A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

gy z vmit. légügyirepül gép . kimond. délutáni azután. utó-. segéder . módjában van megtenni vmit. tényez . kés bb ezután. mögött. egyezik. kijön vkivel. újfent. tevékenység. megállapodás. huzat. segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. segédeszköz. miután. ezenfelül. kölcsönösen megállapodott. fellépés. néger azután. visszaellen életkor. dallam. közeg. támadó. egykor. utána. képviselet. érlel. továbbá. napirend képvisel . segítség. célkit zés. megfelel. támadás/agresszió agresszív. ezenkívül. ezel tt egyetért. támogat. irányoz. megegyezés szerinti egyezmény. hatóer . után délután. viselkedés. szell . közvetít . megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. támadás. hátsó. veszeked . célzás. megsegít. korán. újra. összhangban áll. okozó. ráirányít lég. látszat. el mozdít. hátulsó. közbenjárás. szell ztet. repül . ária. segély. m ködés. törekszik. megcéloz. nyújt fél Afrika afrikai. egyeztetés. ügynök agresszió. megbeszélt. célba vesz. öregít. veszeked s el tt. megegyezik kölcsönösen megállapított. célpontra irányít. fitogtat. dal. far-. megállapodik. modorában. segédkezik. szerint. külszín. után(a). ismételten. öregszik koros iroda. céloz. megint. leveg . el re el segít. arckifejezés. légi. segít. kor. egyeztet. ismét.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. szándék. egyezséget köt. szárít. természeti er . segédlet. egyébként. hatóanyag. ügynökség lista. újból. igyekszik.

nyújt. megrémít habár. mentén. riasztóberendezés. felver. összesen. az összes. magával. nemkülönben. ugyancsak . mentében végig. levonás. felizgat. egyformán. engedélyez. életben lév . hasonlóan. aggaszt. kedvezmény. (ár)engedmény. vele. kizárólag el re. aggodalom. juttatás. él mind. oldala mellett már ezenfelül. fellármáz. egészen. teljesen. kiutalás ad. ugyanúgy élénk. riadó. egész. engedélyezett összeg. ítél. megijeszt. hosszában.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. ijedtség. pótlék. szintúgy. valamennyi. riaszt. izgat. tovább hosszában. megenged engedmény. hasonló. mindaz. hosszirányban. ijeszt. készenlétbe helyez. mentében. riadalom. hozzájárul. térítés. oldala mellé. szintén. engedélyt ad. juttatás. eleven. egyforma. csupa. felriaszt. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. elismer. vél. az egész. állít. vészjel. ráhagyás. csökkentés. árengedmény. mellett. repül tér alarmíroz. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. csakis. összes. enged. valamennyien. noha Albert album. teljes állítólagos állítólag alosztály. is. minden. egyedül. világmindenség. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. jóllehet. kiosztás.

harag/düh átlós vágat. terjedelmes Amszterdam egy. felbosszant. különleges. mintha analógia. nagyravágyás. becsvágy. méreg. horgászik. törekvés. között. vizsgál analízis. kit zött cél ambiciózus. megfelelés analizál. nagyra tör . ha. kétséges. nagyravágyó. felmérgesít. düh. igényes. tágas. mintha bosszant. vagylagos. meg. érvényesülési törekvés. indulat. elegend . közepette. vegyi összetétel analitikai. félreérthet . javítás. si. megváltoztat.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. becsvágyó. folytonosan. kétértelm . homályos. törekv helyesbítés. b séges. összeg. zavaros ambíció. elemez. horgászbot. bosszúság. módosítás Amerika amerikai amid. . változtat megváltoztatott alternatív. közt. ha. nehezen érthet . kétértelm ség. kétes. elképeszt . régi és. módosul. sarok. szög. örökösen (vagyok) bámulatos. analitikus. közte közé. meglep nagykövet félreérthet ség. habár teljesen állandóan. mérgesít. kiegészítés. folyton. becsvágyás. csodálatos. mindig. között közé. elemz antik. választás vagylagosan bár. elemzés. fels bb mennyiségtan. átalakul. között mennyiség. ha pedig. alternatíva. horog. eltér. összeget elér b (séges). hasonlóság. harag. megváltozik. megvizsgál. módosít. szemléleti mód. kett s értelem bizonytalan. változik. örökké. és ha.

évkönyv évenkénti névtelen egy másik. hangsúlyoz. egyoldalúan állít be vmit. valaki bárki bármi akárhogy. bárhol. mérges. megoldás (feladaté). semmivel. elfordít. ég . szempont. irány. állat-. évenkénti. védekezés. fájó. valahová félre. bármely. reflektál. mindenképpen. megoldás. ferdén elfordul. valaki. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. távol egymástól. évi. hirdetmény. elferdít (hírt). megfelel vminek. riposzt válaszok ellenanyag aggály. világos kétségtelenül. látszólagos. zug. valami. keresztbe üt. egyébként. másik m ködik. gyulladt. announcement bejelentés. valahogyan. nyilvánvalóan esdeklés. szemszög. türelmetlen akármi. sehová. indulatos állat. nyugtalan. távolságra egymástól berendezés. fenyeget . ketté. felel. nyilvánvaló(an). mindenesetre. kiírás. felelet. csáb. akárhogyan. bármi. érdemes. szögalakban meghajlít. különben is. állati. szét. felhívást intéz. közlemény . bárki. él lény Anna Anna évforduló bejelent. kiélez. bármelyik. készülék kétségtelen. bárki. sehol. fellebbezés. fellebbez. akárki. fellebbvitel. felhívás. beállítás. közöl. keresztlabdákkal játszik. horgászkészség. aggodalom. visszavágás. beállítottság. viharos. látható. nyilvánvaló. bemond. megválaszol. egynyári növény. bosszús. haragos. meghirdet egy évi. aggódás aggódó. elfordul. meghajlít. válaszol. szögben elfordul.eltérít. válasz. reagál. kihirdet. bárhová. külön. figyelem középpontjába állít. valahol. törekszik vmire. szöglet. kifizet dik. válaszbeszéd. így is úgy is. valamivel akárki. valahogy akárhol.

érvényes. nagyra értékelés beállítás. könyörgés. ráilleszt. megbeszélés. küls kinézés . figyelem alkalmazások alkalmazott. felmegy az ára. megközelít. hozzáállás. használ kijelölt. bevonás. értéknövelés. kiutal megfelel en beleegyezés. felhasznált alkalmazottak felrak. kinevezett. megjelenés. megbecsül. kérelem. nyomási engedély . alkalmas. szellemi er feszítés. helyesen ítél meg. közeli/közelg el irányoz. közeledik. felszerelés. eltulajdonít. tisztán lát megbecsült elismerés. elfogadás. helyes megítélés. szemléletmód. megjelenik. használat. berendezési tárgyak. kérelmezés. mutatkozik fellépés. élvezés. ill . megbeszélt találkozó berendezés. félretesz vmi célra. kérés. fordulás. folyamodvány. nagyra becsül. fordít. ráillesztés. felhasználás. pályázat. szorgalom. feljáró. felbecsülés értékel. fordít vmi célra. felfogás. küls ségek. közeli. iparkodás. szellem. hozzájárulás. kérvény. felszerelési tárg becslés. helybenhagyás. szemlélet. vonatkozik. méltánylás. ráhelyez. felvisz. felhasznál. találkozó. kinevezés.folyamodik. felhord. imprimatúra. alkalmaz. megfelel . alkalmazási terület. becsül. megértés. kisajátít. látszat. megbecsülés. vonzer . helyénvaló. közelítés. közelg . megközelit. ráer sít. varázs. megközelítés közeled . felhasználási terület. kit zött állás. folyamodás. fordul. beköt út. igyekezet. megbeszélt id pont. áremelkedés. méltányol. randevú. ráhelyezés. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. látomás. elmélyedés. értékelés. könyörög. felhasználhatóság. közeledés. helyeslés. helyes. méltatás. jóváhagyás. kísértet. átutal. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. közelít. jelenés. odavezet út. értékelés. alkalmazás. perbe bocsátkozás.

sor. lefoglalás. elintézés. bolthajtás. megvitat. vita bizonyítékok felkel ág. boltozódik. megegyezés. vitatkozik bizonyíték. leköt. boltoz. leszorítás. önkényes. körülbelül. intéz. tetsz leges boltív. érvel. elrendezés. itt-ott. ív. küzd tér Argentína bizonyít. tetszés szerinti. elágazás. rendberakás. megállapodik. beboltoz. tudomásul szolgál április akvárium arab. elhelyezkedés. körös-körül. fegyvernem. zár approximately hozzávet leg. rizetbe vétel. lefékez. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. mindenfelé. berendezés. terület aréna. sorba állít lefoglal. huncut. felfegyverez. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . elsimítás el készületek. lefog. minden oldalon. megállapodás. rend. felület. arab nyelv korlátlan. pajkos. feltartóztatás. körül. arab ember. minden irányban. arab ló.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. körülbelül archaeological archeológiai. hozzávet legesen. táján elintéz. önhatalmú. törzsdöntés hátra. intézkedés elrendez. egyezség. ágazat. kar. rendez (el)rendezés. fegyverkezik. boltívet alkot. arab nyelvtudás. közel. letartóztat. épít m vészet vagy. érvelés. térség. tagoltság. szóváltás. megakadályoz. építészmérnök építészet. megállít. érv. letartóztatás. megegyezik. terep. feltartóztat. elrendez. okoskodás. gátol. vannak felszín. ravaszkás érsek építész. légtér. folyóág.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

kocsma. töltésoldal. összeomlás . italbolt. játékbank. összeragad. szelet. égitest. táncest. réteg. táncmulatság. csipkeminta-részeket összetartó fonal. tornyosul. homokpad. összever dik. keresztfa. futószalag. titkos szavazás. összeprésel dik. összetapad. csomóba áll. egykomponens-sáv. barristerek testülete. táncjáték. bevált. társaság. mér szalag. szalag.órabilleg . fémrúd. csontot tárol. vékony rétegben lerakódott agyag. gomb. titkos választás. összeköt. egyesület. érdekcsoport. gurítódomb. felgöngyölít. tömörít. összeköt pánt. munkaasztal. fonalgombolyag. vasalás. zenekar. pánt bordázat. golyók. pad. tisztított vascipó. sorozat. mérgezett gombóc. golyóvá alakít. gombolyagba csavar. ágyúgolyó. egy pohár szeszes ital. estély. bárpult. labda. golyóvá alakul. part. közbetelepülés. paszomány zátony. katonazenekar. klikk. kötelék. gombolyagba teker. fénysugár. tópart. megakadályoz. csík. vér a pucában átok. tánczenekar. dóm. megtilt. eltilt. pénzgy jt kazetta. dísz. heveder. egy pohár ital. bankba tesz. fogantyú balett. puskagolyó. tök. óra ingája. pénzintézet. béklyó. bojt. szegély. betesz. herék. zóna. golyó. szegély. bedönt. klaviatúra. rézs . betilt. bál. italmérés. megtiltás. földgát. munkapad bankügylet. cs d. tilalom. bilincs. persely. gallér. összetömörít. srapnel. fejtési pászta. titkosan szavaz férfiasság. beágyazódás. homokzátony. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. vért tárol. bed lési szög. vékony érccsík. büfé. forgó. zárvány. aknamerevít abroncs. közbetelepült vékony réteg. banda. tökösség. földrajzi övezet. szállítószalag. f z zsinór. billenty zet. töltés. csoport. kézi szerszám (kivájásra). gy r . feltöltés. összecsomósodik. kitiltás vászonpólya. gátol. gömb. hajtószíj. kötöz vessz . összetömörül. bed l. vaspánt. fizetésképtelensé. felteker. korong. összeköt heveder. biliárdasztal párnázott része. csoport. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. göngyölít. táncvigalom. ampullagömb. árokpart. fizetésképtelenség. balettkar. pamutzsinór. sziklazátony. pirula. darab (szappan). bocs. markolat. kötés. sáv. csapágygolyó. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. patikamérleg. megvonalaz. tömegbe gy jt. evez spad. töltéssel körülfog. papi gallér. evez sor. gombolyít. elzár. földtöltés. földsánc. kiátkozás. csík (egyenruhán). bankot ad. táncestély. maradék. gombolyag. köteg. folyópart. indexre tesz. köt fonal. hajszalag. nyaláb. keresztrúd. cs satu. rögösödik. bankban tartja a pénzét. bank. üteg. helytelenít. pompom. rangjelzés. hüvelykujj-párna. higgadtság lupa. lövedék. föld. korlát. hullámsáv. felhalmozódik. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). összeprésel. darabosít. vaskarika. vékony érczsinór. homokpad. sugárnyaláb. körülgátol. szalmakötél. kitilt. felgombolyít. mellek. lezár. csapat. duzzasztás. teker. csoportosul. földhányás. érckibukkanás. abroncs. sziklapad. plazmát tárol. felhalmoz. tánckar szavazócédula. gézpólya. fejtési pad. kiközösít.

tiszta. fürd kád. kitakar. alap(zat). rekesz. akku. üzlet akadály. alkudozik. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. perbeli kifogás. lemeztelenít. alapvet alapvet en alap el hívó tál. száraz. alaplap. strand. megalkuszik. ugatás. kamra. emel vas. puszta. alku. zúzóm . bar. gerendaköz. kiindulópont. üt hangszerek csoportja csata. üldöz. kitér . söntés. feltár. készlet. tópart hordoz. gát. harcol. alkóv. csoport. akadály. elem.ügyvédek padja. kietlen. kád fürd szoba. f z fonal. egyszer . rangjelz sáv. bemélyedés. verseng. partra húz. sáv (egyenruhán). kopasz. kocsiel tér. alapoz. kopár. hiányosan. vámsorompó rács aljas. éppen csak. csahol. harcol vkivel. meztelen. hídív. csupasz. alapzat. sugár. pörölym . feszít vas. babér. küzd tér. nyilvánvaló alig. alapít. osztóléc. oszlopok közti fülke. partra vet. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. kiöblösödés. hídlábköz. peron. fürd víz. sorompó. alkuszik. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . vágányvégz dés. szegényes. tábla (csokoládé). üvegtábla-osztóléc. fürd . éppen csak hogy elegend . becserél. vmit l megfosztott. rosszul felszerelt. ugat (van). kevés. part. pej (ló). sashal. csarnokvíz-gát. küzd. mennyezeti gerenda. kivont. alap. sz kösen alkalmi vétel. határpillér. hídnyílás. félkör alakú bemélyedés. harc. világos és feltétel nélküli. fonalfektet létra. vízgy jt . taktus. tojófészek-sorozat. törvényszék. tár. zátony. oszlopköz. csarnokrész. mezítelen. lekopaszt. ütközet. városi vámsorompó. medve. hamisított. rész. indító csapóajtó. megugat. csaholás. akadályoztatás. tiltakozik. megküzd vmivel. válaszfal. sorompó. tengeröböl. támaszpont. víztartály. kisegít peron. üteg. fülke. korlát. megállásra kényszerít. megfosztott. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. tárgyalóterem korlátja. kend zetlen. nyaláb. éppen hogy. tengerpart. üres. támpont. alapszó. gát. pánt. sorozat. ügyvédi kar. üt hangszerek. hamis. hitvány kiindulópontul alap. lúg. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. fürdés. rizalit. bontóvas. ablakfülke. öböl. hadakozik. lombtalan. zablarúd. egyedüli. szót . torlasz. közönséges. bázis. rúd. van (tenger)part. ügyvédi kamara. ütem. támaszköz. tüzérségi üteg. ajtófülke. hiányos. akkumulátor. vádlottak padja. sydneyi börtön. tet cserép fedetlen része. kerget. fürd szoba. megharcol vmivel. pult. beugrás. tettlegesség. telep.

szép gyönyör en. vonulat. felfekvés. hajtóvadászati terep. viv . legy zött. körjárat. kivert. viselés. nyafogás. virágágy. szívverés. tönkrevert döngölt. dobbanás. gépasztal. jelent ség. testtartás. habarcsba rak. el nyös. ill vkihez. üt. alapk réteg. iránymeghatározás. el tt. marhahús. csomó. gépágy. szépen szép(ség). tájékozódás iktusz. alépítmény. dobpergés. kimerült. ágyat vet. megbúvik. el z leg. vert gyönyör . k zetágy. gyám. rjárati körlet. hordozó. iránylat. felügyeleti körlet. vitel. illend . kavicságy. meder. nagyszer en. magatartás. csavargó. pergés. már. ketyegés. gyümölcs. zsémbelés (lesz). üll t ke. tanyázik. kihatás. ütem. tengerágy. éjjeli szállást ad. kengyelvas. hozó. inkább minthogy. furfangos csaló. megvert. term képesség. ütemezés kézzel. termés. vivés. beágyaz. talpazat. el re. csapágy. ágyaz. elé. elviselés. rjárat. szépség történt mert lesz történik ildomos. dobogás. lerakódás. viselkedés. pillér. üll tönk. fekv hely. jó modor. verés. fenék. teherhordó. vmivé válás sor. körjárati útvonal. sír. kidolgozott. pálya.bearing irány. medence. megalapoz. izomzat. van sör azel tt. ágyállvány. ritmus. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . habarcsba fektet. osztrigát tenyészt. szenzáció. nyoszolya. telep. támaszték. alapzat. csapás. el bb. lebegés. vándormunkás. ágyban elhelyez. illem. habarcsba ágyaz. kocka alakú alapk . vesztes. megcsalt. alj. ágy. szegély. helyzet. gép szerelési helye. lefekszik. fontosság. korábban. él sköd ember. panaszkodás. tájolat. nyomólap. alapoz. term . választókerület. vet barázda hálószoba izomer . vágás (erd ben). hál. fekhely. felügyeleti körzet. réteg. nyughely. pumpoló. folyómeder. megvert. kikalapált. gyalogösvény. lesüpped. bemérési szög. miel tt hogy. megel z en. legy zött. inkább semhogy. illend ség. lefektet. teherbíró képesség. kardcsapás. közösül. kalapált. jól álló. panaszkodik. taktus. kisemmizett. ütés. ill . súly. nyugvóhely. vonatkozás.

b g (szarvas). eltérés. tartózkodás belga. alatt. berliner utazóhintó mellé. diagonál (autógumi). ferdeség. tölcsér. jobb. rézsútosság. harang alakúvá válik. harang. kolomp. harang. berline (autókarosszéria-típus). létez . alul. hajtószíj. övpáncél. derékszíj. azonkívül. körülvesz. egyoldalas. legjobban. tiszta szoba. jelz harang. d lt. hólyag. hátrányos megkülönböztetés. befolyásol. hasznos. kívül. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . mögött lény. kisharang. felhólyagzás. hajlam. szíjjal összeköt. másvilág. különb. lent. különbül. felövez. kupola. létezés. létezik. behen-dió. rézsútos. öv. jótétemény Berlin. gázharang. többet mint között amott. súlyponteltolódás. harang alakú virágokat hoz. belga férfi. haranggal ellát. lejtés. magaviselet. tengerszoros. vmin kívül amellett. több. sáv amerikai imola. kitérés. túlvilág részrehajlás. nadrágszíj. harang alakot vesz fel. el reugró k zet. tengeröv. körülkerít. szarvasb gés.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. alulra. szalag. többet. másfelé terel. cserépbura. emellett. övez. gazométer. szép szoba alá. virágzik. jótékony el ny. kupola alakú f tezáródmány. eltérés egyenes vonaltól. csengetés. viselkedés(mód). hegytet . határáram. el feszültség. szíjjal elver. bels szoba. kiegészít igénybevétel. záróharang. heveder. túl. alatt. hagymatet . nadrágszíjjal elver. bent. harang alakú virágokat terem. rézsút fektetett anyag. vmi alatt övvel felköt. övezet. lejjebb. belga n . csengetty . harangozás. bent a házban. viselkedésmód hátsórész. aszimmetria. berliner hintó. ordít. mellett. haszon. el ítélet. elfogultság biblia. lehet legjobb fogadó személy. ezenkívül csellel legy z. legjobb. harang alakú virág. szíjjal elnáspángol. szíj. jobban. lét. kehely. gépszíj. hisz jelz cseng . átlós. ferde sík. harangozódik. hegycsúcs. keresztbe fektetett anyag. zóna. belgiumi Belgium hiedelem. torzítás. egyoldalúság. hit elhisz. ferde. cseng . szarvasb gést utánoz. üvegbura. vkin kívül. kupolakapcsolás tartozó alant. felett. le. viselkedés. eltérít. lenn el nyös.

bicikli. kísérlet vmi elérésére. cs rszer száj. fekete ló. darabka. ráígérés. horgonykapa. kulcstoll. simléder. kincstári jegy. vágóél. tisztít (cip t). keser . maszat. plakáton hirdet. gyászruha. hibáztat. rend r fabotja. csipetnyi. hegycsúcs. tanulók névsora. balta. plakátokkal teleragaszt. bizonyítvány. elfeketedik. megfeketedik. testes nagyobb legnagyobb bicaj. piszokfolt. pénzdarab. közhírré tesz. sztrájktör . négysoros árpa. csúcs. bankjegy. adóslevél. bankó. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . árajánlat. befeketít. sötét b r . váltó. plakáton közhírré tesz. zord bizarr. fúrófej. részvény. furkósbot. néger. falragaszokkal teleragaszt. fúrókorona. terjedelmes. számla. bemondás. számolócédula. groteszk. metsz . különös piszok.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. színlap. koromszem. tábori csajka. korom. kötés életrajz biológia madár származás. m sorra t z. bringa. forrasztópákafej. szemrehányás. plakát. tábori teaforraló kötelez . fekete figura. színlapot kiragaszt. felszámít. piszkos. törvényjavaslat. gyász. harapás. bit. számlát kiállít. értékpapír. névsorolvasás. komor. futár (sakkban). fütykös. hegyfok. szorítópofa. jegyzék. licitálás. falragaszon közhírré tesz. névtábla. tizenkét és fél cent. hirdetmény. szemrehányást tesz. madárcs r. csúnya. nyúlfarknyi szerep. biciklizik. püspök fúróhegy. meghívás. vádirat. fúró. fekete ruha. gyalukés. darab. vasúton felad. licit. kötelezvény el fonógép. felfordított bet . mocskos. blokáció. okmány. bon. kerékpár száj. kerekezik. szülés. kis darab. keserves. gyaluvas. fekete szín. sapkaellenz . furcsa. er feszítés vmi megszerzésére. számláz. bárd. er feszítés vmi elérésére. falat. papírpénz. hirdetés. gumibot. feketeüszög felel sség. alabárd. születés születésnap édesített f szerezett bor. falragasz. fekete. törvénytervezet. kiönt . bringázik. zabla. fúróvég. szerecsen. kísérlet vmi megszerzésére nagy. fekete b r . értékjegy. nettó jövedelem. vincellérkés. dolcsi. falragaszon hirdet. utalvány. csepp. sötét. vili. gonosz. futó (sakkban). okol. forrasztópáka. suhi. irat. pénzérme bitek elkeseredett. pénz. cs r.

befúvás. idézés. tanács borítólap. kék festék. felszáll. kijáratot elrekeszt háló. beköt (téglát falba). szánkózik. álcázó bozót. shilling. kosztot ad. virág nélküli. akadály. északi hadsereg. vak. botütés. kifúvás. k lap. kosztol. derék. tömeg arcátlan. titkos értesülés. felt n . buborék. részeg. bedeszkáz. veszteség blues. hólyag. tömöttség. légypete. királyi ház lovassága. csónakázik. bombát vet. hajóoldalfal. vakok. bátor. sakktábla. köpeny. nehezék. bizalmas tanács. elkékült. deszkáz. kis üt dés. elvakít. hajóoldal. vám rizet. vérrel beszennyez. kalaptet . szélroham. szerencsétlenség. hajó (templomé). roló befagyaszt. vágás. fityeg . ütés. élelmez. szerv. rönk. bubifrizura. ablakroló. tökrészeg. ronda. ruhaderék. hiba. tollszár. széllökés. kötés. karton. légypiszok. elzálogosít. szekrény. álarc. asztal. rövidre vág. istenverte átfúvás. fatuskó. kifogás. nyugtalankodik. úszó. elrekeszt. átkozott. leveg zés elherdál. vérbe borít. meggondolatlan. kékl . súly. megakaszt. konzisztencia. megkurtít. tudatlan. test. fel-le mozog. féktuskó blokkok piperk c. kötelezettség. vér. hitvány. fejbiccentés. kékes. vászonroló. m szertábla. választmány. kis lökés. eldugulás. rövidre vágat alapanyag. rosszkedv birkanyírók létszáma. hajózik. hirdet tábla. fett bet . szemellenz . csavargó cucca. irtóra. világot jelent deszkák. erd állomány. vérhez szoktat. vérfoltos. ablakred ny. adóslevél. testület. ellátás. k kocka. anyag. mártásos csésze kurtított farok. szántalp. tipp. kegyetlen. vastag deszkalap. eltorlaszol. karosszéria. sorscsapás. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . koszt. dúcoló támfa. ellenz . konzervatív. keménypapír. fenemód.blind álcázó farakás. merész. sztór. kék szín. tettetés. fújtatás. bevérzett. tetem. kas. világtalan. vámzár alá helyez. tömb. bombáz biztosíték. csavargó batyuja. szembeszök bomba. elszíntelenedett. hangszerszekrény. fúvás. utcai vászonerny . kis meghajlás. csigasor. vérrokonság. virágtalan. kék szín . zárol. élelmezés. bizottság. kis test hajó. tárgyalás. lehangoltság. birkanyíró helyiség. lécroletta. gyilkos. ürügy. kékít. deszka. penzió. testesség. légyköpés. csapás. összeállás. lehelet. tet . állhatatos. törzs. gázömlés. tanácskozó testület. gátol. napellenz . étkezik. színpad csésze. megterséges köd. tábla. fúj. f rész. virágzás. csónak. kötelezvény. megrázkódtatás. tévedés. sokk. ember. kék. kocsiszekrény. kötelék. holttest. vérengz . részeg. függöny. származás. gázkitörés. kötvény. beszáll. hajófedélzet. kékít . hulla. háztömb. jegyzettömb. erny . elzár. szusz. nagyon. félkövér bet . h séges. szár. fújás. véres. rendszeres koszt. zöm. hivatalos felszólítás. hajóra száll. klisé. vért vesz bevérez. ökölcsapás. hiábavaló. rossz hangulat. lényege vminek. kapcsolótábla. deszkalap. fedélzet. játékasztal. megvakít. papírlemez. veleje vminek.

kidudorodás. szénaköteg. hajt. szálkát kiszed dominókockák. bekötött. felír (rend r). unalmas. rendkívüli osztalék tanul. elrak. mindkett lefejt. kerek domborulat. munkaléc Boston egyaránt. virágzik. vezet. száguld. alja vminek. magazin. magol. kidomborodás. dörög. reklám. palack. elhibáz.bone bones bonus csont. el jegyez. üvegben eltesz. csizma. üzemvezet . alulról tol. jegyzék. szolga beszeg. pakett (bridzsben). számlakönyv. elraktároz (haragot). város kölcsönkér. hajófenék megvett korlátoz. rész. halszálka. kihasasodás. határ. lajstrom. irányít. könyv. visszapattan. lefoglal. elsiet. feneke vminek. határ. elfuserál. felületb l kiálló gomb. er sít. öregfa. üveg. vmilyen születés . púp. feneket ér. klassz. üvegbe tölt. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . alapzat. külön juttatás. gy jtemény. alapító oklevél. megrendel. bef z. vmire született hordott választókerület. szálka. góré. talajfúrás. tulaj. igazgat. kiemelkedés. dudor. kötelezett. felvigyázó. megalapoz. jó. kész. fenékre süllyed. legalsó. bújja a könyvet. pajzsdudor. pártvezér. fejes. alsó vitorlafa. menetjegyet vált. elkönyvel. reklámozás. fellendül. domborm vet készít. kölcsönöz f bonc. háziszolga. szentírás. fenék. domborít. elporol. játékkockák bónusz. konjunktúra. kötött. visszapattanás. elhúz. megkötött. fellendít. untató születés . elhatárol. felemel. tollas madárlábak. reklámoz. született. fokozás. legújabb tag. köteles. zúgás er sítés. összekötött. remek. hat ütés. legutolsó. palackoz fenékkel ellát. teper. alapszik vmin. eltávozik. szuper. bányamester. felpattanás. m vezet . moraj(lás). végére jár. adománylevél. foglal. mezsgye. londiner. kerek domborítás. fokoz. domborulat. széle vminek fúrás. f nök. emelés. üvegben tartósít. el jegyeztet. könyvecske fellendülés. jégre tesz. menetjegyet kiad. mindkét. aknász. dudorodás. lökés. szegély. sárga lapot ad (bíró). igazgató. elront. beír. fellendítés. könyvel. dörgés. tengelyvastagodás. zúg. zabla végének domború díszítése. csütörtököt mond. torkolatzár. nyereségrészesedés. körlet. ellop. biblia. ének. fellendülés. törzsf . alapoz. reklámot csinál vminek cip tisztító. morajlás. szegélyez. eltol. jégtelenít gumitöml . halcsont. üzleti könyv. visszafojt. moraj. üvegpalack. napló füzet. kicsontoz. ülep. alap. prémium. jegyzetfüzet. konzervál. elfojt. határol. gombdísz. virágzás. elemel. határol. frankó. morajlik. librettó. szövegkönyv.

dacol. beugrás. rekesz. áttörés. fióküzlet. elosztás. gyári jegy. ugrás. rézfúvósok. összef zött. gondolatjel. rés. hídnyílás. felfüggesztés. jövesztés. óraközi szünet. labdát dob. agyonüt. fajta. házikó. mutatós. szakítás. eshet ség. viszály. szakasz. (össze)tör. betöri a fejét. törés. pofátlanság bátor. pimaszság. cs vége. merész. nyílás. határvonal gördül. szétterjed. nyelvbotlás. rekeszbe helyez. indián harcos. bukszus. réz síremléklap. összeveszés. sárgaréztábla. tet él. bokszol. meghibásodás reggeli. doboz. hajít. réteghiány. billog. fülke. elhajít. berzsenyszín. bélyeget beéget. agyvel . kard. tízperc. omlasztás. baki. alkalom. szünet. fegyvernem. törés. tektonikai törés. agy/ész. brazíliai vörösfa megszakítás. kar ágazat (fáé). cégtábla. tekézik. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. görget. t zcsóva. rekeszbe csomagol. kebel. védjegy. paníroz. rést üt. ág(azat). korlát. szekrény (tornaszer) fiú agy. karfa. labdát vet. határ-. brazil. rés. ugrás. parázs. megbélyegzés. puszpáng. szár. berzsenyfesték. üzletág. növényi rozsda. bronz. stadion. kiszögellés. érvényesülési lehet ség. ész. leágazócs . dohány. réztábla. pipafej. Brazília. boksz. meghasonlás. merészség. cs szája. patak. rövid szünet. gördít. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . szökkenés. ág. ugrik. szorulásos. elgurít. szétoszt. medence páholy. brazil fest fa. derék. hasadás. dzsessz-szóló szünete. szégyenbélyeg. elágazik. pihenés cs d. láda. fejezet. égetéssel megjelöl pénz. cezúra. megszegés. elágazás.ugrál. ellök. áttör. vörösöntvény. baklövés. lombozat beégetett bélyeg. megszeg. vezetékág. megbélyegez. elágazócs . fagolyó. székrekedéses. összekapcsolt boundary bowl határ. megtorpanás. megküzd vmivel. min ség. kiránt (húst) f tesüllyesztés. seb. fázis. szakítás. hullámtörés kenyér. filiálé. eml . ágyúérc. hasadék. homlokszélesség. hiba. dobozba csomagol. mellékvonal. bélyegez. megszakadás. hasadás. defekt. ramus. dobozba helyez. ugrándozik. bak (kocsin). vasúti mellékvonal. megsértés. felugrás. kupa. hirtelen változás. megszakítás. sansz. lebomlás. ütés. márka. szemtelenség. tál. ágazat. beégetett jegy. egyszer . fejbe ver faág. kuglizik. gurít. szembeszáll berzsenyfa. kipontozás. tör. mutáció. bátor ember. mélytányér. gurul. üszök. kiloccsantja az agyvelejét. ivás. sárgaréz. szárnyvonal. fiókboltív. reggelizik (össze)törés csecs. izzó vas. mellehúsa. ágyúbronz. tekegolyó.

öcs hozott barna. britek durva. épít . söpör. gy jtemény. ügyvédi megbízás. széles. testalkat. kioktat. szélesen. téglával falaz áthidal. nem finom nagy általánosságban. bridzs. tenyésztés tégla. beoszt. nagyolt átírás. élénk (szín). liberális. szügy. költségvetés. világos. nagy kiterjedés . gyengén hozzáér. tájékoztatás. szerkezet. barna szín. partvis. fényes. érthet . szélesen pénztelen megtört.fehér hús. hidat épít. tyúk. tömören brigád. munkahely homloka. csalitos. terjedelmes. átfogó. fényárlámpa. lélek. tiszta (id ) brilliáns. ragyogó hoz Anglia. bronzszín . félpennys pénzdarab. pompás. szembeszáll. eligazítás. világos. okos. dandár derült (ég). nyílt. kefél. tág. nevelés. er s. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . fiútestvér. lélegzet fajta. rakás. eligazítást ad. épít munkás. lelkiismeret. bronzzal bevon. kormánylemez. heged láb. bronzszín re fest. ügyvédi megbízást ad vkinek. n . laza erkölcs n . rövid kivonat röviden. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. b . briton. mellrész. s r ség. hidat ver eligazít. általános. bronzból való. csetepaté. széles szájtartással ejtett. brit. angolok. nem nemzés. híd. pásztaszélesség. parasztos. megépít . türelmes. rézpénz áramszed kefe. rövid. napon megbarnul. szabados. halmaz. Nagy-Britannia angol. nagylelk . fivér. kurta. zsák. bronztárgy. költés. alapító. szabadszájú. konstruáló. mell. építési vállalkozó. mellkas. csalit. sugárnyaláb. nagyjában. nagyjából. kefe Brüsszel állami költségvetés. szív. büdzsé alak. megbarnul báty. ecset. tört bronz. fejtési szélesség. törött. lehelet. gyors felfogású. mellvéd. orrnyereg. nagyolt fonetikus átírás. tömör. félreérthetetlen. pennys pénzdarab. felépítés alkotó. ragyogó. brit. fürgén mozog.

refrén. méh-magzat. teher. építész building built bulk építés. beugrató személy. megterhelés. henceg. gomblyukban hordható jelvény. dumál. busszal megy. bulldog. autóbuszon megy. életteher. veleje vminek. cég. felhúzó. megterhel. kivéve. rtartalom. csak. hordalék. (kezel )gomb. kallantyú. serény. bokor. hanem hízelgés. terjedelem. hekus. hazudik. nagyság. szemcse. bozót. busz bélel. megrak. épület. hosszra játszó személy. buszon utazik. tömeg. billenty . üzlet. épít mester. vétel vev button buy buyer . térfogat. rakomány. üzleti ügy. kecskebogyó. társasjáték-fajta. töltés. áremelkedésre spekulál. bika. serd . távolsági busz. fémrög. összebeszélt társ. ismétl d dallam. nagyolvasztóadag. perselyez (csapágyat) alakítás. eset. fordítható tolózár. hazug meséket mond.szerkeszt . ismétl d sor. pincérsegédi teend ket lát el. hivatás. fémszemcse. salakképz anyag bulla. detektív. koszorú (evez lapáton). kibélel. dolog. kecskeürülék üzlet. gombol. vesz. kiemelkedik. foglalkozás. szállítmány. bozont. nyomógomb. de. súly. hallgatógomb. papírvastagság. buszon visz. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. teher. fajlagos térfogat. ügylet. felveszi a bikát. bimbó. teend . elfoglalt. üzleti tevékenység. gomb. húrtartó gomb. mesterség. szem (virágé). kifejletlen gomba. záródugó. omnibuszon megy. legalább. cserje. színpadi játék. nagy mennyiség. teremt . megjátszás. tevékeny. kivitelezés építés vastagság. autóbusz. rakomány. háryjánoskodik. pityke. meghág. megvajaz. épitész. ércréteg feletti medd réteg. színészi munka. hosszra spekulál. fiatal gomba. köbtartalom. kapcsológomb. emelkednek az árak elegy. halandzsázik. szétázott talaj. vaj gombolódik. medd takaróréteg. szorgalmas. jelz szegecs. szerep. kioldógomb. foglalt azonban. szakma élénk. ügy. forgalmas. buszon megy. vminek a lényege. rög. kemencetöltés. omnibuszon utazik. lényege vminek. csupán. hím állat. emelkednek a részvények. nyalás. csapágypersely. orgonaépít . mimika. vállalat. borostyánág. kereskedelmi ügylet. árfolyamemelkedésre játszó személy. hosszista. hosszra játszik.

elhalaszt. groteszk. tészta. sürgöny. budi. hajlam. félretesz. naptár. konzerv. látogatás. fényképez gép. vezet ülés konyhaszekrény. torta. felhív. kikiált. kanna. kálcium kiszámított. kampány. mellett. táborhely. egybehívás. konzervdoboz. laposra összenyom. közelében. -nél. közeli. hívó szó. felhagy. vminél fogva. pléh kaszni. vécé. távirat. összehívás hívások jöttem. tartósít. foglalkozás. félre. fenék. hadjáratban részt vesz. -szám. kereslet. hívás. homoszexuális. felszólítás. hív. -ra. el jegyez. bemondás. hivatás hívott életpálya. sátortábor. mellék-. hivatás. terv almanach. nosztalgikusan régimódi. fizetési felhívás. elrendez. mellékes. el jegyzésbe vesz. számítás. rendez. értelmében. börtön. fej. kiáltás. bádogdoboz. abbahagy. alfele vkinek. klotyó. konflis. megkeményedik. hivatásérzet. szerint. bemond. által. napirend. ólomvezet léc bírói szoba. takarmánypogácsa kalcium. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. kiabál. filmfelvev gép. elhivatottság. lajstromoz. konzervál. madárfütty. altáj. tejcsarnok. táborozik. buzis. kempingezik. tábor hadjárat. jegyzékbe szed. siti. lajstrom. licit. kobak. kezel fülke. sodronykötél. (meg)hív. elhivatottság. doboz. meleg. keresztül. át. vezeték húspogácsa. látogatás. kiáltás. hívás. -vel. nyilvántart. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. bebörtönöz. alapján. céduláz. televíziós kamera bizarr. kiált. tejcsárda. abszurd. felhívás. laposra összeprésel. jegyzék. kábelez. pogácsa. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . mozgalom talonba rak. -re. kihív.by -számra. -t l. sütemény. licitál. képes. -tól. hivatottság. odahív. megalvad. repül gép. bödön. zablepény. telefonhívás. -val. süti. szól. autó. meglátogat. kamera. kormány kábel. nevez. látogatást tesz. -nál. taxin megy. benéz vkihez. telefonbeszélgetés. kitesz. hívójel. mell. taxizik. szándékos (ki)számítás. taxi. költségvetés. bef z. elbocsát. kiszámítás. hívó.

munkaképesség. búra. fülke. karton. sapkával ellát. kartonlap. zsákmányol. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. csapatkapitány. vezér. kocsi. szénrúd. kapli. megmunkálható legnagyobb darabméret. kihozatal. parancsnokol. egyetemi sapka. sapka. kéménytoldat. diagramjelz lap. cédulára kiír. eltér szín fejtollazat. alapt ke. indigómásolat. gyapjúfés . lef z. kapitány. teherbírás. szén. karbonpapír. felvev képesség. gömbsüveg. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. tartalom. indigó. ápolón i f köt . zsákmányolás gépkocsi. desztilláló sisak. futófelület vulkanizálás. fed k zet. hozzáért . hadvezér. pályázó kanavász. áthidaló fejgerenda. hajóvezet . válogatott csapatba bevesz. utasfülke. befogadóképesség. céduláz. diagramindikátor. fedél. képes névleges teljesítmény. hajóparancsnok. fickó. kapszli. dominók . fityula. hirdetmény. elszínez dött ipari gyémánt. szürke morgóhal. tehetség. hordképesség. orrboríték. kupak. munkateljesít képesség. termel képesség. t ke. pillérfej. fontos. karbonádó. rtartalom. f . kúp alakú ágy. csappantyú. étlap. f nök. kit n . f város. szekrény (lifté). kandidátus. autó. gereben. százados. f benjáró. foglyul ejt. góré. felülmúl. ajtókeret süveg. vászon kivezet sapka. nagybet képességek adottság. képesség alkalmas. aknász. borlap. fed . nagybet . lényeges. kártol. korona (fogon). fejtollazat. cédulára ír. cölöpvéd süveg. századosi rangban parancsnokol. bóbita.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. tet . jelz lap. vezérevez s befog (részecskét). fejköt . bevesz (várat). remek. játékkártya. villamoskocsi. kártoló. teljesítmény kéménysisak. fémlap. diagrammutatólap. másolópapír kártya. csille. f -. elemi szén. kosár átütéses másolat. százados. oszlopf . foglalat. törzsvagyon. megragad (figyelmet). fekete ipari gyémánt. kapitány. elfog. másolat. gyújtófej. kalap. vagon. vezet. kartonra ír. kötélvégburkolat. alak. úr. kapitális. szekér. henger rtartalom. vasúti kocsi. f köt . cédula. gyutacs. képesség. teljesít képesség. kopírpapír. térfogat. zsákmány. olajfestmény. futófelület javítás. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . kapacitás. kapitális. elfogás. vezet . állományba vesz. parancsnok. könyvgerinc szegélye. szamárfej. kivezetés. járomfa. gondola. oromszegély.

gondosság. szállítmány. ládába tesz. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. gondoskodás. elvetélt állatok. kicéduláz. kártyajáték. hivatás. sz nyeggel takar csúszószán. lóvakaró. csúszószán. lehúz. el adás. ágyszán. pasas. röppálya. kártyák. vehikulum. gondosan. hord. felméri a helyzetet. szekrény. meneszt . von. küldönc. pályafutás. fuvar. behúz. megbetegedés. ügy. futókocsi. üdvözl lap. távgépíró-kocsi. elvisz. csillealváz. együttes. szállítási vállalkozó. dobóhorgászásra alkalmas hely. tábla. hajított. kefelevonat. eset. bacilusgazda. vizitkártya. szeretne vmit megtenni életpálya. lehord. lenyúz. sz nyeg. gond. szán. szállítmányozó. hordoz. dobás. carrier carries carry carrying case cases cash cast . tartó. versenym sor. járm . kártya. pofa. dobott. lövegtalp. helyszíni szemlét tart. beteg. doboz. önt minta. öntés. elhullatott tollak. árnyalat. szállít. összeszid. fuvarozás. kártyázás aggodalom. üveges szekrény. váz. hordás. fenéklap. mutatólap. testtartás. találatok számát jelz lap. komisszárius. ládáz. tör dik. keret. repül gépanyahajó. gipszminta. kartotéklap. lap. csatorna. sz nyeggel borít. tartógerenda. megnyer. fuvaros. tartóm . beszállít. beburkol. vitrin. terepszemlét tart. öntött. esztergaszív. rohanás. írógépkocsi.mintalap. háromárbocos parti halászhajó. dobás távolsága. csomagolóláda. sebesült. burkolat. párnahuzat. levelez lap. orsószán. röptávolság. láda. el vigyázatos. gondola. gondos. visel. egy ellésnyi állat. tör dés. faburkolat. csomagtartó. beborít. hüvely. kartonba köt. lóversenym sor. b nügy. tarifa. fuvardíj. pénztárállomány osztályrész. kötés (könyvé). hordár. bevon. állványzat. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. kiöklendezett hányadék. körültekintéssel. óvatosan felhint. szállítás. utánpótlást szállító. el fordulás. kas. festéktartó. alapos. futóm . tartó. hordozó. elszállít. levélszállító hüvely. hírviv . vagon. tok. el zetes szemlét tart. figyelmes. csomag esetek készpénz. postagalamb. bérkocsis. történés. kocsiszerkezet. irány. levlap. névjegy. kocsi. kartoníroz. kiöklendett hányadék. ládába rak. ház. elfoglalás. fluoreszkálás. köpeny. esemény. kirakat. katalogizál. varrógéphajtó. kocsijárat kocsi. várbevétel. fiók. kartotékol. vitel táska. kis kínai és vietnami pénzérme. hordozóanyag. szed szekrény. gipszöntvény. horogzsinór toldaléka. fiola. kártyalap. elképzelés. foglalat. doboz. igyekezet. elvetett. szalad. vágtat aggódó. mutatótábla. tartály. hordtávolság. átvitel. becsomagol. pillantás. karrier. körültekint . gondozás. vezet. el menetel. támasz szállít elfoglal. öntvény. pontok. tokba rak. egy alomnyi állat. hajlandó vmit megtenni. szállítás. eltervezés. takarékos figyelmesen. orvosi eset. cipel. röptáv elfogadás. töltényhüvely. állvány. levedlett b r. visz. óvatos. burok.

hány. dúsítószakasz.olvasztott. okoz. dutyi. kamra börtön. sejtes. magánzárka. fogás. elfog. korbács. vetés. különös dolog. lezser. diffúz r. véletlen halálos áldozatok. fogda. marha elfogott kauzális. kategória. sötétzárka. lajstromoz csapda. muksó. intés. vár alkalmi. általános. mozgás. lépsejt. pasas. igazhit . méhsejt. rókázik jegyzék. vetett. római katolikus. elnéz . hajítás. témakörök fogalomkör. elektrolizáló cella. szereposztás. vájat üreges téglában. oki. rekeszes. fogas kérdés. visszautasított. ügy. tömöntvény. indok. megülése vminek. cella. rendszertelen. vetemedés. palota. ok-. sejtszer . okozati el idéz. sejt-. foglalat. összeadás. türelmes lábasjószág. sejtekb l álló. dics ítés. liberális. katalogizál. elektrolizáló kád. sejt alakú. veszteség hapsi. alapos ok. óva int. szabadelv . katalógus. figyelmeztet. csel. alap. ürülék. megünneplése vminek. ünneplés elem. sors. tömlöc lépsejtszer . ok(oz). sejt. per. indíték. óvatosság óvatos mennyezet. kastély. zsákmány. kivetés. ok. retesz. kánon kategóriák. alkalmi munkás. sír. köznapi. peres ügy okozott okozó csodabogár. színárnyalat. óvadék. egyéb veszély. krapek. elfogás. magánzárka. likacsos. misemondás. megért . tervezés. manus. akkumulátor cella. minta. üreges cell cells cellular . el ítéletmentes. légmozgási cella. egyenirányító elem. hétköznapi. csappantyú. galvánelem. furcsa alak. figyelmeztetés. kényelmes. indítóok. elkapás. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). csávó. plafon ünnepel celebrálás. utcai. misézés. nemtör döm. okbeli. kirajzó méhcsalád. rekesz. katolikus. biztosíték. számítás. osztály székesegyház egyetemes. jegyzékbe vesz. ortodox. rosszindulatú n . macska. negatív önt minta.

elnöki tisztség. szoba. végzet. mintaív. középpárt. bírói szék. kivált. hogyne. góc. fülke. centrumpárt. egyes bizonyára. pasztellkréta. krétával megjelöl. módosít. hely. középcsatár. eshet ség. kiprovokál kamra. krétapor. középpont. tárgyalóterem. közép. elnökké kinevez. üreg bajnok. krétával ír. állás. robbantó aknakamra. légösszeköt . valószín ség. elnököl. fogyasztás nyilvántartása. esztergacsúcs. síkraszállás kockázat. zsilipkamra. változik. kelt. központ. gócpont. pulpitus. robbanótér. középre ad. átöltözik. aprópénz. esély. csere. síkra száll bajnokság. átszállás. biztos. centerezés. talpheveder. mésszel trágyáz. kérd re von. felszólít. ellenszegül. összeírás közép-. cserél. aknakamra. telefonközpont középhad. provokál. községtanács elnöksége. központ. kedvez alkalom. sínsaru. megállásra felszólít. megváltoztat. lehet ség. alkalom az er próbára. kicserél. feladat. felel sségre von. megkockáztat. visszautasít. központosít. kifogásol (esküdtek személyét). ellentmondásra késztet. elnökké választ. szék. elnök. összpontosít. óvást emel. kamara. felvált. igazolvány lánc elnöki hivatal. kihív. aknakatlan. pont. alkalom. tanúk padja elnök kréta. hálószoba. héjrekesz. dacol. munkalehet ség kancellár módosul.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. centrum. ellenállásra késztet. biztos igazolás. boltozatzsaluzás. olajkamra. igényt tart. kilátás. katedra. mészk . szívesen bizonyosság. pénzváltás. központi. változtatás. biztosan. bili. vált. feltétlenül. felhív. átváltoztat. érdekl déskeltés. megváltozik. átszáll. színes ceruza. sors. vonás. középpontba állít. ünnepély. közbüls évszázad szertartás. labda középre adása. föld. elnöki szék. színes kréta kétségbe von. persze. váltás. t zsde. véletlen. szerencse. vitat. bekrétáz. tok. bizonyosan. elnöki tisztségbe beiktat. változtat. töltény r. irányt ház. tölténytartó. sejtszer üreg. ház (országgy lésé). bizonnyal. terem. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . éjjeli edény. váratlan. változatosság. ünnepség bizonyos. ülésterem. változat. vakszerencse. kiszolgáló kamra. helyiség. változás/csere. tanszék. el re nem látott. kihívás. feltörés. tiltakozik.

hirtelen megtorpanás. tv csatorna. gátló körülmény. fék. személyiség ismertet jel. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. grafikont készít. hivatal. kötelesség. hajszálrepedés. csatornáz. féken tart.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. oklevél. kipipálás. megvádol. káptalan. átvizsgálás. bérbe vesz. feladat. sajátság. felügyelet. átvizsgál. hirtelen megállás. akadály. kockás. térképet készít. táblázatot készít. jel. kipipál. ruhatári jegy. út. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. check . jótékonyság. irányítófej. kiköt szár. megtámad elszámolt kiadások. visszatérésre jogosító bárca. diagram. megbízás. táblázat engedélyez. felülvizsgálat. szakasz fejezetek bet . fejezetekre oszt. változások. csatló. jellegzetes. barázdál. megterhel. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. könyörület. vájatot készít. cikázik. jellemz . gondjaira bíz. statútum. felszólít. kér. kiváj. z rzavar fejezet. vád. pepita. emberszeretet. jellem. sakktáblaszer . költség. kockás szövetminta. töltet. ruhatárba tesz. akadozik. töltés. felad (meg rzésre). jellegzetesség. jellemvonás. hajóbérlet. sakkban tart. sajátság. jelleg. feltartóztatás. fedezés. felülvizsgálás. jótett. grafikonba feljegyez. tölt. táblázatba feljegyez. teher. ismertet jegy. összehasonlít. jellemz tulajdonság. költségek alamizsna. karakterisztikus. hirtelen megakaszt. egyeztet. rohamoz. egyezik. jelenléti zseton. ráparancsol. grafikon. meder. sakk. kibérel. ellen rzés. megtölt. feladóvevény. csatorna. okirat értéktelen. személy. szak. térképbe berajzol. karakterisztika. rovancsol. tengerszoros. papírszelvény. térképez. sakkot ad. térkép. kivés. számlájára ír. vádol. szabadalomlevél. felszámít. jelenléti érme. kalapácstompító. megrohamoz. csekk. kiváltságlevél. hornyol. elismervény. támad. roham. rovancsolás. tipikus. jellemz vonás. feltölt. díj. külön. támadás. elfojt. átolvas (pénzt). rést betöm. hitelesít. jóság. rovátkol. megbízatás. szabadalmaz. revideál. vízmosásossá tesz káosz. változtat változás csatornán elvezet. megbíz. késleltetés. gondoskodás. hirtelen megállítás. ellen riz.

kiváló. legjava vminek. meg rzésre bead. bevezet t mondó színész. karban énekelt refrén. zseton. játékpénz. vet dés. els rangú. gyümölcssajt. utód. vág. legjobb min ség . vminek a legjava. szeletel. forgács. törés. nehézség. választék. kardal. meggátolás.habozik. k szilánk. repeszdarab. kipipálás. porcelánedény kínai fémhulladék. trágya. megáll. választás kar (tragédiákban). megfékez. kicsorbulás. megtorpanás. zseton. szünet. porcelán. sajt. megállít. jelentkezés. túró vegyi kémia. mellkas. szabályoz. Kína. szalmaszál asztalos. számla. ellen rzés. szelvény. sajtolt alma. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. visszafojt. mindenekel tt gyermek gyerekkor. talajegyenetlenség. megakadályoz. gáncsvetés. szelet. kicsorbul. hepehupaság. karban énekel. meggy z dik. letörik. pénzdarab. kórusm . steksz. vezér. válogatott. farag. táblákra oszt. suska. alternatíva. ami kell. karének. megállás. más irányt vesz. legfontosabb. kórus. csorbulás. meg rzésre lead. zökkenésszer megállás. megakasztás. visszafojtás. zsozsó. sakktáblaszer szövetminta. énekkar. burgonyaszirom. lökésszer megállás. megjelöl. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . porcelán áru. korlátoz. sekket ad. gyermekek huszadik. visszatart. megakaszt. választ kiválasztás. megállás ami illik. csipogás. faszilánk. szalmakrumpli csokoládé finom. megállítás. pajzsfej. remek. korlátozás. els . faforgács. pénz. refrén. gyermek. mérsékelés. áramköri lapka. kicsorbít. megró. szekrény Chicago f vezet . kis akadály. megjelenés. megdorgál. karban mond. megvizsgálás. f leg. lóvé. tekegolyó. ami megfelel . megfékezés. szilánk. egybevet. ütköz . megpipál. gyermekkor gyerekek. parancsnokló. választás (ki)választ. meggátol. f . kit n . összeolvas. csiripelés. lökésmérsékl . rósejbni. ács. megtorpan. fémforgács. kiválasztás. csorba. guba. málhafeladás. vezet . választ. fékez. fahulladék. megbokrosodik. megfedd. letör. klassz. vezérl . kórusban mond. vékony szelet. f nök. megmakacsodik. gyümölcskocsonya. legf bb. vegytan csekk láda. pénztár. rovancsolás. hasábburgonya. egyeztetés. mérsékel. ganéj. nádszelet. megjelölés.

békés. körüljár. tisztességtudó. tanítási óra. körülmények állampolgár. lekötelez . körben jár. osztály. keringés. körméret. besorol. el adás. felszólalás. kitér . követeléssel lép fel. körpálya. udvarias. évfolyam. remekíró. kerület. klasszikus m . osztályoz el kel társaság. kit n . jogot formál. kerület. templom cigaretta mozi kör. jogosultsággal bír. korosztály. krónikus. körbejár. karika. jogcím. zárt görbe vonal. polgári személy. krónikus/idült. alap. civil. körzet. körüljár. kering. klasszikus. jeles osztályzat. osztályok. övez. remekm humanisztikus. polgári. körzet. példányszám. állítás. ciklus. körvonal. körülkerít. útvonal. városi polgár. igényt tart tisztaság. polgár-. tanóra. kerül . min sítés. osztályzat. állít. megkerül bejár. igényt emel. vérkeringés anyagi viszonyok. államtól igényelt terület. körforgás forgalom. körbejár. óra. igénnyel lép fel. követel. társadalmi rang. társadalmi rend. kering. fokozat. körülvesz. joggal bír. fajta. el kel világ. klasszikus latin és görög nyelv. igényel. körforgás. igénybejelentés. úri társaság els rangú. komoly. körbemegy. erkély (színházban). bányajogosítvány kérése. év. körülfog. világosság kategória.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. körút. kereset. városlakó város civilizált. jó osztályzat. jog. irodalom beosztás. tartós egyház. osztályozás bizalmas. áramkör. besorolás. igény. kit n osztályzat. terület. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . tanfolyam. ünnepélyes követelés. beoszt. igényt támaszt. kör. rendszertani osztály. kerül út. istentisztelet. jogalap. társadalmi osztály. bányaengedély kérése. jól nevelt. érdemel.

megbízó. mászó egyetemi kórház. egészen. záradék agyag. könyvel . bezár. világos. nettó. tisztít. leveg tlen. világosan. nagy óra. s r . világosan klérus. kifizet. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . záródik. sima. korrekt. csuk. közel. hallgatag. védenc ügyfelek éghajlat. talpraesett. egész igazolvány. stopperóra. átugrik. törzsvev . megtisztítás. alapos. felment. hibátlan. ügyvédbojtár. befejez dik. bezárul. sz kmarkú. mos. pontos. teljesen. csukott. befejezés. kitisztít. köz. teljesen. jó. sz ken. ügyes. óra. intelligens. megmos. közeli. hegymászás. zárt. zsebóra. tisztít. szigorúan objektív falióra. tisztítás kiegyenlít. szakmai tanácsadás. felszentelt pap. bizonyos. eszes. áruházi elárusító. pap. papság egyházi személy. klíma emelkedés. leszállási engedély. tisztáz. ügyes. becsuk. írnok. kiképz kórház. tér. áttetsz . kedves. félre. jó karban lev . tiszta. irodai alkalmazott. titoktartó. klinikai. tartózkodó. hézag. becsukódik. sz k csukott. lezár (számadást). párthív. akadálymentes. ügyfél. vámkezelés tisztán/világosan. kántor agyafúrt. el. szolgálatkész. végz dik. jól sikerült. keresked segéd. lelkész. hivatalnokoskodik. szeretetreméltó állandó vásárló. leszed (asztalt). rendel intézet. mellékmondat. megtisztul. üzleti elárusító. toronyóra zárkózott. tanterem cikkely. titkolózó. patricius védelme alá helyezked plebejus. tudós ember. átlátszó. szorosan. ügyintéz . zsugori. tilos. tip-top. takarékos. belterület. mentes. klinikai el adás. kúszó. tehetséges. engedély. szabad. tömött. teljes. szellemes. befejez. takarít tisztít. kitakarít. osztályterem. tisztvisel . kiürít.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. porhüvely akadálymentes. vámvizsgálat. vámnyugta. tömör. tisztán. adminisztrátor. szabaddá tesz. szakrendel halálos ágyon történ . ügyvédjelölt. ingaóra. térköz. tisztalelk . érthet en. leleményes. nyilvánvaló. játék. furfangos. zárul. egészséges. makulátlan. érthet . bekerített. kikötés. szabaddá tétel. okos. bevált (csekket). sikátor. szabad mozgás. lesúrol. szoros. vámkezeltet. szíves. kiárusítás. lezár. mér óra. klinika. kiderül. nyíl (harisnyán). levonás nélküli. írástudó. kliens. mászás. fülledt. elvámolás. tisztán látó. súrol. tiszta. hivatalnok. h . biztos. felszállási engedély. szemléletes. ötletes.

furkósbot szer . hideg.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. sportegyesület klubok. felkészít edz . oktató. összeomlás. furkósbot. partvidék. ruhák. füstfátyol puskaagy. társaság. füstfelh . bunkós. vagon. b r. edz. rideg. kocsin megy. hidegség. part mentén hajózik. h vös. irodalmi klub. beborít. versenyre el készít. ájulás. logikus gondolkodású. szenet vesz fel. kocsizik. koalíció. fekete folt. pénzérme. tartózkodó. autóbusz. bunkó. oktat. következetes. fütykös. magánórákat ad. takaró. felleg. homály. egyesület. furkó. h lés. árnyék. zakó kód. puskatus. ruha. golfüt . makk (kártyában). ruházati cikkek öltözés. megismer koherens. egylet. hintón jár. összefügg . kosztümkabát. szén. bunkósbottal megüt. sereg. közönyös. kaszinó háza. szabadonfutóval legurul. tömeg. egyesít. zárlat ruhaanyag öltözék. bevon. felh be borít. mozsárüt gomba feje. postakocsin utazik. szövetség. menü szerinti. elhomályosul. kör. felh . part. kocsi. üt . megh lés. ruházat beborul. klub. bunkósbot. klubba való. hintón megy. kabát. treff edz . tengerpart (tenger)parti. öltözet. pénzdarab. repül gép pilótáját irányítja. zárt kör. új szót alkot barátságtalan. porfelh . kasiznó helyisége. felölt . megél vmib l. treff. összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . fagyos. parti bevonat. nátha együttm ködés ájul. porfergeteg. kocsin jár. vizsgára el készít. bunkósbottal üt. sötétség. treníroz. szövetkezés lesiklik. folt. fagy. szenel. szénnel ellát egyesülés. raj. összetartozó érme. zavarosság. ruhanem . réteg. politikai klub. távolsági busz. társaskör. öltözködés. bunda. korrepetál k szén. ruházat. cadogan konty. törvénykönyv kódok kávé. festékréteg. kávécserje észlel . elájul. küls réteg.

f iskola gyarmati. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . összeszövetkezés. higgadt. összeállítás. gy jt. összegy jtött. eljövend . szervezkedés egyesítések. elrendel. jöv . kombájn. kollektíva. egyesült. vígjáték jön felvidít. rendelkezés vmivel. egyesítés. uralkodás vmi felett. vezényel. gyarmatügyi csoport. kartell. vegyülék. parancsol. rendelkezés. utasítás. kíván.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. gyarmati ember. bet s lakat. összetétel. összetett verseny. egyesülés. érkez . titkos zár. közelg . összeszedett gy jtemény. tarka színek oszlop oszlopok keverék. nyelves. irányítás. vegyül egyesített. magyarázat. vigasz. bet s zár. összekapcsol. kombinált szerkesztés jön komédia. bonyolult szerkezet zár. vigjáték. vigasztalás kellemes. közös egyetem. szemtelen. közeledte vminek. követel. bonyolult szerkezet lakat. jövetel. szókapcsolat. tanári szoba. csapatok. színes. parancsnoklás. vezénylés parancsnok kommentár. parancsnokol. eljövetel. parancsnokság. összegy jt. parancs. közeled . keveredés. nyugodt érkezés. jövend . utánvételezett fegyelmezett. vegyülés. szívélyes. társalgó. gyarmat. színdús. összeszed. összegy lik. ingnadrág. rugdalózó egyesít. vigasztal. összeköt. színpompás. kombiné. vegyület. kényelmes. egyesül. jólét. kevert. kollektív. rendelkezik vmivel. kényelem. elhoz. érdektársulás. oldalkocsis motorkerékpár. gyarmati lakos. beszed. potens. kombináció. szövetkezik. társulás. kolónia szín színes élénk szín . vendégszeret megparancsol. klubhelyiség. összetett szó. gy jtés együttes. keveredik. rövid alkalmi ima. gyarmatos. kombinált. vezetés. barátságos. vezényszó. érte megy.

bizományi díj. kereskedelmi utazó. közös tulajdonság. kényelmesség hivatásos. ordenáré általában. kötelezettség. szokás szerint a nép. mindennapos. század. rendszerint. kinevez. nemzetközösség communication (hír)közlés. utalás elkötelezett. társaság. párja vminek. odaadó. rendtag. kinevezés. megrendelést ad. harmadik rend. kézikönyv. kommentár. együttes. elkövet. közös. bizomány. vállalat. közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. közvetítési díj. üzembe helyez. ügynöki megbízás bíz. étrend. parlag. véghezvitel. közösségi. legel . komissió. vmi mellett állást foglaló. meghatalmazás. rábíz (el)kötelezettség. vmi mellett kiálló bizottság áru. rendelkezés. megbízás. elkötelezettség. távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. közlegel . jutalék. közvetlen. kabinlépcs lefedése. mindennapi. tiszti kinevezés. hivatalos megbízás. egyszer . közös vonás. barátságos. köz-. megszokott. megbíz. megrendel. utasítás. felruház. lejárónyílás. tiszti rang. h . állásfoglalás vállalása. általános. eladási meghatalmazás. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. koszt. társulat összehasonlítható középfok. társ. nép kommunikál. kis megbízás. legénység. elkötelezés. színtársulat. anyagi kötelezettség. bizottság. csoport. hajólegénység. megtesz vminek. vminek a párja csapat. eladási megbízás. közvetítés. összevetés . megbízatás. társalkodón .commentary comments commerce commercial fejtegetés. ügynöki meghatalmazás. köztulajdonban lev . reklám meghagyás. vételi megbízás. átlagos. kereskedelem kereskedelmi. ugar. érintkezés. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. állásfoglalás. közönséges. kommunikáció communications értesít . árucikk. obligó. forgalom. vételi meghatalmazás. elkövetés. írásbeli megbízás. gyakori. útszéli. összehasonlító. összehasonlítás.

komplexus. kompozíció. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. komponens alkatrészek. beállítottság. engedékenység. összpontosítás. veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. versenyez. véghezvitel. fogalmazás. beteljesülés. kiegyezik. szakértelem alkalmas. elkészítés. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. alkotóelem. megfogalmazás. egész. lelki gátlás bonyolultság. zeneszerzés. megfelel verseny verseny-. panaszkodik. bántalom. teljesít alkatrész. egész. kell en képesített. nehéz engedelmeskedik. s rít koncentrált koncentráció. kiegészítés. összes. összeegyeztethet . kártalanítás. hozzáért . illetékes. minden részletre kiterjed . el zékenység. viszonzás. kárpótlás. elegend . kiegyezés. befejez. elvégzés bonyolult. betet z. teljesítés bonyolult. komplikált. kompromittál. komplikált. bet szedés. betegség. összetétel. komplex.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . összetett volta vminek egyetértés. befejezett. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. pályázik. ellensúlyozás. elkészült. befejezés. szolgálatkészség. szerzemény. értelmes. képesített. összeállítás. kell . dolgozat. zenem . megállapodás. hatáskör. panasz. összeférhet beszámítás. illetékesség. összetett. reklamáció. betöltés (életkort). kompromisszum. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . kitölt. összesség. elrendezés elsimít. vád kiegészít. kártérítés konkurál. versenyképes baj. koncentrálás. versenyezni alkalmasság. teljes.

gond. viselkedik. szemtelenség. következtet. meger sítés megcsontosodott. igazol. elintéz. magatartás. alak. viselkedés. felfogóképesség. igazgatás. kondicionál. lefolytat. viszály. koncenpció elvi. pimaszság beképzelt. vonatkozik. koncert. terv. összeütközés. meger sít. fogalmi. feltétel. önhittség. elgondolás. illet. csillagkép. irányít. levezet. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . magzat. ellenkezik. egyetértés. teljes bizonyosság. konferencia. hangverseny. fogalom. meggy z dés. bizonyít. érdekel. kavicsbeton. felfogás. bizonyosság. remény. megrögzött ellentmondás. összefoglal. kiépítés. önbizalom. halmaz. arcátlanság. tárgyalás magabiztosság. megállapítás kézzelfogható dolog. konkretizál. megköt. kezdet. tagoltság. nyers nádcukor. megszilárdul. vezet vhova. képzel er . tömeg. elmélet. következtetés. összhang befejez. elképzelés. önteltség. valós. összeütközik. tartozik. értekezlet. képzés. konceptuális aggodalom. konkrét formába önt. megállapodik. beton. körülmények életvitel. nyugtalanság.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. végz dik befejezés. alakzat. lezár (vitát). összet zés. szerénytelenség. hajózási kartell. szabályoz. bizalmas közlés. térszerkezet szoros alátámaszt. terepalakulat. megszilárdít. körvonal. konkrétum feltételhez köt. kiköt. megszilárdít igazolás. tör dés érdekelt illet leg. megbeszélés. nedvességtartalmat megállapít. betonoz. tömött. biztos. fogantatás. magaviselet. érint. tömörít. titkos alakítás. igazgat. bizalmasa vkinek. ellentét. vonatkozólag elrendez. kapcsolat. elbizakodottság. vezényel megszervezett adományozás. fogamzás. kézzelfogható. eszmecsere. értekezés. befejez dik. megkeményedik. önhitt. konkrét. vkinek a bizalmasa bizalmas. konfliktus. függ vé tesz. bizakodás. szilárd. pihentet. tanácskozás. meghitt. körülmény. tényleges. magabiztos. pökhendiség. bizalom. megbeszél. bizalmi. kialakulás. beton-. bizakodó. megszab. vezetés. ellentmondásba kerül. kikötéseket szab feltételek. vezet. megkötött. javítóvizsgára utasít.

hozzájárulás. szemlél. kapcsolatos. tényez megfontolás figyelembe véve. szilárd. megegyez .confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). s r ség állhatatos. összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. megfontolás. tekintettel állag. következtetés. jelent. egyez . megtesz vminek. kitartó. hozzájárul. tekintetbe véve. megdöbbenés. figyelem. következetes. konzisztens. tekintélyes. jól felépített. megegyezés beleegyezés. összeálló. vmib l következ következésképpen. kapcsolat. szillogizmus második tétele. következmény. változatlan állandóan. változatlan választókerület alakít. tart jelentékeny. meglehet sen ellenszolgáltatás. tudatos öntudat. összetévesztés. lelkiismeret. el zékenység. z rzavar kongresszus. közmegegyezés. rendetlenség. folyamatosan. összefüggés. ellentmondásmentes. összefér . jóváhagyás folyomány. konzisztencia. alapít. kinevez vminek . lélek. meg rzés. következmény. konzerválás. kinevez. végeredmény következetes. konstans. állandóság. szilárd. számottev . képez. tömör állhatatosan. természetvédelem konzervatív. tömörség. fontosság. tekint. érzék. jelent ség. megfontol. nagygy lés csatlakozó. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. fontolóra vesz. tartalmazás. tudatosság konszenzus. beleegyezik. értelem. szempont. következetesség. kiegyensúlyozott. tetemes jelentékeny mértékben. egyenletesen. összevisszaság. tekintetbe vesz. következetes. tehát fenntartás. logikus. érintkezés. kapcsolatban lev . óvatos figyelembe vesz. kapcsolt. jóváhagy. tudat. tudat öntudatos. összefügg csatlakozás. összetétel. s r . alkot.

kapcsolás. építés. tároló. konzultáció. orvosi konzílium. harcol. küzd. összevágó. megkap. kivitelezés. konzultáns. megelégedés. folytonosság. tanácsadó. összetétel. mindennapos séta. készít értelmezés. szervezés. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. tartalom. elégedettség. kap (betegséget). gyártás. kontinentális. épít . vitatkozik. mértékletes. tervezés. szaktanácsadó. kortárs(i) befogadóképesség. szerkeszt . kapcsoló. terjedelem. forgatókönyv. szerkezeti. összefügg . összeszövött. hajlandó. egészségügyi séta. összefüggés. verseng értelmi összefüggés. érintkezésbe lép. vállal. kontinens. igen szavazat tartalom elvitat. kortárs. szerkesztés. alkotmányos. összesz tt. tartalmaz. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. verseny. egészségügyi. világrész európai. folytatólagos. szerz dést köt. szövegkönyv. folytonos. kontextus. vélelmezhet . mérk zés. szárazföld. türt ztet. felvesz. filmvágó. elégedett. szerkezet. kapcsolatba lép. fogyasztás. rtartalom. szerelés. szerz dés. konstruktív. konstrukció. tanácskér konzílium. tanácskozás fogyasztó felemésztés. szervezet alkati.constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. épület. teremt konzulens. eleget tesz. szövegkörnyezet. európai szárazföld lakója. tüd vész érintkezés. szerz dik. folyamatos. küzdelem. megtámad. összehúz. tanácskérés. felépítés. összehúzódik. folytatódik folytatódnak állandósság. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). alkotás. összevon . vita. tartósság állandó. megállapodást köt. magyarázat. visszatart konténer. kapcsolat. megegyezés. összetétel. szárazföldi folyamatosan. kielégít. folyamatosság. szakadatlan eljegyzés. magába foglal. szövegösszefüggés földrész. feltartóztat. veszekszik. vitat. megépítés alkotó. konzultáló orvos. kétségbe von. alkotmány. szervi kényszer(ek) épít. összeállítás. alkat.

vezérel. hozzájárul. átalakulás. illend ség. szembeállít ad. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . viszont átváltás. konvertálás. meggy z dés. szerz dés. átállítás. szerz désszer . gy lésre vonatkozó. feldolgozás. különbözik. átszámítás. megfékez szabályozott ellen r. szokásszer . megegyezés. ellentétbe állít. fennhatóság. korlátoz. megtérés. sarc hozzájárulások irányítás. megtérítés. nyilvános illemhely alkalmas. vezérl szerkezet. hit. frontváltoztatás. vita illemhely. megállapodás elfogadott. konvencionális illemszabályok. ellentétes dolog. szabály. konvertál. vezérl m vitakedvel . menetszabályozó kapcsoló. energiaátalakítás. átváltoztatás átalakít. szakmai konferencia. szerz dési akaratos. térítés. átváltoztat. közrem ködés. kölcsönösen. hagyományos. továbbít. ellen rzés. beszállít. elüt. megfelel elnökjelöl pártgy lés. felszólalás. átállás.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. ellentétbe hoz. gy lés. makacs. sablonos. magasság-átszámítás. ellentét. megfelelés. hozzájárulás. szállít. megtért személy átalakítva átad. szövetkezés. adakozik. áttérítés. adó. gyülekezetet illet . megállapodásszer . konvent. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. kényelmes. hoz. fizet. giccses. szabályoz. meggy zés. felügyel. szófajváltás. párbeszéd fordítva. közvetít. cikk. közlemény. hallgatólagos megállapodás. közrem ködik közrem ködött adakozás. vezérl (kártya). szokások beszélgetés. átalakítás. konverzió. felügyel . vitás. megbeszélt. anyagfeldolgozás. gyülekezet. áttérés. átvált. vitatott probléma. összehasonlít. hord. ellenkez . irányít. egyezmény. visz elítélés. nyakas ellentétben áll. ellentét. kényelem. vezérlés. eredetiség nélküli. megszokott. ellen riz. ellentétes. számvev . konvenció. átlépés. megtérít. ellen rz szerkezet. átváltozás. összevet. szövetség. kormányzás. felügyelet. átruház. kongresszus. szófajok szerepcseréje.

kerek (összeg). becserél. részvénytársaság. birtoklajstrom-kivonat. fels forma. pluviálé. garas. h vösen. vminek a magja. ünnepi püspöki köpeny. készül. saroklemez. sarokkal ellát. füstölög vmin. égtáj. kakukkol. teljes (összeg). hidegen. lagymatag. mérsékel. megállja a helyét vki mellett. korlátolt felel sség társaság. önt forma fels része. elkészít. közömbös. találkozik vkivel. rezez. szókimondó. süt. sarkon áll. tyúkszem. magja vminek. ajtó fölötti boltív. sarokba szorít. kanyarodik. áruhiányt teremtve összevásárol. rézlemezekkel ellát. vminek a legjava. beboltoz. vecsernyepalást másolati díj. kópia. réz. meghal (villamosszékben) f zés. szemcse korner. riportanyag. langyos. h sít . h t. fészek. búvóhely. sarok. palástot ráad. pocak. fordul. befed. összeütközés. vminek a belseje. leh t. tisztázat. puskázik. reprodukció. h vös. mellékmegfejtés. rézszín . szemtelen. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . fesztelen. túlhív (filmet). hidegvér en. átboltoz. sarokba tesz. f . hidegvér . kábelér. kohol. szöglet. áruhiányt teremt felvásárlás. h sít együttm ködés köpeny. h vösség. dögös. fordulat. rézvörös. belseje vminek. nekiszorít vminek. szakácsn . friss. sül. utánzat szerz i jog kimagoz. megbirkózik vkivel. kézirat. megfontoltan. nyugodt. példa. szög. szenvtelen. példány. másolatok közrend r. lemásol. veleje vminek. szemzug testület egyesített. rezes kiadmány. zsaru. rézedény. felvásárló szindikátus. rézpénzdarab. kukorica. másol. bejárati bolttet . sarokvas. mag. közös. kiálló hegy. palást. rézüst. zug. boltozva fed. hekus. szájszöglet. testületi jogi személy. hajószakács. sószemcse. sütés meggondoltan. másolat. hely. híranyag. frisseség. vásárol. magház búza. londoni lóvásártér. nyomtatványpéldány. nyomtatvány. vörösréz. tépel dik. sarokdísz. teper. nyugodtan. nyomdai kézirat. kupolával ellát. bejárati boltrész.convincing cook cooking meggy z megsüt. h l. fasza. felveszi a versenyt vkivel. zab. gabonaszem. csemegekukorica. üzletel. cikktéma. kanyarulat. gabona. tet . rend r. falkiszögellés. beborít. minta. szögletrúgás. terület. elcserél. rézb l készült edény. leh l. társaság. magtok. frissít . hajt. vminek a veleje. alszik vmire. megállja a helyét vkivel szemben. hamisít. érintkezik vkivel. rézzel bevon. rézb l való. kiugrás. megf z. amíg a dolog kiérlel dik. legjava vminek. száguld. árut felvásárol. összecsapás. kanyar. hideg. f z. példányszám. közösségi. szakács.

kijön vkivel. menetirány. helyes. elromlás. közigazgatási terület. testület ellensúlyoz. merész tett. korrekt. megye lakossága. tervet sz . feslettség. összekapcsol. tanácskozás. m ködési kör. beigazít. folyás. hasonlító. csatlószíj. jól megfér vkivel. megbüntet. villaház gyapot. elempár. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. pálya. ágy (folyóé). megfenyít. összefüggés. szemsor. megvesztegetés. két darab szarufa. szalad. elemek közötti kapcsolat. hibátlan. számlálás. vidék. grófság lakossága. puccs. tervezget. romlás. két darab. merész akció. költség/ár drága. pamut. számítás. csatorna. vatta tudott egyetemi tanács. grófság. megye. tanácsülés tanácsadó. kerület lakossága. tudósító egyez . táj. er pár. kúra. vidéki. végösszeg haza. vakmer tett.testület. f z szíj. levelezés. vállalat. vidék. összhang. fontossággal bír. pontosan levelez . vakmer csíny. számít. kijavít. beleszámít. rendreutasít. romlott kiejtés. csatlópóráz. tekint vminek. folyamat. járás. k sor. hasonlóság. tart vminek. megfelel . megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. gondolatkör. tanfolyam. el adássorozat. párosul. aknafolyosó. k réteg. kiszámít. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. fogás (étkezésnél). korhadás. tanácstag számításba vesz. szakma. alsó vitorla. vádpont. gróf. keresztsor. költség. sorol. kifogástalan. géptengely-irányszög. karton. merész csíny. kiigazít helyesen. lealjasodás. megszámol. terület. falu. rothadás. kapcsolat. jelent séggel bír. correspondence egyezés. tanácsos. korrupció ár. vesztegetés. megrontás. romlott alak. tanács. tárna. felszámít. számlál. kering. megfelel (meg)vesztegetés. merész sakkhúzás. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. forgatónyomaték. számol. züllöttség. kör. pár. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. kollégium. pontos. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. ország. egy pár szarufa. tanácsnok. terveket sz . bomlás. kezelés. tervez. megfelelés coup couple coupled courage course . megszámlál. korrigál. vakmer akció. megszámlálás. erkölcsi rontás. költséges házikó. számol(ás). falkavadászat. megromlás. pamutszövet. folyik. grófság népessége. elrontás. téglasor. számolás. étrend. romlottság. helyesbít. terület környék.

vetésforgó sorrend. széljárás bíróság. megtesz. udvar. beken. kivált. csattog. fedeztet. robaj. fedezetet ad. ügyesség. meder. figyelem. biztosíték. csattanás. átpaszíroz. versenytér. durrant. el idéz. burkol. harsog. palástol. egyetemi el adás. krém. összeomlás. összeroppan. védelem. keres vmit. leplez. összeomlik. tudósítás fedett fed . sportpálya. habzik. váltógazdaság. paktum beburkol. árzuhanás. udvarias gesztus. lefed. legjava vminek. boríték. szövetség. megteend pálya. mesterségbeli szakértelem. véd. pénzfedezet. pénzügyi krach. lezuhan. tör. befed. darabokra összetör. hisztizik. szívélyesség. kelt. ipar. biztosítás. egyezség. színe-java vminek. taglal. befog. vízi járm megd l. biztosíttat. versenypálya. köpeny. légi járm . megállapodás. tejszínt tesz. durran. futás. fut. lefedez. fölösödik. hírlapi beszámolót ír. összezúz. házivászon. levélboríték. ropog. udvari bók. bozót. felölel kiterjedés. bekrémez.életrend. tönkremenés. légáramlatok. tárgyal. biztosít. rejtekhely. repül gép-szerencsétlenség. udvarol vminek el zékenység. szétzúz. tönkretesz. meghágat. összeütközik. csillagok járása. rendszeres tájékoztatás. menet. fedezet. tejszínhab. fed . ér. egyezséget köt. gondoskodik a fedezetr l. ígér. fedél. légáramlás. karambolozik. megegyezik. menedék. frigy. vízszintes sor. víziút. közvetít. folyosó. pukedli. útvonal. zeng. takaró. királyi palota. letakar. beköt (könyvet). biztosítékot ad. beköt. összetör. beborít. meghajlás. fedezetül szolgál. jelenetet rendez. magában foglal. útirány. tejszín. út. fekvés. telér. terít . irány. takar. biztosítékul szolgál. szétroncsol. kötelezettségvállalás. szerz dés. fölösödni hagy. lerögzít. mártássá kever ki. kiterjed. takarás becsapás. krémmé kever ki alkot. borít. létesít. üldöz. elkészít. kötelezettséget vállal. vízszintes rakás. védelmez. befedez. teremt létrehozott készít készítés. hajó. el adás. közvetítés. ravaszság. létrehoz. megteend út. téglatér. meghág. asztalt terít. lezuhanás (repül gépé). kiköt. leborít. zuhanás lefölöz. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . mesterség. kurzus. fedez. szakma. vetésforgó. befedez (kancát). menstruáció. futópálya. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. recsegés-ropogás. megteend útvonal. vágat. elleplez. fortély. összecsattan. magába foglal. udvarlás. betakar. fed. pénzügyi bukás. huzat. törvényszék. vmilyen rangra emel. terjedelem. tudósít. megegyezés. versenyútvonal. teríték. összetörik. udvariasság egyezmény. érvényes.

csalás. vezeték-keresztezés. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. haránt. tücsök. er ltet. csapat. szorong. terméshozam. b ntény. ellentmondó. akadály. terem. zsúfolásig megtölt. barátságtalan. hegedül. fejtet . keresztez dnek (fajták). sereg. keresztezés. metsz dés. keresztez dés. zsámoly b ncselekmény. krupon. metsz. légáthidalás. összepaktálás. egymást metsz . társaság. vasúti átjáró. metsz . bögy. összeszorít. kinevezés. levágott darab. lapocka. krikett. m . aratás. kritika bírálat rövidre vág. tanulmányi pontszám. szüret. ferde. sokaság. hitelt nyújt. ingerült. bevet. hitelt ad. b ntett b nös. teremtés. körülvág termés haragos. szembetalálkozik. ellentétes. átmegy. brigád. korona crop crops cross crossing crowd crown . termel. kereszt. átkel. büntet jogi. kritikai. bunda. gyalogátkel hely sereg. keresztbeporzás. jó hírnév banda. megkoronáz. akadályoz. szorongat. elhisz. kiszorít betetéz. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. vizsgálódó bírálat. erd állomány. szemben álló. csomó. mogorva. keresztez . kereszténység. teletöm. személyzet hokedli. levágott vég. gáncsoskodó. keresztcsévélés. özönlik. sámli. er szakol. bizalom. keresztez dés. kicsinált mérk zés. nehézség. lapockahús. hajvágás. keresztbe tesz. rosszkedv . hátb r. világ alkotó. legel. cs dület. jóváírás. átkelés. csúcs. beültet. kereszt irányú. fondorlat. tolongás. nyír. feszület. kurtít. keresztez d . begy. átlós. nyírás. tömeg. jó pont. divatkreáció. hitel.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. levág. megnyír. megm vel. boncolgató. hajnyírás. banda. keresztény vallás. lenyír. kritikus. javára ír. sokadalom. halom. diagonális. váltó. tolong. kis alacsony szék. csapat. válságos. tet . kitér . kellemetlenség. pereputty. keresztez. keresztülhúz (terveket). fajkeresztez dés. lótükör. termést hoz. legénység. szenvedés. követelés. keresztezés. teremtmény. becsület. megpróbáltatás. lelegel. áthalad. keresztben álló. termény. jó érdemjegy. ostornyél. keresztbe rak. kreatív. cs dül. eláraszt. statiszták. gyülevész népség. igényes. leszorít. lombkorona. elözönlik. el renyomakodik. áthúz. cserzett b r. keresztezett fajta áthaladás. útkeresztez dés. kritizáló. begy jt (termést). bosszúság. összezsúfol. termés. néma szerepl k. kis helyre összeszorít. bízik.

köpölyöz. mértékre dolgozó. köpöly. görbe. állandó vásárló. részeg. fehérítés. csévél tölcsér. k olaj. csapágycsésze. cég állandó vásárlója. nyesés. általános. plébános érdekesség. sodor (folyóé). sors. elterjedt. herélt. kíváncsiság. kultúra. tartósítás. kupa. kristály. pohár. kristályüveg. görbület. divatos. erichsenbenyomódás. entrechat. orvoslás. negyed liter. osztályrész. forgalomban lev jelenleg tananyag. metszett. levágott. rendelésre készített. kanyar. hajlít. kezelés. részesedés. aktuális. hegyikristály. marás. vásárló. csökkentés. felvágott. kristályos. vulkanizálás. letartóztatás. füstölés. osztályrész. rovátka. áramlat. bliccelés. hasíték. bokázás. árnyékoló serleg. görbül. id szer . sorozaton kívül gyártott. kihagyás. szelet. árnyékoló búra. talpas pohár. vágott. rizet. bemetszés. réselés. villamos áram. szúrás. kanyarulat felügyelet. ródolás. munkabefejezés. karmantyú. kristály-. pofon. mélyedés. csapás. kristálydetektor. szétvágott. bevágás. kíváncsi pénznem. csésze. riszt. társadalom gy r . leszállítás. vulkánozás. valuta általánosan elfogadott. fejtési fogás. árok. üzlet állandó vásárlója. pácolás. vésés. dorbézol. gyógyítás. ütés. rzés rendelésre dolgozó. termesztési baktériumtenyészet. ár. tanterv görbít. öblösödés. serleg. közhasználatú. mosatlan. szokásjog fogyasztó. gyógyít. kigyógyít. kúra. vallásos tisztelet kulturális. horony. kristálytiszta. gyógymód. harangszigetel . m velési. éretlen. vev vásárlók vám vág. vev kör. szabás. jóslat. domborít. kihúzás. hajlik. mértékre készített. ólomkristályüveg kultusz. különc. nyomódúc. fejtési rés. megmunkálatlan. metszet. metszés. szelvény.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . óramulasztás. finomítatlan. grafikon. kehely alakúvá válik. leszoktat. nyers flintüveg. kritikus. gyógyulás. hajlat. virágkehely. áram. válságos durva. vágat. üreg. érvényes. rizetbe vétel. m vel dési. lógás. iszik. birkanyírás. vásárlóközönség. kristálygömb. függvényábra. ritkaság furcsa. ereszték. húzás. bevett. meg rzés. meggyógyít. goromba. óraüveg. tenyésztési. forgácsolás. kanyarodik. szokás. klisé. vért vesz. leszállított. folyás. ügyfél. fura alak. vágás. rendelésre gyártott. kehely hóbortos alak. emelés (kártyában). kristálydísz csilláron. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . folyó (hó).

medd . táncestély. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. teljesen. ciklus. levágott rész. teljes. metsz . napi napok halottak. felvágás id szak. keltez. nappal. újságkivágat. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya. korszak. medd törmelék Magyar . mindennapi. tökéletesen. holt. bringázik. mindennapos bejárón . naponta kár. megvágás. holtan. mindennapos. naponkénti. bevágás. levágott darab. tánc. nap. mondakör. forgácsolás. veszteség sérült sérülések bál. napvilág.cutting éles. réselés. körfolyamat. metszet. irtás. táncdallam. dátum. napilap. földfelszínhez legközelebb es réteg. bizonyos nap. megrongál. levágás. kor. medd k zet. vágó. újságkivágás. bizonyos id pont. körforgás. dugvány. pontos. elköltözöttek. hulladék anyag. bringa. veszélyes sötét sötétség adat. csapás. elhunytak. ablaküvegtábla. bujtóág. kivágás. napi. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. vágás. szabás. biciklizik. ablaktábla. randi. randevú. id pont. dalciklus. kerékpározik. megkárosít. egészen. kelet. érzéketlen. kiszabás. csökkentés. nappali. táncest. leszállítás. nap-. élettelen. meghatározott nap. táncmulatság. ütem (motorban).pence mindennap. hirtelen. halott. naponként. marás. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. ered.

sz k erd s völgy. elszánt. sok. megfelel . súlyos elhalálozás. áthatolhatatlan. eljárás. haláleset. rendes. kitüntetés. elutasít. határoz. távol. díszítmény. viselkedés irány dékán. idézésre nem jelenik meg. nagy mennyiség. mély tónusú. eldönt. halálesetek. hibásan teljesít. fizetésképtelenség. mélyen mélyebb mély(séges)en. kártyaosztó. költséges. titkos. feldíszítés. debütálás. tisztességes. vita. doyen. osztás. halál. rendelkezik eldöntött. mélység. nehezen érthet . egyezség. sötét. kártyaosztás. gyengül. alattomos. visszautasít dekoráció. mélységesen mulasztási ítéletet hoz. keresked . tagadhatatlan döntés. késedelem. osztó bánásmód. elhatározás dönt . feny fapalló. értékes. nehezen felfogható. halálosan gyászjelentések. vágatvég drága. sz k erd s szakadék. kezdés. hiány. kifejezett. els fellépés (év)tized. mélyen. dekoratív ravasz. díszít hatású. eltökélt. széles. nekrológok megvitat. okos. nagy tudású. kedves. rosszlelk . sötét tónusú. alapos. feny fa deszka. mélységjel. szobafestés. szakadék. vitat. díszítés. évtized december illedelmes. óceán. álnok. elintéz.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. keserves. alapértelmezés. homályos. megdönthetetlen. székesegyházi f esperes. hanyatlás. testület elöljárója. megállapodás forgalmazó. f részdeszka. súlyos. drágán. romlik. fontos. elmulaszt. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. feny fa. határozott. mély. elhárít. bemutatkozás. igazságot tesz. els fellépés. feny . fizetésképtelen . vitatkozik adósság adós bemutatkozás. ragoz. elhatároz. t rhet dönt. bánásmód. tapétázás dekoratív. kijátszás. ill . esperes. rangid s. mennyiség. mélységes. elmakacsol. fájdalmas. üzlet. hanyatlik. tenger.

tanácskozik. kézbesítés. tapintatos. nem elsietett akarattal. gyönyör séges. fok. veszteség definiál. megver. defenzíva. pompás. védelmi állás deficit. mérték. fizetést beszüntet. tart (el adást). védekez hadm velet. lassít késletetett átruházás. szánt szándékkal. kifejezetten. küldöttség körültekint . gyönyörködtet. késedelembe esik. elragadó. érzékeny. átgondolt. minden bizonnyal definíció. óvatos. kiküldetés. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. örömet okozó. mond (beszédet). szülés . el adásmód. fokozat. el relátó. remek finom. ízletes élvezet. határt szab. finom. világos feltétlenül. nem tesz eleget. határozottan. védelem. fontolgat. képélesség. mulasztás. megvéd vádlott defenzív.lesz. kézbesít. határozott. késedelem. kiszolgáltat. megdönt. meggondol. latolgat. vereség védelem er sítések megóv. gyönyör ség. öröm. mulasztást követ el. átad. késleltet. sietség nélkül. gondolkozik. meghiúsít. megszabadít. gyenge. élvezetet okozó. pompás beszállít. értelmez. eln iesedett. kötelezettségének nem tesz eleget. védekez . kényes. felbontóképesség. megfontol. késleltetés. hiány. szándékos. szándékosan. el re megfontoltan. körülír. hiba. hoz (ítéletet). delegáció. el re megfontolt. végleges. elb völ . korlátoz. el ad. nem teljesít. felszabadítás. törékeny. teljesítés elmaradása. kimérten. makacssági ítéletet hoz. vétség. kiad. meghatároz. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. vét. oklevél fokozat elhalaszt. lassú. el re meggondoltan. legy z. halogatás. bizottság. jogátruházás. tanakodik. válogatós. megfontolt. meghatározás definiciók diploma. örömet szerez elragadtatott b bájos. hogyne. szállít átadás. ízletes. tudatosan elpuhult. akart. nem elsietve. feltartóztat.

leszorítás. tömörített. tömött s r ség megtagad. letét. betét. demonstráció. lecsapódás. osztály. igényel. leszállás. igazolás.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. képvisel házi tag. képmélység. származás leír leírt demonstration bemutatás. sepr . foglaló. település. sötét. tagad. vastagság. tüntet visszautasítva Dánia buta. esés. kereslet. fenék. réteg alacsony légnyomás. letétbe helyez. küldött. megkövetel igényes demokrácia demokrata. fedett. tárgyalás alatt áll bizalom. bemutat. megbízott családfa. ostoba. el leg. lejt . tartozék alárendelt. szemléltetés . szediment. múlik vmin. bizonyít. indulás. kimutatás. leereszkedés. kér. tömör. depresszió. levertség. alattvaló. elutazás. alj. leszármazás. bánatpénz. lehangoltság. követelés. mélység. függ ben van. intenzitás. szemléltet. süllyedés nélkülözés bölcsesség. kimutat. öröklés. követ. csapadék. falvastagság. elintézetlen. visszautasít minisztérium. tagozat. követel. bankba betesz. szakasz. vízmagasság. eltartott. függ ség gyarmat. ellátatlan. rajtaütés. kérés. horpadás. bizonyítás. melegség (színé). eltérés. szak. tömített. vonulat. deponál (értéket). el fordulás. függés. távozás alá van rendelve. fel van akasztva. letétbe helyezés. együgy . részleg. nagy fajsúlyú. demokratapárti. üledék. pangás. fekvés. ész. tanszék ágazati elindulás. vastag. függ kicsapódás. hanyatlás. lel hely. lerakódás. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. képvisel . s r . lerak. demokrata párt tagja. függ. felfogóképesség. mélye vminek. deszant. kívánság. felvonul. közepe vminek helyettes.

terméketlen minta. megrajzol. rajzol. misekönyv tartó. óhajtás kívánatos. osztagot kirendel. napi munkaterv. eligazítást kiad. m szerasztal. vágy. konstrukció. lerombolás. elgondolás. sivatagi. tervez ként dolgozik. kíván vmit. hivatalnok. részletez. megsemmisítés. végzetesen. parlagon hever . átáll. puszta. elszánt. óhajt. részletes. tönkretevés. tervezés. lakatlan. vázlat. roncsolás ártalmas. lerombol. gépelem. kétségbeejt . iskolapad. reménytelenül. megkíván. tervrajz. szószék. kívánság. romlás. részlet. romboló alkatrész. osztag. dezertál. pusztít törölve elpusztítás. pénztár. irtózatos. kívánság tárgya. iszonyúan. részleg. vminek ellenére célállomás. veszte vkinek. borzalmas. felvázol. kivánt el adó.describes description descriptions desert leírások fajta. részletezés kimerít . megszerkesztés. elkeseredetten. megszökik. rombolás. reménytelen. elkeseredett. kér. megszerkeszt kijelölve rajzoló. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . ádáz. sivatag. vágyakozás. vágyik vmire. vázol. tervez. magány. pusztulás. veszettül undorodás. követel. fogcsikorgatva. pusztaság. eligazításon kiadott feladatok. óhaj. kívánt dolog. írópolc. iszonyúan. vágyakozik vmi után. megsemmisít. szerkeszt ség titkársága. érdem. kinyomoz. elhagy. referens. féle. felfedez. mindenre elszánt borzalmasan. kigondol. rész. veszettül. végzet elpusztít. tervez kívánatos felszólít. tervezet. eligazítás. szerel asztal. (író)asztal. szándék. kietlen. kivitel. szörnyen. rajzolóként dolgozik. írómappa. kassza munkaasztal borzalmasan. kiirtás. pusztítás. részletek észlel. makacs. szándékol. kétségbeesetten. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. asztal. leírás leírások átpártol. rendeltetési hely sors. megsemmisülés. szerkeszt. lelkipásztorkodás. kivitelezés. kétségbeesett. pusztító. szerkesztés. terv. cserbenhagy. kimutat. íróasztal.

levezetés. érmesajtoló szerszám. faszfej. k kocka. el hív (filmet). késés. sematikus ábra. késleltetés. egység egységek diagnózis. el hívás. mutatkozik. kiképzés. kézi lyukasztógép. nyomozás detektív. társalgás átmér Diána napló farok. fütyi. oszlopláb. meghatározás. vízer m rendszer. visszatartás dönt. dombornyomó szerszám. alakít. zúzógy r . fogyókúra. tökéletesítés. szándék. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . elhatározás. fejl d kiterjedés. megkap (betegséget). fütykös. gyarapítás. diétát tart. megállapítás (betegségé) ábra. késedelem. kifejl dés. megjavulás. megállapít. határoz. kifejlesztés. vízer m . kitudódik fejlett el hívószer. talajjavítás berendezés. nyomozó bezárás. terjesztés. feltárás. kifejt. diagram. vízi létesítmény. grafikon. jelentkezik. feltartóztatás. kib vít. pöcs. meghal. kiterjesztés. kiaknáz. m velés. kidolgozás. véget ér elhatározott. meghatározás. zúzótömb. elhatároz. alakozó. országgy lés különbség különbségek determination döntés. meghatároz. határozott megállapítás. párbeszéd.detection detective detention érzékelés. kifejl dik. eltökélt. fejl dik. meghatározó hasznosít. fejl dés. kifejtés. felparcelláz. fejlemény. fogvatartás. présmunka. kialakulás. diétát ír el . el készítés. diétára fog. fasz. fejleszt fejleszt k el hívás. sematikusan ábrázol dialógus. kialakít. gyarapodás. érmesajtoló. zsaru szótár tettem alakmás. kifejleszt. parcelláz. görbe. eldönt. kézi sajtó. csavarmenetvágó. kap (betegséget). odorsüllyeszték. fejleszt. kibontakozik. letartóztatás. présszerszám meghalt diéta. elszánt. diétázik.

szinte. nézetletérés csapás. viharos. katasztrófa. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. küld. szemérmetlen. igazgatóság. maszatos. távbeszél névsor. szennyez dik. irányít. bekottáz (rajzot). igazgatóság.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. méret. piszkos. nyílt útbaigazítás. parancs. szégyenletes. címtár. dimenzió. szeles. bepiszkolódik. bonyolult. sáros. méretez. kényszerhelyzet kiterjedés. csúnya. címzés. minta méret ebéd. irányító alávaló. mocskos. kiábrándulás. piszkos/erkölcstelen. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. nehézkes akadály. telefonkönyv. vezérvonal direktórium. beszennyez. vezéregyenes. irányzat. besároz. rögtöni. utasít. kitérés nélkül. félreérthetetlen. utasítás igény azonnal. méltóság dilemma. játékvezet . szennyes. nehéz. közvetlenül direktrix. megállás nélkül. veszteséggel ellenkezés. erkölcstelen. bepiszkít. vállalatvezet ség. sáros lesz. vezet . vacsora dioxid diplomáciai. nehézség digitális magasztosság. rendelkezés. bíró útmutató magyarázata. szabványméret. tisztátalan. vállalatvezet . szerencsétlenség katasztrofális. galád. nézeteltérés. egyenesen. nyomorék hátrány. légvédelmi l elemképz . iszapos. tiszta. koszos. aljas. kár. igazgatói tanács. veszteség. rendez . szennyes lesz. kiábrándultság . igazgató. diplomatikus. közvetlen. mocskolódik. igazgatói bizottság. egyenes. különbözés. határozott. visz. irány. méretre vág. bemocskol. rendezés. el írás. hitvány. ködös alkalmatlanság. rossz. bonyolultság. igazgató. sárba ránt. piszkolódik. címirat. közvetlenül. igazgatás. lakásjegyzék. munkaképtelen. azonnali. rokkantság meghibásodott. tempójelzés. beszennyez dik. ügyvitel. sebészi késirányító. tanács. vezet ség. mocskos lesz. ocsmány. disznó. trágár. sárba tapos. tapintatos haladéktalan. irányítás. vezetés.

körhagyó tárcsa.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. rossz közérzet asztali edények hanglemez. elutasítás elront. tárgyal megbeszélés. lemez. el nyben részesítés. szétszakadás. elintézés. lemez fegyelmi büntet. kezelés. rendellenesség. tapasztal. rendetlenség. elrendezés. kiválóság. távol(i). rendellenesség. tányér elbocsát. távol. baj. közzététel árengedmény. zavarás. kijelz . fegyelmezés. beteggé tesz. megnyilatkozás. tudományág elárulás. táv. nevel. vita kínos érzés. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. tönkretesz. fegyelem. megkülönböztetés. táv(olság). diszkontál. tartózkodó. megkülönböztetett bánásmód. térel nybe kerül. útszakasz halvány. vita. lap. okosság fejteget. rendelkezés. láttat. szállítás. el adás. összezavar. mérlegelés belátás. fenyít. veszekedés. leszámítolás. értekezik. tárgyalás. vitat. kitesz. leszámít. korong. ítél képesség. megoldás. különbség. mutogat. gondot okoz. eldobás. megvitat. zavar. vitatkozás. árkedvezmény. kétségbe von. megvitat. kijelez. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. elbocsátás. körültekintés. nyugtalanít. pontosan érthet . l gyapot-tárcsa. z rzavar kiállít. határozott. harcol. különbségtétel. közlés. fitogtat. pontosan kivehet . elárul. pasztilla. távolság. karika. szorult érzés. kitüntetés. tárcsa. eladás. feltár. különböz . megkülönböztetés megkülönböztet . betegség. leszállítás. bemutató. hírnév. fegyelmez. leszámítol. bemutat. bemutatás. diszkréció. társalgás felfed. józanság. külön. megszabadulás (vmit l) ellenáll. veszekszik. megbeszél. vitatkozik bomlás (rendé). nem vesz figyelembe beszélget. szétszakítás eltávolít. értékesítés. messzi. világos hír. bizonyságot tesz. megfontoltság. józan ítél képesség. messze. kór. értekezés. messzeség. felfedez. távoli eltér .

muri. fickó. jártató. esztergaszív. csalás. megosztás. osztályozás. okadatol. meneszt . nyomon követ. rész. doktrína. orvos. cécó. hadosztály. eltérés. változatos diverzitás. megosztott. orvosol dogma. beosztás. kiosztás. súlycsoport. pap. kutya. osztott jutalék. közfal.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. megjósol. szakasz. isteni. fejezet. házassági bontóítélet. pofa. nyomában van. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. tuskóbak. hajószázad. alak. különböz ség. szétosztás. értéktartomány. detto. válaszfal. hamisít. osztalék. dokumentum. láb. szavazás. okmányokkal igazol. vaskapoccsal lefog. eloszlás. egyenetlenség. terület eltér . skálabeosztás. kiváló kiosztott disztribúció. megkülönböztet el kel . tantétel. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. sarkában van. esztergameneszt . osztás. véleménymegoszlás elválás. orvosi gyakorlatot folytat. tan. szorító. változatosság felosztott. megoszlás. alaphang. szétválasztás. padszolga agárverseny tett dollár birtok. gyógyít. értelmezési tartomány. elkülönítés. felparcellázás. fokokra beosztott. elválaszt. vaskapoccsal rögzít. választókerület. nézeteltérés. fokbeosztásos. kerület. eloszlatás. osztásköz. emelet. fokozat. hajóosztály. kanfarkas. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. tesz. szétosztás. eb. kankutya. felhajtás. elosztás. okmányokkal ellát. fokokra osztott. pompás csoport. ugyanaz doktor. elosztás. vonalszakasz. lelkész. osztály. domén. megoszlás. részleg. szétválaszt. fok. válás c-hang. ellátás. megsejt. felosztás. különféleség. vádirat. hajóosztag. t zikutya. vallási dogma adatokkal alátámaszt. befogópofa. kampó. adatol. különböz . osztandó hittudós. igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . okmányokkal bizonyít. körzet. tagoltság kerület. tonika. kategória. sokféle. vaskapoccsal meger sít. körzet. megalapoz. hím. csinál. tanács. vaskapocs. tárgykör. esztergaszíj. nyargaló. okirat. tan(tétel). elválasztás. dokumentál. viszály. tarkaság. üldöz. okmányokkal alátámaszt. tagozat. ékszorító pofa. elválik.

molyhos sz rözet. kétszín . pehely. iker. sorozás. vonzer . leszállásra kényszerít. dubl z. kapu adag. sült ajtó. besorozottak. sorshúzás. duplája vminek. kétszeres. le. remi. holtverseny. húzás. kétágyas szoba. drámaírás. kétrét re összehajtott. megszerkeszt. kétrét . összeírás. húz. behívás. sorsolás. hasonmás. oda-vissza. hibás ismétlés. kerül út. alakmás. lefelé men . újonckontingens. leégve tucat behív. le-. fejébe tesz. el adó. alteregó. kett s hiba. lent. feltesz. kitér . kétségesség lefelé való. megfogalmaz. molyhosság. kétszer annyian. nyújtás. vargabet . legénytoll. el zetes tervezet. kerül . sorsjáték. kétrét görnyed. visszakanyarodik (folyó). hamis. besoroz. másodpéldány. szakasztott mása vkinek. vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . intézvényezés. alsó. f tt. bejárat. csapolás. vontatás. tervrajz. kikülönített alakulat. spanyol nemes. tervez. kiküld. letesz. házi dominancia domináns. nyereménytárgy. lefelé. színm irodalom. még egyszer annyi. terv. kétséges. álnok. katonai összeírás. kontra (bridzsben). pihe. kétség. piszkozat. gyanús. ajtónyílás. felvonóhíd mozgatható része. tanár. reklámozás. különítmény tagja. kétes. kifáradt. kimerült. újoncozás. kétannyi. színdarab. kétszer annyi. pelyhedz szakáll. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. vázol dráma. katonai szolgálati kötelezettség. kétszemélyes szoba. állításkötelezettség. professzor becsapott. lenn. párosított. összehajt kételkedik. törvénytervezet. fogalmazvány. el terjesztés.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. pihesz r. le(nn). felölt. beszédre való unszolás. földre. megír. tervezet. kett s fogadás. képmás. eldöntetlen ütközet. sorozat. vonás. kétszeresen. kinyújtás. kisorsolás. behívó. vázlat. elkészített. lefelé irányuló. megdupláz. uralom don. magára ölt. kihúzott nyereménytárgy. sorozóbizottság. döntetlen mérk zés. kihúzott nyeremény. uralkodó uralkodás. duplikátum. legy z. intézvény. összekuporodik. felvesz. vonzóer . túlsúlyban lev . els terv. adagol kettesben. kasszadarab. k felszínének szegélyére vésett díszítés. kett s. állítás. különítmény. kihúzás. irányában. váltó. farablás. hazai. kétes hír . kikülönít. két futamban való gy zelem. két-. megkett z. finom toll. piszkozatot ír. lefelé történ . futólépésben megy. dupla. színm . kétségbe von bizonytalan.

elán. abbamarad. prohibicionista. rajzolás elkínzott. mozgó falka. fáradt. vezéroszcillátor. felad. csöpp. porított. függ . vak. sürgés-forgás. kezd ütés. tömeg bódít. ver kar. csepp. kulcslyukfed . ejtés. ejt. visszaesés. süllyeszt . pályaszakasz. akció. hanyatlás. kibelezett. kirántott. beverés. telér irányában haladó vágat. kis völgy. er átvitel. indít ütés. lyuküt . hajtóvadászat. meghajtás. csökkenés. energia. esés. kocsiút. gépkocsivezet . kimért. megnyúlt. hajtószerkezet. meghúzás. álom. ruha iszik. fasor. kocsifeljáró. törölközik. megtett út. kocsivezet . kampány. csavarhúzó. akasztófa. kivezérlés hajtott. zött gépjárm vezet . feltáró közle. szesztilalom híve. hajtóm . medd . meghajtó. hajcsár. rajzolt. kihajtás. kocsikázás. nyáj. dob. dolina. kábítószerrel él. z fa. összeesik. süllyed. függöny. ital. eláraszt. abbahagy. hajtókerék meghajtók becsavarás. meghajtó szíjtárcsa. felvonásvégi függöny. hadjárat. kocsizás. hajtó. pottyanás. kivezérl fokozat. drog. kocsifelhajtó. vájár. támadás. erdei út. vezet. ütés az els r l. nyújtott ábránd. cukorka. bitófa. víztelen sivatag. hajtás. hév. pirula. letesz. folyosó. kocsis. labdaütés. csapásirányú kihajtás. csapódeszka. lyukasztóvas. állathajcsár. esési magasság. ösztön. propagandakampány. pörgetett ütés. függ dísz. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). rabszolgahajcsár. vezetés cseppent. lepottyanás. felhagy. golfüt . elkábít. hajtás. ár. nyáj. leejtés. tárószakasz. meghajtás. zárred lap. vágathajtás. ejtési magasság. ellik. szárad. lendület. kihúzott. összehúzott. hallgatag. aszal. lejt . unalmas. tél. terméketlen. nekirugaszkodás. hajtórúd. borjazik. csapó. kiapad. csöpög. tisztított. meghajt. gépész. ivás. szárított. húzott. gyógyáru. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . hajtófa. döntetlen. kábítószer. kábítószert ad be. leejt csepegtet csorda. csappantyú. elejt. részegeskedés méhrajzás. rajz. két hátsó láb felvetése. elbódít. szárít. ver kos. álmodik. ostoba. csökken. ejt erny s ugrás. álomkép. száraz. ütköz . vágyálom öltözködik. bedobónyílás. vége lesz. meghajtóer . sof r. ivás. szeszes ital italozás. elhalmoz. nagy házhoz vezet út. embertömeg. meghajtókerék. hosszú egyenes ütés. kábítószert szed. hajtóer . leesés. fogatos ló. sajtóakció. fanyar. gyógyszer kábítószer apad. vezet . elesik. szomjas. kiszárad. csapóajtó. falka. kiszáradt. kapuskirúgás (kézb l). megszárad. aszalt. bedob. hajtó. út. feszült. autózás. eldöntetlen. ábrándozik. el rehaladás. mozgalom. csepeg.drawing drawn dream dress drink drinking kép. ledob. tartózkodó.

kétszeres. enyhít. vízbe dob. víz alá buktat. követelés. kalászba szökik. zéró. szolgálat. pontosan herceg. éles. német. függeszt tag. megfelel . er teljes. hollandi. kéz. törékeny huzalszorító béka. matt. ruca. vízbe márt. kifakít helyesen. ököl. szánt. kell id ben. fül. alámerülés. kalászol. jutalék. m vel. fülszer nyúlvány. meglép vmi el l. elbutít. vízbe merül. por. kopoltyú. vízbe lök. tartam alatt. szemét furcsa. kiporol. fülecske. alábukás. nem hajlékony. lelkes. kukoricacs gróf ear earl . németalföldiek. minden egyes. leporol. ill en. kalász. pénz. lemerít. tompa. közben behint. kett s. beporoz. tompít. dupla. víz alá nyom. engedelmesség. pracli butul. kett s szám lemerül. nyelv (záróreteszé). kihúzza magát vmi alól. elkapja a fejét. fels vezeték-tartó. réce. buzgó. fakó. félrekapja a fejét. elbutul. kapocskarika. türelmetlen. mohó. retesznyelv. oszloptartó konzol. eltompul. lemerülés. lebukás. hollandok. heveny. fej félrekapkodása. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. holland nyelv. vízbe ugrat. egyhangú. kalászt hány. félrekap (fejet). lehorgasztja a fejét. tiszteletadás. kétélt csapatszállító bárka. minden. nulla. fület tesz. fanyar. kikalászol. illend en. unalmas. fejet hány. függeszt karika. behúzza a nyakát. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. megfelel en. lejáró. kell . butít. jogcím. tompul. vám haldokló dinamikai. csinvat. behúz (nyakat). lassú észjárású. alábukik. kacsa. hollandusok adó. füllel ellát. párkánytartó konzol. fakul. fogó. fej lekapása. vízbe ugrik. holland. buta. ál-. steksz. váratlan fürd . mancs. vízbeesés esedékes. kétféle. elbliccel. savanyú. légnyílás. pontosan (id )tartam. mindegyik. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. ütést kihagy. dinamikus. csövesedik. rossz. eltompít. mind. vízbeugrás. németalföldi nyelv. németalföldi. ellóg. illeték.dual duális. járandóság. újságcím melletti bekeretezett közlemény. lebukik a víz alá. tengeri fülcsiga. függeszt rész. csíp s. mindenki éhes. lebuktat. s r keresztszövés vászon. bekeretezett közlemény újságcím mellett. szántvet. vízbe merít. véletlen fürd . fogantyú. kötelesség. elfakul. id tartam. ágasfa. lanyha. tompává tesz. port töröl.

könnyen rávehet . simulékony. éti. nem meger ltet . lazít. megkönnyebbült. gazdasági rendszer. földgömb. gerinctet . étkezés. megkönnyebbülés. könnyedén. nem er ltetett. szabad id . földdel feltölt. egyszer . megenyhül. közgazdaság. él. becsípettség. enyhülést szerez. közgazdaságtan gazdaság. élesít. kijjebb csavar. könny . közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. enyhül. gazdaságtan. perem. lassít. odú. könnyen. megkeres. nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. föld felszíne. készséges. csillapodik. megtakarítás. fesztelen. utánaereszt. óvatosan helyére illeszt. nem akadékoskodó. könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . talaj kényelmesség. szövetszél. pihen . fesztelenség. nem nehéz. megkönnyebbít. gördülékenység. alkalmazkodó. megereszt. meglazít. kereset. megfelel b ség (ruháé). kienged. káva. margó kiadás. földzárlat. lágyság. pénzt keres haszon. megnyugszik. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . könnyebbé tesz. megfelel b ség . természetes. óvatosan mozgat. könyv éle. papi ökológiai (köz)gazdasági. nyugalom. csökkent. szél. megnyugtat. egyenl en elosztott. metszés. készség. takarékosság beszeg. enyhe. jólét. kib vít könnyebb könnyedén.earlier early earn earnings earth korábbi. gazdasági. csillapít. kényelem. könnyen járó. föld. tehermentesít. lel . könnyed. kiérdemel. könnyek kezelhet ség. egyszer ség. rókalyuk. megkönnyít. üzleti haszon föld alatti lyuk. könnyebbséget szerez. elfogulatlan. földterület. nem fárasztó. gazdasági élet. gazdaságos. laza. mérsékl dik. nyugodalmas. korán keres. óvatosan mozog. megszabadít. kiereszt. b vít. étel. könnyít. jövedelem. földelés. karima. kényelmes. falszegély. ráér id . földel. lyuk. gondtalan. szántóföld. könnyedség. szegélyez. csökken. csendesít. gondtalanság. fájdalommentes. szárazföld. megold. lelassít. evés egyházi. enyhít. szegély. koraibb korai. lassan. kapatosság. tágít.

t gy id s. értékpapírok. eszközöl. érvényes. hathatósan. oktató effektus. madártojás. tekintélyesebb személy. fickó. kihatás. tanítás nevelési. értelem. öreged . kézigránát. összhatás. gyakorlatias. legid sebb. hatály. tevékeny hatásosan. valamelyik a kett közül alapos. ingó vagyon. egyik. bodzafa. hatékonyság. feldolgoz (témát). prebister. eredményesség. mindkét. eredményes. rátermettség. hatékonyság. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. bonyolult. feljebbvaló. hatásos. pasas. találó. kijátszó. hatóer eredmények. hatásfok. végrehajt célravezet . tényleges. gondosan kidolgoz. termelékeny. fáradozás. ténylegesen hatásosság. tojás. korosodó. hatékony. következmény. öregebb. hatékonyan er feszítés. öregebb személy. jelenség. gondosan kidolgozott. megmunkált lelkész. okoz. körülményes. hatás. korosabb. hathatós eredményesen. záptojásokkal megdobál. hathatósság. alak. valamelyik. mindkett . fekete bodza. öreges induló. pete. pofa. er kifejtés. id sebb. hathatós. kezd . valóságos. rangid s. bodza. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. id sebb személy. törekvés diószén. okozat. termelékenység eredményes. eredmény. hatályban lev . koros. teljesítmény. hatásosan. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. ingóságok alkalmasság. bármelyik. hatóer . eredményez. effektív. tojásba márt. tojást gy jt. hatékony. megvalósít. teljesítmény. repül bomba. holmi.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. megvalósulás. hatékonyság. magasabb rangú. legöregebb választás .

alkalmazás. máshová. indulat. izgalom. szolgálat alkalmazott alkalmazott. különben. kikerül. felindulás. megfelel . jelentkezés. elektronikus elektronika elegáns. nyomaték birodalom empirikus. kilép. választható eltávolít. másutt felbukkan. izgatottság. dolgoztat. megüresedik. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. érzelmi. felmerül. válságos helyzet. kiemelkedik. üres. tapasztalati alkalmaz. szükséghelyzet. szükség. kiemelkedés sürget helyzet. dolgozó. szükség-. váratlan helyzet. meghatottság. kirekeszt. ellenkez esetben. felmerülés. lehet vé tesz engedélyezett . megindultság. munkavállaló. más. felemelkedik. villanyáram elektronikai. felbukkanás. el kel . lobbanékony császár hangsúly. tartalék. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. ürít. kiküszöböl. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. torkollik. kényszerhelyzet. klassz (alkotó)elem. váratlan esemény. tartalék-. kiderül. kifolyat. kit n . felszámol. nyugtalanság érzelmes. használ.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. kiürít. kihagy. villamosság. ürül képessé tesz. finom. szorongató helyzet. tartalékjátékos emóció. elérzékenyülés. villamos elektromosság. megsemmisít egyéb. foglalkoztat. kiborít. kiürül. szükségállapot. érzelem. érvényesülés. hév. felhasznál. ömlik. vész-. választói elektromos elektromos. vagy máshol.

szerz dtet. elfoglaltság. összekapcsolódott megbeszélés. ígéret. leköt. gépkezel . felbátorít (fel)bátorított eselék. kihangsúlyoz. ütközet gép. befejez. nyolc lábnál rövidebb gerenda. mérnök. maradék. találkozás. szembeszáll. szerelmi légyott. szerz dés. befejez rész. vége. kier szakolás. bátorít. motor. lefoglal. kötelezettséget vállal. fondorlat. végpont. kötelez. összetalálkozik. összetalálkozás. összecsapás. ellenség. elfoglalt. láncfonal. mozdony gépész. határ. alkalmazás. deszkadarabok. m szaki tudományok. hatálybaléptetés. véget ér. foglalt. er sít. program. csetepaté. bevégez. támad (el)foglalt. hadmérnökség. kier szakol. machináció. elkötelezi magát. kötelezettség. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . növel encouragement bátorítás. m szaki katona gépészet. vég. összeakad. tervez. bevégz dik. buzdítás. befejez dik. gépszerkesztés. megszüntet. ellenség(es) energia érvényre juttat. összekapcsolódnak (fogaskerekek). szembe találja magát. eljegyzés. tompa illesztés. végcél. légyott. végtelen. párbaj. megmérk zik. összekapcsolódás. mérnöki munka. büntet szankció.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. mesterkedik. találkozik. viadal. forral. sz nni nem akaró végek ellenfél. mérnökség. épít. csonk. eljegyez. végz dés. célkit zés. állás. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. szembekerül. m szaki. gerendavég. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. mérk zés. fokoz. tusa (fel)bátorít. véletlen találkozás. konstruál. kikényszerít alkalmazás. kikényszerítés. végz dik. mozdonyvezet . vágási forgács. megsz nik. harcban álló. felvesz. kártszalag. technika. mesterkedés. véget vet befejezett se vége se hossza. hulladék. cél. összecsap. megbeszélt találkozó. lezár (vitát). szerz dtetés. gépesítés. befejezés.

felvétel. rajongás lelkes. bevonulás. szórakozás. feljegyez. bejegyzés. tudakozódás. egyformaság. esemény azonos. elégséges érdekl dés. bemenetel. egyöntet ség egyaránt. birtokbavétel átkötés. valóság behatolás. egyenl . benevezés. elektroncs bura. kérdez sködés. kellemes. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. burkológörbe. higgadt. szórakoztatás. vállalkozás megvendégelés. egyenrangú. egyenl mennyiség. bejön. kiegyensúlyozott. takaró. roppant nagy elég. burkolat. óriási. hibátlan.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. elragad. bejegyez. vendégség lelkesedés. burkolás. rádiócs bura környezet környezetek epizód. bejövetel. beállít (csúcsot). teljesen jogosult entitás. fénykoszorú. göngyöleg. feljegyzés. beírás. burkoló. nyomozás. szótári címszó. gondoskodik behatol. megegyezik egyenl ség. elbájol. belépés. bevezet. egyformán. lelkes(ült) egész. azonos mennyiség. idomítani kezd bekért behatolás. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . egyetemi felvétel. teljes maradéktalanul. bejárat. belép. bemegy. bevonat. ép. bekérés vállalat. felér. mulatság. belépés. bejárat. belépés. örvendetes élvezet hatalmas. boríték. lét. bejárás. vizsgálat biztosít. lényeg. benevez. beír.

megalapoz. szökés. értékelés. megfelel érték éra. véleményezés. lefolyó. felszerelési tárgyak. kiáradás. megállapítás. költségvetés. lényegében alapít. elmenekül. megállapítás stb. kiértékel. azonos. azonos mennyiség. elszökik. egyenérték . megpróbál. egyenértékes. létrehoz. testület állapot. méltányosság azonos jelentés . elmenekülés. lényeges alapvet en. lényeg alapvet . cég. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. egyenl erej . kimarás. azonos érték . erkölcsi botlás. meger sítés.equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. megállapítás alapítás. megszökés. földbirtok. ekvivalens. erkölcsi erkölcstan. szervezet. t zoltólétra. lepusztulás eltévelyedés. etika etnikai. egyenérték. el kalkuláció. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . csappantyú. kiömlik. ment létra. elszökés. kiszökés. egyenl érték . faji. létesítés. elillan. kiszámítás. vészkijárat. lecsapoló. kísérletet tesz vmire. kísérlet. kiömlés. vélemény. létesít. vészkijárati vaslépcs . kimutat. írásbeli dolgozat. háztartás. felbecsülés. becslés. létesítmény. szökik. azonos érték. teljes kikapcsolódás. kibocsátó nyílás. árvetés. értékmegállapítás. telep. szivárgás. korszak erózió. id számítás. rang. felszerelés. elkerül. birtok. etnológiai. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. oszloptest alsó része. számítás. kor. kivonat. elszivárgás. társadalmi rend. intézmény. tévedés hibák megszökik. megmenekül különösen esszé. illatszer. tanulmány eszencia. megállapít. költségel irányzat. megfelel . létesítés. elvadult növény. értékel. menekülés. kor(szak). kiépít. kor. megkísérel. felmér. néprajzi Európa európai (ki)értékel. megmenekülés. felbecsül. szerelvények jogosság. leereszt . hiba.

tanúskodik vmir l. hogy. vkin kívül. végül. szembeszök . bizonyít. bizonyosság. rosszul. tanúbizonyság. lapos. kivételt tesz. jelentkezik. egyenletes. fejl dési behajt. kivéve. kizárás. kivéve. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. kivételével. eset. értékelés. kalkuláció. gonoszság. mindenütt bizonyítás. evidenciában tart vmit. végül (is). tanúskodik. egyenes. bizonyítékul szolgál. tanúvallomást tesz. megkíván. egészen. szemmel láthatóan baj. kivételt téve. végs történetesen. ha. vmin kívül. követel. szemmelláthatóság. egyenl . valaha. szabályos este esemény. valamikor mind. minden mindenki hétköznapi. páros. sima. nyom. kézzelfoghatóság. kivétel. vizsgál példa példák kit n . véletlenül egyre. nyilvánvalóvá tesz. kétségtelen. kizár. gonoszul. kivéve. betegség. ha nem. mindennapi mindenki minden mindenhol. sportesemény. sík. fejl dés. tanú. tanújel. nyilvánvalóan. pontos. tanúsít. mindig. precíz. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . megkövetel. nyilvánvaló volta vminek. lelet. gyökvonás. bizonyság. kézzelfogható. kiegyenlít. világos kétségkívül. veszedelem (ki)fejl dés. nyilvánvalóság. versenyszám események végleges.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. végs fokon. kialakulás. végül is. szabatos pontosan vizsga. kifejl dés evolúciós. bizonyíték. vizsgálat megvizsgál. kiegyenesít. elárulja magát. magától értet d en. ellenvetés. kiváló kivesz. vall. kiértékelés egyenesít. hacsak nem. nyilvánvaló. rossz. kicsikar. megnyilatkozik evidens. magától értet d . kiemel. megszokott. evolúció. kifogás. b n. vminek kivételével elhagyás. éppen. örökké. gonosz. szemmel látható. egzakt.

kifejt. igazolás. túlzott csereforgalom. túl sok. el adásmód. közigazgatási. létezés létezés. rendkívül felesleg. bemutatás. gyakorol. gerjeszt . felduzzad. nyílik. f el adó. kitár. kicsapongás. mértéktelen. kitágít. rendkívül magas. szétterjed. kivitelezés. bugyborékol. vált. zártkör kizárólag. gyakorlat. kirakat. gyakorlatozik. tartásdíj. bemutató. számkivet. megbocsát. megtelik. felfuvalkodik. mozog. t zsde. felment. sétál. iskolai el adás szül k részére. végrehajtási. kiállítás. feladat. vezet kivétel. telefonközpont. menekült. határtalan. kifogás. felenged. izgalom. igazgató. folytat. többlet. izgató kirekeszt. kicserél izgalmi állapot. megnagyít. széttágul. beváltási árfolyam.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. járadék. kiterjeszt. kivégzés. megnagyobbít. szám zetés. kizárólagosan elenged. mentesség edz. végrehajtás adminisztratív. testmozgás. átváltási árfolyam. kizár kirekesztés. cserekereskedelmet folytat. kifeszít. kifejleszt. van létezett fennállás. elnéz. lét. létez tartalmaz egzotikus teletölt. kinyílik. számkivetett. kiterjed. mértéktelenség. mentség. kicserélés. szertelen. t zsdei árfolyam. túlzó. feszül. kitágul. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. szám z. kifejl dik. cserekereskedik. végrehajtó hatalom. megnövel. ürügy el adás. létezik. kizárás el kel . kidolgoz. expand . rendkívüli kivételesen. széttárul. túlzás eltúlzott. mód felett. tágul. kib vít. mutatvány. kizárólagos. z ünnepély fizetés. kínzó. izgatottság érdekfeszít . gyakorlatoztat. dagad. izgalmas. gyógyszer beadása. feltár. széttár. valutaárfolyam. dolgozat. teljesítés. csereüzlet. terjeszkedik. gyakoroltat. felfúj. fennáll. szétterül. gyakorlás. szám zött él. végrehajtó. értékt zsde. cserél. szám zés. szétnyílik. testgyakorlás. mentesítés. enged a zárkózottságából. felfújja magát. számkivetés. megvalósítás. csere. túlságos. megtölt. szétterjeszt. tágít.

ügyes szakértelem. gy r s szélfeszít . szakvélemény indokol. teher kiadások. tágulás. . költség-visszatérítés. kirobbanás. kutat. kiterjedés. kiaknázás. kihasznál. felderít. fürgeség. remény. költség. felvilágosítás. kilátás. tágítás. kitevés. gondol. detonáció. növelés biztosra vesz. felvétel. kib vítés. tapasztal. felfúvódás. összeegyeztetés határozott. felfedez út. kitettség. megnyit. megmagyaráz. kitágulás. habosítás. magyarázó okok. sávnyújtás. valószín nek tart. kifejt. magyaráz. m velésfejlesztés. kifejezett. h tágulás. megvizsgál (fel)robbanás. elébe néz. kihasználás. kísérletezik kísérleti járatos. nyílt. kizsákmányol. fekvés. szókimondó. költségek. kiaknáz. kiadás. felfedez út. fejlesztés. vastagodás. gyorsaság. megfejtés. el re lát. világosan h stett. várható örökség elvárt. b vítés. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. puffadás. dilatáció. kitermelés. feltárás. határozottan. visszatérítés drága. átkutat. remél. robbanás export export cikkek exponált expozíció. költség. remény. világos félreérthetetlenül. hadjárat kiadás. számít vmire. hisz. szaktudás. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. várt expedíció. költséges élmény. kiegészít. térfogatnövelés. felhabosítás.kiszélesít. kitörés. kitermel. magyarázó körülmények. szakért . kikutat. magyarázat. kilátások. kizsákmányolás (ki)kutatás. várakozás elvárás. leleplezés. terjeszkedés. ráfordítás kár. elvár. kutatás (ki)kutat. felderítés. tett hasznosítás. felrobbanás. vár elvárás. tapasztalat tapasztalt kísérlet. felfedés. remélt. kiállítás.

szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. színoldal. számol vmivel. megnyúlás. gyorsvonat. külföldi. széls ség. legszéls . ritka. kiterjeszt. rendkívüli. kiterjedés. nyomófelület. kiterjesztés. méret. rendkívüli módon. széls séges. végs . síktárcsa. legmesszebb men . külterjes. külszíni. világos. kivételes. szem. terjedelem. rendkívüli. széls . kiterjedt. félreérthetetlen. növel. mintás oldal. jobb oldal. tágulás. mellék-. küls . rágófelület. rügy. külszín. túlzó. vágóél. legtávolabbi nagyon. csíraszem. sötét (nyomor). kinyújtás. vélemény. utolsó. rendkívül. fejtési front. különleges. tüzetes. végs határ. rendkívül. vészes helyzet. elüls oldal face . figyelés. lap. határérték. el lap. lyuk. kinyilvánítás. bet test. képe vkinek. feltétlen. külországi. kimondhatatlan. szín. küls (leges). meghosszabbított. felszín. meghosszabbít. véglet. ábrázat. szokatlan igen nagy. különös. küls ség külön. oldallap. mérték. nyújt. feneketlen. nyílt határozott arckifejezés. széleskör . fej. t fok. hosszan tartó. kiterjed. terjedelmes alaposan fok. elterül. szóhasználat kifejezések ad. határozott. kétségbeejt helyzet. n . terjed kinyújtott. szerfelett nézet. szembenéz vmivel. kiterjedt. szertelenség. pontos. kinyúlás. él. tekintet. arc. bet kép. túlzás. futár.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. kiszélesített. megállás nélkül. kiterjedés. bet fej. felszin. munkahely (bányában). expressz. elölnézet. kül-. rendkívüli. kifeszített. melléktantárgy. terít. látszat. prolongált kib vítés. kifejezés. felület. többlet-. széls érték. nagyság felületi. megnövekedett. fejoldal. homlokzat. szerkezet fejtési felület. m köd felület. végs fok. kifejez. kifejezett. kiterjesztett. ráadás. kib vít. szertelen. gyors küldönc. legnagyobb. megnagyobbít. hozzáépítés. sürg s. meghosszabbítás alapos. megnéz. legnagyobb fokú. terjedelem. átfogó. mellékállomás. egyértelm . határtalan. pillantás. küls leges. küls megjelenés. üt felület. többletkiadás furcsa. számlap.

nem részrehajló. tehetség. bukásra álló. frontváltoztatás tény alkotóelem. egyszeri ellésre született bárányok. sokat ígér . méltányos. elmulasztás. fadöntés. kifogástalan. megkönnyít berendezés. kudarcot vallott. ill . méltányosan. mulasztást követ el hibázott kihagyó. szepl tlen. romlás. öntésminta. hanyatlás. cs d. kedvez en. világos. hiányában. csökkenés. bukása vkinek. nyíltan. ellés. könnyedség. méltányosan. tisztességes. hiba. áttetsz . tényez kre bont. d lési irány megjelölése. száraz. dacolás. szintén. jól hangzó. mocsoktalan. szépasszony. tökéletlenség. kihajtás. elesés. hajtóka. fakultás. ügynök gyár egyetemi kar. kecsegtet . bukás. hiányzik. elfogadható. romló. pontosan. tisztán. elég jó. nem üti meg a mértéket. sportszer . derült. képesség. felszerelés. gyengül hibásak hiba. becsületes. kiállítás. simítás. kedvez . lojális. szegély. pártatlan. el nyös. közepes. csapadék. önt sablon. jól olvashatóan. lehet ségek. megbuktat. korrektül. kádencia. el mozdít. szépen hangzó. balsiker. jól olvasható. bukás. terjedelmes. helyes. meghibásodás. pályatévesztett ember. gyengeség. kudarcba fullad. kibélelés. bizalom. hanglejtés. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. gyarlóság. fair fairly faith faithful fall . teljesen. t rhet . vásár. cserbenhagy. h ség. fordulás. tantestület. becsületesen. biztatóan. hanyatló. gyenge. könny ség. nem zavaros. egészen. pont becsületesen. el segít. hit. hiány. betét. halkulás. tényez . sikertelen. korrekt. b séges. igazságos. együttható. alaposan. tehetség burkolat. egész. tömítés. kielégít . felbukás. ügyesség hibázik. tetszet s. h séges. fordulat. mulasztás. megbukás. bukott. szorzótényez . tökéletesen. esés. apály. arcvonal-változtatás. könnyen olvasható. rátermettség. esik. létesítmények. csiszolás. megengedett. elvágódás. sz ke. szolgáltatások adottság. makulátlan tiszta. fátyol. jókora. csuszamlás. meghiúsul. rendesen. megbukik. apadás. szépséges. csapadék mennyisége. borítás. bizományos. kudarc. leromlás. képesség. megmunkálás. pontos lejtés. leomlás. el nyösen. b nbeesés. kivágott fákból álló rakás. leromlik. egyengetés. szép. szeret . fehér. tiszta. szervi elégtelenség hibák korrektül. ígéret h . meglehet sen becsület. illend . gyönyör . tárgyilagos. nem sikerül. jól. meglehet s. elbukás. elég. szemben. elégtelenség. elmarad. bels burkolás. kudarcot valló. kar.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. elromlás. eléggé. meghibásodik. bizalom/hit. hitvallás. olvasható.

ventillátor. távol. bérbe ad. igaz. mód. böjt. könny vér . rajongó. messzebb fekv . kirostál. hulló. hamisított. összeomlás. propeller. m -.egyhasi bárányok. paraszt gazdálkodás elb völ . szell ztet készülék. elragadó. képzelet. szilárdan. furcsa minta. gyors. ál-. nagyon. messzebbi. lehullás. zuhanás. szell z készülék. el segít. vízoszlop. szilárd. húzóvég. m vel. ellés ideje. nagyon érdekes alakít. távolabbi. bizarr m alkotás. zuhatag kétszín . légcsavar. furcsa díszítés. valótlan. tartásra vállal farmer. süllyedés. es . szertelen gondolat. hírnév gyakori. kicsapongó. er sen. készít. távol-. házi. meghitt. álnok. agyrém. vitorla képzel dés. fesztelenül bizalmaskodó. megformál. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . messze. divat. gyorsan. hajócsavar. pontatlan. leesés. ledöntött fák száma. kosztba ad. legyez . tartásra ad. káprázat. hibás. család. lejt . csalárd. téves. megmunkál. messzire. gazdaság. groteszk rajz. pusztulás. szokás divatos. el kel család. valóságnak meg nem felel . tanya. bizalmas. ábránd. lezuhanás. intim. menet. kivágott fák száma. szárny. rostál. szertelen ötlet. rögzített. hír(név). tartós. groteszk minta. szeszély. túlsó kisbirtok. h tlen. fantazmagória. csapongó képzelet. furcsa rajz. zárt. ismer s. távoli. csavarszárny. vkinek a veszte. szabás. lelkes híve vminek. furcsa m alkotás. agyszülemény. képzel er . családi. böjtöl. farm. vízmagasság. gazdálkodik. tus (birkózásban). omlás. távol fekv . fantázia. régi család híres szelel kosár. megtéveszt . megszokott családok család-. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. megbízható el mozdít. nem valódi. fúvókészülék. bérbe vesz. jó család. fazon. színtartó. drukker. zuhanás csigasorkötél. imádó. helytelen. legyez. utánzott. családias. szintkülönbség. gyorsabb. gabonarosta. gazdálkodó. hallucináció. groteszk díszítés. félrevezet . bizarr minta. farkuszony. esés. sokkal. messzebb es . tönkrejutás. major. tettetett hír. rögtönöz. színlelt. hullott ereszked . sebes. er sen. elegáns koplal. magával ragadó. csalfa. visszahúzódás. messzi. közvetlen stílusú. szurkoló. groteszk m alkotás. hullás. képzel tehetség. hamis. kisebbedés. nemesi származás. legyezget. bizarr díszítés. nagy távolságban. látomás jóval. bizarr rajz. bezárt. el kel származás. szelel rosta. megm vel. csavarlapát. kosztba vállal. sz. vízesés. megragadó. gazda. er s. ismert. nem igaz. veszte vkinek.

oltalom. megvalósítható. kitüntet el nyös. jelvény. elmozdít. kiadós. kedvezés. szövetségi hivatalnok. kedvez kedvenc aggodalom. eleség. legrégibb tag. szerelmi zálog. fogyatékosság. kegy. északi. kövérje (húsnak). el nyös munka. szivesség. kimozdít.fat hizlalt. gazdag. vadspenót. fél. részrehajlás. feltalál. északpárti. apó. legid sebb tag. kifizet d vállalkozás. elhízott. rettegés. szövetségi ügynök államközi. páter. pásztortáska. küls megjelenés. tulajdonságok február etetett. arckifejezés. kövér. helyesel. el nyben részesít. termékeny. jellegzetesség. örökbe fogad. jól felszerelt. korelnök. törés. vég. pártfogol. tart vkit l. botlás. félelem. el nyös vállalkozás. vaskos. fizetés. elmozdul. vastag. tömött. jellemvonás. kigondol. hibássá válni hagy. pusztulás. háj. hatásos szerep. hatásos sorok. mulasztás. félve tisztel. szerepeltet. hibáztat. végzet após. támogat. segítség. takarmány. testes. vonás tagoltság. szövetségi szövetség díj. csokor. hiányzik. evés. hiányosság. védelem. h bér. kegyként adott tárgy. zsír. apaságot elismer. tapadós. hizlal. honorárium. jóindulat. apaságot tulajdonít vkinek. halált okozó. apa. halál. vet dés. ziccer. zsíros. kitüntetésként adott tárgy. tisztelet. szül je vminek. fekete üröm. tisztel. el tolás. kifizet d munka. megtör. felvázol. vminek a java. díjaz vkit. tisztelend atya. illetmény abrak. eltolódik. magatartás. atya. hiba. f helyen közöl. h bérbirtok. vet dik. központi. egyezményes. halálos. létrehozója vminek. hájas. kivételezés. dús. nemz. sajátság. szívesség. megromlani hagy. vet . hízik. mostohaapa. el nyös. hiányosnak min sít. föderalista. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . alkotó. szerelmi emlék. lehetséges. kedvez. valószín attrakció. megegyezéses. kövér tyúk. tart vmit l. téved. hiányosnak talál. jellemez. táplálék. hibázik. keresztülvihet . vét. ken anyag. hasonlít vkire. sors. tulajdonság. alapító. forrása vminek. illeték. államszövetséget érint . táplálkozás. megkülönböztetett bánásmód. végzetes elmúlás. java vminek fatális. aggódik. zsiradék. vétség. öreg egyházatyák megtörik. arcvonás. szabálytalan adogatás megtisztel. hízott. államszövetségi. díjazott. gyantás. b séges. szerz séget tulajdonít vkinek. etetés. táplál. pártfogás. kiemel. arcvonások. törvénytisztelet alkalmas. támogatás. el segít.

bekerít. vív termékenység ünnep. regényirodalom. terep. érzés. tapintás. akadályon átugrik. szántóföld. eladási terület. idegrost. ünnepély. harcmez . játékosok. indukciós tekercs. mez ny-. fesztivál. összefilcesedik. képmez . fogás. kivéd. heves. udvarló. b r. letaglóz. sövényen átugrik. cimbora. elsüt kilincsrugó karja. lopott holmit vesz. csatatér. zabálás érez. kartárs. vad egyenrangú ember. mása vminek. etetés. csapat. elsüt rugó karja. ember. érzékelés. elektromos er tér. mez ny. lóverseny mez ny. érzelem. fickó. hangulat. leüt. vadásztársaság. véd. elhárít. koholmány. hangulat. háttér. táplálás. lopott holmit elad. orgazdaságot z. tábori. piac mez k ádáz. orgazda boltja. regénym faj. széppróza. tv-képmez . oltalmaz. palánk. számtest. tag filc. összeáll. pofa. mezei. n stény feminista akadályt vesz. pasas. rostanyag képzelgés. összepárosít. tér. ünnepség néhány kevesebb elemi szál. er tér. terület. megvéd. tapintás érzékelés. nemezel. megfog és visszadob. orgazdáskodik. mez nyben játszik. ünnepies. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . valótlanság harctér. érzet. eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. kopár hegyoldal. kerítéssel körülvesz. véd fal. biztosító csap. izomrost. csapatot összeállít. tapintóérzék lábfejek beszeg. szigetel fedéllemezzel befed n i. vívás. határoló vas. könyörtelen. evés. tüzes. nyersb r. ünnepi játékok. érzék. táplálkozás. nemez. összeállít. kerítéssel elzár. sövény. nemezzel bevon. egyetemi önkormányzati testület tagja. társ. ünnepályes. alak. akadályt ugrik. mez . egyetemet végzett ösztöndíjas. ledönt. érz . ünnepi. mér léc. harctéri. pajtás. terepen történ . kutató ösztöndíjas. kerítés. el tolás. párosít. mágneses mez . érzet. korlát. ünnep(ség). sz rme. pajzsmez . valaki. pálya. párja vminek. kitalálás. összetapad. mágneses er tér. megtalálja a párját vminek. vminek a párja. takarmányozás. rost. bajtárs. szenvedélyes. orgazda. helyszíni.feeding feel feeling feet fell élelmezés. nemezel dik. kegyetlen.

ritka. töltet. finomít. pénzel. csipisz. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . (ki)tölt. reszel . feltöltés. divatos. kalkulál. kártalanítás. befejez. húros hangszeren játszik. tölt anyag. karcsú. éles. kiderül. verekedés harcoló becsül. számol vmivel. betöm. dúsít. díszít. remek. retesz. cifra. b ség. vasúti töltés. kiváló min ség . hegyes. kikészítés. végs végül finanszíroz. számjelez számolás. szennyez désekt l mentes. talált tárgy hozzávalók. díszítést vés. küzdeniakarás. ráspoly. töltelék. diagram. számjegy. tisztít. elegánsan. iratcsomó. megtalálás. vég. megszámol. irattárba helyez. véget vet. megtapogat. alakít. nagyszer . kitisztul. bérlet-meghosszabbítási illeték. megszámoz. pénzbüntetéssel sújt. képet alkot magának. nyúl. megmunkálás. vég. alak. elsimít. alak/ábra. tapint. jó kivitelezés. sor állományok. egészséges. nagyszer en. iratrendez . tapogat ujjak hajrá. legkiválóbb merinó gyapjú. kézbe vesz. utolsó. derült. pénzügyi felfedezés. füge. megtelik. számjeggyel megjelöl. pontosan. díszes. kidolgoz. filmez. menetel. fogdos. finoman. számtan iratgy jt . töltés. telik. száraz. fájlok dagad. alakzat. hímez. kartoték. ábra. vetülékfonal bevon. oszlop. termet. tölt. fügefa. tökéletesít. rudacska. kallantyú. megállapítások. irattároz. nyúlánk. harc. tömés. hegyes függoly bokszmérk zés. szépen. derít. szín-. lezár (vitát). cizellál. ütközet. kitöltés. mintáz. pénzügy anyagi. besúg. finomított. betölt. jó kidolgozás. talált tárgy felfedezés. jelképez. számol. apróra. eldolgoz. reszel. keres. keresés. kicsinosított. besúgó. hártya. pompás. megbírságol. töm. finom. illusztráció. számozott basszust készít. el kel . harcképesség. bírság. eleget tesz. gondol. laktató. bevégz dik. kitölt. ujj. felület. állomány. töltés. kikészít. bravúrosan. jól. ráspolyoz. lelet. vékony réteg befejezés. iktat. óramutató. befejezés. ténymegállapítás keresések. vél. nemes. számmal jelez. küzdelem. értékel. megállapítások csodálatos. végez. megtölt. tiszta. index. teljesít betöltés. remekül. filmre alkalmaz. adatállomány. megjelenik. felértékel. apró. befejez dik. vamzer. h bérúrnak fizetend kárpótlás. tolóka. leülepszik. kit n .fig fight fighting cimbalomszeg. bevégez. nyíl. elképzel. hártyásodik. elegáns. lelet. kellemes. akta. megjelenés. üdít . jó. fogtömés. film. megtapint. szerepel. szép hozzányúl. feltöltés.

tüzet fog. csatlakozó lemez. t zeset. gyújt. elgyengül. hozzámér. szilárdít. egymásba illeszt. t z(hely). hozzáillik. alkalmassá tesz. emberi test. els alkalommal. elsüt. fitt. keményen. nyíltan. els nek. hozzáidomít. gyorsan elröppen (id ). gatya (madáré). tompít. hús. egészséges. megízesít. szilárd. meger södik.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. rögzített. els ként. állott. meger sít. határozottan. egyenletes. görcs. torpedó. elégtelen osztályzat. nyílt. síkság. hosszúsz r angol vizsla farka. lobogó. egyhangú. lapjával. els sebesség. kiváló. macskak . fürge. határozottan. kikészített. megszilárdít. f szerez. tüzel. húsétel. színfal. kielégít. robban. laposan. húsoldal. ötös osztályzat el ször f államügyész. használhatóság. sziklazátony. vérszomjassá tesz. lelóg. alkalmas vmire. összeilleszt alkalmasság. biztos. elseje. alföld. hevül. kipirul. légkör flotta. megfelelés illeszt öt állandó. n szirom. vitorlarúd-szilárdító. lekonyul. alkalmas. t zkár. belefér. hevít. különleges tulajdonság. el készít. kifejezett. szilárdan el ször. illik vmire. íz/aroma. illeszkedik. ellankad. határozott. kigyullad. lakás. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . eleinte. járdak . lapos felület. határozottan. szeszély. aroma. szilárdan. aranyzab. halak. szilárd. fellobogóz. levakar. szenvedély. kereken. zászló. cég. ízesít. tipeg k . ízesít anyag. sekélyes illat. illesztett sínheveder. beilleszt. odaillik. lehúsol. lapos. -egyedik. kezdet. jól áll. jó. megfelel . sima. kil . összeegyeztet. hizlal. halászik. t z. bé (kottában). lelkesít. hengerel. unalmas. peca. lap. elfér. megszilárdul. hal. íz. puskatüzelés. sík. lapít. els ízben. kincstári ék. test. köt lap halász halászat megfelel. ill . fénytelenít. elbocsát. száraz levél fakó. állódíszlet. tompa. zászlójeleket ad. másodrend evez toll. ütközési heveder. levél. hajóraj. karó. szapora beavat. félhanggal leszállított. k lap. ágyút z. kidolgozott. sajátosság. kemény. hajóhad. állóképesség. bágyad. felgyújt. homokzátony. jellemz tulajdonság. l . sínheveder. bedöf. kezdetben. csap. összeillik. inkább. játékpénz. vérben megforgat. k kocka. elsárgult levél. átalakít vmilyen célra. kikövez. zamat. húsosodik. gyors. jelz zászló. hév. renonszot csinál. horgászik. roham. átkel bárka. lapály. mozdulatlan. írisz. vállalat er sen. f t. er sít. elsül. els . meggyújt. hízik. korhadt ág. szürke. meghízik. illend . tüzelés. t zvész. egyenes. határozott. fix. jól áll vkire. gumidefekt. kampó. illeszt. meggyullad er s. változatlan elbágyad. tökéletes éget. árboctámasztó. széles level gyékény. beleillik. hiányjelz kartonnyelv. jogtanácsos. tehetetlen ember.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

kert. különös. ténykedik. sánta. vadhús. nyer. kertben dolgozik. munkásbrigád. profit aknafolyosó. bútor.tisztség. sarkalatos temetés bizarr. csapfészek. egyesülés. fasor. jöv id . manser . felszerel. gyarapszik. nyereség. megy hézag. tréfa. hízik. fuzionálás. m ködéshez tartozó. jár. csoport. m csarnok. fedett pálya. megszerez haszon. összeolvadás. csonka. t késít alap-. megérkezik vhova. talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. képtár. társasjáték. bútor(zat) el mozdít. vadpecsenye. szórakozás. keres. szövetkezés jövend . jöv . nyomorék. sietés (óráé). karzat. kertészkedik. alaphang. gyarapodás. elér. játszma. szerez. vicces. bivalycsorda. mulatságos. rés. nyílás. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. brigád. vadállat. hasznára van. furcsa. szerszámsorozat. nyereség. ráadásul. alapvet . további azonkívül. alapjában véve. pénzben játszik. hattyúraj. érctelér medd k zete. móka. m vel. magfúzió. elnyer. befektet. út. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. liget. béna. banda. kertet m vel. galéria. tornác mulatság. tovább. fúzió. sport játékok csapat. r garázs epikurosz kertje. m ködési függvények alap. el ny. munkáscsapat. járat. nagyobbodás. nem mindennapi berendezés. növekedés. kötelesség. bátor. tréfás. jöv beli. csaplyuk. tréfálkozás. siet (óra). örömlány. játék. határozott. csorda. funkcionális. támogat. leend határid ügylet. határid üzlet fundamentally alapjában. prostitúció. tevékenység. gyakorlati. vad (erdei). el segít. fedett folyosó. hivatalos. prostituált. haszon. kemény. el nyére van. er sítés. park . erkély. komikus. forrás. mans. továbbá beolvadás. szerszámkészlet. t ke. gengszterbanda.

létrehozó. felszerelés. megszokott. nemessé tesz. fogaskerék. nagylelk alkotó. gázzal megmérgez. nemes. egyetemes. örökléstani. gázzal ellát. tarka. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. kapcsolódik. termel létrehozott generáció. generálás.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. gáz. keletkezési. nyíltan. homokos. kapu sorompó adott buzi. szoros kapcsolatba hoz nem. elgázosít. sebességfokozat. szintén földrajz földtani György-tallér. benzin. szövegel. fecseg. szerkezet. bekapcsol. fejl dési. arányosít. nem specializált. felszerszámoz. gyengéden. genetikai. finom. készülék. köz-. óvatosan. népszövetség géniusz enyhe. tábornok. kivált. szinte. nemesít. nemz . szokásos. hülyül. süket duma. általánosan el állít. el idéz. halandzsa. m ködés. hadvezér. felgyorsul. szelíden eredeti. mindenes. szórakoztató dolog. vidám felkantároz. nagyközönség általában. üzemanyag. jókedv . gyengéd. mindenre kiterjed . gázzal tölt. vakerál. nyájas. fejl déstörténeti. nemzedék b kez . létrehoz. hajtóm vel ellát. holland gin. halandzsázik bejárat. élénk. nemz. származástani Genf. vaker. stratéga. megnyugtat. szerelés. szelíd. sebesség. Grúzia geographical földrajzi . nyájasan. generális. badarság. nyílt. valódi hitelesen. duma. élvhajhászó. közös. határozatlan. homoszexuális. rossz erkölcs . süketel. hiteles. függ vé tesz. megközelít . holmi. okoz. általános. udvarias úriember urak finoman. szül gén f .

tükör. arany-. vizsga. ajándékáru. hülye hapsi. pohárkészlet. örvendez . megszerzés. örvend . üvegáru. értékes. kocsiablak. globális. ad. pohár. ajándék. György kori német Németország (be)vesz. tündöklés körülmény. kísérlet cél. hozzájut. aranyos csillogású. arany-. vidám homokóra. halott. próbálkozás. aranyérme. gól. kislány. aranypénz. golfozik el rehaladott. tehetség. elevenség. tündökl dicsfény. adag. örömteli. György korabeli. üvegház. ragyogó. szolgálólány ad. kellemetlen ember. melegágy. kezdeményez készség. bura. megadott. barométer. ügy. megjutalmaz. megajándékoz. siker. örvendetes. roham. üzlet. elveszett. hozadék. távozás. teljesítmény. rugalmas utánengedés. lámpaüveg. mozgás. melegház. kiadatott. légsúlymér . haladó. megegyezés. frisseség. messzelátó. egyhasi kölykök. lencse általános. visszaütés kapás hozzájutás. dics ség. fehér folt. élénkség. aranyszín . arany. szerzés óriás. bíborvörös. kapu isten megy fennálló. glória. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . reménytelen . nagyítóüveg. holtjáték. nagyszer . lupe. képüveg. grúz. boldog. aranylap. lendület. rátermettség. hajlamos. távcs . menés. járás. üveg. aranyos fény . aranyterm golf. dics séges. létez . felruház. világ-. alku. óraüveg. divat. kelt. egész világra kiterjed . képesség. leány. esemény. optikai lencse. menés. ivadék. ajándékoz. egész földfelületet behálózó. ablaktábla. vmilyen természet ad adás kellemes. össz-. világméret dics . men . hajlam. kinyerés. numera. golfot játszik. energia. óriási adomány. ragyogás. mozgástér. remek. megy. aranyszín aranyból való. gukker. rugalmasság adott. lány. grúziai. szívderít . adományozás joga. aranyban b velked . út arany. látcs . megszerez. tetter . szolgáló. teljes. kinevezés joga. pompás. jövedelem. fényes.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai.

füvesít. érvényes. apa. kormányzó. egy csekély. középkori. malaszt. jóindulat. engedelmes. lejt . egyetemet végzett. nagy. gabonamag. fokonként nehezebbé tesz. felszín. barkáz (b rt). bíborfesték. gótikus bet . erezet iránya. vkinek a java. mester. szemcséz nyelvtan el kel . kormányzó. fokokra oszt. hajlam. javak. pázsit. legel . szemer. tetszet s. aranyszemcse. zöldtakarmány. gyep. alkalmas. adományoz. nemes. teljesít. skarlátfesték. árucikkek. min ség. szemcsés szerkezet. diplomát szerez. adomány. gótikus. nagyszer . fokonként nehezebbé tesz. elegyenget. jó. meghallgat. folyósít. szemcse. granum. felület tarkasága. bíborvörös fest anyag. spárga. kegy. csirág. megkegyelmezés. szemcsésség. rangsorol. fokozatossá tesz. kedves. felékesít. szemcsézet. regulátor. csúcsíves. el nyös. átruházás. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . tata. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. választmány tagja. végbizonyítványt ad. átruház. nyújt.0648 gramm. kecsesség. szabályozó. hangversenyzongora. fok. min sít. elvégez. báj. engedményezési okirat. kit n . grácia. fokbeosztással ellát. f nök. porszem. gazda. megadás. homokszem.good goods got gothic governing örvendetes. kiutal. osztály. kitüntet. természet. felület érdessége. sorba rendez. jámbor. engedélyez. áruk. fokozat. lelkület. szép. osztályzat. szeretetre méltó. napvilág government kormány. gót. munkaadó. kellem. megbocsátás. rang. vizsgaengedély. vezet igazgató. remek engedményez. vizsgára bocsátás. örege vkinek. marijuana. haszon. helytartó. osztályoz. szigorlatra bocsátás kiválogat. emelked . végz s. szubvenció. elindul. gót nyelv. primitív ízlés irányító. mozarab. érettségizik. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. gran. intéz testület tagja. atya. elfogad. eleget tesz. bíbortet . papa. megfelel . derék. adományozás. irányító asztali áldás. ezer dollár. börtönigazgató. megenged. megtisztel. csendes. kategória. kegyelem. gót stílus. ingó vagyon. vad. elismer. gabona. diplomás. segély grafika befüvesít. szemtermés. szemernyi. f . gabonaszem. átruházási okirat. 0. vezér. díszít. vezet . ingóságok. gót bet . szem(cse). gabonatermés. igazgatótanács tagja. engedélyezés. egy szem vmi. vagyon be(vesz) barbár. fatter. középkorias. barka. planíroz. el ny. szíves áru. évgy r . ingóság. gótikus stílus. asztali ima. szem. f .

becsap. tér. hajtás. halvány. zacc. garancia. kavics. görög nyelvtudás. hiszékeny. golfpálya. friss. sikamlós. hellén. üde. zöldre fest. kifejl dés. rölt. tapasztalatlan. rácskerítés. naiv. szaporulat. térképhálózat. legel . megfeneklik berek. növ(eked)és. együgy . rködés. lomb. képz dmény biztosít. el vigyázat. nyers. fejl dés. f kalauz. el vigyázatosság. földre dob. hírnök. megnövekedett daganat. rség. görög nyelv. falcolás.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. alap. sápadt termesztett sz. sápadt. zsuga. szürke egyenruha. ír ember. felh s. hájas. gyep. talaj. nehézségi er . hamuszürke. borongós. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . betétszalag. sportpálya. hálózat. zöld-. tengerfenék. megzöldít. karfa. goromba. ordenáré. szavatol markolatkosár. súlyosság. földre fektet. megtéveszt. görög személy. rostély. gyászos. natúr szín . rács. teljes. zöld. svindler zöldell . nagy. nyers szín . fegy r. sóder gravitáció. kövér. föld. növekedés. indíték. termelés. rét. terjeszkedés. alapozás. vaskos. görög. szürke. fejlemény. kinövés. földelés. üledék csoport. növés. meg szül. hómentes. er teljes. súly. futár. földel. zöldes. kert. rács(ozat). megfontoltság. szerves képz dmény. makroszkopikus. Hellász csaló. zátonyra fut. nagy test . szürkület. földre tesz. megcsal. szürke ló. fegyház r. megszürkül. szerencsétlenség. zsozsó. zöldhasú. termés. fogház r. jó er ben lev . bruttó. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. pázsit. szomorúság buja. szürke szín . vastag. tömegvonzás nagy. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. svihák. terület. szürke festék áramhálózat. országos áramhálózat. fájdalom. tumor. liget. börtön r. gyarapodás. éretlen. gyógyszeríz-javító viv anyag. terep. biztosító berendezés. burjánzó. golfpálya lyuk körüli része. sárgás. pénz. trágár alapoz. kendermagos réce. szabad szemmel látható. növekmény. csoportosít. term megn tt. ok. szürke szín. zöldfül . kandallórács. sötét. er s. zsíros. meg szít. durva. borús. bánat. megfenekeltet. otromba. felszállást lehetetlenné tesz. csoportosul csoportok termeszt er söd . forgalmista. nyomorúság. rácsozat baj. süt rostély. garantál.

parazita. dohog. veret (tüzérséggel). sz röz. pisztolylövéssel megsebesít. puska. kézfej. internátus. kalapács. büntetend . irányít. fegyver. ágyú. véd szerkezet. kiosztott lapok. vonatkísér . megterhelés hammer hand handful handicap . aláírás. kalauzol. útmutatás. felerészben. rz . pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. munkás. nehezen kezelhet akadály. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . játszma. sz r. leosztás. rákapcsol. ruha. útikönyv. részben. kézjegy. palota. hajszáldrót. számoló. kopácsol. hajóslegény. sörte befejezetlen. vezérfonal. viselkedés (birt) haj. vétkes gitár öböl. hall. r. diákszálló. nagy ebédl . taps. vendég irányítás. sín. kalauz. kiver. kabaré. kollégium. kisebb egyetemi kollégium. tönkrezúz. bolyh. b ntudatos. vezérlés. maroknyi. vadász. kikalapál. korlát. zenés kávéház. magatartás. leránt. kalapácscsont. konviktus. útjelz tábla. szórópisztoly. kopaszt. játékos (kártyában). oltalmazó. meghívott. kordában tart. agyonbírál. hapsi. napszámos. zúz. útjelz . kéz. kakas (puskán). lel faszi. példamutatás. kalapál kártyaleosztás. pisztoly. kastély. átnyújt. pacák. el csarnok. védekez állás. odaad. védekez testtartás. tönkrever. csarnok. tökéletlen közös ebédl . testalkat. kézbesít. útmutató b nbánó. l fegyver. mulató lehúz. átad. szakadék revolverlövéssel megsebesít. lecsepül. közös étkezde. pöröly. elpüföl. el szoba. gyámolító gárdaezred. idegenvezet . nem teljes. székház.óvókerítés. gyám. vezetés ismertet . r. lövöldöz. ferences rendház elöljárója. amerikai bangita. lábfej maréknyi. lehengerel. fél. kézjel. sz rszál. ágyúlövés. vigyázat. segédmunkás. hajszálrugó. terem. agyonl . örvény. dobol. kézírás. hajszál. r(ség). hajzat. eldönget. vezet . közös étkezés. kovácsol. matróz. b nös. vidéki kastély. küls megjelenés. kisegít . parti. szokás. félig. revolver. olajprésel zsák. gondnok. riz. üt . sz rrel ellát. megátalkodott. tanácsadás. védelmez. hátrányos helyzetbe hoz. mutató kéz. gvárdián. kar. nehezen fegyelmezhet . vonatvezet . véd rács. ütés (kártyában). nagy terem. mutató. hátrány. ad. löveg. vezet. marok (lómérték). gárdisták látogató. kúria.

kiindulópont. fejjel ellát. vájvég. rovat. kalapot tesz. gavallér. szigorú. betakarítás. hozzányúl. éles. hegyfok. bíborosi kalapot adományoz. kemény. ész. bántalom. kifejlés. fejtési front. felirattal ellát. tapintás. kíméletlen. bánik. szigorú arat. f hely. nehéz. ugratás (birtok) az. igazgató. családf . el vágat. irányít kezelés. csúcspont. bajt okoz. tárgykör. vezet. korona (fáé). szedés. kategória. kalász. hím állat. foglalkozik. csúcs. ártalom. nehezen. kalap. gubó. vasárú árt. fárasztó. keményre. kényszermunka. férfi. feje vminek. kezezés b kez . hajó el része. értelem. fok. beugratás. svindli. készlet. préselt dohány. oszlopf . nyél. élén áll vminek. tekintélyes adódik. vezet hely. állomány. szívósan. éles. keményen. hajóbordák fels része. rossz. kilincs. terméseredmény (bír) bíborosi kalap. eleje vminek. fejezet. begy jtés. személy. vezet . rossz. halad. fül. ereszcsöpög alatti tölcsér. el adódik.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. gyorsan. mákfej. aratás. rikácsoló. rúd. vidámság boldog. fejfed . fej. baj. fáradhatatlan. fejel. jelentékeny. kifoszt. holtfej. rubrika head . fronthossz. gyötör. véletlenül boldogság. jóvágású. szerencsére. fenék. igyekszik. fiú. fogantyú. f -. kedvez tlen. él. érdes. megesik. bajt csinál. sérelem harmónia elpusztít. kitartó. jókép . el rehaladás. vidám keserves. fejes rész. kegyetlen. darab. nyugtalanít. fogó. ürügy. kemény. tréfa. zaklat durva. térnyerés. tet pont. sért. szüret. történik történés történik boldogan. el fok. termés. kar. alkalom. sebesség. hím. földnyelv. el menetel. sólya. k b l kirakott gázló. sapka (van). hardver. f nök. rideg. fanyar. becsapás. megtörténik. forgattyú. fáradságos. zord. kínoz. feldúl. kitartóan alig fémárú. megsért. cím. hajó orra. f . csalás. irányító. fej (érmén). keservesen. kár. er sen. orom. haladás. er s. fels rész. szarvasagancs. csinos. szilárd. el fordul. lekezelés kezek. megy. betakarít. vállalatvezet . felvízcsatorna. kirabol. kalapot ad. nyers. kezel. címszöveg.

sziv k r. h ség. segítség. láz. terhes. központ . tárgyalás bátorság. meghallgatás. kemény. fejbe borul. buta. kiszolgál. beborult. heves. piros (kártyában) bef t. orvosol. fejek. fejesedik. magasság. tüzelés (szukáé). súlyos. ételadag ennélfogva. lelkiállapot. segíteni kész. háztartási alkalmazott. sötét csúcspont. felindulás. hérosz. unalmas. felszolgál. itt örökség dalia. segédlet. melegít. pokol bejárón . kihallgatás. t zbe hoz. viharos.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. nehéz. ezért (az ) ide. segít kész. paradicsom nagyon álmos. szolgálatkész adag. verseny. k r. tet pont örökös tartott helikopter fene. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. felgerjed. fáradt. er s. hanga. menny. játékbarlang. mag. h csarab. magaslat. búgás (kocáé). f t. hallótávolság. szív. kártyabarlang. így. pusztaság f tés ég. kimerült. hév. hegy. ér (kábelé). melegszik. hevít. h s heroin. megmelegít. félisten. hallás. jelent s. el segít. segély. ezentúl. segít. nagy. bels rész. támogatás segített hasznos. (h sn ) headquarters f hadiszállás.

tartott. szarkasztikus megjegyzés. fogantyú. aktívák. szerencsés fogás. saját magát rejtett hierarchia. ezideig hajótér. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. bírálgató megjegyzés. fenséges. szerencsés ötlet. befogókészülék. üt. éles megjegyzés. szerencsés húzás. felemelkedett. birtok. magát. tok. önmagát. lyukat fúr. raktér. magas. rangsorolás. befogó készülék. tám. magas nyomású terület. vmiben lekötött t ke. ér. gyám. vagyonrész. tartó készülék. beássa magát. magasztos. késleltet . szár. átlyukaszt. csúcsteljesítmény. rátalál. fogás. csíp s. igen. jól sikerült felvétel. harmadik sebesség. feltartás. támasz. korona. érint. kilyukaszt. nekiüt dik. vmit kézben tartó. magas nyakú. nagyon. eltalál. rablás. tárolás. alátámasztás. üt dés. megüt. vezet . elér. bírlalás. el kel . tulajdon. odú. rögzítés. történet heroinos cigaretta. szagos. elszakad. visel . fent. összeüt dés. emelkedett. egy adag kábítószer. találat. er s. tartás. két munkahelyet átjáróval összeköt. tartó. megfogás. kitalál. srenk eddig. befolyás. hajófenék. lyuk. találó kifejezés. tartókészülék. támvas. tokmány. ráakad. foglalat. gödör. talál. fermata jogosított. bíráló. nagymérv . feltartóztatás. szipka. becsapódás. megver. birtoklás. hatalom. rablótámadás. ütés. börtön. birtokos. lök. rangsor. siker. emelt. roppantul. betölt tároló. gunyoros megjegyzés. nyomorúságos viskó. kitartás (hangé). magasan. sújt.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. slukk. telitalálat. nagyfokú. romlásnak induló. gáncsoskodó megjegyzés. hajófenékrekesz. gyilkosság. tartó. odaér. önmaga. gúnyos megjegyzés. egy adag ital. szerencse. sláger. birtokban tartó. saját maga. összecsapódás. megfog. kifúr. papi kormányszervezet. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . vagyon. rangszervezet er sen. megtartás. er d. rakodótér. irattartó. csapás. átfúr. kilyukad. f . tartó tárca megfog verem. halogató. tartály. vár. zárt. oldalvágás. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. szippantás. fogó. üreg. felül.

lyukaszt. hangszóró. kiváj. lóer . erekció. a helyére. reménykedés remélhet leg horizontális. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . pont (golfban). tisztelet. fúr. érzékeny ponton érint . borzasztó volta vminek. belföld. szarvval ellát. szipózik. vissza-. bevált. csáp. lovas. tisztesség. borzalom. vakáció. helyi. vakáció nyaralás. helybeli. várakozás. tiszteleti becsül. rettenetes volta vminek. otthont nyújt vkinek. nyílt. borzalmasság. medd k zet-zárvány. vacok. nyomorúságos lakás. szabadság. lyukba küld. sík. fizetéstelen. szarvaz. nyílás. borzongás. számít. otthoni. valószín ség. szent élet . tölcsér alakú vízfolyás. elfogad (váltót). erény. szarv alakú serleg.lyukba dob. vízszintes (Horn-fok). hátára vesz vkit. hefti. vissz-. látóhatári. tartó. mélyedés. megbecsül. családi. nyomorúságos odú. ház körüli. fogantyú. lovas katona. n i becsület. gyár (kínában) becsületbeli. díjazás nélküli. vitorlarúdsín. felnyársal. szakadás. lóra száll. telefon. belföldi. célra repül (ott)hontalan. szinte. szül föld. teljesen. szent. bizakodik. üreg. salakdugasz. duda. ló. fedez. pata borzadás. lóra ül. kilátás. szünid Hollandia. hazairányít. hátán visz vkit. találó. láthatári. menhely. hátán lovagoltat. üll szarv. megtiszteltetés. remél. lóval ellát. szörny ség. lapos. undorodás. herél mén. megszentelt. hazarepül. irányít. hontalan. látóköri. megdöf. rárepül. fedeztet. bak. elevenére tapintó. megbecsülés. tapogató. iszonyatosság. lel hely. dísz-. egészen. remény(kedik). kürt. cél. helyére. jóhír. hidegrázás. elvár. rettegés. kegyes. felszarvaz. lakhely. felöklel. lakóház. menedék. tölcsér alakú öböl. lakás. rádióval repül gépet irányít vhova. számítás. rémület lovakkal ellát. kíván. otthontalan becsületes. becsület. ünnep. hon. szentelt. szarv. visszarepül kiindulási pontjára. szabadság. iszonyodás. sárlik. szentséges saját. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. porta. cs dör. házi. hajléktalan. mén. lovasság. bizakodás. lovagol. vár. tiszteletbeli. tollbóbita. otthon. visszatér. lóra ültet. kötélhágcsó. ékesség. lovat ad. haza. szünid . irtózás. reménység. otthonhoz közel es . reménykedik. szarvával felnyársal. kitüntet. vezet sugárral repül. magas állás. csikó (sakkban). tölcsér alakú torkolat. dísz. méltóság. címzetes. hazai. odú. deresre húz. bel-. tölcsér. becsületesség. hazaküld. kifizet. állvány. szaru. tisztességes raktár (kínában). kapu. szarv alakú tartó. tisztel. autóduda. magas rang. orr. haza-. ház. nyersvászon jámbor. tülök. háztartási. óhajt. hazavezet. célrepülést végez. figura (kártyajátékban) remény. büszkeség. agancs.

mindamellett. vendéglátó. legújabb. felgerjedt. kocsiszínbe beállítás. hevesen. tömeg. nyeregtakaró. er s hotel. szexuálisan vonzó. élénk. ász. épület. magtárba hordás. tetemes. alaposan. csíp s. szörny nagy. ház háztartás házak begy jtés. garázsba beállítás. garázsba elhelyezés. el adóterem. kollégium. mérgesen. szexis. véd berendezés. elhelyez. szállás. lakik.meghág. emberiesség. mérhetetlen. tumulus. vendégfogadó óra órák bástya. szexi. penge. hogy. behajtás. forró. felmelegít. uralkodóház. háztartás. rosszindulatú. ostya. el adás. roppant nagy. indulatos. lakás. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. hogyan. szentostya. horonyba illesztés. néz tér. hogy(an). roppant sok. szexuálisan felgerjedt. friss. cég. azonban. fészekbe illesztés. veszélyes. forrón. hatalmas. hajlék. ellenséges. cs rbe hordás. f t házba elhelyezés. család. kórokozóhordozó. mégis. kirobbanó formában lév . remízbe beállítás. híres. vírusgazda. rosszindulat. dologház. rettent nagy. be van indulva. lakásépítés. bacillusgazda. sereg. begerjedt. elszállásol. men . parancsnoki fülke. határtalan. rikító. szálloda. fel van húzva. ház. vendégszeretet vendégfogadós. hallgatóság. szerfölötti. porta. lopott. irtózatos. szálló. nagyarányú. lakóház. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. befogad. gazda. gyár. árboctalapzat. háznép. dögös. lak. menedék. vendélátó/gazda. betakarítás. szállodás barátságtalan. sokaság. felkapott. felépítmény hajó farán. temérdek emberi emberi természet. gépszínbe elhelyezés. forróvá válik. kelend . skori sírdomb. milyen mértékben. háziúr. árbocfészek. képvisel ház. mi módon. végtelen. emberfeletti. garazsírozás. heves. pipa. hajlék. torony (darun). f t házba beállítás. miként akárhogyan. mennyire. ám. viszont igen nagy. vendégl s. be van gerjedve. lótakaró. remízbe elhelyezés. lakóhely. sláger. internátus. házigazda. túl f szeres. színház. üzletház. óriási. szenvedélyes. kocsiszínbe elhelyezés. skori sírhalom. bármennyire. gyárépület. közönség. ellenséges viszony. haragos viszonyban álló. dühös. dinasztia. lebocsátás. domb. behordás. viszály felhevít. tombolával összekötött társasjátékféle. gépszínbe beállítás. t zsde. roppant. burkolat. falfülke. miképpen. rosszakaratú. falhorony. kapós. leeresztés halom. fogadós. ellenséges érzület . egetver . istállózás. beterelés. vállalat.

én. jegel. terméketlen bejár. ráismer. fogalom. testnedv száz magyar Magyarország éhes. jég. hajtó. ideális esetben. sovány. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. hidegre tesz. kutat. megöl. azonosnak tekint. gyanú. fondant. egybevágóság ideológiai ideológia. vadat kerget . nem vesz tudomásu. éhez . ideális. ügyesen bánik. üldöz. falkavadászat. személyazonosság. világnézet bár. éhséget kelt . semmibe vesz Magyar . képzet elméleti. keresés. vadászellát. férj. kopóval vadászik. hogy vajon tudatlanság mell z. kedélyállapot. eszményien azonos. éhséget okozó. túlszabályozás. nyomorgók. példakép. ha. -e. megegyez azonosítás. zés. hajtat. kedély. egynek tekint azonosítás azonosság. rezeg. cukormázzal bevon. gyémánt.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. vadászik. f köt alá hoz. gazdálkodik. i bet bejegel. szertelenül vágyakozó. átkutat. érzés. vicc. vadászó. nem vesz tudomásul. feltéve hogy. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. vadat z . komikum. ismeret. megrendülés. falkavadászaton vesz részt. sejtés. férjhez ad. gondolat. humor. eszménykép. eszményi elméletileg. leleplez. vadászat. hogy. nem vesz észre. kép. fagylalt. leveg nek néz. felismer. z. terv. eszme. szegény. áhító. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. ideál. azonosságot megállapít. képzeletbeli. kerget. üldözés. felkutat. kedv. elképzelés. vibrál. éhesek. rezg mozgás. adatot keres. nyomozás. felfed. jól gazdálkodik. keres. éhez k. szomjas. vadászat. cukormáz elgondolás. mohón vágyódó. ötlet. gondoz.

magasztos. rosszul megválasztott. nem fogékony becsapódás. brit birodalmi.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. sürg s amint. törvénytelen. magába foglal. tükörkép. megtestesít. befolyás. kihatás. kép. végrehajtás . képzeletb l ered . nem kielégít en. keresztülvisz eszközölt. nem megfelel en. hátrány. fenntartás nélküli. magától értet d . kép. sejtet. teljesít. alsó ajak alatti kis szakáll. fontosság. fenséges. nem jól. behatás. kellék. nagy képzel tehetség elképzel. értelem. nekiüt dés birodalmi. üt dik. jézuspapír. importál. hasonlat. nem szerencsés. szerencsétlenül. tízrubeles cári aranyérme. szimbolizál. szókép. szerszám. szemléltetés ábrázol. egyesültkirályságbeli. belevonás. képet fest. teljesítés. képzel dés. nagy formátumú nyomdai papír eszköz. belekeveredés. hallgatólagos beleért. végrehajtott beleértés. maga után von. tömérdek. hasonmás. küszöbön álló immúnis. nagyszer . képek fantázia. közvetlen. lefest. képzelet elképzelt. illusztráció. burkoltan céloz árubehozatal. méltóságteljes. elképzelés. mentes. illegális betegség ábrázol. arcmás. mihelyt. behozatal. kocsitet ülésekkel. képzel azonnali. rossz érvénytelen. császári. kocsitet pogyásztartóval. kedvez tlenül. hatás. képmás. felséges. beteg. visszatükröz. import. végrehajt. utal. ütközés. óriási bevándorlás közelg . burkolt célzás beleértett. értelmileg tartalmaz. közvetlenül mérhetetlen. képzet. kocsitet re szerelhet utazóláda. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. kár. törvényellenes. leír illusztrált ábra. behoz. rosszul. roppant. káros. ütközik. összkép hasonlatok. szobor. jelent. gonosz. azonnal.

közül. beolvaszt. tökéletesít. beleszámít beleértve. mialatt. fogság javít. növel. nyomás. nyakába varr. mellékesen. -on. elégtelen. alatt. kifinomít. mellékesen megjegyezve. szerint. helytelen ingerlés. -en. egyesül. nyomdai levonat. feljavít. miközben. el fordulás. belefoglalás. hatást kelt . zárt. elterjedtség. belekever. zárvány. börtönbüntetés. egyesít. idején. beszámít. -ön. -ba. nem kielégít . megtestesít. hüvelyk állásszög. egybeesés. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . fuzionál. bezáródás. folyamán. bekebelez bekebelezett. kivet. beleértés jövedelem bejegyez. testületté alakít. becsapódási szög. belevéve. példányszám. emelkedik. magában foglal. feljavul. megszilárdul. eggyé vált. esetlegesen beleért. összekever. -ként. -képpen. terhelés. -ban. lenyomat. utánnyomás. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. tehetetlenség alkalmatlan. becsapódás. tökéletesedik. nyomtatás hatásos. leny göz . külföldi áruk kiró. belevegyít. lassan halad. beleszámítás. bent.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. egyesült. értéket növel. rárak. fuzionáltat. testetlen. b vít. keveredik. tökéletesítés.4 mm>. esemény. beesési szög. felölel. belevesz. tartalmaz. rátesz lehetetlen benyomás. kipalléroz. nemesedik. benn. nem megfelel alkalmatlan. jelenség. -ben. összeolvad. véletlen esemény. jobbá tesz megjavított el léptetés. incidens. belefoglal. mély benyomást kelt . véletlen esemény. kim vel. eggyé vált. elegyít. beesés.54 centiméter. gazdagít. megkapó bebörtönzés. egybeolvaszt. megjavul. ingerl . magába foglal. ösztönzés 2. nemesít. el fordulás gyakorisága bees . megjavít. eset. egyesült. ösztönz . részleges egybeesés. kim vel dik. jogi személlyé alakít. vegyít. javítás -be. lassan mászik. hüvelyk <25. tartalmazott. el menetel. jelent s import áruk. ráver d esetleg. inadekvát. módon. ráes . elegyedik. hatás. belül képtelenség.

nem egyenes közvetve egyedi. jelz réteg. indikátor. mutató. index. rámutatás. egyéni. sorsszer . növekedés. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. jel. javallat. kongregacionalista. valóban. tartalomjegyzékbe felvesz. növekszik. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. jelzés. független. bet rendes mutató. indikáció mutatóm szer. irányjelz . változékonyság biztosan bekövetkez . tárgymutató. kapcsolt er söd egyre inkább. egyén. kijelz m szer. egyes. tiltott könyvek jegyzéke. jelz m szer bennszülött. szorgalom egyenl tlenség. kompasz. tartalommutató. önálló. t . veleszületett. kikerülhetetlen. szabadság merész. pártonkívüli. el jel. mindinkább hihetetlen csakugyan. jelz készülék. vele született közvetett. utalás. n fokozott. anyagilag független. aknamélység-mutató. mér m szer. tárgymutatóval ellát. figyelmeztetés. jelz kar. nyelv. (ki)jelz . iparág. névmutatóval ellát. mutatóujj. betilt. fesztelen. autonóm. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. megjelenít egység.increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. mutató India indiai jelez. névmutató. tényleg függetlenség. indexre tesz. jelz tábla. jelz csap. vmire utaló jel. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . látjelz . munkaíró. optikai jelz . mérlegpálca. leolvasás. kényszer . szabályozó kar. independens. tárgymutatót készít. növekv mértékben. ásványindikátor. vizuális kijelz s egység. obligát. szabad.

tudakozódás. szükségszer . kézjegyével láttamoz. tilalom. káros befolyás. nyomozás. tájékoztat fesztelen. rábír. kihat. vizsgálat rovar belseje vminek. felvilágosítás infrastruktúra. kezdeményez . bemenet érdekl dés. belüls . javaslattételi jog hátrány. örökösödési per. kötetlen értesítés. parafál. kezd . nem el írásos. belül . vendégl bels ártatlan új szokás. betáplált adat. információ. feljelentés. hagyatéki eljárás. keresetlen. fogadó (vendégl ). szignál.elmaradhatatlan. sérelem. megnyitó ténykedés. el készít . névjelével ellát. hazai. fert zés. örökség. késleltetés. kár. betáplált információ. belsejéb l való fogadó. ország belseje. kézjegyével ellát eredetileg. kezdetben bevezet . ráfordítás. kezdeményezés. -ban. -ben. értesülés. közlemény. kezd . szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. hagyaték. ország belsejébe. sebesülés. vele járó. sértés. nem hivatalos. felfújás. újító anyagfelhasználás. kezdemény. ható. meggátlás. közvetlen. umlaut végtelen duzzasztás. belül. gátlás kezdeti. felpuffadás befolyás. jogellenessé tétel. velejáró birtok. kezdeti. ragály. benn lev . kezdeményez képesség. tájékoztatás. közlétesítmény-hálózat benne rejl . infláció. hétköznapi. feltétlenül. megakadályozás. hír. újítás innovatív. bemenetet. örökrész. elkerülhetetlen. bemen jel. kezdeményez er . kártétel belföldi. megtámadhatóvá válás. sérülés. bels . befolyásos informál. bels rész. örökösödés. végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. szül i örökség akadályozás. rongálás. hatás. befolyásol befolyásoló.

szervez. hivatkozik. folyamatba helyez vmit. hír. észbeli. munkások közé beépített besúgó. felszerelés. éleselméj ség. utasítások eszköz. egész számú. üzembehelyezés. létesít. intellektuális ész. éleslátás megtekintés. intézményi oktatás. egységbe rendezés becsületesség. integrált beilleszkedés. szerszám. integráció. folyamatba tétel. bevitel egész. h vösön. létesítmény. lényeges. hangszer hangszeres. sértetlen. felvétel. fogyasztás (kötésben). eset. beszívott. tanítás el írás. felderítés. megalakítás. közrem köd .elhelyezett. ösztönös megérzés. hatósági ellen r belélegzés. emészt szervek. teljessé tevés. . hátoldal. ihletett. ép. inspiráció. bizalmas tájékoztatás. sértetlenség. hírszerzés. m szeres. egybeépített. sugalmazás alatt álló. tisztesség. belélegzett beiktatás. intuíció. utal esetek helyett alapít. egyesülés. m szer. ihlet. bels . vmin belül. felfogóképesség. felfogás. vizsgálat felügyel . sugalmazott. megindít. útmutatás. bels csatár. intézmény alapítás. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. kérelem. teljes. felvett létszám. belátás. megindítás. nagytehetség . hivatalos helyr l sugalmazott. intézet. szokás. javaslat. feddhetetlenség értelmiségi. integrálás. bels felület. m szerek elégtelen biztosítás ép. egységet alkotó egységbe rendezett. m vészi. belsejében. ihletettség belehelt. létesítés. szorgalmazás. egyetem. lelkesítés. szellemi. szervesen hozzátartozó. nélkülözhetetlen. intézmény intézményes. ötlet. szell z járat. szentírási sugalmazás. bennül . hivatott. utasítás. okirat. dutyiban. folyamodás. szervezés. értelem. sugalmazás. integrál. példaként felhoz. vmi belsejében. összeépített. érintetlen betáplálás. költ i. igazi története vminek. hozzájáruló eszközök. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. példa. ösztönzés. valódi helyzet. bevezetés.

intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. hullámmozgások összetev dése. sejtet. zavaró áthallás belföld. engesztelhetetlen. lábak felhorzsolása. magyaráz. szándék. zavaró hatás. érdekl d érdekes adapter. értelmesség. beható. célkit zés. vmire irányuló. titkos szolgálat. információ. szünet. végtelen.értesítés. maró. értesülés. kebelbarát. kölcsönhatás. cél cél. megfeszített. törekv . érdekl d . hangköz. egymásra hatás. közösülés érdek. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. meghitt. illeszt egység. ruharészeket összevarr. közbelépés. közbens bel-. mélyen átélt. távolság. hathatós. mély érzelmi életet él . belseje vminek. er s. lábak felhorzsolódása. ország bels része. tízperc (iskolában). tudtul ad. megértés. célozgat. bels nemzetközi el ad. intenzitás intenzív átható. komoly. elmélyült er sség. éles. tolmácsol. egymásra hat beavatkozás. fordít értelmezés csilletávköz. közbejötte vminek beszélgetés. elszánt. érintkez felület. értelmez. szúrós. belátó okosság. érdekl dés. interjú bens barát. figyelem. intervallum. határfelület. érdekel. id köz. mély. közöl. interpretál. közbüls . kamat érdekelt. összetalálkozás. elválasztó felület. belföldi. tervez. nagyfokú. középfokú. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . belföldi közbees . összeütközés. lebegés. célzat. féltónus beavatkozás. heves. megfeszített. mérhetetlen. közbenjárás. figyel . vételi zavar. térköz. törekvés. interferencia. fogaskerekek megakadása. bels . szándékozik szándékozott fürkész . fürkész . élénk. közvetít .

bevezetés felbecsülhetetlen. nyomoz. lényegtelen. hatványoz.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. -be beilleszt. megvasal. Perzsia Irak Írország ír kard. körülteker. kutat. elszigetelés. beiktatás befektet . felhívás hatványra emel. bevezet. változatlanul behatolás. meghívás. beruház. kutatás. tanulmányozás. összezavar. maga után von. behelyez. bekerít. felruház kivizsgál. nem helytálló (van). zavaros. belekever. kacskaringós. részvétel hatványozás Irán. magában foglal. telepítés. tanulmányoz. nyomozás. vele jár. izolálás. eladósodott. magába foglal. bevisz. körülzár. invázió találékonyság befektet. felterjeszt. elszigeteltség. felöltöztet. nyakatekert. divatba hoz. szigetelés . elfogadtat. körülményes belekeveredés. beburkol. vásárol. meghonosít. bemutat. behoz. beruházás. összegöngyöl. megkezd. begöngyöl. beruházó láthatatlan csábítás. nem a tárgyhoz tartozó. jelentéktelen. becsavar. bonyolult. vizsgálat befektetés. invesztál. betesz bevezetett bemutatás. telepít. vas. vizsgálódás. összeteker adóssággal terhelt. megvizsgál. magával hoz. ironikusan irreleváns. felruházás. vizsgál adatgy jtés. van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. bele. elmélyedés. belebonyolít. felbecsülhetetlenül értékes mindig. vasaló gúnyosan. vasal. kusza.

emberalak toronyórákban. rövid férfi fels kabát. zakó asszony. ivadék. n i kosztümkabát. borítólap. kimenetel. b rmellény. továbbá.Israel Israeli Izrael izraelb l való. felszerel. eredmény. lemezborító. folyótorkolat. dugós kapcsolóhüvely. zeke. n . tyúk. t. alsó. cikkely. kiadvány. hím állat. b rb l készült fedeles kupa. csavaros emel . emel . ered. olasz ürmös. ravasz fickó. felzetív. kiutalás. azt olasz. dugasz. kosztümkabát. fénnyel vadászik. téma. példányszám. ágyúhüvely. pont. olasz vermut. borítás. állati b r. jumbó. emel bak. zubbony. kulacs. cimbora. keletkezik. szakasz. célgolyó. hím burok. részlet. forgalomba hozatal. kiömlik. kocsiemel . forgalomba hoz. borítóív. kifolyik. burkolat. lövedékburkolat. torkolat. kapcsolóhüvely. csaj. végeredmény. paragrafus. burkolólap. kiadás. matróz. Zsanett január jack jacket Jane January . az(t). kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. nyársforgató készülék. guba. emel rúd. tartó. rövid hír. neki. vitapont. gyümölcshéj. szolga. utód. kis fels árboc-merevít rúd. segédmunkás. dettó. nyílik vhova. tételek. következmény. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. kilép. cseléd. ujjas. olasz nyelv Olaszország részletezés. megjelenés. kimenet. kioszt. kis csuka. kabát. származik. kérdés. részletek azé maga elefántcsont. adódik vmib l. támaszték. héj. kiad. krumplihéj. hasonlóképpen. azután adatok. emel vel emel. hunyó. fénnyel halászik. izraeli kifolyás. orrárboc-lobogó. dugaszaljzat. fiatal legény. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. ügy. kijárat. ellát. tétel. kibocsát. megjelentet. cikk. penget . kenyérfa. példány. támasztó. kiosztás. átlagember. Johanna. pénz. filkó. annak. bubi. tökfilkó. spiné. hír. állati sz rzet. köpeny. az. orrárboc-zászló. fogó. adat. napszámos. Janka. kakas (kéményen). dohány.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

ólomplomba. sortérz . ballada. ólommal fed. irányzás. kolompos. vezet egyéniség. kezdeményez. ének. madárdal. vastag érhez vezet vékony ér. dob. utóbbi kil . legfontosabb. blankfilm. ceruzabél. odavezetés. vezet ügyvéd. reklámcikk. ólomzár. els ként kijátszott kártya. el nyitás. cs fektet munkás. tervezet. bujtvány. vezérhajtás el fogat. kalauz. laikus. idegenvezet . tojásrakás alaprajz. ólmozás. bet szekrény beosztása. vezetés. helyzet. élenjárás. kit z . motoros hajó. víz-odavezetés. vezetés. ólomcsík. nem hivatásos. els heged . ín. lerakás. vezet i képesség leading leads . sorközt tágít. els ség. román. tömés. karvezet . emelkedés. parancsnokság. irány. telepítés. részesedés. felbocsátás. vezér. elágazó vezeték. dallam. vezet . ritkítva szed. vezetés. sorkitölt pontsor. prímheged . ólmoz. fekvés. réteg. bef z vég. latin szertartású. újlatin kés bbi. telér. vezeték. tengerre száll. játékkezdés joga. bárka. vízre bocsát. felszerelés. lantos által el adott epikus vers. hajít. parancsnok. hasadás. kábelvezeték. menetmagasság. jelent s. haszonrészesedés. vezet államférfiak. latin nyelv. szerkezet rét/legel f bb hír. lefektetés. térbeosztás. elrendezés. mér ón. beirányítás. talajcs . lefolyócsatorna. hangversenymester. cövekver . póráz. világi. ólommal kitöltés. mélységmér ón. els kiadás joga. haszonrész. hasadék. kilövés. vízrebocsátó sólya. szakma. vezet görg . f hír. els heged s. bordaláda. irányítás szólamvezet . partner (közösüléshez). dirigens. grafit. fektetés. vezet . beszélgetést irányító megjegyzés. befolyás. kisebb hajó. vezet. el retartás. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. nyereség. munkakör. dereglye. tehermentesít csatorna. f kerék. vezet személyiségek eldugulás. el gyújtás. ólommal tölt. összesodrás. pártvezet . törvény ügyvéd dal. példakép. ólommal zár. alapozás. nyom. fogtömés. plomba. helyez. fogadó. kép nélküli filmrész. kit zés. igazgatás. beszélgetést irányító kérdés. foglalkozás. lefolyócs . hatás. munka. hívás joga (kártyában). állás. el fogatló. históriás ének. vezér. reklámárucikk. f . szíj. vezércikk. numera. vízlevezet csatorna. vezet . ostorhegyes. ólom. munkaterv bujtás. sínfektet munkás. vezet szerep. felröppenés. sorköz. vezérág.latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. fogplomba. vízre ereszkedik jogszabály. f . ritkítás. nagy kerék. horogzsinór toldaléka. felbocsát. g zbárka. els . sortágító. lírai költemény. alagcs . tervrajz. f szerep. tápcsatorna. elindít. prímheged s. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. irányítás. kötél. tojó (le)fektetés. vízre bocsátás. indít. mesterséges folyómeder.

árendába vesz. megkorbácsol. (haszon)bérlet. szövetkezik. törvényes. forduló. comb hagyaték. ismeret. monda. eldönget. frigy. láb. bírósági. mérföld. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. törvényben gyökerez . megengedett. elpüföl. jogi. bérbeadás. felütés. korbáccsal elver. haszonbérbe vesz. engedelem. lapoz. nagy tudású. távozás Libanon el ad. ingó hagyomány. eltávozási engedély. bér. el adást tart vezetett szélárnyék. mancs. szabadság. dugattyúb r. nadrágszár. állványzat. búcsú. támfa.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. hazard r. szelepb r. kihasználási engedély. legel . kilép . haszonbérlet id tartama. lábszár. haszonbérleti díj. haszonbérlet. törvényhozó(i). csín. állvány. b r. legkisebb elpáhol. lábazat. cip szár. legjelentéktelenebb. haszonbérbe adás. m velt. legkevesebb. kikészített b r. tanulás. oszlop. megtud. engedélyezés. koncesszió. felirat szövege. örökség bírói. bérbevétel. bérleti díj. kutyagol. haszonbérbe vétel. elhagy. tanultság. ismeretek. tanult. b rrel bevon. pillér. mellékvonal. törvényhozó testület . bérlet id tartama legcsekélyebb. legenda. jelmagyarázat. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. levél prospektus 4. tudás. eltávozás. szövetséget köt értesül. közlegel . jog-. törvényhozói legislature törvényhozás. közirat. bérbe vesz. szár. liga. b r-. zöld (kártyában) elhagyás. futball-labda búcsúzkodás. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. mózesi törvény szerinti. felhatalmazás. tapasztal alaposan jártas. tanítás. el adás. láncfonalat keresztez. búcsúzás. csaló. gyalogol. m veltség. ziccer. krikettlabda. útszakasz. legális. jogszer . engedély levelek. kibérel. megtanulás. b röz. magyarázó felirat. b rrel díszít. tudós erudíció. kicserzi a b rét. tanul. kilombosodik. talapzat. megtanul.8 kilométer. bérleti szerz dés. tudományos. szövetség. fonalkereszt. alagút-mintaív bordája. bérlet. kengyelszíj. csapás. elver. befogó. törvényszéki. jogos. törvényszer törvényesen felirat. szíjjal elver.

kölcsönös érintkezés. b kez . tartozások. helyénvaló. szabadelv felszabadítás. korlátoz. teher felel sség. szentlecke. liberális. lelapít. hajlamos. földdel egyenl vé tesz. megért . tanulság leckék akadály. lecke. egyszint . szabályszer . egyforma. törvényes uralkodó. kötetlen. passzívák. vmilyen irányban fekszik. megakadályoz. kisebbik feladat. kisebb mértékben. rántás. nyugodt. szabadosság fekszik. simává tesz. igazol. színvonal. törekszik. szintez. hajlam. gátol. lesimít. rászegez. nekiszegez. felszabadulás. elfogulatlan. kevésbé. levonva csekélyebb. legitimitás. tartam hosszadalmas. vízszintez . helyzet. terjeng s alantasabb. szabad. késleltet. nagylelk . bérlet. hazugság. szabad szellem . egyenletessé tesz. kapcsolat. kiegyensúlyozott. kevesebb. mínusz. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. hosszúság. planíroz. tanítási óra. nivellál. kötelezettség. csekélyebb. hatósági engedély. simít. sík szintek kötelezettségek. összeköttetés. nagyvonalú. szerelmi viszony. bérbeadás. kevesebb. nem annyira. koncesszió. egyenl .legitimacy legalitás. engedélyt ad. szabad. licenc. köteles behabarás. hagy (vmit). elegyenget. legitimate irodalmi érték dráma. bérlet vízszintessé tesz. szinte. szint. helyes. elodáz. b séges. törvényesít. viszony ell ítéletekt l mentes. szabadid hossz. kisebb. irányul. tanya. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. törvényes. hozzászab. hangkötés. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . törvényesség házasságból született gyermek. vízszintessé simít. kiegyenlít. teher. jogos. tehertétel felel s. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . ráirányít. lerombol. színpadi bemutatásra írott dráma. felhatalmazás. habarás. vízszintes. egy szintre hoz. fekvés. alaposan indokolt. kisebb. engedélyez. nem fukarkodó. törekszik vmire. liberális párt tagja. jogosítvány. felszín. ráér .

szegélyez. sor. kíván. felszáll. származási ág. (fel)emel. üresen. elemel. könnyít. sápadt. valószín leg hasonlóan. horgászzsinór. ugyanolyan. leesik. sorakoztat. határolás. emelkedik. kiemelkedik. vonalas line linear . vezeték. kedve van vmihez. politika. egy inch 12-ed része. óhajt. szakma. korlát. szintén határérték. hajókötél. len. fésült len. elhatárol. ág. horgászzsineg. közlekedési vonal. sorgyalogság. felemelés. megtöm. útvonal. vágány egyenes. emelkedés. emel. zsinór. tölt. mér fonal. szeret. összeköttetés. megtölt. er dvonal. bélel. hajlamos vmire. könnyelm . els fokú. jól megvilágított. valószín . pálya. árucikk. meggyújtás. lámpa. vonal. árufajta. léha. megvonalaz. hasonlóan vmihez. csatasor. vet zsinór. csillogó. közlekedési vállalat. damil. megfelel . könnyelm en. meggyullad. tájékozódás. sín. elhatárolás. kiderül. rászáll. valószín leg. vasútvonal. arcvonás. halvány. esik. tapintatos. kedvel. életstílus élettartam ellop. sz ke. megvilágítás. kötél. leszáll (lóról). könnyen. tiszta közvilágitás. ütköz . úgy amint. zsineg. ragyogó. társaság. fény. politikai vonal. sorbaállás. hangulata van vmihez. járat. síkmetszetvonal. könny . jelentéktelen. ügykör. hajlandó vmire. hasonmás. tetszik feltehet . határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. szelíd. foglalkozás. hasonlóképpen. fürgén. gyújtás felszínesen. lift felszáll. fonal.1 mm.life lifestyle lifetime lift élet életmód. láng. megvilágítás. világít. könnyen lámpák. munkaszintek közötti magasság. gyújt. tájékoztatás. lenszövet. vonalaz. mesterség. cs rendszer. könnyed. lineáris. limes. vonalkáz. egyenes irányú. begyújt. családfa. sorba állít. segítség. határoló. sokat ígér . gyenge. világítás hasonló. körvonal. terepszakasz. elegáns. körülhatárolt. demarkációs vonal. világítás. gyepl . korlátoz. felemel. akar. határvonal. 2. felvonó. felsorakoztat. határ. libasor. emelés. megkönnyít. vállalat. er dítési vonal. felemelkedik. arcvonal. vonás. nyomtatott sor. t z. kigyullad. felemelkedés. határol. határ. kibélel. foglalkozási ág. írott sor. egyenes alakú. jellemz . napéjegyenl ségi vonal. határpillér. korlátozott. leszármazás. hosszirányú. könnyedén. lehetséges. világosság. könnyedén. ablaknyílás. egyenlít . megvilágít. földet ér. meggyújt. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. kivilágosodik. mint. vonalakat húz. megszüntet. fényforrás. mér szalag. világos. megszorít. ültet zsinór. meghatározott cs hálózat. gyepl szár. felold. finom. irányvonal. egyenes. nem hangsúlyos. enyhe.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

gazda. cél. megfigyel. f nök. vásáron értékesít. szemlél. jel. igazgató. vásározás megjelölt egyesülés. part. jelzett. jellemez. áruba bocsát. házasságkötés. fontosság. mutat.manufacture gyártás manufacturer gyártó. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . fizimiska. szint. csomó. jegyez észrevehet . nyom. haladás. rajtvonal. piacra felhozott áru. forgalomba hozatal. márka. masszíroz. t rés. feltüntet. nagy nemesi cím várományosa. sok. masíroztat. jegy. tömeg. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. margó. jól tud. rakás. fogyasztási terület. megjelöl. piacon vásárol. széles tömegek masszív. különbözet. csodálatos. árjegyzés. házasodik házifecske bámulatos. védjegy. megkülönböztetett piac. masírozik. halmoz. tömörít. március. felhalmozódik. térképez határvidék. meneteltet. hihetetlen Mária misét hallgat. széljegyzetekkel ellát. közös birtok. szintjel. nagy csomó. osztályzat. célpont. számos. házasság. menetel. mérték. jelzéssel lát el. egymárkás. tömegek. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. fedezet. tengerészeti. árfolyamjegyzés. mise. jelz vonal. felgyülemlik. tengeri nyomot hagy. széljegyzetel. szoros összetartozás. határ. jelzés. pofa. vásároz. gyaloglás. piacra visz. jellegzetes. perem. szegélyez. megy. kapitány (hajóé). összegy jt. nagymester. kézjel. közös föld. sokaság. összetömörít. tolerancia. út. tömeg. határvidék. misézik. osztályoz. mester. eltérés. megjegyez. összecs dül nagy tömeg. fog (játékost). határ. észrevesz. óvadék csekély jelent ség . összegy l. piaci adásvétel. halom. fiatalúr. szegéllyel ellát. tengerészgyalogos. összehalmoz. szél. széles néptömegek. lapszél. folt. összehord. ottmarad a helye. figyel. tornyosul. felülkerekedik vmin. térkép. szegély. piacon árusít. alaposan megtanul. piaci áru. bója. árkülönbözet. tömegbe ver dik. vásárra visz értékesítés. árrés. induló. összehalmozódik. ír. lapszéli. menet lapszél. jelez. tengerészet. tömeg feltérképez. mellékes tengerész. menetelés. piacon értékesít. térképet készít. gyalogol. fehér szél. mozgástér. gyalogtávolság. szoros kapcsolat. vásáron árusít. összevon. kézjegy. szintjelzés. néz.

tárgyi anyagok. gondol. szegény sorsú. genny. szándékú értelmes. megfelel. lejár. meccs. felszerelés. jelent. testi. fejlettség (szervezeté) csúcs. összeválogat. kifejez . összemér. középút. jelent ségteljes anyagi eszközök.vminek. összehangol. baj. gennyed. lejárt. szedend anyag. hornyosan egymásba illeszt. pedagógus kiegészít. kiforr. dologi. vmihez ill t talál. illik. lényeg. oktató. aljas. egyenrangú vmivel. úr vmi fölött. tökéletesen elsajátít. részletesen kidolgoz érés. szedés. közepes. gyufa. középérték . silány. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. anyag. szabad esetleg. szegényes értelem. tanító. érlel. -het. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . megérlel. szándék. összehasonlít. -hat. megy vmihez gyufa anyagi. fontos. úrfi. eresztékesen egymásba illeszt. eszközök. méltó ellenfélnek bizonyul. dolog. fontos. korpa középérték. fizikai. maximum galagonya. szembeállít. érettség. egyenl vmivel. méretet egyeztet. felér. hasonlóval kiegészít. kézirat. átgondolt. lényegbevágó. érzéki. összeházasít. közben ezalatt. vmihez passzolót talál. úr vmi felett. jelent . engem. esedékessé válik. közép-. kérdés. tárgy. jelentés. párja vminek. harmonizál. egyszer . megfékez. megfontolt. úr. érett. lényeges. váladék. május. összeillik. összepasszol. pari. téma. smucig. anyagias. tartalom. egymásba illeszt. ruhaanyag. vacak. maximum. mérk zés. er források. anyag. alávaló. durva liszt. gennyesedik. lehet. ügy. eszközök jelentett id közben. összepasszít. házasság. étkezés. esedékes. átlagos. vetekszik. megérik. tanár. nekem csontliszt. összeilleszt. étel. átlag. lényeges. minden maximális. számít kidolgoz. meggondolt. hitvány. talán polgármester én. fukar. kénez (hordót). zsugori. férjhez ad.

közepes. megemlít. vel mechanikai gépezet. orvostudományi belgyógyászat. megmér. lemért. testrész. földközi-tengeri. menü kereskedelmi. mediterrán. rendszabály. boszorkányság. köbözés. összefolyás. mér szalag. osztó. csatlakozás. széntelep felmérés. tag. földközi-tenger. collstok. okozó találkozik összejövetel. geológiai rétegek. felbecsül. kimért. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . hímvessz . mérték. csuklóelem. mér. orvosság. törvényes szabályozás. mér edény. szerkezeti elem. jogszabály. tengerparttól távol es közeg. felmér. ritmikus. vallásos összejövetel. étrend. orvostudomány. tánc. keresked measured measurement felmérés. mértéket vesz.measure fokmér . verseny. versmérték. megfontolt. méret. varázslat középkori földdel körülzárt. fok. étel. lépés. mértékegység. híres emlékez tehetség. medikus. ülés. összetalálkozás. vonulat. végtag tagság emlékezetes. orvosi. találkozó. intézkedés. említés. mér rúd. útkeresztezés alkatrész. kapcsolótag. kimér. varázs. közvetít eszköz. szerv. memória emberek elmebeli említ. mérk zés. párviadal. találkozás. ütemes érctelep. lényeg. mérés élelem. orvostan. határ. istentisztelet. orvostanhallgató. lemér. hús. egyenletes mozgású. mérés. ütem egyenletes járású. nagyság. egészségügyi. vmilyen méret . megmért. gyógyszer. taktus. oldal (egyenletben). párbaj. szerkezet érem közeg belgyógyászati. fontos. gy lés. megemlítés emlitette étlap. ereszték. mechanizmus. szerkezeti tag. értekezlet.

vérmérséklet. megkeményedett agyag. kis tó. fém. mezsgye. távírón továbbít. mód. kivándorlás. vminek a közepe. határ. megkeményedett pala. metafora. szókép eljárás. piszok szóbeli üzenet. megolvasztott üveg. kantin. kedély. öntvény. jutalom. összevisszaság. közbüls . lélek. fogás. jóslás. bet fém. értékesség. nagy mennyiség . rendszeresség módszerek méter érsek. zúzalék. költözés. összemaszatol. egyedüli. középen összehajtogat. érck . kiválóság. puszta. hadihajó ágyúi. középre tesz. közép. evangélium. üzenetet továbbít. érdemel. érc. tiszta. tó. középen összehajt. jóság. kellemetlenség. fémötvözet. képesség. kövez anyag. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . evangéliumi kinyilatkoztatás. mer . étkezde. módozat. zúzott k . középre helyez. jóslat. összekuszál. érték. 31 yard. sínek hasonlat. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). er szak. jövendölés. rendetlenség. középs éjfél er . lehet. üzenet. érdemrend. f városi. jelzésekkel továbbít. pocsolya. mondanivaló. f városi lakos. olvadt üveg. f pontok. kinyilatkoztatás. bet anyag. megfelez. üzenetet eljuttat. bronz. középszer . megérdemel. üzen. sok elköltözés. kikövez anyag. közlés. öntött fém. rendszer. híradás. tavacska csupán. hevesség pálya. pusztán egyesülés. közvetít . közép-.mere merely merger merit merits mess egyszer . szemét. értesítés. ezüstszín. teljes. 29 yard. étel. üzenetet küld. módszer. k alapozás. hatalom. érctartalmú k zet. tanítás. bepiszkít. telefonon továbbít. közepe vminek. fúzió érdem. tehetség érdem. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. f szempontok elront. tudósítás.

mar. moll. aknásít. könny . perc jegyz könyv példakép. porít. elpüföl. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . hiba. lelkészi. katonaság fej. tör. katonai. hozzátartozóim. röl. nézet. bunyó. legkevesebb. szögperc. kiskorúság apró. memorandum. ívperc. rl gép millió elhatározás. aldetermináns. támogató. elpáhol. enyém. kavarog. feljegyzés. kiskorú. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). elvét. moll hangnem. követ. elhibáz. moll-hangsor kisebbség. pap. feljegyez. fejt. minimum-. kihasznál. habosra ver cserebogár. felbukkan a vízb l. elver. miniszteri. üt. megfej. gyár. malom. gondolat. érzület bányászik. felügyel. nyüzsgöl dik. hirig. kifogásol. figyel vmire. járulékos. segít. lélek. balul üt ki. lelkipásztor. minimum. tükör. akarat. pontos. értelmesség. lehallgat. minimális. peremez. vigyáz. vélemény. ügyintéz . molnár. lejegyez. tej. vazallus. melléktantárgy. bányászott érc. rl . bokszol. vigyáz vmire. vágy. bánya. könny . jegyzet. daráló. enyémek. szertartást végez. enyéim. elhibázás. kergülten forog. fiatalabbik. nyüzsög. józan ész. akna. hadsereg. minimumhoz tartozó bányászat ellát.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. segít . parányi. kedv. aláaknáz. kedves. aknát rak. marós. intéz . gondolkodásmód. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. az én . legkisebb. hengerel. jelentéktelen. tör dik vmivel. tükröz. pót-. szolgáltat h béres. hemzseg. nyújt. zúz.-m. szolgál. szellem. kicsi. aprít. percnyi pontossággal mér. szándék. recéz. ellenez. ver. miniszter. aprólékos. ész. elme. jóindulatú. lelkész. bányát m vel. kiskorú gyermek. darál. üzem. intelliencia. csekélyebb. marógép. jegyz könyvet vesz fel. cél. gyenge. házi lisztbogár. minor. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. maratással megmunkál. értelem. pillanat. kisebb. református pap. végrehajtó. álláspont.. vasérc. szelíd. tömegben körbe mozog. emlékezet.. szolgálati minisztérium alárendelt. figyelembe vesz. kisebbségi. nyújt. robbantófurat. tejel kallóz. emlékezés. lelkipásztori. elmulaszt.

hiányol. pénzel. modellál. nyomaték. megmintáz. behallgat. eljárás. ellen riz. érintkezik. modális érték alakít. nélkülöz. maneken. külföldi híranyag lehallgatója. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. vegyít. keverék. kihagyás küldetés botlás. mozgatható. fels osztályos felügyel diák.elszalaszt. mellémegy. összejár. szokás. szerény módosítás. valutaügyi bankjegy. távollev . pénzjegy. pénzdarab. folyamatosan ellen riz. mozgó. folyami hadihajó. vagyon. fizet eszköz. módus. molekuláris er . vegyes keverék állhatatlan. pénzt ver. mérvadó rezgésmód. felügyel . indíték. id pont. összekever. jelz m szer. hangnem. sablon. változékony állhatatlanság. monitor. papírpénz. képez. mozgékonyság divat. mód. tévedés elegyít. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. képellen rz készülék. külföldi híranyagot lehallgat. konfúzus. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. mozgási szabadság. modulusz modulok moláris. igemód. eltéveszt. formál. monitor . külföldi adást lehallgat. lemarad. összeg külföldi adások lehallgatója. pénzérme. ifjú hölgy. modul. kever. kotróberendezés. minta. hiány. z rzavar kevert. domináns rezgésmód. pénzösszeg. felvev gép követési képessége. igénytelen. veszteség. újabb kori módok egyszer . keveredik. elvétés. figyel. összezavart. alaprezgésmód. felfordulás. jólét. felügyel diák. pénzzé tesz. hiányzó. mobilitás. mintakép modellek korszer . tévedés. kisasszony. hiba. pénzbeli. vegyül. figyel . mai. jelent ség. mozgékony. csipke-alapkitöltés. rosszul sikerül. vízsugárfejt berendezés. modell. elveszett. forgatható fecskend . megzavarodott. mérsékelt. mintáz. gazdagság. pénzügyi. ellen rz m szer. pénz. modern. pénzzel ellát.

indítvány. nagy halom. folyamatos vizsgálat. nagyobb. erkölcsi felfogás. vezérprogram. anya-. örökbe fogad. s t délel tt. szülöttjének vállal vkit. monitoros vizsgálat. délel tti. figyel egység. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . létmód. szándék. lehallgató. mozgató izom hegy. vállalja a szerz séget. nagyobb mértékben azonfelül. halálozás. lehallgatás. szellem. világra hoz. reggel. szellem erény. autóversenyen vesz részt. plusz. több. monopólium hónap havi hangnem. vki anyjának adja ki magát. elismeri a szerz séget. morális. közhangulat. indok indíték. motiváció. jobbára létrehozó. emellett. egerészik. hold. felkutat. anyai gondját viseli vkinek. mozgás. termel. erkölcsi. babusgat. erkölcsös. motívum autón szállít. anyai gondozásban részesít. közszellem. indító. kedv ábrándozik. képcsöves ellen rzés. anyaként gondoz. diszpozíció. ezenfelül. ellen rzés. lehallgat. marihuána. hangulat. mozgató. rosszkedv. leginkább. folyamatos ellen rség. lézeng. gyeleg. eredményez. vizsgálat. indítványoz. motor. autózik. -ebb. hangulat. lelkiállapot. javaslatot tesz. lázasan keres. erkölcsiség. megfigyelés egyedáruság. hónap. mozdulat indíték. int. jobban. mint. nagynyomású fecskend . nagy tömeg egér. autón visz.sugárzásdetektor. indokolás. több. motívum. erkölcstan meg. okadatolás. erkölcs. l dörög mocsár erkölcs. indítványt tesz. vészjelz . mama. anya. nagy rakás. inkább. többé. szül. ok. ürülés. tanulság hangulat. azonkívül. jelt ad vkinek. mozgató ideg. kedélyállapot. moralitás. jelzálog. javasol. megokolás. f . igemód. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. székelés. továbbá. létforma. kényeztet. reggeli halálos mivolta vminek. forrás. közszellem. t n dik. megfigyel . levertség. létrehoz. elábrándozik. monitor-programrendszer. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . még. motorozik. monitorrendszer. és. javaslat. teher legtöbb f leg. felügyelés. kiszimatol. halandóság betáblázás. ráadásul. jelzáloggal terhel. szül anya indíték. helyváltoztatás. vízágyú. anyáskodik.

mama. mesterkéletlen. sokrét . izomer muzeum. m ködés. szájával érint. képzelt dolog. lép (sakkban) mozgatott lendület. lépés. költözés. muzikális zenekedvel . zenei dohosság. csendes. nyílás. szónokol. titokzatos. jól hangzó. megindító filmipar. javaslatot tesz. mozog. mozgás. mozgat. sár összetett. mozgatható. naiv. sokszoros. múzeum énekóra. meggyilkol izom. -m magam misztikus. lemészárol. kotta. mozgásban lév . meghat. közös enyém. naív . mélyen hallgat gyilkosság. megható. néma. kell. fintort vág. musical. hurcolkodás. rejtelem. mozi hajtó. zene dallamos. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. mozgás. költözik. sörfajta. élénkség. muszáj. mozgalom. mozgató. nagy tömeg. zenés. asszonyom. titokzatosság. ürülés mozgat film. hangosan beszél. eljár. elköltözik. titkolózás. megindító. mozgó. mozgásba hozó majdnem. szállítható. sok. mozdulat. sokkal lápföld. sakkhúzás. rejtélyes hittitok. eljárás. mozdulat. némajátékban játszik. torkolat. rejtély hitrege.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. lépés (sakkban). költözködés. mami. mozgatás. hordozható. megrendít . megmozdít. száj elmozdul. rábír. koholt dolog. mozgató szerkezet. székelés. többszörös anyu. must kölcsönös. luk. zenés film. mozifilm. költözködés. megöl. misztérium. szájába vesz. titokzatos dolog. zenés játék. nagyon. mozgalmasság. tétel (zenem é). penészség. képzelt személy. megkapó.

francia krémes. szigeteletlen. elnevez. kiszolgáltatott. majdnem. nagy formájú er s szivar. m -. javasol. mégpedig. hajszálon múló. fedetlen. pontos. közelít. majdnem nem kevert. korlátolt. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . meztelen elnevezés. falnak szorít. természet tengerészeti (hadi)flotta. már-már. beszorít. nyers. sz k. megnevez. megjelöl. dísztelen. közeledik. hajóhad. lomb nélküli. sz kebb körre szorít. húsz frankos arany. matrózkék. összehúz nemzet nemzeti. nem szigetelt. vagyis nevek er s szivar. megközelít közeli. mezítelen. hülye. hírnév. lelassul. kit z. természetesen. mozgásban akadályoz. szomszédos legközelebbi csaknem. kedves. jól végzett. puszta. smucig. bizalmas. flotta. növényzet nélküli. korlátozott. nevezetesen. kis híján. már majdnem. korlátok közé szorít. fösvény. név szerint. közel. jó. csinos. meg nem m velt. sz kít. vkihez közel álló. csökkent. közvetlen közel. kinevez. közelben lev . zsugori. keskenyít. ajánl. sz kül. kisebbít. haditengerészet. közel. ugyanis. formás. tengerészkék pontos. megsz kül. csekély. fukar. levélzet nélküli. megsz kít. elbeszélés. jelöl. min ség. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. -szer . magával hozott. sz k látókör . nevez nevezett azaz. h . sötétkék. elkeskenyedik. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. közeli. elfogult. természeti. megfosztott. sz kmarkú. félkegyelm . bennszülött. felhigítatlan. mellett. fogyaszt. természett l fogva fajta. összeszorul. természetes. keskeny. közelr l. megállapít. üres. vele született természeténél fogva. fegyvertelen. nagy jószág. közelr l érint . -utánzat. közel fekv . természet-. csupasz. sarokba szorít.naked leplezetlen. jelleg. sz r nélküli. rideg. korlátoz. meghitt. feloldójel. feloldott hangjegy. pucér. kis híja. csaknem. megkeskenyedik. tudniillik. alapos. elbeszél figyelmes. intim. kopár. zsugorít. besz kít. nap (kártyajáték). nem er ltetett. közel lev . nagy név. ízléses. sajátosság. védtelen. összesz kül. név. toll nélküli. nem jut el re. szoros. hajóraj. híres ember. vékonyít. nevet ad. kicsinyes. Napóleon beszámoló. megszorít.

tagad. hálót feszít ki. tagadólagos. találó. tiszta. nemleges. meleg otthon. se. elengedhetetlen. halászik. szükséglet. rendes. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. társaság hálóba dob. behálóz. forgalmaz. szüksége van. negatív lenyomat. meghitt otthon. takaros necessarily biztosan. magabiztosság. vétó. tengerszoros igényel. megtárgyal. erezet. tanya. filézik. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. elutasít. sikerült. szükséglet kellett igények. árnyékszék. múlhatatlanul. oldal. ügyes. hanyagság. lenézés. elmaradhatatlanul. gondatlanság. smárol. törvényszer . tisztán keres. ideg-. matrica. fészket rak. tartásdíj. nélkülözés. megcáfol. kell. szerencsés. fészkel. ideges. elutasító. negatív tulajdonság. megkövetel. szükség. egyik sem a kett közül. nemleges tulajdonság. banda. negatív film. nem vesz figyelembe gondatlanság. sz kölködés. szomszédok. ideg. hanyagság. ínség. szükségszer ség. letelepedik. határos vmivel. szükséges. elkerülhetetlenül. tiszt. izmos búvóhely. tagadás. elem negatív lemeze. tiszta hasznot húz. ingnyak. életszükségletek. rejtekhely. ellentett. kikerülhetetlen. figyelmen kívül hagy. leszavazás.és hátgyapjú. tiszta hasznot hajt. egyezkedik. szellemes. hálóba kerít. mínuszjel. szükségszer en. szükségképpen. tagadószó. legy z. hálót köt. legszükségesebbek. szomszéd. hálóba üt. szegénység. ínség. sz kösség. fészek. hálót csomóz. bezsebel. hálóba rúg. hálóval borít. megkíván. bátorság. szükségleti cikk. szomszédja vminek. tisztán bevesz. elhanyagoltság. költségek. elkerülhetetlen. nemtör dömség átjut. sem bátorít. szegénység. megtagadás. er sít. szomszédság net . kellék. kényszer . madárfészket kiszed. kényszer ség. elegáns. szükség. semlegesít. elhanyagol. er . elad. szükséglet csókolódzik. negatívum. szomszédos vmivel közeli. nyak. közömbösség. nettó. negatív szám elhagyatottság. negatív. szükségképpen. szükségesség. hálóba küld. leszavaz. gallér. tárgyal tárgyalás felebarát. csapda. baj. megbeszél.arányos. forgalomba hoz. vakmer ség er s. negatív kép. elutasítás. súlyos helyzet. szarvasmarha. szükséges. nehéz helyzet. nélkülözhetetlen. hálóval befed. nyomor. negatív mennyiség. választékos. szükséges dolog. elhanyagolás. természetesen költség. szükségszer életszükségleti cikk. sereg. tagadó. feltétlenül. életszükséglet. nettó. tiszta hasznot jövedelmez. tisztán nyer. kelepce. jó alakú. hálót készít. szomszédos egyik sem. magától értet d en. talpraesett. hálóból készít. negativ. ín. háló.

ellop. helyesen megfejt. bemetszés. vesz éj. dutyi. elfog. barátságos. vájat. természetszer . felt nés. soha. éjszaka. jelentéktelen. jó. semleges ország egyáltalában nem. mindamellett. nemmel szavazók. szabatos. állapot. sitkó. semleges. rszoba. legutóbb. pártatlan. normatíva közönséges. újonnan. következ szám. éjjeli. nyakon csíp. névszói. közvetlenül utána. kicsorbulás. nyer dobás. egyik sem. er nlét. semmit sem. legközelebbi apró. mer leges vonal. nemleges szavazatok. szabályszer . lerövidít. szép. pontos. tagadás. nem nélküli. bemetsz. lefülel. begy jt. közvetlenül mellette. semmilyen. senki annak ellenére. semmi. senkiházi elhíresztel. börtön. kondi. mer leges. meghatározhatatlan. letartóztat. csorba. mindazonáltal sem norma. érzékeny. most. válogatós kitalál. névre vonatkozó egy sem. kilenc. szomszéd. semmiképpen. következ levél. semmi. sohasem annak ellenére. azután. siti. rendes. rovátka. h vös. lop. elvesz. nemrég. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . nem. becsap. kellemes. azonban. megfúj. szabályos. elnevezésre vonatkozó. senki. név szerinti. fiktív. aranyos. mindamelett. lárma. elcsíp. mindazonáltal modern. névhez tartozó. új frissen. név-. felt nés tárgya. bevágás. zaj csekély. horony. igényes. nóna. miki. éjjel. kedves. szomszédos. minap. finom. semmilyen. kapitányság. csórás. kényes. normális. egyáltalán nem. névleges. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. nominális. helyes. legközelebb álló személy.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. normál. megkarcol. megfújás. rovátkol. karcolás. rovás. felmar. kilenc múzsa. találatot ér el. hírek újság következ . jard. csekély. nagy senki. visszautasítás jelentéktelen ember. közömbös. újra hír. újból. este baseballcsapat. csinos. semmiféle. lopás. közvetlen mellette fekv . szajrézás. éjszakai.

szaglász. nulla. kötelezvény. háborgatás. figyelmeztetés. újfajta. notesz híres. hangjegy. feljegyzés. jelenleg manapság. semmit sem. figyelemre méltat.híres. közismert novella. hang. toldat. jelentéktelen dolog. figyelem. nemsokára. megjegyzés. kellemetlenked személy. kiönt cs . adóslevél. jelen pillanat. akkor. jegyzetekkel ellát. most. néhány sor. szándék. orrával érint. kiszögellés. neves jegyzetek egyáltalán nem. szaglás. jelen. szokatlan. cs r. eszme. semmi. orrán keresztül beszél. angliai román stílus. észrevesz. jelent s rövid levél. tudomásul vesz jegyzetfüzet. semmit felmondás. kiszaglász. zamat. megjegyez. szimat nem figyelemre méltó. orr. jelentéktelen személy. orrával nyom. széljegyzet. illat. nukleáris ellenszenves ember. ugyanakkor. észlel. kifürkész. fogalom. nyomoz. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. megemlít. zéró. alkalmatlanság. feljegyez. újszer November hát. rend rspicli. nemsokára azután. közlemény. értesít . jegyzet. orrával dörzsöl. felszólítás. szagol. normann. tudomás. orr-rész. most hogy. jelentéktelen esemény. kiugró. kényelmetlenség. bankjegy. szerkezeti kiugrás. bejelentés. hatósági értesítés. magyarázat. kedv. fürkész. megfigyel. porlasztó. kiönt . regény. tapasztal. jegyzék. tudomásul vesz. kellemetlenség. azonnal. fúvóka. nevezetes. megszagol. rövid újságcikk. mag-. kivalo. hatósági felszólítás. semmiség. kár. sziklafok. vélemény rövidáru hírhedt. megfigyel. sehova atom-. értesítés.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. megjegyez. figyelembe vesz. kiírás észrevette elképzelés. pedig. hangnem. kellemetlen ember. figyelem. alkalmatlankodó személy. normandiai. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . hajlandóság. mostanában sehol.

betart. elnyer. célpont. személy. ember. észrevételt tesz. szoptat. sok. faiskola. táplál. becéz. megállapítások. gyámolás. számlál. társaság. megtart betartó. kiválasztott. tárgy (modul). tárgyak adóslevél. sorszám. jó csaj. ellenez. kötvény. szerkó. dajkál. tapasztalat. karjaiban tart. csinos n . fazon. ismeretlen. vers nagyszámú. elhomályosít. számos dajka. objektív. megszámol. kötelezettség. megfigyelés. megszámlál költemény. lekötelezés. el adás. lekötelezettség. észrevesz. tárgyi. fellépés. nevetséges dolog. csemetekert. akadály. felnevel. kap. nyilvánvalóan Magyar . marihuánás cigaretta. sokaság. alak. nevel hely. tompa. beteget ápol. tárgyi(lagos). kiválasztott személy. gyermekgondozó. csemeteiskola. terhes ember. felfedez. számok könyve. kétes hír . feladat. létszám. csoport. homályos. megtartó elér. jó b r. ápolón . jelentéktelen. numerus. sérelem fonalszám. megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). ápol. hozzájut. sokan. elfogulatlan. mózes negyedik könyve. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. vacak. sötét. megfigyel . érlel magában. érvényben van. számoz. szándék cél. számok. célkit zés. figyel . észrevétel. ápoló. szerelés. kifogásol. megünnepel. valami. megjegyzés észrevételek. szopik. elfed. ziccersorozat. zavaros észlelés. csinos lány. tiltakozik. megfigyel. ütem. szerz dés. besorol. beteget gondoz. izé. fennáll.ny g. szánalomra méltó ember. tárgyilagos objektumok. szám. m sorszám. ruci. tartozás bizonytalan. bizgenty . ruha. cél. egy mennyiséget kitesz. dajkamese. figyel. gyermekszoba. tárgy. gondoz csecsem szoba. kötelesség. megszámoz. megjegyez. dolog. nevetséges ember. tapasztal. tapasztalatok észlel. cucc. zavarás. halkeltet . egyén. megjegyzést tesz. óvást emel. n vér. taktus. házszám.

megtörténik. kibérlés. szabad. támadás. furcsa. nyújt ajándék. el fordul. megkísérel. bekövetkezik. okot kiváltó alkalom. sajátságos. mesterség. eshet ség. felemás. sokszor. tisztvisel hivatalosan ivadék. nem szokásos. nyújt hivatal. sarjadék. gyakran. leszármazott. túlsúly -ból. szertelen. tisztvisel . messzi. valószín ség. egyenl tlen. ok alkalmi. megtámadás. lezárva. ki. munka foglelkozási foglalt akad. v. eset. foglalkozás. birtoklás. megesik. szokatlan. iroda katonatiszt. eset. le. nem használatos. hatósági közeg. különbség. felajánlás adakozás. elfoglaltság. vezényel hatósági. egyedülálló. adódik. bármilyen. megszállás. távol b n. véletlen alkalmilag elfoglaltság. véletlen. félre. kedvez körülmény. nem egyszer. v. ajánl. esély. foglalkozás birtokbavevés. okoz.minek a kikapcsolva. utód gyakorta. vétek felajánl. ajánlat. betöltés (üresedésé). tiszt. fels bbrend ség. valamivel több mint. egyes. alkalmat ad. merészel. kínálat. birtokbavétel. esemény. közhivatalnok. páratlan. kínál. alkalom. két ünnep egybeesése. nem elfoglalt. szerepel megtörtént bekövetkezés. el fordulás. hivatalnok.kinek a. okkupáció. esetenkénti. el ny. messze. különc. páratlan szám. el. hivatás. tisztekkel ellát. alap. sértés. felbukkan. bármelyik. felkínál. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . páratlan szám egyenl tlenség. megkülönböztetettség. elzárva. kínálkozik. véletlen esemény. távoli. párját vesztett. több ízben. helyzet. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. nem páros. megpróbál. szám feletti. hivatalos.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. s r n. köztisztvisel . sérelem. visszamaradt. különös. elfoglalás. alkalmi. fél pár. létrehoz. kivált.

hatással van. egy. operál. hézag. bejárat. -r l. kezdet. felavató. véghezvisz. csak éppen. kenetes beszéd. üzemben tart. vezet. hat. bezsíroz. be. olajoz olajvállalati részvények id s. els hívás. közben. nyit. -en. csak. befolyásol. -ön. régi. okoz. kivéve hogy felé. járat. el idéz. kezel m ködnek operációs m tét. eleje vminek. -én. alkalmazást nyer. vízhatlan ruhanem . operációs. megnyitó nyíltan megnyit daljáték. megnyitás. bevezetés. tovább kinyit. m veleti. vízhatlan vászon. ugyanaz. nyílik. azonos. derülés. feltárás. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . ó. -on. iránta egyszer az ember. -hez. nyitható. felbontás. ember. hogy. kezdeti. m velet. -re el re. hadm veleti. -nál. k olaj. hír. harcképes. feslés. vminek eredményeképpen. kilátás. -re. kinyitható. -ról. öreg. egység. kidugaszolás. egyesített. nyitott nyitott kivirágzás. -ra. vmi mellett. tovább. üzemeltetés bevethet . megüresedett állás. rés. zenedráma érvényes. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. valamin. m ködik. értesülés. kedvez alkalom. sima duma. egyedüli. bekapcsolva. érvénybe lép. tisztulás. megkezdés. érvényesülési lehet ség. hatályos. be(kapcsolva). egyik. opera. kinyitva. -n. információ. irányít. felfedés. -höz. csupán. operáció. operatív. valaki egyesek azonban. zsíroz. nyílás. nyitás. pontosan akkor. tisztás. egyetlen. vízhatlan ruhaanyag. -ra. ezer fontos egység. üresedés. megszakítás. kihajtás.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. megoperál. rögtön azután. megolajoz. egyetlen. -nél. kezdete vminek. m ködési. kinyitás. kikapcsolás. üzemel. feléje. felé. egyazon. -hoz. olaj. lyuk. m ködtet.

rituálé. rendjel. összefügg . társadalmi osztály. kedvez alkalom. szemben lev ellenállás. gépvezet . megrendel. szervi szervezet szervezett szervezés. lovagrend. ellenzés. optikai. száji. érdemrend. hétköznapi. ellenkezés. megparancsol. elrendel. pappá szentel. szabály. ellenzék. nem kötelez . orgánum. lehet ség ellentétes ellenkez . zsöllye osztály. el ír. elrendez. politikai irány. szervesen összefügg . határozat. rendszeres. szokásos. rendel. szóbeli. megrendelés. átlagos. vendégl emberi hang. szerves. közönséges. telefonközpontos nézet. szervezet szervezett eligazítás. rendez. sebész. sorrend. alkalom. választás fakultatív. szerzetesrend. optimum der látás der látó el vételi jog. tetsz leges beállítások. szemben. rendelés. vélemény ellenfél alkalmas id . látó-. rendes. kezel . menü. telefonos. keletelés. igazgat. szervezett. utasítás. telefonkezel . felszentel. szervezeti . ellentétes. el tt. szájhang. tájékoztatás organizational szervezési. irány. operátor. opciók arany. hírközl szerv. orgona. szerv egységes. vezényel. feltételek. rendszer. tájékozódás. miel tt. kelet felé fordulás. vagy orális. eligazodás. szakvélemény. szembenállás látási. szóbeli vizsga narancs zenekar. rendelet. gépész. opció. utalvány rendezett el írás általános. érzékszerv. parancsol. száj-. szabadon választható. rang. megbízás.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . parancs. észlel . m szerész. irányító. ellentét. rend. szemoptimális. orientáció.

máshogyan. külseje vminek. másképp. mindenütt. mindenütt. széltében. kiáradás. ismételten. otthonka. ki. sök. illene. túl. fennálló. általános. nevezetes. különös ember. célon túl men lövés. másképp. aut. kontúr. valami (a mi) mienk magunk kiüt. célponton túl becsapódó lövedék. folyomány. leküzd. furcsa. kitörés. forrongás. új utakon járó. különleges. furcsa ember. rendezetlen. eredeti. különös. szemléletmód hozam. vázlat. kimenet. másként. fels . kívül. -ból. másik. befejez dött. látszat. kötelesség. rendest l eltér . keresztül. küls . másokat. fel. követelmény házon kívüli. küls oldal. több.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. származás. közül. származás si. borító. szabadtéri küls áttekintés. további. kívül. -b l. kimen teljesítmény. hanyatt. többlet-. kibúvás. mást. másformán. rendkívüli eredetileg bevett. máskülönben erkölcsi kötelezettség. óhit . skiadás. selejt. kihagyás. újszer . els dleges. jelent s. szembet n . valamib l. kellene. iskolaköpeny. szabadban történ . alap-. szaporítás (kötésben). különben. jeles. ortodox más. egész felszínén. elmúlt. originális. egyedi. eredet. kell. eredetiesked . sorok kifelejtése a szedésb l. többi mások. küls felkelés. egészen. vminek a külseje hátralékos. vázol kilátás. egész felületén. másféle. között. átfogó. küls rész. kirak. szerteszéjjel. körvonalaz. kint. kimagasló. kimenetel. eredeti példány. munkaköpeny. felesleges általában. át. rendkívüli. vége. kötelezettség. hatos ütés (krikettben). végig. újsütet . különc. kint. rendkívüli. kifizetetlen. termelési eredmény kezdet kinn. kiváló. egyéb. hosszú lövés. remény. kiemelked . felül. over overall . körvonal. teljesítmény. kinn. kirobbanás. els rend . önálló. nagy. skézirat. többiek egyébként. mint. végs . átugrik vmin. selejtes holmi. ellenkez esetben. átjut vmin. munkanélküli. muszáj. kit n szerte. végig. küls felület. legels . kezdeti. másikat. minden pontján. másképpen. másképpen. sajátos. termelés. s. külszín. hátra. elintézetlen. elintézésre váró. esedékes. vége. eredend . semmi. szavak kifelejtése a szedésb l. hagyományos. felett. legnagyobb. másmilyen. stípus. legy r. küls . felüli. kifelé. eredeti ember. zendülés eredmény.

egész éjjel. reggelig külföld(i). bepakol. elismer. szenvedés fájdalmas fáradozás. szoknyafogó t . málha. szállodai kisinas. festékkel bevon. vajúdás. külföldön. tulajdon. kínoz. tömörödik. büntetés. gyötrelem. összecs dülnek. gyötör. lassan megy. gyorsaság. lépésben megy. saját. lapszámoz. fenyítés. máról holnapra. iram. rakás. doboz. tengeren túl. bosszúság. (lap)oldal. fest. oldal lapok fizetett fáj. pakli. tömeg. tömít. beecsetel. lassan halad. nevét kiáltva keres vkit. szülési fájdalmak befest. el z este. kisinas. elsöpr . csomagol csomagok. apród. szoknyafogó csat. csomag. külföldi. becsomagol. ecsetel. becsomagol. nagy léptekkel ró vmit. lépked. sebesség. cimborálnak. falka. összeszed. kerestet vkit. fenyíték. zsúfol. meger ltetés. összever dnek. tulajdon(jog). vki engedelmével. összegy jt. lesújtó. nyomasztó. tulajdonjog Oxford. tengeren túli áttekintés beismer. iramot diktál.összefoglaló. összepakol. lelép. kilép. ha megengedik. Csendes-óceán konzervál. kín. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. bemázol. fájás. fáradság. batyu. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . hirtelen. el z éjjel. festi magát. ütemre menetel. lépés. éjszaka folyamán történ . nyugalmas. egyenruhás kifutófiú. fájdalom. megsemmisít . igyekezet. kellemetlenség. poggyász. csomagol apródként szolgál. kimért lépésekkel megy. betördel. járásmód. halom (program)csomag. festék. összeáll. járás. teletöm. bevall. éjszakai. megtöm. dobozol. jégtorlasz. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. csomag. menetsebesség. meggondolt lépésekkel megy. poroszkál. csomagol. poroszkálás. csomó. paginál. lapszámmal ellát. tempót diktál. csendes. borogatás. lap. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. összeválogat. leveg b l irányít békés. fájdalmat okoz. szoknyafelköt zsinór.

pár. vádlottak. lefest. színtelen. párhuzam. m szerfal. nyereglap. párosával összerak. párhuzamos. dúsított érchalom. könyvtábla-mez . kerítésmez . szélességi kör. házaspár. egybevet. festmény. rémüldözik. kirúzsoz. újság cikkely. napi hírek rovata bekezdés. pánik. rületbe hoz. nyeregpárna. luxusszálló. párhuzamba állít. fakít. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. fejvesztetten kapkod. egyenérték. hasonló. sápadt. faburkolattal ellát. cövek. szavakkal ecsetel. kerítés. orvosok körzeti jegyzéke. terület. megfakít. kifesti magát. határ. páni félelembe esik. megfelel . papír. burkol. jel. melegágy-tábla. kifakít. ablaktábla. színét veszi. fórum. vminek megfelel. körülhatárolt hely. keretmez . bizottság. szigetel lemez. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . fogat. ajtótábla. leír. pari árfolyam. páni. panel. m szertábla. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . léckerítés. fest m vész. elfehéredik. megfakul. paragrafus megfelel vminek. bordaköz. hegyes léc. köles. kifakul. szárnyburkolatmez . tomboló sikert arat. el kel mozi. fejetlen kapkodás. palota. halvány. palánkkerítés. sávdísz. vontatókötél festés. felfordulást okoz. fejetlenség. puma. mennyezetmez . pari. vakrémület. palánk. vminek a párja. hatáskör. vmivel megegyezik. léggömbburok-mez . párja vminek. vádlott. sápaszt. deszkakerítés. szerelékfal. faburkolat. esküdtek névjegyzéke. egyenrangúság. királyi palota. vasalódeszka. tábla. színét veszti. bekezdés. kifest. bevet deszka. fanyereg. halványít. fakul. fényét veszti. pánikba ejt. karó. mázoló. párhuzamos vmivel. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . esküdtszék. halovány. királyi rezidencia. cölöp. hasonlóság. hídmez . hosszúkás alakú fénykép. elhalványodik. érseki rezidencia. elveszti a lélekjelenlétét. riadalom. szobafest . névérték. elhalványít. hátrész. megfest. faborítás. paragrafus. szakasz. püspöki rezidencia fényét veszi. árfolyam. jelz szövetsáv. kép egy pár. padlómez . pánikba esik. átlag. táblákra oszt. pelyvapikkely. kugár. z rzavart okoz. fejtési mez fejvesztettség. elsápaszt. kis újságcikk. megegyezik vmivel. megszédít. falmez . esküdtnévsor. munkaközösség. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. egyenl ség. mez kre oszt. fakó. párhuzamos vonal. fatábla. páni félelembe ejt dolgozat.festmény témájául szolgál. kiköt kötél. bekerített hely. esküdtek lajstroma. elveszti a fejét. fejvesztettséget okoz. új bekezdés. kapcsolótábla-mez . z rzavar.

üzlettárs kereskedelmi társaság. hengerüreg. közrem ködik. plébánia dísztér. meghalad. részbeni. osztott. áthaladás. elmegy. parlamentáris. részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . társulás adottság. múlik. anya. szólam. továbbhalad. folyamat. átkelés. megtörténik. részleges. szétválaszt. társul. szül atyai. kézmozdulat. katonai anyagraktár. táj elfogult. alak. áthaladás. nem vesz észre. meghal. kiváltképpen. részlet. átsiklik vmin. parciális. telik átutazás. parkolóhely. parókia. sikeres letétel (vizsgáé). parlamenti part partial partially participate participation részesedés. megy. szétválik. részvétel. brigád. gyülekezet. hegyszoros. egyéni. részes. részben. áthalad. körülkerít. részleges. lerak. megel z. határozatba megy. vezeték. átereszt . csoport. különítmény. parti. út emberi érintkezés. társ. elfogad. részrehajló részben hozzájárul. kezdet. folyosó. elkönyvel. szerz d fél. b nrészes. kötelesség. társas viszony. pasas. szokatlan f leg. rész-. alkatrész.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. pontos. rész. eltelik. továbbad. partnerként szerepel. m veletelem. részletes. elbúcsúzik. hágó. tag. darab. telephely országgy lés. párt. országrész. vadaskert. darabol. elmúlik. el z. szül i szül k Párizs egyházközség. részbeli. különös. cinkostárs. kútf . résztvesz bizonyos. fogas. ügyfél. átmegy (vizsgán). vidék. vendégség. táncpartner. levizsgázás. bet zés. felülmúl. történik. rész. átadás. átfutás. fél. részes keresztülmegy. elléptet. halad. s. tájék. zsúr. csapat. egyén. töredék. menetjegy. engedély. megszavaz. elt nik. parkosít. pofa. összejövetel. park. felbomlik. részek. község. választék (hajban). tölt. m velet. átjáró. tehetség osztag. bevezet. kitétel. illet . füstjárat. elhelyez. elvonultat. passzol. kettéoszt. különleges. részesség. elválik. párt. cs . oldal. el fordul. elválaszt. igazolvány. elmegy. kaliber. túlhalad. szerves alkatrész. feloszlik. elfogadtat. átad. forrás. különösen részben partner. képesség. kapcsolat áthaladt. dolog. apa. elhalad. ok. részt vesz. buli. eredet. helyenkénti. parlament alkotórész. parkol. részlet-. eltölt. társaság. feladat. passzolás. kötetrész. szóbanforgó személy. utazás. szakasz. füzet. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. szoros. túljut. szerep.

épp jókor. történelem. toll. vminek a hegye földm ves. karámba terel. bekerít. gyenge ütés. kell id ben jött. járóka. szenvedés passivum. rizetes cella. szenvedély. dühkitörés. kegyuraság. kell alkalommal jött. facip . töltés. tiszteletdíj béke békés. elmúlás. kerékpárút. vmin túl. elt nés. gyalogjáró. tétlen el. szerelmi hév. falapát. sablon. tet fok. elhaladás. rajztoll. türelmes állandó kuncsaft. versenypálya türelem beteg. kiegyenlít. futó. karám. ólba zár. paraszt egyházközség. védnök állandó vev kör. ösvény. sitt. ketrecbe zár. ültetvény. ír. megír. páciens. szenved alak. kuncsaft. múlt id . saját. megvereget. büntethet . furcsa. tulajdon ól. el élet. indulat. passzió. bezár. szemellenz . ütögetés. fizetség. megtérít. különös. tollforgató. fizetés. motívum. régi.passenger passing passion passive past utas arra men . akolba zár. út(vonal). írás. megpaskol. nyugodt csúcs. különleges. n stény hattyú. illetmény. író büntetend . védnökség. útvonal. szenved . kín. út. lapicka. karámba zár. írótoll. kifizet. gömböcske. vev kör alap. jellemz . hegye vminek. börtön. rész. szenvedélyes szerelem. csendes. példa. passió. séma fizet. siti. kátrányoz. viszonoz fizethet fizet bér. tollhegy. túl alkalmas pillanatban. elmúlt. veregetés gyalogút. elvonulás. templom. pártfogó. egyéni. vereget. után. kifizet dik. rekesz. mellette el. speciális. patrónus. sajátságos. simogat. nagyon. akolba terel. halk lépés. bér. fölényeskedés. talp minta. büntet . talapzat. megcirógat. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . rálegyintés. futólagos. fizetés. fizetség. bezsúfol. kerti ösvény. kell alkalommal jöv . halál. kapóra. el vmi mellett. múlás düh. rekesz. szerelmi hevület. orom. akol. ketrec. madártoll. elmen . igen. összeterel. szerelem. csúcsérték. legyintés. fogalmaz. állandó vev . pártfogás. kell id ben jöv . sajátos. gát. jézus kínszenvedése. passzív. kisállat. darabka. gyengéd ütés. maximum. írásba foglal. járda. lapogatás. klumpa. múlt. sajátszer . tömb. pálya. mellett. kell pillanatban. jellegzetes.

engedély. folyamatosan. népesség. maradó. kor. tartam. szakasz. tökéletesen eljátszik. személyesked . tartó. nép. részemr l. szak. véghezvitel. saját. büntet . m ködés. ismétl d id köz. büntetés. kifogástalan. tökéletes. személyiség ami engem illet. hozzájárulás enged. korabeli. teljes. személyes. család. min ség. folyamatos. szívós. teljesít. elvégzés. periódus. permanens. ciklus. mondat. id tartam. folytatódó. pont (írásjel). tanítási óra. felfogás befejez. kész. ceruza. történelmi. teljesítmény. hibátlan. el adás. részünkr l. köznép. pont. szerepel. valaki egyéni. elvégez. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . ecsetel. teljesít képesség. jelenkor. engedély. magán-. személyi hírek egyéniség. ember. ceruzával felvázol. rokonok népek -ként. id köz. pénzbüntetés. ceruzával megjelöl. észrevétel. rudacska panzió. stíl-. személyesen permanently állandóan. performance m ködési adatok. kitartó. benépesít. megenged engedélyezett állandó. játék. engedélyt ad vmire. személy szerint. tizenegyes beír a fogadókönyvbe. ember. hibapont. maradandóan. észlelés. engedélyez. ceruzával lerajzol. talán lezajlási id . örök. személy. tartósan. lakosság. vminek révén százalék érzékelés. el ad. munkások.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. körmondat. kötbér. tartós beleegyezés. ceruzával rajzol. penzió. bevégez. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. maradandó. emberek. visszatér id köz. végrehajt megtétel. személyi hír. ceruzával jelöl. személy. tartós egyén. eljátszás. keringési id . permanensen. id szak. ceruzával ír. szerepl . id . ismétl d . kialakítás. tökéletesít teljesen. individuális. kis ecset. korszak. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. játszik. teljesítés. ceruzával leskiccel. személy-. hátrány. nyugdíj. ma. megtesz. személyi. véghezvisz. fázis. állhatatos. kimagasló személyiség. óra menstruáció állandó. alkalmazottak.

hívás. könyörgés. folyamodványt benyújt. váj. könyörög. színe-virága vminek. vminek a java. szakasz. orvoslásra szoruló. szedett. higgadt. kifejez. kitétel. fázis. fohász. távlati meggy z. perspektíva. józan. csipked. filozófusi. kép fénykép. kecses. letép. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. kiválasztott. szólam. szólás. kérelem. csipeget. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). természettanilag. feliratot intéz. kér. filozófiai. esdekel. kérelmez. mélyen szántó. kérve kér. kereset. felirat. kiszed. periódus. gyógyhatású. kopaszt hegyes vég . ima. piano. gyógyító. fogpiszkáló. felterjesztést intéz. fázisba hoz. fizikailag. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. bölcseleti. fázaisait meghatároza vminek. szúr. csúcsos. telefonál fénykép. szed. mozzanat. vminek a színe-virága. piszkál. frázis. fok. kiválogatott. szakaszait meghatározza vminek. mérsékelt. szemelt. beadvány. java vminek. kiválaszt. telefon. picked . legjava vminek. fázisokra oszt. folyamodvány. testi fizikai szempontból. id pont. bölcs. kiszemelt. Péter esedezés. üres szavak. megadó. mondás. távlat. eleje vminek. páncélszerkény. eszeget. leszed. szedeget. fotó. kuki. rábeszél. kérvényt benyújt. látvány. fázisokra bont. szavakba foglal. természettani.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. állapot. személyzet kilátás. kérvény. díszes. tép. nyelvi fordulat. petíció. leszedett. mackó. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. kiválogatás. hímvessz . zongora kiszemel. természeti. gondosan kiválaszt. hegyes. mondat. kipiszkál. invalidus. felterjesztés. csákány. rávesz rábeszélt fütyi. filozófikus. gondosan megválogat. bölcsészeti. testileg fizika halkan. üres szólam frázis fizikai. válogatott. kikeres.

földbe szúr. megfoltoz. vaker. pipa. felüt. tiszt. cs vezetékkel ellát. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . vezérl csap. tesz. kereskedelmi piac. sípol. kihelyez. helység. helyiség. irányít. szurok. tet fok. sipít. terület. lejtés. bogáncsolás. d lés. vezet . teríték. kis vitrolás keskeny tattal. eszközöl. sípjelzéssel összehív. liheg. vetülékfonal beverése. vezet. munkahely. ércválasztás. magaslat. állóhely. pikáns (történet). uzsonnázóhely. ügykör. fújja a dudát. bölényhárító. kísérleti. osztályozás. tisztség. pálya javítását ellen rz mozdony. beszurkoz. pilóta borsos (történet). ércválogatás. dugványoz. sorrend. kompozíció. lejt sség. fütyörész. gümölcsszedés. hajítás. ritka példány. fuvolahangon eldalol. hányódás. zsinórral beszeg. zenedarab. rang. sípjelzést ad. sipító hangon beszél stand. csövön át továbbít. esik. térség. leír. munkadarab. hangmagasság. dudál. étterem. film. csúcs. ellen rz mozdony. koaxiális kábelen továbbít. vég (szövet). lejt södik állás. kövez. dobás. rész. rábíz. hely. pont. révkalauz. tekercs. bábu (társasjátékban). hajít. szegf . veres frakk. mértani hely. elárusítóhely. guvríroz. el re bukik. kinyitás. pénzdarab. toldoz kalauzol. hajósíppal összehív. bukdácsolás. állít. érzékeltet. szüretelés ábra. nyaraló. rendez. útmutató. villa. duma. felismer. cs vezetéken továbbít. dalol (madár). bekátrányoz. halandzsa. gyapjúszövet felületi tisztítása. kissé balos. sivít. feltörés. rózsaszín . csipkedés. elhelyez. áramellen rz jelz lámpa. rózsás elvezet. ereszkedik. kitétel. tévékép mozi darab. sorhely. mérsékelten baloldali. szüret. kicsipkedés. hivatali beosztás. cs vezetéken átszivattyúz. helyez. lejt. csetri. alkalmaz. zsinórral szegélyez. árucikk. sípot fúj. város. hivatali tisztség. otthon. el futó mozdony. sorrendiség. kiválasztás. eltilinkóz. válogatás. helyérték. hivatás. szedés. csúcspont. sípon eljátszik. földbe ver. lefest. alácsövez. osztóköz. elfurulyáz. csákányozás. bódé. alapterület. tet pont. helyezés. m tárgy. meghatároz. kép. sír. megtisztítás. megtold. hajlásszög. ábrázol. tilinkózik. hangot vmihez mér. legjobb a maga nemében. fuvolázó hangon beszél.színe-java vminek. lakás. csipegetés. jelz lámpa. kiválogatás. szöveg. cs . zsinórral paszpoloz. tilinkón eljátszik. baloldal felé kacsintgató. sípjelet ad. vetél átdobása. nem teljesen kiégett tégla. vendégl . szöveghely. rókavadász. cs szer en vasal. alkatrész. ül hely. vetülékfonal átdobása. felállít. fürge cselle. megválogatás. tet hajlás. dob. vetülékvonal bevetése. kalauz. furulyázik. passzus. foltoz. hozzátold. felad. tér. kormányos. próba-. borzasítás. fütyül. megillet hely. furulyán eljátszik. takaros ércszemelés. fogosztás. k vel bélel. kormányoz. fiatal lazac. rí. rózsaszín. táborozik. dudán eljátszik. színdarab.

érthet en. vastagon beborít alakítható. üzem. játék. sima felperes. játékosan mozog. szabad mozgás. palánta. elhalmoz. megtervezett. számtábla. m fogsor tartólemeze. játszódik. csúnya. ültet. alakít. berendezés. fon. nyomódúc. megrendezett. egyenletes. gyártelep. kotyogás. fémétkészlet. szórakozás. lövegtalpazat. érthet . vasúti kocsi peronja. világosan. eszmei sík. tisztán hallható. fed. bemázol. elgondolás. színezetlen. el ad. nem szép. forgat. vakolat. titkosrend r feljavít (talajt). beépített ügynök. túlhalmoz. nyomólemez. egyenletes felület . géppark. sértett ábra. m anyag. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. színm . el re kif zött svindli. elhelyez. nívó. felszerelés. szimpla. mintázatlan. dugvány. dobogó. fáraszt. egyszer . tábla. tapasz. eszmei sík. tapaszt tesz vmire. közérthet . színjáték. nyíltan. svindli. kotyog. lemezel. gurító. fedélzetpárkány. nemesfémmel befuttat. bevakol. cserje. el adás. tiszta. nyílt. kupa. plasztikai ezüstöz. leplezetlen. repül gép. fedélzet. plató. darab. begipszel. vázol gyalul. alföld. dísztelen. tervszer tervezés besúgó. polgári. rónaság. laposít. megtervez. flastrom. tesz (kártyát). detektív. alaprajz. gépállomány. telitalp. fémlapokkal fed. ezüstnem . lapít. aranyoz. rend rspicli. hídpadlózat. vasúti kocsi platformja. padozat. flastromot tesz vmire. síkfelület. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. padlóemelvény. tisztán kivehet . állomási el tér. leragaszt. sz . akkulemez. sima. ereszke. néz nek álcázott színész. eljár. hazárdjáték. gipszel. egyszín . világos. játékmód. vágány. jóvátesz. klisíroz. fennsík. kicsinált dolog. színdarab. szint. boglárfa. terasz. tervezett. uni. félreérthetetlenül. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . tervez. szintén. megken. odatapaszt. tányér. képlékeny. tisztán látható. felülnézet. szemmel látható. emelvény. vágány peronja. mángorol. eljátszik. kártérítést fizet. állás (istállóban). platform. lógás. egyenes. lopott jószág. ipari berendezés. szervezett. holtjáték. sík. lap. terv. kijátszik. kezel. növény. lemez. hordfelület. klisé. gyalu. növekedés. szónoklás. alaprajzot készít. fényképez lemez. vasal. peron. névtábla. versenydíj. gipszvakolat. begipszez. hangszeren játszik. tervezet. termés. színvonal. nyilvánvaló. síklap. szétlapít rakfelület. platánfa. préseléssel fényez. róna. síkidomszer. gyáregység. tervrajzot készít. nem csinos. síkbeli. galvanizál. formálható. betapaszt. játéka van. bánik vkivel. közönséges. szabad. kihív (kártyát). kocsiel tér. kitervelt. letapaszt. trükk. sík. beken. szárny. odaragaszt. platán. pódium. letelepít. politikai program. nemesfémmel bevon. gyár. egészlapos ábra. agyonrak. síkság. lapály. kétdimenziós. szállítóvágat.placing helyezés lapos. tervrajz. gipszbe tesz. szinte. alapelvek. csemete. kifáraszt. szónoklatok.

tartalom hozzáadva. jólét. játszás. célzás. szó nélkül elt r költemény. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. viselkedik vkivel. kieszel. vízzel telt üreg. mutatás. nem mutat. eléggé. szerepel. pontérték. földfok. ponteredmény. földnyelv. félreérthetetlen. gyors váltakozás. zsebébe tesz. mez . kisebb érclencse. fészekbe helyez. térképez. érintkez csúcs. csomagolózsák. fugáz. egység. központozás. tizedespont. játszadozik. plusz. megmutat. zsebébe süllyeszt. zsebre rak. tollhegy. beállítás. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . nyert labda. táncol.szerencsejáték. légzsák. vonás csúcsos. ék. mutatás. kitervel. kihegyezés. táska (szem alatt). tetszés b ség. irányít. kedvtelés. örömet okoz. meg. kedv. legy r. kérdés. hézagkikenés. pontozás. zseb-. mini. többlethegyszakadék. költ iesség. vers költ költemények. elfojt. diakritikus jelek. terv. bekerített alakulat. szerkeszt. tömör. fémvég f z . kihézagolás. kötélvég hegyezése. visszafojt. eltulajdonít. munkahelyr l való távolmaradás. összeesküvés. kisebbségi sziget. oldal. elt r. kimutat. megtart magának. összeadásjel. csattanó. gazdagság. kiélezés. tollszem. telek. összeesküszik. mutat. konnektor. megelégedett. csúcs. és. megjátszik. mozgása van. katlanba szorult alakulat. többlet. él. bekerítés. kif z. háromszög (puufjátékban). gyönyör ség. költészet. kard. akadályoz. pozitív. tervel. kürtjel. kihézagol. hegyez. játszik. cselszövés. tervez. cselekmény. fészket készít. parcella. diakritikus pont. hegyezés. váltóállítás. pluszjel. színiel adás. részlet. fali csatlakozó. helyzet-megállapítás. t . gázzal telt üreg. ceruzahegy. sok vmib l ábrázol. lenyel. rátesz (kártyát). öröm. lyukba taszít. hely. diakritikus pontok. tréfa. költ iség ág. örül élvezet. munkaszüneteltetés. váltócsúcs. katlan. diakritikus jel. zseb. pontszám. szól (hangszer). rámutatás. m ködik. dalszöveg-jelölési mód. lyuk (biliárdasztalon). lyukba lök. bezsebel. zsebre vág. szabad játéka van. szemhegyezés. hegyfok. éles. poén. hegy. fészek (szelepé). örömet szerez. visszatart. varrott csipke. tetszik elégedett. fugázás. kéj. vel s hézagolás. hézagolóhabarcs. szabad mozgása van. óhaj. zsák. lényeg. elrejt. földdarab. beirányozás. elfektet. több. mutogatás. jellemvonás. tervrajz. nyílt. állja a vadat (kutya). szórakozás. írásjelekkel ellát. pontérintkez . kiélesítés. m ködés. zsebre tesz. megcéloz. külön. gyönyör. hegyes. miniat r. er t vesz. pont.

pattog. népi. közös alapba összead. kocsirúd. kissé. bels kör. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. vezérelv fényez.points Poland fali konnektor. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . kicsiszol. lop. fényesít . fényezés. 25. árboc. rúd. durranás. laktanyarend. köhög. szennyez dés m szaki. csiszoltság. tisztít. lengyel. emel rúd. sarkpont. origó. sarok. kil . közös bevásárló szerv. pólus. sark. politikai mesterkedés. fenntartja a rendet. elsüt (fegyvert). 5. m szaki egyetem kis tó. pontok. elpukkan. puff. rend r. póluspont. pukk. kifényesít. közösen kezel. elektródpólus. kifinomít. szavazóhelyiség. konnektor. próbálkozás. politika. gyorsan megy. váratlanul. érdekszövetségbe tömörít. összegy jt. fels árbocsudár. szegényes gyengén. karó. er iket egyesítik. rászoruló. biztosítja a rendet. evez rúd körletrend. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. pukkanás.03 méter. pukkant. rászed. leszavaz. rendszabályoz államvezetés. takarítás és rendcsinálás. szegényen. közös eladó szerv. kidúcol. össztét. rúddal taszít. rendet csinál. gyanús vállalkozásba beránt. szobarend. népszer . közkedvelt. kitér vágány. karóz. durran. köpköd. összedob. összead. gyorsan tesz. csiszol. közös bevásárló iroda. hirtelen pápa könnyen érthet . államtudomány. csúcsszervbe tömörül. közös bevételezés. jó modor. irányvonal. váltó. felpattogzik. fater. eljárásmód. trösztösít. bels pálya. szénsavas ital. medence. fény. választói névjegyzék szennyezés. nyél. aládúcol. medencényi víz. elpukkaszt. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. pózna. rosszul. tócsa. fényesít. tavacska. rend rség. fényez anyag. kevéssé. hirtelen megy. elektród. csendes mély víz (folyóban). zaciba csap. szavaz. leszavaztat. fiatal fa törzse. szavazás. szavazatszámlálás. csúcsszervbe tömörít. kap (szavazatot). érdekszövetség.3 négyzetméter. zálog. közös készlet. lengyel. táborrend. szavazat. eldurrant. rúddal hajt. suháng. kellemetlen felel sségbe beránt. alkalmi piaci csoport. becsap. papa. políroz. zászlórúd. rendbe tesz. elválasztórúd. mér rúd. közrend r. pop-. csapat körmérk zés. szegény(es)en. pocsolya. önz pártpolitika. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. pattogtat (kukoricát). közös alapba üsszegy jt. rés. pukkan. szegényesen elcsattan. közös eladó iroda. nép-. tó. durrant. horgászbot. ragyogás. hirtelen tesz. népies. politika. szegény. politizálgatás elnyer (szavazatot). bot.

kerékvet . raktárnyílás. bedob (levelet). postára ad. hely. kapufa. portói. kifejezett. vagyon eshet ség. bejárat. veszteséglistára rávezet. mappa. plakatíroz. bili. ablakfélfa. oszlop. talán halottszemle. függ leges ereszték. lesbe állít. pozitív kép. parancsnoki tisztségre kinevez. konyhára való vad meglövése. gyorsan utazik. szelel lyuk. kelengyével ellát. gyorsan jár. életmód. igenl . részlet. személyleírás Portugália állapot. népesség balra fordul. vörös bor. kanna. kiköt . portói bor. biztos. kupa. meger sített állás. lakosság. könny ügetéssel vezet. küls magatartás. pozitív fénykép. elhelyezkedés. ércpillér. startoszlop. bevett állás. rendelkezik vmivel. szénpillér. hatalmába kerít. tényleg.popularity population népiesség. állít. fart ke. tám. hajóablak. raktár. javak. szelel akna. tájékoztat. van. elhelyez. posta. beöml nyílás. képmás. lövöldöz. porció. igenl en. postáz. alapfok (melléknévé). postán küld. szolgálati hely. hord. elhelyezkedés. levélgy jt szekrény. határozott. izzítócsésze. valós. kiragaszt. állást elfoglaló csapat. er d. pózna. viselkedésmód hordozható aktatáska. sors arckép. felbérel. közzétesz. rákfogó kosár. miniszteri tárca adag. felad. tartóoszlop. jelz karó. karó. sasfa. pozitív. bögre. kifüggeszt. esetlegesen. pillér. küls viselkedésmód. rcsapat. felállít. elkönyvel. levelezés. kilátás. helyesl . kinevez. ablaktok. népszer ség anyagsokaság. oldalnyílás-fedél. napi posta. postakocsin utazik. kapu. hajó bal oldala. balra tart. küls viselkedés. sorompó. tartóborda. ajtótok. fekvés. hivatal. rszem. bal oldal (hajóé). osztályrész. ágyúlék. l rés. rhely. megszáll. rállomás. értesít. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). szegélyk . cölöp. kifejezetten. könny ügetéssel lovagol. bukottak jegyzékébe iktat. céloszlop. nyílás. 40 x 51 centiméteres papirosív. dúc. járás. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. odaállít. bödön. visel. kipellengérez. állás. jelz pózna. tényeken alapuló határozottan. kiházasít. irattartó. katonai hely. lehet ség lehetséges esetleg. állító. kiöml nyílás. diapozitív. portré. ajtófélfa. pozitív mennyiség. szárfa. irattáska. daruoszlop. tényleges. jelz oszlop. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . rész. megszállottság gyarmatok. városkapu. valóban birtokában van vmi. helyzet. van vmije birtoklás. birtokol vmit. bef z. rséget elfoglaló csapat. feltétlen. birtokol. postahivatal. pozíció alapfokú (melléknév). kiköt város. rév. postakocsi. darab.

uralom. korábbi. cserépbe ültet. fontoskodó. fegyveres er . mód. karám. medd ség. nagy. serleg. helyzeti. apróra tör. szegénység. fazekasmesterség. hatalmas. pinka. áram. agyagedény. krumpli elektromos feszültség. könyörög ima. lövet. edzés. precíz pontosan pontosság. nyomorúság. befolyás. nyomor. potenciális. hatvány. gyakorlati. lehetséges. elektromos áram. fajansz. ügyes. cserép.6 g> ( . élesség. tál. hadsereg. kerámia. gyakorlatias. teljesít képesség. fazekasm hely. fazékba tesz. kecses. gyakorol. kérés. agyagáru. testi er . ínség. felhatalmazás. nincstelenség. hajtóer er s. praktizál. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. er /hatalom. oknyomozó. korsó. gyakorlati alkalmazás. megel z drága. tekintély. alkalmaz. meghatalmazás. gyakorlat. szükség lehet ség. lappangó. gyakorlati. szokás. rákháló.készítéséhez használt papírfajta. rál . üt hiány. hatalmasság. áram alá helyez. puskavégre került vad meglövése. el z . mesterkélt pontos. vasedény. konyhára való vad elejtése. lehet ség. energia. zománcedény. fazék. képesség. silányság. kérlel. tét. trenírozás. folytat. hader . gépi er . cserépáru. z. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. rejtett potenciálisan agyagárugyár. ököllel ver. teljesítmény. feltételes. hatáskör. tehetség. k edénygyár elkerít. ól. karámba zár. lövés. olvasztótégely. er teljes. magasfeszültség elektromos áram. hathatós. virágcserép. klientéla üzelmek gyakorló orvos. tapasztalati. edény. könyörgés el bbi. pacientúra. okfejt . gyakoroltat. fazekasság. font sterling. er . sok. rohamsisak. imádság. terrakotta. hatalom. marihuána. konzervál. font <453. finnyás. precíziós. k edény. gyakorló ügyvéd. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . gyakorlás. értékes. célszer . tényleges. jogkör. próbál. kérelem. áramot ad. praxis. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. fazekasáru. gyakorlatba átvisz. pragmatikus imádkozik. szoktat. nagyítás. kér. agyagm vesség. nagyítóképesség. praktikus. megvalósítható. praktizáló dogmatikus. gépesítés.

kötéllel fogdosás. ruhásszekrény. elnökség egyetemi rektor. szorongás.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. tusa. rekvirál. simít. azonnali. bevezet . beállítás. ölel. mángorol. megszorít. jelenlegi. terhes. helyiség els rend . imprimatur. kinyomható. leszorít. összeszorul. nyom. benyújt. nyomható. felvételi vizsga épület. prés. kézszorítás. sokatmondó. természetvédelmi terület. elnöki tisztség. présbe tesz. készít. kötéllel fogdos. el készít. jelenvaló lény. rányom. megnyom. bead. jelen. nyomás. mindjárt. kizárólagos terület. kivasal. cs dület. er szakkal toboroz. tolongás. el készít . átölel. terhesség állapotos. rezervációs terület. tartalmasság. kedvezés. bemutatás. szorít. jelenlét. nyomda. verbuválás. átnyújtás. elnöklés. kiprésel. fogadó terem. osztályon felüli. feldolgoz. összezsúfolt tömeg. szekrény. bemutat. kényszerít. présel. összeütközés. felkészülés elkészít. jelenlev lény. uralkodó megjelenése. felkészítés. összenyom. kikészít el fordulás. el készület. láthatatlanul jelenlev lény. rögtön bef tt. tömeg. tálalás el adta azonnal. tolong. hasas. kiváló min ség . fehérnem s szekrény. szorong. jobban kedvelt. összeszorít. sürget. verbuvál. jelenleg. kihallgatási terem. el terjesztés. ránehezedik. kedvezmény el nyök. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. jelenlev ajándék. megjelenés ajándék. nyújt. nyomdászat. uralkodó jelenléte. könyvnyomtatás. szorítás. egyéniség. el ad. rektor elnöki. domborít. mostani. ajándéktárgy. meg riz. most. jobban szerett horder . kiváló. b velked . átadás. beterjesztés. el nyben részesített. siettet. felvételi. el zetes. vasal. nyomul. ajándékoz. prémium el készítés. könyvespolc. nyomtatás. er szakos toborzás. er szakkal besoroz. hajsza. vemhes bevezetés. sajtol. összefacsar. védett terület. sajtó. elnökválasztási hírlapirodalom. kedvezmények el nyben részesít. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . jobban szeret el ny. hatással van. jelent s. befolyással van. ház hozzátartozó telekkel. igénybe vesz. elnök. készül dik.

meggyújt. itat. nyom. sürg sség. szép megel z megel zés elhárítás. herceg. nyomás. nyomtat. feszültség. hajnal. értékel büszkeség. fametszet. f nök. korábban áldozat. prím.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. virradat. nyomott. meglehet sen. árapályt növel (égitestek együttállása). puskát tölt. nyomás. meggátolás. f ként. nyomófeszültség. begyújt. 16 pontos bet nagyság. alapszínt felrak. leginkább alap. eredeti alapoz. kinyomat. legfontosabb. el zetes. csinos. betanít. el z . préda. kinyomatás. virágzó. satírung. primitív fejedelem. feltételezhet en. kinyom. legjobb része vminek. nyomtatott bet . legjobb. primum. becsül. megtölt. bélyegez. önt minta. bet . min ségi. lebélyegez. zsákmány ár. elv nyomdai bet . els rend . korábbi. bélyeggel ellát. megakadályozás. önérzet. lábnyom. fényképmásolatot készít. nyomat. els rend min ség. megel z . pap els dlegesen. pirkadás. igazgató. alapfestés. els . kényszer. bet típus. törzsszám. kiadás. vízzel telít. legfontosabb. kezdet. el zetesen. üzemanyaggal tölt. kitanít. rányom. kópia. si korszak. nyomtatvány. más vászonra felhúz. sanyarúság. rézmetszet. tavasz. el bb. tekintélyes feltehet en. eredetileg elemi. tet fok. prémium. els (rend ). nyomóer . metszet. legels . tökéletesség. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . másolat. prevenció el bbi. hajnalhasadás. kevélység. els dleges. benyom. fényképmásolat. párbajozó fél. öntvényminta. felettes. s-. alapmázolás. t ke els sorban. elkövet . tercia. g g. megbízó. újság. eredeti kezdetleges. megel zés. nyomtatott. remek. nyomtatásban megjelentet. els . alaphang. rangos. nyomtatásban kiad. f . lenyomat. kiváló. világos. elsietett. fénymásol. eléggé. kezdeti elem. színe-java vminek. els dleges. kit n min ség. nyomással mintáz. lenyom. etet. tájékoztat. uralkodó hercegné. mestergerenda. kiváló min ség. els sorban. nyomtatott bet kkel ír. meglehet s. nagyon. pecséttel ellát. kontaktmásolat. tettes. valószín leg bájos. hírlap. telít dik. tiszta. t zsdei prémium. telít. nyomtatás. árat megállapít. túl korai azel tt. hercegn elöljáró. szögperc. alapelv. beáraz. kioktat. szarufa. príma. tet fok katolikus pap. szorítás köztiszteletben álló.

szondáz probléma. titoktartás. el tti. elhagyott. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. lefoglalás. el z . elkobzott hajó. zsákmányul ejt. magány. titkosan el jog. forgáspont. m velet. lefoglal. magántermészet . zsákmány. tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . privát. magányosság. elkoboz. prioritás börtön. mér elektróda. nem nyilvános. kiindul. hadizsákmány.pamutszövet. kiváló. titok. val szín ség feltételezhet . zsákmányol. korábbi. felbecsül. díjazott dolog. magányosság. félrees . különálló. lakáson belüli egyéni elkülönülés. magánélet. személyesen. próba. díjnyertes. valószín leg. magánélet. díjazott. várható talán. emel rúddal kifejtett emelés. emelty . emel kar. kipróbál. másolatot készít. várhatóan alapos vizsgálat. emel rúddal kifejtett nyomás. eljár. eldugott. visszavonultság közlegény. magán-. elkülönített. elvonultság. privilégium kiváltságos jutalom. jutalomdíj. nagyra tart. nyomdatermék. taksál. bizalmas. zártkör . els rend min ség dolog. megel z . egyedi. egyedüllét. halad. kémlel. váratlan lelet. titkos. házf nök. nyeremény. kiváltság. folyamat. magánterület. régebbi. kutat. vmi el tti els bbség. megvizsgál. kitapogat. perjel. folyamatban van. kutasz. nagyra becsül. el zetes. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. magánjelleg . közkatona. elfog. folytatódik. díj. értékel. nem remélt lelet. megbecsül. valószín . kit n . igen értékes valószín ség. magán. minta. lehetséges. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi. ered. szonda. hézagmér . fogház egyedüllét. egyéni. prior. eljárásmód. díjazható. mér szonda. különjárat bizalmasan. el remegy. becsül vmire. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. magános. díjra érdemes dolog. elfogás. értékes.

termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. folyamat. feldolgozóegység. idom. klisíroz. oldalnézet. termel . szakszer . tartósít. hasznára van. hasznot hajtó. arcél. jövedelmez . haszon. tanul jövedelmez ség el nyös. metszetben ábrázol. megmunkál. függ leges metszet. termék. körvonal. nyilatkozat diplomás. okoz. jövedelem feldolgoz. felvonul. szakmai egyetemi tanár.proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. körvonalas színházi díszlet. hozadék. szakmabeli. el állít. hivatásos. f iskolai tanár. hasznot húz. hitvallás. szelvény. eljárások. körvonalrajz. termékeny. termelékenység. eredményez . bemutat. létrehoz. term termékenység. hoz (kamatot). terméshozam. kiadvány bevétel. kikészít. lenyomtat. haszon. megmunkálás feldolgozó. hasznára válik. mélységes értesít . termel. termény termelés eredményes. termény. mesterség. haszna van. felmutat. id réscsatoló. m veleti szerv. nyereség. alkot. kiad. készítmény. élethivatás. vonul feldolgoz. perel. beható. jegyz könyv. hasznos. m sor programok programming programozás . processzor gyárt. term képesség termékek foglalkozás. profit. profi. szabad foglalkozású. el idéz. termés. szakmabeliek összessége. szellemi foglalkozás. professzor. beperel. jövedelmez . profil el ny. kidolgoz. hivatás. mély. értesít . oldalnézetben ábrázol. valló formázó szerszám. szül. szakért i. folyamatok feldolgozás. szakért . eljárás. létesít. szerzetesi fogadalom. terem. gyümölcsöz . hitvalló. színre hoz. rentábilis alapos. termelékeny. szorzat. program célkit zés. szakma. szakember. rövid életrajz.

ellenállóvá tesz. kigondol. fejleszt. reklámozás bizonyság. el segít. haladvány fejl d . vagyon arány. célravezet . kelt. kirepít. ildomos. vetületet készít. szó szoros értelmében vett. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. ingatlan. bevisz. kinyúlik. kémcs . létesítmény. kiáll. kivetít. tervet készít. saját. szigetel. tervez projectek felt n . tulajdonság. kiszögell. valódi. szít. kilök. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . fondorkodik. szép szál. promotor doktorrá avatás. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. tulajdon. progresszív módon. kimélyít. reklámoz. -álló. vetít. -biztos. el rehalad. kutatási feladat. kitervez. faszol. segít. elképzel. kísérlet. -mentes. tervrajz. kiemelked . el mozdít. levonatot készít. arányviszony. hármas szabály. sajátságos. tisztességtudó. helyénvaló. halad. impregnál. hajít. tulajdonság. bevezet. terveket készít. kioszt. elgondol. hatlan. el írásos fokú. kefelevonat. tervbe vesz. természetes színekben ábrázolt. helyes. kiugrik. támogat. megfelel . propaganda finomkodó. tömít. jellegzetes. el írt szesztartalom. illend . múlik folyamat. próbának vet alá. tulajdonképpeni. aránypár. igaz. gyorsít. átél. próbatétel. korrektúra. átváltoztat. lehúz. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . lenyomat hírverés. derék. kil . javaslat. el segítés. viszony. fejl dik. kutatási téma. szerez. hírverés. birtok. haladó vet. ill en. pártol. hamisítatlan. rendes. vízhatlanít. el mozdítás. el írt szesztartalmú. sajátos. elutasít. haladva. indítványozás. tervezget. haladó szellemben. rész méretek. ígéret megígért el relendít. tulajdon. hozzájárul. szesztartalom. alaposan.progress progression progressive el menetel. beruházás. tanújel. tervezet. jellemz . jelleg. dob. indítvány. méretarány. szeszfok. arányosít. lenyomatot készít. terv(ezet). alkalmas. kipróbálás. haladás. szép. jellegzetesség. kiváló ígér. próba. takaros. terveket sz . tagoltság ajánlat. terv. csór. leánykérés tervezett progressively fokozatosan. el léptet. kefe. ill . arányba állít. el rehajít. magasabb osztályba bocsát. csinos. tulajdon(ság)ok birtok. illedelmes. sz kebb értelemben vett helyesen. méretez. elvet. el terjesztés. vázol. el léptetés. javul. összhang. szabályszer . megfelel en kellékek. kit n . maligánfok. igazi. arányosság. hányad. igéret. javaslat. bizonyíték. komplett.

szolgáltat feltéve ad. véd vámmal véd védett biztonsági. prózai. lehetséges fél. pszichológia psychological lélektani . leend . lehetséges üzletfél. vállalkozás hétköznapiság. leszögezés. véd megvédés. óvszer. menedék. beszerez. menlevél. eleség. bizonyul. próza(i). elmeorvostani. kilátás. m ködési kör. védettség. élelmiszerekkel ellát. oltalmazó. tartomány. tétel. tartalék átmeneti. önhitt. üzlet. megállapítás.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. próba. próza. lehetséges vev . ellátás. védelem. óvó. ellát. szakma. védelmez . közvád. látvány. oltalmaz. véd gumi fehérje tiltakozás. tiltakozik protokoll büszke. id leges. remek bebizonyít. bebizonyítás. jólét. érvényesít. öntelt. nyújt. véd vám. bizonyít. pompás. meger sítés. bizonyítás. véd. oltalom. próbatétel. szolgáltat feltéve hatáskör. kutat. kimutatás. dokumentál. terület vidéki ellen rz próba. igazol. probléma. próbára tesz ad. ideiglenes. ügy. távlat jövend beli. próbalevonat-készítés élelmiszer. unalmasan beszél b nvádi eljárás. igazolás. esetleges jelölt. védelmez . kipróbálás. várható kilátások. intézkedik. intézkedés. indítvány. óvó. folytatás (mesterségé). vád érclel hely. védekezés. pszichiátriai lélektan. kipróbál. megvéd. véd vámrendszer oltalmazó. gondoskodik. prózaiság. konjunktúra megóv. megvizsgálás. lehet ség. javaslat. véd . remény boldogulás. nyújt. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. gondoskodás. óv-. rendelkezés. szolgáltatás.

rántás. szepl tlen. szerez. közönség. terv. pupilla. er ltet. nyilvánosság. hamisítatlan. labda átütése jobb oldalról bal szélre. nyomat. puszta. kút. lehuzatot készít. követ. üldöz. nyesi a labdát. igyekezet. csór. országos kiadvány. tép. pénzzé tesz. intézvényes. megszerez. köz-. protekció. húzó. evezés. lop. rend ri razzia. vontatóer . levonatot készít. pumpa. megszerzett bevásárló. közlemény. von. színtiszta. támasz. húzás. iszik egy kortyot. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . csupasz. szándékol. papucscip . rajtaüt. közzététel hirdetés. felöklel. m ködés. balra nyesett ütés. reklámozás nyilvánosan kiad. népszer sítés. húz. kefelevonat megrángatta evezés. megtorlás diák. megdöf. rángat. protekció. kefelevonatot készít. szívogatja a pipáját. zés lökés. törekvés. vontat. razziázik. szín tisztán cél. szándék. vásárlás beszerzett. finom. legtöbbet ígér . szivattyúz büntetés. kedvez esély. könyvkiadó verseny. húz egyet. vontatás. enged. cibál. hírverés. siettet. kikérdez. közös. energia. szakít. elbocsátás. valódi. kis id . el ny. meghúz. balra húzott ütés. nyomórúd. próbalevonatot készít. vegyítetlen. nyomul. hatása van. emel rúd. elemel. fülönfogás. közösségi. húzás. tiszta. nyilvános. megjelentet (könyv)kiadó. ránt. vétel. letartóztatás. megrántás. küzdelem. kiírás. pénzhez jut. emel szerkezet. letartóztat. tolakszik. felemel. nyilvánosság. nyomást gyakorol. üldözés. kihúz. jókora húzás. húzható. megvesz. levonat. evez. törtet. megránt. vonzás. felsrófol. nyakon csípés. korty. els lehúzás. megvásárol. feldicsér. szúró fájdalom. sz zi. hozam. keresés. vontató firtat. ereszt (gyökeret). sz zies. vonz. húzófogantyú. megtaszít. reklámoz. vev idegen anyagtól mentes. kiránt. pumpál. befolyást gyakorol. húzóer . könnyítés. revolvert ránt. egyszerre felhúzott sörmennyiség. fogás. lehúz. tervez folytat. visszatart. szerzemény. vásárló. tevékenység. szivattyú. nyom. vonzást gyakorol. vontatás. igazi. tanítvány. közzétesz. próbanyomat. pöfékel. tanuló beszerez. lefog. kiadó. sürget. nyakon csíp. elméleti. meghúzás.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. hatol. söntés általános. hajt. szed. vonzóer . korrektúra. el ny. er feszítés. jó összeköttetések. z elfoglaltság. ló visszatartása. szembogár. fölény. fogantyú. áru eladását er lteti. döfés. válságos pillanat. nyers. kiterjeszt. kis id szak. rendelvényes. forgatás. erélyeskedik. fortély. csatolóhorog. lök. kefelevonat. lökdös. evez csapás. slukk. kocsma. b ntelen. italbolt. folytatni.

szálláskörlet anya. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. rádióval irányított célrepül gép. világtáj. terjedelem. tolás. szálláson van. kvártély. módosítás. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. 457 milliméter. tevés. lakás. 440 yardos síkfutás. kvártélyoz. irgalom. megnyom. 12. posztot kijelöl. szállás. szorít. toló.9 hektoliter. oldalfal. letétel. óranegyed. táj.34 kilogramm (us). min síteni. négyfelé vág. vállalkozó szellem . hátsó rész. holdnegyed. korlátozott. id mérték. égtáj. min sít. korlátoz. lerakás. 2 fok 48 perc 45 másodperc. helyezés. következ negyedbe lép. id tartam. négyeléssel egy címerben egyesít. negyedmérföldes síkfutás. dáma (kártyában). golflabda beütése a lyukba. átváltozik vezérré. feltétel (kérdésé). lökés. bekvártélyoz. négy részre vág. 25 centes pénzdarab. kegyelemadás. letevés. beszállásol. törtet dobás. városnegyed. négyfelé oszt. négyel. tapintatlan. negyed. címerpajzs felosztása. királyn . kegyelem. rámen s. gépbehelyezés. átkutatja a terepet. szállítás. végigszimatolja a terepet. negyedhang. negyedévi lakbér. tompor. fels fedélzet hátsó részének oldala. negyedévi bér. módosít. negyedrész. negyeddolláros. szélrózsa vonásának negyede. el terjesztés. 25 cent. negyedel. képesített. hátulja. taszigál.ügynököl. kihasznál pushing put puts putting energikus. képesítést szerez. tetter s. tol. golflabda begurítása a lyukba. négy részre oszt. új negyedbe lép. lökés. meglök. homoszexuális férfi. szálláshely. (el)helyezés. tartam. vezérnek bevisz quarter quarters queen . négy részre szel. 2. taszít. nagy mennyiség. vetés tesz elhelyezés. tolás. min sítés. királyné. tömeg félév. képzés. tesz. királyn ként uralkodik. királyn t csinál vkib l. támadás. négybe vág. bérnegyed. továbbjut min ség. vezér (sakkban). törekszik. rámen s eladási módszer. mennyiség. módosított feljogosít. szarufal. be van szállásolva. címernegyed. poszt. képzettség. elszállásol. évnegyed.7 kilogramm (gb). tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. helyet kijelöl. taszítás. feltételes. szorult helyzet. munkába vétel. szorongat. n stény. megnövel. kvantitás. negyedóra. kvártélyon van. királyn vé koronáz. nagy tömeg. negyedév. vitorlarúd küls része. keréknyomot nem követ. jogot nyer. felt n reklámozás. nagyméret tet fed pala. hangos reklámozás. er szakos eladási módszer. átlósan hajt. szorgalmaz. prozódiai jel. címerpajzs osztása. korlátozás. felnégyel. képzett. negyed dollár. hátsó fertály. új negyedbe fordul. 11. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. tolakodó.

rádióhíradás. probléma. portyázó rablóhadjárat. versenyzés fajgy lölet. rohan. korláttal ellát.quest question csaholva hajt. kétség. kikérdez. hirtelen támadás. zuhatag. hivatalos vizsgálat. életpálya. rács. gyors. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. faj. él . váratlan támadás. gyökjel. radikálisan rádió. kontremin. nyomon van. felkutatás. verseny. portyázik. ráront. rablótámadást vezet. teljes sebességgel m ködik. rádióaktív rajtaütést hajt végre. vita tárgya kérdések élénk. rádión lead. végigpusztít. gyök. mélyreható. rajtaüt. nyomozás. szitkozódik. tartó. érezhet en rugdalózó. versenyez. egyszer . rácsap. nyugalom. diszkrét. gyökeres. lóversenyen lovagol. kutat. éles. kifoszt. kutatás. megnyugtat. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. kontingens. keres. rátörés. sín. karfa. feltúráztat. rádióüzenet radioaktív. lecsendesít. portya. él sövénynek való növény. vágtat. száguld. rádión közvetít. fosztogat. rácsozat. gyökeresen. verseny-. teljes er vel m ködik. béke. megtámad. rádiókészülék. támadás. kifogásol. rátör. megrohanás. eleven. vasúton utazik vasút raid rail railway . él lény. radikális alaposan. nyugodtan egészen arányos rész. üresen nagy fordulatszámmal járat. versenyt fut. gyorsan fut. razziázik. hányad. suhan. siet. eleven hús. karfával ellát. kihallgat. fut. él sövény. vizsgálat. pörget. futtat. megrohan. nem felt n . sebesen gyorsan békés. razziát tart. szelíd csendesen. rasszizmus sugárzás alapvet . keresés. nyugodt. verseny faji lóversenyzés. csendes. kérdez. sebesen fut. korlát. razzia. rajtaütés. gyorsan ver. kétségbe von. gyorsan. érezhet en mozgolódó. csend. rácsapás bekerít. fegyveres betörés fosztogatás céljából. halk. kérdez sködik.

gúnyt z. áporodott szagú. heccel. megemel. ugrat. gyülekezés. felébreszt. felemelt. találomra tett. rászegez (puskát). népség-katonaság. kerület. elhalmoz. magasra emel. sebes gyorsan. pazar. tartomány. egyszer tagok. buja. er re kapás. nemi er szak. kilengési tartomány kötélbak trágár. rang. véletlenszer telérvonulat. összegy jt. sorba állít. gy löletes. ércrégió. özön. nagyon termékeny. esik. felnevel. távolság. er re kap. fekvés. barangol. romlott. kigúnyol. nagyságingadozási tartomány. nevel. köznép. növel. ébreszt. terület. kiemel. hatásterület. domborm v . kelt (tészta). rally. zápor. összeszed. tagok meger szakolás. vaktában tett. sorban következik. kiugró felemelés kicsúfol. sor. sorba állít. társadalmi osztály. tenyészt. találomra történ . rangsorol. záporoz felvet. meger södik. meggyaláz. konyhai t zhely. termeszt. megnövel bolyhozott. rangban megel z vkit. kiterjed. társadalmi rend. b zös. felemel. gyülekezik. labdamenet m ködtet módszertelen. osztály. büdös. s r . meger szakol. vaktában mondott. kiterjedés. elrabol. el teremt. emel. avas. elrablás. megszüntet. nagygy lés. taxiállomás. közkatonák. besorol. szellemi befogadóképesség. gúnyol. burjánzó. rangfokozat. feléleszt. dombornyomású. teljes. felold. osztályoz.railways rain raise vasúti technika eláraszt. sor. dúsan term . magához térít. terjedelem. repce. emelkedés. l távolság. elterjedési terület. csatlakozik. utálatos. kapacitás. betölt vmilyen rangot. visszataszító. nagyságingadozási határ. tökéletes. variációs határ. kiemelked . dús. véletlen. min sít. kóborol. es . fedélzetre húzott horgonylánc. szabad tér. összevon. felkelt. hirtelen. orrfacsaró. gyülekeztet. állomáson lev taxik. ércprovincia. kilengési határ. tiszta. sorakoztat. felhoz. felver. k zetrégió. illetlen egyszer emberek. kelt. fokoz. hatáskör. kiálló. sorozat. legénységi állomány. felsorakoztat. osztályoz. nyúlik. undorító. szabad vadászterület. változási tartomány. fekszik. magához tér. durva. csúfol. sorba rak. túraverseny. elrendez. besorol. buján tenyész . rend. tér. sor(ozat). gusztustalan. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . megront. terjed. megbecstelenít. l tér. l táv. el léptet. elrendez. szabad legel . fizetésemelés. életre kelt. beoszt. er szakot követ el vkin. térség. dombor-. kör. sorakoztat. törköly gyors. összegy lik. el idéz. feltartott. rendszertelen. irány. változási határ. emelt. tartozik. feléled. lövölde. rendez. magasabb rangban van. megszöktet. vaktában történ . legénység. húz. új életre kel. épít. összegy jt. körzet.

olvasnivaló. sorol vhova. árfolyam. el készít. tekint vminek. szövegváltozat. reagálás. megveszteget. hamis vallomásra bír. állás (m szeré). nyúlik. kinyúlik. pompás. számít vminek. érzelmi visszhang. ér vhova. zöldfül fénysugár. felfogó képesség. meglehet sen arány értelmes. arány. mérv. amikor. olvasás. rája. fennhangon olvasás. bevégzett. korrektúraolvasás olvas kész. nyújt. kikészítetlen. gyorsaság. szövegértelmezés. kinyúlás. megért. levesz. válasz. tüzelésre kész. földnyelv. olvasással töltött id . olvasással eltöltött id . gyorsan. kémhatás. felér ésszel. adogat (bef z nek). olvasó. rend. becsül. érintkezésbe lép. terjedelem. befejezett. kiterjed elér ellenhatás. egyszerre átlátható folyószakasz. elérés. eléggé. hozzáférhet . el adó. megvásárol vkit. értékelés. éppen akkor. hatótávolság. adót vet ki. elérhet ség. sugár nyúl vmi után. kamatláb. nyomdai korrektor. émelyeg. hatáskör. megmunkálatlan. felveszi az érintkezést. egy kicsit. racionális feldolgozatlan. távolság. zord. be nem hegedt. olvasmány. díjszabás. megfog. felolvasás. hajlamos. kategória.rare rarely félig sült. olvasott docens. hordtávolság. mérték. helyzetértékelés. hányingere van. m szerállás. elkészített. leér. ésszer . tapasztalatlan. teljesen. szakképzettség. kiterjedés. tarifa. elér vmit. eljut. fok. el zékeny. hatókörzet. készpénz. olvasó. helyi adó. kiváló. magyarázat. osztályzat. szint. m ködés. osztály. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . inkább. kivételes. fürge. elég. olvasás. megérkezik. olvasat. elér. megközelíthet ség. sebesség. szívesen jelzés. nekifut. tartozik vmilyen osztályba. könnyen. arányszám. korrektúrázás. duzzasztott vízszint. érték. láthatár. megadóztat. hegyfok. felvisz. nyers. olvasásmód. karhossz. vmilyen osztályba tartozik. hatósugár. korrektor. értelmezés. olvasottság. interpretálás. abban a pillanatban. hosszú d l ben felküzdi magát. tengeröböl. olvasókönyv készségesen. terjed. visszahatás reaktor felolvasott. fürgén. nyirkos. díjtétel egy kevéssé. reakció. könnyedén. egyetemi docens. megfejtés. folyó egyenes szakasza két kanyar között. küll . leszid. ár. amikor. kiértékelés. készen. hajlandó. megdorgál. józan. rang. elérhet . hajónak egy nekifutással megtett útja. leolvasás. felolvasó. értékel. létrehoz. kinyújt. ügyes. el adásmód. ritka ritkán lehord. olvas.

mai. értelmes. lázadás. gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. kéznél lev . okfejtés felkel . gondolkodás. visszavon átvétel. korszer . indok. újabban. javaslat . felvétel. felkelés. újabb kelet . realitás. visszahív(ás). újkelet . tanácsol recommendation ajánlás. gondolkodó. fogadtatásban részesít. értelem. fejteget. fog (adást). mostanában. recepció. vétel legújabb. zendül ellenállás. gondolkodik. megszokott ajánl. ésszer . fellázadás. minapi. valószer életh ség. kézhez vesz. bevett. okoskodik elfogadható. valószer ség igazán. fogadás. nemrégiben átvétel. mérsékelt ésszer en. királyság ész. birodalom. befogadás. felismerés elismer. minap. fellázad. valódi. újszer a minap. most keletkezett. vendégül lát.túlzottan el zékeny. érvel. méltányos. legutóbb. realisztikus. múltkor. realista. modern. vesz (adást). indokolt. felfogó. felismer bevett. tények. ok. tény. friss. átvesz. elismervény. elfogadott. fogad. rendelkezésre álló. meglehet sen érvelés. rájön realizmus. elfogadott. blokk. orgazdaság. megindokol. gyakorlatias. valóban állam. elfogad. nemrég. zendülés emlékeztet. jelenkori. valóságos észrevesz. készséges. felelevenít. felidéz. közel lev . az utóbbi id ben. vétel gazdasági pangás recept elismerés. következtet. kap. lázadó. szolgálatkész. elismert. nem régi. nyugta. visszahív. megvalósít. tényleges. nyugtáz befogad. megkap általános. elismert. ésszer ség. szívélyes. indíték. valóság. visszaemlékszik. rendbe tesz. irányadó elfogad átvétel. valószer ség életh . fogadtatás. a napokban.

fellendülés. okmány. vörös szín. piros golyó. kisebbítés. visszanyer. déli államok visszafogadása a polgárháború után. meggyógyul. rangfosztás. feljegyzés. megindulás. helyreállítás. rögzít. fogyás. priusz. megörökít. kihozatal. egyszer sítés. nagy gazdagság. csúcseredmény. emlékiratok. talpraállás. átdolgozás. felesleges. tanúsítvány. kikapcsolódás. levezetés. lajstrom. baloldali. levéltár bepótol. szocialista. feljegyez. visszakap. teherlap. regisztrálás görbéje. felépül. levonás. beszámoló. kartoték. átszámítás. személyi kartotéklap. emelkedés. bolsevik. csökkenés. kipótol. kivonás. vörös biliárdgolyó. szolgálati min sítés. gramofonlemez. pihenés. jezsuiták által kormányzott település. pirosság. er re kapás. hiteles adatok. regisztrálás. visszanyerés. rabatt. hanglemez. talpra áll. csökkentés. fölösleges. b beszéd . felüdülés. megtakarítás. visszahelyezés. mentés. vörös. évkönyvek. min sítés. felvesz. jegyzék. szóhalmozás. lapított. regeneráció. oxigénelvonás. felesleg. vörösség. újjáépítés. jelez. redukál csökkentett. kommunista. lemez. mérséklés. felgyógyulás.reconstruction átalakítás. pleonazmus. munkaer -felvétel. felgyógyulás. meghódítás. regisztrál. meger södés. dagályosság. szórakozás felépülés. többlet cikornyás. kivonat. toborzás. újjáalakítás. gépzongorakarton. lefokozás. széls baloldali csökken. irattár. visszavezetés b beszéd ség. kirablás (bányafáé). hangfelvételt készít. enyhítés (büntetésé). leszállítás. okirat. mutat megörökített felvétel emlékezések. kartotéklap. felvétel. emlékanyag. csökkent. személyi min sítés. kicsinyítés. hiteles feljegyzések. annáleszek. történelmileg hiteles adatok. megnyirbálás. visszaszerez felújítási munkálatok. bronzszín . dokumentum. okmánytár. nyilvántartás. árengedmény. pótol. leigázás. kedvezmény. el élet. csúcs. fölösleg. életrajz. újoncozás piros. rekonstruálás. b séges. terjeng sség. felvirágzás. vörös golyó. jegyz könyv. b ség. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . történelmi kútf k. újrafelállás vívóállásba. kihever. jegyzet. szószaporítás. helyreállítás. érckinyerési százalék. nagy b ség. zongorakivonat. összenyomott. elért eredmény. rekuperáció. felvételek. rekonstrukció. rekord. csökken(t)és. megtalálás. felépülés. redukció. jelentés. lenyirbálás. piros szín. káderjellemzés. csúcsteljesítmény. fonográfhenger. felemelkedés. teljesítmény. újjászervezés hangfelvétel. gyógyulás. visszaszerzés. gazdag. r t. redukált csökkent csökkent redukálás. színítés. talpra állítás felfrissülés. dagályos.

medd . iktat. illet leg. helytelenítés. visszatükröz dik. visszatükröz dés. visszatükrözés. nyilvántartás. selejt. figyelembevétel. tart. utalás. vonatkozik. megbecsülés. megtagad. besorol. folyamodik. ismétlésre utasít. jegyzékbe foglal. figyelem. nyilvántartókönyv. gondolkozik. fordul. anyakönyv. bejegyez. tükröz. visszasugároz. nélkülözhet . felhoz. tekintet. tükröz dik. említ. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. át nem vett darab. egymásba illeszkedik. referencia. jegyz könyvbe foglal. vonatkozólag azonosít mérlegel. jegyz könyvbe vesz. nyilvántartásba vesz. vidék helyi. megjavít. benzint reformál. beosztályoz. megújul. néz. visszaver dik. ajánlva ad fel. hulladék. kerületi. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. felvilágosítás. visszatükröz. vizsgahalasztást ad. összekapcsol. reformál menekült visszautasítás elutasít. nézés illet en. hulladék-. túláradó. jelez. utal. egybeesik. célzás. tesz. reform. gáncs. figyel. megújít. jegyzék. nyilvántartó jegyzékbe vesz. célozgat. selejtes holmi. katalógus. névjegyzék. kapcsolat. körzeti. kifejez. visszaver. területi nyilvántartó napló. kicsinyel. feljegyez. elmélkedés. ajánlólevél. szemét. jelz készülék. tisztelet. medd hányó. tájékoztatás. megreformál. vonatkozás. rendszer terület. átalakítás. visszautasít. megfontol. szükségtelen. törmelék pillantás. lajstromoz. szemetes. megjavul. jegyzékbe vesz.kacskaringós. visszavert fény. céloz. tulajdonít. egymásba illeszkednek. rezsim. vonatkoztat. visszaver dés. beiktat. létszám fölötti. regionális. visszautasított dolog. megjegyzés. gondoskodás. visszavert h átalakít. elmélkedik. pleonasztikus. gáncsol. tör dés. felad. bejelenti magát. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. uralom. értéktelen dolog. kifejez. tekint. anyakönyvez. beír. tiszteletadás. töpreng. hivatkozik. visszaad észrevétel. halasztást ad ajánlás. mutat. megújulás. hivatkozás. besoroz. tükörkép. osztályoz. szempont. regard regarding regardless regime region regional register . elismerés. vonatkozik.

tényleges. rendelkezések. szokásos. csappantó. uralkodás felöklendez. utasítás. el írásos. állandó. uralkodik. elutasított személy. visszautasított személy visszautasított elutasítás. pontosan egybevág. rokon. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. szabvány el írások. átruházási okirat. rendelet. szerzetes. összefüggés. selejt. kilök dés. regisztert állít. teljesen beállítás. bombavetés. elutasított dolog. soregyent állít. rendszabály. nyilvántartás. osztálykönyv. pontos. rendszeres látogató. összekapcsol kapcsolódó. csökkent. szabályosan. megindítás. összefügg. szabványos. felszabadulás. határozat. beigazítás. forgalombahozatal. számláló. szabadon van. szervezetb l kilök dött szerv. kipufogás. nem fogad el. árammegszakító. ügyrend. felszabadítás. jelentkezés. sajtóközlemény. rendesen. elereszt. pontosan. pécéz. kapcsolatban van. el írás. szabályzat. elmondás. kormányoz. átvételi elismervény. összefüggésbe hoz. rendszeresen. teljes. kivet (átültetett szervet). bejegyzett. uralom. átruház. vonatkozó viszonylag elbocsátás. beiktatás. rokonság összefüggések relatív. elmond. vonatkozás érintkezés kapcsolat. rendes. elvetés. rendszeres. feliratkozik registered registration ajánlott. elvet. állandó vev . visszautasítás elbeszél. elbeszélés. feladott. elhajít. elismervény. elenged. beírás. bejegyzés. bejelentkezés. bontás. szabályszer . átültetett szerv. összefügg vonatkozó arány. szabályozás. szabályszer . megszokott. rokon. nyilvántartott ajánlottként való feladás. szabályos. sajtókommüniké. elutasít. kioldás. forgalomba hozható filmek összessége. regulázás. rendtartás. mozgásba hozatal. feladás (csomagé). törzsvendég. összem ködnek. háborítatlanságot élvez. viszony. tökéletes alaposan. kihány. regiszter. visszautasít. szervezetb l kivetett szerv. viszonylagos. iktatás. szabályozó hatalmon van. kiakasztás. visszautasított dolog. szabályok kötelez . regisztrál. rendszabályok. szabad. kiselejtez. szabályzatnak megfelel . szabályos.hangterjedelem. kereskedelmi forgalombahozatal. beiratkozás. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . cenzúratilalom feloldása. önm köd kikapcsoló. kapcsolat. megváltás.

jámbor. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. közzététel engedélyezése. kioldó. távoli. helytálló. megszabadulás. aprólékosan gondos. hátraesztergálás. eleresztés. szivárgó. nyomorenyhítés. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. maradvány. vallásos. szegénygondozás. vonatkozó. maradék. tehermentesítés. szegénysegélyezés. szabadlábra helyezés. hátramunkálás. szabadságolás. maradvány. kienged. gyógyszer. szerzetesrend tagja. leszerelés. elengedés. gondol. ledob. odavágó. figyelmeztetés magányos. tárgyhoz tartozás aktuális. megkönnyebbülés. áteresz. számít vkire marad. nyomáscsökkenés. helyrehoz. apáca. rségváltás.feloldás. közsegély. segélyezés. megszabadítás. lelkiismeretes. nevezetes rendkívül felszólalás. találó. felmentés. orvoslás. megjegyzések ellenszer. bizodalom domborzat. nyugta. kapcsoló. szerzetesi. aggályoskodó. enyhít. szigorú. idevágó. felment. mentesítés. istenfél . maradék készletet egyben elad. kioldó szerkezet. tehermentesítés. ájtatos. eladatlan példányok. tárgyhoz tartozó. térszín. szabadon bocsát. többiek. felmentés. ledobás (bombáé). útnak eresztés. hátszög. jelent s. áhítatos. ill . szabadonbocsátás. orvosság emlékezik. lényeges. enyhítés. jogi váromány. segítség. váltás. szabadulás. valláskelletlen. maradványok figyelemre méltó. bizalom tárgya. domborm . vallási. üt rugó. megbízik. felszabadítás. eszébe jut. megmaradt példányok. fennmaradó összeg. kiengedés (féké). fontos. id szer . kiszabadítás. forgalomba hoz. orvosol. jóvátétel. nem felejt el emlékeztet . felváltás vallás barát. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. publikálás engedélyezése. nyomáscsökkentés. megnyugvás. megszakítás. lemondás. kártérítés. játékbiztosítás. remittenda. kiold. segély. tulajdonátruházási okirat. törlés. szerzetes. vonakodó bízni. megmarad egyenleg. könnyítés. enyhülés. hátralék. emlékszik. kiemelkedés. szegényellátás. enyhítés. jogorvoslat. bizalom. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . kikapcsolás.

elbocsát. felelés (iskolában). jellemz . állapot. bérösszeget kivet. jellegzetes. kósza hír. helyettesítés. orvosol. menekül vhova. kivesz. kifogás ábrázoló. helyrehoz. kicserél felülírt behelyettesítés. megy vhova. közvetít. jelentést tesz jelentett ahogy mondják. feltüntet. közbees fokozat. értesít . tudósítást ír. rendbehoz. bejelent. kijavít. riport. szakadás jóvátesz. tudósít. tudósító jelentés jelent ábrázol. kibérel. mutat ábrázolás. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. helyettesít. bérleti díj. tatarozás javítási munkák. riportot ír. rendbehozás. közbüls osztály. hírt ad. értelmezés. ismétl dés. hírül ad. megjavít. javítás. hír. elmond. visszahelyezés kicserélés válasz. kiad. eltüntet. feljön (étel íze). fok. jegyz könyv. zenei ismétl jel. jelentések szerint riporter. dördülés. példány. megújítás. felböfög. bevétel. felváltás. javítások ismétel. kijavítás. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. válaszol feljelent. megismétl dés eltávolít. újra elmond. ismétl dés. kép. képvisel . kicserélés. ismétlés. pótlás bért kivet. rokonsági fok. kifejez. bérel. szóbeszéd.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. állítás. képviselet. hasadás. beszámoló. megismétlés. megismétel. el ad. pótlás. kicserélés. lakbér. jövedelem. osztály. hasított. felmond (leckét). bérbe vesz. járadék. alakítás. közöl. megismétl dik. állítólag. tipikus . ismétlés. jelent. tudósítás. ismétl dik. elmond. bérbe ad. bizonyítvány. repedés. megismétlés. beszámol. hírnév. alakít. megzsarol. megjavítás. fels bb osztályba lépés. eltávolít. jelentkezik. tanulmányi értesít . durranás. képviseleti. jelentés. hasadék. kivétel elmozdít. házbér.

lemondás. szándék bomlik. ellenállni. állandó lakos. lakóhely. tartózkodás kastély. brit diplomáciai képvisel . köztársasági érzelm . megmentés. helybeli lakos. felold. kereslet. kellék. tartalék. megszabadít. kíván. félretétet. oldódik. mentés kutat. elhatároz. reprodukálás. tartaléksereg. megfogad határozott ellátogat. eltökéltség. folyamodik. ellenkezés döntés. határozat. fenntartás. elutasít. követel. tartalékol. megment. leköszönés. kiszabadít. természetvédelmi terület. szembeszegül ellenállás. határozottság. lakó. fenntart. lemondólevél. székel . kér. helytartó. ellenállóképesség. fogadalom. tartózkodó. szándék. kutatás kutató félretesz. döntés. megold. lefoglal. köztársaságpárti. elmegy. rezignáció ellenáll. megkér kér(és). követelmény követelmények igényel szükséges kiment. szükséges igényelt el feltétel. helybeli. megfejt. menedékhely. reprodukció. republikánus hírnév felkér. menedék. kívánalom. igénybe vesz. újratermelés köztársaság köztársasági. óvatosság. megoldás. kikötés. megkíván. tartózkodási hely bennlakó. sokszorosítás. tartalékjátékos. megkövetel. megnyugvás. rezidens. kimentés. lakos. ellenkezik.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. kiszabadítás. ígéret. kérések elvár. kér. tartózkodási rezidensek beletör dés. megszabadítás. kell. tartogat. tartózkodás. rezidencia. elhatározás. ellenállási mozgalom. elhatározás. újrateremtés. szaporodás. kérelem. kérés. védett terület. eszköz. miniszter rezidens. eldönt. s r n látogatott hely . elszántság. segélyforrás. brit politikai ügyviv . igényel. telepes lakó-. megoldás. határozat. kívánság. újbóli el állítás.

számlamaradvány. reagálás. válaszol válaszolt felel. korlátozott korlátozás. többiek. elfogadható. tisztességes. szünetjel. készlet. tisztel. marad. illetve tisztel. támaszték. korlátozottság. visszaad. meglehet s sok. tekintetbe vesz. tisztes. respektál. mentsvár. nyugalom étterem. szünet. ill . helyreállít. tartózkodás. pihenés. korlátozás. megszorít behatárolt. kikötés. alvás. szórakozás. tekintet. megfékezés. reakció. pihen. számba jöv . pihen szoba. érint vmit.resource resources respect forrás. önuralom. pihen hely. leleményesség. újjáépít. pillér. vonatkozik vmire. állvány. visszatesz fogvatartás. megszorítás. t rhet illet . meggyógyít. elég jó. pihenés. kikapcsolódás. maradék. nyugvópont. elég sok. reagál. visszahelyez. megállás. tisztelet. illet leg. tilalom korlátoz. készlet figyelembevétel. pauza. támasztó. nyugvás. tartalékt ke. bezárás. visszhang válaszok felel sség felel s. menedék. végs eszköz anyagi javak. méltányol. felelet. válaszolás. válasz. üdvözlet felel. becsületes. megfelel . számadás. jó hír . mérséklet. figyelem. tartozás-maradvány. felelés érzelmi visszahatás. szünetet tart. restaurálás. vonatkozás. újjáépítés. tekintélyes. tekintetbevétel elég nagy. szempont. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . következik. találékonyság. vendégl helyreállítás. megkötés. pihentet. alapul. a többi. támoszlop. meglehet s nagy. restaurál. eredmény. viszonylagos egyenként. tiszteletre méltó. megbízható nyugalmi helyzet. lesz kít. maradvány. saját. tiszteletben tart. elszámolás. visszahelyezés a trónra felújít. megszorítás korlátozó ered.

folyóirat. ismét jelentkezik. átnéz. kinyilatkoztat. visszatérés. ismertetést ír. káva. módosítás. kimutat. javított kiadás. kárpótlás. forradalmi ellenszolgáltatás. viszonoz. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. forgás. napvilágra hoz felfedezés. gyökeres átalakulás. visszatevés. visszavonulás. ismétlés. vizsgálat. visszafizet. visszapillantás. jövedelmez. beszámol. mutat. reveláció állami bevétel. jelent. magányosság. új életre kelés. felel. átvizsgálás. ismétl dik. felülvizsgál. újjászületés fordulat. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . tanúságot tesz vmir l. szemlét tart. visszavonul. visszaküld. lelkigyakorlat. ékesszólástan. kicsiben elad. szabályos ismétl dés forradalmár. visszaérkezik. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. viszonzás. állami jövedelem. felleng sség. frázispufogtatás. revízió feléledés. jutalom. átvizsgál. ismertet. visszatér k ablaktok. szónokiasság. megmutat. nyereség. üzleti forgalom. bevétel. rábeszél képesség. könyvismertetést ír. menedékhely. megválaszt (képvisel t). takarodó. visszavonultság csendes napok. visszatérítés. felfed. hátrál. kicsiben elkel. újra el fordulás. áttekint. ismertetés. átnézés. hoz. kijelentés. retorika. kijelent. csendes pihen hely. visszajuttat. bombasztikus beszédmodor. kiskereskedelem. visszatér(és). válaszol. körforgás. számbavétel. recenzió átdolgozás. feltár. árbevétel felülvizsgálat. áttekintés. visszaadás. visszaküldés. visszatér. visszavonultság kiegyenlítés. visszajön. ajtótok. megszalad. visszahelyez. bejelent. bírálat. szemle. visszaad. visszaérkezés. kiskereskedés meg riz. ellenszolgáltatás. haszon. meglepetés. megválasztás (képvisel é). átdolgozott kiadás. bombasztikus stílus. keringés. bírálatot ír. megjutalmaz dagályosság. falnyílás oldala. visszahelyezés. megtart. számba vesz. forradalom. kipletykál.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. megismétl dik. jövedelem. kinyilatkoztatás. visszaszolgáltatás. visszatesz. megismétl dés.

kartell. vízfolyás kocsiút. d lés. klikk. buja. b séges. lovaglóösvény. magaslat. furunkulus kockázat. azonnal. záradék (hegy)gerinc. verseng. jogosság. felemelkedés. mulatságos. több. szaporodás. sikló. aréna. nagyobbodás. toldat. tulajdonjog. fizetésemelés. kelés. kiemelkedés. igazán. ívmagasság. drágulás. pont. felállít. meggy r z. vágat horgonyzóhely. lovas. körülbelül. felkelés. körülfog. karika. megszabadít kerékpározás. út. ill . telt. felvonás. igazság. bukmékerek. talajemelkedés. kockáztat. utazás járm vön függelék. egészen. gazdagok. pályatest. folyam. merev vázú kormányozható léghajó. kötöz munkás. hajlás. növelés. növekedés felszálló. vágattal felfelé haladás. növekszik. felállás. mindjárt. ráépítmény. domb. út. igazol. tolósúly. felemelés. emelked . áremelkedés. helyreállít. b . növekv . élénk. felszállás. faág. tenger alatti küszöb. taréj. kör. jogos. csengetés. mint. termékeny. eredet. úszógumi. dús. egyenesen. béremelés. rév. úttest. áremelés. kereked . emelkedés. hegygerinc. gurító. veszély rivális. kiköt . b velked . hátság. csengés. lázadás. megfelel en. feltörés. megkockáztat. jobbra. meleg. megfelel . felkel . zengés fokozás. távolság. elnapolás. versenytárs. jogosan. jobb oldal. hasogató munkás. juss helyesen. lovaglás. éleszt . jó. igazságosság. el menetel. felrepülés. favágó munkás. kört alkot. magaslat. felrebbenés. reszkíroz. alkalmas. helyes. szigorú. felegyenesít. rendes. pontosan. merev. gy r . kívánatos. tápláló kiküszöböl. jól. folyó. helyesen. ág. érdekcsoport. karikát tesz orrába. porond. nagyon. országút. el léptetés. kelés (tésztáé). pompás. hajófenék el re és hátra keskenyed része. hasító munkás. vetélytárs áradat. gerinc. felvirradó. kocsikázás. pattanás. illetékesség. becsületes. szorító. értékes. vasúti pálya. el lépés. versenyez. kilyukadás külfelszínre. egyenes. el lépés. finom. vetélkedik. bakhát. domb. felemelkedés. (fel)kel . gy r z. el menetel. jogosan. szilárd bekerít. felhúzás. bokor. folyóvíz. berekesztés. lejt . orom. hólyag. er söd . szórakoztató. verseng . rideg. méltán jogok hajthatatlan. vágány. igazságos. ökölvívás. versenyz . felgördülés. elkerített rész. tet gerinc jobb. kimért. tárna. bozót. méltányosság. jövend . igazi. helyénvaló. hegyhát. fehér csík. jog. mély. kijavít. városi út. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . lovagol. forrás. alapvágat. rizikó. emelkedés. zeng .rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag.

forduló. durván. hintáztat. nagyol. teend dülöngélés. megdug. t szó. ring. hepehupás terep. római katolicizmus. gördülés római regényes. szirt. filmtekercs. túr. eredet. körbe. gyökérszó. szoba. rúd alakú cukorka. meggyökereztet. gibraltár. t . hömpölyög. keresgél. turkál. gumó. görget. rotáció. lakik. k szikla. szikla. alap. gyök. fanyar (bor). forgatás. gumós növények. gyökérzet. körben. romantikus Róma. fogt . szógyök. római katolikus egyház fedél. gyökér rózsa keringés. zátony. himbálás. lapát nyaka. gibraltári szirtfok. repedezett. gurul. göngyöleg. alaphang. termésk . lapát végz dése. lekerekít. rockzene. megtöm feladat. nagyobb kavics. tet albérletben lakik. felcsavar. gyökerezik. pörgés. huligán. vagány. tér. csavarás. himbál. lenget. körömágy. k szál. megrázkódtat. érdes felület tárgy. hengerít. útonálló. lakosztály ágy. kényelmetlen. ringatás. tekercs. névjegyzék. forrás. ringat közösül. egyenetlen terep. ringás. reng. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. csiszolatlan. elfordulás. gömböly . szögelfordulsá. gyökeret ver. bankjegyköteg. érdessé tesz. járat. ideggyök. érdes. orsózás (repül é). viharos. terem lakás. fenékberúgás. létrafok. himbálódzik. hevenyészett. körbenjárás. primitív. primitív körülmények között. hely. gömbölyödik. perdület. henger. alcatrazi szigetbörtön. kotorászik. szót . nyers. kavics. gördítés. görg . himbálózik. leng. egy lövés. szirti galamb. becsavar. hempereg. jegyzék. gurítás. pörgetés. hengerel. fér hely. akadály. szerep. leforgatás. markecol. kikerekedik. gyökeresedik. nyersen. gyökszó.Robert robin Róbert vörösbegy k zet. egyenetlen. kötelesség. dülöngél. göngyölít. lajstrom. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . hozzávet leges. zsemlye. k . ékszer. kristályosított kábítószer. goromba. vektorrotáció haragos. k darab. gyökértermés gumós gazdasági növények. befejez. gördít. gurít. alapja vminek. legömbölyít. zord. forgás. durva felület tárgy. perget (dobot). vég (kelme). kezdetleges állapot. gördül. dörög (ágyú). fux. nyers állapot. gibraltári szikla. vázlatos. pereg (dob). megközelít . renget. gyökér. felgöngyölít. ered . brutálisan. himbálódzás. guzsaly. durva. egész. megrenget. kövecs. ring. forgás. forog. futam. körforgás.

beöml nyílás. szaladó. görg . laza. futástól kifulladt. kormányoz. legel . szokás. pálya. folytatólagos. csempész. szokásos. folyás. normális. körút. fenséges. lehordás. körjárat. túra. karika. kampány. változás. csorgás. megszid. irány. uralkodik. fut(tat)ás. futásban kimerült. királyi. vonalaz. tipikus. szemlefutás. esés.kör. kör alakú. szemleút. el öltés. miniszterpapír. futó szem. gennyedés. vonalazás átlag. uralom. futás. ívás. versenyt evez. kikerekít. körül. felsudárvitorla. körüljár. vonalzó. rohanás. alakulás. kiolvasztott. vonalzó szabályzat döntés. szabály. megkerül. érvényben van. csónakon szállít. veszekedés. királyi család tagja. szaladás. folyás. uralkodás. leszidás. útvonal gyakorlat. kerek. út. zenebona. evez. nedvez . folyó (víz). megfordul. irányít. folyékony. evez vel hajt. szokásos munkamenet ricsaj. fut. lendület. csónakon visz. uralkodás vonalas. mez gazdasági. körtánc. lefutás. kifutó. futásban kifulladt. szokvány. kis mozsárágyú. rjárat. megszokott munka. rutin. fels sudárvitorla. teljes. uralkodó. irányítás. csúnyán lehord. megvonalaz. körülzár. rendszeres hajójárat. átlagos. sorba állít. f -. nekifutás. mozgó. járás. rohanás. vonulási irány fut. nagyszer . felsorakoztat. sor. csempészett. fejedelmi. telepít. szokásos. összeszólalkozik. leszaladás. megszokott. csónakázik. szaladás. kormányzás. olvasztott. lejtés. szabad bejárás. vonalazott uralkodó. evezés. evezésben versenyez. vándorlás. futás. felséges. kánon route routine irányít. út. üzemben tartás. csónakázás. menetparancs. szokásos. szabályoz. nagy kereslet. hangosan szidalmaz. tájban. sorozat. guri-guri csempészés. kirak. szinte. menet. futóverseny. hajlat. udvar. hasmenés falusi. nekiiramodás. rutin-. járat. tizenkettes szarvas. fennáll. járat. m ködés. üzemelés. lehord sorok beadványpapír. útszéli csatorna. kezelés. hajba kap. felhúzódás. futástól kimerült. lárma. vezet. ragyogó szemét rögbi dönt. igazgatás. jártasság. járat. utcai csatorna függöny-görg . állattenyészt terület. er sen megszid. fekvés. gennyed . nyílt. vezetés. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . útirány. gennyedz . kör-. irány. kerekít. vonulás. sorozat. szürke átlag. el írás. felf z. folyamat. rohanó. hajójárat. összeveszés. kirándulás. megrohanás. lármázik. futó. nagy jelenetet rendez. csepegés. munkaciklus. rendelkezés. széria. csermely. járatás. veszekedik. pompás.

homokszín. sajnálatos. árusítás. kárpótlás. biztos. fent említett.Russia Russian bagaria. minta. sóterm . kiárusítás. vev k lazac íz. csatlós bolygó. kielégítés. fizetést ad. sós íz . fizetés. homok. homokpad. m hold. szomorú bánatosan. páncélszekrény. szellemesség megmentés. konyhasó. rizspálinka. kóstolgat. sóz. elégtétel. bátorság. pénz. értékesítés. elárusítás. sótartó. megelégedés. sajnálatosan. sótartalmú. megnyugtató dolog elégséges. csíp sség. kóstoló. másodrend bolygó. besózott. búsan. sós. engedményes vásár. mesterséges hold. illetményt nyújt. kiegyenlítés. sós mocsár. eladás. csíp s. kielégülés. mellékbolygó. sószóró. darabont. szomorúan biztonságos. elegettevés. siralmasan. megment . Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. m bolygó. havi fizetést ad. szánalmasan. széf. megnyugvás. csatlós. szaké évi fizetést ad. szerencsétlen. sósvizi. megelégedettség. só. homokzátony. vásár vásár. csillapítás. szolgai követ . sózott. ugyanúgy kipróbál. kielégít . szentesített. járandóságban részesít áruba bocsátás. szent és sérthetetlen. pikáns. fix fizetést ad. szentséges bús. tengervízben növ . meghamisít. mintát vesz. talpnyaló beváltás. nátriumklorid. mutató. szánalmas. válogat aréna. eladott árumennyiség. üdvözülés azonos. megsóz. elégedettség. homokszem. bagariab r. nevezett japán rizspálinka. ugyanaz. mondott. pénzmag. sóban eltett. üdvösség. szentelt. leverten. közepes osztályzat . szent. mersz Sári ült hold. üdvözítés. tengeri. sóban pácolt. küzd tér. kísér vonal. föveny.

lehúzza a héját. sor. tanítás. rendszer. léptékvonalzó. vmennyit nyom. pikkely. hangsor. beosztásos vonalzó. fokbeosztásos mérce. érvény. iskolaépület. rendszer. fokbeosztás. táblázat. hámlás. látvány. gy jt. spórol. ment. váz. fokbeosztásos számlap. vmilyen súlyú. sorozat. vízk t l megtisztít. véd (futballban). létra. fogk . vállpánt. megvált. kapcsolás.satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. tanít. fakultás. megtakarít. mondás. reve. tarifa. mondanivaló. megmászik. mond. fémhab. vassziporka. mondjuk. tervrajz. szkeptikus jegyzék. nyak (pengéé). rajz. tervez. szcéna kételked . osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. táblázatba foglal. vízk . kulissza. nyom vmennyit. feladat. megkímél. határ. pörk. skála. megment. üdvözít mentett megtakarítás. vaspörk. mér léc. hanglétra. intrikál. megelégedett kielégít Szombat kivéve. arányosít. teszem azt mondás mond felmászik. iskoláztat. tanterem. színhely. számrendszer. szem. elrendezés. létesítmény. megtakarított pénz. var. séma. takarékbetét f rész. díjszabás.és el adóterem. lépték. mondóka. oxidréteg. mérlegtányér. mesterkedik. számsor. irányzat. vasreve. méret. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . ingerült jelenet. iskolai oktatás. hatáskör. hímpor. táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. fokozatokra oszt. heves jelenet. játékszín. levakar. mérlegserpeny . lepikkelyez. vázlat. salak. pernye. végs döntés joga. jelenet. korpa (fejen). spórolt pénz. héj. hártya. iskola. szín. tervezet. cselszövés. például. vizsgáztató. szag. ütemterv képlet. közmondás. hatály. rosszban sántikál. együtt úszó halraj. nevel. íz. lemez. mérlegcsésze. táj. példabeszéd azaz. védés. színtér. kép. fokozat. beosztás. összeállítás. színpad. menetrend. egyetem. méretarány. bajosan díszlet. oktat. tervbe vesz. arány. megspórol. megvéd. cselszövény. megtakarítások. lekapar. alkalmazási terület. lépcs . beleszólás. megóv. takarékoskodik. váll-lap mérleg alig. tagozat. iskolaépületek. jegyzékbe foglal. színpadkép. utolsó szó. védelem. terv. vázol. táblázat.

szoborral díszít. szívhez szóló. erny z. leültet. skótok sz r . nyomozás. keresés. leszid. ízesít. számla. pontarány. szobor. vápa. film képerny k forgatókönyv. átható. leplez. évszakhoz kötött. motozás. évszaki. ül ke. segít . törölt. megmotoz. kiterjedés. pontszám. metsz . mozivászon. hullámzás. bevájás. szobrász. szekund. másodrangú. oltalmaz. partitúra. kérdés. m ködési lehet ség. perem másodrend dolog. mozi. rostál. nyomozás hozzáedz. végtelen sok vmi átkutat. tenger. karcolás. képerny . m veleti hatókör. nadrág feneke. hozzáedz dik. vizsgálat. második. hullámok. barázdált. szitál. pontozás. óceán. körzet. hornyolat. szigorú. sötét valóság. másodhangköz. másodrend . nyer. kihúzott. keres . jegyez. megjegyez rovátkolt. felró. id szaki elhelyez. idény-. megsebzett.hordtávolság. filmm vészet. szezon. új. dobkötél-horony. gólszám. véd erny . kotta. rosta. hangszerel. szóban forgó tárgy. áthúzott. sok. véd fal. megérik. temérdek Skócia skót. ül hellyel ellát. párbajsegéd. bemetszés. évszak. vonalacska. oszcilloszkóp. hozzászokik. részletekbe men vizsgálat farag. kutató. vámvizsgálat. motoz. gondolatjel. rács. nagy hullámok. képcs . fészek (szelepé). írás. tengernyi vmi. próbára tesz. fürkész . szóban forgó kérdés. id szak. szentélyrekeszt fal. kutatás. idényszer . országgy lési képvisel i hely. barázda. pont. ülés. nyereg (kerékpáron). metszés. keres. nyomoz gondos. motozás. sokaság. elszámolás. ápoló. jel. tér. másik. húsz. bevág. szobrászmunkát végez er s hullámzás. rovátkás. vájat. vágás. évad. képvisel i hely. szobrászat. árnyékol (rádiócsövet). hozzászoktat. testtartás. elfed. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . keresés. rovás. hideg. huzagolás. ül hely. mandátum. kézírás. fürkész. elrejt. akklimatizál. skót nyelv. második sebességi fokozat. alapos vizsgálat. egyenetlen. indíték. skót nyelvjárás. jelzés. ellenz . hely. megvizsgál. felfekvési felület. tengermozgás. kutat. véset. váratlan szerencse. bemetsz. megfilmesít. szövegkönyv alapos megvizsgálás. rovátka. felhorzsolt. puszta tények. központ. akklimatizálódik. meztelen igazság. ponteredmény. vizsgál. számol. horzsolás. idény évszakhoz ill . pontos. székhely. másod (zenében). kézírat. kör. nyilvántartás. adósság. huzagolt rengeteg. ok. radarerny . húsz darab. f szerez. vetít. rendelkezési állományba helyez. terület tárgy. aprólékos. kutatás. spanyolfal. talpraesett válasz. idényjelleg . jelzet. kézirat. megkarcolt. írásbeli dolgozat. hornyolt. fedez. aláhúzott. vidéki kastély. következ . üléssel ellát. skót nép. számontartás. második sebesség. szoknya feneke. pontállás. szúnyogháló.

részekre oszt. elvet. vágás. lezár. szegmens. ondó látó keres látszik. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. mag. körcikk. gerezd. hossz-szelvény. alfaj. metszés részek ágazat. osztódik. pillanat. rész. szelet. szektor. ácsolatszakasz. lefoglal. szelet. csíra. szeletekre oszt. keresztszelvény. elmetszés. metszet. kötvények állami kötvény. biztosíték egyházmegye. hálókocsifülke. megvéd értékpapírok. feloszt. megérik. támogató. világi biztos. kimagoz. szerez. felszeletel. szekundáns. szekreter. sáv. kiválaszt. körzet szektorok szekuláris. melléklet. lát. szakasz. megszerez. durván rölt liszt. rejtett. elvágás. magot hullat. gazdasági szektor. felszel. megóv. el re biztosít. lemez. darab. bezár. paragrafus. metsz. profil. feloszt. rekesz. körzet. lyuk. repeta diszkrét. osztály. terület. mér léc. lap. püspökség bevet. titok kis polcos íróasztal. nyugodt. magot hoz. másodrend áru. érsekség. metszet. sperma. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). bekezdés. keresztmetszet. tárcsaív. kvadráns. elmetsz. ágazat. titkos. bányamez . biztonságos. elvág. kulissza. másodrend min ség . másodrend érc. szelvény. rejtelem. rejtély. mellette szólal fel. aránykörz . iránysáv. titkár. másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. negyed. biztonság. csoport. körcikk. biztosít. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . kivágás. rész. másodrend szén. részleg. titkárn gerezd. szelvény. görbeszelet. kétszemélyes hálókocsifülke. metszetet készít. biztosított. rögzít. titokzatos. szemesedik. miniszter. fogasív. közepes min ség áru. horony. vág.támogat. szakasz. párbajban segédkezik. lemetsz.

sorozat. kiszolgál. józan ész. független. kényes. kezel. külön. ítél képesség. józan. öregebb. eladó áru. önálló. érzet. negyedéves hallgató. szolga. elválás. elkülönülés. bánik. képsor. folytatás. ész. tapint. kiválasztó. szolgál. jó érzés. el jel. felemel dik. leválaszt. jelentés. elég. külön-külön elkülönítés. elad eladó. érzet. magassabb rangu. küld. komoly. tudat érezhet . alkalmazásban áll. külön(álló). érzékiség. félretesz. id sebb. adogatás. er sen bukdácsol. érzék. különválik. számsor. érzékelés. szerválás. érz . fedez. fogékony. szétválaszt. észlelhet . tálal. súlyos komolyan cseléd. elválaszt. tudat. vélemény ép ész. felfelé nyomódik. felfogás. elküldés. érzékelhet . jól men cikk. érzés. praktikus. felemelked mozgás. futja. szeparál elválasztott elválasztva. rangels benyomás. megérez vmit. elválasztás. elválik.i. kifutja. segéd. sorrend. szolgálólány kedvez. szelektív. csalás. válogatós maga becsapás. értelmesség. érzés. öntudat. elegend . értelem. válogatott kiválasztás. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. következés. érzékel. különélés szeptember filmjelenet. mondat elkülönít.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. felt nés. kiválasztott. kiválaszt. hasznára van. feladás feljebbvaló. sorozat fontos. felszolgál. ellát. teljesít. er s bukdácsolás. választék igényes. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. lebonyolít . kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. szenzáció érzékel képesség. szekvencia sor. szervál. hág. különálló. meghág. inas. értelmes. értelem. szeparálódik. ésszer érzékeny. érzékeny. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker.

leülepedés. nem olvad el (hó). kifenés. kézbesítés. elintéz. lecsillapít. lesüpped. talajsüllyedés. szolgáló. hajókötélborítás. felszolgálás. felszámol. helyzet. hetes tizenhetedik heted. lecsillapulás. kitöltés. hegyezés. beállítás. kisimul. díszlet. összeforradás. megkeményedik. elszámolás. bet szedés. szedés beállítások rendbejön. lenyugvó. megszilárdul. palánta. kiszedés. kátrányos hajókötélburkolat. letelepedés. szolgálatot teljesít gy lés. letelepedik. szervizel. elvetés (magé). leülepszik. gyümölcsbeérés. körültekerés vászoncsíkokkal. ereszkedés. egyezség. szertartás szolgáltatások adag. meghágás. megállapodás hét. kiszolgáló. kiszolgálás. játszma beállítások beérett. helyezés. szabályozás. helyrerakás. felszolgálás. ülés(szak). tevés. ellátás. beverés. kijelöl. megszilárdít. lapos szél vés . kijelölés. elhatároz. megad. szolgáltatás. adogatás. csoport. süppedés. megtisztul. beállítás. elhelyezés. beosztás. társaság. szilárd. megszab. tisztul. beállít. letelepítés. szervíz. szín. megmarad (hó). beigazítás.server serves service services serving session set sets felszolgáló. tálalás. gyarmatosít. kiszolgáló. hajókötélburkolás. el írásos. megold. telep. napnyugta. süppedés. települ. bedugás. kirovás (feladaté). kötött. megszilárdulás. lecsendesül. sorozat. telepítés. megállapít. rakás. asztali készlet. igazítás. rendes. rendbe tesz. felállítás. kézbesítés. készlet. kiegyenlítés. helyrehoz. megállapítás. letét. megérlelés. letisztulás. felszerelés. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . állhatatos. település. jó helyre tesz. leszáll. szolgálat. garnitúra. megtisztít. alkalmazás. keret. megállapodik. szerválás. istentisztelet. rögzítés. m ködik. megtelepszik. forgalom. elintézés. hagy leülepedni. elszámolás. hágatás. lezár elintézve elintézés. adogatás. hozomány. szerver kiszolgál készlet. s rít. környezet. befoglalás. gyarmat. roskadozik. banda. közlekedés. megnyugszik. fenés. berakás (hajé). kövez kocka. szolgálat. foglalat. lecsillapítás. karbantart. szívesség. derít. díszlet. átruház. irányzat. leülepít. kifizet. ráruház. élesítés. megállapított. lecsillapodik. hajókötélburkolat. készülék. leülepedik. megdermed. letelepedni. illesztés. tétel. rendez. letelepedés. üledék. karbantartás. megkocsonyásodás. elhelyez. alakulás. beforrás. kiegyenlít. rendezés. elrendezés. letelepít. szerviz. elsüllyed. kiszolgálás. köszörülés. eldönt. megnyugtat. elmerül. fészekalja. lehanyatló. lenyugvás. kötés (cementé). beszegecselés. ülepedés. tartásdíj. betelepít. ülésszak dugvány. halmaz. megmerevedett. összeillesztés. szerva.

beárnyékol. saját dísztelen. keményen. sallangmentesen. ekevas. éles. osztozik. red ny. okos. számos. pontosan. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. roletta. menedék. élesen. árnyékol. homályos alak. alakzat. er s. részesedés. lapos. formáz. oltalom. kemény. felületes. részesedés. árnyal. egyszer . szabályos. mer ben. osztályrész. szellem. alakvas. vigyázza minden lépését. kimért. önálló. féle megoszt. fedélzetívelés. üres fajta. sablon. lámpaerny . fedélzetív. részvényesi igazolvány. sallangmentes. csíp s. áttetsz . nemiséget megállapít. formában készített étel. becsap. jelenés. leheletnyi vmi. vadul nem. nemi hovatartozást megállapít. szelvényvas. része van. kialakít. komoly. minta. egyes. nyomon követ. árnyékba borít. kis hajlású. homály. rideg. árnyék. átlátszó. felszínes. nagyon. kemény.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. részvényutalvány. formát önt. hevesen. színezet. idomok. részvétel agyafúrt. komolyan. könny finom pamutanyag. árnyék. hamisítatlan. alak. csal. hajó eltérése irányától. szigorú. sekélyes. gázló. vékony. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. több. üvegbura. abszolút. osztozkodás. árny. mer legesen. sekélyes hely. állandó követ . részesedik. homályos rész. alakít. szigorúan. különféle. homály. er nlét. tükörkép (fog) alacsony. igazi. n k. állandó kísér . meredeken. kvóta. formál. hevesen. nemi élet. mintásan sz . forma. kísértet. vonalkáz. szexuális élet nemi. hajótest vonala. színárnyalat. cselleng. árnykép. csaló. kondíció. szexuális nemiség fényellenz . részvény. hirtelen. jobbra-balra kilengés. jelenség. néhány. idomvas. nemi hovatartozást tisztáz. lenanyag. fekete billenty (zongorán). léha. nemiség. hajszálnyi vmi. testalkat. éles esz . sok. metsz élesen juh csellengés. szellem. árny. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . meredeken emelkedik. titkosrend r. egészen. kereszt (kottában). fejl dik. hegyes. roló árnyékot vet. görfüggöny. mintáz. hamisan. szigorú egyszer en. árnyalatnyi vmi. függ leges. hamisan játszik. sötét rész. tarkán sz . alakul. zátony. sekély. puritán. egészségi állapot. csipetnyi vmi. árnyalat. különböz . ridegen. árnyékoló üveg.

kereskedés. ponyva. megriaszt. fedezet nélküli. színházi szerz dés. elküld. kimért. ürügy. megrendít. szarvszár. javítóm helybe ad. rövidfilm. bolt. finomlemez. gránát. ingruha. valódi. hajón küld. hirtelen. t zsz nyeg. hajóra száll. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . lap.meredeken lejt. üzletbe visz. versenycsónak. függ legesen. váz. teljes. kihüvelyez. lakáscsere. rövidítés. munkanap. támaszfeszít dúc. mer . mer leges. leped vel befed. javítóm helybe küld. járja a boltokat. üt dés. rövidzárlat. gyors. törékeny. lökés. elmozdít. újság. megdöbbenés. lerövidített. héjazat. héj. karosszérialemezek. nagy kiterjedés vízréteg. nem teljes. iroda. elbocsát. sebességet vált. rövidre zár. felfogad. elrejt zik. bevásárol. nem elegend . rétegesen ereszkedik. eltolódik. mer legesen lejt. tengerpart rövidített becenév. tömör. fedezet nélkül. megdöbbent. hajó. kocsonyásodni kezd. kifogyva. páncél. hengerel. n i ing. váltakozás. rövid. szállít ijedtség. lemez. tekn . mentség. alacsony. röviden. megráz. bozontos. lehánt. h vösre tesz. sz kített. módosulás. rövid szótag. színház. áthelyez. lepel. köpeny. m szak. teljesen. szétmálló. megrázkódtat. besszjátékos. összecsap. könny . lobbanékony. változás. áthárítás. kócos. héjszerkezet. rövidített név. sokkot okoz. megalvad. üzlet. könny takaró. szarvkötél. behajóz. l . kócos haj. kagyló. fortély. part. szerz dtet. véd csere. leped . omlós. m selyemanyag bevon (vitorlát). rétegesen terjed. kurta-furcsa. rövid távú. megrémít. vékony. eltolódás. üzleti dolgok. ütközés. munkahely. hajón szállít. kurta. alkalmaz. turnus. menedék. kisfilm. cserélés. süt lap. tiszta. emel. kisegít eszköz. eltol. porhanyós. vásárlás gyámfa. összeütközik cip hivatal. lövedék. burkolat. kepél. kurtán. lakás bevásárlás. hótakaró. vízréteg. kevesebb. m hely. rövid lövés. rövidre záródik. kéreg búvóhely. húz (lemezt). fedélzetre felcsapó hulllám. vitorlakivonó kötél. börtönbe zár. oltalmaz. gabonakereszt. ív. félmegoldás. kifogás. elmozdul. roham. változtatás. szapora. test. elrejt. innen vmin. kisegít út. megváltozik. rideg. papírlap ágynem polc csigaház. részvények t zsdei bevezet i. keresztbe rak. költözködés. elküld. összecsapás. elmozdulás. fejt. takaróval befed. oltalom. tópart. meredek. ropogós. fedezetlen ügylet. hiányos. puszta. váltás. rázkódás. fekvésváltás. hajón szolgál. vet dési elcsúszás. ponyvával befed. támoszlop. burok. helyzetváltoztatás. kivonó kötél. vitorla. börtönbe juttat. rövidzárlatot okoz. látszat. ügyes-bajos dolgok. gyorsan. n i alsóruha. kisegít mód. sikta beállít (árbocot). mer legesen emelkedik. útiránytól jobbra-balra kileng. tepsi. megbotránkoztat. bordázat. türelmetlen. hírlap. hajóba rak. kontremin r. kihámoz. küls ség. tisztára. átrak. kibúvó. ágyúz. sokk. elszállít.

vendégség nászajándékok átadására. irányítás. zuhany. támaszpillér. ismertet jel. állítás. zivatar felmutatás. hiány hamarosan. támasz. vállal meglök. dombnyúlvány. l távolság. próbálkozás. felmutatás. mutat. csapváll. b ség. fogó pereme. egy kupica pálinka. rúgás. nagyhangúság. csapat. látóképesség. mez ny. lövész. kiállítás. származási ág. árbocváll. hajlat. szemléltetés. szárny. bevágási padka. nyilatkozat. lövedék. jellel ellát. burkolófal. furakodik. hegynyúlvány. színjátszó. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. cégér. megtekintés. hajítás. cégtábla. rövid összefoglalás. szemlencse nyílása. párkány. ágyúgolyó. ruhaakasztó. címtábla. támfelület. domborulat. oldal-. széle vminek. lejt . henceg. el adás. nézet. bemutatás. lapocka. oldalsó. töltéspadka. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. jegy. támoszlop. megcéloz. szemlére tétel. támasztás. felfekvési felület. mellék-. szárnya vminek. gyám. vállalat mutatott bemutató. válltámasz. fejtéshomlok. filmfelvétel. vélemény. t perem bemutatás. vállal lök. megjelenés. oldal. vállára vesz. tömeg jel. hegyoldal. megpillant. tolakszik. puskagolyó. fellövés. kísérlet. látszat. mellékes. vájatvég. bebizonyítás. zápores . rész. célzókészülék. leszármazási ág. el reugró bérc t kiszélesedés. meteorraj. dobótávolság. célzás. meglát. vállal. mérési jegy. röviden. alátámasztás. bet test fels lapja. látvány. dühös. nagykép sködik. pompa. hencegés. tábor. lövés. vállal taszít. kiállítás. igazolás. feltevés. kiállító. kijelentés. üzlet. oldalfal. egy korty pálinka. állásfoglalás. tengelygy r . tagozat. injekció. el hegység. másodrend . pöffeszkedés. észlel. párt. részleg. kabátakasztó. levert betegség fals. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . látómez . közszemlére tétel. kiugró rész. rokonsági ág. irányzék. szegély.rövid tartalmú. csaphajlat. tengelyváll. látnivaló. színét változtató. parádé. jó száz lépésnyi távolság. golyó. padka. kilátás. nagy mennyiség. néz ke. pöffeszkedik. betegek. váll. irányzórés. tekintet. fennhéjazás. rövid lejáratú. álláspont. nyél pereme. rövid lejáratra. átsz tt. löv . néz rés. lap látótávolság. útpadka. vállfa. felvág. nemsokára. szempont. rövidesen súlygolyó. látványosság. látás. púp. siker. osztópárkány. megtölt. boltváll. aláír. felirat. irányzás. bizonyítás. osztály. áll vmilyen oldalra. küls . zápor. dobás. néz lyuk. célgömb. oldallap. más színnel átsz tt kellene perem. felvágás. elbizakodottság. nevezetesség.

elfojt. nótázó. jel. jelent ség alapvet . szívb l énekes begerjedés. nyíltan. jelz lámpa. feledés. figyelemre méltó. nyugalom. jeladás. n tlen. titoktartás. egyszer . jelzés. beléfojtja a szót. megjelöl. figyelmeztetés. hallgatag. elhallgattat. jellel ellátott. attól fogva. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. becsületes. óta. szignál. szünet. egyágú. fütyül egyes játék. egyszer . egyedülálló. kiemelked . fontos. szemafor. egyedül él . szintén. jelkép. hasonlóképpen bamba. egyszeri simultaneously egyben. nyom. hogy. jelz dobás. jeleket ad. kiváló. mióta csak. egy utazásra szóló jegy. páratlan. el jeles. fontosság. mert. attól kezdve. segítség nélkül elvégezhet . összesen egy. magányos. magában él . szimbólum. lényeges jelent sen adásszünet. együgy . -tól komolyan. jelz . el jel. egyedüli. jelent s. szimpla. némaság. egyetlen. jelt ad. emlékezetes. hangtalan. egyszeri utazásra szóló jegy. szimptóma. jelekkel tudat. éneklés. csupán. letör. egyel (répát). dalolás. kislemez. jelz berendezés. zümmögés. tünet. csend. énekl . fütyülés. kiemelked . magányosan álló.csillagkép. hallgatás. jelez. azóta. egy. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. külön. jeladással tudat. megszilenciumoz. elnémít. kórjel. daloló. hallgatásra kényszerít csendes. prédikátori jogától megfoszt. jelt ad. kifejez . vmilyen id ponttól. jelz tábla. jeladással továbbít. attól fogva. mesterkéletlen. egyidej leg. minthogy. jelent s. madárdal. ének. egyszer en amióta. mivel. jelez. madárfütty. fark. tudás hiánya. egyes. indítótárcsa. csendet parancsol. szóló játék. jelöl. nevezetes. csendesség. énekóra. jeladással közöl. eltilt. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. jelzett értelem. szinte. -t l. egyedül elvégezhet . jelekkel közöl aláírt. miután. magában álló. kifejezésteljes. egyszerre since sincerely singer singing single . jelentés. jelzés. felt n .

légkör. ül hely. gebe. tanács-. svindler. mennyboltozat. vékony hanyag. vén gebe. nyugvó. óvszer. összejövetel. fogyasztja magát. megbánt. kissé. soványít. pergament. karcsú. hamisjátékos. felüt. szeánsz. membrán. fej.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. kotlás. értekezlet. egy ülésnyi id . fal vastagsága. helyzet. koton. küls héj. méltatlanul bánik. nehézkes. b r. öntvénykéreg. megfontolt. megnyúz. karcsúsít. szám. héjlemezelés atmoszféra. késedelmes. szédelg . tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. mell zés. lassít. várt haszon. modellként ülés elhelyezett. kevés. vontatott. robotol álom. ravasz. kifoszt. kimustrált ló. fogyaszt. egy dollár. testületi gy lés. lassan. remélt haszon. karcsú. mennybolt. hártya. hathengeres kocsi. sért en mell z. reve. magasra akaszt. klíma. helyzet hat. díszvakolat. fészekalja tojás. rabszolga. oxidréteg. n vér ül fekvés. könny . ég. ül . lenyúz. tojásokon ülés. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. bél. fenntartott hely. hely. bels palánkolás. hurkabél. telepít kotló. nagyság. mennyország. semmibe se vesz. pacák. zsugori. lefitymál. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . fogyókúrát tart. héjazat. enyvvel kezel. késleltet. fösvény. ragasztóanyag méretek készség. küls felület. égbolt. burok. férfi. kéreg. kicsi. unalmas. hatos ütés tizenhat. csekély. terjedelem. lánytestvér. tanácskozó. magasba üt. kevés. szakértelem. menny. ülésez . némileg csekély. vékony. alszik. nyers b r. hatos. alvás jelentéktelen. megbántás. nagyság szerint osztályoz. dolcsi. mell z. költés. helyezked elhelyezkedés. lassú. b rtöml . enyv. formátum. enyvez. házhely. ügyesség szakképzett héj. fazon. megaláz. kevéssé. gy lés. telek. tok. szakképzettség. ülés. hitvány. lassul. elhanyagol. bels lemezelés. ülésezés. nem vesz komolyan. méret. kikészített b r. megkopaszt. semmibe vesz. megalázás alig.

ötletes. szag(lás). kis összeg . mindennapi. szipuzik. dohányzik. egyenletes. megfüstölés. sovány. red tlen. hulladékszén. felfüstöl. szúr b z. kisszámú kisebb szellemes. meglép.slowly lassan silány. hó. csiszol. er s. sima. g zölög. választékos ízlés . puha. jól ápolt. tipp-topp. érzi a szagát. halk. megszokott. zavartalan. ég. simítóz. szúrós fájdalom. csupasz. nem nagy jelent ség . bársonyos. csillapodik. szívnivaló. nem elég nagy. lecsiszol. megszimatol. szúró. kicsi. b nh dik. porfelh . kevés számú. kevés fogásból álló. pirul. rövid. csíp. g zölg mézes szavú. fényez. csíp s fájdalom. megszagol. kit n . furfangos. illat. kis része vminek. hasogat. éles fájdalom. g zöl . udvarias. elsimít. simára munkál. cigarettázik. hitvány. megb nh dik. elegáns. szaglás. szúrás. lakol. egyenletes terep. elegyenget. simán. füstölés. agyafúrt. füstöl dohányzás. szélcsend. zökken mentes. szimat. seb. enyhe. megbocsátható. eleven. csekély. simít. kis. okos. csiszolt. szabályosan. megfüstöl. simaság. élénk. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . simává lesz. selymes. elsimul. nem sok. gördülékeny. csíp s. sajog. egyenletesen. kifogástalan állapotban lev . elegáns. jó. akadály nélküli. apróra. csinos. gyors felfogású. zsenge. bányaapró. füstkibocsátás. megbántódik. könny . füst. rágyújt. értelmes. keskeny. elszalad. legyalul. jelentéktelen összeg . megszenved. havazik. heves. zökken mentesen esik a hó. kábítószert lélegez be. apraja vminek. gyenge. pipázás. füstölg . ízléses. nem nagyon. cigarettázás. hasogatás. hízelg . édeskés. mell zhet . talpraesett. kifüstöl. gyors. szagérzék. szivar. sima terep. zokon vesz. kormozás. kormoz. néger. hasogató. gyanút fog. szabályos. akadály nélkül. vmilyen szagú. neheztel. g zt bocsát ki. elinal. szipózik. kis darabokra. éles. elszív. apró. simított. fájdalom. szaga van. pára. letompít. sz rtelen. aprócsepr . simává tesz. rlpirul. kis bet kkel. jelentéktelen. sajgó. szenved. sz k. sz kkebl . csendes. szag mosoly. szivarozás. sikkes. csekély jelent ség . finom. hathatós. aprószén. gyanít. divatos. dohányzás. tompít. gyors és találó. eszes. takaros. gondosan ápolt. szagol. füsttel befeketít. füstöt bocsát ki. szapora. kifogástalan rendben lev . alig. kicsiny. ügyes. lesimít. folyamatos. lecsillapít. gyorsan és jól végzett. nem fontos. egyenget. sík. kis méret . nyugodt. szaglóérzék. szenvedés. megsejt. rövid ideig tartó. sajgás. befüstöl. simítás. ércdara és k zet keveréke. szigorú. bekormoz. odaéget. er tlen. legújabb divatú. fáj. kicsinyes. simán gördül . ködfelh . hitványka. nem hosszú. rossz szag. mézesmázos. csekély számú. füstölög. mosolyog kovács köd. füstön szárítás. füstön szárít. füstöl . meglóg. g zöl. körmönfont. kereket old. élénk esz . cigarettaszünet. finom. cigaretta. fürge. füstölgés. intelligens.

enyhe program bemocskol. meglehet sen.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. tehát. valaki valahogy. halkan. kellemes. úgyhogy szociális. . megtrágyáz. egységes. meggyaláz nap. talp. sima. téridom. némileg. lángkemence feneke. megoldás. úgy. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. igazi. bepalizott. nyájas. szerelmese vkinek. szeret je vkinek. egész. bukfencezik. megold. tömör. mintegy. katonáskodik. egyedüli. szinte. talaj. eketalp. ennyire. n ies. egy tagból álló. szolidáris. társas összejövetel. oldat kibogoz. eladott katona. lágyan. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. összetartás. ostoba alak. sólyaszánkótalp. talpgerenda. komoly. homogén. társtalan. elmosódó. vápa. nyelvhal. szilárd test. csendes. beszennyez. annyira. fekü. egyetért . kibont. egyedül álló. ernyedt. er s. több. társadalmi. kizárólag jogtanácsos. föld. el re bukfencezik. nyugodt. bukfenc. bársonyos. halk. egy kis. társas. ügyvéd. számottev személyiség. egyes. egy kevés fontos személyiség. szolid. küszöb. körülbelül. ügynök. oldás. bukfencezés. szól egyedül. piszokfolt. harisnyatalp. így. közlegény magányos. cip talp. egy bizonyos. term föld. völgyfenék. megfejt. néhány. finom. némely. alátétlemez. biztos. valami. üzletszerz . gyenge. némi. megfejtés. lágy. völgytalp. szilárd. ablakpárkány. becsapott. napárult. valahogyan valaki bukfencet vet. szolidaritás feloldás. pompás. térbeli együttérzés. egyetlen. hülye alak. jelentékeny személyiség. er tlen. köb-. olyan. puha. tisztáz bizonyos. alapos. ablakdeszka. bepiszkít. ilyen. megbízható. felbukás. tekintélyes személyiség. valamelyik. áthatolhatatlan.

kísér . kiejt (hangot). szuverenitás munkástanács. némileg. csoport. társaság. hamisított. vmilyen benyomást tesz. hangoztat. feloszt. csiszolt. valahol valahol fiú dal. déli irányban déli korlátlan uralom. id szak. meridiánon áthalad. kémlel. haver. kiválaszt. emberi lény. szétoszt. ép. siralmas fajta. fizet képes. délre. búg. hangzik. szellem kihirdet. igaz. logikus. hangzik vmilyennek. korán. mér. r. borzasztóan. felbukfencezik. becsülettel. szovjet. bús. délkörön áthalad. vmilyennek hallatszik. táv. délr l. látszik. semhogy. kutat hangok adatforrás. eredet. hirdet. bet köz. vmilyennek hangzik. alaposan. meghamisított. nem természetes. kijelent. lebukik. szörnyen. vízmélységet mér. kitanult. helytálló. t nik. inkább. min ség. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. úszóhólyag. lakos. társ. alapos. délszaki. lemerül. hangot ad. hallatszik. ének. terület. válogat. kiindulópont. módszer. okos. józanul. nyomorúságos. becsületes. fér hely. kopogtatással megvizsgál. tengerszoros. harsog. tapasztalt. delel. sokaság. dél fel l. mesterkélt bocsánat. kikopogtat. térköz. tanács tér. szovjetúnió. affektált. valamivel. világ r. szilárd. kimond. hallatszik vmilyennek. zeng. bizonyos fokig. forrásmunka. déli. meghallgat. meglehet sen. sajnos. némileg. költemény hamar. rend szortiment keresett ember. kútf . megszólaltat. ritkít. sorozat. dél. valami. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . modern. kifinomult. hang. némiképp. pajtás. csoportosít. délre néz . térz . cseng. készlet.felbukfencezés. józan. féle. nemsokára elferdített. felfordulás. egészséges. szomorú. forrás. kinyilatkoztat. hamarosan. ér. csendül. szóköz. mód. sértetlen. szétválaszt. hely. finnyás. déli rész. el rebukfencezés. hallgat. szondáz. osztály. patak források déli irányba. szortíroz. egy kissé. faj. távolság. egy kissé néha egy kevés. vmi benyomását kelti. mélységet mér. egy kicsit. köz. id köz. térközökkel elhelyez. dél felé halad. megbízható. lélek. féleség. dél felé. déli irányból. zaj. nem. mélyen (alszik). hitvány. déli fekvés .

rohan. tartalék. évzáró. elmélkedés. szikár. segít. sajátságos. ernyedt. részletez. különkiadás. beszédmodor. pótkerék. takarékoskodik. szónoklat év végi bizonyítvány. fölösleges. pót-. példány látványos színkép elmélet. pótalkatrész.és jutalomosztás. nyelv. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. fajták fajlagos. spekuláció.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. nyelvjárás. megtakarít. szabványosít csodabogár. költekezés. elhasznált. kiköt. kikötések. felsorolás. rendkívüli. különösen faj(ta). felszólalás. pontosabban meghatároz. munkafeltételek. térbeli beszél beszél . közelebbr l meghatározott. képvisel ház elnöke. terület . gyapjúzubbony. speciális. szféra. sebesség. sz kös. feltevés. különvonat. speciális. jellegzetes. siet. kimerült golyó. közelebbr l meghatároz. hang. költés elcsigázott. különösen. zsírtalan tér-. egyedi. cingár. különlegesen. különleges. sajátos. siettet. mintadarab. szakorvos külön. kör. költ(ekezik) elköltés. hangszóró. részletezés részletezések részletezett el ír. spencer. fáradt. töprengés beszéd. halad. el revisz. nélkülöz. fajok. támogat. felesleges. sebességfokozat. ikráit lerakott (hal). spórol. zeke. különleges. kit n . beszél képesség. megkímél. gömb. gyorsít. sovány. prosperál. zubbony eltölt. részletes leírás. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. mutatvány. gyorsaság. kimondottan. szakember. beszédmód. kímél. sajátos specialista. rövid felölt . szónok beszél alkalmi. speciálisan el írás. specifikus kifejezetten. szak-.

azonnali. védnökség nem er ltetett. tér. derékszögben. fesztávolság. derékszög re alakít. raj. paca. stimmel. leopárd stellázs-ügylet. kiterjesztett. energia. eredet. tagbaszakadt. elintéz. szétterjesztett. kerékköt rúddal megköt. terjedés. szóviv támogatás. szellemi nagyszer . folt. megken. tréfa. jó pajtás. rendellenesen fejl dött ember. lék. megvetemedés brigád. eszem-iszom. fellelkesít. összhangban van. mulat atlétika. ugrás. kiegyenlít. spontán sport. sportág. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . lakoma. rudat dug (kerékbe). derékszöget alkot. rendez. négyszögletesre alakít. kenhet ételnem . szélesség. derékszögben áll. szögletes. rugó. csúcsfény lámpa. derékszög . terjesztés. elterjedés. gúnyolódik. nagy kiterjedés terület. négyzetes. szesz. megegyezik. rendellenesen fejl dött növény. (ki)terjeszt(és). kitárt. érzékeny pont. bokszállásba helyezkedik. kielégít. takaró. játszik. régimódi ember. nagy evészet. sebezhet pont. kedély. hangulat. szeszes italok egyházi. passzol. kiterjesztés. szórás. egy falat. rendellenesen fejl dött szerv. elterjesztés. lelkier . négyzetre emel. tréfál.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. kedv szesz. nyílt terület. egy harapás. foltossá válik. bátorság. pont. meglát. lélek. tavasz. küll k közé dugott rúddal megköt. tisztességesen. pompás. petty. oldalszóródás. küll . szórakozás. verekedni készül. felvág. észrevesz. négyzet. összeegyeztet. spiritusz. felt n en hord. hajlat. derékszög vonalzó. kenyérre kent dolog. kiterjedés. ragyogó akaszt. ruganyosság. sportpecsét. csepp. spotlámpa. küll kkel lát el. el re kiszemel. hozzáalkalmaz. korrekt. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. szakasz mer legesen áll. négyszögletes. kísértet. bepiszkít. vereked állásba helyezkedik. csepeg (es ). becsületes. megakaszt beszélt szószóló. fájó pont. árrés. sport. mulatság. háztömb. kiszúr. kenyérre kenhet dolog. rendellenes fejl dés alakul ki. rugékonyság. feketepontos biliárdgolyó. többhasábos cikk forrás. elrendez. vidék. kocka. tisztességes. kondenzoros lámpa. helyszín. pattanás. megveszteget. kiegyenlített. terít . kifizet. sportol. testgyakorlás. jó haver. id töltés. spirituálé. fair ember. repedés. szellem. kvadrál. nyílás. rugalmasság. szórakozik. lelki. terjedelem. egyezik. egyenesen. szégyenfolt. terjeszkedés. hátratartó kötél. stramm fickó. felt n en visel. kockásan megvonalaz. kiköt kötél. egészlapos hirdetés. játék. hely.

kis üll . dramatizál. id tartam csillag formájú alak. általános iskolai osztály. láb. oszlop. megrendez. indít. stand. érdekeltség.stability stable stadium staff állandóság állandó. folyamatba tesz. nyújtóoszlop. tartós. leállás. csillag formájú tárgy. átszúr. irányadó. tribün. helyzet. csillagkapcsolás. áll. állvány. aljzat. állandó. piszkavas. vezérkar. rakonca. elindulás. aszteriszk. filmcsillag. csillagalakzat. cövek. lóistálló. tekintély. csillagjel. állapot. pillér. színpadra alkalmaz. bot. állás. fogad. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . minta. állvány. alapít. elkezd. mér léc. csillaggal megjelöl. állás. állóhely. elugrik. tartó. álló helyzetben lev . rúd. alapvet . el ny. munkatársak. taxiállomás. szakasz. mozicsillag. máglya. stabil. faállomány nívó. lobogó. tahiméterléc. állomás. t zhalál. szabvány színvonal nem m köd . támaszték. helyzet. lóverseny. álló. befolyás. tartósság. tartózkodás. máglyahalál. rúd el ad. pozíció. álló helyzet. felver. személyzet. színpadi csillag összerezzen. indulási hely. helyzet. fejl dési fokozat lépcs . megkockáztat. sztárszerepet játszik. lépcs (rakétáé). megállapodás. mér cövek. ugrómérce. t z. min ség. csillagzat. emelvény. zászló. cölöp. kit z karó. talpa vminek. állásfoglalás. süllyeszt üll . maradandó. mér cövek. alátámasztás. rajt. nyél. összerezzenés. veszteglés. színpad. csillag. színtér. m ködésben nem lev . tartós stadion alkalmazottállomány. mértékadó. póz. el legként kiadott áruk. beindít. üt állás csapágyállvány. elindít. színhely. szilárd. finomság (nemesfémé). állapot. állandóság. f szerepet játszik. alja vminek. rhely. törzskar. lóversenydíj alapállás. pózna. szintez léc. lábon álló gabona. telek. emelvény. karóhoz köt. sztár. felriad. hiteles mérték. staff (m anyag). hergel vas. állás. szabvány-. kotróvas. fokozat. fok. felállított. támasz. állomány. pozitúra. elárusítóhely. hozzáállás. lépcs sor kit z karó. rögzített. személyzettel ellát. remekel. pálca. munkaállás. hely. indulás. díj. állomásozás. karóz. elindul. valutaalap. színre visz. szünet. lelátó. megbecsülés. sz l karó. sétapálca. indulási pont. lóállomány. kezd. istálló. megugrik. jelz oszlop. iránytárcsa. tartam. bódé. állványzat. megriadás. dobogó. tét. kívánalom. lábon álló termés. megállóhely. mérték. munkaállvány. csillag formájú repedés. megijeszt. álláspont. etap. szabályos. pihen . álláshely. vonatbot. ellenállás. konzol. parkolás. állandó személyzet. csillagkerék. beállítottság. csillag formájú törés. tanúk padja. szabványos. standard. állomás. sétabot. fúróállvány. csillagokkal tarkít. megállás. növényállomány. indul. színvonal. hely. támasz. csillagokkal díszít. felriaszt. dobogó. álló gerenda. rang. színház. kockára tesz. típus-. alsó része vminek. útszakasz. karó. vájt szonda. pódium. húsolót ke. csillaghajó. er sség. csillagalak.

ugrás. megállapodott. támasztó oszlop. tartózkodás. késleltet. megtámaszt. kitartás. kimutatás. állandó barát. startvonal. nyugvó. helyzet. rendek elektrosztatikus. tartó. kihorgonyzó rúd. áramfejleszt telep. megkezd. vasúti csomópont. szilárdsági hely. megszilárdít. lakóhely. támasztó csapszeg. visszatart. id zik. nyilatkozat. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . törvényszer tarcskötél. feszít lánc. megáll. marad. gyám. állam. statisztikai statisztika. rakodótelep. feltartóztat. feltartás. er m telep. tartóztat. rögzít (árbocot). törvény törvényen alapuló. tarcs. megálló. támaszt. rhely. támaszték. józan. kihelyez. bejelentés. elektrosztatikus töltés. korlátozás. egyenletesen. start. hosszirányú árbocfeszít -kötél. pályaudvar. kezdet. merevít csapszeg. feltartóztatás. állás. állomásoztat. állhatatosan. szünet nélkül állandó. merevít rúd. állomás. kapcsolóállomás. akadály. kijelent. településhely. statisztikai adatok állapot. kiegyensúlyozott. megriad. feszít rúd. állandó barátn . állandó partner. légköri kisülések. megijed. megindít. kihorgonyzó kötél. foglalkozás. állomás(hely). kifejt. státus rendelet. egyenletes. állás. törvényes. szüneteltetés. felfüggeszt. er sít. biztosan álló. dúc. ottlét. rakodóhely. tartó drótkötél. parkolóhely. leállít. fény megállapított állítás. id zés. szilárdan. akadályoztatás. korlát. rang. beosztás. hadtápállomás. odaállít. helyez. indulás. település. kihorgonyzó lánc. méltóság. támogat. id t eltölt. rádióállomás. támasz. hivatal.megugraszt. látogatás. helyzet. feszít kötél. állít. helyzet. társadalmi helyzet. tartóztatás. megállapítás. állóképesség. alap. állapot. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. megállóhely. szilárd. megszakítás. állomáshely. el ad. kezdet. számadás állítások állapotok. transzformátorállomás staisztikai. megnyugszik. vallomás. pompa. légköri zavarok. elhalasztás. felfüggesztés. kijelentés. státusz. kifejez. összerezzenés kezdetek állam-. szünet nélkül. szilárdan. statikus. dísz. rajthely. szabály. tartózkodik. támcsavar. megriadás. vonórúd maradás állhatatosan. statikai. rang. meger sít. árbocel kötél. megállapít. árbocmerevít kötél. megállít. csarnak. szünetet tart. tanya. oszloptámasztó rúd. lel hely. felijed. egyenletesen. támasz. oldalkötél. elhalaszt. közlés. árbocfeszít -kötél. tartószerkezet. nagybirtok. állami.

edz. pálca. kig zölgés. áztatás kilép. csendesen. tuskó. k vel burkol. fantasztikus. jószág. telít. átitatódik. kiváló. lecsendesít. hihetetlen. kimagoz. meredély. hokiüt . raktári. lábfej. nedvesít. kipárolgás. k mag. lábnyom. lélektelen ember. meredek. beavat (ruhanem t). rudacska. lepárol. szem (jéges é). légibombasorozat. törzsállomány. fajta. karmesteri pálca. befog. cövek. beáztatás. beilleszt. k vel megdobál. leáll. valódi ág. készlet. tök. szabvány-. lépcs fok. belemerül vmibe. jár. er . áztat. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . állatállomány. sarkall. mindazonáltal. k . pára. raktározás. állófénykép. kaloda. teljes érték . csend. szed vas. nyersanyag. áztatófolyadék.35 kilogramm. rendkívüli. acél f z merevít . nyugodtan. üt . nyomdok lépcs sor. 14 font. lépések. törzs. benedvesít. állókép. állandó. még távolabb. vessz . furkósbot. r zse. szeszf z készülék. eljárás. k vel kirak. husáng. járás. kis fadarab. raktárállomány. elcsendesít. csendes. létrafok. dobver . here. raktáron lev . vízpára. alapanyag. halk ösztökél. kalodába zár. párol. mégis. eredet. lecsendesedik. bevet (földet). alapt ke. el léptetés. árukészlet. er sít. kikövez. t ke. bombasorozat. származás. g zöl acél. törvényes finomságú. túlzott. k -. g zer vel halad. nyél. acéllal bevon. g zer . tárolás. megnyugtat. tojás. megszokott. dominó kocka. stift. átázik. megnyugszik. tilolóbárd. párolog. raktárkészlet. golyó. ázik. láb. lépéssel kimér. utaslépcs kit n . egyöntet . serkent. acéllal borít. g zer vel dolgozik. táncot lejt. stimulál inger államkötvény. nyél. fajankó ennek ellenére. raktár. 6. acéloz. vesek . raktár. biztos steam steel energia. ejt erny s csapat. karó. lepárlókészülék. g z. felszerel. lépés. fütykös. beáztat. messzebb. szokványos hajóépít állvány. enyhít. értékpapír. lágy. megedz. részvényt ke. raktárhelyiség. megacéloz. fen acél. gally. epek állt abbahagy. kard átitatódik vmivel. tördel asztal. távolabb. nyugalom. lépked. raktáron tart. nyugodt. alany (ojtáshoz). részvény. járásmód. pácol. g zölög. bemárt. behelyez. megkövez. megáll leállított elraktározás. viola. képkocka. kénrúd. áruval ellát. sólya mag. tehetségtelen ember. fatörzs. penge. még. vízg z. lép. átitat. vastartalmú orvosság. sorjázó. mozdulatlan. talon. csonthéjas mag. s rített húsleves. ügyetlen ember. még mindig. aggyal ellát (puskát). fadarab.rendületlen. bot. lépcs zetesen elhelyez. érzés nélküli ember. sterling. átáztat. rúd. ver rúd. üt rúd.

nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . intenzitás. meger ltetés. szintén. meger sít. zengzet. kereskedés. szokatlan hadászati hadászat. szilárdság. ének. szinte. újságírók világa. er lködés. zuhog kocsiút. nyomaték. szintez (tudásszint szerint). egyenesen. idegenszer . megrohanás. er . stressz. anekdota. csermely. szorít. csörgedezés. származás. kitartás alátámaszt. megpróbáltatás. meghúz. készlettel ellát. hízó marha. feszítés. potyog. lármázik. szakad. önt. tömény. átsz r dik. elbeszélés. öröklött vonás. sorozat (pókerban(. átsz r. szinte. megrándít. azonnal. egyenes irány. terhelés. özönlés. folyóvíz. túlzott megterhelés. készlet. fajtaváltozat. tombol. hangoztat. út. stratégia patak. teherbírás. úttest állomány. folyik. novella. er t gy jt. tárol. tartósság. történet. viharzik. áramlat. jellemvonás. igénybevétel. feszít. egyenes vonal. feszül. tajtékzik. különös. meger södik er . feszültség. vihar emeletsor. túlterhel. mese nyíltan. történés. vízfolyás. letisztul. meglep . hangulat. idegen. tudósítás. cikk. ismeretlen. hízó jószág tárolt állomány. eltorzulás. tiszta. história. fontosság. igénybevételb l származó alakváltozás. meger síti magát. kiemel. élelem. közvetlen. feszít. raktár. fajta. vele született vonás. élelmiszer. egyenes vonalban. történelem. emelet. folyam. feszülés. nyom. biztosít. üzlet. utca. újságcikk. bonyodalom. egyenes szakasz becsületes. világos. egyenesen. d l. bolt. viharosan esik. beütés. hajlam. jelleg. rohammal bevesz. megfeszít. áramlás. irányzat. készlet. felszerel. patakzik. megsz r. megbízható. ellenállóer . özönlik. tisztán. zúdít. hízlalásra való sovány marha. pénzvilág. ömlés. igénybevétel. kiforgat. depó. tanulók szintezett csoportja. folyó. tartalék. er feszítés. nyílt. egyenes(en). erély. füllentés. direkt. áruház. beraktároz. magához ölel. elraktároz. sztori. csurgás. hangsúly. egyenes. z rzavar. magához szorít. rándulás. túlfeszít. közvetlenül. hangsúlyoz. er sség. özön. ár. szabott árú. ér. er lködik. megterhelés. egyenes. deformáció. egyenesség. áram. tárol. szókimondó öröklött tulajdonság. eltorzul. próbára tesz. hang. lényeggel tör d . egyenes pályaszakasz. meger ltet furcsa. hangnem. hazugság. megfeszül. roham. tréfás történet. er re kap. vonás. színezet.store stored stores storm áruraktár. egyenes irányú. szint. sugár. hull. átszivárog. megrohamoz. dühöng. tréfa. feszültség. vicc. patakzás. költemény. rendben lev . eltorzít. húzódás. er (sség). ellátmány. baktériumtörzs. tartja fergetegesen esik. áradat. áramlik. ömlik. lárma. er feszítés. becsületes. deformálódik. túlfeszítés.

meglep . kikötés. állampolgár. sáv. szalag. légi csapás. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . nevez. túler ltet. igyekszik. felravataloz. alávet. szamárság. et d. betöm. anyag. mez. töm. bedugaszol. tanulmányokat folytat. modor. darabka. lehánt. limlom elkábító. kis felírótábla. póráz. dolgozószoba. korlátozás. megtöm. szövetanyag.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. stílus. tanuló mesterkélt m terem. kinyújtás. divat. meglep lovak. vonósok. nyújtózik pontos. karcolót . szakasz. teletöm. szalag. zsíroz. íjhúr. ütés felt n . gyöngysor. mohón fal. sáv. húr. tartam. tanulmányoz. kacat. tanulás. feszítés. levetk ztet. címez. zsineg. pompás cégnév. rost. lefoszt. tanul(mányoz). felakaszt (embert). nyúlik. igyekezet. madzag. vizsgál. nyújtózkodás. feltétel. kitágít. megkopaszt. m vel. feszülés. bemutat. kinyújt. gyapjúszövet. típus alárendelt. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. kiegyenesít. rugalmasság. zabáltat. alattvaló. szál. kifeszítés. fejt. harcol. elegancia. kiszenel. nyúlás. vékony ér. vacak. ostor. szólánc jöveszt. jelleg. terület. terjedés. cip f z . hosszú darab. jószág. sikk. kibont. szoros szigorúan csapás. sztrájk. lehúz. kifutópálya. kis telér vonós hangszerek. szerkezeti alak. lenyúz. egyetemi hallgató. spárga. zabál. kiterjesztés. kárpitoz. kiterjed. tanulmány ruhaanyag. pólya. hüvelyéb l kihúzott. tudományág. küzdelem küzdés diák. hibajel. korbács. modell. nyersanyag. fásli. alátét. tér. vékony réteg. zsúfol. kihajt. kiterít. levetk zik. terjedelem. nyersb rt lefejt. er lködik. zsinór. szabatos. er szakol. teletölt. ízlés. szigorú. írásmód. harc. szövet. telér. versenyistálló. nyelvfék. szétszed. érköt . ügyvéd. sor. túlfeszít. kötél. kis ér. bibeszál. er ltetés. csík. levetk zés er s er sen megütött építési. fajta. mód. túloz. kihízlal. struktúrális. lehámoz. alávet vkinek. tanul. lehéjaz. kizsaluz. el terjeszt. kipárnáz. klassz. dolog. leszállópálya. megfeszül. megbont. szalagdísz. kitöm. id tartam. keskeny mez . hallgató. megszólítás. küzd. stúdió betanul.

elégséges. enged. vminek a veleje alapos. legy z. elvisel. el terjeszt. érzik vmin. öngyilkosság. szenved. húzódozik vmit l. meghódol. megcukroz. sorozat. alaposan. következik. tápláló. állít. tantárgy. fájó. hirtelen. egymást követ (jog)utód. perbe fog. gyors. kés bbi. váratlan egyszerre csak. értékes. szubjektív alávet. sugall. fontos. kitesz vminek. kémiai anyag. hasonlít vmire. téma. kér. indítványoz. szenvedés. követ. létez alapjában véve. javasol. lazsál ajánl. utódok egymás utáni. cukorral meghint. nem er lteti meg magát. tanácsol. öröklés. hajszálnyi. tekintélyes. szilárdság. perel (el)szenved. t r elég. anyagi. veleje vminek. birtok. felvet. sikerül siker sikeres sikeresen követés. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. anyag. szilárdan finom. sikert ér el. alanyi. utódlás. öngyilkos(ság). körmönfont. örökös ilyen. kiadós. elegend . sorrend. megenged. kiadósan. öngyilkos. emlékeztet vmire. ragacsos anyaggal fákat beken. cukor. szenved . kisegít . enged. kárt vall. szilárd. veszteséget szenved fájdalom. örökébe lép. olyan azonnali. mellékes állomány. megfelel eléggé becukroz. következésképpen járulékos. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. elt r. másodlagos. leányvállalat. öngyilkosságot követ el . javasol azutáni. újabb azután. kárt szenved. kényes. cukorral telehint. következés. lényeg. tárgy.feltár. vagyon. lényegesen. vagyonos. könyörög. jogutód. örökösök. lényeges. hirtelen haragú. édesít. hízeleg. megédesít. következ . egyéni. állít. beperel. látszatot kelt. kivonja magát. szövevényes boldogul. szuggerál. engedelmeskedik. hirtelen (be)perel. elszenved.

ellát. kerületi rend rf nök. extra méret . összegzés. kosztüm. f nök. kereset. kielégít. képzel. napfény. segítség. támogató támogat feltesz. garnitúra. ruganyosan. feljebbvaló. páratlan. orom. elt r. tartó. hozzáill . gyámolít. szolgáltat eltart. leánykérés. támasztó. megkíván állítólagos. feltételezett. készlet. rövidre fogott. per. ellátmány. nyáron át legeltet csúcs. ellátmány. megfelel berendezés. összegez áttekintés. igazol. magasabb abc-áruház. nap. összeg. látszólagos állítólag. szállítmányozó. rend rf nök. kínálat. pótol. szvit összead.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. felügyel . kitesz a napfényre. garnitúra. jelentéktelen személy. feltételezhet en dönt . f felügyel . támogat. alkalmas. összefoglalt. összefoglalás. gondol. sorozat. feltételez. sommás födémgerenda. extra finom árucikk. hozzáalkalmaz. szállít vmit. támaszt. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . megfelel. alátámaszt. segít támogatott segít . támogatás. fenntartás. öltöny. készlet. beszerzés. fels bb. szuper. f nyomócs . elvisel. beilleszkedik. nagyobb. szín (kártyában). felügyelet szolgáltat ellátó. kiválóbb. nyár(i). illeszkedik. karó. biztosítás. foglalat. nyaral. létszám fölötti. napsugár. fölényes. szállító ellátás. tet pont dics ség. slepp. hozzáilleszt. nagyszer . megtart. tart. g gös. bevásárlóközpont ellen rzés. felettes. alátámasztás. utánpótlás. pompás. tám-. megyei rend rf nök. készlet. felszerel . statiszta. remek elöljáró. nyár. pénzellátmány hajlékonyan. kíséret. talpazat. klassz fenséges. szolgáltatás. fenntart. fölösleges személy. kérés. nyári. f ellen r. kitesz a napra. eltartás. oszlop. támaszték. segély. napozik. kedvére van. simulékonyan. bepótol. szállítmány. legfontosabb. óriási. öltözet. helyettes. folyamodás. járadék. sorozat. csúcspont. alkalmaz. hitel. megalapoz. pör alkalmas. díszkíséret. sütkérezik vasárnap ellen r. felszerel. extra finom. feltehet en. csúcstalálkozó. legf bb. ellátás. legfels . pártfogás. támasz.

minden bizonnyal biztosan külszín. édes illat. formazáró lap. kedves. áttérés. rajtakapás. sebészeti. megszakítás. függés. takaró. dallamos. bonbon. hamis hajtincs. kibír. behízelg . felfüggesztés. parányi nyoma vminek. gyanú. orvosi rendel . svájci nyelvjárás. svájci test r. túlélés életben marad. életben maradás. simít. átállás. kikészíti a felületét vminek. kellemes. útburkolat. túlél gyanít. sebészi felesleg. felmér csökevény. desszert. aranyos. vizsgálat. környezet átnézés. lógás. tettenérés. rugózás egy kevés.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. meglep dés. hirtelen Swiss switch . finom illat. jóíz . vessz zés. szemle. zavar. fenntart. illatos. váratlan dolog. biztosan. útburkolás. szelíd. rajtaütés. félbeszakítás. biztos(an). tervrajz. édesség. csap. kerékfelfüggesztés. meglep. édes. savmentes. svájci. elfordít. tart Svédország svéd. svéd nyelv csemege. többlet ámulat. áttekint. elszenved. sebészet m téti. svájci gárdista. biztos. gyanús személy. édes öröm. cukorka. gyanúsít. látszat. meglep dött meglep meglep en környez . csiszol. kikészíti vminek a felületét. elvisel. igazol. felszínre emelkedik. jó illatú. er t ad. elképedés. felülvizsgál. váltóállító berendezés. áttekintés. édes bor kapu r. sejtelem. plattni. takarás. friss. gyanús. maradvány. operáció. test r csapkod. felszín. rárohanás csodálkozó. eljátszik. svájci zsoldos. sebész(et)i. terület m tét. bizonyosan. ellen riz. közvélemény-kutatás. terep. kapcsol. elhalasztás. házilag készített lik r. szuszpenzió. meghökkent. megtekint. meglepetés. jószagú. szemrevételez. villanykapcsoló. gyanítás. gyanít. továbbélés. sejtés. bájos. küls . állandó útburkolattal ellát. andalító. földmérés. sejt felfüggesztett. felület. átkapcsol. körülvev környék. sejt. kénmentes. gyanúsított. jó illat. lebeg beszüntetés. nyájas. felmérés. gyanús körülmény életben tart. hamis copf. szagos. megdöbbenés. elt r. egy kicsi. meglepett. vázlat. fordít. felületi. maradvány. áttanulmányozás. vminek parányi nyoma. felmerül. fölösleg.

nekifog eljárásmód. csigasor. hajlós vessz . punci bevétel. jel(kép). dúsítóasztal. véd játékos. meger sít. kopó. n . megküzdés. mutató. csaj. el terjeszt. nádpálca. m szerkészlet. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. pálcaütés. sínfelület. szerel (sportban). taktika farokkal ellát. koponyalemez. rögzít. megért . folyásirányba fordul. közösülés. nyomon követ. tábla. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. plató. összefogó áttekintés. laposan csiszolt gyémánt. véd . képletes. síktárcsa. harcászat. asztaltársaság. négyszög (tenyérjóslásban). összkép. fennsík. lemez. hátsórész. megragadás. táblázat. fogás (halé). táblavidék. jegyzék. hajlékony ág. végz déssel ellát. lecsutkáz. farok. terített asztal. más vágányra terel. berendezés. átvállalás. kártyát kijátszik triktrak megragad. utóörökösödési korlátozás. váltókar. vállal. felszerelés. festékez asztal. asztalra tesz. szér. híd (hídmérlegé). picsa. filmfelvétel. megnyer . gerendatalp. készlet. fog. pina. felület. far. váltó. segg. átvétel bevétel (váré). szimbólum jelképes. rendszeres. kötélcsigasor. fark. szárny (kabáté). alfele vkinek. m szer. sima lap. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . megfigyel vkit. pad. étellel megrakott asztal. kellékek. kapcsoló. jelkép. megküzd. vitába száll. megold. hajlós pálca. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. jövedelem. vég. tányér. megbirkózik. uszály (ruháé). kellék. detektív. suhogó (ostor végén). lap. szimbolikus jelek együttérz . megállítás. kapcsol(ó). feltartóztatás. egymásba illeszt. hekus. vendégek. kíséret. lovaglópálca. altáj. ragályos. fenék. írás (érmén). hozzávaló. színváltoztatás. hajókötélzet. szerel játékos. megbirkózás.fordulat. végz dés. megcsap. nyomozó. táblácska.

mesterséges kis tó. ízlel. hírességek. mese. magnószalag. pamutzsinór. beszél.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. magnóra felvesz. megállapít. tehetséges emberek beszámoló. megterhel. munkaközösség. hangszalag. ragasztószalaggal meger sít. m tani. m szakilag. beszédes. iparm tani. távírószalag. gyakorlati. beszélgetés. fogat. szak. jogilag vmilyen. társalgás. beszédtéma. dica. íz. megízlel. tartály. felvev gép hordozható fülkéje. cseng szalag. mér szalag. adó. mágneses jelszalag. tehetség. igénybe vesz. szalaggal összef z. hajlam. érzék. ragasztószalaggal leragaszt cél. csapat. gépszalag. szeg szalaggal eldolgoz. m szaki. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . ipari. érzi vminek az ízét. ízlés. szakmabeli. m szaki szempontból. ízlelés. próbára tesz. vízmedence szalaggal összeköt. beszélget. hajlam. technológiai alakilag. szeg szalag. történet adottság. kötelezettség. szakmai. holtsúlytartály. csoport. ragasztószalag. legénység. szemrehányás. csomagkötöz szalag. feladattal megbíz. oktató. nagyságok. teher. beszél . szalag. pamutpaszomány. fenéksúly tartály. üres beszéd beszéd. kiválóak. technikai. díj. társalog. különleges képesség. felmér. megmér. beszéd. fecsegés. m nyelven. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. célpont. kóstol. kád. megadóztat. igénybevétel. tanár tanítás befog. célszalag. tengeralattjáró víztartálya. el adás. munka. rovásadó. sportcsapat könnyek alaki. beszélgetés. célkit zés. csevegés. adózás. brigád. kifejez tárgyalás. képesség. beszédtárgy. díjszabás. kiszab adózás tea tanít el adó. magnetofon szalag. fecseg. kezelési. érzék. szegélyez. lecke. tárgyalások magas ciszterna. tehetséges ember. harckocsi. talentum. megízlelés. tank. megkóstol tanult adóteher. adónem. céltábla célok feladat. adót kivet.

technológiai . gondozó. szakszó. szeret irányzatok tenisz feszítés. éretlen. zsenge. feszültség. érzékeny. tenzió dézsma. kifejezés. tapintatos.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. rettenetes. bérl ként használ. ellát. feszülés. technológia tizenéves fogak. tízdolláros bankjegy. vár gondozott célzatosság. hatásos. fogazat megsürgönyöz. megy. felajánl. határnap. elbeszélés. ideiglenesen átmeneti. üzleti ajánlatot tesz. kísértés tíz. izgalom. húzóer . kibeszélés. haszonbérl . feltételek. technikai. tízes nagyság. id tartam. megolvasás. riz. fiatal. elmondás. ajánlat. szörny technological m szaki. id szak. bérl . templom egyel re. nyelv borzasztó. nap. elmesélés. gyengéd. gondoz. felügyel . kikötés. kezel . hajlandóság. tized. puha. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. sürgönyöz. felkínál. felügyel. tart. árajánlat. gondos. kikötések. lágy. gyenge. kényes. havibaj. halad. bérl ként lakik. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. tag. tízes szám. hajlik. haszonélvez . szó. tendencia ajánlatot tesz. nevez. távíró. porhanyós. szerkocsi. irányul. lebeszélés. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. tizedik. szemeszter. tízperc bérel. kifecsegés. kirakóhajó. elhíresztelés. gondját viseli. megtáviratoz. menstruáció. tízfontos bankjegy. táviratozik. hajlam. irányzat. határid . megszámolás. lakó ápol. kifejezésmód. technika. tíz lóer s kocsi. tizedrész mond. üzemanyagellátó hajó. tíz perc szünet. félév. ideiglenes csábítás. szakkifejezés. tízes.

majd hittudomány. kísérletez. megvizsgál. motívum. tanú. mérték. -uk ket anyag. szöveg Sziám. végrendeletet csinál. bársonyos bolyhozás. kerület. azután azáltal azért. filmszínház. tesztek Texas. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. -ök. mozi. agyagtálka. le z csésze.territorial territory terry föld-. azért. -juk. néz tér. drámairodalom. köszönöm aki. ott attól kezdve. vizsgálat. körzet. gyógymód. m t . megköszön hála. azon a ponton. -aik. anyagvizsgálat. mint hálát ad. kipróbálás. -jok. ami. mészhéj. terület. tárgy. testamentum. föld utáni. ismérv. territoriális. próbál. amaz. teszt. akkori. analizál. amit. gyógykezelés. -ük. teológia elméleti elképzelés. hogy nádazó dráma. hitelesít. elmélet. terápia amott. teória gyógyászat. néz k. végrendelkezik. territórium. -jök. köszönet. hogy. azután. tétel magukat akkor. ennyire. hurkolt bársony. evégb l. irodalmi dolgozat. próbázás. -jaik. hurkolt. akkor/majd. kipróbál. nézet. bolyhozás. földi. reagens. próbatégely szövetség. színház lopás. felségterület. Thaiföld akkor. országos. azután. annyira. területi élettér. téma. próbatétel. -jeik. -ok. oda. hüvelyéb l kihúzott. analízis. felvágatlan bársony. az. aztán. akit. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. színm vészet. pörköl tál. -jük. próba. tolvajlás -eik. ház. el adóterem. kísérletezik. tekn sbékapáncél. (az ). láttamoz. ellen riz. fontos események színtere. mez gazdasági. szót . ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . vizsgáztat. vidék bársonyos. népfelkel . drámaírás. kísérlet. tartomány. próbára tesz. magburok. plüss-sz nyeg vizsga.

vastagon hígít. küszöb(érték) dobott morog. meggondolás. által. teremtés. s r n. harmadik sebesség. hajítás. soványodik. soványan. mindvégig. diplomaterv. holmi. darab. átszállás nélkül. gondolkodásra képes. gondolkodás. vékonyan. nehéz felfogású. vki cselekedete következtében. egyik végt l a másikig. tétel k bizalmas. ritkán. egyenesen. könny . harmadrész. szerszám gondolkodás. trónra emel keresztül-kasul. legvastagabb része vminek. dob. következtében. szikár. sovány. buta. s r . vékonyít. át. teljes. ritkít. ezek(et) diploma. direkt. gyéren. gondolkodik. vmib l kifolyólag. végig. vékony. holmi. váltakozó mozgás. végigér . ügy cucc. csuszamlás. torok. ostoba. másodperc hatvanad része. vézna. felszerelés. egyik oldaltól a másikig. teljesen alternáló mozgás. silány cikk. folyamán mindenütt. vki hibájából. motyog. torokhangol énekel trón. tör dés. elejét l végéig. mélyreható. dobás. gyér.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. keresztül. nyílás. gondoskodás. meghitt. ritka. ez(t). országgy lés. alatt. vminek révén. vetés dobott . megfontolás gondolkodás. tompa agyú. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. lény. dolog. ruhanem . gyérül. fenyegetés fenyeget három küszöb. vmi kevés ezer fenyeget. ezen. útján. trónol. közepe vminek. diplomamunka. kockavetés. többtámaszú. kiritkít. híg. harmadik. tárgy. vminek a révén. ennek. vastag. átmen . gyenge. kimozdulás. gondolkodó harmad. szándék. er feszítés. közeli. terc tizenhárom harminc emez. ez. közvetlen. ilyen alapos. dolgok. miatt.

hasított fa. hajógerendázat id szak. taszít. ilyenformán. igazolvány. oldalra hajlik. kötés. b röz. szorosan. kapcsolat. szorult helyzet. dagály döntetlen. kupakot rak. imigyen. lehajlít. id t kiszámít. spicces. így tehát bírságcédula. id mérés. meglegyintés. megérint. tolakodik. kapatos. szorult. er sen meghúzott. korszak. borravaló. -szor. átjárhatatlan. ón-. meghajlít. csengés. konzerv. id . odaköt. pénzsz kében lev . erd . szálfa. bádoggal bevon apró. szoros. sz kös. kis pénzajándékot ad. légmentes. figyelmeztet. megvilágítási id . id számítás. gerenda. talpfa. nehezen beszerezhet . kifeszített. kevés mozgási lehet séget adó. cin-. kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . kor id . címkét felragaszt. sz k. helyes. köt jel (kottán). pici. felbillen. alkalom. id tartam. lökés. tömören záró. köt gerenda. id pont. nehezen kapható. gyenge érintés. szerfa. felbillent. masszív. feldönt. elbuktat. ón. pártprogram árapály. taktus. terhes. fösvény. sebesen. ennek következtében. évszak. konzervál. hegy. ennélfogva.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. fa. süt forma. szúrás. csúccsal ellát. tempó. bádogkanna. ónból készült. hegye vminek. idejét méri. kötél. kicsi. vége vminek. át nem enged . szabadid . csomó. fehérbádog. szúr. döntetlenül mérk zik. cédula. feszül . kompressz. ütem. -ször. beácsolt. vminek a hegye. id töltés. tömített. bádog-. kevés mozgási szabadságot adó. légmentesen. munkaid . feszes. idény. megfelel id . borravalót ad. nehezen kezelhet . vízhatlan. nehezen megoldható. kötelék. tömör. ily módon. így hát. feszesen. gyorsan. zsineg. döntetlenre játszik. átcsapatcsatorna. fonalszárító henger. részeg. címkével ellát. döfés. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . dohány. ónból való. bádog. hézagmentes. bádogdobozba tesz. felborul. bádogdoboz. cin. munkaütem. kidönt. köt. felbukik. id mérték. magas állásra alkalmas személy. -szor. akadályoz. testhez álló. sz kmarkú. zsugori. id t megállapít. így. ónoz. korszak. pénz. címke. berúgott. takaros. lábujjhegyen megy. tol. kor. óndobozba tesz. konzervdoboz. tehát. vízálló. -szer. összef z. kiönt. cinb l való. felborít. megbillent. fukar ácsolófa. kötelezettség. kicsinyes. köt vas. f részáru. jelöltnévsor. kiürít. hermetikusan. bádogedény. nehéz átcsapat. lök. csomóra köt. -szer. picike tanács. bányafa. sz ken. szilárd. id számvetés. -ször menetrend. átköt. beállít. tapadó. nyomasztó. súlyos. törzsborda. faanyag. holtverseny. jegy. rendes. bádogból készült. rögzít. meglegyint. fürgén. összekötöz. er sen. nyakkend . leköt. id zít. órarend bádogból való. kevés. figyelmeztetés. tolás Csütörtök eképpen. épületfa. id zés. megköt. csinos.

vminek a vége. jogosultság. -ra dohány. azonkívül. szerszám. csúcsát levágja. fejléc. hangszín. tetejére hág. árbockosár. kényelmes tempóban vezet. kinyír. segédeszköz eszközök. egymás után. dohánynem ma egyidej leg. hazavág. fogaz. megszakítás nélkül. fátyol. befed. legkülönb. présel. kedély. kiborít. élen jár. alakít. hangsúly. kényelmes tempóban hajt. hanglejtés. járm vet vezet. legmagasabb pont. legmagasabb. amire vkinek jogcíme van. legnagyobb fokú. kibillent. fasz. felirat. tipp. árnyalat. kit n en végez. dohányáru. felé. együtt. megvasal. legfels . véget húz. játékcsiga. -ba. oldalra d l. megcsinál. finomság (-hoz). színben összeillik ma éjjel. -hez. koszorúz. szerszámok vezér. megöl. elnevezés. legjobb. meghalad. nagyon. -nak. tárgy. legmagasabb hely. pörgetty . felülmúl. tet vel ellát. hangszínt kap. els . tipeg. kimerült biológiai szövet. -ni. törmelék. fels rész. -re. jogcím. hangsúlyt ad vminek. színárnyalat. is. nemesi cím. túltesz. hangulat. megel z általános érv. járm vet hajt. megdolgoz. tónus. tet . hangszínt ad vminek. színárnyalatot kap. szövevény bajnoki cím. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. fejel. odaad. csúcs. orom. -hoz. ma éjszaka. szintén. közösen. kaplit rak. fed . felszín. hangszínezet. odadob.csúcsa. név. véget tesz. túlszárnyal. rang. szüntelenül mondta hím állat. koronáját levágja. irányában. szövedék. túlságosan vett kocsit vezet. teteje. selyempapír. koronáz. megkoronáz. aláírás. árnyal. legnagyobb mérték . -be. hanghordozás. legels . fels . kocsit hajt. szemétdomb. szerszámgép. ma este elegáns amellett. okirat. téma témák top topic topics . papírzsebkend . uralkodik. közhely. társadalmi cím. -nek. báb. meghúz. vagyon. színez. zenei egész hang. kandúr holnap hangnem. megmunkál. -höz. nagyon is. -ig. szakadatlanul. tet z. maximális. cím. tippet ad. egyszerre. túl. színez dik. összesen. harmonizál. meglegyint. túlhalad. legmagasabb rang. hangsúlyt kap. vezet személyiség. furikázik. birtoklevél. fa koronája. ráadásul. eszköz. törmelék-lerakóhely. tetejez. csúcsig felhúz. bordáz.

vminek érdekében. próbak . utazás. kereskedés. vágány. kikövetkeztet. keréknyom. vminek érdekében bástya. ecsetvonás. laposra ver. körülutaz. turista. ér vmihez. közeled . körutazást tesz. el rajzol. egy kevés. tájban. közlekedés. totálkárosra tör (autót). tapintás. érintés. útirány. nyomtáv. makacs. érintkezik. meghat. összegez.tory total totally touch konzervatív abszolút. teljes egészen. er szakos. utazik. összes. fenyeget . imminens. beutaz. sínpár. kemény. terel pálya. kikészít. hozzányúl. tragédiával kapcsolatos. ösvény. tapint. csapás. turné. kereskedik. követ felvételt készít. szakma. túrista versenysorozat felé. karambolozik. (nyom)sáv. megtapint edzett. huligán bejár. titkos kereskedés. vontat (partról hajót). egész. megrázó. körséta. rágós. tájt. hangbarázda. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . versenypálya. uralkodik város mérgez . csapa. összever. túra idegenforgalom. menetvonal. kinyomoz. forgalom. jellemz eljárásmód. megérint. zongorabillentés. tájt. rendes útvonal. er s. tragédia. végösszeg. forgalom. kerékvágás. tornyosul. vágány foglalkozás. vendégszereplés. összeg. irányában. vagány. összead. érint. nyomon követ. partvonal (fociban). sáv. pályatest. toxikus nyomdok. körutat tesz. kocsiszélességnyi útsáv. rapityára tör. keréktávolság. kerék forgásának útja sín. totális. turisztika. teljesen egy csöppnyi. kerék csúszásának útja. nyomokat hagy. lábnyom. nehéz. sín. közel. nyomvonal. vonatkozik. futófelület. felvázol. tapintóérzék. felszáll. megindít. kitartó. küszöbönálló. irányában. körül. körül. megtapintás. turizmus természetjáró. útvonal. tájban felé. emelkedik. torony. ipar. tragédiaíró. pálya. kereskedelem. üzletet köt. fáradságos. hernyótalp. közel. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. jellemz vonás. szívós. megver. megszokott útvonal. nyom. hazavág. mesterség. természetjárás. követ. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . ecsetkezelés.

faalakban csapódik ki. láncolat. kíséret. szán. áttétel. sorozat. szomorújátékkal kapcsolatos. gyakoroltat. kiképez. fa. átmenés. faalakot vesz fel. gyakorlatozik. extázis. fuvarozás. üzlet kiadvány. él fa. áthaladás. utazás. elragadtatás. kapcsolás. tragikus színész. alakra nevel. szomorú vég . együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. képez. átvisz. el készít. trén. betanított. átutalás. nevelés. szomorú kimenetel . átenged. emelty rendszer. átmásol. fogaskerék-meghajtás. átakasztás. átszállás. közlekedés. akasztófa. oktat. utazik. ugrás. továbbítás beszállít. átkapcsolás helye. idomít. átigazolás. átmásolás. vonat. sor. nyeregfára kifeszít. treníroz. képátmenet fordítás adás. szakképzett. átruházás. élvezet. szakkópzett edz . betanít. szállítás. fuvaroz. nehéz helyzetbe hoz. átszállít. trenírozás. kiképzett. átvitel. polgár r. áttétel. idomító. szerelvény. uszály. népfelkel . edz. ügyletek áthelyez. sebességváltó. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. szerz dés fára felkúszik. átmenet. kereszt. moduláció. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . átkelés. oktató alakra nevelés. vonatosztály. edzés. lebonyolítás. megy világlátott utazás kincsesház. edzést folytat alakra nevelt. gyakorolja magát. ritka élvezet. átvezetés. felfuttatott. átutal.tragikum. ügylet. átvitel. áthelyezés. ágyútalp alsó része. kiközvetítés. löveg megfordítása. szegez (fegyvert). ívátmenet. elragad. átszállítás. átalakulás. sarokba szorít. menet. terjed. farok. gyakorol. nevel. bitó. transzformáció. átigazol. végzetes. er átvitel. kezel. másolat. megállapodás. feldolgoz (témát). megtesz. átköltözik. átállás helye. jár. vendégség kezelt bánásmód. oldalirányú célzás. gyakorlott. utaz. impulzussorozat. átszáll átalakulás. hengersor. szánkó. felfuttat. fogaskerék-áttétel. sebességváltó olló. begyakoroltatás. átadás. siralmas. megkötés. bitófa. gyakorlat. irányít (fegyvert). gyakorlatoztat. átmeneti. bak. szállítóhajó. kiképzés. tranzakció. elszállítás. felfuttatás. edzett. szállít. dúc. beirányít. járás. mulatság. képzés. kikészít. átruház. átengedés. kompt. kezelés egyezmény. tragikus vonaton utazik. oktatás csalétek elintézés. eljárás. hatalmába kerít bejár. átváltozás. mechanizmus. beutazik. idomítás. hosszú vonalban elszórt l por. kincstár bánik vkivel.

helyes. gond nadrág hozzáigazít. tipeg-topog. való. ballépés. meghiúsít. valódi. kioldódik. kitüntetéses vizsga. sarc kipróbált könnyen ad el . ne nevess korán. lojális. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . megbotlik. rábíz. helyrehoz h ségesen. óriási áramlat. diadalmenetet tart csekély fontosságú. hozzáilleszt. kikapcsolás. gáncsolás. kihallgatás bíróság adó. nyugtalanít. szabályos. túra. mellélépés. hétköznapias. fáraszt. elbotlik. fára felzavar. baki. megdönt. kilincs. kísérlet. célvagyonrendelés. szabályszer . centíroz. valóban. megbíz. kábulat. gikszer. könnyed lépés. kioldás. fárad. szomorkodik. eredeti. kikapcsolódik. gáncs. kipróbált. támfa. reménység. megakaszt. tényleges. nyitó berendezés. kikapcsoló szerkezet.kaptafára húz. érdekszövetkezet. bizalmi tulajdonátruházás. meg van gy z dve. vesz dik. bizalom. munkapad. igazul. kiigazít. fáradság. könnyedén aprókat lépked. beszabályoz. kioldó szerkezet. fuvarforduló. baklövés. pontosan. beporoz. felszakad. megbotlás. fára menekül. trend. h bér. remény. felel sség. kisámfáz. hétköznapi. téved. baj. betegség. hibát követ el. helyesen. nyelvbotlás. kicsatol. hitelesít. tartó. rendületlen. igazmondó. gerenda. út. pontos. diadalmámor. kitartó. gáncsot vet. bánkódik. tartozás. zavartatja magát. irányzat. felbuktat. hiteles. tulajdonképpeni. fürgén ad el . kábítószer okozta kábulat. felsámfáz. nyelv. utazás diadal. szintén. katonaság trópusi aggodalom. diadalmenet. melléfogás. félelmetes. igazán. utazást tesz. valóságos. örömujjongás. igazi. irány. nehézség. unalmas csapatok. elbuktat. bizalommal viseltetik. megbízható. egyszeri menet két pont között. szerelvény. h . központosít. utazik. kiold. szökellés. zavar. keresztfa. kaptafa. megpróbáltatás. irányvonal bírósági tárgyalás. letét. tröszt. fáradozás. aggódik. hiba. szintén. tévedés. igazságnak megfelel . hitel. felnyílik. gáncsol. gáncsvetés. tendencia. forduló. pecek. üzemzavar. elgáncsol. rizet. hisz. becsületes. meg rzés. rajtakap vkit. nyelvbotlást követ el. nyugtalankodik. próba-. hiba. megtéved. jelentéktelen. valóság. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. megigazít. kínos helyzetbe hoz. aggaszt. igazság. gyám. h séges. vizsgálat. megbotlik a nyelve. beállít. egyhangú. szabályosan. kirándulás. zaklat. túljár vki eszén. elismerés. elcsépelt. tisztelet. veszi a fáradságot. valóságnak megfelel . gy zelem. szinte. igazán. igaz. letétbe helyez. igazmondóan. valóban hitelt ad. kikapcsol. tényleg. eredetivel megegyez . botlás.

hang. kipróbálás. beállít. ciklus. kanyarodás. kett . kihallgat. kifordítás. felborulás. esztergálás cikk vége másik oldalon. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . menstruáció. forgás. átváltozás. igazgatósági tag. füstcsatorna. megkísérel. tárgyalás. kettes gépel. hangnem. akna. megfordulás. fordulat. fárasztó. tipizál. felfordítás. aluljáró. hálóval fog. próbálkozik. megbízott. megkísérlése vminek. vagyonkezel . összhangba hoz. gondnok. felfordulás. bíróság elé állít. megfordított esztergályos fordítás. válik vmivé. forgat. táró. zenével kifejez. terhes. próbálkozás. nehéz. fordul. alakít. gumibels kedd zenei m . megfordulás. körfolyamat. fordít. bosszantó. esztergált. váltás. kísérlet. megfordítás. igyekszik meger ltet . lehangoló. kürt . forduló. pulyka esztergapad. iker-. másik oldalra átmen cikk. fordulás. meghatalmazott. alagút bukás. letéteményes. befordulás. kurátor. felborítás. páros két. unalmas. megfordítás. próbára tev cs . felhangol. összehangzás. keserves. kipróbál. megbízott személy. ijedtség. felügyel igazság. kihallgatás. valóság meger ltet. behangol. elfordít. fordulat. átalakulás.trustee truth try célvagyon kezel je. forgolódik. gyötr . háló. feld lés. fájdalmas. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. gyümölcsízes pite. hosszadalmas. alkalmatlan. forduló. megvizsgál. ikertestvér. felásás. esztergályozott. megpróbálás. ikergyermek. hajlam. meghajlít. füstjárat. vágat. kanyarodik. összehajtott palacsinta. forgalom fordulatok. alagutat fúr. kanyar. dallam. forog. esztergályoz. hangol. forgás. ellen riz. irány (meg)fordított. Törökország. próbára tesz. kellemetlen. kett s. megmunkálás. hárompontos gól (rögbiben). esztergályozás. turnus. zenével ünnepel tölt medence. keringés. megpróbál.

alatt. vitás bizonytalanság ugyanolyan. lent. elégtelenül. váratlan helytelen. alá. túl kevéssé. -ben. hódoltság alatt föld alatti. szerint. lenn. jellemz . alatta. feltétel. alul lev . alsóbbrend . nehezen érthet eszméletlen. vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. ulszter alap. megállapodás. kétes. nem elegend . értelmében. tipikus. változatlan nagybácsi homályos. -ban. al-. alárendelve vminek. nem korrekt. alulsó. harmadrangú. földalatti alapok.typical typically jellegzetes. értelem. megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . alsó. alant. elégtelen. túl kevés. nem elég. alsóbb fokú. igazságtalan. habozó. alul. mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . megegyezés. nem várt. alól. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . alárendelt. nem eléggé. hiányos. méltánytalan. értelmi képesség. utolsó. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. eszméletlenül alávetve vminek. alapvet . alapozó. túl kicsi.

egyetemes. összhang. felfelé haladó. unszoló nekünk . fels bb. szövetség. express (levél). kivételes. egynem . hacsak. unió. egyenruha. felüls . fölösleges. szakszervezet. fenn. cs kötés. közös birtoklás általános. sürg s. egyedülálló. nem szerencsés. feláll. kelletlen. túlsó. egység. egyesülés. összeillesztés. szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. rendkívüli. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. fel vmire. fel. mindenre használható. eltér . egybeolvadás. legfels városi er teljesen sürget . közel. egyenletes. példa nélkül álló. vmivel szemben. összehegedés. változatlan egyesítés. eltér en. más. közelbe. hacsak nem. gépegység. egyforma. nem helyénvaló. más. oda. egység. szegényház.unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. nyomatékos. soha nem hallott. páratlan egyes szám. mint. fel(felé). házasság. egységes. kéréssel zaklató. fokoz. nem hasonló. nem mint nem sok jót ígér . különböz . szerencsétlen állandó. egyetértés. univerzális univerzum. különös. hallatlan. vonakodó felfelé men . fent. új. sajnálatos. kivéve ha. egybekelés. megjelöl. -ig (-on) fels . még soha el nem fordult. emel. szokatlan húzódozó. kivéve hogyha ellentétben. egységnyi. valószín tlen felesleges. nem hasonlatos. sürget . felemelkedik. még el nem fordult. sikerrel nem kecsegtet . példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. mértékegység egyesült egységek egyetértés. fenn vmin. felfelé. fels (bb).

valuation értékelés . értékel. szárny állhatatlan. érték. használás. használhatóság. felhasználás. bánik. porszívóz. másodrend . szelel lapát. haszonélvezet elhasznált. teherautó. élcsapat. zárt teherszállító kocsi. teherautón szállít. fedett tehervagon. indokolt. silány. vezet. felhasznál. mindenre használható ember. szellemi értékrend arcvonal. haszon. rostál. kimerít. kimondása vminek. szelel rosta. haszonelv ség. el had. fedett teherszállító kocsi. tisztel erkölcsi értékrend. kibocsátás. rossz min ség . fogyaszt. tótumfaktum. front. alkalmaz. élvonal. kifejezése vminek. függvényváltozó. furgon. használatos. típusbeszédmód. haszna vminek. változékony. teherszállító kocsi. hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. határozatlan. közszolgáltatási vállalat. hasznosság. szárnyépület. szokás. szelel. vminek a kifejezése. használat joga. közm . elhasznál. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. megbecsül. rendszerint hasznosság. utilitarizmus. kezelés elfogyaszt. értékek. hangképzés. teherkocsin szállít. használt. vminek a kimondása egészen. ingatag. érvényes. alkalmazás. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. kiejtés. egyházi rítus. használatban lev . módosítható. gyakorlat. el örs. szélmalomkar. halvány. értékrend.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. megnyilatkozás. használ. változó. haszon. tétova alapos. mindenre használható dolog. fáradt. használat. vákum bizonytalan. el csapat. homályos. fedett teherkocsi. szokásos szokásos általában. kijelentés.

változatossá tesz. változik. növény. versbe szed. váltogat. eladó. járm . vállalkozás illetékes bíróság. tartályba tesz. igazi. dézsába tesz. zöldség. verzió változatok. módosít. dézsa. gy zelem videó Bécs . vers. maga a. változatosság különböz . tet ponthoz tartozó. váltakozik. merészel. fejtet i. változatos megváltozik. találkozóhely döntés. közvetít közeg. mer. verdikt költemény. elárusító. változás. keresztül életképes. függ leges. ítélet. járható áldozat diadal. óriási. strófa. zeniten lev éppen az a. növényi eredet . variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. legmagasabb ponton lev . medence. verziók ellen fejbúbi. f zelékféle. lapterjeszt Velence kísérel. magassági kör. megkockáztat. tarkít. kockáztat. növényi. kád. merészkedik. kockázat. maguk a.változtatható. különféle. igen. vakmer ség. utcai árus. kádba tesz. viv anyag árus. váltakozás. hordozó közeg. versszak változat. variáció választék. változat. erjeszt kádba tesz. hajó át. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. vélemény. tartály. rengeteg csáva. versel. eladó fél. csávába tesz. valóságos edény. nagyon. függ leges vonal. változtat változó hatalmas. keresked . kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. verssor. megkísérel.

tömeg. megnézni. alapítványi. tényleges. eleven. közadakozásból fenntartott. lényeges. akaratlagos. látogatóban van. kimond. igealak. erkölcsi tisztaság. könyv. vízió látogatást tesz. rtartalom viewpoint néz pont. megáld. erény. létfontosságú. zöngésít hanger . nyomatékos falu. szavaz. választott tárgy. éltet . megtekint. élet-. látszólag. látó-. állandóan jár. látogat(ás). el relátás. szavazat. visszavonhatatlan. életbevágó. vizitel látogató látogató. vizuális élénk. szakszer akarati. lecsap. önkéntes. önként vállalt feladat. zöngésen ejt. térfogat. látogat. élettel teli. virzsíniadohány benne rejl . vitális vitamin hang. halálos. elmegy. megnéz. er szak er szakos. fakultatív tárgy. zönge. megválaszt. nézet megjelenít k áttekintések élénk. voluntary önként végrehajtott feladat. nem kényszerített. igen lényeges. megtámad. Virzsínia. szak-. életadó. él . alapvet . látóképesség. lesújt. tulajdonképpeni gyakorlatilag. látomás. látás. lényegbeni. önként jelentkez . vélemény. látvány. heves. rendszeresen látogat. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. felkeres. hivatásszer . önkéntes adományokból fenntartott. életer s. vendég látási. község durvaság. önként vállalkozó. ingyenes. önként végrehajtott munka. orgonaszóló. szavazás. megszemlél. ellátogat. kötet. szemlét tart. meglátogat. szándékos. szavazati jog . szempont vocational hivatási. megvigasztal. megpróbáltatásokkal sújt. látszólagos. robbanékony virginia(dohány). szakmai. megvizsgál (beteget). jóformán. érték vírus látható éleslátás. szavazat.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. kifejez. fatális. élethez szükséges. nagy mennyiség. tulajdonképpen el ny. er teljes.

templomszentelés. melegszik. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset.voters szavazó vulnerable gyenge. felmelegít. h . feléled. gyaloglás. fallal körülvesz. szükséget lát. járda. meleg. sétáló. melegedés. nélkülöz. felhevült. séta. r. nélkülözés. sodorvíz. akar. vár. szükségel. rség. baromfiudvar. hajósodor. pezsgésbe hoz. felvonásköz. véd. felidéz. felmelegedés hév. fenn van. nehéz. kívánt. sz kölködik. gyámság. melegség el zetes értesítés. oltalmaz. kemény. terület. védelmez f t. hirtelen. megintés. gyalogol. ébren marad. híján. körözött (b nöz ) félcédulás. nyomdok. fedett sétány. felszólítás. fenn marad. nyomdokvonal. kelt. ébrenlét. figyelmeztet(és). hazajár (kísértet). gyalogút. halottvirrasztás. gyengéd. támaszt (érzelmet). kell neki. fogad. testtartás járás közben. járásmód. felébred. gyengeelméj . felmelegszik. figyelmeztetés. munkabér. lelkes. hiányzó. virraszt. felserken. kivéve. visszajár (kísértet). heves. választókerület. fallal elválaszt. hiány. felkelt. ébren van. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . várakozik várakozó templombúcsú. életre kel. ébred. halott mellett virraszt. melegen érz . sebezhet . sodor. bejár. óhajt. munkabér felszolgál. járat. sz kölködés keresett. sétál. meleg. hevesség. lelkesedés. menet. szükség. híján van. fellelkesít. megelevenedik. szükséglet. nincstelen háború. sorfal igény. hadat visel. felforral. nélkülöz . szeret . bemelegít. felhevít. küzd gyámolt. kívánatos. fasor. megélénkül. megtör. fallal meger sít. sarkall. sz kölköd . élénk. figyelmeztet . melegség. baromfikifutó. fárasztó. nyomdokvíz. sétány. nélkül. megy. sétálás gyalogos séta. megzavar hajóperem járás. hiányos. hiányában. felmelegedik. közfal. jár. nekihevül. felébreszt. fizetés. szüksége van. nyomor. lépés. felserkent. menés. szívélyes. lelket önt vkibe. felráz. lobbanékony. hiányzik. felpezsdít. várakozás. feltámad. jelzés. kézbesít körút. nyomorgó. igényel. harcol. sétáltat. kíván. nekilelkesedik. riasztó Magyar bér. gyaloglás fal. együttérz . melegedik. kórterem. melegít. gyalog megy. háborúzik. nincs.

szokás. felügyelet. figyel. megitat. feldúlt. csökkenés. fokozatosan gyengül. gyönge. átjárás joga. lendülés. háztartásban használt víz. pocsékol. szennyvíz. gyengül. állapot. hullám. parlag. zsebóra. néz. gyengeség b ség. elkótyavetyélés. lengetés. múlik. ásványvíz. elsenyved. hullámminta. veszend be megy. parlagon hagyott terület. víz-. ár. gyenge pontja vminek. elsorvaszt. habos minta. értéktelen. puszta. elfecsérelés. elpusztít. irány.wartime was háborús. ingás. árapasztó zsilip. sivatag. parlagon hagyott. hulladék. út. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. kidob. vizet vesz fel. gyengéje vkinek. éjjeli rség. felönt. habok. csúsztatósín. visel. sorvad. rség rzés eláraszt. csúszósín. intés. csökken. szempont. menés. itat. megfigyelés. eltölt. elsorvad. felhígított részvények. használatlan. eljárás. kör. lengés. ág. gyarló. elkoptat. gyengéje vminek. gyenge. módszer. túlcsorduló fölösleg. ügyeletes legénység. viselkedés. híg gyenge oldala vkinek. felhígított részvényt ke. legyengít. vízleereszt . gyógyvíz. tekintet. messze. integet. elrontott. elernyeszt. vízállás. lebegtetés. torony r. modor csúszópálya. fecsérel. éjjeli rjárat. távolság. rszolgálat. elernyed. hajhullámosítás. moarírozás. felhígít. utak. elvesztegetés. meglocsol. fonalhulladék. elgyengül. rszemélyzet. elpocsékol. tenger járás. elpazarlódik. hullámosság. hajsütés. gazdagság. nedvesít. megrongál. kárba veszett. útszolgalom. lendítés. hatástalan. hagy vmit tönkremenni rködés. gyenge pontja vkinek. selejt. víz. telik. kútvíz hullámosítás. távol. vezet sín mi egyes osztályzat. lenget ár. parlagon hever . elhasználódik. elfogy. pocsékolás. feldúl. veszteség. r. mód. víztisztaság (drágak é). virrasztás. levezet cs . felhasználatlan. éjjeli r. hígít. elhervad. hullámzik. lefolyócs . nedvesedik. kopás. négyórás id szak. ugar. elpocsékolás. ivóvíz. pusztaság. öntöz. vízzel ellát. csapvíz. ürít cs . t z r. pazarlás. int. selejtes. szolgalmi jog. vízszintszabályzó nyílás. megrongálódás. túlfolyócs . lesoványodik. emészti magát. el. megöntöz. vízi. karóra. hadi volt megm veletlen terület. medd . rségosztag. elfecsérl dik. könnyezik. vigyázat. eldobott. bányamedd . kimerít. elfecsérel. elfogyaszt. elpusztított. városi éjszakai rend rség. kopás. túlfolyó. rszem. gyenge oldala vminek. ondolálás. ébrenlét. elpazarol. elveszteget. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . sólyagerendák.

szívesen látott. fáradalmas. nyomasztó volta vminek. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. amely. kerekekre szerel vmit. milyen. megnedvesít. kerék. nyomaték. széloldali. szívesen lát. meglóg. id (járás). bármit is. bármi(t). mi. csalással kifoszt. megterhelés. amit. jó. kerékpározik. forog. ami akármilyen. súlyzó. körbe jár. helyesen. gurít. megfordít. akármit. micsoda. akármilyent. walesi nyelv. mennyi. romboló. ömlik. elmállaszt. walesiek. kerékpár. bányaleveg . fárasztó. id járásnak kitesz. id járás. akármikor. vizes. megszökik. szél irányába néz . meteorológiai. western. bármikor. elkopás. heti nehezék. nyugati terület vadnyugati film. nyugati területek. mit. valahányszor (a)hol. elkopó. nyugat felé. súlygolyó. mér. bármilyent. rászed. amit. nyomás. es az. hacsak. forrás. nedvesség. súlyozó tényez . hordás. pontozókerékkel megjelöl vmit. karikázik. súly. kút. amelyet. benedvesít. szabórádlival megjelöl vmit. üdvözlés. amit csak. kimerít . súlycsoport. teher. isten hozta. görget. jólét akna. korongon forgat. patinát kap. es s. kereket old. átvészel. ivás. örömmel fogad. nedves. súlyos volta vminek. kerékkel ellát. biciklizik. pusztító. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . id . fontosság. mikor ahányszor. nyugatra. er . elhasználódó. szétporlad. üdvözöl. mérlegsúly. nagyon becsap. kopás. forgás. bugyog. bármilyen. gurul amikor. ami. terhelés fogad. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. walesi. súlymérték. üreg. nyugati alkoholtilalom-ellenes. koptató. lyukazókerékkel megjelöl vmit. fogadtatás. elmállik. kocsikerék. egészséges. szívesen vesz boldogulás. kiáll. tengelyen szállít. hány. edz. akármi. bármi. kering. kígyózik. átfordít. nos. kerekezik. szerencsésen. walesi nép ment voltak nyugat. tol. nehéz volta vminek. beáztat. bármit búza gördít. kellemes. csapadék. koptatás. gördül. az. kanyarodik. szerencsés. jól.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. kormány. ami csak. nyugati. bringázik.

teljesen akiket. nagyon. szélesre. ártalmatlan. széles. egyben. melyet. áttetsz . fehérít szer. sértetlenül. csorbítatlan. nézd csak messzire. b . színtelen. fehér öltözet. szerfelett. egész. kifehérít. begyógyult. miért. fehérizzó. nagy kiterjedés . sértetlen. szepl tlen. akárhol. fehér emberre jellemz . mellétalálat. nos. fehér ruhájú. épen. csorbítatlanul. fehér hajú. fehér-. fáradozás. feddhetetlen. azt. amely(ik). fehérbe öltözött. nocsak. fehér festék. halvány. kezdetlen. mialatt. fehéráru. míg fehér izzásig hevített. egészben. akit akié hát. üresen hagy sort. céltábla széls köre aki bontatlan. egészséges. fehérruhás. akárhova vajon amelyik. egység. polírozatlan. ép. megfehéredik. fehér. id zik. ahova csak. fehér szín. amib l. fehér szín . kommunistaellenes. nem kommunista. világos. meg szül. veuve cliquot pezsg . hiánytalan. fehérizzó h . bár. fehérség. becsületes. bárhol. összesség. konzervatív. amelyiket. fehér ember. világos sakkfigura. fattyúsor. széleskör widow width wife . teljesség. az. egy darabból álló. új hasábra áthozott magában álló szó. fehérré tesz. nagy mértékben. rendkívül. bárhova. üresen maradt. oszthatatlan egység. ami. egymástól széles közökben. szélesen egymástól nagy közökben. korrekt. melyiket. fehér fajú ember. meszel. id z amíg. tiszta fehér állatfajta. mialatt. az egész. messze. noha. melyik. épségben. er sen. rövid id . amely. fehérré válik. gyógyult. akiknek. amivel ahol csak. fehér ruha. sz. egymástól nagy távolságokban. amit l. mely. míg. amelyet amíg csak. teljes. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. ártatlan. együttes. széleskör . felvágatlan. sápadt. széles körökben. új oldalra áthozott magában álló szó. minthogy ami által. távol. átfúrt gyöngy. özvegyasszony. összetartozó egység. kimeszel. mi okból. messzemen en. fehér fajú. tág. meg nem osztott. akinek. no de. széles körben szélesebb akasztófa. tisztességes. mázatlan porcelán. hordott gyöngy. nini. tisztára mos. tiszta.whereas whereby wherever whether which amíg. egészben lev egészen. fehérít. amit.

színfalak jó dolog. szárny. füles csavar. tudós. el relátó. viharos szél. kész. szélnek ereszt. szálldos. kulisszák. gyorsan visz. kényszerít. nyerés. kívánság akarás. végrendeleti rendelkezés gy zelem. villanyt bevezet. belátó. megszimatol. állítható fényrekesz. kifullaszt. megfontolt. gázok (belekben). nagy siker megnyerés. széljárás. megszárnyaz (madarat). megtáviratoz. szell . drót. gy zelem. kézi tekercsel . megsürgönyöz. vágóél. csoport. rendelkezés. nyeremény szell ztet. kívánság. szagot kap. szárnyas csavar. lélegzet. helyesen ítél . nagy szám. nyer . feltollaz. végrendelet. nyertes. fuvallat. avasodni hagy. páncélöv mögötti folyosó. sárhányó. készséges. végrendeletileg ráhagy. kézicsörl . huzal. gy ztes tél. sárvéd . önkéntes. épületszárny. örökül hagy. távirat. vezetéket szerel. szélnek kitesz. szokás. hordfelület. felfúvódás. vadon vadvilág parancsol. szíves. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. els nek befutott ló. szufla. kerékdob feletti fedélzetrész. sodrony. remek személy. mód. repül osztály. hombár oldalsó része. tél(i). szárnnyal ellát. széls (futballban). vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . savanyít. beavatott. ágytartó szárny. nyer. csavarmenet. téli bedrótoz. végrendelkezik. repülés. akar. testál. óvatos áhít. oldaltér. toldaléképület. irányzat. tekerület. telel. leveg n hagy savanyodni. szél. akarat. elküld. üt kártya. gy ztes. kasszadarab. szolgálatkész. fúzós hangszerek. szagról felismer. messzir l megérzi vmi szagát. szándék. fog. bombasiker. oldalépület kasszék. szárnyb r. végrendeletileg hagy. akarati. szerz . oldalszárny. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. leveg n szárít. vágyik vmire. okos. megpihentet. helyes ítélet . agyonhajszol. táviratoz. remek dolog. röpít. nyertes. halálos sebet ejt. ravasz. szárnyat ad. szélnek ereszt. óhajt. beleegyez . megnyer . kar. akarás. huzat. kíván. számító. nyer . szélben szárít. vágyódik. szele vminek. vad. klikk. kenyérkeres . leveg . meghagy. szeli a leveg t. összedrótoz. messzir l megismeri vmi szagát. könyökvéd ujjak. elgörbülés. röpül. lélegzethez hagy jutni. kíván. szárnyal. tekervény. ajtószárny. szárnyával érint. men manó. pilótajelvény. szag.wild wildlife will willing pusztaság. száll. keresztfurat. hajlandó. oldal. akar. gyorsan száll. óhajt. szeretne. óhaj.

-m vek. parancsszó. ellenére. ledolgoz (munkaid t). jelszó. kihímez. miatt. megdolgoztat vkit. visszavon kivét (pénzé). gyártelep. lány. belátás. lesújtottság. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. ügyetlen. tanúvallomást tesz. kivéve. csodálatos. szellemesség. kézimunkázik. létrehoz. er dök. kiszámít. kívül. lelki fájdalom. merev erd s vidék. üzem. visszaszívás (ígéreté). eszesség. dolog. alkotás. megdolgoz vkit. beválik. -tól. szerep szövege. tanúsít. tanúskodik feleségek hó!. forr (bor). elfoglaltság. visszavonulás belül. -nél. üzenet. liget fonal. szeretné tudni. vminek a belsejében kinn. intelligencia. -t l forgalomból kivon. benn. tesz. hímez. m . el idéz. feldolgoz. szemtanú. munkák. járat. kidolgoz. gyapjú. m ködtet. meg van lep dve erd . megszövegez. hír. liget esetlen. keser bánat. megmunkál. ámul. -nál. szerkezet. kivarr. megold (számtanpéldát). gyár. künn. szólás. sziporkázó ötletesség. köt. zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. m ködik. n adott szó. tanúságtétel. értelem. meglepetést érez. erjed. withdrawn magának él . bámul. üzemeltet munkás dolgozó. bölcs ember. kifejt szavak. ige. hat. tevékenység. szellemes társalgó (-val). kivonás (csapaté). erd ség erd . n i fansz rzet. vmin belül. közmondás. nélkül bizonyságot tesz. fa-. szentírás. fa. megfogalmaz. tanúként igazol. kotyog. bent. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. fából való. visszavonás. vmin kívül. visszavonás (rendeleté). ígéret. szavakba foglal. munka. visszavonuló. azon t n dik. csoda-. m vel. parancs. nem kollektív hajlamú. gyors észjárás. kézimunkával készít. muff. elmésség. kifejez. -val. csodálkozik. csodál. megmunkálás. csodálkozás. sziporkázó ész. véghezvisz. gyors felfogás. csoda. m ködés er dítmények. bölcsesség.wit with withdraw withdrawal azaz. meglep dik. ész. tanú. kezel. dagaszt. visszalépés. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . dolgozik. -vel. szó. szellemes ember. megm vel.

fölébe kerekedik. jogsért cselekedet. alkalmatlan módon. érdemleges. földkerekség. gonosz. rossz. nyugtalankodik. nyugtalankodás rosszabb imád. alaptalanul. aggodalom. alkalmatlan. megbánt.m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. rosszat tesz. legy z. szerkesztés. nem id szer . író. méltatlanság. megkárosítás. írásm . félrevezetett. helytelenül megállapító. jogtalan cselekedet. m vek megírt téved . legrosszabb. izgat. jogtalanul. méltó volna ács. félreértett. hátrány. kiváló ember. istentisztelet. kopott aggaszt. szerz írók ír írás. jogtalanságot követ el. rosszul. legrosszabbul érték érdemes. rossz cselekedet. legrosszabb dolog. valamirevaló wrong wrote . megkárosít. célszer tlenül. sérelmet okoz. alkalmatlanul. nem célra vezet en. m . írásm vészet. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. szépírás. árt. kiválóság. tévesen. hamis. igazságtalanul bánik. nem jó. imádat. fals. méltatlanul bánik. méltóság diadalmaskodik. helytelenül. téves. hibát elkövet . világ-. sérelem. helytelenül cselekv . imádás. megrövidít. mesterember ír írnok. irat. igazságtalanul. imádkozik. igazságtalanság. irodalmi alkotás irodalmi m vek. írásmód. nem megfelel . világméret worthwhile érdemes. gy zedelmeskedik. helytelenül mondó. fáradságot megér . tévedés. megállapodástól eltér . hibás. világ elny tt. hiba. igazságtalanságot követ el. zaklat. nem alkalmas. kézírás. tévedésen alapuló. aggódik. hátrányos helyzet. pontatlanul. megsért. nem helyénvaló. gond. igazságtól eltér . helytelen. hibásan. gyötör.

mesél. megsárgul. termés. kert. nullára állít. igenis. már. gyáva. rendez -pályaudvar. fémkinyerés. savanyú arcot vágó. kitermelés. teljesítmény. kifutókarám fonal. még. dug. szolgáltat. kiköt m hely. mulatt. közösül. m hely. beismer. zéruspont. tojássárgája. terem. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. zérusfok. bánatos. mégis felad.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. beszakad. meggörbülés. megsárgít. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné.914 méter. terméshozam. sárgul. süppedés. megereszkedik. év. nyújt. kefél. jövedelmez. sárgít. sárga szín. nullfok. telep. meghódol te. karámban tart. zéró . nulla. irigy. nyúlás. süllyedés. átad. keresztárboc. behódol. udvar. mese. tiétek (a) tied magad fiatalság. nullafok. történet esztend . évfolyam gyanakvó. hoz. fallosz. 0. yard <0. kifutóban tart. megenged.914 méter. százdolláros. eddig. nullpontra állít. tied. megereszkedés. kihozatal. semmi. lazul. ifjúkor. nullpont. beletör dik. els bbséget ad. ad. sárga festék igen. rossz látási viszonyok. nullapont. hitvány. terméseredmény. levert. féltékeny. s t tegnap de azért. hozam. enged. sárga. zérus. fonál. meghajol. megadja magát. lenulláz. hajóm hely. hímvessz . vitorlarúd. átenged.

öv.zone éghajlati öv. égöv. sáv. körzet. zóna . övezet. földöv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful