P. 1
Nemzetkozi Jog - Roviditett Malcolm n. Shaw Konyv

Nemzetkozi Jog - Roviditett Malcolm n. Shaw Konyv

1.0

|Views: 977|Likes:
Published by Hangácsi István

More info:

Published by: Hangácsi István on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. Előnye: rugalmasan lehet kezelni.N. = társadalom 7 . Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre. újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999.old. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el.M. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts. ezáltal a a ts10.

NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne. Nki környezet az. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz. az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. így a NJ nem lenne független. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ. alapján gyakorolja) Pl. amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése. Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie).:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. USA (nem szükséges. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 . ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása).M. hogy v. hogy a belső jogban v.N. Bizonytalanság akkor merül fel.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés. ami meghatározza a szokás létrejöttét. gyakorlatilag egységesnek kell lennie).mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. Nicarauga v.

Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését. és mindig v.N. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban.milyen viszony igen. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. mint a cselekvés. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. de a hatalomhoz fűződő v. okozza.: tengerjog. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező. amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság. ennek feltétele. nyilatkozatok. (azért nem cselekszik. ha tudatos kötelezettségen alapul.M. mert az a kötelezettségük). hanem sokk összetevőből áll. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége.

o. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján. hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 .-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya. akkor azt általában elfogadják. de a fr. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen.N. mlg nem jelenti. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből. mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták. mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult. hogy nem is tehették volna meg.milyen gesztust gyakorol Tiltakozás. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. akkor azt az államot úgy kell kezelni. amit Ném.o nem ratifikálta) . és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról. mert v.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. miszerint Fro. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v. így Ném. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot.M. nem azért. és ahhoz a többi állam hozzájárul.mely állam mgtrtsa ellen. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés.

amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. 1 és 2 keveréke. mely szokásokhoz csatlakozzanak. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 . de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ. nincs éles határvonal szokás felett álló. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. Helyi szokás olyan szabályok. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna.M. mivel a múltban ez gyakorlat volt. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait.N. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek. kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli. sőt.

GATT) szűk körű hatályú. pénzügy.M. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. világűr kiaknázásáról. nem korlátozott hatály olyan megállapodások. K+F egy sor olyan előírást rögzít. kábítószer elleni küzdelemről. az azt is jelezheti. nem jogalkotó 12 . polári lakosság védelméről). ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is. A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást. az a nem részes felekre is kötelező. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. genfi egyezmények (hadifoglyokról.).N. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre.o. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném. ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános. bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról).

naturalizmus: emberi jogok érvényesülése. A jog olyan rendszer. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. nem támaszthatnak igényt arra. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. ott a NJ eltűréréről. Kelsen: formális logikai érvek. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. így a kettő között logikai egység jön létre. a NJ. ha jogellenes cselekmény történik.M. Az államok azért egyenlőek. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. nem pedig alkalmazásáról van szó. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht. mert ezt jogszabály mondja ki.N. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel. Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 . erkölcsi alap a fontos.

az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne.27. hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás.jog a brit jogtól. az állam NJ-ot sértett. mint a másik. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául.M. mint a BJ. mint pl. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt.N. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. nem lehet védekezés alapja. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. a BJ érintetlen marad. így Gbr. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. Egy szabály érvényessége attól függ. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább). hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. a fr. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe.

Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is.os megerősítés nélkül is.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció). West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. amit senki sem ? meg. ahhoz Gbr. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 .N.-nak nincs joghatósága. A NJ minden szabályát transzformálni kell.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. Watsonv. hogy hatályossá váljon a BJ-ban.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek.) Brit uralkodó megközelítés a 18. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát. amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat. ahol a NJ megváltozott.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. ha a Nki szokásjog volt érvényben. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v.sz. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog.sz. kivéve ha azt a BJ inkorporálta. Gbr. Chung v. ügy: NJ nem érvényes. ha az nem ütközik BJ-ba. NJ csak akkor érvényes.-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit). R. Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk.Dep. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek.M. Mortensten v. alk. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. a Nki szerződésekre nem. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot. 6. lényegtelen állig. létezik egy szürke zóna is. 2. 3. és a kérdés diplomáciára tartozik. mint a tveknél.brit területek átadásáról van szó. v. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. 4. mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. ahol a 1. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal. 5.egyezmények. Hammer ügy). akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül. Dep. pl. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv. ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. Módosítása. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. Magánszemélyek jogait érintik.N. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 .of Trade). ha a bíróság jog szerint dönthet róla. EP hatáskörét növeli. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. Pénzügyi kötelezettséget teremt. ha a szöveg egyértelmű. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v.M.:szerződés háttéranyagait is felhasználják. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. Egyének Nki szerződés alapján. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges. szuverén államok ügyleteiről. (Buttes v. kiegészítése szükséges.

N. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. Dep. 4. hatáskör. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal. 2. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. mint jogállás. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával.: Littrel v. de nem kényszeríthetik ki annak betartását. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. USA. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v.kormányzat.meghatározott terület. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg. amelynek területe és 17 . mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. Montevideoi Egyezmény: Az államnak.állandó lakosság. Az immunitás azt írja elő. jogképesség.M. Pl. 3. 1933.

Állandó lakosság megléte természetes követelmény. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. hogy más államok is elismerik. az elismerés csak pol.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít. Ez nem előfeltétele annak. (pl. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . Ez nem csak országot.milyen közp. Guinea. létrejön az állam. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. Szuverén államnak fontos. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el.struktúra meglétét jelenti. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek.háború után. akkor bizonyítania kell. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts.hatalomnak alávetett lakossága van. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket. ahogy neki jó. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni. de annak nincs min. 1960. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol.hatékony működése érdekében szükség van v.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. csak Zimbabwet a polg. Inkább egy koherens társ-pol.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa.N.hatalomra vagy kormányzatra. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. beolvadás következtében szűnhet meg.M.: Kongó. hanem szervezetet is jelenthet.is megfelelt volna). noha a feltételeknek R.

:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét.: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1.ENSZ. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. Csehszlovákia. kivéve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait. 1970: senki de pl.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani.N. ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. 3. 2.önvédelem joga. Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. nem arra. egyenlő jogokkal és 19 .más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá. Jog arra. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét.o. amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. Lotus ügy. SZU.M. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. Ném. 4.

amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl. 2.egymás ügyeibe való be nem avatkozás.agresszió tilalma. 6.:Marokkó-Fr.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát.rendszerét.belügyekbe való be nem avatkozás tilalma.o. államok 3.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása. 2. gazd.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.minden államnak joga.) Formális szuverenitás érintetlen marad. 3..szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1. a terület állami státusát megtartja. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést. de a állammal olyan gyakorló teszi. hogy szabadon válassza és fejlessze pol. 4. 2. Nki fórumokon eljárhat.az államok jogilag egyenlők. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja.tsi. 5. 4.szuverén egyenlőség.M.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen.. 3. 4.N. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 . szerződéses viszonyba lép. kult.

Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. De a tagállamok köthetnek autópályával. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. 21 . hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA). tagállamaival. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. Azok a tagállamok. Nki jogalanyok. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra.N. ha a a gyakorolnak. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek. Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van... hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön.M. rendészeti megállapodásokat. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg.

A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik. a terület nem lehetett önálló. ezért a DAK erőit ki kellett vonni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I.után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át.M. így mandátum megszűnt.VH. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. de nem állapította meg az új jogosultat. A német állam formálisan fennmaradt. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit.. 4 övezet. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak. a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést. A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk.VH. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika).Fr. A két nagyhatalom együtt jár el.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. Ném. Berlin 4 részre osztva.o.o. amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum). az de a mandátummegállapodások. Egyezségokmány. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett.os dokumentumok nem tettek 22 . SZEB felállítása. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett.N. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület. A területen egyik állam (Gbr.) se gyakorol kizárólagos igazgatást.

FÁK: SZU jogutódja Oroszo.népek önrendelkezési joga. de egyben kikiáltották a CTK-t. Nem teremt kötelező jogviszonyt. 2. Társult államok: kis terület. 4. végül 1984-ben engedték be. FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat. de az aktus Nki joghatással bír. külön közigazgatást hoztak létre.M.lett.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni. nem tekinthető szuverén államnak. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. felszólított az el nem ismerésre). amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. így ismerve el az államot. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. amellyel nem jön létre új állam. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről.N. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. Tagjai olyan független államok. 23 . FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. de a terület ma is török uralom alatt áll.viták békés rendezése. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. de közigazgatásilag független. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek. inkább a véleménycsere fórumaként működik. Alapelvei: 1. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. 3. általában Nki egyezmény alapján. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. ami de jure Kína része. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. területi integritás tiszteletben tartása.szuverenitás.

ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. később Rodoszt irányították. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek.-tól nem rendelkezik. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri. Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot. Máltát V. Szentszék és vatikáni állam: 1929. bár jogalanyisággal a XIX:sz.Károlytól kapták.N. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak .elismeri a vatikáni államot. Lateráni szerződés: Olaszo.Pilléres szerkezetű. így elismerték Nki jogalanyiságát. Olaszo. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). 1935-be jogalanyiságát. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai.végzi. igazgatását pedig jórészt Olaszo. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette. 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet. és kormányként is elismerte 24 . a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. mint különleges entitánst. Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását.M. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején.

politikai eszmének tekintették II. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás. egymáshoz kapcsolódó. Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre. Namíbia: a felszab. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre. szokásokra. PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása.N. Pl: Ontelsat. Eurofima. után jelent meg. amelyek több. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. irányadó szabályai több BJ-ból származik. 1993 (Ideiglenes önkorm.VH.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista. a későbbi értelmezések tették azzá. de általános jogelvként is elismerték. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak.M.VH. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába.

amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő.1970.M. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. tsi.) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. beolvadás. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ.N. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. mint opinio juris: Namíbia ügy. szuverenitás viták megőrzésében. 26 . A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre. kult. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a. Minden. társulás stb. 1966. az ország területi integritása. késleltetheti önállósodást. Kelt-Timor (Portugália v.. államok függetlenségének megőrzésében. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel.státusát (függetlenség. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra. nem és törekszik az gazd. 1966..fejlődésre. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol. ÖRJ.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. Ez a státus addig áll fenn.

: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl.M. ahol a cselekményt lefolytatták. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében. így minden kérdés mint Danzig és Lo. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 . és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében. hogy kit tekint állampolgárának.jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak.közötti vitának számított 1919. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term.N. Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal. (pl.

állam kül-és hatalom megsértése.M. Ha egy állam is felelős. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. megalázó bánásmód. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. BT: humanitárius jog megsértése 28 . védett személyek ki/áttelepítése. háborús. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. apartheid. és tiltott káb. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. az egyén nem vonható felelősségre 1990. kínzás. történő apartheid. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. túszszedés).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása.szer kereskedelem.N. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. 1977. megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése. faji megkülönböztetés.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás. Katonai szükség nem hozható fel mentségként.

genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. teleülések önkényes pusztítása. szintén felelős. bűncselekmények. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. fosztogatás). végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. tervezésükhöz. kínzás). felbujtottak. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. előkészítésükhöz.N. lakosság körében emberölés. amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. agresszió bűncselekménye. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. Felettes személy. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994.M. ha tudott a cselekményről. elrendelték. akik a bűncselekményeket megtervezték. Felettes személy.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás. ha tudott a cselekményről. szintén felelős. (polgári népirtás. jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. elkövették. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága. módszeres kitelepítés. 29 . fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények.

ts. az EJ végrehajtását az állam végzi. nyelvi diszkriminációt. készség.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. egyesülési szabadsághoz. kormányzásban való politikai részvétel. vallási. felvilágosultság. függetlenül attól.központú): tisztelet. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás. jólét. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. 3. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát. nemi. hogy ne engedjenek faji.sz. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol.államok kötelessége.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. igazság. vallásszabadsághoz való jog.N. hatalom. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat. véleménnyilvánításhoz.M.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX. 2. egészség. szeretet. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra.minden államnak kötelessége. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. ember.

valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek. sebesültekkel. 1919.visszaható hatályú tvek tilalma. 4. amelyektől még szükségállapot.os eljárásaik útján oldják meg. 2. hogy problémáikat saját alk. rabszolgaság. 7. Jogok elsőbbsége: olyanjogok. háború.színűleg nem lenne hatékony.N. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra.M.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak.VH.élethez való jog. kivétel: kalózkodás. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik.lelkiismereti és vallásszabadság. Nemzetek Szövetsége megalapítása.sz. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. 31 . után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára.kínzás. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt.család jogai. EJ Nki védelmének fejlődése 19.névhez való jog. 6. mandátumrendszer megalapítása. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása. v. 5. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának. túl hosszú ideig tartana. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1. 3.rabszolgaság.

emberi jogok).KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz.állampolgársághoz való jog. 7. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás. 4. 5. TB-hez való jog. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1.gyülekezés szabadsága. kínzástól való tilalom.munkához. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog. 9. 4.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma.szabadsághoz. 9. személyes biztonsághoz való jog. 6.valamennyi kötelezi 55. büntetőjog visszaható hatályának tilalma.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei.tv.jogképességhez való jog. megfelelő eljárástól. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők.tényleges jogorvoslattól. rabszolgaság. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése. időszakonként jelentést tegyenek. 2.előtti egyenlőség. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek.lelkiismereti és vallásszabadság.jog a kormányzáshoz való részvételre.jog az élethez. ha az egyezmény megkívánja. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat. 32 . 10.N. Bécs. 5.mozgás szabadsága. 55. egyenlő fizetéshez való jog.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma.gyerek jogai. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1. 2.végrehajtásában közreműködésre. való 56. népirtás. rabszolgaság. oszthatatlan.M. 1948. 8. 3.kínzás.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv.neveléshez való jog 1993.gondolat. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1. 13.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását.2. 3. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes.

jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése..M. polgári. kult... demo és EJ szorosan összefüggnek. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény. felelős gazd. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja.mely nemzeti. 2. amelyért egy állam is felelős lehet.pol. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult.N. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása.csoport tagjainak megölése. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1. nyelvgyakorlat. egyéniek. valamennyi szoc. 5. előidézése.népirtás nem tartozik bele az egyezménybe. amely v.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé.. faji. 4. de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez.kult. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra. véleménynyilvánításhoz való jog). vallás kinyilvánításához való jog). és tevékenységéért. vagy annak szándékát. népi. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948. 3. 3. célja a okozása. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele. Az államok tagadhatják a népirtást.nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki. ENSZ EJ tisztviselő.olyan 4.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani. 2. olyan Nki kötelezettség megszegése. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez. ENSZ EJ védelmét aki pol.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

nem a részes államoknak felelős. amely nem autonóm. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. Jugoszlávia). az ENSZ szervének. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. a bizottságnak információkat joga van arra.jogok Nki egyezségokmánya. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja.. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. ezért nehéz a végrehajtása.évben jelentést tesznek a részes államok. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése.szoc. Ellenőrzési rendszere: minden 5. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. neveléshez. munkához. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét. amely igyekszik azt megoldani. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül.M. kult. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra.N. Témái: ÖRJ.. nem ENSZ segédszervezetek. életszínvonalhoz. eszközei ahol vannak. a nem jelentő tagállamok helyzetét. jogilag független a részes államoktól. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek. TB-hoz. GSZT Bizottság szemlézi ezeket.. kult. őslakosok helyzete) Gazd. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság. amit a 37 . Egyéni panaszokat is vizsgál. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság.életben való részvételhez való jog. konszenzusos döntéshozatallal dönt.: 1993.

Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal. Döntései: 1. kiegészítést is kérhet a részes államoktól. kvótarendszer bevezetése. (pozitív diszkrimináció támogatása.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után.N. míg a maurit. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. Mauritian Women ügy ( murit. GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek. Munka alapja: 1979es egyezmény. Nem bíróság. Lovelace ügy. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. nőkkel 38 . 2.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre. az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4.M. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz. Főbb kommentárjai : 1.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség.forrásokat is igénybe vesz. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk). és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig). diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. gyermekek jogainak kiemelt védelme. A részes államok elismerik. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. az ügyekben kötelező döntést nem hozhat.asszonyok külföldi férjeit deportálták.

Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása. Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. azt független eljárás során kell lefolytatni. gondolati. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. éves jelentési rendszer. joga a magánéletre. megfélemlítsék. egészséghez való jog):Minden. nem adnak ki senkit olyan országnak. hogy vallomást csikarjanak ki. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. ahol kínzásnak lehet kitéve. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. kizsákmányolással.M.. a KGY felé tesz ajánlásokat. bár a bizottság azt vizsgálja). kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. Olyan esetekben. vallásszab. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra. Nem tartozik ide az. amely jogszerű szankcióból ered. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár.N. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja.: Argentína. véleménynyilvánítás szabadsága. lelkiismereti. amelyet szándékosan. akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. majd javaslatait továbbítja az államnak. nyomást gyakoroljanak rá. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 . kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is.

amelynek nem áp-ra. részfeladatokat ellátó munkavállalókra. gyereknevelés. 3.M.élethez való jog. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye.visszaható hatályú büntetőjog tilalma.N.ok képviselőiből áll. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez. Migráns munkavállaló olyan személy. Ugyanolyan bánásmódra van joguk. Szabadsághoz. szezonális. Célja a tagállamok közötti erősítése. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm. bírósághoz fordulás. ha az érintett államok elismerték joghatóságát. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból). alkalmazás feltételei.jogorvoslathoz 12. 13.gondolati. 7.megkülönböztetés tilalma.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 .véleménnyilnánitás szabadsága. és jog.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása. kult.tulajdonhoz. Független szakértői bizottság. 14.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül. folytatott. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet. 11. művelődéshez. lelkiismereti és vallásszabadság. orvosi ellátás. Ez vonatkozik határon átkelő. 1950: Alapelvek: 1. nyílt tengeri berendezéseken dolgozó. 8.házasságkötéshez való családalapításhoz jog.ok és a regionális korm. szakszervezethez csatlakozás. 4.magánélet 9. 2.joghoz való jog. aki fizetett tevékenységet folytat. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira.önazonosság).kínzás és rabszolgaság tilalma. szabad és titkos vál. személyes biztonsághoz való jog. államközi eljárást csak akkor folytathat. egyesülési való szabadság. 5. 6.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). Két eszmék szerve a megvalósítása. folytatni fog olyan állam területén. 10.

magas szakképzettség.halálbüntetés eltörlése. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. 16.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. akik a nagytanácshoz fordulnak.N. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv. döntései jogerősek és kötelezőek. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. A nagytanács 19 tagú. hogy az fejezze be az eljárást. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 . Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. saját állam területére való belépés joga. ha 1. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. 2.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. elutasíthatja az ügyet. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet. egyének csoportja. amelyek elismerték joghatóságát. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések. Csak a szerződött államok területén van hatálya. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti.KGY választja 9 évre. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet.M. de csak azon államoknál. 15. fellebbezéshez való jog. Eljárási rendje: 1.mennyi elé terjesztett ügyre. kormányzati szervek. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat. joghatósága kiterjed v. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet. szakmai elismerés.

Írország v. UK. Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban). vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. ami embertelen bánásmódot jelent. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 .érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket. tanúk meghallgatása. James. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja. szóbeli nyilatkozatok kérése. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young. akiket azért bocsátottak el.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v.N. IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v.M. UK. Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb.o. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt. UK. Angol szervek által É-Ír.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait. deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává.N. Új államok létrejötte ténykérdés. helsinki Záróokmányt. aki úgy tartaná. hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek. a többi államnak kötelessége elismerni. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai .okból nem ismertek el.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének.M.milyen pol. nemzetiségi és más 46 . jelentése. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti. az elismerés egy politikai tett. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. valójában alig akad állam. akiket v. Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány. túlsúlyban. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. mint az elismertek. Az államnak elismerése előtt is jogában áll.

biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . mint a hatékony irányítási képesség hiánya.megfontolások gyakran erősebbek. Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok. ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága.M. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet.N. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné.váltás nem érinti az állam identitását. 2. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. korm. az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. az állam jogi személyisége el. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. mentességek és kötelességek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . általában elegendő bizonyítéka annak. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt.

okat nem lehet elismerésben részesíteni addig. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 .: EJ sértő kormányzat ellenében. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent. Ennek oka.N.kapcsolatok felvételét is Polg.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl. Alk. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg. UK. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk. az államét nem. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt. hogy kormányát megdöntötték. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre.ellenes eszközökkel hatalomra került korm. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól. Ha a változást a nép is támogatta (pl.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt.M. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. egyértelmű folyamat lenne.

M.ENSZ-tagság feltétele az államiság).mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot. ha mindenki számára egyértelmű. amely alapján kinyilvánítható. felvétele (nem konzuli. de sugallja. 2.o.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése.: kisebbségek joga. területének kevesebb. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni.: arab országok Izraelt nem ismerik el. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét. 1992.: arab országok Izrael esetében). hanem nagyköveti 3.N. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 . hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. BoszniaHercegovina. hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett.. (pl. de elképzelhető olyan körülmények.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat.kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl.diplomáciai kapcsolatok szinten). Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete. mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz . Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést.

(pl. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül.elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni.: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni.N. anélkül. pl. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 . állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt.M. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína.

szolg. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. mert attól a naptól hatályos.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes. alperes vállalat ettől vásárolt.N.: SZU-Balti államok. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia.o. Felperes szerint a faanyag az övé.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20. (pl.a SZU-t.M. akik nem ismerik el egymást.1970: területszerzést nem szabad elismerni. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését. Ném. veheti át elődje tulajdonát. 1. nem ahogy elismerték. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot.de facto elismerte közben a SZU-t. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig. mert nem ismerte el Gbr. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. 1949. de attól azok még léteznek BJ hatások. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . UK. Gond: Gbr.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany. ciprusi török állam.előtt. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű. ez viszont a SZU visszamenőleges. hozza. ahogy hivatalba lépett. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA). így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. mert az övé volt a cég. diplomatái élvezhetnek mentességet stb.: Rhodésia. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl.

Gond: de facto Olaszo. ki kellett fizetni a pénzt. Boguslawski: II.VH. a MA-k ezt megtagadták. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség. Londonban volt a Közt.M. mert Gbr.döntésekor. 1945-ben alakult meg a komm. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v.korm. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 .határozatot figyelmen kell hagyni. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v. de jure H.az olaszok hatalomgyakorlását.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el. így azt nem fogadta el.. a közt. mivel Gb.Sz.N. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el. Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. Gdynia Ameryka Linie v.M. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni..területen van.korm. így H.Sz. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr.-t ismerte el Gbr. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is. nincs lehetőség arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt.így őket nem lehet perelni.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat.de facto elismerte a nac. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú. ha az érintett vagyon Gbr. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett.korm-t. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor. csak a Franco határozatát. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat.-t.korm. A.

v Gould. 2.zu Weimar v.milyen az új kormány Nki elismertsége 2. Nat. USA Eltérés Gbr. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők.új kormány alk.an került-e hatalomra.-al.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr. természete. közp. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete. sem de jure nem ismerte el. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v.D.területen jogi személynek tekinteni.N. ha az nem helyezkedik szembe az unioval. feltéve. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés.-al és alk. így engedélyezték) Új elv polg. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt.után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt.Angola v. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK). Petrochemical v. de a DAK által perelhető Somalia v.irányítási foka.háb. Kivétel: Transportes A. jogi szempontból de facto létezhet K.i korm. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. így van perképessége. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto. 3. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára. stabilitása. függetlenül attól.milyen az állam területén gyakorolt közig.-tól: 1. Újjáéledése: Salimoff v.M. 4. angol bíróságok előtt 53 . ha nem állnak egymással háborúban. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def.Min v.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele.

N. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. 4. Csökkentő tényezők: 1. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen.M. 3. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1.mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi..spec. rendeleteket. ha engedélyezi az eljárást. BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg.”közös” jogok: tengerjog.Nki szervezetek számának növekedése. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 . hogy a szóban forgó részt v. 2.jogterületek: EJ. hogy az érintett tárgy hol található.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes.engedélyezés annak függvénye. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel.KüM állásfoglalása kötelező jellegű. akkor le kell folytatni 2. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma). mely ahhoz szükséges. nem veszik figyelembe az olyan tveket. ÖRJ.

ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást. terület a NB eljárásban.ország egésze.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v. 2. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti. ilyenkor a Nki közösségtől függ.két/több terület. az elismerés az állam. hogy v.M. hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület.N.bármilyen. 2. tekintet nélkül arra.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma. 2.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság . állam 3. Elemei: 1. Államot az elismerés hozza létre.mely szuverén uralma alá vonják (tenger. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra.mely hatalom alá tartozónak tekinthető. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték.

a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés.M. a határ is elmozdul: 1. 2. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg).: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl. A szerző állam nem szerezhet több jogot. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. Ha a változás fokozatos.ha nem hajózható. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad. 56 . akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. de vannak kivételek: hódítás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére.N. Ha ez egy adott állam területén megy végbe. mint elődjének volt. vásárlás). gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. akkor automatikusan az ÁT része lesz.

mégha laktak is rajta. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. Magánszemély nem hajthatja végre. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. akkor az nem vehető el tőle.jogszerű. Nyilvánosnak. hiába használta. Jogcím időmúlásával. csak állam.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). amely senkihez nem tartozik. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható. nyilatkozattétel). de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. Kuvait-Irak). így gyarmatosítható volt). Nyílt tenger nem elfoglalható. de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése. 57 . 2. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie.: Briand-Kellog paktum. ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. bizonyított használat. ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi. mert szerződés rögzíti.o-gal szemben). Ecrehos ügyben Gbr.nyerte el a területet Fr. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT.N. hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie.M. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg.jogellenes (lsd.:Minquiers V. nem tisztázott. Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol.

ahol tiltakozásra lenne szükség. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. ellenkezés mértéke. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege.Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak. mint Mexikó gazdasági érdekei.uralmat. mely kizárja.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért.M. Olyan jogi konstrukció. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). Nki reakciók). hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik. K. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást.o. ezért elutasították az USA igényeket. Estoppel: ha az egyik fél v. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben). Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. de ez nem/későn történik meg. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp. A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 . igénylő állam cselekményei. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi. hogy valamely helyzetbe beleegyező. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat.N. Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni.

Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak.M. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására. alig van jogi jelentősége. ezek a közig. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény. így határait kizárva a közig. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig). . Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo. ez politikai jellegű igény. ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. 59 . ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. Az elv nem alkalmazható ott. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben.egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás.birodalom mentén utódállamainak meg.N.

ha maga a szerződés hatályát veszti. Mali). Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. a folyó/folyó főágának középvonala. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki.M.effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni. ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. más elvek lépnek életbe: 1. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. (Burkina Faso v. hogy az sem érinti. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével. Határvonalak követik a folyó 60 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. az elve a Nki szokásjog része. ha nem hajózható. ott az effectivites megerősíti a helyzetet. sem gyakorlat alapján. Mali.N. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni). a határ a folyó sodorvonalát követi. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. akkor az uti posseditis nem érvényesül. Víztároló egyenlő felosztása. ahol nincs egyértelmű jogcím. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények.

Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. Grönland: Dánia. de otthagytak egy táblát. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII. Lehetővé teszi a hozzáférést. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni. A britek tiltakozta. és birtokba vették az egész szigetet. Argentína): Brit kapitány fedezte fel. 2. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. kiaknázást. de egy év múlva visszaadták.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . visszaszerezték a szigetet.M. ha a folyó új mederbe kerül. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés).sz. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. a brit települést gazdasági okokból kiürítették.Holdegyezmény. 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai. foglalás.érv: felfedezés. nagy része jég. a határ is elmozdul: 1. a területet nem lehet tulajdonba venni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. szuverenitás fogalma nem használható. Ha a változás fokozatos. helyesebb lett volna hódítás. szuverén cselekmény megtételének idején Fro. 2. annexió23.ha nem hajózható. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. ENSZ: tenger. 1930-ra a Gbr. brit részt elfoglalták a spanyolok.N. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. akik eladták részüket Spo. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada.és az óceánfenék. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v.tól (létrejött Argentína). volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr.létesített rajta települést.elv elbirtoklássá változott. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. amely a határok mentén futnak le.nak.1970. felderítést.

Finno. tud.feltárás. Norvégia.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján.. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr. term. Ezeket egy konzultáció. Nem változik ez a helyzet akkor sem. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik. területen való áthaladás. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás.kiaknázás.védelmi intézkedések). Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1. 2. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre. Tipikus területei: kikötő. területhez kapcsolódó. egy szakmai tanácsadó. Dánia. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás.kutatás.-Hong Kong). de nem szünteti meg azokat. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 . nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető.-os kutatáson kívül tevékenységet. ami az egész Antarktiszra vonatkozik. term.N. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét.védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára. Sokan tiltakoznak ellene. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. 3. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át. USA visszautasít minden olyan igényt.M. És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. folyó használata. bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll.

Nem egyértelmű a helyzet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 . mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I. É-atlanti halászati vita: Gbr.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv.M. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap. a lobogójukra való tekintet nélkül.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. amely az államterület része. átrepülés szabályozása miatt) 1919. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz.VH.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok.N. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását.VH. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is.

csak akkor. technikai. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ.N. chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. Ma már nincs nagy jelentősége.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. hol lajstromozzák. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). berepülhetnek. de az állam felszólítására kötelesek leszállni. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük. ha az adott állam ehhez hozzájárult. Hatásköre jogi. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok.M. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. Szabályozás struktúrája 1944. 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a . nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is. mert pl. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. posta.

amellyel lévő 1. 1929 célja: Nki.szándékosan közöl információt. reptéri díjakkal foglalkozó munk. 2.azokhoz a körülményekhez.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez.N. Montreáli Egyezmény. megállapodás. amelyeket az a terület támaszt. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa. Bermuda I. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi. rendszerét a repülés 2.csop. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik. 3.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit. 3. 65 .M.

amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . ha bizonyítani tudja.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget.M. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 . hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos). 1978. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot. ha bizonyítást nyer. amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv. hanem a gyártót szokták perelni. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. de nem felelős akkor. Római Egyezmény. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény.N. Engedély nélküli légi behatolás. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. Montreáli Jegyzőkönyv. a fuvarozó olyan esetekben is felelős. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés.összegét okozott azokért kárért a emelné. mert az már nem része a kiszállásnak. meghatározott összeg. a per kimenetele attól függ. valószínű. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás.

ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. 3. líbiai gép lelövése Izraelben.Ha a gépen bűncselekmény történt.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára. Izraelt elítélték a tettéért 1983. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. 5. 4. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. vagy 2.N.diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. 2. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be. és az kihat az adott államra is. Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 . hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény. mert a bolgároknak 1.M. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő.

illetve onnan rakományt akar szállítani. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. Kuvaitba.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni.N.M. élelmiszer. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. 4. amely Irakba. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1. 3. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 .nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt. ENSZ igazolta. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. egészségügyi csomagok esetén. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut.

az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni.M. ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol. tárgyakban keletkezett. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. ENSZ KGY: 69 . Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért.N. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban. égitesten nem helyezik el. amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972.

: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása.sz. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát. 2. 3.M. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 . Céljai: 1.felhasználás lehetőségeinek kibővítése. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre. a felbocsátó állam felelősége. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik.rendezett és biztonságos feltárás. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód.N. 4. Államok végzik 1968.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal. hogy lehozza az eszközt onnan. függetlenül attól. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett.

tengerparttal nem rendelkezők csoportja. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését.. (77-ek csoportja. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban. 1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak. pol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok.. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát.M. mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész. hátrányos földrajzi helyzetű államok. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 . katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld.sz. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki. stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok. parti államok). hogy az állam a területet saját partjáról.N. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. szigetállamok. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok.-ig: a parti tenger szélessége attól függ.

A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében. Akkor problémás a kijelölés. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze.M. 2. olyan vizek. azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők.N. ahogy azt nagy léptékű térképen. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. sok öböl). figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. sem parti tengernek nem minősülnek. folyók. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek. sem más övezetnek. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. amely korábban parti tengernek minősült.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. kivéve. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el).nem térhet el a part általános vonalától. továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei. ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1.ahol szükséges. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra. amelyek sem a nyílt tengernek. tavak.szabályok vonatkoznak: 1.v. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. brit R. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy. ezekre az esetekre spec. 3. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. sok sziget.

más természeti vonásokat.N. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. az összekötő vizeket. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. A bíróság elfogadta a norvég határokat. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet.M. egyenes alapvonal esetében. egyenes alapvonal jelölhető ki. beleértve a szigetek részeit. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 . amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. amely dagály idején a vízszint fölött van. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. hanem figyelembe vették a szigeteket. vízzel körülvett földterület. hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. Azoknak a zátonyoknak. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. az ilyen területek használhatók alapvonalként. szigetek: Természetes módon létrejött. azon felül 24 mérföldes. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak.

tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. a fennálló megállapodásokat. vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei. halászati jogokat. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt.N. az ilyen területek használhatók alapvonalként. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 . 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül.M. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket.

amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. amennyiben káros a parti állam békéjére. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának.N. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. ha a külföldi halászhajók nem belvíz. parti kereskedelemből (cabotage). amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . nyugodt rendjére. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött.M. azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. altalajra. Parti tenger része a szárazföldnek. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. Nem alkalmazható ez ott. az afölötti légtérre. biztonságára. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra.

csökkentése. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése.tud. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. berendezések.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője. pénzügyi. hidrográfiai felmérés.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. 6.bűncselekmény olyan jellegű.halászati szabályok ellenőrzése.hajózási védelme. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. kutatási és vizsgálati tevékenység. szabályok megszegésének 76 . szándékos és súlyos környezetszennyezés. hajózásra vonatkozó szabályit. tvek 4. fegyverrel végzett gyakorlatozás. propaganda. halászat.kébelek. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása. forgalom csővezetékek szabályozása. kémkedés.hajózás biztonsága. megelőzése. más berendezések. közegészségügyi tvek. ehhez sem előzetes bejelentésre.vám-. védelme. bevándorlási. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. megszegésének megelőzése. létesítmények erőforrásainak megőrzése.tenger és élő segédeszközök. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból. környezetszennyezés 7.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. 3. előírásával. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit.M. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet.ioskutatás. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén.2. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással.természeti környezet megőrzése. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. tengeri 3. 8.N. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását. ha 1. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1. 5. 2. pénzügyi. fegyverzetére. és bármilyen tevékenység. vám-.

amely folyamatos és gyors áthaladást jelent.M. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban. kivéve hajó tves kötelezettsége.kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül.N. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás. később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. nem foglalhatja le.amennyiben egy államhoz 77 . Parti álam joghatósága nem járhat el. átrepülés szabadsága). Kivétel: 1. a joghatóságot ez nem korlátozza. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen. 4. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. 2. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. Az államoknak béke idején joguk van arra. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át.

automatikusan csatlakozik.M. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. lehetővé teszik. hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. bevándorlási. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek. hanem igényelni kell. Nem halállomány feletti biztosítása). 2. megőrzése. amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. adó-. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát. hogy 1.N. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. Törökország előzetes értesítése mellett.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését.

NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület.os kutatásra. 2. tengerfenék. Joghatósággal.N. használatára. kiaknázása. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva. tveit. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra.átrepülés.M. hogy azt mind kontinentális talapzatra. tengeri tud. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. tengeri környezet védelmére és megóvására. kezelése.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg. UK. 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. amelytől a parti tengert mérik. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé. Más államok szabadságai: 1. ha azok nem ismerték el. altalaj. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt. 2. feltéve. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 .tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. létesítmények. kötelezettségeit.távolságot.nyílt tengeri hajózás.joghatósága van mesterséges szigetek. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. megóvása. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki. erőforrások felkutatása. építmények felállítására. de nincs olyan jogszabály.

KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz). figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben. biztonsági. szubregionális. hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet. USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro. Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás.ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú. semlegességi övezetek.M.N. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni.

tudományos kutatások szabadsága. mert Fro.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. ha alapos a gyanúja arra.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. hosszas használat útján egyes. meg. halászat. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. elévülés elvei (más nemzetek által elismert. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . annak ellenére.N. amely nem tartozik a parti tengerhez.M. elismerés. Ha a gyanú alaptalan volt. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. átrepülés. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni. a nyílt tenger szabadságait (hajózás. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958.sz.

amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában. Politikai célra történő eltérítés. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény. Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. hogy az kalózkodásra készül. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. hatalomba kerítés. ha a hajó kalózkodásban. melynek kommunikációját 82 . vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába.nyílt fosztogatás. javak ellen irányul. cselekményeket ösztönzi. honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . szabadnak számít. 2. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni.M. hajó. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor. azon lévő személyek. repülőgép. műsort fogó államnak. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. vagy el. bármely államnak. követnek feltartóztatás. előmozdítja). vagy hontalan. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben. személyek. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . létesítményt bejegyző államnak. repülőgép. A honosságáról). ha több lobogó alatt hajózik. amely 1. rabszolgák szállításában vesz részt.N. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. javak ellen irányul olyan helyen. jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk.

fegyelmi eljárást. hogy az üldözött észlelte. vagy az az állam.területe: mérgező.egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. 1969. Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető. amelyek szükségesek megelőzéséhez. környezetének. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . 2. radioaktív anyagok).úgy kell folytatniuk tevékenységüket. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. ártalmas. amely megszegte a parti állam szabályait. káros. hajókról származó szennyezés. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken).i hajók. ha az üldözést belvízen. KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. katonai repülőgépek. Csak hadihajók. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy. csak akkor folytatható nyílt tengeren. maradandó anyagok. olajszennyezéssel. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren. 3. repülők folytathatják.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. vagy jelezte azt olyan távolságból. alkalmazható kontinentális talapzaton. Üldözés csak akkor kezdődhet meg.felszólította megállásra. csökkentéséhez.N. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. hogy az a hajó. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre). ha 1.M. parti tengeren. felhatalmazott korm. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak.üldöző meggyőződött arról. 2. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1.

majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. KT31 azt a peremet jelenti. Gázban gazdagok. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés.M. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. Végrehajtásért.N. részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére. állam . Megelőzés. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. meg kell állapodni a részvételi jogokban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. csökkentés. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. amely mind a KGÖ-re. viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. Olajban. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása).

de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig.N. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. sem kifejezett nyilatkozattól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól. Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást.M.

méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben. 86 .N.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától. 2.releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza. 4. 5. 2. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére. 3. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki.évig. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása. 3. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján.év után.tartózkodni kell a természet átrajzolásától.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben. onnan kezdve évi 7%. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk.M.figyelembe kell venni annak szükségességét. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5. amely a másikhoz tartozik. évente 1 %-al nő a 12. kapcsolatuk általános összefüggései.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1.

hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. az elhatárolást úgy kell megoldani. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek. mint a lehetséges választóvonal 87 . körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. Líbia: arányosság. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. anélkül. Maine-öböl ügy: (USA v. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra.M. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül. spec: a felek kifejezetten kérték. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. hanem a felek megállapodásával. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek.N. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. ez indokolta a középvonaltól való eltérést.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v.

részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. azon sem szuverén. kivéve azokat. a jég ezt nem befolyásolta. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal.oldalon a teljes végeredmény. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel. ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. ahogy a földrajzi helyzetet leírják. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás). semmilyen jog nem alapítható rajtuk. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982.M. nem sajátíthatók ki. fémek) 1969. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. állami vállalatok. megoldást sugall. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970.évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik.N. mert én azt át nem írom ide… 88 . csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását. a részes államok.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is.

amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben.ha a kérelem olyan területre vonatkozik. Gbr.évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. hogy az egyezmény kötelezze őket. NSZK között) 1994. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre. amelyek egybeesik olyan területtel.N. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal.ha olyan területre vonatkozik. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK. Belgium. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok.M.. a bizottság keretein kívüli igényt. amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . 1.amely egy másik fél. Olaszo. Kanada. 3. Hollandia.. kivéve. USA.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. 2. USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el. megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. SZU.

más államok belügyeibe nem avatkozhat be. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. végrehajtási. tekintet nélkül az áp-ra. tekintet nélkül a területre kikényszerítő. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező. áp-i alapú.M. tud. megszüntethet jogokat.N. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza.véd.os kutatás. hajózás. az lehetőséget ad az államnak arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. jogilag releváns eseteket. országon belül minden egyes esetben alkalmazható. körny. kötelezettségeket formái: jogalkotási.. csak azokra az esetekre vonatkozik. létrehozhat. amikor az érintett személy az ország területén . 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat.

Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők. Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp.feltételeit. 3. vagyont érintő bánásmód.N. állandó lakóhely). és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket.állami szervek eljárási szabályai.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti. és nem kötelezi a tagokat arra. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. pl.adók kivetése (akkor is.: áp. külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. 2.M. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. Személyeket.. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk.

álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben . ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd.korábban 9.:bevándorlási szabályok megsértése esetén).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban. UK: alapja az idézés kézbesítése. A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak. amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA.amely területén a cselekményt elkövették. 2. A fr. mert az állam számos szabályt alkot. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása.o. A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön. 92 .M.N.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható. Az államnak az a joga. még akkor is.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.

Áp-ainak az állam jogokat.N. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni. őrizetbe vételre. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. melyik részen történt a bűncselekmény. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség).tvek fr. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. ha nem állapítható meg. izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából. mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. ha más államok is érintettek. amelyek jordán JH alá esnek. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. nyílt tengeren. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . hogy kit tekint saját áp-ainak. a NJ akkor releváns.és brit közös JH. mindkét állam JH-gal rendelkezik. csatlakozó és egyéb övezetekben.M. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel . Ez kiterjed a határellenőrzésre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt.

Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék. ahol lajstromozzák őket.: Antarktiszról szóló brit tv. a létezésen. megváltoztatása. Sok állam lehetővé teszi. 4. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén.szülők állampolgársága (jus sanguinis). amelyet áp-i követtek el. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. ha más állam területén követték el. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd. 1957-es lehetőség). számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban. amilyen lobogó alatt hajóznak. Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás. Alapja :1. mint más államokkal. 1979-es egyezmény: területén. emberölés. bigámia).házassággal van. nőknek az áp-ság megszerzése. még akkor is. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát. 3. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan.M.adott állam területén való születés (jus soli).még EJ-nál 94 feltételeit az állam .honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2. pl. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés.N. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak.

az ügyet USA. amely nem áp-it túszul ejtették. kapcsolatban. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására. USA v. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. megtorlás volt. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett. amelyiken amerikaiak is utaztak. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. de brit áp-nak vallotta magát. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett.jog.M. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön. Public P. mégha Gbr területen kívül is. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. 1984.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi. más államok JH-n kívül eső területekre.N. mert hazaárulást követett el. mert ha rosszhiszeműen is. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. amelynek amerikai volt az áldozata. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. USA bünt. érdekeire 95 . Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. ha ezt igényli. Cutting-ügy: C. vagy amerikai a tettes. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan. megfélemlítés.

kínzás.vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. az csak háborús. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő. népirtás. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. zsoldosok toborzása. vallási. 2. szándékos és súlyos környezetkárosítás) .BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. alkalmazása.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás. különösen súlyos háborús bűncselekmények. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. finanszírozása). az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. ENSZ 96 . Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot. 1. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres. feji alapon. Nki terrorizmus. tiltott kábítószer-kereskedelem. kiképzése.M. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. politikai. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1. etnikai. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül.N. amit magántulajdonú hajók. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. apartheid. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. polg.

amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. 1961: E. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. univerzális JH alá esnek 1949. ha az államok JH-a alá. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948. ha azt követték el. 1973. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. kínzás. túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. 97 . ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön. köztük dipl. Nki áp-a. védett személyek jogellenes deportálása. Az. az ország álló.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. ENSZ KGY egyezmény. Nki védelem alatt álló személyek. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság.N. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el.M. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét. túszszedés.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. kegyetlen bánásmód. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők.

hogy az országot rákényszerítsék v.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé. 1963. a repülés biztonságára vagy a 98 . vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett . ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. 2.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre. 1.M. 1949. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik. 2.BJ-ba kell iktatni.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5. elkövetője az adott ország ápa. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni. ott állandó lakhellyel rendelkezők.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. részes országok áp-i/hontalanok követtek el.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát. 4. 3. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem.N.nem lajstromozó állam beavatkozhat. fegyelmet fedélzeten.JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani. hogy rákényszerítsék v. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. 3. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. a részes államnak akkor is JH-a van. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra.

polgári lehetőséget ad ellen a 1. 1978. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre.ha a gépet nála lajstromozták.ha a gép az adott ország területén landol.N. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt. amellyel van kiadatási szerződés 99 . embargó alá helyezi az ország légitársaságát. akkor lépéseket tesznek.M. bűncselekményt követ el. kivéve. 3. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni. Részes ország JH-a fennáll. erre kísérletet tesz. 2. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. szabotázs megbüntetésére. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el. A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő. 1. 3. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint.

ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben.. Toscanio-elv csak a kínzásra. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt. amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv). akkor a bíróság nem vizsgálhatja. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének. kegyetlenkedésre. Gbr. hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén.M. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben. a bíróságok nem folytatnak eljárást. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v.N.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 . Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl.

N. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability).) állami. mind gyakorlati értelemben megnehezítette.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 . hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v. más államok nagykövetei. hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet.sz. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk.os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül. különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik.M.

a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 . közig. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól.M./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel. USA) Gbr. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül. mert : 1. 3. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol.Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt.cselekmények. 4. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja. aktusok.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére.N.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők.tevékenységgel.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra. köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű. fegyveres dipl.

szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek.szerződés. föderális állam alapegységei. Ha a szerződés. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli. a szerződésszegést a szuverén 103 . ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna.M. amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. hogy az állam közjogi minőségében járt el. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt. állam és valamennyi kormányzati szerve.N. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. 2. ügylet természetének vizsgálata. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. azt kell vizsgálni. hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. Az. Ez a módosított “szerződés természete” teszt. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). Ezt azért nem fogadták el.intézmények. Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. 2. hogy ne szállítson árut Chillébe. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. vagy nem (jure gestionis). akkor kell figyelembe venni a célját.

bebörtönözte.kiket érintett. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. sem kereskedelminek minősíteni. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta.M. 2. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. ezért azt kell meghatározni. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. USA v. 3. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. megkínozta 104 . USA v. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg.hol folytatják a cselekményt. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás.pontosan milyen cselekményre került sor. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek. annak közjogi jellege ellenére. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti. ez már nem közjogi minőségben történt. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. Reid v. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. hogy 1. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. Iraqi Airways Co. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. V. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. Kuwait Airwacs Co. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól. mert szuverén jellegű volt. mert a kubai kormány mint tulajdonos. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították.

hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. alapján kérdőjelezhető meg. egyezségokmány. Fontos követelmény. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B. Az államok és a NJ más alanyai között.N.E.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. paktum. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. konkordátum szerződés fogalma: államok között. Egy állam csak a szerződés egészéből. nem pedig annak részeiből léphet ki. charta.: kereskedelmi egyezmények. hanem politikai manővernek.M. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért. Bécs. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36. kivéve. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. pl. támogatására nyilatkozatok. és azokra a szerződésekre. csak rájuk az egyezmény 105 . Ezek attól még Nki szerződések.

így csak olyan személy köthet szerződést. 2. módosíthatók. megszüntethetők Katar v.hatása is van. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. akkor a megállapodás nem lesz szerződés. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket. az 106 . aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra. még ha jelentős pol. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról.ha bizonyítható. 3. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak. könnyen kezelhetők. ha 1.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. kötelezettséget keletkeztetnek. 2. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében.N.M. az állam azonban nem azonosítható emberi lény. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni.

szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1. Bécsi egyezmény: 1.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. fenntartó helyettesek. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 . parlamenti kapcsolatokat képviselő. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia. ha abba beleegyeztek.dipl. 1. kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2. 2.Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. nincs joghatása.. KüM át.N.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY). KüM.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény.M. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum.ha nem Nki konferenciáról van szó. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. 3.

3. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti. amelyet nem írt alá. az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy.M. 2.N. BJ változását. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben. Akkor van erre lehetőség. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 . pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani.a megerősítés mindig szükséges. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek. a BJ-ra tartoznak: 1. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást. csak annak a jele.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait.

Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. se más részesei nem. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni. teljes körű 109 .tiltha a szerződés. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása. ha elutasítja. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. 2.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. Szerződés úgy rendelkezik. elfogadása.M.N. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. az egyezményben részes félnek tekinthető. kivéve. ha 1. 3. megerősítése.

hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el.N. Fenntartás általános szabályai: 1. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír.másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. nem pedig az. 2. hogy az ellen nem. A fenntartást 110 .elutasítás nem jelenti az.M. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése.talapzat ügyben a Gbr.az olyan aktus. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az. amelyhez a fenntartást fűzte. amellyel valamely állam elismeri azt. Fenntartás érvénytelen. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést. Fenntartás érvényessége azon múlik. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi.kont. de az ellen nem . (Líbia-UK dipl.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. alkalmazzák. hogy elfogadja-e a többi állam. 2. és amely fenntartást tartalmaz. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában. 3. akkor válik hatályossá. 3. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében. Fenntartások joghatása: 1. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül. kivéve.

N. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal. A fenntartásokat. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. akik jogosultak arra. a szerződés hatályba lép. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni. ha a csatlakozásra később kerül sor. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat.M. ha erre nincs rendelkezés. amelyek 12 hónappal azután.vitatta. hogy a fenntartásról értesültek vagy. Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt. abban az időpontban. ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte.

ÁNB: az államok által 112 . ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. sem jogokat nem hoz létre. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket.N.M. de aláíró államokra csak akkor érvényes. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. akkor 1.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. de a módosítás nem köti azt a részes államot. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. a módosítás részesévé válhat. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. feltéve.N. ha a részes felek szándéka arra irányul. Meg kell állapítani. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . amelyeket az ilyenként elfogadott. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal. aki akar.M. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt.

az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy. Csak akkor megengedett. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival.N. de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések . ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 . amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). ha az olyan részeket érint. tekintet nélkül az összes fél általi módosításra. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél.M.

Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v.M. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni.N. ) vitatott időpontjában. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. vonatkozó okmányok rendelkeznek. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve. nem kölcsönösségen 115 .jogrend állt fel. ezáltal egy spec.

Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. Ha másik azért. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. akkor az érvénytelenítő okot jelent.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. kivéve. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 .: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. Jogsértés akkor szemmel látható. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. az államot kötelezi a beleegyezés. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. ha a körülményeket olyanok voltak. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára.M. (pl. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. így az egyezmény egy eleven dokumentum.N. vagy elkerülhette volna azt. ha kimutatható.

ha a cselekményt nem hajtották volna végre. gazd. a feleknek minden . Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. amelyekről azt állítják. és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. de a mi vitathatatlanul létezik. akkor bármelyik részes fél követelheti. kat. hogy attól eltérni nem lehet. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis..nyomás is. amely akkor állna fenn. ENSZ AO: más állam területi területi épsége. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. de ez nem érinti 117 . amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével. ha ez a szabály kialakul.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás.M.. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek. az feloldja. fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. 2. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el.N. Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. Ha a szerződés semmis. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. mert sok múlik a körülményeken is. hogy szabadon kötötték őket. pol. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni. 3. de ezt nem építették bele az egyezménybe. Kényszer-e a pol. Ha a szerződés semmis.

M. 7. 3. ha megállapítható. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait. 4. ha ebben valamennyi részes fél egyetért. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit. ha ezt a szerződés megengedi.ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 . hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. 5. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen.többi féllel való tanácskozás útján bármikor.N. akkor csak akkor léphet ki az állam. Az.szerződést korlátozott időre kötötték. amelyek a szerződés végrehajtása során. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy. ezért el kellett őket engedni) . ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. annak megszűnése előtt keletkeztek. 6. bizonyítani kell.szerződést teljesítették. kötelezettségeit. 2. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. jogi helyzetét.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre.

Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz.N. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre.bármely részes felet arra. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. Csak akkor lehet használni. ha 1.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke.azt a részes felet. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. 3. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1.a többi felet arra.szerződés határt állapít meg. arra. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett.a változás annak eredménye. 2. 3. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére.M. 4. hogy az erre hivatkozó 119 . ha a szerződés olyan jellegű. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni.

N. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. 2. ami a szerződés felújítására irányul.M.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik. 1.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. 3. 4. felek másképpen nem állapodnak meg.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->