Nemzetkozi Jog - Roviditett Malcolm n. Shaw Konyv

M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. Előnye: rugalmasan lehet kezelni. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. ezáltal a a ts10. Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2. Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis.M. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el.N. = társadalom 7 . hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre.old. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1.

alapján gyakorolja) Pl. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni.:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. Bizonytalanság akkor merül fel. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie). USA (nem szükséges. gyakorlatilag egységesnek kell lennie). ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik.M. Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti. Nicarauga v. így a NJ nem lenne független.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása). melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 . amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény. Nki környezet az. hogy a belső jogban v.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik. ami meghatározza a szokás létrejöttét. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ. hogy v.N.

Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség.: tengerjog. de a hatalomhoz fűződő v.milyen viszony igen.M. mint a cselekvés. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság. Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését. ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják.N. és mindig v. ha tudatos kötelezettségen alapul. nyilatkozatok. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. mert az a kötelezettségük).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). ennek feltétele. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége. okozza. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . (azért nem cselekszik. hanem sokk összetevőből áll.

mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult. így Ném. amit Ném. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ. de a fr.o nem ratifikálta) . hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés.o.milyen gesztust gyakorol Tiltakozás.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges. mert v. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. nem azért. hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya.M.mely állam mgtrtsa ellen. hogy nem is tehették volna meg. és ahhoz a többi állam hozzájárul. akkor azt általában elfogadják. miszerint Fro. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v.N. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 . mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. akkor azt az államot úgy kell kezelni.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. mlg nem jelenti. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály.

N. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll. sőt. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli.M. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. 1 és 2 keveréke. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. mely szokásokhoz csatlakozzanak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3. kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. mivel a múltban ez gyakorlat volt. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. nincs éles határvonal szokás felett álló. Helyi szokás olyan szabályok. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 . de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak.

M. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném. kábítószer elleni küzdelemről. világűr kiaknázásáról. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO.). amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg.o. az azt is jelezheti. pénzügy. nem jogalkotó 12 . A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást.N. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. polári lakosság védelméről). nem korlátozott hatály olyan megállapodások. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető. K+F egy sor olyan előírást rögzít. GATT) szűk körű hatályú. az a nem részes felekre is kötelező. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. genfi egyezmények (hadifoglyokról. ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből.

illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 .M. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht.N. Kelsen: formális logikai érvek. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése. mert ezt jogszabály mondja ki. ha jogellenes cselekmény történik. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. Az államok azért egyenlőek. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben. erkölcsi alap a fontos. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze. nem támaszthatnak igényt arra. így a kettő között logikai egység jön létre. nem pedig alkalmazásáról van szó. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani. A jog olyan rendszer. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. ott a NJ eltűréréről. a NJ. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is. Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő.

az állam NJ-ot sértett. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra.jog a brit jogtól. mint a BJ. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás.N. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . mint a másik.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául. mint pl. a fr.M. nem lehet védekezés alapja. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. Egy szabály érvényessége attól függ. hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé. az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne. a BJ érintetlen marad. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább).27. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el. így Gbr.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre. NJ csak akkor érvényes. kivéve ha azt a BJ inkorporálta. ahol a NJ megváltozott. Chung v. A NJ minden szabályát transzformálni kell. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 .-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v.-nak nincs joghatósága. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr.M. Gbr. Mortensten v. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát. ha az nem ütközik BJ-ba. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk.sz. R. ahhoz Gbr. Watsonv.N.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit). amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. alk. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték.sz. ha a Nki szokásjog volt érvényben. ügy: NJ nem érvényes. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése.os megerősítés nélkül is.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik. amit senki sem ? meg.) Brit uralkodó megközelítés a 18. Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját. az csak jogszabály módosíthatja (lsd.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell. Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is. hogy hatályossá váljon a BJ-ban.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció).Dep. a Nki szerződésekre nem. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19.

5. ahol a 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. kiegészítése szükséges.egyezmények. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v. 4. Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek. létezik egy szürke zóna is. és a kérdés diplomáciára tartozik. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. 3.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt.:szerződés háttéranyagait is felhasználják. 2. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni.brit területek átadásáról van szó. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv.of Trade). ha a szöveg egyértelmű.N. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. Egyének Nki szerződés alapján. (Buttes v. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges. EP hatáskörét növeli. Magánszemélyek jogait érintik. v. Módosítása. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. szuverén államok ügyleteiről. pl. lényegtelen állig. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. Dep. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 . Hammer ügy). ha a bíróság jog szerint dönthet róla. 6. mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal.M. Pénzügyi kötelezettséget teremt. mint a tveknél. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot.

Dep. 3.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. de nem kényszeríthetik ki annak betartását.: Littrel v. 2. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének.N. amelynek területe és 17 . Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. mint jogállás. hatáskör. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat.állandó lakosság. USA. Pl. 1933.meghatározott terület. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben.M.kormányzat. Montevideoi Egyezmény: Az államnak. Az immunitás azt írja elő. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v. jogképesség. 4. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak.

Állandó lakosság megléte természetes követelmény. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek. Szuverén államnak fontos. Ez nem előfeltétele annak. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. hogy más államok is elismerik. (pl.háború után. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket.: Kongó. 1960. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . noha a feltételeknek R. ahogy neki jó. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl.struktúra meglétét jelenti. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni. hanem szervezetet is jelenthet.hatalomra vagy kormányzatra. az elismerés csak pol.hatékony működése érdekében szükség van v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít.M. Inkább egy koherens társ-pol. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti. de annak nincs min.is megfelelt volna). akkor bizonyítania kell. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. beolvadás következtében szűnhet meg.hatalomnak alávetett lakossága van. Ez nem csak országot. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak.N.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás.milyen közp.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. Guinea. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa. csak Zimbabwet a polg. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. létrejön az állam.

SZU.N. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait.o. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez. nem arra. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét. amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene.ENSZ. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. Ném. Csehszlovákia.önvédelem joga. 2. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés. 1970: senki de pl.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan. 3. Jog arra. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. 4. Lotus ügy. egyenlő jogokkal és 19 .: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét.M. kivéve. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége.

minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal.) Formális szuverenitás érintetlen marad. kult.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal. Nki fórumokon eljárhat. 3.szuverén egyenlőség. de a állammal olyan gyakorló teszi.:Marokkó-Fr. 2. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1.o. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség.agresszió tilalma. 3.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát. 4. a terület állami státusát megtartja..M.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen.. gazd.N. szerződéses viszonyba lép.minden államnak joga.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát. 6.belügyekbe való be nem avatkozás tilalma. 2. 4. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása. 4. államok 3.az államok jogilag egyenlők. 5. hogy szabadon válassza és fejlessze pol. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést.rendszerét.egymás ügyeibe való be nem avatkozás. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 .tsi.szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.

. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. Nki jogalanyok. ha a a gyakorolnak. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA).. rendészeti megállapodásokat. tagállamaival. De a tagállamok köthetnek autópályával. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van.M. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. 21 . Azok a tagállamok. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel.N. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti.

. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk. amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum). a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható. Berlin 4 részre osztva.) se gyakorol kizárólagos igazgatást.o. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika). A két nagyhatalom együtt jár el.után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. így mandátum megszűnt. SZEB felállítása.os dokumentumok nem tettek 22 . Ném.N. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit. A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán).VH. de nem állapította meg az új jogosultat.VH. A német állam formálisan fennmaradt. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. az de a mandátummegállapodások. (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett.Fr. a terület nem lehetett önálló. 4 övezet. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II.o.M. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést. A területen egyik állam (Gbr. Egyezségokmány.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni.M. 23 . Alapelvei: 1. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt.népek önrendelkezési joga. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. Társult államok: kis terület. Tagjai olyan független államok. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. külön közigazgatást hoztak létre. Nem teremt kötelező jogviszonyt. FÁK: SZU jogutódja Oroszo. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek. de az aktus Nki joghatással bír. de egyben kikiáltották a CTK-t. végül 1984-ben engedték be. felszólított az el nem ismerésre). a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. általában Nki egyezmény alapján.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. így ismerve el az államot. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. 4. de közigazgatásilag független. FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat.szuverenitás. területi integritás tiszteletben tartása.lett. noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. amellyel nem jön létre új állam.viták békés rendezése. 2. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság. nem tekinthető szuverén államnak. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. 3.N. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. ami de jure Kína része. de a terület ma is török uralom alatt áll. inkább a véleménycsere fórumaként működik. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. mint különleges entitánst.Károlytól kapták. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri. 1935-be jogalanyiságát. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. és kormányként is elismerte 24 . Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. Szentszék és vatikáni állam: 1929. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején.Pilléres szerkezetű. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai.M. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását. Olaszo. bár jogalanyisággal a XIX:sz.végzi. hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. Lateráni szerződés: Olaszo.N. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak . 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában.-tól nem rendelkezik. később Rodoszt irányították. igazgatását pedig jórészt Olaszo.elismeri a vatikáni államot. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette. Máltát V. így elismerték Nki jogalanyiságát. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot.

de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I. de általános jogelvként is elismerték. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part. Pl: Ontelsat. irányadó szabályai több BJ-ból származik.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre.M. Eurofima. Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre. PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása.N. 1993 (Ideiglenes önkorm.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja. politikai eszmének tekintették II.VH. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . amelyek több. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak. a későbbi értelmezések tették azzá.VH. szokásokra. Namíbia: a felszab.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. egymáshoz kapcsolódó. után jelent meg.

kult. Ez a státus addig áll fenn.. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol. 1966.fejlődésre. szuverenitás viták megőrzésében. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. mint opinio juris: Namíbia ügy. nem és törekszik az gazd. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő.M. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra. Minden. késleltetheti önállósodást. társulás stb. Kelt-Timor (Portugália v. államok függetlenségének megőrzésében.N. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. ÖRJ. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. tsi.. az ország területi integritása.) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. 26 .státusát (függetlenség.1970. beolvadás. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. 1966.

Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 .N.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni. így minden kérdés mint Danzig és Lo. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént.M.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba.jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak.közötti vitának számított 1919. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl. hogy kit tekint állampolgárának. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term. (pl. ahol a cselekményt lefolytatták.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében.

fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). és tiltott káb. kínzás. megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése. háborús. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása. történő apartheid. az egyén nem vonható felelősségre 1990. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. Katonai szükség nem hozható fel mentségként. 1977. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. állam kül-és hatalom megsértése.szer kereskedelem. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. védett személyek ki/áttelepítése. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. apartheid.N. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. BT: humanitárius jog megsértése 28 . Ha egy állam is felelős. túszszedés). faji megkülönböztetés. megalázó bánásmód. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás.

agresszió bűncselekménye. szintén felelős. ha tudott a cselekményről. ha tudott a cselekményről. bűncselekmények. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. (polgári népirtás. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. akik a bűncselekményeket megtervezték. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. módszeres kitelepítés. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994. Felettes személy.N. lakosság körében emberölés. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények.M. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. Felettes személy. 29 . teleülések önkényes pusztítása. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága. tervezésükhöz. felbujtottak. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. fosztogatás). előkészítésükhöz. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. kínzás). amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás. elkövették. szintén felelős. jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. elrendelték.

ts. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. egészség.M.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX. jólét. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok. véleménnyilvánításhoz.minden államnak kötelessége. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát. hogy ne engedjenek faji. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. készség. hatalom. ember.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol.központú): tisztelet. egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948.sz. 3. kormányzásban való politikai részvétel. vallási. egyesülési szabadsághoz.N. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. felvilágosultság. nemi. 2. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. az EJ végrehajtását az állam végzi. szeretet. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. vallásszabadsághoz való jog. igazság. függetlenül attól. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat.államok kötelessége. nyelvi diszkriminációt.

család jogai. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra. rabszolgaság. túl hosszú ideig tartana.névhez való jog.kínzás.VH. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód. 31 .lelkiismereti és vallásszabadság.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt. amelyektől még szükségállapot.visszaható hatályú tvek tilalma. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek. 5.sz.színűleg nem lenne hatékony. háború. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának. EJ Nki védelmének fejlődése 19. sebesültekkel. 6. 3. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik. 7. 1919.rabszolgaság.élethez való jog. hogy problémáikat saját alk. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. 2.N.os eljárásaik útján oldják meg. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1. Jogok elsőbbsége: olyanjogok. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára. kivétel: kalózkodás. Nemzetek Szövetsége megalapítása. v. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. 4. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása. mandátumrendszer megalapítása.M. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód.

gyerek jogai.gyülekezés szabadsága. 2.M.valamennyi kötelezi 55. 10. 9.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása. Bécs. büntetőjog visszaható hatályának tilalma.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását. személyes biztonsághoz való jog. oszthatatlan.tv. 9.gondolat. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. egyenlő fizetéshez való jog. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma.kínzás.KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma. TB-hez való jog.állampolgársághoz való jog.jog az élethez. 55.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv. ha az egyezmény megkívánja. időszakonként jelentést tegyenek. 2. 5. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1. 5.mozgás szabadsága.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog.jogképességhez való jog. 3. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes. rabszolgaság. rabszolgaság. népirtás.2. 3. 1948. 13.munkához. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1.emberi jogok). megfelelő eljárástól. kínzástól való tilalom.neveléshez való jog 1993.végrehajtásában közreműködésre. 4. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei. 32 .szabadsághoz. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1. való 56. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek.N. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők. 7.tényleges jogorvoslattól. 4.lelkiismereti és vallásszabadság.előtti egyenlőség.jog a kormányzáshoz való részvételre. 8. 6.

polgári. célja a okozása.. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog.. de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása. faji..olyan 4.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé. és tevékenységéért. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1.M. 5. népi. egyéniek. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon.kult.pol. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . 2.csoport tagjainak megölése. amely v.jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól. előidézése.mely nemzeti.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra.népirtás nem tartozik bele az egyezménybe. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény. 3. olyan Nki kötelezettség megszegése. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez. 2. Az államok tagadhatják a népirtást. nyelvgyakorlat.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948. 3.N. demo és EJ szorosan összefüggnek. amelyért egy állam is felelős lehet. 4. ENSZ EJ tisztviselő. felelős gazd. vallás kinyilvánításához való jog). vagy annak szándékát. kult.. véleménynyilvánításhoz való jog). Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. valamennyi szoc.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani.nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki. ENSZ EJ védelmét aki pol.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. nem ENSZ segédszervezetek. a nem jelentő tagállamok helyzetét. munkához.. az ENSZ szervének. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek.M. Témái: ÖRJ. amely igyekszik azt megoldani. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül.évben jelentést tesznek a részes államok.életben való részvételhez való jog. életszínvonalhoz. nem a részes államoknak felelős. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit. neveléshez. a bizottságnak információkat joga van arra. kult. TB-hoz. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. GSZT Bizottság szemlézi ezeket.N. eszközei ahol vannak. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. Ellenőrzési rendszere: minden 5. őslakosok helyzete) Gazd. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét. kult. Egyéni panaszokat is vizsgál.: 1993. ezért nehéz a végrehajtása. amit a 37 . konszenzusos döntéshozatallal dönt. Jugoszlávia). hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl.szoc.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz. jogilag független a részes államoktól.. amely nem autonóm. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség..jogok Nki egyezségokmánya. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság.

Nem bíróság. hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell. A részes államok elismerik.N. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. kvótarendszer bevezetése.M. Döntései: 1. Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. míg a maurit. Mauritian Women ügy ( murit. Munka alapja: 1979es egyezmény. diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése. az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk). halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. kiegészítést is kérhet a részes államoktól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. Főbb kommentárjai : 1. nőkkel 38 . fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. Lovelace ügy. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre.asszonyok külföldi férjeit deportálták. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. 2.forrásokat is igénybe vesz. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig). Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal. gyermekek jogainak kiemelt védelme. (pozitív diszkrimináció támogatása. GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga.

a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. joga a magánéletre. megfélemlítsék. Olyan esetekben. hogy vallomást csikarjanak ki. lelkiismereti. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja. véleménynyilvánítás szabadsága. gondolati. kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. éves jelentési rendszer. azt független eljárás során kell lefolytatni. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. Nem tartozik ide az. amely jogszerű szankcióból ered. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. egészséghez való jog):Minden. ahol kínzásnak lehet kitéve. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. nyomást gyakoroljanak rá. kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. bár a bizottság azt vizsgálja). Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő.N. amelyet szándékosan. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra.M. majd javaslatait továbbítja az államnak. akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. vallásszab. kizsákmányolással.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása.: Argentína. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. nem adnak ki senkit olyan országnak. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. a KGY felé tesz ajánlásokat. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 ..

ha az érintett államok elismerték joghatóságát. Célja a tagállamok közötti erősítése.tulajdonhoz. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. 11. Ugyanolyan bánásmódra van joguk. egyesülési való szabadság. folytatni fog olyan állam területén. 3. Ez vonatkozik határon átkelő.N. kult. Független szakértői bizottság. Migráns munkavállaló olyan személy. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet. szakszervezethez csatlakozás.magánélet 9. 6.ok és a regionális korm.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). 4. 2. alkalmazás feltételei. 5. bírósághoz fordulás. orvosi ellátás. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm. államközi eljárást csak akkor folytathat. aki fizetett tevékenységet folytat.jogorvoslathoz 12. 10.joghoz való jog.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . 1950: Alapelvek: 1.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül. és jog. Szabadsághoz.gondolati.élethez való jog.ok képviselőiből áll.önazonosság).megkülönböztetés tilalma. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. szezonális. amelynek nem áp-ra. személyes biztonsághoz való jog. folytatott.visszaható hatályú büntetőjog tilalma.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása. művelődéshez.M. részfeladatokat ellátó munkavállalókra. szabad és titkos vál. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez. 14. 13. 7. gyereknevelés.véleménnyilnánitás szabadsága. lelkiismereti és vallásszabadság. 8. Két eszmék szerve a megvalósítása. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból). nyílt tengeri berendezéseken dolgozó.kínzás és rabszolgaság tilalma.

Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv.M. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. ha 1. Eljárási rendje: 1. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni. joghatósága kiterjed v. 15.mennyi elé terjesztett ügyre. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet. akik a nagytanácshoz fordulnak. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. saját állam területére való belépés joga. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint. elutasíthatja az ügyet. A nagytanács 19 tagú. egyének csoportja. 2. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. magas szakképzettség. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 .KGY választja 9 évre.halálbüntetés eltörlése.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet. amelyek elismerték joghatóságát. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések. szakmai elismerés. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség.N. de csak azon államoknál. kormányzati szervek. Csak a szerződött államok területén van hatálya. 16. hogy az fejezze be az eljárást. fellebbezéshez való jog.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. döntései jogerősek és kötelezőek.

tanúk meghallgatása. Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások. Angol szervek által É-Ír. szóbeli nyilatkozatok kérése. Írország v. Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban).egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb. ami embertelen bánásmódot jelent. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. UK. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá.N. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 . IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. James. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja. UK.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v. akiket azért bocsátottak el. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket.o. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg.M. UK.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

Az államnak elismerése előtt is jogában áll. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai . aki úgy tartaná. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban.milyen pol. hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek.N. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. helsinki Záróokmányt.okból nem ismertek el. nemzetiségi és más 46 . a többi államnak kötelessége elismerni. valójában alig akad állam. Új államok létrejötte ténykérdés. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává. jelentése. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait. túlsúlyban. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. mint az elismertek. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították. akiket v. deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is. az elismerés egy politikai tett.

biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális. mentességek és kötelességek. hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 .váltás nem érinti az állam identitását. 2. az állam jogi személyisége el.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet.M.megfontolások gyakran erősebbek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné. korm. általában elegendő bizonyítéka annak. az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok. mint a hatékony irányítási képesség hiánya.N.

1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt. hogy kormányát megdöntötték.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.kapcsolatok felvételét is Polg. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk. Ha a változást a nép is támogatta (pl. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 . Alk.okat nem lehet elismerésben részesíteni addig. Ennek oka.M. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta. UK. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok.ellenes eszközökkel hatalomra került korm. egyértelmű folyamat lenne.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól.N. az államét nem. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt.: EJ sértő kormányzat ellenében.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit.

(pl. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett. 1992..N. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. BoszniaHercegovina. hanem nagyköveti 3. hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 . hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot. amely alapján kinyilvánítható.: arab országok Izraelt nem ismerik el. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete. területének kevesebb.mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot.: arab országok Izrael esetében).kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl. de sugallja.M. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét.diplomáciai kapcsolatok szinten). ha mindenki számára egyértelmű. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv. Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni. 2.ENSZ-tagság feltétele az államiság). noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz .o. felvétele (nem konzuli. mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig. de elképzelhető olyan körülmények.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat.: kisebbségek joga.

de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína.elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl.N. anélkül. pl. (pl. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek.: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 . ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód. állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt.M.

szolg. alperes vállalat ettől vásárolt. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. 1949. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia. akik nem ismerik el egymást.1970: területszerzést nem szabad elismerni.a SZU-t. mert nem ismerte el Gbr. Ném.: SZU-Balti államok.előtt. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. mert attól a naptól hatályos. hozza. veheti át elődje tulajdonát. nem ahogy elismerték. 1. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából. ahogy hivatalba lépett.M.de facto elismerte közben a SZU-t. Gond: Gbr.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették.N. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű. de attól azok még léteznek BJ hatások. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA).o. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. mert az övé volt a cég. diplomatái élvezhetnek mentességet stb. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany. (pl. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20. UK. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését. ez viszont a SZU visszamenőleges. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. ciprusi török állam. Felperes szerint a faanyag az övé.: Rhodésia. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v.

Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni.így őket nem lehet perelni. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v. Boguslawski: II.korm. Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr.VH. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. így azt nem fogadta el.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el. nincs lehetőség arra. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr. a közt.-t. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 .M.Sz. így H.az olaszok hatalomgyakorlását. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség.döntésekor. a MA-k ezt megtagadták.M.-t ismerte el Gbr. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is.Sz. de jure H. mivel Gb. ha az érintett vagyon Gbr. A.N. Londonban volt a Közt. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett. ki kellett fizetni a pénzt. Gdynia Ameryka Linie v..korm-t.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el. mert Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor.de facto elismerte a nac. Gond: de facto Olaszo. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr.korm.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat.. 1945-ben alakult meg a komm.területen van.határozatot figyelmen kell hagyni. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú. csak a Franco határozatát. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v.korm.

Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára. függetlenül attól. sem de jure nem ismerte el. közp. 3.irányítási foka. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete. 4. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def.v Gould.milyen az állam területén gyakorolt közig. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal. stabilitása.-tól: 1. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők. ha nem állnak egymással háborúban.milyen az új kormány Nki elismertsége 2.Angola v. angol bíróságok előtt 53 .D.Min v. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt. de a DAK által perelhető Somalia v. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v.háb.an került-e hatalomra.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto.-al és alk. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK). Kivétel: Transportes A.i korm.N. Nat.után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt.új kormány alk. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr.-al.területen jogi személynek tekinteni. jogi szempontból de facto létezhet K. így van perképessége. USA Eltérés Gbr. Újjáéledése: Salimoff v.zu Weimar v. így engedélyezték) Új elv polg. feltéve. 2.M. ha az nem helyezkedik szembe az unioval. természete. Petrochemical v. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1.

Nki szervezetek számának növekedése. hogy a szóban forgó részt v. 2.. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg. 4.”közös” jogok: tengerjog.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen. rendeleteket. hogy az érintett tárgy hol található.jogterületek: EJ. ÖRJ. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán. Csökkentő tényezők: 1. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma).KüM állásfoglalása kötelező jellegű.spec. nem veszik figyelembe az olyan tveket. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat. BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 .M. ha engedélyezi az eljárást. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel.N.mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli.engedélyezés annak függvénye. mely ahhoz szükséges. akkor le kell folytatni 2. 3.

hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. 2.mely szuverén uralma alá vonják (tenger. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság . tekintet nélkül arra. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást. az elismerés az állam. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v.bármilyen. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják.mely hatalom alá tartozónak tekinthető. hogy v. ilyenkor a Nki közösségtől függ. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra. Államot az elismerés hozza létre.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció. 2.két/több terület. hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet. ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. 2.ország egésze.M.N. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. terület a NB eljárásban. állam 3. Elemei: 1.

a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl. akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. 56 . azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére. a határ is elmozdul: 1. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges. de vannak kivételek: hódítás.N. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. akkor automatikusan az ÁT része lesz.M. mint elődjének volt. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg).: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak. Ha a változás fokozatos. A szerző állam nem szerezhet több jogot. 2. a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását.ha nem hajózható. vásárlás). Ha ez egy adott állam területén megy végbe. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala.

ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. Jogcím időmúlásával. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló. mert szerződés rögzíti. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. bizonyított használat. nem tisztázott. ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi. mégha laktak is rajta.M. de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg. Nyilvánosnak. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). 57 . így gyarmatosítható volt).: Briand-Kellog paktum.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt.jogellenes (lsd. hiába használta. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges.nyerte el a területet Fr. Nyílt tenger nem elfoglalható.N. Ecrehos ügyben Gbr. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. amely senkihez nem tartozik. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható.o-gal szemben). csak állam. nyilatkozattétel). Magánszemély nem hajthatja végre. békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését. Kuvait-Irak).:Minquiers V. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak).jogszerű. akkor az nem vehető el tőle. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható.

és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. ahol tiltakozásra lenne szükség.M. ezért elutasították az USA igényeket. de ez nem/későn történik meg. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. Nki reakciók). Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat. így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos.N. igénylő állam cselekményei. Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást.Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak. hogy valamely helyzetbe beleegyező. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. mint Mexikó gazdasági érdekei.uralmat.o. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. K. Olyan jogi konstrukció. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben). Estoppel: ha az egyik fél v. ellenkezés mértéke. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 . Palmas-szigetek ügye: USA: Sp. mely kizárja. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel.

N.birodalom mentén utódállamainak meg.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak.M. 59 . Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. . Az elv nem alkalmazható ott. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá. így határait kizárva a közig.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény. ezek a közig. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni. ez politikai jellegű igény.egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat. ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást. alig van jogi jelentősége. Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig).

(Burkina Faso v. Víztároló egyenlő felosztása.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. ahol nincs egyértelmű jogcím. Mali). más elvek lépnek életbe: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. Mali. sem gyakorlat alapján. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni).effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni. ott az effectivites megerősíti a helyzetet. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. ha maga a szerződés hatályát veszti.M. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. az elve a Nki szokásjog része. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával. a határ a folyó sodorvonalát követi. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. Határvonalak követik a folyó 60 . ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható. ha nem hajózható. hogy az sem érinti. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés.N. akkor az uti posseditis nem érvényesül. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével. a folyó/folyó főágának középvonala.

ha a folyó új mederbe kerül. a határ is elmozdul: 1. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. Grönland: Dánia. brit részt elfoglalták a spanyolok. A britek tiltakozta. Ha a változás fokozatos. 2. 1930-ra a Gbr. amely a határok mentén futnak le. Spanyol rész kimondta elszakadását Spo.M.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala.nak.és az óceánfenék.sz. Lehetővé teszi a hozzáférést.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés). egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII.tól (létrejött Argentína).létesített rajta települést.N. a brit települést gazdasági okokból kiürítették. akik eladták részüket Spo. kiaknázást.Holdegyezmény. helyesebb lett volna hódítás. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. ENSZ: tenger. de otthagytak egy táblát. és birtokba vették az egész szigetet. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír.érv: felfedezés. Argentína): Brit kapitány fedezte fel.elv elbirtoklássá változott. 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai. szuverén cselekmény megtételének idején Fro. foglalás. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v. 2. visszaszerezték a szigetet. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni. nagy része jég. annexió23. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni.1970. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada. szuverenitás fogalma nem használható. felderítést. a területet nem lehet tulajdonba venni.ha nem hajózható. de egy év múlva visszaadták.

-Hong Kong).N.M. területen való áthaladás. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás. de nem szünteti meg azokat. folyó használata.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján.. Finno. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket. tud.védelmi intézkedések). város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 .feltárás. bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. Nem változik ez a helyzet akkor sem. Norvégia. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át. term. Sokan tiltakoznak ellene. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. Tipikus területei: kikötő. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre. 3. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése. term.kiaknázás. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1. Ezeket egy konzultáció. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét. 2. nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. Dánia.-os kutatáson kívül tevékenységet. ami az egész Antarktiszra vonatkozik. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett.védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. egy szakmai tanácsadó. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. USA visszautasít minden olyan igényt. Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára.kutatás. területhez kapcsolódó. És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi.

amely az államterület része.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt.N. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I.VH.M. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára. É-atlanti halászati vita: Gbr.VH. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 . átrepülés szabályozása miatt) 1919. Nem egyértelmű a helyzet.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz. a lobogójukra való tekintet nélkül. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. hol lajstromozzák. posta. csak akkor. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ. Szabályozás struktúrája 1944. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. ha az adott állam ehhez hozzájárult. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). Hatásköre jogi. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg. 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a .N. chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. berepülhetnek. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai.M. de az állam felszólítására kötelesek leszállni. nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is. mert pl.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. technikai. Ma már nincs nagy jelentősége. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg.

3.csop.szándékosan közöl információt. megállapodás. 2.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi. 1929 célja: Nki.N. reptéri díjakkal foglalkozó munk.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban. 65 . Bermuda I. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez.M. 3. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1. rendszerét a repülés 2. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban. amelyeket az a terület támaszt.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere. Montreáli Egyezmény. amellyel lévő 1. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el.azokhoz a körülményekhez.

a fuvarozó olyan esetekben is felelős. amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 . 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. Engedély nélküli légi behatolás. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. mert az már nem része a kiszállásnak.összegét okozott azokért kárért a emelné. de nem felelős akkor.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. ha bizonyítani tudja. meghatározott összeg. 1978. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos). 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . valószínű.N. ha bizonyítást nyer. a per kimenetele attól függ.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max.M. Montreáli Jegyzőkönyv. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget. amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. Római Egyezmény. hanem a gyártót szokták perelni. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak.

Ha a gépen bűncselekmény történt. Izraelt elítélték a tettéért 1983.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni. líbiai gép lelövése Izraelben. Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955.diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. vagy 2. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1. 3.N.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény. 2. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 . mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. 4. 5. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. és az kihat az adott államra is. mert a bolgároknak 1.M. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő.

mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. egészségügyi csomagok esetén. 2. amely Irakba. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt.M. 4.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. illetve onnan rakományt akar szállítani. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 . 3.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését. élelmiszer. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít.N. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. Kuvaitba. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. ENSZ igazolta. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók.

ENSZ KGY: 69 . világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972. az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr. égitesten nem helyezik el.N. tárgyakban keletkezett. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára.M. ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya. Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni.

felhasználás lehetőségeinek kibővítése. 2. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát. hogy lehozza az eszközt onnan. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása. függetlenül attól. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre. Céljai: 1.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal.N. 4. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. a felbocsátó állam felelősége.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 . 3. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979.sz.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett. Államok végzik 1968.M. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik.rendezett és biztonságos feltárás. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása.

1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak.-ig: a parti tenger szélessége attól függ. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd. tengerparttal nem rendelkezők csoportja. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész.N. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok. stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 .sz. hogy az állam a területet saját partjáról. (77-ek csoportja. parti államok). mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban.. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát. pol. hátrányos földrajzi helyzetű államok. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését.. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. szigetállamok. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt.M.

ezekre az esetekre spec.ahol szükséges. ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. sem parti tengernek nem minősülnek. sem más övezetnek.szabályok vonatkoznak: 1.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el). sok sziget. tavak. továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 . kivéve. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. 2. 3. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. amely korábban parti tengernek minősült. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó. folyók.v. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők. brit R.nem térhet el a part általános vonalától. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek. amelyek sem a nyílt tengernek. sok öböl). azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség.M.N. olyan vizek. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. Akkor problémás a kijelölés. ahogy azt nagy léptékű térképen.

szigetek: Természetes módon létrejött.M. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg.N. az összekötő vizeket. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. vízzel körülvett földterület. más természeti vonásokat. A bíróság elfogadta a norvég határokat. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 . Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. amely dagály idején a vízszint fölött van. hanem figyelembe vették a szigeteket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. az ilyen területek használhatók alapvonalként. beleértve a szigetek részeit. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. egyenes alapvonal esetében. azon felül 24 mérföldes. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. egyenes alapvonal jelölhető ki. Azoknak a zátonyoknak.

és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. a fennálló megállapodásokat. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. az ilyen területek használhatók alapvonalként.M. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. halászati jogokat.N. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 .

és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. amennyiben káros a parti állam békéjére. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. biztonságára. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . parti kereskedelemből (cabotage). amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. ha a külföldi halászhajók nem belvíz. azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra. Parti tenger része a szárazföldnek. nyugodt rendjére. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. Nem alkalmazható ez ott.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának.M. az afölötti légtérre. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek.N. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. altalajra. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól.

8. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból. 6. kémkedés.N. hidrográfiai felmérés. berendezések.természeti környezet megőrzése.hajózási védelme.hajózás biztonsága. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1.ioskutatás. pénzügyi. közegészségügyi tvek. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. 2. propaganda. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. megelőzése. fegyverrel végzett gyakorlatozás. pénzügyi. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. ha 1.halászati szabályok ellenőrzése. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. előírásával. más berendezések. létesítmények erőforrásainak megőrzése. szándékos és súlyos környezetszennyezés. forgalom csővezetékek szabályozása.vám-.tud. és bármilyen tevékenység. megszegésének megelőzése. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője.kébelek. tengeri 3. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. 5. védelme. fegyverzetére. csökkentése.2. vám-. 3. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit. hajózásra vonatkozó szabályit. szabályok megszegésének 76 . követelmények diszkrimináció gyakorlása révén. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése.tenger és élő segédeszközök. bevándorlási.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. környezetszennyezés 7. halászat. tvek 4.M.bűncselekmény olyan jellegű. kutatási és vizsgálati tevékenység. ehhez sem előzetes bejelentésre.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. a joghatóságot ez nem korlátozza. 4.amennyiben egy államhoz 77 .kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. kivéve hajó tves kötelezettsége. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen. 2. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban.M. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át. Parti álam joghatósága nem járhat el. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát. Kivétel: 1. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. átrepülés szabadsága). később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat).N. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. nem foglalhatja le.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. Az államoknak béke idején joguk van arra. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent. ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért.

amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. Törökország előzetes értesítése mellett. Nem halállomány feletti biztosítása). ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. megőrzése. hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína.M. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-. automatikusan csatlakozik. bevándorlási. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . hogy 1.N. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül. lehetővé teszik. hanem igényelni kell. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. adó-. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. 2. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát.

átrepülés.os kutatásra. Más államok szabadságai: 1. kezelése. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat.N. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 . erőforrások felkutatása. kiaknázása. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. használatára. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület. építmények felállítására. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. tveit. UK. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. altalaj. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra. tengeri környezet védelmére és megóvására.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé. tengerfenék. megóvása. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni. 3. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. Joghatósággal.joghatósága van mesterséges szigetek.tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. 2. kötelezettségeit.távolságot.M.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg. hogy azt mind kontinentális talapzatra. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. feltéve.nyílt tengeri hajózás. amelytől a parti tengert mérik. de nincs olyan jogszabály. 2. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt. tengeri tud. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki. ha azok nem ismerték el. létesítmények.

ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. szubregionális. USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben. biztonsági. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz). szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú.M. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni.N. semlegességi övezetek. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro.

sz. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. meg. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16. hosszas használat útján egyes. ahova csak azért regisztrálódtak sokan.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr. hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958. mert Fro. a nyílt tenger szabadságait (hajózás. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. tudományos kutatások szabadsága. elévülés elvei (más nemzetek által elismert. átrepülés.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. amely nem tartozik a parti tengerhez. halászat. elismerés. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része.M. annak ellenére. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg.N. Ha a gyanú alaptalan volt. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. ha alapos a gyanúja arra.

javak ellen irányul. követnek feltartóztatás. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. repülőgép. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény. Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. repülőgép. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. ha több lobogó alatt hajózik. Politikai célra történő eltérítés. cselekményeket ösztönzi. létesítményt bejegyző államnak. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. azon lévő személyek. melynek kommunikációját 82 . bármely államnak. A honosságáról). vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . előmozdítja). műsort fogó államnak. vagy el. hogy az kalózkodásra készül. hajó. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. vagy hontalan. jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. szabadnak számít. 2.M. személyek. amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában.nyílt fosztogatás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába. amely 1.N. hatalomba kerítés. ha a hajó kalózkodásban. rabszolgák szállításában vesz részt. javak ellen irányul olyan helyen.

1969. alkalmazható kontinentális talapzaton. Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető. katonai repülőgépek.területe: mérgező. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre). olajszennyezéssel. amelyek szükségesek megelőzéséhez. Csak hadihajók. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). 2. hajókról származó szennyezés. hogy az a hajó. 2. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. amely megszegte a parti állam szabályait. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy.i hajók.úgy kell folytatniuk tevékenységüket. ártalmas. hogy az üldözött észlelte. vagy jelezte azt olyan távolságból. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken).üldöző meggyőződött arról. vagy az az állam. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik.egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. csak akkor folytatható nyílt tengeren. Üldözés csak akkor kezdődhet meg. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1. maradandó anyagok. fegyelmi eljárást. felhatalmazott korm. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj.felszólította megállásra. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. repülők folytathatják.N. csökkentéséhez. parti tengeren.M. ha 1. káros. 3. radioaktív anyagok). KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. környezetének. ha az üldözést belvízen.

állam . kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. Végrehajtásért. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. Megelőzés. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére. meg kell állapodni a részvételi jogokban.M.N. KT31 azt a peremet jelenti. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. Olajban. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik. Gázban gazdagok. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja. amely mind a KGÖ-re. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. csökkentés. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás.

ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos.N. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. sem kifejezett nyilatkozattól. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn.M. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai. de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást.

egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben. 3. onnan kezdve évi 7%. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása.releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki. 4. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak. 2. 86 . évente 1 %-al nő a 12.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. 2.N.tartózkodni kell a természet átrajzolásától.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk. kapcsolatuk általános összefüggései. amely a másikhoz tartozik. 3. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn.évig.figyelembe kell venni annak szükségességét. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza. 5. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1.M.év után. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján.

ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. Líbia: arányosság. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. anélkül.N. mint a lehetséges választóvonal 87 . Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján.M. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. hanem a felek megállapodásával.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr. Maine-öböl ügy: (USA v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra. az elhatárolást úgy kell megoldani. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. spec: a felek kifejezetten kérték.

évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. kivéve azokat. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. fémek) 1969. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc.M. mert én azt át nem írom ide… 88 . de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. állami vállalatok.N. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. azon sem szuverén. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. semmilyen jog nem alapítható rajtuk. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel. ahogy a földrajzi helyzetet leírják.oldalon a teljes végeredmény. nem sajátíthatók ki. a jég ezt nem befolyásolta. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás). ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. megoldást sugall. a részes államok.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve).

amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket.M.évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. SZU. amelyek egybeesik olyan területtel. hogy az egyezmény kötelezze őket. kivéve.N. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal.. 1. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok.amely egy másik fél.ha olyan területre vonatkozik. 3. USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be. megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban..ha a kérelem olyan területre vonatkozik. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el. Belgium. NSZK között) 1994.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre. USA. Hollandia. Kanada. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben. Olaszo. 2. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. a bizottság keretein kívüli igényt. Gbr.

N. áp-i alapú. megszüntethet jogokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza. végrehajtási. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. jogilag releváns eseteket. országon belül minden egyes esetben alkalmazható.os kutatás. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. tekintet nélkül az áp-ra.M. 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat. kötelezettségeket formái: jogalkotási. körny. amikor az érintett személy az ország területén . hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban.véd. csak azokra az esetekre vonatkozik. tekintet nélkül a területre kikényszerítő. létrehozhat. tud.. az lehetőséget ad az államnak arra. hajózás. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. más államok belügyeibe nem avatkozhat be.

és nem kötelezi a tagokat arra. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. vagyont érintő bánásmód.N. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát. Személyeket.M.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai. 3. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp.: áp. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket.adók kivetése (akkor is.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. 2. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk. állandó lakóhely). Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus.. azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn.feltételeit. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra. pl.állami szervek eljárási szabályai.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd. A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben . A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. mert az állam számos szabályt alkot. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható. amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA. Az államnak az a joga.M. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása.:bevándorlási szabályok megsértése esetén). 92 . amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban.korábban 9. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak. ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme.N. A fr. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül.álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . még akkor is. UK: alapja az idézés kézbesítése. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön.o.amely területén a cselekményt elkövették. 2.

melyik részen történt a bűncselekmény.és brit közös JH. csatlakozó és egyéb övezetekben. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. ha más államok is érintettek. amelyek jordán JH alá esnek. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel . kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. a NJ akkor releváns. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr. ha nem állapítható meg. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. nyílt tengeren.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie.tvek fr. Ez kiterjed a határellenőrzésre. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. őrizetbe vételre. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . hogy kit tekint saját áp-ainak. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából.M. mindkét állam JH-gal rendelkezik. Áp-ainak az állam jogokat. viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést.N.

megváltoztatása. Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás.még EJ-nál 94 feltételeit az állam . számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban. Alapja :1. még akkor is. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd. pl. amelyet áp-i követtek el. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés. emberölés.adott állam területén való születés (jus soli). ha más állam területén követték el. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. bigámia). nőknek az áp-ság megszerzése. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát.honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. 1979-es egyezmény: területén. Sok állam lehetővé teszi.N.: Antarktiszról szóló brit tv. amilyen lobogó alatt hajóznak. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. a létezésen. 1957-es lehetőség). ahol lajstromozzák őket. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan.szülők állampolgársága (jus sanguinis). a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. mint más államokkal. 4. 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék.házassággal van. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak.M.

megtorlás volt. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. amely nem áp-it túszul ejtették. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. USA bünt. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására.az ügyet USA.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. Cutting-ügy: C.N. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira.jog. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek. mégha Gbr területen kívül is. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett. kapcsolatban. amelynek amerikai volt az áldozata.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett. USA v. mert ha rosszhiszeműen is. amelyiken amerikaiak is utaztak. mert hazaárulást követett el. ha ezt igényli. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében. 1984.M. más államok JH-n kívül eső területekre. Public P. de brit áp-nak vallotta magát. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. megfélemlítés. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer. vagy amerikai a tettes. érdekeire 95 .

politikai. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő. különösen súlyos háborús bűncselekmények. amit magántulajdonú hajók.M. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését. szándékos és súlyos környezetkárosítás) . kínzás.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió.N. népirtás. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül. etnikai. finanszírozása). tiltott kábítószer-kereskedelem. polg. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. ENSZ 96 . Nki terrorizmus. alkalmazása. 2. 1. az csak háborús. feji alapon.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik. kiképzése.vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. apartheid. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. zsoldosok toborzása. vallási. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1.

univerzális JH alá esnek 1949.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is. ha azt követték el. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét.M. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. 1973. 97 . túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. védett személyek jogellenes deportálása. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. túszszedés.N. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el. 1961: E. Nki áp-a. az ország álló. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. ENSZ KGY egyezmény. köztük dipl. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. Nki védelem alatt álló személyek. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön. Az. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy. kínzás. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. kegyetlen bánásmód. ha az államok JH-a alá.

3.BJ-ba kell iktatni. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak. részes országok áp-i/hontalanok követtek el.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. elkövetője az adott ország ápa. 1. a részes államnak akkor is JH-a van. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. ott állandó lakhellyel rendelkezők. 1949. 2. 2. 1963. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5.nem lajstromozó állam beavatkozhat. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik.N. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. hogy rákényszerítsék v.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy. 3. hogy az országot rákényszerítsék v. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. 4. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett . amely nem tartozik egyetlen államhoz sem.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre.M.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. fegyelmet fedélzeten. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. a repülés biztonságára vagy a 98 . vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el.JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani.

kivéve.ha a gépet nála lajstromozták.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el. 3. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint.M. szabotázs megbüntetésére. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre.N. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni. amellyel van kiadatási szerződés 99 . A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el. bűncselekményt követ el. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. 1978. 3. 2. embargó alá helyezi az ország légitársaságát.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. Részes ország JH-a fennáll.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. erre kísérletet tesz.polgári lehetőséget ad ellen a 1.ha a gép az adott ország területén landol. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. akkor lépéseket tesznek.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt. 1.

. a bíróságok nem folytatnak eljárást. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben. amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v.M. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. akkor a bíróság nem vizsgálhatja. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. kegyetlenkedésre. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v. Gbr. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. Toscanio-elv csak a kínzásra. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv).N. Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt.

sz. mind gyakorlati értelemben megnehezítette. más államok nagykövetei.M.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk.) állami.os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül. különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók. A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability). bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 .N. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik. hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. 4.Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 . mert : 1.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű.N. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül. fegyveres dipl. USA) Gbr. köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra.M. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA. 2./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére. aktusok.tevékenységgel.cselekmények. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők. 3. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt. közig.

ügylet természetének vizsgálata.intézmények. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. 2.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). akkor kell figyelembe venni a célját. Az. amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. hogy az állam közjogi minőségében járt el.N. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. Ha a szerződés. ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul. Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). Ez a módosított “szerződés természete” teszt. a szerződésszegést a szuverén 103 . különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. azt kell vizsgálni. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. állam és valamennyi kormányzati szerve. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére.M. hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. hogy ne szállítson árut Chillébe. föderális állam alapegységei.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli.szerződés. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. 2. A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. vagy nem (jure gestionis). Ezt azért nem fogadták el.

ez már nem közjogi minőségben történt.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v. Iraqi Airways Co. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti.M. ezért azt kell meghatározni.kiket érintett. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. sem kereskedelminek minősíteni. annak közjogi jellege ellenére. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. V. mert a kubai kormány mint tulajdonos. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól. Kuwait Airwacs Co. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. 3. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. megkínozta 104 . USA v. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. Reid v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta. hogy 1. mert szuverén jellegű volt. USA v. bebörtönözte. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e.pontosan milyen cselekményre került sor. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal.N. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg. 2. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. hogy azt nem lehet sem szuverénnek.hol folytatják a cselekményt.

ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. támogatására nyilatkozatok. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36. alapján kérdőjelezhető meg. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. nem pedig annak részeiből léphet ki.M. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B.: kereskedelmi egyezmények. Egy állam csak a szerződés egészéből.E. Fontos követelmény. konkordátum szerződés fogalma: államok között. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak. csak rájuk az egyezmény 105 . amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. hanem politikai manővernek. Az államok és a NJ más alanyai között.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. kivéve. paktum. Bécs. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is. charta. pl. és azokra a szerződésekre. Ezek attól még Nki szerződések. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést.N. egyezségokmány.

Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. akkor a megállapodás nem lesz szerződés. Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. könnyen kezelhetők. így csak olyan személy köthet szerződést. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. módosíthatók. még ha jelentős pol. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak. kötelezettséget keletkeztetnek. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége.ha bizonyítható. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt. ha 1. 3.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. 2. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket. az 106 .az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. az állam azonban nem azonosítható emberi lény.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról. aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). 2.N.M. megszüntethetők Katar v. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében.hatása is van.

1. fenntartó helyettesek.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény. 2.. kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2. 2. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni.Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia. KüM. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum.M. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire. parlamenti kapcsolatokat képviselő.ha nem Nki konferenciáról van szó. nincs joghatása. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el. ha abba beleegyeztek.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén.N. Bécsi egyezmény: 1. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1. 3. KüM át. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 .Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők.dipl.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán.

3. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt. 2. Akkor van erre lehetőség. az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. BJ változását.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni. csak annak a jele. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani. amelyet nem írt alá. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor. állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható.N. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam.M.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben. a BJ-ra tartoznak: 1. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti.a megerősítés mindig szükséges. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 .

kivéve. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. megerősítése. Szerződés úgy rendelkezik. ha 1. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. ha elutasítja. Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. 3.tiltha a szerződés. se más részesei nem. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. 2.N. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. teljes körű 109 .M.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. az egyezményben részes félnek tekinthető. elfogadása. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás.

3. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. hogy elfogadja-e a többi állam. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában. nem pedig az.kont. 2. hogy az ellen nem. és amely fenntartást tartalmaz. akkor válik hatályossá. Fenntartás általános szabályai: 1. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül.N.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése. amellyel valamely állam elismeri azt. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást.talapzat ügyben a Gbr. (Líbia-UK dipl. Fenntartás érvényessége azon múlik. A fenntartást 110 .M. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1. kivéve. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi. 3. Fenntartások joghatása: 1. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. de az ellen nem .másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban. 2.az olyan aktus. amelyhez a fenntartást fűzte.elutasítás nem jelenti az. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1. 2. alkalmazzák. Fenntartás érvénytelen. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében.

ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 . abban az időpontban. amelyek 12 hónappal azután. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést. ha erre nincs rendelkezés. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr.N. ha a csatlakozásra később kerül sor. A fenntartásokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. akik jogosultak arra.vitatta. a szerződés hatályba lép. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr. hogy a fenntartásról értesültek vagy.M. Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal.

2. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. de aláíró államokra csak akkor érvényes. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. sem jogokat nem hoz létre. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. ÁNB: az államok által 112 . akkor 1.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött.N. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. aki akar. Meg kell állapítani. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. de a módosítás nem köti azt a részes államot. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. ha a részes felek szándéka arra irányul. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. amelyeket az ilyenként elfogadott.M. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják.N. a módosítás részesévé válhat. feltéve. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni.

ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. Csak akkor megengedett. tekintet nélkül az összes fél általi módosításra. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes. amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). ha az olyan részeket érint. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések .M. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy.N.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja.

abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni. vonatkozó okmányok rendelkeznek. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve.N. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. ) vitatott időpontjában.jogrend állt fel. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra.M. nem kölcsönösségen 115 . ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. ezáltal egy spec. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen.

hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult. (pl. kivéve. Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. vagy elkerülhette volna azt. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. ha kimutatható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. az államot kötelezi a beleegyezés. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. Ha másik azért.M. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. ha a körülményeket olyanok voltak. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 .N. így az egyezmény egy eleven dokumentum. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. akkor az érvénytelenítő okot jelent. Jogsértés akkor szemmel látható.

a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. akkor bármelyik részes fél követelheti. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre.. 3.N. de ezt nem építették bele az egyezménybe. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla. az feloldja.M. Ha a szerződés semmis. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek. ENSZ AO: más állam területi területi épsége. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével.nyomás is. mert sok múlik a körülményeken is. hogy szabadon kötötték őket. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. amelyekről azt állítják. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás. amely akkor állna fenn. ha a cselekményt nem hajtották volna végre. de ez nem érinti 117 . akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. Ha a szerződés semmis. Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. pol. de a mi vitathatatlanul létezik. fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. kat.. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. a feleknek minden . és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. ha ez a szabály kialakul. gazd. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. Kényszer-e a pol. 2. hogy attól eltérni nem lehet.

annak megszűnése előtt keletkeztek. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 . bizonyítani kell. 4.többi féllel való tanácskozás útján bármikor. ezért el kellett őket engedni) . hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik.szerződést korlátozott időre kötötték. 6. ha megállapítható. hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre.N. 5.M. kötelezettségeit.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. amelyek a szerződés végrehajtása során.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. akkor csak akkor léphet ki az állam. 3. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket.ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. 7. 2. Az. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. ha ebben valamennyi részes fél egyetért. ha ezt a szerződés megengedi. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit.szerződést teljesítették. jogi helyzetét. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr.

a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között.bármely részes felet arra. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik.a többi felet arra.M. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. hogy az erre hivatkozó 119 . Csak akkor lehet használni. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni. 2. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése. 3. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére. 2. 4. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. ha 1.azt a részes felet. arra. ha a szerződés olyan jellegű.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1. 3.N.szerződés határt állapít meg. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges.a változás annak eredménye. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén.

M. 4.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. 1. ami a szerződés felújítására irányul. 3. 2.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. felek másképpen nem állapodnak meg. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve.N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful