XIII. évfolyam, 8. szám 1999.

december Ára: 39 Ft

Következő számunkban: Az idő tükreiben • Művészélet Újvároson

almazújváros
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI
KÉPES HÍREK f

LAPJA

• A múlt üzenete

MM

Százéves asszonyt köszöntött születésnapján a város pol­ gármestere, aki Bak Imrénének, született Dobi Julianna né­ ninek átadta Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság el­ nökének írásos jókívánságát. Köszöntötte az ünnepeltet a Kisgazdapárt nevében Szegedi Lajos önkormányzati kép­ viselő is
H E L Y I A D O K . A képviselő-testület rendelete alapján január el­ sejétől a gépjárműadó 100 kilogrammonként évi 700 forint, a he­ lyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1, 4 százaléka (a pénz­ nyerő automatát üzemeltető, vagy annak helyet biztosító, a sze­ szesital kimérésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozás esetén 2 százaléka), a kommunális adó pedig évi 5000 forint lesz. P U S Z T A D R O G . "Korszerű, energiahatékony gyógynövény­ szárítási technológia a holland P S O projekt támogatásával" cím­ mel szakmai napot rendeztek a Hajdú étteremben. V Á G Ó H Í D . Az R - K O N Kft. újvárosi húsüzeme ismét 7 9 0 ser­ tés felvásárlására kapott megbízást. G Y Ü L E K E Z E T I V E N D É G S É G . Szabadi Á r p á d lelkész vezetésével egy hétig a német Moers és a holland Nunspeet protestáns gyülekezeteinél vendégeskedett a balmazújvárosi református közösség tizenegy tagja.

A kitörni készülő mezőváros nyugalma talán vonzó lehet

(Fotó: Kapás Tamás)

Egy mezőváros törekvései a Hortobágy mellyékén
Balmazújváros bolygóváros: viszonylag távol esik a vasúti fővonalaktól és a forgalmasabb köz­ utak is elkerülik. Bolygóváros a Hajdúhát és a Hortobágy találkozásánál, a Keleti-főcsatorna mellett. Másfél évtizede még az ország legna­ gyobb faluja; ma 19 ezer városlakó, több mint 6 ezer család keresi itt a boldogulását. A város fel­ emelkedéséhez vezető kitörési pontokat Gál Ist­ ván polgármesterrel keressük. (Interjúnk a 2. oldalon)

LAPZARTA
A városi vetélkedősorozat állása a negyedik forduló után: Bekton Ifj. Fúvósz. 858 Középfokú iskola 846,1 Kis - R. N a g y család 840,4 Rákóczi N é p k ö r 828,7 Polgármesteri Hivatal 824,1 Kalmár Z . Ált. Isk. 820,7 Volt Kossuth Ált. Isk. 808,6 Hímes együttes 752,1 48-as Olvasó N é p k ö r 717,9

Királyság-termet avatott a Jehova Tanúi balmazújvárosi gyülekezete november végén. Az összejöveteli terem ok­ tatási központjában hetente öt alkalommal tartanak majd bibliaoktatást (Borza János felvételei)

Az utolsó forduló előtt a Bekton fiatal muzsikusai vezetnek a vetélkedőn (Fotó: Borza János)

VÁROSHÁZA

1 9 9 9 . decembe

Egy m e z ő v á r o s t ö r e k v é s e i a Hortobágy mellyékén
(Folytatás az 1. oldalról) - Veres Péter, Balmazújváros szülötte szegénységtengerről szólt, midőn a Hortobágy mellyéki emberek életviszonyait jellemezte a század derekán. A zsellérek és cselédek, a napszá­ mosok és agrárproletárok utó­ dai hogyan és miből élnek ma a településen? - Városunk ma sem tarto­ zik a leggazdagabb települések közé. Az itt élők a legutóbbi időkig erősen kötődtek a föld­ höz, a közelmúlt éveiben azon­ ban az agrárium eltartó képes­ sége folyamatosan csökkent, egyre kevesebb család képes csupán mezőgazdaságból vagy ahhoz kapcsolódó tevékeny­ ségből megélni. A lakosság harmada próbálkozik m é g ma is így talpon maradni - de új utakat keresve. A környékünk igen gazdag lelőhelye a gyógy­ növényeknek, feldolgozásuk­ nak az erős hagyományok mel­ lett jövője is van, a minap pá­ lyázott sikerrel egy helyi vál­ lalkozás területfejlesztési tá­ mogatásra. D e a hagyomá­ nyokból élnek például a nádvá­ gók is; újvárosi tetőfedő brigá­ dok járnak Hollandiába, N é ­ metországba, ahol szükség van a sajátos szakértelmükre. - A térségben az országos át­ lagnál magasabb, mintegy 15 százalékos a munkanélküliség. Minden ötödik aktív korú ú j ­ városi ítéltetik kényszertétlen­ ségre. A földből nehéz megél­ ni, tőkeerős befektetők eddig nem mutattak erős érdeklő­ dést, mit tehet az önkormány­ zat? - A mezőgazdasági termé­ kek földolgozását végző üze­ mek esetében m i n d a tevé­ kenység jövedelmezőségében, mind a foglalkoztatásban hul­ lámzás tapasztalható. Ugyan­ akkor kedvező tendenciákról is számot adhatok; az elmúlt hó­ napban új üzemcsarnokot ad­ tak át egy fémszerkezeteket külföldi megrendelésre gyártó újvárosi cégnél, a beruházás munkahelyteremtő. Mint ahogy közelesen az lesz egy olasz befektető által létreho­ zandó, hűtőházat és -elemeket gyártó üzem, aminek a felépí­ tésében remélhetően helyi vál­ fejlődésében a sürgősségi be­ tegellátás szempontjából men­ tőállomásunk decemberi át­ adása. - Sürgősségi beavatkozásra szorult az elmúlt egy esztendő­ ben maga a város is: a termé­ szet három csapást mért a sze­ szélyes csapadékeloszlású tele­ pülésre... - T í z aszályos esztendő után sokkoló hatásúak voltak a várost ért egymást követő ter­ mészeti csapások. A tél végén kiszámíthatóbb volt a termé­ szet, a helyi védelmi bizottság már a hóolvadás első napján megkezdte a beavatkozást, ak­ kor a nagyobb károkat el tud­ tuk kerülni. Az esőzések, a jú­ niusi viharok, a júliusi - addig sosem látott felhőszakadás azonban meglepetésszerűen érte a várost. Kiderült, hogy a belvízelvezető rendszer foghí­ jas, előfordult például, hogy a tulajdonos feltöltötte a telkén átvezető árkot. A lakosság nagy része aktívan részt vett a belvízveszély elhárításában, de akadtak olyanok is, akik - bár a portájuk veszélyben volt nemtörődöm magatartást ta­ núsítottak. A belvízelvezető rendszer átfogó, teljes rekonst­ rukciója a csupán 21 százalékos kiépítettségű szennyvízcsator­ na-hálózat fejlesztésével pár­ huzamosan oldható meg. A károk néhány önkormányzati ingatlanon kívül, többnyire a lakosság körében voltak súlyo­ sak: 34 ház dőlt össze, családok maradtak fedél nélkül. A bel­ vízkárok enyhítésére több mint 32 millió, a viharkárokat elszenvedettek segélyezésére 10 millió forint elosztásáról döntött az önkormányzat. A családi házak építéséhez, hely­ reállításához, illetve lakásvá­ sárlásához a támogatás mérté­ ke a megállapított kár 130 szá­ zalékáig terjedt. - A város címerállata, a túzok fokozottan védett, őshonos madár. Nincs egyedül; itt, a Hortobágyi Nemzeti Park tő­ szomszédságában különleges flóra- és faunavilág "egzotiku­ ma" fogadhatná az utazót. A m a település "bolygóváros", a Haj dúszoboszló-DebrecenHortobágy idegeriforgalmi há­ romszög mentén nincs kedve­ ző pozícióban. - Az önkormányzat fontos stratégiai célja turisztikai lehe­ tőségeink kihasználása. A bolygóvárosi mivoltunkból eredő hátrányos helyzetünket szeretnénk előnyként fölfogva kamatoztatni. Hogyan lehet a szükségből erényt teremteni? Az úgynevezett pihenőturiz­ must célba véve, azok számára kell vonzóvá tenni Balmazúj­ várost, akik a falusias, mezővá­ rosi környezetet kedvelik. Az intimitást, a csöndet, a zsúfolt­ ság "hiányát". Az itt élők köz­ vetlenségére és vendégszerete­ tére, és a természeti látnivalók­ ra építve számíthatunk az ide­ genek érdeklődésére. Mindeh­ hez elengedhetetlenek az intéz­ ményesített külkapcsolatok, melyeknek éreztük a hiányát. A korábbi kontaktusok felfris­ sítése, s új idegenforgalmi együttműködés megteremtése a dolgunk; jelenleg német, len­ gyel, spanyol és olasz városok­ kal tárgyalunk. Balmazújváros alkalmazkodóképességét tük­ rözi, hogy az egyik helyi nép­ kör - hagyományőrző együttes közreműködésével - ez év nya­ rától rendszeresen fogad né­ m e t csoportokat, középisko­ lánkban pedig közelesen a falu­ si vendéglátáshoz fognak szak­ embereket képezni. A helyi szolgáltatási szféra egyre bő­ vül, s mérsékelt ütemben, de gyarapodnak a vendégfogadó helyek is. Tárgyalunk a gyógyvizes termálkútra épülő für­ dőnk egyik medencéjének téliesítéséről, a strand mellett pedig városi rendezvényekre alkalmas parkot szeretnénk ki­ alakítani. Terveink sikerében bízva jövő nyáron nemzetközi művészeti fesztivált szerve­ zünk; szándékaink szerint a vendégfogadásra fölkészült vá­ rosunkban.

lalkozók működnek közre. A napokban megkötjük a szerző­ dést, s a jövő év első felében el­ kezdődhet a munka. E g y m e ­ zőgazdasági szövetkezet hol­ land "injekciózását" követően, ez az első külföldi beruházás a városban. - Emlékszem, a hetvenes­ nyolcvanas években Érd és Balmazújváros "vetélkedett" a Magyarország legnagyobb községe "címért". A z óriásfalut éppen tíz éve, 1989 tavaszán avatták várossá. Eltelt egy évti­ zed, mi jellemzi a balmazújvá­ rosi urbanizációs folyamatot? - A település centruma kis­ városi hangulatú, a kapcsolódó részek mezővárosi, a külterüle­ tek falusias jelleget tükröznek. Megtalálhatók az önellátás ha­ gyományos formái, így példá­ ul az elsősorban családi szük­ ségleteket kielégítő jószágtar­ tás. Az infrastruktúra folyama­ tosan fejlődik; a víz- és a gázve­ zeték-, valamint a telefonháló­ zat jónak mondható. Mérsékelt ütemű, de állandó az út- és a járdaépítés, a kerékpárutat nyáron adtuk át. A tervek en­ gedélyezése után, jövőre indul­ hat el a yáros csatornahálózatá­ nak, s az ehhez kapcsolódó szennyvíztározói kapacitás nö­ velésének beruházási folyama­ ta. Az önkormányzat nemrég döntött arról, hogy a szilárd hulladék elhelyezésére a Haj­ dúböszörmény határában ter­ vezett EU-konform, mégis költségkímélő térségi lerakó lé­ tesítéséhez társul. Rendkívüli fontosságú a város és környéke

T Ó T H DÉNES

(Megjelent a Népszabadság no­ vember 9-i számában.)

1 9 9 9 . december

OKTATÁSÜGY

A tehetséggondozásért
A balmazújvárosi "id. Varga Antal" Ala­ pítványt 1993-ban vette nyilvántartásba a megyei bíróság, m i n t olyan intéz­ ményt, amely a jó képességű, de szociáli­ san rossz anyagi körülmények között élő tanulók segítését kívánja elérni. A tehet­ séggondozásra szakosodott alapítványt hat balmazújvárosi születésű egyén tette: dr. Brücher E r n ő vegyész, dr. Katona Gábor orvos, N a g y G á b o r mérnök, dr. Szabó József orvos, Szűcs István mérnök és Zsúpos Lajos agrármérnök. Az alapítvány hatéves működése so­ rán több mint 50 tanulónak adott egysze­ ri pénzsegélyt, összesen 600 ezer forint fölötti értéken. Az évente meghirdetett pályázatokra egyre több jogos igény m u ­ tatkozik és szeretnénk minél többet ki­ elégíteni, de a lehetőségeink korlátozot­ tak: az alapítvány alaptőkéje 100 ezer fo­ rint. Segélyezésre ennek kamatait, a be­ folyó adományokat, valamint az adó egy százalékából érkező összegeket fordíthat­ juk. Ez így sem túl nagy összeg, de közel kétszeresét teszi ki az alaptőkénknek. E bemutatás egyik n e m titkolt célja, hogy felhívjuk a város polgárainak a fi­ gyelmét az alapítványra és kérjük, minél többen ajánlják fel adójuk egy százalékát e nemes célra. A bemutatáshoz feltétle­ nül hozzátartozik, hogy elmondjuk: a ku­ ratórium mindhárom tagja saját költsé­ gén végzi munkáját és költségtérítést sem vesz igénybe. Ezzel azt szeretném jelezni, hogy a számlánkra befolyó min­ den fillér a megcélzott tanulókhoz jut. Ügy gondolom, az alapítvány értékeit mutatja az a tény, hogy évről évre bővül a csatlakozók köre. Ez évben a városi ön­ kormányzat is a támogatók közé lépett. Befejezésül az alábbiakban közlöm az alapítvány folyószámlaszámát, melyet a Balmazújvárosi Takarékszövetkezet ve­ zet: 1000018. Kérem, hogy adójuk egy százalékát ajánlják fel a tehetséges fiat­ alok támogatására! ZSÚPOS LAJOS, a kuratórium elnöke

A j ö v ő iskolája

Az "új" intézmény új kezdeményezése: létrejött a Középiskolai Galéria, ahol időről időre nívós tárlatokat rendez­ nek. Legutóbb az újvárosi művészházaspár, Palotai Erzsébet testőművész és Subicz István grafikusművész ké­ pei gazdagították a diákok és az érdeklődők látványvilágát (Fotó: Szabó Gábor)
"Célunk a jövőre nézve egy egységes; egymásra épülő, egymást kiegészítő és egymást feltételező középfokú oktatási rendszer kiépítése." Ezt Baji Gál Fe­ renc, a Balmazújvárosi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola igazga­ tóhelyettese mondta a városi lapnak adott interjúban. A pedagógust az új középiskolát érintő tervekről, elképze­ lésekről kérdeztük. - A mindenki által ismert, ambivalens érzelmeket kiváltó iskolaegyesítési kál­ vária véget ért. Hogyan tovább? A jö­ vőben milyen feladatok megvalósításá­ val néz szembe a régi-új iskola? - Célunk a jövőre nézve, egy egysé­ ges; egymásra épülő, egymást kiegészí­ tő és egymást feltételező középfokú ok­ tatási rendszer kiépítése. Ennek érde­ kében fontos feladat az iskolán belüli szakképzések közti átjárhatóság össze­ hangolása. A N e m z e t i Alaptanterv ( N A T ) szabályzata alapján a 9-10. osz­ tályban bármely szakon csak szakmai előkészítő elméleti képzésben részesül a gyerek. A 10. osztály végén a szülők részére pályaválasztási értekezletet fo­ gunk tartani, ahol tájékoztatjuk őket a választható szakok számáról és fogadó­ képességéről. Ezután a szülők, ha a gyerek is úgy gondolja, jelezhetik vál­ toztatási igényüket. - A fennálló új helyzet hoz-e változást az iskola képzési rendszerében? Terve­ zik-e esetleg új szakok indítását? -Jelenleg 10 nappali tagozatos gim­ náziumi osztályunk van. Ezek közül 6 évfolyam 6 osztályos, de ez kifutó rend­ szerben van. A jövőben csak 4 osztályos gimnáziumi képzést indítunk. Tagoza­ tos osztályok létrehozását is tervezzük. Ezek között lenne egy humán tagozat, ahol az idegen nyelvet és a magyart ta­ nulnák a diákok kiemelt óraszámban, és egy matematika- és informatikaköz­ pontú reáltagozat. Elképzeléseink közt szerepel a sporttagozatos általános isko­ lára való építés is. Iskolánk célja, hogy a jövőben a gyengébb tanulókat is érett­ ségihez juttassa. Szeretnénk, ha a tör­ vény lehetőséget adna arra, hogy a ta­ nuló a tizedik tanév után, elvégezve a szakmunkásképzést, az iskola saját ta­ nulójaként két év alatt érettségit szerez­ hessen. A gimnáziumi oktatás mellett a szakképzés szintjén is változtatásokat tervezünk. 2000-re két új szakot szeret­ nénk elindítani az informatika szakma­ csoporton belül. Az egyik gazdasági in­ formatikus, a másik gépésztechnikus informatikus képzést adna. - A képzésváltozás mellett terveznek-e létszámváltoztatást viszonylatban? - Oktatói szinten a szakok tisztítása jöhet szóba, melyet megfelelően, a nyugdíjazással összefüggésben próbá­ lunk irányítani. Tanulói viszonylatban szeretnénk a beiskolázást régióssá ten­ ni, ezért fejlesztési elképzelésünkben egy kollégium létrehozása is szerepel, amely nemcsak a diákok elhelyezését biztosítaná, hanem megyei, esetleg or­ szágos versenyek szervezésére, szak­ mai konferenciák lebonyolítására is al­ kalmas lenne.
BISZTRÁN GABRIELLA

t l

Magyar Bálint, az S Z D S Z országos elnöke november 12-én Balmazújvá­ rosban járt; a várost útban a megyei küldöttgyűlésre érintette. A polgár­ mesteri hivatalban agrár-, oktatás- és szociálpolitikai kérdésekről mondta el véleményét a sajtó képviselőinek. Az agrárszociológus végzettségű politikus szerint a mezőgazdaság je­ lenlegi válságának egyik alapvető oka a földbirtokviszonyok rendezetlensége. Ez 1990 óta 1000 milliárd forint tőke­ veszteséget eredményezett... Kik vásá­ rolhatnak földet? A kérdést így felvet­ ni, álvitákat szül. A fontos az lenne, hogy azok jussanak földhöz, akik való­ ságosan is a mezőgazdasággal foglali koznak. 1998-ban megszűnt az a meg­ kötés, hogy csak a helyben lakók jut­ hatnak hozzá egy terület földingatla­ naihoz. Ráadásul ezekben a kisbirtok­ okban - parcellákban - messze nincs meg a több millió forintos tőkebefek­

tetés, és így a nyereség lehetősége sem. A földbérletek pedig egyértel­ műen az adott térséghez kötődőket il­ letnék meg, akár magyarokról, akár külföldiekről van szó, csak a regionális kapcsolat meglegyen. A szegény embert a kormány is húzza. A jövő évi adótörvények, költ­ ségvetési tervezetek n e m javítják a szegények helyzetét. A személyi jöve­ delem adókulcsai változatlanul (és az infláció figyelmen kívül hagyásával!) legalább 0, 5 százalékos átlagos adóte­ her-növekedést eredményeznek. Csökken a reáljövedelem, ami különö­ sen az alacsony jövedelműeket sújtja. A családi pótlék összege 1998 óta vál­ tozatlan és nem n ő 2000-ben sem. Az adókedvezményeket azok a családok

alatt az iskolák szép számban rákap­ csolódtak az internetre, addig ez a fo­ lyamat mára lelassult, s nem biztosítja az esélyegyenlőséget. Szintén vissza­ lépés, hogy megszüntették a pedagó­ tudják igénybe venni, amelyek ehhez gusok minőségi bérpótlékát, noha az megfelelő jövedelemmel rendelkez­ jól működött; sok tízezren kaptak és nek. A bővülő gyermektámogatási kapnak kevesebbet, m i n t az előző adókedvezményt a családok közel egy­ években. A tavaly bevezetett Nemzeti harmada alacsony jövedelme miatt Alaptanterv ( N A T ) sikerének feltétele nem veheti igénybe... A kormány úgy volna, hogy a helyi igényeket - tanter­ csökkenti a jövőben a munkanélküli járulék idejét, hogy eközben nem nö­ veket - figyelembe vegyék. Ú g y is fo­ galmazható: a N A T a kezdetektől el veli a közmunkára szánt központi for­ van kaszálva. Bizonyos iskolák integ­ rásokat, evvel együtt áttolja a munka­ rálására - Balmazújvárosban is - a nélküliség terheit az önkormányzatok­ csökkenő gyermeklétszám s az iskolák hoz. N e m ellentételezi kellőképpen a nehéz anyagi finanszírozása adott várható szociális kiadásokat, inkább okot. Budapesten például sok lakótele­ törölni kívánja a munkaerőpiacról tar­ pi iskolát vontak össze, illetve szüntet­ tósan kikerülő rétegek foglalkoztatását tek meg. Az országban szinte minden­ szolgáló támogatást. hol konfliktusokkal jártak ezek a szük­ A kormány az oktatás területén is ségmegoldások. "visszalépett". Azaz konzervatív fordu­ lat, hogy míg 1994-98 között egy év SZIKSZAY TAMÁS

ÉRTEKEINK

1939.

december

zer Á népi éltetője
A z ország egyik legritkább mesterségét űzi a városban Oláh József. Persze csak hobbyként. Citerákat készít és ja­ vít. A m o l y a n megszállottság m á r ez. H a egyszer elkezdi, n e m tudja abbahagyni. N e m akármilyenek ezek a hangsze­ rek: van, amelyiknek két feje van. Rajtuk két ember is pen­ getheti a húrokat, két szólam­ ban. Ezek díszesebbek is. Már több mint huszonöt éve annak, hogy a "Röpülj pá­ va" elnevezésű népdalverse­ nyen szétnézett a citerák kö­ zött és beléjük szeretett. O l á h József nem tanulta a citerakészítést, h a n e m elleste annak technikáját, és az akkoriban megjelenő E z e r m e s t e r című lap is segítséget nyújtott kü­ lönféle fortélyokkal. Egy hónapba is beletelik, amíg elkészül egy-egy hang­ szer. Különféle fából (cseresz­ nye, szilva, gyertyán) formá­ lódnak a mester gyakorlott ke­ zei alatt. Egyik sem szólal meg ugyanolyan hangon. Alkotó­ juk, ha megunja valamelyiket, eladja. Egy azonban nagyon a szívéhez nőtt, n e m adna túl rajta. Érthető is, hiszen az ő kertjében nevelkedett az a cse­ resznyefa, amelyik alapanya­ gául szolgált a díszes alkotás­ nak. Oláh József azonban nem­ csak a citerák készítéséhez és javításához ért, hanem a meg­ szólaltatásukhoz is. Tizenhat éves volt, amikor kezébe vette a hangszert. Aztán egy időre ab­ bahagyta a muzsikálást, majd ismét kedvet kapott hozzá. Ab­ ban az időben néhány társával együttest is alapítottak. Az ér­ deklődés és a siker azonban el­ maradt, így két év elteltével fel­ oszlott a kis társaság. Ezt követően azért a tszben különböző ünnepségeken szórakoztatta az embereket. Csak egyszerű dallamú nótákat játszott, az volt a lényeg, hogy táncolni lehessen rá. Ma már bonyolultabb dallamokat is el tud játszani. N e m zeneiskolá­ ban tanulta, csak úgy magától jött rá Bevallása szerint nem is­ meri annyira a hangnemeket, mégis minden nótát abban a fekvésben játszik, amelyikben kell. Mostanában, ha felkérik, hogy közönség előtt játsszon, lámpalázas lesz. Előfordult olyan is, hogy eltervezte, me­ lyik nótát pengeti majd el, de amikor a reflektorfénybe állt, elfelejtette. Persze sikerült ki­ vágnia magát egy másik dallal. A citerán való zenélést nem ördöngösség megtanulni. Aki akarja, pár hét alatt elsajá­ títhatja minden csínját-bínját. Csak sokat kell gyakorolnia. Oláh József bízik abban, hogy akadnak majd olyanok, akik to­ vább viszik e hangszer és a né­ pi muzsika szeretetét
GÁL KRISZTINA

4

Szépek a citerái Oláh Józsefnek

(Fotó: Kapás Tamás)

ikfű virág
Az egyszerű és szép, gyógyító erővel rendelkező virág... Amelyhez le kell hajolni, észre kell venni, meglátva annak szépségét és értékét... í m e né­ hány szirom Tar János életé­ ből, munkásságából: - Mióta tetszik írással foglal­ kozni? - Az első írásom 1944 tava­ szán jelent meg: Hej, hej Haj­ dúszoboszló címmel a Mi utunk, református hetilapban. Az újságba gimnazisták írtak, én pedig akkor végeztem el a 8. osztályt. - Volt-e valamilyen élmény, amely az írásra motiválta? - Igen. A sógoromék hajnal 4-kor befogattak a lovas sze­ kérbe és indultak a hajdúszo­ boszlói fürdőbe. Előtte felaján­ lották, hogy én is elmehetek. D e n e m szóltak be, amikor el­ indultak, és én utánuk futot­ tam, négy kilométerre értem el őket. - Tanárai közül támogatta vagy bíztatta valaki, hogy to­ vább kell folytatnia az írást? - A polgári iskola igazgató­ ja, Benke G y u l a javasolta,

zugság volt minden. Mindenki elvtársa volt mindenkinek, szakképzetlen emberek ültek magas pozíciókban. Nem lehetett igazat írni. '56- ig a Napló is hazugságokkal volt. tele, nem voltam képes bele ír­ ni. - Mennyire szólnak az írások a valóságról? Megjelennek-e benne saját életének elemei? - Az alkotások tisztán a va­ lós életből vettek. Új kötetem­ ben magamból indulok ki, a kötet még n e m jelent meg könyv formában. Kéziratban készen van az önéletrajzom is: Szikfűvirág címmel. - Milyen műfajokban tetszett írni? Könyvei jelentek-e már meg? - Főleg cikkeket írtam, kü­ lönböző újságokba, folyóirat­ okba. T ö b b s z ö r publikáltam Végh Antal folyóiratában. Ál­ néven írtam a Paraszt Újságba, melynek főszerkesztője Szabó Pál volt. Amikor Csepelen dol­ goztam, a csepeli lapban is megjelent nyolc-tíz riportom, írtam a Hajdú- Bihari Napló­ ba, valamint a helyi lapba is. K ö n y v e m még n e m jelent meg,.de elbeszélések igen. Cse­ pel sporttörténetének a labda­ rúgás részét én dolgoztam ki.

A Hunnia című folyóiratban megjelent: A tyukodiak horto­ bágyi deportálása, a debreceni Útónban pedig: A balmazújvá­ rosiak Szovjetunióba deportá­ lása. A Hajdú-Bihari N a p l ó megjelentette 1980-ban a Bal­ mazújváros sporttörténetét öt folytatásban. Két hete jelent meg az Új Időkben: A tevék. - Van-e olyan személy, vagy szervezet, aki, illetve amely tá­ mogatja János bácsit? - Nincs támogatóm. Ma, ha könyvet akar kiadni valaki, akkor a szponzorok nélkül kép­ telenség. D e arra gondolok, hogy itt volt Veress Péter bá­ csi, nem volt szponzora, mégis voltak könyvei. - Milyen sikereket tetszett elér­ ni az írásban? - Az egri M a g y a r í r ó k Nemzetközi Szövetsége által indított pályázat eredményhir­ detésére meghívást kaptam. Mintegy kétszázan voltunk és a szabadon választott kategóri­ ában 2. helyezést kaptam, A hajam című elbeszélésre. - Milyen korosztályt kíván megszólítani alkotásaival? - Az írásokat ajánlom min­ denkinek, aki szeret olvasni.
VINCZE KRISZTINA

Az aranydiplomás pedagógus, Tar János valóságos törté­ neteket ír (Fotó: Kapás Tamás)
hogy írjak, de közbe jött a front... szörnyű évek következtek... - Milyen polgári foglalkozást tetszett választani? - Elvégeztem az egri Peda­ gógiai Főiskolát, a debreceni főiskolát, és mint általános is­ kolai tanár, Bihar megyében kezdtem el dolgozni. - A tanári mesterség mellett tetszett folytatni az írást? - Folyamatosan írtam vol­ na, de nem jelentek meg a dol­ gaim. Amikor katonának be­ hívtak, a határőrség pályázatá­ ra megírtam Az ifjú harcos cí­ m ű munkámat, mely a Szent hazám határát bátorsággal őr­ zöm című könyvben jelent meg. Azért írtam, mert már nagyon feszített, hogy írnom kell, és bár nem volt igaz a tör­ ténet, mégis megírtam. N e m nagyon lehetett írni azokban az években, mert borzasztó ha­

1999.

december

CIVIL F O R U M

ai vérad
Jelentős esemény színhelye volt a nemrég a balmazújváro­ si középiskola: a Vöröskereszt városi szervezete Szendrei György igazgató segítségével iskolai véradást szervezett a 18. életévüket betöltött diákok és a pedagógusok számára. A m e ­ gyében is újnak számít ez a kezdeményezés; összesen 36an jelentkeztek a véradásra és ebből 25-en először. Bízom benne, hogy a későbbi véradás­ okon is fogunk találkozni az itt megjelent fiatalokkal és a peda­ gógusokkal, hiszen a rendsze­ res véradók nagy része m á r kö­ zépkorú, az utánpótlás biztosí­ tása elengedhetetlen. A ren­ dezvény sikerén felbuzdulva jövőre ismét szervezünk iskolai véradást. A Vöröskereszt másik fon­ tos rendezvénye a - már szinte hagyománynak számító - vér­ adóünnepség volt, melyre no­ vember 20-án került sor a Haj­ dú étteremben. A többszörös véradóinknak ekkor adjuk át a kitüntetéseket. Büszkén mond­ hatjuk, hogy városunkban már 70-szeres véradók is vannak. Az ünnepelteket Gál István polgármester és dr. Lévay Má­ ria, a Vérellátó Állomás orvosa köszöntötte. A véradásszerve­ ző munkájáért járó kitüntetést Csige Imre vehette át, aki az ACEX-nál hosszú ideje segíti a véradások megszervezését. Véradóinknak igyekeztünk kedveskedni egy kis ünnepi műsorral is, melyben közre­ működtek: Kovács Ibolya egy véradóknak szóló verssel, a nagyháti szociális otthon tán­ cosai és a zeneiskola népzené­ szei, Tószegi Imre vezetésével. Színvonalas műsorukat vacso­ ra, majd bál követte, melyhez a zenét a Hortobágyi Otösfogat zenekar szolgáltatta. A rendez­ vény megszervezéséhez jelen­ tős támogatást kaptunk a helyi cégektől, vállalkozóktól és in­ tézményektől, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Az alábbiakban közöljük né­ hány kitüntetett véradó nevét. Sajnos a felsorolás nem teljes, de így is szeretnénk gratulálni minden kitüntetettnek, és to­ vábbi jó egészséget kívánunk.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT VÁROSI SZERVEZETE Buglyó Elekné, Molnár Gyöngyi, Kecskés Tibor, Kónya Sándor, Ki­ rály Imre, D é r János, Pál István, Györfi Imre, Bordás Sándorné, Tar József, Vida János, Jánosi Ist­ ván, Erdei Sándor. 40-szeres véradó: Jakab Zoltánná, Szeifert Jánosné, Rózsa Istvánné, Lajter Józsefné. 50-szeres véradó: Kozári Mihály, Silling Péter, Répási Gyula. 60-szoros véradó: Posta Lajos. 70-szeres véradó: Szarvas János, Molnár Márton.

Hihetetlen: már hetvenszer adott vért Szarvas János (bal­ ról) és Molnár Márton (Fotók: Borza János)

20-szoros véradó: Szabó József, Bereczki Károlyné, Ballá József, Harangi Istvánné, Jánosi László, Szántai Istvánné, Pindicska Sándorné, Faludy Zsolt, Bereczki Zoltánná. 30-szoros véradó: T ó t h Ferenc,

A fiatalok nevetve "véreztek"

(Fotó: Szabó Gábor)

December. A z év utolsó hó­ napjának időjárása nagyon változatos lehet. Az első hó m á r korán megérkezett. A megnyíló, szürke fellegekből kavaró hópihék, mint apró si­ rályok hullanak alá a levegőégből. Máskor, az enyhébb idők­ ben feketén, sárral-latyakkal köszönt ránk a Karácsony, s ónos esők keserítik a közleke­ dők és az itt telelő állatvilág életét. A vizek többsége befa­ gyott, csak az olyan nagyobb halastavakon találhatunk jég­ mentes felszíneket, amelyeken jelentősebb madárcsapatok táplálkoznak. Ezeket a helye­ ket lihogóknak nevezzük és az itt lévő récék, ludak és sirályok állandó mozgása révén nem fagynak be. A lihogók néha alig nagyobbak egy szobánál, s rajtuk akár több száz madár is koncentrálódhat. A viharsirá­ lyok, vadludak, kis bukók, tő­ kés, csörgő és kercerécék csa­ patait gyakran zavarják meg a Skandináviából hozzánk érke­ zett, fokozottan védett réti sa-

yorri'
sok. Vadászatuk során gyakran több egyed összefogása révén sikeresebben szereznek zsák­ m á n y t . A z óriási madarak szárnyfesztávolsága akár a két és fél métert is elérheti. A ha­ lastavak nádszegélye csendes. Az itt telelő nádi sármányok villámgyorsan tűnnek el az ember szeme elől, csak egy­ szerű hangjuk árulja el őket. A barkós és függőcinegék bána­ tosan csilingelő hangjukkal kedves színt visznek a jeges, zúzmarás nádszálak életébe. A behavazott táj, mint óri­ ási képeskönyv, megelevene­ dik előttünk, ha értően lapoz­ zuk fel. Kis gyakorlattal szem­ lélve a furcsa "írásjeleket", ér­ dekes és izgalmas meséket ol­ vashatunk ki belőle. A nyulak, rókák, fácánok nyomai révén láthatjuk, hogy a téli Horto­ bágy zord élőhely, ahol az éle­ tért nehéz küzdelmet kell vív-

bt
ni. A reggeli köd felszállta után, a látóhatárt párába bur­ kolózó szürke fák sziluettje tö­ ri meg. A sík tájon a talajon ül­ dögélve találkozhatunk a ga­ tyás és egerészölyvekkel, ame­ lyek a hótakaró alatt is aktívan táplálkozó mezei pockok fel­ bukkanását várják a felszínen. Ezek a kistermetű rágcsálók az idei ősz folyamán nagyon fel­ szaporodtak. Ezt a 3-4 éven­ ként jelentkező jelenséget gradációnak nevezzük. A kis álla­ tok pusztításából jelentős sze­ repet vállalnak a nálunk telelő ragadozó madarak. Kevés balmazújvárosi la­ kos van, ki ne ismerné, hogy telente a Posta-köz környékén és a Tankonyha udvarán bag­ lyok tanyáznak. Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy ha­ zánk egyik legnagyobb erdei fülesbagoly telelőhelye az itte­ ni. Volt, hogy 252 példány ke­

ban
rült itt elő, de átlagos teleken is 80-100 madarat lehet szá­ molni. A kutatások szerint egy bagoly négy kis rágcsálót fo­ gyaszt el naponta. Egy ötven madárból álló telelő csapat 18 ezer pockot, egeret pusztít el december és március között, ezzel jelentősen mérsékelve a tavaszi károkat. A kemény fagyok és a vas­ tag hótakaró nagyon megne­ hezíti a telet nálunk töltő ma­ darak életét. Segíthetünk az ínséges időszak átvészelésé­ ben, ha tollas barátaink részére eleséget helyezünk ki kertünk, parkjaink fáira. E nemes cél megvalósításához célszerű ma­ dáretetőt készíteni. Sokféle etetőtípus létezik; készülhet­ nek flakonból, lopótökből, ci­ pődobozból és deszkákból. Etethetünk napraforgóval, de beszerezhetünk számukra magtári hulladékot is, amely­

ből ügyesen válogatják ki a hasznosítható táplálékot. Ké­ szíthetünk madárkalácsot is: az olvasztott faggyúhoz napra­ forgót, dióbelet keverünk, majd ezt a masszát formába öntjük, és megszilárdulás után függesztjük ki a falcra. A sza­ lonna is megfelel, viszont ke­ nyérmorzsát ne tegyünk ki az etetőbe, mert begyükben megsavanyodva betegséget és pusztulást okozhat. A honi környezetvédelem jeles napjai között szerepel a Madárkarácsony megünnep­ lése. Ekkor mindenféle eleség­ gel kedveskedünk az erdők, parkok tollasainak. Aki kedvet kapott a madáretetésre, a m ű ­ velődési központban működő Természetvédő Klub csütör­ töki foglalkozásain könnyen megismerkedhet a részletek­ kel. N e feledkezzünk meg kör­ nyékünk páratlan természeti értékeiről, s ennek megőrzése és a szebb jövő érdekében munkálkodjunk a következő évezred folyamán is!
SZILÁGVI ATTILA

VI. Nemzetközi adidas Futóverseny
A balmazújvárosi labdarúgást három évvel ezelőtt ország­ szerte emlegették, patinás má­ sodosztályú együttesként. Napjainkra azonban nagyot változott a helyzet, és a város már nem büszkélkedhet máso­ dik vonalban szereplő csapat­ tal. A klub kényszerűségből az N B II-ből az N B III-ba lépett vissza, a kialakult pénzügyi ne­ hézségek folytán. A jelenlegi állapotokról a labdarúgó szak­ osztály elnökét, Berettyán Sándort faggattuk, akit 1997ben kértek fel a poszt betölté­ sére.

a z ú j v á r o s i foci
- Tudomásunk van róla, hogy tervezik egy utánpótlás-alap létrehozását. Honnan várnak ehhez anyagi segítséget? - A város sportszerető ön­ kormányzatától és a gyermek­ focit szerető, azt támogatni kí­ vánó vállalkozóktól, szülőktől. - Milyen célt tűzött ki az el­ nökség a gárda elé? -Jövőre újabb szerkezetbeli változást visz véghez az M L S Z , ami azt jelenti, hogy az N B III 1-9. helyezettje ezután az N B II-ben szerepelhet. Sze­ retnénk a befutók közt lenni és megteremteni a szükséges hát­ teret. - Kérem, értékelje röviden az őszi idényt és a várható kilátá­ sokat! - Őszre 24-25 pontot ter­ veztünk, így a megszerzett 17 pont egyértelmű csalódás. A csapat edzéseken kifejezetten jól és sokat dolgozott, a mérkő­ zések mégsem sikerültek. N e m keresünk bűnbakokat, de az edző munkáját és néhány játé­ kos teljesítményét nagyon ko­ molyan értékelnünk kell - a jobbítás szándékával. Termé­ szetesen a saját munkánkban is keressük, hogy hibáztunk-e ősszel. H o g y mi várható? Egyesületünk nagyon komoly anyagi gondokkal küzd. Ennyi pénzből ma Magyarországon nem lehet labdarúgócsapatot működtetni. El kell dönteni, hogy a város igényli-e, tudja-e vállalni az N B III, esetleg az N B Il-es szereplés feltételeit. Jelenleg meglehetősen borúlá­ tó vagyok. A beszélgetés alatt a pá­ lyán folyt a munka. A gyere­ kek nagy erőbedobással végez­ ték a gyakorlatokat. A könynyed bemelegítő futást labda­ vezetések, rövid sprintek, pá­ ros feladatok követték, majd egymás közötti játékkal zárult a program. Reményeink sze­ rint, mire felnőnek, nem a ren­ dezetlenségéről lesz híres a magyar labdarúgás, s vidéken is nyugodt körülmények kö­ zött rúghatják a labdát.

Futnak a cégvezetők

(Borza János felvétele)

(1999. november 20., 270 résztvevő)
PÉNZDÍJAS KATEGÓRIÁK:

5-6. oszt. fiúk
I. Göndör Ferenc (Miskolc) II. Szilágyi András (Miskolc) III. Lengyel István (Hajdúböszörmény)

Férfiak
I. Miklós Artúr (román) II. Kiss Ernő ( D M T E ) III. Mészáros István (DMTE DSI) IV Macovei Tudor (Cluj - Napoca) V. Dienes lászló (DMTE) VI. Bence miklós (DMTE)

5-6. oszt. lányok
I. Csáthy Csilla (Debrecen, K L T E Gyak. isk.) II. Koncz Kinga (Miskolc) III. Daróczi Erika (Püspökladány)

- Milyen anyagi forrásokra szá­ míthat a szakosztály? - Az évi költségvetés 6 mil­ lió forint, melynek egyik felét az önkormányzat adja, a mási­ kat a csapatot támogató szpon­ zorok, vállalkozók. A létesít­ mény fenntartása nem a klub feladata, ebben csak lehetősé­ gei szerint segítséget nyújt. Az N B Ill-ban a mienk az egyik legkisebb költségvetésű csapat. - Előnyben részesülnek-e az ingázó játékosok a helyiekkel szemben, vagy éppen fordítva? - Számomra csak játékos létezik és a teljesítménye a lé­ nyeg. Az más kérdés, hogy az ingázó játékosoknak többlet­ költsége jelentkezik, amit illik megtéríteni. N á l u n k vala­ mennyi játékos dolgozik vagy tanul, ezen nem is kívánunk változtatni. Ezen a szinten nem lenne szabad profi labda­ rúgásról beszélni. Sajnálatos, hogy sok csapatnál ez nem így működik. Ezzel rengeteget ár­ tanak a magyar labdarúgásnak. - Mennyibe kerül a belépő a felnőtt mérkőzésekre és ez az összeg mire elegendő? - A diák- illetve a nyugdí­ jasjegy ára 120 forint, a felnőtt pedig 150 forint. Mivel 400600 néző jár rendszeresen meccsre, ebből gyakorlatilag a mérkőzés rendezésének költsé­ geit tudjuk fedezni. - H á n y igazolt játékosa van a klubnak? - Mintegy 100 fő, de cé­ lunk, hogy bővítsük az után­ pótlás korosztályok keretét.

Berettyán Sándor (Fotók: Kapás Tamás)

Nök
I. Pásztor Kornélia (DMTE) II. Dedinszky Nóra (Karcag) III. Bárányi Vanda (DSI)

7-8. oszt. fiúk
I. Pop Ciprian (C.S.S. Bihorul Oradea) II. Dedinszky Csaba (Karcag) III. Nuriev Tibor (Karcag)

Szenior férfiak
I. Sári Elek (DEVAK) II. N é m e t h Károly (DEVAK) III. Kígyós Sándor (Hajdúszob.)

- Milyen módszert alkalmaz­ nak erre? - Az alacsonyabb korosz­ tályokban szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert remek kapcsolatot alakítottunk ki a Kalmár Zoltán Altalános Iskolával. Ez egy testnevelés központú iskola, melyből nagy számban kerülnek hozzánk fo­ cizni vágyó gyerekek. Az ifjú­ sági csapat háza táján már komplikáltabb a helyzet, mert többnyire debreceni középis­ kolákban folytatják tanulmá­ nyaikat, bentlakásos rendszer­ ben tanulnak, így nem tudnak eljárni edzésre.

7-8. oszt. lányok
I. Csáthy Rita (Debrecen, K L T E Gyak. isk.) II. Vincze Andrea (DSI) III. Károlyi Edit (Püspökladány)

Szenior nSk
I. Hegedűs Erika (Oxigén) II. Kovács Zsoltné (Oxigén) III. Drén G á b o m é (Hajdúnánás) ISKOLÁS KATEGÓRIÁK:

Középiskolás fiúk 1-2. osztályos fiúk
I. Jónizs Dávid (Hajdúböszörmény) II. Szatmári István (Hajdúböszörmény) III. Bodnár Máté (Balmazújváros, Kalmár Z . isk.) I. Laboncz Sándor (Karcag SE) II. Sári Zoltán (DSI) III. Bárányi Péter (DSI)

Középiskolás Lányok
I. Madarász Anett (MVSC) II. Kiss Julianna (MVSC) III. Olar Angéla (C. S. S. Bihorul Oradea)

1-2. oszt. lányok
I. Báthory Tímea (Balmazújváros, Kalmár) II. Károlyi Rella (Püspökladány) III. Nagy Adrienn (Hajdúböszörmény)

Rendőrök
I. Ary Endre r. főhadnagy (HBM RFK) II. Pálfy József r. zászlós (Hajdúnánás RK) III. Magyar István r. törzszászlós (Szolnok MRFK)

3-4. oszt. fiúk
I. Firkala Viktor (Miskolc) II. Koroknai Tibor (Balmazújváros, Központi iskola) III. Fekete Sándor (Hajdúböszörmény)

Cégvezetők, vállalkozók
I-II. Végvári Sándor és Dobi János (Debrecen) III. Marusák Tamás (Debrecen)

Vajon mire vihetik a pályán a kicsik?

GYÖNGYÖSI SÁNDOR LEITER ZOLTÁN

EREDMÉNYEK
• Tavasszal már szóltunk ró­ la, akkor III. helyezett volt a balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub sárga öves kara­ tékája, a 12 esztendős T ó t h


Judit. N o v e m b e r 6-án D e b r e ­ cenben, a Karate Magyar Baj­ nokságon versenyzett és ezút­ tal a dobogó II. fokára állha­ tott fel.

4x800 m-es váltóverseny 3-4. oszt lányok
I. Bánrévi Kinga (Miskolc) II. Göndör Noémi (Miskolc) III. Klenczner Andrea (Püspökladány)

I. D M T E J I , C. S.S.- Bihorul Oradea

TrKMVSC

• A Kiskunmajsán megrende­ zett Serdülő Ökölvívó Magyar Bajnokságon a balmazújvárosi | H u n y a d i Zoltán (61 kg) II. hei lyezést ért el. KOCSÁR LÁSZLÓ

y

1999.

december

HÉTKÖZNAPOK
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD RÓLUNK ÍRTAK
(október) Jól sikerült a vetélkedő má­ sodik fordulója - Napló, október 7., 4. oldal A szüreti mulatság je­ gyében telt szeptember utolsó szombatja a város­ ban. A mese örökség ébren tar­ tása - Napló, október 12., 6. oldal A megyei könyvtár gyermekkönyvtárában megrendezték a Benedek Elek mesemondó versenyt. A 6-10 éves korcsoportban második Bistey Vanda (9 éves Balmazújváros, Köz­ ponti Általános Iskola) Országos könyvtári napok '99 - Napló, október 12., 15 oldal A balmazújvárosi városi könyvtárban "A repülő kastély: magyar népmesék multimédián" Elemi erők. Makai Imre debreceni festőművész tár­ lata Balmazújvárosban, a középiskolai galériában Napló, október 14., 8. oldal Ünnepi programok: októ­ ber 23 Balmazújváros Napló, október 22., 8. oldal Ünnepi megemlékezés a polgármesteri hivatal há­ zasságkötő termében

ANYAKÖNYV
i (október 20. - november 20.) I

Etka-jóga
születés: névadó: házasság : válás: haláleset : 21 5 5 1 16 E módszerrel megtanulhatunk betegség, szenvedés és tehetet­ lenség érzése nélkül élni. Meg­ értjük, hogy az életet fenntartó energia a légzés által jut el sejt­ jeinkbe, s ez az energia kimerít­ hetetlen és mindenkinek egy­ formán a rendelkezésére áll. Az egészség megőrizhető, vagy visszaszerezhető a természet építő erőinek felhasználásával. H a helyére tesszük a gerin­ cünket és a fejünket, domborít­ suk mellkasunkat, hagyjuk, hogy légzésünk, vérkeringé­ sünk, mozdulataink és gondo­ lataink újra az ősi, velünk szüle­ tett természetes módon mű­ ködjenek. A csigolyák kilazul­ nak, a mellkas és tüdő térfogata növekszik, tudatunk átformáló­ dik, önbizalmunk, önértékelé­ sünk, fizikai és szellemi erőink, figyelemösszpontosító képessé­ günk is állandóan nő. Lassan felszínre hozunk magunkból olyan képességeket, amelyekről eddig n e m is tudtunk; egyre vi­ lágosabban kezdjük látni az életjelenségek összefüggéseit. N e mindig csak másokat cso­ dáljunk, mert minden ember saját maga a legnagyobb csoda és titok önmagának.

tele
A D é l U t á n közhasznú ala­ pítvány Telefonos Lelki Segélyszolgálata m i n d e n nap - a hétvégéket és ün­ nepnapokat is beleértve 18-21 óra között várja az idős emberek hívásait az ország egész területéről. Telefonszámuk: 06 (80) 200-866, zöld szám, a hívó számára ingyenes. Az idős kor sok prob­ lémát vet fel: a betegségek megélése, a m i n d e n n a p i gondok, a magány, szeret­ teink elvesztése, a családi szerepek hierarchiájának megváltozása, a szerepvál­ lalások átminősülése új, eddig ismeretlen helyzetet teremtenek az ember éle­ tében. Gyakran már az is segít, ha van kivel megosz-" tani e gondokat. Az alapítvány szak­ képzett munkatársai; or­ vosok, pedagógusok, pszi­ chológusok jól ismerik a segítő beszélgetések mód­ szereit, hatékonyságát. A segélyvonal az idős embe­ rek meghallgatásával, ve­ lük e g y ü t t gondolkodva sokat segít az egészségi, egzisztenciális vagy érzel­ mi veszteségek feldolgozá­ sában is.

Testünkben a vérkeringés frissen tartását, gondolataink tudatos irányítását senki nem tudja befolyásolni, egyedül mi magunk. Sohase feledjük, hogy mindig annyi erőnk van, aho­ gyan lélegzünk, és mindig úgy érezzük magunkat, ahogyan gondolkodunk. Egyetlen gon­ dolattól rosszul is érezhetjük magunkat, de jól is. Vegyük észre, hogy nem vagyunk ki­ szolgáltatva a körülöttünk törté­ nő eseményeknek, csak a saját felfogásunknak. Sem boldoggá, sem boldogtalanná n e m tud minket tenni., senki, ha n e m hagyjuk. Tudjuk úgyis, hogy ahogyan a sötétre a világos, a hi­ degre a meleg következik, ugyanúgy a jóra a rossz, a rossz­ ra a jó, és ez így természetes. Megtanuljuk, hogy ha el­ lenkezünk a természet örök törvényeivel, hogyan lehet te­ hetetlenül szenvedni, de ha élünk a lehetőségeinkkel, rájö­ vünk, hogyan tudjuk minden életműködésünket állandóan segíteni, erősíteni. Elérhetjük, hogy egyre jobban érezzük magunkat testileg-lelkileg egy­ aránt. A meditációk mélyebb önismeretünket gazdagítják. Felismerjük, hogy testünk va­ lóban messziről elárulja, hogy felborítottuk-e önmagunkban

a biológiai és pszichológiai egyensúlyt, vagy megőriztük. N a g y biztonságérzetet ad, amikor felismerjük, hogy vég­ telen térben, végtelen időben és végtelen erőben létezünk és ez a kimeríthetetlen hatalmas erő, melytől minden mozdul körülöttünk, szabadon átjár­ hatja minden sejtünket, ami­ kor újra ösztönössé tesszük az ősi természetes légzés- és moz­ gáskészségünket. Bármilyen nagy dolgokat is vitt végbe az ember életében, könnyebben képessé teheti magát m é g többre, ha felismeri a saját le­ hetőségeit és élni is tud vele. Egyetlen más élőlénynek sem bizonyították még be tu­ dományosan, hogy milyen és mennyi táplálékra, légzésre, mozgásra van szüksége, hogy mindig friss maradjon. Mégis tudja! M i , emberi lények, ugyanezekkel a képességekkel jöttünk a világra, csak már el­ felejtettük. És amit nem tu­ dunk, azt n e m is igényeljük. A leghatásosabb segítség mindig bennünk van, az agyunkban, az elménkben, a reális élet­ szemléletünkben. Ez a végte­ len egyszerű, de éppen ezért nagyszerű módszer bárki által könnyen elsajátítható. TÓTH LÁSZLÓNÉ

,A J O G N E M TUDÁSA N E M MENTESÍT'
A munkaügyi jogviták l e g f o n t o s a b b
joggal rendelkezik a munkavál­ laló felé, ami nem teszi lehető­ vé, hogy ezekben az ügyekben jogvitát lehessen kezdemé­ nyezni, így kizárt például an­ nak a lehetősége, hogy a m u n ­ kavállaló jogvitát indítson ami­ att, mert n e m kapott jutalmat, vagy n e m helyezték magasabb munkakörbe. Az előzőekkel el­ lentétben azonban érvényesít­ hető, ha a munkáltató a döntés­ hozatali eljárásra vonatkozó szabályokat n e m tartotta be, azaz n e m kérte ki például amennyiben a munkáltatónál működik - az üzemi tanács vé­ leményét. A jogvitában érintett felek kötelezettségévé teszi a jogsza­ bály, hogy a bírósági perindí­ tást megelőzően egyeztessenek, így kíséreljék meg ellentéteiket feloldani. Az egyeztetés során létrejött megállapodás egyez­ ségnek minősül, amelyet írásba kell foglalni. A végrehajtási jogszabályok alapján ez az egyezség a közjegyző által vég­ rehajtási záradékkal látható el, így közvetlenül végrehajtható okiratnak minősül. Ezen egyez­ tetés, békéltetés eredményte­

szabályai

Az 1992. július l-jén hatályba lépett Munka Törvénykönyve rendelkezik a munkaügyi jog­ viták esetén követendő eljárási rendről. A jogszabály lehetősé­ get biztosít arra, hogy a mun­ kavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesí­ tése, valamint a munkáltató jogellenes intézkedése ellen munkaügyi jogvitát kezdemé­ nyezzen. A munkáltató számá­ ra is biztosítja a jogalkotó a munkaügyi jogvita lehetőségét, LAKOSSÁGI azzal a megszorítással, hogy ki­ zárólag a munkaviszonnyal APRÓ kapcsolatos igényének érvé­ Vlrágoskúton ( a b ö s z ö r m é n y i nyesítése iránt kezdeményez­ heti. Ezekben a jogvitákban a h í d n á l ) zártkerti g y ü m ö l c s ö s , munkaügyi bíróság jár el. A alápincézett házzal eladó. Ér­ polgári perrendtartás alapján deklődni: Bányai Imréné, Bal­ kétfokú munkaügyi ítélkezési mazújváros, Deák F u. 42., I rendszer működik. Ebből kö­ tel.: 2 4 0 - 4 9 1 vetkezően tehát a munkaügyi bíróság határozata ellen a m e ­ gyei bírósághoz lehet fellebbe­ Etka-jóga f o g l a l k o z á s l e s z zéssel fordulni.
m i n d e n k e d d e n é s csütörtö­ k ö n 1 8 órától, s z o m b a t o n 1 4 órától a volt K o s s u t h iskolá­ ban. Érdeklődni: Tóth Lászlóné, Balmazújváros,

lenségének megállapítását kö­ vetően - a következő bekezdés­ ben foglaltak kivételével - az el­ évülési időn belül lehet bíró­ sághoz fordulni. A keresetlevelet az intézke­ dés közlésétől számított har­ minc napon belül lehet előter­ jeszteni, mivel ezekben az ügyekben a bizonytalan jogi helyzet hosszabb ideig n e m tartható és mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekeit sértheti: a munkáltató egyolda­ lú intézkedésével végrehajtott munkaszerződés-módosítással; a munkaviszony megszünteté­ sével, ideértve a közös meg­ egyezésen alapuló megszünte­ tést is; a rendkívüli felmondás­ sal; a munkavállaló kötelezett­ ségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel; a fizetési felszólítással, illetve a kártérí­ tésre - ideértve a leltárhiány megtérítésére - kötelező hatá­ rozattal kapcsolatban.
DR. MOLNÁR TIBOR

A művével is otthon akar lenni: a városnak ajándé­ kozta Holb Margit Debre­ cenben élő népi. iparmű­ vész a Képlet című nemez­ munkáját - Napló, október 25., 3. oldal

Veres Péter Emlékmentő Bizottság alakult - Napló, október 30., 2. oldal Balmazújvároson 2000 áprilisában, Veres Péter ha­ lálának 30. évfordulóján or­ szágos fórumot rendeznek Néptáncos lagzi - Napló, október 30., 4. oldal Cseh Judit és Szanka Tamás, az újvárosi Hímes néptáncegyüttes tagjai es­ küdtek egymásnak örök hűséget (Összeállították: a városi könyvtár dolgozói)

A k á c k ö z 3 „ tel.: 3 7 0 - 0 5 3

A mérlegelési jogkörben hozott döntésekkel szemben a munkaügyi jogvita kezdemé­ nyezése kizárt. A munkavi­ szony sajátossága ugyanis az, hogy a munkáltató utasítási

ügyvéd (Sorozatunk következő részében a munkaviszony létesítésének szabá­ lyait tekintjük át.)

ZÄBADIDO

december

It
Ünnepélyes keretek között az idén november 19-én került sor a városi szintű népdalver­ seny megrendezésére, mely­ nek a volt Kossuth általános is­ kola adott otthont. E jeles ese­ m é n y Burai István tanár ú r ne­ véhez fűződik, s ötéves múltra tekint vissza. Az ifjúság körében egyre nagyobb érdeklődést keltő ver­ senynek t ö b b m i n t kétszáz résztvevője volt, akik korábban az iskolai forduló keretében már díjazásban részesültek. A megnyitót követően korosztá­ lyonként külön tantermekben folyt a megmérettetés, s továb­ bi bontás történt a szóló-duó, valamint csoport kategóriák te­ kintetében. A szervezők hang­ súlyozottan ügyeltek a zsűri­ tagok kiválasztására, így a ze­ neiskolai tanárokból és óvónők­ ből álló úgymond "független" zsűri korrekt körülmények kö­ zött értékelte a versenyzőket. A színvonalas előadások a gyer­ mekek igen komoly felkészült­ ségéről tanúskodtak, melyhez énektanáraik, illetve szüleik nyújtottak segítséget. (A lap novemberi számában meg­ jelent Tűzoltóbál az idén is lesz cí­ mű cikkben több elírás történt. Ezeket igazítja ki alább a városi tűzoltóparancsnok.) A balmazújvárosi Ö n k é n t e s Tűzoltó Egyesület harmadik éve működő új vezetősége cél­ ja, hogy valamilyen formában átmentse a hagyományokat a múltból a tűzoltóság és a lakos­ ság körében. Az első az volt, hogy felelevenítsük a m á r rég elfeledett tűzoltóbált. Először 1997-ben szerveztük meg, s a bál igen nagy sikert aratott a lakosság körében. Azóta min­ den évben megrendezzük. A bálok fő támogatói főleg vállal­ kozók, de akadnak magánsze­ mélyek is. Az idei bál bevétel­ ét tűzoltóságunk az új szertár­ garázs építésére fogja felhasz­ nálni. (Következő feladatunk volt egy női versenycsapat lét­ rehozása, amely a gimnázium tanulóiból alakult ki.) Az egyesület taglétszáma 65 fő. Ebből öt főállású és öt közhasznú foglalkoztatott lát el állandó, 24 órás ügyeleti szol­ gálatot. Az éves költségvetésünk­ ben igen nagy szerepet vállal a helyi önkormányzat, idén 4 millió forinttal támogatta egyesületünket. (Az önkor­ mányzat támogatásával az idén sikerült vásárolni egy másik tűzoltó gépjárművet is.) További bevételeinket pá­ lyázati úton, vállalkozói és ma­ gántámogatással révén próbál­ juk realizálni. A B M által az idén kiírt pályázatokból kettőt nyert el tűzoltóságunk. A z egyik ilyen pályázaton 700 ezer forintot n y e r t ü n k , ezt csak személyi védőfelszerelés­ re fordíthatjuk. A másik pályá­ zaton 230 ezer forintot nyer­ tünk, amit gépjármű-felújítás­ ra fordíthatjuk. (Ennél a pályá­ zatnál a fenti összegen felül egyesületünknek 30 százalékos önrészt kellett biztosítania.) A B M által kiírt pályáza­ toknak egyik alapfeltétele, hogy az egyesületek a Megyei Tűzoltó Szövetség tagjai le­ gyenek. A z éves tagdíj összege fedezi a megyei szövetség tag­ díját. T o v á b b i főbb célkitűzé­ sünk a köztestületté való átala­ kulás, amely azt jelentené, hogy saját működési területtel rendelkeznénk és az átvállalt feladatért arányos támogatást a központi költségvetésből biz­ tosítanák.
CSIBI SÁNDOR

Több mint kétszázan - köz­ tük ez a bájos kislány - da­ loltak (Fotó: Borza János)
Az eredményhirdetés so­ rán a legügyesebbek az oklevé­ len túl tárgyjutalomban része­ sültek, s azok a résztvevők sem tértek üres kézzel haza, akik nem értek el helyezést; őket emléklappal jutalmazták. A díjátadás izgalmait áramszünet is fokozta, amelyet a gyertya­ fény melletti közös éneklés tett emlékezetessé.
BALOGH JUDIT

SE K ST S G Z R E ZŐ É
A Balmazújváros című vá­ rosi lap szerkesztősége a Veres Péter Művelődési Központban található meg. A lapnak szánt kül­ deményeket a művelődési központ címén (4060 Bal­ mazújváros, Kossuth tér 18.) várjuk. A borítékra ír­ ják rá: SZERKESZTŐSÉG. Fogadónap: keddenként 9-17 óra között.

MOZIMŰSOR
d e c e m b e r 7-8., k e d d - s z e r d a :

cceznüLETD

filmvígjáték
december 25-26., szombat-vasár­

E«TIS

wmm

Bigyó felügyelő. Színes amerikai filmvígjáték
d e c e m b e r 10., p é n t e k : A

Bambanő. Színes amerikai film
d e c e m b e r 11-12., s z o m b a t - v a s á r ­

nap Tökéletes katona 2. - A vis­ szatérés. Színes amerikai akció­ film
december 28-29., kedd-szerda:

A Balmazújváros című városi lapban mód nyílik fi­ zetett keretes (lakossági, illetve közületi hirdeté­ sek közzétételére. Hirdetési tarifák (áfa nélkül): 1/1 (egész oldal) 20000 ft 10000 ft 1/2 (fél oldal) 1/4 (negyedoldal) 5000 ft 3000 ft 1/8 2000 ft 1/16 1000 ft 1/32 Ä hirdetésfelvételei (a következő tavi számba) minden hónap 20. napjáig a szerkesztőségben (művelődési központ), Árva Eszter hirdetésszerve-

nap: Az űrkommandó. Színes amerikai sci-fi akciófilm
d e c e m b e r 14-15., k e d d - s z e r d a :

Oltári nő! Színes amerikai romantikus vígjáték
d e c e m b e r 31., péntek: M á t r i x .

Tarzan. Színes amerikai családi rajzfilm
d e c e m b e r 17-18., p é n t e k ­

Színes amerikai sci-fi akciófilm,
j a n u á r 1-2., s z o m b a t - v a s á r n a p :

szombat: Apafej. Színes amerikai filmvígjáték
d e c e m b e r 19., vasárnap: Macska­

Mocskos zsaruk. Színes amerikai akciófilm
j a n u á r 4 - 5 . , kedd-szerda: T á g r a

jaj. Színes jugoszláv

filmszatíra

zárt szemek. Színes amerikai erotikus thriller
( A z előadások m i n d e n a l k a l o m ­ m a l 20 ó r á t ó l t e k i n t h e t ő k m e g . )

december 21-22., kedd-szerda:

Dilisek vacsorája. Színes francia

E Ő I E É I S EV N L FZ T S Z L É
Kérem, hogy hirdetésem a Balmazújváros című vá­ rosi lap januári számában jelenjen meg. Név: Cím: Telefon:..... A hirdetés szövege (olvashatóan, max. 20 szóig):

WM

B'aflmaiújváros'
Közszolgálati havi lap Kiadja Balmazújváros önkormányzata Felelős kiadó: Gál István polgármester Felelős szerkesztő: Tóth Dénes Szerkesztőség: 4060 Balmazújváros, Kossuth t é r 18. Tel/fax: (52) 370-120 Készül a Kasmír Plan Bt. gondozásában Nyomdai előkészítés: Reklám Műhely, Hajdúszoboszló Nyomtatás: Wider Prlnt, Debrecen Felelős vezető: Lunczer Sándor ISSN 1417-4944

| Megrendelem a Balmazújváros című városi lap j 2000. évi számait. i Név: ..............................................................

j > személyi igazolvány száma
i

.

a megrendí Hő aláírása

a hirdető aláírása

! Az újságból kivágott szelvényt december 20-ig fo! gadja Árva Eszter hirdetésszervező a szerkesztő| ségben (művelődési központ).

i ! í |

A lap megrendelhető személyesen a szerkesztőségben (művelődési központ), vagy 400 forint befizetését igazoló utalvány mellékelésével postai úton.