P. 1
Nemzetkozi Jog - Roviditett Malcolm n. Shaw Konyv

Nemzetkozi Jog - Roviditett Malcolm n. Shaw Konyv

1.0

|Views: 986|Likes:
Published by Hangácsi István

More info:

Published by: Hangácsi István on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

M.N.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nemzetközi jog forrásai Eltérés a belső jogtól nincs egyetlen olyan testület sem, ami mindenkire nézve kötelező jogszabályokat tud elfogadtatni nincs olyan kötelező joghatósággal rendelkező bírósági rendszer, amely a jogot értelmezné, és egy adott problémára alkalmazná ezért forrásai: azok a rendelkezések, amelyek a jogrendszerben a konkrét, mindennapi cselekvések szintjén fejtik ki hatásukat, de nem tartoznak bele a végső források (értelmi és erkölcsi szabályok), és a funkcionális források (folyóiratok, szakkönyvek) NJ1 gyakorlati megjelenése NBS2 NB az elé terjesztett nemzetközi jogi vitákat a következő források alapján dönti el: Nki3 egyezmények, melyeket a vitában álló államok elismernek Nki szokásjog általánosan elismert jogelveket segédeszközözök: bírói döntések, NJ tudományos művek NB4 ítéleteivel szintén jogot alkot formális források : szabályokat kötelező erővel ruházza fel materiális források : szabályok tényleges tartalmáról ad számot Általános jogelvek Ha konkrét bírósági ügyben nincs az esetre megfelelő szabály, akkor a bíró a szabályokból és a jogelvekből levezetett döntést hoz. A NJ-ban ez nagyon gyakori. NJ-ban kevés eldöntött ügy van, ezért általánosan elfogadott jogforrás a NJ-ban az “általánosan elfogadott jogelvek” (38.cikkely), így lehet áthidalni a nem rendezett kérdéseket (non liguet – joghézag- ügyek) “általánosan elfogadott jogelvek” jelentése: 1. Pozitív, ember alkotta
1 NJ = nemzetközi jog, nemzetközi jogi 2 NBS = Nemzetközi Bíróság Statútuma 3 Nki = nemzetközi 4 NB = Nemzetközi Bíróság 1

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabályok érvényességét állapítja meg. 2.szerződéses jog és

szokásjog alfejezete, a NJ alaptételeit ismétlik meg, nem hoznak újat. 3. Szűk körű új jogforrás, NJ-ból levezethető jogfogalmakat jelent. “általánosan elfogadott jogelvek” a gyakorlatban: Chorzow üzemi ügy (gyár lefoglalása): egy kötelezettség bármilyen megszegése kártérítést von maga után Lengyelországi német telepesek ügye: a fennálló joggal összhangban szerzett jogok a szuverén személyének változásával nem vesznek el. Korfu-szoros ügy: minden rendszer elfogadja a közvetett bizonyítékokat, így a NJ is Adminisztratív Tanács ügye(ENSZ alkalmazottak elbocsátása): bírói testület által hozott ítélet kötelező erővel bír, így a Közgyűlés nem utasíthatja vissza az Adminisztratív Tanács döntéseinek végrehajtását. Indiai területen történt áthaladás: ha a bíróság elindította az eljárást, az joghatóságától nem fosztható meg Estoppel elve: ha a fél egy adott helyzethez hozzájárult, azt később nem tagadhatja meg( common law elve). Saját mulasztására jogok megszerzése végett senki sem hivatkozhat. Estoppel a gyakorlatban: Preah Vihear-i templom ügye, ELSI ügy: estoppel alkalmazásának is megvannak a korlátai, nem alkalmazható arra, ha egyszerűen valamit elfelejtettek a diplomáciai tárgyalások során teljes kártérítés a különböző jogrendszerekben általános alapelv, így az a NJban is érvényes (AMCO v. Indonézia ügy kapcsán) szerzett jogok tiszteletben tartása pacta sund servanda (nemzetközi megállapodások kötelező ereje) szerződések ereje azon alapul, hogy a Nki szerződések ezzel a közös minőséggel rendelkeznek jóhiszeműség (ENSZ AO5) + KGY6 Határozat az államoknak a NJ-ból és Nki szerződésből származó feladataikat jóhiszeműen teljesíteniük kell. NJ megkerülhetetlen szabálya. Olyan háttérszabály, amely a meglévő NJ szabályok követésére sarkall.
5 AO = Alapokmány 6 KGY = Közgyűlés 2

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Francia nukleáris kísérletek ügye: jogi kötelezettség alapja a

jóhiszeműség. Ez a hit a NJ elidegeníthetetlen része. DE : a jóhiszeműség önmagában nem lehet kötelezettség forrása, ha más kötelezettség egyébként nem merülne fel. Bíróság diszkrecionális jogkörrel dönt arról, hogy az adott ügyben mely jogelv(ek)et alkalmazza, ha a szokásjog/szerződési jog nem biztosít elég hátteret. (Lsd.: Barcelona Traction ügy: Kft. Belső jogban kialakult fogalmát kell alkalmazni, mivel annak nincs NJ fogalma) Méltányosság és NJ Belső jogból átvett elv, gyakori hivatkozási alap Meuse vízének megosztása: a méltányosság elvét régóta alkalmazzák a bíróságok, a NJ részeként kezelik. A bíróságnak szabadságában áll, hogy a NJ részeként méltányosságon alapuló elveket is figyelembe vegyen. DE: óvatosan kell vele bánni, mert túl gyors jogfejlődést indíthat meg. Rann of Kutch ügy: méltányosságra lehet hivatkozni az előterjesztésekben Északi-tengeri kontinentális talapzat felosztása méltányossági alapon történt méltányosság kiterjesztett értelme az emberi jogi eszmék egyik forrása :Délnyugat-Afrikával kapcsolatos ügyek Méltányosságra való támaszkodást előírja az alkalmazandó jogszabály, ezért az alkalmazásnak következetesnek és kiszámíthatónak kell lennie, még akkor is, ha általánosabb alkalmazást követelő elvekre is tekintettel van. Líbia v. Málta: Igazságtalanság mérséklésére használva: (Tunézia v. Líbia) NB köteles alkalmaznia méltányosság elvét a NJ részeként, a kérdéseket úgy kell mérsékelnie, hogy a méltányosság érvényre jusson. 1982, tengerjogi egyezmény: 59.cikk: parti állam és más államok kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseit méltányos alapon kell rendezni, 74.cikk: övezet elhatárolását szemközti/szomszédos tengerparti országok között a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni, 83.cikk:kontinentális talapzat felosztását a méltányosság érdekében szerződésben kell rögzíteni,

3

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizonytalansági (kiszámíthatatlansági) tényezők ebben: 1. Milyen módon kell a vitákat megoldani? 2. Milyen elveket kell pontosan alkalmazni? 1994, nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási célú hasznosítása (tervezet): nemzetközi vízgyűjtő terület menti államoknak a vízgyűjtő területeket csak méltányosan szabad felhasználnia Burkina Faso v. Mali: Soun-medence területét méltányosan kell felosztani, mivel nincsenek írásban rögzített határok. Ez a medence egyenlő elosztását jelenti. DE megállapított határok módosítását méltányossági alapon kérni indokolatlan Az általános elvek csak akkor válnak jogilag kötelező normává, ha a Nki közösség a NJ-ot kialakító mechanizmusokon keresztül azt el is fogadja. Ezek akkor a rendszer keretein belül többleterővel ruházódnak fel. Nukleáris fegyverek használatáról: a Nki humanitárius jog magvát az emberiesség megfontolása alkotják. Bírói döntések NBS : Szubszidiáris forrásnak minősül Csak a perben álló felekre és az eldöntött ügyre bírnak kötelező erővel NB döntések ennek ellenére common lawként működik: Állandó Nemzetközi Bíróság7 és a Nemzetközi Bíróság döntéseire autoritatív döntésként szoktak hivatkozni NB az előtte fekvő ügyekben tanulmányozza korábbi döntéseit, majd azokat értelmezve hozza meg az aktuális ügyekben döntését NB által meghozott ügyekben nem minden esetben ragaszkodnak (Lotus-ügy), de az elég ritka Bírói döntések fogalma: NB, ÁNB döntései + nemzetközi választottbíróságok, nemzeti bíróságok döntései Konfliktusok megoldásban alkalmazzák a bírói ás választottbírósági módszereket is (Alabama igények ügye: Alabama hajó által elejtett zsákmányokért Gbr.nek kártérítést kellett fizetnie az USA-nak, mert megszegte a semlegesség szabályait) NJ egyéb lehetséges forrásai ENSZ KGY határozatai és nyilatkozatai határozatok jó részének nincs kötelező ereje, hanem ajánló jelleggel bír
7 ÁNB = Állandó Nemzetközi Bíróság 4

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelező határozatokat a BT hozza KGY-nek vannak olyan kiemelkedő jelentőségű határozatai, amelyek hatással voltak a NJ fejlődésére. Nicaragua ügy: szavazások) egyes KGY határozatok elfogadásának (következetes és alkalmazásának körülményeiből opinio juris is

levezethető. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a határozat már szerződéses határozatot vagy kötelezettséget módosít. Az államok által elfogadott egyes nyilatkozatok azt tükrözik, hogy az államok az erőszak tilalmát a NJ részeként ismerik el. Pl.: gyarmatosítás elítéléséről, űrkutatásról szóló nyilatkozatok: KGY határozatai ha nem is kötelező erejűek, néha normatív értékkel bírhatnak. (DE : nukleáris fegyverekről szóló határozatoknál sok az ellenszavazat és a tartózkodás, így az opinio juris nem érvényesül) Gyorsítják az állami gyakorlat jogszabállyá válásának folyamatát. Nem minden határozat bír jogi tartalommal, mert gyakoriak a politikai kompromisszumok is KGY határozat formájában Nki szervezetek gyakorlata a nem kötelező erejű rendelkezések a soft law részét képezik: azaz önmagukban nem jogszabályok, de a NJ fejlődése során figyelmet érdemelnek, politikai befolyást gyakorolhatnak (pl.: Helsinki Záróokmány, 1975). Ide tartoznak a Nki gazdasági jogi, környezetvédelmi jog szabályai gentlemen’s agreement: Nki/kétoldalú tárgyalások eredményeként elfogadott dokumentumok, melyben a felek kötelezettségvállalásaikat nyilvánítják ki. Nki Jogi bizottság (NJB)8 ENSZ KGY által felállított Bizottság Célja a NJ fejlesztése és kodifikálása Kinevezésen alapul Nki egyezmények fölött bábáskodik: 1.tervezetet készít, azt elküldi a kormányoknak véleményeztetésre 2. ENSZ konferencia tárgyalja 3. Szerződéskötés Jelentéseket, tanulmányokat készít, jogi kodifikációs dokumentumokat állít össze NJB munkájának területe : 1. Nki szerződések 2. Új szokásjogi szabályok
8 NJB = Nemzeközi Jogi Bizottság) 5

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kialakítása Egyéb testületek UNCITRAL (ENSZ Nki Kereskedelmi Jogi Bizottsága UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) Nki Jog Elveit Tanulmányozó Bizottság ENSZ szakosított szervei (ILO, UNESCO) Nki Jogi Egyesület Nki Jogi Intézet Egyoldalú cselekmények amikor az államok egyoldalú cselekményei jogi kötelezettsége teremtenek az állam a kibocsátott nyilatkozatot kötelezőnek tartja (nyilvános és kihirdetett) az elismerés akkor fontos, ha az harmadik államot is érint bizonyítja az állam véleményét egyes kérdésekben Jogforrási hierarchia és jus cogens NBS Bírói döntések ,tudományos művek: alárendelt szerepek Általános jogelvek: 3.hely Szerződések idővel elsődlegessé váltak, mivel a fennálló szokást váltják fel/kodifikálják, De hatályukat veszthetik, ha helyükbe új szokásjogi szabályok lépnek Általános szabállyal szemben a különös érvényesül: az államok közötti szerződéses szabályok elsőbbséget élveznek az általános szokásjogi szabályokkal szemben, amelyek ugyanazon államok fölött állnak Diplomáciai védelem (barcelona Traction): Nki közösség egészével szembeni védelem minden államot megillet, védelme minden államnak érdeke, (agresszió, népirtás tilalma, stb.) Szerződések joga: (1969): (jus cogens: rendszer szempontjából alapvető és mindenek felett álló szabályok elfogadása). A szerződés semmis, ha megkötése pillanatában érvényes bármely

6

ezáltal a a ts10.M. Szokás Szokás fogalma NJ-ban a Nki rendszer és a centralizált kormányzati rendszer hiánya miatt a jog dinamikus forrása Az államok gyakorlatából és magatartásából vezethetők le Mellette Ellene Egyetemes alkalmazhatósága miatt Túlságosan rendezetlen. Előnye: rugalmasan lehet kezelni.N. mai gondját jeleníti meg szerepének csökkenésének oka: egyre több az állami tevékenység + számos különböző kulturális és politikai hagyományt kell elfogadnia létrehozatal jellemzői: demokratikus: minden állam részt vállalhat az új szabályok kidolgozásában. amelyet az államok Nki közössége olyan normaként ismer el. Tételt el kell fogadni NJ általános szabályaként 2.old. amelytől nem lehet eltérni kivétel: ha ugyanolyan szintű norma állapítja meg az eltérést Létrejötte : 1. hátránya: félreérthetővé teszi a jogszabályokat 9 mgtrts = magatartás 10 ts. Jus Cogens – ENSZ AO kapcsolata: ???999. szokáson vagy szerződésen nyugvó szabályok képezhetik Jus cogens fennálló szabályába ütköző szerződés ab inito semmis. lassan változik a szerződéseknél is fontosabb Spontán mgtrts9 hozza létre. = társadalom 7 . újonnan kialakult jus cogens szabállyal ellentétes szerződés a szabály létrejöttének pillanatában semmissé válik és megszűnik. Szabályt az államok Nki jogközössége(politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül) Alapját csak feltétlen alkalmazást igénylő normaként ismeri el.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogszabályba ütközik Mindez szokásjogi szabályokra is érvényes Feltétlen alkalmazást igénylő szabály olyan normát jelent. bár egyes államok egyenlőbbek a többinél konszenzusos: a többség mindenkire kötelező új jogszabályt alkot pontatlan.

Materiális tényező: alapja az államok tényleges gyakorlata. Nicarauga v. ha az államok mgtrtsa a szabállyal általában megegyezik. Északi tenger kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek (az állami gyakorlatnak a rendelkezés értelmében széles körűnek. az a tárgytól függ Következetesség Ismétlődés: NB: szokásjogi szabálynak összefüggésben kell lennie az állam gyakorlatával Általános jelleg a jogilag kötelező erejű szokás létrejöttének megállapításához szükséges küszöb az érintett szabály természetétől és az ellenkezés mértékétől függ. Ügyek következménye: Egy szokásjogi szabály meglétének bizonyításához a bíróság elegendőnek tekinti. melynek meghatározó tényezői: Időtartam: az államok többsége meghatározott idő elteltét követeli meg ahhoz. ami meghatározza a szokás létrejöttét. hogy a gyakorlat szigorúan megegyezzen. ha ellentétes és egymásnak ellentmondó bizonyítékokat mutatnak be a felek (Menedékjog ügy) egy állam megalapozatlan követelését nem lehet elfogadni. Nki környezet az. így a NJ nem lenne független. így egyedi eset is létrehozhat szokást (légtérhasználat.M. USA (nem szükséges.N. amely ezt a mgtrts-t jognak tekinti (=opinio juris: az állam meggyőződése. műholdak Föld körüli pályáján nem 8 .mely mgtrts-t ügy jogi kötelezettség kiadatása). alapján gyakorolja) Pl.:NB ügy Menedékjogi (Torre angol-norvég halászati (Kérdése. hol kezdődik a partvonal: a szokás létrejöttéhez az államok gyakorlatának bizonyos mértékig egységesnek kell lennie). az azzal ellentétes mgtrtst a szabály megsértésének tekintik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szokás = materiális tényező + pszichológiai meggyőződés. NJ-ban nincs szigorú időbeli követelmény.mely gyakorlat szokásjogként elfogadottá váljon. Bizonytalanság akkor merül fel. mert akkor az egyoldalú jogalkotást eredményezne. hogy v. gyakorlatilag egységesnek kell lennie). hogy a belső jogban v.

de a hatalomhoz fűződő v. ha azt a lényeges körülmények ismeretének hiánya 9 . ha a belső jog nagyban megegyezik más államok belső jogával (Scotia ügy) Az államok a NJ-al összefüggő igényeiket követelések formájában kommunikálják. ha tudatos kötelezettségen alapul. űrpolitika: itt a nagyhatalmak egyetértése szükséges a szokás elfogadásához) AZAZ: az egyetemes jelleg nem kötelező.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) gyakorolható szuverenitás). mert az a kötelezettségük). okozza. ellentétes szabályok hiányában a gyakorlat válik szabállyá De Visscher analógiája: A szokásjog kialakulását a gazdátlan földön keresztül kitaposott út kialakulásához hasonlítja + egyesek nagyobb súlyuknál fogva mélyebb nyomot tudnak hagyni. mint a cselekvés. így az ő tevékenységüknek nagyobb a jelentősége.: tengerjog. Nki szervezetekben való megnyilvánulások) Nki szervezetek tevékenységükkel maguk is hozzájárulnak a szokásjog alakításához Bizonyos körülmények között az államok belső joga is használható a NJban. NJ-ban már néhány állam is teremthet így szokást. és mindig v. Dinamikusan fejlődő környezetben a szokásjog is gyorsabban alakul ki. Állami gyakorlat az állam nem kézzelfogható jelenség.milyen viszony igen. Egyes államok helyzetüknél fogva nagyobb befolyással rendelkeznek.milyen konkrét esethez kapcsolódnak A cselekvés elmulasztása nem tekinthető hozzájárulásnak. Lotus ügy: a tartózkodás csak abban az esetben jelentheti a szokás elismerését.N. hanem sokk összetevőből áll. hogy ezek az államok szorosan érdekeltek legyenek a kérdésben (pl. ennek feltétele.M. amelyek mindegyike foglalkozik Nki ügyel. Mulasztás önmagában ugyanúgy bizonyítja az állam attitűdjét. az állam tényleges tevékenysége materiális forrásokból ismerhető meg) újság. nyilatkozatok. (azért nem cselekszik.

és a többi állam hozzájárulása nyomán alakul ki ha az államok nem tiltakoznak v. amit Ném. így Ném.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Opinio juris az állami tevékenység jogilag kötelező voltáról alkotott meggyőződés az opinio juris ÁNB. nem azért. a legitimációs folyamat megtöréséhez tényleges tiltakozásra van szükség amennyiben egy állam a felállított szokásjogi szabállyal ellentétesen cselekszik. Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek: talapzatot egyenlő távolság elve szerint osztották fel (Egyezmény alapján.mely állam mgtrtsa ellen.N.o nem ratifikálta) .milyen gesztust gyakorol Tiltakozás. Mivel az 1958-as egyezmény nem már meglévő szokást foglalt magában. hogy az eredeti szabály nem kötelezi (angol-norvég halászati ügyben ): a szokást kezdettől 10 . mert v. hozzájárulás szokásjog egy meghatározott követelés.-ák szerint létezik olyan szokásjogi szabály. hogy hasonló helyzetben a károsult államok nem indítottak büntetőeljárást a vétkes tisztek ellen.kizárólagos joghatósággal rendelkezik a saját tisztje felett): Az. de a fr. hogy elfogadja-e szokásjogként a más államok által kezdeményezett mgtrtst Opinio juris meglétét egy adott szokás külső megjelenéséből. mert NJ-gal összhangban lévő hiszi. Lotus ügy (francia-török tengeri karambolban a törökök a francia tisztet vádolták és letartóztatták. hogy nem is tehették volna meg. és ahhoz a többi állam hozzájárul. és nem a megfogalmazott szükségből kell levezetni. Az államoknak meg kell bizonyosodnia arról.o. és az egyezmény sem teremtett gyakorlatot. hogy ezt a gyakorlatot egy jogi szabály létezése teszi kötelezővé A többi államtól függ. mivel az nem tudatos kötelezettségen alapult.M. hogy az érintett államok mgtrtsukkal bizonyítsák. mlg nem jelenti. akkor azt az államot úgy kell kezelni.-nak jár a nagyobb terület Opinio juris sive necessitas : új szokásjogi szabály megformálásához még szükséges. miszerint Fro. az ügyben érdekelt államok tiltakozásának hiánya. akkor azt általában elfogadják. hogy egy állam azért hajt végre egy cselekvéssorozatot.

mivel létrejöttükhöz a szerződő felek kifejezett beleegyezésére van szükség. nincs éles határvonal szokás felett álló. A helyi szokás egy állam meghatározott tevékenységétől függ. nem elegendő a hallgatólagos elfogadás 11 . kivétel: akik kezdettől fogva ellenzik beleegyezésen alapuló jogelmélet: az államoknak megengedné. mely szokásokhoz csatlakozzanak. amellyel a résztvevő államok meghatározott cselekmények végrehajtására/egymás közti kapcsolatok létrehozására jogilag kötelezik magukat csoportjai: 1. ráadásul az ellenkezés gyakran csak formális jellegű a szokásjogi szabályok mindenkire nézve kötelezőek.law-making treaties : egyetemes érvényű szerződések 2. az a NJ teljességének elfogadását fejezi ki. Ez a Nki kapcsolatokra rossz hatást gyakorolna. csak két államra nézve kötelezőek (Menedékjog ügy: Latin-Amerika országainak szokásairól folyt a vita) Indiai területen történő áthaladás ügye: áthaladás joga fennáll a portugál enklávékra nézve fennáll. 1 és 2 keveréke.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogva ellenző államot a szokás nem kötelezi. Treaty-contracts : csak a részes (2 vagy több) államot kötelezik 3.M. mivel a helyi szokás kivételt jelent az általános szokás alól Szerződés a jogalkotás modern és tudatos formája (NBS szerint a NJ egyik forrása) írásbeli megállapodás. mivel a múltban ez gyakorlat volt. a helyi szokás mindkét (azaz az összes) résztvevő kifejezett elfogadását igényli. de nem kötelező minden egyes esetben tiltakozni az érintett államnak. amelyet egy másik állam/államok jogi kötelezettség kifejezéseként fogadnak el.N. ezért: amennyiben az új államok fenntartás nélkül kapcsolatba lépnek a többi állammal. amelyek csak az államok meghatározott csoportjára. mert az veszélyeztetné nemzetközi kapcsolatait. sőt. Helyi szokás olyan szabályok. hogy a többi állam véleményétől függetlenül kiválasszák.

nem jogalkotó 12 . ereje a szokásjogi szabály megerősítéséből. amelyek mindenkire nézve kötelezőek Normatív: követendő mgtrtsszabályokat írnak elő (pl:Antarktisz.M. kábítószer elleni küzdelemről. K+F egy sor olyan előírást rögzít. GATT) szűk körű hatályú. Egyes általánosítható szerződés rendelkezési opinio juris nélkül is szokásjogi szabályt teremthetnek ha a Nki szerződés szokásjogi szabályt tükröz. genfi egyezmények (hadifoglyokról.N. nem korlátozott hatály olyan megállapodások. hogy a két szabály mégsem teljesen azonos szerződés-“rezsim”: szerződés szükségszerűen kiterjed a nem részes felekre (ENSZ AO. ha más részes/nem részes államok teljesítik a kompatíbilis mgtrtsra vonatkozó feltételeket és teljesül az opinio juris feltétele is.). az a nem részes felekre is kötelező. polári lakosság védelméről). amelyekben az államok egy kérdéssel kapcsolatban a NJ-ról vallott felfogásukat rögzítik/újakat fektetnek le Nki mgtrtst a jövőben igazgatják Nagyszámú állam részvételét igénylik Olyan szabályokat fogalmaznak meg. A szerződés csak akkor hozhat létre új szokást. nem a szerződés létéből ered ha szokásjogi szabállyal egyező tartalmú szerződés jön létre. genocídiumegyezmény) nem kötelezik azokat a résztvevőket. világűr kiaknázásáról. amelyet a felek magukra nézve kötelezőnek találnak (~ magánjog) jogalkotó szerződések ( szerződések) általános.o. az azt is jelezheti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) legfontosabb szerződések: ENSZ AO. pénzügy. (Nicaragua ügy) ha egy szabály két forrásban is fellelhető. attól még a szokásjog megőrzi különálló jellegét. bécsi egyezmények (diplomáciai kapcsolatokról). akik a szerződést nem írják alá/nem ratifikálják (pl: Északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek – Ném.

Strupp): állam mindenek feletti fontossága NJ alapja az államok megegyezése A tényleges gyakorlat határozza meg a NJ szerepét Dualizmus (pluralizmus) elmélete: NJ és a BJ szabályai egymástól elkülönülve léteznek. mint erre legalkalmasabb eszköz jelenik meg. mivel behatárolt témakörben és csak néhány állam között jönnek létre NJ és BJ11 BJ NJ a kormányzás hazai vonatkozását szabályozza Elsősorban államok közötti kapcsolatokat szabályoz relációi: egyének egymás között. Az államok azért egyenlőek. Ahol a BJ-ban NJ szabály érvényesül. Ennek oka az államokon belüli és az államok közötti viszonyok természetének különbsége. illetve az államok közötti jogi konstrukciók eltérő volta. nem pedig alkalmazásáról van szó. mert ezt jogszabály mondja ki. Mindez érvényes a BJ-ra és a NJ-ra is. A jog olyan rendszer. ott a NJ eltűréréről. A jog elsődleges funkciója az emberek jólétével függ össze.N. Nj a nemzetközi rendet erkölcsi célzattal képes irányítani.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szerződéses megállapodások önmagukban nem jogalkotó instrumentumok. amely követendő mgtrtsmintákat fogalmaz meg és szankciókat ír elő. a NJ. így a kettő között logikai egység jön létre. naturalizmus: emberi jogok érvényesülése.M. Kelsen: formális logikai érvek. hogy hatással legyenek egymással vagy előnyt élvezzenek egymással szemben. nem támaszthatnak igényt arra. ha jogellenes cselekmény történik. erkölcsi alap a fontos. így a NJ magasabb rendű és 11 BJ = belső jog 13 . egyén és BJ eljárás során szokta NJ szabályokra közhatalom hivatkozni Elméletek pozitivizmus (Triepel. monista megközelítés: a jog egységes Lauterpacht.

a BJ érintetlen marad.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapvetőbb. hajó megépítését/indulását akadályozó brit jogszabály hiánya nem lehet védekezés alapja.-nak kártérítést kell fizetnie) NJ megelőzi a BJ-ot (A választottbíróság igénybevételének kötelezettsége ügye) Az. mint pl.M. nem lehet védekezés alapja. akkor gyakran BJ szerint kell dönteni (1929-es szerb kölcsönök ügye) Belső jog bizonyíthatja.N.27. mint a BJ. így Gbr. mint a másik. Amikor az állam saját belső viszonyiban nem NJ szerint jár el.:parti tenger kiterjedése) Ha nincs megfelelő NJ szabályozás. így azt Nki szinten kell rendezni BJ szerepe a NJ-ban Nj-ot sértő állam saját BJ-ra hivatkozva nem igazolhatja eljárását 1969: BE12. hogy a cselekmény NJ-ban is jogellenes lenne (ELSI ügy) BJ vizsgálata segít megérteni egy állam Nki szereplésének mozgatórugóit. az egyik rendszer alacsonyabb rendű lenne. a fr. ha az állam Nki kötelezettségét nem teljesíti (Lockerbie ügy) Egy közhatalmat gyakorló szerv cselekményének BJ szerinti jogellenessége nem jelenti azt. NJ alanyai csak az államok lehetnek Fitzmaurice. az állam NJ-ot sértett.cikk: Nki szerződések vonatkozásában egyetlen részes fél sem hivatkozhat saját belső jogára annak igazolásául. hogy összhangban van a jogi hierarchia szerinti legalapvetőbb szabályokkal. hogy elmulasztotta szerződését teljesíteni (Alabama igények: Liverpoolban épített hajókkal vadásztak az angolok az amerikaiakra. A NJ és a BJ úgy különbözik egymástól. A maga területén minden rendszer a legmagasabb rendűnek minősül (minden ország a saját jogrendjét fogadja el a leginkább).jog a brit jogtól. BJ-ban található meg egyes NJ-ot is érintő vélemények (pl. hogy az állam mennyire veszi komolyan egyes Nki kötelezettségeit 12 BE = Bécsi Egyezmény 14 . Egy szabály érvényessége attól függ. hogy a BJ nem tesz egy cselekvést kötelezővé. Rousseau: ha a NJ-nak és a BJ-nak lenne közös működési területe.

Trandtex ügy: fellebbviteli bíróság érvényesnek találta az inkorporáció doktrínáját. West Rand… ügy: amiben a civilizált nemzetek egyet értenek. csökkentette: precedens bíróságok magasabb bíróságok hierarchiában alacsonyabb helyen álló bíróságokra nézve 19. a NJ nem ismeri el a stare decisis szabályát.os Trade: angol bíróság értelmezheti a NJ nyitott kérdéseit).) A szerződések önmagukban nem érvényesülnek.-tól: Transzformáció: NJ szabályait v. Keyn ügy: brit jogszabály nem határozza meg a partszakaszt. kivéve ha azt a BJ inkorporálta. Watsonv. előtte ratifikálnia kell őket a Parlamentnek. ha az nem ütközik BJ-ba. amit senki sem ? meg.Dep. ahhoz Gbr. az csak jogszabály módosíthatja (lsd. Nki szerződések: a részes Nki jogalanyok kötelező megállapodásainak formájában jön létre. Petersen ügy: dán kapitány a brit tves és NJ 3 mérföld között halászott: BJ elsőbbséget élvezett még akkor is. ha a Nki szokásjog volt érvényben. A Nki szokásjognak a common law részeként való elfogadását a parlament által Hatását alkotott a fokú tvek elsőbbségének brit ítéletei alárendelve elve is a kötelezőek értelmezték. A NJ minden szabályát transzformálni kell. így az ütközést okozó kapitány fölött Gbr. mert az uralkodó önmagában nem alkothat 15 . alk.:1978 EP hatáskört bővítő szerződést ratifikálni kellett. ahol a NJ megváltozott.os megerősítés nélkül is. Chung v.-tól: Inkorporáció: NJ automatikusan. NJ csak akkor érvényes.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) NJ a belső bíróságok eljárásában (Gbr.milyen alkotmányos eljárás során transzformálni kell a BJ-ba (ratifikáció). ügy: NJ nem érvényes.-nak hozzá kell járulnia + de meg kell mutatni.-ban az uralkodó joga a Nki szerződések megkötése. Mortensten v.sz. a Nki szerződésekre nem. de a NJ szabály létét tényként bizonyítania kell.os ratifikáció nélkül is része lesz a BJ-nak (Blackstone bíró): csak Nki szokásjogra vonatkozik. ott a bírák igazodhatnak hozzá alk. hogy hatályossá váljon a BJ-ban. R.sz.M. amely tekintet nélkül az eddigi gyakorlatra állít fel mgtrtsi szabályokat.-nak nincs joghatósága. hogy az ország el is ismeri azt/olyan alapvető dolog.N. Gbr.) Brit uralkodó megközelítés a 18.

Mint ilyen az államok szuverenitásának és egyenlőségének elvére épül. belső jogot nem érintő egyezmények Szerződést a Parlament minkét háza tárgyalja a jogszabályokat úgy kell értelmezni. Uralkodó hatáskörét növeli Európai jogban az EU jog elsőbbséget élvez. 3. Módosítása. kiegészítése szükséges. Nki szerződéseknél a bírók tágabban értelmeznek. 4. létezik egy szürke zóna is.Nki szerződés alkalmazásához a common law/tv. ahol a végrehajtó és a bírói tevékenység keveredik állami aktus doktrínája (act of state): egyetlen állam sem gyakorolhat egy másik állam felett joghatóságot. Bíróság előtti érvényesíthetőség kizárt haza/külföldi végrehajtó hatalom cselekményeivel kapcsolatban is. Külföldi hatalom esetében: általános az az elv. 6. Egyének Nki szerződés alapján. Állami immunitás kérdése(1978): egy adott ügykörben eljárhat-e bíróság: az immunitás fogalma nem azonos a bíróság előtti érvényesíthetőség hiányának 16 . Pénzügyi kötelezettséget teremt.mely igény akkor érvényesíthető bíróság előtt. EP hatáskörét növeli.egyezmények.:szerződés háttéranyagait is felhasználják. hogy azok ne ütközzenek a NJ-gal. lényegtelen állig. ahol a 1. EB döntéseit a tagállamok bíróságai is kötelesek alkalmazni. és a kérdés diplomáciára tartozik. Parlament alkotta jogszabály ott szükséges.N. szuverén államok ügyleteiről.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogot.brit területek átadásáról van szó. (Buttes v. hogy a bíróságok nem ítélkezhetnek külföldi. pl. ha a szöveg egyértelmű. akkor alkalmazni kell a NJ konfliktusokra tekintet nélkül . ratifikáció nélkül jogot nem szerezhetnek. mint a tveknél. Dep.M. ahol a szuverenitásról kellene dönteni. Magánszemélyek jogait érintik. Hammer ügy). 2. mivel a cselekmény NJ-ba ütközik és más államok cselekedeteit kellene felülbírálni. Hazai esetben: bíróságok visszautasítanak minden olyan indítványt. 5.of Trade). a Nki szerződések nem önvégrehajtók (Watson v. ha a bíróság jog szerint dönthet róla. kivéve: háború vezetésére és területek átengedésére vonatkozó szerződések. v.

jogképesség. Az alanyiság a jogrend fogalmainak vizsgálatát foglalja magában. USA. amelynek területe és 17 . jogok és kötelezettségek természete és terjedelme. mert az nem lett beiktatva a BJ-ba.más államokkal való kapcsolattartás képessége Badinter-bizottság: az államot olyan közösségként határozzák meg.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) fogalmával.M. de nem kényszeríthetik ki annak betartását.kormányzat. Nki szereplők közül nem mindenki rendelkezik jogalanyisággal.of Trade…: (Ón Tanács) bíróság előtt nem érvényesíthető az összeomlás utáni követelés. csak a terület újraosztásával lehet új államot létrehozni. 4. mint jogállás. USA: bíróságok vizsgálhatják a Nki megállapodásokat.: Littrel v. politikai kérdések doktrínája: a bíróságok a külpolitikailag érzékeny kérdésekkel nem foglalkoznak NJ alanyai Jogalanyiság meghatározott entitánsoknak (egyének. 3. amelyek szuverén államok egymás közötti Nki ügyleteiből erednek. Pl.meghatározott terület.állandó lakosság. mint a NJ alanyának a következő feltételekkel kell rendelkeznie : 1. Montevideoi Egyezmény: Az államnak. de a bíróság azért lehetséges mértékig figyelembe veheti AZAZ: nemzeti bíróságok nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek hatáskörrel olyan jogokról döntésre/kikényszerítésre. hatáskör. Dep. elfogadottságot jelent a közösség részéről Államiság létrejötte mivel uralatlan terület nem létezik. 1933. ám az érintett állam lemondhat immunitásáról konkrét ügyben Watson v. hogy a bíróságoknak nincs joghatósága egy adott ügyben. Nki szerződés csak konkrét ügy ténybeli háttereként vizsgálható. Az immunitás azt írja elő.N. de attól még lehet befolyása Nki alanyiság részvételt. 2. társaságok) minden jogrendszerben jogilag kikényszeríthető jogosultságai és kötelezettségei vannak.

Állandó lakosság megléte természetes követelmény. Inkább egy koherens társ-pol. beolvadás következtében szűnhet meg. 1972) önmeghatározás az államiság egyik megalapozása (Rhodesiát nem ismerték el. csak Zimbabwet a polg. Ennek a képességnek a függetlenség a lényege Önrendelkezés és az államiság feltételei az államiság fennállásához a kormányzat meglétét előíró hagyományos megközelítés a stabilitásra és a ténylegességre összpontosít.: Kongó. hogy ezeket a viszonyokat úgy alakítsa. Lehet konstitutív(NJ értelemben csak elismeréssel jön létre egy állam) és deklaratív (ha az államiság ténybeli kritériumai teljesülnek. 1960. Az államiság létező állam felosztásával is megszűnhet 18 . Ez nem előfeltétele annak.milyen közp. Az ilyen államot a szuverenitás jellemzi. hogy nem sértette meg az ezzel kapcsolatos belső követelményeket. az elismerés csak pol.M.hatalomra vagy kormányzatra.struktúra meglétét jelenti. A NJ nem írja elő pontosan rögzített határok meglétét Ts. Ennek érdekében gyengébb hatékonyságú kormányzatot is el szoktak fogadni (pl. hogy más államok is elismerik.hatékony működése érdekében szükség van v. Guinea. hogy egy országot függetlennek ismerjenek el. emellett figyelembe veszi a demokratikus és képviseleti jellegű kormányzat követelményét. (pl. akkor bizonyítania kell. Szuverén államnak fontos. de annak nincs min. létrejön az állam.meghatározott száma Meghatározott terület a működéshez szükséges területi alapra összpontosít.háború után. Kapcsolatteremtés egyben jelenti. Önrendelkezés a hatalom tényleges gyakorlatát jelenti.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szervezett pol.is megfelelt volna).:Jugoszlávia) államelismerés: olyan ténybeli helyzetek elfogadása. noha a feltételeknek R. amelyeknek jogi jelentőséget tulajdonítanak.N. Ez nem csak országot. ahogy neki jó.hatalomnak alávetett lakossága van. hanem szervezetet is jelenthet.és nem jogi aktus) Államiság megszűnése államiság összeolvadás. Ha egy entitáns állammá és Nki közösség által elfogadottá akar válni.

1970: senki de pl. amíg ezek a korlátozások nem helyezik más állam fennhatósága alá. hogy területe és lakossága fölött az állam gyakorolja joghatóságát. amelynek alapján egy szuverén állam fegyveres erőit korlátozni kellene.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam megszűnése ténybeli kérdés.ENSZ. 2. nem arra.o. kivéve.:bűnözőkkel szemben egyenlőség: jogegyenlőség nem jelenti a pol. Oszták-német vámunió engedélyezésről: egy állam szabadságának korlátozása nem érinti az állam függetlenségét. közvetlen6Közvetve beavatkozzon más állam kül/belügyeibe. Állam megszűnéséhez a Nki közösség egyetértése szükséges (pl: Kuvait. Nukleáris fegyverek használatáról: bizonyos fegyverek használatának jogszerűtlensége nem a felhatalmazás hiányából. Korfu-szoros ügy: független államok Nki kapcsolataiban nélkülözhetetlen a területi szuverenitás tiszteletben tartása Egyetlen állam se kívánhatja saját BJ-nak használatát más államokban pl. 4. egyenlő jogokkal és 19 . ha az állam szerződéssel vagy másképpen maga fogadja el. Jog arra. amely révén képes saját jólétét és fejlődését más államok uralma nélkül biztosítani. melynek vannak jogi feltételei NJ értelmében az állam nem szűnik meg jogellenes fegyveres erőszak alkalmazása/államon belüli felkelés következtében. SZU. NJ szabályainak való alávetettség nem jelenti a függetlenség sérelmét. hanem a tiltásból következik Függetlenség összetevői: 1. Lotus ügy. Jugoszlávia) Államok alapvető jogai függetlenség: az állam olyan képessége. Csehszlovákia.N. 3.egyenlőséget minden állam szuverén egyenlőséget élvez.: emberi jogosult és alapvető hogy szabadságjogokkal bármilyen okból kapcsolatos kérdések nem tartoznak a belügy fogalmába). Ném.önvédelem joga.más szuverén államok belügyeibe való beavatkozásának tilalma ( a belügy fogalma tisztázatlan.M. vagy a rendet felforgatni készülő csoportokat támogassa. Nicaragua ügy: NJ-nak nincs olyan szabálya.

M. államok 3. a terület állami státusát megtartja. 5.egymás területi integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása. 3.egymás ügyeibe való be nem avatkozás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kötelezettségekkel rendelkeznek szuverén egyenlőség elemei: 1. amely a védnökséget számára külügyben feladatokat lehetővé vegyen (pl.szuverenitás és területi integritás tiszteletben tartása. szerződéses viszonyba lép. kult. 2.minden államnak joga. hogy szabadon válassza és fejlessze pol.o.egyenlőség Afrikai Egységszervezet: 1.. 2. 2.minden köteles tiszteletben tartani jogalanyiságát.agresszió tilalma. 3. mindössze a védnökséget ellátó állam tanácsát figyelembe kell vennie (Lictenstein ezért nem lehetett a 20 .N. melynek másik de önálló államiságát nem értelmében jogalanyiságát fenntartja. belügyben át és érvényes állam hogy is tőle állammal köt szerződést. de a állammal olyan gyakorló teszi. 4..belügyekbe való be nem avatkozás tilalma.az államok jogilag egyenlők.minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal. Nki fórumokon eljárhat.tsi. gazd. Jog előtti egyenlőség = jogalanyiság és jogképesség egyenlősége Jogalkotással kapcsolatban nincs egyenlőség.) Formális szuverenitás érintetlen marad. 6.szuverén egyenlőség.rendszerét.:Marokkó-Fr. a nagyhatalmaknak nagyobb a befolyásuk békés egymás mellett élés: 1.az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen.felforgató tevékenység elítélése Protektorátusok és védnökség alatt álló államok Protektorátus Az érintett területi egység Védnökség egy Megtartja külön államiságát. 4.minden állam rendelkezik állam a teljes szuverenitásból fakadó más jogokkal. 4.

Önrendelkezés joga az elszakadás igazolásaként nem alkalmazható a független államokra. a szövetségi állam alkotórészeinek jogalanyisága és jogképessége az állami gyakorlat fényében határozható meg. megállapodásokat közvetítőként) USA: külügyek intézésért a kormány felel. Ilyenkor az állam vagy megtagadja a szerződés aláírását. hogy az érintett hatáskör kívül esik a szövetségi hatáskörön. Ausztrália: a külkapcsolatok vitelének jogosítványa arra is kiterjed. Nki hidakkal a kapcsolatos Ezekhez szövetség szerződéseket más államokkal/azok fűznek.. Ezek részt vesznek a hatalom gyakorlásában a föderáció közös intézményi keretei között. De a tagállamok köthetnek autópályával. ha a kormány jár el joghatóságot fenntartás a szövetségi kormánynak olyan lépések megtételét írja elő. ha a a gyakorolnak. A tényleges hatalmat a föderális szervek gyakorolják Szövetségi állam alapkérdése a hatalom megosztása Föderáció felbomlása mindig előtérbe állítja az önrendelkezés kérdését. ha a szerződés tárgya alapvetően Nki jellegű. hogy egy Nki egyezmény alkalmazása attól függetlenül megengedett. Szerződéskötési jogosultság típusai: A tagállamok meghatározott (Svájc: feltételek kantonok mellet köthetnek köthetnek gazd. tárgyban “szövetségi államai fenntartást” határrendészeti.. hogy a kötelezettség teljesítéséhez a szükséges lépéseket megtegye ILO-egyezmények: tipikusan tagállami hatáskörbe tartozó tárgykörökkel foglalkoznak. amelyek lehetővé teszi a tagállam hatóságainak. Szövetségi államnak Nki jogalanyisága van.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Népszövetség tagja) Szövetséges (föderális) államok Badinter-bizottság: föderális államok bizonyos fokú autonómiával rendelkező közösségeket fognak össze. amelyek rendelkeznek (korlátozott)külügyi jogalanyisággal.M. Azok a tagállamok. rendészeti megállapodásokat. 21 . tagállamaival.N. vagy a tagállami hatáskörök miatt elutasítja a ratifikálást (USA). Kanadában bírói döntés akadályozta meg az állami ratifikálást. Nki jogalanyok.

A német állam formálisan fennmaradt.) se gyakorol kizárólagos igazgatást. Egyezségokmány.után a mandátumrendszer gyámsági rendszerré alakult át.M. A közös feladatokat jegyzőkönyvben rögzítik. egyoldalú lehetővé Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek (Jeruzsálem): olyan különleges Nki terület.N. SZEB felállítása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Sui Generis területi egységek mandátum és gyámság alatt álló területek mandátum: I. amely az ENSZ igazgatás alatt áll (corpus separatum).o. így mandátum megszűnt. A két nagyhatalom együtt jár el. a terület nem lehetett önálló. ezért a DAK erőit ki kellett vonni. A területre a kommunista és a nacionalista kínai rezsim is igényt tartott (Kínától vette át a területet japán). az de a mandátummegállapodások.Fr. 1952-ben NSZK azzal a feltétellel nyerte vissza teljes szuverenitását.. hatáskörrel csak az egyes nemzetekkel foglakozó rezidens biztosok kaptak.VH. akik tapasztalataikat átadva segítették a volt gyarmatokat gyámsági rendszer: II. 1945 után Szövetségesek teljes körű fennhatóságot szereztek az ország felett. de nem állapította meg az új jogosultat. Ném.os dokumentumok nem tettek 22 . A területen egyik állam (Gbr. az állam megtartja saját nemzete feletti szuverén hatalmat. 1960: DAK nem teljesítette a kötelezettségeit.o. Tajvan Japán 1945-ös fegyverletételnél a Tajvan feletti szuverenitásról lemondott. Namíbia ezért az ENSZ közvetlen felügyelete alá került.után a felszabadított gyarmatokat olyan fejlettebb népek uralma alá helyezték. Berlin 4 részre osztva. de a helyzet jogi képviselethez hasonlított. a területek Nki státusa így önhatalmúlag nem változtatható. Az ENSZ AO nem írja elő kötelezően a gyámsági rendszerre az való áttérést. (vagy USA: szabad társulási megállapodásokat kötött):. mert Tajvan nem akart önálló cselekményeket az alk. hogy a szövetségesek egyes jogosítványokat fenntartottak maguknak Kondomínium (Új-Hebridák): két vagy több állam egyenlő mértékben gyakorol szuverenitást egy terület és annak lakosai felett. időközben vállalt kötelezettségek eredő feladatok még mindig érvényben vannak (DNY-Afrika). 4 övezet.VH.

de az aktus Nki joghatással bír. de egyben kikiáltották a CTK-t. Alapelvei: 1.szuverenitás. Keretében több állam működik együtt korlátozott feladatkörrel felruházott központi intézményekben. de a terület ma is török uralom alatt áll. FÁK tagja a volt SZU tagköztársaságok kivéve a balti államokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) lenni. 3. de közigazgatásilag független. 1983-ban a ciprusi törökök kikiáltották függetlenségüket (BT elítélte.népek önrendelkezési joga. 4. külügyek és védelem terén ellenőrzést gyakorol) ENSZ által elfogadott társulás: ha a társult egység a hatalom gyakorlásának elfogadható mértékét a magáénak tudhatja. területi integritás tiszteletben tartása. felszólított az el nem ismerésre). noha mai napi folynak harci cselekmények a területén Államok társulása konföderáció: olyan államok közötti formális társulás. fejletlenség miatt alakítanak ki szorosabb viszonyt: Új-Zéland és a Cook-szigetek.fegyveres erő alkalmazása/azzal való fenyegetés tilalma. Társult államok: kis terület. amelyek a főtitkár és a kormányfők konferenciáin keresztül működnek együtt. 23 . külön közigazgatást hoztak létre. így Tajvan egy államisággal nem rendelkező területi egység lett. amellyel nem jön létre új állam. de az Afrikai Egységszervezetben ne akartak neki helyet biztosítani.N.lett. általában Nki egyezmény alapján. ami de jure Kína része. Fő koordinációs szerve a államfők tanácsa. Tagjai olyan független államok. 1960-ban a görögök részvételével jött létre a szövetségi köztársaság. FÁK nem állam és nem szupranacionális szervezet. Nem teremt kötelező jogviszonyt.M. Ny-Indiai Társult Államok (Gbr. 2. végül 1984-ben engedték be. ideértve a belügyeket Nemzetközösség: közös érdek és történelmi kötelékek alapján létrehozott társulás. Ciprusi Török Köztársaság: BT határozat után a törökök kivonultak a megszállt területről. FÁK: SZU jogutódja Oroszo. inkább a véleménycsere fórumaként működik.viták békés rendezése. nem tekinthető szuverén államnak. amely irányítja a végrehajtó szervek tanácsát. így ismerve el az államot. a CK elismert határai között de facto török közigazgatás alatt álló egység Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság: 1976-ban kikiáltott köztársaságot többen elismerték.

így egyes vélemények szerint nem tekinthető önálló államnak. Máltát V. Lateráni szerződés: Olaszo. mint különleges entitánst. ENSZ KGY: az Afrikai Egységszervezet és az Arab Liga által elismert mozgalmak az üléseken megfigyelőként részt vehetnek. később Rodoszt irányították. 1834-ben Rómával közösen alapított humanitárius szervezetet. Ma Vatikánban csak a tisztviselők jelentik az állandó lakosságot. igazgatását pedig jórészt Olaszo.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Konszenzussal döntenek. és a nemzetközi kapcsolatok terén a Szentszék szuverenitását. Szentszék és vatikáni állam: 1929.végzi. így elismerték Nki jogalanyiságát.elismeri a vatikáni államot. a terület feletti szuverenitást 1798-ban elvesztette. Olaszo. Pl: Portugália egyes afrikai területein az Afrikai Egységszervezet által elismert mozgalmak a terület ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásában. az Afrikai Egységszervezet ülésein megfigyelőként részt vehettek (1977). az elfogadott jogszabályok része lesz a tagállamok BJ-nak . hogy bizonyos csoportok és mozgalmak a kérdéses területek de facto igazgatásának függvényében elismerést nyerhetnek. Nemzeti felszabadítási mozgalmak: Nki jogalanyiságuk az önkormányzatiság és az önrendelkezés mértékétől függ.-tól nem rendelkezik.N.M.Károlytól kapták. Harci cselekmények terén rájuk is irányadóak a NJ szabályai.Pilléres szerkezetű. Állandó végrehajtó/koordinatív testület a KüM Tanácsa EU: közös intézmények a tagállamokra kötelező aktusokat bocsáthatnak ki. Felkelőmozgalmak és hadviselő csoportok: NJ elismeri. 1935-be jogalanyiságát. és kormányként is elismerte 24 . bár jogalanyisággal a XIX:sz. A regionális érvényes megállapodásokat köthetnek. a legtöbb országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. EB: közösségi jog elsőbbséget élvez a BJgal szemben Különleges entitánsok Máltai Lovagrend: katonai ér orvosi feladatok ellátására hozták létre a keresztes háború idején. viszont Vatikán önállóan több Nki szerződés részese Szentszék diplomáciai kapcsolatait 1870 után is fenntartotta.

de még nem került bele a Népszövetség egyezségokmányába.után került bele az ENSZ AO-ba (a szervezet célja a nemzetek közötti baráti viszony kialakítása az a egyenjogúság és az önrendelkezés tiszteletben tartása alapján) de ez még nem jelentett automatikus jogi kötelezettséget. de a végleges státusszal kapcsolatos kérdésekkel nem foglalkozhat) felállítása.M. irányadó szabályai több BJ-ból származik.N. Eurofima. tagjaik és vezetőik számos nemzeti szuverént képviselnek. Pl: Ontelsat. szokásokra. de nincs Nki jogalanyiságuk Népek önrendelkezési joga ÖRJ13 megalapozása I. hogy a mozgalom hatékony és nem szeparatista. jogalanyiságuk nem (csak) a nemzeti jog alkalmazásától függ. de általános jogelvként is elismerték. Az önrendelkezés pontos jelentése az 1945 utáni gyakorlatban tisztázódott: Érvényes szerződésekre.VH. amely az ENSZ KGY-nek tartozott 13 ÖRJ = önrendelkezési jog 25 . PSZF: ENSZ BT vitáiban BT tagsággal nem rendelkező tagállamokkal azonos jogot kapott. az anyavállalat által összefogott jogi személyből állnak. de az ENSZ Namíbiai Tanácsa rendelkezett igazgatási jogokkal.VH. a későbbi értelmezések tették azzá. után jelent meg. politikai eszmének tekintették II.-ról szóló izraeli-palesztin nyilatkozat): PSZF delegációt a palesztin nép képviselőjeként ismerték el a közel-keleti békekonferencián + Palesztin Ideiglenes Önkormányzati Hatóság (Gáza és nyugati part.mozgalmat felelősséggel Nki közhasznú társaságok: az állami és a magánvállalatok közötti együttműködés céljából jönnek létre.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elismerés biztosítja. egymáshoz kapcsolódó. Namíbia: a felszab. BIS Transznacionális társaságok: olyan magánvállalkozás. amelyek több. 1993 (Ideiglenes önkorm. nem egy állam belső jogának kizárólagos alkalmazásával jönnek létre. inkább csak kisebbségvédelmi rendelkezésekben és a mandátumrendszerben jelent meg Két VH között az ÖRJ-t nem tekintettéka NJ részének.

1970: minden népet megillető jog az ÖRJ. társulás stb.státusát (függetlenség. az ország területi integritása. ÖRJ. nem és törekszik az gazd.) ÖRJ szerepet játszik az államiság megteremtésében.. szuverenitás viták megőrzésében. de a Indonézia távolmaradása miatt a bíróság az ügyben nem tudja joghatóságát gyakorolni Önrendelkezés fogalma 1960. 26 . az érintett területeken élő népeket pedig Nki jogalanyisággal ruházza fel Gyarmatosítottnak minősülő területen élő nép szabadon határozhatja meg pol. Ez a státus addig áll fenn. Minden. ENSZ emberi jogi egyezmények: a részes államok előmozdítják a népek ÖRJ-nak magvalósulását. késleltetheti önállósodást. államok függetlenségének megőrzésében. 1966. mint opinio juris: Namíbia ügy.fejlődésre. Ausztrália): Kelet-Timor népének van ÖRJ-a.1970. nemzet egysége ellen irányuló kísérlet elítélendő.. tsi. kult.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elfogadható 1960. A gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről: minden népnek joga van az önrendelkezésre.N. minden nép szabadon határozza meg politikai Fejletlenség státusát. amely egy ország területi egységének megbontásához vezetett volna: gyarmati vagy más önkormányzattal nem rendelkező terület igazgatását végző állam területétől elkülönült és eltérő státussal rendelkezik. Nyugat-Szahara ügy: a NJ-nak az önkormányzattal nem rendelkező területekkel kapcsolatos fejlődése következtében az ÖRJ kiterjed ezekre a területekre is. ENSZ dekolonizációs bizottsága ma is foglalkozik a függő területekkel. Kelt-Timor (Portugália v. beolvadás. 1966. így a Nki jogosultságok közvetlen letéteményeseként minden nép a NJ alanyává vált a nép fogalma ENSZ ellenállt a fogalom tágításának. míg a területen élő nép az ÖRJát nem gyakorolja ÖRJ egyértelműen alkalmazható az európai gyarmatosító hatalmakra.

Jogalanyok csak államok és esetleg Nki szervezetek lehetnek.: ebben az esetben nem csak az az állam rendelkezik joghatósággal.nem ültette át a Danziggal kötött megállapodását a BJ-ba. állam és egyén közti kapcsolat az állampolgárságban nyilvánult meg először (pl. hanem az elkövető állampolgársága szerinti állam is 27 .M. hogy kit tekint állampolgárának. ahol a cselekményt lefolytatták.N. és azt a többi államnak el kell ismernie egyének főszabály szerint nem rendelkeznek perképességgel Nki szerződés megsértése ügyében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) rendezésében.közötti vitának számított 1919. természeti erőforrások feletti uralom kérdésében.: joghatóság kérdése) az egyénnek egy külföldi állammal szemben megfogalmazott követelése egybeolvad állampolgársága szerinti országa követelésével minden államnak joga van meghatározni.: háború utáni kártérítési követelések) Danzigi vasúti tisztviselők ügyében: Lo. Az államok ruházhatnak az egyénekre a NJ keretei között érvényesíthető jogokat. Egyének Egyén az emberi jogokkal összefüggésben jelent meg a NJ-ban elméletek: term. kizárólagosságát hangsúlyozták modern gyakorlat: egyént. (pl. így minden kérdés mint Danzig és Lo.jogi: az egyének csak tárgyai a szabályozásnak. mint a NJ alanyát és résztvevőjét egyre inkább elismerik. Elmélet problémája: a NJ lényege mindig is az emberekkel való törődés volt pozitivista: az állam központi szerepét. kisebbségvédelmi kérdéssel kapcsolatban a magánszemélyek közvetlenül is a NBhoz fordulhatnak EGK szerződés Nki büntetőjogi felelősség A NJ meghatározott esetekben közvetlen felelősséget ruház az egyénekre.

fegyveres ütközésről szóló jegyzőkönyv (polgári lakosság elleni támadás.N. megszálló hatalom saját polgárainak áttelepítése. az egyén nem vonható felelősségre 1990. bűncselekmények végrehajtása/tervezése. apartheid. háborús idegen/gyarmati emberi jogok erővel népirtás. 1977. védett személyek ki/áttelepítése. NJB tervezet: büntetőjogi felelősség alapja lehet agresszió/azzal való fenyegetőzés/tervezése. Ha egy állam is felelős. túszszedés). Katonai szükség nem hozható fel mentségként. megszállt terület teljes/rész lakosainak ki/áttelepítése. Nki terrorizmus szándékos szervezése/segítése. súlyos létrehozása/fenntartása/szervezése/vezetése. faji megkülönböztetés. kínzás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Kalózkodás Rabszolgaság 1919: hadviselés jogának és szokásának megsértésével vádolt egyének haditörvényszék elé állíthatók 1945: egyén felelősségre vonható béke elleni. A “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1991. háborús.szer kereskedelem. belügyeibe fegyveres kiemelkedően való beavatkozás. történő apartheid. megalázó bánásmód. súlyos környezetszennyezés végrehajtása/tervezése/elrendelése. hogy az sok halottat követel/nagy vagyoni kárt okoz. állam képviselőjeként: zsoldosok toborzása/kiképzése/finanszírozása/annak elrendelése. és tiltott káb. műemlékek/kultikus helyek/művészeti alkotások nagy pusztítást okozó megtámadása) megsértése esetén. állam kül-és hatalom megsértése.genfi humanitárius jog (szándékos emberölés. veszélyes üzemek elleni támadás annak tudatában.M. ENSZ KGY ezt megerősítette 1948: népirtás bűncselekménye esetén 1973: apartheid bűncselekmény 1949. tulajdon katonai szükséggel nem igazolható jogellene/önkényes kisajátítása/pusztítása. BT: humanitárius jog megsértése 28 . emberi méltóság elleni bűncselekményekben (Nünbergi Szabályzat). terrorista/felforgató tevékenységek támogatása.

Felettes személy. akik a bűncselekményeket megtervezték. Felettes személy. Eljárást folytathat természetes személyekkel szemben. végrehajtásukhoz előkészületekhez hozzájárultak vagy abban segédkeztek. Ruanda területén a Nki humanitárius jogot sértő cselekmények elkövetett hasonló kapcsolatos felelős személyek és a szomszédos Joghatósága: államokban népirtás. fegyveres valamint összecsapásokra bűncselekmények. 29 . amely a szervezet tagjaira nézve kötelező döntéseket hozhat: 1993:a korábbi Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett a Nki humanitárius jogot megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni. elrendelték. lakosság körében emberölés.N. ha tudott a cselekményről. elkövették. agresszió bűncselekménye. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény 1994. tervezésükhöz. jogsértésekért felelős ruandai állampolgárokkal büntetőtörvényszék emberiség elleni bűncselekmények. emberiség elleni olyan felkeltik a Nki közösség aggodalmát. felbujtottak. szintén felelős. kínzás). szintén felelős. teleülések önkényes pusztítása.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Bíróságok: Nemzetközi Büntető Törvényszék felállítása (1994): népirtás. genfi egyezmények és az azt kiegészítő II. vonatkozó amelyek jogszabályok és szokások súlyos megsértése. ENSZ BT saját hatáskörében felállított háborús bűncselekményeket tárgyaló bizottsága. előkészítésükhöz. bűncselekmények. jegyzőkönyvben felsorolt bűncselekmények esetén. (polgári népirtás. ha tudott a cselekményről. fosztogatás). emberiség elleni bűncselekmények pusztítás. erre tvszéket kell felállítani: Joghatósága: genfi egyezmények súlyos megszegése. “parancsra tettem” csak enyhítő körülmény. hadviselés szabályainak és szokásainak megsértése (szükségtelen szenvedés okozására tervezett fegyverek használata. módszeres kitelepítés.M.

az államok kötelesek elősegíteni az EJ egyetemes tiszteletben tartását államközpontú felfogás: az EJ nem közvetlenül szabályozza a NJ.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Emberi jogok Az EJ14 természete 1948. 3. hogy tükröznek-e erkölcsi megfontolásokat. vallásszabadsághoz való jog. kormányzásban való politikai részvétel. igazság. véleménnyilvánításhoz. egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság.N. felvilágosultság. hatalom. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: az emberiség minden tagja méltóságának. ezért azok az állam belügyeibe tartoznak. nyelvi diszkriminációt. Nki kötelezettségeket az állam határozza meg saját kondíciói függvényében 14 EJ = emberi jogok 30 mivel az erkölcsi jogok nem szükségszerűképpen kikényszeríthetők .természete (ember alkotta joghoz képest magasabb jogrendből származnak) XX.sz. Tunkin: az EJ tiszteletben tartásának elemei: 1. vallási. ember. hogy ne engedjenek faji. nemi.: univerzális elvként felfogott emberi jogok Releváns tényezők a létrehozás folyamatában van (pol. mert az egyének nem alanyai a NJ-nak. amelyek egy közösség értékeit tükrözik pozitív jogok: jogrendszerbe foglalt jogok. az EJ végrehajtását az állam végzi.M.központú): tisztelet. egyesülési szabadsághoz. ts. függetlenül attól.minden államnak kötelessége. szeretet. egészség. béke alapját alkotja a világon EJ fogalmai: Közvetlenül kényszeríthető és kötelező megsértése az államok gyakorlatának bizonyítéka azoknak a jogoknak van esélyük a megvalósulásra. hogy tiszteletben tartsa a területén lévő személyek alapvető jogait és szabadságát.államok kötelessége. jólét. készség. erkölcsi jogok: különböző forrásból erednek: vallás. 2. becsületesség EJ NJ védelmének ideologikus megközelítései az egyén alapvető politikai és polgári jogaira helyezi a hangsúlyt (NY): ezek a kormányzottak feletti hatalom korlátozásával kapcsolatos igényeket jelenti: tvnek megfelelő eljárás.

élethez való jog.lelkiismereti és vallásszabadság. A mandatórius államot kötelezték a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásra. kivétel:nincs lehetőség belső jogorvoslatra.N. hogy problémáikat saját alk. v. 4.színűleg nem lenne hatékony.rabszolgaság.névhez való jog. mandátumrendszer megalapítása. hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmód. mielőtt a Nki mechanizmusokhoz fordulnának.VH. túl hosszú ideig tartana.:kevés ügyet tekintettek Nki-nak. nemzet létét fenyegető egyéb okok miatt sem lehet eltérni: 1. sebesültekkel. kivétel: kalózkodás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) harmadik világ “vegyes” koncepciója: az államok egyenlőségének és szuverenitásának fontossága a gazdasági és szociális jogok jelentőségének elismerése együtt. 31 . EJ területén ezt fokozatosan átértelmezik. 7. 2.család jogai.kínzás. idegenekkel való bánásmód végzésének lehetősége) ILO felállítása. Nemzetek Szövetsége megalapítása. célja a jobb munkakörülmények és s szakszervezeti szabadság előmozdítása II. háború.os eljárásaik útján oldják meg. annak gyakorlása nem jelenti a belügyekbe való beavatkozást belső jogorvoslatok kimerítésének szabálya: lehetővé teszi az államok számára. valamennyi EJ ügyre belső ügyként tekintettek.sz. 3. 6. EJ Nki védelmének fejlődése 19. 5. után: ugrásszerű fejlődés EJ-kal kapcsolatos alapelvek belső joghatóság: az államoknak nincs joguk beleavatkozni más államok belügyeibe. Ha egy állam elfogadja egy Nki eljárás keretében az egyéni panaszjogot. rabszolgaság. 1919. Jogok elsőbbsége: olyanjogok. a benszülöttekkel való igazságos bánásmódra Békeszerződések: tartalmaztak kisebbségek (egyenlő védelmét biztosító kollektív bekezdéseket tevékenységek bánásmód.visszaható hatályú tvek tilalma. amelyektől még szükségállapot.M.

3. népirtás.magánéletbe való önkényes beavatkozás tilalma.adósok és olyan személyek bebörtönzésének tilalma.jog a kormányzáshoz való részvételre.neveléshez való jog 1993.tv. egyenlő fizetéshez való jog. 3.az ENSZ nem avatkozik bele az államok belügyeibe (kiv.2. 9.előtti egyenlőség. rabszolgaság. hogy a Nki szokásjog részeivé váltak (kínzás. EJ egyezmények általában: arra kötelezi az államokat. Bécs. TB-hez való jog. EJ konferencia: valamennyi EJ egyetemes. oszthatatlan. lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 8.jogképességhez való jog.kínzás.állampolgársághoz való jog. kínzástól való tilalom.valamennyi kötelezi 55. diszkrimináció tilalma ENSZ EJ rendszere általában AO:1.gyerek jogai.emberi jogok).munkához. 2.gyülekezés szabadsága.M.szabadsághoz.ENSZ előmozdítja tag az EJ egyetemes magát tiszteletben tartását.KGY vizsgálja a megvalósulást és szükség szerint javaslatokat tesz. Nki szokásjog és az EJ: EJ úgy tekinthetők. rabszolgaság. PPJ egyezségokmánya alapján nem lehet eltérni a következő jogoktól: 1. 8.tényleges jogorvoslattól. 9. 4. megfelelő eljárástól.jog az élethez.szervezet célja az alapvető EJ és szabadságok tiszteletben tartása. 7.N. hogy a benne foglalt rendelkezéseknek belső jogalkotásuk útján vagy más módon eleget tegyenek. 4. Finanszírozását általában az ENSZ rendes költségvetése végzi Gyámsági rendszer: az alapvető célja az EJ tiszteletben rendelkező tartásának területeken ösztönzése. időszakonként jelentést tegyenek. 5.lelkiismereti és vallásszabadság. 10.gondolat. 6. való 56. akik pusztán szerződéses kötelezettségeiknek nem képesek eleget tenni. 5. személyes biztonsághoz való jog. 32 . 2. 13.mozgás szabadsága. 1948. ha az egyezmény megkívánja. 55. EJ egyetemes nyilatkozata: (jogi értelemben nem kötelező dokumentum): 1. büntetőjog visszaható hatályának tilalma.végrehajtásában közreműködésre. önkormányzattal nem elsőbbséget élveznek az őslakosok érdekei.

polgári. 5.súlyos testi/lelki a sérelem csoportra.népirtás nem tartozik bele az egyezménybe.csoport tagjainak megölése. A csoportok és egyének kollektív jogainak védelme: egyéni (élethez.olyan életfeltételek intézkedések rákényszerítése megtétele.N. amelyért egy állam is felelős lehet.pol..jog élvezetének elősegítéséért magvalósulásáért) intézményének megteremtése. valamennyi szoc. népi. vallási csoport teljes /részleges megsemmisítésének szándékával követnek el: 1. vallás) népirtás (genocídium) tilalma: 1948. faji.. egy csoport fizikai védelme) kisebbséghez tartozó egyének jogai (kult. kult. Az államok tagadhatják a népirtást.olyan 4. felelős gazd. de földrajzilag és időbelileg korlátozott módon. Állam felelősségének kérdése: ENSZ-tervezet: Nki bűncselekmények alapja..nem említik a megelőzés eszközeit a Nki tvszékek hatásköre az egyénekre terjed ki. előidézése. tisztán kollektív (önrendelkezéshez való jog. az ENSZ az elsődleges ENSZ EJ feladatának tekinti. nyelvgyakorlat. ahol a tettet elkövette/Nki büntetőbíróságnak kell felelősségre vonnia kérdéses pontok: 1. és tevékenységéért. ENSZ EJ védelmét aki pol.kult. demo és EJ szorosan összefüggnek.csoport gyermekeinek más csoportnak való erőszakos átadása nem tartozik hozzá végrehajtást ellenőrző rendszer a népirtással megvádolt személyt ott kell bíróság ellen állítani. egyéniek. vallás kinyilvánításához való jog). vagy annak szándékát. amelynek célja a csoport teljes/részleges fizikai elpusztulásának melynek csoporton belüli születések meggátolása. olyan Nki kötelezettség megszegése. célja a okozása. 4. de kifejeződésük szükségszerűen kollektív (gyülekezéshez. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről minden olyan bűncselekmény.M. amely alapvető lenne az emberi lények 33 . 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kölcsönösen főbiztosa( tényleges függ olyan egymástól.. 3. amely v.mely nemzeti. 2. 2. ENSZ EJ tisztviselő.csoportok nem tartoznak a védett csoportok közé. véleménynyilvánításhoz való jog).

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megvédéséhez. Bosznia Hercegovina v. Jugoszlávia: Jo.megsértette az egyezményt, a NB felszólította Jo.t, hogy biztosítsa, hogy egyik általa támogatott szervezet/személy se kövessen el genocídiumot. Az egyezményben foglaltak erga omnes jellegűek az államnak kötelessége, hogy megelőzze a népirtást, függetlenül a belső/külső konfliktusoktól diszkrimináció (hátrányosan megkülönböztető bánásmód) tilalma, csoportra és annak tagjaira is vonatkozik. 1965: A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Nki egyezmény. Fogalma: minden olyan különbségtétel, kizárás, megszorítás, előnyben részesítés, amelynek alapja faj, bőrszín, származás, nemzetiségi/etnikai eredet, és amelynek célja vagy eredménye pol., gazd., tsi, kult.téren vagy a közélet bármely más területén az EJ és alapvető szabadságok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlatának negsemmisítése/csorbítása Diszkrimináció ellentétes a Nki szokásjoggal (ENSZ AO, EJ egyetemes nyilatkozata, EJ Nki egyezségokmányai, regionális szerződések, általános állami gyakorlat alapján) PPJ Nki egyezségokmánya: valamennyi részes állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá eső személyeknek az egyezségokmányban biztosított jogait bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül ENSZ EJ Bizottsága diszkrimináció tilalma az EJ védelmének alapvető és általános elvét képezi Albániai kisebbségi iskolák ügye: kizár, Az egyenlőség tényleges a jogban minden magában is megkülönböztetést tudjon teremteni. egyenlőség

foglalhatja az eltérő bánásmódot, hogy egyensúlyi helyzetet egyenlőség pozitív diszkriminációt követelhet ÖRJ, mint EJ: minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon határozza meg politikai státusát, és törekszik gazd., tsi., kult.fejlődésre. Tárgyalja: Helsinki Záróokmány ( jog a pol.rendszer szabad

34

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megválasztásához), EJ és a népek jogai afrikai chartája (minden népnek joga van a létezésre, önrendelkezésre), Baráti kapcsolatokat szabályozó NJ elvekről KGY nyilatkozat (népek idegen elnyomás és uralom alávetése, kizsákmányolása tiltott Területi integritás alapelve (uti possidetis iuris): védelmezi a független államok területét, és az állami szuverenitás állami koncepciójának része. Megjelenése: államterület befagyasztása határainak és a függetlenség egyetértéssel pillanataiban való való kölcsönös megőrzése

(megerősíti: Burkina Faso v. Mali ügy, Badinter-bizottság) Nem használható fel szuverén államok felbomlasztására PPJ Nki egyezségokmánya lényegi + ENSZ feltétele EJ az Bizottság, egyéni EJ 1984: ÖRJ megvalósulásának hatékony

biztosítása és tiszteletben tartása. Az alapelv kollektív jellegű, kikényszerítésére nem lehet egyéni panaszos eljárást indítani. kisebbségek védelme: I.VH után a kisebbségben lévők ugyanolyan jogokat, bánásmódot, biztonságot kaptak KKEu15-ban, mint a többségi államalkotó népek. Kisebbségi ügyekben a Nemzetek Szövetsége előtt kellett kisebbségi panaszos eljárást lefolytatni. II.VH.után egyéni EJ kerültek a középpontba PPJ Nki egyezségokmánya, 1966: az olyan államokban, ahol nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbséghez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együtt saját kult.-juk legyen, vallásukat gyakorolják, kifejezzék, nyelvüket használják ENSZ EJ Bizottság: ezeket a jogokat az állam területén v.mennyi kisebbségi tagnak biztosítani kell, nem csak az állam polgárainak (Lovelace ügy: kanadai indián nő nem indiánhoz ment férjhez, így elvesztette jogát, hogy rezervátumban lakjon. A lakhelyre vonatkozó tvek nem ésszerűek, mert a nő csak a rezervátumban tudja kult.jogait gyakorolni, Lubicon Lake Band ügy:) 1994, 27.cikk kommentár: jogok nem sérthetik az államok szuverenitását és területi integritását, noha bizonyos kisebbségi jogok (őslakosok életmódja) szorosan kapcsolódnak egy15 KKEu = Közép-Kelet Európa 35

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) egy területhez és annak erőforrásainak használatához A

kisebbséghez tartozó személyeknek nem kell az adott állam polgárainak lenni vagy ott állandó lakhellyel bírniuk (munkavállalók, látogatók védelme) ENSZ KGY Nyilatkozat, 1992: az államoknak védeniük kell területükön kisebbségek létezését, nemzeti, etnikai, kult., vallási identitását. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját identitásuk szerint élni, saját nyelvükön részt venni a magán/közéletben ILO: azt, hogy az egyezményt alkalmazni kell-e függ attól, hogy az érintett személy a kisebbséghez tartozónak vallja-e magát Őslakos népek is rendelkeznek tsi, a kisebbségi jogokkal (1994) saját nyilatkozat-tervezet):ÖRJ, kult., stb.jellegzetességhez,

jogrendhez, állami életben való részvétel joga, kollektív joguk van arra, hogy szabadon élhessenek, etnikai tisztogatással, népirtással szembeni védelem, neveléshez, médiához, egészséghez való jog, spec.a földhasználathoz kapcsolatos joguk egyéb kollektív jogok fejlődéshez való jog: valamennyi emberi lény, nép elidegeníthetetlen joga arra, hogy részt vegyen a tsi, kult., gazd., szoc., fejlődésben és annak gyümölcseit élvezhesse. Az államok felelősek a körülmények megteremtéséért: erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés, neveléshez, eüi ellátáshoz, élelemhez, lakáshoz, foglalkoztatáshoz, tisztességes jövedelemhez való jog, női egyenjogúság egészséges környezethez való jog (utódoknak azt megőrizni) békéhez való jog ENSZ-rendszer végrehajtása politikai testületek: KGY: ajánlásokat tehet, bizottsági rendszerben működik (EJ: szociális, humanitárius, kulturális bizottság, jogi bizottság, politikai és biztonsági bizottságot, segédszervezeteket hozhat létre, GSZT16: ajánlásokat tehet, egyezménytervezeteket készíthet, konferencia tartását kezdeményezheti, érintett testületek beszámolóit hallgatja meg EJ Bizottsága: GSZT segédszervezetek. 1967-ben kapott felhatalmazást
16 GSZT = Gazdasági Szociális Tanács 36

amely nem autonóm. hogy a benyújtott panaszokat vizsgálja és annak alapján ajánlásokat tegyen a GSZT-nek rapőrtőrökön keresztül. nem közvetlenül érvényesülő jogi kötelezettség. majd az ügyet az EJ Bíróság elé terjeszti6ajánlásokat tesz a GSZT-nek Diszkrimináció megakadályozásával és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság: EJ Bizottság alapította. kult. életszínvonalhoz. jogilag független a részes államoktól. Témái: ÖRJ. Egyéni panaszokat is vizsgál. nem a részes államoknak felelős. hanem autonóm jellegűek Faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (1965-ös egyezmény alapján): szakértői bizottság. a nem jelentő tagállamok helyzetét. 1966: államok erőforrásaitól függ a működése. TB-hoz. Ellenőrzési rendszere: minden 5. őslakosok helyzete) Gazd. a bizottságnak információkat joga van arra.. munkához. az ENSZ szervének.szoc.. Két évente vizsgálják az elmúlt időszak teljesítményét.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) arra.évben jelentést tesznek a részes államok. amely igyekszik azt megoldani. kult. Évente egyszer megvizsgálják jelentéseit.N.: 1993. EJ panaszokat 5 tagú különleges bizottság vizsgálja. Minden ország saját raportőrrel rendelkezik EJ Bizottság (PPJ Nki egyezségokmánya alapján): független szakértőkből álló bizottság. neveléshez. nem lehet hozzá panaszokat intézni Egyes szerződések által létrehozott szakértői testületek: EJ szerződések által létrehozott szakértői testületek. ezért nehéz a végrehajtása. csak gyenge tart végrehajtási ülést Genfben. amit a 37 . Jugoszlávia).jogok Nki egyezségokmánya. ha a bepanaszolt állam elfogadja a bizottság eljárását. konszenzusos döntéshozatallal dönt..M. eszközei ahol vannak. Nem a pontosan tagállamok megfogalmazott jogokat tartalmaz. panasszal élhetnek egymással szemben a bizottságnál.életben való részvételhez való jog. nem ENSZ segédszervezetek. raportőri rendszerben dolgozik (rabszolgaság. GSZT Bizottság szemlézi ezeket. Részes államok rendszeres jelentést küldenek a GSZT-hoz. hogy a részes államoktól A részes további államok kérjen (pl.

kvótarendszer bevezetése.asszonyok külföldi férjeit deportálták.nukleáris fegyverek gyártását és használatát emberiség elleni bűncselekménnyé kellene nyilvánítani. Nem bíróság. Főbb kommentárjai : 1. halálos ítélet 18 év alatti személyre és terhes nőre kiszabni tilos. Halálbüntetéssel kapcsolatban (halálbüntetéssel fenyegetett személyt nem lehet kiadni lyan államnak. Mauritian Women ügy ( murit. kiegészítést is kérhet a részes államoktól.gyermekek helyzetéről (gyermekhalandóságot csökkenteni kell. diplomáciai testületekben hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése.diszkrimináció tilalmáról (azonos bánásmódra nem mindig van szükség. ha a választott ügyvéd nem jelenik meg) nőkkel szembeni diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó bizottság: GSZT funkcionális független szakértői bizottsága. míg a maurit. hogy a bizottság államközi panaszokkal foglalkozzon. gyermekek jogainak kiemelt védelme. az ügyekben kötelező döntést nem hozhat. Munka alapja: 1979es egyezmény. ahol fenyegetve van a méltányos eljáráshoz való joga. A részes államok elismerik. Robinson ügy (halálbüntetéssel fenyegetett vádlottnak az államnak kell védőt biztosítania. Lovelace ügy. fojtógázzal való kivégzés kegyetlen és embertelen bánásmódot jelent). Döntései: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) bizottság megvizsgál és kommentárt fűz hozzá + egyéb info.forrásokat is igénybe vesz. egyes ülésszakok között különleges raportőrök foglalkoznak a panaszokkal. nem minden különbségtétel jelent diszkriminációt. egyéni panaszokkal csak a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után. és az ő érdekében terjesztették elő (általában kéri a folyamat felfüggesztését a vizsgálat befejezéséig). (pozitív diszkrimináció támogatása. 2.N. nőkkel 38 . GSZT-n keresztül évente jelentést tesz a KGY-nek. Közbenső védelmi intézkedés: ha a panaszt benyújtó halálra ítélt/kivégzésre vár. a az egyezségokmányból kötelezettségeket részes államoknak a külföldi állampolgárokkal szemben is be kell tartaniuk).M. az államoknak meg kell szüntetniük a diszkriminációt okozó körülményeket)4. Vizsgálatok alapján javaslatokat és általános ajánlásokat tesz.férfiak erdő külföldi feleségeit azonban nem. minden gyermeknek kell állampolgársággal rendelkeznie) 3. Bármikor kötelezheti az országokat a jelentéstételre.

kínzással vádolt személyeknek bíróság elé kell állniuk) Független szakértői bizottság. amelyet szándékosan. hogy vallomást csikarjanak ki. Raportőri rendszer gyermekjogi bizottság (1989-es egyezmény alapján jog ez élethez. azt független eljárás során kell lefolytatni. a gyermeket érintő lépés esetén elsődlegesnek kell tekinteni a gyermek mindenekfelett álló érdekét (erőszakkal szembeni védettség. amely jogszerű szankcióból ered. Olyan esetekben. gondolati. egészséghez való jog):Minden. azzal szükségszerűen vagy mellékesen együtt jár. ahol bírósági eljárás során kerül sor a kínzásra. Nem tartozik ide az.M. Joga van államközi és egyéni (ha az állam a elfogadja a az bizottság állammal joghatóságát) panaszokat kivizsgálni. akik egyben az EJ Bizottság tagjai is. kínzás elleni bizottság (1984-es egyezmény alapján: a részes államok igyekeznek területükön megelőzni a kínzást. nyomást gyakoroljanak rá. éves jelentési rendszer. vizsgálatot közösen és szakértők bevonásával folytatja le. majd javaslatait továbbítja az államnak.. a KGY felé tesz ajánlásokat. külön eljárásban kér infot az államtól és helyszíni vizsgálatokat is végez 39 . házasságon és családi kapcsolatokon belüli egyenlőség). Ha a részes államban veszélyes helyzet áll elő. Az egyezménynek visszamenőleges hatálya nincs (lsd. bár a bizottság azt vizsgálja). akcióprogram : nők jogait az ENSZ EJ kérdéseinek középpontjába kell helyezni. megfélemlítsék. Nincs lehetőség államközi panaszra 1993. véleménynyilvánítás szabadsága. joga a magánéletre. EJ Bizottság a nők sérelmére elkövetett kínzásokat ILO a foglalkoztatási esélyegyenlőséget vizsgálja. lelkiismereti. kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. kábítószerrel szembeni védelem) Független szakértői testület. nem adnak ki senkit olyan országnak. ott az alacsonyabb rangú tisztek mentesülnek a kínzás alóli felelősség alól.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szembeni erőszak megakadályozása. ahol kínzásnak lehet kitéve.N. Kínzás fogalma: minden olyan cselekmény. éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben. kizsákmányolással.: Argentína. vallásszab.

ha az érintett államok elismerték joghatóságát. 11. folytatott.házasságkötéshez való családalapításhoz jog. kult.tves bírósági eljáráshoz való jog ésszerű időkereten belül. EJ Európai védelme ET17 kormányközi egység és interparlamentáris közös fő együttműködés támogatását és fejlesztését szolgáló európai szervezet.véleménnyilnánitás szabadsága. Migráns munkavállaló olyan személy. egyesülési való szabadság.visszaható hatályú büntetőjog tilalma.kínzás és rabszolgaság tilalma. Két eszmék szerve a megvalósítása. A csatlakozni kívánó államoknak az EJ területén kell kötelezettséget vállalniuk EJ Eui egyezménye. és jog. bírósághoz fordulás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) migráns munkavállalók védelmével foglalkozó bizottság (1990-es egyezmény alapján). folytatni fog olyan állam területén. szezonális. Miniszterek fejlődésük Bizottsága előmozdítása. Független szakértői bizottság. 13. 6. amelynek nem áp-ra.jogorvoslathoz 12. gyereknevelés. 14.önazonosság).gyülekezési és és családi élet tiszteletben tartása. de nem vonatkozik Nki szervezetek/állami szervek külföldön dolgozó hivatalos alkalmazottaira. lelkiismereti és vallásszabadság.élethez való jog. 3. művelődéshez.megkülönböztetés tilalma. államközi eljárást csak akkor folytathat.szabad mozgáshoz és tartózkodási hely 17 ET = Európa Tanács 40 . szabad és titkos vál. 8. 1950: Alapelvek: 1. aki fizetett tevékenységet folytat. mint a befogadó állam áp-ainak (tvszékhez. nyílt tengeri berendezéseken dolgozó.tulajdonhoz. (külügyminiszterekből) és a Parlamenti KGY (parlamentek által delegált tagokból). alkalmazás feltételei. részfeladatokat ellátó munkavállalókra.gondolati. Célja a tagállamok közötti erősítése.ok és a regionális korm. 7. Szabadsághoz.joghoz való jog. 2.N. Ugyanolyan bánásmódra van joguk.magánélet 9. 10.M. személyes biztonsághoz való jog. Ez vonatkozik határon átkelő. 4. Eui Helyi és Regionális Hatóságok Állandó Konferenciája a helyi önkorm. 5. szakszervezethez csatlakozás. orvosi ellátás.ok képviselőiből áll.

M. saját állam területére való belépés joga. akik kérelmüket a bizottság elé terjesztették. EJEB18 szerint az egyezmény élő dokumentum. egyének csoportja. ha 1. magas szakképzettség. kormányzati szervek. Összeférhetetlenek Valódi bírói szerv. elutasíthatja az ügyet. 9 bíróból álló tanács tárgyalja az ügyet. Ha az ügy nem az egyezmény értelmezését/alkalmazását érinti. A nagytanács 19 tagú. Eredetileg csak a sértett részes állama/bizottság terjeszthetett elé ügyet.ha a megoldás ellentétes a bíróság egy korábbi döntésével. döntései jogerősek és kötelezőek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szabad megválasztásához. A bíróság jogsérelem orvoslására nem kötelezhet.mennyi elé terjesztett ügyre. Nem államuk képviselőjeként vesznek részt a munkában. amelyet a bizottság még nem tárgyalt/nem született peren kívüli egyezség.egyezmény értelmezésével kapcsolatban merülnek fel kérdések. Eljárási rendje: 1.külföldi állampolgárokat csak határozat alapján lehet kiutasítani. akik a nagytanácshoz fordulnak.N. de 18 EJEB = Emberi Jogok Eui Bírósága 41 . joghatósága kiterjed v. 15. jogerősen felmentett embert ugyanazon ügyben nem lehet még egyszer bíróság elé állítani. de csak azon államoknál. amelyek elismerték joghatóságát. A bíróság elnöke kérheti a ne érintett államokat/egyént véleményük kifejtésére 2. szakmai elismerés. az ügy egészére vonatkozóan döntést hozhat. 16. Olyan kérdést nem lehet bíróság elé vinni. de alkalmazható a személyeknek egy szerződő államból egy nem részes államba való kiadatásakor EJEB ET tagokkal azonos számú tagját az ET Parl. 1994-től fordulhatnak hozzá azok a személyek. de a vitatott kérdés után visszaadhatja a tanácsnak is. fellebbezéshez való jog.halálbüntetés eltörlése. Ilyenkor a Miniszterek Bizottsága dönt/felhívja az államot intézkedések megtételére. 2. Feltételei: legmagasabb erkölcsi szint.screening panel(szűrőbizottság): 3 bírósági tag (érintett állam bírája is) vizsgálja az ügyet.KGY választja 9 évre. Csak a szerződött államok területén van hatálya. hogy az fejezze be az eljárást. amelyet a mindenkori körülmények fényében kell értelmezni.

o.egyezmény alapján a hazai hatóságok mozgástere BJ alkalmazása során különböző terjedelmű (közerkölcs – tágabb. Angol szervek által É-Ír. ajánlásokat ad ki EJ Eui egyezménye: Meghatározza az EJEB bírák fizetését Hatásköre a kikényszerítésre: 1. Igyekeznek az ügyeket peren kívüli egyezséggel lezárni Döntései segítik az egyezmény értelmezését. így nem szabad kiadni MB19 politikai testület ET végrehajtó szerve Feladatai: KGY/saját ajánlására vizsgálja. szóbeli nyilatkozatok kérése. milyen lépéseket kell tenni az ET célok megvalósítása érdekében Kötelező jelleggel dönt belső szervezeti ügyekben Határozatokat. vagy ha az állam nem ismerte el az EJEB joghatóságát) 2. mert megtagadták a szakszervezetbe való belépést Brogan ügy: bírósági végzés nélkül nem lehet senkit fogva tartani Soering ügy: USA-ban halálra ítélnék a kikért személyt. akiket azért bocsátottak el. amelyeket a bizottság elé terjesztett (írásbeli. bírósági rendelkezés végre nem hajtása – szűkebb) Marckx ügy: házasságon kívül született gyerek hátrányos megkülönböztetése a belga jogban az egyezménybe ütközik Young. ami embertelen bánásmódot jelent. egyéni kérelmezők nem fordulhatnak hozzá. általában helybenhagyja a bizottság jelentését 19 MB = Miniszterek Bizottsága 42 . IRA tag megölése sértette az élethez való jogot Golder v.ha az ügyet 3 hónapon belül nem viszi bíróság elé (MB 2/3-al dönt.-ban alkalmazott ötféle vallási technika embertelen bánásmódot valósított meg McCann v. felvilágosítást kérhet az ügy egyes részleteivel kapcsolatban). Írország v.N. James. UK.érdemben tárgyalhatja azokat az ügyeket.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adhat tanácsot/kártérítést ítélhet meg. UK. Webster ügy: kártérítésre jogosultak azoka vasúti munkások. tanúk meghallgatása.M. UK.

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ellenőrzi az EJEB ítéletek végrehajtását A növekvő ügyszám miatt létrehozták az egységes, főmunkaidejű bíróságot: 3 tagú bizottságokban, 7 tagú tanácsokban és 17 tagú tanácsokban jár el (többit lsd.EJEB) Eui Szociális Charta alapelvek: 1. Munkavállalók szakszervezet jogai, 2.gyermekek, nők, fogyatékosok, vendégmunkások védelme, 3. TB-jogok, 4.család védelme, 25 cikkelyből csak 10-et (5 kulcscikkelyt) kell ratifikálni, mivel a megvalósítás függ az országok gazd.-tsi helyzetétől végrehajtását független szakértői( Parl.KGY választja 6 évre, egyszer újraválasztható) bizottság ellenőrzi, a tagállamok amit eljuttatnak a munkaadók és jelentése alapján, nemzeti munkavállalók

szervezeteinek (ők azt véleményezik). A jelentések elemzését az ET Parl.KGY és a MB is tárgyalja, MB készít ajánlásokat (2/3-al) a tagállamoknak 1991, Torinó, módosítás: erősítették a szakértők szerepét: 1.csak ők értelmezhetik a charta rendelkezéseit, 2.közvetlenül a tagállamoktól is kérhet tájékoztatást, 3.hivatalból/tagállam kérésére meghallgathatja a tagállam képviselőjét, 4.tanácsokkal látja el a MB-át 1995, kiegészítő jegyzőkönyv: ET konzultatív státusszal rendelkező Nki, NGO, reprezentatív MA és MV szervezetek a charta ki nem elégítő alkalmazása miatt panaszt terjeszthetnek elő az ET főtitkárához ( független bizottság MB Parl.KGY

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről szóló Eui egyezmény célja, hogy lehetővé tegye a szabadságuktól megfosztott személyek figyelemmel kísérésért, különösen e személyek kínzásának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmód egyéb formáinak megakadályozását Bizottsága reaktív jellegű mechanizmus mellett megelőző, nem bírósági jellegű tevékenységet folytat. Feladatai: Visszatérően/eseti jelleggel látogatást szervez az ilyen helyekre (érintett

43

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) állam alapos okokra hivatkozva – zavargások, nemzetvédelmi okok stb.:kifogásolhatja a látogatást. Bizottság tanúk nélkül, szabadon jár el a meglátogatott helyeken. A látogatás után titkos jelentést készít, kivéve ha az érintett állam azt közzéteszi. Nem együttműködő állammal kapcsolatban (2/3) nyilatkozatot tesz közzé Bizottság helyett sürgős esetben a bizottság elnöke és h.hozhat döntést Minden évben jelentést készít a MB-ról, amelyet a KGY.nek nyújt be ET nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye regionális és kisebbségi nyelvek Eui chartája : érintett nyelvek előmozdítása érdekében tett javaslatokat: oktatás, bírósági eljárások, közszolgáltatások, tömegtájékoztatás, kult.intézmények, gazd.-tsi élet, határon átívelő csereprogramok terén végrehajtását az ET főtitkár felé benyújtott jelentéseken keresztül ellenőrzi egy szakértői bizottság (1 fő/állam, 6 évre választják), ami a MB számára készít jelentést EJ Eui egyezménye jegyzőkönyvtervezete a kulturális jogokról Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995: kisebbséghez tartozó személyek joga a tv előtti egyenlőségre, tiltja a kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt, az államok vállalják, hogy előmozdítják a teljes egyenlőséget, a kisebbségek fejlődését, EJ kollektív gyakorlását tiszteletben tartását, tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amely a kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a lakosság számarányát tagállamok rendszeresen jelentést készítenek MB figyeli Parl.KGY, nemzeti kisebbség fogalmának definiálása: azokra a személyekre utal, akik az érintett állam területén tartózkodnak, annak áp.-ai, régóta tartós kapcsolatot tartanak fenn az állammal, etnikai, kult., vallási, nyelvi sajátosságaik megkülönböztetik őket másoktól, kellően reprezentatívak, kevesebben vannak, mint az állam/régi többi lakosa, szándékukban áll megőrizni mindazt, ami közös identitásukat adja

44

M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) EBESZ Helsinki Záróokmány: Nki biztonság és államközi kapcsolatokkal foglalkozik. 1.kosara: 10 alapvető elvet tartalmaz, köztük EJ és alapvető szabadságjogok, 3.kosár:humanitárius Bécs, 1989 ui biztonságot érintő kérdések c.alfejezet: részletes lista (tiszteletben tartandó jogelvek, tvnek megfelelő eljárás, egyenlőség, diszkrimináció tilalma, vallási jogok, kisebbségek, menekültek joga) Az államok vállalják, hogy tiszteletben tartják az áp-ik jogát, hogy hozzájáruljanak az EJ előmozdításához és védelméhez 3.kosár: haza elhagyásának és oda-visszatérésnek joga, családegyesítéssel kapcsolatos ügyek sürgős rendezése, utazásra vonatkozó szabályok közzététele, bármely valláshoz tartozó személy szabadon építheti kapcsolatait és utazhat EBEÉ emberi dimenziói: végrehajtás eszközei: kölcsönös infocsere, kérésre kétoldalú találkozók rendezése 1990, Koppenhága: Támogatják a demo., pluralista, tvnek megfelelő eljárást, EJ védelmét a kormányzat egyik alapvető céljának tekintik 1990, Párizsi Charta: gyakoribb konzultáció miniszteri és felső állig.vezetői szinten, intézményesíti az EBEÉ Külügyminiszterek Tanácsát, Vezető Tisztségviselők Bizottságát, titkárságot Moszkvai “emberi dimenzió”, 1991: szakértői lista felállítása (3 fő/állam), amely lehetővé teszi EBEÉ-missziók létrehozását 1992, Helsinki Konferencia. EJ nem tekinthető az ország belügyeinek, regionális szervezetté nyilvánították az EBEÉ-t (ENSZ AO alapján), létrejött a nemzeti kisebbségek főbiztosának posztja (F.: megelőzés, infogyűjtés, látogatások, figyelmeztető jelzések – early warning – adása), Budapest, 1994, EBESZ lesz az EBEÉ: emberi dimenzióval kapcsolatos ügyeket állandó tanács vizsgálja, ami tanácsadó szervként működik és egyéb területeken való együttműködés (családegyesítés, infoáramlás, kult.-okt.együtmműködés)

45

hogy A az a új és állam eleget tett a NJ alapvető vannak az azokat követelményeinek. Új államok létrejötte ténykérdés. nemzetiségi és más 46 . deklaratív elmélet támogatói megilletik jogok kötelezettségek államokat is. Elismerés feltételei (1991): Tartsa tiszteletben az ENSZ AO-t. mint az elismertek. helsinki Záróokmányt. az el nem ismert állam nem részesül olyan jogokban.VH: a létezést a függetlenség kikiáltásának napjától számították.okból nem ismertek el. Párizsi Chartát EBEÉ feltételeknek megfelelően kezelje az etnikai .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Elismerés Államelismerés elméletek: konstitutív elmélet: az új állam a többi állam elismerésével válik a NJ alanyává. El nem ismert államnak nem kell betartania a NJ szabályait.milyen pol. hogy integritását és függetlenségét megvédje Nki Jogi Intézet: Egy új állam létezésének jogi következményeit nem érinti. jelentése. a többi államnak kötelessége elismerni. minimális szerepe van az államoknak a jogi személyiség megteremtésében a gyakorlat a kettő között helyezkedik el. az elismerés egy politikai tett.M. hogy annak létezését egy vagy több idegen állam nem ismeri el I.N. az elismerés bármilyen körülmények között kötelezettsége lenne. akiket v. Elismerés hiánya nem jogi érv az államlétezése ellen Amerikai Államok Szervezet: állam politikai létezése független más államok elismerésétől. valójában alig akad állam. Az államnak elismerése előtt is jogában áll. túlsúlyban. Lauterpacht: ha egy állam eleget tesz a NJ szerinti államiság követelményének. aki úgy tartaná. Megjelenése a gyakorlatban :amikor egy vitatott helyzetben tiltakozás nélkül alakul kormány. deklaratív: meghatározott feltételektől függ az elismerés +: Konstitutív: elismerő fél ezáltal ismeri el az új közösséget elismerés a politikai helyeslés kifejezője. ez háttérbe szorítja az elismerés politikai szerepét deklaratív elmélet: NJ szabályait az el nem ismert államnak is be kell tartania.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kisebbségek jogait Tartsa tiszteletben a határok sérthetetlenségét Fogadja el a leszerelésre és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására . hogy államutódlással és egyéb regionális vitáit megegyezés/választottbírósághoz fordulva oldja meg 47 . mint a hatékony irányítási képesség hiánya. ha a kormányok alkotmánnyal ellentétes módon kerültek hatalomra testület kormányként való elismerése jelenti: 1. korm. az elismerés ténye nem lesz hatással a kormány jogi helyzetére.váltás nem érinti az állam identitását. amely a NJ alapján ilyenné minősíthetné.ez a testület gyakorolja a tényleges hatalmat az adott állam felett. mentességek és kötelességek.N. hogy más államok nem ismernek el egy kormányt.megfontolások gyakran erősebbek. mint a kritériumok Tinoco ügy: (Tinoco-kormány megbuktatása után az új nem elismert kormány nem vállalta fel a korábban brit személyekkel szemben vállalt kötelezettségeket): az. Bizonyos kritériumok mellett az illegális kormányváltás is elismerhető: Ország feletti hatékony irányítás gyakorlásának képessége és annak hatékony megőrzése Adott kormány bírja-e hosszú távon a lakosság többségének engedelmességét Az államterület nagyobb része felett gyakorolja a hatékony irányítás képességét a pol. 2. általában elegendő bizonyítéka annak. ezért megilletik az ezzel a státusszal járó jogok.M. ha annak oka az érintett kormány eredetének tvellenessége vagy szokatlansága. Ha a kormány stabil alapokon nyugszik.testület eleget tesz az alapvető feltételeknek. az állam jogi személyisége el. biztonságra és stabilitásra vonatkozó Nki szabályokat Fogadja aktív folyamat diszkrecionális jellegű visszamenőleges hatályú Kormányelismerés csak akkor aktuális. Az el nem ismerés veszít bizonyító erejéből. hogy az még nem érte el azt a függetlenséget és irányítási képességet.

UK.M.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem szűnik meg attól.okat nem lehet elismerésben részesíteni addig.: EJ sértő kormányzat ellenében.háború esetén: tényleges szuverenitást jelzi Csak ő rendelkezhet az adott országban tulajdonnal Idő előtti elismerés az új állam idő előtti elismerése és más állam belügyeibe való beavatkozás 48 . A kormány elismerése jelenti az állam elismerését és fordítva Tobar-elv (legitimitás elve): alk. egyértelmű folyamat lenne. hogy kormányát megdöntötték. Alk.háború esetén: legális szuverenitást jelzi Nem jelenti a dipl.: forradalom) akkor általában elismerték az új kormányt. Ha a változást a nép is támogatta (pl. Így az elismerésről való döntést minden politikai megfontolástól és szükségszerűségtől mentes. ami kényelmetlenül érintheti az elismerő államot a későbbiekben pl. A kormány elismerése csak az igazgatási hatalom státusát érinti.ellenes kormányokkal a kapcsolatok milyenségéről annak mérlegelése után dönt. míg a változást maga a lakosság el nem fogadta. Új kormány elismerése nem érinti az ország jogi jellemzőit. De facto és de jure elismerés De facto de jure Kétség van a kérdéses kormány Ha az elismerő állam a kormány hatalmának tartósságát illetően által gyakorolt irányítást tartósnak és jól megalapozottnak találja és nincs olyan jogi indok. hogy az elismerés egyben jóváhagyást is jelent. az államét nem. Ennek oka. Estrada-elv: a kormányokat minden körülmények között automatikus elismerés illeti meg. 1980: kormányokat a továbbiakban nem részesít elismerésben.ellenes hatalomra került kormányok elismerését is. Ez az elismerés burkoltan magába rejti az alk.kapcsolatok felvételét is Polg. amely kétségessé tenné azt A helyzet megítélése körül bizonytalanság van Polg. Állam és kormány együttes csak új állam megalakulásakor merül fel egyszerre.N.ellenes eszközökkel hatalomra került korm.

1992.. amely alapján kinyilvánítható.ENSZ-tagság feltétele az államiság). hanem nagyköveti 3. ha mindenki számára egyértelmű. hogy az elismerést kizáró az határozott addig nyilatkozat hiányában nem egyes Nki cselekményeket elismerésben részesített entitás elismerésének lehet tekinteni. Az elismerést fontolgató államnak minden esetben meg kell vizsgálnia a kialakult helyzete. BoszniaHercegovina.kétoldalú egyezmény megkötése Multilaterális egyezményhez való csatlakozás (pl.: arab országok Izraelt nem ismerik el. Formális állásfoglalást elkerülő elismerés formái: 1. (pl. felvétele (nem konzuli.mégis elismerték) Elismerés lehet elkésett is: csak azután ismerik el az államot. Ez automatikusan kizárja a hallgatólagos elismerés lehetőségét.: arab országok Izrael esetében). de sugallja. 1992 – nem gyakorolt hatékony irányítást területének harmada felett.diplomáciai kapcsolatok szinten). hogy a másik féllel szemben tanúsított mgtrtsuk semmiképpen sem értelmezhető annak elismeréseként. mint fele fölött gyakorolt irányítást1995-ig. Nki konferenciákon való közös részvétel nem jelent elismerést. hogy eleget tesz az államiság feltételeinek Hallgatólagos elismerés oka: az elismerés megadása az elismerő állam akaratának és szándékának függvénye. hogy az adott állam mgtrtsával elismerte az államot.: kisebbségek joga.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) között nehéz meghúzni a határvonalat.N. legkedvezményezettebb nemzet státusának 49 . Az államok olyan nyilatkozatot tesznek. Feltételes elismerés politikai természetű elismerés megadását az elismerő állam bizonyos feltételek teljesítéséhez köti (pl. 2.o.állam szuverenitása elnyerésekor hivatalos üdvözlő üzenet küldése. noha csatlakozott az ENSZ AO-hoz . de elképzelhető olyan körülmények. mégis elismerték + Badinter-bizottság szerint nem biztosította kellőképpen az EJ és a kisebbségi jogokat. hogy az államiság feltételei mennyiben teljesültek (pl: Horv. területének kevesebb.M.

M.: Mandzsúria jogellenes japán megszállása sérti a Briand-Kellog 50 .: Kambodzsa 1979 háborús helyzet elismerése megszűnik az egyik fél vereségével.kapcsolatok megszakításával szokták jelezni.elismerése jelentette Tajvan elismerésének visszavonását) egy kormány mgtrtsának helytelenítését a dipl. anélkül. de azon kívül is növeli a Nki közösség saját tagsága meghatározásában játszott szerepének jelentőségét tagállamok szeretnek saját hatáskörben elismerni. egyezmények és megállapodások el nem ismerését valló doktrína. az államiság feltételéül szabott kritériumok egyikének elvesztése is érintheti az elismerést (Kína Közt. (pl.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elnyerése: USA akkor ismerte el a SZU-kormányt. mivel jogellenes helyzetből jogok nem származhatnak (ex injuria jus non oritur) Stimson doktrína: jogellenes helyzetek. mely megszülethet egy Nki szervezet keretein belül. nem szívesen engedik át Nki szervezetnek Elismerés visszavonása könnyebben valósítható meg de facto elismerés esetén: amikor a de facto elismert kormány elveszti a hatékony irányítás képességét de jure elismerés visszavonása határozott állásfoglalást igényel ha de jure elismert kormány hatalma megdől és új kormány vár elismerésre. állásfoglalás nélkül is visszavontnak tekinthető az elismerés. hogy az elismerést vissza kelljen vonni El nem ismerés erkölcsi és jogi kifogások alapján szokták megtagadni az elismerést. ha az tartózkodik az USA belső biztonságát hátrányosan érintő jogszabályok elfogadásától) feltételként szabott követelmény megszegése nem érvényteleníti az elismerést jog nem fogadja el a feltételes elismerés kategóriáját Kollektív elismerés az elismerés Nki döntés eredménye. ha a korábbi kormány megszűnt és nem küzd az új kormány hatalomra kerülése ellen kormány elismerésének visszavonására jogutód nélkül is van mód.N. pl.

mert az övé volt a cég. Az elismerésről az szóló döntést konstitutív a kormány jellegű.a SZU-t.: Rhodésia. részesül az államoknak/kormányoknak járó mentességben. gyakorlatban az erőszakos megszállásokat de facto elismerték. akinek be kell tartania az alapvető NJ szabályokat. mert nem ismerte el Gbr.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) paktumot20. de attól azok még léteznek BJ hatások. mert BJ jogi szempontjából elismerés következményei vannak a nemzeti ig.: a KüM által el nem ismert entitásokat nem létezőnek tekintették.1970: területszerzést nem szabad elismerni. így azok immunitást sem követelhettek a bíróság előtt: Luther v. ez viszont a SZU visszamenőleges. ahogy hivatalba lépett.szolg.előtt. az elismerés hiánya miatti diplomáciai kapcsolatok hiánya nehezíti az el nem ismert állam jogainak és a vele szembeni kötelezettségek érvényesítését. Ném. így a bíróságnak figyelembe kellett vennie a SZU határozatot. Namíbia) Elismerés jogi következményei Nki hatás: el nem ismert államot is a NJ alany.o.N. nem ahogy elismerték. mert kötelessége egy elismert állam jogainak az érvényesítése. 1917-ig terjedő elismerését jelentette. 1. a SZU rendeletet az államosításról a brit bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia. Felperes szerint a faanyag az övé. így nem ismeri el a megváltozott helyzetet az USA). ENSZ AO: fegyveres erőszak alkalmazása/azzal való fenyegetés tilos más területek területi épségének megsértése céljából.M. UK. Gond: Gbr. Nki egyezmény azok viszonylatában is érvényes. veheti át elődje tulajdonát.: SZU-Balti államok. Csak az elismert állam perelhető és csak ő is perelhet. mert attól a naptól hatályos. (pl. ciprusi török állam. 1949. diplomatái élvezhetnek mentességet stb.-Csehszlovákia) 1945-ig 1945. ha erőszakkal/NJ-gal ellentétesen történt (pl.de facto elismerte közben a SZU-t. akik nem ismerik el egymást. Ennek oka: csak így lehet nem beavatkozni egy állam belügyeibe 20 tiltja a háborúnak a nemzeti politika eszközeként való igénybevételét 51 . Sagor ügy: felperes tulajdonában egy SZU által államosított fűrésztelep állt. alperes vállalat ettől vásárolt. hozza.

Rayner and Keeler: Mivel korában Gbr. mivel az nem érintette de facto az olaszok hatalomgyakorlását. azt a fellebbviteli bíróság visszamenőleges hatállyal fogadta el. Gdynia Ameryka Linie v.Sz.M. mivel Gb. Boguslawski: II.Sz. Mivel a behajtás nem etióp joghatóság alá tartozó személyt érintett.korm.az olaszok hatalomgyakorlását. az elismerés pedig visszamenőleges hatályú.a SZU-t ismerte el az NDK területe felett de jure irányítást gyakorló hatalmat. Gond: de facto Olaszo.-t. Ezt a Lordok Háza megerősítette A brit bíróságok alapvetően a de facto hatalmat ismerik el. akkor a de jure hatalmat érinti az elsőbbség. a közt.területen van.határozatot figyelmen kell hagyni.de facto elismerte a nac.döntésekor.-t megfosztották a tartozás behajtásának jogától Arantzazu Mendi ügy: köztársasági kormány és később Franco is rekvirálta a Bilbaoban lajstromozott hajókat. Elismert államot nem lehet más állam bírósága előtt beperelni.így őket nem lehet perelni. néhány nappal korábban a menekült kormány ajánlatot tett a halászoknak kártérítés fizetésére. a MA-k ezt megtagadták.M. ha az érintett vagyon Gbr.. nincs lehetőség arra. Aegean Turkish Holidays: ciprusi török területen történt birtokháborítás: el kelljen ismerni az adott terület fölött tényleges irányítást gyakorló hatalom által hozott jogszabályokat legalább akkor. mert Gbr. ha ekkor nem volt meg a de jure elismerés Zeiss v.. Londonban volt a Közt. 1945-ben alakult meg a komm. hogy az NDK hatóságai által hozott bármilyen intézkedést érvényesülhessen Hesperides Hotels v.a menekült kormány idején is az emigráns kormányt ismerte el.korm-t. csak a Franco határozatát.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Hailé Szelasszié ügy: etióp uralkodó perelt brit céget egy szerződés szerint járó összeg miatt. így azt nem fogadta el.N. de jure H. Fellebbezésre de jure is elismerte Gbr.korm.VH.-t ismerte el Gbr. Central Air Transport Corporation: visszamenőleges hatály alapján a de facto elismert kormány gépeladási ügylete érvényes még akkor is. ki kellett fizetni a pénzt.korm. ha azok az emberek mindennapi életét érintik 52 . alatt az emigráns kormányt ismerte el Gbr. A. így H. Lordok Háza ezt megerősítette Cicil Air Transport v.

v Gould. 3. Standard Oil of New York: alkalmazták a szovjet államosítási rendeletet The Maret ügy: nem alkalmazható az észt kormány kisajátító rendelete.brit kormány milyen jellegű kapcsolatot tart fenn vele.D. The M/T SS ügy: hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül jelenti azt. ha az nem helyezkedik szembe az unioval. feltéve. mert a hajó akkor amerikai kikötőben állomásozott ( ügy) Upright v. Elicofon: el nem ismert állam által létrehozott jogi entitás nem lehet hatással a végrehajtó hatalom politikájára. hogy a diplomáciai kapcsolatoktól.új kormány alk. USA Eltérés Gbr.után: a konföderációs jogszabályok abban az esetben érvényesíthetők bíróság előtt.Min v.-al. Trust Bank of Africa: KüM Ciskeit sem de facto.-al és alk.an került-e hatalomra. Kivétel: Transportes A. így van perképessége. Petrochemical v. stabilitása.M.N.irányítási foka. MBM ügy: ha egy idegen kormányt nem ismernek el de jure (NDK).milyen az állam területén gyakorolt közig.területen jogi személynek tekinteni. függetlenül attól. el nem ismert állam szerve/ nem perelhet a múzeumi tárgyért Iran Def. ha a területen érvényes jogszabályokat biztos alapon álló bírósági rendszer alkalmazza Gur Corporation v. természete. jogi szempontból de facto létezhet K. hogy nem szerepelhet Salimoff rájuk ruházott jogkörök miatt rendelkeznek hatalommal.-tól: 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gbr. angol bíróságok előtt 53 . közp.milyen az új kormány Nki elismertsége 2. Ronair (el nem ismert angolai kormány tulajdonában lévő társaság felperesként való fellépése összhangban állt az USA külügyi érdekeivel. 2. így engedélyezték) Új elv polg.zu Weimar v. bíróság által vizsgálandó szempontok: 1. ha nem állnak egymással háborúban. Bíróságok előtt kizárólag elismert kormányok vagy államok perelhetők.Angola v.háb. Woodhouse Drake and Carey: Következtetés. 4. Nat.által el nem ismert állam területén alapított szervezetet csak akkor lehel Gbr. de a DAK által perelhető Somalia v. sem de jure nem ismerte el. Újjáéledése: Salimoff v.i korm.

mely állam területéhez soroljuk TSZ negatív oldala: állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol TSZ pozitív oldala: más államok jogainak védelme kötelezettség jogcím: azokat a tényleges és jogi feltételeket jelöli.”közös” jogok: tengerjog. amely el nem ismert állam/kormány területén kívül található vagyontárgyakat érintenek ÁT21 ÁT fogalma szuverenitás az azzal együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az államterület létét feltételezi.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) félként az amerikai bíróságok előtt Következtetés: 1. 3.M. akkor le kell folytatni 2. ha engedélyezi az eljárást.jogterületek: EJ. nem veszik figyelembe az olyan tveket. hogy a szóban forgó részt v. hogy az érintett tárgy hol található. ÁT nélkül egy jogi személy nem lehet állam. jogrendváltozását hozza magával TSZ22 földgömb egy részének vonatkozásában a szuverenitás az a jogi feltétel. Kölcsönös függés a technikai-gazdasági fejlődés nyomán.KüM állásfoglalása kötelező jellegű. ÖRJ. rendeleteket. 2.engedélyezés annak függvénye. mert a nemzet egyik alapeleme + számos jogi érdek kapcsolódik hozzá Terület feletti szuverenitás a Nki rendben horizontális rendben jelenik meg.N. ÁT az állam legalapvetőbb jellemzője állam saját területe felett kizárólagos hatalmat gyakorol ÁT sérthetetlen. ÁT integritásának tiszteletben tartása a Nki rendszer egyik alapelve (~ belügyekbe való beavatkozás tilalma).Nki szervezetek számának növekedése. Csökkentő tényezők: 1. BJ-ban vertikálisan ÁT feletti hatalom változása áp.. melyek mellett egy 21 ÁT = államterület 22 TSZ = területi szuverenitás 54 . mely ahhoz szükséges.gyakorlást ÁT-tel kapcsolatos BJ nagyon részletes. 4.spec. világűrjog ÁT-tel kapcsolatos szabályok legitimálják a mindenkori hat.

a jogosultság meglétét megalapozó bizonyíték. azé a Terület fölötti vita esetében azt vizsgálják.jogosultság tényleges forrása NJ-BJ NJ BJ Területre vonatkozó jogcím relatív. Belső joghatóság doktrínája: az állam saját határain belül érvényesülő legfelsőbb hatalmát állítja a középpontba. állam 3. ahol szerződés keretében szállt át a hatalom) ha a korábbi hatalom ellenére nyeri el a függetlenségét. az elismerés az állam. aki jobban érvel kinél állnak fel a birtok jogi feltételei Viták kategóriái: 1. terület a NB eljárásban.ország egésze. ilyenkor a Nki közösségtől függ. 2.egy határán adott lévő területre vonatkozó igény (okkupáció. ÖRJ) Terra nullius területek: egyetlen szuverén uralma alá sem tartoznak Res communis területek: nem alkalmas arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghatározott terület v. hanem az államiság megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésén és a többi állam általi elismerésen alapszik 1. Elemei: 1.mely hatalom alá tartozónak tekinthető. Államot az elismerés hozza létre.N. 2. hogy elismeri-e (ha megfelel az feltételének) a kettő kombinációja (Burma. mint NJ alanya területének elfogadását jelenti.mely szuverén uralma alá vonják (tenger. tiltja az államok belügyeibe való beavatkozást.két/több terület. 2.bármilyen. világűr) Új államok és az ÁT-re vonatkozó jogcím hangsúly nem a terület. tekintet nélkül arra. hogy az új jogalany hogyan szerezte meg a területet. hogy v. majd a hatalmától megfosztott 55 államiság .M. új állam létrejötte kívül esik a NJ területén új entitás függetlensége elnyerésének módjai: alkotmányosan: ha a korábban ellenőrzést gyakorló kormányzattal kötött megállapodás alapján száll át a hatalom nem alkotmányosan: ha a korábbi szuverén hatalom ellenére – többnyire erőszakkal – történik a függetlenné válás.

Háború vége előtti annexió érvénytelen (Nünberg). de vannak kivételek: hódítás. Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik.N. Hódítást követő annektálás eredményezi a jogosultság átszármazását. vásárlás). 2. gyarmati hatalom átadása az őshonos lakosoknak. 56 . hogy egy nép szerzi meg a terület feletti szuverenitást További területek megszerzése terület növekedése: földrajzi folyamat során új földterület alakul ki és a korábban létező szárazföld részévé válik.M.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. akkor automatikusan az ÁT része lesz. Ha a változás fokozatos. hanem az új állam területére vonatkozó jogcímet is véglegesen meghatározzák Új állam kialakulásának folyamatában lehetséges. akkor a NJ-nak el kell fogadnia az új államot létrejöttének pillanatában Konstitutív hatályú elismerés: elismeréssel nem pusztán új állam jön létre. a terület jogilag az elűzött szuverén birtoka marad.ha nem hajózható. A szerző állam nem szerezhet több jogot. érvényességéhez az annektálni kívánó államnak tényleges ellenőrzést kell gyakorolnia a terület felett + a korábbi szuverénnek ne legyen ésszerű esélye a visszatérésre. Ha ez egy adott állam területén megy végbe. azaz az ellenfél legyőzése önmagában nem teremt jogot a területre vonatkozó jogcím megszerzésére.: áthaladás) tiszteletben kell tartania (Palamas-szigetek ügy) hódítás ás az erőszak alkalmazása: Főszabály: jogellenes cselekményre nem lehet jogot alapozni. A NJ csak a háborús megszállásból eredő jogokat ismeri el. a folyó középvonala átruházás: terület egyik szuverénről a másik szuverénre való békés átszállása a szuverenitás átadásának szándékával (békeszerződés. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. a területre érvényes korábbi megállapodásokat (pl. mint elődjének volt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szuverén elismeri a változást Jogi feltételeknek való megfelelés módjai: Ha egy új állam tényleges létezik. a határ is elmozdul: 1.

közhatalom gyakorlása: vita esetén az állami funkciók tényleges. a felfedezés önmagában befejezetlen jogcímet jelent elbirtoklás: olyan területek felett teszi lehetővé a jogcím megszerzését. Magánszemély nem hajthatja végre.N. akkor az nem vehető el tőle. így gyarmatosítható volt). Kuvait-Irak). korábbi szuverén beleegyezésével legitimálható.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Erőszak: 1. ami az érdekeknek és a viszonyoknak olyan összességét tükrözi. Amennyiben egy állam egy területet hosszú ideig háborítatlanul birtokol. bizonyított használat. (Ny-Szahara: terület a gyarmatosítás idején jogilag terra nulliusok voltak. békésnek és megszakíthatatlannak kell lennie. hogy a határokkal kapcsolatban jogvita áll fenn. hogy a tiltakozásnak milyen formát kell öltenie. ENSZ: minden államnak tartózkodnia kell más államok területi függetlensége ellen irányuló erőszak alkalmazásától/fenyegetéstől). mert szerződés rögzíti. de aktív cselekvést igényelt a foglalás (zászló kitűzése. amely senkihez nem tartozik. Jogcím időmúlásával. Nyílt tenger nem elfoglalható. amely a terület megszerzését eredményezi (pl.jogellenes (lsd.jogszerű. ha önvédelemből fakad ellenőrzés tényleges gyakorlása: foglalás (terra nullius): olyan terület megszerzése. 2.M. csak állam.: Briand-Kellog paktum. amelyek nem tekinthetők terra nulliusnak (más szuverén hatalma alatt álltak). nem tisztázott. Terület kizárólag erőszak alkalmazásával történő megszerzése érvénytelen (BT. (Mexikó-USA: Rio Grande folyómeder változása miatt meg növekedett területet USA nem birtokolhatja el. és amelyek birtokába jogszerűtlenül vagy úgy jutottak. hogy a birtokba jutás jogszerűsége nem bizonyítható.:Minquiers V. hiába használta.o-gal szemben). Ecrehos ügyben Gbr. Nyilvánosnak. Ténylegesnek kell lennie és a terület feletti szuverenitás megszerzésének szándékát kell kifejeznie. nyilatkozattétel). mégha laktak is rajta.) Birtokától megfosztott szuverén tiltakozása érvénytelenít minden fajta elbirtoklási igényt. de erőszak nem fogadható el De Visscher: történelmi konszolidáció fogalma: hosszú ideig fennálló.nyerte el a területet Fr. 57 . Gyakran földrajzi felfedezés előzte meg.

Estoppel: ha az egyik fél v. akkor az előbbi nem változtathatja meg az álláspontját. de ez nem/későn történik meg. Clipperton-szigetek ügye: Lakatlan sziget birtoklásánál erőseb a korábbi francia nyilatkozat. vagy beleegyezőnek megváltoztassák. Olyan jogi konstrukció. ellenkezés mértéke. Nki reakciók). Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. hogy valamely helyzetbe beleegyező. Preh Vihear-i templom ügye: határvonal rendezésénél a templom körüli terület kérdésében nem tudtak megegyezni. így Norvégia vesztett Következtetés: A foglalás ténylegessége viszonylagos. hogy pontosan milyen közhatalmi cselekmény szükséges a jogcím megalapozásához (terület jellege. igénylő állam cselekményei. Figyelembe kell venni a szuverenitás gyakorlásának jellegét elismerés: adott helyzetet elfogadó állam tevőleges cselekménye. de azt az államnak utólag jóvá kell hagynia/társaságnak állami engedéllyel. 1898-as szerződésben minden jogát ráruházta. bizonyítható erejű lehet (K-Grönland ügy). Mindig az ügy releváns körülményeitől függ. Palmas-szigetek ügye: USA: Sp.milyen nyilatkozatot tesz/azzal egyetért.N. hallgatólagos hozzájárulás: olyan körülmények között történik.o. és ezt egy másik fél későbbi eljárásban annak kárára/előnyére alapul veszi. mint Mexikó gazdasági érdekei.M. ahol tiltakozásra lenne szükség. K. mely kizárja. Thaiföld a gyakorlatban hallgatólagosan elfogadta a terület feletti fr. így Thaiföld az estoppel miatt nem tarthatott igényt a területre) 58 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) folyamatos és békés gyakorlása a területi szuverenitás szilárd és természetes feltétele (Max Huber). Fontos a terület feletti ellenőrzésnek a korábbi szuverén akarata ellenére történő megszerzése esetén is. tekintett államok nem az álláspontjukat meg később de Önmagában alapoz jogcímet. de Hollandi a gyakorolta a tényleges szuverenitást. A területre vonatkozó igényt megalapozó cselekményt az államnak kell végrehajtania/egyénnek. Ez mindig relatív (erősebb győz a gyengébbel szemben).Grönland ügy: Dánia Grönland más területeit birtokolta +belső jogszabályok a terület egészére vonatkoznak.uralmat. ezért elutasították az USA igényeket.

.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Területi integritás. Marokkó igénye Mauritániára) Nki közösség számára elfogadhatatlan. Úti possidetis elve területi integritás elvének hatása. ÖRJ-ból a már független államok meghatározott jogvitának a területrészei területen számára élő nem lehet az elszakadáshoz való jogot levezetni.birodalom mentén utódállamainak meg.határok válnak függetlenedéskor Nki határokká gyakorlati megjelenése: Spo.: Irak hivatkozása Kuvait megszállására. biztosítani igyekszik a függetlenség elérésekor fennálló területi határok tiszteletben tartását. Ny-Szahara ügy: érintett térségben élő törzsek és Marokkó/Mauritánia történelmi kötelékek nem olyan természetűek. kapcsolatos Hasznos a határvonalakkal lakosság kívánságának megfelelő rendezésben. így határait kizárva a közig. olyan területekre vonatkozó igényeket alapoztak rá. ahol e területi vita a határ nem kellően pontos kijelöléséből fakad. alig van jogi jelentősége.M. ezek a közig. tiszteletben tartása minden állam fogadalmat tesz. 59 . Az ilyen igények önmagukban nem alkalmasak területi jogcím megalapozására Történelmi érvekre alapozott igények: (pl. Ha a határok ugyanannak a szuverénnek a hatalma alá tartozó különböző területi egységek vagy gyarmatok közötti választóvonalak. ez politikai jellegű igény.N. de nem használható további területi igények alátámasztására egy szuverén állam Nkileg elfogadott határainak sérelmére Területi összefüggőség elve: földrajzi alapú igény.egységek időpontjában határainak húzták szuverenitási vákuumokat. ÖR és egyéb igények Államok területi integritásának elve: tiltják az államok belső joghatóságába való beavatkozást. Akrikai Egységszervezet: függetlenné válás fennálló gyarmati határok kézzelfogható valóságot jelentenek. amelyek már elfoglalt területekkel földrajzilag összefüggtek (Fro:Rajna K partjáig). hogy erősebbek lennének az ÖRJ-nál. Az elv nem alkalmazható ott. ÖRJ: Csak a nem független területek lakóira vonatkozik.

Mali). akkor az uti posseditis nem érvényesül. a folyó/folyó főágának középvonala.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Burkina Faso v. az elve a Nki szokásjog része.N. a határt akkor is a Nki szerződés jelöli ki. nyilvánvaló célja a határviták elkerülése. Határvonalak követik a folyó 60 .M. Ilyenkor csak a közvetlenül érintett államok egyetértésével módosítható a határ vonala ha úti posseditis elv alapján Nki határvonal nem alakítható ki egyértelműen. hogy az sem érinti. sem gyakorlat alapján. Nki határfolyók:Ha a folyó hajózható. ha azok utalnak az uti posseditis elv alkalmazásánál az irányadó határvonalra. (Burkina Faso v. Mali. hogy is értelmezendő a jogcím a gyakorlatban (Tengeri és szárazföldi határvita ügy: ) gyarmati időket kövező effectivites: bizonyítékait figyelembe lehet venni. az ÖRJ nem járhat a függetlenség elnyerésekor fennálló határok módosításával. más elvek lépnek életbe: 1. Badinter-bizottság: akármilyenek is legyenek a körülmények. utóbbi időkben érvényesülő effectivites 2. Ellenkező megállapodás hiányában a korábbi határok válnak a NJ által védett határokká Úti possidetis elvén túl ha van alkalmazható szerződés. Tengeri és szárazföldi határvita ügy: nem ratifikált határkijelölést nem lehetett alapul venni). ha maga a szerződés hatályát veszti. akkor méltányosság alkalmazása alapján döntenek. Víztároló egyenlő felosztása. ott az effectivites megerősíti a helyzetet. ha nem hajózható. a határ a folyó sodorvonalát követi.effectivites (tényleges ellenőrzés elve): gyarmati effectivites: a gyarmati igazgatás eljárása szolgál a gyarmati hatalom által a térségben gyakorolt szuverenitás bizonyítására (Burkina Faso v. ott az effectivites lényegi szerepet játszik abban. ha van összefüggés a határ és az effectivites meghatározása között. ahol nincs egyértelmű jogcím. Mali Köztársaság: gyarmatosítás idejéből örökölt határok sérthetetlensége. Ha ez összhangban áll az uti posseditis elvével.Ha uti posseditis alapján irányadó határvonal nem határozható meg sem közhatalmi döntések.

a területet nem lehet tulajdonba venni. amely alatt csak tengeralattjárók képesek közlekedni. a határ a régi meder középvonala lesz a Nki határ Ha a határfolyó partszakasza erőteljesen változik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) medrének változását. és birtokba vették az egész szigetet. kiaknázást. Argentína): Brit kapitány fedezte fel. 1979:Hold és természeti erőforrásai nem lehetnek nemzeti felhasználás tárgyai.érv: felfedezés. a közös örökséget kezelő intézményen kívül nem lehet joghatóságot gyakorolni. annexió23. akik eladták részüket Spo. 1930-ra a Gbr.1970. a határ is elmozdul: 1. ahol semmilyen szuverén vagy jog nem érvényesíthető (kivétel: egyezménynek megfelelő ásványianyag-kitermelés).nak. egy sor háromszög alakú szektort 23 XVIII. A britek tiltakozta. szuverenitás fogalma nem használható.sz.M. Spanyol rész kimondta elszakadását Spo. Spitzbergák: Norvégia (foglalás + ásványi anyag kitermelése alapján) Kanada. Kérdés: a brit jogcím alapja: Gbr. Új típusú terület létrejöttét jelzi előre res communis: területei kívül esnek a nemzeti felhasználás körén. 2. volt SZU: földrajzi összefüggőség és szektorelmélet (más elfoglalt területekkel földrajzi egységet képező területekre vonatkozó igény. nagy része jég. Ha a változás fokozatos. É-sarki hosszúsági fokokból indul ki. ENSZ: tenger.Holdegyezmény. felderítést. 2.tól (létrejött Argentína).elv elbirtoklássá változott.hajózható folyó esetén a hajózóút középvonala. helyesebb lett volna hódítás.-ban elfogadott jogcím volt 24 gond: népesség alacsony száma(~ 1800 lakos) 61 . brit részt elfoglalták a spanyolok. Lehetővé teszi a hozzáférést. a brit települést gazdasági okokból kiürítették.N.és az óceánfenék. Grönland: Dánia. a határ az eredeti folyómeder ugyanazon pontján marad. emberi megtelepedésre kevéssé alkalmas terület stratégiai jelentőséggel bír.létesített rajta települést. újabban a brit területek ÖRJra hivatkoznak24 “Emberiség közös öröksége”: 1. ha a folyó új mederbe kerül. a folyó középvonala Falkland-szigetek: (UK v. szuverén cselekmény megtételének idején Fro.ha nem hajózható. de otthagytak egy táblát. de egy év múlva visszaadták. foglalás. a tevékenység hasznát méltányossági alapon kell elosztani sarkvidékek: hatalmas. visszaszerezték a szigetet. amely a határok mentén futnak le.

kiaknázás.védelmi intézkedések). bérlet megszűnésével a szuverenitás visszaszáll. de nem szünteti meg azokat. term. Finno. egy szakmai tanácsadó.. Dánia. folyó használata. Ilyenkor a szuverenitás átszáll a bérlőre.-os kutatáson kívül tevékenységet. 1959: Antarktisz-szerződés: felfüggeszti a területi igényeket. mely valamennyi érdekelt tagállamot egyesíti. 1988: nyersanyagokkal kapcsolatos tevékenység lehet: 1. Norvégia. ami az egész Antarktiszra vonatkozik. 3.feltárás. nyílt tengeri résznek tekinthető Antarktisz: 7 állam jelentette be igényét különböző okokra hivatkozva. felülvizsgáló konferencia) ENSZ tett kísérletet közös örökséggé nyilvánításra In rem jog: más állam területén gyakorolható jog. területen való áthaladás.-Hong Kong). amíg nem jön létre erre nézve kötelező jogrend (közös eljárás. a Panamaszerződéssel ez visszaszállt Panamára. USA-nak 1999-ig voltak ott jogai Szolgalom: ha az egyik állam területe egy másik állam területének javára meghatározott korlátozás alá esik.M. term. Ezeket egy konzultáció.védelmi jegyzőkönyv: megtilt minden ásványi eső nyersanyagokkal kapcsolatos. USA nem fogadja el: a jégalakzatok feletti rész mindenki számára hozzáférhető. melyek nem érik el az abszolút szuverenitás szintjét. USA visszautasít minden olyan igényt. Sokan tiltakoznak ellene. város vagy terület katonai védővonallal való megerősítésének 62 .védelmi területté akarják nyilvánítani 1991: körny.N. És egy a tevékenységet igazgató irányítóbizottság ellenőrzi. Olyan folyamatosan fennálló rendet eredményezett. Tipikus területei: kikötő. területhez kapcsolódó. Kivételes eset: a Panamacsatorna földcsíkját az USA örökre bérbe kapta. hogy a területet annektálni ne kelljen annektálni (Gbr. kikényszeríthető jog Bérlet: célja stratégiai jelentőségű területek fölötti ellenőrzés megszerzése. A területtel kapcsolatos kérdéseket konzultációs értekezleteken rendezik (kutatás. Nem változik ez a helyzet akkor sem. ha a terület feletti ellenőrzést másik szuverenitás veszi át.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) létrehozva) alapján.kutatás. tud. 2.

Ezt nem érintett az egyiptomi csatornatársaság államosítása Wimbledon-ügy: Kieli-csatorna a Németországgal békés viszonyban lévő országok valamennyi hajója számára nyitva áll. a légtér feletti részszabadon használható Az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (usque ad coleum) Elismerte külföldi polgári légi járművek békés célú áthaladásának jogát I. amikor a terület Nki szerződés útján olyan státust kap. Nem egyértelmű a helyzet. amely az államterület része. Konstantinnápolyi egyezmény: Szuezi-csatorna mindig szabad lesz.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tilalma. átrepülés szabályozása miatt) 1919. amely az érintett államon kívül minden államot kötelez. Aaland-szigetek: Oroszok által kötött szerződést (terület katonai védővonallal való megerősítésének tilalma) vonatkozik a későbbi finn és svéd szuverénre is. háborúban és békeidőben egyaránt nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó számára.VH. É-atlanti halászati vita: Gbr.M.VH. párizsi egyezmény: elismerte az államoknak a szárazföldi államterületek és parti tengerük feletti légtérre vonatkozó teljes szuverenitását. Ekkor a szuverenitást kiterjesztették magassági korlátozás nélkül a világűrre25 25 később megváltozott 63 . a lobogójukra való tekintet nélkül. mert az 1818-as szerződés nem hozott létre szolgalmat Légijog Elméletek I.nem hozhat USA állampolgárokra halászati szabályt.alatt: az állam feletti légtér teljes mértékben az állam szuverenitása alá tartozik (védelmi szempontok.előtti elméletek (közös: a nyílt tengerek és a terra nullius feletti légtér mindenki számára egyaránt szabad és nyitott) A légtér teljes szabadsága Létezik egy területi légtér sáv.N.

de az állam felszólítására kötelesek leszállni. posta. ha az adott állam ehhez hozzájárult. hol lajstromozzák. Jogtalan áthaladás behatolásnak minősül. igazgatási együttműködés megteremtésére törekszik. igazgatási kérdésekre is kiterjed Állam területe feletti légtérben szuverenitást gyakorol Légi cabotage (államon belüli szállítás) joga az államot illeti meg. Két szabadság egyezménye: menetrendszerű Nki járatok leszállás nélkül átrepülhetnek és nem kereskedelmi célból leszállhatnak. Nem menetrendszerű légi járművek átrepülhetnek (leszállás nélkül).N. Gyakorlatban csak a két szabadság egyezménye valósult meg.M. berepülhetnek. technikai. 1976-ig: Az utazóközönség közönség igényeivel Kölcsönösen egyenlő esélyt kell biztosítani a másik fél részére az egyes 26 ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 64 rendelkezésére bocsátott légi szállítási létesítményeknek a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük a . nem kereskedelmi célból leszállhatnak engedély nélkül is. Ma már nincs nagy jelentősége. egyéb szállítmányok felvételének/lerakásának jogát. noha nem menetrendszerinti járatok légi járművek honossága attól függ. Hatásköre jogi. Öt szabadság egyezménye: a két alapszabadság mellett biztosította az utasok. csak akkor. (~ anyaország és gyarmati területek közötti szállítás joga) Bermuda-megállapodás (USA-Gbr). chicagói konferencia: hatálya az állami légi járművekre nem terjed ki az államok teljes és kizárólagos szuverenitását mondja ki a területük feletti légtér vonatkozásában menetrendszerű Nki járatok csak az állam külön engedélyének birtokában indíthatók/repülhetnek át. Gyakorlatban ez a kivételt fogalmaz meg.:a charterjáratoknak is kell engedélyt kérniük.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Ma: szabad áthaladási jog nem illeti meg az idegen államokat. Szabályozás struktúrája 1944. mert pl. a nyilvántartásba feltételeit az állam szabja meg ICAO26 létrehozása (ENSZ szakosított szerv) technikai.

Montreáli Egyezmény.elveinek megerősítése Plusz szabályok: brit nonstop járatok indítása. hogy az ne érintse hátrányosan másik állam szolgáltatóit.azokhoz a körülményekhez. légi szállításra vonatkozó jogszabályok egységesítése halálos.felszállás és végső rendeltetési hely államaiban a közlekedési forgalom igényeihez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) útvonalakon történő utasszolgáltatások biztosítására Alapvető szolgáltatásokat úgy kell szabályozni a BJ-ban.levegőben a légi légi légi fedélzetén tartózkodó személlyel szemben olyan erőszakos cselekményt jármű biztonságát veszélyezteti. 1971: kivétel: NJ USA: megemelte a kárfelelősség lévő mértékét jármű (csak ez érvényes) bűncselekmények: követ el. személyi sérüléssel járó eseményekért a kártérítésnek van felső határa. Bermuda I.szolgálatban olyan téves járművet/navigációs amellyel veszélyezteti egészében ugyanazon megsemmisíti/repülésre alkalmatlanná teszi. amelyeket az a terület támaszt. járatok szabadon választják meg leszállási helyeiket az USA-ban.M. 3. kihasználatlan szálláskapacitásokat konzultációs úton rendezik. 2. rendszerét a repülés 2. reptéri díjakkal foglalkozó munk. amely felett a gép átrepül légügyi hatóságok közötti szoros együttműködés Bermuda II. 65 .N.áthaladó légi járművekkel kapcsolatban a követelményekhez.szándékosan közöl információt.létrehozása IATA: légitársaságok által alapított Nki légi szállítási szervezet Varsói Egyezmény rendszere. amellyel lévő 1. 3. 1929 célja: Nki. megállapodás.csop. az útvonalon amelyek végzik a részben/teljes szolgáltatást végső cél a megfelelő számú légi jármű közlekedtetése az igényeknek megfelelően harmadik országhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közös fejlesztési tervek alapján végzik hatékonyság általános elvei alkalmazkodni kell: 1.

N. amikor a beszállókapuknál sérülnek meg az utasok. polgári repülőgépek leszállásra kényszerítése területi szuverenitást közvetlenül sérti meg az állam területe felett annak 66 . ha bizonyítani tudja. 1975: SDR (speciális lehívási jogok): aranyfrankot felváltó. a fuvarozót utasok abszolút a személyében/poggyászban felelősséggel rendelkezik Korlátlan a felelőssége károkért. Római Egyezmény. 1988: Montreáli Egyezményt kiterjeszti a repülőtéren tartózkodó személyek ellen intézett támadásokra is Montreáli Egyezmény. hogy az úton lévő repülőgép/azon tartózkodó személy/arról leeső tárgy okozta a földön tartózkodó személynek a kárt Montreáli Megállapodás (nem hatályos).M. meghatározott összeg. amely előre korlátozza a fuvarozó felelősségét . mert az már nem része a kiszállásnak. 1978. hogy sikerül univerzális védelmi rendszert létrehozni. melyikbíróság tárgyalja az ügyet géprablások ellen hozott intézkedések: csak korlátozott eredményeket hoztak. hogy ő és alvállalkozói mindent megtettek annak érdekében. a per kimenetele attól függ. amelyeket fuvarozó/megbízottjai szándékos kötelességszegéssel okoztak fuvarozó felelőssége nem áll fenn. 1952: csak abban az esetben állapít meg kártérítési kötelezettséget. hogy a kárt elkerüljék/ilyen lépések megtételére nem volt módjuk a légitársaságok nem megfelelő helytállása miatt a kártérítésért nem a légitársaságot.guatemalai jegyzőkönyv (nem hatályos): a károkért a fuvarozó felelősségének max. hanem a gyártót szokták perelni. de nem felelős akkor. Engedély nélküli légi behatolás. Montreáli Jegyzőkönyv. 1966: megállapítható géprablás miatt kialakult érzelmi sokkért kártérítés. a fuvarozó olyan esetekben is felelős. amikor a poggyászkiadásnál történik a támadás.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) biztonságát Montreáli jegyzőkönyv. ha bizonyítást nyer. valószínű.összegét okozott azokért kárért a emelné.

5. és az kihat az adott államra is. líbiai gép lelövése Izraelben. másik államhoz vagy annak ellenőrzése alá tartozó repülőgép engedély nélküli átrepülésre a repülőgép elfogásával és leszállásra kényszerítéssel lehet jogszerűen reagálni.diplomáciai úton kellett volna rendeznie a jogsértést 1973. hogy a szerződő államoknak kellő gondossággal kell eljárniuk a polgári repülés biztonságának védelme érdekében.Ha a bűncselekmény az adott állam biztonsága ellen irányult. izraeli gép lelövése Bulgáriában: a bolgár cselekmény jogszerűtlen volt. hanem háborús területen az Irak-Irán között dúló háború idején) Tokiói Egyezmény.Ha a gépen bűncselekmény történt. 4. mert az különösen érzékeny szovjet területre hatolt be.Ha az elkövető/sértett az adott állam polgára.M. de a leszállításhoz erőszak alkalmazására is sor kerülhet. Izraelt elítélték a tettéért 1983. Az elfogást foganasító légierőnek tartózkodnia kell a fegyverek alkalmazásától polgári légijárművel szemben.tájékoztatni kellett volna a pilótát a jogszerűtlen behatolásról. ha azt a légvédelem tudomására hozzák szabályok megsértését valósítja meg. az USA is elismerte felelősséget (nem nemzeti légtérbe való illetéktelen behatolásról volt szó. USA hadihajó lelőtt egy iráni utasszállítót. ICAO elítélte a SZU-t + Chicagói Egyezményt módosították: alapelv.Ha csak joghatóság alkalmazásával lehet az adott állam többoldalú Nki meghatározott kötelezettségeinek betartását 67 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) engedélye nélkül átrepülő. 1963: Beavatkozáshoz való jog esetei:1. Vonatkozik ez minden levegőben tartózkodó hazai és külföldi polgári repülőgépre 1988. szovjetek lelőttek egy koreai utasszállítót. mert a bolgároknak 1. 3. 2. vagy 2. Ennek ellenére semmisítettek már meg légtérbe behatoló külföldi gépeket: 1955.Ha a bűncselekmény az adott államban hatályos légi közlekedési szerződésben biztosítani ezzel ellentétes szabályokat hatályon kívül kell helyezni szükséges segítséget mag kell adni (végszükség esetén.N.

kivéve: ha a gép nem ENSZ BT határozattal ellentétes árut szállít. mivel az űrkutatás megindulásával ez tarthatatlan volt több. 2. amely Irakba. ENSZ igazolta. szállítást a szankciós bizottság engedélyezte. Államok tagadják meg minden olyan géptől a felszállási engedélyt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) önvédelemhez való jog megilleti az államot. illetve onnan rakományt akar szállítani. élelmiszer. mint száz mérföld magasan a Föld körül keringő műholdaknak és más légi járműveknek teljesíthetetlen hallgatólagosan területük felett azaz: az államok szuverenitása ott ér véget. ahol a légtér a világűrrel találkozik (20-160 km között) az áthaladáshoz terhet beleegyeztek történő az ilyen hozzájárulás járművek megszegése az államok áthaladásához jelenten.M. Kuvaitba. Az elfogáshoz csak arányosan szabad erőt használni ENSZ BT a Kuvait Irak általi megtámadása után: 1. hogy megfigyelőcsoportja részére szállítják az árut. 3. kivéve ENSZ iraki-iráni megfigyelőcsoportjának küldött humanitárius.Tilalmat megszegő állammal szemben intézkednek.átrepüléshez való jogot meg kell tagadni.N. ha a behatoló légijármű agressziós vagy terrorista cselekményben vett részt.nem foglalhatja magában olyan polgári utasszállítók lelövését. amelyek megszegik az ENSZ Irakkal szembeni szankcióit Világűrjog Világűr fogalma és elhatárolása alapja: asque ad coelum szembeni koncepciók. egészségügyi csomagok esetén. gyakorlatban Világűr rezsimje 68 . 4.

az államok felelősségét a felróhatóság alapozza meg 1974. ha a Föld felszínén vagy a levegőben tartózkodó légi járműben kár keletkezett ha a kár máshol.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) res comunnis elve : világűr egyetlen része sem vonható teljes egészében az egyes államok szuverenitása alá ENSZ KGY 1963: világűr és az égitestek szabadon kutathatók és használhatók az esélyegyenlőség elve alapján és a NJ-gal összhangban. Az államok nem juttatnak nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvert hordozó objektumot Föld körüli pályára. a világűr kutatását és felhasználását minden ország javára el kell végezni. égitesten nem helyezik el. beleértve a Holdat és más égitesteket nem lehet az egyes államok általi kisajátítás tárgya.N. világűrben semmilyen formában nem állomásoztatnak (összevonva: világűrben végzett katonai tevékenység a szerződésbe ütközik). A világűrbe feljuttatott tárgyak nyilvántartásáról szóló egyezmény: űrobjektumok milyen paramétereit kell nyilvántartásba venni 1993. Szerződés az államok között a világűr kutatásáról…: a világűr.M. amelyeket a világűrbe juttatott objektumok más államoknak okoztak 1972. tárgyakban keletkezett. az űrjármű fedélzetén tartózkodó személyzetben. Világűr és az égitestek semmilyen körülmények között nem sajátíthatók ki egyetlen állam javára (opinio jurist tükröző Nki szokásjog) 1967. Világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkért való felelősségről: megfelelő kártérítés megfizetését írja elő világűrbe juttatott tárgyak által okozott károkat jogszerűen és méltányos alapon kell megítélni abszolút felelősség áll fenn. ENSZ KGY: 69 . Holdat és más égitesteket kizárólag békés célokra lehet használni. de katonai személyzetet békés célokra lehet használni Lajstromozó állam joghatósága és ellenőrzési joga fennmarad a felbocsátott légi jármű és személyzet fölött Az államok felelősek azokért a károkért.

Űrhajósok megmentéséről és a felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról észlelés után azonnal értesíteni kell a hatóságot az űrhajósok veszélybe kerüléséről ha erre nincs mód. 3. 4.ésszerű gazdálkodás ezekkel a természeti erőforrásokkal.felhasználás lehetőségeinek kibővítése.sz. a felbocsátó állam felelősége. s fennáll a veszélye hogy káros anyagok jutnak a Földre. 2.N.M. hogy kormányzati vagy segédszervek 70 . nem kisajátíthatók Nki rezsimet hoznak létre.rendezett és biztonságos feltárás. ezt minden ország javára kell végezni Hold és természeti erőforrásai az emberiség közös örökségéhez tartoznak. függetlenül attól. de előtte tájékoztatni kell az érintett államokat és az ENSZ főtitkárát. Céljai: 1. melynek célja a Hold természeti erőforrásainak kiaknázásának szabályozása. Államok Holdon és más égitesten végzett tevékenységéről Holdat és más égitesteket demilitarizálni kell Békés célokra igénybe lehet venni katonai személyzetet Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség közös vállalkozása. hogy lehozza az eszközt onnan. csak a rendszer kiaknázására építettek fel moratóriumot Tengerjog Elméletek 17.: tengereket nemzeti szuverenitás alá lehet rendelni felelősek a nukleáris erőforrások felhasználásával járó tevékenységekért.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nukleáris erők felhasználásáról szóló alapelvek elfogadása felbocsátás előtt összehasonlító biztonsági vizsgálatokat kell végezni ha egy világűrben lévő eszköz meghibásodik. nyilvános bejelentést kell tenni és a szükséges segítséget biztosítani űrobjektumot kötelező visszaszolgáltatni 1979. Államok végzik 1968.részes államok méltányos részesedésének biztosítása Hold kutatása megengedett.

mint res communis területek minden nemzet számára hozzáférhetőek. tengerparttal nem rendelkezők csoportja. A harmadik világ országai szerették volna 200 mérföldig kitolni a parti tenger határát.N. Eredmény: csomagterv-koncepció: harmadik világ elfogadta a szorosokon való áthaladást és a kontinentális talapzatra vonatkozó jogokat cserébe a mélytengeri bányászat nemzetköziesítésért 1982-es egyezmény: minden államot prima faice köteleztek az elfogadott szokásjogi szabályok. hátrányos földrajzi helyzetű államok.M. (77-ek csoportja. szigetállamok. parti államok).SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Grotius: nyitott tengerek doktrínája: az óceánok. 1960 tengerjogi konferenciák: a csoportok érdekkoalíciókat alkottak. Parti tenger erőforrások megismerése (emberiség közös öröksége 71 .sz. katonai eszközökkel mennyire tudja uralni (ma: 12 mérföld. a nyugati államok pedig hajózási útvonalaik őrzésére és a tengerfenék korlátlan kihasználására törekedtek 1958. Tengerjog fő kérdése ezért kezdetben az volt.-ig: a parti tenger szélessége attól függ. pol. hogy ott kizárólagos gazdasági övezeteket hozzanak létre + mélytengerfenéken közös ellenőrzés létesítését... amely felett az állam joghatóságot gyakorol (halászati övezet. hogy mennyi is a kisajátítható rész: 20. kizárólagos gazdasági övezet) nyílt tenger szabadságát csorbítja a parti tengeren túl és a tengerfenéken található kategória) 1974-1982: tengerjogi konferenciákra a gazd. csak mind az öt szerződésben részes államot kötelezik az új szabályok. de nem kisajátíthatók A nyílt tengerek szabadok. stratégiai tényezők egyeztetése miatt volt szükség. de nem minden tenger minősül nyílt tengernek: a parti állam tengerpartja mentén területi vízként/parti tengerként övezetet sajátíthat ki. hogy az állam a területet saját partjáról. hogy megakadályozzák a fejlettebb országokat a korlátlan kihasználásban. azt területe oszthatatlan részének tekintheti. korábban: 3 mérföld) joghatóság alá tartozó övezetek (csatlakozó övezetek): parti tengeren kívül eső rész.

ahol szükséges. tavak.v. amikor az amerikai kikötőben történt Egy kereskedelmi hajó külföldi kikötőben/belvízen automatikusan helyi joghatóság alá tartozik. ha a hajó fedélzetén bűncselekményt állampolgár követnek vizeken el:1. olyan vizek. amely korábban parti tengernek minősült. azt rendszerint a lobogó szerinti állam tárgyalja Külföldi hadihajó esetén a kapitány vagy a lobogó szerinti állam felhatalmazására van szükség.M. brit R. hogy a belvízi rezsim tárgyát képezze. folyók. kivéve. ha az egyenes alapvonalak olyan belvizet zárnak közre. A parti állam joghatóságot gyakorol külföldi hajók felett jogszabályinak betartatása érdekében.Anderson hajón ügy: amerikai francia gondatlan emberölést követett el (angol jog alapján ítélték el). sok öböl).szabályok vonatkoznak: 1. a parti állam békéjét nem veszélyeztető kifejezetten fegyelmi kérdésről van szó.nem térhet el a part általános vonalától. de a lobogó szerinti állam is eljárhat. sem parti tengernek nem minősülnek. ezekre az esetekre spec. 3.N. amelyeket korábban a nyílt tenger/parti tenger részének tekintettek. amelyek az alapvonalon belül találhatók) itt nem érvényesül a többi állam hajózási érdekeit szolgáló jog a békés áthaladásra. 2. de amikor a hajó személyzetére vonatkozó. amikor a parti állam alakja nem egyértelmű (csipkés. s amelyek a parti állam szárazföldi területéhez tartoznak (kikötők. amelyek sem a nyílt tengernek. sem más övezetnek. hogy a parti állam joghatóságot gyakoroljon (hadihajó megtestesíti a lobogó szerinti állam szuverenitását) alapvonalak: parti tenger szélességét az állam partjai körüli apályvonalhoz ( = alapvonal) képest határozzák meg úgy. sok sziget. a parti állam hivatalos elismerésével kijelölik (1958). ahogy azt nagy léptékű térképen. Akkor problémás a kijelölés. továbbra is érvényes a békés áthaladás joga 72 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) belvizek: a tengerek olyan részei.az alapvonalakon belül elterülő tengeri terület elég közeli kapcsolatban álljon a szárazföldi területtel ahhoz. figyelembe kell venni a hosszú ideje fennálló különleges regionális gazdasági érdekeket. Wildenhus ügy: amerikai hatóságok elítélhettek egy belga személyt meggyilkoló belga személyt. Ahol az egyes alapvonal módszere olyan területeket is magában foglal.

Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. vízzel körülvett földterület. ha az öböl apály idején látható természetes bejárata nem haladja meg a 24 mérföldet. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. de más államok a parti övezetet alkotó vizeken túl is élvezhetik a békés áthaladás jogát USA v. amelyek olyan szoros kapcsolatban állnak. szigetek: Természetes módon létrejött. egyenes alapvonal jelölhető ki. egyenes alapvonal esetében. hogy egy egységet alkotnak a szigettel 73 . Ezt nem alkalmazzák a történeti öblökre. hanem figyelembe vették a szigeteket. hogy az egész területet körbezárják (Indonézia). mert az összetett geometriai szerkezet miatt nem lehetett a hagyományos módon meghúzni az alapvonalakat + a norvég módszert már sok éve alkalmazták és más állam nem emelt kifogást ellene tengeröblök: az egyenes záróvonal alkalmazható a tengeröblök bejáratára is. amely dagály idején a vízszint fölött van. amelyek nem alkalmasak emberi lakóhely vagy saját gazdasági élet fenntartására nincs kizárólagos gazdasági övezetük vagy kontinentális talapzatuk szigetcsoportállamok27: több szigetből álló államok törekednek arra. és amely tengeri övezettel rendelkezhet.N. így nagyobb lett a szokásosnál a parti tengere. beleértve a szigetek részeit. ezért viták merültek fel a brit halászhajók tevékenységével kapcsolatban. az összekötő vizeket. amennyiben a parti állam területén belül találhatók és számítási pontként. az ilyen területek használhatók alapvonalként. hogy egyenes alapvonalakat jelöljenek ki szigeteik külső határán.M. azok a parti állam történeti jogaira tekintettel belvíznek tekinthetők Fonesca-öböl ügye: 3 mérföldön túl az öböl területe a három parti állam közös birtokát ( kondomínium ) képezi. más természeti vonásokat.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) angol-norvég halászati ügy: norvégok nem az alapvonaltól mérték a parti tengert. A bíróság elfogadta a norvég határokat. Alaska: USA LB: a belvizekre vonatkozó törvényes határon túli vizek tekintetében a történeti Cook Inlet öbölre vonatkozó jogcím létesítéséhez szükséges szuverenitás gyakorlása egyet jelent a külföldi hajók és hajózás kizárásával az érintett területről Szidra-öböl líbiai 300 mérföldes záróvonala ellen tiltakozás indult meg. így azonban jelentősen csökkennek a korábban nyílt tengernek tekintett. azon felül 24 mérföldes. hajózási útvonalként 27 szigetcsoport = szigetek csoportja. Azoknak a zátonyoknak.

vagy olyan messze van a legközelebb elhelyezkedő szigettől. szigetközi vizeken érvényesül a békés áthaladás joga) Egyenes szigetcsoporti alapvonalakt jelölhet ki. ami nem haladja meg a parti tenger szélességét Az alapvonalak ilyen rendszerét nem lehet úgy használni. hogy egy másik állam parti tengerét elszakítsa a nyílt tengertől/kizárólagos gazdasági övezettől Ha a szigetközi vizek egy része egy közvetlenül szomszédos állam két része közé esik. beleértve a meredek lejtőkkel határolt felföldnek azt a részét. 1982-es szabályok: szigetcsoport egyenes záróvonalat a következő feltételekkel húzhat: (az ilyen alapvonalakon belüli víz szigetcsoportvíznek minősül. amennyiben állandóan vízszint feletti építményeket építenek rajtuk. a fennálló megállapodásokat. amelyet a felföld kerületén mészkő szigetek láncolata és száraz zátonyok zárnak közre teljesen vagy majdnem teljesen Ezen elvek szerint meghatározott alapvonalakat olyan méretarányú térkép(ek)en kell feltüntetni. amelyeket ezeken a vizeken hagyományosan gyakorolt. amelyek lehetővé teszik az alapvonalak 74 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt területek. amelyek a szigetcsoport legkülső szigeteinek és száraz zátonyainak legkülső pontjait kapcsolja össze. az ilyen területek használhatók alapvonalként. és a szigetcsoportállam szuverenitása alá kerülnek. az utóbbi államnak azon érvényes jogai és már tves érdekei. tenger alatti kábeleket be kell jelenteni. halászati jogokat.N.M. ha a fő szigetek az alapvonalon belül helyezkednek el és a víz-szárazföld aránya 1:1 és 1:9 közé esik Az ilyen alapvonalak hossza nem haladhatja meg a 100 mérföldet. kivéve ha a szigetcsoportot körülzáró összes alapvonal legfeljebb 3 %-a meghaladja ezt a hosszúságot és legfeljebb 125 mérföldig terjed Alapvonalak kijelölése nem térhet el jelentősen a szigetcsoport általános alakzatától Amikor csak apály idején való kiemelkedésről van szó. illetve minden megállapodásban szabályozott jog továbbra is fennmarad Vízterület és szárazföldi terület 1:1 és 1:9 szerinti arányának számítása szempontjából a szárazföldi terület magában foglalhatja a szigetek és atollok part menti szintjein belüli vizeket.

ahol történeti/más különleges jogcím alapján a két állam parti tengerét más módon kell meghatározni parti tenger jogi természete: a parti állam szuverén jogokat élvez. altalajra. amely minden pontja egyenlő távolságra van azoknak az alapvonalak legközelebbi pontjaitól.M. 12 tengeri mérföldet meg nem haladó határig. és fenntarthatja azokat saját állampolgárainak Parti államnak kiterjedt ellenőrzési joga van biztonsági és vámügyekben békés áthaladás joga: külföldi kereskedelmi hajók joga arra. Ennek alapvető korlátozását jelenti más nemzetek hajóinak békés áthaladása a parti tengeren ( áll) parti állam szuverenitása kiterjed a parti tengerére. és kiterjedt joghatósággal rendelkezik tengeri övezete fölött. nyugodt rendjére. biztonságára. parti tenger elhatárolása szemközti vagy szomszédos tengerparttal rendelkező államok között: közös megállapodás hiányában egyik állam sem terjesztheti ki szuverenitását a azon középvonalon túlra. az alatta elhelyezkedő tengerfenékre. amely teljes mértékben az államjoghatósága alatt 75 . azt letétbe kell helyezniük az ENSZ főtitkáránál parti tenger szélessége: eredetileg: parton elhelyezett tüzérség lőtávolsága (ágyulövés-szabály) történelmi jogok alapján is megállapítható 1982: minden államnak joga van parti tenger szélességét megállapítani az alapvonalaktól mért. Parti tenger része a szárazföldnek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elhelyezkedésének megállapítását Szigetcsoportállamoknak megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk az ilyen tengerészeti térképeknek vagy földrajzi koordináták sorának.N. ezért szárazföld átruházása jelenti az ahhoz tartozó vízsáv átruházását is Parti állam kizárhatja az idegen állampolgárokat és a külföldi hajókat a halászatból. parti kereskedelemből (cabotage). amelyektől az államok parti tenger szélességét mérik. Nem alkalmazható ez ott. ha a külföldi halászhajók nem belvíz. az afölötti légtérre. amennyiben káros a parti állam békéjére. hogy akadálytalanul áthaladjanak a parti tengeren (Nki szokásjog) 1958: áthaladás nem minősül békésnek.

megelőzése.2.vám-. kutatási és vizsgálati tevékenység. megszegésének megelőzése. ha 1. 8. 3. bevándorlási vagy közegészségügyi szabályok megszegése. tvek 4. fegyverzetére. csökkentése. követelmények diszkrimináció gyakorlása révén. pénzügyi.tud. létesítmények erőforrásainak megőrzése.kébelek. és bármilyen tevékenység. Nem békés áthaladás esetén a parti állam a tengeren lépéseket tehet. Parti állam elfogadhat békés áthaladásra vonatkozó tveket a következő területeken: 1. berendezések. meghajtására a NJ-gal összhangban élvezi a békés áthaladás jogát a parti tengeren.ioskutatás. ellenőrzése 1989 (SZU-USA közösen) minden hajó. nyilvánosságra hozatal mellett fel lehet függeszteni. pénzügyi. környezetszennyezés 7. amely nincs közvetlen összefüggésben meg azt célzó az áthaladással. propaganda.halászati szabályok ellenőrzése. bevándorlási. vám-. előírásával.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartják tiszteletben a parti állam tveit és halászatra. 6.tenger és élő segédeszközök. beleértve a hadihajókat tekintet nélkül rakományára.ha a helyi hatóságok segítségét a kapitány/lobogó szerinti állam diplomáciai képviselője. kémkedés. tengeri 3. 2. parti kommunikáció vagy más berendezés megzavarása. szabályok megszegésének 76 . szándékos és súlyos környezetszennyezés.természeti környezet megőrzése. 5. 1982: tiltott áthaladás: erőszakkal való fenyegetés/alkalmazása. más berendezések.hajózási védelme. ehhez sem előzetes bejelentésre. hidrográfiai felmérés. halászat. hajók békés Parti állam nem sem sem akadályozhatja gyakorlatban idegen áthaladását.N. hajózásra vonatkozó szabályit. közegészségügyi tvek.bűncselekmény következményei kiterjednek a parti államra. fegyverrel végzett gyakorlatozás. hogy veszélyezteti az ország békéjét vagy a parti tenger nyugodt rendjét. sem engedélyezésre nincs szükség joghatóság idegen hajók felett: büntető joghatóság valamely személy letartóztatását vagy a hajón elkövetett bűncselekmény kivizsgálását jelenti. Békés áthaladás jogát gyakorló idegen hajóknak be kell tartaniuk a parti állam tveit. védelme.M. A békés áthaladás jogát biztonsági okokból.bűncselekmény olyan jellegű.hajózás biztonsága. forgalom csővezetékek szabályozása.

kábítószer vagy pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének megakadályozása érdekében. 2. kivéve hajó tves kötelezettsége. hogy polgári joghatóságát gyakorolja a hajó fedélzetén tartózkodó személlyel szemben. ha a bűncselekményt a parti tengerre való belépés előtt követték el.N. amelyek a nyílt tenger egy része és a nyílt tenger más része/idegen állam parti tengere között Nki hajózás céljára szolgálnak (Korfu-szoros ügy: brit hajókat lőttek albán ágyukkal. keresztül Határos vezető államok nem azonos nyílt akadályozhatják/függeszthetik fel a tranzitáthaladás jogát. amely folyamatos és gyors áthaladást jelent.amennyiben hajózási szoroson útvonallal vezet a feltételeket biztosító útvonal tengeren/gazdasági övezeten keresztül.amennyiben egy államhoz 77 . ha a hajó nem lépett/lép belvizekre 1982: parti állam nem állíthatja meg/térítheti el a parti tengeren áthaladó idegen hajót azért. Kivétel: 1. Ha a hajó a belvizeket elhagyva halad át. ha az áthaladás békés 1982: szorosok vizeinek jogi státusát nem érintik az áthaladással foglalkozó rendelkezések nyílt tenger kizárólagos gazdasági övezetei között Nki hajózásra használt szorosokon érvényesül a tranzitáthaladás joga (hajózás. hogy a hadihajóik a nyílt tenger két részét összekötő Nki hajózásra használt szorosokon parti állam előzetes hozzájárulása nélkül áthaladjanak. de ez nem zárja ki a szorost határoló államhoz való eljutást/onnan a való távozást. belvizekről jövet halad át Hadihajók és más nem kereskedelmi célból üzemeltetett állami hajók mentességet élveznek Nemzetközi szorosok idegen hajók békés áthaladásának joga nem függeszthető fel azokban a szorosokban.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) konzuli tisztviselője kéri. Parti álam joghatósága nem járhat el. a joghatóságot ez nem korlátozza. Az államoknak béke idején joguk van arra. átrepülés szabadsága). nem eszközölhet végrehajtást/intézkedést a hajó ellen. később egy baleset után a brit hajók átkutatták a szorost és felszedték az aknákat). nem foglalhatja le. 4.M.

megőrzése. amely nem tartozik a folyamatos és gyors áthaladáshoz (erőhatalom.12 mérföldre terjedhet ki attól az alapvonaltól számítva. repülőgépek akadálytalan átrepüléshez való jogát. hanem igényelni kell. bevándorlási. még ha csak meghatározott célokra is (vám-. Az áthaladásnak gyorsnak és folyamatosnak kell lennie Montreux-i egyezmény: Boszporuszon és a Dardanellákon békeidőben biztosított a kereskedelmi hajók áthaladásának szabadságát. végszükség kivételével) Doveri-szoros28 felosztása: a kormányok elismerték a kereskedelmi. közegészségügyi erőforrások szabályok jogok ellenőrzése. automatikusan csatlakozik.M. állami és a hadihajók akadálytalan áthaladáshoz való jogát. hogy még jobban ki kellene terjesztenie parti tengereinek határát a nyílt tenger felé Gidel-doktrína. hogy 1. adó-. s a sziget tenger felőli oldalán van azonos hajózási feltételeket biztosító útvonal vezet a nyílt tengeren/gazdasági övezeten keresztül áthaladó hajóknak és repülőgépeknek tiszteletben kell tartaniuk a Nki szabályokat. tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől. lehetővé teszik. de csak itt lett hivatalosan a NJ része 78 . 2. egyes hadihajók áthaladásának szabadságát a nappali órákban Csatlakozó övezet olyan nyílt tengeri meghatározott övezetek. hogy a parti állam megóvja létfontosságúnak tekintett érdekeit anélkül. egészségügyi vagy bevándorlási tveinek megsértését.megbüntesse ugyanezeknek a tveknek e megsértését saját területén/parti tengerén Max. Törökország előzetes értesítése mellett.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tartozó sziget és az állam szárazföldi része között húzódik a tengerszoros.N.saját területén vagy parti tengerén megelőzze a vám-. ahol néhány állam történeti okokból joghatóságot gyakorol. Nem halállomány feletti biztosítása). ahonnan a parti tenger 28 nincs nyílt tengeri folyosója 29 gyakorlatban már működött. 195829: parti állam a parti tengeréhez csatlakozó nyílt tengeri övezetben gyakorolhatja a szükséges ellenőrzést.

N. feltéve. kötelezettségeit. jogikkal kapcsolatos vitákat a körülmények figyelembevételével méltányossági alapon kell rendezni Maine-öböl ügy: az egységes tengeri határ kritériuma csak olyan lehet. ha azok ott 1953 és 1962 között rendszeresen halásztak Halászati joghatósági ügyek: a halászati övezetnek a koncepciója (ahol egy állam erre a célra kizárólagos joghatóságot igényelhet) szokásjogként kristályosodott ki. az állam nem kérhet csatlakozó övezetet) 1982: 24 mérföldre módosították a max.tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése. erőforrások felkutatása. létesítmények. Ezeket a 30 KGÖ = kizárólagos gazdasági övezet 79 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) szélességét mérik (ha a parti tenger 12 mérföldes. altalaj. és nyílt tenger helyett a kizárólagos gazdasági övezet részének tekintik Kizárólagos gazdasági övezet 200 mérföldes KGÖ30 létrehozásának egyik fő oka a halászati igény volt (1958ban még nem létezett) 1964: Eui halászati egyezmény: parti államnak a parti tenger alapvonalától számított 6 mérföldes övezeten belül kizárólagos joga van a halászatra. A KGÖ nem terjedhet túl 200 mérföldön túlra attól az alapvonaltól számolva.szuverénnek jogai vannak a tengerfenék feletti vízréteg.átrepülés. Joghatósággal. tengeri tud. ami tiltaná a halászati övezet kiterjesztését 12 mérföld fölé.nyílt tengeri hajózás. amelytől a parti tengert mérik. 2. különleges jogi rezsim alatt: Parti állam jogai: 1. Más államok szabadságai: 1.os kutatásra. de nincs olyan jogszabály. Az ilyen igények érvényessége függ a körülményektől. kezelése. használatára. ha figyelembe veszi a parti állam jogait. 6-12 mérföldes sávban más államokkal együtt.távolságot. megóvása. kiaknázása. ennek távolsága : alapvonaltól 12 mérföld Izland v. tengeri környezet védelmére és megóvására. 1982: KGÖ a parti tengeren túli és az azzal szomszédos terület.M. tengerfenék. mind halászati övezetre egyaránt lehessen alkalmazni. tveit. hogy azt mind kontinentális talapzatra. a KGÖ kiaknázására és felkutatására irányuló egyéb tevékenységek tekintetében. NSZK: Izland 50 mérföldre kiterjesztett halászati határa nem kötelez másokat. építmények felállítására. 2. 3.joghatósága van mesterséges szigetek. ha azok nem ismerték el. UK.

N. semlegességi övezetek. szubregionális. USA-SZU övezetcsere Tengerparttal nem rendelkező államok annak érdekében. nem halászati övezetek: Kanada : szennyezésmentes övezet.M. akkor külön kell vizsgálni a kontinentális talapzatra és a halászati övezetre vonatkozó szabályokat Szokásjog része lett speciális. hogy ezek a kedvezményes jogok ne sértsék tves érdekeiket (nincs abszolút áthaladási jog) 1982: tengerparttal nem rendelkező államok lobogója alatt hajózó hajók a tengeri kikötőkben más idegen hajókkal azonos elbánás alá esnek parti tengeren való békés áthaladás joga minden állam hajóját megilleti tengerparttal nem rendelkező államoknak méltányossági alapon joguk van részt venni azonos alrégió/régió parti államaihoz tartozó. Ennek feltételeit az érintett államok határozzák meg elő kell segíteni a fejlődő államok hatékony részvételét a Nki tengerfenéken folyó tevékenységekben. biztonsági. figyelembe kell venni a földrajzilag hátrányos helyzetű államok és a tengerparttal nem rendelkező államok érdekeit) 80 . hogy a parti államokkal azonos feltételek mellett élvezhessék a tengerek szabadságát. regionális megállapodások rendezik tranzitállamoknak joguk van minden olyan intézkedést megtenni. mert az eltúlozza a part jelentéktelen sajátosságainak fontosságát Kanada-Fro.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) határokat méltányossági alapon kell rendezni Bissau-Guinea tengeri elhatárolási ügy: egyenlő távolság elvét nem lehet alkalmazni. KGÖben található erőforrások többletéből a megfelelő rész kiaknázásában (~ földrajzilag hátrányos helyzetű államokhoz).ügy: kontinentális talapzatra vonatkozó 1958-as egyezménynek nincs kötelező ereje az egységes tengeri határvonal megállapítása tekintetében Dánia v. szabad hozzáférést kell biztosítani részükre a tengerhez (1958): bármely szállítóeszközzel való áthaladás joga a tranzitországok területén gyakorlati feltételeket kétoldalú. Norvégia: ha a két fél között nincs megállapodás.

halászat. ahova csak azért regisztrálódtak sokan. mesterséges szigetek és más létesítmények NJ szerinti építése.N. mert e kedvező feltételek miatt alacsonyak a 81 . ha alapos a gyanúja arra. Joghatóság nyílt tengeren: rend fenntartásának alapja a hajó nemzeti hovatartozása és a lobogó szerinti állam ebből következő joghatósága Mindegyik államnak meg kell határoznia a hajók regisztrálásához és a lobogó használatához szükséges feltételeket Az állam és hajó között tényleges kapcsolatnak kell lennie (az államnak hatékony joghatóságot és ellenőrzést kell gyakorolnia) IMCO-ügy : a legnagyobb hajótulajdonos nemzeteket regiszertonnaalapon határozták tényétől (panama. az elszenvedett késésért a hajót kártérítés illeti meg. állam belvizeihez 1982: nyílt tenger nyitva áll minden állam előtt. a nyílt tenger szabadságait (hajózás. hogy háborút viselő fél megállítson bármilyen hajót. hogy az fegyvert szállít a másik félnek a konfliktusban való használatra. meg. átrepülés. tenger alatti kábelek és csővezetékek lefektetése.): világ tengereit két hatalom között osztotta fel nyílt tenger szabadsága: egyetlen állam sem tehet szert szuverenitásra a tenger egyes részei fölött korlátozza a belenyugvás. annak ellenére.sz. elévülés elvei (más nemzetek által elismert. elismerés.nukleáris kísérleteket nem lehetett elítélni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nyílt tenger zárt tenger koncepciója (15-16.M. genfi egyezmény: nyílt tenger a tenger minden olyan része. amely nem tartozik a parti tengerhez. Ha a gyanú alaptalan volt. hosszas használat útján egyes. mert Fro. a parti állam tengere mellettinyílt tengeri területek az adott állam szuverenitása alá esnek – Angol-norvég halászati ügy) 1958. függetlenül a tényleges kapcsolatok Libéria is bekerült. hogy az 1982-es szerződés szerint a nyílt tengert csak békés célokra lehet használni Hajózás szabadsága háború esetén: az önvédelem jogának része. tengeri gyakorlatok tartása) az egyezmény és a NJ szabályai alapján gyakorolják Nukleáris kísérletek ügye: fr.nem írta alá a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. tudományos kutatások szabadsága.

műsort fogó államnak. repülőgép. szabadnak számít. vagy a valóságban a hadihajóval azonos (1982). Rabszolga-kereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi hajókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak Jogtalan műsorszórás: rádióhangnak . repülőgép. hatalomba kerítés. tvadásnak a nagyközönség általi vételre szánt. azon lévő személyek. ha a hajó kalózkodásban. hajó. vagy el.nyílt fosztogatás. hogy az kalózkodásra készül. a segélykérő hívások továbbítását kivéve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hajók működtetési költségei) Tényleges állami gyakorlat alapján adtak USA és Gbr lobogót kuvaiti hajóknak a védelmük érdekében az Irak-Irán háború idején Hajók mindig egyetlen állam lobogója alatt kötelesek hajózni. Az ezzel foglalkozókat ki kell adni a lobogó szerinti államnak. ha a gyanú megalapozatlannak bizonyul Kalózkodás: bármely jogellenes egy erőszakos cselekmény. Politikai célra történő eltérítés. javak ellen irányul. személyek. jogtalan műsorszórással foglalkozik felelősségre (1982) hadihajóknak ilyen körülmények között is óvatosan kell eljárniuk. Nki rendelkezésekkel ellentétes továbbítása. előmozdítja). A honosságáról). amit magánhajó magánrepülőgép személyzete/utasai magáncélokra tengeren lévő hajó. aki valamely hajó fedélzetén keres menedéket. Bármely állam eljárhat a kalózhajóval szemben. létesítményt bejegyző államnak. 2. javak ellen irányul olyan helyen. ha több lobogó alatt hajózik. bíróság elé viheti a tetteseket Rabszolga-kereskedelem: bármely rabszolga. mivel kártérítést kell fizetniük bármilyen kárért vagy veszteségért. melynek kommunikációját 82 . amely 1. bármely államnak. követnek feltartóztatás.M. vagy hontalan.N. hajó személyzete által elkövetett cselekmény nem tartozik bele a kalózkodás fogalmába. honosságú büntetőjogi (hadihajók jogosultak meggyőződni vonás esetén a hajó . rabszolgák szállításában vesz részt. amely egyetlen állam joghatósága ellen se tartozik (önkéntes részvétel a hajó/repülő működtetésében annak tudatában. cselekményeket ösztönzi. akkor hontalannak kell tekinteni (átvizsgálható és lefoglalható) Kivételek a lobogó szerinti állam joghatóságának kizárólagossága alól: Hajóátvizsgálási jog: erre csak akkor kerülhet sor.

csökkentéséhez. 2.N.M. felszámoláshoz (Torrey Canyon incidens hatására). parti tengeren.úgy kell folytatniuk tevékenységüket. ha 1. nem vonhassa ki magát a büntetés alól úgy.területe: mérgező. tengerfenék és altalaj erőforrásainak kihasználásához 83 . hogy az a hajó. hajókról származó szennyezés. ártalmas. csak akkor folytatható nyílt tengeren. Szennyezésért a hajók tulajdonosai kötelesek kártérítést fizetni 1982: államok felelősek a Nki tengeri környezet védelmére és megóvására vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséért: 1. vagy az az állam. repülők folytathatják. Üldözés csak akkor kezdődhet meg. felhatalmazott korm. 1969. Harmadik állam/üldözött szerinti állam területére érve az üldözés joga megszűnik Összeütközések: (Lotus-ügy): büntető.egyénileg/közösen teszik meg s szükséges intézkedéseket. hogy ne okozzanak szennyezés utján kárt más államoknak. hogy a nyílt tengerre menekül (üldözés és elfogás érdekében a parti állam kiterjeszti joghatóságát a nyílt tengerre). katonai repülőgépek. KGÖ-ben érvényes szabályok megsértése esetén. Üldözésre csak alapos ok alapján van lehetőség. hogy az üldözött észlelte. amely megszegte a parti állam szabályait. fegyelmi eljárást. káros. vagy jelezte azt olyan távolságból. csatlakozó övezetben kezdték el és nem hagyták félbe (~ kezdhető szigetközi vizeken). Csak hadihajók. amelyek szükségesek megelőzéséhez.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) zavarja az interferencia Üldözés joga: célja. 3. radioaktív anyagok). környezetének.üldöző meggyőződött arról. olajszennyezéssel. 2. hogy a hajó joghatósága alatti területen tartózkodik. alkalmazható kontinentális talapzaton. tengeri balesettel kapcsolatban a részes államok tehetnek olyan a intézkedéseket fenyegetés a nyílt tengeren. ha az üldözést belvízen.i hajók. amelynek a felelős személy állampolgára Szerződésen alapuló jogok: hadihajóknak adott jog egymás hajóinak átvizsgálására Szennyezés: (olaj. vizsgálati célból lefoglalást csak a lobogó szerinti állam joghatósága folytathat.felszólította megállásra. maradandó anyagok.

Gázban gazdagok. Államnak együtt kell működnie ápaival a nyílt tenger élő erőforrásainak megőrzésében. ellenőrzés során nem sértheti más államok jogait szétterjedő halállomány ( az az állomány. meg kell állapodni a részvételi jogokban. mind a nyílt tengerre kiterjed):1982: KGÖ-ben kévő halállomány kiaknázása az állam joga. viszonylag sekély (150-200 m) vízréteg borítja.N. tengeri környezetben működő létesítményekről származó szennyeződés. 1993: vándorló halak védelmében Nki összefogás. kikényszerítésért a lobogó szerinti államok a felelősek. Végrehajtásért.M. csökkentés. amely a szárazföld felől a tenger alá nyúlik. kiterjedt halászati lelőhelyek Kizárólag a parti államhoz tartozik 1945. szervezetek nagy súlyt helyez a regionális/szubregionális szerepére. amely mind a KGÖ-re. parti állam kizárólagos való jogának okai: kiaknázáshoz talapzat a szükséges parti a tengerpartról 31 KT = Kontinentális talapzat 84 közreműködés. majd hirtelen meredeken az óceán mélységébe bukik. hatékony kezelési-ellenőrzési mechanizmus kell kiépíteni. KT31 azt a peremet jelenti. Olajban. Truman-nyilatkozat: a parti államnak adottak a lehetőségei a kiaknázásra. a legközelebbi kikötő állama folytatja le az eljárást. ha a lobogó szerinti állam nem reagált megfelelőképpen. állam . de beigazolódott gyanú esetén a lobogó szerinti részes állam/felhatalmazottja folytathat eljárást. Óceán területének 7-8%-át teszi ki. Megelőzés. együttműködés során biztosítani kell a halfajok fennmaradásét. és szükség van joghatóságra az erőforrás felett.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) használt létesítményekről származó szennyeződés. részes állam képviselője bármely állam hajóján vizsgálatokat végezhet. de azt csak az ésszerűség határai között használhatja (túlzott kiaknázás megakadályozása). több állam övezetében ezt közös szervezetek szabályozzák.

Trumani koncepció érvényes az egy helyben élő fajokhoz tartozó élő organizmusokra parti állam jogai nem érintik a talapzat fölött fekvő vizek és légtér 85 . ezért: Északi-tengeri kontinentális talapzati ügyek: szokásjogot tükrözi a 200 m-es határ. amely fölött a parti állam már eleve uralmat gyakorol 1982: a parti állam kontinentális talapzata a parti tengerén túlnyúló tengeri területek alatti tengerfenékből és altalajból áll. Gyors technikai fejlődés 200 m-en túl is lehetővé teszi a kiaknázást.M. vagy az alapvonaltól 200 tengeri mérföldig. A jogokat tengerfenék kutatása természeti erőforrásainak kiaknázása céljából gyakorolja (inherens jog) KGÖ-re vonatkozó 1982-es egyezmény a tengerfenékre vonatkozó jog másik forrása meghatározás: 1958: kiaknázás szempontjából definiálja: KT a parttal szomszédos. Kontinentális talapzat feletti vízréteg nyílt tengernek minősül Északi-tengeri kontinentális talapzat ügyek: a parti talapzat a államnak a szárazföldi területének a tengerbe és a tenger alá nyúló természetes meghosszabbítását vonatkozó szuverén jogai képező facto kontinentális és ab inito területére feletti ipso a szárazföld és szuverenitás erejénél fogva és annak kiterjesztéseként állnak fenn. ha a kontinentális perem külső széle nem terjed ki addig parti állam jogai. 1982: KT felett annak kutatása és természeti erőforrásainak kiaknázása céljából a parti állam szuverén jogokat gyakorol. Nem függnek a szuverén jogok sem foglalástól. de a parti tengeren kívül eső tengeri területek alatti tengerfenékre és altalajra vonatkozik 200 m vízmélységig vagy addig. parti állam biztonsági okokból érdekelt a partján folyó tevékenységekben. amíg a természeti kincsek kiaknázását lehetővé teszik. sem kifejezett nyilatkozattól.N. amely a szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti a kontinentális perem külső részéig. de az érintett tenger alatti területek annak a területnek a részei. Beleegyezése nélkül egyetlen állam sem kezdhet ilyen tevékenységet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) meghosszabbítása.

Ezek a létesítmények nem tekinthetők szigetnek ha egy állam KT-a 200 mf-en túlra terjed ki. 3.M.N.méltányosság nem szükségszerűen jelent egyenlőséget minden esetben. így ott a méltányosságban ez nagyobb szerepet játszik Északi-tengeri KT ügyek: az 1958-as szerződés nem szokásjogot tükröz + nem ratifikálókra nem érvényes ezért új szabály: az elhatárolást méltányos elvek alapján és minden releváns körülményt (partvonal hossza.tartózkodni kell a természet átrajzolásától. kapcsolatuk általános összefüggései.osztó igazság szóba sem jöhet Releváns körülmények: 1. a parti állam az élettelen erőforrások 200 mf-ön túli kiaknázásért pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásra köteles (kitermelés kezdetétől számított 5.egyik fél ne törekedjen olyan terület megszerzésére. 86 . ahonnan a parti tengert mérik) Méltányosság jelentése: 1.felek partjainak alakzata (szemben vannak egymással. 4. évente 1 %-al nő a 12. amelyet minden nemzet hajóinak tiszteletben kell tartaniuk. hogy minden túlzott aránytalanságot elkerüljenek a parti államot megillető KTterületének nagysága és partja megfelelő részének a partvonalak általános irányához igazodva mért hosszúsága között Szemben fekvő államok esetében kevesebb nehézséget okoz az egyenlő távolság elvének alkalmazása. azok körül 500 m-es biztonsági övezetet jelölhet ki. amennyiben különleges körülmények mást nem indokolnak. 5.minden releváns körülményt tartsanak tiszteletben. amely a másikhoz tartozik.év után.releváns partszakaszainak aránytalan hossza és a köztük lévő távolság. 2.figyelembe kell venni annak szükségességét. 2.évig. onnan kezdve évi 7%. amit a Nki Tengerfenék Hatóság oszt szét) KT elhatárolása szemben lévő és szomszédos államok között 1958: megállapodás híján.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogállását parti állam KT kutatásához szükséges létesítményeket és más berendezéseket építhet és tarthat fenn. az egyenlő távolság elvét kell alkalmazni (alapvonal azon pontjától. KT terjedelme) figyelembe véve kell megvalósítani úgy. 3.

Ez esetben a különleges körülmény a Csatorna-szigetek lehelyezkedése. a KT-on élvezetthez hasonló jogok nélkül.M. anélkül. Tunézia-Líbia KT ügy: nem részesei az 1958-as szerződésnek. amely tartalmazza az egyesített egyenlő távolság – különleges körülmények szabályt. ezért a szokásjog alapján döntöttek: méltányosság elve erősebb a természetes meghosszabbítás elvénél. így az övezet 200 mf-es határát kellett figyelembe venni a KT elhatárolásakor is. Líbia: arányosság. mert méltánytalan eredményre vezethet Angol-fr. az elhatárolást úgy kell megoldani. ez indokolta a középvonaltól való eltérést. mint a lehetséges választóvonal 87 . ezért a középvonal megvonása vezetett a legméltányosabb eredményhez Tunézia v. amely valójában kifejezést ad annak az általános szabálynak. esetleg harmadik fél közreműködésével kell megvalósítani. spec: a felek kifejezetten kérték. mely szerint megállapodás hiányában a KT-on osztozkodó államok határát méltányos elvek alapján kell meghatározni. ami a szárazföld természetes meghosszabbítását jelenti a tengerbe és az alá. hogy megsértenék mások A szárazföldi különleges területének földrajzi természetes között meghosszabbítását. Kanada KT és halászati övezetek elhatárolása miatt: egymás fedő részeket egyenlően osztották meg mértani módszerek alapján. Maine-öböl ügy: (USA v. körülmények nehézséget okoz az egyenlő távolságok elvének alkalmazása. Málta KT ügy: (Líbia nem részese az 1958-as szerződésnek.N. hogy tekintettel a földrajzi és egyéb körülményekre méltányos végeredmény szülessen Líbia v.KT ügy: 1958-as egyezmény részesei. ezért csökkentették Gbr-nek a szigetek elhelyezkedése miatti partvonala szerinti nagyméretű kitüremkedését az Atlanti KT-ra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy a lehető legnagyobb mértékben meghagyják mindegyik félének a KT-nak minden olyan részét. ezért a szokásjog alapján döntöttek) távolság kritériuma: egy gazdasági övezet nem létezhet a tengerfenéken és az altalajon fennálló. hogy a KT-ot és a halászati övezet határai ugyanazok legyenek) Az elhatárolás nem lehet egyoldalú. hanem a felek megállapodásával.

évi tengerjogi egyezmény: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. Nagyobb Líbia területe nagyobb kiterjedése miatt nem tarthat nagyobb KT-ra igényt St. és dönthet a jogi megfontolásban Dánia v. amely a feltárást és a kiaknázást irányítja 1982. részes nemzetiségével/honosságával alatt álló személy a ilyen ellenőrzése Tengerfenék bevonásával fejtik ki. A tevékenységet államok vállalat (hatóság gyakorlati bíró Nki vagy feladatokat államok Hatóság megvalósító szerve). mert én azt át nem írom ide… 88 . nem sajátíthatók ki. állami vállalatok. a részes államok. amely a munkatervben megjelölt két hely közül az egyikre megadja az engedélyt (másik: fenntartott lelőhely. Norvégia: 1958-as egyezmény azonos a szokásjoggal. fémek) 1969. azt a Nki Tengerfenék Hatóság a hajtja végre (méltányos elosztás). a jég ezt nem befolyásolta.oldalon a teljes végeredmény. azon sem szuverén.N. így az egyenlő felosztást csak megszorításokkal lehet alkalmazni + figyelembe kellett venni a lazacállományok elhelyezkedését is. csak a Nki Tengerfenék aknázhat ki a vállalat/fejlődő államokkal együtt) 32 389. kivéve azokat. hogy Dánia is hozzá tudjon jutni.M. ahogy a földrajzi helyzetet leírják.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) méltányosságának alapja: a felek partvonalának eltérő hosszából eredő aránytalanságával igazolta a középvonal kiigazítását. ENSZ KGY: mélytengerfenéken folytatott tevékenységek moratóriuma 1970.Pierre és Miquelon ügy (D és NY övezetre osztották32): az a mód. megoldást sugall. ezért azt nem vették figyelembe Nki tengerfenék nyílt tenger alatti természeti kincsek kiaknázásakor került előtérbe (mangánérc. sem más jog nem szerezhető Az egyezménnyel összhangban lévő ásványok elidegeníthetők. ENSZ KGY: Nki tengerfenék és forrásai az emberiség közös örökségét képezik. de mivel Grönland aránytalanul nagyobb partvonallal rendelkezik. amelyek összhangban vannak egy jövőben létrehozandó Nki rezsimmel. semmilyen jog nem alapítható rajtuk.

évi megállapodás a tengerjogi egyezmény tengerfenékre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról: államok csak akkor ismerik el magukra nézve kötelezőnek az 1982-es egyezményt. elsőbbséget élveznek más jelöltekkel szemben a kiaknázási szerződések területén UK. 1985-ös nyilatkozat: a területre és erőforrásaira vonatkozóan semmilyen. amelyek beleegyeztek elfogadásba az ENSZ KGYben. Belgium.. a bizottság keretein kívüli igényt. (ennek ellenére 1987-ben létrejött egy megállapodás a tengeri bányászati problémák gyakorlati feladatairól. USA tiltakozott az egyezmény ellen viszonosságban álló államok rezsimje: Nki megoldás híján BJ szabályozta a tengerfenékkel kapcsolatos ügyeket (Gbr. NSZK között) 1994.ha olyan területre vonatkozik. ha azt írásban jelezték eltérésüket az ENSZ főtitkárnál Viták rendezése1982 89 .amely egy másik fél. amelyre egy másik részes állam a megállapodással összhangban már kiadott engedélyt. Kanada. Az egyezményt ideiglenesen alkalmazhatják azok az államok. ha ugyanakkor vagy előzetesen kifejezik beleegyezésüket.N. hogy az egyezmény kötelezze őket. megállapodást vagy tevékenységet nem ismernek el. kivéve. ha ezt az igényt még vizsgálják a másik részes államban. 1981) 1982-es megállapodás: konzultáció és választottbíróság bevezetése 1984-es megállapodás: egyetlen fél sem adhat ki engedélyt olyan kérvényre. 10 %-át konkrét lelőhelyen kellett felhasználni. 1. Gbr.ha a kérelem olyan területre vonatkozik. amelyek egybeesik olyan területtel. Így lehetetlenné válik az egymással ellentétes rezsimek működése. illetve olyan terület nyilvántartásba vételére. amelyre 1984 előtt az adott megállapodással és a BJ-gal összhangban igényt nyújtottak be. 2..SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Nki Tengerjogi Tvszék felállítása Úttörő beruházók megállapítása: 30 millió dollárt kellett befektetniük. SZU. amely összeegyeztethetetlen az 1982es egyezménnyel és az ahhoz kapcsolódó határozatokkal. megfelelően benyújtott és egy részes államban vizsgált kérelem tartalmával összefüggésben van. Hollandia.M. 3. Olaszo. USA.

N. az lehetőséget ad az államnak arra. csak azokra az esetekre vonatkozik.véd. országon belül minden egyes esetben alkalmazható.M. amikor az érintett személy az ország területén . tud.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) tárgyalás útján. hajókról történő szennyezés) tvszék tengerfenék tanácsa: Nki Tengerfenék Hatóságot és mélytengerfeneket érintő ügyekben EU: Eui Közösségek Bírósága JH33 Fogalma az állami szuverenitás alapvető és meghatározó jellemzője gyakorlása típusai: jogalkotó JH ( jogalkotási képesség): területi alapú. kollíziós jogot szabályozó paraméterek nem alapozzák meg a JH-ot a NJ-ban Belső JH elve míg az állam saját határain belül a legfőbb hatalmi tényező. tekintet nélkül a területre kikényszerítő.. vagy más békés úton békéltetési eljáráson keresztül (jelentése nem kötelező érvényű Nki tengerjogi Tvszék NB Választottbíráskodás különleges választottbíráskodás (halászat. tekintet nélkül az áp-ra. ami területükön kívül történt létezik mentesség a JH alól kollíziós jog (Nki magánjog) azt szabályozza. végrehajtó JH tartózkodik eljárást folytathatnak le olyan üggyel kapcsolatban. hogy az országnak van-e JH-a a külföldi elemeket tartalmazó. bírói aktusokon keresztül : csak területi alapú. áp-i alapú. hajózás. megszüntethet jogokat. más államok belügyeibe nem avatkozhat be. kötelezettségeket formái: jogalkotási.os kutatás. körny. végrehajtási. 33 JH = joghatóság 90 révén az állam megváltoztathat. jogilag releváns eseteket. létrehozhat.

adók kivetése (akkor is. pl. 2. vagyontárgyakat nem foghatnak el külföldön. de az állam és az adóztatandó személy között tényleges kapcsolat áll fenn. Bizonyos körülmények között külföldre is kiterjedhet. de a diplomáciai védelem szabályozása a NJ hatáskörébe tartozik ENSZ AO:AO nem jogosítja fel az ENSZ-t arra. Ha az állam a NJ-gal ellentétes jogszabályt hoz. gyakorlatban ritkán alkalmazzák az államok egymás büntetőjogát és adójogszabályát..: áp. és nem kényszeríthetik ki saját jogszabályaik végrehajtását más állam területén. Csak az adott állam egyetértésével járhatnak el a tisztviselők.N. amelyek a NJ hatáskörébe tartoznak Angol-norvég halászati ügy: parti tenger hatásainak kijelölése állami aktus. Személyeket. vagyont érintő bánásmód. hogy az ilyen ügyeket az AO-nak megfelelő rendezési eljárás alá bocsássák (gyakorlatban az ENSZ folyamatosan hoz belügyeket érintő döntéseket.M.állami szervek eljárási szabályai. Nottebohm-ügy: az állam állapítja meg az áp.határokon belüli külföldi tulajdon államosítása végrehajtási JH: egy állam más állam területén járhat el. és a BJ-nak lehetnek olyan Nki kihatásai. külföldön tartózkodó áp-ra vonatkozó jogalkotási főhatalmával visszaél) Kizárólagos jogszabályalkotás területei: 1. ha a személy nem tartózkodik az ország területén. hogy egy adott területre vonatkozóan kötelező erejű jogszabályokat alkossanak.an elismert szerveinek azt a legfőbb hatalmát jelenti. de annak érvényessége a NJ szabályain alapul. azért Nki színtéren felelnie kell (külföldi személyeket.feltételeit. EJ terén folyamatos a beavatkozás) JH típusai jogalkotási JH: állam alk. és nem kötelezi a tagokat arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hogy bizonyos dolgokat kivonjon a NJ szabályozás alól (áp-i szabályok. állandó lakóhely). külföldiek belépésére vonatkozó jogszabályok) viszonylagos fogalom: NJ változó elvei korlátozhatják és szűkíthetik az alkalmazási körét. 3. fegyveres erők engedély nélkül nem léphetnek más állam területére 91 . hogy más államok belügyeibe beavatkozzon.

de az állam főhatalmát az ezt kifejezetten megengedő NJ szabály nélkül általában nem gyakorolhatja határain kívül. UK: alapja az idézés kézbesítése. még akkor is. Lotus-ügy34: nem vélelmezhető az államok függetlenségének korlátozása. Ezzel ellentétes ügy: 1958-es tengeri jogi egyezmény: ütközéskor csak a lobogó szerinti állam/gyanúsított állampolgársága szerinti állam rendelkezik JH-gal a tengerészek által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 34 részletesen lsd. A büntető JH-ot általában az az állam gyakorolja 1.amelynek néhány mozzanata az országon belül történt (pl. hogy eljárást folytathasson kapcsolatban. ha az illető csak ideiglenesen tartózkodik az országban Kontinentális jogrend: alperesnek az adott ország területén lévő szokásos tartózkodási helye igazolja Büntető JH területi elv: az állam saját területén gyakorolható szuverenitásának az az eleme. mert az állam számos szabályt alkot. amely egy sor állami hatáskör gyakorlásának nélkülözhetetlen alapja. Az államok megállapodhatnak olyan megoldásokban. Az államnak az a joga.korábban 9.mert az nem megszilárdult jogelv volt + a török hajóban keletkezett kár az török felségterületnek számít. vagy más államok gyakorolhatják saját joghatóságukat területükön. amelyekben külföldi elem is található Polgári JH büntetőjogi szankciókkal is kikényszeríthető USA.:bevándorlási szabályok megsértése esetén). 92 . bűncselekmények a területén azért elkövetett bűncselekményekkel jól alkalmazható.o. hogy JH-át kiterjessze a határon kívülre. A büntetőjog területi hatálya azonban nem minden esetben esik egybe a terület szuverenitással.M.N.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) jogalkalmazási joghatóság: az ország bíróságainak azon jogát jelenti.amely területén a cselekményt elkövették. hogy peres úton eljárhatnak olyan ügyekben . A fr. amelynek alapján saját joghatóságukat területükön kívül is alkalmazhatják. 2.álláspontot (csak a lobogó szerinti állam rendelkezik JH-gal a nyílt tengeren tartózkodó hajó fölött) a bíróság elutasította . az ország mert a általában területén Gyakorlatban tanúi/elkövetők tartózkodnak.

a bűncselekmény elkövetése mindkét oldalon folytatódott Izraeli-jordániai békeszerződés: különleges átmeneti rendszer olyan területeken. melyik részen történt a bűncselekmény. hogy kit tekint saját áp-ainak. kizárólagos jogokat (diplomáciai szolgálatban való részvétel) biztosít. de megfelelő módon kell bánnia a külföldiekkel . mindkét ország határőrei jogosultak eljárnia másik állam területének egy pontosan körülhatárolt részén. kötelezettségeket vár el tőle (hadkötelezettség). Izrael kikényszerítheti jogát áp-i elv: az állam és területén tartózkodó lakosság közötti kapcsolatot az áp-ság biztosítja. őrizetbe vételre.tvek fr.áp-ságot adtak brit gyerekeknek a gyarmati területeken): annak eldöntése. de számottevő izraeli vagyon/egyéb érdekeltség van rajta. Az áp-sággal kapcsolatos feltételeket az állam határozza meg Tunéziai és marokkói áp-sági rendeletek ügye: (fr. ha lobogó szerinti állam Csatorna-alagút jegyzőkönyv: fr. Az áp-sággal kapcsolatos kérdések a kizárólagos belső JH körébe tartozik. nyílt tengeren. Áp-sági jogszabályok összeütközéséről szóló hágai egyezmény: minden állam jogosult tvben szabályozni. izraeli rendőrök szabadon beléphetnek vizsgálat céljából.és brit közös JH. ha az összhangban van a Nki egyezményekkel. hogy egy ügy valamely állam kizárólagos belső JH-gának körébe tartozik-e. viszonylagos kérdés és a Nki kapcsolatok függvénye.M. nem alkalmazza büntetőjogszabályait csak izraeli áp-kat érintő ügyekben. amelyek jordán JH alá esnek. Jordánia biztosítja az akadálytalan közlekedést. mindkét állam JH-gal rendelkezik. ha más államok is érintettek.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terület elv érvényesül a szárazföldön kívül a parti tengeren.N. nem alkalmaz izraeli emberekre vám-és bevándorlási szabályokat. csatlakozó és egyéb övezetekben. vagy ha a bűncselekmény érinti a másik országban elkövetett bűncselekményt. ha nem állapítható meg. amelynek alapja egy tsi tényen alapuló 93 . Ezt a tvét a többi államnak abban az értelemben kell elismernie. a Nki szokásjoggal és az áp-sággal kapcsolatosan elfogadott általános jogelvekkel Nottebohm ügy: az áp-ság olyan jogi kötelék. Áp-ainak az állam jogokat. a NJ akkor releváns. Ez kiterjed a határellenőrzésre.

külföldivel nem férfiaknak és házasságkötés. ahol lajstromozzák őket. mint más államokkal. Angolszász országok ehhez csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetén ragaszkodnak (hazaárulás. emberölés.: Antarktiszról szóló brit tv. a létezésen.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kapcsolat.N.szülők állampolgársága (jus sanguinis). amelyet áp-i követtek el. 3. Háborús bűncselekményekről szóló brit tv. 1982-es tengerjogi egyezmény: hajók abban az államban honosak. nőknek az áp-ság megszerzése. hogy házasságon kívül született gyerek az anya állampolgárságát kapja 2. Sok állam lehetővé teszi. még akkor is. az angolszász országok alkalmazzák (kivétel: diplomáciai testület tagjainak gyermekei nem nyerik el automatikusan az ország állampolgárságát) feltételek nő mentén. ahol nők a erre (történhet nincs automatikusan. ennek feltételeit az állam szabja meg 1944-es Nki polgári repülésről szóló chicagói egyezmény: repülőgépek úgy honosak. számos országban a felek ápágán alapul Kontinentális jogrend országai JH-ságot kívánnak gyakorolni minden olyan bűncselekménnyel kapcsolatban. a kölcsönös jogok és kötelezettségek fennállásával együtt. a egyenlő jogokat megváltozása változtathat biztosítani a gyerek áp-sának terén35.M. ha más állam területén követték el. bigámia). az érdekeken és érzéseken alapuló tényleges kötelék.házassággal van. nőknek hátrányos férfiakkal való megkülönböztetését azonos jogokat kell férj nő kell megszüntető biztosítania visszaszerzése honosságának állampolgárságán. pl.még EJ-nál 94 feltételeit az állam .honosítással Polgári joghatóság személyi állapottal kapcsolatos perekben.adott állam területén való születés (jus soli). megváltoztatása. Az adott személynek sokkal szorosabb a kapcsolata saját államaival. 1979-es egyezmény: területén. egyezmény: külföldivel való házasságkötés önmagában nem érinti a áp-ságát. ennek szabja meg passzív személyiség elve: az állam JH-ot gyakorolhat olyan bűncselekmények 35 gyerek áp-ságával kapcsolatos jogokat lsd. 4. Alapja :1. 1957-es lehetőség). amilyen lobogó alatt hajóznak.

hogy egy állam JH-ot gyakoroljon az idegenek által külföldön elkövetett.ügy: hiába hamisan szerezte útlevelét J. az USA területén kívül elkövetett emberölésekre és testi sértésekre.: fenti egyezmény alapján az USA különleges tengeri és szárazföldi JH-t kiterjeszti minden olyan. amelyiken amerikaiak is utaztak. ha ezt igényli. kapcsolatban.N. USA bünt.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) elkövetői felett. Public P. aki részt vett egy jordániai gép eltérítésében.az ügyet USA. de brit áp-nak vallotta magát. USA v. mert a becsületsértés ott magánvádas bűncselekmény. mégha Gbr területen kívül is. végül USA tiltakozása miatt a sértett visszavonta a feljelentést Lotus-ügy: török JH érvényesül török áp-t ért jogsértés esetén. Mexikóban járva letartóztatták és elítélték. vagy amerikai a tettes. Az univerzalitás és a passzív személyiség elve alapján a bíróság helyben hagyta védelmi elv: lehetővé teszi.M. amely nem áp-it túszul ejtették. mert a szóban forgó bűncselekmények az egész Nki közösség szempontjából minősülnek veszélyesnek.jog. más államok JH-n kívül eső területekre. amelynek amerikai volt az áldozata.becsületsértő szöveget írt egy mexikóiról. megtorlás volt. 1986: kiterjeszti az USA JH-ot olyan. ha a bűncselekmény célja polgári lakosság ellen alkalmazott kényszer. mert hazaárulást követett el. mert ha rosszhiszeműen is. Yunis ügy: USA ügynökök elfogtak Nki vizeken és vád alá helyeztek egy férfit. Cutting-ügy: C. fönnáll a brit joghatóság a német propagandistával szemben. megfélemlítés. érdekeire 95 . amelyek hatással voltak/lesznek az adott állam polgáraira. de az Az állam állam biztonságát alapvető érintő bűncselekményekkel hivatkozva igazolható Joyce v. UK elutasítja a passzív személyiség elvéra alapuló joghatóságot 1979-es tússzedés elleni Nki egyezmény: azt a részes államot is felhatalmazza JH gyakorlására. amelyen amerikai áp-ok ellen követnek el bűncselekményeket. 1984. univerzalitás elve: egyes bűncselekmények esetén bármely államnak van JH-a az eljárás lefolytatására. végül területi elv alapján tárgyalta Töröko. akik olyan cselekményeket követtek el külföldön.

ENSZ 96 . béke és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozik. vallási. 2. amit magántulajdonú hajók. kínzás.N. repülők személyzete vagy utasai magáncélból követtek el egy másik hajó vagy repülő.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyakorlati alkalmazás problémái: 1. különösen súlyos háborús bűncselekmények. Már a kísérlet is kalózkodásnak minősül. finanszírozása). népirtás. Nki bűncselekmény gyanúja nem jelent automatikus univerzális JHot.BJ szerinti kalózkodás Háborús bűncselekmények. alkalmazása. amelyek tiltottak Emberiség elleni bűncselekmények azokat a súlyos és embertelen cselekedeteket foglalják magukban (szándékos emberölés. az emberiség elleni bűncselekményeket a tvszék joghatósága alá tartoznak. politikai. Nki terrorizmus. tiltott kábítószer-kereskedelem. NJB 1991-es tervezet a béke és emberiség biztonsága elleni bűncselekményekről: ha egy állam területén olyan személy tartózkodik. akit béke vagy az emberiség biztonsága ellen irányuló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. amiért az elkövetők egyéne felelősséggel tartoznak. 1. polg. szándékos és súlyos környezetkárosítás) .vonatkozik-e a terrorizmus támogatására? 2. kiképzése. Nünbergi béke és az emberiség béke elleni elleni bűncselekmények: Tvszék statútuma: bűncselekményeket a háború jogainak és szokásainak megsértését. Kalózkodás: minden államnak jogában áll a kalózokat letartóztatni és felelősségre vonnia nyílt tengeren vagy az adott állam területén. azon lévő személyek vagyontárgyak ellen a nyílt tengeren vagy terra nulliuson. zsoldosok toborzása.lakosság ellen irányuló támadás keretében követnek el nemzeti.M. az csak háborús. apartheid.NJ szerinti kalózkodás (jure genium kalózkodás): 1958-as tengerjogi egyezmény szerint olyan jogtalan erőszakos cselekedet fogva tartás vagy fosztogatás. feji alapon. az állam köteles ezt a személyt kiadni vagy bíróság elé állítani (agresszió. nemi erőszak) amelyeket egy széles körű és rendszeres. Jugo eseményekhez kapcsolódó ENSZ-kiegészítés: emberiség elleni bűncselekménynek számít a civil lakosság ellen elkövetett bűntett. etnikai.

Nki áp-a.ellen háborús bűncselekményekre… vonatkozó izraeli tv alapján indítottak eljárást. négy genfi egyezmény: univerzális JH-ot ír elő súlyos jogsértésekkel kapcsolatban (szándékos emberölés. Nki védelem alatt álló személyek. Pénzhamisítással szerződések: és BJ-ba kábítószer-kereskedelemmel kell ültetni a külföldön kapcsolatos elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lehetőségét. túszként való fogva tartásukat a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni. országban lajstromozott hajón/repülőn szolgálatában védelem alatt országot képviselő tisztségviselők. 1977: polgári lakosság jogellenes megtámadása) Eichmann-ügy. védett személyek jogellenes deportálása. ha a az állam (állam-és a bűncselekményt álló személy Nki területükön.képviselők ellen elkövetett bűncselekmények…: említett személyek vagy az általuk használt épületek ellen elkövetett támadásokat. ha azt követték el. univerzális JH alá esnek 1949. kínzás. kegyetlen bánásmód. 1973. Béke elleni bűncselekmények magukba foglalják az állami vezetők által elkövetett agressziós cselekményeket is. Ezek a bűncselekmények akkor tartoznak gyanúsított kormányfők. az ország álló. szervezetek tisztségviselői) ellen követték el. Az. ha az államok JH-a alá. 1961: E. köztük dipl.M.N. 1968: a háborús bűncselekmények külön Nki jogi kategóriát alkotnak. túszszedés. NJ nem korlátozza az ilyen esetekben a JH alkalmazását.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) KGY azt megerősítette. mert e tv a NJ-ban létező kategóriákat ültetett át a BJ-ba JH-ot biztosító szerződések 1948. ENSZ KGY egyezmény. 97 . amelynek területén a cselekményt elkövették vagy olyan Nki büntetőbíróság. genocídiumegyezmény: népirtással vádolt személyek ügyében annak az államnak a hatáskörrel rendelkező bírósága jár el. amelynek a szerződő országok megállapodása szerint JH-a van. hogy a bűncselekményt Izrael állam megalapítása előtt követték el nem jelent korlátozást.

SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) 1979. a cselekményt az adott ország ápa ellen vagy azért követték el. 1963. hogy rákényszerítsék v.Részes állam JH-ot gyakorolhat a nála lajstromozott gépek felett .nem lajstromozó állam beavatkozhat. az ország területén tartózkodó gyanúsítottakat ki kell adni vagy megbüntetni. a részes államnak akkor is JH-a van. hogy az országot rákényszerítsék v.amelyek veszélyeztet(het)ik tartózkodó a személyek/vagyontárgyak biztonságát. 2. adott ország lajstromozott hajón/repülőn követtek el. 1.ENSZ és alkalmazottai ellen elkövetett kell bűncselekményeket amelyeket minden az részes állam nyilvánítsa területén/ott bűncselekménnyé. amely nem tartozik egyetlen államhoz sem. ENSZ és alkalmazottainak biztonságáról: 1.M. fegyelmet fedélzeten. Azokra a bűncselekményekre vonatkozik.BJ-ba kell iktatni. elkövetője az adott ország ápa.A részes államok kiterjeszthetik JH-ukat azokra az esetekre. ha a gép még levegőben van/nyílt tenger felett repül/olyan területen repül. Túszszedés elleni Nki egyezmény: a BJ-ban is bűncselekménynek kell minősíteni a benne foglalt bűncselekményeket.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. 4. 1949. vagy ilyenek ellen követték el ha a bűncselekmény kihatással van az állam biztonságára ha a bűntett az államban hatályban lévő. Tokiói egyezmény: azokra a a bűncselekményekre repülőgép/fedélzeten a rendet és és egyéb cselekedetekre vonatkozóan állapítja meg a részes államok JH-át. akik rendszeresen az ország területén tartózkodnak.N. amelyekben az elkövető az ország területén rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező hontalan személy. ha a bűncselekményt annak érdekében követték el. Ha: bűncselekmény kihatással van az állam területére ha azt az állam áp-i. részes országok áp-i/hontalanok követtek el. 3. 2.milyen mgtrtsra vagy az attól való tartózkodásra. ott állandó lakhellyel rendelkezők. 3. amelyet országban lajstromozott hajón/repülőn követtek el. a repülés biztonságára vagy a 98 .JH-ot az olyan bűncselekményekre vonatkozóan megállapítani. Nem ír elő kiadatási kötelezettséget 5.

3. 1978. amellyel van kiadatási szerződés 99 .ha olyan személyzet nélküli bérelt gépen követték el. hogy az elfogás nyílt tengeren/nyílt tenger felett/területi állam hozzájárulása nélkül annak területén következett be Aszerint. kivéve. erre kísérletet tesz. A folyamatok egyszerűsítését számos kétoldalú/többoldalú egyezményt is kötöttek Önsegély: Gyanúsítottak jogellenes elfogása és a JH gyakorlása JH gyakorlását nem akadályozza az. hogy megszüntessék az érintett állammal fennálló légi forgalmat.M. Az egyezmények be nem tarása miatt az ENSZ szerveihez lehet fordulni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) légi navigáció szabályaira vonatkozó szabály megsértését jelenti ha a JH gyakorlása elengedhetetlen Nki szerződés alapján fennálló kötelezettség érdekében Hágai egyezmény: aki levegőben lévő gépet jogellenes módon eltérít. 1. ha a gyanúsítottat egy másik állam területén jogellenesen fogták el.amelyek repülőtereken/ott található forgalmon kívüli gépekben súlyos károkat okoznak/fennakadást idéznek elő. bonni nyilatkozat: ha egy állam nem adja ki/bünteti meg a repülőgép-eltérítőket.N. szabotázs megbüntetésére. és/vagy nem irányítja vissza a repülőt.a polgári repülés és ellen a földön/levegőben elkövetett támadások. hogy az elrablás olyan ország területén történt-e. Részes ország JH-a fennáll.ha a gépet nála lajstromozták. ha lehet önvédelemre hivatkozni Különbségtétel elfogás és JH között: Aszerint. akkor lépéseket tesznek. embargó alá helyezi az ország légitársaságát.polgári lehetőséget ad ellen a 1.ha a gép az adott ország területén landol. bűncselekményt követ el. melynek bérlőjét üzleti érdekei az államhoz kötik/állandó tartózkodási helye az államban van Montreáli egyezmény: 2. repülőterek elkövetett Nki légi jogellenes forgalomban erőszakos részt vevő cselekedetekkel szembeni fellépésre. 2. amelyek súlyos személyi sérülést okoz(hat)nak. 3.

hasonlóan kirívó cselekedetekre vonatkozik. Ker és Frisbie elv: JH gyakorlását nem akadályozza. hogy a JH-ot milyen körülmények között terjesztették ki. amelynek alapján a gyanúsítottat vissza lehetett volna juttatni. Ha van kiadatási egyezmény másik országgakl. kegyetlenkedésre. az ilyen esetekben alkalmazható a külföldi kártérítési igényekről szóló tv Kínzás és statáriális kivégzések csak akkor számítanak a NJ megsértésének.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Gyanúsítottat milyen bűncselekménnyel vádolják USA. Gbr.N.. ha a vádlott erőszak/megtévesztés útján kerül a bíróság elé (Toscanio-elv). amikor a külföldi felperes a népek jogait/USA v. ha azt állami tisztségviselők/magánszemélyek hivatalos minőséget színlelve követik el Kínzás nem alapozza meg az amerikai JH-ot külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem teszi kifejezetten lehetővé az idegen államok elleni keresetindítást Mentesség a JH alól 100 . hogy a vádlottat jogellenesen fogták el. ha a gyanúsítottat erőszakkal/eljárási szabályok megsértésével vonták brit JH alá Külföldi kártérítési igényekről szóló amerikai tv kerületi bíróságoknak van JH-a abban az esetben.mely szerződését megsértésére hivatkozik (Filartiga-elv) külföldi kártérítési igényekről szóló tv nem képez kivételt a szuverén immunitás elve alól (idegen államot nem lehet perbe fogni belső bíróság előtt) Espinoza v. Toscanio-elv csak a kínzásra. a bíróságok nem folytatnak eljárást. Reagan: külföldi kártérítési igényekről szóló tv csak a szerződéses/szokásjogi eredetű Nki szabályok magánszemély általi megsértése esetén alkalmazható Kadic v.M. akkor a bíróság nem vizsgálhatja. Ez az elv nem érvényesül abban az esetben. ha egy személy jogszerűen áll letartózatás alatt egy állam területén. Karadzic: az egyének felelősek a Nki szokásjog megsértése miatt.

hogy bíróságaik területi JH-ot gyakoroljanak szuverén személyek. mind gyakorlati értelemben megnehezítette.os eredetű doktrínája Abszolút immunitás elve szuverén a körülményektől függetlenül.N.M.) állami. Bírósági eljárás kizárása (non-justiciability). a parti állam beleegyezése folytán mentesülnek a parti állam JH-a alól. ezért az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. McFaddon ügy: az állam saját területén kizárólagos és abszolút JH-gal rendelkezik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szuverén immunitás eredetileg az országot megtestesítő uralkodó immunitása volt az államok függetlensége mind filozófiai.: belső bíróság külföldi szuverén államok ügyeiben nem ítélkezhet. minden esetben mentes volt a külföldi JH alól (18-19. A bíróságok ebben az esetben az egyébként meglévő joghatóságukat sem gyakorolhatják (nem a területi állam jogrendjének érvényesítése alóli mentességet jelenti) állami cselekmény : az állam csak kormányzati tevékenységével (jure imperii cselekmények) kapcsolatban hivatkozhat immunitásra. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) Jogrend alóli kivétel a BJ alk. bagy más államok közcélra használt tulajdona felett Porto Alexandre ügy: portugál kormány érdekei miatt nem tárgyalta egy a szolgáltatásokat nem fizető hajó ügyét (~Cristina ügy) Kormány/állam állami szerve felett nem ítélkeznek brit bíróságok 101 . ezért az egyik állam a másik baráti állam fogadókész kikötőjébe behajózó hadihajók. gazdasági tevékenységével kapcsolatban nem (jure gestions cselekmények) vezető képviselője: UK Parlement Belge: az államok elutasítják. hogy egy állam belső bírósága egy külföldi állammal szemben annak beleegyezése nélkül gyakorolja hatalmát The Schooner Exchange v.sz. más államok nagykövetei. ez nem terjed ki a külföldi szuverénekre. különösen gazdasági tevékenységek kiterjedése miatt nem volt tartható.

aktusok. 4. USA) Gbr.cselekmények.Cristina ügyben a Lordok Háza a kereskedelmi tevékenységet folytató.abszolút immunitás elutasítása már tendenciaszerű. ha az összes lényeges esemény a bíróság államának joghatóságán kívül történt In personam jogviták: abszolút immunitás.tevékenységgel. fegyveres dipl. a bizonyítás terhe a másik oldalt 102 . köztartozással kapcsolatos cselekmények) 1991. 2.M.N. in rem viták esetén a korlátozott szuverenitás alkalmazható USA./közjogi jogi tevékenységek közé (belső erőkkel. NJB: Az államok és vagyonuk JH alóli mentessége (tervezet): az állam és vagyona mentességet élvez másik állam bíróságainak JH alól.a Philippine Admiral hajó kiadatásának ügyében fordult el a Porto Alexandre ügyben kialakult gyakorlattól és tért át a korlátozott immunitás elvére.NY világban az államok kereskedelmi ügyekben saját bíróságuk előtt is perelhetők. közig. mert : 1.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) korlátja: külföldi szuverénnek a vitatott vagyonnal kapcsolatos érdekére vonatkozó kérelmét meg kell alapoznia (mégsem annyira abszolút a szuverenitás) USA: különválasztják az ellenőrzés kérdését a tulajdonjogtól és a birtoklástól Korlátozott immunitás nem szuverén cselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi JH gyakorlását az államok egyre kiterjedtebb gazdasági tevékenysége fényében az abszolút immunitás klasszikus doktrínája kiürült és nem tekinthető a NJ szabályának (Ausztrália. állami tulajdonú hajók immunitásának kérdésében már megosztott volt. UK:van külföldi szuverén mentességéről szóló tv Szuverén és nem szuverén cselekmények korlátozott immunitás elve alapján van különbség köztük a bíróság az immunitás figyelembe vételét elutasítja. 3.Parlement Belge ügyben hozott döntés nem kötelező a bíróságra. Az abszolút immunitás elve csak akkor érvényesül. hacsak az nem tartozik a szigorúan vett pol.

ügylet természetének vizsgálata. Ezt azért nem fogadták el.intézmények.M.N. hogy az állam közjogi minőségében járt el. vagy nem (jure gestionis). Ha a szerződés. hogy célját tekintve szuverén aktus volt vagy nem I Congreso del Partido ügy: (kubai rezsimváltás után az állami vállalatot utasították. Az ügy kérdése: meg lehet-e állapítani az immunitást. 2. hogy egy magánjogi cselekmény jellegét az állami cél/motívum nem változtatja meg. mert a szerződésszegést egy külpolitikai igény okozta.szerződés. ha az a szerződő állam gyakorlatában a szerződés kereskedelmi jellegének megállapítása szempontjából a cél lényeges tényezőnek számít. azt kell vizsgálni. Common law: közjog/magánjog megkülönböztetés az állam politikai felfogásától és az eljáró bíróságok felfogásától függ. Kétlépcsős megközelítésben kell vizsgálni: 1. Korlátozott immunitás elvének alkalmazásakor azt kell megállapítani. amely a fejlődő országok gazdasági védelmére nyújt védelmet. amelyet akár magánszemély is végrehajthatott volna. az állam magánjogi cselekményének megítélésén nem változtat az. akkor kell figyelembe venni a célját. a szerződésszegést a szuverén 103 . Ilyenkor az ügy természetét és nem célját kell vizsgálni. ha a kezdeti ügylet kereskedelmi jellegű volt. állam és valamennyi kormányzati szerve. hogy egy ügylet kereskedelmi jellegű-e a szerződés és az ügy természete mutatja meg. Kuba azért hivatkozott szuverén immunitásra. 2. mentesség alapját megállapításához cselekmény szükséges a cselekmény az igény szuverén egészét jellegének bizonyítása). A cselekmény természetének meghatározásában az is lényeges. hogy ne szállítson árut Chillébe. hogy a kérdéses tevékenység önmagában szuverén aktus-e (jure imperii). ügylet kereskedelmi jellegűnek bizonyul.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) terheli. Ez a módosított “szerződés természete” teszt. Állam fogalma az immunitás szempontjából: 1. föderális állam alapegységei. különösen ha az olyan magánjogi cselekmény (jure gestionis). mert ha az állam átlép a kereskedelem területére. képező Az immunitás mérlegelése során az igény azonosításához figyelembe kell venni. Az.szuverén hatalom gyakorlására jogosult politikai szervek.

M. V.kiket érintett. de ezt követően az kuvaiti légitársaságot/tulajdonának az iraki légitársaság általi használata új cselekménynek minősül. annak közjogi jellege ellenére. az viszont az állam szándékos politikai lépése volt. hogy a kubai kormány átvette az ellenőrzést és irányítást az áru felett. mert szuverén jellegű volt. hogy 1. azokat pedig az ügyre vetítve kell értelmezni. bebörtönözte. a támaszpont munkaadóként olyan széles körű tevékenységet végez. Littrell: (UK amerikai támaszponton szolgáló katona eü-i ellátásának esete) Meg kell vizsgálni az immunitás eldöntéséhez. Az államnak a szuverenitásról alkotott nézete szintén döntő motívum. hogy Nelsont a szaúdi kormány letartóztatta. mert a kubai kormány mint tulajdonos. Nauru: egyes esetekben a cselekményt nem lehet elválasztani a motívumtól/céltól.N. Kuba kérelmét az immunitásra elutasították. ügy alapján): egy a cselekmény cselekmény közjogi maga jellegét meghatározni. 3. sem kereskedelminek minősíteni. ez már nem közjogi minőségben történt. ezért azt kell meghatározni.: ( Kuvaitot megszálló Irak légitársaságát a gépek elkobzása ügyében megilleti a szuverén immunitás. 2. Reid v.pontosan milyen cselekményre került sor. harmadszor a cselekmény természete csak kontextuális vizsgálattal pontosítható. szemben hogy kormányzati jelleget azokkal. USA v. Public Service Alliance of Canada: (külföldi katonai támaszpontokkal kapcsolatos s szuverén immunitás vizsgálata) a korlátozott immunitás elvének alkalmazása során a kontextuális megközelítést kell alkalmazni. Nelson: állam rendőri hatalmával való visszaélést jelenti. tehát nem vonatkozik rá az immunitás) úgy (Cogreso lehet ölt-e. hogy azt nem lehet sem szuverénnek. és nem mint állami szerv járt el az ügyben. mert különben a tevékenységet csak a céljától elválasztva lehetne vizsgálni. hogy az eljárásban mely tevékenységek a lényegesek. A kisebbségi vélemény szerint az ügyletet az határozta meg. csak a cselekményt hajtották végre magánjogi úton. Kuwait Airwacs Co. megkínozta 104 . USA v. amelyeket akár magánszemély is végrehajthatott volna Szaud Arábia v.hol folytatják a cselekményt. Iraqi Airways Co.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) autoritás gyakorlása okozta. máskor a cél/motívum a cselekmény részévé válik.

NJ két vagy több alanya közötti Nki megállapodások vagy szóbeli megállapodások nem vesztik érvényüket azért. Ezek attól még Nki szerződések. Fontos követelmény. kivéve. csak rájuk az egyezmény 105 .M. nem tartoznak az szerződés fogalma alá szerződés érvényessége/hatályban maradása csak a B. ha nem tekintik jogi kapcsolatot létrehozónak. Bécs. Az államok és a NJ más alanyai között. amelyek a BJ hatálya alá tartoznak. támogatására nyilatkozatok. konkordátum szerződés fogalma: államok között. pl. mert nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. Nki szervezetek lényeges szerződésszegést. alapján kérdőjelezhető meg. egyezségokmány.E. írásban kötött és a NJ által szabályozott megállapodást jelent36. és azt jóhiszeműen kell végrehajtani szerződést egyéb megfogalmazásai: akta. hanem politikai manővernek. és azokra a szerződésekre. hogy a szerződéses felek szándéka megállapodásuk Politikai révén cél jogi kapcsolatok kiadott létrehozására irányuljon. Szerződések jogáról szóló egyezmény: szokásjogi hatálya elemek: a értelmezést. nem pedig annak részeiből léphet ki. amelyeket Nki szervezetekben fogadtak el alapelv: szerződés kötelezi a részeseket. paktum.: kereskedelmi egyezmények.N. Egy állam csak a szerződés egészéből. Ha a szerződés érvénytelensége/megszüntetése/abból való kilépés/alkalmazásának felfüggesztése csak egyedi rendelkezéseket érint akkor lehet rá 36 nem terjed ki azokra az államok közötti megállapodásokra. charta.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) Szerződések joga Szerződés fogalma felek közötti megállapodás a Nki színtéren 1969. ha erről a szerződés másképpen nem rendelkezik. megtestesítő körülmények alapvető megváltozását érintő részek kiterjed alapokmányait szerződésekre is.

2.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) hivatkozni. attól még nem szerződések megállapodás részeseinek szándéka nem terjed ki arra. A felek által aláírt jegyzőkönyv tényszerűen felsorolja a jogokat és kötelezettségeket.az érintett részek elválaszthatók a szerződés többi részétől. ha 1. még ha jelentős pol.jogi vagy ténybeli helyzettel kapcsolatos NB: mandátummegállapodásokat szerződéses jellegűnek tekintette Angol-iráni olajtársaság NJ ügy: (magántársaság Nki és állam koncessziós Ha a megállapodása értelemben megállapodás-e): nyilatkozatok. akkor a megállapodás nem lesz szerződés. megszüntethetők Katar v. Meghatalmazás a kérdéses állam illetékes hatóságaitól származó. 2. ezért kötelező Nki megállapodásnak kell tekinteni Szerződéskötés formai követelményei azt.ha bizonyítható.hatása is van. módosíthatók. így csak olyan személy köthet szerződést. 3. az állam azonban nem azonosítható emberi lény. hogy jogviszonyt/jogi kötelezettséget/jogosultságot teremtsen. hogy a szerződés csak a maga egészében rá/rájuk bír kötelező hatállyal. az 106 . hoy ki milyen formában jogosult szerződést kötni.önkéntes nyilatkozat a NB kötelező JH-ról.N. könnyen kezelhetők. mert nem kötelező voltuk miatt rugalmasak. aki erre felhatalmazással rendelkezik (ország képviselőjének fogadják el). Szerződés fennmaradó részének teljesítése nem igazságtalan szerződéses rendelkezés egyoldalú még (NB Statútuuma ha szerint) jogi 1. Bahrein: A megállapodás kötelező volta az összes tényleges kifejezéstől és a szövegezés körülményeitől függ. A szerződésnek nem minősülő dokumentumok azért fontosak az államok életében. az egyes államok alk-a határozza meg NJ-ban az államoknak van szerződéskötéshez jogképessége.M. hogy ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása nem volt alapvető hatással a másik/részes felek olyan elismerésében. kötelezettséget keletkeztetnek.

képviseletek vezetői: saját országuk és az akkreditáció szerinti közötti szövegének elfogadása terén. nincs joghatása. 2.általános meghatalmazás: ENSZ akkreditált jogosultság állandó képviselők: bármely konferencián/szervezetben a szerződések szövegének elfogadása terén szerződés tárgyalására és aláírására.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) adott státust tanúsító dokumentum.dipl. a szöveg elfogadása valamennyi szabály) Kötelezőként elismerés aláírás útján: az állam aláírással elismerte a szerződés szövegének kötelező hatályát. Újabban megindult a konszenzusos döntéshozatal felé mutató tendencia. fenntartó helyettesek.különleges meghatalmazás: egy adott személy kapja valamely konkrét szerződés megtárgyalására és aláírására Szerződésalkotásra vonatkozó bármely cselekmény.Nki konferencián az elfogadás a jelen lévő és szavazó államok kétharmadának szavazatával történik. KüM át.ha nem Nki konferenciáról van szó. amely biztosítja a szerződésben részes többi felet. Bécsi egyezmény: 1. hacsak az állam utólag meg nem erősíti Szerződéskötés kötelező voltának elismerése a felek tárgyalói által kialakított megállapodásszöveget el kell fogadni.Nki adott meghatalmazásra: valamennyi ország kormányfők.N. hogy az érintett felekre nézve kötelezővé váljon: Szokásjog: az államok csak akkor kötelezhetőek valamire.M. parlamenti kapcsolatokat képviselő. KüM.. ha abba beleegyeztek. hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel állapodnak meg Egyes személyeknek (pozíció. 3. hacsak ugyanilyen többséggel más szabály alkalmazásában nem állapodtak meg (~ENSZ KGY). 1.állam-és funkció miatt) nincs szükségük kapcsán. 2. ha kellő felhatalmazás nélkül végezték el. ha a szerződés maga így rendelkezik/tárgyaló tagállamok bizonyítható módon megegyeztek szövegező állam egyetértésével történik (klasszikus 107 . kapcsolatos külügyminiszterek: szerződéskötéssel szerződések cselekmény 2. szervezetekhez/konferenciákhoz UK: 1.

Akkor van erre lehetőség. hacsak a szerződésből nem tűnnek ki ezzel ellentétes szándékok bécsi egyezmény: ratifikáció ismeri el azt. Aláírás ünnepélyes aktus Ha az egyezményt az aláírás nem érvényesíti. pénzügyeket érintő szerződéseket 21 nappal a ratifikálás előtt a parlament elé kell bocsátani.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben/kitűnik meghatalmazásából/kifejezésre juttatta a tárgyalás alatt.UK: korona előjoga + Ponsbony-szabály (brit alattvalók egyéni jogait.M. hogy az állam részesévé váljon olyan szerződésnek. Kevésbé átpolitizált szerződések esetén jellemző. csak annak a jele. állam ha a szerződés ezzel így a rendelkezik/bizonyítható. ha a szerződés rendelkezik erről/tárgyaló államok 108 . az amelyet okiratok továbbítanak az elfogadásban illetéke szerv felé kötelezőként elismerés okiratcsere amennyiben rendelkeznek úgy. hogy a tárgyaló államok megállapodtak a megerősítés kétoldalú szükségességében/az ratifikációjára képviselője fenntartással írt alá/kifejezésre jutott a tárgyalás alatt szerződések okmánycserével kerül sor.USA: csak a végrehajtási megállapodások esetén nem kell ratifikálni. ahogy az állam lakosságának szerepe a közügyekben növekedett (van lehetősége az elutasításra) szabályai országonként változik. amely gyűjti a ratifikációkat kötelezőként elismerés csatlakozás útján: szokásos módja annak. 2. hogy kicserélésük ezt a hatást eredményezi/érintett államok bizonyítható módon megegyeztek ebben kötelezőként elismerés ratifikáció útján: Eredetileg azt biztosította. 3. hogy egy szerződés az államra nézve kötelező hatállyal bír. amelyet nem írt alá. többoldalú szerződéseknél van egy letéteményes állam.a megerősítés mindig szükséges. hogy a képviselő ne lépje túl hatáskörét/utasításokat külsődleges előny: az aláírás és a ratifikáció közötti idő további mérlegelést tesz lehetővé belső előny: tükrözik azt a változást. hogy az államok képviselői megállapodtak útján: a szövegben.N. BJ változását. a BJ-ra tartoznak: 1.

kivéve. jóváhagyása vagy ahhoz történő csatlakozása során kifejezésre juttatta. hogy a szerződéstől való eltéréseket minimálisra szorítsák.M. de a szerződés fennmaradó részét elfogadja elutasíthatja. megerősítése. 2. az egyezményben részes félnek tekinthető. Szerződés úgy rendelkezik. Mindez a többségi döntés elve felé mutat a szerződésekkel kapcsolatban.tiltha a szerződés. hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek az állam szuverenitását jogi tükrözi hatályát (állam a reá való hogy alkalmazásban elfogadjon bizonyos kizárni/módosítani akarja. ha 1. hogy a kérdéses állam csatlakozhat Szerződésekhez fűzött fenntartások fenntartás: egyoldalú nyilatkozat. Ezt az elvet a bécsi egyezmény is elfogadta: a szerződéshez fenntartás tehető. 3. ha elutasítja. elfogadása. amely az egyezményhez olyan fenntartást fűzött és tartott fenn. NB ezt nem fogadta el a Népirtás elleni egyezményhez fűzött fenntartások ügyében: az az állam. rendelkezéseket) kétoldalú szerződésnél nem jöhet létre a megállapodás. hogy csak meghatározott pontokhoz fűzhető fenntartás. amellyel valamely állam egy szerződés aláírása.fenntartás összeegyeztethetetlen a szerződéssel. amely ellen az egyezmény egy vagy több részese kifogást emelt. teljes körű 109 . ha a fenntartás összeegyeztethető az egyezmény tárgyával és céljával Az összeegyeztethetőségről az államok egyenként dönthetnek. Akkor lehet csak az összes fél által elfogadott fenntartást tenni. hogy a szerződés valamennyi fél közötti. ha a tárgyaló államok korlátozott számából és a szerződés tárgyából az tűnik ki.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) ebben megegyeztek/részes államok megegyeznek abban.N. a fenntartással élő államot nem tekinti részes államnak. ha egyikük elutasítja a szerződés egyes részeinek elfogadását fenntartást nem kell fenntartásnak nevezni ahhoz. se más részesei nem. hogy azzá váljon csak a folyamatban részt vevő valamennyi állam egyetértésével lehetett fenntartást tenni.

hogy az érintett cikk nem alkalmazható) meg nem engedett fenntartás hatása: 1.másik részes féllel szemben a fenntartás a fenntartásban előirányzott mértékben módosítja a szerződést az érintett pontokban. Fenntartással szemben valamely szerződő állam által emelt kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartás tevő állam között. hogy a fenntartást tevő féllel szemben az egész rendelkezés érvényesül.az olyan aktus. Fenntartás érvénytelen. A fenntartást 110 . Fenntartás általános szabályai: 1. hogy elfogadja-e a többi állam. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír. hogy minden fél azt rá nézve kötelező hatályúnak ismerje el. 2. Az elfogadhatatlan fenntartás hatása szokásosan az.ha egy állam kifogást emel egy fenntartás ellen. amellyel valamely állam elismeri azt.M. és ugyanebben a mértékben módosítja a másik félnek a fenntartást tevő állammal való viszonyában. amelyhez a fenntartást fűzte. 2. 3.fenntartás elfogadása valamely állam részéről a fenntartást tevő államot a másik állammal kapcsolatban a szerződésben részes féllé teszi. hogy az egyezmény nincs hatályban az ilyen részes fél tekintetében.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alkalmazásának feltétele. megengedhetetlen fenntartás kimutatásának hatása: 1.érintett állam nem marad a szerződés részese Loizidou (pergátló kifogások) ügye. amikor a többi szerződő állam közül legalább egy elfogadta a fenntartást. nem pedig az. 3.problémás a fenntartást megengedhetetlenné tevő feltételek teljesülése. alkalmazzák. de az ellen nem .talapzat ügyben a Gbr. Fenntartások joghatása: 1. hogy az ellen nem. a fenntartás által érintett részek a két állam között a fenntartás mértékéig nem alkalmazhatók (Angol-fr. kivéve.N. ha a kifogást tevő állam ezt kifejezetten kifejezésre juttatta. 2. akkor válik hatályossá. Fenntartás érvényessége azon múlik. Fenntartást tevő állammal szemben azt a szerződéses rendelkezést.csomagok az érintett államok engedélyével átkutathatók) 2. hogy a fenntartást tevő állam és közte a szerződés hatályba lépjen.kont. és amely fenntartást tartalmaz. (Líbia-UK dipl.elutasítás nem jelenti az.

ahogy valamennyi tárgyaló állam elismerte. ezért az érvénytelen volt) Szerződések hatálybalépése általában akkor és úgy lépnem hatályba. A fenntartásokat.nyilatkozat pusztán vagy megszorító értelmező nyilatkozat. ha a csatlakozásra később kerül sor. abban az időpontban. és közölni kell a szerződő államokkal és azokkal. hogy a szerződés rá nézve kötelező hatállyal bír leggyakoribb megoldások: szerződésben rögzített megadott napon/utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével többoldalú egyezmények: meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor (csak a ratifikált államokban érvényes) meghatározott számú állami ratifikáció elérésekor + utolsó ratifikációt követő meghatározott idő elteltével(csak a ratifikált államokban érvényes) 111 . akik jogosultak arra.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) általánosságban elfogadottnak tekintik azoknak az államoknak a részéről. Belilos-ügy: Svájci fenntartás túl általános volt. nem emeltek fenntartást a fenntartás ellen. amelyek 12 hónappal azután.vitatta. amikor magukra nézve kötelezőnek ismerték el a szerződést. hogy a fenntartásról értesültek vagy. hogy a szerződésben részes felekké váljanak Fenntartások jogi hatályát nem kiváltó kijelentések egyetértések politikai állásfoglalások értelmező nyilatkozatok “pusztán” értelmező nyilatkozat “megszorító értelmező nyilatkozat: bizonyos feltételek mellett fenntartásokat képezhetnek (Angol-francia kontinentális talapzat ügyben Gbr. a szerződés hatályba lép. ahogyan arról a tárgyaló államok döntenek. hogy a genfi egyezményhez fűzött fr.N. ha erre nincs rendelkezés. azok elfogadását az ellenük emelt kifogásokat írásban kell megtenni.M.

M.mindkét szerződésben részes állam és csak az egyik szerződésben részes állam között az a szerződés az irányadó. vagy az nem tekinthető összeegyeztethetetlennek. amennyiben rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződéssel Ha a korábbi szerződésben részes felek közül nem mindenki részes az új szerződésben. ÁNB: az államok által 112 .mindkét szerződésben érintett felek között a fenti pont érvényesül. amelynek mindkét állam a részese Mindezek nem érintik a szerződés megszűnésével/végrehajtásának felfüggesztésével/felelősséggel kapcsolatos kérdéseket Harmadik államok olyan állam. mert az állam szuverenitása és függetlensége megkívánja. a másik szerződés az irányadó Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél a későbbi szerződésnek is a részese (azt nem függesztették fel/szüntették meg) a korábbi szerződés csak annyiban irányadó. 2. úgy a szerződés a részes feleket teljes területükre kiterjedő hatállyal kötelezi az állam rendelkezhet úgy. egymást követő szerződések esetén Ha egy szerződés előírja.N. mielőtt azok köteleznék őket Szerződés harmadik állam számára annak beleegyezése nélkül sem kötelezettségeket. hogy alá van rendelve korábbi/későbbi szerződéseknek. hogy egy Nki megállapodást csak területének egy részére vonatkozóan alkalmazzanak (gyarmati klauzulák) Azonos tárgyban kötött. akkor 1. ha az adott körülmények között elegendő ehhez Szerződések alkalmazása amennyiben azzal ellentétes szándék nem merült fel. amely a kérdéses szerződésben nem részes Nki megállapodások csak a részes feleket kötelezik.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) nem ratifikált. sem jogokat nem hoz létre. hogy az államoknak bele kell egyezniük a szabályokba. de aláíró államokra csak akkor érvényes.

mint a szerződés eredeti kialakításakor alapulhat szóbeli és hallgatólagos megállapodásakor többoldalú szerződésekben megszabják a módosítás feltételeit (ENSZ AO: tagság 2/3-a + BT 5 állandó tagja elfogadja és ratifikálja Bécsi egyezmény: ha nincs külön eljárás a módosításra és néhány részes állam ellenzi azt. 37 pl: kedvezmény-szerződések 113 . aki akar. feltéve. az ezen állam által elkövetett agresszióra hivatkozással hozott intézkedések következményképpen keletkezhetnek valamely szerződéssel kapcsolatban Szerződések módosítása (amendment) vagy megváltoztatása (modification) mindkettő a szerződés felülvizsgálatára irányul módosítás: szerződéses rendelkezések formális átalakítása. Meg kell állapítani. hogy e rendelkezéssel a harmadik állam(ok)nak a jogokat megadják. de a módosítás nem köti azt a részes államot. ha a részes felek szándéka arra irányul. amelyek az agresszor állam tekintetében az ENSZ AO-val összhangban. hogy tényleges jogot keletkeztessenek. amely valamennyi részest érint tiszteletben kell tartani a megkötésre és hatályba lépésre vonatkozó szabályokat az átdolgozást ugyanolyan alaki követelmények teljesítése mellett kell elvégezni. a módosító javaslatokat közölni kel minden részes állammal.N. Harmadik állam beleegyezését mindaddig védelmezni kell. a módosítás részesévé válhat. hogy a szerződés erről másképpen nem rendelkezik. amelyeket az ilyenként elfogadott. Ha az adott szerződés szabályai szokásjoggá váltak. Bécsi egyezmény: a szerződés valamely rendelkezése harmadik állam számára akkor teremt jogokat. akkor a harmadik államot is kötelezik (hadi jog) Köztes állapot: ENSZ AO: alapelvei a szokásjog részei + szankciókat csak részes államokra lehet kiszabni. és a harmadik állam ebbe beleegyezik37.M. Bécsi egyezmény: az egyezmény rendelkezései nem érintik azokat a kötelezettségeke. amíg ennek ellenkezője nem tűnik ki. hogy a harmadik állam javára rendelkező államok szándéka az volt-e.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kidolgozott okmányon alapuló szerzett jog kérdéséről minden egyes ügyben külön kell dönteni.

tekintet nélkül az összes fél általi módosításra. az ilyen állam a módosított szerződésben lesz részes. ha a szerződés ezt nem tiltja meg és ez nem érinti a többi részes fél jogait és kötelességeit Nem lehetséges a változtatás.N. EJEB: NJ általános való feltételeinek megfelelően járó = tulajdonviszonyokba beavatkozásért kártérítés összefüggésében nem értelmezhető a NJ vonatkozó általános elveinek 114 .SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) amely az eredeti szerződésben részes fél. Csak akkor megengedett. amelyhez bármely konkrét szerződéses rendelkezés értelmét viszonyítani kell (teológiai irányzat). ha az olyan részeket érint. amely így kiemelve a szerepét bírói jogalkotásra ösztönöz bécsi egyezmény: szerződést jóhiszeműen. de nem veszt részt a módosításban Ha az állam a módosítás hatálybalépése után válik a szerződés részesévé. amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés egészének tárgyával és céljaival. Szerződést megváltoztathat egy későbbi megállapodás kikötései vagy a jus cogens utóbb kialakuló szabályai Szerződések értelmezése megközelítések .megállapodás tényleges szövegére összpontosít és a használt szavak elemzését hangsúlyozza (objektív megközelítés) kétértelmű rendelkezések értelmezésében az eredeti szándékot igyekszik feltárni (szubjektív megközelítés) szerződés tárgyát és céljait vizsgálja. akik vettek részt a módosításban megváltoztatás: szerződéses kikötések néhány fél közötti átalakítása többoldalú szerződés két vagy több részese dönthet úgy. kivéve azokhoz az államokhoz való viszonyában. tárgya és célja figyelembe vételével kell értelmezni NB: bíróságnak értelmezéskor törekedni kell a szavak előfordulásuk kontextusában adott természetes és szokásos értelmének érvényre juttatására.M. kifejezéseinek szerződéses kontextusban szokásos értelme szerint. hogy csak az egymás közti viszonyokban változtatják meg a szerződést.

ha a másik fél megtagadta saját képviselőjének kinevezését + a békeszerződésben használt szavak szokásos értelmezése szerint a harmadik tag kinevezése csak akkor lehetséges. hogy a békeszerződések vitarendező rendelkezéseinek olyan jelentést tulajdonítson. ezáltal egy spec.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) kiterjesztésével úgy az EJ Eui egyezményének jegyzőkönyve. mert az és célokat akar megvalósítani Szerződéskötést amelyekről a gyakorlat fogalmának nem természetének de a vizsgálata. ha a választottbíróságot az USA tvek megengedik: állampolgára ha a az illető az ügy USA domináns és tényleges igen. abból olyan hatáskörök meglétére lehet következtetni. vonatkozó okmányok rendelkeznek. Ez alapján az EJ védelme objektív kötelezettség. megvalósításhoz szükség van rájuk dinamikus megközelítés: EJ Eui egyezménye a szerződés végrehajtására külön mechanizmust hozott létre. de az értelmezésnek mindenekelőtt a szerződés szövegén kell alapulnia hatékonyság hatékonyság elvét a bíróság nem használhatja arra. hogy azok követelményt szabjanak meg a saját áp-ok tulajdonának államosítására nézve Szövegösszefüggés: preambulum + függelékek + kötés kapcsán a felek által létrehozott megegyezések és mindenféle okmány Vizsgálni kell a szerződésre vonatkozó későbbi megállapodásokat és gyakorlatot. nem kölcsönösségen 115 .N.M. akkor értelmezéshez homály esetén figyelembe lehet venni az előkészítő munkálatok (travaux preparatoires) és a szerződés megkötésének körülményeit. ) vitatott időpontjában. a NJ összes vonatkozó szabályát Irán v. ha az első kettőt már kinevezték) Nki szervezetek alapító okmányaként funkcionáló szerződés esetében szükséges a rugalmas követő értelmezés.jogrend állt fel. USA: (kettős állampolgár érvényesítheti-e igényét kettős választottbíróság előtt. amely ellentétes a szerződés szellemével és betűjével (Békeszerződések értelmezése ügy: vitás ügyekben hivatott bizottság harmadik tagját az egyik fél kérésére nem lehet kinevezni.

ha a többi állam a kötelezettségvállalás előtt tisztában volt a felhatalmazás korlátaival). kivéve ha a jogsértés szemmell látható volt és alapvető fontosságú BJ szabályt érintett. Ha másik azért. és amely lényeges alapul szolgált ahhoz. amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett. az államot kötelezi a beleegyezés.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) alapuló szubjektív jog. hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el (pl: Templom ügy: Thaiföld nem hivatkozhat arra a tévedésre. ha a szerződést érvénytelennek akarja nyilvánítani. mivel nem megengedhető a tévedésre hivatkozás. képviselőjét beleegyezését közvetlenül/közvetve megvesztegeti 116 . kivéve. Az állam nem hivatkozhat BJ rendelkezéseire. ha kimutatható. akkor az érvénytelenítő okot jelent. ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik. vagy elkerülhette volna azt.M. mert itt a kifejezés szokásos értlmétől való eltérésről van szó. (pl. ha nem teljesítette NJ kötelezettségeit tévedés: akkor. a Thaiföld részéről a térképet vizsgáló személy nem volt felkészült. BJ korlátozás megsértése nem teszi érvénytelenné a szerződést. hogy a részes feleknek “ez volt a szándékuk”: a bizonyítási küszöb magas. ha a körülményeket olyanok voltak. ha ahhoz a fél mgtrtsával hozzájárult.N. hogy egy térkép tévedést tartalmazott. normális gyakorlattal összhangban és jóhiszeműen eljáró állam számára.: felhatalmazásban leírt megszorításokat figyelmen kívül hagyták. Jogsértés akkor szemmel látható. vesztegetés: ha egy állam a másik tárgyaló állam megtévesztő valamelyik mgtrtsának tárgyaló következtében állam a ismer el állam hogy magára nézve kötelezőnek egy szerződést. hogy a szerződésben leírt célok hatékonyan megvalósuljanak bécsi egyezmény: különleges értelme van annak. amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően kell értelmezni. ha az objektíve nyilvánvaló lenne minden. így az egyezmény egy eleven dokumentum. Szerződések érvénytelensége az állam nem hivatkozhat a BJ szerződéskötésre vonatkozó részeinek megsértésére. hogy észlelhette volna a tévedést) megtévesztés.

mert sok múlik a körülményeken is. Ezért a kikényszerítésen alapuló szerződések érvénytelenek.Ha ez alapján mégis cselekményt hajtottak végre. továbbra a kötelezettségeket nem kell teljesíteni. amelyet az ENSZ AO-ban foglalt NJ alapelvek megsértésével. ha ez a szabály kialakul. Ennek hatására kötött olyan szerződések és egyezmények születtek. amit nem lehet okmányokkal bizonyítani. amelyekről azt állítják. amely akkor állna fenn.. Ha a szerződés semmis. de ezt nem építették bele az egyezménybe. akkor az ezzel ellentétben álló szerződés semmissé válik) érvénytelenség következményei: 1. NB (Halászati JH ügy): van erkölcsi és politikai nyomás. hogy kölcsönös viszonyukban teremtse meg azt a helyzetet. Ha a szerződés semmis.N. és kölcsönös viszonyukat összhangba kell hozniuk a feltétlen alkalmazást igénylő szabállyal. de ez nem érinti 117 . de a mi vitathatatlanul létezik. ha megkötésének időpontjában az általános NJ valamely feltétlen alkalmazását igénylő szabályába ütközik (olyan norma. 2. ha a cselekményt nem hajtották volna végre. Kényszer-e a pol.nyomás is. az feloldja. 3.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) megszerezze a szerződéskötéshez.M. csak nyilatkozatot bocsátottak ki róla.. és csak a NJ ugyanolyan jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. és a pacta sunt servanda elve vonatkozik rájuk jus cogens: Bécsi egyezmény: szerződés semmis. gazd. pol. a jus cogensszel ellentétes rendelkezés alapján teljesített cselekmény következményeit. hogy szabadon kötötték őket.függetlensége ellen irányuló/ENSZ céljaival össze nem férő /bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől/alkalmazástól tartózkodni kell. amelyet az államok Nki közössége mint egész olyanként fogadott és ismert el. a feleknek minden . hogy attól eltérni nem lehet. akkor bármelyik részes fél követelheti. fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. kat. akkor annak az egyezménynek nincs jogi hatása. ENSZ AO: más állam területi területi épsége. akkor az szintén érvénytelenítő okot jelent kényszer: Ha a beleegyezést az állam képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el. Bécsi egyezmény: semmis az a szerződés.

hogy a megszegett rendelkezés megsértése lehetetlenné tette a szerződés tárgyának és céljainak megvalósítását kétoldalú szerződésnél a vétlen fél hivatkozhat a szerződésszegésre. kötelezettségeit. Ha a szerződés erre vonatkozóan nem állapít meg semmit.többi féllel való tanácskozás útján bármikor. de a szerződés megszűnése nem érinti a részes feleknek azon jogait. ha ebben valamennyi részes fél egyetért. akkor csak akkor léphet ki az állam. ha ezt a szerződés megengedi. Szerződésben leírt speciális rendelkezéseknek megfelelően. ha megállapítható.szerződést teljesítették.többoldalú szerződésben részes két/több fél dönthetnek úgy. bizonyítani kell.N.szerződést korlátozott időre kötötték. 4.ügynököket a megállapodás szerint csak 3 évig lehetett folyamatosan fogva tartani. visszariaszthatja az államokat a szerződésszegéstől.M. ezért el kellett őket engedni) .ha egy szerződés összes részese ugyanabban a tárgyban új szerződést köt új szabályozás céljából/ korábbi szerződéssel összeegyeztethetetlen. ha a másik annak fontos rendelkezését megsérti. ha nem akarnak lemondani a többi rendelkezésben biztosított előnyökről szokásjog: egy rendelkezés puszta megsértésénél többre van szükség ahhoz. 6. hogy a részes felek ezt meg kívánták engedni/a szerződés természetéből következik. annak megszűnése előtt keletkeztek. hogy a szerződést egymás között ideiglenesen felfüggesztik. 5. és az lejárt (Rainbow Warrior: fr. hogy a részesek jogot nyerjenek a hatályon kívül helyezésre. 7. a kettőt egy időben nem lehet alkalmazni lényeges szerződésszegés: represszália (ellenintézkedés): egyik állam befejezettnek tekint egy szerződést. hogy egy szerződést meg lehet szüntetni.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) azokat a jogokat és kötelezettségeket. mint a szerződés teljes vagy részbeni megszűnésének/alkalmazása 118 . 3. jogi helyzetét. 2. amelyek a szerződés végrehajtása során. Az. amelyek a szerződés érvényessége idején keletkeztek Szerződések megszűnése szerződési rendelkezés vagy egyetértés folytán: 1.

azt a részes felet. ha a változás a szerződésből származó kötelezettség terjedelmének radikális átalakulásához vezet.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) teljes vagy részbeni felfüggesztésének okára többoldalú részben szerződés a egyik fél általi vagy lényeges annak szerződésszegése alkalmazását feljogosítja 1. erre csak mint az alkalmazás felfüggesztését megalapozó okra lehet hivatkozni. ha 1. 4. 2. mint a szerződés teljes/részleges felfüggesztésének okára hivatkozzon. megsemmisülése) Ha a lehetetlenülés időleges. amelyet a szerződésszegés súlyosan érintett. Bécsi egyezmény: körülmények alapvető megváltozására akkor lehet hivatkozni.N. arra.bármely részes felet arra. ha a szerződés olyan jellegű. Csak akkor lehet használni. hogy a szerződésszegés megváltoztatja az összes részes fél helyzetét a kötelezettségek terén. hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződésszegésre. hogy saját vonatkozásában a szerződésszegésre. Ha a lehetetlenülés a megállapodás megszüntetésére/felfüggesztésére törekvő fél szerződésszegéséből/ szerződésben részes bármelyik másik féllel szemben fennálló bármilyen Nki kötelezettség megszegéséből adódik.a többi felet arra. mert néhány szerződés nagyon hosszú ideig hatályban marad a változások ellenére.ha a változás miatt gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. mint a szerződés alkalmazásának teljes/részlege felfüggesztésének okára hivatkozzon. hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. teljesítés utólagos lehetetlenülése: az események következményei a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik (tárgy tartós eltűnése.a körülmények fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz.szerződés határt állapít meg.a változás annak eredménye.M. hogy egyhangúlag teljesen vagy szerződést megszüntesse/felfüggessze a többi fél-részes állam / valamennyi részes fél között. akkor nem lehet rá hivatkozni körülmények tartós megváltozása (clausula rebus sic stantibus): azért van rá szükség. hogy az erre hivatkozó 119 . 2. 3. 3.

3. és a szerződés rendelkezéseivel összhangban lett megszüntetve/felfüggeszteve.SHAW:NEMZETKÖZI JOG (jegyzet) részes fél szerződésből eredő kötelezettségét. 2. felek másképpen nem állapodnak meg. ami a szerződés felújítására irányul.nem érinti a részes feleknek az adott szerződésen kívül keletkezett jogait és kötelezettségeit.többoldalú szerződés felmondásakor a felmondás/visszalépés hatályosulásának keltétől alkalmazandó 120 .M.N. akár a részes felek bármelyikével szemben fennálló más Nki kötelezettségét megszegőre szerződés megszűnésének vagy felfüggesztésének következményei: Amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik.feloldja/felfüggszti a részes feleket a további teljesítések alól. 1.felfüggesztés alatt tartózkodni kell az olyan cselekményektől. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->