M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts.N.M. ezáltal a a ts10. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan. Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. = társadalom 7 . Előnye: rugalmasan lehet kezelni. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában.old. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent.

ami meghatározza a szokás létrejöttét. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény. USA (nem szükséges. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 . az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie). Nki környezet az. alapján gyakorolja) Pl. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne. gyakorlatilag egységesnek kell lennie).:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése.M. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. Bizonytalanság akkor merül fel. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni.N. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. hogy v. így a NJ nem lenne független. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. Nicarauga v.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása). Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz. hogy a belső jogban v.

hanem sokk összetevőből áll. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki.: tengerjog. amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. mert az a kötelezettségük). Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége. nyilatkozatok.N. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság.milyen viszony igen. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). és mindig v. ennek feltétele.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak. (azért nem cselekszik. de a hatalomhoz fűződő v. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban. ha tudatos kötelezettségen alapul. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást. okozza.M. mint a cselekvés. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség. ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek.

akkor azt általában elfogadják. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról. amit Ném. mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult.milyen gesztust gyakorol Tiltakozás. nem azért. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya. mlg nem jelenti. akkor azt az államot úgy kell kezelni. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik. mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. és ahhoz a többi állam hozzájárul. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 .o.M. így Ném. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés. miszerint Fro.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot.o nem ratifikálta) .-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen. mert v. de a fr. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni.N.mely állam mgtrtsa ellen.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. hogy nem is tehették volna meg. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában.

nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 . mely szokásokhoz csatlakozzanak. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák. sőt. nincs éles határvonal szokás felett álló. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek. Helyi szokás olyan szabályok. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. mivel a múltban ez gyakorlat volt.M. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll. 1 és 2 keveréke. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás.N. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. K+F egy sor olyan előírást rögzít. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. az a nem részes felekre is kötelező. kábítószer elleni küzdelemről. nem korlátozott hatály olyan megállapodások. az azt is jelezheti. ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből.M. amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. nem jogalkotó 12 .o. GATT) szűk körű hatályú. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. pénzügy. genfi egyezmények (hadifoglyokról. A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető. világűr kiaknázásáról.). bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról). polári lakosság védelméről).N. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét.

Az államok azért egyenlőek. A jog olyan rendszer. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht.M. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben. mert ezt jogszabály mondja ki. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. így a kettő között logikai egység jön létre. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése. Kelsen: formális logikai érvek. nem támaszthatnak igényt arra. a NJ. Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek.N. ha jogellenes cselekmény történik. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. nem pedig alkalmazásáról van szó. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani. ott a NJ eltűréréről. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 . erkölcsi alap a fontos. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze.

27. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt. nem lehet védekezés alapja. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe. az állam NJ-ot sértett. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice. mint pl.jog a brit jogtól.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás.N.M.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául. hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12. a BJ érintetlen marad.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az. az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja. így Gbr. a fr. Egy szabály érvényessége attól függ. mint a másik. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább). mint a BJ. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el.

így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát.Dep. Gbr. Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is. ügy: NJ nem érvényes. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 . amit senki sem ? meg. Chung v. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció). hogy hatályossá váljon a BJ-ban. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. kivéve ha azt a BJ inkorporálta.) Brit uralkodó megközelítés a 18.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. NJ csak akkor érvényes. ahhoz Gbr.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett. ha a Nki szokásjog volt érvényben. amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit). Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját. Watsonv.-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni.-nak nincs joghatósága.sz.M. alk.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek. A NJ minden szabályát transzformálni kell.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. a Nki szerződésekre nem. ahol a NJ megváltozott. Mortensten v.os megerősítés nélkül is. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk. R. ha az nem ütközik BJ-ba.N. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek.sz. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog.

ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. Pénzügyi kötelezettséget teremt. 6. lényegtelen állig. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. Dep. EP hatáskörét növeli. (Buttes v. Hammer ügy).Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. létezik egy szürke zóna is. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal.N.brit területek átadásáról van szó.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v. mint a tveknél. ha a bíróság jog szerint dönthet róla. 4. Egyének Nki szerződés alapján. 5. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. és a kérdés diplomáciára tartozik.:szerződés háttéranyagait is felhasználják.of Trade). kiegészítése szükséges. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 . Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges. ha a szöveg egyértelmű. v. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. Módosítása. 2. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni.M. ahol a 1. szuverén államok ügyleteiről. Magánszemélyek jogait érintik. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. pl. 3.egyezmények. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek. Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül.

elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v.N.M. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak. hatáskör. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. USA. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre.állandó lakosság.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. 3. 4. 1933. Montevideoi Egyezmény: Az államnak.: Littrel v. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. de nem kényszeríthetik ki annak betartását. Az immunitás azt írja elő.kormányzat. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt. mint jogállás. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. jogképesség. 2.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. amelynek területe és 17 . Pl. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének.meghatározott terület. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben. Dep.

az elismerés csak pol. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni. 1960. (pl. Inkább egy koherens társ-pol. akkor bizonyítania kell. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. Szuverén államnak fontos. Guinea.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. Ez nem csak országot.hatalomra vagy kormányzatra. hogy más államok is elismerik. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl.háború után. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek.M. Ez nem előfeltétele annak.struktúra meglétét jelenti.hatalomnak alávetett lakossága van. hanem szervezetet is jelenthet. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi.milyen közp.hatékony működése érdekében szükség van v. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. de annak nincs min.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít. beolvadás következtében szűnhet meg.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol.is megfelelt volna). ahogy neki jó. noha a feltételeknek R. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. létrejön az állam.N. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts. csak Zimbabwet a polg. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak.: Kongó. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket. Állandó lakosság megléte természetes követelmény.

Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. Jog arra. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. 2.: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá. Ném. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez. Lotus ügy. 3. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát. Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan. SZU. 4. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. Csehszlovákia. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. kivéve.N.önvédelem joga. 1970: senki de pl.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés. egyenlő jogokkal és 19 . Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. nem arra.ENSZ.o.

o. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést. 4. 4. a terület állami státusát megtartja. hogy szabadon válassza és fejlessze pol. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl.belügyekbe való be nem avatkozás tilalma. 2.szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása. de a állammal olyan gyakorló teszi. 2. kult. gazd.. 2. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1.egymás ügyeibe való be nem avatkozás.:Marokkó-Fr. szerződéses viszonyba lép.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát. 6.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal.tsi.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1.szuverén egyenlőség.minden államnak joga. 4..) Formális szuverenitás érintetlen marad.agresszió tilalma.rendszerét. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja. 3. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség. államok 3.M. Nki fórumokon eljárhat. 3.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen.N.az államok jogilag egyenlők.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1. 5.

M. Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. De a tagállamok köthetnek autópályával. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. Nki jogalanyok. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. rendészeti megállapodásokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze.. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön. ha a a gyakorolnak. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA). ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. Azok a tagállamok. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van. hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. 21 . Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. tagállamaival. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő.N..

A két nagyhatalom együtt jár el. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett. amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum). A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). a terület nem lehetett önálló. így mandátum megszűnt.után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át.M. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került.) se gyakorol kizárólagos igazgatást.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület. de nem állapította meg az új jogosultat. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett. 4 övezet. Ném. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést. az de a mandátummegállapodások.o.VH.. SZEB felállítása. (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):.Fr. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat.VH. A területen egyik állam (Gbr. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik. a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható.o. A német állam formálisan fennmaradt.N. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika).os dokumentumok nem tettek 22 . Egyezségokmány.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. Berlin 4 részre osztva.

FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. külön közigazgatást hoztak létre. FÁK: SZU jogutódja Oroszo. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. Nem teremt kötelező jogviszonyt. amellyel nem jön létre új állam. felszólított az el nem ismerésre). Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. Tagjai olyan független államok. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja. de a terület ma is török uralom alatt áll. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek.N. de az aktus Nki joghatással bír. 2.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni. ami de jure Kína része. 4. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. így ismerve el az államot. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről. Társult államok: kis terület. Alapelvei: 1.szuverenitás. általában Nki egyezmény alapján. inkább a véleménycsere fórumaként működik. nem tekinthető szuverén államnak.lett. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. 3.népek önrendelkezési joga. végül 1984-ben engedték be.viták békés rendezése. területi integritás tiszteletben tartása. de egyben kikiáltották a CTK-t. 23 . de közigazgatásilag független.

az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977).N. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta. bár jogalanyisággal a XIX:sz. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. Máltát V. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak . Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. igazgatását pedig jórészt Olaszo.Károlytól kapták. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában. mint különleges entitánst.Pilléres szerkezetű. Lateráni szerződés: Olaszo. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek.elismeri a vatikáni államot.-tól nem rendelkezik.M. hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. így elismerték Nki jogalanyiságát. 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette.végzi. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak. később Rodoszt irányították. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. Olaszo. 1935-be jogalanyiságát. és kormányként is elismerte 24 . Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot. Szentszék és vatikáni állam: 1929. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején.

-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I. a későbbi értelmezések tették azzá. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ. de általános jogelvként is elismerték. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre.VH. amelyek több. 1993 (Ideiglenes önkorm. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak. Pl: Ontelsat. Namíbia: a felszab. szokásokra. Eurofima. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista.N. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott.M. politikai eszmének tekintették II. Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre. egymáshoz kapcsolódó. irányadó szabályai több BJ-ból származik.VH. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja. után jelent meg.

26 .. 1966. ÖRJ. államok függetlenségének megőrzésében. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő.. kult. nem és törekszik az gazd. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ. társulás stb. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre.fejlődésre. 1966.1970. beolvadás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. Ez a státus addig áll fenn.státusát (függetlenség. tsi. Kelt-Timor (Portugália v. mint opinio juris: Namíbia ügy. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását.N. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel. késleltetheti önállósodást. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra. szuverenitás viták megőrzésében. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik.M. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát.) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. az ország területi integritása. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. Minden. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol.

: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre. Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni. így minden kérdés mint Danzig és Lo.M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént. hogy kit tekint állampolgárának. ahol a cselekményt lefolytatták.jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében. (pl. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 .nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba.közötti vitának számított 1919. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik.

1977.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. BT: humanitárius jog megsértése 28 . túszszedés). megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. faji megkülönböztetés. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása.szer kereskedelem. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949. megalázó bánásmód. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. apartheid. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991. Katonai szükség nem hozható fel mentségként. történő apartheid. kínzás. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. Ha egy állam is felelős. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz.N.M. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása. háborús. fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás. védett személyek ki/áttelepítése.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. az egyén nem vonható felelősségre 1990. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. és tiltott káb. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. állam kül-és hatalom megsértése.

“parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. szintén felelős. agresszió bűncselekménye. ha tudott a cselekményről. felbujtottak. fosztogatás). akik a bűncselekményeket megtervezték. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben.M. amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. előkészítésükhöz. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II.N. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. elkövették. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. ha tudott a cselekményről. jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. lakosság körében emberölés. szintén felelős. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. tervezésükhöz. elrendelték. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. módszeres kitelepítés. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága. 29 . Felettes személy. bűncselekmények. kínzás). vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. (polgári népirtás. Felettes személy.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények. teleülések önkényes pusztítása.

vallásszabadsághoz való jog. szeretet. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . ember. hogy ne engedjenek faji.N.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás. igazság.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. véleménnyilvánításhoz.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol. egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. nyelvi diszkriminációt. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat. készség. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. az EJ végrehajtását az állam végzi. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. egyesülési szabadsághoz. ts.minden államnak kötelessége. kormányzásban való politikai részvétel. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak.M.központú): tisztelet. vallási.sz. függetlenül attól. felvilágosultság. jólét. 2. egészség.államok kötelessége. hatalom. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. 3. nemi.

VH. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. 7.N.család jogai. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. Nemzetek Szövetsége megalapítása.színűleg nem lenne hatékony. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása. amelyektől még szükségállapot. rabszolgaság. sebesültekkel. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra. 2. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II. túl hosszú ideig tartana.M.sz. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek.élethez való jog. 1919.os eljárásaik útján oldják meg.kínzás. EJ Nki védelmének fejlődése 19. 6.visszaható hatályú tvek tilalma. 3. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. 5. 31 . mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának. Jogok elsőbbsége: olyanjogok. háború.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt.névhez való jog. mandátumrendszer megalapítása. kivétel: kalózkodás.rabszolgaság. 4. v. hogy problémáikat saját alk.lelkiismereti és vallásszabadság. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1.

jog az élethez.előtti egyenlőség. ha az egyezmény megkívánja.jogképességhez való jog.szabadsághoz. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1. népirtás.állampolgársághoz való jog.lelkiismereti és vallásszabadság.gondolat. rabszolgaság. 13. 10. 4. 3.végrehajtásában közreműködésre. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma.M.jog a kormányzáshoz való részvételre.tv. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás. 32 .tényleges jogorvoslattól. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása. 2. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat. való 56.munkához.emberi jogok). Bécs.neveléshez való jog 1993. személyes biztonsághoz való jog. 2. kínzástól való tilalom.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. 5.kínzás.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv. rabszolgaság.gyerek jogai.gyülekezés szabadsága. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1.KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz. oszthatatlan. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei. 9.mozgás szabadsága. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma. 4. 1948. megfelelő eljárástól. 55. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes.2. 5.valamennyi kötelezi 55. 8. 9. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog. időszakonként jelentést tegyenek. 7.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8. 3. büntetőjog visszaható hatályának tilalma. 6. TB-hez való jog. egyenlő fizetéshez való jog.

3. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1. ENSZ EJ tisztviselő. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. amely v. 2.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele. népi. 5.. előidézése. kult. 2.kult.N. véleménynyilvánításhoz való jog).M. olyan Nki kötelezettség megszegése.. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1. egyéniek. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra. felelős gazd. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé. Az államok tagadhatják a népirtást. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti.mely nemzeti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól. célja a okozása. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez.olyan 4. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja. faji.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani. vagy annak szándékát.jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése. ENSZ EJ védelmét aki pol. de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez. nyelvgyakorlat. 4. és tevékenységéért.. 3. demo és EJ szorosan összefüggnek. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . valamennyi szoc.csoport tagjainak megölése.pol. polgári. amelyért egy állam is felelős lehet.nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948..népirtás nem tartozik bele az egyezménybe. vallás kinyilvánításához való jog).

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

kult. nem ENSZ segédszervezetek. GSZT Bizottság szemlézi ezeket. nem a részes államoknak felelős.. Egyéni panaszokat is vizsgál. konszenzusos döntéshozatallal dönt. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz.M. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét.életben való részvételhez való jog.szoc. munkához. ezért nehéz a végrehajtása. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság.. őslakosok helyzete) Gazd. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. jogilag független a részes államoktól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. Ellenőrzési rendszere: minden 5. amely nem autonóm.: 1993. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. Témái: ÖRJ.évben jelentést tesznek a részes államok. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit. neveléshez. eszközei ahol vannak. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül.jogok Nki egyezségokmánya. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság. amit a 37 . a bizottságnak információkat joga van arra. a nem jelentő tagállamok helyzetét. Jugoszlávia). életszínvonalhoz.. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek. kult. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl. TB-hoz. amely igyekszik azt megoldani. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. az ENSZ szervének.N.

Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. Lovelace ügy. GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell. az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4. hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz. Nem bíróság. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk).forrásokat is igénybe vesz. Döntései: 1. diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése. kiegészítést is kérhet a részes államoktól. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig). az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. Munka alapja: 1979es egyezmény. (pozitív diszkrimináció támogatása.asszonyok külföldi férjeit deportálták. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. nőkkel 38 . Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. A részes államok elismerik. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. míg a maurit. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). Mauritian Women ügy ( murit. Főbb kommentárjai : 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info. kvótarendszer bevezetése. gyermekek jogainak kiemelt védelme.M. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága.N. 2.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után.

lelkiismereti. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. amely jogszerű szankcióból ered. Olyan esetekben. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. joga a magánéletre. ahol kínzásnak lehet kitéve. hogy vallomást csikarjanak ki. kizsákmányolással. majd javaslatait továbbítja az államnak. bár a bizottság azt vizsgálja). kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. azt független eljárás során kell lefolytatni.: Argentína. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. amelyet szándékosan. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja. nem adnak ki senkit olyan országnak.M. kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. éves jelentési rendszer. a KGY felé tesz ajánlásokat. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. egészséghez való jog):Minden.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása.. akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. vallásszab.N. megfélemlítsék. gondolati. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. Nem tartozik ide az. Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. nyomást gyakoroljanak rá. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 . kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. véleménynyilvánítás szabadsága.

nyílt tengeri berendezéseken dolgozó.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . 5. 4. Célja a tagállamok közötti erősítése. 6.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása.megkülönböztetés tilalma. egyesülési való szabadság. részfeladatokat ellátó munkavállalókra. szabad és titkos vál. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. 10. alkalmazás feltételei. Két eszmék szerve a megvalósítása. bírósághoz fordulás.N.önazonosság). kult. 2. 7. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból). 3. és jog. 11.ok képviselőiből áll.visszaható hatályú büntetőjog tilalma.ok és a regionális korm. lelkiismereti és vallásszabadság. 13. Ez vonatkozik határon átkelő. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm. 8.gondolati.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül. ha az érintett államok elismerték joghatóságát.joghoz való jog. szakszervezethez csatlakozás.M. folytatni fog olyan állam területén. aki fizetett tevékenységet folytat. szezonális.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. amelynek nem áp-ra.magánélet 9. művelődéshez.tulajdonhoz. Független szakértői bizottság. Szabadsághoz. 14.jogorvoslathoz 12. folytatott. Migráns munkavállaló olyan személy. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez.élethez való jog. 1950: Alapelvek: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). Ugyanolyan bánásmódra van joguk. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye.véleménnyilnánitás szabadsága. államközi eljárást csak akkor folytathat. személyes biztonsághoz való jog. orvosi ellátás. gyereknevelés.kínzás és rabszolgaság tilalma.

Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. joghatósága kiterjed v. amelyek elismerték joghatóságát.halálbüntetés eltörlése. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 . az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat. döntései jogerősek és kötelezőek. hogy az fejezze be az eljárást. elutasíthatja az ügyet.mennyi elé terjesztett ügyre. szakmai elismerés. fellebbezéshez való jog. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség. Csak a szerződött államok területén van hatálya.M. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. A nagytanács 19 tagú. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. Eljárási rendje: 1. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet. de csak azon államoknál. egyének csoportja.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. magas szakképzettség.KGY választja 9 évre. saját állam területére való belépés joga. kormányzati szervek. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették. akik a nagytanácshoz fordulnak. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni. 16.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. 15. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. 2.N. ha 1.

ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1. ami embertelen bánásmódot jelent. akiket azért bocsátottak el. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások.o. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban). szóbeli nyilatkozatok kérése. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 .-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. Írország v.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb.N. Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v. UK. James.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt. UK. tanúk meghallgatása. UK. Angol szervek által É-Ír.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja.M.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

valójában alig akad állam. deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is.M. Az államnak elismerése előtt is jogában áll. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai .milyen pol. mint az elismertek. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. a többi államnak kötelessége elismerni. hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek. helsinki Záróokmányt. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban. az elismerés egy politikai tett. Új államok létrejötte ténykérdés. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének.N. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. nemzetiségi és más 46 . Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává. aki úgy tartaná.okból nem ismertek el. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították. akiket v. jelentése. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti. túlsúlyban. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől.

hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . 2. általában elegendő bizonyítéka annak. ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága. mint a hatékony irányítási képesség hiánya. biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. az állam jogi személyisége el.N. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok.M. korm. mentességek és kötelességek.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1.megfontolások gyakran erősebbek. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné.váltás nem érinti az állam identitását. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet. Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol.

Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes.kapcsolatok felvételét is Polg. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre. hogy kormányát megdöntötték.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent.M.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit. az államét nem. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl.N. Alk. UK. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 . míg a változást maga a lakosság el nem fogadta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok. Ha a változást a nép is támogatta (pl. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg.: EJ sértő kormányzat ellenében.ellenes eszközökkel hatalomra került korm. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg. egyértelmű folyamat lenne. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben. Ennek oka.okat nem lehet elismerésben részesíteni addig.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt.

1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete.kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. BoszniaHercegovina. 2. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. hanem nagyköveti 3. területének kevesebb. (pl. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni.ENSZ-tagság feltétele az államiság). mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig.N.mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot.diplomáciai kapcsolatok szinten).: arab országok Izrael esetében).: kisebbségek joga. hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot.o. felvétele (nem konzuli. hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként. ha mindenki számára egyértelmű..M. 1992.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat. de sugallja. amely alapján kinyilvánítható. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz . Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1. de elképzelhető olyan körülmények.: arab országok Izraelt nem ismerik el. Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 .

elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl.N. pl. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód. anélkül. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 .: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek. (pl. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre.M. állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés.

Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették. ahogy hivatalba lépett. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. 1949. így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v. akik nem ismerik el egymást. 1. diplomatái élvezhetnek mentességet stb. mert az övé volt a cég. UK. Gond: Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20. hozza. alperes vállalat ettől vásárolt. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl. de attól azok még léteznek BJ hatások. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése. mert attól a naptól hatályos.1970: területszerzést nem szabad elismerni.: SZU-Balti államok. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű.szolg. nem ahogy elismerték. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany. mert nem ismerte el Gbr. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet.de facto elismerte közben a SZU-t. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA).M. (pl. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt.: Rhodésia.N. Felperes szerint a faanyag az övé. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia. ciprusi török állam. Ném.a SZU-t.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben. veheti át elődje tulajdonát.o.előtt. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . ez viszont a SZU visszamenőleges. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig.

Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is. nincs lehetőség arra.. 1945-ben alakult meg a komm. mert Gbr.. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr. a közt. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr. ki kellett fizetni a pénzt. Gdynia Ameryka Linie v. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú.határozatot figyelmen kell hagyni.de facto elismerte a nac.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor.M.VH.M. a MA-k ezt megtagadták.korm.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat.korm. Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr.Sz. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 . Londonban volt a Közt. de jure H.döntésekor.-t ismerte el Gbr. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el.Sz. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v. mivel Gb. csak a Franco határozatát. így azt nem fogadta el. így H.így őket nem lehet perelni.korm-t. Gond: de facto Olaszo.az olaszok hatalomgyakorlását. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el. Boguslawski: II.-t.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat.korm. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v. A. ha az érintett vagyon Gbr.területen van. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el.N. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni.

után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt.milyen az állam területén gyakorolt közig. sem de jure nem ismerte el.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto.D. de a DAK által perelhető Somalia v. angol bíróságok előtt 53 .milyen az új kormány Nki elismertsége 2.irányítási foka. így engedélyezték) Új elv polg. Kivétel: Transportes A.-al és alk. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők. közp. Újjáéledése: Salimoff v. ha az nem helyezkedik szembe az unioval.i korm. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal.Min v. 3.háb.-tól: 1. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def. Petrochemical v. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés. természete.területen jogi személynek tekinteni.v Gould. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK). stabilitása. Nat. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete. függetlenül attól. ha nem állnak egymással háborúban.-al. így van perképessége. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól.új kormány alk.Angola v. 2. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt.M. feltéve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel. USA Eltérés Gbr.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr. 4.N.zu Weimar v. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v. jogi szempontból de facto létezhet K. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v.an került-e hatalomra.

3.M. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán. BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma). mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg. ha engedélyezi az eljárást.N.. nem veszik figyelembe az olyan tveket. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 . jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel. mely ahhoz szükséges.Nki szervezetek számának növekedése. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi.spec. ÖRJ. rendeleteket.engedélyezés annak függvénye. Csökkentő tényezők: 1.jogterületek: EJ. hogy az érintett tárgy hol található. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat.”közös” jogok: tengerjog.mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli. akkor le kell folytatni 2. 4.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1. 2. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen. hogy a szóban forgó részt v.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes.KüM állásfoglalása kötelező jellegű.

egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti. hogy v. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra.mely szuverén uralma alá vonják (tenger. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság . hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet. tekintet nélkül arra.bármilyen.N. 2.ország egésze.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v. Elemei: 1. állam 3. ilyenkor a Nki közösségtől függ. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást.két/több terület. 2. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba.mely hatalom alá tartozónak tekinthető. az elismerés az állam. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték. Államot az elismerés hozza létre. 2.M. terület a NB eljárásban.

Ha a változás fokozatos. A szerző állam nem szerezhet több jogot. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. akkor automatikusan az ÁT része lesz.: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg). Ha ez egy adott állam területén megy végbe. mint elődjének volt. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad.ha nem hajózható. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges.N. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik. vásárlás). a határ is elmozdul: 1. de vannak kivételek: hódítás. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását.M.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl. 2. 56 .

mert szerződés rögzíti.nyerte el a területet Fr. Jogcím időmúlásával. Kuvait-Irak). Ecrehos ügyben Gbr. csak állam. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg.jogellenes (lsd. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. Nyilvánosnak. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. 57 .M. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. nem tisztázott. bizonyított használat. békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. hiába használta. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. akkor az nem vehető el tőle. ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló.jogszerű. Nyílt tenger nem elfoglalható. mégha laktak is rajta.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt.: Briand-Kellog paktum. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható.:Minquiers V. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését.N. de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). így gyarmatosítható volt).o-gal szemben). Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. amely senkihez nem tartozik. Magánszemély nem hajthatja végre. 2. ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi. nyilatkozattétel).

Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak. hogy valamely helyzetbe beleegyező. ezért elutasították az USA igényeket. igénylő állam cselekményei. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). mely kizárja. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik.o. Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni. de ez nem/későn történik meg. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben). A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek.uralmat.M. K. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 . Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp. Nki reakciók). 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. mint Mexikó gazdasági érdekei. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr. Olyan jogi konstrukció. Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye. Estoppel: ha az egyik fél v. ahol tiltakozásra lenne szükség. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ.N. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege. ellenkezés mértéke.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi.

ezek a közig. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni. . Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. így határait kizárva a közig. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig). alig van jogi jelentősége.egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására.M. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo. Az elv nem alkalmazható ott. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan. ez politikai jellegű igény.N. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. 59 . ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást.birodalom mentén utódállamainak meg.

ha maga a szerződés hatályát veszti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. Határvonalak követik a folyó 60 . utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. sem gyakorlat alapján. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni. ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával.M. ha nem hajózható. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható. a folyó/folyó főágának középvonala.effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni). ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. (Burkina Faso v. hogy az sem érinti. Mali). ott az effectivites megerősíti a helyzetet.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. Mali. a határ a folyó sodorvonalát követi. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen. akkor az uti posseditis nem érvényesül. ahol nincs egyértelmű jogcím. más elvek lépnek életbe: 1. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. az elve a Nki szokásjog része. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés.N. Víztároló egyenlő felosztása.

ha nem hajózható. Lehetővé teszi a hozzáférést. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada.Holdegyezmény. de egy év múlva visszaadták.nak. 1930-ra a Gbr. ENSZ: tenger. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény.tól (létrejött Argentína). Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. a brit települést gazdasági okokból kiürítették.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását.létesített rajta települést. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. A britek tiltakozta. Argentína): Brit kapitány fedezte fel. a határ is elmozdul: 1.és az óceánfenék.elv elbirtoklássá változott. amely a határok mentén futnak le. brit részt elfoglalták a spanyolok. kiaknázást. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés). szuverenitás fogalma nem használható.érv: felfedezés. helyesebb lett volna hódítás. nagy része jég.1970. és birtokba vették az egész szigetet. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni. foglalás. annexió23. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr. ha a folyó új mederbe kerül. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. de otthagytak egy táblát. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni. felderítést. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki.sz.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . visszaszerezték a szigetet. 2. 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai. Ha a változás fokozatos. Grönland: Dánia. 2. szuverén cselekmény megtételének idején Fro. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala.M. a területet nem lehet tulajdonba venni.N. akik eladták részüket Spo.

folyó használata.N. nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre.. de nem szünteti meg azokat. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. Norvégia. Tipikus területei: kikötő. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik. Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. USA visszautasít minden olyan igényt. egy szakmai tanácsadó.védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. term. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. területen való áthaladás. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett.kiaknázás. 2. területhez kapcsolódó. Nem változik ez a helyzet akkor sem. Ezeket egy konzultáció. Dánia. bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1.védelmi intézkedések). tud. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi.-os kutatáson kívül tevékenységet. Finno.-Hong Kong). melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára.kutatás. 3.M.feltárás. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 . term. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr. Sokan tiltakoznak ellene.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján. ami az egész Antarktiszra vonatkozik.

a lobogójukra való tekintet nélkül. amely az államterület része. Nem egyértelmű a helyzet.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz. É-atlanti halászati vita: Gbr.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára.VH.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma.VH. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 .N. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok. mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez.M. átrepülés szabályozása miatt) 1919.

berepülhetnek. Hatásköre jogi. 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a . a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai. Szabályozás struktúrája 1944. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). ha az adott állam ehhez hozzájárult. nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is.M. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ. mert pl. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. posta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak.N. Ma már nincs nagy jelentősége. technikai. hol lajstromozzák. csak akkor.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük. chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg. de az állam felszólítására kötelesek leszállni.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban.N.csop. rendszerét a repülés 2. 3. 2. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el. amellyel lévő 1. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban.azokhoz a körülményekhez. reptéri díjakkal foglalkozó munk. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása.szándékosan közöl információt.M. megállapodás. Montreáli Egyezmény. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1. 1929 célja: Nki. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti. amelyeket az a terület támaszt. 65 . kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik. Bermuda I.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez. 3. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi.

amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos). amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés.összegét okozott azokért kárért a emelné. 1978. hanem a gyártót szokták perelni.M. mert az már nem része a kiszállásnak. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget. ha bizonyítást nyer. de nem felelős akkor. a per kimenetele attól függ. Engedély nélküli légi behatolás. Montreáli Jegyzőkönyv. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 .N. valószínű. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. Római Egyezmény. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. a fuvarozó olyan esetekben is felelős.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv. ha bizonyítani tudja. meghatározott összeg.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max.

3. 2. és az kihat az adott államra is. Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. vagy 2. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót. 5. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv. Izraelt elítélték a tettéért 1983. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról.M.N.Ha a gépen bűncselekmény történt. 4. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény. líbiai gép lelövése Izraelben. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni. mert a bolgároknak 1.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 .diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt.

M. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt. illetve onnan rakományt akar szállítani.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1. 3.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók. élelmiszer. Kuvaitba. ENSZ igazolta. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. 2. 4. egészségügyi csomagok esetén.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni. amely Irakba. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 .

ENSZ KGY: 69 . ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért.N. égitesten nem helyezik el. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya. Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. tárgyakban keletkezett. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972.M. az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn.

s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért. függetlenül attól. Céljai: 1. hogy lehozza az eszközt onnan. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát.felhasználás lehetőségeinek kibővítése. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik. 2. 4.rendezett és biztonságos feltárás. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása. a felbocsátó állam felelősége. Államok végzik 1968.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal.N.M.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód.sz. 3. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17.

-ig: a parti tenger szélessége attól függ. 1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség. szigetállamok. hátrányos földrajzi helyzetű államok. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban. hogy az állam a területet saját partjáról. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld. mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok.N. pol. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20.sz. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd.M. (77-ek csoportja. tengerparttal nem rendelkezők csoportja. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését... de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 . parti államok).

2.ahol szükséges. Akkor problémás a kijelölés. Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. sem parti tengernek nem minősülnek. kivéve. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó.szabályok vonatkoznak: 1. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében.M. sok öböl). továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 . sok sziget.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el). amelyek sem a nyílt tengernek. 3. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei.nem térhet el a part általános vonalától. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. ezekre az esetekre spec. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre. brit R.v.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. sem más övezetnek. azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). ahogy azt nagy léptékű térképen. amely korábban parti tengernek minősült. folyók. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. olyan vizek. tavak. ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1.

hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. más természeti vonásokat. vízzel körülvett földterület. egyenes alapvonal jelölhető ki. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. egyenes alapvonal esetében. hanem figyelembe vették a szigeteket. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. az összekötő vizeket. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. amely dagály idején a vízszint fölött van. A bíróság elfogadta a norvég határokat. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. az ilyen területek használhatók alapvonalként. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. azon felül 24 mérföldes. beleértve a szigetek részeit.M. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. szigetek: Természetes módon létrejött. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. Azoknak a zátonyoknak. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni.M. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei.N. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 . az ilyen területek használhatók alapvonalként. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. halászati jogokat. a fennálló megállapodásokat. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül.

ha a külföldi halászhajók nem belvíz.M. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. nyugodt rendjére. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. Parti tenger része a szárazföldnek. amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. parti kereskedelemből (cabotage). amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. amennyiben káros a parti állam békéjére. biztonságára. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek. Nem alkalmazható ez ott.N. altalajra. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának. az afölötti légtérre. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig.

vám-. tvek 4. hajózásra vonatkozó szabályit. pénzügyi. ha 1. fegyverzetére. bevándorlási. és bármilyen tevékenység. 6.halászati szabályok ellenőrzése. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet. létesítmények erőforrásainak megőrzése. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1.hajózási védelme.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője.hajózás biztonsága. hidrográfiai felmérés. vám-. szándékos és súlyos környezetszennyezés. forgalom csővezetékek szabályozása. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren.bűncselekmény olyan jellegű. környezetszennyezés 7. berendezések. 2.természeti környezet megőrzése.N. tengeri 3. fegyverrel végzett gyakorlatozás. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása. védelme.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit. kémkedés.2. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. 8. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. megelőzése. kutatási és vizsgálati tevékenység. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. ehhez sem előzetes bejelentésre. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti.M. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése. propaganda. csökkentése.tenger és élő segédeszközök.ioskutatás. 3. szabályok megszegésének 76 .kébelek. pénzügyi. 5.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra.tud. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. halászat. megszegésének megelőzése. előírásával. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. közegészségügyi tvek. más berendezések.

ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. Kivétel: 1. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát.amennyiben egy államhoz 77 . hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át.kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. kivéve hajó tves kötelezettsége. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban. nem foglalhatja le. 4.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül. a joghatóságot ez nem korlátozza.N. 2. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. átrepülés szabadsága). később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). Parti álam joghatósága nem járhat el. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent. Az államoknak béke idején joguk van arra. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal.M.

bevándorlási. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. megőrzése. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül.M. Nem halállomány feletti biztosítása). tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát.N. amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. hanem igényelni kell. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. Törökország előzetes értesítése mellett.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. 2. adó-. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. automatikusan csatlakozik.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek. még ha csak meghatározott célokra is (vám-.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. hogy 1. lehetővé teszik. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi.

ha azok nem ismerték el.távolságot. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 .tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. Más államok szabadságai: 1. 3. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. amelytől a parti tengert mérik. erőforrások felkutatása. UK.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg. létesítmények. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. de nincs olyan jogszabály. hogy azt mind kontinentális talapzatra. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes.joghatósága van mesterséges szigetek. 2.nyílt tengeri hajózás. altalaj. kiaknázása.M. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max.átrepülés.os kutatásra. 2. kezelése. tengerfenék. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. használatára. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra.N. Joghatósággal. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé. tengeri tud. feltéve. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt. kötelezettségeit. megóvása. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. tengeri környezet védelmére és megóvására. építmények felállítására. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva. tveit.

hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet.N. semlegességi övezetek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz).ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát.M. Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. biztonsági. szubregionális.

elismerés.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. mert Fro. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. Ha a gyanú alaptalan volt. elévülés elvei (más nemzetek által elismert. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. hosszas használat útján egyes. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. tudományos kutatások szabadsága.N. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni. ha alapos a gyanúja arra.M. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. a nyílt tenger szabadságait (hajózás.sz. mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése. annak ellenére. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg. meg. átrepülés. amely nem tartozik a parti tengerhez. halászat. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része.

jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. 2. ha a hajó kalózkodásban. hatalomba kerítés. cselekményeket ösztönzi. vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). repülőgép. repülőgép. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor.N. javak ellen irányul olyan helyen.M. vagy hontalan. előmozdítja). létesítményt bejegyző államnak. Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. műsort fogó államnak. szabadnak számít. hajó. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. javak ellen irányul. rabszolgák szállításában vesz részt. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. ha több lobogó alatt hajózik.nyílt fosztogatás. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. bármely államnak. követnek feltartóztatás. azon lévő személyek. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. melynek kommunikációját 82 . amely 1. hogy az kalózkodásra készül. Politikai célra történő eltérítés. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . A honosságáról). vagy el. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. személyek.

ártalmas. környezetének. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1.üldöző meggyőződött arról. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy. Üldözés csak akkor kezdődhet meg. hajókról származó szennyezés.N. katonai repülőgépek. olajszennyezéssel. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken). KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. ha az üldözést belvízen. alkalmazható kontinentális talapzaton. maradandó anyagok. repülők folytathatják. Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető.egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. káros. amelyek szükségesek megelőzéséhez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre).M. vagy jelezte azt olyan távolságból. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). parti tengeren. 1969. Csak hadihajók. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. amely megszegte a parti állam szabályait.úgy kell folytatniuk tevékenységüket. 2. csökkentéséhez. ha 1. hogy az a hajó. 2.területe: mérgező. hogy az üldözött észlelte. csak akkor folytatható nyílt tengeren. felhatalmazott korm. vagy az az állam. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren. radioaktív anyagok). Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség.i hajók. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik.felszólította megállásra. fegyelmi eljárást. 3.

részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). amely mind a KGÖ-re. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. Gázban gazdagok. majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. meg kell állapodni a részvételi jogokban. viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja. KT31 azt a peremet jelenti. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. csökkentés. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. állam . Megelőzés. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. Olajban.N. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek.M. Végrehajtásért.

de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai.M.N. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. sem kifejezett nyilatkozattól. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben.

KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak. 4.év után. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza. 86 . onnan kezdve évi 7%.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn. 2. 2. 3. 3.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással. 5.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1.releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1. évente 1 %-al nő a 12.figyelembe kell venni annak szükségességét. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján.tartózkodni kell a természet átrajzolásától.N.M. kapcsolatuk általános összefüggései.évig. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk. amely a másikhoz tartozik.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek. anélkül. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül. hanem a felek megállapodásával. ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. Maine-öböl ügy: (USA v. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr.N. az elhatárolást úgy kell megoldani. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani.M. Líbia: arányosság. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. spec: a felek kifejezetten kérték. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. mint a lehetséges választóvonal 87 .KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra.

A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve). Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők.oldalon a teljes végeredmény. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás). ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. azon sem szuverén.évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St.N. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982. fémek) 1969. semmilyen jog nem alapítható rajtuk. a jég ezt nem befolyásolta. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. mert én azt át nem írom ide… 88 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. állami vállalatok. ahogy a földrajzi helyzetet leírják. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. a részes államok. nem sajátíthatók ki. megoldást sugall. kivéve azokat.M.

megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. Belgium.ha olyan területre vonatkozik. USA. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. SZU.M. NSZK között) 1994. 2.amely egy másik fél. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. 3. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. Kanada. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok.. amelyek egybeesik olyan területtel. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben. 1.ha a kérelem olyan területre vonatkozik. Hollandia. a bizottság keretein kívüli igényt. kivéve. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal. Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük.N.. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban. USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr.évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK. Olaszo. hogy az egyezmény kötelezze őket.

végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban.N. csak azokra az esetekre vonatkozik. amikor az érintett személy az ország területén . 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat.véd.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján. tekintet nélkül a területre kikényszerítő. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. jogilag releváns eseteket.M. hajózás. áp-i alapú. körny. megszüntethet jogokat. más államok belügyeibe nem avatkozhat be. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező. az lehetőséget ad az államnak arra. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. tekintet nélkül az áp-ra. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú.os kutatás. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza.. kötelezettségeket formái: jogalkotási. országon belül minden egyes esetben alkalmazható. végrehajtási. létrehozhat. tud.

Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. vagyont érintő bánásmód. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok.feltételeit.állami szervek eljárási szabályai..adók kivetése (akkor is. 2. és nem kötelezi a tagokat arra. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk. pl. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra. amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus. állandó lakóhely). azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket.M.N. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai. Személyeket.: áp. 3. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon.

A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban. Az államnak az a joga.:bevándorlási szabályok megsértése esetén). ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti. amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA. Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben .álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . 92 .mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. UK: alapja az idézés kézbesítése. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. A fr.o. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak.N.amely területén a cselekményt elkövették. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1. mert az állam számos szabályt alkot. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül. 2. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható. még akkor is.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl.M. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja.korábban 9.

nyílt tengeren.és brit közös JH. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. mindkét állam JH-gal rendelkezik. ha nem állapítható meg. csatlakozó és egyéb övezetekben.N. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. Áp-ainak az állam jogokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. hogy kit tekint saját áp-ainak. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni.tvek fr. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából. ha más államok is érintettek. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. őrizetbe vételre. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. melyik részen történt a bűncselekmény. a NJ akkor releváns. Ez kiterjed a határellenőrzésre. amelyek jordán JH alá esnek.M. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel .

ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan.még EJ-nál 94 feltételeit az állam . Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás. nőknek az áp-ság megszerzése. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. amelyet áp-i követtek el.honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv.N. ahol lajstromozzák őket.: Antarktiszról szóló brit tv. 1979-es egyezmény: területén. megváltoztatása. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. bigámia).szülők állampolgársága (jus sanguinis). 1957-es lehetőség). nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2. 4. 3. még akkor is. a létezésen. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés. pl.házassággal van. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35. Alapja :1. amilyen lobogó alatt hajóznak. ha más állam területén követték el. emberölés. az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék. mint más államokkal. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén.M.adott állam területén való születés (jus soli). Sok állam lehetővé teszi.

megtorlás volt. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. Cutting-ügy: C. kapcsolatban. mert ha rosszhiszeműen is. amely nem áp-it túszul ejtették. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek. érdekeire 95 . amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. 1984. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi. amelyiken amerikaiak is utaztak. amelynek amerikai volt az áldozata. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. megfélemlítés. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer.M. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. Public P. de brit áp-nak vallotta magát. USA v. mégha Gbr területen kívül is. mert hazaárulást követett el. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására.jog. USA bünt.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. vagy amerikai a tettes. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett. más államok JH-n kívül eső területekre.N. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény. ha ezt igényli.az ügyet USA. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték.

kínzás. vallási.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül. politikai.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1. polg.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik.vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. Nki terrorizmus. feji alapon. szándékos és súlyos környezetkárosítás) . tiltott kábítószer-kereskedelem. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését. népirtás. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. etnikai.N. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. különösen súlyos háborús bűncselekmények. apartheid. zsoldosok toborzása.M. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot. 1. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. az csak háborús. alkalmazása. kiképzése. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. finanszírozása). 2. amit magántulajdonú hajók. ENSZ 96 .

kegyetlen bánásmód. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el. ENSZ KGY egyezmény. ha azt követték el. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948.N.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. kínzás. túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy. 1973. Az. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. Nki védelem alatt álló személyek. Nki áp-a. az ország álló.M. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. védett személyek jogellenes deportálása. ha az államok JH-a alá.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. köztük dipl. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. túszszedés. univerzális JH alá esnek 1949. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. 1961: E. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. 97 . Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is.

4.N.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el.M. 3. elkövetője az adott ország ápa. 1963. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. hogy az országot rákényszerítsék v. 2. 3. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik. 2. ott állandó lakhellyel rendelkezők.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5. vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak.nem lajstromozó állam beavatkozhat. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni.JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett . amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. 1.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé. részes országok áp-i/hontalanok követtek el. hogy rákényszerítsék v. fegyelmet fedélzeten. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i.BJ-ba kell iktatni. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre. a részes államnak akkor is JH-a van. a repülés biztonságára vagy a 98 . 1949.

amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak. erre kísérletet tesz.ha a gépet nála lajstromozták. 2. bűncselekményt követ el. embargó alá helyezi az ország légitársaságát.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket.M. kivéve. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. Részes ország JH-a fennáll.polgári lehetőséget ad ellen a 1. szabotázs megbüntetésére.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint. akkor lépéseket tesznek. 3.N. A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el. 1. amellyel van kiadatási szerződés 99 .ha a gép az adott ország területén landol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. 3. 1978. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre.

ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 . kegyetlenkedésre. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. Gbr. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének. hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik. amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben.. akkor a bíróság nem vizsgálhatja.N. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. Toscanio-elv csak a kínzásra. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv).M. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. a bíróságok nem folytatnak eljárást.

A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. más államok nagykövetei. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre.N. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability). McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk. különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható.sz.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19.os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül. mind gyakorlati értelemben megnehezítette.) állami. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai.M.

mert : 1.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők. 4. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül. köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 .Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató.tevékenységgel.N. 3. aktusok.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. 2. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja.cselekmények. közig. fegyveres dipl./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel. USA) Gbr. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól.M. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás.

2. Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta. Ezt azért nem fogadták el. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. ügylet természetének vizsgálata. Ha a szerződés. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt.M. azt kell vizsgálni. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. 2.intézmények. akkor kell figyelembe venni a célját. különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). állam és valamennyi kormányzati szerve. hogy az állam közjogi minőségében járt el. A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. föderális állam alapegységei. hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ.szerződés. képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. hogy ne szállítson árut Chillébe. ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul.N. a szerződésszegést a szuverén 103 . Az.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek. vagy nem (jure gestionis). Ez a módosított “szerződés természete” teszt. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az.

amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek.kiket érintett.N.hol folytatják a cselekményt. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. hogy 1.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. Reid v. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. Iraqi Airways Co. mert a kubai kormány mint tulajdonos. bebörtönözte.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett. 2. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt.pontosan milyen cselekményre került sor. mert szuverén jellegű volt. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. ezért azt kell meghatározni. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal. USA v.M. 3. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. V. megkínozta 104 . USA v. ez már nem közjogi minőségben történt. annak közjogi jellege ellenére. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. Kuwait Airwacs Co. sem kereskedelminek minősíteni. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg.

Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B. kivéve.N. Fontos követelmény. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36.: kereskedelmi egyezmények. konkordátum szerződés fogalma: államok között. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. egyezségokmány. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. charta. Ezek attól még Nki szerződések. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért. nem pedig annak részeiből léphet ki. hanem politikai manővernek. és azokra a szerződésekre. Az államok és a NJ más alanyai között. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. pl. paktum. Egy állam csak a szerződés egészéből. támogatására nyilatkozatok. alapján kérdőjelezhető meg. Bécs. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. csak rájuk az egyezmény 105 . megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is.E.M.

hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. az állam azonban nem azonosítható emberi lény. így csak olyan személy köthet szerződést. módosíthatók. akkor a megállapodás nem lesz szerződés. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. könnyen kezelhetők. az 106 . aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt. 2. megszüntethetők Katar v. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket.ha bizonyítható. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. ha 1. 2. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. még ha jelentős pol.N. az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra.hatása is van.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. 3.M. kötelezettséget keletkeztetnek.

Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén. KüM át. KüM. parlamenti kapcsolatokat képviselő. Bécsi egyezmény: 1. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény.ha nem Nki konferenciáról van szó. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 .dipl. nincs joghatása. 3. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. 2.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció. 1. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY). 2. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire.M. ha abba beleegyeztek. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. fenntartó helyettesek. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum. kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán.N..

csak annak a jele. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír.N.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. a BJ-ra tartoznak: 1. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 . Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek. az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. Akkor van erre lehetőség.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait. 3. BJ változását. amelyet nem írt alá. 2. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani. állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást.M. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben.a megerősítés mindig szükséges.

Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. 2. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása. 3. ha 1. Szerződés úgy rendelkezik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban. az egyezményben részes félnek tekinthető. elfogadása. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. megerősítése. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek.N. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. ha elutasítja. teljes körű 109 .tiltha a szerződés. kivéve. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. se más részesei nem.M. hogy a szerződés valamennyi fél közötti.

A fenntartást 110 .fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi. alkalmazzák. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír. 3.másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése. 2. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül. Fenntartások joghatása: 1. Fenntartás érvényessége azon múlik.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. 2.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az. de az ellen nem .érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. akkor válik hatályossá. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1. hogy elfogadja-e a többi állam. hogy az ellen nem. és amely fenntartást tartalmaz.talapzat ügyben a Gbr. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen. kivéve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1.az olyan aktus.elutasítás nem jelenti az. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el. Fenntartás általános szabályai: 1. amellyel valamely állam elismeri azt. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást.kont.N.M. 2. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta. Fenntartás érvénytelen. (Líbia-UK dipl. 3. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. amelyhez a fenntartást fűzte. nem pedig az.

hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 . azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni. ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal. Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. ha a csatlakozásra később kerül sor. hogy a fenntartásról értesültek vagy. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést.N. a szerződés hatályba lép. ha erre nincs rendelkezés. abban az időpontban.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. akik jogosultak arra. A fenntartásokat.vitatta.M. amelyek 12 hónappal azután. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek.

sem jogokat nem hoz létre. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik. ÁNB: az államok által 112 . de aláíró államokra csak akkor érvényes.N. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. 2. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. akkor 1. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált.

a módosítás részesévé válhat. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. aki akar. Meg kell állapítani. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. ha a részes felek szándéka arra irányul. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. hogy tényleges jogot keletkeztessenek.N. amelyeket az ilyenként elfogadott. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat.M. feltéve. de a módosítás nem köti azt a részes államot. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják.

hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában.N.M. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. tekintet nélkül az összes fél általi módosításra. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. ha az olyan részeket érint. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 . az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására. amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. Csak akkor megengedett.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve. Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges.jogrend állt fel. nem kölcsönösségen 115 .N. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata. vonatkozó okmányok rendelkeznek. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen. ezáltal egy spec. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot.M. ) vitatott időpontjában. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v.

amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 . vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. (pl. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. ha a körülményeket olyanok voltak.N. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. így az egyezmény egy eleven dokumentum. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. Jogsértés akkor szemmel látható. Ha másik azért. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. az államot kötelezi a beleegyezés. kivéve. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára. ha kimutatható. vagy elkerülhette volna azt.M. akkor az érvénytelenítő okot jelent. kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett.

ha a cselekményt nem hajtották volna végre. hogy szabadon kötötték őket. amelyekről azt állítják. ha ez a szabály kialakul. Ha a szerződés semmis. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek. ENSZ AO: más állam területi területi épsége. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. Kényszer-e a pol. Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis. gazd.. de ezt nem építették bele az egyezménybe. 3. és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla.M. amely akkor állna fenn. akkor bármelyik részes fél követelheti. a feleknek minden . amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. de ez nem érinti 117 . és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre. az feloldja. de a mi vitathatatlanul létezik.N. mert sok múlik a körülményeken is. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez. Ha a szerződés semmis. hogy attól eltérni nem lehet.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell.nyomás is. kat. pol. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani..

hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit.szerződést korlátozott időre kötötték. akkor csak akkor léphet ki az állam. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr. 7. kötelezettségeit. ha ebben valamennyi részes fél egyetért.N. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti. 6. ha megállapítható. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre. 4.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. Az. 2. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni. amelyek a szerződés végrehajtása során. 5.szerződést teljesítették. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. jogi helyzetét. 3.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 .M. ezért el kellett őket engedni) . ha ezt a szerződés megengedi. annak megszűnése előtt keletkeztek. bizonyítani kell. hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait.ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani.többi féllel való tanácskozás útján bármikor. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően.

akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el.a változás annak eredménye.azt a részes felet. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon.N.bármely részes felet arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. 3. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre. Csak akkor lehet használni. 3. hogy az erre hivatkozó 119 . 4.szerződés határt állapít meg.a többi felet arra. ha a szerződés olyan jellegű.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére. arra. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. 2. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése.M. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. ha 1. 2. Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges.

4. 2.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 . és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit. felek másképpen nem állapodnak meg. 1.M.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik. 3.N. ami a szerződés felújítására irányul.felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful