolog kiérlel dik. frissít . tet . tépel dik. nyugodt. hajószakács. sütés meggondoltan. vminek a magja. riportanyag. gabona. falkiszögellés. tyúkszem. szakács.

fontossággal bír. m ködési kör. kering. vakmer tett. elrontás. kerület lakossága. ágy (folyóé). hasonlító. számol. romlott kiejtés. merész tett. falu. rothadás. összhang. megromlás. hibátlan. megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. merész sakkhúzás. keresztsor. kifogástalan. kör. romlás. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. megfelelés coup couple coupled courage course . grófság lakossága. számolás. két darab. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. megfenyít. lealjasodás. korhadás. csatlópóráz. tudósító egyez . hasonlóság. vádpont. tanácsos. vatta tudott egyetemi tanács. tart vminek. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. rendreutasít. vakmer akció. helyes. vesztegetés. szakma. megfelel . ország. folyamat. tárna. tanácstag számításba vesz. csatorna. tanács. puccs. felszámít. vidék. végösszeg haza. pár. számol(ás). megye lakossága. két darab szarufa. korrekt. szalad. megszámlál. vidéki. alsó vitorla. korrupció ár. tanácsülés tanácsadó. k sor. számlálás. étrend. tekint vminek. merész akció. jól megfér vkivel. terveket sz . bomlás. grófság. romlottság. tervezget. fogás (étkezésnél). kapcsolat. k réteg. tervez. tanfolyam. szemsor. egy pár szarufa. sorol. megvesztegetés. gróf. tanácskozás. megszámlálás.testület. forgatónyomaték. er pár. elemek közötti kapcsolat. beleszámít. számít. közigazgatási terület. költség/ár drága. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. züllöttség. menetirány. aknafolyosó. költség. megbüntet. számlál. terület környék. kiszámít. számítás. correspondence egyezés. megye. kollégium. feslettség. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. folyik. grófság népessége. beigazít. pálya. pontos. karton. elromlás. helyesbít. kiigazít helyesen. vállalat. gondolatkör. költséges házikó. merész csíny. tanácsnok. csatlószíj. kijavít. f z szíj. romlott alak. testület ellensúlyoz. erkölcsi rontás. összekapcsol. el adássorozat. összefüggés. téglasor. villaház gyapot. korrigál. elempár. géptengely-irányszög. pamut. tervet sz . megrontás. folyás. falkavadászat. vidék. pontosan levelez . járás. kijön vkivel. jelent séggel bír. megszámol. pamutszövet. vakmer csíny. táj. párosul. levelezés. megfelel (meg)vesztegetés. terület. kezelés. kúra.

tejszínhab. huzat. létesít. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. teríték. vízszintes sor. taglal. el adás. megteend pálya. futópálya. védelem. ér. mártássá kever ki. útvonal. út. udvarlás. meghágat. vízi járm megd l. érvényes. irány. ipar. megteend útvonal. vmilyen rangra emel. el idéz. ravaszság. levélboríték. kurzus. egyetemi el adás. fedél. krémmé kever ki alkot. meghág. egyezség. csattanás. beköt. udvari bók. karambolozik. kivált. lefed. megállapodás. lezuhan. fedezet. tejszínt tesz. folyosó. ígér. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . tör. jelenetet rendez. védelmez. ügyesség. szívélyesség. udvariasság egyezmény. pénzfedezet. létrehoz. vetésforgó. habzik. takar. tudósítás fedett fed . tejszín. lezuhanás (repül gépé). széljárás bíróság. kiköt. hajó. összeomlás. meder. terít . lefedez. palástol. fed . szakma. versenytér. beken. tönkretesz. fedeztet. takarás becsapás. befed. kelt. magában foglal. menet. kiterjed. összetörik. rendszeres tájékoztatás. teremt létrehozott készít készítés. megteend út. udvarias gesztus. összeroppan. szerz dés. légi járm . bozót. vetésforgó sorrend. mesterségbeli szakértelem. fut. légáramlatok. leplez. megtesz. harsog. sportpálya.életrend. fed. biztosítékul szolgál. vízszintes rakás. köpeny. menstruáció. frigy. téglatér. versenyútvonal. keres vmit. pénzügyi krach. csillagok járása. legjava vminek. takaró. megegyezik. gondoskodik a fedezetr l. elkészít. paktum beburkol. biztosíttat. megegyezés. burkol. tudósít. víziút. közvetít. házivászon. zeng. udvarol vminek el zékenység. összezúz. hisztizik. színe-java vminek. tárgyal. lerögzít. vágat. borít. összeütközik. terjedelem. telér. zuhanás lefölöz. összetör. asztalt terít. kötelezettségvállalás. összecsattan. átpaszíroz. kötelezettséget vállal. rejtekhely. csattog. biztosíték. magába foglal. robaj. leborít. befedez. pénzügyi bukás. fedezetül szolgál. törvényszék. mesterség. biztosítékot ad. fedez. ropog. közvetítés. légáramlás. repül gép-szerencsétlenség. fölösödik. árzuhanás. biztosít. krém. versenypálya. beköt (könyvet). menedék. útirány. hírlapi beszámolót ír. szövetség. elleplez. boríték. darabokra összetör. összeomlik. fortély. udvar. tönkremenés. szétroncsol. futás. recsegés-ropogás. befedez (kancát). betakar. fekvés. letakar. fölösödni hagy. fedezetet ad. bekrémez. véd. meghajlás. befog. egyezséget köt. szétzúz. durrant. váltógazdaság. biztosítás. figyelem. pukedli. durran. beborít. felölel kiterjedés. királyi palota. üldöz.

divatkreáció. csapat. keresztülhúz (terveket). hátb r. hitelt nyújt. útkeresztez dés. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. kicsinált mérk zés. leszorít. jó pont. banda. hitelt ad. sokaság. boncolgató. lenyír. áthúz. terem. összezsúfol. beültet. b ntett b nös. légáthidalás. eláraszt. néma szerepl k. kritizáló. csúcs. kitér . szenvedés. keresztezés. kereszt irányú. krikett. sokadalom. levág. begy. gáncsoskodó. keresztben álló. keresztbe tesz. terméshozam. kritika bírálat rövidre vág. bunda. metsz . akadályoz. brigád. keresztcsévélés. termel. tücsök. jóváírás. cs dül. szorongat. becsület. metsz. megkoronáz. özönlik. tet . kereszténység. lótükör. kinevezés. vezeték-keresztezés. zsúfolásig megtölt. sereg. b ntény. büntet jogi. feszület. átlós. javára ír. ostornyél. ferde. diagonális. válságos. el renyomakodik. kurtít. kereszt. aratás. megm vel. világ alkotó. kritikus. legel. bosszúság. bizalom. körülvág termés haragos. cserzett b r. vasúti átjáró. zsámoly b ncselekmény. átkel. keresztezett fajta áthaladás. vizsgálódó bírálat. korona crop crops cross crossing crowd crown . keresztezés. kellemetlenség. termés. akadály. halom. szüret. összeszorít. keresztez dnek (fajták). hajvágás. személyzet hokedli. szemben álló. elözönlik. követelés. hajnyírás. sámli. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. levágott vég. begy jt (termést). barátságtalan. nyírás. lapocka. teremtés. ellentmondó. keresztez dés. kritikai. összepaktálás. elhisz. haránt. átmegy. teremtmény. krupon. termést hoz. gyalogátkel hely sereg. levágott darab.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. tömeg. keresztbeporzás. bízik. lombkorona. legénység. kis alacsony szék. tanulmányi pontszám. kreatív. szembetalálkozik. jó hírnév banda. nyír. csalás. erd állomány. egymást metsz . bevet. rosszkedv . ingerült. megnyír. keresztény vallás. lelegel. cs dület. társaság. jó érdemjegy. fejtet . hitel. gyülevész népség. áthalad. csapat. keresztez d . keresztez . csomó. kiszorít betetéz. keresztez dés. er ltet. átkelés. fondorlat. keresztbe rak. teletöm. ellentétes. megpróbáltatás. keresztez. kis helyre összeszorít. pereputty. mogorva. metsz dés. er szakol. nehézség. statiszták. bögy. termény. m . fajkeresztez dés. tolongás. váltó. hegedül. szorong. tolong. igényes. lapockahús.

valuta általánosan elfogadott. kristály-. gyógymód. goromba. kanyarodik. különc. bevágás. kigyógyít. vágat. társadalom gy r . termesztési baktériumtenyészet. vulkánozás. sors. csévél tölcsér. szelvény. fejtési fogás. aktuális. üzlet állandó vásárlója. emelés (kártyában). dorbézol. óramulasztás. ereszték. kanyarulat felügyelet. mosatlan. hajlat. sorozaton kívül gyártott. éretlen. füstölés. ritkaság furcsa.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . áramlat. kristálydísz csilláron. közhasználatú. ügyfél. válságos durva. leszoktat. hajlik. köpölyöz. mélyedés. rovátka. kihagyás. pohár. nyers flintüveg. cég állandó vásárlója. fura alak. szokásjog fogyasztó. csésze. erichsenbenyomódás. gyógyít. vulkanizálás. szelet. árnyékoló serleg. divatos. leszállítás. öblösödés. forgalomban lev jelenleg tananyag. elterjedt. gyógyítás. kíváncsi pénznem. k olaj. metszet. általános. osztályrész. gyógyulás. villamos áram. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . kihúzás. fehérítés. vásárlóközönség. szokás. tartósítás. felvágott. kristálydetektor. vallásos tisztelet kulturális. virágkehely. köpöly. grafikon. letartóztatás. pácolás. horony. sodor (folyóé). fejtési rés. üreg. nyesés. entrechat. harangszigetel . rendelésre gyártott. herélt. ólomkristályüveg kultusz. klisé. rzés rendelésre dolgozó. vésés. rendelésre készített. hegyikristály. m vel dési. bemetszés. óraüveg. bliccelés. szabás. árok. meg rzés. kanyar. orvoslás. kritikus. kíváncsiság. osztályrész. megmunkálatlan. marás. érvényes. negyed liter. m velési. csökkentés. kultúra. munkabefejezés. kristályüveg. görbül. meggyógyít. görbület. kristálytiszta. iszik. levágott. jóslat. finomítatlan. húzás. mértékre készített. kristály. mértékre dolgozó. kehely hóbortos alak. hasíték. vágás. csapás. lógás. kristálygömb. tenyésztési. kristályos. csapágycsésze. vev kör. forgácsolás. kupa. vért vesz. vev vásárlók vám vág. kúra. szúrás. pofon. árnyékoló búra. részeg. metszés. talpas pohár. kehely alakúvá válik. nyomódúc. függvényábra. vágott. kezelés. karmantyú. görbe. birkanyírás. rizetbe vétel. serleg. bokázás. folyás. plébános érdekesség. réselés. tanterv görbít. folyó (hó). állandó vásárló. riszt. áram. domborít. leszállított. részesedés. id szer . ródolás. bevett. szétvágott. metszett. hajlít. rizet. vásárló. ár. ütés.

nappali. levágott darab. holtan. teljesen. elhunytak. bringázik. kelet. kiszabás. veszélyes sötét sötétség adat. levágás. bringa. holt. körfolyamat. kivágás. nap. randevú. ciklus. megrongál. naponta kár. bujtóág. halott. kor. újságkivágás. teljes. metsz . vágó. napi. ered. naponként. napvilág. réselés. medd . megkárosít. táncdallam. nap-. korszak. irtás. mindennapos bejárón . csapás. egészen. leszállítás. metszet. napilap. napi napok halottak. megvágás. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. ablaküvegtábla. ablaktábla. id pont. tánc. kerékpározik. táncestély. érzéketlen. újságkivágat. pontos. nappal. földfelszínhez legközelebb es réteg. keltez. táncest. dugvány. körforgás. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. hulladék anyag. elköltözöttek. mondakör. marás. élettelen. medd törmelék Magyar . csökkentés. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya.pence mindennap. hirtelen. szabás. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. medd k zet. táncmulatság. biciklizik. veszteség sérült sérülések bál. meghatározott nap. tökéletesen. bizonyos id pont. naponkénti. ütem (motorban).cutting éles. randi. dátum. bevágás. felvágás id szak. vágás. mindennapi. forgácsolás. dalciklus. bizonyos nap. levágott rész. mindennapos.

eljárás. kitüntetés. bemutatkozás. évtized december illedelmes. kártyaosztó. mély tónusú. tagadhatatlan döntés. esperes. feny fapalló. tenger. mélységes. gyengül. álnok. nekrológok megvitat. távol. els fellépés. okos. rosszlelk . költséges. doyen. elhatároz. szakadék. súlyos. haláleset. fizetésképtelenség. vágatvég drága. osztó bánásmód. megfelel . alapértelmezés. hibásan teljesít. hiány. elhatározás dönt . testület elöljárója. áthatolhatatlan. díszít hatású. romlik. sz k erd s völgy. díszítmény. határoz. t rhet dönt. díszítés. rendes. nagy tudású. viselkedés irány dékán. halálesetek. sok. széles. megállapodás forgalmazó. elintéz. súlyos elhalálozás. kezdés. sötét. fizetésképtelen . meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. drágán. szobafestés. els fellépés (év)tized. vitat. fontos. keserves. elhárít. sötét tónusú. vita. mély. mennyiség. kedves. sz k erd s szakadék. üzlet. feldíszítés. értékes. alattomos. homályos. halál. elmulaszt. mélyen mélyebb mély(séges)en. tapétázás dekoratív. bánásmód. visszautasít dekoráció. f részdeszka. eldönt.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. kifejezett. ragoz. egyezség. elutasít. székesegyházi f esperes. mélység. elszánt. dekoratív ravasz. feny . debütálás. elmakacsol. halálosan gyászjelentések. feny fa. nehezen felfogható. eltökélt. óceán. határozott. feny fa deszka. alapos. tisztességes. hanyatlik. rangid s. fájdalmas. idézésre nem jelenik meg. mélyen. keresked . titkos. osztás. nehezen érthet . mélységesen mulasztási ítéletet hoz. hanyatlás. nagy mennyiség. ill . rendelkezik eldöntött. vitatkozik adósság adós bemutatkozás. kijátszás. igazságot tesz. kártyaosztás. megdönthetetlen. mélységjel. késedelem.

késleltetés. szánt szándékkal. körülír. vét. remek finom. nem elsietve. gyönyör séges. kiszolgáltat. védekez hadm velet. meghatározás definiciók diploma. bizottság. mond (beszédet). megfontol. törékeny. el re megfontoltan. finom. el re meggondoltan. vétség. el adásmód. megfontolt. tanakodik. fokozat. sietség nélkül. gondolkozik. kézbesít. latolgat. szándékosan.lesz. határozott. megver. megszabadít. értelmez. szállít átadás. mulasztás. hiány. átad. delegáció. nem elsietett akarattal. küldöttség körültekint . feltartóztat. élvezetet okozó. mulasztást követ el. el re megfontolt. védelem. eln iesedett. el ad. fok. átgondolt. lassít késletetett átruházás. késedelembe esik. tapintatos. felbontóképesség. késedelem. jogátruházás. nem tesz eleget. kimérten. elb völ . halogatás. határt szab. kézbesítés. tart (el adást). megdönt. érzékeny. veszteség definiál. lassú. legy z. világos feltétlenül. szülés . hiba. minden bizonnyal definíció. kötelezettségének nem tesz eleget. elragadó. kifejezetten. gyönyörködtet. tudatosan elpuhult. hoz (ítéletet). gyenge. oklevél fokozat elhalaszt. védekez . ízletes. ízletes élvezet. el relátó. meggondol. makacssági ítéletet hoz. védelmi állás deficit. teljesítés elmaradása. fontolgat. kiad. akart. kiküldetés. fizetést beszüntet. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. késleltet. határozottan. örömet okozó. defenzíva. szándékos. végleges. örömet szerez elragadtatott b bájos. képélesség. pompás. meghatároz. válogatós. korlátoz. hogyne. felszabadítás. gyönyör ség. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. kényes. öröm. vereség védelem er sítések megóv. meghiúsít. nem teljesít. mérték. tanácskozik. pompás beszállít. megvéd vádlott defenzív. óvatos.

település. sepr . deszant. indulás. bizonyítás. vonulat. bánatpénz. demonstráció. demokratapárti. fekvés. ész. fedett. leszorítás. osztály. lerak. megkövetel igényes demokrácia demokrata. el fordulás. függ. lehangoltság. származás leír leírt demonstration bemutatás. kimutatás. függ kicsapódás. bankba betesz. mélység. leszármazás. kimutat. letétbe helyez. múlik vmin. képmélység. alattvaló. felvonul. tüntet visszautasítva Dánia buta. nagy fajsúlyú. el leg. eltérés. szakasz. lerakódás. részleg. melegség (színé). betét. intenzitás. szemléltet. falvastagság. vízmagasság. csapadék. üledék. foglaló. hanyatlás. megbízott családfa. depresszió. elintézetlen. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. igényel. letét. kér. esés. visszautasít minisztérium. függ ség gyarmat. süllyedés nélkülözés bölcsesség. követelés. kívánság. fenék. demokrata párt tagja. szemléltetés . tömör. képvisel házi tag. mélye vminek. lecsapódás. követel. lejt . leszállás. sötét. tagozat. s r . tárgyalás alatt áll bizalom. ostoba. réteg alacsony légnyomás. pangás. kereslet. felfogóképesség. lel hely. alj. tanszék ágazati elindulás. tartozék alárendelt. bemutat. képvisel . együgy . levertség. küldött. távozás alá van rendelve. kérés. függés. vastagság. horpadás. bizonyít. tömörített. közepe vminek helyettes. követ. tagad. ellátatlan. elutazás. függ ben van. eltartott. igazolás. öröklés. letétbe helyezés. deponál (értéket). fel van akasztva. rajtaütés. tömött s r ség megtagad. leereszkedés. vastag. szediment. szak. tömített.

pusztulás. részletezés kimerít . szándék. kívánság. pusztítás. kiirtás. kétségbeesetten. gépelem. tervezés. lakatlan. követel. vázlat. megrajzol. eligazításon kiadott feladatok. megsemmisít. eligazítást kiad. elkeseredett. tervez. iszonyúan. kétségbeejt . lelkipásztorkodás. (író)asztal. rombolás. írómappa. elszánt. óhajt. elkeseredetten. parlagon hever . iskolapad. kétségbeesett. tervrajz. kíván vmit. óhajtás kívánatos. veszettül. megsemmisülés. referens. rész. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. fogcsikorgatva. vminek ellenére célállomás. terv. rajzolóként dolgozik. puszta. ádáz. osztag. kívánság tárgya. szószék. részletek észlel. vázol. féle. lerombolás. veszettül undorodás. mindenre elszánt borzalmasan. óhaj. romlás. vágyakozik vmi után. irtózatos. kívánt dolog. iszonyúan. leírás leírások átpártol. rajzol. átáll. pusztító. szörnyen. részleg. vágy. makacs. konstrukció. íróasztal. kivitelezés. sivatagi. kigondol. lerombol.describes description descriptions desert leírások fajta. tönkretevés. m szerasztal. megszerkesztés. hivatalnok. eligazítás. megsemmisítés. pénztár. kinyomoz. kivitel. pusztaság. dezertál. kietlen. megszerkeszt kijelölve rajzoló. megkíván. magány. tervezet. misekönyv tartó. tervez kívánatos felszólít. sivatag. osztagot kirendel. elgondolás. veszte vkinek. szerel asztal. rendeltetési hely sors. szerkesztés. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . részletez. roncsolás ártalmas. pusztít törölve elpusztítás. tervez ként dolgozik. végzetesen. szándékol. vágyik vmire. reménytelen. írópolc. elhagy. asztal. kimutat. cserbenhagy. megszökik. szerkeszt ség titkársága. végzet elpusztít. szerkeszt. terméketlen minta. kivánt el adó. vágyakozás. napi munkaterv. részlet. reménytelenül. romboló alkatrész. borzalmas. kassza munkaasztal borzalmasan. felvázol. felfedez. érdem. kér. részletes.

sematikusan ábrázol dialógus. feltartóztatás. megállapít. présmunka. kifejl dés. társalgás átmér Diána napló farok. zúzótömb. késedelem. fejlemény. meghal. megjavulás. késleltetés. fejleszt fejleszt k el hívás. el hívás. nyomozás detektív. fejl d kiterjedés. pöcs. görbe. grafikon. vízer m rendszer. kiaknáz. parcelláz. kifejlesztés. letartóztatás. elhatároz. feltárás. gyarapodás. diagram. visszatartás dönt. kifejl dik. kialakít. fogyókúra. diétára fog. csavarmenetvágó. levezetés. kialakulás. eltökélt. meghatároz. fütykös. kézi sajtó. fasz. odorsüllyeszték. meghatározás. kifejtés. kibontakozik. diétázik. zúzógy r . nyomozó bezárás. el hív (filmet). érmesajtoló szerszám. meghatározó hasznosít. m velés. diétát ír el . el készítés. mutatkozik. fejleszt. faszfej. eldönt. érmesajtoló. dombornyomó szerszám. fejl dik. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . kiképzés. elhatározás. alakít. kidolgozás. fütyi. kap (betegséget). országgy lés különbség különbségek determination döntés.detection detective detention érzékelés. kib vít. megállapítás (betegségé) ábra. diétát tart. fogvatartás. sematikus ábra. kitudódik fejlett el hívószer. párbeszéd. felparcelláz. késés. elszánt. zsaru szótár tettem alakmás. véget ér elhatározott. határoz. fejl dés. oszlopláb. talajjavítás berendezés. kézi lyukasztógép. terjesztés. határozott megállapítás. gyarapítás. egység egységek diagnózis. kiterjesztés. megkap (betegséget). meghatározás. szándék. vízi létesítmény. tökéletesítés. vízer m . kifejt. k kocka. kifejleszt. jelentkezik. alakozó. présszerszám meghalt diéta.

tempójelzés. utasítás igény azonnal. szennyez dik. iszapos. címirat. sárba ránt. nyílt útbaigazítás. különbözés. nehéz. méret. piszkos/erkölcstelen. kényszerhelyzet kiterjedés. sáros. irányítás. szerencsétlenség katasztrofális. ködös alkalmatlanság. szennyes. határozott. tapintatos haladéktalan. vacsora dioxid diplomáciai. csúnya. játékvezet . nézetletérés csapás. bíró útmutató magyarázata. méretre vág. távbeszél névsor. veszteséggel ellenkezés. kiábrándulás. koszos. nehézség digitális magasztosság. nyomorék hátrány. galád. közvetlen. sárba tapos. vezérvonal direktórium. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. rossz. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. rendez . igazgatóság. küld. tisztátalan. igazgatóság. egyenes. utasít. irányító alávaló. besároz. megállás nélkül. maszatos. közvetlenül. piszkolódik. mocskos lesz. nehézkes akadály. igazgató. beszennyez. bekottáz (rajzot). méltóság dilemma. bemocskol. rögtöni. igazgatás.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. minta méret ebéd. címzés. bepiszkolódik. rendezés. sáros lesz. igazgató. ügyvitel. el írás. méretez. címtár. viharos. kitérés nélkül. rendelkezés. veszteség. lakásjegyzék. vezéregyenes. parancs. munkaképtelen. tiszta. vállalatvezet ség. irányít. nézeteltérés. dimenzió. bonyolultság. rokkantság meghibásodott. mocskolódik. disznó. beszennyez dik. szabványméret. igazgatói tanács. mocskos. vezet . tanács. vezet ség. visz. telefonkönyv. szinte. szeles. kár. piszkos. bepiszkít. erkölcstelen. vállalatvezet . katasztrófa. sebészi késirányító. azonnali. diplomatikus. trágár. szennyes lesz. igazgatói bizottság. szemérmetlen. ocsmány. légvédelmi l elemképz . félreérthetetlen. hitvány. közvetlenül direktrix. irány. irányzat. aljas. vezetés. bonyolult. szégyenletes. egyenesen. kiábrándultság .

tudományág elárulás. kétségbe von. messze. vitatkozás. gondot okoz. nyugtalanít. árkedvezmény. messzeség. bizonyságot tesz. hírnév. kór. láttat. körhagyó tárcsa. értekezés. veszekszik. távoli eltér . lap. tönkretesz. karika. szétszakadás. távol. távolság. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. táv. értékesítés. elintézés. körültekintés. tárcsa. térel nybe kerül. messzi. kezelés. összezavar. megoldás. közzététel árengedmény. kitüntetés. leszállítás.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. fegyelmez. mutogat. megfontoltság. külön. bemutató. vitat. zavarás. rendellenesség. l gyapot-tárcsa. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. határozott. elrendezés. vitatkozik bomlás (rendé). kijelz . megkülönböztetés megkülönböztet . szállítás. mérlegelés belátás. pasztilla. leszámítol. kitesz. veszekedés. útszakasz halvány. megvitat. z rzavar kiállít. el adás. tárgyal megbeszélés. elbocsátás. rendellenesség. tárgyalás. lemez. különbség. bemutatás. elárul. megnyilatkozás. tányér elbocsát. vita. eladás. távol(i). diszkréció. pontosan kivehet . nevel. felfedez. leszámít. baj. fitogtat. szorult érzés. rendelkezés. pontosan érthet . józan ítél képesség. megkülönböztetett bánásmód. különbségtétel. rossz közérzet asztali edények hanglemez. nem vesz figyelembe beszélget. kijelez. lemez fegyelmi büntet. feltár. közlés. világos hír. diszkontál. beteggé tesz. fegyelmezés. megvitat. tapasztal. értekezik. okosság fejteget. józanság. fenyít. tartózkodó. betegség. megkülönböztetés. különböz . vita kínos érzés. ítél képesség. rendetlenség. megszabadulás (vmit l) ellenáll. eldobás. társalgás felfed. megbeszél. el nyben részesítés. táv(olság). bemutat. leszámítolás. kiválóság. harcol. korong. zavar. elutasítás elront. szétszakítás eltávolít. fegyelem.

vaskapoccsal meger sít. osztály. ékszorító pofa. elválasztás. tonika. megoszlás. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. vonalszakasz. felhajtás. hamisít. véleménymegoszlás elválás. rész. körzet. házassági bontóítélet. megoszlás. okmányokkal bizonyít. detto. kerület. nyargaló. ugyanaz doktor. tan(tétel). isteni. válás c-hang. tagoltság kerület. nézeteltérés. különféleség. értelmezési tartomány. hajóosztály. válaszfal. sokféle. osztalék. gyógyít. domén. fokbeosztásos. megjósol. tárgykör. muri. változatos diverzitás. esztergameneszt . padszolga agárverseny tett dollár birtok. megkülönböztet el kel . hajószázad. szétosztás. eb. dokumentál. orvos. fokokra osztott. szétválaszt. alaphang. megsejt. adatol. doktrína. elválaszt. tanács. okmányokkal alátámaszt. elkülönítés. üldöz. ellátás. okmányokkal igazol. részleg. különböz . eloszlatás. megalapoz. felparcellázás. láb. eltérés. esztergaszív. megosztás. választókerület. szétválasztás. körzet. nyomában van. fickó. szavazás. tan. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. fok. tarkaság. kategória. pap. hadosztály. osztályozás. befogópofa. kanfarkas. dokumentum. hajóosztag. okmányokkal ellát. osztásköz. okadatol. pofa. eloszlás. vallási dogma adatokkal alátámaszt. kiosztás. megosztott. tuskóbak. nyomon követ. tagozat. meneszt . szakasz. skálabeosztás. értéktartomány. fokokra beosztott. terület eltér . cécó. emelet. csalás. igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . orvosi gyakorlatot folytat. szétosztás. vaskapoccsal rögzít. tesz. súlycsoport. pompás csoport. kankutya. sarkában van. különböz ség. kiváló kiosztott disztribúció. beosztás. osztás. egyenetlenség. vaskapocs. esztergaszíj. elosztás. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. tantétel. okirat. fejezet.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. lelkész. vaskapoccsal lefog. kampó. alak. csinál. orvosol dogma. közfal. fokozat. vádirat. elválik. t zikutya. viszály. hím. változatosság felosztott. osztott jutalék. felosztás. jártató. szorító. kutya. elosztás. osztandó hittudós.

földre. tervez. kikülönített alakulat. kétrét re összehajtott. kett s fogadás. fejébe tesz. kétrét görnyed. kétség. gyanús. hibás ismétlés. el adó. remi. különítmény. uralkodó uralkodás. farablás. kétszemélyes szoba. felvonóhíd mozgatható része. kétséges. két-. váltó. reklámozás. letesz. megfogalmaz. kerül út. le. bejárat. beszédre való unszolás. túlsúlyban lev . kétes hír . döntetlen mérk zés. megdupláz. drámaírás. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. két futamban való gy zelem. lent. kerül . iker. másodpéldány. színm . intézvényezés. álnok. különítmény tagja. legy z. törvénytervezet. kétannyi. adagol kettesben. futólépésben megy. el zetes tervezet. le-. felvesz. kétszeresen. kiküld. összehajt kételkedik. újoncozás. sorsolás. hamis. piszkozat. uralom don. felölt. kett s hiba. újonckontingens. eldöntetlen ütközet. vontatás. irányában. tervrajz. húzás. kisorsolás. hasonmás. k felszínének szegélyére vésett díszítés. terv. dubl z. kimerült. pihe. besorozottak. oda-vissza. vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . kétszín . lenn. fogalmazvány. lefelé men . sorozat. megkett z. sorsjáték.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. kontra (bridzsben). alsó. dupla. alakmás. lefelé. képmás. el terjesztés. alteregó. kinyújtás. lefelé irányuló. spanyol nemes. tanár. leszállásra kényszerít. kasszadarab. behívó. szakasztott mása vkinek. behívás. elkészített. duplája vminek. összeírás. f tt. vonzóer . színdarab. kifáradt. kétágyas szoba. intézvény. professzor becsapott. kétségbe von bizonytalan. kett s. megszerkeszt. magára ölt. vázol dráma. vonzer . kihúzás. finom toll. kitér . húz. vonás. kétes. duplikátum. legénytoll. kétszer annyian. nyereménytárgy. kapu adag. csapolás. pehely. hazai. tervezet. holtverseny. pelyhedz szakáll. ajtónyílás. katonai szolgálati kötelezettség. besoroz. molyhosság. els terv. katonai összeírás. kétségesség lefelé való. nyújtás. kikülönít. vázlat. házi dominancia domináns. még egyszer annyi. összekuporodik. állításkötelezettség. pihesz r. molyhos sz rözet. kihúzott nyereménytárgy. lefelé történ . piszkozatot ír. kétrét . sorshúzás. sorozás. kétszeres. kihúzott nyeremény. sorozóbizottság. megír. feltesz. színm irodalom. párosított. kétszer annyi. állítás. leégve tucat behív. sült ajtó. visszakanyarodik (folyó). vargabet . le(nn).

kocsikázás. meghajtó szíjtárcsa. nyáj. meghajtóer . állathajcsár. csapó. ivás. feltáró közle. lyuküt . kocsiút. hadjárat. embertömeg. golfüt . fogatos ló. pottyanás. tél. hajtóm . ital. csavarhúzó. esési magasság. sürgés-forgás. ár. er átvitel. szárad. tisztított. lyukasztóvas. kimért. vezetés cseppent. ruha iszik. aszalt. bitófa. csökkenés. két hátsó láb felvetése. pörgetett ütés. vak. mozgó falka. csapásirányú kihajtás. hajtóer . vágathajtás. fanyar. hajtó. megszárad. unalmas. szesztilalom híve. hév. összeesik. nyáj. ábrándozik. törölközik. vezet . cukorka. kihúzott. hajtókerék meghajtók becsavarás. húzott. erdei út. szárított. függ . borjazik. hajtószerkezet. nagy házhoz vezet út. porított. ledob. folyosó. kirántott. szeszes ital italozás. kocsizás. elesik. kivezérl fokozat. ejtési magasság. autózás. vájár. energia. hajtás. leesés. esés. sajtóakció. tárószakasz. pályaszakasz. meghajtás. hajtóvadászat. vezéroszcillátor. csöpög. beverés. elkábít. gyógyszer kábítószer apad. csepp. kocsis. hajtó. sof r. hosszú egyenes ütés. tartózkodó. kocsivezet . terméketlen. akasztófa.drawing drawn dream dress drink drinking kép. leejtés. kivezérlés hajtott. dob. bedob. gépész. akció. összehúzott. csepeg. megnyúlt. aszal. támadás. kábítószerrel él. szárít. kábítószert ad be. ejt erny s ugrás. abbahagy. megtett út. csapóajtó. kapuskirúgás (kézb l). hajcsár. csappantyú. visszaesés. gépkocsivezet . elhalmoz. álom. ostoba. fáradt. bedobónyílás. zött gépjárm vezet . vége lesz. lendület. elbódít. ütés az els r l. labdaütés. meghúzás. kis völgy. lejt . kampány. száraz. rajzolás elkínzott. ejtés. elán. felad. dolina. mozgalom. falka. elejt. szomjas. függöny. csapódeszka. rajz. propagandakampány. kiszáradt. meghajt. út. vágyálom öltözködik. felhagy. felvonásvégi függöny. telér irányában haladó vágat. ivás. rabszolgahajcsár. gyógyáru. kulcslyukfed . csökken. rajzolt. lepottyanás. prohibicionista. víztelen sivatag. részegeskedés méhrajzás. zárred lap. ver kar. ellik. csöpp. leejt csepegtet csorda. kezd ütés. tömeg bódít. feszült. nyújtott ábránd. hajtás. süllyed. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . kocsifeljáró. ütköz . er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). meghajtás. fasor. kibelezett. kiapad. kábítószer. hajtórúd. döntetlen. kihajtás. letesz. eláraszt. kiszárad. ver kos. meghajtó. hallgatag. álomkép. el rehaladás. indít ütés. medd . süllyeszt . kábítószert szed. kocsifelhajtó. drog. pirula. vezet. ejt. meghajtókerék. nekirugaszkodás. hajtófa. z fa. álmodik. ösztön. abbamarad. hanyatlás. eldöntetlen. függ dísz.

lehorgasztja a fejét. kopoltyú. kalászba szökik. kalászt hány. pontosan herceg. elbutul. bekeretezett közlemény újságcím mellett. réce. mindenki éhes. németalföldiek. port töröl. vám haldokló dinamikai. heveny. steksz.dual duális. szemét furcsa. kell id ben. elfakul. pontosan (id )tartam. vízbe ugrik. elkapja a fejét. párkánytartó konzol. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. víz alá buktat. kikalászol. matt. lemerülés. fanyar. egyhangú. ál-. csinvat. újságcím melletti bekeretezett közlemény. szántvet. er teljes. csíp s. csövesedik. s r keresztszövés vászon. váratlan fürd . lassú észjárású. fakul. tompa. ellóg. német. kell . fogó. rossz. fület tesz. id tartam. mind. kacsa. vízbe merül. illeték. dinamikus. kiporol. félrekapja a fejét. retesznyelv. engedelmesség. nulla. behúzza a nyakát. leporol. holland. hollandusok adó. pénz. tompává tesz. fülecske. eltompul. lejáró. tompít. zéró. ütést kihagy. függeszt tag. kalász. tompul. követelés. tiszteletadás. vízbe márt. unalmas. mindegyik. kétélt csapatszállító bárka. függeszt karika. meglép vmi el l. vízbe dob. eltompít. butít. alábukás. lelkes. elbliccel. németalföldi. füllel ellát. fülszer nyúlvány. buzgó. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. tengeri fülcsiga. légnyílás. lebuktat. illend en. kéz. vízbe lök. kétszeres. alámerülés. fels vezeték-tartó. ágasfa. behúz (nyakat). járandóság. kétféle. nyelv (záróreteszé). kukoricacs gróf ear earl . türelmetlen. szolgálat. lebukás. mancs. ököl. dupla. közben behint. kifakít helyesen. fej lekapása. kett s. éles. jutalék. nem hajlékony. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. por. véletlen fürd . m vel. holland nyelv. kapocskarika. hollandi. kett s szám lemerül. németalföldi nyelv. ill en. fakó. fogantyú. vízbeugrás. mohó. fejet hány. buta. oszloptartó konzol. fül. ruca. megfelel en. szánt. tartam alatt. jogcím. vízbeesés esedékes. lanyha. savanyú. félrekap (fejet). enyhít. törékeny huzalszorító béka. függeszt rész. minden egyes. megfelel . kihúzza magát vmi alól. fej félrekapkodása. kötelesség. elbutít. lebukik a víz alá. alábukik. hollandok. vízbe ugrat. lemerít. vízbe merít. minden. kalászol. pracli butul. beporoz. víz alá nyom.

óvatosan mozgat. földelés. közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. kényelmes. pihen . nyugodalmas. él. étel. perem. takarékosság beszeg. csillapít. lágyság. könny . alkalmazkodó. könnyedség. könnyek kezelhet ség. föld felszíne. szántóföld. lassít. földel. enyhít. meglazít. egyenl en elosztott. káva. készséges. tágít. gazdasági rendszer. simulékony. laza. gazdaságtan. szabad id . kiereszt. nem nehéz. megereszt. földgömb. nem meger ltet . evés egyházi. könyv éle. kib vít könnyebb könnyedén. könnyed. könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . becsípettség. szövetszél. korán keres. nem fárasztó. csökkent. földdel feltölt. gondtalanság. szél. gondtalan. nyugalom. közgazdaság. egyszer .earlier early earn earnings earth korábbi. egyszer ség. jólét. gazdasági. megkönnyebbít. fesztelen. könnyen. megnyugtat. megold. csökken. könnyen járó. üzleti haszon föld alatti lyuk. odú. lyuk. megkeres. kiérdemel. megkönnyebbült. kényelem. jövedelem. gazdaságos. könnyen rávehet . óvatosan helyére illeszt. kapatosság. fesztelenség. gerinctet . élesít. lelassít. megfelel b ség (ruháé). földzárlat. könnyedén. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . megkönnyebbülés. margó kiadás. falszegély. elfogulatlan. utánaereszt. lazít. nem akadékoskodó. nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. talaj kényelmesség. megenyhül. szegély. enyhülést szerez. gazdasági élet. megkönnyít. lassan. szárazföld. pénzt keres haszon. karima. metszés. természetes. étkezés. csillapodik. óvatosan mozog. koraibb korai. készség. megtakarítás. megszabadít. föld. kereset. szegélyez. gördülékenység. papi ökológiai (köz)gazdasági. enyhül. megnyugszik. b vít. könnyít. nem er ltetett. enyhe. tehermentesít. megfelel b ség . könnyebbé tesz. könnyebbséget szerez. mérsékl dik. kienged. fájdalommentes. földterület. ráér id . csendesít. kijjebb csavar. lel . közgazdaságtan gazdaság. éti. rókalyuk.

valamelyik a kett közül alapos. összhatás. tekintélyesebb személy. ingóságok alkalmasság. öregebb. következmény. hatály. értelem. prebister. hatékonyság. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. mindkét. gondosan kidolgoz. alak. hatóer . hatásfok. eredményez. gondosan kidolgozott. er kifejtés. fáradozás. oktató effektus. hatékonyság. madártojás. termelékeny. rangid s. bodza. öreges induló. korosodó. tojást gy jt. gyakorlatias. értékpapírok. kezd . ténylegesen hatásosság. hatóer eredmények. öregebb személy. öreged . érvényes. termelékenység eredményes. tojásba márt. tevékeny hatásosan. kihatás. mindkett . hatályban lev . körülményes. rátermettség. id sebb személy. eredményes. hathatósság. hathatós eredményesen. hatékony. jelenség. effektív. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. hatékonyság. feljebbvaló. törekvés diószén. kijátszó. hathatós. eszközöl. záptojásokkal megdobál. korosabb. hatékonyan er feszítés. legöregebb választás . hatásosan. holmi. koros. hathatósan. megvalósít. tényleges. megmunkált lelkész. bármelyik. pasas. id sebb. teljesítmény. feldolgoz (témát). eredmény. hatás. legid sebb. tanítás nevelési. végrehajt célravezet . teljesítmény. ingó vagyon. kézigránát. hatásos. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. megvalósulás. okoz. fekete bodza. fickó. pofa. t gy id s. eredményesség. repül bomba. valóságos. hatékony. találó. pete. magasabb rangú. tojás. bonyolult. okozat. egyik. bodzafa.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. valamelyik.

érzelmi. finom. szükséghelyzet. szorongató helyzet. érzelem. másutt felbukkan. kirekeszt. nyomaték birodalom empirikus. klassz (alkotó)elem. villamos elektromosság. szolgálat alkalmazott alkalmazott. kiküszöböl. ürül képessé tesz. szükség. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. tartalékjátékos emóció. felmerül. használ. szükségállapot. felemelkedik. hév. megsemmisít egyéb. üres. felhasznál. választható eltávolít. izgalom. nyugtalanság érzelmes. kit n . elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. megindultság. ömlik. foglalkoztat. villamosság. kényszerhelyzet. felindulás. el kel . váratlan esemény. ürít. kifolyat. izgatottság. kiürül. más. érvényesülés. elérzékenyülés. felmerülés. kilép. szükség-. kiderül. elektronikus elektronika elegáns.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. kikerül. ellenkez esetben. kihagy. kiemelkedik. tartalék-. tartalék. dolgozó. alkalmazás. megfelel . jelentkezés. indulat. lobbanékony császár hangsúly. választói elektromos elektromos. felbukkanás. felszámol. váratlan helyzet. kiürít. kiborít. máshová. válságos helyzet. kiemelkedés sürget helyzet. torkollik. vész-. tapasztalati alkalmaz. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. megüresedik. különben. dolgoztat. vagy máshol. lehet vé tesz engedélyezett . villanyáram elektronikai. meghatottság. munkavállaló.

végz dik. befejez rész. ellenség(es) energia érvényre juttat. viadal. véget vet befejezett se vége se hossza. tusa (fel)bátorít. összecsap. mesterkedés. felbátorít (fel)bátorított eselék. befejez dik. elfoglaltság. technika. kikényszerít alkalmazás. növel encouragement bátorítás. bátorít. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. elkötelezi magát.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. mérnökség. m szaki. lefoglal. lezár (vitát). kier szakolás. harcban álló. gépszerkesztés. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . vége. fondorlat. határ. összetalálkozás. hadmérnökség. mozdonyvezet . program. ígéret. szembeszáll. hatálybaléptetés. eljegyzés. párbaj. buzdítás. konstruál. összeakad. m szaki tudományok. végpont. végz dés. szembe találja magát. bevégez. mesterkedik. foglalt. megbeszélt találkozó. befejezés. láncfonal. kötelezettséget vállal. kötelezettség. nyolc lábnál rövidebb gerenda. állás. csonk. er sít. mérnöki munka. mérnök. tompa illesztés. vágási forgács. találkozás. motor. szerz dtet. vég. kier szakol. összekapcsolódott megbeszélés. gépesítés. forral. véletlen találkozás. fokoz. végtelen. elfoglalt. összekapcsolódás. megszüntet. mozdony gépész. szerz dtetés. leköt. véget ér. végcél. hulladék. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. kikényszerítés. alkalmazás. összekapcsolódnak (fogaskerekek). kártszalag. machináció. találkozik. összecsapás. eljegyez. megsz nik. mérk zés. cél. szerelmi légyott. légyott. kihangsúlyoz. megmérk zik. szerz dés. deszkadarabok. m szaki katona gépészet. ellenség. célkit zés. kötelez. összetalálkozik. tervez. épít. támad (el)foglalt. befejez. maradék. gerendavég. szembekerül. büntet szankció. bevégz dik. ütközet gép. csetepaté. gépkezel . felvesz. sz nni nem akaró végek ellenfél.

burkoló. beállít (csúcsot). teljes maradéktalanul. rádiócs bura környezet környezetek epizód. bejárat. bejárat. burkológörbe. feljegyzés. valóság behatolás. roppant nagy elég. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . lelkes(ült) egész. bevezet. egyformaság. szórakoztatás. elbájol. vállalkozás megvendégelés. belépés. vizsgálat biztosít. bekérés vállalat. takaró. örvendetes élvezet hatalmas. felér. bemegy. belépés. fénykoszorú. burkolat. bevonulás. birtokbavétel átkötés. szórakozás. mulatság. egyöntet ség egyaránt. nyomozás. bejövetel. esemény azonos. bevonat. bejegyzés. hibátlan. gondoskodik behatol. bejön. vendégség lelkesedés. benevezés.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. belép. egyenl mennyiség. belépés. egyenl . kérdez sködés. higgadt. göngyöleg. azonos mennyiség. idomítani kezd bekért behatolás. boríték. rajongás lelkes. beírás. tudakozódás. bemenetel. benevez. feljegyez. ép. burkolás. lét. megegyezik egyenl ség. beír. teljesen jogosult entitás. egyetemi felvétel. egyenrangú. bejárás. kiegyensúlyozott. elektroncs bura. bejegyez. egyformán. kellemes. felvétel. óriási. elragad. elégséges érdekl dés. szótári címszó. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. lényeg.

szivárgás. kísérletet tesz vmire. lefolyó. csappantyú. leereszt . telep. el kalkuláció. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. lecsapoló. felmér. megállapítás stb. felszerelési tárgyak. lényeges alapvet en. kor(szak). kiszámítás. földbirtok. elvadult növény. árvetés. teljes kikapcsolódás. kiépít. elillan. meger sítés. megállapítás alapítás. kísérlet. tanulmány eszencia. vészkijárati vaslépcs . értékel. ekvivalens. illatszer. id számítás. megfelel érték éra. elkerül. etnológiai. megkísérel. szervezet. kiömlik. kor. számítás. egyenértékes. lényeg alapvet . megmenekül különösen esszé. értékmegállapítás. háztartás. lepusztulás eltévelyedés. oszloptest alsó része. szerelvények jogosság. birtok. intézmény. elszökik. megállapítás. rang. lényegében alapít. néprajzi Európa európai (ki)értékel. költségvetés. létrehoz. azonos érték . korszak erózió. menekülés. létesítés. vészkijárat. elmenekülés. felbecsül. azonos mennyiség. becslés. t zoltólétra. felszerelés. költségel irányzat. faji. elmenekül. azonos. felbecsülés. kor. egyenérték. megszökés. szökik. létesít. véleményezés. egyenl erej . létesítmény. egyenl érték . kiáradás. kibocsátó nyílás. méltányosság azonos jelentés . kiömlés. egyenérték . cég. elszökés. erkölcsi erkölcstan. megmenekülés. ment létra. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. írásbeli dolgozat. tévedés hibák megszökik. testület állapot. szökés.equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. elszivárgás. erkölcsi botlás. létesítés. azonos érték. megalapoz. társadalmi rend. megállapít. hiba. etika etnikai. kimutat. megpróbál. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . kiértékel. megfelel . kimarás. kivonat. értékelés. vélemény. kiszökés.

vkin kívül. megszokott. fejl dés. kivéve. gonoszul. nyom. egyenletes. éppen. tanú. világos kétségkívül. rosszul. tanúskodik vmir l. gonosz. kiértékelés egyenesít. egyenl . kivételt tesz. kizár. magától értet d . egyenes. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . kézzelfoghatóság. nyilvánvalóan. jelentkezik. vminek kivételével elhagyás. magától értet d en. kicsikar. ha nem. precíz. sima. kifejl dés evolúciós. bizonyosság. kifogás. szemmel láthatóan baj. gonoszság. végs fokon. veszedelem (ki)fejl dés. lapos. kalkuláció. sportesemény. b n. megkíván. kétségtelen. végül. kézzelfogható. kivételével. egészen. lelet. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. eset. örökké. mindig. vmin kívül. megkövetel. kiegyenesít. ellenvetés. szabályos este esemény. betegség. gyökvonás. megnyilatkozik evidens. evolúció. tanúvallomást tesz. szemmelláthatóság. mindenütt bizonyítás. végül (is). végül is. végs történetesen. kivéve. kiemel. kiváló kivesz. rossz. nyilvánvaló volta vminek. versenyszám események végleges. egzakt. szemmel látható. fejl dési behajt. mindennapi mindenki minden mindenhol. elárulja magát. kiegyenlít. ha. bizonyság. tanúskodik. bizonyít. páros. vizsgál példa példák kit n . bizonyítékul szolgál. nyilvánvaló. sík. vizsgálat megvizsgál. hogy. nyilvánvalóvá tesz. minden mindenki hétköznapi. kivéve. kivételt téve. értékelés. szembeszök . tanújel. kizárás. vall. véletlenül egyre.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. nyilvánvalóság. követel. bizonyíték. tanúsít. kivétel. szabatos pontosan vizsga. valaha. kialakulás. evidenciában tart vmit. tanúbizonyság. hacsak nem. valamikor mind. pontos.

gyakoroltat. cserekereskedelmet folytat. gyakorlatozik. kizár kirekesztés. testmozgás. mozog. felenged. kib vít. folytat. végrehajtó hatalom. t zsdei árfolyam. expand . fennáll. felduzzad. kifejt. szétnyílik. mentség. t zsde. kifejleszt. kitágul. kirakat. felfuvalkodik. dagad. enged a zárkózottságából. beváltási árfolyam. közigazgatási. határtalan. végrehajtás adminisztratív. izgalmas. túlzott csereforgalom. mutatvány. kifejl dik. szám zés. létezik. mentesítés. felment. valutaárfolyam. gyakorlatoztat. szétterül. szertelen. telefonközpont. szétterjed. kifogás. sétál. többlet. rendkívül magas. menekült. mértéktelen. kivitelezés. ürügy el adás. megtölt. felfújja magát. csereüzlet. járadék. megbocsát. gyakorlat. szám z. izgató kirekeszt. kitágít. izgalom. feladat. bemutatás. tartásdíj. kifeszít. túl sok. bugyborékol. gerjeszt . gyakorol. kiállítás. létez tartalmaz egzotikus teletölt. szám zetés. teljesítés. mentesség edz. kizárás el kel . számkivetés. zártkör kizárólag.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. mód felett. kizárólagos. rendkívül felesleg. vált. kizárólagosan elenged. kidolgoz. szám zött él. bemutató. gyógyszer beadása. túlzás eltúlzott. elnéz. izgatottság érdekfeszít . el adásmód. kiterjed. végrehajtó. létezés létezés. megvalósítás. szétterjeszt. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. z ünnepély fizetés. lét. feszül. megnagyobbít. cserél. igazolás. végrehajtási. értékt zsde. dolgozat. tágít. kicserélés. kiterjeszt. megnagyít. nyílik. kicserél izgalmi állapot. f el adó. kivégzés. megnövel. tágul. van létezett fennállás. kínzó. mértéktelenség. túlságos. megtelik. igazgató. terjeszkedik. testgyakorlás. túlzó. csere. kicsapongás. széttárul. számkivetett. széttágul. felfúj. iskolai el adás szül k részére. kinyílik. kitár. cserekereskedik. rendkívüli kivételesen. számkivet. gyakorlás. feltár. széttár. átváltási árfolyam. vezet kivétel.

puffadás. remény. költség. felrobbanás. kib vítés. fekvés. felfúvódás. költségek. magyarázó okok. ügyes szakértelem. kitermel. el re lát. gondol. kísérletezik kísérleti járatos. felhabosítás. várt expedíció. magyarázat. kilátás. kutat. számít vmire. várható örökség elvárt. valószín nek tart. kiállítás. kitevés. vár elvárás. . b vítés. tapasztal. kiegészít. felderítés. dilatáció. kiterjedés. elvár. hisz. m velésfejlesztés. magyarázó körülmények. kitörés. kiadás. vastagodás. sávnyújtás. ráfordítás kár. magyaráz. fejlesztés. költséges élmény. elébe néz. terjeszkedés. tágulás. teher kiadások. kutatás (ki)kutat. felderít. visszatérítés drága.kiszélesít. világosan h stett. tágítás. hadjárat kiadás. detonáció. összeegyeztetés határozott. világos félreérthetetlenül. kizsákmányolás (ki)kutatás. gy r s szélfeszít . szakvélemény indokol. kitágulás. h tágulás. kilátások. költség. szókimondó. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. felfedez út. kizsákmányol. kikutat. megmagyaráz. növelés biztosra vesz. kitettség. kiaknáz. megvizsgál (fel)robbanás. kitermelés. kirobbanás. határozottan. kifejezett. megnyit. költség-visszatérítés. robbanás export export cikkek exponált expozíció. fürgeség. szakért . felvétel. szaktudás. gyorsaság. leleplezés. felvilágosítás. nyílt. térfogatnövelés. tett hasznosítás. kihasznál. feltárás. várakozás elvárás. remél. felfedés. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. tapasztalat tapasztalt kísérlet. megfejtés. felfedez út. habosítás. remélt. kihasználás. átkutat. kiaknázás. kifejt. remény.

rendkívül. kiszélesített. külországi. határtalan. síktárcsa. küls ség külön. szertelenség. méret. munkahely (bányában). számol vmivel. többlet-. rendkívüli módon. vélemény. végs határ. hosszan tartó. lyuk. felszín. megállás nélkül. bet kép. ritka. legszéls . kiterjedt. szerfelett nézet. bet test. végs fok. tüzetes. fejtési front. expressz. széls séges. kül-. széleskör . él. külszín. felület. felszin. növel. határérték. üt felület. kinyújtás. kimondhatatlan. elüls oldal face . figyelés. egyértelm . külföldi. tekintet. fej. rágófelület. meghosszabbított. ábrázat. küls (leges). véglet. nyújt. bet fej. elterül. rendkívüli. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. kinyúlás. széls érték. gyorsvonat. meghosszabbítás alapos. kiterjedés. kiterjed. prolongált kib vítés. legtávolabbi nagyon. szem. szokatlan igen nagy. n . ráadás. oldallap. sötét (nyomor). küls . kiterjesztés. kifeszített. rendkívüli. túlzás. kiterjedt. pillantás. színoldal. kifejez. szín. nagyság felületi. mellékállomás. feneketlen. rendkívüli. legmesszebb men . utolsó. meghosszabbít. kiterjesztett. küls megjelenés. kétségbeejt helyzet. m köd felület. túlzó. külterjes. képe vkinek. végs . tágulás. nyomófelület. melléktantárgy. feltétlen. terít. nyílt határozott arckifejezés. különleges. t fok. terjed kinyújtott. többletkiadás furcsa. számlap. hozzáépítés. megnövekedett. futár. terjedelem. átfogó. jobb oldal. szóhasználat kifejezések ad. sürg s. szembenéz vmivel. homlokzat. különös. kinyilvánítás. megnéz. vágóél. lap. terjedelmes alaposan fok. gyors küldönc. legnagyobb fokú. terjedelem. kiterjedés. kivételes. mintás oldal. külszíni. kiterjeszt. arc. csíraszem. határozott. küls leges. szerkezet fejtési felület. legnagyobb. széls ség. vészes helyzet. kifejezett. mérték. fejoldal. kib vít. elölnézet. kifejezés. el lap. rügy. széls . rendkívül.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. megnagyobbít. mellék-. megnyúlás. pontos. szertelen. világos. látszat. félreérthetetlen.

hiány. teljesen. helyes. nem zavaros. szépen hangzó. bukott. t rhet . lehet ségek. elég jó. hanglejtés. frontváltoztatás tény alkotóelem. mocsoktalan. ill . meglehet s. szépasszony. megengedett. esik. esés. elvágódás. igazságos. kudarcba fullad. illend . könnyedség. alaposan. meghiúsul. csiszolás. tényez . elmarad. olvasható. mulasztás. lojális. kibélelés. h ség. méltányosan. ígéret h . kar. bizományos. b séges. szép. fakultás. szemben. száraz. apadás. b nbeesés. vásár. el nyösen. szorzótényez . cs d. el nyös. pont becsületesen. halkulás. tökéletlenség. megbuktat. szolgáltatások adottság. csapadék mennyisége. kiállítás. leomlás. áttetsz . rendesen. szépséges. csökkenés. felbukás. jól hangzó. kudarc. hajtóka. ügyesség hibázik. jól. könnyen olvasható. bukásra álló. pontos lejtés. sikertelen. meghibásodik. fehér. eléggé. dacolás. tömítés. becsületes. korrekt. meglehet sen becsület. elmulasztás. jókora. fair fairly faith faithful fall . pontosan. felszerelés. borítás. kecsegtet . elesés. nyíltan. könny ség. gyarlóság. egyszeri ellésre született bárányok. együttható. meghibásodás. egész. tiszta. tantestület. elfogadható. ellés. tényez kre bont. tehetség. elég. elromlás. tetszet s. bukás. jól olvasható. elbukás. leromlik. gyenge. el segít. szegély. szervi elégtelenség hibák korrektül. kivágott fákból álló rakás. szintén. méltányosan. becsületesen. jól olvashatóan. megbukás. öntésminta. tökéletesen. pártatlan. derült. megkönnyít berendezés. hiányában. kudarcot valló. szepl tlen. bukása vkinek. fátyol. rátermettség. korrektül. képesség. nem üti meg a mértéket. balsiker. szeret . kedvez en. ügynök gyár egyetemi kar. hiba. kihajtás. kádencia. bels burkolás. gyengül hibásak hiba. makulátlan tiszta. tisztán. közepes. hanyatlás. fadöntés. arcvonal-változtatás. méltányos. létesítmények. cserbenhagy. elégtelenség. bukás. önt sablon. leromlás. mulasztást követ el hibázott kihagyó. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. sokat ígér . terjedelmes. el mozdít. bizalom/hit. betét.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. romlás. egyengetés. d lési irány megjelölése. hit. hanyatló. világos. megmunkálás. megbukik. kifogástalan. biztatóan. romló. képesség. bizalom. nem részrehajló. kudarcot vallott. kedvez . hiányzik. h séges. csapadék. fordulat. gyengeség. fordulás. gyönyör . pályatévesztett ember. kielégít . apály. hitvallás. tisztességes. egészen. tehetség burkolat. sz ke. tárgyilagos. csuszamlás. nem sikerül. simítás. sportszer .

támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . major. meghitt. ellés ideje. megragadó. messzi. szokás divatos. drukker. csavarlapát. intim. süllyedés. kosztba ad. el kel család. családias. közvetlen stílusú. utánzott. farkuszony. ábránd. menet. furcsa m alkotás. túlsó kisbirtok. családi. helytelen. pusztulás. er sen. csapongó képzelet. megmunkál. lelkes híve vminek. agyszülemény. tanya. lejt . furcsa minta. fantazmagória. esés. er sen. szilárd. házi. bérbe ad. legyez . gazdálkodó. tus (birkózásban). hír(név). leesés. paraszt gazdálkodás elb völ . szárny. vízmagasság. vitorla képzel dés. készít. furcsa díszítés. groteszk m alkotás. megbízható el mozdít. szilárdan. megformál. veszte vkinek. valótlan. szell ztet készülék. m vel. félrevezet . m -. nagyon érdekes alakít. gazdálkodik. hullás. hulló. divat. nemesi származás. groteszk rajz. farm. hullott ereszked . nem valódi. kosztba vállal. pontatlan. nem igaz. csavarszárny. messzebb es . szeszély. tartásra vállal farmer. bizalmas. bizarr rajz. furcsa rajz. tettetett hír. visszahúzódás. szell z készülék. bizarr minta. gabonarosta. vízesés. messze. nagy távolságban. gazdaság. régi család híres szelel kosár. mód. látomás jóval. lezuhanás. gyorsabb. hamisított. el segít. hamis. igaz. képzel er .egyhasi bárányok. megtéveszt . jó család. hajócsavar. színtartó. rögzített. bérbe vesz. h tlen. csalfa. bizarr díszítés. csalárd. képzelet. magával ragadó. vkinek a veszte. szabás. gyorsan. zárt. messzebb fekv . szintkülönbség. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. gazda. elragadó. légcsavar. nagyon. család. bezárt. ismer s. ismert. kivágott fák száma. ál-. sebes. kirostál. lehullás. kisebbedés. téves. megm vel. ventillátor. hallucináció. er s. rajongó. távolabbi. hírnév gyakori. es . szurkoló. kicsapongó. agyrém. távoli. tartós. messzebbi. ledöntött fák száma. elegáns koplal. omlás. legyezget. képzel tehetség. hibás. el kel származás. színlelt. zuhanás. valóságnak meg nem felel . gyors. szertelen ötlet. távol fekv . legyez. álnok. propeller. imádó. fantázia. könny vér . távol-. bizarr m alkotás. tartásra ad. távol. fúvókészülék. böjt. sz. rögtönöz. vízoszlop. megszokott családok család-. fesztelenül bizalmaskodó. összeomlás. szertelen gondolat. szelel rosta. groteszk díszítés. fazon. messzire. húzóvég. káprázat. zuhatag kétszín . groteszk minta. rostál. böjtöl. zuhanás csigasorkötél. tönkrejutás. sokkal.

támogatás. helyesel. kiadós. szerelmi emlék. kegyként adott tárgy. takarmány. vet dés. apa. b séges. táplálkozás. hiba. aggódik. védelem. létrehozója vminek. egyezményes. szövetségi ügynök államközi. pusztulás. tisztel. szerepeltet. felvázol. kivételezés. alapító. elmozdít. háj. csokor. részrehajlás. hízik. végzetes elmúlás. testes. vet . mulasztás. alkotó. sajátság. eleség. kifizet d vállalkozás. szerz séget tulajdonít vkinek. támogat. etetés. szövetségi hivatalnok. északpárti. hibázik. apaságot tulajdonít vkinek. öreg egyházatyák megtörik. szívesség.fat hizlalt. el segít. jellemez. megromlani hagy. fekete üröm. hiányosság. központi. kövér tyúk. vétség. kiemel. lehetséges. félelem. díjaz vkit. hatásos sorok. gazdag. el nyben részesít. törés. termékeny. h bérbirtok. legrégibb tag. szerelmi zálog. törvénytisztelet alkalmas. hiányzik. vadspenót. kedvezés. államszövetséget érint . halált okozó. tisztelend atya. pásztortáska. keresztülvihet . vet dik. tart vmit l. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . arcvonás. hiányosnak min sít. szül je vminek. zsíros. segítség. megtör. tapadós. honorárium. botlás. feltalál. forrása vminek. el nyös. államszövetségi. vaskos. megvalósítható. jóindulat. magatartás. mostohaapa. tulajdonság. jellegzetesség. f helyen közöl. szivesség. dús. végzet após. eltolódik. szövetségi szövetség díj. halálos. elmozdul. kövérje (húsnak). hatásos szerep. örökbe fogad. tulajdonságok február etetett. föderalista. ziccer. tart vkit l. evés. rettegés. h bér. díjazott. megkülönböztetett bánásmód. oltalom. elhízott. halál. kegy. vét. táplál. vonás tagoltság. el nyös munka. sors. kitüntetésként adott tárgy. hiányosnak talál. kifizet d munka. kedvez kedvenc aggodalom. fél. illetmény abrak. kövér. apaságot elismer. zsír. jelvény. zsiradék. jól felszerelt. szabálytalan adogatás megtisztel. tisztelet. megegyezéses. téved. java vminek fatális. arckifejezés. korelnök. el nyös vállalkozás. fogyatékosság. pártfogás. kigondol. legid sebb tag. páter. fizetés. nemz. hizlal. hibássá válni hagy. valószín attrakció. hasonlít vkire. északi. kedvez. tömött. vég. táplálék. jellemvonás. ken anyag. vminek a java. hájas. gyantás. kimozdít. kitüntet el nyös. el tolás. félve tisztel. hízott. vastag. hibáztat. arcvonások. pártfogol. küls megjelenés. illeték. atya. apó.

játékosok. érz . indukciós tekercs. tábori. összepárosít. ünnepies. megfog és visszadob. letaglóz. leüt. érzék. eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. határoló vas. összetapad. ledönt. piac mez k ádáz. hangulat. idegrost. helyszíni. koholmány. pofa. hangulat. érzet. vív termékenység ünnep. táplálkozás. eladási terület. pasas. ember. tapintás érzékelés. mez nyben játszik. kerítés. csapat. sövényen átugrik. képmez . bekerít. fickó. mágneses er tér. ünnepi játékok. csatatér. elsüt kilincsrugó karja. b r. tér. pálya. er tér. lóverseny mez ny. harctéri. mez . kopár hegyoldal. egyetemi önkormányzati testület tagja. izomrost. rostanyag képzelgés. megvéd. regényirodalom. rost. csapatot összeállít. tapintóérzék lábfejek beszeg. lopott holmit vesz. n stény feminista akadályt vesz. terület. korlát. mér léc. nyersb r. mágneses mez . udvarló. háttér. mezei. érzelem. széppróza. összeállít. könyörtelen. valaki. cimbora. tag filc. számtest. akadályon átugrik. kutató ösztöndíjas. kartárs. párosít. terepen történ . zabálás érez. biztosító csap. sövény. orgazda boltja. mása vminek. regénym faj. orgazda. bajtárs. vad egyenrangú ember. nemezzel bevon. egyetemet végzett ösztöndíjas. orgazdáskodik. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . pajzsmez . nemezel. mez ny-. lopott holmit elad. oltalmaz. összeáll. pajtás. alak. társ. palánk. elektromos er tér. párja vminek. megtalálja a párját vminek. vadásztársaság. érzet. tapintás. ünnepi. kivéd. nemez. el tolás. akadályt ugrik. véd fal. vívás. érzékelés. fogás. vminek a párja. véd.feeding feel feeling feet fell élelmezés. tüzes. szigetel fedéllemezzel befed n i. ünnep(ség). fesztivál. szenvedélyes. orgazdaságot z. kerítéssel elzár. ünnepély. nemezel dik. mez ny. heves. etetés. sz rme. takarmányozás. kerítéssel körülvesz. kitalálás. érzés. elhárít. harcmez . ünnepség néhány kevesebb elemi szál. szántóföld. összefilcesedik. tv-képmez . kegyetlen. valótlanság harctér. evés. elsüt rugó karja. terep. táplálás. ünnepályes.

index. derült. végs végül finanszíroz. megtölt. bírság. keres. jó kidolgozás. füge. eldolgoz. irattárba helyez. besúg. jól. utolsó. befejez. akta. apró. vékony réteg befejezés. cifra. keresés. tiszta. termet. töltés. filmre alkalmaz.fig fight fighting cimbalomszeg. teljesít betöltés. számmal jelez. hegyes függoly bokszmérk zés. ujj. éles. felület. hímez. díszítést vés. elképzel. alakít. vég. megjelenik. pénzel. kellemes. lelet. elegáns. ráspolyoz. kikészít. verekedés harcoló becsül. küzdeniakarás. jó kivitelezés. el kel . végez. finomított. számjeggyel megjelöl. megállapítások csodálatos. megszámol. kikészítés. töltés. ténymegállapítás keresések. feltöltés. oszlop. harc. dúsít. pompás. nemes. retesz. szerepel. tölt anyag. küzdelem. iratrendez . töm. megmunkálás. fájlok dagad. egészséges. alak. filmez. reszel. pénzügy anyagi. jelképez. díszít. óramutató. diagram. felértékel. kiderül. kitölt. cizellál. hártyásodik. iktat. apróra. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . számjegy. lelet. tisztít. üdít . díszes. kiváló min ség . tölt. húros hangszeren játszik. bevégez. elegánsan. tapint. számtan iratgy jt . betöm. vél. megtapogat. h bérúrnak fizetend kárpótlás. tolóka. rudacska. kártalanítás. ritka. karcsú. nyúl. b ség. tömés. besúgó. megtalálás. megtapint. ráspoly. harcképesség. derít. kit n . vetülékfonal bevon. ütközet. megtelik. fügefa. befejez dik. finoman. betölt. hegyes. megszámoz. szép hozzányúl. telik. iratcsomó. fogdos. állomány. tökéletesít. szennyez désekt l mentes. megjelenés. számol vmivel. sor állományok. kallantyú. kitisztul. jó. vasúti töltés. bérlet-meghosszabbítási illeték. elsimít. nagyszer . vég. pontosan. kézbe vesz. nyúlánk. befejezés. számol. fogtömés. hártya. pénzbüntetéssel sújt. alak/ábra. csipisz. remek. lezár (vitát). eleget tesz. finomít. számjelez számolás. bravúrosan. kitöltés. szépen. feltöltés. talált tárgy felfedezés. legkiválóbb merinó gyapjú. kidolgoz. vamzer. ábra. értékel. megállapítások. pénzügyi felfedezés. kalkulál. nyíl. adatállomány. finom. alakzat. mintáz. tapogat ujjak hajrá. számozott basszust készít. kartoték. töltelék. véget vet. szín-. menetel. megbírságol. töltet. leülepszik. irattároz. (ki)tölt. talált tárgy hozzávalók. reszel . bevégz dik. képet alkot magának. nagyszer en. gondol. film. laktató. illusztráció. száraz. remekül. divatos. kicsinosított.

homokzátony. ágyút z. els alkalommal. sínheveder. unalmas. árboctámasztó. kil . megfelelés illeszt öt állandó. jól áll vkire. nyílt. illik vmire. sík. els ízben. t zeset. lapjával. horgászik. állódíszlet. íz/aroma. elsárgult levél. inkább. hevít. határozott. kifejezett. roham. meghízik. kielégít. zamat. laposan. változatlan elbágyad. karó. cég. szenvedély. illeszkedik. átkel bárka. meger sít. zászló. lapály. színfal. húsétel. hozzáillik. vállalat er sen. kampó. tompa. légkör flotta. kincstári ék. illend . elfér. járdak . sajátosság. szapora beavat. jogtanácsos. jelz zászló. peca. eleinte. megízesít. odaillik. elgyengül. kezdetben. hajóraj. jó. kigyullad. hozzáidomít. els sebesség. lapos felület. íz. határozottan. sekélyes illat. fürge. kiváló. ízesít. beilleszt. puskatüzelés. különleges tulajdonság. megszilárdít. szeszély. lelóg. tüzel. jól áll. torpedó. ízesít anyag. zászlójeleket ad. macskak . kereken. jellemz tulajdonság. szilárdan. renonszot csinál. tökéletes éget. meger södik. robban. bé (kottában). húsosodik. alkalmassá tesz. kikészített. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . húsoldal. emberi test. hengerel. sima. tehetetlen ember. lekonyul. hajóhad. állott. halászik. használhatóság. megszilárdul. er sít. alkalmas vmire. hús. játékpénz. hiányjelz kartonnyelv. fénytelenít. levakar. megfelel . k lap. hal. állóképesség. írisz. t z. ellankad. -egyedik. lobogó. lakás. összeilleszt alkalmasság. bedöf. elégtelen osztályzat. hosszúsz r angol vizsla farka. ötös osztályzat el ször f államügyész. n szirom. nyíltan. gyors. t zkár. elseje. t z(hely). els ként. belefér. lapít. el készít. lehúsol. kezdet.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. csap. határozott. ütközési heveder. tipeg k . kemény. keményen. t zvész. gyorsan elröppen (id ). száraz levél fakó. köt lap halász halászat megfelel. szilárd. mozdulatlan. gumidefekt. illeszt. kipirul. hozzámér. fellobogóz. lelkesít. rögzített. görcs. szilárd. egyenes. határozottan. lapos. halak. bágyad. fix. kikövez. szilárdít. f szerez. alföld. gyújt. összeillik. sziklazátony. vérben megforgat. határozottan. tompít. test. l . elbocsát. k kocka. egymásba illeszt. illesztett sínheveder. els nek. hév. gatya (madáré). hizlal. egyhangú. szürke. lap. összeegyeztet. egyenletes. beleillik. f t. síkság. tüzelés. meggyújt. biztos. aroma. másodrend evez toll. hevül. alkalmas. csatlakozó lemez. vérszomjassá tesz. fitt. vitorlarúd-szilárdító. meggyullad er s. aranyzab. elsüt. levél. tüzet fog. kidolgozott. elsül. átalakít vmilyen célra. korhadt ág. egészséges. szilárdan el ször. széles level gyékény. els . félhanggal leszállított. hízik. felgyújt. ill .

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

szerez. karzat. haszon. csapfészek. játszma. mulatságos. vadállat. t ke. sietés (óráé). bátor. keres. alaphang. tréfa. hattyúraj. kertet m vel. nyomorék.tisztség. tréfálkozás. el segít. nyereség. banda. növekedés. forrás. t késít alap-. további azonkívül. hasznára van. csoport. fasor. jár. nyereség. talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. jöv . gyarapodás. munkáscsapat. gyarapszik. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. sport játékok csapat. szerszámkészlet. vadhús. út. csorda. m ködési függvények alap. szerszámsorozat. járat. összeolvadás. megy hézag. nyílás. m ködéshez tartozó. fúzió. hivatalos. rés. jöv beli. sánta. gengszterbanda. bútor(zat) el mozdít. tréfás. nagyobbodás. sarkalatos temetés bizarr. béna. érctelér medd k zete. furcsa. alapvet . park . játék. mans. prostituált. kötelesség. különös. kert. képtár. galéria. bivalycsorda. tornác mulatság. szórakozás. liget. határozott. vad (erdei). tevékenység. befektet. profit aknafolyosó. m csarnok. gyakorlati. ténykedik. ráadásul. siet (óra). leend határid ügylet. funkcionális. megérkezik vhova. egyesülés. támogat. megszerez haszon. elnyer. pénzben játszik. tovább. alapjában véve. kemény. magfúzió. brigád. felszerel. móka. kertben dolgozik. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. hízik. örömlány. határid üzlet fundamentally alapjában. elér. csonka. r garázs epikurosz kertje. er sítés. vicces. el nyére van. fuzionálás. m vel. komikus. bútor. csaplyuk. fedett pálya. jöv id . nyer. vadpecsenye. erkély. szövetkezés jövend . prostitúció. fedett folyosó. társasjáték. kertészkedik. továbbá beolvadás. nem mindennapi berendezés. manser . el ny. munkásbrigád.

létrehozó. vaker. el idéz. homoszexuális. felszerelés. nyílt. megnyugtat. óvatosan. okoz. nyájas. származástani Genf. valódi hitelesen. szül gén f . nyájasan. nemesít. vakerál. tarka. holland gin. generálás. általánosan el állít. készülék. vidám felkantároz. süketel. bekapcsol.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. felszerszámoz. általános. hiteles. gázzal megmérgez. sebesség. hajtóm vel ellát. szelíd. keletkezési. üzemanyag. benzin. szerelés. nagylelk alkotó. Grúzia geographical földrajzi . gyengéden. jókedv . arányosít. genetikai. fejl dési. élénk. örökléstani. felgyorsul. duma. függ vé tesz. fogaskerék. gáz. finom. elgázosít. gázzal tölt. udvarias úriember urak finoman. élvhajhászó. szerkezet. nemessé tesz. m ködés. nagyközönség általában. közös. nyíltan. megszokott. kivált. badarság. szoros kapcsolatba hoz nem. sebességfokozat. megközelít . halandzsa. mindenes. nemes. halandzsázik bejárat. nemz. népszövetség géniusz enyhe. rossz erkölcs . szokásos. létrehoz. gázzal ellát. süket duma. nemzedék b kez . kapcsolódik. homokos. fejl déstörténeti. szórakoztató dolog. mindenre kiterjed . hadvezér. nemz . szintén földrajz földtani György-tallér. határozatlan. szinte. stratéga. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. gyengéd. egyetemes. nem specializált. tábornok. holmi. köz-. szelíden eredeti. szövegel. kapu sorompó adott buzi. hülyül. termel létrehozott generáció. generális. fecseg.

golfozik el rehaladott. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . barométer. hajlamos. arany-.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. egész világra kiterjed . ragyogás. ügy. felruház. távcs . hajlam. megszerzés. adag. megszerez. teljesítmény. szívderít . dics ség. jövedelem. pohár. út arany. aranyban b velked . járás. numera. ajándékáru. aranyszín aranyból való. kezdeményez készség. üzlet. értékes. bura. grúziai. aranypénz. létez . pompás. tükör. képesség. légsúlymér . divat. kísérlet cél. hozadék. szerzés óriás. leány. kinevezés joga. vmilyen természet ad adás kellemes. gukker. tündökl dicsfény. kinyerés. elevenség. tehetség. aranyos csillogású. vizsga. frisseség. glória. össz-. golfot játszik. ragyogó. örvend . ablaktábla. mozgástér. lány. lupe. kellemetlen ember. remek. lámpaüveg. üvegáru. rugalmas utánengedés. lendület. halott. globális. bíborvörös. vidám homokóra. kocsiablak. aranyos fény . nagyítóüveg. dics séges. örömteli. ajándékoz. megadott. hozzájut. fehér folt. men . mozgás. arany. fényes. hülye hapsi. megajándékoz. optikai lencse. üveg. nagyszer . roham. örvendez . aranyszín . aranyterm golf. látcs . szolgálólány ad. menés. esemény. messzelátó. aranyérme. megjutalmaz. György korabeli. világméret dics . melegház. távozás. próbálkozás. adományozás joga. tetter . aranylap. világ-. kislány. teljes. energia. üvegház. ivadék. egyhasi kölykök. élénkség. boldog. egész földfelületet behálózó. tündöklés körülmény. óraüveg. reménytelen . kiadatott. lencse általános. örvendetes. pohárkészlet. melegágy. képüveg. elveszett. ad. szolgáló. haladó. siker. megegyezés. rugalmasság adott. ajándék. rátermettség. megy. grúz. visszaütés kapás hozzájutás. alku. arany-. gól. óriási adomány. kelt. menés. kapu isten megy fennálló. György kori német Németország (be)vesz. holtjáték.

regulátor. vad. pázsit. szemernyi. mozarab. gót stílus. nyújt. szigorlatra bocsátás kiválogat. irányító asztali áldás. f . adományoz. árucikkek. börtönigazgató. vezér. természet. nagyszer . fokonként nehezebbé tesz. alkalmas. barkáz (b rt). kategória. szem. gótikus. tata. primitív ízlés irányító. kedves. porszem. intéz testület tagja. szemcse. fatter. hajlam. diplomát szerez. erezet iránya. kellem. szemcséz nyelvtan el kel . bíbortet . ingóságok. gótikus stílus. kecsesség. osztály. osztályoz. gabona.good goods got gothic governing örvendetes. kormányzó. diplomás. rangsorol. grácia. f nök. egy szem vmi. helytartó. elegyenget. spárga. barka. egyetemet végzett. szubvenció. kegyelem. homokszem. gabonatermés. granum. el ny. érvényes. papa. megkegyelmezés. marijuana. felület érdessége. folyósít. szemcsézet. szép. csendes. érettségizik. megadás. segély grafika befüvesít. osztályzat. adomány. szíves áru. atya. vezet . elvégez. ingó vagyon. középkorias. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . díszít. szabályozó. emelked . min ség. kit n . kegy. átruházási okirat. felület tarkasága. planíroz. javak. legel . füvesít. jó. kitüntet. lejt . végbizonyítványt ad. megenged. igazgatótanács tagja. áruk. végz s. megfelel . mester. gabonaszem. 0. elfogad. évgy r . gazda. gran. fokozatossá tesz. szemcsésség. eleget tesz. engedélyez. szeretetre méltó. választmány tagja. örege vkinek. vezet igazgató. malaszt. felszín. csúcsíves. remek engedményez. skarlátfesték. bíborfesték.0648 gramm. sorba rendez. fok. kiutal. átruház. gótikus bet . haszon. adományozás. gót. szem(cse). átruházás. báj. engedélyezés. tetszet s. apa. el nyös. szemtermés. engedelmes. vagyon be(vesz) barbár. asztali ima. napvilág government kormány. vizsgaengedély. csirág. fokonként nehezebbé tesz. engedményezési okirat. munkaadó. f . fokozat. ezer dollár. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. gót nyelv. szemer. megbocsátás. megtisztel. nemes. elismer. fokbeosztással ellát. bíborvörös fest anyag. jóindulat. derék. vkinek a java. gót bet . elindul. felékesít. meghallgat. lelkület. ingóság. zöldtakarmány. hangversenyzongora. nagy. vizsgára bocsátás. gabonamag. jámbor. fokokra oszt. aranyszemcse. teljesít. rang. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. kormányzó. egy csekély. min sít. gyep. szemcsés szerkezet. középkori.

talaj. súly. nagy. termelés. ordenáré. zöldhasú. üledék csoport. tengerfenék. bruttó. hírnök. alap. felh s. golfpálya. fegy r. sportpálya. burjánzó. földre tesz. zöldre fest.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. zátonyra fut. zöldfül . kendermagos réce. növekedés. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . hájas. er teljes. friss. hajtás. garantál. szavatol markolatkosár. megzöldít. sárgás. megtéveszt. vaskos. zsíros. zsuga. terület. nyers szín . fogház r. legel . képz dmény biztosít. zacc. tapasztalatlan. szürke festék áramhálózat. borongós. szürke szín. nagy test . felszállást lehetetlenné tesz. szerencsétlenség. görög nyelv. süt rostély. szürke szín . tömegvonzás nagy. becsap. rét. goromba. szabad szemmel látható. rölt. szerves képz dmény. borús. ok. hellén. kavics. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. svihák. börtön r. megfontoltság. szürke ló. hómentes. fegyház r. sóder gravitáció. földel. trágár alapoz. durva. biztosító berendezés. el vigyázat. sikamlós. kinövés. súlyosság. fejl dés. szürkület. görög. f kalauz. megfenekeltet. el vigyázatosság. növés. kandallórács. gyep. sápadt termesztett sz. zöld-. karfa. éretlen. nehézségi er . megcsal. vastag. halvány. növ(eked)és. terjeszkedés. teljes. garancia. Hellász csaló. hiszékeny. svindler zöldell . pázsit. országos áramhálózat. üde. rostély. term megn tt. földre dob. hamuszürke. indíték. föld. növekmény. er s. golfpálya lyuk körüli része. szürke. térképhálózat. jó er ben lev . nyomorúság. rács. együgy . szomorúság buja. hálózat. zöld. kifejl dés. futár. forgalmista. liget. tumor. csoportosít. megfeneklik berek. naiv. meg szül. sötét. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. bánat. alapozás. rács(ozat). otromba. megnövekedett daganat. gyarapodás. gyógyszeríz-javító viv anyag. rácskerítés. rködés. zsozsó. kert. megszürkül. szaporulat. zöldes. meg szít. nyers. görög nyelvtudás. kövér. görög személy. pénz. rség. rácsozat baj. tér. csoportosul csoportok termeszt er söd . ír ember. sápadt. lomb. falcolás. gyászos. szürke egyenruha. fejlemény. földelés. betétszalag. makroszkopikus. fájdalom. natúr szín . termés. földre fektet. terep.

el csarnok. mutató. diákszálló. fél. meghívott. hajzat. gárdisták látogató. megátalkodott. nehezen kezelhet akadály. eldönget. sín. internátus. riz. agyonl . átnyújt. lábfej maréknyi. vétkes gitár öböl. sz röz. küls megjelenés. hajszál. hajóslegény. számoló. átad. el szoba. olajprésel zsák. kakas (puskán). részben. vigyázat. véd rács. odaad. kéz. kalauzol. vendég irányítás. mutató kéz. játékos (kártyában). amerikai bangita. korlát. magatartás. lövöldöz. r(ség). kézjegy. testalkat. kiosztott lapok. b nös. kézbesít. ferences rendház elöljárója. lecsepül. dobol. játszma. r. védelmez. útmutatás. kovácsol. vezérfonal. kalapál kártyaleosztás. aláírás. közös étkezés. terem. leosztás. rz . pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. sörte befejezetlen. közös étkezde. konviktus. vadász. kisebb egyetemi kollégium. lehengerel. nem teljes. pisztoly. zenés kávéház. b ntudatos. kézfej. rákapcsol. sz rszál. ruha. nagy ebédl . marok (lómérték). csarnok. munkás. segédmunkás. vezetés ismertet . szokás. véd szerkezet. kúria. útjelz tábla. vonatkísér . agyonbírál. kézírás. kalapács. útjelz . hajszálrugó. taps. zúz. idegenvezet . védekez testtartás. hátrány. ágyúlövés. szakadék revolverlövéssel megsebesít. sz rrel ellát. kar. gondnok. útikönyv. kopaszt. r. viselkedés (birt) haj. védekez állás. kabaré. mulató lehúz. vezet. ütés (kártyában). bolyh. tökéletlen közös ebédl . tönkrezúz. irányít. sz r. kordában tart. matróz. fegyver. székház. dohog. szórópisztoly. kikalapál. napszámos. leránt. ad. megterhelés hammer hand handful handicap . revolver. hall. lel faszi.óvókerítés. maroknyi. pöröly. parti. útmutató b nbánó. kalauz. kisegít . hajszáldrót. tanácsadás. tönkrever. palota. veret (tüzérséggel). vezet . gvárdián. kiver. ágyú. parazita. örvény. kézjel. löveg. kopácsol. büntetend . elpüföl. nehezen fegyelmezhet . pacák. kalapácscsont. vidéki kastély. puska. üt . l fegyver. gyámolító gárdaezred. vezérlés. nagy terem. gyám. félig. oltalmazó. pisztolylövéssel megsebesít. kastély. példamutatás. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . vonatvezet . hátrányos helyzetbe hoz. kollégium. hapsi. felerészben.

sebesség. kemény. szívósan. becsapás. címszöveg. rikácsoló. orom. fogantyú. szigorú arat. irányít kezelés. készlet. értelem. sapka (van). ártalom. jelentékeny. kar. darab. kiindulópont. vezet hely. k b l kirakott gázló. megy. kitartó. csalás. vidám keserves. nyugtalanít. keményre. vezet. gavallér. felirattal ellát. igyekszik. f -. rovat. el fordul. fejel. hardver. kemény. fáradságos. kifejlés. holtfej. kedvez tlen. kezel. sólya. halad. vezet . ész. ereszcsöpög alatti tölcsér. forgattyú. nehezen. keservesen. fej (érmén). rossz. feje vminek. szilárd. alkalom. kíméletlen. kényszermunka. szedés. kínoz. mákfej. fej. ürügy. vasárú árt. igazgató. érdes. szerencsére. begy jtés. tréfa. er sen. er s. f nök. történik történés történik boldogan. korona (fáé). kalap. sért. nyél. haladás. jókép . szarvasagancs. f . személy. préselt dohány. gubó. rossz. sérelem harmónia elpusztít. el rehaladás. fogó. kategória. véletlenül boldogság. el adódik. kifoszt. keményen. el fok. irányító. lekezelés kezek. fejes rész. kegyetlen. családf . svindli. nyers. megsért. fiú. tapintás. kalapot tesz. tet pont. vájvég. kalász. állomány. tárgykör. fárasztó. nehéz. zaklat durva. vidámság boldog. fels rész. megtörténik. zord. el menetel. feldúl. baj. el vágat. hím. csúcspont. rubrika head . fül. gyötör. bánik. termés. él. kalapot ad. fanyar. tekintélyes adódik. hozzányúl. megesik. ugratás (birtok) az. bajt okoz. hajó el része. hegyfok. bántalom. felvízcsatorna. betakarít. csúcs. beugratás. fáradhatatlan. vállalatvezet . csinos. fenék. bíborosi kalapot adományoz. földnyelv. férfi. foglalkozik. fok. fejjel ellát. kirabol. eleje vminek. betakarítás. fejtési front. szüret. éles. terméseredmény (bír) bíborosi kalap. bajt csinál. térnyerés. hajóbordák fels része. hím állat. rúd. gyorsan. élén áll vminek. fejfed . kár. cím. éles. kilincs. kezezés b kez . rideg. fejezet. aratás. hajó orra. jóvágású. szigorú. f hely.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. fronthossz. oszlopf . kitartóan alig fémárú.

menny. központ . tüzelés (szukáé). pusztaság f tés ég. magasság. támogatás segített hasznos. t zbe hoz. búgás (kocáé). felszolgál. fáradt. h ség. piros (kártyában) bef t. ezért (az ) ide. paradicsom nagyon álmos. játékbarlang. segédlet. megmelegít. kimerült. mag. segít. hallótávolság. kihallgatás. ételadag ennélfogva. meghallgatás. hév. melegít. fejbe borul. hallás. er s. (h sn ) headquarters f hadiszállás. viharos. terhes. bels rész. h s heroin. tet pont örökös tartott helikopter fene. segít kész. heves. itt örökség dalia. sziv k r. hevít. kártyabarlang. kemény. szív. melegszik. verseny. unalmas. h csarab. szolgálatkész adag. hérosz. láz. felgerjed. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. pokol bejárón . jelent s. segítség. orvosol. segíteni kész. hanga. háztartási alkalmazott. ér (kábelé). beborult. segély. lelkiállapot. sötét csúcspont. buta. k r. nehéz. fejesedik. hegy. félisten. kiszolgál. súlyos. felindulás. el segít. magaslat. f t.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. ezentúl. így. tárgyalás bátorság. fejek. nagy.

történet heroinos cigaretta. rangsorolás. slukk. összecsapódás. siker. önmagát. odú. birtokban tartó. saját magát rejtett hierarchia. vmiben lekötött t ke. szagos. magát. hajófenékrekesz. fenséges. feltartás. bírálgató megjegyzés. hatalom. srenk eddig. vezet . tárolás. fogantyú. csúcsteljesítmény. találó kifejezés. jól sikerült felvétel. harmadik sebesség. er s. fermata jogosított. rangsor. birtoklás. szarkasztikus megjegyzés. elér. megfogás. sláger. er d. szerencse. papi kormányszervezet. fent. összeüt dés. ezideig hajótér. visel . tartó. rátalál. vagyonrész. rögzítés. befogó készülék. üreg. korona. éles megjegyzés. rablás. gödör. f . nyomorúságos viskó. szippantás. elszakad. becsapódás. önmaga. szerencsés húzás. szerencsés fogás. kilyukad. csapás. raktér. vár. foglalat. igen. emelkedett. oldalvágás. vagyon. betölt tároló. szerencsés ötlet.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. nagyfokú. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. bírlalás. találat. tartály. magas. kitartás (hangé). érint. alátámasztás. szipka. birtokos. sújt. két munkahelyet átjáróval összeköt. feltartóztatás. irattartó. beássa magát. gyilkosság. megver. lyuk. gyám. aktívák. felül. zárt. hajófenék. ütés. gunyoros megjegyzés. nagymérv . szár. magas nyakú. tartókészülék. emelt. kitalál. lök. tartó tárca megfog verem. üt. tulajdon. egy adag ital. vmit kézben tartó. gúnyos megjegyzés. magasan. halogató. rablótámadás. felemelkedett. magasztos. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . magas nyomású terület. üt dés. börtön. ér. odaér. támasz. nagyon. eltalál. rakodótér. átlyukaszt. befolyás. fogó. tartó készülék. lyukat fúr. tokmány. tok. megüt. rangszervezet er sen. ráakad. talál. roppantul. telitalálat. fogás. tám. befogókészülék. saját maga. tartás. kifúr. el kel . késleltet . gáncsoskodó megjegyzés. birtok. támvas. bíráló. nekiüt dik. egy adag kábítószer. megfog. megtartás. romlásnak induló. tartott. tartó. átfúr. csíp s. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. kilyukaszt.

szabadság. visszatér. vakáció nyaralás. lyukba küld. dísz-. hátára vesz vkit. felnyársal. magas rang. menhely. tölcsér. menedék. hátán visz vkit. telefon. fúr. fedez. hazarepül. belföld. borzongás. óhajt. bevált. büszkeség. helyi. vízszintes (Horn-fok). várakozás. tisztel. vitorlarúdsín. reménykedés remélhet leg horizontális. lovas katona. mélyedés. kegyes. címzetes. szentelt. erény. találó. medd k zet-zárvány. bak. cs dör. lovasság. megbecsülés. otthont nyújt vkinek. lóra száll. ház körüli. a helyére. csikó (sakkban). bizakodik. hazaküld. lovat ad. megbecsül. cél. teljesen. pont (golfban). kötélhágcsó. számítás. otthoni. szörny ség. szarv. szarvval ellát. hazavezet. becsületesség. szarvával felnyársal. házi. tölcsér alakú vízfolyás. szabadság. sárlik. magas állás. remény(kedik). nyílás. vacok. kilátás. hangszóró. bel-. kürt. tollbóbita. becsület. agancs. számít. szünid . Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . tapogató. deresre húz. tülök. lel hely. iszonyatosság. családi. szünid Hollandia. lóer . nyomorúságos odú. szinte. kifizet. tölcsér alakú torkolat. fogantyú. reménykedik. felöklel. duda. szakadás. helybeli. szent élet . bizakodás. lóra ültet. látóhatári. egészen. lakás. irányít. pata borzadás. erekció. üreg. megtiszteltetés. fizetéstelen. herél mén. vakáció. nyílt. mén. vár. látóköri. elfogad (váltót). lovas. tiszteleti becsül. lapos. hon. borzalmasság. ló. autóduda. salakdugasz. dísz. vissz-. szarv alakú serleg. lyukaszt. haza-. lakhely. méltóság. kitüntet. odú. jóhír. hefti. megdöf. lovagol. tisztesség. figura (kártyajátékban) remény. tisztességes raktár (kínában). elevenére tapintó. otthontalan becsületes. szül föld. megszentelt. valószín ség. díjazás nélküli. hontalan. otthonhoz közel es . reménység. ékesség. felszarvaz. rettegés. tölcsér alakú öböl. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. rettenetes volta vminek. szaru. csáp. haza. visszarepül kiindulási pontjára. borzalom. kíván. remél.lyukba dob. elvár. otthon. szentséges saját. hátán lovagoltat. n i becsület. célra repül (ott)hontalan. rémület lovakkal ellát. állvány. lóval ellát. nyersvászon jámbor. láthatári. nyomorúságos lakás. belföldi. tartó. kapu. vezet sugárral repül. undorodás. célrepülést végez. tisztelet. háztartási. orr. hazairányít. rádióval repül gépet irányít vhova. iszonyodás. vissza-. hajléktalan. fedeztet. szent. hidegrázás. hazai. helyére. rárepül. ház. irtózás. borzasztó volta vminek. szarv alakú tartó. lakóház. lóra ül. tiszteletbeli. érzékeny ponton érint . szipózik. kiváj. gyár (kínában) becsületbeli. ünnep. szarvaz. üll szarv. sík. porta.

gazda. sereg. porta. lebocsátás. ász. garazsírozás. skori sírhalom. haragos viszonyban álló. végtelen. bármennyire. árbocfészek. mérgesen. háztartás. istállózás. fogadós. garázsba elhelyezés. szexuálisan felgerjedt. hogy(an). elszállásol. háznép. ház. lakóház. t zsde. közönség. rettent nagy. lakik. véd berendezés. túl f szeres. vállalat. milyen mértékben. heves. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . bacillusgazda. mindamellett. menedék. remízbe beállítás. nagyarányú. szörny nagy. ház háztartás házak begy jtés. nyeregtakaró. felmelegít. üzletház. szentostya. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. házigazda. hogyan. óriási. szexuálisan vonzó. kapós. betakarítás. hajlék. mennyire. vendégfogadó óra órák bástya. beterelés. azonban. tumulus. árboctalapzat. ám. torony (darun). emberiesség. cég. leeresztés halom. szállodás barátságtalan. szálló. miként akárhogyan. roppant. dologház. élénk. falhorony. parancsnoki fülke. dinasztia. uralkodóház. f t házba elhelyezés. híres. szerfölötti. kórokozóhordozó. be van gerjedve. forrón. lakás. tombolával összekötött társasjátékféle. be van indulva. cs rbe hordás. egetver . dögös. lótakaró. dühös. lakásépítés. épület. szexi. szexis. rosszindulatú. vírusgazda. vendéglátó. sláger.meghág. gépszínbe beállítás. hevesen. vendélátó/gazda. lak. kocsiszínbe beállítás. begerjedt. mérhetetlen. hallgatóság. szállás. forró. kirobbanó formában lév . mégis. magtárba hordás. vendégszeretet vendégfogadós. rosszindulat. néz tér. horonyba illesztés. lopott. képvisel ház. veszélyes. rikító. ellenséges érzület . roppant nagy. pipa. burkolat. szálloda. szenvedélyes. rosszakaratú. kollégium. f t házba beállítás. emberfeletti. skori sírdomb. lakóhely. felkapott. behajtás. határtalan. felépítmény hajó farán. er s hotel. viszály felhevít. indulatos. befogad. temérdek emberi emberi természet. garázsba beállítás. men . hatalmas. domb. háziúr. viszont igen nagy. el adóterem. hogy. gyárépület. fészekbe illesztés. el adás. csíp s. internátus. forróvá válik. remízbe elhelyezés. család. irtózatos. behordás. sokaság. penge. ellenséges viszony. elhelyez. színház. tömeg. roppant sok. vendégl s. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. ostya. felgerjedt. kelend . miképpen. tetemes. kocsiszínbe elhelyezés. gépszínbe elhelyezés. legújabb. friss. gyár. falfülke. alaposan. fel van húzva. mi módon. ellenséges. hajlék.

kopóval vadászik. azonosnak tekint. z. ráismer. személyazonosság. terv. képzeletbeli. cukormáz elgondolás. semmibe vesz Magyar . -e. azonosságot megállapít.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. férj. leleplez. eszményien azonos. rezeg. keres. áhító. éhesek. fondant. üldözés. eszménykép. ha. hidegre tesz. kedv. rezg mozgás. szegény. vibrál. adatot keres. terméketlen bejár. vicc. elképzelés. vadat kerget . felkutat. jég. megöl. hajtó. átkutat. vadászat. nem vesz tudomásu. képzet elméleti. falkavadászaton vesz részt. kerget. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. szertelenül vágyakozó. érzés. példakép. cukormázzal bevon. jól gazdálkodik. kutat. gazdálkodik. falkavadászat. én. éhséget okozó. fogalom. feltéve hogy. leveg nek néz. éhséget kelt . hajtóvadászaton vesz részt hajtás. nyomozás. gondoz. éhez . felismer. kedélyállapot. kedély. nyomorgók. világnézet bár. megegyez azonosítás. kép. komikum. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. keresés. sejtés. mohón vágyódó. éhez k. humor. hogy vajon tudatlanság mell z. fagylalt. vadat z . ideális esetben. férjhez ad. i bet bejegel. ismeret. egynek tekint azonosítás azonosság. gyanú. szomjas. nem vesz észre. vadászat. ötlet. ideális. vadászó. felfed. vadászik. vadászellát. eszményi elméletileg. gyémánt. eszme. gondolat. hajtat. üldöz. hogy. megrendülés. túlszabályozás. nem vesz tudomásul. egybevágóság ideológiai ideológia. ideál. testnedv száz magyar Magyarország éhes. ügyesen bánik. zés. sovány. jegel. f köt alá hoz.

összkép hasonlatok. roppant. ütközik. kocsitet re szerelhet utazóláda. kocsitet pogyásztartóval. értelmileg tartalmaz. szókép. beteg. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. teljesítés. szerencsétlenül. képzel dés. tízrubeles cári aranyérme. nem kielégít en. végrehajtás . nem szerencsés. arcmás. utal. brit birodalmi. képzelet elképzelt. rosszul. törvénytelen. rosszul megválasztott. import. belevonás. káros. behoz. leír illusztrált ábra. nem jól. kedvez tlenül. lefest. nekiüt dés birodalmi. közvetlenül mérhetetlen. üt dik. fenntartás nélküli. egyesültkirályságbeli. császári. burkolt célzás beleértett. hasonlat. képzel azonnali. nagyszer . hallgatólagos beleért. szimbolizál. behozatal. befolyás. burkoltan céloz árubehozatal. mentes. magasztos. maga után von. teljesít. fenséges. végrehajtott beleértés. kép. behatás. nagy formátumú nyomdai papír eszköz.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. törvényellenes. jézuspapír. képet fest. mihelyt. szerszám. végrehajt. kocsitet ülésekkel. küszöbön álló immúnis. jelent. közvetlen. képzet. hátrány. tömérdek. értelem. keresztülvisz eszközölt. nagy képzel tehetség elképzel. elképzelés. magától értet d . kihatás. alsó ajak alatti kis szakáll. felséges. szobor. belekeveredés. azonnal. hatás. szemléltetés ábrázol. importál. képmás. méltóságteljes. illegális betegség ábrázol. kellék. kép. nem megfelel en. sürg s amint. gonosz. ütközés. nem fogékony becsapódás. megtestesít. képek fantázia. óriási bevándorlás közelg . illusztráció. magába foglal. tükörkép. hasonmás. fontosság. rossz érvénytelen. képzeletb l ered . visszatükröz. kár. sejtet.

nyomtatás hatásos. lenyomat.4 mm>. beszámít. kim vel. -ön. összeolvad. idején. folyamán. eset. gazdagít. hüvelyk <25. terhelés. beesés. lassan mászik. tökéletesedik. belevesz. egybeesés. megjavul. nemesít. el menetel. magába foglal. eggyé vált. külföldi áruk kiró. kipalléroz. tehetetlenség alkalmatlan. tökéletesítés. zárt. beleszámítás. nem kielégít . nyomás. ráes . elegyít. értéket növel. beolvaszt. véletlen esemény. belevéve. testetlen. leny göz . összekever. lassan halad. megjavít. keveredik. nyomdai levonat. börtönbüntetés. hatást kelt . megszilárdul. mellékesen megjegyezve. belül képtelenség. mialatt. bezáródás. beleszámít beleértve. beesési szög. testületté alakít. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. kifinomít. becsapódás. belevegyít. javítás -be. véletlen esemény. benn. mellékesen. ingerl . ösztönzés 2. tartalmazott. feljavul. feljavít. belekever. kivet. -on. egybeolvaszt. inadekvát. jogi személlyé alakít. tartalmaz. nyakába varr. ráver d esetleg. elegyedik. rátesz lehetetlen benyomás. bent. fuzionál. vegyít. becsapódási szög. nem megfelel alkalmatlan. b vít. -ban. felölel. -ként. nemesedik. mély benyomást kelt . esetlegesen beleért. elégtelen. tökéletesít. növel. -en. incidens. fogság javít. eggyé vált.54 centiméter. hatás. szerint.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. rárak. utánnyomás. jelenség. megtestesít. egyesült. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . belefoglal. el fordulás gyakorisága bees . részleges egybeesés. közül. egyesült. jobbá tesz megjavított el léptetés. példányszám. emelkedik. beleértés jövedelem bejegyez. -ben. elterjedtség. alatt. belefoglalás. esemény. módon. hüvelyk állásszög. el fordulás. egyesít. fuzionáltat. jelent s import áruk. helytelen ingerlés. -ba. kim vel dik. zárvány. miközben. megkapó bebörtönzés. bekebelez bekebelezett. ösztönz . egyesül. -képpen. magában foglal.

mérlegpálca. anyagilag független. munkaíró. fesztelen. vmire utaló jel. jelzés. szabályozó kar. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. egyén. tiltott könyvek jegyzéke. névmutató. növekszik. jelz réteg. nem egyenes közvetve egyedi. kapcsolt er söd egyre inkább. mér m szer. tartalommutató. látjelz . szabadság merész. betilt. önálló. egyéni. leolvasás. sorsszer . névmutatóval ellát. kijelz m szer. nyelv. mindinkább hihetetlen csakugyan. szorgalom egyenl tlenség. jelz m szer bennszülött. autonóm. megjelenít egység. mutató. független. n fokozott. szabad. mutató India indiai jelez. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. independens. ásványindikátor. tárgymutatót készít. el jel. tárgymutatóval ellát. javallat. rámutatás. változékonyság biztosan bekövetkez . iparág. vizuális kijelz s egység. (ki)jelz . tényleg függetlenség. indikátor. figyelmeztetés. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . jelz csap. tartalomjegyzékbe felvesz. t . utalás. veleszületett. kompasz. jelz készülék. kongregacionalista. vele született közvetett. jelz tábla. kényszer . növekv mértékben. jelz kar. index. bet rendes mutató. irányjelz . jel. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. kikerülhetetlen. mutatóujj. egyes.increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. növekedés. valóban. aknamélység-mutató. indikáció mutatóm szer. tárgymutató. obligát. indexre tesz. pártonkívüli. optikai jelz .

információ. nem el írásos. bels rész. szül i örökség akadályozás. keresetlen. szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. kezdemény. meggátlás. kezdeményez képesség. kezd . értesülés. kezdeti. vendégl bels ártatlan új szokás. -ban. kézjegyével ellát eredetileg. hagyaték. betáplált adat. felpuffadás befolyás. tájékoztatás. hétköznapi. bemen jel. örökrész. ország belsejébe. névjelével ellát. -ben. umlaut végtelen duzzasztás. megnyitó ténykedés. benn lev . ható. örökösödés. közlétesítmény-hálózat benne rejl . feltétlenül. rábír. feljelentés. hazai. szükségszer . ragály. infláció. javaslattételi jog hátrány. tilalom. belüls . újítás innovatív. kézjegyével láttamoz. fert zés. örökösödési per. bels . vizsgálat rovar belseje vminek. parafál. hagyatéki eljárás. közlemény. gátlás kezdeti. kezdeményez . bemenet érdekl dés. hír. nem hivatalos. sérülés. sebesülés. el készít . szignál. befolyásos informál. jogellenessé tétel. tájékoztat fesztelen. belül. ráfordítás. tudakozódás. belül . megtámadhatóvá válás. velejáró birtok. kár. nyomozás. vele járó. közvetlen. bemenetet. belsejéb l való fogadó. befolyásol befolyásoló. fogadó (vendégl ). kártétel belföldi. rongálás. késleltetés. végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. kezdeményezés.elmaradhatatlan. kihat. hatás. örökség. kezdeményez er . elkerülhetetlen. kötetlen értesítés. kezdetben bevezet . káros befolyás. felfújás. sértés. ország belseje. felvilágosítás infrastruktúra. kezd . betáplált információ. sérelem. újító anyagfelhasználás. megakadályozás.

integrált beilleszkedés. üzembehelyezés. bels . munkások közé beépített besúgó. létesít. m szeres. hivatkozik. szellemi. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. valódi helyzet. egybeépített. sugalmazás. feddhetetlenség értelmiségi. lelkesítés. belélegzett beiktatás. ötlet. javaslat. észbeli. hátoldal. szokás. nagytehetség . sértetlen. teljessé tevés. szervesen hozzátartozó. folyamatba tétel. kérelem. fogyasztás (kötésben). szerszám. ihletett. létesítmény. szervez. ép. okirat. tisztesség. hatósági ellen r belélegzés. vmin belül. integráció. egyesülés. egységbe rendezés becsületesség. útmutatás. sugalmazott. létesítés. szervezés. éleselméj ség. ihletettség belehelt. hír. belátás. éleslátás megtekintés. érintetlen betáplálás. szorgalmazás. utasítások eszköz. vmi belsejében. intézmény alapítás. vizsgálat felügyel . hivatott. megindítás. eset. szell z járat. felderítés. ihlet. belsejében. hangszer hangszeres. egyetem. bels felület. integrál. intuíció. megindít. . bizalmas tájékoztatás. költ i. teljes. m szer. hozzájáruló eszközök. bevezetés. nélkülözhetetlen. dutyiban. értelem. ösztönzés. bennül . felfogóképesség. felvett létszám. integrálás. lényeges. egységet alkotó egységbe rendezett. inspiráció. m vészi. felvétel. m szerek elégtelen biztosítás ép. emészt szervek. példa. ösztönös megérzés. hírszerzés. intézmény intézményes. h vösön. egész számú. folyamodás. sugalmazás alatt álló. felszerelés. szentírási sugalmazás. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. igazi története vminek. utasítás. példaként felhoz. intézményi oktatás. folyamatba helyez vmit. tanítás el írás.elhelyezett. beszívott. felfogás. bels csatár. közrem köd . hivatalos helyr l sugalmazott. utal esetek helyett alapít. megalakítás. összeépített. intellektuális ész. sértetlenség. bevitel egész. intézet.

határfelület. ország bels része. lábak felhorzsolódása. interpretál. illeszt egység. közöl. féltónus beavatkozás. cél cél. zavaró áthallás belföld. éles. elválasztó felület. kölcsönhatás. elmélyült er sség. megfeszített. komoly. belföldi. egymásra hat beavatkozás. összetalálkozás. lábak felhorzsolása. térköz. lebegés. középfokú. nagyfokú. értelmesség. fordít értelmezés csilletávköz. tízperc (iskolában). figyelem. maró. sejtet. érdekl d . titkos szolgálat. interjú bens barát. belföldi közbees . tolmácsol. közbelépés. meghitt. id köz. érdekl dés. közbenjárás. kamat érdekelt. szándékozik szándékozott fürkész . elszánt. célzat. törekvés. fogaskerekek megakadása. végtelen. közbens bel-. megfeszített. célkit zés. er s. megértés. érdekl d érdekes adapter. belseje vminek. szándék. intervallum.értesítés. kebelbarát. információ. hullámmozgások összetev dése. mélyen átélt. tervez. bels nemzetközi el ad. fürkész . szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. beható. tudtul ad. közösülés érdek. intenzitás intenzív átható. bels . figyel . élénk. közvetít . heves. hathatós. közbejötte vminek beszélgetés. egymásra hatás. mély érzelmi életet él . távolság. interferencia. magyaráz. célozgat. törekv . értesülés. összeütközés. hangköz. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. szünet. engesztelhetetlen. értelmez. közbüls . mély. zavaró hatás. érintkez felület. mérhetetlen. belátó okosság. vételi zavar. vmire irányuló. ruharészeket összevarr. szúrós. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . érdekel.

magában foglal. bemutat. összezavar. nem helytálló (van). összegöngyöl. telepítés. szigetelés . beruházó láthatatlan csábítás. vásárol. meghonosít. nyomoz. felruház kivizsgál. tanulmányoz. vizsgál adatgy jtés. belebonyolít. -be beilleszt. kutatás. bonyolult. körülzár. felruházás. ironikusan irreleváns. hatványoz. maga után von. behoz. betesz bevezetett bemutatás. beburkol. eladósodott. vele jár. vas. becsavar. körülményes belekeveredés. bekerít. behelyez. bevezetés felbecsülhetetlen. bevisz. felterjeszt. elszigeteltség. belekever. felhívás hatványra emel. bele. vizsgálódás. körülteker. magával hoz. Perzsia Irak Írország ír kard. vizsgálat befektetés. invesztál. bevezet. telepít. vasaló gúnyosan. beruház. összeteker adóssággal terhelt. meghívás. kusza. felbecsülhetetlenül értékes mindig. invázió találékonyság befektet. kacskaringós. jelentéktelen. nyomozás.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. magába foglal. lényegtelen. vasal. begöngyöl. felöltöztet. nyakatekert. megkezd. divatba hoz. beruházás. izolálás. változatlanul behatolás. tanulmányozás. nem a tárgyhoz tartozó. elfogadtat. megvizsgál. zavaros. kutat. elszigetelés. elmélyedés. részvétel hatványozás Irán. van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. megvasal. beiktatás befektet .

borítólap. neki. vitapont. t. krumplihéj. csaj. ered. dugasz. kimenetel. kiadás. kocsiemel . ivadék. guba. annak. forgalomba hoz. állati b r. matróz. azt olasz. orrárboc-lobogó. olasz nyelv Olaszország részletezés. b rb l készült fedeles kupa. dugós kapcsolóhüvely. következmény. kiadvány. kimenet. kenyérfa. kiosztás. ellát. származik. emel vel emel. hím burok. átlagember. kiad. bubi. dohány. segédmunkás. részlet. ravasz fickó. kiutalás. cseléd. lövedékburkolat. nyársforgató készülék. Janka. tyúk. felzetív. dugaszaljzat. pont. cikk. torkolat. megjelentet. Johanna. lemezborító. izraeli kifolyás. spiné. b rmellény. ujjas. végeredmény. n . adódik vmib l. tartó. kifolyik. filkó. kulacs. cikkely. héj. állati sz rzet. kis csuka. alsó. kosztümkabát. fogó. tökfilkó. példányszám. napszámos. kiömlik. kioszt. részletek azé maga elefántcsont. borítás. nyílik vhova. kilép. zeke. burkolat. azután adatok. példány. eredmény. támasztó. téma. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. Zsanett január jack jacket Jane January . emel rúd. hír. hím állat. paragrafus. adat. burkolólap. az. zubbony. zakó asszony. emel . köpeny. rövid hír. az(t). keletkezik. olasz ürmös. dettó. csavaros emel . kijárat. fénnyel halászik. gyümölcshéj. kibocsát. kapcsolóhüvely. pénz. forgalomba hozatal. szakasz. kabát. kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. folyótorkolat. szolga. rövid férfi fels kabát. orrárboc-zászló. fénnyel vadászik. kakas (kéményen). tételek. tétel. penget . kérdés. hasonlóképpen. ágyúhüvely. ügy. jumbó. cimbora. célgolyó. továbbá. fiatal legény. borítóív. olasz vermut. emel bak. támaszték. hunyó. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. felszerel. n i kosztümkabát.Israel Israeli Izrael izraelb l való. kis fels árboc-merevít rúd. megjelenés. utód. emberalak toronyórákban.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

vezet i képesség leading leads . víz-odavezetés. elindít. nem hivatásos. ének. ín. ólmozás. ostorhegyes. reklámcikk. kötél. sínfektet munkás. fogadó. sorközt tágít. emelkedés. lefektetés. tojó (le)fektetés. szerkezet rét/legel f bb hír. igazgatás. ballada. hasadék. ólommal tölt. blankfilm. hangversenymester. bef z vég. világi. munka. hatás. sortérz . vezet ügyvéd. ólommal kitöltés. kolompos. jelent s. lefolyócsatorna. ritkítva szed. bárka. lantos által el adott epikus vers. vezet szerep. madárdal. els ség. fogtömés. vízlevezet csatorna. f hír. vezér. tehermentesít csatorna. irány. vezér. törvény ügyvéd dal. indít. összesodrás. lefolyócs . felbocsát. els kiadás joga. telepítés. tojásrakás alaprajz. haszonrészesedés. vezeték. póráz. talajcs . román. lírai költemény. kilövés. ólomplomba. helyez. sorkitölt pontsor. ólmoz. kábelvezeték. ólommal zár. réteg. irányítás szólamvezet . kezdeményez. befolyás. kép nélküli filmrész. nagy kerék. foglalkozás. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. el fogatló. szakma. el gyújtás. állás. dob. els heged .latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. hasadás. szíj. horogzsinór toldaléka. utóbbi kil . partner (közösüléshez). motoros hajó. beirányítás. ólomcsík. mesterséges folyómeder. vezet személyiségek eldugulás. újlatin kés bbi. telér. tengerre száll. ritkítás. latin szertartású. haszonrész. nyereség. irányzás. vezet államférfiak. f . fogplomba. vízre bocsát. f szerep. irányítás. vízrebocsátó sólya. karvezet . ólommal fed. bujtvány. legfontosabb. nyom. els ként kijátszott kártya. vezet . munkaterv bujtás. munkakör. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. cövekver . kalauz. vezet. vezérág. vízre ereszkedik jogszabály. idegenvezet . vezetés. tervezet. tápcsatorna. el retartás. mélységmér ón. játékkezdés joga. vastag érhez vezet vékony ér. fektetés. históriás ének. els heged s. felbocsátás. dallam. sorköz. ceruzabél. helyzet. parancsnokság. vezetés. kisebb hajó. alapozás. vezércikk. bet szekrény beosztása. vezet . menetmagasság. részesedés. sortágító. térbeosztás. parancsnok. latin nyelv. élenjárás. reklámárucikk. vízre bocsátás. tervrajz. kit z . kit zés. tömés. elrendezés. el nyitás. laikus. vezet . példakép. vezet egyéniség. beszélgetést irányító kérdés. alagcs . prímheged . cs fektet munkás. prímheged s. f . bordaláda. g zbárka. mér ón. ólomzár. felszerelés. fekvés. pártvezet . plomba. felröppenés. lerakás. f kerék. beszélgetést irányító megjegyzés. dereglye. dirigens. hívás joga (kártyában). vezet görg . elágazó vezeték. ólom. numera. els . odavezetés. hajít. vezérhajtás el fogat. grafit. vezetés.

megkorbácsol. bérbeadás. állvány. zöld (kártyában) elhagyás. legel . (haszon)bérlet. b rrel bevon. haszonbérlet. jogos. kutyagol. kengyelszíj. nagy tudású. szövetség. elpüföl. eldönget. búcsú. kikészített b r. m velt. gyalogol. b r. törvényhozói legislature törvényhozás. befogó. tudományos. futball-labda búcsúzkodás. törvényszéki. ismeretek. szíjjal elver. m veltség. felütés. árendába vesz. kibérel. csaló. megengedett. el adás. kilép . felhatalmazás. haszonbérbe vesz. megtanul. elhagy. legjelentéktelenebb. elver. jogi. cip szár. krikettlabda. lábszár. megtud. comb hagyaték. legális. jog-. szabadság. eltávozás. támfa. mérföld. jelmagyarázat. engedelem. bér. láncfonalat keresztez. szár. kicserzi a b rét. dugattyúb r. legkevesebb. liga. távozás Libanon el ad. közlegel . tanul. lábazat. bírósági. hazard r. törvényhozó testület . kihasználási engedély. törvényben gyökerez . nadrágszár. jogszer . engedélyezés. haszonbérbe vétel. szelepb r. magyarázó felirat. forduló. tanulás. legkisebb elpáhol. kilombosodik. tudás. szövetséget köt értesül. törvényhozó(i). láb. tapasztal alaposan jártas. tudós erudíció. frigy. el adást tart vezetett szélárnyék. pillér. b r-. tanítás. bérlet. haszonbérleti díj. talapzat. állványzat. ismeret. fonalkereszt.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. monda. engedély levelek. bérbevétel. közirat. oszlop. legenda. csapás. levél prospektus 4. tanultság. ziccer. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. mellékvonal. b rrel díszít. mancs. korbáccsal elver. bérlet id tartama legcsekélyebb. koncesszió. bérbe vesz. eltávozási engedély. törvényszer törvényesen felirat. haszonbérbe adás. lapoz. szövetkezik. felirat szövege. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. örökség bírói. bérleti díj. csín. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. búcsúzás.8 kilométer. törvényes. haszonbérlet id tartama. útszakasz. tanult. b röz. ingó hagyomány. mózesi törvény szerinti. alagút-mintaív bordája. megtanulás. bérleti szerz dés.

színpadi bemutatásra írott dráma. felszabadulás. kötelezettség. vízszintessé simít. kevesebb. egyenletessé tesz. sík szintek kötelezettségek. ráér . törvényes uralkodó. vízszintes. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . engedélyez. lelapít. mínusz. színvonal. nem fukarkodó. törvényesség házasságból született gyermek. rántás. késleltet. bérlet. kisebb. licenc.legitimacy legalitás. lecke. nagylelk . koncesszió. levonva csekélyebb. nagyvonalú. törekszik. helyzet. kevesebb. törekszik vmire. szabadelv felszabadítás. igazol. kisebbik feladat. csekélyebb. elodáz. elfogulatlan. fekvés. tartozások. b séges. tanulság leckék akadály. lerombol. kiegyensúlyozott. b kez . nekiszegez. kapcsolat. elegyenget. tanítási óra. kötetlen. megakadályoz. bérlet vízszintessé tesz. alaposan indokolt. nivellál. megért . engedélyt ad. hosszúság. vmilyen irányban fekszik. rászegez. nem annyira. habarás. összeköttetés. szint. jogos. simít. teher. szerelmi viszony. simává tesz. legitimate irodalmi érték dráma. szabadosság fekszik. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. lesimít. egy szintre hoz. kevésbé. korlátoz. földdel egyenl vé tesz. szintez. jogosítvány. passzívák. irányul. vízszintez . szinte. hagy (vmit). viszony ell ítéletekt l mentes. tehertétel felel s. egyszint . hangkötés. kölcsönös érintkezés. hatósági engedély. nyugodt. szentlecke. tartam hosszadalmas. szabad szellem . egyenl . törvényes. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. szabad. ráirányít. szabályszer . liberális párt tagja. bérbeadás. hazugság. szabadid hossz. tanya. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . hajlam. planíroz. köteles behabarás. gátol. teher felel sség. hajlamos. felhatalmazás. legitimitás. helyes. hozzászab. szabad. kiegyenlít. helyénvaló. liberális. felszín. egyforma. törvényesít. terjeng s alantasabb. kisebb. kisebb mértékben.

szelíd. egyenlít . könnyed. szegélyez. felemelkedés. emel. halvány. úgy amint. politikai vonal. felvonó. csatasor. felold. árucikk. egyenes alakú. sín. tájékoztatás. felsorakoztat. vonalkáz. könnyen. fonal. léha. földet ér. arcvonal. családfa. vágány egyenes. elhatárol. megfelel . jelentéktelen. felemelés. könnyedén. könnyedén. lehetséges. sorakoztat. korlátozott.life lifestyle lifetime lift élet életmód. enyhe. napéjegyenl ségi vonal. közlekedési vállalat. hajlandó vmire. kedve van vmihez. irányvonal. ültet zsinór. meggyullad. megvilágítás. ugyanolyan. könnyen lámpák. világítás hasonló. csillogó. megtöm. pálya. els fokú. ügykör. ragyogó. egyenes irányú. vet zsinór. szintén határérték. korlátoz. lenszövet. valószín . sokat ígér . megtölt. kibélel. sz ke. vonalas line linear . foglalkozás. libasor. elemel. sor. tölt. megvilágítás. gyepl . határolás. (fel)emel. sorgyalogság. mesterség. megkönnyít. határvonal. ág. felemelkedik. megszüntet. vonal. lámpa. horgászzsinór. emelkedés. szakma. üresen. meghatározott cs hálózat. er dítési vonal. könny . gyújt. ütköz . határ. lift felszáll. leszáll (lóról). segítség. fényforrás. gyepl szár. tetszik feltehet . kedvel. terepszakasz. meggyújtás. demarkációs vonal. fény. síkmetszetvonal. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. kíván. járat. tiszta közvilágitás. gyújtás felszínesen. kiemelkedik. megvilágít. határol. megszorít. határ. kigyullad. körvonal. sorbaállás. közlekedési vonal. vonalaz. fürgén. nyomtatott sor. származási ág. határoló. valószín leg hasonlóan. vezeték. horgászzsineg. egy inch 12-ed része. hasonmás. vasútvonal. jól megvilágított. meggyújt. írott sor. korlát. foglalkozási ág. óhajt. világosság. világítás. damil. lineáris. határpillér. finom. leesik.1 mm. láng. hangulata van vmihez. mint. összeköttetés. tájékozódás. emelkedik. hasonlóan vmihez. könnyelm en. zsineg. leszármazás. sápadt. vonalakat húz. életstílus élettartam ellop. politika. ablaknyílás. sorba állít. zsinór. t z. hajlamos vmire. elhatárolás. cs rendszer. er dvonal. hasonlóképpen. munkaszintek közötti magasság. nem hangsúlyos. felemel. kötél. könnyít. emelés. kivilágosodik. vonás. megvonalaz. szeret. könnyelm . rászáll. kiderül. tapintatos. elegáns. egyenes. mér fonal. világos. árufajta. körülhatárolt. mér szalag. begyújt. akar. fésült len. társaság. 2. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. len. jellemz . valószín leg. felszáll. útvonal. hosszirányú. vállalat. esik. bélel. világít. gyenge. hajókötél. arcvonás. limes.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

masszíroz. jelzéssel lát el. szél. rakás. áruba bocsát. hihetetlen Mária misét hallgat. f nök. szemlél. cél. határ. házasodik házifecske bámulatos. megfigyel. osztályzat. margó. fizimiska. tömörít. jegy. rajtvonal. tömegek. márka. út. házasság. felgyülemlik. halom. piacra felhozott áru. árfolyamjegyzés. nagy nemesi cím várományosa. összegy l. összehalmoz. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. vásáron árusít. folt. megy. igazgató. tolerancia. kapitány (hajóé). összecs dül nagy tömeg. célpont. jellemez. forgalomba hozatal. összevon. észrevesz. néz. piacon értékesít. vásáron értékesít. mozgástér. szintjel. piaci adásvétel. piaci áru. meneteltet. különbözet. határvidék. jelzett. megjelöl. part. jel. tömeg feltérképez. jelez. masírozik. menetelés. misézik. ottmarad a helye. fogyasztási terület. kézjegy. csodálatos. eltérés. vásároz. bója. csomó. piacon vásárol. szegélyez. perem. sok. árjegyzés.manufacture gyártás manufacturer gyártó. tengerészgyalogos. széles néptömegek. közös föld. jelzés. menetel. figyel. vásárra visz értékesítés. jellegzetes. lapszél. mérték. induló. március. szintjelzés. összegy jt. összehalmozódik. mester. szint. árkülönbözet. térképez határvidék. halmoz. ír. tengerészet. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. mise. fedezet. alaposan megtanul. házasságkötés. fehér szél. megjegyez. gyaloglás. tengerészeti. térképet készít. gazda. szegéllyel ellát. széljegyzetekkel ellát. jegyez észrevehet . szoros összetartozás. térkép. osztályoz. gyalogol. szegély. menet lapszél. nagymester. gyalogtávolság. jelz vonal. felhalmozódik. t rés. vásározás megjelölt egyesülés. felülkerekedik vmin. mellékes tengerész. óvadék csekély jelent ség . megkülönböztetett piac. haladás. szoros kapcsolat. tömegbe ver dik. lapszéli. egymárkás. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . sokaság. védjegy. széljegyzetel. fog (játékost). tengeri nyomot hagy. árrés. összehord. jól tud. széles tömegek masszív. fiatalúr. fontosság. tömeg. pofa. tornyosul. határ. feltüntet. tömeg. nagy csomó. piacra visz. számos. nyom. piacon árusít. közös birtok. összetömörít. kézjel. mutat. masíroztat.

összehasonlít. gennyed. átlag. lényeg. megfékez. hornyosan egymásba illeszt. genny. összeilleszt. zsugori. talán polgármester én. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . úr. szabad esetleg. számít kidolgoz. illik. kérdés. tartalom. összeházasít. megfontolt. méretet egyeztet. ügy. szándék. egyszer .vminek. egyenl vmivel. maximum. lényeges. jelent. vetekszik. eszközök jelentett id közben. összemér. párja vminek. egymásba illeszt. érlel. fontos. oktató. május. felér. szegényes értelem. összeillik. összepasszol. szegény sorsú. érzéki. anyag. baj. szembeállít. közép-. úr vmi fölött. fukar. középút. felszerelés. aljas. -hat. harmonizál. fizikai. eszközök. anyag. dolog. kifejez . kiforr. korpa középérték. fontos. -het. fejlettség (szervezeté) csúcs. minden maximális. érett. férjhez ad. szedend anyag. kézirat. tanár. hasonlóval kiegészít. nekem csontliszt. lehet. kénez (hordót). házasság. vacak. összeválogat. meggondolt. megérlel. gennyesedik. lejárt. tökéletesen elsajátít. pari. meccs. engem. tárgyi anyagok. silány. lényeges. jelent . gondol. dologi. méltó ellenfélnek bizonyul. hitvány. étkezés. esedékes. megy vmihez gyufa anyagi. ruhaanyag. téma. jelentés. jelent ségteljes anyagi eszközök. átgondolt. er források. tárgy. tanító. durva liszt. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. részletesen kidolgoz érés. anyagias. maximum galagonya. eresztékesen egymásba illeszt. vmihez passzolót talál. egyenrangú vmivel. úrfi. átlagos. lényegbevágó. gyufa. szándékú értelmes. étel. úr vmi felett. testi. összehangol. közepes. smucig. szedés. közben ezalatt. érettség. pedagógus kiegészít. váladék. középérték . vmihez ill t talál. lejár. összepasszít. mérk zés. esedékessé válik. alávaló. megérik. megfelel.

ereszték. szerkezeti elem. tengerparttól távol es közeg. nagyság. méret. medikus. ütemes érctelep. orvostudomány. megfontolt. mediterrán. varázslat középkori földdel körülzárt. jogszabály. szerkezeti tag. lényeg. egészségügyi. oldal (egyenletben). értekezlet. orvosi. versmérték. memória emberek elmebeli említ. rendszabály. lépés.measure fokmér . mér rúd. felmér. ülés. fontos. vel mechanikai gépezet. találkozó. okozó találkozik összejövetel. megmér. földközi-tengeri. megemlít. mér szalag. boszorkányság. útkeresztezés alkatrész. híres emlékez tehetség. hús. megmért. ritmikus. szerkezet érem közeg belgyógyászati. istentisztelet. említés. vonulat. találkozás. tánc. verseny. felbecsül. széntelep felmérés. mér edény. hímvessz . mér. csatlakozás. mérték. vmilyen méret . collstok. megemlítés emlitette étlap. kimért. geológiai rétegek. törvényes szabályozás. ütem egyenletes járású. mértékegység. földközi-tenger. orvosság. mérk zés. orvostan. orvostanhallgató. köbözés. szerv. mértéket vesz. közepes. mérés. varázs. étel. közvetít eszköz. egyenletes mozgású. fok. összefolyás. kimér. orvostudományi belgyógyászat. kapcsolótag. csuklóelem. mérés élelem. keresked measured measurement felmérés. mechanizmus. végtag tagság emlékezetes. étrend. testrész. lemért. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . gyógyszer. határ. gy lés. tag. összetalálkozás. vallásos összejövetel. menü kereskedelmi. intézkedés. osztó. taktus. párviadal. lemér. párbaj.

bet fém. lehet. érdemrend. összekuszál. jutalom. telefonon továbbít. k alapozás. étkezde. megérdemel. kantin. kinyilatkoztatás. jóslás. módszer. összevisszaság. vminek a közepe. üzenetet küld. megkeményedett agyag. közép-. közvetít . puszta. érték. hadihajó ágyúi. tó. középen összehajtogat. üzen. 29 yard. ezüstszín. kivándorlás. üzenetet továbbít. kis tó. megkeményedett pala. kellemetlenség. zúzalék. szemét. közép. kedély. mondanivaló. mód. 31 yard. érctartalmú k zet. értékesség. középen összehajt. bepiszkít. teljes. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. pusztán egyesülés. metafora.mere merely merger merit merits mess egyszer . üzenetet eljuttat. étel. öntvény. középre helyez. fogás. kikövez anyag. rendetlenség. összemaszatol. tudósítás. er szak. érdemel. jelzésekkel továbbít. rendszeresség módszerek méter érsek. távírón továbbít. öntött fém. költözés. nagy mennyiség . kiválóság. fém. evangéliumi kinyilatkoztatás. f városi. képesség. f szempontok elront. piszok szóbeli üzenet. tanítás. egyedüli. tiszta. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). közbüls . sínek hasonlat. sok elköltözés. f pontok. rendszer. hevesség pálya. középszer . kövez anyag. határ. középre tesz. közlés. érck . evangélium. tehetség érdem. olvadt üveg. szókép eljárás. jóslat. zúzott k . érc. megfelez. híradás. jövendölés. üzenet. fémötvözet. értesítés. f városi lakos. közepe vminek. megolvasztott üveg. vérmérséklet. fúzió érdem. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . hatalom. középs éjfél er . tavacska csupán. lélek. módozat. bronz. pocsolya. jóság. mer . bet anyag. mezsgye.

melléktantárgy. pontos. rl gép millió elhatározás. pót-. gyenge. legkevesebb. kisebbségi. kiskorú. szögperc. elhibáz. vigyáz. enyém. marós. aknát rak.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. szertartást végez. minimális. zúz. maratással megmunkál. akna. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). támogató. malom. nyújt. házi lisztbogár. jegyzet. lelkész. moll hangnem. bánya. ívperc. lélek. jóindulatú. intelliencia. református pap. porít. könny . memorandum. emlékezet. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. minimum. segít . miniszter. kisebb. enyéim. katonai. aprít. ügyintéz . legkisebb. robbantófurat. habosra ver cserebogár. fejt. kicsi. moll-hangsor kisebbség. elmulaszt. vélemény. elver. emlékezés. minor. üzem. vazallus. pap. szándék. felbukkan a vízb l. lehallgat. tör. szolgál. minimumhoz tartozó bányászat ellát. hiba. értelmesség. gondolat. lelkészi. jegyz könyvet vesz fel. mar. hadsereg. moll. álláspont.. hirig. kedves. elpáhol. elpüföl. hozzátartozóim. segít. katonaság fej. darál. minimum-. kergülten forog. elvét. szelíd. érzület bányászik. lejegyez. percnyi pontossággal mér. marógép. elme. figyel vmire. hengerel. recéz. molnár. értelem. tej. elhibázás. cél. nézet. röl. követ. józan ész. szolgáltat h béres. intéz . nyüzsög. kihasznál. akarat. ellenez. jelentéktelen. tejel kallóz. bokszol. enyémek. feljegyez. tömegben körbe mozog. kavarog. vágy. kiskorú gyermek. az én . bányát m vel. fiatalabbik. balul üt ki. rl . gyár. hemzseg. pillanat. kifogásol. csekélyebb. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. ver. vasérc. szolgálati minisztérium alárendelt. aknásít. tükör. könny . bunyó. perc jegyz könyv példakép. szellem. végrehajtó. ész. nyújt. aldetermináns. tör dik vmivel.-m. üt. kedv. lelkipásztor. parányi. aprólékos. járulékos. kiskorúság apró. felügyel. gondolkodásmód. peremez. nyüzsgöl dik. aláaknáz.. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . vigyáz vmire. lelkipásztori. miniszteri. tükröz. megfej. bányászott érc. daráló. feljegyzés. figyelembe vesz.

igénytelen. pénzérme. vagyon. lemarad. mérsékelt. keverék. mozgatható. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. mellémegy. külföldi híranyagot lehallgat. mérvadó rezgésmód. pénz. modul. hiba. modern. formál. minta. keveredik. összejár. indíték. mozgékonyság divat. mozgási szabadság. hiány. kisasszony. pénzbeli. pénzzel ellát. elveszett. behallgat. modulusz modulok moláris. csipke-alapkitöltés. alaprezgésmód. felfordulás. eltéveszt. folyamatosan ellen riz. figyel . hiányzó. monitor . rosszul sikerül. pénzjegy. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. gazdagság. sablon. maneken. monitor. jelent ség. vízsugárfejt berendezés. kever. pénzügyi. vegyít. modellál. összekever. külföldi adást lehallgat. elvétés. valutaügyi bankjegy. képellen rz készülék. megzavarodott. ellen riz. összeg külföldi adások lehallgatója. mai. nélkülöz. módus. forgatható fecskend . kihagyás küldetés botlás. felügyel . pénzzé tesz. nyomaték. pénzel. szokás. fizet eszköz. külföldi híranyag lehallgatója. modell. tévedés elegyít. vegyes keverék állhatatlan. molekuláris er . változékony állhatatlanság. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. mozgékony. z rzavar kevert. távollev . mozgó. ellen rz m szer. pénzdarab. kotróberendezés. jólét. képez.elszalaszt. pénzt ver. hangnem. megmintáz. mintakép modellek korszer . pénzösszeg. mód. papírpénz. vegyül. ifjú hölgy. konfúzus. összezavart. modális érték alakít. fels osztályos felügyel diák. folyami hadihajó. felügyel diák. id pont. veszteség. jelz m szer. szerény módosítás. felvev gép követési képessége. tévedés. hiányol. eljárás. igemód. mobilitás. mintáz. domináns rezgésmód. figyel. érintkezik. újabb kori módok egyszer .

lézeng. ok. hangulat. -ebb. rosszkedv. képcsöves ellen rzés. szülöttjének vállal vkit. t n dik. szándék. hangulat. l dörög mocsár erkölcs. hold. vízágyú. marihuána. nagy halom. tanulság hangulat. moralitás. diszpozíció. felügyelés. megfigyel . reggeli halálos mivolta vminek. eredményez. nagyobb mértékben azonfelül. babusgat. vészjelz . lehallgatás. javasol. vállalja a szerz séget. emellett.sugárzásdetektor. autóversenyen vesz részt. ellen rzés. anyaként gondoz. teher legtöbb f leg. leginkább. kényeztet. monitoros vizsgálat. gyeleg. létrehoz. mozdulat indíték. mozgás. anya-. lázasan keres. nagy rakás. ráadásul. plusz. mozgató izom hegy. közhangulat. termel. szül. indítvány. igemód. közszellem. szül anya indíték. kiszimatol. anyai gondját viseli vkinek. vizsgálat. szellem erény. vezérprogram. nagynyomású fecskend . autózik. örökbe fogad. mozgató ideg. motorozik. több. motiváció. megfigyelés egyedáruság. lehallgató. indítványt tesz. int. javaslat. okadatolás. monitorrendszer. világra hoz. f . és. azonkívül. elismeri a szerz séget. jobban. mint. anya. motor. anyai gondozásban részesít. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . erkölcsi felfogás. anyáskodik. erkölcstan meg. kedv ábrándozik. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. jelzálog. nagyobb. létforma. mama. megokolás. egerészik. autón visz. erkölcsi. szellem. indítványoz. javaslatot tesz. székelés. indító. morális. létmód. forrás. többé. délel tti. több. hónap. mozgató. folyamatos ellen rség. ezenfelül. közszellem. halandóság betáblázás. inkább. s t délel tt. motívum autón szállít. elábrándozik. monopólium hónap havi hangnem. vki anyjának adja ki magát. reggel. erkölcsös. lelkiállapot. levertség. jelzáloggal terhel. motívum. erkölcsiség. felkutat. jelt ad vkinek. jobbára létrehozó. indokolás. továbbá. ürülés. helyváltoztatás. még. lehallgat. erkölcs. indok indíték. kedélyállapot. monitor-programrendszer. nagy tömeg egér. folyamatos vizsgálat. figyel egység. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . halálozás.

költözik. muzikális zenekedvel . naív . musical. rejtélyes hittitok. izomer muzeum. meghat. mozgatható. eljárás. javaslatot tesz. megöl. nagy tömeg. rábír. meggyilkol izom. mélyen hallgat gyilkosság. megindító. mami. tétel (zenem é). zenés film. szájával érint. szájába vesz. sokszoros. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. must kölcsönös. mozgásban lév . mozgásba hozó majdnem. hordozható. zenés. koholt dolog. misztérium. mozi hajtó. mozgalmasság. rejtelem. sakkhúzás. többszörös anyu. naiv. jól hangzó. zenés játék. lemészárol. torkolat. nagyon. szállítható. néma. mozifilm. mozgás. fintort vág. asszonyom. megindító filmipar. mozgató. kell. lép (sakkban) mozgatott lendület. sokrét . titokzatos. sokkal lápföld. mesterkéletlen. muszáj. költözködés. rejtély hitrege. mozgalom. mozgat. élénkség. nyílás. szónokol. kotta. hangosan beszél. sár összetett. mozdulat. zene dallamos. titokzatos dolog. képzelt személy. titkolózás. megrendít . megható. múzeum énekóra. penészség. mozgás. mozdulat. hurcolkodás. megkapó. -m magam misztikus. költözés. mama. zenei dohosság. elköltözik. száj elmozdul. mozog. költözködés. némajátékban játszik. székelés. titokzatosság. mozgó. közös enyém. mozgatás. lépés. mozgató szerkezet. megmozdít. lépés (sakkban). luk. sok. ürülés mozgat film. csendes. sörfajta. m ködés. eljár. képzelt dolog.

bennszülött. pucér. közelít. min ség. kis híján. közelr l érint . beszorít. nem szigetelt. már majdnem. természetes. sz kmarkú. közel lev . -utánzat. nagy jószág. keskeny. kedves. formás. kopár. rideg. természeti. lomb nélküli. nem er ltetett. tengerészkék pontos. korlátoz. sz r nélküli. természet-. sz k. összesz kül. zsugorít. toll nélküli. keskenyít. hülye. megnevez. növényzet nélküli. ugyanis. zsugori. kinevez. elnevez. üres. természett l fogva fajta. megkeskenyedik. megsz kül. megközelít közeli. alapos. sarokba szorít. fedetlen. vékonyít. elbeszélés. sz kít. javasol. nagy név. csekély. természetesen. tudniillik. felhigítatlan. név. már-már. megfosztott. csupasz. korlátolt. csaknem. Napóleon beszámoló. jó. mozgásban akadályoz. besz kít. nevet ad. húsz frankos arany. közeledik. csökkent. ízléses. kit z. pontos. puszta. haditengerészet.naked leplezetlen. nyers. hajóhad. közel. ajánl. hajóraj. kicsinyes. természet tengerészeti (hadi)flotta. kiszolgáltatott. kis híja. név szerint. megállapít. flotta. m -. védtelen. korlátok közé szorít. hajszálon múló. korlátozott. fogyaszt. meztelen elnevezés. mégpedig. elkeskenyedik. közvetlen közel. elbeszél figyelmes. lelassul. bizalmas. vagyis nevek er s szivar. megjelöl. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. fegyvertelen. sz k látókör . hírnév. jól végzett. intim. majdnem nem kevert. majdnem. feloldójel. mellett. jelöl. félkegyelm . jelleg. nevezetesen. híres ember. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . sz kebb körre szorít. sz kül. nem jut el re. megszorít. közelr l. kisebbít. falnak szorít. szigeteletlen. matrózkék. elfogult. sajátosság. nagy formájú er s szivar. közeli. közelben lev . szoros. csinos. meg nem m velt. megsz kít. összehúz nemzet nemzeti. szomszédos legközelebbi csaknem. nevez nevezett azaz. fukar. -szer . vkihez közel álló. összeszorul. smucig. levélzet nélküli. vele született természeténél fogva. francia krémes. mezítelen. magával hozott. dísztelen. közel fekv . közel. fösvény. meghitt. nap (kártyajáték). sötétkék. h . országos nacionalizmus nacionalista belföldi. feloldott hangjegy.

hálóba kerít. megtagadás. mínuszjel. szarvasmarha. szegénység. sereg. tisztán bevesz. letelepedik. madárfészket kiszed. közömbösség. nemtör dömség átjut. elutasít. tagad. fészket rak. tagadószó. költségek. súlyos helyzet. oldal. fészek. szellemes. jó alakú. lenézés. smárol. negatív tulajdonság. szüksége van. elhanyagol. negatív kép. meleg otthon. rejtekhely. elhanyagolás. halászik. szükséges. ingnyak. tisztán keres. hálóba rúg. forgalmaz. nem vesz figyelembe gondatlanság. szükség. találó.arányos. tisztán nyer. elad. szomszédság net . rendes. árnyékszék. baj. se. negatív film. természetesen költség. negatív mennyiség. negatívum. tiszta hasznot hajt. elmaradhatatlanul. elkerülhetetlen. elutasítás. sem bátorít. szomszéd. szükségképpen. ügyes. tagadó. bátorság. erezet. szomszédos vmivel közeli. törvényszer . tartásdíj. banda. sz kölködés. meghitt otthon. gondatlanság. kellék. hálóba üt. szegénység. hanyagság. ínség. szükségszer en. szükségképpen. szomszédok. tárgyal tárgyalás felebarát. filézik. hálóval befed. hálóval borít. ínség. leszavazás. megkövetel. kikerülhetetlen. ideges. szükséges. határos vmivel. hálóból készít. nemleges. legy z. ideg-. vétó. szükségszer életszükségleti cikk. negatív. elkerülhetetlenül. kényszer ség. egyik sem a kett közül. tiszta hasznot húz. elem negatív lemeze. leszavaz. tengerszoros igényel. megkíván. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. er . szomszédos egyik sem. nélkülözhetetlen. társaság hálóba dob. negativ. múlhatatlanul. nyomor. hálóba küld. választékos. szükségszer ség. életszükséglet. fészkel. háló. legszükségesebbek. csapda. elengedhetetlen. tagadás. ín. egyezkedik. megcáfol. nettó. sz kösség. matrica. hálót feszít ki. tanya. tiszta hasznot jövedelmez. gallér. elutasító. izmos búvóhely. nyak. nettó. szükséglet. szomszédja vminek. semlegesít. ideg. vakmer ség er s. feltétlenül. kell. nehéz helyzet. negatív szám elhagyatottság. hálót csomóz. tiszta. életszükségletek. hálót készít. hálót köt. elhanyagoltság. szükséglet kellett igények. elegáns. tiszt. hanyagság. szükségesség. figyelmen kívül hagy. megbeszél. szükséglet csókolódzik. er sít. szerencsés. magától értet d en. talpraesett. megtárgyal. bezsebel. nélkülözés. ellentett. kényszer . behálóz. kelepce. forgalomba hoz. nemleges tulajdonság. szükségleti cikk.és hátgyapjú. szükség. szükséges dolog. negatív lenyomat. sikerült. tagadólagos. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. takaros necessarily biztosan. magabiztosság.

jard. bevágás. rendes. felt nés tárgya. éjszaka. sohasem annak ellenére. ellop. azonban. kapitányság. pontos. miki. kilenc. új frissen. nemrég. következ levél. rovátka. lárma. semmit sem. senki annak ellenére. név szerinti. helyesen megfejt. éjjeli. újból. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. legközelebbi apró. kényes. senkiházi elhíresztel. közömbös. er nlét. lefülel. válogatós kitalál. soha. mindazonáltal modern. szabatos. vájat. szép. semmilyen. semmilyen. elfog. újonnan. állapot. sitkó. szajrézás. meghatározhatatlan. találatot ér el. névhez tartozó. aranyos. egyáltalán nem. rszoba. mer leges vonal. nemleges szavazatok. dutyi. este baseballcsapat. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . lop. normál. zaj csekély. nyer dobás. normatíva közönséges. nemmel szavazók. jelentéktelen. semmiképpen. semmiféle. letartóztat. pártatlan. csinos. nem. éjszakai. barátságos. nóna. következ szám. közvetlenül utána. szomszéd. fiktív. kedves. csekély. semmi. közvetlenül mellette. közvetlen mellette fekv . elcsíp. névszói. felt nés. kicsorbulás. hírek újság következ . azután. név-.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. siti. nagy senki. mindamelett. megfújás. lopás. mindamellett. kondi. lerövidít. csorba. finom. éjjel. megfúj. csórás. névre vonatkozó egy sem. kellemes. vesz éj. normális. most. semleges ország egyáltalában nem. szomszédos. mer leges. legközelebb álló személy. minap. egyik sem. érzékeny. becsap. szabályszer . igényes. nyakon csíp. természetszer . visszautasítás jelentéktelen ember. bemetszés. horony. elvesz. nominális. semleges. szabályos. begy jt. felmar. semmi. h vös. újra hír. nem nélküli. jó. helyes. börtön. karcolás. rovás. névleges. kilenc múzsa. bemetsz. rovátkol. tagadás. legutóbb. mindazonáltal sem norma. senki. elnevezésre vonatkozó. megkarcol.

ugyanakkor. megszagol. mag-. jegyzék. megjegyzés. orrával nyom. semmiség. orrával érint. orrával dörzsöl. neves jegyzetek egyáltalán nem. nyomoz. néhány sor. orr. nemsokára azután. porlasztó. kellemetlen ember. bankjegy. kellemetlenked személy. kár. nemsokára. sehova atom-. angliai román stílus. értesít . magyarázat. kényelmetlenség. rövid újságcikk. háborgatás. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . jelen. szándék. hatósági értesítés. illat. alkalmatlankodó személy. azonnal. szagol. kiugró. közismert novella. cs r. kiszaglász. alkalmatlanság. szaglász. normandiai. figyelem. szaglás. adóslevél. észrevesz. nulla. semmit felmondás. most. toldat. kötelezvény. fúvóka. szokatlan. kivalo. megfigyel. feljegyzés. kedv. feljegyez. jegyzet. jelentéktelen esemény. tudomásul vesz. kiszögellés. jelentéktelen személy. kiönt cs . megfigyel. fogalom. bejelentés. újszer November hát. jelent s rövid levél. nevezetes. semmi.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. figyelemre méltat. széljegyzet. szerkezeti kiugrás. hang. mostanában sehol. zéró. kiírás észrevette elképzelés. akkor. észlel. kellemetlenség. eszme. fürkész. megjegyez. most hogy. sziklafok. hatósági felszólítás. hangnem. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. megjegyez. felszólítás. nukleáris ellenszenves ember. jelen pillanat. jelenleg manapság. orrán keresztül beszél. figyelembe vesz. rend rspicli. hajlandóság. semmit sem. regény. pedig. tudomásul vesz jegyzetfüzet. jegyzetekkel ellát. tudomás. normann. tapasztal. figyelem. közlemény. kiönt . notesz híres. figyelmeztetés. megemlít. jelentéktelen dolog. vélemény rövidáru hírhedt. kifürkész. zamat. újfajta. hangjegy.híres. értesítés. szimat nem figyelemre méltó. orr-rész.

gondoz csecsem szoba. személy. marihuánás cigaretta. nevel hely. célpont. jelentéktelen. ruha. megjegyzés észrevételek. alak. kötvény. sötét. tárgy (modul). nyilvánvalóan Magyar . terhes ember. megszámol. megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). izé. tárgyi. csoport. megállapítások. számos dajka. numerus. megszámlál költemény. n vér. tárgyilagos objektumok. becéz. célkit zés. megfigyel . tárgyak adóslevél. létszám. kétes hír . számoz. szerz dés. figyel . megjegyez. jó csaj. megtartó elér. megfigyel. figyel. gyermekgondozó. jó b r. ziccersorozat. beteget gondoz. feladat. lekötelezettség. dolog. karjaiban tart. dajkamese. elfed. megtart betartó. kiválasztott. érvényben van. csemetekert. akadály. m sorszám. halkeltet . kötelesség. cucc. házszám. felnevel. óvást emel. taktus. dajkál. ember. nevetséges ember. fellépés. bizgenty . egyén. csinos n . homályos. érlel magában. vacak. táplál. kötelezettség. tompa. szopik. észrevétel.ny g. ápolón . sorszám. el adás. tárgyi(lagos). lekötelezés. fazon. fennáll. megjegyzést tesz. cél. elnyer. tárgy. zavaros észlelés. elfogulatlan. felfedez. valami. hozzájut. megszámoz. nevetséges dolog. gyermekszoba. tiltakozik. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. szám. ütem. betart. egy mennyiséget kitesz. sérelem fonalszám. vers nagyszámú. számok könyve. gyámolás. tapasztalatok észlel. mózes negyedik könyve. tartozás bizonytalan. ismeretlen. kiválasztott személy. csemeteiskola. sokan. szándék cél. szoptat. észrevételt tesz. ruci. beteget ápol. tapasztalat. társaság. megfigyelés. ápoló. kifogásol. szerelés. számlál. tapasztal. szánalomra méltó ember. sokaság. objektív. besorol. csinos lány. észrevesz. ápol. elhomályosít. számok. kap. szerkó. ellenez. faiskola. megünnepel. zavarás. sok.

bekövetkezik. ki. eset. felkínál. okoz. megtörténik. helyzet. hivatás. visszamaradt. sokszor. különös. távol b n. utód gyakorta. megszállás. nyújt ajándék. bármelyik. sajátságos. nem elfoglalt. ok alkalmi. hivatalnok. kínál. fels bbrend ség. páratlan szám egyenl tlenség. létrehoz. merészel. páratlan. birtoklás. párját vesztett. szertelen. szokatlan. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . egyes. szám feletti. felemás. közhivatalnok. köztisztvisel . támadás. el fordulás. esetenkénti. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. megtámadás. s r n. több ízben. ajánl. sértés. valószín ség. alkalom. sérelem. kibérlés. véletlen alkalmilag elfoglaltság. foglalkozás. tisztvisel hivatalosan ivadék. okkupáció. munka foglelkozási foglalt akad. birtokbavétel. fél pár. nyújt hivatal. v. betöltés (üresedésé). eset. mesterség. el. megkülönböztetettség. véletlen esemény. messzi. egyedülálló. eshet ség. megpróbál. hatósági közeg. esély. páratlan szám. el fordul. felbukkan. kínálat. nem használatos. lezárva. gyakran. különc. esemény. különbség. kivált. távoli. v. alkalmat ad. hivatalos. nem egyszer. kedvez körülmény. ajánlat.minek a kikapcsolva.kinek a. alap. messze. túlsúly -ból. tiszt. tisztvisel . nem páros. két ünnep egybeesése. szerepel megtörtént bekövetkezés. kínálkozik. egyenl tlen. iroda katonatiszt. félre. adódik. megkísérel. sarjadék. elzárva. el ny. megesik. alkalmi. valamivel több mint. nem szokásos. szabad. elfoglalás.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. elfoglaltság. leszármazott. vétek felajánl. bármilyen. vezényel hatósági. tisztekkel ellát. furcsa. foglalkozás birtokbavevés. véletlen. le. okot kiváltó alkalom. felajánlás adakozás.

be(kapcsolva). egyetlen. tisztulás. -hez. felfedés. vminek eredményeképpen. régi. hatályos. bejárat. hír. üzemeltetés bevethet . nyitható. operál. olajoz olajvállalati részvények id s. olaj. hatással van. valaki egyesek azonban. kinyitva. nyit. k olaj. csak. -ra. -re el re. kikapcsolás. egység. eleje vminek. ó. felé. nyitás. érvényesülési lehet ség. tovább kinyit. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . információ. m veleti. iránta egyszer az ember. azonos. tovább. lyuk. csak éppen. felbontás. bezsíroz. megnyitó nyíltan megnyit daljáték. kivéve hogy felé. sima duma. bevezetés. m ködési. -en. hézag. érvénybe lép. egyik. csupán. -hoz. opera. kilátás. kihajtás. öreg. ezer fontos egység. el idéz. egyetlen. -re. felavató. egyazon. hadm veleti. -nál. megoperál. operációs. ugyanaz. nyitott nyitott kivirágzás. véghezvisz. alkalmazást nyer. megolajoz. valamin. kedvez alkalom. üzemel. egyedüli. -ról. kezdete vminek. -r l. vízhatlan ruhaanyag. megnyitás. harcképes. vízhatlan vászon. egyesített. bekapcsolva. rögtön azután. megszakítás. pontosan akkor. járat. megüresedett állás. befolyásol. -on. feslés. tisztás. egy. -ra. -ön. m ködtet. m velet. hat. operáció. nyílik. hogy. feltárás. kinyitható. üresedés. m ködik. közben. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. els hívás. ember. -én. zsíroz. kidugaszolás. irányít. kezdeti. feléje. zenedráma érvényes. -nél. nyílás. derülés. vízhatlan ruhanem . operatív. vezet. kinyitás. kezdet. -n. értesülés. rés. be.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. kenetes beszéd. megkezdés. -höz. okoz. kezel m ködnek operációs m tét. üzemben tart. vmi mellett.

operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . politikai irány. sorrend. opciók arany. szakvélemény. gépvezet . el tt. észlel . látó-. érdemrend. rang. el ír. irányító. szervesen összefügg . vagy orális. szerzetesrend. szabály. nem kötelez . parancsol. utalvány rendezett el írás általános. határozat. rendszer. szembenállás látási. kedvez alkalom. összefügg . szervezet szervezett eligazítás. megparancsol. elrendez. parancs. rendel. szerves. orientáció. szabadon választható. ellenkezés. szervezett. kelet felé fordulás. megrendel. alkalom. tájékoztatás organizational szervezési. optikai. lovagrend. rendez. száj-. keletelés. hírközl szerv. zsöllye osztály. rendelet. ellenzés. elrendel. ellenzék. igazgat. szervi szervezet szervezett szervezés. vélemény ellenfél alkalmas id . rendes. optimum der látás der látó el vételi jog. társadalmi osztály. eligazodás. utasítás. szemoptimális. irány. hétköznapi. operátor. érzékszerv. telefonközpontos nézet. száji. rendjel. rendszeres. rendelés. menü. gépész. tetsz leges beállítások. szóbeli vizsga narancs zenekar. szóbeli. szokásos. miel tt. lehet ség ellentétes ellenkez . vezényel. sebész. felszentel. orgona. telefonkezel . kezel . orgánum. m szerész. szemben lev ellenállás. szerv egységes. átlagos. feltételek. opció. rend. ellentét. telefonos. választás fakultatív. szervezeti . rituálé. ellentétes. szájhang. szemben. megbízás. tájékozódás. megrendelés. pappá szentel. közönséges. vendégl emberi hang.

semmi. többlet-. kimenetel. többiek egyébként. eredeti ember. elmúlt. hatos ütés (krikettben). másokat. átugrik vmin. kívül. másikat. fels . eredetiesked . közül. egész felszínén. muszáj. borító. több. valami (a mi) mienk magunk kiüt. aut. rendest l eltér . különleges. kibúvás. szemléletmód hozam. ellenkez esetben. eredeti. mindenütt. szabadtéri küls áttekintés. küls . származás. körvonal. kellene. kifizetetlen. küls rész. kimenet. leküzd. küls felület. eredeti példány. között. zendülés eredmény. kimagasló. rendkívüli. kiáradás. remény. stípus. sorok kifelejtése a szedésb l. iskolaköpeny. szaporítás (kötésben). kit n szerte. legy r. legels . originális. általános. különös ember. végig. elintézésre váró. elintézetlen. át. vége. termelési eredmény kezdet kinn. ortodox más. -ból. többi mások. termelés. minden pontján. kívül. hátra. másformán. felül. egyedi. szerteszéjjel. folyomány. els dleges. vázol kilátás. máskülönben erkölcsi kötelezettség. ki. kezdeti. s. új utakon járó. vázlat. másképpen. illene. kitörés. átfogó. követelmény házon kívüli. máshogyan. hosszú lövés. valamib l. újszer . eredend . forrongás. kinn. szavak kifelejtése a szedésb l. -b l. legnagyobb. kint. másképp. célponton túl becsapódó lövedék. szabadban történ . átjut vmin. ismételten. vminek a külseje hátralékos. selejtes holmi. rendkívüli. végs . kötelesség. másképpen. kirobbanás. befejez dött. kihagyás. kirak. egyéb. skézirat. jeles. hagyományos. küls . furcsa ember. kiváló. küls felkelés. munkaköpeny. végig. célon túl men lövés. túl. kint. eredet. önálló. felett. egészen. kiemelked . sök. másképp. külszín. másként. kontúr. vége. teljesítmény. küls oldal. széltében. különben. kifelé. fel. alap-. otthonka. mint. skiadás. rendkívüli eredetileg bevett. kell. szembet n . kötelezettség. felesleges általában. egész felületén. rendezetlen. különös. másik. munkanélküli. hanyatt. származás si. kimen teljesítmény. nevezetes. els rend . különc. további. körvonalaz. mást. furcsa. over overall . mindenütt. fennálló. felüli.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. másféle. sajátos. keresztül. nagy. másmilyen. óhit . esedékes. selejt. látszat. jelent s. újsütet . külseje vminek.

fájás. szoknyafogó csat. doboz. lassan halad. nyomasztó. éjszaka folyamán történ . málha. teletöm. fenyítés. összecs dülnek. kerestet vkit. összever dnek. külföldön. fenyíték. ecsetel. iramot diktál. ha megengedik. szülési fájdalmak befest. járásmód. saját. tömít. lap. lapszámmal ellát. csomagol apródként szolgál. borogatás. szoknyafelköt zsinór. falka. poggyász. el z éjjel. rakás. zsúfol. reggelig külföld(i). csomagol. összegy jt. bosszúság. szoknyafogó t . vajúdás. dobozol. batyu. tengeren túli áttekintés beismer. (lap)oldal. tulajdon(jog). fájdalmat okoz. tömeg.összefoglaló. fest. festékkel bevon. el z este. megsemmisít . becsomagol. oldal lapok fizetett fáj. betördel. vki engedelmével. külföldi. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. meger ltetés. szállodai kisinas. egyenruhás kifutófiú. tengeren túl. kilép. festék. fáradság. halom (program)csomag. bepakol. leveg b l irányít békés. kínoz. éjszakai. poroszkálás. iram. lépés. elismer. megtöm. gyötrelem. tömörödik. összepakol. lesújtó. pakli. poroszkál. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. nagy léptekkel ró vmit. hirtelen. csomag. csomagol csomagok. járás. tempót diktál. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. lelép. gyötör. csomó. máról holnapra. tulajdon. összeválogat. elsöpr . büntetés. lépked. csomag. fájdalom. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. gyorsaság. paginál. lapszámoz. festi magát. Csendes-óceán konzervál. tulajdonjog Oxford. sebesség. menetsebesség. jégtorlasz. egész éjjel. kisinas. bemázol. cimborálnak. összeáll. bevall. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . lassan megy. csendes. kimért lépésekkel megy. apród. beecsetel. kellemetlenség. becsomagol. meggondolt lépésekkel megy. összeszed. szenvedés fájdalmas fáradozás. ütemre menetel. igyekezet. lépésben megy. kín. nevét kiáltva keres vkit. nyugalmas.

fatábla. új bekezdés. megegyezik vmivel. napi hírek rovata bekezdés. vádlottak. páni félelembe esik. jelz szövetsáv. kirúzsoz. esküdtszék. mennyezetmez . párhuzamos. cölöp. szárnyburkolatmez . fanyereg. megfakul. átlag. páni félelembe ejt dolgozat. sápadt. cövek. kifesti magát. ablaktábla. megfelel . kifakul. könyvtábla-mez . hatáskör. párhuzamos vmivel. színtelen. megfest. bizottság. tomboló sikert arat.festmény témájául szolgál. papír. halványít. fejvesztettséget okoz. párhuzamos vonal. kiköt kötél. kugár. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . paragrafus megfelel vminek. pari. bordaköz. köles. deszkakerítés. bevet deszka. rémüldözik. terület. riadalom. panel. párhuzam. elhalványodik. fejvesztetten kapkod. munkaközösség. léggömbburok-mez . fényét veszti. pelyvapikkely. halovány. árfolyam. kifakít. palánkkerítés. m szerfal. leír. hegyes léc. léckerítés. falmez . keretmez . hasonló. elhalványít. z rzavar. faburkolat. fórum. szakasz. szavakkal ecsetel. vakrémület. kis újságcikk. érseki rezidencia. esküdtek névjegyzéke. névérték. megfakít. egyenrangúság. faborítás. hátrész. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . mez kre oszt. királyi rezidencia. pánik. paragrafus. megszédít. párhuzamba állít. fakó. fakít. szerelékfal. párja vminek. kép egy pár. hosszúkás alakú fénykép. vminek megfelel. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. jel. rületbe hoz. egyenl ség. kerítésmez . pari árfolyam. páni. padlómez . fejtési mez fejvesztettség. esküdtnévsor. fejetlen kapkodás. lefest. ajtótábla. elfehéredik. m szertábla. palota. fejetlenség. z rzavart okoz. nyeregpárna. fogat. püspöki rezidencia fényét veszi. vasalódeszka. el kel mozi. fakul. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . hídmez . mázoló. elveszti a lélekjelenlétét. vádlott. újság cikkely. elveszti a fejét. karó. sápaszt. pánikba esik. palánk. felfordulást okoz. dúsított érchalom. sávdísz. halvány. határ. fest m vész. puma. festmény. burkol. bekezdés. királyi palota. vminek a párja. bekerített hely. elsápaszt. faburkolattal ellát. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. orvosok körzeti jegyzéke. színét veszi. kapcsolótábla-mez . színét veszti. házaspár. vmivel megegyezik. egybevet. egyenérték. vontatókötél festés. pár. szélességi kör. hasonlóság. esküdtek lajstroma. nyereglap. szobafest . körülhatárolt hely. szigetel lemez. luxusszálló. tábla. párosával összerak. kerítés. kifest. pánikba ejt. táblákra oszt. melegágy-tábla.

átjáró. brigád. plébánia dísztér. elhelyez. különösen részben partner. országrész. kiváltképpen. részes keresztülmegy. cinkostárs. részek. átfutás. megy. rész-. részben. passzolás. igazolvány. parlamentáris.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. tájék. parti. megel z. határozatba megy. ok. bevezet. kaliber. cs . kettéoszt. társ. bet zés. passzol. osztott. vezeték. b nrészes. alak. út emberi érintkezés. község. szoros. elléptet. szétválik. alkatrész. meghal. telik átutazás. tehetség osztag. engedély. üzlettárs kereskedelmi társaság. nem vesz észre. szerz d fél. vendégség. részt vesz. felülmúl. menetjegy. kötetrész. forrás. áthalad. túlhalad. elválik. oldal. táj elfogult. pasas. parkolóhely. egyén. résztvesz bizonyos. részesség. részrehajló részben hozzájárul. parkosít. részlet. részbeli. m veletelem. szóbanforgó személy. felbomlik. társul. történik. illet . hágó. tölt. különös. társas viszony. parciális. elfogadtat. múlik. rész. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. lerak. részbeni. részletes. átereszt . részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . részes. katonai anyagraktár. tag. töredék. elhalad. elvonultat. eltelik. csapat. meghalad. egyéni. szerves alkatrész. párt. vidék. szakasz. elmegy. levizsgázás. elt nik. átmegy (vizsgán). túljut. társaság. áthaladás. átad. áthaladás. szerep. táncpartner. zsúr. parlament alkotórész. telephely országgy lés. el z. feladat. utazás. átadás. továbbhalad. füzet. átkelés. hengerüreg. részleges. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. társulás adottság. különítmény. közrem ködik. parkol. pofa. hegyszoros. el fordul. szül i szül k Párizs egyházközség. különleges. sikeres letétel (vizsgáé). ügyfél. elmúlik. kitétel. elválaszt. anya. szokatlan f leg. fél. összejövetel. folyamat. választék (hajban). megtörténik. s. szólam. részlet-. feloszlik. elkönyvel. parókia. kézmozdulat. dolog. darab. elfogad. vadaskert. pontos. park. kezdet. továbbad. m velet. eltölt. átsiklik vmin. részvétel. buli. folyosó. szétválaszt. megszavaz. szül atyai. kötelesség. képesség. eredet. füstjárat. halad. rész. darabol. helyenkénti. körülkerít. elbúcsúzik. kútf . apa. partnerként szerepel. csoport. kapcsolat áthaladt. párt. részleges. gyülekezet. fogas. elmegy.

egyéni. nyugodt csúcs. illetmény. fizetés. út(vonal). bezár. elmúlás. elmúlt. gyenge ütés. börtön. pálya. saját. kifizet dik. motívum. megcirógat. lapicka. rész. szenved . ír. elvonulás. után. épp jókor. versenypálya türelem beteg. megír. akolba terel. fizetség. siti. különös. tollforgató. kell id ben jöv . mellett. rajztoll. sablon. fogalmaz. vmin túl. írásba foglal. n stény hattyú. megpaskol. csendes. kell alkalommal jött. állandó vev . kegyuraság.passenger passing passion passive past utas arra men . gömböcske. elhaladás. lapogatás. futó. kisállat. írás. rekesz. sajátszer . túl alkalmas pillanatban. igen. jellegzetes. hegye vminek. mellette el. szenved alak. elt nés. toll. pártfogás. akolba zár. fizetés. nagyon. orom. járóka. kell pillanatban. rizetes cella. futólagos. kell id ben jött. speciális. töltés. különleges. tet fok. simogat. szerelem. összeterel. múlás düh. karámba terel. szenvedélyes szerelem. el vmi mellett. talp minta. tétlen el. jellemz . bér. maximum. klumpa. viszonoz fizethet fizet bér. pártfogó. jézus kínszenvedése. dühkitörés. csúcsérték. tömb. halk lépés. tollhegy. legyintés. rálegyintés. ólba zár. kell alkalommal jöv . séma fizet. példa. múlt id . furcsa. facip . páciens. büntet . szenvedés passivum. indulat. passzív. történelem. ketrec. el élet. tiszteletdíj béke békés. passió. akol. karám. elmen . büntethet . megtérít. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . templom. falapát. kín. patrónus. bekerít. szerelmi hevület. írótoll. ketrecbe zár. fizetség. türelmes állandó kuncsaft. gyengéd ütés. régi. kapóra. kiegyenlít. veregetés gyalogút. kátrányoz. vev kör alap. megvereget. gát. szemellenz . kerékpárút. kerti ösvény. passzió. ösvény. kifizet. rekesz. vminek a hegye földm ves. vereget. tulajdon ól. madártoll. kuncsaft. bezsúfol. gyalogjáró. paraszt egyházközség. útvonal. út. védnök állandó vev kör. szerelmi hév. karámba zár. szenvedély. darabka. sajátos. múlt. járda. sitt. fölényeskedés. ütögetés. író büntetend . talapzat. sajátságos. ültetvény. halál. védnökség.

penzió. elvégzés. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. kész. fázis. stíl-. pénzbüntetés. óra menstruáció állandó. kialakítás. véghezvisz. alkalmazottak. teljesítés. ismétl d id köz. ceruzával ír. ismétl d . nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. hozzájárulás enged. tartós beleegyezés. tartósan. valaki egyéni. teljes. engedélyt ad vmire. hibapont. maradandó. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . engedély. teljesít képesség. ceruza. kitartó. tökéletesen eljátszik. hátrány. periódus. engedélyez. személy. személyesen permanently állandóan. bevégez. individuális. ceruzával lerajzol. teljesítmény. elvégez. permanens. ciklus. véghezvitel. id tartam. tartós egyén. személyi. tartam. el adás. pont. emberek. tökéletes. köznép. min ség. észlelés. részemr l. büntetés. kimagasló személyiség. részünkr l. ceruzával megjelöl. játék. tartó. körmondat. szerepl . kor. megtesz. személyesked . mondat. kötbér. saját. performance m ködési adatok. id köz. eljátszás. id szak. maradó. magán-. szak. személy szerint. személyi hírek egyéniség. ecsetel. megenged engedélyezett állandó. ember. engedély. talán lezajlási id . játszik. népesség. el ad. folytatódó. munkások. maradandóan. személy-. visszatér id köz. tökéletesít teljesen. szakasz. ceruzával felvázol. személy. teljesít. folyamatos. szívós. ma. benépesít. ceruzával leskiccel. hibátlan. történelmi. nép. ceruzával jelöl. rudacska panzió. nyugdíj. folyamatosan. vminek révén százalék érzékelés. korabeli. szerepel.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. id . keringési id . örök. kis ecset. személyi hír. személyes. végrehajt megtétel. ember. felfogás befejez. m ködés. család. büntet . tanítási óra. permanensen. lakosság. észrevétel. állhatatos. pont (írásjel). korszak. ceruzával rajzol. rokonok népek -ként. kifogástalan. személyiség ami engem illet. jelenkor. tizenegyes beír a fogadókönyvbe.

józan. folyamodvány. mondás. zongora kiszemel. legjava vminek. kiválaszt. fázaisait meghatároza vminek. kiszemelt. id pont. kikeres. folyamodványt benyújt. díszes. válogatott. felirat. könyörög. szed. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). fok. váj. szakaszait meghatározza vminek. filozófusi. eszeget. távlat. perspektíva. kép fénykép. periódus. tép. csákány. megadó. üres szólam frázis fizikai. petíció. Péter esedezés. szavakba foglal. mérsékelt. természettanilag. mozzanat. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. kér. kuki. fotó. vminek a színe-virága. üres szavak. feliratot intéz. kopaszt hegyes vég . piszkál. csúcsos. szakasz. letép. bölcsészeti. hímvessz . fizikailag. esdekel. fohász. eleje vminek. hegyes. kiválogatott. piano. invalidus. kiválasztott. gondosan kiválaszt. mélyen szántó. java vminek. fázisokra bont. kipiszkál. leszed. testileg fizika halkan. leszedett. rávesz rábeszélt fütyi. szedeget. látvány. kifejez. higgadt. állapot. frázis. gyógyhatású. mackó. szúr. nyelvi fordulat. szemelt. kérvényt benyújt. páncélszerkény. fázisba hoz. kecses. fázis. felterjesztés. telefon. szedett. fázisokra oszt. picked . fogpiszkáló. filozófiai. kereset. beadvány. csipked. csipeget. bölcs. mondat. színe-virága vminek. filozófikus. gondosan megválogat. testi fizikai szempontból. kitétel. telefonál fénykép. gyógyító. kérvény. távlati meggy z. kérve kér. kiválogatás.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. orvoslásra szoruló. szólam. kiszed. szólás. személyzet kilátás. ima. rábeszél. vminek a java. bölcseleti. könyörgés. hívás. kérelmez. felterjesztést intéz. természeti. természettani. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. kérelem.

bukdácsolás. baloldal felé kacsintgató. lejtés. vezet . el re bukik. felüt. tet pont. tet fok. cs vezetéken továbbít. liheg. táborozik. cs vezetéken átszivattyúz. csúcspont. sorhely. tesz. térség. hajít. kormányoz. bölényhárító. elhelyez. kiválasztás. ellen rz mozdony. rózsaszín. szedés. próba-. sorrend. zenedarab. ül hely. szurok. munkahely. meghatároz. leír. munkadarab.színe-java vminek. ércválasztás. szegf . borzasítás. ritka példány. szöveg. rí. halandzsa. foltoz. vaker. legjobb a maga nemében. lefest. osztályozás. pénzdarab. elárusítóhely. toldoz kalauzol. tet hajlás. földbe szúr. sír. dugványoz. sivít. pilóta borsos (történet). fuvolahangon eldalol. áramellen rz jelz lámpa. pikáns (történet). bábu (társasjátékban). helyezés. útmutató. kissé balos. kövez. hajósíppal összehív. csetri. esik. alkatrész. sípjelzéssel összehív. dobás. dudán eljátszik. tiszt. irányít. zsinórral paszpoloz. mértani hely. el futó mozdony. cs szer en vasal. elfurulyáz. sípol. lejt södik állás. lejt. film. étterem. alkalmaz. jelz lámpa. k vel bélel. rendez. megtold. pont. sorrendiség. fütyül. kitétel. ércválogatás. felismer. kinyitás. szüretelés ábra. nyaraló. színdarab. hivatali beosztás. veres frakk. fújja a dudát. kis vitrolás keskeny tattal. bódé. rábíz. magaslat. m tárgy. dob. sipít. koaxiális kábelen továbbít. kormányos. csipegetés. tekercs. rózsás elvezet. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . kép. csövön át továbbít. állít. csákányozás. fuvolázó hangon beszél. sípjelet ad. hajítás. kompozíció. uzsonnázóhely. vendégl . vetülékvonal bevetése. sípjelzést ad. pálya javítását ellen rz mozdony. teríték. zsinórral beszeg. guvríroz. zsinórral szegélyez. helység. kereskedelmi piac. kísérleti. alácsövez. árucikk. sípon eljátszik. d lés. kicsipkedés. lakás. szöveghely. megválogatás. ereszkedik. lejt sség. bogáncsolás. hivatás. tisztség. gümölcsszedés. tilinkózik. hajlásszög. vezet. tér. csúcs. rókavadász. hozzátold. dalol (madár). tévékép mozi darab. helyiség. csipkedés. osztóköz. sipító hangon beszél stand. mérsékelten baloldali. rang. vég (szövet). felállít. helyérték. fütyörész. vetülékfonal átdobása. fogosztás. szüret. rész. állóhely. gyapjúszövet felületi tisztítása. eltilinkóz. cs . villa. passzus. rózsaszín . kiválogatás. kalauz. felad. otthon. dudál. nem teljesen kiégett tégla. tilinkón eljátszik. hely. kihelyez. hányódás. beszurkoz. érzékeltet. vezérl csap. hivatali tisztség. megillet hely. földbe ver. fiatal lazac. ügykör. bekátrányoz. vetél átdobása. furulyázik. furulyán eljátszik. helyez. hangmagasság. terület. város. ábrázol. válogatás. cs vezetékkel ellát. vetülékfonal beverése. pipa. feltörés. alapterület. takaros ércszemelés. duma. fürge cselle. megtisztítás. hangot vmihez mér. eszközöl. sípot fúj. megfoltoz. révkalauz.

tisztán kivehet . cserje. szervezett. ipari berendezés. nyomódúc. számtábla. agyonrak. növekedés. kitervelt. dobogó. tányér. plató. világos. lapály. szónoklás. emelvény. színezetlen. tervezett. kihív (kártyát). leplezetlen. világosan. el ad. tervszer tervezés besúgó. laposít. aranyoz. elhelyez. hazárdjáték. színvonal. rónaság. fedélzet. el re kif zött svindli. kijátszik. bemázol. lövegtalpazat. csemete. üzem. nyomólemez. növény. játéka van. forgat. alföld. közönséges. szabad. akkulemez. tesz (kártyát). játszódik. formálható. gyáregység. róna. fon. lemezel. letelepít. kétdimenziós. szinte. boglárfa. platánfa. síkidomszer. mángorol. leragaszt. érthet en. közérthet . sík. trükk. tiszta. szemmel látható. szárny. vakolat. sértett ábra. szint. játék. tapaszt tesz vmire. gipszvakolat. vasúti kocsi platformja. hangszeren játszik. egyszín . titkosrend r feljavít (talajt). fed. beépített ügynök. állás (istállóban). kicsinált dolog. fáraszt. síkbeli. félreérthetetlenül. kocsiel tér. repül gép. kotyog. préseléssel fényez. géppark. eszmei sík. alakít. színm . alaprajz. fémétkészlet. gipszel. darab. eljátszik. palánta. kotyogás. szórakozás. klisé. fedélzetpárkány. színjáték. jóvátesz. csúnya. sz . nyíltan. politikai program. padozat. dugvány. néz nek álcázott színész. hídpadlózat. nemesfémmel befuttat. flastrom. lemez. felszerelés. uni. vázol gyalul. nem szép. síkság. tapasz. dísztelen. egyenletes felület . plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . detektív. begipszez. flastromot tesz vmire. megtervez. gyár. játékmód. plasztikai ezüstöz. egyszer . tisztán hallható. m fogsor tartólemeze. szintén. megken. sík. begipszel. érthet . nem csinos.placing helyezés lapos. egyenletes. ereszke. elhalmoz. svindli. eszmei sík. pódium. gurító. el adás. letapaszt. nyílt. nemesfémmel bevon. szétlapít rakfelület. alapelvek. sima felperes. gyalu. névtábla. elgondolás. egészlapos ábra. tisztán látható. gipszbe tesz. képlékeny. peron. megrendezett. betapaszt. bánik vkivel. kártérítést fizet. síkfelület. vastagon beborít alakítható. odatapaszt. tervrajzot készít. tábla. platform. lapít. vágány peronja. szimpla. telitalp. terv. játékosan mozog. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. termés. padlóemelvény. vágány. ültet. galvanizál. kezel. versenydíj. fényképez lemez. tervezet. színdarab. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. állomási el tér. gyártelep. szónoklatok. szabad mozgás. megtervezett. terasz. fémlapokkal fed. bevakol. ezüstnem . beken. sima. szállítóvágat. nyilvánvaló. platán. nívó. lógás. berendezés. vasal. rend rspicli. polgári. lopott jószág. vasúti kocsi peronja. m anyag. fennsík. mintázatlan. egyenes. tervez. kifáraszt. alaprajzot készít. eljár. tervrajz. klisíroz. túlhalmoz. holtjáték. lap. hordfelület. gépállomány. kupa. odaragaszt. síklap. felülnézet.

földnyelv. viselkedik vkivel. éles. örömet okoz. zsák. él. zsebébe tesz. költészet. munkahelyr l való távolmaradás. nyílt. egység. szórakozás. katlanba szorult alakulat. irányít. több. csattanó. szó nélkül elt r költemény. többlethegyszakadék. írásjelekkel ellát. lényeg. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. fugázás. játszás. gázzal telt üreg. kif z. varrott csipke. kürtjel. tervel. kihegyezés. örül élvezet. elrejt. érintkez csúcs. tervez. szabad mozgása van. lyukba taszít. m ködik. rámutatás. vers költ költemények. konnektor. nem mutat. hegy. beirányozás. diakritikus jelek. költ iség ág. kihézagolás. tréfa. pontérték. óhaj. poén. váltócsúcs. hegyez. kedv. többlet. zsebébe süllyeszt. tollhegy. hézagolóhabarcs. gyors váltakozás. szerepel. tervrajz. elt r. táncol. megjátszik. játszik. terv. sok vmib l ábrázol. szól (hangszer). kihézagol. eltulajdonít. váltóállítás. lyukba lök. tömör. háromszög (puufjátékban). légzsák. kiélesítés. szabad játéka van. összeadásjel. kedvtelés. célzás. öröm. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . akadályoz. visszatart. ponteredmény. meg. tizedespont. megcéloz. fészek (szelepé). mutogatás. eléggé. örömet szerez. játszadozik. jellemvonás. zsebre tesz. tollszem. tartalom hozzáadva. legy r. kieszel. rátesz (kártyát). cselekmény. kitervel. megtart magának. ék. mez . gyönyör. hézagkikenés. fugáz. visszafojt. cselszövés. állja a vadat (kutya). megelégedett. nyert labda. mutatás. plusz. kard. pontozás. zseb-. pluszjel. központozás. hely. színiel adás. diakritikus pont. mutatás. földdarab. pont. tetszik elégedett. elfojt. összeesküszik. táska (szem alatt). t . beállítás. bekerített alakulat. részlet. gyönyör ség. diakritikus jel. csúcs. pontszám. hegyezés. zsebre vág. összeesküvés. költ iesség. kimutat. mozgása van. tetszés b ség. lenyel. mutat. bezsebel. katlan. fali csatlakozó. fémvég f z . parcella. hegyfok. dalszöveg-jelölési mód. vízzel telt üreg.szerencsejáték. kiélezés. gazdagság. kérdés. m ködés. fészekbe helyez. zsebre rak. munkaszüneteltetés. jólét. bekerítés. miniat r. csomagolózsák. pozitív. külön. oldal. földfok. diakritikus pontok. hegyes. vonás csúcsos. zseb. félreérthetetlen. és. kötélvég hegyezése. kisebbségi sziget. vel s hézagolás. telek. mini. kéj. elfektet. helyzet-megállapítás. szerkeszt. pontérintkez . megmutat. lyuk (biliárdasztalon). er t vesz. ceruzahegy. szemhegyezés. kisebb érclencse. fészket készít. térképez.

kidúcol. mér rúd. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . csúcsszervbe tömörül. fenntartja a rendet. laktanyarend. csúcsszervbe tömörít. népi. zaciba csap. csiszol. durranás. szegényesen elcsattan. önz pártpolitika. elválasztórúd. eljárásmód. közös alapba üsszegy jt. lengyel. hirtelen tesz. közös készlet. vezérelv fényez. rúd. papa. pattogtat (kukoricát). pattog. pólus. gyanús vállalkozásba beránt. árboc. zálog. rendbe tesz. fiatal fa törzse. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. fényezés. köhög. váltó.points Poland fali konnektor. fater. rúddal hajt. közös alapba összead. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. népszer . szavazóhelyiség. alkalmi piaci csoport. lop. csendes mély víz (folyóban). pop-. szénsavas ital. kil . szegényen. szegény. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. politika. políroz. pukkant. politika. gyorsan megy. lengyel. szavazatszámlálás. jó modor. gyorsan tesz. karóz. szegény(es)en. felpattogzik. próbálkozás. sark. sarok. bels kör. bot. elektród. pózna. össztét. póluspont. tó. politizálgatás elnyer (szavazatot). összead. pukkan. szavaz. pukk. fényesít. trösztösít. 25. közös bevásárló szerv. kitér vágány. táborrend. rosszul. karó. bels pálya. elpukkan. kellemetlen felel sségbe beránt. tavacska. durrant. aládúcol. politikai mesterkedés. közrend r. ragyogás. népies. rend r. elpukkaszt. összedob. hirtelen megy. csapat körmérk zés. eldurrant. szavazat. rés. kevéssé. közös eladó szerv. pontok. durran. medencényi víz. horgászbot. érdekszövetség. összegy jt. tócsa. pukkanás. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. érdekszövetségbe tömörít. kicsiszol. kifényesít. fels árbocsudár. köpköd. rászoruló. origó. pocsolya. becsap. takarítás és rendcsinálás.3 négyzetméter. választói névjegyzék szennyezés. közös bevételezés. leszavaz. közösen kezel. elektródpólus. kocsirúd. biztosítja a rendet.03 méter. medence. szegényes gyengén. kap (szavazatot). sarkpont. rúddal taszít. tisztít. fényesít . fény. csiszoltság. suháng. szobarend. hirtelen pápa könnyen érthet . rend rség. puff. er iket egyesítik. nép-. leszavaztat. kissé. váratlanul. nyél. irányvonal. szennyez dés m szaki. konnektor. zászlórúd. evez rúd körletrend. rendet csinál. 5. m szaki egyetem kis tó. közös bevásárló iroda. közös eladó iroda. fényez anyag. rendszabályoz államvezetés. rászed. államtudomány. szavazás. közkedvelt. emel rúd. elsüt (fegyvert). kifinomít.

bödön. tartóoszlop. darab. raktárnyílás. küls magatartás. kilátás. gyorsan jár. birtokol vmit. kanna. postakocsi. értesít. sorompó. nyílás. startoszlop. veszteséglistára rávezet. meger sített állás. feltétlen. mappa. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. tartóborda. elhelyezkedés. pozitív mennyiség. kiköt város. valós. szelel akna. porció. bal oldal (hajóé). rcsapat. állító. küls viselkedésmód. plakatíroz. van vmije birtoklás. visel. szárfa. sors arckép. felad. bili. könny ügetéssel vezet. daruoszlop. személyleírás Portugália állapot. postahivatal. karó. miniszteri tárca adag. bejárat. ajtófélfa. szelel lyuk. kiragaszt. valóban birtokában van vmi. levelezés. ajtótok. hajó bal oldala. alapfok (melléknévé). közzétesz. kipellengérez. felbérel. rész. életmód. vörös bor. kelengyével ellát. hord. pozitív. határozott. szegélyk . kerékvet . pózna. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . helyesl . állás. helyzet. irattáska. sasfa. gyorsan utazik. rállomás. bedob (levelet). elkönyvel. osztályrész. oldalnyílás-fedél. tényeken alapuló határozottan. esetlegesen. igenl en. postán küld. raktár. felállít. birtokol. talán halottszemle. van. rév. viselkedésmód hordozható aktatáska. izzítócsésze. kapufa. kiházasít. balra tart. járás. rhely. tényleges. bukottak jegyzékébe iktat. bef z. ágyúlék. l rés. könny ügetéssel lovagol. függ leges ereszték. hivatal. bögre. levélgy jt szekrény. lesbe állít. 40 x 51 centiméteres papirosív. dúc. tájékoztat. fekvés. kifüggeszt. ércpillér. posta. lakosság. ablakfélfa. megszáll. diapozitív. ablaktok. bevett állás. kiöml nyílás. cölöp. pozíció alapfokú (melléknév). irattartó. népesség balra fordul. állást elfoglaló csapat. oszlop. kapu. részlet. hajóablak. kifejezett. kiköt . fart ke. konyhára való vad meglövése. küls viselkedés. városkapu. parancsnoki tisztségre kinevez. beöml nyílás. képmás. er d. postára ad. hely. céloszlop. rszem. állít. rséget elfoglaló csapat. rákfogó kosár. portói. napi posta. kupa. katonai hely. jelz karó. szénpillér. kinevez. elhelyezkedés. igenl . rendelkezik vmivel. portré. megszállottság gyarmatok. szolgálati hely. tám. pozitív kép. portói bor. jelz oszlop. postáz. jelz pózna. tényleg. kifejezetten. javak. vagyon eshet ség. biztos. lehet ség lehetséges esetleg. pozitív fénykép. pillér. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). elhelyez.popularity population népiesség. odaállít. népszer ség anyagsokaság. postakocsin utazik. hatalmába kerít. lövöldöz.

tehetség. nagyítóképesség. könyörög ima. oknyomozó. el z . praktikus. rál . konzervál. nyomorúság. hathatós. meghatalmazás. fazekasmesterség. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. hadsereg. élesség. praktizáló dogmatikus. helyzeti. gépesítés. klientéla üzelmek gyakorló orvos. jogkör. serleg. korábbi. szegénység. agyagáru. áram. hader . szükség lehet ség. gyakorlatba átvisz. apróra tör. agyagm vesség. szokás. sok. lehet ség. konyhára való vad elejtése. fazékba tesz. font sterling. gyakorlati. hatalmasság. marihuána. cserép.készítéséhez használt papírfajta. nagy. célszer . uralom. ínség. praxis. puskavégre került vad meglövése. edény. gyakoroltat. könyörgés el bbi. er teljes. kérelem. lövés. pinka. ügyes. finnyás. elektromos áram. tényleges. lehetséges. gyakorol. vasedény. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. áram alá helyez. font <453. hatvány. testi er . képesség. krumpli elektromos feszültség. praktizál. kérés. feltételes. nagyítás. gyakorlás. mesterkélt pontos. mód. precíziós. nincstelenség. tál. fazék.6 g> ( . fontoskodó. zománcedény. gyakorlati. er . szoktat. energia. z. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . rohamsisak. rákháló. potenciális. karámba zár. üt hiány. értékes. edzés. lövet. kér. teljesít képesség. fazekasm hely. tapasztalati. befolyás. gyakorlatias. megvalósítható. cserépbe ültet. cserépáru. pacientúra. alkalmaz. hatalmas. kerámia. k edény. kecses. rejtett potenciálisan agyagárugyár. megel z drága. tét. teljesítmény. gyakorlati alkalmazás. k edénygyár elkerít. fegyveres er . hajtóer er s. fazekasáru. korsó. tekintély. kérlel. áramot ad. okfejt . er /hatalom. terrakotta. precíz pontosan pontosság. próbál. gyakorlat. magasfeszültség elektromos áram. medd ség. ököllel ver. agyagedény. silányság. folytat. karám. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. olvasztótégely. nyomor. hatáskör. pragmatikus imádkozik. virágcserép. trenírozás. fajansz. hatalom. fazekasság. ól. lappangó. imádság. gépi er . gyakorló ügyvéd. felhatalmazás.

átnyújtás. uralkodó jelenléte. rögtön bef tt. bemutatás. tolongás. kedvezmények el nyben részesít. összeszorít. igénybe vesz. bead. el terjesztés. nyomda. domborít. er szakkal besoroz. nyomul. szorong. felvételi. rezervációs terület. kényszerít. présel. könyvespolc. kikészít el fordulás. ruhásszekrény. mindjárt. nyomható. sokatmondó. sajtó. nyújt. hatással van. szorítás. beállítás. tusa. jelenvaló lény. kötéllel fogdosás. elnökség egyetemi rektor. összenyom. befolyással van. bemutat. megjelenés ajándék. leszorít. megnyom. összezsúfolt tömeg. védett terület. er szakkal toboroz.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. elnök. bevezet . megszorít. el ad. felkészülés elkészít. simít. el nyben részesített. tálalás el adta azonnal. kiprésel. el készít. kizárólagos terület. átadás. prémium el készítés. uralkodó megjelenése. rekvirál. b velked . kiváló min ség . rányom. jelen. ölel. terhes. összefacsar. jelenlegi. feldolgoz. rektor elnöki. elnökválasztási hírlapirodalom. sajtol. terhesség állapotos. szorongás. ajándékoz. nyom. kézszorítás. kivasal. osztályon felüli. er szakos toborzás. nyomás. jobban szerett horder . azonnali. most. prés. kihallgatási terem. mostani. benyújt. jelenlev lény. jelenlét. tartalmasság. meg riz. nyomdászat. elnöklés. elnöki tisztség. mángorol. nyomtatás. készül dik. kötéllel fogdos. vemhes bevezetés. helyiség els rend . jelenleg. jelenlev ajándék. tömeg. vasal. fehérnem s szekrény. cs dület. kedvezés. el készület. hasas. sürget. felvételi vizsga épület. siettet. jobban kedvelt. hajsza. természetvédelmi terület. felkészítés. présbe tesz. verbuvál. beterjesztés. ránehezedik. el zetes. ajándéktárgy. kiváló. tolong. szorít. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . egyéniség. kedvezmény el nyök. szekrény. készít. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. összeütközés. átölel. jelent s. ház hozzátartozó telekkel. láthatatlanul jelenlev lény. el készít . összeszorul. verbuválás. kinyomható. könyvnyomtatás. imprimatur. fogadó terem. jobban szeret el ny.

els dleges. nagyon. kinyom. igazgató. primum. felettes. kinyomatás. kioktat. benyom. öntvényminta. korábban áldozat. pap els dlegesen. eredeti alapoz. szorítás köztiszteletben álló. meggátolás. min ségi. nyomófeszültség. sanyarúság. árat megállapít. legels . kevélység. lábnyom. puskát tölt. els sorban. tet fok. más vászonra felhúz. bélyegez. nyomat. nyomtatásban kiad. s-. t ke els sorban. el zetesen. nyomtatvány. alaphang. virradat. nyomtatott bet kkel ír. megel zés. nyomtatás. kiadás. els (rend ). szép megel z megel zés elhárítás. hajnal. primitív fejedelem. becsül. els . kezdeti elem. lenyom. sürg sség. tiszta. telít dik. fénymásol. préda. eredetileg elemi. csinos. lenyomat. begyújt. túl korai azel tt. törzsszám. el bb. herceg. rangos. t zsdei prémium. etet. kezdet. újság. hercegn elöljáró. legjobb. el z . üzemanyaggal tölt. tercia. nyomtatott. alapfestés. f nök. értékel büszkeség. betanít. korábbi. els rend . g g. megel z .pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. hírlap. legfontosabb. meglehet s. metszet. rányom. tet fok katolikus pap. telít. meglehet sen. szögperc. beáraz. legfontosabb. nyomott. világos. valószín leg bájos. nyomtatásban megjelentet. pecséttel ellát. tettes. rézmetszet. nyomással mintáz. kinyomat. önt minta. pirkadás. nyomás. prémium. elkövet . fényképmásolatot készít. kiváló min ség. fényképmásolat. elv nyomdai bet . alapszínt felrak. bélyeggel ellát. remek. tekintélyes feltehet en. nyom. prevenció el bbi. eléggé. tökéletesség. nyomás. kitanít. els rend min ség. megakadályozás. f ként. kényszer. fametszet. alapmázolás. kópia. tavasz. vízzel telít. bet . satírung. els . legjobb része vminek. lebélyegez. megbízó. príma. el zetes. leginkább alap. kontaktmásolat. alapelv. els dleges. párbajozó fél. zsákmány ár. önérzet. mestergerenda. itat. tájékoztat. 16 pontos bet nagyság. árapályt növel (égitestek együttállása). nyomtat. másolat. feszültség. szarufa. f . színe-java vminek. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . bet típus. uralkodó hercegné. nyomtatott bet . virágzó. prím. feltételezhet en. kiváló. kit n min ség. si korszak. eredeti kezdetleges. meggyújt. megtölt. elsietett. nyomóer . hajnalhasadás.

bizalmas. magányosság. mér elektróda. váratlan lelet. személyesen. régebbi. megbecsül. magánélet. forgáspont. lehetséges. kiváltság. folytatódik. elkülönített. ered. magányosság. értékes. kit n . egyéni. magány. zsákmányol. elfogás. el tti. kiváló. szonda. becsül vmire. emel kar. eljár. titkos. elvonultság. elfog. lefoglal. házf nök. szondáz probléma. megel z . zártkör . hézagmér . egyedüllét. megvizsgál. nem nyilvános. nem remélt lelet. korábbi. perjel. emel rúddal kifejtett nyomás. kitapogat. folyamatban van. kutasz. egyedi. prioritás börtön. minta. titkosan el jog. lefoglalás. másolatot készít. díjra érdemes dolog. magántermészet . jutalomdíj. vmi el tti els bbség. privát. díjazott. értékel. próba. nyeremény. kipróbál. nagyra becsül. kiindul. elhagyott. el zetes. el z . mér szonda. emelty . hadizsákmány. fogház egyedüllét. els rend min ség dolog. kémlel. nyomdatermék. nagyra tart. felbecsül. különálló. várható talán. folyamat. tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . magán-. valószín leg. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi. visszavonultság közlegény. magánjelleg . magános. emel rúddal kifejtett emelés. val szín ség feltételezhet . félrees . díj. díjazható. lakáson belüli egyéni elkülönülés. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. különjárat bizalmasan. valószín . igen értékes valószín ség. titok. díjazott dolog.pamutszövet. privilégium kiváltságos jutalom. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. közkatona. magán. elkoboz. elkobzott hajó. el remegy. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. titoktartás. m velet. zsákmányul ejt. díjnyertes. magánélet. eljárásmód. kutat. zsákmány. prior. halad. taksál. várhatóan alapos vizsgálat. magánterület. eldugott.

folyamatok feldolgozás. termel. jövedelmez . kikészít. nyilatkozat diplomás. lenyomtat. feldolgozóegység. profit. metszetben ábrázol. profi. termelékeny. körvonal. kidolgoz. eredményez . tanul jövedelmez ség el nyös. arcél. nyereség. létesít. beható. körvonalas színházi díszlet. körvonalrajz. hivatásos. el állít. szellemi foglalkozás. rentábilis alapos. mélységes értesít . létrehoz. szelvény. szakért i. termény termelés eredményes. hasznára van. szakmabeli. megmunkál. haszna van. értesít . hitvallás. oldalnézetben ábrázol. kiad. el idéz. gyümölcsöz . klisíroz. profil el ny.proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. felmutat. hozadék. szakma. hoz (kamatot). hasznot húz. program célkit zés. termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. valló formázó szerszám. m sor programok programming programozás . m veleti szerv. tartósít. vonul feldolgoz. term képesség termékek foglalkozás. szakmabeliek összessége. haszon. beperel. kiadvány bevétel. alkot. processzor gyárt. jövedelmez . idom. hivatás. készítmény. bemutat. szakszer . hasznára válik. okoz. eljárás. rövid életrajz. szorzat. haszon. színre hoz. jövedelem feldolgoz. felvonul. termék. professzor. oldalnézet. szül. szakért . szakmai egyetemi tanár. termékeny. megmunkálás feldolgozó. szabad foglalkozású. term termékenység. jegyz könyv. termel . terem. f iskolai tanár. élethivatás. hasznot hajtó. mély. terméshozam. perel. folyamat. szerzetesi fogadalom. szakember. termelékenység. mesterség. hasznos. függ leges metszet. hitvalló. termény. id réscsatoló. eljárások. termés.

kinyúlik. terveket készít. hírverés. el írt szesztartalmú. méretarány. tulajdon(ság)ok birtok. tervezet. ildomos. haladás. alaposan. el segít. elvet. kelt. indítvány. próbának vet alá. tervet készít. szerez. leánykérés tervezett progressively fokozatosan. jelleg. el léptetés. tömít. bevisz. hamisítatlan. tervez projectek felt n . bizonyíték. ill . el terjesztés. kirepít. kimélyít. elgondol. valódi. takaros. kiugrik. bevezet. saját. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . el mozdítás. segít. indítványozás. -álló. szabályszer . pártol. tervezget. rendes. ill en. terveket sz . vetületet készít. tervrajz. természetes színekben ábrázolt. sz kebb értelemben vett helyesen. kiváló ígér. szesztartalom. csinos. levonatot készít. komplett. jellemz .progress progression progressive el menetel. terv. próbatétel. el léptet. -mentes. haladó szellemben. fejleszt. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . el írásos fokú. kefelevonat. kipróbálás. arányviszony. kémcs . javaslat. tulajdon. alkalmas. lenyomatot készít. javaslat. hatlan. átváltoztat. összhang. el rehajít. fejl dik. tulajdonság. ígéret megígért el relendít. el segítés. igazi. faszol. lehúz. progresszív módon. derék. csór. elképzel. szigetel. gyorsít. tulajdonság. maligánfok. tervbe vesz. impregnál. kísérlet. kilök. hajít. kioszt. vagyon arány. kutatási feladat. megfelel . vázol. szép. létesítmény. tanújel. hozzájárul. kiemelked . tulajdonképpeni. illedelmes. kiáll. tisztességtudó. célravezet . propaganda finomkodó. beruházás. szeszfok. méretez. haladvány fejl d . arányba állít. kiszögell. viszony. vízhatlanít. el írt szesztartalom. el mozdít. szít. reklámozás bizonyság. szó szoros értelmében vett. tagoltság ajánlat. terv(ezet). aránypár. rész méretek. fondorkodik. magasabb osztályba bocsát. el rehalad. elutasít. hányad. vetít. korrektúra. igéret. kigondol. ingatlan. jellegzetes. birtok. kivetít. próba. reklámoz. haladó vet. kil . illend . arányosít. múlik folyamat. kefe. tulajdon. helyes. sajátos. ellenállóvá tesz. szép szál. haladva. dob. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. sajátságos. kitervez. átél. javul. kit n . arányosság. jellegzetesség. kutatási téma. igaz. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. -biztos. halad. helyénvaló. megfelel en kellékek. promotor doktorrá avatás. lenyomat hírverés. támogat. hármas szabály.

ellátás. megvéd. megállapítás. kutat. véd vámrendszer oltalmazó. lehetséges fél. leszögezés. szolgáltat feltéve hatáskör. érvényesít. bizonyul. menlevél. véd. intézkedik. bizonyítás. konjunktúra megóv. lehet ség. oltalmazó. ideiglenes. eleség. meger sítés. szolgáltatás. jólét. m ködési kör. megvizsgálás. óvó. várható kilátások. élelmiszerekkel ellát. védelmez . szakma. remek bebizonyít. óv-. ügy. pompás. kipróbál. védelmez . leend . id leges. tiltakozik protokoll büszke. üzlet. próbára tesz ad. védekezés. próza(i). menedék. látvány. prózaiság. terület vidéki ellen rz próba. nyújt. véd megvédés. védelem. pszichiátriai lélektan. probléma. prózai. gondoskodás. véd gumi fehérje tiltakozás. esetleges jelölt. próbalevonat-készítés élelmiszer. elmeorvostani. véd vámmal véd védett biztonsági. oltalom. dokumentál. lehetséges vev . intézkedés. próza. próba. önhitt. igazolás. nyújt. véd vám. bebizonyítás. beszerez. tartalék átmeneti. rendelkezés. közvád. ellát. lehetséges üzletfél. kilátás. tartomány. kimutatás. óvszer. óvó. tétel. vállalkozás hétköznapiság. indítvány. oltalmaz. remény boldogulás. öntelt. javaslat. pszichológia psychological lélektani . szolgáltat feltéve ad. próbatétel. folytatás (mesterségé). távlat jövend beli.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. vád érclel hely. bizonyít. unalmasan beszél b nvádi eljárás. kipróbálás. igazol. védettség. véd . gondoskodik. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati.

tolakszik. vegyítetlen. labda átütése jobb oldalról bal szélre. enged. megrántás. m ködés. fölény. sz zies. kocsma. pénzzé tesz. pupilla. tanuló beszerez. közönség. felemel. kefelevonat megrángatta evezés. lop. nyilvános. üldözés. hamisítatlan. razziázik. szándék. megszerez. húzás. szándékol. zés lökés. szín tisztán cél. vonz. megtorlás diák. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . reklámoz. pénzhez jut. b ntelen. söntés általános. kút. balra nyesett ütés. meghúz. hozam. népszer sítés. kefelevonatot készít. folytatni. emel szerkezet. forgatás. szerzemény. húzás. vonzás. nyakon csíp. evez csapás. húz. áru eladását er lteti. nyers. szepl tlen. erélyeskedik. sz zi. támasz. feldicsér. tervez folytat. legtöbbet ígér . hírverés. próbanyomat. levonat. döfés. reklámozás nyilvánosan kiad. szivattyú. megvesz. törekvés. siettet. puszta. tevékenység. lehuzatot készít. nyom. evez. lök. szúró fájdalom. nyomást gyakorol. intézvényes. szembogár. megjelentet (könyv)kiadó. országos kiadvány. igazi. vontató firtat. keresés. valódi. kiadó. finom. rántás. elemel. sürget. vétel. elbocsátás. balra húzott ütés. ló visszatartása. igyekezet. evezés. fogás. köz-. húzófogantyú. rajtaüt. protekció. meghúzás. letartóztatás. nyomórúd. kis id . színtiszta. szívogatja a pipáját. közlemény. z elfoglaltság. pöfékel. vásárlás beszerzett. ereszt (gyökeret). közös. vev idegen anyagtól mentes. közzététel hirdetés. hatol. szerez. tanítvány. törtet. hajt. vonzást gyakorol. terv. er feszítés. rángat. nyilvánosság. kefelevonat. fogantyú. letartóztat. pumpa. jó összeköttetések. csatolóhorog. befolyást gyakorol. kiterjeszt. vontatás. von. könnyítés. szed. italbolt. slukk. szivattyúz büntetés. felsrófol. kis id szak. kihúz. revolvert ránt. ránt. megránt. szakít. húzó. húz egyet. megdöf. csór. kiránt. levonatot készít. hatása van. megtaszít. cibál. fülönfogás. húzható. energia. protekció. tép. kedvez esély. nyomul. nyomat. el ny. megszerzett bevásárló. felöklel. iszik egy kortyot. emel rúd. el ny. vontatás. közzétesz. vontatóer . követ. csupasz. üldöz. papucscip . elméleti. próbalevonatot készít. lefog. pumpál. könyvkiadó verseny. vonzóer . egyszerre felhúzott sörmennyiség. rendelvényes. kiírás. els lehúzás. korrektúra. megvásárol. rend ri razzia. válságos pillanat. vontat. kikérdez. fortély. er ltet. küzdelem. nyesi a labdát. húzóer . lehúz. nyakon csípés.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. jókora húzás. visszatart. nyilvánosság. korty. lökdös. közösségi. vásárló. tiszta.

el terjesztés. törekszik. negyedévi lakbér. óranegyed. világtáj. hátsó rész. városnegyed. 25 centes pénzdarab. címerpajzs osztása. korlátoz. kvártélyoz. bekvártélyoz. helyezés. elszállásol. tompor. gépbehelyezés. égtáj. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. átkutatja a terepet. oldalfal. következ negyedbe lép. beszállásol. taszít. vezérnek bevisz quarter quarters queen . négy részre oszt. nagy mennyiség. homoszexuális férfi. lökés. korlátozás. be van szállásolva. képzés. kihasznál pushing put puts putting energikus. negyedrész. negyedhang. hátsó fertály. fels fedélzet hátsó részének oldala. negyedév. mennyiség. meglök. törtet dobás. kegyelemadás. helyet kijelöl. tetter s. letevés. min sít. posztot kijelöl. címerpajzs felosztása. tesz. vezér (sakkban). négy részre vág. lökés. negyedévi bér. negyedmérföldes síkfutás. nagy tömeg. vitorlarúd küls része. szálláskörlet anya. módosít. átváltozik vezérré. tapintatlan. negyedel. hangos reklámozás. rádióval irányított célrepül gép. lakás. er szakos eladási módszer. szarufal. n stény. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. 11. négyfelé vág. királyn t csinál vkib l. négyeléssel egy címerben egyesít. nagyméret tet fed pala. módosított feljogosít. képesített. felnégyel. címernegyed. szorgalmaz. átlósan hajt. szálláson van. 2 fok 48 perc 45 másodperc. támadás. negyeddolláros. felt n reklámozás. prozódiai jel. szorít. rámen s. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. szélrózsa vonásának negyede. keréknyomot nem követ. 440 yardos síkfutás. id tartam. bérnegyed. továbbjut min ség. királyn . golflabda begurítása a lyukba. megnyom. taszigál. jogot nyer. min sítés. új negyedbe lép. 2. poszt. négyfelé oszt. toló. tevés. új negyedbe fordul. négyel. képzettség. tartam. szállítás. irgalom. golflabda beütése a lyukba. 25 cent. tolakodó. megnövel. kvártélyon van. negyed. 12. négybe vág. feltételes. királyné. negyed dollár. vállalkozó szellem . képzett. lerakás. képesítést szerez. munkába vétel. módosítás. végigszimatolja a terepet. hátulja.7 kilogramm (gb). id mérték. táj. kvártély. holdnegyed. tolás. korlátozott. szálláshely. szállás.ügynököl. kegyelem. tol.9 hektoliter. min síteni. vetés tesz elhelyezés. (el)helyezés. királyn vé koronáz. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. tömeg félév. királyn ként uralkodik.34 kilogramm (us). rámen s eladási módszer. taszítás. kvantitás. terjedelem. tolás. negyedóra. szorult helyzet. feltétel (kérdésé). letétel. évnegyed. dáma (kártyában). 457 milliméter. négy részre szel. szorongat.

él sövény. sebesen fut. rácsap. eleven hús. életpálya. nyomon van. korlát. váratlan támadás. rajtaütés. rádiókészülék. verseny. él . kikérdez. razziát tart. támadás. rádióüzenet radioaktív. versenyez. nem felt n . kétségbe von. érezhet en mozgolódó. halk. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. vágtat. kifogásol. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. kérdez sködik. kutat. eleven. pörget. gyorsan. rádión lead. él sövénynek való növény. versenyzés fajgy lölet. kutatás. fegyveres betörés fosztogatás céljából. üresen nagy fordulatszámmal járat. portyázik. szitkozódik. kontingens. gyors. rádióhíradás. nyugodt. rátör. portya. nyomozás. keresés. razziázik. kontremin. teljes sebességgel m ködik. hányad. él lény. érezhet en rugdalózó. egyszer . rohan. rádióaktív rajtaütést hajt végre. futtat. hivatalos vizsgálat. száguld. gyorsan ver. karfa. portyázó rablóhadjárat. fosztogat. korláttal ellát. keres. versenyt fut. vita tárgya kérdések élénk. rács. tartó. radikálisan rádió. karfával ellát. gyökeresen. rajtaüt. csend. megnyugtat. suhan. gyök. megtámad. teljes er vel m ködik. megrohan. nyugalom. nyugodtan egészen arányos rész. rablótámadást vezet. szelíd csendesen. gyorsan fut. gyökeres. fut. megrohanás. diszkrét. faj.quest question csaholva hajt. csendes. razzia. zuhatag. sebesen gyorsan békés. radikális alaposan. rácsapás bekerít. felkutatás. gyökjel. rádión közvetít. vizsgálat. rátörés. ráront. végigpusztít. feltúráztat. béke. kihallgat. kifoszt. sín. siet. probléma. hirtelen támadás. kétség. rasszizmus sugárzás alapvet . éles. verseny-. kérdez. lecsendesít. mélyreható. verseny faji lóversenyzés. rácsozat. lóversenyen lovagol. vasúton utazik vasút raid rail railway .

terjed. megnövel bolyhozott. termeszt. magához tér. feltartott. nagyon termékeny. sorba állít. rally. felold. tenyészt. sorba rak. feléled. betölt vmilyen rangot. kóborol. törköly gyors. túraverseny. vaktában tett. b zös. elrablás. magasra emel. rászegez (puskát). kiterjedés. állomáson lev taxik. változási tartomány. rangsorol. dombornyomású. távolság. es . kigúnyol. dúsan term . fekvés. rangfokozat. szellemi befogadóképesség. kiemel. heccel. fokoz. tér. el idéz. köznép. felkelt. felsorakoztat. lövölde. teljes. l táv. besorol. kapacitás. új életre kel. avas. sorakoztat. sorakoztat. sorban következik. romlott. elhalmoz. nagyságingadozási tartomány. kilengési határ. rend. rangban megel z vkit. összeszed. esik. nagyságingadozási határ. nagygy lés. növel. er re kapás. feléleszt. er re kap. illetlen egyszer emberek. sebes gyorsan. tökéletes. rang. osztályoz. emelkedés. megszüntet. durva. dombor-. térség. emel. orrfacsaró. népség-katonaság. felemelt. pazar. buján tenyész . összevon. legénység. emelt. k zetrégió. kerület. meger södik. terület. nyúlik. tagok meger szakolás. elterjedési terület. legénységi állomány. felébreszt. nemi er szak. megemel. változási határ. burjánzó. min sít. elrabol. domborm v . tiszta. rendez. kiálló. véletlen. szabad tér. találomra történ . s r . magához térít. felemel. kelt. húz. sor(ozat). záporoz felvet. tartomány. ércprovincia. konyhai t zhely. áporodott szagú. ércrégió. felhoz. sorozat. büdös. dús. gy löletes. hatásterület. repce. vaktában mondott. beoszt. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . kilengési tartomány kötélbak trágár. l távolság. gúnyt z. megront. gyülekeztet. özön. sor. megszöktet. rendszertelen. szabad vadászterület. zápor. osztályoz. ugrat. kiemelked . megbecstelenít. csúfol. csatlakozik. összegy lik. épít. irány. gyülekezés. gyülekezik. taxiállomás. terjedelem. véletlenszer telérvonulat. gusztustalan. vaktában történ . közkatonák. sor. hatáskör. nevel. összegy jt. besorol. felnevel. kör. elrendez. elrendez. fizetésemelés. egyszer tagok. barangol. utálatos. társadalmi osztály. labdamenet m ködtet módszertelen. fedélzetre húzott horgonylánc. meggyaláz. találomra tett. meger szakol. szabad legel . el léptet. magasabb rangban van. felver. fekszik. variációs határ.railways rain raise vasúti technika eláraszt. hirtelen. sorba állít. kiterjed. összegy jt. undorító. visszataszító. gúnyol. kelt (tészta). körzet. kiugró felemelés kicsúfol. buja. l tér. ébreszt. tartozik. er szakot követ el vkin. életre kelt. el teremt. osztály. társadalmi rend.

m szerállás. kikészítetlen. adót vet ki. hosszú d l ben felküzdi magát. józan. gyorsaság. gyorsan. mérték. árfolyam. megmunkálatlan. kategória. olvas. adogat (bef z nek). olvasott docens. el adásmód. leolvasás. olvasó. hajónak egy nekifutással megtett útja. korrektor. amikor. felvisz. pompás. kinyúlik. kinyúlás. olvasó. befejezett. olvasnivaló. ér vhova. tengeröböl. olvasásmód. osztály. számít vminek. olvasmány. tartozik vmilyen osztályba. készen. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . érzelmi visszhang. díjszabás. hozzáférhet . hegyfok. értelmezés. kiértékelés. hordtávolság. felolvasás. nyirkos. kiterjed elér ellenhatás. be nem hegedt. egy kicsit. egyetemi docens. nyúlik. szint. elkészített. eljut. felolvasó. ésszer . tapasztalatlan. el zékeny. éppen akkor. ár. ritka ritkán lehord. rang. duzzasztott vízszint. reakció. fok. érték. olvasás. reagálás. bevégzett. hamis vallomásra bír. inkább. hatósugár. elérhet . láthatár. értékelés. megadóztat. levesz. állás (m szeré). elér vmit. m ködés. tekint vminek. mérv. megvásárol vkit. korrektúraolvasás olvas kész. sebesség. helyzetértékelés. hatáskör. érintkezésbe lép. zord.rare rarely félig sült. leér. becsül. kivételes. vmilyen osztályba tartozik. eléggé. szövegváltozat. távolság. olvasás. el készít. olvasókönyv készségesen. küll . rája. tüzelésre kész. hatótávolság. hajlandó. émelyeg. készpénz. nyers. megfog. hatókörzet. folyó egyenes szakasza két kanyar között. zöldfül fénysugár. ügyes. meglehet sen arány értelmes. felveszi az érintkezést. leszid. megfejtés. megdorgál. értékel. egyszerre átlátható folyószakasz. földnyelv. nyomdai korrektor. amikor. válasz. elérés. tarifa. könnyedén. olvasottság. felfogó képesség. megközelíthet ség. elég. nyújt. fürgén. arányszám. létrehoz. díjtétel egy kevéssé. megérkezik. kémhatás. kamatláb. arány. szívesen jelzés. sugár nyúl vmi után. hajlamos. korrektúrázás. kinyújt. megveszteget. kiváló. olvasással eltöltött id . hányingere van. abban a pillanatban. elér. szövegértelmezés. szakképzettség. karhossz. felér ésszel. terjed. nekifut. elérhet ség. fennhangon olvasás. sorol vhova. megért. olvasat. helyi adó. osztályzat. kiterjedés. teljesen. visszahatás reaktor felolvasott. rend. fürge. el adó. interpretálás. terjedelem. olvasással töltött id . magyarázat. racionális feldolgozatlan. könnyen.

most keletkezett. vesz (adást). újszer a minap. minapi. átvesz. jelenkori. rendbe tesz. a napokban. felvétel. gondolkodás. okfejtés felkel . mai. realista. megindokol. elfogad. készséges. orgazdaság. nemrégiben átvétel. elfogadott. vétel gazdasági pangás recept elismerés. méltányos. legutóbb. recepció. értelmes. nemrég. szolgálatkész. rájön realizmus. felidéz. újabb kelet . meglehet sen érvelés. irányadó elfogad átvétel. lázadó. indok. közel lev . megszokott ajánl. ok. érvel. elismervény. tények. fogad. indokolt. fejteget. friss. az utóbbi id ben. ésszer . fellázadás. valóságos észrevesz. fellázad. valóban állam. tényleges. ésszer ség. vendégül lát. fogadtatásban részesít. kéznél lev . javaslat . fogadás. tanácsol recommendation ajánlás. visszavon átvétel. múltkor. szívélyes. modern.túlzottan el zékeny. befogadás. rendelkezésre álló. gondolkodó. nyugtáz befogad. felelevenít. elismert. fogadtatás. vétel legújabb. valószer életh ség. megkap általános. zendül ellenállás. kézhez vesz. zendülés emlékeztet. valószer ség igazán. blokk. felkelés. minap. felismerés elismer. mostanában. birodalom. elfogadott. királyság ész. visszahív(ás). fog (adást). korszer . gondolkodik. felismer bevett. újabban. újkelet . bevett. megvalósít. valószer ség életh . okoskodik elfogadható. realitás. nyugta. kap. elismert. visszaemlékszik. értelem. mérsékelt ésszer en. gyakorlatias. visszahív. nem régi. tény. realisztikus. gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. lázadás. indíték. felfogó. valóság. következtet. valódi.

enyhítés (büntetésé). visszaszerez felújítási munkálatok. el élet. teherlap. teljesítmény. szolgálati min sítés. annáleszek. kipótol. emlékanyag. fölösleges. feljegyzés. visszanyerés. regisztrál. megindulás. oxigénelvonás. felépülés. jezsuiták által kormányzott település. talpra áll. pleonazmus. csökkent. dokumentum. újjáépítés. csúcsteljesítmény. kivonás. átdolgozás. talpra állítás felfrissülés. pótol. r t. kartoték. nyilvántartás. min sítés. érckinyerési százalék. toborzás. meggyógyul. felvétel. megnyirbálás. regisztrálás görbéje. tanúsítvány. déli államok visszafogadása a polgárháború után. fellendülés. személyi min sítés. összenyomott. dagályosság. életrajz. elért eredmény. rangfosztás. munkaer -felvétel. leszállítás. évkönyvek. felüdülés. egyszer sítés. mentés. b beszéd . okirat. rekonstruálás. csökkenés. újoncozás piros. felesleg. meghódítás. nagy b ség. csökken(t)és. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . baloldali. feljegyez. megörökít. csökkentés. felvesz. kihever. helyreállítás. történelmileg hiteles adatok. bolsevik. hiteles adatok. káderjellemzés. terjeng sség. gazdag. rekuperáció. rekonstrukció. priusz. gramofonlemez. vörös golyó. zongorakivonat. kisebbítés. felemelkedés. csúcs. lajstrom. újrafelállás vívóállásba. színítés. vörös biliárdgolyó. visszaszerzés. levéltár bepótol. megtalálás. kikapcsolódás. redukált csökkent csökkent redukálás. meger södés. pihenés. gépzongorakarton. megtakarítás. vörösség. visszavezetés b beszéd ség. pirosság. hangfelvételt készít. redukál csökkentett. piros szín. szóhalmozás. felesleges. felvirágzás. felgyógyulás. csúcseredmény. kirablás (bányafáé). mérséklés. b ség. visszakap. levonás. árengedmény. rögzít. visszahelyezés. regeneráció. b séges. levezetés. személyi kartotéklap. emlékiratok. regisztrálás. okmány. hanglemez. jegyzet. történelmi kútf k. szocialista. szószaporítás. kihozatal. redukció. jegyzék. lapított. lefokozás. kicsinyítés. irattár. helyreállítás. kivonat. átszámítás. okmánytár. jelentés. nagy gazdagság. piros golyó. kedvezmény. rabatt.reconstruction átalakítás. gyógyulás. bronzszín . lenyirbálás. beszámoló. visszanyer. dagályos. fogyás. talpraállás. jegyz könyv. felgyógyulás. szórakozás felépülés. fonográfhenger. kommunista. jelez. felvételek. mutat megörökített felvétel emlékezések. kartotéklap. emelkedés. er re kapás. fölösleg. többlet cikornyás. vörös. rekord. hiteles feljegyzések. lemez. vörös szín. széls baloldali csökken. leigázás. felépül. újjáalakítás. újjászervezés hangfelvétel.

gondolkozik. visszaver dik. törmelék pillantás. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. említ. anyakönyv. célozgat. utalás. elmélkedés. vonatkozás. helytelenítés. felhoz. jegyzék. körzeti. vonatkozólag azonosít mérlegel. regard regarding regardless regime region regional register . tart. bejelenti magát. rezsim. megreformál. nyilvántartó jegyzékbe vesz. visszaver. uralom. pleonasztikus. szemetes. benzint reformál. ismétlésre utasít. visszautasított dolog. értéktelen dolog. figyel. tör dés. túláradó. iktat. tekintet. reformál menekült visszautasítás elutasít. gáncsol. felad. nélkülözhet . visszatükröz dik. vidék helyi. anyakönyvez. szempont. figyelem. kifejez. töpreng. illet leg. fordul. tesz. megjegyzés. visszatükrözés. jelz készülék. medd hányó. visszatükröz dés. névjegyzék. kifejez. jegyz könyvbe vesz. visszatükröz. hivatkozás. egybeesik. nézés illet en. katalógus. tükröz. egymásba illeszkedik. tükörkép. lajstromoz. megújul. kapcsolat. visszavert fény. ajánlva ad fel. osztályoz. tulajdonít. megújít. tájékoztatás. tükröz dik. feljegyez. vonatkozik. nyilvántartásba vesz. visszaad észrevétel. utal. referencia. figyelembevétel. vonatkozik. vizsgahalasztást ad. bejegyez. megfontol. elmélkedik. visszasugároz. visszaver dés. át nem vett darab. megbecsülés. gáncs. létszám fölötti. rendszer terület. selejtes holmi. mutat. kerületi. hivatkozik. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. szükségtelen. elismerés. néz. jegyzékbe vesz. hulladék. halasztást ad ajánlás. reform. besorol. szemét. medd . kicsinyel. gondoskodás. jegyz könyvbe foglal. területi nyilvántartó napló. visszavert h átalakít. regionális. jelez. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. megtagad. felvilágosítás. céloz. hulladék-. megjavít. tisztelet. megújulás. jegyzékbe foglal. visszautasít. folyamodik. tekint. beosztályoz. tiszteletadás. átalakítás. egymásba illeszkednek. selejt. megjavul. beiktat. vonatkoztat. ajánlólevél. célzás. nyilvántartókönyv. összekapcsol. besoroz. nyilvántartás. beír.kacskaringós.

kapcsolatban van. összefüggésbe hoz. uralom. felszabadulás. rendszeres. elutasított személy. szabályosan. rendszeres látogató. rendesen. ügyrend. bontás. állandó vev . rokon. megindítás. elvetés. összefügg vonatkozó arány. szabályos. szabad. kiakasztás. szabályok kötelez . elereszt. kihány. viszony. átvételi elismervény. utasítás. rendszeresen. összem ködnek. kormányoz. cenzúratilalom feloldása. visszautasított dolog. bombavetés. átruház. mozgásba hozatal. szabályszer . kipufogás. bejegyzés. bejelentkezés. csökkent. forgalombahozatal. teljesen beállítás. vonatkozó viszonylag elbocsátás. csappantó. rendtartás. elutasított dolog. beiktatás. elmond. selejt. összefügg. feladott. tökéletes alaposan. osztálykönyv. rokonság összefüggések relatív. szabályszer . árammegszakító. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . uralkodás felöklendez. el írásos. kilök dés. elbeszélés. szabvány el írások. elvet. törzsvendég. szabályozás. regulázás. elhajít. elismervény. háborítatlanságot élvez. kioldás. elenged. visszautasított személy visszautasított elutasítás. szerzetes. visszautasít. kapcsolat. jelentkezés. önm köd kikapcsoló. feliratkozik registered registration ajánlott. beírás. el írás. pontosan. kiselejtez. összekapcsol kapcsolódó. pécéz. regisztrál.hangterjedelem. pontos. rendelet. határozat. rendelkezések. rokon. szervezetb l kivetett szerv. beiratkozás. uralkodik. állandó. iktatás. szokásos. regisztert állít. elutasít. nyilvántartott ajánlottként való feladás. teljes. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. visszautasítás elbeszél. átültetett szerv. megváltás. nem fogad el. kivet (átültetett szervet). szabványos. szabályzatnak megfelel . szabályozó hatalmon van. feladás (csomagé). kereskedelmi forgalombahozatal. sajtóközlemény. viszonylagos. szabályos. soregyent állít. beigazítás. vonatkozás érintkezés kapcsolat. felszabadítás. forgalomba hozható filmek összessége. tényleges. szabadon van. nyilvántartás. bejegyzett. sajtókommüniké. átruházási okirat. számláló. rendszabályok. regiszter. szervezetb l kilök dött szerv. pontosan egybevág. elmondás. rendszabály. szabályzat. összefüggés. megszokott. rendes.

id szer . jogi váromány. vonatkozó. eleresztés. apáca. aggályoskodó. lényeges. megnyugvás. aprólékosan gondos. gyógyszer. emlékszik. enyhítés. valláskelletlen. nevezetes rendkívül felszólalás. mentesítés. jelent s. bizalom. közsegély. felváltás vallás barát. odavágó. jámbor. kienged. eladatlan példányok. orvosság emlékezik. rségváltás. számít vkire marad. váltás. fontos. kiold. nyomáscsökkentés. térszín. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. kioldó szerkezet. szigorú. szabadságolás. ájtatos. szegénysegélyezés. maradvány. vallási. segélyezés. szabadon bocsát. enyhít. segítség. megmarad egyenleg. hátramunkálás. felmentés. orvosol. ill . hátraesztergálás. nem felejt el emlékeztet . eszébe jut. leszerelés. nyomáscsökkenés. elengedés. jogorvoslat. kiszabadítás. többiek. megszabadulás. kapcsoló. orvoslás. ledob. megszabadítás. kikapcsolás. maradék. játékbiztosítás. segély. enyhítés. tárgyhoz tartozó. hátralék. idevágó. remittenda. istenfél . törlés. szabadlábra helyezés. könnyítés.feloldás. tulajdonátruházási okirat. kioldó. vonakodó bízni. tehermentesítés. üt rugó. jóvátétel. maradvány. megkönnyebbülés. áhítatos. távoli. szegényellátás. lemondás. kiemelkedés. maradványok figyelemre méltó. figyelmeztetés magányos. szerzetes. nyugta. hátszög. gondol. áteresz. fennmaradó összeg. szabadulás. megszakítás. megbízik. megmaradt példányok. szerzetesrend tagja. szabadonbocsátás. felment. lelkiismeretes. bizalom tárgya. maradék készletet egyben elad. közzététel engedélyezése. ledobás (bombáé). domborm . forgalomba hoz. szivárgó. útnak eresztés. nyomorenyhítés. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. bizodalom domborzat. publikálás engedélyezése. vallásos. helyrehoz. megjegyzések ellenszer. kiengedés (féké). helytálló. felmentés. enyhülés. tehermentesítés. szerzetesi. kártérítés. szegénygondozás. találó. tárgyhoz tartozás aktuális. felszabadítás. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote .

közöl. jövedelem. osztály. megy vhova. menekül vhova. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. pótlás bért kivet. kivétel elmozdít. durranás. szakadás jóvátesz. hírül ad. jegyz könyv. orvosol. tudósít. visszahelyezés kicserélés válasz. felmond (leckét). felböfög. járadék. tudósítás. közbüls osztály. elbocsát. eltüntet. mutat ábrázolás. helyettesítés. kósza hír. tipikus . repedés. beszámol. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. riport. példány. bejelent. kifogás ábrázoló. kicserélés. ismétl dés. ismétl dik. hírnév. beszámoló. hírt ad. hasított. állítás. felváltás. rendbehozás. feljön (étel íze). megismétl dik. bérbe ad. hasadás. lakbér. hasadék. képviselet. eltávolít. állapot. hír. helyrehoz. bérel. riportot ír. jellemz . közbees fokozat. tatarozás javítási munkák. képviseleti. pótlás. megjavítás. kijavítás. bérösszeget kivet. megjavít. rendbehoz. el ad. elmond. rokonsági fok. házbér. alakít. javítás. feltüntet. bizonyítvány. értesít . bevétel. megismétlés. helyettesít. újra elmond. kiad. megismétl dés eltávolít. állítólag. tudósítást ír. ismétlés. tanulmányi értesít . jelentést tesz jelentett ahogy mondják. közvetít. jelent. szóbeszéd. ismétl dés. jelentés. elmond. kicserélés. kibérel. javítások ismétel. ismétlés. kijavít. jelentések szerint riporter. felelés (iskolában). fok. zenei ismétl jel. bérbe vesz. kivesz. fels bb osztályba lépés.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. értelmezés. jellegzetes. jelentkezik. kép. megismétlés. képvisel . válaszol feljelent. megzsarol. tudósító jelentés jelent ábrázol. kicserél felülírt behelyettesítés. kifejez. alakítás. megismétel. dördülés. bérleti díj. megújítás.

tartalékol. eldönt. döntés. tartalékjátékos. helytartó. republikánus hírnév felkér. állandó lakos. kérés. s r n látogatott hely . rezidencia. követel. kiszabadít. leköszönés. tartózkodás kastély. kérelem. lefoglal. felold. reprodukció. lemondólevél. megoldás. megold. tartózkodás. elutasít. kiszabadítás. kell. igényel. tartogat. segélyforrás. mentés kutat. rezignáció ellenáll. lakó. tartózkodó. igénybe vesz. eszköz. lemondás. fenntartás. menedékhely. természetvédelmi terület. újratermelés köztársaság köztársasági. brit politikai ügyviv . megfogad határozott ellátogat. megfejt. kellék. menedék. határozat. védett terület. helybeli. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. kíván. tartózkodási rezidensek beletör dés. elhatározás. helybeli lakos. köztársasági érzelm . újbóli el állítás. ellenállni. lakóhely. brit diplomáciai képvisel . szándék bomlik. újrateremtés. szaporodás.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. óvatosság. ígéret. kívánalom. fenntart. köztársaságpárti. tartózkodási hely bennlakó. kívánság. kutatás kutató félretesz. kimentés. szándék. telepes lakó-. kérések elvár. megszabadítás. miniszter rezidens. megmentés. székel . határozat. ellenállási mozgalom. rezidens. megment. tartalék. fogadalom. oldódik. folyamodik. lakos. ellenkezés döntés. elszántság. megkér kér(és). határozottság. megnyugvás. kér. szükséges igényelt el feltétel. szembeszegül ellenállás. félretétet. reprodukálás. ellenkezik. eltökéltség. elhatározás. megkövetel. megoldás. megszabadít. elhatároz. kikötés. sokszorosítás. tartaléksereg. ellenállóképesség. kereslet. megkíván. kér. elmegy.

megkötés. nyugalom étterem. válaszol válaszolt felel. marad. megállás. újjáépítés. felelés érzelmi visszahatás. készlet figyelembevétel. megbízható nyugalmi helyzet. restaurál. tisztel. maradvány. tiszteletben tart. pihen szoba. újjáépít. elég jó. jó hír . szünet. tisztességes. restaurálás. többiek. tartózkodás. végs eszköz anyagi javak. tilalom korlátoz. menedék. pihen hely. tisztes. szórakozás. elfogadható. reagálás. megszorít behatárolt. alvás. viszonylagos egyenként. kikötés. reagál. tartozás-maradvány. saját. helyreállít. tartalékt ke. mentsvár. korlátozott korlátozás. állvány. érint vmit. pihenés. visszhang válaszok felel sség felel s. elszámolás. számba jöv . eredmény. kikapcsolódás. méltányol. visszahelyez. vendégl helyreállítás. bezárás. alapul. a többi. találékonyság. üdvözlet felel. lesz kít. visszahelyezés a trónra felújít. korlátozás. t rhet illet . válasz. pihenés. ill . tekintetbevétel elég nagy. respektál. pillér. támoszlop. illet leg. pihen. meglehet s sok. nyugvás. meglehet s nagy. megfelel . illetve tisztel. nyugvópont. szempont. vonatkozás. pihentet. felelet. következik. számadás. korlátozottság. mérséklet. meggyógyít.resource resources respect forrás. támasztó. támaszték. megszorítás korlátozó ered. válaszolás. szünetjel. tekintetbe vesz. maradék. pauza. készlet. leleményesség. becsületes. megfékezés. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . szünetet tart. visszatesz fogvatartás. önuralom. tekintet. visszaad. vonatkozik vmire. tisztelet. számlamaradvány. reakció. megszorítás. elég sok. figyelem. tiszteletre méltó. tekintélyes.

ismertetést ír. retorika. magányosság. visszaadás. keringés. nyereség. revízió feléledés. üzleti forgalom. visszaad. kinyilatkoztatás. viszonzás. kiskereskedés meg riz. körforgás. megjutalmaz dagályosság. hátrál. visszapillantás. napvilágra hoz felfedezés. forradalom. kicsiben elkel. recenzió átdolgozás. takarodó. visszatesz. ismétlés. bírálat. vizsgálat. kárpótlás. átnézés. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. visszaérkezik. jövedelem. átvizsgál. visszahelyezés. tanúságot tesz vmir l. ajtótok. visszavonultság csendes napok. kimutat. folyóirat. árbevétel felülvizsgálat. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. viszonoz. számba vesz. kipletykál. visszatér(és). könyvismertetést ír. mutat. falnyílás oldala. kijelentés. visszahelyez. kijelent. áttekint. hoz. ismét jelentkezik. megismétl dik. felleng sség. ismétl dik. megszalad. megválasztás (képvisel é). gyökeres átalakulás. visszatérítés. visszatevés. megválaszt (képvisel t). visszaküldés. beszámol. válaszol. bevétel. felfed. megtart. ékesszólástan. menedékhely. bejelent. káva. megmutat. rábeszél képesség. szabályos ismétl dés forradalmár. kinyilatkoztat. visszavonul. visszafizet. bírálatot ír. forradalmi ellenszolgáltatás. áttekintés. módosítás. meglepetés. visszajuttat. feltár. szemlét tart. átnéz. visszavonultság kiegyenlítés. jövedelmez. forgás. ismertet. javított kiadás. csendes pihen hely. kicsiben elad. újjászületés fordulat. visszaérkezés. visszaküld. ismertetés. lelkigyakorlat. megismétl dés. visszavonulás. jutalom. jelent. átdolgozott kiadás. bombasztikus stílus. számbavétel. szónokiasság.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. reveláció állami bevétel. ellenszolgáltatás. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . felel. haszon. bombasztikus beszédmodor. visszajön. visszaszolgáltatás. visszatérés. felülvizsgál. új életre kelés. kiskereskedelem. frázispufogtatás. állami jövedelem. visszatér. szemle. átvizsgálás. újra el fordulás. visszatér k ablaktok.

felrebbenés. mély. igazán. körülbelül. növekszik. növekedés felszálló. szaporodás. jogos. ág. el léptetés. igazság. d lés. kör. alapvágat. b velked . termékeny. nagyobbodás. favágó munkás. pattanás. tápláló kiküszöböl. hegygerinc. kijavít. kereked . kívánatos. kocsikázás. lovas. vízfolyás kocsiút. ill . kört alkot. rizikó. versenyz . forrás. felszállás. megfelel en. felemelés. egyenes. kockáztat. azonnal. bozót. úttest. megszabadít kerékpározás. vetélkedik. illetékesség. el lépés. faág. bukmékerek. érdekcsoport. pompás. hátság. meggy r z. fizetésemelés. egészen. taréj. gazdagok. vágat horgonyzóhely. rideg. rév. szorító. emelked . felemelkedés. úszógumi. felkelés. juss helyesen. jó. megkockáztat. felgördülés. er söd . b . el menetel. furunkulus kockázat. rendes. igazi. országút. jog. mint. felrepülés. hajlás. versenyez. vágány. hasító munkás. nagyon. szilárd bekerít. domb. méltányosság. kiemelkedés. verseng . felegyenesít. porond. kelés (tésztáé). jobbra. buja. városi út. igazságosság. bakhát. felhúzás. lovaglás. klikk. felvirradó. jövend . jogosság. el menetel. tenger alatti küszöb. áremelés. kötöz munkás. b séges. karikát tesz orrába. hasogató munkás. felállít. eredet. több. telt. veszély rivális. értékes. távolság. tolósúly. versenytárs. élénk. ökölvívás. karika. gy r z. merev vázú kormányozható léghajó. jobb oldal. elnapolás. aréna. áremelkedés. mindjárt. méltán jogok hajthatatlan. csengés. felkel . helyesen. emelkedés. gy r . vasúti pálya. feltörés. finom. sikló. pályatest. orom. záradék (hegy)gerinc. körülfog. út. (fel)kel . tet gerinc jobb. vágattal felfelé haladás. toldat. növelés. pont. hólyag. megfelel . folyóvíz. kelés. szigorú. kartell. felállás. zeng . felvonás. növekv . drágulás. igazságos. kilyukadás külfelszínre. becsületes. szórakoztató. dús. ívmagasság. jogosan. lejt . lovaglóösvény. igazol. helyreállít. emelkedés. jogosan. jól. vetélytárs áradat. kimért. el lépés. kiköt . tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . utazás járm vön függelék. lázadás. berekesztés. egyenesen. merev. helyes. mulatságos. ráépítmény. meleg. lovagol. verseng. folyam. magaslat. talajemelkedés. folyó. gerinc. éleszt . helyénvaló. hajófenék el re és hátra keskenyed része. bokor. elkerített rész. domb. csengetés. pontosan. tulajdonjog. fehér csík. magaslat. béremelés. alkalmas. út. hegyhát. felemelkedés. gurító. zengés fokozás.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. reszkíroz. tárna.

romantikus Róma. hömpölyög. lapát végz dése. henger. egész. gyökérzet. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . gördül. ideggyök. hengerít. meggyökereztet. turkál. himbálózik. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. legömbölyít. ringat közösül. gyökértermés gumós gazdasági növények. görg . gördülés római regényes. pereg (dob). gumó. zord. túr. hempereg. dülöngél. járat. gyökszó. forrás. csiszolatlan. terem lakás. görget. rockzene. fogt . kövecs. gyökeret ver. filmtekercs. gömböly . futam. repedezett. vektorrotáció haragos. egy lövés. bankjegyköteg. lenget. rúd alakú cukorka. primitív. durva felület tárgy. megrázkódtat. kényelmetlen. lekerekít. viharos. ringatás. csavarás. megdug. pörgetés. befejez. fanyar (bor). nagyol. fux. t . orsózás (repül é). goromba. hozzávet leges. gurul. megközelít . kezdetleges állapot. dörög (ágyú). alcatrazi szigetbörtön. szógyök. nyers. fenékberúgás. termésk . hintáztat. körömágy. k . ringás. durván. himbálás. eredet. gumós növények. szikla. alap. kötelesség. vagány. vég (kelme). szirt. egyenetlen terep. primitív körülmények között. tet albérletben lakik. gyökérszó. forgás. göngyöleg. k szál. brutálisan. körben. k szikla. durva. lapát nyaka. egyenetlen. elfordulás. tér. t szó. körbe. szerep. fér hely. reng. körbenjárás. huligán. perget (dobot). megrenget. leng. gördítés. kristályosított kábítószer. leforgatás. guzsaly. alaphang. kotorászik. nyersen. gyökeresedik. perdület. gyökér rózsa keringés. keresgél. göngyölít. megtöm feladat. lakik. alapja vminek. szoba. szögelfordulsá. hevenyészett. római katolikus egyház fedél. római katolicizmus. körforgás. gurítás. himbálódzik. gördít. felgöngyölít. teend dülöngélés. hely. vázlatos. nagyobb kavics. ékszer.Robert robin Róbert vörösbegy k zet. hepehupás terep. k darab. nyers állapot. markecol. gurít. rotáció. kavics. ring. forgás. gyökerezik. érdessé tesz. lakosztály ágy. himbál. gyök. ring. ered . zsemlye. érdes felület tárgy. akadály. gibraltár. névjegyzék. gibraltári szirtfok. gibraltári szikla. gömbölyödik. becsavar. szót . forgatás. forog. hengerel. érdes. tekercs. gyökér. zátony. létrafok. pörgés. renget. jegyzék. lajstrom. himbálódzás. felcsavar. forduló. kikerekedik. szirti galamb. útonálló.

útvonal gyakorlat. felf z. széria. felsudárvitorla. ragyogó szemét rögbi dönt. versenyt evez. pálya. rutin. gennyed . rutin-. igazgatás. lárma. járatás. alakulás. irány. nekifutás. lefutás. folyás. kifutó. járat. szokásos. irány. fennáll. kánon route routine irányít. pompás. fejedelmi. karika. folytatólagos. csónakázik. el írás. sorozat. csónakon visz. csermely. kiolvasztott. szokásos. uralkodás. megszokott munka. szokás. kampány. szaladó. rendszeres hajójárat. útszéli csatorna. felhúzódás. ívás. vonalazás átlag. járás. átlagos. körtánc. rendelkezés. csónakon szállít. kerekít. út. futásban kimerült. körülzár. változás. nagyszer . királyi család tagja. út. szokásos. fut. rohanás. futó szem. kerek. vonulás. futás. tájban. er sen megszid. megszid. kormányoz. szokvány. csepegés. rohanó. hangosan szidalmaz. szemlefutás. veszekedés. kör-. uralkodás vonalas. guri-guri csempészés. vonalaz. összeszólalkozik. menetparancs. m ködés. uralkodó. lejtés. járat. futás. futástól kifulladt. folyás. folyékony. csúnyán lehord. folyó (víz). kormányzás. gennyedz . kis mozsárágyú. lármázik. futásban kifulladt. szabályoz. vonulási irány fut. útirány. udvar. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . menet. összeveszés. szemleút. lehordás. megrohanás. szaladás. vonalzó szabályzat döntés. járat. gennyedés. kirándulás. folyamat. zenebona. megvonalaz. fekvés. beöml nyílás. vonalzó. hajlat. vezet. irányítás. tizenkettes szarvas. lehord sorok beadványpapír. körút. hajójárat. legel . nagy kereslet. szokásos munkamenet ricsaj. sor. uralom. laza. uralkodik.kör. evez vel hajt. leszaladás. futó. olvasztott. mez gazdasági. veszekedik. megkerül. királyi. evezés. megszokott. futóverseny. fut(tat)ás. evezésben versenyez. nedvez . el öltés. vonalazott uralkodó. érvényben van. felsorakoztat. kezelés. nekiiramodás. futástól kimerült. körjárat. üzemelés. utcai csatorna függöny-görg . csempész. esés. fels sudárvitorla. üzemben tartás. kör alakú. vándorlás. körüljár. rohanás. evez. irányít. rjárat. szaladás. hajba kap. nyílt. túra. leszidás. f -. munkaciklus. felséges. szürke átlag. megfordul. hasmenés falusi. fenséges. kirak. szabály. sorozat. csorgás. szabad bejárás. állattenyészt terület. telepít. kikerekít. vezetés. nagy jelenetet rendez. csónakázás. miniszterpapír. jártasság. normális. szinte. tipikus. csempészett. körül. lendület. görg . mozgó. teljes. sorba állít.

mersz Sári ült hold. kísér vonal. meghamisít. elégedettség. megelégedés. sóz. csillapítás. megnyugvás. kielégítés. pikáns. talpnyaló beváltás. tengervízben növ . Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. csatlós bolygó. küzd tér. fizetés. pénzmag. megelégedettség. pénz. kárpótlás. elégtétel. biztos. széf. sótartó. közepes osztályzat . ugyanaz. kielégít . sós. eladott árumennyiség. szaké évi fizetést ad. homokpad. üdvözülés azonos. kiegyenlítés. értékesítés. sószóró. vásár vásár. kielégülés. megment .Russia Russian bagaria. járandóságban részesít áruba bocsátás. sóban eltett. eladás. sós mocsár. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. homokszín. homok. sajnálatosan. fix fizetést ad. engedményes vásár. minta. üdvösség. mintát vesz. kóstoló. besózott. szomorúan biztonságos. sóterm . szerencsétlen. nátriumklorid. csíp sség. szánalmas. bagariab r. sózott. sóban pácolt. só. elegettevés. másodrend bolygó. szomorú bánatosan. illetményt nyújt. ugyanúgy kipróbál. elárusítás. havi fizetést ad. szolgai követ . sótartalmú. konyhasó. sós íz . rizspálinka. csatlós. bátorság. csíp s. mutató. siralmasan. szentesített. szentséges bús. m bolygó. mellékbolygó. szentelt. üdvözítés. mondott. páncélszekrény. nevezett japán rizspálinka. szent. megsóz. kiárusítás. szellemesség megmentés. m hold. sósvizi. mesterséges hold. búsan. megnyugtató dolog elégséges. sajnálatos. darabont. vev k lazac íz. föveny. leverten. homokszem. szánalmasan. fent említett. tengeri. homokzátony. válogat aréna. árusítás. szent és sérthetetlen. kóstolgat. fizetést ad.

beosztásos vonalzó. kulissza. menetrend. fokozatokra oszt. korpa (fejen). megtakarít. vázlat. tervrajz. megóv. lekapar. cselszövés. színpad. spórol. cselszövény. védés. feladat. elrendezés. rajz. táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. oktat. beosztás. lépték. lépcs . szcéna kételked . fakultás. megspórol. tervezet. sor. reve. salak. hatáskör. vízk t l megtisztít. fémhab. vállpánt. oxidréteg. kapcsolás. érvény. léptékvonalzó. séma. megvált. bajosan díszlet. irányzat. szem. végs döntés joga. hanglétra. iskolaépület. kép. megtakarítások. táblázat. intrikál. együtt úszó halraj. színhely. mondás. vasreve. közmondás. tervbe vesz. pörk. tanítás. megkímél. létra. fogk . szag. skála. tanít. megelégedett kielégít Szombat kivéve. megmászik. látvány. táblázat. takarékoskodik. mesterkedik. ment. díjszabás. fokbeosztásos számlap. védelem. mér léc. lepikkelyez. alkalmazási terület. mondanivaló. íz. takarékbetét f rész. iskoláztat. vmennyit nyom. fokozat. szín. véd (futballban). üdvözít mentett megtakarítás. arányosít. sorozat. határ. színpadkép. jelenet. méret. gy jt. rosszban sántikál. mondóka. számsor. iskolai oktatás. váll-lap mérleg alig. táblázatba foglal. nevel. spórolt pénz. tarifa. hangsor. mérlegserpeny . játékszín. például. fokbeosztás. hatály. hámlás. létesítmény.és el adóterem. megtakarított pénz. nyom vmennyit. számrendszer. iskola. táj. ütemterv képlet. vmilyen súlyú. példabeszéd azaz. hímpor. fokbeosztásos mérce. hártya. jegyzékbe foglal. vaspörk. mérlegtányér. héj. megment. mond. ingerült jelenet. iskolaépületek. színtér. vázol. tervez.satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. rendszer. vízk . összeállítás. terv. beleszólás. utolsó szó. méretarány. mondjuk. mérlegcsésze. egyetem. levakar. tanterem. teszem azt mondás mond felmászik. var. tagozat. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . pikkely. heves jelenet. vizsgáztató. arány. megvéd. váz. vassziporka. rendszer. szkeptikus jegyzék. nyak (pengéé). lehúzza a héját. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. pernye. lemez.

tengernyi vmi. nyereg (kerékpáron). árnyékol (rádiócsövet). írás. pont. filmm vészet. motozás. hullámok. szívhez szóló. idényszer . másik. ok. hornyolat. nyer. karcolás. megjegyez rovátkolt. ül hellyel ellát. oszcilloszkóp. leplez. leszid. következ . próbára tesz. motoz. puszta tények. temérdek Skócia skót. évad. skót nyelvjárás. jelzés. id szak. szobrász. felró. tengermozgás. kutat. óceán. fürkész . pontszám. hullámzás. bevág. tér. véd erny . idény-. kiterjedés. metszés. képvisel i hely. véset.hordtávolság. bemetszés. pontarány. vetít. vizsgál. vámvizsgálat. aláhúzott. szitál. évszaki. ülés. spanyolfal. vonalacska. horzsolás. kézírat. indíték. szóban forgó kérdés. megfilmesít. megkarcolt. rács. évszak. ül ke. párbajsegéd. húsz. szekund. ápoló. rovás. perem másodrend dolog. számontartás. tenger. szóban forgó tárgy. terület tárgy. felhorzsolt. ül hely. pontos. országgy lési képvisel i hely. bevájás. vidéki kastély. szentélyrekeszt fal. fürkész. pontállás. keresés. motozás. nyomozás. vájat. szigorú. hideg. sötét valóság. hornyolt. nagy hullámok. szobrászat. gondolatjel. kihúzott. mandátum. ízesít. hely. váratlan szerencse. oltalmaz. üléssel ellát. skót nyelv. id szaki elhelyez. számol. fészek (szelepé). nyomozás hozzáedz. fedez. skótok sz r . huzagolt rengeteg. skót nép. kotta. hozzászoktat. mozi. végtelen sok vmi átkutat. székhely. keresés. második sebességi fokozat. sokaság. képcs . score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . adósság. akklimatizál. nyilvántartás. rostál. másod (zenében). kérdés. véd fal. másodrangú. másodhangköz. központ. átható. idény évszakhoz ill . húsz darab. m ködési lehet ség. részletekbe men vizsgálat farag. alapos vizsgálat. körzet. m veleti hatókör. évszakhoz kötött. pontozás. segít . felfekvési felület. szoborral díszít. elfed. kézirat. meztelen igazság. bemetsz. sok. huzagolás. akklimatizálódik. szobor. keres. talpraesett válasz. szezon. ponteredmény. vágás. kutatás. keres . egyenetlen. megvizsgál. testtartás. gólszám. hozzáedz dik. vizsgálat. szúnyogháló. film képerny k forgatókönyv. szövegkönyv alapos megvizsgálás. írásbeli dolgozat. f szerez. metsz . megmotoz. szoknya feneke. elszámolás. ellenz . kutató. megérik. rosta. jegyez. második. új. második sebesség. mozivászon. barázda. szobrászmunkát végez er s hullámzás. rovátka. kutatás. képerny . megsebzett. hangszerel. kör. nadrág feneke. kézírás. partitúra. radarerny . jel. idényjelleg . másodrend . barázdált. vápa. rovátkás. nyomoz gondos. dobkötél-horony. erny z. elrejt. áthúzott. törölt. hozzászokik. számla. jelzet. aprólékos. leültet. rendelkezési állományba helyez.

negyed. lyuk. elvágás. hálókocsifülke. kötvények állami kötvény. pillanat. körzet szektorok szekuláris. rejtély. másodrend szén. rész. felszel. alfaj. darab. püspökség bevet. miniszter. lemez. szekreter. kiválaszt. kivágás. keresztmetszet. szelet. biztosított. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). vág. rejtett. biztonságos. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. megóv. biztonság. sáv. szegmens. másodrend min ség . magot hullat. rekesz. repeta diszkrét. szerez. magot hoz. fogasív. gazdasági szektor. részekre oszt. körcikk. kulissza. lezár. csoport. metszet. elmetszés. profil. közepes min ség áru. érsekség. lap. másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. szektor. melléklet. titok kis polcos íróasztal. hossz-szelvény. felszeletel. titkár. feloszt. biztosít. ondó látó keres látszik. elvág. megszerez. mellette szólal fel. bányamez . bezár. szeletekre oszt. keresztszelvény. kétszemélyes hálókocsifülke. titkos. terület. mag. aránykörz . metszet. feloszt. durván rölt liszt. szakasz. horony. mér léc. körcikk. kimagoz. osztály. metszés részek ágazat. szelvény. iránysáv. osztódik. rész. támogató. paragrafus. titkárn gerezd. körzet. elmetsz. lát. lemetsz. másodrend érc. szemesedik. nyugodt. rejtelem. metsz. metszetet készít. párbajban segédkezik. szelvény. szelet. titokzatos.támogat. ágazat. el re biztosít. csíra. sperma. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . ácsolatszakasz. gerezd. bekezdés. szekundáns. megérik. világi biztos. biztosíték egyházmegye. részleg. megvéd értékpapírok. szakasz. tárcsaív. másodrend áru. kvadráns. elvet. vágás. lefoglal. görbeszelet. rögzít.

feladás feljebbvaló. kényes.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. szeparál elválasztott elválasztva. válogatott kiválasztás. felfelé nyomódik. sorrend. ellát. öregebb. vélemény ép ész. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. fogékony. teljesít. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. értelem. meghág. értelem. elválik. érz . er sen bukdácsol. ítél képesség. ész. elválaszt. különélés szeptember filmjelenet. józan. lebonyolít . negyedéves hallgató. félretesz. érzékel. válogatós maga becsapás. szeparálódik.i. id sebb. jó érzés. képsor. választék igényes. hasznára van. rangels benyomás. kezel. el jel. elég. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker. öntudat. szolgálólány kedvez. tálal. tudat. elkülönülés. érzékelés. külön. mondat elkülönít. bánik. alkalmazásban áll. érzékiség. érzés. küld. független. eladó áru. értelmes. jól men cikk. inas. szenzáció érzékel képesség. tapint. érzés. leválaszt. ésszer érzékeny. kiválaszt. elválasztás. fedez. felemel dik. következés. érzék. érzékeny. tudat érezhet . különválik. kiválasztó. szétválaszt. súlyos komolyan cseléd. érzékelhet . folytatás. felszolgál. értelmesség. számsor. hág. elválás. önálló. szekvencia sor. szervál. magassabb rangu. érzet. jelentés. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. szerválás. kifutja. praktikus. csalás. józan ész. elegend . elküldés. komoly. külön(álló). észlelhet . szolga. felfogás. felemelked mozgás. külön-külön elkülönítés. er s bukdácsolás. érzet. sorozat fontos. felt nés. elad eladó. sorozat. segéd. szolgál. kiszolgál. kiválasztott. különálló. adogatás. szelektív. megérez vmit. futja.

letisztulás. felállítás. megdermed. kézbesítés. irányzat. leszáll. megérlelés. ülepedés. díszlet. csoport. hagy leülepedni. meghágás. fészekalja. rögzítés. egyezség. igazítás. felszerelés. s rít. kötött. forgalom.server serves service services serving session set sets felszolgáló. lesüpped. állhatatos. kiszedés. elhelyez. rakás. beigazítás. tálalás. kiegyenlítés. eldönt. bedugás. felszámol. szervíz. kiszolgáló. összeillesztés. rendez. elszámolás. leülepedés. lenyugvó. összeforradás. készülék. illesztés. lecsillapulás. szolgálat. szertartás szolgáltatások adag. bet szedés. köszörülés. befoglalás. ráruház. szolgálatot teljesít gy lés. lezár elintézve elintézés. halmaz. asztali készlet. beállítás. díszlet. ereszkedés. helyrerakás. megszilárdít. talajsüllyedés. nem olvad el (hó). jó helyre tesz. játszma beállítások beérett. banda. m ködik. kitöltés. kátrányos hajókötélburkolat. telepítés. süppedés. gyarmat. körültekerés vászoncsíkokkal. betelepít. hajókötélborítás. lenyugvás. hágatás. beszegecselés. elhatároz. elvetés (magé). el írásos. kifenés. elhelyezés. ülés(szak). helyzet. kirovás (feladaté). derít. elmerül. kiegyenlít. karbantart. lapos szél vés . közlekedés. szín. élesítés. garnitúra. gyümölcsbeérés. lecsillapodik. hegyezés. társaság. megtelepszik. szedés beállítások rendbejön. gyarmatosít. elszámolás. letelepítés. palánta. kifizet. lecsillapítás. hozomány. elintéz. beosztás. lecsillapít. rendbe tesz. lehanyatló. kijelölés. karbantartás. lecsendesül. helyrehoz. leülepszik. megkeményedik. napnyugta. tevés. készlet. letelepedik. szolgáltatás. beforrás. megszilárdul. tétel. beverés. megnyugszik. megállapít. roskadozik. süppedés. foglalat. szilárd. leülepedik. tisztul. telep. fenés. megállapítás. szolgálat. beállít. elsüllyed. kiszolgáló. helyezés. kötés (cementé). települ. megtisztít. megnyugtat. szívesség. megkocsonyásodás. hetes tizenhetedik heted. felszolgálás. átruház. hajókötélburkolat. megold. környezet. ülésszak dugvány. istentisztelet. kézbesítés. kisimul. szerválás. kiszolgálás. rendes. szerver kiszolgál készlet. felszolgálás. adogatás. megállapodás hét. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . megállapított. szervizel. megszilárdulás. elintézés. letét. elrendezés. megad. üledék. megállapodik. megtisztul. rendezés. sorozat. szolgáló. szabályozás. letelepedés. megmarad (hó). megszab. letelepedni. adogatás. leülepít. szerva. szerviz. ellátás. alakulás. megmerevedett. keret. beállítás. alkalmazás. település. letelepít. tartásdíj. kiszolgálás. letelepedés. kövez kocka. hajókötélburkolás. kijelöl. berakás (hajé).

nemi hovatartozást tisztáz. mer legesen. sekély. nagyon. egészen. sallangmentesen. vékony. pontosan. meredeken emelkedik. beárnyékol. titkosrend r. egészségi állapot. mintáz. szabályos. metsz élesen juh csellengés. árnyékoló üveg. részvény. árnyék. red ny. roló árnyékot vet. csíp s. oltalom. áttetsz . abszolút. kialakít. árnyék. árny. idomvas. fedélzetív. meredeken. sallangmentes. csal. árnyékol. puritán. sekélyes hely. árnyal. kondíció. sablon. lámpaerny . vigyázza minden lépését. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. állandó kísér . különböz . alakvas. felszínes. kimért. ridegen. felületes. sekélyes. kemény. árnyalatnyi vmi. hamisítatlan. hamisan játszik. kis hajlású. saját dísztelen. szellem. igazi. kvóta. keményen. vadul nem. tükörkép (fog) alacsony. tarkán sz . kemény. minta. hajótest vonala. egyszer . szigorú egyszer en. homály. árnyékba borít. leheletnyi vmi. jobbra-balra kilengés. hevesen. formál. gázló. könny finom pamutanyag. fekete billenty (zongorán). mer ben. csipetnyi vmi. éles esz . üvegbura. alak. kísértet. sötét rész. okos. osztályrész. vonalkáz. önálló. lenanyag. szexuális nemiség fényellenz . hegyes. része van. testalkat. hevesen. szellem. mintásan sz . különféle. menedék. hirtelen. nyomon követ. részesedés. szigorú. forma. átlátszó. er s. hajszálnyi vmi. léha.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. homály. kereszt (kottában). hamisan. ekevas. homályos rész. sok. részvétel agyafúrt. formában készített étel. szigorúan. zátony. nemi hovatartozást megállapít. alakul. alakzat. élesen. üres fajta. nemiség. árnyalat. roletta. egyes. számos. féle megoszt. színezet. részvényesi igazolvány. jelenség. fejl dik. jelenés. árnykép. színárnyalat. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. részvényutalvány. homályos alak. szexuális élet nemi. több. komoly. lapos. n k. osztozik. nemi élet. nemiséget megállapít. cselleng. er nlét. állandó követ . alakít. formáz. éles. függ leges. komolyan. görfüggöny. árny. részesedik. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . fedélzetívelés. becsap. rideg. néhány. részesedés. szelvényvas. csaló. idomok. hajó eltérése irányától. osztozkodás. formát önt.

megdöbbenés. elmozdít. költözködés. üzletbe visz. sokkot okoz. elszállít. kereskedés. ürügy. innen vmin. hajón szolgál. elrejt. függ legesen. besszjátékos. valódi. héjszerkezet. nem elegend . roham. teljes. járja a boltokat. tiszta. n i ing. kócos haj. látszat. ügyes-bajos dolgok. üzlet. rövidített név. összecsap. burok. kurta. fortély. véd csere. emel. kisegít eszköz. ágyúz. kevesebb. süt lap. páncél. m selyemanyag bevon (vitorlát). gránát. rövid. váltás. omlós. félmegoldás. javítóm helybe küld. puszta. keresztbe rak. oltalom. cserélés. megrémít. t zsz nyeg. fekvésváltás. menedék. vitorla. lemez. munkahely. fedélzetre felcsapó hulllám. megdöbbent. eltolódás. rövidre zár. kocsonyásodni kezd. bozontos. bevásárol. teljesen. könny . nagy kiterjedés vízréteg. ponyvával befed. kifogás. n i alsóruha. lökés. elmozdul. lobbanékony. lövedék. gyors. part. könny takaró. m hely. rövidzárlat. kisfilm. kihámoz. húz (lemezt). elküld. hírlap. munkanap. megriaszt. vízréteg. elbocsát. ponyva. fedezet nélkül. szarvkötél. hajóra száll. hengerel. útiránytól jobbra-balra kileng. mer legesen lejt. kepél. eltol. javítóm helybe ad. rideg. színház. burkolat. lerövidített. összeütközik cip hivatal. h vösre tesz. kivonó kötél. gabonakereszt. szapora. héjazat. eltolódik. türelmetlen. karosszérialemezek. kisegít mód. vet dési elcsúszás. ütközés. üzleti dolgok. rövid távú. lakás bevásárlás. köpeny. rövid lövés. rövidre záródik. alkalmaz. hajón küld. részvények t zsdei bevezet i. kisegít út. váltakozás. támaszfeszít dúc. megráz. törékeny. vásárlás gyámfa. hótakaró. fejt. váz. kifogyva. rövidfilm. röviden. mer leges. sebességet vált. tisztára. átrak. rövidítés. szerz dtet. kurta-furcsa. hajóba rak. áthárítás. sokk. ív. fedezet nélküli. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . helyzetváltoztatás. kontremin r. szállít ijedtség. turnus. ropogós. leped vel befed. üt dés. héj.meredeken lejt. sikta beállít (árbocot). elküld. rövid szótag. börtönbe juttat. kibúvó. tekn . rétegesen ereszkedik. kéreg búvóhely. hiányos. támoszlop. finomlemez. tengerpart rövidített becenév. tepsi. összecsapás. kimért. sz kített. tömör. lepel. nem teljes. börtönbe zár. behajóz. áthelyez. bordázat. bolt. kagyló. ingruha. megrázkódtat. vitorlakivonó kötél. leped . elmozdulás. változás. szarvszár. rövidzárlatot okoz. mentség. elrejt zik. versenycsónak. takaróval befed. papírlap ágynem polc csigaház. rázkódás. lap. porhanyós. újság. l . mer legesen emelkedik. megbotránkoztat. módosulás. lakáscsere. mer . hirtelen. felfogad. iroda. test. hajó. megalvad. meredek. kihüvelyez. hajón szállít. változtatás. megváltozik. m szak. küls ség. tópart. szétmálló. lehánt. kócos. alacsony. oltalmaz. megrendít. rétegesen terjed. fedezetlen ügylet. vékony. színházi szerz dés. kurtán. gyorsan.

rokonsági ág. áll vmilyen oldalra. vállal. üzlet. másodrend . oldallap. oldalfal. hegynyúlvány. hegyoldal. t perem bemutatás. tengelygy r . kiállítás. látványosság. vélemény. széle vminek. vállal taszít. észlel. aláír. zivatar felmutatás. parádé. szemlére tétel. jellel ellát. mellékes. töltéspadka. el adás. bemutatás. oldalsó. mérési jegy. oldal. jegy. megtekintés. fennhéjazás. rúgás. szárny. fellövés. átsz tt. irányítás. vállal lök. szempont. zápor. meteorraj. kilátás. kabátakasztó. bizonyítás. meglát. pompa. közszemlére tétel. származási ág. pöffeszkedés. hencegés. ágyúgolyó. dobás. párkány. néz lyuk. tolakszik. irányzórés. néz ke. megtölt. útpadka. tengelyváll. osztópárkány. el hegység. vendégség nászajándékok átadására. csapat. rövidesen súlygolyó. küls . dobótávolság. gyám. zápores . oldal-. cégtábla. felvágás. rövid lejáratú. próbálkozás. támfelület. puskagolyó. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. látnivaló. feltevés. állásfoglalás. nyél pereme. árbocváll. kiállítás. dombnyúlvány. tábor. látás. felmutatás. burkolófal. lövész. látvány. levert betegség fals. más színnel átsz tt kellene perem. hiány hamarosan. tagozat. megjelenés. nagy mennyiség. lövedék. alátámasztás. egy kupica pálinka. megpillant. golyó. támoszlop. nyilatkozat. nemsokára. vállalat mutatott bemutató. címtábla. vájatvég. bebizonyítás. célzókészülék. lap látótávolság. egy korty pálinka. szegély. nagyhangúság. siker. csaphajlat. elbizakodottság. ruhaakasztó. kísérlet. rész. irányzék. vállal meglök. henceg. löv . látóképesség. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . padka. látszat. tekintet. púp. zuhany. osztály. rövid lejáratra. párt. tömeg jel. b ség. állítás. hajítás. boltváll. néz rés. látómez . filmfelvétel. lövés. injekció. bet test fels lapja. megcéloz. mutat. támaszpillér. szemlencse nyílása. váll. szárnya vminek. pöffeszkedik. röviden. fejtéshomlok. kiállító. felvág. nagykép sködik. vállára vesz. támasztás. vállfa. igazolás. jó száz lépésnyi távolság. mez ny. válltámasz. mellék-. irányzás.rövid tartalmú. hajlat. célgömb. bevágási padka. csapváll. felfekvési felület. rövid összefoglalás. domborulat. el reugró bérc t kiszélesedés. ismertet jel. nézet. színjátszó. nevezetesség. dühös. szemléltetés. kijelentés. lapocka. l távolság. színét változtató. célzás. álláspont. lejt . részleg. támasz. cégér. felirat. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. kiugró rész. leszármazási ág. furakodik. fogó pereme. betegek.

azóta. egyszeri utazásra szóló jegy. prédikátori jogától megfoszt. egyetlen. szívb l énekes begerjedés. kiváló. egyszer . jeladással továbbít. nyíltan. jelentés. jelz berendezés. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. jelzett értelem. n tlen. hallgatásra kényszerít csendes. magányosan álló. énekl . szinte. némaság. fontosság. szintén. szünet. becsületes. fütyülés. jeladással közöl. hasonlóképpen bamba. minthogy. fütyül egyes játék. hallgatás. egyszer en amióta. mivel. kórjel. egyedül él . magában él . jelz tábla. elfojt. attól fogva. beléfojtja a szót. szimbólum. jeleket ad. egyszer . attól fogva. óta. külön. figyelmeztetés. egyel (répát). fontos. nevezetes. csendet parancsol. emlékezetes. fark. egy utazásra szóló jegy. tünet. -t l. el jel. jelent ség alapvet . jelekkel közöl aláírt. egyedül elvégezhet . egyidej leg. felt n . elhallgattat. magányos. egyszeri simultaneously egyben. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. jeladás. segítség nélkül elvégezhet . miután. megjelöl. tudás hiánya. jelz dobás. éneklés. jelz lámpa. jelzés. jelez. jelt ad. páratlan. jelöl. jeladással tudat. szimpla. zümmögés. egyszerre since sincerely singer singing single . egyedülálló. csendesség. egyedüli. mesterkéletlen. kifejez . madárdal.csillagkép. egyágú. indítótárcsa. szimptóma. jelez. összesen egy. jelz . madárfütty. nyugalom. csupán. hallgatag. mert. csend. nótázó. jellel ellátott. el jeles. nyom. lényeges jelent sen adásszünet. ének. énekóra. együgy . letör. magában álló. jel. dalolás. megszilenciumoz. mióta csak. jelkép. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. kiemelked . -tól komolyan. szóló játék. hogy. jelt ad. egy. vmilyen id ponttól. jelent s. figyelemre méltó. hangtalan. szemafor. szignál. feledés. kiemelked . jelekkel tudat. titoktartás. kislemez. jelent s. egyes. kifejezésteljes. attól kezdve. eltilt. elnémít. jelzés. daloló.

ravasz. fogyaszt. megalázás alig. megkopaszt. lassú. könny . ragasztóanyag méretek készség. tanácskozó. bél. fej. magasba üt. óvszer. bels lemezelés. enyvez. modellként ülés elhelyezett. kevéssé. felüt. gebe. vontatott. szédelg . formátum. membrán. testületi gy lés. semmibe vesz. szeánsz. fal vastagsága. égbolt. telek. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . fenntartott hely. koton. tanács-. rabszolga. b r. küls felület. fészekalja tojás. fazon. fogyókúrát tart. hitvány. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. vén gebe. díszvakolat. soványít. nehézkes. ég. ülés. kissé. elhanyagol. méltatlanul bánik. megbántás. menny. kicsi. pergament. unalmas. csekély. méret. karcsúsít. házhely.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. nem vesz komolyan. telepít kotló. értekezlet. enyv. ügyesség szakképzett héj. lánytestvér. héjlemezelés atmoszféra. fösvény. hely. remélt haszon. reve. ülésez . tojásokon ülés. megbánt. b rtöml . ül hely. kevés. mennyboltozat. karcsú. hamisjátékos. hártya. alvás jelentéktelen. ül . bels palánkolás. robotol álom. ülésezés. lassít. gy lés. hatos ütés tizenhat. kevés. n vér ül fekvés. szakértelem. lefitymál. karcsú. mennyország. zsugori. kimustrált ló. küls héj. sért en mell z. klíma. mennybolt. egy ülésnyi id . férfi. hatos. pacák. megaláz. légkör. nyers b r. semmibe se vesz. héjazat. lassul. megfontolt. szakképzettség. helyzet hat. nyugvó. kotlás. vékony hanyag. magasra akaszt. mell zés. várt haszon. nagyság. burok. kifoszt. helyezked elhelyezkedés. kikészített b r. lassan. megnyúz. vékony. hurkabél. összejövetel. mell z. költés. némileg csekély. alszik. dolcsi. lenyúz. enyvvel kezel. késleltet. szám. svindler. oxidréteg. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. hathengeres kocsi. helyzet. fogyasztja magát. tok. nagyság szerint osztályoz. egy dollár. késedelmes. öntvénykéreg. kéreg. terjedelem.

kicsi. gyors és találó. bársonyos. jelentéktelen összeg . seb. sík. éles fájdalom. lecsiszol. mézesmázos. ötletes. nem nagyon. apró. dohányzik. füstön szárít. egyenletes. simán. legújabb divatú. simított. szívnivaló. tipp-topp. apróra. csíp s fájdalom. éles. megszagol. pára. halk. gyorsan és jól végzett. szag(lás). megbántódik. gyenge. megsejt. elsimul. csíp. füstöl . sajog. kormoz. talpraesett. sajgó. pipázás. rágyújt. aprócsepr . kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . simává tesz. szigorú. zavartalan. hízelg . csekély. megfüstöl. jelentéktelen. vmilyen szagú. mindennapi. egyenletesen. gondosan ápolt. sima. g zölg mézes szavú. neheztel. zokon vesz. felfüstöl. simít. érzi a szagát. kifogástalan rendben lev . dohányzás. elsimít. kis összeg . szúr b z. alig. csendes. kereket old. hó. heves. kit n . intelligens. folyamatos. élénk. szúró. kormozás. csiszolt. füstöl dohányzás. tompít. letompít. szivarozás. simaság. füstölés. nem nagy jelent ség . élénk esz . szúrás. fényez. sz k. eszes. lesimít. simára munkál. választékos ízlés . elegáns. keskeny. apraja vminek. akadály nélkül. ég. porfelh . jó. megszimatol. gyors. udvarias. füstöt bocsát ki. zökken mentesen esik a hó. hitványka. szag mosoly. édeskés. simán gördül . finom. zsenge. bekormoz. füstölg . simává lesz. kifogástalan állapotban lev .slowly lassan silány. csiszol. egyenletes terep. divatos. sima terep. kis bet kkel. cigarettaszünet. elinal. eleven. könny . nyugodt. gyors felfogású. fájdalom. néger. szenved. szipózik. gördülékeny. finom. mosolyog kovács köd. csekély számú. füstön szárítás. red tlen. ügyes. pirul. rövid ideig tartó. szagérzék. b nh dik. kis méret . rossz szag. megb nh dik. kis része vminek. havazik. szabályos. bányaapró. g zölög. csillapodik. egyenget. szúrós fájdalom. szenvedés. gyanút fog. fáj. elegyenget. szabályosan. rövid. kisszámú kisebb szellemes. furfangos. befüstöl. okos. szaglás. ködfelh . nem sok. akadály nélküli. fürge. hasogat. csinos. kifüstöl. g zöl . rlpirul. kis. füstkibocsátás. cigaretta. kevés fogásból álló. cigarettázik. sz kkebl . er tlen. er s. füstölgés. megbocsátható. szipuzik. csupasz. selymes. takaros. szimat. füstölög. g zöl. hasogatás. csíp s. agyafúrt. megfüstölés. szaga van. kevés számú. simítóz. hasogató. sovány. legyalul. füsttel befeketít. kicsinyes. értelmes. lecsillapít. megszokott. csekély jelent ség . sajgás. meglép. szaglóérzék. megszenved. hitvány. hulladékszén. nem elég nagy. aprószén. szélcsend. hathatós. gyanít. kábítószert lélegez be. puha. enyhe. füst. elegáns. ércdara és k zet keveréke. nem hosszú. szivar. elszív. mell zhet . szapora. kis darabokra. zökken mentes. elszalad. körmönfont. meglóg. cigarettázás. nem fontos. jól ápolt. szagol. ízléses. sikkes. kicsiny. g zt bocsát ki. sz rtelen. lakol. illat. simítás. odaéget.

eketalp. halkan. harisnyatalp. megoldás. becsapott. oldat kibogoz. sólyaszánkótalp. elmosódó. egy tagból álló. vápa. nyelvhal. közlegény magányos. annyira. föld. ennyire. egész. ablakpárkány. szinte. puha. megtrágyáz. csendes. valami. köb-. tömör. cip talp. eladott katona. fekü. kellemes. néhány. hülye alak. bepalizott. igazi. nyugodt. komoly. lágy. ostoba alak. küszöb. olyan. ilyen. megbízható. gyenge. körülbelül. kizárólag jogtanácsos. term föld. szerelmese vkinek. ügyvéd. társas. lágyan. völgytalp. talp. meglehet sen. enyhe program bemocskol. megfejt. szolid. alátétlemez. biztos. er s. térbeli együttérzés. egy kis. valahogyan valaki bukfencet vet. szilárd. egyetlen. talaj. tekintélyes személyiség. nyájas. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. úgyhogy szociális. katonáskodik. valaki valahogy. ernyedt. némely. összetartás. társas összejövetel. bukfencezés. némileg. ablakdeszka. némi. társadalmi. téridom. tehát. szolidaritás feloldás. n ies.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. mintegy. szeret je vkinek. egyedüli. kibont. napárult. társtalan. áthatolhatatlan. halk. számottev személyiség. bársonyos. sima. er tlen. így. bepiszkít. homogén. talpgerenda. szilárd test. szól egyedül. egyetért . lángkemence feneke. piszokfolt. jelentékeny személyiség. megold. egyes. . több. pompás. egyedül álló. el re bukfencezik. ügynök. finom. üzletszerz . egységes. beszennyez. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. megfejtés. egy kevés fontos személyiség. úgy. szolidáris. alapos. bukfencezik. völgyfenék. bukfenc. tisztáz bizonyos. egy bizonyos. felbukás. meggyaláz nap. valamelyik. oldás.

látszik. hamisított. készlet. delel. id szak. kiindulópont. táv. ének. délre. bús. sajnos. szétoszt. t nik. osztály. becsülettel. déli irányban déli korlátlan uralom. szondáz. úszóhólyag. lebukik. józan. féleség. lemerül. mélységet mér. hang. déli. megbízható. józanul. fér hely. finnyás. patak források déli irányba. kifinomult. valahol valahol fiú dal. déli fekvés . köz. dél felé halad. térköz. mesterkélt bocsánat. módszer. féle. vmilyen benyomást tesz. szörnyen. hamarosan. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. dél. terület. szellem kihirdet. déli rész. mód. meglehet sen. el rebukfencezés. déli irányból. nem természetes. hallgat. szovjet. sorozat. helytálló. dél fel l. hirdet. kopogtatással megvizsgál. emberi lény. kimond. vízmélységet mér. társ. némiképp. szuverenitás munkástanács. bet köz. siralmas fajta. sértetlen. forrásmunka. alapos. csoportosít. fizet képes. kiválaszt. tanács tér. mélyen (alszik). ritkít. lélek. szóköz. költemény hamar. korán. világ r. kinyilatkoztat. hallatszik vmilyennek. valamivel. hangzik. kijelent. kitanult. felbukfencezik. hangot ad. szilárd. logikus. hallatszik. affektált. faj. megszólaltat. csendül. zaj. délr l. bizonyos fokig. csiszolt.felbukfencezés. hangoztat. id köz. hangzik vmilyennek. ép. kutat hangok adatforrás. távolság. okos. sokaság. felfordulás. kikopogtat. nyomorúságos. csoport. kísér . pajtás. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . feloszt. modern. délszaki. alaposan. borzasztóan. kiejt (hangot). eredet. semhogy. valami. szortíroz. zeng. szovjetúnió. szomorú. társaság. nem. egy kicsit. válogat. min ség. haver. egy kissé néha egy kevés. meghamisított. tengerszoros. nemsokára elferdített. délre néz . hely. harsog. egy kissé. egészséges. r. szétválaszt. kútf . búg. dél felé. térz . cseng. meridiánon áthalad. meghallgat. becsületes. tapasztalt. hitvány. némileg. kémlel. némileg. vmilyennek hangzik. rend szortiment keresett ember. forrás. vmilyennek hallatszik. inkább. igaz. vmi benyomását kelti. térközökkel elhelyez. lakos. délkörön áthalad. ér. mér.

sz kös. takarékoskodik. feltevés. munkafeltételek. gömb. kimondottan. szakorvos külön. kikötések. részletez. különleges. felszólalás. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. képvisel ház elnöke. beszél képesség. felesleges. ernyedt. siettet. térbeli beszél beszél . kit n . rohan. cingár. speciálisan el írás. szónok beszél alkalmi. közelebbr l meghatározott. gyapjúzubbony. sajátos specialista. sajátságos. különvonat. nyelv. tartalék. siet. szikár. sebességfokozat. beszédmodor. különleges. pót-.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. töprengés beszéd. költ(ekezik) elköltés. részletes leírás.és jutalomosztás. költekezés. sajátos. prosperál. pótkerék. támogat. fajták fajlagos. egyedi. rendkívüli. spórol. zubbony eltölt. speciális. terület . különkiadás. kör. példány látványos színkép elmélet. különlegesen. szféra. halad. mutatvány. kímél. jellegzetes. szakember. elhasznált. beszédmód. rövid felölt . speciális. elmélkedés. évzáró. fajok. megkímél. különösen. spencer. zeke. hangszóró. sebesség. pontosabban meghatároz. sovány. nyelvjárás. szak-. specifikus kifejezetten. spekuláció. költés elcsigázott. fölösleges. segít. felsorolás. mintadarab. megtakarít. el revisz. közelebbr l meghatároz. ikráit lerakott (hal). pótalkatrész. fáradt. gyorsít. hang. különösen faj(ta). zsírtalan tér-. szabványosít csodabogár. kimerült golyó. kiköt. részletezés részletezések részletezett el ír. gyorsaság. nélkülöz. szónoklat év végi bizonyítvány.

pattanás. stramm fickó. terjedelem. stimmel. helyszín. szórakozik. terjedés. rendez. küll k közé dugott rúddal megköt. csúcsfény lámpa. kiterjedés. kiegyenlít. szóviv támogatás. árrés. pont. bátorság. passzol. spirituálé. meglát. testgyakorlás. spontán sport. egyenesen. derékszög re alakít. derékszögben áll. fellelkesít. tagbaszakadt. hozzáalkalmaz. terjesztés. tréfa. kitárt. négyzetre emel. verekedni készül. jó haver. megken. megvetemedés brigád. játék. azonnali. egészlapos hirdetés. tisztességes. nagy kiterjedés terület. egyezik. rugalmasság. sport. elterjedés. kiszúr. energia. lék. sportpecsét. tér. pompás. foltossá válik. négyszögletes. derékszög vonalzó. repedés. szétterjesztett. ugrás. fesztávolság. oldalszóródás. (ki)terjeszt(és). paca. eredet. négyszögletesre alakít. kerékköt rúddal megköt. megegyezik. sportág. kenyérre kent dolog. rendellenes fejl dés alakul ki. tréfál. szellem. kenyérre kenhet dolog. szögletes. hely. kísértet. védnökség nem er ltetett. bokszállásba helyezkedik. kiterjesztés. mulatság. összeegyeztet. terít . kockásan megvonalaz. mulat atlétika. tisztességesen. szellemi nagyszer . rendellenesen fejl dött növény. lakoma.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. négyzetes. négyzet. terjeszkedés. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. megakaszt beszélt szószóló. elterjesztés. elrendez. összhangban van. kiterjesztett. fájó pont. egy harapás. kedv szesz. lelkier . megveszteget. fair ember. szórakozás. spotlámpa. rugó. felt n en hord. leopárd stellázs-ügylet. rendellenesen fejl dött szerv. feketepontos biliárdgolyó. eszem-iszom. derékszögben. lélek. nyílt terület. régimódi ember. felt n en visel. csepp. hátratartó kötél. szeszes italok egyházi. vidék. szórás. bepiszkít. korrekt. el re kiszemel. kiköt kötél. küll . folt. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . takaró. petty. játszik. sportol. egy falat. szélesség. küll kkel lát el. kondenzoros lámpa. jó pajtás. sebezhet pont. hangulat. nagy evészet. gúnyolódik. érzékeny pont. spiritusz. id töltés. nyílás. rudat dug (kerékbe). kedély. rugékonyság. szégyenfolt. kocka. felvág. hajlat. szesz. kielégít. derékszög . kifizet. többhasábos cikk forrás. kenhet ételnem . lelki. ruganyosság. csepeg (es ). kvadrál. vereked állásba helyezkedik. tavasz. szakasz mer legesen áll. raj. észrevesz. elintéz. háztömb. ragyogó akaszt. derékszöget alkot. becsületes. kiegyenlített. rendellenesen fejl dött ember.

csillagalak. alapvet . kis üll . színhely. összerezzenés. sétabot. álló. csillag formájú tárgy.stability stable stadium staff állandóság állandó. mér léc. álló helyzet. folyamatba tesz. állványzat. helyzet. csillagalakzat. jelz oszlop. etap. támasz. staff (m anyag). alsó része vminek. szünet. tahiméterléc. fúróállvány. talpa vminek. póz. díj. m ködésben nem lev . szabvány-. álláspont. rakonca. cövek. finomság (nemesfémé). csillagokkal díszít. állomány. stand. támaszték. üt állás csapágyállvány. mér cövek. indít. lóverseny. szabályos. t z. tét. iránytárcsa. pózna. elindít. sétapálca. tartósság. indulási hely. állandóság. állás. sztár. áll. lábon álló gabona. tartós. emelvény. csillagkapcsolás. fokozat. bot. cölöp. csillagjel. konzol. máglya. tartam. dobogó. irányadó. színre visz. veszteglés. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . sztárszerepet játszik. állvány. rúd. minta. felriaszt. sz l karó. színház. általános iskolai osztály. tekintély. állóhely. kívánalom. támasz. állomásozás. kotróvas. állásfoglalás. maradandó. csillaghajó. mér cövek. csillag. indulás. állandó. szintez léc. karó. megijeszt. beállítottság. mértékadó. szabványos. elugrik. állás. nyél. szakasz. tartós stadion alkalmazottállomány. helyzet. stabil. valutaalap. tartózkodás. alapít. megállóhely. megkockáztat. el ny. felriad. hergel vas. felver. taxiállomás. szilárd. lobogó. befolyás. vezérkar. rúd el ad. személyzettel ellát. színvonal. állapot. állvány. munkatársak. színpadi csillag összerezzen. aszteriszk. rajt. istálló. csillagokkal tarkít. nyújtóoszlop. tartó. dramatizál. oszlop. leállás. tribün. felállított. szabvány színvonal nem m köd . állandó személyzet. színtér. álló gerenda. lóistálló. hozzáállás. faállomány nívó. érdekeltség. ellenállás. indulási pont. elindul. dobogó. f szerepet játszik. törzskar. csillag formájú repedés. vonatbot. állás. lóállomány. min ség. láb. útszakasz. kit z karó. fogad. tanúk padja. húsolót ke. alja vminek. állomás. ugrómérce. lábon álló termés. rang. színpad. telek. t zhalál. álláshely. elárusítóhely. karóz. hiteles mérték. munkaállvány. fejl dési fokozat lépcs . helyzet. remekel. kezd. fok. lépcs (rakétáé). alátámasztás. zászló. növényállomány. mozicsillag. személyzet. parkolás. vájt szonda. hely. lelátó. színpadra alkalmaz. pozíció. állapot. csillagzat. álló helyzetben lev . munkaállás. csillag formájú törés. pillér. elkezd. süllyeszt üll . standard. beindít. megrendez. indul. hely. pódium. megállás. lóversenydíj alapállás. csillagkerék. típus-. megbecsülés. rhely. el legként kiadott áruk. állomás. csillaggal megjelöl. piszkavas. karóhoz köt. pozitúra. aljzat. er sség. kockára tesz. lépcs sor kit z karó. átszúr. id tartam csillag formájú alak. rögzített. megállapodás. pálca. bódé. megriadás. filmcsillag. mérték. pihen . megugrik. elindulás. máglyahalál. emelvény.

oldalkötél. település. számadás állítások állapotok. rendek elektrosztatikus. felfüggesztés. kijelentés. elhalasztás. statikai. állhatatosan. bejelentés. kihorgonyzó rúd. törvényes. dísz. állami. helyzet. rakodótelep. kiegyensúlyozott. nyilatkozat. vonórúd maradás állhatatosan. szabály. megijed. id zés. támogat. légköri kisülések. hadtápállomás. állam. árbocel kötél. kihorgonyzó lánc. felfüggeszt. leállít. közlés. statisztikai adatok állapot. státus rendelet. támaszték. egyenletes. nagybirtok. tartó. szünetet tart. gyám. kifejez. visszatart. biztosan álló. lakóhely. statisztikai statisztika. kihorgonyzó kötél. állandó barátn . feszít lánc. tartóztatás. megszilárdít. foglalkozás. merevít rúd. szilárd. ugrás. lel hely. törvény törvényen alapuló. szünet nélkül állandó. tartózkodik. állomáshely. elhalaszt. egyenletesen. id t eltölt. rádióállomás. feltartóztat. állóképesség. állás. statikus. kihelyez. látogatás. akadályoztatás. állandó partner. id zik. szilárdan. kezdet. odaállít. korlátozás.megugraszt. megállít. dúc. kezdet. marad. feltartóztatás. támasz. transzformátorállomás staisztikai. pompa. startvonal. állít. összerezzenés kezdetek állam-. megáll. indulás. vasúti csomópont. szilárdsági hely. állás. megállóhely. településhely. beosztás. akadály. tarcs. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. késleltet. ottlét. kifejt. feszít kötél. fény megállapított állítás. alap. rhely. korlát. megriadás. tanya. méltóság. er m telep. kimutatás. el ad. helyez. hosszirányú árbocfeszít -kötél. feszít rúd. szilárdan. elektrosztatikus töltés. árbocfeszít -kötél. megtámaszt. megindít. szünet nélkül. rajthely. feltartás. nyugvó. társadalmi helyzet. rakodóhely. tartószerkezet. támcsavar. rang. szüneteltetés. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . megkezd. parkolóhely. kapcsolóállomás. kitartás. oszloptámasztó rúd. egyenletesen. állomásoztat. rögzít (árbocot). állomás. tartó drótkötél. pályaudvar. tartózkodás. állapot. megálló. áramfejleszt telep. józan. megállapítás. státusz. start. meger sít. törvényszer tarcskötél. csarnak. támasztó csapszeg. megszakítás. felijed. er sít. támasz. állandó barát. árbocmerevít kötél. állomás(hely). légköri zavarok. kijelent. megriad. megnyugszik. rang. vallomás. megállapít. tartóztat. támasztó oszlop. megállapodott. helyzet. hivatal. merevít csapszeg. helyzet. támaszt.

átitatódik. leáll. kis fadarab. részvény. ver rúd. enyhít. meredek. törzs. árukészlet. edz. lábnyom. acél f z merevít . tuskó. r zse. megszokott. csendes. raktári. megacéloz. áztatás kilép. lépcs zetesen elhelyez. megedz. aggyal ellát (puskát). rúd. táncot lejt.35 kilogramm. szabvány-. utaslépcs kit n . állandó. 14 font. raktárállomány. k mag. kalodába zár. serkent. raktár. tehetségtelen ember. ázik. állatállomány. átitat. fen acél. furkósbot. nyugodtan. vízg z. teljes érték . mozdulatlan. megnyugtat. járás. stift. egyöntet . raktárkészlet. megáll leállított elraktározás. fatörzs. beáztat. átáztat. értékpapír. dobver . here. még távolabb. törvényes finomságú. g zölög. halk ösztökél. kikövez. alapt ke. fütykös. sorjázó. tojás. epek állt abbahagy. beilleszt. s rített húsleves. k vel kirak. mindazonáltal. hokiüt . vesek . pálca. tördel asztal. állófénykép. bombasorozat. kipárolgás. részvényt ke. beavat (ruhanem t). gally. penge. lépcs fok. befog. cövek. áruval ellát. k . csendesen. átázik. raktárhelyiség. lepárol. raktáron lev . tárolás. er . szem (jéges é). létrafok. csend. kard átitatódik vmivel. kénrúd. párolog. nyél. g zer . golyó. lépések. áztatófolyadék. raktáron tart. törzsállomány. származás. légibombasorozat. lélektelen ember. g zer vel dolgozik. eredet. lágy. alany (ojtáshoz). távolabb. rudacska. képkocka. sterling. talon. belemerül vmibe. megnyugszik. nyersanyag. szed vas. fadarab. dominó kocka. lépéssel kimér. még. járásmód. g zöl acél. bevet (földet). jószág. lép. karó. stimulál inger államkötvény. még mindig. g z. szokványos hajóépít állvány. messzebb. rendkívüli. láb. ejt erny s csapat. párol. lábfej. lecsendesít. pácol. nyomdok lépcs sor. kaloda. eljárás. acéllal borít. meredély. sarkall. telít. mégis. lépés. üt rúd. nedvesít. érzés nélküli ember. lecsendesedik. k -. kig zölgés. k vel megdobál. üt . lépked. valódi ág. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . karmesteri pálca. husáng. elcsendesít. jár. csonthéjas mag. viola. tök. fajta. nyugodt. kimagoz. behelyez. sólya mag. készlet. fajankó ennek ellenére. acéloz. pára. vastartalmú orvosság. raktár. állókép. beáztatás. túlzott. g zer vel halad.rendületlen. felszerel. alapanyag. vessz . raktározás. áztat. benedvesít. er sít. 6. bot. ügyetlen ember. kiváló. acéllal bevon. nyugalom. k vel burkol. vízpára. tilolóbárd. biztos steam steel energia. fantasztikus. hihetetlen. szeszf z készülék. el léptetés. nyél. megkövez. t ke. lepárlókészülék. bemárt.

ér. özön. szókimondó öröklött tulajdonság. er feszítés. üzlet. megfeszül. vízfolyás. megfeszít. meger sít. kiemel. tisztán. szabott árú. beraktároz. magához ölel. patakzik. túlterhel. egyenes irányú. meglep . irányzat. lényeggel tör d . tajtékzik. megsz r. egyenes irány. út. intenzitás. felszerel. igénybevételb l származó alakváltozás. hang. dühöng. vele született vonás. raktár. készlettel ellát. hangoztat. újságcikk. feszültség. er lködik. egyenes(en). sztori. er feszítés. elbeszélés. hangulat. átsz r dik. szokatlan hadászati hadászat. feszít. er t gy jt. egyenes. ismeretlen. fontosság. hízlalásra való sovány marha. jelleg. ár. megpróbáltatás. história. d l. folyam. potyog. megterhelés. újságírók világa. megrohanás. különös. zúdít. áramlik. közvetlen. eltorzul. meger ltet furcsa. tartósság. zengzet. eltorzulás. idegen. nyílt. terhelés. fajtaváltozat. szilárdság. hangnem. hangsúlyoz. készlet. csurgás. er re kap. anekdota. történet. füllentés. feszül. húzódás. lármázik. hízó jószág tárolt állomány. túlfeszítés. élelmiszer. teherbírás. közvetlenül. önt. tárol. becsületes. költemény. egyenesség. ömlés. megrándít. azonnal. egyenes vonal. nyomaték. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . er . kiforgat. meger ltetés. ének. tömény. letisztul. viharzik. folyó. átsz r. magához szorít. egyenesen. túlzott megterhelés. szorít. nyom. erély. egyenes szakasz becsületes. pénzvilág. folyik. tiszta. egyenes vonalban. szintez (tudásszint szerint). szinte. tartja fergetegesen esik. történelem. direkt. hízó marha. er sség. novella. rándulás. átszivárog. meger södik er . emelet. áramlás. áram. mese nyíltan. úttest állomány. deformálódik. ömlik. tréfás történet. tárol. zuhog kocsiút. megrohamoz. deformáció. tombol. stratégia patak. tudósítás. vihar emeletsor. meger síti magát. hangsúly. hajlam. vicc. feszültség. csörgedezés. vonás. sugár. áradat. özönlés. eltorzít. ellátmány. bolt. szinte. idegenszer . tartalék. igénybevétel. feszülés. világos. áruház. öröklött vonás. beütés. áramlat. folyóvíz. bonyodalom. feszít. kitartás alátámaszt. utca. hazugság. csermely. egyenes pályaszakasz. depó. fajta. színezet. elraktároz. készlet. stressz.store stored stores storm áruraktár. szakad. baktériumtörzs. túlfeszít. sorozat (pókerban(. igénybevétel. özönlik. származás. rendben lev . egyenes. kereskedés. történés. feszítés. megbízható. cikk. roham. hull. er (sség). er lködés. egyenesen. ellenállóer . élelem. z rzavar. rohammal bevesz. szintén. tréfa. tanulók szintezett csoportja. viharosan esik. lárma. szint. próbára tesz. meghúz. jellemvonás. patakzás. biztosít.

feltétel. sikk. szövet. modor. felakaszt (embert). gyapjúszövet. megszólítás. nevez. szigorú. kipárnáz. levetk zés er s er sen megütött építési. szamárság. gyöngysor. típus alárendelt. harc. nyersanyag. tanulmányoz. vizsgál. szalag. kárpitoz. cip f z . elegancia. túloz. stílus. kihajt. címez. alátét. nyúlás. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . szoros szigorúan csapás. bemutat. feszítés. kibont. meglep lovak. anyag. hosszú darab. megbont. küzdelem küzdés diák. hibajel. ütés felt n . tanul(mányoz). húr. sor. fásli. kiterjesztés. vacak. lehánt. stúdió betanul. tanulmányokat folytat. er lködik. csík. zsineg. szerkezeti alak. pólya. tanuló mesterkélt m terem. küzd. ostor. érköt . dolgozószoba. tanulmány ruhaanyag. tanul. szövetanyag. zsúfol. kiterjed. lehéjaz. er ltetés. nyújtózkodás. egyetemi hallgató. spárga. hallgató. levetk zik. madzag. sztrájk. betöm. kifutópálya. töm. szál. sáv. kis telér vonós hangszerek. kis ér. tanulás. karcolót . nyúlik. dolog. megtöm. m vel. íjhúr. bibeszál. megkopaszt. id tartam. rugalmasság. teletöm. keskeny mez . rost. túlfeszít. nyersb rt lefejt. sáv. lefoszt. korlátozás. el terjeszt. szalag. ügyvéd. lenyúz. zabál. szabatos. kiegyenesít. állampolgár. kötél. leszállópálya. túler ltet. harcol. kis felírótábla. vonósok. szakasz. terület. kacat. versenyistálló. teletölt. nyújtózik pontos. darabka. vékony réteg. zabáltat. pompás cégnév. mez. tartam. alattvaló. nyelvfék. jószág. fajta. limlom elkábító. kinyújt. terjedés. légi csapás. ízlés. vékony ér. terjedelem. igyekszik. kihízlal. mohón fal. alávet. hüvelyéb l kihúzott. kiszenel. zsinór. tudományág. alávet vkinek. szétszed.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. mód. divat. zsíroz. kikötés. telér. kitágít. írásmód. modell. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. er szakol. bedugaszol. levetk ztet. lehámoz. megfeszül. korbács. lehúz. fejt. struktúrális. tér. kiterít. igyekezet. kitöm. kizsaluz. et d. klassz. szólánc jöveszt. meglep . szalagdísz. jelleg. felravataloz. feszülés. kinyújtás. kifeszítés. póráz.

hirtelen. meghódol. öngyilkosságot követ el . megfelel eléggé becukroz. elvisel. hirtelen haragú. kényes. olyan azonnali. kér. elegend . tárgy. hajszálnyi. szilárd. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. öngyilkos. következésképpen járulékos. megédesít. mellékes állomány. szenved . kémiai anyag. állít. szilárdan finom. tanácsol. sikert ér el. értékes. engedelmeskedik. örökös ilyen. lényeges. javasol. kés bbi. egymást követ (jog)utód. kárt szenved. tekintélyes. legy z. t r elég. másodlagos. következik. cukorral meghint. beperel. egyéni. enged. utódok egymás utáni. lazsál ajánl.feltár. látszatot kelt. állít. szenvedés. jogutód. alanyi. váratlan egyszerre csak. körmönfont. megenged. hasonlít vmire. cukor. hízeleg. örökébe lép. birtok. veleje vminek. elszenved. el terjeszt. szuggerál. lényeg. elégséges. perbe fog. nem er lteti meg magát. érzik vmin. sugall. kiadós. öröklés. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. alaposan. követ. kivonja magát. örökösök. téma. lényegesen. szubjektív alávet. tantárgy. szövevényes boldogul. vagyon. fontos. gyors. kiadósan. sikerül siker sikeres sikeresen követés. létez alapjában véve. kárt vall. cukorral telehint. hirtelen (be)perel. ragacsos anyaggal fákat beken. édesít. újabb azután. enged. vminek a veleje alapos. sorrend. húzódozik vmit l. következ . veszteséget szenved fájdalom. megcukroz. perel (el)szenved. felvet. anyagi. vagyonos. javasol azutáni. következés. indítványoz. emlékeztet vmire. öngyilkosság. anyag. szilárdság. öngyilkos(ság). könyörög. leányvállalat. elt r. szenved. utódlás. tápláló. kitesz vminek. fájó. kisegít . sorozat.

felszerel . garnitúra. feltehet en. feltételezhet en dönt . szvit összead. fenntartás. kínálat. rend rf nök. kérés. összefoglalt. slepp. statiszta. sorozat. nyári. bepótol. fölösleges személy. pénzellátmány hajlékonyan. jelentéktelen személy. pompás. fenntart. bevásárlóközpont ellen rzés. simulékonyan. nyár(i). remek elöljáró. szolgáltatás. nagyszer . rövidre fogott. megfelel. szállítmányozó. ruganyosan. alátámaszt. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . csúcspont. sorozat. járadék. ellátmány. támogató támogat feltesz. tartó. megkíván állítólagos. illeszkedik.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. magasabb abc-áruház. nyár. nagyobb. fels bb. elvisel. legf bb. megtart. szuper. kosztüm. per. legfels . tám-. összeg. pótol. szín (kártyában). összefoglalás. felszerel. alkalmas. foglalat. f nyomócs . beilleszkedik. extra finom. segély. kereset. beszerzés. f felügyel . látszólagos állítólag. kitesz a napfényre. óriási. sütkérezik vasárnap ellen r. kedvére van. nyáron át legeltet csúcs. kíséret. kerületi rend rf nök. g gös. készlet. támasztó. felügyel . karó. extra finom árucikk. f ellen r. orom. támasz. öltöny. ellátás. összegzés. nap. díszkíséret. biztosítás. igazol. ellát. alkalmaz. segítség. hitel. extra méret . tet pont dics ség. megfelel berendezés. fölényes. helyettes. megyei rend rf nök. feltételez. gondol. támogat. összegez áttekintés. öltözet. folyamodás. oszlop. napsugár. sommás födémgerenda. kielégít. csúcstalálkozó. támaszték. kiválóbb. támaszt. felettes. hozzáalkalmaz. képzel. talpazat. nyaral. kitesz a napra. feltételezett. ellátmány. pör alkalmas. alátámasztás. tart. készlet. készlet. szolgáltat eltart. leánykérés. segít támogatott segít . elt r. eltartás. szállít vmit. utánpótlás. páratlan. feljebbvaló. szállító ellátás. napfény. garnitúra. hozzáilleszt. megalapoz. gyámolít. létszám fölötti. legfontosabb. napozik. felügyelet szolgáltat ellátó. f nök. támogatás. szállítmány. pártfogás. hozzáill . klassz fenséges.

édesség. szemrevételez. rajtaütés. biztos. szagos. meglepetés. behízelg . villanykapcsoló. csap. tettenérés. gyanús körülmény életben tart. meghökkent. váratlan dolog. szelíd. tart Svédország svéd. gyanús. áttekint. rugózás egy kevés. sebészeti. maradvány. jó illatú. lebeg beszüntetés. elképedés. savmentes. kibír. továbbélés. kerékfelfüggesztés. gyanít. dallamos. rajtakapás. felszínre emelkedik. zavar. illatos. gyanítás.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. felfüggesztés. andalító. vizsgálat. csiszol. elfordít. áttanulmányozás. cukorka. fordít. elszenved. váltóállító berendezés. fölösleg. svájci test r. bizonyosan. rárohanás csodálkozó. megdöbbenés. aranyos. félbeszakítás. szemle. tervrajz. test r csapkod. kikészíti a felületét vminek. finom illat. eljátszik. túlél gyanít. meglep dés. felmerül. sejtés. életben maradás. biztos(an). egy kicsi. friss. jó illat. sejt felfüggesztett. jószagú. áttérés. maradvány. bonbon. kedves. földmérés. desszert. svájci nyelvjárás. édes illat. átkapcsol. meglepett. édes. kikészíti vminek a felületét. igazol. bájos. takarás. lógás. áttekintés. gyanúsított. megtekint. svájci zsoldos. takaró. felülvizsgál. terület m tét. felmérés. svéd nyelv csemege. állandó útburkolattal ellát. felmér csökevény. orvosi rendel . formazáró lap. közvélemény-kutatás. útburkolás. küls . nyájas. elvisel. kellemes. gyanúsít. útburkolat. ellen riz. sejtelem. elt r. édes öröm. függés. kénmentes. kapcsol. operáció. sebész(et)i. átállás. körülvev környék. svájci. hamis copf. környezet átnézés. vázlat. szuszpenzió. elhalasztás. simít. felszín. túlélés életben marad. sebészet m téti. svájci gárdista. látszat. biztosan. plattni. hirtelen Swiss switch . felület. parányi nyoma vminek. gyanú. meglep dött meglep meglep en környez . terep. er t ad. megszakítás. sejt. felületi. vminek parányi nyoma. édes bor kapu r. fenntart. minden bizonnyal biztosan külszín. gyanús személy. meglep. sebészi felesleg. hamis hajtincs. házilag készített lik r. jóíz . vessz zés. többlet ámulat.

pad. kellékek. lap. vitába száll. összefogó áttekintés. taktika farokkal ellát. n . vég. szerel (sportban). csaj. el terjeszt. ragályos. közösülés. kapcsol(ó). nyomozó. véd . csigasor. megbirkózik. segg. dúsítóasztal. megbirkózás. megfigyel vkit. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. jel(kép). rendszeres. véd játékos. átvétel bevétel (váré). táblácska. táblavidék. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. szimbolikus jelek együttérz . rögzít. lecsutkáz. szér. lemez. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . végz déssel ellát. jegyzék. négyszög (tenyérjóslásban). hajlós vessz . lovaglópálca. m szer. megküzdés. koponyalemez. meger sít. uszály (ruháé). tányér. megnyer . alfele vkinek. híd (hídmérlegé). megállítás. harcászat. feltartóztatás. plató. detektív. megért . pálcaütés. fogás (halé). berendezés. folyásirányba fordul. kártyát kijátszik triktrak megragad. hátsórész. jövedelem. gerendatalp. suhogó (ostor végén). felület. fog. végz dés. pina. kapcsoló. összkép. vendégek. festékez asztal. készlet. punci bevétel. kíséret. átvállalás. egymásba illeszt. asztalra tesz. hozzávaló. mutató. laposan csiszolt gyémánt. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. hekus. terített asztal. utóörökösödési korlátozás. szerel játékos. sima lap. szárny (kabáté). hajlós pálca. színváltoztatás. megcsap. asztaltársaság. megragadás. képletes. filmfelvétel. síktárcsa. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. fennsík. vállal. altáj. szimbólum jelképes. váltókar. kötélcsigasor. jelkép. picsa. far. váltó. tábla. megküzd. étellel megrakott asztal. kopó. farok.fordulat. m szerkészlet. nekifog eljárásmód. hajókötélzet. kellék. táblázat. fenék. felszerelés. nádpálca. hajlékony ág. megold. más vágányra terel. írás (érmén). sínfelület. fark. nyomon követ.

magnószalag. fecseg. kezelési. technológiai alakilag. igénybe vesz. célkit zés. pamutpaszomány. sportcsapat könnyek alaki. próbára tesz. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . megkóstol tanult adóteher. szak. fenéksúly tartály.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. csoport. mesterséges kis tó. magnóra felvesz. felmér. harckocsi. beszéd. kiszab adózás tea tanít el adó. mér szalag. beszédes. m tani. munka. teher. hírességek. talentum. jogilag vmilyen. kiválóak. tárgyalások magas ciszterna. dica. hangszalag. díjszabás. mese. ízlel. adónem. el adás. tehetséges ember. szakmai. íz. beszélgetés. csevegés. megízlel. képesség. díj. m szaki szempontból. gépszalag. társalgás. szegélyez. cseng szalag. csomagkötöz szalag. kötelezettség. érzi vminek az ízét. megízlelés. beszélgetés. ragasztószalaggal meger sít. szakmabeli. hajlam. célszalag. mágneses jelszalag. különleges képesség. pamutzsinór. ragasztószalaggal leragaszt cél. oktató. ragasztószalag. technikai. tank. megterhel. szemrehányás. nagyságok. ízlelés. feladattal megbíz. szeg szalag. szalag. tengeralattjáró víztartálya. tehetséges emberek beszámoló. gyakorlati. csapat. kád. holtsúlytartály. tartály. hajlam. fogat. lecke. igénybevétel. magnetofon szalag. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. legénység. beszédtéma. m nyelven. szeg szalaggal eldolgoz. céltábla célok feladat. adó. célpont. rovásadó. beszél . üres beszéd beszéd. beszédtárgy. tanár tanítás befog. távírószalag. kifejez tárgyalás. ipari. társalog. kóstol. beszélget. szalaggal összef z. brigád. megmér. iparm tani. érzék. tehetség. ízlés. adózás. felvev gép hordozható fülkéje. megállapít. megadóztat. munkaközösség. beszél. érzék. m szaki. történet adottság. adót kivet. m szakilag. fecsegés. vízmedence szalaggal összeköt.

kifejezés. feltételek. hajlam. gondozó. tizedrész mond. szeret irányzatok tenisz feszítés. nyelv borzasztó. rettenetes. tenzió dézsma. templom egyel re. tart. tízperc bérel. kikötések. lágy. technológiai . megolvasás. feszülés. bérl ként használ. puha. kibeszélés. hatásos. tízfontos bankjegy. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. szerkocsi. kényes. riz. elbeszélés. tízes nagyság. szakszó. id tartam. szakkifejezés. tized. tizedik. üzleti ajánlatot tesz. éretlen. gondoz. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. szemeszter. fogazat megsürgönyöz. elhíresztelés. kezel . felajánl. irányul. sürgönyöz. gyengéd. távíró. szó. határnap. megszámolás. tapintatos. szörny technological m szaki. lebeszélés. lakó ápol. feszültség. hajlik. árajánlat. tíz lóer s kocsi. tízes szám. gyenge. technológia tizenéves fogak. menstruáció. ellát. technika. bérl ként lakik. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. bérl . nap. felügyel. kifecsegés. felügyel . technikai. havibaj. táviratozik. kikötés. haszonbérl . irányzat. felkínál. hajlandóság. elmesélés. érzékeny. határid . kísértés tíz. elmondás. ideiglenesen átmeneti. kirakóhajó. id szak. megtáviratoz. félév. gondját viseli. megy.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. izgalom. tíz perc szünet. zsenge. ideiglenes csábítás. ajánlat. fiatal. tag. vár gondozott célzatosság. tízdolláros bankjegy. tízes. gondos. porhanyós. nevez. halad. tendencia ajánlatot tesz. kifejezésmód. húzóer . haszonélvez . üzemanyagellátó hajó.

irodalmi dolgozat. színm vészet. tanú. tartomány. -jaik. tolvajlás -eik. amit. hitelesít. azután. mérték. teória gyógyászat. terület. fontos események színtere. kipróbál. néz tér. territoriális. -juk. téma. drámaírás. ott attól kezdve. felvágatlan bársony. akkor/majd. magburok. -jeik. megköszön hála. elmélet. agyagtálka. -ök. azon a ponton. -ok. territórium. majd hittudomány. tétel magukat akkor. azért. -uk ket anyag. Thaiföld akkor. analizál. hurkolt bársony. területi élettér. pörköl tál. föld utáni. mészhéj. teszt. motívum. evégb l. az. mint hálát ad. próbatégely szövetség. kipróbálás. -ük. hogy. szöveg Sziám. hurkolt. le z csésze. próbázás. annyira. azután. testamentum. kísérletezik. terápia amott. nézet. tesztek Texas. mez gazdasági. megvizsgál. bársonyos bolyhozás. analízis. gyógymód. gyógykezelés. körzet. próba. vizsgálat. kerület. plüss-sz nyeg vizsga. m t . ami. kísérletez. teológia elméleti elképzelés. próbatétel. amaz. vidék bársonyos. aztán. ház. vizsgáztat. földi. akit. végrendeletet csinál. bolyhozás. hüvelyéb l kihúzott. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. -jok. köszönet. hogy nádazó dráma. felségterület. ismérv. szót . filmszínház. drámairodalom. népfelkel . végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. reagens. ennyire. azután azáltal azért. anyagvizsgálat. -jök. el adóterem. végrendelkezik. színház lopás. ellen riz. kísérlet. országos. tekn sbékapáncél. oda. tárgy. -jük. -aik. mozi. próbál. néz k. próbára tesz. (az ). láttamoz. akkori.territorial territory terry föld-. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . köszönöm aki.

által. ritkán. gondolkodik. csuszamlás. gyér. dob. vminek a révén. következtében. diplomaterv. országgy lés. át. holmi. meghitt. soványan. ritka. legvastagabb része vminek. ügy cucc. dolgok. vastag. s r . megfontolás gondolkodás. egyenesen. híg. darab. vmib l kifolyólag. küszöb(érték) dobott morog. motyog. nyílás. tör dés. torokhangol énekel trón. buta. keresztül. vékonyan. egyik oldaltól a másikig. gondolkodásra képes. kiritkít. nehéz felfogású. tompa agyú. vastagon hígít. gondolkodó harmad. tárgy. átmen . gondoskodás. ritkít. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. soványodik. hajítás. egyik végt l a másikig. útján. gyérül. harmadik sebesség. harmadrész. felszerelés. gyéren. végigér . teljesen alternáló mozgás. vézna. harmadik. trónol. dobás. dolog. miatt. ilyen alapos. másodperc hatvanad része. elejét l végéig. ezen. mélyreható. közvetlen. gondolkodás. ruhanem . vékonyít. mindvégig. gyenge. s r n. könny . átszállás nélkül. váltakozó mozgás. ez(t). torok. vminek révén. szándék. holmi. folyamán mindenütt. vetés dobott . tétel k bizalmas. direkt. vki hibájából. kockavetés. ennek. alatt. végig. szerszám gondolkodás. sovány. silány cikk. szikár. vékony. ostoba. ezek(et) diploma.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. diplomamunka. terc tizenhárom harminc emez. fenyegetés fenyeget három küszöb. vmi kevés ezer fenyeget. er feszítés. ez. meggondolás. teremtés. többtámaszú. teljes. vki cselekedete következtében. lény. közeli. trónra emel keresztül-kasul. közepe vminek. kimozdulás.

bádogból készült. taktus. cin. hasított fa. tömített. ilyenformán. tapadó. oldalra hajlik. figyelmeztetés. felbukik. megérint. súlyos. id pont. hegy. dagály döntetlen. kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . cin-. ón-. cédula. tehát. borravaló. döntetlenre játszik. dohány. lök. fürgén. jegy. bádogdoboz. nyakkend . ennélfogva. felbillent. -szor. törzsborda. sz ken. kupakot rak. jelöltnévsor. nehezen kapható. szúr. tol. légmentesen. nyomasztó. beácsolt. átcsapatcsatorna. munkaütem. pici. id töltés. f részáru. lábujjhegyen megy. vízálló. lehajlít. órarend bádogból való. leköt. kicsi. hajógerendázat id szak. konzervál. átköt. összef z. rendes. id zít. tolás Csütörtök eképpen. picike tanács. -ször. kötés. fukar ácsolófa. címke. korszak. helyes. munkaid . ónból készült. részeg. id számítás. kevés. talpfa. évszak. gyorsan. figyelmeztet. id zés. feszesen. átjárhatatlan. kötél. kiürít. kapcsolat. meghajlít. ennek következtében. cinb l való. megvilágítási id . id tartam. felborul. sz kmarkú. pénz. légmentes. csengés. bádog. bádogedény. id mérés. spicces. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . döntetlenül mérk zik. szoros. kevés mozgási szabadságot adó. kor. fonalszárító henger. ütem. épületfa. vminek a hegye. b röz. id mérték. testhez álló. óndobozba tesz. id t megállapít. megfelel id . tempó. tömör. meglegyintés. nehezen beszerezhet . köt. kapatos. masszív.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. süt forma. beállít. feszes. bádoggal bevon apró. idény. ón. fa. id t kiszámít. rögzít. fehérbádog. csomóra köt. zsugori. köt gerenda. imigyen. köt jel (kottán). bányafa. hegye vminek. idejét méri. ónból való. hézagmentes. kötelék. igazolvány. kidönt. megbillent. nehezen megoldható. meglegyint. vízhatlan. szorult helyzet. magas állásra alkalmas személy. elbuktat. gyenge érintés. felbillen. -szer. csinos. ily módon. borravalót ad. így. kevés mozgási lehet séget adó. -szor. feszül . tömören záró. csúccsal ellát. nehezen kezelhet . köt vas. nehéz átcsapat. fösvény. er sen meghúzott. odaköt. bádogkanna. összekötöz. sz k. id . sz kös. szálfa. szorosan. kis pénzajándékot ad. kompressz. erd . felborít. kifeszített. tolakodik. berúgott. -szer. bádogdobozba tesz. szúrás. címkét felragaszt. csomó. konzerv. így tehát bírságcédula. hermetikusan. zsineg. id számvetés. akadályoz. szabadid . er sen. holtverseny. vége vminek. gerenda. takaros. terhes. kiönt. pártprogram árapály. alkalom. korszak. konzervdoboz. taszít. bádog-. ónoz. döfés. szilárd. pénzsz kében lev . kötelezettség. szerfa. szorult. -ször menetrend. faanyag. így hát. feldönt. sebesen. lökés. kor id . kicsinyes. megköt. címkével ellát. át nem enged .

amire vkinek jogcíme van. papírzsebkend . legmagasabb pont. szakadatlanul. összesen. szüntelenül mondta hím állat. okirat. kényelmes tempóban vezet. fasz. koronáját levágja. vminek a vége. hangsúlyt kap. els . kandúr holnap hangnem. -be. felülmúl. -re. szerszámgép. is. tet . kibillent. meghúz. cím. színben összeillik ma éjjel. -nak. törmelék. kényelmes tempóban hajt. legmagasabb hely. együtt. -ig. azonkívül. odadob. tet z. fátyol. színárnyalatot kap. színez. befed. kaplit rak. furikázik. színez dik. báb. megöl. finomság (-hoz). bordáz. jogcím. túlhalad. oldalra d l. árnyalat. kiborít. csúcsig felhúz. legmagasabb. megkoronáz. hangszínt kap. legkülönb. dohánynem ma egyidej leg. hangsúlyt ad vminek. árnyal. társadalmi cím. tetejez. felé. uralkodik. hanghordozás. -hez. nemesi cím. zenei egész hang. meglegyint. játékcsiga. élen jár. megel z általános érv. csúcsát levágja. legels . vagyon. teteje. véget tesz. nagyon is. fejléc. kinyír. egyszerre. hangsúly. ráadásul. pörgetty . téma témák top topic topics . meghalad. aláírás. irányában. járm vet vezet. odaad. véget húz. hazavág. közhely. legnagyobb fokú. csúcs. -ni. koronáz. fejel. túltesz. tárgy. orom. túlszárnyal. legmagasabb rang. név. legjobb. hangszín.csúcsa. szövedék. szövevény bajnoki cím. járm vet hajt. ma éjszaka. fels rész. nagyon. ma este elegáns amellett. elnevezés. szemétdomb. présel. selyempapír. felirat. hanglejtés. tónus. egymás után. tet vel ellát. eszköz. fa koronája. -ba. szerszám. maximális. koszorúz. -hoz. legfels . hangszínt ad vminek. fogaz. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. fels . hangulat. vezet személyiség. segédeszköz eszközök. megcsinál. -ra dohány. szerszámok vezér. árbockosár. jogosultság. színárnyalat. tetejére hág. kedély. közösen. szintén. kimerült biológiai szövet. túl. -höz. harmonizál. megmunkál. megvasal. rang. tipeg. tippet ad. túlságosan vett kocsit vezet. kocsit hajt. kit n en végez. fed . dohányáru. alakít. felszín. megszakítás nélkül. megdolgoz. birtoklevél. törmelék-lerakóhely. tipp. -nek. hangszínezet. legnagyobb mérték .

sín. csapa. vágány. megindít. pálya. er szakos. kocsiszélességnyi útsáv. szakma. el rajzol. sáv. túra idegenforgalom. csapás. nyomon követ. jellemz eljárásmód. imminens. teljesen egy csöppnyi. ecsetvonás. megszokott útvonal. er s. totálkárosra tör (autót). huligán bejár. meghat. tragédiaíró. mesterség. kemény. vontat (partról hajót). követ. egész. természetjárás. jellemz vonás. kereskedés. kerék csúszásának útja. irányában. partvonal (fociban). összead. kikészít. érintés. kikövetkeztet. terel pálya. rendes útvonal. turista. pályatest. próbak . körutat tesz. tájt. küszöbönálló. torony. követ felvételt készít. sínpár. megérint. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. hangbarázda. zongorabillentés. vminek érdekében. közlekedés. teljes egészen. vendégszereplés. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . összeg. megver. toxikus nyomdok. érintkezik. fáradságos. szívós. felszáll. emelkedik. megrázó. totális. hazavág. összegez. üzletet köt. lábnyom. egy kevés. utazás. tapintóérzék. végösszeg. felvázol. forgalom. körutazást tesz. irányában. tájt. ipar. vagány. vminek érdekében bástya. tapintás. kerék forgásának útja sín. kereskedelem. keréktávolság. laposra ver. tornyosul. utazik. tájban. kitartó. uralkodik város mérgez . közel. útvonal. nehéz. körül. nyomvonal. nyom.tory total totally touch konzervatív abszolút. rapityára tör. (nyom)sáv. hozzányúl. útirány. keréknyom. közel. tapint. ösvény. kerékvágás. makacs. összever. forgalom. fenyeget . tragédia. turisztika. megtapint edzett. beutaz. közeled . turizmus természetjáró. futófelület. érint. kereskedik. rágós. tragédiával kapcsolatos. kinyomoz. karambolozik. összes. menetvonal. vonatkozik. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . ecsetkezelés. titkos kereskedés. versenypálya. vágány foglalkozás. tájban felé. ér vmihez. turné. körülutaz. megtapintás. körséta. nyomtáv. nyomokat hagy. túrista versenysorozat felé. hernyótalp. körül.

kiközvetítés. betanított. üzlet kiadvány. oktat. utazik. átenged. emelty rendszer. átkapcsolás helye. felfuttatás. sor. irányít (fegyvert). transzformáció. idomítás. felfuttatott. bitófa. oktatás csalétek elintézés. átalakulás. idomít. áttétel. oldalirányú célzás. mechanizmus. mulatság. vonatosztály. sebességváltó olló. képzés. átengedés. edz. fogaskerék-meghajtás. kiképez. átmenet. el készít. járás. vendégség kezelt bánásmód. szállítás. másolat. szállít. kíséret. ügylet. átvitel. szomorú kimenetel . ügyletek áthelyez. edzett. nevel. fuvarozás. fuvaroz. er átvitel. átadás. kiképzett. elszállítás. impulzussorozat. bitó. átvisz. kapcsolás. átigazolás. átszáll átalakulás. gyakorlat. szakkópzett edz . átvezetés. népfelkel . átutalás. átkelés. idomító. moduláció. utaz. átruházás. megtesz. jár. élvezet. elragad. kezelés egyezmény. sebességváltó. kereszt.tragikum. betanít. kezel. gyakorol. képez. végzetes. ritka élvezet. közlekedés. oktató alakra nevelés. gyakorolja magát. elragadtatás. fa. nevelés. átmásolás. alakra nevel. átmenés. átakasztás. szán. él fa. sorozat. átigazol. szegez (fegyvert). edzést folytat alakra nevelt. tragikus színész. megy világlátott utazás kincsesház. láncolat. uszály. ágyútalp alsó része. kincstár bánik vkivel. treníroz. áthelyezés. lebonyolítás. gyakorlatoztat. löveg megfordítása. átszállítás. faalakot vesz fel. siralmas. akasztófa. képátmenet fordítás adás. átszállás. trén. felfuttat. eljárás. faalakban csapódik ki. edzés. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . hengersor. átvitel. nyeregfára kifeszít. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. szerz dés fára felkúszik. átmásol. polgár r. szerelvény. dúc. átköltözik. gyakorlott. fogaskerék-áttétel. kikészít. beutazik. átutal. begyakoroltatás. nehéz helyzetbe hoz. átállás helye. sarokba szorít. ívátmenet. gyakorlatozik. kiképzés. feldolgoz (témát). átruház. tranzakció. szállítóhajó. áthaladás. ugrás. szomorú vég . vonat. gyakoroltat. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. utazás. megállapodás. bak. trenírozás. farok. átváltozás. áttétel. továbbítás beszállít. szakképzett. megkötés. extázis. tragikus vonaton utazik. átmeneti. hatalmába kerít bejár. menet. szomorújátékkal kapcsolatos. beirányít. átszállít. kompt. szánkó. hosszú vonalban elszórt l por. terjed.

rizet. megbotlás. reménység. zavartatja magát. kábítószer okozta kábulat. melléfogás. felsámfáz. óriási áramlat. tartó. keresztfa. kínos helyzetbe hoz. kiold. h séges. trend. megbotlik a nyelve. helyes. gáncsol. kikapcsolás. elcsépelt. aggódik. valóság. megakaszt. kirándulás. kísérlet. nyitó berendezés. rendületlen. fáradság. felnyílik. elbotlik. diadalmámor. tendencia. elismerés. irány. könnyedén aprókat lépked. hozzáilleszt. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . megdönt. munkapad. hiteles. igazmondó. fuvarforduló. tartozás. eredeti. baklövés. fáradozás. pecek. gy zelem. igazán. igazán. megigazít. kiigazít. gond nadrág hozzáigazít. beállít. h bér. kitartó. gáncsolás. letét. tisztelet. örömujjongás. túljár vki eszén. tényleg. megbíz.kaptafára húz. szabályosan. lojális. hitel. hibát követ el. mellélépés. zavar. beporoz. szinte. hiba. kisámfáz. nyugtalanít. kioldás. megbotlik. helyesen. valóságos. pontosan. tipeg-topog. irányvonal bírósági tárgyalás. ne nevess korán. zaklat. üzemzavar. betegség. felel sség. baki. hiba. tévedés. kábulat. kioldódik. remény. túra. bizalom. rábíz. megtéved. katonaság trópusi aggodalom. kioldó szerkezet. kikapcsoló szerkezet. szomorkodik. meg van gy z dve. meg rzés. valódi. rajtakap vkit. igazság. h . jelentéktelen. felszakad. téved. hétköznapi. baj. kilincs. forduló. valóságnak megfelel . fürgén ad el . célvagyonrendelés. sarc kipróbált könnyen ad el . felbuktat. bánkódik. valóban. letétbe helyez. megbízható. fáraszt. szintén. eredetivel megegyez . kikapcsolódik. próba-. valóban hitelt ad. igazmondóan. kitüntetéses vizsga. irányzat. ballépés. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. gáncs. helyrehoz h ségesen. egyszeri menet két pont között. nyelv. gyám. fára felzavar. gáncsvetés. félelmetes. becsületes. kihallgatás bíróság adó. nyelvbotlást követ el. pontos. kikapcsol. elbuktat. való. hétköznapias. diadalmenetet tart csekély fontosságú. centíroz. vesz dik. könnyed lépés. gerenda. utazás diadal. tényleges. nyelvbotlás. bizalommal viseltetik. igazságnak megfelel . meghiúsít. megpróbáltatás. diadalmenet. igazul. központosít. vizsgálat. unalmas csapatok. tulajdonképpeni. beszabályoz. hisz. szerelvény. igazi. fára menekül. kaptafa. bizalmi tulajdonátruházás. nyugtalankodik. kicsatol. hitelesít. igaz. szabályos. fárad. szabályszer . aggaszt. szökellés. támfa. botlás. nehézség. tröszt. gáncsot vet. elgáncsol. szintén. út. kipróbált. veszi a fáradságot. érdekszövetkezet. utazást tesz. utazik. gikszer. egyhangú.

páros két. tárgyalás. ciklus. alagutat fúr. felügyel igazság. behangol. forgat. felborulás. alakít. megvizsgál. megfordított esztergályos fordítás. kipróbál. unalmas. kurátor. megfordulás. beállít. forgás. hosszadalmas. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . lehangoló. vágat. próbálkozik. megbízott személy. ikergyermek. elfordít. kihallgat. hang. megfordítás. terhes. befordulás. kürt . keringés. igazgatósági tag. megkísérlése vminek. füstcsatorna. meghatalmazott. felborítás. feld lés. kettes gépel. irány (meg)fordított. kísérlet. felhangol. tipizál. Törökország. igyekszik meger ltet . esztergálás cikk vége másik oldalon. letéteményes. próbálkozás. alagút bukás. kanyarodás. gyötr . gondnok. fordulás. bosszantó. vagyonkezel . dallam. hálóval fog. próbára tev cs . zenével kifejez. átalakulás. gyümölcsízes pite. összehangzás. forduló. megpróbálás. megpróbál. megfordítás. zenével ünnepel tölt medence. váltás. megkísérel. aluljáró. fordulat. keserves. forgás. forgalom fordulatok. kifordítás. felfordulás. alkalmatlan. összehajtott palacsinta. megfordulás. összhangba hoz. háló. ikertestvér. kellemetlen. iker-. menstruáció. forduló. turnus. hangnem. megmunkálás. esztergályozott. kanyarodik. forog. hangol. próbára tesz. fárasztó. fordul. nehéz. füstjárat. akna. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. felfordítás. fájdalmas. esztergályoz. fordulat. kipróbálás. megbízott. fordít. kett . ijedtség. másik oldalra átmen cikk. gumibels kedd zenei m . forgolódik. pulyka esztergapad. felásás. esztergályozás. meghajlít. kanyar. táró. valóság meger ltet. körfolyamat. bíróság elé állít.trustee truth try célvagyon kezel je. ellen riz. válik vmivé. átváltozás. hárompontos gól (rögbiben). esztergált. kihallgatás. hajlam. kett s.

földalatti alapok. túl kevéssé. túl kevés. igazságtalan. -ben. alapozó. ulszter alap. megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . kétes. változatlan nagybácsi homályos. nem korrekt. alsó. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . nem elég. eszméletlenül alávetve vminek. alárendelt. elégtelen. lenn. habozó. alól. vitás bizonytalanság ugyanolyan. hódoltság alatt föld alatti. alulsó. értelmében. váratlan helytelen. alatt. méltánytalan. nem elegend . nem várt. jellemz . harmadrangú. elégtelenül. alul. alá. alsóbb fokú. alárendelve vminek. lent. alant. értelmi képesség. nehezen érthet eszméletlen. vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. nem eléggé. alsóbbrend .typical typically jellegzetes. hiányos. értelem. szerint. túl kicsi. feltétel. alapvet . megállapodás. al-. tipikus. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. utolsó. alul lev . -ban. megegyezés. alatta.

összeillesztés. változatlan egyesítés. sürg s. -ig (-on) fels . mint. összehegedés. szokatlan húzódozó. kivéve ha. egyedülálló. fenn. szakszervezet. egyenruha. vmivel szemben. nyomatékos. közös birtoklás általános. felfelé. felemelkedik. közelbe. sürget .unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. nem hasonló. gépegység. felüls . valószín tlen felesleges. egyetemes. hacsak nem. kivéve hogyha ellentétben. sajnálatos. egyetértés. különös. legfels városi er teljesen sürget . fel. példa nélkül álló. páratlan egyes szám. nem hasonlatos. soha nem hallott. mértékegység egyesült egységek egyetértés. mindenre használható. egyesülés. egységnyi. unió. egység. új. hallatlan. egyenletes. egybeolvadás. különböz . nem mint nem sok jót ígér . szerencsétlen állandó. közel. express (levél). egység. összhang. oda. fels (bb). szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. túlsó. kelletlen. fokoz. sikerrel nem kecsegtet . egynem . még soha el nem fordult. univerzális univerzum. kivételes. még el nem fordult. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. más. eltér . megjelöl. egybekelés. fenn vmin. unszoló nekünk . egységes. házasság. kéréssel zaklató. feláll. fölösleges. fels bb. hacsak. fent. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. nem szerencsés. fel(felé). cs kötés. nem helyénvaló. rendkívüli. vonakodó felfelé men . eltér en. egyforma. fel vmire. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. felfelé haladó. szövetség. más. szegényház. emel.

szokás. silány. értékek. tótumfaktum. mindenre használható ember. tisztel erkölcsi értékrend. rostál. indokolt. felhasznál.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. használás. határozatlan. kifejezése vminek. felhasználás. egyházi rítus. függvényváltozó. szelel rosta. haszonélvezet elhasznált. típusbeszédmód. kijelentés. zárt teherszállító kocsi. valuation értékelés . teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. bánik. teherautón szállít. vminek a kifejezése. ingatag. érvényes. szelel. el had. fedett teherkocsi. rossz min ség . használt. használat. módosítható. haszon. haszna vminek. gyakorlat. el csapat. használatban lev . megnyilatkozás. szélmalomkar. el örs. haszon. alkalmaz. kimerít. hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. fáradt. használhatóság. szellemi értékrend arcvonal. hangképzés. teherszállító kocsi. szárnyépület. használatos. alkalmazás. haszonelv ség. szárny állhatatlan. szokásos szokásos általában. halvány. értékel. fedett tehervagon. élvonal. változó. kimondása vminek. használat joga. értékrend. front. vezet. mindenre használható dolog. fedett teherszállító kocsi. hasznosság. elhasznál. furgon. homályos. utilitarizmus. kezelés elfogyaszt. élcsapat. érték. teherautó. kibocsátás. kiejtés. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. közszolgáltatási vállalat. megbecsül. rendszerint hasznosság. közm . tétova alapos. szelel lapát. vminek a kimondása egészen. másodrend . használ. fogyaszt. teherkocsin szállít. vákum bizonytalan. változékony. porszívóz.

verssor. valóságos edény. járható áldozat diadal. vakmer ség. változtat változó hatalmas. dézsába tesz. függ leges. megkísérel. verziók ellen fejbúbi. nagyon. járm . változik. tartályba tesz. legmagasabb ponton lev . változás. zeniten lev éppen az a. vélemény. medence. versbe szed. maga a. erjeszt kádba tesz. zöldség. tartály. változat. vállalkozás illetékes bíróság. különféle. tarkít. f zelékféle. tet ponthoz tartozó. viv anyag árus. csávába tesz. növényi. mer. növényi eredet . váltakozik. változatosság különböz . utcai árus. merészel. hajó át. verdikt költemény. merészkedik. fejtet i. óriási. keresztül életképes. igen. hordozó közeg. dézsa. maguk a. változatos megváltozik. változatossá tesz. elárusító. eladó fél. találkozóhely döntés. függ leges vonal. növény. keresked . igazi. magassági kör. kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. versel. gy zelem videó Bécs . kockáztat. közvetít közeg. eladó. módosít. ítélet. váltogat. kád. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. kádba tesz. versszak változat. variáció választék.változtatható. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. kockázat. váltakozás. strófa. vers. lapterjeszt Velence kísérel. rengeteg csáva. verzió változatok. megkockáztat.

éltet . megtámad. könyv. önként vállalkozó. igen lényeges. látás. erkölcsi tisztaság. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. látóképesség. állandóan jár. megvigasztal. szavaz. rendszeresen látogat. megnézni. vendég látási. alapvet . nézet megjelenít k áttekintések élénk. nyomatékos falu. él . zöngésít hanger . lecsap. rtartalom viewpoint néz pont. szempont vocational hivatási. választott tárgy. vizuális élénk. látvány. látszólagos. szakszer akarati. hivatásszer . elmegy. szavazat. er szak er szakos. önként végrehajtott munka. szavazati jog . tömeg. eleven. önként vállalt feladat. látogat. voluntary önként végrehajtott feladat. zönge. alapítványi. szavazat. fakultatív tárgy. erény. lényeges. látszólag. vízió látogatást tesz. meglátogat. kötet. önkéntes. szavazás. létfontosságú. megpróbáltatásokkal sújt. megtekint. virzsíniadohány benne rejl . orgonaszóló. robbanékony virginia(dohány). nem kényszerített. megvizsgál (beteget). fatális. visszavonhatatlan. zöngésen ejt. szak-. élethez szükséges. önként jelentkez . vitális vitamin hang.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. szándékos. tulajdonképpeni gyakorlatilag. életadó. közadakozásból fenntartott. tulajdonképpen el ny. heves. térfogat. kimond. látogatóban van. szakmai. község durvaság. el relátás. szemlét tart. látomás. ellátogat. élettel teli. lesújt. megszemlél. vizitel látogató látogató. megáld. halálos. látó-. vélemény. er teljes. igealak. jóformán. kifejez. életer s. lényegbeni. megválaszt. felkeres. megnéz. életbevágó. tényleges. ingyenes. élet-. önkéntes adományokból fenntartott. akaratlagos. nagy mennyiség. látogat(ás). érték vírus látható éleslátás. Virzsínia.

kíván. ébren van. megintés. lelket önt vkibe. nélkülöz . felmelegedik. hirtelen. riasztó Magyar bér. járda. feltámad. lelkesedés. sz kölköd . gyaloglás. sarkall. halottvirrasztás. visszajár (kísértet). melegedés. szükségel. kívánt. melegszik. sétáló. jelzés. nyomorgó. kivéve. munkabér. hiányzó. támaszt (érzelmet). sz kölködés keresett. bejár. választókerület. melegen érz . hevesség. felserken. felhevít. vár. hiányában. sétálás gyalogos séta. menés. nehéz. jár. nekilelkesedik. felszólítás. felmelegedés hév. fizetés. felpezsdít. figyelmeztet . meleg. megelevenedik. sétál. hiányzik. együttérz . kelt. megy. figyelmeztet(és). megélénkül. fenn marad. fellelkesít. felhevült. nélkülözés. felébreszt. melegség el zetes értesítés. fedett sétány. megtör. igényel. sétáltat. felidéz. fallal meger sít. hazajár (kísértet). nélkülöz. fasor. heves. meleg. gyalog megy. oltalmaz. szeret . szívélyes. sz kölködik. figyelmeztetés. híján van.voters szavazó vulnerable gyenge. szükséget lát. kórterem. gyaloglás fal. járat. nekihevül. akar. várakozik várakozó templombúcsú. fallal elválaszt. megzavar hajóperem járás. háborúzik. híján. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. óhajt. kell neki. küzd gyámolt. élénk. felforral. védelmez f t. nincs. felmelegszik. sorfal igény. nyomdokvíz. várakozás. lelkes. hajósodor. pezsgésbe hoz. gyalogút. bemelegít. nyomor. életre kel. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . melegít. virraszt. sétány. felvonásköz. nincstelen háború. szükség. menet. fogad. ébred. lobbanékony. ébrenlét. hadat visel. közfal. kemény. kívánatos. nélkül. nyomdok. sodorvíz. melegség. felkelt. felserkent. templomszentelés. szükséglet. felébred. felráz. fárasztó. harcol. szüksége van. felmelegít. séta. lépés. sodor. rség. körözött (b nöz ) félcédulás. terület. fallal körülvesz. gyengéd. hiányos. baromfiudvar. melegedik. ébren marad. h . kézbesít körút. gyámság. munkabér felszolgál. járásmód. véd. baromfikifutó. fenn van. halott mellett virraszt. nyomdokvonal. testtartás járás közben. sebezhet . gyengeelméj . hiány. gyalogol. r. feléled.

parlagon hagyott. megrongálódás. gyengeség b ség. szolgalmi jog. viselkedés. kútvíz hullámosítás. feldúlt. vízszintszabályzó nyílás. túlcsorduló fölösleg. felügyelet. elsorvad. felhígított részvényt ke. vízi. kopás. gyengül. fokozatosan gyengül. mód. tekintet. fecsérel. parlag. gyógyvíz. veszend be megy. csökken. elernyed. háztartásban használt víz. veszteség. elsorvaszt. pocsékol. bányamedd . árapasztó zsilip. intés. integet. hullám. parlagon hagyott terület. t z r. elernyeszt. elpazarol. ébrenlét. megitat. sivatag. csapvíz. hajhullámosítás. fonalhulladék. elkoptat. el. szokás. selejt. habos minta. vízállás. visel. túlfolyócs . puszta. telik. elveszteget. gyenge oldala vminek. hajsütés. irány. megfigyelés. sólyagerendák. lefolyócs . rszemélyzet. elvesztegetés. ár. éjjeli rség. eltölt. értéktelen. rség rzés eláraszt. ingás. elfecsérel. int. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. ág. útszolgalom. gyenge. legyengít. messze. lendítés. zsebóra. modor csúszópálya. feldúl. rszem. pazarlás. átjárás joga. kör. négyórás id szak. elsenyved. elpusztít. csúsztatósín. figyel. lendülés. távol. éjjeli r. felhígított részvények. út. használatlan. itat. tenger járás. rségosztag. gyenge pontja vkinek. hullámosság. módszer. gyarló. megöntöz. hullámminta. parlagon hever . menés. elhervad. állapot. lesoványodik. selejtes. néz. rszolgálat. elfogyaszt. gyenge pontja vminek. gyengéje vminek. hatástalan. gazdagság. ürít cs . hullámzik. elfogy. ugar. gyönge. virrasztás. távolság. városi éjszakai rend rség. ondolálás. lengetés. vizet vesz fel. lenget ár. csúszósín. szempont. karóra. nedvesít. elfecsérl dik. ügyeletes legénység. medd . felhígít. öntöz. vízzel ellát. hagy vmit tönkremenni rködés. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . meglocsol. elpocsékolás. csökkenés. elrontott. hadi volt megm veletlen terület. eljárás. r. elhasználódik. kopás. vízleereszt . moarírozás. elfecsérelés. víztisztaság (drágak é). lengés. megrongál. elgyengül. vezet sín mi egyes osztályzat. gyengéje vkinek. felhasználatlan.wartime was háborús. elkótyavetyélés. nedvesedik. ivóvíz. túlfolyó. kimerít. kidob. elpazarlódik. habok. levezet cs . múlik. pocsékolás. víz. kárba veszett. könnyezik. elpocsékol. éjjeli rjárat. víz-. felönt. utak. eldobott. torony r. emészti magát. hígít. szennyvíz. hulladék. sorvad. híg gyenge oldala vkinek. lebegtetés. vigyázat. ásványvíz. pusztaság. elpusztított.

akármikor. kimerít . szabórádlival megjelöl vmit. szerencsés. kerekezik. szerencsésen. western.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. meteorológiai. örömmel fogad. beáztat. ömlik. bármi(t). bármikor. szél irányába néz . megterhelés. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. fogadtatás. benedvesít. lyukazókerékkel megjelöl vmit. csapadék. bringázik. bányaleveg . bugyog. kerékkel ellát. nedvesség. nyugati terület vadnyugati film. ami akármilyen. kocsikerék. walesiek. elkopás. csalással kifoszt. mit. id . bármit búza gördít. bármilyent. meglóg. fontosság. nyugatra. forrás. koptató. pusztító. amit csak. fáradalmas. amit. súlyzó. nyugati. üdvözöl. megfordít. amelyet. elkopó. amit. elmállik. bármi. mikor ahányszor. nagyon becsap. átvészel. szívesen lát. súlycsoport. mérlegsúly. hordás. súlyos volta vminek. kerékpározik. terhelés fogad. gurít. az. jólét akna. súlymérték. teher. kerékpár. kerekekre szerel vmit. bármit is. szívesen látott. akármilyent. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . súlygolyó. amely. hány. hacsak. gurul amikor. gördül. kereket old. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. görget. nyomaték. romboló. biciklizik. forog. elhasználódó. valahányszor (a)hol. es az. széloldali. kering. megszökik. ami csak. megnedvesít. id járásnak kitesz. mennyi. id (járás). walesi. patinát kap. mér. tengelyen szállít. szívesen vesz boldogulás. jól. üdvözlés. kellemes. szétporlad. mi. súlyozó tényez . koptatás. pontozókerékkel megjelöl vmit. kormány. kopás. jó. fárasztó. id járás. akármit. nehéz volta vminek. ivás. ami. nyugati területek. nyomasztó volta vminek. akármi. átfordít. korongon forgat. kiáll. nyomás. helyesen. rászed. nyugati alkoholtilalom-ellenes. tol. körbe jár. es s. vizes. nyugat felé. kút. kerék. súly. isten hozta. walesi nép ment voltak nyugat. walesi nyelv. üreg. nos. bármilyen. heti nehezék. micsoda. elmállaszt. kanyarodik. forgás. nedves. karikázik. er . edz. kígyózik. egészséges. milyen.

egy darabból álló. együttes. ártatlan. távol. csorbítatlan. gyógyult. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. mialatt. akárhova vajon amelyik. mi okból. széleskör widow width wife . fehérbe öltözött. új hasábra áthozott magában álló szó. egyben. akiknek. minthogy ami által. fáradozás. meg nem osztott. ahova csak. teljesség. egészben lev egészen. egymástól nagy távolságokban. miért. tág. sápadt. szepl tlen. üresen maradt. sz. mely. fehér ember. felvágatlan. tisztességes. míg. melyik. széles körökben. akárhol. fehér ruhájú. nocsak. mialatt. akinek. épen. mázatlan porcelán. messze. nagy mértékben. azt. szélesre. egészben. bárhova. amelyet amíg csak. mellétalálat. világos sakkfigura. sértetlen. korrekt. id z amíg. fehéráru. fehér-. teljesen akiket. teljes. míg fehér izzásig hevített. rendkívül. az egész. világos. céltábla széls köre aki bontatlan. fehérizzó. ami. hiánytalan. az. bár. veuve cliquot pezsg . fehérizzó h . fehér festék. fehérít. akit akié hát. amelyiket. b . konzervatív. kommunistaellenes. kimeszel. szerfelett. egészséges. meg szül. új oldalra áthozott magában álló szó. no de. sértetlenül. begyógyult. halvány. tiszta fehér állatfajta. rövid id .whereas whereby wherever whether which amíg. széles. fehérség. noha. fattyúsor. szélesen egymástól nagy közökben. nini. fehérré tesz. színtelen. fehér fajú. egész. összetartozó egység. nézd csak messzire. amely. melyet. épségben. ártalmatlan. bárhol. fehér ruha. amivel ahol csak. fehér öltözet. üresen hagy sort. kifehérít. melyiket. nagyon. amit. messzemen en. meszel. fehér emberre jellemz . er sen. széles körben szélesebb akasztófa. polírozatlan. összesség. kezdetlen. fehérít szer. amely(ik). özvegyasszony. hordott gyöngy. nem kommunista. feddhetetlen. széleskör . megfehéredik. tiszta. fehérré válik. nagy kiterjedés . oszthatatlan egység. átfúrt gyöngy. fehérruhás. amib l. fehér szín. becsületes. id zik. amit l. fehér fajú ember. csorbítatlanul. áttetsz . fehér szín . egység. egymástól széles közökben. ép. fehér. tisztára mos. nos. fehér hajú.

ajtószárny. szélnek ereszt. kíván. oldalszárny. beavatott. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. szag. villanyt bevezet. csoport. oldal. ravasz. gy ztes tél. lélegzethez hagy jutni. testál. agyonhajszol. kar. elküld. helyes ítélet . óhaj. röpül. huzal. telel. belátó. kézi tekercsel . megpihentet. kenyérkeres . szolgálatkész. oldaltér. gy zelem. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. fog. kényszerít. táviratoz. téli bedrótoz. kész. füles csavar. klikk. gyorsan száll. megszimatol. sárhányó. men manó. állítható fényrekesz. gázok (belekben). széljárás. akarat. színfalak jó dolog. szufla. megtáviratoz. nyer . savanyít. akarás. huzat. vágóél. hombár oldalsó része. könyökvéd ujjak. szele vminek. szárnyas csavar. végrendelet. nyeremény szell ztet. tél(i). tudós. kulisszák. viharos szél. feltollaz.wild wildlife will willing pusztaság. száll. felfúvódás. számító. gyorsan visz. szagról felismer. akarati. kíván. szell . szél. távirat. fuvallat. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . remek dolog. végrendeleti rendelkezés gy zelem. leveg . nyer . nyerés. kerékdob feletti fedélzetrész. épületszárny. keresztfurat. nyertes. oldalépület kasszék. szélben szárít. szárnyb r. pilótajelvény. csavarmenet. els nek befutott ló. irányzat. végrendeletileg ráhagy. szélnek kitesz. halálos sebet ejt. készséges. örökül hagy. el relátó. elgörbülés. avasodni hagy. beleegyez . szélnek ereszt. szárnnyal ellát. széls (futballban). helyesen ítél . szagot kap. kézicsörl . kívánság. messzir l megismeri vmi szagát. kívánság akarás. meghagy. szeretne. szokás. óvatos áhít. röpít. remek személy. drót. akar. tekervény. kifullaszt. gy ztes. kasszadarab. önkéntes. vad. bombasiker. megszárnyaz (madarat). hordfelület. összedrótoz. repülés. hajlandó. sárvéd . páncélöv mögötti folyosó. szálldos. vadon vadvilág parancsol. akar. szerz . leveg n hagy savanyodni. messzir l megérzi vmi szagát. szárny. mód. vágyik vmire. vágyódik. nagy siker megnyerés. leveg n szárít. nyertes. megnyer . repül osztály. rendelkezés. szárnyával érint. szíves. végrendelkezik. végrendeletileg hagy. ágytartó szárny. üt kártya. nagy szám. szárnyal. óhajt. nyer. szándék. lélegzet. fúzós hangszerek. toldaléképület. sodrony. megfontolt. vezetéket szerel. szeli a leveg t. tekerület. szárnyat ad. okos. megsürgönyöz. óhajt.

gyors észjárás. visszavonás. kezel. vminek a belsejében kinn. csodál. sziporkázó ötletesség. tanúként igazol. lesújtottság.wit with withdraw withdrawal azaz. hímez. megmunkál. visszalépés. n i fansz rzet. tanúskodik feleségek hó!. liget esetlen. köt. megm vel. vmin kívül. ügyetlen. eszesség. lelki fájdalom. feldolgoz. künn. sziporkázó ész. megdolgoz vkit. szellemesség. közmondás. m ködés er dítmények. withdrawn magának él . üzenet. miatt. erd ség erd . zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. szeretné tudni. elfoglaltság. bent. szó. járat. csodálkozás. kotyog. megszövegez. szólás. meglepetést érez. keser bánat. belátás. bölcsesség. hír. tanúvallomást tesz. ellenére. m ködtet. dolog. fa. dolgozik. m ködik. megold (számtanpéldát). kidolgoz. tesz. liget fonal. bámul. intelligencia. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . visszavonuló. -vel. forr (bor). szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. csodálatos. -nél. er dök. szavakba foglal. gyártelep. ige. szellemes társalgó (-val). -m vek. azon t n dik. el idéz. csodálkozik. ledolgoz (munkaid t). m vel. kifejez. kézimunkával készít. munkák. tanúsít. kihímez. visszaszívás (ígéreté). tanúságtétel. visszavonás (rendeleté). gyapjú. szerep szövege. jelszó. megdolgoztat vkit. -t l forgalomból kivon. benn. meglep dik. -tól. szellemes ember. kivarr. értelem. létrehoz. kézimunkázik. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. szemtanú. hat. véghezvisz. tanú. lány. kivéve. vmin belül. alkotás. parancsszó. bölcs ember. ígéret. kívül. merev erd s vidék. tevékenység. nélkül bizonyságot tesz. parancs. üzem. visszavonulás belül. munka. kifejt szavak. ámul. üzemeltet munkás dolgozó. gyár. csoda-. ész. megfogalmaz. megmunkálás. elmésség. erjed. szentírás. -nál. nem kollektív hajlamú. m . csoda. gyors felfogás. n adott szó. kivonás (csapaté). visszavon kivét (pénzé). kiszámít. beválik. szerkezet. meg van lep dve erd . dagaszt. muff. fából való. -val. fa-.

félrevezetett. nyugtalankodik. tévedésen alapuló. kopott aggaszt. méltatlanul bánik. legrosszabb dolog. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. megsért. írásmód. szépírás. legy z. imádás. m . méltatlanság. író. világ elny tt. fölébe kerekedik. helytelenül megállapító. nem jó. izgat. jogtalan cselekedet. pontatlanul. hibát elkövet . helytelen. igazságtalanul. helytelenül mondó. gonosz. alkalmatlanul. megrövidít. célszer tlenül. gyötör. megkárosítás. nem id szer . irodalmi alkotás irodalmi m vek. szerz írók ír írás. méltóság diadalmaskodik. hibás. fáradságot megér . írásm . hátrány. kiválóság. világméret worthwhile érdemes. tévedés. tévesen. jogtalanul. fals. legrosszabb. gond. igazságtalanul bánik. méltó volna ács. földkerekség. nyugtalankodás rosszabb imád. zaklat. téves. alaptalanul. nem helyénvaló. nem célra vezet en. nem alkalmas. igazságtalanságot követ el. aggódik. hátrányos helyzet. alkalmatlan. érdemleges. imádat. valamirevaló wrong wrote . legrosszabbul érték érdemes. megkárosít. aggodalom. helytelenül cselekv . nem megfelel .m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. mesterember ír írnok. kézírás. irat. istentisztelet. alkalmatlan módon. kiváló ember. megbánt. világ-. gy zedelmeskedik. rossz cselekedet. hiba. helytelenül. igazságtalanság. írásm vészet. árt. rossz. szerkesztés. sérelmet okoz. imádkozik. hibásan. m vek megírt téved . rosszul. sérelem. félreértett. jogtalanságot követ el. megállapodástól eltér . igazságtól eltér . hamis. rosszat tesz. jogsért cselekedet.

féltékeny. kiköt m hely. közösül. mese. zéruspont. savanyú arcot vágó. zérus. megereszkedés. vitorlarúd. mégis felad. terméseredmény. mulatt. fémkinyerés. zérusfok. sárga. karámban tart. mesél. nullafok. meggörbülés. s t tegnap de azért. teljesítmény. hoz. 0. igenis. eddig. nullapont.914 méter. hajóm hely. nyúlás. nulla. beletör dik. dug. zéró . tiétek (a) tied magad fiatalság. semmi. nullpont. már. ad. telep. hitvány. hozam. udvar. enged. még. beszakad. meghódol te. jövedelmez. fallosz. megsárgul. süllyedés.914 méter. meghajol. sárgul. levert. lenulláz. irigy. rendez -pályaudvar. fonál. yard <0. kert. keresztárboc. év. sárgít. sárga festék igen. tied. nullára állít.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. hímvessz . megereszkedik. süppedés. rossz látási viszonyok. átenged. nullfok. megsárgít. nullpontra állít. els bbséget ad. százdolláros. kifutóban tart. terméshozam. átad. megenged. kihozatal. sárga szín. bánatos. ifjúkor. kifutókarám fonal. behódol. történet esztend . termés. lazul. m hely. kefél. beismer. terem. kitermelés. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. nyújt. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. szolgáltat. megadja magát. gyáva. tojássárgája. évfolyam gyanakvó.

égöv. sáv. övezet. körzet. öv. zóna . földöv.zone éghajlati öv.