M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. = társadalom 7 .M. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan.old.N. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts. újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik. Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre. Előnye: rugalmasan lehet kezelni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. ezáltal a a ts10.

hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie). amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne.M. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. hogy v. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény.:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. hogy a belső jogban v. ami meghatározza a szokás létrejöttét. Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés. Nicarauga v. alapján gyakorolja) Pl. Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. gyakorlatilag egységesnek kell lennie). hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. USA (nem szükséges. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni. így a NJ nem lenne független.mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása). az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 . így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat. Nki környezet az. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. Bizonytalanság akkor merül fel. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz.N.

Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését.N. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság.: tengerjog. de a hatalomhoz fűződő v. mert az a kötelezettségük). amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást.milyen viszony igen. ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki. és mindig v. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . (azért nem cselekszik. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége. okozza.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak. nyilatkozatok. hanem sokk összetevőből áll. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban.M. mint a cselekvés. ennek feltétele. ha tudatos kötelezettségen alapul. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl.

milyen gesztust gyakorol Tiltakozás.o.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 . mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ.mely állam mgtrtsa ellen. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. akkor azt az államot úgy kell kezelni.o nem ratifikálta) . mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből. mert v. és ahhoz a többi állam hozzájárul.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. akkor azt általában elfogadják. hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen.N. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges. így Ném. miszerint Fro. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában.M. de a fr. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták. mlg nem jelenti. amit Ném. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya. nem azért. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés. hogy nem is tehették volna meg.

Helyi szokás olyan szabályok. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. 1 és 2 keveréke.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3.N. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el. kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli.M. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 .law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás. nincs éles határvonal szokás felett álló. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ. mivel a múltban ez gyakorlat volt. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll. sőt. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek. mely szokásokhoz csatlakozzanak. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak.

az a nem részes felekre is kötelező. akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném. világűr kiaknázásáról. nem korlátozott hatály olyan megállapodások. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz.). ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. kábítószer elleni küzdelemről. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. genfi egyezmények (hadifoglyokról. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz. amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg. pénzügy. A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános.M.N. GATT) szűk körű hatályú. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető. bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról). az azt is jelezheti. polári lakosság védelméről). nem jogalkotó 12 . K+F egy sor olyan előírást rögzít.o.

így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is.N. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben. A jog olyan rendszer. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. ha jogellenes cselekmény történik. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. ott a NJ eltűréréről.M. nem pedig alkalmazásáról van szó. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht. mert ezt jogszabály mondja ki. a NJ. Az államok azért egyenlőek. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. így a kettő között logikai egység jön létre. nem támaszthatnak igényt arra. erkölcsi alap a fontos. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése. Kelsen: formális logikai érvek. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek. egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel.

mint a BJ. az állam NJ-ot sértett. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja. a fr. Egy szabály érvényessége attól függ. így Gbr.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. a BJ érintetlen marad.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az. nem lehet védekezés alapja. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé. mint a másik.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe. mint pl. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja.27.N.jog a brit jogtól. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el.M. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt. az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább). NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice.

A NJ minden szabályát transzformálni kell.-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni. NJ csak akkor érvényes. Gbr. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. amit senki sem ? meg. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v. Watsonv. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19. Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is.sz. ha a Nki szokásjog volt érvényben.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit).sz. alk. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. ahhoz Gbr.M. kivéve ha azt a BJ inkorporálta. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát. Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját.) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek.N.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell.) Brit uralkodó megközelítés a 18. a Nki szerződésekre nem.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr. ahol a NJ megváltozott. R. Chung v.-nak nincs joghatósága. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog. ha az nem ütközik BJ-ba. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre. Mortensten v.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció).Dep. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek. hogy hatályossá váljon a BJ-ban. ügy: NJ nem érvényes.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 . A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték. amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr.os megerősítés nélkül is.

mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni. a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v. Dep. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges.M. 3.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. Hammer ügy). Magánszemélyek jogait érintik. ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. és a kérdés diplomáciára tartozik. 2. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. lényegtelen állig. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. szuverén államok ügyleteiről. Pénzügyi kötelezettséget teremt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot.:szerződés háttéranyagait is felhasználják. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek.N. Egyének Nki szerződés alapján. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez.egyezmények. 5. ha a szöveg egyértelmű. ahol a 1. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . 6. EP hatáskörét növeli. mint a tveknél. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. ha a bíróság jog szerint dönthet róla. létezik egy szürke zóna is. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv. Módosítása. 4. Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül. kiegészítése szükséges. (Buttes v. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal.brit területek átadásáról van szó. pl. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 . v. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi.of Trade).

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v. mint jogállás. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal. 1933. 2. amelynek területe és 17 . társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak.: Littrel v. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában.M.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. de nem kényszeríthetik ki annak betartását. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének. 3.N. Dep. jogképesség. Pl. jogok és kötelezettségek természete és terjedelme.kormányzat. Montevideoi Egyezmény: Az államnak. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt. USA. Az immunitás azt írja elő. 4. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat.állandó lakosság. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. hatáskör.meghatározott terület. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni.

emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el.milyen közp. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol. de annak nincs min. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti. csak Zimbabwet a polg.hatalomnak alávetett lakossága van. akkor bizonyítania kell. (pl. 1960. Ez nem előfeltétele annak. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. Ez nem csak országot.:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el.is megfelelt volna).N.hatalomra vagy kormányzatra. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. noha a feltételeknek R.: Kongó. Guinea. beolvadás következtében szűnhet meg. Szuverén államnak fontos. Inkább egy koherens társ-pol.hatékony működése érdekében szükség van v. az elismerés csak pol. ahogy neki jó.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts. létrejön az állam. hanem szervezetet is jelenthet. Állandó lakosság megléte természetes követelmény. hogy más államok is elismerik.struktúra meglétét jelenti. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni.háború után.

önvédelem joga. 3. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene. ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe. nem arra. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1. Ném. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. kivéve. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. 2.M. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. Jog arra. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. egyenlő jogokkal és 19 . amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá.o. Lotus ügy. Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya. SZU.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan.ENSZ. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez.N. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait. 1970: senki de pl. Csehszlovákia. 4.: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát.

szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása.:Marokkó-Fr. 4. gazd. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja. 5.szuverén egyenlőség. hogy szabadon válassza és fejlessze pol. kult.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát..SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1. 2. 2.egymás ügyeibe való be nem avatkozás.agresszió tilalma.az államok jogilag egyenlők. államok 3. 2. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1.tsi.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása.rendszerét. 3.N.minden államnak joga.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen. 6.o.M. 4. Nki fórumokon eljárhat. szerződéses viszonyba lép. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1. 3..) Formális szuverenitás érintetlen marad. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 .belügyekbe való be nem avatkozás tilalma. de a állammal olyan gyakorló teszi. 4.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség. a terület állami státusát megtartja. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést.

hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű.. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását.M. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. 21 . vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA). rendészeti megállapodásokat.N. Azok a tagállamok.. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését. De a tagállamok köthetnek autópályával. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel. Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van. ha a a gyakorolnak. Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. Nki jogalanyok. tagállamaival.

Fr. A két nagyhatalom együtt jár el. A területen egyik állam (Gbr. az de a mandátummegállapodások. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat.VH. (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):.o. A német állam formálisan fennmaradt. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott.) se gyakorol kizárólagos igazgatást.o. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását.os dokumentumok nem tettek 22 . A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk. a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható. 4 övezet. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. a terület nem lehetett önálló.. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést. így mandátum megszűnt.VH. Berlin 4 részre osztva. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett.N. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik.után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át. Ném. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika).M. SZEB felállítása. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület. de nem állapította meg az új jogosultat.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. Egyezségokmány.

területi integritás tiszteletben tartása. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni.N. felszólított az el nem ismerésre). FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat. Nem teremt kötelező jogviszonyt. inkább a véleménycsere fórumaként működik. FÁK: SZU jogutódja Oroszo.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről. 23 . noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. de közigazgatásilag független. így ismerve el az államot. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. de az aktus Nki joghatással bír.szuverenitás.lett. 3. Tagjai olyan független államok.viták békés rendezése. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja. 2. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. amellyel nem jön létre új állam. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. Társult államok: kis terület. Alapelvei: 1. ami de jure Kína része. végül 1984-ben engedték be. de egyben kikiáltották a CTK-t. de a terület ma is török uralom alatt áll. 4. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani. általában Nki egyezmény alapján. nem tekinthető szuverén államnak.népek önrendelkezési joga. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság.M. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. külön közigazgatást hoztak létre.

később Rodoszt irányították. az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak . hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai. igazgatását pedig jórészt Olaszo.-tól nem rendelkezik. Olaszo. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását. és kormányként is elismerte 24 . Lateráni szerződés: Olaszo. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában.Pilléres szerkezetű. 1935-be jogalanyiságát. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette. bár jogalanyisággal a XIX:sz. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. így elismerték Nki jogalanyiságát. mint különleges entitánst.M.végzi. Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ. így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak.Károlytól kapták. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot.N. Szentszék és vatikáni állam: 1929. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek.elismeri a vatikáni államot. Máltát V. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet.

után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. politikai eszmének tekintették II.VH. Namíbia: a felszab. egymáshoz kapcsolódó. a későbbi értelmezések tették azzá. Eurofima. de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista. 1993 (Ideiglenes önkorm. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre. irányadó szabályai több BJ-ból származik. Pl: Ontelsat. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása. után jelent meg. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak. PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott.VH. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I. szokásokra. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre.N. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek. de általános jogelvként is elismerték.M. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ. amelyek több.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part.

minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát.. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel.) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik..N. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a. késleltetheti önállósodást. Ez a státus addig áll fenn. ÖRJ. mint opinio juris: Namíbia ügy.M. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő. nem és törekszik az gazd.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. 1970: minden népet megillető jog az ÖRJ. társulás stb. 1966. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. az ország területi integritása. szuverenitás viták megőrzésében. 1966. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. államok függetlenségének megőrzésében. az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol. kult.fejlődésre. Kelt-Timor (Portugália v. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. Minden. tsi.státusát (függetlenség.1970. beolvadás. 26 .

ahol a cselekményt lefolytatták.közötti vitának számított 1919. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat.jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént. (pl.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 . kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term. hogy kit tekint állampolgárának. Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek.M. így minden kérdés mint Danzig és Lo.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal.

megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése.M. az egyén nem vonható felelősségre 1990. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában. háborús. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. BT: humanitárius jog megsértése 28 . háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. védett személyek ki/áttelepítése. történő apartheid.N. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. terrorista/felforgató tevékenységek támogatása. állam kül-és hatalom megsértése. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás. kínzás. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. Katonai szükség nem hozható fel mentségként. megalázó bánásmód. 1977. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. apartheid. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása. túszszedés). súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949. faji megkülönböztetés. Ha egy állam is felelős.szer kereskedelem. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. és tiltott káb. emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat).

tervezésükhöz. fosztogatás). Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. lakosság körében emberölés. szintén felelős. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények. elkövették. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. ha tudott a cselekményről. szintén felelős. felbujtottak. (polgári népirtás. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. előkészítésükhöz. elrendelték. módszeres kitelepítés. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. 29 . kínzás). bűncselekmények. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. ha tudott a cselekményről. Felettes személy. emberiség elleni bűncselekmények pusztítás.M. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. agresszió bűncselekménye. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága.N. teleülések önkényes pusztítása. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. Felettes személy. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. akik a bűncselekményeket megtervezték.

nemi. egyesülési szabadsághoz. 3.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. felvilágosultság.N. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. hogy ne engedjenek faji. hatalom. ember.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol.az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ. véleménnyilvánításhoz. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak. készség. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok. vallási. vallásszabadsághoz való jog.természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX. 2. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. az EJ végrehajtását az állam végzi. ts. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás. nyelvi diszkriminációt.minden államnak kötelessége. függetlenül attól. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra.központú): tisztelet. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat.sz. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők . egészség.államok kötelessége. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság. kormányzásban való politikai részvétel. szeretet. igazság. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát. jólét.

VH. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1.színűleg nem lenne hatékony.M.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. 4. 2.rabszolgaság. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek. v. 31 . 5. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. hogy problémáikat saját alk. sebesültekkel. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II. túl hosszú ideig tartana. kivétel: kalózkodás.család jogai.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt.sz. Jogok elsőbbsége: olyanjogok. mandátumrendszer megalapítása. 7.os eljárásaik útján oldják meg.névhez való jog.élethez való jog. 6. háború. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra.lelkiismereti és vallásszabadság.visszaható hatályú tvek tilalma. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára. Nemzetek Szövetsége megalapítása.kínzás.N. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. rabszolgaság. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának. 1919. EJ Nki védelmének fejlődése 19. amelyektől még szükségállapot. 3. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód. EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik.

oszthatatlan. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1. 5. való 56. 9. 9.jog a kormányzáshoz való részvételre.tv. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1. 4. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei.jog az élethez. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8. büntetőjog visszaható hatályának tilalma. megfelelő eljárástól. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek.végrehajtásában közreműködésre. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes.valamennyi kötelezi 55.neveléshez való jog 1993. 3.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma. 8. 6. rabszolgaság. 2.gyerek jogai.szabadsághoz. személyes biztonsághoz való jog. Bécs.munkához.2.állampolgársághoz való jog.gondolat. időszakonként jelentést tegyenek.kínzás.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását.N. 5.jogképességhez való jog.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv.mozgás szabadsága. 7. 3. 32 .lelkiismereti és vallásszabadság. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog. kínzástól való tilalom.KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz.gyülekezés szabadsága. népirtás. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1.M. 4. ha az egyezmény megkívánja.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása.emberi jogok). 55.előtti egyenlőség. 13. rabszolgaság.tényleges jogorvoslattól. 1948. TB-hez való jog. egyenlő fizetéshez való jog. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma. 10.

valamennyi szoc.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez.népirtás nem tartozik bele az egyezménybe. amelyért egy állam is felelős lehet. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1.. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . népi. 2. Az államok tagadhatják a népirtást.olyan 4. vallás kinyilvánításához való jog). 4. olyan Nki kötelezettség megszegése.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti. egyéniek.N. előidézése..nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki.pol. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény. 2. vagy annak szándékát. demo és EJ szorosan összefüggnek. amely v. felelős gazd.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele. kult. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása.mely nemzeti. nyelvgyakorlat. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1..súlyos testi/lelki a sérelem csoportra. véleménynyilvánításhoz való jog). de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez.jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése. ENSZ EJ tisztviselő. polgári. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog. célja a okozása.csoport tagjainak megölése. és tevékenységéért. 5. 3.M. 3.kult.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól. faji. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948.. ENSZ EJ védelmét aki pol.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra. nem a részes államoknak felelős. Jugoszlávia).életben való részvételhez való jog. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság..N. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság.jogok Nki egyezségokmánya. a nem jelentő tagállamok helyzetét. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl. ezért nehéz a végrehajtása. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. életszínvonalhoz. kult. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét.M. amely igyekszik azt megoldani. Egyéni panaszokat is vizsgál. a bizottságnak információkat joga van arra. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. őslakosok helyzete) Gazd. kult.szoc. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. Ellenőrzési rendszere: minden 5. amely nem autonóm. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz. neveléshez.: 1993. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság.. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. nem ENSZ segédszervezetek. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. jogilag független a részes államoktól. amit a 37 . nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek. eszközei ahol vannak. TB-hoz. konszenzusos döntéshozatallal dönt. az ENSZ szervének. GSZT Bizottság szemlézi ezeket.évben jelentést tesznek a részes államok. munkához. Témái: ÖRJ. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál.

ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. Lovelace ügy. az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre. gyermekek jogainak kiemelt védelme. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. Mauritian Women ügy ( murit. nőkkel 38 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info.N. Nem bíróság. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek.asszonyok külföldi férjeit deportálták. kiegészítést is kérhet a részes államoktól.forrásokat is igénybe vesz. (pozitív diszkrimináció támogatása. Főbb kommentárjai : 1.M. Döntései: 1. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig).férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. míg a maurit.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után. Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. 2. Munka alapja: 1979es egyezmény. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk). hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. kvótarendszer bevezetése. A részes államok elismerik. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága. az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4. diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz.

egészséghez való jog):Minden. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. éves jelentési rendszer. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. amelyet szándékosan. Olyan esetekben. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. nem adnak ki senkit olyan országnak. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja.M. a KGY felé tesz ajánlásokat. vallásszab. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. hogy vallomást csikarjanak ki.N. amely jogszerű szankcióból ered. lelkiismereti. gondolati. házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól. azt független eljárás során kell lefolytatni. majd javaslatait továbbítja az államnak. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 .. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le.: Argentína. ahol kínzásnak lehet kitéve. nyomást gyakoroljanak rá. Nem tartozik ide az. Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő. megfélemlítsék. véleménynyilvánítás szabadsága. joga a magánéletre. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. kizsákmányolással. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. bár a bizottság azt vizsgálja). kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra.

1950: Alapelvek: 1. folytatni fog olyan állam területén. művelődéshez.ok és a regionális korm.jogorvoslathoz 12. kult. államközi eljárást csak akkor folytathat. 4. gyereknevelés. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez.M. Szabadsághoz.megkülönböztetés tilalma. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. nyílt tengeri berendezéseken dolgozó. 5.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). és jog. 2.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül.ok képviselőiből áll.gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet.tulajdonhoz. 8. 13. lelkiismereti és vallásszabadság.kínzás és rabszolgaság tilalma. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye.gondolati. szakszervezethez csatlakozás. Migráns munkavállaló olyan személy. amelynek nem áp-ra. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. szabad és titkos vál. egyesülési való szabadság. 11. személyes biztonsághoz való jog. 7. Ugyanolyan bánásmódra van joguk.önazonosság). bírósághoz fordulás. folytatott. Független szakértői bizottság.visszaható hatályú büntetőjog tilalma. 14. ha az érintett államok elismerték joghatóságát. 3. Két eszmék szerve a megvalósítása. aki fizetett tevékenységet folytat. 10.élethez való jog.N. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból). 6. Ez vonatkozik határon átkelő. alkalmazás feltételei.magánélet 9. Célja a tagállamok közötti erősítése. orvosi ellátás. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm.véleménnyilnánitás szabadsága.joghoz való jog. szezonális.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . részfeladatokat ellátó munkavállalókra.

halálbüntetés eltörlése. Csak a szerződött államok területén van hatálya. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések.M. szakmai elismerés. 16. magas szakképzettség. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. Eljárási rendje: 1. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet. joghatósága kiterjed v. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához. kormányzati szervek.N.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet. de csak azon államoknál. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. akik a nagytanácshoz fordulnak. döntései jogerősek és kötelezőek. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is. A nagytanács 19 tagú. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat. amelyek elismerték joghatóságát. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség. ha 1. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet.KGY választja 9 évre. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni. 2. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 .külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. elutasíthatja az ügyet. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni.mennyi elé terjesztett ügyre. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. hogy az fejezze be az eljárást. fellebbezéshez való jog. 15. saját állam területére való belépés joga. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. egyének csoportja.

o. ami embertelen bánásmódot jelent. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg. UK. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 .ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt. UK. Írország v. Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban).N. Angol szervek által É-Ír. tanúk meghallgatása.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket.M. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. UK. IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v. akiket azért bocsátottak el. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások. szóbeli nyilatkozatok kérése. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb. James. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania. mint az elismertek.okból nem ismertek el. Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány. helsinki Záróokmányt. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének. nemzetiségi és más 46 . deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne. az elismerés egy politikai tett. akiket v. aki úgy tartaná. Az államnak elismerése előtt is jogában áll. jelentése. túlsúlyban. valójában alig akad állam. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. a többi államnak kötelessége elismerni. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai . hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává.N. Új államok létrejötte ténykérdés. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították.M. hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek.milyen pol.

M. általában elegendő bizonyítéka annak. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága. Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . az állam jogi személyisége el.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére. mentességek és kötelességek. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet.N. korm.váltás nem érinti az állam identitását.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális. mint a hatékony irányítási képesség hiánya. hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. 2. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné.megfontolások gyakran erősebbek. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1.

okat nem lehet elismerésben részesíteni addig. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg.: EJ sértő kormányzat ellenében. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. UK. hogy kormányát megdöntötték. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 .ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.ellenes eszközökkel hatalomra került korm.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl. Alk. Ennek oka. egyértelmű folyamat lenne.N. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk. az államét nem. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit.kapcsolatok felvételét is Polg. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben. Ha a változást a nép is támogatta (pl. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre.M.

o. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 .kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl. Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1.diplomáciai kapcsolatok szinten). Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. felvétele (nem konzuli. hanem nagyköveti 3. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. amely alapján kinyilvánítható. (pl. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz .: kisebbségek joga. de elképzelhető olyan körülmények.. hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként. ha mindenki számára egyértelmű.ENSZ-tagság feltétele az államiság).mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot.M. területének kevesebb. 1992.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése.: arab országok Izrael esetében). hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv.: arab országok Izraelt nem ismerik el. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot. BoszniaHercegovina.N. mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni. 2. de sugallja.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat.

(pl. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína.elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni. anélkül.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 .M.N. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód.: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével. pl. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni. állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés.

1949. ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. UK. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették.: SZU-Balti államok. mert nem ismerte el Gbr.M. akik nem ismerik el egymást.szolg. Gond: Gbr. ez viszont a SZU visszamenőleges. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA). a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia.a SZU-t. mert attól a naptól hatályos. diplomatái élvezhetnek mentességet stb.előtt. így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945. 1.: Rhodésia.N.de facto elismerte közben a SZU-t. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. alperes vállalat ettől vásárolt. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. hozza. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes. veheti át elődje tulajdonát. de attól azok még léteznek BJ hatások.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20.o. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű. Felperes szerint a faanyag az övé. ahogy hivatalba lépett. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany. nem ahogy elismerték. ciprusi török állam. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig.1970: területszerzést nem szabad elismerni. mert az övé volt a cég. (pl. Ném. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl.

döntésekor. alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr.korm-t.Sz.-t.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat.de facto elismerte a nac. Boguslawski: II. Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr..korm. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor. a közt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el. csak a Franco határozatát. így azt nem fogadta el. Londonban volt a Közt. ha az érintett vagyon Gbr.N. mert Gbr. nincs lehetőség arra.határozatot figyelmen kell hagyni.VH.-t ismerte el Gbr. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni.területen van.. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 . de jure H. mivel Gb. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat.így őket nem lehet perelni. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére.korm. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség. A. Gdynia Ameryka Linie v. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is.M. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú.az olaszok hatalomgyakorlását.M.Sz. a MA-k ezt megtagadták. ki kellett fizetni a pénzt. 1945-ben alakult meg a komm. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. így H.korm. Gond: de facto Olaszo.

közp. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés. ha nem állnak egymással háborúban. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete. Nat. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők.után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt.zu Weimar v. Kivétel: Transportes A. 4. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt.milyen az állam területén gyakorolt közig.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr. természete. 3.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele.Min v. angol bíróságok előtt 53 .i korm.milyen az új kormány Nki elismertsége 2. függetlenül attól.-tól: 1. Újjáéledése: Salimoff v.háb. feltéve. így van perképessége. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto. stabilitása. sem de jure nem ismerte el.M.D.irányítási foka.új kormány alk.-al és alk. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal. így engedélyezték) Új elv polg.-al.területen jogi személynek tekinteni. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def.v Gould. jogi szempontból de facto létezhet K.N. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel.Angola v. ha az nem helyezkedik szembe az unioval. de a DAK által perelhető Somalia v. Petrochemical v. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr.an került-e hatalomra. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK). USA Eltérés Gbr. 2.

. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg. hogy a szóban forgó részt v. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma). 2. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel.spec. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi.Nki szervezetek számának növekedése. nem veszik figyelembe az olyan tveket. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 . 4. rendeleteket.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán. 3. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. Csökkentő tényezők: 1. ÖRJ. BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp.M.engedélyezés annak függvénye.KüM állásfoglalása kötelező jellegű.mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli.jogterületek: EJ.”közös” jogok: tengerjog. hogy az érintett tárgy hol található. akkor le kell folytatni 2. ha engedélyezi az eljárást.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1.N. mely ahhoz szükséges.

N. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v.bármilyen. 2. hogy v. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást. tekintet nélkül arra. állam 3.ország egésze. ilyenkor a Nki közösségtől függ.mely hatalom alá tartozónak tekinthető.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás. Elemei: 1. 2. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság . hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra. terület a NB eljárásban. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. Államot az elismerés hozza létre. a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték.mely szuverén uralma alá vonják (tenger.két/több terület. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti.M. az elismerés az állam.

akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg).ha nem hajózható. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére. A szerző állam nem szerezhet több jogot. Ha a változás fokozatos. mint elődjének volt.N. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását. akkor automatikusan az ÁT része lesz. hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el.: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. vásárlás). Ha ez egy adott állam területén megy végbe. 56 .hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. de vannak kivételek: hódítás. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl. a határ is elmozdul: 1.M. 2.

: Briand-Kellog paktum. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. Magánszemély nem hajthatja végre. békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie.N. Jogcím időmúlásával. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. 57 . így gyarmatosítható volt). nem tisztázott.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt.jogszerű. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. mert szerződés rögzíti. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. Nyílt tenger nem elfoglalható. bizonyított használat. csak állam. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie. Kuvait-Irak).M. akkor az nem vehető el tőle.nyerte el a területet Fr. Ecrehos ügyben Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható. a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését. közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. nyilatkozattétel). mégha laktak is rajta. ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi.:Minquiers V. Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése. Nyilvánosnak. amely a terület megszerzését eredményezi (pl. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg. amely senkihez nem tartozik. hiába használta.o-gal szemben). 2.jogellenes (lsd.

mint Mexikó gazdasági érdekei.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). Olyan jogi konstrukció. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat.M. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben). így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 .uralmat. A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. ahol tiltakozásra lenne szükség. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért. hogy valamely helyzetbe beleegyező. ezért elutasították az USA igényeket. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr.Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást. de ez nem/későn történik meg. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp.N. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege.o. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi. ellenkezés mértéke. K. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. mely kizárja. Estoppel: ha az egyik fél v. igénylő állam cselekményei. így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. Nki reakciók). Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is.

birodalom mentén utódállamainak meg. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá. Az elv nem alkalmazható ott. így határait kizárva a közig. hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig). Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik. Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása. 59 . ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást. alig van jogi jelentősége.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. . ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo.M. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény.egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat.N. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. ezek a közig. ez politikai jellegű igény.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. a folyó/folyó főágának középvonala. ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen.M. ott az effectivites megerősíti a helyzetet. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. akkor az uti posseditis nem érvényesül. Határvonalak követik a folyó 60 . (Burkina Faso v. hogy az sem érinti.N. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. sem gyakorlat alapján. az elve a Nki szokásjog része.effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával. Víztároló egyenlő felosztása. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható. ha nem hajózható. más elvek lépnek életbe: 1. ha maga a szerződés hatályát veszti. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni).Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések. ahol nincs egyértelmű jogcím. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. Mali. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. Mali). Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. a határ a folyó sodorvonalát követi.

újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. visszaszerezték a szigetet. amely a határok mentén futnak le. 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai. kiaknázást. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír. nagy része jég. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr.érv: felfedezés.tól (létrejött Argentína). ha a folyó új mederbe kerül. Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. a brit települést gazdasági okokból kiürítették.1970. 2. brit részt elfoglalták a spanyolok. Ha a változás fokozatos. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. felderítést. annexió23. ENSZ: tenger. A britek tiltakozta. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v. 2.Holdegyezmény.N.nak. és birtokba vették az egész szigetet.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 .M. Grönland: Dánia.sz. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. de egy év múlva visszaadták.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki.ha nem hajózható.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. szuverenitás fogalma nem használható. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik. foglalás. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. Argentína): Brit kapitány fedezte fel.elv elbirtoklássá változott. a határ is elmozdul: 1. szuverén cselekmény megtételének idején Fro.és az óceánfenék. 1930-ra a Gbr. akik eladták részüket Spo.létesített rajta települést. helyesebb lett volna hódítás. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény. a területet nem lehet tulajdonba venni. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés). de otthagytak egy táblát. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni. Lehetővé teszi a hozzáférést. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada.

tud. Finno. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett.N. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr.feltárás.kutatás. 3. term.. területhez kapcsolódó. Norvégia. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése. 2. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára. folyó használata. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1.védelmi intézkedések). USA visszautasít minden olyan igényt. Tipikus területei: kikötő. egy szakmai tanácsadó. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. de nem szünteti meg azokat. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. ami az egész Antarktiszra vonatkozik. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog.-os kutatáson kívül tevékenységet. amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét. term. bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll.védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi. Nem változik ez a helyzet akkor sem.-Hong Kong). Sokan tiltakoznak ellene. Dánia. területen való áthaladás.M. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre.kiaknázás. Ezeket egy konzultáció. nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva. Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 . ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át.

átrepülés szabályozása miatt) 1919.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv. Nem egyértelmű a helyzet. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 . a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. É-atlanti halászati vita: Gbr. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap. amely az államterület része. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását.N.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára.VH.VH. Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt. a lobogójukra való tekintet nélkül. mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I.

hol lajstromozzák. posta. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül). Szabályozás struktúrája 1944. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. Hatásköre jogi. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. berepülhetnek. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is. technikai. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg. de az állam felszólítására kötelesek leszállni. csak akkor. ha az adott állam ehhez hozzájárult. 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a . Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg. mert pl.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. Ma már nincs nagy jelentősége.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat.N.

csop. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik. 3. Bermuda I. 1929 célja: Nki. rendszerét a repülés 2.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi. Montreáli Egyezmény.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa. amellyel lévő 1.azokhoz a körülményekhez.M. reptéri díjakkal foglalkozó munk. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1. amelyeket az a terület támaszt.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez.N. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere. 2. 65 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti. 3. megállapodás.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása.szándékosan közöl információt.

ha bizonyítást nyer. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés. amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. Római Egyezmény. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 .N. meghatározott összeg. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. 1978. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot. amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv. ha bizonyítani tudja. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak. a per kimenetele attól függ. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos). hanem a gyártót szokták perelni.M. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. Engedély nélküli légi behatolás. Montreáli Jegyzőkönyv. de nem felelős akkor. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. mert az már nem része a kiszállásnak.összegét okozott azokért kárért a emelné. a fuvarozó olyan esetekben is felelős. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok. valószínű.

Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. mert a bolgároknak 1. és az kihat az adott államra is.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó.N. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet. vagy 2. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. 3. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót. 4. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt. Izraelt elítélték a tettéért 1983. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv. 2.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 .M. líbiai gép lelövése Izraelben. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1. 5. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni.diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973.Ha a gépen bűncselekmény történt. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény.

élelmiszer.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt.N. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten. 4. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. Kuvaitba. amely Irakba.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. 2. 3.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését.M. ENSZ igazolta. illetve onnan rakományt akar szállítani. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 . egészségügyi csomagok esetén. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1.

ENSZ KGY: 69 . Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni.M. amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. égitesten nem helyezik el. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya. ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban.N. tárgyakban keletkezett. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért.

ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17. nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik. a felbocsátó állam felelősége. Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód. függetlenül attól. Céljai: 1.sz.N. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal. hogy lehozza az eszközt onnan. Államok végzik 1968. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 .M.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. 2. 4.rendezett és biztonságos feltárás. 3.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre.felhasználás lehetőségeinek kibővítése. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát.

1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. tengerparttal nem rendelkezők csoportja. (77-ek csoportja. szigetállamok. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt.-ig: a parti tenger szélessége attól függ.. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész.. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 . stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség. pol. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd.N.M.sz. amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését. parti államok). hogy az állam a területet saját partjáról. hátrányos földrajzi helyzetű államok. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok.

ahogy azt nagy léptékű térképen.N. Akkor problémás a kijelölés. sem más övezetnek. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. brit R. folyók.v. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy.szabályok vonatkoznak: 1. sem parti tengernek nem minősülnek. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében. sok sziget. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. olyan vizek. sok öböl). továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 .ahol szükséges.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó. 2. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek. ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1.nem térhet el a part általános vonalától. azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el).M. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra. amelyek sem a nyílt tengernek. 3. kivéve. Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. tavak. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre. amely korábban parti tengernek minősült. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). ezekre az esetekre spec.

azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi. hanem figyelembe vették a szigeteket.M. egyenes alapvonal jelölhető ki. vízzel körülvett földterület. az ilyen területek használhatók alapvonalként. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán. Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. beleértve a szigetek részeit. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg. az összekötő vizeket.N. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 . ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). Azoknak a zátonyoknak. más természeti vonásokat. A bíróság elfogadta a norvég határokat. egyenes alapvonal esetében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. azon felül 24 mérföldes. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. és amely tengeri övezettel rendelkezhet. Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. amely dagály idején a vízszint fölött van. szigetek: Természetes módon létrejött. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett.

ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei.M. vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől.N. halászati jogokat. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 . a fennálló megállapodásokat. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. az ilyen területek használhatók alapvonalként.

azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra. amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. parti kereskedelemből (cabotage). biztonságára.M. ha a külföldi halászhajók nem belvíz. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól. ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. nyugodt rendjére. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. Nem alkalmazható ez ott.N. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. Parti tenger része a szárazföldnek. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. az afölötti légtérre. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. altalajra. amennyiben káros a parti állam békéjére.

2. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet.hajózási védelme. megelőzése. hajózásra vonatkozó szabályit. bevándorlási. megszegésének megelőzése. tvek 4. forgalom csővezetékek szabályozása. propaganda. 5.hajózás biztonsága. vám-. szabályok megszegésének 76 . sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. hidrográfiai felmérés. csökkentése. pénzügyi.2. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. más berendezések. ha 1. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése. környezetszennyezés 7.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren. kémkedés.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. szándékos és súlyos környezetszennyezés. fegyverzetére. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. berendezések. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni.halászati szabályok ellenőrzése. és bármilyen tevékenység. fegyverrel végzett gyakorlatozás. halászat. ehhez sem előzetes bejelentésre. előírásával. pénzügyi.vám-. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1. 3. létesítmények erőforrásainak megőrzése.ioskutatás. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén.kébelek.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. kutatási és vizsgálati tevékenység.tenger és élő segédeszközök. védelme.bűncselekmény olyan jellegű. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. 6.N. tengeri 3. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása.természeti környezet megőrzése.tud. 8. közegészségügyi tvek.

amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül.N. 2.M. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el. átrepülés szabadsága). Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. Kivétel: 1. a joghatóságot ez nem korlátozza.kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát. Parti álam joghatósága nem járhat el. nem foglalhatja le. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért. később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). Az államoknak béke idején joguk van arra. 4. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban.amennyiben egy államhoz 77 . kivéve hajó tves kötelezettsége. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak.

12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek. ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi. automatikusan csatlakozik. lehetővé teszik.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. adó-.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül.M. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát. amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . bevándorlási.N. Nem halállomány feletti biztosítása). hogy 1. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését. Törökország előzetes értesítése mellett. hanem igényelni kell. hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína. megőrzése.

mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg. használatára.N. tengerfenék. kiaknázása. altalaj. létesítmények. hogy azt mind kontinentális talapzatra. Joghatósággal. 2.joghatósága van mesterséges szigetek. amelytől a parti tengert mérik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. feltéve.nyílt tengeri hajózás. tveit. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 . Más államok szabadságai: 1. tengeri környezet védelmére és megóvására. megóvása. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat.tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. UK. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé. építmények felállítására. 2. kötelezettségeit. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. erőforrások felkutatása. ha azok nem ismerték el. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1.távolságot. kezelése. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v.M. 3. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt. tengeri tud. de nincs olyan jogszabály. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva.os kutatásra. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra.átrepülés. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében.

N. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú.M. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben. hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát.ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. biztonsági. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz). szubregionális. akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . semlegességi övezetek. USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet. hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó.

tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama.M.sz. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése. a nyílt tenger szabadságait (hajózás.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. halászat. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. annak ellenére. tudományos kutatások szabadsága. mert Fro. elismerés. átrepülés. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része. hosszas használat útján egyes.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958. elévülés elvei (más nemzetek által elismert.N. meg.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni. Ha a gyanú alaptalan volt. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. amely nem tartozik a parti tengerhez.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. ha alapos a gyanúja arra. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg.

Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. repülőgép. vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). melynek kommunikációját 82 . ha több lobogó alatt hajózik. repülőgép.N. szabadnak számít. hogy az kalózkodásra készül. amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában.M. honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . hatalomba kerítés. Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . javak ellen irányul. javak ellen irányul olyan helyen. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. hajó. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. azon lévő személyek. a segélykérő hívások továbbítását kivéve. előmozdítja). ha a hajó kalózkodásban. 2. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. műsort fogó államnak. A honosságáról). Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben. amely 1. bármely államnak. vagy hontalan. létesítményt bejegyző államnak.nyílt fosztogatás. vagy el. személyek. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. Politikai célra történő eltérítés. követnek feltartóztatás. rabszolgák szállításában vesz részt. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. cselekményeket ösztönzi. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény.

Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető. 3. vagy jelezte azt olyan távolságból. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 .egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat. felhatalmazott korm. Csak hadihajók. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1.felszólította megállásra. ha az üldözést belvízen. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik. környezetének. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. alkalmazható kontinentális talapzaton. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására).üldöző meggyőződött arról. olajszennyezéssel.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja.N. hogy az a hajó. ha 1. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy.M.úgy kell folytatniuk tevékenységüket.területe: mérgező. hogy az üldözött észlelte. amely megszegte a parti állam szabályait. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. csökkentéséhez. amelyek szükségesek megelőzéséhez. KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. katonai repülőgépek. repülők folytathatják. fegyelmi eljárást. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken). parti tengeren. maradandó anyagok.i hajók. ártalmas. 2. csak akkor folytatható nyílt tengeren. radioaktív anyagok). 1969. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. káros. 2. vagy az az állam. Üldözés csak akkor kezdődhet meg. hajókról származó szennyezés. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre).

a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére. Megelőzés. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás. csökkentés. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. Olajban. meg kell állapodni a részvételi jogokban. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett. Gázban gazdagok.M. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. amely mind a KGÖ-re. Végrehajtásért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. KT31 azt a peremet jelenti. állam . viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni.N.

M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos.N. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást. sem kifejezett nyilatkozattól. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai. de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn.

a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5.figyelembe kell venni annak szükségességét. 5. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától. 2.releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn. kapcsolatuk általános összefüggései.évig. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk. 3. Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. 2. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása. 3. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza.M.tartózkodni kell a természet átrajzolásától.év után. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki. ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben. amely a másikhoz tartozik. onnan kezdve évi 7%. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással. évente 1 %-al nő a 12. 86 .minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben. 4.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján.

hanem a felek megállapodásával. anélkül. az elhatárolást úgy kell megoldani. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. spec: a felek kifejezetten kérték. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v. Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek. Líbia: arányosság.N. Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. mint a lehetséges választóvonal 87 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül. ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak.M. Maine-öböl ügy: (USA v.

ahogy a földrajzi helyzetet leírják. állami vállalatok.oldalon a teljes végeredmény. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni. nem sajátíthatók ki. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását. a részes államok. ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. megoldást sugall. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982.M.N. fémek) 1969. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. azon sem szuverén. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve).évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. a jég ezt nem befolyásolta. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. semmilyen jog nem alapítható rajtuk. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. kivéve azokat. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. mert én azt át nem írom ide… 88 .

hogy az egyezmény kötelezze őket.ha a kérelem olyan területre vonatkozik. 1. NSZK között) 1994.amely egy másik fél. kivéve. 2. SZU. USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK.. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok.M. amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre.. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 . USA. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. Kanada. Hollandia. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. Gbr. megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be.ha olyan területre vonatkozik. Olaszo.évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. Belgium. amelyek egybeesik olyan területtel. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. a bizottság keretein kívüli igényt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el.N. 3. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban.

létrehozhat. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban. csak azokra az esetekre vonatkozik. amikor az érintett személy az ország területén .N. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. országon belül minden egyes esetben alkalmazható.os kutatás. végrehajtási. hajózás. 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat. tekintet nélkül az áp-ra. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. más államok belügyeibe nem avatkozhat be. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza. jogilag releváns eseteket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján. az lehetőséget ad az államnak arra. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező.véd.. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. megszüntethet jogokat. körny. tud.M. áp-i alapú. kötelezettségeket formái: jogalkotási. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. tekintet nélkül a területre kikényszerítő.

vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. állandó lakóhely).: áp. 3. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát.feltételeit. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp.adók kivetése (akkor is. vagyont érintő bánásmód. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra.. hogy más államok belügyeibe beavatkozzon. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai. 2. külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket. Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket. Személyeket.állami szervek eljárási szabályai. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus. és nem kötelezi a tagokat arra.M.N. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak. Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. pl. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk.

vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti. Az államnak az a joga. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre.álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította .:bevándorlási szabályok megsértése esetén).N. az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak. még akkor is. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. UK: alapja az idézés kézbesítése. 92 . amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben . Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással. A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1.o. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd.korábban 9. 2. A fr.amely területén a cselekményt elkövették. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban. de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít.M. mert az állam számos szabályt alkot. bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható.

amelyek jordán JH alá esnek. melyik részen történt a bűncselekmény. mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. Ez kiterjed a határellenőrzésre. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. őrizetbe vételre. a NJ akkor releváns.és brit közös JH. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . Áp-ainak az állam jogokat. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye. csatlakozó és egyéb övezetekben. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik.tvek fr. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni. hogy kit tekint saját áp-ainak. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel .áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. nyílt tengeren.M. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. ha más államok is érintettek. ha nem állapítható meg.N. mindkét állam JH-gal rendelkezik.

megváltoztatása.szülők állampolgársága (jus sanguinis). ha más állam területén követték el. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd. 1957-es lehetőség). még akkor is.adott állam területén való születés (jus soli). az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2. ahol lajstromozzák őket. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan.honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben. a létezésen. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. mint más államokkal.házassággal van. emberölés. Sok állam lehetővé teszi. amelyet áp-i követtek el. bigámia). számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban.N. az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát.még EJ-nál 94 feltételeit az állam . 1979-es egyezmény: területén. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak. 3.: Antarktiszról szóló brit tv. pl. Alapja :1. nőknek az áp-ság megszerzése. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35. 4. amilyen lobogó alatt hajóznak. külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés.

Cutting-ügy: C. amelynek amerikai volt az áldozata. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi. megfélemlítés.N.M. USA bünt. hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett. amely nem áp-it túszul ejtették. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében. 1984.az ügyet USA. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. megtorlás volt. kapcsolatban. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. érdekeire 95 . de brit áp-nak vallotta magát. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. más államok JH-n kívül eső területekre. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. mégha Gbr területen kívül is. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására. mert hazaárulást követett el. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer. amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira. USA v. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. amelyiken amerikaiak is utaztak. Public P. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek. vagy amerikai a tettes.jog. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény. ha ezt igényli. mert ha rosszhiszeműen is.

népirtás. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését. 2. béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot. apartheid. szándékos és súlyos környezetkárosítás) . politikai. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson. Nki terrorizmus. etnikai. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett.N. kínzás. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. alkalmazása. az csak háborús. polg.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti. kiképzése.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. finanszírozása). nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő. ENSZ 96 .vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás. zsoldosok toborzása. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. 1.M. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. tiltott kábítószer-kereskedelem. amit magántulajdonú hajók. vallási. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. feji alapon. különösen súlyos háborús bűncselekmények.

univerzális JH alá esnek 1949. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. az ország álló. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el. köztük dipl. Nki áp-a. 1961: E. 97 . hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását. védett személyek jogellenes deportálása. túszszedés. ENSZ KGY egyezmény.N. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. kegyetlen bánásmód.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. ha az államok JH-a alá. ha azt követték el. Az. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak.M. amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. 1973. kínzás. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy. Nki védelem alatt álló személyek. túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni.

ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé. elkövetője az adott ország ápa. 3. 3. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem. hogy az országot rákényszerítsék v. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát. 4. 2. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. 1949. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. ott állandó lakhellyel rendelkezők. a részes államnak akkor is JH-a van.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. 1. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik. részes országok áp-i/hontalanok követtek el.BJ-ba kell iktatni. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5.JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani. fegyelmet fedélzeten.M. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. 1963. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy.nem lajstromozó állam beavatkozhat. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át. a repülés biztonságára vagy a 98 . ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. 2.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett . hogy rákényszerítsék v. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra.N.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre. vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő.

hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat.ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el. 1.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt.ha a gép az adott ország területén landol. Részes ország JH-a fennáll. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. erre kísérletet tesz. embargó alá helyezi az ország légitársaságát. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre.M. 1978. amellyel van kiadatási szerződés 99 .N. 3.ha a gépet nála lajstromozták. 3. szabotázs megbüntetésére. kivéve. 2.polgári lehetőséget ad ellen a 1. bűncselekményt követ el. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. akkor lépéseket tesznek. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni.

hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v. a bíróságok nem folytatnak eljárást. hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 .M. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv).mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. akkor a bíróság nem vizsgálhatja. Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza.N. kegyetlenkedésre. Toscanio-elv csak a kínzásra..SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl. Gbr.

mind gyakorlati értelemben megnehezítette. más államok nagykövetei.sz.M. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability). hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 . minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható. a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól. ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók.N. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v. A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre.) állami. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik.os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül.

hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol.Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató. közig. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás. aktusok.N. mert : 1. USA) Gbr. 2.M. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja.cselekmények. köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 . 4.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. 3.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők.tevékenységgel. fegyveres dipl. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére.

ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul. Ezt azért nem fogadták el. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. a szerződésszegést a szuverén 103 . hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. mert ha az állam átlép a kereskedelem területére. akkor kell figyelembe venni a célját. vagy nem (jure gestionis). ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. azt kell vizsgálni. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). 2. A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása).intézmények. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta.M. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. hogy ne szállítson árut Chillébe. különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. állam és valamennyi kormányzati szerve. Az. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. 2.N. hogy az állam közjogi minőségében járt el. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet.szerződés. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. föderális állam alapegységei. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. ügylet természetének vizsgálata. Ez a módosított “szerződés természete” teszt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli. Ha a szerződés.

USA v. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez.pontosan milyen cselekményre került sor. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta.kiket érintett. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal. Kuwait Airwacs Co. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. USA v. 3. bebörtönözte.N. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. annak közjogi jellege ellenére. Iraqi Airways Co. sem kereskedelminek minősíteni. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg.M. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. V. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. ezért azt kell meghatározni. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. mert szuverén jellegű volt. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. megkínozta 104 . Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. Reid v. ez már nem közjogi minőségben történt. hogy 1.hol folytatják a cselekményt. 2. mert a kubai kormány mint tulajdonos.

írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36. csak rájuk az egyezmény 105 . hanem politikai manővernek. támogatására nyilatkozatok. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta.M. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B.: kereskedelmi egyezmények. Az államok és a NJ más alanyai között. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. Fontos követelmény. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak. és azokra a szerződésekre. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. konkordátum szerződés fogalma: államok között. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. Egy állam csak a szerződés egészéből. kivéve. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra.E. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is. alapján kérdőjelezhető meg. nem pedig annak részeiből léphet ki. Bécs. Ezek attól még Nki szerződések. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket.N. pl. NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért. charta. paktum. egyezségokmány.

Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. megszüntethetők Katar v. könnyen kezelhetők.M. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. így csak olyan személy köthet szerződést. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében. aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében. akkor a megállapodás nem lesz szerződés. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra. 2. hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket. 2.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. ha 1. kötelezettséget keletkeztetnek. az 106 . az állam azonban nem azonosítható emberi lény. módosíthatók.ha bizonyítható.hatása is van.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról. 3. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. még ha jelentős pol.N. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak.

KüM át. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY).különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció.dipl. 2.M. 3. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1..Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. parlamenti kapcsolatokat képviselő. fenntartó helyettesek.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására. Bécsi egyezmény: 1.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán. ha abba beleegyeztek. 2.ha nem Nki konferenciáról van szó. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 .N. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el.képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén. nincs joghatása. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. 1. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni. kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum. KüM.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők.

a BJ-ra tartoznak: 1.a megerősítés mindig szükséges.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt. BJ változását. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni. állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást. 3. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait. 2. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 .M. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti. amelyet nem írt alá. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír. csak annak a jele. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző.N. az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. Akkor van erre lehetőség.

ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. se más részesei nem. az egyezményben részes félnek tekinthető. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. teljes körű 109 . amellyel valamely állam egy szerződés aláírása.N. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki. 2. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. elfogadása. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. ha elutasítja. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta.M. kivéve. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. Szerződés úgy rendelkezik. Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja. ha 1. megerősítése. 3.tiltha a szerződés. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni.

N.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2.kont. de az ellen nem .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el. alkalmazzák. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. hogy az ellen nem.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. (Líbia-UK dipl. Fenntartás érvénytelen.másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban. kivéve. A fenntartást 110 .problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése. Fenntartás érvényessége azon múlik. 2. hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1.az olyan aktus.talapzat ügyben a Gbr. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül. 3. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi. Fenntartás általános szabályai: 1. Fenntartások joghatása: 1. amelyhez a fenntartást fűzte. és amely fenntartást tartalmaz. akkor válik hatályossá. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között.M. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében. 2. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában. 2. hogy elfogadja-e a többi állam.elutasítás nem jelenti az. amellyel valamely állam elismeri azt.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen. nem pedig az. 3. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást.

ha a csatlakozásra később kerül sor. hogy a fenntartásról értesültek vagy. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést.vitatta. ha erre nincs rendelkezés.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. amelyek 12 hónappal azután. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni. abban az időpontban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről.M. A fenntartásokat. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba. a szerződés hatályba lép. akik jogosultak arra. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 . Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt.N. ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr.

M. ÁNB: az államok által 112 . hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. de aláíró államokra csak akkor érvényes. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. 2. sem jogokat nem hoz létre. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. akkor 1.mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó.N. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam.

ha a részes felek szándéka arra irányul. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. de a módosítás nem köti azt a részes államot. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. aki akar. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni. feltéve. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. amelyeket az ilyenként elfogadott.N. mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni. Meg kell állapítani. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. a módosítás részesévé válhat. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki.M. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e.

tekintet nélkül az összes fél általi módosításra.M. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy.megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. ha az olyan részeket érint. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést. Csak akkor megengedett. ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás. az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 .N. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések . de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat).

M. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni. ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges.N. vonatkozó okmányok rendelkeznek. ezáltal egy spec. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata.jogrend állt fel. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés. nem kölcsönösségen 115 . akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. ) vitatott időpontjában. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v. Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson.

ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. Jogsértés akkor szemmel látható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. Ha másik azért. Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. kivéve. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. ha a körülményeket olyanok voltak.N.M. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. (pl. így az egyezmény egy eleven dokumentum. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). vagy elkerülhette volna azt. akkor az érvénytelenítő okot jelent. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult. ha kimutatható. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. az államot kötelezi a beleegyezés. a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 .

fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. hogy attól eltérni nem lehet. Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. mert sok múlik a körülményeken is. de ez nem érinti 117 . akkor bármelyik részes fél követelheti. 2. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell. de a mi vitathatatlanul létezik. pol. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. ENSZ AO: más állam területi területi épsége. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla. ha a cselekményt nem hajtották volna végre. de ezt nem építették bele az egyezménybe.nyomás is.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre.M. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. ha ez a szabály kialakul.. hogy szabadon kötötték őket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. Ha a szerződés semmis. gazd. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis. amely akkor állna fenn.N. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. az feloldja. és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. Kényszer-e a pol.. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. Ha a szerződés semmis. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás. kat. amelyekről azt állítják. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. a feleknek minden . akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani. 3. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek.

ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. 7. jogi helyzetét. Az. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait.szerződést korlátozott időre kötötték.szerződést teljesítették.M. 6. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől. ezért el kellett őket engedni) .N. ha ezt a szerződés megengedi. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti. 5. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. 2. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre. 3. kötelezettségeit. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. annak megszűnése előtt keletkeztek. bizonyítani kell.többi féllel való tanácskozás útján bármikor.ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 . 4. hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. amelyek a szerződés végrehajtása során. akkor csak akkor léphet ki az állam. ha ebben valamennyi részes fél egyetért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. ha megállapítható.

Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1. ha 1.M. hogy az erre hivatkozó 119 . ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. ha a szerződés olyan jellegű. 4. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik.szerződés határt állapít meg. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre. arra.a többi felet arra. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése. 2.a változás annak eredménye. 2. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni.bármely részes felet arra.N. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. Csak akkor lehet használni. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között.azt a részes felet.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz. 3. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére. 3.

többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik. ami a szerződés felújítására irányul.felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. 3.M.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit. felek másképpen nem állapodnak meg. 1. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve. 2. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful