XIX. évfolyam, 7. szám 2005.

szeptember

Balmazújváros
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
Átadták a Bocskai István Általános Iskola új szárnyát

Neves vendégek az évnyitón
A hivatalos évnyitó előtt p á r nappal ü n n e p l ő b e öltözött gyerekek, p e d a g ó g u s o k , s z ü ­ lők v á r t á k izgalommal, érdek­ lődéssel, hogy birtokukba vehesssék az iskola új szár­ nyát. A z e s e m é n y kétszeresen is ünnep volt, hiszen K e n é z Ferencné igazgatónő, augusz­ tus 20-án vehette át a M a g y a r Köztársaság Ezüst É r d e m k e ­ resztje kitüntetést. - A mindenkori iskolák fel­ adata, nemcsak az ismeretátadás, az oktatás, hanem az alkotó mun­ ka, az erkölcsi, lelki gondozás, a biztonság és árnyalt, sokszínű emberi kapcsolatok biztosítása is-mondta köszöntőjében az igaz­ gatónő. A z intézmény közel 20 éve alkalmazza a nyelvi, irodal­ mi, k o m m u n i k á c i ó s oktatási programot, melynek megalkotója Dr. Zsolnai József professzor, szintén részt vett a z ünnepségen. Gál István polgármester idézte fel az iskola és épületei történelmét: 1927-ben kezdett el működni a D a r u telepen a város első elemi iskolája. 1951-től, ta­ valyig két épületben, m á r önálló iskolaként funkcionált. 1 9 8 6 ban egy új szárnnyal, és négy tanteremmel bővült, ' 8 9 - b e n a újabb két teremmel, és vizes­ blokkal, ' 9 3 - b a n tornateremmel, míg ' 9 8 - b a n é t t e r e m m e l és konyhával gazdagodott. Az infrastruktúra fejlesztése mellett az intézményben folyó szakmai munkát mások is elismer­ ték: 2001-ben megkapta a város Kultúrájáért kitüntetést, 2001-ben az Esélyegyenlőségért miniszteri

A Balmaz+ TV minden jelentős városi eseményről tudósít
Az önkormányzat 2 0 0 3 . júniu­ sában úgy döntött, hogy a helyi televízió műsorait a továbbiak­ ban a B a l m a z + stábja készíthe­ ti el. A z újvárosi fiatalokból álló csoport - az ORTT-engedély megérkezése után - szeptember­ ben indította útjára magazinmű­ sorát, amely hetente egyszer, 60 perces terjedelemben jelentkezik. A z anyagot kétszer megismétlik, emellett vágatlan formában, tel­ j e s terjedelemben leadják a kép­ viselő-testület üléseiről készített felvételeket is. - A z új adás keddenként 18 órától tekinthető m e g a kábelté­ vén - kezdte a Balmaz+ bemuta­ tását Silling László főszerkesztő. - A z ismétlések időpontjai: pén­ tek 18 óra és vasárnap 10 óra. A testületi ülés képei ez utóbbi j e ­ lentkezésünket követően kerül­ nek képernyőre. - M á s városi televíziókhoz képest s z o k a t l a n u l nagy stábbal dolgoznak. - Először is el kell monda­ nom, hogy mindössze egy főállá­ sú munkatársunk van. (Folytatás a 2. oldalon)

Kenéz Ferencné igazgatónő, Gál István polgármester és Magyar Bálint oktatási miniszter az ünnepi pillanatPan
dicséretet. "Őrizzétek m e g az épü­ letet a tudás házának, és a követke­ ző nemzedéknek" - fejezte be kö­ szöntőjét a polgármester. A közben, a Bocskai István nevét felvevő intézmény most megvalósuló új szárnya, 90 mil­ lió forintos állami, és 30 millió forintos önkormányzati t á m o g a ­ tással épült. A z átadáson résztvevő Magyar Bálint oktatási miniszter szólt ar­ ról, hogy rohanó világunkban a felesleges és hasznos ismeretek és tudás közötti szelektálás, valamint a gondolkodva tanulás képességé­ nek elsajátíttatása a gyerekekkel, az egyik legfontosabb feladata az iskoláknak. Dr. Zsolnay József kiemelte, h o g y a értékközvetítő és képes­ ségfejlesztő p r o g r a m b a n dolgo­ zó iskoláknak nincs s z é g y e n k e z ­ ni valójuk nemzetközi összeha­ sonlításban sem. A program cél­ j a és filozófiája, hogy a g y e r m e ­ keket tanulóknak és egyben al­ kotó embereknek tekinti, így k e ­ zeli őket. M a , az országban 40 ilyen iskola van, és a Pápán m ű ­ ködő Pedagógiai Kutató Intézet 7 iskolát kiemelten kutató intéz­ m é n y k é n t is koordinál. Zsolnay professzor ajánlotta, hogy a z ú j ­ városi tanintézmény is pályáz­ zon ilyen kutató iskola címre. (Folytatás a 2. oldalon)

A képviselő-testület üléséről
2005. szeptember 14.
- 14 igen 3 tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költség­ vetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Az eredeti előirányzat nagysága több mint 4.511 m Ft-ra módosult. Az önkormányzat bevé­ telei 35%-ban, kiadása viszont 37%-ban teljesültek. A polgármes­ ter átruházott hatáskörben közel 2,3 m Ft odaítéléséről döntött, ese­ tenként maximum 50 eFt összeg­ ben. - Ápolási intézetként kívánja a továbbiakban hasznosítani a képvi­ selő-testület a Kölcsey utcai volt is­ kolaépületet. A Bocskai István Ál­ talános Iskola bővítésével kiváltott, több mint 2800 m nagyságú terüle­ ten - az elhangzottak alapján - ki­
3

alakítható egy, a megyében hiány­ ként mutatkozó egészségügyi intéz­ mény. - 1.400 Ft + Áfa/ m áron el­ adásra jelölte ki a képviselő-testü­ let a Böszörményi úti közművesí­ tett 3 ha 487 nv nagyságú vállalko­ zói területet. A részletes pályázati feltételi dokumentációt a polgár­ mesteri hivatal illetékes irodájában lehet kérni.
:

- 4 szolgáltató egységet létesít a Városgazdálkodási Kht. a strand­ fürdő területén. A várhatóan jövő májusra felépülő pavilonok a Bajcsy-Zs. utca oldalában helyezked­ nek el. A bérleti feltételekről a ké­ sőbbiekben tájékoztatják a vállal­ kozókat.
(Folytatás a 2. oldalon)

Új képviselő a testületben
B o r z a Imre, a z ö n k o r m á n y z a t ­ ba a Fidesz listájáról bejutott képviselő lemondott m a n d á t u ­ máról. A m e g ü r e s e d e t t helyet a n a g y o b b i k ellenzéki párt j e l ö ­ lése alapján - Szegedi Lajos foglalhatja el, így a ciklus utol­ só évében ő látja el a képviselői teendőket. M u n k á j á h o z s o k sikert k í ­ vánunk! (A képviselő urat cikkünket következő ban olvashatják. - A bemutató számunk­ Szerk.)

Az elsőosztályosok egy csoportja

BALMAZÚJVÁROS
Átadták a Bocskai István Általános Iskola új szárnyát

2 0 0 5 . szeptember

A képviselő-testület üléséről
2005. szeptember 14.
(Folytatás az 1. oldalról) - 2006-ra 27 új lámpahely ki­ alakítását támogatta az önkor­ mányzat, emellett a Munkácsy ut­ cai gyalogos vasúti átkelőhelyen is megvalósul a közvilágítás. - N ő a szakrendelések óraszá­ ma Balmazújvároson. 2005. no­ vember 1-től a szemészet és az ideggyógyászat heti 30 órában, az ortopédia pedig heti 23 órában vár­ j a a betegeket a Városi Egészség­ ügyi Szolgálat épületében. - A képviselő-testület döntött arról, hogy az ELAMEN Rt-vel megkötött gyermek- és felnőtt-ét­ keztetésre vonatkozó szerződését felülvizsgálja, beleértve a külön­ böző javítások elvégzésére vagy elvégeztetésére vonatkozó része­ ket. A képviselők által feltett kér­ désekre válaszolva a területi igaz­ gató elmondta, hogy folyamatosan kérik a diákok és felnőttek javasla­ tait az étlap kialakításával kapcso­ latosan, és igyekeznek azokat fel­ használni. Az étkeztetésben részt­ vevők számának csökkenését az igazgató a demográfiai hullámmal magyarázta, viszont a képviselők többsége a minőségi romlást hozta fel kifogásként, főként a gyakori porlevesek és a nem megfelelő faj­ tájú ételek tekintetében. - 2005. november 1-től 14 hó­ napon keresztül, 2006. december 31-ig 185 Ft + Áfa/m egységnyi szennyvízdíjat kell fizetniük a bal­ mazújvárosi lakosoknak. Emellett 200 Ft + Áfa/ hó átalánydíj terheli a fogyasztási helyeket. Az ezzel kapcsolatosan megalkotott rende­ letből kiderül, hogy a közszolgál­ tatás ellátására az önkormányzat a Városgazdálkodási Kht-val 10 év­ re szóló szerződést kötött. A folyé­ konyhulladék szállítási költségeit a képviselő-testület november 1-től 3.478 Ft/alkalom összegben hatá­ rozta meg, melyhez természetesen hozzáadódik a folyékonyhulladék elszállított mennyiségének és a közszolgáltatási díj szorzatának összege. A díjkalkuláció szerint a régi hálózat bérletéért az üzemelte­ tő havonta 2 mFt-ot fizet a HajdúBihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Rt-nek. Emellett az üze­ meltetőt több mint 70 mFt rend­ szerhasználati díj is terheli, ame­ lyet az önkormányzat számára fi­ zet. Az új szennyvíztisztító telep várhatóan 12 fő tartós munkanél­ külinek biztosít munkahelyet.
3

N e v e s v e n d é g e k a z évnyitón
(Folytatás az 1. oldalról) A z átadó, évadnyitó ünnep­ ség az elsőosztályosok köszön­ tésével, a z iskolai énekkar m ű ­ sorával, és a harmadikosok "Kapuzás" című táncbemutatójával ért véget. Ezután a résztvevők bejárták az új szárnyat. Végezetül álljon itt azoknak a névsora, akik komoly szerepet vállaltak abban, hogy ez a nagy értékű beruházás időre elkészült: Majoros József, ü g y v e z e t ő igazgató, N Á D É P Kft., K a l m á r Zoltán, tervező-szak­ mérnök, Dr. R a d ó c z István aljegyző, Tar István, a körzet önkor­ mányzati képviselője, D e z s ő Imre, gazdasági igaz­ gató, Városgazdálkodási Kht., D r á g a Artúr, a kisebbségi ön­ kormányzat elnöke, Erdős Sándor, műszaki ellen­ őr, Petrovics Sándor, a z iskola szülői m u n k a k ö z ö s s é g é n e k v e ­ zetője. Természetesen a beruházást előkészítő döntésekben Gál Ist­ ván polgármester és a város kép­ viselő-testülete játszotta a legna­ g y o b b szerepet. D.J.

u.-Bolyai u., Illyés Gy. u.-Bocskai u. sarkán, a Sporttéren, a Viola, a Petőfi és a Gábor Áron utcákban, a Pacsirta u.-Szoboszlói u., Batthyá­ ny u.-Iskola köz sarkán és a Ber­ csényi-Bethlen utcák keresztező­ désében, az Akác közben, a Debre­ ceni u. 3-5. előtt, a Veres Péter ut­ caijátszótér mellett, a Kalmár Zol­ tán Általános Iskola előtt, a Város­ gazdálkodási Kht.-val szemben, valamint a Hortobágyi utca busz­ fordulójában létesülnek szelektív hulladékgyűjtő szigetek. - Vencsellei Istvánt választotta a képviselő-testület a Veres Péter Kulturális Csoport tagjának. A Szálai Csaba halálával megürese­ dett helyre felkért fotóművész már a 2005. évi pályázat elbírálásában is kiemelkedő szerepet töltött be, emellett az 1975-ben városunkban megszervezett Fotóművész Alko­ tóház is az ő nevéhez fűződik. - Újra pályázhatnak a balmaz­ újvárosi diákok a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz­ töndíj Rendszerben. A pályázato­ kat legkésőbb szeptember 30-ig kell kiírni, benyújtási határidejük október 3 1 . A jelentkezők 2005. november 30-a után kapnak értesí­ tést a döntésről. - Közel 3600 n r területet biz­ tosit az önkormányzat az idősek otthona bővítésére. A Soós Imre u. - Veres Péter u. vasútvonal 7 lakó­ teleknek kijelölt tömbjére tervezett beruházás engedélyes terveire 2,4 mFt-ot különített el az önkormány­ zat. A képviselő-testület megbízta az intézmény vezetőjét, hogy a pá­ lyázati lehetőségekhez illeszkedő végleges szakmai tervezési progra­ mot állítsa össze. - Megváltozik a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása. Szeptember 20-tól a korábban már 1 éves szerződéssel rendelkező ! fő pályakezdőt köztisztviselőként foglalkoztatja tovább a Balmazúj­ városi Kistérségi Többcélú Társu­ lás. Szervezetileg a Szervezési és Jogi Iroda keretei között kistérségi ügyintézői munkakörben dolgoz­ nak. A Szervezési és Jogi irodán folyó munka profiljától eltérő, sa­ játosan elkülönülő jellege miatt külön Titkársági Csoport kezdi meg működését jövő évtől. A Köz­ gazdasági iroda nagy létszáma | feladatainak sokrétűsége, valamin! a feladatellátás ellenőrzésének ha­ tékonyabbá tétele miatt az irodán belül 2006. január 1-től különadócsoport működik. Az új szervezeti egységek sorában jelenik meg az önálló Gyámhivatal is. Az átszer­ vezések nem járnak létszámbőví­ téssel. - 5,1 mFt értékben tűzoltási | műszaki mentési szakfelszerelé­ sekre, védőruházat, védőfelszere­ lés cseréjére és korszerűsítésére pályázik a Balmazújvárosi Önkén­ tes Tűzoltóság. A p á l y á z a t a szükséges 10% önrészt a testület 2005. évi többletbevétel terhére biztosítja.

A Balmaz+ TV minden jelentős városi eseményről tudósít
(Folytatás az 1. oldalról) A többiek - így jómagam is másodállásban, lelkesedésből ve­ szünk részt a műsorok elkészíté­ sében. Szívesen dolgozunk együtt, megpróbálunk teljességre törekedni. Minden jelentős városi rendezvényen jelen vagyunk, az eseményekről beszámolunk Bal­ mazújváros lakóinak. - Bemutatná a műsor készí­ tőit? - Kezdjük műsorvezetőnkkel, Tárcsái Ilonával, aki szerintem az ország egyik legjobb szerkesztőriportere. N e m véletlen, hogy a helyi nagyobb rendezvények, gá­ lák levezetésére őt szokták felkér­ ni. Főállásban tanár a gimnázium­ ban, anyanyelvén kívül angol és orosz nyelven beszél. Hírszerkesztőnk, Balogh Judit kommunikáció szakot végzett, okleveles sajtószóvivő. Felesé­ gem, Sillingné Balogh Anita szer­ kesztő-riporterként dolgozik a té­ vénél. Itt szeretném megjegyezni, hogy stábunkban a lányok is meg­ felelő technikai ismeretekkel ren­ delkeznek, számítógépen össze tudják vágni az általuk elkészített anyagokat, vagyis komplett blok­ kot tudnak létrehozni. Papp Renáta, Ferenczi László és Némethi Judit az "Utca embe­ re" rovat alkotói. Judit emellet a sportösszefoglalókért is felelős. Koroknainé Szilágyi Rita vizs­ gázott operatőr és mozgóképgyár­ tó, csakúgy mint "mindenesünk", Szarvas Ferenc, aki egyetlen főál­ lású dolgozónk. O indítja adásain­ kat a fejállomásról, de a kamerázás mellett vágó és számítógépes szakember is. - M á r csak Ön maradt ki a felsorolásból. - Én az operatőri és vágó munkákon kívül szervezem a stáb programját, feladatait. Bármikor elérhető vagyok, tehát könnyű ve­ lem egyeztetni a különböző ügyes-bajos dolgokban. - Mikor tartják a szerkesztő­ ségi megbeszéléseket?

A Balmaz + TV stábja
- Stábgyüléseink szombaton­ ként vannak. Ekkor a következő heti feladatokat osztjuk ki, meg­ beszéljük a határidőket. - Szerkezetileg hogyan áll össze egy magazinműsor? - Hírblokkal indítunk, amely­ ben helyi és megyei rövidhíreket ismertetünk. Ezután következnek a rendőrségi hírek Tóth Szilviá­ val, akit időnként Ferenczi Anikó helyettesít. Egy kifejezetten Bal­ mazújvárosra vonatkozó időjárás­ jelentéssel, majd az ajánlókkal teljesedik ki ez a blokk. Az adás hátralévő részében 56 magazin-jellegű témával foglal­ kozunk, egyenként 7-8 perc terje­ delemben. - Említsünk meg néhány ro­ vatot ezek közül! - Már szóltam az "Utca embe­ re" rovatról, ahol aktuális témák­ ról kérdezzük a város lakóit. "Egészségünkre!" rovatunkban a VESZ munkatársai szintén egyegy aktuális, egészségünket érintő kérdéssel foglalkoznak. A különböző rendezvényekről, gálákról, előadásokról készített anyagaink ugyancsak a magazin­ blokkban kapnak helyet. Ezek az előző hét eseményeit összefoglaló tudósítások. - Technikai feltételeik meg­ felelőek? - Fejlett, digitális technikával dolgozunk az első pillanattól kezdve. Audio-video vezérlőpul­ tunk elsősorban a testületi ülések anyagainak elkészítésénél tesz fontos szolgálatot, mivel - vágat­ lan anyagként - nincs lehetőség utómunkálatokra. A nagyobb rendezvényekről három kamerával tudósítunk. Egy felső totál, egy szembe totál és egy mozgó, vágóképeket készítő kamera felvételeiből vágjuk össze számítógépen a végleges műsort. - A Kastélykerti Estéken mennyit forgattak? - 80 órányi nyersanyagunk van. Ezek a nyári uborkaszezon­ ban, a kulturális napokat megelő­ ző hetekben kerülnek képernyőre, a következő kulturális napok fel­ vezetőjeként. - Zárjuk a beszélgetést egy rövid hitvallással. - Véleményem szerint egy he­ lyi TV-nek homlokegyenest más műsort kell csinálnia, mint a nagy, kereskedelmi televízióknak. N e ­ künk a helyi emberek életét kell bemutatnunk, a kórusokat, a mazsoretteket, a fúvószenekart, a ci­ vil szervezeteket. Az emberek azért néznek min­ ket, hogy saját életük tükörképét láthassák. Ezért dolgozunk - mint már említettem - olyan lelkesen. Egyébként aki elfoglaltságai miatt lemarad műsorunkról, a könyvtárból kikölcsönözheti a megfelelő kazettát. Minden lehe­ tőség megvan tehát arra, hogy a város életének képei eljussanak a város lakóihoz. DJ-TS

- Nyugdíjba vonul dr. Kovács Mária Klára háziorvos. 2006. feb­ ruár 1-től a felnőtt lakosok alapel­ látását dr. Kovács Tibor belgyó­ gyász szakorvos végzi. - 16 db szelektív hulladékgyűj­ tő sziget kialakítására nyert össze­ get Balmazújváros Önkormányza­ ta az Eszak-Alfoldi Regionális Fejlesztési Tanácstól. Mivel az ér­ tékhatár meghaladja a 2 mFt-ot, közbeszerzési eljárást kell lefoly­ tatni. A várhatóan még az idén megvalósuló beruházás során a Jó­ zsef A. u.-Hortobáevi u., a Béke

2005. szeptember

BALMAZÚJVÁROS

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KHT 4060 Balmazújváros, Vasút sor l/a

TÁJÉKOZTATÁS
szennyvízberuházással érintett lakosság részére
Tisztelt Balmazújvárosi Lakosok!
Önkormányzatunk az újonnan megépülő szennyvízhálózat és szennyvíztisztító-telep üzemeltetésével a Balmaz­ újvárosi Városgazdálkodási Kht-t bízta meg. A rákötéshez igénylőlap szükséges, melyet a Városgazdálkodási Kht telephelyén lehet beszerezni. A Víziközmű Társulattól (Debreceni u. 12) igazolást kell kérni arról, hogy Önök az érdekeltségi hozzájárulást befizették, vagy a szükséges részletek befizetésével folyamatosan eleget tesznek fizetési kötelezettségüknek. A z igazolást 2005. ok­ tóber 15-e után lehet kérni, melyhez szükséges bemutatni az utolsó részlet befizetését igazoló csekket is. A z ingatlantulajdonos, (vagy használó) feladata a telekhatáron belül, a tisztítócsonktól a lakásig vezető csator­ naszakasz kiépítése úgy, hogy e szakasz lakás felőli végét nyitva kell hagyni. Ezt a munkálatot már mindazok el­ végezhetik, akik ingatlanán a beállás, a tisztítóidomok elhelyezése megtörtént. A lakásból kilépő vezetékvéget rá­ kötni azonban, jelenleg még szigorúan tilos, a rákötést csak az önkormányzat, illetve a Városgazdálkodási Kht j e l ­ zése után szabad az alábbiak szerint elvégezni. Az új hálózatra történő rácsatlakozás kezdetének várható időpontja, az új szennyvíztisztító-telep próbaüzemé­ nek kezdete, azaz 2005. október 30-i átadást követően lesz, melyről tájékoztatni fogjuk Önöket. Mivel az új szennyvíztisztító-telep és hálózat üzemeltetője nem a HB-i Önkormányzatok Vízmű Rt lesz, hanem a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht, így a lakosságnak nem kell 16.000,- forintos rákötési díjat és közel ha­ sonló mértékű járulékos költséget fizetnie, hanem a rákötés az érintett lakosok számára INGYENES lesz. A z önkormányzat, illetve a Városgazdálkodási Kht jelzése után a rákötést (lakásból kilépő vezetékvég és a tisz­ títóidomtól a lakásig kiépített vezetékvég összekötését) minden ingatlantulajdonos erre képesítéssel rendelkező szakemberrel, vagy szakember felügyelete mellett végezteti, vagy végzi el. A Városgazdálkodási Kht-tól beszerzett igénylőlapon az ingatlantulajdonos által megbízott szakember aláírásával és bélyegzővel kell hogy igazolja: „a szennyvízhálózatra való rákötés szakszerűen történt". A bekötő vezetékhez szükséges anyagok kedvezményes áron megvásárolhatók a Városgazdálkodási Kht telep­ helyén. Kérjük Önöket, hogy az ingyenes rákötés lehetőségével - a város lakosságának érdekében - az engedélyezés után minél hamarabb éljenek, hiszen ez a lehetőség várhatóan 2005. november 30-ig lesz érvényben. Ezt követő rákötés esetén az ingyenességet már nem tudjuk biztosítani. További részletes felvilágosítást ad: Balmazújváros, Vasút sor l/a alatt telefonon, vagy személyesen is Havas András szennyvízágazat-vezető. Tel: 52/580-678, 06/20/263-7543.

Tisztelettel:

BALMAZÚJVÁROS
Neves pedagógusok a XX. században

2005. szeptember
VÁNTSA ZOLTÁN:

Ferenczy Kálmánné Nagy Etelka
A balmazújvárosi állami polgári iskola fennállása 26 éve alatt 700 negyedik osztályos tanulónak ál­ lítottak ki bizonyítványt. Vala­ mennyiüknek tanára volt Etelka néni. A népszerű és szigoráról is­ mert tanárnő Karácsondon 1890. december 19-én született. Apja vasúti tiszt volt, aki állomásfő­ nökként több helyen szolgált. Elemi iskolába Jászon (ma Szlo­ vákia) járt, majd Miskolcon, a Római Katolikus Felsőbb Leány­ iskolában tanult. Később külön­ bözeti vizsga után a kisújszállási Református Gimnázium magán­ tanulójaként érettségizett. Tanul­ mányait a budapesti Tudomány­ egyetemen folytatta. V é g b i z o ­ nyítványt 1921-ben kapott. Ter­ mészetrajz-vegytan szakos tanári oklevelét a z Országos Tanárvizs­ gáló Bizottság állította ki részére. A tanári pályát Kiskőrösön, az ál­ lami polgári iskolában az 1921/22-es tanévben kezdte. 1922. augusztus 21-én a Vallás­ o Közoktatásügyi Minisztérium s a balmazújvárosi állami polgári iskolába helyezte és tanárává ki­ nevezte. 1925-ben házasságot kötött Ferenczy Kálmán balmazújvárosi községi jegyzővel. Két gyerme­ kük született, kiket nagy szeretet­ tel neveltek, taníttattak, boldog gyermekkort biztosítottak szá­ mukra. József orvos, Annamária jogász lett. Etelka néni Balmazújváros­ ban a polgári iskolai oktatás terén tére buzdított. Szigorú szá­ monkérő volt, de mindenkor igaz­ ságos. Szerette a rendet, a pontos­ ságot, ezeket és a kötelességtelje­ sítést megkövetelte mindenkitől. Rengeteg j ó t tett az iskoláért. A z ő érdeme, hogy az 1944/45-ös „csonka tanév"-ben tanítottak a polgári iskolában. 1945 márciu­ sában megszervezte és megalakí­ totta fiatal tanítókból a z ideigle­ nes tantestületet. Benke Gyula hazatéréséig ő irányította az isko­ lát. A hivatásának élő, kötelessé­ gét mindenkor teljesítő, minden dolgában pontossághoz ragaszko­ dó, lelkiismeretes tanárnő 1945 után sokat nélkülözött. A helyi Nemzeti Bizottságban a baloldali pártok emberei voltak többség­ ben, akik a közigazgatási tisztvi­ selőket nemkívánatos személyek­ nek tekintették. A hadifogságból hazatért Ferenczy Kálmánt is megfosztották állásától. Etelka néni megsokszorozott erővel dol­ gozott, hogy gyermekei a z egye­ temen tanulmányaikat befejez­ hessék. 1948-ban végleg megszűnt a polgári iskola. A közoktatási mi­ niszter 1948. július 19-én értesí­ tette Ferenczy Kálmánnét: kine­ vezte jelenlegi állomány hely én való meghagyással az állami gim­ náziumi tanárok létszámába álla­ mi gimnáziumi tanárnak. Semmit sem ért vele, mert Balmazújvá­ rosban m é g nem volt gimnázium. A z általános iskolában tanított. Látása erősen megromlott, mégis teljes aktivitással oktatott. 1952ben ment nyugdíjba. Elköltözött Balmazújvárosból. Szerencsen 1972. október 3-án hunyt el. Mi, a még élő tanítványai, a „polgáristák" hálával és szeretettel gondo­ lunk és emlékezünk rá. Király István

Évszakváltás

Őszt rikoltanak a reggelek, Szürke égboltra kacsint a sár, Csoszognak csatakos vadszelek, Fellegek hátán szökell a nyár.

C s ó k a c s a p a t c s e v e g a réten, (Fekete foltok a zöld között) K e r i n g ő g ó l y a p á r a z égen M é g hajnali fényben költözött.

példátlan tekintélyt és tiszteletet érdemelt ki. Olyan tanárokkal ta­ nította és nevelte a z ifjúságot, akik később a magyar közoktatás kiválóságai lettek. Ferenczy Kálmánné tanárom volt. Pályámon őt is példaképem­ nek tekintettem. Teljes lényét ad­ ta a tanításhoz. Szakmai tudása, műveltsége vitathatatlan volt. Nemcsak ismereteket közölt, ha­ nem rászoktatott bennünket a rendszeres szellemi munkára. Ta­ nítása élményszerű volt. Termé­ szetrajzot, földrajzot és vegytant tanított a z akkori legkorszerűbb módszerekkel. Tanév végén a ta­ nulók munkáiból ízléses kiállítást rendezett. Minden évben m e g ­ szervezte a madarak és fák napját, azon közös kiránduláson vett részt a tanulóifjúság. A z élővilág megőrzésére, a természet szerete­

Sápadt levél sír ködhomályban, Majd lomhán nyolcszor üt az óra És é n futok a n y á r nyomában, S z o m j ú h o z v a e g y búcsúszóra.

Kistérségi Koordinációs Értekezlet alakult
Kistérségi Koordinációs Értekez­ let alakult 2005. augusztus 30-án Balmazújvároson. Állandó meghí­ vott tagjai között szerepel a Bal­ mazújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának Elnöke, Gál István, a munkaszervezet ve­ zetője, Radócz István, Ecsedi László, a megyei munkaügyi köz­ pont helyi kirendeltségének veze­ tője, Kányási Mihály falugazdász, valamint dr. Bölkei Brigitta vidék­ fejlesztési menedzser, a titkári te­ endőket Szilágy iné Holczer Anikó kistérségi megbízott látja el. Az értekezlet alapját az új vi­ dékpolitikai program megalkotása adja, amely szerint olyan átfogó komplex programokat kell elké­ szíteniük, amelyek segítik a vidék helyzetének javítását, feltárják az érintett térségek, települések által kínált előnyöket, kiemelik a ter­ mészeti, táji adottságokra, a ter­ mészeti környezet megóvására, a hagyományokra, a népi kultúrára vonatkozó lehetőségeket. Egyes témakörökben egyeztetik állás­ pontjukat és szükség szerint kez­ deményezéseket, feladatokat is megfogalmaznak A z értekezlet célja, hogy a vidék szereplőivel szoros kapcsolatot alakítson ki, ja­ vaslatait feldolgozza és továbbítsa az illetékes minisztériumok, álla­ mi szervek felé.

„A jog nem tudása nem m e n t e s í t "

Az ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályai
A z ingatlan-nyilvántartás telepü­ lésenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának törvény szerint meghatározott adatait, a z ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős té­ nyeket. A z ingatlan-nyilvántartás tartalmazza továbbá a z oda b e ­ jegyzett személyeknek a nyilván­ tartáshoz szükséges, a törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is. Egyes jogok az ingatlan-nyil­ vántartásban a tulajdoni lapra tör­ ténő bejegyzéssel keletkeznek. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános. A z ingatlan-nyilván­ tartási tulajdoni lap tartalma kor­ látozás nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegy­ zést készíthet vagy hiteles máso­ latot kérhet. A tulajdoni lapról a z alábbi hiteles másolatok adhatók ki: a) teljes másolat: amely vala­ mennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint, b) kivonatos másolat: amely csupán a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint, a meg­ szűnt bejegyzésekre pedig utal, c) részleges másolat: amely csak a kívánt bejegyzéseket tar­ talmazza szó szerint, d) szemle: amely csak a fenn­ álló bejegyzések lényeges adatait tartalmazza. A z ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanú­ sítja. Ha valamely jogot az ingat­ lan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely tényt oda fel­ jegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. A z ellenkező bizonyí­ tásáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántar­ tás szerinti jogosultat illeti meg. A jogok, tények törlése esetén az ellenkező bizonyításáig - azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn. A jóhiszemű szerző javára az ingatlan-nyilvántartást - az ellen­ kező bizonyításáig - az oda be­ jegyzett jogok és feljegyzett té­ nyek tekintetében akkor is helyes­ nek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettől eltér. A z ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemű jogszerzőnek minősül az, aki az ingatlan-nyilvántartás­ ban bízva, ellenérték fejében sze­ rez jogot. A z ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző személy, illetve az ingatlan-nyilvántartásból törölt j o g vagy tény jogosultja nem ér­ vényesítheti megszerzett jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegy­ zett, illetőleg az őt rangsorban megelőző, jóhiszemű jogszerző­ vel szemben. Érvénytelen okiraton alapuló bejegyzés alapján a jóhiszemű harmadik személy javára bejegy­ zett jog, illetőleg feljegyzett tény a ranghelyére irányadó időponttól számított három év eltelte után az ingatlan-nyilvántartásból nem tö­ rölhető. A z ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az ada­ tok helyességét, valósággal egye­ zőségét vitatja. Ha az ingatlannak a tulajdoni lapon átvezetett és a z ingatlan­ nyilvántartási térképen ábrázolt határvonala alapján külön jogsza­ bály szerint meghatározható terü­ letnagysága eltér egymástól, ak­ kor ez utóbbi az irányadó. A jogok és jogilag jelentős té­ nyek bejegyzésére illetőleg fel­ jegyzésére irányuló ingatlan-nyil­ vántartási eljárás - ha e törvény másként n e m rendelkezik - a z ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul, és a z ingat­ lan-nyilvántartásba csak az a jog, jogilag jelentős tény jegyezhető be, illetőleg kerülhet feljegyzésre, amelyet a kérelem vagy hatósági megkeresés megjelöl. A z ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát - e törvény eltérő rendelkezése hiá­ nyában - a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja határozza meg. Rang­ helyet csak olyan kérelemmel le­ het alapítani, amelyhez a bejegy­ zés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. A ranghely előzetes biztosításának, a ranghely fenn­ tartásának ténye a jogosultak ké­ relme alapján a z ingatlan-nyil­ vántartás tulajdoni lapján legfel­ j e b b egy évi időtartamra, a tőivényben meghatározott módot feljegyezhető. A z ingatlan-nyilvántartásban j o g és jogilag jelentős tény be­ jegyzésére, adatok átvezetéséri csak jogszabályban meghatáro­ zott okirat vagy hatósági határo­ zat alapján kerülhet sor.
(Sorozatunk ben sét az folytatjuk) alapvető következő részi­ áttekinti-

ingatlan-nyilvántam szabályainak

dr. Molnár Tibw

üy g

2005. szeptember

BALMAZÚJVÁROS

Totális gyomirtószerek őszi használata
Az idei évben is a szántóterületek jelen­ tős részét gabonával és napraforgóval vetették be. A megkésett vetések, a csa­ padékos, hűvös idő, a nagy tömegű, m é g zöld növényzet és a területeken találha­ tó sok gyom felveti a totális gyomirtószerek h a s z n á l a t á n a k szükségességét. Cikkemmel e téma gazdasági és szak­ mai oldalát szeretném bemutatni bal­ mazújvárosi olvasóinknak. A növény védőszer-kereskedésekben található totális gyomirtószerek, mint a Regioné Air, Harvade, Zopp, Roundup, Glialka, Glyfos, Fosat, Dominator stb. a következő felhasználási lehetőségekkel bír. Tarlókezelés: ilyenkor minden nehe­ zen irtható e g y - és kétszikű gyom olcsón és hatékonyan, j ó tartamhatással irtható. Használatukkal a tarlón n e m lesznek vi­ rágzó gyomok, így n e m kell kukoricabo­ gár betelepedéstől tartani. E mellett meg­ akadályozzuk a gyomok maghozását és a gyommentesen tartással megőrizzük a ta­ laj vízkészletét. A tarlón a gyomok kihajtását segíti a tarlóhántás, de száraz körülmé­ nyek között ezt hagyjuk ki. Ahol tarackbú­ zás a terület a kis szögbe állított tárcsa a ta­ rackokat feldarabolja és így a nyugalmi ál­ lapotban lévő rügyek is kihajtanak, ezzel érzékennyé válnak a szerekre. Allományszárítás napraforgóban: al­ kalmazásával csökkentjük a szárítási költ­ séget, e mellett totális gyomirtást is v é g gyát keverünk. Allományszárítás kukoricában: térsé­ günkben egyelőre n e m elterjedt gyakorlat, de az idei évben egyre több gazda foglal­ kozik a gondolattal, hogy használni kelle­ ne. Ilyen csapadékos és hűvös nyár után, mint az idei, a kukorica növények érése a szokásostól 2-4 héttel le van maradva. E n ­ nek a rendkívüli időjárásnak köszönhetően (600 m m fölötti csapadék és 800-1000 egységgel kevesebb hőösszeg) a nagytö­ megű termés magas víztartalmú lesz, illet­ ve a zöld növényi részek kombájnozáskor a termést tovább nyersítik. A gazdák prob­ lémáját tovább nehezítheti, hogy valószí­ nűleg kevesebb lesz a tárolási kapacitás, ezért érdemes lesz a betakarítást minél ha­ marabb elvégezni. A z idén a kukorica so­ rok között jelentős m e n n y i s é g b e n v a n gyom - parlagfű, selyemmályva, csattanó maszlag, fenyércirok, mezei acat, .nád' stb. és ennek a módszernek az alkalmazásával ezeket is hatékonyan lehet irtani. A szert kijuttatni csak a kukorica szárazanyag be­ épülésének végét jelző, a szem hegyében lévő fekete réteg kialakulása után szabad. A kukoricaszem ilyenkor válik fiziológiai­ lag éretté, tapasztalataim szerint ez 3 0 3 2 % szemnedvesség körül szokott kiala­ kulni. H a ezt n e m tartjuk be, a szemek összetöppednek, jelentős mennyiségi és minőségi romlást okozunk. A használat előtt érdemes utánanézni, hogy az értéke­ sítési szerződésnek n e m kizáró pontja-e az állományszárítás. A tapasztalatok azt mu­ tatják, hogy általában 4 - 6 % nedvességtar­ talom különbség figyelhető m e g a n e m ke­ zelt állományokhoz képest, 400-500-as FAO számú k ö z é p - és hosszú tenyészide­ j ű fajtáknál. Azonban azt figyelembe kell venni, hogy a kezelés után a növények el­ halnak, és szöveteik folyamatosan szétes­ nek, minek következtében a levélen k e ­ resztüli aktív vízleadás megszűnik és a ké­ sőbbi betakarításnál a szártörésre is hajla­ mosak lesznek. A kezelés után 2-3 hét el­ teltével a kezelt és a kezeletlen kukoricák közötti nedvességkülönbözet egyre csök­ ken, az idő múlásával a kezeletlen utolér­ heti, sőt száraz ősz esetén le is hagyhatja a kezeltet. Kiskertekben vetés, palántázás, gyep­ telepítés előtt használva megkönnyíti a ké­ sőbbi gyomirtási munkánkat, ezeket a sze­ reket használják m é g gyümölcsösökben, erdőtelepítések előtt, illetve a mezőgazda­ ságilag nem művelt árokpartok, vasútolda­ lak teljes gyommentesítésére is. Összefoglalva mind a tarlókezelés, mind az állományszárítás költségcsökken­ tő megoldás lehet a gazdálkodók számára, de használatuknál járjunk el körültekintő­ en. Kívánok minden termelőnek sikeres betakarítást, értékesítést! ifj. Tar István okleveles agrármérnök

Napraforgó deszikkálásakor cse­ megekukoricában okozott kár

zünk. Használatuldcal egyenletes homogén állomány alakul ki és ezt hamarabb lehet betakarítani. A napraforgóban a kijuttatás időpontja akkor legyen, amikor a tányér hátoldala teljesen sárga és a fészekpikke­ lyek száradása megindult. E z általában 2 0 30%-os kaszatnedvességnél van. A kijutta­ tás szántóföldi és légi úton is történhet, na­ gyon vigyázni kell az elsodródás által m á s kultúrákban okozott kártételre (ábra). Ezért szeles időben kerüljük a permete­ zést, illetve nagy cseppméretet képezzünk és használjunk cseppnehezítőt. A szerek felszívódását segíti, ha az anyaghoz hektá­ ronként 5-10 kg ammónium-nitrát mütrá-

Elmúlt idők iskolája
A szeptemberi iskolakezdés tájékán egyre többet szoktunk hallani az iskolaügyről. Ember legyen a talpán, aki érti az örökös „újításokat", változtatásokat. Amíg tanárkodtam, magam is tanúja voltam ennek a helyzetnek. Mióta felhagy­ tam a szakmával, azóta csupán a kívülálló szemével látom a dolgokat és szabadon gondolkodhatom mindenfélékről. Mostanában - az iskolai innoválások idején - az jutott eszembe, hogy jóval k o ­ rábban, amikor még nem volt ennyi változ­ tatás, hogyan is folyt az oktatás, és az ak­ kori iskolákban nevelkedtek-e kiemelkedő egyéniségek. Arra a következtetésre jutot­ tam, hogy bizony ám, nevelkedtek. H a pl. az 1800-as éveket nézzük, olyan híres em­ bereket említhetünk, mint Bolyai János matematikus, Arany János, Petőfi, Jókai, Erkel és a többiek. Milyen iskolákban te­ remtek ők? Hogyan tanultak akkor a diá­ kok? Mint mindjárt kiderül, szinte hihetet­ lenül. M a i ember csak csodálkozik azon, hogy úgy is lehetett tanulni. Nehogy azt higgye már valaki, hogy azt akarom mondani, most is így kellene lenni. Dehogy ártom (mártom) én bele m a ­ gamat az oktatásügy amúgy is zavaros vi­ zébe. Csak mint érdekességet említem a 19. század elejének, közepének iskoláját, vázolva egy-két momentummal. Az akkori diákoknak n e m volt annyi taneszközük, mint a maiaknak. Egy iskolá­ nak, vagy jobb esetben egy-egy tanítónak volt csak tankönyve. A kisebb diákok főleg hallomásból, a nagyobbak jegyzetelések­ ből tanultak. (Ehhez pedig nagyon kellett figyelni.) Az említett könyv egy nagykőrösi ta­ nárember, nevezetesen Losonczi István ne­ véhez fűződik. O írta a Hármas Kis Tükör című tankönyvet, mely három fő részből állott. A z első rész földrajzot, a második al­ kotmánytant, a harmadik történelmi isme­ reteket tartalmazott. Ez a taneszköz változ­ tatás nélkül úgy száz évig volt használatos. M a már régi házak padlásán is csak nagyon ritkán lehet ráakadni egy-egy példányra. Darabja becses emléke a magyar kultur múltnak. Aki ilyenre lelne, tegye közkincscsé és tisztelje meg vele lakóhelye múzeu­ mát. Néhány részt emlitek a könyvből. Bi­ har megye földrajzáról verses formában ez áll: Bihar vármegyében erős vár volt Várad, Hol a Körös vize folyik s gyakran megárad. Püspöki, Diószeg, Bihar hátrább marad, Csatár, Élesd, Szalárd, Szalonta és Sarkad. Itt van Székelyhíd és Szent Jób Margitával, Telegd, Léta, Bajom, Derecske Kábával, Debrecent is láthadd főoskolájával. Hol lakik a Paliasz sok tanítványával. Debrecenről többek között még az is ol­ vasható, hogy a reformátusoknak virágzó, háromemeletes kollégiuma van, nevezetes könyvtárral, tíz professzorral, tizenkét al­ sóbb tanítóval, mintegy kétezer tanulóval. A Hármas Kis Tükör középső része az alkotmánytan. Itt sok hasznos tudnivaló ol­ vasható az 1800-as évek előtti időkről. A harmadik rész a magyar történelmet mutatja be kérdés-felelet formájában. Példaként: - Micsoda nemzetből való vagy? - Magyar nemzetből való vagyok. - Hol laktak régente a magyarok? - Ázsiában, napkelet felé laktak. Stb. Első királyaink nevei versbe voltak fog­ lalva. Aki azokat megtanulta, sohasem fe­ lejtette el, hogy: Első István s Péter, kegyetlen Abával, András, első Béla, Salamon s derék Kál­ mánnal, Ki a horvát népetfenyíté hadával... A tankönyvnek voltak egészségi szabá­ lyai és rendtartásszerű erkölcsregulái is. A z erkölcsregulára példa: Menj az utcán szépen folyvást, Nem kullogva, se nem futvást. Ne andalogj, ne kiabálj, Ne odalógj, ne hajigálj! Ne firkálj házak falára, Vagy kerítés oldalára! Felnőtt ember elől térj ki. Emberséggel köszönj néki. Ha elől van, ne előzd meg, Ha utóbb van, állj meg s várd meg! Ne menj keresztül előtte. Jobbfelöl se menj mellette. Ha megszólít, fiissen megállj. Szemébe nézz s felelj, szolgálj! Míg szavát bevégzi, megvárd, Beszédét keresztül ne vágd. Szólj okosan, nem iingetve. Nem suttogva, nem hebegve. Amire int, azt megfogadd. Ha elbocsájt. hajtsd meg magad!... Máshol a diákok iskolai viselkedésére vonatkozó szabály áll, melyet még a husza­ dik század elején is odanyomtattak a tanu­ lók Értesítő könyvének hátlapjára: Ruhád akaszd a fogasra. De a másét ott hagyd rajta. Ha bemégy a tanterembe Ne firkálj és ülj helyedre. Ismételd el a leckédet, Minden dolgod jól végezzed. Az iskolát ott nem hagyod, Csak hogy ha van komoly bajod És tanítód jóváhagyta Hogy eltávozz valahova. A tanítás ha már járja Ne rugdoss, s ne beszélj hátra. Tanítódra mindig figyelj, a kérdésre rögtön felelj. És ha állassz felelésre, Ne mozogj, csak nézz előre. Súgást soha el ne fogadj, Másnak se súgj, ha elakad. Magad készítsd feladatod, Másét ne lesd, megbánhatod! Ne firkáljad füzetedet, Csak egyszer írd fel a nevedet. Sose csinálj te szemetet, Se kint, se bent ne verekedj. Padot, falat be ne piszkold, Csúnya bármely kicsiny szennyfolt. Hogyha van bár neked késed. Neved a padba ne véssed. Ne bántsd s ne vedd el a másét. Ne árulkodj kicsinységért. Ha bármit lelsz, azt jelentsd be. Hogy megkapja a vesztese. A magadét ne add oda, A másét se kívánd soha... Hát ennyi. Egy darab múltat idéztünk, mely a mai iskolának is mondhat még - ta­ lán - valamit. Burai István

BALMAZÚJVÁROS
BŰNÜGYI KRÓNIKA

2005. szeptember

Rólunk írtiák
2005. augusztus Elkezdődött a nagy program - N a p l ó , augusztus 12., 7. oldal Október végére - Napló, au­ gusztus 16., 7. oldal F i n o m a t főztek - Napló, au­ gusztus 16., 7. oldal Veres Péter díj - Napló, au­ gusztus 19., 6. oldal Versennyel szépült a város („Tiszta udvar, rendes ház") N a p l ó , augusztus 19., 7. oldal Veres Péter díj - Napló, au­ gusztus 2 3 . , 6. oldal Szálai Csaba gyászjelentése - N a p l ó , augusztus 24., 6. oldal Új alkotóház - N a p l ó , a u ­ gusztus 2., 5. oldal Csak egy-egy napra - N a p l ó , augusztus 3 . , 7. oldal Lehetőség százmillió elnye­ résére - N a p l ó , augusztus 3., 7. oldal Kitiltott m o n s t r u m o k - N a p ­ ló, augusztus 3., 8. oldal Lovaglás, agyagozás, fonás N a p l ó , augusztus 6., 5. oldal H a z á n k b a n egyedüli műhely - N a p l ó , augusztus 10., 5. oldal M ú z e u m m á érett a h a g y o ­ m á n y - N a p l ó , augusztus 12., 7. oldal

Eredményes felderítések Balmazújvárosban
A Balmazújvárosi Rendőrkapi­ tányság az elmúlt napokban több e r e d m é n y e s nyomozást végzett, köztük két ü g y b e n került elfo­ gásra a gyanúsított. A z egyik n y o m o z á s b a n szomszédos csa­ ládi házak melléképületeibe tör­ téntek betöréses lopások, m e ­ lyek s o r á n s z e r s z á m g é p e k e t , órát, fúrógépet, kulcskészletet és egyéb tárgyakat tulajdonított el az elkövető. A n y o m o z ó k több személyt elszámoltattak, m e l y ­ nek e r e d m é n y e k é p p e n e g y bal­ mazújvárosi férfi került a n y o ­ m o z ó k látókörébe, akitől a rej­ tekhelyen megtalált és a z általa eltulajdonított tárgyak lefogla­ lásra kerültek. A 21 éves férfit a rendőrség őrizetbe vette, majd a Debreceni Városi Ü g y é s z s é g indítványára a Bíróság előzetes letartóztatás­ ba helyezte. A n y o m o z á s m é g folyamatban van, a letartóztatott személy több bűncselekmény el­ követésével gyanúsítható. A másik büntetőügyben a 3 5 éves balmazújvárosi illetőségű asszony e g y mobiltelefon szak­ üzletbe tett látogatást több alka­ lommal é s az utolsó alkalommal eltulajdonított e g y 6 0 . 0 0 0 - Ft értékű új mobiltelefont. A beje­ lentést követően a n y o m o z ó k , személyleírás alapján eljutottak az elkövetőhöz és a házkutatás során lefoglalták a z eltulajdoní­ tott mobiltelefont. A gyorsított eljárás keretében 12 n a p m ú l v a a terheltet 2 0 0 5 . augusztus 25-én 38.400 Ft. pénzbüntetésre ítélte a Debreceni Városi Bíróság, m e ­ lyet h a nem fizetne m e g a z e l ­ ítélt, akkor 3 2 0 napi szabadság­ vesztésre változtatják át. (pl.: valamely cég, vállalat kép­ viselői, hatóság n e v é b e n eljáró személynek kiadva magukat, vagy készpénzt akarnak felvál­ tani, stb.) N e engedjenek be ud­ varukra, lakásukba, a z utcai ka­ put, lakásuk ajtaját tartsák zárva akkor is, h a csak rövid időre tá­ voznak el lakásukból, illetve a telek hátsó részében tartózkod­ nak. Figyeljenek o d a k ü l ö n ö s e n idősebb szomszédaikra, hozzá­ tartozóikra, hisz b i z t o n s á g u n k mindannyiunk érdeke. Ha bárminemű gyanús egyént, illetve cselekedetet ész­ lelnek, ú g y hívják segítségül a szomszédokat és haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget, figyel­ j é k m e g j ó l a z idegeneket, gép­ kocsijukat, annak rendszámát ír­ j á k fel. Bejelentéseiket megtehetik a legközelebbi rendőrnél, vagy a 107 és a mobilokról ingyenesen hívható 112 segélyhívón, illetve a Balmazújvárosi R e n d ő r k a p i ­ tányság ügyeletét a 370-013-as telefonszámon.

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a z utóbbi időben országos szinten megszaporodott a z idős emberek sérelmére elkövetett b ű n c s e l e k m é n y e k száma, hiszékenységüket kihasználva, laká­ sukba bejutva, így tulajdoníta­ nak el készpénzt, értéktárgyakat az elkövetők. Kérjük a Lakosságot, h o g y idegeneket semmilyen indokkal

Gyerekek figyelem!
Szeptember 3 0 . ( p é n t e k ) 18 A Veres P é t e r A l t a l á n o s Műve­ l ő d é s i K ö z p o n t é s Alapfokú M ű v é s z e t i Iskola felvételt hir­ det a n é p t á n c t a n s z a k á r a 6 és 1 4 év közötti g y e r e k e k n e k . Akinek k e d v e , t e h e t s é g e v a n a tánchoz és iskolai keretek között szerel­ ne közelebbről megismerkedni a m a g y a r n é p kultúrájával, vár­ j u k szeretettel. Jelentkezni hétköznap lehet: minden óra Hangverseny a Zenei Világ­ nap alkalmából Helye: M ű v e l ő ­ dési K ö z p o n t Pódiumterem. Október 23. Ünnepi m e g e m l é k e z é s O k t ó b e r 27., 9 óra VII. Regionális Kulturális Fesz­ tivál a N a g y h á t Rehabilitációs Intézet, a M a g y a r Speciális M ű ­ vészeti Műhely Egyesület é s a J o b b és Szebb M i n d e n n a p o k é r t Alapítvány szervezésében, is­ kolás és felnőtt korú értelmileg sérült gyermekek részére. H e ­ lye: Színházterem.

KÖZLEKEDÉSI
A Balmazújvárosi R e n d ő r k a ­ pitányság ismét jelentkező ro­ v a t á b a n tájékoztatjuk az olva­ sókat a z illetékességi terüle­ tünk augusztus havi közleke­ dési helyzetéről. Baleseteinket elemezve m e g ­ állapítható, h o g y 2 0 0 4 . augusz­ tusához képest a balesetek szá­ m a csökkent. A z értékelt idő­ szakban a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén 16 közlekedési baleset történt, ebből 5 volt személyi sé­ rüléses, 11 pedig anyagi kárral járó. A z 5 személyi sérüléses bal­ esetből 1 volt halálos, 3 súlyos sérüléssel j á r ó , 1 pedig könnyű sérüléses. Településenként értékelve a baleseteket Balmazújvároson 7 , E g y e k e n 1, Újszentmargitán 1, Tiszacsegén 2 és Hortobágyon 5 baleset történt. A balesetek z ö m ­ mel figyelmetlen vezetésből, va­ lamint a sebesség n e m a z útvi­

KORKÉP
A legtöbb baleset szombaton (5) és hétfőn (3) következett be. A legkritikusabb időszak 13-15 óra é s a 18-22 ó r a közötti idő­ szak volt. Felhívjuk a lakosság figyel­ mét, h o g y a 3 3 1 5 - ö s s z á m ú út és a 3 3 1 6 - o s s z á m ú út állapota a j e l e n t ő s n e h é z tehergépkocsi forgalom k ö v e t k e z t é b e n n a g y m é r t é k b e n romlott, ezért a fenti utakon való k ö z l e k e d é s alkal­ mával m i n d e n k i saját é r d e k é ­ b e n figyelje a s e b e s s é g k o r l á t o ­ zást é s a vadveszélyt előjelző táblákat és tartsa be a sebesség­ határokat. A biztonsági övet, és a biz­ tonsági gyermekülést minden gépjárműben ü l ő használja, h i ­ szen adott esetben életet ment­ het. N e feledjék hogy a közleke­ dési szabályok betartása é s a balesetmentes közlekedés mind­ annyiunk közös érdeke!

9.00 - 16.00 óráig, a műve­ lődési k ö z p o n t b a n Tóth J á n o s , n é p t á n c - peda­ g ó g u s n á l , v a g y a z 52/580-518. illetve a 3 0 / 3 0 9 - 8 6 - 3 6 - o s tele­ fonszámok egyikén.

szonynak megfelelő megválasz­ tásából a d ó d t a k . F i g y e l e m r e méltó adat, hogy a bekövetke­ zett balesetek negyede (4) v a d o n élő állattal történő ütközés miatt következett b e . A személyi sérüléses balese­ tek k ö v e t k e z t é b e n 1 s z e m é l y életét vesztette, 2 fo súlyos, 4 személy pedig k ö n n y ű sérülése­ ket szenvedett. Baleseti helyek: Augusztus h ó n a p b a n a bal­ esetek n a g y o b b részt lakott terü­ leten kívül következtek b e : „ A 33-as s z á m ú főúton 3 közlekedési baleset történt „ A 3 3 1 6 s z á m ú úton ( B a l ­ mazújváros é s Cserepesi elága­ zás között) 2 baleset történt „ A 3321 számú úton (Bal­ mazújvárostól N a g y h e g y e s felé) szintén 2 baleset történt „ A 3315 számú úton (EgyekTelekházától Polgárig) további 2 baleset történt

VII. főzőverseny a Rákóczi Népkörben
Igen-igen j ó szájízzel térhettek haza augusztus 27-én a Rákóczi Népkör által megrendezett főzőversenyről azok a családok, akik a több mint 30 féle elkészített ételt megízlelhették. A gasztronómiai finomságok között megtalálható volt a vad­ nyúl és belszervpörkölt, de nem maradt el a hagyományos birka­ étel sem, mely pörkölt és gulyás­ leves formában is az asztalra ke­ rült. A háziasszonyok sem tétlen­ kedtek, hisz a túrós béles mellett finomabbnál finomabb tészták is „terítékre" kerültek, de a svéd­ asztalon megtalálható volt a házi­ lag készített gombás pulykamell és a bacon szalonnába tekert csir­ kemáj is. A zsűri „döntésképtelensége" miatt helyezések nem születtek, hisz teljességgel lehetetlen volt az ételek rangsorolása, ezért mindegyik külön került díjazásra. Kunkli József körelnök

MEGHÍVÓ
A Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör Közhasznú Egyesület 1 0 1 éves körébe tisztelettel meghívja mind azokat, akik 2005. szeptem­ ber 24-ei szüreti mulatságunkon il­ letve vacsoráján részt kívánnál venni. A szüreti felvonulásunk 2005. szeptember 24-én délután 1 5 órakor veszi kezdetét, melyen fel­ vonulnak a Kör tagjai és énekkara, valamint a Beckton fúvószenekar és a Művelődési Központ Mazsorel csoportja, a Katrinca néptánc együttes, és Mimikri Mazsoret cso­ port. A szüreti felvonulás a kör épü­ letétől indul a Csikósok csergeresével, majd a felvonulás soraibar megtalálhatók lesznek, a feldíszíti, fogatok. A kedves érdeklődőket a felvonulók szőlővel és finom Toka­ ji borral kínálják. A felvonulás lezárása a kör épü­ lete előtt történik, ahol a felvonulók szórakoztatják az oda érkező kö­ zönséget. E L Ő Z Ő S Z Á M U N K REJTVÉ­ N Y É N E K H E L Y E S MEGFEJ T Ő I közül hárman nyertek 20002000 forintos vásárlási utalványt Szakács Lászlóné, Bercsényi u. 33. Papp Mihályné, Északi soré. Pénzes Andrásné, Attila u. 37. Nyereményüket postán kapják meg.

A 2005/2006-os tanév kezdése­ kor szeptember 1-től a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Balmazújváros Rendőrkapi­ tányság munkatársai a Polgárőr­ séggel k ö z ö s e n r e g g e l e n t e é s délután az iskolák környékén ta­ lálható gyalogátkelőhelyeken segítik a z iskolások közlekedé­

sét. A z i s k o l a k e z d é s s e l m e g ­ növekedett a személy és j á r m ű ­ forgalom, különösen a z iskolák k ö r n y é k é n , ezért k o l l e g á i n k igyekeznek biztosítani a gyer­ m e k e k é s kísérőik biztonságos k ö z l e k e d é s é t , illetve a m e g ­ növekedett forgalom zavartalan­ ságát. A kijelölt gyalogátkelőhe­

lyeken szolgálatot teljesítő rend­ őrök é s polgárőrök felhívják a z iskolások figyelmét a gyalogos közlekedés szabályaira, vala­ mint jelenlétükkel szabályköve­ tő magatartásra sarkallják mind a gyalogosokat, mind a j á r m ű v e ­ zetőket a balesetmentes tanév­ kezdés érdekében.

Balmazújvároson véradás szeptember 26-án hétfőn lesz, m e l y n e k helye a M e n ­ tőállomás.

2005. szeptember

BALMAZÚJVÁROS

Mérkőzésről mérkőzésre
A Balmazújvárosi FC edző­ mérkőzései:
Balmazújváros - Hajdúsámson 3-2 (2-0) Gólszerzők: Virág B é l a ( 2 ) , Szántai Sándor Balmazújváros - Vámospércs 4-1 (2-0) Gólszerzők: N a g y Csaba, Virág Béla, Szarvas Endre, N a g y Dániel Balmazújváros-Hajdúszoboszló l-l (0-1) Gólszerző: Vincze C s a b a Balmazújváros (felnőtt-ifjúsági v e ­ M u r á k (Czellár a 4 6 . percben), Vincze Cs. - Virág, N a g y Cs. Gólszerzők: Virág a 74. percben, Vincze Cs. a 86. percben Kiállítva: Sárközi az 5 1 . p e r c b e n N a g y Lajos (edző): N e m várt, m e g ­ alázó, súlyos vereséget szenvedtünk el egy k ö z é p m e z ő n y h ö z tartozó gárdától. A z elvesztett három pont a v é g e l s z á m o ­ lásnál hiányozni fog. A kiállításig a csa­ p a t u n k j á t é k a , h o z z á á l l á s a , akarata m e s z sze elmaradt az elvárhatótól. Szabó B a l á z s (középpályás): A csa­ patunk a k a r a t g y e n g é n játszott, m í g a z a d o n y i a k t á m a d ó szellemben, a m e z ő n y fölényüket j ó l kihasználva m e g é r d e m e l ­ Balmazújváros-l^jdúböszörmáry l-l (1-0) Gólszerző: N a g y C s a b a Hajdúböszöimény-BaliTiazújváros2-l (0-0) Gólszerző: Virág Béla Balmazújváros (felnőtt-ifjúsági v e ­ ten szerezték m e g a győzelmet. 2. forduló: S é n y ő - B a l m a z ú j v á r o s 4-1 (3-1) B F C : Barna - K e r e k e s (Tornyai a 8 3 . percben), Kiss A., Fige, Harangi - Szabó B . , K o v á c s T. ( M u r á k a 64. percben), Czellár, Vincze Cs. (Vincze S. a 7 5 . p e r c ­ ben) - Virág, N a g y Cs. Gólszerző: Virág a 2 8 . percben N a g y Lajos (edző): Szinte helyzet nélkül kaptunk két gólt és ezután hiába N a g y h e g y e s - Balmazújváros 6-2 (2-1) Gólszerzők: Kis M á t é , Sárközi László szépítettünk rövid időn belül egy újabb sényői találat eldöntötte mégis nagyarányú a mérkőzést. szenved­ N e m játszottunk alárendelt szerepet, d e tott f e g y e l m e z e t t teljesítményünk már megoldottuk, de a t á m a d ó j á t é k u n k erőt­ len volt. A döntetlenre rászolgáltunk vol­ na, de a szerencse elpártolt tőlünk a 9 3 . p e r c b e n kapott gólnál. Czellár I m r e (középpályás): Pont­ szerzési reményekkel utaztunk Berettyó­ újfaluba. A z első húsz percben g y e n g é n játszottunk, majd ezt követően a találko­ zó végéig kiegyenlített küzdelmet láthat­ tak a nézők. A hosszabbításban len lett volna a reális eredmény. kapott góllal szenvedtünk vereséget, de a döntet­ sajnos csak a tisztes helytállásra volt ele­ g e n d ő . A hazai csapat megérdemelten szerezte m e g a h á r o m bajnoki pontot. 3 . forduló: B a l m a z ú j v á r o s - Tuzsér 2-0 (0-0) B F C : B a r n a - K e r e k e s - Fige, Kiss A., Harangi (Vincze S. a 86. percben) Szabó B . , K o v á c s T. (Tornyai a 70. perc­ ben), Czellár (Szabó I. az 5 7 . percben), Vincze Cs. - Virág, N a g y Cs. Gólszerzők: N a g y Cs. az 54. és a 6 1 . percben N a g y Lajos (edző): Óriási bravúrt hajtottunk végre, a m e l y h e z gratulálok a csapatnak. Talány s z á m o m r a a mai telje­ s í t m é n y ü n k után, h o g y eddig miért ját­ szottunk ilyen g y e n g é n . N a g y C s a b a ( t á m a d ó ) : Küzdeni tu­ dásból jelesre vizsgázott a csapat, a. szív és az akarat diadala volt a g y ő z e l e m . N a ­ g y o n örülök, hogy sikerült megszerezni az első győzelmünket. 4. forduló: Berettyóújfalu Bal­ Balmazújváros - Tuzsér 4-1 ( l - l ) Gólszerzők: Ungvári G. (2), Kis M., R o h á c s 1.(1-1) Berettyóújfalu-Balmazújváros 0-2 (0-2) Gólszerzők: Szántai S., N a g y D. ( l - l ) Hajdú-bihar megyei serdülő labdarú­ gó csapat eredményei: Balmazújváros - Hajdúnánás 5-1 (3-0) Gólszerzők: B a n a R., B u g l y ó F. (2-2), U n g v á r i P. (1) Bodnár László m a z ú j v á r o s 1-0 (0-0) B F C : B a r n a - Tornyai, Fige Kerekes, Harangi - Szabó B . , K o v á c s T., Czellár ( M u r á k a 6 8 . percben), Vincze Cs. - Vi­ rág (Vincze S. a 82. percben), N a g y Cs. (Kis M . a 90. percben) N a g y Lajos (edző): G y e n g é b b telje­ sítményt nyújtottunk mint a Tuzsér ellen, ami várható is volt szerintem, hiszen a ta­ lálkozó előtti n a p o k b a n sérülések sújtot­ ták a gárdát. Csapatunk elsősorban deffenziven játszott, a védekezést m é g j ó l

gyes csapat) - Tiszafüred l - l (0-1) Gólszerző: Kis M á t é

NBIII.-as ifjúsági labdarúgó csapat eredményei:
Balmazújváros - Nyíradony 13-0 (6-0) Gólszerzők: Ungvári G. (3), R o h á c s I, . Jókai T. (2-2), Tornyai V , H o l b T., M é ­ száros J., M o l n á r P., Szarvas E., N a g y M . (l-l) Sényő - Balmazújváros l - l ( l - l ) Gólszerző: Jókai T.

gyes csapat) - G ö r b e h á z a 3-1 ( l - l ) Gólszerzők: N a g y Dániel, Jókai Ta­ más, Ungvári Gábor

NBIII. Tisza-csoport
1. forduló: B a l m a z ú j v á r o s - N y í r adony 2-6 (0-3) B F C : Barna - Sárközi, Fige, Kiss A., Vincze S. (Harangi a 46. percben) - Sza­ bó B., K e r e k e s ( K o v á c s T. a 60. percben),

vereséget

tünk. A csapat j á t é k a j a v u l t az elmúlt he­ tihez képest. Fige J á n o s (védő): G y e n g e első fél­ idei j á t é k u n k teljesen r á n y o m t a bélyegét a találkozóra. A szünetet követően nyúj­

Hármas Csapat időfutam
Balmazújváros, 2005. augusztus 14. KERÉKPÁROS AMATŐR VERSENY
(Helyezés tagjai - Csapat Csapat 10. Salgó T e a m - P u s k á s A l a ­ dár, P a p p Z o l t á n , H u s z á r L á s z l ó -30:13.,72 1. P a p í r k u t y á k - C o n r a d Piros András , T ó t h Attila, H e g y i R o ­ land - 2 7 : 0 1 . 0 0 2. N Y K S C - Szilágyi -27:58.10 3. Filutás I. - K ó s a C s a b a , Pál József, Péceli Pál - 2 8 : 0 6 . 7 5 4. N a g y 28:08.02 5. Debrecen - K o v á c s L á s z l ó , Papa G a e t a n o , Z s u g y ó B e n c e 28:44.29 6. U D S C 1. - S i m k ó zsolt, E d ő s Tamás, 28:46.00 7. B I O N D Ó I. - S z a b ó T a m á s , Dr. Mizsei Attila, B a r n a S á n d o r -29:03.73 8. B I O N D Ó II. - T ó t h J ó z s e f Bacsek 29:16.93 9. Filutás II. - M e z e i M i k l ó s , Tamás Milán, Randvánszki Norbert - 2 9 : 5 6 . 0 0 Péter, Tarján Péter Lorencz Péter S.E. - Érsek Pétzer, Gócza Gábor, P e l y h e L á s z l ó Ádám, Pimyák Péter, S o l y m o s i J á n o s 11. T e k e r g ő k I. - S ü t ő T a m á s , Bácsi Bálint, Erdős Péter 31:34.28 12. U D S C III. - Antal G á b o r , Szabó Balázs, Szabó Tamás 32:32.55 13. B a l m a z ú j v á r o s S.E. - H e g e ­ dűs Z o l t á n , Tar I m r e , B e r e c z k i László-33:15.90 14. U D S C II. - Ü v e g e s G y u l a , Dr. T ó t h T a m á s , S ó v á r y Péter 33:26.81 15. T e k e r g ő k S.E. III. - O r b á n Fruzsina, 34:21.85 16. T e k e r g ő k S.E. II. - T ó t h Magyar Ágnes Adrienn, 36:13.18 17. Chili T e a m - P a p p T a m á s Nagy Gergő, Mocsári - 37:46.06 Gusztáv Tardi Ádám, Időeredmény)

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
(Helyezés tagjai - Csapat Csapat Vinnai Zsolt - 1:22.42.60 3. B I O N D Ó Bike - Bacsek Zol­ tán, Szabó Tamás, Gasztonyi B á l i n t - 1:23.12.96 1. F e r e n c v á r o s i Torna C l u b - 3 0 : 1 2 . 2 8 E d z ő : H ó b o r Lajos Időeredmény) 1. P-N ívó B e t o n e x p r e s s z 2 0 0 0 S.E. - K i i s k ó G á b o r , K u s z t o r Péter, renc 2 . Alföld Nagy Kerékpáros Barta S.E. Gyula, Gergely, Haiszer Edző: Ákos Z e l i n k a Gabriella, K e n y ó A n i t a 1:19.01.91 Stubán F e ­

BALMAZÚJVÁROS
A Balmaz-Coop Rt. az év minden napján több mint 450 COOP márkatermékkel, folyamatosan megújuló akciókkal várja vásárlóit!

2005. szeptember

BALMAZÚJVÁROS, ÁRPÁD U. 8. SZÁM
alatti társasházban lévő, utcára nyíló 2 db üzlet vagy iroda

Boltjaink:
Központi A B C Balmazújváros, Veres P. u. 5. 10. sz. A B C Balmazújváros, Gábor A . u. 20. Piaci A B C Balmazújváros, Z r í n y i M . u. 1. Németfalu ABC-je Balmazújváros, Szoboszlói út 36. 19. sz. Vegyesbolt Balmazújváros, Debreceni u. 103. Vegyi Háztartási Bolt Balmazújváros, Kossuth tér 1. Hortobágy A B C Hortobágy, Kossuth u. 10. 12. sz. A B C Nagyhegyes, Kossuth u. 3. M i n d e n egységünknél kényelmes, klimatizált környezettel, udvarias kiszolgálással, parkolási lehetőséggel állunk vásárlóink rendelkezésére.

ELADÓ
Érdeklődni: vagy kiadó. Bevisz Generál Kft. Veres Péter u. 11. T: 06/30-9556-457

JÓT, JÓ ÁRON!

A Hagyományőrzők Egyesületének Népdalköre szep­ tember 3-án Nagyrábén a VI. Vass Lajos népzenei Ver­ seny regionális elődöntőjén arany minősítést kapott. Szólóénekesi kategóriában Németi János, a népdalkör tagja arany fokozatot ért el, így tovább jutottak az or­ szágos döntőbe, ahol a Kárpátmedence legjobb népze­ nei együttesei és szólistái mérik össze tudásukat. A népdalkör a megyei Nyugdíjas Szervek Szövetségétől október 8-ára a Megyei Nyugdíjas Találkozó gálamű­ sorára kapott meghívást az Aranybika Bartók termébe, ahol hortobágyi pásztordalokat fognak énekelni. T ö r ö k Andrásné, a népdalkör vezetője

Balmazújváros Közszolgálati havilap Kiadja Balmazújváros Város Önkormányzata Felelős kiadó: Kasmir Plan Bt. ügyvezetője Megbízott szerkesztő: Domokos János telefon: 557-602, 70-457-4605 Munkatárs: Turi Sándor telefon: 20-977-9094 A szerkesztőség postacíme: 4060 Balmazújváros, pf.: 6 balmazujvaros@freemail.hu Telefax: (52) 370-035 Telefon: (52) 370-719 Készül a Kasmir Plan Bt. gondozásában 4200 Hajdúszoboszló, Baross utca 1. ISSN 1417-4944