P. 1
Dr. David R. Hawkins_A valódi Én hatalma

Dr. David R. Hawkins_A valódi Én hatalma

4.5

|Views: 6,725|Likes:
Published by ktyla

More info:

Published by: ktyla on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

David R. Hawkins

A valódi Én hatalma

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
David R. Hawkins / The Eye of the I
Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001

Fordította Újhelyi Bálint

Szerkesztette Besenyő Viktória

Copyright © David R. Hawkins, 2001
Hungarian translation © Újhelyi Bálint, 2006
Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2006

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST

ISBN 978 963 528 950 9

1

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

Egyenes az út és keskeny, ne vesztegesd hát az időt!

Gloria in Excelsus Deo

Tartalom

Ajánlás_____________________________________________________4
El
őszó______________________________________________________4
Köszönetnyilvánítás__________________________________________6
Bevezetés___________________________________________________6
I.RÉSZ. ISTEN JELENLÉTE__________________________________8

1. fejezet. Előzmények_____________________________________________8
2. fejezet. A földi élet folytatása____________________________________14

II.RÉSZ. SZELLEMI ÁTALAKULÁS_________________________22

3. fejezet. A keresés lényege_______________________________________22
4. fejezet.. Alapok________________________________________________32
5. fejezet. Az ego kijátszása________________________________________48
6. fejezet. Az ego feloldódása_______________________________________60

III.RÉSZ. A TUDATOSSÁG ÚTJA____________________________67

2

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

7- fejezet. Az elme_______________________________________________67
8. fejezet. Túl az oksági viszonyokon________________________________80
9. fejezet. Az éberség magas foka___________________________________89
10. fejezet. Isten természete_______________________________________103

IV.RÉSZ. BESZÉLGETÉSEK ÉS ELŐADÁSOK_______________110

11. fejezet. Úton________________________________________________111
12. fejezet.. Az igazság keresése____________________________________119
13. fejezet. Magyarázatok_________________________________________131
14. fejezet.. A test és a társadalom__________________________________139
15. fejezet.. Tisztázásra szoruló kérdések_____________________________147
l6. fejezet. Karma, guruk és bölcsek_________________________________157
17. fejezet. Beszélgetések_________________________________________164
l8. fejezet. Igazság és tévedés_____________________________________176
19. fejezet. Magyarázatok és példák________________________________183
20. fejezet. Kettősség és nem-kettősség, tudomány és szellem____________195
21. fejezet.Teremtés és evolúció___________________________________204
A függelék. A fejezetek kalibrált igaszágszintje_______________________211
B függelék. A tudattérkép_________________________________________212
C függelék. A tudati szintek kalibrálása______________________________213
D függelék. A helyes kalibrációs technika____________________________216
A SZERZŐRŐL. RÖVID ÉLETRAJZ______________________________218

3

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

AJÁNLÁS

Fiatal koromban tárult fel előttem az emberi szenvedés teljessége és mér-
hetetlensége a maga nyomasztó határtalanságában. Ez a megrázó élmény el-
hivatottá tett, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel - a tudomány, a
filozófia, a neurokémia, az orvostudomány, a pszichoanalízis, a humor, a
pszichiátria, a tanítás és a gyógyítás segítségével - törekedjek az emberi
szenvedés enyhítésére. Mind közül a legfontosabb azonban a megértés,
amely ajándékként adatott nekem, és éppen ez az, ami a gyökereinél képes
megszüntetni az emberi szenvedést.
Isten kegyelméből megosztom a világgal, remélve, hogy ez az ajándék se-
gít majd megszüntetni az emberi fájdalom és szenvedés egynémely forrását.
E vállalkozást Isten, ennélfogva az egész emberiség szolgálatának aján-
lom. Hálával osztom meg az ajándékot, amelyet kaptam. A könyvben foglal-
tak megírására azoknak az arcáról sugárzó öröm adott ösztönzést, akik hallot-
ták az itt leírtakat. Ezeknek az írásoknak és beszélgetéseknek köszönhetően
visszatért életükbe a szeretet.

ELŐSZÓ

Ez a könyv roppant nagy területet ölel fel. Nemcsak a hagyományosan
megvilágosodásnak nevezett szellemi tudatosság igen magas szintű
állapotainak aprólékos, szubjektív leírását tartalmazza, de elsőként mutatja
be és helyezi új megvilágításba az effajta ismeretek összefüggéseit is az elme
és az értelem számára megragadható formában.
Tudomány és spiritualitás itt bemutatott megfeleltetésében a lineáris és
nem lineáris dimenziók összefüggő egysége jelenik meg. Az „ellentétek
meghaladásával" a szerző feloldja tudomány és vallás, materializmus és
spiritualitás, ego és szellem ősrégi, látszólag feloldhatatlan ellentétét, ami
tisztázza az emberiség történelmét végigkísérő megoldatlan rejtélyeket és
megválaszolatlan kérdéseket. Ez a mű lehetővé teszi a tudatosság tágulását,
amelynek nyomán a kérdések önmagukat válaszolják meg, és az igazság ma-
gától értetődővé válik.
A szöveg előadásmódjának köszönhetően felváltva vezeti be az olvasót a
lineáris és a nem lineáris valóságba, mígnem a felfoghatatlan nemcsak fel-
fogható, de egyenesen nyilvánvaló lesz.
A kísérletek azt bizonyítják, hogy akik kapcsolatba kerültek ezzel a szö-
veggel, azok tudatosságának mérhető szintje jelentős mértékben fejlődött és
emelkedett. Az erő könnyűszerrel véghezviszi, amire az erőszak képtelen,
mert eljut oda, ahová ez utóbbi nem tudja követni.
Ez a könyv egyaránt szól az olvasó énjéhez és Énjéhez. Noha a megvilá-
gosodás nagy talánya, amit hagyományosan a „kettősség és nem-kettősség
ellentéteinek meghaladásaként" fogalmaznak meg, talán homályosan hang-

4

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

zik, a könyv elolvasása után a fordulópontot jelentő tudatosság talánya ön-
magától megoldódik.

A könyv anyaga négy részre tagolódik:

I. A szellemi tudatosság szubjektív állapotainak leírása.

II. A szellemi út.

III. A megvilágosodáshoz vezető út a tudat természetének megértése által.
IV. Előadások, beszélgetések, kérdések és válaszok, valamint a világ kü-
lönböző országaiban a legeltérőbb szellemi utak követőivel folytatott cso-
portos eszmecserék.

A sokféle csoport és az anyag ismertetésének különböző módozatai miatt
első pillantásra úgy tűnhet, hogy a könyv helyenként önmagát ismétli. Az
ismétlődések azonban szándékosak, mert minden alkalommal más összefüg-
gésben, a kérdések és a válaszok más sorrendben kibontakozó láncolatában
jelennek meg. Az ismétlődések mindig újabb, finom megkülönböztetésekre
derítenek fényt.

Míg 1985-ben az emberiség 85 százaléka a becsületesség (Integrity) (200)
szintje alatt volt, mára ez az arány jelentősen csökkent, és 78 százalékra esett
vissza. A kutatások arra utalnak, hogy ez a szellemi tudatosság általános fej-
lődésének köszönhető. [vö. David R. Hawkins: Erő kontra erő, Agykontroll
Kft, Bp., 2004]

Az itt ismertetett anyag egyedülálló, tekintve, hogy a szerző nem egyházi
személy, nem is hitbuzgó vallásos, hanem gyakorló orvos, aki az oktatás és a
tudomány, a gyógyítás, a pszichiátria, a pszichoanalízis és a kutatás, ugya-
nakkor az orvosi és tudományos szakírás terén is széles körű tapasztalattal
bír. Sok terület kiváló, eredményes és tehetséges szakértőjeként ismerik. Hir-
telen megvilágosodása idején ő rendelkezett a legnagyobb pszichiátriai ügy-
félkörrel New Yorkban.
Ugyancsak különlegesek mély szellemi tapasztalatai, amelyeket kisgyer-
mekként élt át először, és amelyek serdülőkorában újra felbukkantak, majd
felnőttként ellenállhatatlanul törtek rá. Ez késztette arra, hogy évekig elvo-
nultan éljen, és elszánt következetességgel tanulmányozza a tudatosság ter-
mészetét, amely könyvei megszületéséhez vezetett.
Különösnek tűnhet az is, hogy bármilyen elsöprő volt is szellemi élménye,
több mint harminc évig nem tett említést róla. Amikor ennek okáról kérdez-
ték, csak annyit mondott: „Nem lehetett mit mondani róla."
Ez az előző könyvénél is magasabb szinten álló mű arra vállalkozik, hogy
felfoghatóvá tegye a felfoghatatlant. Ami eddig homályos volt, a részletes
magyarázatok után világos és magától értetődő lesz. Éppen ez a magas fokú
beszéd- és íráskészség váltotta ki Teréz anya elismerő szavait is.

5

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

A könyv valódi szerzője maga a Tudatosság.

A szerkesztő

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás vagyok a szellemi keresőknek találó kérdéseikért és lelkesedésükért.
Lynn Johnsonnak a kutatásért és az anyagok előkészítéséért.
Susan Hawkinsnak a kutatással töltött végeláthatatlan órákért, kritikai ész-
revételeiért és ötletet adó megérzéseiért.
Dr. Moon Jin Hee-nek, Kyong-Suk Jahngnak, a Radha Soami Meditációs
Központ vezetőjének és szellemi közösségeiknek, amiért azonos a céljuk,
mint ennek a műnek, továbbá dr. Moonnak a koreai fordításért.
A Koreai Köztársaság nemzetgyűlése szívélyes tagjainak vendég- szerete-
tükért és nagylelkűségükért.
Sonia Martinnak szorgalmáért, amit a kézirat előkészítése és szerkesztése

megkívánt.

Figyelmeztetés

Felhívjuk a hagyományos értelemben vett vallásos emberek és a félénk
szelleműek figyelmét, hogy a továbbiakban a nyugalom megzavarására al-
kalmas anyagot adunk közre, ezért jobb, ha nem foglalkoznak vele.
A tanítások a komolyan elkötelezett szellemi keresőknek szólnak, akik a
megvilágosodásban kívánnak rátalálni Istenre.
A megvilágosodáshoz az alapvető igazság megismerésén keresztül vezető
út megerőltető, és megköveteli hiedelemrendszerünk feladását. Csak ekkor
tárja fel magát a végső valóság a Legfőbb Lény keresett Énjeként.
Az itt közölt anyag az Én nézőpontjából beszél.

BEVEZETÉS

A megvilágosodás tudatállapotainak leírásai sokakban keltettek nagy ér-
deklődést a történelem folyamán. Ezek a beszámolók az egyénekre és a tár-
sadalom egészére egyaránt hatást gyakoroltak. A jelenség ritkasága kíván-
csiságot ébreszt, és felhívja a figyelmet az effajta információ értékére.

6

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

Noha már minden nyelven létezik spirituális irodalom, amely leír ilyen ál-
lapotokat, sok szerző műve csak nagy vonalakban vázolja ezeket, vagy hiá-
nyos. Némelyik esetben hibás a fordítás, és számos torzítás keletkezett akkor
is, amikor az egymást követő nemzedékek továbbadták a hallottakat, mire
végül írásos formában is lejegyezték azokat. Egyes beszámolókban ezért
olyan hibák találhatók, amelyek miatt igazságszintjük alacsonyabb, mint a
megvilágosodott tanító eredeti kijelentéseié.
Ezért hasznos érthetően, mai nyelvezettel újra ismertetni a tudatosság ma-
gasabb szintek felé haladó fejlődését. Mindezek mellett sok spirituális érte-
kezés mellőzi a magyarázatokat, és nem számol be a nehezen megfogható
részletekről, amelyek pedig igen fontosak a magas szintre jutott szellemi út-
kereső számára. E könyv célja az igazolható információk átadása, amelyek
igazságszintje meghatározható, hogy a világon elsőként szolgáljon használ-
ható, a bizonyítás próbáját kiálló ismeretekkel. A szellemi tanítványok ez
idáig a hitre, véleményekre vagy a másoktól hallottakra támaszkodtak, illetve
a szellemi tanító hírnevében és tekintélyében bíztak.
A kételkedők azt kifogásolták, hogy éppen az igazság kiderítéséhez nem
voltak eszközeik. El kellett hárítani a kételkedés hatalmas akadályát, ezért a
könyvben minden oldal, bekezdés, mondat és állítás igazságszintje mérhető
és igazolható. A kételkedés egyet jelent azzal, hogy tudáshoz jutunk, én pe-
dig azért írom ezt a könyvet, hogy tapasztalataimat a maguk teljességében
megosszam másokkal.
Az Erő kontra erő című könyvem a Gloria in Excelsis Deoval (Dicsőség
Istennek a mennyben) ért véget. Ez a könyv ezzel kezdődik, ami a legna-
gyobb, végső szellemi tapasztalatra utal. Természetesen ez egyáltalán nem
tapasztalat, inkább örökkévaló állapot. Ez az állapot önmagából fakad. Ön-
magáért beszél; egy valós létező számára mutatja meg önmagát. Senki nem
beszél. Az igazság önmagát tárja fel. Önmagában áll, teljes és tökéletes, és
amikor megmutatkozik, határtalanul kézenfekvő.

7

David R. Hawkins: A valódi én hatalma

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->