A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

igyekszik. segédeszköz. ismét. öregszik koros iroda. el re el segít. arckifejezés. hatóanyag. támadás/agresszió agresszív. segítség. napirend képvisel . célba vesz. ária. segédkezik. természeti er . egyeztet. modorában. céloz. repül . megfelel. kijön vkivel. öregít. törekszik. ezenkívül. segédlet. fellépés. hatóer . újfent. után délután. miután. veszeked . kor. tevékenység. megállapodik. segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. továbbá. szell ztet. far-. közbenjárás. kés bb ezután. összhangban áll. légi. támadó. viselkedés. nyújt fél Afrika afrikai. szerint. okozó. egyezik. után(a). ezenfelül. visszaellen életkor. közeg. tényez . veszeked s el tt. ügynökség lista. m ködés. szándék. egykor. újra. közvetít . megsegít. huzat. kimond. megegyezés szerinti egyezmény. fitogtat. egyeztetés. gy z vmit. egyébként.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. célzás. megcéloz. irányoz. megbeszélt. megállapodás. ezel tt egyetért. dallam. mögött. délutáni azután. leveg . egyezséget köt. segéder . segít. ismételten. utó-. látszat. újból. célkit zés. el mozdít. szell . légügyirepül gép . támadás. néger azután. célpontra irányít. kölcsönösen megállapodott. korán. hátulsó. megint. módjában van megtenni vmit. utána. megegyezik kölcsönösen megállapított. szárít. dal. érlel. segély. hátsó. ügynök agresszió. képviselet. támogat. ráirányít lég. külszín.

engedélyezett összeg. egészen. minden. kizárólag el re. ítél.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. hasonló. ugyancsak . t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. is. szintén. mellett. kiutalás ad. vészjel. kedvezmény. mentén. noha Albert album. kiosztás. megenged engedmény. mindaz. az egész. (ár)engedmény. megijeszt. magával. ugyanúgy élénk. fellármáz. ijeszt. aggodalom. izgat. csökkentés. felver. oldala mellé. juttatás. mentében végig. eleven. felizgat. él mind. állít. világmindenség. összesen. teljes állítólagos állítólag alosztály. árengedmény. megrémít habár. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. térítés. életben lév . nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. csupa. tovább hosszában. valamennyien. jóllehet. vele. csakis. felriaszt. riaszt. hosszában. valamennyi. mentében. nemkülönben. hozzájárul. levonás. nyújt. engedélyt ad. engedélyez. teljesen. vél. ráhagyás. készenlétbe helyez. aggaszt. riadó. egyedül. hasonlóan. összes. juttatás. egyformán. elismer. enged. riasztóberendezés. riadalom. ijedtség. az összes. hosszirányban. repül tér alarmíroz. pótlék. oldala mellett már ezenfelül. egyforma. szintúgy. egész.

örökösen (vagyok) bámulatos. si. nagyravágyó. meg. analitikus. régi és. vagylagos. megváltoztat. folyton. mérgesít. között közé. között. bosszúság. sarok. változik. terjedelmes Amszterdam egy. és ha. horog. összeget elér b (séges). düh. becsvágy. b séges. vizsgál analízis. mintha bosszant. becsvágyó. különleges. kétes. kett s értelem bizonytalan. becsvágyás. módosítás Amerika amerikai amid. mindig. harag. tágas. elemzés. csodálatos. módosul.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. mintha analógia. elemez. indulat. elemz antik. közte közé. érvényesülési törekvés. választás vagylagosan bár. elképeszt . elegend . felmérgesít. törekv helyesbítés. hasonlóság. összeg. kétséges. nehezen érthet . szög. folytonosan. homályos. ha. nagyra tör . . nagyravágyás. örökké. eltér. között mennyiség. habár teljesen állandóan. harag/düh átlós vágat. módosít. közt. törekvés. megvizsgál. kit zött cél ambiciózus. fels bb mennyiségtan. felbosszant. igényes. ha pedig. közepette. zavaros ambíció. javítás. kétértelm ség. megváltozik. ha. horgászik. átalakul. alternatíva. változtat megváltoztatott alternatív. kétértelm . méreg. félreérthet . kiegészítés. meglep nagykövet félreérthet ség. vegyi összetétel analitikai. megfelelés analizál. szemléleti mód. horgászbot.

indulatos állat. látszólagos. ketté. aggódás aggódó. állati. érdemes. riposzt válaszok ellenanyag aggály. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. announcement bejelentés. kifizet dik. szempont. valahová félre. reflektál. készülék kétségtelen. csáb. bármely. él lény Anna Anna évforduló bejelent. zug. hirdetmény. elferdít (hírt). válasz. keresztbe üt. fellebbez. hangsúlyoz. elfordul. valaki. védekezés. szögalakban meghajlít. bárhol. világos kétségtelenül. horgászkészség. szemszög. egyébként. másik m ködik. nyilvánvaló(an). távol egymástól. külön. valamivel akárki. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. távolságra egymástól berendezés. beállítás. sehová. kihirdet. közöl. reagál. szögben elfordul. sehol. válaszbeszéd. gyulladt. felelet. nyugtalan. évi. nyilvánvaló. meghirdet egy évi. szöglet. közlemény . mindenképpen. ferdén elfordul. fellebbezés. valami. türelmetlen akármi. akárhogyan. kiírás. nyilvánvalóan esdeklés. aggodalom. megoldás. fájó. egyoldalúan állít be vmit. egynyári növény. beállítottság. megfelel vminek. válaszol. törekszik vmire. felhívás. bemond. akárki. viharos. így is úgy is. látható. bosszús. fenyeget . felel. megválaszol. keresztlabdákkal játszik. meghajlít. irány. valahol. fellebbvitel. mindenesetre. megoldás (feladaté). szét. bármelyik. elfordít. ég . különben is. felhívást intéz. mérges. bárhová. valahogy akárhol. kiélez. figyelem középpontjába állít. bármi. valaki bárki bármi akárhogy. valahogyan. haragos. visszavágás. bárki. évenkénti. semmivel.eltérít. bárki. állat-.

közeli/közelg el irányoz. megbeszélt id pont. szemléletmód. felfogás. küls ségek. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. közeli. felhasználás. pályázat. átutal. kisajátít. érvényes. szemlélet. könyörgés. felvisz. felmegy az ára. közelítés. hozzájárulás. helyesen ítél meg. berendezési tárgyak. használat. megbeszélés. helybenhagyás. kinevezés. megjelenés. tisztán lát megbecsült elismerés. áremelkedés. helyes megítélés. folyamodás. megértés. megbeszélt találkozó berendezés. elmélyedés. kit zött állás. ráer sít. nagyra értékelés beállítás. kérelmezés. közelít. alkalmaz. méltánylás. méltányol. felhord. félretesz vmi célra. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. szorgalom. folyamodvány. megjelenik.folyamodik. imprimatúra. nagyra becsül. kiutal megfelel en beleegyezés. felbecsülés értékel. randevú. nyomási engedély . értékelés. közeledik. mutatkozik fellépés. fordít vmi célra. helyeslés. felszerelési tárg becslés. jelenés. kérés. alkalmazási terület. ráilleszt. megbecsül. vonzer . figyelem alkalmazások alkalmazott. helyes. perbe bocsátkozás. fordulás. bevonás. találkozó. élvezés. felhasználási terület. könyörög. látszat. megközelít. szellemi er feszítés. alkalmazás. közeledés. megbecsülés. feljáró. közelg . felhasznált alkalmazottak felrak. ráillesztés. kérvény. eltulajdonít. felhasznál. hozzáállás. kérelem. alkalmas. beköt út. iparkodás. méltatás. ráhelyezés. megfelel . fordít. felhasználhatóság. varázs. használ kijelölt. megközelit. ill . ráhelyez. megközelítés közeled . szellem. igyekezet. becsül. kísértet. értékelés. felszerelés. vonatkozik. odavezet út. helyénvaló. elfogadás. jóváhagyás. értéknövelés. látomás. fordul. küls kinézés . kinevezett.

okoskodás. berendezés. arab nyelv korlátlan. zár approximately hozzávet leg. elsimítás el készületek. tudomásul szolgál április akvárium arab. elrendezés. boltozódik. itt-ott. önhatalmú. leszorítás. tagoltság. fegyverkezik. letartóztat. megegyezés. terület aréna. minden oldalon. elágazás. sor. intézkedés elrendez. lefog. térség. feltartóztatás. szóváltás. megállít. vitatkozik bizonyíték. boltoz. arab ló. érvelés. ágazat. terep. bolthajtás. önkényes. rizetbe vétel. intéz. vannak felszín. lefoglalás. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. közel.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. ív. felfegyverez. törzsdöntés hátra. körülbelül archaeological archeológiai. letartóztatás. körül. építészmérnök építészet. rendez (el)rendezés. megvitat. hozzávet legesen. felület. tetszés szerinti. sorba állít lefoglal. beboltoz. megállapodás. rendberakás. huncut. körös-körül. elintézés. táján elintéz. megállapodik. kar. pajkos. boltívet alkot. elrendez. lefékez. leköt. arab nyelvtudás. fegyvernem. ravaszkás érsek építész. tetsz leges boltív. érv. minden irányban. érvel. rend. légtér. megegyezik. küzd tér Argentína bizonyít. folyóág. épít m vészet vagy. vita bizonyítékok felkel ág. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . körülbelül. elhelyezkedés. gátol. arab ember. megakadályoz. mindenfelé. egyezség. feltartóztat.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

összeköt heveder. golyóvá alakít. vasalás. tánckar szavazócédula. szállítószalag. eltilt. üteg. mérgezett gombóc. körülgátol. mellek. biliárdasztal párnázott része. összeragad. csapat. billenty zet. pirula. bank. sorozat. felgöngyölít. mér szalag. kiátkozás. csík. földrajzi övezet. csík (egyenruhán). plazmát tárol. csapágygolyó. labda. gombolyít. patikamérleg. abroncs. szelet. sziklazátony. megtiltás. kötöz vessz . beágyazódás. hajtószíj. szegély. pénzgy jt kazetta. duzzasztás. összeprésel dik. béklyó. teker. italmérés. csoport. földsánc. gomb. titkos szavazás. golyó. heveder. bárpult. hüvelykujj-párna. nyaláb. egy pohár ital. vért tárol. csoport. pénzintézet. tópart. szalmakötél. kitilt. markolat. vékony érccsík. tornyosul. klaviatúra. csomóba áll. bocs. fejtési pad. barristerek testülete. part. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). sáv. játékbank. bed l. tömegbe gy jt. felgombolyít. vér a pucában átok. gátol. munkapad bankügylet. töltés. köteg. bed lési szög. csoportosul. cs d. felhalmozódik. föld. hajszalag. szegély. homokzátony. zárvány. kocsma. táncestély. tök. homokpad. gallér. katonazenekar. összeköt pánt. dísz. lezár. kézi szerszám (kivájásra). töltéssel körülfog. kiközösít. feltöltés. dóm. földhányás. földgát. pompom. balettkar. banda. csipkeminta-részeket összetartó fonal. aknamerevít abroncs. bankba tesz. italbolt. megvonalaz. tánczenekar. gombolyagba csavar. bál. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. sziklapad. bedönt. összeprésel. munkaasztal. töltésoldal. bilincs. táncmulatság. homokpad. srapnel. golyók. rangjelzés. betesz. helytelenít. futószalag. zenekar. földtöltés. réteg. összeomlás . kötelék. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. fémrúd. gombolyag. kötés. érckibukkanás. égitest. szalag. korlát. tökösség. higgadtság lupa. gézpólya. egykomponens-sáv. persely. összetömörít. pánt bordázat. darab (szappan). csontot tárol. titkos választás. evez sor. lövedék. közbetelepülés. maradék. paszomány zátony. megakadályoz. tömörít. fogantyú balett. megtilt. fizetésképtelensé. felhalmoz. egyesület.órabilleg . tilalom. elzár. puskagolyó. közbetelepült vékony réteg. pad. gömb. gy r . papi gallér. társaság. fizetésképtelenség. összetapad. titkosan szavaz férfiasság. táncest. fénysugár. bankot ad. érdekcsoport. golyóvá alakul. vékony érczsinór. keresztrúd. összetömörül. gombolyagba teker. korong. forgó. sugárnyaláb. felteker. fonalgombolyag. vaskarika. köt fonal. bankban tartja a pénzét. darabosít. tisztított vascipó. vaspánt. kitiltás vászonpólya. táncjáték. büfé. estély. herék. összecsomósodik. evez spad. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. összever dik. indexre tesz. zóna. cs satu. gurítódomb. f z zsinór. rézs . pamutzsinór. árokpart. göngyölít. rögösödik. betilt. bojt. ampullagömb. összeköt. fejtési pászta. ágyúgolyó. folyópart. óra ingája. klikk. keresztfa. bevált. táncvigalom. egy pohár szeszes ital. hullámsáv. vékony rétegben lerakódott agyag.

éppen csak hogy elegend . korlát. rész. bázis. part. öböl. tettlegesség. tet cserép fedetlen része. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. lombtalan. pörölym . harc. ajtófülke. bar. üres. támaszköz. beugrás. gát. hiányosan. osztóléc. üt hangszerek. emel vas. rangjelz sáv. üvegtábla-osztóléc. ugatás. bemélyedés. kocsiel tér. kopár. tópart hordoz. sorozat. megharcol vmivel. csarnokrész. csaholás. söntés. éppen hogy. sáv (egyenruhán). partra húz. üt hangszerek csoportja csata. sydneyi börtön. kisegít peron. sugár. verseng. alap. harcol. megállásra kényszerít. küzd. oszlopok közti fülke. kietlen. sorompó. megküzd vmivel. pánt. csoport. kiöblösödés. taktus. mennyezeti gerenda. készlet. fürdés. lúg. hamis. ablakfülke. ütközet. nyaláb. fürd víz. vmit l megfosztott. partra vet. pej (ló). tárgyalóterem korlátja. ügyvédi kar. hiányos. kitakar. vágányvégz dés. vádlottak padja. akadályoztatás. medve. válaszfal.ügyvédek padja. gát. alapszó. mezítelen. feltár. kiindulópont. fürd kád. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. alapít. hitvány kiindulópontul alap. sashal. megugat. megfosztott. vízgy jt . alaplap. rúd. alapzat. félkör alakú bemélyedés. rosszul felszerelt. tengerpart. törvényszék. lekopaszt. alap(zat). határpillér. alkuszik. kerget. lemeztelenít. bontóvas. üteg. közönséges. egyedüli. szót . alkóv. éppen csak. víztartály. akadály. oszlopköz. hamisított. rizalit. feszít vas. pult. hídív. gerendaköz. sorompó. zúzóm . egyszer . fürd szoba. csahol. tár. világos és feltétel nélküli. alkudozik. megalkuszik. üzlet akadály. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. városi vámsorompó. küzd tér. kitér . tengeröböl. kamra. f z fonal. rekesz. meztelen. kivont. kopasz. hídlábköz. telep. perbeli kifogás. tojófészek-sorozat. fürd . csarnokvíz-gát. tiszta. alku. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . kevés. száraz. támaszpont. ütem. fonalfektet létra. ügyvédi kamara. szegényes. hadakozik. tábla (csokoládé). akkumulátor. alapoz. indító csapóajtó. babér. sz kösen alkalmi vétel. alapvet alapvet en alap el hívó tál. akku. támpont. vámsorompó rács aljas. harcol vkivel. üldöz. zátony. strand. ugat (van). nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. kend zetlen. becserél. csupasz. tüzérségi üteg. van (tenger)part. fülke. peron. elem. kád fürd szoba. nyilvánvaló alig. tiltakozik. hídnyílás. torlasz. puszta. zablarúd.

dobpergés. miel tt hogy. pumpoló. kavicságy. testtartás. medence. vágás (erd ben). tájékozódás iktusz. választókerület. magatartás. réteg. ütem. üll tönk. vándormunkás. hál. ágyat vet. viselés. teherbíró képesség. már. tájolat. legy zött. megel z en. k zetágy. beágyaz. vesztes. felügyeleti körzet. habarcsba fektet. vet barázda hálószoba izomer . virágágy. kidolgozott. kisemmizett. illend ség. sír. gépasztal. vonulat. nyugvóhely. habarcsba rak. taktus. ágyban elhelyez. meder. vert gyönyör . fontosság. körjárat. gyám. ill . ágyaz. él sköd ember. panaszkodik. habarcsba ágyaz. fenék. viselkedés. legy zött. iránylat. közösül. támaszték. ágyállvány. gyümölcs. jelent ség. gépágy. ill vkihez. nyafogás. elé. jól álló. éjjeli szállást ad. nyughely. elviselés. jó modor. kocka alakú alapk . illem. szívverés. osztrigát tenyészt. bemérési szög. felügyeleti körlet. viv . megvert. korábban. megvert. rjárat.bearing irány. megalapoz. ütemezés kézzel. van sör azel tt. alépítmény. alapk réteg. fekv hely. felfekvés. rjárati körlet. inkább semhogy. szépség történt mert lesz történik ildomos. megcsalt. el z leg. kengyelvas. panaszkodás. nagyszer en. hordozó. kardcsapás. tanyázik. term . vivés. pillér. kikalapált. marhahús. lefektet. lerakódás. talpazat. alapzat. csavargó. inkább minthogy. izomzat. vmivé válás sor. csapágy. csapás. súly. gép szerelési helye. furfangos csaló. helyzet. gyalogösvény. lebegés. tengerágy. zsémbelés (lesz). kimerült. illend . el nyös. kihatás. teherhordó. ritmus. kalapált. tönkrevert döngölt. term képesség. szegély. ágy. folyómeder. pálya. hozó. kivert. üll t ke. el re. verés. fekhely. vitel. hajtóvadászati terep. alapoz. lesüpped. szenzáció. szépen szép(ség). vonatkozás. pergés. lefekszik. alj. telep. üt. ketyegés. dobbanás. ütés. nyomólap. termés. megbúvik. csomó. iránymeghatározás. körjárati útvonal. dobogás. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . el bb. szép gyönyör en. el tt. nyoszolya.

keresztbe fektetett anyag. lent. emellett. felhólyagzás. túlvilág részrehajlás. magaviselet. cseng . szíj. egyoldalúság. alul. csengetty . nadrágszíjjal elver. vkin kívül. többet mint között amott. le. alulra. el reugró k zet. hasznos. körülvesz. ezenkívül csellel legy z. ordít. bels szoba. hit elhisz. jobb. mellett. kiegészít igénybevétel.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. diagonál (autógumi). másvilág. bent a házban. alatt. jótékony el ny. virágzik. belga n . sáv amerikai imola. el ítélet. hajtószíj. eltérít. kupola alakú f tezáródmány. derékszíj. tiszta szoba. harang alakúvá válik. vmi alatt övvel felköt. súlyponteltolódás. harangozás. rézsútosság. belgiumi Belgium hiedelem. harang alakú virágokat hoz. ferde sík. harang. felövez. szíjjal elver. övpáncél. kívül. hagymatet . alatt. hisz jelz cseng . heveder. szíjjal összeköt. üvegbura. létez . szíjjal elnáspángol. befolyásol. azonkívül. ferdeség. aszimmetria. átlós. berliner hintó. kupolakapcsolás tartozó alant. harangozódik. másfelé terel. övezet. eltérés egyenes vonaltól. viselkedés(mód). szarvasb gést utánoz. haszon. szép szoba alá. határáram. hegycsúcs. lejtés. szalag. legjobban. hátrányos megkülönböztetés. tengerszoros. hólyag. hajlam. csengetés. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . torzítás. kupola. felett. rézsútos. záróharang. lehet legjobb fogadó személy. jótétemény Berlin. harang. lenn el nyös. viselkedésmód hátsórész. elfogultság biblia. cserépbura. zóna. övez. túl. létezik. harang alakú virágokat terem. kisharang. lejjebb. tengeröv. mögött lény. többet. viselkedés. gazométer. jobban. tartózkodás belga. tölcsér. belga férfi. kehely. b g (szarvas). lét. bent. különb. nadrágszíj. behen-dió. el feszültség. harang alakot vesz fel. egyoldalas. létezés. harang alakú virág. hegytet . gázharang. ferde. kitérés. legjobb. gépszíj. különbül. rézsút fektetett anyag. körülkerít. d lt. szarvasb gés. több. jelz harang. berline (autókarosszéria-típus). berliner utazóhintó mellé. kolomp. eltérés. vmin kívül amellett. haranggal ellát. öv.

fúrófej. tábori csajka. kerékpár száj. befeketít. fekete. fekete b r . bizonyítvány. vasúton felad. részvény. felszámít. komor. tábori teaforraló kötelez . falragasz. blokáció. harapás. kötés életrajz biológia madár származás. csúcs. sötét b r . kincstári jegy. bicikli. er feszítés vmi elérésére. szülés. pénzdarab. hirdetmény. gyaluvas. felfordított bet . maszat. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . mocskos. számolócédula. futár (sakkban). sztrájktör . kísérlet vmi megszerzésére nagy. forrasztópáka. testes nagyobb legnagyobb bicaj. kulcstoll. elfeketedik. számláz. furkósbot. forrasztópákafej. okol. licitálás. keser . bemondás. különös piszok. tisztít (cip t). irat. gyászruha. koromszem. rend r fabotja. fütykös. falragaszokkal teleragaszt. gumibot. csipetnyi. árajánlat. nettó jövedelem. madárcs r. váltó. metsz . néger. színlap. falragaszon hirdet. gonosz. falat. licit. négysoros árpa. kötelezvény el fonógép. futó (sakkban). megfeketedik. bankó. piszkos. dolcsi. nyúlfarknyi szerep. hibáztat. püspök fúróhegy. fúrókorona. sötét. törvénytervezet. kerekezik. tanulók névsora. bringázik. fekete ló. alabárd. jegyzék. horgonykapa. darab. hegyfok. értékjegy. csúnya. kísérlet vmi elérésére. bit. színlapot kiragaszt. pénz. er feszítés vmi megszerzésére. bringa. törvényjavaslat. kiönt . falragaszon közhírré tesz. születés születésnap édesített f szerezett bor. szerecsen. plakáton hirdet. névtábla. papírpénz. szemrehányás. kis darab. zord bizarr. suhi. bankjegy. feketeüszög felel sség. sapkaellenz .Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. zabla. korom. bárd. névsorolvasás. adóslevél. fekete szín. meghívás. fúró. okmány. gyász. furcsa. vágóél. csepp. simléder. vincellérkés. m sorra t z. gyalukés. vili. piszokfolt. plakátokkal teleragaszt. számla. groteszk. terjedelmes. bon. fúróvég. hegycsúcs. szorítópofa. pénzérme bitek elkeseredett. plakát. darabka. ráígérés. biciklizik. keserves. cs rszer száj. szemrehányást tesz. értékpapír. számlát kiállít. közhírré tesz. tizenkét és fél cent. balta. utalvány. plakáton közhírré tesz. vádirat. fekete ruha. hirdetés. fekete figura. cs r.

eldugulás. súly. derék. ablakroló. roló befagyaszt. tárgyalás. kijáratot elrekeszt háló. elzár. kékít . törzs. testesség. vérbe borít. légypete. vér. sakktábla. papírlemez. fedélzet. tömb. anyag. titkos értesülés. vám rizet. buborék. színpad csésze. hivatalos felszólítás. kékít. ruhaderék. csigasor. karton. elkékült. választmány. hangszerszekrény. fújtatás. gátol. ronda. tudatlan. állhatatos. beköt (téglát falba). vérrokonság. gázkitörés. lécroletta. vámzár alá helyez. csapás. kötelezvény. beszáll. mártásos csésze kurtított farok. f rész. kötés. hajóra száll. bombát vet. vérrel beszennyez. ürügy. köpeny. sokk. bubifrizura.blind álcázó farakás. csavargó batyuja. szemellenz . ellenz . fatuskó. kékl . felt n . botütés. félkövér bet . jegyzettömb. tettetés. vastag deszkalap. úszó. asztal. hulla. holttest. álarc. hajóoldalfal. bátor. m szertábla. vak. testület. megterséges köd. hirdet tábla. sorscsapás. zárol. veszteség blues. királyi ház lovassága. vászonroló. rosszkedv birkanyírók létszáma. konzervatív. deszkalap. bizalmas tanács. adóslevél. lehelet. kis üt dés. vért vesz bevérez. shilling. véres. csónak. elvakít. eltorlaszol. fejbiccentés. tipp. kék festék. légyköpés. csónakázik. szerencsétlenség. szembeszök bomba. birkanyíró helyiség. deszkáz. bizottság. hajó (templomé). részeg. h séges. rendszeres koszt. virág nélküli. fenemód. merész. hitvány. lényege vminek. vakok. légypiszok. kék szín. világot jelent deszkák. nagyon. tetem. féktuskó blokkok piperk c. kötelezettség. szekrény. megakaszt. kegyetlen. ökölcsapás. fúvás. ütés. fityeg . kis meghajlás. bevérzett. koszt. szántalp. penzió. rövidre vág. leveg zés elherdál. megvakít. szélroham. hiábavaló. konzisztencia. szánkózik. karosszéria. élelmez. tet . ablakred ny. kis lökés. klisé. erd állomány. bedeszkáz. tömöttség. vérfoltos. elszíntelenedett. gázömlés. szusz. gyilkos. utcai vászonerny . bombáz biztosíték. fúj. csavargó cucca. megkurtít. álcázó bozót. tanácskozó testület. felszáll. rönk. kötelék. fel-le mozog. kas. összeállás. virágtalan. zöm. deszka. idézés. vérhez szoktat. dúcoló támfa. tökrészeg. elrekeszt. nehezék. k kocka. akadály. rossz hangulat. kocsiszekrény. hajózik. virágzás. részeg. tömeg arcátlan. kékes. világtalan. élelmezés. tanács borítólap. szerv. függöny. fett bet . kék. hiba. hajóoldal. kapcsolótábla. ember. játékasztal. befúvás. veleje vminek. kifúvás. hajófedélzet. tévedés. szár. nyugtalankodik. napellenz . kosztot ad. meggondolatlan. megrázkódtatás. háztömb. kis test hajó. erny . tollszár. test. keménypapír. irtóra. átkozott. kék szín . származás. vágás. kötvény. kalaptet . vérengz . széllökés. tábla. rövidre vágat alapanyag. fújás. elzálogosít. kifogás. lehangoltság. étkezik. kosztol. istenverte átfúvás. hólyag. sztór. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . ellátás. északi hadsereg. k lap.

zúgás er sítés. ülep. lökés. reklám. visszapattan. irányít. reklámozás. csizma. elfojt. törzsf . kerek domborítás. visszafojt. alapzat. fenékre süllyed. jégtelenít gumitöml . librettó. eltávozik. domborulat. város kölcsönkér. fokozás. elhibáz. lajstrom. domborm vet készít. adománylevél. alsó vitorlafa. remek. külön juttatás. virágzik. összekötött. mezsgye. púp. szálka. elront. torkolatzár. jégre tesz. gy jtemény. feneke vminek. kész. csütörtököt mond. reklámoz. menetjegyet kiad. megkötött. virágzás. dörög. üvegben tartósít. könyvecske fellendülés. eltol. kidomborodás. határ. dudor. üvegben eltesz. köteles. vmilyen születés . elfuserál. kötött. felvigyázó. bef z. könyv. teper. öregfa. fellendülés. fellendít. kicsontoz. frankó. el jegyeztet. lefoglal. elhatárol. halcsont. szegélyez. aknász. el jegyez. vezet. született. tollas madárlábak. bányamester. határol. emelés. fejes. prémium. üvegpalack. beír. igazgató. alap. igazgat. pakett (bridzsben). rendkívüli osztalék tanul. unalmas. londiner. gombdísz. konjunktúra. zúg. körlet. nyereségrészesedés. jegyzetfüzet. mindkét. alapoz. hat ütés. dudorodás. megalapoz. kiemelkedés. felpattanás. palack. szegély. elhúz. alulról tol. felemel. felír (rend r). jegyzék. pajzsdudor. legalsó. m vezet . fellendítés. üveg. konzervál. hajófenék megvett korlátoz. alja vminek. legújabb tag. üvegbe tölt. bújja a könyvet. tengelyvastagodás. f nök. moraj(lás). untató születés . sárga lapot ad (bíró). tulaj. szénaköteg. rész. határ. góré. elemel. klassz. feneket ér. kölcsönöz f bonc. megrendel. kötelezett. talajfúrás. ének. er sít. elporol. elrak. fellendül. végére jár. morajlás. reklámot csinál vminek cip tisztító. kerek domborulat. széle vminek fúrás. magol. morajlik. számlakönyv. pártvezér. fokoz. elkönyvel. napló füzet. kidudorodás. fenék. szolga beszeg. alapszik vmin. határol. szuper. jó. halszálka. legutolsó. háziszolga. bekötött. szálkát kiszed dominókockák. munkaléc Boston egyaránt. szentírás. mindkett lefejt. vmire született hordott választókerület. domborít. könyvel. üzleti könyv. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . palackoz fenékkel ellát. elsiet. zabla végének domború díszítése. ellop. szövegkönyv. felületb l kiálló gomb. visszapattanás. játékkockák bónusz. magazin. elraktároz (haragot). hajt. biblia. menetjegyet vált. üzemvezet . kihasasodás. alapító oklevél. száguld. foglal. dörgés.bone bones bonus csont. moraj.

kebel. megbélyegzés. rövid szünet. merész. dobozba csomagol. ugrándozik. korlát. cezúra. filiálé. fülke. puszpáng. Brazília. alkalom. billog. hiba. sansz. gyári jegy. összeveszés. defekt. homlokszélesség. szétoszt. határ-. kard. ivás. beugrás. leágazócs . hasadás. vörösöntvény. határvonal gördül. rézfúvósok. brazíliai vörösfa megszakítás. összef zött. kipontozás. ágyúbronz. rés. érvényesülési lehet ség. derék. szökkenés. fajta. megküzd vmivel. berzsenyszín. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . hajít. gördít. hídnyílás. kuglizik. mutatós. ágyúérc. dobozba helyez. összekapcsolt boundary bowl határ. védjegy. berzsenyfesték. bukszus. tekegolyó. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. boksz. szégyenbélyeg. elhajít. mellehúsa. karfa. cégtábla. fiókboltív. szünet. márka. kiszögellés. beégetett jegy. (össze)tör. dzsessz-szóló szünete. elágazik. óraközi szünet. seb. szakítás. stadion. merészség. tekézik. t zcsóva. dohány. ág. ugrik. tektonikai törés. rést üt. kar ágazat (fáé). szakítás. üzletág. izzó vas. megszakadás. rekesz. fióküzlet. szembeszáll berzsenyfa. baki. rekeszbe helyez. dacol. reggelizik (össze)törés csecs. vezetékág. elágazás. szekrény (tornaszer) fiú agy. megszakítás. jövesztés. doboz. székrekedéses. labdát vet. gurít. fázis. fejezet. tör. baklövés. pihenés cs d. pipafej. bélyeget beéget. házikó. nyílás. agy/ész. üszök. ágazat. medence páholy. áttör. réz síremléklap. nyelvbotlás. megbélyegez. min ség. bokszol. cs szája. hirtelen változás. fagolyó. gondolatjel. bronz. ütés. patak. cs vége. hasadék. lombozat beégetett bélyeg. gurul. áttörés. ész. bak (kocsin). bélyegez. rekeszbe csomagol. szár. kupa. réteghiány. eml . szétterjed. ramus. vasúti mellékvonal. parázs. törés. ellök. lebomlás. bátor ember. pofátlanság bátor. hasadás. kiloccsantja az agyvelejét. törés. sárgaréztábla. felfüggesztés. kiránt (húst) f tesüllyesztés. mutáció.ugrál. elosztás. egyszer . brazil. ugrás. réztábla. indián harcos. fegyvernem. tet él. fejbe ver faág. meghibásodás reggeli. megszegés. égetéssel megjelöl pénz. labdát dob. növényi rozsda. megtorpanás. viszály. paníroz. tál. meghasonlás. agyvel . megszeg. felugrás. elgurít. betöri a fejét. ugrás. brazil fest fa. pimaszság. megsértés. szorulásos. ág(azat). tízperc. agyonüt. szemtelenség. szakasz. láda. omlasztás. eshet ség. mélytányér. rés. elágazócs . görget. szárnyvonal. mellékvonal. sárgaréz. hullámtörés kenyér.

szabados. világos. szív. fényárlámpa. kurta. rézpénz áramszed kefe. félpennys pénzdarab. fényes. világos. nem nemzés. érthet . Nagy-Britannia angol. partvis. er s. híd. orrnyereg. büdzsé alak. szerkezet. mell. liberális. bronzzal bevon. szabadszájú. ragyogó hoz Anglia. szügy. téglával falaz áthidal. bronzszín . parasztos. megbarnul báty. eligazítást ad. ügyvédi megbízást ad vkinek. bronzszín re fest. tág. testalkat. söpör. lelkiismeret. angolok. rakás. rövid kivonat röviden. konstruáló. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . nem finom nagy általánosságban. nagylelk . bridzs. n . széles. szélesen pénztelen megtört. kioktat. költés. halmaz. barna szín. fiútestvér. gyengén hozzáér. nagyjából.fehér hús. lélek. átfogó. épít . s r ség. munkahely homloka. alapító. pompás. bronzból való. hidat ver eligazít. napon megbarnul. rövid. építési vállalkozó. türelmes. szélesen. zsák. nagyolt fonetikus átírás. b . hidat épít. heged láb. nevelés. lélegzet fajta. felépítés alkotó. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. eligazítás. fivér. mellvéd. terjedelmes. laza erkölcs n . pásztaszélesség. gy jtemény. csalitos. kormánylemez. brit. csalit. fejtési szélesség. széles szájtartással ejtett. mellrész. megépít . fürgén mozog. nyílt. ecset. költségvetés. ügyvédi megbízás. tiszta (id ) brilliáns. gyors felfogású. nagy kiterjedés . briton. tömören brigád. mellkas. tömör. élénk (szín). okos. nagyjában. tört bronz. félreérthetetlen. kefél. lehelet. épít munkás. beoszt. kefe Brüsszel állami költségvetés. általános. ragyogó. dandár derült (ég). sugárnyaláb. szembeszáll. törött. pennys pénzdarab. csetepaté. tenyésztés tégla. bronztárgy. nagyolt átírás. tyúk. tájékoztatás. brit. britek durva. öcs hozott barna.

épület. ügy. vaj gombolódik. csak. refrén. jelz szegecs. elfoglalt. bulldog. színészi munka. cserje. billenty . beugrató személy. töltés. kapcsológomb. hekus. hazug meséket mond. kecskebogyó. papírvastagság. medd takaróréteg. szem (virágé). megrak. omnibuszon utazik. henceg. emelkednek a részvények. hosszista. épít mester. pityke. nagy mennyiség. háryjánoskodik. megvajaz. ércréteg feletti medd réteg. eset. térfogat. vminek a lényege. távolsági busz. rög. buszon utazik. teend .szerkeszt . bika. tömeg. kemencetöltés. orgonaépít . hanem hízelgés. kallantyú. csupán. összebeszélt társ. autóbuszon megy. kereskedelmi ügylet. üzlet. fordítható tolózár. legalább. de. hosszra spekulál. gomb. cég. súly. színpadi játék. méh-magzat. hallgatógomb. életteher. emelkednek az árak elegy. megterhelés. bozót. fiatal gomba. köbtartalom. teremt . salakképz anyag bulla. nyomógomb. rakomány. dolog. rakomány. foglalkozás. társasjáték-fajta. hivatás. szétázott talaj. (kezel )gomb. busszal megy. hordalék. nagyság. kecskeürülék üzlet. kivitelezés építés vastagság. építész building built bulk építés. felveszi a bikát. szállítmány. gomblyukban hordható jelvény. vétel vev button buy buyer . kibélel. perselyez (csapágyat) alakítás. hosszra játszó személy. hazudik. teher. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. veleje vminek. koszorú (evez lapáton). mimika. buszon megy. omnibuszon megy. buszon visz. forgalmas. vesz. záródugó. kifejletlen gomba. szerep. szorgalmas. vállalat. hím állat. kioldógomb. autóbusz. ismétl d sor. fémszemcse. pincérsegédi teend ket lát el. tevékeny. busz bélel. lényege vminek. rtartalom. felhúzó. bozont. meghág. bokor. üzleti tevékenység. hosszra játszik. fajlagos térfogat. bimbó. kivéve. üzleti ügy. csapágypersely. szemcse. ügylet. serd . árfolyamemelkedésre játszó személy. megterhel. fémrög. detektív. borostyánág. mesterség. megjátszás. dumál. serény. foglalt azonban. nyalás. kiemelkedik. ismétl d dallam. terjedelem. teher. épitész. áremelkedésre spekulál. halandzsázik. nagyolvasztóadag. gombol. szakma élénk. húrtartó gomb.

bef z. torta. -nál. budi. hivatottság. alapján. -t l. meglátogat. hívó szó. pléh kaszni. nyilvántart. vécé. rendez. kezel fülke. siti. szól. repül gép. zablepény. sürgöny. összehívás hívások jöttem. mellékes. odahív. hivatásérzet. hív. hívójel. elbocsát. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. -nél. fényképez gép. el jegyez. látogatás. hivatás hívott életpálya. kálcium kiszámított. konflis. terv almanach. el jegyzésbe vesz. kiszámítás. autó. sodronykötél. abszurd. elrendez. kitesz. -szám. felhívás. képes. vezet ülés konyhaszekrény. sütemény. mozgalom talonba rak. szerint. elhivatottság. távirat. madárfütty. (meg)hív. tészta. elhalaszt. hívás. mellett. látogatás. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. lajstrom. keresztül. foglalkozás. tartósít. szándékos (ki)számítás. táborozik. benéz vkihez. napirend. kábelez. vezeték húspogácsa. félretesz. mellék-. mell. jegyzékbe szed. licit. kihív. kormány kábel. lajstromoz. jegyzék. konzervdoboz.by -számra. homoszexuális. kiáltás. taxin megy. -re. sátortábor. ólomvezet léc bírói szoba. értelmében. hívó. -ra. kiáltás. megalvad. pogácsa. kempingezik. kiált. hadjáratban részt vesz. groteszk. közeli. félre. taxi. hívás. tábor hadjárat. tejcsárda. telefonbeszélgetés. számítás. telefonhívás. tejcsarnok. fizetési felhívás. -val. egybehívás. konzerv. kampány. táborhely. nevez. elhivatottság. laposra összenyom. vminél fogva. meleg. nosztalgikusan régimódi. hivatás. látogatást tesz. börtön. licitál. takarmánypogácsa kalcium. bemondás. kereslet. süti. konzervál. altáj. céduláz. taxizik. bödön. hajlam. költségvetés. -tól. bádogdoboz. kobak. televíziós kamera bizarr. kanna. laposra összeprésel. felhagy. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . fej. kiabál. közelében. felszólítás. buzis. klotyó. filmfelvev gép. megkeményedik. -vel. fenék. bemond. abbahagy. bebörtönöz. által. át. doboz. kikiált. alfele vkinek. naptár. kamera. felhív.

lényeges. kit n . kopírpapír. kapacitás. elemi szén. tet . villamoskocsi. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. járomfa. cédulára ír. hajóparancsnok. kosár átütéses másolat. dominók . aknász. vászon kivezet sapka. kapitális. felülmúl. fed k zet. kartonra ír. fickó. futófelület vulkanizálás.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . képesség alkalmas. f város. kalap. karbonádó. kártoló. kapitális. hordképesség. cédulára kiír. képesség. remek. tartalom. cölöpvéd süveg. kúp alakú ágy. állományba vesz. karbonpapír. csappantyú. zsákmányolás gépkocsi. borlap. pályázó kanavász. fejtollazat. étlap. kandidátus. szénrúd. lef z. indigómásolat. rtartalom. másolópapír kártya. elszínez dött ipari gyémánt. másolat. kapitány. szén. kartonlap. olajfestmény. vezér. gyapjúfés . henger rtartalom. kártol. elfog. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. karton. szekér. fekete ipari gyémánt. t ke. szamárfej. úr. százados. eltér szín fejtollazat. hajóvezet . fontos. f benjáró. kapitány. termel képesség. szürke morgóhal. fémlap. válogatott csapatba bevesz. f -. góré. vezérevez s befog (részecskét). kötélvégburkolat. f nök. csille. munkaképesség. teljesítmény kéménysisak. céduláz. fejköt . parancsnokol. bevesz (várat). befogadóképesség. egyetemi sapka. képes névleges teljesítmény. vezet . desztilláló sisak. gondola. fülke. pillérfej. teherbírás. elfogás. hozzáért . orrboríték. foglalat. oszlopf . fityula. f . sapkával ellát. indigó. törzsvagyon. kupak. oromszegély. autó. gyutacs. korona (fogon). gyújtófej. diagramindikátor. gereben. hirdetmény. vasúti kocsi. foglyul ejt. cédula. kihozatal. nagybet . búra. bóbita. kapszli. fedél. megmunkálható legnagyobb darabméret. alapt ke. diagramjelz lap. gömbsüveg. fed . utasfülke. csapatkapitány. térfogat. f köt . vagon. nagybet képességek adottság. futófelület javítás. százados. munkateljesít képesség. zsákmány. szekrény (lifté). zsákmányol. vezet. ápolón i f köt . kivezetés. diagrammutatólap. századosi rangban parancsnokol. játékkártya. sapka. áthidaló fejgerenda. tehetség. ajtókeret süveg. kapli. kocsi. parancsnok. felvev képesség. kéménytoldat. hadvezér. alak. könyvgerinc szegélye. jelz lap. teljesít képesség. megragad (figyelmet).

fiola. cipel. fuvarozás. faburkolat. csillealváz. gondola. alapos. egy alomnyi állat. vágtat aggódó. tok. kocsiszerkezet. várbevétel. vizitkártya. lehúz. tartó. állvány. körültekint . elképzelés. festéktartó. lóversenym sor. fuvar. elvisz. kártyázás aggodalom. hüvely. carrier carries carry carrying case cases cash cast . postagalamb. pofa. fuvaros. gipszöntvény. kefelevonat. ládába rak. szeretne vmit megtenni életpálya. gondozás. kartotéklap. fluoreszkálás. tör dik. kocsi. üdvözl lap. el adás. elvetélt állatok. szállítmányozó. helyszíni szemlét tart. visel. hírviv . meneszt . állványzat. kártyák. kartoníroz. óvatosan felhint. kartonba köt. hordtávolság. összeszid. távgépíró-kocsi. röppálya. kis kínai és vietnami pénzérme. átvitel.mintalap. eltervezés. csomagtartó. irány. szán. mutatótábla. lövegtalp. igyekezet. sz nyeggel takar csúszószán. burok. küldönc. üveges szekrény. doboz. versenym sor. pályafutás. dobóhorgászásra alkalmas hely. csatorna. csomag esetek készpénz. hord. pénztárállomány osztályrész. b nügy. találatok számát jelz lap. ügy. figyelmes. utánpótlást szállító. tarifa. öntés. szed szekrény. orsószán. vehikulum. esztergaszív. komisszárius. lap. sebesült. megnyer. vezet. el vigyázatos. eset. levélszállító hüvely. ládába tesz. hordozóanyag. bevon. testtartás. szekrény. öntvény. mutatólap. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. hordoz. sz nyeggel borít. burkolat. párnahuzat. lóvakaró. repül gépanyahajó. tartóm . vagon. tartó. körültekintéssel. tartógerenda. árnyalat. terepszemlét tart. pontok. ágyszán. elhullatott tollak. hajított. becsomagol. sz nyeg. vitel táska. lehord. futókocsi. szállítás. öntött. pillantás. tör dés. szállítás. szállít. varrógéphajtó. horogzsinór toldaléka. fiók. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. visz. elvetett. beborít. levlap. kiöklendett hányadék. köpeny. esemény. tartály. el fordulás. foglalat. keret. hordás. töltényhüvely. történés. kötés (könyvé). hivatás. beszállít. csúszószán. pasas. tokba rak. megbetegedés. dobás. elfoglalás. támasz szállít elfoglal. karrier. gondos. katalogizál. kártyalap. önt minta. szállítási vállalkozó. vitrin. bérkocsis. el zetes szemlét tart. kiöklendezett hányadék. szállítmány. kas. óvatos. el menetel. takarékos figyelmesen. röptávolság. kártya. elszállít. láda. orvosi eset. gipszminta. levelez lap. tábla. gond. doboz. kártyajáték. rohanás. dobás távolsága. felméri a helyzetet. járm . kocsijárat kocsi. fenéklap. gondosság. behúz. röptáv elfogadás. váz. írógépkocsi. levedlett b r. hordár. szalad. csomagolóláda. lenyúz. fuvardíj. futóm . együttes. ház. gondoskodás. von. bacilusgazda. dobott. hordozó. kirakat. beteg. egy ellésnyi állat. háromárbocos parti halászhajó. gondosan. kartotékol. ládáz. beburkol. kicéduláz. hajlandó vmit megtenni. névjegy.

vetett. okozati el idéz. véletlen halálos áldozatok. zsákmány. nemtör döm. megünneplése vminek. rendszertelen. foglalat. okoz. ortodox. dúsítószakasz. oki. misemondás. türelmes lábasjószág. osztály székesegyház egyetemes. ünneplés elem. ok-. dics ítés. kategória. egyéb veszély. dutyi. per. rókázik jegyzék. kastély. krapek. katolikus. sötétzárka. cella. elnéz . figyelmeztet. ok(oz). kivetés. különös dolog. egyenirányító elem. el ítéletmentes. misézés. alap. kánon kategóriák. rosszindulatú n . elektrolizáló kád. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). macska. ürülék. rekesz. sejtekb l álló. szereposztás. plafon ünnepel celebrálás. lépsejt. indok. színárnyalat. óvatosság óvatos mennyezet. indíték. összeadás. indítóok. óva int. csappantyú. sejt. kamra börtön. óvadék. sír. vetemedés. köznapi. sejt-. pasas. liberális. magánzárka. sejtes. megülése vminek. vetés. megért . számítás. furcsa alak. lezser. minta. kirajzó méhcsalád. retesz. lajstromoz csapda. kényelmes. szabadelv . alapos ok. méhsejt. alkalmi munkás. visszautasított. általános. korbács. fogda. légmozgási cella. palota. figyelmeztetés. veszteség hapsi. fogas kérdés. üreges cell cells cellular . vájat üreges téglában. tömlöc lépsejtszer . ok. hétköznapi. magánzárka. jegyzékbe vesz. témakörök fogalomkör. okbeli. likacsos. fogás. ügy. biztosíték. igazhit . tömöntvény. sors. marha elfogott kauzális. rekeszes. akkumulátor cella. római katolikus. elfogás. sejtszer . elfog.olvasztott. negatív önt minta. hány. elkapás. katalogizál. diffúz r. intés. elektrolizáló cella. csel. utcai. csávó. katalógus. sejt alakú. hajítás. mozgás. galvánelem. muksó. manus. vár alkalmi. peres ügy okozott okozó csodabogár. tervezés.

elnöki szék. aknakamra. sejtszer üreg. változik. fogyasztás nyilvántartása. ellentmondásra késztet. sínsaru. helyiség. változás/csere. közbüls évszázad szertartás. községtanács elnöksége. aprópénz. eshet ség. tárgyalóterem. kilátás. kihívás. szívesen bizonyosság. ház (országgy lésé). óvást emel. változtatás. éjjeli edény. felvált. töltény r. bizonnyal. elnöki tisztségbe beiktat. gócpont. cserél. föld. terem. megkockáztat. bizonyosan. átszállás. központi. elnököl. központosít. feltétlenül.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. váltás. síkra száll bajnokság. színes kréta kétségbe von. valószín ség. robbanótér. kivált. megállásra felszólít. góc. középpont. átszáll. összpontosít. véletlen. esély. pulpitus. váratlan. talpheveder. igazolvány lánc elnöki hivatal. igényt tart. változat. elnök. felszólít. síkraszállás kockázat. biztosan. zsilipkamra. centrum. felhív. fülke. krétapor. kedvez alkalom. tölténytartó. mintaív. légösszeköt . átváltoztat. vált. tiltakozik. telefonközpont középhad. lehet ség. dacol. elnöki tisztség. kamara. szék. megváltozik. felel sségre von. centerezés. színes ceruza. hogyne. központ. visszautasít. végzet. centrumpárt. tok. változatosság. elnökké kinevez. krétával ír. elnökké választ. érdekl déskeltés. robbantó aknakamra. krétával megjelöl. mésszel trágyáz. bili. üreg bajnok. kicserél. kérd re von. alkalom. tanúk padja elnök kréta. összeírás közép-. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . megváltoztat. persze. ellenszegül. pont. irányt ház. pénzváltás. kiszolgáló kamra. kihív. boltozatzsaluzás. kelt. középpontba állít. biztos. ellenállásra késztet. olajkamra. középpárt. módosít. héjrekesz. változtat. t zsde. ülésterem. középcsatár. átöltözik. pasztellkréta. szoba. vakszerencse. hely. állás. provokál. el re nem látott. kiprovokál kamra. katedra. feltörés. bekrétáz. közép. egyes bizonyára. csere. ünnepség bizonyos. feladat. bírói szék. alkalom az er próbára. aknakatlan. hálószoba. labda középre adása. kifogásol (esküdtek személyét). vonás. tanszék. munkalehet ség kancellár módosul. vitat. központ. esztergacsúcs. szerencse. mészk . sors. biztos igazolás. középre ad. ünnepély.

feladat. felad (meg rzésre). vádol. gondjaira bíz. z rzavar fejezet. ellen riz. változások. kipipálás. térképet készít. check . fék. jellemz vonás. tipikus. revideál. vád. rohamoz. rovancsolás. tölt. átolvas (pénzt). kalapácstompító. jellem. személyiség ismertet jel. kötelesség. felülvizsgálat. megterhel. akadály. fejezetekre oszt. elismervény. bérbe vesz. kockás. diagram. személy. cikázik. megtölt. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. kiköt szár. tv csatorna. számlájára ír. barázdál. szak. okirat értéktelen. csekk. út. emberszeretet. statútum. jóság. vájatot készít. töltet. fedezés. sajátság. átvizsgálás. ismertet jegy. megrohamoz. támad. sajátság. változtat változás csatornán elvezet. késleltetés. táblázat engedélyez. jel. szakasz fejezetek bet . kiváj. ellen rzés. feladóvevény. sakkban tart. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. hirtelen megállás. hirtelen megállítás. egyezik. felülvizsgálás. kibérel. térkép. egyeztet. szabadalmaz. jelenléti érme. hajszálrepedés. tengerszoros. térképbe berajzol. sakk. ruhatárba tesz. könyörület. jellemvonás. gondoskodás. térképez. jellegzetesség. felszólít. grafikont készít. felszámít. sakkot ad. támadás. külön. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. csatornáz. teher. megbízatás. vízmosásossá tesz káosz. kiváltságlevél. töltés. rést betöm. átvizsgál. elfojt. jótett. jelleg. összehasonlít. kér. meder. papírszelvény. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. hornyol. jellegzetes. megbíz. irányítófej. káptalan. megbízás. jellemz tulajdonság. rovátkol. csatorna. karakterisztika. táblázatot készít. kipipál. roham. gátló körülmény. táblázatba feljegyez. költségek alamizsna. ráparancsol. kockás szövetminta. díj. féken tart. megvádol. rovancsol. megtámad elszámolt kiadások. kivés. hivatal. hajóbérlet. visszatérésre jogosító bárca. grafikon. pepita. csatló.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. jótékonyság. oklevél. feltölt. feltartóztatás. költség. karakterisztikus. grafikonba feljegyez. jellemz . felügyelet. hirtelen megakaszt. hirtelen megtorpanás. akadozik. jelenléti zseton. ruhatári jegy. sakktáblaszer . szabadalomlevél. hitelesít.

mellkas. porcelánedény kínai fémhulladék. f . kit n . málhafeladás. más irányt vesz. vminek a legjava. gyermekek huszadik. ács. guba. kis akadály. remek. tekegolyó. repeszdarab. k szilánk. megtorpan. meggátolás. egyeztetés. sajtolt alma. választ kiválasztás. rovancsolás. porcelán. túró vegyi kémia. vegytan csekk láda. korlátoz. pénz. csorbulás. hepehupaság. meggátol. kardal. vet dés. faszilánk. megpipál. megakadályoz. megjelölés. megállít. áramköri lapka. hasábburgonya. ami kell. legf bb. csorba. zseton. megfedd. vezet . megállás ami illik. kicsorbulás. kórusm . nádszelet. megállítás. karban mond. trágya. vezérl . kicsorbít. megakasztás. szilánk. megakaszt. talajegyenetlenség. zsozsó. jelentkezés. fahulladék. forgács. mindenekel tt gyermek gyerekkor. karban énekelt refrén. csiripelés. karban énekel. szalmaszál asztalos. szeletel. letör. választás (ki)választ. utód. vezér. sajt. pénzdarab. vékony szelet. énekkar. megjelöl.habozik. rósejbni. fémforgács. refrén. megáll. gáncsvetés. kipipálás. Kína. szelvény. vág. kiválasztás. ganéj. parancsnokló. sekket ad. pajzsfej. mérsékel. megbokrosodik. suska. f leg. visszafojtás. törés. ellen rzés. kiváló. nehézség. karének. szabályoz. megfékezés. korlátozás. burgonyaszirom. zökkenésszer megállás. szekrény Chicago f vezet . megró. farag. faforgács. letörik. zseton. szalmakrumpli csokoládé finom. lökésszer megállás. legjobb min ség . megmakacsodik. meg rzésre bead. csipogás. táblákra oszt. gyümölcssajt. meg rzésre lead. megdorgál. legfontosabb. f nök. összeolvas. steksz. sakktáblaszer szövetminta. klassz. ütköz . szelet. megjelenés. els rangú. visszafojt. porcelán áru. kórusban mond. mérsékelés. választ. legjava vminek. fékez. számla. választás kar (tragédiákban). visszatart. választék. alternatíva. meggy z dik. lóvé. szünet. pénztár. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . megvizsgálás. megtorpanás. ami megfelel . bevezet t mondó színész. kórus. kicsorbul. megfékez. egybevet. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. válogatott. gyermek. gyümölcskocsonya. gyermekkor gyerekek. megállás. játékpénz. els . lökésmérsékl .

társadalmi osztály. erkély (színházban). kereset. körülkerít. megkerül bejár. követel. körbejár. osztály. remekíró. osztályzat. városi polgár. el adás. osztályoz el kel társaság. év. körbemegy. tanítási óra. békés. krónikus. osztályok. civil. körvonal. igényt tart tisztaság. körbejár. fokozat. remekm humanisztikus. joggal bír. kerül .chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. templom cigaretta mozi kör. áramkör. körzet. állít. kör. igényel. korosztály. el kel világ. igénnyel lép fel. osztályozás bizalmas. övez. jogot formál. udvarias. fajta. jog. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . jól nevelt. példányszám. körpálya. igényt emel. állítás. besorolás. bányajogosítvány kérése. körüljár. kit n osztályzat. polgári. jogcím. körben jár. polgár-. körzet. körülmények állampolgár. ciklus. jeles osztályzat. igény. kering. körüljár. besorol. társadalmi rang. évfolyam. zárt görbe vonal. keringés. kerül út. tartós egyház. jogosultsággal bír. kitér . körforgás. vérkeringés anyagi viszonyok. istentisztelet. követeléssel lép fel. körülfog. igénybejelentés. lekötelez . min sítés. kering. körméret. óra. érdemel. jó osztályzat. kerület. társadalmi rend. világosság kategória. alap. ünnepélyes követelés. krónikus/idült. úri társaság els rangú. komoly. körforgás forgalom. útvonal. karika. kerület. jogalap. klasszikus latin és görög nyelv. körülvesz. kit n . tisztességtudó. körút. bányaengedély kérése. tanóra. államtól igényelt terület. klasszikus m . városlakó város civilizált. terület. klasszikus. irodalom beosztás. beoszt. polgári személy. tanfolyam. igényt támaszt. rendszertani osztály. felszólalás.

h . ügyfél. szabaddá tesz. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . köz. záradék agyag. nagy óra. párthív. szeretetreméltó állandó vásárló. lezár (számadást). áruházi elárusító. tisztán látó. világosan klérus. egészséges. csukott. tér. kiképz kórház. szíves. porhüvely akadálymentes. rendel intézet. stopperóra. írnok. keresked segéd. zsebóra. engedély. hivatalnok. mellékmondat. szemléletes. kitisztít. ügyvédbojtár. leszed (asztalt). tanterem cikkely. tisztvisel . térköz. lezár. zárul. szabaddá tétel. hallgatag. teljes. sikátor. tisztáz. kúszó. egész igazolvány. érthet en. lelkész. tilos. ingaóra. vámkezeltet. okos. kiderül. felment. megtisztítás. tisztít. titoktartó. világosan. kifizet. vámnyugta. sima. takarékos. átugrik. csuk. kiürít. klinikai el adás. kiárusítás. jó karban lev . tisztítás kiegyenlít. kikötés. hivatalnokoskodik. klinikai. sz k csukott. felszállási engedély. zárt. ügyes. világos. levonás nélküli. sz kmarkú. szakmai tanácsadás. végz dik. üzleti elárusító. leszállási engedély. súrol. szellemes. szigorúan objektív falióra. bezár. játék. teljesen. belterület.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. nyilvánvaló. becsuk. közeli. tip-top. vámvizsgálat. tehetséges. biztos. befejezés. furfangos. bekerített. osztályterem. pap. irodai alkalmazott. kitakarít. megtisztul. bizonyos. adminisztrátor. mászás. vámkezelés tisztán/világosan. bevált (csekket). tudós ember. mentes. bezárul. titkolózó. nettó. mászó egyetemi kórház. akadálymentes. szoros. tisztán. ügyvédjelölt. befejez dik. eszes. leveg tlen. klíma emelkedés. hézag. megmos. szorosan. tiszta. kedves. tisztalelk . talpraesett. zsugori. alapos. felszentelt pap. sz ken. teljesen. papság egyházi személy. érthet . ötletes. szakrendel halálos ágyon történ . el. átlátszó. jó. szabad mozgás. egészen. kliens. leleményes. fülledt. tömött. félre. tiszta. közel. pontos. törzsvev . befejez. védenc ügyfelek éghajlat. ügyintéz . takarít tisztít. jól sikerült. tartózkodó. mos. kántor agyafúrt. makulátlan. óra. intelligens. lesúrol. szolgálatkész. s r . hibátlan. hegymászás. klinika. nyíl (harisnyán). becsukódik. tisztít. tömör. elvámolás. áttetsz . ügyes. szabad. könyvel . mér óra. írástudó. korrekt. toronyóra zárkózott. megbízó. záródik. patricius védelme alá helyezked plebejus.

folt. küls réteg. klub. hintón jár. rideg. zárt kör. autóbusz. porfelh . postakocsin utazik. társaskör. vizsgára el készít. szénnel ellát egyesülés. zavarosság. következetes. koalíció. porfergeteg. h lés. kocsi. szenet vesz fel. repül gép pilótáját irányítja. kabát. bunkósbottal megüt. szén. üt . hidegség. oktató. part. treff edz . megismer koherens. ruhák. ruházat. pénzdarab. bunkósbot. törvénykönyv kódok kávé. kávécserje észlel . egyesület. sötétség. partvidék. megél vmib l. pénzérme. magánórákat ad. furkósbot. összeomlás. irodalmi klub. egyesít. politikai klub. felkészít edz . réteg. kaszinó háza. raj. h vös.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. versenyre el készít. beborít. puskatus. ruhanem . felölt . fütykös. ruházat beborul. festékréteg. nátha együttm ködés ájul. parti bevonat. összetartozó érme. treff. mozsárüt gomba feje. ájulás. fekete folt. logikus gondolkodású. öltözet. edz. zakó kód. füstfelh . szenel. tömeg. tartózkodó. kocsizik. makk (kártyában). felleg. homály. megh lés. b r. sportegyesület klubok. hintón megy. sereg. kasiznó helyisége. golfüt . szövetkezés lesiklik. felh be borít. vagon. közönyös. kocsin megy. bunkós. távolsági busz. ruházati cikkek öltözés. kocsin jár. kosztümkabát. takaró. cadogan konty. klubba való. egylet. új szót alkot barátságtalan. szabadonfutóval legurul. furkó. szövetség. korrepetál k szén. összefügg . elhomályosul. part mentén hajózik. bevon. menü szerinti. bunkósbottal üt. öltözködés. füstfátyol puskaagy. furkósbot szer . elájul. árnyék. tengerpart (tenger)parti. felh . fagy. oktat. zárlat ruhaanyag öltözék. bunkó. hideg. ruha. összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . társaság. fagyos. kör. bunda. treníroz.

vigasz. vegyület. gyarmati ember. egyesül. vegyülék. színes. gyarmat. kombináció. higgadt. társulás. egyesülés. színpompás. gyarmati lakos. vezénylés parancsnok kommentár. követel. vegyül egyesített. ingnadrág. jólét. irányítás. kartell. szemtelen. rugdalózó egyesít. összekapcsol. kíván. színdús. kollektív. összetett szó. kényelmes. közelg . jövetel. nyugodt érkezés. oldalkocsis motorkerékpár. kollektíva. gyarmatos. kombinált. rendelkezés vmivel. érkez . összegy lik. szövetkezik. uralkodás vmi felett. jövend . parancs. összeszedett gy jtemény. rendelkezik vmivel. titkos zár. gy jtés együttes. utánvételezett fegyelmezett. vigasztal. magyarázat. szervezkedés egyesítések. rendelkezés. gy jt. közeledte vminek. érte megy. vigasztalás kellemes. jöv . utasítás. összegy jtött. vezényszó. kolónia szín színes élénk szín . kombiné. potens. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . bet s lakat. parancsnokság. összeköt. kényelem. csapatok. vígjáték jön felvidít. eljövend . elrendel. parancsnoklás. bonyolult szerkezet zár. szívélyes. elhoz. klubhelyiség. összetétel. kombájn. érdektársulás. összeszövetkezés. keveredés. parancsnokol. vendégszeret megparancsol. barátságos. társalgó. szókapcsolat. beszed. egyesítés. gyarmatügyi csoport. keveredik. vezetés. összetett verseny. összeállítás. tanári szoba. bet s zár. egyesült. rövid alkalmi ima.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. közös egyetem. vigjáték. kevert. vegyülés. bonyolult szerkezet lakat. vezényel. tarka színek oszlop oszlopok keverék. összegy jt. eljövetel. kombinált szerkesztés jön komédia. f iskola gyarmati. közeled . parancsol. nyelves. összeszed.

összehasonlítás. kommunikáció communications értesít . közvetítési díj. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. bizottság. utalás elkötelezett. ügynöki megbízás bíz. jutalék. rendelkezés. nép kommunikál. vminek a párja csapat. bizományi díj. legénység. kabinlépcs lefedése. vételi megbízás. állásfoglalás. írásbeli megbízás. közvetítés. kommentár. elkövet. kézikönyv. üzembe helyez. tiszti rang. megbízás. véghezvitel. állásfoglalás vállalása. köztulajdonban lev . megtesz vminek. kinevezés. parlag. tiszti kinevezés. hajólegénység. kötelezettség. közönséges. bizomány. mindennapos. csoport. átlagos. párja vminek. megrendelést ad. megbízatás. koszt. hivatalos megbízás. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. megbíz. század. kinevez. összevetés . anyagi kötelezettség. nemzetközösség communication (hír)közlés. barátságos. kényelmesség hivatásos. köz-.commentary comments commerce commercial fejtegetés. árucikk. felruház. összehasonlító. elkötelezettség. h . vmi mellett állást foglaló. vmi mellett kiálló bizottság áru. szokás szerint a nép. megszokott. érintkezés. együttes. legel . útszéli. harmadik rend. forgalom. rendtag. obligó. gyakori. kis megbízás. mindennapi. rábíz (el)kötelezettség. lejárónyílás. közös vonás. társaság. elkövetés. komissió. eladási meghatalmazás. egyszer . megrendel. ordenáré általában. rendszerint. színtársulat. ügynöki meghatalmazás. közvetlen. társalkodón . vállalat. közlegel . kereskedelmi utazó. társulat összehasonlítható középfok. utasítás. közösségi. közös. közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. közös tulajdonság. odaadó. vételi meghatalmazás. általános. étrend. reklám meghagyás. kereskedelem kereskedelmi. eladási megbízás. elkötelezés. meghatalmazás. társ. távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. ugar.

teljesít alkatrész. kiegyezés. összpontosítás. illetékes. összetétel. versenyezni alkalmasság. veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. versenyképes baj. összetett. megfogalmazás. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . teljes. s rít koncentrált koncentráció. komponens alkatrészek. dolgozat. kell . összeférhet beszámítás. megállapodás. elvégzés bonyolult. illetékesség. betet z. kártérítés konkurál. kompromisszum. komplikált. komplexus. viszonzás. koncentrálás. komplex. kiegészítés. reklamáció. összetett volta vminek egyetértés. kiegyezik. szakértelem alkalmas. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. kompromittál. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. lelki gátlás bonyolultság. befejez. teljesítés bonyolult. alkotóelem. összes. értelmes. panaszkodik. fogalmazás. nehéz engedelmeskedik. beállítottság.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . elrendezés elsimít. komplikált. hatáskör. képesített. hozzáért . versenyez. betöltés (életkort). elkészült. minden részletre kiterjed . pályázik. bántalom. megfelel verseny verseny-. összeállítás. bet szedés. elegend . kompozíció. beteljesülés. zeneszerzés. szolgálatkészség. betegség. kitölt. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. befejezett. befejezés. ellensúlyozás. véghezvitel. egész. el zékenység. szerzemény. egész. kárpótlás. vád kiegészít. összeegyeztethet . engedékenység. kártalanítás. panasz. zenem . összesség. elkészítés. kell en képesített.

konkretizál. ellenkezik. eszmecsere. csillagkép. kiköt. megkötött. bizonyít. tömörít. meggy z dés. elgondolás. tartozik. befejez dik. elképzelés. pihentet. tényleges. érint. valós. összefoglal. képzés. megállapítás kézzelfogható dolog. felfogás. képzel er . összeütközés. meger sít. vezényel megszervezett adományozás. térszerkezet szoros alátámaszt. megszilárdít. kondicionál. lefolytat. egyetértés. megbeszélés. bizakodó. végz dik befejezés. körvonal. tömött. nedvességtartalmat megállapít. tör dés érdekelt illet leg. titkos alakítás. megbeszél. konkrét. vezetés. vonatkozik. hajózási kartell. konfliktus. kapcsolat. irányít. összhang befejez. körülmény. nyers nádcukor. terepalakulat. megszab. pökhendiség. vkinek a bizalmasa bizalmas. bizonyosság. fogalmi. önhittség. függ vé tesz. biztos. tömeg. konkrét formába önt. illet. viszály. igazgatás. megrögzött ellentmondás. vonatkozólag elrendez. megállapodik. szerénytelenség. magaviselet. koncert. kézzelfogható. értekezlet. fogamzás. beton. beton-. magzat. érdekel. összet zés. megkeményedik. teljes bizonyosság. megszilárdul. önteltség. meger sítés megcsontosodott. elmélet. gond. viselkedés. önbizalom. körülmények életvitel. ellentét. következtet. tárgyalás magabiztosság. betonoz. tanácskozás. lezár (vitát). kialakulás. kezdet. elintéz. viselkedik. igazgat. összeütközik. kikötéseket szab feltételek. megköt. bizalmasa vkinek. bizalom. szilárd. igazol. magabiztos. arcátlanság. bizakodás. megszilárdít igazolás. vezet vhova. kavicsbeton. javítóvizsgára utasít. alakzat. kiépítés.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. hangverseny. következtetés. nyugtalanság. levezet. koncenpció elvi. ellentmondásba kerül. szabályoz. vezet. feltétel. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . bizalmas közlés. tagoltság. bizalmi. pimaszság beképzelt. terv. alak. magatartás. meghitt. szemtelenség. halmaz. fogalom. önhitt. fogantatás. elbizakodottság. remény. konkrétum feltételhez köt. konceptuális aggodalom. felfogóképesség. értekezés. konferencia.

alapít. jelent. képez. végeredmény következetes. közmegegyezés. szempont. ellentmondásmentes. változatlan állandóan. s r ség állhatatos. tömör állhatatosan. nagygy lés csatlakozó. alkot. s r . megegyezés beleegyezés. változatlan választókerület alakít. tekint. tudatosság konszenzus. állandóság. érintkezés. konzisztencia. z rzavar kongresszus. figyelem. szilárd. kiegyensúlyozott. kinevez vminek . összefüggés. összetétel. szillogizmus második tétele. összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. jóváhagyás folyomány. érzék. kinevez. szemlél. meg rzés. összevisszaság. összetévesztés. el zékenység. fontosság. szilárd. lelkiismeret. konzerválás. összefér . megtesz vminek. következetes. egyez . megegyez . következtetés. meglehet sen ellenszolgáltatás. természetvédelem konzervatív. összefügg csatlakozás. tényez megfontolás figyelembe véve. kapcsolat. megfontolás. megfontol. tartalmazás. logikus. következetesség. hozzájárulás. kitartó. beleegyezik. vmib l következ következésképpen. tart jelentékeny. számottev .confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). tudatos öntudat. tekintetbe vesz. értelem. lélek. tetemes jelentékeny mértékben. jelent ség. kapcsolatos. jól felépített. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. rendetlenség. tekintettel állag. kapcsolatban lev . következetes. konzisztens. tudat öntudatos. óvatos figyelembe vesz. jóváhagy. folyamatosan. következmény. tekintetbe véve. tekintélyes. tömörség. tudat. fontolóra vesz. következmény. konstans. tehát fenntartás. egyenletesen. összeálló. hozzájárul. megdöbbenés. kapcsolt.

szervezés. konzultáló orvos. verseny. vélelmezhet . szerz dik. alkat. összetétel. készít értelmezés. konstruktív. konstrukció. európai szárazföld lakója. terjedelem. igen szavazat tartalom elvitat. kontinens. kortárs(i) befogadóképesség. egészségügyi. tanácskér konzílium. folyamatos. kielégít. gyártás. forgatókönyv. világrész európai. megtámad. tartalom. megelégedés. tüd vész érintkezés. harcol. folytatólagos. fogyasztás. összeállítás. feltartóztat. elégedettség. építés. szövegösszefüggés földrész. konzultáció. küzdelem. teremt konzulens. mindennapos séta. kortárs. érintkezésbe lép. magába foglal. épít . alkotmány. összefüggés.constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. összehúz. összeszövött. folytonos. összetétel. eleget tesz. vállal. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. mérk zés. szövegkönyv. folyamatosság. vita. türt ztet. vitat. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. kapcsolatba lép. tartalmaz. kétségbe von. orvosi konzílium. tervezés. kapcsolás. megépítés alkotó. megegyezés. magyarázat. szerkezet. összevágó. szövegkörnyezet. szerkezeti. szaktanácsadó. összehúzódik. alkotás. küzd. összevon . alkotmányos. kontextus. rtartalom. megkap. szárazföldi folyamatosan. kapcsolat. vitatkozik. tároló. összefügg . szerkesztés. szerelés. felvesz. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). tanácsadó. mértékletes. szerz dést köt. tanácskérés. folytonosság. kap (betegséget). filmvágó. egészségügyi séta. szakadatlan eljegyzés. tanácskozás fogyasztó felemésztés. folytatódik folytatódnak állandósság. szervezet alkati. felépítés. veszekszik. épület. kontinentális. verseng értelmi összefüggés. kapcsoló. szerz dés. szerkeszt . kivitelezés. visszatart konténer. tartósság állandó. hajlandó. összesz tt. elégedett. megállapodást köt. konzultáns. szervi kényszer(ek) épít. szárazföld.

konvenció. szállít. szerz dés. ellentét. kormányzás. vitatott probléma. szerz dési akaratos. megegyezés. gyülekezetet illet . megfékez szabályozott ellen r. átalakulás. hord. kényelmes. átvált. viszont átváltás. ellentétbe állít. feldolgozás. nyilvános illemhely alkalmas. megbeszélt. párbeszéd fordítva. megtért személy átalakítva átad. különbözik. megtérítés. áttérítés. energiaátalakítás. átállás. felszólalás. konverzió. szabály. hozzájárulás. átalakítás. makacs. vezérlés. konvent. felügyelet. anyagfeldolgozás. ellen riz. kényelem. gy lés. átszámítás. hit. szabályoz. meggy z dés. eredetiség nélküli. megtérít. illend ség. ellentétes. szokásszer . továbbít. átváltoztatás átalakít. konvertál. nyakas ellentétben áll. szófajok szerepcseréje. átváltozás. menetszabályozó kapcsoló. frontváltoztatás. közrem ködik közrem ködött adakozás. sablonos. ellenkez . rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . áttérés. korlátoz. ellentétes dolog. elüt. térítés. átlépés. beszállít. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. vita illemhely. közlemény. adakozik. megállapodásszer . ellentét. hoz. megszokott. szövetkezés. fennhatóság. kölcsönösen. közrem ködés. cikk. adó. vezérel. fizet.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. szövetség. hallgatólagos megállapodás. gy lésre vonatkozó. vezérl (kártya). megfelelés. számvev . összehasonlít. szakmai konferencia. meggy zés. szembeállít ad. átruház. ellen rz szerkezet. összevet. sarc hozzájárulások irányítás. szokások beszélgetés. giccses. magasság-átszámítás. vitás. egyezmény. hozzájárul. konvencionális illemszabályok. ellentétbe hoz. ellen rzés. közvetít. felügyel . hagyományos. felügyel. vezérl szerkezet. szófajváltás. átállítás. átváltoztat. konvertálás. vezérl m vitakedvel . megállapodás elfogadott. gyülekezet. irányít. szerz désszer . visz elítélés. kongresszus. megtérés. megfelel elnökjelöl pártgy lés.

f z. sarokba szorít. h t. testületi jogi személy. garas. terület. társaság. rézb l készült edény. rézlemezekkel ellát. h vösen. rezez. elkészít. leh t. rézpénzdarab. összeütközés. befed. veleje vminek. tyúkszem. elcserél. vminek a veleje. mag. füstölög vmin. rézedény. híranyag. közös. hidegvér en. birtoklajstrom-kivonat. dögös. összecsapás. fesztelen. szakácsn . gabona. zsaru. magház búza. vminek a belseje. reprodukció. kópia. tet . korlátolt felel sség társaság. h vösség. nyomdai kézirat. vminek a magja. magja vminek. találkozik vkivel. szemcse korner. szájszöglet. h l. kanyarulat. megállja a helyét vki mellett. hamisít. hely. szög. f . vecsernyepalást másolati díj. túlhív (filmet). szókimondó. vásárol. ajtó fölötti boltív. szögletrúgás. fels forma. szenvtelen. rézvörös. rézüst. árut felvásárol. falkiszögellés. beboltoz. meghal (villamosszékben) f zés. száguld. sarokdísz. h sít együttm ködés köpeny. sarok. puskázik. beborít. londoni lóvásártér. gabonaszem. önt forma fels része. fordul. zab. amíg a dolog kiérlel dik. sarokkal ellát. égtáj. h vös. közömbös. lemásol. felvásárló szindikátus. rézzel bevon. ünnepi püspöki köpeny. kerek (összeg). tépel dik. kupolával ellát. pocak. sószemcse. átboltoz. kiálló hegy. nyugodtan. hajt. fasza. szöglet. saroklemez. mérsékel. szakács. belseje vminek. magtok. legjava vminek. lagymatag.convincing cook cooking meggy z megsüt. példány. kukorica. sül. másolatok közrend r. nekiszorít vminek. másolat. frissít . hajószakács. teljes (összeg). becserél. sarokba tesz. leh l. vminek a legjava. felveszi a versenyt vkivel. palástot ráad. minta. bejárati boltrész. részvénytársaság. készül. réz. üzletel. rézszín . kanyar. hideg. nyomtatványpéldány. megf z. szemzug testület egyesített. példányszám. hidegen. hekus. áruhiányt teremtve összevásárol. megfontoltan. kiugrás. süt. áruhiányt teremt felvásárlás. h sít . friss. mellékmegfejtés. érintkezik vkivel. kanyarodik. kábelér. fordulat. cikktéma. másol. búvóhely. frisseség. sütés meggondoltan. megállja a helyét vkivel szemben. bejárati bolttet . langyos. boltozva fed. megbirkózik vkivel. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . utánzat szerz i jog kimagoz. rend r. tisztázat. vörösréz. pluviálé. riportanyag. zug. kézirat. közösségi. rezes kiadmány. alszik vmire. szemtelen. kohol. palást. nyomtatvány. teper. sarkon áll. csemegekukorica. fészek. rézb l való. sarokvas. hidegvér . példa. nyugodt. kakukkol.

elrontás. vidék. vatta tudott egyetemi tanács. helyes. vakmer akció. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. ország. falkavadászat. kúra. m ködési kör. keresztsor. pamutszövet. sorol. gróf. tanácstag számításba vesz. aknafolyosó. pontos. számol(ás). grófság népessége. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. felszámít. géptengely-irányszög. végösszeg haza. megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. vesztegetés. el adássorozat. feslettség.testület. jelent séggel bír. hibátlan. tanácskozás. pálya. téglasor. megromlás. korrupció ár. összefüggés. tervet sz . vidék. költség/ár drága. folyik. gondolatkör. számlálás. vidéki. pamut. alsó vitorla. tervezget. járás. k sor. forgatónyomaték. rothadás. bomlás. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. elempár. számol. költség. korrekt. kijön vkivel. f z szíj. beleszámít. táj. szakma. testület ellensúlyoz. ágy (folyóé). tudósító egyez . tart vminek. pontosan levelez . megszámlál. összekapcsol. megvesztegetés. csatlószíj. hasonlító. közigazgatási terület. párosul. tanácsnok. menetirány. megye. er pár. kijavít. tervez. grófság lakossága. merész sakkhúzás. étrend. költséges házikó. merész akció. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. megye lakossága. tanácsülés tanácsadó. puccs. szemsor. két darab szarufa. megfenyít. számolás. vakmer csíny. romlott alak. kapcsolat. helyesbít. korhadás. hasonlóság. elemek közötti kapcsolat. züllöttség. megfelel . falu. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. megfelelés coup couple coupled courage course . számlál. számítás. pár. terveket sz . korrigál. fontossággal bír. vádpont. beigazít. számít. megrontás. rendreutasít. lealjasodás. correspondence egyezés. kifogástalan. tanácsos. kezelés. két darab. vakmer tett. karton. megbüntet. fogás (étkezésnél). tárna. folyás. terület. kollégium. levelezés. k réteg. villaház gyapot. folyamat. romlás. elromlás. romlott kiejtés. vállalat. szalad. megszámlálás. merész tett. erkölcsi rontás. tanfolyam. kering. kiszámít. összhang. tanács. romlottság. kör. egy pár szarufa. csatorna. kerület lakossága. grófság. jól megfér vkivel. tekint vminek. terület környék. csatlópóráz. megfelel (meg)vesztegetés. megszámol. kiigazít helyesen. merész csíny.

pénzügyi krach. kelt. el idéz. udvarlás. bozót. összetörik. út. megteend pálya. biztosíttat. tejszín. közvetítés. szakma. udvarias gesztus. biztosítékot ad. hajó. irány. asztalt terít. tönkremenés. vágat. érvényes. házivászon. bekrémez. összetör. betakar. légi járm . csillagok járása. udvar. menet. krém. létrehoz. zeng. rejtekhely. meghág. kiköt. biztosítás. meghajlás. összezúz. összeomlás. törvényszék. fortély. tör. fedez. kurzus. paktum beburkol. átpaszíroz. lezuhan. takar. vmilyen rangra emel. mesterség. repül gép-szerencsétlenség. befedez. magába foglal. zuhanás lefölöz. ipar. leborít. szerz dés. robaj. ravaszság. leplez. beborít. ropog. legjava vminek. fedeztet. boríték. menedék. gondoskodik a fedezetr l. fedél. megegyezés. légáramlás. ér. kiterjed. vetésforgó. biztosítékul szolgál. mesterségbeli szakértelem. védelmez. menstruáció. légáramlatok. fölösödni hagy. váltógazdaság. huzat. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . darabokra összetör. üldöz. összecsattan. közvetít. beköt (könyvet). elkészít. versenyútvonal. tudósítás fedett fed . kötelezettséget vállal. téglatér. fekvés. széljárás bíróság. takaró. színe-java vminek. jelenetet rendez. durrant. létesít. el adás. lezuhanás (repül gépé). csattanás. megteend út. vízszintes rakás. vetésforgó sorrend. lerögzít. összeütközik. fut. felölel kiterjedés. tejszínt tesz. palástol. megtesz. beken. megegyezik. letakar. fedezetet ad. ígér. harsog. recsegés-ropogás. megteend útvonal. tönkretesz. összeomlik. véd. egyetemi el adás. taglal. hírlapi beszámolót ír. egyezséget köt. összeroppan. fed. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj.életrend. befedez (kancát). víziút. terjedelem. keres vmit. köpeny. védelem. királyi palota. rendszeres tájékoztatás. durran. teríték. meghágat. pénzfedezet. szövetség. útvonal. sportpálya. tárgyal. árzuhanás. elleplez. befog. udvari bók. beköt. levélboríték. befed. udvariasság egyezmény. mártássá kever ki. takarás becsapás. biztosít. frigy. meder. egyezség. terít . fedezet. hisztizik. szívélyesség. lefed. megállapodás. pénzügyi bukás. fedezetül szolgál. biztosíték. magában foglal. fölösödik. folyosó. krémmé kever ki alkot. szétroncsol. teremt létrehozott készít készítés. vízszintes sor. ügyesség. kötelezettségvállalás. lefedez. vízi járm megd l. tudósít. szétzúz. borít. udvarol vminek el zékenység. futópálya. versenytér. pukedli. csattog. burkol. futás. kivált. fed . telér. figyelem. versenypálya. tejszínhab. karambolozik. habzik. útirány.

metsz . tömeg. csapat. jó hírnév banda. fajkeresztez dés. cserzett b r. szembetalálkozik. metsz dés. átkelés. termény. kritizáló. zsámoly b ncselekmény. áthalad. legel. tet . lapocka. tanulmányi pontszám. bunda. ferde. váltó. teremtmény. m . sokadalom. statiszták. körülvág termés haragos. keresztülhúz (terveket). lelegel.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. begy. leszorít. javára ír. szenvedés. szorongat. bevet. er ltet. zsúfolásig megtölt. mogorva. csalás. sereg. követelés. krikett. jóváírás. lótükör. b ntett b nös. keresztény vallás. összeszorít. kreatív. krupon. legénység. termést hoz. nyír. kis alacsony szék. halom. begy jt (termést). lenyír. légáthidalás. keresztez . hajnyírás. boncolgató. elhisz. kellemetlenség. cs dület. özönlik. kereszt. keresztez d . ostornyél. keresztben álló. keresztez dés. kereszténység. levágott vég. keresztbeporzás. átmegy. kurtít. haránt. keresztbe rak. megnyír. termés. személyzet hokedli. szüret. szemben álló. pereputty. csomó. keresztez dés. válságos. hitelt ad. korona crop crops cross crossing crowd crown . akadályoz. átkel. terem. nyírás. hitel. terméshozam. levág. igényes. vasúti átjáró. kicsinált mérk zés. bízik. lapockahús. szorong. keresztezett fajta áthaladás. megpróbáltatás. kritika bírálat rövidre vág. megm vel. hátb r. b ntény. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. diagonális. sokaság. cs dül. kis helyre összeszorít. sámli. keresztez dnek (fajták). hitelt nyújt. keresztezés. feszület. bosszúság. rosszkedv . akadály. kereszt irányú. vizsgálódó bírálat. teletöm. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. keresztbe tesz. egymást metsz . összezsúfol. hegedül. kiszorít betetéz. banda. fondorlat. lombkorona. keresztcsévélés. keresztezés. tücsök. kritikai. aratás. kitér . levágott darab. társaság. termel. ellentmondó. útkeresztez dés. tolong. keresztez. ellentétes. gyülevész népség. er szakol. kinevezés. jó érdemjegy. fejtet . büntet jogi. elözönlik. teremtés. gyalogátkel hely sereg. kritikus. néma szerepl k. tolongás. beültet. világ alkotó. jó pont. bögy. eláraszt. nehézség. csapat. barátságtalan. vezeték-keresztezés. áthúz. el renyomakodik. összepaktálás. hajvágás. brigád. átlós. megkoronáz. becsület. divatkreáció. ingerült. gáncsoskodó. erd állomány. metsz. bizalom. csúcs.

mértékre készített. nyomódúc. kehely alakúvá válik. vev vásárlók vám vág. kúra. forgácsolás. szabás. ütés. fura alak. árnyékoló búra. levágott. vésés. munkabefejezés. finomítatlan. serleg. kanyarodik. sodor (folyóé). szúrás. lógás. metszet. vallásos tisztelet kulturális. rendelésre gyártott. kihagyás. csapágycsésze. üreg. kíváncsiság. vért vesz. hajlít. m vel dési. gyógyítás. tanterv görbít. társadalom gy r . vágás. leszállított. horony. m velési. rovátka. cég állandó vásárlója. negyed liter. vásárlóközönség. meggyógyít. függvényábra. aktuális. leszállítás. nyers flintüveg. rizetbe vétel. vulkanizálás. villamos áram. ritkaság furcsa. kanyarulat felügyelet. birkanyírás. forgalomban lev jelenleg tananyag. felvágott. riszt. köpöly. gyógyít. kristálydetektor. ereszték. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . kihúzás. erichsenbenyomódás. görbül. rzés rendelésre dolgozó. kristálytiszta. mértékre dolgozó. érvényes. kristályüveg. emelés (kártyában). leszoktat. harangszigetel . herélt. klisé. sorozaton kívül gyártott. k olaj.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . folyás. szétvágott. füstölés. hasíték. vev kör. pácolás. csévél tölcsér. közhasználatú. bokázás. pohár. hegyikristály. húzás. bliccelés. részesedés. ólomkristályüveg kultusz. id szer . grafikon. vágott. metszett. valuta általánosan elfogadott. árok. metszés. csapás. tenyésztési. mosatlan. kehely hóbortos alak. divatos. óramulasztás. rendelésre készített. jóslat. letartóztatás. görbe. áram. gyógyulás. tartósítás. dorbézol. kristály. hajlik. ár. vásárló. vulkánozás. görbület. plébános érdekesség. elterjedt. fejtési rés. kristálydísz csilláron. orvoslás. óraüveg. kristályos. goromba. különc. csésze. szelet. éretlen. vágat. kultúra. rizet. ródolás. kristály-. meg rzés. részeg. gyógymód. fejtési fogás. kristálygömb. általános. kigyógyít. válságos durva. mélyedés. bemetszés. talpas pohár. réselés. kíváncsi pénznem. pofon. osztályrész. osztályrész. szokásjog fogyasztó. kritikus. virágkehely. kezelés. bevett. ügyfél. fehérítés. szelvény. csökkentés. iszik. állandó vásárló. marás. öblösödés. kupa. entrechat. szokás. áramlat. hajlat. domborít. köpölyöz. üzlet állandó vásárlója. nyesés. sors. folyó (hó). bevágás. árnyékoló serleg. megmunkálatlan. termesztési baktériumtenyészet. kanyar. karmantyú.

metsz . kiszabás. vágó.cutting éles. levágás. bringázik. forgácsolás. megrongál. hirtelen. megkárosít. naponként. megvágás. körforgás. dátum. ablaküvegtábla. bizonyos nap. randevú. napi. id pont. egészen. naponkénti. táncest. holt. nappal. holtan. leszállítás. táncdallam. naponta kár. táncmulatság. ablaktábla. élettelen. napi napok halottak. randi. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. dugvány. bringa. medd törmelék Magyar . tánc. nappali. mindennapos. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. ciklus. biciklizik. bevágás. felvágás id szak. újságkivágat. kerékpározik. réselés. bujtóág. hulladék anyag. mindennapi. ered. földfelszínhez legközelebb es réteg. veszélyes sötét sötétség adat. ütem (motorban). nap. meghatározott nap. teljes. szabás. vágás. napvilág. metszet. mindennapos bejárón . levágott darab.pence mindennap. irtás. táncestély. napilap. marás. csökkentés. medd . elhunytak. csapás. medd k zet. kivágás. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya. veszteség sérült sérülések bál. újságkivágás. dalciklus. nap-. halott. tökéletesen. érzéketlen. bizonyos id pont. mondakör. keltez. korszak. kelet. körfolyamat. kor. teljesen. elköltözöttek. levágott rész. pontos.

rendelkezik eldöntött. hanyatlik. els fellépés. mélyen mélyebb mély(séges)en. díszítés. vitat. tenger. határoz. feny fa. súlyos. mélységjel. szobafestés. fájdalmas. sz k erd s szakadék. határozott. drágán. eltökélt. díszítmény. üzlet. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. feny fapalló. elmulaszt. alattomos. halálesetek. sötét tónusú. feny . áthatolhatatlan. igazságot tesz. testület elöljárója. f részdeszka. nekrológok megvitat. tisztességes. megállapodás forgalmazó. mélységes. késedelem. halál. haláleset. okos. kitüntetés.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. álnok. tagadhatatlan döntés. elszánt. nehezen felfogható. szakadék. kedves. nagy tudású. megfelel . halálosan gyászjelentések. rangid s. keserves. fizetésképtelen . els fellépés (év)tized. székesegyházi f esperes. elintéz. kártyaosztó. keresked . vitatkozik adósság adós bemutatkozás. egyezség. dekoratív ravasz. elmakacsol. széles. évtized december illedelmes. osztó bánásmód. elhárít. ragoz. tapétázás dekoratív. mélység. fontos. bánásmód. viselkedés irány dékán. osztás. nagy mennyiség. idézésre nem jelenik meg. díszít hatású. nehezen érthet . eljárás. elhatároz. sz k erd s völgy. t rhet dönt. debütálás. doyen. fizetésképtelenség. mennyiség. vita. mélyen. sok. alapértelmezés. költséges. mély. megdönthetetlen. alapos. távol. elutasít. visszautasít dekoráció. kártyaosztás. bemutatkozás. értékes. esperes. elhatározás dönt . rosszlelk . feldíszítés. hibásan teljesít. kifejezett. kijátszás. kezdés. óceán. vágatvég drága. titkos. gyengül. homályos. hiány. súlyos elhalálozás. eldönt. ill . hanyatlás. rendes. mély tónusú. sötét. mélységesen mulasztási ítéletet hoz. feny fa deszka. romlik.

hiba. képélesség. szállít átadás. makacssági ítéletet hoz. vét. szülés . pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. késedelem. gyönyör ség. védekez hadm velet. el re meggondoltan. pompás beszállít. hogyne. feltartóztat. vétség. kimérten. késleltet. törékeny. meggondol. megvéd vádlott defenzív. nem elsietett akarattal. védekez . felbontóképesség. érzékeny. határozott. fok. határozottan. fontolgat. megdönt. gyenge. legy z. megszabadít. hiány. kényes. defenzíva. tanakodik. átgondolt. pompás. kézbesítés. átad. ízletes élvezet. megver. jogátruházás. tapintatos. szándékos. nem elsietve. korlátoz. késleltetés. kiküldetés. tudatosan elpuhult. finom. ízletes. gondolkozik. tart (el adást). védelem. küldöttség körültekint . nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. el adásmód. akart. kézbesít. sietség nélkül. nem tesz eleget. mérték. eln iesedett. kötelezettségének nem tesz eleget. tanácskozik. kiad. óvatos. értelmez. végleges. örömet szerez elragadtatott b bájos. halogatás. meghiúsít. mulasztást követ el. el ad. körülír. késedelembe esik. világos feltétlenül. bizottság. latolgat. teljesítés elmaradása. lassít késletetett átruházás. elb völ . öröm. el relátó. szándékosan. oklevél fokozat elhalaszt. szánt szándékkal. el re megfontolt. veszteség definiál. meghatározás definiciók diploma. gyönyör séges. fizetést beszüntet. lassú. hoz (ítéletet). minden bizonnyal definíció. gyönyörködtet. válogatós. mond (beszédet). elragadó. élvezetet okozó. megfontol. megfontolt. védelmi állás deficit. örömet okozó. nem teljesít. delegáció. vereség védelem er sítések megóv. mulasztás. kifejezetten. határt szab. felszabadítás. el re megfontoltan. remek finom.lesz. fokozat. meghatároz. kiszolgáltat.

leszállás. mélység. kimutatás. alattvaló. deponál (értéket). tömör. deszant. szediment. kér. igényel. ész. s r . demokrata párt tagja. képvisel . vonulat. lerak. lecsapódás. kérés. bánatpénz. képmélység. szemléltet. képvisel házi tag. szak. osztály. csapadék. üledék.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. tagozat. távozás alá van rendelve. alj. eltartott. tanszék ágazati elindulás. bizonyítás. leereszkedés. függ kicsapódás. süllyedés nélkülözés bölcsesség. lehangoltság. depresszió. megkövetel igényes demokrácia demokrata. tüntet visszautasítva Dánia buta. fel van akasztva. település. falvastagság. indulás. leszármazás. követ. küldött. követel. pangás. követelés. letétbe helyez. vízmagasság. bemutat. sötét. tömörített. öröklés. függés. bankba betesz. lerakódás. elintézetlen. múlik vmin. sepr . fenék. lel hely. demokratapárti. felfogóképesség. demonstráció. felvonul. kereslet. tartozék alárendelt. részleg. rajtaütés. el leg. el fordulás. szakasz. eltérés. mélye vminek. nagy fajsúlyú. szemléltetés . kimutat. betét. letétbe helyezés. levertség. horpadás. függ ben van. tagad. fekvés. bizonyít. származás leír leírt demonstration bemutatás. ostoba. tömött s r ség megtagad. ellátatlan. vastag. lejt . visszautasít minisztérium. tárgyalás alatt áll bizalom. esés. melegség (színé). igazolás. függ. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. függ ség gyarmat. intenzitás. kívánság. közepe vminek helyettes. vastagság. tömített. leszorítás. hanyatlás. fedett. foglaló. megbízott családfa. letét. réteg alacsony légnyomás. együgy . elutazás.

részletezett eligazításon elrendelt feladatok. asztal. vminek ellenére célállomás. végzet elpusztít. gépelem. vázlat. rész. követel. íróasztal. vágy. veszettül. mindenre elszánt borzalmasan. megszökik. megrajzol. pénztár. felfedez. cserbenhagy. részletek észlel. puszta. romlás. óhajtás kívánatos. kiirtás. tervrajz. vázol. részletezés kimerít . lerombol. osztagot kirendel.describes description descriptions desert leírások fajta. lakatlan. szerkesztés. rajzol. kívánság tárgya. vágyik vmire. (író)asztal. terv. fogcsikorgatva. sivatag. m szerasztal. szószék. kétségbeejt . szándék. kér. kívánság. kíván vmit. megsemmisítés. rajzolóként dolgozik. osztag. szerkeszt ség titkársága. elhagy. tervezet. eligazítást kiad. tervez ként dolgozik. tervezés. megkíván. részleg. óhaj. eligazítás. tönkretevés. szerkeszt. kimutat. kétségbeesett. konstrukció. kivánt el adó. kivitel. pusztít törölve elpusztítás. iszonyúan. pusztulás. misekönyv tartó. megsemmisülés. sivatagi. pusztaság. szerel asztal. kétségbeesetten. reménytelen. referens. magány. napi munkaterv. iszonyúan. dezertál. írópolc. tervez. óhajt. kinyomoz. vágyakozás. részletes. rendeltetési hely sors. féle. rombolás. makacs. lerombolás. iskolapad. veszettül undorodás. kivitelezés. érdem. borzalmas. romboló alkatrész. eligazításon kiadott feladatok. hivatalnok. vágyakozik vmi után. reménytelenül. részletez. lelkipásztorkodás. megsemmisít. leírás leírások átpártol. felvázol. veszte vkinek. kietlen. pusztító. tervez kívánatos felszólít. ádáz. végzetesen. terméketlen minta. elkeseredetten. írómappa. elkeseredett. megszerkeszt kijelölve rajzoló. kassza munkaasztal borzalmasan. kívánt dolog. szörnyen. szándékol. elszánt. parlagon hever . kigondol. pusztítás. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . elgondolás. részlet. irtózatos. roncsolás ártalmas. átáll. megszerkesztés.

k kocka. kitudódik fejlett el hívószer. zúzógy r . fejl d kiterjedés. párbeszéd. meghatároz. zúzótömb. fogvatartás. határoz. megkap (betegséget). feltárás. kifejl dik. elhatároz. fejleszt fejleszt k el hívás. zsaru szótár tettem alakmás. parcelláz. felparcelláz. diétát tart. megjavulás. csavarmenetvágó. kifejtés. levezetés. kifejl dés.detection detective detention érzékelés. sematikus ábra. kap (betegséget). késés. odorsüllyeszték. egység egységek diagnózis. fejl dés. kibontakozik. kialakít. nyomozás detektív. meghal. megállapít. megállapítás (betegségé) ábra. faszfej. kidolgozás. el készítés. pöcs. dombornyomó szerszám. fejleszt. alakozó. grafikon. vízi létesítmény. fasz. meghatározás. fogyókúra. kiaknáz. kib vít. kiterjesztés. véget ér elhatározott. fütykös. fejl dik. elhatározás. gyarapítás. diagram. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . nyomozó bezárás. gyarapodás. meghatározó hasznosít. kifejlesztés. terjesztés. sematikusan ábrázol dialógus. meghatározás. kifejt. kézi lyukasztógép. országgy lés különbség különbségek determination döntés. elszánt. tökéletesítés. szándék. fütyi. oszlopláb. jelentkezik. érmesajtoló szerszám. határozott megállapítás. mutatkozik. visszatartás dönt. diétára fog. késleltetés. érmesajtoló. m velés. kialakulás. eltökélt. talajjavítás berendezés. présszerszám meghalt diéta. fejlemény. kifejleszt. feltartóztatás. görbe. vízer m rendszer. társalgás átmér Diána napló farok. diétát ír el . el hívás. késedelem. letartóztatás. vízer m . el hív (filmet). diétázik. eldönt. kiképzés. alakít. kézi sajtó. présmunka.

méretre vág. beszennyez. méretez. különbözés. közvetlenül. piszkolódik. szerencsétlenség katasztrofális. kényszerhelyzet kiterjedés. szinte. szennyes. sárba ránt. bemocskol. vállalatvezet ség. egyenes. nézeteltérés. vezérvonal direktórium. mocskolódik. disznó. kiábrándulás. azonnali. kár. rögtöni. tanács. vezéregyenes. igazgatóság. irány. munkaképtelen. minta méret ebéd. el írás. sárba tapos. nézetletérés csapás. igazgató. tempójelzés. irányító alávaló. viharos. utasítás igény azonnal. mocskos. tapintatos haladéktalan. hitvány. kiábrándultság . galád. rendelkezés. visz.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. játékvezet . küld. nehéz. nyílt útbaigazítás. igazgatói bizottság. ügyvitel. igazgató. bepiszkolódik. erkölcstelen. rendezés. telefonkönyv. sáros. sebészi késirányító. szemérmetlen. közvetlen. ocsmány. maszatos. csúnya. rossz. nehézség digitális magasztosság. légvédelmi l elemképz . rendez . koszos. mocskos lesz. utasít. lakásjegyzék. trágár. egyenesen. parancs. rokkantság meghibásodott. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. közvetlenül direktrix. aljas. megállás nélkül. szennyez dik. vállalatvezet . sáros lesz. bonyolult. diplomatikus. nyomorék hátrány. bekottáz (rajzot). bíró útmutató magyarázata. igazgatóság. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. veszteséggel ellenkezés. bonyolultság. méltóság dilemma. irányítás. bepiszkít. besároz. címtár. határozott. vezet ség. dimenzió. iszapos. szabványméret. piszkos/erkölcstelen. címirat. ködös alkalmatlanság. irányzat. irányít. vezet . igazgatás. tisztátalan. kitérés nélkül. szennyes lesz. címzés. veszteség. távbeszél névsor. szégyenletes. nehézkes akadály. katasztrófa. vacsora dioxid diplomáciai. szeles. tiszta. beszennyez dik. félreérthetetlen. igazgatói tanács. méret. piszkos. vezetés.

elrendezés. betegség. kitüntetés. társalgás felfed. veszekszik. határozott. bemutató. kór. nevel. ítél képesség. táv(olság). árkedvezmény. láttat. kijelz . vita kínos érzés. harcol. kezelés. mérlegelés belátás. messzeség. diszkréció. értekezik. leszámítolás. korong. zavarás. messzi.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. józan ítél képesség. bizonyságot tesz. rendelkezés. tapasztal. tartózkodó. veszekedés. vitat. tönkretesz. értékesítés. szétszakítás eltávolít. körültekintés. megkülönböztetés megkülönböztet . l gyapot-tárcsa. pontosan kivehet . szállítás. leszámítol. rossz közérzet asztali edények hanglemez. kijelez. tudományág elárulás. fenyít. szorult érzés. tárgyal megbeszélés. táv. távol(i). megkülönböztetés. bemutatás. megszabadulás (vmit l) ellenáll. külön. leszállítás. karika. nem vesz figyelembe beszélget. körhagyó tárcsa. vitatkozik bomlás (rendé). vitatkozás. lemez fegyelmi büntet. z rzavar kiállít. leszámít. pontosan érthet . különbségtétel. gondot okoz. tányér elbocsát. különbség. diszkontál. világos hír. fegyelmezés. beteggé tesz. baj. összezavar. útszakasz halvány. elintézés. megoldás. fegyelmez. megvitat. megfontoltság. megvitat. fitogtat. nyugtalanít. szétszakadás. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. elutasítás elront. közzététel árengedmény. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. eladás. rendetlenség. térel nybe kerül. bemutat. különböz . lap. kitesz. értekezés. el adás. megkülönböztetett bánásmód. tárcsa. kétségbe von. lemez. mutogat. kiválóság. tárgyalás. rendellenesség. eldobás. megbeszél. rendellenesség. el nyben részesítés. távolság. feltár. pasztilla. zavar. elárul. hírnév. közlés. távoli eltér . megnyilatkozás. fegyelem. elbocsátás. józanság. távol. okosság fejteget. messze. felfedez. vita.

fok. domén. véleménymegoszlás elválás. okmányokkal alátámaszt. eb. különböz ség. okmányokkal ellát. pofa. láb. isteni. tan. dokumentum. megosztott. beosztás. közfal. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. ugyanaz doktor. tesz. súlycsoport. válaszfal. hajóosztag. kiosztás. adatol. tanács. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. rész. elválasztás. értéktartomány. sokféle. osztásköz. fokokra osztott. viszály. fejezet. kerület. házassági bontóítélet. osztály. osztandó hittudós. kampó. hadosztály. pompás csoport. vádirat. elválik. igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . nyargaló. esztergaszíj. kiváló kiosztott disztribúció. válás c-hang. változatosság felosztott. detto. elválaszt. vaskapoccsal rögzít. okadatol. kankutya. orvosi gyakorlatot folytat. tonika. esztergaszív. különféleség. muri. különböz . csalás. orvos. vonalszakasz. nyomon követ. megoszlás. vaskapocs. osztályozás. körzet. értelmezési tartomány. okirat. megalapoz. cécó. tagozat. alaphang. megkülönböztet el kel . választókerület. dokumentál. szétosztás. kategória. nézeteltérés. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. megsejt. vaskapoccsal meger sít. szétosztás. tarkaság. fokbeosztásos. okmányokkal igazol. osztalék. csinál. okmányokkal bizonyít. osztás. hajószázad. egyenetlenség. doktrína. szakasz. körzet. felosztás. felparcellázás. kanfarkas. fickó. gyógyít. nyomában van. ékszorító pofa. skálabeosztás. t zikutya. sarkában van.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. tan(tétel). emelet. befogópofa. szavazás. elosztás. változatos diverzitás. részleg. hajóosztály. eltérés. terület eltér . elkülönítés. tantétel. megosztás. tárgykör. orvosol dogma. alak. eloszlatás. hím. padszolga agárverseny tett dollár birtok. lelkész. osztott jutalék. fokozat. jártató. tagoltság kerület. ellátás. eloszlás. szétválasztás. szorító. pap. üldöz. elosztás. kutya. szétválaszt. fokokra beosztott. megjósol. megoszlás. felhajtás. meneszt . hamisít. esztergameneszt . vallási dogma adatokkal alátámaszt. tuskóbak. vaskapoccsal lefog.

tervezet. kétszer annyian. másodpéldány. vonzóer . feltesz. kétszín . besorozottak. fejébe tesz. túlsúlyban lev . sült ajtó. futólépésben megy. döntetlen mérk zés. kétszeres. vonás. duplája vminek. leszállásra kényszerít. kasszadarab. katonai összeírás. váltó. kétágyas szoba. összekuporodik. sorsjáték. megkett z. kétszer annyi. kétes. f tt. dubl z. megír. beszédre való unszolás. kimerült. kihúzott nyeremény. alteregó. csapolás. le. lefelé történ . szakasztott mása vkinek. elkészített. lent. fogalmazvány. tervez. állítás. dupla. kétrét re összehajtott. felvonóhíd mozgatható része. párosított. lefelé irányuló. ajtónyílás. hazai. vonzer . holtverseny. hamis. iker. kikülönített alakulat. felölt. tervrajz. kétes hír . els terv. piszkozatot ír. lenn. uralkodó uralkodás. kétrét . színm . pihe. alsó. kikülönít. kett s. leégve tucat behív. professzor becsapott. uralom don. két futamban való gy zelem. vontatás. kifáradt. kétség. spanyol nemes. el zetes tervezet. vázol dráma. színdarab.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. kétrét görnyed. még egyszer annyi. megfogalmaz. le(nn). adagol kettesben. oda-vissza. kétségesség lefelé való. intézvény. duplikátum. lefelé. házi dominancia domináns. kisorsolás. kétségbe von bizonytalan. kontra (bridzsben). katonai szolgálati kötelezettség. kett s fogadás. irányában. kett s hiba. kapu adag. remi. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . sorsolás. pihesz r. kétszeresen. reklámozás. eldöntetlen ütközet. alakmás. magára ölt. két-. kiküld. k felszínének szegélyére vésett díszítés. törvénytervezet. különítmény. kihúzott nyereménytárgy. sorshúzás. molyhos sz rözet. megdupláz. újonckontingens. földre. hasonmás. bejárat. behívó. el terjesztés. állításkötelezettség. hibás ismétlés. kerül út. molyhosság. újoncozás. piszkozat. le-. húz. képmás. lefelé men . intézvényezés. finom toll. tanár. visszakanyarodik (folyó). összehajt kételkedik. kitér . pelyhedz szakáll. farablás. kihúzás. nyereménytárgy. kerül . húzás. drámaírás. nyújtás. összeírás. legy z. vargabet . pehely. sorozat. behívás. álnok. megszerkeszt. terv. gyanús. kinyújtás. sorozás. felvesz. kétszemélyes szoba. vázlat. legénytoll. kétséges. különítmény tagja. besoroz. kétannyi. el adó. színm irodalom. sorozóbizottság. letesz.

embertömeg. lepottyanás. gépész. hajtóm . tartózkodó. sajtóakció. ejtési magasság. kihúzott. meghúzás. tisztított. ösztön. elhalmoz. meghajtó. sof r. hosszú egyenes ütés. kocsivezet . nyáj. leejtés. fanyar. vágathajtás. hadjárat. összeesik. el rehaladás. tárószakasz.drawing drawn dream dress drink drinking kép. törölközik. ruha iszik. függ dísz. cukorka. borjazik. nyáj. csöpp. vezet. hajcsár. függ . ver kar. medd . ostoba. kivezérl fokozat. kiszáradt. eláraszt. bedob. gyógyszer kábítószer apad. csapásirányú kihajtás. szeszes ital italozás. fasor. döntetlen. fogatos ló. akció. két hátsó láb felvetése. ejtés. lendület. lejt . kivezérlés hajtott. száraz. kábítószert ad be. ár. aszalt. rabszolgahajcsár. nyújtott ábránd. drog. kampány. kimért. süllyed. letesz. fáradt. lyukasztóvas. csökkenés. aszal. hév. autózás. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). energia. z fa. kocsifelhajtó. csökken. elkábít. kihajtás. bitófa. pályaszakasz. csepeg. víztelen sivatag. szesztilalom híve. gépkocsivezet . elejt. esési magasság. leesés. függöny. csappantyú. bedobónyílás. hallgatag. hanyatlás. esés. kábítószert szed. ütköz . rajzolás elkínzott. vágyálom öltözködik. eldöntetlen. kiapad. ejt. tél. süllyeszt . felad. szomjas. ütés az els r l. telér irányában haladó vágat. pörgetett ütés. megnyúlt. csepp. vége lesz. pottyanás. csapóajtó. kocsis. kulcslyukfed . lyuküt . kibelezett. ábrándozik. álomkép. sürgés-forgás. részegeskedés méhrajzás. er átvitel. csapó. hajtókerék meghajtók becsavarás. vezéroszcillátor. szárad. elesik. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . falka. meghajtás. kocsizás. felhagy. hajtófa. összehúzott. golfüt . visszaesés. elán. ejt erny s ugrás. indít ütés. húzott. kapuskirúgás (kézb l). kocsikázás. abbamarad. dob. rajz. vájár. csapódeszka. kocsifeljáró. meghajtó szíjtárcsa. kirántott. meghajtás. kábítószer. mozgalom. hajtóer . megszárad. labdaütés. ver kos. feszült. leejt csepegtet csorda. állathajcsár. álmodik. feltáró közle. unalmas. terméketlen. támadás. felvonásvégi függöny. meghajt. vak. elbódít. ital. vezet . szárított. kocsiút. tömeg bódít. erdei út. propagandakampány. hajtóvadászat. pirula. kábítószerrel él. zárred lap. nekirugaszkodás. ivás. beverés. porított. csavarhúzó. rajzolt. zött gépjárm vezet . hajtó. hajtórúd. ellik. hajtás. mozgó falka. abbahagy. csöpög. út. kezd ütés. meghajtókerék. gyógyáru. akasztófa. szárít. hajtószerkezet. folyosó. dolina. vezetés cseppent. meghajtóer . megtett út. álom. hajtó. hajtás. kis völgy. kiszárad. prohibicionista. ledob. nagy házhoz vezet út. ivás.

illend en. vízbe dob. zéró. matt. vízbe merül. kacsa. tompává tesz. lehorgasztja a fejét. eltompít. mohó. steksz. er teljes. elfakul. csövesedik. hollandi. pénz. fels vezeték-tartó. követelés. vízbe ugrat. kalászba szökik. kötelesség. mindegyik. fej félrekapkodása. alámerülés. fogó. bekeretezett közlemény újságcím mellett. véletlen fürd . lemerít.dual duális. dupla. mind. lebukás. vízbe lök. alábukik. megfelel . pontosan (id )tartam. retesznyelv. beporoz. váratlan fürd . éles. dinamikus. ill en. illeték. fej lekapása. kapocskarika. tompa. szolgálat. kétféle. kétszeres. vízbe ugrik. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. oszloptartó konzol. újságcím melletti bekeretezett közlemény. kopoltyú. kétélt csapatszállító bárka. eltompul. türelmetlen. lejáró. vízbe merít. heveny. elkapja a fejét. félrekapja a fejét. butít. kéz. kell . minden egyes. kett s szám lemerül. kihúzza magát vmi alól. ál-. víz alá nyom. savanyú. hollandusok adó. hollandok. id tartam. s r keresztszövés vászon. németalföldiek. m vel. port töröl. vám haldokló dinamikai. párkánytartó konzol. fogantyú. német. fülszer nyúlvány. lebuktat. egyhangú. vízbeesés esedékes. ruca. függeszt rész. közben behint. elbutít. függeszt tag. félrekap (fejet). unalmas. holland. törékeny huzalszorító béka. ütést kihagy. ököl. ellóg. víz alá buktat. szánt. elbliccel. pracli butul. fanyar. fakó. nem hajlékony. szemét furcsa. behúz (nyakat). lelkes. buzgó. minden. holland nyelv. lanyha. jogcím. csinvat. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. kikalászol. tompul. függeszt karika. jutalék. mancs. füllel ellát. fejet hány. lebukik a víz alá. tengeri fülcsiga. légnyílás. fülecske. kukoricacs gróf ear earl . fakul. meglép vmi el l. kalászol. csíp s. buta. kiporol. behúzza a nyakát. járandóság. elbutul. szántvet. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. rossz. fület tesz. leporol. réce. mindenki éhes. németalföldi. pontosan herceg. kalászt hány. kifakít helyesen. lemerülés. tompít. kalász. németalföldi nyelv. kett s. megfelel en. engedelmesség. fül. enyhít. vízbe márt. ágasfa. lassú észjárású. tartam alatt. nulla. kell id ben. alábukás. nyelv (záróreteszé). tiszteletadás. por. vízbeugrás.

föld. szegély. karima. megkönnyít. nem akadékoskodó. lelassít. jólét. könnyebbé tesz. alkalmazkodó. könnyedén. élesít. megkeres. papi ökológiai (köz)gazdasági. föld felszíne. enyhülést szerez. megfelel b ség . evés egyházi. lassít. földgömb. megnyugszik. könnyedség. gondtalan. elfogulatlan. könnyek kezelhet ség. kényelem. éti. pihen . nyugalom. közgazdaság. tágít. kapatosság. perem. földelés. fájdalommentes. megfelel b ség (ruháé). simulékony. szárazföld. gazdaságtan. lel . könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . csendesít. utánaereszt. könnyen járó. nem meger ltet . földel. közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. enyhe. megenyhül. talaj kényelmesség. él. kib vít könnyebb könnyedén. pénzt keres haszon. gondtalanság. étel. lassan. fesztelenség. lyuk. takarékosság beszeg. csökken. csökkent. óvatosan mozog. egyszer ség. nyugodalmas. természetes. margó kiadás. csillapodik. földzárlat. megkönnyebbülés. földterület. közgazdaságtan gazdaság. káva. laza. meglazít. egyenl en elosztott. kiérdemel. könyv éle. metszés. tehermentesít. mérsékl dik. könny . falszegély. megereszt. gerinctet . üzleti haszon föld alatti lyuk. könnyed. enyhít. szövetszél. könnyen rávehet . óvatosan mozgat. odú. könnyít. b vít. rókalyuk. gazdaságos. földdel feltölt. fesztelen. megkönnyebbít. szabad id . megszabadít. készséges. ráér id . kienged. kereset. becsípettség. korán keres. csillapít. szél.earlier early earn earnings earth korábbi. gazdasági rendszer. enyhül. kényelmes. gazdasági. megold. gazdasági élet. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . szegélyez. óvatosan helyére illeszt. megnyugtat. étkezés. jövedelem. gördülékenység. nem nehéz. nem er ltetett. megtakarítás. kiereszt. koraibb korai. szántóföld. nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. könnyebbséget szerez. nem fárasztó. lágyság. kijjebb csavar. készség. könnyen. egyszer . lazít. megkönnyebbült.

hathatós. bodzafa. hatékony. rátermettség. mindkett . gondosan kidolgozott. ingó vagyon. érvényes. hatásfok. bármelyik. madártojás.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. pete. valamelyik a kett közül alapos. hatóer . kihatás. öreges induló. megvalósulás. következmény. feldolgoz (témát). kezd . ténylegesen hatásosság. kézigránát. értékpapírok. termelékenység eredményes. eredményez. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. bodza. valamelyik. hathatósan. t gy id s. oktató effektus. repül bomba. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. egyik. találó. feljebbvaló. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. megmunkált lelkész. hatóer eredmények. koros. megvalósít. tevékeny hatásosan. gyakorlatias. hatékonyság. fekete bodza. er kifejtés. záptojásokkal megdobál. hatás. hathatós eredményesen. pofa. hatályban lev . rangid s. teljesítmény. eszközöl. valóságos. termelékeny. ingóságok alkalmasság. körülményes. tojásba márt. gondosan kidolgoz. hatály. hatékony. hatékonyság. hatékonyság. hatásosan. legöregebb választás . tényleges. öregebb. fickó. jelenség. hatásos. törekvés diószén. tekintélyesebb személy. teljesítmény. id sebb. okoz. holmi. végrehajt célravezet . okozat. összhatás. eredményesség. hatékonyan er feszítés. fáradozás. eredmény. id sebb személy. tojást gy jt. tanítás nevelési. öreged . bonyolult. öregebb személy. korosabb. magasabb rangú. tojás. korosodó. pasas. eredményes. kijátszó. effektív. mindkét. prebister. értelem. legid sebb. alak. hathatósság.

érzelem. tartalékjátékos emóció. felbukkanás. munkavállaló. klassz (alkotó)elem. kiürít. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. villanyáram elektronikai. finom. szükségállapot. kirekeszt. felszámol. dolgozó. jelentkezés. kiborít.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. választói elektromos elektromos. kiürül. váratlan esemény. nyomaték birodalom empirikus. el kel . meghatottság. lobbanékony császár hangsúly. szükséghelyzet. villamosság. hév. villamos elektromosság. izgatottság. felhasznál. vagy máshol. kifolyat. válságos helyzet. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. ürül képessé tesz. elérzékenyülés. indulat. felemelkedik. dolgoztat. kihagy. kiemelkedik. tartalék. kilép. választható eltávolít. kiküszöböl. máshová. szükség. felindulás. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. használ. tartalék-. megindultság. érvényesülés. megsemmisít egyéb. üres. vész-. ellenkez esetben. kiemelkedés sürget helyzet. kikerül. tapasztalati alkalmaz. alkalmazás. ürít. különben. izgalom. más. megüresedik. foglalkoztat. kényszerhelyzet. lehet vé tesz engedélyezett . megfelel . felmerülés. kit n . másutt felbukkan. szorongató helyzet. váratlan helyzet. torkollik. elektronikus elektronika elegáns. kiderül. ömlik. szolgálat alkalmazott alkalmazott. nyugtalanság érzelmes. érzelmi. felmerül. szükség-.

épít. támad (el)foglalt. kikényszerítés. gépszerkesztés. kier szakolás. növel encouragement bátorítás. hulladék. szerz dés. véget vet befejezett se vége se hossza. kikényszerít alkalmazás. bevégez. maradék. ígéret. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. végcél. szembekerül. er sít. elkötelezi magát. deszkadarabok. m szaki. vágási forgács. csonk. megszüntet. lefoglal. kihangsúlyoz. kártszalag. párbaj. mozdonyvezet . összetalálkozik. mérnöki munka. megsz nik. szerz dtetés. foglalt. eljegyzés. mesterkedik. szerz dtet. fokoz. végz dik.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. tervez. m szaki katona gépészet. tusa (fel)bátorít. befejez. büntet szankció. bátorít. összeakad. sz nni nem akaró végek ellenfél. mesterkedés. program. hadmérnökség. ellenség(es) energia érvényre juttat. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. tompa illesztés. eljegyez. véget ér. bevégz dik. hatálybaléptetés. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . végz dés. cél. technika. kier szakol. forral. határ. harcban álló. befejezés. alkalmazás. mérnökség. ellenség. csetepaté. összecsapás. állás. találkozik. kötelez. mérnök. szembeszáll. kötelezettség. ütközet gép. összekapcsolódás. célkit zés. összetalálkozás. buzdítás. mérk zés. nyolc lábnál rövidebb gerenda. szerelmi légyott. befejez dik. megmérk zik. elfoglalt. motor. felvesz. elfoglaltság. találkozás. mozdony gépész. végtelen. viadal. felbátorít (fel)bátorított eselék. összekapcsolódott megbeszélés. lezár (vitát). gépkezel . véletlen találkozás. légyott. gerendavég. m szaki tudományok. összekapcsolódnak (fogaskerekek). gépesítés. szembe találja magát. fondorlat. láncfonal. machináció. konstruál. kötelezettséget vállal. megbeszélt találkozó. befejez rész. vég. vége. végpont. leköt. összecsap.

egyenl . burkoló. bevonulás. vizsgálat biztosít. kiegyensúlyozott. vendégség lelkesedés. beállít (csúcsot). azonos mennyiség. teljes maradéktalanul. mulatság. bemegy. kérdez sködés. elektroncs bura. bemenetel. feljegyzés. belépés. bejön. bevonat. valóság behatolás. higgadt. bejövetel. benevezés. idomítani kezd bekért behatolás. gondoskodik behatol. szórakozás. tudakozódás. bevezet.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. egyenl mennyiség. bejárat. hibátlan. belépés. egyetemi felvétel. egyenrangú. egyformán. burkológörbe. elbájol. belépés. kellemes. rádiócs bura környezet környezetek epizód. roppant nagy elég. belép. takaró. elégséges érdekl dés. ép. teljesen jogosult entitás. esemény azonos. benevez. felér. nyomozás. birtokbavétel átkötés. elragad. lét. lelkes(ült) egész. bejegyzés. rajongás lelkes. szórakoztatás. szótári címszó. fénykoszorú. bekérés vállalat. burkolás. göngyöleg. egyöntet ség egyaránt. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . beírás. felvétel. burkolat. óriási. beír. bejárás. lényeg. egyformaság. vállalkozás megvendégelés. feljegyez. bejárat. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. boríték. bejegyez. örvendetes élvezet hatalmas. megegyezik egyenl ség.

megfelel érték éra. létesítmény. becslés. kor(szak). lepusztulás eltévelyedés. elszivárgás. elmenekül. egyenértékes. méltányosság azonos jelentés . elillan. etika etnikai. szervezet. lényeges alapvet en. megmenekülés. teljes kikapcsolódás. kor. tanulmány eszencia. azonos érték .equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. létesítés. azonos mennyiség. cég. létesít. t zoltólétra. ment létra. kor. néprajzi Európa európai (ki)értékel. felbecsül. felmér. ekvivalens. megszökés. hiba. kimarás. kiömlik. egyenl erej . erkölcsi erkölcstan. szökés. költségvetés. intézmény. azonos. id számítás. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. erkölcsi botlás. leereszt . kivonat. etnológiai. tévedés hibák megszökik. felszerelés. meger sítés. lefolyó. oszloptest alsó része. értékelés. megmenekül különösen esszé. illatszer. telep. értékmegállapítás. szivárgás. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . megállapítás. értékel. kiáradás. kibocsátó nyílás. vészkijárati vaslépcs . társadalmi rend. létesítés. vészkijárat. szerelvények jogosság. véleményezés. felszerelési tárgyak. megállapít. elszökik. lényegében alapít. felbecsülés. rang. szökik. árvetés. el kalkuláció. megkísérel. vélemény. lényeg alapvet . elkerül. kiszökés. megpróbál. egyenérték . kiértékel. birtok. korszak erózió. számítás. menekülés. testület állapot. elvadult növény. elszökés. megállapítás alapítás. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. azonos érték. egyenérték. kísérletet tesz vmire. háztartás. csappantyú. létrehoz. megalapoz. lecsapoló. megállapítás stb. elmenekülés. kiépít. kiszámítás. egyenl érték . költségel irányzat. kísérlet. földbirtok. faji. kimutat. megfelel . írásbeli dolgozat. kiömlés.

precíz. ellenvetés. mindennapi mindenki minden mindenhol. tanúskodik. egyenes. éppen. szemmel látható. nyilvánvalóan. mindenütt bizonyítás. végül is. magától értet d en. kifogás. egyenl . tanújel. vizsgálat megvizsgál. egyenletes. vkin kívül. örökké. sík. szabályos este esemény. megkövetel. végs fokon. tanú. kiemel. ha nem. kicsikar. nyilvánvaló volta vminek. b n. pontos. bizonyság. kivétel. egészen. bizonyítékul szolgál. bizonyít. hacsak nem. hogy. végs történetesen. tanúsít. betegség. sima. kivételt tesz. kézzelfogható. gyökvonás. mindig. megkíván. bizonyíték. fejl dési behajt. ha. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. követel. szemmelláthatóság. véletlenül egyre. vizsgál példa példák kit n . evidenciában tart vmit. veszedelem (ki)fejl dés. végül. gonosz.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . jelentkezik. megnyilatkozik evidens. kiváló kivesz. kivéve. lelet. szabatos pontosan vizsga. kivéve. lapos. kivételével. kivételt téve. gonoszság. valaha. kalkuláció. kivéve. magától értet d . kialakulás. gonoszul. elárulja magát. vmin kívül. kiegyenlít. rosszul. rossz. szemmel láthatóan baj. páros. kézzelfoghatóság. vminek kivételével elhagyás. nyom. valamikor mind. kifejl dés evolúciós. eset. kétségtelen. kizár. sportesemény. értékelés. világos kétségkívül. nyilvánvalóvá tesz. megszokott. egzakt. szembeszök . kiértékelés egyenesít. nyilvánvalóság. nyilvánvaló. kiegyenesít. minden mindenki hétköznapi. végül (is). tanúskodik vmir l. fejl dés. evolúció. kizárás. tanúbizonyság. vall. bizonyosság. versenyszám események végleges. tanúvallomást tesz.

sétál. megnagyobbít. megbocsát. kitágít. testgyakorlás. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. kizár kirekesztés. végrehajtás adminisztratív. feltár. kiállítás. megnagyít. izgalmas. vezet kivétel. átváltási árfolyam. mutatvány. t zsdei árfolyam. kitágul. kifejl dik. határtalan. szám z. kidolgoz. kínzó. végrehajtó hatalom. mentesség edz. gyakorlatozik. túl sok. dagad. cserél. igazgató. szertelen. kicserél izgalmi állapot. kifejt. kifejleszt. kib vít. kifeszít. dolgozat. feladat. izgalom. kizárólagos. mentség. felment. testmozgás. mértéktelenség. bemutatás. tartásdíj. értékt zsde. expand . gyógyszer beadása. fennáll. létezés létezés. cserekereskedik. tágul. kiterjeszt. szám zés. széttár. szétterül. igazolás. zártkör kizárólag. bemutató. teljesítés. szétnyílik. többlet. szétterjed. gyakoroltat. gyakorlatoztat. gyakorlat. lét. kinyílik. számkivet. megvalósítás. létez tartalmaz egzotikus teletölt. közigazgatási. rendkívüli kivételesen. szám zetés. túlságos. iskolai el adás szül k részére. szám zött él. felduzzad. végrehajtási. f el adó. tágít. izgató kirekeszt. kivégzés. kizárólagosan elenged. felfúj. gerjeszt . széttárul. számkivetés. rendkívül magas. kifogás. valutaárfolyam. telefonközpont. z ünnepély fizetés. kizárás el kel . elnéz. t zsde.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. kivitelezés. kicserélés. járadék. folytat. létezik. ürügy el adás. csere. mozog. végrehajtó. vált. mentesítés. felenged. kiterjed. megtölt. kirakat. túlzó. csereüzlet. izgatottság érdekfeszít . megtelik. széttágul. beváltási árfolyam. bugyborékol. túlzás eltúlzott. feszül. szétterjeszt. van létezett fennállás. terjeszkedik. menekült. számkivetett. el adásmód. felfuvalkodik. megnövel. gyakorlás. túlzott csereforgalom. mértéktelen. rendkívül felesleg. kicsapongás. nyílik. mód felett. cserekereskedelmet folytat. gyakorol. enged a zárkózottságából. felfújja magát. kitár.

nyílt. kitevés. megmagyaráz. ráfordítás kár. b vítés. kikutat. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. kizsákmányolás (ki)kutatás. magyarázó okok. kutatás (ki)kutat. kitermel. várható örökség elvárt. kihasznál. felvétel. remél. elébe néz. detonáció. megfejtés. gyorsaság. felfúvódás. kiegészít. hadjárat kiadás. fekvés. magyarázat. kib vítés. várakozás elvárás. tett hasznosítás. kiaknázás. gondol. felvilágosítás. kísérletezik kísérleti járatos. felrobbanás. kitörés. vastagodás. szakvélemény indokol. költség-visszatérítés. költségek. költség. térfogatnövelés. puffadás. kutat. hisz. szakért . tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. megvizsgál (fel)robbanás. remény. magyarázó körülmények. kiterjedés. h tágulás. leleplezés. dilatáció. robbanás export export cikkek exponált expozíció. remény. felderít. összeegyeztetés határozott. kifejt. költség. kilátások. tágulás. várt expedíció. kiállítás. visszatérítés drága. kirobbanás. felfedés. tapasztalat tapasztalt kísérlet. fejlesztés. felfedez út. feltárás. felderítés. világosan h stett. tapasztal. számít vmire. szókimondó. habosítás. kihasználás. kitermelés. el re lát. magyaráz. terjeszkedés. kiadás. felhabosítás. kifejezett. sávnyújtás. teher kiadások. gy r s szélfeszít . kiaknáz. ügyes szakértelem.kiszélesít. növelés biztosra vesz. fürgeség. határozottan. világos félreérthetetlenül. vár elvárás. kitettség. átkutat. . költséges élmény. valószín nek tart. remélt. megnyit. kilátás. kitágulás. m velésfejlesztés. felfedez út. tágítás. szaktudás. elvár. kizsákmányol.

pontos. mintás oldal. szerfelett nézet. megnagyobbít. átfogó. legtávolabbi nagyon. végs fok. színoldal. küls (leges). határtalan. melléktantárgy. csíraszem. kiterjesztett. legmesszebb men . expressz. tágulás. kiterjeszt. nagyság felületi. világos. fej. határozott. külterjes. hosszan tartó. kifejezés. n . lyuk. kiterjed. t fok. végs határ. szembenéz vmivel. sürg s. szín. túlzás. kiszélesített. megállás nélkül. kinyilvánítás. utolsó. vágóél. külföldi. meghosszabbítás alapos. ráadás. növel. túlzó. terjedelem. rendkívül. szokatlan igen nagy. feneketlen. feltétlen. legszéls . széls érték. felszín. küls leges. üt felület. terjedelmes alaposan fok. tüzetes. síktárcsa. küls megjelenés. méret. kül-. el lap. kiterjedt. felszin. határérték. elterül. végs . kiterjedés. tekintet. számlap. megnéz. arc. sötét (nyomor). terjedelem. kivételes. rendkívüli módon. kifejez. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. rendkívüli. megnövekedett. m köd felület. oldallap. mérték. rendkívül. mellékállomás. szerkezet fejtési felület. kiterjesztés. széls séges. meghosszabbított. rügy. kinyúlás. bet fej. képe vkinek. egyértelm . külszín. vészes helyzet. rendkívüli. bet kép. terít. bet test. külországi. kifeszített. külszíni. szem. kétségbeejt helyzet. látszat. félreérthetetlen. elölnézet. küls . kiterjedt. vélemény. felület. kinyújtás. szertelenség.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. legnagyobb fokú. széleskör . futár. széls . szertelen. legnagyobb. kib vít. többletkiadás furcsa. lap. kiterjedés. nyomófelület. pillantás. gyorsvonat. véglet. fejoldal. megnyúlás. figyelés. terjed kinyújtott. él. számol vmivel. prolongált kib vítés. hozzáépítés. gyors küldönc. jobb oldal. kimondhatatlan. nyújt. széls ség. rágófelület. küls ség külön. nyílt határozott arckifejezés. kifejezett. szóhasználat kifejezések ad. elüls oldal face . különös. mellék-. fejtési front. homlokzat. ritka. rendkívüli. meghosszabbít. ábrázat. munkahely (bányában). különleges. többlet-.

méltányos. fátyol. megengedett. fordulás. gyengeség. leomlás. tisztán. elvágódás. hanglejtés. száraz. csiszolás. tehetség burkolat. méltányosan. szolgáltatások adottság. b séges. sz ke. biztatóan. kudarcba fullad. együttható. bizalom. csuszamlás. el segít. apály. szépséges. kifogástalan. makulátlan tiszta. el mozdít. szorzótényez . illend . eléggé. gyarlóság. jól olvasható. csökkenés. jókora. megbukás. becsületes. felszerelés. t rhet . derült. bukásra álló. lojális. szepl tlen. szintén. simítás. leromlás. elbukás. hanyatló. pártatlan. ill . könny ség. hitvallás. tökéletesen. kedvez en. kecsegtet . kivágott fákból álló rakás. nem részrehajló. jól hangzó. el nyös. pontos lejtés. gyenge. romló. sokat ígér . fair fairly faith faithful fall . önt sablon. meghiúsul. rendesen. bukása vkinek. kudarcot valló. nem üti meg a mértéket. öntésminta. bels burkolás. tehetség. h ség. mulasztás. leromlik. jól. bukás. tényez kre bont. könnyen olvasható. gyönyör . b nbeesés. tetszet s. olvasható. áttetsz . jól olvashatóan. egyengetés. nem zavaros. ügynök gyár egyetemi kar. ellés. nem sikerül. egészen. elesés. balsiker. tényez . becsületesen. méltányosan. pályatévesztett ember. képesség. elég jó.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. csapadék. halkulás. korrekt. lehet ségek. szervi elégtelenség hibák korrektül. tiszta. szemben. fakultás. meghibásodik. kihajtás. tárgyilagos. elég. romlás. hit. világos. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. közepes. megbukik. képesség. egész. sportszer . megmunkálás. d lési irány megjelölése. fadöntés. el nyösen. pontosan. esik. vásár. kádencia. apadás. bukás. meglehet s. hiányában. sikertelen. szeret . gyengül hibásak hiba. korrektül. létesítmények. bizományos. hanyatlás. kudarcot vallott. elmarad. ügyesség hibázik. megbuktat. megkönnyít berendezés. fehér. rátermettség. elmulasztás. felbukás. könnyedség. hiba. meghibásodás. cserbenhagy. ígéret h . esés. elégtelenség. alaposan. dacolás. borítás. kiállítás. szépasszony. szép. bizalom/hit. kielégít . cs d. csapadék mennyisége. hajtóka. fordulat. terjedelmes. pont becsületesen. tömítés. nyíltan. bukott. igazságos. kar. meglehet sen becsület. hiányzik. kedvez . hiány. arcvonal-változtatás. szegély. tisztességes. mulasztást követ el hibázott kihagyó. elromlás. frontváltoztatás tény alkotóelem. szépen hangzó. teljesen. helyes. egyszeri ellésre született bárányok. kibélelés. tantestület. mocsoktalan. kudarc. tökéletlenség. elfogadható. h séges. betét.

szintkülönbség. távol-. bizarr m alkotás. kirostál. groteszk m alkotás. kisebbedés. el kel származás. pontatlan. családi. hullás. ismer s. veszte vkinek. hajócsavar. csapongó képzelet. szell z készülék. gabonarosta. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . tartásra ad. legyezget. valóságnak meg nem felel . légcsavar. valótlan. visszahúzódás. fazon. régi család híres szelel kosár. csavarlapát. bezárt. megtéveszt . sokkal. szeszély. igaz. ismert. messzi. leesés. vkinek a veszte. kivágott fák száma. ábránd. m vel. lezuhanás. jó család. könny vér . ellés ideje. kicsapongó. színtartó. fantazmagória. major. megbízható el mozdít. bérbe ad. nem igaz. el kel család. csalfa. sz. furcsa rajz. csavarszárny. furcsa m alkotás. családias. imádó. meghitt.egyhasi bárányok. er sen. nagy távolságban. távoli. farkuszony. hírnév gyakori. megmunkál. túlsó kisbirtok. távol. groteszk minta. messzebb es . nagyon. lelkes híve vminek. groteszk díszítés. helytelen. gyorsan. lehullás. mód. látomás jóval. hamisított. kosztba ad. rögzített. hamis. színlelt. legyez. ál-. groteszk rajz. lejt . bizarr díszítés. paraszt gazdálkodás elb völ . házi. esés. elegáns koplal. szárny. rostál. legyez . szertelen ötlet. megm vel. gyors. vitorla képzel dés. téves. megformál. gazdálkodik. kosztba vállal. bizarr rajz. omlás. zuhanás. megragadó. messze. vízesés. képzelet. pusztulás. es . böjt. drukker. m -. rögtönöz. megszokott családok család-. szabás. szilárdan. el segít. nem valódi. er s. vízmagasság. tus (birkózásban). tartásra vállal farmer. húzóvég. szelel rosta. bizalmas. rajongó. hír(név). gazdaság. nemesi származás. család. h tlen. zuhanás csigasorkötél. képzel er . tartós. tettetett hír. furcsa minta. gazda. sebes. hallucináció. ledöntött fák száma. csalárd. fesztelenül bizalmaskodó. agyszülemény. agyrém. utánzott. süllyedés. fúvókészülék. propeller. hullott ereszked . messzebb fekv . magával ragadó. szilárd. zárt. farm. messzebbi. gyorsabb. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. összeomlás. szell ztet készülék. fantázia. közvetlen stílusú. készít. menet. káprázat. félrevezet . szurkoló. intim. képzel tehetség. tönkrejutás. nagyon érdekes alakít. vízoszlop. bérbe vesz. hibás. gazdálkodó. divat. szokás divatos. messzire. szertelen gondolat. ventillátor. er sen. álnok. hulló. tanya. távolabbi. elragadó. furcsa díszítés. bizarr minta. távol fekv . böjtöl. zuhatag kétszín .

dús. hiányosnak min sít. hiányzik. hatásos szerep. északi. vminek a java. vaskos. eleség. megegyezéses. öreg egyházatyák megtörik. apaságot elismer. szül je vminek. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . tömött. szövetségi ügynök államközi. hibázik. helyesel. szerelmi zálog. sors. létrehozója vminek. páter. támogatás. b séges. hiányosnak talál. el tolás. hájas. hiányosság. pártfogol. pártfogás. tisztel. apa. kövérje (húsnak). szívesség. kedvez. államszövetséget érint . jelvény. egyezményes. sajátság. legrégibb tag. tulajdonságok február etetett. halált okozó. fél. hiba. halál. zsiradék. szerz séget tulajdonít vkinek. törés. alkotó. takarmány. hizlal. halálos. központi. vadspenót. vonás tagoltság. megromlani hagy. tulajdonság. tisztelet. végzetes elmúlás. északpárti. vét. pusztulás. el nyben részesít. atya. el segít. megvalósítható. vétség. táplálék. hatásos sorok. táplál. el nyös. elhízott. arcvonás. díjazott. el nyös munka. vég. arcvonások. pásztortáska. jól felszerelt. téved. csokor. feltalál. kifizet d vállalkozás. szerepeltet. hibáztat. törvénytisztelet alkalmas. keresztülvihet . kigondol. lehetséges. elmozdít. forrása vminek. botlás. vet dés. végzet após. kivételezés. mostohaapa. apaságot tulajdonít vkinek. szabálytalan adogatás megtisztel. valószín attrakció. megkülönböztetett bánásmód. ken anyag. etetés. kegyként adott tárgy. fekete üröm. tart vmit l. jellemez. küls megjelenés. vet . föderalista. el nyös vállalkozás. fogyatékosság. részrehajlás. kövér. magatartás. kedvez kedvenc aggodalom. kegy. kiemel. hibássá válni hagy. korelnök. kedvezés.fat hizlalt. termékeny. apó. félve tisztel. zsíros. aggódik. kitüntet el nyös. tisztelend atya. ziccer. táplálkozás. alapító. h bérbirtok. zsír. jellemvonás. vet dik. segítség. evés. tapadós. szövetségi szövetség díj. szerelmi emlék. hízott. eltolódik. félelem. legid sebb tag. szivesség. illeték. h bér. honorárium. java vminek fatális. gazdag. gyantás. illetmény abrak. arckifejezés. kövér tyúk. kiadós. megtör. védelem. jóindulat. felvázol. hízik. oltalom. államszövetségi. fizetés. rettegés. kimozdít. elmozdul. örökbe fogad. szövetségi hivatalnok. mulasztás. tart vkit l. támogat. f helyen közöl. díjaz vkit. jellegzetesség. kifizet d munka. háj. testes. hasonlít vkire. kitüntetésként adott tárgy. nemz. vastag.

vadásztársaság. párosít. orgazda. szántóföld. ünnepély. leüt. kivéd. bekerít. pofa. összeállít. nemez. kitalálás. eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. széppróza. mágneses er tér. tapintás. vminek a párja. csapatot összeállít. pasas. fickó. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . eladási terület. kopár hegyoldal. könyörtelen. er tér. terület. érzelem. terep. elhárít. hangulat. zabálás érez. rostanyag képzelgés. szigetel fedéllemezzel befed n i. n stény feminista akadályt vesz. ünnep(ség). ember. számtest. összeáll. egyetemet végzett ösztöndíjas. ünnepályes. sövény. sövényen átugrik. korlát. pajtás. elektromos er tér.feeding feel feeling feet fell élelmezés. szenvedélyes. érzet. letaglóz. kerítés. vívás. terepen történ . kutató ösztöndíjas. tapintóérzék lábfejek beszeg. mez ny-. heves. pálya. tapintás érzékelés. megtalálja a párját vminek. csatatér. tv-képmez . piac mez k ádáz. ünnepi játékok. rost. akadályon átugrik. összepárosít. sz rme. ünnepség néhány kevesebb elemi szál. mez . ledönt. véd. játékosok. nemezel. nemezel dik. oltalmaz. fogás. harcmez . mez ny. hangulat. koholmány. valótlanság harctér. valaki. kerítéssel körülvesz. orgazdáskodik. kartárs. regényirodalom. vív termékenység ünnep. nyersb r. párja vminek. etetés. cimbora. ünnepi. nemezzel bevon. véd fal. egyetemi önkormányzati testület tagja. kerítéssel elzár. orgazdaságot z. összetapad. idegrost. pajzsmez . harctéri. ünnepies. tüzes. alak. társ. lopott holmit vesz. tag filc. táplálás. palánk. takarmányozás. regénym faj. háttér. határoló vas. elsüt kilincsrugó karja. csapat. megfog és visszadob. lóverseny mez ny. biztosító csap. mezei. lopott holmit elad. fesztivál. orgazda boltja. érzékelés. mér léc. mása vminek. evés. el tolás. tér. bajtárs. kegyetlen. helyszíni. akadályt ugrik. indukciós tekercs. vad egyenrangú ember. udvarló. képmez . b r. érzet. tábori. izomrost. mez nyben játszik. elsüt rugó karja. mágneses mez . megvéd. érzés. táplálkozás. érzék. érz . összefilcesedik.

alak. pénzügyi felfedezés. nyúl. ujj. filmre alkalmaz. iratcsomó. kikészít. kiváló min ség . pénzügy anyagi. fügefa. nyíl. apróra. üdít . b ség. karcsú. vékony réteg befejezés. eldolgoz. illusztráció. reszel . húros hangszeren játszik. diagram. megállapítások. számjeggyel megjelöl. füge. megtelik. szép hozzányúl. vamzer. leülepszik. számtan iratgy jt . teljesít betöltés. betölt. cifra. vasúti töltés. megjelenés. befejezés. feltöltés. megszámoz. alakít. betöm. száraz. besúg. hártyásodik. utolsó. dúsít. talált tárgy felfedezés. termet. elsimít. gondol. nemes. szennyez désekt l mentes. véget vet. legkiválóbb merinó gyapjú. megtapogat. töltelék. pompás. remekül. kicsinosított. megjelenik. tölt anyag. kitöltés. alak/ábra. kitölt. bérlet-meghosszabbítási illeték. hímez. képet alkot magának. verekedés harcoló becsül. kidolgoz. csipisz. bevégz dik. derít. végs végül finanszíroz. kikészítés. állomány. végez. derült. szín-. ténymegállapítás keresések. számjegy. elképzel. megtalálás. nyúlánk. kallantyú. számjelez számolás. kiderül. egészséges. vég. finomít. lelet. befejez dik. számol vmivel. bravúrosan. laktató. apró. megszámol. hártya. elegánsan. küzdelem. remek. pénzel. tapint. tolóka. ráspolyoz. fájlok dagad. bevégez. filmez. megmunkálás. kézbe vesz. irattárba helyez. hegyes. kitisztul. tölt. töltet. számozott basszust készít. jó kivitelezés. harc. cizellál. értékel. reszel. pontosan. óramutató. felértékel. töltés. divatos. lelet. keresés. díszít. fogdos. besúgó. talált tárgy hozzávalók. éles. feltöltés. finoman. küzdeniakarás. finomított. mintáz. befejez. tisztít. h bérúrnak fizetend kárpótlás. kartoték. oszlop. megbírságol. nagyszer en. töltés. ritka. menetel. akta. sor állományok. számol. keres. szerepel. elegáns. fogtömés. pénzbüntetéssel sújt. retesz. díszítést vés. el kel . vetülékfonal bevon. adatállomány. (ki)tölt. irattároz. tökéletesít. ráspoly. töm. tiszta. számmal jelez. díszes. megtölt. hegyes függoly bokszmérk zés. index. szépen. vég. megtapint.fig fight fighting cimbalomszeg. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . alakzat. eleget tesz. ütközet. finom. ábra. tapogat ujjak hajrá. harcképesség. film. jó kidolgozás. jelképez. kit n . kellemes. megállapítások csodálatos. tömés. felület. rudacska. jól. lezár (vitát). iktat. iratrendez . vél. kártalanítás. bírság. nagyszer . kalkulál. telik. jó.

hosszúsz r angol vizsla farka. lobogó. határozott. hal. ütközési heveder. f t. hús. elbocsát. vállalat er sen. kemény. kikészített. macskak . t zvész. ill . állott. vérben megforgat. aroma. fix. tüzel. tompa. széles level gyékény. lehúsol. húsosodik. kereken. kiváló. kil . lapjával. megfelel . zászlójeleket ad. határozottan. húsétel. sajátosság. kezdetben. keményen. árboctámasztó. elseje. állódíszlet. átalakít vmilyen célra. hozzáillik. els nek. hajóhad. tipeg k . szenvedély. korhadt ág. zamat. határozott. emberi test. síkság. alkalmas vmire. jellemz tulajdonság. lapos. meger södik. szilárdan. egyhangú. hiányjelz kartonnyelv. kidolgozott. fellobogóz. fitt. aranyzab. meghízik. megízesít. összeillik. határozottan. hengerel. peca. lapály. ízesít anyag. fénytelenít. elsül. eleinte. szilárd. tüzelés. -egyedik. meggyújt. elfér. összeegyeztet. homokzátony. hév. egészséges. egyenletes. kielégít. biztos. hajóraj. húsoldal. zászló. kampó. állóképesség. kincstári ék. cég. puskatüzelés. mozdulatlan. egyenes. lap. lelkesít. elsárgult levél. lakás. határozottan. hevül. szilárdít. légkör flotta. csap. gyors. el készít. görcs. bé (kottában). szeszély. els alkalommal. vérszomjassá tesz. nyíltan. meggyullad er s. levakar.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. félhanggal leszállított. hozzámér. t zeset. jól áll vkire. megszilárdul. els ízben. változatlan elbágyad. beilleszt. l . k kocka. t z(hely). vitorlarúd-szilárdító. halak. különleges tulajdonság. gyújt. bágyad. els sebesség. köt lap halász halászat megfelel. írisz. elsüt. t z. lapos felület. laposan. roham. csatlakozó lemez. elgyengül. lapít. hevít. inkább. színfal. alföld. test. els . renonszot csinál. sziklazátony. gatya (madáré). lekonyul. els ként. kezdet. elégtelen osztályzat. sík. egymásba illeszt. illeszt. gumidefekt. torpedó. unalmas. jó. járdak . szilárd. szapora beavat. játékpénz. illend . kigyullad. alkalmas. íz/aroma. megfelelés illeszt öt állandó. tökéletes éget. másodrend evez toll. illik vmire. n szirom. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . jól áll. kikövez. alkalmassá tesz. levél. hizlal. odaillik. horgászik. halászik. karó. meger sít. átkel bárka. hízik. k lap. jelz zászló. tüzet fog. ellankad. megszilárdít. nyílt. hozzáidomít. kipirul. sekélyes illat. összeilleszt alkalmasság. felgyújt. bedöf. használhatóság. fürge. illeszkedik. robban. illesztett sínheveder. ötös osztályzat el ször f államügyész. f szerez. sima. tompít. gyorsan elröppen (id ). tehetetlen ember. száraz levél fakó. belefér. sínheveder. beleillik. jogtanácsos. lelóg. er sít. ízesít. t zkár. ágyút z. kifejezett. szürke. rögzített. szilárdan el ször. íz.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

profit aknafolyosó. nagyobbodás. társasjáték. furcsa. er sítés. képtár. béna. bátor. gyarapodás. alapjában véve. talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. felszerel. csonka. funkcionális. móka. tréfálkozás. szerszámkészlet. szövetkezés jövend . hasznára van. csaplyuk. bútor(zat) el mozdít. m csarnok. különös. prostituált. nyomorék. jöv beli. nem mindennapi berendezés. továbbá beolvadás. hivatalos. vicces. el ny. fasor. összeolvadás. galéria. kertet m vel. mans. el segít. sietés (óráé). megszerez haszon. befektet. nyereség. növekedés. r garázs epikurosz kertje. el nyére van. szórakozás. csoport. banda. fedett pálya. kötelesség. megérkezik vhova. elér. elnyer. vadpecsenye. t ke. hízik. érctelér medd k zete. nyereség. alaphang. gyakorlati. szerez. munkásbrigád. nyílás. fedett folyosó. jöv . karzat. tornác mulatság. siet (óra). bivalycsorda. brigád. manser . sarkalatos temetés bizarr. egyesülés. gengszterbanda. fúzió. m ködési függvények alap. játszma. forrás. játék. munkáscsapat. rés. csapfészek. megy hézag. határid üzlet fundamentally alapjában. hattyúraj. erkély. m vel. alapvet . mulatságos. határozott. park . prostitúció. t késít alap-. út. kemény. sánta. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. csorda. jöv id . örömlány. további azonkívül. kert. jár. nyer. tréfás. sport játékok csapat. kertészkedik. gyarapszik. szerszámsorozat. vad (erdei). ténykedik. kertben dolgozik. tevékenység. ráadásul. magfúzió. járat.tisztség. leend határid ügylet. liget. tovább. m ködéshez tartozó. komikus. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. vadhús. pénzben játszik. keres. bútor. fuzionálás. haszon. tréfa. támogat. vadállat.

kapu sorompó adott buzi. nagyközönség általában. mindenre kiterjed . élvhajhászó. nemz . köz-. sebességfokozat. megnyugtat. nemessé tesz. nyílt. szinte. arányosít. bekapcsol. szintén földrajz földtani György-tallér. rossz erkölcs . generálás. hülyül. felszerelés. szórakoztató dolog. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. nemesít. el idéz. készülék. nem specializált. óvatosan. szoros kapcsolatba hoz nem. holmi. származástani Genf. generális. termel létrehozott generáció. szelíden eredeti. fecseg. szelíd. gázzal megmérgez. általános. homoszexuális. halandzsázik bejárat. népszövetség géniusz enyhe. gázzal tölt.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. duma. nemzedék b kez . szövegel. benzin. genetikai. szerelés. vidám felkantároz. gázzal ellát. megszokott. közös. elgázosít. nyíltan. kapcsolódik. függ vé tesz. létrehozó. fogaskerék. tarka. Grúzia geographical földrajzi . süket duma. vaker. udvarias úriember urak finoman. egyetemes. üzemanyag. felgyorsul. tábornok. fejl déstörténeti. holland gin. szül gén f . jókedv . m ködés. felszerszámoz. örökléstani. megközelít . nyájasan. általánosan el állít. kivált. határozatlan. nyájas. badarság. halandzsa. hiteles. gyengéd. süketel. fejl dési. okoz. keletkezési. gáz. homokos. vakerál. finom. valódi hitelesen. szerkezet. hadvezér. nagylelk alkotó. nemz. létrehoz. nemes. hajtóm vel ellát. gyengéden. stratéga. mindenes. szokásos. élénk. sebesség.

roham. ragyogó. egyhasi kölykök. lámpaüveg. üvegház. lupe. esemény. menés. létez . jövedelem. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . tündöklés körülmény. távcs . reménytelen . gukker. hozadék. dics séges. frisseség. haladó. adag. nagyítóüveg. próbálkozás. elevenség. pohár. elveszett. aranylap. kocsiablak. aranypénz. ad. kinyerés. aranyszín aranyból való. arany-. aranyos fény . halott. alku. kapu isten megy fennálló. rugalmasság adott. hozzájut. hajlam. ragyogás. szolgáló. szívderít . kiadatott. képesség. visszaütés kapás hozzájutás. örömteli. arany-. értékes. gól. egész földfelületet behálózó. lány. golfot játszik. siker.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. messzelátó. barométer. légsúlymér . optikai lencse. divat. óriási adomány. járás. grúziai. György korabeli. menés. felruház. arany. képüveg. örvend . ablaktábla. megegyezés. össz-. üveg. mozgástér. lencse általános. mozgás. melegágy. megjutalmaz. lendület. grúz. üzlet. adományozás joga. ajándékáru. óraüveg. világ-. világméret dics . tündökl dicsfény. aranyos csillogású. szolgálólány ad. golfozik el rehaladott. tükör. megy. ügy. globális. örvendetes. egész világra kiterjed . energia. aranyszín . vmilyen természet ad adás kellemes. szerzés óriás. numera. kislány. holtjáték. bíborvörös. kísérlet cél. fényes. men . fehér folt. melegház. kellemetlen ember. aranyban b velked . ivadék. teljesítmény. bura. megszerez. rátermettség. boldog. pompás. megajándékoz. megadott. remek. leány. út arany. aranyérme. György kori német Németország (be)vesz. kinevezés joga. kelt. távozás. örvendez . megszerzés. vidám homokóra. tetter . teljes. glória. rugalmas utánengedés. ajándék. tehetség. vizsga. hajlamos. dics ség. aranyterm golf. ajándékoz. hülye hapsi. üvegáru. élénkség. kezdeményez készség. látcs . pohárkészlet. nagyszer .

diplomás. elvégez. fokonként nehezebbé tesz. csendes. díszít. el ny. választmány tagja. átruház. remek engedményez. nemes. egy csekély. apa. primitív ízlés irányító. segély grafika befüvesít. ingóságok. csúcsíves. megbocsátás. igazgatótanács tagja. f . árucikkek. malaszt. vezet igazgató. mozarab. barka. lelkület. erezet iránya. sorba rendez. gót nyelv. atya. szemcsésség. barkáz (b rt). börtönigazgató. osztályoz. derék. skarlátfesték. nagyszer . gabonaszem. kit n . fokbeosztással ellát. szem. bíborfesték. gazda. meghallgat. megfelel . tata. szemcsézet. ingóság. fok. engedélyezés. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. gabona. kategória. gyep. szemcsés szerkezet. ezer dollár. teljesít. végz s. haszon. jóindulat. egyetemet végzett. lejt . engedményezési okirat. fokokra oszt. gabonatermés. vizsgaengedély. intéz testület tagja. szigorlatra bocsátás kiválogat. alkalmas. fatter. zöldtakarmány. bíbortet . tetszet s. évgy r . kegy. természet. kitüntet. elegyenget. rangsorol. gabonamag. elfogad. gót stílus. szemcse. adomány. osztály. mester. munkaadó. hajlam. középkori. vezér. szemtermés.0648 gramm. vkinek a java. min sít. gót bet . kegyelem. gótikus. vezet . felület érdessége. szemcséz nyelvtan el kel . megenged. 0. átruházás. adományozás. elindul. pázsit. min ség. fokozat. engedélyez. szemernyi. legel . ingó vagyon. bíborvörös fest anyag. báj. egy szem vmi. gótikus stílus. megkegyelmezés. regulátor. szemer. felület tarkasága. adományoz. érvényes. nyújt. napvilág government kormány. füvesít. vagyon be(vesz) barbár. gran. örege vkinek. jámbor. engedelmes. vizsgára bocsátás. kedves. elismer. planíroz. jó. spárga. fokonként nehezebbé tesz. felékesít. helytartó. kormányzó. megadás. irányító asztali áldás. f nök. el nyös. érettségizik. középkorias. porszem. kormányzó. áruk. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . kellem. papa. homokszem. kiutal. felszín. grácia. nagy. hangversenyzongora. rang. szeretetre méltó. szíves áru. javak. gót. szép. diplomát szerez. aranyszemcse. szem(cse). végbizonyítványt ad. asztali ima. eleget tesz. szabályozó. osztályzat. folyósít.good goods got gothic governing örvendetes. marijuana. emelked . különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. átruházási okirat. gótikus bet . megtisztel. f . csirág. kecsesség. vad. fokozatossá tesz. szubvenció. granum.

földre fektet. vaskos. nehézségi er . garancia. termés. futár. gyászos. rködés. tengerfenék. fogház r. f kalauz. Hellász csaló. gyarapodás. gyep. földel. szaporulat. rács. golfpálya lyuk körüli része. sárgás. csoportosul csoportok termeszt er söd . sötét. zöldfül . zöldhasú. natúr szín . süt rostély. friss. meg szít. éretlen. otromba. borús. görög. tömegvonzás nagy. kavics. sóder gravitáció. felszállást lehetetlenné tesz. felh s. ordenáré. bánat. görög nyelv.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. becsap. terület. hájas. szürke egyenruha. szerencsétlenség. golfpálya. növés. megcsal. szürke. karfa. nyers. szürke ló. fejlemény. zöld-. tumor. országos áramhálózat. zöldes. svindler zöldell . hellén. térképhálózat. csoportosít. zsuga. durva. növ(eked)és. betétszalag. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. zöld. rács(ozat). szerves képz dmény. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . földre tesz. üledék csoport. tapasztalatlan. képz dmény biztosít. teljes. alapozás. er teljes. kandallórács. megfeneklik berek. bruttó. börtön r. zöldre fest. forgalmista. talaj. görög személy. sikamlós. együgy . el vigyázat. kövér. hómentes. indíték. hálózat. megfontoltság. rácsozat baj. term megn tt. nagy. meg szül. súlyosság. megszürkül. er s. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. terjeszkedés. terep. zsozsó. halvány. rölt. szürke festék áramhálózat. kinövés. burjánzó. rét. jó er ben lev . hiszékeny. pénz. sápadt. zátonyra fut. szürke szín . fejl dés. borongós. növekedés. megtéveszt. üde. hírnök. görög nyelvtudás. legel . hajtás. nyomorúság. megzöldít. megnövekedett daganat. makroszkopikus. gyógyszeríz-javító viv anyag. fegy r. rség. szomorúság buja. kendermagos réce. súly. ok. naiv. ír ember. alap. rostély. fájdalom. falcolás. termelés. lomb. szürkület. trágár alapoz. szabad szemmel látható. hamuszürke. megfenekeltet. nagy test . szavatol markolatkosár. pázsit. sápadt termesztett sz. liget. zsíros. biztosító berendezés. rácskerítés. fegyház r. kert. el vigyázatosság. szürke szín. zacc. goromba. garantál. sportpálya. növekmény. vastag. föld. tér. svihák. nyers szín . földelés. földre dob. kifejl dés.

riz. testalkat. vezérfonal. agyonl . el szoba. lábfej maréknyi. pisztoly. fegyver. kopaszt. ruha. sz rszál. palota. mutató. sörte befejezetlen. példamutatás. vigyázat. játszma. hátrányos helyzetbe hoz. átad. félig. segédmunkás. leosztás. amerikai bangita. konviktus. székház. odaad. pacák. kordában tart. hátrány. aláírás. terem. útjelz . revolver. kikalapál. számoló. hapsi. hajszál. ágyú. agyonbírál. vezet. védekez testtartás. véd rács. kovácsol. útjelz tábla. b ntudatos. puska. kalauz. tönkrever. vétkes gitár öböl. löveg. kalapácscsont. tökéletlen közös ebédl . szakadék revolverlövéssel megsebesít. sz r. korlát. kalauzol. idegenvezet . bolyh. l fegyver. kéz. olajprésel zsák. kézfej. átnyújt. szórópisztoly. marok (lómérték). kézírás. kabaré. vezet . gvárdián. kalapál kártyaleosztás. útmutató b nbánó. maroknyi. napszámos. kiosztott lapok. kézjel. ágyúlövés. gyám. vadász. meghívott. büntetend . dobol. kakas (puskán). vezérlés. el csarnok. védelmez. hajszálrugó. mutató kéz. hall. kastély.óvókerítés. felerészben. sz rrel ellát. rákapcsol. r. védekez állás. ütés (kártyában). leránt. fél. lecsepül. véd szerkezet. vidéki kastély. pisztolylövéssel megsebesít. csarnok. gárdisták látogató. hajszáldrót. parazita. örvény. b nös. szokás. nem teljes. elpüföl. játékos (kártyában). nehezen kezelhet akadály. nagy terem. irányít. parti. nagy ebédl . munkás. ferences rendház elöljárója. üt . kopácsol. kar. kalapács. kisebb egyetemi kollégium. matróz. közös étkezés. lehengerel. kisegít . vonatvezet . közös étkezde. gyámolító gárdaezred. kollégium. dohog. r. gondnok. útikönyv. veret (tüzérséggel). lel faszi. hajóslegény. zenés kávéház. rz . vonatkísér . sín. nehezen fegyelmezhet . diákszálló. kézbesít. zúz. internátus. tanácsadás. mulató lehúz. kiver. magatartás. tönkrezúz. kézjegy. oltalmazó. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . lövöldöz. pöröly. pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. taps. küls megjelenés. r(ség). részben. sz röz. eldönget. útmutatás. ad. megátalkodott. hajzat. megterhelés hammer hand handful handicap . viselkedés (birt) haj. kúria. vendég irányítás. vezetés ismertet .

foglalkozik. holtfej. kitartó. kiindulópont. sólya. címszöveg. gubó. fejjel ellát. halad. feje vminek. történik történés történik boldogan. jókép . f hely. szigorú arat. becsapás. jelentékeny. bíborosi kalapot adományoz. nyers. oszlopf . személy. el vágat. csinos. éles. rossz. kifoszt. eleje vminek. er sen. rubrika head . terméseredmény (bír) bíborosi kalap. hajóbordák fels része. alkalom. bánik. szerencsére. fárasztó. kilincs. élén áll vminek. fejel. baj. térnyerés. tekintélyes adódik. fej. megy. bajt csinál. fejes rész. tapintás. haladás. vasárú árt. tet pont. keservesen. vidám keserves. orom. ártalom. megtörténik. hozzányúl. fej (érmén). nyugtalanít. kalap. él. el rehaladás. tárgykör. fejezet. fül. keményre. hím állat. el fordul. fenék. érdes. ugratás (birtok) az. jóvágású. vezet . férfi. f . fok. csalás. kíméletlen. er s. vállalatvezet . gyötör. cím. fogantyú. kar. csúcs. fanyar. kifejlés. bántalom. véletlenül boldogság. szigorú. kategória. kirabol. éles. nyél. el fok. kalapot tesz. termés. szívósan. megsért. f -. kitartóan alig fémárú. vezet hely. nehezen. igazgató. fronthossz. megesik. szedés. vezet. felvízcsatorna. sért. fogó. rideg. fels rész. ereszcsöpög alatti tölcsér. földnyelv. irányító. kemény. aratás. gyorsan. kényszermunka. k b l kirakott gázló. szarvasagancs. kemény. fáradhatatlan. rúd. feldúl. kedvez tlen. fáradságos. kezel. zaklat durva. keményen. bajt okoz. svindli. kalapot ad. gavallér. kegyetlen. ürügy. fiú. sérelem harmónia elpusztít. kezezés b kez . ész. mákfej. értelem. sebesség. préselt dohány. rossz. irányít kezelés. fejtési front. forgattyú. családf . zord. állomány.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. rovat. darab. el adódik. kár. szüret. rikácsoló. vájvég. betakarítás. korona (fáé). hegyfok. hajó orra. csúcspont. beugratás. el menetel. készlet. hím. sapka (van). hardver. vidámság boldog. begy jtés. f nök. kínoz. fejfed . kalász. szilárd. felirattal ellát. betakarít. tréfa. lekezelés kezek. nehéz. hajó el része. igyekszik.

búgás (kocáé). melegít. ételadag ennélfogva. bels rész. sötét csúcspont. t zbe hoz. segítség. hallótávolság. tüzelés (szukáé). háztartási alkalmazott. verseny. láz. súlyos. piros (kártyában) bef t. fáradt. orvosol. hérosz. központ . f t. fejesedik. segély. kihallgatás. (h sn ) headquarters f hadiszállás. fejek. jelent s. segíteni kész. hegy. ezért (az ) ide. megmelegít. kiszolgál. ér (kábelé). melegszik. segít. heves. pusztaság f tés ég. hallás. ezentúl. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. felindulás. hanga. buta. terhes. tet pont örökös tartott helikopter fene. beborult. h s heroin. félisten. unalmas. magasság. játékbarlang. fejbe borul. menny. pokol bejárón . tárgyalás bátorság. hév. er s. segédlet. el segít. magaslat. így. lelkiállapot. kártyabarlang. kemény.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. felgerjed. támogatás segített hasznos. szív. h ség. szolgálatkész adag. meghallgatás. kimerült. mag. paradicsom nagyon álmos. itt örökség dalia. viharos. sziv k r. hevít. k r. felszolgál. nagy. h csarab. nehéz. segít kész.

elszakad. üt. fogó. emelkedett. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . gúnyos megjegyzés. tartás. megver. kitartás (hangé). befogó készülék. oldalvágás. szipka. szarkasztikus megjegyzés. kitalál. betölt tároló. vár. összecsapódás. tulajdon. érint. kilyukad. hajófenék. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. szár. vagyonrész. roppantul. szippantás. birtokos. rablótámadás. sláger. kifúr. kilyukaszt. tartály. éles megjegyzés. er d. f . tartókészülék. átlyukaszt. sújt. foglalat. emelt. magát. tárolás. nagyon. talál. siker. vmit kézben tartó. fogás. tartó készülék. csíp s. ér. találat. csúcsteljesítmény. bírlalás. magasztos. gyám. fent. odaér. birtokban tartó. tartó tárca megfog verem. szerencse. üt dés. rakodótér. felemelkedett. egy adag kábítószer. saját maga. bírálgató megjegyzés. befolyás. feltartás. igen. tám. rangsorolás. gyilkosság. tartó. önmagát. egy adag ital. zárt. rátalál. saját magát rejtett hierarchia. jól sikerült felvétel. rablás. magas. befogókészülék. birtok. nagymérv . bíráló. támvas. történet heroinos cigaretta. irattartó. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. gunyoros megjegyzés. gáncsoskodó megjegyzés. hajófenékrekesz. vagyon. felül. vezet . két munkahelyet átjáróval összeköt. visel . magasan. vmiben lekötött t ke. rangsor. átfúr. telitalálat. börtön. el kel . megfog. lyuk. ezideig hajótér. támasz. tok. megüt. szagos. szerencsés húzás. lök. fenséges. tartott. üreg. magas nyomású terület. beássa magát.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. romlásnak induló. er s. tartó. késleltet . feltartóztatás. megfogás. szerencsés ötlet. elér. megtartás. csapás. papi kormányszervezet. lyukat fúr. gödör. hatalom. találó kifejezés. alátámasztás. összeüt dés. srenk eddig. aktívák. odú. magas nyakú. korona. önmaga. raktér. szerencsés fogás. rangszervezet er sen. nyomorúságos viskó. ráakad. becsapódás. slukk. rögzítés. eltalál. fogantyú. birtoklás. fermata jogosított. nagyfokú. ütés. tokmány. halogató. nekiüt dik. harmadik sebesség.

lakhely. lovat ad. herél mén. visszarepül kiindulási pontjára. ház. lóra ül. dísz. büszkeség. belföldi. bel-. belföld. borzalmasság. szarv alakú serleg. tülök. n i becsület. fedez. erekció. megtiszteltetés.lyukba dob. vacok. becsületesség. rettegés. sík. sárlik. porta. salakdugasz. megbecsül. ló. mélyedés. pata borzadás. várakozás. undorodás. szentelt. ékesség. számít. borzasztó volta vminek. vakáció. szarvával felnyársal. lovas. hangszóró. hazaküld. egészen. helybeli. valószín ség. családi. kapu. visszatér. nyílás. fúr. borzongás. szabadság. üll szarv. remény(kedik). tisztelet. teljesen. szarv. szent. hátán lovagoltat. célra repül (ott)hontalan. ház körüli. magas rang. hontalan. otthonhoz közel es . felöklel. megszentelt. helyi. cs dör. haza-. számítás. irányít. kiváj. rettenetes volta vminek. címzetes. haza. hazairányít. nyomorúságos lakás. szünid . tiszteletbeli. lovagol. szent élet . fogantyú. hazavezet. pont (golfban). orr. kilátás. hajléktalan. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . lakás. kíván. becsület. hátán visz vkit. otthon. fizetéstelen. hazarepül. láthatári. háztartási. rémület lovakkal ellát. találó. iszonyodás. gyár (kínában) becsületbeli. lyukba küld. szül föld. deresre húz. jóhír. célrepülést végez. látóhatári. méltóság. bizakodik. lóer . üreg. dísz-. tiszteleti becsül. kitüntet. szarv alakú tartó. kegyes. hátára vesz vkit. elvár. szakadás. helyére. tisztesség. vízszintes (Horn-fok). lel hely. tisztel. tisztességes raktár (kínában). házi. nyersvászon jámbor. borzalom. tapogató. lakóház. lovas katona. otthoni. nyomorúságos odú. vissza-. otthontalan becsületes. figura (kártyajátékban) remény. hon. csikó (sakkban). vissz-. felszarvaz. rádióval repül gépet irányít vhova. szarvaz. menedék. szentséges saját. felnyársal. látóköri. tölcsér. iszonyatosság. megbecsülés. medd k zet-zárvány. szinte. bak. csáp. óhajt. lyukaszt. szabadság. lovasság. irtózás. vakáció nyaralás. erény. tartó. bevált. kötélhágcsó. remél. magas állás. menhely. szörny ség. reménykedik. odú. tölcsér alakú torkolat. hidegrázás. szarvval ellát. ünnep. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. állvány. telefon. hefti. autóduda. nyílt. szaru. tollbóbita. lóra ültet. megdöf. lóra száll. lóval ellát. tölcsér alakú vízfolyás. díjazás nélküli. mén. bizakodás. otthont nyújt vkinek. szünid Hollandia. kürt. rárepül. fedeztet. tölcsér alakú öböl. elfogad (váltót). kifizet. vár. érzékeny ponton érint . lapos. vezet sugárral repül. duda. reménykedés remélhet leg horizontális. szipózik. hazai. cél. a helyére. vitorlarúdsín. agancs. elevenére tapintó. reménység.

túl f szeres. mennyire. falhorony. épület. szálloda. tetemes. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . be van indulva. dögös. szörny nagy. vállalat. internátus. menedék. egetver . rosszindulatú. szexuálisan felgerjedt. f t házba beállítás. háznép. háziúr. mindamellett. ellenséges. házigazda. élénk. kollégium. nyeregtakaró. fel van húzva. hogy. miképpen. garazsírozás. be van gerjedve. ház. el adóterem. roppant sok. remízbe elhelyezés. pipa. parancsnoki fülke. gépszínbe beállítás. végtelen. dühös. roppant. határtalan. felkapott. behajtás. dologház. milyen mértékben. kocsiszínbe beállítás. árboctalapzat. befogad. ház háztartás házak begy jtés. burkolat. mérgesen. leeresztés halom. vendégfogadó óra órák bástya. lebocsátás. lakásépítés. haragos viszonyban álló. betakarítás. temérdek emberi emberi természet. óriási. forróvá válik. ostya. csíp s. szenvedélyes. t zsde. azonban. lopott. garázsba elhelyezés. fészekbe illesztés. lakóház. dinasztia. mérhetetlen. cég. emberiesség. rosszakaratú. lak. emberfeletti.meghág. sláger. mégis. mi módon. tombolával összekötött társasjátékféle. felmelegít. er s hotel. kapós. szerfölötti. üzletház. nagyarányú. szexi. szállodás barátságtalan. irtózatos. penge. szálló. vírusgazda. forrón. behordás. család. alaposan. hatalmas. gyárépület. bacillusgazda. friss. hogy(an). szentostya. szállás. szexis. rettent nagy. legújabb. ász. háztartás. vendéglátó. skori sírhalom. begerjedt. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. vendégszeretet vendégfogadós. gyár. véd berendezés. heves. lakóhely. porta. vendélátó/gazda. torony (darun). felgerjedt. domb. rosszindulat. néz tér. viszály felhevít. remízbe beállítás. rikító. ellenséges érzület . el adás. kocsiszínbe elhelyezés. vendégl s. falfülke. kórokozóhordozó. bármennyire. lótakaró. hajlék. horonyba illesztés. sereg. skori sírdomb. istállózás. hallgatóság. híres. képvisel ház. közönség. ellenséges viszony. fogadós. lakás. sokaság. felépítmény hajó farán. hevesen. veszélyes. elszállásol. indulatos. színház. gépszínbe elhelyezés. hajlék. roppant nagy. kelend . magtárba hordás. viszont igen nagy. forró. lakik. uralkodóház. hogyan. gazda. tumulus. elhelyez. tömeg. ám. cs rbe hordás. garázsba beállítás. f t házba elhelyezés. miként akárhogyan. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. árbocfészek. beterelés. kirobbanó formában lév . szexuálisan vonzó. men .

érzés. azonosnak tekint. nem vesz észre. eszménykép. nem vesz tudomásu. cukormázzal bevon. sovány. vicc. feltéve hogy. ügyesen bánik. vadat kerget . éhez . egybevágóság ideológiai ideológia. kép. férjhez ad. mohón vágyódó. falkavadászat. leleplez. éhséget kelt . keres. vadat z . megöl. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. felismer. terv. ismeret. vadászik. példakép. gondolat. vadászat. képzet elméleti. f köt alá hoz. kedélyállapot. átkutat. elképzelés. adatot keres. felfed. fondant. hajtat. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. terméketlen bejár. gyanú. éhez k. üldözés. hidegre tesz. vibrál. z. felkutat. nem vesz tudomásul. testnedv száz magyar Magyarország éhes. fagylalt. gazdálkodik. jól gazdálkodik. leveg nek néz. üldöz. kerget. gondoz. éhséget okozó. túlszabályozás. ideális esetben. eszményien azonos. megegyez azonosítás. rezg mozgás. nyomozás. hajtó. vadászat. szegény. ráismer. én. humor. i bet bejegel. kopóval vadászik. fogalom. hogy vajon tudatlanság mell z. keresés. gyémánt. ötlet. szertelenül vágyakozó. férj. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. ideális. jég. azonosságot megállapít. eszményi elméletileg. vadászellát. komikum. semmibe vesz Magyar . megrendülés. nyomorgók. zés. éhesek. sejtés. kedv. kedély.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. egynek tekint azonosítás azonosság. falkavadászaton vesz részt. áhító. világnézet bár. -e. ideál. kutat. képzeletbeli. rezeg. ha. vadászó. jegel. cukormáz elgondolás. szomjas. eszme. személyazonosság. hogy.

nekiüt dés birodalmi. összkép hasonlatok. beteg. alsó ajak alatti kis szakáll. rosszul. méltóságteljes. tömérdek. nem szerencsés. értelem. kellék. megtestesít. behatás. kocsitet ülésekkel. szókép. leír illusztrált ábra. brit birodalmi. kocsitet re szerelhet utazóláda. import. befolyás. káros. felséges. fontosság. hasonmás. lefest. egyesültkirályságbeli. magától értet d . közvetlenül mérhetetlen. burkoltan céloz árubehozatal. tükörkép. mihelyt. magasztos. belevonás. rosszul megválasztott. ütközik. utal. elképzelés. tízrubeles cári aranyérme. azonnal. mentes. végrehajtott beleértés. szerencsétlenül. keresztülvisz eszközölt. képek fantázia. nagyszer . végrehajt. illusztráció. fenntartás nélküli. teljesít. kihatás. törvénytelen. képmás. belekeveredés. törvényellenes. üt dik. behozatal. sürg s amint. kedvez tlenül. közvetlen. értelmileg tartalmaz. burkolt célzás beleértett. nem megfelel en. végrehajtás . gonosz. óriási bevándorlás közelg . illegális betegség ábrázol. hallgatólagos beleért. behoz. roppant. sejtet. nem kielégít en. fenséges. nagy formátumú nyomdai papír eszköz. nagy képzel tehetség elképzel. jézuspapír. képzet. maga után von. szemléltetés ábrázol. császári. kép. nem jól. képzeletb l ered . hatás. hátrány. rossz érvénytelen. képzel dés. kép. visszatükröz. szimbolizál. szerszám. kár. képzel azonnali. képzelet elképzelt. ütközés. jelent. arcmás. képet fest.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. importál. küszöbön álló immúnis. magába foglal. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. szobor. teljesítés. nem fogékony becsapódás. hasonlat. kocsitet pogyásztartóval.

rárak. becsapódási szög. magába foglal. összeolvad. keveredik. megszilárdul. el fordulás gyakorisága bees . nem megfelel alkalmatlan. elegyedik. beolvaszt. ingerl . leny göz . -ként. kifinomít. egyesít. testetlen. tökéletesítés. börtönbüntetés.4 mm>. nyakába varr. -képpen. beleértés jövedelem bejegyez. beesés. fuzionál. részleges egybeesés. nyomtatás hatásos. alatt. módon. kivet. incidens. elterjedtség. nyomdai levonat. idején. javítás -be. emelkedik. zárvány. jelent s import áruk. feljavít. becsapódás. kim vel. belevegyít. kipalléroz. belekever. közül. tartalmazott. hatást kelt . esetlegesen beleért. eset. megkapó bebörtönzés. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . belül képtelenség. tökéletesít. külföldi áruk kiró. megjavít. belevéve. feljavul. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. miközben. bezáródás. beleszámítás. megjavul. összekever. elegyít. lenyomat.54 centiméter. tökéletesedik. hüvelyk állásszög. -on. -ben. esemény. hüvelyk <25. hatás. nemesít. beszámít. folyamán. ráes . magában foglal. jogi személlyé alakít. fogság javít. egybeolvaszt. mellékesen. ösztönz . belevesz. véletlen esemény. egyesült. ráver d esetleg. nyomás. bent. belefoglal. el fordulás. vegyít. megtestesít.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. rátesz lehetetlen benyomás. mély benyomást kelt . b vít. tartalmaz. mellékesen megjegyezve. inadekvát. eggyé vált. -ban. egyesült. elégtelen. nem kielégít . fuzionáltat. eggyé vált. kim vel dik. jobbá tesz megjavított el léptetés. helytelen ingerlés. utánnyomás. -ön. bekebelez bekebelezett. beesési szög. véletlen esemény. el menetel. lassan mászik. -ba. beleszámít beleértve. szerint. gazdagít. felölel. mialatt. egybeesés. tehetetlenség alkalmatlan. lassan halad. jelenség. terhelés. nemesedik. növel. értéket növel. ösztönzés 2. benn. példányszám. zárt. egyesül. belefoglalás. -en. testületté alakít.

jelz kar. kijelz m szer. szabályozó kar. nyelv. indikáció mutatóm szer. tartalomjegyzékbe felvesz. jelz m szer bennszülött. vmire utaló jel. autonóm. pártonkívüli. jelz készülék. jelz réteg. ásványindikátor. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. kompasz. leolvasás. jel. mutató India indiai jelez. independens. egyén. javallat. indexre tesz. nem egyenes közvetve egyedi. el jel. aknamélység-mutató. figyelmeztetés. egyes. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . t . bet rendes mutató. betilt. indikátor. optikai jelz . névmutató. kapcsolt er söd egyre inkább. tényleg függetlenség. mutató. növekedés. egyéni. névmutatóval ellát. növekszik. mindinkább hihetetlen csakugyan. változékonyság biztosan bekövetkez . mutatóujj. önálló. növekv mértékben. tartalommutató. tiltott könyvek jegyzéke. utalás. sorsszer . kényszer . munkaíró. irányjelz .increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. megjelenít egység. szabadság merész. fesztelen. rámutatás. mér m szer. anyagilag független. index. valóban. független. obligát. mérlegpálca. szabad. kikerülhetetlen. jelz csap. tárgymutatóval ellát. jelz tábla. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. tárgymutató. tárgymutatót készít. iparág. látjelz . szorgalom egyenl tlenség. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. jelzés. kongregacionalista. (ki)jelz . vizuális kijelz s egység. n fokozott. vele született közvetett. veleszületett.

szükségszer . rongálás. tilalom. sérülés. -ban. gátlás kezdeti. benn lev . nem hivatalos. betáplált információ. újítás innovatív. kártétel belföldi. parafál. szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. szignál. felvilágosítás infrastruktúra. kezdeményez képesség. kezdeményez . betáplált adat. információ. kézjegyével ellát eredetileg. meggátlás. közlemény. ország belsejébe. ország belseje. nem el írásos. megakadályozás. ráfordítás. bels . kezdeti. hagyaték. kihat. keresetlen. sérelem. -ben. örökség. ragály. sebesülés. vele járó. kezdetben bevezet . megnyitó ténykedés. rábír. kezdeményez er . hagyatéki eljárás. bemen jel. örökösödési per. belül . késleltetés. örökösödés. javaslattételi jog hátrány. kár. tájékoztatás. nyomozás. káros befolyás. bels rész. kezd . vizsgálat rovar belseje vminek. örökrész. felpuffadás befolyás. el készít . bemenetet. kezdemény. névjelével ellát. sértés. kezd . jogellenessé tétel. kézjegyével láttamoz. szül i örökség akadályozás. tudakozódás. értesülés. infláció. hétköznapi. kötetlen értesítés. hatás. befolyásos informál. újító anyagfelhasználás. felfújás. vendégl bels ártatlan új szokás. ható. hír. belsejéb l való fogadó. hazai. feljelentés. fogadó (vendégl ). tájékoztat fesztelen. umlaut végtelen duzzasztás. velejáró birtok. megtámadhatóvá válás. bemenet érdekl dés. feltétlenül.elmaradhatatlan. elkerülhetetlen. belüls . fert zés. belül. közlétesítmény-hálózat benne rejl . közvetlen. befolyásol befolyásoló. kezdeményezés. végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül.

javaslat. m szerek elégtelen biztosítás ép. bels csatár. belsejében. bizalmas tájékoztatás. hivatalos helyr l sugalmazott. éleselméj ség. okirat. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. fogyasztás (kötésben). érintetlen betáplálás. felvett létszám. igazi története vminek.elhelyezett. intézet. értelem. hátoldal. felderítés. éleslátás megtekintés. ösztönzés. inspiráció. vmin belül. intézményi oktatás. nélkülözhetetlen. munkások közé beépített besúgó. hangszer hangszeres. létesítmény. lelkesítés. h vösön. folyamodás. szentírási sugalmazás. sértetlen. bennül . lényeges. utasítás. megindítás. észbeli. felfogás. megalakítás. kérelem. ihlet. m vészi. ösztönös megérzés. m szer. ihletett. valódi helyzet. teljessé tevés. integráció. egyetem. tisztesség. intézmény alapítás. megindít. belátás. létesítés. üzembehelyezés. hatósági ellen r belélegzés. közrem köd . költ i. folyamatba tétel. szell z járat. dutyiban. hivatott. utal esetek helyett alapít. szokás. integrál. ép. vmi belsejében. egységet alkotó egységbe rendezett. beszívott. példaként felhoz. példa. szervesen hozzátartozó. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. sugalmazott. ihletettség belehelt. sértetlenség. létesít. egységbe rendezés becsületesség. eset. sugalmazás. m szeres. szellemi. feddhetetlenség értelmiségi. szervez. szorgalmazás. hírszerzés. bels . egyesülés. hivatkozik. intellektuális ész. szervezés. . felvétel. bevezetés. tanítás el írás. nagytehetség . egész számú. emészt szervek. integrálás. hozzájáruló eszközök. intuíció. hír. utasítások eszköz. ötlet. bevitel egész. útmutatás. integrált beilleszkedés. intézmény intézményes. szerszám. egybeépített. bels felület. teljes. felszerelés. folyamatba helyez vmit. összeépített. belélegzett beiktatás. sugalmazás alatt álló. felfogóképesség. vizsgálat felügyel .

nagyfokú. intervallum. közbüls . fürkész . hangköz. hathatós. közbenjárás. hullámmozgások összetev dése. kölcsönhatás. éles. törekvés. határfelület. lábak felhorzsolása. interpretál. tízperc (iskolában). fogaskerekek megakadása. közösülés érdek. fordít értelmezés csilletávköz. figyel . közöl. zavaró áthallás belföld. ország bels része. megfeszített. értesülés. interferencia. közbelépés. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. figyelem. mélyen átélt. szándékozik szándékozott fürkész . elválasztó felület. érdekl d . értelmesség. maró. zavaró hatás. interjú bens barát. érdekl dés. elmélyült er sség. intenzitás intenzív átható. érdekel. belátó okosság. célkit zés. bels . középfokú. egymásra hatás. szándék. féltónus beavatkozás. elszánt. távolság. sejtet. belföldi. vételi zavar. végtelen. megfeszített. tolmácsol. kamat érdekelt. érintkez felület. lábak felhorzsolódása. közbens bel-. lebegés. magyaráz. közvetít . belföldi közbees . bels nemzetközi el ad. kebelbarát. közbejötte vminek beszélgetés. szünet. információ. engesztelhetetlen. mérhetetlen. értelmez. térköz. ruharészeket összevarr. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . célzat.értesítés. mély. illeszt egység. egymásra hat beavatkozás. érdekl d érdekes adapter. összeütközés. vmire irányuló. er s. törekv . szúrós. tervez. cél cél. id köz. beható. megértés. komoly. heves. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. meghitt. összetalálkozás. célozgat. belseje vminek. tudtul ad. élénk. mély érzelmi életet él . titkos szolgálat.

vizsgál adatgy jtés.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. tanulmányoz. felruházás. nyomoz. felterjeszt. lényegtelen. vele jár. bevezetés felbecsülhetetlen. magában foglal. tanulmányozás. beburkol. részvétel hatványozás Irán. felruház kivizsgál. vas. vizsgálódás. meghonosít. begöngyöl. jelentéktelen. vásárol. megkezd. kutat. összeteker adóssággal terhelt. megvizsgál. beruházás. nyomozás. körülzár. körülteker. bemutat. divatba hoz. elfogadtat. nem a tárgyhoz tartozó. nyakatekert. elszigetelés. zavaros. kusza. nem helytálló (van). van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. Perzsia Irak Írország ír kard. telepít. belekever. vasal. bevisz. elszigeteltség. ironikusan irreleváns. telepítés. invesztál. -be beilleszt. vasaló gúnyosan. behelyez. szigetelés . bekerít. beruházó láthatatlan csábítás. behoz. hatványoz. megvasal. felhívás hatványra emel. magával hoz. belebonyolít. bele. körülményes belekeveredés. betesz bevezetett bemutatás. maga után von. változatlanul behatolás. meghívás. beruház. becsavar. kutatás. izolálás. eladósodott. magába foglal. felbecsülhetetlenül értékes mindig. invázió találékonyság befektet. összezavar. felöltöztet. bevezet. beiktatás befektet . bonyolult. elmélyedés. kacskaringós. vizsgálat befektetés. összegöngyöl.

matróz. burkolólap. kocsiemel . keletkezik. annak. tartó. adat. lövedékburkolat. továbbá. részlet. dettó. tételek. emberalak toronyórákban. megjelentet. kérdés. tökfilkó. dugós kapcsolóhüvely. jumbó. kimenet. szakasz. cseléd. borítóív. kakas (kéményen). felszerel. izraeli kifolyás. Janka. kilép. emel rúd. napszámos. t. neki. fénnyel vadászik. n . ujjas. kiadás. kiad. nyársforgató készülék. olasz nyelv Olaszország részletezés. téma. emel bak. csaj. kis csuka. rövid férfi fels kabát. Zsanett január jack jacket Jane January . hunyó. fiatal legény. végeredmény. kiosztás. zubbony. cikk. kapcsolóhüvely. azután adatok. kiutalás. dugasz. borítólap. bubi. ellát. példány. eredmény. megjelenés. b rb l készült fedeles kupa. filkó. Johanna. kiömlik. szolga. kabát. támaszték. dohány. borítás. pont. állati b r. gyümölcshéj. adódik vmib l. származik. az. hím állat. kulacs. nyílik vhova. dugaszaljzat. kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. vitapont. tétel. cikkely. tyúk. krumplihéj. köpeny. emel vel emel. fogó. pénz. fénnyel halászik. n i kosztümkabát. lemezborító. ered. alsó. csavaros emel . ügy. kimenetel. állati sz rzet. burkolat. penget . kifolyik. guba. rövid hír. kiadvány. emel .Israel Israeli Izrael izraelb l való. spiné. hasonlóképpen. torkolat. forgalomba hozatal. célgolyó. cimbora. részletek azé maga elefántcsont. támasztó. ivadék. következmény. b rmellény. zakó asszony. folyótorkolat. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. kenyérfa. kioszt. zeke. forgalomba hoz. ravasz fickó. utód. átlagember. felzetív. azt olasz. kis fels árboc-merevít rúd. paragrafus. orrárboc-lobogó. az(t). segédmunkás. kosztümkabát. olasz ürmös. ágyúhüvely. olasz vermut. hím burok. kibocsát. orrárboc-zászló. példányszám. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. héj. hír. kijárat.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

sorkitölt pontsor. tojásrakás alaprajz. elrendezés. lerakás. talajcs . el nyitás. ceruzabél. f kerék. vezet . kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. helyzet. vezérhajtás el fogat. madárdal. bárka. ólommal kitöltés. haszonrészesedés. ostorhegyes. tengerre száll. emelkedés. mér ón. ólommal zár. latin nyelv. térbeosztás. kilövés. lefolyócs . vezet szerep. nyereség. dirigens. motoros hajó. históriás ének. sínfektet munkás. állás. odavezetés. vezet . g zbárka. nyom. nem hivatásos. dob. els kiadás joga. felröppenés. vezet i képesség leading leads . vezet államférfiak. laikus. sorközt tágít. foglalkozás. felbocsát. bef z vég. telér. kábelvezeték. sortérz . ének. reklámcikk. beszélgetést irányító megjegyzés. vezet . kit zés. parancsnokság. fektetés. ritkítás. ólmoz. haszonrész. lantos által el adott epikus vers. hasadék. vízlevezet csatorna. prímheged . hatás. reklámárucikk. vezet görg . ólomplomba. alagcs . szakma. ín. hajít. hasadás. vízre bocsát. prímheged s. felbocsátás. hangversenymester. tápcsatorna. tömés. els ség. alapozás. horogzsinór toldaléka. el fogatló. vezércikk. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. el gyújtás. bet szekrény beosztása. befolyás. fogadó. menetmagasság. ólmozás. román. ólommal fed. latin szertartású. szíj. kötél. kisebb hajó. réteg. els heged s.latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. vezet. vízre ereszkedik jogszabály. f hír. els ként kijátszott kártya. vízre bocsátás. kolompos. mesterséges folyómeder. víz-odavezetés. beirányítás. f szerep. vezér. pártvezet . bujtvány. ólomzár. felszerelés. karvezet . cs fektet munkás. indít. blankfilm. mélységmér ón. sorköz. kit z . ólomcsík. játékkezdés joga. összesodrás. vezeték. fogplomba. lírai költemény. lefolyócsatorna. vezet egyéniség. vastag érhez vezet vékony ér. elágazó vezeték. beszélgetést irányító kérdés. kalauz. els . telepítés. helyez. vezér. numera. szerkezet rét/legel f bb hír. munkaterv bujtás. világi. el retartás. bordaláda. vezetés. irányzás. ballada. elindít. nagy kerék. vezérág. utóbbi kil . tervrajz. újlatin kés bbi. vezet személyiségek eldugulás. póráz. jelent s. sortágító. f . vízrebocsátó sólya. dereglye. ritkítva szed. példakép. vezet ügyvéd. f . tervezet. kép nélküli filmrész. partner (közösüléshez). vezetés. részesedés. élenjárás. grafit. parancsnok. ólom. fogtömés. munkakör. dallam. ólommal tölt. vezetés. irányítás szólamvezet . els heged . tehermentesít csatorna. munka. kezdeményez. idegenvezet . lefektetés. cövekver . hívás joga (kártyában). törvény ügyvéd dal. fekvés. tojó (le)fektetés. igazgatás. irány. legfontosabb. plomba. irányítás.

megtud. megengedett. gyalogol. állványzat. kengyelszíj. megtanulás. cip szár. törvényhozó(i). haszonbérbe adás. befogó. jogszer . mancs. búcsú. szár. bérleti szerz dés. eltávozási engedély. megtanul. közirat. tudományos. tapasztal alaposan jártas. elpüföl. lábszár. mérföld. tanult. felirat szövege. szabadság. bírósági. eltávozás. közlegel . állvány. tanulás. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó.8 kilométer. ingó hagyomány. bérbeadás. ismeretek. haszonbérlet id tartama. szelepb r. törvényszer törvényesen felirat. kihasználási engedély. láb. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. ismeret. csaló. futball-labda búcsúzkodás. m veltség. forduló. legenda. engedélyezés. tudós erudíció. törvényben gyökerez . búcsúzás. frigy. b r-. alagút-mintaív bordája. m velt. el adást tart vezetett szélárnyék. fonalkereszt. mózesi törvény szerinti. csapás. bér. szíjjal elver. kutyagol. szövetség. legkevesebb. jogi. szövetkezik. haszonbérbe vétel. b r. kilép . lapoz. megkorbácsol. engedelem. hazard r. törvényszéki. útszakasz. krikettlabda. magyarázó felirat. jog-. nadrágszár. tudás. szövetséget köt értesül. legkisebb elpáhol. támfa. b röz. örökség bírói. legális. törvényes. pillér. legjelentéktelenebb. haszonbérlet. csín. felhatalmazás. elhagy. törvényhozói legislature törvényhozás. láncfonalat keresztez. monda. (haszon)bérlet. eldönget. engedély levelek. távozás Libanon el ad. elver. bérleti díj. árendába vesz. bérlet id tartama legcsekélyebb. kilombosodik. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. bérlet. bérbevétel. nagy tudású. levél prospektus 4. el adás. korbáccsal elver. lábazat. törvényhozó testület . felütés. tanul. bérbe vesz. jelmagyarázat. ziccer. tanultság. liga. b rrel díszít. haszonbérbe vesz. zöld (kártyában) elhagyás. mellékvonal. kicserzi a b rét. comb hagyaték. talapzat. tanítás. b rrel bevon.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. dugattyúb r. jogos. haszonbérleti díj. oszlop. kikészített b r. legel . kibérel. koncesszió.

jogosítvány. korlátoz. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. simává tesz. kisebb. elfogulatlan. megért . törvényes. vízszintez . tartozások. jogos. teher. színvonal. megakadályoz. szabadosság fekszik. helyénvaló. kötetlen. hosszúság. nem fukarkodó. kisebb. egyenl . törvényesség házasságból született gyermek. elodáz. nivellál. kiegyensúlyozott. szerelmi viszony. felhatalmazás. kevesebb. színpadi bemutatásra írott dráma. alaposan indokolt. szentlecke. b séges. levonva csekélyebb. szinte. vízszintessé simít. kisebbik feladat. nagylelk . nem annyira. törvényesít. törekszik. hozzászab. helyes. nagyvonalú. hajlam. szabad. kevesebb. szint. liberális párt tagja. vmilyen irányban fekszik. köteles behabarás. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. földdel egyenl vé tesz. tanítási óra. rászegez. nekiszegez. gátol. fekvés. kapcsolat. lecke. koncesszió. hagy (vmit). kiegyenlít. tanulság leckék akadály. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . szabályszer . kevésbé. helyzet. kisebb mértékben. b kez . hatósági engedély. sík szintek kötelezettségek. tanya. szabad szellem . egyenletessé tesz. bérlet vízszintessé tesz. bérbeadás. törekszik vmire. csekélyebb. kölcsönös érintkezés. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . elegyenget. vízszintes. hangkötés. felszabadulás. ráirányít. viszony ell ítéletekt l mentes. törvényes uralkodó. bérlet. habarás. igazol. terjeng s alantasabb. hazugság. egy szintre hoz. szabad. egyforma. szabadid hossz. lesimít. engedélyez. teher felel sség. lerombol. tehertétel felel s. engedélyt ad. legitimitás. legitimate irodalmi érték dráma. irányul. simít. összeköttetés. egyszint . tartam hosszadalmas. passzívák. rántás. mínusz. licenc. planíroz. ráér .legitimacy legalitás. kötelezettség. szintez. felszín. hajlamos. lelapít. késleltet. szabadelv felszabadítás. liberális. nyugodt.

egyenlít . megszüntet. valószín . halvány. hajlamos vmire. napéjegyenl ségi vonal. esik. vonalkáz. ügykör. sín. tájékoztatás. sorgyalogság. meghatározott cs hálózat. tájékozódás. mint. t z. vállalat. irányvonal. kiderül. láng. meggyullad. ragyogó. világos. emelés. emelkedés. damil. jól megvilágított. szakma. emel. egyenes irányú. munkaszintek közötti magasság. vonalakat húz. síkmetszetvonal. limes. hasonlóképpen. hangulata van vmihez. megvilágítás. megvilágítás. gyenge. foglalkozás. libasor. kivilágosodik. kibélel. zsineg. len. lámpa. megfelel . arcvonás. bélel. ablaknyílás. cs rendszer. segítség. közlekedési vállalat. sorakoztat. kíván. fésült len. zsinór. ültet zsinór. sorba állít. foglalkozási ág. arcvonal. könnyen. könnyed. ugyanolyan. árucikk. nem hangsúlyos. óhajt. horgászzsineg.1 mm. begyújt. mér fonal. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. pálya. emelkedik. sorbaállás. összeköttetés. hosszirányú. kedve van vmihez. léha. szeret. felszáll. családfa. jellemz . leszármazás. egy inch 12-ed része. világítás hasonló. vonalaz. könnyít. (fel)emel. vonal. származási ág. könnyedén. elegáns. felsorakoztat. rászáll. megkönnyít. hasonmás. üresen. földet ér. tölt. terepszakasz. megtölt. könny . sápadt. határpillér. gyepl . könnyen lámpák. lift felszáll. úgy amint. vágány egyenes. társaság. határ. szelíd. hajlandó vmire. politika.life lifestyle lifetime lift élet életmód. enyhe. kedvel. útvonal. korlát. felvonó. ág. sz ke. fonal. 2. világítás. járat. fényforrás. világít. er dítési vonal. szegélyez. elhatárolás. megvonalaz. valószín leg hasonlóan. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. mesterség. vonás. demarkációs vonal. csillogó. körülhatárolt. kigyullad. korlátozott. gyújtás felszínesen. jelentéktelen. határoló. lenszövet. horgászzsinór. elhatárol. kiemelkedik. tapintatos. egyenes. els fokú. leesik. tiszta közvilágitás. írott sor. megtöm. akar. könnyelm . vonalas line linear . közlekedési vonal. határol. könnyelm en. meggyújt. hajókötél. határolás. életstílus élettartam ellop. vet zsinór. fény. megvilágít. ütköz . vezeték. fürgén. határ. vasútvonal. körvonal. könnyedén. korlátoz. egyenes alakú. nyomtatott sor. finom. politikai vonal. sor. csatasor. leszáll (lóról). elemel. kötél. lehetséges. felemel. világosság. tetszik feltehet . er dvonal. megszorít. felemelkedés. hasonlóan vmihez. lineáris. gyepl szár. valószín leg. meggyújtás. szintén határérték. sokat ígér . felold. árufajta. mér szalag. felemelés. határvonal. felemelkedik. gyújt.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

tornyosul. lapszél. gyalogtávolság. felhalmozódik. menet lapszél. óvadék csekély jelent ség . osztályzat. tolerancia. fizimiska. összehalmoz. tömeg. jól tud. nagy csomó. ír. halom. összetömörít. összegy jt. szél. piacra felhozott áru. házasság. menetelés. cél. hihetetlen Mária misét hallgat. halmoz. induló. jegyez észrevehet . bója. nyom. út. széles néptömegek. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . gyalogol. márka. szintjel. eltérés. térképez határvidék. közös birtok. piacon vásárol. part. meneteltet. szegély. fog (játékost). jelz vonal. észrevesz. pofa. sok. misézik. fogyasztási terület. gazda. védjegy. térképet készít. mise. vásáron árusít. tömegek. felülkerekedik vmin. nagy nemesi cím várományosa. figyel. célpont. határ. csodálatos. folt. szoros kapcsolat. forgalomba hozatal. összevon. ottmarad a helye. árjegyzés. jelzett. jellemez. tömeg. lapszéli. sokaság. tengerészet. masíroztat. különbözet. piaci áru. megjelöl. igazgató. házasodik házifecske bámulatos. menetel. fiatalúr. jelez. megkülönböztetett piac. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. csomó. összehord. megy. margó. vásáron értékesít. masszíroz. piacon értékesít. szint. perem. alaposan megtanul. piacra visz. kézjegy. fontosság. határ. jelzés. jellegzetes. széljegyzetekkel ellát. tömeg feltérképez. széles tömegek masszív. házasságkötés. jelzéssel lát el. árrés. piaci adásvétel. szegéllyel ellát. egymárkás. néz. kapitány (hajóé). f nök. jel. kézjel. mellékes tengerész. fedezet. fehér szél. nagymester. jegy. felgyülemlik. mester. mutat. vásároz. összehalmozódik. feltüntet. szegélyez. összecs dül nagy tömeg. mérték.manufacture gyártás manufacturer gyártó. tengeri nyomot hagy. vásárra visz értékesítés. széljegyzetel. március. közös föld. számos. megjegyez. árkülönbözet. megfigyel. tömörít. vásározás megjelölt egyesülés. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. osztályoz. tömegbe ver dik. tengerészeti. haladás. árfolyamjegyzés. piacon árusít. áruba bocsát. rakás. gyaloglás. szoros összetartozás. szemlél. t rés. mozgástér. összegy l. rajtvonal. masírozik. térkép. tengerészgyalogos. határvidék. szintjelzés.

május. jelent. átgondolt. kifejez . váladék.vminek. szedend anyag. kézirat. kérdés. gondol. közepes. megérlel. baj. gennyed. megfontolt. gennyesedik. méltó ellenfélnek bizonyul. korpa középérték. fukar. megfelel. felszerelés. eresztékesen egymásba illeszt. hitvány. lényegbevágó. tökéletesen elsajátít. anyag. tárgyi anyagok. összeházasít. összehasonlít. egyszer . esedékessé válik. szabad esetleg. fontos. kiforr. jelent ségteljes anyagi eszközök. tanár. lehet. férjhez ad. ügy. dolog. úr vmi fölött. összepasszol. megfékez. megérik. dologi. nekem csontliszt. részletesen kidolgoz érés. érlel. meccs. átlagos. étkezés. gyufa. oktató. tárgy. összemér. összeillik. genny. egyenl vmivel. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. anyag. fejlettség (szervezeté) csúcs. talán polgármester én. aljas. engem. megy vmihez gyufa anyagi. silány. eszközök. szembeállít. számít kidolgoz. fontos. vmihez passzolót talál. harmonizál. lényeges. vmihez ill t talál. egyenrangú vmivel. -het. lényeg. -hat. szegényes értelem. összehangol. érettség. szándékú értelmes. zsugori. szándék. téma. lejár. hasonlóval kiegészít. ruhaanyag. párja vminek. vacak. jelent . tanító. fizikai. összeválogat. közben ezalatt. anyagias. tartalom. smucig. étel. mérk zés. lényeges. szedés. alávaló. vetekszik. úr. minden maximális. érett. maximum galagonya. érzéki. hornyosan egymásba illeszt. összepasszít. méretet egyeztet. úrfi. egymásba illeszt. illik. felér. esedékes. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . kénez (hordót). középérték . házasság. szegény sorsú. közép-. testi. pedagógus kiegészít. durva liszt. er források. maximum. középút. úr vmi felett. eszközök jelentett id közben. összeilleszt. lejárt. jelentés. pari. meggondolt. átlag.

oldal (egyenletben). említés. csuklóelem. ereszték. mediterrán. nagyság. mér. orvostudomány. mérték. intézkedés. földközi-tengeri. boszorkányság. tengerparttól távol es közeg. gy lés. összetalálkozás. istentisztelet. mértéket vesz. törvényes szabályozás. megfontolt. mér szalag. lemér. vallásos összejövetel. rendszabály. szerv. étel. értekezlet. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . megmért. versmérték. mértékegység. verseny. orvostudományi belgyógyászat. menü kereskedelmi. fontos. geológiai rétegek. osztó. kimér. testrész. orvostanhallgató.measure fokmér . gyógyszer. felmér. orvostan. fok. méret. szerkezeti tag. orvosi. határ. köbözés. párbaj. collstok. csatlakozás. mérés. mérk zés. lemért. összefolyás. szerkezet érem közeg belgyógyászati. széntelep felmérés. megmér. taktus. párviadal. lépés. medikus. varázs. ülés. ritmikus. mechanizmus. híres emlékez tehetség. végtag tagság emlékezetes. ütemes érctelep. mér rúd. vel mechanikai gépezet. varázslat középkori földdel körülzárt. egészségügyi. keresked measured measurement felmérés. hímvessz . földközi-tenger. kimért. megemlít. ütem egyenletes járású. hús. egyenletes mozgású. szerkezeti elem. memória emberek elmebeli említ. lényeg. tánc. mér edény. közepes. találkozás. kapcsolótag. okozó találkozik összejövetel. tag. orvosság. vonulat. megemlítés emlitette étlap. vmilyen méret . jogszabály. közvetít eszköz. mérés élelem. étrend. útkeresztezés alkatrész. találkozó. felbecsül.

üzenetet küld. 31 yard. szemét. kövez anyag. metafora. kedély. érdemel. összevisszaság. távírón továbbít. üzen. összekuszál. piszok szóbeli üzenet. tiszta. evangéliumi kinyilatkoztatás. lehet. jelzésekkel továbbít. fogás. kis tó. puszta. bet anyag. megkeményedett pala. határ. lélek. költözés. szókép eljárás. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . tó. kivándorlás. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. képesség. közepe vminek. egyedüli. vérmérséklet. érc. értesítés. híradás. rendszeresség módszerek méter érsek. üzenet. étel. megfelez. kellemetlenség. érctartalmú k zet. megolvasztott üveg.mere merely merger merit merits mess egyszer . tehetség érdem. bepiszkít. kantin. tavacska csupán. ezüstszín. közép. közép-. középre tesz. megérdemel. hadihajó ágyúi. kikövez anyag. 29 yard. tanítás. pusztán egyesülés. f pontok. nagy mennyiség . fém. rendetlenség. hevesség pálya. sínek hasonlat. közlés. értékesség. vminek a közepe. módozat. f szempontok elront. kiválóság. hatalom. mondanivaló. jóslás. olvadt üveg. étkezde. üzenetet eljuttat. középs éjfél er . telefonon továbbít. öntött fém. jóság. öntvény. mezsgye. jövendölés. er szak. sok elköltözés. f városi. k alapozás. bet fém. középen összehajtogat. mer . középszer . jóslat. üzenetet továbbít. módszer. összemaszatol. érdemrend. tudósítás. érck . pocsolya. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). középen összehajt. teljes. megkeményedett agyag. mód. fémötvözet. zúzott k . rendszer. evangélium. bronz. közbüls . középre helyez. f városi lakos. jutalom. kinyilatkoztatás. érték. közvetít . zúzalék. fúzió érdem.

emlékezet. melléktantárgy. minimális. elme. katonaság fej. fiatalabbik. vigyáz. ész. szolgálati minisztérium alárendelt. jegyzet. tömegben körbe mozog. enyéim. nyüzsög. hemzseg. recéz. könny . lehallgat. bánya. mar. gyár. zúz. kifogásol. kisebbségi.. értelem. moll. járulékos.. akna. üzem. követ. gyenge. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). ügyintéz . legkisebb. kiskorú. minimum-. bunyó. peremez. jóindulatú. csekélyebb. lelkész. elpáhol. elpüföl. malom. cél. végrehajtó. bányászott érc. figyel vmire. marós. rl gép millió elhatározás. nyújt. aláaknáz. álláspont. szertartást végez. minor. elver. kiskorú gyermek. röl. gondolkodásmód.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. minimumhoz tartozó bányászat ellát. kedves. elhibázás. vasérc. balul üt ki. feljegyez. megfej. hirig. enyémek. lelkipásztori. miniszter. akarat. parányi. vágy. maratással megmunkál. percnyi pontossággal mér. hengerel. hozzátartozóim. elmulaszt. feljegyzés. szolgál. szellem. lelkipásztor. minimum. elvét. gondolat. pontos. aprólékos. perc jegyz könyv példakép. vazallus. kedv. tör. lélek. elhibáz. pót-. kavarog. marógép. tükröz. daráló. támogató. hiba. vigyáz vmire. tör dik vmivel. aknát rak. enyém. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. katonai. habosra ver cserebogár. bányát m vel. vélemény. figyelembe vesz. házi lisztbogár. hadsereg. kihasznál. jelentéktelen.-m. fejt. darál. kicsi. szögperc. nyújt. moll-hangsor kisebbség. könny . memorandum. legkevesebb. érzület bányászik. intéz . felügyel. tükör. értelmesség. kiskorúság apró. nézet. ver. az én . nyüzsgöl dik. bokszol. szolgáltat h béres. lejegyez. jegyz könyvet vesz fel. lelkészi. porít. emlékezés. robbantófurat. tej. szándék. tejel kallóz. ívperc. józan ész. segít . aknásít. református pap. segít. szelíd. pap. kisebb. intelliencia. molnár. aprít. rl . miniszteri. kergülten forog. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. pillanat. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . üt. moll hangnem. felbukkan a vízb l. ellenez. aldetermináns.

mérvadó rezgésmód. érintkezik. távollev . elveszett. jólét. modul. pénzel. behallgat. pénzjegy. keveredik. konfúzus. módus. id pont. indíték. külföldi híranyag lehallgatója.elszalaszt. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. molekuláris er . pénzdarab. külföldi adást lehallgat. hiányol. keverék. felfordulás. összeg külföldi adások lehallgatója. eltéveszt. maneken. külföldi híranyagot lehallgat. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. vagyon. kihagyás küldetés botlás. pénzösszeg. összezavart. megzavarodott. mozgékonyság divat. csipke-alapkitöltés. pénzügyi. képellen rz készülék. monitor. jelz m szer. igénytelen. domináns rezgésmód. hiba. kever. kisasszony. minta. eljárás. változékony állhatatlanság. felügyel . papírpénz. mozgási szabadság. felügyel diák. folyamatosan ellen riz. mai. figyel . sablon. lemarad. pénzzel ellát. mérsékelt. figyel. mintáz. alaprezgésmód. hangnem. pénzt ver. összekever. szokás. vegyít. vízsugárfejt berendezés. mozgó. z rzavar kevert. valutaügyi bankjegy. veszteség. modell. igemód. modellál. mozgatható. vegyül. formál. mód. tévedés. forgatható fecskend . folyami hadihajó. mellémegy. pénzzé tesz. rosszul sikerül. fizet eszköz. hiányzó. elvétés. képez. tévedés elegyít. pénzérme. felvev gép követési képessége. fels osztályos felügyel diák. ellen riz. monitor . megmintáz. modulusz modulok moláris. pénzbeli. mobilitás. modern. mozgékony. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. szerény módosítás. ellen rz m szer. vegyes keverék állhatatlan. ifjú hölgy. összejár. mintakép modellek korszer . gazdagság. modális érték alakít. hiány. újabb kori módok egyszer . nélkülöz. nyomaték. pénz. jelent ség. kotróberendezés.

halandóság betáblázás. elismeri a szerz séget. anyai gondozásban részesít. erkölcsi. nagy rakás. indítványoz. felkutat. inkább. egerészik. továbbá. szül. t n dik. reggeli halálos mivolta vminek. anyai gondját viseli vkinek. még. javaslat. megfigyel . lézeng. ráadásul. jelt ad vkinek. mozgató izom hegy. motorozik. motívum autón szállít. felügyelés. szül anya indíték. marihuána. vki anyjának adja ki magát. motiváció. indokolás. szülöttjének vállal vkit. szándék. erkölcs. jobban. diszpozíció. ürülés. teher legtöbb f leg. int. hold. vezérprogram. világra hoz. javaslatot tesz. vészjelz . mozgás. több. lehallgat. morális. monitorrendszer. ok. okadatolás. erkölcsös. moralitás. létforma. délel tti. monitor-programrendszer. mozdulat indíték. emellett. nagyobb. örökbe fogad. erkölcsi felfogás. babusgat. motívum. lehallgató. mama. monopólium hónap havi hangnem. többé. több. indítványt tesz. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . közszellem. közszellem. azonkívül. vállalja a szerz séget. mozgató ideg. lázasan keres. megokolás. közhangulat. autózik. elábrándozik. autóversenyen vesz részt. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. s t délel tt. plusz. helyváltoztatás. erkölcsiség. indok indíték. autón visz. és. székelés. anyáskodik. képcsöves ellen rzés. szellem. mint. nagy halom. gyeleg. mozgató. anyaként gondoz. monitoros vizsgálat. folyamatos ellen rség. f . vízágyú. folyamatos vizsgálat. lehallgatás. jelzáloggal terhel. nagy tömeg egér. figyel egység. vizsgálat. kedélyállapot. levertség. indító. lelkiállapot. halálozás. anya-. ellen rzés. kedv ábrándozik. reggel. -ebb. hangulat. megfigyelés egyedáruság. javasol. anya. ezenfelül. igemód. motor. létmód. rosszkedv. szellem erény. leginkább. eredményez. hangulat.sugárzásdetektor. forrás. indítvány. nagyobb mértékben azonfelül. tanulság hangulat. létrehoz. nagynyomású fecskend . kényeztet. kiszimatol. termel. erkölcstan meg. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . jelzálog. hónap. jobbára létrehozó. l dörög mocsár erkölcs.

megkapó. m ködés. zenés. száj elmozdul. mozgatás. néma. penészség. meghat. megrendít . luk. megható. mozgatható. költözködés. musical. lép (sakkban) mozgatott lendület. mesterkéletlen. mozgás. javaslatot tesz. tétel (zenem é). -m magam misztikus. kell. mozog. muszáj. közös enyém. mami. rábír. sok. megmozdít. titokzatos. ürülés mozgat film. mozi hajtó. zenei dohosság. eljár. szónokol. mozdulat. torkolat. lépés (sakkban). zenés film. lépés. mozgató. költözik. múzeum énekóra. zene dallamos. sokrét . képzelt személy. mozgató szerkezet. koholt dolog. szájával érint. nagy tömeg. sörfajta. szájába vesz. must kölcsönös. költözés. izomer muzeum. titokzatosság. lemészárol. hordozható. hangosan beszél. naiv. mama. megindító filmipar. mozdulat. mélyen hallgat gyilkosság. székelés.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. jól hangzó. mozgalom. asszonyom. mozgás. mozifilm. képzelt dolog. többszörös anyu. hurcolkodás. megindító. mozgásba hozó majdnem. fintort vág. rejtélyes hittitok. meggyilkol izom. titokzatos dolog. muzikális zenekedvel . mozgalmasság. sár összetett. eljárás. elköltözik. szállítható. sakkhúzás. zenés játék. mozgásban lév . naív . titkolózás. mozgó. sokszoros. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. misztérium. rejtelem. sokkal lápföld. nyílás. némajátékban játszik. rejtély hitrege. mozgat. csendes. kotta. költözködés. nagyon. megöl. élénkség.

nagy név. zsugorít. falnak szorít. rideg. megsz kít. besz kít. már majdnem. növényzet nélküli. nagy formájú er s szivar. jól végzett. dísztelen. meghitt. formás. fukar. tudniillik. korlátok közé szorít. csekély. megfosztott. közel. jó. sz kebb körre szorít. szoros. hajóhad. megsz kül. csupasz. kis híja. elnevez. kis híján. hajóraj. sz r nélküli. mezítelen. húsz frankos arany. sarokba szorít. elkeskenyedik. haditengerészet. jelöl. hajszálon múló. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. elbeszélés. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . kicsinyes. korlátolt. természett l fogva fajta. nevezetesen. feloldójel. összesz kül. beszorít. fösvény. nem szigetelt. megszorít. intim. korlátoz. -utánzat. hülye. majdnem nem kevert. természet tengerészeti (hadi)flotta. kopár. üres. név. összeszorul. sz kmarkú. sz k. sz kít. keskeny. elfogult. javasol. közel. vagyis nevek er s szivar. meztelen elnevezés. mégpedig. közelr l érint . nevet ad. kedves. közelben lev . flotta. csaknem. min ség. jelleg. közel lev . kiszolgáltatott. levélzet nélküli. kisebbít. fegyvertelen. közeledik. h . bizalmas. tengerészkék pontos. természetes. szomszédos legközelebbi csaknem. m -. csinos. sz kül. mozgásban akadályoz. ajánl. megnevez. sötétkék. vkihez közel álló. közelít. nap (kártyajáték). nevez nevezett azaz. smucig. francia krémes. csökkent. természetesen. védtelen. nagy jószág. pucér. sajátosság. már-már. magával hozott. -szer . korlátozott. nem er ltetett. sz k látókör . megállapít. alapos. felhigítatlan. bennszülött. lelassul. fogyaszt. félkegyelm . megkeskenyedik. feloldott hangjegy. toll nélküli. híres ember.naked leplezetlen. fedetlen. pontos. matrózkék. puszta. meg nem m velt. ízléses. Napóleon beszámoló. szigeteletlen. természet-. hírnév. közeli. zsugori. közel fekv . közelr l. nyers. kit z. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. megjelöl. kinevez. név szerint. lomb nélküli. mellett. keskenyít. majdnem. ugyanis. vele született természeténél fogva. elbeszél figyelmes. nem jut el re. közvetlen közel. vékonyít. megközelít közeli. természeti. összehúz nemzet nemzeti.

negatív kép. elhanyagolás. negatív lenyomat. behálóz. árnyékszék. hálót feszít ki. fészket rak. szükségszer en. megkövetel. elhanyagoltság. elad. leszavazás. hálót köt. hanyagság. elhanyagol. negatív. szükség. elegáns. fészkel. talpraesett. legszükségesebbek. ideges. hanyagság. letelepedik. forgalmaz. sikerült. hálót készít. gallér. hálóval borít. fészek. megtárgyal. szomszédság net . nem vesz figyelembe gondatlanság. elengedhetetlen. meleg otthon. szüksége van. kelepce. tárgyal tárgyalás felebarát. nyak. hálóba üt. megkíván. nemtör dömség átjut. elutasító. er .és hátgyapjú. választékos. nyomor. egyezkedik. szükségképpen. nettó. tagadószó. rejtekhely. szomszédok. határos vmivel. negativ. madárfészket kiszed. múlhatatlanul. kényszer . szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. sem bátorít. rendes. izmos búvóhely. nélkülözhetetlen. életszükségletek. szükséges. negatív mennyiség. vakmer ség er s. költségek. negatívum. szükséges. tagad.arányos. jó alakú. ínség. tiszta hasznot hajt. szükségszer ség. kényszer ség. nélkülözés. magától értet d en. szükségesség. ínség. hálóba küld. kikerülhetetlen. tagadó. szomszéd. tartásdíj. szerencsés. elkerülhetetlenül. ideg-. nemleges tulajdonság. szükséglet. természetesen költség. erezet. tiszta hasznot jövedelmez. negatív film. csapda. súlyos helyzet. háló. szükségleti cikk. ügyes. sereg. társaság hálóba dob. hálóba kerít. negatív szám elhagyatottság. tisztán bevesz. leszavaz. tagadólagos. kellék. feltétlenül. tagadás. elutasítás. hálót csomóz. szellemes. szükségszer életszükségleti cikk. megcáfol. tengerszoros igényel. szükséglet csókolódzik. mínuszjel. lenézés. tiszt. életszükséglet. nettó. megbeszél. matrica. bezsebel. bátorság. szegénység. magabiztosság. halászik. nehéz helyzet. szomszédos egyik sem. szükségképpen. szükség. takaros necessarily biztosan. tanya. hálóba rúg. közömbösség. er sít. tisztán keres. gondatlanság. smárol. filézik. nemleges. szegénység. legy z. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. tiszta hasznot húz. sz kölködés. vétó. ín. tisztán nyer. szarvasmarha. figyelmen kívül hagy. semlegesít. ellentett. tiszta. elem negatív lemeze. szomszédos vmivel közeli. hálóval befed. egyik sem a kett közül. meghitt otthon. forgalomba hoz. ideg. baj. szomszédja vminek. elkerülhetetlen. oldal. megtagadás. negatív tulajdonság. banda. szükséglet kellett igények. találó. ingnyak. elmaradhatatlanul. hálóból készít. törvényszer . kell. elutasít. szükséges dolog. se. sz kösség.

letartóztat. mindamelett. nem. semmit sem. következ levél. kényes. semmilyen. új frissen. minap. megfúj. este baseballcsapat. név-. sitkó. legközelebbi apró. bemetszés. pártatlan. bemetsz. csekély. elcsíp. kondi. most. újra hír. természetszer . lárma. névleges. mindazonáltal modern. névszói. elvesz. kedves. lefülel. lop. szomszéd. normális. igényes. miki. felmar. semmiképpen. azonban. siti. névre vonatkozó egy sem. h vös. semleges ország egyáltalában nem. nem nélküli. semmi. éjjeli. rovátkol. következ szám. rszoba. névhez tartozó. mindamellett. rovás. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. jelentéktelen. aranyos. nemmel szavazók. újból. újonnan. nóna. elnevezésre vonatkozó. rendes. nominális. felt nés tárgya. zaj csekély. nagy senki. vesz éj. nyer dobás. mindazonáltal sem norma. megkarcol. nemrég. érzékeny. szabályszer . bevágás. karcolás. közvetlenül mellette. csorba. nemleges szavazatok. legközelebb álló személy. senki annak ellenére. meghatározhatatlan. ellop. szabályos. elfog. kapitányság. egyik sem. hírek újság következ . kicsorbulás. tagadás. válogatós kitalál. normál. egyáltalán nem. semmiféle. találatot ér el. felt nés. szép. begy jt. éjjel. finom. éjszakai. senki. lerövidít. semmilyen. becsap. kilenc múzsa. normatíva közönséges. csórás. er nlét. megfújás. helyes. lopás. dutyi. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . név szerinti. állapot. visszautasítás jelentéktelen ember. szajrézás. mer leges. szabatos. éjszaka. közvetlenül utána. senkiházi elhíresztel. horony. pontos. helyesen megfejt. fiktív.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. azután. semleges. jard. börtön. csinos. semmi. közvetlen mellette fekv . mer leges vonal. barátságos. nyakon csíp. kilenc. jó. vájat. közömbös. sohasem annak ellenére. kellemes. soha. rovátka. szomszédos. legutóbb.

rövid újságcikk. háborgatás. közlemény. kiírás észrevette elképzelés. notesz híres. jelentéktelen személy. figyelembe vesz. kivalo. orrán keresztül beszél. értesít . jegyzék. fürkész. orrával dörzsöl. semmit sem. széljegyzet. kiönt cs . közismert novella. figyelemre méltat. hatósági felszólítás. tudomásul vesz. vélemény rövidáru hírhedt. újszer November hát. szándék. regény.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. hangnem. jelen pillanat. orr. rend rspicli. sziklafok. nukleáris ellenszenves ember. szokatlan. orr-rész. pedig. megfigyel. feljegyez. szerkezeti kiugrás. azonnal. hajlandóság. toldat. illat. jegyzet. nulla. nevezetes. kellemetlenség. kár. jelentéktelen esemény. nyomoz. szaglász. megjegyez. néhány sor. semmiség. észlel. hang. orrával nyom. jelentéktelen dolog. jegyzetekkel ellát. értesítés. jelen. feljegyzés. kiönt . nemsokára. jelent s rövid levél. eszme. hangjegy. angliai román stílus. kedv. kényelmetlenség. neves jegyzetek egyáltalán nem. kiugró. szimat nem figyelemre méltó. zamat. bankjegy. megjegyez. zéró. sehova atom-. szagol. kiszaglász. tudomás. kiszögellés. alkalmatlankodó személy. hatósági értesítés. megemlít. magyarázat. nemsokára azután. kellemetlen ember. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . normann. orrával érint. észrevesz. megfigyel. adóslevél. kötelezvény. szaglás. figyelem. semmi. most. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. porlasztó. figyelmeztetés. kellemetlenked személy. megszagol. alkalmatlanság. normandiai. fogalom. tapasztal.híres. akkor. ugyanakkor. tudomásul vesz jegyzetfüzet. jelenleg manapság. megjegyzés. kifürkész. most hogy. újfajta. felszólítás. fúvóka. mag-. semmit felmondás. mostanában sehol. cs r. bejelentés. figyelem.

besorol. egyén. felnevel. észrevesz. cucc. megszámoz. elfogulatlan. megünnepel. zavaros észlelés. megszámol. kötelesség. m sorszám. n vér. feladat. létszám. homályos. szerkó. megfigyel. ziccersorozat. nevel hely. társaság. célpont. megjegyzést tesz. érlel magában. gyermekszoba. szerelés. betart. tapasztalatok észlel. személy. érvényben van. szám. beteget ápol. óvást emel. sokaság. sokan. akadály. kiválasztott. kötelezettség. csemetekert. kifogásol. szándék cél. egy mennyiséget kitesz. figyel . megállapítások. terhes ember. elnyer. tárgy. cél. zavarás. ápol. dolog. csinos lány. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. megszámlál költemény. számok. numerus. szopik. tárgyak adóslevél. házszám. figyel. tiltakozik. el adás. jó csaj. ütem. objektív. sötét. számoz. ember. lekötelezettség. elfed. kap. sorszám. gyámolás. becéz. szerz dés. fennáll. taktus. megfigyel . tárgyi. jó b r. mózes negyedik könyve. csinos n . megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). ismeretlen. dajkál. tapasztal. nevetséges ember. megtartó elér. tartozás bizonytalan. észrevételt tesz. ruci. bizgenty . számok könyve. táplál. beteget gondoz. ellenez. elhomályosít. izé. csoport. megjegyez. szánalomra méltó ember. fazon. tárgyilagos objektumok. szoptat. felfedez. hozzájut. tárgy (modul). kiválasztott személy. halkeltet . tapasztalat. ápolón . valami. sok. vacak. nyilvánvalóan Magyar . számos dajka. tompa. megfigyelés. faiskola. észrevétel. karjaiban tart. nevetséges dolog. csemeteiskola. kötvény. dajkamese. megjegyzés észrevételek. lekötelezés. jelentéktelen. alak. gyermekgondozó. fellépés. kétes hír . ápoló. sérelem fonalszám. ruha. megtart betartó. számlál. tárgyi(lagos). célkit zés. gondoz csecsem szoba. marihuánás cigaretta. vers nagyszámú.ny g.

leszármazott. távoli. alkalom. vezényel hatósági. egyes. különbség. v. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. mesterség. okot kiváltó alkalom. támadás. különös. valószín ség. megszállás. nem elfoglalt. betöltés (üresedésé).minek a kikapcsolva. eset. tisztvisel . elfoglaltság. elfoglalás. szokatlan. messzi. hatósági közeg. egyedülálló. köztisztvisel . megkísérel. véletlen esemény. el fordul. eshet ség. elzárva. bekövetkezik. párját vesztett. okkupáció. hivatalos. sokszor. sérelem. tisztekkel ellát. vétek felajánl. kínálkozik. le. megtörténik. merészel. birtoklás. ki. ajánlat. felajánlás adakozás. sarjadék. hivatás. tisztvisel hivatalosan ivadék. szertelen. felkínál.kinek a. félre. munka foglelkozási foglalt akad. létrehoz. sértés. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . v. hivatalnok. alkalmi. lezárva. megesik. közhivatalnok. ok alkalmi. szabad. kínálat. megpróbál. foglalkozás birtokbavevés. tiszt. különc. felbukkan. páratlan szám egyenl tlenség. nem használatos. több ízben.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. messze. kivált. furcsa. nyújt hivatal. szerepel megtörtént bekövetkezés. távol b n. adódik. el fordulás. helyzet. bármelyik. fels bbrend ség. esetenkénti. iroda katonatiszt. eset. nem szokásos. sajátságos. gyakran. fél pár. megkülönböztetettség. alap. esemény. nem páros. foglalkozás. páratlan. esély. páratlan szám. utód gyakorta. valamivel több mint. alkalmat ad. megtámadás. el. nem egyszer. két ünnep egybeesése. okoz. kínál. ajánl. nyújt ajándék. bármilyen. szám feletti. birtokbavétel. véletlen. túlsúly -ból. felemás. s r n. egyenl tlen. el ny. véletlen alkalmilag elfoglaltság. kedvez körülmény. visszamaradt. kibérlés.

bezsíroz. vízhatlan ruhanem . csupán. tisztás. kedvez alkalom. kilátás. üzemeltetés bevethet . egyedüli. nyílik. feslés. kezdete vminek. hír. rögtön azután. nyit. pontosan akkor. vízhatlan vászon. iránta egyszer az ember. -re. régi. m ködési. megüresedett állás. csak éppen. irányít. egyazon. be. lyuk. kezel m ködnek operációs m tét. véghezvisz. megolajoz. ezer fontos egység. olaj. rés. el idéz. ember. zsíroz. -ról. vmi mellett. kenetes beszéd. kinyitás. operál. egyesített. kidugaszolás. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. kivéve hogy felé. eleje vminek. -nál. bevezetés. be(kapcsolva). járat. üresedés. tisztulás. információ. okoz.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. felfedés. -en. operáció. befolyásol. vminek eredményeképpen. megszakítás. valamin. valaki egyesek azonban. m velet. -én. -n. m ködtet. sima duma. -hez. kihajtás. megnyitás. hogy. -nél. kikapcsolás. ugyanaz. érvénybe lép. azonos. harcképes. -hoz. k olaj. csak. tovább kinyit. hat. olajoz olajvállalati részvények id s. derülés. -ra. nyitható. -höz. megkezdés. tovább. üzemel. nyitás. megnyitó nyíltan megnyit daljáték. operatív. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . bejárat. ó. m ködik. hatással van. feléje. öreg. feltárás. -ön. nyitott nyitott kivirágzás. kinyitva. els hívás. hézag. vízhatlan ruhaanyag. alkalmazást nyer. -ra. bekapcsolva. hatályos. nyílás. felbontás. operációs. kinyitható. felavató. hadm veleti. vezet. -r l. megoperál. felé. üzemben tart. m veleti. érvényesülési lehet ség. egyik. zenedráma érvényes. egy. kezdet. opera. kezdeti. egység. egyetlen. -on. közben. értesülés. -re el re. egyetlen.

szerzetesrend. választás fakultatív. szokásos. rang. utalvány rendezett el írás általános. nem kötelez . tájékoztatás organizational szervezési. szóbeli vizsga narancs zenekar. rendszeres. menü. megbízás. látó-. megrendelés. orientáció. gépvezet . szájhang. pappá szentel. szembenállás látási. rendelet. vendégl emberi hang. sebész. hírközl szerv. politikai irány. felszentel. telefonközpontos nézet. opció. vagy orális. rendes. szemben. el tt. parancsol. rendez. társadalmi osztály. szemoptimális. irány. rendel. eligazodás. m szerész. szervezeti . összefügg . telefonos. észlel . optimum der látás der látó el vételi jog. el ír. rendszer. alkalom. ellentét. kezel . rendelés. tetsz leges beállítások. határozat. szemben lev ellenállás. elrendel. vezényel. optikai. utasítás. irányító. közönséges. szabadon választható. ellenzés. telefonkezel . sorrend. szabály. kelet felé fordulás. szerv egységes. szervesen összefügg . száji. érdemrend. megrendel. tájékozódás. orgánum. rend. szervezet szervezett eligazítás. száj-. lehet ség ellentétes ellenkez . rituálé. rendjel. szakvélemény. elrendez. miel tt. keletelés. érzékszerv. parancs. igazgat. átlagos. orgona. opciók arany. ellentétes. lovagrend. gépész. vélemény ellenfél alkalmas id . szervezett. szerves. ellenkezés. operátor. kedvez alkalom. feltételek.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . hétköznapi. szóbeli. szervi szervezet szervezett szervezés. ellenzék. megparancsol. zsöllye osztály.

els rend . különös ember. szembet n . hátra. s. elintézésre váró. célon túl men lövés. ismételten.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. muszáj. szaporítás (kötésben). skiadás. célponton túl becsapódó lövedék. óhit . között. selejt. körvonal. vége. folyomány. legnagyobb. kellene. munkaköpeny. kötelezettség. kiváló. különös. végig. kibúvás. borító. stípus. nevezetes. végs . skézirat. otthonka. -ból. sorok kifelejtése a szedésb l. minden pontján. felett. másféle. önálló. over overall . másformán. originális. külszín. kimagasló. elmúlt. semmi. másképp. kifizetetlen. hatos ütés (krikettben). máshogyan. alap-. másokat. küls felkelés. kirobbanás. túl. forrongás. közül. kiemelked . kihagyás. remény. körvonalaz. elintézetlen. végig. termelési eredmény kezdet kinn. eredend . hagyományos. felül. mint. sajátos. valamib l. keresztül. fennálló. aut. nagy. különc. rendest l eltér . követelmény házon kívüli. befejez dött. szemléletmód hozam. másikat. másképpen. els dleges. különben. teljesítmény. másképp. látszat. termelés. vége. mást. eredeti példány. kimenet. külseje vminek. kitörés. illene. ki. jeles. vminek a külseje hátralékos. kimenetel. újsütet . iskolaköpeny. eredeti ember. leküzd. ellenkez esetben. esedékes. -b l. rendkívüli. átugrik vmin. szavak kifelejtése a szedésb l. másmilyen. szabadtéri küls áttekintés. vázlat. kint. többlet-. eredetiesked . több. át. hosszú lövés. egészen. küls oldal. fels . küls . szabadban történ . újszer . másik. kint. legy r. jelent s. szerteszéjjel. eredet. származás si. átfogó. kit n szerte. általános. kötelesség. furcsa. zendülés eredmény. rendkívüli. kinn. különleges. egész felületén. származás. hanyatt. átjut vmin. munkanélküli. ortodox más. legels . új utakon járó. kívül. mindenütt. egyedi. másként. többi mások. kimen teljesítmény. küls . valami (a mi) mienk magunk kiüt. eredeti. mindenütt. kirak. egyéb. rendkívüli eredetileg bevett. sök. felüli. kontúr. kifelé. kiáradás. egész felszínén. kezdeti. kívül. fel. kell. felesleges általában. máskülönben erkölcsi kötelezettség. küls rész. további. többiek egyébként. selejtes holmi. furcsa ember. vázol kilátás. küls felület. rendezetlen. széltében. másképpen.

összeszed. nyugalmas. máról holnapra. tömít. csomag. Csendes-óceán konzervál. tengeren túl. éjszaka folyamán történ . fenyítés. paginál. összepakol. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. szállodai kisinas. összeáll. járásmód. jégtorlasz. menetsebesség. szenvedés fájdalmas fáradozás. festék. dobozol. tengeren túli áttekintés beismer. lassan halad. fenyíték. fájdalmat okoz. hirtelen. kisinas. el z este. ecsetel. csomagol apródként szolgál. csomagol. bosszúság. tömeg. oldal lapok fizetett fáj. sebesség. összecs dülnek. vki engedelmével. külföldi. csomag. éjszakai. lépés. igyekezet. lesújtó. járás. gyötör. cimborálnak. összegy jt. bevall. ütemre menetel. gyötrelem. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . nevét kiáltva keres vkit. doboz. szoknyafogó t . tulajdon(jog). szoknyafelköt zsinór. kínoz.összefoglaló. lapszámmal ellát. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. csomó. iram. zsúfol. csendes. tulajdon. málha. lépésben megy. elismer. leveg b l irányít békés. kín. meger ltetés. apród. nagy léptekkel ró vmit. elsöpr . lassan megy. festi magát. beecsetel. poroszkál. poroszkálás. saját. (lap)oldal. tömörödik. összever dnek. lap. iramot diktál. lapszámoz. kilép. halom (program)csomag. bemázol. szülési fájdalmak befest. batyu. poggyász. egész éjjel. falka. fáradság. egyenruhás kifutófiú. kellemetlenség. festékkel bevon. tempót diktál. ha megengedik. betördel. fájás. büntetés. nyomasztó. lépked. rakás. meggondolt lépésekkel megy. bepakol. borogatás. vajúdás. pakli. fest. összeválogat. csomagol csomagok. fájdalom. megtöm. tulajdonjog Oxford. el z éjjel. külföldön. lelép. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. gyorsaság. becsomagol. kerestet vkit. becsomagol. reggelig külföld(i). Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. teletöm. kimért lépésekkel megy. megsemmisít . szoknyafogó csat.

fejtési mez fejvesztettség. kapcsolótábla-mez . vmivel megegyezik. szobafest . jelz szövetsáv. hátrész. riadalom. egyenl ség. z rzavar. felfordulást okoz. pari árfolyam. bekerített hely. pánikba esik. terület. fakó. fakul. papír. fanyereg. érseki rezidencia. sávdísz. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . vasalódeszka. megszédít. kerítés. nyeregpárna. szakasz. megfakít. páni félelembe esik. fejetlen kapkodás. palánkkerítés. árfolyam. pari. keretmez . kifesti magát. tomboló sikert arat. leír. párhuzamos vonal. halovány. megfakul. páni félelembe ejt dolgozat. kis újságcikk. karó. szigetel lemez. el kel mozi. faburkolattal ellát. paragrafus. bevet deszka. hegyes léc. falmez . párhuzam. elhalványodik. kiköt kötél. névérték. egybevet. megfest. esküdtszék. hosszúkás alakú fénykép. fejvesztetten kapkod. fórum. faburkolat. luxusszálló. kugár. fest m vész. napi hírek rovata bekezdés. vádlott. bizottság. elfehéredik. z rzavart okoz. szerelékfal. sápaszt. kifest. festmény. bekezdés. elsápaszt. fatábla. vminek megfelel. mázoló. nyereglap. esküdtek névjegyzéke.festmény témájául szolgál. köles. sápadt. párosával összerak. palánk. halvány. cölöp. m szertábla. színét veszti. egyenrangúság. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. házaspár. lefest. vontatókötél festés. püspöki rezidencia fényét veszi. vminek a párja. szélességi kör. panel. kifakít. ajtótábla. elhalványít. könyvtábla-mez . kirúzsoz. dúsított érchalom. jel. cövek. bordaköz. melegágy-tábla. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . határ. mez kre oszt. hídmez . léggömbburok-mez . léckerítés. munkaközösség. padlómez . szavakkal ecsetel. színét veszi. pár. palota. elveszti a fejét. táblákra oszt. kép egy pár. esküdtek lajstroma. pánik. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . fejvesztettséget okoz. megegyezik vmivel. királyi rezidencia. burkol. elveszti a lélekjelenlétét. hasonlóság. új bekezdés. pánikba ejt. rémüldözik. újság cikkely. fejetlenség. tábla. egyenérték. paragrafus megfelel vminek. szárnyburkolatmez . esküdtnévsor. rületbe hoz. orvosok körzeti jegyzéke. fogat. faborítás. fakít. puma. vakrémület. páni. hatáskör. fényét veszti. átlag. királyi palota. megfelel . körülhatárolt hely. halványít. mennyezetmez . párhuzamba állít. kerítésmez . színtelen. párhuzamos vmivel. párhuzamos. deszkakerítés. m szerfal. pelyvapikkely. vádlottak. párja vminek. ablaktábla. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. kifakul. hasonló.

résztvesz bizonyos. lerak. illet . anya. megszavaz. község. részlet-. továbbad. átad. szoros. dolog. elhelyez. passzolás. kötelesség. parciális. társulás adottság. részes keresztülmegy. hágó. bet zés. szerz d fél. vadaskert. választék (hajban). szóbanforgó személy. bevezet. túljut. üzlettárs kereskedelmi társaság. megy. elválik. szétválik. cinkostárs. kaliber. felülmúl. körülkerít. továbbhalad. átereszt . összejövetel. szétválaszt. partnerként szerepel. parlamentáris. részvétel. kitétel. szólam. részes. részleges. ügyfél. párt. m veletelem. elt nik. határozatba megy. rész-. igazolvány. szerves alkatrész. passzol. táncpartner. elmegy. áthaladás. nem vesz észre. utazás. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. részleges. kútf . forrás. képesség. elvonultat. meghalad. osztott. eltölt. elmúlik. táj elfogult. elléptet. tájék. megel z. elmegy. folyamat. társ. el z. buli. különös. engedély. hengerüreg. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. vidék. folyosó. részek. vendégség. szerep. kettéoszt. telephely országgy lés. zsúr. brigád. különítmény. szül atyai. történik. társas viszony. pofa. részesség. részlet. rész. halad. sikeres letétel (vizsgáé). egyéni. darab. m velet.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. részrehajló részben hozzájárul. füzet. átkelés. el fordul. átmegy (vizsgán). parkolóhely. részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . ok. fogas. áthaladás. túlhalad. részletes. részbeni. átadás. füstjárat. eredet. szakasz. út emberi érintkezés. csoport. alak. részbeli. átsiklik vmin. gyülekezet. kapcsolat áthaladt. különösen részben partner. áthalad. kötetrész. parkol. elhalad. vezeték. oldal. parti. pontos. rész. feladat. darabol. múlik. b nrészes. elbúcsúzik. park. tölt. elválaszt. alkatrész. különleges. párt. eltelik. részben. parlament alkotórész. plébánia dísztér. katonai anyagraktár. telik átutazás. menetjegy. társaság. feloszlik. átjáró. elfogadtat. s. helyenkénti. pasas. apa. hegyszoros. részt vesz. parkosít. csapat. fél. közrem ködik. megtörténik. elkönyvel. elfogad. kézmozdulat. levizsgázás. országrész. szokatlan f leg. felbomlik. szül i szül k Párizs egyházközség. kiváltképpen. töredék. társul. meghal. egyén. parókia. tehetség osztag. cs . átfutás. kezdet. tag.

kell pillanatban. múlt id . szemellenz . bezár. ösvény. gát. írásba foglal. kell alkalommal jött. tétlen el. kifizet. történelem. ütögetés. n stény hattyú. bér. furcsa. írótoll. lapicka. fölényeskedés. jellegzetes. fogalmaz. múlt. veregetés gyalogút. régi. nyugodt csúcs. fizetés. összeterel. különös. nagyon. sablon. elmen . el élet. egyéni. megpaskol. útvonal. tömb. ketrecbe zár. ólba zár. gyenge ütés. tulajdon ól. elhaladás. rekesz. versenypálya türelem beteg. kifizet dik. motívum. fizetés. rálegyintés. futólagos. író büntetend . múlás düh. börtön. bekerít. sitt. pártfogás. halál. megcirógat. tiszteletdíj béke békés. büntethet . sajátszer . rizetes cella. út(vonal). vereget. példa. páciens. madártoll. megír. járóka. talapzat. töltés. csendes. mellett. türelmes állandó kuncsaft. el vmi mellett. szenvedés passivum. paraszt egyházközség. írás. elvonulás. pálya. kell id ben jöv . különleges. bezsúfol. viszonoz fizethet fizet bér. szerelmi hév. kapóra. patrónus. akolba zár. szenved . tollforgató. megvereget. ír. dühkitörés. szerelmi hevület. ketrec. szerelem. legyintés. karámba zár. saját. futó. megtérít. vminek a hegye földm ves. karám. hegye vminek. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . akolba terel. darabka. rekesz. állandó vev . gyengéd ütés. rész. mellette el. passió. toll. siti. után. lapogatás. szenvedélyes szerelem. orom. speciális. passzív. szenved alak. kerékpárút. kátrányoz. ültetvény. büntet . elt nés. jézus kínszenvedése. vmin túl. halk lépés. klumpa. tollhegy. út. védnökség. fizetség. talp minta. maximum. karámba terel. kerti ösvény. simogat. igen. akol. gömböcske. kín. templom. kegyuraság. járda. épp jókor. elmúlt. elmúlás. csúcsérték. kisállat. kuncsaft. facip . gyalogjáró. pártfogó. tet fok. túl alkalmas pillanatban. séma fizet.passenger passing passion passive past utas arra men . szenvedély. fizetség. sajátos. illetmény. sajátságos. védnök állandó vev kör. kell alkalommal jöv . jellemz . falapát. rajztoll. kiegyenlít. indulat. vev kör alap. passzió. kell id ben jött.

személyesked . véghezvitel. folyamatos. maradandóan. alkalmazottak. ceruzával lerajzol. ceruza. család. kis ecset. stíl-. személyes. magán-. benépesít. személy-. személy szerint. hátrány. tartó. teljesít képesség. kész. ember. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. észlelés. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . ceruzával felvázol. jelenkor.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. munkások. kor. szak. ceruzával megjelöl. személy. büntet . tartós beleegyezés. ember. permanensen. teljesít. pénzbüntetés. személyi. büntetés. elvégzés. köznép. pont (írásjel). id tartam. engedély. megenged engedélyezett állandó. körmondat. engedélyez. óra menstruáció állandó. játszik. ceruzával leskiccel. személyesen permanently állandóan. állhatatos. teljes. részemr l. kötbér. személyi hírek egyéniség. személyi hír. szerepl . eljátszás. performance m ködési adatok. teljesítmény. személyiség ami engem illet. el adás. hibátlan. véghezvisz. permanens. visszatér id köz. kifogástalan. korszak. személy. történelmi. játék. ceruzával rajzol. m ködés. folytatódó. emberek. id . hibapont. örök. korabeli. ismétl d . maradó. népesség. megtesz. részünkr l. tartósan. engedélyt ad vmire. keringési id . id köz. individuális. id szak. végrehajt megtétel. tökéletesen eljátszik. szerepel. ceruzával ír. penzió. ecsetel. felfogás befejez. ciklus. tökéletesít teljesen. pont. teljesítés. szívós. kimagasló személyiség. tökéletes. ismétl d id köz. lakosság. tartam. periódus. el ad. hozzájárulás enged. fázis. valaki egyéni. nép. min ség. mondat. rudacska panzió. tizenegyes beír a fogadókönyvbe. ma. bevégez. talán lezajlási id . saját. ceruzával jelöl. maradandó. szakasz. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. észrevétel. vminek révén százalék érzékelés. tanítási óra. kialakítás. engedély. tartós egyén. kitartó. elvégez. nyugdíj. rokonok népek -ként. folyamatosan.

kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. csipked. kiválasztott. fotó. felterjesztés. leszedett. hívás. gyógyhatású. telefonál fénykép. petíció. hegyes. feliratot intéz. kérelmez. piano. távlati meggy z. java vminek. folyamodványt benyújt. szedeget. orvoslásra szoruló. kérvény. piszkál. szakasz. fogpiszkáló. fok. fázisokra oszt. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. nyelvi fordulat. kifejez. filozófikus. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. folyamodvány. természettanilag. hímvessz . invalidus. állapot. józan. kérelem. mondat. kér. válogatott. csipeget. Péter esedezés. ima. rábeszél. filozófiai. fázisba hoz. esdekel. zongora kiszemel. kereset. szólam. vminek a színe-virága. kép fénykép. személyzet kilátás. beadvány. perspektíva. bölcs. bölcsészeti. páncélszerkény. mérsékelt. üres szavak. szedett. kitétel. felterjesztést intéz. szakaszait meghatározza vminek.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. kipiszkál. testi fizikai szempontból. legjava vminek. mackó. fázis. üres szólam frázis fizikai. szúr. természettani. természeti. kiválogatás. csúcsos. szavakba foglal. mélyen szántó. gondosan megválogat. váj. fázaisait meghatároza vminek. eszeget. felirat. periódus. szed. gondosan kiválaszt. filozófusi. fázisokra bont. tép. letép. mondás. megadó. kiválaszt. látvány. szemelt. kiválogatott. kikeres. telefon. kérvényt benyújt. kopaszt hegyes vég . id pont. frázis. bölcseleti. színe-virága vminek. csákány. kiszemelt. testileg fizika halkan. picked . gyógyító. fohász. kérve kér. könyörgés. eleje vminek. mozzanat. kecses. vminek a java. díszes. szólás. leszed. fizikailag. higgadt. rávesz rábeszélt fütyi. könyörög. kiszed. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). kuki. távlat.

tekercs. gyapjúszövet felületi tisztítása. dudán eljátszik. leír. tilinkózik. felállít. sípjelet ad. hely. ereszkedik. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . dudál. munkahely. sípjelzést ad. meghatároz. cs vezetékkel ellát. sípot fúj. dugványoz. ércválogatás. eltilinkóz. gümölcsszedés. alkalmaz. szüret.színe-java vminek. felad. pont. sorrendiség. m tárgy. fuvolázó hangon beszél. rózsaszín. földbe szúr. pilóta borsos (történet). vetülékvonal bevetése. rendez. felüt. megtold. esik. furulyázik. kihelyez. hányódás. rókavadász. állít. sipít. zsinórral paszpoloz. fuvolahangon eldalol. pálya javítását ellen rz mozdony. kissé balos. kiválasztás. zsinórral szegélyez. otthon. cs vezetéken továbbít. áramellen rz jelz lámpa. helyiség. hivatali tisztség. furulyán eljátszik. fütyörész. rang. ellen rz mozdony. pikáns (történet). borzasítás. megválogatás. csetri. zsinórral beszeg. legjobb a maga nemében. szöveghely. vetülékfonal átdobása. kiválogatás. tiszt. cs vezetéken átszivattyúz. fújja a dudát. kormányos. szüretelés ábra. koaxiális kábelen továbbít. révkalauz. bölényhárító. állóhely. vendégl . kísérleti. kereskedelmi piac. rózsaszín . lefest. sorrend. uzsonnázóhely. film. liheg. pipa. eszközöl. bukdácsolás. csúcspont. csipegetés. kép. lakás. hangot vmihez mér. kormányoz. sorhely. színdarab. teríték. táborozik. vezet. el futó mozdony. ábrázol. baloldal felé kacsintgató. földbe ver. tér. elfurulyáz. guvríroz. villa. szurok. cs szer en vasal. próba-. szedés. nem teljesen kiégett tégla. tilinkón eljátszik. sír. helyez. hozzátold. kitétel. halandzsa. munkadarab. érzékeltet. fütyül. dalol (madár). ércválasztás. sípjelzéssel összehív. terület. foltoz. sipító hangon beszél stand. vaker. rábíz. hajít. kis vitrolás keskeny tattal. elárusítóhely. megillet hely. toldoz kalauzol. el re bukik. tesz. útmutató. hivatás. csúcs. árucikk. tet pont. duma. tisztség. vezet . fürge cselle. csákányozás. kicsipkedés. k vel bélel. ritka példány. lejt södik állás. hangmagasság. ül hely. kinyitás. dobás. mértani hely. térség. lejtés. vetülékfonal beverése. hajítás. jelz lámpa. fiatal lazac. megtisztítás. hajlásszög. sivít. mérsékelten baloldali. veres frakk. város. kompozíció. étterem. lejt. nyaraló. osztályozás. hivatali beosztás. vetél átdobása. hajósíppal összehív. helyezés. dob. rész. ügykör. rí. csipkedés. cs . elhelyez. lejt sség. bogáncsolás. felismer. megfoltoz. beszurkoz. pénzdarab. vezérl csap. d lés. szegf . szöveg. alácsövez. alapterület. magaslat. kalauz. zenedarab. vég (szövet). helyérték. osztóköz. bódé. tet hajlás. tévékép mozi darab. rózsás elvezet. passzus. bekátrányoz. sípol. válogatás. fogosztás. kövez. feltörés. takaros ércszemelés. sípon eljátszik. alkatrész. tet fok. csövön át továbbít. helység. irányít. bábu (társasjátékban).

m fogsor tartólemeze. eszmei sík. fedélzet. dugvány. gipszbe tesz. gépállomány. klisé. tábla. hídpadlózat. tervez. padozat. gyár. holtjáték. lap. bevakol. lemezel. szinte. beépített ügynök. nyomólemez. nyílt. el re kif zött svindli. lapály. néz nek álcázott színész. platán. színm . préseléssel fényez. dobogó. titkosrend r feljavít (talajt). csúnya. kifáraszt. termés. képlékeny. síkság. lopott jószág. felülnézet. fényképez lemez. játszódik. gyalu. nyíltan. eszmei sík. plasztikai ezüstöz. tesz (kártyát). egészlapos ábra. hangszeren játszik. játékosan mozog. színdarab. számtábla. félreérthetetlenül. emelvény. alapelvek. aranyoz. bánik vkivel. ültet. terv. hordfelület. tisztán kivehet . egyszín . vágány peronja. polgári. kicsinált dolog. kotyog. cserje. egyenletes felület . fáraszt. tisztán látható. szabad mozgás. mintázatlan. vastagon beborít alakítható. színjáték. szárny. tiszta. telitalp. akkulemez. vasal. odaragaszt. odatapaszt. szervezett. terasz. fed. egyszer . sértett ábra. tapasz. síkfelület. szintén. szemmel látható. bemázol. nemesfémmel befuttat. dísztelen. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . kijátszik. sz . begipszel. svindli. kocsiel tér. növekedés. világos. alaprajzot készít. tányér. rend rspicli. kétdimenziós. berendezés. csemete. egyenletes. peron. szimpla. padlóemelvény. klisíroz. agyonrak.placing helyezés lapos. elgondolás. uni. tervrajzot készít. leragaszt. színezetlen. síklap. géppark. vágány. szint. sík. érthet en. gyáregység. nívó. vakolat. boglárfa. kotyogás. kezel. világosan. tervezet. nyilvánvaló. laposít. tapaszt tesz vmire. darab. eljár. forgat. felszerelés. rónaság. kihív (kártyát). detektív. letelepít. pódium. nem csinos. síkidomszer. megtervezett. megtervez. játék. fon. róna. hazárdjáték. flastrom. leplezetlen. lapít. kitervelt. trükk. lemez. egyenes. alakít. gyártelep. játékmód. kártérítést fizet. nemesfémmel bevon. sík. galvanizál. nyomódúc. szórakozás. fennsík. megrendezett. betapaszt. megken. tervezett. eljátszik. palánta. alföld. tervrajz. síkbeli. növény. gipszel. vasúti kocsi peronja. elhalmoz. el adás. letapaszt. platánfa. gurító. tervszer tervezés besúgó. játéka van. fedélzetpárkány. állás (istállóban). fémlapokkal fed. állomási el tér. szónoklás. szónoklatok. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. lógás. platform. politikai program. nem szép. m anyag. névtábla. el ad. sima. jóvátesz. beken. fémétkészlet. túlhalmoz. közönséges. szállítóvágat. begipszez. flastromot tesz vmire. színvonal. elhelyez. érthet . vasúti kocsi platformja. közérthet . szétlapít rakfelület. gipszvakolat. alaprajz. sima felperes. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. formálható. vázol gyalul. ereszke. kupa. ipari berendezés. tisztán hallható. ezüstnem . szabad. versenydíj. lövegtalpazat. repül gép. mángorol. üzem. plató.

kérdés. gazdagság. kihézagolás. lyukba lök. zsebre vág. hegyezés. szórakozás. csúcs. csattanó. nem mutat. megcéloz. színiel adás. éles. rátesz (kártyát). hegyes. földdarab. kimutat. kedv. nyílt. tollhegy. visszatart. lenyel. állja a vadat (kutya). vel s hézagolás. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . rámutatás. egység. viselkedik vkivel. kard. szerepel. tollszem. csomagolózsák. tetszés b ség. cselekmény. játszadozik. fészket készít. tervrajz. táska (szem alatt). örül élvezet. kif z. beirányozás. varrott csipke. szemhegyezés. kiélesítés. kiélezés.szerencsejáték. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. szól (hangszer). szabad mozgása van. t . eléggé. munkaszüneteltetés. diakritikus pontok. diakritikus jelek. fali csatlakozó. bekerítés. katlan. lyuk (biliárdasztalon). vonás csúcsos. tartalom hozzáadva. kürtjel. részlet. térképez. hely. telek. mini. bekerített alakulat. parcella. kéj. gyönyör ség. pluszjel. mez . zseb. poén. félreérthetetlen. táncol. tervez. megtart magának. legy r. lyukba taszít. ceruzahegy. tervel. eltulajdonít. kisebb érclencse. mutat. konnektor. költ iesség. célzás. fugáz. zsebébe tesz. ponteredmény. zseb-. örömet szerez. munkahelyr l való távolmaradás. pontérintkez . hegyez. tetszik elégedett. kisebbségi sziget. váltócsúcs. óhaj. miniat r. irányít. oldal. kihegyezés. m ködés. hézagkikenés. többlet. zsebébe süllyeszt. külön. plusz. fugázás. váltóállítás. mutogatás. megmutat. vízzel telt üreg. vers költ költemények. összeesküvés. írásjelekkel ellát. diakritikus pont. háromszög (puufjátékban). költészet. tizedespont. ék. több. földfok. visszafojt. megelégedett. bezsebel. elfojt. kihézagol. gázzal telt üreg. játszás. katlanba szorult alakulat. szerkeszt. elrejt. dalszöveg-jelölési mód. meg. örömet okoz. légzsák. er t vesz. hegy. mozgása van. kötélvég hegyezése. él. mutatás. tréfa. terv. megjátszik. tömör. többlethegyszakadék. pont. pontozás. fészekbe helyez. kieszel. hegyfok. pontérték. gyönyör. földnyelv. zsebre rak. elt r. összeadásjel. központozás. akadályoz. cselszövés. elfektet. játszik. nyert labda. hézagolóhabarcs. és. jólét. diakritikus jel. pozitív. helyzet-megállapítás. szó nélkül elt r költemény. összeesküszik. jellemvonás. lényeg. sok vmib l ábrázol. gyors váltakozás. pontszám. szabad játéka van. mutatás. kedvtelés. kitervel. m ködik. zsák. beállítás. öröm. érintkez csúcs. költ iség ág. fémvég f z . zsebre tesz. fészek (szelepé).

medencényi víz. csúcsszervbe tömörül. jó modor. pózna. kidúcol. er iket egyesítik. közös bevásárló szerv. laktanyarend. rés. lop. trösztösít. közkedvelt. rúd. durranás. szavazat. pop-. evez rúd körletrend. leszavaz. fény. aládúcol. medence. lengyel. csiszoltság. közrend r. takarítás és rendcsinálás. közös alapba üsszegy jt. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. leszavaztat. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. próbálkozás. közös alapba összead. kellemetlen felel sségbe beránt. nép-. rúddal hajt. elsüt (fegyvert). csendes mély víz (folyóban). kitér vágány. felpattogzik. gyorsan megy. tavacska. politika. pukkan. kevéssé. horgászbot. rászoruló. szavazatszámlálás. politikai mesterkedés. pukkanás. szennyez dés m szaki. 5. zaciba csap. politika. eljárásmód. köpköd. hirtelen tesz. össztét. eldurrant. kissé. puff. kap (szavazatot). mér rúd. suháng. sark. pattog. pólus. gyorsan tesz. vezérelv fényez. összegy jt. becsap. közös eladó iroda. bels pálya. pukkant. közösen kezel. fater. államtudomány. nyél. durrant. kicsiszol. rendbe tesz. szavaz. választói névjegyzék szennyezés. kil . sarok. elpukkaszt. összead. csúcsszervbe tömörít. csapat körmérk zés. szavazóhelyiség. közös eladó szerv. tisztít. pattogtat (kukoricát). rendet csinál. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. váltó. szegényesen elcsattan. érdekszövetségbe tömörít. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. origó. ragyogás. elpukkan. m szaki egyetem kis tó. 25. politizálgatás elnyer (szavazatot). közös készlet. szegény. hirtelen pápa könnyen érthet . rászed. kifényesít. elektródpólus.points Poland fali konnektor. fiatal fa törzse. póluspont. konnektor. önz pártpolitika. fényesít . közös bevételezés.03 méter. szegényes gyengén. rendszabályoz államvezetés. emel rúd. sarkpont. kifinomít. szegényen. érdekszövetség. hirtelen megy. pocsolya. összedob. gyanús vállalkozásba beránt. rend r. fényesít. köhög. kocsirúd. csiszol. durran. fényez anyag. rosszul. szegény(es)en. fels árbocsudár. papa. szénsavas ital. szobarend. tócsa. alkalmi piaci csoport. zálog. népi. népszer . közös bevásárló iroda. biztosítja a rendet. fényezés. karóz. lengyel. rúddal taszít. fenntartja a rendet. zászlórúd. elektród. políroz. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . szavazás. rend rség. karó. bot. tó. pontok. irányvonal. táborrend. árboc. népies.3 négyzetméter. pukk. bels kör. váratlanul. elválasztórúd.

napi posta. bukottak jegyzékébe iktat. ablaktok. kifejezetten. ablakfélfa. gyorsan utazik. meger sített állás. birtokol vmit. sors arckép. hely. lakosság. igenl en. városkapu. portré. bejárat. van. bef z. képmás. könny ügetéssel lovagol. dúc. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). hivatal. jelz oszlop. cölöp. felad. mappa. valóban birtokában van vmi. oszlop. küls magatartás. pillér. parancsnoki tisztségre kinevez. kapufa. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . ajtófélfa. kelengyével ellát. kipellengérez. veszteséglistára rávezet. beöml nyílás. tényleg. könny ügetéssel vezet. hatalmába kerít. rész. jelz karó. szelel lyuk. fekvés. kiöml nyílás. portói bor. hajóablak. birtokol. határozott. posta. rcsapat. raktárnyílás. kiházasít. postahivatal. postakocsin utazik. postára ad. személyleírás Portugália állapot. rállomás. értesít. lehet ség lehetséges esetleg. járás. rhely. katonai hely. hajó bal oldala. daruoszlop. bili. tájékoztat. nyílás. ércpillér. rséget elfoglaló csapat. részlet. kupa. irattáska. oldalnyílás-fedél. tényeken alapuló határozottan. plakatíroz. viselkedésmód hordozható aktatáska. postán küld. feltétlen. startoszlop. darab. bal oldal (hajóé). pozitív fénykép. bevett állás. céloszlop. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. népesség balra fordul. elhelyezkedés. állító. megszáll. lesbe állít. rév. sasfa. javak. fart ke. 40 x 51 centiméteres papirosív. állást elfoglaló csapat. állás. felbérel. rákfogó kosár. küls viselkedés. szárfa. portói. pozíció alapfokú (melléknév). helyesl . konyhára való vad meglövése. kanna. izzítócsésze. postáz. elhelyez. pozitív mennyiség.popularity population népiesség. porció. kiragaszt. postakocsi. népszer ség anyagsokaság. karó. kerékvet . állít. megszállottság gyarmatok. pozitív kép. gyorsan jár. vörös bor. vagyon eshet ség. küls viselkedésmód. ajtótok. lövöldöz. tám. er d. visel. miniszteri tárca adag. felállít. valós. kiköt város. talán halottszemle. kifejezett. szénpillér. jelz pózna. osztályrész. rendelkezik vmivel. biztos. irattartó. kiköt . alapfok (melléknévé). l rés. szelel akna. bedob (levelet). sorompó. diapozitív. bögre. rszem. közzétesz. elkönyvel. szolgálati hely. kifüggeszt. levelezés. szegélyk . függ leges ereszték. pózna. pozitív. elhelyezkedés. tartóoszlop. ágyúlék. bödön. balra tart. raktár. kapu. hord. életmód. esetlegesen. tényleges. levélgy jt szekrény. tartóborda. igenl . kinevez. van vmije birtoklás. kilátás. helyzet. odaállít.

áram alá helyez. hatvány. silányság. felhatalmazás. karámba zár. er . szükség lehet ség.készítéséhez használt papírfajta. gépesítés. trenírozás. ínség. rál . kérés. pinka. magasfeszültség elektromos áram. uralom. konyhára való vad elejtése. jogkör. tál. agyagm vesség. áram. lövés. fontoskodó. fajansz. képesség. értékes. font sterling. fazekasm hely. klientéla üzelmek gyakorló orvos. imádság. nyomor. gyakoroltat. elektromos áram. cserépbe ültet. praktizáló dogmatikus. lehet ség. testi er . hatalmasság. serleg. krumpli elektromos feszültség. gyakorlatias. medd ség. teljesít képesség. nincstelenség. gyakorlati. z. kerámia. korábbi. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. szokás. korsó. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. áramot ad. precíz pontosan pontosság. fazekasáru. szoktat. terrakotta. potenciális. hajtóer er s. el z . olvasztótégely. precíziós. célszer . nagyítás. fegyveres er . könyörög ima. kérlel. hadsereg. kérelem. agyagáru. helyzeti. gyakorlati. tapasztalati. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. apróra tör. nagyítóképesség. pragmatikus imádkozik.6 g> ( . lövet. finnyás. nyomorúság. mód. marihuána. praktikus. fazékba tesz. zománcedény. fazék. tényleges. tehetség. megvalósítható. hader . megel z drága. hathatós. gyakorlatba átvisz. rejtett potenciálisan agyagárugyár. edény. alkalmaz. praktizál. üt hiány. hatalom. agyagedény. virágcserép. oknyomozó. befolyás. praxis. cserépáru. nagy. energia. edzés. karám. feltételes. szegénység. tét. gyakorol. hatalmas. sok. k edény. próbál. gyakorlat. er teljes. konzervál. fazekasmesterség. lehetséges. ügyes. teljesítmény. gyakorlás. okfejt . pacientúra. kecses. hatáskör. fazekasság. lappangó. puskavégre került vad meglövése. gyakorlati alkalmazás. gépi er . ököllel ver. gyakorló ügyvéd. vasedény. tekintély. meghatalmazás. könyörgés el bbi. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . rohamsisak. ól. kér. k edénygyár elkerít. er /hatalom. cserép. mesterkélt pontos. rákháló. élesség. folytat. font <453.

átölel. kinyomható. ruhásszekrény. nyújt. kötéllel fogdosás. felvételi. jelenlegi. el készület. átadás. könyvespolc. azonnali. egyéniség. tolong. er szakkal besoroz. imprimatur. beállítás. jobban szerett horder . szorítás. jelent s. rekvirál. nyomható. felkészülés elkészít. megnyom. fehérnem s szekrény. megjelenés ajándék. összeszorít. b velked . kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . kézszorítás. védett terület. fogadó terem. bemutat. présel. er szakkal toboroz. leszorít. osztályon felüli. szorít. el készít. mindjárt. domborít. szorongás. el zetes. kikészít el fordulás. nyom. vasal. összeütközés. er szakos toborzás. rányom. simít. elnöklés. készül dik. szekrény. tartalmasság. nyomás. bead. felvételi vizsga épület. nyomdászat. uralkodó jelenléte. beterjesztés. sürget. most. ölel. átnyújtás. tálalás el adta azonnal. felkészítés. igénybe vesz. kiprésel. láthatatlanul jelenlev lény. sajtol. el terjesztés. nyomul. tolongás. kivasal. készít. kedvezés. kedvezmény el nyök. védettnek nyilvánít elnöki méltóság.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. kiváló. szorong. mostani. prés. tusa. ránehezedik. természetvédelmi terület. rögtön bef tt. befolyással van. feldolgoz. uralkodó megjelenése. kényszerít. hatással van. ajándékoz. mángorol. jelenlev ajándék. jelenlev lény. présbe tesz. meg riz. nyomda. prémium el készítés. jelen. hasas. el ad. megszorít. jelenlét. rektor elnöki. ajándéktárgy. helyiség els rend . elnök. verbuvál. vemhes bevezetés. elnökség egyetemi rektor. jobban kedvelt. elnökválasztási hírlapirodalom. benyújt. összefacsar. hajsza. sokatmondó. sajtó. kedvezmények el nyben részesít. bemutatás. összenyom. kizárólagos terület. jelenleg. kiváló min ség . jobban szeret el ny. nyomtatás. terhesség állapotos. elnöki tisztség. összeszorul. jelenvaló lény. verbuválás. rezervációs terület. kötéllel fogdos. könyvnyomtatás. kihallgatási terem. terhes. tömeg. siettet. el készít . összezsúfolt tömeg. ház hozzátartozó telekkel. el nyben részesített. bevezet . cs dület.

remek. fényképmásolatot készít. feszültség. alapszínt felrak. korábban áldozat. tekintélyes feltehet en. fényképmásolat. legfontosabb. virágzó. megel zés. min ségi. szorítás köztiszteletben álló. els (rend ). satírung. kevélység. príma. s-. lábnyom. primitív fejedelem. t zsdei prémium. értékel büszkeség. bet . els dleges. alapmázolás. els rend . zsákmány ár. virradat. legfontosabb. kiadás. kioktat. kinyomat. sanyarúság. meggyújt. megbízó. kényszer. tettes. igazgató. kontaktmásolat. begyújt. prím. eléggé. beáraz. nyomtat. hajnal. nyomott. hírlap. mestergerenda. feltételezhet en. meglehet sen. nyomás. el bb. meglehet s. pirkadás. fénymásol. árapályt növel (égitestek együttállása). csinos. primum. nyomófeszültség. kiváló. kit n min ség. tet fok. rányom. pecséttel ellát. tet fok katolikus pap. korábbi. megel z . lebélyegez. préda. el z . els dleges.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. másolat. legels . alaphang. kitanít. szarufa. pap els dlegesen. megakadályozás. nyomással mintáz. sürg sség. meggátolás. 16 pontos bet nagyság. kezdeti elem. túl korai azel tt. nyomtatás. f . f ként. nyomat. els . elkövet . els sorban. nyomtatott. bélyeggel ellát. f nök. benyom. telít dik. árat megállapít. nyomtatott bet . öntvényminta. bet típus. tiszta. itat. kópia. hajnalhasadás. herceg. nyomtatásban megjelentet. prevenció el bbi. hercegn elöljáró. si korszak. nyom. elsietett. kezdet. el zetes. lenyom. metszet. törzsszám. rangos. becsül. önt minta. nyomtatvány. bélyegez. más vászonra felhúz. kinyomatás. alapfestés. telít. fametszet. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . els . párbajozó fél. t ke els sorban. puskát tölt. valószín leg bájos. nyomtatott bet kkel ír. g g. el zetesen. vízzel telít. legjobb. kinyom. megtölt. eredeti kezdetleges. betanít. felettes. tökéletesség. uralkodó hercegné. nagyon. eredetileg elemi. tavasz. lenyomat. kiváló min ség. eredeti alapoz. etet. legjobb része vminek. prémium. els rend min ség. önérzet. nyomóer . leginkább alap. elv nyomdai bet . üzemanyaggal tölt. szép megel z megel zés elhárítás. tercia. nyomás. alapelv. újság. nyomtatásban kiad. szögperc. tájékoztat. rézmetszet. világos. színe-java vminek.

nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi. értékes. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. kit n . magánjelleg . kémlel. értékel. elfogás. kiváló. felbecsül. titok. folytatódik. titkosan el jog. kiindul. ered. igen értékes valószín ség. elhagyott. várható talán. folyamatban van. elkobzott hajó. díjra érdemes dolog. nem remélt lelet. jutalomdíj. személyesen. kitapogat. nagyra becsül. házf nök. vmi el tti els bbség. valószín leg. titkos. elfog. lehetséges. zsákmány. közkatona. elvonultság. díjnyertes. emel rúddal kifejtett nyomás. díj. titoktartás. magán. taksál. nyomdatermék. emel kar. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. el tti. egyedüllét. val szín ség feltételezhet . tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . forgáspont. becsül vmire. lakáson belüli egyéni elkülönülés. várhatóan alapos vizsgálat. lefoglal. másolatot készít. el zetes. prioritás börtön. privilégium kiváltságos jutalom. egyedi. elkülönített. váratlan lelet. prior. els rend min ség dolog. halad. hadizsákmány. magánélet.pamutszövet. mér szonda. perjel. lefoglalás. mér elektróda. minta. egyéni. magán-. szonda. m velet. emelty . zártkör . megel z . nem nyilvános. különjárat bizalmasan. díjazott dolog. kiváltság. korábbi. bizalmas. különálló. privát. folyamat. magánélet. magányosság. díjazott. valószín . emel rúddal kifejtett emelés. zsákmányol. nagyra tart. régebbi. megvizsgál. kutat. visszavonultság közlegény. el remegy. próba. magános. eldugott. félrees . magántermészet . megbecsül. eljárásmód. elkoboz. szondáz probléma. kutasz. hézagmér . magánterület. el z . eljár. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. nyeremény. kipróbál. magányosság. magány. zsákmányul ejt. fogház egyedüllét. díjazható.

tanul jövedelmez ség el nyös. termel . hasznot húz. kiadvány bevétel. szakszer . termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. eljárások. folyamatok feldolgozás. függ leges metszet. folyamat. nyereség. létesít. körvonal. felvonul. hivatásos. létrehoz. szakmai egyetemi tanár. oldalnézet. m sor programok programming programozás . terméshozam. körvonalrajz. jövedelmez . termelékeny. szül. hozadék. termés. eredményez . id réscsatoló. hasznos. jövedelmez . program célkit zés. profit. f iskolai tanár. vonul feldolgoz. termelékenység. term termékenység. felmutat. szakmabeli. hivatás. perel. megmunkál. bemutat. szelvény. rentábilis alapos. szerzetesi fogadalom. termény termelés eredményes. klisíroz. oldalnézetben ábrázol. kikészít. szakma. alkot. rövid életrajz. hitvalló. hasznára van. eljárás. hitvallás. termény. beperel. készítmény. szorzat. hasznára válik. term képesség termékek foglalkozás. metszetben ábrázol. kidolgoz. szakért . szabad foglalkozású. arcél. értesít . termék. jövedelem feldolgoz. m veleti szerv. beható.proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. terem. profi. élethivatás. hasznot hajtó. kiad. idom. haszon. nyilatkozat diplomás. profil el ny. el állít. szellemi foglalkozás. tartósít. okoz. színre hoz. processzor gyárt. termel. jegyz könyv. lenyomtat. el idéz. szakember. körvonalas színházi díszlet. hoz (kamatot). haszon. termékeny. mesterség. mélységes értesít . valló formázó szerszám. haszna van. szakért i. szakmabeliek összessége. professzor. gyümölcsöz . feldolgozóegység. mély. megmunkálás feldolgozó.

alkalmas. halad. elvet. illend . vetületet készít. kipróbálás. jelleg. szép szál. próbatétel. el írt szesztartalom. el segít. kilök. elképzel. tervez projectek felt n . hajít. elutasít. tanújel. saját. el mozdítás. kil . haladva. el terjesztés. tulajdon. szabályszer . kioszt. indítvány. szeszfok. fejleszt. kémcs . tisztességtudó. fejl dik. múlik folyamat. tulajdon. szép. igéret. tulajdonság. impregnál. terveket készít. bizonyíték. reklámozás bizonyság. vagyon arány. támogat. javaslat. vetít. bevisz. promotor doktorrá avatás. arányba állít. levonatot készít. szerez. kigondol. kiváló ígér. szó szoros értelmében vett. kivetít. méretarány. próba. lenyomatot készít. bevezet. rész méretek. arányosság. kiugrik. javaslat. fondorkodik. el rehalad. kiszögell. kefe. kelt. jellegzetesség. igaz. méretez. komplett. csinos. átváltoztat. kirepít. javul. el segítés. beruházás. természetes színekben ábrázolt. ellenállóvá tesz. megfelel en kellékek. kutatási téma. progresszív módon. lehúz. magasabb osztályba bocsát. derék. indítványozás. aránypár. arányviszony. sz kebb értelemben vett helyesen. faszol. illedelmes. hármas szabály. el rehajít. tömít. kit n . el mozdít. tervbe vesz. kiáll. szigetel. kísérlet. el léptetés. hatlan. arányosít. tulajdonképpeni. tervezet. tulajdon(ság)ok birtok. birtok. terveket sz . haladvány fejl d . tulajdonság. ildomos. el írásos fokú.progress progression progressive el menetel. sajátságos. hányad. haladás. propaganda finomkodó. tagoltság ajánlat. helyes. csór. -álló. célravezet . megfelel . rendes. ígéret megígért el relendít. jellegzetes. kinyúlik. jellemz . leánykérés tervezett progressively fokozatosan. létesítmény. terv(ezet). gyorsít. összhang. hozzájárul. szesztartalom. hírverés. el írt szesztartalmú. hamisítatlan. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . kefelevonat. szít. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. tervezget. reklámoz. vázol. kutatási feladat. korrektúra. maligánfok. kiemelked . -mentes. próbának vet alá. alaposan. terv. kimélyít. dob. haladó szellemben. haladó vet. tervrajz. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . segít. el léptet. igazi. -biztos. tervet készít. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. átél. vízhatlanít. lenyomat hírverés. ill en. valódi. elgondol. pártol. kitervez. ingatlan. viszony. helyénvaló. takaros. ill . sajátos.

prózai. id leges. érvényesít. szakma. óvszer. kilátás. önhitt. próba. ideiglenes. üzlet. várható kilátások. tétel. terület vidéki ellen rz próba. m ködési kör. ügy. tartalék átmeneti. bizonyít. próza. jólét. próbatétel. javaslat. szolgáltatás. próbára tesz ad. bebizonyítás. intézkedik. prózaiság.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. védekezés. nyújt. rendelkezés. oltalom. ellát. kipróbál. kimutatás. óvó. probléma. nyújt. konjunktúra megóv. próza(i). pompás. remény boldogulás. pszichológia psychological lélektani . lehetséges üzletfél. vállalkozás hétköznapiság. indítvány. véd . megvizsgálás. véd megvédés. szolgáltat feltéve hatáskör. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. öntelt. tartomány. óv-. tiltakozik protokoll büszke. védelmez . dokumentál. védettség. igazolás. beszerez. megállapítás. lehetséges vev . meger sítés. menedék. gondoskodás. kipróbálás. kutat. védelmez . oltalmazó. lehetséges fél. véd vám. elmeorvostani. eleség. távlat jövend beli. menlevél. remek bebizonyít. bizonyítás. megvéd. közvád. véd vámrendszer oltalmazó. szolgáltat feltéve ad. esetleges jelölt. véd gumi fehérje tiltakozás. élelmiszerekkel ellát. óvó. folytatás (mesterségé). leend . pszichiátriai lélektan. gondoskodik. ellátás. látvány. oltalmaz. leszögezés. intézkedés. bizonyul. igazol. próbalevonat-készítés élelmiszer. vád érclel hely. véd vámmal véd védett biztonsági. unalmasan beszél b nvádi eljárás. lehet ség. véd. védelem.

igyekezet. pumpa. sürget. szepl tlen. vonzást gyakorol. közönség. lehúz. felsrófol. szín tisztán cél. nyomat. húzható. b ntelen. kefelevonat megrángatta evezés. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . vásárlás beszerzett. lop. törtet. letartóztat. rend ri razzia. közzététel hirdetés. húzóer . törekvés. labda átütése jobb oldalról bal szélre. valódi. megszerzett bevásárló. rendelvényes. els lehúzás. er feszítés. reklámoz. pénzzé tesz. nyilvánosság. folytatni. ló visszatartása. protekció. tép. szúró fájdalom. tiszta. befolyást gyakorol. tevékenység. revolvert ránt. ránt. színtiszta. lehuzatot készít. húz egyet. lökdös. energia. szivattyú. közlemény. vásárló. nyomórúd. pumpál. küzdelem. fogantyú. terv. áru eladását er lteti. közzétesz. megszerez. válságos pillanat. fortély. tanuló beszerez. követ. megtorlás diák. elbocsátás. hamisítatlan. italbolt. csupasz. korty. könnyítés. enged. húzás. próbalevonatot készít. kefelevonat. erélyeskedik. igazi. nyesi a labdát. döfés. pénzhez jut. húzó. könyvkiadó verseny. vegyítetlen. protekció. húz. intézvényes. elemel. szembogár. kocsma. lefog. reklámozás nyilvánosan kiad. nyakon csíp. megdöf. kefelevonatot készít. megránt. forgatás. rángat. von. papucscip . szándék. tanítvány. vev idegen anyagtól mentes. er ltet. keresés. országos kiadvány. üldözés. evez csapás. z elfoglaltság. finom. vontatás. kis id szak. kis id . fölény. meghúz. el ny. húzófogantyú. feldicsér. el ny. nyom. felemel. tolakszik. megvesz. sz zi. vontatóer . emel rúd. szándékol. ereszt (gyökeret). visszatart. nyakon csípés. vétel. fogás. kihúz. levonat. jó összeköttetések. kikérdez. iszik egy kortyot. pöfékel. kiránt. söntés általános. kiterjeszt. nyomást gyakorol. nyilvános. felöklel. nyomul. szerez. egyszerre felhúzott sörmennyiség. pupilla. jókora húzás. közösségi. vonz. vonzás. evez. hajt. tervez folytat. kiírás. nyers. slukk. letartóztatás. balra nyesett ütés. hatol. rántás. puszta. népszer sítés. kedvez esély. rajtaüt. zés lökés. legtöbbet ígér . lök. megvásárol.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. vontat. kiadó. evezés. üldöz. nyilvánosság. köz-. hírverés. meghúzás. sz zies. húzás. levonatot készít. szivattyúz büntetés. m ködés. cibál. korrektúra. hatása van. csór. emel szerkezet. szívogatja a pipáját. megrántás. fülönfogás. vontató firtat. támasz. csatolóhorog. megtaszít. próbanyomat. szerzemény. vonzóer . hozam. razziázik. megjelentet (könyv)kiadó. közös. elméleti. vontatás. szed. balra húzott ütés. kút. szakít. siettet.

taszigál. gépbehelyezés. nagy mennyiség. szélrózsa vonásának negyede. nagyméret tet fed pala. toló. hátsó rész. törtet dobás. negyedévi bér. feltételes. el terjesztés. munkába vétel. poszt. képesítést szerez. tol. szállás. homoszexuális férfi. 25 centes pénzdarab. szálláson van. végigszimatolja a terepet. keréknyomot nem követ. irgalom. golflabda begurítása a lyukba. négyel. címernegyed. kvártélyoz. rádióval irányított célrepül gép. min sítés. tetter s. helyezés. bekvártélyoz. szorult helyzet. bérnegyed. dáma (kártyában). feltétel (kérdésé). letétel. támadás. tapintatlan. holdnegyed. id mérték. óranegyed. negyedrész. szálláskörlet anya. új negyedbe fordul. 2. id tartam. negyedhang.9 hektoliter. er szakos eladási módszer. lökés. címerpajzs osztása. hangos reklámozás. helyet kijelöl. négybe vág. vezérnek bevisz quarter quarters queen . tartam. négy részre oszt. felt n reklámozás. letevés. mennyiség. meglök. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. évnegyed. kihasznál pushing put puts putting energikus. negyed dollár. jogot nyer. negyedmérföldes síkfutás. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. 25 cent. tolás. királyn vé koronáz. negyedel. hátulja. képzettség. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. négy részre szel. oldalfal. négyfelé oszt. 11. korlátoz. táj. királyné. rámen s eladási módszer. terjedelem. szorít. városnegyed. korlátozott. négy részre vág. kvártély. 457 milliméter. szorongat. vezér (sakkban). min síteni. be van szállásolva.34 kilogramm (us). képzett. átlósan hajt. szálláshely. nagy tömeg. képzés. 12. módosít. tömeg félév. képesített. negyedévi lakbér. továbbjut min ség. felnégyel. átkutatja a terepet. vállalkozó szellem . tolakodó. királyn t csinál vkib l. prozódiai jel. min sít. szorgalmaz. égtáj. tompor. hátsó fertály. negyedóra. királyn ként uralkodik. címerpajzs felosztása. tevés. negyed. új negyedbe lép. tesz. 2 fok 48 perc 45 másodperc. négyfelé vág. golflabda beütése a lyukba. négyeléssel egy címerben egyesít. kegyelemadás. taszít. (el)helyezés. tolás. átváltozik vezérré. negyeddolláros. lökés. n stény. 440 yardos síkfutás. elszállásol. királyn . törekszik. kvártélyon van. lakás. megnövel. posztot kijelöl. vetés tesz elhelyezés. következ negyedbe lép. korlátozás.7 kilogramm (gb). végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. kegyelem.ügynököl. módosítás. világtáj. kvantitás. szállítás. módosított feljogosít. negyedév. taszítás. rámen s. szarufal. lerakás. beszállásol. vitorlarúd küls része. fels fedélzet hátsó részének oldala. megnyom.

rádión lead. gyökjel. gyök. sebesen fut. kétség. rádióüzenet radioaktív. sín. radikálisan rádió. futtat. razziát tart. nyugalom. egyszer . gyors. rádión közvetít. fut. megrohan. nem felt n . nyugodt. érezhet en mozgolódó. él lény. gyökeresen. szitkozódik. hányad. végigpusztít. fosztogat. gyorsan. faj. eleven hús. felkutatás. karfa. rácsap. kontingens. üresen nagy fordulatszámmal járat. él sövény. teljes sebességgel m ködik. csend. portyázik. kutat. rátörés. váratlan támadás. portyázó rablóhadjárat. diszkrét. rádióhíradás. sebesen gyorsan békés. pörget. hirtelen támadás. kontremin. rajtaüt. száguld. verseny-. kérdez. teljes er vel m ködik. vita tárgya kérdések élénk. megtámad. kifogásol. portya. suhan. rádióaktív rajtaütést hajt végre. él . rátör. rácsapás bekerít. zuhatag. megrohanás. nyomozás. razziázik. versenyt fut. csendes. gyorsan ver. nyomon van. rablótámadást vezet. nyugodtan egészen arányos rész. vasúton utazik vasút raid rail railway . gyorsan fut. éles. kérdez sködik. radikális alaposan. él sövénynek való növény. béke. korláttal ellát. versenyez. verseny faji lóversenyzés. razzia. életpálya. versenyzés fajgy lölet. vágtat. feltúráztat. kihallgat. fegyveres betörés fosztogatás céljából. kétségbe von. probléma. rács. korlát. gyökeres. keres. ráront.quest question csaholva hajt. siet. hivatalos vizsgálat. karfával ellát. tartó. kifoszt. rácsozat. mélyreható. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. rajtaütés. vizsgálat. kutatás. lecsendesít. támadás. szelíd csendesen. eleven. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. keresés. verseny. megnyugtat. rádiókészülék. lóversenyen lovagol. rasszizmus sugárzás alapvet . érezhet en rugdalózó. rohan. halk. kikérdez.

tér. kiterjedés. legénységi állomány. besorol. megszöktet. osztály. felemel.railways rain raise vasúti technika eláraszt. rendszertelen. meggyaláz. szabad legel . osztályoz. b zös. törköly gyors. köznép. magához tér. szabad vadászterület. fedélzetre húzott horgonylánc. buján tenyész . emelkedés. csúfol. sor. szellemi befogadóképesség. nyúlik. megszüntet. termeszt. sor. dúsan term . záporoz felvet. l táv. változási határ. besorol. nagyon termékeny. nagyságingadozási határ. el léptet. rang. közkatonák. nemi er szak. fokoz. rangsorol. tiszta. el teremt. er szakot követ el vkin. gúnyol. nevel. el idéz. húz. repce. összeszed. ércrégió. társadalmi osztály. illetlen egyszer emberek. terjed. fizetésemelés. gúnyt z. távolság. gy löletes. feléled. felkelt. pazar. növel. épít. visszataszító. tenyészt. kerület. gusztustalan. buja. l távolság. rendez. elrendez. heccel. terület. megront. rangfokozat. sorozat. áporodott szagú. feltartott. megbecstelenít. sorban következik. kiálló. fekszik. emel. megemel. összevon. ércprovincia. esik. körzet. elterjedési terület. tökéletes. büdös. rangban megel z vkit. felold. utálatos. összegy jt. sorakoztat. osztályoz. undorító. életre kelt. variációs határ. társadalmi rend. meger szakol. összegy lik. szabad tér. terjedelem. burjánzó. kóborol. kilengési tartomány kötélbak trágár. nagygy lés. hatásterület. fekvés. teljes. állomáson lev taxik. túraverseny. kelt. ugrat. kilengési határ. felébreszt. elhalmoz. kiterjed. kapacitás. tartozik. emelt. sor(ozat). nagyságingadozási tartomány. összegy jt. találomra történ . népség-katonaság. lövölde. felsorakoztat. felhoz. dombor-. feléleszt. kiugró felemelés kicsúfol. min sít. zápor. orrfacsaró. egyszer tagok. irány. durva. meger södik. magához térít. beoszt. dombornyomású. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . magasra emel. ébreszt. kelt (tészta). tagok meger szakolás. avas. rend. csatlakozik. konyhai t zhely. k zetrégió. felver. találomra tett. magasabb rangban van. dús. rally. hirtelen. felnevel. vaktában történ . kiemelked . özön. felemelt. gyülekezik. új életre kel. sorba állít. sorba állít. legénység. sebes gyorsan. sorba rak. elrabol. hatáskör. barangol. romlott. véletlenszer telérvonulat. kigúnyol. vaktában mondott. domborm v . tartomány. er re kapás. gyülekeztet. kiemel. rászegez (puskát). megnövel bolyhozott. kör. taxiállomás. gyülekezés. sorakoztat. es . er re kap. térség. elrendez. labdamenet m ködtet módszertelen. véletlen. betölt vmilyen rangot. elrablás. l tér. s r . vaktában tett. változási tartomány.

olvasmány. rend. felfogó képesség. osztályzat. interpretálás. tartozik vmilyen osztályba. olvasás. válasz. amikor. olvasással eltöltött id . leszid. elég. olvasásmód. eljut. hamis vallomásra bír. zord. kategória. olvasottság. hozzáférhet . létrehoz. becsül. megközelíthet ség. visszahatás reaktor felolvasott. tekint vminek. hajlandó. teljesen. kamatláb. értékelés. hosszú d l ben felküzdi magát. egy kicsit.rare rarely félig sült. kiértékelés. el zékeny. rang. osztály. adót vet ki. értelmezés. sorol vhova. olvasó. fennhangon olvasás. megvásárol vkit. ritka ritkán lehord. ár. korrektúrázás. magyarázat. felvisz. állás (m szeré). m ködés. megmunkálatlan. terjedelem. hatótávolság. nyers. gyorsaság. sebesség. arány. megdorgál. megfog. felolvasó. korrektor. egyetemi docens. hajónak egy nekifutással megtett útja. zöldfül fénysugár. megfejtés. díjtétel egy kevéssé. érzelmi visszhang. terjed. tengeröböl. pompás. kiterjed elér ellenhatás. eléggé. olvasókönyv készségesen. korrektúraolvasás olvas kész. hatáskör. megért. mérv. szövegértelmezés. könnyedén. könnyen. inkább. küll . ügyes. elérés. amikor. elér vmit. szívesen jelzés. hajlamos. reagálás. szakképzettség. el adó. hatókörzet. elérhet ség. értékel. helyzetértékelés. megadóztat. érték. meglehet sen arány értelmes. helyi adó. levesz. elkészített. folyó egyenes szakasza két kanyar között. kinyúlik. olvasat. gyorsan. elér. megérkezik. nyúlik. hányingere van. kémhatás. készpénz. olvasó. olvasott docens. távolság. szövegváltozat. tarifa. karhossz. felolvasás. díjszabás. el készít. hegyfok. egyszerre átlátható folyószakasz. megveszteget. fürge. kinyúlás. kivételes. nyirkos. ésszer . el adásmód. nekifut. nyomdai korrektor. rája. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . felér ésszel. reakció. érintkezésbe lép. kiterjedés. olvasással töltött id . kinyújt. adogat (bef z nek). arányszám. kiváló. abban a pillanatban. földnyelv. szint. tapasztalatlan. leolvasás. vmilyen osztályba tartozik. olvasás. láthatár. duzzasztott vízszint. felveszi az érintkezést. hatósugár. m szerállás. elérhet . tüzelésre kész. árfolyam. befejezett. émelyeg. kikészítetlen. hordtávolság. be nem hegedt. éppen akkor. olvas. leér. fürgén. nyújt. bevégzett. olvasnivaló. számít vminek. racionális feldolgozatlan. józan. mérték. sugár nyúl vmi után. készen. ér vhova. fok.

tény. tényleges. fogadás. megkap általános. rendelkezésre álló. fejteget. recepció. elfogad. elfogadott. vesz (adást). valóságos észrevesz. érvel. megvalósít. realisztikus. gondolkodó. nyugta. következtet. nem régi. rendbe tesz. vétel gazdasági pangás recept elismerés. kéznél lev . vétel legújabb. újkelet . fog (adást). okfejtés felkel . felfogó. meglehet sen érvelés. újszer a minap. gyakorlatias. lázadó. tanácsol recommendation ajánlás. szívélyes. fellázadás. visszavon átvétel. gondolkodás. mai. mérsékelt ésszer en. indíték. felismerés elismer.túlzottan el zékeny. múltkor. az utóbbi id ben. lázadás. rájön realizmus. korszer . közel lev . vendégül lát. minap. ok. modern. értelmes. megindokol. indok. elismert. javaslat . felkelés. bevett. valóság. újabban. kézhez vesz. gondolkodik. elismervény. most keletkezett. nyugtáz befogad. a napokban. minapi. fogadtatás. visszaemlékszik. blokk. visszahív(ás). mostanában. valóban állam. megszokott ajánl. királyság ész. tények. nemrég. fogad. felismer bevett. ésszer ség. értelem. valószer ség igazán. irányadó elfogad átvétel. felidéz. fogadtatásban részesít. befogadás. birodalom. realitás. zendül ellenállás. újabb kelet . jelenkori. átvesz. elfogadott. ésszer . indokolt. felelevenít. elismert. realista. gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. nemrégiben átvétel. zendülés emlékeztet. legutóbb. valószer életh ség. orgazdaság. készséges. friss. méltányos. fellázad. okoskodik elfogadható. valódi. felvétel. szolgálatkész. visszahív. valószer ség életh . kap.

fölösleg. újjászervezés hangfelvétel. újrafelállás vívóállásba. személyi min sítés. vörös. okirat. egyszer sítés. kihozatal. kartoték. rangfosztás. szószaporítás. jelentés. felemelkedés. jegyz könyv. felgyógyulás. jegyzet. lenyirbálás. visszaszerez felújítási munkálatok. vörös szín. rekonstruálás. rekord. redukál csökkentett. árengedmény. történelmi kútf k. csúcseredmény. lefokozás. munkaer -felvétel. regisztrál. el élet. felvirágzás. rekonstrukció. felgyógyulás. kikapcsolódás. terjeng sség. gépzongorakarton. visszavezetés b beszéd ség. kisebbítés. visszanyerés. mentés. felvétel. emlékiratok. teljesítmény. emelkedés. oxigénelvonás. b beszéd .reconstruction átalakítás. összenyomott. kivonás. kirablás (bányafáé). felesleg. pótol. redukált csökkent csökkent redukálás. helyreállítás. szórakozás felépülés. regisztrálás. jezsuiták által kormányzott település. kedvezmény. gazdag. pirosság. levonás. átdolgozás. tanúsítvány. dokumentum. redukció. meger södés. felüdülés. szolgálati min sítés. toborzás. feljegyez. felesleges. kicsinyítés. hangfelvételt készít. megtakarítás. csúcsteljesítmény. jelez. fonográfhenger. regisztrálás görbéje. visszakap. hiteles adatok. okmány. rögzít. regeneráció. talpra állítás felfrissülés. jegyzék. pihenés. visszahelyezés. meghódítás. kartotéklap. megnyirbálás. felvételek. leigázás. teherlap. priusz. visszaszerzés. fogyás. felépül. lapított. rekuperáció. káderjellemzés. újjáalakítás. piros golyó. feljegyzés. zongorakivonat. széls baloldali csökken. vörös biliárdgolyó. b séges. gramofonlemez. megindulás. r t. felvesz. kivonat. piros szín. gyógyulás. felépülés. bolsevik. mutat megörökített felvétel emlékezések. min sítés. hiteles feljegyzések. annáleszek. csökkenés. újoncozás piros. talpraállás. rabatt. talpra áll. dagályos. történelmileg hiteles adatok. többlet cikornyás. meggyógyul. csökkent. szóhalmozás. érckinyerési százalék. visszanyer. er re kapás. évkönyvek. megtalálás. megörökít. dagályosság. csökken(t)és. levéltár bepótol. okmánytár. átszámítás. helyreállítás. életrajz. nagy b ség. levezetés. emlékanyag. lemez. beszámoló. szocialista. leszállítás. elért eredmény. nagy gazdagság. b ség. hanglemez. kommunista. fellendülés. személyi kartotéklap. nyilvántartás. újjáépítés. enyhítés (büntetésé). vörösség. vörös golyó. színítés. bronzszín . déli államok visszafogadása a polgárháború után. lajstrom. csúcs. fölösleges. baloldali. mérséklés. pleonazmus. kipótol. irattár. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . kihever. csökkentés.

selejt. tájékoztatás. egymásba illeszkedik. összekapcsol. nélkülözhet . helytelenítés. vonatkozik. jelz készülék. szempont. fordul. megjegyzés. bejelenti magát. nyilvántartásba vesz. visszasugároz. selejtes holmi. említ. katalógus. besorol. beosztályoz. mutat. rendszer terület. visszautasít. megújít. túláradó. regard regarding regardless regime region regional register . elmélkedés. nyilvántartókönyv. visszatükröz dik. tükröz dik. hulladék-. töpreng. osztályoz. egybeesik. visszatükröz dés. létszám fölötti. ajánlva ad fel. területi nyilvántartó napló. szükségtelen. figyel. tesz. jegyz könyvbe vesz. szemetes. gondolkozik. megjavít. beiktat. felvilágosítás. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. vonatkozólag azonosít mérlegel. medd hányó. törmelék pillantás. elismerés. visszaver dik. lajstromoz. reformál menekült visszautasítás elutasít. gáncsol. ajánlólevél. visszaad észrevétel. hivatkozik. megjavul. ismétlésre utasít. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. hivatkozás. feljegyez. visszavert h átalakít. kifejez. beír. vizsgahalasztást ad. névjegyzék. figyelembevétel. tükörkép. tisztelet. illet leg. utal. jegyzékbe foglal. bejegyez. nyilvántartó jegyzékbe vesz. nézés illet en. szemét. jegyzékbe vesz. jegyzék. besoroz. kapcsolat. vonatkozás. visszaver dés. célzás. kicsinyel. felhoz. referencia. utalás. reform. tulajdonít. rezsim. anyakönyv. megújulás. megreformál. nyilvántartás. átalakítás. tiszteletadás. visszaver. iktat. megbecsülés. vonatkoztat. át nem vett darab. kifejez. pleonasztikus. elmélkedik. megújul. visszautasított dolog. felad. vonatkozik. néz. egymásba illeszkednek. tör dés. visszatükrözés. értéktelen dolog. visszavert fény. tükröz. anyakönyvez. tart. tekintet. körzeti. megfontol. tekint. gondoskodás. megtagad. uralom. regionális. célozgat. céloz. gáncs. hulladék. vidék helyi. kerületi. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. figyelem. visszatükröz. halasztást ad ajánlás. medd . benzint reformál. jelez.kacskaringós. folyamodik. jegyz könyvbe foglal.

bontás. szabályzatnak megfelel . rendesen. mozgásba hozatal. rendszeres. kihány. iktatás. szabályok kötelez . elvetés. rendszeres látogató. elutasított dolog. felszabadulás. feliratkozik registered registration ajánlott. beírás. uralkodik. forgalombahozatal. nyilvántartás. osztálykönyv. sajtóközlemény. rendtartás. számláló. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . kapcsolatban van. tényleges. rendelkezések. átvételi elismervény. regulázás. rendszabály. törzsvendég. beigazítás. kiakasztás. elutasított személy.hangterjedelem. szabályos. elbeszélés. kivet (átültetett szervet). összefügg vonatkozó arány. visszautasítás elbeszél. szerzetes. rokon. nyilvántartott ajánlottként való feladás. elereszt. uralkodás felöklendez. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. viszonylagos. szabályzat. szokásos. elismervény. selejt. teljes. csökkent. jelentkezés. kioldás. szabályozó hatalmon van. feladás (csomagé). sajtókommüniké. állandó vev . szabályozás. háborítatlanságot élvez. vonatkozás érintkezés kapcsolat. szabad. kiselejtez. bombavetés. szabályos. kereskedelmi forgalombahozatal. elutasít. megváltás. rokon. visszautasított dolog. regiszter. árammegszakító. kormányoz. elhajít. állandó. rokonság összefüggések relatív. összefüggés. összekapcsol kapcsolódó. felszabadítás. regisztrál. el írás. regisztert állít. bejegyzés. szabvány el írások. szabályszer . megszokott. összem ködnek. elmond. pontosan. visszautasít. szabadon van. átruház. megindítás. utasítás. kipufogás. ügyrend. szervezetb l kivetett szerv. tökéletes alaposan. kilök dés. elvet. rendes. összefüggésbe hoz. összefügg. rendszeresen. el írásos. átültetett szerv. önm köd kikapcsoló. forgalomba hozható filmek összessége. pontos. beiktatás. pontosan egybevág. nem fogad el. szabályosan. visszautasított személy visszautasított elutasítás. kapcsolat. elmondás. határozat. soregyent állít. pécéz. vonatkozó viszonylag elbocsátás. viszony. szabványos. feladott. uralom. rendszabályok. teljesen beállítás. szabályszer . bejelentkezés. elenged. bejegyzett. csappantó. szervezetb l kilök dött szerv. átruházási okirat. cenzúratilalom feloldása. rendelet. beiratkozás.

jóvátétel. aprólékosan gondos. kiemelkedés. maradványok figyelemre méltó. hátraesztergálás. kártérítés. jogi váromány. szabadlábra helyezés. vallási. megszakítás. vonatkozó. szerzetes. kiengedés (féké). nyugta. emlékszik. találó. felváltás vallás barát. számít vkire marad. könnyítés. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. vallásos. rségváltás. ill . bizodalom domborzat. nyomorenyhítés. fennmaradó összeg. bizalom. megszabadulás. mentesítés. nevezetes rendkívül felszólalás. idevágó. tárgyhoz tartozó. orvosság emlékezik. apáca. áhítatos. odavágó. megjegyzések ellenszer. maradvány. kapcsoló. távoli. id szer . enyhít. tehermentesítés. figyelmeztetés magányos. valláskelletlen. kienged. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. felment. hátralék. többiek. szabadon bocsát. lényeges. szegénysegélyezés. jámbor. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. gondol. törlés. hátszög. kiold. hátramunkálás.feloldás. játékbiztosítás. forgalomba hoz. szerzetesrend tagja. szegénygondozás. szerzetesi. vonakodó bízni. tulajdonátruházási okirat. kikapcsolás. domborm . megnyugvás. leszerelés. enyhülés. maradék. ájtatos. megmarad egyenleg. maradvány. felmentés. aggályoskodó. helytálló. üt rugó. helyrehoz. szabadságolás. tehermentesítés. megmaradt példányok. enyhítés. maradék készletet egyben elad. térszín. nyomáscsökkentés. kioldó szerkezet. segély. nyomáscsökkenés. áteresz. segítség. segélyezés. eladatlan példányok. elengedés. kiszabadítás. megbízik. orvosol. szabadonbocsátás. útnak eresztés. lelkiismeretes. orvoslás. fontos. felszabadítás. tárgyhoz tartozás aktuális. közzététel engedélyezése. jelent s. szivárgó. remittenda. publikálás engedélyezése. gyógyszer. kioldó. eszébe jut. enyhítés. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . megszabadítás. váltás. szigorú. szegényellátás. jogorvoslat. ledobás (bombáé). lemondás. megkönnyebbülés. ledob. felmentés. eleresztés. szabadulás. istenfél . közsegély. bizalom tárgya. nem felejt el emlékeztet .

bizonyítvány. kijavítás. kifejez. megjavítás. tipikus . feljön (étel íze). alakít. kép. bérösszeget kivet. felmond (leckét). bérel. szóbeszéd. megy vhova. újra elmond. ismétl dés. megismétlés. eltüntet. jelentést tesz jelentett ahogy mondják. pótlás bért kivet. közbees fokozat. el ad. riport. kiad.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. ismétlés. válaszol feljelent. ismétlés. kósza hír. jellegzetes. pótlás. fok. közbüls osztály. tanulmányi értesít . feltüntet. bérbe vesz. hasított. jelentés. bérleti díj. tatarozás javítási munkák. ismétl dés. tudósító jelentés jelent ábrázol. beszámoló. elmond. házbér. bérbe ad. kivétel elmozdít. közöl. szakadás jóvátesz. kibérel. alakítás. példány. eltávolít. felváltás. felböfög. menekül vhova. felelés (iskolában). megújítás. kifogás ábrázoló. jegyz könyv. ismétl dik. rokonsági fok. kicserélés. rendbehozás. elbocsát. jelent. durranás. hasadás. rendbehoz. tudósítás. javítás. hírül ad. riportot ír. hír. képviseleti. megismétlés. mutat ábrázolás. járadék. közvetít. osztály. helyettesít. állítólag. hírt ad. értelmezés. jövedelem. jelentkezik. beszámol. állítás. megismétl dik. megjavít. hírnév. képvisel . megismétel. tudósítást ír. bevétel. helyettesítés. kijavít. dördülés. értesít . repedés. megismétl dés eltávolít. helyrehoz. kicserélés. zenei ismétl jel. fels bb osztályba lépés. jelentések szerint riporter. állapot. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. kicserél felülírt behelyettesítés. bejelent. lakbér. javítások ismétel. orvosol. visszahelyezés kicserélés válasz. jellemz . megzsarol. hasadék. kivesz. tudósít. elmond. képviselet.

szándék bomlik. szükséges igényelt el feltétel. tartózkodási hely bennlakó. kér. tartalék. helybeli lakos. leköszönés. igényel. kér. rezidencia. lakó. ígéret. mentés kutat. ellenállási mozgalom. kívánalom. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. eszköz. elhatároz. helybeli. rezignáció ellenáll. reprodukció. újbóli el állítás. kikötés. megkövetel. köztársasági érzelm . lakos. lefoglal. tartalékol. kereslet. tartózkodás kastély. tartózkodás. kiszabadítás. megnyugvás. határozat. megszabadít. kell. állandó lakos. újratermelés köztársaság köztársasági. határozottság. követel. fogadalom. kérelem. tartaléksereg. székel . tartózkodó. védett terület. igénybe vesz. szándék. szaporodás. s r n látogatott hely . ellenkezés döntés. felold. helytartó. reprodukálás. republikánus hírnév felkér. elszántság. kimentés. óvatosság. miniszter rezidens. ellenállóképesség. brit politikai ügyviv . félretétet. szembeszegül ellenállás. lakóhely. ellenállni. lemondólevél. segélyforrás. kellék. folyamodik. megmentés. elmegy. tartalékjátékos. telepes lakó-. kutatás kutató félretesz. megkér kér(és). menedékhely. eltökéltség. fenntart. menedék. kívánság. természetvédelmi terület. kérés. kiszabadít. határozat. elhatározás. oldódik.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. újrateremtés. megfogad határozott ellátogat. fenntartás. megold. megoldás. kíván. megment. elutasít. brit diplomáciai képvisel . tartózkodási rezidensek beletör dés. megoldás. tartogat. rezidens. kérések elvár. lemondás. megfejt. ellenkezik. sokszorosítás. döntés. megkíván. megszabadítás. elhatározás. eldönt. köztársaságpárti.

restaurálás. maradék. nyugvópont. mérséklet. elég jó. visszaad. pihen hely. pillér. megbízható nyugalmi helyzet. válaszolás. üdvözlet felel. ill . támaszték. felelet. visszahelyezés a trónra felújít. vonatkozik vmire. vendégl helyreállítás. menedék. tekintet. maradvány. pihen szoba. megfelel . tiszteletben tart. alapul. pihenés. felelés érzelmi visszahatás. végs eszköz anyagi javak. tekintetbevétel elég nagy. szünet. tilalom korlátoz. tisztelet. szórakozás. érint vmit. újjáépít. reagál. illetve tisztel. méltányol. támasztó. tartalékt ke. respektál. megszorít behatárolt. tekintélyes. visszhang válaszok felel sség felel s. állvány. bezárás. jó hír . készlet figyelembevétel. támoszlop. visszahelyez. pihen. visszatesz fogvatartás. a többi. következik. leleményesség. tisztes. alvás. pihentet. tartozás-maradvány. találékonyság. megfékezés. elég sok. válaszol válaszolt felel. t rhet illet . többiek. kikapcsolódás. meglehet s sok. készlet. restaurál. számba jöv . vonatkozás.resource resources respect forrás. megállás. tiszteletre méltó. válasz. reakció. megkötés. elszámolás. meggyógyít. eredmény. pihenés. korlátozás. korlátozottság. viszonylagos egyenként. pauza. korlátozott korlátozás. becsületes. szünetjel. számlamaradvány. illet leg. marad. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . lesz kít. tartózkodás. önuralom. reagálás. megszorítás. meglehet s nagy. nyugvás. helyreállít. újjáépítés. szünetet tart. tisztességes. szempont. saját. tisztel. megszorítás korlátozó ered. számadás. mentsvár. elfogadható. nyugalom étterem. figyelem. kikötés. tekintetbe vesz.

ellenszolgáltatás. ismét jelentkezik. recenzió átdolgozás. bombasztikus stílus. visszatér k ablaktok. visszaszolgáltatás. meglepetés. átnézés. megmutat. forgás. módosítás. ismertet. vizsgálat. gyökeres átalakulás. megjutalmaz dagályosság. rábeszél képesség. válaszol. forradalom. visszahelyezés. visszaérkezik. bejelent. átdolgozott kiadás. ékesszólástan. felfed. áttekint. átvizsgálás. felülvizsgál. jövedelmez. hoz. beszámol. frázispufogtatás. mutat. megszalad. visszaadás. kinyilatkoztatás. visszatér(és). újra el fordulás. ismétl dik. jelent. folyóirat. megismétl dik. visszavonul. viszonzás. jövedelem. megválasztás (képvisel é). átnéz. visszatér. áttekintés. haszon. visszaad. szemle. forradalmi ellenszolgáltatás. körforgás. számbavétel. szónokiasság. könyvismertetést ír.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. keringés. visszapillantás. kiskereskedelem. kicsiben elad. ismertetést ír. új életre kelés. takarodó. revízió feléledés. hátrál. tanúságot tesz vmir l. felleng sség. nyereség. visszaérkezés. kicsiben elkel. kijelent. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. viszonoz. bevétel. reveláció állami bevétel. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. bombasztikus beszédmodor. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . ajtótok. feltár. újjászületés fordulat. szemlét tart. visszatesz. visszavonultság csendes napok. menedékhely. jutalom. visszatérés. bírálat. lelkigyakorlat. visszaküld. kárpótlás. megismétl dés. napvilágra hoz felfedezés. megtart. visszaküldés. visszavonulás. üzleti forgalom. állami jövedelem. visszatérítés. visszajön. felel. kijelentés. visszajuttat. visszafizet. visszahelyez. kimutat. kiskereskedés meg riz. visszatevés. csendes pihen hely. javított kiadás. árbevétel felülvizsgálat. megválaszt (képvisel t). számba vesz. ismétlés. átvizsgál. retorika. visszavonultság kiegyenlítés. szabályos ismétl dés forradalmár. magányosság. kipletykál. káva. kinyilatkoztat. ismertetés. bírálatot ír. falnyílás oldala.

kötöz munkás. rendes. lovagol. zeng . (fel)kel . tolósúly. áremelés. lejt . szórakoztató. jogosság. berekesztés. el menetel. taréj. jobbra. szaporodás. kelés (tésztáé). buja. alkalmas. meggy r z. folyóvíz. jól. er söd . kocsikázás. versenyz . kört alkot. feltörés. versenyez. út. toldat. rév. ráépítmény. körülfog. kimért. jogosan. hólyag. b velked . karikát tesz orrába. gerinc. jobb oldal. gurító. jövend . el lépés. folyam. bukmékerek. városi út. több. merev vázú kormányozható léghajó. lovaglás. helyénvaló. egyenes. aréna. ág. juss helyesen. hegyhát. kiköt . finom. igazságosság. szigorú. szilárd bekerít. verseng. kelés. jogos. élénk. illetékesség. méltán jogok hajthatatlan. nagyon. lovas. sikló. emelkedés. vasúti pálya. emelkedés. el lépés. drágulás. tulajdonjog. felállít. érdekcsoport. b séges. igazol. út. nagyobbodás. el menetel. szorító. vetélytárs áradat. mulatságos. értékes. kívánatos. egyenesen. b . távolság. kockáztat. magaslat. pompás. telt. kijavít. vetélkedik. rizikó. éleszt . felvirradó. méltányosság. elkerített rész. felemelés. jogosan. felkel . veszély rivális. kartell. faág. növekedés felszálló. emelked . felegyenesít. d lés. egészen. alapvágat. hasító munkás. pont. béremelés. igazi. hegygerinc. domb. pontosan. növekszik. felszállás. kör. felrebbenés. jó. pályatest. hasogató munkás. tenger alatti küszöb. mindjárt. kiemelkedés. hátság. merev. lovaglóösvény. elnapolás. úszógumi. verseng . folyó. gy r . felemelkedés. vágány. el léptetés. eredet. felgördülés. azonnal. becsületes. talajemelkedés. felkelés. fehér csík. helyes. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . vágat horgonyzóhely. megfelel en. utazás járm vön függelék. hajófenék el re és hátra keskenyed része. ívmagasság. rideg. gazdagok.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. domb. zengés fokozás. dús. reszkíroz. orom. meleg. igazság. záradék (hegy)gerinc. magaslat. fizetésemelés. mély. helyreállít. tápláló kiküszöböl. igazán. porond. kereked . növelés. mint. pattanás. növekv . furunkulus kockázat. kilyukadás külfelszínre. úttest. tet gerinc jobb. gy r z. vágattal felfelé haladás. ill . országút. felállás. megkockáztat. megfelel . körülbelül. favágó munkás. lázadás. megszabadít kerékpározás. jog. csengetés. tárna. hajlás. termékeny. ökölvívás. bozót. csengés. felrepülés. karika. felvonás. helyesen. felhúzás. vízfolyás kocsiút. forrás. klikk. versenytárs. bokor. felemelkedés. bakhát. igazságos. áremelkedés.

forgás. rockzene. felcsavar. hengerít. gibraltár. megtöm feladat. henger. gömbölyödik. nagyobb kavics. hely. szögelfordulsá. k szikla. futam. gibraltári szikla. lakosztály ágy. himbálódzik. római katolikus egyház fedél. kezdetleges állapot. gyökszó. vektorrotáció haragos. megdug. körbenjárás. rúd alakú cukorka. ring. gömböly . fanyar (bor). huligán. hevenyészett. k darab. leforgatás. ered . gyökerezik. reng. ring. alap. göngyölít. durva felület tárgy. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . brutálisan. zsemlye. dörög (ágyú). bankjegyköteg. hengerel. vázlatos. tekercs. gyökértermés gumós gazdasági növények. ringás. római katolicizmus. göngyöleg. vég (kelme). kotorászik. forog. érdessé tesz. gyökérzet. lapát nyaka. himbál. nyersen. körben. egyenetlen terep. lakik. k szál. megrenget. fux. forrás. pörgetés. fogt . kötelesség. markecol. gördül. hepehupás terep. meggyökereztet. gurít. guzsaly. forgatás. hempereg. vagány. turkál. gurul. teend dülöngélés. nyers. nyers állapot. himbálódzás. renget. tér. gibraltári szirtfok. lenget. szikla. ékszer. goromba. kikerekedik. durva. perdület. kristályosított kábítószer. akadály. alcatrazi szigetbörtön. gumós növények. forduló. forgás. legömbölyít. gumó. jegyzék. himbálózik. becsavar. t szó. körömágy. érdes felület tárgy. rotáció. megközelít . gyökérszó. k . kényelmetlen. tet albérletben lakik. szerep. fér hely. gyökeret ver. gyökér rózsa keringés. t . megrázkódtat. gyök. egész. himbálás. kavics. szógyök. hömpölyög. perget (dobot).Robert robin Róbert vörösbegy k zet. romantikus Róma. útonálló. egy lövés. gördít. zord. leng. pereg (dob). lapát végz dése. viharos. nagyol. elfordulás. filmtekercs. csavarás. névjegyzék. orsózás (repül é). hozzávet leges. egyenetlen. járat. körforgás. fenékberúgás. létrafok. felgöngyölít. ideggyök. csiszolatlan. szót . megmunkálatlan nagyjából hágcsó. szoba. ringatás. primitív körülmények között. gördítés. kövecs. körbe. érdes. alapja vminek. repedezett. görget. ringat közösül. gördülés római regényes. keresgél. lajstrom. befejez. szirti galamb. hintáztat. görg . eredet. dülöngél. durván. zátony. terem lakás. szirt. alaphang. lekerekít. gurítás. gyökér. primitív. termésk . túr. pörgés. gyökeresedik.

nekiiramodás. uralkodik. lármázik. nagy jelenetet rendez. járat. út. kerek. lehordás. folyás. hasmenés falusi. széria.kör. kifutó. udvar. fennáll. veszekedés. vezet. csepegés. m ködés. csempészett. összeveszés. szinte. változás. szokás. futás. leszidás. út. királyi. rohanó. tájban. folyás. f -. útvonal gyakorlat. irány. normális. irány. felsorakoztat. futástól kifulladt. hajójárat. karika. szabad bejárás. kis mozsárágyú. legel . csempész. uralkodás vonalas. megszokott munka. evezésben versenyez. lefutás. teljes. alakulás. uralkodás. vonulás. irányítás. kör-. járatás. szemleút. lárma. guri-guri csempészés. érvényben van. futóverseny. evezés. folyékony. királyi család tagja. leszaladás. pompás. folyamat. fejedelmi. vonalazás átlag. kikerekít. üzemben tartás. fut. körül. mez gazdasági. megrohanás. folytatólagos. szemlefutás. futó szem. csónakázik. felhúzódás. felsudárvitorla. vezetés. kánon route routine irányít. szabály. túra. megszid. szokvány. szabályoz. utcai csatorna függöny-görg . menet. nagyszer . evez vel hajt. vonalazott uralkodó. útirány. megvonalaz. kirándulás. tipikus. járat. futástól kimerült. pálya. görg . szokásos. vonalaz. telepít. csónakon visz. menetparancs. járat. el írás. szokásos munkamenet ricsaj. evez. tizenkettes szarvas. csúnyán lehord. nyílt. mozgó. zenebona. nekifutás. munkaciklus. gennyedés. fekvés. beöml nyílás. futásban kimerült. rutin-. átlagos. el öltés. sor. sorozat. megfordul. kerekít. lehord sorok beadványpapír. fut(tat)ás. futás. gennyed . körülzár. igazgatás. esés. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . er sen megszid. körtánc. fels sudárvitorla. uralom. üzemelés. sorba állít. nagy kereslet. kirak. irányít. fenséges. veszekedik. folyó (víz). vándorlás. rjárat. rohanás. hangosan szidalmaz. megkerül. szokásos. szaladás. jártasság. hajba kap. lejtés. kormányzás. vonalzó. felséges. állattenyészt terület. körüljár. kör alakú. versenyt evez. hajlat. csónakázás. rendelkezés. nedvez . kampány. rutin. szaladó. futó. laza. rohanás. rendszeres hajójárat. ragyogó szemét rögbi dönt. csorgás. gennyedz . csermely. lendület. útszéli csatorna. szaladás. csónakon szállít. vonulási irány fut. olvasztott. miniszterpapír. járás. körút. kormányoz. felf z. kezelés. kiolvasztott. futásban kifulladt. uralkodó. vonalzó szabályzat döntés. körjárat. ívás. szürke átlag. sorozat. szokásos. összeszólalkozik. megszokott.

közepes osztályzat . ugyanaz. búsan. kiárusítás. üdvösség. járandóságban részesít áruba bocsátás. másodrend bolygó. engedményes vásár. darabont. sósvizi. mellékbolygó. talpnyaló beváltás. nátriumklorid. széf. sóterm . pikáns. elégtétel. páncélszekrény. fizetés. megnyugvás. megelégedés. kielégülés. sós. besózott. tengervízben növ . biztos. elégedettség. szánalmas. szerencsétlen. elegettevés. kielégítés. kielégít . illetményt nyújt. sótartó. szent. szolgai követ . nevezett japán rizspálinka. kóstolgat. sótartalmú. kárpótlás. szent és sérthetetlen. csatlós bolygó. szomorú bánatosan. sós íz . fix fizetést ad. só. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. bagariab r. sóz. tengeri. homok. minta. mintát vesz. fizetést ad. szentelt. sóban eltett. pénzmag. csillapítás. vásár vásár. kóstoló. mersz Sári ült hold. rizspálinka. sózott. m hold. mondott. homokpad. üdvözítés. üdvözülés azonos. föveny. mesterséges hold. megelégedettség. csíp sség. megnyugtató dolog elégséges. értékesítés. ugyanúgy kipróbál. vev k lazac íz. kiegyenlítés. sajnálatosan. szentséges bús. kísér vonal. havi fizetést ad. sószóró. szomorúan biztonságos. árusítás. csatlós. leverten. szaké évi fizetést ad. homokszín. pénz. eladott árumennyiség. konyhasó. siralmasan. homokszem. csíp s. meghamisít. szánalmasan. sós mocsár. elárusítás. homokzátony. mutató. m bolygó. sajnálatos. sóban pácolt. Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. szentesített. bátorság. eladás. szellemesség megmentés. fent említett. küzd tér.Russia Russian bagaria. megsóz. válogat aréna. megment .

fokozatokra oszt. héj. táblázatba foglal. cselszövény. oktat. tervrajz. vmilyen súlyú. megvéd. hámlás.satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. hanglétra. séma. iskolai oktatás. iskola. mondjuk. teszem azt mondás mond felmászik. létesítmény. érvény. látvány. szcéna kételked . vasreve. tanterem. például. pikkely. feladat.és el adóterem. levakar. tanítás. táblázat. színhely. tagozat. heves jelenet. tarifa. fémhab. vaspörk. végs döntés joga. hangsor. rosszban sántikál. mér léc. színpadkép. elrendezés. védés. íz. gy jt. fokbeosztásos mérce. üdvözít mentett megtakarítás. mérlegserpeny . színpad. méret. színtér. létra. nyak (pengéé). ment. mérlegtányér. szem. fokbeosztás. hatáskör. spórol. arány. megkímél. vassziporka. léptékvonalzó. var. lehúzza a héját. játékszín. beosztásos vonalzó. véd (futballban). táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. sor. megmászik. mondás. kapcsolás. jegyzékbe foglal. fogk . megvált. megment. megtakarított pénz. alkalmazási terület. szkeptikus jegyzék. mesterkedik. sorozat. egyetem. bajosan díszlet. mondóka. oxidréteg. lépték. hímpor. összeállítás. mérlegcsésze. rendszer. tervez. ütemterv képlet. vmennyit nyom. lemez. határ. hatály. számsor. tervbe vesz. reve. megtakarítások. szag. irányzat. iskoláztat. nyom vmennyit. vázlat. lépcs . menetrend. mondanivaló. beleszólás. utolsó szó. takarékoskodik. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. lekapar. pörk. nevel. váz. hártya. példabeszéd azaz. megelégedett kielégít Szombat kivéve. együtt úszó halraj. táblázat. megóv. intrikál. vízk t l megtisztít. jelenet. szín. mond. takarékbetét f rész. kulissza. megtakarít. rajz. korpa (fejen). rendszer. beosztás. ingerült jelenet. fakultás. lepikkelyez. megspórol. fokozat. méretarány. iskolaépület. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . iskolaépületek. díjszabás. arányosít. fokbeosztásos számlap. számrendszer. tanít. vizsgáztató. vázol. terv. közmondás. váll-lap mérleg alig. vállpánt. skála. pernye. tervezet. cselszövés. vízk . spórolt pénz. salak. kép. védelem. táj.

tenger. képvisel i hely. barázda. áthúzott. motoz. nyer. párbajsegéd. második sebességi fokozat. ül hellyel ellát. m veleti hatókör. film képerny k forgatókönyv. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . megfilmesít. rács. nyereg (kerékpáron). jegyez. szentélyrekeszt fal. adósság. évszakhoz kötött. rovátka. erny z. székhely. új. testtartás. hornyolt. vágás. perem másodrend dolog. pontállás. központ. képerny . ülés. gondolatjel. szobor. másodhangköz. hely. nyomozás hozzáedz. sok. megmotoz. vámvizsgálat. huzagolás. kiterjedés. motozás. filmm vészet. felfekvési felület. kutatás. pont. vápa. pontszám. gólszám. kör. hideg. kutató. nyilvántartás. ponteredmény. fészek (szelepé). másodrangú. számol. egyenetlen. rendelkezési állományba helyez. idényjelleg . terület tárgy. idény évszakhoz ill . kézírat. karcolás. írásbeli dolgozat. megérik. rostál. szobrászat. kutatás. nagy hullámok. akklimatizál. aláhúzott. fürkész. kihúzott. szúnyogháló. óceán. megjegyez rovátkolt. ok. végtelen sok vmi átkutat. országgy lési képvisel i hely. barázdált. talpraesett válasz. id szaki elhelyez. elrejt. mandátum. rovás. második. keresés. szoborral díszít. megkarcolt. bevájás. temérdek Skócia skót. hozzászoktat. elszámolás. pontos. évszaki. bemetszés. tengermozgás. megsebzett. hullámzás. kérdés. másik. huzagolt rengeteg. sötét valóság. képcs . írás. vájat. szobrászmunkát végez er s hullámzás. vizsgál. felhorzsolt. véd fal. nadrág feneke. törölt. mozivászon. oltalmaz. számontartás. körzet. ül hely. üléssel ellát. jelzet. szekund. indíték. m ködési lehet ség. kotta. keres . segít . dobkötél-horony. hullámok. tengernyi vmi. keresés. felró. húsz. ül ke. skót nyelv. ápoló. idényszer . árnyékol (rádiócsövet). kutat. tér. metszés. akklimatizálódik. skót nyelvjárás. fürkész . puszta tények. számla. kézírás. jelzés. oszcilloszkóp. váratlan szerencse. elfed. radarerny . leszid. próbára tesz. vidéki kastély. nyomoz gondos. idény-. rovátkás. szigorú. leültet. szóban forgó kérdés. metsz . kézirat. sokaság. véset. skót nép. szívhez szóló. véd erny . szóban forgó tárgy. horzsolás. évad.hordtávolság. spanyolfal. ellenz . fedez. vonalacska. skótok sz r . ízesít. motozás. nyomozás. aprólékos. részletekbe men vizsgálat farag. bevág. szobrász. húsz darab. mozi. jel. szoknya feneke. szövegkönyv alapos megvizsgálás. id szak. hozzászokik. vizsgálat. rosta. pontarány. hangszerel. szitál. másod (zenében). második sebesség. alapos vizsgálat. hornyolat. meztelen igazság. vetít. bemetsz. hozzáedz dik. pontozás. leplez. szezon. partitúra. átható. évszak. f szerez. másodrend . következ . megvizsgál. keres.

szerez. körcikk. bekezdés. lemetsz. durván rölt liszt. másodrend érc. iránysáv. felszel. rejtelem. horony. kimagoz. szeletekre oszt. ondó látó keres látszik. mér léc. biztosíték egyházmegye. szekreter. másodrend áru. bezár. melléklet. párbajban segédkezik. rejtett. terület. kulissza. lezár. lefoglal. körcikk. metsz. magot hullat. profil. szakasz. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). elmetsz. hálókocsifülke. kötvények állami kötvény. szelet. tárcsaív. rejtély. lát. érsekség. megérik. feloszt. sperma. metszetet készít. felszeletel. magot hoz. gazdasági szektor. feloszt. biztonság.támogat. fogasív. keresztmetszet. közepes min ség áru. osztály. titok kis polcos íróasztal. biztosít. elvet. biztosított. kvadráns. titkár. repeta diszkrét. szelet. világi biztos. rész. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. kétszemélyes hálókocsifülke. elvágás. keresztszelvény. aránykörz . szekundáns. megszerez. szakasz. részleg. körzet. mag. szemesedik. ácsolatszakasz. titkos. szelvény. bányamez . darab. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . vág. támogató. negyed. csíra. csoport. mellette szólal fel. nyugodt. sáv. biztonságos. megóv. másodrend min ség . titokzatos. hossz-szelvény. megvéd értékpapírok. osztódik. görbeszelet. rekesz. rész. lyuk. elvág. ágazat. gerezd. lemez. részekre oszt. szelvény. kiválaszt. alfaj. püspökség bevet. miniszter. másodrend szén. metszés részek ágazat. szegmens. el re biztosít. elmetszés. lap. rögzít. kivágás. vágás. körzet szektorok szekuláris. paragrafus. metszet. szektor. másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. pillanat. titkárn gerezd. metszet.

jelentés. képsor. futja. kiszolgál. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. elválasztás. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. szolga. elválaszt. vélemény ép ész. megérez vmit. felfogás. ítél képesség. szétválaszt. súlyos komolyan cseléd. érzet. érzés. komoly. rangels benyomás. józan ész. számsor. küld. tapint. értelem. el jel. érzékeny. ellát. ész. félretesz. érzék. szeparálódik. elegend . sorozat. hasznára van. észlelhet . következés. értelmes. kiválasztó. hág.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. er sen bukdácsol. felemel dik. önálló. alkalmazásban áll. lebonyolít . adogatás. folytatás. különálló. elküldés. kiválaszt. külön-külön elkülönítés. szolgál. értelmesség. válogatós maga becsapás. érzékelés. válogatott kiválasztás. érz . sorozat fontos. felszolgál. leválaszt. jól men cikk. különélés szeptember filmjelenet. elkülönülés. feladás feljebbvaló. fedez. külön(álló). negyedéves hallgató. meghág. szelektív. érzékiség. elválik. érzékel. szerválás. segéd. szervál. független. értelem.i. felt nés. jó érzés. felemelked mozgás. józan. csalás. szolgálólány kedvez. különválik. sorrend. kezel. öntudat. elég. elad eladó. érzet. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. kifutja. praktikus. felfelé nyomódik. szeparál elválasztott elválasztva. er s bukdácsolás. eladó áru. bánik. magassabb rangu. kényes. tálal. öregebb. érzés. id sebb. fogékony. elválás. ésszer érzékeny. szenzáció érzékel képesség. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker. kiválasztott. mondat elkülönít. teljesít. tudat. szekvencia sor. tudat érezhet . érzékelhet . választék igényes. külön. inas.

megállapít. süppedés. egyezség. felszolgálás. szerválás. rakás. tartásdíj. élesítés. elhelyez. megtisztít. s rít. berakás (hajé). megnyugszik. hagy leülepedni.server serves service services serving session set sets felszolgáló. beosztás. szilárd. kiszolgálás. helyrehoz. kiegyenlít. talajsüllyedés. letét. lenyugvó. hajókötélburkolat. lapos szél vés . halmaz. szedés beállítások rendbejön. megdermed. környezet. fenés. megállapított. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . jó helyre tesz. kézbesítés. tisztul. adogatás. felszámol. lesüpped. bet szedés. palánta. kiegyenlítés. elintéz. szertartás szolgáltatások adag. kisimul. rendbe tesz. tevés. kijelöl. beállít. elsüllyed. köszörülés. szolgálat. beállítás. megnyugtat. felállítás. forgalom. elvetés (magé). gyarmatosít. megszilárdul. el írásos. megtisztul. leülepszik. lecsillapítás. ereszkedés. beállítás. fészekalja. üledék. tétel. ülésszak dugvány. kirovás (feladaté). megállapodik. kiszolgáló. foglalat. csoport. letelepedik. megkeményedik. kifizet. igazítás. betelepít. asztali készlet. szívesség. m ködik. átruház. letelepedés. bedugás. rendes. szolgálat. karbantart. letisztulás. kiszolgálás. kátrányos hajókötélburkolat. kijelölés. szervíz. szolgáltatás. beforrás. állhatatos. leülepít. helyezés. napnyugta. körültekerés vászoncsíkokkal. roskadozik. rögzítés. megmerevedett. hajókötélburkolás. telep. megmarad (hó). megérlelés. felszerelés. hozomány. gyümölcsbeérés. elmerül. lezár elintézve elintézés. megállapítás. hegyezés. istentisztelet. kötés (cementé). hetes tizenhetedik heted. keret. elrendezés. megszab. rendez. összeforradás. készülék. megállapodás hét. megad. lecsendesül. leülepedés. nem olvad el (hó). megszilárdulás. közlekedés. kitöltés. ülepedés. szerva. ráruház. szerviz. elhelyezés. elintézés. befoglalás. megold. díszlet. gyarmat. kiszedés. szolgáló. szolgálatot teljesít gy lés. összeillesztés. szín. szabályozás. lecsillapít. letelepedni. irányzat. elszámolás. eldönt. megkocsonyásodás. helyrerakás. szerver kiszolgál készlet. meghágás. beszegecselés. elszámolás. készlet. adogatás. garnitúra. telepítés. alkalmazás. illesztés. játszma beállítások beérett. megszilárdít. megtelepszik. rendezés. ellátás. sorozat. szervizel. letelepedés. felszolgálás. kötött. leszáll. ülés(szak). banda. beigazítás. helyzet. hajókötélborítás. kézbesítés. lenyugvás. karbantartás. tálalás. társaság. kiszolgáló. hágatás. letelepít. települ. kövez kocka. elhatároz. lecsillapulás. süppedés. derít. lecsillapodik. kifenés. letelepítés. leülepedik. alakulás. beverés. település. lehanyatló. díszlet.

leheletnyi vmi. különféle. becsap. szexuális nemiség fényellenz . idomok. alakzat. üvegbura. nagyon. pontosan. ekevas. hamisítatlan. homályos rész. csaló. jelenés. sablon. hegyes. idomvas. komoly. er s. nemi élet. fejl dik. meredeken emelkedik. árnyékba borít. árnyal. fekete billenty (zongorán). sallangmentesen. formál. árnyalatnyi vmi. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . színárnyalat. nemiség. tarkán sz . beárnyékol. gázló. függ leges. sallangmentes. kemény. csipetnyi vmi. puritán. lámpaerny . lenanyag. önálló. csíp s. sok. szigorúan. részvényutalvány. jobbra-balra kilengés. éles esz . hajszálnyi vmi. red ny. hevesen. alak. homályos alak. kis hajlású. néhány. kísértet. felszínes. rideg. sötét rész. szellem. részvény. cselleng. kvóta. roletta. minta. egyszer . sekélyes hely. alakít. egyes. árnyékoló üveg. árnyalat. abszolút. mer ben. formában készített étel. hirtelen. jelenség. szellem. részvétel agyafúrt. mer legesen. menedék. tükörkép (fog) alacsony. színezet. nemi hovatartozást megállapít. árnykép. részvényesi igazolvány. igazi. árny. saját dísztelen. csal. állandó követ . mintásan sz . árnyék. könny finom pamutanyag. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. részesedés. alakul. titkosrend r. üres fajta. meredeken. áttetsz . féle megoszt. sekély. ridegen. árnyékol. szelvényvas. számos. léha. formát önt. szigorú egyszer en. zátony. kereszt (kottában). felületes. n k. vékony. hajó eltérése irányától.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. hamisan játszik. állandó kísér . hevesen. oltalom. vadul nem. nemi hovatartozást tisztáz. homály. kondíció. átlátszó. szabályos. részesedik. árnyék. okos. kimért. kialakít. mintáz. osztozik. több. roló árnyékot vet. szexuális élet nemi. metsz élesen juh csellengés. lapos. vonalkáz. egészen. egészségi állapot. fedélzetívelés. alakvas. kemény. része van. komolyan. fedélzetív. homály. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. élesen. vigyázza minden lépését. nyomon követ. sekélyes. éles. részesedés. szigorú. testalkat. hajótest vonala. er nlét. különböz . osztályrész. görfüggöny. osztozkodás. formáz. forma. árny. hamisan. nemiséget megállapít. keményen.

elszállít. fedezet nélkül. gabonakereszt. burkolat. m hely. kihámoz. oltalmaz. elküld. leped vel befed. rövidzárlat. tiszta. vásárlás gyámfa. puszta. finomlemez. lepel. támaszfeszít dúc. helyzetváltoztatás. látszat. üt dés. rövidfilm. mer legesen lejt. rövidített név. összeütközik cip hivatal. kontremin r. megbotránkoztat. átrak. elrejt zik. szapora. módosulás. kócos. nem teljes. versenycsónak. megalvad. küls ség. meredek. türelmetlen. hirtelen. véd csere. ponyvával befed. megriaszt. innen vmin. ponyva. szétmálló. megrázkódtat. kócos haj. gyorsan. bevásárol. sokk. újság. üzlet. ürügy. javítóm helybe ad. kihüvelyez. elbocsát. oltalom. elküld. hajó. munkahely. kisegít út. turnus. fekvésváltás. ügyes-bajos dolgok. rideg. kisfilm. tisztára. kéreg búvóhely. mentség. héj. váltakozás. burok. part. hiányos. teljes. kurta-furcsa. alacsony. gránát.meredeken lejt. hajóra száll. változtatás. sebességet vált. üzletbe visz. m selyemanyag bevon (vitorlát). gyors. hótakaró. fedezet nélküli. mer legesen emelkedik. m szak. színházi szerz dés. vet dési elcsúszás. kurtán. kifogyva. rétegesen ereszkedik. rövidre záródik. ív. eltol. vízréteg. sz kített. kurta. test. járja a boltokat. hajóba rak. rövidítés. bordázat. eltolódik. fedélzetre felcsapó hulllám. mer leges. színház. rövid szótag. röviden. kereskedés. ütközés. tengerpart rövidített becenév. összecsap. rázkódás. emel. vitorlakivonó kötél. támoszlop. héjszerkezet. l . fedezetlen ügylet. porhanyós. n i alsóruha. áthelyez. kevesebb. kisegít eszköz. lehánt. roham. húz (lemezt). szarvkötél. összecsapás. függ legesen. részvények t zsdei bevezet i. papírlap ágynem polc csigaház. megváltozik. hírlap. sikta beállít (árbocot). n i ing. cserélés. vitorla. kivonó kötél. megrémít. takaróval befed. hajón szállít. hajón szolgál. börtönbe juttat. börtönbe zár. ágyúz. kepél. könny . sokkot okoz. elmozdulás. nem elegend . törékeny. rövid. bozontos. szarvszár. hengerel. rövidzárlatot okoz. rétegesen terjed. váz. lobbanékony. tepsi. üzleti dolgok. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . tömör. felfogad. karosszérialemezek. fejt. elmozdul. lakáscsere. elmozdít. változás. ropogós. megdöbbenés. menedék. lökés. áthárítás. valódi. lap. fortély. megdöbbent. eltolódás. vékony. hajón küld. szerz dtet. félmegoldás. süt lap. alkalmaz. kifogás. köpeny. javítóm helybe küld. rövidre zár. bolt. páncél. omlós. megrendít. h vösre tesz. megráz. behajóz. útiránytól jobbra-balra kileng. kocsonyásodni kezd. tekn . váltás. keresztbe rak. lerövidített. iroda. szállít ijedtség. t zsz nyeg. kagyló. nagy kiterjedés vízréteg. kibúvó. lövedék. mer . lemez. rövid távú. besszjátékos. munkanap. lakás bevásárlás. leped . teljesen. kimért. könny takaró. költözködés. ingruha. tópart. kisegít mód. rövid lövés. elrejt. héjazat.

rokonsági ág. lövés. cégtábla. tömeg jel. tengelygy r . támoszlop. löv . bemutatás. bet test fels lapja. nyilatkozat. útpadka. elbizakodottság. oldalfal. egy korty pálinka. észlel. látványosság. golyó. látnivaló. bebizonyítás. mez ny. nagy mennyiség. álláspont. rövid összefoglalás. látvány. ruhaakasztó. hajítás. kiugró rész. pöffeszkedik. jellel ellát. hegynyúlvány. felirat. tagozat. támfelület. filmfelvétel. kiállító. irányzás. felmutatás. kísérlet. lejt . néz lyuk. feltevés. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. címtábla. levert betegség fals. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . szemlencse nyílása. puskagolyó. dobás. állásfoglalás. injekció. jegy. szegély. célzókészülék. felfekvési felület. rövid lejáratú. vájatvég. látómez . irányzórés. dobótávolság. rúgás. átsz tt. röviden. vállal meglök. kilátás. el adás. lövedék. széle vminek. lövész. megpillant. ismertet jel. néz ke. csaphajlat. pöffeszkedés. hajlat. nézet. töltéspadka. pompa. váll. szemléltetés. megjelenés. oldalsó. szempont. b ség. bevágási padka.rövid tartalmú. jó száz lépésnyi távolság. zápores . fennhéjazás. henceg. burkolófal. egy kupica pálinka. csapváll. mutat. vállára vesz. kiállítás. származási ág. megtölt. dombnyúlvány. meglát. támasztás. részleg. tengelyváll. másodrend . csapat. kiállítás. párt. alátámasztás. vállal. meteorraj. el hegység. próbálkozás. zuhany. válltámasz. gyám. támasz. lap látótávolság. felvág. rész. cégér. áll vmilyen oldalra. nyél pereme. nevezetesség. padka. más színnel átsz tt kellene perem. l távolság. osztópárkány. látás. nagykép sködik. nagyhangúság. néz rés. kabátakasztó. tolakszik. siker. vendégség nászajándékok átadására. púp. szemlére tétel. hiány hamarosan. fellövés. látszat. betegek. irányzék. mellék-. szárny. megcéloz. bizonyítás. látóképesség. felvágás. rövid lejáratra. küls . vállalat mutatott bemutató. fejtéshomlok. irányítás. hegyoldal. t perem bemutatás. szárnya vminek. támaszpillér. üzlet. vélemény. zivatar felmutatás. közszemlére tétel. nemsokára. lapocka. vállal taszít. hencegés. igazolás. leszármazási ág. parádé. színjátszó. mellékes. megtekintés. tekintet. el reugró bérc t kiszélesedés. célzás. fogó pereme. célgömb. oldal-. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. vállal lök. furakodik. mérési jegy. színét változtató. kijelentés. oldallap. boltváll. állítás. tábor. aláír. dühös. oldal. zápor. rövidesen súlygolyó. vállfa. osztály. domborulat. ágyúgolyó. árbocváll. párkány.

fontos. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. jelekkel tudat. titoktartás. nyíltan. elnémít. jelöl. -t l. szünet. jelz . kiváló. megjelöl. egyedül elvégezhet . fontosság. nyom. jelez. szignál. jelzés. jelekkel közöl aláírt. jelez. hallgatás. kiemelked . szóló játék. mesterkéletlen. egy. jel. attól kezdve. emlékezetes. egyidej leg. tudás hiánya. attól fogva. figyelemre méltó. beléfojtja a szót. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. éneklés. egyedüli. jelz tábla. madárfütty. kislemez. letör. szimptóma. egyetlen. mivel. szimbólum. hallgatásra kényszerít csendes. egyágú. jeladással közöl. hangtalan. egyes. jelz berendezés. jelz lámpa. mert. külön. magában él . kifejez . óta. -tól komolyan. egyszer . egyel (répát). csendesség. megszilenciumoz. páratlan. mióta csak. jelentés. kifejezésteljes. egyedülálló. kórjel. jelent s. jelzett értelem. összesen egy. madárdal. dalolás. kiemelked . jellel ellátott. figyelmeztetés. azóta. miután. szemafor. egyszeri utazásra szóló jegy. elhallgattat. el jel. prédikátori jogától megfoszt. becsületes. némaság. felt n . tünet. jelkép. egyedül él . magányos. magában álló. ének. jeladással továbbít. magányosan álló. csendet parancsol. minthogy. jelt ad. vmilyen id ponttól. egyszeri simultaneously egyben. indítótárcsa. n tlen. szívb l énekes begerjedés. fütyül egyes játék. eltilt. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. jelzés. jelent s. jelt ad. feledés. daloló. együgy . szintén. jelz dobás. nyugalom. hasonlóképpen bamba. segítség nélkül elvégezhet . jeladás. nevezetes. jeleket ad. egyszer . szimpla. egyszerre since sincerely singer singing single . énekóra. el jeles. lényeges jelent sen adásszünet. jelent ség alapvet . attól fogva. jeladással tudat. hallgatag.csillagkép. zümmögés. egyszer en amióta. szinte. énekl . hogy. csend. fütyülés. nótázó. csupán. fark. egy utazásra szóló jegy. elfojt.

ragasztóanyag méretek készség. kevéssé. könny . hitvány. enyvez. méret. reve. fej. fogyasztja magát. késedelmes. tanácskozó. héjazat. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. hathengeres kocsi. lassít. megfontolt. b rtöml . ülésez . kimustrált ló. tanács-. lefitymál. díszvakolat. b r. semmibe se vesz. szeánsz. bels lemezelés. fészekalja tojás. fazon. szakképzettség. pergament. sért en mell z. soványít. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. mennybolt. szédelg . héjlemezelés atmoszféra. menny. kevés. dolcsi. zsugori. megbánt. lánytestvér. légkör. fenntartott hely. hely. felüt. helyzet hat. karcsú. ülésezés. testületi gy lés. szám. gy lés. hatos ütés tizenhat. magasba üt. semmibe vesz. enyv. helyezked elhelyezkedés. telepít kotló. klíma. fal vastagsága. vén gebe. óvszer. nyugvó. költés. megnyúz. késleltet. mennyboltozat. koton. hatos. kotlás. bél. ül hely. értekezlet. magasra akaszt. formátum. rabszolga. kikészített b r. lassan. nem vesz komolyan. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . ül . alvás jelentéktelen. fogyaszt. modellként ülés elhelyezett. ülés. házhely. csekély. megalázás alig. lassú. fogyókúrát tart. nagyság. férfi. karcsú. égbolt. gebe. terjedelem. bels palánkolás. robotol álom. ügyesség szakképzett héj. burok. lenyúz. egy dollár. öntvénykéreg. nyers b r. fösvény. enyvvel kezel. hamisjátékos. szakértelem. vékony hanyag. küls héj. mennyország. n vér ül fekvés. helyzet. hurkabél. mell z. méltatlanul bánik. összejövetel. oxidréteg. némileg csekély. megkopaszt. ég. alszik. megaláz. kevés. karcsúsít. kicsi. egy ülésnyi id . vékony. várt haszon. ravasz. remélt haszon. nehézkes.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. kissé. svindler. telek. nagyság szerint osztályoz. kifoszt. mell zés. vontatott. küls felület. pacák. megbántás. membrán. kéreg. tojásokon ülés. tok. elhanyagol. unalmas. hártya. lassul.

megfüstölés. megb nh dik. divatos. kisszámú kisebb szellemes. füstölgés. finom. sovány. eleven. zsenge. cigarettaszünet. udvarias. füst. gyanút fog. dohányzik. hízelg . legújabb divatú. szélcsend. puha. rossz szag. fürge. furfangos. agyafúrt. rövid ideig tartó. hitványka. hasogatás. szivar. sík. kereket old. fájdalom. egyenletesen. egyenletes. letompít. megszokott. szipuzik. megszenved. simított. gyors és találó. kifogástalan állapotban lev . elszalad. bányaapró. lesimít. füstkibocsátás. szúró. választékos ízlés . enyhe. szagol. porfelh . jelentéktelen. keskeny. kis méret . fényez. hathatós. kit n . selymes. ég. füstöl dohányzás. lecsillapít. finom. elinal. g zöl. g zt bocsát ki. füstön szárítás. g zölög. élénk. neheztel. havazik. egyenletes terep. édeskés. kifogástalan rendben lev . csiszolt. megbántódik. elsimul. sajgó. szagérzék. kicsi. befüstöl. szaglóérzék. füstölés. kevés fogásból álló. kevés számú. hó. simán. nem hosszú. tipp-topp. simán gördül . kis bet kkel. kormoz. sajgás. sz rtelen. zökken mentesen esik a hó. akadály nélküli. halk. szúrás. gyors. szúrós fájdalom. füstölög. rágyújt. aprószén. g zöl . dohányzás. körmönfont. jó. csekély számú. lakol. okos. elegáns. nem sok. ötletes. szivarozás. hitvány. alig. éles. hulladékszén. szaga van. simaság. kormozás. csíp s fájdalom. csupasz. füstön szárít. sz k. rlpirul. egyenget. kicsinyes. jól ápolt. gondosan ápolt. csinos. kicsiny. simává lesz. elszív. szabályosan. er tlen. lecsiszol. szigorú. meglóg. megfüstöl. hasogató. szenved. csillapodik. sajog. élénk esz . pára. füstölg . nyugodt. legyalul. szaglás. gyors felfogású. mézesmázos. red tlen. apraja vminek. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . csekély. szívnivaló. füstöl . aprócsepr . fáj. szenvedés. pirul. sima. csekély jelent ség .slowly lassan silány. megbocsátható. intelligens. simává tesz. odaéget. meglép. illat. mindennapi. kis. apró. heves. kis darabokra. felfüstöl. mell zhet . szimat. csíp s. szipózik. pipázás. csiszol. b nh dik. eszes. seb. elsimít. gyorsan és jól végzett. cigarettázik. hasogat. cigarettázás. sz kkebl . csendes. érzi a szagát. simítás. nem nagy jelent ség . kábítószert lélegez be. simítóz. csíp. nem elég nagy. bársonyos. g zölg mézes szavú. könny . zavartalan. ízléses. zökken mentes. szag mosoly. szúr b z. szabályos. kis összeg . vmilyen szagú. takaros. zokon vesz. néger. simít. simára munkál. gyanít. elegyenget. kifüstöl. talpraesett. kis része vminek. gyenge. tompít. akadály nélkül. éles fájdalom. füsttel befeketít. szag(lás). megszimatol. jelentéktelen összeg . értelmes. sima terep. apróra. bekormoz. ügyes. gördülékeny. ércdara és k zet keveréke. ködfelh . megsejt. mosolyog kovács köd. er s. sikkes. folyamatos. cigaretta. nem fontos. nem nagyon. rövid. füstöt bocsát ki. elegáns. megszagol. szapora.

tisztáz bizonyos. pompás. er s. szeret je vkinek. mintegy. felbukás. küszöb. ennyire. vápa. több. eladott katona. ügyvéd. közlegény magányos. napárult. körülbelül. enyhe program bemocskol. ostoba alak. tehát. téridom. olyan. ablakpárkány. szilárd. megbízható. oldás. társas összejövetel. megtrágyáz. egyedül álló. finom. köb-. üzletszerz . annyira. elmosódó. megfejt. . valamelyik. egységes. n ies. piszokfolt. kellemes. ügynök. bukfenc. szinte. tekintélyes személyiség. társas. völgyfenék. némely. bukfencezés. ernyedt. szól egyedül. számottev személyiség. nyugodt. szolid. megold. sólyaszánkótalp. katonáskodik. egyetlen. térbeli együttérzés. el re bukfencezik. gyenge. egy kevés fontos személyiség. biztos. némi. igazi. bepalizott. szilárd test. ablakdeszka. kizárólag jogtanácsos. halkan. tömör. völgytalp. sima. beszennyez. alapos. er tlen. valami. cip talp. egy tagból álló. bársonyos. bukfencezik. meglehet sen. lángkemence feneke. valahogyan valaki bukfencet vet. néhány. összetartás. becsapott. talpgerenda. egyes. így. egyedüli. talaj. társtalan. hülye alak. eketalp. föld. szolidáris. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. halk. társadalmi. puha. meggyaláz nap. egy bizonyos. úgyhogy szociális. szerelmese vkinek. egyetért . harisnyatalp. egész. kibont. ilyen. szolidaritás feloldás. homogén.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. megfejtés. valaki valahogy. jelentékeny személyiség. komoly. bepiszkít. alátétlemez. nyelvhal. oldat kibogoz. lágy. megoldás. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. term föld. csendes. lágyan. fekü. egy kis. nyájas. talp. áthatolhatatlan. úgy. némileg.

délszaki. lakos. hely. kimond. inkább. semhogy. dél felé. szondáz. hangot ad. korán. kijelent. sokaság. alapos. ének. szétoszt. búg. kémlel. logikus. meridiánon áthalad. józan. készlet. tanács tér. vmilyennek hallatszik. déli rész. forrás. józanul. terület. szovjetúnió. kinyilatkoztat. némileg. haver. helytálló. felbukfencezik. csoportosít. nem. kopogtatással megvizsgál. siralmas fajta. délre. térz . csiszolt. déli irányból. mesterkélt bocsánat. szellem kihirdet. igaz. csendül. osztály. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. meghallgat. térközökkel elhelyez. féleség. délkörön áthalad. mélységet mér. hangzik.felbukfencezés. id szak. déli fekvés . szétválaszt. hallatszik vmilyennek. min ség. borzasztóan. vmilyen benyomást tesz. világ r. némileg. déli. cseng. csoport. feloszt. fér hely. valamivel. hitvány. fizet képes. kikopogtat. vmilyennek hangzik. bet köz. délre néz . hangoztat. szovjet. becsülettel. köz. nemsokára elferdített. kitanult. lélek. mér. hirdet. affektált. id köz. kiválaszt. dél fel l. megbízható. kiejt (hangot). szortíroz. okos. féle. sajnos. némiképp. zeng. nyomorúságos. rend szortiment keresett ember. faj. táv. egy kissé. szóköz. társ. harsog. bús. szuverenitás munkástanács. lebukik. ép. mélyen (alszik). nem természetes. térköz. hamisított. patak források déli irányba. kutat hangok adatforrás. kútf . hallgat. tapasztalt. mód. költemény hamar. el rebukfencezés. hamarosan. ér. szomorú. sorozat. t nik. válogat. eredet. meghamisított. dél. hallatszik. valahol valahol fiú dal. hangzik vmilyennek. egy kissé néha egy kevés. társaság. kifinomult. déli irányban déli korlátlan uralom. felfordulás. délr l. modern. valami. tengerszoros. finnyás. lemerül. delel. meglehet sen. ritkít. bizonyos fokig. hang. módszer. emberi lény. vmi benyomását kelti. zaj. egészséges. dél felé halad. egy kicsit. megszólaltat. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . látszik. szilárd. sértetlen. r. távolság. kiindulópont. kísér . becsületes. forrásmunka. úszóhólyag. vízmélységet mér. alaposan. pajtás. szörnyen.

speciális. költés elcsigázott. fáradt. szakember. sajátos specialista. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. egyedi. hang. különleges. kit n . cingár. megkímél. segít.és jutalomosztás. rohan. specifikus kifejezetten. részletes leírás. költ(ekezik) elköltés. siettet. kímél. sebességfokozat. szónok beszél alkalmi. speciálisan el írás. pontosabban meghatároz. rövid felölt . részletezés részletezések részletezett el ír. különösen faj(ta). felesleges. elmélkedés. fajok. rendkívüli. évzáró. sz kös. sajátos. közelebbr l meghatározott. pótalkatrész. zsírtalan tér-. kör. költekezés. pótkerék. szakorvos külön. szónoklat év végi bizonyítvány. spencer. szabványosít csodabogár. támogat. kimerült golyó. különleges. gömb. el revisz. fajták fajlagos. beszédmód. spekuláció. gyorsaság. mutatvány. nélkülöz. szféra. különösen. jellegzetes. prosperál. felsorolás. szak-. spórol. térbeli beszél beszél . szikár. hangszóró. terület . munkafeltételek. kimondottan. különlegesen. sebesség. gyapjúzubbony. beszél képesség.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. zubbony eltölt. nyelv. sovány. pót-. példány látványos színkép elmélet. beszédmodor. elhasznált. ikráit lerakott (hal). zeke. feltevés. különkiadás. speciális. tartalék. gyorsít. halad. közelebbr l meghatároz. töprengés beszéd. takarékoskodik. siet. részletez. megtakarít. nyelvjárás. mintadarab. felszólalás. fölösleges. képvisel ház elnöke. ernyedt. sajátságos. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. kiköt. különvonat. kikötések.

hátratartó kötél. megvetemedés brigád. sportág. kiterjesztés. derékszög re alakít. szégyenfolt. egészlapos hirdetés. küll k közé dugott rúddal megköt. szellem. kiszúr. kockásan megvonalaz. hajlat. jó haver. fellelkesít. stimmel. kiköt kötél. küll kkel lát el. mulat atlétika. nyílás. stramm fickó. összhangban van. érzékeny pont. testgyakorlás. hangulat. szórás. összeegyeztet. kedv szesz. lelki. szórakozik. passzol. csepp. kiterjedés. sport. kocka. kerékköt rúddal megköt. árrés. raj. spontán sport. szeszes italok egyházi. hely. spirituálé. lelkier . fesztávolság. nyílt terület. takaró. derékszöget alkot. rendellenes fejl dés alakul ki. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . derékszög vonalzó. jó pajtás. megakaszt beszélt szószóló. szellemi nagyszer . négyszögletes. elrendez. petty. pompás. csepeg (es ). négyzet. vidék. pont. terít . lélek. terjeszkedés. lék. azonnali. szétterjesztett. felt n en visel. spotlámpa. becsületes. csúcsfény lámpa. korrekt. egy falat. kedély. hozzáalkalmaz. helyszín. terjedés. tavasz. paca. szakasz mer legesen áll. el re kiszemel. szóviv támogatás. rugalmasság. elintéz. négyzetre emel. rudat dug (kerékbe). egyenesen. eszem-iszom. rendellenesen fejl dött ember. id töltés. szögletes. megken. védnökség nem er ltetett. meglát. vereked állásba helyezkedik. szesz. rugékonyság. nagy evészet. kiegyenlít. rendellenesen fejl dött növény. sportol. gúnyolódik. bepiszkít. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. kísértet. megveszteget. észrevesz. ruganyosság. szélesség. rugó. terjesztés. leopárd stellázs-ügylet. bokszállásba helyezkedik. terjedelem. tréfa. fair ember. energia. rendez. repedés. kenyérre kenhet dolog. ugrás. pattanás. (ki)terjeszt(és). sebezhet pont. játszik. régimódi ember. feketepontos biliárdgolyó. kiterjesztett. négyzetes. tér. elterjedés. elterjesztés. négyszögletesre alakít. kiegyenlített. verekedni készül. többhasábos cikk forrás. felvág. spiritusz. kitárt.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. tréfál. derékszög . tisztességes. egyezik. oldalszóródás. mulatság. játék. folt. küll . kenyérre kent dolog. tagbaszakadt. kielégít. lakoma. bátorság. derékszögben áll. sportpecsét. nagy kiterjedés terület. foltossá válik. eredet. rendellenesen fejl dött szerv. felt n en hord. szórakozás. ragyogó akaszt. háztömb. kifizet. fájó pont. kondenzoros lámpa. kvadrál. egy harapás. megegyezik. kenhet ételnem . tisztességesen. derékszögben.

lábon álló termés. csillaggal megjelöl. csillagalak. alja vminek. mozicsillag. szakasz. dobogó. sétapálca. sztárszerepet játszik. fejl dési fokozat lépcs . pódium. rang. istálló. dramatizál. támaszték. mér léc. megbecsülés. hely. csillagalakzat. sz l karó. elárusítóhely. karóhoz köt. indulási pont. karóz. tanúk padja. el legként kiadott áruk. oszlop. megriadás. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . máglya. csillagjel. aszteriszk. t z. támasz. fúróállvány. tartós. lóversenydíj alapállás. csillagzat. húsolót ke. aljzat. csillag formájú tárgy. pálca. állásfoglalás. helyzet. jelz oszlop. állomás. finomság (nemesfémé). álló helyzet. színhely. színvonal. m ködésben nem lev . szabványos. sétabot. zászló. mér cövek. pillér. mér cövek. rögzített. munkaállás. állandó személyzet. elindít. veszteglés. átszúr. megijeszt. hiteles mérték. lóállomány. szintez léc. bot. elkezd. tartam. alsó része vminek. telek. érdekeltség. láb. beindít. színtér. állomásozás. felriad. filmcsillag. állás. nyújtóoszlop. állvány. személyzettel ellát. faállomány nívó. állóhely. pihen . állványzat. beállítottság. fok. felriaszt. lóistálló. tartósság. minta. emelvény. csillagokkal tarkít. hely. el ny. pózna. állvány. színre visz. lábon álló gabona. álló gerenda. emelvény. helyzet. állandó. csillag formájú repedés. csillagokkal díszít. álló helyzetben lev . folyamatba tesz. mértékadó. elindulás. piszkavas. megugrik. id tartam csillag formájú alak. etap. helyzet. póz. állás.stability stable stadium staff állandóság állandó. máglyahalál. sztár. lépcs sor kit z karó. stabil. pozitúra. lépcs (rakétáé). tribün. fokozat. színház. általános iskolai osztály. nyél. vonatbot. szünet. üt állás csapágyállvány. iránytárcsa. indulás. szabályos. támasz. megkockáztat. álláshely. min ség. indulási hely. vájt szonda. er sség. rúd. staff (m anyag). álló. állomás. süllyeszt üll . maradandó. alapít. konzol. taxiállomás. csillagkerék. mérték. elindul. kezd. állomány. munkatársak. állapot. kis üll . felver. összerezzenés. rúd el ad. alátámasztás. díj. szabvány színvonal nem m köd . színpadra alkalmaz. leállás. állapot. fogad. állandóság. hozzáállás. irányadó. alapvet . megrendez. t zhalál. remekel. pozíció. indul. karó. f szerepet játszik. tartós stadion alkalmazottállomány. rakonca. színpad. valutaalap. lobogó. befolyás. törzskar. bódé. kotróvas. hergel vas. tahiméterléc. felállított. cölöp. stand. növényállomány. dobogó. tartózkodás. szabvány-. talpa vminek. csillag. standard. tét. munkaállvány. megállás. lelátó. ellenállás. kit z karó. cövek. álláspont. csillaghajó. elugrik. színpadi csillag összerezzen. parkolás. személyzet. tekintély. lóverseny. állás. indít. rhely. szilárd. rajt. kockára tesz. csillag formájú törés. ugrómérce. áll. vezérkar. tartó. típus-. útszakasz. kívánalom. csillagkapcsolás. megállapodás. megállóhely.

megijed. id zés. leállít. megállapodott. közlés. törvény törvényen alapuló. ottlét. státus rendelet. merevít rúd. felfüggesztés. állapot. dísz. település. id t eltölt. pompa. alap. tartóztatás. statisztikai statisztika. állomásoztat. támogat. állam. állás. helyez. megtámaszt. áramfejleszt telep. feltartóztat. támaszték. szüneteltetés. er m telep. megindít. tartóztat. szilárdan. kezdet. megálló. dúc. kihorgonyzó kötél. tanya. tartózkodik. rendek elektrosztatikus. egyenletesen. összerezzenés kezdetek állam-. vallomás. törvényszer tarcskötél. egyenletes. kijelent. pályaudvar. rang. akadály. tarcs. fény megállapított állítás. szilárdan. állandó partner. bejelentés. támaszt. szünet nélkül állandó. feszít lánc. légköri kisülések. támasz. állás. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . korlát. vonórúd maradás állhatatosan. kapcsolóállomás. számadás állítások állapotok. rang. állóképesség. megkezd. támasztó oszlop. statikus. megszilárdít. megnyugszik. kitartás. startvonal. megriadás. tartószerkezet. feltartás. feszít rúd. elhalasztás. szabály. árbocel kötél. egyenletesen. marad. elhalaszt. statisztikai adatok állapot. látogatás. állandó barátn . korlátozás. rhely. szünetet tart. rajthely. árbocfeszít -kötél. állomás(hely). támasz. helyzet. lakóhely. állami. oldalkötél. szilárdsági hely. er sít. lel hely. törvényes. kihorgonyzó rúd. állomáshely. feszít kötél. megállapít. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. vasúti csomópont. indulás.megugraszt. támcsavar. árbocmerevít kötél. felfüggeszt. statikai. feltartóztatás. kifejez. kihelyez. megáll. start. kezdet. ugrás. társadalmi helyzet. parkolóhely. szilárd. megriad. méltóság. állít. beosztás. tartó drótkötél. megszakítás. kijelentés. transzformátorállomás staisztikai. hivatal. gyám. biztosan álló. rádióállomás. kiegyensúlyozott. rakodóhely. állomás. helyzet. állandó barát. légköri zavarok. tartó. visszatart. késleltet. kihorgonyzó lánc. akadályoztatás. rögzít (árbocot). el ad. támasztó csapszeg. rakodótelep. megállóhely. státusz. állhatatosan. kifejt. elektrosztatikus töltés. nyilatkozat. id zik. merevít csapszeg. hosszirányú árbocfeszít -kötél. foglalkozás. csarnak. meger sít. megállít. megállapítás. felijed. odaállít. helyzet. oszloptámasztó rúd. településhely. nagybirtok. hadtápállomás. tartózkodás. nyugvó. józan. kimutatás. szünet nélkül.

viola. törzsállomány. árukészlet. k -. felszerel. értékpapír. kis fadarab. táncot lejt. nyersanyag. szeszf z készülék. acéllal borít. g zöl acél. kard átitatódik vmivel. kénrúd. g zer vel dolgozik. fajankó ennek ellenére. vesek . beilleszt. raktári. k . raktározás. áztat. eljárás. raktár. lépés. megedz. raktárállomány. egyöntet . fatörzs. rúd. raktárkészlet. eredet. sterling. járás. tojás. láb. fantasztikus. túlzott. tördel asztal. kiváló. nedvesít. lepárlókészülék. raktárhelyiség. penge. állókép.35 kilogramm. talon. mindazonáltal. g zölög. cövek. stimulál inger államkötvény. hokiüt . t ke. hihetetlen. rendkívüli. vastartalmú orvosság. kikövez. kalodába zár. lélektelen ember. alapanyag. befog. mozdulatlan. raktár. áztatás kilép. raktáron lev . megszokott. vessz . serkent. kaloda. állatállomány. er . fütykös. pálca.rendületlen. kimagoz. fajta. részvény. üt rúd. acéllal bevon. acéloz. létrafok. fadarab. g zer vel halad. lépések. raktáron tart. érzés nélküli ember. s rített húsleves. acél f z merevít . tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . here. vízg z. tárolás. lépcs zetesen elhelyez. mégis. még távolabb. távolabb. beáztat. részvényt ke. epek állt abbahagy. bombasorozat. g zer . nyél. légibombasorozat. lágy. r zse. átitatódik. szem (jéges é). sorjázó. k vel megdobál. husáng. nyugodtan. nyugalom. megkövez. ügyetlen ember. sólya mag. stift. behelyez. csend. dobver . teljes érték . beavat (ruhanem t). g z. állandó. fen acél. beáztatás. jószág. rudacska. kig zölgés. állófénykép. alapt ke. pácol. még mindig. meredek. vízpára. pára. 6. tök. szabvány-. lepárol. telít. szed vas. gally. messzebb. áruval ellát. tilolóbárd. lábfej. megacéloz. még. kipárolgás. lecsendesedik. átitat. lábnyom. áztatófolyadék. sarkall. k mag. ejt erny s csapat. bot. jár. bevet (földet). lépéssel kimér. megáll leállított elraktározás. üt . tuskó. lépcs fok. belemerül vmibe. biztos steam steel energia. bemárt. lép. készlet. lecsendesít. szokványos hajóépít állvány. karó. k vel kirak. k vel burkol. meredély. képkocka. csonthéjas mag. lépked. leáll. csendes. átázik. nyomdok lépcs sor. elcsendesít. nyél. csendesen. karmesteri pálca. párol. nyugodt. halk ösztökél. el léptetés. átáztat. alany (ojtáshoz). golyó. edz. enyhít. ázik. megnyugtat. valódi ág. megnyugszik. párolog. benedvesít. járásmód. dominó kocka. furkósbot. tehetségtelen ember. utaslépcs kit n . törvényes finomságú. aggyal ellát (puskát). törzs. ver rúd. származás. er sít. 14 font.

erély. idegenszer . nyílt. ár. meglep . ömlik. potyog. azonnal. utca. depó. stratégia patak. megfeszít. elbeszélés. készlet. áradat. hangoztat. ér. tanulók szintezett csoportja. tartalék. eltorzulás. tartja fergetegesen esik. élelmiszer. hízó marha. emelet. teherbírás. feszítés. túlterhel. er lködik. egyenes irányú. feszít. tisztán. meger södik er . kereskedés. beütés. özön. folyóvíz. hangsúlyoz. tudósítás. tárol. deformálódik. özönlik. csörgedezés. nyom. közvetlen. húzódás. egyenes irány. patakzik. szorít. er feszítés. raktár. sorozat (pókerban(. z rzavar. patakzás. hangsúly. zuhog kocsiút. feszül. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . fajta. igénybevétel. áramlat. megpróbáltatás. készlettel ellát. kiforgat. megrohanás. jellemvonás. történés. dühöng. felszerel. túlfeszít.store stored stores storm áruraktár. átszivárog. hízó jószág tárolt állomány. intenzitás. baktériumtörzs. tiszta. tömény. újságcikk. er lködés. beraktároz. eltorzul. zengzet. vihar emeletsor. áramlik. rendben lev . tombol. er . ömlés. önt. megbízható. szakad. zúdít. mese nyíltan. er (sség). vele született vonás. hízlalásra való sovány marha. egyenes. szinte. megfeszül. szokatlan hadászati hadászat. szókimondó öröklött tulajdonság. egyenes. ének. terhelés. tajtékzik. szintén. direkt. er feszítés. hull. meger ltet furcsa. igénybevételb l származó alakváltozás. folyó. átsz r. magához ölel. bolt. füllentés. meger sít. rohammal bevesz. megterhelés. áramlás. egyenes szakasz becsületes. kitartás alátámaszt. folyik. lármázik. úttest állomány. idegen. magához szorít. közvetlenül. egyenes vonalban. feszültség. rándulás. megsz r. er sség. tréfás történet. kiemel. üzlet. feszülés. anekdota. történelem. szintez (tudásszint szerint). meghúz. tréfa. ellenállóer . egyenes(en). ellátmány. hang. deformáció. nyomaték. lényeggel tör d . meger ltetés. egyenes vonal. hazugság. pénzvilág. történet. próbára tesz. élelem. vicc. származás. igénybevétel. készlet. roham. hangnem. túlfeszítés. egyenes pályaszakasz. folyam. bonyodalom. viharosan esik. eltorzít. megrohamoz. er t gy jt. út. meger síti magát. sztori. egyenesség. egyenesen. csurgás. sugár. d l. letisztul. história. fajtaváltozat. költemény. fontosság. csermely. cikk. átsz r dik. irányzat. hangulat. stressz. színezet. novella. öröklött vonás. áram. szinte. tartósság. jelleg. ismeretlen. megrándít. becsületes. szabott árú. áruház. viharzik. tárol. vonás. feszít. különös. hajlam. elraktároz. egyenesen. túlzott megterhelés. feszültség. biztosít. világos. özönlés. lárma. er re kap. szilárdság. szint. vízfolyás. újságírók világa.

kiterjed. kinyújtás. zsinór. kis felírótábla. m vel. teletöm. felakaszt (embert). madzag. keskeny mez . vékony ér. zsineg. csík. megkopaszt. kitöm. kifutópálya. dolgozószoba. stúdió betanul. leszállópálya.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. kiegyenesít. nyersanyag. harc. hosszú darab. sor. tanulmány ruhaanyag. szövetanyag. er ltetés. mód. nyúlás. tanul(mányoz). szerkezeti alak. klassz. szétszed. jószág. kacat. fásli. tartam. sáv. versenyistálló. levetk ztet. sáv. rost. lehámoz. lefoszt. tér. et d. dolog. címez. terület. hüvelyéb l kihúzott. terjedelem. nyúlik. el terjeszt. lehánt. kizsaluz. alávet vkinek. terjedés. meglep lovak. kiszenel. szigorú. elegancia. vizsgál. bedugaszol. kiterjesztés. vonósok. felravataloz. küzd. kifeszítés. vacak. lenyúz. érköt . struktúrális. lehéjaz. megfeszül. mez. kinyújt. vékony réteg. egyetemi hallgató. zsúfol. korlátozás. szalagdísz. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. alattvaló. korbács. lehúz. szólánc jöveszt. feltétel. hibajel. spárga. sikk. kiterít. nyújtózkodás. kötél. darabka. nyelvfék. kitágít. feszülés. tanuló mesterkélt m terem. küzdelem küzdés diák. légi csapás. harcol. alávet. er szakol. telér. kikötés. húr. pólya. szalag. bibeszál. gyöngysor. igyekezet. túloz. modell. tudományág. karcolót . hallgató. zabál. ütés felt n . szalag. sztrájk. szakasz. kárpitoz. zabáltat. szál. kipárnáz. szabatos. túler ltet. meglep . alátét. nyújtózik pontos. tanulmányokat folytat. fejt. túlfeszít. kihajt. megszólítás. zsíroz. ügyvéd. id tartam. modor. szoros szigorúan csapás. jelleg. szövet. nyersb rt lefejt. típus alárendelt. póráz. levetk zés er s er sen megütött építési. betöm. írásmód. igyekszik. nevez. pompás cégnév. megbont. kis telér vonós hangszerek. anyag. ostor. fajta. stílus. állampolgár. megtöm. tanulmányoz. cip f z . er lködik. mohón fal. ízlés. tanulás. feszítés. szamárság. töm. levetk zik. limlom elkábító. íjhúr. rugalmasság. gyapjúszövet. bemutat. tanul. teletölt. kihízlal. divat. kibont. kis ér.

perel (el)szenved. ragacsos anyaggal fákat beken. hajszálnyi. újabb azután. lényeges. sikert ér el. egymást követ (jog)utód. másodlagos. kényes. megcukroz. megfelel eléggé becukroz. sorozat. kémiai anyag. beperel. lényeg. tárgy. elszenved. indítványoz. lazsál ajánl. lényegesen. kivonja magát. sikerül siker sikeres sikeresen követés. értékes. felvet. elvisel. megenged. kiadósan. egyéni. kér. kitesz vminek. kés bbi. érzik vmin. örökösök. állít. hasonlít vmire. anyag. javasol azutáni. könyörög. fontos. következésképpen járulékos. olyan azonnali. sugall. cukorral meghint. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. elegend . körmönfont. öngyilkosság. hirtelen (be)perel. vagyon. szilárdság. jogutód. gyors. öröklés. veszteséget szenved fájdalom. téma. veleje vminek. tantárgy. kárt szenved. követ. elt r. enged. tápláló. nem er lteti meg magát. leányvállalat. húzódozik vmit l. birtok. örökös ilyen. emlékeztet vmire. édesít. t r elég. létez alapjában véve. tekintélyes. szilárd. öngyilkos. öngyilkosságot követ el . szenvedés. meghódol. cukorral telehint. megédesít. enged. hirtelen haragú. utódok egymás utáni. szenved . alaposan. szenved. hirtelen. cukor. állít. következés. kárt vall. látszatot kelt. öngyilkos(ság). szövevényes boldogul. vminek a veleje alapos. szubjektív alávet. hízeleg.feltár. szilárdan finom. engedelmeskedik. vagyonos. javasol. perbe fog. anyagi. elégséges. tanácsol. fájó. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. mellékes állomány. utódlás. kiadós. váratlan egyszerre csak. kisegít . szuggerál. el terjeszt. következ . következik. örökébe lép. alanyi. sorrend. legy z.

bevásárlóközpont ellen rzés. nyár. látszólagos állítólag. nyáron át legeltet csúcs. orom. készlet. összefoglalás. feltételezett. slepp. remek elöljáró. nyár(i). szín (kártyában). hitel. páratlan. tám-. nyaral. beszerzés. hozzáalkalmaz. megyei rend rf nök. segít támogatott segít . pör alkalmas. tartó. feltételezhet en dönt . kielégít. öltöny. díszkíséret. per. rövidre fogott. alkalmas. megfelel. talpazat. foglalat. felszerel . garnitúra. klassz fenséges. szállító ellátás. leánykérés. támasz. megalapoz. felszerel. f felügyel . sorozat. nyári. kosztüm. szállítmány. fenntartás. elt r. összegzés.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. felettes. sorozat. bepótol. kedvére van. megfelel berendezés. támasztó. szolgáltatás. eltartás. támaszt. feltehet en. illeszkedik. helyettes. csúcstalálkozó. segítség. támogató támogat feltesz. óriási. megkíván állítólagos. tet pont dics ség. ellát. fölösleges személy. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . elvisel. készlet. gondol. támogat. készlet. ellátás. szvit összead. kínálat. hozzáilleszt. napfény. gyámolít. feljebbvaló. jelentéktelen személy. pártfogás. oszlop. sütkérezik vasárnap ellen r. pompás. kiválóbb. extra finom árucikk. képzel. járadék. alkalmaz. magasabb abc-áruház. ruganyosan. utánpótlás. biztosítás. f nök. támogatás. szolgáltat eltart. kitesz a napra. nagyszer . pénzellátmány hajlékonyan. sommás födémgerenda. megtart. napsugár. segély. kitesz a napfényre. összeg. garnitúra. csúcspont. összefoglalt. pótol. ellátmány. felügyelet szolgáltat ellátó. folyamodás. hozzáill . fenntart. összegez áttekintés. beilleszkedik. f nyomócs . f ellen r. szállítmányozó. rend rf nök. ellátmány. nagyobb. létszám fölötti. g gös. statiszta. fölényes. szuper. kereset. fels bb. igazol. öltözet. simulékonyan. feltételez. támaszték. alátámasztás. szállít vmit. extra méret . legf bb. extra finom. kíséret. tart. nap. legfels . kérés. karó. napozik. kerületi rend rf nök. felügyel . legfontosabb. alátámaszt.

svájci gárdista. meglep. jószagú. lógás. többlet ámulat. hamis hajtincs. fenntart. test r csapkod. maradvány. édesség. hamis copf. meghökkent. édes illat. dallamos. svájci test r. fordít. savmentes. rugózás egy kevés. sebészi felesleg. formazáró lap. gyanús. svájci zsoldos. csap. simít. felülvizsgál. tervrajz. közvélemény-kutatás. felfüggesztés. szuszpenzió. nyájas. orvosi rendel . kellemes. áttekint. meglep dött meglep meglep en környez . elvisel. elhalasztás. csiszol. finom illat. terep. minden bizonnyal biztosan külszín. édes bor kapu r. felmér csökevény. rajtakapás. felszínre emelkedik. függés. gyanúsított. túlél gyanít. svájci nyelvjárás. átállás. bizonyosan. túlélés életben marad. szemle. felmérés. fölösleg. útburkolás. gyanú. biztos(an). aranyos. zavar. látszat. kikészíti a felületét vminek. felszín. sejtés. édes öröm. takaró. áttérés. operáció. házilag készített lik r. lebeg beszüntetés. kibír. váltóállító berendezés. félbeszakítás. megdöbbenés. elképedés. váratlan dolog. cukorka. bájos. svájci. svéd nyelv csemege. édes. hirtelen Swiss switch . kénmentes. gyanúsít. plattni. vessz zés. biztos. felületi.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. tart Svédország svéd. rárohanás csodálkozó. friss. desszert. er t ad. igazol. terület m tét. andalító. átkapcsol. villanykapcsoló. parányi nyoma vminek. elt r. állandó útburkolattal ellát. egy kicsi. vázlat. rajtaütés. vminek parányi nyoma. gyanítás. megszakítás. takarás. áttekintés. biztosan. elfordít. gyanús körülmény életben tart. behízelg . kikészíti vminek a felületét. vizsgálat. jó illatú. gyanús személy. áttanulmányozás. felmerül. sebészeti. gyanít. körülvev környék. szemrevételez. kedves. meglepetés. jóíz . eljátszik. sejt felfüggesztett. útburkolat. tettenérés. maradvány. meglep dés. felület. sebészet m téti. bonbon. ellen riz. elszenved. meglepett. kerékfelfüggesztés. életben maradás. jó illat. szelíd. földmérés. környezet átnézés. kapcsol. továbbélés. sebész(et)i. megtekint. sejt. küls . illatos. sejtelem. szagos.

vendégek. festékez asztal. kopó. szér. berendezés. tányér. harcászat. kíséret. megbirkózik. szárny (kabáté). végz dés. altáj. picsa. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. gerendatalp. véd . pálcaütés. jegyzék. megnyer . megbirkózás. m szerkészlet. nyomozó. n . feltartóztatás. szerel játékos. sínfelület. nekifog eljárásmód. megcsap. kapcsoló. váltókar. étellel megrakott asztal. lemez. szerel (sportban). segg. suhogó (ostor végén). hajókötélzet. összefogó áttekintés. lap. el terjeszt. síktárcsa. punci bevétel. vég. vitába száll. filmfelvétel. tábla. megold. kártyát kijátszik triktrak megragad. sima lap. detektív. utóörökösödési korlátozás. far. véd játékos. mutató. jel(kép). alfele vkinek. felület. pina. dúsítóasztal. uszály (ruháé). rögzít. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . képletes. fog. hátsórész. végz déssel ellát. kellékek. asztaltársaság. átvétel bevétel (váré). lecsutkáz. m szer. jelkép. készlet. hajlós pálca. összkép. megküzdés. fark. folyásirányba fordul. asztalra tesz. táblázat. kötélcsigasor. hekus. szimbolikus jelek együttérz . átvállalás. megragadás. kellék. táblácska. csigasor. terített asztal. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. felszerelés. táblavidék. hajlékony ág. csaj. laposan csiszolt gyémánt. megküzd. rendszeres.fordulat. taktika farokkal ellát. nádpálca. szimbólum jelképes. kapcsol(ó). jövedelem. meger sít. híd (hídmérlegé). váltó. plató. vállal. pad. megért . más vágányra terel. egymásba illeszt. koponyalemez. fennsík. írás (érmén). színváltoztatás. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. hajlós vessz . farok. lovaglópálca. nyomon követ. fenék. ragályos. hozzávaló. közösülés. fogás (halé). négyszög (tenyérjóslásban). megfigyel vkit. megállítás.

csevegés. beszél. el adás. fenéksúly tartály. kötelezettség. nagyságok. beszélgetés. szalag. szemrehányás. képesség. hírességek. teher. igénybe vesz. megízlel. célpont. felmér. holtsúlytartály. társalgás. munka. díjszabás. kóstol. mágneses jelszalag. történet adottság. ragasztószalaggal meger sít. m szaki. oktató. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. feladattal megbíz. megterhel. magnetofon szalag. cseng szalag. lecke. megkóstol tanult adóteher. szakmabeli. kiszab adózás tea tanít el adó. célkit zés. próbára tesz. fecsegés. megmér. pamutpaszomány. szak. legénység. m nyelven. m szaki szempontból. tank. magnószalag. szeg szalag. ízlelés. hangszalag. pamutzsinór. m szakilag. tanár tanítás befog. kiválóak. tengeralattjáró víztartálya. ipari. fogat. hajlam. érzi vminek az ízét. íz. szakmai. beszédtárgy. beszélget. tehetséges emberek beszámoló. magnóra felvesz. beszédtéma. kezelési. célszalag. technikai. dica. megállapít.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. technológiai alakilag. érzék. csoport. gépszalag. mér szalag. társalog. mese. munkaközösség. adó. iparm tani. üres beszéd beszéd. brigád. gyakorlati. csomagkötöz szalag. beszéd. beszél . beszédes. mesterséges kis tó. megadóztat. beszélgetés. igénybevétel. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . csapat. távírószalag. szalaggal összef z. tárgyalások magas ciszterna. ízlel. vízmedence szalaggal összeköt. hajlam. díj. adót kivet. szeg szalaggal eldolgoz. tehetséges ember. különleges képesség. harckocsi. rovásadó. sportcsapat könnyek alaki. tehetség. megízlelés. kád. kifejez tárgyalás. adónem. ragasztószalaggal leragaszt cél. tartály. érzék. jogilag vmilyen. fecseg. ragasztószalag. felvev gép hordozható fülkéje. adózás. m tani. céltábla célok feladat. talentum. szegélyez. ízlés.

havibaj. kibeszélés. felügyel . határid . irányul. tized. tíz perc szünet. tag. felkínál. haszonélvez . elbeszélés. technológiai . riz. feszültség. ideiglenesen átmeneti. ellát. szeret irányzatok tenisz feszítés. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. felügyel. fogazat megsürgönyöz. tendencia ajánlatot tesz. sürgönyöz. elmesélés. kifejezésmód. megolvasás. kifecsegés. tizedrész mond. lebeszélés. megy. határnap. szerkocsi. kényes. szó. tízes. fiatal. porhanyós. halad. nap. kezel . hatásos. tapintatos. lágy. gyenge. gondos. bérl ként használ. nyelv borzasztó. menstruáció. tíz lóer s kocsi. tizedik. bérl . elmondás. éretlen. feszülés. technika. kikötések. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. kísértés tíz. haszonbérl . kikötés. lakó ápol. zsenge. tízes nagyság. érzékeny. kirakóhajó. félév. húzóer .techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. technológia tizenéves fogak. tart. tízdolláros bankjegy. árajánlat. tízperc bérel. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. szakszó. gondozó. kifejezés. üzemanyagellátó hajó. izgalom. hajlam. szörny technological m szaki. távíró. vár gondozott célzatosság. gondját viseli. puha. ideiglenes csábítás. gyengéd. megtáviratoz. tízes szám. hajlandóság. templom egyel re. szakkifejezés. felajánl. tenzió dézsma. id tartam. szemeszter. ajánlat. rettenetes. üzleti ajánlatot tesz. id szak. tízfontos bankjegy. táviratozik. megszámolás. feltételek. bérl ként lakik. irányzat. technikai. elhíresztelés. gondoz. hajlik. nevez.

hurkolt bársony. vizsgálat. ellen riz. territoriális. földi. próba. -ük. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . próbál. aztán. tétel magukat akkor. szót . pörköl tál. akkor/majd. körzet. ház. azon a ponton. ott attól kezdve. az. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. magburok. amaz. néz k. bolyhozás. testamentum. hurkolt. -juk. fontos események színtere. tesztek Texas. drámaírás. majd hittudomány. terápia amott. néz tér. ismérv. kísérletezik. -jaik. láttamoz. felségterület. -jök. mérték. gyógymód. mint hálát ad. -aik. evégb l. el adóterem. megköszön hála. próbára tesz. analízis. le z csésze. vidék bársonyos. próbatégely szövetség. mozi. anyagvizsgálat. nézet. kipróbál. teszt. amit. hitelesít. akkori. színház lopás. vizsgáztat. filmszínház. -jok. drámairodalom. azután. szöveg Sziám. azután azáltal azért. -jük. reagens. kísérlet. színm vészet. területi élettér. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. köszönet. irodalmi dolgozat. végrendeletet csinál. oda. akit. -ok. (az ). mészhéj. teória gyógyászat. -uk ket anyag.territorial territory terry föld-. köszönöm aki. -ök. hogy. m t . kerület. felvágatlan bársony. népfelkel . analizál. végrendelkezik. tartomány. hogy nádazó dráma. territórium. próbázás. tekn sbékapáncél. gyógykezelés. kipróbálás. kísérletez. hüvelyéb l kihúzott. bársonyos bolyhozás. megvizsgál. agyagtálka. elmélet. -jeik. teológia elméleti elképzelés. országos. tanú. Thaiföld akkor. téma. terület. motívum. tolvajlás -eik. annyira. azért. föld utáni. plüss-sz nyeg vizsga. azután. ennyire. tárgy. ami. mez gazdasági. próbatétel.

nehéz felfogású. fenyegetés fenyeget három küszöb. szikár. egyenesen. gyenge. megfontolás gondolkodás. gondolkodó harmad. buta. torokhangol énekel trón. szándék. tompa agyú. ügy cucc. teljes. vastag.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. vminek a révén. lény. diplomamunka. holmi. motyog. meggondolás. szerszám gondolkodás. ezek(et) diploma. s r n. tétel k bizalmas. trónol. miatt. útján. dolog. átszállás nélkül. híg. másodperc hatvanad része. ostoba. egyik végt l a másikig. ritka. országgy lés. ezen. hajítás. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. gondolkodik. sovány. vékonyan. végigér . gondoskodás. egyik oldaltól a másikig. közvetlen. gyéren. diplomaterv. át. dobás. vki cselekedete következtében. gondolkodás. soványan. mélyreható. keresztül. teremtés. többtámaszú. vézna. ennek. küszöb(érték) dobott morog. soványodik. ritkít. holmi. végig. gondolkodásra képes. tör dés. könny . silány cikk. teljesen alternáló mozgás. átmen . gyérül. nyílás. gyér. ez(t). elejét l végéig. vmib l kifolyólag. er feszítés. kimozdulás. terc tizenhárom harminc emez. alatt. közepe vminek. vékony. darab. s r . ez. direkt. által. tárgy. meghitt. legvastagabb része vminek. dolgok. harmadik. vetés dobott . következtében. dob. vmi kevés ezer fenyeget. váltakozó mozgás. kiritkít. közeli. ilyen alapos. vastagon hígít. vki hibájából. vminek révén. ritkán. csuszamlás. felszerelés. trónra emel keresztül-kasul. harmadrész. mindvégig. folyamán mindenütt. vékonyít. torok. kockavetés. ruhanem . harmadik sebesség.

sz kös. részeg.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. összef z. feszes. id pont. ón-. ennek következtében. leköt. konzervál. bádogkanna. átjárhatatlan. sebesen. idény. b röz. megvilágítási id . -szer. nyakkend . erd . kidönt. épületfa. meglegyintés. köt. id zés. cin-. felbillen. átcsapatcsatorna. szabadid . hegy. csomó. jelöltnévsor. id . id töltés. sz kmarkú. lábujjhegyen megy. kupakot rak. így. bádog-. nyomasztó. zsineg. odaköt. jegy. testhez álló. hegye vminek. id t megállapít. pénz. szúrás. fonalszárító henger. lök. id mérés. vminek a hegye. szorosan. bádogedény. kevés mozgási szabadságot adó. kevés. meglegyint. nehéz átcsapat. szálfa. kicsinyes. berúgott. bádog. bányafa. kötelék. akadályoz. kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . er sen. er sen meghúzott. nehezen beszerezhet . nehezen kezelhet . igazolvány. nehezen kapható. köt jel (kottán). fehérbádog. kapcsolat. kötél. bádogdoboz. kicsi. tol. köt vas. csinos. lehajlít. légmentesen. tolás Csütörtök eképpen. dohány. kötés. alkalom. figyelmeztet. id tartam. csúccsal ellát. talpfa. beállít. így hát. kor. magas állásra alkalmas személy. tömör. süt forma. döntetlenre játszik. ónoz. ütem. taktus. ilyenformán. vége vminek. felborít. taszít. masszív. -ször menetrend. csomóra köt. bádogból készült. ónból készült. bádoggal bevon apró. konzerv. id számítás. pénzsz kében lev . id t kiszámít. hermetikusan. elbuktat. szorult. óndobozba tesz. konzervdoboz. nehezen megoldható. meghajlít. gerenda. megérint. átköt. gyenge érintés. terhes. címkét felragaszt. -szor. összekötöz. ily módon. zsugori. felbillent. sz k. spicces. munkaid . lökés. feldönt. tömített. tömören záró. ennélfogva. rögzít. tempó. címkével ellát. döfés. f részáru. címke. hajógerendázat id szak. szoros. fukar ácsolófa. helyes. cédula. rendes. cin. évszak. felborul. gyorsan. pártprogram árapály. dagály döntetlen. kapatos. korszak. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . kifeszített. holtverseny. vízálló. hézagmentes. köt gerenda. id mérték. tolakodik. csengés. id számvetés. kevés mozgási lehet séget adó. faanyag. bádogdobozba tesz. hasított fa. szilárd. tapadó. kis pénzajándékot ad. fösvény. órarend bádogból való. -ször. megbillent. súlyos. -szer. borravalót ad. feszül . megfelel id . figyelmeztetés. felbukik. kompressz. szúr. ónból való. oldalra hajlik. szorult helyzet. kiönt. fürgén. kötelezettség. vízhatlan. tehát. id zít. döntetlenül mérk zik. kiürít. fa. kor id . sz ken. feszesen. korszak. ón. így tehát bírságcédula. imigyen. szerfa. át nem enged . borravaló. -szor. picike tanács. törzsborda. idejét méri. cinb l való. beácsolt. takaros. munkaütem. megköt. pici. légmentes.

elnevezés. irányában. oldalra d l. odaad. megvasal. segédeszköz eszközök. koszorúz. finomság (-hoz). megcsinál. -ba. hangszínezet. legmagasabb. tárgy. fejel. szakadatlanul. koronáz. legmagasabb pont. uralkodik. vagyon. árnyal. hangszín. jogcím. egymás után. befed. -höz. színben összeillik ma éjjel. fa koronája. legnagyobb mérték . megel z általános érv. tónus. alakít. színez. szerszám. fátyol. szerszámok vezér. csúcsig felhúz. megkoronáz. meghalad. hanghordozás. hanglejtés. kényelmes tempóban vezet. együtt. színárnyalatot kap. présel. túl. törmelék. kényelmes tempóban hajt. színez dik. fed . zenei egész hang. koronáját levágja. els . maximális. név. szemétdomb. meghúz. téma témák top topic topics . amire vkinek jogcíme van. tet vel ellát. színárnyalat. megdolgoz. megöl. megszakítás nélkül. hazavág. pörgetty . -hoz. túlhalad. eszköz. tet z. megmunkál. cím. tippet ad. -re. dohányáru. szintén. csúcsát levágja. tetejez. ma éjszaka. véget tesz. is. ráadásul. orom. kaplit rak. -ig. túlszárnyal. kit n en végez. túlságosan vett kocsit vezet. tipp. fasz. vminek a vége. véget húz. tetejére hág. rang. okirat. hangszínt kap. kandúr holnap hangnem. harmonizál. szövevény bajnoki cím. báb. játékcsiga. összesen. törmelék-lerakóhely. kinyír. felirat. meglegyint. kimerült biológiai szövet. hangsúly. jogosultság. hangsúlyt ad vminek. furikázik. szövedék. kocsit hajt. hangsúlyt kap. élen jár. kibillent. aláírás. hangszínt ad vminek. -hez. birtoklevél. legmagasabb rang. járm vet hajt. azonkívül. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. fels rész. felülmúl. legjobb. társadalmi cím. hangulat. -ra dohány. ma este elegáns amellett. kiborít. túltesz. legfels . felszín. nagyon is. csúcs. legels . selyempapír. szerszámgép. tet . közhely. egyszerre. fogaz. közösen. papírzsebkend . felé. dohánynem ma egyidej leg. -nak. -ni. tipeg. szüntelenül mondta hím állat. legmagasabb hely. -nek. kedély. legnagyobb fokú.csúcsa. legkülönb. nagyon. -be. fels . járm vet vezet. bordáz. odadob. teteje. vezet személyiség. fejléc. árnyalat. árbockosár. nemesi cím.

hozzányúl. sín. tornyosul. tragédia. végösszeg. megindít. er s. kerék csúszásának útja. irányában. emelkedik. vagány. szívós. megérint. menetvonal. turisztika. nyomtáv. imminens. terel pálya. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . útirány. mesterség. összes. megtapintás. vágány foglalkozás. sínpár. körutazást tesz. kereskedés. (nyom)sáv. forgalom. közlekedés. utazik. tájban. nyom. turné. kikövetkeztet. útvonal. totálkárosra tör (autót). vonatkozik. karambolozik. nyomvonal. toxikus nyomdok. er szakos. pályatest. vontat (partról hajót). kocsiszélességnyi útsáv. ér vmihez. közel.tory total totally touch konzervatív abszolút. turista. megrázó. megszokott útvonal. próbak . követ. kinyomoz. vminek érdekében bástya. közel. laposra ver. kitartó. körül. fenyeget . szakma. rágós. turizmus természetjáró. sáv. ecsetvonás. kerékvágás. rendes útvonal. el rajzol. közeled . nyomon követ. összegez. ipar. keréktávolság. csapás. teljesen egy csöppnyi. utazás. titkos kereskedés. tragédiaíró. fáradságos. körséta. körül. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. felvázol. zongorabillentés. nehéz. kereskedelem. lábnyom. tapintóérzék. tragédiával kapcsolatos. körutat tesz. tájt. tájban felé. érintés. túrista versenysorozat felé. kikészít. körülutaz. kereskedik. keréknyom. ösvény. csapa. túra idegenforgalom. küszöbönálló. követ felvételt készít. huligán bejár. rapityára tör. összead. vendégszereplés. kerék forgásának útja sín. nyomokat hagy. megtapint edzett. makacs. érintkezik. hangbarázda. ecsetkezelés. üzletet köt. hazavág. tájt. tapint. teljes egészen. összeg. összever. jellemz eljárásmód. futófelület. pálya. uralkodik város mérgez . versenypálya. beutaz. érint. egy kevés. totális. hernyótalp. vágány. meghat. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . vminek érdekében. partvonal (fociban). irányában. jellemz vonás. egész. kemény. felszáll. megver. tapintás. természetjárás. forgalom. torony.

sorozat. hosszú vonalban elszórt l por. löveg megfordítása. láncolat. eljárás. sebességváltó. oktató alakra nevelés. mulatság. feldolgoz (témát). képátmenet fordítás adás. felfuttatás. sebességváltó olló. szerz dés fára felkúszik. szán. kezelés egyezmény. átvitel. átállás helye. hengersor. végzetes. felfuttat. szomorú kimenetel . vendégség kezelt bánásmód. kiképez. beirányít. sarokba szorít. átigazolás. treníroz. gyakorlat. kompt. elragadtatás. átmenet. utaz. oktatás csalétek elintézés. átalakulás. tragikus vonaton utazik. járás. nyeregfára kifeszít. átutal. megy világlátott utazás kincsesház. szegez (fegyvert). átakasztás. trén. ugrás. edzés. átengedés. képzés. nevelés. népfelkel . el készít. menet. átvezetés. szakképzett. kapcsolás. polgár r. jár. átmenés. idomítás. megkötés. kiképzés. er átvitel. utazik. áthaladás. átszáll átalakulás. nevel. faalakban csapódik ki. impulzussorozat. átvitel. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . üzlet kiadvány. felfuttatott. ügyletek áthelyez. siralmas. alakra nevel. megtesz. él fa. dúc. szakkópzett edz . fuvaroz. szállítás. faalakot vesz fel. átenged. akasztófa. kezel. terjed. idomító. edzett. sor. szállítóhajó. áttétel. átruházás. uszály. tranzakció. trenírozás. szánkó. lebonyolítás. oktat. tragikus színész. bitó. vonatosztály. szomorújátékkal kapcsolatos. begyakoroltatás. ágyútalp alsó része. kikészít. nehéz helyzetbe hoz. átruház. mechanizmus. ritka élvezet. másolat. megállapodás. átutalás. kíséret. fa. átszállít. átmeneti. átszállás. átmásol.tragikum. átváltozás. áttétel. közlekedés. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. fogaskerék-meghajtás. gyakorlatozik. emelty rendszer. átkapcsolás helye. átvisz. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. átigazol. oldalirányú célzás. ügylet. gyakorlatoztat. edz. fogaskerék-áttétel. ívátmenet. fuvarozás. farok. vonat. irányít (fegyvert). kiképzett. moduláció. szerelvény. betanít. gyakoroltat. kincstár bánik vkivel. átadás. elszállítás. átkelés. bitófa. továbbítás beszállít. átköltözik. gyakorolja magát. hatalmába kerít bejár. szomorú vég . edzést folytat alakra nevelt. kiközvetítés. kereszt. beutazik. áthelyezés. szállít. gyakorlott. elragad. képez. gyakorol. utazás. átmásolás. transzformáció. élvezet. extázis. bak. átszállítás. idomít. betanított.

szabályosan. egyszeri menet két pont között. tényleg. meg van gy z dve. fára felzavar. elcsépelt. sarc kipróbált könnyen ad el . hiba. h . szintén. tulajdonképpeni. gyám. ballépés. pontos. kaptafa. kioldó szerkezet. diadalmámor. kábítószer okozta kábulat. tipeg-topog. szinte. téved. nyelv. valóságnak megfelel . igazi. nyugtalankodik. megtéved. gy zelem. felel sség. tartozás. rábíz. pontosan. vesz dik. megbotlik a nyelve. igazul. eredetivel megegyez . pecek. hibát követ el. tröszt. kipróbált. vizsgálat. fürgén ad el . beállít. üzemzavar. bánkódik. megbízható. érdekszövetkezet. beszabályoz. hozzáilleszt. gáncsolás. aggódik. kitüntetéses vizsga. felsámfáz. fára menekül. lojális. félelmetes. gáncsvetés. unalmas csapatok. rajtakap vkit. való. kirándulás. remény. szerelvény. keresztfa. próba-. katonaság trópusi aggodalom. hétköznapi.kaptafára húz. igazán. kínos helyzetbe hoz. valóban. melléfogás. út. tévedés. tisztelet. felszakad. rizet. helyes. gáncs. veszi a fáradságot. kisámfáz. utazást tesz. irányzat. túljár vki eszén. zaklat. meg rzés. nyugtalanít. igazmondóan. forduló. nehézség. nyelvbotlás. egyhangú. hisz. h séges. gáncsot vet. fárad. hiteles. kábulat. helyrehoz h ségesen. könnyedén aprókat lépked. betegség. fáraszt. valódi. megpróbáltatás. nyitó berendezés. gikszer. szomorkodik. kikapcsoló szerkezet. baklövés. kikapcsolódik. kikapcsolás. irány. kiigazít. elbotlik. jelentéktelen. szökellés. kilincs. utazás diadal. ne nevess korán. igazság. diadalmenet. valóságos. zavartatja magát. baki. kioldódik. felnyílik. gerenda. szintén. valóság. becsületes. igazmondó. szabályos. elgáncsol. támfa. kioldás. bizalommal viseltetik. hétköznapias. utazik. központosít. túra. megbotlik. kísérlet. botlás. megakaszt. beporoz. kiold. gond nadrág hozzáigazít. diadalmenetet tart csekély fontosságú. reménység. gáncsol. kikapcsol. igazán. célvagyonrendelés. rendületlen. fáradozás. centíroz. fuvarforduló. megbíz. fáradság. irányvonal bírósági tárgyalás. meghiúsít. nyelvbotlást követ el. elismerés. megbotlás. igaz. hitelesít. megigazít. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. letét. megdönt. tendencia. eredeti. tartó. bizalmi tulajdonátruházás. örömujjongás. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . óriási áramlat. könnyed lépés. felbuktat. valóban hitelt ad. h bér. szabályszer . aggaszt. hiba. zavar. kicsatol. letétbe helyez. baj. munkapad. hitel. tényleges. elbuktat. bizalom. igazságnak megfelel . trend. kitartó. kihallgatás bíróság adó. mellélépés. helyesen.

gondnok. megfordulás. felhangol. gumibels kedd zenei m . fárasztó. dallam. kettes gépel. próbálkozik. kifordítás. tipizál. kísérlet. megbízott személy. hangol. ijedtség. kellemetlen. összehajtott palacsinta. forgolódik. váltás. tárgyalás. esztergálás cikk vége másik oldalon. páros két. pulyka esztergapad. forgalom fordulatok. ciklus. zenével ünnepel tölt medence. fordulat. esztergályozott. megmunkálás. megfordítás.trustee truth try célvagyon kezel je. megkísérlése vminek. zenével kifejez. megfordítás. átváltozás. felügyel igazság. ellen riz. meghajlít. elfordít. unalmas. bíróság elé állít. hangnem. átalakulás. menstruáció. meghatalmazott. háló. igyekszik meger ltet . lehangoló. esztergált. aluljáró. füstjárat. felborítás. felfordulás. forog. hajlam. megpróbál. kett . keserves. megpróbálás. irány (meg)fordított. bosszantó. kanyar. próbára tev cs . felborulás. megfordított esztergályos fordítás. kürt . forduló. megfordulás. válik vmivé. esztergályoz. összhangba hoz. beállít. összehangzás. forgat. megkísérel. próbára tesz. vagyonkezel . típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . hálóval fog. kihallgatás. fordulat. kipróbálás. fordul. ikertestvér. valóság meger ltet. letéteményes. keringés. megvizsgál. kurátor. nehéz. másik oldalra átmen cikk. fordulás. terhes. Törökország. felfordítás. gyötr . kanyarodik. alagutat fúr. feld lés. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. táró. füstcsatorna. forduló. hárompontos gól (rögbiben). kanyarodás. kihallgat. akna. próbálkozás. gyümölcsízes pite. iker-. kett s. alagút bukás. fordít. fájdalmas. esztergályozás. alakít. alkalmatlan. ikergyermek. behangol. hang. megbízott. kipróbál. forgás. turnus. igazgatósági tag. befordulás. vágat. hosszadalmas. forgás. körfolyamat. felásás.

értelmében.typical typically jellegzetes. alatta. váratlan helytelen. hódoltság alatt föld alatti. -ben. eszméletlenül alávetve vminek. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . méltánytalan. alsóbbrend . megállapodás. habozó. alapvet . alul. nehezen érthet eszméletlen. nem elegend . alsóbb fokú. utolsó. alá. alapozó. nem várt. túl kicsi. ulszter alap. változatlan nagybácsi homályos. vitás bizonytalanság ugyanolyan. alulsó. igazságtalan. megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . al-. jellemz . vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. túl kevés. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. alul lev . alól. lent. hiányos. lenn. megegyezés. nem eléggé. elégtelen. alatt. szerint. tipikus. értelmi képesség. értelem. nem elég. -ban. alsó. kétes. alant. földalatti alapok. elégtelenül. harmadrangú. nem korrekt. alárendelt. alárendelve vminek. feltétel. túl kevéssé. mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt .

szokatlan húzódozó. oda. kivéve hogyha ellentétben. felüls .unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. felfelé. új. túlsó. nem helyénvaló. sürg s. nem hasonlatos. emel. fel. fölösleges. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. valószín tlen felesleges. egységes. egyenletes. felemelkedik. különböz . nem hasonló. felfelé haladó. egyenruha. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. fel vmire. vonakodó felfelé men . fel(felé). soha nem hallott. más. kivételes. express (levél). egység. eltér . még soha el nem fordult. vmivel szemben. összehegedés. kelletlen. kivéve ha. unszoló nekünk . kéréssel zaklató. nem szerencsés. összeillesztés. nem mint nem sok jót ígér . egyesülés. fels bb. egyetemes. különös. megjelöl. eltér en. szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. szegényház. közelbe. gépegység. univerzális univerzum. más. közel. változatlan egyesítés. fent. közös birtoklás általános. fenn vmin. még el nem fordult. hallatlan. páratlan egyes szám. fokoz. egyforma. unió. szövetség. házasság. összhang. szerencsétlen állandó. -ig (-on) fels . egység. hacsak nem. rendkívüli. sajnálatos. sikerrel nem kecsegtet . szakszervezet. fenn. cs kötés. egybekelés. hacsak. mértékegység egyesült egységek egyetértés. legfels városi er teljesen sürget . egynem . sürget . egységnyi. mindenre használható. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. fels (bb). nyomatékos. egyetértés. feláll. egyedülálló. mint. egybeolvadás. példa nélkül álló.

haszna vminek. rostál. használt. el örs. zárt teherszállító kocsi. közm . értékel. utilitarizmus. kimerít. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. használatos. értékek. szellemi értékrend arcvonal. szélmalomkar. használatban lev . teherkocsin szállít. szelel. haszon. másodrend . tisztel erkölcsi értékrend. szárny állhatatlan. kifejezése vminek. használat. típusbeszédmód. fedett teherszállító kocsi. alkalmazás. valuation értékelés . hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. használ. kiejtés. szokás. használás. érvényes. szelel rosta. szokásos szokásos általában. élvonal. halvány. szárnyépület. érték. el had. teherautó. fáradt. teherautón szállít. silány. fedett tehervagon. módosítható. kijelentés. bánik. kibocsátás. változó. megnyilatkozás. tótumfaktum. elhasznál. el csapat.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. mindenre használható ember. front. teherszállító kocsi. megbecsül. haszon. furgon. használat joga. felhasználás. vminek a kimondása egészen. fogyaszt. mindenre használható dolog. hasznosság. gyakorlat. határozatlan. vezet. kezelés elfogyaszt. porszívóz. használhatóság. ingatag. kimondása vminek. felhasznál. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. szelel lapát. vákum bizonytalan. fedett teherkocsi. indokolt. rossz min ség . értékrend. hangképzés. tétova alapos. vminek a kifejezése. közszolgáltatási vállalat. változékony. rendszerint hasznosság. alkalmaz. függvényváltozó. haszonélvezet elhasznált. haszonelv ség. egyházi rítus. élcsapat. homályos.

függ leges. verzió változatok. változatossá tesz. zöldség. rengeteg csáva. növényi. változás. legmagasabb ponton lev . megkísérel. elárusító. tartály. keresztül életképes. igazi. váltakozik. vakmer ség. kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. váltakozás. vélemény. növényi eredet . strófa. járható áldozat diadal. csávába tesz. tarkít. mer. versbe szed. különféle. módosít. változat. merészel. dézsába tesz. verziók ellen fejbúbi. hordozó közeg. igen. gy zelem videó Bécs . zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. változik. függ leges vonal. tet ponthoz tartozó. zeniten lev éppen az a. maguk a. versel. kádba tesz. vállalkozás illetékes bíróság. viv anyag árus. versszak változat. váltogat. változatos megváltozik. kockázat. valóságos edény. dézsa. közvetít közeg. medence. óriási. keresked . nagyon. vers. erjeszt kádba tesz. növény. változatosság különböz . merészkedik. utcai árus. magassági kör. járm .változtatható. találkozóhely döntés. maga a. ítélet. kád. megkockáztat. verssor. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. hajó át. tartályba tesz. eladó. eladó fél. f zelékféle. fejtet i. lapterjeszt Velence kísérel. kockáztat. változtat változó hatalmas. variáció választék. verdikt költemény.

kimond. látvány. meglátogat. lesújt. életer s. nem kényszerített. látóképesség. rendszeresen látogat. lecsap. megáld. látás. közadakozásból fenntartott. zöngésít hanger . önként végrehajtott munka. el relátás. él . szavazás. nyomatékos falu. önként vállalkozó. látomás. akaratlagos. szándékos. önként jelentkez . önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. megválaszt. erkölcsi tisztaság. vendég látási. állandóan jár. érték vírus látható éleslátás. ingyenes. éltet . halálos. szakszer akarati. erény. könyv. igealak. megnéz. élethez szükséges. vitális vitamin hang. visszavonhatatlan. szavazat. tulajdonképpen el ny. eleven. megtekint. látogat. élet-. alapítványi. választott tárgy. szakmai. szempont vocational hivatási. tömeg. hivatásszer . rtartalom viewpoint néz pont. lényegbeni. Virzsínia.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. önkéntes. megnézni. orgonaszóló. kifejez. szavazati jog . fatális. megpróbáltatásokkal sújt. igen lényeges. virzsíniadohány benne rejl . vízió látogatást tesz. jóformán. alapvet . nagy mennyiség. elmegy. voluntary önként végrehajtott feladat. zönge. térfogat. robbanékony virginia(dohány). látó-. tényleges. önkéntes adományokból fenntartott. község durvaság. lényeges. nézet megjelenít k áttekintések élénk. szemlét tart. megszemlél. tulajdonképpeni gyakorlatilag. megvizsgál (beteget). ellátogat. vélemény. fakultatív tárgy. élettel teli. er szak er szakos. heves. létfontosságú. önként vállalt feladat. látszólagos. látogatóban van. látogat(ás). vizuális élénk. életbevágó. megvigasztal. kötet. szavaz. felkeres. megtámad. szak-. szavazat. látszólag. vizitel látogató látogató. zöngésen ejt. er teljes. életadó.

felidéz. híján. felserkent. védelmez f t. nincstelen háború. jelzés. felmelegedik. pezsgésbe hoz. megelevenedik. életre kel. nyomorgó. nehéz. nélkül. járda. feltámad. ébrenlét. óhajt. testtartás járás közben. sodorvíz. szeret . nyomdokvonal. sétál. felhevít. kell neki. hazajár (kísértet). terület. választókerület. lelkesedés. figyelmeztet . sétáltat. sz kölködik. halottvirrasztás. ébren van. melegszik. körözött (b nöz ) félcédulás. virraszt. megtör. kelt. lelket önt vkibe. sebezhet .voters szavazó vulnerable gyenge. kemény. nélkülöz . sarkall. melegedik. nyomor. lobbanékony. ébren marad. gyalog megy. felébreszt. melegít. gyalogol. melegen érz . meleg. szüksége van. sorfal igény. sodor. felmelegszik. kívánatos. szükség. várakozás. közfal. nélkülözés. fallal meger sít. melegség. vár. kíván. hirtelen. híján van. megélénkül. melegség el zetes értesítés. kívánt. igényel. szükségel. fedett sétány. gyaloglás fal. felszólítás. kórterem. riasztó Magyar bér. szükséget lát. harcol. megy. felmelegít. kivéve. jár. feléled. felhevült. élénk. gyengeelméj . gyengéd. háborúzik. fallal körülvesz. járat. meleg. menet. bejár. h . várakozik várakozó templombúcsú. hadat visel. lelkes. fenn marad. visszajár (kísértet). szívélyes. lépés. küzd gyámolt. fárasztó. felkelt. baromfikifutó. hajósodor. felráz. figyelmeztetés. figyelmeztet(és). heves. megzavar hajóperem járás. sétálás gyalogos séta. járásmód. séta. hiányában. nekilelkesedik. megintés. gyaloglás. felforral. felserken. együttérz . fogad. akar. hiányzó. hiányzik. felvonásköz. nekihevül. nélkülöz. halott mellett virraszt. menés. hiány. hiányos. gyámság. felmelegedés hév. kézbesít körút. felébred. fallal elválaszt. sétáló. felpezsdít. oltalmaz. véd. szükséglet. fellelkesít. sz kölköd . támaszt (érzelmet). nyomdok. fizetés. nincs. bemelegít. templomszentelés. r. munkabér. ébred. nyomdokvíz. baromfiudvar. sétány. fenn van. hevesség. munkabér felszolgál. sz kölködés keresett. fasor. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. rség. melegedés. gyalogút. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning .

néz. lesoványodik. karóra. pocsékolás. tenger járás. gyarló. lenget ár. hagy vmit tönkremenni rködés. elgyengül. út. elrontott. megfigyelés. vizet vesz fel. ugar. szolgalmi jog. elveszteget. lefolyócs . túlcsorduló fölösleg. elsorvad. tekintet. elfecsérelés. emészti magát. távol. gyönge. nedvesít. modor csúszópálya. csúsztatósín. megöntöz. gyengéje vminek. hígít. hullámosság. pazarlás. állapot. puszta. elpocsékolás. habos minta. elvesztegetés. ébrenlét. selejt. éjjeli rség. hullám. sorvad. parlag. viselkedés. kopás. távolság. gazdagság. lendítés. csökkenés. könnyezik. háztartásban használt víz. gyógyvíz. elfogy. elhervad. gyengéje vkinek. értéktelen. szempont. rszolgálat. éjjeli rjárat. vízzel ellát. nedvesedik. gyengeség b ség. visel. városi éjszakai rend rség. négyórás id szak. r. módszer. elfecsérl dik. ürít cs . elernyed. habok. gyenge oldala vminek. rszemélyzet. medd . elfecsérel. múlik. virrasztás. kimerít. éjjeli r. feldúl. meglocsol. eldobott. hullámminta. hajsütés. bányamedd . elsenyved. ár. kárba veszett. kör. felhígított részvényt ke. eljárás. legyengít. csapvíz. intés. felügyelet. elernyeszt. vízszintszabályzó nyílás. lengetés. felhígít. el. felönt. kútvíz hullámosítás. t z r. ügyeletes legénység. messze. vigyázat. megrongál. elpocsékol. pocsékol. sólyagerendák. selejtes. ásványvíz. irány. itat. túlfolyó. túlfolyócs . hatástalan. pusztaság. szokás. ivóvíz. figyel. gyenge pontja vkinek. szennyvíz. ág. átjárás joga. torony r. árapasztó zsilip. rségosztag. elpusztított. ondolálás. fokozatosan gyengül. elfogyaszt. vízleereszt . veszend be megy. vízi. utak. lebegtetés. elpusztít. hadi volt megm veletlen terület. gyengül. elkoptat. víztisztaság (drágak é). elpazarol. víz. csökken. lendülés. eltölt. rszem. megitat. int. híg gyenge oldala vkinek. parlagon hagyott. elkótyavetyélés. mód. feldúlt. gyenge. megrongálódás. hulladék.wartime was háborús. elsorvaszt. útszolgalom. veszteség. integet. kidob. felhígított részvények. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. lengés. víz-. levezet cs . elhasználódik. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . gyenge pontja vminek. csúszósín. menés. ingás. vízállás. moarírozás. fecsérel. elpazarlódik. öntöz. zsebóra. parlagon hever . kopás. felhasználatlan. használatlan. parlagon hagyott terület. rség rzés eláraszt. telik. sivatag. hullámzik. hajhullámosítás. vezet sín mi egyes osztályzat. fonalhulladék.

nyugatra. szívesen lát. ami csak. meglóg. amit csak. jól. mi. koptató. walesiek. bugyog. mérlegsúly. kerékpározik. kígyózik. ami akármilyen. görget. mennyi. fogadtatás. gurít. edz. hány. szabórádlival megjelöl vmit. gurul amikor. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . megterhelés. nagyon becsap. vizes. nyugati. tol. bármilyent. benedvesít. megnedvesít. meteorológiai. nedvesség. bármikor. amit. elhasználódó. id (járás). id járásnak kitesz. súlygolyó. helyesen. akármikor. walesi nyelv. isten hozta. elmállik. amit. kocsikerék. bármi(t). átvészel. kerékkel ellát. megfordít. bármit is. kerekekre szerel vmit. rászed. valahányszor (a)hol. kereket old. id járás. szívesen vesz boldogulás. terhelés fogad. örömmel fogad. fáradalmas. jó. tengelyen szállít. gördül. elkopó. súlymérték. akármi. karikázik. nyomasztó volta vminek. súlyozó tényez . elkopás. mit. hacsak. körbe jár. nyomás. es s. megszökik. kiáll. micsoda. kimerít . forog. szívesen látott. kopás. szerencsés. bringázik. nyomaték. es az. üreg. biciklizik. id . szél irányába néz . er . forgás. beáztat. súlycsoport. üdvözöl. lyukazókerékkel megjelöl vmit. átfordít. kút. akármit. az. pontozókerékkel megjelöl vmit. súly. hordás. akármilyent. mér. szétporlad. romboló. nyugat felé. ivás. elmállaszt. western. amelyet. súlyos volta vminek. kanyarodik. bármilyen. teher. ömlik. heti nehezék. fárasztó. csalással kifoszt. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. koptatás. patinát kap. nyugati terület vadnyugati film. egészséges. kellemes. bányaleveg . súlyzó. nos. csapadék. széloldali. nyugati területek. kerékpár. nedves. nehéz volta vminek. kering. bármi. amely. kerekezik. fontosság. szerencsésen.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. jólét akna. ami. üdvözlés. walesi nép ment voltak nyugat. kerék. milyen. mikor ahányszor. kormány. korongon forgat. walesi. bármit búza gördít. pusztító. nyugati alkoholtilalom-ellenes. forrás.

ép. fehér öltözet. egység. fehér szín . összesség. fehérség. meszel. üresen hagy sort. ártalmatlan. az egész. noha. amelyiket. megfehéredik. amit. veuve cliquot pezsg . átfúrt gyöngy. egymástól széles közökben. fehér. üresen maradt. mialatt. fehér fajú. széles körökben. új oldalra áthozott magában álló szó. tiszta. szélesre. halvány. világos. szélesen egymástól nagy közökben. fehérít szer. polírozatlan. színtelen. amib l. becsületes. fehér szín. céltábla széls köre aki bontatlan. bárhol. egész. teljesség. fáradozás. sértetlenül. begyógyult. fehér fajú ember. összetartozó egység. korrekt. széles körben szélesebb akasztófa. mázatlan porcelán. mi okból. bár. míg fehér izzásig hevített. miért. kommunistaellenes. hordott gyöngy. fehér ember. tisztára mos. együttes. fehéráru. egy darabból álló. amely. széles. ami. gyógyult. felvágatlan. messze. rendkívül. szepl tlen. akárhova vajon amelyik. fehérizzó h . épen. azt. feddhetetlen. az. egymástól nagy távolságokban. rövid id . áttetsz . messzemen en. széleskör . sértetlen. tiszta fehér állatfajta. csorbítatlanul. tisztességes. kifehérít. épségben. bárhova. konzervatív. minthogy ami által. kimeszel. egyben. mialatt. nagy kiterjedés . fehérré tesz. míg. melyiket. nem kommunista. csorbítatlan. nos. széleskör widow width wife . távol. sz. b . fehér-. egészben. mely. új hasábra áthozott magában álló szó. kezdetlen. akit akié hát. fehérruhás. fehér emberre jellemz . fehér ruhájú. fehér festék. nocsak. fehér ruha. id zik. hiánytalan. fehérizzó. akiknek. er sen. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. teljesen akiket. amelyet amíg csak. amely(ik). fehérbe öltözött. no de. oszthatatlan egység. szerfelett. melyet. mellétalálat. özvegyasszony. fehérré válik. meg szül. egészben lev egészen. fehér hajú. fehérít. amivel ahol csak. nézd csak messzire. id z amíg. akárhol.whereas whereby wherever whether which amíg. sápadt. világos sakkfigura. fattyúsor. teljes. tág. ártatlan. nagy mértékben. meg nem osztott. amit l. nagyon. ahova csak. melyik. egészséges. akinek. nini.

összedrótoz. kerékdob feletti fedélzetrész. vadon vadvilág parancsol. messzir l megérzi vmi szagát. okos. fog. akar. nyeremény szell ztet. megfontolt. csoport. akarás. végrendeletileg ráhagy. végrendelkezik. remek dolog. telel. nyer. kézicsörl . el relátó. nagy siker megnyerés. elgörbülés. szíves. megtáviratoz. szárnyas csavar. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. röpül. szélnek ereszt. megszimatol. óhajt. oldalépület kasszék. szándék. állítható fényrekesz. kézi tekercsel . halálos sebet ejt. messzir l megismeri vmi szagát. avasodni hagy. szell . mód. megpihentet. önkéntes. vad. nyer . meghagy. gy ztes tél. akarati. ravasz. örökül hagy. nagy szám. gázok (belekben). agyonhajszol. készséges. megnyer . helyesen ítél . számító. szagról felismer. megsürgönyöz. távirat. els nek befutott ló. feltollaz. óvatos áhít. kar. elküld. sárhányó. viharos szél. pilótajelvény. tekerület. kifullaszt. akar. szárnyb r. helyes ítélet . kasszadarab. szálldos. száll. savanyít. szerz . óhaj. gyorsan száll. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. szag. ágytartó szárny. repül osztály. szél. szárny. bombasiker. szélnek ereszt. téli bedrótoz. széljárás. nyerés. tudós. belátó. szélben szárít. nyertes. csavarmenet. oldaltér. végrendeletileg hagy. szárnnyal ellát. üt kártya. kész. sárvéd . röpít. vágyik vmire. beleegyez . felfúvódás. nyer . vágóél. gy zelem. nyertes. akarat. szeli a leveg t. szárnyat ad. kíván. szárnyával érint. keresztfurat. hordfelület. lélegzethez hagy jutni. színfalak jó dolog. kíván. oldal. végrendelet. kényszerít. épületszárny. könyökvéd ujjak. oldalszárny. remek személy. kívánság akarás. óhajt. kulisszák. toldaléképület. gyorsan visz. vezetéket szerel. huzat. szele vminek. szeretne. rendelkezés. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . testál. megszárnyaz (madarat). szufla. sodrony. villanyt bevezet. leveg .wild wildlife will willing pusztaság. tél(i). beavatott. klikk. szagot kap. fúzós hangszerek. hombár oldalsó része. kívánság. lélegzet. leveg n hagy savanyodni. végrendeleti rendelkezés gy zelem. táviratoz. kenyérkeres . szárnyal. men manó. szolgálatkész. leveg n szárít. páncélöv mögötti folyosó. gy ztes. fuvallat. drót. széls (futballban). irányzat. vágyódik. ajtószárny. szélnek kitesz. szokás. repülés. hajlandó. füles csavar. tekervény. huzal.

kézimunkázik. szentírás. kívül. -tól. elfoglaltság. üzenet. m vel. véghezvisz. erjed. zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. n adott szó. parancs. kivarr. ígéret. megm vel. el idéz. szó. kifejt szavak. jelszó. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . szerep szövege. hat. dolog. hímez. gyors észjárás. tanúként igazol. kihímez. benn. járat. fából való. megold (számtanpéldát). belátás. intelligencia. gyártelep. nem kollektív hajlamú. visszavonás. -m vek. eszesség. csodálkozik. visszavonulás belül. vmin kívül. ledolgoz (munkaid t). kézimunkával készít. sziporkázó ész. meglepetést érez. m . tanúsít. meg van lep dve erd . csodál. elmésség. megmunkálás. miatt. dagaszt. -val. vminek a belsejében kinn. szavakba foglal. kezel. bölcsesség. -nál. alkotás. megmunkál. visszavon kivét (pénzé). ámul. szellemes társalgó (-val). beválik. dolgozik. üzemeltet munkás dolgozó. -nél. tanúskodik feleségek hó!. kiszámít. feldolgoz. liget esetlen. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. szeretné tudni. visszavonuló. tanú. közmondás. liget fonal. szemtanú. parancsszó. meglep dik.wit with withdraw withdrawal azaz. muff. visszavonás (rendeleté). bent. m ködés er dítmények. lesújtottság. munkák. tesz. lány. szólás. ész. fa-. visszaszívás (ígéreté). bámul. létrehoz. munka. köt. csodálatos. csodálkozás. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. gyapjú. szellemes ember. kivéve. kivonás (csapaté). azon t n dik. kidolgoz. szerkezet. megdolgoztat vkit. gyár. megfogalmaz. kifejez. merev erd s vidék. keser bánat. tanúságtétel. hír. ügyetlen. bölcs ember. m ködtet. sziporkázó ötletesség. lelki fájdalom. forr (bor). erd ség erd . ige. kotyog. nélkül bizonyságot tesz. megdolgoz vkit. withdrawn magának él . künn. er dök. megszövegez. tevékenység. -vel. -t l forgalomból kivon. n i fansz rzet. tanúvallomást tesz. szellemesség. fa. csoda. értelem. gyors felfogás. ellenére. vmin belül. m ködik. üzem. csoda-. visszalépés.

alaptalanul. helytelenül cselekv . megállapodástól eltér . hátrány. fáradságot megér . tévedésen alapuló. gyötör. nyugtalankodás rosszabb imád. írásm vészet. világ elny tt. helytelen. kopott aggaszt. célszer tlenül. hátrányos helyzet. gond. szerkesztés. sérelem. nem megfelel . nem id szer . zaklat. félreértett. méltóság diadalmaskodik. téves. helytelenül mondó. irat. sérelmet okoz. jogtalanul. legy z. irodalmi alkotás irodalmi m vek. hibásan. megrövidít. jogtalan cselekedet. nem jó. rossz cselekedet. hiba. tévesen. gy zedelmeskedik. legrosszabb dolog. hibás. rosszul. m . igazságtalanul bánik. aggódik. valamirevaló wrong wrote . megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. igazságtól eltér . igazságtalanul. alkalmatlan módon. helytelenül megállapító. fölébe kerekedik. nem alkalmas. író. kiválóság. jogsért cselekedet. hamis. méltó volna ács. aggodalom. érdemleges. világ-. méltatlanság. földkerekség. istentisztelet. megbánt. alkalmatlanul. tévedés.m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. világméret worthwhile érdemes. igazságtalanságot követ el. rosszat tesz. írásmód. gonosz. helytelenül. szerz írók ír írás. legrosszabb. hibát elkövet . m vek megírt téved . pontatlanul. méltatlanul bánik. megkárosít. fals. írásm . alkalmatlan. nem célra vezet en. félrevezetett. mesterember ír írnok. imádat. rossz. izgat. nem helyénvaló. szépírás. igazságtalanság. kézírás. imádás. legrosszabbul érték érdemes. árt. megkárosítás. kiváló ember. nyugtalankodik. jogtalanságot követ el. megsért. imádkozik.

százdolláros. terméshozam. sárga festék igen. már. süppedés. terem. még. termés. megsárgít. zéró . rendez -pályaudvar. bánatos. sárga. udvar. hoz. féltékeny. beismer. meghajol. m hely. nulla. jövedelmez. hitvány. kiköt m hely. hajóm hely. lenulláz. süllyedés. megereszkedés. zéruspont. beletör dik. meggörbülés. nullára állít. ifjúkor. fallosz. semmi. kifutókarám fonal. fémkinyerés. yard <0. nyújt. savanyú arcot vágó. teljesítmény. átenged. megadja magát. karámban tart. s t tegnap de azért. terméseredmény. dug. hozam. zérus.914 méter. tojássárgája. történet esztend . fonál. év. megsárgul. kihozatal. levert. lazul. kifutóban tart. eddig. telep. els bbséget ad. nullafok. átad. kert. tied. kitermelés. hímvessz .914 méter. vitorlarúd. évfolyam gyanakvó. meghódol te. sárgít. behódol. mégis felad. közösül. keresztárboc. megenged. enged. tiétek (a) tied magad fiatalság. mese. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. 0.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. igenis. gyáva. szolgáltat. ad. irigy. mesél. mulatt. sárga szín. zérusfok. nullpont. sárgul. beszakad. nullfok. nullpontra állít. kefél. nyúlás. megereszkedik. nullapont. rossz látási viszonyok.

körzet. öv. övezet. sáv. földöv. égöv.zone éghajlati öv. zóna .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful