M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

tetraciklinek. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás. makrolidek és chloramphenicol 84 5 . kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I. Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma. trimetoprim. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok.

bélféregellenes szerek. valamint annak a sok hallgatónak. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. antiemetikumok. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. M. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült. (1991) Pharmacology. Az alapelemek megértése után. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. Churchill Livingstone. London (abuot 700 pp). További szakirodalom British National Formulary. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk.K. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. 3rd edn.P. Edinburgh (855 pp). amely kb.M. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. kezdjék az 1..D. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. Ritter. G. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. A könyvben. 6 . A farmakológiában járatlanoknak ajánlom.M. Edward Arnold. L. Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek. Az ismeretek birtokában. & Dale. London (725 pp). H. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. J. Lewis. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. fejezettel. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez. Ritter professzornak és Dr E. & Mant. 3rd edn. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul.

Az újabb. lidocain = lidocainum). illetve után komoly elszánást igényel. A siker Magyarországon sem maradt el. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. Ezt annak köszönheti. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. Budapest.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. Végül.és gyógyszerészhallgatóknak. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. illetve éppen vizsgára készülve. hogy igen tö- mören. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. Nyugodtan állíthatjuk tehát. és a készítményeket a gyakorló kollégák. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. hisztamin). Tudom. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. Laszlovszky István 7 . de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában. 2000. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák. akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. hogy az önképzés a napi munka mellett. majd felelevenítésében. természetesen specialitásokként alkalmazzák. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. fogorvostan. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. április Dr.

amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. Mások. E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia.1. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. csatornák. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. de nem aktiválják azt. antagonistáknak ( ) hívjuk. ). Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. 8 Azokat a vegyületeket (pl. megoszlás (disztribúció). gyenge hányás). A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. vagy gyógyszereket. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. fejezet). egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. ) lehetnek. Azokat a gyógyszermolekulákat. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. agonistáknak ( ) nevezzük. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. Bizonyos gyógyszerek (pl. anaemia aplastica) terjedhetnek. és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. a végzetesekig (pl. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. általános érzéstelenítôk. . ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. acetil-kolin). metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. vagy hormonok (fent jobbra. mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ.

Mindkét messenger. fejezet) szabályoz. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. kinázokat aktivál. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. Két példa erre: 1. Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. 32. valamint a helyi érzéstelenítôk (5. A csatornák nyitott-zárt állapota. Bizonyos csatornák (pl. Ehhez speciális átvivô. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. fejezet). melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. vagy visszavétellel (pl. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. 3. 24. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. az antidepresszáns (28.5-bifoszfátból képzôdik. mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. acetil-kolin). a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. A szteroid (34. Noradrenalin-transzport. antitireoid gyógyszerek. G-proteinek. elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. nikotinreceptor. orális antidiabetikumok. kininek és prosztaglandinok. 2. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. 36. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. A szívglikozidok (18. fejezet). hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. 5-HT). fejezet) vagy fokozódhat (pl. Ez.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. fejezet). felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. 14. fejezet). Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. 9 . fejezet). Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. az inozitol-1. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. A triciklikus antidepresszánsok (28. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. fejezet). a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP.és transzmitterfüggôk. γamino-vajsav (GABA) receptor. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. szerotonin (5hidroxi-triptamin. fejezet). A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. A nátrium. Így. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. hasonlóan a cAMP-hez. amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. fejezet). 35. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). Néhány antikonvulzív (25. A hormonok. vagy gátolja (pl. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. A transzmitterek olyan vegyületek. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. acetil-szalicilsav. fejezet). A transzmitter. A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. és 8. patológiás körülmények között szabadulnak fel. fejezet). fejezet). fejezet) lehet gátolni. például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. fejezet. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. fejezet) azokat. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. acetil-szalicilsav). 6. amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. 33. A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. A helyi hatású hormonok (autacoidok). 4. fejezet) és tireoid hormonok (35. szteroid gyulladáscsökkentôk. noradrenalin.4. mint például a hisztamin. valamint metabolikus energia is szükséges. a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött. 34. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. ösztrogén-antagonisták. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. fejezet). Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. 36. Nátriumpumpa. ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. 2. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani.

A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje.. balra fent). hogy a maximális válasz nem csökken. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. q). A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. 10 . RO = a receptorok összkoncentrációja. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. A gyakorlatban sokkal célszerûbb. az úgynevezett parciális agonisták. létezik egy receptortartalék). ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. Bizonyos agonisták. Az agonista. még akkor sem. A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. s) úgy. Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. Ezzel ellentétben. Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. A = az agonista koncentrációja.-). akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. izomösszehúzódás. így érthetô. hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. . és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. középen fent).2. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. q). Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra. ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). mirigyszekréció) képesek reagálni.

1. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. adrenoceptorok esetében (7. mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. Ezt más szóval. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. Ezt. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük.) olyan hatással rendelkeznek. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. Parciális agonisták és a receptortartalék. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. és a KA. Az a vegyület. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. néhány β-adrenoceptor-antagonista. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. A parciális agonisták. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. fejezet). Az irreverzíbilis antagonisták (pl. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. ha önmagukban hatnak a receptorra. hogy nem a funkcionális választ mérik. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. 11 . fejezet). A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. fiziológiás választ hoznak létre. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. és ezért nem tud teljes választ létrehozni. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. de az a hátrányuk. de ez félrevezetô elnevezés. és 16. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). • kötôdési együttható.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. Ennek oka egyelôre ismeretlen. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. phenoxybenzamin. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. de nem aktiválják azokat. kötô G-proteinek. 15. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. pl.

és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. mint a protonáltak. amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. Így a lipofilebb. Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben.). hogy a véráramba (az ábra bal oldala. Metabolizmus. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). 12 . Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. Ilyen folyamatok: 1. acetil-szalicilsav). a felsô grafikon). Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. bármelyik enzimrendszer telítôdik. ) kerüljenek. 3. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. Azok a gyógyszerek. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. ) és egyesek. akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. ) 2. jobbra. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). phenytoin. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat. amely azt jelenti. A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). Gyógyszerfelszívódás. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki.3. át kell jutniuk a bélfalon. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. rendszerint a májban. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. etanol. A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+).

Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. Azokban az esetekben alkalmazzák. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. kenôcsök). A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. Intramuscularis és subcutan injekció.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl.69 t1/2 azt jelenti.vagy plazmatérfogat. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. Ideális gyógyszereléshez. Ez az a vér. A t1/2 (felezési idô) az az idô. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. lidocain.). A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. hogy a gyógyszer a keringésben marad. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik. melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. fejezet). A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. lásd 27. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. melyben a gyógyszer megoszlik. furosemid tüdôödémában). vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. és ismert sebességgel. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. Bizonyos gyógyszerek (pl. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését.02 perc–1 azt jelenti. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. de ha az lipidoldékony. MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. A clearance az individuális clearance-értékek összege. Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. Ha a függvényt logaritmáljuk. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . Így. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. az illékony anesztetikumok. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. Gyógyszeradagolás. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. a neuroleptikumok depokészítményei. A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. Megoszlási térfogat (VD). ezért ezeket parenterálisan kell adni. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). de az abszorpció lassítható. Orális alkalmazás. átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik. fejezet). alsó grafikon). A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). ahol reabszorbeálódnak. citotoxikus szerek). egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). az ismert terápiás tartományon belül. de a gyógyszereket általában oralisan adják. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. nitroglicerin. inzulin) azonban. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). egyben lipidoldékonysága csökken. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. A VD < 15 l érték arra utal. • nagy térfogat beadásakor. Ez az a látszólagos térfogat. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. A clearance igen. Néhány gyógyszer (pl. felsô grafikon). és • olyan gyógyszereknél. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. benzylpenicillin. vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. Az egyensúly akkor érhetô el.

Azok a gyógyszerek és I. amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). vagy szabaddá tétele révén (pl. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. hanem olyan más gyógyszerekét is. ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. 2. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. -NH2. funkciós csoport bevitele. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. fázisú reakciók. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). lidocain. A leggyakoribb reakció az oxidáció. fejezet) dopaminná. mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). fázisú reakciók. mint az anyavegyület. További I. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. 14 . pl. és orálisan inaktívvá válnak (pl. Ez azonban nem mindig igaz. mint az anyavegyület. Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. warfarin II. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. különösen azok. II. A gyógyszer még hidrofilebbé válik.4. Ugyanakkor. FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. mely mindkettô aktív. etanol Máj I. nitroglycerin). cimetidin. -SH). amelyek a májat érintik. ). a májban válnak még hidrofilebbé. fázisú metabolitok. míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. -OH. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. ). pl. ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. Például az antiparkinson hatású levodopa (26. warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. mint az életkor és bizonyos betegségek. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1.

Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. További. fázisú reakció az oxidáció. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. Ritkán (< 1: 2500). amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. Számos. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. ide értve a phenitoint. Gyógyszer-acetiláló enzimek. Ennek mechanizmusa tisztázatlan. Bizonyos gyógyszerek (pl. A cimetidin számos. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. lidocain. warfarin. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. 6. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. ezért feltételezhetô. VII. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). hydralazin. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl.és szulfát-konjugátumot képez. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. phenobarbital. opioidok. Ha a glutationkészlet kimerül. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. warfarint és theophyllint. morphin. I. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. amelyek különbözô. fejezet) igen erôsen poláros. A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. II. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. vagy még jelentôsebben nyújtja. nem minden enzimindukció microsomális. Microsomalis. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. A lakosság kb. Így. procainamid). Plazma pszeudo-kolinészteráz. mint a májban. melyet a vese még könnyebben választ ki. mint a fiatalabbaknak. Magyar Gyógyszerkönyv 4. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. kötet). gallamin. hogy a válasz többtényezôs. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. carmabazepin és digoxin aktivitását. 15 . amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. de más szervek. vagy I. propranolol). amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). ez utóbbi terminális oxidázként hat. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. különösen a májra.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. Kor. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl. antidepresszánsok). oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. 8%-a gyenge hidroxiláló típus. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. carbamazepin. A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. fejezet). és microsomának nevezzük ôket. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. különösen a koraszülött csecsemôknél. A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. Ugyanakkor. 50%-a gyorsan. mint azok. mint a propranolol és metoprolol (15. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. citokróm P-450. utalván arra. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. kevert funkciójú oxidációs rendszer. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. Általánosságban. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. 6 percrôl több mint 2 órára. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. amelyet az adott izoenzim metabolizál. benzodiazepinek. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. A populáció kb. 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. és (ii) haemoprotein. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. Ugyanakkor. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. és a vegyület glutationnal konjugálódik. fejezet). Genetikus polimorfizmus. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus.

de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. A benzocain semleges. Legtöbbjük gyenge bázis. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek.5.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8. 16 . orrban). amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. Magasabb. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. de hatástartama igen hosszú. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet.9 7. vízben oldhatatlan. 8. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). más ingerelhetô szövetek (pl. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. száj és garat). mint a nagyobbak. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. hatástartamban.és szívmûködés depressziójával jár. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. A lidocain hatástartama kb. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés.5 8. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. 90 perc. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. A helyi érzéstelenítôk. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. elsôsorban atopiás betegeknél. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. Még a cocain is. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô.4 – 7. toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. A prilocain hasonló a lidocainhoz.

Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. mely további depolarizációt hoz létre. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. 17 . Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. Itt protonált molekulák keletkeznek.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. A helyi hatások eltérôek lehetnek.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. 3. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. Intravénás regionális anaesthesia. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. benzocain) beleoldódnak a membránba. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. Az amidok a májban dealkilálódnak. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. 2. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. Ez azt jelenti. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. vagy felypressin (peptid). KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. így kialakul az idegblokád. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. az inaktiváció fokozásán) alapszik. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. a küszöbpotenciálnál. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. mint pl. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. amelyeket észter. mint az epiduralis. az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. noradrenalin. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. Az. amelyekrôl feltételezik. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. hô. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. Így. Vasculáris simaizomzat. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. Hatástartam. Ezért. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható. Végsô soron. Szív. annyi csatorna inaktiválódik. a fejfájás. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. A töltés nélküli vegyületek (pl. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. regionális. Idegblokád. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. Infiltrációs anaesthesia. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). fejezetben tárgyaljuk. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. kéz. mint az adrenalin. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. míg a procain vasodilatorként hat. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. lokális.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb.

klinikumban alkalmazott gyógyszer. A suxamethonium az egyetlen. lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. EPP). A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. Ha a depolarizáció kellôen nagy. ). a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez.k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. gyorsan hidrolizálja. és így petyhüdt bénulás alakul ki.k o li n . . A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. ilyen típusú. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. míg gátolni atropinnal lehet. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. A myasthenia gravis kezelésére. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. A létrejövô depolarizáció.é s z t e A c e t i l .6. Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. fejezet). Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész. amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb.

Acetil-kolin-receptor. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. egy ezredmásodperc alatt. Az immunológiai kezelés prednisolon. δ és két α-val jelölt). valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. Exocytosis. amely kipirulással és hypotensioval jár. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát.5 perc). amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. a hisztamin-felszabadulás. Plazmaferezis alkalmazása. amelynek során a vért eltávolítják. nincsenek cardiovascularis hatásai. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. amely az acetil-kolinra nem reagál. majd az izomrostok rángását okozza. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. mint például a Mg2+. fejezet) adását is magába foglalja. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. vagy azathioprin (43. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. javíthatja a motoros funkciókat. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. fejezet) termeli. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. A kétértékû kationok. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. valamint egyéb tényezôktôl (pl. amelynek a hatástartama kb. ezért kiürülése a vese. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. 30 perc. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. Ezek. A C. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. A rocuronium új szer. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. fejezet). úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. Ugyanakkor. Ezért a súlyos vese. A suxamethonium fô hátránya. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. lásd 37. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. hogy kb. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. Ugyanakkor. amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. γ. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz).Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható.és májfunkcióktól független. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. a vagus blokád. amely tachycardiát hoz létre. A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. 19 . de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. Co2+ és Mn2+. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. és a sejteket visszajuttatják. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. az anaesthetikumoktól. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást.

Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. emésztô. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô.7. amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). A noradrenalin és az adrenalin az α-. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. muszkarin receptorok . β1-. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra). légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe.

mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. 21 . hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. viszonylag gyenge. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. Az α. 3. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. attól függôen. így a paraszimpatikus hatás dominál. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. fejezet). ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel.és β-receptorokat. Ma már nyilvánvaló. fejezet).és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. I >> A > NA).(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. mind a paraszimpatikus). Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei). Muszkarinreceptorok. az M2-receptorok a szívben. Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I.(szív. hogy elhelyezkedésük post. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). A szimpatikus ingerlés hatásai. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon.. valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. 2. és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal. valamint (ii) a noradrenalin (NA). ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk. 4. 3. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. 1. A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. pl. Pupillatágulat (több fény jut a retinára).(α2) szinaptikus. azaz szimpatomimetikum (9. fejezet). ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III.(α1). Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. az M1. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. 6. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. ahol az acetil-kolin. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. A β-adrenoceptorok nem homogének. Vegyük számba. a bronchus constrictio. hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. a VII. amelyek szelektíve blokkolják az α. 2. fejezet). de gyengén. de Dale 1910-ben kimutatta. 4. az erôs verejtékezés. agyideg). fejezet). mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. és a X. A mellékvesébe futó idegek. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú.. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. a bronchialis secretio. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). mind a szimpatikus. a IX. az agyban. A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. 5. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. 5. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. erek és a méh simaizomzata). míg tubocurarinnal igen. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. M2 és M3. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. vagy pre. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik.

valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. A myasthenia gravis kezelésére. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α. fejezet). neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. fejezet) gátló. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. A gátlásra a nyálelválasztás. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. kolinerg idegrostok futnak.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását.8. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. de fontos kivétel a szív. a 7. valamint a hörgô. amelybe a n. fejezet) hatásának megfordítására adják. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. Atropint. vagus felôl (17. amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél. Hatásaikat általánosságban.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek.és muszkarinagonisták).

vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. szájszárazságot. fejezet) hasonlóan. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. nyálfolyás. valamint a megnövekedett nyál. fejezet). amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. bronchusszekréció. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. fejezet). középen). simaizom-kontrakciót okoz. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. székrekedést és vizelési problémákat. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). verejtékezés. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). szájszárazságot. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. bélspasmus csökkentésére. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. 3. 11. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). 6. így nem szelektív. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. malathion). Ugyanakkor. hányás és hasmenés. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. mint az acetil-kolin. A szerves foszfátok (pl. fejezet). coma és légzésbénulás következhet be. 26. Orálisan gyengén szívódnak fel. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. Muszkarinreceptor-antagonisták. Kolinészterek. parkinsonismusban (benzhexol. 23 . A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. 4. Ezáltal. constipatiot. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. fejezet). míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. és rovarirtóként (parathion. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). Késôbb ez már nem lehetséges. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. mydriasist. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. míg szisztémásan adva bejut az agyba. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. bronchus constrictio. azzal a különbséggel. 12. homályos látást. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. és 7. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. például irritabilis colon szindrómában. tachycardia és hypertensio. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. acetil-kolint szintetizálnak. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. hallucinációt és comát eredményez. mind lokális (pl. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. Mind orális. neostigmin. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. kiszáradást. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. Ennek alapján világossá válik. Fontos kivétel a szív. physostigmin. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. fejezet). Igen erôsen toxikusak. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. A karbamát észterek (pl. nyugtalanságot. Hatásmechanizmus. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. szerves foszfátok) konvulzió. Muszkarinreceptor-agonisták. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. mint a közvetlenül ható agonisták. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. így nem jutnak át a vér–agy gáton. fejezet). fejezet). 2. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. mivel mind a paraszimpatikus. Kolinészteráz-gátlók. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. A kolinészteráz-gátló csak magas. 5. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. 30. tárolnak és szabadítanak fel. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez.1.és bronchusszekréció. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. Hatásuk széleskörû. fejezet). valamint vegyi fegyverként alkalmazzák.

fejezet). Hatásukat.9. Az ephedrin. ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. pl. rendszerint noradrenalin. amphetamin) okozva hatnak. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. fejezet). valamint számos. fejezet). ) inaktiválódnak. direkt hatással is rendelkezik. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. fejezet). elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. fejezet ábráján lehet látni.r e ce a d e n il. A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α . Az α2agonisták. phenylephrin) pupillatágítóként (10. 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. fejezet). közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. és 18. Az . A szimpatomimetikus aminok. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz.( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. nyitott oszlop). Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. de annál sokkal tartósabbak. vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. vagy közvetlenül az α.c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). Az α1-agonistákat (pl. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak.és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake.

Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. fejezet) és a glaucoma (10. A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. amely bôven elegendô. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. Gátolják a β1-receptorokat. fejezet) kezelésében. fejezet). fejezet). valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. fejezet). a szelektív β1-blokád. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. fejezetet. Mindazonáltal. mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. fejezet). az arrhythmiák (17. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. valamint az étvágyat is csökkenti. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). 2. 25 . SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. amely minimális szívhatással rendelkezik. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. miközben a systolés nyomás alig változik. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. fejezet). és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. reserpin). kai alkalmazása korlátozott. Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. A cocain. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. fejezet) szimpatomimetikum is. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. fejezet). Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. A) hatását. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. úgy tûnik. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. típusú felvétel) létezik. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ.ephedrin enyhe centrális izgató. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. Aktivációjuk számos szövetben (pl.és éberségstimuláló. ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. és gyorsabban eliminálódnak. típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. Perifériás (pl. amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. rendszerint kevés sikerrel. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. az angina pectoris (16. hogy 1. ami a nemszelektív vegyületek esetében. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. de lásd a 16. rémálmok). fejezet). fejezet). valamint vasodilatatiót vált ki. fejezet). simaizom. vagy meggátolják annak kiáramlását. tachycardia. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. kifejezettebb. a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). vagy egyáltalán nem hat. β-receptor szelektív gyógyszerek. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. fejezet). másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. bôr). fejezet). A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. fejezet). míg az amphetamin. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl.

A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. mint pl. Számos felszíni beavatkozás. amelyre a muszkarinagonisták. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. a pilocarpin (lent balra) alkalmas.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. 15 Hgmm. rendszerint gyógyszer segítségével. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. a pupillaszûkítôhöz. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. Így.10. A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. így azt. mint pl. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. fejezet). míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). Ennek oka. amelynek külsô felszíne a szívós. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. csökkenteni kell. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. Az allergia. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. Ezt kétféle módon érhetjük el. amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. . amelyet szimpatikus idegek innerválnak. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz.

szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. Sugártest (corpus ciliare). Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. hogy a pupilla fényreflexét. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. β-Blokkolók. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. Trabecularis hálózat. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. amelyek mind mydriasist. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. A ciliáris hám. bár erre ritkán kerül sor.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. hogy akár a gyógyszeres. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. A pilocarpin tercier amin. A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. Néha a zug teljesen zárt. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. ez nyomást gyakorol a szomszédos. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. Éppen ezért. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. 27 . Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. a sebész argon-. chlorochin. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. igen gyakran okoznak cataractát. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. A ciliaris hám áteresztô. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. a kortikoszteroidok. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. mint pl. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. szívelégtelenségben. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. Az akkomodációs spasmus. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. Bizonyos gyógyszerek. addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. ha nem idôben kerül sor kezelésére. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. amely fénytörô képességét biztosítja. Helyi érzéstelenítés mellett. Ezzel összetéveszthetô módon. vagy akkomodációját befolyásolná. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. amellyel kb. kezeletlen szövetre. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. etambutol). 1%-ában fordul elô. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. cataractát okozhatnak. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. vagy dióda-lézert alkalmaz. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. mint például az echotiophat. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. mivel a hidrogénkarbonát. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. 40 éves kor felett a lakosság kb. rendszerint 60 év feletti betegekben. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. chinin.

Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. miközben a hízósejt degranulálódik. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. Az akut. amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. krónikusan beszûkül és instabillá válik. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). akkor a belsô eredetû. chloropheniramin) adása . Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. kórházi felvételt igényel.11. Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. Asthma. nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). fejezet). de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. amelyben a légutak átmérôje. oedema hatására. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. fejezet) adást kíván. inhalálható salmeterolt. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl. intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. míg az erôs. Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. akkor ezt külsô eredetû. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. extrinsic asthmának nevezzük. generalizált felszabadulás – amely ritka. jobbra középen).és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. 33. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. Ha az akut roham allergiás eredetû.

Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. fejezet). ugyanakkor kevésbé hatásosak. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. astemizol. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. Ezek a vegyületek nem specifikusak. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. oedemát. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. de egyes betegeknél. Az újabbaknak (pl. A β2agonistákat. mint a terápiás tartomány. ugyanakkor nehéz megjósolni. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. pruritis. aminophyllin infúzió segíthet. amely kemotaxinok (balra középen. bár ennek oka nem tisztázott. mint a rhinitis. fejfájás. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. késleltetett fázis jelentkezik. amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet.hasznos. és amely gyulladásos sejteket. satírozott) felszabadulásától ered. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. Úgy hathat. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. Az a koncentráció. A régebbi antihisztaminok (pl. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. de van némi bizonyíték arra. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. A hányás. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. beclomethason). Az ipratropiumot inhalációként adva. Nem tisztázott. Mivel. chlorpheniramin. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. valamint rovarcsípések és -szúrások. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. Számos asthmásban egy második. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. urticaria (csalánkiütés). különösen eosinophil sejteket vonz. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. A hízósejtek. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. fejezet). salbutamol) együtt adják. Ha ez a terápia hatástalan. akkor az iv. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. amely végzetes is lehet. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. Ezt követôen iv. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. nyákszekréciót. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. Xantinok. promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. amelyek a gyulladást rontják. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. de lasabban fejlôdik ki. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. de erre kevés a bizonyíték. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. valamint azon felnôtteknek. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. feszültségérzet és tachycardia. beclomethason. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. de kivéve a magas dózisokat. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). Mediátorok. feltehetôleg azért. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. antidepresszán29 . orális szteroid adására is szükség lehet. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. hydrocortisont adnak. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. mint pl. akik az aerosolt nem tudják használni. és az akut rohamban nem hatásos. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. triciklusosok. ahol minden más terápia eredménytelen. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. Ugyanakkor. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. trimeprazin. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. a szervezet hisztaminraktárai. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. hányás. Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. vagy a mennyiségük csökkent. amelyek fehérjéket (tripszin. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. chronicus pancreatitis. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. Újabban a kinolonok (37. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható.és D-vitaminok felszívódását. Bizonyos betegségekben (pl. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. a prednisolon (33. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. lágyítják (pl. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. Ilyen szerek a lactulos. mint pl. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). a kaolin (bolus alba). MgSO4. Ennélfogva. A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. mint pl. valamint paraffinomát okozhat. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. mivel rosszul penetrál az agyba. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. amely proteázt. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. Az ópiátok. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. bôrkiütés. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. vérképzési zavarok) (lásd 35. amely csak a vastagbelet támadja meg. a metil-cellulóz. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. mind önmagukban. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. 33 . A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. fejezet). cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. Az adszorbensek. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. Egy újabb. valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. fejezet). A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. Folyadékpótlásos terápia. a colitis ulcerosa. ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. Ugyanakkor. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. a Crohn-betegség. kimotripszin). amely alhasi diszkomfortot. mint például a morphin. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. fejezet). étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. mint pl. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. tetraciklin kezelés kolerában. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. mint például a cellulóz (korpa). docusat) és/ vagy síkosítják (pl. Az apró. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. vastag.vagy végbélmûtétek elôtt). de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. amely az egész béltraktust és 2. cimetidin) elôkezelik. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban).

ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. . ezért elôfordul. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. Önmagukban adva a hatásuk gyenge. egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. nevezetesen a tiazidokat. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. orálisan aktívak. agyi oedema kezelésére. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. mannit) olyan vegyületek. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. de nem reabszorbeálódnak.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop. Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. amelyek a glomerulusban filtrálódnak. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában. Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. Bizonyos vizelethajtókat. A metolazon tiazidrokon vegyület. Az ozmotikus diuretikumok (pl. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . de viszonylag gyenge diuretikumok. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. fent balra). széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. de mivel káliumretenciót okoznak. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik.14. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos.

A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. Így.és H2O-) kiválasztást. amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. A súlyos allergiás reakciók (pl. szükség esetén. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. fejezet).és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. mint az egyéb diuretikumok. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs). Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. különösen digitalizált betegekben. Lipidek. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. digoxin kezelés). triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. A tiazidok gyengeséget. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. amelyek ezen a szakaszon hatnak. thrombocytopenia) ritkák.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. bár ennek jelentôsége kétséges. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. A káliumveszteség. Ezek: 1. ezzel fokozza a Na+. Nemkívánt mellékhatások. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. A Cl–. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. Hat a citoplazma receptoraira (33. hyperurikaemiát. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs.és H2O-). amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. különösen a vesekárosodott betegeknél. gyakran klinikailag jelentéktelen. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. 4. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. és csökkenti a K+-kiválasztást. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. Számos tiazid van forgalomban. Nemkívánt mellékhatások. így azok a gyógyszerek. sokkal erôsebb vizelethajtók. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. fejezet).és H+-szekréciót. intravénás adás) süketséget okozhat. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. captopril) is szednek. hogy patkányban karcinogének. a kálium-megtakarítókat kivéve. A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. Hyperurikaemia. ami K+. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. 35 . A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. Hatásmechanizmus. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. hogy a synporterhez kötôdnek. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. Hyperkalaemia akkor is felléphet. valamint hypertonia (15. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis. akkor.(Cl–. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. ahol a Na+. pl.(Cl–. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. akárcsak a tiazidoknál. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. ez pedig fokozza kiválasztásukat. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. Ugyanakkor. fejezet) kezelésére. felszálló szakaszán.és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. Ez a hatás. Hatásmechanizmus. fejezet) a perifériás. Ez a hatás fokozza a Na+. 3. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. de sokkal fontosabb. 2. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. A diuretikumok. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. Gyenge diuretikum. Akárcsak a tiazidok. a HCO3 . ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz.

a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. és így nem lehet éles vonalat húzni. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. Ha ez nem elegendô. rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. de a kezelést. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. elsôsorban azért. a doxazosin. akit már kezelni kell. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). szekunder hypertonia fejlôdik ki. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. A gyógyszerek több csoportja. mivel megállapították. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. veseelégtelenség és retinopathia okozója. valamint súlyos szövôdmények. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. hogy ki az. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. Egyes. diuretikum és β-blokkoló. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). retinopathia. elegendô lehet a súlycsökkentés. különbözô mechanizmus révén. bevonása a kombinációs kezelésbe. A problémát az okozza. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. enyhén hypertoniás betegeknél. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. akit nem.15. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). amennyiben szükséges. az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. pl. ha egyszer elkezdték. agyvérzés. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. diabetes és bal kamrai hypertrophia. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. o d il a . hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. és ki az. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). hogy ha más rizikófaktor nincsen. pangásos szívelégtelenség. hyperlipaemia.

amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. ízületi fájdalommal. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. míg tachycardia csak ritkán fordul elô. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. de súlyos asthma-provokáció. de súlyos mellékhatása az angiooedema. hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. a szédülés. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. amely anginát válthat ki. 14. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. nifedipin. Leggyakoribb mellékhatásaik. Angiotenzinreceptor-antagonista. A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. amely vérnyomásesést eredményez. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. mint pl. fejezet tárgyalja). hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. fejezet). de a hypotensiv hatás megmarad. fáradtságérzés. amely lázzal. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. diabetes mellitust. excesszív értágító hatásukból ered. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. A losartan olyan új vegyület. mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. újabban azt figyelték meg. hypotensio. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. Nem okoz köhögést. fejezetben). de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. A mellékhatások. Az ACE-gátlók ritka. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). érszûkítô hatású vegyület. CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. amely további Ca2+-belépést eredményez. fejezet) fordulhat elô. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. Ugyanakkor. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad.TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. valamint a kevésbé gyakori. A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. hideg kéz. fejezet). és 17. A keringô vér térfogata. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. és csökkenti a szimpatikus tónust. 37 . súlyos hypertoniákban. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. mint például az atenolol. a proteinuria és a neutropenia. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). Úgy tûnik. α-metil-noradrenalinná alakul. Mellékhatásai a reflex tachycardia.(Coombs)-teszt. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. 36. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. kipirulás és bokaoedema. A kalcium antagonisták (pl. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. fejezet). mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. feltehetôleg azért. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. mint pl. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. fejezet). és ritkán anaemia haemolytica (45. α-Adrenoceptor-antagonisták. fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen.

Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. és 15. β-blokkolót (fent balra). és így a fájdalom gyorsan enyhül. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. ahol alkalmazásuk kontraindikált. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. 38 . de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. asthmás betegeknél. pl. amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. E hatások mellett.P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. amelyek az oxigénigényt csökkentik. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. amelyeket naponta egyszer adhatók. A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). elsôsorban vénás értágulat. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását.16. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. feltehetôleg azért. Fô hatásuk a perifériás. A legfrissebb adatok arra utalnak. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. fejezet). Ha ez hatástalan. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. fejezet). Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. akkor kombinált kezelés szükséges.

A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. a dihidro-piridinek (pl. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. Amikor azonban a tünetek hirtelen. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. Dohányzás. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. oralis. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. a használt készítménytôl (sublingualis. Az amlodipin. pl. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. 39 . Reflex tachycardia gyakran fordul elô. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. fejezet). fejezet). A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. vagy javul. ezért a kardioszelektív βblokkolók. Emellett. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). Ugyanakkor. nifedipin. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. Stabil és instabil angina. fejezet). (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. transdermalis. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. de a máj gyorsan metabolizálja. Az atrioventricularis. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. Hatásmechanizmus. orális nyújtott hatású) függôen. és a napi négyszeri. Az izoszorbid-mononitrát adásával. atherogen. amely gyakran limitálja a dózist.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. 8 és 13 órakor adjuk. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. A bypass mûtétben a vena saphena. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. amely tartós hatású kalcium-antagonista. és több órán keresztül hatásosak lehetnek. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. feltehetôleg azért. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. mint a β-blokkolóknál. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. amely rendszerint szegycsont mögötti. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. 30 percig hat. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. Nemkívánt mellékhatások. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15. nem alakul ki tolerancia. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. kevésbé okoz tachycardiát. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. gyakran kisugárzik a karokba. vagy gyakran jelentkeznek. mivel nem okoz tachycardiát. ill. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. mint a nifedipin.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. közepes dózisban. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. és igen szívesen használják az angina kezelésére. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. vagy nyugalomban következik be. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. és 15. amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´.

Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak.17. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. OSZTÁLY iv. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. OSZTÁLY amiodaron sotalol I. B. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). 40 . a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. és 0. nincs bizonyíték arra. myocardialis infarctussal) társulnak. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. vagy kalcium-antagonista hatású. thyreotoxicosis. Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. de ez számos módon zavart szenvedhet. Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. amely intravénás atropinnal kezelhetô. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. és meg- aa ist sítj fáz 3. A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). OSZTÁLY chinidin disopyramid I. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. 2. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). izgatottság. Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. de súlyos formái (pl. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. különösen azokban a betegekben. hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. C. A. újra depolarizálhatók. Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. és 3. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek.

így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). Az ischaemiás területeken azonban. de a betegek kb. mivel biztonságosabb. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. A osztály vegyületeivel ellentétben. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. Acetil-kolin. sok Na+-csatorna inaktiválódott. amikor más szerek hatástalanok. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. A noradrenalin csökkenti a gK-t. Az iv. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. Az I. Ha a bal pitvar mérete normális. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. így a mellékhatások (pl. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. Ezek a fotoszenzitivitás. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. pajzsmirigybetegségek. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. és ezért érzékeny a lidocainra. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. osztály) (lásd még a 15. amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. Lassítják a 0. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. és a lassúbb Ca2+-áram. fejezet). További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. Az amiodaron számos csatornán (pl. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. Mellékhatásai antikolinerg hatások. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. a gyors Na+-. különösen azoknál a betegeknél. émelygés. amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. és 16. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi. Az I. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. fázist. az I. hányás és az erôs antikolinerg hatások. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. és arrhythmiát is provokálhat. A sotalol III. amikor a Na+-csatornák zártak. Az ectopiás focus. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. neuropathia és pulmonaris alveolitis. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. továbbá II. A vezetés a His-kötegben is lelassul.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. Az I. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. hasmenés. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. Az I. akciós potenciál keletkezik. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. K+. Noradrenalin. dyspnoea. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. Mivel így AV-blokk alakul ki. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. 41 . mint az AV-csomóban. hányás. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. A diastole alatt. Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel.

fáradtság. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. oedema. bendrofluazid) adása elegendô lehet. fejezet). hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). de az akut súlyos szívelégtelenségben. Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). A digoxin a legfontosabb inotrop szer.és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. Az ACE-gátlók (pl. légszomj. valamint megnövekedett plazma-angiotenzin. mind perifériás oedemát jelent. Így. A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. amely mind tüdôpangást.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. A jobb. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli.(ACE-) gátlót (fent jobbra). intravénás infúzióban.és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. Ez számos tünetet eredményez. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô. akkor inotrop szer (fent balra) adható. pl. jobb oldali ábra). fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. 42 .és aldoszteronszinteket eredményez. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. amely fokozza a nátrium. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. jobb oldali ábra). akkor vasodilatatort is alkalmaznak. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt.18.

súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. ill. Más terápiára nem reagáló súlyos. fejezet). míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást.ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. hányingert. A dobutamint akut. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. fejezetet). A sinus rhythmust mutató. valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. captopril. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. akik már kaptak diuretikumot. így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. Mechanikus hatások és terápiás haszon. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. szint növekedésének meggátlásával. azaz az elôterhelést (preload). amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Így. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. hányást és hasmenést okozhat. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. azaz az utóterhelést (afterload). Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken. A toxicitást növekedtével. bal ábra). akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. Toxicitás. Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. Elektrofiziológiai hatások. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. Közvetlen hatások (lent ). esetleg pszichózis kialakulása. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. és csökkenti a keringô vér térfogatát. a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. fejezet). ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. Egyéb szervekre kifejtett hatások. és úgy fokozza a kontraktilitást. A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. 43 . amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. és káliumpótlók. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. és csökkenti oxigénfogyasztását. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. így a digoxin hatása pl. Közvetett hatások. A digoxin intoxikáció elég gyakori. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. Hatásmechanizmus. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. Nincs arra vonatkozó adat. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. általában kevéssé használják szívelégtelenségben.

Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. Feltételezik. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. különösen a streptokinase-t. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik.. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. mint az. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. . ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. 36–48 óra alatt alakul ki. A warfarin orálisan aktív vegyület. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. Leghatásosabbak akkor. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében.a faktort gátolja. IX. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. és mindegyik szerrôl kimutatták. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. Kimutatták. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak. akkor heparint is kell adni. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. faktorok. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. és X. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló.19. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. mélyvénás thrombosisban.a faktort és néhány egyéb faktort. posztoperatív thrombosis megelôzésében. hogy melyik készítményt adjuk. A thrombolyticumokat. A keringés lassabban mozgó. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. valamint protrombin-képzôdéshez vezet. Kumarinszármazék. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). ha azonnali hatás szükséges. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. csekély fibrintartalommal. hogy csökkentik a mortalitást. Így. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. satírozott) és ez módosított VII.

Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. hányás. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. pl. hogy „kimosódnának”. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. A protamin bázisos peptid. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja.A thrombus az érpályában lévô. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. A streptokinase. 50%ában okoz reperfúziót. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. etanol. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. bár növelik a stroke veszélyét. A streptokinase-zal ellentétben. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. ha kellôen korán adják. Azok a vegyületek (pl. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. amely további plazminogént alakít át plazminná. kórosan képzôdött vérrög. Intravénás infúzióban adják ôket. Ez az idô ahhoz szükséges. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. amely a savas heparinnal egyesül. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. és ezáltal potenciálják annak hatását. amely nem enzim. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak. de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). barbiturátok. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. Mivel a vérben. idônként azonban stroke is kialakulhat. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. ha a véráramlás lelassul. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. mint az intravénásan adott heparin. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. 45 . Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. metronidazol). Amennyiben szükséges. csökkentik a warfarin lebomlását. ez pedig aggregációt vált ki. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. akkor az arteriák kb. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. erôsen savas. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). cimetidin. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. ez pedig lehetôvé teszi. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. tüdôembolia. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere.

Az anion cserélô gyanták (fent balra. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. A maradék. a koleszterin kiürülés fokozódik.és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. csökkentik a máj koleszterin szintézist. hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. . A statinok. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). Arról a terápiáról. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába. vagy azoknál a betegeknél. míg a fibrátok (jobbra lent). amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom. a lipoprotein lipázzal ( ). Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak. A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között.20. A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. A zsírsavak. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek.

Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. Anion-cserélô gyanták. Fokozzák az epesavak kiválasztását. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). a magas vérnyomást. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). mint pl. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. a cukorbetegséget. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. Az esetek kb. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. hypothyroidismus. beleértve a dohányzást. diabetes mellitus. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. Nemkívánt mellékhatások. szédülést és szívdobogást. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). de az esetek zömében az ok ismeretlen. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. A fibrátok (pl. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. a trigliceridek. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. Ugyanakkor. A hyperlipideamia fô terápiája. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. fokális károsodást okozva az intimán. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. Hyperlipidaemiák. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. hasmenést és székrekedést okoznak. de használatát nemkívánt hatások korlátozták. prosztaglandin-mediált kivörösödést. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. ezért úgy tûnik. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. 30%) okoznak. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. Gyógyszer kombinációk. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. a balkamrai hipertrófiát. A nagy alkotórészek (chylomicronok. A gyógyszer hiányossága. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. de azt feltételezik. Atherosclerosis. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. Ha a tetô megreped. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. 10%) és növelik a HDL (kb. 5%-a családi eredetû. beleértve a koleszterint is. hogy átjussanak az érfalon. akkor a subintima úgy viselkedik. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. pl. Erôsen nyilvánvaló. Nem teljesen tisztázott még. az étrendváltoztatás (pl. gemfibrozil. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. vagy mindkettô szerepet játszhat. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). mivel a gyanták nem abszorbeálódnak.és LDL-koleszterint és kimutatták. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. akik nikotinsav. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. 10%) szintet. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést. Ugyanakkor. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. kivéve a súlyos és örökletes eseteket. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. 47 .

A több hónapig tartó terápiában. A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. ) felszaporodásának köszönhetô. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be.21. amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. mivel az tovább marad meg a szervezetben. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. 48 . Vashiányban. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. az orális vitaminadás haszna kevés. Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. amely krónikus vérvesztés. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. ) gátlásának. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. terhesség (a magzat vasat von el az anyától). amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. B12-vitamin és folsav szükségesek.

ha a vastartalék alacsony. A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. coma és halál követheti. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul.VAS A hem magját vas atom képezi. mivel az anaemia ugyan javulhat.5-1 mg/nap). ERITROPOIETIN A hypoxia. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. úgy hogy magára a faktorra. hányással. ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. A sejtosztódás csökkent. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. ha az orális terápia sikertelen. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni. Az azonban fontos. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. intrinsic faktorral. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. Ezt. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz.3 g). Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap).és fehérjeszintézis folytatódik. Egyes gyógyszerek (pl. székrekedés). phenytoin. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. Toxikus folsav. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. Ez nagyméretû. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. A rekombináns eritropoietint (epoetin. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. de az RNS. gyomortáji fájdalom. hasmenés. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. akkor a dózist csökkenteni kell. ha a folsav utánpótlás megszûnik. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). az idegi degenerációt azonban nem. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. Metil-malonil-CoA-mutáz. 49 . A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Ez alhasi fájdalommal. amelyet autoantitestek okoznak. orális fogamzásgátlók. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. Abszorpció. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. Vas toxicitás. de ez emelkedhet. még átmeneti javulás után is acidosis.

ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. mint neurotranszmitter mûködhet. 50 . Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. Újabban felvetették. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). mint bármely más gyógyszercsaládé. mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. A gyors. a migrén és a schizophrenia. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. Azok a transzmitterek. a depresszió. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. mint a koffeint. elsôsorban a gerincvelôben. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. az alkoholt. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat. A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). diffúz módon következik be. mint a parkinsonismus. és igen nagy számú célsejtre hat. Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák.22. A glicin szintén gátló transzmitter. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. amelyek a gyors.

fejezet). bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. neuropeptid-Y. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. GABA. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. valamint a görcsgátló vigabatrin. A szerotonin. de vannak arra vonatkozó adatok. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. és így görcsoldó hatású. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. szomatosztatin. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. függôen attól. Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. amely a senilis dementia gyakori formája. amelyet mérsékelt (kb. fejezet). 51 . és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. N-metil-D-aszpartát. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen. A benzodiazepinek. Ez utóbbi. fejezet) hoznak összefüggésbe. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. * AMPA. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. glutaminsav. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. szerepet játszhat a depresszióban. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. fejezet). fejezet). és mind a sztrichnin. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. amelyrôl feltételezhetô. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. fejezet) dopamin. játszik szerepet. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. fejezet). és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. fejezet). Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. akárcsak a noradrenalin. NMDA. Hatása sztrichninnel antagonizálható. fejezet). Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. a barbiturátok (24. fejezet) is olyan gyógyszerek. kolokalizáltan található meg. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. eddig ismeretlen ok folytán. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. fejezet) is alkalmazzák. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. Az Alzheimer-kórt. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. fejezet). amelyrôl azt feltételezik. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. A tacrin kolinészteráz-gátló. striatum. cerebralis cortex. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. a hosszútávú potenciációban. A lamotrigin antiepileptikum (25. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. míg schizophreniában (27. vagy sem. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. amely pl. A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. hippocampus.antagonistákat alkalmaznak. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. pl. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. és feltehetôleg a valproat (25. NO. és innen számos elôagyi területhez. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin.

vagy fájdalom csökkentése. Az érzéstelenítés során. ciklopropán. Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. a megfelelô szert (pl. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. Az oxigénnel. kloroform. amely a cardiovascularis. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. hyoscin) intravénásan adják be. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. ezt az izgalmi szakasz (excitatio. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. valamint a sima. de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. a szívizmot. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. fentanyl). és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. ). amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. és 2. bronchus szekréció). A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0. adásával érnek el. stádium).47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. II. stádium) követi. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). stádium). Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter.és a harántcsíkolt izomzatot. az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia. A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. Elôször. létrejön az analgesia (I. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). Ezek a szövetek azonban. Így.és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. Az elôkészítés kettôs célú: 1 . .23.8 *) Enflura Halothan (2. bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. a szorongás. Amennyiben szükséges. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. etil-klorid és a triklór-etilén. amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ. de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. Mindamellett. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max. Az enfluran és az isofluran újabb szerek.4*) A és gátló ezz int el a ern II. mivel nem hepatotoxikusak. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. vagy propofol iv. Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra).

mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. dózisfüggô hypotensio alakul ki. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. különösen a halothan. alkalmazzák. Posztoperatív antiemesis. hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre.2%-a metabolizálódik. fejezet). így feltételezik. Az enfluran hátránya. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. ha a betegnek fájdalmai vannak. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. mint pl. elsôsorban myocardialis depresszió révén. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. Mivel. és mivel gôze nem irritáló. mint pl. A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. Az iv. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. Hatására. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô.Reticularis aktiváló rendszer (RAS).vagy a légzôrendszerre. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. Ami még fontosabb. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. feltehetôleg azáltal. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. A szekréció és vagusreflex csökkentése. Idônként azonban görcsöket. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. ha analgesia elérése szükséges (pl. hogyan fejtik ki hatásukat. Egyelôre nem ismert. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. metoclopramid. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. adhatók mûtét elôtt. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. és gátolhatják annak normális mûködését. közlekedési baleset). és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. Az opioid analgetikumok. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. bár ez a választás csak akkor logikus. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. ezért széles körben alkalmazzák. Barbiturátok. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. Számos. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. ezzel a membránt megfeszítik.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. de gyakran okoz hallucinációkat. kevesebb myocardiális depresszió. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. Egy másik lehetôség. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. Nem barbiturát származékok. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. de ezek sokkal hatékonyabbak. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. szülés. 53 . Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. diazepam. fejezet). Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. ezért az kerülendô. ha az anaesthesia alatt iv. a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. de kevésbé cardiodepressiv. Analgetikumok. lorazepam. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. ondansetron) is adnak. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. Mivel a propofol (2. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. a morphin (29. de gyakran alkalmazzák. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. beadott thiopental kevesebb. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). így kicsi a valószínûsége. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. hogy az isofluran hepatitist okoz. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. hogy az anesztetikumok. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. Így. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez.

A BDZ-k anxiolitikus. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. mint az anyavegyületé. akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. amikor a hajnali felébredés a probléma. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). izomrelaxáns és antikonvulzív (25. Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. amely a szerotonerg szinapszisokon hat. vagy álmatlanság oldására. amelyrôl úgy gondolják. toleranciát és dependenciát okozhat. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. ill. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. Számos antidepresszáns (pl. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. bár újabban megállapították. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. A tartós hatású vegyületek (pl. anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. . A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. de ciklo-pirrolon származék. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). fejezet) hatással rendelkeznek.24. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. Éppen 54 ezért. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. hipnotikus.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. amely nem penetrál az agyba. Parkinson-kórban. putamen. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. amelyet mozgásszegénység. A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki.26. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. orthostaticus hipotensio). Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. rigiditás és tremor jellemez. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). Ez utóbbiak. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. Más. ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. Fokozatosan súlyosbodó kórkép. és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. . A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. fejezet). és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. ).

A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. azt feltételezték. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. Az orthostaticus hypotonia gyakori. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást.3. úgymint szájszárazság. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. de sokkal gyakoribbak. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. hogy csökkentsék a levodopa késôi. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. pszichiátriai tünetek. A neuroleptikumok (27. vagy sc. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. Bármely esetben. de a tolerancia hamar kialakul. mivel levodopa iv. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. míg a noradrenalin és szerotonin nem. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki.2. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. infúziójával. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. hányinger. Így. A tartós kezelés problémái. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. Antiparkinson hatása mérsékelt. amely a MAO-B hatására képzôdik. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. és eddig sem endogén. pszichotikus állapotok és a konfúzió. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. székrekedés. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. hallucinációk. és ott dopaminná alakul. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. Egyelôre nem bizonyított. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. amely képes bejutni az agyba. kevéssé befolyásolják.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. Úgy tûnik. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. Hatásmechanizmus. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. 59 . különösen az idôs és dementálódó betegeken. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. ez a hatás azonban nem igazolódott. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. vizeletretenció. Természetesen. Az apomorphin a D1. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. Másik lehetôség. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz. de rendszerint tünetmentes. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. de az akinesiát. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga.és a D2-receptorokat stimulálja. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. orthostaticus hypotensio).

Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). és magatartászavarok. Egyelôre nem tisztázott. A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. amelyek intrauterin történéseket. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. téveseszmék. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra). úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra). még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép.és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. gondolkodás-. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus. hippocampus és amygdala). A relapsus gyakori. vagy viszonylag mentesek. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). ha abbahagyja a gyógyszer szedését. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. de arra is vannak bizonyítékok. hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. A negatív tüneteket. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. .27. ezért feltételezik. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). amelyek irreverzibilisek is lehetnek. amely arra utal. de csak a clozapin az. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra).

mint más neuroleptikumoké. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. 61 . bár a thioridazin. D3 és D4. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. Ugyanakkor. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. különösképpen idôsekben. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. Egyelôre nem tisztázott. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. mint az újabb vegyületek. ezért feltételezik. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. Ma még tisztázatlan. mint a chlorpromaziné. sulpirid) elnevezés onnan származik.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. Mivel a nucleus caudatus területén. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. risperidon. Propil-amin oldallánc.) A clozapin atípusos tulajdonságú. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). és gyengébb az antikolinerg hatásuk. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. Gátolja az 5-HT2-receptorokat. beleértve a muszkarin. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. D4-altípus) mind a preszinaptikus. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. Piperazin oldallánc. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. és kevésbé okoz szedációt. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. A risperidon újabb antipszichotikum. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok.és 5-HT2-receptorokat. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták.és α-adrenerg-receptorokat. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. bár ennek oka nem ismeretes. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. valamint hypotoniát.mint például orthostaticus hypotensiót. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. mivel a betegek kb. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik. A vegyület elônye. Egy másik ok lehet. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. mint a D3-receptorokon. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. és ma is széleskörben alkalmazzák. bár éppen az atípusos vegyületek azok. Igen erôsen szedatív hatású. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. 2. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. Lényeges lehet azonban. mint a striatalisokhoz. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. 3. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. A D2-receptorok (és a D3. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. A clozapin különleges szer. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. és nem gátolja a kolinerg. Ez azonban puszta feltételezés. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. szájszárazságot okoznak. Egyfelôl. és bár meglehetôsen szedatív hatású. a perphenazin és a trifluoperazin. cholestaticus icterus és fényérzékenység. A flupenthixol. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. amelynek nincs szedatív hatása. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. 3%-ában neutropeniát és kb. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. Ritkán. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. thioridazin. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. 1. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. Piperidin oldallánc. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). mint a clozapin. bôrkiütések. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. míg a D2-szerû csoportba a D2. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. mint a chlorpromazin. magas dózisban retinakárosodást okozhat. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. Ugyanakkor. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. a betegek jól tolerálják. minden antipszichotikum dopaminantagonista. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. D3-. anaemia haemolytica. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. mint például agranulocytosis. A clozapint egyesek úgy tekintik. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben.

Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. mint a mánia. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. de a konvulzió is gyakori. hányást. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). jobb teória mégsem lépett a helyébe. de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is.(NA) és/vagy a szerotonin. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. amely sokkal gyakoribb. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. 62 . hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. az étvágy. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). és bár öngyilkossághoz is vezethet. a munkaképesség. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással.(5-HT) felvételét (fent balra). és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. A depresszióban. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. A betegek kb. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások.28. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. Ennek oka ismeretlen. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. kórjóslata általában kedvezô. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. pánikot. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. amely a magatartás. különösen a MAO-gátlóké hányingert. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi.

gyakran okoz depressziót. mianserin. de nem antidepresszáns hatású. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. amely mind a noradrenalin. amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. vizeletretenciót. Az acut mania kezelésére is adják. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1.5-1. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. amint a szer adását megszüntetjük. Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. hányás. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. hasmenés és székrekedés. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. Hatásmechanizmus. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. A venlafaxin olyan új szer. mint a többi MAO-gátló. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. de ha az enzim gátolt. és ha lefekvéskor adják. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. néhány vegyület antidepresszáns hatású. confusio. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). de vannak más jellegû mellékhatásaik. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. Nem tisztázott. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. Különösképpen azért. anorexia. sajt. mivel számos második generációs antidepresszáns.A depresszió monoamin-elmélete. ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. Különösen nehéz megérteni. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. székrekedést. de azt kimutatták. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. A reserpin. A szer jól tolerálható. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. alkoholos italok) fellépô. Terápiás szélessége kicsi. fejezet). A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. de mivel reverzíbilis gátlószer. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. A lítiumot. Receptor-reguláció. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba. AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. 63 . amely kiüríti az agyban a noradrenalin. fejezet). A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. homályos látást. valamint a β1. hányás. vadhús. továbbá azoknál.és/vagy szerotonin-koncentrációját.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni.és szerotonin-raktárakat. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. hypotoniát és comát okoz. akkor hipnotikumként is hat. egy. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. vagy azoknál. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát. ephedrin. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél.és/vagy 5-HT-visszavételt. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok.0 mM). amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. hypothyroidismus és súlynövekedés. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. 26. szédülés. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. kéztremor. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. mind a 5-HT-felvételét gátolja. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. Úgyszintén. A moclobemid reverzibilis gátlószer. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. hasmenés. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik. és csökkentik a barbiturátok. Túldozírozás esetén. ataxia. trazodon). addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô.

de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. P-anyag. Ide tartoznak a lokális interneuronok. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. székrekedést okoznak. . Az opioidok gyakran okoznak hányingert. Hasonlóképpen. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. légzésdepressziót. Ez analgesiát. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. eufóriát és szedációt okoz. met-enkefalin) szabadítanak fel. satírozott terület). klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). Így. Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. Sajnos. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. Az elektroakupunkturás analgesia. amelyek opioid peptideket (pl. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. hogy peptideket szabadít fel (pl. mint például a codein. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást.29. a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. és ahol indokolt. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. fejezet). Néhány analgetikum. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. mind az agytörzsben.

a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. míg a paracetamol hepatotoxikus. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. eufória. míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. hyperpyrexiát és konvulziót. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. szedácio. convulsiók). ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. hogy dependenciát okoz. morfin). a III. A µ. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. mint a morfin. A κ. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. Mellékhatásai (székrekedés. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. amely pszichostimuláns. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. különösen ha intrathecalisan adják. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. A pethidin a MAO gátlókkal (28. vagy légzésdepressziót okozhat. fele. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. (A fenciklidin. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. E peptidek pontos funkciója. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. fejezet) csökkenthetôk. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. mint pl. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. Az enkefalinok a δ-receptorokra. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. dinorfin-A). A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal. pentazocin. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. A morfinnál erôsebben euforizál. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. fejezet). de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. A diamorphin (heroin. hogy gyakran hallucinációkat. Ugyanakkor. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. bár tartós hányást okozhat. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. fejezet). hányás. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. hogy olyan vegyületek. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. légzésdepresszió. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik).és σ-receptorokon agonistaként. Ez részben annak köszönhetô.Az opioidokat úgy definiálják. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. co-proxamol). de rövidebb ideig hat. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. Néhány opioid analgetikum (pl. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. naloxonnal nehezen fordítható meg. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. analgesia. mint az NSAID-ok magukban. a σreceptorok nem opioid receptorok. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. mind az agyban. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. székrekedést és hypotoniát. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. Dependencia. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. 65 . Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. Kevésbé valószinû. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére. A légzésdepresszió. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. amely kevésbé okoz analgesiát. visszaélésre lehetnek alkalmasak. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. csökkent válaszkészség) alakul ki. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. A vegyület kb. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. A nalbuphin. amennyiben elôfordul. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. amely κ-agonista és µ-antagonista.

opioidok. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. tengeribetegség). Egyelôre tisztázatlan. 66 . Antiemetikumok (hányás. az 5-HT3 antagonistákat (pl. a migrént és a terhességet. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). ipecacuanha. a provokatív mozgásokat (pl. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére. 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. toxinok. a vestibularis betegséget. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. bár gyakoriak a mellékhatások. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. hatásosak lehetnek. Másrészrôl. opioidok.30. H. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. de perifériás hatásuk is fontos lehet. ha lehetséges. a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. Az utóbbi idôben. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). promazin. digoxin). bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. Éppen ezért. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. anaestetikumok. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. ondansetron. cinnarizin). a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. beleértve a gyógyszereket (pl. citotoxikus szerek. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. mint megállítani amikor már elkezdôdött. amely megmagyarázza.

levegôben stb. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. az ondansetronnál. prochlorperazin). ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). Ugyanakkor. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. kerülni kell a fejmozgatást. szájszárazságot és homályos látást. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. amelynek a hányás az alapja. mint a chlorpromazin.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. A vestibularis. mint antiemetikumot. amely akkor fordulhat elô. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. hogy az. A szédülés heves rohamai hányingerrel. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). de kevesebb mellékhatást okoz. mint pl. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. Vestibularis betegség. a légzés visszatartott. Kemoszenzitív triggerzóna. 27. 4. Ez elôny lehet pl. vagy extrapiramidális tüneteket. súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. mint antiemetikumokat. hideg verejték. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. 3. A folyamatos provokatív mozgás (pl. Terhesség. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. A betegséget sápadtság. szédülést eredményez (bármi. Klinikai vizsgálatokban igazolták. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. 5. amely a forgómozgás téves érzékelése. 67 . A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. szimpatikus hiperaktivitással. A tengeribetegségrôl azt tartják. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. migrénben. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. fejezet). Limbikus agy. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. hányással. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. 2. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. segíthetnek a problémán. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. Kevésbé szedatív. hányingerrel és hányással párosul. hányinger és hányás jellemzi. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. A metoclopramid D2 antagonista. de egyesek. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. amely gyakran okoz álmosságot. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. A hányásközpont a nervus vagus. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. Nucleus solitarius. amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. Az 5-HT3 antagonistáknál. amelyeket kaphattak. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. pl. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. a cisplatin. kapott rosszulléteket. metoclopramid és dexamethason. fejezet). Vestibularis rendszer. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. mint pl. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). A glottis zár. hányingerrel és hányással. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. A gyógyszer okozta hányás. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. Például. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. Nem ismeretes. Bármely patológiás folyamat. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében.

A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. Így a depresszánsok (pl.31. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. intravénás injekció. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. opioidok. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. Ugyanakkor. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. szippantása) fokozza a dependenciakészséget. az adagolás és maga az egyén. mint például a gyógyszer fajtája. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. számos tényezôtôl függ. hepatitis. stimulánsok). kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. kokain vagy heroin szívása. Általánosságban. míg a stimulánsok (pl. mint a tizenkilencedik században. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). amphetamin) megvonása depressziót. állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. Mikrodialízis technikával. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. amphetamin. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . alkohol. Az elkerülhetô. hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. psychostimulánsok. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). amely károsítja. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. A tolerancia jellemzôje. nikotin. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. vagy amelynek használata illegális. Annak valószínûsége. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez. egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. a káros túlgyógyszerelés (pl. A gyors felszívódás (pl. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. Egyes vegyületek (pl. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. vagy idônként azért. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. a beadás módja. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. septicaemia stb.). amikor a laudanumot. Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS). A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. benzodiazepinek. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. vagy veszélyezteti az egyén. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. .

Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. Az Egyesült Királyságban évente kb. libabôrt. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. tremort. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. Cannabis (marihuána. bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. úgymint pánik. A clonidin ugyancsak segíthet. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. amelyben az egyén agitálttá. úgymint tüdôrák. mint például a methadoné. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. A cannabis. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. és insomniát okoznak. és pszichotoxikus hatásúak. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. A methylendioxymethamphetamin (MDMA. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. nikotinéhség. bôr tapasz) alkalmazásával.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. ingerlékenységet. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. különösen a hányingert. A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). amelyek némelyike ismert karcinogén. orrspray. amely sokkal illékonyabb. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. míg a szabad bázis („crack”). és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. füstölhetô. ingerlékenység. A nikotin fokozza az éberséget. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. anorexiát. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. rágógumi. mint „felfrissítô” szert. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. Az MDMA-t széles körben használják. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). izzadást. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. hypertonia. amely mind stimuláns. hasis). Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). mind depresszáns hatású. mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. A tartós hatású szerek elvonása. hányást és hasmenést. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. hányingert és hányást eredményez. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). visszacsapás) jelenséghez. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. pl.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. 69 . Eufóriát. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. Ugyanakkor. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. mind hallucinogén. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. tachycardia) rendelkeznek. így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. tartósabb.

fogfájás. myocardialis infarctus. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. ezért gyakran ezeket adják elsôként. hasi katasztrófa) enyhítésére. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. csonttumor). A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. fejezet). bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. Mivel úgy tûnik. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom.32. hányás. a COX-2 indukcióját fokozzák. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. mégis széles körben alkalmazzák. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. mint gyenge analgetikumot. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. indukálható izoforma. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. Mivel gyenge sav (pKs = 3. így kiválasztása fokozódik. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. gyomortáji fájdalmak. és 44. Orálisan jól felszívódik. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. Alkalmazásuk széleskörû. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. ibuprofen. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. hogy a propionsav-származékok (pl. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. Hátránya. és nem okoz gyomorirritációt. ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. 70 . hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. hányinger és gastritis). az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. Sajnos. fülzúgás). Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. 4 óra a hatástartama. különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. hogy azok hatékonysága hasonló. amelynek kb. fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). Az NSAID-okat úgy tekintik. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. vesekôroham. fejezet). Ugyanakkor.

Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. Az akut rohamokat indomethacinnal. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. merevségét és a duzzanatot enyhítik. naproxennal. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. 71 . hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. A paracetamol. mivel adásukra hosszú ideig. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. Nephrotoxicitás. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. de erôsen toxikus vegyület. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. bradikinin) okozta fájdalmat. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. különösen az olyan betegekben. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. gyomorvérzés. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. azokban az esetekben. Gyulladáscsökkentô hatás. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. A colchicin hatékony szer köszvényben. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. ulceratio. amely elnyomja a gyógyszer hatását. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. amelyek a vesemedullában. de nagy a nemkívánt mellékhatások. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. mint pl. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. Pirazolonok. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. A gátlás annak következménye. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. a paracetamol hatásos. de nem változtatják meg a betegség lefolyását.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. Ecetsavszármazékok. cirrhosisban). A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. legalábbis részben. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. mint pl. valamint só. Az uricosuriás szerek. magas dózisban lehet szükség. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. A colchicin azonban hányingert. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. Gyulladásos arthritisek. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. mind centrálisan kifejtik. Ugyanakkor. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. pangásos szívelégtelenségben. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. hányást. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. mint megszünteti a gyulladást. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. felszabadulással társul (pl. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. A misoprostol PGE1 származék. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. Oxicam-származékok. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. de a perifériás hatás a meghatározó. Gastrointestinalis rendszer. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. mint például az ibuprofent. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. Ezzel szemben. A COX mûködésének mechanizmusa. fejfájás és szédülés. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. A peroxid a hem. részben azért. elôfordulásának valószínûsége. részben pedig azért. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. hisztamin. Mindazonáltal.

(adrenokortikotrop hormon. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik. asthma bronchiale. ). amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. colitis ulcerosa. A mineralokortikoidok. amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. reninangiotenzin rendszer. vagy nincsen. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. de más faktorok hatása (pl. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. elsôsorban az aldoszteron. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész). Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. ACTH) felszabadulást eredményez. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. 72 .és fehérje-anyagcserére hatnak. A glükokortikoidok.33. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). Ezek. A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. emberben a szénhidrát. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). ). rheumatoid arthritis. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai).

MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. tuberculosis). Fertôzések. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. Mellékvese-szupresszió. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. A kortikotropinról azt is feltételezik. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. így súlyos stressz esetén (pl. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni.). és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. Immunszupresszív hatások. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható.(35. azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. 73 . de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. amelyek a szteroid-. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. alacsony plazma Na+. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. Így. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz. cataracta.) Anyagcserehatások. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. mûtét. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. Gyulladásgátló hatások. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. Addison-kórban. Anyagcserehatások. tiroid. fejezet). A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. valamint (iii) helyileg (pl. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. ulcus pepticum és a meglévô. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). a fertôzések azonban latensek maradhatnak. mint a prosztaglandinok. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. Hatások. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. magas K+. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. mint például az agyi oedema. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. mivel a proteinszintézis gátolt. vagy az azt követô adrenalectomiában). GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. glaucoma. angiotenzin-II. ekzemában kenôcs formájában. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. mint orálisan. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. infekció) további szteroidot kell adni. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk.

fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. A herék (jobbra. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. és nagyobb mûtétek után. illetve androgéneket). ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. E) fejlôdik. Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra. továbbá az FSH. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra).és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. mesterolon) orálisan is aktívak.34. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . míg 74 a szintetikus androgének (pl.és LHszuppresszió. tónusban) a tesztoszteron hozza létre. Az LH. A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. ) negatív feedback hatása alatt áll.

hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. feltéve. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg.ront (középen balra) választ el. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. míg a bôrben. Az androgének nôkben számos. hogy a korábbi thromboembolia. hirsutismus. az emlô érzékenysége. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. Ugyanakkor. „Abortusz tabletta”. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. vérzési zavarok).és LH-felszabadulást. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. olyan esetekben. Hatásmechanizmus. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. fejfájás és hányinger. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. és ezáltal fokozzák az FSH. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. A súlyos mellékhatások száma kevés. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. Nemkívánt mellékhatások. libidováltozás. amit azután a menstruáció során elveszít. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. mint pl. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. súlynövekedés. Az enzim indukciót kiváltó szerek. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. mind a kombinációs. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. Számos menstruációs kórképben (pl. a dohányzás. dysmenorrhoea. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. pl. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. phenobarbital. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. Folyamatos. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. dometriosis. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. carbamazepin. Kb. a prostatában. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. így gátolják az ovulációt. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. Hatások. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. áttöréses vérzés. tónusban). valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. hogy a menstruáció bekövetkezzen. görccsel járó dysmenorrhoeában). 75 .

és ott kolloid formában tárolódik ( ). amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. A populáció kb. ahol az. „beépül” és T3 ( ). Egy másik hormont.35. . amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper. tireotropinfüggô pumpa ( ). Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). propranolol) gátolható. A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. A jodidot az aktív. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. Ezt követôen.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására. valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért. Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. fejlôdéséért. szervspecifikus autoimmun betegség. A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. a tireoglobulint proteáz enzimek bontják.

Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés.5%-ban. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra). vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. TSH. és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk. T3 és T4. bár ez vitatott. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. mint a T4. különösen a dijód-tironin képzôdést. A propranololt hydrocortisonnal. így sokkal gyorsabban hat. A T4 úgy tûnik. A liothyronin a T3 nátriumsója. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. A jodidok számos. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist.1%). HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. hogy jelezzék a torokfájást). Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. izzadást és tremort okoz. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. 20%-áért felelôs. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn.95%ban) kerül elszállításra. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. de úgy gondolják. Ez teszi lehetôvé. jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. A bôrt szárazság jellemzi. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. ha a plazmaprotein. leltetett addig. Emellett. amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. hogy a plazmamembránban. A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. és ha állapotuk rosszabbodott. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. A kb. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus).A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. Hatások. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. Amellett. amelyet a hypothalamus szintetizál. A hatás kialakulása késik. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. hogy zömmel a T3 prohormonja. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. és a szív perctérfogatának csökkenése.4%). akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. Jód. mint a carbimazol esetében (0. és ha szükséges. struma) eredményezi. amely hôérzékenységet. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. 77 . és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. illetve 99. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. az étvágy-. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik.

36. A II. az izmok. de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. ami gyakran elhízással párosul. Igazolt. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. amely acet-ecetsavvá alakul. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. A II. A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. és az inzulin pótlása szükséges. pl. amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent). Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. Ez az I. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. típu- . 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul.

Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. Biguanidek. További igény. valamint az étkezések elôtt. A legtöbb I.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. a reggeli és az esti étkezés elôtt. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. humán inzulinnal kezelik. ha eszméletlen). Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). Inzulin antitestek. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. 30% oldódó és gyület. Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. amely naponta kétszer. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. A tolbutamid kevésbé hatékony. míg kisebb részük megmaradt a sertés. 79 . a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). több glükóz lép be a ß-sejtekbe. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. rossz közérzet és igen ritkán. kétfázisban ható kombinációk oldódó. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat.sú diabetesesek kb. Az állandó hatású. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. 20 óra). Étkezés közben kell bevenni. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. A II. Inzulinadagolási sémák. csúcshatás 2-4 óra között. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. Az inzulinreceptorok két α. cinkkel együtt tartalmazzák. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. Nemkívánt mellékhatásai hányinger. hogy intenzív kontroll mellett. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. membránátívelô glikoproteinek. Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát. rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. Súlyos esetben. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. (Ilyen adagolási séma. akkor coma és halál következhet be. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. Inzulinfelszabadulás. 70% isophan). amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. Az inzulint sc. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). amelynek hatástartama maximum 35 óra. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. (A hatás kialakulása 30 perc. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. egyharmada kedvezôen befolyásolható. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. mint a glibenclamid. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. Ezek általában azok a soványabb betegek. Rövid hatástartamú készítmények. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. hányás. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. Így. hatástartam maximum 8 órán keresztül). A granulák az inzulint kristályos formában. amely két. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. de az esetek kb. mint az amorf). Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. Nemkívánt mellékhatások. Ha a glibenclamid hatástalan. olyan. vagy az inzulin cinkkel. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. elhízott egyéneknél). A II. flatulencia. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. különösen idôs betegek esetében. típusú diabeteses betegek azon csoportja. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. A keverék úgy készül. hasmenés. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. és étkezés hatására fokozódik. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). injekciójának kombinációjából áll. ha a tolbutamid nem.

hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). ez pedig sejthalált eredményez. Számos szulfonamid ismert. pl. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. orális hatékonyságuk. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. ahol a nitrocsoportja redukálódik. Az 5-nitro-imidazolok. Toxicitása szelektív. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak.37. Úgy tartják. Emellett. mint a szulfonamidok. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. vagy nem (Gram-negatív). rontva funkcióját. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. 80 . hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. fejezet). míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. Jelentôségük ma már kisebb. A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. A szer bediffundál a szervezetbe. azt az enzimet. A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. mint a humán enzimhez. trimetoprim. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). és a folsavat maguk szintetizálják.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). a bacillusok pálcika alakúak). veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák.

A mellékhatások ritkák. baktériumokat. fejezet). A legtöbb anaerob baktériummal szemben. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. pl. A jobban oldódó szulfonamidoknál. A súlyosabb reakciók. de adható parenterálisan is. 3. Trichomonas vaginalis (42. hányás. amely korábban érzékeny volt. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. de klinikai szempontból a Staphylococcus. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. amelyek károsítják a szert. Salmonella. Ez megelôzhetô. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. mivel az a baktérium. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. Ugyanakkor. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. fejezet) fertôzésekben. azaz Entamoeba histolytica. mint például agranulocytosis. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. * Az E. Pseudomonas aeruginosa. amelyek nem. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. 4. mint az E. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. ide értve a Bacteroides-törzseket. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. sokkal ritkább. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. bôrkiütés. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. de jelentkezhet hányinger. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. amelyekkel megkíséreljük. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. coli. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. Giardia lamblia. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. Elôfordulhat konvulzió is. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. vagy öröklött. de a hatástartama hosszabb. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. számottevôen felerôsíti. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben.Szelektív toxicitás. is hatékony. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. átkerül az egyik baktériumból a másikba. ezzel károsítja azt. amely idôközben válik rezisztensé. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. Nemkívánatos mellékhatások. vagy tumorsejteket. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. mint például sulfadiazin.vagy csalánkiütéses). A kötôhelyek megváltozása. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. szédülés és fejfájás. idôvel rezisztenssé válik. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. 1. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. 81 . vírusokat. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. A rosszul oldódó szulfonamid. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. 2. Csökkent gyógyszerakkumuláció. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. Átvitt rezisztencia.és Campylobacter-törzsek. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. a Stevens-Johnson-szindróma. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. Ebben az esetben az a gén. 2. kortikoszteroidok. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. plazmahíd) révén kerülhetnek át. Szelekció. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. Inaktiváló enzimek. ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. mint pl. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben.

mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. penicillinrezisztenciát eredményez. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. amelyek a sejtfalat építik fel. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. ezért parenterálisan kell adni. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. amely felnyitja a β-laktám gyûrût. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. fejezet). pl. de orálisan is aktív. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. A szélesspektrumú penicillinek. mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. penicillináz). 82 . hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. pl. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. Néhány penicillin. és továbbra is fontos gyógyszer. semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens.38. opportunista fertôzéseket okozhat. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. pentaglicin híd révén ( ). E hatás annak köszönhetô. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. Súlyos. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. mint például pneumonia és septicaemia.

VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. amikor a többi antibiotikum hatástalan. 10 órára nyúlik meg. de hatásspektruma szûk. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. A peptidoglikán képzôdést gátolja. A flucloxacillint penicillináztermelô. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. Félszintetikus penicillinszármazék. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony.A penicillinek toxicitása igen alacsony. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. mint a benzylpenicillin. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. A flucloxacillin kevésbé hatékony. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. és rezisztens a penicillinázra. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. Septicaemiában és endocarditisben. Reumás láz megelôzésére is adják. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. az esetek kb. tüdôgyulladás. ezért hatásosak számos Escherichia coli. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. mint a cefuroxim. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus. Pseudomonas-ellenes penicillinek. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. 83 . mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. különösen a kórházak számára. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. mint pl. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. kivéve meningitis esetén.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. A piperacillint. amelyet viszont parenterálisan kell adni. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. aminoglikozidokkal kombinálva adható. és septicaemia kezelésére. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. Adása intramuscularisan történik. sebfertôzések. de az agyba történô penetrációja rossz. Szélesspektrumú penicillinek. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). de anuriában kb. septicaemia. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Súlyos fertôzések (pl. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. meningococcus és leptospira fertôzések. amely bôrkiütéseket és ritkán. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. Felszívódása azonban változó. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. amely végzetes lehet. de kevésbé aktív. A methicillinre. amely orálisan nem szívódik fel. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. pneumonia. A co-amoxicillin az olyan lég. Az amoxicillin- perszenzitivitás. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. endocarditis és septicaemia. streptococcus.

makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja.39. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. mint a Gramnegatívak. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. ). aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. tetraciklinek. ) a tRNS-ek hordozzák. Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. de súlyos mellékhatásai (pl. erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. A-kötôhely ) haladnak keresztül. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). pl. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy. a gentamicint parenterálisan kell adagolni. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. szélesspektrumú antibiotikumok. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. 84 . mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). Az aminoglikozidokat. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. A tetraciklinek orálisan aktív. A makrolidek (pl.

Chlamydia (nemspecifikus urethritis. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. mivel a makrofágokba. azaz sápadtság. különösen akkor. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. A makrolidek igen biztonságos szerek. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. és rendszerint fatális). A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. 85 . Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. vagy adenilálódás révén inaktiválják. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. és a kalciumionok (tej). és ezért a phenytoin. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. életveszélyes Gram-negatív (pl. amelyek a vegyületet acetiláció. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. Baktericid hatásúak. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. de adhatók parenterálisan is. amelyhez egy. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz.és fehérvérsejtszuppresszió. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. de terápiás indexük kicsi. Ugyanakkor. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. Ugyanakkor. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. Fô alkalmazási területe az akut. ha a vegyületet nagy dózisban. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. amennyiben szükséges. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. Staphylococcus. vagy újszülötteknek. mint pl. A gentamicin a penicillinnel. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. jól penetrálnak. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. alhasi puffadás. Természetesen. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. isoniazid. szulfonamidok. Ezeknek az antihisztaminoknak. magnéziumionok (pl. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. trachoma. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. A penicillintôl eltérôen. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. mint pl. fôleg a Streptococcus-. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. A vesén keresztül választódnak ki. a meningitisben hatástalanok. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. súlyos mellékhatásai. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. Staphylococcus-. pyrazinamid. foszforiláció. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). az antibiotikumérzékenység megismeréséig. Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. hányás és kollapszus lép fel. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. antacidok). chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. aminoglikozidok. részben aktív transzport révén akkumulálódik. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. Mellékhatásként hasmenést.

rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. Az amphotericin polién antibiotikum. az amphotericin pedig erôsen toxikus. ) az imidazolokhoz hasonló. ) pórusokat hoz létre. mint az amphotericin. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). különösen az igen hatékony acyclovir. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). amelyet a leukocyták termelnek. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. még szelektívebb vírusellenes szerek. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek.és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS.40. amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. ami a DNS-szintézist gátolja (43. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. Az interferon-α olyan antivirális protein. fejezet). A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. Gomba. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. Az imidazolok (balra. A vegyület szelektíven toxikus. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. kortikoszteroid-. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. A zidovudin. Az persistens. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. reverz-transzkriptáz). az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. sárgaláz. újabb vegyületek. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. mumps. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. 86 . Az újabb vegyületek. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. morbilli. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. rabies. poliomyelitis. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. A triazolok (balra. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe.

szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. valamint hajfertôzést okoznak. és így a DNS lánc felépülés megszakad. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. amely a bél.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). borzongás és hányinger lép fel. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. kivéve ha lokálisan adják a bôr. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. immunveszélyeztetett betegeknek adják. pl. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. 3. orálisan és parenterálisan adva is hatásos. köröm-. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). A vegyület beépül a DNS-láncba. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. ezért intravénás infúzióban. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. a vaginitist. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. candida vagy cryptococcus okozta. és az aspergillus. hányást. amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. 1. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. A herpesvírusok. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. hogy hatásspektruma szûk. anaemia. Orálisan rosszul szívódik fel. A két vegyület szinergista módon hat. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. továbbá az Aspergillus fumigatus. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. kör vagy ovális alakú gombák. de hoszszú. citosztatikum. mint pl. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. de túlságosan toxikus. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. és bôr-. amelyet egy korábbi VZV. ha idôben felfigyelnek rá. 2. Az élesztôgombák egysejtû. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. 87 . Az acyclovir szelektíven toxikus.(CMV) fertôzésben szenvedô. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. A clotrimazolt. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. és mind a felületi. hányinger és fejfájás. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. Ez a gomba számos betegség okozója. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. γ-Globulin. pl. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot. A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. hogy a Lassa-lázban hatásos. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. de nem pusztítja el azokat. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. neutropenia. A vegyület helyileg. a Cryptococcus neoformans. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. beleértve a szájpenészt. Mellékhatásként hányingert. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. Legnagyobb hátránya. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. amely csak akkor reverzibilis. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ.

Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat.41. diethylcarbamazin. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). míg a piperazin (balra középen). A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. fejezet). A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. szintén fontos lehet. de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. illetve a γ-aminovajsav (GABA). Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. 88 . mint pl. Parazitaellenes szerek I. A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. mint humán tubulinokhoz. pl. általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. A túlnépesedés. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. A bélférgek olyan férgek. amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). A nematodák izmaiban mind excitátoros. pl. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. pl. 42. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. fonálféreg. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). giardiasis. moszkítók). de más módszerek. mint GABA agonista hathat. Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. Bár a mikroorganizmusokat. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. mebendazol (balra középen). ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. amely a férgek eltávolítását eredményezi.

levamisollal vagy pyrantellel történik. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. de nem gyógyítja az onchocerciasist. A végbél viszketése a fô tünet. beleértve a szemet is. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. A fonalférgeknek mind a kifejlett. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. de hányást és hasmenést okozhat. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge.vagy sertéshúst fogyasztunk. 89 . FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. A másodlagos gazda egy vizi csiga. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. különösen gyerekeknél. Brugia malayi vagy B. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. míg a pyrantel nem. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. Feltehetôleg még fontosabb. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. Ugyanakkor. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. ha félig fôtt fertôzött marha. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. az újabb vizsgálatok arra utalnak. Természetesen. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. S. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. mansoni. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. Fonalféreg fertôzések. A gyerekek korán megfertôzôdnek. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. japonicum) támadja meg. de nem a kifejlett férgekkel szemben. de igen sok. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. amikor a fertôzött vízben játszanak. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. timori fertôzés. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. különösen ott. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. tünetmentes fertôzések. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). A kezelés praziquantellal történik. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. de nem a kifejlett férgeket. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. Ezek a kicsi giliszták (kb. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. solium fertôzés akkor fordul elô. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. oxyuriassisban. A piperazin szintén hatásos. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. Kezelésére a mebendazol hatásos. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. Indiában és Indonéziában él. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. gyakran súlyos reakciókkal. Ostorgiliszták. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. Gyakoriak az enyhe. amelyek erôsen szelektív szerek. Az Enterobius vermicularis (kb. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. cati lárváinak infekciója okozza. haematobium) vagy a beleket (S. amely elpusztítja a vándorló férgeket. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. Fonálférgek (végbélgiliszta). A kezelés orális mebendazollal. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. A kezelés dietil-karbamazinnal történik.

ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. vivax P. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják. falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). A gyorsan ható szereket (chloroquin. sem Észak-Amerikában nem endémiás. vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). Ez a betegség pre-erythrocyta-. és akkor használják. ezért a profilaxisban alkalmazzák. pl. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. fent balra) fecskendez.42. malariae P. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . vivax és P. ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. Parazitaellenes szerek: II. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. A proguanil hatása igen lassú. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. ovale esetében (de a P. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. fent jobbra). vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). 90 . a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. A P. falciparum P. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz). a giardiasis. chinin. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. és ezek egyike-másika. fent jobbra).

falciparum chloroquin-rezisztenciájának. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. A P. hányás. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. Valószínû. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. Nemkívánt mellékhatások. A chinint. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. ahol nagy a valószínûsége a P. fejezet) második választásként alkalmazzák. fejfájás. ovale fertôzésekben alkalmazzák. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. míg a tünetmentes fertôzésekben. amely elöli a májban az „alvó” P. Hatásmechanizmus. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. A pyrimethamin és dapson kombinációját. fejezet). A magasabb dózisok hányingert. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. vivax és P. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. A vér–agy-gáton nem jut át. A chloroquint általában orálisan adják. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. hasmenést. Mind a bôr-. Gyakori kórokozó a bélben.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. orálisan. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. vagy feltételezett. A két gyógyszer szelektíven toxikus. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. a mefloquint és a halofantrint a P. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. Ha a quinin-rezisztencia ismert. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. A világ legnagyobb részén a P. A pyrimethamin. Co-trimoxazollal (37. A pentamidint és amphotericint (40. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. fejezet. a diloxanid furoát adása is szükséges. mint a pyrimethamin. és a neurológiai panaszokra hatástalan. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. Számos mellékhatása van. bôrkiütést. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. körte alakú protozoon. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. A chinin. 91 . A chininbôl 7 napos kezelést adnak. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. fejezet) alkalmaznak. A suramin. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. mint a humán enzimhez (vö. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. Hatásmechanizmus. amelyek idônként végzetesek. methotrexat. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. A P. felfúvódást és hasmenést okoz. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. A chinin szükség esetén (pl. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. ahol cysták találhatók. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. de nem hat a máj-schizontákra. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. Ugyanakkor. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. ugyanakkor kevésbé toxikusak. 40. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. amely toxikus. csak a támadáspontjuk különbözô (35. amit nem célszerû használni a kezelésére. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. hányást. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. parenteralisan vagy inhalálva adva. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. hányinger. fülzúgás. immunszuppreszszív szerek. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. ovale schizon- tákat. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. vivax és P. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. A P.

há- . hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. mint pl. Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). mind a tumorsejtekre. de különösen a csontvelôt. ribosomális. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. Éppen ezért toxikusak. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. ábrán balra). A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. mind az osztódó. mint a monoterápia. hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. mint az ép szövetekben. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. míg mások (ciklus-specifikus szerek. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. mint daganatellenes szereket. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. vagy ha az nem lehetséges. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent).43. Számos rákos megbetegedés. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek. a procarbazin. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. hányinger. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. egészséges sejtekre nézve. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-.

és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. colorectalis carcinoma. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. különösen az emlô. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. mivel nem okoznak myeloszuppressziót.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. mint ösztrogén-antagonistát. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. Néhány tumor. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. hasmenés. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. 93 . mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. Nem myelotoxikus. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. a tumort végül is el lehet pusztítani. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. Nemi hormonok és antagonistáik. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. az akrolein. a vincristin (oncovin). és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. feltehetôleg azért. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. Egyik metabolitja. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. rendszerint kombinációban más szerekkel. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. pl. A chlorambucil orálisan alkalmazható. lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. prochlorperazinnal. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. Ennek ésszerû magyarázata. buserelin) alkalmaznak. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. orális és intestinalis ulceratio. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. orchiectomia prostata-carcinomában). Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. Jótékony hatásuk attól függ. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. Gátolja a DNS. de kevésbé neurotoxikus. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. de vesekárosodást okozhat. A tamoxifent. mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. Például a mustárnitrogén. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. adják és a szolid tumorok. hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. A doxorubicin antraciklin származék. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. mint a tumorsejtek. A vegyületek fôként az akut. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. alopecia és csontvelôszupresszió. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). melanoma). Ez. A fluorouracilt általában iv.nyás (antiemetikumokkal. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. gekre toxikus hatású. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. ellentétes hatású hormonok. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e.és RNS-szintézist. Az akut lymphaticus leukaemiában. A leukaemiák. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. mint a folyamatos monoterápiával. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. A vincristin és a bleomycin kivételek. lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. míg toxicitásuk nem additív. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. akut leukaemiákban. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô).és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. Antipirimidinek. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák.

különösen férfiaknál. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik. de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. hypo). vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. fejsérülés. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását.v. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). epilepszia. diabetes) egyéb okait.44. 94 . infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). A betegek legtöbbje. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. methionin p.v. amit elérhetô helyen maradt. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i. csak általános ellátást igényel. mint 1%. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i.v. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. A két. aki önmérgezését feltárta. de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. amelyek lassítják a gyomor kiürülését). A szerek további felszívódását csökkenthetjük. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. Ugyanakkor. * Paracetamol + dextropropoxyphene.o. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl.

Aktív szén ismételt dózisai. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. mint pl. Normál esetben a paracetamol. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. akkor az antidotum kezelést folytatják. légembólia. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. szükségessé téve további dózisokat. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. Ez ionizálja a gyenge savakat. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. az amfetamin és az „ecstasy”. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. A sav-bázis zavarok bonyolultak. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia. akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. a gyomrot ki kell üríteni. amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. 95 . A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. Ha a beteg eszmélet vesztett. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). Azok a betegek. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. 15%-nál fordul elô. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. Alkalikus diuresis. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. amelyhez a szer abszorbeálódik.5-8. attól függ. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. A szén nem abszorbeálja a vasat. konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. pl. Ehhez hasonlóan. beleértve az anaphylactoid reakciót. Azok a betegek. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. Az acetil-cisztein (intravénás. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. a betegek kb. amelyet aktív szén adása követ. infectió. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. mind a szert). amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. a hiperventilláció és a verejtékezés. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén.5). perifériás arteriák elvesztése). oxigén a hipoxia korrekciójára. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. Az opioidok kómát. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. hallucináció. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. légzési alkalózist okoz. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. amely metabolikus acidózist okozhat. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. amelyet még akkor végeztek. A módszer elônye. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. Nemkívánt mellékhatások. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. mint pl. a lítiumot. vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. A döntés.

fejezet). A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. . az aminoglikozidok. A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. digoxin. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). vagy a megváltozott farmakokinetikának. a hipoglikémiás szerek. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. captopril) választódik ki. a xantinok. az antiarrhythmiás szerek. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. 4. vagy tubuláris szekrécióval (pl. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. benzodiazepinek – insomnia. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. a digoxin.45. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. akiknél sokkal valószínûbb. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. 0. de a többi reakció nehezen osztályozható. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). heparinnal elôidézett vérzékenység). amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. és bár ezek ritkán életveszélyesek. ha a szer glomerulus filtrációval. gentamicin és más aminoglikozidok. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. anxietás. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. amphotericin. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. A dózistól független (idiosyncrasiás. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas).

azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. Így. a valproat. dextrán maguk is immunogének lehetnek. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. tolbutamid). benzodiazepinek és az alkohol. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. Az enzim gátlók (pl. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. arthritis.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. A létrejövô komplexet. 97 . a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. Megfordítva. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. Az alkiláló szerekrôl (pl. fejezet). hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. Kiválasztás. Metabolizmus. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. warfarin. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. vese glomerulusok) falában. Például. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. cyclophosphamid) azt feltételezik. asthma. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. a rákellenes szerek. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. antibiotikum tartalmú krém). átjut a méhlepényen. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. Az anaphylaxis I típusú reakció. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. fejezet) kapnak. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. carbamazepin. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. tartozik a penicillin. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. fejezetben kerülnek tárgyalásra. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. Más példák a 4. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. Ez különösen súlyos. vagy csökkentik (pl. ha primaquint (42. TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. A betegség tünetei láz. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. pl. ezért ha lehetséges.) Megoszlás. DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. warfarin). Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. pl. amelyeknek alacsony a terápiás indexe. túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. pl. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. Néhány gyógyszer (pl. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. urticaria és lymphadenopathia. anaphylaxis). A legtöbb gyógyszer. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. Bôrkiütések. a hasonló hatású szerek pl. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. phenytoin. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. metoclopramid). toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). vaccinák. Így. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. A szérum betegség III típusú reakció. amelyek növelik (pl. inzulin. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. de egyben természetesen ritka is. amelyek közül néhány életveszélyes. A nagy molekulák. az atopiás betegségben (szénanátha. néhány kivétellel. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. Néhány gyógyszer kivételével (pl. phenobarbital. Azok közé a szerek közé. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). de az immunszupresszió (pl. az érintkezésre való érzékenység oedemás. phenitoin. bôr- kiütés. azok.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Budapest. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. amp. liof. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük. tápszerek ATC sorrendben. drg.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk.. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. sol. iv. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. mg/ttkg mill.el. inf. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. caps. max. supp. + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut. 1999 99 ... fenn. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. sc. gran. 2000 Gyógyszerek. im. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. NE rect. MediMedia Információs Kft. és DokiNET Kft. Budapest. tabl. Budapest. 1999 Vademex 1999. inj. susp. MediMedia Információs Kft.

A beavatkozás helyétôl. A beavatkozás helyétôl. el. inj. el.5% – Adrenalin 0. módjától függôen. A beavatkozás helyétôl. Lásd alk. Egis inj.0005% inj. inj. Prokain 1% Egis Human inj. procainum 100 . módjától függôen. el.25% – Adrenalin 0. Lidocain 1. el. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. el. módjától függôen. Lásd alk. Marcain 0.0005% inj. inj. inj. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. Lásd alk. módjától függôen.2% Dr. módjától függôen. inj. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0.5. Lásd alk. inj. inj. inj. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. Lásd alk.001% inj. inj.

ICN Magyarország tabl. 2. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok. inj.06-0. inj.07-0.25 mg/ttkg 0. el. 1. inj.3-0. inj.6 mg/ttkg 0. 0.08 mg/ttkg iv.5 mg im.1 mg/ttkg iv. drg.6. 0. inj. lásd alk. 0. inj.6 mg/ttkg 0. tabl. inj.5-10 mg sc. inj. sc.5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. 101 . caps.08-0.5-1. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut.. 15-100 mg 1 mg im.

-kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. szemcsepp 5× 5× lásd alk. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. 2-3 × 5 × 1 csepp. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk.el. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. 2-4 × 1 csepp 1-1. el. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp.10. szemcsepp szemkenôcs susp.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 . -kenôcs szemcsepp. A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp. szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp.

Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.és fülcsepp 1–2 csepp 103 .

por inh..11. aerosol inh. por inh. inh.4 mg 9-18 µg 0. inh. tabl. sol. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. aerosol inh. Asthma. elixir retard caps. inj. sol. por inh. im. aerosol inh. aerosol inh. 5-15 mg 15 mg 104 .. aerosol inh. caps.3-0. tabl. aerosol aerosol aerosol. caps. sol. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0. aerosol aerosol inh..2-0. tabl.6-1.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0. tabl. caps.. aerosol. im. inh.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0. aerosol inh. sirup.4 mg 0. inh. por aerosol 0.6-0. 10 mg 30-45 µg. inh.3-0. aerosol inh. inh. tabl.5 mg 0. inh. tabl..75 mg sc.1-0.2 mg iv. sol. por aerosol aerosol aerosol inh.2-0.2-0. inj.15-0. por caps. aerosol inh. tabl.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl..2 mg 0. tabl. 0. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0. inj. inj.5 mg sc. tabl.4 mg 0. 1. inh.5-1 mg sc.6-1.. caps.2 mg 0.

. 1 mg im. inj.5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6.F. tabl.5-19.. retard caps. tabl. supp. supp. 75-100 mg 4 mg iv. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv. inj. csepp inj. sirup. tabl. tabl. susp. sirup. supp. retard tabl. sirup.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. drg. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. tabl. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. caps. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl... tabl. (gyermek) csepp caps. 105 . tabl. filmtabl. retard filmtabl. tabl. inj. tabl.... inj.. retard caps. tabl.. retard tabl. inj.5 mg.M. caps. sirup. supp. tabl. tabl. supp. drg. rágótabl.

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0. klizma int.. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. tabl. el. A07B. lásd alk. 170-340 mg lásd. el. lásd. lásd alk. tabl.sol. caps.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . tabl. 600 mg 1-5 g 2. caps. el. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk. supp.5 g Salazopyrin EN 0. caps. drg. supp. klízma tabl. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. alk. drg. 10-40 mg lásd alk. el. tabl. tabl. por. caps. alk. filmtabl. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. el. int. lásd alk. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. max. drg. el. enema por caps.2 g lásd alk. oldat Bélfertôtlenítôk. drg. retard tabl. adszorbensek. drg. tabl. supp. caps. el. el. lásd alk.2 g lásd alk. tabl.1 g 5 mg 9g 4 mg. tabl. drg. porkeverék 1. motilitás csökkentôk (A07A. tabl. filmtabl.. 1..Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. tabl. sol. el.6-3. Falk Pharma susp. el.8-3. el. A07D) attapulgitum bismuthum subgall. filmtabl. caps. el. drg.

400 mg 20-80 mg fenn. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . tabl.. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj. tabl. retard tabl. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. caps. Biochemie (Novartis) tabl. 10 mg 1. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl. tabl. tabl. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. tabl. tabl.14.. inj. Napi átlagdózis 25-100 mg max. filmtabl. inj. 4 tabl. max. Egis Servier tabl. tabl. tabl.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. tabl. 400-800 mg iv.5 mg 0. tabl. 200 mg 50-200 mg max. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp.

tabl. tabl. 2 g 1-2 mg 40 mg. filmtabl. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl. filmtabl. tabl. tabl.2-0. tabl. tabl. tabl. tabl. filmtabl. filmtabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. fenn.5-1 mg fenn.4 mg 0. tabl. retard caps. inj. inj. filmtabl. tabl. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv. 0. tabl. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 .2-0. tabl. max. retard caps. inj. tabl.4 mg iv. tabl. 150 mg 1-4 mg 0.4 mg 250-500 mg. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1.. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. tabl. tabl. 10-20 mg tabl.5-3 mg este 0. filmtabl. filmtabl. tabl. 80-360 mg ua.15. 1-2 mg 5-7. ua. inj. tabl. tabl. filmtabl.. inj filmtabl. tabl. tabl. tabl. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. filmtabl. max.

retard film inf. tabl. tabl. cilazaprilum enalaprilum 2.63-1. inj. el. tabl. filmtabl. inj. tabl. el. filmtabl. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0. tabl. tabl. tabl.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. tabl. filmtabl.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. 12. tabl. spray drg. el. 80 mg 10-20 mg. tabl. retard filmtabl..25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. filmtabl. tabl.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. tabl. retard drg. retard caps. tabl. tabl. Atenolol comp. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl. max. tabl. tabl. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn. retard tabl. max. tabl. tabl. filmtabl.. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. tabl. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. tabl. filmtabl. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. retard filmtabl../inf. tabl. inf. tabl. tabl. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . max. retard caps. tabl. retard filmtabl. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk. caps.

Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. tabl. el. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk.5-5 mg. filmtabl. tabl. 80 mg 113 . tabl.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. caps. max. el. caps. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. lásd alk. filmtabl. tabl. caps. caps. filmtabl.

8 mg 20-120 mg. lásd alk.c. tabl. retard caps. el... el. el..75-3 mg/óra lásd alk. el. tabl. retard caps.16. filmtabl. retard tabl. tabl./inf. 40 mg/2 óra 0. inj. raterd tabl.3-12.2-10.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl. tapasz tabl.. tabl. tabl. caps. lásd alk. caps. lásd alk. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . el. inj. filmtabl. tabl. tabl. retard caps. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite. inf. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. el. retard caps.5-1 mg/óra lásd alk. retard caps. lásd alk. max. el. tabl. aerosol. aerosol. retard tabl. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk. tabl. 0. retard tapasz tapasz inj. el. 0. lásd alk. tabl. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj. retard tabl.4 mg.. tabl. 1. sol. 5.05-0. spray caps./inf. inj.

600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III... inj.0 mg/ttkg lásd alk. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I. lásd alk. retard tabl. lásd alk. el. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. 300-900 mg 300-900 mg 0. tabl. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . inj.A. el. retard filmtabl. drg. filmtabl. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk.. tabl. drg. el. tabl. IV. filmtabl.B. Boehringer Ingelheim inj. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. tabl.5-2. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I. inj. tabl. inj... tabl. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal. inj.C. caps ICN Magyarország caps. filmtabl. tabl. caps. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj.17. retard caps. retard caps. inj. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj. el... el. 4 mg/ttkg im. 360 mg 240-360 mg lásd alk.

acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. el. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk.c. 20-60 µg iv. tabl. lásd alk. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19. inj. el. inj. inj. el.1 mg iv. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac.2 mg s. inj.5-10 µg/ttkg/perc 0.05-0. lásd alk. por amp. inj. por amp.5 mg s./inf. el. el. el. inj. inj.5-40 µg/ttkg/perc 1. infúzióhoz por amp. por amp.2 mg iv. inj. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj. 2.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl./inf. tabl. 30-50 NE/ttkg lásd alk. el. 0. lásd alk. el. el. inj. por amp. im. inj. lásd alk. lásd alk. lásd alk. el.3-0. lásd alk. tabl. lásd alk. tabl.5-1. inj. inj. 0. tabl. csepp. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 . 0. inj. el. el. el.. lásd alk. el. 5 mg lásd alk.c. csepp lásd alk. el. caps. el. lásd alk. el. tabl. lásd alk. inj. el. inj.18. lásd alk. el.. lásd alk. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0. inj. csepp. el. lásd alk. por amp. lásd alk. lásd alk. lásd alk. inj. el. im./inf.

por amp.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg. + faktor IX. el. lásd alk. el. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. és X. el. lásd alk. 100 mg im. por amp. el. por amp. por amp. lásd alk. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. inj. lásd alk. faktor VIII. el. lásd alk. IX. por amp. lásd alk. el. tranexamicum lásd alk. inj. el. lásd alk. por üveg por amp.5-1 millió NE iv. inj. lásd alk. tabl. gran. filmtabl. lásd alk. el. lásd alk. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . inj. inj. lásd alk. inj. el. lásd alk. el. por amp. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac. filmtabl. lásd alk . 0. faktor VIII. el. filmtabl. lásd alk. el. 50-200 NE/ttkg iv.el. inj. /inf. faktor II. lásd alk. por amp. el. lásd alk.. 15-30 g 16-24 g iv.el. sol. inj inj. paraamino-methylbenzoicum ac. el.. lásd alk. por amp. el.. lásd alk.. el. por amp. 1-3 g iv. lásd alk. por amp. inj. el. por amp. el. por amp. por amp. lásd alk. el. por amp. im. por amp. 10-20 mg iv. inj. inj. por amp. filmtabl. lásd alk. inj. 500-1000 E 50-100 mg iv. 20-40 mg iv. el.. el. lásd alk. inj. el. 1-3 g 1-2 g lásd alk. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. lásd alk. por amp. lásd alk. im. el.. el. inj.

és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl. filmtabl. caps. 1000 mg 118 . Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin. caps. caps. max. tabl.20. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin. 20-40 mg 20 mg. caps. retard caps.. filmtabl. tabl. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. filmtabl.és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. filmtabl.

3-9 mg 2. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl.21. tabl. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj.. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. caps. 119 . 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac. szirup filmtabl. inj. csepp. inj. 325-650 mg 640 mg 512. csepp. tabl.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. inj. inj. filmtabl. sc. retard drg. filmtabl. 100-200 µg im. caps. 150 NE im. sirup inj.. el. 62.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk. tabl. el. tabl.. sc. inj.5-5 mg 300 µg im.5 mg 1. drg. 50-150 NE/ttkg iv.5 mg 325-650 mg 512..

ostya-tabl. 7. tabl.4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl. fenntartó 2.5 tf. tabl. inj. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. tapasz inj.5-2.5 mg rohamkor.. sol. emulsio/inj. inf.. sol. orrspary. tabl. 50-120 mg.5 mg/ttkg iv.. 0. inj. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2. sol. inj. inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 . 5-10 mg/ttkg lásd alk. 4 mg 0.5 mg/10 ttkg állapotfüggô. el.5-10 mg lásd alk. lásd alk. inj.5-4. inj.% 0.22. el.5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl. 0. inj. inj.5-4 tf. individuális 2. drg.% 1.5-5 mg iv. max. életkor függô 100-200 mg iv. 2. 300 mg 23. el.. tabl.

5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. tabl. tabl. tabl. tabl. rect. tabl.25-0. inj.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2. tabl.. tabl. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg. 2.. sol.5-15 mg po. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. im. tabl. rect.75-1. drg.5 mg 0.75-1.. tabl. sol. retard tabl. caps. tabl.. tabl.75-7.. sirup tabl. tabl. Farm. tabl. tabl. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0.5 mg Boehringer Ingelheim tabl. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab. tabl. inj. tabl. tabl. 7.5 mg 0. caps. inj. drg.75-1. tabl.5 mg iv. tabl.75 mg 0. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg. tabl. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab. 0.5 mg 0. tabl. 121 .25-0. tabl.24. filmtabl. tabl. tabl. Farm.5 mg 15-30 mg max. inj. drg.

.. sirup caps. tabl.. filmtabl. tabl. tabl. tabl. retard tabl. tabl. max. tabl. 4-8 mg 1. supp. fenn. susp. sirup (gyermek) inj. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac. tabl. tabl.25. tabl. inj. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. max. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv.. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl.. rágótabl. sirup. tabl. sirup filmtabl. inj. drg. inf. fenn. tabl. 150-250 mg iv. tabl.. 125-500 mg. tabl. tabl. tabl. tabl..5 mg. inj. 3-6 mg 1 mg iv. sirup susp.. retard drg.. caps. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . 500-2000 mg 250 mg. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. caps. caps. retadr tabl. tabl.

5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. filmtabl. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0. 16 mg 7. tabl. tabl. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. inf..25-2 g fokozatosan lásd alk. tabl.5-3 mg 10 mg 123 .26. tabl. tabl.. tabl. tabl. tabl. max. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. tabl. tabl. caps. el. 2 mg. caps.

inj. tabl... drg.. tabl. inj. iv. tabl. filmtabl...5-25 mg/2-4 hét 2. filmtabl. tabl. 20-40 mg/2-4 hét 12.. inj. filmtabl. inj. inj. inj.25-18 mg 5-10 mg im. tabl. tabl. iv. csepp./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . 75-600 mg 50 mg im. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im. tabl. inj. filmtabl. inj. filmtabl. drg. filmtabl. tabl. inj. tabl. tabl. 12. tabl. 200-400 mg im. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. inj.27. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. inj. 50-100 mg/4 hét im. sol. csepp inj.5-300 mg 150 mg im.

drg. 100 mg 25-150 mg iv. inj. filmtabl. caps. sol. 5-10 mg 120 mg 17. inj. filmtabl.2-2. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg./inf. filmtabl. max. filmtabl. inj.. inj.5 mg 75-500 mg. max. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl.28. inf. inj. caps. inj. drg. 50 mg 8 mg.. inf. drg. im. filmtabl. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg.. filmtabl. filmtabl... individuális 2.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) . filmtabl.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg. filmtabl. inf. tabl. tabl.4 g 3.4 g. iv. tabl. tabl. tabl. filmtabl. tabl. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj. filmtabl. filmtabl.. filmtabl. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl. caps. inf. 50-100 mg im..3 g (7-13 éves) 1. inj.. max. inj. filmtabl.4 g 2. sol.. caps.. filmtabl.. tabl. max.4 g 300-600 mg 30 mg. drg..4 g 2.. caps. sol. max. 12 mg 50 mg. drg. caps. filmtabl. csepp. filmtabl. caps. 200 mg 37.

inj. supp. el. tabl.. im. supp. retard tabl.. inj. el.. im. csepp caps.. retard caps.29. el. tabl. inj. inj.. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl. lásd alk. 0. filmtabl. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf.15-0.. tabl. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 ... 50-300 mg sc. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl. 20 mg 20-60 mg 0. supp. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. tabl. tabl. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk. inj. sc.3 mg/ttkg iv.. inj.. 25-75 mg 50-100 mg iv. inj. Napi átlagdózis lásd alk. im. caps.. caps. caps. retard tabl. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. inj. inj. im.

drg. retard tabl. inf. filmtabl. niflumicum ac. filmtabl. retard caps. inj. filmtabl. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl.. csepp tabl. supp. caps. gran. inj. filmtabl. tabl. retard drg.. el. filmtabl. 50 mg/ttkg 3-6 tabl. filmtabl. el. drg. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk. filmtabl.. filmtabl. drg. supp. caps. 1998 mg lásd alk..31.. supp. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. tabl... caps. tabl. filmtabl. susp... 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem ... drg. mefenamicum ac. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv.. caps.. filmtabl. tabl.. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl. caps. tabl. retard tabl.. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. im.. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. inj. 32. supp.. drg. inj. tabl. supp. sol.

filmtabl.. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi. caps. tabl. tabl. tabl. inj. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl. max.. tabl.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl. filmtabl.. tabl. supp. caps. caps. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. caps.3-1 g 128 . gél.. supp. tabl. emulsio gél sol. inj. caps. Napi átlagdózis 7. 3-szor 3-5-ször.. inj. caps. supp. tabl.. supp. supp. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im. susp. gran. tabl. supp.3-10 mg/0. 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl. filmtabl. poramp. supp.5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im.. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. filmtabl.. filmtabl....

sirup. tabl. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl. tabl. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. sirup. tabl. tabl. tabl. im. 2-3 × 1-2 tabl. tabl. tabl.5 g 0. 500-1000 mg 0.. tabl. inj.. 1-4 tabl. pezsgôtabl. caps. por pezsgôtabl. tabl. tabl. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab. supp.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0. tabl.Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac. 3 × 1 tabl.2 g 1. susp. filmtabl. 2-3 × 1-2 tabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl.5-4 g 0.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl. 3 × 1-2 tabl. (gyerek) tabl.. tabl.9 g 1. pezsgôtabl. filmtabl. inj. 320-640 mg 1. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0. supp. caps. el.4-3. 0. supp. supp. pezsgôtabl. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0. tabl. pezsgôtabl.. tabl. por por pezsgôtabl.5-2 g 0. tabl. pezsgôtabl.. pezsgôtabl. tabl. 1 tasak 1-3 tabl. tabl. 129 phenacetinum + . pezsgôtabl. por filmtabl. sirup.0 g 6 × 1-2 tabl.. gran. supp. drg. tabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. tabl.3-3.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl.5-4 g 0. pezsgôtabl. tabl. 1 amp. por pezsgôtabl. lásd alk. rágótabl. tabl.0-3. supp. pezsgôtabl. filmtabl. pezsgôtabl.

lásd alk.. el. inj. inj. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj. tabl. krém. inj. tabl. el.33. tabl.1-0.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs. sol. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . rectal caps. tabl. krém. krém kenôcs. lásd alk. inj. kenôcs. sol. inj. el. krém. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. tabl. inj. supp. sol. krém.. el. tabl. kenôcs. 0. 30-300 mg iv. sol. kenôcs. inj. 25-50 mg lásd alk. sol. inj.. tabl. 125-250 mg im. tabl. krém emulzió kenôcs. el. 20-240 mg lásd alk. krém kenôcs kenôcs kenôcs. inj. 4-48 mg lásd alk. krém. inj.

Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp. 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs. sol. krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 .

drg. drg. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl.. el.2 mg iv.5-3. intrauterin tabl. lásd alk. el. el. idikációtól függôen lásd alk. lásd alk. tabl. 2.75 mg.5-1. tabl. drg. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. gel inj. individuális 0. lásd alk. 400-1000 mg lásd alk. inj.. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk..5-1.15-0. im. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj. drg. el. el. tabl. tabl. inj. hüvelytabl.34.5 mg 0. inj. tabl. drg. tabl.. inj.5 mg 1-2 mg 0. el. tabl. drg. ill. tabl. tabl. 0./inf. tabl. el. drg. tabl. lásd alk. el. 0. drg. 132 . inj. tabl.. 25-50 mg lásd alk.6 mg sc.1-0.25 mg im. tabl. caps.el. sol. drg. tabl. inj. lásd alk. csepp. caps. tabl. tabl.

tabl. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. lásd alk. lásd alk. 2. el. filmtabl. tabl.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. tabl. krém drg. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. tapasz tapasz filmtabl. gél tapasz hüvelytabl. 1 tabl. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. hüvelykúp. el.25 mg 0. inj. hüvelycaps. naponta 1 tabl. tabl. lásd alk. 133 . inj. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk. naponta lásd alk. tabl. tabl. drg. el. el. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. lásd alk. filmtabl. hüvelykúp tabl.5 mg 25 mg.5-10 mg lásd alk. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. tabl.05-0. caps. 24 mg 2 × 1 hetente 0. el. lásd alk. drg.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. inj.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl. el. 0. tabl. el. el. 2 × 1 hetente 25 mg. tabl. tabl. lásd alk. el. drg. tabl. filmtabl. el. el.3-1.5-1.

caps. el. tabl.4 mg 1 mg.5 mg Egyéb urológiai készítmények. inj. inj. el. filmtabl. retard filmtabl. el. tabl. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk. caps. inj. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. Napi átlagdózis lásd alk. 7. 3 × 2. 100-800 mg 2. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. drg. el. inj. caps. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. tabl. caps. drg.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. filmtabl. inj. inj. filmtabl. lásd alk. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. tabl.5-10 mg 0. retard caps. inj. inj. filmtabl.

el. inj. tabl. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl. 135 . orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk. tabl.. tabl..terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig. orrspray inj. inj. tabl.35.

8 mg 2. max. 150-300 mg 150-300 mg 2. patron inj. inj. tabl. patron inj. patron inj. inj. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok.. max.5-15 mg max....36. patron inj. tabl. inj. inj.. inj.. filmtabl. tabl. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl. 3 g 136 .7 g max. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg. tabl. tabl.. inj.. tabl. inj. patron inj. 40 mg 15-120 mg 1. patron inj..5-20 mg. filmtabl. patron inj. tabl. inj. patron inj. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj. tabl. tabl. patron inj.

naponta többször naponta többször 24 óránként 137 . filmtabl../inf. el. 500-1000 mg 800 mg max. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok.. alk. sirup. filmtabl. el. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. inj.4 g. tabl.. tabl. krém krém. 1. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. el. susp./inf./inf. tabl. trimetoprim. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk. tabl. inj. filmtabl.6-2. inj. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk. tabl. tabl. inj./inf. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl. tabl.37. filmtabl. tabl. 800-1600 mg. inj.

inj. inj.. inj. tabl.. 5-24 millió NE im. por susp. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. 1.. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv.5-3 millió NE életkor függô. filmtabl. por sirup tabl. sirup tabl. filmtabl. por.6-4. caps. lásd alk. caps. inj. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj. 1.. filmtabl. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im. 0.susp. filmtabl. iv.. inj. inj. susp.5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im. inj... susp.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. 30-40 g iv. inj. inj.8 g iv.. iv. tabl.8 mill. filmtabl.. por sirup. por susp.5-3 g 1.. 3-4 millió NE 1. el. tabl. caps. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) .8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. inj. 0. susp. gran..4-1 millió NE im. caps. por sirup inj. filmtabl. 6-15 g iv. susp.. inj. filmtabl. caps. caps. inf. 138 . cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps. tabl. NE im.5-12 g 1125-1875 mg 3. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1. por susp.. tabl.4-0. por sirup.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps.38. caps.6-4. pos susp.

1000-1500 mg im. sirup gran. susp.. inj.25-4. caps. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im.. caps. el. por. retard tabl. iv.. filmtabl. gran. iv. cefuroximum 2. inj. 2..25-4. inj. 2g 400 mg iv. inj. inj. 400 mg 3 g iv. gran. por/inf.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf. im.. inj. inj. iv. Napi átlagdózis 1 g.56 g im. inj. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1. por susp. por susp.. susp. inj.. susp. inj. tabl. caps.. susp. caps. inj. susp. Biochemie (Novartis) inf. gran. inj. 1-3 g im. inj. filmtabl..Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. susp. inj. inj. tabl..56 g im. gran... susp. caps. 1-4 g ./inf. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj.. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk. inf. inj.5-6 g im. caps. caps.. max.. por susp. inj. iv.. inj. caps. por susp. retard filmtabl. gran. iv. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv. inj. inj. inj. 500-1000 mg 3-6 g im. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. por susp. 2g 0. inj. caps.. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv.

Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj.6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. filmtabl. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps. caps. inj. filmtabl. max. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0. filmtabl.-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S.. . netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im.. por/sirup por/sirup retard filmtabl. caps.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. susp. filmtabl. inj. el. caps..A. tabl. por/inf. caps. filmtabl. inj.C. sirup 1. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal.. tabl. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone. filmtabl. inj. tetraciklinek.6-4 g 0. 1.39. granulatum sirup inj. filmtabl. granulátum susp. 1 g lásd alk. iv. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. por susp. 15-20 mg/ttkg im. iv.. nap 200 mg 2. caps. Antibiotic S. caps. Chinoin (Sanofiinj. filmtabl. caps. granulátum /sirup susp. granulatum/ sirup inj. susp. max.. inj tabl. caps.

Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. hintôpor kenôcs hab. krém kenôcs kenôcs. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 .

inj. krém. el.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf.el. körömlakk. krém. el. sol. tabl. tabl. kenôcs. sol. hintôpor krém. el. krém. tabl. krém. inj. spray kenôcs. Abbott Pharmavit (BMS) caps. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0.. tabl. hintôpor kenôcs. caps. 0. el. sampon kenôcs kenôcs.8-4 g lásd alk.40. inj. caps. caps. susp. el. susp. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl. inj. 750-1500 mg lásd alk. caps. spray spray hintôpor lásd alk. lásd alk. sol.. el. hintôpor krém hintôpor... lásd alk.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. 1-2 g lásd alk. krém. tabl./inf. tabl. . tabl.. inf.. sol../inf. 0. inf. el. inf. sol. caps.8-4 g lásd alk./inf. rágótabl. el. Gomba. lásd alk. el. krém. körömlakk krém.8-4 g 0. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. filmtabl. inf. sol.. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém.

500-2000 mg 2000 mg . 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) . 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. el. tabl. Parazitaellenes szerek I. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. sol. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj. gél lásd alk. el. krém krém kenôcs kenôcs gél. tabl. lásd alk. tabl. el.Vírusellenes szerek (D06BB) 41. tabl. Parazitaellenes szerek II.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. Decaris Vermox Richter Richter tabl.

3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg. iv. Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl. inj. inj. inf. tabl. sc.4 mg/m2 testfel. kenôcs inj.. conc. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) . inj.1-0. 15-30 mg im. inj. 25-30 mg/m2 testfel. inf. lásd alk. inj./hét 5-6 g/m2 testfel. inj. inj. tabl. 20 mg/m2 testfel./inf. 60-75 mg/m2 testfel. lásd alk. inj.43. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. por/inf. 25 mg/ m2 testfel. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj.. 1-1. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. tabl. caps. inf. iv./6 hét 0. caps. tabl. inj.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. tabl. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel.. inj.. inj. inf. 60-75 mg/m2 testfel. inj. 35-100 mg/ m2 testfel. caps.. inj. inj. inj. inj. inj. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel./inf. inj. inj. inj. el. tumortól függô. 100 mg/m2 testfel. inj.el. conc. inj.. inj. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel. inj. inj. 100-200 mg/ m2 testfel./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. tabl. 144 . inj. por/inf. inj. 60-75 mg/m2 testfel.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med.

400 mg/m2 testfel. tabl. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2.3 mg/3-4 hét 3. tabl.. inj.5-1 millió NE 145 . tabl. tabl. caps. caps. inj. por/inf. 2-6 mg iv. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1. filmtabl.. tabl. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj. cocn.8 mg/12 hét 3. tabl. inj. 50-150 mg/m2 testfel. 20-50 mg/m2 testfel.9 mg 1-1. inj. inj./inj./inf. Kyowa Hakko Kogyo inj. 100-120 mg/m2 testfel. caps. inj.75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. inj. inj. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I. 20 mg 0.5 mg/m2 testfel. iv. caps. sol. iv.6 mg/28 nap 10. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel. tabl. inj. el.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj. tabl./inf.75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl. orrspray implantatum implantatum implantatum inj.5 mg/7 nap sc. lásd alk. por/inf. sol. orrspray inj.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj. 14 mg/m2 testfel. inj. tabl. 300 mg iv.2 mg 6. 0. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel.. 30-45 mg/m2 testfel. tabl.A. inj. 400 mg/m2 testfel. 3. inj. inj.. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel.inf.

Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj. inj. sol.. caps. inj. inj. inj. ivóoldat. Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0. inj. inj. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . inj. inj. inj./inf.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl.

37 szemészeti hatások 26. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 84. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 25 szemészeti hatások 26. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 25 angina pectorisban 38. 91 ampicillin 82. 60 amphotericin 86. 43 acetazolamid glaucomában 27. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 91 antimetabolitok 92. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 39 arrhythmiákban 40. 53 szorongásos kórképekben 54. 21. 29 szívelégtelenségben 42. 55 intravénás narcotikumok 52. 81 tetraciklinek 84. 25. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 81 makrolidok 84. 68. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 37 szívelégtelenségben 42. 83 anaemia perniciosa 48. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 84. 85 cefalosporinok 82. 87. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 19 acetil-szalicilsav 70. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 27 α-blokkolók 24. 85 nitro-imidazolok 80. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 54. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 71 instabil anginában 38. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 25 hypertoniában 36. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 81 penicillinek 82. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 93 H. 25 asthmában 28. 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 47 atracurium 19 atropin 22. 57 hatásmechanizmus 51. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 59 vírus infekcióban 84.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 21. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 25 α-agonisták 24. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

91 promethazin 29. 51. 27 pyrantel 88. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 83 hiperszenzitivitás 83. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 51 NMDA 51 opioid 64. 55 tireoid 76. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 21. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 23 szemészeti alkalmazások 26. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 67 propofol 52. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 17 primaquin 90. 89 pyridostigmin 18. 9 adrenerg 20–21. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56.és bélmotilitás 22. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 91 primidon 56. 79 muszkarin 21. 29 bélbetegségekben 32. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 51 nikotin 19. 65 szerotonin 51. 45 151 . 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. mint neurotranszmitterek 50. 33 tumorok kezelésére 92. 73 premedikáció 52. 23. 23. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 53 prilocain 16. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek.opioid receptorok 64. 55 receptorok 51. 35. 22.

81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 45 valproat 56. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 37 szivelégtelenségben 34. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 87 zidovudin 86. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 35. 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96.thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44. 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86. 35 hypertoniában 36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful