M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

N. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában.M. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan. Előnye: rugalmasan lehet kezelni. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts.old. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. ezáltal a a ts10. = társadalom 7 . Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre. Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2.

gyakorlatilag egységesnek kell lennie). Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti. az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik. amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése.N. ami meghatározza a szokás létrejöttét. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. hogy v. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ. Nki környezet az. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 . így a NJ nem lenne független. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie).M.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. Bizonytalanság akkor merül fel. USA (nem szükséges.:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. Nicarauga v.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása). hogy a belső jogban v. alapján gyakorolja) Pl.

N. okozza. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság. mert az a kötelezettségük). ennek feltétele. ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). de a hatalomhoz fűződő v.M. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség. ha tudatos kötelezettségen alapul. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . mint a cselekvés. amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni.milyen viszony igen. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak. Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező. (azért nem cselekszik.: tengerjog. nyilatkozatok. hanem sokk összetevőből áll. és mindig v.

amit Ném.mely állam mgtrtsa ellen.M. mert v. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből.N. akkor azt általában elfogadják. mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult. akkor azt az államot úgy kell kezelni.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges.milyen gesztust gyakorol Tiltakozás. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés. miszerint Fro. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ. hogy nem is tehették volna meg. és ahhoz a többi állam hozzájárul. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták.o nem ratifikálta) . Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik. nem azért. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya. de a fr. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen. mlg nem jelenti. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján. hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot.o.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. így Ném. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 . mert NJ-gal összhangban lévő hiszi.

kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. mivel a múltban ez gyakorlat volt. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. 1 és 2 keveréke. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 .N. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. mely szokásokhoz csatlakozzanak. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll. nincs éles határvonal szokás felett álló. Helyi szokás olyan szabályok.M.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. sőt. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ. de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli.

). attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. az azt is jelezheti. GATT) szűk körű hatályú. pénzügy.N. amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg. világűr kiaknázásáról. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános.o. az a nem részes felekre is kötelező. ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. nem korlátozott hatály olyan megállapodások. polári lakosság védelméről). genfi egyezmények (hadifoglyokról. nem jogalkotó 12 . (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető.M. bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról). K+F egy sor olyan előírást rögzít. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. kábítószer elleni küzdelemről. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz. A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást.

így a kettő között logikai egység jön létre. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 . Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht.M. Az államok azért egyenlőek. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze. nem pedig alkalmazásáról van szó. nem támaszthatnak igényt arra. mert ezt jogszabály mondja ki. Kelsen: formális logikai érvek. a NJ. ott a NJ eltűréréről. A jog olyan rendszer. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. ha jogellenes cselekmény történik. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani. erkölcsi alap a fontos. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta.N. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel.

Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe. nem lehet védekezés alapja. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra. mint pl. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 .M. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább). a fr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. az állam NJ-ot sértett.jog a brit jogtól. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt.27. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el.N. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja. mint a BJ. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az. a BJ érintetlen marad. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12. így Gbr. Egy szabály érvényessége attól függ.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául. mint a másik. hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé.

-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték. amit senki sem ? meg. Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is.sz. ahol a NJ megváltozott.Dep. R.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek. amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat.sz. ha a Nki szokásjog volt érvényben. hogy hatályossá váljon a BJ-ban. Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát. Chung v. A NJ minden szabályát transzformálni kell.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció).os megerősítés nélkül is. a Nki szerződésekre nem.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. ügy: NJ nem érvényes.M.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése.) Brit uralkodó megközelítés a 18. Mortensten v. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v. ha az nem ütközik BJ-ba.N. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 . ott a bírák igazodhatnak hozzá alk. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre. Watsonv.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19. kivéve ha azt a BJ inkorporálta.-nak nincs joghatósága. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek. ahhoz Gbr. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell. Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. alk.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit). NJ csak akkor érvényes. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr.

ahol a szuverenitásról kellene dönteni. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. 4.M. 2. Egyének Nki szerződés alapján.:szerződés háttéranyagait is felhasználják. Módosítása.egyezmények. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. 3. Magánszemélyek jogait érintik. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. ha a bíróság jog szerint dönthet róla. ahol a 1. Dep. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. Hammer ügy). Pénzügyi kötelezettséget teremt. lényegtelen állig. kiegészítése szükséges. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is.of Trade).mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. ha a szöveg egyértelmű. pl. Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni. létezik egy szürke zóna is.brit területek átadásáról van szó. mint a tveknél. 5. és a kérdés diplomáciára tartozik.N. (Buttes v. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges. szuverén államok ügyleteiről. v. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. 6. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 . Külföldi hatalom esetében: általános az az elv.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot. EP hatáskörét növeli.

3. Dep. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt.meghatározott terület. hatáskör. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben. 4.kormányzat.: Littrel v. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. 1933.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat. Pl.N. Montevideoi Egyezmény: Az államnak. USA.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. Az immunitás azt írja elő. amelynek területe és 17 .M. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre. 2.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. mint jogállás.állandó lakosság. jogképesség. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni. de nem kényszeríthetik ki annak betartását.

Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás. ahogy neki jó. (pl. Szuverén államnak fontos. Guinea. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. Ez nem csak országot.hatalomra vagy kormányzatra.is megfelelt volna).struktúra meglétét jelenti. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts.M. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. beolvadás következtében szűnhet meg. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak. 1960. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. noha a feltételeknek R. de annak nincs min. létrejön az állam. Inkább egy koherens társ-pol. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket.hatékony működése érdekében szükség van v.N.hatalomnak alávetett lakossága van. akkor bizonyítania kell.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít. Ez nem előfeltétele annak. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. hogy más államok is elismerik. az elismerés csak pol. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek.háború után.: Kongó.milyen közp. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . csak Zimbabwet a polg. Állandó lakosság megléte természetes követelmény. hanem szervezetet is jelenthet.

2.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa.ENSZ. nem arra.o. Jog arra. Lotus ügy. ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés. 1970: senki de pl. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan.önvédelem joga. egyenlő jogokkal és 19 . kivéve.N. amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene. Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét. 4. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében.: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). 3. Csehszlovákia.M. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait. Ném. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. SZU. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl.

egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1. de a állammal olyan gyakorló teszi. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség.agresszió tilalma. gazd.tsi.szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát. 2. államok 3. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést.rendszerét. kult.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát. 4.. hogy szabadon válassza és fejlessze pol.egymás ügyeibe való be nem avatkozás. 2.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.az államok jogilag egyenlők. 4.) Formális szuverenitás érintetlen marad. 4. 2.szuverén egyenlőség.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása. 6.N. 3. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 . 5.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl.:Marokkó-Fr. a terület állami státusát megtartja.belügyekbe való be nem avatkozás tilalma.o. 3.minden államnak joga. Nki fórumokon eljárhat.M.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal.. szerződéses viszonyba lép.

Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. Nki jogalanyok.. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. De a tagállamok köthetnek autópályával. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. 21 .N. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. rendészeti megállapodásokat. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek. tagállamaival.M. Azok a tagállamok. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti. ha a a gyakorolnak.. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA).

Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést.N. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett. A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került. a terület nem lehetett önálló. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott. A két nagyhatalom együtt jár el.. így mandátum megszűnt. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett.VH. Ném. A területen egyik állam (Gbr. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II.M. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat. A német állam formálisan fennmaradt. az de a mandátummegállapodások. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika).után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át. 4 övezet. de nem állapította meg az új jogosultat. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. Berlin 4 részre osztva.o. a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület.o. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. SZEB felállítása. amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum). de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):. Egyezségokmány.VH.Fr. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását.) se gyakorol kizárólagos igazgatást.os dokumentumok nem tettek 22 .

fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. nem tekinthető szuverén államnak. 4. amellyel nem jön létre új állam. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. felszólított az el nem ismerésre).N. FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni. általában Nki egyezmény alapján. végül 1984-ben engedték be. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja.népek önrendelkezési joga. de egyben kikiáltották a CTK-t. de az aktus Nki joghatással bír.lett. noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. 3. FÁK: SZU jogutódja Oroszo. ami de jure Kína része. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság. Alapelvei: 1. Társult államok: kis terület. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. területi integritás tiszteletben tartása. 23 .M. de a terület ma is török uralom alatt áll. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. külön közigazgatást hoztak létre. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. inkább a véleménycsere fórumaként működik. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. de közigazgatásilag független. 2. így ismerve el az államot. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. Tagjai olyan független államok.viták békés rendezése. Nem teremt kötelező jogviszonyt. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték.szuverenitás.

viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta.elismeri a vatikáni államot. és kormányként is elismerte 24 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. igazgatását pedig jórészt Olaszo. mint különleges entitánst. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette. így elismerték Nki jogalanyiságát.Pilléres szerkezetű. Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek.Károlytól kapták.-tól nem rendelkezik. 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai. később Rodoszt irányították. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak . bár jogalanyisággal a XIX:sz. Lateráni szerződés: Olaszo. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak. Szentszék és vatikáni állam: 1929. Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri.M. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). Máltát V. 1935-be jogalanyiságát.végzi.N. Olaszo. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását.

után jelent meg. 1993 (Ideiglenes önkorm. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista.VH. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. irányadó szabályai több BJ-ból származik. amelyek több. a későbbi értelmezések tették azzá. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak.N.VH. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása. Eurofima.M. Pl: Ontelsat. de általános jogelvként is elismerték.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre. Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre. Namíbia: a felszab. egymáshoz kapcsolódó.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. politikai eszmének tekintették II. szokásokra. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part.

) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. államok függetlenségének megőrzésében. 1966. mint opinio juris: Namíbia ügy. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. késleltetheti önállósodást. kult. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik.fejlődésre. az ország területi integritása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. 1966. Minden. nem és törekszik az gazd. beolvadás. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő. Kelt-Timor (Portugália v. tsi. társulás stb. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel. szuverenitás viták megőrzésében.N.státusát (függetlenség. ÖRJ. 26 ..M. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ. Ez a státus addig áll fenn.1970. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a..

mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. hogy kit tekint állampolgárának.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo.jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba.közötti vitának számított 1919. ahol a cselekményt lefolytatták. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében.M.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében.N. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 .: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl. így minden kérdés mint Danzig és Lo. (pl. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre. Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént.

fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése.M. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. megalázó bánásmód. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás.N. az egyén nem vonható felelősségre 1990. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás. Ha egy állam is felelős. és tiltott káb. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása. történő apartheid.szer kereskedelem. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. Katonai szükség nem hozható fel mentségként. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. faji megkülönböztetés. túszszedés). kínzás. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. 1977. állam kül-és hatalom megsértése. BT: humanitárius jog megsértése 28 . védett személyek ki/áttelepítése. apartheid. megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). háborús. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése.

elkövették.M. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. agresszió bűncselekménye. 29 . felbujtottak. fosztogatás). jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. Felettes személy. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. Felettes személy. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás.N. ha tudott a cselekményről. szintén felelős. szintén felelős. előkészítésükhöz. tervezésükhöz. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága. elrendelték. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. kínzás). módszeres kitelepítés. ha tudott a cselekményről. akik a bűncselekményeket megtervezték. amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. teleülések önkényes pusztítása. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. bűncselekmények. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás. lakosság körében emberölés. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. (polgári népirtás.

becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol. egyesülési szabadsághoz. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát.központú): tisztelet. vallásszabadsághoz való jog. vallási. hatalom. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. ts.M.N. igazság. 3. egészség. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. szeretet. függetlenül attól. hogy ne engedjenek faji. kormányzásban való politikai részvétel. az EJ végrehajtását az állam végzi.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. véleménnyilvánításhoz. 2.államok kötelessége. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. nyelvi diszkriminációt. jólét.sz. felvilágosultság. ember.minden államnak kötelessége. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. készség.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. nemi. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra.

7. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. sebesültekkel. v. mandátumrendszer megalapítása. túl hosszú ideig tartana. háború. 4.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása.rabszolgaság.lelkiismereti és vallásszabadság. 2. 31 . nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1. EJ Nki védelmének fejlődése 19.os eljárásaik útján oldják meg. Nemzetek Szövetsége megalapítása.színűleg nem lenne hatékony. kivétel: kalózkodás. rabszolgaság.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. amelyektől még szükségállapot. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II. Jogok elsőbbsége: olyanjogok.élethez való jog. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik.VH.visszaható hatályú tvek tilalma.sz. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra.M. 6.névhez való jog.kínzás. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. 5. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek. 3.N. 1919. hogy problémáikat saját alk. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára.család jogai. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra.

személyes biztonsághoz való jog.mozgás szabadsága.N. 8. 7. 6. 3.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása.szabadsághoz. 9. időszakonként jelentést tegyenek.gondolat. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1.jogképességhez való jog. 4.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv.gyerek jogai.M.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma.lelkiismereti és vallásszabadság. 1948. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat.valamennyi kötelezi 55. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1.gyülekezés szabadsága.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes. rabszolgaság. 32 . 5.előtti egyenlőség.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1. rabszolgaság. való 56.tényleges jogorvoslattól.végrehajtásában közreműködésre.jog az élethez. 13. kínzástól való tilalom.emberi jogok).KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz.tv.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8. Bécs. 10. 55. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. 5.jog a kormányzáshoz való részvételre.kínzás. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog.2. 4. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei. büntetőjog visszaható hatályának tilalma. TB-hez való jog. népirtás.munkához. egyenlő fizetéshez való jog. 2. 9.állampolgársághoz való jog. megfelelő eljárástól. ha az egyezmény megkívánja. oszthatatlan. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás.neveléshez való jog 1993. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése. 2. 3.

nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki.. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . ENSZ EJ védelmét aki pol.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé. népi. 5. 4. és tevékenységéért. felelős gazd. kult. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti. olyan Nki kötelezettség megszegése. 2.kult.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1. előidézése. egyéniek. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948. polgári.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1.olyan 4. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. célja a okozása.M. ENSZ EJ tisztviselő. vallás kinyilvánításához való jog). vagy annak szándékát. 3. Az államok tagadhatják a népirtást.jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése. faji. véleménynyilvánításhoz való jog). de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez. 2.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra.mely nemzeti. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása. nyelvgyakorlat..N.népirtás nem tartozik bele az egyezménybe. valamennyi szoc. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény. amely v.. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog. 3. amelyért egy állam is felelős lehet. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon.pol.. demo és EJ szorosan összefüggnek.csoport tagjainak megölése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. az ENSZ szervének. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál. jogilag független a részes államoktól.N..évben jelentést tesznek a részes államok. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. amit a 37 . Témái: ÖRJ. konszenzusos döntéshozatallal dönt.: 1993. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság. TB-hoz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra. Jugoszlávia). Ellenőrzési rendszere: minden 5. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. kult. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. nem a részes államoknak felelős. életszínvonalhoz. neveléshez. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. amely nem autonóm.életben való részvételhez való jog... nem ENSZ segédszervezetek. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. Egyéni panaszokat is vizsgál. eszközei ahol vannak. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság.jogok Nki egyezségokmánya. ezért nehéz a végrehajtása. kult. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz. őslakosok helyzete) Gazd. GSZT Bizottság szemlézi ezeket. munkához. amely igyekszik azt megoldani.M. a nem jelentő tagállamok helyzetét. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit.szoc. a bizottságnak információkat joga van arra.

nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. Lovelace ügy.asszonyok külföldi férjeit deportálták. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk). (pozitív diszkrimináció támogatása. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre. nőkkel 38 . Mauritian Women ügy ( murit. 2. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. Döntései: 1. hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal. Nem bíróság.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. A részes államok elismerik.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága.M. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. gyermekek jogainak kiemelt védelme.N. Főbb kommentárjai : 1.forrásokat is igénybe vesz.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). míg a maurit.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz. Munka alapja: 1979es egyezmény. az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig). kiegészítést is kérhet a részes államoktól. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek. Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. kvótarendszer bevezetése.

amely jogszerű szankcióból ered.: Argentína. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. a KGY felé tesz ajánlásokat. vallásszab. akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. megfélemlítsék. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. kizsákmányolással. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. lelkiismereti. nem adnak ki senkit olyan országnak. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 . amelyet szándékosan. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. egészséghez való jog):Minden. éves jelentési rendszer. joga a magánéletre. majd javaslatait továbbítja az államnak. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben.M. bár a bizottság azt vizsgálja). kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. azt független eljárás során kell lefolytatni. kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. Olyan esetekben. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja.N. Nem tartozik ide az. hogy vallomást csikarjanak ki. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). véleménynyilvánítás szabadsága. gondolati.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása. ahol kínzásnak lehet kitéve. nyomást gyakoroljanak rá.. Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő.

6. Ez vonatkozik határon átkelő. személyes biztonsághoz való jog.N. 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). 10.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. orvosi ellátás. kult. államközi eljárást csak akkor folytathat.kínzás és rabszolgaság tilalma. 11.tulajdonhoz. és jog.M.ok és a regionális korm.visszaható hatályú büntetőjog tilalma. folytatni fog olyan állam területén.jogorvoslathoz 12. gyereknevelés. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm. Független szakértői bizottság. 4. művelődéshez. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye. Ugyanolyan bánásmódra van joguk. folytatott. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. szabad és titkos vál. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. 1950: Alapelvek: 1. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból).ok képviselőiből áll. szezonális. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet. Migráns munkavállaló olyan személy. részfeladatokat ellátó munkavállalókra.megkülönböztetés tilalma.joghoz való jog.gondolati. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása. egyesülési való szabadság. alkalmazás feltételei.véleménnyilnánitás szabadsága. 2. 13. aki fizetett tevékenységet folytat. szakszervezethez csatlakozás.önazonosság). 8. nyílt tengeri berendezéseken dolgozó. Szabadsághoz. 14. Két eszmék szerve a megvalósítása.élethez való jog. Célja a tagállamok közötti erősítése. ha az érintett államok elismerték joghatóságát.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . 7.magánélet 9. 5.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül. bírósághoz fordulás. amelynek nem áp-ra. lelkiismereti és vallásszabadság.

kormányzati szervek. hogy az fejezze be az eljárást. magas szakképzettség. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. elutasíthatja az ügyet. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet.halálbüntetés eltörlése. 15. egyének csoportja. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség. Csak a szerződött államok területén van hatálya. Eljárási rendje: 1. amelyek elismerték joghatóságát.mennyi elé terjesztett ügyre.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is. ha 1. de csak azon államoknál. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti. fellebbezéshez való jog.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések. saját állam területére való belépés joga.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 . amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni. szakmai elismerés. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. joghatósága kiterjed v. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. A nagytanács 19 tagú. akik a nagytanácshoz fordulnak. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához.M. 16. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv.N. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. 2. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek.KGY választja 9 évre. döntései jogerősek és kötelezőek.

Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. ami embertelen bánásmódot jelent. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 . Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások. szóbeli nyilatkozatok kérése. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1.M. Írország v.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v. tanúk meghallgatása.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb.N. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. UK.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young. IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v. James.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg. akiket azért bocsátottak el.o. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban). Angol szervek által É-Ír. UK.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket. UK.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

túlsúlyban. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. nemzetiségi és más 46 . Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány.N.okból nem ismertek el. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének. deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is.milyen pol. Az államnak elismerése előtt is jogában áll. az elismerés egy politikai tett. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti. a többi államnak kötelessége elismerni. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban. jelentése. helsinki Záróokmányt. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává. hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek.M. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai . az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. valójában alig akad állam. aki úgy tartaná. mint az elismertek. Új államok létrejötte ténykérdés. akiket v.

Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol.megfontolások gyakran erősebbek. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. mentességek és kötelességek.M. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. korm. ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné. általában elegendő bizonyítéka annak.váltás nem érinti az állam identitását. hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. mint a hatékony irányítási képesség hiánya. az állam jogi személyisége el. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális.N.

: EJ sértő kormányzat ellenében.ellenes eszközökkel hatalomra került korm. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben. az államét nem.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól. Alk.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent. UK.kapcsolatok felvételét is Polg.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 . Ha a változást a nép is támogatta (pl. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit. hogy kormányát megdöntötték.N. Ennek oka.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre.M. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk.okat nem lehet elismerésben részesíteni addig. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg. egyértelmű folyamat lenne. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.

mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig. amely alapján kinyilvánítható. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz . hanem nagyköveti 3. felvétele (nem konzuli. de sugallja. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 . területének kevesebb. de elképzelhető olyan körülmények. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként. (pl.: kisebbségek joga. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett.N. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek.: arab országok Izraelt nem ismerik el. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1.. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. 1992.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése.: arab országok Izrael esetében). mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat.mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot. BoszniaHercegovina.M. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni.ENSZ-tagság feltétele az államiság). 2. Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot.kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl. hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat.o. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete.diplomáciai kapcsolatok szinten). Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét. ha mindenki számára egyértelmű.

hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 . mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek.: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni.N. anélkül.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. (pl.elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl. pl.M. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód. állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt.

Ném.N.: Rhodésia. UK. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából.: SZU-Balti államok.előtt. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű. hozza. mert az övé volt a cég. mert nem ismerte el Gbr.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20. (pl. Felperes szerint a faanyag az övé.M. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl. mert attól a naptól hatályos. de attól azok még léteznek BJ hatások. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany.de facto elismerte közben a SZU-t. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése.a SZU-t.o. így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v. alperes vállalat ettől vásárolt. 1949.szolg. diplomatái élvezhetnek mentességet stb. akik nem ismerik el egymást. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték.1970: területszerzést nem szabad elismerni. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. ciprusi török állam. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését. ez viszont a SZU visszamenőleges. veheti át elődje tulajdonát. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA). nem ahogy elismerték. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. 1. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. ahogy hivatalba lépett. Gond: Gbr.

a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 .korm. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú.. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni. a MA-k ezt megtagadták. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére.döntésekor.Sz.határozatot figyelmen kell hagyni.-t ismerte el Gbr. mivel Gb. Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr.M.. 1945-ben alakult meg a komm. így azt nem fogadta el. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v.így őket nem lehet perelni. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el. mert Gbr. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor.korm. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr.de facto elismerte a nac. ki kellett fizetni a pénzt. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség.-t.VH.korm.az olaszok hatalomgyakorlását. A. csak a Franco határozatát. nincs lehetőség arra. Londonban volt a Közt.Sz. Gdynia Ameryka Linie v.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. de jure H.N. Gond: de facto Olaszo. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett. így H. ha az érintett vagyon Gbr.területen van. Boguslawski: II.korm-t. a közt.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat.

bíróság által vizsgálandó szempontok: 1. 3.an került-e hatalomra. ha az nem helyezkedik szembe az unioval.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele. ha nem állnak egymással háborúban. sem de jure nem ismerte el.után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v. jogi szempontból de facto létezhet K.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt. így van perképessége.zu Weimar v.i korm. USA Eltérés Gbr. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto. feltéve.milyen az új kormány Nki elismertsége 2. így engedélyezték) Új elv polg.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr.v Gould. angol bíróságok előtt 53 . Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés. Petrochemical v.M. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v. 2. természete.D.Min v. de a DAK által perelhető Somalia v. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def.irányítási foka. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete.Angola v.háb. függetlenül attól. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól.N. Kivétel: Transportes A.területen jogi személynek tekinteni. közp. stabilitása. 4. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal.-al és alk.új kormány alk. Újjáéledése: Salimoff v. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára.-al.milyen az állam területén gyakorolt közig. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK). Nat.-tól: 1.

KüM állásfoglalása kötelező jellegű.jogterületek: EJ. 3. BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma). ÖRJ. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes. rendeleteket. hogy a szóban forgó részt v. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán.M. 4. Csökkentő tényezők: 1.N.Nki szervezetek számának növekedése. hogy az érintett tárgy hol található.mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli.spec. akkor le kell folytatni 2. ha engedélyezi az eljárást. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat.engedélyezés annak függvénye. 2. nem veszik figyelembe az olyan tveket. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel. mely ahhoz szükséges..”közös” jogok: tengerjog. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1.

mely hatalom alá tartozónak tekinthető. állam 3. hogy v. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma.bármilyen. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság .N.ország egésze. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték. 2.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v. Elemei: 1. 2. 2. az elismerés az állam. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1.két/több terület. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti. tekintet nélkül arra. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra. Államot az elismerés hozza létre. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást. ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. ilyenkor a Nki közösségtől függ.M.mely szuverén uralma alá vonják (tenger. terület a NB eljárásban. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba. hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet.

Ha ez egy adott állam területén megy végbe. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére. 56 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg).M. Ha a változás fokozatos. A szerző állam nem szerezhet több jogot.ha nem hajózható. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el. 2. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak. a határ is elmozdul: 1. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. mint elődjének volt. de vannak kivételek: hódítás. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre.: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását. vásárlás).hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés.N. akkor automatikusan az ÁT része lesz.

mert szerződés rögzíti. amely senkihez nem tartozik. Nyilvánosnak. nem tisztázott. Kuvait-Irak). de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése.:Minquiers V. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló. hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható. 57 . 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható. Magánszemély nem hajthatja végre. Jogcím időmúlásával. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie.M. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el.: Briand-Kellog paktum. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg. Nyílt tenger nem elfoglalható. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt.N. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. nyilatkozattétel). békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie.o-gal szemben). bizonyított használat. mégha laktak is rajta. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi.jogellenes (lsd. így gyarmatosítható volt). (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. akkor az nem vehető el tőle.jogszerű. ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. Ecrehos ügyben Gbr. csak állam.nyerte el a területet Fr. Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol. hiába használta.

N.o.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). mely kizárja. de ez nem/későn történik meg. ahol tiltakozásra lenne szükség. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye. Estoppel: ha az egyik fél v. K. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat. így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást. Nki reakciók).milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 . mint Mexikó gazdasági érdekei.M.Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak.uralmat. igénylő állam cselekményei. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik. hogy valamely helyzetbe beleegyező. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege. Olyan jogi konstrukció. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. ezért elutasították az USA igényeket. A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. ellenkezés mértéke. Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben).

Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására.N. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá. . így határait kizárva a közig. ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig).egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. alig van jogi jelentősége. ez politikai jellegű igény.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. 59 . de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény.M. ezek a közig. ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást. Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan. Az elv nem alkalmazható ott. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását.birodalom mentén utódállamainak meg.

Víztároló egyenlő felosztása. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. ha maga a szerződés hatályát veszti. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. akkor az uti posseditis nem érvényesül. sem gyakorlat alapján. ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni).effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni.M. Mali. Határvonalak követik a folyó 60 . ha nem hajózható. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek.N. ott az effectivites megerősíti a helyzetet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés. az elve a Nki szokásjog része. (Burkina Faso v. más elvek lépnek életbe: 1. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. a folyó/folyó főágának középvonala. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható. hogy az sem érinti. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. ahol nincs egyértelmű jogcím. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen. Mali). nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. a határ a folyó sodorvonalát követi. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával.

N. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés).létesített rajta települést.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . ENSZ: tenger. amely a határok mentén futnak le. a brit települést gazdasági okokból kiürítették. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik.tól (létrejött Argentína). és birtokba vették az egész szigetet. akik eladták részüket Spo. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni.1970. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír. Ha a változás fokozatos.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. brit részt elfoglalták a spanyolok. 2.nak. felderítést. Lehetővé teszi a hozzáférést.érv: felfedezés.ha nem hajózható.sz. 2. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v.M. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr. a területet nem lehet tulajdonba venni. A britek tiltakozta. annexió23. 1930-ra a Gbr. ha a folyó új mederbe kerül. nagy része jég. a határ is elmozdul: 1. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. de egy év múlva visszaadták. szuverenitás fogalma nem használható. foglalás. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII. Grönland: Dánia. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada. szuverén cselekmény megtételének idején Fro. Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki. visszaszerezték a szigetet. kiaknázást. Argentína): Brit kapitány fedezte fel. helyesebb lett volna hódítás. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. de otthagytak egy táblát.Holdegyezmény. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény.és az óceánfenék.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai.elv elbirtoklássá változott.

A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás. USA visszautasít minden olyan igényt. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett. 3.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll. Tipikus területei: kikötő. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr. Nem változik ez a helyzet akkor sem.kiaknázás. nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva.. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. tud.M. Sokan tiltakoznak ellene. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. Norvégia. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át. egy szakmai tanácsadó. területhez kapcsolódó. Dánia.védelmi intézkedések). Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. folyó használata. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése.-os kutatáson kívül tevékenységet. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1.kutatás.-Hong Kong). de nem szünteti meg azokat. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára. területen való áthaladás. Ezeket egy konzultáció.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján. 2. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 . És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik. Finno.N. term. term.védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket.feltárás. ami az egész Antarktiszra vonatkozik.

a lobogójukra való tekintet nélkül. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma. Nem egyértelmű a helyzet. átrepülés szabályozása miatt) 1919. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap.M. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára.VH.VH.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 . É-atlanti halászati vita: Gbr.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt. mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I. amely az államterület része. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is.N. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok.

hol lajstromozzák. Szabályozás struktúrája 1944. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük. technikai. de az állam felszólítására kötelesek leszállni. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg. csak akkor.N. posta. Hatásköre jogi. chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. Ma már nincs nagy jelentősége. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg. 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. berepülhetnek. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. ha az adott állam ehhez hozzájárult.M. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). mert pl. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr).

1929 célja: Nki. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban. rendszerét a repülés 2. amellyel lévő 1. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa. 65 .N.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1. 3. 3.csop. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása. 2. megállapodás. amelyeket az a terület támaszt.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban. Bermuda I.szándékosan közöl információt. Montreáli Egyezmény.M. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II.azokhoz a körülményekhez. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el. reptéri díjakkal foglalkozó munk.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez.

mert az már nem része a kiszállásnak. amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget.összegét okozott azokért kárért a emelné. 1978. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 . a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok. ha bizonyítani tudja.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max. meghatározott összeg. hanem a gyártót szokták perelni. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. Montreáli Jegyzőkönyv. amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. Engedély nélküli légi behatolás. de nem felelős akkor. a per kimenetele attól függ. Római Egyezmény.M. ha bizonyítást nyer. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos). a fuvarozó olyan esetekben is felelős. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot. valószínű.

diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni.Ha a gépen bűncselekmény történt. vagy 2. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben. és az kihat az adott államra is. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó. Izraelt elítélték a tettéért 1983. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény.M.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót.N. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. 5. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1. 4.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 . Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be. líbiai gép lelövése Izraelben. mert a bolgároknak 1. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról. 3.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. 2.

illetve onnan rakományt akar szállítani. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. amely Irakba.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését. ENSZ igazolta. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 . Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten. 4. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni. Kuvaitba.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. élelmiszer. 2. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut. 3. egészségügyi csomagok esetén.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot.N. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt.

amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. ENSZ KGY: 69 . Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr. az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol. égitesten nem helyezik el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban.N. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya.M. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni. tárgyakban keletkezett.

Céljai: 1. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre. 3.rendezett és biztonságos feltárás. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát.N. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. a felbocsátó állam felelősége. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. Államok végzik 1968. 4. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 .sz. 2.M. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása.felhasználás lehetőségeinek kibővítése.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal. függetlenül attól. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. hogy lehozza az eszközt onnan.

A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát. parti államok). kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki.-ig: a parti tenger szélessége attól függ. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt. tengerparttal nem rendelkezők csoportja.. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban. (77-ek csoportja. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész. hogy az állam a területet saját partjáról. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok.. hátrányos földrajzi helyzetű államok. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. 1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak. pol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet.M. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 .N.sz. szigetállamok. stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség.

sok öböl). s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958).N. ahogy azt nagy léptékű térképen.ahol szükséges. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó. 3. azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség. tavak. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 . ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz.nem térhet el a part általános vonalától. folyók. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre.v. olyan vizek.szabályok vonatkoznak: 1. kivéve. ezekre az esetekre spec.M. amely korábban parti tengernek minősült. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek. 2.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el). brit R.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei. sem más övezetnek. Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. sok sziget. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében. Akkor problémás a kijelölés. sem parti tengernek nem minősülnek. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. amelyek sem a nyílt tengernek.

hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). A bíróság elfogadta a norvég határokat. Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. egyenes alapvonal jelölhető ki. amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. az ilyen területek használhatók alapvonalként.N. egyenes alapvonal esetében. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. amely dagály idején a vízszint fölött van. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg. vízzel körülvett földterület.M. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. más természeti vonásokat. szigetek: Természetes módon létrejött. Azoknak a zátonyoknak. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. hanem figyelembe vették a szigeteket. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. az összekötő vizeket. beleértve a szigetek részeit. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. azon felül 24 mérföldes.

kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei. az ilyen területek használhatók alapvonalként. a fennálló megállapodásokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek.M. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 . amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki.N. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. halászati jogokat. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt.

M. Parti tenger része a szárazföldnek. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. parti kereskedelemből (cabotage). az afölötti légtérre. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának. amennyiben káros a parti állam békéjére. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. biztonságára. Nem alkalmazható ez ott. amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. ha a külföldi halászhajók nem belvíz. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra. altalajra. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez.N. azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól. nyugodt rendjére. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 .

kébelek.tenger és élő segédeszközök. védelme. környezetszennyezés 7. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. megszegésének megelőzése.halászati szabályok ellenőrzése. közegészségügyi tvek. ha 1. szabályok megszegésének 76 . propaganda. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. szándékos és súlyos környezetszennyezés. kutatási és vizsgálati tevékenység. fegyverrel végzett gyakorlatozás.bűncselekmény olyan jellegű. hidrográfiai felmérés.hajózási védelme. létesítmények erőforrásainak megőrzése.természeti környezet megőrzése. és bármilyen tevékenység. berendezések. halászat. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet. hajózásra vonatkozó szabályit. megelőzése. pénzügyi. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. fegyverzetére. bevándorlási. 5. előírásával.vám-. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. 6. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1.tud. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit.M. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása.ioskutatás. vám-. tvek 4. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője. más berendezések.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását. kémkedés. forgalom csővezetékek szabályozása.N. pénzügyi. csökkentése.2. 8. ehhez sem előzetes bejelentésre. 2.hajózás biztonsága. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése. tengeri 3. 3.

M. 2. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. a joghatóságot ez nem korlátozza. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át. Kivétel: 1. 4.N.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül. később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). Az államoknak béke idején joguk van arra. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. nem foglalhatja le.kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak. Parti álam joghatósága nem járhat el. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás. ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. kivéve hajó tves kötelezettsége. átrepülés szabadsága). keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen.amennyiben egy államhoz 77 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri.

hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max.N. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. hanem igényelni kell. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi. ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. adó-.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. hogy 1. megőrzése. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. automatikusan csatlakozik. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. Törökország előzetes értesítése mellett.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. 2.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát. Nem halállomány feletti biztosítása). bevándorlási. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül.M. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől. lehetővé teszik. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek.

különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki.joghatósága van mesterséges szigetek. kiaknázása.tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 . használatára.távolságot. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt.nyílt tengeri hajózás. Joghatósággal. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé. kezelése. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva. kötelezettségeit. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. 2. de nincs olyan jogszabály. tengerfenék. Más államok szabadságai: 1. amelytől a parti tengert mérik. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. feltéve.M. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra. UK. építmények felállítására.os kutatásra. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max. erőforrások felkutatása. tengeri környezet védelmére és megóvására. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől.N. megóvása. ha azok nem ismerték el. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat. hogy azt mind kontinentális talapzatra. altalaj. létesítmények. 3. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. tveit.átrepülés. 2. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. tengeri tud. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg.

akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális.M. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz). Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet. hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben.ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro. biztonsági.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. szubregionális. semlegességi övezetek. hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú.N.

a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958.sz. mert Fro. Ha a gyanú alaptalan volt. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr. ha alapos a gyanúja arra. átrepülés. annak ellenére.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. elismerés. meg. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. elévülés elvei (más nemzetek által elismert.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. amely nem tartozik a parti tengerhez.M. tudományos kutatások szabadsága.N. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése. hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. hosszas használat útján egyes. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. halászat. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. a nyílt tenger szabadságait (hajózás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg.

vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). javak ellen irányul olyan helyen.N. jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. Politikai célra történő eltérítés. műsort fogó államnak. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. vagy hontalan. hatalomba kerítés. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. cselekményeket ösztönzi. honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . A honosságáról). Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. követnek feltartóztatás.nyílt fosztogatás. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. 2. ha több lobogó alatt hajózik. azon lévő személyek. vagy el.M. személyek. hogy az kalózkodásra készül. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. bármely államnak. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. szabadnak számít. előmozdítja). rabszolgák szállításában vesz részt. repülőgép. javak ellen irányul. amely 1. amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában. ha a hajó kalózkodásban. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. repülőgép. hajó. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény. létesítményt bejegyző államnak. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába. melynek kommunikációját 82 .

Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető. 2. ha az üldözést belvízen. hogy az a hajó. KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik. amely megszegte a parti állam szabályait. vagy jelezte azt olyan távolságból. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy. hajókról származó szennyezés. parti tengeren.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. fegyelmi eljárást. 1969.i hajók.üldöző meggyőződött arról. vagy az az állam. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1. ártalmas. káros. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken). 2. csökkentéséhez. hogy az üldözött észlelte. ha 1. repülők folytathatják. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). csak akkor folytatható nyílt tengeren.felszólította megállásra. 3.N.egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. maradandó anyagok.úgy kell folytatniuk tevékenységüket. katonai repülőgépek. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . Csak hadihajók.M. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. felhatalmazott korm. alkalmazható kontinentális talapzaton. olajszennyezéssel. környezetének. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren.területe: mérgező. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre). amelyek szükségesek megelőzéséhez. radioaktív anyagok). Üldözés csak akkor kezdődhet meg.

részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga.M. több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. Végrehajtásért. állam . KT31 azt a peremet jelenti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. meg kell állapodni a részvételi jogokban. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. csökkentés. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. amely mind a KGÖ-re. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. Olajban. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni.N. Megelőzés. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. Gázban gazdagok. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik.

Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos.N. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. sem kifejezett nyilatkozattól.M. de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig.

releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság.N. 4. évente 1 %-al nő a 12. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak. amely a másikhoz tartozik. 3.figyelembe kell venni annak szükségességét. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. 5.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1. 2. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn.évig. 86 . onnan kezdve évi 7%.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1.tartózkodni kell a természet átrajzolásától. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján. kapcsolatuk általános összefüggései.M. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. 2. 3. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza.év után.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben.

hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. Líbia: arányosság. anélkül. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr. Maine-öböl ügy: (USA v. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt.N. az elhatárolást úgy kell megoldani. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú.M. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. hanem a felek megállapodásával. ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. spec: a felek kifejezetten kérték. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. mint a lehetséges választóvonal 87 . mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét.

állami vállalatok. a részes államok. a jég ezt nem befolyásolta. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. mert én azt át nem írom ide… 88 . ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc.M. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve). ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik.évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni. megoldást sugall. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. kivéve azokat. semmilyen jog nem alapítható rajtuk. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389.N. ahogy a földrajzi helyzetet leírják. fémek) 1969.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. azon sem szuverén. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. nem sajátíthatók ki. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás). amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982.oldalon a teljes végeredmény. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel.

ha olyan területre vonatkozik. 1. amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. Belgium. Olaszo. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban. NSZK között) 1994. Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre.évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. USA. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK.. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. amelyek egybeesik olyan területtel. Hollandia. SZU. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be.. 2. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben.amely egy másik fél. a bizottság keretein kívüli igényt. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el. Kanada.ha a kérelem olyan területre vonatkozik. 3.M. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket.N. kivéve. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal. hogy az egyezmény kötelezze őket.

33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat. tekintet nélkül az áp-ra. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban. az lehetőséget ad az államnak arra. végrehajtási. amikor az érintett személy az ország területén . csak azokra az esetekre vonatkozik. létrehozhat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. hajózás. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza. tud. jogilag releváns eseteket. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó.N.. megszüntethet jogokat. áp-i alapú. más államok belügyeibe nem avatkozhat be. tekintet nélkül a területre kikényszerítő. országon belül minden egyes esetben alkalmazható. körny.M.os kutatás. kötelezettségeket formái: jogalkotási.véd.

: áp. Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők. és nem kötelezi a tagokat arra.N. 2. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. 3. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. Személyeket.állami szervek eljárási szabályai. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 .adók kivetése (akkor is. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket. vagyont érintő bánásmód.feltételeit. azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk. amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai.. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. állandó lakóhely). Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. pl.M.

A fr. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben .amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl. Az államnak az a joga.:bevándorlási szabályok megsértése esetén). A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1. ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme. amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA. még akkor is. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban.álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . mert az állam számos szabályt alkot.amely területén a cselekményt elkövették.o. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül. 92 .N. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. 2. UK: alapja az idézés kézbesítése. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak.M. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.korábban 9.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható.

ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. melyik részen történt a bűncselekmény. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. ha nem állapítható meg. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. hogy kit tekint saját áp-ainak. nyílt tengeren.és brit közös JH. amelyek jordán JH alá esnek. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel .tvek fr. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. csatlakozó és egyéb övezetekben.N. őrizetbe vételre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. Ez kiterjed a határellenőrzésre.M. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. ha más államok is érintettek. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik. Áp-ainak az állam jogokat.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. mindkét állam JH-gal rendelkezik. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni. izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából. a NJ akkor releváns. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat.

emberölés.M.N. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2. számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. Sok állam lehetővé teszi. a létezésen. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés. nőknek az áp-ság megszerzése. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén. megváltoztatása. amilyen lobogó alatt hajóznak. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. amelyet áp-i követtek el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. 4.adott állam területén való születés (jus soli). ahol lajstromozzák őket. 1979-es egyezmény: területén. ha más állam területén követték el.: Antarktiszról szóló brit tv. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. bigámia). ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd.még EJ-nál 94 feltételeit az állam . ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. még akkor is. 1957-es lehetőség).szülők állampolgársága (jus sanguinis). 3. az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan.honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. Alapja :1. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak. pl. Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás.házassággal van. mint más államokkal.

1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. más államok JH-n kívül eső területekre. mert hazaárulást követett el.N. USA v. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására. megtorlás volt. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén.az ügyet USA. USA bünt. vagy amerikai a tettes. de brit áp-nak vallotta magát. mégha Gbr területen kívül is. 1984. érdekeire 95 .: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. mert ha rosszhiszeműen is. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. amely nem áp-it túszul ejtették. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi.M. amelyiken amerikaiak is utaztak. kapcsolatban. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira. amelynek amerikai volt az áldozata. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. Cutting-ügy: C.jog. megfélemlítés. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. Public P. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer. ha ezt igényli.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett.

polg. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres.vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2.N. alkalmazása.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül.M. etnikai. tiltott kábítószer-kereskedelem. kínzás. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. feji alapon. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. 2. finanszírozása). 1. Nki terrorizmus. kiképzése. politikai. különösen súlyos háborús bűncselekmények. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. az csak háborús. zsoldosok toborzása. vallási. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. ENSZ 96 . szándékos és súlyos környezetkárosítás) . akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik. népirtás. amit magántulajdonú hajók. apartheid.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1.

túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. védett személyek jogellenes deportálása. ENSZ KGY egyezmény. az ország álló. Az. 97 . Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. univerzális JH alá esnek 1949. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. köztük dipl. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét. ha az államok JH-a alá.M.N. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. ha azt követték el. kínzás. 1973. 1961: E. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. túszszedés.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. Nki áp-a. Nki védelem alatt álló személyek. kegyetlen bánásmód. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948.

a repülés biztonságára vagy a 98 . a részes államnak akkor is JH-a van. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát.N. vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem. részes országok áp-i/hontalanok követtek el.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre. hogy az országot rákényszerítsék v. 2. 3.JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett . 3. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik. hogy rákényszerítsék v. 1.M. fegyelmet fedélzeten.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. 1949. 4. elkövetője az adott ország ápa.nem lajstromozó állam beavatkozhat. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. ott állandó lakhellyel rendelkezők.BJ-ba kell iktatni. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. 2. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. 1963.

1. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el. 2. 3. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat.N. akkor lépéseket tesznek. erre kísérletet tesz.polgári lehetőséget ad ellen a 1. 3.ha a gép az adott ország területén landol. Részes ország JH-a fennáll. kivéve. embargó alá helyezi az ország légitársaságát. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni. amellyel van kiadatási szerződés 99 . melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre. A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e.M. bűncselekményt követ el.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket. 1978. szabotázs megbüntetésére.ha a gépet nála lajstromozták.

amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén. hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik.. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni.M. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v.N. Gbr. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. kegyetlenkedésre. Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv). a bíróságok nem folytatnak eljárást. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 . Toscanio-elv csak a kínzásra. akkor a bíróság nem vizsgálhatja. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének.

gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók.sz. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v.os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 . gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik. mind gyakorlati értelemben megnehezítette. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre. más államok nagykövetei.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability). különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól.) állami.M.

Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás. USA) Gbr.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű.N. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel.cselekmények.tevékenységgel.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra. aktusok. mert : 1. 2.M. fegyveres dipl. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 . köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol. közig.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők. 4. 3. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére.

amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. Ez a módosított “szerződés természete” teszt.szerződés. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. a szerződésszegést a szuverén 103 . képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították.intézmények. hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. ügylet természetének vizsgálata. azt kell vizsgálni. Ha a szerződés. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. 2. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. 2. különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). hogy ne szállítson árut Chillébe. Ezt azért nem fogadták el. akkor kell figyelembe venni a célját. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére.M. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. Az. föderális állam alapegységei.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli. A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. vagy nem (jure gestionis). hogy az állam közjogi minőségében járt el. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. állam és valamennyi kormányzati szerve. ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul. ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1.N.

Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. sem kereskedelminek minősíteni. V. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni.pontosan milyen cselekményre került sor. Kuwait Airwacs Co.hol folytatják a cselekményt. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. megkínozta 104 . mert szuverén jellegű volt. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. annak közjogi jellege ellenére. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. bebörtönözte. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. Iraqi Airways Co. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. ez már nem közjogi minőségben történt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta. mert a kubai kormány mint tulajdonos. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. hogy 1. 3. ezért azt kell meghatározni. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg.kiket érintett. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v.M. Reid v.N. USA v. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. USA v. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal. 2. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti.

: kereskedelmi egyezmények. alapján kérdőjelezhető meg. paktum. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta.M.N. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is. Bécs. csak rájuk az egyezmény 105 . konkordátum szerződés fogalma: államok között. hanem politikai manővernek. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. egyezségokmány. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36. nem pedig annak részeiből léphet ki. támogatására nyilatkozatok. kivéve. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak. Fontos követelmény. és azokra a szerződésekre. Az államok és a NJ más alanyai között. Egy állam csak a szerződés egészéből. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. pl. charta. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B.E. Ezek attól még Nki szerződések.

Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. megszüntethetők Katar v. könnyen kezelhetők.ha bizonyítható.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében. 2. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében. kötelezettséget keletkeztetnek. az 106 . az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége.hatása is van.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. módosíthatók. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. ha 1. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. 2.N. így csak olyan személy köthet szerződést. az állam azonban nem azonosítható emberi lény.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. még ha jelentős pol. akkor a megállapodás nem lesz szerződés.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). 3.

2. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 . kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2. ha abba beleegyeztek. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1.N.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők.dipl. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire. KüM.. 2. parlamenti kapcsolatokat képviselő.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum. Bécsi egyezmény: 1.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. 3. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el. 1.M.Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. nincs joghatása.ha nem Nki konferenciáról van szó.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY). fenntartó helyettesek.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén. KüM át.

hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt. BJ változását. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. Akkor van erre lehetőség.M. amelyet nem írt alá. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 . állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. csak annak a jele. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni.N. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír.a megerősítés mindig szükséges. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam. 2. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait. 3. a BJ-ra tartoznak: 1. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek.

hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. se más részesei nem. az egyezményben részes félnek tekinthető. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. ha elutasítja. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. elfogadása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban.N. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. ha 1. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni. megerősítése. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása. Szerződés úgy rendelkezik.M. 3. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel.tiltha a szerződés. teljes körű 109 . ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. kivéve. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. 2.

nem pedig az. kivéve. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül.N.elutasítás nem jelenti az. alkalmazzák.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen.talapzat ügyben a Gbr. akkor válik hatályossá. amelyhez a fenntartást fűzte. hogy elfogadja-e a többi állam. (Líbia-UK dipl.M. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében. A fenntartást 110 .az olyan aktus. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen. Fenntartás érvénytelen.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. Fenntartás általános szabályai: 1.másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban. 2. 2. Fenntartások joghatása: 1. 3. 3. Fenntartás érvényessége azon múlik. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. amellyel valamely állam elismeri azt. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1. de az ellen nem . Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az. és amely fenntartást tartalmaz.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír. 2. hogy az ellen nem. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást.kont.

ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba. abban az időpontban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni. hogy a fenntartásról értesültek vagy. a szerződés hatályba lép. A fenntartásokat. akik jogosultak arra. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr. ha a csatlakozásra később kerül sor.vitatta. ha erre nincs rendelkezés.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal.M.N. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 . Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr. ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte. amelyek 12 hónappal azután. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen.

amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. 2. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. ÁNB: az államok által 112 . de aláíró államokra csak akkor érvényes. akkor 1.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben.N. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja. sem jogokat nem hoz létre.M. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó.

amelyeket az ilyenként elfogadott. Meg kell állapítani. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. feltéve.M. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. aki akar. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. ha a részes felek szándéka arra irányul. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják. a módosítás részesévé válhat. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell.N. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. de a módosítás nem köti azt a részes államot. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni.

amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). ha az olyan részeket érint. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések . tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 . amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja. tekintet nélkül az összes fél általi módosításra. Csak akkor megengedett.M. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést. ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé.N.

ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. vonatkozó okmányok rendelkeznek. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve.N. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. ezáltal egy spec. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. ) vitatott időpontjában.jogrend állt fel. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. nem kölcsönösségen 115 . akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra. ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges.

Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. az államot kötelezi a beleegyezés. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). így az egyezmény egy eleven dokumentum. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. ha a körülményeket olyanok voltak. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas. (pl.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. vagy elkerülhette volna azt. ha kimutatható. Jogsértés akkor szemmel látható. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult.N. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. akkor az érvénytelenítő okot jelent. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 . kivéve. Ha másik azért. kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták.

gazd. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás..függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez. fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. hogy szabadon kötötték őket. a feleknek minden . Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével.N. de a mi vitathatatlanul létezik. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. de ez nem érinti 117 . és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis. Ha a szerződés semmis. mert sok múlik a körülményeken is.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre. ENSZ AO: más állam területi területi épsége. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla. kat. az feloldja. pol.. akkor bármelyik részes fél követelheti. de ezt nem építették bele az egyezménybe. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. hogy attól eltérni nem lehet. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el. amelyekről azt állítják. 3. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. 2. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani. Ha a szerződés semmis. ha a cselekményt nem hajtották volna végre. és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. Kényszer-e a pol. amely akkor állna fenn. ha ez a szabály kialakul. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit.nyomás is.

visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit. 7. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 .M. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. Az. 2. ha ezt a szerződés megengedi. jogi helyzetét.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy.szerződést teljesítették.többi féllel való tanácskozás útján bármikor. annak megszűnése előtt keletkeztek. ha ebben valamennyi részes fél egyetért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. ezért el kellett őket engedni) . 5.N. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni.ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1. kötelezettségeit. 4. amelyek a szerződés végrehajtása során. 6.szerződést korlátozott időre kötötték. ha megállapítható. akkor csak akkor léphet ki az állam. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait. bizonyítani kell.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. 3.

megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges. Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni.a változás annak eredménye.azt a részes felet. arra.bármely részes felet arra. 4.szerződés határt állapít meg. 3.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése. ha a szerződés olyan jellegű.N. ha 1. 3. Csak akkor lehet használni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között. 2. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz.M. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni. hogy az erre hivatkozó 119 .a többi felet arra. 2. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik.

1.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve.M. 4. felek másképpen nem állapodnak meg. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. ami a szerződés felújítására irányul.N. 3.felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől. 2.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful