M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

N. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában. ezáltal a a ts10. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts.old. Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre.M. újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. Előnye: rugalmasan lehet kezelni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2. = társadalom 7 .

mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne. az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik.N. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. Nicarauga v.:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. gyakorlatilag egységesnek kell lennie). Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti. ami meghatározza a szokás létrejöttét. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. hogy v. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni. amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése. így a NJ nem lenne független. hogy a belső jogban v. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 .M. Bizonytalanság akkor merül fel. alapján gyakorolja) Pl. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie). USA (nem szükséges. Nki környezet az.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása).

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). ennek feltétele. ha tudatos kötelezettségen alapul. hanem sokk összetevőből áll. okozza. nyilatkozatok.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak.milyen viszony igen. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség.: tengerjog.N. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését.M. ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. és mindig v. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. de a hatalomhoz fűződő v. amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki. mert az a kötelezettségük). (azért nem cselekszik. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek. mint a cselekvés. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban.

hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. miszerint Fro. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 . mert v. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján.o nem ratifikálta) .mely állam mgtrtsa ellen. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák.o. hogy nem is tehették volna meg. mlg nem jelenti. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges.N. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot. akkor azt az államot úgy kell kezelni. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés. mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult.milyen gesztust gyakorol Tiltakozás. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen. akkor azt általában elfogadják. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. és ahhoz a többi állam hozzájárul. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról. nem azért. amit Ném. de a fr. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ. mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. így Ném.M.

mely szokásokhoz csatlakozzanak.N. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. sőt. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli. nincs éles határvonal szokás felett álló. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3. kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné.M. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak. mivel a múltban ez gyakorlat volt. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. 1 és 2 keveréke. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 . Helyi szokás olyan szabályok. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ.

N. világűr kiaknázásáról. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. K+F egy sor olyan előírást rögzít. kábítószer elleni küzdelemről. amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg.M. bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról). A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást. genfi egyezmények (hadifoglyokról. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. az azt is jelezheti. ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből. nem jogalkotó 12 . polári lakosság védelméről).).o. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz. az a nem részes felekre is kötelező. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános. pénzügy. GATT) szűk körű hatályú. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. nem korlátozott hatály olyan megállapodások.

ott a NJ eltűréréről. nem támaszthatnak igényt arra. Kelsen: formális logikai érvek. A jog olyan rendszer. Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül.M. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 . hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel. mert ezt jogszabály mondja ki. Az államok azért egyenlőek. erkölcsi alap a fontos. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. a NJ. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is. így a kettő között logikai egység jön létre.N. nem pedig alkalmazásáról van szó. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. ha jogellenes cselekmény történik. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése.

N. a fr. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. mint a másik. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az. mint a BJ. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás. így Gbr. Egy szabály érvényessége attól függ. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt. nem lehet védekezés alapja.jog a brit jogtól. az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne. a BJ érintetlen marad. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe.27. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább). Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja. mint pl. hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice. az állam NJ-ot sértett.

Mortensten v. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett.os megerősítés nélkül is. ha az nem ütközik BJ-ba. Gbr.N.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. A NJ minden szabályát transzformálni kell.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. amit senki sem ? meg. alk.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció). ügy: NJ nem érvényes. ha a Nki szokásjog volt érvényben. Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog. kivéve ha azt a BJ inkorporálta.Dep. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek.sz. NJ csak akkor érvényes. ahol a NJ megváltozott. R.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit). mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 . amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk. hogy hatályossá váljon a BJ-ban. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték.-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni. Chung v.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik.sz.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19. ahhoz Gbr.-nak nincs joghatósága. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát.M. Watsonv. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. a Nki szerződésekre nem.) Brit uralkodó megközelítés a 18. Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is.

of Trade). 6. ha a bíróság jog szerint dönthet róla. 4. Magánszemélyek jogait érintik. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . mint a tveknél.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. Hammer ügy). 2.egyezmények. a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. ha a szöveg egyértelmű. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges. (Buttes v.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 .:szerződés háttéranyagait is felhasználják. létezik egy szürke zóna is. Pénzügyi kötelezettséget teremt. Egyének Nki szerződés alapján. Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül.N.M. ahol a 1. Dep. szuverén államok ügyleteiről. és a kérdés diplomáciára tartozik. kiegészítése szükséges. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot. 3. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv. Módosítása. 5. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek. v. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. lényegtelen állig. pl. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. EP hatáskörét növeli.brit területek átadásáról van szó.

2. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének. Montevideoi Egyezmény: Az államnak. jogképesség.: Littrel v.meghatározott terület. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. amelynek területe és 17 . de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre. Az immunitás azt írja elő. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. Pl. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v. de nem kényszeríthetik ki annak betartását.M.kormányzat. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal.N.állandó lakosság. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg. mint jogállás. 1933. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. 4. USA. hatáskör. Dep. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. 3.

Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. csak Zimbabwet a polg. (pl. az elismerés csak pol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol. noha a feltételeknek R. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl. Ez nem csak országot. hogy más államok is elismerik.is megfelelt volna). Állandó lakosság megléte természetes követelmény.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. de annak nincs min.struktúra meglétét jelenti. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. 1960.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. Guinea. hanem szervezetet is jelenthet. akkor bizonyítania kell.N. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek.: Kongó. ahogy neki jó. létrejön az állam. Ez nem előfeltétele annak.hatalomnak alávetett lakossága van.hatékony működése érdekében szükség van v.M. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts. Inkább egy koherens társ-pol. Szuverén államnak fontos. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít. beolvadás következtében szűnhet meg.háború után.milyen közp. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak.hatalomra vagy kormányzatra. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el.

Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. egyenlő jogokkal és 19 .: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. kivéve.önvédelem joga.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. Lotus ügy. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. Ném. 2.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan. SZU.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1. amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene.o. 4. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe. Csehszlovákia. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. 3.N. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét.ENSZ. nem arra. Jog arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés. 1970: senki de pl.M. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá.

rendszerét.N.. 4. 5.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1. 3. 2.minden államnak joga. 2.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát. Nki fórumokon eljárhat.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1. a terület állami státusát megtartja. szerződéses viszonyba lép. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal.szuverén egyenlőség.az államok jogilag egyenlők.belügyekbe való be nem avatkozás tilalma.tsi. 2. 3. 6.agresszió tilalma.o.) Formális szuverenitás érintetlen marad. gazd.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát. államok 3.:Marokkó-Fr. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést. 4.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása.egymás ügyeibe való be nem avatkozás. de a állammal olyan gyakorló teszi. hogy szabadon válassza és fejlessze pol. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja. kult.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen.. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 . a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1.szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.M. 4.

ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek.. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. Nki jogalanyok. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. rendészeti megállapodásokat. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. 21 . ha a a gyakorolnak. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA)..SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van. Azok a tagállamok. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. De a tagállamok köthetnek autópályával. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. tagállamaival. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást.N.M. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön.

(vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II. de nem állapította meg az új jogosultat. A német állam formálisan fennmaradt.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. az de a mandátummegállapodások. A két nagyhatalom együtt jár el.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték.Fr. SZEB felállítása.) se gyakorol kizárólagos igazgatást. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak. A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület.VH. így mandátum megszűnt. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. A területen egyik állam (Gbr. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika). Ném. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását.os dokumentumok nem tettek 22 . amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum). a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható.után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át. Berlin 4 részre osztva. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett. 4 övezet. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik.VH.o. Egyezségokmány.. a terület nem lehetett önálló.o. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést.N. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk.

Alapelvei: 1. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. így ismerve el az államot. noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. külön közigazgatást hoztak létre. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. de egyben kikiáltották a CTK-t. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság. területi integritás tiszteletben tartása. Tagjai olyan független államok.szuverenitás. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték. Társult államok: kis terület. FÁK: SZU jogutódja Oroszo. 4.M. inkább a véleménycsere fórumaként működik.N. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat. 23 . Nem teremt kötelező jogviszonyt.lett. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. de a terület ma is török uralom alatt áll. de közigazgatásilag független.viták békés rendezése. általában Nki egyezmény alapján.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. végül 1984-ben engedték be. 3. nem tekinthető szuverén államnak. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. 2. de az aktus Nki joghatással bír. amellyel nem jön létre új állam. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek. felszólított az el nem ismerésre).népek önrendelkezési joga. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. ami de jure Kína része.

elismeri a vatikáni államot. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek.Pilléres szerkezetű. Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. Szentszék és vatikáni állam: 1929. hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. később Rodoszt irányították. igazgatását pedig jórészt Olaszo. így elismerték Nki jogalanyiságát. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak . Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején. Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki.Károlytól kapták. és kormányként is elismerte 24 .N. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. Olaszo. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). bár jogalanyisággal a XIX:sz. mint különleges entitánst. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását.végzi. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta. Lateráni szerződés: Olaszo. Máltát V.-tól nem rendelkezik. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri.M. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai. 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot. 1935-be jogalanyiságát. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot.

1993 (Ideiglenes önkorm. Eurofima. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ.N. Pl: Ontelsat. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre.VH. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista. irányadó szabályai több BJ-ból származik. után jelent meg. PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott.M.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part. amelyek több. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek. szokásokra. de általános jogelvként is elismerték. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása. politikai eszmének tekintették II. Namíbia: a felszab.VH. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja. egymáshoz kapcsolódó. a későbbi értelmezések tették azzá.

ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. 1966. 1966.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960.M. szuverenitás viták megőrzésében.státusát (függetlenség. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a.. mint opinio juris: Namíbia ügy. tsi.fejlődésre. 26 .) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol. nem és törekszik az gazd. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. az ország területi integritása. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel. Ez a státus addig áll fenn. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. Minden. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ.. államok függetlenségének megőrzésében. ÖRJ. társulás stb. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is.1970. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát. Kelt-Timor (Portugália v. beolvadás.N. kult. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik. késleltetheti önállósodást. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra.

jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo.N. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term.M. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében. ahol a cselekményt lefolytatták. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. hogy kit tekint állampolgárának. (pl. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 . Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek. így minden kérdés mint Danzig és Lo. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik.közötti vitának számított 1919.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba.

megalázó bánásmód. fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás. és tiltott káb. állam kül-és hatalom megsértése. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. apartheid. háborús.M. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. faji megkülönböztetés. az egyén nem vonható felelősségre 1990. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése.szer kereskedelem.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. védett személyek ki/áttelepítése. BT: humanitárius jog megsértése 28 . történő apartheid. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. túszszedés).N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. Ha egy állam is felelős. Katonai szükség nem hozható fel mentségként. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991. 1977. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. kínzás. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949.

elrendelték. felbujtottak. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. agresszió bűncselekménye. (polgári népirtás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága. ha tudott a cselekményről. amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás.N. előkészítésükhöz. kínzás).M. Felettes személy. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. lakosság körében emberölés. szintén felelős. bűncselekmények. Felettes személy. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994. fosztogatás). jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. elkövették. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. tervezésükhöz. 29 . szintén felelős. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. módszeres kitelepítés. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. ha tudott a cselekményről. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. akik a bűncselekményeket megtervezték. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. teleülések önkényes pusztítása.

szeretet. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. véleménnyilvánításhoz.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. igazság.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol. egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. kormányzásban való politikai részvétel. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat. egészség. függetlenül attól. egyesülési szabadsághoz. nemi. 3.sz. ts. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának.központú): tisztelet. nyelvi diszkriminációt. 2.államok kötelessége. jólét.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra. vallási.N. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás. felvilágosultság. hatalom. hogy ne engedjenek faji. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok.minden államnak kötelessége. ember.M. az EJ végrehajtását az állam végzi.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. készség. vallásszabadsághoz való jog.

v. kivétel: kalózkodás. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II.névhez való jog. Jogok elsőbbsége: olyanjogok. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának.lelkiismereti és vallásszabadság.család jogai. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. rabszolgaság.M. Nemzetek Szövetsége megalapítása.kínzás. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód. túl hosszú ideig tartana. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára. sebesültekkel. 7.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt. 3.sz. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik.visszaható hatályú tvek tilalma. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek. 4. háború.rabszolgaság.N. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása.VH. 5. 1919. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra. amelyektől még szükségállapot. 6. 31 .:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. EJ Nki védelmének fejlődése 19. 2.élethez való jog.os eljárásaik útján oldják meg. mandátumrendszer megalapítása. hogy problémáikat saját alk. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód.színűleg nem lenne hatékony.

9.N. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők. személyes biztonsághoz való jog.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv.KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz.neveléshez való jog 1993.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását. 13. 32 . 2.munkához. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek. Bécs. oszthatatlan. 8. 55.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása.jog az élethez.jog a kormányzáshoz való részvételre. egyenlő fizetéshez való jog. 5.kínzás. büntetőjog visszaható hatályának tilalma.állampolgársághoz való jog. 1948. TB-hez való jog.valamennyi kötelezi 55. 4.előtti egyenlőség. 4. 3. ha az egyezmény megkívánja. időszakonként jelentést tegyenek. 7.emberi jogok).gyerek jogai. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1. rabszolgaság. 10.mozgás szabadsága.szabadsághoz.2. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1.M. 5. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma. 3. való 56.tényleges jogorvoslattól. 9. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes. 2.végrehajtásában közreműködésre. népirtás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8.jogképességhez való jog. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog. megfelelő eljárástól. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni.tv. 6.gyülekezés szabadsága.lelkiismereti és vallásszabadság. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat.gondolat. rabszolgaság. kínzástól való tilalom. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei.

nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki. felelős gazd.olyan 4.csoport tagjainak megölése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól. 4. nyelvgyakorlat. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . és tevékenységéért. olyan Nki kötelezettség megszegése. kult. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra. 2. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon.. valamennyi szoc.jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése. ENSZ EJ tisztviselő.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1. polgári. egyéniek. előidézése.népirtás nem tartozik bele az egyezménybe.mely nemzeti. 3. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti. célja a okozása.. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja.kult. népi.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele.N. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1. vagy annak szándékát. ENSZ EJ védelmét aki pol. vallás kinyilvánításához való jog).. Az államok tagadhatják a népirtást.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé. 3. amelyért egy állam is felelős lehet. 2. demo és EJ szorosan összefüggnek.pol. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény. de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez. faji. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása. véleménynyilvánításhoz való jog). amely v. 5.M..

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

M.szoc. életszínvonalhoz. Egyéni panaszokat is vizsgál. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül. nem ENSZ segédszervezetek. a nem jelentő tagállamok helyzetét. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek.: 1993. kult. az ENSZ szervének.. kult. amely igyekszik azt megoldani. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit.N. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét. amely nem autonóm. Ellenőrzési rendszere: minden 5.évben jelentést tesznek a részes államok. Témái: ÖRJ. nem a részes államoknak felelős. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. ezért nehéz a végrehajtása. Jugoszlávia). konszenzusos döntéshozatallal dönt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra.életben való részvételhez való jog. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl. neveléshez. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. GSZT Bizottság szemlézi ezeket. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság. jogilag független a részes államoktól. TB-hoz.jogok Nki egyezségokmánya. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság.. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz. a bizottságnak információkat joga van arra. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál. amit a 37 . eszközei ahol vannak. őslakosok helyzete) Gazd. munkához.. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben.

diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. Döntései: 1. kiegészítést is kérhet a részes államoktól. Munka alapja: 1979es egyezmény.N. Lovelace ügy. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk). GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek. hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info.asszonyok külföldi férjeit deportálták.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal.M. diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése. Nem bíróság. Főbb kommentárjai : 1. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. kvótarendszer bevezetése. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig). Mauritian Women ügy ( murit.forrásokat is igénybe vesz.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. gyermekek jogainak kiemelt védelme. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. nőkkel 38 . az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. míg a maurit. A részes államok elismerik. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre. (pozitív diszkrimináció támogatása. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. 2. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz. Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani.

joga a magánéletre. ahol kínzásnak lehet kitéve. kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. nyomást gyakoroljanak rá. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd.M. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. bár a bizottság azt vizsgálja). majd javaslatait továbbítja az államnak. a KGY felé tesz ajánlásokat. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). Nem tartozik ide az.N.. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. véleménynyilvánítás szabadsága. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 . akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. kizsákmányolással. lelkiismereti. egészséghez való jog):Minden. hogy vallomást csikarjanak ki. megfélemlítsék. nem adnak ki senkit olyan országnak. Olyan esetekben. amelyet szándékosan. gondolati.: Argentína. azt független eljárás során kell lefolytatni. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. vallásszab. Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő. kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. amely jogszerű szankcióból ered. éves jelentési rendszer.

Ugyanolyan bánásmódra van joguk. lelkiismereti és vallásszabadság.gondolati. 5.tulajdonhoz.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. folytatni fog olyan állam területén.magánélet 9.megkülönböztetés tilalma.ok és a regionális korm. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból). 8. aki fizetett tevékenységet folytat. Célja a tagállamok közötti erősítése. Migráns munkavállaló olyan személy. és jog. orvosi ellátás. 4.ok képviselőiből áll. 14. 7. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye. bírósághoz fordulás. művelődéshez. 6. személyes biztonsághoz való jog.M. ha az érintett államok elismerték joghatóságát.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása. szezonális. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet. gyereknevelés. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm.önazonosság). Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. alkalmazás feltételei. egyesülési való szabadság. amelynek nem áp-ra. 11.kínzás és rabszolgaság tilalma. részfeladatokat ellátó munkavállalókra.visszaható hatályú büntetőjog tilalma. szabad és titkos vál. 3.élethez való jog. folytatott. nyílt tengeri berendezéseken dolgozó. 1950: Alapelvek: 1.jogorvoslathoz 12. szakszervezethez csatlakozás. Szabadsághoz. 10. Két eszmék szerve a megvalósítása. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. 2. államközi eljárást csak akkor folytathat.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . Ez vonatkozik határon átkelő.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján).N.joghoz való jog. 13.véleménnyilnánitás szabadsága. kult. Független szakértői bizottság.

egyének csoportja. ha 1. Eljárási rendje: 1. amelyek elismerték joghatóságát.N. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is. 16. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. elutasíthatja az ügyet. fellebbezéshez való jog. akik a nagytanácshoz fordulnak. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet.mennyi elé terjesztett ügyre. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. magas szakképzettség. joghatósága kiterjed v. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 .KGY választja 9 évre. 2. A nagytanács 19 tagú. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet. döntései jogerősek és kötelezőek. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések.M. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti. hogy az fejezze be az eljárást.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet. 15. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni. de csak azon államoknál. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. saját állam területére való belépés joga.halálbüntetés eltörlése. Csak a szerződött államok területén van hatálya. szakmai elismerés. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették. kormányzati szervek.

James. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 . Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. UK.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt. Írország v. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young.M.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat. szóbeli nyilatkozatok kérése. UK. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban). tanúk meghallgatása.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg. UK.N. ami embertelen bánásmódot jelent. akiket azért bocsátottak el. IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások.o. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1. Angol szervek által É-Ír.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől. túlsúlyban. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. jelentése.milyen pol. deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is. valójában alig akad állam.okból nem ismertek el. helsinki Záróokmányt. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány. aki úgy tartaná. akiket v. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai . Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének. nemzetiségi és más 46 . ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. Az államnak elismerése előtt is jogában áll. az elismerés egy politikai tett. a többi államnak kötelessége elismerni. mint az elismertek. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne.M.N. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává. Új államok létrejötte ténykérdés. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti.

ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága.N.váltás nem érinti az állam identitását. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné.M. mint a hatékony irányítási képesség hiánya. általában elegendő bizonyítéka annak. Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt.megfontolások gyakran erősebbek. korm. 2. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. mentességek és kötelességek. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet. hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok. az állam jogi személyisége el.

hogy kormányát megdöntötték. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt. az államét nem.kapcsolatok felvételét is Polg.okat nem lehet elismerésben részesíteni addig. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk.N.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg. Ha a változást a nép is támogatta (pl. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.: EJ sértő kormányzat ellenében. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok.ellenes eszközökkel hatalomra került korm. Ennek oka.M.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 . egyértelmű folyamat lenne. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre. Alk. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg. UK.

BoszniaHercegovina. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett.: arab országok Izraelt nem ismerik el. hanem nagyköveti 3. területének kevesebb.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat. (pl. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. amely alapján kinyilvánítható. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét.: kisebbségek joga. hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv.. de elképzelhető olyan körülmények. de sugallja. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 .mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot. 2. 1992.M. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz .o.kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl. hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként.N. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. felvétele (nem konzuli. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot.: arab országok Izrael esetében).diplomáciai kapcsolatok szinten). mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig. Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete. ha mindenki számára egyértelmű. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése.ENSZ-tagság feltétele az államiság).

M. pl.elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye. (pl.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 . állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni. anélkül.N.: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével.

mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. mert attól a naptól hatályos. ciprusi török állam. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA).a SZU-t.szolg. (pl. akik nem ismerik el egymást. ez viszont a SZU visszamenőleges. hozza. Ném. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany. UK. nem ahogy elismerték.de facto elismerte közben a SZU-t. 1949.: SZU-Balti államok. így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v. 1. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését.M.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették. mert az övé volt a cég. mert nem ismerte el Gbr. veheti át elődje tulajdonát. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben.: Rhodésia.o.előtt.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. diplomatái élvezhetnek mentességet stb. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából. de attól azok még léteznek BJ hatások.N. Felperes szerint a faanyag az övé.1970: területszerzést nem szabad elismerni. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig. ahogy hivatalba lépett. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű. Gond: Gbr. alperes vállalat ettől vásárolt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20.

Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére. 1945-ben alakult meg a komm.-t.VH.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt.korm. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását.döntésekor. Gond: de facto Olaszo. így azt nem fogadta el.területen van. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el.korm. Londonban volt a Közt.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el. nincs lehetőség arra. a MA-k ezt megtagadták. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor.így őket nem lehet perelni. A.N.Sz. így H. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v.Sz. Gdynia Ameryka Linie v. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett. Boguslawski: II.az olaszok hatalomgyakorlását. de jure H.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat. ha az érintett vagyon Gbr.M. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v.korm-t.M.határozatot figyelmen kell hagyni.-t ismerte el Gbr. csak a Franco határozatát.korm. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni. a közt. ki kellett fizetni a pénzt. mert Gbr.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 . mivel Gb. Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr.. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség..de facto elismerte a nac. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr.

3.háb. közp. természete. jogi szempontból de facto létezhet K. függetlenül attól.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr. angol bíróságok előtt 53 .után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt. Kivétel: Transportes A. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól.M. ha nem állnak egymással háborúban.-al. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v.Angola v. sem de jure nem ismerte el. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto. stabilitása. Nat. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára.i korm. Újjáéledése: Salimoff v. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK).milyen az új kormány Nki elismertsége 2.-al és alk. így engedélyezték) Új elv polg. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def.an került-e hatalomra. ha az nem helyezkedik szembe az unioval. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők.v Gould.D. USA Eltérés Gbr. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel. 2.irányítási foka. így van perképessége. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele. feltéve. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal.új kormány alk.zu Weimar v.milyen az állam területén gyakorolt közig.Min v. 4.N.-tól: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. Petrochemical v. de a DAK által perelhető Somalia v.területen jogi személynek tekinteni.

BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen. ha engedélyezi az eljárást. rendeleteket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1. 3. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 .. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. nem veszik figyelembe az olyan tveket.jogterületek: EJ.engedélyezés annak függvénye. 4.N.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes.mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli. akkor le kell folytatni 2.KüM állásfoglalása kötelező jellegű. 2. Csökkentő tényezők: 1. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat. ÖRJ. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma). amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel.”közös” jogok: tengerjog.M. mely ahhoz szükséges. hogy a szóban forgó részt v. hogy az érintett tárgy hol található.spec. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán.Nki szervezetek számának növekedése.

mely hatalom alá tartozónak tekinthető. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják. 2. ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. ilyenkor a Nki közösségtől függ.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció.ország egésze.M.N.bármilyen. állam 3. tekintet nélkül arra. terület a NB eljárásban. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1. hogy v. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. 2. hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet. Elemei: 1. Államot az elismerés hozza létre. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság .jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. az elismerés az állam. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba. 2. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma.mely szuverén uralma alá vonják (tenger. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra.két/több terület. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v.

Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. akkor automatikusan az ÁT része lesz. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges.M. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. a határ is elmozdul: 1. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg). A szerző állam nem szerezhet több jogot. Ha a változás fokozatos.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. de vannak kivételek: hódítás. vásárlás). a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik. Ha ez egy adott állam területén megy végbe. akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. 2. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére.N. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak.: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. 56 . a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad.ha nem hajózható. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. mint elődjének volt.

(Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. amely senkihez nem tartozik. 57 . Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol.jogszerű. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. így gyarmatosítható volt). a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését. bizonyított használat. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése. Jogcím időmúlásával.jogellenes (lsd. Nyílt tenger nem elfoglalható.M.o-gal szemben). Magánszemély nem hajthatja végre. ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg.:Minquiers V. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható. ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése.: Briand-Kellog paktum. nyilatkozattétel). akkor az nem vehető el tőle. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). 2. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. Kuvait-Irak). nem tisztázott.N. Ecrehos ügyben Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. Nyilvánosnak. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló. mert szerződés rögzíti.nyerte el a területet Fr. csak állam. mégha laktak is rajta.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt. hiába használta.

uralmat. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 . Estoppel: ha az egyik fél v. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. ezért elutasították az USA igényeket. Olyan jogi konstrukció. igénylő állam cselekményei. de ez nem/későn történik meg. ahol tiltakozásra lenne szükség. Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért.Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. hogy valamely helyzetbe beleegyező. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr.o. K. vagy beleegyezőnek megváltoztassák.M. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben). Nki reakciók). tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege. így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. mely kizárja. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik. ellenkezés mértéke. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. mint Mexikó gazdasági érdekei. A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye.N.

kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. . alig van jogi jelentősége.M. ezek a közig. ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására.birodalom mentén utódállamainak meg. Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál.N. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig). ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. ez politikai jellegű igény. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. 59 . Az elv nem alkalmazható ott. Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek.egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. így határait kizárva a közig. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz.

Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. hogy az sem érinti. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés.M.N. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni). a folyó/folyó főágának középvonala. Mali). ott az effectivites megerősíti a helyzetet. ha nem hajózható. ha maga a szerződés hatályát veszti. Mali. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható.effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. más elvek lépnek életbe: 1. az elve a Nki szokásjog része. sem gyakorlat alapján.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni. Víztároló egyenlő felosztása. a határ a folyó sodorvonalát követi. ahol nincs egyértelmű jogcím. Határvonalak követik a folyó 60 . akkor az uti posseditis nem érvényesül. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével. (Burkina Faso v. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen.

1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai. Ha a változás fokozatos. de otthagytak egy táblát. annexió23. felderítést. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír. a területet nem lehet tulajdonba venni. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés). Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki.elv elbirtoklássá változott. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. helyesebb lett volna hódítás. A britek tiltakozta. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. szuverén cselekmény megtételének idején Fro. ENSZ: tenger.M. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad.1970.érv: felfedezés. a brit települést gazdasági okokból kiürítették. Lehetővé teszi a hozzáférést. kiaknázást.és az óceánfenék. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII.ha nem hajózható. nagy része jég.nak.létesített rajta települést. 2. Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. akik eladták részüket Spo.tól (létrejött Argentína). Grönland: Dánia. szuverenitás fogalma nem használható. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. foglalás. brit részt elfoglalták a spanyolok. és birtokba vették az egész szigetet.sz. 1930-ra a Gbr. de egy év múlva visszaadták. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . Argentína): Brit kapitány fedezte fel. a határ is elmozdul: 1. visszaszerezték a szigetet. 2.Holdegyezmény. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. amely a határok mentén futnak le. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni.N. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. ha a folyó új mederbe kerül. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény.

USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. területen való áthaladás. területhez kapcsolódó. USA visszautasít minden olyan igényt. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 . Sokan tiltakoznak ellene. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr. term. 2. Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. de nem szünteti meg azokat. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. Norvégia.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. Nem változik ez a helyzet akkor sem. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett. ami az egész Antarktiszra vonatkozik. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre.védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi. Ezeket egy konzultáció.N..M. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket.-os kutatáson kívül tevékenységet. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. term.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás. Finno. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át.-Hong Kong).kiaknázás.feltárás.kutatás. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése. folyó használata. Tipikus területei: kikötő. egy szakmai tanácsadó.védelmi intézkedések). 3. Dánia. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1. tud. nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét.

mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára.VH. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 .M.VH. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. Nem egyértelmű a helyzet. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is. a lobogójukra való tekintet nélkül.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv. amely az államterület része. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. átrepülés szabályozása miatt) 1919.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt.N. É-atlanti halászati vita: Gbr. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez.

1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a . Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. technikai. Hatásköre jogi. chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük.M. posta. de az állam felszólítására kötelesek leszállni. hol lajstromozzák. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). ha az adott állam ehhez hozzájárult. csak akkor. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ. berepülhetnek.N. Szabályozás struktúrája 1944. Ma már nincs nagy jelentősége. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg. mert pl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is.

3.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása.csop. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1. 65 .M. rendszerét a repülés 2.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez. 2.azokhoz a körülményekhez. 3. 1929 célja: Nki.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi.N. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II.szándékosan közöl információt. amelyeket az a terület támaszt. Bermuda I. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa. megállapodás.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti. amellyel lévő 1. Montreáli Egyezmény. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban. reptéri díjakkal foglalkozó munk. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik.

amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. 1978. a per kimenetele attól függ. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. valószínű. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok.M. ha bizonyítani tudja. ha bizonyítást nyer. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés. a fuvarozó olyan esetekben is felelős.N. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 . 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. de nem felelős akkor. hanem a gyártót szokták perelni. Római Egyezmény. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak.összegét okozott azokért kárért a emelné. Engedély nélküli légi behatolás. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. Montreáli Jegyzőkönyv. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv. meghatározott összeg. amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos).guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max. mert az már nem része a kiszállásnak.

Ha a gépen bűncselekmény történt.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1. 2.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 . vagy 2. líbiai gép lelövése Izraelben.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. Izraelt elítélték a tettéért 1983. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv. Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955. 4.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. 5. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben.N.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról.M. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó. 3.diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. mert a bolgároknak 1. és az kihat az adott államra is.

N. egészségügyi csomagok esetén.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. 4. Kuvaitba. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten. illetve onnan rakományt akar szállítani. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók. 3. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni. 2. élelmiszer. amely Irakba. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 . hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. ENSZ igazolta.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését.M. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több.

Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr.N. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993.M. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért. Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban. amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972. ENSZ KGY: 69 . égitesten nem helyezik el. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. tárgyakban keletkezett. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol.

Céljai: 1. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik. hogy lehozza az eszközt onnan. 4. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre. függetlenül attól.sz. Államok végzik 1968. a felbocsátó állam felelősége.M. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 . nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17. 3.felhasználás lehetőségeinek kibővítése. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása. 2.rendezett és biztonságos feltárás.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért.N. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre.

hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését. tengerparttal nem rendelkezők csoportja. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. pol. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. hátrányos földrajzi helyzetű államok.. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. 1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 . stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok.-ig: a parti tenger szélessége attól függ.N.. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. parti államok). szigetállamok. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd.sz. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban.M. mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. hogy az állam a területet saját partjáról. (77-ek csoportja. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld.

2. sem más övezetnek.v.N. tavak. sok sziget.ahol szükséges. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el). Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. 3. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. olyan vizek. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők. ezekre az esetekre spec. Akkor problémás a kijelölés. amelyek sem a nyílt tengernek. ahogy azt nagy léptékű térképen. azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség. ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. kivéve. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre. amely korábban parti tengernek minősült. folyók.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. sem parti tengernek nem minősülnek. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). de amikor a hajó személyzetére vonatkozó.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei. brit R. sok öböl). továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 . amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek.nem térhet el a part általános vonalától. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó. Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében.szabályok vonatkoznak: 1.

Azoknak a zátonyoknak.M. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 . hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). amely dagály idején a vízszint fölött van. szigetek: Természetes módon létrejött. az ilyen területek használhatók alapvonalként. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. más természeti vonásokat. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. azon felül 24 mérföldes. A bíróság elfogadta a norvég határokat. egyenes alapvonal jelölhető ki. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. beleértve a szigetek részeit. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. egyenes alapvonal esetében. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg. amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. az összekötő vizeket. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi.N. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. hanem figyelembe vették a szigeteket. vízzel körülvett földterület.

amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 . vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket. az ilyen területek használhatók alapvonalként. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei. a fennálló megállapodásokat. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. halászati jogokat.N.M.

M. az afölötti légtérre. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. ha a külföldi halászhajók nem belvíz.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának. altalajra. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. Nem alkalmazható ez ott. azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. biztonságára. amennyiben káros a parti állam békéjére. amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. Parti tenger része a szárazföldnek. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. parti kereskedelemből (cabotage). nyugodt rendjére. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. közegészségügyi tvek. vám-.hajózási védelme. védelme. csökkentése. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. létesítmények erőforrásainak megőrzése.halászati szabályok ellenőrzése. propaganda. berendezések. ehhez sem előzetes bejelentésre. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. megelőzése.kébelek. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője. szándékos és súlyos környezetszennyezés. szabályok megszegésének 76 . és bármilyen tevékenység.M. hajózásra vonatkozó szabályit.tud.2.bűncselekmény olyan jellegű. megszegésének megelőzése. ha 1. pénzügyi. 8.N.hajózás biztonsága. előírásával. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén. kutatási és vizsgálati tevékenység. halászat. 3.természeti környezet megőrzése. 5. tvek 4. tengeri 3. 6. pénzügyi. fegyverrel végzett gyakorlatozás. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. fegyverzetére.vám-. hidrográfiai felmérés. környezetszennyezés 7. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren. kémkedés. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. 2.ioskutatás. más berendezések. forgalom csővezetékek szabályozása.tenger és élő segédeszközök. bevándorlási.

amennyiben egy államhoz 77 . ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás.kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. a joghatóságot ez nem korlátozza. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. nem foglalhatja le. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak. kivéve hajó tves kötelezettsége. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen. Az államoknak béke idején joguk van arra. később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). átrepülés szabadsága).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. 2. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül. Kivétel: 1. Parti álam joghatósága nem járhat el.M. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. 4. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban.N.

bevándorlási.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. megőrzése. Nem halállomány feletti biztosítása). hogy 1. amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül. automatikusan csatlakozik. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva.M. adó-. 2.N. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését. lehetővé teszik. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek. Törökország előzetes értesítése mellett. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína. hanem igényelni kell.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát.

UK. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. feltéve.os kutatásra. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 . tengeri tud. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg. építmények felállítására.joghatósága van mesterséges szigetek. erőforrások felkutatása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes.N.nyílt tengeri hajózás. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat. de nincs olyan jogszabály.tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. kötelezettségeit. altalaj. létesítmények. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. ha azok nem ismerték el. kiaknázása. Más államok szabadságai: 1. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé. amelytől a parti tengert mérik. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet.M. tengeri környezet védelmére és megóvására. hogy azt mind kontinentális talapzatra. megóvása. ha figyelembe veszi a parti állam jogait.átrepülés. tveit. tengerfenék. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. 2. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max.távolságot. 2. 3. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki. használatára. kezelése. Joghatósággal.

hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro.N. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz). hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. szubregionális. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú.ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben. USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 .M. semlegességi övezetek. biztonsági.

állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . átrepülés. amely nem tartozik a parti tengerhez. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16. meg.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni. annak ellenére. halászat. elismerés. Ha a gyanú alaptalan volt. hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. hosszas használat útján egyes. tudományos kutatások szabadsága. mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg.sz. elévülés elvei (más nemzetek által elismert.M. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést.N. ha alapos a gyanúja arra. a nyílt tenger szabadságait (hajózás. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958. mert Fro.

jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. vagy el. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába. repülőgép. amely 1. bármely államnak.M. honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó .nyílt fosztogatás. hajó. A honosságáról). vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). ha a hajó kalózkodásban. melynek kommunikációját 82 . vagy hontalan. létesítményt bejegyző államnak. ha több lobogó alatt hajózik. Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. rabszolgák szállításában vesz részt. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény. előmozdítja). Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. repülőgép. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. cselekményeket ösztönzi. hogy az kalózkodásra készül. javak ellen irányul olyan helyen. 2. Politikai célra történő eltérítés. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor. követnek feltartóztatás. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben.N. javak ellen irányul. műsort fogó államnak. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában. azon lévő személyek. hatalomba kerítés. személyek. szabadnak számít. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért.

2. csökkentéséhez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. katonai repülőgépek. káros. ha 1. Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető. alkalmazható kontinentális talapzaton. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken). olajszennyezéssel. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). ha az üldözést belvízen. amely megszegte a parti állam szabályait. hogy az üldözött észlelte.üldöző meggyőződött arról.úgy kell folytatniuk tevékenységüket. felhatalmazott korm. hajókról származó szennyezés.i hajók. ártalmas. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1.felszólította megállásra. hogy az a hajó. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy. repülők folytathatják. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. amelyek szükségesek megelőzéséhez. Csak hadihajók. környezetének. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre). tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. vagy az az állam.N. fegyelmi eljárást.M. KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. parti tengeren. radioaktív anyagok).egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. 1969. csak akkor folytatható nyílt tengeren.területe: mérgező. 3. maradandó anyagok. Üldözés csak akkor kezdődhet meg. 2. vagy jelezte azt olyan távolságból.

mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik. állam . ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. csökkentés. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. Óceán területének 7-8%-át teszi ki.N. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. meg kell állapodni a részvételi jogokban. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás. Gázban gazdagok. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni. Olajban. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. Megelőzés. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére.M. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja. amely mind a KGÖ-re. több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. Végrehajtásért. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. KT31 azt a peremet jelenti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra.

Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn. sem kifejezett nyilatkozattól. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást. ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása.M. de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll.

releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság.év után.tartózkodni kell a természet átrajzolásától. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki. 3.M. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától. 4. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással. kapcsolatuk általános összefüggései.figyelembe kell venni annak szükségességét. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben. 86 . amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk.N. 5.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1.évig.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben. 2. 2. 3. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján. onnan kezdve évi 7%. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. évente 1 %-al nő a 12. amely a másikhoz tartozik.

amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v. ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. spec: a felek kifejezetten kérték. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. anélkül. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. Maine-öböl ügy: (USA v. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül. hanem a felek megállapodásával. Líbia: arányosság. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. az elhatárolást úgy kell megoldani. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló.N. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú.M.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. mint a lehetséges választóvonal 87 . Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr.

ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás).oldalon a teljes végeredmény.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását. megoldást sugall.M. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel. kivéve azokat. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982. ahogy a földrajzi helyzetet leírják. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. azon sem szuverén. semmilyen jog nem alapítható rajtuk. fémek) 1969. a részes államok. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve). a jég ezt nem befolyásolta.évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni.N. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc. nem sajátíthatók ki. állami vállalatok. mert én azt át nem írom ide… 88 . Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód.

USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr.M. USA. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . hogy az egyezmény kötelezze őket. Hollandia. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben. kivéve. megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. 3. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el.N. amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt.ha a kérelem olyan területre vonatkozik.amely egy másik fél. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok. NSZK között) 1994. 1. Olaszo. 2. amelyek egybeesik olyan területtel. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK. SZU. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése.évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. Kanada. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre. Gbr. a bizottság keretein kívüli igényt. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban.ha olyan területre vonatkozik.. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. Belgium.. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal.

kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező. az lehetőséget ad az államnak arra. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. amikor az érintett személy az ország területén . körny.M. jogilag releváns eseteket.N. más államok belügyeibe nem avatkozhat be. tud. országon belül minden egyes esetben alkalmazható. hajózás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján.véd. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban. 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. megszüntethet jogokat. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. áp-i alapú. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. tekintet nélkül a területre kikényszerítő. végrehajtási.. kötelezettségeket formái: jogalkotási. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza. létrehozhat.os kutatás. tekintet nélkül az áp-ra. csak azokra az esetekre vonatkozik.

állandó lakóhely).an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti.adók kivetése (akkor is.állami szervek eljárási szabályai. vagyont érintő bánásmód.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. Személyeket. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1.M. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket. 3. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp. 2. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok.feltételeit. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. pl. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai. és nem kötelezi a tagokat arra.: áp. Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők.N. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn.. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak. Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus.

álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1. amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható. még akkor is.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. 92 . Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják.:bevándorlási szabályok megsértése esetén). ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben .M. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd.korábban 9. A fr. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön. A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással. mert az állam számos szabályt alkot. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban.o. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. Az államnak az a joga.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti.amely területén a cselekményt elkövették. UK: alapja az idézés kézbesítése.N. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.

tvek fr. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . amelyek jordán JH alá esnek. a NJ akkor releváns. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel . mindkét állam JH-gal rendelkezik.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. csatlakozó és egyéb övezetekben. nyílt tengeren. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. melyik részen történt a bűncselekmény. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik. Ez kiterjed a határellenőrzésre.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. ha nem állapítható meg. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye. hogy kit tekint saját áp-ainak. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. Áp-ainak az állam jogokat.és brit közös JH. őrizetbe vételre. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni.N. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. ha más államok is érintettek. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta.

amelyet áp-i követtek el.adott állam területén való születés (jus soli).házassággal van. megváltoztatása. a létezésen. 1957-es lehetőség).szülők állampolgársága (jus sanguinis).: Antarktiszról szóló brit tv. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék. ha más állam területén követték el. Sok állam lehetővé teszi. Alapja :1. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban.M.N. 3. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén. pl. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak. bigámia). hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2.honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát. emberölés. 4. még akkor is. nőknek az áp-ság megszerzése. ahol lajstromozzák őket.még EJ-nál 94 feltételeit az állam . Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás. mint más államokkal. amilyen lobogó alatt hajóznak. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd. 1979-es egyezmény: területén.

vagy amerikai a tettes. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer. kapcsolatban. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. Public P.jog. érdekeire 95 . de brit áp-nak vallotta magát. megtorlás volt. amelynek amerikai volt az áldozata.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. megfélemlítés. amelyiken amerikaiak is utaztak. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket.N.M. mert hazaárulást követett el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi. 1984. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására. ha ezt igényli. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. mégha Gbr területen kívül is. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön. más államok JH-n kívül eső területekre. Cutting-ügy: C. USA bünt. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira. amely nem áp-it túszul ejtették. USA v.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. mert ha rosszhiszeműen is.az ügyet USA.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan.

népirtás. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését.M.N.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás. különösen súlyos háborús bűncselekmények. etnikai. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. szándékos és súlyos környezetkárosítás) . tiltott kábítószer-kereskedelem. kínzás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1.vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. finanszírozása). feji alapon. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. zsoldosok toborzása. Nki terrorizmus. apartheid. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő. 2. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. 1. ENSZ 96 . Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül. vallási. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. az csak háborús. polg. amit magántulajdonú hajók. kiképzése. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. politikai. alkalmazása. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot.

négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. túszszedés. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy. köztük dipl.N. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak.M. túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. ENSZ KGY egyezmény.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. Az. Nki áp-a. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el. védett személyek jogellenes deportálása.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. kegyetlen bánásmód. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. 1961: E. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. ha azt követték el. 97 .képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. Nki védelem alatt álló személyek. univerzális JH alá esnek 1949. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948. az ország álló. 1973. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. kínzás. ha az államok JH-a alá.

JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani. részes országok áp-i/hontalanok követtek el. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik. 1.nem lajstromozó állam beavatkozhat. ott állandó lakhellyel rendelkezők.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. hogy rákényszerítsék v. 2.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett . a részes államnak akkor is JH-a van.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i. a repülés biztonságára vagy a 98 . amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. elkövetője az adott ország ápa. 2.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1. 1949.M. 3. 1963. 3. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. fegyelmet fedélzeten. hogy az országot rákényszerítsék v. 4. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni.N. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5.BJ-ba kell iktatni. vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át.

és/vagy nem irányítja vissza a repülőt.ha a gép az adott ország területén landol.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő. 2. 3. A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat.polgári lehetőséget ad ellen a 1. erre kísérletet tesz.N. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. szabotázs megbüntetésére. 1978. bűncselekményt követ el.M. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. 3. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el.ha a gépet nála lajstromozták. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. embargó alá helyezi az ország légitársaságát. 1. amellyel van kiadatási szerződés 99 . Részes ország JH-a fennáll. kivéve. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. akkor lépéseket tesznek. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak.

akkor a bíróság nem vizsgálhatja.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. Toscanio-elv csak a kínzásra. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl. kegyetlenkedésre.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik. Gbr. a bíróságok nem folytatnak eljárást. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 . Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt.. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben. amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén.N. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv).

A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability). mind gyakorlati értelemben megnehezítette.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet.M.sz.) állami.N. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 .os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül. más államok nagykövetei. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre. különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik. hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók.

USA) Gbr. mert : 1. 4. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 .cselekmények. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás. köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól.M.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére. 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra.N. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül.Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA. fegyveres dipl.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű.tevékenységgel. aktusok. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol. 2. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja. közig./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel.

2. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni.M. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. 2. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. a szerződésszegést a szuverén 103 . Ha a szerződés.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli. hogy az állam közjogi minőségében járt el. azt kell vizsgálni. föderális állam alapegységei. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul. vagy nem (jure gestionis). hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. Ezt azért nem fogadták el. ügylet természetének vizsgálata.szerződés. különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). hogy ne szállítson árut Chillébe. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. Ez a módosított “szerződés természete” teszt.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. Az. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta.N. ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt.intézmények. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. állam és valamennyi kormányzati szerve. akkor kell figyelembe venni a célját.

Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti. megkínozta 104 . A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek. Kuwait Airwacs Co. USA v. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. sem kereskedelminek minősíteni. hogy 1. Iraqi Airways Co. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett. mert szuverén jellegű volt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. ezért azt kell meghatározni. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez.kiket érintett. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal. ez már nem közjogi minőségben történt. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. annak közjogi jellege ellenére. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v.M. USA v. 3. bebörtönözte. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól.N. Reid v. 2. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. V.pontosan milyen cselekményre került sor.hol folytatják a cselekményt. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. mert a kubai kormány mint tulajdonos. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni.

alapján kérdőjelezhető meg. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. Az államok és a NJ más alanyai között. és azokra a szerződésekre. nem pedig annak részeiből léphet ki. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. csak rájuk az egyezmény 105 . kivéve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969.N. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. Bécs.: kereskedelmi egyezmények. egyezségokmány. Ezek attól még Nki szerződések. támogatására nyilatkozatok. hanem politikai manővernek. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta. Egy állam csak a szerződés egészéből. paktum. charta. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36. konkordátum szerződés fogalma: államok között.M. pl. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak. Fontos követelmény. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B.E.

könnyen kezelhetők.N. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. 2. még ha jelentős pol. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak. aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). az állam azonban nem azonosítható emberi lény. akkor a megállapodás nem lesz szerződés.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. ha 1. így csak olyan személy köthet szerződést. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról.M. kötelezettséget keletkeztetnek. módosíthatók. az 106 . Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében. megszüntethetők Katar v.hatása is van. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket. 2. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni. Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. 3. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ.ha bizonyítható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra.

dipl. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 .M.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY).ha nem Nki konferenciáról van szó. KüM.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum. 1. ha abba beleegyeztek. nincs joghatása.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció.N.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia..Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire. parlamenti kapcsolatokat képviselő.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén. KüM át. fenntartó helyettesek.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el. 2. Bécsi egyezmény: 1. 2. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni. 3.

állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. a BJ-ra tartoznak: 1.N. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. amelyet nem írt alá.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. BJ változását. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. 3.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben. Akkor van erre lehetőség. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti. 2. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek.M. az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 . csak annak a jele.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor.a megerősítés mindig szükséges. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak.

hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat. ha elutasítja. Szerződés úgy rendelkezik. megerősítése. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja.M.tiltha a szerződés. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. se más részesei nem. ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. elfogadása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. 2. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. teljes körű 109 .N. 3. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. az egyezményben részes félnek tekinthető. kivéve. ha 1.

másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen. hogy az ellen nem. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. 2. amelyhez a fenntartást fűzte. Fenntartás érvényessége azon múlik. akkor válik hatályossá. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást. és amely fenntartást tartalmaz.M.N. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése. 3. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1.talapzat ügyben a Gbr. nem pedig az. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi. de az ellen nem . alkalmazzák. (Líbia-UK dipl. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között.kont. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül. 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el. hogy elfogadja-e a többi állam. 2. Fenntartás érvénytelen.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést. kivéve. amellyel valamely állam elismeri azt. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1.elutasítás nem jelenti az. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében. A fenntartást 110 .az olyan aktus. Fenntartás általános szabályai: 1. Fenntartások joghatása: 1. 2.

és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni. ha a csatlakozásra később kerül sor. hogy a fenntartásról értesültek vagy. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 . Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt. abban az időpontban. ha erre nincs rendelkezés. A fenntartásokat.M. amelyek 12 hónappal azután. a szerződés hatályba lép. akik jogosultak arra. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr.vitatta. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte.N.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba.

mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja. sem jogokat nem hoz létre. akkor 1. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. de aláíró államokra csak akkor érvényes. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó. ÁNB: az államok által 112 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja.M. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. 2. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó.N.

akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. amelyeket az ilyenként elfogadott. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal. aki akar. ha a részes felek szándéka arra irányul. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. a módosítás részesévé válhat.N. feltéve.M. de a módosítás nem köti azt a részes államot. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. Meg kell állapítani.

EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 . akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy. ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. Csak akkor megengedett.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes. amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). ha az olyan részeket érint.N. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések . tekintet nélkül az összes fél általi módosításra.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve.M. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata.jogrend állt fel. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. ezáltal egy spec. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra. vonatkozó okmányok rendelkeznek. ) vitatott időpontjában. nem kölcsönösségen 115 . amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni.N. ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges.

Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. (pl. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. ha kimutatható. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. az államot kötelezi a beleegyezés. így az egyezmény egy eleven dokumentum. ha a körülményeket olyanok voltak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 . és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. kivéve. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. Jogsértés akkor szemmel látható. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival).M. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. vagy elkerülhette volna azt. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak.N. akkor az érvénytelenítő okot jelent. Ha másik azért.

fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. a feleknek minden . Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla. hogy attól eltérni nem lehet. ha a cselekményt nem hajtották volna végre. Ha a szerződés semmis. akkor bármelyik részes fél követelheti.M. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el. pol. Ha a szerződés semmis. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével.nyomás is. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. de ez nem érinti 117 . ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni.. Kényszer-e a pol. amelyekről azt állítják. de ezt nem építették bele az egyezménybe. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani. hogy szabadon kötötték őket.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre. az feloldja.. és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. gazd. mert sok múlik a körülményeken is. ha ez a szabály kialakul. 3. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. kat. ENSZ AO: más állam területi területi épsége.N. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek. amely akkor állna fenn. de a mi vitathatatlanul létezik.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell.

szerződést korlátozott időre kötötték. 2. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti. annak megszűnése előtt keletkeztek. 5. ezért el kellett őket engedni) .többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy.N. Az. bizonyítani kell. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni. 4. 3. akkor csak akkor léphet ki az állam. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. kötelezettségeit. ha ezt a szerződés megengedi. 6. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait.szerződést teljesítették.többi féllel való tanácskozás útján bármikor. hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. 7.ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől.M. ha ebben valamennyi részes fél egyetért. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit. amelyek a szerződés végrehajtása során. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 . jogi helyzetét. ha megállapítható.

bármely részes felet arra. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. ha a szerződés olyan jellegű. Csak akkor lehet használni.szerződés határt állapít meg. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között. ha 1. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon.M. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése. 3. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges.a változás annak eredménye.N. 3. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni.a többi felet arra. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. hogy az erre hivatkozó 119 . 4.azt a részes felet.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz. arra. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. 2. 2.

2. 3.N.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. ami a szerződés felújítására irányul. 4. felek másképpen nem állapodnak meg.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve. 1.M. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful