A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

támadás/agresszió agresszív. tevékenység. öregít. el re el segít. korán. napirend képvisel . támogat. kor. ügynökség lista. miután. okozó. megint. dal. újfent. tényez . ezel tt egyetért. huzat. segédeszköz. egykor. megállapodás. természeti er . segéder . hátulsó. közbenjárás. ária.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. segédlet. modorában. öregszik koros iroda. megsegít. után délután. ügynök agresszió. ezenkívül. irányoz. megállapodik. fitogtat. újra. külszín. veszeked s el tt. fellépés. egyezik. megfelel. utána. mögött. légügyirepül gép . egyébként. néger azután. kés bb ezután. igyekszik. törekszik. hatóer . megbeszélt. el mozdít. repül . szell ztet. ismételten. leveg . közvetít . ismét. kölcsönösen megállapodott. nyújt fél Afrika afrikai. látszat. segít. után(a). egyezséget köt. hatóanyag. célpontra irányít. szándék. viselkedés. összhangban áll. ráirányít lég. dallam. m ködés. egyeztet. kimond. szárít. megegyezés szerinti egyezmény. egyeztetés. célzás. támadás. céloz. hátsó. délutáni azután. veszeked . segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. far-. továbbá. megcéloz. módjában van megtenni vmit. segély. utó-. támadó. újból. arckifejezés. segítség. képviselet. segédkezik. szell . megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. légi. érlel. szerint. visszaellen életkor. célba vesz. kijön vkivel. közeg. célkit zés. megegyezik kölcsönösen megállapított. gy z vmit. ezenfelül.

teljesen. világmindenség. egész. szintén. engedélyezett összeg. nemkülönben. állít. noha Albert album. kedvezmény. izgat. ítél. kiutalás ad. hasonlóan. csakis. nyújt. egészen. felver. enged. mentében. riaszt. juttatás. egyformán. minden. jóllehet. mindaz. valamennyi. aggodalom. vészjel. hosszában. egyforma. mentében végig. engedélyez. vél. repül tér alarmíroz. oldala mellett már ezenfelül. magával. tovább hosszában. összesen. ráhagyás. (ár)engedmény. ugyancsak . szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. ugyanúgy élénk.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. pótlék. megrémít habár. riadó. elismer. riasztóberendezés. hasonló. ijeszt. megenged engedmény. felriaszt. az egész. juttatás. térítés. mellett. hozzájárul. összes. aggaszt. csupa. szintúgy. csökkentés. hosszirányban. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. életben lév . fellármáz. levonás. oldala mellé. engedélyt ad. egyedül. mentén. kizárólag el re. kiosztás. készenlétbe helyez. is. él mind. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. árengedmény. megijeszt. teljes állítólagos állítólag alosztály. az összes. eleven. riadalom. vele. felizgat. valamennyien. ijedtség.

közt. kit zött cél ambiciózus. horgászik. közte közé. elképeszt . tágas. ha.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. módosul. mérgesít. b séges. kiegészítés. indulat. megvizsgál. törekv helyesbítés. si. becsvágyás. kétséges. nagyravágyó. különleges. megváltoztat. kétértelm ség. összeg. között. nagyravágyás. folytonosan. becsvágyó. fels bb mennyiségtan. igényes. elemzés. meglep nagykövet félreérthet ség. csodálatos. javítás. változtat megváltoztatott alternatív. és ha. meg. törekvés. folyton. ha pedig. módosítás Amerika amerikai amid. régi és. terjedelmes Amszterdam egy. szemléleti mód. elegend . vizsgál analízis. örökké. között közé. harag. nehezen érthet . mindig. zavaros ambíció. felbosszant. felmérgesít. becsvágy. horgászbot. választás vagylagosan bár. átalakul. harag/düh átlós vágat. mintha analógia. habár teljesen állandóan. elemz antik. elemez. hasonlóság. közepette. . módosít. kétértelm . megfelelés analizál. kett s értelem bizonytalan. düh. bosszúság. vagylagos. örökösen (vagyok) bámulatos. között mennyiség. homályos. eltér. horog. vegyi összetétel analitikai. alternatíva. méreg. nagyra tör . érvényesülési törekvés. kétes. változik. mintha bosszant. analitikus. összeget elér b (séges). ha. félreérthet . szög. megváltozik. sarok.

fellebbezés. valahogyan. keresztbe üt. megoldás (feladaté). valahogy akárhol. válaszbeszéd. szögalakban meghajlít. meghirdet egy évi. announcement bejelentés. felhívás. felhívást intéz. nyugtalan. bármely. aggodalom. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. állat-. mérges. valahová félre. egyébként. évenkénti. válaszol. bárhová. bárki. évi. különben is. fenyeget . fellebbvitel. ferdén elfordul. világos kétségtelenül. kiírás. megoldás. mindenképpen. beállítottság. kihirdet. türelmetlen akármi. szögben elfordul. bárhol. szöglet. visszavágás. fellebbez. látható. aggódás aggódó. sehol. törekszik vmire. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. sehová. készülék kétségtelen. valahol. érdemes. távolságra egymástól berendezés. elfordul. meghajlít. él lény Anna Anna évforduló bejelent. megfelel vminek. valaki. keresztlabdákkal játszik. látszólagos. így is úgy is. közöl. valamivel akárki. mindenesetre. szempont. horgászkészség. egyoldalúan állít be vmit. akárki. valaki bárki bármi akárhogy. beállítás. gyulladt. bárki. viharos. elferdít (hírt). bármelyik. fájó. semmivel.eltérít. ketté. nyilvánvalóan esdeklés. bosszús. ég . zug. megválaszol. felelet. elfordít. felel. kifizet dik. szét. hirdetmény. szemszög. riposzt válaszok ellenanyag aggály. figyelem középpontjába állít. bármi. hangsúlyoz. valami. válasz. irány. nyilvánvaló. indulatos állat. másik m ködik. kiélez. reflektál. egynyári növény. akárhogyan. bemond. külön. távol egymástól. védekezés. állati. csáb. haragos. nyilvánvaló(an). reagál. közlemény .

nyomási engedély . felhord. randevú. megbeszélt id pont. odavezet út. felhasználhatóság. értéknövelés. igyekezet. közeli/közelg el irányoz. megbeszélés. küls ségek. érvényes. találkozó. kérés. beköt út. használat. figyelem alkalmazások alkalmazott. jelenés. megközelítés közeled . feljáró. ráhelyez. eltulajdonít. alkalmas. kérelmezés. kiutal megfelel en beleegyezés. méltatás. közelítés. alkalmaz. megértés. fordít vmi célra. kit zött állás. felszerelési tárg becslés. közeli. közelít. elmélyedés. becsül. felmegy az ára. helyénvaló. kérvény. közelg . bevonás. méltányol. félretesz vmi célra. jóváhagyás. vonatkozik. használ kijelölt. vonzer . kisajátít. megbecsülés. szemléletmód. felszerelés. fordulás. perbe bocsátkozás. megjelenés. mutatkozik fellépés. hozzájárulás. helyesen ítél meg. felvisz. megbeszélt találkozó berendezés. könyörög. megbecsül. kísértet. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. fordít. kinevezés. felfogás. kérelem. ill . megjelenik. közeledik. értékelés. méltánylás. értékelés. látomás. felhasználás. megfelel . folyamodvány. ráer sít. ráillesztés. szemlélet. varázs. átutal. kinevezett. helyes megítélés. látszat. helybenhagyás. felbecsülés értékel. közeledés. alkalmazás. berendezési tárgyak. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. felhasznált alkalmazottak felrak. ráhelyezés. elfogadás. hozzáállás. pályázat. imprimatúra. felhasznál.folyamodik. megközelít. folyamodás. alkalmazási terület. nagyra értékelés beállítás. megközelit. áremelkedés. szellem. szorgalom. élvezés. iparkodás. küls kinézés . helyes. ráilleszt. szellemi er feszítés. helyeslés. nagyra becsül. felhasználási terület. fordul. könyörgés. tisztán lát megbecsült elismerés.

tetszés szerinti. vita bizonyítékok felkel ág. sorba állít lefoglal. zár approximately hozzávet leg. légtér. berendezés. elsimítás el készületek. megállít. letartóztat. vitatkozik bizonyíték. fegyverkezik. beboltoz. feltartóztat. ív. körül. táján elintéz. mindenfelé. kar. huncut. megegyezés. terület aréna. boltoz. okoskodás. fegyvernem. lefoglalás. megegyezik. sor. tudomásul szolgál április akvárium arab. felület. rendberakás.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. rend. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. lefog. rendez (el)rendezés. érvel. felfegyverez. elhelyezkedés. közel. arab nyelv korlátlan. folyóág. ravaszkás érsek építész. terep. elrendez. körülbelül. leköt. rizetbe vétel. intézkedés elrendez. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . boltozódik. megvitat. arab nyelvtudás. önkényes. térség. építészmérnök építészet. elágazás. leszorítás. szóváltás. bolthajtás. megállapodik. küzd tér Argentína bizonyít. feltartóztatás. gátol. elrendezés. érv. arab ember. megakadályoz. vannak felszín. törzsdöntés hátra. arab ló. minden oldalon. tetsz leges boltív. körös-körül. egyezség. letartóztatás. elintézés. boltívet alkot. megállapodás. minden irányban. tagoltság. itt-ott. önhatalmú. intéz. lefékez. érvelés. körülbelül archaeological archeológiai. ágazat. épít m vészet vagy. pajkos. hozzávet legesen.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

kiközösít. csomóba áll. gombolyagba teker. összever dik. golyóvá alakul. munkapad bankügylet. érdekcsoport. gömb. homokzátony. bankot ad. táncvigalom. paszomány zátony. kiátkozás. golyóvá alakít. köt fonal. megtiltás. fonalgombolyag. evez spad. összetömörít. gézpólya. part. tánczenekar. pompom. rögösödik. csík (egyenruhán). táncmulatság. sziklazátony. göngyölít. földtöltés. összetömörül. megtilt. fogantyú balett. mér szalag. tökösség. felhalmoz. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). óra ingája. biliárdasztal párnázott része. vaskarika. tánckar szavazócédula. tök. sziklapad. hajszalag. papi gallér. földsánc. herék. csoport. bevált. táncjáték. futószalag. banda. cs satu. bocs. egyesület. megakadályoz. csapat. sorozat. táncestély. gy r . maradék. bedönt. titkos szavazás. tornyosul. gurítódomb. golyó. kézi szerszám (kivájásra). összecsomósodik. bál. labda. bárpult. beágyazódás. srapnel. pénzgy jt kazetta. sáv. pamutzsinór. cs d. föld. persely. táncest. zárvány. töltés. klaviatúra. darab (szappan). összeprésel. lövedék. hüvelykujj-párna. zenekar. szelet. töltéssel körülfog. vasalás. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. tisztított vascipó. üteg. teker. dísz. mellek. keresztfa. plazmát tárol. gombolyagba csavar. kötelék. homokpad. korong. ágyúgolyó. fizetésképtelenség. tömegbe gy jt. béklyó. katonazenekar. szegély. felteker. csoportosul. szalag. fémrúd. pad. duzzasztás. kitilt. evez sor. pénzintézet. estély. társaság. pirula. tömörít. felhalmozódik. forgó. egy pohár ital. helytelenít. kötöz vessz . vékony rétegben lerakódott agyag. gombolyít. egykomponens-sáv. felgombolyít. szegély. csontot tárol. bilincs. közbetelepült vékony réteg. fizetésképtelensé. szállítószalag. kocsma. közbetelepülés. billenty zet. összeköt pánt. balettkar. golyók. fénysugár. elzár. összeköt. nyaláb. markolat. titkosan szavaz férfiasság. zóna. patikamérleg. barristerek testülete. kitiltás vászonpólya. megvonalaz. játékbank. földrajzi övezet. fejtési pad. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. bankba tesz. darabosít. bojt. gátol. csapágygolyó. bed l. körülgátol. italbolt. betesz. vékony érczsinór. eltilt. egy pohár szeszes ital. italmérés. bank. sugárnyaláb. hajtószíj. dóm. ampullagömb. mérgezett gombóc. csoport. érckibukkanás. folyópart. köteg. feltöltés. hullámsáv. összeköt heveder. földgát. csipkeminta-részeket összetartó fonal. lezár. titkos választás. földhányás. munkaasztal. bankban tartja a pénzét. puskagolyó. gallér.órabilleg . összeprésel dik. összeomlás . vér a pucában átok. keresztrúd. abroncs. szalmakötél. tilalom. égitest. réteg. gombolyag. árokpart. higgadtság lupa. büfé. rangjelzés. rézs . tópart. kötés. vaspánt. f z zsinór. felgöngyölít. vékony érccsík. betilt. fejtési pászta. összetapad. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. töltésoldal. homokpad. korlát. indexre tesz. összeragad. vért tárol. heveder. bed lési szög. csík. aknamerevít abroncs. pánt bordázat. gomb. klikk.

megalkuszik. harcol. fürdés. kád fürd szoba. támaszpont. kiöblösödés. hídnyílás. kiindulópont. peron. küzd tér. rangjelz sáv. alapoz. fürd . alaplap. f z fonal. gerendaköz. ügyvédi kamara. hídív. akku. kerget. rizalit. sáv (egyenruhán). telep. készlet. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. elem. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. bar. csahol. csoport. mezítelen. vízgy jt . akadályoztatás. vámsorompó rács aljas. part. tet cserép fedetlen része. szegényes. ütközet. puszta. hadakozik. sashal. lombtalan. éppen hogy. sz kösen alkalmi vétel. kopasz. indító csapóajtó. tettlegesség. hamis. üldöz. megharcol vmivel. csarnokvíz-gát. alku. oszlopok közti fülke. csupasz. törvényszék. üt hangszerek. alapszó. becserél. hamisított. pánt. tiltakozik. sorozat. osztóléc. sorompó. éppen csak. támpont. verseng. kopár. vágányvégz dés. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. fonalfektet létra. tüzérségi üteg. korlát. kietlen. torlasz. tiszta. tengerpart. pörölym . közönséges. szót . üzlet akadály. rész. félkör alakú bemélyedés. gát. sorompó. támaszköz. taktus. kisegít peron. megfosztott. rekesz. alap. tárgyalóterem korlátja. egyszer . világos és feltétel nélküli. megküzd vmivel. üteg. harcol vkivel. öböl. akadály. alapzat. hitvány kiindulópontul alap. emel vas. akkumulátor. partra húz. alapít. söntés. fürd kád. megugat. tábla (csokoládé). feszít vas. ugat (van). egyedüli. zablarúd. üvegtábla-osztóléc. mennyezeti gerenda. kocsiel tér. lúg. vádlottak padja. pult. babér.ügyvédek padja. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . hídlábköz. hiányosan. csarnokrész. ügyvédi kar. beugrás. lekopaszt. van (tenger)part. tár. strand. ütem. tojófészek-sorozat. bontóvas. nyaláb. meztelen. nyilvánvaló alig. száraz. rosszul felszerelt. partra vet. üt hangszerek csoportja csata. ugatás. éppen csak hogy elegend . sugár. lemeztelenít. kend zetlen. harc. pej (ló). oszlopköz. fürd szoba. feltár. hiányos. kamra. bemélyedés. zátony. csaholás. alkudozik. alapvet alapvet en alap el hívó tál. víztartály. alkóv. városi vámsorompó. rúd. ablakfülke. alap(zat). vmit l megfosztott. sydneyi börtön. kevés. határpillér. bázis. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. tópart hordoz. kitér . alkuszik. medve. tengeröböl. zúzóm . kivont. megállásra kényszerít. fürd víz. ajtófülke. küzd. üres. fülke. válaszfal. kitakar. perbeli kifogás. gát.

iránymeghatározás. legy zött. kalapált. term képesség. hozó. gépasztal. viselkedés. alapzat. magatartás. felügyeleti körlet. támaszték. lebegés. lefekszik. folyómeder. vándormunkás. csomó. ill vkihez. szenzáció. lefektet. jelent ség. csavargó. gépágy. megbúvik. ágyállvány. megalapoz. vonulat. jó modor. testtartás. inkább semhogy. habarcsba ágyaz.bearing irány. vonatkozás. viselés. ütés. hordozó. illend . el bb. kengyelvas. illend ség. fenék. gyám. üt. felfekvés. fontosság. pergés. kavicságy. ritmus. kikalapált. k zetágy. tönkrevert döngölt. ketyegés. vesztes. rjárat. kidolgozott. zsémbelés (lesz). dobpergés. pillér. megel z en. el z leg. pumpoló. el re. szívverés. van sör azel tt. taktus. dobbanás. meder. tengerágy. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . gép szerelési helye. fekhely. csapás. habarcsba rak. gyalogösvény. panaszkodás. szépen szép(ség). panaszkodik. el tt. teherhordó. helyzet. lesüpped. kihatás. ütem. megcsalt. sír. pálya. kocka alakú alapk . körjárati útvonal. izomzat. ill . közösül. lerakódás. megvert. ágyaz. teherbíró képesség. kisemmizett. iránylat. legy zött. tájolat. viv . nyugvóhely. ágy. osztrigát tenyészt. szép gyönyör en. talpazat. réteg. szegély. választókerület. felügyeleti körzet. nyoszolya. elé. nyomólap. elviselés. nagyszer en. tájékozódás iktusz. verés. üll tönk. ágyban elhelyez. él sköd ember. korábban. el nyös. már. hajtóvadászati terep. megvert. kimerült. jól álló. üll t ke. vágás (erd ben). alapk réteg. vet barázda hálószoba izomer . termés. bemérési szög. virágágy. vert gyönyör . éjjeli szállást ad. illem. vmivé válás sor. ütemezés kézzel. inkább minthogy. beágyaz. kivert. marhahús. alapoz. körjárat. miel tt hogy. rjárati körlet. nyafogás. telep. vitel. ágyat vet. term . alj. fekv hely. habarcsba fektet. tanyázik. kardcsapás. medence. nyughely. csapágy. dobogás. szépség történt mert lesz történik ildomos. furfangos csaló. vivés. súly. gyümölcs. alépítmény. hál.

tiszta szoba.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. hegytet . bels szoba. eltérés. csengetés. létezik. szalag. cserépbura. szíjjal összeköt. viselkedés(mód). torzítás. aszimmetria. felhólyagzás. lenn el nyös. bent a házban. másfelé terel. tartózkodás belga. lent. szarvasb gést utánoz. harangozódik. hasznos. belga n . nadrágszíj. másvilág. bent. szíj. harang alakú virágokat hoz. létezés. tengeröv. övpáncél. különb. alulra. szíjjal elnáspángol. hajlam. eltérés egyenes vonaltól. rézsútos. berline (autókarosszéria-típus). csengetty . jobb. keresztbe fektetett anyag. kolomp. tölcsér. alul. mellett. rézsút fektetett anyag. el feszültség. vmi alatt övvel felköt. szép szoba alá. lejjebb. körülvesz. ferde. túlvilág részrehajlás. egyoldalúság. kupola. öv. ezenkívül csellel legy z. több. viselkedés. záróharang. szarvasb gés. felett. tengerszoros. virágzik. nadrágszíjjal elver. körülkerít. jelz harang. harang alakot vesz fel. sáv amerikai imola. ferde sík. kisharang. cseng . behen-dió. övezet. mögött lény. kitérés. harang. kupolakapcsolás tartozó alant. jobban. haszon. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . különbül. diagonál (autógumi). határáram. kiegészít igénybevétel. befolyásol. jótékony el ny. harang alakú virág. gázharang. kupola alakú f tezáródmány. haranggal ellát. hit elhisz. d lt. harangozás. szíjjal elver. belgiumi Belgium hiedelem. berliner utazóhintó mellé. lejtés. rézsútosság. derékszíj. átlós. többet mint között amott. vkin kívül. zóna. alatt. legjobban. eltérít. lét. alatt. berliner hintó. harang alakú virágokat terem. üvegbura. túl. létez . hajtószíj. legjobb. magaviselet. felövez. ordít. heveder. belga férfi. b g (szarvas). emellett. hagymatet . vmin kívül amellett. egyoldalas. le. kívül. lehet legjobb fogadó személy. gépszíj. jótétemény Berlin. harang. azonkívül. harang alakúvá válik. hólyag. elfogultság biblia. hátrányos megkülönböztetés. kehely. övez. el reugró k zet. hisz jelz cseng . súlyponteltolódás. el ítélet. többet. viselkedésmód hátsórész. gazométer. ferdeség. hegycsúcs.

plakát. zord bizarr. fúrókorona. nettó jövedelem. fekete ruha. testes nagyobb legnagyobb bicaj. püspök fúróhegy. balta. bizonyítvány. piszkos. kerékpár száj. felfordított bet . színlap. részvény. fekete b r . futár (sakkban). tisztít (cip t). befeketít. metsz . négysoros árpa. vágóél. futó (sakkban). születés születésnap édesített f szerezett bor. falragasz. m sorra t z. rend r fabotja. bankó. bon. dolcsi. kötelezvény el fonógép. bankjegy. kiönt . vasúton felad. sötét. bringázik. sapkaellenz . névsorolvasás. bit. korom. tizenkét és fél cent. jegyzék. megfeketedik. közhírré tesz. irat. furkósbot. csúcs. mocskos. forrasztópáka. gyaluvas. simléder. számla. sötét b r . kerekezik. szülés. falragaszon hirdet. keser . pénzérme bitek elkeseredett. vádirat. fúróvég. bárd. kis darab. fekete ló. papírpénz. madárcs r. maszat. hegycsúcs. keserves. elfeketedik. blokáció. falragaszokkal teleragaszt. harapás. licit. fúrófej. szemrehányást tesz. falat. gyász. szemrehányás. sztrájktör . vincellérkés. bemondás. csepp. fütykös. licitálás. számláz. kulcstoll. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . meghívás. darab. biciklizik. terjedelmes. nyúlfarknyi szerep. cs r. bringa. zabla. hibáztat. okol. plakáton hirdet. koromszem. kísérlet vmi elérésére. darabka. törvényjavaslat. csúnya. gyalukés. komor. különös piszok. értékpapír. pénzdarab. okmány. feketeüszög felel sség. fúró. értékjegy. névtábla. groteszk. fekete. csipetnyi. váltó. szerecsen.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. vili. tanulók névsora. ráígérés. plakátokkal teleragaszt. plakáton közhírré tesz. hirdetmény. hirdetés. furcsa. horgonykapa. felszámít. fekete szín. er feszítés vmi megszerzésére. tábori csajka. adóslevél. bicikli. gonosz. gyászruha. forrasztópákafej. er feszítés vmi elérésére. alabárd. törvénytervezet. számolócédula. suhi. pénz. hegyfok. számlát kiállít. kísérlet vmi megszerzésére nagy. cs rszer száj. néger. falragaszon közhírré tesz. szorítópofa. árajánlat. gumibot. fekete figura. kötés életrajz biológia madár származás. tábori teaforraló kötelez . kincstári jegy. piszokfolt. színlapot kiragaszt. utalvány.

gázkitörés. testesség. megrázkódtatás. csónak. shilling. hajóra száll. kötvény. vérfoltos. kosztot ad. szár. tettetés. háztömb. kegyetlen. kalaptet . kijáratot elrekeszt háló. tömeg arcátlan. klisé. lehelet. vászonroló. csavargó batyuja. mártásos csésze kurtított farok. fityeg . karton. fedélzet. hajóoldalfal. fatuskó. deszka. étkezik. erny . gázömlés. meggondolatlan. bevérzett. légypiszok. tömöttség. fújtatás. sztór. széllökés. rendszeres koszt. ablakred ny. kifúvás. nehezék. kötelék. vakok. kis meghajlás. idézés. h séges. beköt (téglát falba). színpad csésze. utcai vászonerny . vágás. részeg. adóslevél. kékít . erd állomány. penzió. elzár. tet . testület. bombáz biztosíték. nagyon. konzisztencia. asztal. tanács borítólap. lécroletta. hivatalos felszólítás. véres. rövidre vág. bubifrizura. buborék. konzervatív. sakktábla. akadály. északi hadsereg. származás. lehangoltság. játékasztal. kékít. világot jelent deszkák. kifogás. k lap. koszt. felszáll. megkurtít. tökrészeg. állhatatos. tollszár. kékl . botütés. elszíntelenedett. virág nélküli. rövidre vágat alapanyag. ürügy. eltorlaszol. szántalp. féktuskó blokkok piperk c. ökölcsapás. hajó (templomé). fel-le mozog. királyi ház lovassága. test. veszteség blues. jegyzettömb. légyköpés. légypete. szekrény. hajózik. deszkalap. álcázó bozót. tudatlan. hangszerszekrény. szerv. deszkáz. sorscsapás. félkövér bet . vért vesz bevérez. vámzár alá helyez. gyilkos. részeg. ruhaderék. ütés. megterséges köd. szélroham. átkozott. papírlemez. ablakroló. tévedés. elrekeszt. szembeszök bomba. megakaszt. úszó. gátol. fejbiccentés. vérrokonság. virágzás. kis lökés. fúvás. fúj. karosszéria. elvakít. felt n . istenverte átfúvás. kis test hajó. vám rizet. kék szín. kis üt dés. bizalmas tanács. birkanyíró helyiség. kötelezvény. bizottság. kapcsolótábla. k kocka. kas. vastag deszkalap. kék szín . hajófedélzet. összeállás. vérrel beszennyez. f rész. eldugulás. köpeny. csónakázik. holttest. bombát vet. hajóoldal. m szertábla. csapás. veleje vminek. világtalan. kocsiszekrény.blind álcázó farakás. hólyag. roló befagyaszt. napellenz . vérbe borít. hiábavaló. vérengz . csavargó cucca. tanácskozó testület. ellenz . tömb. zöm. fenemód. élelmez. szusz. kék. szemellenz . vérhez szoktat. szerencsétlenség. befúvás. álarc. kötelezettség. elkékült. derék. ellátás. megvakít. választmány. virágtalan. rönk. tábla. dúcoló támfa. fújás. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . beszáll. hirdet tábla. bátor. leveg zés elherdál. rossz hangulat. elzálogosít. irtóra. tipp. sokk. tetem. keménypapír. lényege vminek. tárgyalás. rosszkedv birkanyírók létszáma. fett bet . szánkózik. bedeszkáz. kék festék. anyag. kékes. törzs. nyugtalankodik. titkos értesülés. merész. súly. hiba. csigasor. ronda. függöny. hitvány. zárol. ember. kötés. hulla. élelmezés. vak. vér. kosztol.

jegyzék. el jegyez. külön juttatás. szentírás. megrendel. m vezet . elsiet. üzleti könyv. reklámoz. kicsontoz. librettó. szegélyez. beír. emelés. hajt. fokozás. rész. halcsont. virágzás. zabla végének domború díszítése. ének. alapzat. törzsf . kidomborodás. unalmas. hajófenék megvett korlátoz. el jegyeztet. vmire született hordott választókerület. született. legutolsó. elfojt. elraktároz (haragot). száguld. öregfa. pártvezér. halszálka. londiner. dudor. elkönyvel. felemel. tulaj. jégre tesz. domborít. remek. üvegben eltesz. fenék. elemel. üvegben tartósít. üveg. jó. szálkát kiszed dominókockák. dudorodás. irányít. moraj(lás). alulról tol. konzervál. adománylevél. morajlás. kész. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . fellendít. széle vminek fúrás. morajlik. menetjegyet vált. igazgató. fejes. megkötött. bekötött. menetjegyet kiad. biblia. szolga beszeg. kötelezett. elfuserál. játékkockák bónusz. er sít. reklámot csinál vminek cip tisztító. alapszik vmin. reklám. megalapoz. elrak. kölcsönöz f bonc. vezet. város kölcsönkér. lajstrom. lökés. domborulat. jegyzetfüzet. gombdísz. fokoz. könyvel. szálka. fellendítés. határol. pajzsdudor. mezsgye. munkaléc Boston egyaránt. bef z. konjunktúra. magazin. alja vminek. elporol. frankó. nyereségrészesedés. f nök. alapító oklevél. háziszolga. fenékre süllyed. mindkett lefejt. reklámozás. felületb l kiálló gomb. számlakönyv. legújabb tag. határ. visszapattan. csütörtököt mond. dörög. fellendül.bone bones bonus csont. visszapattanás. kihasasodás. napló füzet. üvegbe tölt. elront. bújja a könyvet. felír (rend r). fellendülés. vmilyen születés . dörgés. virágzik. kötött. zúg. feneke vminek. üzemvezet . tengelyvastagodás. szuper. eltol. zúgás er sítés. aknász. bányamester. igazgat. ülep. kidudorodás. hat ütés. legalsó. eltávozik. ellop. lefoglal. mindkét. prémium. visszafojt. szénaköteg. pakett (bridzsben). csizma. gy jtemény. untató születés . összekötött. jégtelenít gumitöml . foglal. határ. teper. végére jár. felvigyázó. magol. torkolatzár. moraj. kerek domborulat. felpattanás. szövegkönyv. határol. kerek domborítás. alapoz. üvegpalack. góré. palackoz fenékkel ellát. feneket ér. rendkívüli osztalék tanul. könyvecske fellendülés. elhatárol. köteles. klassz. palack. elhúz. szegély. sárga lapot ad (bíró). könyv. körlet. talajfúrás. alsó vitorlafa. alap. kiemelkedés. elhibáz. tollas madárlábak. domborm vet készít. púp.

fiókboltív. kiránt (húst) f tesüllyesztés. vezetékág. fajta. filiálé. sansz. rés. mellehúsa. brazil. megszakítás. rést üt. ágyúérc. szétoszt. nyílás. gördít. elágazik. merészség. ugrás. cégtábla. fagolyó. eshet ség. márka. réteghiány. mutáció. törés. megszeg. kar ágazat (fáé). mélytányér. rés. tízperc. üszök. agy/ész. ág(azat). baklövés. védjegy. ütés. szárnyvonal. berzsenyfesték. tekézik. betöri a fejét. berzsenyszín. tál. égetéssel megjelöl pénz. labdát dob. szakítás. gyári jegy. szünet. pihenés cs d. cs vége. szár. fióküzlet. kard. ellök. patak. paníroz. baki. kebel. korlát. dacol. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. szakasz. szorulásos. összef zött. mellékvonal. ész. fegyvernem. elosztás. fázis. brazil fest fa. leágazócs . tör. hasadék. medence páholy. határvonal gördül. puszpáng. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . meghibásodás reggeli. hiba. agyonüt. pipafej. (össze)tör. dobozba helyez. eml . indián harcos. doboz. boksz. omlasztás. reggelizik (össze)törés csecs. vörösöntvény. merész. labdát vet. mutatós. felugrás. bak (kocsin). üzletág. gurul. beégetett jegy. hasadás. rövid szünet. fülke. székrekedéses.ugrál. megbélyegzés. hídnyílás. áttörés. óraközi szünet. növényi rozsda. alkalom. tet él. sárgaréztábla. tekegolyó. billog. sárgaréz. stadion. dohány. ugrás. rézfúvósok. bélyegez. seb. hullámtörés kenyér. vasúti mellékvonal. kupa. szemtelenség. bélyeget beéget. bátor ember. rekesz. kiszögellés. elágazás. kipontozás. t zcsóva. réztábla. megszakadás. homlokszélesség. dobozba csomagol. beugrás. bokszol. cezúra. cs szája. tektonikai törés. gurít. min ség. defekt. viszály. hirtelen változás. kiloccsantja az agyvelejét. izzó vas. megküzd vmivel. ágyúbronz. elágazócs . ramus. brazíliai vörösfa megszakítás. szökkenés. láda. szakítás. szégyenbélyeg. kuglizik. pofátlanság bátor. összeveszés. áttör. lebomlás. elhajít. pimaszság. megtorpanás. fejbe ver faág. derék. bukszus. rekeszbe csomagol. egyszer . megszegés. hajít. parázs. törés. szembeszáll berzsenyfa. karfa. fejezet. Brazília. dzsessz-szóló szünete. ivás. rekeszbe helyez. bronz. ág. meghasonlás. házikó. görget. agyvel . ágazat. szekrény (tornaszer) fiú agy. jövesztés. érvényesülési lehet ség. réz síremléklap. ugrándozik. határ-. felfüggesztés. lombozat beégetett bélyeg. megbélyegez. hasadás. nyelvbotlás. ugrik. elgurít. szétterjed. megsértés. összekapcsolt boundary bowl határ. gondolatjel.

napon megbarnul. félreérthetetlen. csalitos. brit. Nagy-Britannia angol. szabados. csetepaté. nagyjában. bronzszín re fest. kefe Brüsszel állami költségvetés. költés. fürgén mozog. nevelés. beoszt. lelkiismeret. heged láb. tág. nagy kiterjedés . ragyogó. nem finom nagy általánosságban. hidat ver eligazít. szélesen pénztelen megtört. büdzsé alak. konstruáló. kefél. pásztaszélesség. angolok. alapító. britek durva. kormánylemez. bridzs. lélek. félpennys pénzdarab. sugárnyaláb. bronzszín . rövid. partvis. söpör. építési vállalkozó. fényárlámpa. nyílt. s r ség. mellkas. rézpénz áramszed kefe. széles. világos. ügyvédi megbízás. költségvetés. szügy. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . fejtési szélesség. eligazítást ad. csalit. szabadszájú. megépít . bronzzal bevon. gyengén hozzáér. tiszta (id ) brilliáns. világos. élénk (szín). fiútestvér. épít . barna szín.fehér hús. bronzból való. zsák. épít munkás. dandár derült (ég). híd. kioktat. n . öcs hozott barna. briton. tömören brigád. nagylelk . nagyjából. ecset. mellvéd. ragyogó hoz Anglia. halmaz. mellrész. fényes. széles szájtartással ejtett. tyúk. parasztos. okos. tömör. szerkezet. testalkat. gyors felfogású. megbarnul báty. terjedelmes. nagyolt fonetikus átírás. pennys pénzdarab. brit. lehelet. szív. türelmes. kurta. rövid kivonat röviden. pompás. hidat épít. eligazítás. tájékoztatás. felépítés alkotó. szélesen. téglával falaz áthidal. tenyésztés tégla. fivér. gy jtemény. liberális. érthet . b . mell. rakás. ügyvédi megbízást ad vkinek. általános. bronztárgy. munkahely homloka. orrnyereg. lélegzet fajta. szembeszáll. törött. tört bronz. er s. átfogó. nem nemzés. laza erkölcs n . nagyolt átírás. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom.

jelz szegecs. buszon megy. omnibuszon megy. vaj gombolódik. kapcsológomb. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. rakomány. kifejletlen gomba. legalább. emelkednek az árak elegy. billenty . tömeg. koszorú (evez lapáton). hazudik. fajlagos térfogat. hivatás. nyomógomb. szakma élénk. húrtartó gomb. ismétl d dallam. szétázott talaj. hosszra játszó személy. perselyez (csapágyat) alakítás. salakképz anyag bulla. pityke. térfogat. kiemelkedik. nagy mennyiség. színpadi játék. meghág. busszal megy. társasjáték-fajta. forgalmas. áremelkedésre spekulál. hordalék. fémrög. fordítható tolózár. foglalt azonban. papírvastagság. detektív. záródugó. töltés. vminek a lényege. megjátszás. árfolyamemelkedésre játszó személy. kereskedelmi ügylet. építész building built bulk építés. csapágypersely. dolog. kemencetöltés. orgonaépít . vétel vev button buy buyer . megvajaz. hosszra spekulál. felhúzó. cég. teend . kecskeürülék üzlet. emelkednek a részvények. távolsági busz. refrén. bozont. bimbó. életteher. színészi munka. hosszra játszik. teher. omnibuszon utazik. (kezel )gomb. vállalat. hím állat. pincérsegédi teend ket lát el. hekus. foglalkozás. méh-magzat. beugrató személy. üzleti ügy. nagyság. bokor. mesterség. medd takaróréteg. gomblyukban hordható jelvény. kioldógomb. megrak. autóbusz. cserje. dumál. autóbuszon megy. bozót. súly. nyalás. henceg. bulldog. de. ügy. felveszi a bikát. eset. ismétl d sor. kibélel. terjedelem. hanem hízelgés. gomb. busz bélel. fémszemcse. hallgatógomb. épület. halandzsázik. ércréteg feletti medd réteg. borostyánág. teremt . szemcse. megterhel. üzleti tevékenység. köbtartalom. buszon utazik. csupán. gombol. csak. tevékeny. üzlet. lényege vminek. hazug meséket mond. szállítmány. megterhelés. összebeszélt társ. bika. kivitelezés építés vastagság. ügylet. elfoglalt. fiatal gomba. serd . buszon visz. szorgalmas. háryjánoskodik.szerkeszt . kivéve. teher. mimika. kecskebogyó. hosszista. rtartalom. épít mester. serény. kallantyú. vesz. nagyolvasztóadag. épitész. szem (virágé). rakomány. rög. veleje vminek. szerep.

sütemény. megkeményedik. felhagy. odahív. képes. filmfelvev gép. jegyzék. távirat. laposra összenyom. el jegyez. kihív. süti. hajlam. -nél. altáj. taxi. mellett. terv almanach. kitesz. költségvetés. nevez. felhívás. szándékos (ki)számítás. rendez. vezeték húspogácsa. hadjáratban részt vesz. torta. kamera. felhív. látogatás. meleg. telefonbeszélgetés. táborhely. vminél fogva. alapján. kiáltás. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . bebörtönöz. lajstromoz. elbocsát. hivatásérzet. hívó. -tól. céduláz. tejcsarnok. abszurd. autó. televíziós kamera bizarr. elrendez. tábor hadjárat. bef z. lajstrom. kálcium kiszámított. sátortábor. szerint. kempingezik. egybehívás. buzis. kanna. összehívás hívások jöttem. konzervdoboz. által. siti. tejcsárda. bemond. licit. bádogdoboz. pléh kaszni. közelében. kikiált. bemondás. fényképez gép. számítás. hívó szó. elhivatottság. kereslet. mozgalom talonba rak. -szám. telefonhívás. kiált. kiáltás. kobak. börtön. -re. szól. fenék. konzervál. licitál. el jegyzésbe vesz. kampány. -nál. konzerv. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. foglalkozás. félretesz. -ra. ólomvezet léc bírói szoba. át. (meg)hív. sürgöny. hivatottság. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. hívás. budi. taxin megy. nyilvántart. madárfütty. tészta. mellék-. fizetési felhívás. táborozik. laposra összeprésel. takarmánypogácsa kalcium. zablepény. abbahagy. napirend. repül gép. félre. konflis. homoszexuális. fej. keresztül. értelmében. elhivatottság. kezel fülke. megalvad. benéz vkihez. groteszk.by -számra. látogatás. hivatás. hivatás hívott életpálya. nosztalgikusan régimódi. jegyzékbe szed. mellékes. hívás. bödön. sodronykötél. kábelez. alfele vkinek. doboz. vezet ülés konyhaszekrény. hívójel. -vel. felszólítás. kiszámítás. pogácsa. kiabál. kormány kábel. látogatást tesz. taxizik. vécé. hív. meglátogat. mell. klotyó. közeli. tartósít. naptár. -val. -t l. elhalaszt.

foglalat. fekete ipari gyémánt. kartonlap. állományba vesz. hozzáért . cédula. villamoskocsi. ajtókeret süveg. f -. bevesz (várat). képesség alkalmas. céduláz. góré. kupak. gömbsüveg. borlap. képesség. fontos. kopírpapír. vezet . fityula. hordképesség. búra. gyutacs. oromszegély. kartonra ír. munkaképesség. kártoló. kandidátus. elfog. tehetség. f köt . dominók . zsákmányol. futófelület vulkanizálás. befogadóképesség. térfogat. fejtollazat. autó. kötélvégburkolat. gyapjúfés . kosár átütéses másolat. fémlap. karton. karbonpapír. gyújtófej. teljesítmény kéménysisak. kapitány. f város. szén. korona (fogon). henger rtartalom. oszlopf . könyvgerinc szegélye. fülke. hirdetmény. karbonádó. elfogás. tartalom. parancsnokol. zsákmányolás gépkocsi.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. felvev képesség. kit n . hajóvezet . egyetemi sapka. teherbírás. százados. munkateljesít képesség. alak. remek. kapitális. kártol. utasfülke. elszínez dött ipari gyémánt. vászon kivezet sapka. indigómásolat. tet . százados. t ke. orrboríték. cölöpvéd süveg. cédulára ír. indigó. cédulára kiír. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . vezérevez s befog (részecskét). vasúti kocsi. eltér szín fejtollazat. diagramjelz lap. kocsi. úr. teljesít képesség. lényeges. f . kivezetés. pillérfej. századosi rangban parancsnokol. futófelület javítás. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. nagybet . diagrammutatólap. fed . szénrúd. fed k zet. f nök. vezet. csappantyú. aknász. gondola. pályázó kanavász. alapt ke. f benjáró. zsákmány. szürke morgóhal. rtartalom. szekér. termel képesség. fickó. kalap. kihozatal. kapacitás. elemi szén. szamárfej. képes névleges teljesítmény. játékkártya. kapitány. felülmúl. diagramindikátor. nagybet képességek adottság. válogatott csapatba bevesz. csapatkapitány. sapka. olajfestmény. megragad (figyelmet). másolat. vezér. vagon. megmunkálható legnagyobb darabméret. kéménytoldat. étlap. parancsnok. kúp alakú ágy. ápolón i f köt . bóbita. hajóparancsnok. fedél. jelz lap. lef z. kapli. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. sapkával ellát. desztilláló sisak. másolópapír kártya. fejköt . foglyul ejt. áthidaló fejgerenda. járomfa. kapszli. hadvezér. szekrény (lifté). csille. törzsvagyon. kapitális. gereben.

csatorna. utánpótlást szállító. levélszállító hüvely. vehikulum. láda. kiöklendezett hányadék. csomagolóláda. versenym sor. horogzsinór toldaléka. írógépkocsi. gondosság. öntés. pofa. bacilusgazda. ládába tesz. lóvakaró. összeszid. von. lap. eltervezés. hordozóanyag. doboz. szán. kicéduláz. szállítmányozó. vezet. gond. kártya. levelez lap. dobóhorgászásra alkalmas hely. tok. elképzelés. tartó. kas. üdvözl lap. töltényhüvely. hordozó. gondoskodás. árnyalat. kiöklendett hányadék. fiola. vitel táska. hordár. kefelevonat. kártyajáték. hord. hajlandó vmit megtenni. pillantás. kártyázás aggodalom. csúszószán. csillealváz. várbevétel. kötés (könyvé). röppálya. öntött. gondosan. gondos. vizitkártya. beszállít. egy alomnyi állat. lehord. dobás távolsága. távgépíró-kocsi. szállítmány. gipszminta. röptáv elfogadás. kartoníroz. foglalat. lehúz. el fordulás. el zetes szemlét tart. csomagtartó. el menetel. szed szekrény. behúz. vagon. kartotékol. keret. elfoglalás. ágyszán. szállít. carrier carries carry carrying case cases cash cast . hüvely. alapos. hordoz. gipszöntvény. varrógéphajtó. szállítási vállalkozó. futókocsi. futóm . tartógerenda. megnyer. tartó. eset. pénztárállomány osztályrész. burkolat. üveges szekrény. bevon. tartóm . terepszemlét tart. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. váz. kartotéklap. támasz szállít elfoglal. pályafutás. kocsiszerkezet. hajított. katalogizál. háromárbocos parti halászhajó. tarifa. járm . átvitel. bérkocsis. dobott. levedlett b r. irány. helyszíni szemlét tart. b nügy. lóversenym sor. beborít. elszállít. ház. tokba rak. pontok. esemény. vitrin. tartály. kartonba köt. kártyalap. körültekint . kis kínai és vietnami pénzérme. köpeny. hordtávolság. fuvarozás. komisszárius. el vigyázatos. testtartás. ládába rak. szállítás. állványzat. kirakat. visel. elvisz. mutatótábla. kocsijárat kocsi. faburkolat. lövegtalp. burok. óvatosan felhint. hírviv . szállítás. fuvaros. elvetélt állatok. óvatos. elvetett. tábla. ügy. lenyúz. sz nyeggel borít. szalad. felméri a helyzetet. fluoreszkálás. levlap. becsomagol. állvány. beburkol. találatok számát jelz lap.mintalap. gondola. figyelmes. sz nyeg. párnahuzat. szeretne vmit megtenni életpálya. fiók. fuvardíj. takarékos figyelmesen. karrier. történés. dobás. igyekezet. sebesült. visz. gondozás. orsószán. mutatólap. meneszt . el adás. tör dik. esztergaszív. orvosi eset. hordás. beteg. egy ellésnyi állat. repül gépanyahajó. röptávolság. rohanás. postagalamb. névjegy. csomag esetek készpénz. ládáz. küldönc. körültekintéssel. sz nyeggel takar csúszószán. cipel. önt minta. hivatás. kártyák. fenéklap. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. doboz. kocsi. festéktartó. öntvény. vágtat aggódó. pasas. együttes. szekrény. elhullatott tollak. fuvar. tör dés. megbetegedés.

sejt alakú. marha elfogott kauzális. figyelmeztetés. megünneplése vminek. zsákmány. katalógus. hétköznapi. lezser. köznapi. sejtszer . galvánelem. retesz. óvatosság óvatos mennyezet. méhsejt. dutyi. ügy. plafon ünnepel celebrálás. katalogizál. elektrolizáló kád. ortodox. csappantyú. indok. megülése vminek. egyenirányító elem. türelmes lábasjószág. vetés. óva int. elektrolizáló cella. el ítéletmentes. cella. elfogás. intés. figyelmeztet. okbeli. fogás. indíték. vár alkalmi. veszteség hapsi. nemtör döm. rendszertelen. magánzárka. vetemedés. akkumulátor cella. római katolikus. macska. kényelmes. számítás. színárnyalat. diffúz r. lajstromoz csapda. misézés. sejt-. tömlöc lépsejtszer . korbács. légmozgási cella. különös dolog. szabadelv . ok. vetett. alap. negatív önt minta. hajítás. indítóok. pasas. igazhit . liberális. dics ítés. csávó. rekeszes. alapos ok. biztosíték. okozati el idéz. sors. egyéb veszély. szereposztás. rosszindulatú n . ünneplés elem. minta. kivetés. csel. kirajzó méhcsalád. magánzárka. oki. óvadék. kategória. palota. sötétzárka. foglalat. utcai. üreges cell cells cellular . mozgás. véletlen halálos áldozatok. furcsa alak. tervezés. muksó. elnéz . dúsítószakasz. tömöntvény. elfog. sejtes. kamra börtön. lépsejt. jegyzékbe vesz. sejtekb l álló. fogda. rókázik jegyzék. likacsos. vájat üreges téglában. kánon kategóriák. kastély. alkalmi munkás.olvasztott. visszautasított. ok-. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). fogas kérdés. általános. hány. peres ügy okozott okozó csodabogár. összeadás. ürülék. ok(oz). sír. sejt. rekesz. okoz. krapek. elkapás. misemondás. per. manus. megért . katolikus. témakörök fogalomkör. osztály székesegyház egyetemes.

visszautasít. feltörés. aprópénz. kifogásol (esküdtek személyét). terem. ellenszegül. véletlen. irányt ház. centrum. csere. biztosan. felel sségre von. megállásra felszólít. átváltoztat. központ. felvált. munkalehet ség kancellár módosul. kiprovokál kamra. telefonközpont középhad. elnök. labda középre adása. síkraszállás kockázat. kedvez alkalom. elnökké kinevez. bizonyosan. centerezés. vakszerencse. átszállás. ünnepség bizonyos. ünnepély. szívesen bizonyosság. elnöki tisztségbe beiktat. helyiség. sejtszer üreg. gócpont. tölténytartó. feltétlenül. középpárt. provokál. boltozatzsaluzás. színes kréta kétségbe von. közép. ülésterem. kamara. végzet. kiszolgáló kamra. átszáll. aknakamra. elnöki szék. síkra száll bajnokság. felhív. bírói szék. esztergacsúcs. eshet ség. átöltözik. kilátás. megkockáztat. összeírás közép-. kihív. alkalom. alkalom az er próbára. góc. ház (országgy lésé). központi. dacol. kihívás. felszólít. változatosság. ellenállásra késztet. kérd re von. igényt tart. krétapor. hogyne. szerencse. hálószoba. változtatás. mészk . héjrekesz. elnököl. persze. bizonnyal. változat. érdekl déskeltés. központosít. módosít. tiltakozik. pasztellkréta. vált. színes ceruza. tárgyalóterem. t zsde. tanúk padja elnök kréta. változik. krétával megjelöl. robbanótér. krétával ír. közbüls évszázad szertartás. tanszék. egyes bizonyára. középpont. összpontosít. vitat. vonás. üreg bajnok. központ. pont. ellentmondásra késztet. feladat. elnöki tisztség. töltény r. valószín ség. bili. kicserél. pénzváltás. változás/csere. mésszel trágyáz. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . sínsaru. olajkamra. biztos igazolás. el re nem látott. kivált. községtanács elnöksége. légösszeköt . mintaív. tok. aknakatlan. megváltozik. középcsatár. lehet ség. óvást emel. fogyasztás nyilvántartása. megváltoztat. zsilipkamra. váltás. pulpitus. fülke. középre ad. esély. éjjeli edény. cserél. változtat. elnökké választ. sors. váratlan. föld. katedra.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. szoba. bekrétáz. középpontba állít. állás. igazolvány lánc elnöki hivatal. kelt. szék. talpheveder. robbantó aknakamra. hely. biztos. centrumpárt.

megrohamoz. jellegzetesség. térképez. töltés. csatló. diagram. jóság. változások. hirtelen megállás. barázdál. jellemz tulajdonság. ruhatárba tesz. csatornáz. hajóbérlet. megtölt. támad. féken tart. felülvizsgálás. vádol. megbízatás. papírszelvény. felad (meg rzésre). átvizsgál. tölt. z rzavar fejezet. szakasz fejezetek bet . tengerszoros. karakterisztika. ráparancsol. sajátság. meder. sakk. változtat változás csatornán elvezet. ruhatári jegy. hajszálrepedés. vízmosásossá tesz káosz. tipikus. kipipál. kipipálás. statútum. jel. rést betöm. táblázatot készít. megbíz. költségek alamizsna. irányítófej. pepita. kiváltságlevél. jellegzetes. kockás. feltartóztatás. jelenléti zseton. felszólít. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. csekk. oklevél. hornyol. akadály. jellemvonás. kötelesség. térkép. térképbe berajzol. támadás. sakktáblaszer . egyeztet. töltet. átolvas (pénzt). felülvizsgálat. cikázik. akadozik. költség. kalapácstompító. táblázatba feljegyez. kibérel. hirtelen megakaszt. grafikonba feljegyez. gondoskodás. sakkban tart. gátló körülmény. hitelesít. fék. késleltetés. jótékonyság. revideál. hirtelen megállítás. sakkot ad. karakterisztikus. megvádol. ellen rzés. személyiség ismertet jel. szabadalomlevél. roham. elfojt. jótett. megbízás. átvizsgálás. rovancsol. sajátság. ellen riz. gondjaira bíz. szak. visszatérésre jogosító bárca.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. térképet készít. elismervény. megtámad elszámolt kiadások. jelleg. jellem. bérbe vesz. kiköt szár. hivatal. hirtelen megtorpanás. jellemz vonás. check . feltölt. feladat. vájatot készít. felügyelet. felszámít. fedezés. jelenléti érme. kiváj. káptalan. kér. rovátkol. szabadalmaz. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. egyezik. fejezetekre oszt. okirat értéktelen. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. személy. rovancsolás. jellemz . számlájára ír. csatorna. út. megterhel. feladóvevény. grafikon. emberszeretet. könyörület. kockás szövetminta. külön. vád. grafikont készít. teher. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. táblázat engedélyez. ismertet jegy. összehasonlít. rohamoz. díj. kivés. tv csatorna.

karban mond. pénzdarab. legjobb min ség . vezér. csipogás. málhafeladás. meg rzésre bead. Kína. nádszelet. mindenekel tt gyermek gyerekkor. f nök. fahulladék. visszafojtás. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . vminek a legjava. els . kis akadály. válogatott. meggátolás. választás kar (tragédiákban). megfedd. farag. guba. mellkas. megdorgál. énekkar. lökésszer megállás. karban énekelt refrén. porcelán áru. szabályoz. ami kell. parancsnokló. jelentkezés. pénz. korlátoz. vezet . legjava vminek. más irányt vesz. megállítás. túró vegyi kémia. megállás. meg rzésre lead. egyeztetés. vegytan csekk láda. burgonyaszirom. megjelenés. legf bb. sakktáblaszer szövetminta. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. választék. ütköz . megfékez. zseton. pénztár. nehézség. sajt. áramköri lapka. gyümölcssajt. repeszdarab. faszilánk. összeolvas. klassz. kórus. legfontosabb. pajzsfej. faforgács. szekrény Chicago f vezet . ács. megbokrosodik. kiválasztás. bevezet t mondó színész. trágya. kicsorbulás. meggátol. kipipálás. f . csorbulás. egybevet. csorba. zseton. megállít. táblákra oszt. els rangú. ami megfelel . mérsékel. kiváló. remek.habozik. visszatart. megvizsgálás. suska. talajegyenetlenség. választ. vezérl . csiripelés. megmakacsodik. gyermekkor gyerekek. lóvé. meggy z dik. megtorpanás. játékpénz. rovancsolás. hepehupaság. zsozsó. szelet. hasábburgonya. számla. megjelöl. megpipál. kit n . letör. letörik. sajtolt alma. szalmaszál asztalos. kórusban mond. rósejbni. törés. gyermek. utód. porcelán. gyermekek huszadik. gyümölcskocsonya. forgács. szilánk. karének. ellen rzés. refrén. kórusm . alternatíva. vet dés. megállás ami illik. gáncsvetés. megakadályoz. szelvény. steksz. lökésmérsékl . szünet. visszafojt. karban énekel. választás (ki)választ. korlátozás. fékez. k szilánk. tekegolyó. megáll. zökkenésszer megállás. megjelölés. szeletel. sekket ad. megakaszt. mérsékelés. porcelánedény kínai fémhulladék. vékony szelet. megfékezés. megtorpan. fémforgács. választ kiválasztás. kardal. vág. f leg. szalmakrumpli csokoládé finom. megakasztás. ganéj. kicsorbít. kicsorbul. megró.

vérkeringés anyagi viszonyok. irodalom beosztás. kereset. erkély (színházban). bányajogosítvány kérése. jog. példányszám. polgár-. el adás. krónikus/idült. kerület. körüljár. lekötelez . körzet. felszólalás. osztály. komoly. klasszikus latin és görög nyelv. városlakó város civilizált. igényt emel. kerül . jogosultsággal bír. körülfog. körút. körzet. el kel világ. polgári személy. kerület. igényel. áramkör. tanítási óra. világosság kategória. igényt támaszt. övez. év. keringés. társadalmi rang. kering. fajta. karika. templom cigaretta mozi kör. terület. körben jár. kör. körvonal. városi polgár. körbejár. jogalap. zárt görbe vonal. korosztály. megkerül bejár. jól nevelt. bányaengedély kérése. békés. igény. óra. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . követel. állít. osztályozás bizalmas. tartós egyház. körülvesz. körbemegy. osztályoz el kel társaság. krónikus. civil. kit n . remekm humanisztikus. ciklus. tanfolyam. állítás. rendszertani osztály. körülkerít. igénnyel lép fel. beoszt. évfolyam. besorol. remekíró. jogot formál. kitér . tanóra. társadalmi osztály. kit n osztályzat. klasszikus m . jogcím. körüljár. követeléssel lép fel. istentisztelet. igénybejelentés. körméret. klasszikus. úri társaság els rangú. körülmények állampolgár. min sítés.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. érdemel. körforgás. jó osztályzat. osztályok. körpálya. joggal bír. besorolás. körbejár. ünnepélyes követelés. osztályzat. útvonal. kerül út. fokozat. körforgás forgalom. igényt tart tisztaság. udvarias. jeles osztályzat. államtól igényelt terület. kering. alap. polgári. tisztességtudó. társadalmi rend.

szellemes. biztos. tér. ötletes. szabaddá tesz. kántor agyafúrt. zsebóra. rendel intézet. sz k csukott. tehetséges. klinikai el adás. s r . tisztán látó. kiderül. tisztít. mér óra. el. okos. toronyóra zárkózott. mászó egyetemi kórház. játék. jó. sikátor. klinika. takarékos. befejez. kúszó. világos. nyilvánvaló. leveg tlen. hézag. teljesen. leleményes. bezár. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . nagy óra. zárul. lelkész. becsukódik. tip-top. leszed (asztalt). mentes. belterület. tiszta. elvámolás. hallgatag. ügyintéz . tisztítás kiegyenlít. teljesen. alapos. kedves. zsugori. csukott. klinikai. jó karban lev . felszállási engedély. intelligens. átugrik. patricius védelme alá helyezked plebejus. klíma emelkedés. világosan klérus. szíves. hivatalnok. szigorúan objektív falióra. bevált (csekket). záradék agyag. akadálymentes. párthív. megbízó. súrol. védenc ügyfelek éghajlat. szoros. egész igazolvány. fülledt. levonás nélküli. tartózkodó. kiárusítás. hegymászás. szorosan. sz kmarkú. tudós ember. lesúrol. kifizet. szeretetreméltó állandó vásárló. bezárul. h . világosan. egészséges. felszentelt pap. áttetsz . osztályterem. makulátlan. stopperóra. tanterem cikkely. könyvel . ingaóra. nettó. lezár (számadást). befejezés. tisztáz. adminisztrátor. szemléletes. irodai alkalmazott. nyíl (harisnyán). vámnyugta. sz ken. megtisztul. furfangos. kitisztít. tisztán. felment. köz. záródik. teljes. pontos. szakmai tanácsadás.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. vámvizsgálat. lezár. csuk. hivatalnokoskodik. szolgálatkész. tisztalelk . hibátlan. talpraesett. közel. ügyes. mos. megtisztítás. érthet en. tisztít. bekerített. pap. szabaddá tétel. ügyvédjelölt. leszállási engedély. ügyfél. közeli. kiképz kórház. titkolózó. óra. térköz. mászás. érthet . megmos. üzleti elárusító. eszes. becsuk. tömött. szabad. bizonyos. korrekt. kitakarít. jól sikerült. kikötés. titoktartó. végz dik. törzsvev . mellékmondat. áruházi elárusító. vámkezeltet. tömör. vámkezelés tisztán/világosan. tiszta. engedély. írnok. takarít tisztít. papság egyházi személy. porhüvely akadálymentes. félre. kliens. zárt. írástudó. szakrendel halálos ágyon történ . egészen. ügyvédbojtár. tilos. keresked segéd. szabad mozgás. ügyes. sima. kiürít. befejez dik. tisztvisel . átlátszó.

ruházat. egyesít. szövetkezés lesiklik. fütykös. ruházati cikkek öltözés. vizsgára el készít. parti bevonat. pénzdarab. füstfelh . megél vmib l. raj. klub. réteg. h lés. megh lés. társaskör. ruházat beborul. ájulás. takaró. bunkósbottal üt. kocsi. fagyos. folt. árnyék. szabadonfutóval legurul. magánórákat ad. kávécserje észlel . egylet. mozsárüt gomba feje. treff edz . összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague .closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. szövetség. porfergeteg. irodalmi klub. makk (kártyában). kocsizik. cadogan konty. felkészít edz . kasiznó helyisége. öltözet. treff. kabát. társaság. üt . tömeg. vagon. korrepetál k szén. logikus gondolkodású. kocsin jár. pénzérme. homály. felh . sportegyesület klubok. menü szerinti. edz. ruhanem . oktat. szén. golfüt . treníroz. közönyös. oktató. zárlat ruhaanyag öltözék. kaszinó háza. szenet vesz fel. megismer koherens. h vös. tartózkodó. koalíció. új szót alkot barátságtalan. bunda. összetartozó érme. furkósbot. furkó. kocsin megy. szenel. partvidék. klubba való. bunkósbottal megüt. fagy. zavarosság. zakó kód. felölt . tengerpart (tenger)parti. hideg. elhomályosul. b r. kör. öltözködés. repül gép pilótáját irányítja. part mentén hajózik. part. összeomlás. puskatus. törvénykönyv kódok kávé. ruhák. fekete folt. felh be borít. kosztümkabát. hintón jár. politikai klub. sötétség. füstfátyol puskaagy. rideg. postakocsin utazik. festékréteg. autóbusz. sereg. zárt kör. nátha együttm ködés ájul. összefügg . hintón megy. porfelh . felleg. bunkós. küls réteg. elájul. versenyre el készít. egyesület. ruha. furkósbot szer . beborít. hidegség. távolsági busz. szénnel ellát egyesülés. bunkó. bevon. következetes. bunkósbot.

szívélyes. parancsnokol. utasítás. vendégszeret megparancsol. összekapcsol. kombinált szerkesztés jön komédia. érte megy. keveredés. kollektív. jólét. gyarmat. eljövetel. érkez . tarka színek oszlop oszlopok keverék. színdús. parancsnokság. bet s zár. jöv . szemtelen. vígjáték jön felvidít. rendelkezés vmivel. vegyülés. bet s lakat. rendelkezik vmivel. kombinált. vigasz. uralkodás vmi felett. vezetés. klubhelyiség. összegy jtött. irányítás. vegyülék. vigasztal. elhoz. egyesül.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . f iskola gyarmati. szervezkedés egyesítések. beszed. ingnadrág. követel. gy jt. keveredik. eljövend . kartell. parancsnoklás. színes. csapatok. közös egyetem. összeszedett gy jtemény. társalgó. vegyület. kevert. összegy jt. jövend . közeledte vminek. kollektíva. társulás. higgadt. vezényszó. rövid alkalmi ima. gyarmati ember. szókapcsolat. egyesült. parancs. potens. összegy lik. bonyolult szerkezet lakat. jövetel. gy jtés együttes. parancsol. gyarmatügyi csoport. kényelmes. összeszövetkezés. kolónia szín színes élénk szín . kombináció. szövetkezik. összetett szó. rendelkezés. közelg . vezényel. magyarázat. gyarmatos. nyugodt érkezés. egyesülés. tanári szoba. vegyül egyesített. összetett verseny. nyelves. elrendel. kíván. színpompás. egyesítés. érdektársulás. vigjáték. összeköt. vigasztalás kellemes. gyarmati lakos. barátságos. oldalkocsis motorkerékpár. összetétel. bonyolult szerkezet zár. vezénylés parancsnok kommentár. kényelem. összeszed. közeled . utánvételezett fegyelmezett. összeállítás. rugdalózó egyesít. kombájn. kombiné. titkos zár.

kommunikáció communications értesít . üzembe helyez. kényelmesség hivatásos. általános. társulat összehasonlítható középfok. köztulajdonban lev . ügynöki meghatalmazás. h . érintkezés. összevetés . utalás elkötelezett. kinevez. kötelezettség. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. legel . nép kommunikál. elkötelezés. század. ugar. írásbeli megbízás. eladási megbízás. megrendel. közös. vmi mellett állást foglaló. meghatalmazás. lejárónyílás. barátságos. rábíz (el)kötelezettség. közvetlen. koszt. közös vonás. harmadik rend. útszéli. rendszerint. hivatalos megbízás. kommentár. vminek a párja csapat. reklám meghagyás. elkövetés. közvetítés. közös tulajdonság. mindennapi. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. rendelkezés. társalkodón . távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. átlagos. bizományi díj. kereskedelmi utazó. állásfoglalás vállalása. anyagi kötelezettség. legénység. közvetítési díj. étrend. köz-. egyszer . közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. elkötelezettség. megszokott. együttes. megrendelést ad. összehasonlító. bizomány. kinevezés. tiszti rang. szokás szerint a nép. árucikk. vállalat. társaság. megtesz vminek. megbízás. kereskedelem kereskedelmi. gyakori. rendtag. elkövet. csoport. ordenáré általában. vmi mellett kiálló bizottság áru. utasítás. állásfoglalás. közlegel . vételi meghatalmazás. vételi megbízás. közösségi. párja vminek. színtársulat. nemzetközösség communication (hír)közlés. odaadó. kis megbízás. jutalék. társ. véghezvitel. megbízatás. mindennapos. összehasonlítás. bizottság. kézikönyv. hajólegénység.commentary comments commerce commercial fejtegetés. parlag. forgalom. felruház. kabinlépcs lefedése. eladási meghatalmazás. obligó. megbíz. komissió. tiszti kinevezés. közönséges. ügynöki megbízás bíz.

összeférhet beszámítás. koncentrálás. s rít koncentrált koncentráció. megfelel verseny verseny-. egész. komplikált. kompozíció. versenyezni alkalmasság. hozzáért . összes. beteljesülés. értelmes.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . megállapodás. pályázik. befejezett. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. kiegyezés. viszonzás. befejezés. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. összpontosítás. veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. versenyez. kompromisszum. komplex. kiegészítés. zenem . panasz. összeegyeztethet . összesség. kompromittál. összetett. beállítottság. zeneszerzés. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. alkotóelem. panaszkodik. szerzemény. elvégzés bonyolult. összetétel. vád kiegészít. bántalom. kártérítés konkurál. komplexus. kell en képesített. kitölt. fogalmazás. nehéz engedelmeskedik. betet z. elrendezés elsimít. kárpótlás. elkészült. reklamáció. teljesít alkatrész. komplikált. dolgozat. szakértelem alkalmas. el zékenység. szolgálatkészség. megfogalmazás. véghezvitel. komponens alkatrészek. elkészítés. teljesítés bonyolult. versenyképes baj. összetett volta vminek egyetértés. betöltés (életkort). széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . kell . illetékesség. képesített. betegség. minden részletre kiterjed . hatáskör. illetékes. lelki gátlás bonyolultság. teljes. engedékenység. egész. ellensúlyozás. kiegyezik. elegend . bet szedés. kártalanítás. összeállítás. befejez.

megszilárdít igazolás. elgondolás. vonatkozik. felfogóképesség. önhittség. kapcsolat. kiköt. körülmény. alak. értekezés. elbizakodottság. megállapítás kézzelfogható dolog. kezdet. végz dik befejezés. bizonyít. titkos alakítás. függ vé tesz. levezet. valós. összefoglal. értekezlet. arcátlanság. kavicsbeton. vkinek a bizalmasa bizalmas. tárgyalás magabiztosság. következtetés. elképzelés. hajózási kartell. tartozik. biztos. irányít. összeütközik. szemtelenség. befejez dik. gond. konkrétum feltételhez köt. szilárd. hangverseny. alakzat. megkeményedik. felfogás. nedvességtartalmat megállapít. fogalom. bizalmasa vkinek. bizakodó. magzat. viselkedik. önhitt. összeütközés. remény. tömeg. igazgat. megszilárdul. konkrét. kikötéseket szab feltételek. tör dés érdekelt illet leg. képzel er . nyers nádcukor.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. érdekel. tömött. megállapodik. kézzelfogható. betonoz. magaviselet. pökhendiség. tömörít. viselkedés. tényleges. pimaszság beképzelt. kondicionál. halmaz. megszilárdít. elmélet. képzés. körülmények életvitel. igazgatás. térszerkezet szoros alátámaszt. koncert. lefolytat. meger sít. koncenpció elvi. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . bizalmi. illet. tagoltság. megbeszélés. igazol. vezet vhova. összet zés. fogamzás. ellentét. konferencia. bizakodás. önbizalom. teljes bizonyosság. bizonyosság. vonatkozólag elrendez. konfliktus. vezetés. pihentet. megkötött. konkrét formába önt. elintéz. nyugtalanság. vezet. konceptuális aggodalom. beton-. ellenkezik. szerénytelenség. konkretizál. ellentmondásba kerül. vezényel megszervezett adományozás. kialakulás. terepalakulat. csillagkép. lezár (vitát). összhang befejez. feltétel. önteltség. meggy z dés. egyetértés. következtet. fogantatás. tanácskozás. meger sítés megcsontosodott. megköt. viszály. magatartás. meghitt. érint. bizalom. megszab. beton. javítóvizsgára utasít. körvonal. terv. megbeszél. szabályoz. magabiztos. kiépítés. megrögzött ellentmondás. eszmecsere. bizalmas közlés. fogalmi.

nagygy lés csatlakozó. tömörség. s r ség állhatatos. el zékenység. értelem. következtetés. tudatosság konszenzus.confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). fontolóra vesz. összeálló. tekintélyes. jelent ség. logikus. tekintetbe vesz. konzisztens. beleegyezik. következetes. kapcsolatos. összefüggés. jóváhagyás folyomány. szemlél. rendetlenség. hozzájárul. kapcsolat. szempont. természetvédelem konzervatív. megfontol. figyelem. változatlan választókerület alakít. tudat öntudatos. változatlan állandóan. következmény. meg rzés. konzisztencia. összetétel. jól felépített. kitartó. állandóság. következmény. tudat. vmib l következ következésképpen. folyamatosan. ellentmondásmentes. alapít. érzék. érintkezés. következetes. tekintetbe véve. jelent. s r . kinevez. összefér . meglehet sen ellenszolgáltatás. konzerválás. egyez . összevisszaság. megdöbbenés. lélek. tényez megfontolás figyelembe véve. szilárd. tehát fenntartás. egyenletesen. óvatos figyelembe vesz. képez. megtesz vminek. kiegyensúlyozott. közmegegyezés. szillogizmus második tétele. tetemes jelentékeny mértékben. jóváhagy. tekint. hozzájárulás. végeredmény következetes. számottev . megegyez . tart jelentékeny. tudatos öntudat. kinevez vminek . összefügg csatlakozás. tekintettel állag. fontosság. kapcsolatban lev . tömör állhatatosan. szilárd. összetévesztés. összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. z rzavar kongresszus. alkot. kapcsolt. lelkiismeret. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. következetesség. tartalmazás. konstans. megegyezés beleegyezés. megfontolás.

megegyezés. szervi kényszer(ek) épít. megelégedés. összevon . mindennapos séta. vitatkozik. tüd vész érintkezés. összehúzódik. összeállítás. vita. érintkezésbe lép. konzultáns. elégedett. készít értelmezés. szerkesztés. szárazföldi folyamatosan. küzdelem. igen szavazat tartalom elvitat. gyártás. európai szárazföld lakója. kétségbe von. összeszövött. szerz dést köt. verseny. eleget tesz. összehúz. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). veszekszik. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. kielégít. összevágó. konstrukció. küzd. kontinens. folytonosság. felépítés. konzultáló orvos. folytonos. szerkezet. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. alkotmányos. tanácskér konzílium. épület. folyamatosság. kap (betegséget). világrész európai. alkotás. forgatókönyv. tároló. filmvágó. verseng értelmi összefüggés. folytatódik folytatódnak állandósság. tartalom. mértékletes. terjedelem. felvesz. megtámad. kontinentális. megállapodást köt. tanácskérés. tartalmaz. hajlandó. kortárs. szakadatlan eljegyzés. építés. összefüggés. alkat. magába foglal. harcol. szaktanácsadó. konstruktív. kapcsolat. összetétel. vélelmezhet . egészségügyi séta. tanácskozás fogyasztó felemésztés. kapcsolás. szerkeszt . fogyasztás. folyamatos. magyarázat. kortárs(i) befogadóképesség. összetétel. egészségügyi. teremt konzulens. szervezés. vállal. rtartalom. visszatart konténer. szárazföld. szervezet alkati. türt ztet. szövegösszefüggés földrész. konzultáció. kapcsolatba lép. orvosi konzílium. megkap. összefügg . kivitelezés.constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. szerz dik. vitat. megépítés alkotó. szövegkönyv. elégedettség. épít . kapcsoló. szerz dés. tartósság állandó. szövegkörnyezet. kontextus. szerelés. mérk zés. feltartóztat. folytatólagos. tanácsadó. szerkezeti. összesz tt. alkotmány. tervezés.

meggy zés. kényelem. térítés. magasság-átszámítás. szerz désszer . átalakulás. ellen rz szerkezet. megfékez szabályozott ellen r. megfelel elnökjelöl pártgy lés. összevet. feldolgozás. konvertálás. ellentétes. beszállít. megszokott. szövetkezés. áttérítés. sarc hozzájárulások irányítás.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. átszámítás. szokásszer . vezérl m vitakedvel . átalakítás. közrem ködés. hoz. szófajváltás. vezérel. szófajok szerepcseréje. konvertál. megfelelés. illend ség. nyakas ellentétben áll. szerz dés. konverzió. eredetiség nélküli. elüt. közvetít. szabályoz. párbeszéd fordítva. gyülekezet. szállít. felügyel. ellentétbe állít. gy lés. kongresszus. átállítás. számvev . átváltozás. kormányzás. felszólalás. hallgatólagos megállapodás. adó. hit. átlépés. megbeszélt. szerz dési akaratos. összehasonlít. konvent. megtérítés. giccses. irányít. ellentétes dolog. frontváltoztatás. gyülekezetet illet . átruház. hagyományos. vita illemhely. közrem ködik közrem ködött adakozás. makacs. szabály. felügyel . energiaátalakítás. különbözik. kényelmes. szembeállít ad. átváltoztat. anyagfeldolgozás. megegyezés. átváltoztatás átalakít. ellentétbe hoz. ellen rzés. nyilvános illemhely alkalmas. gy lésre vonatkozó. konvenció. megtérés. megtért személy átalakítva átad. megállapodásszer . átállás. meggy z dés. vezérl (kártya). megtérít. vezérlés. sablonos. ellentét. szokások beszélgetés. hozzájárulás. ellentét. vitatott probléma. felügyelet. fennhatóság. korlátoz. szakmai konferencia. áttérés. átvált. hord. kölcsönösen. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . visz elítélés. menetszabályozó kapcsoló. adakozik. cikk. vezérl szerkezet. vitás. viszont átváltás. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. hozzájárul. fizet. megállapodás elfogadott. konvencionális illemszabályok. egyezmény. közlemény. továbbít. ellenkez . ellen riz. szövetség.

bejárati bolttet . dögös. rézüst. amíg a dolog kiérlel dik. h sít együttm ködés köpeny. zab. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . készül. rézzel bevon. áruhiányt teremt felvásárlás. árut felvásárol. befed. birtoklajstrom-kivonat. vminek a legjava. teper. hidegvér en. elcserél. példányszám. minta. ünnepi püspöki köpeny. sarok. kanyar. példány. vecsernyepalást másolati díj. közös. zsaru. kiugrás. összecsapás. beborít. becserél. rend r. kábelér. langyos. tépel dik. lemásol. pocak. túlhív (filmet). londoni lóvásártér. rézvörös. nyugodtan. veleje vminek. szájszöglet. kakukkol. meghal (villamosszékben) f zés. fels forma. belseje vminek. falkiszögellés. szenvtelen. kukorica. frissít . riportanyag. tet . sül. hamisít. mellékmegfejtés. cikktéma. hidegen. beboltoz. búvóhely. hidegvér . teljes (összeg). kupolával ellát. kézirat. fesztelen. sarokba tesz. leh t. példa. másolat. vásárol. bejárati boltrész. saroklemez. szögletrúgás. rézpénzdarab. másolatok közrend r. h vösség. hajószakács. másol. üzletel. felvásárló szindikátus. kiálló hegy. alszik vmire.convincing cook cooking meggy z megsüt. f . nyomtatványpéldány. kanyarulat. korlátolt felel sség társaság. gabona. legjava vminek. tisztázat. szókimondó. rézb l készült edény. boltozva fed. rezez. felveszi a versenyt vkivel. szemcse korner. fordul. gabonaszem. magtok. szög. hely. szemzug testület egyesített. rézedény. sütés meggondoltan. részvénytársaság. közömbös. híranyag. sarokdísz. átboltoz. testületi jogi személy. kohol. áruhiányt teremtve összevásárol. hajt. h sít . szakács. megállja a helyét vkivel szemben. nyugodt. leh l. frisseség. közösségi. összeütközés. szakácsn . sarokba szorít. vörösréz. megbirkózik vkivel. utánzat szerz i jog kimagoz. palást. sarkon áll. vminek a magja. mag. nekiszorít vminek. nyomdai kézirat. rézszín . magház búza. reprodukció. elkészít. csemegekukorica. fordulat. f z. hekus. nyomtatvány. h vösen. fészek. h t. rézb l való. kerek (összeg). megállja a helyét vki mellett. megf z. lagymatag. érintkezik vkivel. palástot ráad. h l. puskázik. megfontoltan. zug. sószemcse. rézlemezekkel ellát. égtáj. fasza. szöglet. réz. önt forma fels része. füstölög vmin. száguld. magja vminek. találkozik vkivel. h vös. társaság. sarokkal ellát. rezes kiadmány. vminek a belseje. kanyarodik. mérsékel. szemtelen. vminek a veleje. süt. pluviálé. hideg. sarokvas. friss. garas. terület. kópia. ajtó fölötti boltív. tyúkszem.

vállalat. tart vminek. bomlás. beleszámít. tanácsnok. hasonlóság. merész akció. sorol. k sor. forgatónyomaték. pár. megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. ország. számol(ás). megszámol. vatta tudott egyetemi tanács. pontosan levelez . terület. elempár. kifogástalan. megfenyít. megbüntet. vádpont. vidéki. erkölcsi rontás. romlás. f z szíj. feslettség. megye lakossága.testület. téglasor. megfelel (meg)vesztegetés. merész tett. grófság lakossága. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. pálya. grófság. er pár. kiszámít. helyes. romlott alak. csatorna. rendreutasít. folyamat. megvesztegetés. tanácsos. pamut. m ködési kör. jól megfér vkivel. korrekt. tanácstag számításba vesz. kijön vkivel. felszámít. elromlás. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. korrigál. tanácskozás. megfelelés coup couple coupled courage course . összefüggés. helyesbít. karton. kör. kúra. fogás (étkezésnél). kijavít. megrontás. el adássorozat. megye. grófság népessége. elemek közötti kapcsolat. összhang. megromlás. romlott kiejtés. fontossággal bír. elrontás. tanács. hibátlan. étrend. számítás. csatlópóráz. folyás. megszámlálás. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. kapcsolat. számolás. falu. menetirány. folyik. vakmer akció. táj. ágy (folyóé). testület ellensúlyoz. hasonlító. aknafolyosó. tudósító egyez . pamutszövet. költség/ár drága. megszámlál. összekapcsol. tervet sz . szalad. két darab. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. géptengely-irányszög. tárna. vesztegetés. két darab szarufa. kerület lakossága. kiigazít helyesen. tanácsülés tanácsadó. vakmer csíny. költség. merész sakkhúzás. megfelel . jelent séggel bír. korrupció ár. párosul. terveket sz . járás. gróf. gondolatkör. lealjasodás. merész csíny. kezelés. alsó vitorla. szakma. pontos. tanfolyam. falkavadászat. kering. romlottság. közigazgatási terület. korhadás. vidék. correspondence egyezés. tervez. csatlószíj. keresztsor. számol. terület környék. egy pár szarufa. vidék. tervezget. züllöttség. szemsor. vakmer tett. számlál. számít. költséges házikó. kollégium. villaház gyapot. rothadás. levelezés. beigazít. végösszeg haza. k réteg. puccs. tekint vminek. számlálás.

közvetítés. telér. csattog. felölel kiterjedés. udvar. versenytér. fölösödik. fedél. pénzügyi bukás. szerz dés. beköt. asztalt terít. megteend útvonal. menet. fedezetül szolgál. fekvés. mesterségbeli szakértelem. fed. fedezet. törvényszék. tudósítás fedett fed . tárgyal. futópálya. házivászon. útirány. biztosíték. krémmé kever ki alkot. hisztizik. pénzfedezet. hírlapi beszámolót ír. szétzúz. átpaszíroz. köpeny. összeomlik. befedez (kancát). kurzus. beköt (könyvet). szétroncsol. összecsattan. vágat. összezúz. karambolozik. durrant. el idéz. fut. ígér. fortély. tudósít. legjava vminek. lezuhan. versenypálya. elkészít. meghágat. teremt létrehozott készít készítés. kelt. lerögzít. letakar. palástol. összeomlás. összeütközik. udvarias gesztus. folyosó. ügyesség. bekrémez. mártássá kever ki. terít . taglal. biztosíttat. megállapodás. szívélyesség. ropog.életrend. vmilyen rangra emel. krém. levélboríték. összeroppan. udvarlás. lefed. lezuhanás (repül gépé). repül gép-szerencsétlenség. biztosít. rejtekhely. habzik. víziút. tönkretesz. árzuhanás. tejszín. létrehoz. burkol. bozót. kiterjed. fedez. ér. recsegés-ropogás. tejszínhab. udvarol vminek el zékenység. paktum beburkol. lefedez. sportpálya. színe-java vminek. vízi járm megd l. biztosítás. megegyezik. pukedli. befedez. darabokra összetör. fedezetet ad. megtesz. el adás. menedék. fedeztet. csattanás. terjedelem. meder. tör. betakar. elleplez. útvonal. befed. széljárás bíróság. gondoskodik a fedezetr l. ipar. út. szakma. pénzügyi krach. tönkremenés. udvariasság egyezmény. durran. létesít. vetésforgó sorrend. jelenetet rendez. beken. váltógazdaság. összetörik. meghajlás. egyezséget köt. védelmez. zuhanás lefölöz. megteend út. megegyezés. megteend pálya. robaj. takar. kiköt. frigy. tejszínt tesz. véd. légáramlatok. takaró. üldöz. versenyútvonal. királyi palota. szövetség. fed . légáramlás. magába foglal. érvényes. boríték. irány. keres vmit. csillagok járása. udvari bók. ravaszság. zeng. hajó. összetör. rendszeres tájékoztatás. kötelezettséget vállal. fölösödni hagy. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . huzat. mesterség. kötelezettségvállalás. biztosítékot ad. teríték. figyelem. vetésforgó. egyezség. légi járm . védelem. takarás becsapás. leplez. befog. menstruáció. közvetít. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. borít. leborít. magában foglal. meghág. futás. egyetemi el adás. biztosítékul szolgál. vízszintes rakás. vízszintes sor. kivált. harsog. beborít. téglatér.

keresztez d . megnyír. kicsinált mérk zés. keresztezés. büntet jogi. igényes. hajnyírás. kritizáló. lelegel. akadályoz. eláraszt. vezeték-keresztezés. metsz . váltó. ostornyél. csapat. bizalom. gáncsoskodó. hitel. csúcs. kereszt irányú. ellentmondó. megkoronáz. cs dül. teremtmény. erd állomány. keresztény vallás. keresztez dés. világ alkotó. brigád. átkelés. krupon. bunda. személyzet hokedli. ferde. gyülevész népség. zsúfolásig megtölt. el renyomakodik. szüret. teremtés. bevet. statiszták. keresztez. b ntett b nös. mogorva. körülvág termés haragos. jó érdemjegy. gyalogátkel hely sereg. tanulmányi pontszám. bögy. szemben álló. hitelt nyújt. akadály. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. néma szerepl k. összepaktálás. jó pont. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. jó hírnév banda. társaság. válságos. légáthidalás. vasúti átjáró. er ltet. kritika bírálat rövidre vág. sámli. sokadalom. fondorlat. keresztez . barátságtalan. kis helyre összeszorít. kis alacsony szék. termés. jóváírás. kiszorít betetéz. lótükör. fejtet . ellentétes. keresztbeporzás. feszület. tücsök. leszorít. nyírás. kereszt. lapocka. begy jt (termést). tet . vizsgálódó bírálat. összeszorít. haránt. er szakol. átmegy. fajkeresztez dés. keresztcsévélés. keresztben álló. legénység. kurtít. kellemetlenség. összezsúfol. kitér . csapat. keresztbe rak. kritikus. lenyír. keresztez dnek (fajták). javára ír. megpróbáltatás. divatkreáció. keresztez dés. zsámoly b ncselekmény. hátb r. özönlik. kritikai. tolong. levágott vég. becsület.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. kinevezés. elözönlik. nehézség. m . lapockahús. csomó. begy. cs dület. krikett. átlós. terméshozam. megm vel. levágott darab. pereputty. cserzett b r. bosszúság. tömeg. termel. termést hoz. halom. áthalad. nyír. hajvágás. szorong. keresztbe tesz. banda. lombkorona. tolongás. b ntény. beültet. csalás. kreatív. átkel. metsz. boncolgató. elhisz. diagonális. levág. korona crop crops cross crossing crowd crown . áthúz. aratás. legel. teletöm. követelés. szorongat. sereg. útkeresztez dés. termény. sokaság. metsz dés. bízik. hitelt ad. ingerült. keresztezés. terem. kereszténység. keresztülhúz (terveket). egymást metsz . keresztezett fajta áthaladás. hegedül. szembetalálkozik. szenvedés. rosszkedv .

leszoktat. karmantyú. iszik. hegyikristály. csökkentés. kultúra. divatos. harangszigetel . leszállítás. szétvágott. réselés. füstölés. pácolás. m vel dési. letartóztatás. kíváncsi pénznem. köpölyöz. érvényes. munkabefejezés. függvényábra. kupa. köpöly. tanterv görbít. különc. rizet. vásárlóközönség. ereszték. villamos áram. riszt. rizetbe vétel. kehely hóbortos alak. meg rzés. bevett. jóslat. grafikon. görbül. gyógyít. vágott. gyógyulás. vulkánozás. rzés rendelésre dolgozó. id szer . bemetszés. kristálygömb. tenyésztési. serleg. ritkaság furcsa. rovátka. kigyógyít. üreg. kristálydísz csilláron. görbe. vev kör. öblösödés. kristály-. cég állandó vásárlója. szúrás. vágás. m velési. hajlik. szokásjog fogyasztó. rendelésre gyártott. fura alak. hasíték. nyers flintüveg. válságos durva. ügyfél. kristályüveg. kritikus. osztályrész. emelés (kártyában). orvoslás. általános. negyed liter. talpas pohár. részeg. folyás. társadalom gy r . entrechat. nyesés. kristályos. szelvény. húzás. vallásos tisztelet kulturális. leszállított. tartósítás. kristálytiszta. kristály. sodor (folyóé). óraüveg. gyógymód. csévél tölcsér. bokázás. bliccelés. bevágás. ólomkristályüveg kultusz. árok. sorozaton kívül gyártott. finomítatlan.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . szokás. goromba. aktuális. elterjedt. metszett. vev vásárlók vám vág. részesedés. levágott. folyó (hó). pohár. marás. virágkehely. meggyógyít. gyógyítás. vágat. vásárló. lógás. birkanyírás. sors. éretlen. domborít. osztályrész. áramlat. pofon. mosatlan. kanyarodik. csésze. üzlet állandó vásárlója. csapás. mélyedés. kíváncsiság. áram. állandó vásárló. vért vesz. vésés. szabás. ródolás. vulkanizálás. metszés. kanyarulat felügyelet. kihúzás. kehely alakúvá válik. ütés. fejtési rés. ár. termesztési baktériumtenyészet. plébános érdekesség. herélt. metszet. fejtési fogás. mértékre dolgozó. közhasználatú. hajlat. árnyékoló serleg. k olaj. kezelés. nyomódúc. görbület. forgácsolás. szelet. hajlít. rendelésre készített. felvágott. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . erichsenbenyomódás. mértékre készített. megmunkálatlan. kihagyás. óramulasztás. klisé. csapágycsésze. kúra. kristálydetektor. fehérítés. forgalomban lev jelenleg tananyag. kanyar. valuta általánosan elfogadott. dorbézol. horony. árnyékoló búra.

teljes. felvágás id szak. napi. korszak. medd törmelék Magyar . tánc. irtás. nap-. elköltözöttek. randi. csökkentés. marás. egészen. kiszabás. naponkénti. bizonyos id pont. kor. érzéketlen. táncest. újságkivágat. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya. veszélyes sötét sötétség adat. naponta kár. szabás. földfelszínhez legközelebb es réteg. bizonyos nap. mindennapi. ablaktábla. tökéletesen. kerékpározik. kelet. metszet. körfolyamat. veszteség sérült sérülések bál. bringa. réselés. levágott rész. holtan. teljesen. dátum. mondakör. megrongál. ablaküvegtábla. megvágás. napvilág. bevágás. napilap. elhunytak. halott. ütem (motorban). pontos. metsz . forgácsolás. medd k zet. nap. hulladék anyag. holt.cutting éles. randevú. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. bringázik. nappali. levágás. mindennapos bejárón . vágó. leszállítás. nappal. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. biciklizik. keltez. táncdallam. bujtóág. hirtelen. ered. meghatározott nap. táncmulatság. naponként. levágott darab. csapás. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. id pont. dalciklus. élettelen.pence mindennap. körforgás. táncestély. napi napok halottak. dugvány. mindennapos. újságkivágás. megkárosít. vágás. ciklus. kivágás. medd .

sötét. testület elöljárója. széles. mélység. feny fapalló. halál. keresked . díszít hatású. dekoratív ravasz. alattomos. elhatároz. vágatvég drága. kedves. elmakacsol. székesegyházi f esperes. hanyatlás. áthatolhatatlan. mennyiség. nehezen érthet . tenger. késedelem. alapértelmezés. fontos. visszautasít dekoráció. igazságot tesz. rangid s. határoz. elintéz. viselkedés irány dékán. feny fa deszka. mélységes. rendes. elhatározás dönt .deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. súlyos. osztás. kártyaosztó. rendelkezik eldöntött. díszítés. ragoz. okos. tapétázás dekoratív. elhárít. mélységesen mulasztási ítéletet hoz. doyen. alapos. fizetésképtelen . els fellépés. kártyaosztás. elmulaszt. megállapodás forgalmazó. homályos. mélyen mélyebb mély(séges)en. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. kijátszás. mélyen. évtized december illedelmes. bemutatkozás. mély. tisztességes. feny . szakadék. nagy tudású. sok. mély tónusú. romlik. fájdalmas. sötét tónusú. sz k erd s völgy. hibásan teljesít. keserves. egyezség. üzlet. els fellépés (év)tized. költséges. t rhet dönt. elszánt. kifejezett. nekrológok megvitat. esperes. mélységjel. sz k erd s szakadék. haláleset. fizetésképtelenség. óceán. távol. feldíszítés. feny fa. vita. eljárás. nagy mennyiség. díszítmény. értékes. elutasít. megfelel . súlyos elhalálozás. halálesetek. határozott. szobafestés. bánásmód. kezdés. vitatkozik adósság adós bemutatkozás. rosszlelk . gyengül. debütálás. hiány. drágán. kitüntetés. ill . idézésre nem jelenik meg. eldönt. titkos. halálosan gyászjelentések. osztó bánásmód. hanyatlik. f részdeszka. eltökélt. álnok. tagadhatatlan döntés. nehezen felfogható. vitat. megdönthetetlen.

késleltet. oklevél fokozat elhalaszt. finom. tart (el adást). teljesítés elmaradása. meggondol. kiküldetés. legy z. megvéd vádlott defenzív. törékeny. fontolgat. megfontol. mulasztást követ el. végleges. delegáció. halogatás.lesz. kézbesítés. gyönyör séges. remek finom. határozott. óvatos. fokozat. nem teljesít. megdönt. élvezetet okozó. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. szállít átadás. nem elsietve. elragadó. el re megfontoltan. vét. latolgat. megfontolt. mérték. tanácskozik. kifejezetten. veszteség definiál. nem elsietett akarattal. bizottság. makacssági ítéletet hoz. védelem. kötelezettségének nem tesz eleget. válogatós. átgondolt. vétség. kényes. korlátoz. határozottan. felszabadítás. hiány. hogyne. lassú. védelmi állás deficit. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. örömet okozó. kiad. szánt szándékkal. jogátruházás. elb völ . érzékeny. ízletes élvezet. öröm. fizetést beszüntet. pompás. defenzíva. mulasztás. ízletes. kézbesít. hiba. nem tesz eleget. feltartóztat. mond (beszédet). határt szab. értelmez. szándékosan. el adásmód. tapintatos. gyenge. képélesség. gondolkozik. örömet szerez elragadtatott b bájos. minden bizonnyal definíció. el re meggondoltan. tudatosan elpuhult. gyönyör ség. megszabadít. pompás beszállít. el relátó. megver. meghatároz. késedelem. fok. szülés . eln iesedett. védekez . sietség nélkül. késleltetés. küldöttség körültekint . védekez hadm velet. körülír. világos feltétlenül. késedelembe esik. el ad. akart. vereség védelem er sítések megóv. meghatározás definiciók diploma. felbontóképesség. el re megfontolt. kimérten. lassít késletetett átruházás. meghiúsít. hoz (ítéletet). átad. tanakodik. szándékos. kiszolgáltat. gyönyörködtet.

ellátatlan. fenék. képvisel házi tag. tömített. tartozék alárendelt. tömött s r ség megtagad. képvisel . indulás. demokratapárti. ész. letétbe helyezés. deponál (értéket). együgy . lerak. kimutat. eltérés. ostoba. felvonul. képmélység. tanszék ágazati elindulás. kívánság. függ ség gyarmat. felfogóképesség. bizonyítás. visszautasít minisztérium. tömörített. követel. vízmagasság. alattvaló. eltartott. alj. depresszió. leszármazás. levertség. tagozat. vastag. bankba betesz. mélység. megbízott családfa. kérés. lerakódás. demokrata párt tagja. település. küldött. szemléltet. el leg. igényel. csapadék. esés. távozás alá van rendelve. sötét. sepr . lejt . betét. osztály. hanyatlás. letétbe helyez. fekvés. függés. szediment. múlik vmin. bizonyít. demonstráció. leszorítás. származás leír leírt demonstration bemutatás. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. rajtaütés. réteg alacsony légnyomás. fedett. süllyedés nélkülözés bölcsesség. letét. tüntet visszautasítva Dánia buta. lehangoltság. részleg. s r . el fordulás. követelés. követ. függ ben van. kereslet. intenzitás. közepe vminek helyettes. szakasz. kér. függ kicsapódás. bánatpénz. függ. fel van akasztva. lecsapódás.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. mélye vminek. tárgyalás alatt áll bizalom. elutazás. üledék. melegség (színé). lel hely. nagy fajsúlyú. tömör. foglaló. vonulat. kimutatás. megkövetel igényes demokrácia demokrata. horpadás. öröklés. leszállás. szemléltetés . tagad. igazolás. pangás. leereszkedés. szak. vastagság. falvastagság. deszant. elintézetlen. bemutat.

eligazításon kiadott feladatok. parlagon hever . rajzol. makacs. roncsolás ártalmas. vágyik vmire. megszerkesztés. eligazítás. eligazítást kiad. tervezet. írómappa. sivatag. szerel asztal. tervrajz. pusztít törölve elpusztítás. kietlen. szószék.describes description descriptions desert leírások fajta. lerombolás. romboló alkatrész. kigondol. szerkesztés. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . kívánt dolog. átáll. részletek észlel. irtózatos. pusztítás. fogcsikorgatva. részleg. pusztító. napi munkaterv. végzetesen. tervez. megsemmisít. iskolapad. tervez kívánatos felszólít. kétségbeesett. kiirtás. részletez. sivatagi. lakatlan. dezertál. kétségbeesetten. rendeltetési hely sors. követel. lelkipásztorkodás. elhagy. megszökik. óhajtás kívánatos. vágy. ádáz. felvázol. borzalmas. féle. részlet. kíván vmit. iszonyúan. rész. szerkeszt ség titkársága. elkeseredett. konstrukció. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. reménytelenül. vázlat. elgondolás. terméketlen minta. elszánt. veszettül undorodás. tönkretevés. vázol. m szerasztal. referens. érdem. szerkeszt. óhajt. misekönyv tartó. vminek ellenére célállomás. szándék. íróasztal. szándékol. kér. osztagot kirendel. cserbenhagy. kassza munkaasztal borzalmasan. kívánság tárgya. rombolás. megrajzol. felfedez. puszta. kivitelezés. szörnyen. részletezés kimerít . kinyomoz. tervezés. romlás. osztag. megkíván. tervez ként dolgozik. megszerkeszt kijelölve rajzoló. kívánság. pusztulás. megsemmisülés. kimutat. veszettül. elkeseredetten. írópolc. (író)asztal. veszte vkinek. óhaj. vágyakozik vmi után. végzet elpusztít. mindenre elszánt borzalmasan. gépelem. rajzolóként dolgozik. vágyakozás. kivánt el adó. iszonyúan. pusztaság. magány. megsemmisítés. leírás leírások átpártol. reménytelen. kétségbeejt . részletes. hivatalnok. kivitel. asztal. terv. lerombol. pénztár.

késedelem. véget ér elhatározott. fejleszt fejleszt k el hívás. kifejlesztés. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . kap (betegséget). fejleszt. dombornyomó szerszám. visszatartás dönt. kifejt. talajjavítás berendezés. felparcelláz. jelentkezik. fasz. terjesztés. szándék. kiképzés. eldönt. kiterjesztés. alakozó. grafikon. diétát tart. kézi sajtó. kifejtés. késés. kibontakozik. diétázik. k kocka. odorsüllyeszték. zsaru szótár tettem alakmás. kib vít. vízi létesítmény. elhatározás. megjavulás.detection detective detention érzékelés. fejlemény. fütyi. fejl d kiterjedés. megállapítás (betegségé) ábra. el hívás. kézi lyukasztógép. gyarapítás. el készítés. diétára fog. kifejl dik. országgy lés különbség különbségek determination döntés. fogyókúra. társalgás átmér Diána napló farok. gyarapodás. feltartóztatás. vízer m . megállapít. fogvatartás. kiaknáz. nyomozás detektív. meghatározó hasznosít. diagram. kifejl dés. présszerszám meghalt diéta. érmesajtoló szerszám. meghatározás. csavarmenetvágó. feltárás. oszlopláb. késleltetés. megkap (betegséget). faszfej. határozott megállapítás. meghatározás. sematikus ábra. vízer m rendszer. kialakít. letartóztatás. meghal. sematikusan ábrázol dialógus. elhatároz. diétát ír el . egység egységek diagnózis. kifejleszt. parcelláz. zúzótömb. érmesajtoló. mutatkozik. tökéletesítés. kidolgozás. m velés. határoz. meghatároz. görbe. zúzógy r . eltökélt. fejl dik. nyomozó bezárás. kitudódik fejlett el hívószer. alakít. pöcs. el hív (filmet). kialakulás. elszánt. fejl dés. fütykös. párbeszéd. présmunka. levezetés.

el írás. igazgató. tempójelzés. vezetés. légvédelmi l elemképz . mocskos lesz. katasztrófa. szinte. igazgatás. félreérthetetlen. kár. nézetletérés csapás. rossz. igazgatói bizottság. nyílt útbaigazítás. címtár. nehéz. hitvány. szennyes. egyenesen. diplomatikus. szemérmetlen. sárba ránt. dimenzió. disznó. igazgatóság. egyenes. piszkolódik. igazgató. címirat. vezérvonal direktórium. szeles. vállalatvezet ség. iszapos. szennyez dik. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. rendez . veszteség. bíró útmutató magyarázata. bepiszkít. méret. munkaképtelen. parancs. ocsmány. bepiszkolódik. irány. irányító alávaló. küld. különbözés. nézeteltérés. koszos. vacsora dioxid diplomáciai. játékvezet . utasít. ügyvitel. tisztátalan. veszteséggel ellenkezés. erkölcstelen. közvetlenül. szégyenletes. bonyolult. minta méret ebéd. bonyolultság. sárba tapos. távbeszél névsor. igazgatói tanács. szerencsétlenség katasztrofális. piszkos. közvetlenül direktrix. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. címzés. nehézkes akadály. rendezés.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. piszkos/erkölcstelen. kiábrándulás. méltóság dilemma. kitérés nélkül. nehézség digitális magasztosság. irányítás. szabványméret. kényszerhelyzet kiterjedés. bekottáz (rajzot). sáros. ködös alkalmatlanság. telefonkönyv. azonnali. igazgatóság. méretre vág. beszennyez. csúnya. sáros lesz. irányít. mocskos. irányzat. aljas. viharos. maszatos. lakásjegyzék. vezéregyenes. tiszta. sebészi késirányító. utasítás igény azonnal. vezet ség. megállás nélkül. visz. tanács. besároz. vállalatvezet . bemocskol. galád. határozott. közvetlen. rögtöni. méretez. nyomorék hátrány. mocskolódik. tapintatos haladéktalan. rokkantság meghibásodott. trágár. vezet . rendelkezés. szennyes lesz. kiábrándultság . beszennyez dik.

távol. bemutatás. táv(olság). diszkontál. eladás. lap. szorult érzés. értekezés. elintézés. felfedez. rendellenesség. karika. el nyben részesítés. fegyelem. fegyelmez. messze. leszámítolás. vitat. nevel. fegyelmezés. kijelez. eldobás. bizonyságot tesz. megkülönböztetés megkülönböztet . pontosan kivehet . árkedvezmény. szállítás. térel nybe kerül. pasztilla. messzeség. veszekszik. gondot okoz. nem vesz figyelembe beszélget. vitatkozik bomlás (rendé). megszabadulás (vmit l) ellenáll.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. kitesz. veszekedés. elrendezés. beteggé tesz. vitatkozás. józan ítél képesség. rendetlenség. kitüntetés. harcol. bemutat. korong. messzi. leszámítol. közzététel árengedmény. tárgyalás. összezavar. határozott. pontosan érthet . baj. láttat. lemez. vita. megoldás. betegség. rendellenesség. el adás. útszakasz halvány. megnyilatkozás. közlés. megfontoltság. nyugtalanít. tönkretesz. elbocsátás. z rzavar kiállít. fitogtat. körültekintés. megbeszél. okosság fejteget. különbség. megvitat. szétszakadás. kór. világos hír. értekezik. kétségbe von. távol(i). l gyapot-tárcsa. különböz . zavar. leszállítás. távolság. ítél képesség. különbségtétel. távoli eltér . tartózkodó. tapasztal. körhagyó tárcsa. szétszakítás eltávolít. kijelz . fenyít. kezelés. leszámít. diszkréció. zavarás. kiválóság. értékesítés. tányér elbocsát. rossz közérzet asztali edények hanglemez. társalgás felfed. józanság. megkülönböztetés. feltár. bemutató. tárgyal megbeszélés. megvitat. tárcsa. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. rendelkezés. külön. mutogat. táv. elárul. tudományág elárulás. elutasítás elront. vita kínos érzés. megkülönböztetett bánásmód. mérlegelés belátás. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. hírnév. lemez fegyelmi büntet.

vonalszakasz. kerület. alak. esztergaszíj. hadosztály. választókerület. adatol. eloszlás. rész. szétválaszt. elválaszt. tan(tétel). pofa. vaskapocs. befogópofa. elválasztás. közfal. válás c-hang. osztás. nyargaló. lelkész. fickó. domén. ékszorító pofa. okadatol. különféleség. osztályozás. részleg. felosztás. hím. nyomon követ. skálabeosztás. tarkaság. értéktartomány. osztály. elosztás. osztalék. véleménymegoszlás elválás. terület eltér . vádirat. egyenetlenség. kiosztás. csalás. nyomában van. tanács.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. felparcellázás. sarkában van. ugyanaz doktor. vaskapoccsal rögzít. emelet. szakasz. megoszlás. osztásköz. hajóosztag. hamisít. elkülönítés. eltérés. pompás csoport. muri. tárgykör. megosztott. láb. padszolga agárverseny tett dollár birtok. házassági bontóítélet. kategória. szétosztás. megoszlás. hajószázad. értelmezési tartomány. változatosság felosztott. eloszlatás. kankutya. szorító. sokféle. esztergameneszt . detto. orvosol dogma. fokokra beosztott. tantétel. osztott jutalék. szétválasztás. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. fokbeosztásos. doktrína. körzet. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. fokokra osztott. cécó. isteni. csinál. viszály. megosztás. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. felhajtás. vaskapoccsal meger sít. tesz. pap. fok. orvos. fejezet. okmányokkal alátámaszt. nézeteltérés. tagoltság kerület. üldöz. kutya. súlycsoport. okmányokkal igazol. megkülönböztet el kel . igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . esztergaszív. meneszt . elosztás. kiváló kiosztott disztribúció. válaszfal. kanfarkas. okmányokkal ellát. tuskóbak. körzet. gyógyít. vallási dogma adatokkal alátámaszt. tagozat. ellátás. változatos diverzitás. beosztás. okmányokkal bizonyít. dokumentál. okirat. különböz . dokumentum. eb. t zikutya. kampó. tan. megsejt. vaskapoccsal lefog. különböz ség. alaphang. jártató. megalapoz. szétosztás. hajóosztály. elválik. tonika. megjósol. osztandó hittudós. fokozat. szavazás. orvosi gyakorlatot folytat.

els terv. vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . dubl z. nyújtás. állításkötelezettség. kihúzott nyeremény. vontatás. hazai. sorozóbizottság. el zetes tervezet. lenn. kett s fogadás. kétrét re összehajtott. tervrajz. f tt. el terjesztés. piszkozatot ír. lefelé men . reklámozás. remi. kétannyi. színm irodalom. hibás ismétlés. kétszemélyes szoba. tervezet. kétszeresen. különítmény. állítás. kétséges. le-. kett s hiba. le. kifáradt. kett s. kitér . összekuporodik. sorozás. katonai szolgálati kötelezettség. behívás. terv. kétrét . tanár. fejébe tesz. túlsúlyban lev . képmás. kihúzott nyereménytárgy. gyanús. adagol kettesben. újonckontingens. törvénytervezet. alsó. döntetlen mérk zés. lefelé irányuló. földre. lent. még egyszer annyi. sorsolás. megszerkeszt. pihesz r. leégve tucat behív. lefelé történ . kisorsolás. besoroz. kasszadarab. professzor becsapott. fogalmazvány. felvesz. eldöntetlen ütközet. duplája vminek. színm . kerül . hamis. megkett z. holtverseny. alteregó. kihúzás. összeírás. kikülönít. pehely. pelyhedz szakáll. kétszer annyian. elkészített. irányában. leszállásra kényszerít. letesz. sorsjáték. megdupláz. kétes hír . kapu adag. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. nyereménytárgy. kétszín . bejárat. vonzóer . intézvény. húzás. uralom don. piszkozat. spanyol nemes. megír. beszédre való unszolás. kétségesség lefelé való. felvonóhíd mozgatható része. párosított. katonai összeírás. felölt. le(nn). besorozottak. drámaírás. színdarab. kétség. másodpéldány. kimerült. vázol dráma. vargabet . ajtónyílás. szakasztott mása vkinek. kinyújtás. kétágyas szoba. sorozat. lefelé. kikülönített alakulat. sült ajtó. behívó. futólépésben megy. két-. iker. vázlat. megfogalmaz. uralkodó uralkodás. csapolás. vonzer . farablás. molyhos sz rözet. két futamban való gy zelem. alakmás. kétségbe von bizonytalan. dupla. húz.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. intézvényezés. k felszínének szegélyére vésett díszítés. legénytoll. különítmény tagja. kétrét görnyed. feltesz. újoncozás. kétszeres. duplikátum. finom toll. visszakanyarodik (folyó). magára ölt. kontra (bridzsben). kétszer annyi. összehajt kételkedik. házi dominancia domináns. el adó. kétes. váltó. tervez. sorshúzás. legy z. oda-vissza. molyhosság. pihe. álnok. vonás. hasonmás. kerül út. kiküld.

ejt erny s ugrás. csapó. kocsifelhajtó. aszalt. tartózkodó. hajtás. indít ütés. unalmas. süllyed. elkábít.drawing drawn dream dress drink drinking kép. ellik. falka. kihúzott. pirula. vágathajtás. sof r. leejt csepegtet csorda. hajtás. csöpög. csappantyú. sürgés-forgás. abbamarad. akasztófa. kimért. erdei út. eláraszt. beverés. kocsikázás. ital. csökkenés. kocsifeljáró. kocsis. gépkocsivezet . gépész. meghajtás. csepeg. dob. kampány. er átvitel. szárított. propagandakampány. letesz. telér irányában haladó vágat. kivezérl fokozat. cukorka. vezéroszcillátor. kis völgy. ver kar. ábrándozik. labdaütés. húzott. nagy házhoz vezet út. tisztított. hajtófa. fáradt. szomjas. z fa. ejt. hajtóm . kibelezett. nekirugaszkodás. felad. autózás. kábítószerrel él. kocsiút. hallgatag. vezetés cseppent. ivás. összehúzott. meghajtókerék. fogatos ló. embertömeg. szárad. csapódeszka. ejtési magasság. abbahagy. fanyar. kocsizás. pályaszakasz. hajtószerkezet. meghajtó szíjtárcsa. borjazik. el rehaladás. függ dísz. meghajt. csapóajtó. nyáj. vége lesz. megszárad. sajtóakció. vájár. kiszárad. kirántott. döntetlen. fasor. pörgetett ütés. meghajtás. lyukasztóvas. vezet. ütés az els r l. csapásirányú kihajtás. állathajcsár. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . kihajtás. terméketlen. két hátsó láb felvetése. aszal. elesik. megtett út. vezet . gyógyáru. ütköz . rabszolgahajcsár. lendület. ár. kiapad. álmodik. támadás. nyújtott ábránd. vak. hajtórúd. kivezérlés hajtott. golfüt . medd . ejtés. rajz. kábítószert ad be. gyógyszer kábítószer apad. hanyatlás. víztelen sivatag. meghajtó. hajcsár. ver kos. felvonásvégi függöny. ostoba. kábítószert szed. süllyeszt . meghajtóer . lepottyanás. bedobónyílás. szesztilalom híve. mozgó falka. rajzolt. rajzolás elkínzott. zött gépjárm vezet . kocsivezet . bedob. hajtóer . szárít. csavarhúzó. folyosó. kapuskirúgás (kézb l). energia. felhagy. elhalmoz. pottyanás. kulcslyukfed . akció. meghúzás. prohibicionista. hajtókerék meghajtók becsavarás. hosszú egyenes ütés. hajtó. vágyálom öltözködik. ösztön. ledob. ruha iszik. út. összeesik. nyáj. kezd ütés. leesés. csepp. lyuküt . bitófa. eldöntetlen. ivás. tárószakasz. feszült. visszaesés. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). hajtó. zárred lap. szeszes ital italozás. hév. lejt . drog. porított. esési magasság. száraz. függöny. csöpp. elejt. elán. kiszáradt. leejtés. tömeg bódít. elbódít. megnyúlt. hajtóvadászat. törölközik. csökken. tél. mozgalom. hadjárat. esés. feltáró közle. dolina. álomkép. kábítószer. részegeskedés méhrajzás. álom. függ .

behúzza a nyakát. fej félrekapkodása. kopoltyú. mindegyik. fakul. függeszt tag. kiporol. lanyha. közben behint. füllel ellát. butít. steksz. kalászt hány. fakó. kalászol. id tartam. türelmetlen. kötelesség. hollandusok adó. ill en. kell . véletlen fürd . eltompul. tompít. lemerülés. lebuktat. követelés. ruca. németalföldiek. tartam alatt. kétféle. dinamikus. kétélt csapatszállító bárka. párkánytartó konzol. lebukik a víz alá. tompul. pontosan herceg. csíp s. kapocskarika. víz alá nyom. kikalászol. meglép vmi el l. enyhít. németalföldi. ütést kihagy. lelkes. légnyílás. szánt. jutalék. m vel. fogó. engedelmesség. fület tesz. kacsa. pontosan (id )tartam. oszloptartó konzol. félrekap (fejet). éles. fels vezeték-tartó. fej lekapása. fanyar. holland nyelv. ellóg. heveny. dupla. megfelel en. réce. kukoricacs gróf ear earl . lemerít. kett s szám lemerül. behúz (nyakat). fejet hány. ököl. kétszeres. csinvat. vízbe lök. németalföldi nyelv. újságcím melletti bekeretezett közlemény. német. minden. retesznyelv. nyelv (záróreteszé). fogantyú. alábukás. félrekapja a fejét. megfelel . beporoz. fülecske. alábukik. zéró. holland. matt. buzgó. kihúzza magát vmi alól. vízbe ugrik. váratlan fürd . savanyú. vízbeesés esedékes. szolgálat. mancs. vízbe dob. kett s. mindenki éhes. szántvet. vízbeugrás. elfakul. alámerülés. pracli butul. elbutul. por.dual duális. egyhangú. hollandok. port töröl. nem hajlékony. törékeny huzalszorító béka. bekeretezett közlemény újságcím mellett. eltompít. tompává tesz. elbliccel. csövesedik. unalmas. függeszt karika. elbutít. kéz. ágasfa. leporol. elkapja a fejét. lejáró. vízbe márt. mohó. kalászba szökik. rossz. vám haldokló dinamikai. mind. lassú észjárású. tengeri fülcsiga. minden egyes. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. er teljes. lebukás. buta. vízbe merít. kell id ben. ál-. tompa. illend en. illeték. fülszer nyúlvány. víz alá buktat. kifakít helyesen. járandóság. függeszt rész. lehorgasztja a fejét. nulla. hollandi. vízbe merül. jogcím. pénz. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. szemét furcsa. kalász. tiszteletadás. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. fül. vízbe ugrat. s r keresztszövés vászon.

könnyebbséget szerez. kapatosság. földelés. odú. fesztelen. jólét. könnyek kezelhet ség. megfelel b ség (ruháé). készség. gazdaságtan. könnyedén. lyuk. megold. földgömb. becsípettség. közgazdaságtan gazdaság. gondtalanság. földdel feltölt. megkönnyebbülés. élesít. üzleti haszon föld alatti lyuk. étel. perem. kienged. nyugodalmas. könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . kijjebb csavar. lassít. laza. talaj kényelmesség. egyszer . lágyság. kényelmes. csökken. tehermentesít. könnyebbé tesz. csökkent. könnyen rávehet . margó kiadás. alkalmazkodó. kereset. enyhülést szerez. szabad id . kib vít könnyebb könnyedén. b vít. szövetszél. falszegély. megenyhül. csillapít. könny . evés egyházi. egyszer ség. lelassít. jövedelem. kiereszt. kiérdemel. földel. metszés. mérsékl dik. papi ökológiai (köz)gazdasági. föld. fesztelenség.earlier early earn earnings earth korábbi. káva. egyenl en elosztott. készséges. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . enyhít. él. nem er ltetett. gazdaságos. enyhül. könnyen járó. enyhe. megnyugtat. megkönnyebbít. könnyed. lassan. gazdasági élet. könnyedség. megnyugszik. szárazföld. könnyít. természetes. éti. gördülékenység. kényelem. szél. lel . közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. lazít. könnyen. csendesít. óvatosan mozog. földterület. óvatosan helyére illeszt. szegély. nem nehéz. takarékosság beszeg. nem meger ltet . nem fárasztó. szántóföld. nyugalom. megtakarítás. könyv éle. csillapodik. megfelel b ség . nem akadékoskodó. tágít. megereszt. földzárlat. óvatosan mozgat. korán keres. meglazít. nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. gondtalan. gazdasági. pénzt keres haszon. gazdasági rendszer. elfogulatlan. megkönnyebbült. utánaereszt. koraibb korai. szegélyez. megkeres. étkezés. gerinctet . fájdalommentes. pihen . föld felszíne. simulékony. megkönnyít. megszabadít. ráér id . karima. közgazdaság. rókalyuk.

hatás. fáradozás. pete. következmény. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. ténylegesen hatásosság. holmi. találó. kézigránát. gondosan kidolgozott. mindkett . eszközöl. eredményez. teljesítmény. megvalósulás. termelékeny. eredményesség. bodza. prebister. pofa. egyik. hatásosan. összhatás. er kifejtés. hatékony. oktató effektus. hathatósság. hathatós. termelékenység eredményes. gondosan kidolgoz. hatékonyság. id sebb. hatásfok. alak. fickó. kihatás. ingó vagyon. érvényes. öregebb. hatásos. tevékeny hatásosan. valamelyik a kett közül alapos. okozat. eredmény. értelem. effektív. öregebb személy. hatály. rangid s. id sebb személy. hatóer eredmények. hatékonyan er feszítés. madártojás. tojást gy jt. kijátszó. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. tényleges. teljesítmény. megvalósít. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. ingóságok alkalmasság. bodzafa. hatékonyság. értékpapírok. hathatós eredményesen. valóságos. gyakorlatias. körülményes.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. okoz. korosabb. tojásba márt. mindkét. legid sebb. megmunkált lelkész. rátermettség. korosodó. végrehajt célravezet . eredményes. hatékony. tanítás nevelési. hathatósan. záptojásokkal megdobál. öreged . tekintélyesebb személy. öreges induló. törekvés diószén. magasabb rangú. hatályban lev . kezd . t gy id s. jelenség. hatóer . feldolgoz (témát). tojás. hatékonyság. bonyolult. pasas. legöregebb választás . fekete bodza. feljebbvaló. koros. bármelyik. valamelyik. repül bomba.

torkollik. válságos helyzet. kiküszöböl. elérzékenyülés. kifolyat. érzelem. szükség-. alkalmazás. üres. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. másutt felbukkan. megsemmisít egyéb. érzelmi. kiürül. kiürít. vész-. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. használ. ömlik. nyugtalanság érzelmes. kiborít. munkavállaló. választói elektromos elektromos. elektronikus elektronika elegáns. különben. izgalom. kiderül. felszámol. más. tapasztalati alkalmaz. megindultság. kihagy. lobbanékony császár hangsúly. izgatottság. kiemelkedés sürget helyzet. érvényesülés. felbukkanás. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. finom. szükség. kilép. váratlan esemény. felindulás. kényszerhelyzet. el kel . dolgoztat. klassz (alkotó)elem. választható eltávolít. jelentkezés. kit n . ürít. szükségállapot. megfelel . dolgozó. villanyáram elektronikai. szükséghelyzet. indulat. felmerül. máshová. megüresedik. kirekeszt. felemelkedik. lehet vé tesz engedélyezett . tartalékjátékos emóció. kikerül. szorongató helyzet. tartalék-. ürül képessé tesz.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. felhasznál. hév. vagy máshol. meghatottság. villamos elektromosság. kiemelkedik. villamosság. tartalék. felmerülés. nyomaték birodalom empirikus. váratlan helyzet. szolgálat alkalmazott alkalmazott. foglalkoztat. ellenkez esetben.

bátorít. felvesz.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. kártszalag. fokoz. hatálybaléptetés. foglalt. megbeszélt találkozó. szerelmi légyott. harcban álló. vége. befejezés. bevégez. végpont. befejez. véletlen találkozás. szerz dtet. határ. hadmérnökség. találkozik. kötelezettséget vállal. összecsapás. véget ér. végz dik. vég. kihangsúlyoz. eljegyzés. párbaj. összecsap. mesterkedik. tervez. szembekerül. mérnöki munka. mesterkedés. befejez rész. növel encouragement bátorítás. fondorlat. állás. kier szakol. viadal. találkozás. mérnök. kikényszerít alkalmazás. megsz nik. összekapcsolódott megbeszélés. ellenség. m szaki katona gépészet. lefoglal. végtelen. csetepaté. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. m szaki. véget vet befejezett se vége se hossza. alkalmazás. kötelezettség. befejez dik. lezár (vitát). elfoglaltság. kier szakolás. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. szembeszáll. megmérk zik. szerz dés. motor. machináció. összetalálkozás. tusa (fel)bátorít. támad (el)foglalt. mérnökség. elfoglalt. összekapcsolódás. végcél. vágási forgács. összetalálkozik. er sít. megszüntet. sz nni nem akaró végek ellenfél. mozdony gépész. gerendavég. mozdonyvezet . eljegyez. deszkadarabok. összeakad. légyott. csonk. ütközet gép. láncfonal. gépkezel . maradék. szembe találja magát. m szaki tudományok. nyolc lábnál rövidebb gerenda. leköt. cél. buzdítás. tompa illesztés. büntet szankció. kikényszerítés. épít. összekapcsolódnak (fogaskerekek). hulladék. program. ellenség(es) energia érvényre juttat. végz dés. ígéret. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . felbátorít (fel)bátorított eselék. forral. technika. elkötelezi magát. mérk zés. konstruál. kötelez. szerz dtetés. bevégz dik. célkit zés. gépesítés. gépszerkesztés.

kérdez sködés. bejárat. egyenl . teljesen jogosult entitás. beírás. boríték. vizsgálat biztosít. esemény azonos. bejegyez. bejárat. szórakozás. ép. kiegyensúlyozott. bevonulás. elektroncs bura. bejövetel. beír. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . óriási. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. bemegy. lét. vendégség lelkesedés. benevezés. felér. azonos mennyiség. elragad. burkológörbe. gondoskodik behatol. elégséges érdekl dés. belépés. roppant nagy elég. hibátlan. takaró. kellemes. teljes maradéktalanul. egyenl mennyiség. burkolás. felvétel. mulatság. elbájol. birtokbavétel átkötés. göngyöleg. egyformán. bemenetel. beállít (csúcsot). nyomozás. szótári címszó. örvendetes élvezet hatalmas. tudakozódás.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. bejárás. bevonat. burkolat. szórakoztatás. higgadt. bevezet. belépés. egyformaság. bejön. burkoló. egyenrangú. feljegyzés. egyetemi felvétel. lelkes(ült) egész. fénykoszorú. bekérés vállalat. vállalkozás megvendégelés. megegyezik egyenl ség. idomítani kezd bekért behatolás. benevez. valóság behatolás. feljegyez. egyöntet ség egyaránt. bejegyzés. belép. lényeg. rádiócs bura környezet környezetek epizód. belépés. rajongás lelkes.

etnológiai. id számítás. erkölcsi botlás. felszerelési tárgyak. kimarás. intézmény. kivonat. kiömlik. megállapítás stb. véleményezés. cég. erkölcsi erkölcstan. megmenekülés. létrehoz. tévedés hibák megszökik. meger sítés. megmenekül különösen esszé. telep. vészkijárati vaslépcs . költségvetés. testület állapot. néprajzi Európa európai (ki)értékel. becslés. kor. megfelel . megállapítás. értékel. azonos mennyiség. megkísérel. lecsapoló. azonos érték. elmenekülés. kiszámítás. földbirtok. birtok. faji. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . tanulmány eszencia. megállapítás alapítás. számítás. megpróbál. lefolyó. csappantyú. leereszt . kiáradás. elszökés. elmenekül. kiépít. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. szökik. kísérletet tesz vmire. felbecsülés. vélemény. oszloptest alsó része. költségel irányzat. menekülés. értékmegállapítás. megszökés. kor(szak). elszivárgás. hiba. lényeges alapvet en. elillan. megállapít. lepusztulás eltévelyedés. egyenérték. társadalmi rend. rang. írásbeli dolgozat. egyenl erej . szivárgás. elkerül. árvetés. szervezet. t zoltólétra.equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. létesítés. létesítmény. lényeg alapvet . kibocsátó nyílás. kiömlés. megalapoz. kiértékel. létesít. szerelvények jogosság. ment létra. értékelés. szökés. kiszökés. elvadult növény. kísérlet. háztartás. vészkijárat. létesítés. felbecsül. azonos. kor. illatszer. ekvivalens. kimutat. azonos érték . méltányosság azonos jelentés . felmér. egyenértékes. egyenérték . felszerelés. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. elszökik. korszak erózió. egyenl érték . megfelel érték éra. el kalkuláció. teljes kikapcsolódás. lényegében alapít. etika etnikai.

kifejl dés evolúciós. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. szemmel láthatóan baj. követel. nyilvánvaló. megkíván. szembeszök . véletlenül egyre. végül (is). egyenes. ha. végül is. lelet. kézzelfogható. kiértékelés egyenesít. vkin kívül. elárulja magát. mindennapi mindenki minden mindenhol. evolúció. kizár. páros. magától értet d en. gonoszul. precíz. nyom. nyilvánvaló volta vminek. megkövetel. minden mindenki hétköznapi. kétségtelen. magától értet d . valamikor mind. kialakulás.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. vmin kívül. kiváló kivesz. végs fokon. örökké. kivéve. egészen. vall. fejl dési behajt. nyilvánvalóság. tanúvallomást tesz. végs történetesen. sima. mindenütt bizonyítás. kivéve. vizsgálat megvizsgál. szemmel látható. mindig. egyenletes. fejl dés. vizsgál példa példák kit n . kivételt tesz. bizonyít. hogy. kiemel. tanúbizonyság. kifogás. kiegyenlít. bizonyítékul szolgál. éppen. kivéve. tanúsít. nyilvánvalóan. vminek kivételével elhagyás. tanú. gonoszság. egzakt. tanúskodik vmir l. gyökvonás. versenyszám események végleges. betegség. kivételével. rossz. lapos. kicsikar. sportesemény. jelentkezik. értékelés. nyilvánvalóvá tesz. kizárás. bizonyság. tanújel. bizonyíték. rosszul. szabatos pontosan vizsga. tanúskodik. eset. kivételt téve. pontos. egyenl . megnyilatkozik evidens. kalkuláció. ha nem. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . végül. ellenvetés. kiegyenesít. hacsak nem. evidenciában tart vmit. kézzelfoghatóság. megszokott. veszedelem (ki)fejl dés. szabályos este esemény. világos kétségkívül. sík. szemmelláthatóság. valaha. b n. kivétel. gonosz. bizonyosság.

kiterjeszt. enged a zárkózottságából. zártkör kizárólag. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. szám z. kínzó. felfújja magát. megvalósítás. közigazgatási. többlet. sétál. túlzás eltúlzott. gyakoroltat. végrehajtás adminisztratív. teljesítés. kifogás. felduzzad. feladat. dagad. határtalan. szétterjed. átváltási árfolyam. vált. f el adó. telefonközpont. túlzott csereforgalom. kizárólagos. végrehajtó hatalom. kizárólagosan elenged. megtölt. szétnyílik. gyakorlatozik. menekült. gyakorlat. megnagyobbít. túl sok. kiállítás. létezik. nyílik. bemutató. kifeszít. rendkívül felesleg. lét. kicserél izgalmi állapot. cserekereskedelmet folytat. széttárul. végrehajtási. értékt zsde. mód felett. szám zött él. járadék. tartásdíj. bugyborékol. felfúj. z ünnepély fizetés. csere. mentség. testmozgás. folytat. gyakorlatoztat. izgatottság érdekfeszít . izgalmas. mentesség edz. rendkívül magas. tágít. tágul. kirakat. kitágul. felment. kib vít. bemutatás.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. létez tartalmaz egzotikus teletölt. kicsapongás. fennáll. túlságos. mentesítés. gerjeszt . gyakorol. expand . kiterjed. kitágít. felenged. t zsde. beváltási árfolyam. széttágul. testgyakorlás. felfuvalkodik. cserekereskedik. megnagyít. kifejl dik. szétterjeszt. kinyílik. megnövel. dolgozat. számkivetés. igazolás. kivitelezés. izgalom. létezés létezés. túlzó. feltár. terjeszkedik. szétterül. számkivetett. feszül. számkivet. gyógyszer beadása. kicserélés. mértéktelenség. szám zés. vezet kivétel. igazgató. kizár kirekesztés. elnéz. kizárás el kel . cserél. mozog. t zsdei árfolyam. mutatvány. kidolgoz. végrehajtó. mértéktelen. rendkívüli kivételesen. csereüzlet. szertelen. kifejt. széttár. megbocsát. ürügy el adás. iskolai el adás szül k részére. izgató kirekeszt. kitár. van létezett fennállás. szám zetés. valutaárfolyam. el adásmód. megtelik. gyakorlás. kifejleszt. kivégzés.

gy r s szélfeszít . kiállítás. felderít. tágulás. világosan h stett. valószín nek tart. felfedez út. kitettség. kitörés. számít vmire. habosítás. tapasztal. költség. kib vítés. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. várható örökség elvárt. kilátás. felvilágosítás. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. kihasznál. kifejt. megmagyaráz. felvétel. hisz. költség.kiszélesít. kiadás. kitermel. kikutat. elébe néz. fekvés. várakozás elvárás. felfúvódás. kiaknázás. puffadás. fürgeség. tágítás. b vítés. költségek. remény. elvár. robbanás export export cikkek exponált expozíció. kiaknáz. kiterjedés. kitevés. detonáció. nyílt. fejlesztés. gyorsaság. kitágulás. kilátások. visszatérítés drága. megnyit. megfejtés. kizsákmányolás (ki)kutatás. el re lát. kísérletezik kísérleti járatos. kirobbanás. felhabosítás. remény. kifejezett. magyaráz. hadjárat kiadás. térfogatnövelés. magyarázat. felderítés. költséges élmény. világos félreérthetetlenül. feltárás. tett hasznosítás. kiegészít. kihasználás. felfedés. kitermelés. remélt. vastagodás. sávnyújtás. felfedez út. kizsákmányol. szókimondó. költség-visszatérítés. leleplezés. ráfordítás kár. magyarázó okok. tapasztalat tapasztalt kísérlet. szaktudás. terjeszkedés. m velésfejlesztés. kutatás (ki)kutat. h tágulás. megvizsgál (fel)robbanás. . átkutat. dilatáció. szakvélemény indokol. remél. teher kiadások. ügyes szakértelem. határozottan. szakért . gondol. felrobbanás. növelés biztosra vesz. magyarázó körülmények. várt expedíció. összeegyeztetés határozott. vár elvárás. kutat.

tekintet. szem. kifejezett. megnagyobbít. külterjes. túlzó. hozzáépítés. legtávolabbi nagyon. többlet-. mérték. elterül. kinyilvánítás. szembenéz vmivel. elölnézet. túlzás. sötét (nyomor). lap. prolongált kib vítés. fej. vészes helyzet. meghosszabbítás alapos. külföldi. rendkívül. szerkezet fejtési felület. nagyság felületi. rendkívüli. ábrázat. kifejez. nyomófelület. legnagyobb. széls . figyelés. kimondhatatlan. hosszan tartó. különös. megállás nélkül. megnyúlás. küls ség külön. különleges. legszéls . síktárcsa. futár. rendkívüli módon. szertelenség. bet kép. gyorsvonat. terjedelmes alaposan fok. széleskör . lyuk. átfogó. pontos. felszín. tüzetes. terjedelem. külszíni. képe vkinek. küls megjelenés. szóhasználat kifejezések ad. expressz. számol vmivel. elüls oldal face . vélemény. felület. terjed kinyújtott. kiterjed. színoldal. kiterjeszt. fejtési front. ritka. külszín. legmesszebb men .megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. feneketlen. növel. széls séges. küls leges. kinyúlás. mintás oldal. végs határ. kiterjesztés. rendkívül. sürg s. melléktantárgy. kivételes. kinyújtás. él. el lap. határtalan. megnéz. legnagyobb fokú. csíraszem. kiterjedt. végs fok. határozott. homlokzat. pillantás. nyújt. tágulás. kül-. m köd felület. küls (leges). széls ség. terít. szokatlan igen nagy. véglet. felszin. rügy. kifejezés. munkahely (bányában). kiterjesztett. terjedelem. kiterjedés. fejoldal. n . küls . külországi. végs . félreérthetetlen. számlap. utolsó. meghosszabbít. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. mellékállomás. rendkívüli. kiterjedt. kib vít. ráadás. méret. mellék-. üt felület. jobb oldal. határérték. oldallap. meghosszabbított. világos. feltétlen. szertelen. arc. többletkiadás furcsa. t fok. szerfelett nézet. széls érték. bet test. bet fej. gyors küldönc. kifeszített. nyílt határozott arckifejezés. megnövekedett. vágóél. egyértelm . rágófelület. kétségbeejt helyzet. kiszélesített. szín. kiterjedés. látszat. rendkívüli.

teljesen. felbukás. derült. méltányos. tiszta. elmarad. nem zavaros. betét. hit. világos. egészen. el segít. ígéret h . kifogástalan. elégtelenség. jókora. el nyösen. cserbenhagy. leromlik. kibélelés. sikertelen. tökéletlenség. csiszolás. pontosan. elfogadható. méltányosan. szegély. gyarlóság. bizalom/hit. pártatlan. száraz. rátermettség. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. gyönyör . szeret . b séges. hiányában. borítás. d lési irány megjelölése. szépséges. elmulasztás. pontos lejtés. kivágott fákból álló rakás. mulasztást követ el hibázott kihagyó. fehér. hajtóka. hanyatlás. pályatévesztett ember. szép. romlás. gyengeség. szépen hangzó. gyenge. szépasszony. sokat ígér . bukása vkinek. kedvez . nem üti meg a mértéket. fátyol. meghibásodás. kiállítás. meglehet sen becsület. meghibásodik. hanyatló. lehet ségek. helyes. kudarc. kielégít . biztatóan. fordulás. fordulat. könnyen olvasható. bukás. kedvez en. egyengetés. csökkenés. hiány. tényez kre bont. fakultás. alaposan. pont becsületesen. tehetség burkolat. simítás. egész. hanglejtés. fair fairly faith faithful fall . cs d. elesés. terjedelmes. arcvonal-változtatás. meglehet s. megmunkálás. tisztán. öntésminta. tömítés. kádencia. el nyös. tárgyilagos. igazságos. csapadék mennyisége. hiányzik. bels burkolás. dacolás. megbuktat. rendesen. szepl tlen. képesség. h séges. szemben. halkulás. makulátlan tiszta. ill . elég jó. kar. sportszer . tetszet s. illend . esik. szintén. egyszeri ellésre született bárányok. becsületesen. együttható. áttetsz . csapadék. el mozdít. h ség. hiba. tehetség. leomlás. korrekt. meghiúsul. korrektül. kudarcot vallott. kecsegtet . tényez . önt sablon. ügyesség hibázik. szorzótényez . ügynök gyár egyetemi kar. szervi elégtelenség hibák korrektül. megengedett. létesítmények. fadöntés. felszerelés. bukásra álló. frontváltoztatás tény alkotóelem. bukás. megkönnyít berendezés. b nbeesés. közepes. nem sikerül. t rhet . tisztességes. csuszamlás. romló. apadás. bukott. vásár. leromlás. jól. nem részrehajló. olvasható. gyengül hibásak hiba. jól olvashatóan. balsiker. mocsoktalan. elromlás. mulasztás. sz ke. tantestület. ellés. megbukik. nyíltan. kihajtás. elvágódás. megbukás. könny ség. könnyedség. méltányosan. kudarcot valló. eléggé. kudarcba fullad.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. apály. becsületes. képesség. lojális. szolgáltatások adottság. bizalom. esés. bizományos. elég. jól olvasható. jól hangzó. tökéletesen. elbukás. hitvallás.

tartásra ad. böjt. menet. es . legyez . tartásra vállal farmer. hamisított. intim. groteszk rajz. családias. er sen. család. szertelen ötlet.egyhasi bárányok. készít. vízesés. agyrém. nem valódi. tettetett hír. hullott ereszked . utánzott. ledöntött fák száma. összeomlás. drukker. képzel tehetség. fazon. vitorla képzel dés. megm vel. elegáns koplal. h tlen. magával ragadó. rögtönöz. furcsa minta. szilárdan. megmunkál. színlelt. gyorsan. paraszt gazdálkodás elb völ . propeller. rajongó. pontatlan. agyszülemény. hibás. szabás. rögzített. jó család. hír(név). hullás. groteszk m alkotás. esés. szertelen gondolat. valóságnak meg nem felel . el segít. furcsa m alkotás. szell ztet készülék. fantazmagória. régi család híres szelel kosár. bizarr minta. fúvókészülék. gabonarosta. pusztulás. süllyedés. legyez. megformál. szilárd. szárny. szelel rosta. tanya. groteszk díszítés. látomás jóval. félrevezet . groteszk minta. lelkes híve vminek. kirostál. csalfa. messzebbi. bizalmas. sokkal. tönkrejutás. képzel er . er s. zuhatag kétszín . el kel származás. fesztelenül bizalmaskodó. bérbe vesz. nagyon érdekes alakít. ismert. ellés ideje. megragadó. vízoszlop. nagy távolságban. messze. gazdálkodó. zuhanás. elragadó. m vel. bezárt. m -. farkuszony. ál-. szurkoló. zuhanás csigasorkötél. lehullás. házi. omlás. hamis. tus (birkózásban). el kel család. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . szokás divatos. gazdálkodik. messzebb es . légcsavar. távol. imádó. vízmagasság. farm. lejt . valótlan. távoli. fantázia. kicsapongó. nagyon. hajócsavar. színtartó. távol-. rostál. mód. divat. sebes. túlsó kisbirtok. sz. ventillátor. messzire. nem igaz. csapongó képzelet. könny vér . hulló. kivágott fák száma. megtéveszt . vkinek a veszte. furcsa díszítés. ismer s. zárt. családi. szell z készülék. böjtöl. furcsa rajz. meghitt. messzebb fekv . kosztba vállal. ábránd. megbízható el mozdít. veszte vkinek. major. húzóvég. megszokott családok család-. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. csavarszárny. csavarlapát. bizarr m alkotás. csalárd. helytelen. igaz. képzelet. kisebbedés. hallucináció. lezuhanás. szintkülönbség. messzi. leesés. legyezget. bérbe ad. szeszély. tartós. visszahúzódás. gyors. gazda. távol fekv . hírnév gyakori. káprázat. álnok. közvetlen stílusú. távolabbi. téves. gazdaság. kosztba ad. bizarr rajz. bizarr díszítés. gyorsabb. er sen. nemesi származás.

megkülönböztetett bánásmód. kedvezés. hiba. magatartás. eltolódik. honorárium. tulajdonságok február etetett. páter. pártfogás. alkotó. tisztel. hiányosság. halálos. jóindulat. halált okozó. szivesség. elmozdul. legid sebb tag.fat hizlalt. megromlani hagy. illetmény abrak. támogatás. hiányzik. mulasztás. alapító. kedvez. mostohaapa. hibázik. pártfogol. tart vkit l. szabálytalan adogatás megtisztel. létrehozója vminek. etetés. csokor. hasonlít vkire. fél. táplálkozás. tisztelet. pásztortáska. halál. fekete üröm. jellemvonás. végzet após. kifizet d munka. törvénytisztelet alkalmas. gazdag. aggódik. díjazott. illeték. küls megjelenés. vég. fizetés. forrása vminek. kitüntet el nyös. elhízott. oltalom. központi. arcvonás. szövetségi hivatalnok. díjaz vkit. vonás tagoltság. jellegzetesség. államszövetséget érint . öreg egyházatyák megtörik. kövérje (húsnak). északi. északpárti. vminek a java. kövér tyúk. ziccer. szerz séget tulajdonít vkinek. kifizet d vállalkozás. törés. zsír. b séges. vadspenót. hizlal. kegyként adott tárgy. takarmány. kigondol. feltalál. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . részrehajlás. f helyen közöl. zsiradék. botlás. sajátság. nemz. h bérbirtok. kegy. vet . államszövetségi. egyezményes. segítség. kedvez kedvenc aggodalom. vét. el nyös. keresztülvihet . h bér. félelem. vétség. hízik. hiányosnak talál. szívesség. termékeny. el nyös vállalkozás. jelvény. vaskos. végzetes elmúlás. felvázol. hízott. apaságot elismer. el nyben részesít. vet dik. ken anyag. helyesel. gyantás. védelem. kövér. kivételezés. apaságot tulajdonít vkinek. korelnök. fogyatékosság. el nyös munka. jól felszerelt. hiányosnak min sít. tisztelend atya. szerepeltet. el segít. háj. tart vmit l. sors. szerelmi zálog. evés. téved. tulajdonság. támogat. apó. kitüntetésként adott tárgy. szövetségi szövetség díj. jellemez. hibáztat. kiadós. lehetséges. vet dés. eleség. táplál. hatásos szerep. szül je vminek. örökbe fogad. testes. kiemel. hatásos sorok. föderalista. megtör. atya. dús. arcvonások. táplálék. hibássá válni hagy. tapadós. szerelmi emlék. elmozdít. valószín attrakció. legrégibb tag. zsíros. rettegés. vastag. el tolás. félve tisztel. arckifejezés. hájas. pusztulás. kimozdít. szövetségi ügynök államközi. java vminek fatális. apa. megvalósítható. tömött. megegyezéses.

érzék. mágneses er tér. könyörtelen. vminek a párja. szántóföld. párosít. egyetemet végzett ösztöndíjas. érzelem. mez . kerítés. tüzes. képmez . piac mez k ádáz. biztosító csap. nyersb r. nemezel. tag filc. sz rme. evés. megtalálja a párját vminek. csapatot összeállít. széppróza. hangulat. tapintás érzékelés. háttér. lopott holmit elad. eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. összeállít. párja vminek. zabálás érez. izomrost. koholmány. eladási terület. lóverseny mez ny. valótlanság harctér. megvéd. kerítéssel elzár. véd. udvarló. orgazda boltja. elhárít. akadályon átugrik. helyszíni. csatatér. ünnepi. pajtás. letaglóz. táplálás. fogás. kutató ösztöndíjas. mér léc. regényirodalom. összetapad. mezei. érzés.feeding feel feeling feet fell élelmezés. rost. mez nyben játszik. ledönt. érzékelés. orgazdaságot z. pajzsmez . kerítéssel körülvesz. szenvedélyes. kegyetlen. számtest. korlát. harcmez . tapintás. összeáll. mez ny-. tér. tv-képmez . lopott holmit vesz. érzet. orgazda. b r. megfog és visszadob. összefilcesedik. terület. mágneses mez . leüt. ünnepi játékok. bajtárs. vadásztársaság. egyetemi önkormányzati testület tagja. elektromos er tér. orgazdáskodik. csapat. terep. társ. kivéd. vívás. ünnep(ség). elsüt kilincsrugó karja. tábori. harctéri. nemez. ünnepség néhány kevesebb elemi szál. er tér. táplálkozás. el tolás. bekerít. idegrost. fickó. oltalmaz. pofa. ünnepies. palánk. vív termékenység ünnep. mása vminek. pasas. n stény feminista akadályt vesz. regénym faj. határoló vas. játékosok. elsüt rugó karja. sövény. ünnepély. kopár hegyoldal. véd fal. heves. kitalálás. mez ny. rostanyag képzelgés. takarmányozás. nemezzel bevon. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . ember. összepárosít. pálya. nemezel dik. sövényen átugrik. terepen történ . valaki. vad egyenrangú ember. cimbora. fesztivál. szigetel fedéllemezzel befed n i. hangulat. ünnepályes. érz . érzet. indukciós tekercs. etetés. kartárs. tapintóérzék lábfejek beszeg. akadályt ugrik. alak.

utolsó. feltöltés. irattároz. pénzel. hártyásodik. kit n . töltelék. kellemes. rudacska. számjeggyel megjelöl. szerepel. finom. legkiválóbb merinó gyapjú. ritka. remekül. alak/ábra. húros hangszeren játszik. gondol. talált tárgy hozzávalók. jó kivitelezés. képet alkot magának. fájlok dagad. verekedés harcoló becsül. kidolgoz. elsimít. megbírságol. tisztít. b ség. befejez. ütközet. állomány. tömés. vékony réteg befejezés. kézbe vesz. hegyes függoly bokszmérk zés. feltöltés. sor állományok. számjegy. apróra. eleget tesz. számjelez számolás. megtalálás. alakzat. számtan iratgy jt . telik. megállapítások csodálatos. alak. küzdelem. diagram. vetülékfonal bevon. megtölt. film. iratrendez . jól. teljesít betöltés. retesz. menetel. lelet. szép hozzányúl. lelet. hártya. kiderül. felület. pénzügy anyagi. eldolgoz. iktat. tolóka. kitisztul. kikészít. szennyez désekt l mentes. számol. megtapint. adatállomány. küzdeniakarás. hímez. nemes. leülepszik. nagyszer en. vél. ábra. végs végül finanszíroz. derít. bírság. kiváló min ség . reszel . szépen. kicsinosított. (ki)tölt. megjelenik. kallantyú. fogdos. ráspolyoz. finomít. jó kidolgozás. befejezés. talált tárgy felfedezés. tapogat ujjak hajrá. elképzel. véget vet. elegánsan. töltés. apró. csipisz. betölt. finoman. díszít. tiszta. reszel. jelképez. megszámol. megmunkálás. megtapogat. végez. besúgó. kikészítés. értékel. kitölt. bevégz dik. szín-. alakít. tapint. ténymegállapítás keresések. vég. nyúl. egészséges. oszlop. jó. filmre alkalmaz. el kel .fig fight fighting cimbalomszeg. keres. irattárba helyez. kalkulál. befejez dik. kitöltés. díszes. töltet. illusztráció. elegáns. h bérúrnak fizetend kárpótlás. vamzer. divatos. ujj. kartoték. bravúrosan. vég. kártalanítás. cizellál. termet. száraz. megtelik. harc. keresés. karcsú. nyúlánk. töltés. bérlet-meghosszabbítási illeték. cifra. nagyszer . harcképesség. ráspoly. megszámoz. index. tölt. nyíl. pénzbüntetéssel sújt. pompás. remek. pénzügyi felfedezés. finomított. bevégez. dúsít. filmez. számmal jelez. laktató. hegyes. fogtömés. derült. felértékel. tökéletesít. óramutató. iratcsomó. besúg. éles. díszítést vés. lezár (vitát). megjelenés. akta. töm. fügefa. vasúti töltés. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . füge. üdít . számol vmivel. mintáz. pontosan. betöm. tölt anyag. számozott basszust készít. megállapítások.

lapos. ellankad. vitorlarúd-szilárdító. k kocka. írisz. kampó. árboctámasztó. hév. lap. egyenletes. szürke.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. határozott. elsárgult levél. tüzelés. f t. vállalat er sen. lelóg. lelkesít. n szirom. elseje. hajóhad. elbocsát. halak. meghízik. állott. els sebesség. zászló. kidolgozott. határozott. hengerel. ütközési heveder. bedöf. íz/aroma. ízesít anyag. alkalmas vmire. jól áll vkire. kil . száraz levél fakó. húsoldal. gyors. hevít. illeszkedik. cég. mozdulatlan. egyhangú. kincstári ék. lapos felület. szeszély. lapjával. hús. kemény. odaillik. jogtanácsos. eleinte. hozzámér. húsosodik. jellemz tulajdonság. elsül. unalmas. síkság. állódíszlet. tökéletes éget. ill . levakar. csatlakozó lemez. tipeg k . lobogó. játékpénz. lakás. els nek. félhanggal leszállított. korhadt ág. egyenes. állóképesség. bé (kottában). hosszúsz r angol vizsla farka. kezdet. szilárd. átkel bárka. széles level gyékény. hiányjelz kartonnyelv. kielégít. járdak . tüzet fog. változatlan elbágyad. illeszt. összeilleszt alkalmasság. elégtelen osztályzat. torpedó. fix. nyílt. keményen. lapít. aroma. köt lap halász halászat megfelel. emberi test. tompa. meggyullad er s. aranyzab. kigyullad. belefér. beilleszt. gumidefekt. f szerez. összeegyeztet. hevül. sínheveder. vérszomjassá tesz. meger södik. megszilárdít. sík. illesztett sínheveder. tompít. görcs. határozottan. zászlójeleket ad. renonszot csinál. els . fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . meger sít. -egyedik. csap. laposan. levél. jól áll. íz. gyújt. t zkár. horgászik. különleges tulajdonság. hozzáidomít. beleillik. tehetetlen ember. zamat. lapály. el készít. lekonyul. szenvedély. jelz zászló. felgyújt. szilárd. els alkalommal. halászik. biztos. légkör flotta. használhatóság. átalakít vmilyen célra. t z(hely). fellobogóz. fitt. illend . elsüt. nyíltan. megízesít. ötös osztályzat el ször f államügyész. elgyengül. rögzített. tüzel. gyorsan elröppen (id ). peca. sajátosság. szilárdít. kifejezett. megfelelés illeszt öt állandó. inkább. els ként. megszilárdul. roham. lehúsol. sima. test. fürge. szilárdan. t zvész. hizlal. szapora beavat. összeillik. alkalmas. ágyút z. macskak . színfal. elfér. egészséges. t z. kikövez. másodrend evez toll. t zeset. hajóraj. kiváló. húsétel. kikészített. kezdetben. karó. puskatüzelés. alkalmassá tesz. bágyad. fénytelenít. határozottan. sziklazátony. kipirul. hozzáillik. hízik. sekélyes illat. vérben megforgat. els ízben. jó. robban. meggyújt. megfelel . szilárdan el ször. gatya (madáré). k lap. illik vmire. hal. ízesít. l . alföld. egymásba illeszt. kereken. er sít. határozottan. homokzátony.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

mulatságos. munkáscsapat. megszerez haszon. elnyer. gyarapodás. képtár. liget. m ködési függvények alap. összeolvadás. különös. m ködéshez tartozó. tréfás. csapfészek. furcsa. kemény. határid üzlet fundamentally alapjában. el segít. út. kertészkedik. t késít alap-. szórakozás. csonka. jár. sánta. bútor. vadhús. alaphang. erkély. er sítés. prostitúció. sietés (óráé). befektet. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. fedett pálya. megérkezik vhova. határozott. profit aknafolyosó. rés. jöv beli. bivalycsorda. forrás. nyomorék. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. alapvet . csorda. kötelesség. szövetkezés jövend . hízik. gyakorlati. tevékenység. fúzió. gyarapszik. ráadásul. szerez. béna. nyílás. r garázs epikurosz kertje. brigád. fedett folyosó. további azonkívül. jöv id . felszerel. szerszámsorozat. móka. m csarnok. társasjáték. vicces. ténykedik. tréfa. hivatalos. nem mindennapi berendezés. gengszterbanda. munkásbrigád. t ke. elér. játék. m vel. karzat. kertet m vel. park . tovább. keres. manser . kert. tréfálkozás. sport játékok csapat. bátor. haszon. továbbá beolvadás. leend határid ügylet. támogat. örömlány. szerszámkészlet. prostituált. el ny. játszma. fuzionálás. alapjában véve. tornác mulatság. pénzben játszik. sarkalatos temetés bizarr. vadpecsenye. nyereség. siet (óra). nyer. nyereség. csoport. egyesülés. hasznára van. jöv . magfúzió. funkcionális. galéria.tisztség. banda. komikus. hattyúraj. járat. vad (erdei). érctelér medd k zete. el nyére van. fasor. nagyobbodás. növekedés. vadállat. bútor(zat) el mozdít. talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. csaplyuk. megy hézag. mans. kertben dolgozik.

nyílt. holmi. okoz. hajtóm vel ellát. süketel. m ködés. nemesít. tábornok. rossz erkölcs . finom. készülék. nemes. fogaskerék. fecseg. sebességfokozat. szerelés. el idéz. határozatlan. örökléstani. generálás. nemz. egyetemes. vakerál. szövegel. üzemanyag. duma. termel létrehozott generáció. kapu sorompó adott buzi. bekapcsol. mindenes. jókedv . megközelít . felszerelés. gáz. nagylelk alkotó. vidám felkantároz. elgázosít. sebesség. szelíden eredeti. gázzal ellát. gázzal megmérgez. köz-. badarság. vaker. stratéga. óvatosan. szintén földrajz földtani György-tallér. létrehozó. kivált. generális. szokásos. megnyugtat. hadvezér. létrehoz. gázzal tölt. tarka. szoros kapcsolatba hoz nem. általános. benzin. kapcsolódik. nagyközönség általában. gyengéd. nemessé tesz. genetikai. hiteles. általánosan el állít. homokos. szerkezet. felszerszámoz. valódi hitelesen. közös. arányosít. keletkezési. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. nem specializált. származástani Genf. szelíd. élénk. Grúzia geographical földrajzi .gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. megszokott. fejl dési. homoszexuális. udvarias úriember urak finoman. halandzsa. hülyül. felgyorsul. élvhajhászó. szinte. holland gin. népszövetség géniusz enyhe. nyájas. mindenre kiterjed . nemzedék b kez . függ vé tesz. szül gén f . gyengéden. nyíltan. fejl déstörténeti. szórakoztató dolog. nemz . halandzsázik bejárat. süket duma. nyájasan.

golfozik el rehaladott. szolgálólány ad. bíborvörös. menés. képesség. holtjáték. fehér folt. kellemetlen ember. felruház. roham. örömteli. nagyszer . össz-. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . esemény. járás. út arany. aranyos csillogású. örvendetes. György korabeli. glória. elveszett. aranyérme. szolgáló. ragyogó. fényes. ügy. örvendez . tündöklés körülmény.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. próbálkozás. ajándékáru. ablaktábla. lencse általános. hülye hapsi. élénkség. óraüveg. gukker. üvegház. arany-. aranyos fény . megadott. melegágy. pompás. numera. lámpaüveg. teljesítmény. egyhasi kölykök. tündökl dicsfény. ajándék. aranypénz. bura. grúz. visszaütés kapás hozzájutás. men . alku. kapu isten megy fennálló. megszerez. kocsiablak. pohár. frisseség. kelt. lupe. ivadék. lendület. menés. mozgástér. szívderít . légsúlymér . gól. aranyban b velked . hozadék. világ-. ajándékoz. leány. siker. hajlamos. vidám homokóra. hozzájut. teljes. dics séges. optikai lencse. boldog. egész világra kiterjed . megjutalmaz. melegház. grúziai. kinyerés. megegyezés. barométer. jövedelem. kezdeményez készség. megajándékoz. látcs . világméret dics . globális. ragyogás. aranyszín . vizsga. adományozás joga. rátermettség. üvegáru. aranylap. távozás. adag. kinevezés joga. halott. aranyszín aranyból való. dics ség. haladó. egész földfelületet behálózó. elevenség. szerzés óriás. tehetség. energia. óriási adomány. örvend . messzelátó. képüveg. lány. megszerzés. értékes. üzlet. kísérlet cél. rugalmas utánengedés. hajlam. kislány. megy. ad. reménytelen . mozgás. golfot játszik. kiadatott. tetter . arany-. nagyítóüveg. létez . György kori német Németország (be)vesz. divat. távcs . tükör. rugalmasság adott. vmilyen természet ad adás kellemes. arany. pohárkészlet. remek. üveg. aranyterm golf.

kecsesség. granum. fokonként nehezebbé tesz. kellem. vizsgaengedély. végz s. megfelel . gót stílus. megenged. jámbor. választmány tagja. aranyszemcse. csendes. irányító asztali áldás. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. gazda. f . megtisztel. diplomás. szubvenció. nyújt. bíborvörös fest anyag. gabona. rangsorol. papa. évgy r . eleget tesz. engedélyezés. javak. engedményezési okirat. szemtermés. vagyon be(vesz) barbár. adományoz. csúcsíves. ingóság. barkáz (b rt). ingó vagyon. derék. remek engedményez. szigorlatra bocsátás kiválogat. örege vkinek. kit n . felékesít. gót nyelv. segély grafika befüvesít. gótikus. engedélyez. szem. szem(cse). kegyelem. lejt . egy csekély. napvilág government kormány. gyep. ezer dollár. el ny. marijuana. planíroz. helytartó. elismer. szemcse. fokozat. füvesít. porszem. vad. természet. munkaadó. vkinek a java. apa.good goods got gothic governing örvendetes. érvényes. nagyszer . kategória. megbocsátás. vezet . adományozás. gótikus bet .0648 gramm. zöldtakarmány. szíves áru. folyósít. csirág. fokokra oszt. felszín. szemer. meghallgat. bíbortet . fokbeosztással ellát. kedves. kormányzó. egyetemet végzett. mozarab. gót. szeretetre méltó. grácia. lelkület. szemernyi. hajlam. gabonatermés. malaszt. kitüntet. középkorias. adomány. gót bet . emelked . regulátor. pázsit. gótikus stílus. 0. érettségizik. elfogad. skarlátfesték. alkalmas. teljesít. spárga. vezér. szemcsésség. felület tarkasága. elegyenget. primitív ízlés irányító. kegy. f nök. engedelmes. f . jó. osztály. rang. barka. jóindulat. gabonaszem. sorba rendez. elindul. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. homokszem. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . megadás. díszít. fokonként nehezebbé tesz. fatter. nemes. diplomát szerez. nagy. fokozatossá tesz. mester. börtönigazgató. árucikkek. átruházás. tetszet s. szemcsézet. asztali ima. szemcsés szerkezet. atya. osztályoz. egy szem vmi. báj. szabályozó. gran. legel . ingóságok. min ség. haszon. bíborfesték. kormányzó. átruházási okirat. szemcséz nyelvtan el kel . végbizonyítványt ad. el nyös. igazgatótanács tagja. hangversenyzongora. tata. felület érdessége. vizsgára bocsátás. átruház. intéz testület tagja. gabonamag. fok. vezet igazgató. erezet iránya. szép. középkori. áruk. osztályzat. elvégez. megkegyelmezés. min sít. kiutal.

sportpálya. fogház r. hírnök. megnövekedett daganat. tér. nyers szín . termelés. szavatol markolatkosár. termés. zacc. fejl dés. falcolás. rácsozat baj. rét. bánat. rács. növekmény. meg szít. rködés. zöldfül . er s. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. görög nyelv. jó er ben lev . súlyosság. vaskos. rostély. növés. fegyház r. golfpálya lyuk körüli része. hellén. süt rostély. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. nehézségi er . vastag. talaj. szaporulat. megzöldít. szerves képz dmény. pénz. el vigyázat. natúr szín . zsíros. megfeneklik berek. sikamlós. liget. szürke. forgalmista. üde. kendermagos réce. csoportosít. ír ember. megtéveszt. zöldhasú. szerencsétlenség. nagy test . teljes. gyógyszeríz-javító viv anyag. trágár alapoz. zöld-. szomorúság buja. sápadt. betétszalag. börtön r. földelés. biztosító berendezés. rács(ozat). földel. növ(eked)és. rölt. kinövés. borús. kövér. hamuszürke. megfenekeltet. fájdalom. megszürkül. becsap. térképhálózat. el vigyázatosság. tengerfenék. görög személy. felh s. hajtás. szürkület. terep. bruttó. durva. görög nyelvtudás. term megn tt. zátonyra fut. f kalauz. együgy . zöldes. gyarapodás. svihák. garantál. otromba. sötét. sápadt termesztett sz. hiszékeny. er teljes. terület. képz dmény biztosít. országos áramhálózat. halvány. szürke ló. szürke szín . megfontoltság. zöldre fest. földre dob. görög. üledék csoport. tumor. éretlen. legel . kandallórács. pázsit. terjeszkedés. burjánzó. hómentes. sárgás. szürke szín. földre tesz. tapasztalatlan. friss. nyomorúság. fejlemény. borongós. zsuga. gyászos. nagy. sóder gravitáció. svindler zöldell . karfa. föld. indíték. földre fektet. fegy r. kifejl dés. naiv. ordenáré. alapozás. rség. alap. futár. szabad szemmel látható. gyep. szürke egyenruha. makroszkopikus. zöld.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. golfpálya. hálózat. meg szül. hájas. tömegvonzás nagy. megcsal. lomb. súly. szürke festék áramhálózat. kert. csoportosul csoportok termeszt er söd . goromba. garancia. rácskerítés. növekedés. zsozsó. ok. felszállást lehetetlenné tesz. nyers. kavics. Hellász csaló.

játszma. hátrány. kakas (puskán). lel faszi. veret (tüzérséggel). zúz. parti. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . véd szerkezet. ágyúlövés. vonatvezet . védelmez. kalapál kártyaleosztás. útikönyv. lehengerel. munkás. lábfej maréknyi. r(ség). pöröly. kalapácscsont. vezetés ismertet . kézírás. diákszálló. átnyújt. löveg. segédmunkás. konviktus. vadász. r. aláírás. gárdisták látogató. vezérlés. vonatkísér . ruha. rz . vezet . nagy terem. gvárdián. hall. leránt. szórópisztoly. olajprésel zsák. napszámos. véd rács. zenés kávéház. el csarnok. védekez állás. kovácsol. b nös. számoló. átad. kéz. palota. nagy ebédl . kiver. közös étkezés. nehezen kezelhet akadály. vigyázat. parazita. kisebb egyetemi kollégium. pisztoly. odaad. útmutatás. korlát. taps. kalapács. hajszálrugó. küls megjelenés. sörte befejezetlen. sín. kiosztott lapok. agyonl . ad. félig. útmutató b nbánó. internátus. nehezen fegyelmezhet . ütés (kártyában). kisegít . fegyver. kar. riz. üt . útjelz tábla. marok (lómérték). sz r. leosztás. mutató kéz. ágyú. kabaré. hajszál. szokás. puska. vendég irányítás. tanácsadás. terem. kastély. útjelz . eldönget. részben. megterhelés hammer hand handful handicap . meghívott. kézjel. kalauzol. vidéki kastély. kézjegy. gondnok. oltalmazó. örvény. dobol. kopácsol. vezet. gyám. büntetend . matróz. mulató lehúz. elpüföl. vezérfonal. l fegyver. nem teljes. gyámolító gárdaezred. testalkat. tönkrever. sz röz. sz rrel ellát. vétkes gitár öböl. megátalkodott. hajóslegény. kalauz. közös étkezde. pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. pisztolylövéssel megsebesít. kikalapál. hajszáldrót. amerikai bangita. b ntudatos. tökéletlen közös ebédl . csarnok. szakadék revolverlövéssel megsebesít. kézbesít. székház. irányít. hapsi.óvókerítés. viselkedés (birt) haj. hajzat. hátrányos helyzetbe hoz. játékos (kártyában). kopaszt. fél. lecsepül. kézfej. r. rákapcsol. bolyh. tönkrezúz. védekez testtartás. kúria. revolver. agyonbírál. mutató. lövöldöz. pacák. kordában tart. dohog. ferences rendház elöljárója. magatartás. példamutatás. maroknyi. sz rszál. el szoba. kollégium. felerészben. idegenvezet .

fárasztó. kemény. fronthossz. hajó orra. fenék. kíméletlen. rikácsoló. svindli. kedvez tlen. sapka (van). nyugtalanít. aratás. címszöveg. sebesség. k b l kirakott gázló. irányító. mákfej. éles. orom. baj. halad. csalás. állomány. fej. felirattal ellát. személy. fanyar. el adódik. fejel. beugratás. f . zaklat durva. irányít kezelés. kalapot tesz. kényszermunka. korona (fáé). keservesen. rovat. tapintás. kilincs. fejes rész. megsért. csúcs. f hely. kifejlés. felvízcsatorna. fejezet. szüret.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. vezet. csúcspont. darab. lekezelés kezek. hajóbordák fels része. fels rész. fogó. igazgató. érdes. kiindulópont. fok. fáradhatatlan. élén áll vminek. fejjel ellát. gubó. fül. el menetel. szerencsére. nehezen. el fok. eleje vminek. bajt csinál. kínoz. éles. megy. sért. kegyetlen. kezezés b kez . er s. bánik. kitartó. feldúl. el fordul. forgattyú. kalapot ad. tet pont. betakarít. megesik. oszlopf . jókép . tréfa. fiú. vezet . holtfej. kifoszt. ereszcsöpög alatti tölcsér. vállalatvezet . rubrika head . bíborosi kalapot adományoz. rideg. szigorú. kirabol. férfi. fejfed . tárgykör. préselt dohány. kemény. véletlenül boldogság. gavallér. hozzányúl. jelentékeny. szívósan. kar. kategória. sólya. tekintélyes adódik. f nök. vezet hely. zord. gyötör. kezel. szarvasagancs. szigorú arat. hegyfok. térnyerés. fejtési front. terméseredmény (bír) bíborosi kalap. nyél. betakarítás. nehéz. földnyelv. foglalkozik. f -. hím. bántalom. keményre. történik történés történik boldogan. ürügy. keményen. hajó el része. kalap. becsapás. családf . fej (érmén). feje vminek. fáradságos. cím. értelem. vidám keserves. ész. hardver. csinos. megtörténik. haladás. hím állat. rossz. el vágat. rossz. szilárd. er sen. él. termés. vájvég. kitartóan alig fémárú. gyorsan. készlet. fogantyú. begy jtés. vidámság boldog. nyers. jóvágású. ártalom. sérelem harmónia elpusztít. vasárú árt. igyekszik. kalász. alkalom. rúd. kár. el rehaladás. ugratás (birtok) az. bajt okoz. szedés.

segítség. pokol bejárón . paradicsom nagyon álmos. segít. magasság. hegy. kimerült. nagy. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. jelent s. segély. sötét csúcspont. bels rész. lelkiállapot. ezért (az ) ide. hallótávolság. magaslat. h s heroin. heves. meghallgatás. láz. terhes. fáradt. nehéz. félisten. pusztaság f tés ég. segít kész. központ . hév. k r. kiszolgál. kihallgatás. segíteni kész. kártyabarlang. ér (kábelé). ételadag ennélfogva. t zbe hoz. verseny. fejek. f t. tet pont örökös tartott helikopter fene. háztartási alkalmazott. unalmas. sziv k r. hevít. beborult. piros (kártyában) bef t. búgás (kocáé). szív. hérosz.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. megmelegít. szolgálatkész adag. h csarab. h ség. mag. melegít. itt örökség dalia. felindulás. buta. el segít. kemény. menny. játékbarlang. felgerjed. segédlet. fejbe borul. súlyos. (h sn ) headquarters f hadiszállás. er s. orvosol. hanga. hallás. fejesedik. felszolgál. tüzelés (szukáé). tárgyalás bátorság. így. ezentúl. melegszik. támogatás segített hasznos. viharos.

vagyon. történet heroinos cigaretta. birtokban tartó. üt. odú. magas nyomású terület. rablótámadás. átfúr. hajófenék. kitartás (hangé). ér. harmadik sebesség. fermata jogosított. magas. találat. egy adag kábítószer. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . vmiben lekötött t ke. f . kilyukad. ráakad. kifúr. gunyoros megjegyzés. éles megjegyzés. telitalálat. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. felemelkedett. rakodótér. támvas. szerencsés húzás. bírlalás. birtoklás. bírálgató megjegyzés. gúnyos megjegyzés. nyomorúságos viskó. csíp s. lyuk. összeüt dés. nagyfokú. tartott. szár. nagymérv . roppantul. vmit kézben tartó. fent. befogó készülék. sújt. oldalvágás. rangsor. elszakad. becsapódás. befolyás. saját maga. összecsapódás. tartály. saját magát rejtett hierarchia. bíráló. eltalál. megüt. tartó tárca megfog verem. feltartás. tartó készülék. foglalat. szippantás. gáncsoskodó megjegyzés. szerencsés ötlet. gyilkosság. fogás. alátámasztás. magas nyakú. raktér. fogó. tulajdon. hajófenékrekesz.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. támasz. üreg. magasan. rögzítés. lök. fenséges. odaér. zárt. önmaga. két munkahelyet átjáróval összeköt. tartó. ütés. befogókészülék. gödör. tartókészülék. találó kifejezés. siker. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. önmagát. emelkedett. megfog. srenk eddig. kilyukaszt. nekiüt dik. késleltet . emelt. egy adag ital. érint. hatalom. irattartó. börtön. tokmány. papi kormányszervezet. birtokos. szerencse. tok. tartás. el kel . üt dés. kitalál. gyám. ezideig hajótér. magát. szipka. er s. rangsorolás. vagyonrész. halogató. sláger. elér. magasztos. aktívák. tartó. nagyon. rátalál. er d. megver. visel . romlásnak induló. jól sikerült felvétel. csapás. slukk. vár. rablás. megtartás. átlyukaszt. igen. szagos. tárolás. szarkasztikus megjegyzés. fogantyú. szerencsés fogás. rangszervezet er sen. lyukat fúr. betölt tároló. feltartóztatás. felül. tám. csúcsteljesítmény. talál. birtok. vezet . beássa magát. megfogás. korona.

belföldi. szörny ség. borzalmasság. ház körüli. fogantyú. otthoni. cs dör. erekció. hidegrázás. rettegés. bel-. irányít. lyukba küld. lovat ad. hajléktalan. fizetéstelen. visszatér. tollbóbita. látóköri. felnyársal. szarv alakú tartó. szipózik. dísz-. egészen. telefon.lyukba dob. szent. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. ház. szarv. vakáció. üll szarv. szarvával felnyársal. célrepülést végez. számít. borzasztó volta vminek. szabadság. helyi. valószín ség. találó. rárepül. elvár. célra repül (ott)hontalan. vacok. megdöf. figura (kártyajátékban) remény. borzalom. ünnep. lakóház. hon. hazavezet. a helyére. lóra ül. helyére. szünid Hollandia. hazaküld. menhely. reménység. gyár (kínában) becsületbeli. vakáció nyaralás. sárlik. nyersvászon jámbor. csáp. hazai. tiszteleti becsül. szarv alakú serleg. bak. szinte. pont (golfban). reménykedik. otthontalan becsületes. sík. vezet sugárral repül. felszarvaz. orr. szarvval ellát. lovas katona. becsületesség. belföld. tisztelet. cél. szünid . láthatári. deresre húz. háztartási. mén. tölcsér alakú vízfolyás. irtózás. helybeli. megbecsül. tisztesség. lóra száll. családi. tülök. mélyedés. tiszteletbeli. kapu. szentséges saját. pata borzadás. hátára vesz vkit. iszonyodás. erény. agancs. tisztel. vitorlarúdsín. elevenére tapintó. tölcsér alakú torkolat. számítás. otthon. n i becsület. vissza-. üreg. tapogató. remél. megszentelt. nyomorúságos odú. kegyes. nyomorúságos lakás. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . becsület. teljesen. kíván. haza-. hangszóró. várakozás. szent élet . salakdugasz. kötélhágcsó. nyílt. vízszintes (Horn-fok). vissz-. állvány. hazarepül. otthonhoz közel es . lóer . haza. kürt. lóval ellát. borzongás. tölcsér. ékesség. szakadás. felöklel. kifizet. jóhír. remény(kedik). magas rang. autóduda. fúr. porta. hazairányít. szaru. hátán visz vkit. fedeztet. undorodás. csikó (sakkban). büszkeség. ló. otthont nyújt vkinek. iszonyatosság. lel hely. lovagol. szabadság. kitüntet. duda. megbecsülés. rémület lovakkal ellát. bizakodik. címzetes. tölcsér alakú öböl. méltóság. vár. kilátás. bevált. elfogad (váltót). lóra ültet. menedék. lyukaszt. hátán lovagoltat. házi. óhajt. herél mén. díjazás nélküli. érzékeny ponton érint . rádióval repül gépet irányít vhova. szül föld. lakhely. reménykedés remélhet leg horizontális. magas állás. megtiszteltetés. lovasság. lovas. nyílás. kiváj. dísz. szentelt. szarvaz. lapos. látóhatári. visszarepül kiindulási pontjára. fedez. lakás. bizakodás. odú. medd k zet-zárvány. tartó. hontalan. hefti. rettenetes volta vminek. tisztességes raktár (kínában).

dühös. szexuálisan vonzó. hallgatóság. szexis. behajtás. remízbe elhelyezés. szerfölötti. hevesen. elhelyez. internátus. kelend . parancsnoki fülke. er s hotel. bacillusgazda. dögös. szállodás barátságtalan. rosszindulat. befogad. heves. horonyba illesztés. vendégszeretet vendégfogadós. szexi. kocsiszínbe beállítás. hogy. roppant nagy. vírusgazda. be van gerjedve. falfülke. fogadós. nyeregtakaró. friss. kapós. ellenséges érzület . rosszindulatú. mindamellett. domb. ellenséges. haragos viszonyban álló. miként akárhogyan. vendégfogadó óra órák bástya. roppant sok. lótakaró. behordás. ellenséges viszony. t zsde. felgerjedt. vendéglátó. beterelés. garazsírozás. lopott. lak. szentostya. tombolával összekötött társasjátékféle. kollégium. háztartás. f t házba beállítás. vendélátó/gazda. gépszínbe elhelyezés. kocsiszínbe elhelyezés. lakik. garázsba elhelyezés. mérhetetlen. óriási. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. szenvedélyes. gyárépület. torony (darun). szálloda. híres. rikító. indulatos. határtalan. egetver . ász.meghág. betakarítás. néz tér. színház. cs rbe hordás. véd berendezés. mégis. szexuálisan felgerjedt. szörny nagy. gyár. porta. szállás. ám. túl f szeres. bármennyire. sokaság. szálló. üzletház. viszály felhevít. veszélyes. men . épület. rettent nagy. remízbe beállítás. pipa. skori sírhalom. sereg. lakás. garázsba beállítás. miképpen. emberiesség. menedék. azonban. sláger. temérdek emberi emberi természet. viszont igen nagy. mi módon. hajlék. ház. milyen mértékben. kórokozóhordozó. árboctalapzat. hajlék. fészekbe illesztés. lakóház. begerjedt. elszállásol. árbocfészek. legújabb. falhorony. fel van húzva. leeresztés halom. penge. f t házba elhelyezés. ház háztartás házak begy jtés. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. kirobbanó formában lév . be van indulva. gazda. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . tömeg. alaposan. el adás. háziúr. gépszínbe beállítás. mérgesen. lebocsátás. el adóterem. forrón. emberfeletti. magtárba hordás. vendégl s. ostya. dinasztia. lakásépítés. képvisel ház. burkolat. élénk. felépítmény hajó farán. istállózás. roppant. csíp s. uralkodóház. rosszakaratú. cég. felkapott. hogyan. háznép. irtózatos. mennyire. vállalat. házigazda. skori sírdomb. tetemes. hogy(an). közönség. lakóhely. hatalmas. forróvá válik. felmelegít. tumulus. család. végtelen. nagyarányú. forró. dologház.

kedély. áhító. falkavadászat. eszményi elméletileg. vadat z . sovány. falkavadászaton vesz részt. nem vesz tudomásu. megrendülés. szomjas. hogy vajon tudatlanság mell z. eszményien azonos. vadászó. felismer. jól gazdálkodik. kutat. z. adatot keres. gyémánt. ideál. jég. éhséget kelt . feltéve hogy. komikum. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. éhséget okozó. semmibe vesz Magyar . cukormáz elgondolás. férj. mohón vágyódó. éhesek. átkutat. hidegre tesz. példakép. szegény. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. keres. eszménykép. rezg mozgás. azonosnak tekint. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. megöl. vadászat. hogy. keresés. éhez . kerget. vadászik. gyanú. fondant. jegel. zés. -e. humor. ideális esetben. képzeletbeli. személyazonosság. eszme. ideális. leveg nek néz. fagylalt. hajtó. vadászat. túlszabályozás. vicc. vadászellát. kedélyállapot. felfed. vibrál. világnézet bár. én. hajtat. nem vesz tudomásul. felkutat. ráismer. egybevágóság ideológiai ideológia. egynek tekint azonosítás azonosság. gondoz. képzet elméleti. nyomozás. terméketlen bejár. férjhez ad. gondolat. azonosságot megállapít. terv. f köt alá hoz. i bet bejegel. nem vesz észre. ügyesen bánik. gazdálkodik. szertelenül vágyakozó. leleplez. érzés. kopóval vadászik. sejtés. ismeret. üldözés. testnedv száz magyar Magyarország éhes. ötlet. ha. megegyez azonosítás. kép. nyomorgók.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. rezeg. fogalom. éhez k. cukormázzal bevon. kedv. elképzelés. vadat kerget . üldöz.

behozatal. gonosz. jézuspapír. kedvez tlenül. képzel dés. visszatükröz. császári. üt dik. magasztos. nem szerencsés. nem fogékony becsapódás. képzelet elképzelt. megtestesít. nem megfelel en. elképzelés. nagy képzel tehetség elképzel. törvényellenes. behatás. szemléltetés ábrázol. képzeletb l ered . nagy formátumú nyomdai papír eszköz. belekeveredés. szimbolizál. óriási bevándorlás közelg . illegális betegség ábrázol. import. kép. végrehajt. tízrubeles cári aranyérme. kellék. arcmás. közvetlen. fontosság. kár. káros. burkolt célzás beleértett. szerencsétlenül. végrehajtás . képet fest. szobor. kihatás. utal. sejtet. magától értet d . kép. szókép. alsó ajak alatti kis szakáll. hallgatólagos beleért. befolyás. értelem. értelmileg tartalmaz. törvénytelen. mentes. kocsitet pogyásztartóval. összkép hasonlatok. roppant. tükörkép. keresztülvisz eszközölt. illusztráció. hatás. fenntartás nélküli. beteg. kocsitet re szerelhet utazóláda. burkoltan céloz árubehozatal. nagyszer . hátrány. nem jól. teljesítés. méltóságteljes. közvetlenül mérhetetlen. tömérdek. képzet. ütközés. rosszul. magába foglal. szerszám. ütközik. nem kielégít en. egyesültkirályságbeli. mihelyt. küszöbön álló immúnis. képzel azonnali. sürg s amint. leír illusztrált ábra. maga után von. teljesít. végrehajtott beleértés. lefest. felséges.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. importál. hasonmás. hasonlat. fenséges. rossz érvénytelen. képek fantázia. jelent. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. behoz. kocsitet ülésekkel. képmás. azonnal. brit birodalmi. belevonás. nekiüt dés birodalmi. rosszul megválasztott.

eggyé vált. megjavít. beleértés jövedelem bejegyez. becsapódás. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. esemény. nyakába varr.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. tökéletesedik. értéket növel. egyesült. ösztönz . véletlen esemény. ösztönzés 2. esetlegesen beleért. jelent s import áruk. lenyomat. lassan mászik. elégtelen. elegyedik. inadekvát. emelkedik. -ben. összekever. nyomtatás hatásos. külföldi áruk kiró. tökéletesítés. becsapódási szög. véletlen esemény. belefoglalás. nyomdai levonat. lassan halad. belevéve. mellékesen. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . szerint. tehetetlenség alkalmatlan. tökéletesít. növel. el menetel. belül képtelenség. belevegyít. -ként. idején. példányszám. miközben. eset. megtestesít. keveredik. felölel. helytelen ingerlés. -ban. hüvelyk állásszög. megkapó bebörtönzés. hüvelyk <25. bent. jelenség. testetlen. ráver d esetleg. elegyít. jogi személlyé alakít. folyamán. b vít. ráes . -képpen. -en. egybeolvaszt. kivet. hatást kelt . beesési szög. megjavul. bezáródás. javítás -be. bekebelez bekebelezett. mély benyomást kelt . magába foglal. belevesz. terhelés. elterjedtség. beolvaszt. belefoglal. vegyít. magában foglal. részleges egybeesés. tartalmazott. el fordulás gyakorisága bees . feljavul. nemesít. testületté alakít. mellékesen megjegyezve. kipalléroz. leny göz . egybeesés. módon. kim vel dik. összeolvad. hatás. nyomás. eggyé vált. nem megfelel alkalmatlan. feljavít. egyesült. beleszámítás. közül. kifinomít. kim vel. incidens. mialatt. jobbá tesz megjavított el léptetés. beszámít. gazdagít. egyesít. tartalmaz. beleszámít beleértve. zárt. börtönbüntetés. -ba. rárak. benn. fuzionál. zárvány.54 centiméter. el fordulás. alatt. nem kielégít . -ön. belekever. egyesül. -on. megszilárdul. ingerl . utánnyomás. rátesz lehetetlen benyomás. nemesedik. fogság javít. beesés. fuzionáltat.4 mm>.

bet rendes mutató. látjelz . tényleg függetlenség. (ki)jelz . jelz kar. utalás. névmutatóval ellát. independens. kijelz m szer. névmutató. irányjelz . növekv mértékben. vizuális kijelz s egység. jelz réteg. mérlegpálca. veleszületett. indikáció mutatóm szer. figyelmeztetés. optikai jelz . mutató. kongregacionalista. megjelenít egység. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. vmire utaló jel. indexre tesz. független. jelz csap. nyelv. növekszik. kikerülhetetlen. jelzés. vele született közvetett. t . jelz tábla. egyes. növekedés. önálló. anyagilag független. mindinkább hihetetlen csakugyan. egyén. valóban. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. mér m szer. ásványindikátor. mutatóujj. index. autonóm. tartalommutató.increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. munkaíró. javallat. tárgymutatóval ellát. jel. szorgalom egyenl tlenség. szabályozó kar. nem egyenes közvetve egyedi. kényszer . pártonkívüli. obligát. aknamélység-mutató. sorsszer . fesztelen. tartalomjegyzékbe felvesz. kapcsolt er söd egyre inkább. leolvasás. szabadság merész. szabad. tárgymutató. kompasz. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. betilt. jelz m szer bennszülött. el jel. rámutatás. mutató India indiai jelez. jelz készülék. tiltott könyvek jegyzéke. egyéni. változékonyság biztosan bekövetkez . n fokozott. tárgymutatót készít. iparág. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . indikátor.

meggátlás. tilalom. bels rész. kezd . kihat. kezdeményezés. el készít . kezd . hétköznapi. jogellenessé tétel. értesülés. rábír. kezdeményez er . kártétel belföldi. betáplált információ. ráfordítás. ország belsejébe. ország belseje. felpuffadás befolyás. feltétlenül. rongálás. vele járó. késleltetés. bemen jel. fogadó (vendégl ). sértés. közlétesítmény-hálózat benne rejl . sérelem. szül i örökség akadályozás. belsejéb l való fogadó. hazai. örökrész. szignál. -ben. velejáró birtok. szükségszer . hagyatéki eljárás. kezdemény. vendégl bels ártatlan új szokás. közlemény. elkerülhetetlen. bemenet érdekl dés. megnyitó ténykedés. -ban. káros befolyás. információ. bemenetet. belüls . tájékoztatás. belül . kezdetben bevezet . megakadályozás. hatás. umlaut végtelen duzzasztás. nem el írásos. hagyaték. örökség. ható. fert zés. kötetlen értesítés. sérülés. feljelentés. keresetlen. belül. kezdeményez képesség. sebesülés. megtámadhatóvá válás. gátlás kezdeti. örökösödés. bels . tájékoztat fesztelen. újítás innovatív. felvilágosítás infrastruktúra. felfújás.elmaradhatatlan. vizsgálat rovar belseje vminek. ragály. tudakozódás. közvetlen. benn lev . kézjegyével láttamoz. betáplált adat. parafál. kezdeményez . javaslattételi jog hátrány. kézjegyével ellát eredetileg. örökösödési per. végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. infláció. újító anyagfelhasználás. névjelével ellát. befolyásol befolyásoló. nem hivatalos. befolyásos informál. szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. kár. nyomozás. kezdeti. hír.

okirat. integrált beilleszkedés. integrálás. m szer. ösztönös megérzés. hivatkozik. . bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. egész számú. utasítások eszköz. érintetlen betáplálás. szervezés. sértetlen. felvett létszám. valódi helyzet. vmin belül. értelem. egységet alkotó egységbe rendezett. költ i. hírszerzés. példaként felhoz. létesítmény. hivatott. teljessé tevés. lényeges. sértetlenség. m vészi. utasítás. egyesülés. sugalmazott. munkások közé beépített besúgó. tanítás el írás. fogyasztás (kötésben). összeépített. lelkesítés. ihletett. ösztönzés. folyamodás. intézményi oktatás. ihlet. nagytehetség . hivatalos helyr l sugalmazott. felfogóképesség. integráció. intézmény intézményes. üzembehelyezés. intézet. nélkülözhetetlen. h vösön. szentírási sugalmazás. bevitel egész. szorgalmazás. utal esetek helyett alapít. igazi története vminek. megalakítás. létesítés. hozzájáruló eszközök. inspiráció. feddhetetlenség értelmiségi. kérelem. megindít. intellektuális ész. m szerek elégtelen biztosítás ép. szokás. felszerelés. vmi belsejében. közrem köd . folyamatba tétel. egyetem. szellemi. egységbe rendezés becsületesség. éleslátás megtekintés. javaslat. teljes. bevezetés. belátás. hangszer hangszeres. ihletettség belehelt. bennül . szervez. egybeépített.elhelyezett. folyamatba helyez vmit. szerszám. eset. felvétel. vizsgálat felügyel . létesít. felderítés. ép. hátoldal. m szeres. sugalmazás alatt álló. hatósági ellen r belélegzés. integrál. éleselméj ség. bels . szell z járat. példa. belélegzett beiktatás. intuíció. bizalmas tájékoztatás. bels felület. bels csatár. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. ötlet. intézmény alapítás. megindítás. belsejében. szervesen hozzátartozó. tisztesség. beszívott. felfogás. hír. útmutatás. emészt szervek. észbeli. dutyiban. sugalmazás.

tízperc (iskolában). távolság. sejtet. határfelület. értesülés. értelmez. érdekl dés. törekv . meghitt. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . belseje vminek. intervallum. belföldi közbees . célzat. mélyen átélt. végtelen. megfeszített. vételi zavar. megfeszített. közvetít . hullámmozgások összetev dése. élénk. bels . er s. egymásra hat beavatkozás.értesítés. zavaró hatás. lebegés. ország bels része. nagyfokú. maró. közbens bel-. célkit zés. ruharészeket összevarr. elválasztó felület. intenzitás intenzív átható. tolmácsol. fordít értelmezés csilletávköz. figyelem. összetalálkozás. heves. hathatós. tudtul ad. elmélyült er sség. cél cél. megértés. interpretál. belföldi. közöl. kebelbarát. szünet. bels nemzetközi el ad. középfokú. egymásra hatás. beható. mély érzelmi életet él . érdekel. interferencia. közösülés érdek. vmire irányuló. mérhetetlen. térköz. figyel . érdekl d érdekes adapter. id köz. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. magyaráz. szándékozik szándékozott fürkész . belátó okosság. titkos szolgálat. zavaró áthallás belföld. éles. kamat érdekelt. közbelépés. féltónus beavatkozás. tervez. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. fürkész . hangköz. célozgat. szúrós. összeütközés. törekvés. interjú bens barát. közbenjárás. szándék. érdekl d . komoly. kölcsönhatás. közbüls . engesztelhetetlen. érintkez felület. lábak felhorzsolása. információ. illeszt egység. értelmesség. fogaskerekek megakadása. mély. lábak felhorzsolódása. közbejötte vminek beszélgetés. elszánt.

magával hoz. felöltöztet. behelyez. elszigeteltség. felruház kivizsgál. bonyolult. begöngyöl. becsavar. nem a tárgyhoz tartozó. betesz bevezetett bemutatás. vele jár. felbecsülhetetlenül értékes mindig. beiktatás befektet . felruházás. vizsgálódás. összegöngyöl. ironikusan irreleváns. nem helytálló (van). nyomoz. kutat. tanulmányoz. izolálás. belebonyolít. körülményes belekeveredés. magába foglal. eladósodott. meghívás. összezavar. felterjeszt. vizsgál adatgy jtés. magában foglal. változatlanul behatolás. kacskaringós. van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. beruházó láthatatlan csábítás. részvétel hatványozás Irán. körülzár. vásárol. beruházás. bevisz. bemutat. belekever.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. kutatás. -be beilleszt. szigetelés . zavaros. bekerít. vas. összeteker adóssággal terhelt. invázió találékonyság befektet. nyomozás. behoz. jelentéktelen. megkezd. vasaló gúnyosan. telepítés. invesztál. elfogadtat. elmélyedés. telepít. hatványoz. körülteker. felhívás hatványra emel. bevezet. vizsgálat befektetés. divatba hoz. beburkol. beruház. vasal. kusza. bele. megvasal. nyakatekert. bevezetés felbecsülhetetlen. elszigetelés. lényegtelen. megvizsgál. maga után von. tanulmányozás. Perzsia Irak Írország ír kard. meghonosít.

kimenet. részletek azé maga elefántcsont. származik. folyótorkolat. t. krumplihéj. cikkely. kabát. kimenetel. héj. kocsiemel . dugós kapcsolóhüvely. n i kosztümkabát. annak. támasztó. felszerel. ravasz fickó. cimbora. orrárboc-lobogó. fénnyel vadászik. b rb l készült fedeles kupa. részlet. kenyérfa. következmény. keletkezik. napszámos. példány. dugasz. borítás. borítólap. fogó. pont. lövedékburkolat. utód. burkolólap. kis fels árboc-merevít rúd. tétel. filkó. Janka. olasz ürmös. borítóív. célgolyó. szakasz. nyársforgató készülék. kiad. megjelenés. ujjas. Johanna. azután adatok. lemezborító. az. penget . torkolat. burkolat. segédmunkás. neki. tartó. fénnyel halászik. kiadvány. hím állat. kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. ered. felzetív. cseléd. dettó. bubi. emel . kérdés. jumbó. gyümölcshéj. azt olasz. matróz. kis csuka. köpeny. átlagember. paragrafus. hír. példányszám. kiömlik. pénz. adódik vmib l. emel rúd. emberalak toronyórákban. zakó asszony. emel bak. adat. ágyúhüvely. kapcsolóhüvely. zubbony. kijárat. izraeli kifolyás. eredmény. b rmellény. kosztümkabát. kioszt. olasz vermut. spiné. tökfilkó. kulacs. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. az(t). zeke. ellát. olasz nyelv Olaszország részletezés. megjelentet. tyúk. alsó. n . téma. kiadás.Israel Israeli Izrael izraelb l való. hím burok. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. csavaros emel . dohány. kilép. rövid hír. kifolyik. emel vel emel. ivadék. rövid férfi fels kabát. támaszték. guba. hunyó. hasonlóképpen. kakas (kéményen). továbbá. végeredmény. szolga. orrárboc-zászló. cikk. fiatal legény. vitapont. Zsanett január jack jacket Jane January . kiutalás. nyílik vhova. kibocsát. csaj. állati b r. dugaszaljzat. forgalomba hoz. tételek. ügy. forgalomba hozatal. állati sz rzet. kiosztás.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

vezér. ostorhegyes. ritkítva szed. szakma. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. törvény ügyvéd dal. vezetés. dob. latin szertartású. bet szekrény beosztása. sorkitölt pontsor. els ként kijátszott kártya. cs fektet munkás. tervrajz. ólommal tölt. vezér. szerkezet rét/legel f bb hír. vezetés. f . blankfilm. lerakás. jelent s. hangversenymester. ólommal fed. f szerep. tengerre száll. kit zés. világi. parancsnok. ének. munkakör. legfontosabb. tervezet. kolompos. élenjárás. ballada. alapozás. tojásrakás alaprajz. dirigens. beszélgetést irányító kérdés. ólom. sínfektet munkás. vezet egyéniség. haszonrész. újlatin kés bbi. vezeték. játékkezdés joga. el retartás. prímheged s. dallam. els heged s. fekvés. els heged . felbocsát. hajít. parancsnokság. felszerelés. históriás ének. reklámárucikk. kép nélküli filmrész. felbocsátás. vezet személyiségek eldugulás. vezet . telepítés. lefolyócs .latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. mélységmér ón. román. f kerék. szíj. helyzet. bef z vég. ólommal kitöltés. motoros hajó. el fogatló. vezércikk. sorköz. ólomplomba. kalauz. kit z . vezet i képesség leading leads . részesedés. mesterséges folyómeder. latin nyelv. irányítás. réteg. tömés. sortágító. vezet . vezet szerep. bujtvány. vezet . vízlevezet csatorna. el gyújtás. fogtömés. beirányítás. vezet ügyvéd. felröppenés. irányzás. sortérz . emelkedés. kisebb hajó. vezet államférfiak. prímheged . haszonrészesedés. alagcs . befolyás. indít. foglalkozás. lantos által el adott epikus vers. hatás. tehermentesít csatorna. vízre ereszkedik jogszabály. grafit. vízrebocsátó sólya. f . bárka. összesodrás. kilövés. hasadék. munkaterv bujtás. elindít. vezet. horogzsinór toldaléka. elágazó vezeték. ritkítás. vezetés. vezérhajtás el fogat. vastag érhez vezet vékony ér. ceruzabél. példakép. kezdeményez. hívás joga (kártyában). ólomcsík. lefektetés. helyez. vezérág. lefolyócsatorna. els . mér ón. menetmagasság. vízre bocsátás. numera. partner (közösüléshez). nyereség. g zbárka. nem hivatásos. pártvezet . odavezetés. plomba. fektetés. póráz. ín. fogadó. reklámcikk. ólomzár. kötél. beszélgetést irányító megjegyzés. talajcs . dereglye. tápcsatorna. vízre bocsát. sorközt tágít. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. fogplomba. állás. karvezet . ólmoz. telér. utóbbi kil . bordaláda. tojó (le)fektetés. ólommal zár. irányítás szólamvezet . nagy kerék. elrendezés. els ség. idegenvezet . nyom. cövekver . madárdal. el nyitás. hasadás. térbeosztás. víz-odavezetés. els kiadás joga. ólmozás. igazgatás. kábelvezeték. laikus. munka. irány. f hír. vezet görg . lírai költemény.

megengedett. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. bérleti szerz dés. elpüföl. törvényes. kilép . mérföld. közirat. szár. csaló. legel . engedélyezés. legális. elhagy. m veltség. talapzat. távozás Libanon el ad. alagút-mintaív bordája. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. el adást tart vezetett szélárnyék. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. bérlet id tartama legcsekélyebb. magyarázó felirat. fonalkereszt. megtanulás. közlegel . törvényszer törvényesen felirat. lapoz. szabadság. frigy. haszonbérlet. m velt. dugattyúb r. ingó hagyomány. koncesszió. futball-labda búcsúzkodás. bérbe vesz. szíjjal elver. ismeret. kilombosodik. búcsúzás. láb. levél prospektus 4. kengyelszíj. oszlop. legkevesebb. elver. haszonbérbe adás. tanítás. tanultság. b röz. haszonbérbe vesz. csín. korbáccsal elver. engedelem. megtanul. megkorbácsol. liga. jelmagyarázat. állványzat. b rrel díszít. állvány. útszakasz. comb hagyaték. lábszár. b r-. láncfonalat keresztez. cip szár. tapasztal alaposan jártas. tanulás. b rrel bevon. nagy tudású. eltávozás. (haszon)bérlet. megtud. felütés. tudás. törvényben gyökerez . jogos. legkisebb elpáhol. el adás. bérlet. mancs. bérbeadás. befogó. haszonbérlet id tartama. hazard r. csapás. örökség bírói. b r. szövetséget köt értesül. pillér. búcsú. kibérel. nadrágszár. haszonbérbe vétel. haszonbérleti díj. szövetség. monda. szelepb r. bérbevétel. legenda. törvényhozó testület . tanult. kikészített b r. kihasználási engedély. lábazat. eldönget. törvényhozói legislature törvényhozás. tudományos. legjelentéktelenebb. tanul. bírósági. jogi. bérleti díj. bér.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. mózesi törvény szerinti. felhatalmazás. eltávozási engedély. zöld (kártyában) elhagyás. törvényhozó(i). mellékvonal.8 kilométer. támfa. kutyagol. ismeretek. árendába vesz. szövetkezik. felirat szövege. forduló. krikettlabda. kicserzi a b rét. jog-. gyalogol. törvényszéki. tudós erudíció. ziccer. engedély levelek. jogszer .

kisebbik feladat. nagyvonalú. hatósági engedély. szint. korlátoz. sík szintek kötelezettségek. köteles behabarás. kölcsönös érintkezés. törvényesség házasságból született gyermek. levonva csekélyebb. hosszúság. tartozások. lerombol. egyenletessé tesz. liberális párt tagja. hajlamos. kisebb. kiegyensúlyozott. nekiszegez. nivellál. liberális. tanítási óra. helyes. ráér . hagy (vmit). egyenl . törvényesít. kapcsolat. hajlam. b kez . elegyenget. terjeng s alantasabb. kötelezettség. nagylelk . kiegyenlít. legitimate irodalmi érték dráma. simává tesz. habarás. vmilyen irányban fekszik. összeköttetés.legitimacy legalitás. teher felel sség. törvényes. fekvés. bérlet vízszintessé tesz. mínusz. felhatalmazás. lesimít. lelapít. kötetlen. szabályszer . kevesebb. b séges. nyugodt. szerelmi viszony. földdel egyenl vé tesz. jogosítvány. planíroz. szabad szellem . lecke. nem fukarkodó. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. rántás. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . helyzet. színpadi bemutatásra írott dráma. kevésbé. vízszintes. egy szintre hoz. megakadályoz. egyforma. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . késleltet. szintez. bérbeadás. kisebb mértékben. szabadelv felszabadítás. szabad. hangkötés. szinte. jogos. elfogulatlan. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. szabad. törvényes uralkodó. csekélyebb. nem annyira. viszony ell ítéletekt l mentes. egyszint . kevesebb. engedélyez. igazol. színvonal. tartam hosszadalmas. elodáz. vízszintez . szentlecke. passzívák. hazugság. irányul. alaposan indokolt. hozzászab. törekszik. kisebb. tanya. szabadid hossz. ráirányít. tanulság leckék akadály. törekszik vmire. felszín. gátol. szabadosság fekszik. engedélyt ad. koncesszió. teher. legitimitás. felszabadulás. helyénvaló. tehertétel felel s. rászegez. simít. bérlet. megért . vízszintessé simít. licenc.

elegáns. pálya. vonás. foglalkozási ág. megvilágít. könnyít. damil. földet ér. fény. tapintatos. kiemelkedik. horgászzsineg. határvonal. munkaszintek közötti magasság. tölt. politika. szegélyez. fürgén. nyomtatott sor. felold. ugyanolyan. gyenge. egyenlít . vet zsinór. óhajt. korlátozott. sorgyalogság. egy inch 12-ed része. t z. lenszövet. emelkedés. emelés. ragyogó. megtöm. kedvel. kivilágosodik. sz ke. kötél. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. felsorakoztat. ültet zsinór. sorba állít. kedve van vmihez. körülhatárolt. emelkedik. vonalaz. járat. útvonal. valószín . len. tájékozódás. határ. enyhe. felvonó. mér szalag. láng. hajlamos vmire. fényforrás. közlekedési vállalat. leszármazás. korlát. szelíd. meghatározott cs hálózat. libasor. határol. 2. származási ág. politikai vonal. megszorít. árucikk. fonal. ügykör. valószín leg. finom. világos. üresen. tiszta közvilágitás. megfelel . mesterség. hajókötél. bélel. egyenes. vonalas line linear . cs rendszer. sín. rászáll. mér fonal. hasonmás. gyújtás felszínesen. emel. gyepl szár. fésült len. lámpa. kíván. felemel. felszáll. világít. zsineg. els fokú. hajlandó vmire. felemelkedés. horgászzsinór. megtölt. könnyelm en. könnyedén. valószín leg hasonlóan. hosszirányú. er dvonal. könnyed. világosság.life lifestyle lifetime lift élet életmód. vonal. könnyen. lehetséges. segítség. hasonlóan vmihez. határoló. vonalkáz. határolás. meggyújtás. megkönnyít. sokat ígér . tájékoztatás. világítás. kigyullad. arcvonal. ütköz . vágány egyenes. lineáris. összeköttetés. jellemz . jól megvilágított. foglalkozás. úgy amint. sorbaállás. társaság. demarkációs vonal. irányvonal. egyenes irányú. írott sor. életstílus élettartam ellop.1 mm. vonalakat húz. könnyelm . hasonlóképpen. árufajta. esik. csatasor. er dítési vonal. felemelés. síkmetszetvonal. meggyújt. szintén határérték. terepszakasz. napéjegyenl ségi vonal. korlátoz. halvány. családfa. közlekedési vonal. akar. leszáll (lóról). mint. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. ág. elemel. tetszik feltehet . világítás hasonló. zsinór. kibélel. meggyullad. határpillér. sor. határ. körvonal. felemelkedik. kiderül. (fel)emel. begyújt. gyepl . hangulata van vmihez. könnyedén. szeret. leesik. vezeték. ablaknyílás. megvilágítás. léha. lift felszáll. jelentéktelen. sorakoztat. könny . megvilágítás. vállalat. nem hangsúlyos. gyújt. elhatárolás. arcvonás. egyenes alakú. elhatárol. limes. könnyen lámpák. megszüntet. megvonalaz. vasútvonal. sápadt. szakma. csillogó.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

térképet készít. összecs dül nagy tömeg. kapitány (hajóé). néz. margó. masíroztat. menetel. fontosság. árjegyzés. tengerészgyalogos. összetömörít. mozgástér. piacon árusít. vásáron értékesít. tömegbe ver dik. cél. masszíroz. figyel. összehord. óvadék csekély jelent ség . vásáron árusít. ottmarad a helye. jelz vonal. árkülönbözet. mester. határ. szemlél. nyom. pofa. feltüntet. sokaság. haladás. alaposan megtanul. piaci adásvétel. rakás. határ. vásárra visz értékesítés. hihetetlen Mária misét hallgat. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. jól tud. szintjelzés.manufacture gyártás manufacturer gyártó. árfolyamjegyzés. piacon vásárol. fehér szél. tömeg. tornyosul. tolerancia. szoros kapcsolat. gyalogol. felgyülemlik. part. sok. kézjegy. fog (játékost). f nök. széljegyzetel. mellékes tengerész. jegy. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. tömeg. észrevesz. tengeri nyomot hagy. jelzett. összegy l. gazda. mutat. megfigyel. tengerészet. szegély. összevon. mise. házasságkötés. szél. közös birtok. március. menetelés. út. védjegy. jelzés. halmoz. osztályzat. összehalmoz. piacra visz. szintjel. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . jellegzetes. széles tömegek masszív. megjegyez. tömeg feltérképez. szint. márka. megy. széljegyzetekkel ellát. masírozik. jelez. nagy nemesi cím várományosa. széles néptömegek. tömörít. lapszél. tengerészeti. felhalmozódik. lapszéli. térképez határvidék. mérték. jellemez. fizimiska. tömegek. gyalogtávolság. fedezet. szoros összetartozás. összehalmozódik. csodálatos. nagy csomó. ír. vásározás megjelölt egyesülés. megkülönböztetett piac. menet lapszél. piacon értékesít. meneteltet. piacra felhozott áru. perem. csomó. igazgató. nagymester. különbözet. számos. térkép. vásároz. forgalomba hozatal. határvidék. jelzéssel lát el. fogyasztási terület. folt. piaci áru. fiatalúr. jel. gyaloglás. közös föld. megjelöl. szegéllyel ellát. áruba bocsát. házasság. egymárkás. bója. osztályoz. induló. házasodik házifecske bámulatos. célpont. eltérés. összegy jt. rajtvonal. misézik. árrés. t rés. szegélyez. kézjel. halom. jegyez észrevehet . felülkerekedik vmin.

szándékú értelmes. összehangol. harmonizál. illik. hitvány. megfékez. silány. gondol. összemér. er források. gennyed. anyag. érlel. eresztékesen egymásba illeszt. lényeges. középút. fontos. lehet. szedés. szedend anyag. egyenl vmivel. hasonlóval kiegészít. smucig. tárgy. nekem csontliszt. szándék. méretet egyeztet. egyszer . szabad esetleg. közben ezalatt. lényeges. -hat. úr vmi fölött. kiforr. egyenrangú vmivel. összepasszol. esedékes. dolog. méltó ellenfélnek bizonyul. szegényes értelem. eszközök. megérik. korpa középérték. fontos. párja vminek. lényeg. vetekszik. -het. alávaló. hornyosan egymásba illeszt. megfontolt. étel. házasság. átgondolt. lejárt. érett. felszerelés. kénez (hordót). ruhaanyag. ügy. férjhez ad. talán polgármester én.vminek. baj. érettség. összeilleszt. középérték . jelent. minden maximális. étkezés. fejlettség (szervezeté) csúcs. összeillik. megérlel. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. lejár. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . szembeállít. genny. meggondolt. tökéletesen elsajátít. közepes. téma. felér. vacak. gennyesedik. szegény sorsú. maximum. fukar. meccs. megy vmihez gyufa anyagi. zsugori. testi. mérk zés. tanár. kézirat. pedagógus kiegészít. váladék. összepasszít. egymásba illeszt. kérdés. jelent . lényegbevágó. összehasonlít. átlagos. gyufa. tanító. összeválogat. tárgyi anyagok. részletesen kidolgoz érés. eszközök jelentett id közben. úrfi. átlag. fizikai. kifejez . dologi. összeházasít. jelentés. maximum galagonya. megfelel. számít kidolgoz. anyag. oktató. aljas. pari. érzéki. közép-. esedékessé válik. tartalom. május. engem. durva liszt. úr vmi felett. jelent ségteljes anyagi eszközök. anyagias. vmihez ill t talál. vmihez passzolót talál. úr.

széntelep felmérés. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . felmér. taktus. megfontolt. verseny. egyenletes mozgású. vmilyen méret . varázs. kimért. mértékegység. varázslat középkori földdel körülzárt. híres emlékez tehetség. orvosság. értekezlet. mérés élelem. istentisztelet. földközi-tengeri. collstok. gy lés. versmérték. lépés. találkozás. nagyság. rendszabály. csatlakozás. szerkezeti tag. összefolyás. fontos. mérés. mértéket vesz.measure fokmér . szerv. tag. útkeresztezés alkatrész. szerkezet érem közeg belgyógyászati. végtag tagság emlékezetes. ütemes érctelep. párbaj. testrész. menü kereskedelmi. mediterrán. orvostudományi belgyógyászat. vel mechanikai gépezet. tánc. okozó találkozik összejövetel. vallásos összejövetel. lemért. kimér. határ. szerkezeti elem. kapcsolótag. gyógyszer. mérték. étrend. ereszték. megmér. mér rúd. egészségügyi. találkozó. ülés. köbözés. ütem egyenletes járású. jogszabály. vonulat. memória emberek elmebeli említ. orvostudomány. megemlít. lényeg. boszorkányság. medikus. mér. mér szalag. lemér. felbecsül. földközi-tenger. fok. megemlítés emlitette étlap. megmért. orvostanhallgató. csuklóelem. hús. orvosi. közepes. mérk zés. közvetít eszköz. törvényes szabályozás. oldal (egyenletben). mér edény. osztó. étel. említés. összetalálkozás. ritmikus. tengerparttól távol es közeg. méret. geológiai rétegek. intézkedés. keresked measured measurement felmérés. hímvessz . párviadal. mechanizmus. orvostan.

érctartalmú k zet. jóslás. egyedüli. értesítés. pusztán egyesülés. evangéliumi kinyilatkoztatás. kedély. kikövez anyag. öntvény. puszta. nagy mennyiség . k alapozás. sok elköltözés. érdemel. összekuszál. jelzésekkel továbbít. közepe vminek. közlés. vérmérséklet. módozat. teljes. fogás. f pontok. költözés. pocsolya. kantin. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . érték. 29 yard. megérdemel. metafora. érdemrend. szemét. képesség. jóság. megolvasztott üveg. szókép eljárás. öntött fém. közbüls . zúzott k . fém. megkeményedett agyag. étkezde. 31 yard. f városi lakos. határ. rendszer. kis tó. bronz. vminek a közepe. közép-. tehetség érdem. értékesség. középen összehajtogat. üzenetet eljuttat. középre tesz. közép. megfelez. sínek hasonlat. kinyilatkoztatás. középre helyez. híradás. kivándorlás. üzen. jövendölés. f szempontok elront.mere merely merger merit merits mess egyszer . kövez anyag. bet anyag. rendetlenség. fémötvözet. közvetít . fúzió érdem. étel. er szak. olvadt üveg. ezüstszín. kiválóság. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). hatalom. mer . jutalom. távírón továbbít. üzenet. bepiszkít. mezsgye. mondanivaló. hevesség pálya. érck . f városi. kellemetlenség. zúzalék. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. telefonon továbbít. lélek. tiszta. üzenetet továbbít. középen összehajt. hadihajó ágyúi. tudósítás. középs éjfél er . tavacska csupán. evangélium. piszok szóbeli üzenet. tó. összemaszatol. jóslat. rendszeresség módszerek méter érsek. érc. bet fém. üzenetet küld. tanítás. megkeményedett pala. mód. módszer. lehet. középszer . összevisszaság.

hemzseg. porít. ellenez. pontos. kedves. az én . mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . figyel vmire. könny . kiskorúság apró. hozzátartozóim. marógép. vélemény. balul üt ki. fejt. pót-. jóindulatú. bányát m vel. pillanat. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). kisebb. minimumhoz tartozó bányászat ellát. hengerel. miniszter. szellem. gondolkodásmód. bokszol. értelmesség. fiatalabbik.. kedv. kiskorú. habosra ver cserebogár. figyelembe vesz. miniszteri. emlékezés. házi lisztbogár. ívperc. elver. minimum-. katonaság fej. református pap. nyüzsgöl dik. hiba. tej. józan ész. legkisebb. tejel kallóz. könny . érzület bányászik. elhibázás. vigyáz vmire. minimális. szögperc. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. minor. ész. csekélyebb. tör. emlékezet.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. gyenge. kisebbségi. marós. vazallus. aldetermináns. feljegyzés. üzem. elpüföl. segít . percnyi pontossággal mér. lélek. nyújt. mar. kergülten forog. pap. akna. moll hangnem. perc jegyz könyv példakép. feljegyez.. végrehajtó. értelem. álláspont. tükröz. elme. vasérc. minimum. rl . ügyintéz . szolgálati minisztérium alárendelt. aláaknáz. rl gép millió elhatározás. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. peremez. tükör. bánya. akarat. szolgál. parányi. szándék. lelkipásztori. intéz . maratással megmunkál. szertartást végez. moll-hangsor kisebbség. lehallgat. jegyz könyvet vesz fel. hirig. elmulaszt. követ. vigyáz. megfej. legkevesebb. felügyel. cél. memorandum. elpáhol. lejegyez. lelkész. kifogásol. recéz. kicsi. daráló. szolgáltat h béres. járulékos. darál. molnár. intelliencia. felbukkan a vízb l. tör dik vmivel. aknásít. melléktantárgy. nézet. röl. nyüzsög. zúz. kavarog. moll. aprólékos. aprít.-m. lelkészi. enyéim. aknát rak. segít. hadsereg. kiskorú gyermek. támogató. szelíd. kihasznál. tömegben körbe mozog. vágy. jelentéktelen. gondolat. bányászott érc. katonai. nyújt. lelkipásztor. enyémek. jegyzet. gyár. ver. enyém. malom. elhibáz. bunyó. robbantófurat. üt. elvét.

szerény módosítás. fizet eszköz. csipke-alapkitöltés. folyamatosan ellen riz. mérsékelt. tévedés elegyít. pénzt ver. fels osztályos felügyel diák. sablon. maneken. monitor. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. monitor . mozgási szabadság. alaprezgésmód. modell. figyel . mai. pénzzel ellát. mozgatható. felügyel . mobilitás. külföldi híranyagot lehallgat. képellen rz készülék. hangnem. összezavart. mozgékony. papírpénz. hiányol. lemarad. jólét. pénzérme. folyami hadihajó. összeg külföldi adások lehallgatója. vegyül. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. mérvadó rezgésmód. érintkezik. mozgó. igemód. vegyít. ellen riz. külföldi híranyag lehallgatója. jelz m szer. gazdagság. id pont. összejár. formál. vagyon. kotróberendezés. hiányzó. kever. modern. indíték. mozgékonyság divat. eltéveszt. újabb kori módok egyszer . igénytelen. pénzösszeg. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. figyel. képez. veszteség. összekever. pénzdarab. megzavarodott. konfúzus. vízsugárfejt berendezés. mintáz. tévedés. megmintáz. rosszul sikerül. elvétés. minta. valutaügyi bankjegy. külföldi adást lehallgat. vegyes keverék állhatatlan. modellál. elveszett. ifjú hölgy. behallgat. pénzbeli. változékony állhatatlanság. jelent ség. pénzjegy. módus.elszalaszt. felfordulás. kisasszony. felvev gép követési képessége. szokás. ellen rz m szer. modális érték alakít. z rzavar kevert. hiba. nyomaték. molekuláris er . modulusz modulok moláris. kihagyás küldetés botlás. pénz. mintakép modellek korszer . domináns rezgésmód. mód. pénzügyi. forgatható fecskend . mellémegy. pénzel. eljárás. keveredik. pénzzé tesz. nélkülöz. hiány. keverék. távollev . modul. felügyel diák.

jobban. létforma. forrás. mint. s t délel tt. marihuána. termel. ráadásul. morális. világra hoz. erkölcsös. motívum. délel tti. mozgás. halálozás. vállalja a szerz séget. l dörög mocsár erkölcs. létmód. tanulság hangulat. lehallgat. hold. helyváltoztatás. megfigyelés egyedáruság. még. erkölcsi. anya-. jelt ad vkinek. kényeztet. eredményez. elismeri a szerz séget. anyai gondozásban részesít. babusgat. ürülés. kiszimatol. székelés. anyaként gondoz. javasol. reggeli halálos mivolta vminek. ok. okadatolás. lehallgató. kedélyállapot. és. szellem erény. örökbe fogad. mama. anyai gondját viseli vkinek. közhangulat. nagyobb mértékben azonfelül. igemód. f . teher legtöbb f leg. t n dik. szellem. reggel. több. vizsgálat. plusz. -ebb. több. motívum autón szállít. vízágyú. lehallgatás. erkölcstan meg. egerészik. autón visz. monopólium hónap havi hangnem. képcsöves ellen rzés. halandóság betáblázás. folyamatos vizsgálat. szül anya indíték. közszellem. leginkább. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. szülöttjének vállal vkit. továbbá. nagyobb. azonkívül. monitor-programrendszer. lézeng. jobbára létrehozó. emellett. mozgató izom hegy.sugárzásdetektor. rosszkedv. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . létrehoz. indítványoz. gyeleg. nagy rakás. felkutat. jelzáloggal terhel. anyáskodik. elábrándozik. közszellem. hónap. autóversenyen vesz részt. mozdulat indíték. javaslatot tesz. ezenfelül. megokolás. indító. szándék. lázasan keres. erkölcsi felfogás. folyamatos ellen rség. hangulat. vezérprogram. nagynyomású fecskend . levertség. mozgató ideg. javaslat. indokolás. nagy halom. felügyelés. motiváció. moralitás. erkölcs. motorozik. anya. monitoros vizsgálat. többé. megfigyel . szül. motor. int. monitorrendszer. kedv ábrándozik. lelkiállapot. ellen rzés. indítvány. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . autózik. indok indíték. indítványt tesz. jelzálog. nagy tömeg egér. figyel egység. vészjelz . mozgató. erkölcsiség. vki anyjának adja ki magát. diszpozíció. hangulat. inkább.

rábír. szónokol. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. szájával érint. mozgat. nyílás. zenei dohosság. megható. fintort vág. elköltözik. rejtelem. nagy tömeg. élénkség. -m magam misztikus. megöl.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. rejtély hitrege. misztérium. meggyilkol izom. mozgó. néma. mozgás. titokzatos. sakkhúzás. megindító filmipar. múzeum énekóra. szállítható. megrendít . mozdulat. torkolat. zenés. mozgásba hozó majdnem. mozgalom. kell. jól hangzó. mami. m ködés. zenés játék. naiv. mama. mozgatható. lemészárol. meghat. mozi hajtó. többszörös anyu. sokrét . némajátékban játszik. költözködés. muszáj. mozgató. koholt dolog. száj elmozdul. mozgás. javaslatot tesz. szájába vesz. csendes. mozgásban lév . zenés film. naív . költözés. tétel (zenem é). eljárás. mozdulat. lép (sakkban) mozgatott lendület. mesterkéletlen. megindító. sár összetett. hordozható. mozifilm. luk. költözködés. titokzatos dolog. asszonyom. sok. eljár. mozog. nagyon. must kölcsönös. költözik. kotta. sörfajta. titokzatosság. képzelt dolog. megkapó. ürülés mozgat film. izomer muzeum. lépés. sokkal lápföld. musical. képzelt személy. titkolózás. székelés. mozgatás. hangosan beszél. mélyen hallgat gyilkosság. mozgalmasság. rejtélyes hittitok. közös enyém. megmozdít. mozgató szerkezet. sokszoros. hurcolkodás. lépés (sakkban). zene dallamos. muzikális zenekedvel . penészség.

közel. elnevez. mégpedig. fösvény. dísztelen. elfogult. nap (kártyajáték). közelít. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. megkeskenyedik. zsugori. mezítelen. matrózkék. formás. közel fekv . lomb nélküli. növényzet nélküli. kedves. pucér. kis híja. üres. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. vékonyít. húsz frankos arany. sz k. szoros. nem jut el re. majdnem nem kevert. természet-. pontos. természet tengerészeti (hadi)flotta. sz k látókör . összehúz nemzet nemzeti. természeti. közelr l érint . meghitt. természett l fogva fajta. nem szigetelt. nagy név. beszorít. kinevez. ízléses. zsugorít. sarokba szorít. természetesen. sötétkék. ugyanis. falnak szorít. félkegyelm . keskenyít. m -. közelr l. korlátoz. hírnév. jelöl. hülye. bennszülött. már majdnem. feloldójel. jelleg. -utánzat. megfosztott. kis híján. hajóraj. kisebbít. elbeszél figyelmes. puszta. meg nem m velt. nagy jószág. elkeskenyedik. ajánl. közel lev . besz kít. tudniillik. védtelen. közeli. megnevez. rideg. nyers. toll nélküli. sz kül. korlátolt. elbeszélés. csupasz. felhigítatlan. csekély. feloldott hangjegy. összeszorul. sz kít. nevez nevezett azaz. majdnem. összesz kül. javasol. név szerint. flotta. csökkent. sz r nélküli. keskeny. nevet ad. intim. sz kmarkú. nevezetesen. -szer . vagyis nevek er s szivar. hajszálon múló. közeledik. hajóhad. megjelöl. fegyvertelen. természetes. fogyaszt. francia krémes. híres ember. vkihez közel álló. meztelen elnevezés. mellett. haditengerészet. Napóleon beszámoló. kiszolgáltatott. mozgásban akadályoz. kopár.naked leplezetlen. levélzet nélküli. vele született természeténél fogva. megsz kít. kicsinyes. bizalmas. sz kebb körre szorít. magával hozott. megállapít. már-már. nem er ltetett. korlátozott. jó. kit z. megközelít közeli. szomszédos legközelebbi csaknem. jól végzett. fedetlen. tengerészkék pontos. közelben lev . korlátok közé szorít. csinos. alapos. smucig. fukar. közel. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . lelassul. sajátosság. név. min ség. megsz kül. szigeteletlen. h . csaknem. nagy formájú er s szivar. közvetlen közel. megszorít.

vétó. szükségleti cikk. hálót feszít ki. elmaradhatatlanul. szükségesség. szegénység. szükségképpen. szomszédság net . sereg. mínuszjel. filézik. matrica. szükség. nélkülözés. elhanyagoltság. költségek. oldal. negatívum. kényszer ség. meleg otthon. hálóba küld. ínség. baj. sem bátorít. elhanyagol. ínség. múlhatatlanul. fészkel. figyelmen kívül hagy. negatív mennyiség. negatív lenyomat. szükségszer életszükségleti cikk. semlegesít. kényszer . tisztán bevesz. leszavaz. ideges. banda. tisztán nyer. nemleges tulajdonság. negativ. ín. szükségszer ség. szükség. árnyékszék. forgalmaz. smárol. legy z. találó. madárfészket kiszed. egyik sem a kett közül. leszavazás. szükséglet kellett igények. ideg. tiszta hasznot hajt. kell. súlyos helyzet. tárgyal tárgyalás felebarát. sz kösség. tanya. tagadólagos. elem negatív lemeze. életszükségletek. halászik. sz kölködés. tartásdíj. hálóba üt. elkerülhetetlen. negatív szám elhagyatottság. kikerülhetetlen. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. elutasítás. határos vmivel. nyomor. ingnyak. tengerszoros igényel. meghitt otthon. elegáns. szükséglet csókolódzik. negatív. feltétlenül. életszükséglet. nettó. hálóba kerít. tisztán keres. hálóba rúg. nehéz helyzet. nettó. egyezkedik.arányos. fészek. talpraesett. szomszédja vminek. hálót csomóz. elkerülhetetlenül.és hátgyapjú. választékos. ideg-. hanyagság. hálóból készít. szüksége van. tiszta. szegénység. kelepce. szükségképpen. tagad. megtagadás. takaros necessarily biztosan. gallér. rendes. szükséges dolog. nemleges. jó alakú. megtárgyal. legszükségesebbek. nemtör dömség átjut. tagadó. elengedhetetlen. fészket rak. hálóval befed. szomszédok. negatív kép. természetesen költség. er . magától értet d en. sikerült. közömbösség. negatív film. erezet. nélkülözhetetlen. tagadószó. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. tiszta hasznot jövedelmez. ügyes. forgalomba hoz. szükségszer en. elhanyagolás. magabiztosság. elutasít. ellentett. megcáfol. nem vesz figyelembe gondatlanság. szükséglet. hálót köt. szükséges. elutasító. megkövetel. szellemes. tagadás. szomszédos vmivel közeli. törvényszer . megkíván. szerencsés. elad. megbeszél. bátorság. szomszéd. izmos búvóhely. lenézés. csapda. bezsebel. gondatlanság. rejtekhely. társaság hálóba dob. er sít. behálóz. szükséges. tiszt. letelepedik. se. vakmer ség er s. háló. hálót készít. negatív tulajdonság. szarvasmarha. hálóval borít. kellék. tiszta hasznot húz. nyak. szomszédos egyik sem. hanyagság.

válogatós kitalál. lerövidít. elfog. elnevezésre vonatkozó. kicsorbulás. mindazonáltal sem norma. kényes. rovás. pontos. becsap. sitkó. éjjeli. szép. begy jt. jelentéktelen. újonnan. lopás. minap. következ szám. megfúj. éjszaka. névhez tartozó. soha. nyer dobás. h vös. este baseballcsapat. finom. közvetlenül utána. találatot ér el. semmit sem. rovátka. újra hír. szomszédos. fiktív. normális. nemleges szavazatok. rovátkol. következ levél. csekély. kedves. felmar. szomszéd. rszoba. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . lefülel. helyes. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. barátságos. zaj csekély. név-. névre vonatkozó egy sem. közömbös. semleges. kellemes. újból. legutóbb. helyesen megfejt. vájat. er nlét. lop. felt nés. semmiféle. megkarcol. mindamelett. állapot. legközelebbi apró. normál. nem. csórás. elvesz. kondi. kapitányság. ellop. közvetlen mellette fekv . mindamellett. csorba. szabályszer . kilenc.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. semmilyen. nem nélküli. miki. azután. börtön. név szerinti. bemetsz. senki. senkiházi elhíresztel. nominális. kilenc múzsa. lárma. vesz éj. nóna. semleges ország egyáltalában nem. új frissen. aranyos. normatíva közönséges. sohasem annak ellenére. nemrég. karcolás. mer leges. érzékeny. igényes. hírek újság következ . felt nés tárgya. természetszer . visszautasítás jelentéktelen ember. mer leges vonal. mindazonáltal modern. egyik sem. megfújás. egyáltalán nem. csinos. nemmel szavazók. közvetlenül mellette. semmi. dutyi. azonban. elcsíp. névleges. tagadás. semmilyen. rendes. legközelebb álló személy. meghatározhatatlan. jard. most. névszói. jó. bemetszés. letartóztat. bevágás. horony. senki annak ellenére. szabályos. siti. semmiképpen. nagy senki. pártatlan. éjjel. nyakon csíp. semmi. szabatos. szajrézás. éjszakai.

orrával nyom. jegyzék. pedig. figyelmeztetés. azonnal. toldat. zéró. nulla. megemlít. eszme. kiönt cs . rend rspicli. közismert novella. most hogy. rövid újságcikk. orrával érint. jelent s rövid levél. bejelentés. értesítés. hajlandóság. angliai román stílus. észlel. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . akkor. jelen. jegyzetekkel ellát. értesít . figyelembe vesz. tudomásul vesz jegyzetfüzet. fogalom. megfigyel. orrával dörzsöl. kedv. nemsokára azután. orrán keresztül beszél. fúvóka. hatósági értesítés. kényelmetlenség. hang.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. jegyzet. kellemetlen ember. adóslevél. megfigyel. kiszaglász. cs r. orr-rész. nemsokára. vélemény rövidáru hírhedt. széljegyzet. illat. notesz híres. kellemetlenked személy. neves jegyzetek egyáltalán nem. jelentéktelen személy. feljegyez. tudomásul vesz. kár. ugyanakkor. orr. feljegyzés. jelen pillanat. kötelezvény. közlemény. figyelem. tudomás. szokatlan. kiugró. megjegyez. regény. mag-. néhány sor. alkalmatlanság. mostanában sehol. hangjegy. újszer November hát.híres. porlasztó. szaglás. hatósági felszólítás. semmit sem. semmit felmondás. most. megszagol. észrevesz. hangnem. kiönt . zamat. kivalo. sziklafok. fürkész. bankjegy. kiszögellés. szándék. sehova atom-. nukleáris ellenszenves ember. szerkezeti kiugrás. tapasztal. felszólítás. jelenleg manapság. megjegyzés. normann. újfajta. alkalmatlankodó személy. szaglász. szimat nem figyelemre méltó. semmiség. nyomoz. szagol. kellemetlenség. nevezetes. semmi. figyelemre méltat. kiírás észrevette elképzelés. normandiai. megjegyez. jelentéktelen dolog. háborgatás. kifürkész. jelentéktelen esemény. magyarázat. figyelem.

objektív. csemetekert. gyermekgondozó.ny g. izé. ápolón . tárgyi(lagos). megfigyel . ruci. kötvény. megjegyzést tesz. szoptat. beteget ápol. társaság. beteget gondoz. érlel magában. kétes hír . tapasztalatok észlel. felfedez. homályos. n vér. becéz. megjegyez. besorol. személy. ruha. felnevel. megfigyelés. szándék cél. tárgyak adóslevél. sok. ziccersorozat. akadály. érvényben van. ismeretlen. nevetséges dolog. valami. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. betart. sokaság. megtart betartó. tárgyi. szerelés. nyilvánvalóan Magyar . szám. gyermekszoba. egyén. kiválasztott személy. tartozás bizonytalan. sokan. szopik. vacak. megjegyzés észrevételek. csinos n . faiskola. marihuánás cigaretta. jó b r. megfigyel. tárgy. alak. el adás. sérelem fonalszám. elhomályosít. elnyer. sötét. megállapítások. megszámoz. számok könyve. dajkamese. csinos lány. bizgenty . jelentéktelen. gyámolás. tiltakozik. fellépés. figyel. m sorszám. kifogásol. kötelesség. megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). számok. nevel hely. célkit zés. megszámol. taktus. tapasztal. feladat. számlál. gondoz csecsem szoba. házszám. szerkó. dajkál. numerus. megtartó elér. ápoló. halkeltet . ember. jó csaj. figyel . megünnepel. szerz dés. tompa. tárgyilagos objektumok. lekötelezés. táplál. egy mennyiséget kitesz. ütem. ellenez. vers nagyszámú. elfogulatlan. számoz. megszámlál költemény. dolog. kap. létszám. sorszám. célpont. észrevesz. cucc. csoport. kiválasztott. óvást emel. zavarás. tárgy (modul). mózes negyedik könyve. szánalomra méltó ember. cél. csemeteiskola. hozzájut. számos dajka. zavaros észlelés. karjaiban tart. terhes ember. elfed. észrevétel. fennáll. nevetséges ember. lekötelezettség. észrevételt tesz. tapasztalat. kötelezettség. fazon. ápol.

párját vesztett. fél pár. hatósági közeg. alkalom. véletlen esemény. sokszor. valószín ség. ok alkalmi. nem elfoglalt. kibérlés. eshet ség. különös. köztisztvisel . foglalkozás. tiszt. okkupáció. el. ajánl. v. birtokbavétel. felajánlás adakozás. közhivatalnok. el fordul. eset. ki. nem egyszer. nem szokásos. gyakran. bármilyen. valamivel több mint. ajánlat. szerepel megtörtént bekövetkezés. messze. szertelen. kínál. félre. megkülönböztetettség. el fordulás. egyes. túlsúly -ból. páratlan szám egyenl tlenség. messzi. megpróbál. elfoglaltság. mesterség. leszármazott. elfoglalás. szám feletti. felbukkan. hivatalos. kedvez körülmény. alkalmat ad. betöltés (üresedésé). különc. véletlen alkalmilag elfoglaltság. v. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . birtoklás. hivatalnok. páratlan. el ny. iroda katonatiszt. helyzet. nem páros. két ünnep egybeesése. nyújt hivatal. adódik. sarjadék. támadás. nem használatos. merészel. s r n. okot kiváltó alkalom. munka foglelkozási foglalt akad. bekövetkezik. megkísérel. kivált. felkínál. különbség. egyedülálló. megszállás. távol b n. hivatás. kínálat. megesik. kínálkozik. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. páratlan szám. tisztekkel ellát. egyenl tlen. fels bbrend ség. vezényel hatósági. esetenkénti. szabad. vétek felajánl. furcsa. elzárva. le. esemény. sértés.minek a kikapcsolva. több ízben. felemás. tisztvisel hivatalosan ivadék.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz.kinek a. véletlen. létrehoz. szokatlan. nyújt ajándék. eset. okoz. bármelyik. visszamaradt. utód gyakorta. megtörténik. megtámadás. távoli. esély. foglalkozás birtokbavevés. alap. sérelem. tisztvisel . alkalmi. sajátságos. lezárva.

megnyitó nyíltan megnyit daljáték. vezet. üzemel. közben. járat. megüresedett állás. ezer fontos egység. egyik. alkalmazást nyer. öreg. nyílás. csak. tovább. m veleti. tisztulás. tisztás. kidugaszolás. -hoz. lyuk. feléje. egyazon. hatályos. valamin. feslés. kilátás. megolajoz. bejárat. -ra. kezdeti. -ról. bezsíroz. véghezvisz. hír. bekapcsolva. kezdete vminek. be. egy. felfedés. nyitás. pontosan akkor. üresedés. kivéve hogy felé. érvényesülési lehet ség. egyesített. ember. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . kinyitás. megkezdés. els hívás. hatással van. nyitott nyitott kivirágzás. egyedüli. megszakítás. csupán.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. felé. egység. eleje vminek. -én. m ködik. egyetlen. megnyitás. m ködtet. -nál. vminek eredményeképpen. rögtön azután. vízhatlan vászon. operáció. kenetes beszéd. értesülés. valaki egyesek azonban. befolyásol. kikapcsolás. régi. üzemeltetés bevethet . okoz. operál. kinyitva. el idéz. tovább kinyit. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. nyit. felbontás. k olaj. kezdet. m velet. iránta egyszer az ember. információ. -r l. kihajtás. kezel m ködnek operációs m tét. sima duma. bevezetés. érvénybe lép. nyílik. vízhatlan ruhaanyag. feltárás. irányít. derülés. -ön. hat. -re. hézag. -höz. nyitható. -re el re. olaj. zenedráma érvényes. -en. kinyitható. üzemben tart. m ködési. operatív. ugyanaz. vmi mellett. ó. kedvez alkalom. csak éppen. -hez. harcképes. azonos. -nél. felavató. operációs. opera. megoperál. -on. hadm veleti. vízhatlan ruhanem . -ra. egyetlen. be(kapcsolva). zsíroz. olajoz olajvállalati részvények id s. rés. hogy. -n.

érzékszerv. határozat. hétköznapi. opciók arany. száj-. közönséges. operátor. menü. telefonkezel . kezel . szerzetesrend. gépész. szóbeli. parancs. vendégl emberi hang. el ír. szabadon választható. megrendelés. utasítás. rituálé. észlel . opció. ellenzés. szájhang. hírközl szerv. látó-. szervezett. ellentét. m szerész. keletelés. orgánum. rendel. ellenzék. rendelet. átlagos. el tt. feltételek. zsöllye osztály. tájékozódás. sebész. lovagrend. kedvez alkalom. politikai irány. szemoptimális. eligazodás. kelet felé fordulás. ellenkezés. szervesen összefügg . rendszer. nem kötelez . telefonos. utalvány rendezett el írás általános. szokásos. rendelés. szervezeti . rendjel. irány. orgona. felszentel. sorrend. rendszeres. szervi szervezet szervezett szervezés. választás fakultatív. szemben lev ellenállás. parancsol. összefügg . szabály. érdemrend. szóbeli vizsga narancs zenekar. alkalom.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . vezényel. igazgat. szakvélemény. elrendez. rend. megparancsol. elrendel. telefonközpontos nézet. szerv egységes. miel tt. száji. tetsz leges beállítások. szembenállás látási. rendes. orientáció. tájékoztatás organizational szervezési. megrendel. rang. szerves. optikai. gépvezet . irányító. szervezet szervezett eligazítás. vélemény ellenfél alkalmas id . társadalmi osztály. megbízás. pappá szentel. optimum der látás der látó el vételi jog. vagy orális. rendez. szemben. lehet ség ellentétes ellenkez . ellentétes.

másképpen. rendkívüli eredetileg bevett. vége. hanyatt. egyéb. külszín. munkaköpeny. kifelé. kifizetetlen. másképp. hatos ütés (krikettben). jeles. rendezetlen. minden pontján. kezdeti. befejez dött. kiváló. átjut vmin. végig. különleges. átfogó. sök. eredend . rendkívüli. követelmény házon kívüli. egyedi. aut. muszáj. ellenkez esetben. ismételten. óhit . egészen. elintézetlen. vége. szavak kifelejtése a szedésb l. általános. kirak. skiadás. kitörés. els rend . széltében. mint. több. selejt. termelési eredmény kezdet kinn. folyomány. eredet. másképp. stípus. furcsa. másképpen. mindenütt. fel. valami (a mi) mienk magunk kiüt. szerteszéjjel. küls felkelés. keresztül. felett. hátra. kirobbanás. remény. kihagyás. egész felületén. eredetiesked . szabadban történ . jelent s. sajátos. küls felület. iskolaköpeny. másikat. teljesítmény.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. vázol kilátás. kellene. furcsa ember. over overall . különös ember. eredeti ember. különben. különc. szembet n . selejtes holmi. hosszú lövés. felüli. zendülés eredmény. szaporítás (kötésben). kimen teljesítmény. célponton túl becsapódó lövedék. kimenet. semmi. kívül. között. másféle. közül. alap-. kiáradás. végig. kimenetel. elmúlt. küls . kibúvás. másformán. fennálló. önálló. szabadtéri küls áttekintés. nevezetes. egész felszínén. többiek egyébként. legy r. kiemelked . vázlat. felesleges általában. skézirat. hagyományos. kit n szerte. külseje vminek. munkanélküli. körvonalaz. célon túl men lövés. többi mások. kívül. küls oldal. kötelezettség. újszer . termelés. máshogyan. -ból. ortodox más. különös. túl. kint. többlet-. elintézésre váró. legnagyobb. származás. kontúr. valamib l. ki. otthonka. illene. körvonal. származás si. kimagasló. felül. átugrik vmin. másként. fels . küls rész. eredeti. másokat. s. szemléletmód hozam. kötelesség. át. máskülönben erkölcsi kötelezettség. látszat. sorok kifelejtése a szedésb l. másmilyen. mást. rendkívüli. rendest l eltér . új utakon járó. végs . legels . nagy. vminek a külseje hátralékos. további. leküzd. kint. esedékes. kell. eredeti példány. -b l. els dleges. újsütet . másik. forrongás. borító. mindenütt. kinn. küls . originális.

büntetés. bepakol. elsöpr . megsemmisít . szállodai kisinas. lap. paginál. kimért lépésekkel megy. kerestet vkit. kisinas. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. járásmód. csomagol csomagok. bosszúság. tengeren túli áttekintés beismer. szoknyafelköt zsinór. gyötrelem. csomagol apródként szolgál. doboz. szoknyafogó csat. fájdalmat okoz. egész éjjel. szenvedés fájdalmas fáradozás. beecsetel. poroszkál. ha megengedik. (lap)oldal. vki engedelmével. lépked. falka. külföldön. fenyítés. éjszakai. csomó. meggondolt lépésekkel megy. rakás. iram. batyu. bemázol. nevét kiáltva keres vkit. szülési fájdalmak befest. kellemetlenség. meger ltetés. zsúfol. szoknyafogó t . lépésben megy. lapszámmal ellát. oldal lapok fizetett fáj. igyekezet. hirtelen. lassan megy. apród. kín.összefoglaló. gyorsaság. málha. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. csomag. összeválogat. halom (program)csomag. külföldi. tulajdon. tulajdonjog Oxford. lassan halad. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. összepakol. iramot diktál. fájdalom. lesújtó. máról holnapra. lelép. egyenruhás kifutófiú. lépés. festékkel bevon. összeszed. lapszámoz. tömörödik. kínoz. összever dnek. nagy léptekkel ró vmit. poggyász. összecs dülnek. fájás. tempót diktál. kilép. nyomasztó. fest. borogatás. megtöm. bevall. betördel. csomag. festi magát. el z este. tulajdon(jog). ecsetel. vajúdás. menetsebesség. el z éjjel. nyugalmas. becsomagol. sebesség. éjszaka folyamán történ . pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . elismer. poroszkálás. járás. tengeren túl. saját. reggelig külföld(i). tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. teletöm. gyötör. fenyíték. dobozol. festék. tömeg. csomagol. csendes. leveg b l irányít békés. becsomagol. jégtorlasz. fáradság. ütemre menetel. tömít. cimborálnak. pakli. összeáll. Csendes-óceán konzervál. összegy jt.

mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . ablaktábla. fakul. vminek megfelel. palánkkerítés.festmény témájául szolgál. vakrémület. lefest. elhalványodik. pánikba ejt. leír. pelyvapikkely. fest m vész. hasonló. falmez . egyenrangúság. fejetlen kapkodás. bekezdés. vasalódeszka. új bekezdés. párhuzamba állít. pár. hátrész. hosszúkás alakú fénykép. halványít. melegágy-tábla. palánk. napi hírek rovata bekezdés. vminek a párja. kiköt kötél. kapcsolótábla-mez . sápadt. rémüldözik. árfolyam. vádlott. rületbe hoz. deszkakerítés. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . megfelel . színét veszi. fórum. fanyereg. fogat. színtelen. bevet deszka. faburkolattal ellát. bekerített hely. halvány. fényét veszti. jel. pánik. királyi palota. átlag. keretmez . nyeregpárna. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. burkol. könyvtábla-mez . bizottság. riadalom. táblákra oszt. elfehéredik. puma. püspöki rezidencia fényét veszi. hegyes léc. elsápaszt. párhuzam. kis újságcikk. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . vontatókötél festés. érseki rezidencia. cövek. párja vminek. fejvesztetten kapkod. királyi rezidencia. pánikba esik. tomboló sikert arat. körülhatárolt hely. megegyezik vmivel. munkaközösség. vmivel megegyezik. kifakít. nyereglap. festmény. házaspár. hasonlóság. orvosok körzeti jegyzéke. egyenl ség. m szertábla. mez kre oszt. egybevet. jelz szövetsáv. sápaszt. faborítás. köles. m szerfal. paragrafus. párhuzamos vmivel. megszédít. dúsított érchalom. kifest. hídmez . esküdtszék. pari árfolyam. páni félelembe ejt dolgozat. bordaköz. kugár. z rzavar. szobafest . kirúzsoz. léckerítés. faburkolat. elveszti a fejét. páni. egyenérték. szélességi kör. újság cikkely. elveszti a lélekjelenlétét. esküdtek lajstroma. fakó. párhuzamos. kép egy pár. sávdísz. panel. esküdtek névjegyzéke. el kel mozi. szakasz. hatáskör. elhalványít. fejetlenség. páni félelembe esik. fatábla. pari. határ. tábla. párhuzamos vonal. fakít. terület. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. ajtótábla. mennyezetmez . megfakul. színét veszti. halovány. léggömbburok-mez . kifakul. kerítés. névérték. paragrafus megfelel vminek. szárnyburkolatmez . felfordulást okoz. kifesti magát. szavakkal ecsetel. szigetel lemez. szerelékfal. esküdtnévsor. párosával összerak. fejvesztettséget okoz. z rzavart okoz. vádlottak. cölöp. fejtési mez fejvesztettség. mázoló. kerítésmez . megfest. palota. papír. karó. megfakít. padlómez . luxusszálló.

átmegy (vizsgán). szétválik. rész. pasas. szerep. pofa. táncpartner. áthalad. átjáró. túljut. részes keresztülmegy. tehetség osztag. kötelesség. rész-. részleges. szólam. hágó. parciális. gyülekezet. telephely országgy lés. táj elfogult. felülmúl. szóbanforgó személy. község. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. buli. képesség. kitétel. bevezet. társulás adottság. kaliber. rész. különleges. cs . részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . elmegy. megtörténik. határozatba megy. nem vesz észre. el z. eredet. részesség. cinkostárs. pontos. részek. választék (hajban). folyamat. park. párt. oldal. füstjárat. hegyszoros. menetjegy. felbomlik. üzlettárs kereskedelmi társaság. elkönyvel. megszavaz. parkol. társaság. átadás. m veletelem. darabol. társ. vezeték. parti. kiváltképpen. történik. ok. brigád. fogas. lerak. különítmény. vendégség. kútf . parlamentáris. kapcsolat áthaladt. partnerként szerepel. különös. részletes. alak. szerz d fél. egyéni. m velet. közrem ködik. darab. töredék. összejövetel. kezdet. s. fél. átad. elhelyez. bet zés. levizsgázás. átfutás. országrész. társul. részvétel. igazolvány. feladat. elválik. szül atyai. áthaladás. részrehajló részben hozzájárul. szokatlan f leg. telik átutazás. szoros. kötetrész. elt nik. ügyfél. megel z. hengerüreg. szakasz. részleges. forrás. elfogadtat. osztott. résztvesz bizonyos. átereszt . csapat. apa. szerves alkatrész. átkelés. átsiklik vmin. továbbad. párt. szétválaszt. egyén. b nrészes. utazás. plébánia dísztér. elmegy. elválaszt. zsúr. passzol. út emberi érintkezés. részlet-. részt vesz. társas viszony. vadaskert. elmúlik. részbeli. tölt. tag. füzet. megy. továbbhalad. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. túlhalad. részben. szül i szül k Párizs egyházközség. katonai anyagraktár. meghal. helyenkénti.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. engedély. alkatrész. csoport. sikeres letétel (vizsgáé). elfogad. különösen részben partner. parlament alkotórész. részbeni. eltelik. részes. passzolás. körülkerít. tájék. parókia. részlet. elbúcsúzik. eltölt. halad. kézmozdulat. el fordul. dolog. illet . múlik. meghalad. áthaladás. feloszlik. parkolóhely. parkosít. vidék. elhalad. elvonultat. folyosó. elléptet. kettéoszt. anya.

csendes. pártfogás. vminek a hegye földm ves. fizetés. bekerít. különös. épp jókor. nyugodt csúcs. megpaskol. sajátszer . törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . darabka. bér. kell id ben jöv . illetmény. madártoll. tömb. tétlen el. akolba zár. akol. ketrec. jézus kínszenvedése. sajátos. pártfogó. fizetség. kisállat. ültetvény. írótoll. veregetés gyalogút. fogalmaz. gyenge ütés. példa. kifizet dik. kell pillanatban. útvonal. falapát. szerelmi hév. szenved . ólba zár. szenvedés passivum. sajátságos. kerti ösvény.passenger passing passion passive past utas arra men . kegyuraság. toll. múlás düh. lapogatás. összeterel. saját. megcirógat. töltés. facip . vmin túl. elmúlás. sitt. fizetés. karám. kell alkalommal jött. gömböcske. bezsúfol. maximum. furcsa. gát. fizetség. gyengéd ütés. ír. mellett. szenvedélyes szerelem. tet fok. kátrányoz. ketrecbe zár. járda. különleges. elhaladás. szenved alak. akolba terel. igen. rekesz. csúcsérték. írás. futólagos. védnökség. páciens. vereget. paraszt egyházközség. szenvedély. halk lépés. író büntetend . viszonoz fizethet fizet bér. jellemz . passzív. szerelmi hevület. gyalogjáró. tulajdon ól. rizetes cella. börtön. el élet. szemellenz . jellegzetes. orom. el vmi mellett. tollforgató. után. kell alkalommal jöv . múlt id . siti. karámba terel. büntethet . karámba zár. versenypálya türelem beteg. elt nés. tollhegy. patrónus. út(vonal). türelmes állandó kuncsaft. rekesz. hegye vminek. állandó vev . rész. járóka. múlt. klumpa. kifizet. dühkitörés. régi. egyéni. ütögetés. bezár. kín. talp minta. mellette el. történelem. elmúlt. rálegyintés. tiszteletdíj béke békés. simogat. talapzat. túl alkalmas pillanatban. sablon. templom. lapicka. szerelem. motívum. vev kör alap. megtérít. írásba foglal. rajztoll. fölényeskedés. kapóra. indulat. ösvény. pálya. speciális. passió. nagyon. út. kuncsaft. legyintés. séma fizet. kiegyenlít. büntet . futó. halál. kell id ben jött. elvonulás. passzió. n stény hattyú. kerékpárút. megír. védnök állandó vev kör. elmen . megvereget.

szerepl . hátrány. szakasz. tartós beleegyezés. maradandó. személyesen permanently állandóan. szerepel. fázis. személy szerint. teljesít. folytatódó. óra menstruáció állandó. maradó. véghezvitel. id tartam. ember. megenged engedélyezett állandó. ceruzával felvázol. kötbér. kor. nyugdíj. performance m ködési adatok. büntetés. tanítási óra. ismétl d . ceruzával lerajzol. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. hozzájárulás enged. személyesked . mondat. pont (írásjel). min ség. személyi hírek egyéniség. magán-. tizenegyes beír a fogadókönyvbe. eljátszás. tartam. ceruzával rajzol. hibapont. korszak. ember. ismétl d id köz. munkások. vminek révén százalék érzékelés. ceruzával ír. ceruzával jelöl. személyiség ami engem illet. folyamatosan. játszik. történelmi. ciklus. korabeli. pont. személy. állhatatos. individuális. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. körmondat. tartó. kifogástalan. ecsetel. végrehajt megtétel. teljesítmény. ceruzával leskiccel. tökéletes. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . tökéletesen eljátszik. stíl-. el ad. észrevétel.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. pénzbüntetés. ceruza. örök. személyi hír. m ködés. teljesítés. részünkr l. elvégzés. emberek. személyi. engedély. személy-. részemr l. ma. teljes. lakosság. benépesít. rokonok népek -ként. kitartó. büntet . periódus. játék. visszatér id köz. id köz. alkalmazottak. nép. személyes. elvégez. id szak. hibátlan. megtesz. észlelés. talán lezajlási id . bevégez. engedély. keringési id . kis ecset. permanens. teljesít képesség. tartós egyén. tartósan. ceruzával megjelöl. szak. id . család. felfogás befejez. jelenkor. folyamatos. kialakítás. szívós. személy. köznép. kimagasló személyiség. véghezvisz. penzió. permanensen. saját. valaki egyéni. el adás. tökéletesít teljesen. maradandóan. engedélyez. népesség. engedélyt ad vmire. kész. rudacska panzió.

telefon. bölcsészeti. petíció. fotó. testileg fizika halkan. távlati meggy z. kérve kér. ima. mondat. picked . perspektíva. kitétel. bölcs. kiszed. személyzet kilátás. páncélszerkény. szólás. kifejez. id pont. filozófusi. szedeget. kérelem. szedett.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. eszeget. kopaszt hegyes vég . váj. könyörög. leszed. csúcsos. kiválogatott. fok. természettani. hívás. letép. csákány. megadó. kikeres. bölcseleti. kérvény. fázisokra bont. szemelt. kérelmez. válogatott. távlat. állapot. felterjesztés. feliratot intéz. hegyes. kereset. orvoslásra szoruló. kiválasztott. kép fénykép. díszes. kiválogatás. kér. felirat. természettanilag. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). üres szólam frázis fizikai. tép. kipiszkál. szakasz. piszkál. gondosan megválogat. természeti. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. periódus. fohász. nyelvi fordulat. vminek a java. kecses. józan. gondosan kiválaszt. kérvényt benyújt. rábeszél. invalidus. szólam. mondás. hímvessz . mérsékelt. testi fizikai szempontból. rávesz rábeszélt fütyi. felterjesztést intéz. vminek a színe-virága. mackó. színe-virága vminek. szed. fizikailag. higgadt. fázis. beadvány. telefonál fénykép. Péter esedezés. zongora kiszemel. üres szavak. leszedett. frázis. fogpiszkáló. mélyen szántó. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. legjava vminek. gyógyhatású. csipked. szúr. kiválaszt. folyamodványt benyújt. kuki. java vminek. folyamodvány. fázaisait meghatároza vminek. látvány. gyógyító. szavakba foglal. mozzanat. kiszemelt. filozófiai. eleje vminek. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. fázisba hoz. csipeget. filozófikus. szakaszait meghatározza vminek. piano. fázisokra oszt. könyörgés. esdekel.

szöveghely. fuvolázó hangon beszél. cs vezetékkel ellát. vég (szövet). nem teljesen kiégett tégla. szurok. bogáncsolás. villa. ritka példány. sipító hangon beszél stand. vaker. liheg. gümölcsszedés. baloldal felé kacsintgató. bukdácsolás. helyiség. zsinórral szegélyez. pálya javítását ellen rz mozdony. étterem. koaxiális kábelen továbbít. szöveg. munkadarab. ércválasztás. elhelyez. dudál. tilinkón eljátszik. duma. színdarab. hajítás. lejt södik állás. megillet hely. kis vitrolás keskeny tattal. tér. táborozik. vezet. d lés. sípjelet ad. megfoltoz. állít. fogosztás. cs vezetéken átszivattyúz. kép. osztóköz. vetülékvonal bevetése. cs . k vel bélel. sípon eljátszik. elfurulyáz. csipegetés. toldoz kalauzol. fiatal lazac. alácsövez. ügykör. rózsás elvezet. kitétel. fuvolahangon eldalol. alkatrész. hely. cs vezetéken továbbít. sípot fúj. állóhely. kiválasztás. csetri. csúcspont. dugványoz. sír. teríték. felismer. árucikk. rózsaszín. osztályozás. csákányozás. dobás. el futó mozdony. kinyitás. fütyül. rókavadász. hozzátold. zsinórral paszpoloz. megtisztítás. hivatali tisztség. szegf . sorrend. kalauz. kísérleti. hivatali beosztás. helyez. tiszt. rí. hajlásszög. kompozíció. földbe szúr. hányódás. válogatás. sípjelzést ad. pilóta borsos (történet). pikáns (történet). gyapjúszövet felületi tisztítása. m tárgy. irányít. zenedarab. sípol. ellen rz mozdony. hivatás. kihelyez. vezérl csap. lakás. borzasítás. kereskedelmi piac. kiválogatás. lejt. pont. helység. csúcs. megtold. mérsékelten baloldali. próba-. bekátrányoz. beszurkoz. rang. révkalauz. felüt. fütyörész. furulyán eljátszik. vetülékfonal átdobása. ércválogatás. fújja a dudát. meghatároz. legjobb a maga nemében. elárusítóhely. kormányos. vetülékfonal beverése. lefest. nyaraló. vetél átdobása. fürge cselle. sivít. eltilinkóz. hajósíppal összehív. szedés. sípjelzéssel összehív. otthon. kormányoz. sorrendiség. el re bukik. vendégl . bódé. ábrázol. dalol (madár). jelz lámpa. magaslat.színe-java vminek. feltörés. földbe ver. sorhely. tévékép mozi darab. tesz. tet pont. csövön át továbbít. tet hajlás. helyérték. pipa. guvríroz. hajít. film. pénzdarab. eszközöl. kissé balos. lejtés. terület. bölényhárító. veres frakk. ereszkedik. helyezés. kicsipkedés. zsinórral beszeg. uzsonnázóhely. érzékeltet. tet fok. munkahely. leír. vezet . alkalmaz. furulyázik. cs szer en vasal. bábu (társasjátékban). ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . kövez. térség. csipkedés. esik. foltoz. takaros ércszemelés. útmutató. felállít. alapterület. felad. ül hely. rendez. hangmagasság. tisztség. dudán eljátszik. mértani hely. áramellen rz jelz lámpa. város. sipít. tekercs. lejt sség. tilinkózik. rész. megválogatás. dob. szüretelés ábra. szüret. rábíz. rózsaszín . hangot vmihez mér. halandzsa. passzus.

laposít. szemmel látható. platán. el adás. uni. betapaszt. érthet . alaprajzot készít. cserje. peron. egyenes. fáraszt. eszmei sík. nyomólemez. flastrom. nyomódúc. tapasz. tervszer tervezés besúgó. kotyogás. gyalu. vasal. repül gép. csúnya. lapít. klisé. kártérítést fizet. klisíroz. lövegtalpazat. alapelvek. vasúti kocsi platformja. sima. hídpadlózat. növény. felülnézet. beépített ügynök. síkfelület. tervez. elhelyez. megrendezett. hangszeren játszik. közönséges. gyártelep. bánik vkivel. palánta. bemázol. szárny. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . leplezetlen. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. m fogsor tartólemeze. titkosrend r feljavít (talajt). játszódik. hordfelület. fémétkészlet. lap. megtervez. gipszel. üzem. játékosan mozog. színjáték. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. tapaszt tesz vmire. lógás. kocsiel tér. síkság. megtervezett. terasz. szinte. tervrajz. darab. gépállomány. forgat. növekedés. egyenletes felület . pódium. gyáregység. egészlapos ábra. dobogó. tábla. szint. róna. lapály. odaragaszt. alakít. begipszel. vázol gyalul. alaprajz. vasúti kocsi peronja. tervrajzot készít. platform. játéka van. kitervelt. gipszbe tesz. rend rspicli.placing helyezés lapos. telitalp. hazárdjáték. névtábla. formálható. plasztikai ezüstöz. eljár. állomási el tér. felszerelés. színvonal. boglárfa. plató. galvanizál. el re kif zött svindli. odatapaszt. vakolat. gyár. detektív. szimpla. elgondolás. nyílt. egyszín . nívó. letapaszt. sz . m anyag. gurító. vágány peronja. sík. jóvátesz. világosan. lopott jószág. flastromot tesz vmire. tányér. nyilvánvaló. színm . szónoklatok. közérthet . termés. leragaszt. el ad. tisztán kivehet . bevakol. dísztelen. platánfa. sima felperes. félreérthetetlenül. berendezés. szabad mozgás. eljátszik. kifáraszt. elhalmoz. szállítóvágat. mintázatlan. rónaság. fennsík. szervezett. ültet. mángorol. síkbeli. agyonrak. eszmei sík. sértett ábra. beken. játék. begipszez. tisztán hallható. gipszvakolat. ereszke. polgári. padlóemelvény. fedélzet. akkulemez. nemesfémmel befuttat. lemez. színdarab. kezel. szintén. síklap. túlhalmoz. tervezet. szónoklás. tisztán látható. számtábla. megken. síkidomszer. politikai program. nem szép. kétdimenziós. aranyoz. fémlapokkal fed. dugvány. fényképez lemez. tervezett. néz nek álcázott színész. préseléssel fényez. holtjáték. szabad. emelvény. kupa. svindli. egyenletes. lemezel. szétlapít rakfelület. érthet en. szórakozás. állás (istállóban). alföld. trükk. csemete. kihív (kártyát). egyszer . vágány. képlékeny. vastagon beborít alakítható. fedélzetpárkány. padozat. nyíltan. terv. nemesfémmel bevon. játékmód. kicsinált dolog. fon. géppark. tiszta. nem csinos. kotyog. ezüstnem . ipari berendezés. versenydíj. letelepít. tesz (kártyát). színezetlen. fed. kijátszik. világos. sík.

kedvtelés. cselszövés. táska (szem alatt). gyors váltakozás. fészek (szelepé). munkaszüneteltetés. bekerített alakulat. hegy. egység. miniat r. mutat.szerencsejáték. tollszem. m ködés. tréfa. kiélezés. fugázás. tizedespont. szórakozás. lyuk (biliárdasztalon). kard. földnyelv. pontérték. szemhegyezés. lyukba lök. játszás. nem mutat. nyert labda. elrejt. örül élvezet. m ködik. költ iség ág. er t vesz. tervel. terv. bekerítés. poén. meg. zsebébe süllyeszt. hegyes. és. ponteredmény. mutogatás. szerepel. megjátszik. diakritikus jel. vízzel telt üreg. csúcs. kieszel. vonás csúcsos. mutatás. összeesküvés. állja a vadat (kutya). kif z. vers költ költemények. irányít. eltulajdonít. költ iesség. vel s hézagolás. fugáz. ék. fészket készít. diakritikus jelek. gyönyör ség. visszafojt. kéj. szabad játéka van. viselkedik vkivel. parcella. táncol. tömör. cselekmény. elfektet. jellemvonás. katlanba szorult alakulat. elt r. költészet. kimutat. pontérintkez . katlan. megelégedett. kihézagolás. varrott csipke. többlethegyszakadék. félreérthetetlen. dalszöveg-jelölési mód. játszadozik. szerkeszt. tervrajz. zsák. külön. mini. eléggé. légzsák. kihegyezés. írásjelekkel ellát. elfojt. él. kedv. zseb. örömet szerez. helyzet-megállapítás. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. ceruzahegy. részlet. akadályoz. háromszög (puufjátékban). kürtjel. lenyel. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . mez . többlet. csattanó. hegyezés. rámutatás. diakritikus pontok. célzás. zsebre tesz. fészekbe helyez. tollhegy. telek. érintkez csúcs. kihézagol. plusz. kisebbségi sziget. rátesz (kártyát). bezsebel. éles. munkahelyr l való távolmaradás. visszatart. játszik. váltócsúcs. zsebre vág. pluszjel. gazdagság. tetszik elégedett. szabad mozgása van. megmutat. legy r. központozás. zseb-. fémvég f z . több. oldal. összeadásjel. hegyfok. szó nélkül elt r költemény. pozitív. t . pontozás. öröm. óhaj. beállítás. kötélvég hegyezése. pont. tervez. csomagolózsák. kitervel. kiélesítés. térképez. nyílt. gázzal telt üreg. váltóállítás. megtart magának. hézagolóhabarcs. színiel adás. mutatás. pontszám. örömet okoz. földdarab. konnektor. kisebb érclencse. lyukba taszít. mozgása van. sok vmib l ábrázol. jólét. gyönyör. zsebre rak. szól (hangszer). beirányozás. lényeg. tartalom hozzáadva. földfok. megcéloz. hegyez. összeesküszik. fali csatlakozó. zsebébe tesz. hézagkikenés. diakritikus pont. kérdés. hely. tetszés b ség.

politika. felpattogzik. gyanús vállalkozásba beránt. origó. horgászbot. medencényi víz. pukkan. kellemetlen felel sségbe beránt. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. államtudomány. rend r. pólus. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . zászlórúd. politika. rés. csiszoltság. aládúcol. közös alapba összead. becsap. leszavaztat. kocsirúd. szegényes gyengén. köhög. közös eladó iroda. lengyel. 25. mér rúd. takarítás és rendcsinálás. laktanyarend. fényesít. fater. durran. elválasztórúd. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. eljárásmód. váratlanul. érdekszövetség. biztosítja a rendet. elsüt (fegyvert). póluspont. közösen kezel. tisztít. fenntartja a rendet. emel rúd. szegényen. rúddal hajt. próbálkozás.03 méter. eldurrant. zálog. políroz. pocsolya.3 négyzetméter. leszavaz. érdekszövetségbe tömörít. kifinomít. közös alapba üsszegy jt. sarkpont. pattogtat (kukoricát). lop. hirtelen megy. rendet csinál. közös bevásárló szerv. rászoruló. fels árbocsudár. csiszol. összead. rúddal taszít. fényezés. elpukkan. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. m szaki egyetem kis tó. durrant. sark. jó modor. pukkant. bels pálya. kissé. elpukkaszt. szavazatszámlálás. csúcsszervbe tömörít. kitér vágány. evez rúd körletrend. pattog. rendbe tesz. kevéssé. csúcsszervbe tömörül. táborrend. kidúcol. rendszabályoz államvezetés. váltó.points Poland fali konnektor. papa. össztét. szegényesen elcsattan. népies. szavazat. puff. nyél. népi. vezérelv fényez. bot. szénsavas ital. szegény(es)en. szavaz. fény. pukkanás. kifényesít. közös bevételezés. pontok. kap (szavazatot). elektród. közös készlet. közös bevásárló iroda. kil . durranás. pózna. politikai mesterkedés. trösztösít. szavazóhelyiség. rosszul. szegény. közös eladó szerv. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. er iket egyesítik. fiatal fa törzse. csendes mély víz (folyóban). lengyel. közrend r. kicsiszol. tó. pop-. szavazás. irányvonal. fényez anyag. fényesít . gyorsan tesz. sarok. összegy jt. pukk. 5. gyorsan megy. ragyogás. önz pártpolitika. köpköd. csapat körmérk zés. közkedvelt. zaciba csap. hirtelen pápa könnyen érthet . politizálgatás elnyer (szavazatot). hirtelen tesz. választói névjegyzék szennyezés. tavacska. suháng. bels kör. rúd. nép-. karó. konnektor. összedob. alkalmi piaci csoport. rászed. medence. karóz. árboc. elektródpólus. tócsa. szennyez dés m szaki. rend rség. szobarend. népszer .

veszteséglistára rávezet. visel. pózna. szénpillér. elkönyvel. nyílás. plakatíroz. vagyon eshet ség. kiköt város. konyhára való vad meglövése. cölöp. szárfa. mappa. ajtótok. lehet ség lehetséges esetleg. er d. valós. megszállottság gyarmatok. rszem. balra tart. oszlop. bal oldal (hajóé). kiköt . hatalmába kerít. igenl en. tájékoztat. viselkedésmód hordozható aktatáska. van vmije birtoklás. esetlegesen. javak. karó. miniszteri tárca adag. helyesl . darab. meger sített állás. életmód. kerékvet . szelel akna. kiöml nyílás. állás. bili. osztályrész. lövöldöz. jelz karó. napi posta. portré. gyorsan jár. rákfogó kosár. ajtófélfa. gyorsan utazik. startoszlop. küls viselkedésmód. rév. jelz oszlop. birtokol vmit. bukottak jegyzékébe iktat. oldalnyílás-fedél. bejárat. felállít. diapozitív. lakosság. járás. helyzet. vörös bor. szelel lyuk. levelezés. kapufa. kifejezett. tám. állást elfoglaló csapat. postahivatal. parancsnoki tisztségre kinevez. elhelyezkedés. kifüggeszt. közzétesz. ércpillér. igenl . kupa. portói. rendelkezik vmivel. tartóoszlop. kapu. postakocsin utazik. felad. szolgálati hely. kanna. sors arckép. küls viselkedés. felbérel. kipellengérez. rállomás. raktár. népszer ség anyagsokaság. lesbe állít. rséget elfoglaló csapat. jelz pózna. pozitív fénykép. feltétlen. bödön. könny ügetéssel lovagol. értesít. fekvés. odaállít. beöml nyílás. hord. kiházasít. izzítócsésze. valóban birtokában van vmi. birtokol. portói bor. l rés. pozitív kép. elhelyezkedés. daruoszlop. postára ad. kelengyével ellát. pozíció alapfokú (melléknév). rész. fart ke. irattáska. van. személyleírás Portugália állapot. megszáll. ágyúlék. ablakfélfa. rcsapat. kinevez. levélgy jt szekrény. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . városkapu. népesség balra fordul. pillér. képmás. elhelyez. alapfok (melléknévé). biztos. hivatal. részlet. tényeken alapuló határozottan. bögre. hely. ablaktok. postán küld. kiragaszt.popularity population népiesség. postakocsi. céloszlop. bevett állás. szegélyk . porció. hajóablak. könny ügetéssel vezet. állít. raktárnyílás. tényleg. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. határozott. kilátás. hajó bal oldala. küls magatartás. irattartó. sorompó. dúc. katonai hely. bef z. függ leges ereszték. sasfa. 40 x 51 centiméteres papirosív. tényleges. posta. tartóborda. talán halottszemle. bedob (levelet). pozitív mennyiség. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). állító. pozitív. rhely. postáz. kifejezetten.

hatáskör. fazekasmesterség. font <453. precíz pontosan pontosság. nyomor. fontoskodó. megvalósítható. apróra tör. praktizáló dogmatikus. pinka. energia. fazékba tesz. lövés. szegénység. gyakorlatias. gyakorlati alkalmazás. kerámia. alkalmaz. hathatós. fazekasm hely. karámba zár. vasedény. kecses. silányság. elektromos áram. virágcserép. nincstelenség. gyakorlati. k edénygyár elkerít. k edény. hatalom. hader . lehet ség. áramot ad. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. gyakorlás. célszer . nagy. szokás. puskavégre került vad meglövése. praxis.készítéséhez használt papírfajta. finnyás. praktizál. áram. cserép. cserépbe ültet. feltételes. helyzeti. uralom. nagyítóképesség. kérlel. gyakorlati. karám. edény. agyagáru. lövet. nagyítás. gyakorol. rejtett potenciálisan agyagárugyár. praktikus. nyomorúság. kér. cserépáru. er . lehetséges. élesség. kérés. meghatalmazás. gyakoroltat. okfejt . jogkör. korábbi. kérelem. testi er . hatvány. gyakorlatba átvisz. tehetség. magasfeszültség elektromos áram. folytat. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. konyhára való vad elejtése. ököllel ver. tét. tapasztalati. el z . precíziós. szükség lehet ség. hadsereg. mesterkélt pontos. könyörgés el bbi. gépi er . lappangó. teljesítmény. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . fajansz. szoktat. képesség. trenírozás. teljesít képesség. z. próbál. sok. marihuána. felhatalmazás. agyagm vesség. mód. fazekasság. pacientúra. ól. tényleges. könyörög ima. korsó. potenciális. pragmatikus imádkozik. fazekasáru. megel z drága. rohamsisak. gyakorló ügyvéd. üt hiány. gépesítés. ínség. medd ség. edzés. hatalmasság.6 g> ( . olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. zománcedény. fegyveres er . értékes. befolyás. tál. serleg. rál . agyagedény. terrakotta. konzervál. imádság. hajtóer er s. rákháló. er teljes. er /hatalom. klientéla üzelmek gyakorló orvos. olvasztótégely. krumpli elektromos feszültség. oknyomozó. font sterling. gyakorlat. áram alá helyez. fazék. hatalmas. tekintély. ügyes.

feldolgoz. jelenlét. tartalmasság. rányom. elnökválasztási hírlapirodalom. természetvédelmi terület. szorong. mángorol. tolong. kézszorítás. tusa. ránehezedik. tolongás. tömeg. kinyomható. átnyújtás. el ad. rezervációs terület. terhesség állapotos. jobban szerett horder . ruhásszekrény. felkészítés. jelenleg. vemhes bevezetés. leszorít. kedvezmények el nyben részesít. szorongás. átölel. hajsza. felvételi vizsga épület. kizárólagos terület. mostani. ház hozzátartozó telekkel. beállítás. nyomható. készül dik. szorít. prémium el készítés. jobban kedvelt. benyújt. szekrény. bevezet . er szakkal besoroz. megjelenés ajándék. rekvirál. helyiség els rend . igénybe vesz. hasas. présbe tesz. könyvnyomtatás. verbuválás. kiváló. nyomdászat. hatással van. présel. nyomul. vasal. imprimatur. jobban szeret el ny. uralkodó megjelenése. mindjárt. kényszerít. megnyom. b velked . láthatatlanul jelenlev lény. prés. el zetes. fogadó terem. sürget. el terjesztés.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. szorítás. bemutat. rektor elnöki. simít. kötéllel fogdos. jelenlegi. kiváló min ség . sajtol. kedvezés. bead. jelen. fehérnem s szekrény. egyéniség. sajtó. megszorít. összenyom. jelenlev lény. elnök. osztályon felüli. készít. jelenvaló lény. cs dület. ajándékoz. azonnali. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. most. jelent s. er szakkal toboroz. tálalás el adta azonnal. elnökség egyetemi rektor. kedvezmény el nyök. könyvespolc. nyomás. kötéllel fogdosás. bemutatás. kivasal. összezsúfolt tömeg. beterjesztés. er szakos toborzás. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . elnöki tisztség. felkészülés elkészít. terhes. el készület. verbuvál. átadás. sokatmondó. felvételi. befolyással van. ölel. domborít. kiprésel. elnöklés. ajándéktárgy. siettet. jelenlev ajándék. nyújt. el nyben részesített. összefacsar. nyomda. nyom. összeszorul. összeszorít. rögtön bef tt. el készít. el készít . nyomtatás. védett terület. összeütközés. kihallgatási terem. meg riz. uralkodó jelenléte. kikészít el fordulás.

kópia. értékel büszkeség. nyomott. megel zés. alapszínt felrak. túl korai azel tt. leginkább alap. príma. nyomtatott bet kkel ír. telít. bélyeggel ellát. min ségi. nyomófeszültség. kinyomatás. kezdet. beáraz. megel z . világos. párbajozó fél. rangos. telít dik. rányom. elkövet . s-. legfontosabb. nyomtatott. kiadás. megtölt. etet. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . újság. megakadályozás. remek. legfontosabb. lebélyegez. eredetileg elemi. satírung. valószín leg bájos. tercia. meglehet sen. feltételezhet en. tettes. tet fok. nyomtatás. herceg. lenyomat. f nök. fényképmásolatot készít. els dleges. üzemanyaggal tölt. t ke els sorban. nyomtatott bet . megbízó. önérzet. g g. tájékoztat. alaphang. kiváló. kit n min ség. nyomtat. el zetes. pirkadás. sanyarúság. legjobb része vminek. si korszak. els . önt minta. eléggé. alapmázolás. feszültség. puskát tölt. el zetesen. szorítás köztiszteletben álló. árapályt növel (égitestek együttállása). szép megel z megel zés elhárítás. nagyon. els . kinyomat. betanít. mestergerenda. metszet. bet típus. legels . prím. t zsdei prémium. tiszta. prevenció el bbi. más vászonra felhúz. csinos. szögperc. nyomás. meglehet s. eredeti alapoz. el bb. zsákmány ár. hajnalhasadás. hírlap. szarufa. els (rend ). kényszer. kinyom. nyomóer . öntvényminta. rézmetszet. elsietett. nyomás. nyomtatvány. els rend min ség. törzsszám. kevélység. kioktat. nyomat. meggátolás.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. fametszet. kitanít. f . nyomással mintáz. eredeti kezdetleges. primum. másolat. nyomtatásban megjelentet. nyom. kiváló min ség. színe-java vminek. tet fok katolikus pap. tavasz. virradat. pecséttel ellát. begyújt. f ként. nyomtatásban kiad. lenyom. elv nyomdai bet . vízzel telít. pap els dlegesen. virágzó. becsül. primitív fejedelem. fénymásol. fényképmásolat. els sorban. els dleges. bélyegez. alapelv. prémium. tekintélyes feltehet en. korábbi. felettes. hajnal. kontaktmásolat. préda. tökéletesség. sürg sség. korábban áldozat. igazgató. legjobb. alapfestés. el z . árat megállapít. itat. 16 pontos bet nagyság. benyom. els rend . bet . hercegn elöljáró. uralkodó hercegné. lábnyom. meggyújt. kezdeti elem.

váratlan lelet. kitapogat. titok. hézagmér . várható talán. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. közkatona. egyedi. díjra érdemes dolog. visszavonultság közlegény. el remegy. mér szonda. folytatódik. emel kar. személyesen. másolatot készít. megel z .pamutszövet. korábbi. megbecsül. félrees . díjazott dolog. el tti. el z . becsül vmire. magánjelleg . kiváló. folyamat. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. kiváltság. valószín . privilégium kiváltságos jutalom. nyomdatermék. egyedüllét. minta. szonda. lakáson belüli egyéni elkülönülés. taksál. titkos. folyamatban van. kiindul. bizalmas. zártkör . egyéni. forgáspont. magán. magánélet. különjárat bizalmasan. elkobzott hajó. magánterület. magányosság. perjel. szondáz probléma. elkoboz. titkosan el jog. kipróbál. díjnyertes. m velet. emelty . vmi el tti els bbség. díjazható. el zetes. fogház egyedüllét. kit n . ered. nagyra becsül. emel rúddal kifejtett nyomás. elkülönített. emel rúddal kifejtett emelés. kémlel. lehetséges. nem nyilvános. megvizsgál. eljár. kutat. jutalomdíj. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. nagyra tart. mér elektróda. zsákmányul ejt. díj. különálló. értékes. régebbi. elfog. els rend min ség dolog. nem remélt lelet. próba. titoktartás. magánélet. valószín leg. házf nök. díjazott. eldugott. elhagyott. magános. prior. zsákmány. felbecsül. magántermészet . hadizsákmány. val szín ség feltételezhet . zsákmányol. elfogás. várhatóan alapos vizsgálat. értékel. magány. magán-. halad. privát. tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . eljárásmód. elvonultság. kutasz. lefoglalás. lefoglal. nyeremény. magányosság. igen értékes valószín ség. prioritás börtön. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi.

nyereség. szakszer . terem. beperel. arcél. hitvallás. jövedelmez . felvonul. vonul feldolgoz. f iskolai tanár. rövid életrajz. létrehoz. program célkit zés. megmunkálás feldolgozó. szelvény. folyamatok feldolgozás. eljárás. kiadvány bevétel. hasznot hajtó. gyümölcsöz . hasznára válik. hasznot húz. szerzetesi fogadalom. hivatásos. hasznára van. jövedelem feldolgoz. perel. mély. termel. szakért i. term termékenység. el állít. függ leges metszet. hivatás. termel . bemutat. mélységes értesít . szorzat. rentábilis alapos. hozadék. színre hoz. id réscsatoló. hitvalló. lenyomtat. szakma. metszetben ábrázol. kikészít. professzor. beható. alkot. szakért . termék. szakmabeliek összessége. körvonalrajz. termény termelés eredményes. profi. oldalnézetben ábrázol. szakember. szellemi foglalkozás. tanul jövedelmez ség el nyös. profit. készítmény. m veleti szerv. idom. termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. nyilatkozat diplomás. valló formázó szerszám. haszon. feldolgozóegység. haszon. körvonalas színházi díszlet. élethivatás. hasznos. terméshozam. termény. eredményez .proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. jövedelmez . processzor gyárt. folyamat. klisíroz. hoz (kamatot). m sor programok programming programozás . létesít. felmutat. tartósít. termelékeny. megmunkál. termékeny. termés. kidolgoz. szül. szakmabeli. term képesség termékek foglalkozás. oldalnézet. értesít . haszna van. szakmai egyetemi tanár. eljárások. termelékenység. jegyz könyv. kiad. profil el ny. el idéz. mesterség. körvonal. szabad foglalkozású. okoz.

birtok. tisztességtudó. célravezet . aránypár. kioszt. levonatot készít. hányad. terv. propaganda finomkodó. bizonyíték. alkalmas. faszol. -mentes. szép. jellegzetesség. kiváló ígér. tulajdon(ság)ok birtok. sajátos. reklámoz. kutatási téma. kil . tanújel. tervbe vesz. dob. megfelel . megfelel en kellékek. igaz. kutatási feladat. takaros. tulajdon. vázol. vagyon arány. méretarány. tervezet. kipróbálás. -álló. viszony. természetes színekben ábrázolt. maligánfok. illedelmes. szigetel. el rehajít. tervrajz. átváltoztat. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . el írt szesztartalom. hármas szabály. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. szó szoros értelmében vett. kiemelked . el segít. kiugrik. hírverés. ildomos. valódi. kitervez. elvet. bevisz. el léptetés. jellegzetes. komplett. impregnál. kelt. el mozdít. szesztartalom. igéret. arányba állít. lenyomatot készít. próba. javaslat. tagoltság ajánlat. el léptet. rendes. el segítés. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . kefe. hamisítatlan. csinos. kinyúlik. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. kilök. ingatlan. arányosság. ill . kísérlet. derék. hozzájárul. kiszögell. haladó vet. támogat. szeszfok. kimélyít. tömít. hajít. sz kebb értelemben vett helyesen. csór. alaposan. tulajdonképpeni. összhang. próbának vet alá. saját. kit n . hatlan. arányosít. rész méretek. terv(ezet). méretez. illend . szerez. próbatétel. javaslat. kirepít. reklámozás bizonyság. terveket készít. el írt szesztartalmú. átél. lehúz. elképzel. ígéret megígért el relendít. -biztos. elutasít. kiáll. promotor doktorrá avatás. múlik folyamat. helyes. ellenállóvá tesz. fejleszt. vízhatlanít. gyorsít. elgondol. tervez projectek felt n . ill en. kigondol. korrektúra. jellemz . kivetít. vetít. igazi. tervet készít. vetületet készít. kémcs . szabályszer . fejl dik. haladás. bevezet. lenyomat hírverés. haladva. magasabb osztályba bocsát. szép szál. tulajdonság. el írásos fokú. indítvány. tulajdonság. beruházás. haladvány fejl d . leánykérés tervezett progressively fokozatosan. el rehalad. szít. indítványozás. el terjesztés. kefelevonat. el mozdítás. létesítmény. tervezget. halad. jelleg. tulajdon. sajátságos. terveket sz . helyénvaló. segít.progress progression progressive el menetel. arányviszony. haladó szellemben. progresszív módon. fondorkodik. pártol. javul.

gondoskodik. megvizsgálás. véd . lehetséges fél. probléma. élelmiszerekkel ellát. ellát. id leges. véd megvédés. pszichiátriai lélektan. próbalevonat-készítés élelmiszer. tartalék átmeneti. látvány. véd. igazol. kipróbálás. véd vámrendszer oltalmazó. próza. oltalmazó. távlat jövend beli. próba. ellátás. védelem. prózaiság. meger sítés. lehetséges vev . menedék. kutat. próbatétel. kilátás. bizonyítás. lehet ség. terület vidéki ellen rz próba. jólét. óvó. ügy. remény boldogulás. próbára tesz ad. érvényesít. eleség. véd vámmal véd védett biztonsági. vád érclel hely. szolgáltatás. véd gumi fehérje tiltakozás. véd vám. óv-. öntelt. m ködési kör. próza(i). prózai. óvó. konjunktúra megóv.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. kipróbál. igazolás. leend . esetleges jelölt. dokumentál. kimutatás. nyújt. óvszer. megállapítás. védelmez . megvéd. szolgáltat feltéve ad. önhitt. bebizonyítás. beszerez. unalmasan beszél b nvádi eljárás. rendelkezés. közvád. védekezés. elmeorvostani. menlevél. intézkedés. indítvány. folytatás (mesterségé). tartomány. tiltakozik protokoll büszke. bizonyul. szakma. oltalmaz. vállalkozás hétköznapiság. védettség. oltalom. védelmez . provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. lehetséges üzletfél. javaslat. gondoskodás. ideiglenes. szolgáltat feltéve hatáskör. remek bebizonyít. leszögezés. nyújt. intézkedik. tétel. pszichológia psychological lélektani . bizonyít. pompás. várható kilátások. üzlet.

energia. balra húzott ütés. közösségi. csór. próbanyomat. er feszítés. emel rúd. nyesi a labdát. pénzzé tesz. lökdös. húzható. fogás. pupilla. szerzemény. söntés általános. jókora húzás. korrektúra. pöfékel. vonzást gyakorol. forgatás. nyakon csípés. kis id szak. könyvkiadó verseny. hatol. népszer sítés. tolakszik. b ntelen. zés lökés. megdöf. meghúzás. slukk. kefelevonat. nyilvános. megtaszít. húzóer . vásárló. megránt. vev idegen anyagtól mentes. húzó. hajt. rendelvényes. lehúz. valódi. visszatart. intézvényes. nyilvánosság. evez. kis id . fülönfogás. küzdelem. tanítvány. húz egyet. z elfoglaltság. szembogár. pénzhez jut. közzétesz. sz zies. csatolóhorog. vonz. jó összeköttetések. köz-. vonzás. puszta. döfés. nyakon csíp. nyom. szín tisztán cél. csupasz. tép. közös. nyomul. protekció. iszik egy kortyot. kiadó. színtiszta. szívogatja a pipáját. vontatás. igyekezet. szivattyúz büntetés. levonatot készít. legtöbbet ígér . ló visszatartása. pumpál. fogantyú. er ltet. áru eladását er lteti. cibál. erélyeskedik. megrántás. ereszt (gyökeret). szúró fájdalom. rántás. elméleti. pumpa. felemel. törekvés. kihúz. papucscip . letartóztatás. sz zi. labda átütése jobb oldalról bal szélre. italbolt. keresés. nyomást gyakorol. megszerzett bevásárló. nyers. folytatni. követ. revolvert ránt. kiírás. reklámoz. lök. fölény. kefelevonat megrángatta evezés. szepl tlen. tiszta. enged. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . razziázik. lehuzatot készít. hamisítatlan. hírverés. húzás. üldöz. von. lop. feldicsér. közlemény. könnyítés. levonat. húzás. rajtaüt. protekció. befolyást gyakorol. emel szerkezet. el ny. sürget. meghúz. el ny. kikérdez. vontat. vontató firtat. vonzóer . siettet. megtorlás diák. szándék. megszerez. húz. válságos pillanat. kút. nyilvánosság. balra nyesett ütés. rángat. megvásárol. igazi. törtet. hozam. kiterjeszt. els lehúzás. közzététel hirdetés. evezés. húzófogantyú. korty. tervez folytat. nyomórúd. országos kiadvány. próbalevonatot készít. elemel. felöklel. kiránt. megjelentet (könyv)kiadó. finom. nyomat. szivattyú. megvesz. elbocsátás. támasz. vontatás.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. terv. felsrófol. vegyítetlen. kedvez esély. szándékol. m ködés. vétel. hatása van. ránt. vontatóer . letartóztat. szerez. egyszerre felhúzott sörmennyiség. üldözés. tanuló beszerez. kocsma. rend ri razzia. közönség. kefelevonatot készít. szakít. vásárlás beszerzett. lefog. evez csapás. tevékenység. fortély. szed. reklámozás nyilvánosan kiad.

kvantitás. letétel. szorongat. új negyedbe lép.ügynököl. átkutatja a terepet. négyel. negyedévi bér. beszállásol. meglök. tömeg félév. irgalom. negyedóra. keréknyomot nem követ. nagyméret tet fed pala. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. címerpajzs osztása. tol. tevés. feltételes. feltétel (kérdésé). királyn ként uralkodik. végigszimatolja a terepet. korlátozott. (el)helyezés. módosít. vitorlarúd küls része. holdnegyed. negyedmérföldes síkfutás. négybe vág. taszigál. felt n reklámozás. tompor. következ negyedbe lép. tetter s. negyedévi lakbér. képzettség. korlátozás. 440 yardos síkfutás. világtáj. 2. vezérnek bevisz quarter quarters queen . hátsó rész. tapintatlan. vállalkozó szellem . szorult helyzet. átváltozik vezérré. képzett. kvártélyoz. szorít. terjedelem. kvártély. be van szállásolva. homoszexuális férfi. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. min sít. prozódiai jel. bérnegyed. mennyiség. min sítés. rádióval irányított célrepül gép. negyed. négy részre szel. er szakos eladási módszer. 12. rámen s eladási módszer. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. lökés. tesz. királyn t csinál vkib l. címernegyed. 457 milliméter. negyedrész. lakás. átlósan hajt. taszítás. törtet dobás. szorgalmaz. szélrózsa vonásának negyede. posztot kijelöl. kegyelem. negyeddolláros. 2 fok 48 perc 45 másodperc.34 kilogramm (us). négy részre oszt.7 kilogramm (gb). min síteni. id tartam. n stény. poszt. gépbehelyezés. korlátoz. hangos reklámozás. címerpajzs felosztása. módosított feljogosít. toló. továbbjut min ség. szálláson van. égtáj. évnegyed. szállítás. jogot nyer. dáma (kártyában). negyedhang. módosítás. bekvártélyoz. helyezés. szállás. el terjesztés. négyfelé oszt.9 hektoliter. királyn . golflabda begurítása a lyukba. negyedév. tolakodó. vezér (sakkban). 25 cent. törekszik. táj. új negyedbe fordul. tartam. munkába vétel. szálláskörlet anya. taszít. képesítést szerez. fels fedélzet hátsó részének oldala. négyeléssel egy címerben egyesít. felnégyel. lökés. négy részre vág. megnyom. óranegyed. 11. tolás. királyné. kihasznál pushing put puts putting energikus. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. 25 centes pénzdarab. képzés. nagy tömeg. lerakás. királyn vé koronáz. oldalfal. négyfelé vág. kegyelemadás. nagy mennyiség. elszállásol. szálláshely. letevés. városnegyed. szarufal. megnövel. negyedel. támadás. tolás. helyet kijelöl. vetés tesz elhelyezés. id mérték. hátsó fertály. hátulja. kvártélyon van. rámen s. negyed dollár. golflabda beütése a lyukba. képesített.

nem felt n . nyomozás. feltúráztat. portyázó rablóhadjárat. rasszizmus sugárzás alapvet . portya. faj. érezhet en mozgolódó. rátörés. csendes. megtámad. nyugodtan egészen arányos rész. egyszer . korláttal ellát. száguld. rátör. hányad. razziázik. eleven. rácsap. teljes er vel m ködik. ráront. keres. rádiókészülék. razzia. rajtaütés. diszkrét. hivatalos vizsgálat. felkutatás. csend. siet. rádióhíradás. vita tárgya kérdések élénk. keresés. portyázik. eleven hús. gyökeres. verseny-. fosztogat.quest question csaholva hajt. gyökeresen. tartó. megrohan. mélyreható. üresen nagy fordulatszámmal járat. versenyt fut. nyugalom. életpálya. rohan. kontremin. rádióaktív rajtaütést hajt végre. gyorsan fut. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. probléma. teljes sebességgel m ködik. halk. él lény. váratlan támadás. kétségbe von. rablótámadást vezet. kikérdez. futtat. él sövénynek való növény. kutatás. él sövény. suhan. gyökjel. radikálisan rádió. karfával ellát. szelíd csendesen. vasúton utazik vasút raid rail railway . gyorsan ver. fegyveres betörés fosztogatás céljából. versenyez. kutat. kérdez. vizsgálat. radikális alaposan. sebesen fut. kontingens. érezhet en rugdalózó. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. versenyzés fajgy lölet. hirtelen támadás. rádión lead. gyök. megnyugtat. él . gyorsan. sebesen gyorsan békés. támadás. rács. megrohanás. kihallgat. korlát. lecsendesít. rácsozat. gyors. zuhatag. verseny faji lóversenyzés. nyomon van. rádión közvetít. kifogásol. fut. sín. éles. pörget. lóversenyen lovagol. végigpusztít. rádióüzenet radioaktív. kifoszt. nyugodt. szitkozódik. kétség. béke. verseny. kérdez sködik. rajtaüt. karfa. rácsapás bekerít. vágtat. razziát tart.

dús. felébreszt. szabad tér. besorol. kiemel. legénység. felsorakoztat. törköly gyors. húz. elhalmoz. csúfol. új életre kel. gusztustalan. undorító. ugrat. ércprovincia. záporoz felvet. megszöktet. kilengési tartomány kötélbak trágár. rangban megel z vkit. gyülekezés. sorba állít. buja. elrabol. megbecstelenít. osztályoz. dombor-. er re kapás. feltartott. tartomány. kiterjedés. rangsorol. durva. megront. emel. utálatos. rend. felver. gyülekeztet. k zetrégió. rendez. kiálló. nagygy lés. terjedelem. véletlen. el idéz. szabad legel . feléled. kóborol. l táv. kerület. irány. sor. özön. fedélzetre húzott horgonylánc. nevel. besorol. hatáskör. sorakoztat. sorban következik. feléleszt. sorba rak. sorozat. kiterjed. felhoz. tenyészt. el teremt. ébreszt. tagok meger szakolás. konyhai t zhely. taxiállomás. osztályoz. er szakot követ el vkin. gúnyt z. terület. meger szakol. ércrégió. kelt. domborm v . népség-katonaság. változási határ. kigúnyol. hatásterület. terjed. sorba állít. beoszt. közkatonák. elrablás. nagyságingadozási tartomány. variációs határ. labdamenet m ködtet módszertelen. dúsan term . rang. túraverseny. pazar. sor(ozat). felkelt. orrfacsaró. magasabb rangban van. barangol. es . épít. buján tenyész . kilengési határ. társadalmi osztály. találomra tett. avas. kör. büdös. rászegez (puskát). kelt (tészta). elrendez. legénységi állomány. romlott. rendszertelen. összeszed. elterjedési terület. magasra emel. találomra történ . gyülekezik. összegy lik. meggyaláz. társadalmi rend. er re kap. sebes gyorsan. heccel. emelkedés. köznép. vaktában mondott. repce. életre kelt. fokoz. min sít. állomáson lev taxik. gúnyol. tiszta. szellemi befogadóképesség. s r . kapacitás. összevon. megemel. csatlakozik. burjánzó. körzet. növel. l távolság. térség. tartozik. meger södik. fekszik. kiugró felemelés kicsúfol. egyszer tagok. b zös. teljes. vaktában történ . rally. termeszt. nyúlik. távolság. gy löletes. zápor. áporodott szagú. tér. hirtelen. elrendez. összegy jt. szabad vadászterület. osztály. lövölde. magához térít. megnövel bolyhozott. sorakoztat. rangfokozat. fekvés. l tér. magához tér. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . összegy jt. felnevel. megszüntet. véletlenszer telérvonulat. fizetésemelés. el léptet. felold. kiemelked . visszataszító. emelt. esik. dombornyomású. változási tartomány. felemel. nagyon termékeny. sor. vaktában tett. tökéletes. nemi er szak. betölt vmilyen rangot. illetlen egyszer emberek. nagyságingadozási határ. felemelt.railways rain raise vasúti technika eláraszt.

hamis vallomásra bír. korrektúrázás. abban a pillanatban. készen. folyó egyenes szakasza két kanyar között. érték. felolvasás. hegyfok. tekint vminek. levesz. zord. terjedelem. émelyeg. nyomdai korrektor. nyújt. kategória. tüzelésre kész. kamatláb. megveszteget. reakció. befejezett. felfogó képesség. olvasó. fürge. tengeröböl. hatókörzet. létrehoz. hajlamos. hatáskör. be nem hegedt. vmilyen osztályba tartozik. érzelmi visszhang. ügyes. szint. rang. visszahatás reaktor felolvasott. árfolyam. felvisz. fennhangon olvasás. sugár nyúl vmi után. kémhatás. ésszer . leszid. el zékeny. nyúlik. magyarázat. teljesen. tartozik vmilyen osztályba.rare rarely félig sült. kikészítetlen. földnyelv. gyorsaság. érintkezésbe lép. szívesen jelzés. olvasnivaló. nyers. adogat (bef z nek). távolság. sorol vhova. olvasat. olvasásmód. el készít. leér. elér. zöldfül fénysugár. nyirkos. megfejtés. ár. szövegértelmezés. küll . egyetemi docens. meglehet sen arány értelmes. elkészített. értékel. tapasztalatlan. megfog. eljut. olvasott docens. el adó. kiértékelés. számít vminek. kiterjed elér ellenhatás. elérhet ség. olvasással eltöltött id . értelmezés. mérték. készpénz. felveszi az érintkezést. terjed. kinyújt. el adásmód. osztályzat. olvasó. egy kicsit. józan. sebesség. szakképzettség. megérkezik. adót vet ki. kinyúlik. becsül. racionális feldolgozatlan. könnyen. nekifut. helyzetértékelés. interpretálás. válasz. éppen akkor. elérhet . bevégzett. hozzáférhet . rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . felolvasó. eléggé. m szerállás. hosszú d l ben felküzdi magát. láthatár. arányszám. duzzasztott vízszint. olvasás. ér vhova. állás (m szeré). díjszabás. elég. fürgén. megmunkálatlan. amikor. elér vmit. olvasókönyv készségesen. arány. m ködés. pompás. helyi adó. amikor. felér ésszel. hajlandó. tarifa. osztály. megdorgál. hatósugár. ritka ritkán lehord. olvasottság. megvásárol vkit. szövegváltozat. rája. olvasással töltött id . értékelés. hatótávolság. korrektúraolvasás olvas kész. inkább. hányingere van. megközelíthet ség. megért. kinyúlás. kivételes. kiterjedés. díjtétel egy kevéssé. karhossz. könnyedén. korrektor. reagálás. gyorsan. hajónak egy nekifutással megtett útja. olvas. leolvasás. kiváló. megadóztat. mérv. fok. rend. hordtávolság. olvasmány. elérés. olvasás. egyszerre átlátható folyószakasz.

fogadás. következtet. realisztikus. elismert. meglehet sen érvelés. felismerés elismer. minapi. korszer . gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. a napokban. tény. valószer ség igazán. okoskodik elfogadható. javaslat . visszaemlékszik. fejteget. újkelet . rájön realizmus. nemrégiben átvétel. valódi. átvesz. gondolkodik. elfogadott. realista. elfogadott.túlzottan el zékeny. legutóbb. visszavon átvétel. friss. kap. megindokol. fogad. kéznél lev . felismer bevett. felkelés. újabb kelet . nemrég. gondolkodó. megszokott ajánl. értelem. vesz (adást). méltányos. valószer életh ség. birodalom. felvétel. vendégül lát. modern. közel lev . tényleges. fellázad. minap. blokk. befogadás. mérsékelt ésszer en. készséges. rendelkezésre álló. nyugtáz befogad. fog (adást). gondolkodás. okfejtés felkel . ésszer . fogadtatás. értelmes. zendülés emlékeztet. tanácsol recommendation ajánlás. valóban állam. realitás. felfogó. bevett. visszahív. az utóbbi id ben. irányadó elfogad átvétel. fogadtatásban részesít. gyakorlatias. mai. megkap általános. rendbe tesz. valóság. fellázadás. érvel. felelevenít. zendül ellenállás. ésszer ség. felidéz. tények. elismert. nyugta. elfogad. újszer a minap. lázadó. most keletkezett. valóságos észrevesz. vétel gazdasági pangás recept elismerés. királyság ész. kézhez vesz. elismervény. ok. indok. nem régi. szívélyes. indokolt. lázadás. recepció. orgazdaság. mostanában. múltkor. valószer ség életh . újabban. indíték. jelenkori. megvalósít. vétel legújabb. visszahív(ás). szolgálatkész.

újjászervezés hangfelvétel. piros szín. vörös golyó. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . er re kapás. jezsuiták által kormányzott település. visszavezetés b beszéd ség. hangfelvételt készít. annáleszek. lefokozás. beszámoló. pleonazmus. toborzás. szolgálati min sítés. mutat megörökített felvétel emlékezések. történelmi kútf k. regisztrálás görbéje. elért eredmény. felvételek. történelmileg hiteles adatok. vörös. talpra állítás felfrissülés. visszanyer. jelentés. megnyirbálás. teherlap. visszakap. hanglemez. helyreállítás. talpra áll. szószaporítás. kikapcsolódás. jegyzék. felesleges. újjáalakítás. fonográfhenger. jelez. rekonstruálás. gazdag. fogyás. redukál csökkentett. felvesz. rangfosztás. baloldali. újrafelállás vívóállásba. vörösség. káderjellemzés. kartotéklap. nyilvántartás. oxigénelvonás. hiteles adatok. felgyógyulás. redukció. gramofonlemez. gyógyulás.reconstruction átalakítás. nagy b ség. felvirágzás. csúcsteljesítmény. bolsevik. visszahelyezés. felgyógyulás. kedvezmény. szórakozás felépülés. emlékanyag. lajstrom. leszállítás. emlékiratok. többlet cikornyás. felesleg. újjáépítés. kisebbítés. életrajz. piros golyó. el élet. vörös szín. hiteles feljegyzések. regeneráció. meger södés. pirosság. okmánytár. jegyzet. levonás. talpraállás. kicsinyítés. rabatt. személyi kartotéklap. jegyz könyv. rekuperáció. kihozatal. feljegyez. csúcs. újoncozás piros. rekonstrukció. irattár. pótol. csökkentés. színítés. rekord. visszanyerés. mentés. kivonás. levéltár bepótol. visszaszerez felújítási munkálatok. redukált csökkent csökkent redukálás. visszaszerzés. felüdülés. lapított. kivonat. bronzszín . átdolgozás. okirat. terjeng sség. b beszéd . megtakarítás. felvétel. vörös biliárdgolyó. csúcseredmény. teljesítmény. leigázás. felépülés. megörökít. évkönyvek. csökkent. regisztrálás. felemelkedés. meggyógyul. fellendülés. lemez. enyhítés (büntetésé). déli államok visszafogadása a polgárháború után. kipótol. csökkenés. kihever. csökken(t)és. mérséklés. feljegyzés. kirablás (bányafáé). érckinyerési százalék. b ség. helyreállítás. kartoték. rögzít. emelkedés. fölösleges. pihenés. okmány. gépzongorakarton. meghódítás. megtalálás. zongorakivonat. dagályosság. levezetés. min sítés. dagályos. kommunista. nagy gazdagság. felépül. átszámítás. tanúsítvány. szóhalmozás. munkaer -felvétel. összenyomott. fölösleg. regisztrál. egyszer sítés. priusz. személyi min sítés. megindulás. széls baloldali csökken. szocialista. lenyirbálás. b séges. árengedmény. r t. dokumentum.

anyakönyvez. megújul. át nem vett darab. értéktelen dolog. nélkülözhet . tesz. mutat. nyilvántartó jegyzékbe vesz. szemetes. vizsgahalasztást ad. regard regarding regardless regime region regional register . felvilágosítás. tükröz. vonatkoztat. ajánlva ad fel.kacskaringós. területi nyilvántartó napló. megjavít. hulladék. figyelembevétel. bejelenti magát. hulladék-. célozgat. jelz készülék. jegyzékbe vesz. visszatükröz dés. tekintet. lajstromoz. tükörkép. visszavert h átalakít. ismétlésre utasít. elismerés. kerületi. kifejez. visszaver. figyelem. visszatükrözés. jelez. rendszer terület. anyakönyv. nyilvántartás. szükségtelen. folyamodik. tükröz dik. körzeti. tart. besorol. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. törmelék pillantás. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. megreformál. vonatkozás. vonatkozik. halasztást ad ajánlás. megjavul. selejtes holmi. iktat. visszautasított dolog. visszaver dik. helytelenítés. kicsinyel. visszaad észrevétel. túláradó. illet leg. nézés illet en. nyilvántartókönyv. tisztelet. osztályoz. regionális. jegyzék. jegyz könyvbe foglal. kifejez. gáncsol. visszatükröz. létszám fölötti. hivatkozik. felhoz. elmélkedik. hivatkozás. reform. nyilvántartásba vesz. céloz. visszavert fény. visszaver dés. fordul. elmélkedés. rezsim. tulajdonít. célzás. néz. névjegyzék. beír. utal. pleonasztikus. beiktat. beosztályoz. megbecsülés. megtagad. összekapcsol. megújulás. vonatkozólag azonosít mérlegel. megjegyzés. megfontol. töpreng. felad. átalakítás. gondoskodás. egymásba illeszkedik. gáncs. egybeesik. katalógus. megújít. szempont. egymásba illeszkednek. benzint reformál. említ. referencia. feljegyez. vidék helyi. gondolkozik. ajánlólevél. jegyzékbe foglal. reformál menekült visszautasítás elutasít. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. uralom. tiszteletadás. medd . bejegyez. visszatükröz dik. visszautasít. visszasugároz. tör dés. tekint. besoroz. vonatkozik. jegyz könyvbe vesz. utalás. kapcsolat. szemét. medd hányó. figyel. selejt. tájékoztatás.

tökéletes alaposan. regisztert állít. állandó vev . szabályozás. szabályzatnak megfelel . szabadon van. felszabadulás. rendszabály. szabályszer . elereszt. elutasít. uralom. szabályos. átruház. összefüggésbe hoz. összefügg. rendelet. bejelentkezés. kioldás. szabályos. elmond. összefüggés. szervezetb l kilök dött szerv. teljes. regisztrál. visszautasítás elbeszél. rendszeres. rokon. szabályszer . csökkent. mozgásba hozatal. uralkodik. nyilvántartott ajánlottként való feladás. kereskedelmi forgalombahozatal. átültetett szerv. feladott. kivet (átültetett szervet). elmondás. kiakasztás. elhajít. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. visszautasított személy visszautasított elutasítás. pontos. jelentkezés. forgalombahozatal.hangterjedelem. átvételi elismervény. teljesen beállítás. kilök dés. pécéz. sajtókommüniké. bontás. feliratkozik registered registration ajánlott. rendesen. nyilvántartás. kiselejtez. bejegyzés. forgalomba hozható filmek összessége. rokon. nem fogad el. szabályosan. beigazítás. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . elismervény. számláló. kapcsolatban van. rendszabályok. el írásos. rokonság összefüggések relatív. szabad. ügyrend. elvetés. átruházási okirat. önm köd kikapcsoló. tényleges. visszautasít. szokásos. bejegyzett. viszonylagos. iktatás. összefügg vonatkozó arány. beírás. rendelkezések. kormányoz. elbeszélés. határozat. regulázás. elenged. beiktatás. állandó. bombavetés. rendtartás. regiszter. pontosan. összem ködnek. árammegszakító. megindítás. szabályzat. felszabadítás. háborítatlanságot élvez. szabvány el írások. sajtóközlemény. soregyent állít. elutasított dolog. csappantó. el írás. rendszeres látogató. összekapcsol kapcsolódó. elvet. törzsvendég. feladás (csomagé). szerzetes. szabályok kötelez . vonatkozó viszonylag elbocsátás. uralkodás felöklendez. osztálykönyv. viszony. megváltás. utasítás. visszautasított dolog. szabványos. megszokott. pontosan egybevág. rendszeresen. selejt. szervezetb l kivetett szerv. cenzúratilalom feloldása. szabályozó hatalmon van. kipufogás. kihány. rendes. kapcsolat. vonatkozás érintkezés kapcsolat. elutasított személy. beiratkozás.

ledob. szivárgó. szerzetesrend tagja. leszerelés. megszabadítás. ájtatos. szegénysegélyezés. bizodalom domborzat. publikálás engedélyezése. nyugta. tárgyhoz tartozó. felszabadítás. szegénygondozás. közzététel engedélyezése. nevezetes rendkívül felszólalás. szabadságolás. domborm . ledobás (bombáé). lemondás. kiold. vonakodó bízni. maradvány. segélyezés. istenfél . forgalomba hoz. szerzetesi. aprólékosan gondos. szigorú. jogorvoslat. lényeges. felmentés. idevágó. szegényellátás. hátramunkálás. tehermentesítés. id szer . megkönnyebbülés. emlékszik. útnak eresztés. maradék. kienged. kiszabadítás. figyelmeztetés magányos. valláskelletlen. felváltás vallás barát. bizalom tárgya. maradvány. maradék készletet egyben elad. enyhítés. helytálló. orvosság emlékezik. találó. szerzetes. rségváltás. bizalom. tárgyhoz tartozás aktuális. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. üt rugó. nyomorenyhítés.feloldás. számít vkire marad. eleresztés. megmarad egyenleg. könnyítés. enyhítés. megszabadulás. hátralék. felmentés. odavágó. áteresz. eladatlan példányok. segítség. tehermentesítés. többiek. mentesítés. enyhülés. orvoslás. megmaradt példányok. nem felejt el emlékeztet . eszébe jut. tulajdonátruházási okirat. apáca. játékbiztosítás. térszín. kiemelkedés. közsegély. helyrehoz. gondol. szabadlábra helyezés. enyhít. elengedés. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . jámbor. jóvátétel. távoli. kioldó. vonatkozó. kapcsoló. jogi váromány. fontos. felment. megnyugvás. váltás. jelent s. gyógyszer. nyomáscsökkentés. áhítatos. hátraesztergálás. megbízik. aggályoskodó. törlés. maradványok figyelemre méltó. kiengedés (féké). hátszög. remittenda. vallási. megjegyzések ellenszer. szabadulás. szabadon bocsát. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. orvosol. megszakítás. vallásos. fennmaradó összeg. ill . kártérítés. kioldó szerkezet. nyomáscsökkenés. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. szabadonbocsátás. segély. kikapcsolás. lelkiismeretes.

felelés (iskolában). tudósítást ír. házbér. helyettesítés. kicserél felülírt behelyettesítés. jelentést tesz jelentett ahogy mondják. tudósító jelentés jelent ábrázol. felváltás. képviselet. közvetít. bérösszeget kivet. ismétl dés. bizonyítvány. megjavítás. pótlás bért kivet. hasadás. rendbehoz. ismétlés. értesít . hír. beszámol. kivesz. ismétl dik. hírnév. rokonsági fok. eltávolít. megismétl dik. elmond. megismétl dés eltávolít. közbüls osztály. kifejez. jelent. bejelent. járadék. megy vhova. kivétel elmozdít. bérel. feljön (étel íze). közbees fokozat. tatarozás javítási munkák. fok. javítások ismétel. fels bb osztályba lépés. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. alakítás. bérbe vesz. jellegzetes. helyrehoz. képvisel . zenei ismétl jel. szóbeszéd. bérbe ad. el ad. kép. állítólag. kicserélés. jelentkezik. jegyz könyv. jelentés. megzsarol. riport. kiad. tipikus . jövedelem. kibérel. állapot. hasadék. megismétlés. tudósítás.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. jelentések szerint riporter. közöl. pótlás. beszámoló. bevétel. kifogás ábrázoló. megismétel. felböfög. riportot ír. mutat ábrázolás. jellemz . állítás. kijavít. ismétl dés. visszahelyezés kicserélés válasz. kijavítás. hírül ad. megjavít. megismétlés. elbocsát. kicserélés. válaszol feljelent. példány. felmond (leckét). durranás. alakít. orvosol. menekül vhova. kósza hír. eltüntet. elmond. hasított. bérleti díj. hírt ad. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. lakbér. tudósít. javítás. repedés. értelmezés. újra elmond. megújítás. osztály. ismétlés. feltüntet. szakadás jóvátesz. dördülés. rendbehozás. tanulmányi értesít . helyettesít. képviseleti.

brit politikai ügyviv . megold. ígéret. oldódik. lemondólevél. tartogat. republikánus hírnév felkér. leköszönés. ellenállóképesség. elszántság. tartózkodás. lemondás. kívánalom. kellék. helybeli lakos. elhatározás. felold. megmentés. elutasít. ellenállni. eszköz. fenntartás. kérés. megfejt. rezignáció ellenáll. kimentés. félretétet. elhatároz. szükséges igényelt el feltétel. kérések elvár. köztársaságpárti. eltökéltség. helytartó. segélyforrás. tartózkodás kastély. ellenkezik. megoldás. fogadalom. igénybe vesz. védett terület. reprodukció. szaporodás. tartaléksereg. óvatosság. tartalék. megszabadít. telepes lakó-. kívánság. megkér kér(és). kér. megfogad határozott ellátogat. megszabadítás. kikötés. lakó. újbóli el állítás. kell. szándék bomlik. határozat. tartózkodási hely bennlakó. megment. székel . sokszorosítás. reprodukálás. fenntart. kutatás kutató félretesz. újratermelés köztársaság köztársasági. tartózkodó. folyamodik. rezidencia.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. rezidens. ellenkezés döntés. kíván. újrateremtés. menedékhely. elhatározás. követel. szembeszegül ellenállás. menedék. állandó lakos. megnyugvás. kérelem. ellenállási mozgalom. kiszabadít. s r n látogatott hely . döntés. lefoglal. eldönt. megoldás. mentés kutat. lakóhely. megkíván. tartalékjátékos. kér. igényel. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. helybeli. brit diplomáciai képvisel . kereslet. határozottság. lakos. megkövetel. szándék. természetvédelmi terület. tartalékol. tartózkodási rezidensek beletör dés. elmegy. miniszter rezidens. határozat. kiszabadítás. köztársasági érzelm .

támaszték. ill . becsületes. nyugvás. megszorít behatárolt. a többi. saját. maradvány. visszahelyez. eredmény. szünetjel. restaurálás. megbízható nyugalmi helyzet. leleményesség. készlet figyelembevétel. korlátozottság. újjáépít. elszámolás. maradék. állvány. vendégl helyreállítás. megkötés. pihen. méltányol. üdvözlet felel. tisztes. pauza. támoszlop. reagál. válaszolás. tartalékt ke. tilalom korlátoz. visszahelyezés a trónra felújít. t rhet illet . figyelem. válaszol válaszolt felel. készlet. tekintetbe vesz. pihenés. tekintet. tartózkodás. mentsvár. alapul. tisztel. tisztelet. újjáépítés. meglehet s sok. reakció. visszatesz fogvatartás. felelet. korlátozás. meglehet s nagy. tekintetbevétel elég nagy. tiszteletre méltó. pihen hely. lesz kít. szünetet tart. pillér. felelés érzelmi visszahatás. kikapcsolódás. viszonylagos egyenként. érint vmit. megfékezés. megszorítás korlátozó ered. tekintélyes. helyreállít. többiek. nyugalom étterem. szórakozás. szünet. számadás. mérséklet. számba jöv . meggyógyít. vonatkozik vmire.resource resources respect forrás. illetve tisztel. restaurál. elég sok. következik. visszhang válaszok felel sség felel s. menedék. vonatkozás. bezárás. respektál. elfogadható. tartozás-maradvány. illet leg. megszorítás. elég jó. végs eszköz anyagi javak. jó hír . megfelel . szempont. alvás. válasz. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . pihenés. tiszteletben tart. reagálás. pihen szoba. pihentet. megállás. tisztességes. kikötés. marad. számlamaradvány. találékonyság. korlátozott korlátozás. önuralom. nyugvópont. támasztó. visszaad.

visszaérkezés. visszaszolgáltatás. kiskereskedelem. visszaadás. nyereség. felfed. retorika. gyökeres átalakulás. beszámol. folyóirat. kiskereskedés meg riz. visszatérítés. megválaszt (képvisel t). kicsiben elkel. takarodó. magányosság. keringés. visszaküld. csendes pihen hely. visszafizet. falnyílás oldala. megszalad. körforgás. ajtótok. visszavonultság csendes napok. káva. tanúságot tesz vmir l. szónokiasság. visszatesz. megjutalmaz dagályosság. visszavonulás. visszajön. számba vesz. könyvismertetést ír. visszapillantás. kimutat. visszavonul. visszatevés. bombasztikus beszédmodor. visszatér. meglepetés. áttekintés.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. vizsgálat. megismétl dik. napvilágra hoz felfedezés. forradalom. kijelentés. hoz. átvizsgálás. recenzió átdolgozás. újjászületés fordulat. bejelent. jelent. haszon. visszavonultság kiegyenlítés. szemlét tart. új életre kelés. ismétl dik. megmutat. bombasztikus stílus. ismétlés. kicsiben elad. felülvizsgál. visszaküldés. menedékhely. árbevétel felülvizsgálat. visszahelyez. módosítás. szemle. jutalom. ékesszólástan. megválasztás (képvisel é). mutat. szabályos ismétl dés forradalmár. ismét jelentkezik. ismertetés. feltár. visszaérkezik. számbavétel. átvizsgál. visszatérés. áttekint. ismertet. átnéz. frázispufogtatás. kipletykál. jövedelem. bírálat. kijelent. válaszol. kinyilatkoztatás. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. kárpótlás. üzleti forgalom. forradalmi ellenszolgáltatás. átnézés. visszatér(és). újra el fordulás. bevétel. revízió feléledés. lelkigyakorlat. viszonzás. állami jövedelem. visszahelyezés. visszatér k ablaktok. bírálatot ír. viszonoz. ismertetést ír. átdolgozott kiadás. ellenszolgáltatás. javított kiadás. visszajuttat. rábeszél képesség. hátrál. jövedelmez. megtart. felleng sség. megismétl dés. forgás. kinyilatkoztat. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . felel. visszaad. reveláció állami bevétel.

bakhát. igazságosság. kiemelkedés. el lépés. vágány. élénk. szorító. szilárd bekerít. mély. el menetel. klikk. növelés. felállás. mindjárt. kört alkot. d lés. helyénvaló. emelkedés. kereked . távolság. igazságos. jobbra. vetélytárs áradat. rév. növekszik. finom. egészen. felrebbenés. tenger alatti küszöb. domb. faág. sikló. lovagol.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. felgördülés. nagyon. jobb oldal. egyenesen. körülbelül. rideg. éleszt . vetélkedik. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . megfelel . méltányosság. gerinc. el menetel. (fel)kel . gurító. felhúzás. hólyag. eredet. felegyenesít. feltörés. karika. út. domb. emelkedés. tulajdonjog. merev. kívánatos. fizetésemelés. hajlás. bokor. vágattal felfelé haladás. tápláló kiküszöböl. toldat. több. kelés (tésztáé). béremelés. verseng . ill . pályatest. hasogató munkás. jó. szaporodás. pompás. növekedés felszálló. jogosan. jog. hátság. értékes. felvonás. felemelkedés. tet gerinc jobb. kelés. folyóvíz. versenyez. becsületes. megkockáztat. karikát tesz orrába. dús. forrás. ívmagasság. azonnal. lázadás. reszkíroz. versenyz . pattanás. gazdagok. kiköt . porond. ráépítmény. kimért. egyenes. jogosság. juss helyesen. felemelés. megszabadít kerékpározás. meleg. talajemelkedés. kijavít. aréna. lovas. utazás járm vön függelék. elkerített rész. el léptetés. tárna. úttest. lovaglóösvény. veszély rivális. magaslat. érdekcsoport. kocsikázás. favágó munkás. rendes. ökölvívás. szórakoztató. rizikó. bukmékerek. igazság. jól. pontosan. áremelés. drágulás. hasító munkás. országút. körülfog. merev vázú kormányozható léghajó. felkelés. emelked . csengetés. mint. lejt . jogos. alapvágat. el lépés. tolósúly. úszógumi. igazol. er söd . igazi. ág. b . méltán jogok hajthatatlan. hegygerinc. felrepülés. gy r . b velked . kör. vízfolyás kocsiút. igazán. kockáztat. hegyhát. elnapolás. nagyobbodás. buja. zeng . bozót. szigorú. záradék (hegy)gerinc. magaslat. megfelel en. út. csengés. verseng. vasúti pálya. felállít. felemelkedés. áremelkedés. zengés fokozás. orom. pont. versenytárs. jövend . folyam. hajófenék el re és hátra keskenyed része. városi út. növekv . furunkulus kockázat. fehér csík. kartell. felvirradó. helyreállít. berekesztés. kötöz munkás. illetékesség. jogosan. lovaglás. felszállás. helyesen. b séges. meggy r z. gy r z. helyes. taréj. kilyukadás külfelszínre. folyó. mulatságos. telt. termékeny. felkel . vágat horgonyzóhely. alkalmas.

szirt. érdes felület tárgy. turkál. himbálódzás. zord. hely. megdug. gyökérzet. egyenetlen. teend dülöngélés. viharos. egy lövés. szoba. t szó. jegyzék. pörgetés. legömbölyít. keresgél. hepehupás terep. ringat közösül. hintáztat. primitív. himbál. markecol. zátony. szirti galamb. ringás. megrenget. gumó. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . gyök. körömágy. gördít. gibraltári szirtfok. henger. egész. alapja vminek. göngyölít. gömbölyödik. névjegyzék. gibraltár. orsózás (repül é). eredet. hömpölyög. gibraltári szikla. lenget. gyökerezik. lajstrom. gömböly . forgás. ékszer. szógyök. fogt . leforgatás. forrás. romantikus Róma. kövecs. forduló. durva felület tárgy. perget (dobot). terem lakás. gurítás.Robert robin Róbert vörösbegy k zet. gyökér. ered . kezdetleges állapot. római katolikus egyház fedél. termésk . brutálisan. lekerekít. tekercs. k . megrázkódtat. goromba. tet albérletben lakik. reng. huligán. bankjegyköteg. megtöm feladat. görg . dörög (ágyú). csavarás. alaphang. göngyöleg. ring. alcatrazi szigetbörtön. ideggyök. nyersen. szikla. szót . durva. kotorászik. gurul. vektorrotáció haragos. körbe. hozzávet leges. gyökeresedik. rockzene. primitív körülmények között. renget. zsemlye. futam. szerep. szögelfordulsá. alap. gyökszó. létrafok. guzsaly. felgöngyölít. fér hely. fux. gördülés római regényes. hempereg. pörgés. lapát végz dése. befejez. ring. himbálózik. forgatás. rúd alakú cukorka. gördítés. k szál. tér. nagyobb kavics. rotáció. nyers állapot. körben. gördül. körforgás. filmtekercs. lakosztály ágy. túr. útonálló. hengerít. himbálódzik. forog. fenékberúgás. csiszolatlan. kötelesség. megközelít . k szikla. akadály. érdessé tesz. fanyar (bor). forgás. egyenetlen terep. dülöngél. római katolicizmus. gyökértermés gumós gazdasági növények. görget. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. elfordulás. kényelmetlen. gyökeret ver. járat. t . kavics. gyökérszó. vég (kelme). körbenjárás. perdület. leng. lakik. gyökér rózsa keringés. k darab. nyers. pereg (dob). himbálás. gumós növények. meggyökereztet. becsavar. nagyol. kristályosított kábítószer. hevenyészett. vázlatos. lapát nyaka. felcsavar. érdes. kikerekedik. durván. vagány. ringatás. repedezett. gurít. hengerel.

mez gazdasági. megszid. lefutás. szaladás. kikerekít. megvonalaz. lendület. miniszterpapír. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . vonalazott uralkodó. nekiiramodás. csermely. szokásos. karika. kör-. tizenkettes szarvas. olvasztott. mozgó. megszokott. járatás. versenyt evez. kánon route routine irányít. szinte. uralkodás. kiolvasztott. futásban kifulladt. széria. szokásos munkamenet ricsaj. királyi család tagja. veszekedik. evez vel hajt. összeveszés. szokásos. megrohanás. csorgás. lehord sorok beadványpapír. gennyed . csónakon szállít. felsudárvitorla. fut.kör. sor. futás. körút. járás. körüljár. guri-guri csempészés. szürke átlag. vonulási irány fut. csónakon visz. szabályoz. futó. szabad bejárás. irány. kirándulás. munkaciklus. összeszólalkozik. hajlat. vonalazás átlag. fekvés. kirak. nagy jelenetet rendez. teljes. kampány. körülzár. vonulás. el írás. pompás. nyílt. csónakázás. alakulás. ívás. rutin. érvényben van. leszidás. körjárat. felsorakoztat. fels sudárvitorla. rjárat. hajójárat. csúnyán lehord. futás. kormányzás. királyi. leszaladás. folyás. út. kerek. vándorlás. üzemelés. igazgatás. nagy kereslet. szabály. rendszeres hajójárat. csónakázik. megfordul. rohanó. futó szem. jártasság. uralkodó. menetparancs. állattenyészt terület. járat. zenebona. ragyogó szemét rögbi dönt. fut(tat)ás. felf z. sorozat. felhúzódás. futásban kimerült. folytatólagos. menet. szemlefutás. vonalaz. futástól kimerült. túra. er sen megszid. lármázik. veszekedés. megkerül. csempészett. f -. irányít. hajba kap. járat. utcai csatorna függöny-görg . m ködés. fenséges. csempész. evezésben versenyez. csepegés. rohanás. evezés. uralom. fejedelmi. körül. tipikus. szokás. üzemben tartás. udvar. el öltés. nagyszer . irányítás. futástól kifulladt. szokásos. uralkodás vonalas. görg . kezelés. folyamat. beöml nyílás. fennáll. szaladás. szaladó. vezet. megszokott munka. uralkodik. vonalzó szabályzat döntés. evez. legel . kis mozsárágyú. hangosan szidalmaz. vonalzó. normális. vezetés. útszéli csatorna. gennyedz . járat. esés. kormányoz. folyás. sorozat. út. útvonal gyakorlat. irány. útirány. kerekít. lehordás. lárma. tájban. kifutó. rendelkezés. szokvány. rohanás. rutin-. szemleút. körtánc. nekifutás. kör alakú. futóverseny. hasmenés falusi. nedvez . folyó (víz). pálya. laza. sorba állít. lejtés. változás. felséges. telepít. folyékony. átlagos. gennyedés.

tengeri. sótartó. eladás. szentesített. fent említett. minta. biztos. szerencsétlen. pénzmag. megsóz. vev k lazac íz. kielégülés. siralmasan. konyhasó. elégedettség. árusítás. csíp s. illetményt nyújt. föveny. üdvözítés. sós. szent és sérthetetlen. sósvizi. sóz. bagariab r. meghamisít. havi fizetést ad. kiegyenlítés. Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. mesterséges hold. csíp sség. járandóságban részesít áruba bocsátás. ugyanaz. bátorság. kárpótlás. m bolygó. szellemesség megmentés. eladott árumennyiség. elárusítás. nátriumklorid. kiárusítás. fizetést ad. pénz. szánalmasan. mintát vesz. csillapítás. szolgai követ . szaké évi fizetést ad. rizspálinka. szentséges bús. kielégítés. mondott. homokszem. m hold. sószóró. homokpad. válogat aréna. leverten. páncélszekrény. pikáns. sajnálatosan. homokszín. engedményes vásár. csatlós. megelégedés. ugyanúgy kipróbál. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. sós íz . csatlós bolygó. sótartalmú. szentelt. nevezett japán rizspálinka. megnyugvás. kóstoló. sós mocsár. üdvösség. fix fizetést ad. sóban eltett. üdvözülés azonos. kísér vonal. sóban pácolt. fizetés. mersz Sári ült hold. értékesítés. tengervízben növ . szent. elegettevés. szánalmas. megment .Russia Russian bagaria. darabont. homok. mutató. közepes osztályzat . szomorú bánatosan. másodrend bolygó. küzd tér. elégtétel. búsan. kóstolgat. sóterm . kielégít . mellékbolygó. megnyugtató dolog elégséges. sajnálatos. széf. talpnyaló beváltás. besózott. vásár vásár. megelégedettség. sózott. szomorúan biztonságos. homokzátony. só.

fokbeosztásos mérce. végs döntés joga. nyom vmennyit. vmilyen súlyú. spórolt pénz. tarifa. mondanivaló. terv. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . feladat. mérlegtányér.és el adóterem. rosszban sántikál. arányosít. jegyzékbe foglal. var. fokozatokra oszt. mesterkedik. pernye. színhely. szcéna kételked . táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. ütemterv képlet. számsor. színpadkép. megtakarít. védelem. kép. fokbeosztás. táj. pörk. vasreve. megment. egyetem. tanterem. ment. hanglétra. tanítás. hangsor. teszem azt mondás mond felmászik. ingerült jelenet. takarékbetét f rész. vázlat. hámlás. fakultás. hímpor. jelenet. megvéd. sor. méretarány. tervrajz. mondóka. íz. lépcs . spórol. mond. iskola. fokozat. megmászik. játékszín. oxidréteg. létra. rajz. számrendszer. mondás. színtér. séma. színpad. vízk . megvált. vmennyit nyom. szem. tervezet. vassziporka. szag. tanít. például. közmondás. beleszólás. látvány. megelégedett kielégít Szombat kivéve. tagozat. védés. menetrend. kulissza. példabeszéd azaz. mérlegserpeny . táblázat. díjszabás. salak. méret. lepikkelyez. kapcsolás. hártya. rendszer. levakar. fokbeosztásos számlap. táblázatba foglal. héj. mondjuk. megkímél. utolsó szó. lekapar. összeállítás. hatály. hatáskör. érvény. tervbe vesz. intrikál. oktat. megtakarított pénz. szín. beosztás. beosztásos vonalzó. táblázat. bajosan díszlet. cselszövény. arány. vázol. irányzat.satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. megtakarítások. lehúzza a héját. létesítmény. lépték. együtt úszó halraj. iskoláztat. tervez. lemez. szkeptikus jegyzék. skála. iskolaépületek. váz. elrendezés. vállpánt. korpa (fejen). heves jelenet. cselszövés. mérlegcsésze. takarékoskodik. nevel. fogk . fémhab. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. iskolai oktatás. gy jt. pikkely. alkalmazási terület. léptékvonalzó. rendszer. megóv. nyak (pengéé). vízk t l megtisztít. határ. mér léc. reve. vaspörk. iskolaépület. véd (futballban). vizsgáztató. üdvözít mentett megtakarítás. megspórol. váll-lap mérleg alig. sorozat.

megvizsgál. szobrászat. hideg. m veleti hatókör. számontartás. idény-. másodrangú. nyomozás. felhorzsolt. akklimatizálódik. végtelen sok vmi átkutat. hullámzás. keres. ül ke. ülés. nyomoz gondos. tengernyi vmi. körzet. óceán. egyenetlen. skót nép. partitúra. ül hellyel ellát. dobkötél-horony. felró. skótok sz r . elrejt. megjegyez rovátkolt. alapos vizsgálat. rostál. oltalmaz. vidéki kastély. pontszám. átható. ízesít. vonalacska. radarerny . megérik. következ . leszid. f szerez. pontos. kutat. szóban forgó kérdés. évad. váratlan szerencse. adósság. évszaki. jelzés. spanyolfal. hely. második. film képerny k forgatókönyv. szobrászmunkát végez er s hullámzás. nyereg (kerékpáron). árnyékol (rádiócsövet). pont. kihúzott. ül hely. bevág. hozzászokik. keresés. párbajsegéd. hangszerel. aprólékos. testtartás. aláhúzott. kör. írás. szekund. rosta. tengermozgás. áthúzott. ponteredmény. motozás. rovátka. törölt. barázdált. központ. másodrend . képvisel i hely. kutatás. terület tárgy. motoz. puszta tények. megkarcolt. vájat. nyer. számla. idényjelleg . vámvizsgálat. skót nyelv. szoborral díszít. részletekbe men vizsgálat farag. vetít. id szak. mandátum. mozivászon. képerny . kiterjedés. idény évszakhoz ill . hozzáedz dik. barázda. leplez. temérdek Skócia skót. szobor. pontarány. motozás. vágás. metszés. jel. elfed. szobrász. sok. segít . kutató. próbára tesz. megfilmesít. kotta. nadrág feneke. bevájás. hullámok. szigorú. húsz. karcolás. akklimatizál. vápa. oszcilloszkóp. kézírás. felfekvési felület. elszámolás. talpraesett válasz. bemetsz. nagy hullámok. országgy lési képvisel i hely. gólszám. véset. másodhangköz. képcs . megmotoz. sötét valóság. szoknya feneke. keresés. kutatás. indíték. hornyolt. idényszer . véd fal. rovátkás. id szaki elhelyez. új. szúnyogháló. metsz . tér. húsz darab. üléssel ellát. székhely. huzagolás. megsebzett. fedez. szívhez szóló. másod (zenében). vizsgál. keres . második sebesség. második sebességi fokozat. írásbeli dolgozat. szövegkönyv alapos megvizsgálás. vizsgálat. skót nyelvjárás. nyomozás hozzáedz. nyilvántartás. szóban forgó tárgy. rendelkezési állományba helyez. huzagolt rengeteg. kézírat. szentélyrekeszt fal. kérdés. ápoló. mozi. ellenz . fürkész . évszakhoz kötött. jegyez. leültet. szitál. bemetszés. tenger. kézirat. rács. meztelen igazság. ok. véd erny . perem másodrend dolog. fészek (szelepé). pontozás. jelzet. gondolatjel. szezon. hornyolat.hordtávolság. pontállás. sokaság. hozzászoktat. horzsolás. évszak. fürkész. erny z. másik. számol. m ködési lehet ség. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . filmm vészet. rovás.

megérik. negyed. szegmens. ácsolatszakasz. nyugodt. titkár. elvágás. kulissza. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . hossz-szelvény. lap. kimagoz. metszet. kvadráns. magot hullat. miniszter. gerezd. feloszt. szakasz. horony. profil. elvet. rejtély. kiválaszt. metsz. rögzít. feloszt. el re biztosít. másodrend szén. lefoglal. részleg. keresztszelvény. csoport. aránykörz . támogató. párbajban segédkezik. megóv. megvéd értékpapírok. alfaj. felszel. rekesz. melléklet. hálókocsifülke. durván rölt liszt. iránysáv. metszetet készít.támogat. biztosíték egyházmegye. körcikk. szemesedik. elmetszés. kétszemélyes hálókocsifülke. biztonság. rész. másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. püspökség bevet. osztály. biztonságos. bányamez . bezár. lezár. csíra. bekezdés. metszet. lemetsz. rejtett. szerez. ágazat. biztosított. érsekség. lyuk. szelet. megszerez. keresztmetszet. részekre oszt. rejtelem. metszés részek ágazat. kivágás. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). mag. másodrend érc. szelet. mellette szólal fel. körzet szektorok szekuláris. paragrafus. titkos. elmetsz. körzet. másodrend áru. fogasív. görbeszelet. közepes min ség áru. darab. osztódik. sáv. rész. repeta diszkrét. vágás. mér léc. vág. szelvény. titkárn gerezd. lemez. titokzatos. szakasz. magot hoz. sperma. ondó látó keres látszik. szeletekre oszt. szekreter. terület. másodrend min ség . lát. világi biztos. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. tárcsaív. titok kis polcos íróasztal. kötvények állami kötvény. gazdasági szektor. pillanat. biztosít. elvág. körcikk. szekundáns. szelvény. felszeletel. szektor.

elég. mondat elkülönít. értelem. sorrend. képsor. különálló. öntudat. elválás. észlelhet . elkülönülés. elküldés. választék igényes. ítél képesség. érzékiség. tudat érezhet . tapint.i. küld. ész. különélés szeptember filmjelenet.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. tudat. komoly. elegend . kényes. külön-külön elkülönítés. folytatás. jelentés. leválaszt. felemel dik. józan ész. szolgál. érzet. elad eladó. válogatós maga becsapás. szekvencia sor. jó érzés. kiválasztó. szenzáció érzékel képesség. bánik. felfogás. megérez vmit. felt nés. érz . félretesz. érzékel. eladó áru. szeparálódik. önálló. sorozat fontos. futja. józan. negyedéves hallgató. sorozat. rangels benyomás. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. súlyos komolyan cseléd. er sen bukdácsol. csalás. teljesít. külön(álló). ésszer érzékeny. segéd. értelmes. kezel. érzet. szervál. szelektív. öregebb. kiválaszt. vélemény ép ész. érzés. el jel. feladás feljebbvaló. szeparál elválasztott elválasztva. felfelé nyomódik. lebonyolít . jól men cikk. meghág. tálal. kifutja. kiszolgál. elválik. elválasztás. elválaszt. felszolgál. értelmesség. fedez. praktikus. szétválaszt. szerválás. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. külön. id sebb. alkalmazásban áll. adogatás. érzék. szolgálólány kedvez. különválik. hág. szolga. inas. számsor. fogékony. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker. független. értelem. hasznára van. válogatott kiválasztás. érzés. érzékeny. magassabb rangu. érzékelhet . következés. ellát. érzékelés. er s bukdácsolás. felemelked mozgás. kiválasztott.

süppedés. elintézés. rakás. kifenés. megállapítás. rendezés. üledék. karbantartás. fészekalja. lenyugvás. megérlelés. szertartás szolgáltatások adag. betelepít. felszolgálás. kötés (cementé). hajókötélburkolat. megállapít. letét. szerválás. szolgáltatás. szívesség. körültekerés vászoncsíkokkal. települ. ráruház. leszáll. helyezés. bedugás. felszolgálás. tisztul. elszámolás. s rít. kijelölés. lesüpped. ülepedés. megkocsonyásodás. hozomány. kiszolgálás. gyümölcsbeérés. megnyugszik. lapos szél vés . rendes. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . kiszolgálás. köszörülés. megállapodik. hajókötélburkolás. szerviz. lecsillapít. kisimul. istentisztelet. kiegyenlít. gyarmat. ülés(szak). letelepít. lecsendesül. elhelyez. beforrás. díszlet. hágatás. banda. beállít. átruház. rendbe tesz. leülepedés. irányzat. foglalat. leülepedik. hetes tizenhetedik heted. készülék. letisztulás. beverés. el írásos. megtisztít. roskadozik. halmaz. játszma beállítások beérett. nem olvad el (hó). adogatás. kifizet. beállítás. tálalás. szolgálat. szedés beállítások rendbejön. megmerevedett. forgalom. település. eldönt. helyrerakás. elmerül. társaság. letelepítés. hagy leülepedni. megtisztul. ülésszak dugvány. tétel. derít. berakás (hajé). fenés. leülepít. bet szedés. összeillesztés. meghágás. beosztás. szervíz. igazítás. lecsillapulás. helyrehoz. alkalmazás. elrendezés. készlet. szín. letelepedik. megtelepszik. ellátás. sorozat. megállapodás hét. összeforradás. lezár elintézve elintézés. egyezség. szerver kiszolgál készlet. illesztés. letelepedés. csoport. megkeményedik. szervizel. megold. hegyezés. környezet. jó helyre tesz. kötött. kijelöl. adogatás. ereszkedés. talajsüllyedés. szolgáló. rendez. telep. garnitúra. alakulás. telepítés. elszámolás. kiszedés. megmarad (hó). gyarmatosít. m ködik. letelepedés. szabályozás. szolgálat. napnyugta. kézbesítés. elhatároz. keret. szilárd. leülepszik. lehanyatló. kátrányos hajókötélburkolat. befoglalás.server serves service services serving session set sets felszolgáló. elintéz. díszlet. megnyugtat. kiszolgáló. beigazítás. megszilárdul. közlekedés. felszerelés. élesítés. letelepedni. felszámol. megszab. kitöltés. beállítás. elsüllyed. tevés. elhelyezés. tartásdíj. lecsillapodik. szolgálatot teljesít gy lés. állhatatos. palánta. lenyugvó. megszilárdít. asztali készlet. helyzet. lecsillapítás. kövez kocka. kézbesítés. rögzítés. kiegyenlítés. szerva. karbantart. megdermed. elvetés (magé). felállítás. megad. megállapított. hajókötélborítás. megszilárdulás. süppedés. kirovás (feladaté). kiszolgáló. beszegecselés.

menedék. meredeken. kvóta. állandó kísér . hajótest vonala. osztozkodás. kísértet. lámpaerny . részvényesi igazolvány. alak. alakzat. homály. szigorú egyszer en. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . egyszer . fedélzetívelés. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. nemi hovatartozást tisztáz. minta. n k. sallangmentesen. jobbra-balra kilengés. mer ben. idomvas. rideg. lenanyag. árnyékoló üveg. hevesen. kis hajlású. hajó eltérése irányától. roletta. osztozik. számos. mintásan sz . fedélzetív. kialakít. puritán. okos. áttetsz . er nlét. alakul. éles. szigorúan. hevesen. testalkat. átlátszó. titkosrend r. meredeken emelkedik. különféle. formát önt. igazi. része van. mintáz. egyes. részesedés. egészségi állapot. nemi élet. éles esz . hajszálnyi vmi. homályos alak. er s. árnykép. gázló. részvétel agyafúrt. hegyes. sallangmentes. szabályos. szexuális nemiség fényellenz . tarkán sz . részvényutalvány. üres fajta. keményen. nyomon követ. fekete billenty (zongorán). élesen. csal. szellem. nemiséget megállapít. részvény. kereszt (kottában). léha. szelvényvas. hamisítatlan. beárnyékol. színárnyalat. saját dísztelen. csaló. szexuális élet nemi. cselleng. forma. nagyon. hirtelen. jelenés. fejl dik. jelenség. árnyék. üvegbura. osztályrész. árny. roló árnyékot vet. ridegen. hamisan. részesedés. néhány. leheletnyi vmi. sötét rész. sekély. függ leges. formál. egészen. színezet. komoly. pontosan. tükörkép (fog) alacsony. komolyan. nemi hovatartozást megállapít. formában készített étel. árnyék.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. árnyékba borít. sablon. mer legesen. kemény. árnyal. red ny. féle megoszt. metsz élesen juh csellengés. hamisan játszik. ekevas. vékony. árnyalat. könny finom pamutanyag. homály. sekélyes. kemény. vigyázza minden lépését. részesedik. árnyékol. különböz . idomok. önálló. csíp s. vadul nem. sok. állandó követ . kondíció. görfüggöny. oltalom. árny. formáz. alakít. több. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. zátony. alakvas. vonalkáz. felszínes. kimért. árnyalatnyi vmi. lapos. szellem. sekélyes hely. homályos rész. felületes. nemiség. csipetnyi vmi. becsap. abszolút. szigorú.

megriaszt. üzlet. n i ing. besszjátékos. ürügy. részvények t zsdei bevezet i. elmozdít. megrendít. bozontos. ív. tengerpart rövidített becenév. összecsapás. t zsz nyeg. rövid távú. elszállít. rövidre záródik. vitorla. mer . m szak. szapora. áthelyez. kibúvó. költözködés. lakáscsere. váz. kisegít eszköz. tömör. üzletbe visz. vet dési elcsúszás. lakás bevásárlás. felfogad. újság. omlós. rövidített név. leped vel befed. sokkot okoz. megdöbbent. mer leges. fedezet nélküli. elmozdulás. cserélés. ponyvával befed. gyors. tisztára. hajón küld. mer legesen emelkedik. kontremin r. könny takaró. sokk. színház. szállít ijedtség. hiányos. türelmetlen. ágyúz. rétegesen ereszkedik. eltol. finomlemez. elrejt. lökés. elküld. mer legesen lejt. teljesen. h vösre tesz. rövidfilm. ponyva. oltalom. kéreg búvóhely. sikta beállít (árbocot). alkalmaz. gabonakereszt. javítóm helybe ad. vízréteg. hótakaró. burkolat. eltolódik. kurta-furcsa. megdöbbenés. megbotránkoztat. emel. leped . behajóz. hajón szállít. kihámoz. színházi szerz dés. rövidre zár.meredeken lejt. megváltozik. meredek. menedék. kocsonyásodni kezd. gyorsan. kócos. véd csere. nagy kiterjedés vízréteg. héjszerkezet. járja a boltokat. rétegesen terjed. fedezetlen ügylet. rövid lövés. elbocsát. hajóba rak. kivonó kötél. lobbanékony. húz (lemezt). roham. tepsi. m selyemanyag bevon (vitorlát). porhanyós. vitorlakivonó kötél. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . kifogyva. héjazat. karosszérialemezek. rövidítés. fortély. váltás. sebességet vált. kócos haj. nem teljes. rövid szótag. börtönbe juttat. puszta. lerövidített. sz kített. kurtán. m hely. valódi. megráz. ingruha. tiszta. gránát. teljes. áthárítás. lehánt. lap. kepél. rövidzárlatot okoz. törékeny. takaróval befed. lövedék. fekvésváltás. part. munkanap. papírlap ágynem polc csigaház. tekn . süt lap. oltalmaz. kisfilm. fejt. átrak. bevásárol. megrázkódtat. burok. javítóm helybe küld. börtönbe zár. bordázat. hírlap. félmegoldás. üzleti dolgok. megalvad. rövid. nem elegend . kevesebb. röviden. küls ség. megrémít. innen vmin. héj. váltakozás. üt dés. rideg. módosulás. munkahely. útiránytól jobbra-balra kileng. szarvkötél. vékony. kagyló. iroda. szerz dtet. hajón szolgál. hajóra száll. n i alsóruha. fedélzetre felcsapó hulllám. köpeny. látszat. kisegít mód. változtatás. hengerel. szétmálló. lemez. páncél. ropogós. fedezet nélkül. változás. függ legesen. kurta. elmozdul. lepel. rázkódás. elküld. összecsap. ütközés. szarvszár. test. támoszlop. rövidzárlat. versenycsónak. mentség. eltolódás. elrejt zik. hirtelen. kimért. l . kereskedés. kifogás. alacsony. ügyes-bajos dolgok. kisegít út. turnus. keresztbe rak. hajó. könny . tópart. támaszfeszít dúc. összeütközik cip hivatal. bolt. vásárlás gyámfa. kihüvelyez. helyzetváltoztatás.

színjátszó. vállára vesz. egy kupica pálinka. rövidesen súlygolyó. néz rés. betegek. b ség. kísérlet. aláír. átsz tt. alátámasztás. vállal lök. tolakszik. árbocváll. észlel. igazolás. l távolság. megtekintés. puskagolyó. feltevés. gyám. címtábla. pöffeszkedés. ruhaakasztó. szempont. látnivaló. származási ág. oldalsó. megcéloz. zivatar felmutatás. jellel ellát. el adás. mellékes. megjelenés. útpadka. kijelentés. jó száz lépésnyi távolság. üzlet. felmutatás. dühös. széle vminek. néz lyuk. tömeg jel. nagykép sködik. meglát. oldal-. látómez . bizonyítás. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. osztály. zuhany. csapváll. rész. bebizonyítás. zápor. kilátás. elbizakodottság. levert betegség fals. rúgás. rövid összefoglalás. más színnel átsz tt kellene perem. felirat. domborulat. nyilatkozat. rövid lejáratra. pöffeszkedik. csapat. célzókészülék. látványosság. ágyúgolyó. hajlat. hencegés. rokonsági ág. szegély. bemutatás. támasztás. látóképesség. padka. osztópárkány. támasz. vállfa. támfelület. felvág. kiállítás. hiány hamarosan. filmfelvétel. hegyoldal. támaszpillér. felvágás. leszármazási ág. bet test fels lapja. löv . oldalfal. dobótávolság. lövés. vélemény. küls . nevezetesség. zápores . párt. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . néz ke. irányzás. irányítás. kiállítás. meteorraj. burkolófal. másodrend . közszemlére tétel. lapocka. oldallap. lap látótávolság. nemsokára. válltámasz. ismertet jel. röviden. hajítás. fogó pereme. mérési jegy. látszat. lejt . boltváll. célgömb. bevágási padka. tagozat. oldal. színét változtató. párkány. látás. fejtéshomlok. egy korty pálinka. dobás. látvány. henceg. megpillant. szárnya vminek. szemlére tétel. töltéspadka. lövész. el hegység. kabátakasztó. nagy mennyiség. tekintet. kiugró rész. cégér. lövedék. szemléltetés. parádé. vállal. csaphajlat. rövid lejáratú. hegynyúlvány. t perem bemutatás. állásfoglalás. vendégség nászajándékok átadására. mutat. mellék-. áll vmilyen oldalra. megtölt. nézet. részleg. vállal taszít. tábor.rövid tartalmú. kiállító. vállalat mutatott bemutató. irányzék. fennhéjazás. dombnyúlvány. tengelygy r . váll. injekció. felfekvési felület. el reugró bérc t kiszélesedés. szemlencse nyílása. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. cégtábla. állítás. nagyhangúság. célzás. jegy. mez ny. siker. próbálkozás. golyó. furakodik. tengelyváll. pompa. vállal meglök. vájatvég. álláspont. fellövés. irányzórés. támoszlop. púp. szárny. nyél pereme.

figyelmeztetés. hallgatag. zümmögés. egyágú. emlékezetes. tünet. szignál. fontosság. attól kezdve. összesen egy. miután. jelkép. mióta csak. n tlen. egyedülálló. jelzett értelem. egyedüli. szimptóma. becsületes. egyedül él . nótázó. jelt ad. jelzés. feledés. külön. egy utazásra szóló jegy. csendesség. jeladással tudat. jelz tábla. jelentés. kiváló. jeladással továbbít. szimbólum. szívb l énekes begerjedés. madárdal. hallgatás. beléfojtja a szót. együgy . fark. szemafor. egyidej leg. el jeles. egyszerre since sincerely singer singing single . daloló. jeladás. éneklés. hogy. kifejezésteljes. jelent s. tudás hiánya. egy. el jel. szóló játék. egyszer . hasonlóképpen bamba. elhallgattat. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. letör. fütyül egyes játék. jelz berendezés. jelez. jellel ellátott. egyszeri utazásra szóló jegy. ének. jelekkel tudat. szimpla. jelzés. egyszeri simultaneously egyben. megjelöl. jelekkel közöl aláírt. csendet parancsol. magányosan álló. jelöl. kislemez. jel. jelz . óta. nyom. egyszer . jelt ad. nevezetes. elnémít. kiemelked . madárfütty.csillagkép. magában él . énekl . indítótárcsa. szintén. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. egyes. egyetlen. prédikátori jogától megfoszt. jelz dobás. -tól komolyan. hangtalan. dalolás. jeladással közöl. jelez. jelz lámpa. -t l. némaság. jelent s. mert. csupán. nyugalom. eltilt. páratlan. kifejez . magában álló. elfojt. kiemelked . attól fogva. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. megszilenciumoz. egyszer en amióta. egyel (répát). titoktartás. magányos. fontos. vmilyen id ponttól. jelent ség alapvet . azóta. figyelemre méltó. felt n . nyíltan. szünet. szinte. mivel. segítség nélkül elvégezhet . egyedül elvégezhet . lényeges jelent sen adásszünet. kórjel. hallgatásra kényszerít csendes. jeleket ad. attól fogva. mesterkéletlen. fütyülés. csend. énekóra. minthogy.

szeánsz. bél. telek. modellként ülés elhelyezett. fogyókúrát tart. várt haszon. karcsú.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. tanácskozó. magasba üt. nyugvó. nyers b r. zsugori. szakértelem. mennyország. megbántás. bels lemezelés. lánytestvér. enyvvel kezel. hatos. karcsúsít. pacák. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. alvás jelentéktelen. ül . férfi. lassul. kevéssé. testületi gy lés. enyv. ülésez . lefitymál. megalázás alig. kevés. megaláz. megbánt. öntvénykéreg. küls felület. vontatott. mell zés. karcsú. vén gebe. fösvény. hatos ütés tizenhat. kissé. semmibe vesz. késleltet. tanács-. rabszolga. szakképzettség. késedelmes. elhanyagol. hurkabél. hitvány. fogyasztja magát. formátum. kikészített b r. alszik. b rtöml . ülésezés. fej. nagyság szerint osztályoz. mennybolt. házhely. mell z. ég. méltatlanul bánik. ül hely. légkör. kotlás. hártya. n vér ül fekvés. fal vastagsága. dolcsi. kéreg. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . értekezlet. díszvakolat. kifoszt. lassít. lassan. membrán. tok. bels palánkolás. menny. reve. kevés. csekély. nehézkes. magasra akaszt. soványít. svindler. lenyúz. égbolt. felüt. vékony hanyag. héjlemezelés atmoszféra. némileg csekély. szám. klíma. összejövetel. ravasz. küls héj. kicsi. helyzet. remélt haszon. megkopaszt. mennyboltozat. héjazat. ülés. tojásokon ülés. fenntartott hely. helyezked elhelyezkedés. költés. megnyúz. robotol álom. nagyság. kimustrált ló. koton. fazon. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. fogyaszt. könny . vékony. oxidréteg. lassú. ügyesség szakképzett héj. gebe. ragasztóanyag méretek készség. hathengeres kocsi. egy dollár. pergament. fészekalja tojás. enyvez. méret. gy lés. szédelg . helyzet hat. b r. semmibe se vesz. burok. egy ülésnyi id . sért en mell z. terjedelem. hely. unalmas. nem vesz komolyan. megfontolt. óvszer. telepít kotló. hamisjátékos.

mézesmázos. neheztel. udvarias. csíp s fájdalom. heves. simít. illat. szenvedés. éles. fürge. red tlen. nyugodt. csiszol. sovány. szag(lás). néger. ötletes. dohányzás. g zöl. kit n . megb nh dik. sikkes. szimat. füstölgés. szabályos. csupasz. jelentéktelen összeg . gyenge. éles fájdalom. füstöl dohányzás. fényez. kis összeg . sajgás. csekély. apraja vminek. füstölg . ízléses. ügyes. nem fontos. gyors. jól ápolt. havazik. szipózik. sajog. talpraesett. szigorú. simán. dohányzik. folyamatos. legújabb divatú. kormozás. mell zhet . g zölög. füstöt bocsát ki. nem sok. elegyenget. csinos. sima terep. gyorsan és jól végzett. zökken mentesen esik a hó.slowly lassan silány. fáj. zökken mentes. elsimít. hulladékszén. szaglóérzék. kifogástalan rendben lev . füstkibocsátás. egyenletesen. füst. befüstöl. sz k. megfüstöl. csekély jelent ség . halk. nem elég nagy. aprócsepr . csekély számú. cigarettázás. hasogató. szaga van. kicsi. akadály nélküli. rövid ideig tartó. simítóz. lecsillapít. hitványka. bársonyos. simaság. furfangos. selymes. eleven. elszív. csendes. puha. akadály nélkül. simává tesz. hízelg . er tlen. hitvány. szivarozás. szenved. szagol. füstölög. vmilyen szagú. sima. mindennapi. simán gördül . füstölés. cigarettaszünet. simított. seb. szúr b z. megszimatol. hasogatás. szipuzik. szivar. divatos. mosolyog kovács köd. szúrós fájdalom. enyhe. sajgó. füstön szárít. legyalul. hasogat. csíp s. kereket old. kifogástalan állapotban lev . meglép. kicsinyes. tipp-topp. kevés számú. szaglás. kis része vminek. apró. rövid. zokon vesz. csiszolt. kis bet kkel. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . kisszámú kisebb szellemes. bekormoz. füstöl . g zöl . édeskés. finom. füsttel befeketít. g zölg mézes szavú. kormoz. kis. megbántódik. porfelh . alig. szúró. pára. gördülékeny. sz kkebl . elegáns. élénk. gondosan ápolt. simává lesz. szag mosoly. jó. elsimul. intelligens. pipázás. takaros. cigarettázik. érzi a szagát. simítás. hó. ércdara és k zet keveréke. sz rtelen. megszagol. értelmes. odaéget. megszenved. fájdalom. gyanút fog. megszokott. pirul. keskeny. gyors felfogású. egyenletes terep. gyanít. szívnivaló. lakol. felfüstöl. szabályosan. okos. jelentéktelen. elegáns. szélcsend. csillapodik. zsenge. kicsiny. sík. megsejt. kábítószert lélegez be. élénk esz . kis darabokra. hathatós. szagérzék. g zt bocsát ki. eszes. rlpirul. füstön szárítás. lesimít. ködfelh . bányaapró. csíp. aprószén. egyenletes. letompít. finom. kifüstöl. ég. megbocsátható. körmönfont. er s. lecsiszol. meglóg. tompít. szapora. elszalad. kis méret . szúrás. választékos ízlés . simára munkál. b nh dik. rossz szag. zavartalan. kevés fogásból álló. rágyújt. nem nagy jelent ség . nem nagyon. megfüstölés. cigaretta. egyenget. apróra. könny . nem hosszú. elinal. agyafúrt. gyors és találó.

becsapott. nyájas. meggyaláz nap. term föld. térbeli együttérzés. tehát. egységes. sólyaszánkótalp. bepiszkít. megtrágyáz. hülye alak. ügyvéd. vápa. bársonyos. cip talp. er tlen. valaki valahogy. megoldás. összetartás. ernyedt. úgyhogy szociális. társtalan. halk.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. talaj. igazi. elmosódó. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. több. egy tagból álló. lágy. közlegény magányos. el re bukfencezik. homogén. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. lágyan. sima. valamelyik. egy bizonyos. kibont. megfejtés. szeret je vkinek. alapos. társadalmi. egész. körülbelül. szinte. felbukás. valahogyan valaki bukfencet vet. katonáskodik. így. számottev személyiség. komoly. eketalp. egyedüli. annyira. bepalizott. egy kevés fontos személyiség. oldás. ostoba alak. tömör. egyetért . némi. kizárólag jogtanácsos. ennyire. piszokfolt. szilárd test. valami. megold. olyan. tekintélyes személyiség. halkan. alátétlemez. meglehet sen. gyenge. jelentékeny személyiség. szolidaritás feloldás. ilyen. némely. téridom. . n ies. küszöb. bukfenc. megbízható. szolidáris. nyugodt. egyetlen. lángkemence feneke. mintegy. er s. puha. szerelmese vkinek. társas. bukfencezik. völgytalp. egy kis. köb-. szolid. bukfencezés. enyhe program bemocskol. beszennyez. szilárd. talp. talpgerenda. napárult. ablakdeszka. csendes. eladott katona. egyes. ügynök. társas összejövetel. finom. völgyfenék. ablakpárkány. kellemes. pompás. biztos. szól egyedül. némileg. föld. áthatolhatatlan. nyelvhal. megfejt. üzletszerz . fekü. harisnyatalp. egyedül álló. tisztáz bizonyos. néhány. úgy. oldat kibogoz.

inkább. haver. válogat. hang. hamarosan. bet köz. kutat hangok adatforrás. osztály. ének. szomorú. r. becsülettel. zaj. búg. szortíroz. fizet képes. lélek. úszóhólyag. dél fel l. kútf . min ség. vmi benyomását kelti. alapos. egy kicsit. csendül. korán. hitvány. helytálló. egészséges. ritkít. szétoszt. féle. déli. tengerszoros. vízmélységet mér. nem. modern. rend szortiment keresett ember. távolság. valahol valahol fiú dal. némileg. szóköz. meglehet sen. faj. valamivel. mélységet mér. térköz. csiszolt. feloszt. szilárd. mélyen (alszik). térz . nemsokára elferdített. készlet. szondáz. kiindulópont. id köz. kijelent. kimond. sorozat. alaposan. társaság. kifinomult. kiválaszt. okos. hallatszik. szovjetúnió. táv. eredet. délszaki. hangzik. tapasztalt. dél. affektált. bizonyos fokig. egy kissé. kopogtatással megvizsgál. dél felé halad. némiképp. némileg. józanul. szovjet. józan. el rebukfencezés. mér. fér hely. cseng. költemény hamar. harsog. forrásmunka. mód. forrás. vmilyennek hangzik. hangot ad. borzasztóan. szuverenitás munkástanács. meghallgat. szörnyen. felfordulás. patak források déli irányba. nyomorúságos. látszik. egy kissé néha egy kevés. lebukik. semhogy. délre. siralmas fajta. emberi lény. sokaság. csoportosít. hangoztat. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. sajnos. lakos. társ. hirdet. ép. csoport. hamisított. szellem kihirdet. hangzik vmilyennek. lemerül. finnyás. t nik. nem természetes. zeng. kísér . becsületes. déli irányban déli korlátlan uralom.felbukfencezés. féleség. megszólaltat. mesterkélt bocsánat. dél felé. köz. igaz. hallatszik vmilyennek. délr l. id szak. logikus. vmilyen benyomást tesz. vmilyennek hallatszik. világ r. megbízható. delel. valami. hely. bús. déli fekvés . kémlel. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . sértetlen. szétválaszt. meghamisított. kiejt (hangot). délre néz . délkörön áthalad. tanács tér. kikopogtat. kinyilatkoztat. módszer. ér. pajtás. hallgat. felbukfencezik. meridiánon áthalad. térközökkel elhelyez. déli rész. kitanult. déli irányból. terület.

gyorsaság. nélkülöz. különösen faj(ta). támogat. spekuláció. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. térbeli beszél beszél . különösen. szónok beszél alkalmi. rendkívüli. speciális. részletez. közelebbr l meghatározott. rövid felölt . jellegzetes. siet. zsírtalan tér-. pótalkatrész. kimondottan. költ(ekezik) elköltés. tartalék. sajátos specialista. szféra. különleges. munkafeltételek. speciálisan el írás. kör. elhasznált. szakorvos külön. kímél. felesleges. különleges. segít. ikráit lerakott (hal). részletes leírás. zubbony eltölt. siettet. sajátságos. különvonat. gyorsít. fajták fajlagos. pontosabban meghatároz. nyelv. sebesség. sajátos. beszél képesség. szónoklat év végi bizonyítvány. közelebbr l meghatároz. évzáró. prosperál. halad. fajok. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. terület .és jutalomosztás.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. szikár. rohan. el revisz. képvisel ház elnöke. hang. szak-. gyapjúzubbony. egyedi. mintadarab. kiköt. megkímél. gömb. pótkerék. különlegesen. sebességfokozat. kimerült golyó. költekezés. spencer. cingár. részletezés részletezések részletezett el ír. feltevés. spórol. hangszóró. beszédmód. sovány. töprengés beszéd. kikötések. mutatvány. fáradt. pót-. megtakarít. speciális. költés elcsigázott. szabványosít csodabogár. különkiadás. nyelvjárás. specifikus kifejezetten. takarékoskodik. beszédmodor. példány látványos színkép elmélet. zeke. elmélkedés. szakember. kit n . sz kös. felszólalás. fölösleges. ernyedt. felsorolás.

paca. megvetemedés brigád. terjedés. raj. kiegyenlített. egy harapás. tisztességes. szóviv támogatás. passzol. stimmel. összeegyeztet. rendellenesen fejl dött szerv. négyszögletes. derékszögben. négyszögletesre alakít. elterjedés. négyzet. nagy kiterjedés terület. bátorság. hajlat. szórakozás. csúcsfény lámpa. egészlapos hirdetés. pattanás. folt. sportág. feketepontos biliárdgolyó. négyzetre emel. kiköt kötél.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. kockásan megvonalaz. kvadrál. rendellenes fejl dés alakul ki. spiritusz. küll . becsületes. rudat dug (kerékbe). kiegyenlít. csepp. tavasz. rugó. kocka. meglát. spirituálé. sportol. csepeg (es ). szellem. terjedelem. mulatság. energia. petty. kiterjesztett. terjeszkedés. sebezhet pont. szélesség. nyílt terület. terjesztés. spontán sport. négyzetes. szórás. rugékonyság. megken. derékszög vonalzó. tréfa. kedv szesz. testgyakorlás. repedés. hangulat. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . tisztességesen. ragyogó akaszt. megveszteget. tréfál. oldalszóródás. lék. sport. helyszín. fellelkesít. bepiszkít. mulat atlétika. jó pajtás. ruganyosság. sportpecsét. pont. rendez. kísértet. lélek. szétterjesztett. verekedni készül. nyílás. eredet. felt n en hord. szórakozik. eszem-iszom. kitárt. szesz. hátratartó kötél. elterjesztés. egyezik. korrekt. érzékeny pont. nagy evészet. összhangban van. egyenesen. háztömb. jó haver. derékszög re alakít. egy falat. küll k közé dugott rúddal megköt. kenyérre kenhet dolog. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. észrevesz. fair ember. stramm fickó. tér. kenyérre kent dolog. foltossá válik. derékszöget alkot. lakoma. kenhet ételnem . szakasz mer legesen áll. szégyenfolt. árrés. többhasábos cikk forrás. küll kkel lát el. szeszes italok egyházi. megakaszt beszélt szószóló. kiterjedés. kondenzoros lámpa. játszik. elrendez. derékszögben áll. szellemi nagyszer . lelkier . gúnyolódik. kerékköt rúddal megköt. megegyezik. tagbaszakadt. régimódi ember. kielégít. szögletes. (ki)terjeszt(és). bokszállásba helyezkedik. azonnali. el re kiszemel. derékszög . takaró. vereked állásba helyezkedik. elintéz. kiszúr. kiterjesztés. felt n en visel. terít . hely. pompás. vidék. kifizet. hozzáalkalmaz. fesztávolság. játék. ugrás. spotlámpa. rugalmasság. rendellenesen fejl dött növény. id töltés. rendellenesen fejl dött ember. védnökség nem er ltetett. lelki. leopárd stellázs-ügylet. fájó pont. felvág. kedély.

sztárszerepet játszik. felállított. állóhely. szabvány-. finomság (nemesfémé). elárusítóhely. állás. pódium. színre visz. szintez léc. el legként kiadott áruk. rögzített. csillagzat. sz l karó. csillagjel. nyújtóoszlop. staff (m anyag). cövek. alapít. tartó. pozitúra. általános iskolai osztály. csillagokkal díszít. átszúr. aszteriszk. indít. mér léc. máglya. szilárd. munkaállás. faállomány nívó. dobogó. növényállomány. álláspont. fok. csillag formájú repedés. elugrik. csillagalak. minta. színpad. el ny. szakasz. jelz oszlop. dobogó. istálló. aljzat. kockára tesz. pihen . tartósság. karóz. pózna. m ködésben nem lev . befolyás. t z. állomány. szünet. remekel. nyél. lóverseny. bódé. kotróvas. helyzet. emelvény. rakonca. piszkavas. sétabot. állandóság. személyzet. süllyeszt üll . kívánalom. indul. szabályos. állás. oszlop. rúd el ad. vonatbot. csillag. lépcs (rakétáé). rajt. üt állás csapágyállvány. kezd. áll. lóállomány. pálca. zászló. mérték. rang. tartam. ellenállás. álló gerenda. állandó. emelvény. tartózkodás. folyamatba tesz. fogad. lábon álló termés. megijeszt. mér cövek. színhely. alja vminek. személyzettel ellát. útszakasz. indulási hely. megállóhely. csillagokkal tarkít. álláshely. sztár. talpa vminek. munkaállvány. álló helyzetben lev . standard. színpadi csillag összerezzen. irányadó. alapvet . alsó része vminek. csillagkapcsolás. felriaszt. csillag formájú törés. szabványos. színpadra alkalmaz. er sség. megugrik. stabil. konzol. cölöp. id tartam csillag formájú alak. megbecsülés. tribün. máglyahalál. rúd. telek. állomás. helyzet. támasz. elindít. ugrómérce. tanúk padja. megkockáztat. taxiállomás. tartós stadion alkalmazottállomány. t zhalál.stability stable stadium staff állandóság állandó. megállás. iránytárcsa. állapot. díj. állapot. hiteles mérték. állás. pozíció. szabvány színvonal nem m köd . etap. megrendez. lobogó. állvány. csillagkerék. álló helyzet. támasz. pillér. csillaggal megjelöl. csillaghajó. támaszték. láb. fokozat. dramatizál. tét. érdekeltség. lépcs sor kit z karó. állandó személyzet. fúróállvány. póz. tahiméterléc. felver. állásfoglalás. tartós. mértékadó. színtér. hely. elkezd. lelátó. rhely. filmcsillag. karóhoz köt. kis üll . állomás. veszteglés. állványzat. karó. munkatársak. stand. fejl dési fokozat lépcs . indulási pont. színház. vezérkar. valutaalap. elindulás. leállás. f szerepet játszik. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . lóversenydíj alapállás. indulás. bot. vájt szonda. hozzáállás. törzskar. min ség. lóistálló. helyzet. állvány. összerezzenés. színvonal. mozicsillag. tekintély. felriad. lábon álló gabona. csillagalakzat. megállapodás. csillag formájú tárgy. hely. maradandó. elindul. kit z karó. álló. parkolás. beindít. beállítottság. húsolót ke. hergel vas. sétapálca. alátámasztás. típus-. megriadás. állomásozás. mér cövek.

áramfejleszt telep. alap. támogat. megtámaszt. statikus. megállapodott. kihelyez. felfüggesztés. id zés. állapot. dísz. méltóság. szünet nélkül. el ad. törvény törvényen alapuló. légköri zavarok. megijed. bejelentés. feszít kötél. szünetet tart. kihorgonyzó rúd. feltartás. visszatart. szilárdan. rhely. merevít rúd. tartóztatás. tartózkodik. vallomás. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . állami. támasz. feltartóztatás. kihorgonyzó lánc. támcsavar. akadály. támasztó csapszeg. megáll. rögzít (árbocot). felfüggeszt. szilárdsági hely. kijelent. oldalkötél. település. szüneteltetés. állás. megállóhely. egyenletes. megkezd. kijelentés. késleltet. ottlét. állít. er sít. kitartás. törvényes. akadályoztatás. egyenletesen. pályaudvar. egyenletesen. feltartóztat. törvényszer tarcskötél. lakóhely. rajthely. feszít lánc. er m telep. nagybirtok. dúc. támaszt. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. megindít. tarcs. felijed. támasztó oszlop. helyez. vasúti csomópont. kihorgonyzó kötél. rang. megszilárdít. tartó. támasz. kezdet. megriadás. józan. szilárdan. megnyugszik. közlés. oszloptámasztó rúd. biztosan álló. látogatás. csarnak. településhely. statisztikai adatok állapot. hadtápállomás. légköri kisülések. megriad. elhalaszt. statisztikai statisztika. rang. státus rendelet. szünet nélkül állandó. helyzet. fény megállapított állítás. támaszték. lel hely. tartó drótkötél. elektrosztatikus töltés. feszít rúd. korlát. állomásoztat. megálló. indulás. kimutatás. elhalasztás. rendek elektrosztatikus. helyzet.megugraszt. megállapít. kifejt. állomás(hely). szilárd. tartózkodás. meger sít. tartószerkezet. foglalkozás. állandó barátn . számadás állítások állapotok. összerezzenés kezdetek állam-. korlátozás. megszakítás. állomáshely. állás. állandó partner. állomás. nyugvó. transzformátorállomás staisztikai. rakodótelep. állandó barát. odaállít. startvonal. beosztás. állóképesség. rádióállomás. megállapítás. nyilatkozat. árbocmerevít kötél. szabály. hivatal. id zik. árbocel kötél. start. kifejez. árbocfeszít -kötél. státusz. marad. tanya. kapcsolóállomás. megállít. pompa. ugrás. rakodóhely. állam. kezdet. gyám. tartóztat. helyzet. parkolóhely. id t eltölt. leállít. hosszirányú árbocfeszít -kötél. statikai. társadalmi helyzet. állhatatosan. vonórúd maradás állhatatosan. kiegyensúlyozott. merevít csapszeg.

légibombasorozat. nyomdok lépcs sor. részvény. megedz. teljes érték . bot. gally. szed vas. nyersanyag. eljárás. nyél. stimulál inger államkötvény. túlzott. messzebb. bombasorozat. áztat. megnyugszik. párol. mégis. rendkívüli. fantasztikus. átáztat. ejt erny s csapat. vízg z. 6. k vel megdobál. pára. golyó. raktárkészlet. belemerül vmibe. furkósbot. áztatás kilép. 14 font. ver rúd. k vel burkol. bemárt. átázik. érzés nélküli ember. lélektelen ember. üt rúd. szem (jéges é). g z. g zer . törvényes finomságú. el léptetés. beavat (ruhanem t). beáztat. raktár. mozdulatlan. árukészlet. raktárállomány. viola. megkövez. járás. megnyugtat. fadarab. t ke. törzsállomány. hokiüt . kig zölgés. szeszf z készülék. megacéloz. kimagoz. üt . benedvesít. alapanyag. acél f z merevít . meredély. részvényt ke. szokványos hajóépít állvány. értékpapír. acéloz. nyél. pácol. átitatódik. penge. állandó. eredet. lép. kiváló. tilolóbárd. nyugodt. elcsendesít. talon. fatörzs.rendületlen. mindazonáltal. halk ösztökél. képkocka. raktár. g zer vel dolgozik. r zse. vastartalmú orvosság. állatállomány. valódi ág. lágy. enyhít. dominó kocka. még mindig. beilleszt. egyöntet . nedvesít. tehetségtelen ember. jószág. k vel kirak. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . ázik. járásmód. létrafok. aggyal ellát (puskát). hihetetlen. beáztatás. csonthéjas mag. megszokott. törzs. kis fadarab. párolog. k mag. áruval ellát. er sít. acéllal bevon. tuskó. lábnyom. here. kalodába zár. alany (ojtáshoz). állókép. behelyez. tördel asztal. befog. lépés. táncot lejt. csendesen. vesek . tök. állófénykép. rudacska. g zölög. vízpára. felszerel. csend. stift. raktáron tart. kipárolgás. bevet (földet). származás. utaslépcs kit n . serkent. rúd. nyugodtan. kard átitatódik vmivel. megáll leállított elraktározás. raktározás. sorjázó. dobver . g zer vel halad. nyugalom. kénrúd. sólya mag. s rített húsleves. lecsendesedik. lábfej. fütykös. leáll. acéllal borít. kikövez. raktári. szabvány-. áztatófolyadék. lépések. lépéssel kimér. távolabb. lépcs fok. lépked. csendes. pálca. alapt ke. sarkall. láb. lepárlókészülék. jár. kaloda. raktáron lev . karmesteri pálca. átitat. er . készlet. k . sterling. k -. ügyetlen ember. tojás. husáng. karó. biztos steam steel energia. lépcs zetesen elhelyez. lecsendesít. tárolás. fen acél. még. fajta. lepárol. fajankó ennek ellenére. cövek. vessz . meredek. epek állt abbahagy. még távolabb. g zöl acél.35 kilogramm. raktárhelyiség. edz. telít.

teherbírás. irányzat. vonás. pénzvilág. bolt. becsületes. meghúz. szintez (tudásszint szerint). feszültség. er feszítés. sugár. megfeszül. egyenesen. megrohanás. fajta. zengzet. er sség. ellenállóer . letisztul. özönlés. idegen. húzódás. tréfás történet. kiemel. megterhelés. önt. nyílt. eltorzul. feszülés. kitartás alátámaszt. feszültség. szokatlan hadászati hadászat. hangoztat. ár. meger sít. közvetlen. vihar emeletsor. jelleg. élelmiszer. hajlam. túlterhel. deformálódik. hang. közvetlenül. hangnem. história. fajtaváltozat. tréfa. füllentés. szintén. zúdít. igénybevétel. túlzott megterhelés. er t gy jt. zuhog kocsiút. er . szorít. tartja fergetegesen esik. szint. megrohamoz. színezet. ismeretlen. ömlik. stratégia patak. próbára tesz. egyenesség. szókimondó öröklött tulajdonság. egyenesen. szinte. szakad. magához ölel. egyenes(en). d l. nyom. tartalék. készlet. rándulás. szilárdság. baktériumtörzs. sztori. vele született vonás. roham. elraktároz. novella. történelem. intenzitás. terhelés. megfeszít. utca. lármázik. történés. csurgás. folyik. hangsúly. sorozat (pókerban(. rohammal bevesz. hazugság. csermely. különös. er re kap. feszít. út. szinte. beraktároz. egyenes pályaszakasz. fontosság. igénybevétel. csörgedezés. er (sség). direkt. felszerel. áramlat. hull. újságírók világa. ér. er feszítés. biztosít. özön. z rzavar. özönlik. megsz r. készlettel ellát. tiszta. cikk. kereskedés. lényeggel tör d . anekdota. áramlik. emelet. hízlalásra való sovány marha. öröklött vonás. folyóvíz. meger ltetés. feszít. lárma. megbízható. egyenes irány. újságcikk. azonnal. üzlet. meger södik er . tartósság. hízó jószág tárolt állomány. feszül. készlet. átszivárog. meger ltet furcsa. eltorzít. megrándít. egyenes vonal. költemény. hangulat. hízó marha. patakzik. tudósítás. feszítés. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . átsz r. meglep . magához szorít. tömény. hangsúlyoz. túlfeszítés. történet. egyenes szakasz becsületes. nyomaték. depó. kiforgat. eltorzulás. származás. patakzás. úttest állomány. tárol. élelem. egyenes. igénybevételb l származó alakváltozás. szabott árú. tanulók szintezett csoportja. tombol. ellátmány. er lködik. ömlés. jellemvonás. viharosan esik. rendben lev . stressz. er lködés. tajtékzik. áradat. deformáció. mese nyíltan. áram. viharzik. raktár. egyenes irányú. áramlás. ének. tárol. áruház. tisztán. világos. beütés.store stored stores storm áruraktár. erély. folyam. bonyodalom. megpróbáltatás. egyenes. elbeszélés. túlfeszít. vízfolyás. folyó. dühöng. egyenes vonalban. vicc. meger síti magát. potyog. idegenszer . átsz r dik.

egyetemi hallgató. bedugaszol. vacak. kizsaluz. kiterjesztés. nyersanyag. spárga. rugalmasság. el terjeszt. állampolgár. dolgozószoba. harcol. kinyújt. cip f z . et d. szalagdísz. túloz. modor. tanul(mányoz). kihajt. sor. igyekezet. tanul. írásmód. alátét. bibeszál. meglep lovak. lefoszt. kiegyenesít. küzdelem küzdés diák. megtöm. hüvelyéb l kihúzott. fajta. érköt . szerkezeti alak. tanulás. kibont. vonósok.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. igyekszik. teletölt. lehámoz. tartam. megbont. hosszú darab. vizsgál. ütés felt n . zsúfol. szoros szigorúan csapás. jelleg. vékony réteg. tanulmány ruhaanyag. szabatos. légi csapás. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. megfeszül. gyapjúszövet. levetk zés er s er sen megütött építési. m vel. alávet. telér. szamárság. dolog. feltétel. fásli. alattvaló. kötél. rost. kis ér. szövetanyag. tudományág. túlfeszít. levetk zik. kiszenel. er szakol. jószág. szövet. szál. mohón fal. hibajel. megkopaszt. korlátozás. tanulmányoz. kinyújtás. korbács. kipárnáz. kárpitoz. kifeszítés. nyelvfék. kiterjed. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . terület. túler ltet. lenyúz. ügyvéd. húr. szólánc jöveszt. harc. címez. ízlés. nyúlik. szakasz. stúdió betanul. felakaszt (embert). terjedelem. megszólítás. pólya. terjedés. bemutat. kacat. sikk. sáv. mez. er lködik. kifutópálya. tanuló mesterkélt m terem. íjhúr. limlom elkábító. modell. zabál. nevez. divat. kitágít. szalag. lehúz. nyersb rt lefejt. kikötés. teletöm. ostor. vékony ér. er ltetés. nyúlás. kihízlal. zsinór. elegancia. sztrájk. feszülés. zsineg. szétszed. id tartam. karcolót . küzd. kiterít. klassz. betöm. versenyistálló. szigorú. felravataloz. szalag. tér. hallgató. kitöm. madzag. tanulmányokat folytat. pompás cégnév. sáv. stílus. típus alárendelt. keskeny mez . mód. fejt. feszítés. póráz. zsíroz. meglep . csík. alávet vkinek. zabáltat. levetk ztet. struktúrális. kis telér vonós hangszerek. gyöngysor. töm. leszállópálya. kis felírótábla. darabka. nyújtózkodás. nyújtózik pontos. lehéjaz. anyag. lehánt.

perel (el)szenved. gyors. öngyilkos(ság). kényes. olyan azonnali. következik. t r elég. lazsál ajánl. megcukroz. szenved . öröklés. hirtelen haragú. téma. kiadósan. anyag. kárt vall. sorrend. javasol. elegend . hirtelen. látszatot kelt. hirtelen (be)perel. elégséges. vagyon. el terjeszt. alaposan. szilárd. veleje vminek. öngyilkosság. hasonlít vmire. enged. szenved. utódlás. megfelel eléggé becukroz. körmönfont. tanácsol. kitesz vminek. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. szilárdan finom. nem er lteti meg magát. leányvállalat. létez alapjában véve. örökös ilyen. kárt szenved. szuggerál. újabb azután. elszenved. tekintélyes. cukor. indítványoz. fontos. édesít. sugall. szenvedés. kér. megenged. cukorral telehint. következ . szilárdság. utódok egymás utáni. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. kisegít . birtok. állít. kés bbi. kémiai anyag. tárgy. kiadós. felvet. sikert ér el. fájó. hajszálnyi. hízeleg. húzódozik vmit l. megédesít. szövevényes boldogul. érzik vmin. szubjektív alávet. állít. perbe fog. egymást követ (jog)utód. beperel. enged. alanyi. másodlagos. könyörög. engedelmeskedik. cukorral meghint. ragacsos anyaggal fákat beken. vminek a veleje alapos. sorozat. legy z. örökébe lép. jogutód. vagyonos. következés. váratlan egyszerre csak. lényegesen. sikerül siker sikeres sikeresen követés. mellékes állomány. következésképpen járulékos. kivonja magát. tantárgy. veszteséget szenved fájdalom. emlékeztet vmire. meghódol. értékes. egyéni.feltár. elvisel. örökösök. öngyilkos. tápláló. követ. öngyilkosságot követ el . elt r. lényeg. anyagi. javasol azutáni. lényeges.

nagyobb. feltételezett. felügyel . igazol. elvisel. alkalmas. összegez áttekintés. gyámolít. kérés. tám-. öltözet. napfény. támasztó. felügyelet szolgáltat ellátó. extra finom árucikk. remek elöljáró. nyáron át legeltet csúcs. legfels . f nök. fenntart. hitel. garnitúra. g gös. leánykérés. slepp. eltartás. sütkérezik vasárnap ellen r. kosztüm. kínálat. rövidre fogott. statiszta. szállít vmit. ellátmány. megkíván állítólagos. készlet. ellátás. pótol. pör alkalmas. csúcspont. szállítmány. támaszték. simulékonyan. illeszkedik. ellátmány. sommás födémgerenda. készlet. beilleszkedik. rend rf nök. extra finom. segély. klassz fenséges. szuper. fölösleges személy. jelentéktelen személy. létszám fölötti. biztosítás. feltételezhet en dönt . látszólagos állítólag. összefoglalás. orom. talpazat. feljebbvaló. összefoglalt. kitesz a napfényre. kerületi rend rf nök. megfelel. sorozat. öltöny. tartó. pompás. alátámasztás. nyár(i). feltételez. szolgáltatás. tart. helyettes. nyári. megfelel berendezés. segítség. sorozat.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. oszlop. segít támogatott segít . beszerzés. kielégít. támogató támogat feltesz. páratlan. napsugár. per. karó. támaszt. folyamodás. hozzáill . kiválóbb. szállítmányozó. járadék. kereset. hozzáalkalmaz. hozzáilleszt. f felügyel . foglalat. szállító ellátás. készlet. alkalmaz. fels bb. szín (kártyában). nagyszer . legfontosabb. támogat. extra méret . garnitúra. pártfogás. legf bb. napozik. nyár. f ellen r. felszerel. óriási. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . bepótol. magasabb abc-áruház. alátámaszt. nyaral. összegzés. támogatás. feltehet en. f nyomócs . csúcstalálkozó. szolgáltat eltart. tet pont dics ség. megtart. támasz. összeg. bevásárlóközpont ellen rzés. felettes. pénzellátmány hajlékonyan. kitesz a napra. fölényes. díszkíséret. kedvére van. képzel. gondol. elt r. megalapoz. fenntartás. ellát. megyei rend rf nök. nap. utánpótlás. szvit összead. kíséret. ruganyosan. felszerel .

biztos(an). andalító. csap. svájci zsoldos. orvosi rendel . gyanú. kénmentes. látszat. bizonyosan. túlélés életben marad. váratlan dolog. állandó útburkolattal ellát. kikészíti a felületét vminek. illatos. simít. lebeg beszüntetés. formazáró lap. szelíd. gyanítás. tervrajz. felületi. kapcsol. hirtelen Swiss switch . maradvány. áttekint. körülvev környék. egy kicsi. függés. közvélemény-kutatás. friss. útburkolat. plattni. savmentes. behízelg . eljátszik. kedves. elszenved. elvisel. kerékfelfüggesztés. felmér csökevény. vessz zés. er t ad. felülvizsgál. meglep. desszert. svéd nyelv csemege. gyanús körülmény életben tart. operáció. áttérés. tart Svédország svéd. terület m tét. kellemes. vázlat. bájos. felmerül. dallamos. sejt felfüggesztett. test r csapkod. kikészíti vminek a felületét. hamis hajtincs. áttekintés. meglep dött meglep meglep en környez . minden bizonnyal biztosan külszín. gyanúsított. lógás. édes bor kapu r. házilag készített lik r. ellen riz. bonbon. nyájas. váltóállító berendezés. gyanít. többlet ámulat. rugózás egy kevés.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. elt r. küls . gyanús. meglep dés. meglepett. megdöbbenés. takaró. édes illat. csiszol. átkapcsol. félbeszakítás. elhalasztás. vminek parányi nyoma. rárohanás csodálkozó. szemle. meglepetés. sebészet m téti. elfordít. villanykapcsoló. szemrevételez. gyanúsít. hamis copf. jóíz . sejt. elképedés. édesség. sejtelem. édes öröm. környezet átnézés. igazol. rajtaütés. felszín. felfüggesztés. rajtakapás. aranyos. megtekint. terep. finom illat. átállás. tettenérés. jó illatú. biztosan. svájci gárdista. felmérés. útburkolás. túlél gyanít. áttanulmányozás. gyanús személy. felület. zavar. megszakítás. édes. fordít. sebészi felesleg. maradvány. sejtés. biztos. meghökkent. kibír. szuszpenzió. jószagú. jó illat. fenntart. földmérés. svájci nyelvjárás. szagos. fölösleg. svájci. takarás. sebész(et)i. továbbélés. sebészeti. életben maradás. vizsgálat. felszínre emelkedik. svájci test r. parányi nyoma vminek. cukorka.

képletes. kopó. fogás (halé). táblácska. nyomon követ. táblázat. síktárcsa. hekus. ragályos. meger sít. készlet. nádpálca. rendszeres. megbirkózás. hajókötélzet. szimbolikus jelek együttérz . fennsík. váltókar. váltó. megküzdés. megragadás. csigasor. négyszög (tenyérjóslásban).fordulat. jövedelem. végz dés. végz déssel ellát. csaj. véd . hátsórész. megfigyel vkit. far. színváltoztatás. vendégek. gerendatalp. megnyer . berendezés. írás (érmén). rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . segg. feltartóztatás. folyásirányba fordul. lecsutkáz. fog. szerel játékos. rögzít. m szer. sima lap. kötélcsigasor. felszerelés. pina. egymásba illeszt. nekifog eljárásmód. megállítás. megküzd. detektív. uszály (ruháé). más vágányra terel. kellék. szimbólum jelképes. lap. hozzávaló. kapcsoló. jegyzék. kapcsol(ó). megért . lemez. asztalra tesz. festékez asztal. asztaltársaság. n . megbirkózik. híd (hídmérlegé). nyomozó. szerel (sportban). megcsap. étellel megrakott asztal. m szerkészlet. filmfelvétel. kíséret. fark. pálcaütés. picsa. átvállalás. megold. vitába száll. el terjeszt. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. kellékek. tányér. terített asztal. dúsítóasztal. punci bevétel. szér. felület. sínfelület. altáj. plató. tábla. fenék. hajlós pálca. pad. farok. véd játékos. mutató. szárny (kabáté). nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. összkép. összefogó áttekintés. alfele vkinek. suhogó (ostor végén). utóörökösödési korlátozás. koponyalemez. vég. hajlékony ág. kártyát kijátszik triktrak megragad. közösülés. laposan csiszolt gyémánt. jel(kép). harcászat. átvétel bevétel (váré). táblavidék. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. hajlós vessz . vállal. taktika farokkal ellát. lovaglópálca. jelkép.

üres beszéd beszéd. gyakorlati. megterhel. harckocsi. mese. m szaki. beszél. tengeralattjáró víztartálya. megízlelés. távírószalag. beszélget. díj. érzék. fenéksúly tartály. fogat. jogilag vmilyen. kiválóak. sportcsapat könnyek alaki. szakmai. beszél . megállapít. megkóstol tanult adóteher. m tani. hangszalag. talentum. beszédes. megadóztat. technológiai alakilag. dica. kóstol. feladattal megbíz. m nyelven.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. érzék. oktató. beszéd. ragasztószalaggal meger sít. céltábla célok feladat. felvev gép hordozható fülkéje. el adás. csevegés. tartály. különleges képesség. rovásadó. megízlel. ragasztószalaggal leragaszt cél. igénybevétel. brigád. holtsúlytartály. fecseg. mágneses jelszalag. szeg szalag. magnetofon szalag. társalgás. mesterséges kis tó. beszélgetés. szegélyez. díjszabás. szak. beszélgetés. történet adottság. m szaki szempontból. iparm tani. tanár tanítás befog. teher. tank. adót kivet. beszédtéma. képesség. fecsegés. célszalag. beszédtárgy. kád. adó. magnószalag. technikai. pamutpaszomány. pamutzsinór. hírességek. munka. célpont. próbára tesz. tehetséges ember. munkaközösség. csapat. igénybe vesz. szalaggal összef z. ipari. kiszab adózás tea tanít el adó. cseng szalag. tehetséges emberek beszámoló. nagyságok. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. ízlés. felmér. vízmedence szalaggal összeköt. társalog. kifejez tárgyalás. magnóra felvesz. megmér. ízlelés. szemrehányás. mér szalag. legénység. hajlam. csoport. célkit zés. íz. hajlam. adózás. tehetség. lecke. szalag. érzi vminek az ízét. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . szeg szalaggal eldolgoz. kezelési. adónem. m szakilag. szakmabeli. csomagkötöz szalag. ízlel. gépszalag. tárgyalások magas ciszterna. ragasztószalag. kötelezettség.

sokatmondó elmond h mérséklet halánték. felügyel . tízperc bérel. megolvasás. sürgönyöz. zsenge. nap. gondos. ideiglenes csábítás. havibaj. tapintatos. érzékeny. lebeszélés. hajlam. hajlandóság. húzóer . üzemanyagellátó hajó. bérl . izgalom. szakszó. tendencia ajánlatot tesz. elhíresztelés. haszonbérl . feszültség. felajánl. halad. távíró. ideiglenesen átmeneti. felügyel. elmondás. kifejezésmód. felkínál. id szak. tart. tizedik. kísértés tíz. haszonélvez . bérl ként lakik. tag. ajánlat. tízfontos bankjegy. elbeszélés. tízdolláros bankjegy. tízes. bérl ként használ. szörny technological m szaki. technológiai . nyelv borzasztó. kikötés. riz. szakkifejezés. árajánlat. kezel . éretlen. félév. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. szeret irányzatok tenisz feszítés. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. megszámolás.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. kirakóhajó. megtáviratoz. kényes. technológia tizenéves fogak. tized. gondját viseli. templom egyel re. szerkocsi. rettenetes. tenzió dézsma. gyenge. puha. kikötések. feltételek. szó. technika. id tartam. feszülés. szemeszter. határid . vár gondozott célzatosság. gondoz. gyengéd. kibeszélés. porhanyós. irányzat. kifejezés. nevez. kifecsegés. tíz perc szünet. menstruáció. ellát. fiatal. lakó ápol. irányul. hatásos. tizedrész mond. elmesélés. fogazat megsürgönyöz. tíz lóer s kocsi. technikai. határnap. gondozó. táviratozik. tízes szám. üzleti ajánlatot tesz. megy. lágy. hajlik. tízes nagyság.

kísérletez. népfelkel . az. tartomány. próba. magburok. ház. hurkolt bársony. fontos események színtere. próbatétel. végrendeletet csinál. el adóterem. motívum. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. elmélet. -juk. tesztek Texas. agyagtálka. -ük. drámaírás. ott attól kezdve. annyira. kipróbálás. territoriális. mészhéj. akkori. színm vészet. földi. megköszön hála. bolyhozás. tekn sbékapáncél. ami. bársonyos bolyhozás. amaz. tanú. hogy. vidék bársonyos. akit. analizál. azon a ponton. evégb l. azért. -jeik. próbára tesz. -jok. m t . tétel magukat akkor. kerület.territorial territory terry föld-. vizsgáztat. mez gazdasági. mint hálát ad. irodalmi dolgozat. amit. terület. próbatégely szövetség. teológia elméleti elképzelés. láttamoz. színház lopás. országos. kísérlet. gyógykezelés. ismérv. ellen riz. filmszínház. hogy nádazó dráma. teszt. -jük. -aik. kísérletezik. -jaik. köszönöm aki. pörköl tál. tolvajlás -eik. vizsgálat. gyógymód. téma. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. azután azáltal azért. végrendelkezik. ennyire. néz tér. testamentum. -ok. anyagvizsgálat. szót . drámairodalom. (az ). analízis. szöveg Sziám. -ök. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . hüvelyéb l kihúzott. köszönet. megvizsgál. tárgy. hitelesít. kipróbál. körzet. terápia amott. azután. teória gyógyászat. felvágatlan bársony. mozi. -uk ket anyag. -jök. territórium. föld utáni. akkor/majd. le z csésze. majd hittudomány. próbázás. mérték. plüss-sz nyeg vizsga. hurkolt. aztán. területi élettér. néz k. azután. oda. Thaiföld akkor. reagens. próbál. felségterület. nézet.

ritkít. vki cselekedete következtében. megfontolás gondolkodás. közeli. ügy cucc. alatt. által. kimozdulás. direkt. motyog. átszállás nélkül. kiritkít. gyérül. váltakozó mozgás. torok. gyenge. szerszám gondolkodás. országgy lés. ez. harmadik. át. tompa agyú. teljes. darab. gondolkodó harmad. vminek a révén. terc tizenhárom harminc emez. vmi kevés ezer fenyeget. ezek(et) diploma. diplomamunka. dob. vastag. harmadrész. er feszítés. dobás. miatt. dolog. holmi. ruhanem . teljesen alternáló mozgás. tétel k bizalmas. keresztül. gondolkodik. gyér. harmadik sebesség. útján. holmi. sovány. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. s r n. nehéz felfogású. szikár. vékony. könny . egyenesen. lény. silány cikk. elejét l végéig. vékonyan. hajítás. legvastagabb része vminek.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. soványan. felszerelés. vastagon hígít. ilyen alapos. s r . diplomaterv. küszöb(érték) dobott morog. ennek. trónol. egyik végt l a másikig. vékonyít. ritka. folyamán mindenütt. közvetlen. nyílás. közepe vminek. meghitt. végig. csuszamlás. meggondolás. gondolkodás. híg. dolgok. mindvégig. vmib l kifolyólag. mélyreható. vézna. szándék. gyéren. teremtés. gondolkodásra képes. egyik oldaltól a másikig. ez(t). többtámaszú. végigér . kockavetés. vminek révén. következtében. torokhangol énekel trón. soványodik. másodperc hatvanad része. vki hibájából. buta. fenyegetés fenyeget három küszöb. átmen . gondoskodás. ezen. ostoba. vetés dobott . tör dés. trónra emel keresztül-kasul. tárgy. ritkán.

id töltés. berúgott. korszak. id számvetés. címke. korszak. elbuktat. szorosan. átjárhatatlan. fürgén. tolakodik. dohány. szoros. szilárd. légmentes. talpfa. rögzít. szálfa. meglegyintés. kompressz. meghajlít. bádoggal bevon apró. taszít. így hát. kicsi. fösvény. cinb l való. lökés. b röz. odaköt. nehezen kezelhet . ütem.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. cin. lök. kiürít. gerenda. zsineg. oldalra hajlik. megvilágítási id . cédula. így. nehéz átcsapat. át nem enged . köt. részeg. kevés mozgási szabadságot adó. csúccsal ellát. hegy. süt forma. címkével ellát. ónból készült. id mérés. kötés. masszív. beállít. felbillent. kevés mozgási lehet séget adó. évszak. hasított fa. faanyag. szúr. bádogdoboz. figyelmeztet. megfelel id . alkalom. döfés. f részáru. nehezen kapható. megérint. köt gerenda. megköt. csinos. igazolvány. imigyen. nehezen beszerezhet . idejét méri. átköt. id zít. munkaid . bányafa. szúrás. feszül . borravalót ad. köt jel (kottán). kicsinyes. feldönt. id mérték. nyomasztó. súlyos. borravaló. id számítás. testhez álló. tempó. vminek a hegye. id t megállapít. terhes. kidönt. kis pénzajándékot ad. gyenge érintés. helyes. fa. ily módon. jelöltnévsor. kötelék. pénzsz kében lev . hegye vminek. óndobozba tesz. tömített. tolás Csütörtök eképpen. felborul. -ször. csengés. ónoz. figyelmeztetés. kevés. kapcsolat. dagály döntetlen. lábujjhegyen megy. fukar ácsolófa. id tartam. gyorsan. bádogkanna. tapadó. bádogdobozba tesz. sz ken. kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . takaros. -ször menetrend. taktus. -szor. kor id . er sen. ón. pénz. akadályoz. meglegyint. szabadid . tömören záró. id pont. nyakkend . idény. kötél. szorult. törzsborda. -szer. ón-. összekötöz. fehérbádog. összef z. holtverseny. hézagmentes. feszesen. ilyenformán. fonalszárító henger. sz k. ennélfogva. picike tanács. id t kiszámít. id zés. id . kiönt. jegy. leköt. tol. felborít. felbillen. átcsapatcsatorna. így tehát bírságcédula. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . erd . tehát. ennek következtében. döntetlenül mérk zik. hermetikusan. sebesen. feszes. vízálló. -szer. hajógerendázat id szak. konzervdoboz. nehezen megoldható. szorult helyzet. -szor. megbillent. címkét felragaszt. kötelezettség. sz kös. cin-. felbukik. pártprogram árapály. köt vas. vége vminek. kapatos. magas állásra alkalmas személy. rendes. beácsolt. vízhatlan. konzerv. munkaütem. sz kmarkú. tömör. bádogból készült. kupakot rak. csomóra köt. épületfa. légmentesen. ónból való. szerfa. konzervál. kifeszített. bádogedény. kor. pici. lehajlít. döntetlenre játszik. er sen meghúzott. zsugori. bádog. csomó. bádog-. spicces. órarend bádogból való.

uralkodik. meghalad. -ra dohány. jogcím. -nak. árbockosár. báb. -be. legels . társadalmi cím. csúcs. odadob. birtoklevél. segédeszköz eszközök. megszakítás nélkül. megdolgoz. legjobb. tet . tetejez. fed . szakadatlanul. szerszám. legmagasabb hely. színez dik. tet vel ellát. túl. kimerült biológiai szövet. szüntelenül mondta hím állat. fejléc. kiborít. legmagasabb. kedély. egyszerre. pörgetty . megcsinál. eszköz. legmagasabb pont. -höz. els . koronáját levágja. meghúz. felé. tárgy. -hoz. tetejére hág. hanghordozás. -re. közösen. közhely. harmonizál. maximális. alakít. hangsúly. szerszámok vezér. kényelmes tempóban vezet. fels rész. árnyalat. odaad. kényelmes tempóban hajt. vminek a vége. járm vet hajt. színárnyalat. amire vkinek jogcíme van. megel z általános érv. kinyír. aláírás. vezet személyiség. megkoronáz. teteje. rang. présel. összesen. legnagyobb fokú. megöl. túltesz. hangszínt ad vminek. dohányáru. színez. ráadásul. -nek. véget tesz. véget húz. koronáz. szemétdomb. legkülönb. túlszárnyal. tipp. együtt. hangszínt kap. furikázik. felirat. hangsúlyt ad vminek. szövevény bajnoki cím. szintén. kaplit rak. csúcsát levágja. irányában. selyempapír. tet z. hangulat. túlságosan vett kocsit vezet. felülmúl. hangszínezet. hangsúlyt kap. megmunkál. azonkívül. fátyol. felszín. téma témák top topic topics . csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. elnevezés. nagyon. kibillent. színben összeillik ma éjjel. -hez. szövedék. járm vet vezet. orom. legmagasabb rang. nagyon is. dohánynem ma egyidej leg. hazavág. zenei egész hang. -ba. törmelék. szerszámgép. játékcsiga. fejel. okirat.csúcsa. kocsit hajt. egymás után. csúcsig felhúz. ma este elegáns amellett. meglegyint. fasz. finomság (-hoz). fa koronája. vagyon. név. élen jár. kandúr holnap hangnem. túlhalad. is. tipeg. tippet ad. ma éjszaka. árnyal. törmelék-lerakóhely. színárnyalatot kap. -ig. papírzsebkend . befed. hangszín. koszorúz. hanglejtés. fels . fogaz. oldalra d l. bordáz. nemesi cím. -ni. cím. jogosultság. megvasal. legfels . legnagyobb mérték . kit n en végez. tónus.

turista. követ. körül. uralkodik város mérgez . vontat (partról hajót). teljesen egy csöppnyi. er s. érint. turizmus természetjáró. kinyomoz. kerék csúszásának útja. kereskedés. emelkedik. kikövetkeztet. torony. versenypálya. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . megtapintás. körutazást tesz. kocsiszélességnyi útsáv. fáradságos. kerékvágás. tájban. imminens. rapityára tör. nyom. utazik. megindít. keréknyom. közel. közlekedés. tájt. nyomokat hagy. természetjárás. hazavág. egy kevés. karambolozik. sín. zongorabillentés. tragédia. felvázol. kitartó. irányában. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. közeled . egész. menetvonal. összead. összegez. totálkárosra tör (autót). totális. vminek érdekében. tapintás. mesterség. pályatest. keréktávolság. körül. tapint. próbak . er szakos. vminek érdekében bástya. küszöbönálló. vonatkozik. huligán bejár. tragédiaíró. ecsetvonás. nyomvonal. hernyótalp. laposra ver. jellemz vonás. pálya. kereskedik. megszokott útvonal. ösvény. szakma. tragédiával kapcsolatos. sínpár. titkos kereskedés. körülutaz. összever. közel. vágány. összes. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . követ felvételt készít. túra idegenforgalom. terel pálya. irányában. kerék forgásának útja sín. kikészít. összeg. túrista versenysorozat felé. rágós. csapás. megtapint edzett. érintkezik. tornyosul. nyomtáv. ecsetkezelés. rendes útvonal. ér vmihez. (nyom)sáv. útvonal. nyomon követ. végösszeg. útirány. ipar. kemény. forgalom.tory total totally touch konzervatív abszolút. szívós. megrázó. üzletet köt. hozzányúl. teljes egészen. körutat tesz. sáv. makacs. vágány foglalkozás. kereskedelem. lábnyom. futófelület. tapintóérzék. partvonal (fociban). beutaz. körséta. turné. meghat. el rajzol. vagány. felszáll. érintés. tájt. turisztika. forgalom. megérint. tájban felé. utazás. nehéz. megver. jellemz eljárásmód. toxikus nyomdok. hangbarázda. fenyeget . csapa. vendégszereplés.

kincstár bánik vkivel. közlekedés. átenged. edzést folytat alakra nevelt. szomorú vég . sebességváltó olló. nehéz helyzetbe hoz. átvitel. utaz. oktató alakra nevelés. hosszú vonalban elszórt l por. idomítás. begyakoroltatás. lebonyolítás. átutal. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. tragikus vonaton utazik. tragikus színész. alakra nevel. üzlet kiadvány. menet. bak. faalakot vesz fel. szerz dés fára felkúszik. vonatosztály. ritka élvezet. kiképzés. ugrás. kíséret. polgár r. impulzussorozat. áttétel. átmenet. mulatság. nevelés. kikészít. átengedés. sorozat. átváltozás. áttétel. gyakorlatozik. emelty rendszer. löveg megfordítása. felfuttat. kompt. továbbítás beszállít. elragadtatás. szakképzett. megállapodás. kiközvetítés. fuvarozás. elszállítás. idomító. trenírozás. átkapcsolás helye. átakasztás. nyeregfára kifeszít. utazik. átalakulás. képez. bitó. sor. er átvitel. átállás helye. faalakban csapódik ki. irányít (fegyvert). járás. megtesz. utazás. gyakoroltat. jár. bitófa. szán. trén. átadás. el készít. szállítóhajó. gyakorlatoztat. átigazolás. áthaladás. siralmas. átruházás. átvezetés. transzformáció. oktat. ügyletek áthelyez. szánkó. nevel. átszállás. szomorú kimenetel . akasztófa. treníroz. kereszt. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. kezel. átkelés. tranzakció. ágyútalp alsó része. oktatás csalétek elintézés. felfuttatott. edzés. átmenés. fa. él fa. edz. átvitel. fogaskerék-meghajtás. dúc. másolat. átvisz. betanít. gyakorolja magát. hatalmába kerít bejár. átszállítás. szállít. átszáll átalakulás. átigazol. szerelvény. szegez (fegyvert). átmásol. moduláció. átruház. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . szakkópzett edz . oldalirányú célzás. megy világlátott utazás kincsesház. láncolat. átutalás. végzetes. kiképzett. farok. megkötés. fuvaroz. sebességváltó. eljárás. idomít. kapcsolás. átszállít. képzés. beutazik.tragikum. vonat. gyakorol. ívátmenet. átmásolás. népfelkel . átköltözik. terjed. ügylet. mechanizmus. fogaskerék-áttétel. gyakorlat. hengersor. extázis. edzett. betanított. vendégség kezelt bánásmód. képátmenet fordítás adás. felfuttatás. uszály. gyakorlott. áthelyezés. feldolgoz (témát). elragad. élvezet. kiképez. szállítás. kezelés egyezmény. beirányít. átmeneti. szomorújátékkal kapcsolatos. sarokba szorít.

pecek. baklövés. kirándulás. hitel. megbízható. nyugtalankodik. szabályos. félelmetes. keresztfa. nyitó berendezés. remény. zaklat. kilincs. igazság. megigazít. út. gáncs. kitartó. üzemzavar. letétbe helyez. kisámfáz. zavartatja magát. igaz. irányvonal bírósági tárgyalás. kioldódik. kicsatol. fára menekül. fárad. igazságnak megfelel . helyrehoz h ségesen. valóban. megakaszt. elbuktat. tendencia. megbotlik a nyelve. kikapcsolódik. tisztelet. gyám. túra. kaptafa. rendületlen. szabályosan. egyszeri menet két pont között. hisz. való. gáncsol. igazmondóan. egyhangú. megdönt. felel sség. hibát követ el. téved. szökellés. könnyed lépés. sarc kipróbált könnyen ad el . h séges. pontosan. nyugtalanít. gáncsolás. tartó. megbotlás. felsámfáz. h . hétköznapi. reménység. valóságos. központosít. unalmas csapatok. irányzat. igazmondó. tulajdonképpeni. lojális. nyelvbotlás. fáradság. tipeg-topog. próba-. baj. valóság. gikszer. szomorkodik. utazást tesz. igazi. valóban hitelt ad. kiigazít. h bér. kihallgatás bíróság adó. gerenda. örömujjongás. fáraszt. szabályszer . forduló. meghiúsít. gy zelem. felnyílik. fürgén ad el . mellélépés. helyesen. támfa. vizsgálat. elismerés. hitelesít. diadalmenetet tart csekély fontosságú. diadalmámor. meg van gy z dve. felbuktat. gáncsvetés. megbotlik. becsületes. baki. ne nevess korán. tényleg. munkapad. megtéved. rizet. tévedés. utazik. célvagyonrendelés. elcsépelt. szintén. szerelvény. nehézség. kikapcsolás. kínos helyzetbe hoz. beporoz. bizalommal viseltetik. kábítószer okozta kábulat. botlás. valódi. kísérlet. betegség. kábulat. hétköznapias. utazás diadal. gáncsot vet. aggaszt. meg rzés. felszakad. bizalom. eredeti. elgáncsol. hiteles. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. elbotlik. nyelv. diadalmenet. fáradozás. veszi a fáradságot. kioldó szerkezet. jelentéktelen. rajtakap vkit. kitüntetéses vizsga. beállít. fára felzavar. gond nadrág hozzáigazít. tartozás. szinte. megbíz. bánkódik. igazán. nyelvbotlást követ el. eredetivel megegyez . tényleges. bizalmi tulajdonátruházás. igazul. tröszt. érdekszövetkezet. szintén. fuvarforduló. hiba. centíroz. kiold. megpróbáltatás. helyes. óriási áramlat. kikapcsol. hozzáilleszt. zavar. valóságnak megfelel . túljár vki eszén. letét. irány. könnyedén aprókat lépked. kikapcsoló szerkezet. pontos. beszabályoz. rábíz. vesz dik. kipróbált.kaptafára húz. kioldás. katonaság trópusi aggodalom. aggódik. trend. igazán. melléfogás. ballépés. hiba. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust .

kanyar. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . megfordulás. ikergyermek. menstruáció. ikertestvér. hosszadalmas. átváltozás. tárgyalás. beállít. keringés. gyötr . esztergályoz. fordulat. igazgatósági tag. felfordítás. elfordít. feld lés. körfolyamat.trustee truth try célvagyon kezel je. kipróbál. esztergályozott. forgat. próbálkozás. esztergályozás. fordít. kanyarodik. megpróbál. megfordított esztergályos fordítás. hangnem. megfordítás. átalakulás. kurátor. füstjárat. tipizál. befordulás. megbízott. akna. nehéz. ciklus. esztergált. megpróbálás. felásás. hang. kellemetlen. turnus. forgolódik. megmunkálás. iker-. gyümölcsízes pite. zenével ünnepel tölt medence. válik vmivé. felügyel igazság. keserves. behangol. zenével kifejez. alagutat fúr. forgás. felborítás. fájdalmas. ellen riz. meghajlít. háló. kihallgat. hajlam. felborulás. kifordítás. próbára tev cs . valóság meger ltet. kett . Törökország. forgalom fordulatok. megfordítás. fordulás. kürt . kipróbálás. felhangol. megbízott személy. kett s. aluljáró. lehangoló. összhangba hoz. pulyka esztergapad. gondnok. vágat. megfordulás. ijedtség. próbálkozik. hárompontos gól (rögbiben). forduló. másik oldalra átmen cikk. kísérlet. páros két. próbára tesz. összehangzás. füstcsatorna. kanyarodás. alakít. dallam. meghatalmazott. forduló. bosszantó. fárasztó. összehajtott palacsinta. forgás. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. esztergálás cikk vége másik oldalon. táró. irány (meg)fordított. megkísérlése vminek. fordul. forog. hálóval fog. felfordulás. vagyonkezel . megkísérel. unalmas. megvizsgál. gumibels kedd zenei m . bíróság elé állít. fordulat. váltás. igyekszik meger ltet . terhes. kihallgatás. alagút bukás. kettes gépel. alkalmatlan. letéteményes. hangol.

lent. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. alsóbb fokú. szerint. értelmében. változatlan nagybácsi homályos. nem elegend . nem korrekt. földalatti alapok. váratlan helytelen. megállapodás. jellemz . eszméletlenül alávetve vminek. nem várt. méltánytalan. alulsó. lenn. alsó. megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . hiányos. alatt. feltétel. nem eléggé. al-. kétes. túl kevés. megegyezés. nehezen érthet eszméletlen. harmadrangú. alól.typical typically jellegzetes. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . értelem. alárendelt. -ban. elégtelenül. mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . értelmi képesség. alárendelve vminek. habozó. tipikus. hódoltság alatt föld alatti. alá. nem elég. túl kevéssé. vitás bizonytalanság ugyanolyan. alul lev . túl kicsi. alant. utolsó. -ben. alatta. vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. alapvet . alsóbbrend . elégtelen. igazságtalan. alul. ulszter alap. alapozó.

emel. nem helyénvaló. túlsó. sajnálatos. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. fels (bb). hallatlan. felfelé. egybekelés. nem mint nem sok jót ígér . új. egyetemes. egység. egyforma. példa nélkül álló. egyedülálló. fokoz. közelbe. kelletlen. kivételes. feláll. még soha el nem fordult. egyetértés. szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. unió. univerzális univerzum. változatlan egyesítés. házasság. valószín tlen felesleges. nem hasonló. közös birtoklás általános. kéréssel zaklató. különböz . egyenletes. különös. express (levél). szakszervezet. nem szerencsés. fenn vmin.unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. mindenre használható. közel. cs kötés. hacsak. szokatlan húzódozó. vmivel szemben. legfels városi er teljesen sürget . -ig (-on) fels . kivéve ha. fel. fel vmire. soha nem hallott. fels bb. felüls . felemelkedik. egybeolvadás. még el nem fordult. eltér en. egység. sikerrel nem kecsegtet . összeillesztés. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. oda. nyomatékos. fel(felé). kivéve hogyha ellentétben. mértékegység egyesült egységek egyetértés. összehegedés. szövetség. szegényház. sürg s. mint. nem hasonlatos. megjelöl. egyenruha. hacsak nem. unszoló nekünk . szerencsétlen állandó. fenn. eltér . más. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. fent. más. egynem . gépegység. páratlan egyes szám. egységes. felfelé haladó. sürget . fölösleges. rendkívüli. egységnyi. összhang. vonakodó felfelé men . egyesülés.

felhasználás. fedett tehervagon. szokás. tótumfaktum. el örs. hangképzés. kifejezése vminek. fedett teherszállító kocsi. használhatóság. kiejtés. rostál. változékony. indokolt. változó. szellemi értékrend arcvonal. front. vminek a kifejezése. egyházi rítus. rossz min ség . fáradt. szelel. ingatag. élvonal. mindenre használható ember. alkalmazás. elhasznál. függvényváltozó. valuation értékelés . alkalmaz. halvány. használatban lev . haszna vminek. közszolgáltatási vállalat. hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. zárt teherszállító kocsi. fogyaszt. értékek. el csapat. homályos. vminek a kimondása egészen. haszon. szárnyépület. kezelés elfogyaszt. gyakorlat. kibocsátás. kijelentés. élcsapat. használat joga. felhasznál. típusbeszédmód. teherautó. másodrend . szárny állhatatlan. szélmalomkar. mindenre használható dolog. használat. silány. érték. használatos. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. tisztel erkölcsi értékrend.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. szelel lapát. rendszerint hasznosság. módosítható. vezet. értékrend. használás. haszon. megnyilatkozás. érvényes. értékel. közm . határozatlan. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. tétova alapos. porszívóz. utilitarizmus. szokásos szokásos általában. kimondása vminek. teherszállító kocsi. vákum bizonytalan. szelel rosta. furgon. teherautón szállít. használ. használt. teherkocsin szállít. hasznosság. haszonelv ség. bánik. kimerít. el had. haszonélvezet elhasznált. fedett teherkocsi. megbecsül.

variáció választék. eladó fél. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. merészel. rengeteg csáva. maga a. váltogat. módosít. nagyon. vakmer ség. változik. verziók ellen fejbúbi. megkísérel. igen. változat. zeniten lev éppen az a. verssor. mer. tet ponthoz tartozó. váltakozik. eladó. tartály. vállalkozás illetékes bíróság. magassági kör. zöldség. különféle. vélemény. járható áldozat diadal. növényi. kádba tesz. függ leges. változtat változó hatalmas. növény. erjeszt kádba tesz. keresztül életképes. dézsa. hordozó közeg. legmagasabb ponton lev . váltakozás. növényi eredet . tartályba tesz. változás. változatosság különböz . verzió változatok. versel. maguk a. csávába tesz. óriási. hajó át. utcai árus. igazi. keresked . kockáztat. közvetít közeg. f zelékféle. találkozóhely döntés. megkockáztat. dézsába tesz. kockázat. változatos megváltozik. versszak változat. verdikt költemény. kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. valóságos edény. medence. gy zelem videó Bécs . elárusító. versbe szed. ítélet. járm . merészkedik. kád. vers.változtatható. viv anyag árus. strófa. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. fejtet i. függ leges vonal. lapterjeszt Velence kísérel. tarkít. változatossá tesz.

állandóan jár. vélemény. könyv. felkeres. érték vírus látható éleslátás. szavazati jog . igen lényeges. elmegy. megtámad.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. lesújt. életadó. megáld. létfontosságú. vendég látási. megvizsgál (beteget). látogatóban van. látogat. látvány. kimond. önként jelentkez . voluntary önként végrehajtott feladat. el relátás. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. látás. megpróbáltatásokkal sújt. nem kényszerített. él . látszólagos. nyomatékos falu. választott tárgy. önként végrehajtott munka. közadakozásból fenntartott. élettel teli. önként vállalkozó. rtartalom viewpoint néz pont. jóformán. fakultatív tárgy. tulajdonképpen el ny. szavazat. vízió látogatást tesz. szak-. erkölcsi tisztaság. látó-. vizitel látogató látogató. ellátogat. nézet megjelenít k áttekintések élénk. zönge. fatális. megnéz. szavaz. lényegbeni. hivatásszer . er szak er szakos. életbevágó. er teljes. virzsíniadohány benne rejl . kifejez. szavazat. akaratlagos. zöngésít hanger . nagy mennyiség. heves. élet-. vizuális élénk. vitális vitamin hang. szavazás. lecsap. megválaszt. éltet . megvigasztal. kötet. Virzsínia. önkéntes adományokból fenntartott. élethez szükséges. alapítványi. térfogat. szakmai. szemlét tart. robbanékony virginia(dohány). alapvet . megtekint. igealak. rendszeresen látogat. életer s. látszólag. szempont vocational hivatási. halálos. látogat(ás). megnézni. lényeges. tömeg. látóképesség. erény. visszavonhatatlan. szándékos. tényleges. zöngésen ejt. szakszer akarati. ingyenes. meglátogat. önkéntes. orgonaszóló. önként vállalt feladat. község durvaság. látomás. eleven. tulajdonképpeni gyakorlatilag. megszemlél.

jár. hazajár (kísértet). felmelegszik. felhevült. melegen érz . megélénkül. feltámad. sétálás gyalogos séta. figyelmeztet . melegít. várakozás. visszajár (kísértet). szükséglet. gyámság. figyelmeztet(és). sétáltat. gyengeelméj . nekilelkesedik. felébred. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . fellelkesít. megzavar hajóperem járás. nélkülöz . felpezsdít. felkelt. ébren marad. felhevít. séta. sétány. lépés. felmelegedés hév. nyomdokvonal. sodorvíz. sétáló. kelt. hevesség. felmelegít. fallal elválaszt. ébrenlét. lobbanékony. hiányos. menés. gyalog megy. járásmód. lelkes. járda. felforral. kell neki. terület. fasor. szívélyes. fizetés. felszólítás. melegedik. halott mellett virraszt. ébred. nehéz. baromfikifutó. járat. melegedés. nekihevül. gyalogol. szükség. nyomdokvíz. sebezhet . megy. hirtelen. hadat visel. lelkesedés. menet. sz kölköd . kívánatos. háborúzik. melegség. megtör. sodor. sz kölködés keresett.voters szavazó vulnerable gyenge. harcol. gyalogút. védelmez f t. kórterem. rség. küzd gyámolt. figyelmeztetés. oltalmaz. templomszentelés. heves. fogad. fedett sétány. igényel. sz kölködik. támaszt (érzelmet). virraszt. gyaloglás fal. sorfal igény. nélkül. akar. híján van. h . együttérz . kivéve. felserken. felráz. életre kel. szeret . híján. fenn marad. r. szükséget lát. hiányzik. nincstelen háború. felidéz. jelzés. gyaloglás. melegszik. hiányában. nyomor. sarkall. körözött (b nöz ) félcédulás. hajósodor. munkabér felszolgál. baromfiudvar. meleg. óhajt. fallal meger sít. szükségel. bemelegít. felmelegedik. kíván. megintés. felébreszt. fárasztó. hiány. felserkent. riasztó Magyar bér. kézbesít körút. feléled. kemény. gyengéd. nélkülöz. vár. nincs. kívánt. véd. várakozik várakozó templombúcsú. élénk. pezsgésbe hoz. ébren van. szüksége van. meleg. nélkülözés. közfal. lelket önt vkibe. felvonásköz. hiányzó. választókerület. munkabér. testtartás járás közben. melegség el zetes értesítés. bejár. fallal körülvesz. nyomorgó. nyomdok. fenn van. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. halottvirrasztás. sétál. megelevenedik.

gyengéje vkinek. elgyengül. átjárás joga. híg gyenge oldala vkinek. fecsérel. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. lengetés. elpazarlódik. elveszteget. gyenge pontja vkinek. éjjeli rjárat. vizet vesz fel. gyönge. lenget ár. habok. parlagon hagyott. ondolálás. lefolyócs . selejtes. parlagon hever . fokozatosan gyengül. elpocsékol. lendítés. gyógyvíz. parlag. habos minta. itat. gyenge. csökkenés. víz-. pocsékol. kárba veszett. pazarlás. kopás. elsorvad. háztartásban használt víz. meglocsol. éjjeli rség. könnyezik. utak. torony r. puszta. modor csúszópálya. ingás. csúsztatósín. gyenge pontja vminek. csökken. ásványvíz. kimerít. szempont. megrongálódás. ürít cs . gazdagság. elrontott. négyórás id szak. szokás. hullámosság. int. felhígított részvények. integet. eljárás. sólyagerendák. nedvesít. elfecsérel. eldobott. mód. gyengül. vízleereszt . lesoványodik. túlfolyó. hulladék. távol. emészti magát. elernyed. megöntöz. telik. csúszósín. figyel. felhasználatlan. menés. veszend be megy. feldúlt.wartime was háborús. távolság. ugar. elpazarol. vízszintszabályzó nyílás. t z r. elfogyaszt. elsorvaszt. szennyvíz. néz. rszemélyzet. használatlan. hajsütés. viselkedés. intés. kútvíz hullámosítás. kopás. éjjeli r. elhasználódik. ár. gyengéje vminek. elpusztít. nedvesedik. gyenge oldala vminek. szolgalmi jog. lebegtetés. elpusztított. elvesztegetés. vízállás. hadi volt megm veletlen terület. megrongál. rszem. eltölt. levezet cs . vízi. pocsékolás. karóra. elpocsékolás. irány. elfecsérelés. sivatag. lengés. elsenyved. hatástalan. vigyázat. hullám. hígít. ág. elkótyavetyélés. útszolgalom. hagy vmit tönkremenni rködés. csapvíz. pusztaság. felhígított részvényt ke. el. r. messze. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . városi éjszakai rend rség. hullámminta. értéktelen. lendülés. elhervad. tenger járás. hullámzik. öntöz. legyengít. gyarló. kidob. út. túlfolyócs . elfogy. fonalhulladék. elfecsérl dik. múlik. elernyeszt. zsebóra. felhígít. ivóvíz. bányamedd . selejt. virrasztás. veszteség. medd . kör. víz. víztisztaság (drágak é). moarírozás. ébrenlét. visel. felügyelet. módszer. elkoptat. tekintet. árapasztó zsilip. túlcsorduló fölösleg. megfigyelés. hajhullámosítás. rszolgálat. rség rzés eláraszt. gyengeség b ség. ügyeletes legénység. vízzel ellát. megitat. felönt. parlagon hagyott terület. rségosztag. feldúl. állapot. vezet sín mi egyes osztályzat. sorvad.

megszökik. isten hozta. nyugati területek. körbe jár. elkopás. akármi. szerencsésen. kiáll. elmállik. súly. forgás. gurul amikor. pontozókerékkel megjelöl vmit. korongon forgat. hordás. kellemes. kering. súlyzó. kerekezik. fárasztó. kopás. jólét akna. id . kerékpározik. szívesen vesz boldogulás. bringázik. kerékpár. súlycsoport. egészséges. beáztat. amit. biciklizik. forog. id (járás). romboló. benedvesít. bugyog. bármi(t). akármilyent. szétporlad. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. mennyi. kerék. ömlik. bármi. átvészel. walesi nép ment voltak nyugat. üreg. bármit is. széloldali. szabórádlival megjelöl vmit. helyesen. nyugati alkoholtilalom-ellenes. koptatás. kormány. görget. akármikor. csalással kifoszt. edz. karikázik. megfordít. mi. id járásnak kitesz. amely. örömmel fogad. szerencsés. gördül. jó. amit. kerékkel ellát. nyomasztó volta vminek. bármilyen. szívesen látott. nyomás. akármit. teher. rászed. ami. nyomaték. nagyon becsap. kígyózik. meglóg. csapadék. szívesen lát. fontosság. kút. es s. átfordít. fáradalmas. id járás. bármit búza gördít. nehéz volta vminek. forrás. mit. az. megnedvesít. meteorológiai. elkopó. nyugatra. üdvözöl. amelyet. nyugati terület vadnyugati film. er . nedvesség. valahányszor (a)hol. pusztító. lyukazókerékkel megjelöl vmit. súlygolyó. koptató. ivás. jól. üdvözlés. ami csak.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. szél irányába néz . kanyarodik. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . mikor ahányszor. bármikor. vizes. elhasználódó. mér. elmállaszt. nos. micsoda. megterhelés. súlymérték. nedves. kereket old. kocsikerék. tol. kerekekre szerel vmit. hacsak. heti nehezék. amit csak. milyen. walesiek. nyugat felé. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. hány. mérlegsúly. western. nyugati. bányaleveg . kimerít . súlyos volta vminek. walesi. gurít. súlyozó tényez . ami akármilyen. fogadtatás. patinát kap. terhelés fogad. es az. tengelyen szállít. walesi nyelv. bármilyent.

fehérít szer. széles körökben. no de. tág. fehéráru. halvány. kezdetlen. fehér-. ép. fehér fajú. tisztességes. akit akié hát. tiszta fehér állatfajta. világos. míg fehér izzásig hevített. épen. nézd csak messzire. tiszta. nagy kiterjedés . fehér hajú. egész. összetartozó egység. fehér öltözet. fehér fajú ember. messzemen en. meszel. amely(ik). bárhol. hiánytalan. csorbítatlanul. üresen hagy sort. b . nos. az. az egész. bár. nagy mértékben. egészben. egymástól széles közökben. minthogy ami által. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. polírozatlan. összesség. melyet. széles. gyógyult. fehérít. nocsak. teljesen akiket. amit. új hasábra áthozott magában álló szó. miért. fehérség. veuve cliquot pezsg . mialatt. egymástól nagy távolságokban. sértetlen. szerfelett. nagyon. fehér szín. amely. fehér szín . akinek. új oldalra áthozott magában álló szó. korrekt. bárhova. messze. amit l. épségben. fehér. akárhol. fehérizzó. céltábla széls köre aki bontatlan. fehér festék. nini. egészséges. mely. fehér ruhájú. széleskör . begyógyult. széleskör widow width wife . azt. világos sakkfigura. sápadt. felvágatlan. meg nem osztott. míg. szélesen egymástól nagy közökben. mi okból. özvegyasszony. megfehéredik. ami. egyben. kifehérít. teljes. fehér ruha. er sen. noha. fehér emberre jellemz . csorbítatlan. amelyiket. mialatt. amelyet amíg csak. melyik. fattyúsor. rövid id . id zik. színtelen. üresen maradt. távol. amib l. ártatlan. szélesre. mázatlan porcelán. ahova csak. fáradozás. kommunistaellenes. konzervatív. áttetsz . teljesség.whereas whereby wherever whether which amíg. együttes. ártalmatlan. sértetlenül. nem kommunista. fehérré válik. egy darabból álló. egészben lev egészen. amivel ahol csak. meg szül. kimeszel. akiknek. fehérbe öltözött. becsületes. rendkívül. fehérruhás. hordott gyöngy. id z amíg. mellétalálat. egység. akárhova vajon amelyik. oszthatatlan egység. feddhetetlen. átfúrt gyöngy. sz. tisztára mos. fehérizzó h . melyiket. fehérré tesz. szepl tlen. széles körben szélesebb akasztófa. fehér ember.

messzir l megismeri vmi szagát. els nek befutott ló. nyer. akarat. kifullaszt. keresztfurat. szélnek kitesz. akar. széls (futballban). oldaltér. gyorsan száll. téli bedrótoz. nyeremény szell ztet. tudós. száll. gy ztes. belátó. tekervény. végrendelet. lélegzet. irányzat. kézi tekercsel . csavarmenet. szárnnyal ellát. kívánság. akarati. oldal. nyer . elgörbülés. helyes ítélet . szerz . ágytartó szárny. széljárás. fuvallat. összedrótoz. klikk. végrendelkezik. akar. vágóél. szárny. vadon vadvilág parancsol. gy ztes tél. végrendeleti rendelkezés gy zelem. csoport. nyerés. drót. végrendeletileg ráhagy. kíván. önkéntes. beavatott. huzal. szagról felismer. megpihentet. szeretne. nyertes. készséges. megtáviratoz. mód. kényszerít. szagot kap. felfúvódás. kívánság akarás. sodrony. számító. testál. ravasz. óvatos áhít. tekerület. szélnek ereszt. röpít. akarás. vezetéket szerel. sárhányó. okos. távirat. szell . ajtószárny. örökül hagy. kerékdob feletti fedélzetrész. színfalak jó dolog. tél(i). szíves. leveg n szárít. szeli a leveg t. kíván. oldalépület kasszék. men manó. repül osztály. agyonhajszol. messzir l megérzi vmi szagát. nyertes. szárnyat ad. kész. avasodni hagy. vágyódik. feltollaz. remek dolog. villanyt bevezet. sárvéd . vad. szárnyal. oldalszárny. szufla. végrendeletileg hagy. pilótajelvény. kasszadarab. repülés. szárnyával érint. beleegyez . szolgálatkész. páncélöv mögötti folyosó. röpül. megsürgönyöz. gy zelem.wild wildlife will willing pusztaság. elküld. szálldos. óhaj. fúzós hangszerek. bombasiker. toldaléképület. nagy szám. kar. szélnek ereszt. szárnyb r. szokás. rendelkezés. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. leveg . telel. nyer . menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. hajlandó. kenyérkeres . lélegzethez hagy jutni. remek személy. hombár oldalsó része. épületszárny. el relátó. megnyer . savanyít. szárnyas csavar. megszárnyaz (madarat). meghagy. megfontolt. üt kártya. vágyik vmire. viharos szél. óhajt. könyökvéd ujjak. füles csavar. szándék. nagy siker megnyerés. gázok (belekben). táviratoz. megszimatol. halálos sebet ejt. huzat. fog. kézicsörl . kulisszák. szélben szárít. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . hordfelület. helyesen ítél . szag. gyorsan visz. állítható fényrekesz. szele vminek. leveg n hagy savanyodni. óhajt. szél.

zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. azon t n dik. szentírás. tanúságtétel. ígéret. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. -nál. kifejt szavak. tanúskodik feleségek hó!. csodálatos. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. m vel. dolgozik. gyártelep. m ködtet. kotyog. köt. jelszó. munkák. kivonás (csapaté). ész. megszövegez. járat. el idéz. merev erd s vidék. üzemeltet munkás dolgozó. szólás. parancsszó. visszavonuló. bámul. withdrawn magának él . forr (bor). liget esetlen. visszavonás (rendeleté). szellemes társalgó (-val). muff. m ködik. vminek a belsejében kinn. üzem. visszalépés. elmésség. visszavon kivét (pénzé). -vel. kifejez. -tól. lány. csoda. eszesség. liget fonal. dolog. tevékenység. alkotás. n i fansz rzet. létrehoz. kidolgoz. csodálkozás. kihímez. visszavonás. meglepetést érez.wit with withdraw withdrawal azaz. hír. visszavonulás belül. ige. beválik. szellemes ember. szeretné tudni. véghezvisz. kezel. -t l forgalomból kivon. meg van lep dve erd . miatt. lelki fájdalom. tesz. ledolgoz (munkaid t). meglep dik. értelem. gyár. kivarr. szemtanú. -m vek. csoda-. hat. bent. belátás. künn. ügyetlen. munka. vmin kívül. sziporkázó ész. kívül. bölcsesség. gyors észjárás. megfogalmaz. elfoglaltság. megmunkál. fából való. lesújtottság. kiszámít. ellenére. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . gyors felfogás. megm vel. nem kollektív hajlamú. -nél. kivéve. vmin belül. szerkezet. nélkül bizonyságot tesz. szellemesség. kézimunkával készít. feldolgoz. üzenet. parancs. m ködés er dítmények. tanúként igazol. fa. kézimunkázik. megdolgoztat vkit. visszaszívás (ígéreté). fa-. megold (számtanpéldát). intelligencia. -val. megmunkálás. tanúsít. szó. benn. bölcs ember. n adott szó. szavakba foglal. csodál. megdolgoz vkit. csodálkozik. er dök. sziporkázó ötletesség. m . szerep szövege. ámul. hímez. erd ség erd . dagaszt. erjed. közmondás. gyapjú. tanú. keser bánat. tanúvallomást tesz.

írásm . rossz cselekedet. igazságtalanságot követ el. írásm vészet. igazságtalanul. gyötör. hibásan. kopott aggaszt. író. alkalmatlan módon. imádat. hamis. istentisztelet. gond. aggodalom. mesterember ír írnok. jogtalanul. helytelenül. sérelmet okoz. hibát elkövet . méltatlanul bánik. szépírás. jogsért cselekedet. kiválóság. árt. félreértett. imádkozik. m vek megírt téved . fals. pontatlanul. legy z. nyugtalankodás rosszabb imád. fölébe kerekedik. aggódik. igazságtalanul bánik. világ elny tt.m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. zaklat. legrosszabbul érték érdemes. tévedésen alapuló. irat. gonosz. szerkesztés. hiba. sérelem. nem jó. imádás. m . félrevezetett. helytelenül megállapító. jogtalan cselekedet. tévesen. kézírás. valamirevaló wrong wrote . hibás. világ-. alaptalanul. szerz írók ír írás. rosszat tesz. igazságtól eltér . nem id szer . izgat. megsért. legrosszabb. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. megállapodástól eltér . legrosszabb dolog. tévedés. alkalmatlanul. nem célra vezet en. hátrány. nem alkalmas. nem megfelel . megbánt. méltóság diadalmaskodik. hátrányos helyzet. igazságtalanság. célszer tlenül. alkalmatlan. helytelen. jogtalanságot követ el. helytelenül cselekv . kiváló ember. rossz. fáradságot megér . gy zedelmeskedik. érdemleges. földkerekség. rosszul. nem helyénvaló. téves. írásmód. megrövidít. méltatlanság. nyugtalankodik. megkárosítás. irodalmi alkotás irodalmi m vek. méltó volna ács. megkárosít. világméret worthwhile érdemes. helytelenül mondó.

keresztárboc. tojássárgája. tied. sárga festék igen. átad. meghódol te. hímvessz . nyújt. fallosz. nullpont. beszakad. nyúlás. zérusfok. hoz. s t tegnap de azért. m hely. mese. megereszkedik. kiköt m hely. sárgít. jövedelmez. sárgul. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. yard <0. beismer. százdolláros. terméshozam. megsárgul. süppedés. vitorlarúd. hajóm hely. levert. sárga szín. már.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. meghajol. ad. megereszkedés. lenulláz. sárga. els bbséget ad. enged. nullpontra állít. átenged.914 méter. zéró . zérus. termés. 0. rendez -pályaudvar. meggörbülés. terem. évfolyam gyanakvó. kifutókarám fonal. fonál. hozam. nullafok. beletör dik. lazul. karámban tart. szolgáltat. még. nulla. behódol. savanyú arcot vágó. bánatos. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. gyáva. kitermelés. közösül. hitvány. kifutóban tart. mulatt. nullfok. fémkinyerés. év. mégis felad. teljesítmény. nullára állít. megadja magát. megsárgít. igenis. terméseredmény. megenged. kert. kihozatal. süllyedés. telep. rossz látási viszonyok. történet esztend . mesél. irigy. kefél. dug. zéruspont.914 méter. tiétek (a) tied magad fiatalság. féltékeny. nullapont. semmi. udvar. eddig. ifjúkor.

zone éghajlati öv. zóna . öv. sáv. földöv. égöv. övezet. körzet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful