M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás. makrolidek és chloramphenicol 84 5 . trimetoprim. rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba. kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. tetraciklinek. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok.

oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. G.. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. 6 . Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez.P. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. bélféregellenes szerek. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. Churchill Livingstone.K. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. Az alapelemek megértése után. 3rd edn. fejezettel. & Mant. antiemetikumok. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul. Az ismeretek birtokában. Edinburgh (855 pp). London (abuot 700 pp). A könyvben. Lewis. M. valamint annak a sok hallgatónak. (1991) Pharmacology. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang.M. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. London (725 pp). Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra.M. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. További szakirodalom British National Formulary. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. Ritter professzornak és Dr E. Edward Arnold. Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek.D. L. amely kb. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. 3rd edn. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. J. H. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. kezdjék az 1. Ritter. & Dale.

de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. Ezt annak köszönheti. Tudom. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. és a készítményeket a gyakorló kollégák.és gyógyszerészhallgatóknak. 2000. Laszlovszky István 7 . hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. A siker Magyarországon sem maradt el. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában. április Dr. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. hogy az önképzés a napi munka mellett. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. Budapest. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. természetesen specialitásokként alkalmazzák. Az újabb.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. lidocain = lidocainum). kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása. fogorvostan. majd felelevenítésében. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. hogy igen tö- mören. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. Végül. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. hisztamin). illetve éppen vizsgára készülve. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. Nyugodtan állíthatjuk tehát. Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. illetve után komoly elszánást igényel.

hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. általános érzéstelenítôk. Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. anaemia aplastica) terjedhetnek. ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. fejezet). vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). . A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ.1. antagonistáknak ( ) hívjuk. 8 Azokat a vegyületeket (pl. Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. a végzetesekig (pl. Azokat a gyógyszermolekulákat. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). agonistáknak ( ) nevezzük. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. de nem aktiválják azt. megoszlás (disztribúció). egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. gyenge hányás). A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. Mások. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. vagy gyógyszereket. ) lehetnek. amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. ). acetil-kolin). A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. vagy hormonok (fent jobbra. Bizonyos gyógyszerek (pl. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. csatornák. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz.

Bizonyos csatornák (pl. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák.4. amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. mint például a hisztamin. fejezet). acetil-szalicilsav). elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. fejezet) lehet gátolni. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. fejezet). A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. Két példa erre: 1. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. Néhány antikonvulzív (25. 35. Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött. fejezet). Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. fejezet) vagy fokozódhat (pl. acetil-kolin). Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. A hormonok. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). noradrenalin. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). fejezet). A szteroid (34. fejezet. 34. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. Így. fejezet). 14. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. Nátriumpumpa. fejezet). szerotonin (5hidroxi-triptamin. 36.és transzmitterfüggôk. például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. 9 . 36. vagy visszavétellel (pl. valamint a helyi érzéstelenítôk (5. fejezet). Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. Ehhez speciális átvivô. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. szteroid gyulladáscsökkentôk. kinázokat aktivál. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. kininek és prosztaglandinok. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. A triciklikus antidepresszánsok (28. a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). Mindkét messenger. acetil-szalicilsav. orális antidiabetikumok. antitireoid gyógyszerek. hasonlóan a cAMP-hez. fejezet). amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. 33. G-proteinek. Ez. nikotinreceptor. A nátrium. fejezet). A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. A transzmitter. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. az inozitol-1. hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. fejezet) azokat.5-bifoszfátból képzôdik. 3. valamint metabolikus energia is szükséges. kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. A csatornák nyitott-zárt állapota.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. A szívglikozidok (18. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. γamino-vajsav (GABA) receptor. 32. 24. A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. fejezet). amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. 2.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. Noradrenalin-transzport. 6. fejezet) és tireoid hormonok (35. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. fejezet). fejezet) szabályoz. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. 4. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. vagy gátolja (pl. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. 2. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. és 8. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. A helyi hatású hormonok (autacoidok). Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. A transzmitterek olyan vegyületek. patológiás körülmények között szabadulnak fel. A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. fejezet). ösztrogén-antagonisták. az antidepresszáns (28. 5-HT).

Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra.. hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. Az agonista. s) úgy. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. Bizonyos agonisták.-). Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. izomösszehúzódás. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. így érthetô. és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. RO = a receptorok összkoncentrációja.2. hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. A = az agonista koncentrációja. Ezzel ellentétben. az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. létezik egy receptortartalék). A gyakorlatban sokkal célszerûbb. 10 . Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. az úgynevezett parciális agonisták. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. mirigyszekréció) képesek reagálni. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. balra fent). . hogy a maximális válasz nem csökken. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. még akkor sem. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. q). q). középen fent).

ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. fiziológiás választ hoznak létre. és a KA. phenoxybenzamin. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. Ezt más szóval. mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. és 16. valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. 15. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). és ezért nem tud teljes választ létrehozni. Az irreverzíbilis antagonisták (pl. de nem aktiválják azokat. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. pl. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. ha önmagukban hatnak a receptorra. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. 1. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. de az a hátrányuk. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. 11 . Az a vegyület. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. néhány β-adrenoceptor-antagonista. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. Parciális agonisták és a receptortartalék. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. A parciális agonisták. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. hogy nem a funkcionális választ mérik. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. adrenoceptorok esetében (7. de ez félrevezetô elnevezés. Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. fejezet).) olyan hatással rendelkeznek. • kötôdési együttható. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben. kötô G-proteinek. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. Ezt. Ennek oka egyelôre ismeretlen. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. fejezet).

át kell jutniuk a bélfalon. Ilyen folyamatok: 1. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. bármelyik enzimrendszer telítôdik. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). ) kerüljenek. ) 2. Gyógyszerfelszívódás. Így a lipofilebb.3. ) és egyesek. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki.). jobbra. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. mint a protonáltak. Azok a gyógyszerek. phenytoin. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. 3. rendszerint a májban. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. etanol. hogy a véráramba (az ábra bal oldala. gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. amely azt jelenti. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. a felsô grafikon). amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. acetil-szalicilsav). 12 . Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. Metabolizmus. és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat.

vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. melyben a gyógyszer megoszlik. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). nitroglicerin. benzylpenicillin. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. Ideális gyógyszereléshez. fejezet). A t1/2 (felezési idô) az az idô. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). Így. sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. Intramuscularis és subcutan injekció. A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. lásd 27. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. lidocain. ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. • nagy térfogat beadásakor. átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. ahol reabszorbeálódnak. egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. Orális alkalmazás.vagy plazmatérfogat. hogy a gyógyszer a keringésben marad. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. és ismert sebességgel. furosemid tüdôödémában). vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. Bizonyos gyógyszerek (pl. a neuroleptikumok depokészítményei. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. alsó grafikon). amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik.69 t1/2 azt jelenti. Néhány gyógyszer (pl. A VD < 15 l érték arra utal. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. inzulin) azonban. A clearance az individuális clearance-értékek összege. MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. Ez az a vér. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. kenôcsök). fejezet). Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. az illékony anesztetikumok. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. Azokban az esetekben alkalmazzák. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak.). Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. citotoxikus szerek). hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. Megoszlási térfogat (VD). felsô grafikon). Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. de az abszorpció lassítható. de a gyógyszereket általában oralisan adják.02 perc–1 azt jelenti. hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. ezért ezeket parenterálisan kell adni. egyben lipidoldékonysága csökken. Az egyensúly akkor érhetô el. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. Gyógyszeradagolás. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. Ez az a látszólagos térfogat. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. de ha az lipidoldékony. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. Ha a függvényt logaritmáljuk. az ismert terápiás tartományon belül. és • olyan gyógyszereknél. A clearance igen. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra.

fázisú reakciók. fázisú reakciók. mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). mint az anyavegyület. A gyógyszer még hidrofilebbé válik. Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). Ugyanakkor. fejezet) dopaminná. a májban válnak még hidrofilebbé. Például az antiparkinson hatású levodopa (26. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. pl. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. vagy szabaddá tétele révén (pl. hanem olyan más gyógyszerekét is. különösen azok. Azok a gyógyszerek és I. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). ). ). A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). nitroglycerin).4. fázisú metabolitok. mely mindkettô aktív. Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. A leggyakoribb reakció az oxidáció. lidocain. FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. 14 . -NH2. Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. warfarin II. Ez azonban nem mindig igaz. Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. cimetidin. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. etanol Máj I. ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. funkciós csoport bevitele. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. mint az anyavegyület. -SH). mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). amelyek a májat érintik. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. pl. warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. II. További I. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. 2. -OH. mint az életkor és bizonyos betegségek. és orálisan inaktívvá válnak (pl.

50%-a gyorsan. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. amelyet az adott izoenzim metabolizál. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. 15 . akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. ez utóbbi terminális oxidázként hat. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. ezért feltételezhetô. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. vagy I. Magyar Gyógyszerkönyv 4. phenobarbital. morphin. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. mint a májban. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb.és szulfát-konjugátumot képez. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. és (ii) haemoprotein. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. fejezet). A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. carmabazepin és digoxin aktivitását. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). melyet a vese még könnyebben választ ki. hydralazin. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. Ha a glutationkészlet kimerül. vagy még jelentôsebben nyújtja. lidocain. amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. A lakosság kb. különösen a májra. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. mint a propranolol és metoprolol (15. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. I. A cimetidin számos. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. ide értve a phenitoint. Ugyanakkor. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. warfarin. Microsomalis.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. Bizonyos gyógyszerek (pl. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. Általánosságban. mint azok. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. kevert funkciójú oxidációs rendszer. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. fejezet). A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. Ennek mechanizmusa tisztázatlan. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. citokróm P-450. amelyek különbözô. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. nem minden enzimindukció microsomális. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. de más szervek. opioidok. mint a fiatalabbaknak. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. propranolol). 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. 6 percrôl több mint 2 órára. azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. 6. és a vegyület glutationnal konjugálódik. VII. kötet). különösen a koraszülött csecsemôknél. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. További. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. 8%-a gyenge hidroxiláló típus. Így. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. hogy a válasz többtényezôs. Genetikus polimorfizmus. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. gallamin. Plazma pszeudo-kolinészteráz. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). II. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. fázisú reakció az oxidáció. Ugyanakkor. Számos. A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. és microsomának nevezzük ôket. Kor. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl. amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. antidepresszánsok). Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. fejezet) igen erôsen poláros. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. procainamid). Ritkán (< 1: 2500). A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. Gyógyszer-acetiláló enzimek. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). A populáció kb. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. benzodiazepinek. utalván arra. carbamazepin. warfarint és theophyllint.

orrban). toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. 8. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. A prilocain hasonló a lidocainhoz. A lidocain hatástartama kb. 16 . Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. más ingerelhetô szövetek (pl.5 8.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. Még a cocain is.9 7. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. hatástartamban. száj és garat). bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. A helyi érzéstelenítôk. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. Magasabb. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. 90 perc. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. Legtöbbjük gyenge bázis.5. de hatástartama igen hosszú. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre.4 – 7. vízben oldhatatlan. elsôsorban atopiás betegeknél.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. mint a nagyobbak.és szívmûködés depressziójával jár. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. A benzocain semleges. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel.

Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. Infiltrációs anaesthesia. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. így kialakul az idegblokád. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. Vasculáris simaizomzat. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. a küszöbpotenciálnál. A töltés nélküli vegyületek (pl. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. benzocain) beleoldódnak a membránba. noradrenalin. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. amelyeket észter. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. Így. lokális. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. Az amidok a májban dealkilálódnak. regionális. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. Itt protonált molekulák keletkeznek. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. Az. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. Szív. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. Idegblokád. Ezért.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. kéz. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. mint az adrenalin. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. amelyekrôl feltételezik. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). mint pl. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. fejezetben tárgyaljuk. az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. 3. Ez azt jelenti. Intravénás regionális anaesthesia. Hatástartam. mely további depolarizációt hoz létre.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. vagy felypressin (peptid). hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. 17 . míg a procain vasodilatorként hat. Végsô soron. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. a fejfájás. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. A helyi hatások eltérôek lehetnek. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. hô. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. 2. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. mint az epiduralis. az inaktiváció fokozásán) alapszik. annyi csatorna inaktiválódik. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl.

k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. . A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. A létrejövô depolarizáció. ilyen típusú. gyorsan hidrolizálja. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). klinikumban alkalmazott gyógyszer. fejezet). Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential. A myasthenia gravis kezelésére. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. míg gátolni atropinnal lehet. és így petyhüdt bénulás alakul ki. Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. Ha a depolarizáció kellôen nagy. ). lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak.é s z t e A c e t i l . A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén.k o li n . Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható.6. EPP). A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. A suxamethonium az egyetlen.

amelynek során a vért eltávolítják. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. fejezet). de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. amely kipirulással és hypotensioval jár. úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. majd az izomrostok rángását okozza. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz).és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. az anaesthetikumoktól. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). a vagus blokád. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. valamint egyéb tényezôktôl (pl. Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. A suxamethonium fô hátránya. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. egy ezredmásodperc alatt. A kétértékû kationok. nincsenek cardiovascularis hatásai. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. hogy kb. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. Ugyanakkor. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat.Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. Exocytosis. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. ezért kiürülése a vese. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. Ezért a súlyos vese. fejezet) adását is magába foglalja. mint például a Mg2+. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. δ és két α-val jelölt). a hisztamin-felszabadulás. 30 perc. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. lásd 37. javíthatja a motoros funkciókat. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. Az immunológiai kezelés prednisolon. Ugyanakkor. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. 19 . A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. amelynek a hatástartama kb. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. A C. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. fejezet) termeli. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. amely az acetil-kolinra nem reagál. amely tachycardiát hoz létre. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. Ezek. vagy azathioprin (43. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. A rocuronium új szer. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. Plazmaferezis alkalmazása.és májfunkcióktól független.5 perc). gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. Acetil-kolin-receptor. Co2+ és Mn2+. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. γ. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. és a sejteket visszajuttatják. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb.

Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. emésztô. keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. muszkarin receptorok . Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. β1-.7. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra). A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. A noradrenalin és az adrenalin az α-. vagy a paravertebralis ganglionokban (q).

4. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. I >> A > NA).A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. a VII. Az α. és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. az M1. amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. 21 . fejezet). Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). míg tubocurarinnal igen. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. ahol a β-stimuláció serkentô hatású).. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. 6. 3. amelyek szelektíve blokkolják az α. 4. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót).és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!).(α2) szinaptikus. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). Vegyük számba. 1. Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. Ma már nyilvánvaló. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. fejezet). Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. ahol az acetil-kolin. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel. 5. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. hogy elhelyezkedésük post. A mellékvesébe futó idegek. a bronchialis secretio. 2.és β-receptorokat. ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III. a bronchus constrictio. pl. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. Muszkarinreceptorok. agyideg). A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. mind a szimpatikus. az M2-receptorok a szívben. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. de Dale 1910-ben kimutatta. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. az agyban. valamint (ii) a noradrenalin (NA). viszonylag gyenge. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk. M2 és M3. A β-adrenoceptorok nem homogének. fejezet). hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak.. attól függôen. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei).(α1). 3. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt).(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. fejezet). és a X. mind a paraszimpatikus). az erôs verejtékezés. A szimpatikus ingerlés hatásai. ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. 5. vagy pre. Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa. ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. a IX. erek és a méh simaizomzata). de gyengén. mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. fejezet). így a paraszimpatikus hatás dominál. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. azaz szimpatomimetikum (9. 2. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg.(szív.

A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. vagus felôl (17. fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. a 7. A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. valamint a hörgô. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük. de fontos kivétel a szív. fejezet) gátló. A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. A myasthenia gravis kezelésére. fejezet) hatásának megfordítására adják. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α.8. fejezet). és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. Atropint. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. A gátlásra a nyálelválasztás. amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. kolinerg idegrostok futnak. és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák. amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. amelybe a n.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. Hatásaikat általánosságban. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél.és muszkarinagonisták). hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: .

bronchusszekréció. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. fejezet). A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. homályos látást. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. mivel mind a paraszimpatikus. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. fejezet) hasonlóan. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. acetil-kolint szintetizálnak. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. Igen erôsen toxikusak. így nem szelektív. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. 6. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. A karbamát észterek (pl. Ezáltal. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. malathion). szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. Muszkarinreceptor-agonisták. Fontos kivétel a szív. 30. fejezet). szerves foszfátok) konvulzió. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. tárolnak és szabadítanak fel. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin.1. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. például irritabilis colon szindrómában. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. simaizom-kontrakciót okoz. bronchus constrictio. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. mint a közvetlenül ható agonisták. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. fejezet). A kolinészteráz-gátló csak magas. 23 . Kolinészterek. 3. 12. Késôbb ez már nem lehetséges. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16.és bronchusszekréció. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. fejezet). szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. szájszárazságot. physostigmin. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. 11. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. hányás és hasmenés. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. Ennek alapján világossá válik. középen). fejezet). Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). szájszárazságot. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. fejezet). mydriasist. Mind orális. míg szisztémásan adva bejut az agyba. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. neostigmin. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. Hatásuk széleskörû. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. 26. mind lokális (pl. Ugyanakkor. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. 5. 2. székrekedést és vizelési problémákat. hallucinációt és comát eredményez. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. verejtékezés. nyálfolyás. Orálisan gyengén szívódnak fel. fejezet). ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). Muszkarinreceptor-antagonisták. 4. A szerves foszfátok (pl. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. tachycardia és hypertensio. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. kiszáradást. nyugtalanságot. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. így nem jutnak át a vér–agy gáton. és rovarirtóként (parathion. a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. valamint a megnövekedett nyál. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. parkinsonismusban (benzhexol. azzal a különbséggel. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. constipatiot. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. Kolinészteráz-gátlók. fejezet). valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. bélspasmus csökkentésére. és 7. Hatásmechanizmus. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. mint az acetil-kolin. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). coma és légzésbénulás következhet be.

) inaktiválódnak. Az α1-agonistákat (pl. 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15.és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. fejezet ábráján lehet látni.9. direkt hatással is rendelkezik. pl. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). fejezet). nyitott oszlop). phenylephrin) pupillatágítóként (10.r e ce a d e n il. fejezet). amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. és 18. fejezet). Hatásukat. A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake. valamint számos. fejezet). Az α2agonisták. A szimpatomimetikus aminok. Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. fejezet). A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). rendszerint noradrenalin. elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α . Az .c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek.( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. amphetamin) okozva hatnak. Az ephedrin. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz. de annál sokkal tartósabbak. vagy közvetlenül az α.

Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. valamint vasodilatatiót vált ki. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. β-receptor szelektív gyógyszerek. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. az angina pectoris (16.és éberségstimuláló. valamint az étvágyat is csökkenti. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. fejezet). fejezetet. reserpin). és gyorsabban eliminálódnak. úgy tûnik. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. miközben a systolés nyomás alig változik. A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. Perifériás (pl. kai alkalmazása korlátozott. simaizom. valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. Gátolják a β1-receptorokat. fejezet). Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. ami a nemszelektív vegyületek esetében. Mindazonáltal. a szelektív β1-blokád. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. rémálmok). valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. fejezet). A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. A cocain. hogy 1. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. 2. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. fejezet). A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. amely minimális szívhatással rendelkezik. bôr). amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. fejezet). és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét.ephedrin enyhe centrális izgató. fejezet). a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. fejezet) szimpatomimetikum is. fejezet) és a glaucoma (10. Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. fejezet). A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. rendszerint kevés sikerrel. mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. 25 . Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. fejezet). A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. míg az amphetamin. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. A) hatását. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). az arrhythmiák (17. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. amely bôven elegendô. fejezet). A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. Aktivációjuk számos szövetben (pl. fejezet) kezelésében. vagy egyáltalán nem hat. de lásd a 16. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. fejezet). amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. fejezet). vagy meggátolják annak kiáramlását. ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. típusú felvétel) létezik. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. kifejezettebb. fejezet). Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. tachycardia.

vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33. Az allergia. A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. csökkenteni kell. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. Számos felszíni beavatkozás. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. amelynek külsô felszíne a szívós. . Ennek oka. amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. amelyre a muszkarinagonisták. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. fejezet). mint pl. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. mint pl. a pupillaszûkítôhöz. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. rendszerint gyógyszer segítségével. a pilocarpin (lent balra) alkalmas. amelyet szimpatikus idegek innerválnak. amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. Így. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. Ezt kétféle módon érhetjük el. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. így azt.10. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. 15 Hgmm. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz.

rendszerint 60 év feletti betegekben. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. amellyel kb. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. mint pl. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. szívelégtelenségben. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. 40 éves kor felett a lakosság kb. hogy akár a gyógyszeres. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. kezeletlen szövetre. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. Az akkomodációs spasmus. 27 . Trabecularis hálózat. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. vagy akkomodációját befolyásolná. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. chlorochin. vagy dióda-lézert alkalmaz. bár erre ritkán kerül sor. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. Sugártest (corpus ciliare). Bizonyos gyógyszerek. mint például az echotiophat. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. A ciliáris hám. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. A pilocarpin tercier amin. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. ez nyomást gyakorol a szomszédos. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. mivel a hidrogénkarbonát. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. 1%-ában fordul elô. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. a kortikoszteroidok. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. Néha a zug teljesen zárt. Helyi érzéstelenítés mellett. hogy a pupilla fényreflexét. Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. chinin. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. Ezzel összetéveszthetô módon. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. igen gyakran okoznak cataractát. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. amely fénytörô képességét biztosítja. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. A ciliaris hám áteresztô. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. amelyek mind mydriasist. Éppen ezért. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. ha nem idôben kerül sor kezelésére. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. a sebész argon-. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. etambutol). de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. β-Blokkolók. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. cataractát okozhatnak. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel.

intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. jobbra középen). Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni.11. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. miközben a hízósejt degranulálódik. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). extrinsic asthmának nevezzük. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. kórházi felvételt igényel. súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. akkor ezt külsô eredetû. generalizált felszabadulás – amely ritka. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. akkor a belsô eredetû. de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. chloropheniramin) adása . krónikusan beszûkül és instabillá válik. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl.és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. 33. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. fejezet). amelyben a légutak átmérôje. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. Az akut. míg az erôs. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. fejezet) adást kíván. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. Ha az akut roham allergiás eredetû. inhalálható salmeterolt. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. Asthma. nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). oedema hatására. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl.

hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. A hányás. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. amelyek a gyulladást rontják. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. de van némi bizonyíték arra. de kivéve a magas dózisokat. Ha ez a terápia hatástalan. késleltetett fázis jelentkezik. urticaria (csalánkiütés). Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. feszültségérzet és tachycardia. astemizol. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. Az ipratropiumot inhalációként adva. orális szteroid adására is szükség lehet. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. fejezet). valamint rovarcsípések és -szúrások. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. amely végzetes is lehet. ahol minden más terápia eredménytelen. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. Úgy hathat. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. nyákszekréciót. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. A hízósejtek. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. aminophyllin infúzió segíthet. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. különösen eosinophil sejteket vonz. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához. de erre kevés a bizonyíték. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. beclomethason). A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. A β2agonistákat. promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. Számos asthmásban egy második. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. antidepresszán29 . 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. Mediátorok. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. mint a terápiás tartomány. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. beclomethason. trimeprazin. Ezt követôen iv. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. ugyanakkor kevésbé hatásosak. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. Nem tisztázott. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. akkor az iv. salbutamol) együtt adják. fejfájás. pruritis. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). mint a rhinitis. de lasabban fejlôdik ki. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. hydrocortisont adnak. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. mint pl. Xantinok. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. A régebbi antihisztaminok (pl. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. valamint azon felnôtteknek. de egyes betegeknél. chlorpheniramin. feltehetôleg azért. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. Az újabbaknak (pl. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. akik az aerosolt nem tudják használni.hasznos. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. triciklusosok. Mivel. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. Ezek a vegyületek nem specifikusak. Az a koncentráció. bár ennek oka nem tisztázott. ugyanakkor nehéz megjósolni. Ugyanakkor. fejezet). A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. a szervezet hisztaminraktárai. ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. és amely gyulladásos sejteket. és az akut rohamban nem hatásos. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. amely kemotaxinok (balra középen. oedemát. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. satírozott) felszabadulásától ered.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

amely proteázt. A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. fejezet). A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. mint pl. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. vastag. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. bôrkiütés. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. Újabban a kinolonok (37. Bizonyos betegségekben (pl. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. a prednisolon (33. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása. hányás. Folyadékpótlásos terápia. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. mint pl. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. mint például a morphin. de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. Egy újabb. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. amely alhasi diszkomfortot. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. Ennélfogva. docusat) és/ vagy síkosítják (pl. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. mint például a cellulóz (korpa). Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. Ilyen szerek a lactulos. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. Ugyanakkor. A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. a kaolin (bolus alba). A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid.és D-vitaminok felszívódását. lágyítják (pl. fejezet). valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). tetraciklin kezelés kolerában. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. cimetidin) elôkezelik. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. a metil-cellulóz. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. Az apró.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. Az adszorbensek. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. fejezet). Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak. amely csak a vastagbelet támadja meg. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). vagy a mennyiségük csökkent. Az ópiátok. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. chronicus pancreatitis. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. amelyek fehérjéket (tripszin. vérképzési zavarok) (lásd 35. a colitis ulcerosa. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. 33 . Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok.vagy végbélmûtétek elôtt). A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. a Crohn-betegség. amely az egész béltraktust és 2. mint pl. mind önmagukban. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. valamint paraffinomát okozhat. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). MgSO4. mivel rosszul penetrál az agyba. kimotripszin).

K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. . széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. mannit) olyan vegyületek. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben. de mivel káliumretenciót okoznak. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). fent balra). amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. Bizonyos vizelethajtókat.14. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. A metolazon tiazidrokon vegyület. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop. Önmagukban adva a hatásuk gyenge. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. amelyek a glomerulusban filtrálódnak. agyi oedema kezelésére. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában. amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. nevezetesen a tiazidokat. de nem reabszorbeálódnak. Az ozmotikus diuretikumok (pl. Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos. Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. ezért elôfordul. egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. de viszonylag gyenge diuretikumok. orálisan aktívak. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik.

35 . Hyperurikaemia. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. Ez a hatás fokozza a Na+. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót.(Cl–. Ugyanakkor. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. különösen a vesekárosodott betegeknél. gyakran klinikailag jelentéktelen. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. felszálló szakaszán. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. szükség esetén. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. ezzel fokozza a Na+. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak.és H2O-) kiválasztást. hogy patkányban karcinogének. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. Számos tiazid van forgalomban. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. akárcsak a tiazidoknál. de sokkal fontosabb. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. thrombocytopenia) ritkák. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. A súlyos allergiás reakciók (pl.és H+-szekréciót.és H2O-). A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis. hyperurikaemiát. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. a HCO3 . pl. digoxin kezelés). Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. Hatásmechanizmus. Lipidek. valamint hypertonia (15. 2. K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. akkor. fejezet). a kálium-megtakarítókat kivéve. fejezet) kezelésére. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs). ez pedig fokozza kiválasztásukat. és csökkenti a K+-kiválasztást. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. A káliumveszteség. amelyek ezen a szakaszon hatnak. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. Hyperkalaemia akkor is felléphet. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. Gyenge diuretikum. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. hogy a synporterhez kötôdnek. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. különösen digitalizált betegekben. ahol a Na+. Nemkívánt mellékhatások. fejezet) a perifériás. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. A tiazidok gyengeséget.(Cl–. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. sokkal erôsebb vizelethajtók. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. Hat a citoplazma receptoraira (33. Nemkívánt mellékhatások. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. Hatásmechanizmus. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. így azok a gyógyszerek.és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. Így. ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. ami K+. KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. A Cl–. A diuretikumok. Ezek: 1. 3. mint az egyéb diuretikumok. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. fejezet). ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. 4. captopril) is szednek. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. intravénás adás) süketséget okozhat. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. Akárcsak a tiazidok. bár ennek jelentôsége kétséges. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik. Ez a hatás.

A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. A gyógyszerek több csoportja. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. Ha ez nem elegendô. hogy ha más rizikófaktor nincsen. a doxazosin. és így nem lehet éles vonalat húzni. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. akit már kezelni kell. enyhén hypertoniás betegeknél. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. elegendô lehet a súlycsökkentés. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. hogy ki az. retinopathia. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. pangásos szívelégtelenség. amennyiben szükséges. és ki az. ha egyszer elkezdték. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. mivel megállapították. különbözô mechanizmus révén. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. szekunder hypertonia fejlôdik ki. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). hyperlipaemia. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. pl. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. A problémát az okozza. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. valamint súlyos szövôdmények. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. de a kezelést. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. diabetes és bal kamrai hypertrophia. akit nem. o d il a .15. Egyes. rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. diuretikum és β-blokkoló. A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. elsôsorban azért. veseelégtelenség és retinopathia okozója. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. bevonása a kombinációs kezelésbe. agyvérzés.

Mellékhatásai a reflex tachycardia. amely lázzal. fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. A losartan olyan új vegyület. mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. Ugyanakkor. míg tachycardia csak ritkán fordul elô. diabetes mellitust. hideg kéz. excesszív értágító hatásukból ered. és ritkán anaemia haemolytica (45. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. fejezet). amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. mint pl. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. ízületi fájdalommal. Úgy tûnik.TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. amely vérnyomásesést eredményez. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. 37 . Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. kipirulás és bokaoedema. de a hypotensiv hatás megmarad. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. hypotensio. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. fejezet). de súlyos asthma-provokáció. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. Nem okoz köhögést. mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. feltehetôleg azért. hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. súlyos hypertoniákban. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. α-Adrenoceptor-antagonisták. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. α-metil-noradrenalinná alakul. fáradtságérzés. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. fejezetben). de súlyos mellékhatása az angiooedema. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent.(Coombs)-teszt. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. fejezet tárgyalja). hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. Leggyakoribb mellékhatásaik. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). amely további Ca2+-belépést eredményez. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. érszûkítô hatású vegyület. fejezet). A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. 36. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. amely anginát válthat ki. a proteinuria és a neutropenia. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. nifedipin. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. A keringô vér térfogata. fejezet) fordulhat elô. újabban azt figyelték meg. és csökkenti a szimpatikus tónust. A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). Ez csökkenti a perifériás ellenállást. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. mint pl. Angiotenzinreceptor-antagonista. valamint a kevésbé gyakori. A kalcium antagonisták (pl. 14. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. fejezet). A mellékhatások. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. és 17. A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. mint például az atenolol. Az ACE-gátlók ritka. a szédülés.

E hatások mellett. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. asthmás betegeknél. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. és 15. amelyeket naponta egyszer adhatók. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. Ha ez hatástalan. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC.P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. elsôsorban vénás értágulat. A legfrissebb adatok arra utalnak. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. fejezet). A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. pl. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik.16. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. β-blokkolót (fent balra). amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. és így a fájdalom gyorsan enyhül. Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. feltehetôleg azért. 38 . amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. amelyek az oxigénigényt csökkentik. Fô hatásuk a perifériás. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. ahol alkalmazásuk kontraindikált. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. akkor kombinált kezelés szükséges. fejezet). de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik.

Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. gyakran kisugárzik a karokba. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. Az izoszorbid-mononitrát adásával. vagy javul. atherogen. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. és több órán keresztül hatásosak lehetnek. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. vagy gyakran jelentkeznek. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. közepes dózisban. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. fejezet). valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. amely tartós hatású kalcium-antagonista. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. mint a β-blokkolóknál. Stabil és instabil angina. ezért a kardioszelektív βblokkolók. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. A bypass mûtétben a vena saphena. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. a használt készítménytôl (sublingualis. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. pl. Nemkívánt mellékhatások. Amikor azonban a tünetek hirtelen. 8 és 13 órakor adjuk. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. 30 percig hat. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. vagy nyugalomban következik be. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. amely rendszerint szegycsont mögötti. transdermalis. 39 . és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. fejezet). és 15. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. kevésbé okoz tachycardiát. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. és a napi négyszeri. Hatásmechanizmus. mint a nifedipin. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. és igen szívesen használják az angina kezelésére. mivel nem okoz tachycardiát. Emellett. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. Dohányzás. nem alakul ki tolerancia. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. Ugyanakkor. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. de a máj gyorsan metabolizálja. fejezet).5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. nifedipin. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. oralis. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. ill. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé. amely gyakran limitálja a dózist. Az atrioventricularis. amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´. Az amlodipin. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. orális nyújtott hatású) függôen. feltehetôleg azért. a dihidro-piridinek (pl.

Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. de ez számos módon zavart szenvedhet. a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. és 0. C. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. de súlyos formái (pl. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. myocardialis infarctussal) társulnak. Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. újra depolarizálhatók. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. 2. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. thyreotoxicosis. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti.17. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. A. nincs bizonyíték arra. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. OSZTÁLY iv. B. Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. izgatottság. A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). OSZTÁLY amiodaron sotalol I. adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. amely intravénás atropinnal kezelhetô. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. és meg- aa ist sítj fáz 3. A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). vagy kalcium-antagonista hatású. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. 40 . Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. OSZTÁLY chinidin disopyramid I. Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. és 3. különösen azokban a betegekben. myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk.

és ezért érzékeny a lidocainra. Ezek a fotoszenzitivitás. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). pajzsmirigybetegségek. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. sok Na+-csatorna inaktiválódott. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. Acetil-kolin. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. Noradrenalin. 41 . hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). amikor a Na+-csatornák zártak. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. de a betegek kb. és a lassúbb Ca2+-áram. fejezet). Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. a gyors Na+-. A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. Ha a bal pitvar mérete normális. Az ischaemiás területeken azonban. mivel biztonságosabb. az I. Az amiodaron számos csatornán (pl. émelygés. A vezetés a His-kötegben is lelassul. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. fázist. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. Az I. ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. Az iv. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. osztály) (lásd még a 15. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. hányás és az erôs antikolinerg hatások. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. Mellékhatásai antikolinerg hatások. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. hányás. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). különösen azoknál a betegeknél. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). hasmenés. és arrhythmiát is provokálhat. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. Az ectopiás focus. így a mellékhatások (pl. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. amikor más szerek hatástalanok. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. Az I. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. K+. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. mint az AV-csomóban. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. neuropathia és pulmonaris alveolitis. továbbá II. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. Az I. A noradrenalin csökkenti a gK-t. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. és 16. Lassítják a 0. Mivel így AV-blokk alakul ki. A osztály vegyületeivel ellentétben. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. dyspnoea. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. akciós potenciál keletkezik. amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). A diastole alatt. amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). A sotalol III. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. Az I. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi.

valamint megnövekedett plazma-angiotenzin. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet.és aldoszteronszinteket eredményez. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. pl. de az akut súlyos szívelégtelenségben. mind perifériás oedemát jelent. A digoxin a legfontosabb inotrop szer. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. Így. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. 42 . jobb oldali ábra). Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg.és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. A jobb. Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. fejezet). ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. amely fokozza a nátrium. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást.18. bendrofluazid) adása elegendô lehet. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. akkor vasodilatatort is alkalmaznak. Ez számos tünetet eredményez. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim. jobb oldali ábra). valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. légszomj. Az ACE-gátlók (pl. oedema. akkor inotrop szer (fent balra) adható. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl. hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét.(ACE-) gátlót (fent jobbra). Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. fáradtság. intravénás infúzióban. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl.és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. amely mind tüdôpangást. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô.

Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. fejezet). A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. azaz az elôterhelést (preload). és káliumpótlók. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. A dobutamint akut. fejezetet). A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. és csökkenti a keringô vér térfogatát. és úgy fokozza a kontraktilitást. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. Hatásmechanizmus. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. Mechanikus hatások és terápiás haszon. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. Egyéb szervekre kifejtett hatások. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. A digoxin intoxikáció elég gyakori. Elektrofiziológiai hatások. így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét.ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. Toxicitás. 43 . amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). Nincs arra vonatkozó adat. ill. captopril. Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. Közvetett hatások. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. Más terápiára nem reagáló súlyos. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. szint növekedésének meggátlásával. Így. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. és csökkenti oxigénfogyasztását. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. hányingert. azaz az utóterhelést (afterload). Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. Közvetlen hatások (lent ). Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. fejezet). (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. bal ábra). akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. akik már kaptak diuretikumot. hányást és hasmenést okozhat. így a digoxin hatása pl. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. esetleg pszichózis kialakulása. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. A toxicitást növekedtével. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. A sinus rhythmust mutató. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén.

a faktort gátolja. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik. Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. Leghatásosabbak akkor. A thrombolyticumokat. és X. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. IX. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. Feltételezik. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. hogy csökkentik a mortalitást. hogy melyik készítményt adjuk. posztoperatív thrombosis megelôzésében. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. akkor heparint is kell adni. valamint protrombin-képzôdéshez vezet. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében. különösen a streptokinase-t. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. mint az. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. és mindegyik szerrôl kimutatták. mélyvénás thrombosisban. Kimutatták. faktorok. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. 36–48 óra alatt alakul ki. A warfarin orálisan aktív vegyület. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. satírozott) és ez módosított VII. Kumarinszármazék. ha azonnali hatás szükséges. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). Így. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. csekély fibrintartalommal.. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. . vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. A keringés lassabban mozgó.a faktort és néhány egyéb faktort. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja.19.

A streptokinase. Intravénás infúzióban adják ôket. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. Azok a vegyületek (pl. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. Ez az idô ahhoz szükséges. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. bár növelik a stroke veszélyét. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. amely nem enzim. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. és ezáltal potenciálják annak hatását. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. ha kellôen korán adják. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. pl. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. 50%ában okoz reperfúziót. erôsen savas. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). kórosan képzôdött vérrög. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. Amennyiben szükséges. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). barbiturátok. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. ez pedig aggregációt vált ki. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). ez pedig lehetôvé teszi. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. Mivel a vérben. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. mint az intravénásan adott heparin. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. etanol. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. akkor az arteriák kb. cimetidin. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. amely további plazminogént alakít át plazminná. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. A streptokinase-zal ellentétben. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. metronidazol). amely a savas heparinnal egyesül. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. ha a véráramlás lelassul. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak.A thrombus az érpályában lévô. 45 . Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. tüdôembolia. A protamin bázisos peptid. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. idônként azonban stroke is kialakulhat. hogy „kimosódnának”. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). hányás. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. csökkentik a warfarin lebomlását. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32.

akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. A statinok. úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. . és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. a koleszterin kiürülés fokozódik. Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. Az anion cserélô gyanták (fent balra. A zsírsavak. csökkentik a máj koleszterin szintézist. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak.és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. míg a fibrátok (jobbra lent). A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. a lipoprotein lipázzal ( ). a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. Arról a terápiáról. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából.20. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. vagy azoknál a betegeknél. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. A maradék. A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának.

Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. hogy átjussanak az érfalon. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. pl. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. a magas vérnyomást. Anion-cserélô gyanták. Fokozzák az epesavak kiválasztását. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. Erôsen nyilvánvaló. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. beleértve a koleszterint is. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. diabetes mellitus. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. mint pl. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. kivéve a súlyos és örökletes eseteket. 10%) és növelik a HDL (kb. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. Az esetek kb. Atherosclerosis. beleértve a dohányzást. Ugyanakkor. Nem teljesen tisztázott még. a trigliceridek. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. A nagy alkotórészek (chylomicronok. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. Ugyanakkor. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. ezért úgy tûnik. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. 47 . A hyperlipideamia fô terápiája. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. Ha a tetô megreped. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. 30%) okoznak. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. Hyperlipidaemiák. hasmenést és székrekedést okoznak. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. a balkamrai hipertrófiát. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. gemfibrozil. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. de használatát nemkívánt hatások korlátozták. vagy mindkettô szerepet játszhat. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. szédülést és szívdobogást. A gyógyszer hiányossága. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell.és LDL-koleszterint és kimutatták. A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). de az esetek zömében az ok ismeretlen. fokális károsodást okozva az intimán. de azt feltételezik. a cukorbetegséget. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. prosztaglandin-mediált kivörösödést. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. 10%) szintet. hypothyroidismus. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. 5%-a családi eredetû. akkor a subintima úgy viselkedik. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). akik nikotinsav. Gyógyszer kombinációk. az étrendváltoztatás (pl. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. Nemkívánt mellékhatások. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. A fibrátok (pl.

az orális vitaminadás haszna kevés. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. ) gátlásának. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. mivel az tovább marad meg a szervezetben. amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). ) felszaporodásának köszönhetô. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. amely krónikus vérvesztés. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be. terhesség (a magzat vasat von el az anyától). 48 . A több hónapig tartó terápiában.21. A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. Vashiányban. vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. B12-vitamin és folsav szükségesek. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia).

Vas toxicitás. hányással. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. Toxikus folsav. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. intrinsic faktorral. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. székrekedés).és fehérjeszintézis folytatódik. ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. hasmenés. Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. amelyet autoantitestek okoznak.3 g). és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. A rekombináns eritropoietint (epoetin. A sejtosztódás csökkent. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek.VAS A hem magját vas atom képezi. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. ERITROPOIETIN A hypoxia. akkor a dózist csökkenteni kell. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. az idegi degenerációt azonban nem. orális fogamzásgátlók. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. ha az orális terápia sikertelen. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. 49 . a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. Ez nagyméretû. Ezt. ha a folsav utánpótlás megszûnik. coma és halál követheti. úgy hogy magára a faktorra. ha a vastartalék alacsony. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. phenytoin. Abszorpció. Egyes gyógyszerek (pl. gyomortáji fájdalom.5-1 mg/nap). akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. még átmeneti javulás után is acidosis. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. Az azonban fontos. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. de ez emelkedhet. de az RNS. Metil-malonil-CoA-mutáz. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni. amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. Ez alhasi fájdalommal. mivel az anaemia ugyan javulhat. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat. A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. ha komplexet képez a glikoprotein természetû.

A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). diffúz módon következik be. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. mint a koffeint. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. mint bármely más gyógyszercsaládé. és igen nagy számú célsejtre hat. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat. mint neurotranszmitter mûködhet. az alkoholt. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. 50 . Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. a depresszió. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. Azok a transzmitterek. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. elsôsorban a gerincvelôben. mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. amelyek a gyors. a migrén és a schizophrenia.22. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. mint a parkinsonismus. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. A gyors. Újabban felvetették. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. A glicin szintén gátló transzmitter.

A szerotonin. fejezet). Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. a barbiturátok (24. és innen számos elôagyi területhez. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. fejezet). Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. A lamotrigin antiepileptikum (25. a hosszútávú potenciációban. striatum. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. fejezet). A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. hippocampus. N-metil-D-aszpartát. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. fejezet). fejezet). hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. A tacrin kolinészteráz-gátló. és mind a sztrichnin. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen.antagonistákat alkalmaznak. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. de vannak arra vonatkozó adatok. 51 . A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. NMDA. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. vagy sem. és feltehetôleg a valproat (25. NO. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. Az Alzheimer-kórt. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. cerebralis cortex. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. valamint a görcsgátló vigabatrin. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. fejezet). pl. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. fejezet) dopamin. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. fejezet) is alkalmazzák. fejezet). és így görcsoldó hatású. szomatosztatin. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. amely pl. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. A benzodiazepinek.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. amely a senilis dementia gyakori formája. neuropeptid-Y. GABA. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). játszik szerepet. eddig ismeretlen ok folytán. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. fejezet) is olyan gyógyszerek. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. glutaminsav. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. amelyet mérsékelt (kb. Ez utóbbi. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. amelyrôl azt feltételezik. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. Hatása sztrichninnel antagonizálható. míg schizophreniában (27. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. * AMPA. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. kolokalizáltan található meg. fejezet) hoznak összefüggésbe. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. akárcsak a noradrenalin. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. szerepet játszhat a depresszióban. A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. függôen attól. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. fejezet). A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. amelyrôl feltételezhetô. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók.

de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. Az elôkészítés kettôs célú: 1 . vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. ezt az izgalmi szakasz (excitatio. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0. amely a cardiovascularis. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). a szívizmot. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. hyoscin) intravénásan adják be. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max. Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). adásával érnek el.és a harántcsíkolt izomzatot. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. vagy fájdalom csökkentése. Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. ciklopropán. II. a szorongás. stádium). amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ. vagy propofol iv. Amennyiben szükséges. amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. a megfelelô szert (pl. kloroform. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. és 2. Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ).és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. fentanyl). és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. Így. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. Ezek a szövetek azonban. Az érzéstelenítés során. Az oxigénnel.23. létrejön az analgesia (I. Elôször. mivel nem hepatotoxikusak. bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki.8 *) Enflura Halothan (2.4*) A és gátló ezz int el a ern II.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. Az enfluran és az isofluran újabb szerek. valamint a sima. bronchus szekréció). az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia. A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. . A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. Mindamellett. stádium) követi. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk. de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. etil-klorid és a triklór-etilén. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. ). Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. stádium).

Analgetikumok. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. bár ez a választás csak akkor logikus. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. így feltételezik. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. dózisfüggô hypotensio alakul ki. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. és mivel gôze nem irritáló. ezért széles körben alkalmazzák. Egyelôre nem ismert. a morphin (29. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). de gyakran okoz hallucinációkat. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. ha analgesia elérése szükséges (pl. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. adhatók mûtét elôtt.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. hogy az anesztetikumok. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. Mivel. 53 . Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. ha a betegnek fájdalmai vannak. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket.vagy a légzôrendszerre. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. Barbiturátok. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. fejezet). a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. hogyan fejtik ki hatásukat. elsôsorban myocardialis depresszió révén. Hatására. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. alkalmazzák. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). hogy az isofluran hepatitist okoz. diazepam. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer.2%-a metabolizálódik. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. Az enfluran hátránya. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését. Számos. de ezek sokkal hatékonyabbak. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. különösen a halothan. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. ezzel a membránt megfeszítik. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. Mivel a propofol (2. kevesebb myocardiális depresszió. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. és gátolhatják annak normális mûködését. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. de kevésbé cardiodepressiv. Ami még fontosabb. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. feltehetôleg azáltal. de gyakran alkalmazzák. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. Így. ezért az kerülendô. Az opioid analgetikumok. beadott thiopental kevesebb. közlekedési baleset). és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. mint pl. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. szülés. fejezet). amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. lorazepam. ha az anaesthesia alatt iv. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. Az iv. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. mint pl. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. ondansetron) is adnak. és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. A szekréció és vagusreflex csökkentése. Egy másik lehetôség. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. Nem barbiturát származékok. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. Posztoperatív antiemesis. így kicsi a valószínûsége. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. Idônként azonban görcsöket. metoclopramid.

fejezet) hatással rendelkeznek. amikor a hajnali felébredés a probléma. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok.24. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. . mint az anyavegyületé. akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). A BDZ-k anxiolitikus. A tartós hatású vegyületek (pl. amely a szerotonerg szinapszisokon hat. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. bár újabban megállapították. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. ill. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. hipnotikus. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. amelyrôl úgy gondolják. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. toleranciát és dependenciát okozhat. Számos antidepresszáns (pl. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. vagy álmatlanság oldására. de ciklo-pirrolon származék. Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. Éppen 54 ezért. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

amely nem penetrál az agyba. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg.26. 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. ). Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. Ez utóbbiak. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. Parkinson-kórban. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. fejezet). mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. Más. putamen. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. rigiditás és tremor jellemez. A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). amelyet mozgásszegénység. . orthostaticus hipotensio). Fokozatosan súlyosbodó kórkép. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt.

DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. vizeletretenció. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. A neuroleptikumok (27. ez a hatás azonban nem igazolódott. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). de a tolerancia hamar kialakul. különösen az idôs és dementálódó betegeken. mivel levodopa iv. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. amely képes bejutni az agyba. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz.2. hogy csökkentsék a levodopa késôi. infúziójával. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. amelyek egészségesekben nem találhatók meg.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. székrekedés.és a D2-receptorokat stimulálja. amely a MAO-B hatására képzôdik. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. azt feltételezték. pszichotikus állapotok és a konfúzió. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. Egyelôre nem bizonyított. A tartós kezelés problémái. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. Az apomorphin a D1. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô.3. Hatásmechanizmus. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást. Így. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. Az orthostaticus hypotonia gyakori. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. és eddig sem endogén. Bármely esetben.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. de az akinesiát. Úgy tûnik. Másik lehetôség. Antiparkinson hatása mérsékelt. és ott dopaminná alakul. míg a noradrenalin és szerotonin nem. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. hányinger. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. Természetesen. úgymint szájszárazság. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. vagy sc. de rendszerint tünetmentes. kevéssé befolyásolják. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. hallucinációk. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. de sokkal gyakoribbak. pszichiátriai tünetek. amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. 59 .ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. orthostaticus hypotensio). hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában.

A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul.és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. vagy viszonylag mentesek. gondolkodás-. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. amely arra utal. de arra is vannak bizonyítékok. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. amelyek intrauterin történéseket. de csak a clozapin az. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. ezért feltételezik. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. és magatartászavarok. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra). A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. amelyek irreverzibilisek is lehetnek. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). A relapsus gyakori. Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. téveseszmék. még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. . amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus.27. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. hippocampus és amygdala). hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. Egyelôre nem tisztázott. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. A negatív tüneteket. az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. ha abbahagyja a gyógyszer szedését. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra).

A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. Propil-amin oldallánc. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. a betegek jól tolerálják. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. mint a D3-receptorokon. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. sulpirid) elnevezés onnan származik. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. mint a chlorpromaziné. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. A flupenthixol. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. Ritkán. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. bár a thioridazin. bár éppen az atípusos vegyületek azok. és ma is széleskörben alkalmazzák. Gátolja az 5-HT2-receptorokat. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. Egy másik ok lehet. mint a clozapin. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. Egyelôre nem tisztázott. és bár meglehetôsen szedatív hatású. anaemia haemolytica. A D2-receptorok (és a D3. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. mivel a betegek kb. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. thioridazin. A clozapin különleges szer. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. bôrkiütések. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. Egyfelôl. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. mint a striatalisokhoz. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. bár ennek oka nem ismeretes. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. 3%-ában neutropeniát és kb. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. Ugyanakkor. A clozapint egyesek úgy tekintik. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz.és α-adrenerg-receptorokat. és kevésbé okoz szedációt. a perphenazin és a trifluoperazin. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. Lényeges lehet azonban.) A clozapin atípusos tulajdonságú.és 5-HT2-receptorokat. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. magas dózisban retinakárosodást okozhat. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. D3 és D4.mint például orthostaticus hypotensiót. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. szájszárazságot okoznak. 61 . Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. Piperidin oldallánc. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. D4-altípus) mind a preszinaptikus. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. és nem gátolja a kolinerg. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. mint például agranulocytosis. D3-. míg a D2-szerû csoportba a D2. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. mint más neuroleptikumoké. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. risperidon. A vegyület elônye. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. Piperazin oldallánc. Ma még tisztázatlan. Ez azonban puszta feltételezés. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. Ugyanakkor. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. minden antipszichotikum dopaminantagonista. ezért feltételezik. valamint hypotoniát. amelynek nincs szedatív hatása. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). mint az újabb vegyületek. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. mint a chlorpromazin. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. A risperidon újabb antipszichotikum. különösképpen idôsekben. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. 2. Mivel a nucleus caudatus területén. 1. Igen erôsen szedatív hatású. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. 3. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. cholestaticus icterus és fényérzékenység. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. beleértve a muszkarin. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal.

A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. pánikot. Ennek oka ismeretlen. de a konvulzió is gyakori. A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. amely a magatartás.(NA) és/vagy a szerotonin. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. A depresszióban. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. mint a mánia. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. az étvágy. 62 .(5-HT) felvételét (fent balra). kórjóslata általában kedvezô. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. a munkaképesség. hányást. hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. és bár öngyilkossághoz is vezethet. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. A betegek kb. amely sokkal gyakoribb. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. jobb teória mégsem lépett a helyébe. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. különösen a MAO-gátlóké hányingert. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják.28. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat.

hasmenés és székrekedés. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. fejezet). Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. hányás. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat. vadhús. és ha lefekvéskor adják. de nem antidepresszáns hatású. hányás. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin.5-1. mivel számos második generációs antidepresszáns.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). mianserin. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. hypotoniát és comát okoz. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. hypothyroidismus és súlynövekedés.és szerotonin-raktárakat. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. sajt.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat.és/vagy szerotonin-koncentrációját. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. valamint a β1. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. és csökkentik a barbiturátok. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. Túldozírozás esetén. vagy azoknál. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. trazodon). anorexia. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. akkor hipnotikumként is hat.0 mM). A szer jól tolerálható. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik. 63 . A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. vizeletretenciót. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. mint a többi MAO-gátló. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. de mivel reverzíbilis gátlószer. kéztremor. A lítiumot. homályos látást. 26. szédülés. Nem tisztázott. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl. egy. de vannak más jellegû mellékhatásaik. továbbá azoknál. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. ataxia. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. Úgyszintén. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. ephedrin. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. Az acut mania kezelésére is adják. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. de ha az enzim gátolt.A depresszió monoamin-elmélete. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. Terápiás szélessége kicsi.és/vagy 5-HT-visszavételt. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. amint a szer adását megszüntetjük. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. Különösen nehéz megérteni. de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát. alkoholos italok) fellépô. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat. A venlafaxin olyan új szer. gyakran okoz depressziót. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. Különösképpen azért. fejezet). A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. Hatásmechanizmus. A moclobemid reverzibilis gátlószer. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). amely kiüríti az agyban a noradrenalin. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. de azt kimutatták. confusio. amely mind a noradrenalin. Receptor-reguláció. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. A reserpin. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. hasmenés. néhány vegyület antidepresszáns hatású. székrekedést. mind a 5-HT-felvételét gátolja.

amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. Ide tartoznak a lokális interneuronok. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. Az opioidok gyakran okoznak hányingert. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). hogy peptideket szabadít fel (pl. Így. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. mint például a codein. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. Hasonlóképpen. mind az agytörzsben. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. és ahol indokolt. fejezet). hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. amelyek opioid peptideket (pl. satírozott terület). ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része.29. P-anyag. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. eufóriát és szedációt okoz. Sajnos. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. Ez analgesiát. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. . légzésdepressziót. Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. met-enkefalin) szabadítanak fel. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. Az elektroakupunkturás analgesia. Néhány analgetikum. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. székrekedést okoznak. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni.

Az enkefalinok a δ-receptorokra.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. Ez részben annak köszönhetô. vagy légzésdepressziót okozhat. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. székrekedést és hypotoniát. Néhány opioid analgetikum (pl. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. mint pl. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. mind az agyban. a III. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. pentazocin. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. bár tartós hányást okozhat. a σreceptorok nem opioid receptorok. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). míg a paracetamol hepatotoxikus. convulsiók). fele. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). szedácio. (A fenciklidin. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. légzésdepresszió. ezekhez a receptorokhoz kötôdik.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat.Az opioidokat úgy definiálják. A morfinnál erôsebben euforizál. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz.és σ-receptorokon agonistaként. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. de rövidebb ideig hat. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. eufória. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. fejezet). rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. mint az NSAID-ok magukban. amely κ-agonista és µ-antagonista. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. A µ. A κ. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. Mellékhatásai (székrekedés. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. analgesia. A légzésdepresszió. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. mint a morfin. amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. hogy dependenciát okoz. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. különösen ha intrathecalisan adják. dinorfin-A). mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. co-proxamol). míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. A nalbuphin. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. naloxonnal nehezen fordítható meg. A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal. Dependencia. amely pszichostimuláns. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. E peptidek pontos funkciója. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik). 65 . A vegyület kb. hyperpyrexiát és konvulziót. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. hogy olyan vegyületek. hányás. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. Kevésbé valószinû. A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. A diamorphin (heroin. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. A pethidin a MAO gátlókkal (28. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. amennyiben elôfordul. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. amely kevésbé okoz analgesiát. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. fejezet). Ugyanakkor. Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. fejezet) csökkenthetôk. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. morfin). de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. hogy gyakran hallucinációkat. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. csökkent válaszkészség) alakul ki. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. visszaélésre lehetnek alkalmasak. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére.

Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). cinnarizin). és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. az 5-HT3 antagonistákat (pl. Másrészrôl.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. toxinok.30. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. Antiemetikumok (hányás. Éppen ezért. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. ha lehetséges. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). ondansetron. digoxin). amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. a migrént és a terhességet. H. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. opioidok. A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. Egyelôre tisztázatlan. beleértve a gyógyszereket (pl. de perifériás hatásuk is fontos lehet. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. a vestibularis betegséget. hatásosak lehetnek. tengeribetegség). mint megállítani amikor már elkezdôdött. a provokatív mozgásokat (pl. a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. opioidok. Az utóbbi idôben. ipecacuanha. 66 . 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. citotoxikus szerek. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére. a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. amely megmagyarázza. anaestetikumok. az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. bár gyakoriak a mellékhatások. promazin.

mint antiemetikumot. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). az ondansetronnál. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. hányingerrel és hányással párosul. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. 2. Ugyanakkor. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. kapott rosszulléteket. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. Vestibularis betegség. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. Vestibularis rendszer. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. Ez elôny lehet pl. A vestibularis. de kevesebb mellékhatást okoz. A szédülés heves rohamai hányingerrel. amelynek a hányás az alapja. szédülést eredményez (bármi. prochlorperazin). A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. a légzés visszatartott. segíthetnek a problémán. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. amelyeket kaphattak. Nucleus solitarius. Kevésbé szedatív. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. A hányásközpont a nervus vagus. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. A tengeribetegségrôl azt tartják. migrénben. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. mint pl. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). Limbikus agy. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. A gyógyszer okozta hányás. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). vagy extrapiramidális tüneteket.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. amely a forgómozgás téves érzékelése. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. hányingerrel és hányással. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. Kemoszenzitív triggerzóna. Bármely patológiás folyamat. hányással. 5. mint pl. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. hogy az. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. szájszárazságot és homályos látást. fejezet). Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. levegôben stb. hideg verejték. hányinger és hányás jellemzi. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. fejezet). hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. mint antiemetikumokat. amely akkor fordulhat elô. kerülni kell a fejmozgatást. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. A betegséget sápadtság. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). 4. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. de egyesek. amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. Nem ismeretes. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. a cisplatin. 67 . Klinikai vizsgálatokban igazolták. pl. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. A folyamatos provokatív mozgás (pl. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. Például. Terhesség. metoclopramid és dexamethason. amely gyakran okoz álmosságot. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt. A metoclopramid D2 antagonista. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. 3. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. mint a chlorpromazin. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. szimpatikus hiperaktivitással. A glottis zár. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. Az 5-HT3 antagonistáknál. súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. 27.

hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. mint a tizenkilencedik században. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. vagy idônként azért. A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. amikor a laudanumot. A tolerancia jellemzôje. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). Mikrodialízis technikával. nikotin. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. septicaemia stb. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. A gyors felszívódás (pl. egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. Az elkerülhetô. psychostimulánsok. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. Ugyanakkor. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). opioidok. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. Annak valószínûsége. az adagolás és maga az egyén. a káros túlgyógyszerelés (pl. amphetamin) megvonása depressziót. vagy amelynek használata illegális. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. Általánosságban. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS). mint például a gyógyszer fajtája. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. vagy veszélyezteti az egyén. intravénás injekció. a beadás módja. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. alkohol. stimulánsok). szippantása) fokozza a dependenciakészséget. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. benzodiazepinek. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét.). hepatitis. . a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. Így a depresszánsok (pl. kokain vagy heroin szívása. amphetamin. számos tényezôtôl függ. amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. amely károsítja. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti.31. Egyes vegyületek (pl. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). míg a stimulánsok (pl. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez. de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol.

mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. izzadást. A clonidin ugyancsak segíthet. hasis). amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. Az MDMA-t széles körben használják. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. ingerlékenységet. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. A methylendioxymethamphetamin (MDMA. A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. bôr tapasz) alkalmazásával. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. amelyben az egyén agitálttá. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. Az Egyesült Királyságban évente kb. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. úgymint tüdôrák. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. füstölhetô. amely sokkal illékonyabb. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). úgymint pánik. Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. különösen a hányingert. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. tachycardia) rendelkeznek.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). A cannabis. ingerlékenység. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. amelyek némelyike ismert karcinogén. Eufóriát. mint például a methadoné. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. visszacsapás) jelenséghez. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. rágógumi. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. A tartós hatású szerek elvonása. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. és pszichotoxikus hatásúak. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. 69 . hányingert és hányást eredményez. Cannabis (marihuána.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. és insomniát okoznak. bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. A nikotin fokozza az éberséget. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést. hypertonia. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. amely mind stimuláns. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. tremort. tartósabb. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. nikotinéhség. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. míg a szabad bázis („crack”). így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. libabôrt. pl. mint „felfrissítô” szert. mind hallucinogén. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. Ugyanakkor. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. anorexiát. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. orrspray. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. hányást és hasmenést. mind depresszáns hatású. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl.

A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. így kiválasztása fokozódik. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással.32. ezért gyakran ezeket adják elsôként. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). gyomortáji fájdalmak. hogy a propionsav-származékok (pl. ibuprofen. és nem okoz gyomorirritációt. Orálisan jól felszívódik. mint gyenge analgetikumot. Az NSAID-okat úgy tekintik. fejezet). Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. csonttumor). különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. 70 . Mivel úgy tûnik. 4 óra a hatástartama. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. indukálható izoforma. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. Mivel gyenge sav (pKs = 3. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. a COX-2 indukcióját fokozzák. amelynek kb. hányinger és gastritis). Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. vesekôroham. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. hányás. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. fogfájás. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. Alkalmazásuk széleskörû. Hátránya. hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek. mégis széles körben alkalmazzák. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. Sajnos. fejezet). ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. hasi katasztrófa) enyhítésére. fülzúgás). Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. és 44. Ugyanakkor. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. hogy azok hatékonysága hasonló. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. myocardialis infarctus.

de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. A gátlás annak következménye. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. ulceratio. mint például az ibuprofent. mivel adásukra hosszú ideig. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. A misoprostol PGE1 származék.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. legalábbis részben. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. fejfájás és szédülés. hisztamin. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. valamint só. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. Ugyanakkor. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. 71 . Ecetsavszármazékok. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. Ezzel szemben. a paracetamol hatásos. gyomorvérzés. részben azért. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. Gastrointestinalis rendszer. A COX mûködésének mechanizmusa. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. de a perifériás hatás a meghatározó. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. pangásos szívelégtelenségben. Gyulladásos arthritisek.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. Mindazonáltal. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. cirrhosisban). fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. azokban az esetekben. A peroxid a hem. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. különösen az olyan betegekben. de erôsen toxikus vegyület. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. Az akut rohamokat indomethacinnal. mint pl. felszabadulással társul (pl. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. amely elnyomja a gyógyszer hatását. de nagy a nemkívánt mellékhatások. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. Nephrotoxicitás. elôfordulásának valószínûsége. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat. A paracetamol. mint megszünteti a gyulladást. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. A colchicin azonban hányingert. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. mind centrálisan kifejtik. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. naproxennal. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. hányást. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. részben pedig azért. magas dózisban lehet szükség. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. A colchicin hatékony szer köszvényben. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. amelyek a vesemedullában. bradikinin) okozta fájdalmat. merevségét és a duzzanatot enyhítik. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. mint pl. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. Pirazolonok. Gyulladáscsökkentô hatás. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. Oxicam-származékok. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. Az uricosuriás szerek.

elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. ACTH) felszabadulást eredményez.(adrenokortikotrop hormon. 72 . Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. asthma bronchiale. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész). Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. colitis ulcerosa. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge.és fehérje-anyagcserére hatnak.33. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. ). A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. vagy nincsen. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. A mineralokortikoidok. A glükokortikoidok. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. ). Addison-kórban) szenvedô betegeknek. A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. emberben a szénhidrát. Ezek. amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. reninangiotenzin rendszer. amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. rheumatoid arthritis. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. de más faktorok hatása (pl. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. elsôsorban az aldoszteron. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai). Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik.

amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. így súlyos stressz esetén (pl. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. glaucoma. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. Fertôzések. Immunszupresszív hatások. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. cataracta. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. infekció) további szteroidot kell adni. tiroid. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. magas K+. Mellékvese-szupresszió. tuberculosis). A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. Gyulladásgátló hatások. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. valamint (iii) helyileg (pl.) Anyagcserehatások. angiotenzin-II.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. 73 . amelyek a szteroid-. fejezet). mint orálisan. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak.). A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. Így. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. mint például az agyi oedema. mûtét. A kortikotropinról azt is feltételezik. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. Hatások. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t. ulcus pepticum és a meglévô. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. ekzemában kenôcs formájában. ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. vagy az azt követô adrenalectomiában). A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. mint a prosztaglandinok.(35. Anyagcserehatások. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. alacsony plazma Na+. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. Addison-kórban. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. mivel a proteinszintézis gátolt. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik.

LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. mesterolon) orálisan is aktívak. E) fejlôdik. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent).és LHszuppresszió. Az LH. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. és nagyobb mûtétek után. ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja. míg 74 a szintetikus androgének (pl. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. tónusban) a tesztoszteron hozza létre. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. ) negatív feedback hatása alatt áll. továbbá az FSH. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra).34. ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl. A herék (jobbra. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. illetve androgéneket).és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket.

A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. hogy a korábbi thromboembolia. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. és ezáltal fokozzák az FSH. dometriosis. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. Hatásmechanizmus. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. pl. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. A súlyos mellékhatások száma kevés. Ugyanakkor. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. feltéve. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. hogy a menstruáció bekövetkezzen. áttöréses vérzés. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. tónusban). A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. fejfájás és hányinger. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). Számos menstruációs kórképben (pl. libidováltozás. phenobarbital. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. mint pl. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. Az enzim indukciót kiváltó szerek. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. a prostatában. „Abortusz tabletta”. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik.ront (középen balra) választ el. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. így gátolják az ovulációt. hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. Kb. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. Nemkívánt mellékhatások. a dohányzás. vérzési zavarok). Hatások. míg a bôrben. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. dysmenorrhoea. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. carbamazepin. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. Az androgének nôkben számos. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. 75 . A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. hirsutismus. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. olyan esetekben. súlynövekedés. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. görccsel járó dysmenorrhoeában). A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. mind a kombinációs. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. az emlô érzékenysége. amit azután a menstruáció során elveszít. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. Folyamatos. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad.és LH-felszabadulást.

mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. A jodidot az aktív. szervspecifikus autoimmun betegség. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R).és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. fejlôdéséért.35. A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására. a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper. „beépül” és T3 ( ). illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). tireotropinfüggô pumpa ( ). Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. és ott kolloid formában tárolódik ( ). amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. . propranolol) gátolható. A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). Egy másik hormont. vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. Ezt követôen. A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. ahol az. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. A populáció kb.

A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. A T4 úgy tûnik. Emellett. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist. az étvágy-. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus).5%-ban.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. amely hôérzékenységet. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). és a szív perctérfogatának csökkenése. A hatás kialakulása késik. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. A kb. A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra). és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. leltetett addig. hogy a plazmamembránban. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat.1%). A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. mint a T4. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. A propranololt hydrocortisonnal. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). és ha szükséges. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. amelyet a hypothalamus szintetizál. a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. izzadást és tremort okoz. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. struma) eredményezi. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. de úgy gondolják. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. A jodidok számos. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. így sokkal gyorsabban hat. Jód. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. 77 . A felsô szemhéjak visszahúzódottak. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. ha a plazmaprotein. Amellett. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán.95%ban) kerül elszállításra. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. TSH. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. A liothyronin a T3 nátriumsója. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb. különösen a dijód-tironin képzôdést. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. Hatások. majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása.4%). Ez teszi lehetôvé. T3 és T4. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. hogy zömmel a T3 prohormonja. és ha állapotuk rosszabbodott. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. A bôrt szárazság jellemzi. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. mint a carbimazol esetében (0. illetve 99. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô. 20%-áért felelôs. A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. hogy jelezzék a torokfájást). A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). bár ez vitatott. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk.

amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. pl. az izmok. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak.36. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. A II. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent). a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. típu- . A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. Igazolt. Ez az I. ami gyakran elhízással párosul. de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. és az inzulin pótlása szükséges. amely acet-ecetsavvá alakul. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. A II.

injekciójának kombinációjából áll. ha a tolbutamid nem. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. Étkezés közben kell bevenni. A II. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. hatástartam maximum 8 órán keresztül). Nemkívánt mellékhatásai hányinger. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. Így. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. További igény. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. a reggeli és az esti étkezés elôtt. Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. olyan. hasmenés. Ha a glibenclamid hatástalan. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. Inzulin antitestek. kétfázisban ható kombinációk oldódó. Inzulinadagolási sémák. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. Súlyos esetben. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. különösen idôs betegek esetében. (Ilyen adagolási séma. Biguanidek. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. 30% oldódó és gyület. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. cinkkel együtt tartalmazzák. Az inzulint sc. és étkezés hatására fokozódik. A II. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. Nemkívánt mellékhatások. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. akkor coma és halál következhet be.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). csúcshatás 2-4 óra között. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. hányás. 70% isophan).és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. Az inzulinreceptorok két α. A granulák az inzulint kristályos formában. rossz közérzet és igen ritkán. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. de az esetek kb. A keverék úgy készül. Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. több glükóz lép be a ß-sejtekbe. ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. membránátívelô glikoproteinek. hogy intenzív kontroll mellett. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. amelynek hatástartama maximum 35 óra. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. típusú diabeteses betegek azon csoportja. mint az amorf). közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. elhízott egyéneknél). Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. (A hatás kialakulása 30 perc. egyharmada kedvezôen befolyásolható. Inzulinfelszabadulás. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. vagy az inzulin cinkkel. amely két. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. Az állandó hatású. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. míg kisebb részük megmaradt a sertés. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. ha eszméletlen).sú diabetesesek kb. flatulencia. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. 20 óra). 79 . egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. Rövid hatástartamú készítmények. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. Ezek általában azok a soványabb betegek. A legtöbb I. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. humán inzulinnal kezelik. Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. amely naponta kétszer. mint a glibenclamid. valamint az étkezések elôtt. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. A tolbutamid kevésbé hatékony. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe.

A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. rontva funkcióját. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). pl. A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). azt az enzimet. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. ahol a nitrocsoportja redukálódik. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek. A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. és a folsavat maguk szintetizálják. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. fejezet). a bacillusok pálcika alakúak). Az 5-nitro-imidazolok. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). A szer bediffundál a szervezetbe.37. Úgy tartják. mint a szulfonamidok. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. trimetoprim. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. Jelentôségük ma már kisebb. de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. Toxicitása szelektív. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. Számos szulfonamid ismert. mint a humán enzimhez.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. orális hatékonyságuk. ez pedig sejthalált eredményez. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. vagy nem (Gram-negatív). 80 . Emellett.

de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. Elôfordulhat konvulzió is. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. mivel az a baktérium. hányás. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt.Szelektív toxicitás. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. szédülés és fejfájás. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. amelyek károsítják a szert. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. Pseudomonas aeruginosa. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. vagy tumorsejteket. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. amely idôközben válik rezisztensé. fejezet). akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. amelyekkel megkíséreljük. A rosszul oldódó szulfonamid. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. Szelekció. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. mint például agranulocytosis. plazmahíd) révén kerülhetnek át. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. ide értve a Bacteroides-törzseket. kortikoszteroidok. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. A mellékhatások ritkák.és Campylobacter-törzsek. idôvel rezisztenssé válik. vagy öröklött. fejezet) fertôzésekben. mint például sulfadiazin. A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. * Az E. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. pl. vírusokat. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. 2. amely korábban érzékeny volt. mint az E. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. Ugyanakkor. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. A súlyosabb reakciók. is hatékony. Giardia lamblia. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. Ez megelôzhetô. sokkal ritkább.vagy csalánkiütéses). nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. 4. coli. Átvitt rezisztencia. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. 81 . Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. 3. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. 2. bôrkiütés. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. de a hatástartama hosszabb. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. Csökkent gyógyszerakkumuláció. Salmonella. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. A jobban oldódó szulfonamidoknál. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. amelyek nem. de klinikai szempontból a Staphylococcus. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. Nemkívánatos mellékhatások. átkerül az egyik baktériumból a másikba. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki. A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. de adható parenterálisan is. ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. ezzel károsítja azt. A kötôhelyek megváltozása. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. a Stevens-Johnson-szindróma. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. Trichomonas vaginalis (42. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. Inaktiváló enzimek. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. 1. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. számottevôen felerôsíti.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. de jelentkezhet hányinger. Ebben az esetben az a gén. baktériumokat. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. azaz Entamoeba histolytica. mint pl.

amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. 82 . penicillinrezisztenciát eredményez. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. Néhány penicillin. amelyek a sejtfalat építik fel. fejezet). amely felnyitja a β-laktám gyûrût. ezért parenterálisan kell adni. mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. A szélesspektrumú penicillinek. Súlyos. pentaglicin híd révén ( ). pl. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. és továbbra is fontos gyógyszer. semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. pl. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre.38. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. mint például pneumonia és septicaemia. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. de orálisan is aktív. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez. opportunista fertôzéseket okozhat. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. E hatás annak köszönhetô. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. penicillináz). Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37.

amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. Septicaemiában és endocarditisben. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. A flucloxacillin kevésbé hatékony. tüdôgyulladás. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. Szélesspektrumú penicillinek. pneumonia. amely orálisan nem szívódik fel. 10 órára nyúlik meg. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. Felszívódása azonban változó. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. 83 . Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható.A penicillinek toxicitása igen alacsony. mint pl. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. mint a cefuroxim. A co-amoxicillin az olyan lég. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. mint a benzylpenicillin. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. de kevésbé aktív. A methicillinre. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. aminoglikozidokkal kombinálva adható. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. endocarditis és septicaemia. A piperacillint. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. septicaemia. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. Reumás láz megelôzésére is adják. különösen a kórházak számára. Adása intramuscularisan történik. kivéve meningitis esetén. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. amely bôrkiütéseket és ritkán. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. amelyet viszont parenterálisan kell adni. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. streptococcus. meningococcus és leptospira fertôzések. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. Félszintetikus penicillinszármazék. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. sebfertôzések. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. az esetek kb. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. Az amoxicillin- perszenzitivitás. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. és rezisztens a penicillinázra. Súlyos fertôzések (pl. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. amikor a többi antibiotikum hatástalan. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. de anuriában kb. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. A flucloxacillint penicillináztermelô. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. amely végzetes lehet. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. ezért hatásosak számos Escherichia coli. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. Pseudomonas-ellenes penicillinek. A peptidoglikán képzôdést gátolja. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. de hatásspektruma szûk. de az agyba történô penetrációja rossz. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. és septicaemia kezelésére. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus.

A makrolidek (pl. tetraciklinek. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. pl. A tetraciklinek orálisan aktív. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. mint a Gramnegatívak. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. szélesspektrumú antibiotikumok. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy.39. mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. de súlyos mellékhatásai (pl. ) a tRNS-ek hordozzák. A-kötôhely ) haladnak keresztül. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. ). Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. Az aminoglikozidokat. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. 84 . amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). a gentamicint parenterálisan kell adagolni.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják.

szulfonamidok. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. trachoma. magnéziumionok (pl. Ugyanakkor. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. vagy adenilálódás révén inaktiválják. antacidok). Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. A gentamicin a penicillinnel. súlyos mellékhatásai. Staphylococcus. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. mint pl. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. és rendszerint fatális). ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. Chlamydia (nemspecifikus urethritis. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. de adhatók parenterálisan is. amelyek a vegyületet acetiláció. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. foszforiláció. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. Ezeknek az antihisztaminoknak. alhasi puffadás. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. de terápiás indexük kicsi. Ugyanakkor. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. amelyhez egy. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. a meningitisben hatástalanok. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. 85 . mivel a makrofágokba. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. vagy újszülötteknek. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. jól penetrálnak. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. ha a vegyületet nagy dózisban. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. fôleg a Streptococcus-. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. Természetesen. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. A penicillintôl eltérôen. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. Staphylococcus-. és ezért a phenytoin. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. azaz sápadtság. A vesén keresztül választódnak ki. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. életveszélyes Gram-negatív (pl. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. aminoglikozidok. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. Baktericid hatásúak. részben aktív transzport révén akkumulálódik. hányás és kollapszus lép fel. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. amennyiben szükséges. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. isoniazid. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. Mellékhatásként hasmenést. és a kalciumionok (tej). Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. mint pl. az antibiotikumérzékenység megismeréséig. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan.és fehérvérsejtszuppresszió. különösen akkor. pyrazinamid. Fô alkalmazási területe az akut. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. A makrolidek igen biztonságos szerek. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek.

különösen az igen hatékony acyclovir. A triazolok (balra. morbilli. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. fejezet). Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. és citosztatikum-kezeltek) fordul elô.40. Az imidazolok (balra. még szelektívebb vírusellenes szerek. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. rabies. ) pórusokat hoz létre. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. Az interferon-α olyan antivirális protein. Az persistens. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. A zidovudin. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. Gomba. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. poliomyelitis. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. mint az amphotericin. amelyet a leukocyták termelnek. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. sárgaláz. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. 86 . ) az imidazolokhoz hasonló. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. kortikoszteroid-. mumps. újabb vegyületek.és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. ami a DNS-szintézist gátolja (43. az amphotericin pedig erôsen toxikus. Az újabb vegyületek. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. reverz-transzkriptáz). A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. Az amphotericin polién antibiotikum. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. A vegyület szelektíven toxikus. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk.

de túlságosan toxikus. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. 1. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. köröm-. a Cryptococcus neoformans. candida vagy cryptococcus okozta. A herpesvírusok. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. valamint hajfertôzést okoznak. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. pl. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. A clotrimazolt. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. mint pl. beleértve a szájpenészt. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus. neutropenia. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul. A vegyület beépül a DNS-láncba. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. Az élesztôgombák egysejtû. 3. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. a vaginitist. amelyet egy korábbi VZV. hányást. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. borzongás és hányinger lép fel. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. citosztatikum. ezért intravénás infúzióban. és bôr-. és így a DNS lánc felépülés megszakad. Mellékhatásként hányingert. továbbá az Aspergillus fumigatus. immunveszélyeztetett betegeknek adják. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. A vegyület helyileg. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. Orálisan rosszul szívódik fel. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. Az acyclovir szelektíven toxikus. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. hogy a Lassa-lázban hatásos. ha idôben felfigyelnek rá. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. A két vegyület szinergista módon hat. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. kivéve ha lokálisan adják a bôr. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik. és az aspergillus.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. de hoszszú. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). Legnagyobb hátránya. de nem pusztítja el azokat. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. anaemia. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. γ-Globulin. pl.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. amely csak akkor reverzibilis. hogy hatásspektruma szûk. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. hányinger és fejfájás. 2. és mind a felületi. Ez a gomba számos betegség okozója. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz.(CMV) fertôzésben szenvedô. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. amely a bél. 87 . orálisan és parenterálisan adva is hatásos. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. kör vagy ovális alakú gombák. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák.

általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. moszkítók). ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. pl. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. de más módszerek. pl. Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. mint humán tubulinokhoz. amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). A bélférgek olyan férgek. A túlnépesedés. A nematodák izmaiban mind excitátoros. Parazitaellenes szerek I. mint GABA agonista hathat. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. fejezet). hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. míg a piperazin (balra középen). diethylcarbamazin. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). mebendazol (balra középen). A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. fonálféreg. Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. Bár a mikroorganizmusokat. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. illetve a γ-aminovajsav (GABA). 88 . és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. pl. amely a férgek eltávolítását eredményezi. giardiasis. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. szintén fontos lehet. mint pl. 42. Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik.41.

de nem gyógyítja az onchocerciasist. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. 89 . amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. Fonálférgek (végbélgiliszta). mansoni. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. különösen gyerekeknél. de nem a kifejlett férgeket. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. haematobium) vagy a beleket (S. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. Brugia malayi vagy B. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. A fonalférgeknek mind a kifejlett. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). de igen sok. Ugyanakkor. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. levamisollal vagy pyrantellel történik. A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. A piperazin szintén hatásos. gyakran súlyos reakciókkal. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. oxyuriassisban. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. A kezelés praziquantellal történik. solium fertôzés akkor fordul elô. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. amelyek erôsen szelektív szerek. Feltehetôleg még fontosabb. Ezek a kicsi giliszták (kb. az újabb vizsgálatok arra utalnak. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. de nem a kifejlett férgekkel szemben. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. S. japonicum) támadja meg. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. Gyakoriak az enyhe. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. A gyerekek korán megfertôzôdnek. míg a pyrantel nem. A végbél viszketése a fô tünet. amikor a fertôzött vízben játszanak. cati lárváinak infekciója okozza. ha félig fôtt fertôzött marha. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. A másodlagos gazda egy vizi csiga. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. tünetmentes fertôzések. A kezelés orális mebendazollal. különösen ott. beleértve a szemet is. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. timori fertôzés. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. amely elpusztítja a vándorló férgeket. Ostorgiliszták. de hányást és hasmenést okozhat. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban. Kezelésére a mebendazol hatásos. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában.vagy sertéshúst fogyasztunk. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. Az Enterobius vermicularis (kb. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Indiában és Indonéziában él. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. Természetesen. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. Fonalféreg fertôzések. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt.

a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. ezért a profilaxisban alkalmazzák. ovale esetében (de a P. és ezek egyike-másika. Ez a betegség pre-erythrocyta-. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. és akkor használják. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. vivax P. A gyorsan ható szereket (chloroquin. falciparum P. vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. malariae P. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz).42. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. sem Észak-Amerikában nem endémiás. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. fent jobbra). a giardiasis. Parazitaellenes szerek: II. chinin. A proguanil hatása igen lassú. A P. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . fent jobbra). falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). és visszaesést okoznak a betegségben ( ). amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). fent balra) fecskendez. pl. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. vivax és P. A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. 90 . mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják.

Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. fülzúgás. Nemkívánt mellékhatások. Gyakori kórokozó a bélben. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. immunszuppreszszív szerek. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. míg a tünetmentes fertôzésekben. A chinint. A suramin. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. fejezet. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. de nem hat a máj-schizontákra. Mind a bôr-. felfúvódást és hasmenést okoz. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. orálisan. Co-trimoxazollal (37. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. Valószínû. amit nem célszerû használni a kezelésére. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. A pentamidint és amphotericint (40. A chloroquint általában orálisan adják. A pyrimethamin. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. vagy feltételezett. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. Ugyanakkor. Számos mellékhatása van. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. vivax és P. methotrexat. A két gyógyszer szelektíven toxikus. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. ahol cysták találhatók. A chinin. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. amely toxikus. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. hasmenést. 91 . ovale schizon- tákat. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. hányinger. A P. ovale fertôzésekben alkalmazzák. A világ legnagyobb részén a P. A vér–agy-gáton nem jut át. fejezet) második választásként alkalmazzák. ahol nagy a valószínûsége a P. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. fejezet) alkalmaznak. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. A magasabb dózisok hányingert. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. A P. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. parenteralisan vagy inhalálva adva. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. amelyek idônként végzetesek.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. Ha a quinin-rezisztencia ismert. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. bôrkiütést. hányást. A P. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. ugyanakkor kevésbé toxikusak. Hatásmechanizmus. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. mint a pyrimethamin. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. amely elöli a májban az „alvó” P. hányás. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. 40. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. mint a humán enzimhez (vö. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. Hatásmechanizmus. a mefloquint és a halofantrint a P. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. körte alakú protozoon. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. a diloxanid furoát adása is szükséges. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. A chinin szükség esetén (pl. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. fejezet). és a neurológiai panaszokra hatástalan. A pyrimethamin és dapson kombinációját. fejfájás. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. csak a támadáspontjuk különbözô (35. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. vivax és P.

sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. mint az ép szövetekben. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. míg mások (ciklus-specifikus szerek. mind az osztódó. tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. há- . hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. mint a monoterápia. Éppen ezért toxikusak. Számos rákos megbetegedés. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. mint daganatellenes szereket. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. mint pl. hányinger. a procarbazin. ribosomális. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). de különösen a csontvelôt. ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek. de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. vagy ha az nem lehetséges. A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják.43. egészséges sejtekre nézve. ábrán balra). A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). mind a tumorsejtekre.

Például a mustárnitrogén. rendszerint kombinációban más szerekkel. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. Jótékony hatásuk attól függ. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély.nyás (antiemetikumokkal. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. A vincristin és a bleomycin kivételek. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. Az akut lymphaticus leukaemiában. colorectalis carcinoma. Néhány tumor.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. Ez. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô). különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. de vesekárosodást okozhat. Ennek ésszerû magyarázata. Egyik metabolitja. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. míg toxicitásuk nem additív. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. A doxorubicin antraciklin származék. hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat.és RNS-szintézist. Antipirimidinek. mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. buserelin) alkalmaznak. orális és intestinalis ulceratio. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. különösen az emlô. lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. A fluorouracilt általában iv. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. 93 . feltehetôleg azért. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. adják és a szolid tumorok. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. orchiectomia prostata-carcinomában). A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. melanoma). A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. az akrolein. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. de kevésbé neurotoxikus. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. pl. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. Nem myelotoxikus. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. Gátolja a DNS. prochlorperazinnal. A leukaemiák. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. akut leukaemiákban. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. alopecia és csontvelôszupresszió. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. mint ösztrogén-antagonistát. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. A chlorambucil orálisan alkalmazható. mint a folyamatos monoterápiával. a vincristin (oncovin). A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. ellentétes hatású hormonok. hasmenés. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. a tumort végül is el lehet pusztítani. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. A tamoxifent. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. gekre toxikus hatású. Nemi hormonok és antagonistáik. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. mint a tumorsejtek. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. A vegyületek fôként az akut.

de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. Ugyanakkor. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. mint 1%. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. fejsérülés. A betegek legtöbbje. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. különösen férfiaknál. A szerek további felszívódását csökkenthetjük.o. míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. csak általános ellátást igényel.44. * Paracetamol + dextropropoxyphene.v. amelyek lassítják a gyomor kiürülését). a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. hypo). methionin p. diabetes) egyéb okait. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását.v.v. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. A két. amit elérhetô helyen maradt. 94 . aki önmérgezését feltárta. epilepszia. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i.

vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. attól függ. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. a gyomrot ki kell üríteni. a hiperventilláció és a verejtékezés. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. Normál esetben a paracetamol. Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. A módszer elônye. mint pl. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. 95 . hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. A szén nem abszorbeálja a vasat. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. 15%-nál fordul elô. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. amely metabolikus acidózist okozhat. Aktív szén ismételt dózisai. Az opioidok kómát. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. Azok a betegek. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. akkor az antidotum kezelést folytatják. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. infectió. perifériás arteriák elvesztése). A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. a betegek kb.5-8. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. amelyet még akkor végeztek. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. pl. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. Azok a betegek. konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. mint pl. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. Az acetil-cisztein (intravénás. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. az amfetamin és az „ecstasy”. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. Ha a beteg eszmélet vesztett. hallucináció. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. Ez ionizálja a gyenge savakat. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. mind a szert). A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges.5). tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. oxigén a hipoxia korrekciójára. mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. beleértve az anaphylactoid reakciót. Alkalikus diuresis. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. amelyet aktív szén adása követ. Ehhez hasonlóan. a lítiumot. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. légembólia. Nemkívánt mellékhatások. légzési alkalózist okoz. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. szükségessé téve további dózisokat. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. A döntés. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. A sav-bázis zavarok bonyolultak. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. amelyhez a szer abszorbeálódik.

0. a xantinok. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. anxietás. 4.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. fejezet). a hipoglikémiás szerek. ha a szer glomerulus filtrációval. captopril) választódik ki. de a többi reakció nehezen osztályozható. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). vagy tubuláris szekrécióval (pl. és bár ezek ritkán életveszélyesek. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. digoxin. . DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. az antiarrhythmiás szerek. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. gentamicin és más aminoglikozidok. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. heparinnal elôidézett vérzékenység).45. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. akiknél sokkal valószínûbb. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. A dózistól független (idiosyncrasiás. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. benzodiazepinek – insomnia. vagy a megváltozott farmakokinetikának. a digoxin. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). amphotericin. az aminoglikozidok.

cyclophosphamid) azt feltételezik. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. Az enzim gátlók (pl. Néhány gyógyszer (pl. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. pl. asthma. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. antibiotikum tartalmú krém). de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. pl. Például. vaccinák. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. Más példák a 4. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. carbamazepin. de egyben természetesen ritka is. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. amelyek közül néhány életveszélyes. hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. inzulin. DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. fejezet) kapnak. ezért ha lehetséges. a valproat. Metabolizmus. benzodiazepinek és az alkohol. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. Az alkiláló szerekrôl (pl. anaphylaxis). A nagy molekulák. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. a rákellenes szerek. fejezetben kerülnek tárgyalásra. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. tolbutamid). amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. vagy csökkentik (pl. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. vese glomerulusok) falában. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). phenitoin. dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. 97 . a hasonló hatású szerek pl. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. metoclopramid). a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. warfarin). ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. Ez különösen súlyos. Az anaphylaxis I típusú reakció. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. Bôrkiütések. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. Kiválasztás. azok. de az immunszupresszió (pl. dextrán maguk is immunogének lehetnek. pl. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. az atopiás betegségben (szénanátha.) Megoszlás. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma).és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. phenytoin. urticaria és lymphadenopathia. bôr- kiütés. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. arthritis. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. warfarin. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. A betegség tünetei láz. átjut a méhlepényen. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. Így. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. amelyek növelik (pl. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. néhány kivétellel. TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. Azok közé a szerek közé. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. az érintkezésre való érzékenység oedemás. tartozik a penicillin. fejezet). kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. A létrejövô komplexet. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. amelyeknek alacsony a terápiás indexe. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. A legtöbb gyógyszer. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. A szérum betegség III típusú reakció. Megfordítva. Néhány gyógyszer kivételével (pl. ha primaquint (42. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). Így.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. phenobarbital. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz.

susp. liof. + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. max. gran. 1999 Vademex 1999. MediMedia Információs Kft. supp. 1999 99 . A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. fenn. drg. 2000 Gyógyszerek. im. amp.. caps. NE rect. Országos Egészségbiztosítási Pénztár. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. sc. tápszerek ATC sorrendben. Budapest.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. inj. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük. MediMedia Információs Kft. sol.el... tabl. iv. inf. mg/ttkg mill. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. Budapest. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. és DokiNET Kft. Budapest.

inj. A beavatkozás helyétôl. módjától függôen. Lidocain 1. Egis inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. el. el. inj. inj. inj. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. Lásd alk. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. inj.5% – Adrenalin 0. Lásd alk. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. Lásd alk.001% inj. A beavatkozás helyétôl. procainum 100 . Lásd alk. el. módjától függôen. inj. inj. Marcain 0. módjától függôen. inj. inj.5.0005% inj. módjától függôen. el.25% – Adrenalin 0. Prokain 1% Egis Human inj. A beavatkozás helyétôl.2% Dr. el. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0. Lásd alk. módjától függôen.0005% inj.

5-1.08-0. inj.07-0.6 mg/ttkg 0. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut.3-0.5-10 mg sc. el. inj.08 mg/ttkg iv.. inj.25 mg/ttkg 0. 0. lásd alk. 0. inj. drg. 101 .1 mg/ttkg iv. inj. 2. 1.5 mg im. 15-100 mg 1 mg im. tabl. inj. inj.06-0. caps.5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. sc. inj.6. ICN Magyarország tabl. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok.6 mg/ttkg 0. 0.

szemcsepp szemkenôcs susp. -kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. 2-3 × 5 × 1 csepp. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp. -kenôcs szemcsepp. szemcsepp 5× 5× lásd alk.el.10. el. szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 . 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol. 2-4 × 1 csepp 1-1. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp.

és fülcsepp 1–2 csepp 103 .Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.

aerosol aerosol aerosol. inh. caps. aerosol inh. tabl.4 mg 0. Asthma.5 mg 0. inh.11. aerosol inh.2 mg 0. por inh.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0. inj.6-1. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. inh. por inh. 10 mg 30-45 µg. tabl.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0. sol.3-0. inh. tabl.75 mg sc.. sol.6-1.15-0. tabl. inj..2-0.. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0. sol.3-0. sirup. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl. aerosol. aerosol inh. inh.5 mg sc. inh.2 mg 0. inj. 0. por aerosol aerosol aerosol inh.6-0. aerosol inh. caps. aerosol inh. inj. tabl. aerosol inh.5-1 mg sc.. 5-15 mg 15 mg 104 ..2-0. 1.4 mg 9-18 µg 0. tabl. inh. tabl. elixir retard caps.2 mg iv. caps.4 mg 0. caps. aerosol aerosol inh.. inh. tabl. aerosol inh. por caps.1-0. aerosol inh. por inh. tabl.2-0. por aerosol 0. sol. im. im..

sirup. retard tabl. tabl...5-19. tabl.. inj. tabl. sirup.. caps. tabl. retard caps. 75-100 mg 4 mg iv. filmtabl. inj. supp. tabl. supp. inj. supp.. 105 . tabl. tabl. tabl. susp.F. tabl. csepp inj. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv.. tabl. tabl. drg. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. tabl. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. sirup. inj. (gyermek) csepp caps. drg. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L.. supp. sirup.5 mg. filmtabl.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im.M. rágótabl..5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6. retard filmtabl. inj. tabl.. caps. retard caps. supp. retard tabl. tabl. inj. 1 mg im. tabl.

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

caps. tabl.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . A07D) attapulgitum bismuthum subgall. caps. supp. enema por caps. filmtabl.sol. 1..5 g Salazopyrin EN 0.. caps. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0.2 g lásd alk.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. tabl. tabl. lásd alk. alk. el. el. drg.1 g 5 mg 9g 4 mg. supp. tabl.8-3.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. alk. caps. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr.6-3. tabl. el. el. el. 10-40 mg lásd alk. por. filmtabl. lásd alk. tabl. drg. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. oldat Bélfertôtlenítôk. int. supp. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. klízma tabl. drg. lásd. tabl. A07B. el. lásd alk. tabl. el. retard tabl. tabl. porkeverék 1. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr. max. el. motilitás csökkentôk (A07A. klizma int. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. tabl. el. el. el. drg. drg. adszorbensek.2 g lásd alk. el. drg. caps. lásd alk. caps.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. filmtabl. drg.. 170-340 mg lásd. 600 mg 1-5 g 2. Falk Pharma susp. sol.

tabl. tabl. inj. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl. tabl. tabl.14. tabl. inj. 400 mg 20-80 mg fenn. tabl. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. 10 mg 1. caps. tabl. Biochemie (Novartis) tabl.5 mg 0. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. 400-800 mg iv.. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj.. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . max. tabl. retard tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. 200 mg 50-200 mg max. tabl. Napi átlagdózis 25-100 mg max. filmtabl. tabl. Egis Servier tabl. 4 tabl. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl.

. 150 mg 1-4 mg 0.15. tabl. inj. filmtabl.. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 .2-0. tabl. tabl. filmtabl. tabl. max. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl. tabl. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. filmtabl. tabl. fenn. 0.4 mg iv. tabl. tabl. tabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. tabl.4 mg 0. inj. ua.5-1 mg fenn. 2 g 1-2 mg 40 mg. tabl. tabl. max. tabl. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv. filmtabl. tabl. tabl. inj. 10-20 mg tabl. inj filmtabl. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv.2-0. tabl. filmtabl. filmtabl. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. 80-360 mg ua. tabl. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl. filmtabl. filmtabl.4 mg 250-500 mg. tabl. tabl. 1-2 mg 5-7.5-3 mg este 0. tabl. retard caps. inj. tabl. tabl. retard caps. filmtabl.

Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0. tabl. tabl. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. tabl. filmtabl. caps. el. tabl. filmtabl.. Atenolol comp.. tabl. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn. retard tabl. tabl. tabl. retard caps./inf. tabl. tabl. 12. tabl. el. tabl. filmtabl. retard caps. el.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. tabl. retard drg. tabl. tabl. max. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg. 80 mg 10-20 mg. tabl. tabl. cilazaprilum enalaprilum 2. tabl. filmtabl. tabl. tabl. tabl.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. retard filmtabl. retard film inf. tabl. spray drg. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 .63-1. max. retard filmtabl. tabl. filmtabl. tabl.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. filmtabl. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl. tabl. tabl.. retard filmtabl. max. inj. tabl. inj. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. inf.

5-5 mg. tabl. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. tabl. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. tabl. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. el. caps. Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. filmtabl. 80 mg 113 . filmtabl. filmtabl. caps. tabl. el.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. caps. caps. max. lásd alk.

retard caps. tabl. retard caps. retard tabl. retard tabl. 0.3-12. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . filmtabl. spray caps. el. inf. sol.4 mg. aerosol. lásd alk... lásd alk. retard tabl.c. inj. el.05-0. retard caps. el. aerosol. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj./inf. el. el.. tabl. tabl.5-1 mg/óra lásd alk..1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl. lásd alk. tabl. retard caps. 1. max. tabl.75-3 mg/óra lásd alk. tabl. retard caps.16. inj. tabl. lásd alk. el. raterd tabl.2-10. tapasz tabl. tabl. retard tapasz tapasz inj. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite. el.. caps. filmtabl. el. 0./inf. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk. 5. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. tabl. 40 mg/2 óra 0.8 mg 20-120 mg. inj. tabl. lásd alk. caps. tabl.

inj. tabl. filmtabl. drg. 300-900 mg 300-900 mg 0. 4 mg/ttkg im. inj. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I.5-2. tabl. 360 mg 240-360 mg lásd alk. inj. el.C. caps ICN Magyarország caps. IV. tabl.. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal. el. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj. retard filmtabl. filmtabl. lásd alk... retard tabl. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. filmtabl. inj. tabl. retard caps. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. tabl. lásd alk. el.. drg. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . caps. 600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I. inj.B.17. inj.. retard caps. Boehringer Ingelheim inj. tabl. tabl. el..A. el.0 mg/ttkg lásd alk..

lásd alk. csepp. tabl. inj. lásd alk. lásd alk.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. tabl. el. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac. 20-60 µg iv. el. 0.c. el. el./inf. 0.1 mg iv. inj. lásd alk. el. inj. tabl. 2.5-10 µg/ttkg/perc 0. por amp. inj. infúzióhoz por amp. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj. 30-50 NE/ttkg lásd alk. lásd alk. inj.3-0.2 mg iv. 5 mg lásd alk. el. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. tabl. el. el. inj. inj. csepp lásd alk. lásd alk./inf. el. caps.2 mg s. el.c. el. lásd alk. inj. el.5-1. lásd alk. inj. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0. el. lásd alk. inj. im. el. csepp. el. tabl. inj../inf. inj. el. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 .5 mg s. im.5-40 µg/ttkg/perc 1. lásd alk. inj. lásd alk.18. lásd alk. 0. el. por amp..05-0. lásd alk. inj. el. lásd alk. el. por amp. por amp. lásd alk. por amp. inj. inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19. el. lásd alk. el. lásd alk. inj. tabl.

250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. filmtabl. tabl. el. lásd alk. el. faktor II. /inf. 1-3 g 1-2 g lásd alk. inj. el. lásd alk. lásd alk . el. inj. por amp. inj. 0. inj. inj. lásd alk.. el. filmtabl.. el. lásd alk. por amp. el. por amp. el.. lásd alk. el. el. inj. lásd alk. por amp. el. 100 mg im. inj. el. faktor VIII.el. lásd alk. + faktor IX. el. lásd alk. 500-1000 E 50-100 mg iv. lásd alk. por amp. sol. el. 10-20 mg iv. el. im. por amp. el. inj. por amp. 50-200 NE/ttkg iv. por amp. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. 20-40 mg iv. por amp. tranexamicum lásd alk.5-1 millió NE iv.. por üveg por amp. lásd alk. és X. inj. el. faktor VIII. lásd alk. el. lásd alk. inj. lásd alk. por amp. por amp. lásd alk. el. inj inj.. por amp. por amp. lásd alk. el. inj. el. lásd alk. lásd alk. 15-30 g 16-24 g iv. lásd alk. inj. el. por amp. por amp. lásd alk. filmtabl. lásd alk. inj. im.. el.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg. 1-3 g iv. filmtabl. el. lásd alk. por amp. lásd alk.el. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac. por amp. paraamino-methylbenzoicum ac. gran. lásd alk. IX.

és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl. 1000 mg 118 .. tabl. caps.20. filmtabl. 20-40 mg 20 mg. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. filmtabl. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin.és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. filmtabl. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin. caps. caps. filmtabl. retard caps. max. tabl. caps. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps.

szirup filmtabl.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. 62. inj.21.5 mg 1. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. tabl. 325-650 mg 640 mg 512. 100-200 µg im.5-5 mg 300 µg im. drg.. caps. sc. sc. inj.. tabl. inj. el. inj. inj. filmtabl.. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl. caps.. sirup inj. csepp. 3-9 mg 2. 50-150 NE/ttkg iv.5 mg 325-650 mg 512. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj. 119 . csepp. tabl.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk. el. tabl. 150 NE im. retard drg. filmtabl.

inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 .5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl. tabl. 2. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg.5 mg rohamkor. max. tapasz inj. inj. emulsio/inj. inj.5-2. 300 mg 23. sol. inf. 4 mg 0. el... inj. ostya-tabl. sol. 50-120 mg. 0. drg.% 1. inj.5-4 tf. tabl. tabl. orrspary. el.5-10 mg lásd alk. 5-10 mg/ttkg lásd alk. tabl. 0.5-4.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2.% 0. inj.5 tf. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. individuális 2. inj. el.. 7.5-5 mg iv. inj.. lásd alk.5 mg/ttkg iv. sol.22. életkor függô 100-200 mg iv.4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl.5 mg/10 ttkg állapotfüggô. fenntartó 2.

tabl. tabl..75-1. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab. 0. filmtabl. tabl. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl. tabl. sol. tabl. caps.5 mg 0. inj. sol. retard tabl. tabl. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0. drg.. drg. tabl. 2. rect. tabl.5 mg 0. tabl. inj. tabl. tabl.5 mg iv. tabl. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. tabl.25-0. tabl.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. 7. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg.75-7. tabl. tabl.5 mg 15-30 mg max. caps. tabl. 121 .25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2.. drg. tabl. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab.75-1.5 mg 0. Farm. tabl. tabl. sirup tabl.75-1.24..25-0.5 mg Boehringer Ingelheim tabl. inj..75 mg 0. tabl. tabl. inj. Farm. tabl.5-15 mg po. rect. im. tabl.

filmtabl. 125-500 mg. tabl. inj. sirup (gyermek) inj. tabl.5 mg. retard tabl. retard drg. max. tabl. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . tabl. tabl. sirup. 4-8 mg 1. sirup filmtabl.25. fenn. tabl. rágótabl. caps. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac. tabl. caps. inf. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv. supp. tabl.. sirup caps. tabl. tabl. inj. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. drg. susp. inj. sirup susp... tabl. tabl.... tabl. tabl. fenn. 500-2000 mg 250 mg. 3-6 mg 1 mg iv. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps.. tabl. retadr tabl. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl. 150-250 mg iv.. caps.. tabl. tabl. max.

. caps. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0. tabl. tabl. tabl. tabl. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. tabl. tabl.5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. filmtabl. 2 mg.5-3 mg 10 mg 123 . max. 16 mg 7. tabl. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. tabl.26. caps. el.25-2 g fokozatosan lásd alk. tabl. tabl. inf..

inj.. tabl. tabl.. filmtabl. inj. iv. 75-600 mg 50 mg im. sol. 50-100 mg/4 hét im. iv. filmtabl. filmtabl. tabl. drg. drg. inj. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. tabl. tabl.25-18 mg 5-10 mg im. filmtabl. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im. inj.. inj. filmtabl. tabl. inj. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. tabl.. tabl. 12. filmtabl.5-25 mg/2-4 hét 2. tabl. 200-400 mg im. tabl. inj. csepp inj. inj. inj.5-300 mg 150 mg im.. inj./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . inj.27. tabl. 20-40 mg/2-4 hét 12. csepp..

inj. tabl. max. caps. tabl. im.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2.5 mg 75-500 mg. max. inj. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl. filmtabl. 200 mg 37. tabl. inj. caps. 100 mg 25-150 mg iv. inf. 5-10 mg 120 mg 17. tabl. 50 mg 8 mg. filmtabl. filmtabl.3 g (7-13 éves) 1. inf. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl.. filmtabl. caps. inj.28. 50-100 mg im. inf. filmtabl. filmtabl.. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg.. filmtabl. caps.4 g 2. drg.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) . caps.. max. filmtabl.. filmtabl. sol.4 g 2. caps. filmtabl. inj.4 g 300-600 mg 30 mg. caps. inj... max. csepp. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj. filmtabl./inf. max.4 g. sol. filmtabl..2-2. inj. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg.4 g 3. individuális 2. drg. filmtabl. inf. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg. filmtabl. tabl.. tabl... drg. inj. drg. filmtabl. drg. filmtabl. sol. tabl. 12 mg 50 mg. filmtabl... iv.

24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . 0. Napi átlagdózis lásd alk. inj.. 25-75 mg 50-100 mg iv. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf. retard tabl. supp.. caps. 20 mg 20-60 mg 0.. supp. inj. inj. caps. caps. tabl.. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. tabl. retard tabl.15-0. filmtabl. tabl. im. el. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. csepp caps. inj.29. supp.. lásd alk.. retard caps. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk. 50-300 mg sc. sc. inj..3 mg/ttkg iv. el..05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps. im... tabl. inj. inj. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl. inj. tabl. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl. im. inj.. im. el.

. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac.. supp.. supp. caps. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk. drg.. tabl. sol. el. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. filmtabl. tabl.. filmtabl. supp. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem . caps... filmtabl.. im. drg. filmtabl. tabl. drg. supp.. caps. tabl. caps. csepp tabl. mefenamicum ac. filmtabl. retard tabl. caps. inj. supp. drg. filmtabl.. inj. filmtabl. susp.. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. 32. filmtabl. tabl. retard caps. inj. filmtabl. niflumicum ac. drg. inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl. 50 mg/ttkg 3-6 tabl. retard tabl. inf.. 1998 mg lásd alk. el. retard drg. filmtabl.. tabl...31... gran.

. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl... tabl. caps. emulsio gél sol. gél. tabl. tabl. inj.. caps. Napi átlagdózis 7. susp. 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi.. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. poramp.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im.. filmtabl.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl. supp.. filmtabl. supp. tabl. caps. supp. gran.. caps. tabl. supp.3-1 g 128 .3-10 mg/0. inj. tabl. inj. caps. 3-szor 3-5-ször.5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. max. supp. supp. filmtabl. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. tabl.. caps. filmtabl. filmtabl. supp... tabl.

caps. filmtabl. por filmtabl.5-4 g 0. tabl. 0.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. gran. 3 × 1 tabl. tabl. tabl. pezsgôtabl. tabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl.5-4 g 0. por por pezsgôtabl. susp.. tabl.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0.. sirup. inj. pezsgôtabl. tabl.. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0. tabl. por pezsgôtabl. lásd alk.2 g 1. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. supp. (gyerek) tabl.5-2 g 0.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl. pezsgôtabl. pezsgôtabl.. tabl. 500-1000 mg 0. rágótabl. pezsgôtabl. tabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl.Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac. tabl. pezsgôtabl. im.0-3. tabl. tabl. tabl.9 g 1.. tabl. drg. 1-4 tabl. por pezsgôtabl. caps.0 g 6 × 1-2 tabl. supp. sirup. pezsgôtabl. 1 amp. tabl. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl. supp. 1 tasak 1-3 tabl. pezsgôtabl. 2-3 × 1-2 tabl.5 g 0. filmtabl. tabl. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0. supp. tabl..3-3. inj. 320-640 mg 1. pezsgôtabl. sirup. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab. tabl. 3 × 1-2 tabl. el. tabl. filmtabl. pezsgôtabl. supp. tabl. tabl. 129 phenacetinum + . supp.4-3. 2-3 × 1-2 tabl.

. krém. sol. 125-250 mg im. 4-48 mg lásd alk. krém emulzió kenôcs. 25-50 mg lásd alk. 20-240 mg lásd alk. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. krém. el. tabl. sol. inj. el. tabl. supp.33. kenôcs. tabl. inj. inj. rectal caps.. kenôcs. tabl. sol. krém kenôcs kenôcs kenôcs. kenôcs. inj. inj.. tabl. 0. el. tabl. krém. inj. inj. krém. krém. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . krém kenôcs. el. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj. 30-300 mg iv. lásd alk. lásd alk. el.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs.1-0. sol. tabl. inj. tabl. sol. inj. inj.

sol. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp. krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 . 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp.

tabl. drg. caps.. tabl. gel inj. tabl. drg. csepp. tabl.6 mg sc. drg. lásd alk. drg. hüvelytabl. 0. tabl.5-1. tabl. el. el.25 mg im.5-1. tabl. inj./inf.. idikációtól függôen lásd alk. ill. el. drg.75 mg. intrauterin tabl. drg. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj. inj. tabl. lásd alk. sol.. tabl. el. tabl. individuális 0. el. tabl. drg.1-0. caps. tabl.el. tabl. el.5 mg 1-2 mg 0. 0.. im. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. tabl.15-0. lásd alk. lásd alk. lásd alk.5 mg 0. tabl. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl.5-3. 25-50 mg lásd alk. 400-1000 mg lásd alk. 132 . tabl. el..34.2 mg iv. inj. el. inj. drg. inj. inj. drg. 2.

el. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. lásd alk.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl. 2 × 1 hetente 25 mg. hüvelykúp. 133 . caps. hüvelycaps. filmtabl. tabl. tabl. naponta 1 tabl. 24 mg 2 × 1 hetente 0. el. lásd alk. naponta lásd alk. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk.05-0. filmtabl. lásd alk. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. 0. inj. tabl.25 mg 0.3-1. drg. el. el.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. lásd alk. 1 tabl. drg.5-1. tabl. lásd alk. el. inj.5 mg 25 mg. el. inj. el. tabl.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. tabl. krém drg. filmtabl. tabl. el. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. hüvelykúp tabl. tapasz tapasz filmtabl. el. gél tapasz hüvelytabl. drg. 2. tabl. tabl. tabl. lásd alk.5-10 mg lásd alk. el. el. tabl.

filmtabl. filmtabl. inj. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . caps. caps.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. tabl. filmtabl. 100-800 mg 2. inj. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. caps. drg. retard caps. 7. retard filmtabl. Napi átlagdózis lásd alk. 3 × 2. el.5-10 mg 0. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk. inj. inj.4 mg 1 mg. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. drg.5 mg Egyéb urológiai készítmények. inj. inj. tabl. el. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. caps. inj. el. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. inj. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. lásd alk. tabl. filmtabl. tabl. el.

. 135 . inj. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig.terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl. orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk.. el. orrspray inj. tabl. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl. tabl. inj. tabl. tabl.35.

5-20 mg.. patron inj. tabl. patron inj. patron inj. inj.. max. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg. 8 mg 2. tabl. tabl. tabl. patron inj. inj. 3 g 136 ...5-15 mg max. tabl.. inj. tabl. patron inj. inj. patron inj. inj. patron inj.36.. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj. filmtabl.. max.. inj. tabl. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok. 150-300 mg 150-300 mg 2. patron inj. tabl.7 g max. filmtabl. inj. tabl. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl. 40 mg 15-120 mg 1. inj. patron inj..

tabl. inj. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl.6-2.. filmtabl.37. susp. el. inj. inj. 1. tabl. 800-1600 mg. trimetoprim. el.. inj. alk. inj./inf. tabl. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk. filmtabl. tabl.. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. krém krém. tabl. sirup. filmtabl. 500-1000 mg 800 mg max./inf. el. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk. tabl./inf. filmtabl. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. tabl. tabl. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 .4 g./inf.

inj.. inj.. pos susp. inj. 3-4 millió NE 1. caps. filmtabl. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . filmtabl.. por susp.8 mill. filmtabl. por sirup. por sirup inj. 138 . NE im.... Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. inj. por sirup tabl. susp. filmtabl. tabl.5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im. por. tabl.4-0. caps... inj. gran. susp. 1. caps. 0. 1. por sirup. inj. por susp. caps.susp. inj.5-12 g 1125-1875 mg 3. 6-15 g iv. filmtabl. el. sirup tabl.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. filmtabl.5-3 millió NE életkor függô.. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj. susp. tabl. inj. tabl. inj. inf.4-1 millió NE im.6-4. caps... 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. filmtabl.. inj. 5-24 millió NE im.5-3 g 1.6-4. tabl. 0.38. lásd alk. iv. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps. iv. caps. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im. inj. caps.8 g iv. por susp.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps.. 30-40 g iv. susp.

. inj.. gran.. inj. inj. inj. susp. caps. inj. por susp. caps. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv. caps. por susp.... 2g 0. filmtabl. Biochemie (Novartis) inf. inj. retard filmtabl.. iv. el..Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. inj. inj. 1-4 g . por.. inj. caps. iv. inj. inj. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im.. tabl. inj. inj. por susp. caps. inj. 1000-1500 mg im. 2g 400 mg iv. 500-1000 mg 3-6 g im.. retard tabl. tabl. susp. iv.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf. susp. por susp. gran. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1. inf. sirup gran. 400 mg 3 g iv. susp. gran.56 g im. caps. inj. cefuroximum 2.5-6 g im. filmtabl. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj. inj. caps. susp.. 2. inj. im. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv. gran. por susp. gran.56 g im. iv../inf.. caps. inj. Napi átlagdózis 1 g. 1-3 g im. por/inf. inj. caps... susp.25-4. inj. max.25-4. iv. susp. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. inj. inj..

susp. inj. inj. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. granulátum susp. inj tabl.. caps. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps. el. inj. filmtabl. granulatum sirup inj. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone. granulatum/ sirup inj. filmtabl. filmtabl. Antibiotic S. 1.6-4 g 0. sirup 1. caps. iv.6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. por susp. filmtabl.. tetraciklinek. filmtabl. caps. por/inf. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0. por/sirup por/sirup retard filmtabl.C.A. caps.. tabl. filmtabl. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj. caps. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal. filmtabl. 1 g lásd alk. max.. nap 200 mg 2. iv.39.. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. 15-20 mg/ttkg im. Chinoin (Sanofiinj. caps.-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. granulátum /sirup susp. caps.. caps. susp. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im. filmtabl. . inj. tabl. max.

hintôpor kenôcs hab. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 .Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. krém kenôcs kenôcs.

krém. körömlakk krém. el. sol. tabl.40./inf. tabl. el. rágótabl. lásd alk. sol.8-4 g 0. filmtabl. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. krém. spray spray hintôpor lásd alk. el. caps. lásd alk. sol. el. inj. Gomba. caps. krém. inf. inf. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl.. kenôcs. hintôpor krém hintôpor. 0.el.. 750-1500 mg lásd alk.. 1-2 g lásd alk. susp. Abbott Pharmavit (BMS) caps. inj. sampon kenôcs kenôcs. tabl. inj. inf. tabl. krém.. tabl. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. tabl. inj. lásd alk.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk./inf.. krém. körömlakk. 0. el. caps.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf.. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl. sol.8-4 g lásd alk.. caps. hintôpor kenôcs. spray kenôcs. . krém. el. el. susp. el. sol. tabl. caps./inf. el.8-4 g lásd alk. inf. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0. sol.. hintôpor krém.

Parazitaellenes szerek I. lásd alk.Vírusellenes szerek (D06BB) 41. 500-2000 mg 2000 mg . sol. tabl. krém krém kenôcs kenôcs gél. el. Decaris Vermox Richter Richter tabl. gél lásd alk. tabl. el.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. tabl. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. el. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. tabl. Parazitaellenes szerek II. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) . Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj.

100-200 mg/ m2 testfel. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel./inf. inj. inf./inf. inj. caps. caps. Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl.. inf. 100 mg/m2 testfel. tabl. tabl. inj. inj. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. inj. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) .. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. inj. sc. inj./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med. inj. lásd alk. conc. 15-30 mg im. inj. 1-1. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg. iv./hét 5-6 g/m2 testfel. 25 mg/ m2 testfel. inj. inj. inj. por/inf. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel. caps.. inj. tabl.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. inj. inj. inj.1-0. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. tabl. 25-30 mg/m2 testfel.. inj. 60-75 mg/m2 testfel. inj. inj. inj. inj. el. inj. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. inf. inj.4 mg/m2 testfel. inf.43. 144 . kenôcs inj. 60-75 mg/m2 testfel. iv. tabl.. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel. lásd alk./6 hét 0. 35-100 mg/ m2 testfel. por/inf. tabl. conc. inj. 60-75 mg/m2 testfel. inj. inj. inj.el. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel.. tumortól függô. 20 mg/m2 testfel.

inj.75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj. sol. 20 mg 0. 50-150 mg/m2 testfel. orrspray implantatum implantatum implantatum inj. tabl.. 300 mg iv. tabl.6 mg/28 nap 10.9 mg 1-1. 14 mg/m2 testfel. Kyowa Hakko Kogyo inj. inj. inj./inf. orrspray inj.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj. caps. por/inf. tabl./inj. sol. 400 mg/m2 testfel. inj. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I. inj. el.5 mg/7 nap sc. tabl. 0. 2-6 mg iv. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1.3 mg/3-4 hét 3. iv.5-1 millió NE 145 . cocn. tabl. tabl.. inj.5 mg/m2 testfel. caps.2 mg 6. tabl.75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2. inj. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel.inf. filmtabl. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel. 30-45 mg/m2 testfel./inf. inj. por/inf..A. inj. 400 mg/m2 testfel. 100-120 mg/m2 testfel. 3. inj.8 mg/12 hét 3. inj. tabl. inj. caps. iv.. 20-50 mg/m2 testfel. caps. tabl. inj. lásd alk. tabl.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj.

Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0. inj. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . inj. inj.Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj./inf. inj. inj.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. ivóoldat. caps. inj. inj. sol. inj.. inj.

37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 54. 68. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 37 szemészeti hatások 26. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 21. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 81 makrolidok 84. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 47 atracurium 19 atropin 22. 25 hypertoniában 36. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 83 anaemia perniciosa 48. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 25 angina pectorisban 38. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 91 ampicillin 82. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 29 szívelégtelenségben 42. 93 H. 59 vírus infekcióban 84. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 25 asthmában 28. 60 amphotericin 86. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 81 penicillinek 82. 39 arrhythmiákban 40. 71 instabil anginában 38. 43 acetazolamid glaucomában 27. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 21. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 85 cefalosporinok 82. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 27 α-blokkolók 24. 25. 25 α-agonisták 24. 57 hatásmechanizmus 51. 81 tetraciklinek 84. 87. 91 antimetabolitok 92. 19 acetil-szalicilsav 70. 37 szívelégtelenségben 42. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 85 nitro-imidazolok 80. 84. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 55 intravénás narcotikumok 52. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 84. 53 szorongásos kórképekben 54. 25 szemészeti hatások 26.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

51 nikotin 19. 17 primaquin 90. 51. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 91 promethazin 29. 9 adrenerg 20–21. 45 151 . 65 szerotonin 51. 67 propofol 52. 79 muszkarin 21. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85.opioid receptorok 64. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 22. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 83 hiperszenzitivitás 83. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 35. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 89 pyridostigmin 18. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 33 tumorok kezelésére 92. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 55 tireoid 76. 21. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 73 premedikáció 52. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 23. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 51 NMDA 51 opioid 64. 23. 29 bélbetegségekben 32. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 27 pyrantel 88.és bélmotilitás 22. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. mint neurotranszmitterek 50. 55 receptorok 51. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 91 primidon 56. 53 prilocain 16. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 23 szemészeti alkalmazások 26.

87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 45 valproat 56. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 37 szivelégtelenségben 34. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 35. 35 hypertoniában 36. 87 zidovudin 86. 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44.thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful