A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

megcéloz. segéder . ezenkívül. hatóer . segély. okozó. támadás. módjában van megtenni vmit. támadó. huzat. m ködés. visszaellen életkor. ismételten. támogat. kijön vkivel. segítség. újfent. egyeztetés. öregít. dallam. egyezséget köt. közeg. segédlet. mögött. segédkezik. képviselet. segédeszköz. néger azután. szell .affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. el re el segít. szerint. kölcsönösen megállapodott. viselkedés. megegyezik kölcsönösen megállapított. modorában. gy z vmit. hátulsó. megbeszélt. újból. célkit zés. természeti er . napirend képvisel . kor. céloz. kés bb ezután. ügynök agresszió. nyújt fél Afrika afrikai. érlel. megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. újra. légügyirepül gép . hátsó. leveg . összhangban áll. megsegít. támadás/agresszió agresszív. megállapodik. dal. fitogtat. megegyezés szerinti egyezmény. megint. segít. kimond. szárít. megállapodás. egyezik. célpontra irányít. far-. ráirányít lég. célzás. korán. törekszik. repül . tényez . utó-. el mozdít. ária. utána. külszín. veszeked s el tt. látszat. után(a). megfelel. közbenjárás. közvetít . fellépés. miután. továbbá. hatóanyag. délutáni azután. célba vesz. ismét. szándék. tevékenység. veszeked . öregszik koros iroda. egyeztet. irányoz. szell ztet. légi. segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. ügynökség lista. ezel tt egyetért. arckifejezés. után délután. egyébként. egykor. ezenfelül. igyekszik.

engedélyt ad. mindaz.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. szintúgy. vele. megenged engedmény. nyújt. él mind. szintén. jóllehet. életben lév . világmindenség. mentében végig. felriaszt. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. juttatás. kiutalás ad. készenlétbe helyez. teljes állítólagos állítólag alosztály. csupa. minden. is. repül tér alarmíroz. riadalom. ijedtség. izgat. engedélyezett összeg. pótlék. árengedmény. felver. kizárólag el re. (ár)engedmény. ugyancsak . állít. csökkentés. riaszt. az összes. hasonló. enged. egyedül. egész. oldala mellett már ezenfelül. hosszában. összesen. valamennyi. az egész. nemkülönben. engedélyez. fellármáz. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. hasonlóan. oldala mellé. tovább hosszában. aggodalom. ráhagyás. hozzájárul. mellett. riadó. megijeszt. teljesen. valamennyien. csakis. egyforma. ugyanúgy élénk. riasztóberendezés. kedvezmény. elismer. kiosztás. térítés. aggaszt. hosszirányban. magával. megrémít habár. egészen. egyformán. vészjel. levonás. juttatás. felizgat. vél. mentében. ijeszt. mentén. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. összes. noha Albert album. eleven. ítél.

bosszúság. módosít. közt. elemez. folyton. zavaros ambíció. változtat megváltoztatott alternatív. mérgesít. mintha analógia. összeg. felmérgesít. ha. harag. becsvágyás. vagylagos. átalakul. kiegészítés. kétértelm . módosul. örökösen (vagyok) bámulatos. folytonosan.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. félreérthet . megváltoztat. törekv helyesbítés. megfelelés analizál. felbosszant. kétes. elemz antik. horog. megvizsgál. nagyra tör . becsvágyó. csodálatos. méreg. tágas. vegyi összetétel analitikai. nagyravágyó. alternatíva. fels bb mennyiségtan. szög. választás vagylagosan bár. szemléleti mód. közte közé. törekvés. eltér. terjedelmes Amszterdam egy. változik. harag/düh átlós vágat. mindig. nehezen érthet . si. kett s értelem bizonytalan. megváltozik. között. elemzés. horgászbot. b séges. régi és. kétértelm ség. kétséges. mintha bosszant. meg. vizsgál analízis. érvényesülési törekvés. között mennyiség. kit zött cél ambiciózus. homályos. nagyravágyás. meglep nagykövet félreérthet ség. módosítás Amerika amerikai amid. javítás. horgászik. örökké. habár teljesen állandóan. ha. hasonlóság. analitikus. düh. és ha. elegend . igényes. . közepette. indulat. összeget elér b (séges). elképeszt . sarok. között közé. különleges. ha pedig. becsvágy.

külön. felhívást intéz. beállítottság. meghajlít. bármi. indulatos állat. kiírás. fellebbezés. valaki bárki bármi akárhogy. valami.eltérít. érdemes. valahogy akárhol. egynyári növény. türelmetlen akármi. másik m ködik. gyulladt. valaki. nyugtalan. kifizet dik. bosszús. felelet. fájó. akárki. mindenesetre. elferdít (hírt). valahogyan. reagál. él lény Anna Anna évforduló bejelent. szempont. bárki. különben is. aggodalom. megfelel vminek. távol egymástól. elfordul. felhívás. szemszög. bemond. aggódás aggódó. valahová félre. bárhová. elfordít. távolságra egymástól berendezés. állati. készülék kétségtelen. bárki. bármelyik. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. semmivel. fenyeget . announcement bejelentés. látszólagos. megválaszol. visszavágás. világos kétségtelenül. fellebbez. megoldás (feladaté). mindenképpen. irány. egyoldalúan állít be vmit. közlemény . állat-. látható. megoldás. ég . beállítás. ketté. így is úgy is. meghirdet egy évi. fellebbvitel. zug. szögben elfordul. haragos. szét. válaszol. akárhogyan. nyilvánvaló(an). keresztlabdákkal játszik. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. kiélez. riposzt válaszok ellenanyag aggály. nyilvánvaló. horgászkészség. bárhol. viharos. ferdén elfordul. sehol. bármely. válasz. évi. válaszbeszéd. közöl. mérges. keresztbe üt. szögalakban meghajlít. nyilvánvalóan esdeklés. hirdetmény. reflektál. figyelem középpontjába állít. egyébként. évenkénti. valahol. csáb. kihirdet. szöglet. sehová. törekszik vmire. valamivel akárki. hangsúlyoz. felel. védekezés.

értéknövelés. élvezés. ráilleszt. felhasználás. megközelít. kérés. elmélyedés. megjelenés. vonzer . értékelés. értékelés. méltatás. ill . átutal. félretesz vmi célra. helybenhagyás. látszat. fordít. becsül. helyes. ráillesztés. megjelenik. megközelítés közeled . iparkodás. mutatkozik fellépés.folyamodik. folyamodás. közeledés. küls kinézés . közelítés. könyörgés. megbecsülés. bevonás. megközelit. jóváhagyás. feljáró. helyénvaló. közelít. kinevezés. nyomási engedély . érvényes. megbecsül. alkalmazási terület. varázs. használat. szemlélet. kinevezett. beköt út. pályázat. látomás. megbeszélt id pont. igyekezet. kísértet. vonatkozik. elfogadás. ráer sít. jelenés. megbeszélt találkozó berendezés. felhasználhatóság. felszerelési tárg becslés. küls ségek. felvisz. szemléletmód. helyeslés. tisztán lát megbecsült elismerés. nagyra értékelés beállítás. felmegy az ára. helyes megítélés. ráhelyezés. figyelem alkalmazások alkalmazott. kérelmezés. nagyra becsül. közeli/közelg el irányoz. kit zött állás. fordulás. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. kérelem. helyesen ítél meg. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. kiutal megfelel en beleegyezés. fordul. közelg . perbe bocsátkozás. alkalmas. hozzáállás. eltulajdonít. találkozó. szellemi er feszítés. folyamodvány. könyörög. berendezési tárgyak. szellem. használ kijelölt. közeledik. közeli. felszerelés. ráhelyez. szorgalom. méltányol. méltánylás. felhord. áremelkedés. felbecsülés értékel. hozzájárulás. randevú. alkalmazás. imprimatúra. felfogás. alkalmaz. kisajátít. felhasznált alkalmazottak felrak. megbeszélés. felhasznál. kérvény. felhasználási terület. megfelel . megértés. fordít vmi célra. odavezet út.

rendez (el)rendezés. mindenfelé. körül. tagoltság. kar. boltozódik. fegyverkezik. közel. épít m vészet vagy. terület aréna. önkényes. megvitat. térség. megegyezik. lefékez. feltartóztat. körös-körül. vita bizonyítékok felkel ág. vitatkozik bizonyíték. felület. feltartóztatás. tetszés szerinti. elhelyezkedés. sor. érvelés. lefoglalás. leszorítás. boltívet alkot. tetsz leges boltív. elrendezés. megállít. intézkedés elrendez. leköt. gátol. arab ló. sorba állít lefoglal. elintézés.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. folyóág. elágazás. építészmérnök építészet. okoskodás. terep. megakadályoz. légtér. ív. körülbelül archaeological archeológiai. zár approximately hozzávet leg. ágazat. boltoz. letartóztatás. táján elintéz. beboltoz. pajkos. fegyvernem. intéz. rizetbe vétel. arab nyelv korlátlan. egyezség. megállapodás. körülbelül. hozzávet legesen. felfegyverez. itt-ott. elsimítás el készületek. minden oldalon. letartóztat. arab nyelvtudás. önhatalmú. rend. megegyezés. minden irányban. érvel. berendezés. ravaszkás érsek építész. huncut. arab ember. szóváltás. rendberakás. tudomásul szolgál április akvárium arab. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . érv. elrendez. törzsdöntés hátra. lefog. küzd tér Argentína bizonyít. megállapodik. vannak felszín. bolthajtás.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

gézpólya. klaviatúra. kötés. árokpart. bedönt. keresztrúd. hajtószíj. higgadtság lupa. fogantyú balett. vékony érccsík. tömegbe gy jt. fizetésképtelensé. tömörít. tópart. óra ingája. megakadályoz. evez sor. összeprésel dik. közbetelepült vékony réteg. bojt. sorozat. duzzasztás. gombolyagba csavar. összetömörít. táncestély. bilincs. gombolyít. betesz. heveder. hajszalag. csapat. vasalás. közbetelepülés. golyó. felhalmoz. titkos választás. pirula.órabilleg . eltilt. titkosan szavaz férfiasság. felgombolyít. kiátkozás. mér szalag. szegély. futószalag. tök. büfé. gurítódomb. üteg. folyópart. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. csontot tárol. megtilt. paszomány zátony. italmérés. vér a pucában átok. keresztfa. pamutzsinór. f z zsinór. töltésoldal. zóna. sziklapad. fizetésképtelenség. golyók. srapnel. gomb. tornyosul. helytelenít. homokpad. munkaasztal. égitest. szalmakötél. göngyölít. hüvelykujj-párna. lövedék. forgó. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). vért tárol. egyesület. rögösödik. bárpult. fénysugár. dísz. egy pohár ital. korlát. föld. fémrúd. felgöngyölít. nyaláb. balettkar. vaskarika. bed l. vékony érczsinór. abroncs. dóm. tökösség. játékbank. darab (szappan). töltéssel körülfog. megtiltás. papi gallér. bank. béklyó. tánczenekar. összever dik. pompom. egy pohár szeszes ital. csík. földhányás. biliárdasztal párnázott része. felhalmozódik. pánt bordázat. kocsma. csipkeminta-részeket összetartó fonal. labda. puskagolyó. homokzátony. csoportosul. csoport. pénzintézet. táncmulatság. banda. összeköt pánt. korong. földrajzi övezet. betilt. cs satu. gátol. part. kötelék. sugárnyaláb. italbolt. indexre tesz. ágyúgolyó. összetömörül. körülgátol. megvonalaz. összecsomósodik. patikamérleg. munkapad bankügylet. földsánc. evez spad. pad. pénzgy jt kazetta. kötöz vessz . bankba tesz. kitilt. katonazenekar. darabosít. bál. tilalom. szállítószalag. sáv. cs d. összeomlás . estély. golyóvá alakul. gallér. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. rézs . mellek. bevált. titkos szavazás. vékony rétegben lerakódott agyag. rangjelzés. ampullagömb. barristerek testülete. felteker. összetapad. gömb. csapágygolyó. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. persely. plazmát tárol. egykomponens-sáv. fejtési pad. zárvány. töltés. érdekcsoport. csoport. bocs. hullámsáv. fejtési pászta. herék. kiközösít. teker. klikk. csík (egyenruhán). golyóvá alakít. lezár. gombolyag. kézi szerszám (kivájásra). köteg. csomóba áll. fonalgombolyag. maradék. sziklazátony. szalag. társaság. összeragad. táncvigalom. szelet. aknamerevít abroncs. összeköt heveder. összeprésel. homokpad. bed lési szög. földgát. mérgezett gombóc. zenekar. bankot ad. táncjáték. billenty zet. táncest. beágyazódás. bankban tartja a pénzét. markolat. gombolyagba teker. tisztított vascipó. földtöltés. elzár. feltöltés. érckibukkanás. összeköt. réteg. kitiltás vászonpólya. vaspánt. gy r . köt fonal. szegély. tánckar szavazócédula.

támpont. nyilvánvaló alig. lemeztelenít. harc. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . éppen hogy. nyaláb. emel vas. kopasz. hadakozik. hiányosan. tábla (csokoládé). part. alkuszik. medve. kitér . kevés. tojófészek-sorozat. akku. zátony. alapszó. kietlen. tettlegesség. tiltakozik. kiindulópont. világos és feltétel nélküli. sáv (egyenruhán). fülke. öböl. kerget. tópart hordoz. támaszpont. fürd kád. fürdés. alkóv. csarnokvíz-gát. torlasz. rúd. hamis. üt hangszerek. megharcol vmivel. vádlottak padja. éppen csak. válaszfal. ugatás. lombtalan. kend zetlen. pej (ló). bázis. tárgyalóterem korlátja. taktus. egyszer . törvényszék. csarnokrész. harcol. üvegtábla-osztóléc. kisegít peron. alaplap. akadály. gát. telep. készlet. szegényes. vmit l megfosztott. zúzóm . alkudozik. sz kösen alkalmi vétel. kád fürd szoba. fonalfektet létra. pánt. zablarúd. mezítelen. sugár. strand. beugrás. határpillér. feltár. sashal. csoport. sorompó. akkumulátor. mennyezeti gerenda. perbeli kifogás. söntés. kopár. kocsiel tér. ütem. csahol. van (tenger)part. pörölym . rizalit. sorompó. hamisított. puszta. ütközet. babér. alapzat. oszlopok közti fülke. feszít vas. megállásra kényszerít. tüzérségi üteg. ajtófülke. alku. félkör alakú bemélyedés. partra vet. meztelen. tár. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. verseng. megugat. fürd . víztartály.ügyvédek padja. sydneyi börtön. ügyvédi kar. harcol vkivel. ugat (van). bontóvas. partra húz. tengerpart. f z fonal. üt hangszerek csoportja csata. gerendaköz. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. fürd szoba. rangjelz sáv. akadályoztatás. tiszta. alapít. szót . korlát. tet cserép fedetlen része. alapoz. rekesz. megalkuszik. csupasz. támaszköz. vízgy jt . ügyvédi kamara. bemélyedés. becserél. üres. osztóléc. megfosztott. alap. indító csapóajtó. elem. pult. vágányvégz dés. hídnyílás. gát. kivont. kitakar. közönséges. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. vámsorompó rács aljas. ablakfülke. küzd tér. üteg. száraz. lekopaszt. rosszul felszerelt. kamra. városi vámsorompó. hitvány kiindulópontul alap. alap(zat). küzd. bar. alapvet alapvet en alap el hívó tál. fürd víz. egyedüli. hiányos. oszlopköz. hídív. peron. sorozat. rész. kiöblösödés. üzlet akadály. éppen csak hogy elegend . megküzd vmivel. hídlábköz. üldöz. lúg. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. tengeröböl. csaholás.

megel z en. medence. súly. telep. jelent ség. kivert. panaszkodás. gyümölcs. viv . miel tt hogy. jól álló. csavargó. pálya. gép szerelési helye. habarcsba rak. iránymeghatározás. lefekszik. hajtóvadászati terep. elviselés. habarcsba fektet. inkább semhogy. gyám. szép gyönyör en. jó modor. alj. virágágy. alapzat. kengyelvas. körjárati útvonal. tengerágy. tájékozódás iktusz. habarcsba ágyaz. ill . vet barázda hálószoba izomer . elé. ágyaz. lebegés. vmivé válás sor. folyómeder. csapás. körjárat. ketyegés. vágás (erd ben). vert gyönyör . szépen szép(ség). felfekvés. réteg. támaszték. kisemmizett. teherbíró képesség. termés. felügyeleti körlet. fontosság. csomó. nyomólap. ill vkihez. zsémbelés (lesz). ütem. kalapált. szépség történt mert lesz történik ildomos. csapágy. rjárati körlet. legy zött. felügyeleti körzet. el bb. van sör azel tt. hordozó. közösül. megcsalt. meder. el nyös. kidolgozott. már. szegély. izomzat. kihatás. fenék. üt. viselkedés. ritmus. ütés. beágyaz. viselés. term képesség. tanyázik. ágyállvány. iránylat. panaszkodik.bearing irány. marhahús. választókerület. megalapoz. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . dobbanás. inkább minthogy. kimerült. kikalapált. nagyszer en. vonulat. nyafogás. furfangos csaló. dobpergés. el tt. osztrigát tenyészt. vonatkozás. korábban. term . magatartás. megbúvik. vitel. rjárat. kocka alakú alapk . gépasztal. pergés. alépítmény. nyugvóhely. fekhely. el re. talpazat. lerakódás. verés. illend . tájolat. él sköd ember. éjjeli szállást ad. lefektet. illend ség. megvert. vesztes. vivés. kardcsapás. kavicságy. el z leg. teherhordó. ágy. alapoz. üll t ke. testtartás. pillér. ütemezés kézzel. taktus. lesüpped. szenzáció. bemérési szög. ágyat vet. sír. nyoszolya. nyughely. pumpoló. tönkrevert döngölt. illem. dobogás. fekv hely. legy zött. gyalogösvény. vándormunkás. szívverés. ágyban elhelyez. hozó. alapk réteg. gépágy. megvert. helyzet. hál. k zetágy. üll tönk.

lét.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. egyoldalas. jobban. kiegészít igénybevétel. jelz harang. több. hajtószíj. kolomp. lehet legjobb fogadó személy. behen-dió. derékszíj. haszon. harangozás. másvilág. legjobb. gazométer. d lt. elfogultság biblia. szíjjal összeköt. csengetés. hólyag. alulra. különb. szarvasb gés. felett. üvegbura. hegytet . eltérít. vmin kívül amellett. tengeröv. egyoldalúság. övpáncél. jótékony el ny. szíjjal elnáspángol. torzítás. el feszültség. viselkedés. mellett. lejtés. emellett. cseng . másfelé terel. rézsút fektetett anyag. körülvesz. hit elhisz. virágzik. alatt. csengetty . különbül. hátrányos megkülönböztetés. azonkívül. befolyásol. sáv amerikai imola. magaviselet. kitérés. ferdeség. kehely. jótétemény Berlin. gépszíj. harang alakú virágokat terem. létezik. ordít. alatt. mögött lény. heveder. hegycsúcs. szíj. gázharang. haranggal ellát. cserépbura. vmi alatt övvel felköt. tengerszoros. hagymatet . berliner hintó. felövez. szalag. kupola alakú f tezáródmány. kisharang. hasznos. többet mint között amott. diagonál (autógumi). szép szoba alá. létez . felhólyagzás. rézsútosság. ferde. nadrágszíj. lenn el nyös. eltérés egyenes vonaltól. öv. kívül. alul. harang alakú virág. átlós. jobb. lent. túl. többet. tiszta szoba. aszimmetria. viselkedés(mód). harang. el reugró k zet. vkin kívül. övez. körülkerít. szíjjal elver. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . bent a házban. övezet. belga n . viselkedésmód hátsórész. rézsútos. záróharang. határáram. túlvilág részrehajlás. berliner utazóhintó mellé. tölcsér. hajlam. ferde sík. el ítélet. kupolakapcsolás tartozó alant. létezés. eltérés. lejjebb. berline (autókarosszéria-típus). tartózkodás belga. keresztbe fektetett anyag. bent. szarvasb gést utánoz. le. ezenkívül csellel legy z. zóna. b g (szarvas). harang alakú virágokat hoz. harangozódik. legjobban. súlyponteltolódás. harang. bels szoba. hisz jelz cseng . belga férfi. belgiumi Belgium hiedelem. nadrágszíjjal elver. harang alakot vesz fel. kupola. harang alakúvá válik.

nyúlfarknyi szerep. szemrehányást tesz. hirdetmény. darab. vasúton felad. irat. keser . hibáztat. jegyzék. sötét b r . alabárd. fekete ló. gyalukés. sztrájktör . piszokfolt. komor. számla. születés születésnap édesített f szerezett bor. plakátokkal teleragaszt. suhi. furcsa. sötét. vili. törvénytervezet. horgonykapa. fekete ruha. terjedelmes. testes nagyobb legnagyobb bicaj. számlát kiállít. kerékpár száj. madárcs r. kísérlet vmi elérésére. tábori teaforraló kötelez . számolócédula. korom. bankjegy. kerekezik. fúrókorona. zord bizarr. falragaszon közhírré tesz. bit. piszkos. falragaszon hirdet. fúrófej. keserves. névsorolvasás. m sorra t z. plakáton közhírré tesz. különös piszok. felfordított bet . tanulók névsora. kiönt . ráígérés. falragasz. utalvány. részvény. falragaszokkal teleragaszt. tábori csajka.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. kísérlet vmi megszerzésére nagy. furkósbot. számláz. forrasztópáka. kötés életrajz biológia madár származás. bemondás. fütykös. er feszítés vmi elérésére. bringa. vádirat. harapás. vincellérkés. vágóél. meghívás. hirdetés. gumibot. futár (sakkban). kötelezvény el fonógép. okol. hegycsúcs. megfeketedik. árajánlat. csúcs. törvényjavaslat. bicikli. tizenkét és fél cent. tisztít (cip t). balta. gonosz. bringázik. pénzérme bitek elkeseredett. sapkaellenz . simléder. cs r. gyászruha. befeketít. gyaluvas. bárd. biciklizik. püspök fúróhegy. fekete b r . darabka. cs rszer száj. groteszk. szerecsen. metsz . vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . plakát. négysoros árpa. pénzdarab. csúnya. er feszítés vmi megszerzésére. forrasztópákafej. bankó. licitálás. bizonyítvány. nettó jövedelem. névtábla. értékjegy. közhírré tesz. mocskos. falat. elfeketedik. kis darab. gyász. fekete figura. fúróvég. bon. szemrehányás. fekete. hegyfok. fekete szín. futó (sakkban). váltó. kulcstoll. koromszem. szülés. felszámít. feketeüszög felel sség. plakáton hirdet. papírpénz. színlapot kiragaszt. zabla. dolcsi. értékpapír. fúró. néger. csipetnyi. okmány. rend r fabotja. szorítópofa. színlap. pénz. maszat. adóslevél. csepp. kincstári jegy. licit. blokáció.

vágás. részeg. légyköpés. hivatalos felszólítás. vakok. szekrény. utcai vászonerny . kékl . kötelék. mártásos csésze kurtított farok. ablakred ny. karosszéria. függöny. állhatatos. hajófedélzet. étkezik. elzár. roló befagyaszt. vért vesz bevérez. fenemód. leveg zés elherdál. dúcoló támfa. szembeszök bomba. lehangoltság. titkos értesülés. virágzás. ürügy. fejbiccentés. beköt (téglát falba). ronda. klisé. gyilkos. ellenz . szusz. félkövér bet . rossz hangulat. részeg. hiábavaló. fatuskó. vér. sorscsapás. veszteség blues. úszó. rövidre vágat alapanyag. tetem. bizottság. északi hadsereg. tollszár. rendszeres koszt. hirdet tábla. tudatlan. derék. m szertábla. vérhez szoktat. légypiszok. vastag deszkalap. hajó (templomé). elszíntelenedett. tévedés. fel-le mozog. deszkáz. rövidre vág. vámzár alá helyez. zárol. bátor. lényege vminek. kötelezvény. holttest. f rész. asztal. kijáratot elrekeszt háló. fett bet . hajóra száll. kas. adóslevél. tipp. erd állomány. kék szín . súly. törzs. irtóra. elkékült. megterséges köd. testesség. színpad csésze. vérrel beszennyez. légypete. köpeny. istenverte átfúvás. kötés. shilling. hajóoldal. kötelezettség. tömeg arcátlan. penzió. világtalan. megrázkódtatás. buborék. átkozott. csavargó batyuja. befúvás. test. anyag. k lap. vám rizet. tanács borítólap. széllökés. álarc. tettetés. vak. álcázó bozót. lécroletta. bedeszkáz. konzervatív. élelmez. hajóoldalfal. féktuskó blokkok piperk c. vászonroló. koszt. hitvány. háztömb. zöm. szerv. bubifrizura. bombáz biztosíték. elvakít. kis lökés. h séges. virágtalan. napellenz . megkurtít. szánkózik. szántalp. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . tet . szélroham. hólyag. ellátás. sokk. bombát vet. szemellenz . rosszkedv birkanyírók létszáma. gátol. merész. virág nélküli. összeállás. ablakroló. sztór. vérengz . fújás. keménypapír. kékes. ember. játékasztal. sakktábla. kék. deszkalap. beszáll. kapcsolótábla. ruhaderék. nagyon. testület. hulla. lehelet. vérrokonság. származás. k kocka. fújtatás. tömb.blind álcázó farakás. élelmezés. gázömlés. megvakít. hajózik. fedélzet. rönk. kék szín. gázkitörés. csapás. kis üt dés. erny . vérfoltos. tanácskozó testület. kis test hajó. felszáll. ütés. kosztot ad. eltorlaszol. kocsiszekrény. kis meghajlás. választmány. hiba. eldugulás. jegyzettömb. hangszerszekrény. csónak. kifogás. karton. deszka. fúj. meggondolatlan. kegyetlen. fityeg . nehezék. idézés. tárgyalás. felt n . akadály. konzisztencia. szár. csavargó cucca. tökrészeg. tábla. fúvás. birkanyíró helyiség. nyugtalankodik. csigasor. megakaszt. tömöttség. királyi ház lovassága. szerencsétlenség. botütés. véres. csónakázik. vérbe borít. kosztol. ökölcsapás. bevérzett. bizalmas tanács. elzálogosít. elrekeszt. papírlemez. kifúvás. kalaptet . kék festék. kékít. kékít . veleje vminek. világot jelent deszkák. kötvény.

elraktároz (haragot). dudor. feneke vminek. ülep. f nök. alap. pakett (bridzsben). domborulat. kerek domborítás. teper. virágzik. fellendül. er sít. halcsont. gombdísz. tengelyvastagodás. könyvecske fellendülés. dörög. megkötött. visszapattanás. moraj. kiemelkedés. háziszolga. üvegpalack. rész. munkaléc Boston egyaránt. lökés. kölcsönöz f bonc. bekötött. ének. jégtelenít gumitöml . menetjegyet vált. fokoz. fellendítés. dudorodás. üvegben tartósít. magol. jó. elhatárol. dörgés. szövegkönyv. üvegbe tölt. vmire született hordott választókerület. tulaj. alulról tol. számlakönyv. száguld. pártvezér. el jegyez. pajzsdudor. szegély. határ. reklámozás. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . jegyzetfüzet. mezsgye. halszálka. szolga beszeg. kötelezett. megrendel. elhibáz. fenék. játékkockák bónusz. könyv. zúg. konzervál. összekötött. mindkét. elporol. domborm vet készít. reklámot csinál vminek cip tisztító. fokozás. frankó. morajlik. felvigyázó. elront. hat ütés. napló füzet. elkönyvel. fellendít. londiner. librettó. kerek domborulat. untató születés . foglal. bányamester. jegyzék. lefoglal. vezet. törzsf . kicsontoz. palackoz fenékkel ellát. reklámoz. széle vminek fúrás. lajstrom. fellendülés. góré. végére jár. klassz. kidudorodás. öregfa. alapzat. kész. kötött. alapoz. mindkett lefejt. kidomborodás. eltávozik. emelés. hajófenék megvett korlátoz. külön juttatás. elemel. m vezet . jégre tesz. elfuserál. legújabb tag. gy jtemény. eltol. rendkívüli osztalék tanul. remek. feneket ér. irányít. könyvel. felír (rend r). adománylevél. üzleti könyv. magazin. csütörtököt mond. palack. elsiet. szálka. szegélyez. határ. domborít. szuper. unalmas. alapszik vmin. bújja a könyvet. konjunktúra. született. város kölcsönkér. beír. alsó vitorlafa. megalapoz. vmilyen születés . fenékre süllyed. csizma. tollas madárlábak.bone bones bonus csont. üveg. ellop. legutolsó. felületb l kiálló gomb. határol. kihasasodás. határol. zúgás er sítés. elhúz. hajt. felemel. torkolatzár. sárga lapot ad (bíró). körlet. visszafojt. púp. moraj(lás). alja vminek. talajfúrás. visszapattan. virágzás. nyereségrészesedés. üzemvezet . reklám. bef z. szentírás. aknász. morajlás. üvegben eltesz. menetjegyet kiad. szálkát kiszed dominókockák. igazgató. el jegyeztet. elfojt. alapító oklevél. zabla végének domború díszítése. legalsó. felpattanás. biblia. köteles. prémium. szénaköteg. elrak. fejes. igazgat.

mutatós. kiszögellés. réteghiány. eml . hajít. hasadás. ág(azat). nyelvbotlás. viszály. boksz. megbélyegez. agyonüt. tet él. dobozba csomagol. omlasztás. ivás. hasadás. szégyenbélyeg. szakasz. brazíliai vörösfa megszakítás. kar ágazat (fáé). összeveszés. rövid szünet. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. meghibásodás reggeli. cezúra. megsértés. hirtelen változás. fázis. rés. rés. lombozat beégetett bélyeg. fegyvernem. fióküzlet. vasúti mellékvonal. ágyúbronz. megszeg. meghasonlás. puszpáng. bélyeget beéget. parázs. agyvel . leágazócs . fejezet. dacol. agy/ész. Brazília. hiba. merészség. nyílás. hasadék. kupa. házikó. ág. ugrás. bukszus. törés. tál. seb. baklövés. kuglizik. pipafej. összekapcsolt boundary bowl határ. gyári jegy. filiálé. felugrás. labdát dob. bak (kocsin). szárnyvonal. ágyúérc. megküzd vmivel. sárgaréz. stadion. pofátlanság bátor. gondolatjel. mellehúsa. görget. patak. megszakadás. megbélyegzés. bronz. rekeszbe helyez. gördít. beégetett jegy. rekeszbe csomagol. hullámtörés kenyér. szekrény (tornaszer) fiú agy. szakítás. szembeszáll berzsenyfa. jövesztés. mellékvonal. kipontozás. óraközi szünet. billog. sansz. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . ramus. pihenés cs d. (össze)tör.ugrál. tekézik. rést üt. alkalom. kebel. vörösöntvény. fiókboltív. elgurít. ugrándozik. székrekedéses. sárgaréztábla. ugrás. korlát. törés. medence páholy. növényi rozsda. berzsenyszín. merész. doboz. üzletág. megtorpanás. rekesz. rézfúvósok. kiránt (húst) f tesüllyesztés. határvonal gördül. tektonikai törés. szorulásos. ágazat. ellök. szemtelenség. üszök. megszakítás. izzó vas. berzsenyfesték. fajta. dobozba helyez. eshet ség. lebomlás. labdát vet. elosztás. tör. ugrik. szünet. t zcsóva. szétterjed. elágazik. szakítás. dzsessz-szóló szünete. szökkenés. szétoszt. elágazócs . cégtábla. min ség. felfüggesztés. ész. égetéssel megjelöl pénz. bélyegez. márka. egyszer . fejbe ver faág. bokszol. réztábla. brazil fest fa. tízperc. pimaszság. beugrás. fagolyó. áttör. vezetékág. láda. védjegy. érvényesülési lehet ség. betöri a fejét. reggelizik (össze)törés csecs. baki. defekt. kiloccsantja az agyvelejét. mélytányér. mutáció. derék. kard. elágazás. áttörés. gurít. paníroz. brazil. cs szája. homlokszélesség. hídnyílás. réz síremléklap. gurul. dohány. tekegolyó. indián harcos. karfa. ütés. megszegés. bátor ember. szár. összef zött. cs vége. határ-. fülke. elhajít.

alapító. nagylelk . dandár derült (ég). tiszta (id ) brilliáns. élénk (szín). orrnyereg. kefél. okos. kurta. nem finom nagy általánosságban. tömören brigád. b . öcs hozott barna. brit. testalkat. tenyésztés tégla. pásztaszélesség. hidat ver eligazít. nagyolt átírás. rövid kivonat röviden. briton. világos. rakás. kioktat. épít . eligazítást ad. szív. gyengén hozzáér. halmaz. mellvéd. hidat épít. barna szín. konstruáló. söpör. szerkezet. szabadszájú. nem nemzés. megépít . átfogó. rézpénz áramszed kefe. kormánylemez. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. szélesen. ragyogó hoz Anglia. nyílt. építési vállalkozó. szügy. kefe Brüsszel állami költségvetés. Nagy-Britannia angol. er s. felépítés alkotó. ragyogó. angolok. lelkiismeret. mellkas. nagyolt fonetikus átírás. tág. félreérthetetlen. tyúk. nagyjából. ügyvédi megbízást ad vkinek. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . nevelés. beoszt. napon megbarnul. s r ség. fényes.fehér hús. bridzs. sugárnyaláb. fiútestvér. mell. brit. érthet . pennys pénzdarab. rövid. tört bronz. fényárlámpa. bronzzal bevon. épít munkás. türelmes. britek durva. liberális. eligazítás. félpennys pénzdarab. bronzszín re fest. téglával falaz áthidal. terjedelmes. bronzból való. gy jtemény. nagyjában. lélek. pompás. költségvetés. tájékoztatás. csetepaté. lélegzet fajta. megbarnul báty. csalitos. büdzsé alak. gyors felfogású. híd. mellrész. világos. széles. heged láb. partvis. csalit. parasztos. bronzszín . n . tömör. általános. szélesen pénztelen megtört. törött. ecset. munkahely homloka. fürgén mozog. szabados. zsák. fejtési szélesség. szembeszáll. széles szájtartással ejtett. lehelet. nagy kiterjedés . költés. ügyvédi megbízás. bronztárgy. fivér. laza erkölcs n .

gombol. záródugó. emelkednek az árak elegy. emelkednek a részvények. bulldog. kecskebogyó. gomb. buszon megy. ügy. ügylet. teher. hordalék. töltés. nyalás. áremelkedésre spekulál. beugrató személy. társasjáték-fajta. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. háryjánoskodik. meghág. szorgalmas. szakma élénk. autóbuszon megy. papírvastagság. teend . üzlet. szerep. terjedelem. mesterség. koszorú (evez lapáton). henceg. (kezel )gomb. épület. gomblyukban hordható jelvény. buszon utazik. omnibuszon megy. üzleti tevékenység. kioldógomb. kecskeürülék üzlet. összebeszélt társ. hanem hízelgés. bimbó. csupán. cserje. kivitelezés építés vastagság. szétázott talaj. eset. kivéve. fiatal gomba. medd takaróréteg. elfoglalt. dumál. hosszra spekulál. foglalkozás. halandzsázik. kiemelkedik. teher. hallgatógomb. ismétl d dallam. hazug meséket mond. pityke. veleje vminek. lényege vminek. bika. hím állat. megjátszás. csapágypersely. kereskedelmi ügylet. fajlagos térfogat. hekus. borostyánág. perselyez (csapágyat) alakítás. megrak. mimika. forgalmas. ércréteg feletti medd réteg. vminek a lényege. fémszemcse. foglalt azonban. jelz szegecs. nagyság. térfogat. detektív. kifejletlen gomba. csak. tevékeny. súly. húrtartó gomb. busz bélel. kallantyú. cég. megterhelés. legalább. pincérsegédi teend ket lát el. bokor. színészi munka. épít mester. teremt . szállítmány. de. távolsági busz. rakomány. serény. vesz. építész building built bulk építés. nyomógomb. kemencetöltés. nagy mennyiség. színpadi játék. életteher. szemcse. kibélel. billenty . fordítható tolózár. rtartalom. hivatás. vétel vev button buy buyer . megterhel. tömeg. árfolyamemelkedésre játszó személy. hosszra játszik. üzleti ügy. busszal megy. épitész. bozont. rög. hosszra játszó személy. refrén. köbtartalom. nagyolvasztóadag.szerkeszt . kapcsológomb. autóbusz. méh-magzat. ismétl d sor. orgonaépít . vállalat. hazudik. omnibuszon utazik. hosszista. bozót. vaj gombolódik. dolog. rakomány. megvajaz. felhúzó. serd . buszon visz. salakképz anyag bulla. felveszi a bikát. szem (virágé). fémrög.

hadjáratban részt vesz. mell. át. tejcsarnok. meleg. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. -nál. jegyzékbe szed. odahív. abbahagy. mellékes. meglátogat. hívás. ólomvezet léc bírói szoba. vminél fogva. távirat. bödön. kormány kábel. felhív. sátortábor. értelmében. licitál. repül gép. hivatottság. hívás. számítás. napirend. tartósít. bebörtönöz. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . táborhely. félretesz. -re. által. kálcium kiszámított. kamera. sütemény. felszólítás. konzervál. rendez. autó. költségvetés. elrendez. kobak. összehívás hívások jöttem. kiáltás. doboz. kezel fülke. klotyó. hivatásérzet. félre. foglalkozás. közeli. elhivatottság. taxizik. zablepény. hívó szó. kiabál. vezeték húspogácsa. fényképez gép. mellett. fej. siti. bemond. elbocsát. telefonhívás. laposra összeprésel. felhagy. kereslet. vezet ülés konyhaszekrény. nosztalgikusan régimódi. kiált. -tól. el jegyzésbe vesz. közelében. vécé. pléh kaszni. mozgalom talonba rak. sodronykötél. kiáltás. -nél. tejcsárda. egybehívás. alapján. el jegyez. megalvad. szándékos (ki)számítás. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. nyilvántart. kihív. taxi. fenék. licit. hivatás. képes.by -számra. konzervdoboz. kábelez. telefonbeszélgetés. torta. -vel. benéz vkihez. táborozik. -t l. altáj. keresztül. abszurd. sürgöny. szól. alfele vkinek. naptár. filmfelvev gép. süti. megkeményedik. madárfütty. -val. -szám. elhivatottság. televíziós kamera bizarr. felhívás. kikiált. bemondás. hívó. mellék-. hajlam. terv almanach. szerint. tészta. (meg)hív. jegyzék. lajstrom. hívójel. fizetési felhívás. látogatást tesz. kempingezik. kitesz. látogatás. bef z. budi. hív. konzerv. kanna. buzis. elhalaszt. bádogdoboz. laposra összenyom. pogácsa. kiszámítás. tábor hadjárat. konflis. nevez. -ra. céduláz. taxin megy. látogatás. lajstromoz. homoszexuális. hivatás hívott életpálya. kampány. börtön. takarmánypogácsa kalcium. groteszk.

indigó. lef z. hirdetmény. henger rtartalom. jelz lap. autó. járomfa. alak. zsákmány. hajóvezet . cédulára kiír. kartonlap. borlap. kártoló. fejköt . teljesít képesség. kit n . elszínez dött ipari gyémánt. vagon. cédula. gyújtófej. diagrammutatólap. másolópapír kártya. kapitális. kupak. kivezetés. áthidaló fejgerenda. aknász. ápolón i f köt . másolat. lényeges. bóbita. gömbsüveg. vászon kivezet sapka. remek. felvev képesség. kapitány. sapka. foglyul ejt. kartonra ír. vezet. rtartalom. százados. törzsvagyon. cölöpvéd süveg. kandidátus. tehetség. f köt . megragad (figyelmet). szamárfej. zsákmányol. fülke. vasúti kocsi. szekér. góré. hadvezér. szénrúd. karbonpapír. vezér. karton. munkaképesség. fickó. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . szekrény (lifté). f benjáró. t ke. fontos. diagramjelz lap. f város. eltér szín fejtollazat. gyapjúfés . korona (fogon). sapkával ellát. szén. századosi rangban parancsnokol. kocsi. csapatkapitány. desztilláló sisak. kapacitás. tartalom. elemi szén. képesség. fed k zet. fityula. kéménytoldat. elfog. karbonádó. szürke morgóhal. kúp alakú ágy. kapszli. kapli. céduláz. egyetemi sapka. játékkártya. gereben. futófelület vulkanizálás. kihozatal. f -. termel képesség. befogadóképesség. fejtollazat. kapitális. kopírpapír. nagybet . elfogás. válogatott csapatba bevesz. olajfestmény. térfogat. megmunkálható legnagyobb darabméret. könyvgerinc szegélye. diagramindikátor. oromszegély. parancsnokol. fekete ipari gyémánt. kapitány. foglalat. csappantyú. parancsnok. felülmúl. étlap. kosár átütéses másolat. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. csille. fedél. teherbírás. utasfülke. villamoskocsi. teljesítmény kéménysisak. f nök. indigómásolat. kártol. cédulára ír.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. bevesz (várat). képes névleges teljesítmény. f . gondola. képesség alkalmas. kötélvégburkolat. fed . dominók . úr. hordképesség. oszlopf . fémlap. pillérfej. zsákmányolás gépkocsi. százados. gyutacs. tet . orrboríték. vezérevez s befog (részecskét). munkateljesít képesség. hajóparancsnok. ajtókeret süveg. hozzáért . alapt ke. pályázó kanavász. állományba vesz. búra. nagybet képességek adottság. futófelület javítás. kalap. vezet .

pillantás. távgépíró-kocsi. vitrin. elvetélt állatok. foglalat. röppálya. találatok számát jelz lap. mutatótábla. doboz. rohanás. felméri a helyzetet. vehikulum. kocsiszerkezet. hivatás. kötés (könyvé). futókocsi. sebesült. tartóm . szállítás. el fordulás. dobóhorgászásra alkalmas hely. orsószán. szekrény. írógépkocsi. vezet. üdvözl lap. hordoz. öntvény. tokba rak. burkolat. gipszminta. gondola. óvatosan felhint. keret. együttes. fuvarozás. hordár. történés. terepszemlét tart. kártyázás aggodalom. faburkolat. csomagolóláda. fiók. alapos. visel. behúz. lehúz. lövegtalp. állvány. elvetett. eltervezés. fluoreszkálás. gondos. ágyszán. vágtat aggódó. önt minta. tábla. láda. utánpótlást szállító. fenéklap. sz nyeggel borít. el menetel. b nügy. szeretne vmit megtenni életpálya. eset. tartó. kartotékol. kocsi. hordtávolság. tartó. dobás távolsága. üveges szekrény. öntött. tör dés. körültekint . fiola. elfoglalás. körültekintéssel. összeszid. kártyajáték. becsomagol. horogzsinór toldaléka. árnyalat. tör dik. öntés. gondozás. kocsijárat kocsi. komisszárius. mutatólap. beteg. pályafutás. sz nyeg. kiöklendezett hányadék. varrógéphajtó. kas. beburkol. hajított. hordozó. kicéduláz. carrier carries carry carrying case cases cash cast . állványzat. repül gépanyahajó. doboz. csomag esetek készpénz. bacilusgazda. köpeny. megbetegedés. megnyer. kártyalap. várbevétel. kartonba köt. kirakat. ház. tartógerenda. váz. lehord. szállítási vállalkozó. beborít. dobás. futóm . névjegy. elvisz. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. hordozóanyag. szállítmányozó. kártya. katalogizál. elhullatott tollak. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. levedlett b r. hírviv . töltényhüvely. küldönc. burok. kartotéklap. pontok. hordás. röptávolság. lap. el zetes szemlét tart. pofa. vizitkártya. karrier. esemény. röptáv elfogadás. testtartás. kis kínai és vietnami pénzérme. fuvar. járm . esztergaszív. el vigyázatos. versenym sor. csúszószán. háromárbocos parti halászhajó. szállítmány. cipel. pasas. levelez lap. szed szekrény. festéktartó. kefelevonat. beszállít. ládába tesz. szállítás. lenyúz.mintalap. vitel táska. egy alomnyi állat. gondoskodás. figyelmes. lóvakaró. kiöklendett hányadék. gipszöntvény. hüvely. dobott. tartály. bérkocsis. gond. irány. támasz szállít elfoglal. levlap. ládáz. tok. szalad. levélszállító hüvely. gondosan. hord. csomagtartó. csillealváz. postagalamb. helyszíni szemlét tart. átvitel. ügy. párnahuzat. pénztárállomány osztályrész. visz. fuvaros. lóversenym sor. meneszt . ládába rak. orvosi eset. igyekezet. vagon. sz nyeggel takar csúszószán. bevon. óvatos. hajlandó vmit megtenni. gondosság. fuvardíj. von. tarifa. takarékos figyelmesen. szállít. elképzelés. kartoníroz. csatorna. szán. kártyák. egy ellésnyi állat. el adás. elszállít.

figyelmeztetés. per. dics ítés. igazhit . peres ügy okozott okozó csodabogár. sír. óva int. liberális. különös dolog. megért . kategória. méhsejt. furcsa alak. misézés. retesz. vetemedés. zsákmány. sejtszer . manus. ok. minta. galvánelem. megülése vminek. rekesz. sejt. elkapás. el ítéletmentes. korbács. oki. negatív önt minta. kamra börtön. krapek. általános. misemondás. csappantyú. tömlöc lépsejtszer . kényelmes. akkumulátor cella. biztosíték. visszautasított. palota. egyéb veszély. hétköznapi. utcai. fogás. kánon kategóriák. sors. elektrolizáló cella. óvatosság óvatos mennyezet. ürülék. kivetés. sejtekb l álló. diffúz r. szereposztás. tervezés. légmozgási cella. vár alkalmi. plafon ünnepel celebrálás. magánzárka. sejt alakú. kirajzó méhcsalád. osztály székesegyház egyetemes. hány.olvasztott. türelmes lábasjószág. lezser. elfog. sejt-. okozati el idéz. mozgás. rosszindulatú n . köznapi. vetett. jegyzékbe vesz. veszteség hapsi. óvadék. alkalmi munkás. szabadelv . katalogizál. rendszertelen. indíték. indok. macska. megünneplése vminek. okbeli. római katolikus. foglalat. elektrolizáló kád. témakörök fogalomkör. csel. dúsítószakasz. kastély. marha elfogott kauzális. ok-. ok(oz). pasas. ünneplés elem. dutyi. számítás. tömöntvény. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). indítóok. vájat üreges téglában. elnéz . okoz. hajítás. alap. fogas kérdés. ügy. lajstromoz csapda. intés. rekeszes. katalógus. rókázik jegyzék. színárnyalat. összeadás. üreges cell cells cellular . sötétzárka. sejtes. magánzárka. alapos ok. fogda. vetés. nemtör döm. csávó. cella. lépsejt. muksó. ortodox. elfogás. katolikus. figyelmeztet. véletlen halálos áldozatok. likacsos. egyenirányító elem.

el re nem látott. bizonyosan. cserél. bili. középpontba állít. légösszeköt . közép. valószín ség. munkalehet ség kancellár módosul. persze. ünnepség bizonyos. síkra száll bajnokság. átöltözik. feladat. esztergacsúcs. ellenállásra késztet. vitat. összeírás közép-. középpont. krétával ír. robbanótér. üreg bajnok. elnökké kinevez. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . esély. központosít. irányt ház. központ. állás. vonás. krétával megjelöl. közbüls évszázad szertartás. telefonközpont középhad. feltörés. szívesen bizonyosság. egyes bizonyára. módosít. óvást emel. terem. aprópénz. szoba. változatosság. felvált. hogyne. váltás. ülésterem. elnökké választ. elnöki szék. krétapor. t zsde. véletlen. igényt tart. megváltoztat. ház (országgy lésé). provokál. bírói szék. centerezés. felhív. mintaív. sínsaru. alkalom az er próbára. ellenszegül. fogyasztás nyilvántartása. héjrekesz. tárgyalóterem. igazolvány lánc elnöki hivatal. tanszék. síkraszállás kockázat. centrum. góc. szerencse. középcsatár. átszáll. csere. megállásra felszólít. átváltoztat. pulpitus. kifogásol (esküdtek személyét). pénzváltás. feltétlenül. vakszerencse. talpheveder. felszólít. eshet ség. kérd re von. átszállás. kiprovokál kamra. színes ceruza. olajkamra. pasztellkréta. elnöki tisztség. bizonnyal. kicserél. vált. alkalom. változik. végzet. töltény r. boltozatzsaluzás. robbantó aknakamra. változat. ellentmondásra késztet. kamara. községtanács elnöksége. bekrétáz. kelt. összpontosít. aknakamra. központi. érdekl déskeltés. gócpont. kiszolgáló kamra. megváltozik. tanúk padja elnök kréta. színes kréta kétségbe von. tiltakozik. labda középre adása. váratlan. föld. kivált. katedra. hálószoba. középpárt. kilátás. pont. mészk . tok. aknakatlan. változtat. visszautasít. fülke. központ. sors. szék. mésszel trágyáz. biztos igazolás. kihívás. kedvez alkalom. középre ad. biztosan. zsilipkamra. ünnepély. dacol. elnököl. felel sségre von. megkockáztat. biztos. éjjeli edény.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. tölténytartó. lehet ség. hely. elnök. kihív. elnöki tisztségbe beiktat. centrumpárt. helyiség. sejtszer üreg. változás/csere. változtatás.

megvádol. ellen rzés. táblázat engedélyez. ruhatárba tesz. teher. fejezetekre oszt. vádol. jellem. csatornáz. check . egyeztet. csatorna. kiváltságlevél. meder. akadozik. átolvas (pénzt). tölt. hirtelen megállás. rovátkol. átvizsgál. hajszálrepedés. káptalan. bérbe vesz. összehasonlít. térképbe berajzol. vízmosásossá tesz káosz. sakktáblaszer . kiköt szár. megbíz. gondjaira bíz. kötelesség. díj. jótékonyság. hirtelen megtorpanás. felülvizsgálat. karakterisztikus. oklevél. sajátság. szak. kibérel. megbízatás. feltölt. egyezik. gondoskodás. sakkban tart. vád. kockás szövetminta. költség. szakasz fejezetek bet . átvizsgálás. barázdál. út. jellemvonás. megterhel. szabadalomlevél. külön. felügyelet. jóság. grafikonba feljegyez. elismervény. diagram. revideál. ismertet jegy. személy. visszatérésre jogosító bárca. vájatot készít. jelleg. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. hirtelen megállítás. feladóvevény. fedezés. z rzavar fejezet. felülvizsgálás. ráparancsol. változások. feladat. statútum. táblázatba feljegyez. támad. sakk. kipipálás. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. jellemz . kiváj. rovancsol. tengerszoros. papírszelvény. rovancsolás. költségek alamizsna. hajóbérlet. irányítófej. cikázik. csatló. térkép. rést betöm. jellemz tulajdonság. felszólít. jel. hirtelen megakaszt. kivés. személyiség ismertet jel. ruhatári jegy. jelenléti érme. térképez. hornyol. ellen riz. jelenléti zseton. grafikon. elfojt. akadály. megtölt.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. könyörület. roham. felad (meg rzésre). jótett. csekk. tipikus. jellemz vonás. hitelesít. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. kér. szabadalmaz. megtámad elszámolt kiadások. kipipál. feltartóztatás. megbízás. kalapácstompító. sajátság. hivatal. gátló körülmény. jellegzetes. rohamoz. támadás. térképet készít. felszámít. tv csatorna. karakterisztika. emberszeretet. fék. kockás. megrohamoz. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. okirat értéktelen. töltés. sakkot ad. jellegzetesség. változtat változás csatornán elvezet. féken tart. grafikont készít. pepita. késleltetés. számlájára ír. töltet. táblázatot készít.

más irányt vesz. rovancsolás. megjelölés. megakaszt. kipipálás. kicsorbul. szalmaszál asztalos. meggátol. számla. kit n . kicsorbulás. burgonyaszirom. szekrény Chicago f vezet . nádszelet. lökésmérsékl . faszilánk. talajegyenetlenség. gáncsvetés. vezérl . visszafojt. megállás ami illik. táblákra oszt. zökkenésszer megállás. meggy z dik. megtorpan. megbokrosodik. ami megfelel . legf bb. szabályoz. választ kiválasztás. összeolvas. karének. gyermekek huszadik. megakasztás. megdorgál. alternatíva. megállítás. kórus. ács. zsozsó. sakktáblaszer szövetminta. túró vegyi kémia. pénzdarab. Kína. legjava vminek. választás (ki)választ. nehézség. legjobb min ség . szelvény. megfékez. karban mond. kiválasztás. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . porcelánedény kínai fémhulladék. mérsékel. vezet . parancsnokló. hepehupaság. megró. refrén. kardal. zseton. faforgács. ütköz . hasábburgonya. megakadályoz. kórusm . porcelán áru. kórusban mond. letörik. ganéj. korlátoz. meg rzésre bead. fékez. meggátolás. megjelöl. visszatart. vet dés. pajzsfej. játékpénz. szilánk. farag. letör. vékony szelet. f nök. szelet. pénztár. törés. egyeztetés. kiváló. egybevet. karban énekel. bevezet t mondó színész. szünet. megpipál. gyümölcssajt. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. kicsorbít. csorba. guba. sajtolt alma. sajt. gyermek. repeszdarab. gyermekkor gyerekek. választ. k szilánk. megtorpanás. gyümölcskocsonya. f leg. megfékezés. málhafeladás. megállít. forgács. fahulladék. suska. kis akadály. sekket ad.habozik. legfontosabb. csiripelés. els . karban énekelt refrén. megfedd. áramköri lapka. szalmakrumpli csokoládé finom. megáll. trágya. vezér. fémforgács. ellen rzés. megjelenés. csipogás. els rangú. szeletel. porcelán. választás kar (tragédiákban). vminek a legjava. megvizsgálás. pénz. zseton. steksz. csorbulás. utód. vág. visszafojtás. f . tekegolyó. jelentkezés. mérsékelés. remek. ami kell. választék. megmakacsodik. rósejbni. vegytan csekk láda. lóvé. énekkar. klassz. válogatott. mindenekel tt gyermek gyerekkor. korlátozás. lökésszer megállás. meg rzésre lead. mellkas. megállás.

polgári személy. tisztességtudó. körzet. megkerül bejár. kerület. besorolás. igény. érdemel. keringés. társadalmi rend. óra. követel. körbejár. igénybejelentés. igényt támaszt. min sítés. kereset. körüljár. körüljár. körben jár. remekíró. példányszám. vérkeringés anyagi viszonyok. remekm humanisztikus. fokozat. rendszertani osztály. tanfolyam. körméret. el adás. kering. terület. városlakó város civilizált. igényel. körbejár. városi polgár. komoly. jól nevelt. klasszikus latin és görög nyelv. ünnepélyes követelés. joggal bír. templom cigaretta mozi kör. fajta. osztályozás bizalmas. jogot formál. világosság kategória. követeléssel lép fel. bányajogosítvány kérése. körülfog. lekötelez . körzet. osztályzat. tanóra. kerül . polgár-. krónikus. tartós egyház. kerület. korosztály. beoszt. jeles osztályzat. jó osztályzat. körforgás. bányaengedély kérése. kering. tanítási óra. kitér . zárt görbe vonal. körút. klasszikus. kör. kit n osztályzat. igénnyel lép fel. polgári. társadalmi osztály. osztályok. jogalap. besorol. övez. körvonal. osztály. körforgás forgalom. kerül út. krónikus/idült. el kel világ. társadalmi rang. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . év. irodalom beosztás. körülvesz. jogosultsággal bír. körülmények állampolgár. ciklus. udvarias. áramkör. alap. istentisztelet. klasszikus m . állít. osztályoz el kel társaság. államtól igényelt terület. igényt tart tisztaság. úri társaság els rangú. útvonal. jogcím. igényt emel. erkély (színházban). karika. civil. állítás. békés. körbemegy. körpálya. körülkerít.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. kit n . évfolyam. jog. felszólalás.

írástudó. hegymászás. sikátor. hallgatag. osztályterem. befejezés. törzsvev . alapos. tér. takarít tisztít. klíma emelkedés. szeretetreméltó állandó vásárló. lesúrol. nyíl (harisnyán). áttetsz . el. áruházi elárusító. ügyintéz . szabad. ügyes. korrekt. bezár. mellékmondat. irodai alkalmazott. érthet . biztos. teljesen. üzleti elárusító. kúszó. nettó. sz kmarkú. levonás nélküli. tanterem cikkely. bizonyos. mászó egyetemi kórház. szorosan. világosan klérus. szabad mozgás. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . zsugori. patricius védelme alá helyezked plebejus. ügyes. egész igazolvány. rendel intézet. közeli. porhüvely akadálymentes. becsuk. bekerített. zsebóra. kántor agyafúrt. leszállási engedély. mentes. papság egyházi személy. tömör. kitisztít. vámkezeltet. tudós ember. hivatalnok. tartózkodó. stopperóra. bezárul. zárt. megbízó. teljes. sima. h . záradék agyag. hibátlan. ügyvédbojtár. tip-top. szoros. tehetséges. szolgálatkész. köz. kiárusítás. becsukódik. játék. jól sikerült. szíves. tisztán. takarékos.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. tilos. klinika. kedves. óra. tisztalelk . leveg tlen. kikötés. térköz. lelkész. eszes. tiszta. adminisztrátor. kitakarít. párthív. ügyfél. világos. leszed (asztalt). szemléletes. kiképz kórház. jó karban lev . bevált (csekket). súrol. szabaddá tétel. szigorúan objektív falióra. írnok. tisztvisel . s r . klinikai. nyilvánvaló. talpraesett. szellemes. szabaddá tesz. világosan. tömött. intelligens. befejez dik. befejez. felment. kliens. titkolózó. csuk. tisztáz. átlátszó. klinikai el adás. leleményes. belterület. megtisztul. ötletes. könyvel . tisztán látó. titoktartó. zárul. jó. csukott. makulátlan. felszentelt pap. keresked segéd. vámkezelés tisztán/világosan. pap. teljesen. egészséges. sz ken. záródik. toronyóra zárkózott. félre. megmos. okos. lezár. vámvizsgálat. tiszta. mászás. ügyvédjelölt. tisztít. elvámolás. szakmai tanácsadás. kiürít. hivatalnokoskodik. mos. végz dik. vámnyugta. szakrendel halálos ágyon történ . közel. átugrik. pontos. ingaóra. furfangos. védenc ügyfelek éghajlat. engedély. nagy óra. tisztít. kiderül. érthet en. megtisztítás. hézag. tisztítás kiegyenlít. mér óra. kifizet. egészen. akadálymentes. fülledt. sz k csukott. lezár (számadást). felszállási engedély.

kaszinó háza. pénzérme. fagy. irodalmi klub. ruházat. magánórákat ad. árnyék. festékréteg. politikai klub. felh be borít. bunda. ruházat beborul. ruhanem . bunkó. versenyre el készít. bunkósbot. összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . beborít. furkó. raj. b r. hideg. közönyös. bunkósbottal üt. sereg. bevon. kocsizik. furkósbot szer . golfüt . összetartozó érme. megh lés. következetes. kabát. repül gép pilótáját irányítja. füstfelh . kosztümkabát. zakó kód. zárt kör. szénnel ellát egyesülés. koalíció. szenel. zavarosság. homály. porfergeteg. összefügg . tömeg. nátha együttm ködés ájul. part. egyesület. mozsárüt gomba feje. folt. kocsi. kasiznó helyisége. társaság. öltözködés. edz. törvénykönyv kódok kávé. vagon.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. puskatus. klub. cadogan konty. összeomlás. megél vmib l. pénzdarab. postakocsin utazik. vizsgára el készít. bunkósbottal megüt. szabadonfutóval legurul. új szót alkot barátságtalan. fütykös. egyesít. menü szerinti. távolsági busz. klubba való. fagyos. furkósbot. küls réteg. tartózkodó. parti bevonat. üt . tengerpart (tenger)parti. autóbusz. kör. szén. zárlat ruhaanyag öltözék. szövetkezés lesiklik. porfelh . sportegyesület klubok. füstfátyol puskaagy. logikus gondolkodású. kocsin jár. sötétség. h lés. rideg. treníroz. makk (kártyában). hintón jár. elájul. felleg. kocsin megy. bunkós. treff. oktat. takaró. oktató. öltözet. ruhák. egylet. megismer koherens. part mentén hajózik. ruha. korrepetál k szén. h vös. felkészít edz . felh . réteg. partvidék. elhomályosul. hintón megy. ruházati cikkek öltözés. kávécserje észlel . társaskör. fekete folt. hidegség. ájulás. felölt . treff edz . szenet vesz fel. szövetség.

érdektársulás. kevert.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. összeköt. parancs. irányítás. gyarmati ember. parancsnokság. klubhelyiség. vendégszeret megparancsol. bet s zár. rövid alkalmi ima. összekapcsol. elhoz. rendelkezés. kíván. kollektíva. összetétel. vigasztalás kellemes. ingnadrág. szókapcsolat. eljövend . színes. gyarmatos. egyesül. jöv . összegy jt. jövend . közös egyetem. vegyül egyesített. gyarmati lakos. tanári szoba. társalgó. rugdalózó egyesít. bonyolult szerkezet zár. kombinált szerkesztés jön komédia. vigjáték. nyugodt érkezés. egyesítés. nyelves. bonyolult szerkezet lakat. beszed. összetett szó. higgadt. társulás. közeledte vminek. magyarázat. szövetkezik. egyesült. keveredik. egyesülés. vezetés. közeled . követel. kollektív. összegy jtött. vegyülés. f iskola gyarmati. összeszövetkezés. kartell. gy jtés együttes. eljövetel. bet s lakat. szívélyes. vezényel. rendelkezik vmivel. utasítás. parancsol. kényelmes. vezényszó. vegyület. vigasztal. szervezkedés egyesítések. gyarmat. uralkodás vmi felett. gyarmatügyi csoport. rendelkezés vmivel. kényelem. érkez . szemtelen. összeszedett gy jtemény. tarka színek oszlop oszlopok keverék. összeszed. utánvételezett fegyelmezett. színdús. vegyülék. jólét. keveredés. kombináció. potens. oldalkocsis motorkerékpár. közelg . parancsnoklás. kolónia szín színes élénk szín . csapatok. összegy lik. elrendel. vezénylés parancsnok kommentár. kombinált. gy jt. összeállítás. jövetel. titkos zár. színpompás. vigasz. barátságos. érte megy. kombiné. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . kombájn. összetett verseny. vígjáték jön felvidít. parancsnokol.

megrendelést ad. együttes. közösségi. vminek a párja csapat. közlegel . mindennapi. társ. koszt. árucikk. kabinlépcs lefedése. összevetés . viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. közvetlen. kinevezés. meghatalmazás. társulat összehasonlítható középfok. harmadik rend. érintkezés. köz-. rábíz (el)kötelezettség. parlag. kényelmesség hivatásos. vmi mellett állást foglaló. megrendel. véghezvitel. jutalék. tiszti kinevezés. elkövetés. kereskedelem kereskedelmi. társalkodón . lejárónyílás. rendelkezés. ordenáré általában. átlagos. összehasonlítás. közös tulajdonság. elkövet. kötelezettség. legel . megbízás.commentary comments commerce commercial fejtegetés. kinevez. színtársulat. írásbeli megbízás. elkötelezettség. kommentár. hajólegénység. rendtag. utalás elkötelezett. megszokott. ügynöki megbízás bíz. étrend. kézikönyv. hivatalos megbízás. század. vállalat. állásfoglalás. üzembe helyez. gyakori. ügynöki meghatalmazás. eladási megbízás. rendszerint. csoport. mindennapos. nemzetközösség communication (hír)közlés. eladási meghatalmazás. egyszer . közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. állásfoglalás vállalása. társaság. barátságos. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. vételi megbízás. bizottság. komissió. legénység. obligó. bizomány. bizományi díj. távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. vételi meghatalmazás. közös vonás. köztulajdonban lev . anyagi kötelezettség. általános. felruház. közvetítési díj. megtesz vminek. tiszti rang. nép kommunikál. párja vminek. reklám meghagyás. odaadó. utasítás. kommunikáció communications értesít . közvetítés. összehasonlító. kis megbízás. megbíz. közönséges. vmi mellett kiálló bizottság áru. szokás szerint a nép. elkötelezés. közös. megbízatás. h . kereskedelmi utazó. ugar. forgalom. útszéli.

kiegyezés. összesség. viszonzás. komplikált. panaszkodik. szerzemény. reklamáció. elegend . s rít koncentrált koncentráció. beállítottság. befejezés. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. kell . összetétel. befejezett. komponens alkatrészek. kártérítés konkurál. összetett volta vminek egyetértés. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. beteljesülés. dolgozat. megfelel verseny verseny-. véghezvitel. elkészült. kompromisszum. elrendezés elsimít. teljesít alkatrész. illetékes. versenyez. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . komplikált. engedékenység. kiegészítés. kiegyezik. versenyezni alkalmasság. teljes. kompozíció. versenyképes baj. zeneszerzés. zenem .compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . betegség. panasz. nehéz engedelmeskedik. bet szedés. pályázik. veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. minden részletre kiterjed . kártalanítás. összpontosítás. szakértelem alkalmas. befejez. betöltés (életkort). szolgálatkészség. komplexus. hatáskör. koncentrálás. egész. értelmes. összeállítás. lelki gátlás bonyolultság. kárpótlás. bántalom. összeférhet beszámítás. megfogalmazás. komplex. képesített. összetett. kitölt. fogalmazás. teljesítés bonyolult. illetékesség. megállapodás. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. alkotóelem. összeegyeztethet . hozzáért . elvégzés bonyolult. összes. egész. vád kiegészít. elkészítés. kompromittál. betet z. ellensúlyozás. kell en képesített. el zékenység.

tömörít. befejez dik. terv. eszmecsere. igazol. megkötött. összeütközés. elbizakodottság. vezetés. koncert. tartozik. megszilárdít. tárgyalás magabiztosság. hajózási kartell. tanácskozás. tömött. megállapítás kézzelfogható dolog. képzés. elgondolás. érint. viszály. vezet vhova. valós. felfogás. összefoglal. bizakodó. feltétel. ellenkezik. körülmény. lezár (vitát). bizalmas közlés. viselkedik. tömeg. megállapodik. konkretizál. megszilárdít igazolás. beton-. halmaz. kialakulás. összeütközik. konferencia. önteltség. megszilárdul. érdekel. alak. körülmények életvitel. összet zés. bizalom. tör dés érdekelt illet leg. nyugtalanság. önhittség. megbeszél. remény. konkrét formába önt. igazgatás. vkinek a bizalmasa bizalmas. ellentét. javítóvizsgára utasít. pimaszság beképzelt. fogantatás. meggy z dés. fogamzás. elmélet. teljes bizonyosság. magaviselet. meger sít. illet. pökhendiség. végz dik befejezés. elintéz. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . ellentmondásba kerül. levezet. kapcsolat. csillagkép. betonoz. beton. kiköt. tényleges. felfogóképesség. térszerkezet szoros alátámaszt. képzel er . kézzelfogható. önbizalom. értekezlet. hangverseny. önhitt. vezet. konceptuális aggodalom. gond. magzat. irányít. kavicsbeton. meghitt. bizakodás. következtetés. megszab. magatartás. szemtelenség. körvonal. kezdet. bizalmi. vonatkozólag elrendez. fogalmi. elképzelés. bizonyosság. megkeményedik. viselkedés. alakzat. bizonyít. szabályoz. megköt. fogalom. arcátlanság. konkrét. biztos. titkos alakítás. megrögzött ellentmondás. egyetértés. nyers nádcukor. vezényel megszervezett adományozás. konkrétum feltételhez köt. meger sítés megcsontosodott. koncenpció elvi. igazgat. terepalakulat. függ vé tesz. összhang befejez. magabiztos. szilárd. kikötéseket szab feltételek. kiépítés.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. megbeszélés. szerénytelenség. tagoltság. lefolytat. nedvességtartalmat megállapít. kondicionál. pihentet. konfliktus. vonatkozik. értekezés. következtet. bizalmasa vkinek.

megdöbbenés. jóváhagyás folyomány. s r ség állhatatos. képez. tekintettel állag. konzerválás. tényez megfontolás figyelembe véve. alkot. tart jelentékeny. összefér . rendetlenség. szilárd. összefüggés. szempont. megtesz vminek. összetévesztés. tekint. jól felépített. hozzájárulás. kitartó. megfontolás. tudat. ellentmondásmentes. következetes. következtetés. tekintetbe véve. szemlél. megfontol. lélek. kapcsolat. változatlan állandóan. fontolóra vesz. kapcsolatos. kinevez. egyenletesen. konzisztencia. tehát fenntartás. kapcsolatban lev . összeálló. alapít. fontosság. tömörség. érzék. következetesség. összefügg csatlakozás. folyamatosan. egyez . tartalmazás. el zékenység. jóváhagy. kapcsolt. beleegyezik. hozzájárul. összevisszaság. következmény. meglehet sen ellenszolgáltatás. tekintetbe vesz. tudatosság konszenzus.confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). változatlan választókerület alakít. s r . meg rzés. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. következetes. tudatos öntudat. kinevez vminek . jelent. közmegegyezés. szilárd. következmény. tudat öntudatos. tetemes jelentékeny mértékben. állandóság. megegyezés beleegyezés. megegyez . tömör állhatatosan. jelent ség. tekintélyes. összetétel. kiegyensúlyozott. figyelem. végeredmény következetes. természetvédelem konzervatív. szillogizmus második tétele. érintkezés. óvatos figyelembe vesz. értelem. nagygy lés csatlakozó. számottev . lelkiismeret. z rzavar kongresszus. konstans. logikus. konzisztens. vmib l következ következésképpen. összeköttetés kapcsolatok elmélkedés.

folyamatos. kap (betegséget). türt ztet. elégedettség. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). összevágó. tároló. konzultáló orvos. összeszövött. tanácsadó. megkap. gyártás.constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. megegyezés. összehúz. megállapodást köt. tüd vész érintkezés. alkotmány. folytonosság. konzultáció. szövegösszefüggés földrész. kielégít. összetétel. megépítés alkotó. elégedett. konstrukció. szervi kényszer(ek) épít. folytatódik folytatódnak állandósság. felépítés. összetétel. hajlandó. orvosi konzílium. épület. szerkeszt . tanácskér konzílium. kapcsolás. alkotás. feltartóztat. tartósság állandó. szárazföld. kortárs(i) befogadóképesség. összefüggés. szövegkönyv. felvesz. konstruktív. szervezet alkati. szárazföldi folyamatosan. összesz tt. küzd. európai szárazföld lakója. szerkezet. szaktanácsadó. szerkesztés. rtartalom. eleget tesz. verseng értelmi összefüggés. világrész európai. konzultáns. egészségügyi séta. forgatókönyv. tanácskozás fogyasztó felemésztés. folytatólagos. készít értelmezés. építés. vélelmezhet . egészségügyi. szerkezeti. igen szavazat tartalom elvitat. megelégedés. filmvágó. mindennapos séta. vita. veszekszik. tartalmaz. megtámad. kivitelezés. magyarázat. alkotmányos. visszatart konténer. érintkezésbe lép. vitat. szövegkörnyezet. kapcsoló. folyamatosság. tanácskérés. összevon . villanykapcsoló kontaktlencse fékez. folytonos. kétségbe von. kontinens. összeállítás. teremt konzulens. kortárs. tartalom. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. alkat. küzdelem. kontinentális. összefügg . mértékletes. magába foglal. szakadatlan eljegyzés. vállal. mérk zés. terjedelem. vitatkozik. szerz dést köt. szerz dés. kapcsolat. verseny. kapcsolatba lép. harcol. szervezés. kontextus. szerz dik. tervezés. épít . szerelés. fogyasztás. összehúzódik.

kényelem. kölcsönösen. hozzájárul. gyülekezet. átalakítás. visz elítélés. ellenkez . megfékez szabályozott ellen r. felügyelet. átváltoztat. megtérít. átvált. átalakulás. vitatott probléma. közvetít. nyakas ellentétben áll. vezérlés. sablonos. megállapodásszer . ellentétbe állít. közrem ködik közrem ködött adakozás. ellen rzés. gy lésre vonatkozó. vezérl m vitakedvel . átváltozás. gyülekezetet illet . szerz dés. közlemény. konvertálás. felszólalás. cikk. elüt. számvev . szövetség. megbeszélt. anyagfeldolgozás. szokások beszélgetés. összehasonlít. adakozik. adó. szakmai konferencia. viszont átváltás. átállás. hozzájárulás. meggy z dés. szállít. kormányzás. illend ség. vezérl (kártya). átállítás. áttérítés. hord. fennhatóság. megfelelés. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. szabály. eredetiség nélküli. meggy zés. felügyel. vezérel. beszállít. összevet. konverzió. ellentétes dolog. szerz dési akaratos. konvent. átváltoztatás átalakít. átszámítás. kongresszus. szófajváltás. makacs. sarc hozzájárulások irányítás. átruház. konvencionális illemszabályok. szófajok szerepcseréje. hoz. szabályoz. kényelmes. vezérl szerkezet. ellen rz szerkezet. energiaátalakítás. fizet. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . megszokott. hit.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. megtérés. hagyományos. szerz désszer . konvenció. különbözik. ellentétes. korlátoz. gy lés. átlépés. megfelel elnökjelöl pártgy lés. szokásszer . ellen riz. menetszabályozó kapcsoló. egyezmény. térítés. feldolgozás. megállapodás elfogadott. szövetkezés. giccses. vita illemhely. közrem ködés. nyilvános illemhely alkalmas. frontváltoztatás. ellentét. hallgatólagos megállapodás. ellentétbe hoz. vitás. ellentét. irányít. párbeszéd fordítva. felügyel . konvertál. továbbít. szembeállít ad. megtért személy átalakítva átad. magasság-átszámítás. megegyezés. áttérés. megtérítés.

felvásárló szindikátus. kanyarulat. árut felvásárol. f . friss. f z. hajt. túlhív (filmet). égtáj. h t. rézedény. vörösréz. hekus. búvóhely. híranyag. rézvörös. kukorica. ünnepi püspöki köpeny. magház búza. nyugodtan. csemegekukorica. belseje vminek. nyomtatvány. kanyarodik. becserél. elkészít. kiugrás. lemásol. sószemcse. fészek. kohol. h sít együttm ködés köpeny. nyugodt. hidegvér . tyúkszem. másolat. h vösen. megf z. riportanyag. szakácsn . terület. londoni lóvásártér. sarokba szorít. vecsernyepalást másolati díj. megfontoltan.convincing cook cooking meggy z megsüt. sarokvas. részvénytársaság. szemtelen. kanyar. teper. kiálló hegy. nyomtatványpéldány. üzletel. korlátolt felel sség társaság. találkozik vkivel. gabonaszem. bejárati boltrész. gabona. fasza. felveszi a versenyt vkivel. falkiszögellés. szögletrúgás. zab. közös. fordul. áruhiányt teremtve összevásárol. sarokba tesz. érintkezik vkivel. vminek a veleje. rézpénzdarab. vminek a legjava. szókimondó. sarokdísz. pocak. szakács. megbirkózik vkivel. h vös. legjava vminek. lagymatag. fesztelen. kerek (összeg). utánzat szerz i jog kimagoz. összeütközés. szájszöglet. bejárati bolttet . mellékmegfejtés. magja vminek. h l. vásárol. rézszín . rézüst. példa. készül. birtoklajstrom-kivonat. magtok. réz. rend r. palástot ráad. garas. frisseség. boltozva fed. közösségi. másolatok közrend r. kézirat. beboltoz. dögös. süt. h sít . amíg a dolog kiérlel dik. vminek a belseje. nyomdai kézirat. meghal (villamosszékben) f zés. rézzel bevon. önt forma fels része. átboltoz. minta. mérsékel. hidegvér en. leh l. rézlemezekkel ellát. saroklemez. megállja a helyét vki mellett. mag. szemcse korner. hideg. rezes kiadmány. zsaru. sarok. füstölög vmin. száguld. nekiszorít vminek. langyos. példány. frissít . kakukkol. elcserél. hamisít. sarokkal ellát. szenvtelen. kupolával ellát. áruhiányt teremt felvásárlás. közömbös. tépel dik. hajószakács. szöglet. példányszám. testületi jogi személy. h vösség. hely. pluviálé. zug. alszik vmire. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . szög. tet . társaság. cikktéma. másol. teljes (összeg). vminek a magja. megállja a helyét vkivel szemben. veleje vminek. sül. kábelér. összecsapás. fels forma. reprodukció. ajtó fölötti boltív. rézb l készült edény. fordulat. rezez. tisztázat. szemzug testület egyesített. befed. sarkon áll. sütés meggondoltan. hidegen. kópia. palást. puskázik. beborít. leh t. rézb l való.

párosul. rendreutasít. fogás (étkezésnél). feslettség. kering. kijavít.testület. pamutszövet. villaház gyapot. tekint vminek. romlott alak. tanácstag számításba vesz. erkölcsi rontás. megfelel (meg)vesztegetés. vidéki. tanácsos. menetirány. számol. pár. számítás. romlottság. tervet sz . megfelel . kiszámít. k sor. korrupció ár. gróf. tárna. rothadás. folyás. pamut. téglasor. vakmer tett. összefüggés. megszámlálás. folyamat. beleszámít. kiigazít helyesen. megszámol. k réteg. lealjasodás. megye lakossága. megvesztegetés. tanács. járás. szakma. pontosan levelez . korrekt. megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. hibátlan. gondolatkör. el adássorozat. táj. vatta tudott egyetemi tanács. kúra. csatorna. merész akció. megbüntet. kezelés. hasonlító. vádpont. költség/ár drága. megye. merész sakkhúzás. ország. hasonlóság. csatlószíj. tervezget. grófság népessége. tervez. elromlás. megfenyít. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. romlás. szalad. megfelelés coup couple coupled courage course . tanácsnok. vidék. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. vidék. tanácsülés tanácsadó. grófság lakossága. tanácskozás. összekapcsol. számol(ás). korrigál. terveket sz . pontos. terület. sorol. helyesbít. romlott kiejtés. levelezés. étrend. falu. megrontás. számlálás. testület ellensúlyoz. vakmer csíny. merész tett. kerület lakossága. forgatónyomaték. végösszeg haza. költséges házikó. m ködési kör. merész csíny. fontossággal bír. csatlópóráz. kijön vkivel. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. korhadás. er pár. tanfolyam. karton. alsó vitorla. vesztegetés. bomlás. két darab szarufa. elemek közötti kapcsolat. egy pár szarufa. f z szíj. kifogástalan. falkavadászat. vállalat. elrontás. ágy (folyóé). számít. két darab. összhang. terület környék. jól megfér vkivel. tudósító egyez . szemsor. költség. kör. elempár. számlál. folyik. számolás. pálya. beigazít. közigazgatási terület. jelent séggel bír. keresztsor. kapcsolat. géptengely-irányszög. aknafolyosó. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. tart vminek. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. vakmer akció. grófság. felszámít. helyes. kollégium. megromlás. correspondence egyezés. megszámlál. züllöttség. puccs.

fedezetül szolgál. tör. elkészít. csillagok járása. fed . harsog. biztosít. levélboríték. lezuhanás (repül gépé). letakar. huzat. védelmez. figyelem. közvetítés. kötelezettségvállalás. megállapodás. ravaszság. megtesz. fortély. gondoskodik a fedezetr l. habzik. védelem. taglal. pénzfedezet. asztalt terít. terjedelem. összeütközik. tönkretesz. összecsattan. biztosíték. víziút. fedezet. frigy. kiterjed. futás. udvar. vetésforgó sorrend. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . befedez. futópálya. törvényszék. boríték. váltógazdaság. repül gép-szerencsétlenség. biztosítás. szakma. beköt (könyvet). beken. menedék. rendszeres tájékoztatás. betakar. összetörik. lefedez. útvonal. egyezséget köt. beborít. véd. udvariasság egyezmény. házivászon. versenypálya. versenyútvonal. lefed. kiköt. árzuhanás. ipar. ropog. érvényes. paktum beburkol. meghág. megteend út. vízszintes sor. leborít. zeng. telér. tejszínt tesz. köpeny. széljárás bíróság. egyetemi el adás. légi járm . meder. palástol. menstruáció. jelenetet rendez. átpaszíroz. tejszín. bozót. közvetít. biztosítékul szolgál. megteend útvonal. beköt. magába foglal. létesít. teríték. lezuhan. összeroppan. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. fedél. pénzügyi krach. krém. felölel kiterjedés. pukedli. mártássá kever ki. kivált. udvari bók. szövetség. magában foglal. elleplez. el idéz. fedez. szerz dés. vízi járm megd l. szívélyesség. egyezség. legjava vminek. fut. takaró. recsegés-ropogás. darabokra összetör. hajó. udvarias gesztus. megegyezés. lerögzít. vmilyen rangra emel. légáramlás. durrant. tönkremenés. folyosó. karambolozik. borít. téglatér. hisztizik. mesterségbeli szakértelem. tudósít. összeomlás. robaj. szétzúz. légáramlatok. sportpálya. vízszintes rakás. útirány. megegyezik. zuhanás lefölöz. fed. üldöz.életrend. kurzus. menet. krémmé kever ki alkot. megteend pálya. mesterség. összetör. rejtekhely. durran. tejszínhab. ígér. versenytér. udvarlás. fedeztet. kelt. szétroncsol. tárgyal. összezúz. irány. befed. terít . csattog. fekvés. színe-java vminek. takarás becsapás. vágat. keres vmit. ér. biztosíttat. el adás. befedez (kancát). út. fölösödik. létrehoz. leplez. fölösödni hagy. csattanás. meghágat. biztosítékot ad. burkol. hírlapi beszámolót ír. kötelezettséget vállal. fedezetet ad. udvarol vminek el zékenység. bekrémez. teremt létrehozott készít készítés. tudósítás fedett fed . befog. vetésforgó. összeomlik. királyi palota. pénzügyi bukás. takar. meghajlás. ügyesség.

sokaság. áthalad. brigád. körülvág termés haragos. teremtmény. begy. erd állomány. nehézség. hitelt nyújt. terméshozam. fejtet . eláraszt. kinevezés. áthúz. keresztény vallás. kereszténység. kellemetlenség. vizsgálódó bírálat. keresztezés. haránt. diagonális. keresztez. keresztez dnek (fajták). legénység. megpróbáltatás. keresztülhúz (terveket). hajvágás. akadályoz. átkel. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. csapat. szembetalálkozik. keresztben álló. zsámoly b ncselekmény. személyzet hokedli. javára ír. fondorlat. kritikus. krikett. gáncsoskodó. keresztcsévélés. tolong. ellentmondó.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. termény. tet . feszület. m . keresztez dés. szorong. váltó. korona crop crops cross crossing crowd crown . keresztezés. megkoronáz. levágott darab. kitér . termést hoz. összezsúfol. kis helyre összeszorít. ostornyél. elözönlik. krupon. begy jt (termést). jó hírnév banda. kurtít. elhisz. özönlik. er szakol. szemben álló. keresztez . metsz dés. megnyír. metsz . kereszt. bosszúság. jó érdemjegy. kereszt irányú. kreatív. ingerült. világ alkotó. kis alacsony szék. beültet. mogorva. lombkorona. gyalogátkel hely sereg. sereg. zsúfolásig megtölt. kritika bírálat rövidre vág. keresztez dés. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. büntet jogi. gyülevész népség. lelegel. kritikai. keresztbeporzás. megm vel. társaság. átkelés. hajnyírás. vasúti átjáró. sokadalom. válságos. legel. bízik. igényes. egymást metsz . hegedül. akadály. er ltet. keresztezett fajta áthaladás. csapat. tanulmányi pontszám. fajkeresztez dés. barátságtalan. kritizáló. cs dület. termel. el renyomakodik. lapocka. lapockahús. pereputty. teletöm. lenyír. levágott vég. b ntény. vezeték-keresztezés. cs dül. metsz. csomó. nyír. néma szerepl k. ellentétes. cserzett b r. jó pont. ferde. átmegy. átlós. b ntett b nös. becsület. aratás. teremtés. nyírás. tömeg. összeszorít. bunda. keresztbe rak. rosszkedv . leszorít. termés. összepaktálás. szorongat. banda. szenvedés. hitelt ad. légáthidalás. halom. keresztbe tesz. boncolgató. csalás. sámli. követelés. csúcs. útkeresztez dés. hátb r. terem. keresztez d . jóváírás. levág. divatkreáció. statiszták. lótükör. bögy. hitel. kiszorít betetéz. tücsök. bevet. szüret. kicsinált mérk zés. bizalom. tolongás.

kúra. üzlet állandó vásárlója. rendelésre gyártott. forgácsolás. rzés rendelésre dolgozó. szabás. kigyógyít. kultúra. grafikon. csévél tölcsér. szokásjog fogyasztó. rizetbe vétel. ereszték. vev vásárlók vám vág. birkanyírás. ólomkristályüveg kultusz. kristály. gyógymód. fejtési fogás. érvényes. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . bokázás. áramlat. kristály-. kristályos. sors. kristálytiszta. valuta általánosan elfogadott. folyó (hó). óramulasztás. mosatlan. vért vesz. vásárlóközönség. áram. vallásos tisztelet kulturális. kupa. réselés. köpöly. hajlik. ritkaság furcsa. szúrás. társadalom gy r . pácolás. kíváncsi pénznem. harangszigetel . jóslat. gyógyulás. termesztési baktériumtenyészet. különc. ródolás. sodor (folyóé). fejtési rés. negyed liter. kehely alakúvá válik. részesedés. domborít. goromba. nyers flintüveg. bemetszés. nyesés. pohár. üreg. füstölés. orvoslás. talpas pohár. vágás. általános. id szer . árok. cég állandó vásárlója. hegyikristály. tartósítás. serleg. ütés. óraüveg. bevágás. osztályrész. leszállított. forgalomban lev jelenleg tananyag. függvényábra. nyomódúc. metszett. kihagyás. kezelés. köpölyöz. tanterv görbít. horony. szelet. kritikus. hajlít. k olaj. levágott. öblösödés. kristálydísz csilláron. válságos durva. húzás. vágott. szokás. metszés. finomítatlan. ár. entrechat. pofon. görbül. virágkehely. folyás. dorbézol. kanyarulat felügyelet. kristályüveg. m velési. tenyésztési. kanyarodik. árnyékoló búra. gyógyítás. lógás. hajlat. erichsenbenyomódás. osztályrész. szelvény. csésze. kihúzás. kanyar. részeg. rendelésre készített. fura alak. munkabefejezés. aktuális. görbe. vulkanizálás. rizet. árnyékoló serleg. villamos áram. metszet. bevett. felvágott. kristálydetektor. csökkentés. meggyógyít. leszállítás. kristálygömb. vev kör. mértékre dolgozó. meg rzés. hasíték. csapágycsésze. leszoktat. klisé. kehely hóbortos alak. vésés. kíváncsiság.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . éretlen. állandó vásárló. emelés (kártyában). mértékre készített. marás. görbület. csapás. gyógyít. divatos. vásárló. karmantyú. sorozaton kívül gyártott. megmunkálatlan. riszt. iszik. vulkánozás. herélt. rovátka. m vel dési. közhasználatú. plébános érdekesség. szétvágott. mélyedés. elterjedt. ügyfél. vágat. letartóztatás. bliccelés. fehérítés.

irtás. bringa. újságkivágat. ablaküvegtábla. tökéletesen. nap-. veszteség sérült sérülések bál. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. felvágás id szak. körforgás. metsz . érzéketlen. napi napok halottak. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. táncestély. körfolyamat. teljesen. mindennapi. elköltözöttek. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. bringázik. holt. halott.pence mindennap. táncest. keltez. napvilág. egészen. újságkivágás. forgácsolás. levágott rész. kivágás. vágás. nap. bizonyos id pont. elhunytak. csökkentés. ciklus. mindennapos. szabás. medd k zet. ablaktábla. naponta kár. táncmulatság. ütem (motorban). hulladék anyag. kerékpározik. bujtóág. korszak. dalciklus. meghatározott nap. id pont. levágás. randi. bevágás. tánc. nappali. földfelszínhez legközelebb es réteg. medd . levágott darab. randevú. biciklizik. napilap. mindennapos bejárón . táncdallam. naponkénti. teljes. kor. élettelen. medd törmelék Magyar . hirtelen. megrongál. megvágás. napi. mondakör. csapás. pontos. naponként. kelet. holtan. kiszabás. dugvány.cutting éles. bizonyos nap. marás. megkárosít. dátum. metszet. ered. réselés. leszállítás. vágó. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya. veszélyes sötét sötétség adat. nappal.

mélységes. elhatározás dönt . elmulaszt. óceán. nekrológok megvitat. álnok. igazságot tesz. f részdeszka. bemutatkozás. gyengül. keserves. kifejezett. költséges. drágán. mély tónusú. feny fapalló. kijátszás. halálesetek. mélyen. elhárít. kedves. mélységjel. testület elöljárója. okos. nehezen érthet . szobafestés. feny fa. elintéz. kártyaosztás. mély. alattomos. hibásan teljesít. alapértelmezés. elmakacsol. évtized december illedelmes. tisztességes. tenger. nagy tudású. alapos. értékes. homályos. sz k erd s szakadék. határoz. megfelel . osztó bánásmód. elszánt. feldíszítés. hanyatlik. tapétázás dekoratív. halál. elutasít. vita. dekoratív ravasz. sz k erd s völgy. haláleset. tagadhatatlan döntés. üzlet. keresked . t rhet dönt. els fellépés (év)tized. doyen. romlik. sötét. mélyen mélyebb mély(séges)en. határozott. távol. debütálás. áthatolhatatlan. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. halálosan gyászjelentések. szakadék. visszautasít dekoráció. eljárás. bánásmód. mélységesen mulasztási ítéletet hoz. ragoz. titkos. mennyiség. egyezség. székesegyházi f esperes. hanyatlás. ill . díszítmény. eldönt. széles.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. kezdés. feny . esperes. idézésre nem jelenik meg. kártyaosztó. kitüntetés. hiány. feny fa deszka. rangid s. rendes. osztás. sötét tónusú. vitat. elhatároz. megállapodás forgalmazó. díszítés. viselkedés irány dékán. sok. megdönthetetlen. fizetésképtelenség. vágatvég drága. els fellépés. fájdalmas. nagy mennyiség. mélység. rosszlelk . fontos. súlyos elhalálozás. rendelkezik eldöntött. fizetésképtelen . késedelem. díszít hatású. vitatkozik adósság adós bemutatkozás. nehezen felfogható. súlyos. eltökélt.

hogyne. veszteség definiál. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. fokozat. érzékeny. felszabadítás. kényes. feltartóztat. mulasztás. öröm. gyönyörködtet. nem teljesít. hiba. megszabadít. tart (el adást). hiány. vét. legy z. bizottság. tanakodik. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. kézbesítés. fontolgat. mond (beszédet). szándékosan. meggondol. szánt szándékkal. késedelembe esik. védelem. küldöttség körültekint . végleges. törékeny. késedelem. átgondolt. el re meggondoltan.lesz. szülés . ízletes. megver. lassít késletetett átruházás. gondolkozik. meghatároz. vétség. oklevél fokozat elhalaszt. delegáció. kifejezetten. remek finom. szándékos. késleltet. vereség védelem er sítések megóv. meghiúsít. képélesség. világos feltétlenül. el ad. értelmez. óvatos. nem tesz eleget. nem elsietve. megdönt. átad. nem elsietett akarattal. latolgat. határozottan. kiad. örömet okozó. kimérten. akart. teljesítés elmaradása. halogatás. gyenge. örömet szerez elragadtatott b bájos. felbontóképesség. eln iesedett. pompás beszállít. szállít átadás. gyönyör ség. védekez . el re megfontoltan. határozott. finom. kötelezettségének nem tesz eleget. fizetést beszüntet. élvezetet okozó. gyönyör séges. megfontol. megfontolt. körülír. lassú. pompás. sietség nélkül. jogátruházás. határt szab. mérték. tanácskozik. megvéd vádlott defenzív. meghatározás definiciók diploma. kézbesít. elb völ . minden bizonnyal definíció. védelmi állás deficit. mulasztást követ el. makacssági ítéletet hoz. védekez hadm velet. elragadó. fok. tudatosan elpuhult. el adásmód. el re megfontolt. el relátó. tapintatos. kiküldetés. kiszolgáltat. késleltetés. válogatós. ízletes élvezet. defenzíva. hoz (ítéletet). korlátoz.

horpadás. bizonyítás. lejt . tömített. közepe vminek helyettes. bánatpénz. szakasz. tárgyalás alatt áll bizalom. függés. tagad. üledék. el leg. felvonul. hanyatlás. kérés. visszautasít minisztérium. fedett. követel. származás leír leírt demonstration bemutatás. tömött s r ség megtagad. kér. kimutatás. tüntet visszautasítva Dánia buta. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. követ. lehangoltság. függ ben van. alj. fenék. vastag. bemutat. függ kicsapódás. alattvaló. elintézetlen. ész. felfogóképesség. függ. igényel. deponál (értéket). képvisel házi tag. fekvés. nagy fajsúlyú. település. süllyedés nélkülözés bölcsesség. igazolás. letétbe helyez. leszállás.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. intenzitás. esés. leszármazás. küldött. deszant. demokrata párt tagja. vonulat. leszorítás. kereslet. kívánság. fel van akasztva. követelés. csapadék. mélység. eltartott. sötét. sepr . betét. demonstráció. letét. réteg alacsony légnyomás. megbízott családfa. ostoba. részleg. eltérés. múlik vmin. tömör. leereszkedés. lecsapódás. s r . tartozék alárendelt. kimutat. szediment. letétbe helyezés. mélye vminek. szak. levertség. lel hely. együgy . lerakódás. tömörített. megkövetel igényes demokrácia demokrata. rajtaütés. pangás. elutazás. vízmagasság. depresszió. bizonyít. falvastagság. szemléltetés . lerak. tanszék ágazati elindulás. szemléltet. el fordulás. foglaló. indulás. osztály. bankba betesz. függ ség gyarmat. képmélység. tagozat. öröklés. képvisel . melegség (színé). vastagság. ellátatlan. demokratapárti. távozás alá van rendelve.

kívánt dolog. szörnyen. tervezet. részlet. tönkretevés. asztal. megszökik. szándékol. reménytelenül. pusztító. pusztít törölve elpusztítás. tervez. osztag. iszonyúan. óhajtás kívánatos. puszta. féle. pusztulás. irtózatos. kívánság. rész. érdem. lakatlan. részletes. írópolc. elgondolás. szerkesztés. pusztaság. szerkeszt ség titkársága. elhagy. lerombolás. tervrajz. borzalmas. kívánság tárgya. végzetesen. szerkeszt. megszerkesztés. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. vágy. vágyakozik vmi után. szószék. tervez kívánatos felszólít. roncsolás ártalmas. eligazításon kiadott feladatok. óhaj. osztagot kirendel. vminek ellenére célállomás. részletez. rendeltetési hely sors. megszerkeszt kijelölve rajzoló. pusztítás. kétségbeesetten. kivitelezés. konstrukció. kétségbeesett. iszonyúan. végzet elpusztít.describes description descriptions desert leírások fajta. rajzol. lelkipásztorkodás. megrajzol. kivánt el adó. eligazítást kiad. pénztár. részletezés kimerít . veszettül undorodás. leírás leírások átpártol. veszte vkinek. elszánt. lerombol. romboló alkatrész. kivitel. m szerasztal. kér. mindenre elszánt borzalmasan. óhajt. tervez ként dolgozik. veszettül. kimutat. elkeseredett. referens. vázol. megsemmisít. íróasztal. misekönyv tartó. iskolapad. kigondol. megsemmisítés. írómappa. parlagon hever . felvázol. gépelem. kétségbeejt . vágyik vmire. dezertál. napi munkaterv. megsemmisülés. ádáz. terv. makacs. fogcsikorgatva. sivatag. reménytelen. részletek észlel. részleg. vázlat. eligazítás. kassza munkaasztal borzalmasan. kíván vmit. cserbenhagy. hivatalnok. rajzolóként dolgozik. romlás. sivatagi. magány. szerel asztal. elkeseredetten. átáll. tervezés. terméketlen minta. (író)asztal. kiirtás. kietlen. szándék. megkíván. vágyakozás. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . kinyomoz. felfedez. rombolás. követel.

diétát ír el . határoz. terjesztés. megállapítás (betegségé) ábra. sematikus ábra. fejleszt. megállapít. zúzótömb. talajjavítás berendezés. meghal. határozott megállapítás. kiterjesztés. zúzógy r . feltartóztatás. visszatartás dönt. késedelem. présszerszám meghalt diéta. meghatározás. elszánt. présmunka. érmesajtoló szerszám. kialakít. késleltetés. diétára fog. fasz. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . m velés. kialakulás. nyomozás detektív. fejleszt fejleszt k el hívás. kidolgozás. görbe. fogvatartás. érmesajtoló. levezetés. meghatározó hasznosít. fütyi. eldönt. párbeszéd. felparcelláz. késés. kézi lyukasztógép. sematikusan ábrázol dialógus. kib vít. alakozó. meghatároz. megkap (betegséget). nyomozó bezárás. fejl d kiterjedés. jelentkezik. pöcs. gyarapodás. kifejt. kifejl dés. véget ér elhatározott. feltárás. vízi létesítmény. egység egységek diagnózis. kiaknáz. elhatározás. alakít. diétát tart. kitudódik fejlett el hívószer. grafikon. mutatkozik. diétázik. el hívás. fejl dés. szándék. eltökélt. gyarapítás. kap (betegséget).detection detective detention érzékelés. társalgás átmér Diána napló farok. fogyókúra. meghatározás. parcelláz. kiképzés. letartóztatás. csavarmenetvágó. oszlopláb. zsaru szótár tettem alakmás. k kocka. fejl dik. kifejtés. el készítés. dombornyomó szerszám. diagram. faszfej. megjavulás. vízer m . kibontakozik. kifejlesztés. elhatároz. tökéletesítés. fütykös. kézi sajtó. kifejl dik. fejlemény. odorsüllyeszték. kifejleszt. országgy lés különbség különbségek determination döntés. vízer m rendszer. el hív (filmet).

különbözés. méret. utasítás igény azonnal. sáros lesz. piszkos. vezéregyenes. maszatos. nyomorék hátrány. bonyolultság. vállalatvezet . bepiszkít. piszkolódik. disznó. minta méret ebéd. címirat. távbeszél névsor. kár. méltóság dilemma. nehézség digitális magasztosság. megállás nélkül. egyenes. ügyvitel. szabványméret. besároz. sárba tapos. közvetlenül. címtár. igazgatóság. küld. rossz. irányzat. nehézkes akadály. koszos. veszteséggel ellenkezés. közvetlen. irányító alávaló. vállalatvezet ség. címzés. méretre vág. nézeteltérés.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. igazgató. félreérthetetlen. dimenzió. szennyes. vezetés. vacsora dioxid diplomáciai. katasztrófa. parancs. iszapos. kiábrándulás. piszkos/erkölcstelen. bepiszkolódik. aljas. igazgatói tanács. diplomatikus. ködös alkalmatlanság. rendelkezés. rendez . egyenesen. lakásjegyzék. szerencsétlenség katasztrofális. játékvezet . bemocskol. igazgatás. tanács. vezet ség. mocskos lesz. utasít. viharos. munkaképtelen. azonnali. szennyez dik. bíró útmutató magyarázata. trágár. sebészi késirányító. igazgatói bizottság. kényszerhelyzet kiterjedés. kitérés nélkül. ocsmány. szeles. erkölcstelen. vezérvonal direktórium. mocskolódik. rendezés. légvédelmi l elemképz . nézetletérés csapás. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. sáros. visz. kiábrándultság . igazgatóság. szégyenletes. szemérmetlen. hitvány. határozott. beszennyez dik. rokkantság meghibásodott. tapintatos haladéktalan. közvetlenül direktrix. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. szennyes lesz. irányít. szinte. mocskos. irány. tiszta. telefonkönyv. galád. tempójelzés. vezet . méretez. beszennyez. bonyolult. el írás. bekottáz (rajzot). sárba ránt. irányítás. veszteség. rögtöni. igazgató. tisztátalan. nehéz. nyílt útbaigazítás. csúnya.

mérlegelés belátás. józanság. vitatkozás. szorult érzés. fegyelmezés. diszkréció. lemez fegyelmi büntet. tönkretesz. eladás. megnyilatkozás. rendellenesség. el adás. el nyben részesítés. értékesítés. megvitat. táv. fitogtat. bemutató. veszekedés. vitat. lemez. megkülönböztetés megkülönböztet . különbség. messze. beteggé tesz. zavar. kitesz. zavarás. bemutatás. megkülönböztetett bánásmód. bizonyságot tesz. ítél képesség. megkülönböztetés. kór. határozott. fegyelmez. kezelés. megoldás. térel nybe kerül. elutasítás elront. kétségbe von. diszkontál. távol. láttat. szétszakadás. különböz . hírnév. leszámítol. körhagyó tárcsa. pontosan kivehet . leszámítolás. tányér elbocsát. különbségtétel. harcol. gondot okoz. betegség. szétszakítás eltávolít. mutogat. tudományág elárulás. nevel. fegyelem. kijelz . rossz közérzet asztali edények hanglemez. szállítás. tapasztal. külön. tárgyal megbeszélés. pontosan érthet . táv(olság). okosság fejteget. megvitat. kiválóság. messzeség. megbeszél. elbocsátás. rendelkezés. tárcsa. összezavar. közlés. vitatkozik bomlás (rendé). feltár. vita kínos érzés.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. elintézés. vita. árkedvezmény. elrendezés. távoli eltér . fenyít. tárgyalás. közzététel árengedmény. felfedez. leszállítás. tartózkodó. kijelez. józan ítél képesség. veszekszik. értekezés. távolság. lap. messzi. körültekintés. rendellenesség. karika. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. z rzavar kiállít. eldobás. elárul. útszakasz halvány. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. kitüntetés. megszabadulás (vmit l) ellenáll. világos hír. rendetlenség. korong. l gyapot-tárcsa. bemutat. megfontoltság. nem vesz figyelembe beszélget. társalgás felfed. leszámít. értekezik. baj. távol(i). pasztilla. nyugtalanít.

megoszlás. sokféle. ellátás. isteni. tan(tétel). meneszt . osztandó hittudós. elosztás. kategória. eb. nyomában van. csinál. rész. esztergaszív. különféleség. nyargaló. hajóosztály. fickó. okadatol. vaskapocs. hamisít. okmányokkal bizonyít. láb. tanács. üldöz. körzet. házassági bontóítélet. tan. hadosztály. padszolga agárverseny tett dollár birtok. dokumentum. vallási dogma adatokkal alátámaszt. súlycsoport. osztásköz. tantétel. tonika. detto. szorító. közfal. orvosol dogma. gyógyít. megkülönböztet el kel . tárgykör. szétválaszt. orvosi gyakorlatot folytat. tagozat. okirat. részleg. elválaszt. kiosztás. fokokra beosztott. megosztott. egyenetlenség. szétosztás. kanfarkas. pompás csoport. tesz. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. vaskapoccsal meger sít. megsejt. szakasz. elválik. elválasztás. szétosztás. nyomon követ.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. megosztás. t zikutya. változatosság felosztott. esztergaszíj. adatol. csalás. jártató. skálabeosztás. hajószázad. okmányokkal ellát. osztályozás. felosztás. kutya. tuskóbak. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. ugyanaz doktor. alaphang. tagoltság kerület. kankutya. dokumentál. osztott jutalék. igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . osztály. különböz ség. szétválasztás. orvos. értelmezési tartomány. hím. megoszlás. vonalszakasz. okmányokkal alátámaszt. elkülönítés. kiváló kiosztott disztribúció. lelkész. vádirat. ékszorító pofa. véleménymegoszlás elválás. fok. megalapoz. felhajtás. sarkában van. domén. változatos diverzitás. értéktartomány. hajóosztag. befogópofa. viszály. megjósol. tarkaság. vaskapoccsal lefog. osztalék. elosztás. kampó. választókerület. pofa. esztergameneszt . okmányokkal igazol. kerület. vaskapoccsal rögzít. muri. különböz . felparcellázás. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. terület eltér . fokozat. körzet. fokokra osztott. osztás. eltérés. doktrína. emelet. cécó. alak. pap. válás c-hang. fokbeosztásos. nézeteltérés. beosztás. eloszlatás. szavazás. eloszlás. válaszfal. fejezet.

legénytoll. el zetes tervezet. kétszer annyi. hibás ismétlés. kétszemélyes szoba. lefelé irányuló. leszállásra kényszerít. kontra (bridzsben). sorsolás. kihúzás. váltó. különítmény tagja. kétrét re összehajtott. bejárat. összekuporodik. kett s hiba. házi dominancia domináns. fogalmazvány. molyhosság. terv. oda-vissza. kétes hír . katonai összeírás. le(nn). színm . képmás. két-. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. katonai szolgálati kötelezettség. lefelé men . megfogalmaz. magára ölt. leégve tucat behív. hamis. pelyhedz szakáll. szakasztott mása vkinek. besoroz. vázlat. tanár. húz. kerül út. vázol dráma. vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . tervezet. húzás. behívó. hazai. ajtónyílás. kikülönít. kett s. remi. duplikátum. fejébe tesz. piszkozat. kikülönített alakulat. színdarab. duplája vminek. másodpéldány. legy z. besorozottak. felvesz. lefelé történ . sorozás. alsó. kihúzott nyeremény. letesz. tervez. sült ajtó. le-. kétség. még egyszer annyi. megszerkeszt. kasszadarab. molyhos sz rözet. megdupláz. nyereménytárgy. f tt. lent. megkett z. pihesz r. újoncozás. kétszer annyian. elkészített. vonás. beszédre való unszolás. törvénytervezet. kétséges. uralom don. csapolás. behívás. alteregó. irányában. döntetlen mérk zés. felölt. kisorsolás. farablás. összehajt kételkedik. iker. kifáradt. intézvényezés. intézvény. visszakanyarodik (folyó). vonzer .domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. kapu adag. színm irodalom. kétszeres. kimerült. kihúzott nyereménytárgy. kétrét görnyed. földre. adagol kettesben. vargabet . pehely. kinyújtás. kett s fogadás. vonzóer . holtverseny. el adó. piszkozatot ír. dubl z. vontatás. els terv. finom toll. drámaírás. sorozóbizottság. lenn. professzor becsapott. sorshúzás. kétrét . dupla. túlsúlyban lev . párosított. alakmás. állítás. feltesz. sorozat. eldöntetlen ütközet. két futamban való gy zelem. gyanús. futólépésben megy. kétágyas szoba. álnok. sorsjáték. kétes. kétszín . le. lefelé. megír. hasonmás. nyújtás. állításkötelezettség. pihe. kétannyi. reklámozás. uralkodó uralkodás. kerül . kétségbe von bizonytalan. összeírás. felvonóhíd mozgatható része. kétszeresen. kiküld. kétségesség lefelé való. spanyol nemes. különítmény. tervrajz. újonckontingens. k felszínének szegélyére vésett díszítés. el terjesztés. kitér .

függ . erdei út. meghajtó. meghajtóer . bedob. hajcsár. leejt csepegtet csorda. kihajtás. hajtóer . prohibicionista. szeszes ital italozás. ösztön. meghajtás. ejt erny s ugrás. meghajt. autózás. ivás. cukorka. megtett út. rajzolás elkínzott. embertömeg. szárít. két hátsó láb felvetése. z fa. kocsizás. összehúzott. ver kos. süllyed. dolina. csepp. lejt . kampány. lyukasztóvas. ivás. szesztilalom híve. rabszolgahajcsár. borjazik. függ dísz. csapóajtó. út. gyógyszer kábítószer apad. abbahagy. hajtóm . álomkép. csöpp. tél. bedobónyílás. hajtóvadászat. rajzolt. vezet . csöpög. húzott. ejtési magasság. akció. sürgés-forgás. fasor. fanyar. abbamarad. felhagy. vezetés cseppent. elkábít. kihúzott. kocsivezet . hadjárat. vágyálom öltözködik. nekirugaszkodás. ábrándozik. állathajcsár. hajtó. süllyeszt . kiapad. fáradt. rajz. felvonásvégi függöny. zárred lap. hajtás. szárított. ütés az els r l. hajtószerkezet. akasztófa. terméketlen. álom. bitófa. kirántott. kocsis. elán. aszalt. gépkocsivezet . kábítószert szed. csapódeszka. ár. elhalmoz. vak. esési magasság. pályaszakasz. falka. aszal. tárószakasz. kocsifelhajtó. vége lesz. függöny. ruha iszik. pottyanás. hév. hajtás. ital. nyáj. kábítószerrel él. labdaütés. tisztított. beverés. víztelen sivatag. indít ütés. kivezérlés hajtott. ütköz . nyújtott ábránd. lendület. mozgalom. leesés. gyógyáru. kábítószert ad be. kulcslyukfed . visszaesés. esés. hallgatag. el rehaladás. sajtóakció. meghajtás. ver kar. ejtés. sof r. meghajtó szíjtárcsa. részegeskedés méhrajzás. leejtés. álmodik. hajtófa. ejt. csappantyú. hanyatlás. elejt. kiszáradt. gépész. vágathajtás. elesik. csökken. elbódít. kocsiút. zött gépjárm vezet . eldöntetlen. kis völgy. feszült. nagy házhoz vezet út. feltáró közle. tartózkodó. hosszú egyenes ütés. törölközik. csapó. golfüt . szárad. összeesik. vezéroszcillátor. pörgetett ütés. csapásirányú kihajtás. kezd ütés. mozgó falka. lepottyanás. megnyúlt. szomjas. kapuskirúgás (kézb l). energia. folyosó. támadás. vájár. hajtórúd. meghajtókerék. száraz. lyuküt . propagandakampány. kiszárad. kocsifeljáró. hajtó. nyáj. telér irányában haladó vágat. kivezérl fokozat. vezet. kábítószer. letesz. unalmas. dob. fogatos ló. ostoba. ledob. megszárad. medd . kocsikázás. csavarhúzó. eláraszt. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). hajtókerék meghajtók becsavarás. er átvitel. drog. kibelezett. csökkenés. porított. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . döntetlen. csepeg. kimért. meghúzás. pirula. tömeg bódít.drawing drawn dream dress drink drinking kép. ellik. felad.

szántvet. függeszt rész. mohó. fej lekapása. váratlan fürd . buta. hollandok. elbutul. vízbe ugrik. butít. lemerít. nulla. elfakul. fels vezeték-tartó. meglép vmi el l. kalászba szökik. légnyílás. fogantyú. kéz. dupla. németalföldi. ütést kihagy. unalmas. kell . szemét furcsa. elbutít. kétszeres. kétélt csapatszállító bárka. szánt. vízbe ugrat. kifakít helyesen. fül. illeték. jogcím. újságcím melletti bekeretezett közlemény. holland nyelv. elkapja a fejét. kett s. fej félrekapkodása. lanyha. fogó. víz alá buktat. fanyar. tompa. csíp s. lebukás. vízbe dob. félrekapja a fejét. bekeretezett közlemény újságcím mellett. fakul. oszloptartó konzol. nyelv (záróreteszé). behúzza a nyakát. behúz (nyakat). fülszer nyúlvány. pontosan (id )tartam. lemerülés. holland. alábukás. kikalászol. ruca. csinvat. vízbeesés esedékes. minden egyes. ál-. retesznyelv. m vel. lassú észjárású. kétféle. vízbe márt. illend en. s r keresztszövés vászon. zéró. fakó. lehorgasztja a fejét. kett s szám lemerül. beporoz. alámerülés. heveny. füllel ellát. éles. megfelel en. türelmetlen. id tartam. buzgó. vízbeugrás. nem hajlékony. víz alá nyom. savanyú. lelkes. kiporol. er teljes. kukoricacs gróf ear earl . lebukik a víz alá. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. enyhít. németalföldiek. hollandusok adó. törékeny huzalszorító béka. kalászt hány. elbliccel. fülecske. csövesedik. kopoltyú. egyhangú. kell id ben. tengeri fülcsiga. lebuktat. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. leporol.dual duális. követelés. mindenki éhes. mindegyik. réce. ágasfa. kalász. eltompít. tompul. szolgálat. engedelmesség. véletlen fürd . függeszt tag. ellóg. kihúzza magát vmi alól. német. fejet hány. félrekap (fejet). tompít. pénz. megfelel . hollandi. vízbe merít. kapocskarika. pontosan herceg. mancs. közben behint. vám haldokló dinamikai. kötelesség. vízbe merül. fület tesz. párkánytartó konzol. steksz. jutalék. lejáró. ill en. tompává tesz. rossz. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. ököl. eltompul. kalászol. matt. mind. járandóság. minden. tiszteletadás. pracli butul. vízbe lök. függeszt karika. alábukik. dinamikus. por. tartam alatt. németalföldi nyelv. kacsa. port töröl.

fesztelenség. kapatosság. könnyen járó. könnyed. kib vít könnyebb könnyedén. óvatosan mozog. megkönnyebbült. megkönnyebbülés. étkezés. szegély. készség. óvatosan mozgat. gazdasági élet. papi ökológiai (köz)gazdasági. lassan. nyugodalmas. enyhül. meglazít. nem er ltetett. közgazdaságtan gazdaság. megszabadít. gondtalan. gördülékenység. odú. megtakarítás. él. föld. fájdalommentes. megereszt. lágyság. lyuk. fesztelen. falszegély. nyugalom. gazdaságos. megkönnyít. szövetszél. szárazföld. könnyen rávehet . megfelel b ség . megold. földgömb. földelés. megkönnyebbít. föld felszíne. csendesít. simulékony. karima. perem. kényelem. b vít. lel . koraibb korai. becsípettség. gazdaságtan. könyv éle. elfogulatlan. metszés. kiérdemel. földdel feltölt. kijjebb csavar. könnyebbséget szerez. csökkent. könnyedén. enyhülést szerez. könnyebbé tesz. laza. földzárlat. megnyugszik. megenyhül. nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. jövedelem. megfelel b ség (ruháé). korán keres. megnyugtat. kényelmes. könny . élesít. készséges. nem akadékoskodó. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . lassít. szántóföld. csillapodik. földterület. könnyít. óvatosan helyére illeszt. takarékosság beszeg. gondtalanság. egyszer ség. nem fárasztó. nem nehéz. enyhít. szabad id . egyenl en elosztott.earlier early earn earnings earth korábbi. szegélyez. üzleti haszon föld alatti lyuk. gazdasági rendszer. természetes. csökken. könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . tehermentesít. éti. földel. kiereszt. alkalmazkodó. utánaereszt. kienged. ráér id . lelassít. könnyedség. káva. margó kiadás. szél. enyhe. közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. közgazdaság. megkeres. nem meger ltet . egyszer . tágít. pénzt keres haszon. rókalyuk. jólét. csillapít. pihen . gerinctet . mérsékl dik. lazít. könnyen. talaj kényelmesség. étel. gazdasági. evés egyházi. könnyek kezelhet ség. kereset.

tényleges. rátermettség. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. hatékonyság. tojást gy jt. kijátszó. eredményez. törekvés diószén. végrehajt célravezet . tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. következmény. összhatás. hatékony. termelékenység eredményes. er kifejtés. értelem.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. hatékonyan er feszítés. hatóer eredmények. érvényes. mindkett . hatályban lev . tojás. gondosan kidolgozott. feldolgoz (témát). hatály. teljesítmény. jelenség. körülményes. effektív. bármelyik. öregebb. koros. holmi. hatékonyság. hatóer . t gy id s. kihatás. repül bomba. megvalósít. hathatósan. hatékony. pasas. okoz. tekintélyesebb személy. madártojás. termelékeny. eredmény. ingóságok alkalmasság. tanítás nevelési. kézigránát. hathatós eredményesen. hatásosan. valamelyik. hathatósság. rangid s. eszközöl. fickó. ingó vagyon. teljesítmény. legid sebb. tojásba márt. pete. találó. legöregebb választás . hatás. öreged . hatásos. mindkét. magasabb rangú. bodza. megmunkált lelkész. id sebb. bodzafa. valamelyik a kett közül alapos. öregebb személy. hatékonyság. fekete bodza. pofa. fáradozás. oktató effektus. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. korosabb. gyakorlatias. korosodó. hathatós. eredményes. prebister. id sebb személy. okozat. gondosan kidolgoz. egyik. alak. kezd . ténylegesen hatásosság. megvalósulás. záptojásokkal megdobál. hatásfok. öreges induló. eredményesség. bonyolult. feljebbvaló. tevékeny hatásosan. értékpapírok. valóságos.

jelentkezés. vagy máshol. finom. villanyáram elektronikai. szolgálat alkalmazott alkalmazott. választható eltávolít. váratlan helyzet. választói elektromos elektromos. érzelmi. felindulás. elérzékenyülés. kifolyat. kilép. lobbanékony császár hangsúly. lehet vé tesz engedélyezett . szükség-. kiemelkedik. felhasznál. kiemelkedés sürget helyzet. felmerül. villamosság. szorongató helyzet. másutt felbukkan. kiborít. érzelem. kit n . el kel . felbukkanás. kiürül. felszámol. torkollik. villamos elektromosság. kiürít. váratlan esemény. meghatottság. nyugtalanság érzelmes. izgatottság. elektronikus elektronika elegáns. klassz (alkotó)elem. használ. más. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. megsemmisít egyéb. különben. dolgoztat. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. tapasztalati alkalmaz. kirekeszt. ellenkez esetben. máshová. izgalom. kiküszöböl. szükséghelyzet. munkavállaló. indulat. ürül képessé tesz. vész-. kiderül. tartalék. kényszerhelyzet. üres. alkalmazás. megfelel . válságos helyzet. ömlik. szükségállapot. kihagy. felmerülés. érvényesülés. kikerül. hév. tartalék-. megindultság. nyomaték birodalom empirikus.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. foglalkoztat. megüresedik. dolgozó. felemelkedik. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. tartalékjátékos emóció. szükség. ürít.

befejezés. ellenség(es) energia érvényre juttat. mesterkedés. viadal. végtelen. megszüntet. összekapcsolódnak (fogaskerekek). növel encouragement bátorítás. véget ér. m szaki. gépszerkesztés. kötelezettség. végz dés. kötelez. konstruál. nyolc lábnál rövidebb gerenda. végpont. felbátorít (fel)bátorított eselék. véget vet befejezett se vége se hossza. vég. elfoglaltság. elfoglalt. összecsapás. szembeszáll. hatálybaléptetés. eljegyez. gépesítés. ellenség. motor. er sít. harcban álló. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. ütközet gép. foglalt. határ. állás. mérnöki munka. felvesz. végcél. technika. megsz nik. találkozik. gépkezel . támad (el)foglalt. csetepaté. csonk. találkozás. alkalmazás. kötelezettséget vállal. lezár (vitát). fondorlat. mozdony gépész. légyott. összetalálkozik. összeakad. program. mérk zés. szerz dtetés. maradék. büntet szankció. cél. sz nni nem akaró végek ellenfél. szerz dtet. párbaj. elkötelezi magát. fokoz. szembekerül. buzdítás. kier szakolás. gerendavég. bátorít. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . kikényszerít alkalmazás. hadmérnökség. kihangsúlyoz. leköt. kártszalag. szerz dés. szerelmi légyott. deszkadarabok. mozdonyvezet . összecsap. m szaki tudományok. összekapcsolódás. befejez rész. végz dik. láncfonal. forral. véletlen találkozás. bevégz dik. befejez dik. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. tusa (fel)bátorít. összekapcsolódott megbeszélés. m szaki katona gépészet. machináció. eljegyzés. kikényszerítés. mesterkedik. tervez. hulladék. szembe találja magát. célkit zés. kier szakol. mérnök. mérnökség. épít. megmérk zik. megbeszélt találkozó.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. befejez. ígéret. vége. vágási forgács. bevégez. lefoglal. összetalálkozás. tompa illesztés.

szórakoztatás. burkolás. belép. vizsgálat biztosít. feljegyez. takaró. valóság behatolás. egyformán. burkoló. vendégség lelkesedés. elektroncs bura. örvendetes élvezet hatalmas. megegyezik egyenl ség. egyöntet ség egyaránt. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. boríték. egyetemi felvétel. bemenetel. bejárás. burkológörbe. lényeg. beírás. esemény azonos. azonos mennyiség. göngyöleg. bejegyzés. fénykoszorú. gondoskodik behatol. bejárat. bejárat. szórakozás. bemegy. óriási. belépés. burkolat. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . hibátlan. mulatság. belépés. beállít (csúcsot). bejövetel. egyenrangú. bevonulás. rádiócs bura környezet környezetek epizód. vállalkozás megvendégelés. tudakozódás. bejön. bejegyez. feljegyzés. bekérés vállalat. teljes maradéktalanul. roppant nagy elég. benevezés. egyenl mennyiség. teljesen jogosult entitás. egyformaság.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. felér. kiegyensúlyozott. elégséges érdekl dés. kellemes. idomítani kezd bekért behatolás. kérdez sködés. elragad. lelkes(ült) egész. beír. szótári címszó. ép. felvétel. rajongás lelkes. egyenl . bevezet. belépés. nyomozás. benevez. lét. bevonat. elbájol. higgadt. birtokbavétel átkötés.

telep. háztartás. birtok. cég. kísérlet. azonos érték. elszökik. létrehoz. egyenértékes. tévedés hibák megszökik. megpróbál. megfelel érték éra. ekvivalens. kivonat. megmenekül különösen esszé. kiáradás. megszökés. kor. meger sítés. rang. kibocsátó nyílás. írásbeli dolgozat. egyenl erej . számítás. lepusztulás eltévelyedés. lényegében alapít. társadalmi rend. szervezet. menekülés. etika etnikai. megállapítás alapítás. hiba. kiömlés. megállapítás. szivárgás. elmenekül. vészkijárati vaslépcs . értékelés. felbecsülés. lényeg alapvet . faji. csappantyú. felbecsül. értékel. létesítés. egyenérték. intézmény. elmenekülés. lényeges alapvet en. t zoltólétra. földbirtok. etnológiai. korszak erózió. kiszökés. elkerül. költségel irányzat. kiömlik. megalapoz. ment létra. kiépít. létesít. véleményezés. megállapít. kiértékel. méltányosság azonos jelentés . elillan. lefolyó. megfelel . egyenl érték . kimarás. megállapítás stb. erkölcsi erkölcstan. néprajzi Európa európai (ki)értékel. azonos érték . megmenekülés. illatszer.equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. elszökés. kor(szak). kísérletet tesz vmire. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. vélemény. id számítás. szökés. lecsapoló. megkísérel. szökik. egyenérték . költségvetés. erkölcsi botlás. azonos mennyiség. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . elvadult növény. szerelvények jogosság. azonos. tanulmány eszencia. testület állapot. létesítmény. felszerelés. kimutat. kor. felmér. felszerelési tárgyak. becslés. létesítés. vészkijárat. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. oszloptest alsó része. árvetés. leereszt . el kalkuláció. értékmegállapítás. kiszámítás. elszivárgás. teljes kikapcsolódás.

kivételt téve. kivéve. sima. mindenütt bizonyítás. tanúsít. vizsgál példa példák kit n . kivétel. szabályos este esemény. nyilvánvalóan. tanújel. evidenciában tart vmit. mindig. kizárás. tanúvallomást tesz. b n. jelentkezik. végs történetesen. gonosz. ellenvetés. tanú. kiegyenlít. evolúció. kétségtelen. tanúskodik vmir l. megnyilatkozik evidens. pontos. követel. egyenletes. vmin kívül. bizonyítékul szolgál. rosszul. sík. valaha. bizonyít. világos kétségkívül. hogy. magától értet d . kiértékelés egyenesít. bizonyosság. ha. gyökvonás. megkíván. magától értet d en. értékelés. megszokott. nyilvánvalóvá tesz. végül (is). egyenl . kifogás. valamikor mind. kialakulás. véletlenül egyre. kiegyenesít. tanúskodik. kifejl dés evolúciós. szemmelláthatóság. gonoszul. kézzelfoghatóság. nyilvánvalóság. szabatos pontosan vizsga. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. végs fokon. nyom. kivéve. kiváló kivesz. kivéve. tanúbizonyság. nyilvánvaló volta vminek. egészen.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . bizonyíték. betegség. kivételt tesz. sportesemény. vizsgálat megvizsgál. megkövetel. nyilvánvaló. eset. kalkuláció. fejl dés. kiemel. szemmel látható. rossz. kicsikar. fejl dési behajt. kézzelfogható. vminek kivételével elhagyás. kivételével. végül. veszedelem (ki)fejl dés. minden mindenki hétköznapi. egyenes. szemmel láthatóan baj. vall. vkin kívül. bizonyság. hacsak nem. végül is. elárulja magát. örökké. precíz. szembeszök . mindennapi mindenki minden mindenhol. kizár. gonoszság. lelet. ha nem. páros. lapos. egzakt. éppen. versenyszám események végleges.

kifeszít. cserél. felment. kib vít. szétterjed. teljesítés. kicsapongás. vezet kivétel. túlzó. mentesség edz. zártkör kizárólag. mértéktelenség. gyakorol. járadék. megtölt. z ünnepély fizetés. kitágít. izgalmas. gerjeszt . kicserélés. kifejl dik. megtelik. terjeszkedik. végrehajtó hatalom. kizárólagosan elenged. széttágul. kivitelezés. sétál. végrehajtó. kiterjed. szám zött él. megnagyít. menekült. értékt zsde. létezés létezés. igazolás. csere. iskolai el adás szül k részére. bemutató. kifogás. csereüzlet. bugyborékol. széttár. feladat. létez tartalmaz egzotikus teletölt. dolgozat. szertelen. expand . kifejleszt. cserekereskedik. testmozgás. létezik. végrehajtás adminisztratív. mozog. rendkívüli kivételesen. nyílik. izgatottság érdekfeszít . túl sok. kiterjeszt. izgató kirekeszt. felenged. végrehajtási. mentség. kizárólagos. megbocsát. rendkívül felesleg. lét. kínzó. el adásmód. számkivetett. kitágul. f el adó. beváltási árfolyam. többlet. elnéz. széttárul. számkivetés. szétterül. tágít. felduzzad. rendkívül magas. számkivet. tágul. túlzás eltúlzott. kizár kirekesztés. feltár. kirakat. izgalom. van létezett fennállás. cserekereskedelmet folytat. kizárás el kel . igazgató. átváltási árfolyam. gyakoroltat. szám zetés. telefonközpont. kitár. szám zés. mentesítés. dagad. testgyakorlás. ürügy el adás. túlzott csereforgalom. vált. gyógyszer beadása. szám z. gyakorlat. mód felett. gyakorlatoztat. t zsde. bemutatás. kinyílik. kidolgoz. feszül. valutaárfolyam. enged a zárkózottságából. közigazgatási. túlságos. mutatvány. gyakorlás. fennáll. t zsdei árfolyam. szétnyílik. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. határtalan. felfuvalkodik. megnövel. kiállítás. mértéktelen. szétterjeszt. folytat. megvalósítás. kivégzés. tartásdíj.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. kicserél izgalmi állapot. felfújja magát. kifejt. felfúj. gyakorlatozik. megnagyobbít.

költség-visszatérítés. . kitettség. fejlesztés. kitágulás. szakért . fekvés. kizsákmányolás (ki)kutatás. kísérletezik kísérleti járatos. remélt. felderít. szakvélemény indokol. kifejezett. tapasztalat tapasztalt kísérlet. teher kiadások. dilatáció. várakozás elvárás. növelés biztosra vesz. világosan h stett. ráfordítás kár. kitörés. kiaknáz. hisz. kilátások. elvár. költség. összeegyeztetés határozott. felhabosítás. átkutat. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. leleplezés. várt expedíció. megmagyaráz. magyarázat. magyaráz. ügyes szakértelem. felfedez út. kiadás. kitermelés. kizsákmányol. kihasználás. elébe néz. költségek. detonáció. világos félreérthetetlenül. megnyit. határozottan. visszatérítés drága. szaktudás. robbanás export export cikkek exponált expozíció. kifejt. valószín nek tart. felrobbanás. kihasznál.kiszélesít. tágulás. gyorsaság. habosítás. terjeszkedés. költség. nyílt. felderítés. tapasztal. el re lát. vastagodás. megvizsgál (fel)robbanás. remény. térfogatnövelés. kutatás (ki)kutat. h tágulás. magyarázó okok. kilátás. felfedez út. magyarázó körülmények. kiterjedés. kiaknázás. kib vítés. megfejtés. hadjárat kiadás. puffadás. kikutat. m velésfejlesztés. kiállítás. kitevés. kitermel. remény. felvétel. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. gy r s szélfeszít . tágítás. sávnyújtás. kutat. felfúvódás. vár elvárás. költséges élmény. szókimondó. felfedés. kirobbanás. b vítés. tett hasznosítás. gondol. számít vmire. fürgeség. remél. felvilágosítás. várható örökség elvárt. kiegészít. feltárás.

nyomófelület. határtalan. képe vkinek. szertelenség. síktárcsa. kiterjedt. végs fok. sötét (nyomor). megnéz. szembenéz vmivel. kiterjesztett. n . megnövekedett. terjedelmes alaposan fok. külszín. vészes helyzet. szem. felszín. véglet. fejoldal. elüls oldal face . jobb oldal. legnagyobb. félreérthetetlen. szín. különös. szokatlan igen nagy. kinyilvánítás. fejtési front. mintás oldal. kifeszített. feneketlen. rügy. gyorsvonat. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. legnagyobb fokú. rendkívüli. kiterjedés. expressz. megnyúlás. rendkívüli módon. szerfelett nézet. többlet-. végs . határozott. színoldal. mellék-. kivételes. terjed kinyújtott. végs határ. széls ség. melléktantárgy. külterjes. pontos. látszat. el lap. arc. szóhasználat kifejezések ad. elterül. széls érték. prolongált kib vítés. nyílt határozott arckifejezés. meghosszabbított. kiterjedt. küls ség külön. csíraszem. bet fej. széls séges. kinyúlás. meghosszabbít. kétségbeejt helyzet. üt felület. megnagyobbít.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. legszéls . rendkívüli. átfogó. kifejezett. ábrázat. különleges. külországi. külszíni. küls leges. bet kép. figyelés. széls . bet test. rendkívüli. kiterjesztés. kiterjed. kül-. kinyújtás. vélemény. túlzás. többletkiadás furcsa. meghosszabbítás alapos. sürg s. számol vmivel. megállás nélkül. kifejezés. feltétlen. terít. utolsó. egyértelm . szertelen. számlap. küls megjelenés. futár. kifejez. legmesszebb men . kimondhatatlan. tüzetes. mérték. kiterjedés. hosszan tartó. felszin. gyors küldönc. kiterjeszt. terjedelem. ráadás. rágófelület. világos. rendkívül. küls . felület. határérték. t fok. terjedelem. legtávolabbi nagyon. lyuk. külföldi. tágulás. ritka. tekintet. nagyság felületi. mellékállomás. él. pillantás. m köd felület. nyújt. oldallap. vágóél. növel. hozzáépítés. munkahely (bányában). elölnézet. homlokzat. kiszélesített. rendkívül. széleskör . méret. fej. lap. szerkezet fejtési felület. kib vít. küls (leges). túlzó.

megbuktat. makulátlan tiszta. egyengetés. szépasszony. tantestület. elvágódás. dacolás. felbukás. frontváltoztatás tény alkotóelem. tökéletesen. rátermettség. szeret . világos. szepl tlen. kedvez en. mocsoktalan. kihajtás. elbukás. tömítés. sz ke. h séges. tisztességes. pártatlan. biztatóan. pontos lejtés. kedvez . öntésminta. kifogástalan. képesség. sikertelen. egyszeri ellésre született bárányok. fehér. méltányosan. sokat ígér . csiszolás. halkulás. esés. sportszer . jól olvashatóan. eléggé. fadöntés. méltányosan. hiány. arcvonal-változtatás. pontosan. ígéret h . megkönnyít berendezés. cs d. el segít. megbukás. bukott. el nyösen. b séges. fair fairly faith faithful fall . b nbeesés. elégtelenség. nem sikerül. el mozdít. mulasztás. kiállítás. teljesen. bukás. elmulasztás. elég. mulasztást követ el hibázott kihagyó. rendesen. tárgyilagos. képesség. méltányos. meghibásodás. kudarc. alaposan. kibélelés. h ség. bels burkolás. cserbenhagy. kivágott fákból álló rakás. tetszet s. létesítmények. egészen. együttható. kielégít . derült. megbukik. elég jó. fakultás. ügynök gyár egyetemi kar. nem részrehajló. t rhet . kar. fordulat. leromlás. jól hangzó. hanglejtés. simítás. meghibásodik. könnyen olvasható. hajtóka. szolgáltatások adottság. hit. könnyedség. apadás. tényez . gyengeség. esik. pályatévesztett ember. megmunkálás. elesés. becsületesen. fátyol. tökéletlenség. közepes. romló. bukása vkinek. meghiúsul. bukás. gyarlóság. leromlik. bukásra álló. igazságos. gyenge. vásár. gyönyör . csuszamlás. nem zavaros. ügyesség hibázik. áttetsz . megengedett. nyíltan. jókora. helyes. szervi elégtelenség hibák korrektül. elfogadható. kádencia. tehetség. bizalom/hit. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. terjedelmes. korrekt. csapadék. bizományos. szemben. tehetség burkolat. csökkenés. meglehet sen becsület. egész. bizalom. hanyatlás. balsiker. szépséges. hiányában. leomlás. hitvallás. hiba. nem üti meg a mértéket. meglehet s. tiszta. száraz. szorzótényez . pont becsületesen. ill . romlás. szép. borítás. szegély. ellés. hanyatló. tényez kre bont. hiányzik. el nyös. csapadék mennyisége. szintén. d lési irány megjelölése. betét. gyengül hibásak hiba. tisztán. kudarcot valló. apály. olvasható.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. kecsegtet . szépen hangzó. lojális. önt sablon. könny ség. becsületes. elromlás. jól olvasható. illend . lehet ségek. kudarcba fullad. felszerelés. elmarad. korrektül. jól. fordulás. kudarcot vallott.

szurkoló. rajongó. es . gazdálkodik. gazdálkodó. paraszt gazdálkodás elb völ . kisebbedés. helytelen. furcsa díszítés. h tlen. messzebbi. furcsa m alkotás. képzel tehetség. összeomlás. fantazmagória. megm vel. elegáns koplal. groteszk díszítés. omlás. képzel er . ventillátor. gabonarosta. nemesi származás. káprázat.egyhasi bárányok. zárt. bérbe vesz. er sen. szilárd. sebes. m -. sz. m vel. el kel származás. hír(név). er s. hamisított. er sen. ismert. kicsapongó. csavarszárny. színtartó. divat. nagy távolságban. távol. gazdaság. agyszülemény. nem valódi. szintkülönbség. magával ragadó. szell z készülék. farm. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . húzóvég. igaz. ellés ideje. készít. messzi. csavarlapát. csapongó képzelet. groteszk rajz. tettetett hír. bérbe ad. messze. messzebb es . gazda. messzire. utánzott. tanya. vízesés. hajócsavar. régi család híres szelel kosár. szertelen gondolat. lelkes híve vminek. túlsó kisbirtok. látomás jóval. furcsa rajz. színlelt. ismer s. légcsavar. drukker. groteszk m alkotás. félrevezet . visszahúzódás. rostál. böjtöl. megtéveszt . nem igaz. képzelet. megszokott családok család-. hibás. süllyedés. hulló. böjt. családias. kivágott fák száma. fantázia. szilárdan. hullás. könny vér . csalfa. hullott ereszked . megbízható el mozdít. zuhanás. távol-. lehullás. bizarr minta. ál-. tartásra ad. farkuszony. sokkal. távol fekv . el segít. pusztulás. szabás. jó család. megformál. ledöntött fák száma. nagyon. legyezget. el kel család. major. gyorsabb. szeszély. vízmagasság. rögzített. tönkrejutás. távoli. szertelen ötlet. agyrém. vkinek a veszte. szell ztet készülék. hamis. mód. hallucináció. bizarr m alkotás. furcsa minta. nagyon érdekes alakít. kosztba ad. tus (birkózásban). lezuhanás. megmunkál. kosztba vállal. szárny. szelel rosta. fesztelenül bizalmaskodó. csalárd. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. szokás divatos. meghitt. család. családi. menet. messzebb fekv . megragadó. házi. téves. pontatlan. közvetlen stílusú. imádó. leesés. fúvókészülék. álnok. legyez . tartásra vállal farmer. propeller. ábránd. bizalmas. elragadó. vízoszlop. fazon. intim. zuhanás csigasorkötél. gyorsan. gyors. bezárt. valótlan. hírnév gyakori. lejt . groteszk minta. vitorla képzel dés. kirostál. rögtönöz. zuhatag kétszín . legyez. valóságnak meg nem felel . veszte vkinek. tartós. távolabbi. bizarr rajz. bizarr díszítés. esés.

illeték. felvázol. tulajdonság. kövér tyúk. hasonlít vkire. létrehozója vminek. legid sebb tag. vet dik. jelvény. halál. megegyezéses. kiadós. alkotó. hatásos sorok. pusztulás. törvénytisztelet alkalmas. testes. államszövetséget érint . északi. nemz. rettegés. sors. kiemel. vét. gyantás. kedvez. kigondol. hibáztat. fél. vég. kitüntetésként adott tárgy. alapító. tisztelend atya. jóindulat. b séges. magatartás. fizetés. h bérbirtok. ken anyag. háj. jellemvonás. téved. szövetségi szövetség díj. elhízott. mulasztás. el nyös vállalkozás. vastag. egyezményes. korelnök. kedvez kedvenc aggodalom. szerelmi emlék. megromlani hagy. el nyös munka. félelem. apó. botlás. megvalósítható. északpárti. valószín attrakció. kövérje (húsnak). hiányosnak talál. pásztortáska. tulajdonságok február etetett. el tolás. tart vkit l. táplál. szövetségi hivatalnok.fat hizlalt. kifizet d munka. zsíros. vet . mostohaapa. hibássá válni hagy. vminek a java. föderalista. tart vmit l. java vminek fatális. páter. feltalál. atya. jól felszerelt. el nyös. lehetséges. ziccer. arcvonások. el nyben részesít. hízik. elmozdít. etetés. takarmány. gazdag. tömött. vaskos. forrása vminek. kegy. szabálytalan adogatás megtisztel. segítség. kövér. el segít. szívesség. vétség. végzet após. zsír. oltalom. zsiradék. kimozdít. támogatás. fekete üröm. kegyként adott tárgy. legrégibb tag. központi. részrehajlás. díjazott. hiányosnak min sít. szerz séget tulajdonít vkinek. hatásos szerep. öreg egyházatyák megtörik. honorárium. apa. szerelmi zálog. eltolódik. szül je vminek. küls megjelenés. szivesség. vet dés. dús. termékeny. táplálkozás. díjaz vkit. hibázik. keresztülvihet . csokor. hiba. kedvezés. tisztel. szövetségi ügynök államközi. félve tisztel. jellegzetesség. hájas. megtör. arcvonás. végzetes elmúlás. szerepeltet. elmozdul. f helyen közöl. államszövetségi. helyesel. eleség. támogat. pártfogás. kifizet d vállalkozás. hiányosság. vadspenót. hízott. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . sajátság. megkülönböztetett bánásmód. táplálék. hizlal. halált okozó. h bér. illetmény abrak. evés. halálos. kivételezés. jellemez. apaságot elismer. pártfogol. fogyatékosság. védelem. apaságot tulajdonít vkinek. aggódik. arckifejezés. tapadós. kitüntet el nyös. törés. tisztelet. hiányzik. vonás tagoltság. örökbe fogad.

hangulat. vadásztársaság. egyetemi önkormányzati testület tagja. elektromos er tér. hangulat. rost. terület. udvarló. csapatot összeállít. helyszíni. etetés. játékosok. cimbora. pajtás. takarmányozás. kerítéssel körülvesz. csapat. valótlanság harctér. szántóföld. érzelem. nemezel. kartárs. érzet. kegyetlen. vminek a párja. regényirodalom. tapintás.feeding feel feeling feet fell élelmezés. összetapad. orgazda. lopott holmit elad. letaglóz. egyetemet végzett ösztöndíjas. vad egyenrangú ember. mez ny-. harcmez . párosít. csatatér. kerítéssel elzár. pofa. összepárosít. akadályon átugrik. érzés. eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. n stény feminista akadályt vesz. heves. sövény. indukciós tekercs. eladási terület. elhárít. nemezzel bevon. evés. piac mez k ádáz. mér léc. tüzes. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . nemezel dik. tv-képmez . lóverseny mez ny. pajzsmez . fickó. sövényen átugrik. sz rme. mez nyben játszik. vívás. akadályt ugrik. zabálás érez. tér. terepen történ . regénym faj. elsüt rugó karja. idegrost. fogás. mágneses er tér. ünnepi játékok. kitalálás. összefilcesedik. izomrost. határoló vas. társ. palánk. leüt. szigetel fedéllemezzel befed n i. kutató ösztöndíjas. megfog és visszadob. nemez. megvéd. tag filc. harctéri. mez ny. táplálkozás. terep. kerítés. érzékelés. er tér. érz . tapintás érzékelés. ember. el tolás. érzet. mása vminek. ünnepség néhány kevesebb elemi szál. ledönt. fesztivál. alak. összeállít. mágneses mez . kivéd. táplálás. ünnepályes. b r. könyörtelen. lopott holmit vesz. koholmány. orgazdáskodik. ünnepies. ünnepi. érzék. valaki. orgazda boltja. bekerít. véd. széppróza. mezei. tapintóérzék lábfejek beszeg. bajtárs. összeáll. rostanyag képzelgés. háttér. biztosító csap. ünnep(ség). kopár hegyoldal. párja vminek. nyersb r. szenvedélyes. ünnepély. orgazdaságot z. megtalálja a párját vminek. pálya. véd fal. elsüt kilincsrugó karja. oltalmaz. képmez . számtest. mez . pasas. vív termékenység ünnep. tábori. korlát.

karcsú. szép hozzányúl. bírság. díszítést vés. film. jó kivitelezés. kicsinosított. akta. befejez. tapint. iratrendez . talált tárgy felfedezés. nyúlánk. megtalálás. hegyes. lelet. töltet. megjelenés. kitöltés. számtan iratgy jt . megbírságol. kit n . kidolgoz. befejez dik. véget vet. képet alkot magának. ütközet. pompás. fogdos. egészséges. finomít. jól. bravúrosan. nyúl. megmunkálás. megtapogat. kallantyú. szépen. befejezés. tapogat ujjak hajrá. számjegy. cizellál. reszel. betölt. bevégez. értékel. adatállomány. ráspoly. vég. pénzel. irattárba helyez. ráspolyoz. kartoték. elegánsan. derült. cifra. dúsít. megtelik. laktató. feltöltés. utolsó. filmre alkalmaz. derít. mintáz. megszámol. tisztít. keresés. ábra. töltelék. elsimít. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . termet. telik. finoman. fogtömés. finomított. remekül. divatos. fájlok dagad. végez. irattároz. alak/ábra. index. jelképez. harc. kézbe vesz. számmal jelez. vetülékfonal bevon. diagram. oszlop. tölt anyag. számjelez számolás. pénzügy anyagi. vasúti töltés. feltöltés. bevégz dik. pontosan. számozott basszust készít. pénzügyi felfedezés. elegáns. elképzel. b ség. hártyásodik. szennyez désekt l mentes. tiszta. üdít . finom. alakzat. (ki)tölt. reszel . díszes. számol. tölt. nagyszer en. megállapítások. töltés. kiderül. eldolgoz. végs végül finanszíroz. felület. nemes. küzdeniakarás. betöm. díszít. megjelenik. nagyszer . küzdelem. nyíl. rudacska. megszámoz. kártalanítás. óramutató. vég. kitisztul. számjeggyel megjelöl. legkiválóbb merinó gyapjú. húros hangszeren játszik. kellemes. vamzer. remek. lelet. ténymegállapítás keresések. vékony réteg befejezés. száraz. h bérúrnak fizetend kárpótlás. gondol. szín-. apró. kikészítés. keres. számol vmivel. jó. éles. alakít. tömés. harcképesség. leülepszik. eleget tesz. hegyes függoly bokszmérk zés. bérlet-meghosszabbítási illeték. pénzbüntetéssel sújt. felértékel. kitölt. besúgó. jó kidolgozás. tökéletesít. ritka. illusztráció. töm. fügefa. hártya. menetel. iktat. megállapítások csodálatos. csipisz. besúg. ujj. talált tárgy hozzávalók. vél. retesz. megtapint. alak. füge. apróra. iratcsomó. el kel .fig fight fighting cimbalomszeg. verekedés harcoló becsül. kiváló min ség . tolóka. megtölt. töltés. lezár (vitát). szerepel. filmez. kikészít. hímez. sor állományok. teljesít betöltés. kalkulál. állomány.

hozzáillik. bé (kottában). színfal. kigyullad. renonszot csinál. lapos felület. emberi test. els . légkör flotta. meghízik. íz. illik vmire. határozottan. alföld. laposan. félhanggal leszállított. odaillik. összeillik. csap. megszilárdul. lelóg. húsétel. kemény. fitt. belefér. nyíltan. alkalmas. egymásba illeszt. hozzáidomít. jellemz tulajdonság. alkalmas vmire. sekélyes illat. felgyújt. eleinte. sajátosság. nyílt. másodrend evez toll. -egyedik. tompa. határozottan. lelkesít. síkság. tipeg k . szilárdan el ször. elgyengül. hízik. peca. kezdetben. széles level gyékény. illend . ütközési heveder. elsül. els nek. járdak . kikövez. különleges tulajdonság. jó. egyenes. tökéletes éget. sima. köt lap halász halászat megfelel. ill . tüzel. ágyút z. egyenletes. határozott. k kocka. elégtelen osztályzat. lobogó. ellankad. használhatóság. gyors.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. lapít. kielégít. t zkár. lapos. fénytelenít. határozott. kezdet. határozottan. kipirul. hevít. mozdulatlan. összeilleszt alkalmasság. horgászik. aranyzab. roham. szenvedély. cég. gyújt. rögzített. hevül. játékpénz. tehetetlen ember. n szirom. megfelelés illeszt öt állandó. unalmas. kidolgozott. t zvész. összeegyeztet. illeszt. lapály. hajóraj. levél. homokzátony. tüzelés. els ként. változatlan elbágyad. megízesít. bágyad. kil . er sít. elbocsát. jól áll. robban. sík. lapjával. tompít. macskak . állóképesség. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . f t. meger sít. állódíszlet. kiváló. els sebesség. elseje. vállalat er sen. megszilárdít. szilárdít. levakar. átkel bárka. átalakít vmilyen célra. lehúsol. el készít. zamat. lakás. hajóhad. húsoldal. hengerel. szürke. zászló. sínheveder. t z. száraz levél fakó. ízesít anyag. f szerez. ízesít. hév. tüzet fog. gyorsan elröppen (id ). írisz. fürge. hal. ötös osztályzat el ször f államügyész. els ízben. fellobogóz. vérszomjassá tesz. bedöf. illesztett sínheveder. jelz zászló. zászlójeleket ad. jogtanácsos. meger södik. hozzámér. hosszúsz r angol vizsla farka. illeszkedik. els alkalommal. korhadt ág. szapora beavat. íz/aroma. hiányjelz kartonnyelv. puskatüzelés. szilárd. beilleszt. egészséges. hús. szeszély. halak. árboctámasztó. megfelel . lekonyul. görcs. gatya (madáré). kikészített. meggyullad er s. csatlakozó lemez. k lap. kifejezett. inkább. keményen. kampó. elsárgult levél. alkalmassá tesz. elsüt. elfér. egyhangú. szilárd. vérben megforgat. torpedó. t z(hely). gumidefekt. karó. meggyújt. test. lap. állott. kincstári ék. fix. biztos. aroma. beleillik. vitorlarúd-szilárdító. húsosodik. sziklazátony. jól áll vkire. t zeset. l . szilárdan. hizlal. kereken. halászik.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. vadállat. ténykedik. nagyobbodás. képtár. fedett folyosó. el ny. megszerez haszon. megérkezik vhova. felszerel. kert. csaplyuk. befektet. tréfa. elnyer. t ke. nem mindennapi berendezés. talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. banda. gyakorlati. összeolvadás. járat. funkcionális. tréfálkozás. bútor(zat) el mozdít. nyomorék. rés. kötelesség. nyereség. kemény. nyer. fúzió. kertet m vel. profit aknafolyosó. társasjáték. nyereség. alapjában véve.tisztség. bátor. leend határid ügylet. furcsa. gyarapszik. munkáscsapat. bivalycsorda. jöv id . manser . galéria. brigád. határid üzlet fundamentally alapjában. jöv . kertészkedik. játszma. bútor. szerszámsorozat. gyarapodás. megy hézag. elér. el nyére van. haszon. határozott. er sítés. béna. tréfás. erkély. m vel. egyesülés. vad (erdei). komikus. forrás. ráadásul. csapfészek. liget. szórakozás. hízik. csorda. prostituált. szerszámkészlet. játék. sánta. keres. vadpecsenye. út. m csarnok. m ködéshez tartozó. alaphang. munkásbrigád. vicces. tovább. támogat. alapvet . további azonkívül. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. park . sietés (óráé). szerez. hasznára van. jár. vadhús. el segít. mulatságos. különös. fedett pálya. szövetkezés jövend . érctelér medd k zete. hivatalos. csoport. fasor. pénzben játszik. továbbá beolvadás. sarkalatos temetés bizarr. prostitúció. mans. sport játékok csapat. tornác mulatság. csonka. örömlány. fuzionálás. jöv beli. karzat. r garázs epikurosz kertje. magfúzió. tevékenység. kertben dolgozik. gengszterbanda. m ködési függvények alap. hattyúraj. t késít alap-. siet (óra). nyílás. móka. növekedés.

nem specializált. generálás. szerelés. üzemanyag. genetikai. szelíden eredeti. nyájas. nagylelk alkotó. általánosan el állít. nemzedék b kez . felszerelés. határozatlan. szelíd. egyetemes. gyengéden. sebességfokozat. süket duma. nemz . szerkezet. óvatosan. nemes. sebesség. holmi. megszokott. szül gén f . fecseg. vidám felkantároz. függ vé tesz. vakerál. szövegel. süketel. tarka. származástani Genf. hadvezér. köz-. nyílt. udvarias úriember urak finoman. megnyugtat. szoros kapcsolatba hoz nem. tábornok. el idéz. nagyközönség általában. nemz. népszövetség géniusz enyhe. hajtóm vel ellát. nyíltan. keletkezési. gázzal megmérgez. felgyorsul. élénk. szórakoztató dolog. jókedv . megközelít . okoz. duma. vaker. szintén földrajz földtani György-tallér. homokos. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. nyájasan. kapcsolódik. gázzal ellát. létrehoz. fogaskerék. arányosít. általános. termel létrehozott generáció. közös. létrehozó. fejl dési. valódi hitelesen. gyengéd. kivált. badarság. nemessé tesz. m ködés. örökléstani. stratéga. élvhajhászó. bekapcsol. elgázosít. halandzsázik bejárat. holland gin. kapu sorompó adott buzi. benzin. szokásos. Grúzia geographical földrajzi . szinte. felszerszámoz. hülyül. nemesít.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. gáz. gázzal tölt. fejl déstörténeti. halandzsa. készülék. generális. finom. mindenes. homoszexuális. rossz erkölcs . hiteles. mindenre kiterjed .

leány. dics séges. lupe. menés. ablaktábla. megszerzés. tündökl dicsfény. lámpaüveg. vizsga. rátermettség. ajándék. nagyszer . aranyszín . György korabeli. képüveg. bura. létez . mozgás. óraüveg. látcs . fényes. siker. gukker. örömteli. kelt. vidám homokóra. aranyban b velked . távozás. messzelátó. holtjáték. golfozik el rehaladott. világméret dics . tehetség. golfot játszik. ragyogás. gól. légsúlymér . teljesítmény. üvegáru. tündöklés körülmény. remek. aranyérme. szerzés óriás. aranyos csillogású. szolgálólány ad. men . dics ség. járás. kinevezés joga. arany-. melegház. bíborvörös. pohár. kísérlet cél. lencse általános. György kori német Németország (be)vesz. alku. visszaütés kapás hozzájutás. nagyítóüveg. felruház. kellemetlen ember. glória. jövedelem. megadott. arany. tükör. hajlamos.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. megegyezés. kezdeményez készség. megy. vmilyen természet ad adás kellemes. kocsiablak. próbálkozás. esemény. hajlam. örvendetes. világ-. rugalmas utánengedés. adag. ajándékáru. elveszett. kiadatott. össz-. arany-. globális. megjutalmaz. divat. megszerez. aranyterm golf. haladó. óriási adomány. melegágy. egész világra kiterjed . fehér folt. örvend . hozadék. üveg. aranylap. út arany. képesség. aranyszín aranyból való. reménytelen . grúziai. üzlet. adományozás joga. ivadék. kislány. aranyos fény . hozzájut. élénkség. energia. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . szívderít . frisseség. örvendez . halott. értékes. egész földfelületet behálózó. boldog. távcs . rugalmasság adott. egyhasi kölykök. numera. tetter . optikai lencse. ad. ragyogó. barométer. ügy. hülye hapsi. menés. elevenség. mozgástér. aranypénz. pohárkészlet. lendület. grúz. megajándékoz. roham. kapu isten megy fennálló. kinyerés. lány. teljes. ajándékoz. üvegház. pompás. szolgáló.

végbizonyítványt ad. papa. vagyon be(vesz) barbár. lejt . fokozatossá tesz. gót stílus. báj. alkalmas. osztályoz. segély grafika befüvesít. adományozás. derék. nyújt. elfogad. teljesít. tata. kiutal. felület érdessége. megbocsátás. díszít. vkinek a java. felékesít. bíborvörös fest anyag. kedves. ezer dollár. osztály. fokozat. ingóságok. haszon. elindul. kegyelem. folyósít. aranyszemcse. gót. engedelmes. nagy. középkori. f . átruház. fokonként nehezebbé tesz. rang. ingó vagyon. regulátor. f . legel . hangversenyzongora. szemer. intéz testület tagja. gótikus. átruházási okirat. vizsgára bocsátás. eleget tesz. diplomás. gyep. hajlam. fatter. szubvenció. helytartó. adományoz. f nök. vezér. lelkület. szép. tetszet s. pázsit. gazda. természet. kegy. elismer. választmány tagja. szabályozó. érvényes. egy csekély. vad. atya. jó. kormányzó. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . szemcséz nyelvtan el kel . igazgatótanács tagja. gabonaszem. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. kit n . porszem. átruházás. remek engedményez. szemernyi. adomány. megfelel . csúcsíves. osztályzat. el ny. emelked . elvégez. szemcsés szerkezet. mozarab. irányító asztali áldás. megtisztel. börtönigazgató. egyetemet végzett. engedélyez. gótikus stílus. jámbor. granum. fokbeosztással ellát. gót nyelv. felület tarkasága. fokokra oszt.good goods got gothic governing örvendetes. planíroz. homokszem. grácia. szigorlatra bocsátás kiválogat. szem. gótikus bet . fokonként nehezebbé tesz. kecsesség. sorba rendez. el nyös. erezet iránya. nagyszer . kitüntet. gran. fok. nemes. vezet igazgató. árucikkek.0648 gramm. spárga. napvilág government kormány. érettségizik. skarlátfesték. szemtermés. szemcsézet. zöldtakarmány. gabonatermés. jóindulat. malaszt. középkorias. barka. gabonamag. szem(cse). füvesít. asztali ima. évgy r . min ség. megadás. csendes. szemcsésség. vizsgaengedély. kormányzó. felszín. kategória. javak. engedélyezés. mester. engedményezési okirat. meghallgat. barkáz (b rt). gabona. végz s. kellem. szemcse. rangsorol. bíbortet . bíborfesték. örege vkinek. csirág. primitív ízlés irányító. munkaadó. áruk. megkegyelmezés. egy szem vmi. szeretetre méltó. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. elegyenget. min sít. megenged. 0. apa. vezet . diplomát szerez. ingóság. gót bet . marijuana. szíves áru.

börtön r. ordenáré. nyers. garancia. falcolás. görög nyelv. kinövés. szürke szín. termés. fájdalom. zöldhasú. zöldes. megszürkül. nagy test . képz dmény biztosít. szerencsétlenség. éretlen. gyep. felszállást lehetetlenné tesz. zöldfül . fejl dés. hómentes. hálózat. rség. zsuga. friss. futár. üde. kert. hájas. sápadt termesztett sz. termelés. szomorúság buja. terep. szürke festék áramhálózat. hamuszürke. fegyház r. indíték. bánat. üledék csoport. el vigyázat. burjánzó. zöld-. legel . föld. zacc. megfenekeltet. garantál. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. sikamlós. hiszékeny. ír ember. sportpálya. natúr szín . jó er ben lev . földelés. csoportosít. zsíros. terjeszkedés. szürke szín . szürkület. fegy r. növés. növ(eked)és. süt rostély. görög. goromba. trágár alapoz. teljes. rostély. növekmény. megnövekedett daganat. súlyosság. hajtás. görög személy. alap. rölt. csoportosul csoportok termeszt er söd . hírnök. földre dob. biztosító berendezés. rácskerítés. term megn tt. kövér. kavics. zöldre fest. meg szül. tömegvonzás nagy. megtéveszt. nehézségi er . sápadt. megfontoltság. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. hellén. otromba. durva. halvány. gyászos. megcsal. golfpálya lyuk körüli része. karfa. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . naiv. görög nyelvtudás. talaj. lomb. nyers szín . fejlemény. földre tesz. forgalmista. tumor. zöld. tér. el vigyázatosság. nyomorúság. vastag. szürke. sárgás. kandallórács. borongós. országos áramhálózat. rács(ozat). betétszalag. Hellász csaló. gyógyszeríz-javító viv anyag. pázsit. földre fektet. szerves képz dmény. rács. szaporulat. földel. térképhálózat. szürke ló. er s. zátonyra fut. bruttó. rét.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. rácsozat baj. makroszkopikus. gyarapodás. súly. rködés. sötét. vaskos. golfpálya. pénz. szürke egyenruha. f kalauz. er teljes. kendermagos réce. szabad szemmel látható. növekedés. sóder gravitáció. tapasztalatlan. szavatol markolatkosár. becsap. zsozsó. liget. felh s. együgy . alapozás. megzöldít. ok. fogház r. svindler zöldell . borús. megfeneklik berek. terület. tengerfenék. meg szít. kifejl dés. svihák. nagy.

tanácsadás. kéz. meghívott. közös étkezés. útikönyv. nehezen kezelhet akadály. hajszáldrót. korlát. terem. csarnok. vonatkísér . diákszálló. hapsi. tönkrever. ferences rendház elöljárója. véd rács. hátrány. kabaré. kézjegy. odaad. kézírás. hajszál. palota. parti. leránt. tökéletlen közös ebédl . parazita. nem teljes. kopaszt. útjelz tábla. vétkes gitár öböl. olajprésel zsák. megterhelés hammer hand handful handicap . küls megjelenés. hajóslegény. útmutató b nbánó. vezet . agyonbírál. fegyver. veret (tüzérséggel). vigyázat. magatartás. kovácsol. matróz. hall. felerészben. kisegít . vonatvezet . szakadék revolverlövéssel megsebesít. zúz. b nös. pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. sörte befejezetlen. sz rszál. számoló. konviktus. gondnok. ruha. taps. szórópisztoly. leosztás. pacák. pisztolylövéssel megsebesít. r. idegenvezet . r. dohog. dobol. kisebb egyetemi kollégium. aláírás. kézbesít. véd szerkezet. lövöldöz. segédmunkás. vezetés ismertet . b ntudatos. gárdisták látogató. játékos (kártyában). pöröly. mulató lehúz. kakas (puskán). sz rrel ellát. lehengerel. r(ség). gvárdián. vadász. lábfej maréknyi. tönkrezúz. amerikai bangita. gyámolító gárdaezred. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . maroknyi. vidéki kastély. átnyújt. kar. marok (lómérték). kézfej. gyám. testalkat. szokás. kikalapál. kiosztott lapok. kastély. kalauzol. agyonl . kalapál kártyaleosztás. védekez állás. internátus. útmutatás. kollégium. örvény. példamutatás. vezérfonal. közös étkezde. ütés (kártyában). részben. nagy ebédl . zenés kávéház. kiver. sz röz. útjelz . kúria. védekez testtartás. oltalmazó. kopácsol. kalapácscsont. kalapács. vezérlés. kézjel. sz r. védelmez. kordában tart. hajszálrugó. lel faszi. napszámos. játszma. ágyú. elpüföl. eldönget. viselkedés (birt) haj. pisztoly.óvókerítés. rz . ágyúlövés. vendég irányítás. ad. megátalkodott. l fegyver. revolver. üt . munkás. félig. irányít. mutató kéz. nehezen fegyelmezhet . székház. puska. átad. löveg. hátrányos helyzetbe hoz. nagy terem. lecsepül. bolyh. sín. rákapcsol. mutató. hajzat. fél. el csarnok. büntetend . vezet. el szoba. riz. kalauz.

irányít kezelés. eleje vminek. szívósan. rossz. igazgató. címszöveg. terméseredmény (bír) bíborosi kalap. vezet . fejes rész. keményre. kínoz. csúcspont. f -. sért. kemény. fenék. szigorú. alkalom. korona (fáé). el adódik. értelem. sapka (van). kényszermunka. kedvez tlen. vezet hely. jókép . fejel. kalap. szilárd. felirattal ellát. jóvágású. megtörténik. el fok. f nök. szerencsére. bajt okoz. darab. kalász. bántalom. gubó. keservesen. fanyar. rovat. bajt csinál. k b l kirakott gázló. véletlenül boldogság. ürügy. begy jtés. fiú. bíborosi kalapot adományoz. rúd. vezet. cím. rossz. rikácsoló. jelentékeny. sólya. kalapot ad. érdes. családf . kemény. nyers. er sen. rideg. kar. lekezelés kezek. ész. fogó. kilincs. keményen. oszlopf . bánik. er s. hegyfok. vidám keserves. zaklat durva. f hely. fáradságos. hajóbordák fels része. hardver. vájvég. fejtési front. el fordul. csinos. állomány. készlet. hajó el része. hím. történik történés történik boldogan. hozzányúl. halad.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. megsért. kifejlés. felvízcsatorna. kitartó. szigorú arat. csalás. mákfej. kalapot tesz. kiindulópont. nehéz. vidámság boldog. betakarítás. személy. ártalom. kíméletlen. szedés. tet pont. fej (érmén). éles. kegyetlen. zord. kitartóan alig fémárú. kirabol. gavallér. termés. feje vminek. tapintás. nehezen. gyorsan. el menetel. szüret. térnyerés. fejezet. orom. el vágat. élén áll vminek. beugratás. kategória. ugratás (birtok) az. becsapás. nyél. fronthossz. nyugtalanít. holtfej. f . megesik. fogantyú. fejjel ellát. gyötör. tekintélyes adódik. földnyelv. csúcs. kár. szarvasagancs. fok. aratás. hím állat. megy. préselt dohány. forgattyú. éles. hajó orra. kezezés b kez . svindli. fáradhatatlan. tárgykör. vállalatvezet . el rehaladás. sérelem harmónia elpusztít. feldúl. tréfa. sebesség. fels rész. fejfed . férfi. baj. kezel. haladás. irányító. foglalkozik. kifoszt. ereszcsöpög alatti tölcsér. fej. vasárú árt. betakarít. fül. él. rubrika head . igyekszik. fárasztó.

piros (kártyában) bef t. háztartási alkalmazott. beborult. hallótávolság. felgerjed. búgás (kocáé). verseny. fáradt. kiszolgál. segíteni kész. hevít. segély. h ség. ér (kábelé). megmelegít. félisten. támogatás segített hasznos. játékbarlang. er s. heves. ezért (az ) ide. el segít. segít. sziv k r. nehéz. ételadag ennélfogva. h s heroin. segítség. kimerült.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. kártyabarlang. kihallgatás. melegszik. paradicsom nagyon álmos. viharos. segédlet. h csarab. így. hanga. hegy. tet pont örökös tartott helikopter fene. hallás. kemény. hérosz. pusztaság f tés ég. felindulás. bels rész. központ . tüzelés (szukáé). pokol bejárón . szív. fejesedik. melegít. magaslat. itt örökség dalia. meghallgatás. hév. súlyos. felszolgál. menny. ezentúl. mag. terhes. buta. fejek. fejbe borul. sötét csúcspont. nagy. unalmas. k r. láz. (h sn ) headquarters f hadiszállás. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. t zbe hoz. jelent s. orvosol. tárgyalás bátorság. f t. lelkiállapot. magasság. szolgálatkész adag. segít kész.

fogantyú. eltalál. találó kifejezés. elszakad. vagyon. magát. szarkasztikus megjegyzés. tartó készülék. kilyukaszt. érint. megüt. szár. feltartóztatás.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. megfogás. önmaga. nyomorúságos viskó. gúnyos megjegyzés. er s. megfog. rablás. nekiüt dik. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . el kel . kitartás (hangé). magasztos. zárt. szerencsés húzás. szerencsés ötlet. szippantás. bíráló. sláger. támasz. ráakad. börtön. slukk. tárolás. saját magát rejtett hierarchia. befogó készülék. birtoklás. bírlalás. átlyukaszt. beássa magát. fogás. tartály. nagymérv . üt. csúcsteljesítmény. egy adag ital. fogó. rablótámadás. megtartás. nagyon. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. ér. tartókészülék. rangszervezet er sen. foglalat. halogató. tulajdon. tokmány. gödör. elér. lyuk. gyám. birtok. aktívák. talál. korona. tok. tám. rakodótér. megver. birtokos. tartó. gáncsoskodó megjegyzés. hajófenékrekesz. gunyoros megjegyzés. szagos. szerencse. bírálgató megjegyzés. magas. magas nyomású terület. lök. lyukat fúr. szipka. betölt tároló. jól sikerült felvétel. irattartó. egy adag kábítószer. rangsorolás. vár. sújt. becsapódás. tartás. üreg. késleltet . oldalvágás. éles megjegyzés. magasan. emelt. er d. magas nyakú. hajófenék. visel . felül. vmit kézben tartó. papi kormányszervezet. srenk eddig. önmagát. befogókészülék. rangsor. fermata jogosított. saját maga. feltartás. támvas. odú. raktér. kifúr. ezideig hajótér. gyilkosság. szerencsés fogás. fent. harmadik sebesség. emelkedett. tartó tárca megfog verem. két munkahelyet átjáróval összeköt. birtokban tartó. vagyonrész. f . telitalálat. roppantul. történet heroinos cigaretta. nagyfokú. alátámasztás. befolyás. tartó. kilyukad. tartott. rögzítés. hatalom. átfúr. találat. vmiben lekötött t ke. felemelkedett. összecsapódás. összeüt dés. ütés. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. üt dés. csíp s. odaér. igen. fenséges. siker. romlásnak induló. kitalál. vezet . rátalál. csapás.

felöklel. szent. haza-. medd k zet-zárvány. belföldi. becsület. lovagol. kíván. vár. vitorlarúdsín. tisztesség. deresre húz. helyére. látóhatári. bizakodás. sárlik. lóra ültet. szentelt. nyersvászon jámbor. pont (golfban). fedez. találó. borzasztó volta vminek. csikó (sakkban). számítás. tülök. otthoni. vacok. mélyedés. iszonyatosság. kilátás. rettegés. erekció. hefti. helybeli. hangszóró. díjazás nélküli. dísz. érzékeny ponton érint . lovas katona. szül föld. megdöf. üll szarv. rárepül. cél. szentséges saját. lóer . hazairányít. kapu. lel hely. reménység. lyukba küld. kegyes. ház. kürt. tollbóbita. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . magas állás. tiszteletbeli. elvár. hazarepül. tisztel. vissz-. címzetes. szarv. lovat ad. otthon. szarv alakú serleg. menhely. kiváj. otthont nyújt vkinek. hon. hidegrázás. lakás. számít. tölcsér alakú torkolat. üreg.lyukba dob. borzalom. dísz-. figura (kártyajátékban) remény. kifizet. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. tölcsér alakú vízfolyás. méltóság. remél. hontalan. reménykedés remélhet leg horizontális. szünid Hollandia. remény(kedik). gyár (kínában) becsületbeli. reménykedik. ló. tapogató. n i becsület. lóra ül. irtózás. fogantyú. jóhír. háztartási. elfogad (váltót). szakadás. erény. hátán lovagoltat. rádióval repül gépet irányít vhova. sík. szaru. egészen. lakhely. felnyársal. rettenetes volta vminek. hazaküld. lapos. szabadság. tisztelet. porta. haza. becsületesség. látóköri. telefon. tölcsér alakú öböl. szarvval ellát. tartó. menedék. csáp. célrepülést végez. fúr. duda. szünid . tiszteleti becsül. salakdugasz. vakáció nyaralás. belföld. lóra száll. lovas. helyi. szarvaz. valószín ség. szent élet . hajléktalan. borzalmasság. visszarepül kiindulási pontjára. bak. fizetéstelen. pata borzadás. büszkeség. ünnep. orr. a helyére. ékesség. bel-. vissza-. családi. ház körüli. állvány. várakozás. kitüntet. irányít. nyílás. borzongás. cs dör. tölcsér. szinte. odú. nyomorúságos odú. iszonyodás. hátán visz vkit. vezet sugárral repül. visszatér. szarvával felnyársal. bizakodik. nyílt. rémület lovakkal ellát. undorodás. bevált. elevenére tapintó. megszentelt. fedeztet. vakáció. hazai. lovasság. megtiszteltetés. megbecsül. agancs. mén. láthatári. óhajt. herél mén. otthonhoz közel es . lyukaszt. megbecsülés. házi. hátára vesz vkit. hazavezet. lóval ellát. tisztességes raktár (kínában). vízszintes (Horn-fok). felszarvaz. szarv alakú tartó. szabadság. nyomorúságos lakás. lakóház. kötélhágcsó. teljesen. otthontalan becsületes. célra repül (ott)hontalan. autóduda. magas rang. szipózik. szörny ség.

el adás. mennyire. sokaság. skori sírdomb. remízbe beállítás. burkolat. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . árboctalapzat. képvisel ház. ház. ellenséges érzület . szálló. azonban. óriási. üzletház. dologház. szállodás barátságtalan. közönség. végtelen. cég. lakóház. túl f szeres. tombolával összekötött társasjátékféle. vendélátó/gazda. el adóterem. hajlék. kórokozóhordozó. színház. falhorony. bacillusgazda. veszélyes. torony (darun). ház háztartás házak begy jtés. véd berendezés. árbocfészek. forró. vendégszeretet vendégfogadós. hogy. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. er s hotel. ostya. szexis. miképpen. milyen mértékben. lakóhely. rosszakaratú. mégis. heves. behordás. híres. bármennyire. alaposan. garazsírozás. horonyba illesztés. behajtás. szörny nagy. gyár. t zsde. remízbe elhelyezés. rosszindulatú. lopott. internátus. tumulus. temérdek emberi emberi természet. garázsba beállítás. lakik. vendéglátó. hallgatóság. gépszínbe elhelyezés. csíp s. mérgesen. kelend . istállózás. dinasztia. sereg. épület. szálloda. vendégfogadó óra órák bástya. kollégium. rettent nagy. gazda. kapós. ász. szentostya. ellenséges. f t házba beállítás. vendégl s. viszont igen nagy. szexuálisan felgerjedt. szenvedélyes. hevesen. legújabb. élénk. fel van húzva. betakarítás. menedék. tömeg. viszály felhevít. roppant sok. beterelés. mindamellett. szexi. parancsnoki fülke. roppant nagy. dögös. emberfeletti. határtalan. nagyarányú. irtózatos. kirobbanó formában lév . vírusgazda. hatalmas. falfülke. lótakaró. nyeregtakaró. men . garázsba elhelyezés. roppant. indulatos. penge. háznép. be van gerjedve. fogadós. kocsiszínbe beállítás. család. házigazda. szállás. forrón. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. hogy(an). ellenséges viszony. szexuálisan vonzó. mérhetetlen. szerfölötti. magtárba hordás. elhelyez. felmelegít. befogad. felgerjedt. lak. háziúr. egetver . forróvá válik. dühös. lakásépítés. lebocsátás. begerjedt. skori sírhalom. hajlék. f t házba elhelyezés.meghág. mi módon. rosszindulat. néz tér. sláger. be van indulva. leeresztés halom. fészekbe illesztés. friss. hogyan. pipa. porta. domb. felkapott. emberiesség. gyárépület. haragos viszonyban álló. kocsiszínbe elhelyezés. háztartás. ám. elszállásol. rikító. uralkodóház. lakás. vállalat. tetemes. miként akárhogyan. gépszínbe beállítás. cs rbe hordás. felépítmény hajó farán.

nyomorgók. vadászellát. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. zés. ismeret. -e. fondant. szomjas. éhesek. éhséget okozó. vadászó.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. gyanú. képzeletbeli. egynek tekint azonosítás azonosság. túlszabályozás. testnedv száz magyar Magyarország éhes. keres. ötlet. hogy vajon tudatlanság mell z. cukormáz elgondolás. feltéve hogy. éhez . jegel. nem vesz tudomásu. ideális esetben. jól gazdálkodik. kedv. hajtat. érzés. kopóval vadászik. terméketlen bejár. képzet elméleti. személyazonosság. jég. elképzelés. hogy. vadászat. nyomozás. példakép. komikum. megöl. férj. világnézet bár. ráismer. éhséget kelt . férjhez ad. üldöz. kép. sejtés. szegény. egybevágóság ideológiai ideológia. z. keresés. fogalom. éhez k. humor. én. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. megegyez azonosítás. gyémánt. szertelenül vágyakozó. nem vesz tudomásul. f köt alá hoz. kedélyállapot. felkutat. leleplez. semmibe vesz Magyar . fagylalt. azonosnak tekint. gazdálkodik. falkavadászaton vesz részt. adatot keres. cukormázzal bevon. vadászik. vadat z . vadat kerget . kedély. vicc. hidegre tesz. rezeg. gondoz. vadászat. azonosságot megállapít. terv. nem vesz észre. üldözés. falkavadászat. ideál. ideális. gondolat. vibrál. felfed. felismer. leveg nek néz. eszményien azonos. sovány. átkutat. ügyesen bánik. ha. megrendülés. rezg mozgás. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. eszményi elméletileg. mohón vágyódó. kutat. áhító. kerget. eszme. i bet bejegel. eszménykép. hajtó.

megtestesít. szimbolizál. császári. roppant. hallgatólagos beleért. tömérdek. brit birodalmi. kép. törvénytelen. alsó ajak alatti kis szakáll. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. képzeletb l ered . káros. ütközés. képzel dés. fenséges. jézuspapír. fenntartás nélküli. magasztos. nem kielégít en. nem megfelel en. behozatal. képmás. hasonlat. felséges. elképzelés. nagy képzel tehetség elképzel. rosszul megválasztott. utal. magától értet d . jelent. illusztráció. kár. sejtet.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. ütközik. tükörkép. leír illusztrált ábra. arcmás. törvényellenes. tízrubeles cári aranyérme. szerencsétlenül. behatás. egyesültkirályságbeli. kocsitet ülésekkel. kellék. végrehajtás . kocsitet re szerelhet utazóláda. küszöbön álló immúnis. keresztülvisz eszközölt. nagy formátumú nyomdai papír eszköz. import. kocsitet pogyásztartóval. rossz érvénytelen. visszatükröz. hasonmás. burkoltan céloz árubehozatal. importál. hátrány. képzet. sürg s amint. méltóságteljes. kép. lefest. képek fantázia. burkolt célzás beleértett. végrehajt. illegális betegség ábrázol. értelmileg tartalmaz. mentes. szerszám. fontosság. végrehajtott beleértés. teljesít. azonnal. teljesítés. összkép hasonlatok. nekiüt dés birodalmi. közvetlenül mérhetetlen. szobor. szemléltetés ábrázol. képzelet elképzelt. gonosz. behoz. értelem. kihatás. maga után von. szókép. nem szerencsés. beteg. nagyszer . kedvez tlenül. nem fogékony becsapódás. óriási bevándorlás közelg . belevonás. képzel azonnali. hatás. közvetlen. belekeveredés. üt dik. képet fest. befolyás. rosszul. magába foglal. nem jól. mihelyt.

kipalléroz. zárvány. belevéve. utánnyomás. idején. összeolvad. véletlen esemény. tökéletesítés. mellékesen megjegyezve. belül képtelenség. lassan mászik. egyesült. jobbá tesz megjavított el léptetés. vegyít. jogi személlyé alakít. belekever. nyakába varr. egybeolvaszt. nem megfelel alkalmatlan. nemesedik. -ként. ingerl . -en. eset.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. becsapódás. incidens. -képpen. becsapódási szög. ráver d esetleg. feljavul. mély benyomást kelt . elegyedik. -ben. összekever. lenyomat. jelenség. -ön. eggyé vált. tehetetlenség alkalmatlan. fuzionáltat. beszámít. -ba. miközben. benn. nemesít. magában foglal. egyesül. beesés. bezáródás. -ban.54 centiméter. példányszám. beleszámít beleértve. lassan halad. jelent s import áruk. tartalmazott. hüvelyk <25. elterjedtség. nem kielégít . hatást kelt . testületté alakít. egyesít. feljavít. esemény. felölel. hüvelyk állásszög. mialatt. ösztönz . kim vel dik. megszilárdul. külföldi áruk kiró. beesési szög. növel. rátesz lehetetlen benyomás. bekebelez bekebelezett. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . szerint. beleszámítás. rárak. leny göz . tartalmaz. megjavít. elégtelen. keveredik. b vít. beolvaszt. fogság javít. kim vel. nyomtatás hatásos. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. tökéletesít. el menetel. hatás. kivet. véletlen esemény. terhelés. belevesz. közül. kifinomít. bent. nyomdai levonat. mellékesen. egybeesés. megtestesít. eggyé vált. zárt. tökéletesedik. megkapó bebörtönzés. börtönbüntetés. belevegyít. emelkedik. egyesült. esetlegesen beleért. ösztönzés 2. gazdagít. el fordulás gyakorisága bees . értéket növel.4 mm>. alatt. belefoglal. belefoglalás. javítás -be. fuzionál. módon. testetlen. -on. inadekvát. el fordulás. helytelen ingerlés. nyomás. részleges egybeesés. folyamán. magába foglal. beleértés jövedelem bejegyez. ráes . megjavul. elegyít.

independens. (ki)jelz . aknamélység-mutató. mutató India indiai jelez. névmutató. indikátor. javallat. bet rendes mutató. kényszer .increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. nyelv. kongregacionalista. látjelz . mindinkább hihetetlen csakugyan. nem egyenes közvetve egyedi. leolvasás. szabadság merész. szabad. utalás. indexre tesz. pártonkívüli. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. kompasz. szabályozó kar. veleszületett. szorgalom egyenl tlenség. valóban. n fokozott. tartalommutató. mérlegpálca. tárgymutatót készít. index. el jel. növekszik. változékonyság biztosan bekövetkez . rámutatás. jelz m szer bennszülött. vmire utaló jel. mutatóujj. indikáció mutatóm szer. anyagilag független. tényleg függetlenség. sorsszer . egyes. figyelmeztetés. önálló. jelz tábla. obligát. fesztelen. kikerülhetetlen. független. jelz kar. mér m szer. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . tárgymutató. tiltott könyvek jegyzéke. autonóm. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. munkaíró. névmutatóval ellát. egyén. vele született közvetett. irányjelz . t . kijelz m szer. ásványindikátor. vizuális kijelz s egység. tárgymutatóval ellát. jelzés. növekv mértékben. növekedés. jel. jelz készülék. megjelenít egység. jelz réteg. tartalomjegyzékbe felvesz. mutató. egyéni. jelz csap. iparág. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. betilt. kapcsolt er söd egyre inkább. optikai jelz .

kezdeményez . kezdeményez er . ragály. sebesülés. késleltetés. ható. feltétlenül. sértés. betáplált adat. belsejéb l való fogadó. el készít . felvilágosítás infrastruktúra. befolyásol befolyásoló. végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. vele járó. jogellenessé tétel. kézjegyével ellát eredetileg. parafál. kártétel belföldi. kezdemény. sérelem. kezdetben bevezet . ország belseje. szignál. kezd . újítás innovatív. nyomozás. kezdeményez képesség. belül. meggátlás. ország belsejébe. bels . szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. bemenetet. bels rész. tudakozódás. belüls . hétköznapi. káros befolyás. tilalom. fogadó (vendégl ). -ban. megakadályozás. ráfordítás. kezdeményezés. bemenet érdekl dés. kezdeti. újító anyagfelhasználás. javaslattételi jog hátrány. kötetlen értesítés. tájékoztatás. megtámadhatóvá válás. vizsgálat rovar belseje vminek. közlemény. rongálás. hatás. nem hivatalos. kihat. benn lev . velejáró birtok. örökösödés. -ben. vendégl bels ártatlan új szokás. fert zés. hagyatéki eljárás. felpuffadás befolyás. közlétesítmény-hálózat benne rejl . kezd . bemen jel. szül i örökség akadályozás. szükségszer . betáplált információ. felfújás. hagyaték. kézjegyével láttamoz. hír. sérülés. belül . befolyásos informál. elkerülhetetlen.elmaradhatatlan. közvetlen. tájékoztat fesztelen. rábír. információ. nem el írásos. örökrész. értesülés. keresetlen. infláció. kár. gátlás kezdeti. feljelentés. örökösödési per. örökség. megnyitó ténykedés. umlaut végtelen duzzasztás. névjelével ellát. hazai.

vmi belsejében. dutyiban. tisztesség. felvétel. javaslat. m vészi. hír. . ötlet. vmin belül. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. integráció. közrem köd . nélkülözhetetlen. felvett létszám. kérelem. szervesen hozzátartozó. hangszer hangszeres. intellektuális ész. h vösön. teljes. folyamatba helyez vmit. bennül . egyesülés.elhelyezett. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. eset. integrált beilleszkedés. sértetlenség. nagytehetség . hatósági ellen r belélegzés. észbeli. bevezetés. szell z járat. költ i. utasítás. folyamatba tétel. lényeges. szellemi. útmutatás. egész számú. ihlet. példaként felhoz. ihletett. ihletettség belehelt. fogyasztás (kötésben). m szer. feddhetetlenség értelmiségi. megindít. szorgalmazás. inspiráció. integrál. létesít. tanítás el írás. intézményi oktatás. intuíció. szokás. felfogóképesség. egybeépített. bizalmas tájékoztatás. bevitel egész. értelem. sugalmazás alatt álló. ép. intézet. lelkesítés. felszerelés. bels . hivatkozik. szervezés. hivatott. teljessé tevés. okirat. valódi helyzet. felderítés. felfogás. hírszerzés. integrálás. m szerek elégtelen biztosítás ép. üzembehelyezés. egyetem. utasítások eszköz. megalakítás. belátás. egységet alkotó egységbe rendezett. érintetlen betáplálás. ösztönös megérzés. hivatalos helyr l sugalmazott. belsejében. m szeres. éleslátás megtekintés. intézmény alapítás. sértetlen. sugalmazott. példa. sugalmazás. hátoldal. emészt szervek. létesítmény. egységbe rendezés becsületesség. beszívott. bels felület. létesítés. bels csatár. intézmény intézményes. éleselméj ség. megindítás. munkások közé beépített besúgó. belélegzett beiktatás. igazi története vminek. hozzájáruló eszközök. utal esetek helyett alapít. szervez. folyamodás. összeépített. ösztönzés. szerszám. vizsgálat felügyel . szentírási sugalmazás.

nagyfokú. élénk. fogaskerekek megakadása. összetalálkozás. hathatós.értesítés. elszánt. törekvés. engesztelhetetlen. szándék. ország bels része. bels . mérhetetlen. tudtul ad. térköz. szándékozik szándékozott fürkész . belföldi közbees . féltónus beavatkozás. interjú bens barát. célozgat. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . mélyen átélt. éles. érdekl d érdekes adapter. meghitt. kölcsönhatás. hangköz. lábak felhorzsolódása. fordít értelmezés csilletávköz. belátó okosság. interferencia. érdekl dés. egymásra hat beavatkozás. megfeszített. távolság. értelmez. végtelen. heves. mély érzelmi életet él . belföldi. közbelépés. összeütközés. közöl. közbüls . ruharészeket összevarr. magyaráz. intervallum. értelmesség. közbens bel-. mély. zavaró hatás. maró. közösülés érdek. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. elmélyült er sség. er s. intenzitás intenzív átható. titkos szolgálat. belseje vminek. megértés. érdekel. komoly. érintkez felület. törekv . cél cél. id köz. interpretál. tolmácsol. zavaró áthallás belföld. lábak felhorzsolása. tervez. bels nemzetközi el ad. kamat érdekelt. egymásra hatás. tízperc (iskolában). figyelem. célkit zés. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. vételi zavar. közbenjárás. szünet. kebelbarát. megfeszített. vmire irányuló. értesülés. beható. közbejötte vminek beszélgetés. információ. szúrós. érdekl d . közvetít . fürkész . hullámmozgások összetev dése. határfelület. lebegés. középfokú. figyel . elválasztó felület. célzat. sejtet. illeszt egység.

belekever. részvétel hatványozás Irán. bele. megkezd. bemutat. meghívás. vásárol. vizsgál adatgy jtés. nyakatekert. kutat. begöngyöl. megvizsgál. körülteker. beruházás. eladósodott. divatba hoz. telepít. felbecsülhetetlenül értékes mindig. kacskaringós. beburkol. nyomoz. bevezetés felbecsülhetetlen. tanulmányoz. beruház. bevezet. felterjeszt. zavaros. jelentéktelen. -be beilleszt. belebonyolít. nem a tárgyhoz tartozó. összegöngyöl. izolálás. becsavar. kutatás. invesztál. nyomozás. magával hoz. hatványoz. behelyez. invázió találékonyság befektet. elfogadtat. tanulmányozás. elmélyedés. vizsgálódás. meghonosít. betesz bevezetett bemutatás. behoz. elszigeteltség. szigetelés . bonyolult. kusza. ironikusan irreleváns. maga után von.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. összezavar. körülményes belekeveredés. körülzár. bekerít. elszigetelés. felöltöztet. lényegtelen. összeteker adóssággal terhelt. vas. változatlanul behatolás. telepítés. felruház kivizsgál. beruházó láthatatlan csábítás. bevisz. Perzsia Irak Írország ír kard. nem helytálló (van). vasal. felhívás hatványra emel. vele jár. van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. felruházás. magába foglal. vizsgálat befektetés. megvasal. vasaló gúnyosan. beiktatás befektet . magában foglal.

kilép. kulacs. hím burok. kibocsát. kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. azt olasz. t. részletek azé maga elefántcsont. Janka. megjelenés. spiné. tétel. az(t). megjelentet. n . olasz ürmös. paragrafus. n i kosztümkabát. forgalomba hozatal. kakas (kéményen). fénnyel vadászik. b rmellény. csaj. cimbora. emel rúd. penget . guba. pont. Johanna. héj. adódik vmib l. átlagember. olasz vermut. köpeny. kenyérfa. cikk. kiad. neki. izraeli kifolyás. szolga. kérdés. borítóív. zakó asszony. cseléd. napszámos. kocsiemel . emberalak toronyórákban. felzetív. példány. krumplihéj. cikkely. nyílik vhova. hasonlóképpen. kis fels árboc-merevít rúd. eredmény. borítólap. példányszám. annak. kiosztás. részlet. matróz. gyümölcshéj. olasz nyelv Olaszország részletezés. adat. dugós kapcsolóhüvely. ügy. dugaszaljzat. dugasz. keletkezik. alsó. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. bubi. utód. ellát. fiatal legény. segédmunkás. támaszték. zubbony. folyótorkolat. kioszt. rövid férfi fels kabát. az. csavaros emel . nyársforgató készülék. kifolyik. orrárboc-lobogó. burkolat. jumbó. pénz. borítás. tökfilkó. kijárat. dettó. szakasz. hír. téma. ujjas. azután adatok. kiutalás. rövid hír. állati b r. dohány. következmény. ravasz fickó. ágyúhüvely. burkolólap. kis csuka. zeke. Zsanett január jack jacket Jane January . fogó. kimenetel. végeredmény. b rb l készült fedeles kupa. orrárboc-zászló. célgolyó. tételek. lemezborító.Israel Israeli Izrael izraelb l való. kapcsolóhüvely. kiadás. kimenet. kabát. állati sz rzet. származik. hím állat. hunyó. kosztümkabát. támasztó. emel bak. továbbá. ivadék. tartó. filkó. tyúk. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. lövedékburkolat. torkolat. fénnyel halászik. kiadvány. emel vel emel. kiömlik. vitapont. felszerel. emel . ered. forgalomba hoz.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

hasadás. motoros hajó. fogplomba. dob. kép nélküli filmrész. alagcs . felbocsát. fogtömés. foglalkozás. vastag érhez vezet vékony ér. ballada. madárdal. tojó (le)fektetés. fektetés. szakma. beirányítás. prímheged . utóbbi kil . helyez. ostorhegyes. f . ritkítás. vezet államférfiak. ólomplomba. vezet . vezeték. beszélgetést irányító kérdés. els heged s. beszélgetést irányító megjegyzés. szíj. bujtvány. históriás ének. haszonrész. vezér. sorköz. példakép. hívás joga (kártyában). irányítás. ólommal tölt. térbeosztás. vezet szerep. munka. újlatin kés bbi. vezetés. emelkedés. parancsnokság. vezet személyiségek eldugulás. bef z vég. munkakör. grafit. tervrajz. latin nyelv. réteg. elrendezés. vezetés. mesterséges folyómeder. összesodrás. vízre ereszkedik jogszabály. vezér. el fogatló. els kiadás joga. numera. el retartás. irány. sínfektet munkás. tápcsatorna. befolyás. talajcs . tehermentesít csatorna. pártvezet . ceruzabél. nyereség. prímheged s. ólom. plomba. dallam. lefolyócs . vezet i képesség leading leads . kötél. szerkezet rét/legel f bb hír. odavezetés. vezet görg . horogzsinór toldaléka. hatás. mér ón. sorkitölt pontsor. víz-odavezetés. alapozás. játékkezdés joga. f . elágazó vezeték. tengerre száll. kilövés. vezérhajtás el fogat. ín. ritkítva szed. kit z . dirigens. fekvés. élenjárás. vízre bocsát. bárka. nagy kerék. hangversenymester. nem hivatásos. tojásrakás alaprajz. felszerelés.latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. állás. ólomcsík. els heged . ólmoz. igazgatás. ólomzár. lantos által el adott epikus vers. f kerék. mélységmér ón. partner (közösüléshez). jelent s. ólommal zár. lerakás. f hír. vízrebocsátó sólya. ének. haszonrészesedés. vezet ügyvéd. lefektetés. vezet. cövekver . ólmozás. törvény ügyvéd dal. idegenvezet . blankfilm. ólommal fed. cs fektet munkás. els ség. el gyújtás. hasadék. bordaláda. sortérz . sortágító. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. bet szekrény beosztása. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. hajít. vezet egyéniség. sorközt tágít. lefolyócsatorna. vízre bocsátás. vezet . felröppenés. g zbárka. indít. dereglye. telepítés. részesedés. reklámárucikk. helyzet. els ként kijátszott kártya. latin szertartású. tömés. fogadó. irányítás szólamvezet . kezdeményez. kalauz. kolompos. elindít. f szerep. irányzás. vezércikk. vízlevezet csatorna. tervezet. lírai költemény. reklámcikk. karvezet . menetmagasság. nyom. telér. ólommal kitöltés. laikus. póráz. vezérág. legfontosabb. vezet . világi. el nyitás. munkaterv bujtás. kisebb hajó. vezetés. parancsnok. els . felbocsátás. kábelvezeték. kit zés. román.

mózesi törvény szerinti. legenda. közlegel . szövetséget köt értesül.8 kilométer. mérföld. állvány. felütés. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. ingó hagyomány. befogó. örökség bírói. pillér. m velt. koncesszió. bérbeadás. szövetkezik. legkevesebb. törvényhozó(i). liga. monda. b rrel díszít. tudás. bérbevétel. el adást tart vezetett szélárnyék. szár. dugattyúb r. tanulás. talapzat. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. törvényhozó testület . búcsúzás. b r. bér. árendába vesz. tanítás. krikettlabda. szabadság. kikészített b r. bérlet. törvényes. m veltség. zöld (kártyában) elhagyás. engedélyezés. felhatalmazás. csapás. kihasználási engedély. mancs. törvényhozói legislature törvényhozás. mellékvonal. támfa. haszonbérlet id tartama. eltávozás. távozás Libanon el ad. nadrágszár. elhagy. fonalkereszt. törvényszer törvényesen felirat. eldönget. tanult. nagy tudású. tanul. haszonbérbe adás. megtanul. kilép . haszonbérlet. korbáccsal elver. tapasztal alaposan jártas. elver. állványzat. frigy. eltávozási engedély. láncfonalat keresztez. legel . futball-labda búcsúzkodás. bérleti díj. b röz. haszonbérleti díj. kibérel. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. bérlet id tartama legcsekélyebb. szövetség. megtanulás. magyarázó felirat. bérbe vesz. jog-. kengyelszíj. lapoz. comb hagyaték. tudós erudíció. engedély levelek. kicserzi a b rét. tudományos. csaló. bérleti szerz dés. cip szár. megtud. engedelem. jogszer . bírósági. levél prospektus 4. megkorbácsol. ismeretek. csín. (haszon)bérlet. felirat szövege. jogos. törvényben gyökerez . kilombosodik. ismeret. el adás. jelmagyarázat. oszlop. legális. megengedett. haszonbérbe vétel. szelepb r. b r-. jogi. legkisebb elpáhol. alagút-mintaív bordája. lábazat. legjelentéktelenebb. haszonbérbe vesz. elpüföl. törvényszéki. gyalogol. közirat. hazard r. ziccer. szíjjal elver. forduló. búcsú. útszakasz. b rrel bevon.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. tanultság. láb. lábszár. kutyagol.

szabad. hosszúság. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . törvényes uralkodó. elodáz. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. színpadi bemutatásra írott dráma. szabadosság fekszik. kisebb. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. hangkötés. tartozások. simít. nem fukarkodó. nem annyira. hagy (vmit). szabadelv felszabadítás. hajlam. elfogulatlan. kiegyensúlyozott. simává tesz. rászegez. tanya. b séges. engedélyez. felszín. koncesszió. ráirányít. egy szintre hoz. nyugodt. kisebbik feladat. szinte. kötelezettség. lelapít. liberális párt tagja. szabad. b kez . lecke. törvényesség házasságból született gyermek. mínusz. habarás. teher. helyzet. lerombol. bérlet vízszintessé tesz. kevesebb. földdel egyenl vé tesz. megakadályoz. késleltet.legitimacy legalitás. gátol. elegyenget. nagylelk . hazugság. kevesebb. lesimít. sík szintek kötelezettségek. legitimate irodalmi érték dráma. terjeng s alantasabb. egyszint . egyforma. megért . ráér . jogos. szint. alaposan indokolt. tehertétel felel s. vízszintes. vmilyen irányban fekszik. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . helyénvaló. tartam hosszadalmas. viszony ell ítéletekt l mentes. szabad szellem . irányul. igazol. kiegyenlít. felhatalmazás. planíroz. szerelmi viszony. kisebb mértékben. nivellál. csekélyebb. vízszintez . hozzászab. kisebb. helyes. szintez. nagyvonalú. levonva csekélyebb. teher felel sség. legitimitás. vízszintessé simít. szabályszer . jogosítvány. törekszik vmire. tanulság leckék akadály. szabadid hossz. passzívák. bérlet. hajlamos. szentlecke. hatósági engedély. kapcsolat. nekiszegez. törvényesít. törvényes. fekvés. kötetlen. licenc. kölcsönös érintkezés. egyenletessé tesz. köteles behabarás. felszabadulás. színvonal. összeköttetés. egyenl . bérbeadás. rántás. korlátoz. törekszik. liberális. kevésbé. engedélyt ad. tanítási óra.

határ. lámpa. hajlandó vmire. világos. világít. zsineg. rászáll. gyújt. demarkációs vonal. meggyullad. fésült len. elhatárolás. arcvonás. sz ke. tölt. sor. ragyogó. jól megvilágított. szelíd. emel. járat. pálya. vágány egyenes. mér szalag. jellemz . vonalaz. hasonlóan vmihez. emelés. begyújt. könnyen lámpák. életstílus élettartam ellop. megszüntet. ugyanolyan. világítás. megtölt. világosság. lineáris. szintén határérték. cs rendszer. határvonal. mér fonal. felemel. len. 2. felemelés. felemelkedés. esik. egyenes irányú. korlátozott. napéjegyenl ségi vonal. sorba állít. lenszövet. kötél. akar. határol. vonalas line linear . származási ág. lift felszáll. úgy amint. enyhe. foglalkozás. kivilágosodik. horgászzsineg. leesik. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. fonal. könnyed. hajókötél. gyújtás felszínesen. politika. könny . nyomtatott sor. elemel. tetszik feltehet . meggyújt. közlekedési vonal. lehetséges. damil. sokat ígér . kiderül. világítás hasonló. fényforrás. gyepl . szeret. vonal. szegélyez. megkönnyít. valószín leg. emelkedés. politikai vonal. családfa. társaság. leszáll (lóról). els fokú. finom. fény. felvonó. ág. hosszirányú. felemelkedik. jelentéktelen. kigyullad. tájékozódás. hajlamos vmire. munkaszintek közötti magasság. ablaknyílás. arcvonal. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. (fel)emel. meggyújtás. vasútvonal. leszármazás. foglalkozási ág. óhajt. elhatárol. er dvonal. libasor. könnyelm en. körülhatárolt. sorakoztat. korlát. vonalakat húz. hasonmás. körvonal. sorgyalogság. kíván. megvilágít. léha. segítség. ültet zsinór. egyenes alakú. írott sor. meghatározott cs hálózat. ügykör. mint. zsinór. kedvel. egyenlít . földet ér. sín. szakma. határoló. megvonalaz. elegáns. egy inch 12-ed része. horgászzsinór. tiszta közvilágitás. könnyedén. bélel. mesterség. vonás. limes. egyenes. határ.1 mm. sápadt. sorbaállás. könnyen. vet zsinór. halvány. tapintatos. nem hangsúlyos. gyepl szár. üresen. vonalkáz. t z. vezeték. felszáll. könnyedén. megszorít. irányvonal. fürgén. ütköz . határolás. er dítési vonal. emelkedik. valószín leg hasonlóan. síkmetszetvonal. megvilágítás. felsorakoztat. könnyelm . láng. könnyít. megfelel . megvilágítás. útvonal. hangulata van vmihez. kibélel.life lifestyle lifetime lift élet életmód. valószín . csatasor. csillogó. felold. vállalat. tájékoztatás. terepszakasz. kiemelkedik. gyenge. megtöm. árufajta. hasonlóképpen. összeköttetés. árucikk. határpillér. korlátoz. kedve van vmihez. közlekedési vállalat.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

f nök. nagymester. vásáron értékesít. szél. határ. hihetetlen Mária misét hallgat. jellegzetes. márka. összegy l. gazda. mester. megkülönböztetett piac. halom. felgyülemlik. figyel. tömeg feltérképez. összehalmozódik. vásározás megjelölt egyesülés. piacra visz. piacon értékesít. rakás. menet lapszél. fiatalúr. menetel. mise. eltérés. vásároz. t rés. cél. gyalogol. árrés. észrevesz. jelez. piaci adásvétel. mérték. gyalogtávolság. szint. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . összehalmoz. masírozik. meneteltet. házasodik házifecske bámulatos. közös birtok. ottmarad a helye. tömegek. megjelöl. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. néz. tömegbe ver dik. kézjel. összegy jt. kapitány (hajóé). fehér szél. fontosság. szoros kapcsolat. fog (játékost). halmoz. határvidék. szegélyez. házasság. tömörít.manufacture gyártás manufacturer gyártó. szintjelzés. fizimiska. tömeg. egymárkás. árfolyamjegyzés. felülkerekedik vmin. haladás. tengerészeti. nyom. házasságkötés. piaci áru. induló. jel. szemlél. csodálatos. tengerészet. összevon. áruba bocsát. felhalmozódik. pofa. perem. mozgástér. masszíroz. jelzéssel lát el. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. célpont. térkép. összehord. mellékes tengerész. jelzés. óvadék csekély jelent ség . rajtvonal. kézjegy. gyaloglás. tolerancia. jegyez észrevehet . összetömörít. jegy. nagy csomó. széljegyzetel. szoros összetartozás. térképet készít. alaposan megtanul. mutat. osztályzat. tornyosul. tengeri nyomot hagy. összecs dül nagy tömeg. margó. feltüntet. lapszéli. jól tud. vásárra visz értékesítés. széles néptömegek. szegély. szegéllyel ellát. osztályoz. megy. masíroztat. lapszél. ír. szintjel. part. forgalomba hozatal. árjegyzés. piacon árusít. fedezet. menetelés. jellemez. bója. számos. tömeg. piacra felhozott áru. igazgató. út. nagy nemesi cím várományosa. piacon vásárol. védjegy. jelz vonal. sok. térképez határvidék. csomó. jelzett. misézik. március. folt. széles tömegek masszív. árkülönbözet. közös föld. fogyasztási terület. széljegyzetekkel ellát. tengerészgyalogos. különbözet. vásáron árusít. sokaság. megjegyez. megfigyel. határ.

férjhez ad. május. felszerelés. lejárt. anyag. -het. gennyesedik. testi. illik. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . összepasszol. összeillik. méltó ellenfélnek bizonyul. mérk zés. összeválogat. gyufa. lényegbevágó. pedagógus kiegészít. összehangol. váladék. lényeg. érettség. vmihez ill t talál. megérlel. kifejez . minden maximális. alávaló. szedend anyag. lejár. úrfi. esedékes. meggondolt. étel. anyagias. oktató. eresztékesen egymásba illeszt. összemér. tartalom. jelentés. jelent ségteljes anyagi eszközök. hasonlóval kiegészít. összehasonlít. anyag. szabad esetleg. silány. tárgy. közép-. egyenl vmivel. eszközök. megérik. érett. gondol. korpa középérték. szedés. tanító. engem. pari. egyenrangú vmivel. részletesen kidolgoz érés. érzéki. étkezés. dolog. vetekszik. méretet egyeztet. lehet. megfékez. úr. ruhaanyag. egyszer . fontos. talán polgármester én. maximum galagonya. szembeállít. smucig. kézirat. összepasszít. érlel. kérdés. baj. kénez (hordót). összeilleszt. genny. jelent. téma. szándékú értelmes. lényeges.vminek. er források. szegényes értelem. nekem csontliszt. közben ezalatt. jelent . párja vminek. fejlettség (szervezeté) csúcs. tanár. ügy. -hat. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. tökéletesen elsajátít. egymásba illeszt. aljas. kiforr. vmihez passzolót talál. esedékessé válik. úr vmi felett. meccs. eszközök jelentett id közben. számít kidolgoz. dologi. vacak. hornyosan egymásba illeszt. átlag. durva liszt. átlagos. szegény sorsú. hitvány. házasság. szándék. felér. fukar. megfontolt. középérték . összeházasít. megfelel. lényeges. megy vmihez gyufa anyagi. közepes. zsugori. harmonizál. átgondolt. tárgyi anyagok. maximum. fizikai. gennyed. középút. fontos. úr vmi fölött.

mérk zés. oldal (egyenletben). collstok. értekezlet. orvostudomány. mér edény. lemér. mértékegység. találkozás. ritmikus. memória emberek elmebeli említ. csuklóelem. párbaj. fok. megmér. egyenletes mozgású. boszorkányság. mechanizmus. mérés élelem. mediterrán. orvosi. tag. vmilyen méret . megfontolt. mérték. végtag tagság emlékezetes. rendszabály. közvetít eszköz. hímvessz . kimér. szerkezeti tag. menü kereskedelmi. méret. szerkezet érem közeg belgyógyászati. mér rúd. ülés. határ. vonulat. földközi-tengeri. megemlítés emlitette étlap. vallásos összejövetel. kapcsolótag. orvosság. mértéket vesz. verseny. kimért. hús. mér. lényeg. okozó találkozik összejövetel. párviadal. étrend. mér szalag. osztó. szerv. orvostudományi belgyógyászat. ütem egyenletes járású. összetalálkozás. széntelep felmérés. testrész. medikus. étel. útkeresztezés alkatrész. varázslat középkori földdel körülzárt. vel mechanikai gépezet. taktus. gy lés. lépés. jogszabály. említés. földközi-tenger. ütemes érctelep. mérés. intézkedés. közepes. versmérték. összefolyás. törvényes szabályozás. megmért. ereszték. tánc. orvostanhallgató. nagyság. orvostan. egészségügyi.measure fokmér . híres emlékez tehetség. köbözés. megemlít. felmér. istentisztelet. tengerparttól távol es közeg. csatlakozás. felbecsül. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . geológiai rétegek. varázs. keresked measured measurement felmérés. fontos. szerkezeti elem. találkozó. gyógyszer. lemért.

mondanivaló. fúzió érdem. pocsolya. megolvasztott üveg. üzenet. öntvény. f pontok. öntött fém. érdemel. érték. k alapozás. pusztán egyesülés. megfelez. evangéliumi kinyilatkoztatás. középen összehajtogat. tanítás. étel. tavacska csupán. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . lélek. piszok szóbeli üzenet. közbüls . összevisszaság. összemaszatol. puszta. szemét. jutalom. szókép eljárás. hadihajó ágyúi. üzenetet küld. kövez anyag. érck . távírón továbbít. közép-. evangélium.mere merely merger merit merits mess egyszer . rendszeresség módszerek méter érsek. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. telefonon továbbít. kivándorlás. módozat. határ. megérdemel. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). f városi lakos. fogás. üzenetet továbbít. tehetség érdem. bepiszkít. középs éjfél er . üzenetet eljuttat. mód. fémötvözet. hevesség pálya. tiszta. jóslás. f városi. érc. ezüstszín. megkeményedett pala. kellemetlenség. kantin. fém. bet anyag. sok elköltözés. vérmérséklet. költözés. középre tesz. közlés. tó. középszer . közép. vminek a közepe. f szempontok elront. kikövez anyag. rendszer. er szak. értesítés. mer . 31 yard. érctartalmú k zet. tudósítás. kinyilatkoztatás. jóság. képesség. középen összehajt. jóslat. egyedüli. jövendölés. összekuszál. üzen. kiválóság. hatalom. híradás. közvetít . metafora. rendetlenség. közepe vminek. kis tó. érdemrend. teljes. nagy mennyiség . bronz. olvadt üveg. 29 yard. étkezde. megkeményedett agyag. kedély. bet fém. középre helyez. sínek hasonlat. lehet. mezsgye. jelzésekkel továbbít. zúzalék. módszer. értékesség. zúzott k .

miniszteri. bányászott érc. rl gép millió elhatározás. mar. református pap. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). lelkipásztor. szolgálati minisztérium alárendelt. memorandum. kicsi. vasérc. aprólékos. nyüzsgöl dik. bányát m vel. támogató. hemzseg. aknásít. parányi. moll-hangsor kisebbség. lelkipásztori. bunyó. nyüzsög. legkisebb. peremez. tömegben körbe mozog. intelliencia. tükröz. elhibáz. elme. csekélyebb. akna. moll. percnyi pontossággal mér. kihasznál. molnár. legkevesebb. minor. enyém. lehallgat. tör dik vmivel. marógép.. aknát rak. figyel vmire. feljegyez. könny . pap. elmulaszt. kavarog. darál. kiskorú gyermek. habosra ver cserebogár. üzem. gyár. szelíd. bokszol. felügyel. szándék. kergülten forog. járulékos. ívperc. kedv. ellenez. jegyz könyvet vesz fel. érzület bányászik. fiatalabbik. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . balul üt ki. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. szolgáltat h béres. lejegyez. lélek. értelmesség. figyelembe vesz. tej. felbukkan a vízb l. zúz. álláspont. aprít. feljegyzés. akarat. emlékezet. kiskorú. marós. minimum. elvét. miniszter. szolgál.. pontos. vigyáz vmire. gondolkodásmód. maratással megmunkál. bánya. robbantófurat. házi lisztbogár. értelem. kisebbségi.-m. tör. elver. aláaknáz. tükör. porít. emlékezés. gyenge. nyújt. üt. nyújt. minimumhoz tartozó bányászat ellát. ver. minimális. szertartást végez. katonai. moll hangnem. vazallus. katonaság fej. megfej. daráló. hengerel. elpüföl. melléktantárgy. aldetermináns. jegyzet. hadsereg. intéz . nézet. követ. rl . tejel kallóz. segít . végrehajtó. fejt. jóindulatú. hiba. gondolat. szellem. elhibázás. pillanat. ügyintéz . recéz. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. röl. kiskorúság apró. jelentéktelen. szögperc. hirig. józan ész. malom. hozzátartozóim. enyéim. pót-. elpáhol. enyémek. vigyáz. lelkészi. kedves. könny . vélemény. ész. kisebb. perc jegyz könyv példakép. kifogásol. az én . lelkész. minimum-. segít. vágy. cél.

felvev gép követési képessége. sablon. domináns rezgésmód. kotróberendezés. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. mobilitás. változékony állhatatlanság. pénzügyi. felfordulás. valutaügyi bankjegy. mozgási szabadság. monitor . hiányzó. mintakép modellek korszer . külföldi híranyagot lehallgat. módus. mellémegy. maneken. mozgékonyság divat. mozgatható. gazdagság. igénytelen. összeg külföldi adások lehallgatója. mai. vagyon. kihagyás küldetés botlás. vegyül. vegyít. pénzel. nyomaték. megmintáz. konfúzus. jelent ség. megzavarodott. érintkezik. keveredik. felügyel . modell. szokás. mérsékelt.elszalaszt. pénzzé tesz. hiány. hangnem. ifjú hölgy. modulusz modulok moláris. pénzérme. pénzt ver. kisasszony. lemarad. összekever. újabb kori módok egyszer . ellen rz m szer. külföldi híranyag lehallgatója. pénzzel ellát. összejár. ellen riz. kever. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. eljárás. pénzdarab. mérvadó rezgésmód. modern. képez. felügyel diák. id pont. modellál. külföldi adást lehallgat. pénzösszeg. vegyes keverék állhatatlan. forgatható fecskend . papírpénz. z rzavar kevert. rosszul sikerül. nélkülöz. jelz m szer. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. indíték. folyamatosan ellen riz. elvétés. eltéveszt. hiba. tévedés. modális érték alakít. hiányol. behallgat. figyel . mozgékony. alaprezgésmód. molekuláris er . minta. szerény módosítás. fels osztályos felügyel diák. mód. tévedés elegyít. formál. mintáz. veszteség. jólét. folyami hadihajó. modul. vízsugárfejt berendezés. csipke-alapkitöltés. pénzjegy. igemód. elveszett. távollev . monitor. pénz. képellen rz készülék. fizet eszköz. keverék. összezavart. pénzbeli. mozgó. figyel.

s t délel tt. anya. közszellem. erkölcsi. ezenfelül. több. ráadásul. mozgató ideg. figyel egység. felügyelés. halandóság betáblázás. szülöttjének vállal vkit. l dörög mocsár erkölcs. termel. forrás. folyamatos ellen rség. erkölcsiség. babusgat. monopólium hónap havi hangnem. délel tti. indítványt tesz. indokolás. autózik. nagy tömeg egér. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . erkölcstan meg. szellem. kiszimatol. morális. int. mozgató. kedélyállapot. f . hónap. t n dik. mozdulat indíték. örökbe fogad. létforma. lelkiállapot. ok. megfigyel . jobban. szül. jelt ad vkinek. javasol. indítványoz. teher legtöbb f leg. moralitás. okadatolás. létrehoz. -ebb. marihuána. reggeli halálos mivolta vminek. lehallgat. jelzáloggal terhel. kényeztet. mozgás. anya-. erkölcs. szül anya indíték. anyaként gondoz. helyváltoztatás. reggel. anyai gondozásban részesít. jelzálog. elismeri a szerz séget. azonkívül. indítvány. monitorrendszer. javaslatot tesz. autóversenyen vesz részt. jobbára létrehozó. anyáskodik. motívum autón szállít. mama. emellett. igemód. lázasan keres. közszellem. egerészik. erkölcsi felfogás. felkutat. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. mozgató izom hegy. eredményez. autón visz. lehallgató. gyeleg. még. mint. lehallgatás. lézeng. megokolás. diszpozíció. inkább. plusz. továbbá. létmód.sugárzásdetektor. anyai gondját viseli vkinek. képcsöves ellen rzés. elábrándozik. és. javaslat. monitoros vizsgálat. kedv ábrándozik. motorozik. vizsgálat. monitor-programrendszer. erkölcsös. hold. motívum. vízágyú. nagy halom. nagy rakás. indok indíték. hangulat. ellen rzés. motor. megfigyelés egyedáruság. vállalja a szerz séget. motiváció. több. folyamatos vizsgálat. nagyobb. tanulság hangulat. indító. vezérprogram. nagyobb mértékben azonfelül. szellem erény. szándék. ürülés. székelés. hangulat. nagynyomású fecskend . rosszkedv. vki anyjának adja ki magát. halálozás. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . leginkább. levertség. közhangulat. vészjelz . többé. világra hoz.

mélyen hallgat gyilkosság. megindító. javaslatot tesz. szállítható. mozog. mozgató. titokzatosság. muszáj. mozgatás. hangosan beszél. asszonyom. költözés. fintort vág. szájába vesz. közös enyém. zenés film. kotta. mozgat. meggyilkol izom. megrendít . titokzatos dolog. képzelt személy. nagyon. zenés játék. hordozható. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. múzeum énekóra. sokrét . elköltözik. megható. székelés. tétel (zenem é). lépés. ürülés mozgat film. hurcolkodás. csendes. lép (sakkban) mozgatott lendület. naiv. néma. költözik. meghat. sörfajta. zene dallamos. mozifilm. torkolat. jól hangzó. költözködés. kell. titokzatos. többszörös anyu. szájával érint. zenei dohosság. szónokol. költözködés. muzikális zenekedvel . megöl. lemészárol. rejtély hitrege. mozgató szerkezet. megindító filmipar. luk. mozgalmasság. sár összetett. képzelt dolog. mozgalom. titkolózás. rábír. m ködés. mozgatható. mozdulat. némajátékban játszik. mozgásba hozó majdnem. nyílás. mozi hajtó. penészség. sok. mozgás. naív . sokkal lápföld. mozgás. száj elmozdul. lépés (sakkban). mesterkéletlen. misztérium. mami.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. sokszoros. megkapó. musical. eljárás. -m magam misztikus. mozgó. rejtelem. mama. megmozdít. koholt dolog. must kölcsönös. rejtélyes hittitok. élénkség. mozdulat. zenés. eljár. sakkhúzás. mozgásban lév . nagy tömeg. izomer muzeum.

meg nem m velt. pucér. megszorít. haditengerészet. elbeszélés. csaknem. mezítelen. bizalmas. keskeny. nevez nevezett azaz. elnevez. üres. mozgásban akadályoz. nagy név. közel. csupasz. megállapít. Napóleon beszámoló. feloldójel. meghitt. jól végzett. pontos. korlátozott. m -. kis híja. sz k látókör . kis híján. alapos. zsugori. közelít. kit z. sajátosság. védtelen. vele született természeténél fogva. keskenyít. megsz kít. ízléses. -utánzat. már majdnem. hajszálon múló. csökkent. nem szigetelt. természetes. formás. magával hozott. közel fekv . fogyaszt. megsz kül. megkeskenyedik. megjelöl. puszta. mégpedig. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . feloldott hangjegy. nevet ad. zsugorít. vékonyít. fukar. kedves. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. természetesen. sz kebb körre szorít. nap (kártyajáték). összesz kül. hülye. természett l fogva fajta. nagy jószág. név. francia krémes. sötétkék. min ség. falnak szorít. h . hajóhad. tudniillik. sz k. nagy formájú er s szivar. toll nélküli. nevezetesen. összeszorul. javasol. dísztelen. közelr l. fegyvertelen. megközelít közeli. -szer . fösvény. beszorít. besz kít. elbeszél figyelmes. sarokba szorít. kinevez. kopár.naked leplezetlen. összehúz nemzet nemzeti. szoros. megfosztott. közel. közelr l érint . szigeteletlen. név szerint. közeli. rideg. jelöl. megnevez. közel lev . nem jut el re. meztelen elnevezés. kisebbít. elkeskenyedik. fedetlen. felhigítatlan. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. sz kül. közvetlen közel. smucig. híres ember. természet tengerészeti (hadi)flotta. sz kít. mellett. hajóraj. közelben lev . szomszédos legközelebbi csaknem. lomb nélküli. levélzet nélküli. tengerészkék pontos. korlátoz. jelleg. lelassul. majdnem. majdnem nem kevert. félkegyelm . matrózkék. csekély. természeti. természet-. korlátolt. jó. vkihez közel álló. már-már. növényzet nélküli. sz r nélküli. kiszolgáltatott. ugyanis. flotta. sz kmarkú. nem er ltetett. kicsinyes. húsz frankos arany. ajánl. bennszülött. intim. hírnév. vagyis nevek er s szivar. közeledik. korlátok közé szorít. csinos. elfogult. nyers.

elkerülhetetlen. nettó. találó. szomszéd. szükséges. életszükségletek. leszavaz. letelepedik. sz kölködés. sem bátorít. negatív mennyiség. nettó. ingnyak. negatív. vakmer ség er s. hanyagság. ín. szükségszer ség. szükségszer en. negatív film. meghitt otthon. elkerülhetetlenül. hálót feszít ki. szomszédok. hálóba kerít. választékos. szükséges dolog. szomszédság net . nehéz helyzet. kell. szükség. tengerszoros igényel. vétó. er . szükséglet kellett igények. szegénység. feltétlenül. hálóba rúg. egyezkedik. tagadás. elmaradhatatlanul. tartásdíj. nemtör dömség átjut. költségek. bátorság. rejtekhely. elutasító. bezsebel. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. közömbösség. nyak. nemleges tulajdonság. tagad. oldal. hálóba küld. negatív lenyomat. árnyékszék. elengedhetetlen. hanyagság. kikerülhetetlen. rendes. múlhatatlanul. hálóval borít. szükség. szükségleti cikk. banda. szükségesség. forgalomba hoz. tiszta. legszükségesebbek. szükséglet csókolódzik. figyelmen kívül hagy. háló. szarvasmarha. tiszta hasznot hajt. szüksége van. leszavazás. ideges. matrica. takaros necessarily biztosan. hálóból készít. negatív kép. magától értet d en. súlyos helyzet. kelepce. negatívum. szomszédos egyik sem. magabiztosság. megbeszél. elad. erezet. megkíván. madárfészket kiszed. elhanyagoltság. er sít. tisztán nyer.és hátgyapjú. nélkülözhetetlen. tagadószó. kellék. negatív tulajdonság. ügyes. jó alakú. tiszta hasznot jövedelmez. fészkel. szükségképpen. se. elhanyagolás. törvényszer . megtagadás. forgalmaz. nemleges. elem negatív lemeze. nélkülözés. szegénység. tiszt. szellemes. tanya. lenézés. szomszédja vminek. ínség. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. életszükséglet.arányos. szükségszer életszükségleti cikk. sereg. társaság hálóba dob. megcáfol. megkövetel. fészek. nem vesz figyelembe gondatlanság. ideg-. filézik. behálóz. hálót köt. csapda. hálóba üt. elegáns. talpraesett. természetesen költség. sikerült. hálóval befed. tárgyal tárgyalás felebarát. ínség. határos vmivel. megtárgyal. semlegesít. hálót készít. szükséglet. tiszta hasznot húz. kényszer ség. szerencsés. mínuszjel. meleg otthon. negativ. sz kösség. tisztán keres. gondatlanság. kényszer . ideg. halászik. egyik sem a kett közül. legy z. elutasít. nyomor. szomszédos vmivel közeli. ellentett. izmos búvóhely. tagadólagos. hálót csomóz. gallér. smárol. tagadó. negatív szám elhagyatottság. baj. fészket rak. elutasítás. elhanyagol. szükségképpen. szükséges. tisztán bevesz.

felmar. állapot. újból. dutyi. szajrézás. soha. újra hír. fiktív. kilenc múzsa. mindazonáltal sem norma. meghatározhatatlan. egyáltalán nem. nem nélküli. azonban. megkarcol. jard. pártatlan. normál. közömbös. semleges ország egyáltalában nem. csorba. nemrég. névszói. szomszéd. mer leges. új frissen. miki. kondi. nemmel szavazók. elvesz. letartóztat. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . újonnan. nóna. nem. bevágás. jelentéktelen. senki. lerövidít. barátságos. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. nyakon csíp. hírek újság következ . legközelebb álló személy. vájat. karcolás. nagy senki. siti. mindamelett. rovátkol. nominális. finom. semmilyen. válogatós kitalál. semmi. éjjeli. mer leges vonal. jó. névhez tartozó. senkiházi elhíresztel. kényes. elcsíp. elfog. éjjel. felt nés tárgya. közvetlenül utána. normális. megfújás. kilenc. egyik sem. mindamellett. természetszer . csekély. nemleges szavazatok. sohasem annak ellenére. rendes. kellemes. semmit sem. névre vonatkozó egy sem. érzékeny. következ levél. felt nés. nyer dobás. semmi. lop. semmilyen. minap. este baseballcsapat. szabatos. visszautasítás jelentéktelen ember. semmiféle. er nlét. vesz éj. helyes. becsap. semmiképpen. sitkó. helyesen megfejt. megfúj. börtön. rszoba. lefülel. ellop. kapitányság. semleges. mindazonáltal modern. következ szám. kedves. szép. h vös. senki annak ellenére. találatot ér el. pontos. névleges.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. csinos. lárma. igényes. legközelebbi apró. csórás. begy jt. elnevezésre vonatkozó. most. közvetlenül mellette. szomszédos. név-. normatíva közönséges. rovátka. éjszakai. zaj csekély. aranyos. lopás. kicsorbulás. rovás. bemetszés. név szerinti. közvetlen mellette fekv . szabályszer . legutóbb. szabályos. horony. azután. éjszaka. tagadás. bemetsz.

adóslevél. jelen. kényelmetlenség. semmit felmondás. tudomásul vesz jegyzetfüzet. figyelmeztetés. megfigyel. mag-. szokatlan. bankjegy. háborgatás. normandiai. feljegyez. jelent s rövid levél. fürkész. normann. nemsokára azután. szagol. figyelembe vesz. orrával nyom. kifürkész. kiszögellés. porlasztó. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . kivalo. vélemény rövidáru hírhedt. értesít . illat. notesz híres. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. észlel. észrevesz. értesítés. sehova atom-. jegyzék. néhány sor. megjegyzés. megfigyel. feljegyzés. semmit sem.híres. újfajta. szaglás. mostanában sehol. figyelem. kellemetlenség. tapasztal. kötelezvény. kiönt cs . kiönt . kár. jelenleg manapság. szaglász. most hogy. újszer November hát. nulla. nevezetes. hangnem. eszme. jelentéktelen dolog. alkalmatlanság. jelentéktelen esemény. zéró. jelen pillanat. kiugró. szerkezeti kiugrás. neves jegyzetek egyáltalán nem.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. kellemetlen ember. közlemény. figyelemre méltat. hatósági értesítés. nyomoz. széljegyzet. megjegyez. szimat nem figyelemre méltó. hajlandóság. rövid újságcikk. megemlít. most. kedv. nemsokára. toldat. zamat. fogalom. közismert novella. megszagol. semmi. semmiség. figyelem. rend rspicli. orr. regény. orrával dörzsöl. hangjegy. orrán keresztül beszél. kiszaglász. megjegyez. azonnal. jegyzet. magyarázat. kiírás észrevette elképzelés. bejelentés. felszólítás. orrával érint. tudomásul vesz. tudomás. fúvóka. kellemetlenked személy. alkalmatlankodó személy. akkor. pedig. hatósági felszólítás. jegyzetekkel ellát. jelentéktelen személy. szándék. ugyanakkor. sziklafok. angliai román stílus. nukleáris ellenszenves ember. cs r. orr-rész. hang.

szerelés. elfed. szopik. zavaros észlelés. kiválasztott személy. karjaiban tart. akadály. ruci. észrevételt tesz. vers nagyszámú. tárgyi(lagos). megjegyzés észrevételek. ütem. elhomályosít. számlál. szoptat. valami. homályos. figyel. cél. tárgyi. beteget ápol. lekötelezés. halkeltet . megfigyelés. faiskola. kiválasztott. célkit zés. számos dajka. jó csaj. észrevétel. betart. csoport. megtart betartó. ismeretlen. házszám. elnyer. bizgenty . ápolón . szándék cél. megjegyez. csinos n . megtartó elér. számoz. célpont. szánalomra méltó ember. megállapítások. figyel . szerz dés. jó b r. megfigyel . cucc. gyermekgondozó. tapasztal. társaság. megszámlál költemény. tárgyilagos objektumok. kötelezettség. megfigyel. szerkó. tárgy. m sorszám. csinos lány. sérelem fonalszám. felnevel. felfedez. megszámol. numerus. tárgy (modul). megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). sötét. el adás. megszámoz. ruha. vacak. tompa. fennáll. beteget gondoz. lekötelezettség. hozzájut. tapasztalat. ziccersorozat. terhes ember. személy. óvást emel. ápol. jelentéktelen. egy mennyiséget kitesz. tapasztalatok észlel. sorszám. egyén. izé. létszám. tárgyak adóslevél. dolog. gyermekszoba. elfogulatlan. alak. számok. sok. sokan. nevetséges ember. n vér. szám. érvényben van. becéz. tiltakozik. dajkál. kap. objektív. ápoló. megünnepel. észrevesz. nevel hely. fazon. kötelesség. kifogásol. érlel magában. sokaság. gondoz csecsem szoba. csemetekert. fellépés. ellenez.ny g. marihuánás cigaretta. ember. megjegyzést tesz. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. mózes negyedik könyve. dajkamese. kétes hír . zavarás. csemeteiskola. feladat. nevetséges dolog. tartozás bizonytalan. nyilvánvalóan Magyar . gyámolás. táplál. kötvény. számok könyve. taktus. besorol.

kivált. munka foglelkozási foglalt akad. felkínál. félre. foglalkozás birtokbavevés. szokatlan. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . nyújt hivatal. nem használatos. eset. nem elfoglalt. alkalmi.kinek a. nem szokásos. hatósági közeg. sérelem. furcsa. lezárva. esély. elfoglalás. merészel. megesik. v. létrehoz. felemás. fél pár. v. bármilyen. alkalom. sokszor. több ízben. elzárva. felajánlás adakozás. le. kedvez körülmény. tisztvisel hivatalosan ivadék. valamivel több mint.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. el. szabad. birtoklás. ki. megszállás. kínálkozik. ok alkalmi. túlsúly -ból. párját vesztett. megkülönböztetettség. tiszt. kibérlés. bármelyik. s r n. tisztekkel ellát. szerepel megtörtént bekövetkezés. nyújt ajándék. elfoglaltság. tisztvisel . ajánl. páratlan. leszármazott. páratlan szám egyenl tlenség. megpróbál. valószín ség. okoz. vezényel hatósági. alkalmat ad. messzi. kínálat. véletlen. utód gyakorta. esemény. vétek felajánl. egyedülálló. nem egyszer. különbség. véletlen esemény. birtokbavétel. szám feletti. szertelen. különc. megtámadás. egyenl tlen. távol b n. eset. megtörténik. betöltés (üresedésé). hivatalnok. el fordul. sajátságos. alap. gyakran. esetenkénti. közhivatalnok. iroda katonatiszt. nem páros. okkupáció. okot kiváltó alkalom. ajánlat. bekövetkezik. támadás. kínál. két ünnep egybeesése. megkísérel. mesterség. helyzet. adódik. el fordulás. távoli. fels bbrend ség. véletlen alkalmilag elfoglaltság. foglalkozás. páratlan szám. köztisztvisel . felbukkan. sértés. el ny. különös.minek a kikapcsolva. eshet ség. messze. hivatás. egyes. sarjadék. hivatalos. visszamaradt.

megüresedett állás. operál. nyitott nyitott kivirágzás. zenedráma érvényes. hézag. értesülés. kezdet. hatályos. hadm veleti. megnyitó nyíltan megnyit daljáték.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. m velet. -r l. bejárat. k olaj. bezsíroz. egyetlen. lyuk. -ra. kedvez alkalom. csupán. hatással van. bevezetés. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . be(kapcsolva). iránta egyszer az ember. m veleti. üresedés. üzemeltetés bevethet . csak éppen. operatív. kihajtás. régi. ember. okoz. operáció. felfedés. kikapcsolás. kinyitható. kilátás. egyesített. hogy. alkalmazást nyer. -nél. kinyitás. hat. eleje vminek. üzemel. felavató. egyik. csak. -n. kinyitva. vízhatlan ruhaanyag. -re el re. -höz. pontosan akkor. m ködik. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. -ról. zsíroz. feléje. egyedüli. öreg. -hoz. els hívás. derülés. feslés. be. tisztás. valaki egyesek azonban. rögtön azután. valamin. -ön. vízhatlan ruhanem . nyílik. kezdeti. megolajoz. megszakítás. véghezvisz. kivéve hogy felé. -on. kezel m ködnek operációs m tét. kidugaszolás. egyetlen. olajoz olajvállalati részvények id s. bekapcsolva. egység. befolyásol. ugyanaz. -hez. érvénybe lép. felé. harcképes. kezdete vminek. azonos. operációs. vezet. nyit. nyitható. ó. üzemben tart. megnyitás. járat. irányít. nyitás. -re. el idéz. rés. -nál. közben. feltárás. olaj. vízhatlan vászon. opera. hír. megkezdés. kenetes beszéd. tisztulás. érvényesülési lehet ség. információ. vmi mellett. sima duma. tovább kinyit. -ra. -én. m ködési. felbontás. tovább. ezer fontos egység. egyazon. nyílás. -en. megoperál. m ködtet. egy. vminek eredményeképpen.

vezényel. száji. utasítás. rendez. elrendel. megrendel. rendelés. száj-. szemoptimális. szakvélemény. átlagos. rituálé. rendelet. opciók arany. lovagrend. utalvány rendezett el írás általános. parancs. szemben lev ellenállás. szóbeli vizsga narancs zenekar. ellenkezés. el tt. optikai. tetsz leges beállítások. alkalom. látó-. szokásos. rendel. ellenzés. ellentét. megbízás. feltételek. megparancsol. vendégl emberi hang. szerv egységes. orientáció. igazgat. szervezett. érdemrend. orgánum. felszentel. gépvezet . opció. szervezet szervezett eligazítás. optimum der látás der látó el vételi jog. elrendez. választás fakultatív. parancsol. vélemény ellenfél alkalmas id . szemben. vagy orális. zsöllye osztály. szabadon választható. szerzetesrend. irányító. összefügg . kezel . sebész. hétköznapi. telefonkezel . szerves. hírközl szerv. tájékozódás. kelet felé fordulás. rendjel. menü. telefonközpontos nézet. rendes. orgona. operátor. szóbeli.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . rendszeres. ellentétes. szervi szervezet szervezett szervezés. sorrend. szervezeti . pappá szentel. gépész. rang. észlel . szervesen összefügg . nem kötelez . szembenállás látási. telefonos. érzékszerv. rend. miel tt. politikai irány. megrendelés. szájhang. közönséges. eligazodás. keletelés. m szerész. irány. tájékoztatás organizational szervezési. ellenzék. szabály. társadalmi osztály. el ír. kedvez alkalom. rendszer. lehet ség ellentétes ellenkez . határozat.

kibúvás. körvonalaz. legnagyobb. látszat. felesleges általában. kiemelked . s. legels . kötelesség. borító. elmúlt. mindenütt. -ból. végig. eredeti példány. további. keresztül. szabadban történ . célponton túl becsapódó lövedék. másképpen.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. furcsa. önálló. túl. szembet n . eredend . másképpen. különben. küls rész. szaporítás (kötésben). végig. furcsa ember. kezdeti. zendülés eredmény. illene. másképp. skézirat. át. kimagasló. másformán. eredeti ember. küls felkelés. kimen teljesítmény. közül. sök. szavak kifelejtése a szedésb l. fennálló. átugrik vmin. küls oldal. különös ember. forrongás. egész felületén. hosszú lövés. kellene. leküzd. esedékes. remény. széltében. kint. körvonal. ki. kinn. újszer . -b l. folyomány. mindenütt. fels . rendkívüli. teljesítmény. selejt. célon túl men lövés. valami (a mi) mienk magunk kiüt. kimenet. kívül. kimenetel. különc. mást. over overall . jelent s. vázlat. másik. kötelezettség. küls . alap-. kiváló. els rend . mint. többiek egyébként. egész felszínén. termelési eredmény kezdet kinn. selejtes holmi. befejez dött. semmi. kifelé. sajátos. muszáj. eredetiesked . munkanélküli. végs . skiadás. kihagyás. els dleges. elintézetlen. legy r. szerteszéjjel. újsütet . másikat. kit n szerte. felett. termelés. kívül. egyéb. különleges. originális. kiáradás. elintézésre váró. másmilyen. általános. ismételten. valamib l. hagyományos. küls . hatos ütés (krikettben). többlet-. minden pontján. kint. máshogyan. nagy. jeles. kitörés. hátra. kirobbanás. vázol kilátás. máskülönben erkölcsi kötelezettség. ortodox más. eredet. külszín. vége. kontúr. munkaköpeny. küls felület. rendkívüli eredetileg bevett. stípus. szabadtéri küls áttekintés. sorok kifelejtése a szedésb l. másféle. több. átfogó. vége. másokat. egyedi. otthonka. származás. kifizetetlen. átjut vmin. eredeti. kirak. rendezetlen. rendkívüli. felül. vminek a külseje hátralékos. között. másképp. különös. származás si. ellenkez esetben. felüli. kell. egészen. követelmény házon kívüli. új utakon járó. óhit . aut. rendest l eltér . nevezetes. fel. szemléletmód hozam. külseje vminek. többi mások. másként. iskolaköpeny. hanyatt.

menetsebesség. lapszámoz. (lap)oldal. kilép. szülési fájdalmak befest. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. leveg b l irányít békés. poroszkál. becsomagol. tömít. lapszámmal ellát. fest. iramot diktál. csomagol apródként szolgál. kisinas. zsúfol. lelép. összepakol. kín. tengeren túl. tulajdonjog Oxford. külföldön. nevét kiáltva keres vkit. apród. összever dnek. Csendes-óceán konzervál. összeáll. bosszúság. nagy léptekkel ró vmit. éjszaka folyamán történ . szoknyafogó csat. fenyíték. gyötör. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. batyu. tempót diktál. járás. kerestet vkit. lap. kimért lépésekkel megy. szoknyafelköt zsinór. el z este. lépésben megy. kellemetlenség. poggyász. hirtelen. egyenruhás kifutófiú. nyugalmas. bepakol. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . festékkel bevon. ha megengedik. járásmód. málha. nyomasztó. éjszakai. csomagol csomagok. reggelig külföld(i). lesújtó. sebesség. máról holnapra.összefoglaló. tömeg. betördel. gyötrelem. doboz. ecsetel. lépés. fájás. festi magát. becsomagol. lépked. csomag. meggondolt lépésekkel megy. csomó. festék. meger ltetés. dobozol. igyekezet. iram. el z éjjel. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. elismer. külföldi. csomag. poroszkálás. fájdalom. rakás. összeválogat. cimborálnak. tengeren túli áttekintés beismer. falka. beecsetel. vki engedelmével. bevall. tulajdon. tulajdon(jog). szállodai kisinas. fenyítés. fájdalmat okoz. tömörödik. egész éjjel. csomagol. bemázol. pakli. elsöpr . oldal lapok fizetett fáj. összegy jt. halom (program)csomag. saját. teletöm. gyorsaság. lassan halad. szenvedés fájdalmas fáradozás. szoknyafogó t . megsemmisít . fáradság. csendes. jégtorlasz. borogatás. paginál. összecs dülnek. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. összeszed. megtöm. büntetés. kínoz. lassan megy. vajúdás. ütemre menetel.

fogat. párhuzamos vonal. elfehéredik. kifesti magát. dúsított érchalom. szakasz. határ. püspöki rezidencia fényét veszi. névérték. párhuzamos vmivel. bordaköz. szárnyburkolatmez . bekezdés. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . faburkolat. pánikba esik. sápaszt. megfest. páni. karó. színét veszti. palánk. elhalványodik. páni félelembe esik. kifakít. elsápaszt. kerítésmez . bizottság. fórum. sápadt. vádlottak. hasonló. rületbe hoz. szobafest . falmez . z rzavar. jel. fejetlenség. szerelékfal. fejvesztetten kapkod. m szertábla. napi hírek rovata bekezdés. el kel mozi. elveszti a lélekjelenlétét. fakó. egybevet. megfakít. elhalványít. tábla. kapcsolótábla-mez . kifest. egyenl ség. pánikba ejt. rémüldözik. fakít. fejetlen kapkodás. körülhatárolt hely. felfordulást okoz. hídmez . egyenérték. fest m vész. átlag. palota. léggömbburok-mez . királyi rezidencia. szavakkal ecsetel. hátrész. szigetel lemez. halovány. hosszúkás alakú fénykép. fatábla. újság cikkely. pár. panel. paragrafus. árfolyam. nyereglap. esküdtek lajstroma. párhuzam. vminek megfelel. mázoló. lefest. puma. páni félelembe ejt dolgozat. megfakul. orvosok körzeti jegyzéke. kugár. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . festmény. köles. tomboló sikert arat. könyvtábla-mez . esküdtszék. pánik. szélességi kör. kiköt kötél. jelz szövetsáv. párhuzamos. pelyvapikkely. fanyereg. vakrémület. érseki rezidencia. ajtótábla. színét veszi. hasonlóság. burkol. keretmez . vasalódeszka. vontatókötél festés. mez kre oszt. sávdísz. luxusszálló. riadalom. deszkakerítés. papír. faborítás. esküdtnévsor. palánkkerítés. hegyes léc. megegyezik vmivel. melegágy-tábla. z rzavart okoz. paragrafus megfelel vminek. leír. terület. kis újságcikk. bevet deszka. halványít. padlómez . m szerfal. egyenrangúság. kirúzsoz. vádlott. cövek. párosával összerak. faburkolattal ellát. fényét veszti. elveszti a fejét. párja vminek. színtelen. bekerített hely. fejvesztettséget okoz. kép egy pár. mennyezetmez . új bekezdés. léckerítés. megfelel . ablaktábla. esküdtek névjegyzéke. királyi palota. fakul. párhuzamba állít. munkaközösség. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. táblákra oszt. nyeregpárna. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters .festmény témájául szolgál. pari. halvány. fejtési mez fejvesztettség. megszédít. pari árfolyam. vminek a párja. hatáskör. házaspár. kerítés. vmivel megegyezik. cölöp. kifakul. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban.

szerz d fél. táncpartner. parkosít. szétválaszt. kaliber. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. gyülekezet. vendégség. elválaszt. múlik. áthaladás. szül i szül k Párizs egyházközség. folyamat. összejövetel. országrész. s. telephely országgy lés. anya. nem vesz észre. forrás. áthaladás. továbbhalad. ok. utazás. megel z. kiváltképpen. töredék. megy. társaság. partnerként szerepel. pasas. m veletelem. egyéni. buli. dolog. átsiklik vmin. átjáró. b nrészes. átkelés. társas viszony. választék (hajban). elt nik. részt vesz. kézmozdulat. megtörténik. parkol. szerep. eltölt. engedély. ügyfél. parlamentáris. társ. vidék. szoros. áthalad. fél. részvétel. el z. felülmúl. lerak. megszavaz. kapcsolat áthaladt. átadás. szül atyai. határozatba megy. rész-. társul. táj elfogult. vadaskert. folyosó. m velet. füstjárat. csapat. szakasz. út emberi érintkezés. elbúcsúzik. bet zés. passzolás. elválik. tag. elfogad. elléptet. részletes. különösen részben partner. párt. vezeték. katonai anyagraktár. üzlettárs kereskedelmi társaság. átfutás. túlhalad. oldal. szólam. darab. zsúr. osztott. képesség. darabol. részbeli. bevezet. elvonultat. felbomlik. tölt. részes. részlet. eredet. elmúlik. részleges. csoport. résztvesz bizonyos. rész. elhelyez. parlament alkotórész. egyén. részbeni. helyenkénti. parti. részes keresztülmegy. elhalad. füzet. különös. rész. átmegy (vizsgán). meghalad. elmegy. túljut. közrem ködik. fogas. kezdet. park. hengerüreg. különítmény. részben. hegyszoros. plébánia dísztér. cs . párt. elmegy. pontos. továbbad. tájék. sikeres letétel (vizsgáé). eltelik. brigád. halad. kötelesség. telik átutazás. kettéoszt. alak. történik. kitétel. szokatlan f leg. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. elkönyvel. részek. kötetrész. körülkerít. társulás adottság. apa. illet . menetjegy. hágó. szóbanforgó személy.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. átad. igazolvány. község. részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . parkolóhely. részrehajló részben hozzájárul. szerves alkatrész. különleges. szétválik. levizsgázás. kútf . részleges. feladat. parciális. részlet-. parókia. meghal. el fordul. alkatrész. pofa. passzol. részesség. feloszlik. átereszt . elfogadtat. cinkostárs. tehetség osztag.

passió. írótoll. sajátságos. kuncsaft. paraszt egyházközség. pártfogás. akolba zár. n stény hattyú. orom. klumpa. igen. jellemz . szenvedély. tollhegy. talp minta. különleges. büntet . fizetés. talapzat. akolba terel. útvonal. simogat. sablon. összeterel. rajztoll. kapóra. dühkitörés. viszonoz fizethet fizet bér. akol. kell alkalommal jött. mellette el. toll. sitt. el élet. túl alkalmas pillanatban. bekerít. kell alkalommal jöv . kín. kell id ben jött. tollforgató. írás. karámba zár. karám. páciens. csendes. kifizet. történelem. után. hegye vminek. legyintés. szerelmi hév. védnökség. szenved alak. kell pillanatban. út. szenvedélyes szerelem. fizetség. megír. rekesz. töltés. furcsa. gát. fizetség. megcirógat. múlt id . író büntetend . írásba foglal. járóka. motívum. út(vonal). ketrec. bezsúfol. büntethet . védnök állandó vev kör. halál. rész. siti. börtön. elvonulás. sajátszer . nagyon. tiszteletdíj béke békés. facip . falapát. tömb. ketrecbe zár. darabka. elmúlt. mellett. ólba zár. saját. vmin túl. tet fok. elmen . versenypálya türelem beteg. szenvedés passivum. futólagos. karámba terel. fogalmaz. megpaskol. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . pártfogó. csúcsérték. szenved . tétlen el. szerelem. türelmes állandó kuncsaft. bezár. el vmi mellett. kátrányoz. fizetés. ütögetés. vminek a hegye földm ves. templom. séma fizet. különös. elmúlás. tulajdon ól. szerelmi hevület. kell id ben jöv . kerti ösvény. speciális. állandó vev . kegyuraság. indulat. gyalogjáró. madártoll. illetmény. jellegzetes. lapogatás. elt nés. halk lépés. kiegyenlít. példa. múlt. gyenge ütés. kifizet dik. gyengéd ütés. maximum. járda. elhaladás. régi. egyéni. gömböcske. múlás düh. kerékpárút. jézus kínszenvedése. ültetvény. rizetes cella. pálya. kisállat. megvereget. vereget. ír. rekesz. patrónus.passenger passing passion passive past utas arra men . veregetés gyalogút. futó. passzió. megtérít. passzív. lapicka. épp jókor. fölényeskedés. rálegyintés. vev kör alap. ösvény. szemellenz . bér. nyugodt csúcs. sajátos.

tartósan. személyesen permanently állandóan. el adás. ceruzával ír. személy. kor. fázis. személyi hír. teljesít képesség. vminek révén százalék érzékelés. bevégez. id tartam. megtesz. penzió. min ség. körmondat. tartós egyén. tökéletes. engedélyt ad vmire. véghezvisz. id szak. tartam. permanens. észrevétel. örök. véghezvitel. elvégez. korszak. tartós beleegyezés. kötbér. személy szerint. népesség. nyugdíj. ceruzával lerajzol. hátrány. elvégzés. tökéletesít teljesen. ecsetel. el ad. mondat. kitartó. szerepel. visszatér id köz. játszik. engedélyez. m ködés. részünkr l. tizenegyes beír a fogadókönyvbe. rokonok népek -ként. individuális. megenged engedélyezett állandó. személyes. játék. munkások. jelenkor. ismétl d . tanítási óra. szakasz. folytatódó. periódus. maradandó. személyesked . emberek.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. hibátlan. performance m ködési adatok. köznép. talán lezajlási id . végrehajt megtétel. lakosság. alkalmazottak. hozzájárulás enged. pont. ceruzával felvázol. magán-. kis ecset. stíl-. saját. kifogástalan. ma. valaki egyéni. teljes. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. teljesítmény. ismétl d id köz. felfogás befejez. kialakítás. folyamatosan. engedély. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . ciklus. szak. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. ceruzával megjelöl. ceruzával jelöl. benépesít. folyamatos. személyiség ami engem illet. eljátszás. állhatatos. ceruzával rajzol. id köz. teljesít. szívós. keringési id . ceruza. rudacska panzió. büntetés. ceruzával leskiccel. részemr l. kimagasló személyiség. nép. óra menstruáció állandó. id . tartó. észlelés. szerepl . tökéletesen eljátszik. korabeli. hibapont. történelmi. személy-. büntet . pénzbüntetés. kész. ember. teljesítés. permanensen. engedély. személyi. maradó. ember. személy. család. pont (írásjel). maradandóan. személyi hírek egyéniség.

kiválogatás. kopaszt hegyes vég . picked . bölcseleti. állapot. hegyes. legjava vminek. csipeget. esdekel. testileg fizika halkan. kereset. fohász. könyörög. testi fizikai szempontból. bölcsészeti. kiválogatott. fázaisait meghatároza vminek. személyzet kilátás. természettani. felterjesztés. könyörgés. feliratot intéz. folyamodvány. gyógyhatású. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. mozzanat. mélyen szántó. id pont. váj. szavakba foglal. szólam. kiválasztott. telefonál fénykép. vminek a java. fázisokra oszt. látvány. hívás. petíció. fázisokra bont. bölcs. felirat. java vminek. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. filozófikus. hímvessz . zongora kiszemel. távlati meggy z. leszedett. távlat. kiszemelt. megadó. periódus. válogatott. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. józan. mondat. kifejez. színe-virága vminek. szedeget. fotó. kérelem. folyamodványt benyújt. kép fénykép. kuki. kérve kér. szúr. szedett. piszkál. kitétel. Péter esedezés. szemelt. szakaszait meghatározza vminek. kérelmez. üres szavak. természeti. invalidus. kipiszkál. vminek a színe-virága. kikeres. kecses. nyelvi fordulat. fogpiszkáló. gondosan megválogat. mérsékelt. telefon. orvoslásra szoruló. fok. díszes. fázis. beadvány. eszeget. felterjesztést intéz. csipked. higgadt. letép. páncélszerkény. kiválaszt. piano. szólás. csákány. fázisba hoz. gyógyító. mondás. kér. filozófiai. természettanilag. kérvény. tép. frázis. mackó. kérvényt benyújt. perspektíva. eleje vminek. üres szólam frázis fizikai. filozófusi. rábeszél.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. csúcsos. fizikailag. ima. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). leszed. szakasz. rávesz rábeszélt fütyi. kiszed. gondosan kiválaszt. szed.

passzus. vetülékfonal átdobása. állóhely. bölényhárító. kompozíció. zenedarab. hajítás. megválogatás. tesz. szöveghely. próba-. szüretelés ábra. mértani hely. uzsonnázóhely. koaxiális kábelen továbbít. film. dobás. csúcs. dudál. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . eltilinkóz. esik. helyezés. ereszkedik. cs vezetéken továbbít. kísérleti. fújja a dudát. útmutató. alkalmaz. vendégl . duma. tilinkózik. csövön át továbbít. cs . alkatrész. fogosztás. kitétel. sípjelzést ad. kalauz. dob. sipít. dalol (madár). kormányoz. hajlásszög. lejt sség. felállít. vezérl csap. ügykör. ábrázol. k vel bélel. hajít. vég (szövet). toldoz kalauzol. táborozik. szegf . furulyán eljátszik. irányít. zsinórral szegélyez. rábíz. alapterület. cs vezetéken átszivattyúz. d lés. tet pont. vetülékfonal beverése. kövez. rendez. meghatároz. megillet hely. hivatás. bogáncsolás. m tárgy. helyez. hivatali tisztség. révkalauz. helyérték. pikáns (történet). étterem. hangot vmihez mér. csákányozás. sípjelet ad. nem teljesen kiégett tégla. pénzdarab. pálya javítását ellen rz mozdony. kihelyez. el futó mozdony. kormányos. gyapjúszövet felületi tisztítása. tér. megtold. felismer. furulyázik. tilinkón eljátszik. lefest. csipkedés. kicsipkedés. hozzátold. árucikk. feltörés. magaslat. kiválasztás. cs vezetékkel ellát. bukdácsolás. teríték. kinyitás. sorrendiség. lejt. gümölcsszedés. lejtés. rókavadász. tekercs. pont. rész. ércválogatás. eszközöl. bábu (társasjátékban). tisztség. sorrend. munkahely. válogatás. terület. sípol. sípot fúj. sipító hangon beszél stand. vaker. fuvolahangon eldalol. foltoz. vezet. hajósíppal összehív. földbe szúr. osztóköz. ellen rz mozdony. fiatal lazac. rang. hangmagasság. tet hajlás. baloldal felé kacsintgató. fütyörész. elhelyez. munkadarab. felad. sípjelzéssel összehív. el re bukik. pipa. zsinórral beszeg. színdarab. felüt. pilóta borsos (történet). tiszt. rózsaszín . sípon eljátszik. sír. rí. sivít.színe-java vminek. dudán eljátszik. ül hely. fütyül. rózsás elvezet. cs szer en vasal. vezet . guvríroz. fürge cselle. borzasítás. csúcspont. elárusítóhely. tet fok. megtisztítás. város. alácsövez. elfurulyáz. térség. földbe ver. ércválasztás. beszurkoz. mérsékelten baloldali. szöveg. kép. helység. halandzsa. legjobb a maga nemében. rózsaszín. takaros ércszemelés. lakás. dugványoz. hely. áramellen rz jelz lámpa. veres frakk. vetülékvonal bevetése. érzékeltet. lejt södik állás. osztályozás. állít. otthon. villa. szurok. sorhely. leír. jelz lámpa. kereskedelmi piac. szüret. vetél átdobása. helyiség. hivatali beosztás. kis vitrolás keskeny tattal. bódé. ritka példány. kiválogatás. megfoltoz. hányódás. zsinórral paszpoloz. bekátrányoz. szedés. kissé balos. liheg. csipegetés. csetri. tévékép mozi darab. nyaraló. fuvolázó hangon beszél.

platform. fed. érthet . tervezett. tervszer tervezés besúgó. gyalu. sík. gipszvakolat. fedélzet. eszmei sík. egyenletes felület . elhalmoz. hídpadlózat. egyenletes. sz . csemete. síkidomszer. lemez. színdarab. felszerelés. m fogsor tartólemeze. kotyog. holtjáték. tervezet. letapaszt. síkság. versenydíj. mángorol. tervrajzot készít. eljár. betapaszt. túlhalmoz. kocsiel tér. vázol gyalul. lap. szabad mozgás. vasúti kocsi peronja. kicsinált dolog. peron. gépállomány. szónoklás. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. forgat. vasúti kocsi platformja. szétlapít rakfelület. el adás. lapít. eszmei sík. flastromot tesz vmire. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. mintázatlan. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . nem szép. nemesfémmel befuttat. növény. rónaság. egészlapos ábra. rend rspicli. megrendezett. sima. titkosrend r feljavít (talajt). nem csinos. játék. gipszel. eljátszik. platánfa. színvonal. tapasz. sértett ábra. platán. palánta. szállítóvágat. laposít. ereszke. játékosan mozog. síkbeli. ültet. alaprajz. elhelyez. cserje. m anyag. leragaszt. préseléssel fényez. trükk. kifáraszt. fedélzetpárkány. világosan. plató. színezetlen. plasztikai ezüstöz. bánik vkivel. fon. jóvátesz. berendezés. el ad. repül gép. hangszeren játszik. szórakozás. telitalp. nyíltan. klisé. szimpla. képlékeny. vastagon beborít alakítható. szemmel látható. lemezel. síklap. lógás. megken. színm . galvanizál. tisztán látható. alaprajzot készít. nyílt. polgári. agyonrak. színjáték. klisíroz. akkulemez. szervezett. félreérthetetlenül. tiszta. gyáregység. nyilvánvaló. el re kif zött svindli. közérthet . terasz. növekedés. begipszel. síkfelület. alakít. szinte.placing helyezés lapos. fémlapokkal fed. lopott jószág. nyomólemez. dobogó. beépített ügynök. kétdimenziós. flastrom. sík. számtábla. bemázol. hazárdjáték. vágány peronja. tesz (kártyát). névtábla. egyenes. ipari berendezés. terv. vakolat. állomási el tér. vágány. játszódik. svindli. ezüstnem . nyomódúc. szintén. fényképez lemez. kupa. odatapaszt. leplezetlen. nemesfémmel bevon. boglárfa. felülnézet. néz nek álcázott színész. kitervelt. hordfelület. vasal. játéka van. géppark. tisztán hallható. tervez. padlóemelvény. emelvény. aranyoz. dísztelen. csúnya. fáraszt. tapaszt tesz vmire. dugvány. közönséges. lövegtalpazat. szónoklatok. gyártelep. egyszer . beken. fennsík. kezel. odaragaszt. világos. kihív (kártyát). üzem. politikai program. padozat. letelepít. pódium. elgondolás. gurító. tányér. bevakol. kotyogás. szabad. tervrajz. gyár. játékmód. termés. kártérítést fizet. tisztán kivehet . tábla. formálható. nívó. róna. alapelvek. érthet en. fémétkészlet. uni. alföld. megtervezett. állás (istállóban). egyszín . szárny. sima felperes. gipszbe tesz. kijátszik. darab. lapály. megtervez. begipszez. detektív. szint.

m ködés. térképez. tervez. tizedespont. visszafojt. lenyel. zsebébe tesz. gyönyör ség. nem mutat. háromszög (puufjátékban). fészek (szelepé). pluszjel. kihegyezés. terv. megjátszik. ponteredmény. tervrajz. pontozás. er t vesz. örömet okoz. elrejt. elfektet. munkaszüneteltetés. hegyez. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. mutogatás. ék. kötélvég hegyezése. hézagolóhabarcs. beállítás. játszás. földnyelv. vel s hézagolás. zsebre tesz. zsebre rak. kürtjel. kéj. szerepel. lyuk (biliárdasztalon). pontszám. érintkez csúcs. célzás. tréfa. lényeg. mutatás. kihézagol. központozás. zsebébe süllyeszt. vonás csúcsos. t . összeadásjel. viselkedik vkivel. katlan. örömet szerez. cselszövés. gazdagság. konnektor. költ iség ág. kedv. táska (szem alatt). tervel. jólét. beirányozás. költ iesség. pont. és. félreérthetetlen. vízzel telt üreg. telek. rámutatás. elt r. plusz. szemhegyezés. diakritikus pont. csattanó. tetszés b ség. jellemvonás. szórakozás. tetszik elégedett. parcella. mutat. nyílt. kimutat. öröm. cselekmény. váltóállítás. munkahelyr l való távolmaradás. akadályoz. kedvtelés. fali csatlakozó. helyzet-megállapítás. tollszem. hegyezés. mutatás. eléggé. kard. visszatart. bekerítés. több. hézagkikenés. kérdés. külön. varrott csipke. fugáz. megtart magának. játszadozik. dalszöveg-jelölési mód. megmutat. diakritikus jel. játszik. egység. sok vmib l ábrázol. kiélesítés. kif z. színiel adás. váltócsúcs. bezsebel. földdarab. szól (hangszer). táncol. szabad mozgása van. bekerített alakulat. meg. tartalom hozzáadva. részlet. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . oldal. kieszel. diakritikus jelek. földfok. zseb. éles. zsebre vág. légzsák. gyönyör. diakritikus pontok. gyors váltakozás. nyert labda. örül élvezet. mozgása van. fugázás. pontérték. csomagolózsák. lyukba lök. óhaj. hegyfok. él. lyukba taszít. fészket készít. gázzal telt üreg. költészet. összeesküszik. zseb-. megcéloz. irányít. kiélezés. mini. ceruzahegy. hegy. poén. legy r. állja a vadat (kutya). pozitív. kihézagolás. hegyes. összeesküvés. többlethegyszakadék. m ködik. pontérintkez . katlanba szorult alakulat. vers költ költemények.szerencsejáték. írásjelekkel ellát. megelégedett. fémvég f z . miniat r. szabad játéka van. többlet. eltulajdonít. kisebb érclencse. mez . tömör. fészekbe helyez. elfojt. kitervel. kisebbségi sziget. hely. szerkeszt. rátesz (kártyát). szó nélkül elt r költemény. zsák. csúcs. tollhegy.

közös bevételezés. közös bevásárló iroda. pukkanás. bels kör. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. kissé. elektródpólus. alkalmi piaci csoport. rend rség. kap (szavazatot). tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. nyél. fényezés. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. szegényes gyengén. gyorsan megy. suháng. pukkan. csúcsszervbe tömörít. próbálkozás. karó. közös eladó iroda. fény. szegényesen elcsattan. szegényen. szavazat. lengyel. rászoruló. közös eladó szerv. köhög. 25. pop-. lengyel. kil . összedob. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. jó modor. felpattogzik. póluspont. fényez anyag. pattog. durranás. ragyogás. fényesít. szobarend. fényesít . papa. szavaz. durran. pontok. kocsirúd. irányvonal. össztét. konnektor. elpukkan. hirtelen tesz. kifinomít. szegény. váltó. politika. karóz. közös készlet. tisztít. fenntartja a rendet. pózna. rendbe tesz. evez rúd körletrend. leszavaztat. gyanús vállalkozásba beránt. tócsa. vezérelv fényez. közös alapba üsszegy jt. takarítás és rendcsinálás. biztosítja a rendet. összegy jt. népszer . politizálgatás elnyer (szavazatot). szavazatszámlálás. tavacska. csapat körmérk zés. hirtelen pápa könnyen érthet . durrant. érdekszövetségbe tömörít. közös alapba összead. kicsiszol. kifényesít. sarkpont. rendszabályoz államvezetés. közös bevásárló szerv. bels pálya. csendes mély víz (folyóban). horgászbot. fiatal fa törzse. zálog. sark. nép-. elválasztórúd. rúddal hajt. közrend r. rúd. szavazóhelyiség. államtudomány. csúcsszervbe tömörül. hirtelen megy. puff. sarok. emel rúd. kevéssé. köpköd. elektród. politika. rosszul. szegény(es)en. becsap. rend r. táborrend. közösen kezel. eldurrant. elpukkaszt.3 négyzetméter.points Poland fali konnektor. pocsolya. zaciba csap. lop. medence. csiszoltság. políroz. eljárásmód. gyorsan tesz. pattogtat (kukoricát). aládúcol. medencényi víz. origó. tó. bot. leszavaz. rendet csinál. kidúcol. kellemetlen felel sségbe beránt. összead. mér rúd. népi. pólus. rés. pukk. szennyez dés m szaki. fater. érdekszövetség. kitér vágány. m szaki egyetem kis tó. választói névjegyzék szennyezés.03 méter. zászlórúd. laktanyarend. szénsavas ital. trösztösít. rúddal taszít. közkedvelt. elsüt (fegyvert). árboc. váratlanul. er iket egyesítik. politikai mesterkedés. fels árbocsudár. pukkant. rászed. 5. önz pártpolitika. szavazás. csiszol. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . népies.

pillér. portói bor. megszállottság gyarmatok. postakocsi. pozitív mennyiség. tényleg. rendelkezik vmivel. posta. darab. bejárat. 40 x 51 centiméteres papirosív. hord. bögre. tám. bef z. kapu. portré. szárfa. szolgálati hely. alapfok (melléknévé). cölöp. pozitív. kiházasít. kiköt város. bödön. jelz oszlop. birtokol vmit. sors arckép. helyzet. értesít. lövöldöz. ajtófélfa. kerékvet . felad. kiragaszt. bedob (levelet). diapozitív. ércpillér. kilátás. kupa. állás. állást elfoglaló csapat. er d. kinevez. ajtótok. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. javak. bili. kiöml nyílás. esetlegesen. rséget elfoglaló csapat. határozott. feltétlen. gyorsan utazik. rhely. portói. népszer ség anyagsokaság. kipellengérez. elhelyezkedés. bevett állás. biztos. pozíció alapfokú (melléknév). közzétesz. ágyúlék. rszem. jelz pózna. napi posta. városkapu. rész. kapufa. tartóoszlop. felállít. lehet ség lehetséges esetleg. életmód. helyesl . állító. gyorsan jár. startoszlop. miniszteri tárca adag. levélgy jt szekrény. pozitív fénykép. porció. viselkedésmód hordozható aktatáska. függ leges ereszték. szelel akna. szegélyk . tényeken alapuló határozottan. van. postáz. rév. igenl en. oszlop. kifüggeszt. pozitív kép. fart ke. elkönyvel. nyílás. postakocsin utazik. izzítócsésze. képmás. balra tart. tartóborda. kiköt . küls viselkedésmód. hatalmába kerít.popularity population népiesség. kifejezett. tényleges. könny ügetéssel vezet. vagyon eshet ség. elhelyezkedés. veszteséglistára rávezet. céloszlop. osztályrész. valós. daruoszlop. kifejezetten. katonai hely. talán halottszemle. kelengyével ellát. postán küld. kanna. részlet. vörös bor. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). járás. beöml nyílás. népesség balra fordul. fekvés. küls magatartás. oldalnyílás-fedél. szelel lyuk. rállomás. jelz karó. postahivatal. felbérel. meger sített állás. könny ügetéssel lovagol. postára ad. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . levelezés. bal oldal (hajóé). lesbe állít. konyhára való vad meglövése. dúc. l rés. rcsapat. szénpillér. visel. tájékoztat. karó. bukottak jegyzékébe iktat. sasfa. megszáll. raktárnyílás. ablaktok. irattáska. küls viselkedés. elhelyez. raktár. rákfogó kosár. igenl . plakatíroz. sorompó. állít. hajóablak. mappa. hivatal. parancsnoki tisztségre kinevez. lakosság. személyleírás Portugália állapot. van vmije birtoklás. ablakfélfa. irattartó. hajó bal oldala. pózna. hely. birtokol. odaállít. valóban birtokában van vmi.

lövés. élesség. olvasztótégely. korsó. lehet ség. próbál. cserép. fazék. fegyveres er . praktizál. nagyítóképesség. fajansz. rohamsisak. zománcedény. lövet. áram alá helyez. könyörgés el bbi. szegénység. teljesít képesség. hadsereg. lappangó. font sterling. medd ség. krumpli elektromos feszültség.készítéséhez használt papírfajta. karám. felhatalmazás. praxis. terrakotta. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . hathatós. hader . rál . célszer . er . tapasztalati. tehetség. pacientúra. konyhára való vad elejtése. kérelem. cserépbe ültet. helyzeti. potenciális. szükség lehet ség. agyagedény. gyakoroltat. kecses. gyakorlás. puskavégre került vad meglövése. silányság. trenírozás. kér. edzés. megvalósítható. feltételes. ököllel ver. áramot ad. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. k edény. oknyomozó. kérlel. nyomor. gyakorlati alkalmazás. karámba zár. hatvány. folytat. fazekasm hely. precíziós. precíz pontosan pontosság. fazekasáru. virágcserép. teljesítmény. agyagáru. szoktat. kérés. cserépáru. er teljes. imádság. uralom. nyomorúság. jogkör. rákháló. nagyítás. rejtett potenciálisan agyagárugyár. tekintély. értékes. képesség. ügyes. ól. hajtóer er s. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. ínség. pragmatikus imádkozik. fazekasság. alkalmaz. energia. z. edény. elektromos áram. praktizáló dogmatikus. serleg. üt hiány. szokás. áram. font <453. hatalmas. meghatalmazás. kerámia. gyakorlati. befolyás. nincstelenség.6 g> ( . korábbi. testi er . könyörög ima. hatalmasság. gyakorol. k edénygyár elkerít. gyakorlati. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. gyakorlat. mód. er /hatalom. praktikus. gyakorló ügyvéd. klientéla üzelmek gyakorló orvos. magasfeszültség elektromos áram. nagy. gépi er . el z . tál. gépesítés. fazekasmesterség. mesterkélt pontos. vasedény. fontoskodó. lehetséges. konzervál. tényleges. megel z drága. gyakorlatias. apróra tör. agyagm vesség. fazékba tesz. finnyás. hatáskör. hatalom. sok. tét. pinka. okfejt . marihuána. gyakorlatba átvisz.

hasas. tömeg. présbe tesz. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . kivasal. szorongás. bevezet . b velked . jelenleg. egyéniség. el nyben részesített. elnök. el zetes. sajtol. kötéllel fogdos. verbuválás. összefacsar. jobban kedvelt. beállítás. kiváló min ség . nyomda. könyvespolc. jelenvaló lény. helyiség els rend . készít. természetvédelmi terület. ajándéktárgy. összeütközés. prémium el készítés. mostani. átnyújtás. el ad. jobban szeret el ny. ránehezedik. bead. er szakos toborzás. sokatmondó. prés. kihallgatási terem. megszorít. most. bemutatás. rekvirál. felkészítés. ajándékoz. domborít. kedvezmények el nyben részesít. azonnali. összeszorít. sajtó. er szakkal toboroz. kinyomható. tolongás. jelenlev ajándék. fogadó terem. kiváló. mindjárt. kézszorítás. jelenlev lény. megjelenés ajándék. nyomul. jelenlét. présel. ölel. hajsza. kikészít el fordulás. kedvezés. el készít . rezervációs terület. felvételi vizsga épület. nyomdászat. átölel. tusa. terhes. kötéllel fogdosás. vasal. uralkodó jelenléte. összenyom. jobban szerett horder . ruhásszekrény. elnökség egyetemi rektor. összeszorul. tartalmasság. készül dik. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. befolyással van. nyomtatás.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. rögtön bef tt. ház hozzátartozó telekkel. védett terület. kedvezmény el nyök. nyom. jelenlegi. terhesség állapotos. kényszerít. vemhes bevezetés. mángorol. rektor elnöki. elnöki tisztség. jelent s. átadás. igénybe vesz. uralkodó megjelenése. feldolgoz. tálalás el adta azonnal. rányom. felvételi. szekrény. nyomható. fehérnem s szekrény. el készület. siettet. benyújt. szorít. felkészülés elkészít. hatással van. simít. nyújt. verbuvál. tolong. kizárólagos terület. elnöklés. összezsúfolt tömeg. meg riz. el készít. szorong. kiprésel. cs dület. szorítás. elnökválasztási hírlapirodalom. láthatatlanul jelenlev lény. nyomás. sürget. megnyom. er szakkal besoroz. könyvnyomtatás. jelen. osztályon felüli. beterjesztés. bemutat. imprimatur. el terjesztés. leszorít.

nyomtatott bet kkel ír. príma. más vászonra felhúz. tet fok katolikus pap. begyújt. nyomás. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . feltételezhet en. virradat. legjobb. el zetesen. legels . kényszer. csinos. árapályt növel (égitestek együttállása). meglehet s. felettes. szép megel z megel zés elhárítás. lábnyom. min ségi. etet. nyomóer . eléggé. sürg sség. kiváló min ség. sanyarúság. mestergerenda. tekintélyes feltehet en. fényképmásolatot készít. telít dik. alapelv. megakadályozás. kiadás. préda. els rend min ség. legfontosabb. tercia. alapszínt felrak. kópia. kezdeti elem. lebélyegez. öntvényminta. rangos. bet típus. üzemanyaggal tölt. uralkodó hercegné. meggátolás. el bb. becsül. eredeti alapoz. metszet. másolat. kevélység. szarufa. újság. feszültség. nyomtat. nyomás. alapfestés.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. remek. els (rend ). nyomással mintáz. t zsdei prémium. kinyom. elkövet . nyomófeszültség. nyomtatás. f . megtölt. pirkadás. igazgató. f nök. világos. fametszet. bet . pecséttel ellát. bélyegez. nyom. szorítás köztiszteletben álló. el zetes. valószín leg bájos. zsákmány ár. rézmetszet. kiváló. vízzel telít. hercegn elöljáró. primitív fejedelem. itat. els . kinyomatás. nyomott. eredetileg elemi. puskát tölt. nyomtatásban kiad. t ke els sorban. primum. g g. hajnalhasadás. legjobb része vminek. si korszak. nyomtatott. megel zés. önérzet. szögperc. tiszta. f ként. kioktat. fénymásol. nyomat. meglehet sen. benyom. bélyeggel ellát. beáraz. önt minta. kontaktmásolat. prím. leginkább alap. lenyomat. párbajozó fél. els . nyomtatott bet . túl korai azel tt. els rend . legfontosabb. el z . színe-java vminek. nyomtatvány. alaphang. megel z . kit n min ség. virágzó. árat megállapít. kinyomat. satírung. herceg. prevenció el bbi. eredeti kezdetleges. hírlap. nagyon. els sorban. tettes. tavasz. fényképmásolat. hajnal. prémium. rányom. tökéletesség. megbízó. s-. tet fok. pap els dlegesen. korábban áldozat. nyomtatásban megjelentet. telít. 16 pontos bet nagyság. elsietett. lenyom. alapmázolás. kezdet. kitanít. elv nyomdai bet . korábbi. tájékoztat. törzsszám. meggyújt. értékel büszkeség. els dleges. els dleges. betanít.

értékes. közkatona. el zetes. elkobzott hajó. bizalmas. val szín ség feltételezhet . emel rúddal kifejtett nyomás. privilégium kiváltságos jutalom. felbecsül. szonda. régebbi. egyéni. különálló. taksál. magány. magán-. lehetséges. ered. megel z . díjra érdemes dolog. próba. fogház egyedüllét. magán. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. privát. kutat. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. egyedüllét. magányosság. megvizsgál. kiindul. elvonultság. vmi el tti els bbség. m velet. magánjelleg . szondáz probléma. mér elektróda. díjazott. kutasz.pamutszövet. díj. el tti. zsákmányul ejt. várható talán. eljár. jutalomdíj. díjnyertes. zártkör . nem remélt lelet. prior. magányosság. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. folyamat. titok. lefoglal. félrees . díjazott dolog. folytatódik. titkos. titoktartás. nyeremény. titkosan el jog. váratlan lelet. perjel. elkoboz. becsül vmire. emel rúddal kifejtett emelés. nagyra becsül. másolatot készít. magános. igen értékes valószín ség. valószín leg. emelty . házf nök. elfog. emel kar. prioritás börtön. nyomdatermék. lefoglalás. lakáson belüli egyéni elkülönülés. elhagyott. kipróbál. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi. els rend min ség dolog. magánterület. zsákmányol. személyesen. kiváló. nem nyilvános. valószín . kitapogat. zsákmány. értékel. díjazható. visszavonultság közlegény. korábbi. minta. kémlel. hadizsákmány. el z . halad. elkülönített. eldugott. forgáspont. elfogás. eljárásmód. különjárat bizalmasan. magánélet. el remegy. kiváltság. hézagmér . magántermészet . tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . mér szonda. magánélet. várhatóan alapos vizsgálat. kit n . nagyra tart. folyamatban van. egyedi. megbecsül.

profi. függ leges metszet. rentábilis alapos. termény termelés eredményes. f iskolai tanár. jövedelem feldolgoz. professzor. m veleti szerv. mélységes értesít . metszetben ábrázol. szakmabeli. színre hoz. körvonal. termelékenység. kidolgoz. vonul feldolgoz. term termékenység. értesít . szakma. körvonalas színházi díszlet. termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. hozadék. haszon. készítmény. hoz (kamatot). hasznot húz. eredményez . beható. rövid életrajz. okoz. valló formázó szerszám. eljárások. szakszer . termék. lenyomtat. kikészít. szakért . perel. hasznára válik. hivatás. processzor gyárt. haszna van. feldolgozóegység. élethivatás. bemutat. profit. szül. kiad. beperel. hasznára van. szakember. nyereség. terem. alkot. gyümölcsöz . mesterség. hasznot hajtó. körvonalrajz. profil el ny. felvonul. létrehoz. szerzetesi fogadalom. folyamat. jövedelmez . el állít. arcél. terméshozam. haszon. szelvény. létesít. idom. megmunkálás feldolgozó. m sor programok programming programozás . hitvalló. hivatásos. termelékeny. termés. oldalnézetben ábrázol.proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. tartósít. tanul jövedelmez ség el nyös. felmutat. klisíroz. folyamatok feldolgozás. szakért i. eljárás. hasznos. id réscsatoló. program célkit zés. szabad foglalkozású. termékeny. kiadvány bevétel. termény. szorzat. el idéz. szakmai egyetemi tanár. hitvallás. term képesség termékek foglalkozás. termel . jövedelmez . megmunkál. jegyz könyv. szakmabeliek összessége. nyilatkozat diplomás. mély. oldalnézet. termel. szellemi foglalkozás.

el mozdítás. pártol. haladás. tulajdonság. korrektúra. -álló. sajátos. sajátságos. szeszfok. méretarány. kitervez. kiemelked . bevisz. hatlan. próbatétel. kirepít. kefe. jellemz . ingatlan. aránypár. rész méretek. megfelel en kellékek. szép szál. dob. fondorkodik. lenyomatot készít. impregnál. el rehalad. el léptetés. méretez. javaslat. tulajdonság. el terjesztés. szesztartalom. hajít. hozzájárul. hányad. terv. vetületet készít. kelt. jelleg. levonatot készít. el írt szesztartalom. terv(ezet). ill en. kiszögell. derék. el léptet. tömít. viszony. kioszt. arányviszony. alkalmas. kiváló ígér. szép. lehúz. el segítés. szigetel. vízhatlanít. gyorsít. célravezet . helyes. komplett. ildomos.progress progression progressive el menetel. leánykérés tervezett progressively fokozatosan. összhang. el rehajít. progresszív módon. saját. kit n . kiáll. reklámoz. szó szoros értelmében vett. vázol. beruházás. átél. arányba állít. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . tervrajz. kefelevonat. tulajdonképpeni. haladó szellemben. próbának vet alá. tervet készít. kutatási feladat. fejleszt. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. magasabb osztályba bocsát. bizonyíték. ill . birtok. tervezget. kinyúlik. maligánfok. terveket készít. csinos. kipróbálás. indítványozás. sz kebb értelemben vett helyesen. igéret. kémcs . hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. kísérlet. kivetít. javul. valódi. jellegzetesség. ellenállóvá tesz. tervezet. igazi. igaz. kutatási téma. propaganda finomkodó. rendes. létesítmény. -biztos. haladó vet. jellegzetes. el segít. arányosít. hármas szabály. próba. tanújel. indítvány. tervez projectek felt n . illend . támogat. elvet. múlik folyamat. arányosság. halad. szabályszer . reklámozás bizonyság. szerez. elutasít. helyénvaló. tervbe vesz. tulajdon(ság)ok birtok. természetes színekben ábrázolt. bevezet. el mozdít. alaposan. tisztességtudó. el írt szesztartalmú. fejl dik. kigondol. el írásos fokú. vagyon arány. átváltoztat. megfelel . tagoltság ajánlat. tulajdon. takaros. javaslat. haladva. hírverés. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . terveket sz . kil . elképzel. illedelmes. kiugrik. segít. elgondol. vetít. haladvány fejl d . tulajdon. lenyomat hírverés. kimélyít. faszol. csór. szít. kilök. -mentes. promotor doktorrá avatás. ígéret megígért el relendít. hamisítatlan.

kimutatás. próza. véd. óv-. prózai. oltalmazó. ellátás. bizonyítás. szolgáltat feltéve hatáskör. gondoskodik. folytatás (mesterségé). pompás. kipróbálás. indítvány. remény boldogulás. kutat. várható kilátások. oltalom. bizonyul. gondoskodás. eleség. pszichiátriai lélektan. óvó. m ködési kör. bebizonyítás. lehetséges fél. intézkedik. öntelt. távlat jövend beli. ideiglenes. prózaiság. közvád. elmeorvostani. véd vámmal véd védett biztonsági. szolgáltat feltéve ad. vállalkozás hétköznapiság. tartomány. leend . javaslat. védelmez .proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. véd vámrendszer oltalmazó. véd gumi fehérje tiltakozás. bizonyít. menlevél. vád érclel hely. menedék. tétel. ügy. önhitt. érvényesít. tartalék átmeneti. próbalevonat-készítés élelmiszer. szolgáltatás. próza(i). szakma. megállapítás. lehetséges üzletfél. konjunktúra megóv. védekezés. igazol. esetleges jelölt. véd vám. igazolás. leszögezés. óvszer. megvéd. véd . élelmiszerekkel ellát. védelmez . védettség. dokumentál. jólét. beszerez. védelem. próbatétel. próbára tesz ad. id leges. nyújt. lehetséges vev . óvó. megvizsgálás. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. próba. oltalmaz. rendelkezés. ellát. lehet ség. intézkedés. terület vidéki ellen rz próba. üzlet. véd megvédés. unalmasan beszél b nvádi eljárás. meger sítés. probléma. nyújt. kipróbál. látvány. kilátás. tiltakozik protokoll büszke. pszichológia psychological lélektani . remek bebizonyít.

intézvényes. megránt. puszta. vontatóer . törtet. nyilvánosság. tolakszik. rángat. lehuzatot készít. ereszt (gyökeret). nyakon csípés. próbalevonatot készít. labda átütése jobb oldalról bal szélre. nyakon csíp. nyomat. rajtaüt. próbanyomat.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. fortély. kedvez esély. iszik egy kortyot. megtaszít. kikérdez. közlemény. szín tisztán cél. vonzást gyakorol. tanítvány. elbocsátás. kiterjeszt. tiszta. szepl tlen. támasz. nyers. felemel. szakít. pupilla. tevékenység. kefelevonat megrángatta evezés. levonat. sz zi. húzóer . tanuló beszerez. finom. m ködés. pumpál. nyomást gyakorol. hírverés. elméleti. pöfékel. letartóztatás. vétel. döfés. nyilvánosság. reklámozás nyilvánosan kiad. megtorlás diák. szívogatja a pipáját. fogás. jó összeköttetések. els lehúzás. kiadó. cibál. meghúzás. pénzhez jut. közönség. jókora húzás. lop. nyom. meghúz. letartóztat. küzdelem. nyilvános. kefelevonat. fölény. z elfoglaltság. csór. evez csapás. italbolt. hatol. emel rúd. üldöz. vásárló. elemel. szerzemény. er ltet. kiránt. húzás. színtiszta. vev idegen anyagtól mentes. balra nyesett ütés. fülönfogás. népszer sítés. terv. evezés. könnyítés. csatolóhorog. kiírás. er feszítés. szivattyúz büntetés. vontatás. nyomul. balra húzott ütés. levonatot készít. kút. protekció. húzható. kocsma. szúró fájdalom. pumpa. csupasz. válságos pillanat. pénzzé tesz. razziázik. megdöf. energia. forgatás. szándékol. hozam. enged. revolvert ránt. erélyeskedik. vegyítetlen. kis id . emel szerkezet. közös. hatása van. korty. zés lökés. vonzás. egyszerre felhúzott sörmennyiség. igazi. reklámoz. országos kiadvány. húz. folytatni. nyesi a labdát. köz-. fogantyú. tép. közzétesz. rendelvényes. törekvés. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . korrektúra. el ny. ránt. slukk. szivattyú. követ. vontatás. áru eladását er lteti. sz zies. nyomórúd. rántás. vontató firtat. közzététel hirdetés. vonz. papucscip . tervez folytat. lökdös. befolyást gyakorol. valódi. könyvkiadó verseny. kefelevonatot készít. legtöbbet ígér . ló visszatartása. söntés általános. von. siettet. felöklel. lefog. közösségi. szándék. szed. visszatart. rend ri razzia. kihúz. igyekezet. b ntelen. megszerez. protekció. megszerzett bevásárló. vontat. vonzóer . megvásárol. feldicsér. hamisítatlan. evez. hajt. húz egyet. megvesz. húzófogantyú. szembogár. kis id szak. el ny. vásárlás beszerzett. lehúz. felsrófol. húzás. megrántás. megjelentet (könyv)kiadó. lök. üldözés. húzó. sürget. szerez. keresés.

gépbehelyezés. 2. nagyméret tet fed pala. módosított feljogosít. négyfelé vág. városnegyed. kihasznál pushing put puts putting energikus. átváltozik vezérré. kvártélyon van. vezérnek bevisz quarter quarters queen . következ negyedbe lép. képesítést szerez. hátsó fertály.ügynököl. 2 fok 48 perc 45 másodperc. vitorlarúd küls része. tol.9 hektoliter. felt n reklámozás. szorgalmaz. királyn . kegyelem. elszállásol. szarufal. hangos reklámozás. er szakos eladási módszer. bérnegyed. lökés. irgalom. új negyedbe fordul. letevés. n stény. beszállásol. vezér (sakkban). tapintatlan. negyed. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. min sít. min sítés. 12. korlátozott. címerpajzs osztása. négy részre szel. tolás. rámen s eladási módszer. módosít. 25 cent. oldalfal. poszt. tömeg félév. címernegyed. szállás. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. taszít. posztot kijelöl. tetter s. lökés. golflabda beütése a lyukba. szálláson van.34 kilogramm (us). égtáj. dáma (kártyában). 25 centes pénzdarab. szorongat. tartam. 440 yardos síkfutás. korlátoz. szálláshely. megnövel. jogot nyer. nagy mennyiség. golflabda begurítása a lyukba. királyn t csinál vkib l. kvártély. lakás. négyeléssel egy címerben egyesít. négyel. végigszimatolja a terepet. taszítás. negyedel. korlátozás. helyet kijelöl. hátsó rész. id tartam. negyedóra. negyedévi lakbér. továbbjut min ség. felnégyel. negyed dollár. keréknyomot nem követ. bekvártélyoz. toló. megnyom. tompor. kvártélyoz. kvantitás. királyn ként uralkodik. homoszexuális férfi. négybe vág. taszigál. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. átlósan hajt. támadás. helyezés. világtáj. szélrózsa vonásának negyede. négy részre oszt. id mérték. negyedhang. évnegyed. átkutatja a terepet. prozódiai jel. meglök. fels fedélzet hátsó részének oldala. négyfelé oszt. képzettség. királyné. új negyedbe lép. terjedelem. negyedévi bér. el terjesztés. min síteni. módosítás. törekszik. képesített. hátulja. tolás. óranegyed. vállalkozó szellem . letétel. mennyiség. szorult helyzet. szállítás. holdnegyed. kegyelemadás. negyedrész. 11. törtet dobás. táj. be van szállásolva. nagy tömeg.7 kilogramm (gb). lerakás. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. címerpajzs felosztása. 457 milliméter. tesz. rámen s. tevés. négy részre vág. feltételes. képzés. (el)helyezés. negyedév. munkába vétel. képzett. tolakodó. szorít. vetés tesz elhelyezés. szálláskörlet anya. negyedmérföldes síkfutás. királyn vé koronáz. negyeddolláros. rádióval irányított célrepül gép. feltétel (kérdésé).

radikális alaposan. kétségbe von. érezhet en mozgolódó. kifoszt. éles. mélyreható. razzia. kontingens. gyors. kutat. vágtat. rádióüzenet radioaktív. ráront. nyomon van. portyázik. kérdez sködik. sebesen fut. fosztogat. vita tárgya kérdések élénk. gyökeresen. korláttal ellát. hivatalos vizsgálat. sín. verseny. él sövénynek való növény. nyugalom. fut. versenyzés fajgy lölet. gyorsan. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. keres. lóversenyen lovagol. megnyugtat. csend. rádióhíradás. teljes sebességgel m ködik. érezhet en rugdalózó. szelíd csendesen. pörget. razziázik. vizsgálat. rácsapás bekerít. hirtelen támadás. versenyez. teljes er vel m ködik. radikálisan rádió. nyugodt. korlát. rádión lead. sebesen gyorsan békés. életpálya. nyugodtan egészen arányos rész. verseny faji lóversenyzés. halk. probléma. kétség. rajtaütés. rádión közvetít. üresen nagy fordulatszámmal járat. megrohan. gyök. rádiókészülék. nyomozás. kontremin. gyökjel. portyázó rablóhadjárat. száguld. rohan. razziát tart. siet. faj.quest question csaholva hajt. él sövény. váratlan támadás. gyorsan fut. megtámad. rátör. rablótámadást vezet. rácsozat. eleven hús. kifogásol. tartó. él . felkutatás. gyökeres. karfa. portya. suhan. végigpusztít. kérdez. kutatás. karfával ellát. versenyt fut. rádióaktív rajtaütést hajt végre. él lény. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. lecsendesít. egyszer . csendes. szitkozódik. kikérdez. keresés. rácsap. verseny-. támadás. rasszizmus sugárzás alapvet . kihallgat. futtat. rács. rátörés. béke. zuhatag. fegyveres betörés fosztogatás céljából. rajtaüt. vasúton utazik vasút raid rail railway . feltúráztat. hányad. eleven. nem felt n . gyorsan ver. megrohanás. diszkrét.

pazar. repce. szellemi befogadóképesség. meger szakol. tér. buján tenyész . felébreszt. el léptet. s r . magasabb rangban van. sorba rak. osztály. heccel. túraverseny. felnevel. térség. gúnyol. domborm v . elterjedési terület. ébreszt. állomáson lev taxik. zápor. kiterjedés. sor. nevel. megnövel bolyhozott. változási határ. emel. es . áporodott szagú. b zös. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . sorba állít. megszöktet. fekvés. növel. meggyaláz. sorakoztat. osztályoz. teljes. vaktában történ . nemi er szak. undorító. életre kelt. kiemel. meger södik. nagygy lés. magához térít. épít. gyülekeztet. tenyészt. taxiállomás. besorol. megszüntet. magához tér. tartozik. kelt. megbecstelenít. felhoz. törköly gyors. sorba állít. termeszt. kör. fedélzetre húzott horgonylánc. lövölde. hatásterület. összegy jt. szabad legel . felemel. el idéz. kerület. összeszed. sor(ozat). buja. orrfacsaró. kiugró felemelés kicsúfol. rend. felemelt. záporoz felvet. nyúlik. véletlenszer telérvonulat. húz. barangol. nagyságingadozási tartomány. legénység. rangfokozat. sorakoztat. sor. társadalmi rend. társadalmi osztály. fizetésemelés. dombor-. büdös. sorban következik. emelt. feléled. szabad vadászterület. tagok meger szakolás.railways rain raise vasúti technika eláraszt. hirtelen. hatáskör. elrendez. elrablás. találomra tett. új életre kel. osztályoz. dombornyomású. terület. találomra történ . rendez. rangban megel z vkit. feltartott. gúnyt z. rang. er re kapás. emelkedés. l távolság. feléleszt. durva. kiálló. tiszta. rendszertelen. labdamenet m ködtet módszertelen. tökéletes. fekszik. illetlen egyszer emberek. dús. er re kap. l tér. körzet. változási tartomány. sebes gyorsan. l táv. fokoz. terjed. kiterjed. vaktában mondott. betölt vmilyen rangot. csúfol. nagyságingadozási határ. rászegez (puskát). el teremt. összevon. özön. irány. kigúnyol. elrendez. rally. rangsorol. közkatonák. szabad tér. legénységi állomány. er szakot követ el vkin. gy löletes. megront. burjánzó. népség-katonaság. ércprovincia. felold. gyülekezik. tartomány. min sít. utálatos. csatlakozik. nagyon termékeny. avas. ércrégió. elrabol. összegy lik. esik. variációs határ. egyszer tagok. kilengési tartomány kötélbak trágár. ugrat. gyülekezés. kelt (tészta). távolság. konyhai t zhely. felver. összegy jt. romlott. felsorakoztat. kapacitás. sorozat. besorol. vaktában tett. visszataszító. kilengési határ. magasra emel. véletlen. felkelt. beoszt. k zetrégió. dúsan term . terjedelem. megemel. kóborol. kiemelked . elhalmoz. köznép. gusztustalan.

zöldfül fénysugár. láthatár. ár. tartozik vmilyen osztályba. kamatláb. nyirkos. helyi adó. megmunkálatlan. megfejtés. ritka ritkán lehord. szövegértelmezés. kategória. egy kicsit. érték. létrehoz. arányszám. émelyeg. amikor. visszahatás reaktor felolvasott. felfogó képesség. kivételes. elér. megvásárol vkit. adogat (bef z nek). megfog. kinyújt. leszid. interpretálás. megadóztat. el készít. megérkezik. kiértékelés. terjed. árfolyam. amikor. olvasással töltött id . pompás. kiterjedés. tapasztalatlan. számít vminek. felveszi az érintkezést. készpénz. nekifut. leér. eljut. leolvasás. hatáskör. nyomdai korrektor. vmilyen osztályba tartozik. korrektúraolvasás olvas kész. hordtávolság. el zékeny. elkészített. józan. be nem hegedt. hosszú d l ben felküzdi magát. olvasókönyv készségesen. olvasás. olvasat. racionális feldolgozatlan. rang. nyúlik. meglehet sen arány értelmes. el adásmód. könnyedén. arány. hegyfok. karhossz. osztályzat. olvasottság. abban a pillanatban. elérhet ség. sorol vhova. megveszteget. megközelíthet ség. hajlandó. tarifa. befejezett. szint. megdorgál. adót vet ki. osztály. reagálás. ésszer . terjedelem. fürge. korrektor. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . éppen akkor. kiterjed elér ellenhatás. tüzelésre kész. mérv. tengeröböl. olvasásmód. hatótávolság. készen. hamis vallomásra bír. m ködés. érintkezésbe lép. elérés. duzzasztott vízszint. helyzetértékelés. felér ésszel. ügyes. levesz. fok. megért. szakképzettség. felolvasás. küll . elég. olvasás. olvasással eltöltött id . sebesség. folyó egyenes szakasza két kanyar között. inkább. hatókörzet. gyorsan. elér vmit.rare rarely félig sült. olvasmány. díjtétel egy kevéssé. hatósugár. gyorsaság. olvasó. rája. magyarázat. hozzáférhet . kinyúlik. olvasnivaló. felvisz. kinyúlás. mérték. egyszerre átlátható folyószakasz. hajlamos. m szerállás. ér vhova. földnyelv. értékel. bevégzett. értelmezés. reakció. zord. fürgén. kiváló. becsül. el adó. kémhatás. olvasott docens. korrektúrázás. eléggé. felolvasó. nyújt. könnyen. állás (m szeré). távolság. teljesen. olvas. elérhet . egyetemi docens. kikészítetlen. fennhangon olvasás. szövegváltozat. tekint vminek. olvasó. díjszabás. rend. hányingere van. válasz. szívesen jelzés. értékelés. hajónak egy nekifutással megtett útja. érzelmi visszhang. nyers. sugár nyúl vmi után.

megkap általános. valóságos észrevesz. a napokban. legutóbb. érvel. fellázad. fogadtatás. ésszer ség. realisztikus. lázadás. minapi. visszahív(ás). tényleges. visszavon átvétel. modern. felelevenít. fejteget. okfejtés felkel . elfogadott. felidéz. értelem. korszer . nem régi. valóban állam. gondolkodás. befogadás. felfogó. szolgálatkész. vendégül lát. birodalom. nyugtáz befogad. mostanában. recepció. közel lev . újabb kelet . gondolkodik. rájön realizmus. most keletkezett. kap. nemrégiben átvétel. valóság. fogadtatásban részesít. nemrég. felkelés. elismert. mérsékelt ésszer en. valódi. vétel gazdasági pangás recept elismerés. ok. tény. mai. bevett. javaslat . elismert. újkelet . értelmes. orgazdaság. indokolt. irányadó elfogad átvétel. elfogadott. tanácsol recommendation ajánlás. minap. fog (adást). gyakorlatias. megindokol. meglehet sen érvelés. visszahív. megszokott ajánl. jelenkori. fellázadás. indok. realitás. rendbe tesz. lázadó. friss. valószer életh ség. újabban. az utóbbi id ben. felismerés elismer. realista. szívélyes. felvétel. nyugta. elfogad. készséges. gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. okoskodik elfogadható. visszaemlékszik. múltkor. zendülés emlékeztet. fogad. zendül ellenállás. gondolkodó. vétel legújabb. felismer bevett. kéznél lev . valószer ség életh . elismervény. rendelkezésre álló. királyság ész. tények. kézhez vesz. méltányos. ésszer . blokk. következtet. megvalósít. fogadás.túlzottan el zékeny. vesz (adást). valószer ség igazán. átvesz. indíték. újszer a minap.

felemelkedés. fellendülés. rögzít. átdolgozás. meger södés. tanúsítvány. min sítés. színítés. gyógyulás. kipótol. helyreállítás. újrafelállás vívóállásba. felesleges. okirat. pirosság. felvirágzás. visszaszerzés. jelentés. egyszer sítés. toborzás. jelez. munkaer -felvétel. visszanyerés. dagályosság. irattár. nyilvántartás. újjáépítés. kikapcsolódás. felüdülés. piros szín. redukció. talpraállás. fölösleges. megnyirbálás. kihever. regeneráció. bronzszín . visszaszerez felújítási munkálatok. rekuperáció. csökkentés. felgyógyulás. újoncozás piros. rekord. lefokozás. teherlap. vörös golyó. talpra állítás felfrissülés. hiteles feljegyzések. terjeng sség. visszavezetés b beszéd ség. kartoték. vörös. bolsevik. jezsuiták által kormányzott település. hanglemez. kartotéklap. helyreállítás. talpra áll. felvétel. lenyirbálás. b beszéd . enyhítés (büntetésé). megindulás. visszanyer. megörökít. levonás. vörösség. emlékiratok. csökken(t)és. felépülés. okmánytár. felépül. dagályos. lajstrom. pleonazmus. felesleg. mérséklés. történelmi kútf k. újjászervezés hangfelvétel. hiteles adatok. évkönyvek. gazdag. redukált csökkent csökkent redukálás. nagy gazdagság. személyi min sítés. összenyomott. feljegyez. regisztrál. csúcs. lemez. mutat megörökített felvétel emlékezések. rekonstrukció. kivonás. fogyás. vörös biliárdgolyó. leszállítás. szószaporítás. visszahelyezés. regisztrálás görbéje. csökkent. meggyógyul. emlékanyag. elért eredmény. rangfosztás. teljesítmény. szórakozás felépülés. felgyógyulás. lapított. átszámítás. történelmileg hiteles adatok. jegyzet. csökkenés. redukál csökkentett. kicsinyítés. piros golyó. fölösleg. el élet. kihozatal. csúcsteljesítmény. regisztrálás. levéltár bepótol. fonográfhenger. újjáalakítás. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . rekonstruálás. kivonat. szocialista. rabatt. jegyzék. visszakap. jegyz könyv. feljegyzés. meghódítás. b ség. hangfelvételt készít. széls baloldali csökken. beszámoló. emelkedés. életrajz. szolgálati min sítés. er re kapás. vörös szín. káderjellemzés. r t. gépzongorakarton. zongorakivonat. mentés. megtalálás. gramofonlemez. dokumentum. levezetés. annáleszek. pótol. baloldali. leigázás. szóhalmozás. kommunista. többlet cikornyás. felvételek. oxigénelvonás.reconstruction átalakítás. kisebbítés. érckinyerési százalék. okmány. kedvezmény. priusz. pihenés. árengedmény. megtakarítás. kirablás (bányafáé). személyi kartotéklap. b séges. déli államok visszafogadása a polgárháború után. nagy b ség. csúcseredmény. felvesz.

felad. vonatkozik. mutat. céloz. névjegyzék. kifejez. megbecsülés. halasztást ad ajánlás. gáncs. felvilágosítás. tájékoztatás. átalakítás. hivatkozás. illet leg. benzint reformál. töpreng. tiszteletadás. anyakönyv. túláradó. megjavít. összekapcsol. kerületi. megjegyzés. megújulás. említ. elismerés. referencia. reform. gondolkozik. tart. gondoskodás. figyelem. nélkülözhet .kacskaringós. selejt. besoroz. reformál menekült visszautasítás elutasít. rendszer terület. visszatükrözés. visszasugároz. ajánlva ad fel. jegyzékbe vesz. megújít. uralom. szemét. törmelék pillantás. visszaver dés. hivatkozik. vonatkozás. pleonasztikus. regard regarding regardless regime region regional register . megújul. beír. területi nyilvántartó napló. utalás. nyilvántartás. ajánlólevél. hulladék-. katalógus. nyilvántartásba vesz. tekint. visszatükröz dés. visszaver. kifejez. néz. visszavert fény. visszautasít. jegyzékbe foglal. helytelenítés. vonatkozik. vidék helyi. beiktat. figyelembevétel. fordul. jelez. vonatkoztat. jegyz könyvbe vesz. egymásba illeszkednek. nyilvántartókönyv. tesz. nézés illet en. egybeesik. medd hányó. át nem vett darab. jegyz könyvbe foglal. medd . beosztályoz. körzeti. regionális. szempont. létszám fölötti. megreformál. szemetes. tükröz dik. lajstromoz. bejegyez. visszavert h átalakít. tükörkép. ismétlésre utasít. osztályoz. folyamodik. visszautasított dolog. tulajdonít. célozgat. visszatükröz dik. gáncsol. nyilvántartó jegyzékbe vesz. visszaad észrevétel. felhoz. megjavul. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. kicsinyel. selejtes holmi. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. vonatkozólag azonosít mérlegel. szükségtelen. célzás. figyel. vizsgahalasztást ad. besorol. rezsim. jelz készülék. iktat. egymásba illeszkedik. megtagad. utal. bejelenti magát. visszaver dik. visszatükröz. kapcsolat. értéktelen dolog. tekintet. hulladék. tükröz. anyakönyvez. megfontol. elmélkedés. elmélkedik. feljegyez. jegyzék. tör dés. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. tisztelet.

visszautasít. elutasít. elenged. szabályzat. bombavetés. kiselejtez. átruházási okirat. rendszabályok. pontos. önm köd kikapcsoló. elmondás. szabályszer . mozgásba hozatal. összem ködnek. viszonylagos. feladás (csomagé). összefügg vonatkozó arány. rokonság összefüggések relatív. elismervény. szabadon van. szabvány el írások. megszokott. regulázás. uralkodik. cenzúratilalom feloldása. elbeszélés. jelentkezés. feladott. beiktatás. szabályozás. beigazítás. szabályszer . felszabadítás. beiratkozás. elutasított személy. törzsvendég. számláló. csappantó.hangterjedelem. sajtóközlemény. kereskedelmi forgalombahozatal. állandó vev . regisztert állít. elvetés. átruház. vonatkozás érintkezés kapcsolat. árammegszakító. sajtókommüniké. szabályos. selejt. beírás. szokásos. kivet (átültetett szervet). rendelkezések. összekapcsol kapcsolódó. átültetett szerv. felszabadulás. kilök dés. csökkent. elutasított dolog. összefügg. visszautasítás elbeszél. szervezetb l kivetett szerv. pécéz. pontosan. megindítás. utasítás. kormányoz. rendtartás. szabványos. uralkodás felöklendez. nyilvántartás. háborítatlanságot élvez. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . bontás. visszautasított személy visszautasított elutasítás. szabad. kioldás. szabályos. összefüggésbe hoz. feliratkozik registered registration ajánlott. rendesen. állandó. kihány. elereszt. soregyent állít. határozat. szerzetes. bejelentkezés. iktatás. vonatkozó viszonylag elbocsátás. rokon. tökéletes alaposan. elmond. kipufogás. osztálykönyv. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. rokon. kiakasztás. ügyrend. bejegyzés. viszony. uralom. tényleges. rendszeres látogató. szabályosan. kapcsolat. rendszeres. regisztrál. megváltás. teljes. forgalombahozatal. rendelet. átvételi elismervény. nyilvántartott ajánlottként való feladás. teljesen beállítás. visszautasított dolog. elhajít. elvet. nem fogad el. kapcsolatban van. forgalomba hozható filmek összessége. el írásos. szervezetb l kilök dött szerv. szabályok kötelez . bejegyzett. el írás. pontosan egybevág. regiszter. rendszeresen. szabályozó hatalmon van. összefüggés. szabályzatnak megfelel . rendes. rendszabály.

idevágó. lelkiismeretes. bizalom tárgya. orvosol. hátralék. többiek. istenfél . közzététel engedélyezése. enyhít. közsegély. nem felejt el emlékeztet . felszabadítás. maradványok figyelemre méltó. kiszabadítás. mentesítés. megjegyzések ellenszer. hátramunkálás. kártérítés. felváltás vallás barát. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. nyomáscsökkenés. hátraesztergálás. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. megnyugvás. valláskelletlen. vallási. ájtatos. kiengedés (féké). bizodalom domborzat. fontos. szegénygondozás. nyugta. emlékszik. rségváltás. elengedés. szegénysegélyezés. megszabadítás. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. felmentés. helytálló. könnyítés. szerzetesi. tulajdonátruházási okirat. kienged. szabadságolás. id szer . aprólékosan gondos. megmaradt példányok. orvosság emlékezik. szabadulás. hátszög. vonakodó bízni. játékbiztosítás. kiold. enyhítés. jelent s. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . figyelmeztetés magányos. lényeges. eladatlan példányok. enyhülés. ledobás (bombáé). kapcsoló. felment. jóvátétel. ledob. nyomorenyhítés. aggályoskodó. szabadlábra helyezés. kiemelkedés. kioldó szerkezet. találó. segély. kioldó. tárgyhoz tartozó. tárgyhoz tartozás aktuális. maradvány. tehermentesítés. megszakítás. szegényellátás. eszébe jut. remittenda. szerzetesrend tagja. maradék. publikálás engedélyezése. felmentés. áhítatos. megkönnyebbülés. odavágó. törlés. megszabadulás. helyrehoz. áteresz. megmarad egyenleg. maradék készletet egyben elad. fennmaradó összeg. szivárgó. vallásos. maradvány. leszerelés. bizalom. gondol. távoli. enyhítés. megbízik. szerzetes. segítség. ill . forgalomba hoz. jogi váromány. vonatkozó. számít vkire marad. orvoslás. nevezetes rendkívül felszólalás. gyógyszer. tehermentesítés. jogorvoslat. apáca. szigorú. szabadon bocsát. váltás.feloldás. nyomáscsökkentés. domborm . szabadonbocsátás. jámbor. lemondás. segélyezés. kikapcsolás. eleresztés. üt rugó. útnak eresztés. térszín.

kijavítás. ismétl dés. helyettesít. kijavít. képviselet. jövedelem. állítás. kiad. javítás. kósza hír. alakít. bevétel. megismétlés. kifogás ábrázoló. dördülés. orvosol. bérbe ad. ismétl dés. képviseleti. tanulmányi értesít . helyettesítés. tatarozás javítási munkák. megjavít. állítólag. rendbehozás. jelentés. megismétl dik. beszámol. beszámoló. repedés. felváltás. felmond (leckét). jellegzetes. bérbe vesz. megismétel. pótlás. közbees fokozat. elmond. ismétl dik. szakadás jóvátesz. kibérel. feltüntet. kicserél felülírt behelyettesítés. bérel. tudósítást ír. értelmezés. kicserélés. eltávolít. közöl. megjavítás. szóbeszéd. állapot. jelent. megújítás. fels bb osztályba lépés. hasadás. házbér. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. javítások ismétel. kép. bérleti díj. értesít . riportot ír. jegyz könyv. járadék. hírül ad. jelentést tesz jelentett ahogy mondják. jelentések szerint riporter. megzsarol.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. feljön (étel íze). mutat ábrázolás. riport. bizonyítvány. hírt ad. osztály. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. bérösszeget kivet. hír. fok. példány. kivétel elmozdít. válaszol feljelent. tudósító jelentés jelent ábrázol. tudósít. bejelent. menekül vhova. megy vhova. megismétl dés eltávolít. helyrehoz. tudósítás. el ad. jelentkezik. közvetít. képvisel . kicserélés. ismétlés. megismétlés. hasadék. durranás. lakbér. hasított. zenei ismétl jel. alakítás. kivesz. pótlás bért kivet. elbocsát. ismétlés. elmond. újra elmond. rokonsági fok. hírnév. rendbehoz. felböfög. eltüntet. tipikus . jellemz . visszahelyezés kicserélés válasz. felelés (iskolában). kifejez. közbüls osztály.

ellenkezés döntés. kívánalom. telepes lakó-. megkér kér(és). székel . lakos. szembeszegül ellenállás. lemondólevél. ellenállni. tartalékjátékos. leköszönés. köztársaságpárti. menedék. követel. elhatározás. kérés. határozat. elhatároz. határozat. félretétet. kérelem. ellenállóképesség. s r n látogatott hely . tartózkodási rezidensek beletör dés. tartalékol. megment. kíván. védett terület. helytartó. elszántság. rezidencia. brit politikai ügyviv . elmegy. tartaléksereg. szándék bomlik. szaporodás. kimentés. tartózkodási hely bennlakó. miniszter rezidens. lakó. lemondás. segélyforrás. kér. határozottság. megoldás. megnyugvás. elhatározás. szándék. tartózkodó. lakóhely. óvatosság. kiszabadít. rezidens. újbóli el állítás. megszabadít. döntés. ellenkezik. helybeli. ígéret. természetvédelmi terület. szükséges igényelt el feltétel. megszabadítás. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. sokszorosítás. állandó lakos. brit diplomáciai képvisel .represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. megkövetel. lefoglal. helybeli lakos. megold. mentés kutat. felold. kívánság. igényel. eszköz. kiszabadítás. ellenállási mozgalom. kérések elvár. kér. rezignáció ellenáll. reprodukció. fogadalom. tartózkodás kastély. elutasít. megmentés. oldódik. fenntartás. tartogat. megoldás. újratermelés köztársaság köztársasági. kellék. megfogad határozott ellátogat. republikánus hírnév felkér. kikötés. újrateremtés. folyamodik. eltökéltség. menedékhely. eldönt. megfejt. reprodukálás. kereslet. köztársasági érzelm . tartalék. kutatás kutató félretesz. tartózkodás. fenntart. igénybe vesz. megkíván. kell.

készlet. illet leg. a többi. korlátozottság. állvány. számadás. elfogadható. tartózkodás. meglehet s nagy. szórakozás. tekintélyes. vonatkozás. kikapcsolódás. tekintetbevétel elég nagy. kikötés. pihen szoba. meggyógyít. visszaad. elszámolás. megszorít behatárolt.resource resources respect forrás. nyugvópont. támoszlop. szempont. következik. megszorítás korlátozó ered. önuralom. pihentet. vendégl helyreállítás. mérséklet. becsületes. pillér. felelet. szünetjel. készlet figyelembevétel. korlátozott korlátozás. restaurálás. reakció. restaurál. maradvány. üdvözlet felel. bezárás. szünet. tisztelet. respektál. megállás. visszhang válaszok felel sség felel s. pihen hely. többiek. megszorítás. reagálás. újjáépít. méltányol. pihen. felelés érzelmi visszahatás. tiszteletre méltó. megbízható nyugalmi helyzet. saját. érint vmit. tilalom korlátoz. szünetet tart. válaszol válaszolt felel. pihenés. nyugalom étterem. válasz. tartalékt ke. tekintet. helyreállít. visszahelyez. t rhet illet . meglehet s sok. reagál. visszatesz fogvatartás. leleményesség. támaszték. számba jöv . pauza. tekintetbe vesz. mentsvár. megfékezés. nyugvás. számlamaradvány. ill . viszonylagos egyenként. megfelel . találékonyság. alvás. lesz kít. tartozás-maradvány. visszahelyezés a trónra felújít. vonatkozik vmire. tisztel. figyelem. marad. elég jó. újjáépítés. eredmény. alapul. végs eszköz anyagi javak. támasztó. korlátozás. tisztességes. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . maradék. illetve tisztel. menedék. elég sok. tiszteletben tart. tisztes. válaszolás. pihenés. jó hír . megkötés.

reveláció állami bevétel. kinyilatkoztatás. árbevétel felülvizsgálat. átnézés. visszaszolgáltatás. ismétl dik. visszahelyezés. beszámol. kicsiben elad. folyóirat. forradalmi ellenszolgáltatás. frázispufogtatás. kinyilatkoztat. új életre kelés. kiskereskedés meg riz. áttekint. szemlét tart. visszapillantás. válaszol. mutat. átnéz. napvilágra hoz felfedezés. jövedelmez. jövedelem. visszajuttat. visszatérés. haszon. körforgás. ismertetés. revízió feléledés. bejelent. felleng sség. vizsgálat. szónokiasság. megválaszt (képvisel t). kiskereskedelem. csendes pihen hely. kicsiben elkel. felülvizsgál. átdolgozott kiadás. szabályos ismétl dés forradalmár. visszatesz. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. megismétl dik. szemle. feltár. számba vesz. ismétlés. visszaérkezik. felel. visszavonul. áttekintés. nyereség. üzleti forgalom. javított kiadás. viszonoz. visszatér k ablaktok. visszaérkezés. hoz. megszalad. visszavonultság kiegyenlítés. megtart.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. káva. ismertetést ír. visszahelyez. keringés. bombasztikus stílus. visszajön. jutalom. visszatér(és). takarodó. ismertet. ellenszolgáltatás. újjászületés fordulat. bírálat. bombasztikus beszédmodor. recenzió átdolgozás. megválasztás (képvisel é). tanúságot tesz vmir l. felfed. számbavétel. kijelent. átvizsgálás. lelkigyakorlat. magányosság. kipletykál. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . visszavonultság csendes napok. bevétel. viszonzás. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. módosítás. kimutat. visszavonulás. megjutalmaz dagályosság. ékesszólástan. ismét jelentkezik. retorika. megmutat. kijelentés. visszaadás. visszaküldés. forgás. átvizsgál. forradalom. újra el fordulás. menedékhely. falnyílás oldala. rábeszél képesség. meglepetés. gyökeres átalakulás. könyvismertetést ír. visszatevés. ajtótok. jelent. visszaküld. megismétl dés. visszatérítés. visszatér. állami jövedelem. visszaad. hátrál. visszafizet. kárpótlás. bírálatot ír.

emelkedés. kiemelkedés. klikk. rizikó. elnapolás. kockáztat. egészen. vasúti pálya. zengés fokozás. mindjárt. megfelel . távolság. ívmagasság. emelked . gy r . csengetés. helyénvaló. kötöz munkás. kereked . szórakoztató. zeng . vetélkedik. berekesztés. rendes. fizetésemelés. méltányosság. jogosan. fehér csík. nagyobbodás. méltán jogok hajthatatlan. juss helyesen. kört alkot. tápláló kiküszöböl. versenytárs. mély. jobbra. több. gy r z. lovaglóösvény. dús.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. felállás. elkerített rész. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . verseng . lázadás. kartell. szilárd bekerít. vágat horgonyzóhely. felegyenesít. versenyez. el lépés. felemelkedés. út. értékes. kocsikázás. rideg. gurító. jól. lovaglás. úszógumi. eredet. verseng. el menetel. kelés. magaslat. pompás. jogosan. tolósúly. szaporodás. orom. buja. hegyhát. felkel . vágány. jogosság. hasogató munkás. lovagol. tulajdonjog. vetélytárs áradat. el léptetés. úttest. városi út. érdekcsoport. ill . mint. országút. azonnal. karikát tesz orrába. kelés (tésztáé). hajófenék el re és hátra keskenyed része. kijavít. felgördülés. el menetel. forrás. megfelel en. egyenes. versenyz . jó. helyes. folyó. kimért. (fel)kel . hegygerinc. toldat. lovas. faág. felemelkedés. felszállás. felállít. megkockáztat. folyóvíz. emelkedés. domb. kör. veszély rivális. tárna. b . utazás járm vön függelék. záradék (hegy)gerinc. bakhát. út. tet gerinc jobb. hasító munkás. szigorú. pont. felhúzás. sikló. igazságosság. felkelés. pontosan. helyreállít. meggy r z. rév. áremelkedés. mulatságos. felvonás. élénk. növekv . jobb oldal. termékeny. hajlás. nagyon. favágó munkás. jogos. lejt . ráépítmény. körülbelül. hátság. bokor. felrebbenés. meleg. kívánatos. gerinc. domb. növekszik. növekedés felszálló. kilyukadás külfelszínre. szorító. bukmékerek. körülfog. igazán. b séges. béremelés. tenger alatti küszöb. egyenesen. illetékesség. folyam. ökölvívás. felvirradó. igazi. igazságos. porond. felrepülés. merev vázú kormányozható léghajó. áremelés. vágattal felfelé haladás. gazdagok. finom. el lépés. talajemelkedés. csengés. ág. jövend . b velked . furunkulus kockázat. hólyag. telt. éleszt . igazol. vízfolyás kocsiút. pályatest. drágulás. helyesen. jog. reszkíroz. alkalmas. növelés. d lés. aréna. igazság. becsületes. magaslat. er söd . felemelés. bozót. feltörés. merev. alapvágat. kiköt . karika. pattanás. megszabadít kerékpározás. taréj.

romantikus Róma. körben. t . létrafok. érdes. ered . befejez. egyenetlen terep. fenékberúgás. hintáztat. alap. gyök. névjegyzék. lajstrom. kotorászik. hozzávet leges. primitív. becsavar. egy lövés. futam. kényelmetlen. k szál. vektorrotáció haragos. körömágy. hömpölyög. körbenjárás. túr. egész. keresgél. meggyökereztet. gumós növények. durván. gyökér. dülöngél. alaphang. érdes felület tárgy. gurít. gördülés római regényes. útonálló. forgatás. forduló. rockzene. kezdetleges állapot. viharos. gömbölyödik. csiszolatlan. filmtekercs. jegyzék. repedezett. guzsaly. hepehupás terep. rotáció. lakik. vagány. kavics. forgás. hempereg. nyersen. megközelít .Robert robin Róbert vörösbegy k zet. tekercs. szerep. ékszer. pereg (dob). gyökérzet. termésk . himbálózik. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . akadály. markecol. gömböly . vég (kelme). k darab. forrás. alapja vminek. forgás. ringat közösül. szógyök. gyökeresedik. körbe. gibraltári szirtfok. szoba. fogt . lenget. pörgetés. goromba. pörgés. forog. orsózás (repül é). egyenetlen. turkál. járat. zord. gyökér rózsa keringés. gyökértermés gumós gazdasági növények. himbál. gyökerezik. kövecs. megtöm feladat. szikla. lapát nyaka. perdület. gördül. leng. kikerekedik. göngyölít. gyökérszó. durva. görg . hely. nagyol. perget (dobot). leforgatás. rúd alakú cukorka. ringatás. szögelfordulsá. tet albérletben lakik. durva felület tárgy. megrázkódtat. huligán. lekerekít. eredet. bankjegyköteg. görget. gördít. vázlatos. himbálódzik. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. kristályosított kábítószer. legömbölyít. ring. lapát végz dése. felcsavar. hevenyészett. hengerel. zátony. himbálás. csavarás. megrenget. himbálódzás. fér hely. gördítés. felgöngyölít. elfordulás. szirt. dörög (ágyú). nagyobb kavics. ringás. római katolikus egyház fedél. nyers állapot. zsemlye. k . gurul. k szikla. fux. t szó. göngyöleg. reng. római katolicizmus. primitív körülmények között. brutálisan. szirti galamb. körforgás. ring. hengerít. megdug. gibraltár. szót . fanyar (bor). ideggyök. nyers. gyökszó. gyökeret ver. terem lakás. érdessé tesz. kötelesség. tér. gurítás. teend dülöngélés. gumó. lakosztály ágy. henger. renget. gibraltári szikla. alcatrazi szigetbörtön.

rohanó. megvonalaz. jártasság. felhúzódás. f -. futás. esés. összeszólalkozik. vonalzó szabályzat döntés. olvasztott. uralom. evez. irány. nekifutás. rjárat. kampány. lendület. nekiiramodás. tizenkettes szarvas. lehordás. irány. uralkodó. útirány. kirándulás. folytatólagos. szaladó. menetparancs. járat. rutin. csónakon szállít. mez gazdasági. kormányzás. kifutó. rohanás. kirak. lehord sorok beadványpapír. udvar. futó szem. legel . fut. hangosan szidalmaz. lármázik. vezetés. megfordul. érvényben van. üzemben tartás. laza. gennyedz . hajba kap. kerek. evezésben versenyez. futás. csempész. járat. ívás. körút. irányítás. kezelés. csepegés. sorozat. változás. fenséges. el öltés. telepít. zenebona. szemlefutás. vándorlás. beöml nyílás. túra. szabály. ragyogó szemét rögbi dönt. járat. szürke átlag. vonulás. kormányoz. vezet. vonalazás átlag. királyi család tagja. nagyszer . igazgatás. felsudárvitorla. evez vel hajt. körtánc. futó. fekvés. megkerül. uralkodás. futóverseny. folyékony. alakulás. uralkodás vonalas. leszaladás. normális. körüljár. felséges. mozgó. csónakázik. munkaciklus. menet. fels sudárvitorla. szokásos. vonalaz. tájban. megrohanás. kerekít. szokásos. szemleút. kis mozsárágyú. lefutás. futástól kimerült. veszekedés. megszokott munka. széria. futásban kifulladt. szokásos. összeveszés. kiolvasztott. körülzár. el írás. vonalazott uralkodó. er sen megszid. útvonal gyakorlat. rendszeres hajójárat. tipikus. csorgás. guri-guri csempészés. utcai csatorna függöny-görg . pálya. fut(tat)ás. kör-. állattenyészt terület. futásban kimerült. megszokott. rohanás. csempészett. rutin-. folyó (víz). fennáll. leszidás. út. kör alakú. folyás. szokás. szabályoz. görg . nyílt. nagy kereslet. folyás. gennyed . csónakon visz. veszekedik. nedvez . felf z. szaladás. kánon route routine irányít. teljes. szabad bejárás. miniszterpapír. körül. járatás. körjárat. átlagos. csúnyán lehord. sorozat. szokvány. hajlat. folyamat. nagy jelenetet rendez. útszéli csatorna. lejtés. felsorakoztat. szinte. lárma. szaladás. királyi. rendelkezés. pompás. fejedelmi. csónakázás. megszid. m ködés.kör. járás. sorba állít. irányít. hajójárat. vonulási irány fut. út. karika. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . csermely. vonalzó. uralkodik. futástól kifulladt. sor. kikerekít. evezés. üzemelés. gennyedés. szokásos munkamenet ricsaj. hasmenés falusi. versenyt evez.

megment . vásár vásár. közepes osztályzat . homokszem. sóterm . sós íz . értékesítés. kielégítés. tengervízben növ . szent. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. pénzmag. küzd tér. darabont. megsóz. szent és sérthetetlen. másodrend bolygó. sajnálatosan. csatlós. engedményes vásár. elégedettség. szolgai követ . fizetés. szerencsétlen. kísér vonal. szomorú bánatosan. bátorság. sajnálatos. megnyugvás. sótartalmú. sósvizi. m hold. homokzátony. elégtétel. Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. eladás. kárpótlás. ugyanaz. üdvösség.Russia Russian bagaria. homokszín. szentelt. besózott. talpnyaló beváltás. mersz Sári ült hold. leverten. tengeri. rizspálinka. vev k lazac íz. kóstolgat. föveny. sótartó. kielégít . sóban eltett. üdvözülés azonos. fent említett. csatlós bolygó. fix fizetést ad. biztos. megnyugtató dolog elégséges. m bolygó. mintát vesz. homok. sóz. siralmasan. pénz. ugyanúgy kipróbál. sószóró. konyhasó. páncélszekrény. szellemesség megmentés. szomorúan biztonságos. válogat aréna. eladott árumennyiség. kielégülés. búsan. kiegyenlítés. sóban pácolt. szentesített. minta. sós mocsár. elárusítás. üdvözítés. sós. megelégedés. meghamisít. bagariab r. nátriumklorid. sózott. kiárusítás. kóstoló. homokpad. fizetést ad. só. szánalmas. megelégedettség. illetményt nyújt. csillapítás. pikáns. szánalmasan. mondott. széf. szentséges bús. árusítás. szaké évi fizetést ad. havi fizetést ad. mesterséges hold. mutató. csíp s. nevezett japán rizspálinka. elegettevés. járandóságban részesít áruba bocsátás. csíp sség. mellékbolygó.

pörk. cselszövés. rosszban sántikál. rendszer. takarékoskodik. díjszabás. kép. teszem azt mondás mond felmászik. megkímél. mérlegtányér. tanterem. intrikál. rendszer. vmilyen súlyú. ingerült jelenet. vizsgáztató. létesítmény. táblázatba foglal. ütemterv képlet. iskolaépület. vmennyit nyom. vassziporka. megment. megelégedett kielégít Szombat kivéve. mondóka. megtakarítások. beosztás. var. példabeszéd azaz. oxidréteg. vállpánt. fokbeosztásos mérce. lekapar. megtakarított pénz. feladat. tarifa. védelem. megvéd. üdvözít mentett megtakarítás. nyak (pengéé). hanglétra. színpad. megvált. létra. játékszín. vaspörk. táblázat. hártya. szcéna kételked . megmászik. léptékvonalzó. tanítás. tervbe vesz. mér léc. hatály. íz. bajosan díszlet. spórol. tervez. mérlegcsésze. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . tervrajz. táblázat. lépcs . lehúzza a héját.és el adóterem. kapcsolás. pernye. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. lemez. hatáskör. mesterkedik. megspórol. váz. mond. méretarány. színtér. lepikkelyez. héj. kulissza. alkalmazási terület. korpa (fejen). oktat. hímpor. arányosít. rajz. hangsor. mérlegserpeny . terv. számsor. sorozat. heves jelenet. pikkely. mondás. hámlás. közmondás. fokbeosztás. megtakarít. táj. együtt úszó halraj. védés. gy jt. sor. lépték. nyom vmennyit. például. skála. méret. spórolt pénz. mondjuk. iskola. cselszövény. irányzat. megóv. séma. tagozat. salak. fokbeosztásos számlap. fémhab. fakultás. táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. szag. vázol. egyetem. tanít. arány. szkeptikus jegyzék. beleszólás. vázlat. váll-lap mérleg alig. vízk . levakar. iskolaépületek. fokozat. színhely. tervezet. takarékbetét f rész. fogk .satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. jelenet. összeállítás. nevel. mondanivaló. iskolai oktatás. ment. fokozatokra oszt. szem. iskoláztat. látvány. vasreve. elrendezés. határ. szín. végs döntés joga. színpadkép. véd (futballban). beosztásos vonalzó. jegyzékbe foglal. reve. menetrend. számrendszer. érvény. vízk t l megtisztít. utolsó szó.

leültet. nagy hullámok. barázdált. szóban forgó kérdés. bemetsz. m veleti hatókör. szobrászat. oszcilloszkóp. nadrág feneke. ül hely. szövegkönyv alapos megvizsgálás. átható. évad. kézírat. ül ke. vonalacska. idényjelleg . véset. számol. hozzáedz dik. képerny . elfed. ápoló. írás. mozivászon. idényszer . tér. temérdek Skócia skót. bemetszés. fészek (szelepé). vizsgálat. hullámok. aláhúzott. puszta tények. második sebességi fokozat. hideg.hordtávolság. leszid. erny z. megfilmesít. motozás. második sebesség. mandátum. évszakhoz kötött. írásbeli dolgozat. kutatás. nyomozás hozzáedz. leplez. áthúzott. székhely. kérdés. oltalmaz. film képerny k forgatókönyv. kihúzott. partitúra. filmm vészet. ellenz . bevág. perem másodrend dolog. skót nép. felfekvési felület. hornyolat. vetít. szitál. keres . rendelkezési állományba helyez. kutatás. aprólékos. metszés. akklimatizál. árnyékol (rádiócsövet). motozás. vámvizsgálat. egyenetlen. hullámzás. hangszerel. gondolatjel. testtartás. pont. kotta. évszak. szigorú. ok. megmotoz. ponteredmény. váratlan szerencse. jegyez. körzet. próbára tesz. jelzés. kutató. következ . vidéki kastély. törölt. ül hellyel ellát. nyomoz gondos. keresés. országgy lési képvisel i hely. rovátkás. nyer. skótok sz r . másodrend . segít . kézírás. pontállás. akklimatizálódik. szoknya feneke. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . vápa. hely. dobkötél-horony. tengernyi vmi. sok. rács. motoz. skót nyelv. óceán. elszámolás. vájat. szívhez szóló. keres. sötét valóság. számla. vizsgál. huzagolt rengeteg. új. felró. pontos. nyomozás. sokaság. másodrangú. tengermozgás. párbajsegéd. szóban forgó tárgy. id szak. m ködési lehet ség. rosta. fürkész . szekund. hozzászokik. rovás. szobrász. terület tárgy. kézirat. véd fal. pontszám. szúnyogháló. másodhangköz. felhorzsolt. idény-. ízesít. végtelen sok vmi átkutat. nyilvántartás. rovátka. másik. kiterjedés. megsebzett. nyereg (kerékpáron). pontarány. id szaki elhelyez. szoborral díszít. évszaki. szentélyrekeszt fal. huzagolás. kör. jelzet. talpraesett válasz. f szerez. húsz darab. megkarcolt. másod (zenében). elrejt. gólszám. második. mozi. metsz . indíték. fürkész. részletekbe men vizsgálat farag. hozzászoktat. ülés. alapos vizsgálat. megvizsgál. szobrászmunkát végez er s hullámzás. fedez. pontozás. húsz. szobor. barázda. tenger. vágás. horzsolás. skót nyelvjárás. hornyolt. idény évszakhoz ill . központ. adósság. megérik. jel. keresés. megjegyez rovátkolt. üléssel ellát. karcolás. meztelen igazság. véd erny . szezon. képvisel i hely. radarerny . bevájás. spanyolfal. képcs . kutat. számontartás. rostál.

elvet. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). melléklet. darab. titkárn gerezd. elvág. másodrend áru. osztódik. elmetsz. vág. terület. körcikk. rész. aránykörz . szelet. bekezdés. rejtély. érsekség. alfaj. gerezd. kötvények állami kötvény. metszet. megszerez. másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. durván rölt liszt. keresztszelvény. csíra. felszeletel. fogasív.támogat. sperma. titok kis polcos íróasztal. biztosított. iránysáv. másodrend szén. szelet. szakasz. részekre oszt. el re biztosít. mag. lefoglal. rejtett. biztosít. szelvény. lyuk. metszetet készít. titkár. feloszt. rész. profil. csoport. lemez. másodrend érc. pillanat. miniszter. titokzatos. biztosíték egyházmegye. lap. vágás. részleg. szekundáns. kulissza. megérik. osztály. mér léc. biztonság. titkos. biztonságos. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. keresztmetszet. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . horony. támogató. lát. világi biztos. ácsolatszakasz. kvadráns. kimagoz. szerez. rögzít. sáv. lemetsz. körzet szektorok szekuláris. gazdasági szektor. püspökség bevet. hossz-szelvény. rekesz. magot hullat. ágazat. ondó látó keres látszik. szekreter. körcikk. másodrend min ség . repeta diszkrét. elvágás. közepes min ség áru. kétszemélyes hálókocsifülke. görbeszelet. metsz. bányamez . feloszt. magot hoz. szegmens. szemesedik. felszel. lezár. negyed. metszet. szakasz. elmetszés. körzet. metszés részek ágazat. kiválaszt. szektor. rejtelem. szeletekre oszt. szelvény. tárcsaív. paragrafus. hálókocsifülke. megóv. megvéd értékpapírok. mellette szólal fel. nyugodt. párbajban segédkezik. bezár. kivágás.

elad eladó. kiválasztott. leválaszt. külön-külön elkülönítés. fedez. érzés. praktikus. szenzáció érzékel képesség. érzés. értelem. külön. el jel. jól men cikk. fogékony. érzékiség. ellát. érzékelés. er s bukdácsolás. választék igényes. észlelhet . er sen bukdácsol. különválik. jelentés. felemelked mozgás. megérez vmit. kiválasztó. sorozat. külön(álló). érzékel. érzékelhet . szelektív. lebonyolít . feladás feljebbvaló. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. józan ész.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. segéd. szolgálólány kedvez. szervál. érzet. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker. komoly. eladó áru. negyedéves hallgató. elválik. válogatós maga becsapás. számsor. teljesít. elválás. felfogás. elválasztás. érz . futja. elegend . küld. értelmesség. jó érzés. képsor. hasznára van. sorrend. válogatott kiválasztás. szolga. ítél képesség. kiválaszt. inas. sorozat fontos. id sebb. bánik. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. szeparálódik. felfelé nyomódik. tudat. alkalmazásban áll. független. felemel dik. érzék. elválaszt. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. érzet. súlyos komolyan cseléd. csalás. ésszer érzékeny. kifutja. kiszolgál. tálal. adogatás. kezel. hág. elég. különélés szeptember filmjelenet. felszolgál. tudat érezhet . szekvencia sor. különálló. érzékeny. öregebb. elkülönülés. következés. elküldés. szétválaszt. mondat elkülönít. szolgál. felt nés. vélemény ép ész. tapint. folytatás. ész. értelem. józan. szeparál elválasztott elválasztva. öntudat. magassabb rangu. félretesz. meghág. rangels benyomás. kényes.i. önálló. értelmes. szerválás.

rendes. beállítás. derít. szín. helyrerakás. elszámolás. süppedés. játszma beállítások beérett. kifizet. jó helyre tesz. tisztul. kézbesítés. hajókötélburkolat. gyümölcsbeérés. lecsillapulás. nem olvad el (hó). palánta. lenyugvás. telep. kirovás (feladaté). összeillesztés. m ködik. lecsendesül. leülepedik. gyarmat. készülék. megszab. halmaz. elvetés (magé). hegyezés. megtisztul. letelepedik. megmerevedett. megkeményedik. berakás (hajé). keret. istentisztelet. banda. lecsillapítás. megmarad (hó). beállít. letelepedés. fenés. ellátás. elhatároz. kiegyenlítés. ülés(szak). fészekalja. megállapodik. szerválás. kövez kocka. telepítés. kiszolgáló. környezet. elhelyezés. csoport. beigazítás. hágatás. rendezés. hetes tizenhetedik heted. megtelepszik. lesüpped. tevés. letelepedés. letisztulás. szerva. átruház. irányzat. kátrányos hajókötélburkolat. betelepít. tartásdíj. karbantartás. megállapított. illesztés. rendez. elintéz. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . lapos szél vés . szolgáló. felszerelés. társaság. összeforradás. tálalás. felszolgálás. tétel. bet szedés. ülésszak dugvány. süppedés. meghágás. szolgálat. állhatatos. megállapít. megold. megállapodás hét. el írásos. szívesség. leülepedés. beszegecselés. roskadozik. letét. asztali készlet. beverés. beállítás. készlet. bedugás. megkocsonyásodás. megszilárdulás. lezár elintézve elintézés. települ. leszáll. kiszolgáló. eldönt. gyarmatosít. helyzet. megszilárdít. megérlelés. kisimul. körültekerés vászoncsíkokkal. megszilárdul. ülepedés. élesítés. garnitúra. elrendezés.server serves service services serving session set sets felszolgáló. rögzítés. rakás. hajókötélburkolás. kiszedés. köszörülés. befoglalás. forgalom. díszlet. megállapítás. lenyugvó. beosztás. ereszkedés. hozomány. helyrehoz. felszámol. s rít. adogatás. szervizel. szabályozás. leülepít. elintézés. szilárd. egyezség. kiszolgálás. díszlet. kifenés. leülepszik. kijelöl. szertartás szolgáltatások adag. ráruház. foglalat. letelepítés. lecsillapít. felszolgálás. szolgálatot teljesít gy lés. üledék. lehanyatló. letelepít. beforrás. talajsüllyedés. szedés beállítások rendbejön. alakulás. elmerül. felállítás. kötés (cementé). kijelölés. kiszolgálás. rendbe tesz. karbantart. szolgálat. kitöltés. szerviz. elszámolás. helyezés. igazítás. hagy leülepedni. hajókötélborítás. szervíz. megnyugszik. kötött. alkalmazás. megdermed. település. megad. kiegyenlít. napnyugta. sorozat. kézbesítés. megnyugtat. közlekedés. elhelyez. lecsillapodik. adogatás. letelepedni. megtisztít. szerver kiszolgál készlet. szolgáltatás. elsüllyed.

hamisan játszik. minta. áttetsz . osztályrész. osztozkodás. hamisítatlan. n k. jelenség. üvegbura. sok. vadul nem. részvényesi igazolvány. roló árnyékot vet. homály. különböz . mer legesen. idomok. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . formáz. fedélzetívelés. fejl dik. árnyékba borít. egyes. átlátszó. homály. csal. hegyes. szellem. árny. sekélyes hely. beárnyékol. önálló. igazi. felszínes. menedék. hirtelen. árnyékol. zátony. függ leges. szellem. formában készített étel. üres fajta. árnyék. hevesen. red ny. részvényutalvány. komolyan. kísértet. homályos alak. árnyalat. formál. kondíció. egészen. forma. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. szigorú. részvény. tarkán sz . kemény. ridegen. sallangmentesen. fedélzetív. sallangmentes. részvétel agyafúrt. szelvényvas. szexuális nemiség fényellenz . könny finom pamutanyag. mintásan sz . idomvas. színárnyalat. éles esz . nemi hovatartozást tisztáz. puritán. sablon. pontosan. szigorú egyszer en. gázló. alakul. saját dísztelen. léha. egyszer . része van. oltalom. kialakít. néhány. nemi élet. csipetnyi vmi. alakít. sekély. számos. hajszálnyi vmi. jobbra-balra kilengés. kis hajlású. kimért. er nlét. vékony. meredeken emelkedik. rideg. becsap. ekevas. árnyék. részesedik. nemi hovatartozást megállapít. hevesen. jelenés. különféle. tükörkép (fog) alacsony. részesedés. árnyal. szigorúan. szexuális élet nemi. hamisan. er s. kemény. vigyázza minden lépését. görfüggöny. árnyalatnyi vmi. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. okos. állandó kísér . abszolút. lámpaerny . csíp s. sekélyes. egészségi állapot. mer ben. élesen. hajó eltérése irányától. több. fekete billenty (zongorán). nagyon. alakzat. komoly. vonalkáz. lapos. metsz élesen juh csellengés. alakvas. nyomon követ. szabályos. csaló. féle megoszt. kereszt (kottában). mintáz. cselleng. hajótest vonala. kvóta. árnykép. árny. testalkat. homályos rész. roletta. formát önt. sötét rész. leheletnyi vmi. éles. állandó követ .several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. árnyékoló üveg. osztozik. keményen. titkosrend r. alak. részesedés. nemiséget megállapít. nemiség. lenanyag. színezet. felületes. meredeken.

elrejt. kisegít eszköz. támaszfeszít dúc. elmozdul. fedezet nélküli. szarvszár. vásárlás gyámfa. besszjátékos. kepél. hajóba rak. fedezet nélkül. munkahely. rideg. rövid szótag. fedezetlen ügylet. kurta-furcsa. megrázkódtat. kurta. gyorsan. l . mer . ív. alkalmaz. üzlet. alacsony. rövidzárlat. sokk. összecsapás. véd csere. megváltozik. lepel. n i alsóruha. lökés. könny . függ legesen. rövidzárlatot okoz. költözködés. nem teljes. ügyes-bajos dolgok. ágyúz. teljesen. rétegesen ereszkedik. megriaszt. tópart. javítóm helybe ad. szerz dtet. ponyva. bozontos.meredeken lejt. támoszlop. nagy kiterjedés vízréteg. váltakozás. kisfilm. váz. innen vmin. rövid lövés. behajóz. kivonó kötél. munkanap. hajón szállít. megrémít. sebességet vált. m szak. versenycsónak. törékeny. megrendít. sikta beállít (árbocot). elküld. újság. elküld. kibúvó. hengerel. áthárítás. leped vel befed. teljes. páncél. megbotránkoztat. ürügy. m selyemanyag bevon (vitorlát). valódi. n i ing. könny takaró. türelmetlen. ingruha. kéreg búvóhely. részvények t zsdei bevezet i. karosszérialemezek. ütközés. héjazat. kifogás. tömör. kifogyva. rövid távú. lap. sz kített. lehánt. szarvkötél. szapora. vitorlakivonó kötél. héjszerkezet. bordázat. elbocsát. lövedék. kimért. rövid. fortély. bevásárol. kisegít út. átrak. összeütközik cip hivatal. felfogad. hótakaró. megdöbbent. megalvad. tiszta. hajó. iroda. lakáscsere. gabonakereszt. színház. lobbanékony. rövidítés. rövidített név. áthelyez. kereskedés. kihámoz. oltalmaz. mer legesen emelkedik. emel. eltolódás. útiránytól jobbra-balra kileng. burkolat. járja a boltokat. turnus. lakás bevásárlás. bolt. héj. váltás. színházi szerz dés. kisegít mód. látszat. menedék. kócos. meredek. mer leges. t zsz nyeg. vet dési elcsúszás. helyzetváltoztatás. tisztára. hajón küld. rövidre zár. test. lerövidített. hirtelen. rövidre záródik. elszállít. vízréteg. m hely. gyors. elmozdulás. szállít ijedtség. tengerpart rövidített becenév. vékony. part. módosulás. börtönbe zár. puszta. elrejt zik. kócos haj. rövidfilm. húz (lemezt). tepsi. változás. roham. változtatás. összecsap. tekn . hajón szolgál. omlós. megdöbbenés. javítóm helybe küld. börtönbe juttat. hiányos. üzleti dolgok. kagyló. hajóra száll. takaróval befed. kocsonyásodni kezd. oltalom. elmozdít. cserélés. rétegesen terjed. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . gránát. h vösre tesz. nem elegend . papírlap ágynem polc csigaház. fejt. üt dés. kihüvelyez. küls ség. röviden. kurtán. megráz. lemez. fedélzetre felcsapó hulllám. üzletbe visz. rázkódás. ropogós. eltol. finomlemez. sokkot okoz. vitorla. félmegoldás. kontremin r. süt lap. hírlap. szétmálló. mentség. porhanyós. keresztbe rak. burok. mer legesen lejt. köpeny. leped . ponyvával befed. kevesebb. fekvésváltás. eltolódik.

igazolás. áll vmilyen oldalra. felvág. gyám. támfelület. vállal meglök. származási ág. tekintet. vállára vesz. injekció. szempont. kilátás. bebizonyítás. címtábla. küls . meteorraj. bemutatás. másodrend . vendégség nászajándékok átadására. pompa. hajítás. vájatvég. t perem bemutatás. támasz. röviden. irányítás. dobótávolság. felmutatás. tömeg jel. cégér. púp. lövész. ágyúgolyó. oldalfal. henceg. lövés. mellék-. csapat. hegynyúlvány. egy kupica pálinka. lap látótávolság. hencegés. parádé. b ség. kiállító. rúgás. oldal. cégtábla. szárnya vminek. szemlére tétel. váll. bet test fels lapja. látványosság. látás. szemléltetés. rész. filmfelvétel. nézet. kísérlet. párt. átsz tt. tábor. oldalsó. útpadka. lapocka. vállal. látnivaló. padka. párkány. szárny. kiállítás. fellövés. zápor. ismertet jel. siker. boltváll. látvány. zuhany. látómez . feltevés. nemsokára. megjelenés. pöffeszkedik. árbocváll. vállalat mutatott bemutató. tagozat. levert betegség fals. megtekintés. mérési jegy. hegyoldal. irányzás. rövid lejáratra. álláspont. domborulat. zivatar felmutatás. nyél pereme. oldal-. dühös. mutat. lejt . részleg. hajlat. zápores . furakodik. el adás. szegély. fennhéjazás. vállal taszít. célgömb. próbálkozás. néz ke. rövidesen súlygolyó. mez ny. jegy. nyilatkozat. állásfoglalás. hiány hamarosan. csaphajlat. támoszlop. lövedék. dobás. kiugró rész. golyó. nagykép sködik. leszármazási ág. nagyhangúság. vállal lök. látszat. kabátakasztó. tolakszik. löv . állítás. észlel. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. meglát. egy korty pálinka. szemlencse nyílása. el hegység. osztópárkány. látóképesség. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . fogó pereme. válltámasz. célzás. vélemény. jellel ellát. burkolófal. dombnyúlvány. mellékes. nagy mennyiség. felirat. rövid összefoglalás. irányzék. megtölt. célzókészülék. jó száz lépésnyi távolság. más színnel átsz tt kellene perem. megcéloz. alátámasztás. pöffeszkedés. vállfa. felvágás. színét változtató. néz lyuk. széle vminek. oldallap. aláír. nevezetesség. megpillant. el reugró bérc t kiszélesedés. felfekvési felület. rövid lejáratú. betegek. üzlet. fejtéshomlok.rövid tartalmú. kiállítás. rokonsági ág. bevágási padka. bizonyítás. tengelygy r . kijelentés. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. támaszpillér. tengelyváll. osztály. elbizakodottság. közszemlére tétel. puskagolyó. töltéspadka. csapváll. néz rés. támasztás. irányzórés. színjátszó. l távolság. ruhaakasztó.

madárfütty. jelez. jelent s. egyszerre since sincerely singer singing single . -t l. szimptóma. megszilenciumoz. minthogy. jeladással tudat. egyes. hallgatag. eltilt. dalolás. elfojt. jelzett értelem. egyszeri utazásra szóló jegy.csillagkép. elnémít. feledés. kiemelked . zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. páratlan. szintén. egyedülálló. jelentés. némaság. egy utazásra szóló jegy. kiváló. egyetlen. egyszer . egyidej leg. kiemelked . felt n . jelz dobás. jelkép. mióta csak. mesterkéletlen. jelez. hallgatásra kényszerít csendes. szóló játék. egyel (répát). jelz lámpa. el jeles. azóta. nyom. magában él . miután. jelt ad. egyedül él . szinte. külön. kórjel. elhallgattat. becsületes. nyugalom. egyszer . jelent ség alapvet . kislemez. zümmögés. magányos. vmilyen id ponttól. jel. jelöl. énekl . szemafor. jelekkel közöl aláírt. jeladás. jelekkel tudat. egyedüli. jellel ellátott. jelent s. emlékezetes. éneklés. fontosság. szünet. hallgatás. jeladással továbbít. jelz berendezés. -tól komolyan. segítség nélkül elvégezhet . daloló. hogy. nyíltan. egy. összesen egy. egyágú. csupán. jelz . n tlen. jelzés. prédikátori jogától megfoszt. fütyül egyes játék. beléfojtja a szót. magában álló. egyszeri simultaneously egyben. fark. fontos. tünet. szignál. fütyülés. csendesség. hasonlóképpen bamba. jeleket ad. figyelmeztetés. jelz tábla. nevezetes. attól fogva. el jel. nótázó. kifejez . figyelemre méltó. mivel. szimbólum. egyszer en amióta. szívb l énekes begerjedés. tudás hiánya. magányosan álló. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. kifejezésteljes. együgy . óta. szimpla. lényeges jelent sen adásszünet. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. letör. csendet parancsol. hangtalan. titoktartás. ének. attól kezdve. egyedül elvégezhet . jelzés. indítótárcsa. megjelöl. madárdal. jelt ad. énekóra. attól fogva. mert. csend. jeladással közöl.

kéreg. várt haszon. lassú. megbántás. kifoszt. szédelg . bél. alszik. karcsúsít. vékony. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . ülés. férfi. költés. lefitymál. ülésezés. vontatott. tok. méltatlanul bánik. házhely. alvás jelentéktelen. mell z. klíma. szám. ügyesség szakképzett héj. oxidréteg. menny. gebe. fészekalja tojás. értekezlet. tojásokon ülés.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. pacák. héjazat. membrán. légkör. fej. küls héj. bels palánkolás. soványít. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. kevés. hely. mennyboltozat. hamisjátékos. pergament. helyzet hat. nyers b r. reve. szakképzettség. nehézkes. kikészített b r. lánytestvér. formátum. megbánt. elhanyagol. vén gebe. fogyaszt. ül . nem vesz komolyan. mennybolt. nyugvó. testületi gy lés. ül hely. ragasztóanyag méretek készség. fal vastagsága. ravasz. magasra akaszt. fösvény. semmibe se vesz. dolcsi. enyvvel kezel. modellként ülés elhelyezett. helyezked elhelyezkedés. telek. semmibe vesz. fenntartott hely. felüt. lassul. küls felület. lassít. rabszolga. kicsi. díszvakolat. ülésez . hatos ütés tizenhat. hurkabél. csekély. sért en mell z. karcsú. kevés. egy ülésnyi id . késedelmes. nagyság szerint osztályoz. héjlemezelés atmoszféra. enyv. zsugori. méret. fogyasztja magát. telepít kotló. lenyúz. koton. b rtöml . ég. helyzet. hitvány. burok. kotlás. terjedelem. tanácskozó. szeánsz. égbolt. hathengeres kocsi. egy dollár. mell zés. bels lemezelés. megfontolt. megalázás alig. fogyókúrát tart. hártya. gy lés. késleltet. b r. kevéssé. fazon. szakértelem. összejövetel. nagyság. lassan. megaláz. kimustrált ló. könny . unalmas. robotol álom. karcsú. mennyország. n vér ül fekvés. magasba üt. enyvez. kissé. svindler. tanács-. öntvénykéreg. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. megkopaszt. óvszer. remélt haszon. megnyúz. vékony hanyag. hatos. némileg csekély.

kereket old. érzi a szagát. simítóz. hulladékszén. szaga van. szúrás. hasogató. füstölés. megsejt. zökken mentes. szenvedés. kis bet kkel. letompít. gyors és találó. lesimít. ügyes. megszimatol. sikkes. pára. szúr b z. simaság. csíp s. g zöl . füstön szárít. füsttel befeketít. csekély. simán gördül . zokon vesz. szivarozás. agyafúrt. takaros. fürge. szimat. heves. füstöl dohányzás. befüstöl. dohányzik. g zöl. néger. kormozás. finom. bekormoz. halk. aprócsepr . elszív. vmilyen szagú. folyamatos. mézesmázos. megszokott. szag(lás). fényez. szabályosan. jó. selymes. elsimít. éles fájdalom. kifogástalan rendben lev . szipózik. puha. keskeny. er tlen. g zölög. elinal. fájdalom. megfüstöl. gyanút fog. rlpirul. cigaretta. meglóg. apróra. hó. élénk. dohányzás. egyenletesen. szagérzék. csendes. rossz szag. füstölg . akadály nélkül. apraja vminek. nem sok. g zt bocsát ki. élénk esz . sima terep. nem hosszú. kit n . bányaapró. sz rtelen. csíp s fájdalom. neheztel. talpraesett.slowly lassan silány. szivar. havazik. tipp-topp. éles. mell zhet . csíp. ég. sajog. szabályos. illat. szag mosoly. szélcsend. udvarias. hitványka. füstöl . okos. szenved. rövid. megbántódik. szaglóérzék. kicsiny. seb. édeskés. fáj. sajgó. jelentéktelen. divatos. hasogatás. zavartalan. elegáns. intelligens. legújabb divatú. simít. nyugodt. red tlen. füst. hízelg . nem fontos. csiszol. füstön szárítás. g zölg mézes szavú. rágyújt. apró. kifüstöl. simán. sima. kicsi. simított. értelmes. választékos ízlés . füstöt bocsát ki. könny . kis. kevés fogásból álló. felfüstöl. akadály nélküli. egyenget. szagol. szúró. szaglás. gondosan ápolt. füstölög. cigarettaszünet. furfangos. csekély jelent ség . szipuzik. hathatós. kevés számú. odaéget. nem elég nagy. jól ápolt. pipázás. b nh dik. füstkibocsátás. sajgás. kormoz. kicsinyes. aprószén. hasogat. simává lesz. kisszámú kisebb szellemes. bársonyos. jelentéktelen összeg . rövid ideig tartó. megszenved. kifogástalan állapotban lev . kábítószert lélegez be. gyors. enyhe. csupasz. csekély számú. gyorsan és jól végzett. megb nh dik. alig. nem nagyon. sz kkebl . kis méret . sík. zökken mentesen esik a hó. gyenge. eszes. megszagol. egyenletes terep. finom. csillapodik. elegáns. ködfelh . ötletes. simára munkál. körmönfont. csinos. szúrós fájdalom. gyors felfogású. füstölgés. sovány. mindennapi. egyenletes. simítás. szívnivaló. er s. nem nagy jelent ség . lakol. porfelh . simává tesz. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . mosolyog kovács köd. csiszolt. ércdara és k zet keveréke. lecsiszol. sz k. lecsillapít. hitvány. kis összeg . gördülékeny. kis része vminek. elegyenget. cigarettázik. eleven. elsimul. pirul. szigorú. ízléses. legyalul. cigarettázás. kis darabokra. megfüstölés. tompít. elszalad. gyanít. meglép. szapora. zsenge. megbocsátható.

talp. úgyhogy szociális. ügynök. szilárd. halkan. vápa. egy tagból álló. egy bizonyos. egész. sima. társas összejövetel. eketalp. egy kevés fontos személyiség. mintegy. puha. néhány. lángkemence feneke. becsapott. bukfencezés. megoldás. bársonyos. lágy. alátétlemez. beszennyez. közlegény magányos. hülye alak. valami. er tlen. annyira. üzletszerz . er s. úgy. komoly. sólyaszánkótalp. . homogén. valaki valahogy. nyelvhal.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. oldás. lágyan. több. társadalmi. ernyedt. halk. megfejtés. n ies. egyedül álló. csendes. szerelmese vkinek. fekü. körülbelül. völgytalp. némi. elmosódó. felbukás. oldat kibogoz. alapos. kellemes. nyájas. ügyvéd. megfejt. meglehet sen. gyenge. társas. napárult. finom. piszokfolt. bukfencezik. tömör. egyetért . harisnyatalp. kizárólag jogtanácsos. téridom. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. ostoba alak. köb-. biztos. térbeli együttérzés. jelentékeny személyiség. katonáskodik. megtrágyáz. szinte. küszöb. term föld. talaj. megold. némely. bukfenc. kibont. tekintélyes személyiség. el re bukfencezik. így. áthatolhatatlan. eladott katona. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. ablakdeszka. olyan. ilyen. tisztáz bizonyos. szilárd test. szolidáris. föld. megbízható. bepiszkít. egyes. talpgerenda. társtalan. egységes. némileg. cip talp. ablakpárkány. enyhe program bemocskol. szeret je vkinek. valahogyan valaki bukfencet vet. számottev személyiség. egyetlen. nyugodt. egyedüli. meggyaláz nap. igazi. völgyfenék. ennyire. bepalizott. szolidaritás feloldás. valamelyik. pompás. tehát. összetartás. szól egyedül. egy kis. szolid.

szóköz. féleség. hangzik vmilyennek. meridiánon áthalad. kémlel. helytálló. affektált. világ r. térközökkel elhelyez. kitanult. sorozat. csiszolt. józanul. tengerszoros. mód. szomorú. féle. forrás. látszik. hallatszik vmilyennek. délkörön áthalad. nemsokára elferdített. siralmas fajta. csoportosít. valamivel. szörnyen. dél fel l. ritkít. becsületes. patak források déli irányba. hang. fér hely. lebukik. társ. kifinomult. id köz. ének. sajnos. kimond. alaposan. szétválaszt. terület. bet köz. távolság. dél. szovjet. szortíroz. tapasztalt. mélyen (alszik). kijelent. úszóhólyag. kiindulópont. módszer. valahol valahol fiú dal. szilárd. modern. bús. logikus. forrásmunka. déli irányban déli korlátlan uralom. borzasztóan. kikopogtat. meghallgat. felbukfencezik. dél felé. cseng. hitvány. hallgat. lélek. mélységet mér. csendül. kiejt (hangot). térköz. pajtás. kinyilatkoztat. készlet. kútf . válogat. köz. búg. haver. alapos. feloszt. zaj. sokaság. vmilyen benyomást tesz. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. kiválaszt. szondáz. dél felé halad. déli irányból. t nik. egy kicsit. csoport.felbukfencezés. megbízható. déli. némileg. délr l. finnyás. osztály. nem. lemerül. ép. ér. kísér . hangot ad. valami. némiképp. r. sértetlen. faj. vmilyennek hangzik. mesterkélt bocsánat. nem természetes. semhogy. felfordulás. hamisított. megszólaltat. szellem kihirdet. el rebukfencezés. kutat hangok adatforrás. délre néz . délszaki. eredet. vmi benyomását kelti. társaság. igaz. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . inkább. hangoztat. némileg. egy kissé. mér. józan. hirdet. bizonyos fokig. déli fekvés . hangzik. kopogtatással megvizsgál. délre. nyomorúságos. szétoszt. harsog. hamarosan. fizet képes. okos. meglehet sen. zeng. táv. korán. hallatszik. egészséges. becsülettel. térz . min ség. id szak. vízmélységet mér. hely. egy kissé néha egy kevés. vmilyennek hallatszik. költemény hamar. rend szortiment keresett ember. szuverenitás munkástanács. delel. tanács tér. emberi lény. szovjetúnió. meghamisított. déli rész. lakos.

zeke. jellegzetes. képvisel ház elnöke. ernyedt. pontosabban meghatároz. kimerült golyó. kikötések. fölösleges. évzáró. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. gyapjúzubbony. el revisz. beszél képesség. zsírtalan tér-. sajátos. sebesség. elmélkedés. sebességfokozat. rendkívüli. sajátos specialista. rövid felölt . sovány. feltevés. szféra. részletez. szabványosít csodabogár. nélkülöz. elhasznált. siet. gömb. cingár. spencer. megtakarít. kör. felsorolás. egyedi. különösen faj(ta). kímél. nyelvjárás. speciális. kimondottan. felszólalás. tartalék. gyorsaság. speciálisan el írás. kiköt. töprengés beszéd. térbeli beszél beszél . hang. költ(ekezik) elköltés. szak-. közelebbr l meghatározott. terület . mintadarab. megkímél.és jutalomosztás. kit n . sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. szakember. sz kös. közelebbr l meghatároz. szónok beszél alkalmi. fajták fajlagos. siettet. rohan. hangszóró. különleges. különlegesen. beszédmód. különvonat. gyorsít. különösen. ikráit lerakott (hal). sajátságos. spekuláció. prosperál. pót-. mutatvány. spórol. szakorvos külön. zubbony eltölt. segít. speciális.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. felesleges. támogat. munkafeltételek. nyelv. részletezés részletezések részletezett el ír. takarékoskodik. halad. különleges. fajok. szikár. példány látványos színkép elmélet. specifikus kifejezetten. szónoklat év végi bizonyítvány. beszédmodor. különkiadás. pótkerék. fáradt. költés elcsigázott. költekezés. részletes leírás. pótalkatrész.

leopárd stellázs-ügylet. fesztávolság. kielégít. kedv szesz. pont. spotlámpa. négyszögletesre alakít. rugalmasság. kiterjesztés. kenhet ételnem . rugó. stramm fickó. becsületes. rugékonyság. stimmel. spiritusz. csepp. kenyérre kenhet dolog. négyszögletes. megegyezik. fellelkesít. árrés. háztömb. kocka.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. mulatság. kedély. verekedni készül. szélesség. takaró. tréfa. rendellenes fejl dés alakul ki. kenyérre kent dolog. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. küll kkel lát el. helyszín. kiszúr. spontán sport. egészlapos hirdetés. bepiszkít. meglát. szétterjesztett. derékszögben áll. szesz. nagy evészet. elterjedés. rudat dug (kerékbe). játék. szórakozik. összeegyeztet. sportág. derékszög . tér. bátorság. bokszállásba helyezkedik. kiegyenlít. petty. jó haver. csepeg (es ). szellemi nagyszer . négyzetre emel. sportol. lék. lakoma. nagy kiterjedés terület. kifizet. játszik. tagbaszakadt. rendellenesen fejl dött szerv. küll k közé dugott rúddal megköt. testgyakorlás. spirituálé. eszem-iszom. egy falat. összhangban van. ragyogó akaszt. derékszög re alakít. mulat atlétika. kiterjesztett. védnökség nem er ltetett. felt n en visel. kockásan megvonalaz. oldalszóródás. tréfál. megveszteget. hajlat. felvág. feketepontos biliárdgolyó. szórakozás. szakasz mer legesen áll. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . szögletes. gúnyolódik. terjedés. kiegyenlített. kiterjedés. ugrás. pattanás. nyílás. repedés. fair ember. terjeszkedés. derékszöget alkot. küll . elrendez. sport. többhasábos cikk forrás. vereked állásba helyezkedik. rendellenesen fejl dött ember. el re kiszemel. lelkier . kerékköt rúddal megköt. régimódi ember. passzol. megken. tisztességesen. derékszög vonalzó. pompás. derékszögben. korrekt. érzékeny pont. szeszes italok egyházi. elintéz. szégyenfolt. kvadrál. egyenesen. négyzet. tisztességes. szórás. elterjesztés. sebezhet pont. energia. azonnali. ruganyosság. négyzetes. nyílt terület. fájó pont. egy harapás. foltossá válik. jó pajtás. terjedelem. hátratartó kötél. lélek. csúcsfény lámpa. hely. terít . kísértet. kitárt. egyezik. vidék. észrevesz. szóviv támogatás. megakaszt beszélt szószóló. hangulat. (ki)terjeszt(és). raj. terjesztés. rendez. kiköt kötél. paca. hozzáalkalmaz. id töltés. szellem. eredet. felt n en hord. folt. rendellenesen fejl dött növény. kondenzoros lámpa. tavasz. megvetemedés brigád. sportpecsét. lelki.

vezérkar. hely. csillaggal megjelöl. kockára tesz. csillag. oszlop. érdekeltség. elindít. befolyás. megállás. sztárszerepet játszik. elindul. megállóhely. pillér. alapvet . sztár. indul. típus-. valutaalap. tartós stadion alkalmazottállomány. vájt szonda. általános iskolai osztály. csillagkapcsolás. állandóság. állás. min ség. talpa vminek. lóverseny. tét. csillagalak. álláspont. növényállomány. tartózkodás. emelvény. szakasz. hely. fejl dési fokozat lépcs . aszteriszk. indít. színtér. beindít. lóistálló. hiteles mérték. munkaállás. kit z karó. beállítottság. álló helyzetben lev . póz. személyzet. zászló. lépcs sor kit z karó. süllyeszt üll . csillag formájú repedés. állás. vonatbot. pozitúra. veszteglés. staff (m anyag). átszúr. maradandó. hozzáállás. standard. állóhely. piszkavas. összerezzenés. finomság (nemesfémé). lóállomány. támasz. állandó személyzet. megállapodás. t z. lelátó. bot. indulási pont. kezd. tartós. fok. stand. szünet. konzol. állványzat. rang. rakonca. parkolás. aljzat. jelz oszlop. fúróállvány. iránytárcsa. csillaghajó. szabvány-. rhely. szilárd. támaszték. szabványos. szintez léc. állomásozás. támasz. üt állás csapágyállvány. taxiállomás. színvonal. kotróvas. sétapálca. emelvény. hergel vas. bódé. elárusítóhely. sz l karó. rúd el ad. állvány. helyzet. munkatársak. állomány. kívánalom. cölöp. leállás. helyzet. láb. álló helyzet. pihen . megijeszt. felver. álló. megkockáztat. megriadás. megrendez. nyél. karóz. filmcsillag. álláshely. cövek. sétabot. er sség. indulás. mozicsillag. állomás. felállított. színpad. színpadra alkalmaz. útszakasz. tartósság. faállomány nívó. személyzettel ellát. alapít. máglyahalál. lobogó. állvány. dobogó. m ködésben nem lev . kis üll . alátámasztás. állásfoglalás. fokozat. színház. szabályos. remekel. színhely. pálca. pódium. megbecsülés. máglya. istálló. karóhoz köt. folyamatba tesz. csillagkerék. csillagjel. állapot. mérték. tanúk padja. felriad. rögzített. alsó része vminek. szabvány színvonal nem m köd . húsolót ke. mértékadó. tekintély. etap. mér cövek. elkezd. elugrik. stabil. törzskar. tartam. irányadó. nyújtóoszlop. rajt. állás. tartó. csillag formájú törés. lépcs (rakétáé). karó. elindulás. állapot. pozíció. minta. mér léc. áll. t zhalál. el legként kiadott áruk. pózna. ellenállás. csillagalakzat. csillagzat. helyzet. lóversenydíj alapállás. megugrik. csillagokkal tarkít. alja vminek. lábon álló termés. színpadi csillag összerezzen. rúd. tribün. színre visz. f szerepet játszik. dobogó. csillagokkal díszít. dramatizál. tahiméterléc. telek. csillag formájú tárgy. állandó. el ny. munkaállvány. ugrómérce. id tartam csillag formájú alak. lábon álló gabona. állomás. fogad. díj. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . álló gerenda. indulási hely. mér cövek. felriaszt.stability stable stadium staff állandóság állandó.

odaállít. oldalkötél. megállapítás. helyzet. szünet nélkül. rakodóhely. merevít rúd. er m telep. árbocmerevít kötél. ottlét. támaszt. törvényes. szüneteltetés. állhatatosan. státus rendelet. megszakítás. nyugvó. állandó barát. késleltet. támaszték. szilárdsági hely. szilárd. start. megnyugszik. rhely. vonórúd maradás állhatatosan. vasúti csomópont. helyez. meger sít. nyilatkozat. tartó drótkötél. látogatás. kihorgonyzó lánc. megindít. felijed. marad. szünet nélkül állandó. állapot. megtámaszt. egyenletesen. fény megállapított állítás. akadály. elektrosztatikus töltés. csarnak. rendek elektrosztatikus. állomás(hely). légköri zavarok. tanya. feltartóztatás. vallomás. rögzít (árbocot). biztosan álló. józan. megijed. rádióállomás. alap. korlátozás. megálló. egyenletes. megállapít. kiegyensúlyozott. állomáshely. állóképesség. statikus. település. id zés. kimutatás. statikai. kihelyez. megkezd. lakóhely. tartóztatás. id zik. dúc. méltóság. támcsavar. tartószerkezet. megriad. startvonal. merevít csapszeg. rang. akadályoztatás. hivatal. dísz. rajthely. állomásoztat. megállapodott. állomás. tartóztat. állás. törvény törvényen alapuló. támasztó csapszeg. szabály. áramfejleszt telep. kihorgonyzó kötél. korlát. társadalmi helyzet. légköri kisülések. árbocfeszít -kötél. feszít rúd. statisztikai statisztika. szilárdan. településhely. állam. hadtápállomás. kitartás. tarcs. megállóhely. egyenletesen. gyám. helyzet. leállít. ugrás. feltartás. kezdet. statisztikai adatok állapot. el ad. kifejez. bejelentés. indulás. támasz. státusz. id t eltölt. hosszirányú árbocfeszít -kötél. megriadás. feszít kötél. állandó partner. állami. pályaudvar. parkolóhely. feszít lánc. helyzet. állít. foglalkozás. árbocel kötél. törvényszer tarcskötél. nagybirtok. kijelentés. er sít. beosztás. rang. megáll. megállít. állandó barátn . állás. visszatart.megugraszt. elhalasztás. kihorgonyzó rúd. szilárdan. tartózkodás. támasztó oszlop. transzformátorállomás staisztikai. elhalaszt. összerezzenés kezdetek állam-. támasz. tartózkodik. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. felfüggeszt. számadás állítások állapotok. pompa. lel hely. kijelent. támogat. rakodótelep. szünetet tart. oszloptámasztó rúd. közlés. tartó. feltartóztat. kifejt. kapcsolóállomás. kezdet. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . megszilárdít. felfüggesztés.

szeszf z készülék. tehetségtelen ember. telít. lép. megáll leállított elraktározás. üt . szem (jéges é). pálca. fen acél. ejt erny s csapat. megnyugszik. gally. mindazonáltal. kalodába zár. fatörzs. teljes érték . törvényes finomságú. még. lépéssel kimér. karmesteri pálca. epek állt abbahagy. ver rúd. hihetetlen. párol. er . furkósbot. megnyugtat. tilolóbárd. dominó kocka. raktár. járásmód. átitat. értékpapír. láb.rendületlen. here. csonthéjas mag. készlet. fadarab. üt rúd. karó. g zölög. halk ösztökél. benedvesít. jószág. meredély. nyomdok lépcs sor. husáng. lecsendesít. hokiüt . penge. lélektelen ember. meredek. érzés nélküli ember. talon. még távolabb. alany (ojtáshoz). nyersanyag. nyugalom. raktározás. lépések. beáztatás. vízg z. raktárállomány. lecsendesedik. képkocka. fajta. párolog. acéllal borít. felszerel. túlzott. k vel kirak. rúd. acéloz. acéllal bevon. messzebb. távolabb. áztatófolyadék. állatállomány. nyugodt. k vel burkol. stift. raktáron tart. vastartalmú orvosság. utaslépcs kit n . 6. kard átitatódik vmivel.35 kilogramm. átáztat. viola. elcsendesít. csendesen. beilleszt. kis fadarab. áztatás kilép. g z. edz. lepárol. megszokott. járás. részvény. állókép. lépés. lépked. mégis. alapt ke. biztos steam steel energia. állandó. állófénykép. jár. szabvány-. fajankó ennek ellenére. lépcs zetesen elhelyez. beavat (ruhanem t). nyugodtan. cövek. befog. táncot lejt. bot. t ke. eljárás. eredet. raktáron lev . g zer . átitatódik. bemárt. sarkall. g zöl acél. bombasorozat. rendkívüli. k . leáll. sorjázó. g zer vel dolgozik. raktárhelyiség. lépcs fok. bevet (földet). tuskó. enyhít. szed vas. ügyetlen ember. vízpára. g zer vel halad. lepárlókészülék. megacéloz. raktári. stimulál inger államkötvény. tárolás. sólya mag. nyél. r zse. raktár. s rített húsleves. dobver . megkövez. k -. alapanyag. kaloda. lábfej. törzs. áztat. kikövez. el léptetés. acél f z merevít . származás. létrafok. áruval ellát. 14 font. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . légibombasorozat. átázik. tördel asztal. kiváló. belemerül vmibe. szokványos hajóépít állvány. golyó. árukészlet. vesek . fantasztikus. még mindig. kénrúd. lábnyom. ázik. csendes. pára. fütykös. sterling. k mag. serkent. raktárkészlet. beáztat. valódi ág. nyél. tojás. mozdulatlan. aggyal ellát (puskát). tök. egyöntet . csend. k vel megdobál. nedvesít. rudacska. kimagoz. törzsállomány. behelyez. pácol. részvényt ke. megedz. lágy. kipárolgás. kig zölgés. vessz . er sít.

szinte. túlfeszít. vízfolyás. hajlam. világos. anekdota. készlet. hízó jószág tárolt állomány. özönlik. fajta. megterhelés. tömény. zengzet. história. közvetlen. húzódás. tréfás történet. tartalék. hazugság. próbára tesz. szókimondó öröklött tulajdonság. tiszta. özönlés. er feszítés. szintén. patakzik. feszít. különös. túlterhel. vihar emeletsor. tanulók szintezett csoportja. lárma. igénybevétel. utca. szilárdság. hangnem. er t gy jt. becsületes. egyenes(en). ének. egyenesség. bolt. vicc. dühöng. ár. zuhog kocsiút. feszülés. beraktároz. egyenes pályaszakasz. öröklött vonás. direkt. hangulat. áramlik. közvetlenül. viharosan esik. átsz r dik. egyenes. er sség. áramlat. hangoztat. eltorzul. jelleg. meger sít. történet. áramlás. áram. elbeszélés. túlzott megterhelés. ömlik. z rzavar. egyenes. intenzitás. tisztán. készlettel ellát. cikk. tartja fergetegesen esik. eltorzulás. csörgedezés. hangsúly. nyílt. egyenes vonalban. terhelés. eltorzít. áradat. zúdít. folyik. átsz r. meger síti magát. nyomaték. egyenes irány. egyenes szakasz becsületes. sorozat (pókerban(. kitartás alátámaszt. raktár. megfeszül. emelet. élelem. úttest állomány. színezet. feszít. származás. meger ltet furcsa. füllentés. szakad. átszivárog. felszerel. megrohanás. sugár. megfeszít. ismeretlen. viharzik. kiforgat. áruház. történés. stratégia patak. megrohamoz. tajtékzik. erély. fontosság. hízó marha. tartósság. feszültség. meghúz. csurgás. szorít. egyenesen. magához ölel. patakzás. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . történelem. pénzvilág.store stored stores storm áruraktár. er . meger södik er . sztori. letisztul. tréfa. szabott árú. roham. elraktároz. újságírók világa. vele született vonás. egyenesen. d l. er re kap. folyam. irányzat. idegenszer . deformálódik. magához szorít. tárol. hízlalásra való sovány marha. ér. meglep . stressz. újságcikk. idegen. baktériumtörzs. ömlés. er (sség). teherbírás. igénybevétel. jellemvonás. rohammal bevesz. tombol. ellenállóer . csermely. nyom. hangsúlyoz. megpróbáltatás. tárol. feszül. lármázik. feszítés. túlfeszítés. rándulás. szokatlan hadászati hadászat. önt. novella. er lködik. egyenes irányú. út. kiemel. megrándít. özön. szinte. tudósítás. költemény. lényeggel tör d . készlet. vonás. folyóvíz. meger ltetés. ellátmány. élelmiszer. er lködés. er feszítés. igénybevételb l származó alakváltozás. azonnal. bonyodalom. fajtaváltozat. biztosít. üzlet. mese nyíltan. kereskedés. folyó. szintez (tudásszint szerint). megsz r. deformáció. szint. feszültség. hang. rendben lev . depó. megbízható. hull. egyenes vonal. beütés. potyog.

alávet. kiterjesztés. mód. er lködik. lefoszt. alávet vkinek. küzd. lehéjaz. szál. m vel. levetk ztet. dolog. zsíroz. et d. túloz. szólánc jöveszt. típus alárendelt. kinyújtás. írásmód. tanuló mesterkélt m terem. nyersanyag. bibeszál. rugalmasság. kacat. karcolót . tér. megkopaszt. meglep . keskeny mez . címez. versenyistálló. bemutat. id tartam. szalagdísz. kis ér. nyúlik. korlátozás. meglep lovak. szakasz. sor. kikötés. megtöm. kifeszítés. elegancia. tanulmányoz. darabka. fajta. túler ltet. hüvelyéb l kihúzott. szamárság. stúdió betanul.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. er szakol. nevez. sáv. egyetemi hallgató. kihízlal. hallgató. állampolgár. nyelvfék. szalag. lenyúz. telér. fásli. spárga. lehámoz. terület. kötél. klassz. kárpitoz. feszítés. terjedelem. harc. vacak. tanulmány ruhaanyag. madzag. kiszenel. sikk. tudományág. ütés felt n . jószág. kiegyenesít. érköt . megfeszül. vékony réteg. íjhúr. szétszed. csík. kis felírótábla. póráz. tanulmányokat folytat. tanul(mányoz). zsineg. el terjeszt. levetk zik. zabál. kifutópálya. kipárnáz. teletölt. tanulás. zabáltat. stílus. kibont. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. terjedés. igyekezet. jelleg. kis telér vonós hangszerek. megbont. kitágít. divat. mez. nyúlás. megszólítás. pólya. fejt. túlfeszít. kinyújt. mohón fal. légi csapás. kitöm. húr. szigorú. lehúz. vékony ér. ügyvéd. kizsaluz. feltétel. szabatos. kiterít. nyújtózik pontos. anyag. harcol. hosszú darab. korbács. kihajt. modor. hibajel. bedugaszol. nyersb rt lefejt. küzdelem küzdés diák. tartam. szerkezeti alak. betöm. vonósok. sáv. kiterjed. töm. lehánt. zsúfol. felravataloz. alattvaló. er ltetés. szövetanyag. leszállópálya. szoros szigorúan csapás. gyöngysor. alátét. gyapjúszövet. zsinór. struktúrális. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . vizsgál. modell. ostor. tanul. ízlés. szövet. rost. feszülés. limlom elkábító. felakaszt (embert). igyekszik. sztrájk. levetk zés er s er sen megütött építési. szalag. pompás cégnév. nyújtózkodás. teletöm. dolgozószoba. cip f z .

másodlagos. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. hízeleg. kés bbi. jogutód. követ. kémiai anyag. sugall. utódlás. megcukroz. mellékes állomány. szenved . kiadós. cukorral meghint. lényeges. állít. olyan azonnali. vagyonos. birtok. sorozat. kér. sikert ér el. sikerül siker sikeres sikeresen követés. szilárdan finom. tápláló. tanácsol. vminek a veleje alapos. következésképpen járulékos. enged. kárt szenved. megfelel eléggé becukroz. megédesít. szilárdság. értékes. édesít. el terjeszt. kényes. kitesz vminek. hasonlít vmire. javasol. elszenved. következés. szubjektív alávet. hajszálnyi. beperel. következ . öröklés. lazsál ajánl. kiadósan. meghódol. lényeg. cukorral telehint. könyörög. leányvállalat. fájó. vagyon. javasol azutáni. anyag. látszatot kelt. felvet. lényegesen. következik. perbe fog. téma. cukor. egyéni. enged. szenvedés. hirtelen haragú. örökébe lép. létez alapjában véve. tekintélyes. egymást követ (jog)utód. újabb azután. húzódozik vmit l. hirtelen (be)perel. váratlan egyszerre csak. veszteséget szenved fájdalom. öngyilkos. legy z. sorrend. alaposan. veleje vminek. utódok egymás utáni. elegend . elt r. szövevényes boldogul. tárgy. t r elég. nem er lteti meg magát. anyagi. kárt vall. körmönfont. szenved. szuggerál. gyors. örökös ilyen. megenged. emlékeztet vmire. perel (el)szenved. elvisel. hirtelen. elégséges. ragacsos anyaggal fákat beken. örökösök. kivonja magát. öngyilkos(ság). érzik vmin. kisegít .feltár. állít. szilárd. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. öngyilkosságot követ el . öngyilkosság. fontos. indítványoz. engedelmeskedik. tantárgy. alanyi.

összefoglalt. oszlop. járadék. legf bb. jelentéktelen személy. kielégít. extra méret . felszerel. eltartás. pör alkalmas. extra finom árucikk. támasz. nagyobb. díszkíséret. statiszta. ellátmány. felügyelet szolgáltat ellátó. fölényes. létszám fölötti. tart. f nyomócs . rövidre fogott. támogat. biztosítás. hozzáill . feljebbvaló. megkíván állítólagos. szolgáltatás. összeg. pótol. feltehet en. bevásárlóközpont ellen rzés. utánpótlás. támogató támogat feltesz. folyamodás. feltételezett. napfény. ruganyosan. kínálat. talpazat. orom. hozzáilleszt. igazol. összegez áttekintés. kiválóbb. tám-. felszerel . készlet. nyár(i). nyár. nagyszer . támaszt. napsugár. f ellen r. szállítmányozó. kíséret. legfels . szállít vmit. nyáron át legeltet csúcs. kérés. képzel. alkalmaz. simulékonyan. fenntartás. összefoglalás. kerületi rend rf nök. alkalmas. f nök. g gös. beilleszkedik. támasztó. leánykérés. tartó. kitesz a napra. gondol. öltöny. garnitúra. remek elöljáró. megtart. f felügyel . elvisel. támogatás. szolgáltat eltart. gyámolít. fölösleges személy. feltételez. fenntart. ellát. legfontosabb. kedvére van. helyettes. megfelel. kitesz a napfényre. szállítmány. páratlan. tet pont dics ség. nap. pompás. segély. felügyel . beszerzés. csúcstalálkozó. pártfogás. megyei rend rf nök. foglalat. ellátás. öltözet. illeszkedik. sütkérezik vasárnap ellen r. rend rf nök. napozik. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . alátámaszt. alátámasztás. sommás födémgerenda.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. készlet. látszólagos állítólag. magasabb abc-áruház. támaszték. fels bb. szuper. óriási. szvit összead. segít támogatott segít . hitel. extra finom. pénzellátmány hajlékonyan. klassz fenséges. per. elt r. feltételezhet en dönt . kosztüm. felettes. nyári. karó. szállító ellátás. slepp. csúcspont. garnitúra. sorozat. összegzés. készlet. segítség. kereset. ellátmány. sorozat. hozzáalkalmaz. nyaral. bepótol. szín (kártyában). megalapoz. megfelel berendezés.

félbeszakítás. simít. életben maradás. fordít. édes bor kapu r. svájci. felszínre emelkedik. meglepetés. vminek parányi nyoma. kedves. kikészíti a felületét vminek. lógás. kibír. gyanítás. sebészeti. biztos. áttérés. áttanulmányozás. gyanús. megtekint. friss. sebészet m téti. függés. édes. sejt. meglep dött meglep meglep en környez . dallamos. többlet ámulat. túlélés életben marad. meglepett. váltóállító berendezés. elszenved. bonbon. bizonyosan. tervrajz. földmérés. behízelg . házilag készített lik r. terület m tét. felmér csökevény. hamis copf. csiszol. test r csapkod. vessz zés. környezet átnézés. savmentes. váratlan dolog. elt r. operáció. igazol. cukorka. hirtelen Swiss switch . tart Svédország svéd. felületi. tettenérés. sejtelem. aranyos. útburkolat. szemrevételez. meghökkent. felfüggesztés. kerékfelfüggesztés. gyanúsított. felszín. gyanú. megszakítás. körülvev környék. felület. fenntart. andalító. felmérés. közvélemény-kutatás. áttekintés. illatos. megdöbbenés. eljátszik. édes öröm. kénmentes. jóíz . ellen riz. gyanít. svájci nyelvjárás. kapcsol. parányi nyoma vminek. látszat. küls . maradvány.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. továbbélés. nyájas. átállás. desszert. formazáró lap. elvisel. orvosi rendel . maradvány. állandó útburkolattal ellát. elhalasztás. meglep dés. bájos. édesség. terep. hamis hajtincs. édes illat. vázlat. svájci zsoldos. gyanúsít. szemle. zavar. biztosan. kellemes. villanykapcsoló. jó illat. finom illat. sejt felfüggesztett. áttekint. sejtés. rárohanás csodálkozó. egy kicsi. jó illatú. csap. útburkolás. takaró. sebészi felesleg. svájci gárdista. svéd nyelv csemege. svájci test r. gyanús körülmény életben tart. kikészíti vminek a felületét. jószagú. sebész(et)i. felülvizsgál. rugózás egy kevés. lebeg beszüntetés. takarás. er t ad. elfordít. gyanús személy. biztos(an). szelíd. fölösleg. meglep. szuszpenzió. rajtaütés. plattni. rajtakapás. szagos. felmerül. minden bizonnyal biztosan külszín. átkapcsol. vizsgálat. elképedés. túlél gyanít.

megállítás. pad. kapcsoló. lap. kíséret. plató. utóörökösödési korlátozás. megcsap. négyszög (tenyérjóslásban). táblázat. meger sít. jelkép. far. váltókar. kapcsol(ó). picsa. folyásirányba fordul. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. kötélcsigasor. színváltoztatás. vég. fenék. uszály (ruháé). véd . m szer. filmfelvétel. jegyzék. suhogó (ostor végén). más vágányra terel. megbirkózás. el terjeszt. megküzd. tábla. lecsutkáz. felszerelés. véd játékos. ragályos. vitába száll. rögzít. nekifog eljárásmód. lemez. jövedelem. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . hátsórész. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. nádpálca. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. megnyer . sínfelület. táblavidék. fogás (halé). tányér. kellék. síktárcsa. készlet. kopó. jel(kép). segg. fog. csaj. végz déssel ellát. egymásba illeszt. n . farok. megragadás. vendégek. átvállalás. lovaglópálca. szerel (sportban). szér. punci bevétel. asztalra tesz. dúsítóasztal. fark. gerendatalp. harcászat. fennsík. alfele vkinek. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. koponyalemez. szimbólum jelképes. átvétel bevétel (váré). terített asztal. írás (érmén). összkép. sima lap. megfigyel vkit. vállal. festékez asztal. szimbolikus jelek együttérz . hajlós pálca. kellékek. nyomon követ. hozzávaló. hajlós vessz . m szerkészlet. váltó. képletes. hekus. megold. hajlékony ág.fordulat. közösülés. kártyát kijátszik triktrak megragad. szerel játékos. berendezés. híd (hídmérlegé). asztaltársaság. altáj. csigasor. pálcaütés. rendszeres. megért . étellel megrakott asztal. taktika farokkal ellát. végz dés. megbirkózik. hajókötélzet. táblácska. feltartóztatás. felület. nyomozó. megküzdés. szárny (kabáté). mutató. detektív. pina. összefogó áttekintés. laposan csiszolt gyémánt.

tartály. felvev gép hordozható fülkéje. ízlel. hajlam. vízmedence szalaggal összeköt. csevegés. csapat. mese. kifejez tárgyalás. cseng szalag. talentum. szegélyez. fogat. képesség. érzék. gyakorlati. m nyelven. ragasztószalaggal meger sít. szemrehányás. magnóra felvesz. célkit zés. beszélgetés. m tani. beszédtárgy. szakmabeli. különleges képesség. igénybevétel. m szaki. mesterséges kis tó. igénybe vesz. m szakilag. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. történet adottság. brigád. oktató. tehetség. teher. holtsúlytartály.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. megmér. technikai. tehetséges emberek beszámoló. el adás. ízlés. hírességek. kóstol. felmér. beszédtéma. magnószalag. munka. pamutpaszomány. lecke. fenéksúly tartály. munkaközösség. megterhel. sportcsapat könnyek alaki. ízlelés. beszél. megkóstol tanult adóteher. célpont. csomagkötöz szalag. társalgás. szeg szalaggal eldolgoz. díjszabás. szalaggal összef z. megízlel. csoport. ragasztószalaggal leragaszt cél. hajlam. beszél . legénység. tanár tanítás befog. ipari. célszalag. fecsegés. beszédes. technológiai alakilag. kezelési. tengeralattjáró víztartálya. tank. tárgyalások magas ciszterna. szakmai. ragasztószalag. adót kivet. fecseg. kötelezettség. megízlelés. mágneses jelszalag. tehetséges ember. díj. nagyságok. távírószalag. beszélgetés. adónem. pamutzsinór. m szaki szempontból. szalag. iparm tani. mér szalag. beszéd. megállapít. jogilag vmilyen. harckocsi. dica. rovásadó. próbára tesz. kád. beszélget. íz. szak. érzi vminek az ízét. kiválóak. magnetofon szalag. érzék. adó. feladattal megbíz. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . kiszab adózás tea tanít el adó. megadóztat. céltábla célok feladat. gépszalag. üres beszéd beszéd. adózás. hangszalag. társalog. szeg szalag.

haszonélvez . kibeszélés. gyenge. irányul. ajánlat. kikötések. táviratozik. porhanyós. vár gondozott célzatosság. szörny technological m szaki. üzleti ajánlatot tesz. határnap. húzóer . templom egyel re. bérl ként használ. félév. elbeszélés. rettenetes. tart. id tartam. bérl . elmondás. nevez. sürgönyöz. tízperc bérel. tendencia ajánlatot tesz. tízes szám. havibaj. ellát. technika. felügyel . tag. zsenge. szó. tízes. kirakóhajó. kifejezés. határid . kényes. lebeszélés. izgalom. tíz perc szünet. kísértés tíz. id szak.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. tenzió dézsma. halad. riz. haszonbérl . gondját viseli. árajánlat. nap. gondoz. megy. felajánl. kikötés. megolvasás. üzemanyagellátó hajó. megtáviratoz. felkínál. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. feszülés. tizedrész mond. tízdolláros bankjegy. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. éretlen. távíró. kezel . feszültség. ideiglenes csábítás. nyelv borzasztó. tized. puha. lakó ápol. ideiglenesen átmeneti. gyengéd. feltételek. tízfontos bankjegy. lágy. menstruáció. érzékeny. szakkifejezés. szerkocsi. irányzat. tíz lóer s kocsi. felügyel. hatásos. hajlam. hajlik. gondos. technológiai . tapintatos. hajlandóság. technikai. tizedik. szemeszter. szeret irányzatok tenisz feszítés. fogazat megsürgönyöz. elhíresztelés. megszámolás. kifejezésmód. elmesélés. fiatal. tízes nagyság. kifecsegés. technológia tizenéves fogak. gondozó. szakszó. bérl ként lakik.

territórium. szót . téma. láttamoz. tárgy. -ök. testamentum. mészhéj. drámaírás. pörköl tál. hogy. gyógykezelés. végrendelkezik. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. mérték. tartomány. amit. tekn sbékapáncél. gyógymód. föld utáni. drámairodalom. színház lopás. -jaik. felségterület. teória gyógyászat. népfelkel . oda. próbál.territorial territory terry föld-. területi élettér. hurkolt bársony. magburok. néz tér. hogy nádazó dráma. vidék bársonyos. felvágatlan bársony. elmélet. ház. próbázás. -ük. végrendeletet csinál. hurkolt. teológia elméleti elképzelés. tanú. teszt. -juk. -jük. terület. néz k. kísérletez. köszönet. próba. mez gazdasági. aztán. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . akit. el adóterem. akkori. -aik. ott attól kezdve. megvizsgál. mint hálát ad. az. -jok. kipróbál. színm vészet. azután. próbatégely szövetség. le z csésze. kísérletezik. m t . azután azáltal azért. köszönöm aki. annyira. -ok. -jeik. kerület. anyagvizsgálat. mozi. majd hittudomány. hitelesít. kísérlet. akkor/majd. amaz. fontos események színtere. territoriális. Thaiföld akkor. körzet. próbára tesz. szöveg Sziám. -uk ket anyag. ellen riz. vizsgálat. analízis. próbatétel. azután. kipróbálás. ennyire. motívum. tolvajlás -eik. -jök. ami. irodalmi dolgozat. tesztek Texas. hüvelyéb l kihúzott. evégb l. megköszön hála. azon a ponton. analizál. reagens. bolyhozás. (az ). plüss-sz nyeg vizsga. agyagtálka. terápia amott. földi. azért. bársonyos bolyhozás. vizsgáztat. ismérv. tétel magukat akkor. országos. filmszínház. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. nézet.

folyamán mindenütt. ennek. nehéz felfogású. alatt. dolgok. soványodik. átszállás nélkül. ügy cucc. vmib l kifolyólag. vmi kevés ezer fenyeget. teremtés. legvastagabb része vminek. ritka. többtámaszú. vézna. gyér. szerszám gondolkodás. harmadik sebesség. silány cikk. következtében. ritkít. keresztül. ilyen alapos. híg. végig. közeli. által. mindvégig. gyéren. ostoba.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. váltakozó mozgás. vminek révén. gyenge. át. hajítás. soványan. egyik oldaltól a másikig. teljes. közvetlen. lény. végigér . vastagon hígít. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. megfontolás gondolkodás. terc tizenhárom harminc emez. gyérül. másodperc hatvanad része. tárgy. diplomamunka. küszöb(érték) dobott morog. ez. fenyegetés fenyeget három küszöb. gondolkodásra képes. mélyreható. gondoskodás. torokhangol énekel trón. egyenesen. gondolkodás. diplomaterv. vékonyan. gondolkodó harmad. trónol. országgy lés. vminek a révén. elejét l végéig. nyílás. meggondolás. egyik végt l a másikig. vetés dobott . tör dés. miatt. harmadik. sovány. darab. szándék. holmi. gondolkodik. vékonyít. kimozdulás. vki hibájából. ezek(et) diploma. dolog. tétel k bizalmas. vki cselekedete következtében. trónra emel keresztül-kasul. s r . szikár. átmen . csuszamlás. ezen. buta. felszerelés. ritkán. vékony. ruhanem . s r n. dob. vastag. tompa agyú. harmadrész. teljesen alternáló mozgás. kockavetés. útján. könny . torok. közepe vminek. er feszítés. ez(t). kiritkít. direkt. motyog. dobás. meghitt. holmi.

bádogdoboz. nehezen kapható. légmentes. kicsinyes. tömör. kor id . csengés. súlyos. összef z. kötelék. fürgén. meghajlít. kevés. részeg. bádog-. kor. id pont. sz kmarkú. id töltés. er sen meghúzott. alkalom. id számvetés. talpfa. taktus. tolás Csütörtök eképpen. tempó. ilyenformán. figyelmeztet. dagály döntetlen. így. címkével ellát. cinb l való. idény. hajógerendázat id szak. id tartam. borravaló. kötelezettség. döfés. lehajlít. bádogkanna. felborít. kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . cin. fa. ón. zsineg. lök. picike tanács. át nem enged . csinos. pártprogram árapály. imigyen. sz kös. köt gerenda. tehát. összekötöz. felborul. vízhatlan. -szer. b röz. így tehát bírságcédula. szálfa. bádogedény. ónoz. hegye vminek. átjárhatatlan. feszül . rögzít. id . kidönt. leköt. szúr. rendes. pici. id t megállapít. légmentesen. nyomasztó. id zés. hegy. köt jel (kottán). szorosan. tolakodik. tömören záró. kevés mozgási lehet séget adó. kapcsolat. -szer. -ször. idejét méri. címke. beállít. törzsborda. taszít. tapadó. kiürít. konzervál. pénzsz kében lev . bányafa. feszes. nehezen kezelhet . magas állásra alkalmas személy. oldalra hajlik. beácsolt. fonalszárító henger. kompressz. épületfa. felbillent. süt forma. felbillen. bádoggal bevon apró. tömített. konzerv. döntetlenül mérk zik. kapatos. ónból való. szerfa. elbuktat. nehéz átcsapat. -szor. köt vas. feszesen. lökés. akadályoz. id mérték. meglegyint. dohány. jelöltnévsor. megvilágítási id . nyakkend . odaköt. kevés mozgási szabadságot adó. órarend bádogból való. korszak. holtverseny. sz k. vége vminek. zsugori. kötés. kupakot rak. takaros. kis pénzajándékot ad. átköt. konzervdoboz. fösvény. nehezen beszerezhet . feldönt. -szor. átcsapatcsatorna. hézagmentes. terhes. spicces. sz ken. meglegyintés. -ször menetrend. ón-. így hát. figyelmeztetés. testhez álló. ennek következtében. ily módon. cédula. vminek a hegye. csomóra köt. hermetikusan. berúgott. id t kiszámít. cin-. bádogból készült. korszak. szabadid . kifeszített. tol. óndobozba tesz. csomó. helyes. szoros. hasított fa. erd . kiönt. faanyag. sebesen. bádog. ónból készült. kötél. szorult. munkaid . pénz. ennélfogva. lábujjhegyen megy. csúccsal ellát. kicsi. szorult helyzet. f részáru. megérint. bádogdobozba tesz. megköt. borravalót ad. fukar ácsolófa. jegy. címkét felragaszt. id mérés. munkaütem. nehezen megoldható. vízálló. ütem. évszak. szilárd. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . er sen. fehérbádog. döntetlenre játszik. masszív. id számítás. gerenda. gyenge érintés. id zít. felbukik. megfelel id . köt. megbillent. gyorsan.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. szúrás. igazolvány.

megmunkál. megdolgoz. véget húz. pörgetty . szüntelenül mondta hím állat. hazavág. közhely. megöl. cím. selyempapír. legmagasabb pont. legmagasabb. aláírás. orom. téma témák top topic topics . koszorúz. hanghordozás. színárnyalat. -ba. véget tesz. hangsúly. eszköz. tónus. kényelmes tempóban hajt. fejel. szövevény bajnoki cím. furikázik. fels rész. hangszínt ad vminek. rang. fed . okirat. tet . túl. elnevezés. tipp. legels . szakadatlanul. legmagasabb hely. papírzsebkend . kaplit rak. hanglejtés. finomság (-hoz). odadob. kedély. nemesi cím. -höz.csúcsa. meghúz. árbockosár. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. hangsúlyt ad vminek. ma éjszaka. tetejére hág. színben összeillik ma éjjel. birtoklevél. kimerült biológiai szövet. -ni. azonkívül. árnyalat. megkoronáz. tipeg. -ra dohány. kocsit hajt. -hoz. ráadásul. legkülönb. fasz. együtt. csúcsát levágja. hangszínt kap. megszakítás nélkül. befed. név. tetejez. vezet személyiség. kinyír. felszín. szerszámok vezér. törmelék-lerakóhely. szövedék. teteje. csúcsig felhúz. járm vet vezet. megcsinál. koronáját levágja. túltesz. tet vel ellát. présel. szintén. színez dik. meglegyint. hangszínezet. ma este elegáns amellett. fátyol. -nek. fa koronája. túlságosan vett kocsit vezet. szerszámgép. jogosultság. egymás után. tippet ad. legmagasabb rang. élen jár. -be. bordáz. szemétdomb. vagyon. zenei egész hang. csúcs. irányában. jogcím. fels . megel z általános érv. els . segédeszköz eszközök. tárgy. felirat. -re. társadalmi cím. színez. -nak. koronáz. dohánynem ma egyidej leg. megvasal. hangszín. színárnyalatot kap. oldalra d l. kiborít. szerszám. játékcsiga. egyszerre. árnyal. kényelmes tempóban vezet. is. kandúr holnap hangnem. legnagyobb mérték . járm vet hajt. kibillent. harmonizál. -hez. hangsúlyt kap. maximális. nagyon is. törmelék. vminek a vége. uralkodik. báb. kit n en végez. legfels . odaad. alakít. összesen. nagyon. felé. dohányáru. fejléc. -ig. hangulat. legnagyobb fokú. túlszárnyal. amire vkinek jogcíme van. meghalad. tet z. közösen. legjobb. fogaz. túlhalad. felülmúl.

kereskedelem. hernyótalp. laposra ver. vendégszereplés. turizmus természetjáró. tájt. tapintóérzék. pályatest. ösvény. ér vmihez. pálya. utazás. er s. megérint. körséta. megszokott útvonal. kikészít. szakma. uralkodik város mérgez . titkos kereskedés. totális. végösszeg. vonatkozik. nyomokat hagy. tájban. tragédia. vminek érdekében. kerékvágás. megrázó. huligán bejár. utazik. összeg. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . kerék csúszásának útja. megver. (nyom)sáv. körül. lábnyom. közeled . forgalom. kocsiszélességnyi útsáv. sáv. rendes útvonal. tapintás. útvonal. teljesen egy csöppnyi. közel. megindít. megtapint edzett. totálkárosra tör (autót). vontat (partról hajót). kemény. körül. nyom. turné. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. követ. próbak . vminek érdekében bástya. tornyosul. összegez. vagány. irányában. körülutaz. sín. csapa. tragédiaíró. menetvonal. er szakos. kereskedés. makacs. jellemz vonás. körutat tesz. körutazást tesz. útirány. emelkedik. teljes egészen. szívós. megtapintás. természetjárás. jellemz eljárásmód. érint. tájt. keréktávolság. hazavág. kereskedik. vágány. kerék forgásának útja sín. toxikus nyomdok. imminens. tapint. felvázol. kinyomoz. nyomon követ. kikövetkeztet. túra idegenforgalom. zongorabillentés. közlekedés. követ felvételt készít. összead. kitartó. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . terel pálya.tory total totally touch konzervatív abszolút. karambolozik. érintés. közel. vágány foglalkozás. beutaz. küszöbönálló. üzletet köt. sínpár. turista. felszáll. fenyeget . összes. érintkezik. keréknyom. hozzányúl. el rajzol. csapás. ipar. egy kevés. tragédiával kapcsolatos. túrista versenysorozat felé. összever. hangbarázda. futófelület. torony. mesterség. irányában. egész. fáradságos. versenypálya. nyomvonal. rapityára tör. turisztika. tájban felé. partvonal (fociban). ecsetvonás. nehéz. nyomtáv. meghat. ecsetkezelés. forgalom. rágós.

képzés. sorozat. átváltozás. átvezetés. utazás. irányít (fegyvert). gyakorlat. üzlet kiadvány. fa. bitó. fogaskerék-meghajtás. átruház. betanított.tragikum. edzés. dúc. edzett. trenírozás. átvitel. kiképzett. idomító. terjed. faalakot vesz fel. átvisz. hosszú vonalban elszórt l por. uszály. másolat. oldalirányú célzás. átmásol. impulzussorozat. alakra nevel. siralmas. löveg megfordítása. átkelés. átutalás. szomorújátékkal kapcsolatos. képez. oktatás csalétek elintézés. sebességváltó olló. kiközvetítés. átszállás. szakkópzett edz . továbbítás beszállít. átigazolás. szánkó. elszállítás. járás. él fa. ügylet. átmenet. átszállít. extázis. átállás helye. láncolat. nyeregfára kifeszít. átengedés. kincstár bánik vkivel. végzetes. átszállítás. mechanizmus. ritka élvezet. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. átmenés. szállít. polgár r. kezelés egyezmény. felfuttatás. átköltözik. ágyútalp alsó része. mulatság. fuvarozás. utazik. hengersor. sor. átakasztás. szán. tranzakció. bitófa. emelty rendszer. átutal. nevel. jár. átalakulás. bak. átszáll átalakulás. képátmenet fordítás adás. kikészít. sarokba szorít. élvezet. gyakorol. transzformáció. begyakoroltatás. megy világlátott utazás kincsesház. er átvitel. megállapodás. szerelvény. szomorú kimenetel . kompt. áthaladás. elragad. utaz. elragadtatás. kereszt. moduláció. ugrás. farok. feldolgoz (témát). szakképzett. átkapcsolás helye. megkötés. beutazik. edzést folytat alakra nevelt. sebességváltó. népfelkel . idomít. el készít. gyakoroltat. faalakban csapódik ki. kíséret. átmásolás. edz. vonat. szomorú vég . tragikus vonaton utazik. beirányít. fuvaroz. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. szerz dés fára felkúszik. gyakorlatoztat. átenged. nevelés. ívátmenet. megtesz. nehéz helyzetbe hoz. hatalmába kerít bejár. menet. átmeneti. trén. kapcsolás. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . átvitel. szállítóhajó. átruházás. idomítás. átadás. felfuttatott. oktató alakra nevelés. szegez (fegyvert). gyakorlatozik. eljárás. treníroz. áttétel. felfuttat. áttétel. vendégség kezelt bánásmód. tragikus színész. ügyletek áthelyez. áthelyezés. lebonyolítás. kiképez. vonatosztály. kiképzés. betanít. átigazol. szállítás. kezel. fogaskerék-áttétel. közlekedés. gyakorlott. akasztófa. gyakorolja magát. oktat.

való. egyszeri menet két pont között. fáraszt. igazság. kikapcsolódik. gáncsol. megbízható. vizsgálat. próba-. ballépés. szerelvény. baki. tényleg. munkapad. betegség. aggaszt. bizalmi tulajdonátruházás. fáradság. gyám. elbuktat. kicsatol. beporoz. gáncs. irány. kioldó szerkezet. kirándulás. megbotlás. igazságnak megfelel . kábítószer okozta kábulat. felel sség. hiba. kiigazít. kikapcsolás. könnyedén aprókat lépked. rizet. igazul. kitartó. elbotlik. gy zelem. szintén. bánkódik. vesz dik. támfa. tényleges. szökellés. tévedés. túra. út. megbíz. kiold. gáncsolás. h séges. kioldódik. megtéved. központosít. kínos helyzetbe hoz. trend. megpróbáltatás. kisámfáz. kipróbált. valóságos. centíroz. hétköznapias. tartó. ne nevess korán. kihallgatás bíróság adó.kaptafára húz. valóban hitelt ad. hisz. nyugtalankodik. helyrehoz h ségesen. baklövés. letétbe helyez. helyesen. kilincs. gikszer. egyhangú. pecek. nyelvbotlás. hitel. elcsépelt. fáradozás. becsületes. meg rzés. túljár vki eszén. baj. könnyed lépés. gond nadrág hozzáigazít. óriási áramlat. gáncsvetés. elgáncsol. félelmetes. igazmondóan. igazmondó. valóban. utazást tesz. örömujjongás. fára felzavar. megbotlik. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . valóságnak megfelel . hozzáilleszt. kaptafa. meghiúsít. téved. felbuktat. diadalmenet. tisztelet. fürgén ad el . utazik. hiba. rajtakap vkit. katonaság trópusi aggodalom. sarc kipróbált könnyen ad el . meg van gy z dve. megakaszt. tröszt. tipeg-topog. igaz. szabályosan. eredeti. igazán. megdönt. fára menekül. megbotlik a nyelve. bizalommal viseltetik. irányvonal bírósági tárgyalás. pontos. pontosan. nyitó berendezés. felszakad. érdekszövetkezet. botlás. igazán. reménység. eredetivel megegyez . nyugtalanít. lojális. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. letét. zaklat. szabályos. tendencia. remény. felsámfáz. fuvarforduló. mellélépés. szomorkodik. bizalom. tulajdonképpeni. nehézség. zavar. nyelvbotlást követ el. elismerés. felnyílik. üzemzavar. jelentéktelen. keresztfa. kikapcsoló szerkezet. nyelv. valóság. forduló. valódi. hiteles. tartozás. kábulat. fárad. szintén. kísérlet. szabályszer . kikapcsol. diadalmenetet tart csekély fontosságú. melléfogás. zavartatja magát. hitelesít. utazás diadal. kioldás. igazi. irányzat. gáncsot vet. beállít. hibát követ el. rábíz. h . szinte. diadalmámor. rendületlen. aggódik. helyes. unalmas csapatok. beszabályoz. célvagyonrendelés. hétköznapi. kitüntetéses vizsga. h bér. veszi a fáradságot. megigazít. gerenda.

keringés. hálóval fog. megmunkálás. turnus. kipróbálás. összehangzás. lehangoló. váltás. megbízott. nehéz. próbálkozik. feld lés. fárasztó. fordul. beállít. átváltozás. alagutat fúr. megfordulás. esztergált. kanyarodik. zenével ünnepel tölt medence. esztergályozott. elfordít. fordulás. felfordítás. forgat. unalmas.trustee truth try célvagyon kezel je. valóság meger ltet. megvizsgál. hang. alkalmatlan. esztergályozás. kihallgat. gyümölcsízes pite. hosszadalmas. Törökország. forog. meghatalmazott. kifordítás. pulyka esztergapad. kurátor. ijedtség. kett s. felborulás. vagyonkezel . megkísérel. esztergályoz. irány (meg)fordított. kellemetlen. akna. próbára tesz. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . felügyel igazság. válik vmivé. hárompontos gól (rögbiben). alakít. tárgyalás. forgás. felfordulás. megkísérlése vminek. próbálkozás. próbára tev cs . megbízott személy. iker-. fájdalmas. páros két. megpróbálás. megfordítás. ikertestvér. kipróbál. terhes. ellen riz. hangnem. felhangol. menstruáció. kettes gépel. hangol. aluljáró. fordulat. bosszantó. kanyar. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. kett . fordít. alagút bukás. igyekszik meger ltet . kísérlet. bíróság elé állít. háló. esztergálás cikk vége másik oldalon. kürt . igazgatósági tag. forgalom fordulatok. zenével kifejez. behangol. táró. keserves. megpróbál. ikergyermek. megfordított esztergályos fordítás. füstjárat. füstcsatorna. összhangba hoz. gumibels kedd zenei m . kanyarodás. megfordítás. hajlam. gondnok. befordulás. megfordulás. letéteményes. kihallgatás. átalakulás. másik oldalra átmen cikk. gyötr . összehajtott palacsinta. forgás. forgolódik. tipizál. forduló. meghajlít. ciklus. forduló. fordulat. felásás. dallam. körfolyamat. vágat. felborítás.

alól. nem elegend . alapvet . habozó. alsó. -ben. nem várt. alatt. eszméletlenül alávetve vminek. alapozó. méltánytalan. tipikus. hiányos. al-. alatta. alsóbbrend . kétes. alá. megegyezés. értelmében. harmadrangú. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. megállapodás. alárendelt. szerint. váratlan helytelen. utolsó. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . nehezen érthet eszméletlen. alárendelve vminek. földalatti alapok. ulszter alap. túl kicsi. változatlan nagybácsi homályos. mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . értelem. túl kevés. alul. elégtelen.typical typically jellegzetes. alulsó. alant. nem elég. elégtelenül. hódoltság alatt föld alatti. lent. értelmi képesség. alsóbb fokú. vitás bizonytalanság ugyanolyan. vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. feltétel. jellemz . -ban. alul lev . megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . nem eléggé. túl kevéssé. lenn. igazságtalan. nem korrekt.

megjelöl. kéréssel zaklató. egyetemes. feláll. sikerrel nem kecsegtet . gépegység. szegényház. kivételes. más. különös. egységes. egyesülés. unszoló nekünk . sürget . közelbe. egyenruha. nyomatékos. változatlan egyesítés. egyetértés. nem szerencsés. fenn. kivéve hogyha ellentétben. egynem . felfelé. összehegedés. egységnyi. oda. valószín tlen felesleges. összhang. univerzális univerzum. vmivel szemben. eltér en. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. unió. különböz . egyenletes. közös birtoklás általános. egyedülálló. -ig (-on) fels . fel vmire. még el nem fordult. egység. sajnálatos. túlsó. rendkívüli. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. páratlan egyes szám. szokatlan húzódozó. nem helyénvaló. eltér . egybeolvadás. felemelkedik. mindenre használható. legfels városi er teljesen sürget . egybekelés. még soha el nem fordult. fenn vmin. hallatlan. példa nélkül álló. fel. hacsak nem.unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. mint. szakszervezet. vonakodó felfelé men . összeforradás szakszervezeti ta egyedi. soha nem hallott. fokoz. szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. kelletlen. fels bb. fel(felé). egység. sürg s. express (levél). cs kötés. fent. hacsak. mértékegység egyesült egységek egyetértés. emel. házasság. nem mint nem sok jót ígér . szerencsétlen állandó. más. összeillesztés. szövetség. fölösleges. nem hasonlatos. felüls . nem hasonló. közel. felfelé haladó. egyforma. fels (bb). új. kivéve ha.

silány. változékony. másodrend . szárny állhatatlan. haszon. vákum bizonytalan. teherszállító kocsi. vminek a kifejezése. haszonélvezet elhasznált. egyházi rítus. szélmalomkar. közm . kijelentés. vezet. típusbeszédmód. felhasznál. értékel. felhasználás. furgon. teherkocsin szállít. fedett teherkocsi. fogyaszt. haszon. front. haszonelv ség. el had. fáradt. fedett teherszállító kocsi. változó. rostál. valuation értékelés . használatban lev . szokásos szokásos általában. értékrend. tisztel erkölcsi értékrend. kezelés elfogyaszt. kibocsátás. használatos. rossz min ség . kimondása vminek. függvényváltozó. fedett tehervagon. ingatag. mindenre használható ember. teherautón szállít. utilitarizmus. használás. halvány. tótumfaktum. porszívóz. vminek a kimondása egészen. használat joga. élcsapat. megnyilatkozás. érték. indokolt. használhatóság. homályos. kiejtés. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. hasznosság. hangképzés. mindenre használható dolog. szellemi értékrend arcvonal. tétova alapos. alkalmaz. kifejezése vminek. haszna vminek. szelel rosta. közszolgáltatási vállalat. el csapat. megbecsül. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. szárnyépület. használ. el örs. érvényes. teherautó. szokás. határozatlan. gyakorlat. értékek. módosítható. elhasznál. rendszerint hasznosság. szelel lapát. hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. élvonal.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. használt. kimerít. bánik. zárt teherszállító kocsi. használat. szelel. alkalmazás.

járható áldozat diadal. eladó. változik. mer. merészel. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. versbe szed. f zelékféle. megkísérel. vélemény. változatos megváltozik. maguk a. kockázat. keresztül életképes. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. kádba tesz. verdikt költemény. rengeteg csáva. igen. óriási. versszak változat. váltogat. dézsa. megkockáztat. vakmer ség. eladó fél. legmagasabb ponton lev . közvetít közeg. ítélet. változatosság különböz . tartályba tesz. kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék.változtatható. változás. csávába tesz. erjeszt kádba tesz. változatossá tesz. dézsába tesz. változat. hordozó közeg. tet ponthoz tartozó. növény. lapterjeszt Velence kísérel. függ leges vonal. zeniten lev éppen az a. módosít. magassági kör. kockáztat. különféle. merészkedik. strófa. keresked . gy zelem videó Bécs . variáció választék. fejtet i. verziók ellen fejbúbi. tarkít. hajó át. változtat változó hatalmas. kád. verzió változatok. tartály. valóságos edény. függ leges. vállalkozás illetékes bíróság. viv anyag árus. medence. elárusító. igazi. váltakozik. nagyon. növényi eredet . utcai árus. vers. zöldség. versel. találkozóhely döntés. verssor. járm . váltakozás. maga a. növényi.

szakmai. el relátás. vitális vitamin hang. élethez szükséges. zöngésít hanger . megválaszt. tulajdonképpen el ny. lesújt. látogatóban van. vízió látogatást tesz. fakultatív tárgy. rtartalom viewpoint néz pont. megtekint. szavazás. látszólagos. rendszeresen látogat. fatális. szavazat.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. megszemlél. halálos. megnéz. megnézni. élettel teli. életbevágó. nézet megjelenít k áttekintések élénk. könyv. szemlét tart. önként vállalkozó. látogat(ás). ingyenes. életadó. vélemény. virzsíniadohány benne rejl . jóformán. Virzsínia. kifejez. érték vírus látható éleslátás. nyomatékos falu. tényleges. önként végrehajtott munka. élet-. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. tulajdonképpeni gyakorlatilag. vizuális élénk. megáld. választott tárgy. él . szavazat. alapítványi. zöngésen ejt. igealak. vizitel látogató látogató. látomás. szakszer akarati. állandóan jár. szándékos. visszavonhatatlan. önként jelentkez . létfontosságú. életer s. heves. akaratlagos. megpróbáltatásokkal sújt. látszólag. ellátogat. kimond. önként vállalt feladat. elmegy. robbanékony virginia(dohány). szak-. szavaz. önkéntes. zönge. lecsap. éltet . nem kényszerített. nagy mennyiség. szavazati jog . lényeges. látás. látóképesség. tömeg. igen lényeges. orgonaszóló. lényegbeni. felkeres. hivatásszer . er teljes. er szak er szakos. megtámad. kötet. látogat. erény. látó-. alapvet . megvizsgál (beteget). térfogat. meglátogat. közadakozásból fenntartott. község durvaság. szempont vocational hivatási. megvigasztal. látvány. vendég látási. erkölcsi tisztaság. önkéntes adományokból fenntartott. voluntary önként végrehajtott feladat. eleven.

nélkül. bejár. nekilelkesedik. melegedés. járásmód. óhajt. szeret . hevesség. felmelegedés hév. felforral. gyaloglás fal. sodor. lelkes. nélkülöz. háborúzik. felidéz. felmelegít. fárasztó. hajósodor. felmelegedik. nyomor. gyalogol. megy. fenn van. sétálás gyalogos séta. megintés. melegség el zetes értesítés. felszólítás. kórterem. melegít. gyalog megy. halott mellett virraszt. szüksége van. felhevít. halottvirrasztás. híján van. gyengeelméj . oltalmaz. nehéz. heves. szükség. ébrenlét. nekihevül. támaszt (érzelmet). fedett sétány. megzavar hajóperem járás. meleg. figyelmeztet(és). megelevenedik. fogad. sz kölköd . sorfal igény. sodorvíz. menés. fallal meger sít. felmelegszik. híján. baromfiudvar. járda. séta. kelt. életre kel. ébren marad. melegség. kivéve. szívélyes. visszajár (kísértet). hadat visel. ébren van. fallal körülvesz. fizetés. védelmez f t. gyámság. testtartás járás közben. szükséget lát. kézbesít körút. hazajár (kísértet). felvonásköz. h . együttérz . sétány. nyomdokvonal. r. pezsgésbe hoz. gyengéd.voters szavazó vulnerable gyenge. nyomdok. templomszentelés. nincstelen háború. lelkesedés. szükséglet. terület. sz kölködés keresett. ébred. harcol. igényel. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. sebezhet . járat. meleg. felserken. véd. szükségel. nyomdokvíz. körözött (b nöz ) félcédulás. munkabér. lobbanékony. felébreszt. felpezsdít. hiányos. virraszt. gyalogút. riasztó Magyar bér. felébred. nélkülözés. melegen érz . figyelmeztet . melegszik. kemény. hiányában. kívánt. lelket önt vkibe. várakozás. akar. kívánatos. bemelegít. hirtelen. élénk. hiány. jár. választókerület. figyelmeztetés. nyomorgó. várakozik várakozó templombúcsú. nincs. fallal elválaszt. gyaloglás. megtör. közfal. feléled. felhevült. sétál. sétáló. rség. nélkülöz . baromfikifutó. fenn marad. lépés. fellelkesít. felserkent. megélénkül. felkelt. jelzés. menet. sarkall. sétáltat. sz kölködik. fasor. kell neki. hiányzó. kíván. küzd gyámolt. vár. munkabér felszolgál. felráz. feltámad. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . melegedik. hiányzik.

lengés. átjárás joga. sorvad. csapvíz. legyengít. habos minta. lengetés. ürít cs . távol. gyarló. szennyvíz. gyengéje vminek. elvesztegetés. figyel. telik. parlagon hagyott. viselkedés. sivatag. gyengeség b ség. felhígított részvények. híg gyenge oldala vkinek. fokozatosan gyengül. hagy vmit tönkremenni rködés. vezet sín mi egyes osztályzat. hulladék. elfecsérl dik. elernyeszt. gyenge pontja vminek. tenger járás. elfecsérel. lebegtetés. vízzel ellát. gazdagság. néz. háztartásban használt víz. elpazarlódik. elpusztított. felhígított részvényt ke. int. árapasztó zsilip. visel. elhasználódik.wartime was háborús. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . megitat. veszend be megy. sólyagerendák. habok. fecsérel. csúszósín. nedvesedik. elernyed. elpocsékolás. túlfolyó. csökkenés. ár. szolgalmi jog. elveszteget. ügyeletes legénység. pusztaság. módszer. éjjeli rjárat. fonalhulladék. zsebóra. moarírozás. elsorvaszt. hatástalan. vigyázat. elpusztít. állapot. ondolálás. víz-. túlcsorduló fölösleg. gyenge. hullám. messze. víz. itat. gyengéje vkinek. vízállás. elrontott. kimerít. rség rzés eláraszt. hullámosság. kör. múlik. elsenyved. lendítés. karóra. elkótyavetyélés. elgyengül. hadi volt megm veletlen terület. felönt. modor csúszópálya. nedvesít. elfecsérelés. ingás. puszta. vizet vesz fel. selejt. éjjeli r. parlagon hever . t z r. r. öntöz. felhasználatlan. ág. kútvíz hullámosítás. elhervad. gyógyvíz. értéktelen. feldúl. pocsékolás. út. ivóvíz. gyengül. négyórás id szak. selejtes. távolság. elfogy. virrasztás. kárba veszett. torony r. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. víztisztaság (drágak é). elpocsékol. megöntöz. hajhullámosítás. szempont. ébrenlét. parlag. megrongálódás. vízi. kopás. lesoványodik. szokás. rszem. csökken. irány. felügyelet. gyenge oldala vminek. integet. elsorvad. lefolyócs . megrongál. útszolgalom. rségosztag. gyenge pontja vkinek. bányamedd . menés. pazarlás. városi éjszakai rend rség. parlagon hagyott terület. intés. levezet cs . elkoptat. hajsütés. kopás. lendülés. rszemélyzet. használatlan. vízleereszt . megfigyelés. lenget ár. tekintet. medd . feldúlt. kidob. hullámminta. pocsékol. elpazarol. meglocsol. ásványvíz. felhígít. elfogyaszt. eltölt. ugar. rszolgálat. vízszintszabályzó nyílás. éjjeli rség. emészti magát. csúsztatósín. utak. eljárás. eldobott. hígít. könnyezik. túlfolyócs . veszteség. el. hullámzik. gyönge. mód.

milyen. fáradalmas. kocsikerék. micsoda. megszökik. kereket old. akármit. er . koptatás. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. forgás. bármit búza gördít. hordás. elmállik. mit. amely. akármilyent. rászed. mennyi. forog. átvészel. amit. csapadék. nyugati területek. bármi(t). örömmel fogad. edz. nedvesség. nagyon becsap. kormány. walesi nép ment voltak nyugat. kanyarodik. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . bármilyent. elkopó. széloldali. pontozókerékkel megjelöl vmit. benedvesít. elhasználódó. jó. bármikor. kerékpározik. átfordít. kiáll. mér. vizes. mi. bármilyen. az. fontosság. id járásnak kitesz. gördül. görget. korongon forgat. ivás. amit. nyugat felé. id (járás). akármi. isten hozta. kerékpár. kimerít . ami. nyugati.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. nyomaték. szerencsésen. tengelyen szállít. üdvözöl. súlyzó. nyugati terület vadnyugati film. bármit is. nehéz volta vminek. kerékkel ellát. bringázik. megnedvesít. walesi. csalással kifoszt. es s. koptató. valahányszor (a)hol. nyomás. biciklizik. fogadtatás. western. szívesen lát. bármi. megfordít. forrás. körbe jár. ami csak. súly. szívesen látott. id . akármikor. meglóg. kígyózik. tol. bányaleveg . súlycsoport. szétporlad. es az. lyukazókerékkel megjelöl vmit. gurít. patinát kap. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. nyugati alkoholtilalom-ellenes. ami akármilyen. gurul amikor. szabórádlival megjelöl vmit. szél irányába néz . amit csak. hány. jólét akna. jól. walesi nyelv. kering. kerék. beáztat. súlygolyó. kellemes. romboló. mikor ahányszor. elkopás. helyesen. nyomasztó volta vminek. kerekekre szerel vmit. amelyet. megterhelés. terhelés fogad. súlymérték. bugyog. id járás. teher. elmállaszt. mérlegsúly. ömlik. nedves. kerekezik. fárasztó. heti nehezék. üdvözlés. szerencsés. hacsak. egészséges. pusztító. walesiek. nos. meteorológiai. üreg. súlyozó tényez . súlyos volta vminek. kopás. kút. szívesen vesz boldogulás. nyugatra. karikázik.

özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. összesség. nagyon. tág. sápadt. egyben. fehér szín. új hasábra áthozott magában álló szó. teljes. nos. konzervatív. hiánytalan. fehérré válik. áttetsz . id zik. fehér fajú ember. mázatlan porcelán. fehér ember. fehérít szer. messze. szerfelett. mialatt. sz. fehér. míg. kezdetlen. szélesre. amit l. mely. sértetlenül. fehér emberre jellemz . egység. azt. szepl tlen. amelyiket. akit akié hát. üresen hagy sort. fehér ruha.whereas whereby wherever whether which amíg. fáradozás. amely. az. fehéráru. fehérít. fehér fajú. fehérség. oszthatatlan egység. egészben. egymástól széles közökben. összetartozó egység. fehérruhás. új oldalra áthozott magában álló szó. özvegyasszony. mi okból. csorbítatlan. miért. ép. bárhol. meg nem osztott. kifehérít. egy darabból álló. tiszta fehér állatfajta. amely(ik). b . akárhova vajon amelyik. felvágatlan. akiknek. no de. noha. amivel ahol csak. melyet. fehér öltözet. átfúrt gyöngy. épségben. mellétalálat. széleskör . ártalmatlan. minthogy ami által. egészben lev egészen. meg szül. nocsak. er sen. mialatt. együttes. fehér-. az egész. becsületes. tisztességes. melyik. meszel. ahova csak. akinek. amelyet amíg csak. hordott gyöngy. amib l. nagy mértékben. fehér szín . egészséges. fehér ruhájú. rendkívül. veuve cliquot pezsg . nem kommunista. fehérbe öltözött. épen. csorbítatlanul. céltábla széls köre aki bontatlan. polírozatlan. bárhova. nagy kiterjedés . bár. fehér festék. nézd csak messzire. messzemen en. kimeszel. ártatlan. akárhol. távol. fattyúsor. id z amíg. nini. fehér hajú. sértetlen. ami. teljesség. világos sakkfigura. begyógyult. széleskör widow width wife . világos. tiszta. széles. korrekt. színtelen. fehérizzó h . gyógyult. kommunistaellenes. melyiket. amit. megfehéredik. szélesen egymástól nagy közökben. halvány. egymástól nagy távolságokban. fehérré tesz. míg fehér izzásig hevített. egész. széles körben szélesebb akasztófa. tisztára mos. rövid id . feddhetetlen. üresen maradt. teljesen akiket. fehérizzó. széles körökben.

messzir l megérzi vmi szagát. óhajt. nyertes. ágytartó szárny. bombasiker. fuvallat. akar. belátó. fúzós hangszerek. nyerés. el relátó. leveg n hagy savanyodni. kíván. nyer. téli bedrótoz. akarás. nagy szám. szálldos. mód. rendelkezés. beavatott. szándék. szeli a leveg t. végrendelet. villanyt bevezet. helyesen ítél . széljárás. drót. gy zelem. szélben szárít. számító. fog. ravasz. szíves. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. felfúvódás. megszimatol. nyer . szárnyat ad. száll. messzir l megismeri vmi szagát. csoport. testál. vezetéket szerel. hajlandó. kerékdob feletti fedélzetrész. hombár oldalsó része. elküld. hordfelület. kar. keresztfurat. összedrótoz. szag. szokás. oldal. akarat. szél. elgörbülés. men manó. sárhányó. oldalszárny. megtáviratoz. remek személy. ajtószárny. épületszárny. huzal. szárnnyal ellát. gázok (belekben). telel. irányzat. kifullaszt. szerz . nyer . nyeremény szell ztet. gy ztes tél. végrendeletileg ráhagy.wild wildlife will willing pusztaság. szagról felismer. vágyik vmire. végrendeletileg hagy. önkéntes. toldaléképület. vadon vadvilág parancsol. vágyódik. örökül hagy. csavarmenet. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. szélnek kitesz. halálos sebet ejt. vad. páncélöv mögötti folyosó. repül osztály. szolgálatkész. szárnyal. meghagy. füles csavar. kívánság akarás. okos. megsürgönyöz. végrendelkezik. végrendeleti rendelkezés gy zelem. agyonhajszol. feltollaz. szele vminek. kulisszák. óvatos áhít. szárnyas csavar. színfalak jó dolog. savanyít. gyorsan száll. táviratoz. szagot kap. szárnyb r. repülés. tél(i). remek dolog. tekervény. helyes ítélet . klikk. óhajt. tekerület. kasszadarab. nagy siker megnyerés. gy ztes. állítható fényrekesz. akar. kívánság. tudós. szárnyával érint. szélnek ereszt. könyökvéd ujjak. sárvéd . röpül. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . szeretne. beleegyez . megfontolt. röpít. szell . szélnek ereszt. kíván. akarati. óhaj. megpihentet. oldalépület kasszék. kézi tekercsel . szárny. sodrony. lélegzet. lélegzethez hagy jutni. leveg n szárít. vágóél. készséges. távirat. els nek befutott ló. huzat. megszárnyaz (madarat). szufla. kenyérkeres . oldaltér. viharos szél. kényszerít. avasodni hagy. széls (futballban). leveg . nyertes. kész. üt kártya. kézicsörl . gyorsan visz. pilótajelvény. megnyer .

lány. vmin belül. ígéret. -nál. kiszámít. üzenet. szólás. nélkül bizonyságot tesz. lesújtottság. withdrawn magának él . ész. csodálkozik. megm vel. kivonás (csapaté). közmondás. szentírás. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. ámul. muff. feldolgoz. megold (számtanpéldát). -nél. keser bánat. jelszó. m ködik. dagaszt. ige. visszavonuló. csoda. m ködés er dítmények. létrehoz. csodál. visszaszívás (ígéreté). csoda-. el idéz. értelem. visszavonulás belül. tesz. azon t n dik. parancsszó. zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. gyár. bámul. nem kollektív hajlamú. merev erd s vidék. tanú. munka. n adott szó. -val. szavakba foglal. meg van lep dve erd . szerkezet. megmunkál. n i fansz rzet. járat. -m vek. kezel. visszalépés. m ködtet. tanúságtétel. m . köt. hímez. liget fonal. bölcsesség. megszövegez. szellemes ember. kézimunkával készít. visszavonás. -vel. vmin kívül. szeretné tudni. sziporkázó ötletesség. belátás. kívül. megmunkálás. -tól. erd ség erd . kézimunkázik. tanúként igazol. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. meglep dik. szemtanú. kifejt szavak. beválik. üzem. er dök. intelligencia. erjed. megfogalmaz.wit with withdraw withdrawal azaz. csodálatos. tanúsít. tanúvallomást tesz. elmésség. hír. liget esetlen. tevékenység. lelki fájdalom. fa-. dolgozik. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . szellemesség. alkotás. megdolgoztat vkit. forr (bor). bölcs ember. kotyog. szellemes társalgó (-val). miatt. fa. véghezvisz. elfoglaltság. gyapjú. sziporkázó ész. ügyetlen. megdolgoz vkit. vminek a belsejében kinn. szó. parancs. üzemeltet munkás dolgozó. kihímez. kidolgoz. munkák. kifejez. csodálkozás. bent. kivéve. tanúskodik feleségek hó!. meglepetést érez. kivarr. -t l forgalomból kivon. benn. gyors felfogás. künn. ellenére. visszavonás (rendeleté). m vel. visszavon kivét (pénzé). hat. szerep szövege. ledolgoz (munkaid t). eszesség. gyors észjárás. dolog. fából való. gyártelep.

hamis. imádat. kopott aggaszt. igazságtalanul. rosszul. nem id szer . helytelenül. méltatlanul bánik. sérelem. földkerekség. legy z. m vek megírt téved . nyugtalankodik. írásm vészet. istentisztelet. helytelenül megállapító. érdemleges. kiválóság. jogtalan cselekedet. rossz. fölébe kerekedik. igazságtól eltér .m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. igazságtalanság. árt. megállapodástól eltér . gyötör. nem megfelel . világ-. tévesen. világ elny tt. irat. imádkozik. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. író. méltóság diadalmaskodik. méltó volna ács. rosszat tesz. szerz írók ír írás. rossz cselekedet. írásmód. hibás. tévedés. alaptalanul. alkalmatlan módon. szépírás. alkalmatlanul. m . alkalmatlan. gonosz. igazságtalanságot követ el. helytelenül cselekv . méltatlanság. legrosszabbul érték érdemes. megbánt. legrosszabb dolog. helytelenül mondó. izgat. célszer tlenül. irodalmi alkotás irodalmi m vek. imádás. megrövidít. írásm . világméret worthwhile érdemes. tévedésen alapuló. szerkesztés. hibát elkövet . fáradságot megér . jogtalanságot követ el. aggodalom. legrosszabb. aggódik. nem alkalmas. hibásan. félrevezetett. pontatlanul. megkárosít. gond. megkárosítás. kiváló ember. nem jó. félreértett. jogtalanul. valamirevaló wrong wrote . jogsért cselekedet. nyugtalankodás rosszabb imád. nem célra vezet en. téves. kézírás. fals. zaklat. gy zedelmeskedik. hiba. hátrányos helyzet. helytelen. megsért. nem helyénvaló. igazságtalanul bánik. sérelmet okoz. mesterember ír írnok. hátrány.

behódol. nullafok. termés. közösül. rossz látási viszonyok. kitermelés. fonál. telep.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. történet esztend . eddig. nullpont. terem. rendez -pályaudvar. sárga szín. terméseredmény. még. nyúlás. meghajol. év. bánatos. ad. féltékeny. sárgul. süppedés. els bbséget ad. átenged. dug. szolgáltat. beismer. sárga festék igen.914 méter. meghódol te. beletör dik. megsárgul. igenis. keresztárboc. süllyedés. mégis felad. enged. jövedelmez. terméshozam. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. megereszkedik. semmi. megenged. zérusfok. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. mese. gyáva. teljesítmény. százdolláros. nullpontra állít. tiétek (a) tied magad fiatalság. vitorlarúd. hitvány. nullára állít. kefél. fallosz. megadja magát. nullapont. nulla. kihozatal. tied. yard <0. sárga.914 méter. hoz. lenulláz. mulatt. átad. irigy. sárgít. mesél. már. hozam. hímvessz . karámban tart. levert. évfolyam gyanakvó. zéruspont. megereszkedés. tojássárgája. s t tegnap de azért. 0. nyújt. megsárgít. m hely. udvar. kifutókarám fonal. nullfok. zéró . lazul. meggörbülés. kert. beszakad. kifutóban tart. kiköt m hely. zérus. ifjúkor. savanyú arcot vágó. fémkinyerés. hajóm hely.

zone éghajlati öv. övezet. öv. zóna . földöv. égöv. körzet. sáv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful