M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el. újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik.N. Előnye: rugalmasan lehet kezelni.M. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában. Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. ezáltal a a ts10. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el.old.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. = társadalom 7 . bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan. Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1.

műholdak Föld körüli pályáján nem 8 .:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése.N. az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik. így a NJ nem lenne független. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. Nicarauga v. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. ami meghatározza a szokás létrejöttét. USA (nem szükséges. gyakorlatilag egységesnek kell lennie). Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. hogy a belső jogban v. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie). alapján gyakorolja) Pl. Nki környezet az. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény. hogy v. Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása). Bizonytalanság akkor merül fel.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés.

mint a cselekvés. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . nyilatkozatok.milyen viszony igen.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak.M. Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége. hanem sokk összetevőből áll. ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. ha tudatos kötelezettségen alapul.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. ennek feltétele. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség. és mindig v. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki. de a hatalomhoz fűződő v. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek. mert az a kötelezettségük). ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. (azért nem cselekszik.: tengerjog. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban.N. okozza.

milyen gesztust gyakorol Tiltakozás. akkor azt az államot úgy kell kezelni.o nem ratifikálta) . hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v. mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 . hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen. akkor azt általában elfogadják. és ahhoz a többi állam hozzájárul. így Ném. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges. de a fr. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ.N.mely állam mgtrtsa ellen. nem azért. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. hogy nem is tehették volna meg.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. mert v. mlg nem jelenti. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján.o. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. amit Ném. mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. miszerint Fro.M. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot.

ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek.N.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll.M. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. sőt. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. mivel a múltban ez gyakorlat volt. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli. de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak. Helyi szokás olyan szabályok.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. mely szokásokhoz csatlakozzanak. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 . 1 és 2 keveréke. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. nincs éles határvonal szokás felett álló. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség.

bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról). amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg. nem jogalkotó 12 . nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném.M. kábítószer elleni küzdelemről. nem korlátozott hatály olyan megállapodások. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető.o. K+F egy sor olyan előírást rögzít.N. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is. ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből. A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást. genfi egyezmények (hadifoglyokról.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. GATT) szűk körű hatályú.). pénzügy. az a nem részes felekre is kötelező. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. világűr kiaknázásáról. az azt is jelezheti. polári lakosság védelméről).

nem pedig alkalmazásáról van szó.M. a NJ. Az államok azért egyenlőek. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. ott a NJ eltűréréről. Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek. A jog olyan rendszer. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. nem támaszthatnak igényt arra. erkölcsi alap a fontos. Kelsen: formális logikai érvek. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. mert ezt jogszabály mondja ki. így a kettő között logikai egység jön létre. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 . ha jogellenes cselekmény történik. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben.

mint pl. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe. így Gbr. az állam NJ-ot sértett. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. nem lehet védekezés alapja. a BJ érintetlen marad. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12.N. mint a másik.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az.M.27. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt.jog a brit jogtól. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább). az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. Egy szabály érvényessége attól függ. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás. mint a BJ.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául. a fr. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice.

Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát.M. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog. NJ csak akkor érvényes.N. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek. hogy hatályossá váljon a BJ-ban. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték. Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját.-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek. a Nki szerződésekre nem. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell. Watsonv. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit). Chung v.-nak nincs joghatósága. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek. amit senki sem ? meg.Dep. Mortensten v.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr. amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat. A NJ minden szabályát transzformálni kell.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció). ha a Nki szokásjog volt érvényben. ha az nem ütközik BJ-ba.) Brit uralkodó megközelítés a 18. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. ügy: NJ nem érvényes. Gbr.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése. kivéve ha azt a BJ inkorporálta.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik.sz.sz. alk. R. ahol a NJ megváltozott. ahhoz Gbr.os megerősítés nélkül is. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 .-tól: Transzformáció: NJ szabályait v.

kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. 5.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. kiegészítése szükséges. és a kérdés diplomáciára tartozik. Módosítása. (Buttes v. pl. 3. 2. v. szuverén államok ügyleteiről. ha a bíróság jog szerint dönthet róla. Egyének Nki szerződés alapján.egyezmények. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. lényegtelen állig. létezik egy szürke zóna is.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv. Dep. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 . mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni. Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül.N. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. 4. EP hatáskörét növeli.M.:szerződés háttéranyagait is felhasználják. Pénzügyi kötelezettséget teremt.brit területek átadásáról van szó. ha a szöveg egyértelmű. ahol a 1. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. mint a tveknél. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek. Hammer ügy).of Trade). ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal. 6. Magánszemélyek jogait érintik. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt.

Az immunitás azt írja elő. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. USA.kormányzat.: Littrel v. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. Dep.meghatározott terület. 1933.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. Pl. mint jogállás. hatáskör.N. amelynek területe és 17 .of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. de nem kényszeríthetik ki annak betartását. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt.állandó lakosság. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat. 4. Montevideoi Egyezmény: Az államnak. jogképesség. 2. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. 3.M. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben.

noha a feltételeknek R. de annak nincs min.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol. ahogy neki jó. Inkább egy koherens társ-pol.hatalomra vagy kormányzatra.M.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása.N. Ez nem előfeltétele annak. akkor bizonyítania kell. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni.hatalomnak alávetett lakossága van. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. hanem szervezetet is jelenthet. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl.háború után. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. hogy más államok is elismerik.milyen közp. Guinea. beolvadás következtében szűnhet meg. Állandó lakosság megléte természetes követelmény.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít.hatékony működése érdekében szükség van v. 1960. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. Ez nem csak országot. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket. (pl. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti. csak Zimbabwet a polg.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak. Szuverén államnak fontos. létrejön az állam.is megfelelt volna). A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts.: Kongó. az elismerés csak pol.struktúra meglétét jelenti.

Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait. 4. Csehszlovákia. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát.: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). kivéve. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. 3. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. nem arra.önvédelem joga. Ném. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. Lotus ügy. Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés.N. ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez.ENSZ. Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1. egyenlő jogokkal és 19 . amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene. 2. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol.M. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. Jog arra.o.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan. SZU. 1970: senki de pl. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét.

Nki fórumokon eljárhat. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl.M. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést.az államok jogilag egyenlők. 5. 4.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1. 4. 2.agresszió tilalma.:Marokkó-Fr..o.. 4.rendszerét. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség. a terület állami státusát megtartja. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1.szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.egymás ügyeibe való be nem avatkozás. de a állammal olyan gyakorló teszi.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 . gazd.tsi. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen. szerződéses viszonyba lép. államok 3. 2. 3. 6. kult.szuverén egyenlőség. 2.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát.N.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal. hogy szabadon válassza és fejlessze pol. 3.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása.) Formális szuverenitás érintetlen marad.minden államnak joga.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát.belügyekbe való be nem avatkozás tilalma.

. De a tagállamok köthetnek autópályával. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön. tagállamaival.N. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. Azok a tagállamok. Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA). rendészeti megállapodásokat. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. Nki jogalanyok. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését.M. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. 21 . Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van.. hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. ha a a gyakorolnak. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti.

SZEB felállítása.) se gyakorol kizárólagos igazgatást. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított.Fr. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. A két nagyhatalom együtt jár el. a terület nem lehetett önálló. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik. A német állam formálisan fennmaradt. az de a mandátummegállapodások. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került.o. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II. a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható.. A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk. Egyezségokmány.os dokumentumok nem tettek 22 . amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum). 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett. így mandátum megszűnt. 4 övezet. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést. Ném. de nem állapította meg az új jogosultat. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott.VH. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását.M.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):. A területen egyik állam (Gbr. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett.o.VH. Berlin 4 részre osztva. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület.N. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika).után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át.

Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben.N. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. de közigazgatásilag független. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. 23 . Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről. amellyel nem jön létre új állam. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. területi integritás tiszteletben tartása. nem tekinthető szuverén államnak. ami de jure Kína része. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság. így ismerve el az államot. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. Társult államok: kis terület.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. de az aktus Nki joghatással bír. de a terület ma is török uralom alatt áll.M. Tagjai olyan független államok. de egyben kikiáltották a CTK-t.szuverenitás. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. felszólított az el nem ismerésre). általában Nki egyezmény alapján. 2. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték. noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás.népek önrendelkezési joga.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni. 4. 3.viták békés rendezése. inkább a véleménycsere fórumaként működik. FÁK: SZU jogutódja Oroszo. FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek. végül 1984-ben engedték be. Alapelvei: 1. külön közigazgatást hoztak létre. Nem teremt kötelező jogviszonyt.lett.

hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri. 1935-be jogalanyiságát. Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta.-tól nem rendelkezik. később Rodoszt irányították. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek. és kormányként is elismerte 24 .végzi. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak. Máltát V. Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai. igazgatását pedig jórészt Olaszo. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején.elismeri a vatikáni államot. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot. mint különleges entitánst. 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet.M. bár jogalanyisággal a XIX:sz.Pilléres szerkezetű. Olaszo. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot.Károlytól kapták. Szentszék és vatikáni állam: 1929. Lateráni szerződés: Olaszo. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). így elismerték Nki jogalanyiságát. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette.N.

nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása. Namíbia: a felszab.M. irányadó szabályai több BJ-ból származik. Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre. a későbbi értelmezések tették azzá. de általános jogelvként is elismerték. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista. PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott. Eurofima. 1993 (Ideiglenes önkorm. politikai eszmének tekintették II. amelyek több.VH. Pl: Ontelsat. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás. szokásokra.VH.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek.N. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába. után jelent meg. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal. egymáshoz kapcsolódó. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének.

de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra. az ország területi integritása. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ. nem és törekszik az gazd. 1966. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő.. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. ÖRJ. Minden. késleltetheti önállósodást. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. mint opinio juris: Namíbia ügy. Ez a státus addig áll fenn.1970.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. beolvadás.M. Kelt-Timor (Portugália v. államok függetlenségének megőrzésében. 26 .fejlődésre. tsi.) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. társulás stb. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a. szuverenitás viták megőrzésében. kult.N. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol.státusát (függetlenség.. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. 1966.

természeti erőforrások feletti uralom kérdésében.N. Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl. ahol a cselekményt lefolytatták.közötti vitának számított 1919. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét.M. hogy kit tekint állampolgárának. így minden kérdés mint Danzig és Lo. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 .jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal. (pl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre.

az egyén nem vonható felelősségre 1990. történő apartheid. túszszedés). kínzás. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). és tiltott káb. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. megalázó bánásmód.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás.N. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. 1977. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. Katonai szükség nem hozható fel mentségként.szer kereskedelem. megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. védett személyek ki/áttelepítése. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. Ha egy állam is felelős. BT: humanitárius jog megsértése 28 . bűncselekmények végrehajtása/tervezése. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás. faji megkülönböztetés. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása.M.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949. háborús. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. állam kül-és hatalom megsértése. apartheid.

agresszió bűncselekménye. lakosság körében emberölés. elkövették. tervezésükhöz. ha tudott a cselekményről. ha tudott a cselekményről.N. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. szintén felelős.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. fosztogatás). Felettes személy. elrendelték. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. szintén felelős. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága.M. felbujtottak. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994. kínzás). Felettes személy. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. bűncselekmények. előkészítésükhöz. jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. 29 . (polgári népirtás. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. teleülések önkényes pusztítása. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. akik a bűncselekményeket megtervezték. módszeres kitelepítés. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények.

felvilágosultság. hatalom.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol. 2. ember. az EJ végrehajtását az állam végzi. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak. igazság.minden államnak kötelessége. egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. hogy ne engedjenek faji. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat. vallásszabadsághoz való jog. nyelvi diszkriminációt.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. jólét.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX. egyesülési szabadsághoz. véleménnyilvánításhoz. kormányzásban való politikai részvétel. 3.M. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra. nemi. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. ts.N. vallási.sz.központú): tisztelet. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát.államok kötelessége. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás. egészség. készség. függetlenül attól. szeretet.

sebesültekkel. 4.színűleg nem lenne hatékony.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt. Nemzetek Szövetsége megalapítása. 5.visszaható hatályú tvek tilalma. mandátumrendszer megalapítása. háború. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra.M. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. túl hosszú ideig tartana. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának. 7.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. 6. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára. 3.sz.rabszolgaság. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. kivétel: kalózkodás.VH. amelyektől még szükségállapot. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása.élethez való jog.lelkiismereti és vallásszabadság.család jogai.kínzás. EJ Nki védelmének fejlődése 19. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek. 2. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód.os eljárásaik útján oldják meg. 31 . v. hogy problémáikat saját alk. 1919. rabszolgaság.névhez való jog.N. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik. Jogok elsőbbsége: olyanjogok.

7. megfelelő eljárástól.mozgás szabadsága. Bécs. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. 13. 1948.gondolat.valamennyi kötelezi 55. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1.lelkiismereti és vallásszabadság. személyes biztonsághoz való jog. kínzástól való tilalom.emberi jogok).ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése.gyülekezés szabadsága. 5. büntetőjog visszaható hatályának tilalma.jog a kormányzáshoz való részvételre.tényleges jogorvoslattól. népirtás. 3. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők.KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei. 3. 6. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog.jog az élethez. 9. 4. 8. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás. rabszolgaság. 5.neveléshez való jog 1993.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása.munkához. oszthatatlan.előtti egyenlőség. egyenlő fizetéshez való jog.végrehajtásában közreműködésre.tv. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek.gyerek jogai. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1. időszakonként jelentést tegyenek.2.M.állampolgársághoz való jog. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1. TB-hez való jog.N. 10.szabadsághoz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes. 9. 4. 32 . ha az egyezmény megkívánja. 2. 55.kínzás. 2. rabszolgaság. való 56.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma.jogképességhez való jog.

N. 2. nyelvgyakorlat. ENSZ EJ tisztviselő. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon..népirtás nem tartozik bele az egyezménybe.kult. amely v. kult. 4. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja. 5. polgári. amely alapvető lenne az emberi lények 33 .olyan 4. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti. demo és EJ szorosan összefüggnek. amelyért egy állam is felelős lehet.csoport tagjainak megölése..nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki. valamennyi szoc. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény.pol.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog. felelős gazd.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele. népi. vallás kinyilvánításához való jog). 2. ENSZ EJ védelmét aki pol.jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése. 3. és tevékenységéért.M. vagy annak szándékát..mely nemzeti. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1. de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez. előidézése. 3. olyan Nki kötelezettség megszegése. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása. faji. célja a okozása. véleménynyilvánításhoz való jog).. egyéniek. Az államok tagadhatják a népirtást.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

életszínvonalhoz.: 1993. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz.jogok Nki egyezségokmánya. amely igyekszik azt megoldani. eszközei ahol vannak. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. amit a 37 .. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság.. ezért nehéz a végrehajtása. Témái: ÖRJ. jogilag független a részes államoktól. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. amely nem autonóm.szoc. konszenzusos döntéshozatallal dönt.évben jelentést tesznek a részes államok.életben való részvételhez való jog.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra. nem a részes államoknak felelős. őslakosok helyzete) Gazd. TB-hoz. az ENSZ szervének. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét.N. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. Egyéni panaszokat is vizsgál. GSZT Bizottság szemlézi ezeket. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. neveléshez. a bizottságnak információkat joga van arra. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. a nem jelentő tagállamok helyzetét. kult. munkához. nem ENSZ segédszervezetek. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. Ellenőrzési rendszere: minden 5.. Jugoszlávia).M. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek. kult.

diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése.asszonyok külföldi férjeit deportálták.M. kiegészítést is kérhet a részes államoktól. 2.N. az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. Főbb kommentárjai : 1. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. míg a maurit. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell. A részes államok elismerik. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk). egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig).nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4. Döntései: 1. kvótarendszer bevezetése.forrásokat is igénybe vesz. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz. nőkkel 38 . hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. gyermekek jogainak kiemelt védelme. Lovelace ügy.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. (pozitív diszkrimináció támogatása. Munka alapja: 1979es egyezmény. Nem bíróság. Mauritian Women ügy ( murit. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem.

kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. egészséghez való jog):Minden. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. megfélemlítsék. Nem tartozik ide az.M. ahol kínzásnak lehet kitéve. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 .N. amelyet szándékosan. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. vallásszab. kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. amely jogszerű szankcióból ered. azt független eljárás során kell lefolytatni.: Argentína. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. a KGY felé tesz ajánlásokat. gondolati. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. hogy vallomást csikarjanak ki. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. joga a magánéletre. nyomást gyakoroljanak rá. majd javaslatait továbbítja az államnak.. éves jelentési rendszer. bár a bizottság azt vizsgálja). lelkiismereti. nem adnak ki senkit olyan országnak. véleménynyilvánítás szabadsága.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása. Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő. kizsákmányolással. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). Olyan esetekben.

Szabadsághoz. orvosi ellátás. folytatni fog olyan állam területén.visszaható hatályú büntetőjog tilalma. egyesülési való szabadság. 7. nyílt tengeri berendezéseken dolgozó.kínzás és rabszolgaság tilalma. művelődéshez.magánélet 9.élethez való jog. és jog.ok és a regionális korm.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása. Ugyanolyan bánásmódra van joguk. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet. szabad és titkos vál.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. kult.joghoz való jog. lelkiismereti és vallásszabadság.véleménnyilnánitás szabadsága.ok képviselőiből áll.M. 11. 2. részfeladatokat ellátó munkavállalókra. államközi eljárást csak akkor folytathat. Ez vonatkozik határon átkelő.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye. bírósághoz fordulás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). Független szakértői bizottság. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. 8. szezonális. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból).önazonosság).tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül. 14. 13.megkülönböztetés tilalma. ha az érintett államok elismerték joghatóságát. alkalmazás feltételei. folytatott. amelynek nem áp-ra. Célja a tagállamok közötti erősítése. 3. személyes biztonsághoz való jog.jogorvoslathoz 12. 5.tulajdonhoz. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez.N. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása.gondolati. 4. gyereknevelés. aki fizetett tevékenységet folytat. 1950: Alapelvek: 1. 10. szakszervezethez csatlakozás. Migráns munkavállaló olyan személy. 6. Két eszmék szerve a megvalósítása.

magas szakképzettség. amelyek elismerték joghatóságát. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet. de csak azon államoknál.KGY választja 9 évre. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához. A nagytanács 19 tagú.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. ha 1. Csak a szerződött államok területén van hatálya. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. kormányzati szervek. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni.mennyi elé terjesztett ügyre. hogy az fejezze be az eljárást.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. Eljárási rendje: 1.N. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni. elutasíthatja az ügyet.M. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 . akik a nagytanácshoz fordulnak. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések. joghatósága kiterjed v. egyének csoportja. szakmai elismerés. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették.halálbüntetés eltörlése. 16. döntései jogerősek és kötelezőek. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet. 15. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. saját állam területére való belépés joga.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet. 2. fellebbezéshez való jog.

Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young.M. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban). Írország v. szóbeli nyilatkozatok kérése. James. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja. Angol szervek által É-Ír.N. tanúk meghallgatása.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt. IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. akiket azért bocsátottak el. UK. UK.o. UK. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1. ami embertelen bánásmódot jelent.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v. Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 .

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai . a többi államnak kötelessége elismerni. túlsúlyban. Az államnak elismerése előtt is jogában áll. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől.okból nem ismertek el. az elismerés egy politikai tett.milyen pol. aki úgy tartaná. Új államok létrejötte ténykérdés.M. nemzetiségi és más 46 . helsinki Záróokmányt.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították. hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban. jelentése. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti. deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is. Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány. valójában alig akad állam.N. akiket v. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. mint az elismertek.

M. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből.váltás nem érinti az állam identitását. mentességek és kötelességek. ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. korm.megfontolások gyakran erősebbek. hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális. az állam jogi személyisége el. 2. mint a hatékony irányítási képesség hiánya. általában elegendő bizonyítéka annak. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol.

: EJ sértő kormányzat ellenében.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. Ennek oka. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk.M. egyértelmű folyamat lenne.N. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk. az államét nem.okat nem lehet elismerésben részesíteni addig. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg.kapcsolatok felvételét is Polg.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 . Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. Ha a változást a nép is támogatta (pl.ellenes eszközökkel hatalomra került korm. UK. Alk.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt. hogy kormányát megdöntötték.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól.

hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv. hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként.: arab országok Izraelt nem ismerik el. mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig.N. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése. de elképzelhető olyan körülmények.: arab országok Izrael esetében). hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye.diplomáciai kapcsolatok szinten). hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. (pl.kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete. ha mindenki számára egyértelmű.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat.M. 2. amely alapján kinyilvánítható. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz .: kisebbségek joga. de sugallja. Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét.ENSZ-tagság feltétele az államiság).mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot. BoszniaHercegovina. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. felvétele (nem konzuli.. hanem nagyköveti 3.o. 1992. területének kevesebb. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 .

elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt. anélkül. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. pl. (pl.M. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 .N. állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt.: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni.

alperes vállalat ettől vásárolt.o.: SZU-Balti államok. mert attól a naptól hatályos. 1. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . ciprusi török állam. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése.a SZU-t.1970: területszerzést nem szabad elismerni. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését.előtt. Gond: Gbr. Felperes szerint a faanyag az övé. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes.N. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA). (pl.de facto elismerte közben a SZU-t. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű.: Rhodésia. mert az övé volt a cég. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. hozza.szolg. diplomatái élvezhetnek mentességet stb. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia.M. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl. ez viszont a SZU visszamenőleges. ahogy hivatalba lépett. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. nem ahogy elismerték. mert nem ismerte el Gbr.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették. UK. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. 1949. de attól azok még léteznek BJ hatások. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig. Ném. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. veheti át elődje tulajdonát. akik nem ismerik el egymást.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20. így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945.

Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr. Gdynia Ameryka Linie v.de facto elismerte a nac.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat. A. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v.korm. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is.korm. nincs lehetőség arra. ha az érintett vagyon Gbr.így őket nem lehet perelni. a közt. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett. mert Gbr. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v. Londonban volt a Közt. Gond: de facto Olaszo. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el.-t. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 .korm.. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr.M.határozatot figyelmen kell hagyni. ki kellett fizetni a pénzt. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor.-t ismerte el Gbr. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni.. de jure H.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség.Sz. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v.Sz.az olaszok hatalomgyakorlását.N.döntésekor.M. így azt nem fogadta el.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére. a MA-k ezt megtagadták. mivel Gb. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el. 1945-ben alakult meg a komm. csak a Franco határozatát.VH.területen van.korm-t. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú. Boguslawski: II. így H.

The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól.irányítási foka.v Gould.Min v.D. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v. ha az nem helyezkedik szembe az unioval.an került-e hatalomra. függetlenül attól.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr.milyen az új kormány Nki elismertsége 2. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v.Angola v.-al. sem de jure nem ismerte el. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel. 3.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele.milyen az állam területén gyakorolt közig. angol bíróságok előtt 53 .i korm. USA Eltérés Gbr. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto. közp.M. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1. Petrochemical v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. Újjáéledése: Salimoff v. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés.zu Weimar v. jogi szempontból de facto létezhet K. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete. 2. de a DAK által perelhető Somalia v. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK). 4. ha nem állnak egymással háborúban. természete. Kivétel: Transportes A.új kormány alk.-al és alk.területen jogi személynek tekinteni. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők.N. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára. Nat. így engedélyezték) Új elv polg. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal.-tól: 1. így van perképessége.után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def. feltéve. stabilitása.háb.

mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli.Nki szervezetek számának növekedése. ha engedélyezi az eljárást.N. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma). BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp. rendeleteket. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán. hogy az érintett tárgy hol található. mely ahhoz szükséges.KüM állásfoglalása kötelező jellegű. 4. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 .M. ÖRJ.. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat. nem veszik figyelembe az olyan tveket.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes. Csökkentő tényezők: 1.jogterületek: EJ.”közös” jogok: tengerjog. hogy a szóban forgó részt v. 3. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg. 2. akkor le kell folytatni 2. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1.engedélyezés annak függvénye. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam.spec. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen.

ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v. 2. hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet.M. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás.mely szuverén uralma alá vonják (tenger.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság . azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást. terület a NB eljárásban.ország egésze. állam 3. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra. tekintet nélkül arra.két/több terület. Államot az elismerés hozza létre. 2. az elismerés az állam. 2.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció.bármilyen. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. Elemei: 1. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti.N. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1. hogy v. ilyenkor a Nki közösségtől függ. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma.mely hatalom alá tartozónak tekinthető.

érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak.: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni.ha nem hajózható. Ha a változás fokozatos. 56 . vásárlás). akkor automatikusan az ÁT része lesz. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. 2. akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges. Ha ez egy adott állam területén megy végbe. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad.N. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad. de vannak kivételek: hódítás. a határ is elmozdul: 1. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl.M. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását. A szerző állam nem szerezhet több jogot. mint elődjének volt. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik.

mégha laktak is rajta. Ecrehos ügyben Gbr. Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol.jogellenes (lsd. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. mert szerződés rögzíti. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. nem tisztázott. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). Nyílt tenger nem elfoglalható. 2. Magánszemély nem hajthatja végre.:Minquiers V. Kuvait-Irak). a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését. amely senkihez nem tartozik. 57 . így gyarmatosítható volt). ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. bizonyított használat. hiába használta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt.jogszerű. de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése.o-gal szemben). békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi. akkor az nem vehető el tőle. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. Jogcím időmúlásával.M. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló.nyerte el a területet Fr. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható. hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható. csak állam.: Briand-Kellog paktum. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg. nyilatkozattétel).N. Nyilvánosnak.

ahol tiltakozásra lenne szükség. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. igénylő állam cselekményei. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege. Nki reakciók). mely kizárja. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. Olyan jogi konstrukció. mint Mexikó gazdasági érdekei. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). ellenkezés mértéke. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik. ezért elutasították az USA igényeket.uralmat. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat. Estoppel: ha az egyik fél v.Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak. de ez nem/későn történik meg. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 . Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni. K. Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye.o. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben).N. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. hogy valamely helyzetbe beleegyező.M.

N. ezek a közig.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo.M.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására. Az elv nem alkalmazható ott. így határait kizárva a közig. 59 . alig van jogi jelentősége. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. .egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat. ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz. ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig). biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény. Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása.birodalom mentén utódállamainak meg. ez politikai jellegű igény. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan.

Víztároló egyenlő felosztása.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen. Határvonalak követik a folyó 60 . sem gyakorlat alapján. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. ahol nincs egyértelmű jogcím. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. a határ a folyó sodorvonalát követi. ott az effectivites megerősíti a helyzetet. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével. hogy az sem érinti. ha nem hajózható. az elve a Nki szokásjog része. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. a folyó/folyó főágának középvonala. ha maga a szerződés hatályát veszti. akkor az uti posseditis nem érvényesül. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés. Mali). ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni).M. Mali. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. (Burkina Faso v. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. más elvek lépnek életbe: 1. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége.effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható.

a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni. a területet nem lehet tulajdonba venni.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . a határ is elmozdul: 1. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII. helyesebb lett volna hódítás. A britek tiltakozta. Ha a változás fokozatos.1970. a brit települést gazdasági okokból kiürítették. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés). 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. 1930-ra a Gbr. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír. ha a folyó új mederbe kerül. akik eladták részüket Spo. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény. brit részt elfoglalták a spanyolok.nak.létesített rajta települést. 2. Lehetővé teszi a hozzáférést. felderítést.és az óceánfenék. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. szuverenitás fogalma nem használható. foglalás.Holdegyezmény.N.elv elbirtoklássá változott. de otthagytak egy táblát. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. ENSZ: tenger. Argentína): Brit kapitány fedezte fel. és birtokba vették az egész szigetet. visszaszerezték a szigetet.M. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad.érv: felfedezés.tól (létrejött Argentína).sz. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki. kiaknázást. Grönland: Dánia. amely a határok mentén futnak le.ha nem hajózható. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr. Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. annexió23. de egy év múlva visszaadták. szuverén cselekmény megtételének idején Fro. nagy része jég.

És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi. USA visszautasít minden olyan igényt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján. Finno. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás. Norvégia. Tipikus területei: kikötő.feltárás.. tud. Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 . nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva.védelmi intézkedések). bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll. 3.-os kutatáson kívül tevékenységet.kiaknázás. 2.-Hong Kong).védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. Sokan tiltakoznak ellene. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket. egy szakmai tanácsadó. de nem szünteti meg azokat. ami az egész Antarktiszra vonatkozik. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át. Dánia. term. területen való áthaladás. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét. Ezeket egy konzultáció. Nem változik ez a helyzet akkor sem. folyó használata. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára.kutatás. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr.M. területhez kapcsolódó.N. term.

VH. Nem egyértelmű a helyzet.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 . Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is. amely az államterület része. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma.N. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára. mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz. átrepülés szabályozása miatt) 1919.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I.M. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását.VH. É-atlanti halászati vita: Gbr. a lobogójukra való tekintet nélkül.

M.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg. berepülhetnek. mert pl. nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is. de az állam felszólítására kötelesek leszállni. ha az adott állam ehhez hozzájárult. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a . Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg.N. Szabályozás struktúrája 1944. chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. hol lajstromozzák. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. csak akkor. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai. Ma már nincs nagy jelentősége.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. posta. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). Hatásköre jogi. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. technikai.

személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez.azokhoz a körülményekhez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban.szándékosan közöl információt.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez. reptéri díjakkal foglalkozó munk.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere.N. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el. 2. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos. 3. amelyeket az a terület támaszt. Bermuda I. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II. megállapodás. amellyel lévő 1.M. 65 . 3. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1. rendszerét a repülés 2. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban.csop. 1929 célja: Nki. Montreáli Egyezmény. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi.

a per kimenetele attól függ. ha bizonyítást nyer. Engedély nélküli légi behatolás. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos). amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás. a fuvarozó olyan esetekben is felelős. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv.összegét okozott azokért kárért a emelné. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 . hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. mert az már nem része a kiszállásnak. Montreáli Jegyzőkönyv. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok. 1978. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak. de nem felelős akkor.N. ha bizonyítani tudja. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés.M. valószínű. meghatározott összeg. hanem a gyártót szokták perelni. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . Római Egyezmény.

Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. 2. és az kihat az adott államra is. 3. vagy 2.diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára. Izraelt elítélték a tettéért 1983. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni. líbiai gép lelövése Izraelben. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő. 5. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó.N. mert a bolgároknak 1. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv.Ha a gépen bűncselekmény történt.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 .M. 4. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be.

átrepüléshez való jogot meg kell tagadni. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. 3. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. Kuvaitba. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. ENSZ igazolta. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését. élelmiszer.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. egészségügyi csomagok esetén. 4.M. amely Irakba. illetve onnan rakományt akar szállítani.N. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. 2. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 .Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut.

beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. tárgyakban keletkezett.M. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974.N. ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért. amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban. ENSZ KGY: 69 . égitesten nem helyezik el. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr.

csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik.rendezett és biztonságos feltárás. 4. a felbocsátó állam felelősége.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. Államok végzik 1968.sz.M. Céljai: 1.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 . hogy lehozza az eszközt onnan.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal.felhasználás lehetőségeinek kibővítése. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát. függetlenül attól. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre.N. 2. 3. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása.

Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 . Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok..SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész. tengerparttal nem rendelkezők csoportja. stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség..M. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését. hátrányos földrajzi helyzetű államok. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. 1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. szigetállamok. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok.N. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt. (77-ek csoportja. parti államok). hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd.-ig: a parti tenger szélessége attól függ. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld.sz. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban. hogy az állam a területet saját partjáról. pol.

továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 . kivéve. Akkor problémás a kijelölés. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek.ahol szükséges. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. amelyek sem a nyílt tengernek. amely korábban parti tengernek minősült.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el). ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1. sok öböl). azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. sem más övezetnek.v.szabályok vonatkoznak: 1. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. ahogy azt nagy léptékű térképen. ezekre az esetekre spec. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre. olyan vizek. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei.N.M. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. sok sziget. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. sem parti tengernek nem minősülnek. tavak. brit R. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik.nem térhet el a part általános vonalától. folyók. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. 3. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra.

amely dagály idején a vízszint fölött van. Azoknak a zátonyoknak. vízzel körülvett földterület.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. szigetek: Természetes módon létrejött. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. más természeti vonásokat. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. azon felül 24 mérföldes. egyenes alapvonal jelölhető ki. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 . Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg. Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. A bíróság elfogadta a norvég határokat. hanem figyelembe vették a szigeteket. amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. beleértve a szigetek részeit. hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). egyenes alapvonal esetében. az ilyen területek használhatók alapvonalként.M. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. az összekötő vizeket.N. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi.

amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 . az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. a fennálló megállapodásokat. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. az ilyen területek használhatók alapvonalként. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. halászati jogokat. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik.N. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni.M. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől.

12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. az afölötti légtérre. parti kereskedelemből (cabotage). biztonságára. altalajra. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. amennyiben káros a parti állam békéjére. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. Nem alkalmazható ez ott.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának. ha a külföldi halászhajók nem belvíz. nyugodt rendjére. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra.N. Parti tenger része a szárazföldnek.M. amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra.

amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. kémkedés.vám-. megelőzése.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője.tud.hajózás biztonsága.hajózási védelme. tengeri 3. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. fegyverzetére. ha 1. csökkentése. más berendezések. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását. forgalom csővezetékek szabályozása. megszegésének megelőzése.természeti környezet megőrzése. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása. és bármilyen tevékenység. halászat.M.kébelek. bevándorlási. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése. vám-. szabályok megszegésének 76 . hidrográfiai felmérés. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet. 8. kutatási és vizsgálati tevékenység. ehhez sem előzetes bejelentésre. környezetszennyezés 7. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén. propaganda. közegészségügyi tvek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. 2. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó.halászati szabályok ellenőrzése. 6. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. fegyverrel végzett gyakorlatozás. védelme. hajózásra vonatkozó szabályit. 5.tenger és élő segédeszközök. szándékos és súlyos környezetszennyezés. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból. tvek 4. pénzügyi. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. létesítmények erőforrásainak megőrzése. pénzügyi. előírásával.2.ioskutatás. berendezések.bűncselekmény olyan jellegű.N. 3.

belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát.M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül. a joghatóságot ez nem korlátozza. 4. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. Kivétel: 1. nem foglalhatja le. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás.kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. Parti álam joghatósága nem járhat el. 2. átrepülés szabadsága). később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak. Az államoknak béke idején joguk van arra.amennyiben egy államhoz 77 . kivéve hajó tves kötelezettsége. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át.

de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát. Törökország előzetes értesítése mellett.N. bevándorlási. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. automatikusan csatlakozik. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. hanem igényelni kell. adó-. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől.M. Nem halállomány feletti biztosítása).megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. 2. megőrzése. hogy 1. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. lehetővé teszik. ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-.

2. tengeri tud. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat. kiaknázása. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. de nincs olyan jogszabály. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. tengeri környezet védelmére és megóvására. megóvása. hogy azt mind kontinentális talapzatra.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg.M.távolságot. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. tveit. ha azok nem ismerték el.tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. kezelése. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. amelytől a parti tengert mérik. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max.N. kötelezettségeit. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 . tengerfenék.os kutatásra. altalaj. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva. feltéve. 3. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki.átrepülés. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület. építmények felállítására. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé.nyílt tengeri hajózás. Joghatósággal. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. Más államok szabadságai: 1. létesítmények. UK. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes. erőforrások felkutatása. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt.joghatósága van mesterséges szigetek. használatára. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni.

hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát. szubregionális. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz). USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. semlegességi övezetek.ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú.M. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro. biztonsági.N. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet. akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás.

Ha a gyanú alaptalan volt.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958. a nyílt tenger szabadságait (hajózás. hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. meg. mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése. elévülés elvei (más nemzetek által elismert. átrepülés. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része.M. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. hosszas használat útján egyes. halászat. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni. ha alapos a gyanúja arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16. amely nem tartozik a parti tengerhez.N. annak ellenére. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. mert Fro. elismerés. tudományos kutatások szabadsága.sz.

ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény.N. hatalomba kerítés. Politikai célra történő eltérítés. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor.nyílt fosztogatás. honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . amely 1. követnek feltartóztatás. létesítményt bejegyző államnak. műsort fogó államnak. szabadnak számít. repülőgép. azon lévő személyek. melynek kommunikációját 82 .M. 2. amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. hogy az kalózkodásra készül. vagy hontalan. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. ha a hajó kalózkodásban. vagy el. rabszolgák szállításában vesz részt. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. repülőgép. jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. előmozdítja). A honosságáról). javak ellen irányul. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . hajó. vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). ha több lobogó alatt hajózik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. bármely államnak. személyek. Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. cselekményeket ösztönzi. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába. javak ellen irányul olyan helyen.

csökkentéséhez. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. hogy az a hajó. vagy jelezte azt olyan távolságból. maradandó anyagok. Csak hadihajók.i hajók.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken). 2. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy. KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. ha az üldözést belvízen.területe: mérgező. amely megszegte a parti állam szabályait. parti tengeren. fegyelmi eljárást.M. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). hajókról származó szennyezés. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. hogy az üldözött észlelte. radioaktív anyagok).egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik. csak akkor folytatható nyílt tengeren. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre).N. olajszennyezéssel. környezetének. Üldözés csak akkor kezdődhet meg.felszólította megállásra. ha 1. 3. 2. ártalmas. amelyek szükségesek megelőzéséhez. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. 1969. repülők folytathatják. felhatalmazott korm. alkalmazható kontinentális talapzaton. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren.úgy kell folytatniuk tevékenységüket. káros.üldöző meggyőződött arról. vagy az az állam. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. katonai repülőgépek.

és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. állam . együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. Gázban gazdagok. Megelőzés. csökkentés. viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja.N. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. meg kell állapodni a részvételi jogokban. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. amely mind a KGÖ-re. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. Olajban. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. Végrehajtásért. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás.M. KT31 azt a peremet jelenti. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik.

N. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. sem kifejezett nyilatkozattól. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól.M. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai.

M. 2. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére. 4. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától. amely a másikhoz tartozik. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk.N. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben.évig. évente 1 %-al nő a 12. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1. kapcsolatuk általános összefüggései.releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1. 3.év után. 3. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. 86 . onnan kezdve évi 7%.tartózkodni kell a természet átrajzolásától. 2. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak.figyelembe kell venni annak szükségességét. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján. 5. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn.

mint a lehetséges választóvonal 87 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. az elhatárolást úgy kell megoldani. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra. anélkül. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. spec: a felek kifejezetten kérték. Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül. hanem a felek megállapodásával. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek.M. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. Maine-öböl ügy: (USA v.N. Líbia: arányosság.

amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. ahogy a földrajzi helyzetet leírják. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását.évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. megoldást sugall. fémek) 1969. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. kivéve azokat.oldalon a teljes végeredmény. mert én azt át nem írom ide… 88 . amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve). hogy Dánia is hozzá tudjon jutni. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc. a jég ezt nem befolyásolta. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás). nem sajátíthatók ki. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982.N. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. semmilyen jog nem alapítható rajtuk. állami vállalatok. ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. a részes államok.M. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970. azon sem szuverén. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v.

megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. amelyek egybeesik olyan területtel. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen.M..évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be. NSZK között) 1994. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el. 1. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. a bizottság keretein kívüli igényt. kivéve. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni.N. amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal. 3.. Gbr. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre.ha olyan területre vonatkozik. SZU. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. Olaszo. USA.ha a kérelem olyan területre vonatkozik. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok. Hollandia. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket. Belgium.amely egy másik fél. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. hogy az egyezmény kötelezze őket. 2. Kanada.

vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. országon belül minden egyes esetben alkalmazható. tekintet nélkül a területre kikényszerítő.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján.M. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. megszüntethet jogokat. tekintet nélkül az áp-ra. jogilag releváns eseteket. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban. végrehajtási. amikor az érintett személy az ország területén . más államok belügyeibe nem avatkozhat be.os kutatás. hajózás. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező.N. kötelezettségeket formái: jogalkotási. áp-i alapú. létrehozhat. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza.véd.. körny. csak azokra az esetekre vonatkozik. 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat. tud. az lehetőséget ad az államnak arra.

adók kivetése (akkor is. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. 3. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon. pl. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el.M. külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai.feltételeit. Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők.: áp. Személyeket. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. 2. állandó lakóhely).állami szervek eljárási szabályai. vagyont érintő bánásmód. ha a személy nem tartózkodik az ország területén.. és nem kötelezi a tagokat arra.N. Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket.

még akkor is. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön.:bevándorlási szabályok megsértése esetén). A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl.amely területén a cselekményt elkövették. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben . amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA. mert az állam számos szabályt alkot. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül. ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme.álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . 92 .o. Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. UK: alapja az idézés kézbesítése. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak.M. Az államnak az a joga. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd. A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban. A fr.N. 2.korábban 9. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.

de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel .és brit közös JH. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. melyik részen történt a bűncselekmény. viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni. ha nem állapítható meg. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. csatlakozó és egyéb övezetekben. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr.M. izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából. Áp-ainak az állam jogokat.tvek fr. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. Ez kiterjed a határellenőrzésre. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. mindkét állam JH-gal rendelkezik. a NJ akkor releváns. amelyek jordán JH alá esnek.N. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. őrizetbe vételre. mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. ha más államok is érintettek. hogy kit tekint saját áp-ainak. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. nyílt tengeren. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít.

az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán.N. a létezésen. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35. 1979-es egyezmény: területén. Alapja :1.honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén.adott állam területén való születés (jus soli).M. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak. 4.még EJ-nál 94 feltételeit az állam . amilyen lobogó alatt hajóznak. amelyet áp-i követtek el. ahol lajstromozzák őket. bigámia).házassággal van.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. 3. 1957-es lehetőség).szülők állampolgársága (jus sanguinis). ha más állam területén követték el. Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás. emberölés. Sok állam lehetővé teszi. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2.: Antarktiszról szóló brit tv. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd. még akkor is. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. megváltoztatása. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. nőknek az áp-ság megszerzése. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés. számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. mint más államokkal. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. pl.

becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett.M. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására.N. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. Public P. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. vagy amerikai a tettes.az ügyet USA. 1984. megfélemlítés. USA bünt. kapcsolatban. de brit áp-nak vallotta magát. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására. érdekeire 95 . amely nem áp-it túszul ejtették. USA v. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. megtorlás volt. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön. mert ha rosszhiszeműen is. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek. mégha Gbr területen kívül is. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi. más államok JH-n kívül eső területekre.jog. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer. amelynek amerikai volt az áldozata. Cutting-ügy: C. amelyiken amerikaiak is utaztak. ha ezt igényli. mert hazaárulást követett el. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira.

az csak háborús.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1. zsoldosok toborzása. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. népirtás. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését. 2.M. polg. vallási. különösen súlyos háborús bűncselekmények. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő. alkalmazása.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti. politikai. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. etnikai. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. kínzás.N. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres. apartheid. ENSZ 96 . 1.vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. Nki terrorizmus. kiképzése. amit magántulajdonú hajók. szándékos és súlyos környezetkárosítás) . Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. feji alapon. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. tiltott kábítószer-kereskedelem.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás. finanszírozása). amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik.

1973. Nki védelem alatt álló személyek. ha az államok JH-a alá. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el.M. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van.N. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is. az ország álló. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. 97 . túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. kegyetlen bánásmód. Az. köztük dipl. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. védett személyek jogellenes deportálása. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak. Nki áp-a. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét. túszszedés. ENSZ KGY egyezmény. ha azt követték el. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. univerzális JH alá esnek 1949. kínzás. 1961: E.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. 2. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem. a repülés biztonságára vagy a 98 . adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. a részes államnak akkor is JH-a van. hogy rákényszerítsék v.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra.JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani. 4. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett .N.nem lajstromozó állam beavatkozhat. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. 1949. ott állandó lakhellyel rendelkezők. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak. részes országok áp-i/hontalanok követtek el. 1. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1. 3. hogy az országot rákényszerítsék v.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé. fegyelmet fedélzeten. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik. 2. 3.M.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre. elkövetője az adott ország ápa. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át.BJ-ba kell iktatni. 1963.

ha a gépet nála lajstromozták. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt. szabotázs megbüntetésére. amellyel van kiadatási szerződés 99 . A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint. 1978. 1.N. bűncselekményt követ el.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el.polgári lehetőséget ad ellen a 1. 3. akkor lépéseket tesznek. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. embargó alá helyezi az ország légitársaságát.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. 3. Részes ország JH-a fennáll. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre. kivéve.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő.ha a gép az adott ország területén landol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. 2. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni. erre kísérletet tesz.M.

Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt. kegyetlenkedésre. amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl. a bíróságok nem folytatnak eljárást.N. Gbr. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben.M. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 . Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv). hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik. Toscanio-elv csak a kínzásra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA.. akkor a bíróság nem vizsgálhatja. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben.

különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 .os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai. hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek.M. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók. más államok nagykövetei. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v.sz.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet. mind gyakorlati értelemben megnehezítette. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre.) állami. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability).N.

NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól. közig. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt. köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991.cselekmények.M.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű. 3.Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. 2. fegyveres dipl. 4.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 . ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol.N. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül.tevékenységgel. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA. mert : 1. aktusok.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra. USA) Gbr.

különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. Ezt azért nem fogadták el.N. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt. állam és valamennyi kormányzati szerve. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). 2. Az. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. Ez a módosított “szerződés természete” teszt. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. a szerződésszegést a szuverén 103 . Ha a szerződés.szerződés.intézmények. azt kell vizsgálni.M. hogy ne szállítson árut Chillébe. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul. akkor kell figyelembe venni a célját. vagy nem (jure gestionis). föderális állam alapegységei. hogy az állam közjogi minőségében járt el. képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta. ügylet természetének vizsgálata. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. 2. hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek.

hol folytatják a cselekményt. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható.pontosan milyen cselekményre került sor. USA v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta. hogy 1. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. V. 2.kiket érintett. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. megkínozta 104 . az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. annak közjogi jellege ellenére.M. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal. 3. ezért azt kell meghatározni. mert szuverén jellegű volt. Reid v. Iraqi Airways Co. Kuwait Airwacs Co. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. ez már nem közjogi minőségben történt. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. USA v. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás.N. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v. bebörtönözte. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg. sem kereskedelminek minősíteni. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. mert a kubai kormány mint tulajdonos.

Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. alapján kérdőjelezhető meg. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. Ezek attól még Nki szerződések. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést. hanem politikai manővernek. csak rájuk az egyezmény 105 . és azokra a szerződésekre. egyezségokmány. Egy állam csak a szerződés egészéből. nem pedig annak részeiből léphet ki. Fontos követelmény. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is. Az államok és a NJ más alanyai között. charta. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta. konkordátum szerződés fogalma: államok között.N. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. támogatására nyilatkozatok. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. kivéve. pl. Bécs.: kereskedelmi egyezmények. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak.M. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. paktum.E. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36.

kötelezettséget keletkeztetnek. megszüntethetők Katar v. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra. Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. könnyen kezelhetők. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. 3. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal.hatása is van. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében.N.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról. az 106 . akkor a megállapodás nem lesz szerződés. ha 1. módosíthatók. még ha jelentős pol. aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). 2. így csak olyan személy köthet szerződést. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége. az állam azonban nem azonosítható emberi lény. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni.ha bizonyítható. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen.M. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. 2.

ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el. fenntartó helyettesek.dipl.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY)..Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció. Bécsi egyezmény: 1. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 . parlamenti kapcsolatokat képviselő.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum. kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2. ha abba beleegyeztek. 1. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. 3. KüM át. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire.ha nem Nki konferenciáról van szó.N. nincs joghatása. 2. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát.M. 2.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény. KüM.

az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír. a BJ-ra tartoznak: 1. Akkor van erre lehetőség. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 . hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. csak annak a jele. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt. 3. amelyet nem írt alá.M.a megerősítés mindig szükséges. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti.N. BJ változását. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben.

Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. 2. ha 1. megerősítése. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban. elfogadása. Szerződés úgy rendelkezik. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. ha elutasítja. se más részesei nem. Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. teljes körű 109 .tiltha a szerződés. ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. kivéve. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. az egyezményben részes félnek tekinthető. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. 3.N.M. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt.

Fenntartás érvényessége azon múlik.talapzat ügyben a Gbr. amelyhez a fenntartást fűzte. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az. kivéve. akkor válik hatályossá. 2. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el. 3. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír.az olyan aktus. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül. és amely fenntartást tartalmaz. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében. 3. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1.kont.M. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást. Fenntartás általános szabályai: 1. Fenntartások joghatása: 1.elutasítás nem jelenti az.N. nem pedig az.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi.másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában. 2. alkalmazzák. A fenntartást 110 . (Líbia-UK dipl. 2. de az ellen nem . Fenntartás érvénytelen. amellyel valamely állam elismeri azt. hogy az ellen nem. hogy elfogadja-e a többi állam. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta.

hogy a fenntartásról értesültek vagy. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni. ha a csatlakozásra később kerül sor. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 .M. a szerződés hatályba lép. A fenntartásokat. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba.N. akik jogosultak arra. abban az időpontban. ha erre nincs rendelkezés.vitatta. Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. amelyek 12 hónappal azután. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek. ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr.

a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó. de aláíró államokra csak akkor érvényes. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. sem jogokat nem hoz létre.N. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. ÁNB: az államok által 112 . 2. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. akkor 1.M.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált.

amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal. amelyeket az ilyenként elfogadott. de a módosítás nem köti azt a részes államot. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. Meg kell állapítani. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. feltéve. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják.N.M. aki akar. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. ha a részes felek szándéka arra irányul. a módosítás részesévé válhat. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 .

ha az olyan részeket érint. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. tekintet nélkül az összes fél általi módosításra.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja.M. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy. de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések . Csak akkor megengedett. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 .N.

nem kölcsönösségen 115 . Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. vonatkozó okmányok rendelkeznek. akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. ) vitatott időpontjában.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra.N. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. ezáltal egy spec.M.jogrend állt fel. ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata.

kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 . vagy elkerülhette volna azt. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. az államot kötelezi a beleegyezés. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. ha a körülményeket olyanok voltak.M. kivéve. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult. Ha másik azért. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). Jogsértés akkor szemmel látható. ha kimutatható. akkor az érvénytelenítő okot jelent. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas. a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. (pl. így az egyezmény egy eleven dokumentum. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést.N. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden.

és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. akkor bármelyik részes fél követelheti. ENSZ AO: más állam területi területi épsége.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell. hogy szabadon kötötték őket. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. de ez nem érinti 117 . ha a cselekményt nem hajtották volna végre. Kényszer-e a pol. Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. hogy attól eltérni nem lehet. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása.M. Ha a szerződés semmis. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás. kat. de ezt nem építették bele az egyezménybe. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1.. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével. 2. az feloldja. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis.. pol. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani.N. gazd. a feleknek minden . de a mi vitathatatlanul létezik. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. amely akkor állna fenn.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre. ha ez a szabály kialakul.nyomás is. 3. mert sok múlik a körülményeken is. amelyekről azt állítják. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni. Ha a szerződés semmis. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el.

ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. bizonyítani kell.szerződést korlátozott időre kötötték. 7. akkor csak akkor léphet ki az állam. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. ha ebben valamennyi részes fél egyetért. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre. ezért el kellett őket engedni) . 2. kötelezettségeit.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. ha megállapítható.szerződést teljesítették. 5. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől.M. 4. annak megszűnése előtt keletkeztek. amelyek a szerződés végrehajtása során. hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 . 3. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait. Az. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik.N. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. ha ezt a szerződés megengedi.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy. 6.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1. jogi helyzetét. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz.többi féllel való tanácskozás útján bármikor.

2. arra. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik.N.M. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. ha 1. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre.a többi felet arra.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz.azt a részes felet. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni. 4.bármely részes felet arra. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni.szerződés határt állapít meg. 3. hogy az erre hivatkozó 119 . Csak akkor lehet használni. 2.a változás annak eredménye. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1. ha a szerződés olyan jellegű. 3. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség.

felek másképpen nem állapodnak meg.felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől. ami a szerződés felújítására irányul. 4.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. 3. 1.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .N.M. 2. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit.