XIV. évfolyam, 8. szám 2000.

augusztus

Ára: 39 Ft

Következő számunkban:
A Millennium és a Város Napja alkalmából ünnepi összeállítás

Balmazújváros
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
ELSŐ KEZBOL
K Ö Z T E R Ü L E T - H A S Z N Á L A T . Az önkormányzati tulaj­ donú belterületeken a rendeltetéstől eltérő működéshez köz­ terület-használati engedély szükséges. Árusító és egyéb fül­ kék elhelyezésére, járműmegőrző telep létrehozására, köz­ tisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezésére, kiállítás, vásár céljaira, mutatványos, illetve javító- szolgálta­ tó tevékenységre engedélyezhető közterület-használat, meg­ felelő díj ellenében. A közterületet engedély nélkül, vagy at­ tól eltérő módon használók szabálysértést követnek el, ami 30 ezer forintig terjedő pénzbírságot von maga után. K I T Ü N T E T É S E K . "Balmazújváros városért" kitüntető díjat adományozhat a képviselő-testület azok számára, akik kiemel­ kedően sokat tettek a településen élő emberek élet- és munka­ körülményeinek javítására, a település fejlődéséért, s tevé­ kenységükkel öregbítették a város jó hírét. A díj (mellvei bruttó 100 ezer forint összegű pénzjutalom jár) a millennium évében két személy vagy kollektíva részére adható ki, ezt kö;/ vetően évente egy kitüntetés adományozható. A "Balmazújvá­ ros kultúrájáért" díjat az önkormányzat azon személyek, és kollektívák részére adományozhatja, akik a város szellemi, kulturális, művészeti életének fellendítésében, az oktatás, köz­ művelődés, művészet, hagyományőrzés érdekében hosszú időn át kiemelkedő eredményeket értek el. Idén négy, az ezt követő években két-két díj (s a vele járó bruttó 50 ezer forint pénzjutalom) adományozható. A millennium évében esedé­ kes díjakat az augusztusi városi ünnepség keretében adják át. K Ö Z V I L Á G Í T Á S . Az önkormányzat meghívásos pályáza­ tot hirdetett a város közvilágításának korszerűsítésére. A be­ nyújtott dokumentáció alapján a beruházás teljes körű lebo­ nyolításával a Lenti székhelyű Energie-Contracting Kft.-t bízta meg. J Á R D A É P Í T É S T Á M O G A T Á S A . A lakossági szervezésű és kezdeményezésű, tíz centiméter vastag, egy méter széles közterületi járdák építésére, felújítására az önkormányzat idei költségvetésében a céltartalék terhére kétmillió forint tá­ mogatást biztosít. A támogatás a járdaépítési igényt benyúj­ tó és az anyagköltségek 50 százalékát befizető lakóközösségek által felújítandó és új járda építésére vonatkozik, az igények, illetve a befizetések sorrendjében. Az anyagbeszerzésről (ke­ vert beton, zsaluzó anyag, homok stb.) és a kiszállításról az I P Ü S Z intézkedik. B U S Z B Ö S Z Ö R M É N Y B E . Szeptembertől négy járatpár működtetéséhez járult hozzá Balmazújváros képviselő-testü­ lete (hasonlóan a hajdúböszörményi önkormányzathoz). A költségek 1/3 arányban történő átvállalásához december 31ig 420 ezer forintot különített el a költségvetés terhére. V E R E S P É T E R E M L É K H Á Z . Az idegenforgalmi objek­ t u m kikerült a megyei múzeumigazgatóság felügyelete alól, július l-jétől a Veres Péter Altalános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskolához csatolták. R É G I - Ú J I S K O L A I G A Z G A T Ó . A képviselő-testület 2005. július 31-ig - öt tanévre szóló időtartamra - ismét Végh Ist­ vánt bízta meg a Kalmár Zoltán Altalános Iskola igazgatói te­ endőinek ellátásával. V Í Z E L V E Z E T Ő R E N D S Z E R . Július 11-én rendkívüli tes­ tületi ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy az önkor­ mányzat pályázatot nyújt be a felszíni vízelvezető rendszer rekonstrukciójának megvalósítására. Idén az alábbi rekonst­ rukciót (mederrendezést) kívánják megvalósítani: Belső Magdolnaéri csatorna kül- és belterületi szakasza, Virágoskuti csatorna és a Böszörményi úti főgyűjtő rekonstrukciója.

ARATOVERSENY A Rákóczi Olvasó Népkör a helyi hagyományok felelevenítése céljából és hagyományteremtő szándékkal rendezte meg július második szombatján az I. Balmaz­ újvárosi Aratófesztivált. Tíz csapat (csapa­ tonként három arató: kaszás, marokszedő, kévekötő) mérkőzött meg egymással a cucai határon. A jó hangulatú versenyen végül az alábbi eredmény született: 1. 48-as Olvasó Népkör (Pinczés-csapat), 2. Hagyomány­ őrzők (Jenes-csapat), 3. Rákóczi Olvasó Népkör (Eszenyi-csapat)

ARATÁS. Az aszályos idő ellenére jó termés volt őszi búzából, Balmazújváros határában hektáronként átlagosan 5 tonnányi "életet" arattak Gyulai András felvételei

MILLENNIUM

2 0 0 0 . augusztus

Élményképek: újvárosi gondolatszirmok
Hogy mire valók a szigetek? Megpi­ henni, és kincseket rejteni, elvonulni és töltekezni, benépesíteni és szépíteni, s vele magunkat is építeni. D e mindenek eló'tt megőrizni valók a szigetek. Ilyen sziget Balmazújváros is a "Hortobágy mellyékén" - ahogy Veres Péter fogalmazott -, de nem elzárt, ne­ hezen megközelíthető sziget, hiszen a Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy (illetve a Tiszamente) idegenforgalmi háromszög úgynevezett négyszögösítésének nem csak fontos földrajzi-geo­ metriai pontja, hanem szellemi és érték­ rendbeli garanciája is ez a sokak által még ma is óriásfalunak nevezett, húsz­ ezerhez közelítő lélekszámú mezőváros. hat az emberekkel, az életteret haszná­ lókkal való beszélgetés. Ha egy város életéről, hétköznapja­ iról, vezetői és lakossági habitusáról akarunk a magunk számára hiteles ké­ pet szerezni, akkor a magánházak és porták mellett a köztereket és középüle­ teket kell elsősorban szemügyre ven­ nünk. Az oda látogató pedig először nem az emberekkel személyesen talál­ kozik, hiszen csak messziről látja őket, legfeljebb megszólít valakit, hogy infor­ mációt kérjen tőle, hanem a közterüle­ teket látja. A buszról leszállva legelőbb a Kossuth teret és annak díszparkját. szadik század, annak keserű emlékeivel, a háborúkkal és dúlásokkal, a fájdalmak­ kal és az áldozatokkal. Elsőként egy szovjet hősi emlékmű magasodik, a Vöröshadsereg életüket vesztett katonái emlékére emelt oszlop, majd a hatalmas, legalább hat-hét méter magasnak be­ csült másik kőkolosszuson egy turulma­ dár les keselyű szemekkel emberi bűnre s vigaszos jövőre, előtte pedig a harcba hívó kürtöt éppen megfújó kőkatona: az első világháborús emlékmű. A krónikák több mint hatszáz balmazújvárosi had­ ba hívott haláláról számolnak be, az osz­ lop három oldalán azonban legalább nyolcszáz név sorakozik - igaz, vannak rajta későbbi áldozatok is. A díszpark itt valóban emlékparkká nemesül, hiszen következik a II. világ­ háború áldozatai előtt tisztelegve a Ve­ res Péter Társaság által közadakozásból 1991-ben emelt emlékmű, Hondromatidisz Rigasz alkotása, mely a látogató szerint a legszebb szobor a környéken, beleértve Somogyi Árpád ülő Veres Pé­ ter szobrát is a művelődési ház előtt. N e m szentségsértő a gondolat, hogy a város nagy szülöttjének merev-tétlenül lelógó keze hullhatott volna az ölébe, ahol sokkal jobban mutatna egy teleí­ randó papíros vagy könyv, mint odébb a szocreál hármas egyik munkáskezé­ ben. (Kiss István volt e stílus "szeretett" atyja, bár meg kell jegyezni, hogy a ma már megmosolyogtató tartalom bronz­ burkán művészi jegyeket is megcsillant a nap.) Kicsit talán idegen a mezítlábas paraszt, a vasmunkás és az olvasó, mű­ velt munkás triumvirátusa a tér elején, de ez is a múlthoz tartozik, s e város, úgy tűnik, akkor is tiszteli múltját, ha abban az értéképítő elemek mellett a mára már megváltozott értékrendűek is szerepelnek. Visszatérve Rigasz munkájához, az ötnegyedes nőalak egyszerre lehet anya és hitves, árván hagyott lány és szerető, s a szimbolikus, drámai hatást csak fo­ kozza a kézben tartott rózsa, mit nin­ csen mely sírra dobni. Kétszázhoz kö­ zelít itt is a kőlapokra vésett nevek szá­ ma (a névbe vésett sorsok azonban már újrafestést kívánnak, egv évtized is jócskán megkoptatta a feliratokat). A látogató a külső íven is tesz egy kört, élvezi, ahogy egyszerre csap hom­ lokába a madarak éneke és a fák lelógó, szelíd lombja. Milyen sok itt a fa, tor­ pan meg, s milyen jó, hogy sok, s még levegőt venni is szebb, hogy itt a sok vi­ rág. Mi is volt az a felirat a parkban, a gyermeknyi juhar előtt? "Virágos Ma­ gyarországért 2000. emlékfája", emléke­ zik az idegen, aki már egyre kevésbé ér­ zi idegennek magát az elsétált órácska után. Ezek szerint benevezett a város a nemes versengésbe, s a látogató biztos benne, hogy a településszépítő mozga­ lom ítészei nem hagyják szó és dicséret vagy jutalom, díj nélkül az erőfeszítése­ ket. "S hogyhogy még nem törték de-

Tegyük fel, hogy van egy szép órá­ ja az idegennek, hamarabb érkezett egy megbeszélt találkozóra, így várakoznia kell, s ezt az időt nem egy kávé vagy Az ide látogató természetesen a egy sör mellett akarja eltölteni egy ven­ vonzó hévízkincse, a természetvédelmi déglátó-ipari egységben vagy annak te­ értékek (a gazdag flóra mellett például raszán, hiszen verőfényes délelőtt van, rezervátum), a műemléki látványossá­ kellemesen csiklandozza bőrét a nap s a gok (Semsey-kúria, katolikus és refor­ gyönge szellő, hanem sétálni akar. mátus templom, Veres Péter emlékház, Kishortobágyi Csárda, helytörténeti, Hétfő van, a Múzeum zárva, de be immár Semsey Andor Múzeum), de a tud lépni az udvarába, ahol a régi tűzol­ pihenés, a csend, a barangolások után is tókocsik és Kossuth Lajos büszke vágyhat. Ennek a barangolásnak állo­ büsztje (mellszobra) mellett hat köz­ másai lehetnek a messzi síkba kígyó­ munkás is iparkodik minél szebb rendet ként kúszó, zegzugos utcák, középpont­ tenni a portán, ahol már amúgy is rend ja pedig a városközpont, a Kossuth téri van. A díszparkban szintén dolgoznak, díszpark, mely a tapasztalatok szerint oldalt négyen, s belül is vagy öten-hanem csak nevében, de a gyakorlatban is tan, sőt, a Kossuth utca felé nézve látni, díszt jelent. Más, jóval nagyobb váro­ hogy ott is tolják a metszett gallyakkal sok számára is irigylendő ékköve ez a és szerszámokkal megrakott kis kocsit. településnek. Előbb tegyünk egy kört, gondolja Egy város saját értékeihez való hoz­ az idegen, míg látja balról a barokk ka­ záállásának, azok őrzésének, gazdagítá­ tolikus és szemben a későbarokk refor­ sának, a feléjük irányuló tiszteletnek mátus templom tornyait, utóbbin egy számos jelképes szempontja lehet. Is­ 1835-ös dátumot is, amit nem tud mire mert példa az, hogy nézzük meg egv vélni, amikor megkérdezi a templom­ ház illemhelyét, következtetni tudunk kertben a virágokkal szorgoskodó aszbelőle a házban lakókra, nézzük meg, szonyt, hogy mikor építették a templo­ hogy vannak-e virágok a szobákban, mot, s ő egy harminc évvel korábbi dá­ milyen gondozott a kertje, vagy egy is­ tumot mond neki. kolában például milyenek a közösség ál­ Az idő azonban jelen van. N e m csak tal használt életterek... Azonnal kialakul a kövekbe rejtve és a harangok alá idéz­ bennünk egyfajta kép, és ezen a véle­ ve, hanem a fák és cserjék, virágok, utak ményünkön már csak keveset változtat­ és padok között is, ott van az egész hu­

A legszebb szobor Hondromatidisz Rigasz alkotása Borza János felvételei
rékba a fát?" Milyen botor a kérdés, igen, most botor, mert korábbi, kínos tapasztalatok kérdeztetik, mert más­ honnan érkezett, másféléket tapasztalt. Hiszen itt még egyetlen rongálást sem látott! Más emberek élnek itt, szeretik a fákat és a virágokat, gondolja, s ha jól működik a tapasztalati képlet, kell, hogy egymást is szeressék az emberek. Maradt még jó öt perc a találkozóig, ami talán elég lesz egy gyors cigarettára. Míg szíja a füstöt, kicsit el is szégyelli magát: szabad-e akár egy füstrúddal is berondítani a levegőt? S hogy elnyomja a csikket, ahhoz is arrébb sétál egv kuká­ hoz, mert alig lát a földön eldobált ciga­ rettavégeket. (Talán a buszmegálló mentén sem virítana virágok ellenpéldá­ jaként a sok csikk, ha lenne ott egy sze­ metes...) A művelődési ház (és a régi fel­ irat szerint még nagyközségi könyvtár) bejárata fölött is virágok lógnak az erké­ lyeken, s csak az ajtó két oldalán hirde­ tőnek használt felületen ízléstelenkedő tacepaók méltatlanok a látogató frissen szerzett tapasztalataihoz. Míg egy szénával megrakott, egylo­ vas szekér után bámul, hirtelen belgiu­ mi hangulat zsiborog végig az ereiben. Ott látott ilyen sok kerékpárost, az em­ berek szívesebben közlekedtek a kétke­ rekűvel, mint a volán mögött ülve. Per­ sze, modernebbek, drágábbak voltak az ottani biciklik, s nem feltétlenül csak az élettér nagy távolságait legyőzendő szállnak két kerékre a hollandok vagy a belgák. Itt nincsen pénz csodákra, de a látogató arra gondol, hogy a csoda az ember lelkében van, és csattogó küllők­ kel is el lehet jutni egy tagadhatatlanul szegényebb, de egészségesebb, a kör­ nyezetre odafigyelő Európába. Akár a Hortobágy mellyékéről is.
V I T É Z FERENC

2000. augusztus

MILLENNIUM

Szülöőházam, hortobágy mellyéke
Mint airól már hírt adtunk: Pozsonyi József, a Semsey Andor Múzeum igazgatója kapott megbízást a CEBA Kiadó "Magyarország kisrégiói" sorozata egyik kötetének főszerkesztői munkálataira. A történész-muzeológus a közelmúltban befejezte a "TiszamenteHajdúvárosok-Hortobágy" című kötet szerkesztését, illetve a 15 település - köztük Balmaz­ újváros - kismonográfiájának megírását. Városunk millenniumi ünnepségsorozata alkalmán folytatásokban (kivonatos, szerkesztett formában) közzé tesszük a mű Balmazújvárosra vo­ natkozófejezeteit. (A CEBA Kiadó kötete egyébként hamarosan megjelenik a könyvpiacon.) mélyben szolonyeces réti csernozjomok és a mélyben sós réti csernozjomok is, a m é l y e b b fekvésű részeken pedig szolonyeces réti talajok fordulnak elő. A város határának fő vízfolyásai a Keleti-főcsatorna, a Kadarcs-Karácsonyfoki-felfogócsatorna és a Horto­ bágy. A Keleti-főcsatorna szállítja a leg­ több vizet, vízhozama 60 m3/s. Vízmi­ nősége I. osztályú. A Kadarcs a Tisza # elhagyott medrében folyik, egykori le-"'^ folyásának irányát őrzi. A Kadarcshoz csatlakozik a településtől délre folyó Magdolna-ér is. A Hortobágy a nyuga­ ti részen a közigazgatás határát alkotja, szintén elhagyott Tisza-meder. A köz­ igazgatási terület északkeleti részére kis szakaszon átfolyik a Brassó-ér is. Sok a mély fekvésű, vízjárta terület is, ilye­ nek: Nagyszik, Magdolna, Bakóc, Nagylapos, Pap-rét, Daru-rét. Mester­ séges állóvizek a Keleti-főcsatorna táro­ zója, a K-V. tározó és a Konzervgyári víztároló. A talajvíz mélysége általában 2-4 méter közötti, sok helyen azonban a 2 métert sem éri el. Sok az artézi kút. A település hévize 61 °C-os, nátriumkloridos típusú, felsőpannon rétegekből származik. A város környékének éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi nap­ fénytartam 1950-2000 óra közötti, az évi középhőmérséklet 9, 8-9, 9 °C. Ta­ vasszal a fagyveszély április 12-14-ig fennáll, az első őszi fagyok jelentkezésé­ re pedig október 18-19 körül számítha­ tunk. Az évi csapadékmennyiség 520550 mm, a hótakarós napok száma átla­ gosan 34-36, az átlagos maximális hóvastagság 16-18 cm. Az uralkodó szélirány az ÉK-i, az É-i és a D N y - i , az átlagos szélsebesség 2, 5-3 m/s közötti. Növényföldrajzi szempontból a te­ lepülés az» Alföld flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásá­ hoz (Crisicum) tartozik. Potenciális nö­ vénytársulásai változatosak voltak: a ke­ leti, 100 méternél magasabb hajdúháti részeket löszpuszták, löszsztyepprétek és pusztai cserjések jellemezték; nyuga­ tabbra sziki tölgyesek fordultak elő szi­ ki erdőssztyepp-rétekkel és sziki gye­ pekkel, sok helyen tölgy-kőris-szil lige­ tekkel komplexeket alkotva. A Horto­ bágy folyó mentén pedig alacsonyárté­ ri társulások voltak jellemzők: mandu­ lalevelű bokorfüzesek és puhafaligetek. Napjainkban eredeti erdőtársulást nem találunk a területen, de a szikes talajo­ kon változatos füves társulások alakul­ tak ki, melyeknek nem csak növény-, hanem madárviláguk is értékes. A kele­ ti részek eredeti lösztársulásaiból vi­ szont nem sok maradt, mivel a kedvező termőképességű csernozjom talajokat szántóföldi művelés alá vonták. N é ­ hány kisebb folton előforduló faj azon­ ban még jelzi az egykori vegetációt: mezei szil, kökény, parlagi rózsa, hen­ geresfészkű peremizs, nagyvirágú led­ nek, bérci here, közönséges borkóró. A szikes területek növénytársulásai rend­ kívül változatosak. A veresnadrágcsenkesz uralta ürmös és cickafarkos szi­ kes puszták és különböző szikfoktár­ sulások, sziki rétek és szikes mocsarak egyaránt előfordulnak. Legnagyobb ré­ szüket a Hortobágyi Nemzeti Park fog­ lalja magában, mely a közigazgatási te­ rület északnyugati (Kisszeg-puszta) és délnyugati (Daru-Karinkó-puszta, Magdolna-puszta, Nyári-járás, Nyírőlapos) szegletét' óvja. A Kisszegpuszta jobb minőségű talajait cickafar­ kos füves puszták és ecsetpázsitos sziki rétek borítják, a kisebb löszhátakat ür­ gék lakják. A Magdolna-puszta löszfolt­ jain is előfordul az ürge, sziki gyepeinek értékes növénye az erdélyi-pannóniai bennszülött erdélyi útifű, ritka fészkelő madarai a székicsér és a gólyatöcs. A Nyárijárás és a Nyírő-lapos sziki nö­ vénytársulásai és madárvilága miatt is fokozottan védett terület. A N y í r ő laposon fészkel hazánk egyetlen benn­ szülött madár-alfaja, a székipacsirta, a nemrég védelem alá helyezett Nagyszi­ ken pedig széki lile és gulipán fészkel. Vonulás alkalmával sok ritka madár ke­ resi fel a halastavakat is.

Balmazújváros fekvése
A város keletről a "Hortobágy mellyéke", bár az országos főközlekedési útvonalakból kiesik, fekvése inkább a. csendes nyugalmat biztosítja, mintsem az elzárt távolságot. A 33-as számú má­ sodrendű országos főútról - Tiszafüred­ től 55 km-re, Debrecen felől 24 km-re a 332l-es útra térve 7 km megtétele után érhető el. Ez az alsórendű út köti össze a 4-es számú országos közúttal a 20 km-re fekvő Hajdúszoboszlón. A megyeszékhely - Debrecen - 23 km-re a 3316-os és a 33-as úton is megközelíthe­ tő. A várostól Hajdúböszörmény 14 km-re a 3318-as úton, Tiszacsege 29 km-re a 3316-os úton, Hajdúnánás 30 km-re a 3317-es úton van. A városon halad keresztül a M A V 108-as számú Debrecen - Füzesabony viszonylatú egyvágányú, nem villamosított vonala. A városhoz tartozó külterületi la­ kott részek: N a g y h á t 247 fő, Telekföld, Vízmű telep 19 fő, Virágoskút 9 fő, Darássá 4 fő, Bakócz 3 fő, Lesialja 1 fő. A külterületen és tanyákon lakók száma összesen 283 fő.

sabb helyzetben maradtak, választóvo­ nalként a Hortobágy és a Nyírség kö­ zött. A folyóvízi üledékek képződése csak a középpleisztocénban indult meg, amikor a folyók feltöltő tevékenysége folytán a nyírségi hordalékkúp magas­ sága elérte a Hajdúhát felszínének ma­ gasságát. Ezen a részen főleg a Tapoly és az Ondava rakta le hordalékát. A fel­ sőpleisztocén közepétől azonban a Haj­ dúhát lassú emelkedése miatt a folyók elhagyták a terűletet és a szél lett a leg­ főbb felszínformáló erő. A hortobágyi területeket azonban egészen a múlt szá­ zadig folyók árasztották el, először az Ős-Sajó-Hernád, majd a felsőpleniglaciális közepétől (kb. 20 ezer éve) a Tisza. A Sajó-Hernád hordalék­ kúpjának homokos rétegei Balmazújvá­ rosnál 0-10 méter vastagok, itt volt a hordalékkúp délkeleti csücske. A Tisza megjelenésével a Sajó-Her­ nád elhagyta a területet, egykori med­ reit azonban a Tisza is felhasználta. A Tisza egészen a holocén szubboreális fázisának kezdetéig (5000 évvel ezelőtt) haladt itt észak-déli irányban, mielőtt felvette volna mai folyásirányát. Egy­ kori futását elhagyott folyómedrek jel­ zik, ilyen a Kadarcs is. Ami a felszín fel­ építését illeti, a Hortobágyon az ártéri löszök uralkodnak, a Hajdúhátot pedig a tipikus löszök takarója fedi. A tipikus löszök a szárazra került hordalékkúpok­ ból szél által kifújt és felhalmozott fi­ nom szemű porból keletkeztek, az árté­ ri löszök viszont a folyóvízi iszapos, agyagos hordalékból keletkeztek a fo­ lyók árterein felhalmozódva, löszre em­ lékeztető szerkezetüket a hideg, száraz periglaciális éghajlaton vették fel. Az ártéri löszterületek nagy része a múlt századi folyószabályozások hatására el­ szikesedett, ma szikes talajokat találunk rajtuk, a tipikus löszön viszont kitűnő termékenységű talajok képződtek. A hortobágyi területek mélyebb részein a Tisza a holocén folyamán öntésiszapot is felhalmozott. A terület talajtakarója földtani fel­ építéséhez hasonlóan kétarcú. Keleten a Hajdúhátot nagyrészt az igen jó termő­ képességű, vályog mechanikai összeté­ telű alföldi mészlepedékes csernozjomok, a nyugati részek elszikese­ dett lösziszapos felszíneit pedig szikes talajok: a szántóföldi művelésre alkal­ matlan, legelőként hasznosított réti szolonyecek, kis területen pedig az igen gyenge termékenységű sztyeppésedő réti szolonyecek borítják. A két talajtí­ pus közötti átmeneti területeken vi­ szonylag nagy területet borítanak a

FÖLDRAJZ, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
Balmazújváros közigazgatási területe tájföldrajzilag kétarcú: nyugati, na­ gyobbik része a Hortobágyhoz tartozik, kisebbik, keleti szeglete a Keleti-főcsa­ tornán túl (Nagyhát) pedig a Hajdúhát­ hoz sorolható. Ez a kettősség dombor­ zatilag, földtanilag, sőt talaj- és növény­ tani s z e m p o n t b ó l is megnyilvánul. Domborzatát tekintve a nyugati rész ta­ golatlan, nagyrészt ártéri szintű tökéle­ tes síkság, a keleti terület pedig gyen­ gén tagolt, ármentes síkság, tengerszint feletti magassága már 100 méter feletti. M i n d a felszínt felépítő földtani k é p z ő d m é n y e k tekintetében, mind földtörténetében teljesen különbözik a két rész. Míg a Hortobágyon már a ple­ isztocén elejétől (2, 4 millió évvel ez­ előtt) folyt a folyóvízi üledék-felhalmo­ zódás, a Hajdúhát a pannon időszak vé­ gétől (5, 3 millió éve) a pleisztocén kö­ zepéig szárazföld volt, kiemelkedett környezetéből. F'rre utalnak a felsőpliocén, alsópleisztocén során keletke­ zett vörösagyagok, melyek egykori tala­ jok maradványai. A pannon időszaki képződmények itt hosszú ideig maga­

, Borza János felvétele

MILLENNIUM

2000. augusztus

Szülöőházam, hortobágy mellyéke
HELYTÖRTÉNET
A város közigazgatási területén módsze­ res régészeti terepbejárás és feltárás még nem volt. Az időnként felszínre kerülő leletekből és néhány szakszerűen elvég­ zett ásatásból azonban nyomon követhe­ tő, hogy a város környéke ősidők óta la­ kott vidék volt. A legjelentősebb ilyen emlékek a virágoskúti halastavak medré­ ben az egyik lecsapolás során felszínre került zsugorított testhelyzetű csontvá­ zak és egyéb mellékletek alapján rézkori­ nak datált temető, vagy a Keleti-főcsa­ torna építésekor 1953-ban töltésnek el­ hordott, de Csalogh József régész által szakszerűen feltárt Kárhozott halom, la Téne-kori kelta urnasírja és az alatta meglelt szkíta (vaskori) tölgy-gerendás sírkamra, melyre az elhunyt nagyságát, tehetős voltát jelző mintegy 8000 köb­ méteres halmot emeltek. A honfoglalást követően és a kora Árpád-korban számtalan kisebb telepü­ lés alakult ki a mai újvárosi határban. Id. Varga Antal, neves helytörténész több mint húsz elpusztult falu nevét so- rolta fel, melyeknek évszázadokkal ez­ előtti létezését napjainkban egy-egy ha­ tárrész neve őrzi. Ilyen például Bakóc, Cuca, Darássá, Maláton, H o r t stb. Az első, ami az idelátogató idegent meglepheti, a város és környékének fur­ csa hangzású, értelmetlennek tűnő el­ nevezései; a mai magyar nyelvben je­ lentéssel nem bíró földrajzi nevek, mint Hortobágy, H o r t (külterületi tájegy­ ség), Kadarcs (patak), Darássá (puszta), Balmaz stb. A magyarázatot a nyelvtu­ domány és a történettudomány jeles képviselőitől kapjuk. A korai magyar történet írott forrásai, a régészeti lelet­ anyag, a történeti földrajz és a nyelvtu­ domány egyaránt bizonyítja, hogy a honfoglalás során és az azt követő évti­ zedekben, de még az Árpád-korban is a vándorló, majd honfoglaló magyarok­ hoz más etnikumú népek, néptöredékek - kabarok, kálizok, besenyők, kunok, já­ szok stb. - csatlakoztak. A honfoglalás során a más nyelvű, más kultúrájú hon­ foglalók viszonylag elkülönülten, egy tömbben - a Kárpát-medence északke­ leti, keleti területén - telepedtek meg. Ezen .3 vidéken - a fenti tudomá­ nyok képviselőinek egymást erősítő és bizonyító megállapításai szerint - egy iráni eredetű, ótörök nyelvet beszélő, mohamedán vallást valló, tárgyi, szel­ lemi kultúrájában a magyarokétól erő­ sen eltérő nép - a kálizok - nyertek szállásterületet. E népcsoport hagyaté­ ka a nyelvtudomány kiemelkedő mű­ velőinek (Melich J., G o m b o c z Z., Csánki D.) véleménye szerint az Ár­ pád-korban állott több - már elpusz­ tult - településének és a mai városnak ótörök (türk) neve. A Balmaz névről N é m e t h Gyula "A honfoglaló magyarság kialakulása" cí­ mű könyvében is ír. Városunk neve A balmaziak által bekebelezett Hí­ mes korábbi nagyságára és jelentőségé­ re utal, hogy az 1330-as évekből fenn­ maradt egyházi tizedlajstromok szerint Hímes papja háromszor annyi tizedet fizetett, mint a szoboszlói, vagy a téglási pap, és többet, mint a nagykálói. Az egyesült település - ettől kezdve az oklevelekben Balmaz-Újvárosként em­ legetve - 1465-ben kapott mezővárosi (oppidum) jogot országos- és hetivásár­ tartási, szabad bíróválasztási és egyéb szabadalmakkal. A török korban a város sokszor hosszú évekre elnéptelenedett. Lakott időszakaiban, mivel a Partiumhoz tar­ tozott, a H o m o n n a i Drugethek, a kal­ lói várkapitány - bedeghi N y á r i István - és az erdélyi fejedelmek voltak a föl­ desurai. A település rangja egészen a 18. század végéig mezőváros (oppidum), taxás helység (taxata possessionata). A lakosság tehát nem sze­ mély szerint, hanem az egész községre egy összegben megállapított úrbéri szolgáltatást fizetett. A törökdúlás és a Rákóczi-szabadságharc az ország la­ kosságát megtizedelte. Balmazújváros népessége a 18. század elején 2000 fő körüli. A lassan növekvő lélekszámú Balmazújváros lakosainak csaknem fe­ lét veszítette el az 1739-ben dúló pestis következtében. Új korszak kezdődött a település történetében, amikor 1753-ban Mária Terézia az egész újvárosi határt az Andrássy családnak adományozta. Az új földesúr miközben a majorsági gaz­ dálkodás bevezetésével kísérletezett, a mezővárost robotra kötelezett jobbágy­ községgé tette. Az Andrássyak birtoklá­ sa idején 1766-ban Pfalzból és Hessenből származó német telepesek köl­ töztek Újvárosba. A mintegy 60-70 csa­ ládot a Duna mentén birtokos Ráday gróf telepítette Hartára és Soltvad­ kertbe, de az ottani őslakos katolikusok a reformata német telepeseket elüldöz­ ték, s Andrássy István újvárosi birtok­ részén, a ma is Németfalunak nevezett településrészen az általuk beépített GroBdeutschgasse-én (ma Kossuth ut­ ca) telepedtek le. Az Andrássy család kihalta után I. Ferenc király Balmazújvárost a Semsey családnak adományozta. A birtokszerző Semsey András - aki ebben az időben Ugocsa vármegye főispánja volt - édes­ anyja a település korábbi földesurának, siklói Andrássy Zsigmondnak a leánya, Andrássy Klára volt. Bár a családnak 1945-ig tartó birtoklása idején a telepü­ lés visszasüllyed jobbágy-, majd nagy­ községgé, a város mai arculatát ekkor nyeri el, s legrégebbi épületei is e kor­ szakból származnak. A korábbi rend­ szertelen "halmazfalu" először a német lakosság betelepülésével, majd az 1810es években a Semseyek által végrehaj­ tott községrendezéssel nyeri el szabá­ lyozott utcahálózatát.

Egy emlékezetes kép: Göncz Árpád köztársasági elnök a Semsey Múze­ umban Borza János felvétele
mint a Szatymaz és Rakamaz település­ név - analóg egy erődített türk város ne­ vével, mely az ókorban a Fekete tenger vidékén állott. Az erődített hely neve "Korkmaz", jelentése "félelem nélküli" ("nem félő"). A Balmaz - "nem való", "nem lévő" ótörök szónak magyar nyel­ vű személynévi megfelelőiével Árpádkori okleveleinkben többször találkoz­ hatunk "Numuolohod" vagy "Numuolou" (Nemvaló) leírt alakban is. Az a település, melyet a honfoglalás után itt a böszörmény kálizok alapítot­ tak, a tatárjáráskor - lakóinak szinte ma­ radéktalan kiirtásával illetve elűzésével - elpusztult. Hogy mindez a tatárdúlással hozható összefüggésbe, bizonyítja a századunkban Balmazújvároson talált öt éremkincslelet, melynek legfiatalabbra datálható darabjait a numizmatikusok (pl. Huszár Lajos) 1240. évi veretként határozták meg. Az elrejtés oka - teljes bizonyossággal állítható - a tatá­ rok beözönlése. Ugyanakkor az, hogy a korabeli viszonyok között jelentős érté­ ket képviselő kincsek több száz éven ke­ resztül a földben maradtak, az elrejtők pusztulására utal. A Hajdúságban, kü­ lönösen Balmazújvároson kulmináló hasonló összetételű friesachi dénárok­ ból álló éremkincsleletek darabszáma és egy-egy lelet nagyságának oka, hogy a nyíri és alsó-szabolcsi izmaelita kálizok ősi, magukkal hozott és megőrzött fog­ lalkozása az arany- és ezüstművesség volt, s a kora Árpád-kori magyar ural­ kodóktól kapott megbízatásuk a regálé­ jövedelmek kezelése lett. A honfoglalás után környékünkön elsődlegesen letelepedők (a földrajzi táj­ egységeket saját nyelvükön elnevezők) teljes kipusztulása valószínűleg még­ sem következett be, hiszen a gyér írás­ beliség korában a régi elnevezéseket csak az emlékezet őrizhette meg. Balmaz nevével, pusztabirtokként, írott forrásokban csak a 15. század ele­ jén találkozunk, amikor Zsigmond ki­ rály (1411-ben), mint Debrecen tarto­ zékát Lázárevics István szerb vajdának adományozta. E század során számta­ lanszor fordult elő okleveles említése birtokadományok vagy peres ügyek kapcsán egy H í m e s nevű faluval együtt, mely földrajzi fekvését tekint­ ve a város mai belterületi közigazgatá­ si területén állt. Balmaz helyét Zoltai Lajos 1905-ös ásatása alapján, a horto­ bágyi Bivalyhalmon, id. Varga Antal pedig a mai várostól 5-6 km-re Debre­ cen felé; N a g y háton határozta meg. Itt a D e b r e c e n - F ü z e s a b o n y vasútvonal építésekor az 1890-es évek közepén egy középkori templom alapjaira buk­ kantak. A 15. század második felében Balmaz földesura Szilágyi Erzsébet Mátyás király édesanyja - volt. Lakói, mint a király anyjának jobbágyai, kellő hatalmat érezve maguk mögött, talán földesasszonyuk parancsára, de leg­ alábbis tudtával a század derekán elfog­ lalták a megtelepedésre és gazdálkodás­ ra kedvezőbb fekvésű Hímes praediumot. Ezt az eseményt egy 1477-ben kelt oklevél így írja le: "... Erzsébet úrnő, király u r u n k édesanyja... Thegzes mesternek... birtokát, a Szabolcs me­ gyében fekvő Hímes pusztát, mely a Kadarcsnak nevezett folyó mellett... áll, jogtalanul... elfoglalta, és ennek a praediumnak a határain belül és határa­ in egy mezővárost Újváros néven újó­ lag elnevezni..., megületni és telepíteni akar..." A latinul írt oklevélből egyér­ telműen kiderül, hogy Hímest később Balmaznak, majd pedig Újvárosnak ne­ vezték: "... alias H y m e s vocata, et expost Bolmaz, nunc autem Wywaras existens ..."

2000. augusztus
ANYAKÖNYV
születés: névadó: házasság: válás: haláleset: 16
.

HÉTKÖZNAPOK

13 5 14

A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar európai turnéja
A Bekton Ifjúsági Fúvószene­ kar júliusban ismét nagy sike­ rű európai koncertkörúton vett részt. A balmazújvárosi együt­ tes több éve képviseli szűkebb hazáját és annak fúvós kultúrá­ ját külhonban, eddig töretlen sikerrel. Idén öt országban tettek bizonyságot szakmai felké­ szültségükről. N é m e t o r s z á g ­ ban, Hannoverben az E X P O látogatóit szórakpztatták. Ez­ után július 4-én Genfben, a N A T O rendezvényén szere­ peltek együtt egy olyan fúvós­ zenekarral, amelynek tagjai az U S A államaiból voltak kiválo­ gatva. A magyar együttest nagy éljenzés fogadta. Ennek oka kettős is lehetett, hiszen mi vagyunk a legfrissebb tagál­ lam, másrészt ritkán szerepel Genfben magyar fúvós együt­ tes a "Függetlenség napján". Svájc után Franciaország hozta a legnagyobb elismerést. Dole városában a közönség állva tapsolt és a koncert után azt hitték, hogy az együttes buda­ pesti. Balmazújváros nevét az ötödik próbálkozásra sikerült kimondaniuk. Belgiumban a Bekton zenekar és mazsorettcsoport már visszatérő vendég. A tengerparton menetelve a ta­ gok szinte m i n d e n fellépés helyszínét jól ismerték, és a hűvösebb idő ellenére is jó hangulatban muzsikáltak. A turné végére Luxemburg fővá­ rosa maradt. A gyönyörű főtér zenepavilonjában kiváló akusz­ tika és hálás közönség búcsúz­ tatta az újvárosi mazsoretteket és zenészeket. Az együttes holland mene­ dzsere megelégedése jeléül még ez év augusztusára vissza­ hívta a csoportot egy vendég­ szereplésre, ezen kívül a jövő évre két újabb felkérést is kap­ tak.

R Ó L U N K ÍRTAK
(július) KARAMBOL: kisteherautóval ütközött Balmazújváros belterüle­ tén egy segédmotor-kerékpáros - Napló, június 6., 5. oldal
A L K O T Á S I L E H E T Ő S É G E T KAPTAK a fogyatékosok: a nagyháti

rehabilitációs intézet négv huszonéves gondozottját küldte el a csillebérci alkotótáborba - Napló, június 7., 5. oldal A HAMVAS RÉTIHÍJA fészke is elpusztult: mintegy ötmillió fo­ rintra tehető az az eszmei érték, ami a szerdai hortobágyi tűz­ ben odalett - Napló, június 16., 3. oldal
ISMÉT MEGINDULT A TŰZLAVINA a pusztán - Napló, június 16.,

3. oldal EBÉDLŐ ÉS O T T H O N a Jövőház tégláiból: a Wienerberger Tég­ laipari Rt. által Jövőház néven meghirdetett pályázat egyik nyertese a balmazújvárosi Bocskai István Altalános Iskola Napló, június 20., 5. oldal BETYÁR MELEGBEN is betonoznak Balmazújvároson - Napló, június 22., 6. oldal AJÁNDÉK A RENDELŐKHÖZ: Niva terepjárót ajándékozott az egészségügyi minisztérium Balmazújvárosnak - Napló, június 22., 6. oldaí
SZIMMETRIÁBAN A Z EURÓPAI U N I Ó V A L : H o r n Gyula, Kovács

Felelet a „Mondolatra"
Júliusi számunkban tettük köz­ zé a Balogh Anita és Balogh Judit szerzőpáros okosan indu­ latos, szellemesen megírt vá­ laszcikkét "Felelet a mondolat­ ra, avagy jelentés a végekre" címmel, amelyben a júniusban közölt "Jelentés a végekről" cí­ mű írásra reagáltak. A kinyom­ tatott anyagba - a szerkesztő által elfogadott, hibátlanul tör­ delt imprimatúrától eltérve tipográfia- és értelemzavaró idegen szövegrész (egy korábbi számban megjelent képaláírás) került. A különös, technológia­ ilag nehezen magyarázható hi­ ba miatt a Balogh-nővérek írá­ sának vége és az aláírásuk le­ maradt a nyomtatott szöveg­ ből. Bár a hibát a nyomdai elő­ készítést végző Reklám M ű ­ hely munkatársa "jegyzi", még­ is a felelős szerkesztő köteles­ sége elnézést kérni az érintet­ tektől: a szerzőktől, a képalá­ írásban szereplőktől - és termé­ szetesen az olvasóktól. A tech­ nikai haladással párhuzamosan a "nyomda ördöge" átköltözött a szedőgépek és mettőrasztalok világából a komputerek terrénumába, s manapság ott pro­ dukál bámulatba ejtő és fölöt­ tébb idegesítő mutatványokat. Helyrehozandó, amit lehet, az elrontott írás utolsó bekezdé­ sét megismételjük - reménye­ ink szerint hibátlanul. "Tény, hogy a pedagógusi hivatás feladatai és anyagi elis­ merése nincs összhangban, de nem csupán e szakma képvise­ lői számára jelent elérhetetlen álmot, hogy Rómába illetve Párizsba látogasson. Balogh Anita-Balogh Judit"

László és N é m e t h Miklós részvételével politikai fórumot ren­ deztek a balmazújvárosi falunapon - Napló, június 26., 6. oldal
T Ö B B SZÁZMILLIÁRDOS KÁROK - támogatást az ágazatnak:

Torgyán József a holland nagykövettel együtt átadta a Kvaliko Szövetkezet új hűtőházát - Napló, június 26., 1., 7. oldal SZALMALÁNG: háromszázezer forint kárt okozott az a tűz Bal­ mazújvároson, amely egy traktor kipufogójából kipattant szik-' ra miatt ütött ki - Napló, június 30., 5. oldal ARANYLAKODALOM: Szántai Márton és felesége, Nemes Erzsé­ bet balmazújvárosi lakosok június 14-én ünnepelték 50. házas­ sági évfordulójukat - Napló, június 30., 5. oldal

,A JOG NEM TUDÁSA NEM MENTESÍT'

Az ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályai II
Az ingatlan-nyilvántartás a közhitelesség elve alapján azon vélelmet állítja fel, mely sze­ rint a bejegyzett jog azt a sze­ mélyt és olyan tartalommal il­ leti meg, ahogy azt a nyilván­ tartás feltünteti, illetve, hogy az ingatlanra vonatkozóan más jog, mint amit a nyilvántartás feltüntet, nem áll fenn. A tör­ vény szerint védelemben ré­ szesül a jóhiszemű szerző (in­ gatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében jogot szerző személy), akivel szemben az ún. nyilvántartáson kívüli tu­ lajdonos sem érvényesítheti a jogát (legalábbis az ingatlan­ nyilvántartási eljárásban). A kérelemhez kötöttség szerint jogok és tények bejegy­ zésére irányuló eljárás fősza­ bályként az ügyfél kérelmére indul, és a kérelemhez az eljáró földhivatal kötve van. A földhi­ vatal csak azt a jogot vagy tényt jegyezheti be az ingatlan­ nyilvántartásba, amelyet az ügyfél a kérelmében megjelölt. A jogbiztonság érdekében az ingatlan-nyilvántartásba ada­ tot feltüntetni, jogot vagy tényt bejegyezni csak érvényes okirat (hatósági határozat) alapján lehet (okirati elv). Az ingatlan-nyilvántartás vezetése a körzeti földhivatal hatáskörébe tartozik. A körzet lényegében a korábbi járásnak megfelelő közigazgatási egy­ ség, amelynek bevált rendsze­ rén változtatni nem indokolt. Az ingatlan-nyilvántartást az általános államigazgatási terü­ leti beosztásnak megfelelően községenként, városonként, a fővárosban kerületenként kell vezetni. A megyei jogú váro­ sokban a kerületenként történő vezetésre a törvény lehetőséget nyújt. Ugyancsak lehetőség van más városokban is az in­ gatlan-nyilvántartás kerületen­ ként történő vezetésére, amennyiben ehhez a földmű­ velésügyi miniszter hozzájárul. Az ingatlan-nyilvántartás tárgya maga a jogi értelemben vett ingatlan. Ingatlannak mi­ nősül általában a földterület és mindaz, ami vele szilárd össze­ köttetésben van. Az ingatlan­ nyilvántartásnak az ún. önálló ingatlanok képezik a tárgyát, azok, amelyek önállóan (saját helyrajzi számmal megjelölve) az ingatlanforgalomban részt vesznek, öröklés tárgyai lehet­ nek. Önálló ingatlanok: a föld­ részlet és az ún. egyéb önálló ingatlanok. A földrészlet alko­ tórészeivel együtt vagy a nél­ kül képezi az ingatlan-nyilván­ tartás tárgyát. Az egyéb önálló ingatlan kifejezés lényegében gyűjtőfo­ galom. E fogalom alatt a tör­ vény a következőket szabályoz­ za: az önálló tulajdonú épüle­ tet, amely esetében az épület­ nek és annak a földnek, amelyen az épület áll, a tulajdonjo­ ga nem azonos; a társasházban lévő öröklakást, illetőleg a kü­ lön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, a közös tulajdonban lévő részek­ ből az öröklakás tulajdonosát megillető hányaddal együtt; a szövetkezeti házban lévő szö­ vetkezeti lakást, illetőleg a kü­ lön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiséget; a közterületről nyíló pincét, amellyel egy tekintet alá esik a föld alatti garázs, raktár stb. Az ingatlan-nyilvántartás az önálló ingatlanok adatait, valamint az azokhoz kapcsoló­ dó jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Az ingat­ lan-nyilvántartásban az azonos nevű jogosultakat a családi és utónév, a jogosult anyja neve és a születési éve (együtt: termé­ szetes személyazonosító ada­ tok) a lakcíme, továbbá a sze­ mélyi azonosító alapján lehet egymástól megkülönböztetni. A személyi azonosító ingatlan­ nyilvántartási felhasználása egy olyan kényszerű lépés, amely a magánérdek és a köz­ érdek mezsgyéjén mozog. A h ­ hoz, hogy a személyi azonosí­ tónak a jogbiztonságot szolgáló közérdekű felhasználása ne te­ remtse meg a magánérdek te­ rületébe való illetéktelen beha­ tolás lehetőségét, azt a sze­ mélyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azo­ nosító kódok használatáról szó­ ló törvény rendelkezései sze­ rint kell a földhivatalnál kezel­ ni. Ezért ezt az azonosítót a képernyőn megjelenő tulajdo­ ni lapon és az ingatlan-nyilván­ tartás részeiről kiadott másola­ ton feltüntetni nem lehet.
DR. MOLNÁR TIBOR

ügyvéd

(Sorozatunk következő részében az ingatlan-nyilvántartás alapvető sza­ bályainak áttekintését folytatjuk.)

KALAUZ

2000. augusztus

Balmazújvárosi Kulturális Napok
2000. augusztus 14-19.
(A programok zömét a Kastélykert parkjában rendezik meg. A z ettől elté­ rő helyszíneket jelezzük) Augusztus 14. (hétfő) 10 óra: Polgármesterek főzőverseny 15 óra: Térzenét ad a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett Együttes 16 óra: Ünnepélyes megnyitó Közreműködők: Katrinca Néptánc­ együttes, Hímes Néptáncegyüttes, Conservatory rézfúvós kvintett 17 óra: Koronás Főnix Hagyományőr­ ző Haditorna Egyesület 18 óra: Templomi hangverseny (katoli­ kus templom) Közreműködők: Váradi Antal orgo­ na, Juhász Katalin hegedű, Conservatory rézfúvós kvintett, Veres Péter Középiskola Ifjúsági Vegyeskara 19 óra: Anna és a királv - színes, ame­ rikai történelmi kalandfilm (mozi) 20 óra: Hamlet-paródia (avagy Shakes­ peare után szabadon) az "A" klub előadásában 21 óra: N o Smokin Band koncert 21 óra: Szőts István: Emberek a hava­ son - magyar film (mozi) Augusztus 15. (kedd) 13 óra: Reneszánsz utcazene a XVX V I . századból Gyermekműsor Közreműködik: A Kuckó művésztanya 14 óra: Bemutatkozik a Madárdal Z e ­ nekar Közreműködik: Bálint Károly (tekerő, ének), Fehérváry Lilla (ének, ütőgordon), Vaskó Zsolt (magyar duda, szaxofon, furulyák, fuvolák, ének) 15 óra: Páskándi Géza: Önkéntes tűz­ oltók és más komédiák, Közremű­ ködik: A Kuckó művésztanya 16 óra: Térzenét ad Hajdúhadház fú­ vószenekara 17 óra: Magyar Tekerőzenekar koncertje 19 óra: A csontember - színes amerikai thriller (mozi) 21 óra: After Crying koncertje 21 óra: Várkonyi Zoltán: Simon Menyhért születése - magyar film Augusztus 16. (szerda) 14-24 óra: Maratoni rockfesztivál Közreműködők: - Paradigma - Crack U p - Minden­ hatók - Spasm - Cerebral Lesion - H . W . G . - In Wain - Neural Booster - Din Addict 16 óra: Kiállítás megnyitó (Semsey Andor Múzeum) A kiállítást megnyitja: Vajda Mária főmuzeológus Kiállító művészek: Karácsonyi György grafikusművész, Palotai Er­ zsébet festőművész, Subicz István grafikusművész 19 óra: A csontember - színes amerikai thriller (mozi) 20 óra: Dr. Vajda Mária - Molnár Lász­ ló: Csak bejjebb Jancsikám! (műv. ház, pódiumterem) Közreműködik: Huszárik Kata és Molnár László színművészek 21 óra: Kósa Ferenc: Tízezer nap - ma­ gyar film (mozi) Augusztus 17. (csütörtök) 8 óra: "Vizes élőhely-rekonstrukciók Magyarországon" címmel meghir­ detett szimpóziumra érkező fogadá­ sa (műv. ház, pódiumterem) 9 óra: A Millenniumi sportrendez­ vényre érkező csapatok felvonulása (Kossuth tér) Közreműködik: a Debrecen Hely­ őrségének Zenekara és a Silver Mazsorett Együttes 9.30: Ünnepélyes megnyitó a sportpá­ lyán Közreműködik: Kovácsné Laurinyecz Júlia Európa-bajnok aerobic csoportja, Lugosi Zoltán művészi torna csoportja Debreceni Helyőrségi Zenekar és Mazsorett Együttes 10 óra: Vidám Vándorok Együttes zenés gyermekműsora (strand) 10 óra: Vadász Sándor, az 1998-as év természetfotósa kiállítása a műv. házban 10.30: A hazai Nemzeti Park igazgató­ ságok és a civil természetvédők elő­ adásai (műv. ház, pódiumterem) 10.30: Sorsolás alapján a labdarúgó torna mérkőzései a sportpályán az 1989, 1990, 1991-es korosztályok között Csapatok: Hajdúböszörmény, Haj­ dúszoboszló, Szarvas, Gödöllő, Püspökladány, Balmazújváros 15 óra: Takács Zoltán előadóművész gyermekműsora (városi strand) 16 óra: Térzene a Kossuth téren Derecskéi Fúvószenekar és Mazsorett Együttes 20 óra: Edda együttes koncertje 22.30: Tasnádi István: Bábelna A Budapesti Szkéné Színház elő­ adásában (műv. ház) Augusztus 18. (péntek) 9 óra: Terepi program Hortobágy vi­ zes élőhelyeire 11 óra: Az Országos Olvasóköri Talál­ kozóra érkezők fogadása 13 óra: Térzenét ad a Hajdúböszörmé­ nyi Fúvószenekar 14 óra: A labdarúgó torna eredmény­ hirdetése 14.30: Szeredás Népzenei Együttes 15.30 : Olvasókörök bemutatkozása Hévízgyörk, Siómaros, Hódmező­ vásárhely, Megyaszó, Budapest, Balmazújváros, 48-as Olvasó N é p ­ kör, Balmazújváros, Rákóczi N é p ­ kör 18 óra: Liszter Sándor cigányshow 18 óra: Rád vagyok kattanva, színes amerikai vígjáték (mozi) 19-03 óra: Utcabál Játszik a Flamingó és sokan mások 20 óra: Göngyössy Imre: Virágvasár­ nap - magyar film (mozi) A nap folyamán megtekinthetők a kéz­ műves tábor alkotóinak munkái a volt Kossuth iskolában. Kirakodóvásár a Kastélykert parkban népi mesterek és iparművészek m u n ­ káiból. Az Opus Hangszer- és zeneműbolt kotta- és hangszerkiállítása és vására a művelődési központban. VÁROSNAPI RENDEZVÉNYEK Augusztus 19. (szombat) 9 óra: Zenés ébresztő 10 óra: Hímes Néptáncegyüttes és a G u b a Táncstúdió műsora 10 óra: Hagyományos magyar vadá­ szati módok (agarászat) (sportpálya) 11 óra: M É Z együttes koncertje 12 óra: Térzenét ad az Izraeli Fúvósze­ nekar 14 óra: Millenniumi körmenet A fesztivál résztvevőinek felvonu­ lása a református templomig 14.30: Millenniumi játszótér avatása Dózsa Gy. u. (lakótelep) 15 óra: Pokorni Zoltán oktatási minisz­ ter tanévnyitó tájékoztatója (házasságkötő terem) 16 óra: Millenniumi zászló átadása (főtéri református templom) Pokorni Zoltán oktatási miniszter Gál István polgármester Palotai Erzsébet zászlóanya Közreműködik: Molnár László szín­ művész, Bárdosi Ildikó népi énekes Trombitások fanfárja, klarinét kvar­ tett 18 óra: A trombitás kurzus záró hang­ versenye (műv. ház, pódiumterem) Közreműködnek: Boldóczki Gábor, Molnár Zoltán, T ó t h Zoltán trom­ bitaművészek, a táborban résztvevő növendékek Zongorán kísér: Apostol Sára 19 óra: Dupla Kávé 19. 30: Varga Miklós koncertje 20. 30: A Mycream együttes pop-paró­ diái 22 óra: Bikini koncert 24 óra: Tűzijáték

A hajdúböszörményi

Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképzőiskola
2000 s z e p t e m b e r é b e n a megyében egyedülálló iskolarendszerű (államilag f i n a n s z í r o z o t t )

Pálázati felhívás
Balmazújváros Város Önkormányzat kép­ viselő-testülete a felsőoktatásban tanulók támogatására 2Ö00. szeptember l-jétől az alábbi pályázatot hirdeti meg: - Pályázat benyújtására jogosult: felsőfokú intézmény (főiskola, egyetem) nappali ta­ gozatán, első diploma megszerzéséért ta­ nulmányokat folytató balmazújvárosi fiatal - Pályázott összeg: 5000 Ft/fő/hó (10 hónaP'g) - Az összeg folyósításának kezdő időpontja: 2000. szeptember - A pályázó tanulmányi eredménye leg­ alább jó rendű - A pályázó tanulmánya során évet nem is­ mételt, s a tanulmányai felét már teljesítette - A pályázat benyújtásának határideje: 2000. augusztus 15. - A pályázat formai követelménye: két pél­ dányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat címzettjéhez - A pályázat tartalmi követelménye: az ed­ digi tanulmányainak átfogó leírása, az utol­ só félévi eredményének leckekönyvi fény­ másolata - A pályázat címzettje: Balmazújváros város polgármestere. Címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Az elbírálás határideje: 2000. szeptember 14.

Balmazújváros
Közszolgálati havilap Kiadja Balmazújváros önkormányzata Felelősikiadó: Gál István polgármester Felelős szerkesztő: Tóth Dénes Szerkesztőség: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: (52) 580-518 Készül a Kasmír Plan Bt. gondozásában Nyomdai előkészítés: Reklám Műhely, Hajdúszoboszló Nyomtatás: Vfyjder Print, Debrecen Felelős vezető: Lunczer Sándor ISSN 1417-4944

Európai üzleti asszisztens o év)
szakképzést indít. J e l e n t k e z é s feltétele:

érettségi bizonyítvány és max 23 éves életkor.
Érdeklődni:

H b . , Radnóti M . u. 3. Tel.: (52) 371-072