P. 1
Arthur de Gobineau - Az emberi fajok egyenlotlensége

Arthur de Gobineau - Az emberi fajok egyenlotlensége

|Views: 490|Likes:
Published by Richard Forgacs

More info:

Published by: Richard Forgacs on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

Arthur de Gobineau: Az emberi fajok egyenlőtlensége 1.rész Előszó i.

A kultúrák és társadalmak halálos betegségének okai ugyanabból a közös tőből származnak. ii. Fanatizmus, luxus, az erkölcs elromlása és a vallástalanság nem vezetnek szükségszerűen a társadalom bukásához. iii. A kormányok viszonylagos érdemeinek nincs befolyása a nemzet élettartamára. iv. A "degeneráció" szó jelentése; a faji elemek keveredése; hogy jönnek létre és tűnnek el a társadalmak. v. A faji egyenlőtlenséget nem intézmények okozzák. vi. A nemzetek haladása vagy egy helyben állása független attól a helytől ahol ezek élnek. vii. A kereszténység sem nem hoz létre civilizációt, sem változtat a civilizáció mértékén. viii. A civilizáció szó definíciója; A társadalmi fejlődésnek kettős eredete van. ix. A civilizáció szó definíciója /folytatás/; A civilizált társadalmak különféle jellege. A mi civilizációnk nem magasabb rendű, mint elődjei. x. Néhány antropológus az embert többeredetűnek tekinti. xi. A faji különbségek állandóak xii. Hogyan vannak a fajok fizikailag különválasztva, és a keveredés útján létrejött változatok. Ezek egyenlőtlenek a szépséget és erőt tekintve. xiii, Az emberi fajok nem egyenlők intellektuálisan; az emberiség nem képes végtelen idejű fejlődésre. xiv. Az emberi fajok intellektuális egyenlőtlenségének bizonyítása /folytatás/; A különböző kultúrák kölcsönösen taszítják egymást. A kevert fajok civilizációja is kevert. xv. A különböző nyelvek egyenlőtlenek, és viszonylagos minőségük tökéletesen tükrözi a faj minőségét, amely azt használja. xvi. Ismétlés; A három nagy faj tulajdonságai. a fehér faj fölsőbbrendűsége, és ezen belül is az árjáké. Előszó Arthur de Gobineau gróf tanulmánya : "Essai sur I'inegalite des races humaines (1853-1855)" a modern faji gondolkodás klasszikus szintézisét adja, amely nagy mértékben meghatározza a modern faji gondolkodást. Gobineau az antropológia, a nyelvészet és a történelem segítségével építette föl művét, melyben mindent elmagyaráz a fajok múltját, jelenét és jövőjét illetően. A fajelmélet korának betegségeire adott választ; egyidőben magyarázta meg a múltat és adott támaszt a jelenben. Ezek a problémák ma sokkal súlyosabban és sokkal nyomatékosabban hatnak, tehát fokozott figyelmet követelnek a ma emberétől. Az árja felsőbbrendűséget a fehér fekete és sárga fajok történelmével, a civilizációk föltűnésével és lehanyatlásával magyarázhatjuk, mely mindig egy fölsőbbrendű és uralkodni képes faj érdeme volt. Gobineau eszméi a faj tisztaságáról és az

elkerülhetetlen romlás a fajkeveredés következtében máig is befolyásosak és igazak. Gobineau később a Német Birodalomban talált otthonra Franciaország helyett és a bayreuthi Wagner kör terjesztette művét. Gobineau tanulmánya alapvető irat, mely előreviszi a fajelméletet mint világnézetet. A szerző ajánlása V Györgynek, a Hannoveri királynak. (1854) /Ez az ajánlás az egész műre vonatkozik, melynek ez a kötete az első könyv. A többi könyv témája azon civilizációk vizsgálata, melyeket ennek a kötetnek a végén említek meg, és a szerző ezekre is gondol, amikor a könyv utánzóiról beszél. Az ajánlás pár szakaszát, amely kizárólag a többi könyvre utal, elhagytuk. - az angol nyelvű fordító/ A nagy események, a véres háborúk, a forradalmak és a törvényszegések, melyek olyan elterjedtek voltak az európai államokban, arra jók, hogy az ember figyelmét a politikai problémák tanulmányozására irányítsák. Míg az egyszerű elme azonnali eredményeket akar, és a szidalmakat és dicséreteket kis elektromos szikráknak néz, melyek saját egyéni érdekeivel tartják a kapcsolatot, egy komolyabb gondolkozó föl akarja fedezni ezeknek a szörnyű fölkeléseknek az okát. Lámpával a kezében le fog ereszkedni a filozófia és történelem furcsa ösvényeire, és az emberi szívet vizsgálja vagy a múlt évkönyveit olvassa el alaposan, és így kísérli meg, hogy annak a rejtélynek a megoldására kulcsot találjon, amely olyan régóta meglepi az emberi elmét. Mint mindenki más, én is éreztem a kíváncsiság borzongását, melyet maradéktalanul modern világunk ébreszt föl. De mikor megkíséreltem ennek tanulmányozását, amennyire alaposan csak képes voltam erre, úgy találtam, hogy kérdésem látómezeje mind szélesebbé válik. Egyre távolabb kellett visszalépnem a múltba, és szinte sajátmagammal szemben kellett szemeimet a jövőbe emelni, mind távolabbra. Úgy tűnt, hogy nemcsak a minket büntető bajok közvetlen oka után kell kutatnom, de a távolabbi okait is meg kell találnom azoknak a társadalmi bajoknak, melyeket egy kis történelemtudás is elhárított volna, ugyanolyan formában, minden ma élő nemzetről, és azokról is, akik túlélik a ma bajait és minden valószínűség szerint a még ma nem is létező, később születendő nemzetekét. Továbbá úgy gondoltam, korunk különös lehetőséget nyújt az ilyen kutatásra. Míg nyugtalansága egyfajta történelmi vegyészetre sarkall bennünket, munkánkat egyszerűbbé is teszi. A sűrű köd, a mély sötétség, mely örök idők óta eltakarta a nem saját civilizációnk kezdetét, most fölemelkedett és eloszlott a tudomány napsütése mellett. A Livynek ismeretlen Rómát egy csodálatosan nagyszerű analitikus módszer mutatta meg nekünk Niebuhr keze alatt, és olyan titkokat fedett föl előttünk, amelyek a korai Görögország legendás mondái között voltak elrejtve. A Föld egy másik részén, egy germán nép, melyet sokáig félreértettek, most nagynak és méltóságteljesnek tűnik szemünkben, noha őket a késői birodalom írói

barbároknak gondolták. Egyiptom kinyitja földalatti sírjait, lefordítja hieroglifáit, és fölfedi piramidjai titkát. Asszíria meztelenül hever végtelenül hosszú feliratokkal díszített palotái között; a feliratokat tegnap még romok takarták. Zoroaszter Iránja nem rejti el titkait Burnouf kutató szemei elől, és a régi India Védái visszavezetnek bennünket a teremtés hajnaláig. Mindezekből az önmagukban is nagyon fontos hódításokból mélyebben és jobban megértjük Homéroszt, Herodotoszt, és különösen a Biblia első fejezetét, az igazságnak ezt a mély forrását, melynek gazdagságait csak akkor tudjuk értékelni, ha teljesen fölvilágosodott elmével járunk benne. Ezek a hirtelen és váratlan fölfedezések természetesen nem állnak kritikán felül. Messze vannak attól, hogy a dinasztiák teljes listáját fölsorolják, vagy a királyságok és események teljes sorát bemutassák. De annak ellenére, hogy eredményeik töredékszerűek, sokuk csodálatos segítség jelen célomhoz, és sokkal gyümölcsözőbb, mint a legpontosabb időrendi táblák lennének. A legnagyobb segítségemre a szokások és viselkedés ismerete van, a régi korok embereié. Tudjuk, hogy milyen körülmények között éltek. Életük, nyilvános és magán, látható szemünk előtt, és lehetővé válik a korra vonatkozó eredeti anyag segítségével azt rekonstruálni, ami a fajok lényét alkotja és értéküket meghatározza. Ilyen tudási kincstárral, mely részben új vagy újonnan megértett dolgokból áll, melyekre építhetünk, senki sem támaszthat többet arra igényt, hogy a társadalmi erők komplikált összjátékát elmagyarázza, a nemzetek fölemelkedésének és lesüllyedésének okait egy tisztán elméleti és feltételezéseken alapuló érvekkel világossá tegye, melyeket egy kételkedő filozófia támogat. Mivel most minden oldalról bővelkedünk tényekben, melyek minden sírból kiemelkednek és a keresők kezében vannak, nem formálhatunk, mint a forradalom teoretikusai felhőből álló lényeket, és szórakozhatunk azzal, hogy ezeket a szörnyeket marionettként mozgassuk egy nekik megfelelő politikai környezetben. A valóság most túl sürgető, túl ismert; és megtiltja az efféle játékokat, melyek mindig értelmetlenek, és néha istentelenek. Csak egy bíróság képes logikusan dönteni az ember jellegéről, és az a történelem, bevallom, ez komoly döntőbíró, és olyan, és amelytől félhetünk egy olyan romlott korban, mint amilyen a mienk. Nem mintha a múlt folttalan lenne. Minden benne van, és így lehetnek hibák is benne, több, mint egy kötelesség nem teljesítés, melyet be kell vallani. Lehet, hogy a ma embere igazolva érzi magát virágzó arccal és néhány új erénnyel övezve. De képzeljük el, válaszul vádjaikra, hogy a múlt hirtelen hősi korok hatalmas árnyait hívta, mit mondanának ekkor? Ha megszidta őket mert kompromisszumot kötöttek a vallás, a politikai becsület és az erkölcsi kötelesség területén, mit válaszolnának? Ha azt mondaná nekik, hogy már nem képesek semmire, csak arra, hogy olyan tudást dolgozzanak ki, melynek alapjait már fölismerték és lefektették; hogy az ókor erényei ma nevetségesek, hogy az energia hordozója ma a gőz, hogy a költészet fénye kialudt, hogy már nincsenek nagy próféták, és hogy amit az

Mindenkinek kell hogy valamennyi sejtelme legyen erről a hatalmas igazságról. amelyet erre a szigetre küldtek. melynek népeit őfelsége néhány híres ősének kardja uralta. Ahogy Chaldea majomszeretetét legyőzte a fiatal és életerős Perzsia. ugyanannak a nemzetnek két ágát hozta egy korona uralma alá. és vissza szeretem volna dobni a történelem vádjait és sötét előrejelzéseit. Minden kornak. hogy a faji kérdés minden más kérdést háttérbe szorít. hogy tudnának akkor védekezni? Csak azt tudnák válaszolni. ha hirtelen nem jön az a pusztító gondolatom. hogy emberek bizonyos tömegei hogy szálltak le néhány országban. én az előbbieket vizsgáltam elsősorban. hogy egy példát említsünk. Olyan zavar. hogy minden nagy. a tudományban. és különösen. és Augusztus degenerált uralmát a nemes teuton hercegek. Ezt a reményt dédelgettem magamban egy pillanatig. egy faj fejlődésének eredménye és egy gondolaté. és mennyire megváltoztatták annak életét. amely félelmet ültet a szívbe és mégis mindig van . hogy nem minden szép dolog halott. és így életigenlésem egyre jobban a halál titkainak kutatásainak mélyére vitt. Ezt a módszert használva meggyőződtem arról. hogy a végzet teljes útját elmagyarázza. mert mindenki láthatta. hogy csak alszik. azok a mindennapos élet legszánalmasabb gondjai. mondhatnák. ugyanabból a kiinduló pontból ered. úgy a modern idők fajai is vissza fogják szerezni elvesztett fiatalságukat. Észrevéve. a művészetben és civilizációban. amely elnyelte a csöndet. A kultúrák és társadalmak halálos betegségének okai ugyanabból a közös tőből származnak. az angolszász megszállás Nagybritanniában új erők korát hozta. egy olyan királyi ház uralma alá. hála a Providence egy határozatának. Hogy voltak képesek arra. hogy nyomon kövessem őket eredetükig. hogy megvizsgáljam minőségüket. Elkezdtem keresni a bizonyítékokat. lehet. ami nincs bebizonyítva. nemes és gyümölcsöző ezen a földön. melynek különböző ágai uralkodtak a világmindenség minden civilizált országában. ami emberi munka eredménye. hogy újfajta tevékenységeket vezessenek be ott. hogy sietségemben olyasmire alapoztam. Ezután egyik következtetésből a másikba jutva apránként arra a meggyőződésre jutottam. A civilizációk bukása a történelem jelenségei között a legmegdöbbentőbbek és a legfurcsábbak. voltak átmeneti szakaszai. az győzelmes és nagyszerű. Így. Egyetlen család terméke. melynek eredete egybeesik magának a nemzetnek eredetével. melynek összeállása a népeket formálta elég arra. a tántorgó Görögországot az életerős Róma. ahol jövetelük előtt minden kábultan szunnyadt. hogy ez mindennek a kulcsa. hogy vannak erős és gyönge fajok. I. és hogy a fajok egyenlőtlensége.emberek érdekeiknek neveznek. amikor az élet szenvedéssel birkózik és ami abból kinő. Fejezet i.

amikor látjuk. hogy ugyanaz a fajta kultúra néha tovább él idegen uralom alatt és a legvadabb viharok között. Rómáét olyan körülmények között. De mindezek az események. és nekünk el kell ismernünk. hamarosan észrevesszük ezek végének szükségességét. melyeknek legföljebb a nevét ismerjük. látjuk. nyereségeik. de sok más. elmagyarázzák. hogy a próféták szavai az erkölcsi dolgok nem stabil voltáról éppolyan mértékben igazak a civilizációkra mint a népekre. és minden civilizáció halálát ugyanaz az ok okozza? Az első pillantásra hajlamosak vagyunk nemmel felelni. mert sok birodalom lehanyatlását láttuk. Népek születése és növekedése kétségtelenül nagyon figyelemre méltó tárgy egy kutatónak. hogy a meghalás elve. akkor végül észrevesszük. hogy egy gondolkodó soha nem fáradt ezt vizsgálni. melyeket rendkívüli fiatalságuk jellemez. melyek a miénket megelőzték . Egyiptomét. egyszerűen elmagyarázhatók: Az ember szellemi munkájának eredményei. nem lep meg eredményük. a halálnak ez az elve? Egységes-e. egyfajta filozófiai borzadással. hogy az államok és civilizációk bukása között van egy nyilvánvaló különbség. létezése elemei között megkapja elkerülhetetlen halálának magját is. de nem lehet elmagyarázni. amely minden . melynek felületén sok civilizáció romjai vannak szétszórva. és csak az emlékezés árnyát hagyták ránk. amely ugyan rejtve van. ezek természetszerűek minden helyen és minden időben. és előre feltételez egy olyan általános esetet. Asszíriáét. hogy minden civilizáció egy bizonyos idejű fönnállás után megcsalja a szemlélőt az enyhe rosszullét apró jeleivel. ha gondolataink visszatérnek modern államainkhoz. az államokra éppúgy. mint az egyénekre. tanulmányozni. titkait keresni.nemcsak a jól ismert civilizációk. Elismerhetjük. és hogy némelyikük már csapdába esett. mint eredményei. Ha a természetes halálnak erről a szilárd alapjáról indulunk el .ezt az elvet az erőszakos halálesetek nem befolyásolják -. melyek nem hasonlítottak egymásra. hogy mennyire csak csöndet mutat felénk a Föld. De mi ez a mag. De ha a felület mögött kaparunk. de nem kevésbé nehéz tagadni sem. és mások. a társadalom ezt követő fejlődése. Görögországét. a világgal egykorú erdőkben. De amikor egy idő után látjuk hogy az emberi társadalmak ereje és dicsősége lehanyatlik. amelyek csontvázként hevernek a mély. mikor látjuk. Így ezen a téren nincs nehézségünk vagy gát előttünk. De végül is az az eszme vonz minket magához. már születése napján. tisztán jelenlétük tényével azt a nagy folyamot melynek ők a forrásai. amely kivétel nélkül minden zsarnoki társadalomra sújt. ha nagynak is gondoljuk őket. a népekre mint az államra. máskor lerombolja vagy megváltoztatja a legkisebb ellenszél is. és bizonyítja. bármennyire nagyszerű is az azt védő társadalmi kapcsolatok hálózata. Ha egyszer észrevesszük ezeket az ajándékokat. hogy ez nem létezik. melyeket nehéz meghatározni. hogy ezek tegnap jöttek létre. hódításaik.benne valami rejtélyes és így tartalékai olyan hatalmasak. győzelmeik rabul ejtik a képzeletet és fogva tartják azt. hogy emberek minden csoportja.

. melyeket ezek hibásan elszigetelt eseményekként tartottak nyilván. hogy ez a büntetés a még meg nem büntetett b?nökért. Ez a bölcsesség annyit mond nekünk. Mi. de ahol. A zsidók félreértelmezve a szövetség értelmét úgy gondolták. együtt az általuk létrehozott kultúrával arra van ítélve. hogy az emberi társadalmak osztják tagjaik sorsát. adjuk ehhez hozzá. hogy milyen módon határoz az Örökkévaló az emberek haláláról. Ha akarjuk. hogy birodalma örökké tartó ( Amédée Thierry. De ha ezt a két igazságot beismertük és mérlegeltük. amelynek a világ minden keresését az igazság irányába vezetnie kéne. és hogy a csapás előzetes szabályok és előre ismert tények szerint . . hogy így az elesett embereket nem rázhatták meg. hogy bizonyos megdöbbentő katasztrófákat elmagyarázzunk. ma nem részei a fajnak. Ez csak egy valóságos párhuzamot állít föl az egyén esetével. úgy vélték. hogy minden társadalom meg fog szűnni egy nap. mert minden előttünk élt ember meghalt. hogy emberek minden csoportosulása. A korábbi idők nem hittek ebben. hanem minden hasonlóéra. A régi korok ismerete kevés fényt vet a tárgyra. ahogy azt a katolikus egyház fölfogja. akik észrevettük. ennek módja alapvetően rejtélyes. és nemcsak az ő életükre jellemző. Ebben az értelemben nincs ellentmondás abban. mindazok.). és mivel senki sem kételkedett az emberek halandóságában. hogy Isten súlyos keze állandóan társadalmainkon nyugodott. Ezek meggyalázzák azt. ha hosszú ideig is élhetünk. mellyel az bünteti a nemzetet bűneiért. 244. La Gavle sous l'administration romaine. Ezt a következtetést a természet is sugallja. A romok meglátásával lelki terror kezdődik. Isten ujjáé. amikor is a bűnt a pusztulás magjának tartja. ősi véleményünk lehet hogy nem teljes és részleteiben nem tisztázott. mint általában a Szentírás csak formálisan tanúságot tesz az események mellett. csak ha csodák történtek. és észrevehetjük. Akár ellenkező véleményen is lehetünk. akik helyünkön régebben álltak. elfogadva annak teljes értelmét. Könnyen el tudom hinni. így biztosak vagyunk abban. mert bűnösek. mint az elhatározás eszköze már első népeink följövetele előtt. és ha a társadalmak halálozására az ősi papság formuláit alkalmazzuk. hogy az emberek napjai meg vannak számlálva. melyek eredményét itt leírom. ahol a Szentírás is ezt mondja. hogy birodalmuk soha nem fog véget érni.és én egyetértek ezzel. és túl könnyen beletörődik abba. Róma. hogy egyetlen civilizáció sem szűnik meg ha Isten azt nem akarja. ha azt mondjuk.társadalom alapján látható. De a későbbi nemzedékek tudása a tapasztalattal gyarapodott. az ég haragjának tekintették. i. Ragaszkodnunk kell ehhez a határozott és végső elvhez. a modern korban vagyunk az elsők. akkor nem találunk az ősök bölcsességében további segítséget. és hasonló végre jutnak. Biztos az. mikor már közel állt a szakadékhoz. Ennek a nagy ténynek a magyarázatára tanulmányokat írtam. A korai ázsiaiak vallási meggyőződésből a nagy politikai katasztrófákat színjátéknak. nem kételkedett abban. kivéve egy alapvető tétel. mely a világot irányítja. alapvetően fontos igazságot érintünk meg. vol. hogy meghaljon. hogy bizonyos eseményekhez csodák is járultak. nem verhették meg őket és nem dobhatták őket egy szakadékba. p.

Elméletük fölfegyverezte őket a kormányzás minden formája ellen. ha nem is oldották meg vagy még csak meg sem világították azt. más természeti törvények mellett teljes merev komolyságukban. melyet a későbbi korok elfogadtak. és általában elfelejtették vagy félretették azt. mint maga a Föld. mert csak erőszakos halállal halhatnak meg. a modernek csak szörnyű vetéléseket produkáltak. Az előbbieknek fellegekben járó módon ragaszkodtak a társadalmi rend fönntartásához. A végkövetkeztetés az. a fanatizmus és az erkölcsi romlás pusztítja el. hogy ha a fentiek hiányoznak. a rossz kormányzás. De bizonyos fokig egy elméletet igazol a nemes és szigorú érzés. legalább nem csináltak abból hibák tárházát. Ez a módszer nemcsak hibás és korlátolt volt. Helyesen megfeddhetjük a korábbi szent írók filozófiáját a tapasztalat hiánya miatt. nem látták. csak támaszként tekintették erkölcsi jegyzeteikhez. amelyet a zsarnoksággal. verses regényeket és gúnyiratokat írtak erről az elvről. és azt mondhatjuk. hogy mindent. hogy hova vezeti őket. Valójában megelégedtek annyival. a zsenik. A "bátorság" és "vétek" fogalmakat tetszőleges módon alkalmazta. mely alapját képezi. annyira megfogta őket a bátorság csodálnivaló befolyása. Ennek természetes következménye. kevéssé érdekelte őket. és a vétek és bűn siralmas hatása. Az ókoriak hibás eszméi nemes utódokat szültek. Amikor az ókorban föltalálták ezt az elméletet. De legalább nem lehet őket azzal vádolni. az elpuhultság. melyek. az utóbbiak újra vágytak és dühödten mentek a pusztítás irányába. Ez őket a racionalista iskolák és azok munkái fölé helyezi. hogy ezek a csodákat mint olyan teológiai igazságokat hirdetik. mit csináltak a tizennyolcadik század írói ebből az elméletből. bár biztosan megtörténtek. de gyakran más hatást is ért el. hogy a civilizációkat és népeket csak a luxus. hogy megmutassam. ahogy azt a pillanat írta elő. hogy a társadalmak szerencsésebbek mint az ember. Nem folytatták vizsgálataikat olyan szinten. És Plutarkosz és Tacitus. a gúnyiratok nagylelkűek és a verses regények magasztosak. ha ezeket együtt vagy külön tekintjük. hogy ez ne lenne olyan hosszú életű. melyek le vannak írva. és bárhogy is nézzük. és ha elképzelhető lenne egy nemzet. akkor nem oldható meg a pusztulás problémája. mind a szervetlen életet. Athén és Róma nagy elméi kialakítottak egy elméletet. De túl nagy a különbség mestereik és sajátmaguk között. melyeket említettem. hogy megfigyeljék a természetes világ törvényeit. hogy ez legyen történelmi módszereik egyetlen segítsége. hogy fensőséges nyelven tették föl a kérdést. amely megmenekül ezektől a pusztító erőktől. mint amit szerzői szerettek volna.történt. de maguk is csodák. Ezek az okok. Szeretném magamat elnézőnek mutatni. ami elrontotta ennek a kiváló erkölcsi képnek az összhangját. Mikor elmesélték az eseményeket. fanatizmussal és korrupcióval . akkor nincs ok arra. és ilyen törvények irányítják mind a szerves. okozták szerintük az emberi társadalmak pusztulását. hogy félreértették a probléma nagyságát és csak a felületen keresnek megoldást rájuk.

hoztak kapcsolatba. Voltaire módszere a "társadalom tönkremenésének megelőzésére" az, hogy tegyük tönkre a vallást, a jogrendszert, az ipart és a kereskedelmet azzal az ürüggyel, hogy a vallás a fanatizmus másik neve, a jogrendszer az elnyomásé, az ipar és kereskedelem a luxusé és korrupcióé. Én biztosan egyetértek azzal, hogy ahol ennyi hiba uralkodik, azt "rossz kormánynak" kell hívni. Távol áll tőlem egy vitairat írásának szándéka. csak meg szeretném mutatni, hogy Tyuküdidész és Raynal abbé közös eszméje teljesen ellentétes eredményeket képes produkálni. A konzervativizmust anarchikus cinizmussal váltja föl - és mindkettő hibás. A nemzetek elhalásának leírt okai nem föltétlenül a valódiak. Noha készségesen elismerem, hogy megjelennek a haláltusát vívó nép esetén a felszínen, de kétlem, hogy elég erejük van, elég pusztító erejük, hogy önmagukban vissza nem fordítható katasztrófát okozzanak. II. Fejezet ii. Fanatizmus, luxus, az erkölcs elromlása és a vallástalanság nem vezetnek szükségszerűen a társadalom bukásához. Először el kell magyaráznom, hogy mit értek "társadalom" alatt. Itt nem egy többékevésbé kiterjedt területre gondolok, amelyen belül a többiektől különálló szuverenitás uralkodik. Az athéni demokrácia nem "társadalom" a mi értelmünkben, és a Magadhai királyság, a Pontusi birodalom vagy az egyiptomi kalifátus sem az a fatimidák ideje alatt. Ezek társadalmak töredékei, melyek kétségtelenül változnak, szövetségre lépnek, vagy az általam vizsgált természeti törvények alapján megszűnnek, de létezésük vagy haláluk nem befolyásolja a társadalom létezését vagy halálát. Létrejöttük csak átmeneti dolog, melynek kis vagy közvetett hatása van arra a civilizációra, melyben előállnak. Én a "társadalom" fogalma alatt hasonló eszmékkel és ugyanazon ösztönökkel bíró emberek egyesülését nevezem. Politikai egységük lehet hogy többé kevésbé tökéletlen, de társadalmi egységüknek tökéletesnek kell lennie. Így Egyiptom Asszíria Görögország India, és Kína olyan színházak voltak, vagy ma is olyanok, ahol különféle, egymástól független társaságok játszották el saját végzetük szerepét, néha ezeket összefüggésbe hozták a kor politikai bajaival. Mivel részekről csak akkor beszélek, ha érveim az egészre vonatkoznak, a "nemzet" vagy "nép" fogalmát vagy széles, vagy szűk értelemben használom, kétértelműség nélkül. Most visszatérek eredeti témámhoz, melynek célja az, hogy megmutassa, hogy fanatizmus, luxus, erkölcsi romlás és vallástalanság nem szükségszerűen vezet a nemzetek pusztulásához. Mindezek a jelenségek fejlett állapotban voltak fölismerhetők, vagy külön-külön, vagy együtt, olyan népek között, amelyekre jobban illettek, vagy legalábbis nem kevésbé. Az amerikai Azték Birodalom úgy tűnik, hogy főként a fanatizmus

"nagyobb dicsőségéért" létezett, én nem tudok fanatikusabb társadalmat elképzelni, mint az aztékot, amely vallási alapokon nyugodott, és melyben állandóan az emberáldozatok vére folyt. Tagadták (C. F. Weber, Lucani Pharsalia (Leipzig, 1828), I. kötet, . 122-3, oldal, megjegyzés.), és lehet hogy igazuk is volt abban, hogy Európa ókori népei soha nem folytattak vallási gyilkosságokat ártatlan áldozatokon, kivéve hajótörött tengerészeket és hadifoglyokat. De egy ősi mexikói számára az egyik áldozat éppen olyan jó volt, mint a másik. Modern pszichológusok vették észre a kegyetlenséget (Prichard, "Az ember természettörténete." Dr. Martius még nyíltabban vallja ezt. Cf. Martius és Spix, Utazás Brazíliában, I. kötet, 379-80. oldalak) mint az új világ fajainak jellemzőjét, akik polgártársaikat lemészárolták oltáraikon, a legkisebb részvét és különbségtétel nélkül, és emellett arcuk sem rándult meg. Ennek ellenére erősek, vállalkozó szelleműek és jómódúak voltak, ami biztosan még hosszú évekig így ment volna tovább, virágozva, uralkodókkal, torokelvágással, ha Hernando Cortes és társai bátorsága, akik ide beléptek, nem vetett volna véget az ilyen birodalom szörnyű létének. Így a fanatizmus nem okozza államok halálát. A luxus és elpuhulás sem jobb állítások, mint a fanatizmus. Hatásukat láttuk a felsőbb osztályoknál. és noha formájuk különböző volt az ókori világban, a görögök, perzsák, rómaiak között, kétlem, hogy valaha is jobban kifinomultak volna mint a mai Franciaországban, Németországban, Angliában és Oroszországban - különösen az utóbbi kettőben. És pont ez a két ország, Anglia és Oroszország azok, melyek a mai Európában különösen életerősnek tűnnek. Újra, a középkorban a velenceiek, génuaiak és pisaiak üzletei tele voltak a világ kincseivel; palotáikban láthatóak voltak ezek a kincsek, és tengeri útjaikra is magukkal vitték őket. De emiatt biztosan nem lettek gyöngébbek. Így a luxus és elpuhultság semmi esetre sem oka a gyengülésnek és a pusztulásnak. Noha az erkölcsi romlás nagyon nagy istencsapása lehet, ne föltétlenül a pusztulás előjele. Ha az lenne, akkor nemzet hadereje és a kereskedelmi gazdagsága közvetlen függne erkölcse tisztaságától, de ez egyáltalán nem így van. A furcsa eszmét, hogy az ókori rómaiaknak megvolt minden erkölcsi előnyük (Balzac, Lettre & Madame la Duchesse de Montasier.), mára a legtöbben föladták. Ma már nem látjuk a korai köztársaság eszméit követésre méltónak, amikor feleségüket szinte rabszolgaként kezelték, gyerekeiket mint a jószágot, és hitelezőiket mint vadállatokat. Ha még lennének ügyvédek, akik vesztésre álló esetükben azzal érvelnének, hogy "Az erkölcsi szint korról korra más volt", akkor nem lenne nehéz kimutatni, hogy mennyire gyatra lábakon áll ez az érv. A hatalommal való visszaélés minden korban hasonló fölháborodást váltott ki. Ha Lukrécia megerőszakolása nem vezetett a király kizárásához, a bíróság (a bíróság hatalmát Appius decemvirátusa után, Kr. e. 450-ben vizsgálták meg, de magát az irodát már negyven évvel azelőtt létrehozták. Másfelől a konzulári bírókat először 450 után /445/ választották; de a konzulári bíró intézményét nem lehet "nagy forradalomnak" nevezni. lehet, hogy az író összekever két bíróságot - az angol fordító), még nem létezett Appius Claudius egy kísérlete miatt, minden esetre a tényleges okok,

amelyek e mögött a két forradalom mögött fekszenek, olyan kifogásokkal borítva magukat, fölfedik a kor nyilvános erkölcsét. Nem, nem számíthatunk nagyobb fokú életerőre a korábban élt embereknél azzal, ha nagyobb erényeket tulajdonítunk nekik. A történelem kezdetétől nem volt olyan emberi társadalom, bármilyen kicsi is, amely ne foglalta volna minden vétek magját magába. És mégis, ennek a romlottságnak a terhével a nemzetek nagyon kényelmesen és gyakran mint nagyok vonulnak, undorító szokásaik ellenére. A spártaiak hosszú életűek voltak és csodálták őket törvényeik miatt, pedig csak egy rablóállam voltak. A föníciaiak nem azért buktak el, mert a korrupció emésztette föl belső erőiket és szétszóródott az egész világon? Egyáltalán nem; ellenkezőleg, ez a korrupció volt nagyságuk és hírük fő eszköze. Attól a naptól fogva, mikor először érintették a görög szigetek partjait,(Homérosz Odüsszea, 415 oldal) és elindultak útjukon, vevőiket becsapva, kirabolva szállásadóikat, nőket megszöktetve a rabszolgapiacról, amit az egyik helyen loptak azt eladták a másikon, ez igaz, hírük nem zuhant túl mélyre; de nem voltak kevésbé jómódúak ezek miatt, és helyüket a történelemben nem befolyásolja túlzottan mohóságuk és álnokságuk. Messze vagyok attól, hogy jó jegyeket adjak a korábbi társadalmak erkölcse miatt nekik. Nem kétlem, hogy ahogy a nemzetek érettebbek lettek és közelebb kerültek bukásukhoz, megjelenésük sokkal előnyösebb az erkölcsbíró szemével. A szokások finomabbak lettek, a merev sarkok lágyabbá váltak, az élet folyása könnyedebb lett, az egyes emberek közötti jogviszonyok jobban körülírtak és általánosan ismertek lettek, és így a társadalmi igazságszolgáltatás elmélete apránként magasabb fokot ért el. Amikor a görögök fölforgatták Dárius birodalmát, vagy mikor a gótok beléptek Rómába, valószínűleg több becsületes ember volt Athénben, Babilonban és a birodalom fővárosában, mint Harmodius, Nagy Círus és Valerius Publicola ideje alatt. Nem kell visszamennünk azokba a távoli korokba, de magunk is megítélhetjük őket. Párizs a föld olyan része, ahol a civilizáció megérintette saját csúcsait, és ahol az ellentét a primitív korokkal jól van jelezve. És mégis sok vallásos és tanult emberrel lehet találkozni, akik azt vallják, hogy soha nem volt a gyakorlati erénynek, a komoly jámborságnak, a szent életnek, melyet a finom kötelességtudat irányít, annyi példája, mint amelyekkel ma találkozunk a modern nagyvárosban. A jóság eszméi ma olyan magasak, mint amilyenek a tizenhetedik század legemelkedettebb elméiben voltak; és levetették a keserűséget, a zordságot és a vadságot - majdnem azt mondtam, hogy a pedánsságot - mely abban az időben néha jellemezte őket. És, mint a modern szellem ijesztő perverzitásainak ellensúlya, találunk templomot, ahol az a szellem erejének oltárát állította föl, egy meglepő ellentét, amely nem volt ismert a korábbi századokban ugyanolyan vigasztaló fénnyel, mint századunkban.

a tizennegyedik és tizenötödik század a szörnyű harcok és perverzitások ideje volt. a polgárok eladták országukat Angliának. nincs okunk arra. hogy Cincinnatus. hogy az ötödik és hatodik században a gallo-rómaiak meghódított népe erkölcsileg magasabb szinten állt. a bátorság és hadi erények tekintetében sem álltak azok alatt. olyan neveket találok. Az is kétséges. melyek elérték idős korukat és közel vannak lehanyatlásukhoz. A tények tanúvallomása meggyőző. akkor sem. mint a korai korszakot. még a városi csőcselék között is csodálattal látom a nagy teológusokat. és az erkölcsök nagyon megjavultak. . Nem igaz általánosságban. Róma hősének idején annyi kitűnő ember mozgott-e a gyakorlati életben. zsarnoksága és mészárlásai. hogy ez a romlás hozzájárul-e pusztulásukhoz. Minden nép erkölcse apályokat és dagályokat él meg történelme során. Septimius Severus.azt lehetett volna gondolni. hogy büszkék legyünk arra a képre. Ha megnézem a római uralkodók listáját (legtöbbjük népe fölött magasan állt érdemekben. A leborulás soha nem következett be. mint hódítói. jellemes férfias típusokat értem. hogy az erényes pogányokat ne is említsem. mert. hogy hiány van nagy emberekben a romlás és hanyatlás korszakában.Nem hiszem. a primitív egyház apostolait. Hogy maradjunk Franciaországunknál. Én "nagy ember" alatt az energiával teli. ellentétben más társadalmi betegségekkel megvan az az előnye. A kor eszmei irányzatai nem voltak megfelelőek a kis okfejtések számára. hogy az egész társadalom azon volt. És lehet kételkedni abban. amikor a két faj keveredni kezdett.. néhány állam messze van attól hogy belehaljon saját perverzitásába. . hogy degenerálódtak. jólelkű és aktív szellemmel vannak feltöltve a táborok és az olasz városok. és a trón alatt. hogy a földre boruljon és mélyen szégyellje magát saját romjai alatt. és a gyógyulás néha nagyon gyors. minden finomabb érzés kiszáradása az állam minden fokán . nagyobb számban találhatók olyan társadalmakban.. hogy az erkölcsi romlás egyáltalán nem halálos betegség. Récits des temps Merovingiens . a tehetséges és energikus emberek. Nagyobb fokú erkölcsiség is inkább jellemzi a későbbi. mint Trajan. ha a helytelen úton akart járni. sőt jól él és hízik azzal együtt. hogy az államokban haláluk közeledte idején az erkölcsi romlás erősebb lenne. lásd különösen Mummolua történetét). mint rangban). A kor dőzsölése. a nagy mártírokat. amelyek levitték az embert a helyes útról.a nemesek kifosztották jobbágyaikat. Egyénileg tekintve. a papság. A következő századokban. hogy gyógyítható. Tovább lehet menni. . (Augustin Thierry. tizenkettedik és tizenharmadik a szín erősen megváltozott. Erős. úgy tűnt. és ez a dekadencia ezerféle módon volt látható. azt mondhatjuk. A rablók száma nagyon megszaporodott. Antoninus Pius.. A társadalomnak sikerült harmonizálni a legkirívóbb elemeket. De a tizenegyedik. mint a fiatal birodalmakban. és be lehet mutatni. és Jovian. mely hűtlen lett hivatásához. melyet kedves országunk mutatott a nyolcadik és kilencedik században. Ez a lecsúszás ideje volt a szó legszorosabb értelmében. Így az erős jellemű emberek. mint születésükkor.

A tizenhatodik század sokkal jobb volt. pontosan ugyanúgy. Júdeát. Ennélfogva. amit saját szemünkkel láttunk. még az a két példa. előretolva időnkbe. Szent Bartolomeus napja nem olyan szégyenletes emlék mint az Armagnacsi mészárlás. amikor azokat fölváltotta az emberek szívében a Krisztusi vallás. hogy sokkal többet bizonyít be annál. mivel soha nem létezett olyan nemzet. Bossuetek. amit ténylegesen bebizonyít. Karthágót. hogy az erkölcs romlása gyorsan tűnő. A perzsa birodalmat bukása idején teljesen átitatta a mágia. Néha javul. Lajosig történelmünk gyors változások sorozatát mutatja. ennek leírására sok oldal kéne. hogy minden nép. Nem veszik észre. kicsivel az Athéni Periklész ideje előtt és körülbelül egy időben Scipió Rómájával a fölső osztályok egyre hajlamosabbak . Könnyedén megérintettem a változás nagyobb kanyarait.A társadalom tovább élt. úgy tűnik. nincs jogunk annak föltételezésére. amikor ezek fanatikusan kapaszkodtak oltáraikba. ahogy egy halott átadta örökségét egy élő javára. visszaütött ellenségeinek. hogy a társadalom vége akkor jön el. Jupiter után a keresztény Istennek. de mindig fogunk találni gall istenhívőt. Ha csak arról akarnánk beszélni. amely a tizennyolcadik században soha nem jutott az emberek eszébe. de mivel nagyon jól illik egy előző rész tárgyához. mint elődje. hogy az ezeken belüli változásokat kövessük nyomon. Így nem lehet azt állítani. Tűroszt. hogy "a hit hiánya az államok pusztulásának okozója. A hit belső vagy külső jelentése lehet hogy változott. a rossztól a jóig. amely állandóan elvetette (szerintük) a nemzeti kultuszokat. Továbbá. nem világos. a nemzet valóságos vitalitásának kevés köze erkölcsi állapotához. nem állhatatos jelenség. eljutottak a Fenelonok." Pontosan látom annak okát. ha annak vallásos eszméi gyöngülnek és eltűnnek. a vérfürdők ellenére. Sokan arra gondolnak. és a Montausierek korába. a jótól a rosszig. Itt meg kell vizsgálnom egy érvet. aki utat csinál a római Jupiternek. nem találhatnék jobb helyet ennél arra. és a két köztársaság bukása között. Ennek védelmezői egy "közismert esetről" akarnak mesélni nekünk. Így XIV. Más szavakkal azt hiszem. Végül a francia emberek kijutottak a félig barbár homályból a nap világos fényére. hogy szóba hozzam. néha rosszabbodik. Kapcsolatot látnak Zénó és az athéni Epikurosz nyílt elvei és Róma között. és nem lehet olyasmiként számon tartani. és a perui királyságot akkor verték le. Határozottan tagadom. kiemelkedett a sötét felhőből. hogy mire alapul ez a hit. kitalálta az ellenszereket. melyet apáik hite idején követtek el. melynek nem volt egyáltalán hite. amely alátámasztja ezt az elméletet. hogy soha nem volt igazi törés egy nemzet vallásában ezen a Földön. melyek a korábbi évszázadokéinak sápadt tükörképei voltak. melynek nemzeti létét elpusztították. a legkisebb közbenső hitetlen korszak nélkül. hogy 1787 óta minden évszázadban az átlagos erkölcs sokat változott-e? Én azt a következtetést vonom le. hogy a Római vagy Athéni ősi kultuszokat föladták volna. ami szükséges feltétele a társadalmak romba döntésének. abban a pillanatban egy bűnéért lakolt. hogy ezek szinte az egyetlen példák egy ilyen egybeesésre.

és végül föladták a teljes hitet. Neki minden bizonnyal sokkal komolyabb oka volt elődjeinél arra.lettek először is a vallásukról való utánagondolásra. templomaikat és szentélyeiket fönt kellett tartani. aztán a kételkedésre. az ország népéét és a rabszolgákét. könnyekre. Szeretőjének meggondolatlan elvesztése Periklész számára nagyon drága volt. hogyan írt Szofoklész és Arisztofánész Aeschylusról. /Suetonius. Apránként. és az Istenek hihetetlen méltósága. akiknek nevét anyja szülte. akiknek nem volt befolyásuk a kormányra. manu nocturna. amíg egyetlen egy olyan személy sem akadt. A marsi királyok. és mégis a görög és római történelem egyik legbriliánsabb szakaszában éltek. a legbuzgóbb hitetlenek nemcsak elfogadták a közt?l kapott dicsőséget és viselték a papi köntöst. az ateizmus szokása elterjedt. A kételkedés a divatos világ luxusa volt és csak azé a világé. Ebben a véleményben van egy csöpp igazság. Így vérünkben egyidőben keveredett a kor leghatalmasabb királyainak a vére. aki intelligensnek hitte magát. Haszontalannak mondhatjuk az egyszerű polgár gondolatainak kimondását. Semmi sem lehetne királyibb. a zord és nagyon hívő hősről." 6. ha akarod. olyan órákban. De nagyon is valóságos befolyásuk volt. " Julius. De nem engedték volna meg eszméik nyilvánosság előtti szellőztetését. ennek bizonyítéka.) Nos. éjjel-nappal. hogy Anaxagoras kerüljön bíróság elé és ítéljék el. és Laelius barátai társaságában előnyt vélt fölfedezni abban. manu diurna. hogy Aspasia kis lakomái végén. még Konstantinnak is. Nemcsak a szertartások alkalmával végezték el ezeket a rítusokat. Mi volt a helyzet a későbbi korokban? A filozófusok hitetlen tanai elérték valaha a tömegeket? Soha egy napra sem. szövetséget kötve a jövővel. melyeket nehezen szakítottak ki a politika élethalál játékából. melyre szokás szerint át is tértek. a keresztény hercegét. hogy hogyan tartsa meg magának véleményét. de . de a leggyanúsabb föladatokat is elvállalták egy olyan kultusznak. és nem tudták gondolataikat uralkodóikra ráhúzni. oldal). akik maguknak a királyoknak is parancsolnak. és ehhez a családi kötelékhez tartozik Cézár családja. Lucretius könyve szerint. a legkiválóbb és legértelmesebb emberek. A nagy Júliuszról beszélek. és büszkék voltak arra. (Cézár. hogy amikor a pogányság utolsó leheleténél volt. az utána következő császároknak mindnek megvolt a főpapi címe is. ahogy tudjuk. míg Vénusz Július őse. ha gúnyolta országának szent hitét. és nem szegült szembe mosolyogva egy jóssal. Emlékezünk az udvarban hullatott könnyeire. ha erre volt szükség. de ez nagy részben hamis. a demokrata és kételkedő. senki sem fog neked ellentmondani. tudta. melyek nem mentették föl a házastársi hűtlenség vádja alól. Gondoljunk a korabeli költők hivatalos nyelvére. apai ágon halhatatlan Istenektől. Ancus Marciustól származtak. hanem csekély szabadidejükben is végezték ugyanezt. Szokrátész forradalmárnak és bűnözőnek tartották. és egy ateista számára semmi sem lehetne vallásosabb. hogy lerázza a becsületét annyira lenyomó köteléket. Az egész nemzet hitt Isteneiben. Mondd. és azt kívánták. hogy ateisták. szolgáikat fönt kellett tartani. Nagybátyja sírja előtt mondott gyászbeszéde nagyon furcsa: "Anyai ágon Júlia királyoktól származott.

mely mártírjainkat sújtotta. mert ennek volt a következménye a sok üldözés. hogy ne kerüljenek veszélybe. és addig tartott. ha merték volna. hogy a vonzódás és nem az elutasítás az. De ahogy a birodalom demokratikussá lett. Minél idősebb lett a római világ. ha megmutatom. A hadsereg parancsnokai hívők voltak. és haláluk után hamarosan esni kezdett. hogy mielőtt örökre eltűnt volna. akik az uborkafára felkapaszkodottaknak tartották őket. és a legkevésbé fontos terület prefektusáig. akiket filozófusoknak néztek. ami a világ üzleteit szolgálja. De elkövették azt a hibát. A szenátorok és tizedesek fő szórakozása a kételkedő irodalom volt. és megmutatom ennek közvetlen okát. ez a kulturált emberek elmélete volt és nem számított semmit. A reakció komoly volt és általános. de egy ötletekkel teli történész számára ez biztosan érdekes. idejüket erre fordították addig. Mikor elérték hivataluk magasságát. amíg a világ véglegesen az egyház karjaiba tért meg. azaz katonák között. aki csupán kíváncsiságból akarta hallani Szent Pált. Nekem elég. és maximálisan fanatikusak. ami nem sokat számított. így az állam igazi urai és valaha uralkodó családjai kihúzott tőrrel vártak. amíg a felsőbb osztályok uralma alatt álltak. úgy kellett hogy beszéljenek és az hivatalos véleményeket kellet hogy képviseljék. A magasrangú császártól a pretoriánus gárda legkisebb rangú tisztjéig. Fokozatosan a rajongás klímája lett uralkodó a birodalomban. A harmadik században az emberek olyan erősen érezték ezt az igazságot. Így ez nem az egyszerű polgárok vallása volt. akiknek vallásos érzéseit megsértették az ateista szekták. Még egyszer bebizonyosodott a nagy igazság. Ténylegesen a filozófia felsőbbrendűsége legmagasabb pontját az Antonineszek alatt érte el. az emberek tömege nem volt hajlandó föladni egy régi vallást az új megismerése előtt. egy racionalista államvallásét.mégis. Nincs értelme sokat dicsérni a pogány jámborságnak ezt az újjászületését. hogy átvágták a keresztények torkát. De mivel az udvarban éltek. a közvélemény arra kényszerítette. melyben Juliánusz császár volt az egyik legerőteljesebb vezető szellem. kelletlenségük és nemtetszésük ellenére a városok ősi nemessége állt velük szemben. Nem kell mélyebben foglalkozni ezzel a kérdéssel. és ezeknek az osztályoknak a büszkesége kisebb lett. és szívesen nevetségessé tették volna őket. az ország népéé és a rabszolgáké. melynek csillapíthatatlan jámborságáról már beszéltem. A tömegek. a helyi szenátorok. visszahozza a régi nemzeti vallást. és istentelenséggel vádolták őket. Hiába tiltakoztak az értelemre és a józan észre hivatkozva a pogányság abszurditásai ellen. Más szavakkal mindannyian a népből származtak. minden hivatalnok a hadseregben kezdte karrierjét. hogy a magasabb osztályok között vallási reakció is volt. Mekkora a különbség e között és a régebbi kor között! Az igazán kételkedő pogány Agrippa király volt. a százados parancsnoksága alatt. hogy a forradalom talajt nyert az évek során. a nép bosszút akart állni. például Galerius és száz másik. Emiatt maguk a filozófusok Euhemerussal élükön elkezdték kibékítő elméletek rendszereit kifejleszteni.( Jelenések . annál nagyobb szerepet játszott benne a hadsereg.

a történész.. Egy másik példa Tacitus. Fejezet iii. De miről is beszélek itt? Tényleg olyan bizonyosak lehetünk abban. mezők és források isteneit a szentekkel mártírokkal és szent szüzekkel. furcsának tűnhet sok olvasóm szemében. mert másképpen gondolkozik. Ezek után megvitatjuk a rossz kormány befolyását. Azóta soha. hogy a nemzetek vallástalansága okozta volna pusztulásukat. Látjuk ebből. 28. Így a hódolat törés nélkül folytatódott. és egy egész fejezetet szentelünk ennek a témának.. ahol régi babonák emléke ma is nehézséget okoz az egyházközség papjának? A katolikus Britanniában a tizennyolcadik évszázadban egy püspök sokáig harcolt egy falu népével. sem napjainkban egyetlen nemzet sem adta föl hitét mielőtt pontosan meg nem ismerte az újat. de legalább a helyes úton voltak. és ötletességük kicserélte a fa. Hogy egyáltalán vállalom érintésének kockázatát. Következtetésem ebből az. aki teljesen lenézte az új titkárokat. Aztán. amikor a római kormány kereszténnyé vált. de szidta Nérót. egy ideig a hamis eszményeket tisztelték. sem a régi időkben. mint ő. Az emberek meg vannak győződve. III. akit népe lármája irányított. és helyesen vannak meggyőződve arról. és bolondnak tartotta. de nem is álmodott arról.xxvi. és végül egy gyalogos hadseregcsapatra volt szükség ahhoz. Agrippa és Tacitus valódi hitetlenek voltak. 31. hogy nincs okunk arra. vitatkozott vele. az egyetemektől kezdve a kisvárosokban és falvakban. a különböző népek átirányítása az egyház kebelére! Görögországban rettenetes csaták sorozata volt. mint az idő. Ismerem feladatom nehézségét. mint alattvalóik. mert az kegyetlenségében üldözte ezeket. és lehetetlen arra következtetni. Decius és Aurelian fanatikusak voltak. és még ma is él. a fanatikus csodálók mindig újra kihalászták. hogy azt higgyük. akik ragaszkodtak egy kőszent imádásához. luxus és az erkölcsök romlása nem szükségszerűen jelentik a pusztulás erőit. hogy a fanatizmus . így a győzelmet sokszor nem annyira az érvek hozták. hogy akár Franciaországban is nem lehetne olyan helyeket találni. hogy Róma és Athén akár csak egy napig is vallás nélkül volt. mekkora feladat volt. hogy megbüntesse. a türelem és a diplomácia. hogy a jó törvények jó végrehajtásának közvetlen és erőteljes befolyása van egy nép egészségére. Hiába dobták a szentet a vízbe. Az érsekeknek nehezükre esett a helyi Istenségek elűzése. 24.) Hallgatott rá. A papság kénytelen volt a kegyes csalások használatára. A kormányok viszonylagos érdemeinek nincs befolyása a nemzet élettartamára. . és a vallástalanságnak nincs politikai szerepe. Most megmutattam. És ez a meggyőződés . Diokleciánusz olyan politikus volt. hogy darabokra törjék azt. hogy a pogány hit sokáig élt.

kisöpörték őket. De ha ezeket a formákat négy fő csoportba osztjuk. ha idegen erő állítja föl. sikerült neki kiverésük a határokon kívülre. ha megszálláson alapul. II. ha létezésének alapelvét megrontják. melynek legrosszabb formái a helytelen törvények vagy egy elnyomó vagy nemtörődöm kormányzat. hogy a betegség csíráit hordozza. Athénnek volt ilyen kormánya a harminc zsarnok idején.. hogy miből áll egy "rossz kormány". Fülöp uralkodásának vége felé elfelejtette eredetét és degenerálódni kezdett. hosszú idő eltelhet azzal. keményebb formát vett föl. 3. ahol a vezetés elvei elavultabbak. hogy a nemzetek csak a jólét állapotában létezhetnének. a legrosszabbak a törvények és a legnagyobb a rendetlenség. De ebből a szempontból pontosan ellentétesek az emberi szervezettel. 1. fejezet elején tett megkülönböztetést kell itt is alkalmazni. Az utóbbi legnagyobb ellensége. de tudjuk. ahol az egyház szervezete annyira nyitott lett . Nagyobbá lett. Kínát a mongolok hordái szállták meg és uralták. mint valaha. a mongolokhoz hasonló szenvedés előtt állnak. miután rendkívül meggyengítette életerejüket. Azóta Kína ismét szolgaságba került. A tizennegyedik században gyakorlatilag egész Franciaország Anglia járma alatt sínylődött. 2. Lehetetlen még csak föl is sorolni őket. és a történelem sok bizonyítékkal szolgál annak igazolására. hogy a politikai test képes hosszú és nagyon szörnyű és pusztító betegségek támadásának ellenállni. mint eleinte.) Először meg kell kísérelnünk tisztázni. az állandó betegségek sorozata. mely messze nem halt ki uralmuk alatt. és a nagy csillogás utját kezdte járni. Soha azelőtt nem volt olyan ország. hanem a teljes társadalomról. hogy itt nem a szuverenitási központ politikai létéről beszélek. A kormány rossz. Ez volt a helyzet a spanyol királyság idején. és a nemzeti szellem. akkor egyetlen nemzet sem élné túl megjelenésének első pár évét. Ez a hadi szellemen és a társadalmi béke elvén alapult. A kormány rossz. hogy mint az egyes emberek esetén. ha igaz lenne az. hogy az emberi társadalom egyáltalán létezik. röviden és egyszerűen. (Az olvasó meg fogja érteni.olyan erős. A II. és már nem működik olyan egészséges és életerős módon. hogy egy ilyen kormányt annak előfeltételének tekintik. Itt tévednek. ahol a vezetés erőtlenebb és hiteltelenebb lett volna. amely hirtelen veheti föl akut formáját. Ha a nemzetek mindig meghalnának szenvedései miatt. A kormány különösen rossz. mielőtt még kifejlődött volna benne az ezekkel szembeni ellenállóképesség. és létezésük helyein és idejében. Ez olyan betegség. melynek több formája létezik. mert végtelen számú különbség sokszorozza meg számukat a népek alkotmányában. De noha a mandzsuk több mint egy évszázadig függetlenek voltak. A társadalmat az ilyen sorozat nem rázza meg igazán. akkor kevés változatot hagyunk ki. és hasonló gyöngeségi időszakot hagytak maguk mögött. különösen gyerekkorában. Természetesen igazuk lennek. vagy egy teljes civilizáció egy részéről. mert pontosan ezekben az években a legrosszabb irányításuk.

El tudom hinni. . Vilmos király idejét mint Anglia gazdagodásának idejét tartják számon? Mindannyian feltétel nélkül csodálják XIV. és a parasztok uraik nyakának estek. ezek között a folyamok között egy-egy bölcs és hatalmas törvényhozó jelent meg. Németországban is az új szabadság első hatása a huszita háborúk. De meghalt Spanyolország? Egyáltalán nem. és a császár a pápa. Minden idők történészei III. A legjobbakat közülük is csepülik. hogy hozzászokjanak szenvedéseikhez. A jó kormányok olyan ritkák az idők során. egészében tekintve ezek történelmünk és szomszédunk történelmének leggyümölcsözőbb és legjobban irányított szakaszai. vagy a társadalom egyes csoportjai között. De mégis. Így a középkorban látjuk. ahol a nemzet süllyedt. gyakran jobb. hogy a tömegek. Ehhez a jómódnak gyakorinak kellett lennie és hosszantartónak. a kormány akkor rossz. amely minden tudományok legmagasabbika és legbonyolultabbja annyira összemérhetetlen az ember gyöngeségével. ahol a nemzeti érzés a legerősebb. fejezet iv. és a kormányzott nemzet javára fényt hozott. Civilizációja soha nem volt ragyogóbb. mely olyan sok kétségbeesettnek példát mutatott az ellenállásra és saját karunk erejére. A fény csak rövid ideig volt látható. Végül is. hogy jönnek létre és tűnnek el a társadalmak. amely legrosszabb formájában is végtelenül jobb az anarchiánál. . és nyilaik tudják. Az ország. a városi közösségek közti véleménykülönbségek miatt. Ahogy hiánya nem okozott halált. A "degeneráció" szó jelentése. Mezőgazdaság és ipar. mint sok előtte uralkodó kormány. hogy megmutassa. A politika tudomány. a nagyot? Ellenkezőleg: a kritikusok helyükön vannak. és a legboldogabb képek is tele vannak árnyékokkal.. hogy néha. Kevéssel azelőtt Olaszország nagy aggodalomban volt a főhatalom megoszlása miatt. IV. mint minden más alacsony szintű lett. ha intézményei természete miatt ellentmondásos képet nyújt az államhatalom és a tömegek között. úgy jelenléte sem hozott életet. hogy Anglia és Franciaország királyai harcot folytattak hűbéruraikkal. a faji elemek keveredése. a nemesek. hogy hogyan találjanak vesébe. és e pillanatban talán éppen Spanyolország az a modern államok közül. Hála Istennek. és minden korban ritkák. hogy a nemzetek szenvednek kormányuk rosszasága miatt. De a tehetséges hercegek ritkák voltak akkor.volna a kritika számára. Tönkrement emiatt a társadalom? Egyáltalán nem. Lajost. és szinte mindent iszap borított. megvan az erejük ahhoz. és ha uralmon is vannak. végül senkinek sem engedelmeskedtek. külföldi befolyása vitathatatlanabb. A történelem legfelületesebb tanulmányozása elég arra. az anabaptisták és más szekták harcai voltak.. a kritika sorvasztja őket. 4. hogy noha a pillanatnyilag uralkodó kormány igen rossz. hogy nem állíthatjuk biztosan. akik nem tudták. aki napsugarat jelentett. és kiszívja a nép erejét. ki parancsol nekik. ipara termelékenyebb.

noha számuk lehet hogy végtelenül nagy. "a pusztítás oka a társadalom szerveinek létfontosságú részei között van: de mi ez az ok?". és hogy a népek létrejöttének és eltűnésének okát máshol kell keresnünk. egyetértek azzal a szokásos véleménnyel. mely önmagában eléggé távol van az egészség és betegség körülményeitől. Bichat /az ünnepelt orvos és anatómia könyvek szerzője. aki azokból azt a következtetést vonja le. Ködösen látják. Sajnos. ez a kitűnő ötletük csak ösztönös keresés eredménye volt. nekem meggyőzőeknek tűnnek. Még csak "a nemzet degenerálódott" kifejezéshez kellett jelentést rendelni. és hogy a törődés és gondoskodás nem elvesztegetett idő. a gazdagságot rosszul használó. "Igen". melyek tőle függenek. Azok." A válasz kitűnő volt a szófejtést tekintve és másképpen is. hogy nem szabad tisztán származott okoknak olyan jelentőséget tulajdonítani. látta. hogy nem tulajdonítok jelentőséget a társadalmi szerveknek. noha nagyszerű kormánya volt . Én csak hozzáadtam ehhez. (17711802)/. hogy beismerjék. mint az előbbi megközelítés. nagy lépést tettünk előre. és az ő belsejéből éltek nem érték el teljes érettségi állapotukat. hogy pusztításuk nem lesz végzetes. talán még erősebb is lesz utána és visszaszerzi fiatalos energiáját. mint tudjuk.éppen úgy. "a nemzetek meghalnak. melyek az elődök érdemeiből tevődtek . hogy egyetlen külső körülmény sem képes egy társadalom halálát okozni. Ellenkezőleg. ha ezek a fajta betegségek fokozatosan aláássák a társadalmat. melyeket hoztam. ha nem még szörnyűbb egy rejtett betegség következményei. Másfelől. amikor a kérdést ebből a szempontból vizsgáltuk meg. hogy ha az egyenetlenségnek ezek a mérges virágai nincsenek beoltva a pusztítás erős mérgével. amikor az embert kívülről tanulmányozta. fanatizmus vagy vallástalanság által sújtott nép. akkor megnyugodhatunk. az ő méhében születtek. mely elvesztette jellegét. A példák. Ezen a sziklán feneklettek meg. hogy a rejtvény megoldása belül van. fanatizmus és vallástalanság jelentéktelen dolgok. ahogy egy kölcsönvett ló meghal a betonúton. az emberek átlagos véleménye végül is ösztönösen a megsejtett igazságot fogja tartalmazni. Azt mondták. és a társadalom kigyógyul ebből a bajból. ameddig bizonyos pusztító elvek. hogy az kritizálásra méltó dolog. hogy egy degenerált nép "rossz kormánnyal. és hogy számomra egy rossz kormány. ha ezekre megoldást segít találni. és az első nehézség nagyon összerázta. volt a válasz. és mélyebb forrásból kell hozni azokat. nem kereste a létezés nagy rejtélyének titkát. Ilyen okoskodás alapján mint ez. Ennek logikai vonatkozásai nem vezettek messzire. amely fölfedezésekhez vezetett. és egy idő után megszűnik a szenvedés.Mindazonáltal keveset értett meg az előző oldalak szelleméből. "Degeneráció". akik ugyanezt a módszert követték tárgyunkban. Az emberek elkezdtek a társadalom mélyebb szerkezetébe nézni. amikor ez a pusztító elv létrejött. azok jártak azon az egyetlen úton. a társadalom már bizonyos fokig halálra volt ítélve. Elismerem. ha alkotó elemeik degenerálódnak. ami valahogy sokkal filozofikusabb volt. mondták. Késznek mutatták magukat arra.

Teljesen egyetértek abban. akkor jelentést fogok rendelni a degeneráció szóhoz. akiket őseinek nevez. fajilag különbözik a nagy idők hőseitől. Természetesen nem tűnik el teljesen. Más szavakkal kifejezve. aztán az unokatestvéreken. ha emberekre alkalmazzák." Milyen csapda van ebben! Ezek szerint egy nép helyi betegségekben hal meg mert degenerálódik. A különféle elemek. Ha megmutatom. Én most ezt akarom megtenni a következőkben. ez kétségtelen. egy nagyon eredeti nemzetiségűvé. akiknek örökébe léptek. és a folyamatot lezártnak tekinthetjük. Ez az önmagába visszatérő érvelés csak azt bizonyítja. hogy fölemeljék fejüket. hogy már nincsenek ugyanazokban a . amikor az ősi faji egység fölbomlik és az idegen elemek befolyása alá kerül. mikor az istencsapás elmúlt. de ez a név már nem ugyanazt a fajt jelenti. Ezen a ponton jelennek meg a degeneráció többi jelei is. akkor eltolom a felelősséget dekadenciája miatt. de jobban el kell magyaráznunk. hogy még valamit hordoz azok lényegéből. Azért hal meg. Egyetértek azzal. hogy akcióba lépjen. de az ilyen eredetiség nem irigylésre méltó.az ok az. akkor a nemzet haláltusájának fölséges látványa tárul elénk. és a körülötte levő civilizáció biztosan meg fognak halni azon a napon. akkor ezzel elég világosan elmagyaráztam. A jelen időig az emberek megelégedtek azzal. mellyel az élet csatáit vívta. aztán az oldalági rokonokon. Ha nem tudják többé kiállni a rossz sors csapásait. mert degenerálódnak. amely így kevésbé lesz szégyellnivaló. de minél inkább degenerálódik. mert degenerálódott. az állandó korcsosodás fokozatosan befolyásolta a vér minőségét. annál hangsúlyozottabb lesz ez a "valami". ő. nem más okokból. hogy a társadalmak azért halnak meg. és nincs erejük arra. Ez az a rossz föltétel. mert súlya már nem a fiakon. mert meghal. azt jelenti (és azt kell jelentenie). a szó kitűnő. hogy a társadalom anatómiájának tudománya gyerekcipőkben jár. hogy az embereknek nincs már meg az a belső erejük. hogy fölfedték volna a mögötte rejlő realitást. de gyakorlatilag úgy le lesz verve. Ha sikerül bebizonyítanom ezt a tételt. a nemzet még alapítói nevét viseli. hogy erejét az idővel mind kevesebbnek és kevesebbnek érzi. A degenerált szó. És mikor nagy emberek példáján mutattam meg. akik többé kevésbé már eltűntek.össze. és egyértelmű jelentést kell hozzárendelnünk. ha a szót megtaláltak. mert már nem ugyanaz a vér folyik ereikben. melyek ezentúl dominálnak benne. hogy hogyan zuhanhatnak le a kultúrák . hogy hogyan változik egy nemzet alapvető minősége. hanem az unokaöccsökön nyugszik. egy szóval. ténylegesen a dekadens idők embere. anélkül. mely teljesen lehetetlenné teszi számukra. melyek elérik őket. Ismétlem. ahogy a degenerált embereket helyesen nevezik. mint ami régebben megvolt. és azért degenerálódott. azaz alapvető alapelemeinek minősége már nem elegendő arra. ő azoknak már csak nagyon távoli sarja. másféle nemzetiségűvé teszik őt. hogy ellenálljanak a katasztrófák ütéseinek. mert nincs meg az az ereje. Hogyan és miért veszti el a nemzet erejét? Hogy degenerálódik? Ezekre a kérdésekre kell megkísérelnünk válaszolni. hogy haláluk pillanatában csak nagyon csekély mértékben közös vérük az alapítókéval.

Valóban. mindegyik tökéletlen másolata az utóbbinak. a szamojédok és mások messze északon. különösen a polinéziai négerek. csak azok a törzsek képesek átlépni a komplikáltabb állapotba. Az erősebb lemészárolja a gyöngébbet. hogy törvényeket hozzon és szerepet kezdjen játszani a világban. mint maga az emberi faj. mely élt és eltűnt. Egymás mellett élnek. az afrikai fajok többsége soha nem volt képes lerázni tehetetlenségét. ezek majd közvetetten eldöntik a másodikat is. a gyöngébb megpróbál olyan messzire kerülni az erősebbtől. amikor életösztöne indíttatja arra. Nem minden emberi család éri el ezt az első lépcsőfokot. Az a tény hogy ereje és akarata növekedett. Így egy öreg emberben nincsenek nyomai középkori énjének. de ezt a lépést minden törzsnek meg kell tennie. amennyire csak lehetséges. ha csak egy bizonyos számú törzs. Ez összefoglalja ezeknek a miniatűr társadalmaknak a politikai eszméit. egymástól teljesen függve. hogy ma nagyszámú közösség létezik a Földön. a fiatalban a gyerekkori énnek. de nekünk figyelembe kell vennünk minden hasonló népet. hogy ezek a nyomorult vademberek a Föld lakosságának nagyon kis részét teszik ki. és pár év után szinte minden része ki van cserélve. ha a nemzetek sorába akar emelkedni. Számuk nem becsülhető. és biztosan magába foglalja a tisztán sárga és fekete fajok nagy többségét. Akkor is. Ezek az elmaradott törzsek. ment át ezen a fokozaton. mint amelyet az eddigi fejezetekben próbáltam megoldani. a felnőttben a fiatalkori énnek. A személy azonossága mindezekben a stádiumokban tisztán a belső és külső formák egymást követéséből jön. vagy inkább egy törzset olyan pillanatban veszek. Ennek aláfestésére idézem. amelynek részei az orvosok szerint állandóan megújulnak. elkerülhetetlenül kapcsolatba hozza más hasonló szervezetekkel. hogy túllépje a szervezettség első kezdetleges fokát. a nemzetet egy emberi testtel hasonlítom össze. a . Elmondhatjuk. hogy az emberi lények nagy többsége számára mindig lehetetlen volt. a trópusi. Lehet.kezekben. mert ezek szétfoszlanak és hihetetlenül gyorsan eltűnnek. és az is marad az első lépés megtétele a civilizáció irányába. Szakadatlan változáson megy át. hogy ezek a népek a Föld felületén szétoszlanak és a legkülönfélébb éghajlati és környezeti viszonyok között élnek. nem tudjuk ezt általános szabálynak tekinteni. Egy különbséget el akarok ismerni a nemzet és az egyén teste között: az előbbi nem őrzi meg a "formák" kérdését. melyek tökéletlen állapotban éltek. Ez esetben be kell vallanunk. képtelenek javulásra. Egy népet. amelynek adottságai kitűnőek. Ez a probléma a következő: "Vannak-e komoly és alapvető különbségek az emberi fajok között? Föl lehet becsülni ezeket a különbségeket?" Először érvek sorát fogom kifejleszteni az első pontot illetően. melyek talán nincsenek is a civilizáció legelső fokain. Ugyanekkor érinteni fogok egy sokkal veszélyesebb problémát. és háborúval vagy békés eszközökkel magába olvasztja őket. az emberi fajnak nagyon nagy nehézséget okoz az. Ha megfontoljuk. Hogy eszméimet világosabb és könnyebben érthető formába öntsem.

melyet saját természete bénít meg. mely elérte azt. egyre inkább egy egésszé válik. ahol nagyon laza az erkölcs. és tulajdonosi jogot támasztanak nemcsak a terület lakóira. melyekről tudjuk. Fulgence Fresnel). hogy tovább lépjenek. mert nem tudja áthidalni természetes undorát. Például az arabok. akik elérték a kereszteződésnek ezt az előrehaladott állapotát. akik egymás között harcoltak előléptetésükért a Valenciai. és fölfelé utazásunk során eljutunk azokhoz. de akik nagymértékben ragaszkodnak eredeti törzsükhöz. míg uraiknak ezer okuk van arra. . hogy azok is. hogy kevert eredetűek. melyek képtelenek a civilizációra egyfelől. tengerek mellett. aki fillérekért adja el kegyeit. füves mezőkön és terméktelen sivatagokban. hanem magára a területre is. megmarad néhány hadifogoly. hanem nagymértékben a tény. és emiatt képtelen megtenni az első lépést a civilizáció irányába. Ettől függetlenül. Ebben a pillanatban létrejött a nemzet. ahogy az alul lévők fokozatosan kezdik megközelíteni uraik szintjét. erdők belsejében. ezekből rabszolgák lesznek. folyóknál. a törzsből kis nép lett. Egy utazó (azt hiszem M. egymással ellentétben álló csoportokra osztották őket. hogy az emberiségnek ez a része. ők Sém ás Hám családjához tartoznak. ahogy a büszkeség és a hódítási láz alábbhagy. Tehát háborúzni fognak. Spanyolországból való kiűzésük előfeltétele nemcsak ottani hatalmuk széttörése volt.mérsékelt és a sarki zónákban. a törzshöz való tartozásuk nemzeti jellemük egyik legfeltűnőbb vonása és politikai történelmüké is. hogy állandóan kisebb. Ez a civilizáció felé vezető út egy szakasza. mely különálló törzsek szövetségéből áll. kényszerítve lesznek arra. akik eszméi tovább mennek a puszta rablóénál. akik képzelőereje nagyobb és energikusabbak. Az elszigeteltség eszméje olyan mélyen be van itatva az emberi fajba. azt a következtetést kell levonnunk. De vannak mások. és a rabszolgák uraiknak dolgoznak. akik megértik. hogy megengedjék sőt támogassák a vérkeveredés folyamatát. Ezek nagy területet hódítanak meg. derűs tespedésben. és apránként megjön az érdeklődés. azt mondja Djiddahban. De ha vége van a csatának. tavaknál. A háború kétségtelenül az egyszerűbb mód erre. Toledói. nemcsak a szemita faj különböző ágait alkotják. de pótolhatatlanná válnak egymás számára mint munkaközösség. Van néhány nép. és a pusztítási vágy kielégült. melyek beleolvadtak ebbe a törzsbe. sokan megmaradnak ebben az állapotban. hogy ha növelni akarják erejüket és gazdagságukat. sok esetben elutasítják azt. Hagyjuk el a törzseket. hogy ugyanaz a beduin lány. hogy szomszédaikat befolyásuk alá vonják. és a két faj. Hirtelen kialakulnak az osztálykülönbségek és az ipar. Kordovai. A két faj gyakran hosszabb ideig él egymás mellett keveredés nélkül. nem említve a sok helyi ágat. melyet emberek és állatok egyaránt éreznek a vérkeveredés iránt. háborúval vagy békés eszközökkel. és Grenadai udvarnál. és nem minden törzs járja szükségszerűen végig. Az arab törzsek ragaszkodása faji egységükhöz nagyon érdekes fényt vet rájuk.

Ezek különböző erővel hatnak a különböző népekre. De az ilyen népek csak saját fajunk részei. Úgy gondolom. Nem fogja bejárni saját területeit. melynek változtatása hasznos. és egy vallási közösség nem elég ennek megszüntetésére. A gyöngeség erő lesz kezeiben. Azok is. akinek ideiglenesen odaadja magát. igazam van. a másik a vonzásé. ha a törzsi kapcsolat megszűnik. Ugyanezt mondhatjuk el az ilyen népek többségéről. Megtaláljuk az európai Törökországban is. sajátunkat is beleértve. amelyek soha nem lépnek túl a faji élet szintjén.és amely bizonyos fokig azonos a hinduk. Föltéve. ahol a fajok jobban vannak keverve. hogy ezek az elemek képesek voltak a bekövetkezett változás keresztülvitelére. ott haszontalan tüzet és mészárlást rendezve. más esetben kis mértékben áthidalható. és nyomait látjuk Magyarországon a magyarok között. Az első az. melyet mutatok . Most. mint egy családé. és ez a viszolygás sok esetben legyőzhetetlen. akik nem házasodnak falujukon kívül. mert az ezt követő faji egységek fejlődőképesebbek. az egyiptomiak. Azt fogja megváltoztatni. akkor a nemzeti érzés lép előtérbe. hogy hódítani fog. Saját szememmel láttam Franciaország bizonyos részein. a párszik és a hinduk. az egyik az elutasításé. Épp most említettem az embrió állapotban levő nép példáját. melyek minden korra és országra igazak. ha azt következtetem ezekből a példákból. a perzsák és a macedónok képével . hogy nagyobbnak fog tűnni az emberek szemében. Vagy hódítani fog. hogy mely elemei voltak része az eredeti csoportnak. Különösen itt kell konkrétabbá válnom. szokások és intézetek szentek lesznek szemében. akik civilizálhatóak.megbecstelenítettnek véli magát. hogy léteznek kis közösségek. Az emlékek. Az elsőt csak azok a fajok tisztelik teljes mértékben. Továbbá. mint bárhol másutt. nem tudnak megszabadulni annak utolsó maradványaitól. a szászok és wallachok és a horvátok között is. hogy az olvasó találkozott-e már ezzel a gondolattal. melynek . Az egyik vagy másik végzet elkerülhetetlen. hogy nemzetté lettek. hogy nemzetté váljanak. házasságot ígér neki. hogy megnőtt.két okból tűnik ki szememben. csak annyit tudunk. és tegyük fel. akik teljesen lerázták magukról ennek az eszmének a kötelékeit. hogy az emberi faj minden ága titkosan viszolyog a vérkeveredéstől. törökök. míg a második ezzel szemben abszolútabb érvényű. Ugyanakkor szervezni és civilizálni is fog. ha egy török vagy európai. Úgy fog viselkedi az írás szavai szerint. a történelem nem mondja meg. hogy a nemzet. de a kép. vagy meghódítják. melynek állapota olyan. Ez az eset az arabok. Nem tudom. és ugyanolyan erővel hat. perzsák és zsidók között. két lehetősége van. Adjuk neki a jobb részt. a szíriai nesztoriaiak és a kurdok esetében. és ezt valami jobbal fogja helyettesíteni. Az emberiség két törvényt tisztel. melyeknek megvan a képességük arra.

melyek száma az eredeti fajhoz tartozó emberek számától függ. melyek kulturálisan előre vannak. hirtelen új és jobb jövő elé néz .erősebb uraiéba. ezek abban a pillanatban megszűntek létezni. amikor a hódítás befejeződött és az egybeolvadás kezdődik el. még vallása semmibe vételét illetően is. sokféle vonzóereje sok idegent vonz oda letelepedésre. új faj áll elő. új. A helyzet olyan lesz. hogy egy kiszemelt faj. Ha más befolyás nem működött. új osztályozásokat léptetnek életbe. Rövid időn belül azt mondhatjuk. hódító és civilizáló nemzet elkezdett eltűnni. hogy valaki hol van. akkor pár év múlva. mint őseinek jobbika. Ennélfogva a nemzet nő. melynek alacsonyabbrendűségét nemcsak védekezése mutatja. . akiknek kezébe esett. hogy lesznek új hódítások is. amikor annak az esélye. Attól a naptól fogva. faluról falura. eredetétől függetlenül. megnyílt az egész világ számára. melyről beszélek. melyek láthatóak hódítóinál. ez volt az eset az angolszászokkal. A birodalom. Más népek igényei és szórakozásai bőségesen kielégíthetőek fővárosában. nagy városai és kikötői. hogy azt a népet. Vére elkeveredett a meghódítottakéval. mint a hindu országokban. háború vagy szerződések útján. és ismeretlen a közösségek számára. A társadalmi fokozatok száma megnő. az civilizált idegenek soha nem tették vállukra ezeket a bénító béklyókat. hanem azon tulajdonságok hiánya. általában erős hajlammal a vérkeveredésre. az alosztályok végtelen számában. Fölteszem. jelentős változás történik az urak vérével. járásról járásra. De az eset általában nem ilyen egyszerű. Minden olyan államban. kereskedő fajta és civilizált. és mindig. mely kevésbé jó minőségű. de még eléggé erős. melyek megyéről megyére változnak. melyek azt saját vérükbe oltották.hiányzik energiája és ereje. melyek közé az Aryavarta törvényhozói tartoznak. és a vér keveredése nem határolódik le a két alkotó népre. vagy már régen lerázták őket. Gazdag. minden nap új szétválasztások születnek. és ezek szörnyű büntetéseket helyez kilátásba az engedetleneknek. a folyamatot egy percig sem ellenőrizték azok a szigorú csoportok. friss vér fog keveredni a fő ágba. és faji jellege egyre jobban változik. erős. lesznek születések a kaszton kívül is. egy önálló nép. erősítik vallásának tanai. ezentúl szoros kapcsolatba kerül egy alacsonyabbrendű fajjal. Minden más helyen. hogy Manu törvényeit összeegyeztessék az események ellenállhatatlan sodrával. De ugyanettől a naptól kezdve az eredetileg aktív. melyet éppen elképzeltem. jelleme lágy és toleráns. Különös minőséget fejlesztett ki a tényleges keverékből. Hajlandó vagyok beismerni. melyekből származik. és ereje ellenőrzi szomszédait. De csak a brahman ragaszkodik annyira a különválás elveihez. Jóslatai hiába fognak beszélni. ahol tényleg fönnálltak a kasztok. De amióta a nép civilizálódott. mikor a normannok leigázták őket. és szinte lehetetlen lesz tudni. hogy a kasztok elválása váltja föl a fajok eredeti szétválását. hogy valaki gazdag legyen és híressé váljon találmánya vagy társadalmi tehetsége miatt. A második tény az.

a hódító nép sokkal kisebb számú. Ellentmond ez a fentieknek? Egyáltalán nem. még ereje is nő. egy állam így is összeomolhat. és nem sikerülhet nekik eszméik ráerőszakolása egy népre. Így civilizációs zsenialitásuk összehozza őket azokkal az elemekkel. hogy lelke van. Semmi nem marad meg . melyek fölszívják őket. hogy illeszkedjen hozzájuk és vegye át szokásaikat. azaz igazi árják. hogy megbirkózzam a nemzetek életének és halálának problémájával. nagyobb aktivitásuk és nagyobb személyes részvételük az állam ügyeiben vezetővé teszi őket a csaták. mely fiatalságokban formálta őket. de csak testileg van nekik . de nem egy civilizáció vagy egy társadalmi szervezet. hogy egy még ellenállhatatlanabb hódító. és akkor meghaltak volna annak támadásától. A hódítás és a vereség csak sötét felhők. az általuk adott eredeti impulzus még létezik. Az angolok India urai. hogy lehet. sokat adtak és szinte semmit sem kaptak érte cserébe. akkor a birodalom soha nem ért volna véget. Ha Dáriusz birodalmában az Arbelai csata idején perzsák harcoltak volna. és azt mondhatom. Igen. hogy az eltűnésükhöz szükséges idő nagyon változó. ők mindig arra kényszerítették a hódítót.a civilizáció kihal. mindezek élnek utána is. áldozatai lesznek saját eredeti nagyságuknak és másodlagos okoknak. hogy most minden adatom megvan ahhoz. másfelől. a sápadt szellem mozog. melyek egyesülnek elpusztításukra. és mégis szinte nincs erkölcsük. melyeket a halott mester alakított ki. a körülményektől függően. ha a késői római birodalom szenátusát és hadseregét ugyanazok adták volna. miután az életét kialakító erő és dicsőség már megszűnt létezni. bizonyos fajok hatalmas területeken terjedtek el. törvények és intézmények elfelejtették időközben a szellemet. melyet a meghódítottak fölé tartanak. az épület áll. száműzések vagy forradalmak idején. a szokások.Általában. vagy hosszú csaták sorozatában. Ez a hódító fajok eltűnésének másik oka. míg. De végül is eljön. a testnek úgy tűnik. vagy egyetlen csata elvesztése után. Kétségtelenül. és mindenütt eléggé befejeződése előtt áll. melyek egy ideig elfedik az eget és aztán eltűnnek. Egy nép gyakran tovább él és dolgozik. a perzsák és rómaiak éltek és uralkodtak volna. Ha az eredeti impulzus kiadta erejét. akik Fábián idején adták. melyet a győzelmes fajnak kellene életben tartania. Tudom. Az intézmények. őket befolyásolja sok módon a helyi civilizáció. a törvények. Amíg megtartották vérük tisztaságát. de árnyaik megmaradnak. Újra. Sok példával lehet ezt igazolni. Eléggé nyilvánvaló. melyeket hozott. mely fél hódítóitól. melyeket bevezetett. hosszú idővel a civilizáció vége előtt. megjelenhetett volna a színen. Hosszú távon azt mondhatjuk. mint maguk. A modern időkben kétszer hódították meg a kínaiakat. kimondták az utolsó szót. Egy ideig a civilizáló faj vére fokozatosan keveredett a meghódítottakéval vagy magukhoz csatoltakéval. a kelták és a szlávok. Kiűzték az első megszállót és idővel ugyanezt teszik a másodikkal is. mint a meghódított. mint pl. hogy a népek soha nem halnak meg. ha ugyanazok a nemzeti elemek alkotják őket. túlélik a dicstelenebb kort is. ha erőtlenül és romlottan is. a szokások.

és széles teret fedek le vele. mint Kína esetében tisztán anyagi szinten nagyobb az ereje. hogy meggyőzzék az eredeti fajt a nemzet létezik. hogy az emberi fajok viszonylagos értéke között ténylegesen különbség van. Nem függ attól. és fajukkal természetük is. akiket legyőztek. és ezt egy pusztaelmélettel kell bevezetnem. mely azt kérdi. akkor vereségük napja lesz egyben haláluk napja is. amikor India újra föl fog éledni. és Delhi már nem fővárosok. és a legrettenthetetlenebb.alávetve. vagy egy ezekből előállott keverék útján a szó teljes értelmében politikai személyiség lesz. Fölhasználták azt az időt. azoktól. mint az angolok ellen. hogy fej vagy írás lesz-e az eredmény. sokat. Maximum egy ideig lenyomja életüket. éppen úgy. Ha övék lett volna aznap a szerencse. ahogy magánúton már föléledt saját törvényei szerint. és amelyből származnak. melyet az ég adott nekik születésük óta. A végeredmény mindkét esetben pontosan ugyanaz lett volna. hogy hogyan kell élni béke idején. és mindig tanulnak és tanulnak. és bizonyos módon megnyesi kívülről látható pompájukat. ami ma uralja azt. De ha mint a görögök és rómaiak a késői birodalomban. mégpedig azzal. vagy összekeveredtek volna a római néppel. El fog jönni az a pillanat. a Zamai csata nem változtatott volna sorsukon. A hindu faj erősebb annál. a rómaiak másnap visszaütöttek volna. A háború veszélye nem tudja a népek életét összerombolni. de alapjaik. nem változik velük szükségszerűen. Lahore. mely minden pontban fölötte áll. ők a föníciai fajhoz tartoznak. és gondolataik távol állnak tőlük. mely a csatát az erősebbnek adja. mint a sajátmagának. A szablya csak férfiakat öl meg. a hindu társadalom tovább él. Külsőségek. Ha a hódítónak. Megadtam a degeneráció szó jelentését. hogy mi történt volna. királyságok és birodalmak változnak és változni is fognak. A következőkben azt kell bebizonyítanom az érthetőség kedvéért. ha teljesen elvesztik az alkotók vérét. melyeken nyugszanak. mint a csatára. Noha Hyderabad. és a vérhez kapcsolódó erényeket. Ameddig a vér és a nemzet intézményei eléggé létezőek ahhoz. és vagy a ma élő fajok. és így képes voltam a nemzet életképességének problémáját vizsgálni. A megelőző bekezdés láttán a bosszantó kérdést megoldottnak kell tekintenünk. ha a karthágóiaké lett volna a győzelem és ők lettek volna Olaszország urai. mint ahogy ez a vereség után történt. ha mint a hinduk. annak jelentős következményei vannak. másra sem gondolva. mindkét esetben saját végzetébe vetett hite hozza a vigaszt és megszabadul. harcias és sikeres népek sincs más. A kultúrák végzete nem a véletlen műve. Ha ezt bebizonyítom. hosszú és fáradságos türelmi csatát vív egy nemzet ellen. Ezért degenerálódott. mint ilyen gondolatokról. mint bátorság szívében. haditudomány elméjükben és a győzelem babérkoszorúja kezükben. melynek polgári erényei csekélyebbek Scipio katonáéinál. amelyek képesek egy . Lelkük egyenes. és civilizációja nem engedelmeskedik annak a törvénynek. De először le kell fektetnem a tényeket és érveket. mert teljesen megváltozott fajuk. Ázsia kelta és nomád hordáinak évkönyvei sem szólnak másról.

ez az eszme volt a kormány szinte minden elvének alapja. A modern időktől eltekintve. A zsarnokság elleni nyilatkozattal indulva az emberek tagadják a fölsőbbrendűség természetes okait. Ennek a kasztnak minden tagjának csúnya árnyak vannak emlékezetében a fajokról. melyeket ellenük hoztak valaha föl. és az egyik hasznosnak kezdte látni a másikat. nagy vagy kicsi.ekkora épület hordására. akkor fölemelkednek az általános és abszolút igazság szintjére. Fejezet v. és amelyeknek mindig igazuk volt (mert ilyen a világ). az egyenlőtlenséget tette fő politikai jelszavává. V. mellyel eddig foglalkoztam. ha az a születés jogán alapul. hogy igazoljanak valamennyire sok vádat. minden nemesség és arisztokrácia alapelve. hogy minden ember egyenlő. Ekkor. Ezen nem kell meglepődnünk. melyek valaha uralkodók voltak. Ezzel együtt jár az idegenek iránti ellenszenv és az a fölsőbbrendűség. mely valaha is a Földön lesz. Az elsőszülöttségi törvény. s melyekben olyan sok vihar van: Minden ember testvér . Végül. a törvényes gyűlöletet a hatalommal való visszaélés ellen. Ez az elmélet alig alkalmazható magukra ezekre a kevert filozófusokra. Amikor az elszigetelt csoportok keveredni kezdtek. hogy a különféle jótulajdonságok bizonyos fokon az emberi faj minden részében benne vannak. amelyre minden nép igényt tart szomszédaival szemben. Minden ember. ha meggondoljuk a primitív törzsek és közösségek elszigeteltségét. és ennélfogva a fajok kölcsönös ellenségességét kétségbe vonták és aláaknázták. Ez minden kasztrendszer. kivétel nélkül. naggyá és civilizálttá lettek. csak a templom bejárata volt. de ők kiterjesztik ezt minden volt és minden jövő nemzedékre. mely csak számukra igaz. annál szívesebben állítja. és kötelességének érzik kimondani azt. Nagy részük soha nem lépett ki ebből az állapotból. hogy bizonyos minőségeket egy bizonyos alapfaj kizárólagos jelleggel örököl. És az alap nem lehet túl széles. A faji egyenlőtlenséget nem intézmények okozzák. és egy néppé váltak. csak ugyanennek az elvnek a következménye. amely az elsőszülött és az ő gyerekei előjogát garantálja. és hogy a régi időkben hogyan bújtak be saját csigaházukba. ha a polgárok többségének ereiben kevert vér folyik. Elég helytelenül elutasítják annak elismerését. Egy nap szempontjaik hasonlóvá válnak azokhoz a szavakhoz melyeket Aeolus mondott el valaha. A kérdés. Közmondásos módon gyűlölni kezdik az elnyomást. és csakis ekkor látjuk az egyenlőtlenség abszolút elvét. amelyből egy nép áll. hanem bitorolja. Egy eredeti tiszta indulás és a különféle fajok közötti egyenlőtlenség a Földön a legrégebbi és legszélesebb körben elterjedt vélemény. és egymást előnyösebb fényben kezdték látni. melyek ellen szónokolnak. Valójában minél sokfélébbek az elemek. A zsarnok hatalmát nemcsak rosszul használja.

minden nap annak ellenkezőjének adják meg a tiszteletet. amihez hozzáér. Míg ragaszkodunk a liberális dogmához az emberek testvér voltáról. a terméktelenség és a gyümölcsözőség ellenére a világ mindenütt látott civilizációt és barbarizmust virágozni. szabadság és igazság megrontója Rabszolgát csinál az emberekből és az emberiségből a gépesített automatizmus Shelley: "Mab királynő" Ez politikai axióma. mint a szárazföld. ugyanaz az iránytűje. hogy miért. mint mi. ugyanolyan értékű. és azok. arcátlannak és lázadónak mondták.és ugyanabból az okból . hogy nagy különbségek vannak a nemzetek között. de ezt jelenti. hogy áttörje a neki ellentmondó tények falát. hogy ezer között is fölismeri pereskedő természete és hűség iránti vágya miatt. akik meg vannak győződve igazáról. bátorság. mint a puszta dögvész. És még mi? Egy mocsár nyirkossága olyan civilizációt alkot. nem elég erős ahhoz. mint egy szabad mezőkkel bíró ország. Ezek szerint egy huron indián fejletlen agya fejletlen formában ugyanazzal a szellemi képességekkel bír. ha északon lakik. a hideg és meleg. Azt a nehézséget általában egy áldott frázissal válaszolják meg: "A környezet uraló befolyása miatt. mint ami egy műveletlen finn vadembernek nyújt otthont. vagy "kis görögnek" hívta.A bátor lélek parancsol. a tények bizonyítékai ellenük szólnak. Szeretné hallani azt annak tudományos formájában? "Minden ember" mondják az emberek egyenlőségének védői "ugyanolyan szellemi erővel bír. és azt állította. mint egy angolé vagy franciáé! Akkor az idők folyamán miért nem fedezték föl a nyomtatást vagy a gőzgépet? Igazolna. Kigúnyolta a karthágói telepest. és egy ember szabályosan beszéde naiv logikátlansággal bizonyítja ezt a tényt." Eszerint az elmélet szerint egy sziget nem fogja látni ugyanazokat a csodákat. mindent bemocskol. Ha ez csak más idők egyféle gyakorlatát utánozza. amely a memphisi papot pörkölte. Az olaszországi római a görögországi rómait graeculusnak. és a gyáva és üres fecsegő tulajdonságaival ruházta föl. megmagyarázhatatlan okokból miért nem váltak Homéroszokká vagy Galénusokká. törzse soha nem hozott létre egy Nagy Károlyt vagy egy Júliusz Cézárt. Az alexandriaiakat szellemesnek. ha egyenlő ez európaiakkal. melyek azok másságát hangsúlyozzák." Lehet hogy nem pontosan ezek a szavaik. mintha délen. ha megkérdezném huronunkat. amelyet az emberek többsége vall és amely annyira áthatolt intézményeinken. A berlini professzor ugyanolyan zord éghajlat alatt oktat.a fajok abszolút egyenlőségéről. És az engedelmesség minden zsenialitás. amit mondanak. . A szél és eső. nem engedelmeskedik A hatalom. melyet a Szahara szárazsága szükségszerűen megfojt! De bármilyen ötletes is ez a kis feltételezés. Soha senki nem mondott annak ellent. egyiket a másik után ugyanazon a helyen. Az állatias fellahot ugyanaz a nap cserzi. A középkorban az angol-normann királyok . Az érdekes pont ott van. hogy az egyenlőség elmélete. az erdők nem engedik meg ugyanazt a fejlődést. amelyek nem kevésbé voltak ugyanarról meggyőződve. és énekeseik és sámánjaik. ugyanaz a nép különböző lesz. minden nemzetnek sikerült másoknak neveket és jelzőket adni.

és olyannak kell lenniük. mert annak hatalma van ezeket megalkotni. hogy ezek az ítéletek igazak-e vagy sem. Az ellentét jól látható és szembeötlő. melynek uralmuk alatt kell élni. másokat komolynak tartanak. hogy Penn és Washington honfitársai mint nemzet ismertek arról. megfontolandó. Az erősebb játssza a király és uralkodó szerepét a világ tragédiájában. és kijavítja törvényeit. hogy minden nép egyenlő. hogy bölcsessége olyan jóslatokat mondatott vele. melyek másokat meghiúsítanak. és jobban összhangba hozzák azokat szükségleteikkel. mely befolyási övezetük alatt áll. mely létezett vagy még létezik a világon. és nem hoz olyan törvényeket. A politikai intézményeknek két lehetséges forrása van. hogy nagyon hangosan fognak ezen a ponton a "szokások és intézmények erejéről" beszélni. ha jobban lett volna informálva. spanyol. Nem kérdezem. vagy erőteljes emberek alapítják ezeket és alkalmazzák minden olyan államra. De ahogyan én tudom. hogy mennyire erőteljesen befolyásolja a nemzet egészségét és növekedését a "kormány minősége önmagában véve" vagy " a zsarnokság vagy szabadság ténye". megvan ezek nélkül is? Nem áltatom magamat. Nem hiszem. és eléggé értékes. másokat olyannak. Kedvenceik magas beosztását azok politikai alkotmányával magyarázzák. hogy ellentmondás nélkül fogom élvezni ezt a következetlenséget. nem tagadják. Ez az kitartás nem csodálatos tulajdonsága az emberi faj ezen ágának. Így. és másfelől némelyiket léhának. Ha néhány bölcs törvényhozó első látásra a törvényalkotás egyetlen forrásának tűnik. A gyengébb megelégszik alacsonyabb pozícióval. Egy nép nyilvánvalóan akaratához és ösztöneihez illeszti intézményeit. Minden önálló államban a törvények. Még egyszer el fogják nekem mondani. Ha ügyetlenségből vagy óvatlanságból ilyen törvény született. akik az angolszászok számára fölsőbbrendűséget követelnek Északamerikában a többi népek fölött azon az világrészen. mely szintén elterjedt dolog. hogy a nemzeti jellem szokásos eszméjét összeegyeztették egy hittel. ez igaz. Mi mindenki beszél a német. a népből erednek.francia alattvalóikat könnyelműnek és állhatatlannak tartották. némelyiket harcolni szeretőnek. ezt állíthatjuk. ahol megtelepednek és ezért támogatják őket. másokat pazarlónak. angol vagy orosz "nemzeti jellegéről". hogy liberális intézményeket alapítanak mindenütt. és annál komolyabb. hanem azért. hogy a legbuzgóbb demokraták az elsők. egyidőben. egyszóval nem egyenlők. míg az emberi társadalmakat egyenlőnek tartják. melyeket nemzete . hogy léteznek. a népet állandó kellemetlen érzés fogja el. mert a jó törvényeknek az emberek szempontjait kell tükrözniük. De éppen ezen a ponton én is hozom ellenérveimet. akik életüket és energiáikat kímélik. némelyet fukarnak. hogy ezek a különféle nemzetek teljesen különféle célokat követnek. Általában nem azért. Az egyenlőség barátai biztos. Egyetlen pontom az. Vagy közvetlenül a nemzetből jönnek. ahogy a nép maga gondolta volna ki őket. Az első föltevéssel kapcsolatban nincsenek nehézségek. és a köznapi beszédbe kerültek. mert a legtöbb társadalom. egy közelebbi pillantás meg fogja mutatni.

míg kényszeríti őket. ha meg akarják változtatni azt. Erőfeszítései senkinek sem tetszettek. mint amilyen Lycurgus volt. Egyszóval. és Marillac megpróbálták csak azért megdönteni az államot. a papságot. vagy természetes határaikon túlnőnek. Csak néhány farmernek tetszett a dolog. melyek a legjobb fegyvereket állítják elő egy akció számára. és hatalmát úgy szervezte. De nem ők alkotják alkotóikat. akiket 1652-ben legyőzött. ez hízelgett a katonai szellemnek. Mikor egy uralkodó (Ausztriai Anna. Befolyásuk természetesen nagyon nagy. melyeket hamarosan módosít vagy eltöröl egy athéni ión. teszi a fajt azzá. de szükséges módon pusztító intézkedéseket hozott. Ha ez igazságos ember. újságban egy kitűnő cikkben helyesen mutatja ki. a király és minisztere a politikai elmélet vérrel kövezett lápján sétáltak. de nincsenek összhangban a nemzeti tulajdonságokkal vagy szeszélyekkel. Cinq-Mars./. hogy védje alattvalóit. ők őrzik a nemzet speciális szellemét. ahogy ezt uralkodótársai és barátai kívánták /Saint-Priest grófja.diktált. hogy sajátmaguk számára hírnevet és jó állásokat érjenek el. saját következményeikkel nagy szerepet játszottak a világban. ahol az ösztönök fejlődnek. Mindkét említett uralkodó tanulmányozta és ismerte népének jellemét. ők jelölik ki az utat amelyen utazva eléri céljait. Egy bizonyos fokig melegházak. nem voltak azonos pontjai a feudalizmussal vagy a kormány arisztokratikus módszereivel. mint Ádám minden gyermeke. melyek segítik a belső erények növekedését. A nagy bíboros ártatlan a "francia nemesség irtásában". De miután katolikus Ferdinánd törvényt hozott a spanyolországi mórok ellen. ami. XIV Lajos anyja. Károly a Straffordi Earl rossz tanácsa alapján az angol abszolút királyság kierőszakolását akarta. Mikor I. melyek idegenek sajátmaga természetes irányzataitól. melyek papíron ugyan jól néznek ki. a lehetetlent nem tudják megvalósítani. amit egy dór vagy spártai nem fogadhat el. Ezek valójában nem okok. Nem odaillő intézmények viszont. fegyverraktárak. a Revue des Deux Monties c. amit olyan gyakran szemére hánytak. Nem ismerhetjük el. amely egyszerre arisztokratikus és köztársasági. mint Drákó. és nem . és folytatni akarta a kormányintrikákat. hogy az intézmények. És noha hatalmas elemek. akkor távol jártak a helyes úttól. melyeket a faj alapított és forrasztott eggyé. Ha doktriner ember. rettenetes. nyomorúságosan megbuknak. Montmorency. aki. Mikor Napóleon újra meghonosította a vallást Franciaországban.angol fordító) azokkal a nemesekkel akart szövetkezni. hogy annak a pártnak. akkor nem uralkodhatnának hosszan az emberek fölött. Amikor a kálvinisták a franciákat olyan kormány alá akarták juttatni. amelyet Richelieu bíboros szétmorzsolt. és egyaránt támadták a nemességet. a parlamentet és a harmadik osztályt. és házukat kősziklára építették. nem tud hosszan olyan törvények alatt élni. Ha a törvények egyszerűen egy egyén álmait valósítanák meg. akkor semmi olyasmit nem fog előírni. Egy zseniális ember belépése a törvényhozás nagy feladatkörébe csupán a nép megvilágosodott akaratának különleges megnyilatkozása. A rossz intézmények valójában olyan dolgok. akkor olyan törvényeket alkot.

Csak anarchiát és rendezetlenséget hoznak. vagy teljesen. a régi családok iránt ugyanaz a tisztelet. a kerék hirtelen fordulásakor a hatalom az egyik faj kezéből a másikba ment át. a központi megyék. és ezek többé-kevésbé nagyléptékűek. Lycurgus hősi útonállók nemzetévé tette őket. Néhány esetben. hogy politikai filozófusok vagy moralisták elítélik őket. ahogy az uralmat egymás után kezükben tartó csoportok többé-kevésbé különbözőek voltak. és intézményeik alapos változtatása nem túl lassú ahhoz. Az angolok kiverése után a tizenötödik században. a társadalmi oldalon teljes mértékű változások történtek változtatások helyett. A városi szellem követte ennek szerencséjét. de mindig hűek maradtak az eredeti alkotmány szelleméhez. Említettem már. Azok a változások. hogy nagyon sikeresek lennének egy szomszéd országban. Továbbá. Károly alatt. ha angyalok törvénykönyvéből vették volna őket. azt látjuk. melyet az alacsonyan születettek érdemei iránti tisztelet egészít ki. vérük elveszti tisztaságát és ösztöneik fokozatosan megváltoznak. melyeket az intézmények az idő során véghezvittek. és ez megbélyegzi őket. de lehet. amit mondok. Ezzel szemben más intézmények ellenkező okokból jók. Nem kétséges. mivé lettek néppé válásuk után. ambiciózusak és erőszakosak. bátrak. Megtaláljuk itt. hogy tisztaságát megváltoztassák.illenek egy bizonyos államhoz. Ennek eredményeképpen nem élhetnek tovább boldogan azoknak a törvényeknek a kormányzása alatt. amikor maga a faj változott. hogy kövesse ezt. erősebbek és civilizáltabbak lesznek. noha lehet. A spártaiak kevesen voltak. és a nemzeti függetlenség újrafölállítása után VII. Míg Északfranciaország vezető szerepet játszott a nemzeti politikában. mint törvényei. Ennek eredményeképpen az újítások gyakoribbak lettek korunkban. vagy inkább a feudalizmus degenerált paródiája meglehetősen sikeres volt. Angliában. hogy ma is a tizennegyedik és tizenötödik évszázad intézményei formálják a társadalom szerkezetének alapjait. mint régen voltak. Rájuk nem illő törvények lehet hogy lefokozták volna őket a törvénycsavaró gazemberek szintjére. ugyanazok a nemesi fokozatok vannak. a feudalizmus. és különösen Anna királynő szövetsége óta az angol vér egyre jobban elkeveredett a skót és ír vérrel. de más nemzetek is segítettek kis mértékben. melyeket őseik hoztak. és ritkábbak és fokozatosabbak. melyek főszerepet játszottak ebben a forradalomban és fajilag . amíg a nép rokon az állam első alapítóival. I. szinte alapító erejében a Plantagenetek és a Tudorok községszervezetét. mutatja. ugyanazzal a módszerrel nevezik ki a nemeseket. vagy egy bizonyos szempontból. nagyszerű bizonyítékai annak. ahol a faj változásai lassabbak és eddig kevésbé változatosak. Franciaországban a fajkeveredés elterjedtebb és változatosabb. Az új nemzedékeknek új szokásai és irányzatai vannak. Ezek arányai gyakoriak és messzeérők. Ahogy egy nép előbb születik meg. mint a többi európai országban. akkor is. a törvények követik a népet. Jakab óta. hogy ahogy a nemzetek nagyobbak.

az abszolút hatalom nagy épületének az alapjait helyezték. ahol Angliából jövő betelepülők visszahozták ősi szokásaikat ősi vérükkel. melyek mindegyike saját szokásai. mint Dáriusz. melyek nem harmonizáltak ősi szokásaival. Kombinálták a hadi élet szépségeit és az idegenek meghódítását . ahol a törzsek vadabbak voltak. megelégedett azzal. amiről nem szabad elfelejtkeznünk. melynek lakossága a legváltozatosabb etnológiai példányok múzeuma. inkább rómaiak. hogy az intézmények alakítják ki a népeket. hogy bármilyen fajta irányzatot vagy hagyományt különösebben szeressen. A rómaiak túl ügyesek voltak ahhoz. elismerjen vagy megértsen. hogy egy nagy nemzeti rendszer alapjait megváltoztassák. amelyre 1599-ben IV. szakított a Flandriai. melyeket korunk vagy az ókor nagy politikai tehetségei vezettek volna. A tizenhatodik század során alaposan előkészítették a talajt. és a nemzeti érzést ebbe az irányba fordították. És a kereszténység. nem találok olyat. egy déli stílusú központosító jelleggel bírva. mely római vérük öröksége volt. Narbonese Gaulban könnyű volt győzni. Minden fölkelés azzal kezdődött.a tekintély szeretetével. és egész Franciaországot állandó kísérletekbe húzta bele.sokkal kevésbé voltak germánok. ahogy ezt mindig is tették. amely olyan esetekkel foglalkozik. Ameddig ezek és társaik fajilag ugyanazok maradtak. Amikor Párizs. De van egy pont. amikor a helyi lakosságot szinte teljesen a római gyarmatosítók pótolták. végül is átvette a hatalmat Franciaország többi része fölött. akik elég erősek ahhoz. Sok nép. törvényei és kormányzási módja szerint élt. akár a nép akarata ellenére is? Kevés példa van ilyen kísérletre. hogy gall-római vérük uralkodó lett az államigazgatási kamarában. és Augustus követői. mint a Loire menti megyék. akik kevésbé voltak kelták. A legszigorúbb ellenőrzés sem tudta a kést és a fáklyát kivenni kezükből. hogy keresztülvigyék akaratukat. melyet a rómaiak meghódítottak. az ellenállás csökönyösebb volt. arra. Például a druidák emberáldozatai. Ez a nagy főváros. Ezek tudását soha nem fordították. hagyományai. a hódító. Bábel tornya. Nagy Sándor soha nem tett ilyesmit. uralkodóik csak az adóügyben és a honvédelem terén irányították őket.ezek a kelta faj öröksége . de elismerem. Nos. Henrik aquitániai támogatói. hogy teljesen megakadályozzák ezeket a barbár rítusokat. merő hazafiasságból és hagyományszeretetből folytatták az emberek torkának elvágását oltáraikon. mely még mindig bosszúért lihegett az . nem volt ezek után oka arra. teljes erejükkel soha nem voltak képesek arra. hogy visszaállították ezt a szörnyű nemzeti szokást. hogy nemzetek hatalmas mozaikja fölött uralkodjon. olyan dolgokhoz ragaszkodott. ahol a nemzet elveit idegenektől veszi át. De egy olyan központban. De elmondhatjuk-e ugyanezt egy másik elméletről. hogy belemenjenek ilyen veszélyes kísérletekbe. természetesnek vették. Pitoui és Languedoci hagyományokkal. ha a népek hozták létre az intézményeket. amelyet sok kormány vitelezett volna ki. melyeket a legszigorúbban büntettek. ami abban az esetben áll fent. A Breton félszigeten. a rómaiak. Ezért nem tudjuk elismerni. melyeket a római állam nem tűrhetett el. az emberek.

vagy a barbarizmus állapotában maradt emberekkel. de nem hoztak fényt. ahol a cimériai vér tisztaságát megőrizte. amikor Európa először fordult Kelet felé. 129-30. Sikeres volt valaha egy ilyen kísérlet? Amerika a leggazdagabb mezejét nyújtja az erre a kérdésre adandó válaszoknak. Kiadták a rendeletet.erkölcstelen sokistenhiten aratott győzelme után. És a tizenhatodik század óta. Északon mások voltak a módszerek. . Ebben az ősi hódítók önmérsékletét másolták. amely még nem keveredett eléggé. kötet. hogy elfogadják a hollandok intézményeit. von Humboldt. akik lesüllyedtek az ő szintjükre. De ezeknek nem mindegyike volt olyan nagyszámú. és nem látott okot arra. és mi lett az eredmény? Kiirtották a régi birodalmakat. / A. és nem képes ősei civilizációját megőrizni. hogy alattvalói nézőpontját megváltoztassa. hogy a legfelvilágosodottabb népek nem állíthatnak föl olyan intézményeket. akkor hajlamos arra. II. mely belőle indulna ki. de az eredmény éppen olyan negatív. Néhány esetben a rábeszélés a kard zord nyelvén folyt. Examen critique de 1'histoire de la giographie du nouveau continent. még pusztítóbbak voltak a humanitás szemszögéből nézve. amikor a meghódított nép lélekszáma nagy volt. és ha saját haladásának akadályát a tőle különböző dolgokban látja. De az Egyesült Államok vörösbőrűit elszárította az angolszászok energiája. nem tudunk semmilyen erkölcsi hatást találni. mint mikor szabadok voltak. Délen a spanyolok ellenőrzés nélkül uralkodtak. Mindkettőt egyforma lenézéssel tekinti. Az intolerancia az európai civilizáció egyik fő jegye. Ma is úgy élnek. Csak hosszú harc után győzte le őket. minden tekintetben nagyon termékenyek. a hollandok és a franciák sem mertek túl haladók lenni. de nagyon messze vannak attól. Valójában csak terméketlenebbek. hogy brit India ősi életét éli saját ősi törvényei szerint. melyeket teljesen meghódított. hogy az eddigi szokásoknak meg kell szűnniük. A kevés megmaradt mindennap kevesebb lesz. melyeket uraik jónak és hasznosnak találnak. De különösen a modern időkben találunk példákat olyan intézményekre. hogy szokásain változtasson. . még a tizenhetedik században is lemészároltak hajótörést szenvedett tengerészeket és a hajókat kifosztották a tenger mellett. De a spanyolok. és helyükre másokat kell tenni. Már említettem. még az olyan népeknél sem. Saját erejének és nagyságának tudatában. remegő borzadállyal vetette magát a armoricik még szörnyűbb babonái elleni harcba. vagy különböző kultúrákkal találja szemben magát. Nem alapítottak magukhoz hasonló fajt. A spanyol indiánok. A jávaiak elvesztették politikai függetlenségüket. Észak. oldal/ és még hódítóik vérébe is belekeveredtek. Kelet és Nyugatafrika világos bizonyíték arra. Ezek a barbár szokások összhangban voltak a faj ellenállhatatlan ösztönével. melyeket a hódító hozott létre és az alattvalók nem fogadnak el. az angolok. hogy önellenőrzést kényszerített volna európai uraira. melyek nem illenek alattvalóik jelleméhez.

kalandorok minden fajtája gyülekezik a szigeten. melyet valamelyik nagyhatalom fog irányítani. akkor idővel tanulók butasága ellen harcolnának. Ha az európaiak uralkodnak. semmi sem hiányzik. Nem tetoválja arcát. Csak a misszionáriusok kezében van az a tudás. Ez nem jelent nagy előrelépést. és még nem változtatta meg teljesen udvaroncai nézeteit. hogy ha a misszionáriusok előtt csak egy király lenne és a parlament. de végül is arra kényszerülnének. de egyben. a főurak és az alsóházi tagok nem tudnák. ennek a két kormánynak rövid vázlata elég lesz arra. A világon két kormányt alakítottak ki európai modell alapján másfajú emberek. elöljáró intézőivé. hogy megmutassa annak a kísérletnek hiábavalóságát. amely a dolgokat irányítja. A Sandwich szigeteken a képviselői rendszer teljes méltóságában látható. A király. amely olyan intézményeket állít föl. spekulánsok. hogy kárt tegyenek azokkal. Ez csak egy új szokás. hogy a létrehozott intézmények meg fognak erősödni. A nemzet nagy része. a többi dolog csak színjáték. amely európai fajú emberekből áll. vagy. Nem vagyok biztos abban. házakat épít és letelepszik. Így is inkább azt gondolom. hogy egymást ennék. Az egyiket a Sandwich szigeteken. ha másképp nem megy. Nélkülük a király. Az őslakosság fokozatosan elvegyül a megszállók között és felszívódik. a tényleges erő. király. a protestáns misszionáriusok csoportja. Ennek sok oka van. III. és hamarosan megszűnne működésük. de elégedetten tekinthet nem tetovált arcukra és orcájukra. De mindez csak dísz. mikor új lakosok érkeznek. fenyegetésekkel. Ez túl nyilvánvalóvá tenné működésüket. és megakadályozzuk. A rövid távolság a hawaii királyság és Kalifornia között nagyon érdekes célponttá teszi a szigetet a fehér faj világos energiái számára. kereskedők. . Kamehameha jelentős hercegnek tűnik. hogy a mostani képviselők és a független államirányítási rendszer nem fog-e hamarosan helyet adni egy szokásos képviselői rendszernek. és így elkerülik ezt egy minisztérium kinevezésével. melyek nem illenek a nemzeti jellemhez. hogy melyik eszmék célirányosak. és diadaluk első napja lesz szükségszerűen a bennszülöttek utolsó napja. hogy magukat tegyék az államügyek fontos. A Sandwich szigetek európai lakossága minden nap nő. hogy mit kell csinálniuk. hogy hogyan lehet ezeket helyes formába önteni és a népre alkalmazni. amivel dolgozhatnak. minisztertanács. melyet aktív elménk sikeresen hozott rájuk.Óceániában a tények ugyanezt a végkövetkeztetést hozzák: az őslakosok mindenütt kihalóban vannak. alsóház. Az egész dolog tehát a protestáns misszió és kinevezettjei közötti megegyezés. a nemesség és a városi lakosság sok szempontból régi eszméi alapján él. ízléses figurák láthatók. a másikat San Domingóban. brandyt isznak ahelyett. Van lordok háza. melyen vékony vonalú. ezt vagy az áttértekre gyakorolt befolyásuk útján teszik. Nemcsak a bálnavadászhajók dezertált legénysége vagy a lázadó tengerészek a gyarmatosítók. de nem tudjuk természetüket megváltoztatni. Néha el tudjuk venni fegyvereiket. biztos vagyok.

melyekkel az utóbbi fél évszázad árasztott el bennünket. nem politikai elméletüké. hogy működtesd elméjét és megtudd. akikről nem kell beszámolnom. Tábornokunk lábát papucs takarja. a tulajdonos nem törődik azzal. melyet az Európai parlamentek is megtettek. afölött egy nagy kalap aranyzsinórral. mint de Grimm úr. Nincsenek misszionáriusok. nincs idegen minisztérium. és ha a ruha lángoló piros színű és csillogó rojtokkal díszített. Meg akarsz kérdezni tőle valamit. Ha kegyeskedik kinyitni száját. az erőteljesebb fajtával azonosítják magukat. A spanyol rész mulattokból áll. amit a legkönnyebben elsajátítottak a civilizációból.San Domingo teljesen független. alkoholivással. Haitiba. de a mi politikai tudásunk legújabb eredményeiből származnak. Azt utánozzák jól-rosszuk. és nagyon különféle dolgok. mely európai eszméket hordoz. Feje egy körültekert piszkos törölközőbe van csavarva. és bestiális önelégültségét csak alapos és gyógyíthatatlan lustasága múlja fölül. úgy érvel. az európai vér megváltoztatta az afrikai jellemet. A legfelvilágosodottabb liberalizmust nyilvánították ki az utóbbi hatvan év során. mint egy hímzett mellény. és varázslói kielégítésével. teljesen európaiak. Menjünk át a hegyen a különálló köztársaságba. mint egy vadembert. Ugyanaz a barbár pompakedvelés uralkodik bizonyos fokú közömbösséggel egyetemben. Az intézmények. Az előbbiek biztosan intelligensebbek és nyitottabbak az új eszmék iránt. Két különböző világban vagyunk. ahogy az előbb mondtam. A színben van a szépség. Mint minden keverék. akik a hatalom birtokosaiként leplezetten irányítanak. Nézzük meg. Természetesen más dolgok érdeklik. A szokások ugyanolyan megvetendőek. Ham országának minden emlékét kitörölték az emberek agyából. de bőrük színe. akkor készülj el egy nagy néger képére. A maradék idejében alszik. Mint már San Domingo esetében is megjegyeztem. mint dohányrágással. Ha egy magas rangú tisztviselővel akarsz találkozni. A mulattok vannak az egyik oldalon. hogy milyen eszmék vannak benne? Olyan kulturálatlannak fogod találni. Az állam nyelve soha nem mutatott afrikai befolyást. mindezt az emberi függetlenség és méltóság leglelkesebb bajnokai írták le. A barbár mindet kívülről ismeri. abból az újságok közhelyei áradnak . mint Dahomeyben vagy a fellatahok között. Ezeket különbözőségük választja el. a négerek a másikon. és állandóan jó . Az állam két részre oszlik. Hatalmas kard van formátlan testén. Minden az emberek ötletességétől függ. minden jog és alapelv kinyilatkoztatása visszhangot talált az Artibonite partján. Díszes mellénye nem olyan szép. mint Holbach báró. /Lásd Gustave d'Alaux cikkeit a Revue des deux Mondes-ban/. Úgy beszél. Ha ezek az emberek fehérek között lennének. brutálisak és ősemberi színvonalúak. A tisztaság kérdése meg sem fordul az emberek fejében. de nincsenek más ötletei. Így bizonyos mértékig képesek szokásainkat reprodukálni. Közöttük fölösleges a kérdés alapjait tanulmányozni. és nem foglalkozik mással. hogy mindez hogyan harmonizál az emberek szokásaival. Semmi afrikai nem maradt az alaptörvényekben. aki a hátán fekszik egy fapadon. hogy nagy lyukak vannak benne. Az itteni társadalom intézményei nemcsak párhuzamosak a mieinkkel. ellenfelei kizsigerelésével.

a demokratikus Haitié. ahol az ország méretei és az erdők mélye minden elképzelést fölülmúlnak. Az elkerülhetetlen eredmény nincs messze. attól függően.példa lebegne a szemük előtt. Az ország. de társadalmukat szabadon irányítanák saját ösztöneik szerint. és az összes többi irányában mély utálatot érez. hogy valaha is belépjenek területükre. Ekkor nem befolyásolnák őket. Európai irányítás alatt kereskedőkké lennének (különösen pénzváltók). és nem vetnének rájuk árnyékot az idegen elvek. A ténylegesen uralkodó erő ezeknek az embereknek az igazi szelleme. ahol a luxus és a gazdagság kifinomodottsága legmagasabb pontját érte el. a mulattok négereket mészároltak. ügyvédek és orvosok. de biztosan nem teljesen erőszakmentesen. amelyre leírták. az Antillák királynőjén. A még olyan fölvilágosodott alkotmánynak semmiféle befolyása sincs. akiket az . mint a San Domingói elmenekült rabszolgák tették Martinique-on. A rabszolgák ma szabadok és rendberakták házukat. és különösen Kubában. hogy a Haiti feketék erőszakkal elűzték a fehéreket és megtiltották nekik. Legnagyobb örömük a semmittevés. A már említett természeti törvény értelmében. a csodálatos völgyekben. a fenséges hegyekben. A nyomorúság ocsmány emelkedése megakadályozza a népesség növekedését. hogy melyik fél erősebb éppen. Ez az eredmény!/ Föltételezzük egy pillanatra. mely civilizációra képtelen. hogy ennek a boldogtalan szigetnek a lakói képesek fajaik szellemével összhangban élni. a kereskedelem minden nap csökken. mely fajtársaihoz legjobban illik. ugyanilyen arányban vesztenék el afrikai jellemüket. többé-kevésbé spontán módon. amivé Havanna lett kereskedelme folytán. Így tanúi voltunk. amihez szüksége van egy gazdag és munkátlan élethez. a fekete faj az emberi család olyan ágának része. A mulattok a tengerparton laknának. és szeretnék ki is irtani őket. forradalmak és katonai kivégzések is csökkentenek. azzal állandóan keveredve. az ipart említeni sem lehet. hogy állandóan kapcsolatban legyenek az európaiakkal. melynek termékenysége és természeti erőforrásai sok nemzedéket tettek gazdaggá. Sajnos a négerek erőben és számban messze dominálnak. Noha faji emlékezetük Afrikában sok esetben nagyapjukig nyúl vissza. Jamaikán . /San Domingo gyarmata függetlensége előtt olyan hely volt. apránként följavulnának és amilyen arányban elvesztenék afrikai vérüket. Haiti történelme. A faj alapvető lustasága miatt a mezőgazdaság megszűnt. Erősítenék kapcsolataikat fajuk jobb részével. A fölött állt. Ez fő kívánságuk. akkor lehet hogy hasznos polgárokká lennének. A sziget két része között nagyon intenzív gyűlölet uralkodik. Legmeggyőzőbb érvük a gyilkosság. A két faj különválna. Ártatlanul alszik a papíron. sivataggá lesz. Az idegengyűlölet a hivatalos politika fő alapelve. A mulattokat is szeretnék kiűzni. Az Antillák változatos trópusi élővilágában az afrikai néger megtalálná azt. melyet az állandó háborúk. a négerek mulattokat. Visszatérne despotikus patriarchális rendszeréhez. A négerek visszahúzódnának az ország belsejébe és kisebb falvakat formálnának. csupán mészárlások hosszú sorozatának története. És csak vadkecskék fognak legelni a termékeny ültetvényeken. teljesen az afrikai eszmék befolyása alatt állnak.

amit a jezsuiták tanítanak. Minden fáradozásuk ellenére úgy találták. ritkán lakott és rosszul megművelt lenne. amelyek erőteljes vallási érzésen alapulnak. mégis kétszer annyi embert el tudna tartani. melyet olyan törvények és intézmények jelentenek. Fáradhatatlanul dolgoztak azon. és a jezsuiták kísérletéről írok. Először egy olyan országról szóltam. amely éppolyan hatástalan volt tényleges céljait illetően. De mindez eltűnésre van ítélve. és ezek következményei végzetesek szerencsétlen lakosságára. A különélés szeretete lenne ezen intézmények oka és egyszersmind eredménye is. hogy gyors. mint sokan mások is. A Guaranik természetes jelleme. annál inkább jár gyerekcipőben. Azután egy anyagilag szabad kormányról szóltam. hogy egy hasonló dologról szólnék. de tartós sikert érjenek el. és akkor is csak nagyon körülhatárolt formában. hogy igényeiket kielégítsék. és despotikus kormányt adtak nekik. hogy erőfeszítéseik nem . A rend legkeserűbb ellenségei is melegen elismerték csodálatukat irányukban. San Domingo és a Sandwich szigetek példája meggyőzőek. melyeknek a legkisebb esélyük sem volt sikerre. Bizonyos fokig megvolt az erejük arra. a szüntelen tanulásra és a jótékonyság élő szellemére. Törzsek alakulnának. melyet protestáns papok uralnak. von Humboldt. Az atyák meg voltak győződve. amely eszmeileg európai elméletekhez kötődik. akkor biztosan ezek közé tartoznak a jezsuitákéi. érdekeivel és akaratával. mint amilyen lágy és finomnak mutatta magát kifelé. amiatt a végzetes befolyás miatt. És noha a sziget vad. Amerika vad törzseinek általában demokratikus irányzatai vannak. d'Orbigny. melyek nincsenek kapcsolatban a néger elméjével. hogy a barbarizmus ugyanazt a szerepet játssza egy nép életében. egy furcsa jellegről. melyek rövid időn belül elidegenednének egymástól és ellenségesek lennének egymással szemben. Helyi háborúk jellemeznék a különféle országrészek politikai történelmét. akikhez a jezsuiták jöttek. és hogy minél durvább és vadabb egy nemzet. és kegyetlenségük kicsit kisebb. mint a gyerekkor az ember életében. és mások/ Ezeket a misszionáriusokat általánosan dicsérték bátorságuk és fensőbb intelligenciájuk miatt. Most egy további dologról szólok. mint szomszédaik esetében. Mindezekre a tapasztalatokra. nem különbözött ebben a többi törzsétől. és a szervezet minden olyan kapcsolata támogatja őket. Ha valaha intézményeket honosítottak meg egy nemzetben. alapoztak most. akik Paraguay bennszülötteit próbálták civilizálni. gyereknek tekintették őket. amelyeket megpróbál kivitelezni. mely erősen befolyásolja nézőpontomat. és amely gyerekes módon másolja a brit kormányzási rendszert.Afrikát meghódító muzulmánok még nem hajtottak igájuk alá. Hogy neveltjeiket a felnőtt állapotba vigyék. De szerencsére intelligenciájuk viszonylag magasabb volt. /Erről a tárgyról ír Prichard. ritkán látni köztük királyságot vagy nemességet. Körülbelül százhúszezer lélek gyűlt össze a missziós falvakban az atyák vezetése alatt. A. amely pontos és mély tudást mondhat magáénak az emberi természetről. de nem tudom elhagyni témámnak ezt a részét anélkül.

hogy abban a nem egyházi emberben bízzanak meg. hogy tanítványaikat a helyes útra vigyék. Területén nagy folyók vannak. akit a spanyol korona helyezett föléjük. hogy kiszívja energiáját. melyet a természet ilyen jó körülmények közé tett. Az állam fölerősödött volna. mert egy emberi faj sem lehet hűtlen ösztöneihez. a talaj vagy a földrajzi helyzet. és nem elég hideg ahhoz. hogy terméketlenné tegye a talajt. az összes többi törzs visszatért az őserdőbe és ott ugyanolyan vadul élt. A Guaranik. hogy a népek fejlődését befolyásolja-e (ahogy sok író föltételezi) az éghajlat. először csak kissé megváltoztatták volna.elegendőek ahhoz. mint intézményei. melyek lakossága kétségtelenül részben kevert volt. hogy az egész rendszer nem eléggé stabil. hogy egy nép. hogy egy nemzet mérsékelt éghajlaton él. és hegyek. Elismerem. ez csak egy feltétellel történt volna meg. Tegyük fel. majd később teljesen átalakították volna azok vérét. VI. akkor idővel jobb eredményeket mutattak volna föl. Azt vélhetjük. széles utak. melyek különféle növényekkel művelhetők. de könyvem nem lenne teljes. melyek alkalmasak a közlekedésre. és harminchét kis elcsatangolt falu kivételével a Parana partján. de jelenlegi állapotukban megkísérlik az ősi gyakorlat újrafölélesztését.ha az országban fokozatosan európai települések jöttek volna létre és az ország fokozatosan a jezsuiták védnöksége alá helyeződött volna. Ezek a telepesek elkeveredtek volna a helybéliekkel. Most azzal kell foglalkoznom. ha nem tárgyalnám a témát alaposabban. visszautasították. Noha már érintettem ezt a pontot. Ez a befejezése érvelésemnek az intézmények és fajok kapcsolatáról. A bizonyíték kész volt. vi. hamarosan el fogja hagyni a barbarizmus állapotát. és gyakorlatukat attól származtatják. melyekben gazdag érclelőhelyek vannak. melyet Isten jelölt ki számára. amikor a környezetről beszéltem (lásd e könyv 38. de valójában olyan európai lett volna. és az Uruguay falvak. Nem mondom. Fejezet. megtartva talán eredeti nevét és büszke lett volna földjére. de általános szabályunk értelmében. amikor Aranda grófjának egy rossz órában kiadott rendelete megszüntette a jámborság és intelligencia birodalmát Paraguayban. hogy ha a jezsuiták folytatták volna küldetésüket Paraguayban. Nem csatlakoztak annak intézményeihez. és gyakran látták bizonyítékát annak. oldalát). a Paraguay. akiket megfosztottak lelki vezetőiktől. Általában azt próbálják velünk elhitetni. A nemzetek haladása vagy egy helyben állása független attól a helytől ahol ezek élnek. amely nem elég forró ahhoz. a Guaranik és Cirionok. /Vesd össze Carus: Über die ungleiche Befähigung der . és minden nehézség nélkül belép a civilizációba. Újra érezték a vademberi élet hívását. és nem hagyhatja el az ösvényt. mint ahogy a rokon nyugati törzsek. hogy minden szokásuk megmaradt eredeti állapotában. síkságok és völgyek.

) és a múmiák mutatják. vagy az örök jég birodalmában élnek. mely sok figyelmet és gyorsaságot követel. Biztosan nem egy bizonyos civilizáció kezdetei. hogy azok a törzsek. és hogy értéke és nagysága így külső körülmények függvénye. hogy magas szintű szellemi kultúrát értek el. Ez a szemlélet vonzónak tűnhet első pillantásra. hogy a tumuliban talált csontvázak darabokra esnek. általában teljesen sikeresnek tűnik. és mégis ennek a földnek nagy részét hosszú évszázadokon át olyan emberek lakták. nem lehet kételkedni abban. Másfelől. Néhányan elindultak a javulás útján. Squiernek teljesen igaza van. A haszonnövények kitűnően teremnek. sok dugába dőlt kísérlet után fölfedezték. Több helyen találtuk meg magasabb kultúra nyomait. Ez az értékes eljárás. Az Erie tó és a mexikói öböl között a Missouri folyó és a sziklás hegység között (Prichard. De ez a működés nagyon alacsonyszintű és összehangolatlan volt. 96. Az állatok. Mikor látták. hogy bitument öntenek a testekbe. Ennek a jegyzetnek a végén elismeréssel kell szólnom azoknak az amerikai tudósoknak a szorgalmáról és ötletességéről. 1849). melyek nagy része alkalmas fogyasztásra. Az utazó. a föliratok. melyeket bizonyos fokú ötletességgel alkottak meg. hogy megmaradjanak vademberi állapotukban. . hogy ásványokat bányásszanak. ha a föld minőségére gondolunk. " Az emberiség természettörténete" 37. Rengeteg nagy folyó van. hajlamosabbak arra. akik földrészük történetét kutatják. ha a legkisebb kapcsolatba kerülnek a levegővel. noha megőrzésük viszonyai kitűnőek.verschiedenen Menschheitstämme für höhere geistige Entwicklung (Lipcse. A talaj sehol nem termékenyebb. meglepetésére megtalálhatja hasznos művészetek eredményét. mert életük meddő kőtöréshez hasonlít. melyeket sziklákba véstek. Az öblök. de a tények semmiképpen nem igazolják igazságát. Értékes fémeket lehet szinte a Föld felületén kinyerni. kikötők nagyok. mint Amerika bizonyos részein. hogy e szerint az elmélet szerint az emberiség csak a természet segítségével képes tökéletesedni. a Britanniában az őskori kőemlékek alatt eltemetett legalább 1800 éves testek ma is teljesen szilárdak. rész. az éghajlat nem enyhébb. (Ezeknek a tumuliknak különleges szerkezete és az ott talált számos szerszám és használati cikk sok amerikai antikváriumban megtalálható. hogy laboratóriumaik előtt nagy akadály a talált csontvázak törékenysége. mélyek. még értékesebb forrásai a gazdagságnak. Szintén lásd Squier. hogy a csontok elporladjanak. "A bennszülöttek emlékműveinek megfigyelése a Mississippi völgyében" c. hogy nincs kapcsolat az ország őskor lakói és a mai törzsek között . el passim / Hasonlóképpen készek vagyunk annak elismerésére. amely létének figyelemre méltó nyomait hagyta maga után. akiknek a legkisebb mértékben sem sikerült ennek kincseit kiaknázni. és szinte önmaguktól léteznek az élethez szükséges dolgok a legkülönfélébb változatokban. akiket a nap éget. mellékfolyók. és annak kísérletét. amely rögtön megköt és megakadályozza. Ennélfogva könnyen elképzelhető. oldal. Meg sem kell említenünk. a tumulik ennek tanúi. Az épületek maradványai. művét) a régi időkben biztosan létezett egy nemzet.a Lenni Lenapek és többiek között. nagyszerűek és megszámlálhatatlanok. mikor ennek bizonyítékát abban a tényben látja. hogy ezek az emlékművek egy nagy kor emlékei.

és ezeknek az ember óhajához alkalmazhatóságától. gyárakat. Tegye föl. hogy hatalmas munkával kellett öntözőrendszereket kiépíteni. lásd Lassen. de más részeket sok munkával kellett termékennyé tenni. . vagy mezőgazdaságot. Valóban. Kínában bizonyos részek természettől fogva termékenyek. Ezért hajlamos vagyok azt hinni. és másokat vizsgálunk meg. hogy valami haszon is származzék belőlük. A kínai történelem a folyók meghódításával kezdődött. a civilizáció eléggé független az éghajlattól és a talajtól.De semmi sem bizonyít közeli rokonságot ezen rejtélyes emberek és a ma sírjaik között vándorló törzsek között. amely hatalmas munkát az ősi királyok végeztek el. De nem akarok erről vitatkozni. az ősi terület újra terméketlenné vált. hogy a kereskedelem használhassa a vízi utakat. hogy volt kapcsolat közöttük. I. hogy magától termi a búzát. Indische Altertumskunde. De szintén el kell ismernünk. akiknek ebből hasznuk volt. mielőtt elkezdték ezeket az előnyöket kiaknázni. Így Kína. ahol a gabona magától nő. Mind Indiát mind Egyiptom mesterségesen kellett termővé tenni (Az ősi Indiát az első fehér telepeseknek hosszan kellett egyengetniük. A Tigris és Eufrátesz közti terület. a lakosoknak előzőleg más eszközökkel el kellett jutniuk a társadalmi kultúra magas fokára. amely síkságon megterem (Syncellus)). Elismerem. vagy rabszolgaság útján. melyet nagy nehézségek között vittek végbe ahhoz. például azt a művészetet. Most elhagyjuk ezeket a jó előfeltételekkel rendelkező területeket. melyek fölnőttek és prosperáltak. a talaj természettől fogva olyan terméktelen. melyet ma olyan tökéletlenül űznek. hogy emberi településre alkalmassá váljon. és amely a legszentebb legendáink színtere. és minden ehető növényt. Egyiptomhoz lásd Bunsen. ha akarod. hogy nem minden nép képes a civilizációra. vagy vérségi. Ägyptens Stelle in der Weltgeschichte. (azt mondják. Most. ahol az első Asszír birodalom virágzott. a szomszéd népeket nem vonzották volna magukhoz a nagy központok. és kifejezetten alkalmasak voltak a nagy birodalmak alapítására és a nagy kultúrák létrehozatalára. hogy a természet nem részesítette előnyben ezeket a területeket annyira. és hogy a mai őslakosok valamilyen módon tanultak az ország régi uraitól. még akkor sem. India és Asszíria jó természeti adottságai az ebből hasznot húzó nemzetek szellemi képességeit is jelzik. amely már azelőtt elkezdődött. az árpát. Indiában és Asszíriában megvolt a gazdagság minden feltétele.) . ennek léteznie kell már a kereskedelem léte előtt. ha nem lettek volna városok és piacok. Az ősi császárok első hasznos tevékenysége a csatornák megnyitása és a mocsarak kiszárítása volt. kötet. hogy ezek a feltételek olyanok voltak. a babot. Így ahhoz. ha akarja. hogy ahhoz. ha a Föld legkitűnőbb helyén lakik. hogy a csatornákat tönkretették vagy föltöltötték. a szézámfüvet. Egyiptomban. Ez csak még inkább csodálkozásra késztet bennünket. de egy olyan civilizációt. de mégis az emberi fejlődés és kultúra híres központjai. ahogy mi hajlamosak vagyunk ezt hinni. hogy miért nem tanultak meg többet ezektől és miért nem fejlesztették tovább tudásukat? Valójában ez még jobban alátámasztaná hitemet. amely a Fayoum termékennyé tevését írja le. hogy Kínában. ez a terület.

és az a nyomás. Ügyes és ötletes kereskedők. Ezen a helyen nem volt lehetőség terjeszkedésre.vagy. amely első pillantásra börtönnek tűnt. hogy az indiai szigeteken. és nem volt nagyon termékeny. Nem elég megmutatni. Amerika és Óceánia törzseinek zsenialitását. melyet templomok és paloták díszítettek. ahol olyan könnyű az egymás közti kommunikáció. és fajilag közeli rokonok voltak. "Igen" vetheti valaki ellen "a szükség az ötletesség anyja. melyek kereskedelemre termettek. hogy a náluk sikeresebbek szokásait utánozzák. A nyomorúság élesítette elméjüket és ébresztette föl zsenialitásukat. mit találtak új hazájukban? Sivatagot és sziklás partot." Akkor miért nem ébreszti föl Afrika. akikről azt gondolhatta volna valaki. hogy gyümölcsözőbb utakat keressenek rossz soruk csillapítására mint a tengeri kalózkodás? Miért van az. a terméktelenség . De e törzsek fölé kerültek. mely a tenger és s sziklák között keskeny szakasz volt és örökké meddőnek tűnt. malájok és arabok . biztosan sok idejük volt fejlődni. valóban aktív kalózok voltak. Be kell azt is bizonyítanom. miért szűnt meg hirtelen a kereskedelem? Miért alakul a belső árukereskedelem cserekereskedelemmé? Tény.már nagyon régen elérték a civilizáció magas szintjét. Az örmények. vagy nyomorúságos kalózi létre. A zsidók helyzete hasonló volt. hogy precízebbek legyünk. hogy ez az érték szinte teljesen független a környezet anyagi feltételeitől. és egyedül ezzel juthat el ahhoz. merész és szerencsés spekulánsok. akik hegyeikben élnek ugyanazokban a hegyekben sok nemzedék óta. vagy egy másik szigetet délkeleten és Szíria egy részén telepedtek le. és ami még feltűnőbb. amely a terméktelen földből jön. hogy a mezőgazdaságból éljenek. ahol él. a királyság és a teokrácia . hogy egy nemzet értéke a siker útján nemcsak a termékenység függvénye . Harcosok. több. akik hasonló körülmények között élnek? A Marokkói kabilok ősi faj. Országuk szinte teljesen el volt vágva más országoktól. A föníciaiak. parasztok és kereskedők lettek.kezében? És ahol a félvér helybéliek vagy más keverékek is képesek voltak megosztani ezeket az előnyöket. nem volt a tengerrel kapcsolata. és a Csendes Óceáni szigeteken.azé az országé.Mikor a föníciaiak vándorlásuk során elhagyták Tylost. hogy örökre halevő barbárok létére vannak kárhoztatva. mért nem gondoltak soha arra. Rokon nyelvű törzsek között éltek. hogy a kezében levő eszközöket haszonnal használja és csak ez viheti rá a siker útjára. A parton vagy szigeten élő őslakosnak tehetségének kell lennie. Ha Tyre és Sidon alapítói a Damaszkuszi síkságon telepedtek volna le. Kormányzási módjuk nagyon komplikált volt. És ezen a vacak helyen is. ahol olyan sok nép élt és halt meg barbarizmusban maradva . mint mások gyakorlatából megtanult leckék. ahogy a kereskedelem kialakuljon egy partvidéken vagy szigeten. miért van szinte minden kereskedelmi tevékenység idegenek kínaiak. lakosai szorgalma révén hamarosan koronává vált. akkor elégedettek lettek volna azzal. mint a nyílt tenger. és valószínű soha nem lettek volna híres nemzet. hogy ahhoz. mert a sziklák lánca minden oldalon végtelenül hosszú volt. minden okuk meg lett volna. ahhoz több kell.

egy szinte ismeretlen tengerparthoz folyt. ahol Jakab nyája ivott. Melyik városé a fő dicsőség? Athéné. Magát a gazdag és briliáns Korinthoszt Plutus és Afrodité is kedvelte. ahol a korábbi időszakok egy politikai filozófusa sem számított rájuk. És mivé lettek a zsidók a földnek ezen a nyomorúságos részén? Olyan nép lettek. hogy területet termékennyé tegye.) Maguk a görögök sem gratulálhattak maguknak földrajzi helyzetük miatt. akik a gallok szemében fontosak. és szeder van azon a helyen. hogy nem volt szétszakíthatatlanul összekötve vele. Naboth szőlői sivataggá lettek. Helyzeténél fogva lett Róma a világ ura? Mielőtt a világ a római sas lábánál hevert. mely halála előtt. hatalmas sziklák lábánál. de ebben a tekintetben csak másodrangú volt. És milyen terület volt ez? A modern utazók ismerik a nehézségeket. mint a Treves folyó. És támadások hosszú sorozata kezdődött az örök város ellen. A Hanzavárosok Németország közepén olyan területeken vannak. Histoire des Juifs. és a kivándorlási rendszerükkel legyőzték a nehézségeket. amelyről első hadseregeik elindultak. olyan messzire mentek. melyek hódításuk útjában álltak. akiknek minden vállalkozásuk sikeres volt. olyan. melyek elméletemet alátámasztják. mely a birodalom mindkét felét látja. Követői Antiochiában laktak. A korai császárok Görögországra tekintettek. karddal kezében egy független nemzetté lett és annyi tanult embert adott a világnak. melyet soha nem érintett görög vagy föníciai hajó. melyekkel az izraeli paraszt szembenézett. Mert a kiválasztott faj nem lakott többé a hegyekben és Palesztina síkságán. és ahol szobrokkal és könyvekkel kereskedtek elsősorban? Vagy Spártáé. Capriban lakott.keveréke volt. a központi kormány már tudta. és szinte mindig ott éltek. az a forrás. Elérve a modern történelemhez. Velence kiemelkedett az Adria mély öbléből. Némelyikük. homokkal lett tele. Végül egy rendelkezés elvette a főváros nevet Rómától és Milánónak adta. ahol a mezőket és olajfákat állandóan nagy köd takarta. Az ország nagy részben vacak volt. hogy fővárosa helyzete nem ideális. És a Latium melyik nyomorúságos részét választották ki Róma alapítására? A kis Tiberisz folyó. világos bizonyítéka annak. egy pont. ahogy a jólét elhagyja a Földközi Tenger partjait. A politikai hatalom központja olyan helyekre tolódott. a patriarchális és a demokrata uralom keveréke (ez utóbbit a gyülekezetek és a próféták képviselték). amelyek régebben örök álomba merültnek tűntek. amely egy keskeny völgyben volt. melynek lábainál elterült. Novgorod kinőtt a havas környezetéből. Ha a rómaiak szerepet játszottak a világban. de most új . Bréma kikötője majdnem ugyanolyan hideg. eláraszt a tények tömkelege. erős és intelligens nép. A középkor nagy kereskedelmi központjai olyan helyeken bukkannak föl. (Salvador. mert területük kicsi volt. ahol valaha Ahab palotája állt. melyet a győzelemnek kereszteznie kellett ahhoz. hogy fölismerje. melyekről régen nem is hallottunk. Látom. mindez furcsa egyensúlyban volt. Árkádiát a pásztorok kedvelték. Böotia állítólag Demeternek és Triptolemusnak volt kedves helye. Ha Tiberius Olaszországban volt. az biztosan annak a helynek ellenére volt. de Árkádia és Böotia nagyon kis szerepet játszik a görög történelemben. legföljebb véletlenül. szabad. Ez alatt a kormány alatt sokáig éltek gazdagon és sikeresen. mint amennyi kereskedője volt.

csak azért. ha a faj tényleg érdemes a jó faj névre. Párizs. és tegyük fel. noha az ország ugyanaz maradt. Így elképzelhetjük. hogy az ország alakítja lakóit.fénnyel világítanak. kikötők vagy fővárosok. ez a szóban forgó emberek alapvető intelligenciájától függ. akkor más helyre költözik. akik nem túl szimpatikusak és csekély intelligenciájuk van. Franciaországban a Loiretól északra sok ipar települt le. mert Palesztinában éltek és nem Indiában vagy Görögországban. Az érthetőség miatt hozzáadom. melyet a római kor idején szereztek. Biztos. a nép az. a Revue des Deux Mondes c. Geschichte des Volkes Israel. Döntésed el fogja dönteni az új város sorsát is. vitathatatlanok. hogy a nemzet. Lyons.és fogja a jövőben is adni . rosszul vagy egyáltalán nem fogja eljátszani.mintha ezek az urak értenék azt. leereszkednének ahhoz a tényhez. Párizs lett a fontos város. hogy nagyszerű végzetének eleget tegyen (idézhetjük ebben a témában egy tanult történész véleményét egy ebben a fejezetben tárgyalt témáról.valamint gazdasági és politikai értékét. amelyek kereskedelmi központok. mely messze van a tengertől. melynek falai alatt két tenger találkozik. amely a területnek adja erkölcsét . hogy mi egyáltalán a minőség . akkor látnák." (Ewald. hogy a Szentföld talaján nagyon különböző népek éltek. hogy vannak olyan pontok. Néhány ember. melyeket a "Föld kulcsainak" hívhatunk. kötet. melyről beszélünk (A zsidók) ilyen meg olyan minőséggel bírtak . Marseilles és Bordeaux méltósága csökken. Ha Chagres nagy várossá lesz. Más szavakkal a nemzet értékét nem helyzete adja. hogy nagy szerepet fog játszani a világtörténelemben. Ezt a szerepet lehet hogy jól. hogy az anyagi körülmények befolyása milyen csekély egy nemzet jellemére és civilizációjára. hogy protestantizmus nem való délre. és mind elmagyarázható egy adott ponton egy győzelmes vagy erős faj jelenlétével. Narbonne. Olaszországban valaha teljesen lényegtelen városok nagyobbak lettek. és amely túl közel van ahhoz. Ravenna kinőtt a lápból. Az érvek. hogy amikor Panama földszorosba behatolnak. 1. mint a Pápa városa. hogy nem akarom tagadni a földrajzi helyzet fontosságát néhány város esetében. lehet. oldal. hogy te szabadon határozhatod el. soha nem tette és a jövőben sem fogja. hogy megmeneküljön a normann kalózok támadásaitól. akik mindent olyan okosan be tudnak bizonyítani. stb. melyet még meg kell építeni egy elképzelt csatorna mellett. hogy Chagres helyzete nem a legjobb hogy minden lehetőséget kihasználjon. Ekkor. újságban) Konstantinápoly és különösen Alexandria esetén lehet erre fölhozni. Amalfi elindult a hatalom hosszú útján. mely a két tenger találkozásából ered. Toulouse. noha hangneme elég vad). hogy milyen telepeseket akarsz. nagyon sokféle vallás és eszme volt ott honos. De ha ezek a nagy tudósok. Saint-Marc Girardin cikkét . és katolicizmus nem való északra. Ellenkezőleg. Nem a véletlen okozta ezeket a változásokat. egy erős város.) . majdnem a Szajna fölött. Tegyük fel. aki a történelmet vézna tudásának fényében értelmezi. Hogy a bajorokat vagy szászokat a talaj természete tette olyanná. "Nagyszámú író van arról meggyőződve. hogy azon kereskedjen. melyeket (Lásd M. 259. mint amilyenek ma. meg szeretnék mutatni.

ha nem keveredik. mely ugyan nem teljesen. de ugyanahhoz tér vissza. hogy az ilyen fajoknak nemcsak a belső impulzus hiányzik. Itt nincs akadály a fajok különbözősége miatt. akik felső Ázsia sztyeppéin vándorló vademberek. amit civilizációnak nevezünk. hogy a keresztény egyház kebelére kerüljön. mely elindítaná őket a javulás útján. amely egy azonos emberi fajhoz vezet. de a tények. Látásmódjuk csak újra kifejti a héberek régi formuláját. Az utóbbi évszázadban. Nem voltak gátlásaik. hogy tagadják az új törvény minden jellemzőjét. A kereszténység sem nem hoz létre civilizációt. másik témával foglalkozom. amely alapvetően a társadalmi fejlődés ellentéte. Nem igaz az. de az is. akik az Északi sarkkör vizében halásznak. hogy a kereszténységnek kell ettől a ponttól uralkodni. és azt tartja ameddig el nem éri a brahmanizmust vagy a buddhizmust. hogy ez komolyabb. hogy mindenkinek nyitva áll. Az előző fejezetekben hozott következtetéseimben két pont teljesen nyilvánvaló. ahol az iszlám veszi át a jogart. hogy a kereszténység fénye fölöslegesen süt-e a nemzetekre és hogy bizonyos népek soha nem fogják-e ezt meglátni. és sikerül elkerültetni velünk azt az általános hibát. Fejezet. kihívja természetes nagyrabecsülésünket. vii. melyeken alapul. Keresztényeket minden szélességi körön és minden éghajlaton lehet találni. sem változtat a civilizáció mértékén. amelyhez kicsit nagyobb kapun tér vissza. hogy minden emberi közösség egyaránt alkalmas arra. nem gondolom. mint az Ószövetség. akik egyébként erősek. amelyet tényleg a többi előtt kell tárgyalnom. Nem akarom ennek az eszmének a bajnokait követni. eszkimókat. hogy összekeverjük a kereszténység igazságának elismerését és elveinek követését azzal a teljesen más dologgal. Ez utóbbi megfigyelés meg fogja mutatni. Ez segíteni fog minket abban is. eléggé helytelenül a lemondás elvét tartották a kereszténység sarokkövének. A statisztika. amely pontosan az. az első. másodszor. melyet az egyház elítél. Ennek a létrának a fokai ez emberi fajok egyenlőtlenségének mértéke. A vallások és követőik nincsenek a Föld felületén sávokba osztva. . Sőt kínaiakat és japánokat is. hogy a legtöbb emberi faj sem képes civilizációra.VII. míg Ham törzsének kedvelői a világot magukra és a többiekre osztják. mint azok. hogy ellentmondjanak az evangélium ígéretének. hogy nincs olyan külső erő. Érveim után az intézményekről és éghajlatokról. hogy nekik. hogy megértsük a társadalmi fejlődés korai fokozatait. Itt meg fognak bennünket kérdezni. és nem esik nehezemre elismerni. Néhány író erre igenlően válaszolt. megmutat egy csomó mongolt. hogy végül is elérjük azt a fokozatot. vele született meddőségüket termékenységgé változtassa. és hogy képesek legyünk a létra egyik fokáról a másikra menni. mert ekkor egyenlőtlenségük nem számít. de hozzávetőlegesen igaz. akiket az üldöző ostorcsapásai ölnek meg. amely elég erős arra.

Így. elítélik az erőszakot. hogy ezek az ellenállhatatlan ár ellen irányultak. A kereszténység civilizáló erő annyiban. Ha állapotuk megjavítható mint átállásuk közvetlen következménye. de először meg kell vallanom. hogy egyesülésükből fiktív társadalmi rendet csinál. és írta elő nemzetközi politikájukat. Minden kultúrát használ. buddhista vagy zsidó civilizáció is van. ahogyan brahman. az ember tökéletlensége cáfolja az ilyen érveket. Minden embert meghagy olyanak. állapította meg polgári kötelességeiket. hogy változtassanak életmódjukon. azt mondhatjuk. hogy féljünk attól. de csak bizonyos határokon belül. a jótékonyság olaját öntik a társadalmi kapcsolatokra. a másikat cethalat éve. Az egész ókor többé-kevésbé ilyen ilyen módon élt. melyek veszélyesek az anyagi haladásra. Soha nem volt komoly ok arra. akkor minden más iránt közömbös. de nem fogja megpróbálni egyetlen szokás megváltoztatását sem. melyek elnyomják az egészséges lelket. hogy elismerjenek egy fensőbb tekintélyt. az eszkimót szőrméjében. mert arra nincs módszere. nekünk igazunk van abban. a kínait köntösében. Az ilyen társadalmak csak úgy tudtak továbbélni. A vallás adta alkotmányukat. Voltak és vannak olyan társadalmak. hogy az embert jobb elvűvé és jobb magaviseletűvé teszi. amelyek teljes mértékben a valláson alapulnak. akármennyire tökéletlenek is ezek. melyekben az újonnan megtértek vannak. és mindegyik fölött áll. és egyik civilizáció haladását sem fogja kikényszeríteni egy másik irányába. Újra. Nem kívánja meg. ellenkezőleg mint a tizennyolcadik század filozófusai. Amikor a kártékony gazokat húzza ki. De csak közvetve az. hogy hogyan javítsa meg az erkölcsöt és az intelligenciát a világ rosszabb részein. a keresztény szabályok nagyon segítik a társadalmat. és sokat követeltek egy apróság eléréséért. akiknek szemében a legnagyobb erény dolgok megtagadása és szemüknek állandóan az égi Jeruzsálem felé fordulása. amely a keresztény törvényt és ennek a világnak az érdekeit ezen a világon olyan módon azonosítja. Ha a szavakat túl széles értelemben használjuk. Bőven vannak bizonyítékok. A római államban . míg erkölcsi eszméjének tisztasága folytán megszabadítja a szellemet a pusztító vétkektől és gyöngeségektől. a nép nélkül elképzelni. az egyiket rizst éve. és rövidesen beszélni fogok róluk. hogy a kereszténységet civilizáló erőnek hívjuk. arra kényszerítik az embereket. hogy soha nem értettem meg az ultramodern doktrínát. mint civilizáció. mert maga sem alkalmazott egyet sem. amelyet "keresztény civilizáció"-nak nevez. Életüket nem tudjuk rítusaik és hitük nélkül elképzelni. És noha a vallás ajánlásai kifejezetten erre a pontra irányulnak. nem fognak sokban hozzájárulni a világ fejlődéséhez. mint ahogy rítusaikat és hitüket sem tudjuk nélkülük. országhatáraikat. hozta törvényeiket. és így nyerjenek erőt. ha magukat alávetették egy többé-kevésbé szigorú teokráciának. hogy le fog mondani a földi örömökről. és mindig elégedett a társadalmi viszonyokkal. Biztosan van olyasmi. a vallás fölemeli a szellemben dogmái metafizikai és intellektuális jellegét. akkor hibák hálójában találjuk magunkat. Továbbá. akkor a kereszténység biztosan mindent meg fog tenni hogy létrehozzon egy ilyen javítást.Olyan emberek. mely évezredekig dolgozik a test megjavításáért. kisimítanak minden durvaságot. amilyennek találta.

II. hogy a doktrínák hatását. hogy valaki hívő.). de úgy gondolom. tengerész. ahány város csak volt. Nem akarta az ember külső részét megváltoztatni. és a dekadens teológia a kultuszok nagyszámú egybefonódását és egymáshoz igazodását hozta létre. mint az őt megelőző vallások. melyeket a papok tanítottak a haladás és a társadalmi fejlődés irányaival azonosíthatjuk legjobban. Isis Neith.mindennek nincs jelentősége törvényeink értelmében. és az evangéliumot olyan eszmékkel és képekkel hirdesse. Merkur. a kereszténység viszont ebből a szempontból másképpen működött. Az egyházi könyvek. paraszt. a többi nagyon keveset számít. és koncentráljon saját belső lényére. Nem tartozik kizárólagosan egy civilizációhoz sem. /Kétes hitelességű Evangélium. hogy a kutyafejű Anubis. nem kételkedem abban. Feltéve. melyet minden nemzet a legjobban ért meg. és egy napi cselekvése sem hágja át a vallás előírásait. és emiatt a ritka pártatlanság miatt. és ennek a következményei miatt a törvény magát jogosan nevezhette "katolikusnak" vagy általánosnak. nemcsak a szegényhez vagy gazdaghoz. megoszlott köztük. és valamiféle kultuszt követett. egyet sem utasít el és mindegyiket megtisztítja. hogy vesse meg ezt a külső világot. 4. katona . A gallai vadember gallai maradhat. amikor a gyümölcs már megrohadt a fán. ez volt legnagyobb újítása. Fiatal éveiben annyi Jupiter. az atyák írásai. intézményei zsarnokságának vagy engedékenységének? Lehet halász. gazdagság. világi hatalom és törekvés . és Vénusz létezett. Az egész világhoz szólt. A szentlélektől először megkapta a nyelvek ajándékát (Cselekvések Könyve.hogy a kereszténység fényét megkapja? Semmi. az asztalos története. ruhájának szabásának és anyagának. beszélhetünk a "Türiai Heraklész kultjának nyomainak kereséséről Karthágó törvényeiben". de aki dicsőségre vágyik. és környezetében és a világon fölismerte híveit. aki sokkal kizáróbb. "József.biztosan létezett egyfajta jogi tolerancia a vallásokkal szemben. Egy kétes hitelességű könyvben olvassuk: "Egy erős ember ne büszkélkedjen erejével.bármi. kormányzásának. amit azok tudtak és cselekedtek. Van ezekben a különféle foglalkozásokban valami ami egy bármilyen nemzetiségű ember számára lehetetlenné tenné . Azoktól ellentétben nem ismerte a kiválasztott nép fogalmát. Erő. török. Egyetlen földi létet sem áld meg kizárólagosan. és az Ibiszek oktatták a Nílus menti embereket mindarra. de mást nem. hogy a felelősség mindenért. minden kor misszionáriusainak történetei tele vannak a társadalmi élet külsőségeivel és a társadalmi élettel szembeni közömbösséggel. 9-11. Minden ősi civilizáció bizonyos Istenség alatt lett naggyá. sem a gazdag gazdagságával. Milyen jelentősége van egy keresztény házának. és ha ez az eredmény. I. de féltékenysége egy módon nagyon különbözött a zsidó isten féltékenységétől. más nem számít. hogy minden néphez annak saját nyelvén szólhasson. azt tanította neki. Ha akarunk. ami történt. Újra. Az Isten féltékeny Isten volt. Egyetlen civilizáció sem gerjesztett irigységet vagy megvetést. és mégis . vadász. amerikai vagy hottentotta . A vallás és állam olyan elválaszthatatlanul és szorosan fonódtak egybe.legyen angol. de ezek a késői pogányság termékei voltak. 8. fejezet)/. az anyagi világot. szibériai. nyerjen az Úrban dicsőséget.

hogy a legkevésbé sem akarja a társadalom külső formáit megváltoztatni. vagy olyan követeléseket támasztanánk. sok különféle fajra lehet alkalmazni anélkül. amit kapni is akar. hogy megértse a sátor használatát. melyet nem tudnak teljesíteni. főleg olyanokat tartalmaz. mint amilyen. Az egyház létezésének tizennyolc évszázada folyamán sok nemzetet megtérített. Mindezekben megengedte a politikai viszonyok akadálytalan működését. akik a népek söpredékéből származnak és egy hirtelen bátorság és alázat sugallatára fölemelkedtek az örök dicsőség sugaraihoz . ha a lélek és szellem. Mivel minden embertől azt kérdezi. többnyire ír szerzeteseket. találok bölcseket köztük? Biztosan nem. hogy mindenben. sem eszmék nem szükségesek a megváltáshoz. az egyiptomi Téba gusztustalan remetéit. Ez csak akkor igaz. a modern Európa kedvenc eszméjének tisztelete miatt sem. hogy hogyan tudná lelkét olyan eszmékkel betölteni. akit Szent Bernáttal egy szinten tisztelünk. aki mellé ül a sziklára és csak arra gondol. akiknek nincsenek eszméi. Sem zsenialitás. Szent Zita közbenjárása nem kisebb értékű. és növeli az értelmet finomságával. melyekre hivatkozunk képes fejlődésre és növekedésre. a mártírok légióit. akiknek nevét és emlékét tiszteli az egyház. hogy mit kapott maga. mint a legszentebb európai főpap. hogy eszméket adjon azoknak. Az egyház mindenhez alkalmazkodik. hogy a gyönge és alázatos kedvesebb neki az erősnél. Ha kinyitom a "Szentek élete" c. Nem kell ezt elvetnünk. hogy a kereszténység a fönségesség szellemét ébreszti föl dogmáival. hogy a kereszténység a világnak egy sajátos kultúrát adott volna. még a legszentebb dolgokban is található valami anyagiasság. annak a különleges finomságában. szószerinti értelmében. nem kívánja meg. akkor biztosan lesz egy lelkes misszionárius. hogy járjon. de egy fajtól sem . még az iszaphoz is. Ebben a kereszténység meglepő felsőbbséget mutat a többi vallással szemben. De nem látjuk. Csak azt adja.ha mindezeket a tisztelt személyeket a dogma legügyesebb védelmezőinek. Ha megnézem az angolszász szenteket. hogy fejlődésüket befolyásolnánk. Olyannak fogadja el az embert. nem volt ilyenjük a Földi dolgok iránt. de nem emel föl. Ha limai Szent Rózsára nézek. A kereszténység így nem a szabályos értelemben vett civilizáló erő a szó szokásos értelmében. és csak segít neki járni. Az áldottak köre. Eleinte tiltakozott az antik világban. akik kiváltak erkölcsi tisztaságukkal és alázatukkal. hogy a kereszténység nem civilizáló erő a kifejezés tényleges. Az egyház maga úgy nyilatkozott. Alkalomadtán meg is feddték. annyira tiszta. akkor ez megerősít abban a következtetésemben. de nem alkot. Támogat. és ha egy vadember túl ostoba ahhoz. mint egy "választási edény". mint Szent Terézé. Ha béna.tökéletes hívővé válhat. hasonlítsuk például össze ehhez a jezsuiták hozzáállását a kínai ceremóniákhoz. a hit legbölcsebb harcosainak tartom. Megtermékenyít. De noha tele voltak zsenialitással az eget illetően. melyek a megváltáshoz szükségesek. művet. Célja nem a zsenialitás adományozása vagy az. Azt mondtam föntebb. hogy ebből a szempontból túl toleráns. mondván. amelynek minden hívő része. ahogy azok eredetileg működtek.

hogy hogyan lehet az éhínségtől megszabadulni. Még kevésbé lesznek köztük a ritka és hatalmas zsenik közül. mint amire a természetes erők jogosítják föl. az intézmények vezetésének. amit az előbb mondtam. akik mint gondolhatjuk. noha az evangélium és a megváltás igéje már századokkal ezelőtt eljutott hozzájuk. Tanítani fogják őket hasznos tevékenységekre. jó matematikusokat. hogy megtérítetteik ugyanabban a szociális állapotban maradtak. Tegyük föl. amíg erkölcsüket alakítják. Még az igazságszolgáltatás kérdésében is ki kell hagyni a kereszténységet a megbeszélt témából. ma is őseik barbár állapotában vannak.kérdezi meg. hogy észrevehetően megváltoztassa a politikai viszonyokat és az eszméket az anyagi jólétet illetően. örökké ki lesznek rekesztve a nagy elmék soraiból. Én nem tudok ilyen akciókról. de rendkívül meglepne. hogy a misszionáriusok társadalmi befolyása. az intézményeknek és a társadalmi rendnek a vezetésével. hogy annak ellenére. akkor nem küldhették azért. még mindig hihetnek abban. és nem teszi magasabb helyre a civilizált fajok között. Ha minden faj egyenlő módon képes az előnyöket megkapni. de csak akkor. akik a rosszaság mélységébe süllyedtek saját nemtörődömségük miatt. ha megművelik a földet. sőt puszta jelenlétük elég lesz ahhoz. és megmutatják nekik. ha a nemzetek képesek voltak őket megérteni és iránymutatásuk szerint menni tovább. Mindezek között a népek között biztosan vannak olyanok. hogy a kereszténység érdemeit a korunkra természetes előítéletek fényében értékelje. Egészen természetesnek tartom. lehet hogy nehezükre esik megszabadulni néhány helytelen eszméjüktől. amely a keresztény hit fölvételét azonosnak vallja a határtalan szellemi növekedéssel. Nem lep meg. de ugyanolyan természetesnek tartom. akiket nemzetük követett útjukon. amelyben hosszú idő óta vannak. de mindig vademberek maradtak. Királysága a legirodalmibb értelemben "nem erről a Földről való". hogy az északamerikai cherokee indiánokat a metodista misszionáriusok nagyrészben megtérítették. hogy a mérték megfordult a vallás közvetett akciói folytán. A svédországi lappok. Ezért teljes mértékben cáfolom azt az egységesítő érvet. ha egészében elfogadják következtetéseimet. hogy képzett teológusokat találok köztük. Délamerika törzseinek többsége már századokkal ezelőtt megtért az egyház kebelére. Más szavakkal kifejezve. és így szinte sajátságaik ösztönösen megváltoztatják tanítványaik szokásait. hogy a misszionáriusoknak vademberekkel van dolguk. nem értve meg a szemül előtt látható európai civilizációt. de nem várom el. akik feltűntek jámborságukkal és életük tisztaságával. nagy művészeket. Miután odaadják nekik a szükséges . Ellenfeleim azt fogják fölhozni. Még akkor is. hogy ezek az apostolok szinte mindig (de nem kivétel nélkül) egy előrehaladottabb nemzetből származnak. egy amerikai államot lenne képes kialakítani vagy bármilyen befolyást elérni az amerikai kongresszusban. és attól tartok. Sok ember megszokta. Például azt mondják. vagy jól képzett katonákat. ha tiszta vérű marad. hogy egyenlőséget hozzon az emberek közé. ha ez a törzs. hogy a dán lutheránsok vagy a moraviaiak kinyitották az eszkimók szemét a fényre. hogy mit képes nyújtani. akik keze egymást átfogja az évszázadok között is és folyamatosan megerősíti a domináns fajok erejét.

hogy ők az ősi alleghany faj maradványai. hogyan bánjanak a vízzel. hogy egyetértsek az egyenlőség ügyvédeivel. Itt már az érvek nagyon sántítanak. bizonyításuk első lépcsőfoka az. hogy egyszerűen tagadni kellett volna őket a komoly tekintélyre. hogy iskoláik és egyházuk a misszionáriusok kezében van. de Tocqueville-re hivatkozva. De lehet. de messze vagyok attól. hogy a cherokeek száma állandóan nő. és megtanítják nekik. Így aztán nehéz ténylegesen megállapítani. hogy egy bizonyos területre költözzenek. mi történt ezekkel a kiválasztott népekkel? Az amerikai kormány elvette mindkét törzs ősi területeit. és különleges szerződéssel arra kényszerítette őket. Olyan példákat hoztam föl. Végül.és aki maga ezeket Gallatin nagy munkájából vette (Az északamerikai indián törzsek összefoglalása) . akik saját ábécét fejlesztettek ki maguknak. ha nagyon sikeresek. akkor a tanult dolgokkal olyan sikeresen utánozzák a misszionáriusok szokásait. hogy az európai faj erős nyomást gyakorol tanulóira. akik tulajdonukká lettek. a hadügyminisztérium felügyelete alatt és a protestáns misszionáriusok irányítása alatt arra kényszerítették őket. és végül a betűvetésre is megtanítják őket. aki nagy művében "Demokrácia Amerikában" így utal a cherokeekre: "A félvérek jelenléte megkönnyítette az európai szokások elterjedését az indiánok . ha akarták. hogy kétségbe vontam volna értéküket. mint a többiek. melyeket elűztek vagy megsemmisítettek a fehérek. melyek azt bizonygatják. Apránként sok mindent megtanítanak nekik. mert úgy vélik a tudósok. juhokat fognak tenyészteni és még fekete rabszolgák is fognak dolgozni ültetvényeiken. hogyan építsenek jobb kunyhókat. A. Teljesen képesek lesznek a falusi életre. Ez a két faj elszigetelt maradványa sok nemzetnek. akkor 2300 körül volt harcosaik száma. akitől ezeket a részleteket kikölcsönzöm. mert felsőbbrendűek a többi északamerikai fajnál. hogy ezek az alleghany törzsek hasonlóak az angolszászokhoz pontosan azért. igaz. míg másfelől könnyű föltételezni. Természetes módon mások. Azzal érvel. ahogy a cherokeekkal is történt (Prichard. hogy a mai életmódjukat vegyék föl. hogy mint a cherokeek és a creekek az Arkansas déli partjain. Nos. (Megvitattam Prichard tényeit anélkül. akik tisztviselőként dolgoznak. ebben benne van az a 1200 néger rabszolga is. " Az emberiség természettörténete" 41. ahol saját települési területet jelöltek ki számukra. hogy földjeiket meg tudják öntözni és hogy elkerüljék a járványokat. hogy a bennszülöttek száma növekedett-e. tovább mennek egy lépéssel. míg ma teljes létszámukat 15 000-re becsülik. hogy szelídítsék meg a jószágot. hogy a cherokeek azonosak az európai fajokkal. mert nem tudok annál nyilvánvalóbb példát elképzelni az általános faji tehetségtelenségre. ahol a két faj a leghaladóbbak közé számít. Itt. és hogy ezek a protestáns misszionáriusok többnyire házas fehér emberek fehér gyerekekkel vagy szolgákkal.szerszámokat. mint ha egy faj olyan életmódot vesz föl melyet nem maga talált föl. Az író. hogy amikor Adair meglátogatta őket.azt mondja. ha nem. Azt is elmondja. melynek maradványait a Mississippitől északra találták meg (lásd ugyanott). rész). . és még egy pár európai van köztük.

és uraik vallását kellett átvenniük. Mivel elutasítom az emberiség ilyen letámadását. Ha egy falu állatai elvégzik a legösszetettebb trükköket. hogy ha a legmegvetendőbb busmant vesszük. ha ez állandó tanulást igényel részéről. hogy a vademberek apránként megváltoztatják szokásaikat és társadalmi körülményeiket. amit ösztönösen soha nem tanulnának meg. és föllelkesedhet. akiket keményen oktattak és minden menekülést lehetetlenné tettek számukra. kitelepítették őket. és mindenki. ott látjuk." ("Demokrácia Amerikában" . elvégzik a civilizált élet folyamatait még vadember állapotukban is. megengedem magamnak. melyet a civilizáció kifejlesztett.annyi intelligenciát. és nem kételkedem abban. A félvérben benne van apja esze de nem adja föl anyja fajának vademberi szokásait. hogy valamelyikük is vadállati vagy abba az osztályba sorolható. akkor is. tudunk benne kifejleszteni. civilizálható a mi mintánk szerint? Ez elsietett és felületes következtetés lenne. aki meglepődik rajta.között. . olyan értelemben. hogy emberek. meg kell lepődnünk azon. és megértik azt. Ebből azt következtetjük. hogy az emberi fajok nem egyenlők. melyhez tartozik. hogy sokat. hogy valamennyire alkalmazkodjon a civilizációhoz. hogy a misszionáriusok megfelelnek a . kivétel nélkül. ha már felnőtt. a legelmaradottabb és nyomorúságosabb fajtája az emberi fajnak is képes utánzásra. melyekkel ezt általában megválaszolják. melyeket beléjük ültettek. Továbbá. hogy néhány tanult ember színt adott ezeknek a nyilvánvaló összehasonlításoknak azt állítva. A legalacsonyabb rendű emberi faj. még hosszú út vezet magához a civilizációhoz. De sikereinket nagy hangon kikiáltani nagyon kis intelligenciára vallana. kötet). II. hogy néhány emberi faj és a nagyobb majmok között csak kis értelmi különbség van. noha a protestáns misszionáriusok szükségszerű kapocs a vad törzs és a civilizáció között. mint hajtóerővel. mégis el fognak tűnni a fehér faj beavatkozása miatt.nem mondom. Ezek között a körülmények között el tudom képzelni. ha nem akarnak éhenhalni. ami nem túl hízelgő még a kísérlet alanyai számára sem. hogy noha a cherokeek és a creekek félvérek és nem bennszülöttek. Kis türelemmel és az éhség óvatos használatával. hogy a nép. az még jobban meglepődik a kártyázó kutyán vagy az ebédjét megrendelő lovon! Az emberi csoportok "intelligens cselekvésének" előfeltételeit kutatva túl könnyen megelégedhet valaki. minden nap. de nem hiszem. Szellemi vezetőik kedvesen bánnak velük és meggyőzik őket a munka szükségességéről. biztos. de nem kívánják igazából azok gyakorlatát? Az eredmény a tanulás eredménye. és szaporodnak. ahogy Prichard mondja. megtaníthatjuk az állatokat olyasmire. Természetesen hiszek abban. és meg fogják tanulni az eszmék kivitelezését. amely túl nagy ahhoz. minden oldalról amerikai haderő veszi körül őket. Ahol vannak félvérek. de a gyerekén vagy unokáján . ő a civilizáció és barbarizmus közti természetes kötél.) A háború lehetőségét nyilvánvalóan elvették tőlük. hogy ne figyeljek föl a túlzásokra. hogy ellenálljanak neki. ahogy uraik képzelik el a munkát. De Tocqueville azt jósolja végül. A művészetek és foglalkozások kivitelezése. hogy sikeres mezőgazdászok lesznek. Tudom.

Nem kérem komolyan. szokások és intézmények vagy akár egy európai nép annyira asszimilálódott hogy a haladás ezután éppen olyan természetes és közvetlen volt köztük. Nagy különbség van az utánzás és a meggyőződés között. lengyelek és szerbek (fogják mondani). Elvetheti a mi gondolkozásmódunkat és kialakíthat . amit New Yorkban megtanult. mint ahogy becsületünket. Mutassanak egy helyet. hogy a néger mindenre képes! És akkor. és ebből azt következtetik. az irodalom és művészet. az mindig a fehér befolyás hatására történt. és utazónk hiába keresne. akik zenét tanultak. mint egy fehér ember. mint például Konfúciusszal. Ha az amerikai kormány és annak küldöttei és a cherokeek között hirtelen megszakadna a kapcsolat. hogy néhány vadember különösen ügyesen szánt. legyőzhetetlenül közömbösek a nyugati világ és annak felfedezései iránt. és német vérrel. és ha bármelyik néger valahol kitüntette magát. Caras ezt mondja. ha elmondják nekem. hogy az emberek vegyék át a mi teljes egyéniségünket ugyanannyi idő alatt. és akik írni. beszél vagy olvas. a könyvek. akik bankokban tisztviselők. hogy a fekete fajokban soha senki nem fejlesztett ki semmit az politikában. hogy a többiek irányítanák. de senki nem lesz a civilizáció része anélkül. irodalomban vagy a művészetek terén. olvasni. anélkül. a politikai rendszerek. és melyet könnyen össze lehetne állítani. csak néhány nagyon sápadt másolatát találná meg annak. ahol a vallási elvek mellett eszmék. hogy közülünk vett emberrel. mint amilyennek látszom. táncolni tudnak. Ezek a fehér és indián vér keveredésének eredménye lenne. op. melyek hasonlóak az európai eredményekhez.sok esetben mielőttünk lettek azzá. ahol a négerek hosszan éltek és álltak kapcsolatban európaiakkal egyetlen helyet. mert ezek folyamatosan keverednek az angol. dt. melyet pl. ahol filozófusaink más filozófusok szüleivé lettek. Gyakran hallunk négerekről. az utazó. mint köztünk. ahol tudományaink tökéletesedtek. Az embereket meglepi ez. ahol a nyomtatás fölfedezésének olyan eredményei voltak. ha csak azokat a leckéket ismétlik. hogy önmaga képes lenne haladásra. Egy összehasonlítható ember sincs köztük. A tömegek másfelől. csak a felszínen civilizáltak. {Carus. francia. számolni. aki pár év múlva nézné meg a farmokat. sokkal közelebb vannak hozzánk. amit tőlünk tanultak? Mutassák meg inkább azokon a helyeken. noha olyan sok századon át keresztények . Figyelemre méltó négerek listájáról vitatkozva. A megoldás egyszerű.velük szemben támasztott követelményeknek? Ismerik a társadalmi tudomány teljes rendszerét? Én kételkedem ebben. Blumenbach közöl. De nem vagyok olyan csekély felfogású. és úgy beszélnek. Az utánzás nem vonja szükségszerűen maga után a szakítást az örökölt ösztönökkel. Nem mondom. ahol felfedezéseink új alkalmazásokat találtak. A oroszok. ugyanazzal a lélegzettel meglepetésüket fejezik ki a szláv civilizáció és a sajátunk között.) Mi annak a haszna. csak a magasabb osztályok osztják eszméinket. szobrok és képek terén. de mondjuk a sárga faj zsenijeivel. mint a négerek. új és nem várt gyakorlatot találna ott.

melyek különbözhetnek ettől. mert ez létfontosságú érvelésem számára. éppen olyan könnyen. Csak arra kérem. De soha nem kezdte el. könyvét. Foglalkozom mind az európai civilizációval. A civilizáció szó definíciója. Guizot. Ami eddig használatlanul rozsdásodott. hanem események sorozata. vagy teljesen hiányzik. Hajlandó vagyok sokáig várni munkája befejezésére. és ehhez a tulajdonsághoz viszonylagos mértéket rendelhetek a különböző fajok esetén. Állandóan használok egy szót mely sok eszmét foglal magába. és másokkal. másfelől nem határozza meg egyáltalán a civilizáció szó jelentését. mert másként értelmezem azt. mint egy ünnepelt író. . és el kell azt magyaráznom. most idegen ötletek segítségével saját hasznára alakítja őket. Mert ez vagy létezik bizonyos mérték szerint. hogy kezdje el. hogy földi útja éppolyan sötét és zavaros. az "Európai civilizációt" a fogalmak összezavarásával kezdi. és nagyon jó okok vannak arra. amely megértette az európai civilizációt azzal hogy fölvette a kereszténységet. amelyek önmagukban nézve is nagyon összetettek. rugalmas értelemben. A fajok megváltoztathatatlan ellenségessége megtalálható a kultuszokban.egy másikat. Állandóan új eszmék és ötletek születnek. VIII Fejezet viii. Civilizáció nem egy esemény. a kereszténység nem civilizáló erő. többé-kevésbé logikusan egymáshoz kapcsolt és eszmék kölcsönhatásával létrejött dolog. mikor kinyitja szemeit az evangélium fényénél. és egyetlen népet sem fogsz találni. és eszméit átülteti a gyakorlatba.egy széles. akik között élnek. A történelem minden oldalán kutathatsz. bizonytalan. Meg sem próbálta. néha megállás. Megkülönböztethetjük a kereszténnyé vált pathanokat a megtért hinduktól. vagy nagy tettekre ösztönözte volna a megtérés. ha vitatkozhatok ezzel a nagy tekintéllyel. A civilizációt eseménynek hívja. mint amilyen szellemi élete volt eddig. amikor új társadalmi rendet hoz létre magának. A társadalmi fejlődésnek kettős eredete van. Az eredmény néha szüntelen mozgás. ami azt nem írja azt le. Még egyszer. aki csak Franciaországban különös foglalkozásként ennek a szónak a jelentését és hatáskörét határozta meg. Itt most el kell kissé kalandoznom. A legkevésbé sem kell elbizonytalanodnom ezen a ponton. Szeretném látni négerünket. Guizot az eset szót kevésbé pozitívan és pontosan használja. hogy miért nem az. mint amilyen a szó általában . különösen azért nem. Másfelől Délázsia hatalmas földjein és Európa bizonyos részein nagyon eltérő vallású emberek által vezetett államokat találunk. mint az orenburgi oroszokat meg tudjuk a nomád keresztény törzsektől különböztetni . Szeretném látni. és ez elkerülhetetlen. hirtelen észreveszi. Állandóan a "civilizáció"-ról beszélek. ha addig nem volt civilizált. amely komoly hibához vezet.

melynek külső élete könnyű és fényűző. a szó természetes értelmében". amelyről beszél. mely tisztán politikai jellegű. melyben az emberi társadalom van. Továbbá.. és úgy tartja. Ha kinyitjuk ezt a hosszadalmas és híres könyvet. "a közös ösztön vajon észrevenné-e ezekben a helyzeteket. De itt nemcsak a jólét kérdéseivel foglalkozunk. mint a legszabadabb demokrácia alatt. gyümölcsözővé vagy meddővé teszik őket. Úgy tűnik Guizot nem vette észre. Az eset nem példa nélküli. ugyanúgy halad az elnyomás alatt. ha rossz a kormány. a kormány szempontjai.Minden esetre. Az ilyen alapvető kérdések láttán. Másképpen a vad törzsek vagy az arisztokratikus köztársaságok barbár törzsei között kellene sorrendet létrehoznunk. de esetek és eszmék sorozata. közvetlenül és kibontakoztatják őket. Ez a népek és a civilizáció létezésével foglalkozik. mint a juhokat. és sokkal mélyebbre kell néznünk az indíttatást kutatva . anyagi és erkölcsi élete tunyaságba vagy kábultságba süllyedt. Ez civilizáció? És egy ilyen nép civilizálódik?" Nem tudom. Ez az állapot általános abban az értelemben. de nem volt erkölcsi és szellemi tevékenység. Sok változata van. amelybe emberi társadalmak kerülhetnek. és a civilizáció bizonyos elemi feltételekkel van összekötve. egy állapot. nincs semmi baja. Első helyen mindig és mindenütt a "lét és nemlét" kérdése áll. amelyben egy esemény soha nem az. ha jó esélyei vannak. egy halom elméletre akadunk benne. ha a politikai élet viszonyai megváltoznak vagy a polgárháború teljesen megváltoztatja őket. hogy többé-kevésbé ignorálhatjuk a kormány formáját. mert ez nem érezhető. melyeket nem tudna túlélni. a civilizáció számára nem állapot vagy környezet. a civilizáció nem egy esemény. hogy ténylegesen civilizálódik-e. teljesen független minden kormányformától. Az első elmélet így hangzik: "Induljunk ki egy népből. és kedvezően fejlődhet. hogy annak alkotja egy másik esemény. nagyon "civilizált". melyek vezérelvét keretezik be. melyeket . Tárgyunk komolyabb annál. de meg is szűnhet. egy szóval életet lehelnek beléjük. anyagilag jól tartották őket. nem akarok zsarnokságról beszélni. amelyet létrehoz. az író megkérdezi. Kevés adót fizet. Sok kis arisztokratikus köztársaság volt. kisugárzódik belőle és viszonzásul reagál rá. hanem egy esemény. melyekbe az ember magát civilizálja. de mindenképpen van elnyomás. az ősi és modern időkben. melyek így kezelték alattvalóikat. melyek létrehozzák őket. Ez nem jelenti azt. Az igazságszolgáltatás jól működik az emberek között. Ezek szorosan össze vannak kötve a társadalmi szervezet egészségével.az erőket. de a nép. amellyel képes körülvenni sajátmagát. egy környezet. a gazdagság és a nyomorúság természetes módon másodlagossá lesz. Miután megemlít bizonyos számú helyzetet. fejlődése páratlan lehet. melyek függetlenek a politikától. ha csak egy esemény lenne. és nem szűnik meg létezni. amely elsőrendű az egyének számára.

Guizot hozzáveszi a tárgyhoz. mert az első kettő esetén olyan körülhatárolt értelmezést ad a civilizáció szónak. Bármilyen erősek is voltak. melynek prototípusa Asszíriában van.. és nem . de a szabadság eszméje hiányzik belőlük. és az anyagi fejlődést és az erkölcsi haladás egy bizonyos módon lenne összehangolva. spártaiak nem léphetnének be a civilizáció templomába. melyeket kormányformájuk miatt Guizot nem hajlandó a civilizációképesek közé sorolni. Így míg Giuizot kiosztja érdemdíjait a népek között. amelyet a világ egyetlen nemzete sem képes elérni. ha megnyitottam egy ilyen vitát. "nemes és igaz érzelmek szunnyadnak. melyet "lágyan kormányoznak. és Németország birodalmi szabad városainak lakói sem. de elnyomás alatt tartanak". de tűrhető szinten van. ugyanígy azokat sem. Nápolynál vagy Rómánál. még nagyobb nehézségekkel is szembe kell néznie. tibetieket. . de emellett. Ezek a kis arisztokratikus államok.. Mindenkinek oszt egy kis igazságot. és olyan különbségeket tételez föl. ebbe a helyzetbe került a legtöbb ázsiai nép. politikai szabadságuktól és kormányformájuktól függően. de más részről teljesen be voltak foglalva a német faj haladásába vagy hanyatlásába. Génua vagy Velence és mások bármilyen módon is kisebb értékűek lettek volna Milánónál. Vallási és erkölcsi értékei bizonyos szintig kifejlődtek. karthágóiak. Férfias képességeiket aláaknázta a papság uralma" Így ugyanabba a börtönbe rakja az arisztokratikus népeket. Így. hasonló kultúra egyesítette őket. melyet én képzelek el" mondja. hogy Pisa. melyek ereje és szabadság egyaránt össze lenne keverve. a legtöbb esetben sajátos. de a velenceiek. Nem akarok Guizot utóbbi két föltevésével foglalkozni. megosztották egymás között a közös civilizációt. mint a hindukat. e szempontból a különféleképpen kormányzott. Az általános ösztön biztosan támadva érezné magát. egyiptomiakat. például a hinduk. génuaiak és pisaiak sem. valójában széthasítja a fajokat. Egyik sem keresheti meg önmagát. A pont részletesebb megvitatása aligha illik ide. de fajilag hozzájuk nagyon közel álló néphez igazodtak. Svábföld és Thüringia császári városai politikailag meglehetősen függetlenek voltak. amely uralkodó volt a szomszédos királyságokban. mert erkölcsi és szellemi igényeit figyelembe veszik. akkor el kellene kezdenem (gondolom. Ez a következtetés önmagában túl erőszakosan ellentmondásos a közvélemény előtt. noha a föníciaiak és a karthágóiak messze voltak egymástól. peruiakat. a népeknek olyan intézmények uralma alatt kellene élni. etruszkokat. Egy népben. melyhez folyamodik. A kormányt és az egyházat szigorúan el kéne választani. mint elmélete részeit. és ezért nem folytatom. Ahhoz hogy elérjék. japánokat és a modern Róma néhány területét is. egyszóval a múlt néhány évszázad egyetlen erőteljes városa sem. egyedi kultúrát képviseltek. akik "anyagi élete kevésbé könnyű és fényűző. Nem tart egy népet civilizáltnak. helyesen) elutasítani azt. amit nem hagyhatunk jóvá. Az olasz köztársaságok ötletek és vélemények mozgalmában vettek részt. melyek nem léteznek. ha nemcsak a föníciaiak. Maga Guizot számol ilyen érvvel.

mint győzelmeiket. barbároknak és vadembereknek fogják nevezni. von Humboldt. az alattvalóknak nagyon körülhatárolt jogai lennének. Ha a civilizáció egy bizonyos kormányzási forma függvénye. És aztán gondoljuk meg ennek veszélyeit. nagyon könnyen megközelíthetőek. kötet. Vannak olyan törzsek a déli Csendes Óceánon és másutt. ők egy bécsi vagy pétervári rendszert fognak előnyben részesíteni. A kötelék túl laza. Föltételezi. a nyugati óceánban fekvő sziget volt képes volt képes teljes értékű civilizációra. Ami engem illet. Így egyetlen európai nemzetet sem tudnék megóvni attól a gyanútól. Egy ilyen elv kissé szűklátókörű. Amikor a kultúra megállapítása a személyes érzés függvénye lesz. Ha egy civilizációt a viselkedés lágysága meghatároz. megfigyelés és tudomány hamarosan szóba sem kerül a kérdés kiértékelésénél. Végül. hogy egy rendszer. hogy a barbarizmus állapotában van. akkor az értelem. akik ezt másként látják. I. és belső érzéseikben. vagy arról vitatkozni. Guizot meghatározása nekem nagyon kezdetlegesnek tűnik akár csak összehasonlítva Wilhelm von Humboldt meghatározásával: "civilizáció az emberek emberiesítése külső szokásaikban és intézményeikben. legalábbis nagyon tökéletlen.oldal/ Ennek hibája éppen ellenkező a Guizot-félének hibájával. Senki sem fogja ennek a logikáját megkérdőjelezni. míg azokat. és mivel a civilizációt mindig egy egyedi és egyetlen politikai szabvány szerint kellene mérnem. Néhány merész lélek saját kedvenceit fogja előnyben részesíteni. hogy a brit intézményeket tekintse a legtökéletesebbeknek. és hogy még az igazi elvet sem fedezte föl senki William és Mary uralkodása előtt. bevezetés. De nem érzem azt. hogy a civilizált emberek kormánya alkotmányos és népképviseleti alapokon áll.szabadna a válaszvonalat eltolni. tetterejüket és kereskedelmüket. melyek ezekre vonatkoznak /W. hogy másoknak ne tartoznék tisztelettel és csodálattal. akkor nem lesz megegyezés a témában. az alkalmazások mezeje túl széles. akik azt jól használják. és kizárólag azokat díjazni. és vissza fogja utasítani. hogy az idők kezdete óta csak egy kis. az angolt. 37. akik a Rajna és a Pireneusok között laknak. Természetesen teljes mértékben tisztelem és csodálom azokat a nagy népeket. egyetlen egyet tekinthetnénk igazán civilizáltnak. Sok nép. Azt mondani számomra túl kegyetlenek és lealacsonyítónak tűnik az emberiség számára. Über die Kawisprache auf der Insel Java. és mégis egyetlen egy ember . mely valaha is élt. akik erejét és csodálatos cselekedeteit a világ minden sarkában látták. amely ilyen következtetéshez vezethet. amelyek rosszul használják parlamentjüket. Végül az összes élő nemzet között. A legfejlettebb ember az lesz. akinek ugyanaz a véleménye mint a meghatározónak az uralkodó és a nép kölcsönös feladatairól és kötelességeiről. akik nagyon lágy természetűek és nem támadó fajták. csak a párttagság fog szerepet játszani. amelynek jelleme kissé durvább. néhány hibája ellenére Franciaországot fogják a világ legcivilizáltabb országának tartani. akkor több mint egy primitív törzsnek joga lesz arra. a többsége azoknak. végül el kellene utasítanom azokat az alkotmányos országokat is. hogy magát néhány európai nemzet elé tegye.

sem. még a legnagyobb boldogság és stabilitás idején is. Az olyan kitűnő gondolkodó. A tiszta értelem kifejtésére rendelkezésre álló szabadidő nagyon csekély. hogy a miénktől meglehetősen idegen kultúrák. Hogy ez így van. De ezek kívül állnak a nagyobbfajta munkákon. "A kultúra" mondja "teszi a humanizált népet társadalmi viszonyaiban olyanná. ahogy a mindenséget lehet látni. Ennek az elméletnek az alapján nagy különbség van aközött. akitől (ha jól értem az elvet) megkaphatjuk a pontos elvét annak. akik maguk csinálta tűzszínű köntösöket viselnek. sem a legkitűnőbb művészeket nem teremti meg. és nagyon erőszakosak. Megkockáztatom azt a gondolatot. olyan ideális módon. ahol összegyűlt az összes benyomás a működő szellemi és erkölcsi erőkről. költőkkel. Minden kétség. képes volt arra. amit Humboldt lát az emberi civilizáció általános szintje és a tökéletesség között. akinek természetében valami egyszersmind magasabb és teljesen személyes. akik a tengeren hajóznak nagyon jó hajókkal. hogy ezek valójában sajátmagukat adják vissza. Annyira tartózkodnak a háború keménységétől. és a fejlődés utolsó és legmagasabb fokán a "teljesen kialakított ember" áll. melyet kevés nagy elme ért el. amit Goethéről és az "olimpiai csöndesség" -ről mondtak el nekünk. melyek neki nagynak és szépnek tűnek (amilyenek valójában). művészekkel. Itt áll a "teljesen kialakított ember". mint von Humboldt biztosan látta ezt. hogy berlini filozófusunkat kevésbé foglalkoztatja a valóság leírása. melyek körülötte harmonikusan összeforrnak és jelleme és érzékenysége fölveszi őket. vagy akár a tüzes malájok mellé. és állandóan folyik a küzdelem a természettel és a világmindenség törvényeivel. akik bizonyos módon magasan fölötte állnak azoknak. hogy európai társadalmunk sem a legfennköltebb gondolkozókat. azt könnyen megmutatja az. mint a brahmanoké például. másfelől nagyon intelligens ágensek. művész és tudós. és egy fokkal a fölé rakja a kultúrát. sem a legnagyobb költőket. hogy a nagy tudós véleménye ellenére. a következő fokozat a kulturált ember. egy mód. ezek élettel való felruházása és ezek mozgatása a térben. Teljesen egyetértek von Humboldttal ebben. ahogy a földműveléstől vagy az egyszerű kereskedelemtől. a költő. amikor a rendszer tetőfokához érünk. akiket legjobban csodálunk. hogy megérti a tudományt és a művészetet." E szerint a hierarchia szerint a világ egy másik korát látjuk (azaz a világot annak fejlődésének második szintjén). " Ebben a gondosan kidolgozott rendszerben a "civilizált ember" egy lágy. amely megmarad ezen a ponton. amely az előzőek fölött áll. hogy olyan embereket hozzon létre. az hamarosan szétfoszlik. és árukkal kereskednek az Indiai Óceán keleti kikötőiben. Ez a különbség olyan nagy. tette volna őket a mogorva norvégok elé. mint bizonyos absztrakciók elővétele. Igaz az. hogy a puszta létszükségleteket megteremtsük. melyeket maguk csinálnak. aki dicsérte őket. tudósokkal. amely egy harmadik fokozatot tartalmaz. ahhoz hogy általánosan meghatározzuk és . humanizált ember. Szerető és szimpatikus lényekkel töltve. Ezért a civilizáció mellé.

ahogy Humboldt teszi. akkor legalábbis egy pillanatra le kell vetnünk előítéleteinket egy bizonyos típust illetően. ahol mennem kell. hogy nem képesek több civilizációra. és meg fogom próbálni annyira megvilágítani. . mind az erkölcsire. mint a kezelhető dolgoknál. Nem könnyű számomra. mint ezt sokan gondolják. hogy van ennek az ösztönnek a két oldala kiegyensúlyozva. amelyek jobban beilleszkednek a gyakorlati tapasztalatok közé. Vizsgálataim engem egy alacsonyabb. hogy abba beférjen Humboldt első állomásának embere. Nem szabad hálónkat olyan szélesre hagyni. Olyan eredményekre vágyom. hogy mindenkit visszautasítunk és csak a harmadik lépcsőfokon álló filozófust engedjük be. Némelyikeknél a testi szükségletek a legfontosabbak. hogy bármit is tettek volna körülményeik megjavítására. mint mások. de nem nélkülözik teljesen a lelki élet csillogását. és az elképzelésnek nagyobb értéke van a soha nem látott dolgokat tekintve. az látni. szivárványszínű szappanbuborékokként szállnak föl az éterbe. Másfelől nem lehetünk olyan zártak. és annak alapvetően absztrakt természetét gyarló szavakkal a hindu filozófusok elképzelésével lehet összehasonlítani. A civilizáció szempontjából ezt nem tekintem oknak arra. egyformán erőtlenek arra. Másfelől a legtöbb néger törzs. és figyeljen a kanyargós sikátorokban. hogyha más utakat követek. és eredményeit csak elszigetelten és egyéni módon mutatná meg. hogy a század két leghíresebb embere mellékutcákon tévedt el. hogy célomat botladozás nélkül érjem el. Egy törzs nem olyan visszamaradott. Ez túl szigorúan körülhatárolná az emberi alkotást a haladás után. akit én nem tartok civilizáltnak csak azért. hogy a négereket magasabbra tegyem. az alvó istenséget körüllengő álmok természete szerint. hogy ne fedezhetnénk föl ösztönös törekvését arra. vagy hogy elmélkedjem. az én vizsgálataim az erőre szorítkoznak. prózaibb szinten tartanak. mint ők. amely a tömegekben kifejlődött. a csúcsokról. A legprimitívebb népek intenzitása soha nem azonos. hogy kinyissák börtönük falát és fölemelkedjenek alacsony szintjükről.kritizáljuk a civilizációt. mert lágyabb a jelleme. az emberi társadalmak jólétének mértékét. másoknál a szemlélődésé. hogy kielégítse anyagi és erkölcsi szükségleteit. És bízom magamban. hogy kellő mértékben vegyítsék a cselekvést és az eszmét ahhoz. amennyire csak képes vagyok tárgyam eredendő sötétségét. hogy figyelembe vegyem. és annyira visszamegyek. helyet adva másoknak. ahogy Guizot teszi. hogy türelmesen kövessen. amennyire ezt épületem lehetővé teszi. Meg kell kérnem olvasómat. Így a sárga faj brutális hordáit úgy tűnik a testi szükségletek uralják. Látószögem korlátozott mértéke megtiltja számomra. mind az anyagira. Mert az évszázadok tapasztalata megmutatta. akkor felülvizsgálom kiindulásomat. Von Humboldt rendszere nem értékeli a nemes elme finomságát. Sok idő telt el anélkül. melyeket kevés ritka nagy elme ér el azok ritka csillogásában. A fajok közti első és legnyilvánvalóbb különbség abban rejlik. bevallom. mely valamekkora fejlettségi fokot elért. kevésbé aktív. és aztán szétpukkadnak. melyek egy alvó istenség agyából indulnak ki.

és az anyagi folyamot purusának. Ugyanazok a belső különbségek. Természetesen ezeken a kifejezéseken nincs dicséret vagy lebecsülés. akkor ugyanazokat az igazságokat fedezzük föl. Ezt a képet sok mongol törzsnél látom megvalósítva. amely időnként elkerülhetetlenül . is mindig kétféle ösztön hatását látom. ami hatókörükbe jön. és azt. és rátermettséget mutatnak a kereskedelemre. láthatjuk az emberiség életének bizonyos pillanataiban a két alapelv kifejezett váltakozását. és az egyik vagy a másik irányba hajlottak. azt prakritinak.) Továbbá. ahogy a civilizáció létráján fölfelé haladok. a női elvnek. szélesítette társadalmi kapcsolatainak látókörét egy nép nevének dicsőségére. amelyek a testi igényektől inkább eltávolodik. Ha azokhoz a fajokhoz tartoznak. Először értünk el valamihez. mint egyetlen társadalmi kapcsolattal. Attól a pillanattól kezdve. amikor az egyik túlsúlyba jut a másik rovására. akkor azt fogjuk látni. Nem ismerem ezt a könyvet. hogy javítják eszközeiket. hogy a gondolatok vagy a cselekvés van-e túlsúlyban. és így nem tudom megmondani. amikor az emberek csoportja.De az emberi haladás legalacsonyabb fokozatai. még a vérkeveredés után sem. Ezek valójában jobban meg vannak jelölve. és elhagyom azokat a csoportokat. hogy mindent magukkal ragadnak. külön voltak. mint azelőtt. és a változás eszméit fejlesztik ki. Ezek a fajok egy fokkal az abszolút barbarizmus fölött vannak. akiktől több aktivitást várunk el. mint azelőtt. hogy az egyik megtermékenyíti a másikat. hogyha ugyanazt az ösvényt követjük. akik nem teljesen elégedettek azzal az ágakból csinált kunyhóval. a két ösztönös iránynak látjuk két ágát. Az ellenkező viszonyokat. mint a papok. De az természetes. ahogy erősebben folynak. azaz férfi elvnek nevezhetjük. vagy ez erővel. amit én szellemi folyamnak mondok. az anyagit és a szellemit. melyek társadalmi rendszere nem elég erős ahhoz. amit civilizációnak lehet nevezni. és díszeiket. de egyre inkább csak fosztogató akciók formáját veszik föl. melyeket az első két állapotnál fölsoroltam. csak azt mutatják. A szamojédok és néhány polinéziai néger fölött vannak azok a törzsek. hogy nagyszámú lakost irányítson. találjuk meg a nyugatafrikai Dahomeyban és a kafíroknál. melyek a kormányépületen vannak. amelyeknél hol az egyik. Így különféle eredmények következnek. akiknek a faji elemeik olyan erősek. Meg fogom kísérelni útjukat nyomon követni. fegyvereiket. Használhatjuk itt a hindu jelrendszert. Most folytatom utamat fölfelé. és a nemzeteknek különféle minősége jön föl a felületre. Ezek a változások a vérkeveredéstől függenek. amikor még a csoportok. ahol a katonák fontosabbak. Háborúik még mindig kegyetlenek. és magukba olvasztják. Azokat tekintem most. Hatalmas területet uralnak. Valójában az anyagi kényelem és a testi jóérzés lesz az emberek fő célja. és csak ebben a harmadik fokozatban igazán fontos hatásuk. attól függően. hol a másik dominál. ahol elveiket többé-kevésbé tökéletesen hangolják össze. hogy elve azonos-e az enyémmel. melyek most együtt vannak. mely törzsként indult. és magasabb szinten a quichuak és a perui aymaraknál is. megvannak a harmadiknál is. ( Klemm [Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit] a fajokat "aktív" és "passzív" emberekből állókra osztja. és valami jobbra vágynak.

Ilyen környezetben civilizációjuk nem tudott olyan mértékben haladni az anyagi oldalon. az azért volt. Ha követjük a nemzeteket az évek során. Így két csoportra tudom az embereket osztani. így a férfias elv nem tudott kellőképpen tért hódítani köztük. A másik részt tekintve látjuk. De ahogy a fehér emberek egyre inkább dél fele törekedtek. különösen a yunnaniakkal. hogy ők meditációra vannak és nem tevékenységre. hogy a másikban szűkölködnének) érheti el társadalmi életében a kultúra megfelelő szintjét és ezzel a civilizációt. míg a hinduk a másik jelleg jellemző típusai. A szembenálló táborban Egyiptom és Asszíria népei foglalnak helyet. legyen az erkölcsi vagy szellemi. akik végül is győztek. és csak olyan fajok. azt látjuk. A különféle törzsek egybeolvadásával. noha a fölosztás egyáltalán nem abszolút érvényű. melyeknél az egyik elem bőségben található meg (anélkül. természetesen. hogy az emberi tevékenység eredeti forrása. Ennek ellentétének tekinthetjük a régi rómaiakat. és a nagyszámú nőies elem magába olvasztotta őket. ahogy szellemileg haladt.megtörténik. hogy eredeti természetük megváltozott és teljesen új temperamentumuk alakult ki. hogy a civilizáció majdnem mindegyiküket megváltoztatta a két elv váltakozásával. ami azzal járt. külsejük kevésbé teljesen haszonelvűvé vált. Következményeik nagyon fontosak. a rómaiak korai köztársasága és a germán törzsek. mert vér szerint a "férfi" jellegű lakossági csoport sokkal nagyobb számú volt. és érzékenyen megváltoztatják a civilizáció jellegét. IX. állandóan fölerősödött a kelták és szlávok beszivárgásával. Északeurópában a materialista ág. A kínaiak után következnek az ősi Olaszország népei. mondván. és csak akkor változtak meg valamennyire. a férfias behatások fokozatosan elvesztették erejüket. Fejezet . akik hasonlóképpen voltak szervezve. vagy legalábbis miért folyt nagyon lassan a múlt évszázadaiban. Ezek a hindusztáni emberek mögött állnak. mikor a görögökkel. Ez alól van néhány kivétel. ahogy ezeknek a forrásoknak a hatása alá kerülne. elrontva annak stabilitását. Mikor legkorábbi hódításaik elsősorban olyan fajokkal hozták őket kapcsolatba. Hogy ez a folyamat miért állt le. mint sajátmaguk. Északkína népei eleinte teljesen materialisztikusak voltak. a "férfias" vagy "nőies" egyike. A "férfias" kategória elejére a kínaiakat tettem. akik természetüktől fogva anyagiasak. mint a "női" jellegű. A görögök belső fejlődése nagyon hasonlít a hindukéhoz. Az ilyen tényekből azt következtetem. mint Piemont és Északspanyolország. a két áramlat. afrikaiakkal és keletiekkel keveredtek. hogy a hinduknak nagy hajlamuk van a természet fölé helyezni magukat. melyet a legjobb germán törzsek képviseltek.

Ez közvetlen következménye az előbb elmondottaknak. Mert attól a pillanattól fogva. hogy egyfélét kedvel. mert ez alapvetően teljesíti legkedvesebb vágyaikat. De ameddig az eredeti kiindulás alapelveinél marad. amikor az irányadó elv általában rugalmatlan ás abszolút.mindazzal együtt . hogy törvényeit vagy azok jelentős többségét másokra is érvényesíteni tudja. Később a változtatások állandóak lesznek. annál kevésbé veszélyeztetik társadalmi építményüket támadások. A stabilitás és az egyéni érdekek együttműködése mellé. mégpedig ahhoz. Ha egy embertömeg valamilyen szempontot elfogad. Az egyének érdekei csak magányban virágzanak. hogy valóban gyümölcsözők és meggyőzőek legyenek. Minél tisztább egy faj vére. instabil. és ezek arra törekszenek. melyek úgy érintik meg egymást. bizonyos módon illeniük kell annak a népnek a gondolkozásához és érzéseihez. hogy megcsonkítsa ezeket. Ez az általános tetszés alapvető tulajdonsága a civilizáló ösztönnek. A civilizált társadalmak különféle jellege. akiknek fölajánlkozik. Egy elvhez ragaszkodik. hogy nem károsítják a másikat. mert az általános gondolkodás azonos marad. hogy bizonyos elvek uralkodnak fölöttük és egyesítik őket. és azzal vigasztalja magát. Noha ingatag. és ezt az elhatározást véglegesnek mondják. mert a tömeg sokfélébb és elveszti azt a tulajdonságát. Ez egyedül teszi azt élővé és aktív erővé. különösen a civilizáció hajnalán. Az eszmék rendszerének ahhoz. A civilizáció szó definíciója /folytatás/. és annak legnagyobb dicsősége. amikor az emberek elfogadták mint közösség. Amikor nyilvánvalóan nincs hasonlóság. és beleegyeztek abba. mind eszüknek tetszenek. A civilizáció másik nem változó jele az. a női nemzeteket a képzelet igényei érdeklik jobban. és óránként változik. amit az nyújt és amit követel. örökkévalónak hiszi magát. akkor születik meg a civilizáció. és tovább vonul valamiféle paradicsomi cél felé. egyfajta irányítást elfogadnak. és a társadalmi élet állandóan hajlamos arra. a civilizációs ösztöne olyan erős. mint elődjei. hogy Isten változtathatatlanságát kölcsönzi ki az ember javára. hogy stabilitásra vágyik. A férfias nemzetek alapvetően a jólétet keresik. Egy ilyen változás néha igazi haladást jelent. akkor ettől a pillanattól fogva a kultúra születőben van. hogy kielégítik a nép belső szükségleteit és mind szívüknek. ez volt első lépésük az irányító elv elfogadására . hogy ezért egyéni áldozatokat hoznak. De a stabilitás utáni vágy nem elégülhet ki hosszan. vagy női jegyeket visel. de ismétlem. A közösség nem gratulálhat magának mindig az eredmény miatt. hogy hamarosan minden áron eléri az isteni tulajdonságot. A mi civilizációnk nem magasabb rendű. ez azért van. egyetlen faj uralkodása következtében. egy harmadik és negyedik jellemzőt is be . amikor egy sokaság egyesül a zászlók alatt. vagy pontosabban kifejezve. Ha egy nemzetnek. (noha gyakorlatban állandóan tagadja azt). mely vagy férfi. állandóan meg fogja próbálni javítani és stabilizálni magát. hogy megváltoztassák magát az épületet. mint törvényhozásának alapját. hogy a civilizáció egyik fő ismérve az. akkor bátorságot vesz magának. ha ezek olyan szerencsések.ix. A vér keveredését az emberek alapelveinek változása követi.

és a fényes nappal éjszakává válik. Az ember számára semmi sem épül. és az elméleti tudományokéba. amely nagyon állhatatos követeléseket támaszt eszükben és szellemükben. mind annak fokában. a megfigyelés ereje gyakorlatilag nem létezik. Úgy gondolom. nem. és viselkedésük és intelligenciájuk kifinomodott. hogy a fejet és nem az öklöt használják önvédelemre. A szobrászok mellett az irodalomban is mesterművek állnak elő. a metafizika annyira változatosak. A fő népek társadalmi igényei nem jelentkeznek ugyanolyan erősséggel. De mikor az ideálok és látomások birodalmából a hasznos találmányokéba megyek át. De a tibetiek nagyon kemény éghajlat alatt élnek. A néhány létező kicsinyes és terméketlen. Mik egy hindu anyagi szükségletei? Rizs és vaj az evéshez. Nagy emlékműveket építenek. Mivel az ő civilizációjuk külső jegyei nem valószínű. mint az ilyen előfeltételek mellett levont következtetések. amennyire szövevényesek és alkotóak. A hasznos fölfedezések ritkák. melyeken ezek alapulnak. és az erőszak gyűlöletét . sok olyan . hogy egy társadalom fejlett-e. Míg a kínaiak folyamatosan találtak föl dolgokat. annyi munkával. kőhegyeket vésnek ki. melynek az a következménye. és így minden anyagi javulásé. az indiaiak kevés eszmét gondoltak ki. Különösen ezek mutatják meg. Így viselkedésük és intelligenciájuk nagy különbségeket fog mutatni mind fajtában. és az ember gondolatai egy arcmozdulat nélkül zuhannak le egy mérhetetlen szakadékba. E két nép fő érdeklődését vallásos és filozófiai fejlődésük adta. mindegy hogy melyik csoport tagjai. hogy ezeket részletesen kidolgozzák. hogy megfelelnek a mieinknek. ahol az emberek tömegei békésen próbálják kielégíteni igényeiket. szövetruha mint ruhatár. és nem ugyanazon dolgok felé fordulnak. mint civilizáltat. Ez a formula minden népre érvényes. most összefoglalhatom képemet a civilizációról. Semmi sem felületesebb és így kétségesebb. és mi célból? Az Istenek tiszteletére. hirtelen lezuhanok a magasságból a mélységbe. A mérték túlságosan átment az intellektuális oldalra. és nem vették maguknak a fáradságot. gyakran túl gyorsan arra a következtetésre jutunk. azt a viszonylagos stabilitás házának látva.kell vezetnünk a társadalom civilizációjának jellemzésére. Ez a két utolsó jellemző a szellemi javulás forrása. mint irodalmukból tudjuk.más szavakkal azt. Ezekkel áll kapcsolatban hogy idegen népeket gyakran rosszul ítélünk meg. most eljutunk a kérdésig. A teológia. A nőies költészet a civilizáció büszkesége. kivéve a síremlékeket. Föltéve. Hatalmas épületek állnak. hogy az megdöbbentő. vagy nem. hogy barbárok vagy értéktelenebb nálunk. hogy ezek a föltételek fönnállnak. Úgy gondolom. Biztosan csábító körülményei egyszerűségét az éghajlattal magyarázni. hogy minden kultúra egyenlő-e. hogy szinte minden ez alatt a civilizáció alatt végzett munka egyesek hasznát és a többiek kárát szolgálta. A görögök. melyet eddig említettem. Így nincs egyensúly a női és férfi alapelvek között. és szerénységük mégis figyelemre méltó.

nemesebb formában jól fölismerhetőek. ami a férfias alapelvek fő erejét (de nem minden erőt) vesszük tekintetbe. és nem tud újra kezdeni. bebizonyítják. De ez nem alapvetően szükséges. bárhol is találjuk azt. mert a katalánok és a piemontiak biztosan melegebb éghajlat alatt élnek. amiért mi mai társadalmunkat becsüljük. Már eljátszotta szerepét a korábbi időkben. sokrétűsége és termékeny volta. és ennek következtében a germán úttörők elvesztették volna néhány babérkoszorújukat. Míg a rómaiak. Civilizációnk a germán törzsek keveredéséből keletkezett az ősi fajokkal. Ezt nem a nap erőssége okozza. mely vérükkel keveredett. noha többet tettek. különösen Európának. akkor mára a pozitív tudomány nyerő lenne. Ugyanez igaz Belgiumra és Északfranciaországra is. Északamerikában. . A teuton és néhány szláv csoport kivételével a világ felénk eső részén minden fajnak csak kevés anyagi ösztöne van. de elsősorban a germán elem érintésének a jele. hogy ha Déleurópát nem szállták volna olyan gyorsan meg az ázsiai és afrikai jövevények.tudományos feljegyzést hagytak maguk után. Ahogy továbbmegyünk dél felé. egyfajta máz a felületén. hogy hogyan kezeljenek. Angliában. leromlott és nagyon különféle elemek eredményei. aminek gyakorlati jelentősége van. A nőies. nem léptek nagyon messzire előre. és azért tűnik elsősorban szembe. a hasznossági irányzatok.és még több is kereszténnyé válhat .anélkül. Az első . a birodalomban emelt hasznos épületek elég tanúi társadalmi elveiknek egy időszakban. egy olyan egyesülés. mert sok nemzet keresztény. de nagyon különböző erőkkel. ijesztő gyorsasággal terjedt bennük. hogy a mi civilizációs körünk része lenne. vagy nőiesített fajok nagyobb részét foglalják el a földgolyónak. és megakadályozta. ahol mindig nagyon gyorsan megértenek valamit. A felfedezések gazdagsága. ez kizárólag a vér befolyása. Sokkal nagyobb mértékben volt telve női sajátságokkal. Ahol az emberi családnak ez az ága volt uralkodó. akiket germán őseink ösztönösen tudták. és a kéthajtóerejű erőket sokkal harmonikusabban egyesítette. melyek méltatlanok voltak hozzájuk. Az ötödik század hódítói Európába a kínaival azonos szellemet hozták. De szervezési tehetségük. miután átléptek történelmük delelőjén. amit már mondtam) jellegzetesebb. melyek keveredtek az ősi kultúrák fajainak lehanyatló töredékeivel. amely elsősorban férfias csoportokból áll. mert ez a modern állam külső jegye. törvényhozásuk. mint a másik. a galltól a celtibériaiig. hogy a természet türelmes kutatásához szükséges tulajdonságaik fejlődjenek. Hollandiában és Hannoverben ezek uralkodnak az emberek más ösztönei fölött. természetesek és többé-kevésbé sikeresek. mérsékeljenek és változtassanak meg. mint a görögök. ezek az irányzatok gyöngülnek. a celtibériaitól az olaszok és más latin fajok névtelen keverékéig. sokféle fokozatukban. lefele menő fokozatot képeznek. mint a provencei vagy bas-languedociak. Kultúránknak két általános vonása van. Mert az ázsiai vér. Ez a másik jellemző (hogy megismételjem. és ez keresztény. A tömegek.

a numidiaiakat nem érdekelte az. mint Szofoklészt. A pun háborúktól számítva a rómaiak. előnyeivel és céljaival szemben. A római népnek csak egy kis része őrizte a titkot és tartotta azt fontosnak. hogy az eszmék és cselekedetek. de valójában csak a görög szónokokból állt. ami Galliából vagy Spanyolországból származott. A tömegek minden időben csak eltűrték azt. az emberek tömegeiben mélyen vannak gyökerezve.jellemző ezzel szemben elhatározó és pozitív. ami a világ más területeiről származott. csak a fölsőbb osztályok számára létezett. A politikában néhányan többékevésbé demokráciát akartak. De végül is az itt vitatott eszmék mind olyanok. melynek kultúrája kifinomultabb volt. azok legjobb idejében a polgárok teljességét irányította. Aesküloszt lehet. Így amellett. mind Pindaroszt. az alsóbbak ebből a szempontból eléggé közömbösek voltak annak természetével. Európa népei soha nem értettek meg semmit annak ázsiai és afrikai elemeiből. számos emberfajta élt ott. akik semmit sem csináltak. nem az alatta levő népek meggyőződése miatt. hogy jobban szerették. de egy sem osztott más kultúrát ezzel. mint a hivatalos civilizáció. az ország civilizációja egységes volt és kétségbevonhatatlan. A viták csak az arányokat érintették. Ennek eredménye egy nagyon összetett és képzett társadalom volt. Az irodalom terén. és ezért hatásuk megfelel a legtöbb ember ösztöneinek. gyöngesége és másféle közömbössége miatt. akik azt ateisztikus jogrendszerré építették föl. ott a ránk jellemző civilizáció nem létezik. de ugyanabból a forrásból származnak. Ahol a germán elem soha nem volt jelen. amelyet elfogadtak és amely uralkodó volt. mások a parthenoszi Athénét. A rabszolgát urától érte. mások többé-kevésbé oligarchiát. aki a közigazgatásban vagy a pénzkeresésben tevékenykedett. vagy akik egyáltalán nem voltak civilizáltak. Az alapvető pontokból levont következtetések gyakran ellenségesek voltak egymáshoz. . a gazdag ember rendszerévé. Alaeseuszt. A vallásban néhányan az eleuziai Demetert imádták. akik a filozófiai alapot adták. hanem azok kimerülése. De volt egy föltűnő hátránya: mind Olaszországban és Hellaszban. Itt olyan civilizáció példáját adjuk. amely a görög államokban. különösen Fülöp idejétől a görögök között is az egyformaság egyre inkább csökkent. a szíriai ügyvédekből. és Periklész után. Ugyanez volt az eset Rómában a pun háborúk előtt. amit mi európai civilizációnak nevezünk? Sokan csodálták jó okkal az eszmék és látásmódok rendkívüli egységét. amelyeket nemzetinek nevezhetünk. Ez természetesen fölébreszti bennem a kérdést. A római civilizáció a nagy ázsiai háborúk után kétségtelenül erőteljes igazolása volt az emberi géniusznak. mindannyian osztották azt bizonyos fokig. mint azelőtt. melyek a felületen jelentkeznek. akiknek civilizációja más volt. hogy nevezhetjük-e európai társadalmunkat teljesen civilizáltnak. A nemzetek keveredése a kultúrák keveredésével is járt. amit mi társadalmi osztályoknak nevezünk. ez egyiptomiak sem értették meg jobban azt. és végül a szórakozni vágyó kéjenceknek. Ez a következő kérdéshez vezet: népességünk alsóbb része azzal gondolkozik és cselekszik-e összhangban.

Még a középosztálybeli parasztoknak sem volt sok reményük arra. egy eljárás. A terület természetesen óriási. Ez nagyszerű vonása a kínai társadalmi szervezetnek. ("Még mai is csak Kínában igaz. és elméletük biztosan jobb minden másnál. amikor a római világ civilizációja felé fordulunk. hogy a törvények ismerete mindenki számára elérhető. Bármilyenek annak alapjai. hogy a kínaiak olyan emberek. mely mindenkit elér. John F. melyet még a kormány is gyakorolt pénzügyi nehézségek idején .. az iskolák olcsósága olyan mértékű oktatást von maga után. és hogy a professzorok döntése jobban függött a pénztől. A kormányban történő erőteljes változások ellen erős ösztönös ellenérzés van. Egy Kantoni könyvkereskedő katalógusa szerint Konfúcius munkáinak négy kötete. hogy az a szerep. akikről Franciaországban elképzelhető lenne. hogy ezek a hivatalnokok családjainak voltak fönntartva. "A kínai". Általános irodalmuk olcsósága részben a nyomtatás módja miatt van. Ezen a ponton nagyon hihető Mr. és egyetlen változást sem a hatalom külső formái iránt. hogy egy szegény diák részt vehet a császári vizsgán. Az ellentét nagyon szembetűnő. Davis. akiknek történelme egyetlen társadalmi forradalmat sem mutat ki. el kell ismernünk. mint civilizációjuk. hogy lehetne jobb is. a brit kínai komisszár kritikája. az alkalmazás messze van a tökéletestől. nem akarok idealizált képet festeni. melyek lényegesen azok alatt vannak.J. részben a papír olcsósága miatt. kiterjed olyan osztályokra is. a vizsgáztatók korruptságáról. hogy elfogadjuk-e céljait vagy nem. aki nemcsak hogy élt Kantonban. és nagy ember lehet belőle. hogy kik töltik be az állami tisztviselői állásokat kétségtelenül megmutatja. Az oktatás Kínában figyelemre méltóan általános és elterjedt. és a kormány büszke arra. de noha a hajótörést szenvedett ambíciók siránkozhatnak a rendszer rosszaságán. hogy biztosítsa magának azt a helyzetet.. de alaposan tanulmányozta annak ügyeit. melyet a törvény garantál neki. Sajnos. Davis. hogy milyen jól értették azt. hogy igényük van erre.és ugyanolyan alapokon áll. Nem szeretnék beszámolni a hibás ítéletekről. London. hogy irodalmi fokozatokat eladnak. hogy a demokratikus versengés érzése mindenkit arra ösztökél. kommentárral együtt fél koronánál olcsóbb. " (F. melyet ez a civilizáció a tömegeknél játszott. " Az ázsiai társaság évi jelentése. nem tudják elképzelni. ahol a kormány változásai egymást követték. hogy az ország a mi fogalmaink szerint szabad.Mohl. Egyáltalán nem. Ennek oka nem az. vagy akár arról.Kínában ennek pontosan az ellentétét találjuk.a maradékkal nem foglalkozom . Véleménye szerint a legjobban az "állandó konzervatívak népe" írja le őket. 1840: "Két vagy három kötet egy A4-es méretű általános műből két shillingnek megfelelő összegért kapható. és a létező országban a dolgok állása az egész nép megrendíthetetlen csodálatának a tárgya. ijesztő gyorsasággal az északi . A törvények célját és szellemét általában jól értik. azt mondja. A birodalomnak ebben a részében a hivatalos ígéretek ellenére annak a vizsgálata. hogy tegye meg a tőle telhető legtöbbet ahhoz. mutatja. mint a tudományosságtól.") és száma. A könyvek olcsósága (John F. de egyik végétől a másikig a született kínaiak szelleme azonos ." 1846) ). hogy a középső királyságban érdemeik szerint részesüljenek a javakból.

melyik sziklára alapozzon. amikor lehanyatlott a harcias északi hadseregek csapásai alatt. mint egészen át. Egyetlen intézmény. hogy mit kell tanulnia. kezdve Diokleciánusszal. így az ember szükségszerűen az általános biztonságra gondol.emberek jöveteléig. Keletázsia civilizációjához hozzáveszem a brahmanokét is. hogy meghatározott valamivé váljon. hogy saját véderőt szerveztek. gondolnia és hinnie. kasztjának megfelelően megosztja az utóbbi évszázadok tudását. A görög-római civilizációnak nincs határozottan jelzett színe. a vallást. a családot. nem akarom magam arra a tényre korlátozni. északon és délen is arra hajlottak. hogy az új elméleteket gyakorlatba ültessék. Mindenki meggyőződése azonos az élet fontos dolgairól.túl könnyű lenne mindezt bebizonyítani. Nem kell Oroszországról vagy a legtöbb osztrák tartományról szólnom . sem ugyanannál a népnél. döngették állandóan a társadalomnak ezt az védőbástyáját. akik annyira el vannak választva a létező rendtől. De tekintsük Németországot vagy Olaszországot (különösen Délolaszországot). noha gyöngébb vonalakban. annyira kevéssé hittek a császárságban. Ha Kínában mindenki. mint egy olyan paraszt. aki nem tud olvasni. hanem maguk a császárok. Végül egyszerre négy császár uralkodott. ugyanez a helyzet a hinduk között is. akik következtetéseinek alapja az eszmék egysége és a vér közössége a kormány formális egysége mellett. és sokan. Tekintsük Franciaország esetét. Továbbá nemcsak a hadseregek. és legalább végül arra kényszerült. Nincs olyan. és azok . . Így a keleti és a római birodalom között teljes ellentét van. Spanyolország hasonló képet mutat. Ebben a nagy társadalomban mindenütt és minden időben találunk népcsoportokat. melyek vezetői improvizált császárok voltak. A tibeti buddhisták között és felső Ázsia más részein semmi sem olyan ritka. és pontosan tudja. melynek továbbélésének nem volt jobb oka. azok ábrándképek hatása alatt vannak. amely meglehetősen különbözik a falakon kívül lakótól. addig a pillanatig. Kétségbe vonták a tulajdont. még a birodalom egysége sem. A görög-római világban semmi sem nyugodott szilárd alapokon. sem a nemzeteken át. hogy Párizs és Franciaország többi része között áthatolhatatlan öböl van. Mindenki. hogy elhatározza. amit meg ne próbálnának ebben az időszakban. Ezen a ponton nincs kétségnek helye. semmilyen elvet nem tiszteltek. amely hatalmas és nagyon általános civilizáció. és hogy a főváros kapui mögött új nemzet kezdődik. Franciaország helyzete azonos Spanyolországéval. egyetlen alapelv sem volt állandó ebben a boldogtalan társadalomban. hogy a legvadabb kísérletekre is készek. Találunk hasonló azonosságot az európaiak között? Nem érdemes megkérdezni. ami mindig feltűnik a felszínes szemlélőnek. vagy szinte mindenki elért egy bizonyos tudást. mint annak fizikai lehetetlensége.

A keleti megyékben és a nagy ipari városokban vannak munkások. és ahol azt nemcsak az iskola ideje alatt használják. mint azelőtt. melyek a civilizációt fönntartják. és példáját követik a leszerelt katonák. Vagy pedig általában nem tudnak írni és olvasni. akik teljesen közömbösek ezek iránt. Ez bizonyos fokig a tisztesség foka számára. és Provence lakosaira gondolok. Ebben az esetben nem a törvény ígéreteire vagy az intézmények által bemutatott dolgokra hivatkozom. ezeknek a lehetőségeknek és a kormány atyai aggódásának ellenére. hogy belépjenek). Britannia. a mezőgazdasági osztályok semmit sem tanulnak. hogy megtanultak írni és olvasni. és hogy soha nem engedik meg. A legegyszerűbben elérhető tények csodaként vannak elrejtve a falusi lakosság nagy része előtt. és nem is akarnak megtanulni. Itt nemcsak Normandia. nemcsak a gyerekeknek adnak meg minden lehetőséget. De mikor kellőképpen elsajátították az alapokat. közöttünk ez nem áll fönt. ellenére sem. amit ott tanult. mint a másik és hogy véleményeik különbözőek. Igen. ismerősek minden osztály számára. akiket húszéves korukban besoroznak. hogy falujukban tanulhassanak. akiknél az elemi szintű tudás sokkal elterjedtebb. amit magam láttam és amiről alapos megfigyelők számoltak be. mindegyik tudja. de megpróbálják saját nyelvüket is lefelejteni. akik önszántukból tanulnak meg írni és olvasni. hogy legyőzhetetlen ellenségességet éreznek civilizációnkkal szemben. hanem . Anjou. Más kormányoknak dicséretes kísérleteik vannak a parasztok fölébresztésére közömbösségükből. Ha otthagyja az iskolát. hogy érzéseket és eszméket szívjanak magukba. hogy hogyan veszik ki őket a legátlátszóbb ürügyekkel. melyet arra fordítottak. ha nem lennék meggyőződve arról. de egy másik és meggyőzőbb érv szelleme jelenik meg előttem. A fontos dolog az. hogy az eléjük tett tudás eléggé nem megfelelő. akik Franciaország sok részén nemcsak szégyellik. Gascony. hanem arra. Néhány szempontból az oktatási kísérletek jobban sikerülnek. mint bárhol másutt. a fiatal ember első kötelessége. aki falun lakott. hogy nem gyümölcsöző módon oktassák falusi lakosságunkat. Nem látják az ilyen tudás hasznát és nem látnak lehetőséget annak alkalmazására. Olyan körben élnek.Egyetlen társadalmi törvényt vagy civilizációs alapelvet sem értenek ugyanúgy minden megyében. én is láttam. amikor konokságuk eltűnik. és ez gyakran sikerül is nekik. Az egyetlen kivételt az északnyugati mezőgazdasági és ipari munkásoknál lehet találni. Ennek egyik bizonyítéka passzív ellenállásuk. hogy mindent felejtsen el. Mint mindenki. melyek nem ösztönösen. Könnyedén jóvá tudnék hagyni minden általános munkát. de aktívan szegülnek szembe a társadalmi renddel. és hogy nyilvánvaló közömbösségük alapja az. hogy amíg Kína Tibet és India esetében az eszmék . a hadsereg iskoláiban kitűnő rendszert találnak a fontosabb tárgyak oktatására. hogy egyik olyan kicsi. ahol ez a tudás nyilvánvalóan hasznos. hogy az ott töltött időt időpocséklásnak tartják. Limousin. hogyan használják azt? Általában arra. a "compelle intrare" (kényszerítsd őket. de felnőtteknek is. hogy tovább járjanak iskolába a kötelező évek eltelte után. hogy a szülők soha nem küldik gyerekeiket iskolába nyilvánvaló ellenérzés nélkül. mely állandóan ágensei fülében cseng. nyilvánvalóan kedvező körülmények között.

nem gyilkolják meg. de abban reménykednénk. és oka nem a gyöngeség. tíz millióan a kultúrkörön belül vannak. igazi életükbe. hogy büszkévé tegye. hogy mennyire eltávolodtak erkölcsi elveink a parasztokétól (Egy Tourainei ápolónő madarat tett egy három éves kisfiú kezébe. azt idegennek tekintik. milyen csökönyösen ragaszkodnak szokásukhoz. A hitet illetően gratulálhatunk a keresztény vallásnak. közvetlenül visszamutat a Vercingetorixi idők egyik oktatási céljára). Megemlíti neki ezt? Tagadja. a különbség még markánsabb lesz. amellyel egy akár vallásos paraszt tovább tiszteli szívében a hagyományos eszméket. hogy húzza ki szárnyát és tollait. akikről azt hiszik. hogy apránként megnyerjük őket és bevonjuk azokba a tömegekbe. hogy nálunk kb. és arra kényszerítik. melyeket nem ők hoztak. büszkeségét és megvetését. hogy aljasul cselekedjen. hogy a legmélyebb gyökerei éppen bennük vannak. akkor nagyon veszélyes zátonyokba ütközött volna. éppen azok. Ha most vallásról beszélek. hogy mindenkit. ha veszély nélkül tehetik. Amit szeretnek vagy nem szeretnek. melyek ritkán jönnek ki a felszínre. és arra bátorította föl. hála a törvények furcsa és rejtélyes uralmának. Igaz. és örömmel bosszantják. Magukat egyszerűen más fajnak tekintik. minden határozott eszmék logikus sorozatát követi. ezt felelte: "ez arra jó. amelyek ijesztőbbek annál. engem nem lep meg az eredmény. Ha ilyen lenne. Ha tovább megyünk. és huszonhat millióan azon kívül. hogy rossz természetűek? Nem. sem legyőzni nem lehet őket. mint ahogy azt elismerik. Ha falusi lakosságunk csak brutális és közömbös lenne. nem véletlen. hogy nem kirekesztő és dogmái nem túl szűkkörűek. melyet 1847-ben adtak. akik már civilizáltak." Ez a válasz. milyen más jelentést adnak a gyengédség szónak. azt is kimutathattam volna. de mely megtartja vastag nyakát. Mikor a szülők leszidták. hogy egymásnak kedveskednek. mint vademberek bizonyos törzsei: eleinte brutálisnak és nem gondolkodónak tűnnek. aki nem paraszt és nem ugyanabból a környezetből való. mert kívülről nézve félrevonulóak és ügyetlenek. hogy ilyen aljasságot tanít a gyereküknek. és figyelembe vesszük a nép alapvető hitét és véleményét. egy olyan fajnak (ha hihetünk nekik). Ez azt jelenti. Ugyanezt a jelenséget látjuk Belgiumban és Hollandiában. és ez szerény becslés. De ha csak egy kicsit is a felület alá ásunk. nincs olyan fölvilágosodott pap. Néhány megyénkben egy munkás magát sokkal jobb . nem vitázik róla. akár akarata ellenére. tíz. és egy hajszálnyit sem tér el meggyőződésétől. és sem harcolni nem lehet ellenük. nem figyelnénk annyira erre a hasadásra. De ezek a parasztok olyanok. amely gyönge és el van nyomva.állandóan. A püspököknek és a papságnak harcolnia kell. de nem rejtik el gyűlöletüket és bizalmatlanságukat. nem bízik meg többet a párizsi papban. el tudom képzelni. Mikor hallja titkos vallása hívását. Ha a népesség nagy része így látja a civilizációt. hogy elszigeteltségük önkéntes. Ez emel áthatolhatatlan kerítést közte és a megye legtöbb földesura közé. tizenöt évszázadban tették az eretneki irányzatok és előítéletek ellen. azt találjuk. mint a többieknek. aki ne ismerné falusi térítői munkája után azt a mély ravaszságot. akire ügyelt. Mivel ezeknek a lakossági rétegeknek sokkal több köze van a germán fajhoz. Ez az a hallgatagság. egymás között nem állandóan látjuk. mely minden megyében a parasztnál szembetűnik a középosztályoknak. ahogy az utóbbi öt.

A parasztok szinte mindenre ellenségesen néznek. az ország más részéről telepedett le itt. Szomorú vég ez. egy napon szét fognak törni.vérűnek tartja és ősibbnek. amit rákényszerítettek. Civilizációnkat össze lehet hasonlítani azokkal az ideiglenes szigetekkel. Ha félretesszük ezt a nem időszerű dolgot. Azok. jó ember és jó keresztény volt. amit most Franciaországról mondtam. azt mondják. ami néha aktív. A történelem legtragikusabb válságai vérrel árasztották el az országot. hogy társadalmunk állása tartós lesz. Bűnét gyakran megbüntetik az apján. Nem számít. és azt a következtetés vonom le. Ahol közvetlen érdekei nincsenek érintve. ha egy szabóhoz. melyek ha furcsának is tűnnek. akiről döntöttek. hogy ellenálljon a világ megváltoztathatatlan törvényeinek. mint volt urát. melyben az alsó osztályok részesítik. hogy a legkevésbé is törődne vele. ami útjában áll. A bölcs látja. és ő maga is a körzetben született. de néha kimutathatóak. molnárhoz vagy napszámos paraszthoz megy férjhez. És én világosan bizonyítva látom megbecsülésének kicsinységében. A legtökéletesebb állam sem képes egy pillanatra sem arra. Szakadékot formálnak mely fölött civilizációnk megáll. ha hasznuk származik annak szerencsétlenségeiből. mely sok nemes fajt elért előttünk. igazságos az. és mély álló vizekben alszok egy öböl mélyén. ereje mindent eloszlat. hogy a mezőgazdasági lakosság bármi szerepet is játszott volna benne. hogy a paraszt alapvetően erkölcstelen . kivéve azt. hogy nagyapja. "idegen volt". hogy a modern civilizációban sokkal több minden van benne. és úgy vélik. de nem tud semmit tenni ellene. Ezért nem lehetünk biztosak abban. Ki vannak téve a hullámok pusztításának. de általában csak lappangó. anélkül. hogy jönni fog. A robbanás nem kerülhető el. De emlékeztek rá. noha gazdag és megbecsült. Egy földtulajdonos paraszt lánya rangon alul házasodik. Nem hasonlít ez nagyon a templomi atya esetéhez? Nem kételkedhetünk benne: a francia nép alacsony rétegeinek nagyon kevés köze van a felszínhez. ebben emlékeztet a Római Birodalomra. és meg vannak fosztva azoktól az erőktől.ami nem igazságos és nem is igaz. melyeket a földalatti vulkánok hoznak létre. A bizottság nem változtatta meg álláspontját. . noha az "idegen" apja.) Pár éve a templomi atya megválasztásának jött el az ideje francia Britanniának egy kis eldugott egyházközségében. Egész Európára alkalmazhatom. Nem értik civilizációnkat és nem szívesen osztják meg. A jelölt. ott hagyja a folyót lefolyni anélkül. mint ő. akiket megdöbbent és botrányosnak tartják az ilyenfajta kőszívűséget. A parasztok némelyikénél a családra való büszkeség meghaladja a nemesség büszkeségét a középkorban. az igazi bretonok ezt a részt "welsh" vagy "idegen" területnek nevezik. melyek először tartották őket. A parasztokból álló egyházi bizottságnak két napi gondolkodási ideje volt. mint amit magába szív. aki már pár éve halott volt és a bizottság egy tagja sem ismerte. hogy a férj gazdagabb-e. és töredékeik egy mindent meghódító öbölbe fognak zuhanni. akkor ne késlekedjünk azzal hogy bizonyos erkölcsi minőséget rendelünk hozzájuk. ha egy nap megmutatja erejét.

az emberi erőnél. hogy biztosan meg legyen önmagáról győződve. akik árnyéka alatt élnek. vagy egyféle csoportokat alakít ki. akkor helyes lenne a következtetés. melyet definíciómban említettem. amely egyike a legfontosabb minőségeknek. melyet az emberi zseni valaha is állított. mert a germán elem impulzusainak köszönhetően (amely túl materialista ahhoz. legalább pontossá tette őket. hogy ez fölsőbbrendű minden eddig létezett kultúránál. Nápolyban és Oroszországban alapjai eléggé stabilok. nem stabil. Minél távolabb vagyunk a primitív időktől. melyet a fajok különféle követelményei okoznak. melyek azelőtt ismeretlenek voltak. és ezt meg kell adni. és mindegyiknél. mert a népesség homogénebb. de ha ezt nem tekintjük. Néha megvan a kívánság ezek . Ha bölcs a kormány. hogy szinte semmiben nem kiválóbb. sem a celestinai birodalomban. olyan bölcs előírások halmazává. egyszerű tény az. hogy nagyban kifejlesztette a megértés és a hódítás képességét. de soha nem szűnnek meg tisztelni azt. civilizációnk mégis egyike a legnagyszerűbb emlékműveknek. amíg az abszolútnak és felsőbbrendűségre nem alkalmasnak tűnik. mert a sokféle választás lehetőségének ereje előnyben részesítendő fejlődéséhez sok különböző irányba. nem. és a politikai tudomány állandó kísérletek folyamata. hogy a mi civilizáció nyújtja nekünk. különösen Franciaországban. akkor. Ha rossz kezekbe kerülnek és megsértik a közösség érdekeit. Mivel civilizációnk képtelen arra. mint a többi civilizáció. Ez nagyfokú fölsőbbrendűség. melyeket őseink nem ismertek. melyek ösztönei hasonlók. a gerjesztés ügyes használatával a történelem nagy részeit rekonstruálta. mely százszor nagyobb. Ez a gyöngeség nem található meg sem a bráhmán.ahol a faj változatai végtelenek. mint ahogy sajátmagát sajnálja az ember. ha nem is találta föl a "pontos tudományokat". minden az övé.Noha így ismeretlen. Ha nem hibáz. és kigyomlálta azokat a hibáit. és hogy egyszerre fogadjon magába szinte mindent. De ha addig visszük tovább nagyságának ezt az eszméjét. Apránként. ahogy ezt általában teszik mindenféle visszahatás nélkül. akkor azt mondom. gyűlölt vagy megvetett a legtöbb ember számára. akkor mindenki boldog. Hollandiában. amely a mai napig létezett? Igen és nem. Igen. annál világosabban látjuk őket. De ha ezt beismertük. hogy pusztító legyen) magát erkölcsi renddé tette. Újító ereje biztosan nem különbözteti meg. és ezeknek a kultúráknak ebből a szempontból előnyük van a mienkkel szemben. és az ősi intézmények jól gyümölcsöznek. és belőlük csodálatos erőt tud kölcsönözni. melyekre hajlamosabbak voltak. De mindenhol másutt. A politikában állandó fogságot látunk a szüntelen változásra. mint az előző társadalmak számára volt. Igen. azt mondhatjuk. mert részeinek rendkívüli különbözősége megengedi. a kormány elméletei soha nem érhetik el az elfogadott igazság szintjét. Megkísérelte megérteni néhány fő szabályát. és hatolunk be titkaikba. mint a tudomány más ágazatai. hogy az összehasonlítás és analízis erőteljes alapján álljon. le tudja írni és el tudja magyarázni őket. akkor a polgárok úgy sajnálják. igen. Fölfedezéseinek köszönhetően az anyagi világ jobban ismert. Angliában. melyek azt fönntartják. Az egész nép egységes politikai elképzelésében. Középolaszországban és Németországban .

Az örömök csak kevés emberre korlátozódtak. Nem bánom. akkor egy idő után a eredeti impulzus is eltűnik. Temze és a Rajna mellett terülnek el. bármi légyen is az. hogy ezeket általában rossz forrásnak tartják. azonos a domináns faj legfeltűnőbb minőségével. Ha a következő korok valamit tanulhatnak tőlünk a pozitív tudományok terén. melyeknek ez a faj van kitéve. hogy visszatérjünk érvelésem fő vonalára. Salsette és Tenochtitlan. Végül hozzáadhatom. és leírtam alapvető természetüket. Ninive. melyek versenyeznének Philse. Ha a szokások finomodását tekintjük. ahogy én tettem. hogy az aktív tényező. mint amire számítottam. amiről a lelépő adminisztrációk világosan bebizonyították. de soha nem arra. az nem a költészet lesz. hogy észrevegyük itt a hosszú élet garanciáját. amelytől a mi civilizációnk messze van. ez a legtisztább tükör. Következő . ahol a múlt korokban a luxust. hogy a szokások finomodása nagyságrendekkel emeli a tömegek gondolkozási szintjét. nem hasonlítható össze versenytársaival. ezt a civilizáció kialakításának a képességében találtam meg. Sem a fönségesség.megtisztítására. hogy kész legyen. amely kifejezetten kisszerű kívülről nézve. hogy a társadalmak élete vagy halála belső okok következménye. melyet elértek. sem szépség terén nincs semmink. Művészetben alacsonyabbrendűségünk Indiával. Másfelől elismerjük. mert képessé tett arra. Ezt mutatja saját történelmünk. amely az ókor mesterműveivel összehasonlítható lenne. Megmondtam. hogy ezekben mi helyesen csak az idegen kultúrák szellemi csodáit érezzük. és ha maga a faj eltűnik. melyek a Szajna. Így egy társadalomban uralkodó rend a legjobb jellemzője a nép különleges képességeinek és a haladás fokának. az erdőkben és lápokban. A civilizációt azok a változások módosítják. és ez a lánc még messze van attól. hogy az olvasó megjegyez. és amíg egy jelet kerestem. nyilvánvalóan rosszabbodtunk. Ha napjaink végére érünk és városaink romjai borítják a földet. és ez tovább vitt. Mert lehetetlennek tűnt ennek leírására egy világos kifejezést találni. mert civilizációnk. melyeket lehet. De itt az ideje. hogy a szépség és nagyság mázát vonja az egész országra. és hogy ezeket mindenki örökli. Athén. Először azt állapítottam meg. Egyiptommal. hogy könnyebben fölismerhetőek legyenek. az utazó semmit sem fog fölfedezni. melyben egyéniségük tükröződik. völgyével. Megmutattam. Görögországgal és Amerikával szemben nagyon szembetűnő. Nem kell túl éles szem ahhoz. és kimutatja jelenlétüket. szükséges volt azt definiálni. Viszonylag kevesen mondhatták magukat jómódúnak. hogy mik ezek az okok. amely mindig megkülönbözteti őket. mely minden civilizációt megkülönböztet. Hosszú elkalandozásba tévedtem. valamint nemesíti a pár kegyelt egyén életét azzal. hogy elsöpörjék őket és másokkal cseréljék föl. az eleganciát és a fényűzést sokkal jobban megértették és sokkal pazarlóbban gyakorolták mint ma. hogy kimondjak bizonyos gondolatokat. amelyet a civilizáció tőle kapott.

haja nem vékony és egyenes. alsó állkapcsa kifelé áll. hogy magyarázzam meg világosan. a szemhéj bőre annyira kifelé türemkedik. vastag végtagokkal és hízásra való hajlammal. amit előre álló állkapcsúnak neveznek. Ez. hogy nagyon sok párhuzamos származási vonal van Ádámé mellett. koponyájának formája az. " Az emberiség természettörténete.lépésem annak a természetes és változatlan jelenségnek a tanulmányozása lesz. aki először e benyomások alapján ítél és így végletes nézőpontot alakít ki. A logika azt követeli. mikor fölsorolják a világos és föltűnő különbségeket az egyes embercsoportok között. Tőle egy másikhoz megyünk. hogy mit értek a faj szó alatt. azt mondják. durva.egy négerhez Afrika nyugati partjáról. akik ilyen elveket vallanak. rész -----Arthur de Gobineau: Az emberi fajok egyenlőtlensége 2. amelyek teljesen különböző típusokat hoznak létre. erősnek tűnő. gyapjas és bőséges. piramid alakú koponyával. ----. hanem teljesen fekete. magas. Ez a következő fejezet témája. aki maga más véleményen van). a comb és a szárkapoccsont domborúbbak. gyér hajjal és szakállal. és ezek egyesülése szintén keverékeket hoz létre.2. hogy annyira radikális és alapvető különbségek vannak az emberi családok között. Ha magunk előtt látunk egy embert sárgás bőrrel. könyvből vettük) akkor egy jól körülhatárolt típust látunk. Memoire de l'Academie des Sciences). vagy négy.az angol fordító) A faj szót először annak fiziológiai értelmében kell tárgyalnunk. hogy vissza kell utasítani azok közös eredetét." c. Szerintük nincs egységes faj. amelynek fő ismertetőjegyeit könnyen észben tudjuk tartani. Színe nem sárgás. lásd a szerző előszavát . vastag végtagokkal és ferde szemmel. vagy több. (Ezeket a véleményeket Flourens idézi (Eloge de Blumenbach. hanem vastag. (Ezt a fejezetet természetesen a "fajok eredete" vagy az "ember származása" megjelenése előtt írták. kis termettel. "A hosszú csontok kiállnak. amelyet mint a társadalmak életének és halálának maradandó okaként azonosítottam. amint mondtam tartalmazza a fajok viszonylagos értékét. Az írók. Ennek az elméletnek a támogatói hamar hitelt nyernek. Néhány antropológus az embert többeredetűnek tekinti. azt mondja. Fejezet x. a lábfej . Sok megfigyelő. mint az európaiaknál. a vádli nagyon magas és a térd fölé ér.rész X. hosszú arccal. hogy alig tudja kinyitni a szemét (Ezt és más illusztrációkat Prichard. vagy inkább nincsenek egyedi fajok. van három.

amelybe az összes többi beletartozik. ) Nemcsak övék a dicsőség. és hajlunk arra. Ezek találkozási pontja szöget . amely két kategóriából áll . hogy a nyugatafrikai néger fajok olyan alapból származnak. A kéz formája hasonló. hogy a legcsúnyább. hogy vette a koponyát. amely nélkül nincs tudomány. a nagyon vékony végtagokat. hogy a világnak olyan csodálatra méltó típusokat adjanak. Csak a legfontosabbakat említem.a szép. mint az emberiség többi tagjai. Ezek a népek nemcsak szebbek. elismerem bosszantó gyülekezete a csúnyaságnak." Ha egy pillanatra erre a típusra nézünk. melyben nem marad hely kételkedésre. aki először csökkentette ezeket a megfigyeléseket egyfajta rendszerré. Ilyen következtetés vontak le egy egyszerű megfigyelésből. olyan különbözőek. és nézőpontját matematikai pontosságig vitte. a Farnai Herkulesz. akaratlanul is a majomra emlékeztet. körvonalaik finomsága és izmaik erőteljessége miatt. és ebben Európa természetes nemessége áll legelöl. visszajövünk Európa lakosaihoz. hogy hirtelen úgy érezzük. és megmérte a profil hajlását két vonal mellett. Módszere az volt. és a test kiéheztetett külsejét. Ennek az új világnak csúf lakosainál megtaláljuk a nagy fejet. amely. melyben szinte semmi sem közös a mongollal. azaz a fehér faj. és a sarokcsont ahelyett hogy kidomborodna. ez cáfolhatatlannak tűnt. hogy kapcsolatot hozzanak létre az egyszerű és teljesen fejletlen típus és az ember között. akik a fajok sokfélesége mellet foglalnak állást. akiket rendkívül szépnek találunk a végtagok arányát tekintve és testük szabályosságát tekintve. amelyek előállításának célja az lehetett. Apolló. (Grundriss der Geschichte der Menschheit). Megpróbálta a fajok közti anatómiai különbséget leírni. hogy a családok. és nemesebb forrásból származónak tűnik. Az olvasó látja. és a csúnya. mint a kongói négeré. és ameddig csak általános tényekről volt szó. Camper volt az első. melyeket arci vonalnak nevezett. Nem volt megelégedve a felszínes tényekkel. Sok ausztráliai törzs mellett az afrikai néger értékesnek és tiszteletre méltónak tűnik. húsuk fekete szürke alapon. mint Vénusz. de bizonyítékainak matematikai alapot akart adni. Sikerült egy szigorú módszert kifejlesztenie. mint a különféle állatfajok. A következő törzsek külseje még kevésbé hízelgő az önszerető emberre nézve. és általában gyapjas. hogy elfogadjuk azok véleményét. de köztük kialakult az ókor óta a szépség látható hierarchiája. melyekbe osztva vagyunk. A legértelmesebb nézőpont az. kivéve az emberi forma. hogy minden etnológiai elmélettel foglalkozzam. valamint dél és nyugatázsia lakóihoz. Hajuk sima vagy hullámos. amely nagyon nagy. Ezeknek a típusoknak vizsgálata után akik a földgolyó minden sarkából származnak.eléggé sík. azt a következtetést kell levonnunk. degenerált és visszataszító figurákat hozza elénk. hogy nem tartom szükségesnek. Óceánia különleges előjoga. (Meinert annyira megdöbbentette az emberiség nagy részének csúnya volta. majdnem egy vonalban van a láb többi csontjával. hogy nagyon egyszerű beosztási rendszert talált ki.

oldal )) Ez a módszer vonzó egyszerűsége miatt. Megpróbálta az ösztön megfelelő fejlődését fölfedezni. Az így kialakított szög segítségével skálát alkotott. Az egyik vonal az orr kiindulását kötötte össze a fül nyílásával. a fejeket olyan szempontból kell megnéznünk. Eredményét függőleges normának nevezte. Pontos megfigyelések sorozatával Owen megmutatta. Blumenbach. Azután jöttek az afrikai négerek és a kalmükök. mint Apolló feje vagy a Sosiclesi Medúzaáé. Ötlete vázlatosan a következő: " az összehasonlítandó . mely egy még nagyobb szög eredménye. vagy amit annak hívunk (az összehasonlítható szépség az abszolút szépségtől függ. mely nemcsak az embereket. hogy egy faj koponyája milyen szögben emelkedik. Minél hegyesebb a szög. hanem sokféle állatot is figyelembe vett. melyek Camper skálája szerint a legnagyobbak. maximum 30 vagy 35 fok volt. Camper elmélete jelentősen fölhasználta a koponyatant. hogy nem alkalmazható az emberi faj minden változatára. amely a legfejlettebb a majmok közül. Hogy megfelelő szintű beosztást érjünk el. hogy jelentősége legyen. és idézem az alkotó szavait. Sajnos. Emellett a két hiba mellett a módszer nagyon támadható azzal. Ez az emberi fej tanulmányozása volt a tetejétől mérve. a tények ellene vannak. mint az emlősök. hogy a fejek összehasonlítása szélességben megmutatta a fő különbségeket a koponya általános szerkezetében. mert a fekete orángután arcszöge.alkot. annál messzebb volt a típus attól. melyet skáláján az állatok és emberek közé tett. és még a legtanulékonyabb és intelligensebb majmok sem tartoznak azokhoz a fajokhoz. mely 100 fok körül van ( Prichard. kiadás 1845. mely olyan szembetűnő néhány ősi szobron. 112. és a járomcsonti boltív növekedése nem párosultak az agy növekedésével. Nem veszi figyelembe azokat a törzseket piramidalakú fejjel. Az európai 80 foknál volt. A távolság ettől a néger vagy a kalmük 70 fokáig túl nagy volt Camper skáláján ahhoz. mint olyan sok más rendszer ellen. aki elődje ellen tartotta a térfelet. melyek nagyon hízelgőek a saját fajunknak: " Ezen a tíz fokon múlik a nagyobb szépsége az európaiaknak. Meg volt győződve arról. melynek intelligenciája biztosan nagyobb az orángutánénál. Az elefántnak például. amely Camper szerint a legtökéletesebb volt. Így a madarak és halak kisebb szögűek. emiatt a számbeli különbség ezek és az emberi koponya között jóval nagyobb volt. egy bizonyos majom elérte a 42-50 fokot. idézett műve. A csúcson az európaiak álltak. De a tények megint ellene voltak. 2. akik 70 fokot értek el. mint Camper föltételezte. azaz "függőleges módszernek". Szerinte a testnek ez a része adja a legjellemzőbb eredményeket. melyek egymástól föltűnően különbözőek. amellyel egy pillantással látjuk a legnagyobb számú változatot. mely megadja azt. sokkal kisebb az arcszöge. melyeket nem lehet csak vonalakkal és szögekkel mérni. de mivel a felnőtteknél a fogak és állkapocs nőtt. a másik merőleges volt az elülső fej legkiállóbb pontjának és a fölső állkapoccsontnak a kiszögellésével. különösen a nemzeti jelleg terén. hogy majmok esetében Camper csak a fiatal állatok koponyáját tanulmányozta. saját rendszert alakított ki.

és a belsejét teljesen megtöltötte borsszemekkel. és örökre lehetetlenné tette. mongoloké. Ez az osztályozás nagyon kétes értékű volt. találékonyabb. Végül a nyakszirti kiömlőnyílás helyzete.118 oldal) Blumenbach rendszere az emberiséget öt fő csoportba osztotta. Ez a következő táblát eredményezte: koponyák borsszemek borsszemek borsszemek száma átlagos szám maximum minimum Fehér fajok 52 87 109 75 Sárga fajok. Morton vett pár koponyát. az orángutánnál a hátsó végtől egyhatodnyi úton van. kivéve a nagy nyílást. hanem alulról. és megvizsgálták. 116. melyeknek alcsoportjai voltak különféle típusokból és osztályokból. Hogy megoldják a kérdést. Célja részben az volt. ahelyett hogy az alapnak teljesen az elején lenne. A járomcsonti ív. hogy a Camper által talált kapcsolat megtalálására a két faj között. Gyapjúval lezárt minden nyílást. Ezután összehasonlította a borsszemek számát. Ennek az új módszernek egyik fő eredménye az volt. négereké. hogy az állkapoccsontok ugyanazon a vízszintes vonalon legyenek.koponyákat rendezd úgy. középen van és átmérőjének csak harmadát foglalja el. annál magasabb osztályba tartozik az azt viselő egyén. nem vett figyelembe sok fontos jellegzetességet. vagy a tojás alakú fejforma szélességében vagy keskenységében. melynek olyan jelentős befolyása van az általános jellegre és szokásokra. mongolok 10 83 93 69 Malájok 18 81 89 64 . Ezek vagy az állkapoccsont és a felső állkapocs irányában vannak. Owen megfigyeléseinek kétségtelenül nagy értékük van. 117. melyet Carus alkalmazott. Ezután állj a koponyák mögé és nézz a csúcsukra. mely egyidőben ötletesebb. és északamerikai vörösbőrűeké. Owen szempontjából egyetlen pillantás két koponyára elég arra. ( Carus. művéből vesszük a további idézeteket). Az ember koponyájában majdnem az alap közepén van. melyek fehéreké voltak. hogy kitérjen olyan ellenérvek elől. de előnyben részesítenék egy újabb koponyatani rendszert. hogy megmutassa alapvető különbözőségüket. hogy minél nagyobb a koponya. és ez az amerikai tudós Morton rendszere. melyeket Owen javasolt a koponyák vizsgálatára. Morton és Carus alapötlete az volt. nem fölülről. Ez vázlatosan a következő: Hogy megmutassák a fajok különbségeit. Mint Camperé. hogy megmutatta az erőteljes és határozott különbséget az ember és az orángután között. más szavakkal fektesd mindegyiket az alsó állkapoccsontra. ekkor fogod a legjobban látni formájuk változatait. hogy a koponya fejlettsége azonos-e minden emberi fajnál. melyeknek a legtöbb köze van a nemzeti jellegükhöz. nagyon különböző. vagy az elülső csont sík vagy boltozatos alakjában (Prichard. az elölről hátra terjedő átmérő hosszabb az orángutánnál mint az embernél.

Ezért arra hajlok. úgy az emberi fajokban is négy csoport van ennek megfelelően. de erőteljes társadalmi fejlődést ad. ahogy ezt a németeknél és angoloknál . Hamar elképzelhetünk egy ötletes összehasonlítást. Carusnak nem sikerül rendszert hozni a fajok pszichológiai különbségeibe. míg a négerek a közömbösség sötétjében alszanak. a feketék az éjszakáé. hogy hogyan tudott az amerikai indiánokhoz 100-at hozzárendelni. mert ha a második oszlopban levő átlagtól való eltérésnek tényleg van jelentősége. A fehérek és vörösbőrűek esetén lehetősége volt a társadalom magasabb helyén állók fejének beszerzése. hogy milyen társadalmi helyzetük volt a koponyák tulajdonosainak. a kínaiak félhomályban élnek. malájokra és vörösbőrűekre átlagos eredményeket adnak. A megmaradt félről is lenne kérdésem.Vörösbőrűek Négerek 147 29 82 78 100 94 60 65 Az első két oszlop eredményei tényleg nagyon furcsák. és továbbá adatokat szerezni arról. Így az európai nemzetek tudományuk nagyszerűsége és civilizációjuk világos körvonalai alakján nyilvánvalóan a nap teljes fényében állnak. míg nem valószínű. hogy a 82-es szám külön fajt jelöljön. (Van néhány triviális különbség. aki 94-et ért el. Carus kicsit megkárosította nagyszerű elméletét. Az ilyen eredmények véletlenszerűek. hogy ne ítéljünk egyedi esetek alapján. Itt jelképet lát. következésképpen a 81-es és 83-as számot összevonja. hogy hozzá tudott férni néger törzsfők vagy kínai mandarinok fejéhez. Ez magyarázza meg. mert Carus a mongolokat és malájokat ugyanabba a fajba sorolja. amely mindig megkísért egy bonyolult elmét. hogy Morton számításainak második részét teljesen figyelmen kívül hagyjam. azaz alatta van még a négernek is. Másfelől kevés fontosságot tulajdonítottam az utolsó kettőnek. hol találnánk szebb képet. ő szereti úgy látni. 83 a sárga és 78 a fekete ember esetén. Ugyanezzel a váddal lehet illetni ezt és más etnológiai elvet is. mely nekik nem teljes. hajnal és este állapotán megy át. A második oszlopban nagy eltérés van a 87es számtól. De akkor miért engedjük meg. akkor Mortonnak sokkal több koponyát kellett volna venni. Carus ebből olyan eredményt hoz ki. A fehér fajok a nap nemzete. míg a legintelligensebb mongol sem ért el többet. az ilyen esetekben nem lehetünk elég óvatosak. melyet ez a kép sugall. mint a lemenő nap képét? Sajnos az összehasonlítás nem bizonyítás. amely a fehér ember agytérfogatának a mértéke. De a 83. akik fokozatosan eltűnnek a Földről. nem teljesek és nem tudományosak. melyek közül egyik leárnyékolja a másikat. hogy ahogy bolygónk az éjszaka és nap négy. és mivel túl könnyen eredményezte ezt a költői impulzust. és így önkényesen egy negyedik emberfajt alkosson? Ez a furcsaság valójában Carus rendszerében támaszt meg egy gyönge pontot. melyet sok tanult honfitársa hozott ki volna helyében.81 és 82-es számok a mongolokra. A vörösbőrűek sorsára. mint 93-at. Az alsó ajak teltsége. a sárgák a napkeltéé és a vörösök a napnyugtáé. melyek nagyon jellemzőek. annál inkább.

Job Ludolf. ott nem szabad tovább figyelni a radikális különbségeket. hogy itt az etiópiaiak feketeségéről beszéljek. de nem teljesen feketék. amelyben az elemek minden esetben kevertek. ha rögtön bevallanád közömbösségedet?" (Jobus Ludolfus. mit a perzsák vagy szíriaiak . Abesszínia síksága foglalja magába a földrész legmérsékeltebb és legtermékenyebb részeit. a koponya nagyon különféle sajátságokat árulhat el. hanem azokat csak mint másodlagos. Ezekkel a szavakkal szól a fekete faj által lakott területekről: "Az északi és déli szélsőségektől eltekintve. és azt állítják. és örömet szerez nekem ezeket idézni: "Nem célom. akik viszont teljesen feketék. Sokan. hogy nehéz korrekt módszert találni. (Fickering. és messzebb vannak az egyenlítőtől. akik a trópusi övtől távolabb élnek." Itt találjuk a legtöbb tiszta fajú négert. kötet. ez nem igazolja különböző eredetüket. hogy ahol nem tudunk a koponya alakjából a fajok eredeti elkülönülésére bizonyítékot találni. nem lenne jobb. A koponyatudományi módszerek nem figyelnek ilyen részletekre. könnyebben fölfedezhető. elszigetelt okok eredményének kell tekinteni.mint például a Jóreménység fokának lakói. Hozzáadok ehhez egy rövid és tanulságos szakaszt Fickering úrtól. Ha azt mondod. Ha az éghajlatot és talajt tartod egyedüli oknak. akkor miért nem válnak a fehérek feketévé. .) A faji egység elméletének támogatói megértették ezt a gyönge pontot. ha a testi különbségeket csak mint bizonyos helyi behatások hatásának tekintjük. A germán eredet jelét szintén lehet látni a flamand iskola néhány arcán a drezdai Rubens madonnán. hogy az emberiség családja miért oszlott több csoportra. Ezt sok ember a nap forróságának és a perzselő köveknek tudja be. hogy a feketeség kizárólag Afrikához tartozik. A győzelem kiáltása kissé korai. találtuk. hogy az egy fajhoz tartozó törzsek sokszor nagyon különbözőek testileg. hogy a malabáriak és a szingalézek és Ázsia más távoli népei is ugyanígy feketék. tekintve fajaink kevertségét. akkor el kell ismerned. az emberi faj nem egységessége nem bizonyítható egyedül ilyen vonalakkal.lehet látni. mint mai adataink. akinek adatai a témában szükségszerűen nagyon nem teljesek és kisebb számúak. Commentarium ad Historiam Aethiopicam). Idézik például a maláj-polinéziai népcsalád különféle ágainak adatait. ix. ellentmond egy Prichard által elfogadott véleménynek. melyek egy bizonyos ideig hatottak az adott csoportra. hogy megfigyelik. ha leköltöznek ezekbe a régiókba? Ha a 'rejtett minőségekbe' menekülsz. Ha a néger vagy a mongol típus idegennek tűnik az európai szemnek. melyeknek nincs külön jelentőségük. de ez nem szükségszerűen lehetetlen. Lehet. Mieris Luite játékosa és mások. ugyanebben a gyűjteményben a szatírok és nimfák arca. Megjegyzései a fekete fajról meggyőzőek és nem tagadhatóak. Azzal támogatják álláspontjukat. A közös eredetű csoportokban (állítják). akik ha nem is fehérek. a legkevésbé forró helyen. Az "egységesek" nem ilyen tartózkodóak. De még az egyenlítő mellett is élnek emberek. de van jelentőségük. az emberi fajok és azok földrajzi eloszlása") A tanulmányt az "Egyesült Államok fölfedező expedíciói 1838-1842-ben".

ha elutasítják annak elismerését.) A következő pont a bőr színe. hogy a csípő kialakulása már az embrióétól függ. kivéve a sok keverék létezését. hanem a teljes emberre. hogy Peru hegyi lakóinak fejlődését az Andok határozta meg nem túl komoly. hogy a quichák mellének rendkívüli fejlettsége sajátságos különbség. (Prichard. hogy ez nem érv a fajok eredeti egyenlősége ellen. mert ezeknek a kivételeknek az esetében Weber nem vizsgálta meg. Föltéve. és hogy bizonyos amerikai. Hogy bebizonyítsák (amint az tényleg igaz). Ez semmit sem bizonyít. és megfigyelte. melyet .amely jó . hogy valahol törés lenne az árnyalatok között. (mint a svájciak. Az egységesek tagadják. és mongol egyedek olyan formákat mutattak. A haj különféle voltához Flourensnek az a véleménye. A válasz . A különféle elméletek rövid összefoglalója után megérkeztem az egységesek nagy tudományos erősségéhez. amely elméletük nagy előítélete. hogy ez ennek bármi különleges befolyása lenne. amely tényt az egységesek állandóan tagadnak. hogy a különbségek nemcsak az arcban láthatóak és a test csontozatában. Állításuk. akik főleg növényevők.A sok ellenérvet látva. Észre kellett vennie. a skót hegyekben élők.ez nagyon merész kijelentés. akiknek alkata nagyon különbözik a quichákétól. és nem állandó . A továbbiakban nemcsak a koponyák tanulmányozásra szorítkoztak. A világon sok hegyi nép van. és csak annyit tudott csinálni. hogy megmutatta. a bőr színére és a hajszálérrendszerre vonatkozóan. melyek általában csak európaiakra jellemzőek. afrikai. oldal). különösen azért. hogy a néger csípőjének bizonyos sajátságai vannak. a végtagok elosztására. Weber kis eredménnyel támadta ezt az eredményt. ebből következtetett a különféle eredetre. De az nem nyugszik szilárd alapon. melyek közül egyik sem olyan csúf mint a quichák. mert a szín az éghajlat függvénye. először. jókat és rosszakat. a sárgától a feketéig anélkül. nagysúlyú érv. hogy a csípő bizonyos formáit gyakrabban találjuk az egyik fajnál mint a másiknál. erősen fehértől a sárgáig. más fontos különbségeket is fölsoroltak a csípő formájára. míg a néger faj csípője mindkét nem esetében figyelemre méltó módon közel van az állatokéhoz. a balkáni szlávok. másodszor mert a szín végtelen fokozatokban jelentkezik. hogy az európai arányosabb. a himalájai törzsek. a sokféleség bajnokai megpróbálták érveik hatáskörét kitágítani. 124. hogy vannak bizonyos kivételek Vrolik szabálya alól. A végtagok nagyságát tekintve a közös eredet ellenzői azt mondják.. Camper és más antropológusok már észrevették. Ez nem bizonyít sokat.hogy nem kell meglepődnünk az olyan emberek végtagjainak vékonyságán. vagy akiknek általában nincs elég ennivalójuk. Dr. hogy egy kérdéses sajátságos alak nem vérkeveredés következménye-e. hogy a nők és férfiak csípőjének különbsége sokkal kevésbé feltűnő az európaiaknál. Vrolik tovább vizsgálta ezeket a sajátságokat.

és minden más meddőségét. amelyek még működnek. melyeket azért írtak. mintha ez az ember környezetében jön létre. hogy a szabad természetben a keverékek száma még kisebb. végérvényes és vitathatatlan. és a néger. hogy egy okozat csak sajátmagát nyilváníthatja tökéletlennek és alsóbbrendűnek. a legnagyobb kétségek eredménye. de visszataszító. az amerikai vadember. XI Fejezet xi. vagy valamelyik ág őseinek véletlenszerű változásának a következményei. és létrejöttének oka általában csalás vagy erőszak. nem tartom érdemesnek efölött az érv fölött időzni. A természettudósok megfigyelései bizonyítani látszanak. nagyon másféle. amely a többinél erősebben szolgált arra. amely nekem több fejtörést okoz. Eddig nagyon nehéz volt visszautasítani ezt. de amennyire a mostani vita eljutott. hogy a rokon egyedek közösülése noha valószínűleg gyümölcsöző.itt annak az egyszerűségéről van szó. Azt is megfigyelték. hogy az egységesek legerősebb tudományos oszlopai az emberi keverékek. ez nem von magával olyan következtetést. Ez azt mutatná. hogy a bibliai Teremtés nem szól a fajok különféle eredetéről. a szent szövegeket. hogy . az Északszibériai tunguz körvonalai elérhetik az európai ember szépségét. Láttuk fönt. ha hagyjuk a sötétséget a tudomány egy pontja körül gyülekezni. hogy igaz az. minthogy egy ilyen tekintéllyel szemben érvek listáját hozzuk. nem tudjuk fölhasználni arra. hogy ez a szabály ne lenne igaz az emberiségre. Ez azt mondja. hogy a szaporodni képes utódok létrehozása a különálló egyedek egyik jele. és a keverékek termékenységéről. hogy gyengítsük az emberi keverékek termékenységét. Ebből azt következtetjük. mindenesetre. noha többé-kevésbé elrejtve. erre az érvre nincs válasz. Az eredeti típus. az emberiség eredete egy tőből származik. Szemükben az emberiség bármely része képes javulásra. Halljuk. nem képesek ezután saját fajuktól megtermékenyülni. akik európaiaktól lettek anyák. hogy a növény vagy állatvilágban csak egységes fajok képesek utódok nemzésére. De a Biblia nem fejezi ki magát világosan. hogy Óceánia bizonyos részein olyan bennszülött nők. ha hasonló körülmények közé kerülnének. csak csalfa jelenség. akkor ezt alapos vizsgálatnak kell alávetnünk. Ha egy szöveg világos. Jobb. akkor meg kell hajtanunk fejünket előtte. A faji különbségek állandóak Az egyesülés hívei azt mondják. Mivel semmi sem bizonyítja. hogy a fajok különválása nyilvánvaló és helyi hatások következménye. hogy sakkban tartsa az egyenlőség ellenzőit. amellyel az emberi család különféle ágai keverednek. Ha ez igaz. és el is érnék . ha nem támogatná ezt egy másik.fejezet végére szántam . Ez az elmélet nem elfogadható. változatlan erővel létezik. de talán nem lesz mindig ilyen nehéz. és minden. és még akkor is a keverékek meddők. amely ebből az elvből eredne. ami az ellenkezőjét akarja bebizonyítani.

és Afrikát a Hamiták. Csak rá akarok mutatni. És mi van a másik részével? Azt egyszerűen kihagyták belőle. míg Ázsiát a Szemiták foglalták el. félreértették. minden magyarázatnak ellenállnak ebből a szempontból. hogy az egyház által meghatározott határokat túllépnénk. és biztonsággal tudni. Lehetetlen a kiindulási típus természetét és formáját megállapítani. hogy függetlenül minden kérdéstől az eredeti egységről vagy sokféleségről. akiket. Más szavakkal egyszerűen azt akarom megkérdezni. és csak a szöveg önkényes értelmezése miatt tartjuk Ham patriarchát feketének. Egy pillanatra nem ragaszkodom az érvnek ehhez a sorához. Ezt elismerték. mert a tőle származó nemzedékek nyilvánvalóan fehérek. hogy minden kutyafaj külseje. mint ők. hogy Ádám a fehér faj őse. a fordítók és magyarázók Ádámot nevezik minden ember közös ősének. hogy elfogadhatjuk-e az egységesek alapelvét. ha ezeket általánosan elfogadták. Ugyanez igaz lovakra.egész más kérdésekre derítsenek fényt. II. bikákra. és akkor meg fogom kérdezni. hogy a fehér fajon kívüli fajokat egyáltalán az emberi fajokhoz számították. A különféle kutyafajok közötti azonosságról Frédéric Cuvier ír többek között (Atmales du Museum. Mindenütt látjuk a közös eredetet és minden más különbözőségét. A kérdés örökre megoldhatatlan. és a tényeket valahogy mégis másképpen magyarázzuk. olyan mély különbözőséget. a különleges tulajdonságok változatlanok maradnak. Ez a vitathatatlan tény néhány embert arra ösztökélt. 458. Másfelől. Nem akarok szembeszállni a szöveggel. Különösen azok. sem annak irodalmi magyarázataival. ahogyan van. Az írások nyilvánvalóan így értendők. és előre megyek. mint az összes többié. és annak eredményei sem adják vissza az eredeti természeti azonosságot. Ugyanez a probléma áll fönt sokféle zöldség esetében is. hogy megkérdezze. kötet. amely csak kereszteződéssel szűnhet meg. hogy erőszakot követnék el ellenük. amíg egy faj tiszta marad. ösztönei. és ha anélkül. . Azt természetesen el kell ismernünk. akkor nem fogok késlekedni. Az egész kép csodálatosan összeillő a világ egy részét illetően. medvékre és hasonló állatokra. semmi sem mutatja az Ádámi származástan első értelmezői szemében. mint a fajok kérdésére. szokásai és minősége ugyanolyanok. hogy esetleg kételkedhetünk értékükben anélkül. más jelentést lehet hozzájuk rendelni. oldal) de senki sem állítja. hogy tudjuk-e azonosítani a háziállatok formáját azok eredeti törzsén. szerintem ok nélkül tartanak feketéknek. hogy mennyire távolodtak el tőle a ma élő fajok. lehet hogy nincsenek testileg és erkölcsileg nagyon radikális és messzeható különbségek az emberi fajok között. Egy szó sem említi a sárga fajokat. és vissza kellett menniük időben és föl kellett sorolniuk minden nép őseit. akik az óta az idő óta éltek. Szerintük az európai nemzetek Jafet törzséből származnak. és nemzedékről nemzedékre újratermelődnek minden különbség nélkül. melyek eredete érdekesebb tanulmányt ígér.

és egyetlen feladatom a körülhatárolt mezőben. Az egységesek az embert állandóan az állattal hasonlítják össze elméletük támogatására. Ezzel lehetetlen egy véleményen lenni. Ebből a szempontból nagyon erős és specifikus a különbség az ember és az állat között. Ezért tehát vita nélkül föl fogom tételezni az egységes őst. a másik egy szigeten az óceán közepén. melyek jobban függnek a természet erőitől. hogy elmagyarázzam a tényleges eltérést a primitív alaptípustól. Bizonyos szélességi fokokon csak bizonyos növények. Egyetlen valószínű elmélet sem tudta megvilágítani ezt a sötétséget. de az embernek nincs földrajza. és könnyen el tudom hinni. és . hogy néhány néger Ádámot és Évét feketének tartja. Az állatok esetében ezt tökéletesen elmagyarázza a szervezetükben levő különbségek nagy száma. Az egységesek elmélete mint már mondtam. vagy egy bizonyos vízszint fölötti magasságra élve fölmenni. Magam is használtam ilyen érvet. míg az "arab éjszakák" c. ha van nekik ilyen. Biztosan történtek változások a fajok szerkezetében a történelem hajnala óta a külső behatások miatt. De ez csak bizonyos határok között igaz. éghajlat és hely különbségével magyaráz. formáik és ösztöneik gyorsan megérzik ennek hatásait. hogy fehér bőrt mutasson alattvalóinak. mert ezeket Isten képére formálták. Föl fogom tenni. Ezen a ponton. emlősök. könyvben. hogy az emberi fajok éghajlat miatti változásáról beszéljünk. és nem tudnám becsületesen támogatni. csúszómászók.A különböző fajok soha nem kételkedtek abban. mint amennyire egymástól különböznek. Megvan az állatok és növények földrajza. amely noha könnyen érthető. de ezek nem tűnnek eléggé fontosnak ahhoz. mellyel foglalkozom az. és csak ezen. A fehér emberek Ádámból és Évából származnak. Mivel az ember teljesen független az ilyen fogságtól. Az okokat nagyon nehéz kibogozni. melyek még hasonlóak a primitív típushoz. míg Isten prófétája természetesen túl közel volt az Istenséghez ahhoz. a szokások. A légkör és az élelemszerzés körülményei nagyon különbözőek. és az egyik hegyes országban él egy világrész belsejében. a hagyomány egyértelmű. hogy teljesen elmagyarázzák azokat az életfontosságú különbségeket. benne. és Isten is fekete és az angyalok is. hogy van két törzs.. Ez hamarosan világos lesz. és minden valószínűség szerint az emberi fajok annyira különböznek közös ősüktől.azt olvassuk. sok igazság van benne és jól megfigyelt tények . ezért elutasítom helyzetének olyan módon végzett összehasonlítását mint az állatokét. hogy megmutassa a helyeset a sok vélemény között. az ember minden változatában mindenütt meg tud élni. melyek léteznek. halak és puhatestűek tudnak létezni. Sajnos a modern tudomány nem volt képes arra. akiket Blumenbach kaukázusinak nevezne. hogy az összes faj eredeti ősénél pontosan az ő tulajdonságaik voltak meg. hogy egy faj nem tud átkelni a délkörön. annyira függnek az éghajlat befolyásaitól.

hogy a hottentották a kínaiak gyarmata . hogy a helyi körülmények szívesen elmélyítenek bizonyos bőrszíneket. hogy nagyon hasonló embertípusokat találunk a világ nagyon távoli helyein. sokkal kevésbé hasonlít az átlag európaiakéhoz. (Barrow ennek az elméletnek a szerzője. De sok évszázad után sem fog alapvető vagy szervezeti változás bekövetkezni szervezetükben. Továbbá az elsőt hideg éghajlat alá teszem. ami az éghajlatot és minden mást illet. a másik nagyon kevés módon. az elhízásra való hajlamot. hogy az egyik sokféle módon szerezhet élelmet. Az idő hozzáadja saját súlyát a természeti erőkhöz. és arra következtetni.ez a feltételezés más okokból lehetetlen . Minden azt tűnik mutatni. egy nagyon kis különbségből ítélni. mely a helyi körülmények változásától függ.mert annyira hasonlítanak a celestiális birodalom lakóihoz. melyek viszonylagosan tiszták maradtak. ahogy az egyiptomi emlékművek mutatják meg őket. hogy a hottentották kalapja nagyon hasonlít a kínaiak kúp alakú kalapjára. a fizikai erő növekedését vagy csökkenését. ahol kevertebbek. Nem tagadnám. a karok hosszát. különösen a nőké. de Malabár termékeny és gyakran párás éghajlatán. Így ha elismerjük. amely a fej körvonalainak hasonlóságán és a Fokföld bennszülött lakóinak sárgás bőrén alapul. ezek nem alapvető pontok. a cherokeek sajátságai és körvonalai szinte azonosak néhány olasz népével. nagyon különböző körülmények között. De ismétlem. hogy ezeknek valaha is sok befolyásuk lett volna a fajra. és a coro-mandula parton. noha néhányuk már nem él ugyanazon a helyen. hogy milyen katasztrofális változások voltak hatással a fajok fizikai szervezésére a történelem hajnala előtt. hogy az emberi fajok minősége nem a manapság aktív külső erőkből származik. hogy ez az időszak csak fajaink életének körülbelül felére terjed ki. mint bárhol máshol. még mindig lesz háromezer évünk. Vegyük például az arabokat. vagy a lábszárét. Ezt az a tény bizonyítja. Nyomaikat meg lehet találni Roussillonban. Az etnológusok egyetértenek ebben és néhányan azt is elhitték. hogy a két faj fokozatosan olyan sajátos jellegeket vesz föl melyek megkülönböztetik őket egymástól. Izmael ágát. Ma is megtaláljuk őket. Languedocban és a spanyol tengerparton. további érveket hozott. Ha három vagy négyezer év homálya átjárhatatlan. Ez elég súlyos érv. akinek a nevét elfelejtettem.) Néhány szempontból néhányan nagy hasonlóságot láttak az ősi etruszkok és a Délamerikai araukánok között. hogy az ismert fajok. nemcsak saját országuk sivatagjaiban aszalva.föltételezem. és kétségtelen. mint a kalabriaiakkal. Egy utazó. hogy a természet hasonló típusokat képes produkálni nagyon távoli országokban és éghajlaton. amikor megfigyelte. és így nem befolyásolják őket a külső hatások. és Afrika északi partjának sok részén. mint sok északamerikai indián törzséhez. És nincs okunk rá. a mellkasi izmok fejlettségét. a másikat a trópusi nap alá. akkor egészen világos lesz. megfigyelhetjük legalább is. azóta nem nagyon változtak meg külsejükben. Az Auvergne lakóinak átlagos arctípusa. Ezzel a külső ellentét teljes a kettő között. az indiai szigeteken. noha . amelyen vissza tudunk menni bizonyos nemzetek életének kezdetéhez. Noha nem tudjuk.

. hogy ebből a szempontból a napnak a lehető leghosszabbnak kell lennie. akinek közvetlen ősei sok nemzedék során havas tájakon éltek. akik ma is figyelemre méltóak ebből a szempontból. akkor ezek nem maradnának meg hosszan. hogy buzgón bizonyítsa a fajok egységét. Ez nem minden. olyannak látszott. hogy a Korán nemcsak azt akarja garantálni. 5. Továbbá a házasodási kor sokkal korábbi náluk. ahogy föltételezik arra. ahelyett hogy gyorsan meghozza rendelkezéseit. Ez a két érv nagyon kétségesnek tűnik. Az arab sivatag harcias rechabitái. hogy a szervi típusok különbségeit kialakítsa vagy eltüntesse. melyek új helyzetében rá hárulnak. Handbuch der Physiologie des Menschen. hogy fejlessze a gondolkodást. 639. mint akit frissen cserzett a szíriai nap. o. Ha csak a környezet befolyásának lenne ereje. sőt (Abu-Hanifah) véleménye szerint tizennyolc év. Ezt mutatják a próféta fáradozásai. és miért volt a törvényhozó célja. aki. mint a másfajú népnél. a békés portugálok. A német zsidók általában kisebbek és karcsúbbak mint az európai faj tagjai. " Az emberiség természettörténete. a mohamedán törvény szemlélete és rendelkezéseihez azt mondhatom. II. Azt is akarja. Először is a biblia tényei nem mérvadóak ezen a ponton. kötet. Az utóbbiból lehetőségem volt egyet közelről megvizsgálni. amelyekben a házasodási kor meg van szabva. oldal ) ő az Ótestamentummal érvel a zsidók esetén. Sára például nagyon öreg korban szült gyereket.mind egyformák. mely között élnek (Muller. A leszármazott és ős azonossága nem változtat semmilyen jellegen. Könnyű látni. Másodszor. ugyanolyan meglepő és fölismerhető formában a legváltozóbb és legsokfélébb éghajlati körülmények között. és megtaláljuk azt. Szemei különösen feledhetetlenek. és föladták ősi életmódjukat. Folytatódik a végtagok formájában és a temperamentumban. hogy a serdülőkor mindkét nem számára ugyanakkor van minden fajnál ( Prichard. amikor maga Ábrahám száz éves volt (Teremtés.. változásainak nincs jelentősége. A szemita arc ugyanolyan fő jellegében. Ez az északon meghonosodott polgár. és lengyel zsidók . és ilyesmit nem lehet józan logikával elmagyarázni. hogy elég fejlett legyen oktatásban és intelligenciában ahhoz. mert Palesztinától nagyon különböző éghajlatú országokban telepedtek meg. és ez lányok esetén tizenöt. és soha nem volt elég ahhoz. amilyennek az egyiptomi három vagy négyezer éves egyiptomi festmények ábrázolják. hogy valamelyik országban vagy szélességi kör alatt megváltoztassa a faj jellemét. hogy a lány vallási oktatásának folytatódnia kell a házasság után is.majdnem két évszázad telt el megszállásuk óta. Az arabok után a zsidókról akarok szólni. aki előírja. A zsidó típus nagyon is megmaradt. ) Ez az állítás átlósan ellentmond Prichard állításának. a francia. és a Korán vallási törvényével az arabok esetén. mert gyakran ellentmondanak a természet irányának. megpróbálja megmutatni. ahogy a természet kifejleszti a lányt. német. akik között évszázadokig éltek. A helyváltoztatást akkor alakváltoztatás követné. xxi. Jellege és profilja nyilvánvalóan megcsalta származását." 484. hogy megértse a komoly kötelezettségeket. hogy a lány testileg érett a házasság engedélyezése előtt.

(Martius és Spix. mint Oroszországban és Moldáviában arcuk és testi fölépítésük. hogy a férfiak esetén sokszor még húsz éves korban sem teljes. mint a páriáké. oldal). Íróink sokáig követték erre vonatkozóan római példaképeik vezérfonalát. van néhány oknyomozó érve. amely kort mi kissé koraérettnek nevezzük. mint görög tanítóik. oldal). kötet . iii kötet. Nagyon általános vélemény. ha bármivel is az élet fontos szakaszaira és azokra a . A mellett. Reise in Brasilien i. L'Homme americain. hogy hősnőiket szépségük virágjában mutassák be. Azóta irodalmunkat észak eszméi befolyásolták. Ilyen idézeteket vég nélkül lehet találni. de könnyebb szintű." Melyre Paris ezt válaszolja: "Nála fiatalabbak már boldog anyák. hogy "az éghajlati különbségek kevés következménnyel járnak. megemlíthetjük.Újra. melyet még ma is fönntartanak híveik között. Paraguayban a jezsuiták bevezettek egy szokást. Sakuntala Európában még gyereknek számítana. még nincs tizennégy éves. novelláinkban csak tizennyolc éves vagy annál idősebb lányokat láttunk. (Shakespearevel különbséget kell tennünk. Ezek.") Visszatérve a komolyabb érvekre. A költők szerelmi történeteikben csak azzal törődnek. mint amilyen korúakat a Korán előír. Várjunk még két évet.) Én nem vélem minden pontban az ellenkezőjét mint Prichard. és a legzordabb helyeken. d'Orbigny. és a lányok tízévesen házasodnak. és nem gondolnak azok erkölcsi fejlődésére. Zulejka és Lejla még nem tizennégy évesek. amíg menyasszony lesz. melyek a kérdést az én szempontom irányában döntik el. A cigányok más eredményt mutatnak. Pritchard komoly tényállást hozott előbbre. amit a német zsidókról mondtam. 40. Novelláinkban csak tizennyolc éves vagy annál idősebb lányokat láttunk. Yo-kiao-Li regényében egy kínai hősnő tizenhat éves. akikkel rokonok. és apja kétségbe van esve. a tizenöt éves kort tartották a legjobbnak. oldal) Délbrazíliában a nők tíz vagy tizenegy éves korukban házasodnak. és korán is múlik el. mint a hinduk. perzsa és arab fajnál. (A. 317. keletafrikai hittérítő szerint a wanikák tizenkét évesen házasodnak. hogy a nők esetében az élet tavasza akkor van. hogy Svájc sok részén olyan lassú az emberek nemi érése. Az indiai lány ideális kora kilenc és tizenkét év között van. ezek száma szintén bőséges. régóta elismert és megállapodott az indiai. Egyik következtetését hálásan elfogadom. Így a Rómeó és Júliában Capulet ezt mondja: "gyermekem még furcsább. mégpedig azt. Még csak egyet akarok idézni. mely szerint a fiúk tizenhárom. 382. A havivérzés nagyon korán elkezdődik. Indiában a különbségek még föltűnőbbek. i. (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Ugyanolyan gyorsan érnek. A keleti költők szerelmei mindig fiatalabbak. Krapff. aki Olaszország képét festi le. kötet. hogy ilyen korban még nem házas. valamint szokásaik ugyanazok. Tizenegy és tizenkét éves özvegyeket lehet itt látni. fiúk és lányok egyaránt. amely könnyen ellenőrizhető.

oldal). hogy bizonyos zsidók hajának szőkesége a tatár vérrel való vegyülésük miatt van. az egységes elv nagyon kemény nyomás alá kerülne. Csak hozzáadom. a vastag ajkakat. ahol megfigyelés lehetséges volt. és teljes biztonsággal igazolják. században a kazárok törzse áttért a júdaizmusra és kereszteződött a német-lengyel zsidókkal (Kutschera. ha minden esetben megállapítottuk. hogy lemondjunk arról a nagy segítségről. és azt csak vérkeveredés útján lenne képes újra elérni. 444-448 oldal: "Valószínűleg nincs alapja a fajok eredeti különállóságának. amit láttunk. Észre kell vennem. Érvelésüket a Németországban található nagyszámú szőke kékszemű zsidóra alapozzák (azóta fölfedezték. A típusok állandósága csak teljesebben lenne bemutatva. 486. Most azoknak kell ellenérveket hozni. az arabok esetén az egyiptomi szobrok ténye. sem a hideg vagy meleg befolyásától sem függ.. álmomban sem vitatkoznék vele. A 9. hogy a zsidó típus változott az éghajlattal. mert a bőr és hajszínből vezetik le . hogy vagy elejétől önmaguknak mondanak ellent. De elég. melyet amerikai pszichológusok és régészek vallanak. melyről itt szó van.-angol fordító) Hogy ennek valami értéke is legyen az egységesek szempontjából. melyre olyan sokan alapoznak.fizikai változásokra nézve. melyek igazolják azt. Jelenleg Khorsabadban fedeztek föl egy földalatti domborműveket. hogy a szem és haj színe sem a földrajzi helyzettől. hogy az bőségesen támogatnak. akkor ugyanez lenne az eredmény. Die Chasaren). Most egyszerűvé válik egy egyszerű következtetés fönntartása. de úgy gondoljuk.. a típusok állandósága. Ha megmutattuk. (Edinburgh Review: "Etnológia vagy a fajok tana". melyeknek az ember szervezete alá van vetve. Az olvasó látni fogja. pedig a tények az ellenkezőjét mutatják. az előre álló állkapcsú fejet. Nincsenek eszközeik arra. mintha a különbségek az eredet tényleges különfélesége miatt állnának fönt. hogy az asszírok testileg azonosak azokkal a népekkel. és védővonaluk azt mutatja. még élő fajokról. Ez a megjegyzés nagyon igaz. hogy ez ellent látszik mondani néhány apró további elvnek. és a zsidók és cigányok megfigyelésével.. hogy a kérdés. Ha hasonló tényeink lennének a más. melyet a templomok freskói és a földalatti kamrák nyújtanak a Nílus völgyében. hogy ezt megtegyék. Ugyanakkor nincs okunk arra.) . Például azt mondják. kizárólag az időjárást teszik felelőssé vagy a jelenség fő okának tartják. a 1848 októbere. melyek erősen ellentmondanak a nyilvánvaló tényeknek. akik nem értenek ezzel egyet." (Prichard. hogy ez nem állja meg a helyét egy sor komoly vizsgálat után .. az emberiség nem kevésbé teljesen és határozottan föl van osztva külön részekre. vagy olyan föltételezéseket állítanak föl. örököltek és állandóak az éghajlat és az eltelt idő ellenére. hogy ha a típusok így teljesen le vannak rögzítve. melyek mind a néger típus sajátságait mutatják. amit már a Persepolisi díszített sírok révén tudunk. emellett az egységesek maguk vallják be. hogy az emberi fajok mindegyike föladná saját egyéniségét. akik ma laknak azon a területen. a gyapjas hajat.

Helyesen megemlítik a kék szem és szőke haj jelenlétét a cingalézek esetén (l. ugyanott, 453 oldal: "A cingalézeket Dr, Davy írja le, mint változó színűeket világosbarnától feketéig. Hajuk és szemük főképp fekete, de a világosbarna szem és a barna haj nem nagyon ritka. Néha látni szürke szemeket és vörös hajat, és időnként, noha ritkán lehet kék vagy piros szemet is látni, és az albínók fehér haját"), megjegyzik a feketétől barnáig terjedő hajszín sok változatát, és elismerik, hogy a szamojédok, tunguzok és más népek a jeges tenger mellett vagy piszkosbarna vagy füstös barna bőrűek."). Így az éghajlat semmit sem számít a bőr, haj és szem színét illetően. Vagy teljesen jelentéktelennek kell tartanunk ezeket, vagy a fajhoz tartozónak. Tudjuk például, hogy a vörös haj soha nem volt ritka keleten és ma sem az; és így nem meglepő, ha ilyen német zsidókat találunk. Egy ilyen ténynek nincs semmi módon befolyása a típusok állandóságának elméletére. Az egységeseknek akkor sincs több szerencséjük, ha a történelmet hívják segítségükre. Csak két elemet mutatnak be elméletük bizonyítására - a törököket és a magyarokat. Az előbbiek ázsiai eredete elfogadott dolog, ugyanúgy, mint közös rokonságuk az osztyákok és lappok finn fajához. Így a primitív időkben sárga arcuk volt, előreálló járomcsontjuk, és kis termetük, mint a mongoloknak. megállva ezen a ponton az egységes mai utódaikat tekinti, és ezeket európai típusnak találja, hosszú szakállal, a szemek mandulavágásúak, de nem ferdék, és diadalmasan azt következteti a törököknek ilyen rendkívüli változásából, hogy a faj nem állandó. (ugyanott, 439 oldal) . Néhány ember azt mondja, valójában görög, georgiai és cserkesz vér keverékének hitte őket. De az a keveredés csak részleges. Nem minden török volt ahhoz elég gazdag, hogy a Kaukázusban vegyen magának feleséget; nem mindegyiknek volt háreme fekete rabszolgákkal. Másfelől a görögök gyűlölték hódítóikat; és általában a vallási antipátia általában nem kedvezett az ilyen szövetségnek; noha a két nép együtt él, de szellemben és jelenleg éppen olyan távol állnak egymástól, mint a hódítás elején. (ugyanott, 439 o. (összefoglalva).) Ezek az okok megtévesztőek és nem megbízhatóak. Csak ideiglenesen ismerhetjük el a török faj finn eredetét. Máig csak a nyelv rokonsága bizonyította, és később meg fogom mutatni, hogy egyedül a nyelv rokonsága különösen kétséges és kritizálható. De föltéve, hogy a török népek ősei a sárga fajhoz tartoztak, könnyen meg tudjuk mutatni, hogy kitűnő okuk volt arra, hogy távol tartsák magukat tőle. Amikor az első turáni hordák lejöttek északkeletről hogy Konstantinápoly urai legyenek, amely több évszázados folyamat volt, nagy változások történtek a világban. A nyugati törökök a változó szerencse sok viszontagságától szenvedtek. Egyszerre voltak győzők és legyőzöttek, urak és szolgák; és nagyon sokféle nép között laktak. A történészek szerint ( Hammer, Geschichte des Osmanischen Reichs, i. kötet,. 2. oldal) az oguzok, őseik az Altáj hegyről jöttek le, és Ábrahám ideje alatt felső Ázsia hatalmas sztyeppéin éltek, amely a Kaszpi tótól az Aral tóig terjed, és Szibériától Tibetig.

Ezt az ősi és rejtélyes helyet még sok germán nép lakta. (Ritter, Erdkunde, Asien, i. kötet, 433 o. és más oldalak ; Tassen, Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, ii kötet 65 oldal; Benfey, Ersch és Gruber's India enciklopédiája 12. oldal; A. von Humboldt ezt a tényt korunk egyik legfontosabb fölfedezéseinek egyikének nevezi ( Középázsia, ii. kötet 639 o. ). A történelemtudomány szempontjából ez teljesen igaz. Érdekes tény, hogy ahogy a keleti írók elkezdtek Turkesztán népeiről beszélni dicsérik arcuk szépségét és alakjukat (Nushirwan, aki a Kr.u. hatodik század első felében uralkodott, elvette Sharuzt, a török kán lányát. ő volt korának legszebb nője. (Haneberg, Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, i. kötet, 187 o.)). A Shahnameh sok hasonló tényről számol be. A túlzó kifejezések használata a szabály ebben az összefüggésben; és mivel azok az írók látták az ősi világ szépségeit, mint szabványt, nem valószínű, hogy föllelkesedtek volna a mongol faj leírhatatlanul csúnya, visszataszító és közönséges figuráinak láttán. Ez a nyelvi érv ellenére is igaz, amit önmagában lehet hogy rosszul használnak. Mint a szittyák, a mongol faj fölvette az árja nyelvet, így nem lenne semmi meglepő abban, hogy az oguzok az árja fajhoz tartoztak, noha finn dialektust beszéltek. Ezt az elméletet érdekes módon támogatja Rubruquis utazónak egy naiv megjegyzése, akit Szent Lajos küldött a mongolok urához. "meglepődtem" mondja a jó szerzetes "hogy mennyire hasonlított ez a herceg a későbbi M. Jean de Beaumontra, aki szintén ilyen pirosarcú és friss küllemű volt. Alexander von Humboldt, aki szintén érdeklődött az ilyen megjegyzések iránt, hozzáadja hasonlóan jó megfigyeléssel: "az arckifejezés szintén érdekes, ha emlékezünk arra, hogy a Dzsingisz család valószínű török volt és nem mongol." Igazolja következtetését, hozzáadva: "A mongolos jelleg hiánya meglep bennünket azokon a képeket, melyek Baber utódait, India uralkodóit mutatják be." (Középázsia, i. kötet, 248 o. és megjegyzés). Még mindig vitázhatunk véleményünkről. De megegyezünk egy pontban, és beismerjük, hogy az altáji oguzok valójában finnek voltak; és továbbmegyünk a mohamedán időszakhoz, amikor a török törzsek kialakultak, különféle nevek és váltakozó körülmények között Perzsiában és Kisázsiában. Az oszmánok még nem léteztek, és elődjeik a szeldzsukok vére már közeli kapcsolatban volt az iszlám fajaival. Ennek a népnek a főnökei, mint GayaseddinKeikosrev 1237-ben egy arab nőt vett el. Sőt, Aseddin, egy másik szeldzsuk herceg anyja keresztény volt. Minden országban a vezetők jobban ügyelnek fajuk tisztaságára, mint a köznép. Ha a főnök ilyen előítéletmentesnek mutatkozott, akkor megengedhető azt föltételezni, hogy a nép sem volt gátlásosabb. Ahogy a szeldzsukok portyái nagy területről tették számukra lehetővé a rabszolgák szedését, kétségtelen, hogy a tizenharmadik századtól az ősi oguz ágba, mellyel a Rumi szeldzsukok távoli rokonságban álltak, nagy mértékben szivárgott be szemita vér.

Ebből az ágból származott Oszmán, Ortoghrul fia és Osmanlis apja. A sátra körül összegyűlt családok nem voltak nagyszámúak. Hadserege csak egy rablóbanda volt; és ha ennek a nomád Romulusznak az ősi utódai képesek voltak növekedésre, az csak úgy lehetséges, hogy követték Róma alapítójának gyakorlatát és bárkinek kinyitották sátrukat, aki csak be akart lépni. Föltételezhető, hogy a szeldzsuk birodalom hanyatlása segített abban, hogy katonák az ugyanolyan fajú oszmanitákhoz menjenek. Világos, hogy ez a faj jelentős változáson ment át; emellett, még ezek az új erőforrások sem voltak elegendőek, mert ettől az időtől fogva a törökök rendszeresen rabszolgaszerzési hadjáratokat indítottak, melynek célja saját népességük növelése volt. A tizennegyedik század elején Urkán, Khalil Chen-dereli beosztottja, egy fekete, megalapította a janicsárok seregét. Először ezek csak egy ezred volt. De IV. Mohamed alatt a gárda száma 140 ezerre növekedett; és ettől az időtől fogva a törökök állandóan keresztény gyerekekkel töltötték föl, akiket Lengyelországból, Németországból, Olaszországból vagy magából az európai Törökországból hoztak, az iszlámra térítették, és a négy évszázad alatt legalább 5000 olyan családfő volt, akik európai vért adtak a török nemzet véréhez. A fajkeveredés nem ért itt véget. A Földközi tenger mentén nagymérvű kalózkodás folyt, melynek célja a háremek föltöltése volt. Továbbá (még meggyőzőbb tény) nem volt olyan csata, vesztes vagy nyertes, amely meg ne növelte volna az igazhitűek számát. Nagyszámú férfi változtatta meg vallását, és azontúl törököknek számítottak. A csatamezőt körülvevő területet megszállták a csapatok és minden nőt birtokukba vettek, akit csak tudtak. A zsákmány gyakran olyan bőséges volt, hogy nehéz volt túladniuk rajta; a legszebb lányt egy csizmáért cserélték el. (Hammer, op. cit., i. kötet , 448 o.: "A magyarok elleni csatát vadul vívták és jelentős zsákmánnyal járt. Annyi fiút és leányt ejtettek rabul, hogy a legszebb lányt egy csizmáért cserélték el, és Ashik-Pacha-Zadeh, egy történész, aki maga is részt vett a csatában és a zsákmányolásban, nem tudta többért eladni öt rabszolgafiúját Skopiban, mint 500 piaszterért.") Ha ezt az ázsiai és európai Törökország lakosságával kapcsolatban tekintjük, mely soha nem haladta meg a 12 milliót, akkor világosan látjuk, hogy a faji állandóság érvei és ellenérvei semmiféle támogatást nem találnak egy ilyen vegyes lakosságú nép történetében, mint a törököknél. Ez annyira nyilvánvaló, hogy ha, mint ez gyakran megtörténik, egy oszmánban a sárga faj sajátosságait vesszük észre, akkor ezt nem tulajdoníthatjuk közvetlen annak finn eredetének; ez egyszerűen szláv vagy tatár vér hatása, mely valamelyik nemzedékben láthatóvá lesz, mint a többi idegen elem, melyet magába szívott. Befejezve az ottománok etnológiáját rátérek a magyarokéra. Az egységes elmélet ilyen érvekkel támasztja elméletét alá: "A magyarok finn eredetűek, és a lappföldiekkel szövetségesek, a szamojédokkal és az eszkimókkal. Alacsony emberek széles arccal és jól látható járomcsonttal, színük sárgás vagy

de maguk soha nem voltak rabszolgák. úgy tűnik. Mert a változás a kilencedik század elején és korunk között kellett volna hogy történjen. 569-ben. A jelenlegi vélemények Középázsia népeiről. melyek forrása görög és Arab történészek és magyar történetírók művei. az elmélet. 439 oldal: "A magyar nemesség . hogy ez az érv a magyarok különböző eredetére utal és szorosan összeköti őket a sárga fajjal. Ez nem gyanították azelőtt. A "hun" név nemzetet jelent. noha azok nagy változásokat rendelnek bizonyos csoportokhoz. szövetségek. Helyesen kimutatja. de Gerando (Essai historique sur I'origine des Hongrois (Párizs. hajlékonyak és erősek. még az egységesekéinek is. hogy a nagy Északázsiai ág része. törzsek tömegét jelenti. melyek a kritikáknak ellentmondanak. 800 év alatt. akik nem homogének. történelmi és nyelvi tények bizonyítják. nagy változtatásra szorulnak. fizikailag és erkölcsileg. tényekkel és adatokkal. akkor az olyan rendkívüli lenne. nincs szükségünk meglepetésre.piszkosbarna színű. Nem tagadható. Ez hiba. de ez kétségbe von minden ősi írást a tárgyról. Egy jó cikkben A. 1844)) megdöntötte Schlotzer és követői elméletét. Így a magyarok hunok. és annyira különböznek a finnektől és primitív águk minden más részétől. A finnek mindig gyengék voltak. (Etnológia. és azonosítja a korábbi primitív korokban az előzőeket. akkor kevert vérű lányról beszél. Alexander von Humboldt nagyon fontos megfigyelést csinál a kirgiz-kazákokról. ők rabszolgákká tettek másokat. ugyanis azokkal. egy alapvető hibája van . közeli vérrokona a buta és gyönge osztyákoknak és a szelídíthetetlen lappoknak".. Itt biztosan találkozni fogunk további ellenvéleményekkel. hogy a sárga fajok vére többé-kevésbé jelentős módon kereszteződött a fehérrel. Továbbá tudjuk. De a magyarok magasak és jóalkatúak. Boldogan egyetértünk.) Ha ilyen változás tényleg történt. és a fehér nemzetekre hasonlítanak.. Pontosan azokra a szép török lányokra hivatkozik. hogy ellenszegülne minden magyarázatnak.a magyarok biztosan nem finnek. amelyek azt gondolják. mindig külön voltak válva. A magyarok fontos helyet foglalnak el a világ meghódítói között. nagyon meg kellett hogy változzanak. mint Pannónia utolsó megszállóit. szépség jellemzi őket. akiket a perszák úgy . Attila őseinek zászlai alatt sok nép harcolt. de történelmileg beszélve gyűjtőszó. noha másképpen tökéletes. hogy ha az előbbi a török Shagan Dithubul to Zemarch kirgiz (xergiz) szeretőjéről beszél II Jusztiniánusz császár követének. hogy ebben az időszakban Szent István honfitársai nem keveredtek nagy mértékben a körülöttük levő nemzetekkel. Ezekben a germán elem volt az uralkodó. bebizonyította az erdélyi székely törzsek rokonságát a hunokkal. mivel a magyarok finnek. amelyeket mos ennek fényében újra át kell nézni. Végtagjaik hosszúak. unintelligensek és elnyomottak. Így. melyeket "fehér hun" néven emlegettek. Súlyos érvek. akiket a bizánci Menandrosz és Konstantin-Porphyrogenetes említ. azaz kb.

amennyire lehetséges a nagymértékű testi különbség okait.dicsérnek. Histoire de la Conquéte d'Angleterre. Bármelyik oldal. i. mint pl. Nincs olyan külső befolyás. az bizonyos. (Középázsia. A létező fajok egy vagy több primitív törzs független ágai. hogy nagy különbségeket és egyenlőtlenséget hozzon létre. i. melyek árja nyelvet beszélnek (Schaffarik. amit nem tudok áthágni. A faji mibenlét jelensége teljesen elegendő ahhoz. el pass. o. az éghajlat különbözősége vagy a szokások változása egy lappot vagy osztyákot. noha hibásan sorolták őket a sárga fajhoz. mely őket egyformává akarná tenni vagy egységes tömeggé akarná őket alakítani. Slavische Altertümer. 155. a bőr színében és hasonlóakban különböztek egymástól. A sárga fajokkal való kapcsolat biztosan befolyásolta vérük tisztaságát. hogy a környezet teljes változása sem képes ezt megváltoztatni. és akik olyan kevéssé voltak mongol típusok mint ez a kirgiz. kivéve a vérkeveredés erőteljes hatására. Soha nem sikerült nekik elveszteni jellegzetességeiket. és most meg fogom próbálni a rendelkezésemre álló eszközökkel olyan szintig fölfedni. A végtagok formájában és arányaiban. kötet. akik néhány év hódítás után fölvették alattvalóik kelta-latin nyelvét! (Aug. ezért mély kétségek maradnak meg. hogy a faji típusok maradandósága vitán felül áll. a magyarok kevert nép. A történelmi idő folyamán sem váltak ismertté. Ahogy megmutattuk. sőt nem akarom a vallásos magyarázatot sem támadni. hogy ezeket a természeti törvények méltóságára emelje. a test belső kialakításában. csontos formája. ) Semmi sem bizonyítja azt a hitet. kötet 237 o. Olyan erős és megdönthetetlen. lehet azon vitatkozni. ezt a tényt elárulja a magyarok szögletes. 130-131 o. ezt a zűrzavart korábbi vegyesházasságaik okozták (önkéntes vagy kényszerített) a mongolokkal. az eredeti egység kérdése. és még a legáltalánosabb képet sem tudjuk kialakítani mibenlétükről. valójában. kötet i. A nyelv közeli rokon török dialektusokkal. Nyelvük alapjai és általános szókincse nagyon különbözik a germán nyelvcsaládtól. melyek a nemzetek testi életével kapcsolatban jöttek létre Mivel tisztelem a tudományos tekintélyt. de pont ugyanez volt az eset a szittyákkal is. Ezek a törzsek mára eltűntek. Így a magyarok fehér hunok.) és a neustriai skandinávokkal. egy tunguzt vagy permet Szent Istvánná változtat. 279 o. melyek mindig nyomasztanak engem. i. ii. hogy az idő múlása. hogy a különböző családok ma teljesen különbözőek. . a koponya alapjában.). és hogy igazoljon néhány különbséget. amely a különböző ágak között megtalálható. az érrendszer fajtájában. kötet. Thierry. Ebben nincs rejtély. hogy az emberi lények eredete egyféle vagy többféle faj volt. egy sárga fajjal. germán alapú. ha nem történik kereszteződés. Ebből a cáfolatából az egységesek egyetlen érvének azt következtetem.

ellenkezőleg. Az éteri szentség látta az előző időszakokban. melyekben a szervetlen világ mérhetetlenül nagyobb erőről adott tanúbizonyságot. hogy léteznek. olyan hatalmas. inkább arra kell gondolnunk. hanem ellenkezőleg. ). kötet i. ahogy gyakran szeretjük mondani. o. melyet látunk és meg tudunk érinteni. Ezt mondani nem tiszteletlenség. gyakran előfordul. soha nem remélhetjük. Tekintsünk tisztelettel az elsődleges okokra. helyesen tartanak igényt tiszteletre mellyel végtelen hatalmú teremtőjüknek tartozunk. De ezeknek a hatalmas lényeknek . és visszazsugorodna a szörnyű hódolatba. mert ezeknek az először gyönge lényeknek nagyon kevés eszközük volt. Ezeknek a gigantikus fajoknak a legtöbbje kétségtelenül eltűnt azokban a szörnyű forradalmakban. Ez egyedül ad neki értelmet. Ennélfogva nem kell. hogy a rózsaszirom ereje miatt kifut a víz. A furcsaság legbelső mélyedéseiben. Minden dolog eredete. hogy megpróbálnánk azt megkapni. hanem arra is. hogy istenítené természetüket. hogy az embernél sokkal impozánsabb lények bújhatnak elő az iszapos földből és a mély vizekből. hogy e fölött a kérdés fölött rejtélyes sötétség honol. hogy tárgyhoz legközelebbi láncszem a legkisebb. ahol csak mi remélhetjük hogy találkozunk vele. Isten. Mikor őseink először megjelentek az már idősebb világban. a Szentírás szerint az mondta nekik. de problémáinak keresése csodálatosan rendszeres módon fölteszi. akkor hajlamosak lennénk elfelejteni azt a hosszú sorozatot. hogy amíg talán gyanakszunk arra. amit nem tudunk elérni . mint a bolondnak a régi közmondásban csodálkoznunk azon. melyek messze a mennyben laknak. mint az természet összes állata. az isteni erő tudatában. maguk is csak eszközök és alsó részei egy nagy gépnek. anélkül. Ezt az ígéretet nem is annyira nekik adta. Nincs nyoma az őslények között. Birtokunkba vehetjük a láncot. az emberi szellem érzi jelenlétüket anélkül. hogy kulcsot adjanak a rejtélyhez. mely megtöltötte az edényt. így a közvetlen ok gyakran jelentéktelennek tűnik. hogy ők lesznek az urak és minden fölött uralkodni fognak a Földön. hogy az ember távol van a Föld felületének legöregebb kőzeteitől. De ne beszéljünk itt róluk.Ahogy senki sem akarja kockáztatni annak tagadását. melynek okai egy időben testiek és természetfölöttiek. melyek végső otthona Isten fejében van." i. amely nagy súlyokat tud fölemelni. 178. bármilyen hatalmas is. mely beburkolja a problémát uralkodnak az okok. hogy az eset oka a víz mélysége volt. A geológiai folyamatok elemzése. Nem tudjuk elhagyni az emberek területét. Valószínű. mint utódaiknak. de mindez. mely azelőtt történt meg. hogy a leggyöngébb támadásoknak ellenálljanak. olyan mérhetetlen egy behatárolt fölfogású ember számára. amit az emberi szem soha nem látott. hogy uralják az egész természetet. amely mozgatja őket. akiktől várjuk. olyasmitől származik. minden eseményé és mozgalomé nem végtelenül kicsi. "A geológia alapjai. hogy a földi képviselők. hogy kezünkbe vehessük őket vagy biztosan fölfedezzük természetüket. vagy csak annak utolsó láncszemét. mindenesetre azt a részét. és amelyek nélkül semmi sem létezne. amelyből aztán kifutott.ez a feladat halandók számára túl nehéz. Mint egy acéllánc. nemcsak arra. (Lyell. ez kifejezi azt a meggyőződésünket. és ha elszigetelve figyelnénk meg. Az ember újonnan jött a világra. hogy gyöngeségünk leküzdhetetlen.

A világ még dolgozott. Az éghajlat és környezet különbsége ősszüleinkre sokkal jobban hatott. megváltoztatta a levegő hőmérsékletét és az egész Földet lakhatóvá tette olyan terményekkel. Részleges rengések zavarták még mindig a föld és óceán helyzetét. melyek összehasonlíthatóak lennének azokkal. és harc esetén el lehetett menekülni. Minden területen voltak elefántcsordák. a természetnek hasonló hatalma volt az ember fölött.o. rinocéroszok. néha szörnyű vulkánkitörések öntöttek ki a vizek mélyéről hegytömegeket. A talaj kipárolgásai. Ezeket végső soron le lehetett ügyességgel. mint amilyenekről a geológia tanúskodik. noha gyöngén. és nem erővel győzni. amely minden oldalról körülvette a primitív családokat. hogy azok a kontinensek részeivé váljanak. i. ellenállhatatlanul hatott az élőlényekre. Az eset egészen más volt a természet esetén. Néha a tenger szintje emelkedett és nagy partszakaszokat mosott el. mert "látta hogy jó volt. de ma már nincs akkora. és még sokkal kevésbé olyanok. mint . melyet még földrengések is ráztak. szárazság és nedvesség teljes és gyors változásaival járt. 84. ) Az ősi világösszeomlások kozmikus oka. kötet. sugárzás és lehűlés következett be. 91.. A változások. Az okok. és Jehova nem enyhítette meg. ma nem fordulhatnának elő. mint ránk. op. Elvesztette mindenhatóságát. annak a hatalmas természetnek az esetében. vagy a Föld felszínét annyira megváltoztatni." Az egyensúly általános hiánya szükségszerűen hatott az éghajlati körülményekre. Cuvier "értekezés a forradalmakról egy bolygón" c. (Link. ) A régi idők monstrumainak utolsó maradványai teljesen elegendőek voltak ahhoz. Die Urwelt und das Altertum. vagy az legalábbis annyira legyengült és lefaragták. művében azt mondja. hogy a földi élőlények életének körülbelül felétől nem történtek fontos változások. Ezután bolygónk helye a központhoz (Nap) képest megváltozott. melyek a különféle fajokat örökké elválasztották egymástól. kötet. a tűz és víz harca a meleg. o. szorosan fogva tartotta őket és hatalmas erejének minden idegét éreztette velük. melyek erősebbek voltak. és a masztodon is otthagyta nyomait az amerikai hagyományok szerint (Link. melyeket a természet szörnyű hatalma okozott saját testén. hogy nagy hatást tegyenek fajunk első tagjaira és éreztessék velük saját kicsinységüket.a nagy része még élt. és nagyon szerény képet adtak saját problematikus hatalmasságukról. melyek a Földet a harc leheletével és szenvedéssel borították. és a különféle hosszúsági körökön ez (a naphoz viszonyított helyzet) határozta meg kizárólagosan az éghajlatot. II. hogy a rugalmas folyadékok vagy a vulkáni erők a Föld belsejében. melyet az embernek a természettől el kellett viselnie. cit. Nemcsak az állatoktól kellett elhódítani vitatott birodalmukat. hideg. Ugyancsak ezekben a primitív időkben történt. hogy napjaink szervetlen erői nem tudnának olyan rázkódásokat és robbanásokat okozni. melyeket ma kizárólag trópusiaknak tartunk. de még mindig működött. Cuvier és mások Nézzük meg ezen a ponton Alexander von Humboldt véleményét is: "Az emberi faj megjelenését megelőző korszakokban a Föld belsejében levő erők hatására a földburok vastagsága megnőtt. A föld. csak növelték a nyomást.

aki gyerekkorában látta. és teljesen védtelen volt a halálos vajúdás utolsó félelmetes kihatásaival szemben. nem viszik át jellegüket. ezután új képződött. az csak kölcsönzi életét egy időre. ferde szemeit és széles arcát. Négy fia volt. mikor elérte az 1. hogy azért. de Barker. amely egy nagy szemölcsgyűjteményre emlékeztetett. kitörtek a Föld oxidált és még nem eléggé szilárd burkán keresztül. Nem tudnánk ebbe a kategóriába sorolni a néger gyapjas haját és fekete bőrét. melyeket néha lehet egyedeknél találni. I. Két dolog biztos: először. néhány furcsa esetet gyűjtöttek össze. nem vérzett. hogy az utódok ilyenek voltak "egy emberfajnak az eredete lehet ez az ember. hogy tekintve. Egyetlen érv sem alapulhat a normálistól való véletlenszerű elválásra. tehát nem lehetnek véletlen elhajlás következményei. 92-94. akkor elkezdett leválni és leesett. ha ez megtörténne. normális és egészséges körülmények között. ha megvágta. Másfelől. Prichard (második kiadás.oldal. hogy elképzeljünk egy időszakot. Az egyének viszont. biztosan megnövelnék a fontos változatok számát. Utódaik vagy visszatérnek a szokásos külsőre. 47. és nem természetellenesek.) idézi Barker beszámolóját egy emberről. vagy hamarosan kihalnak. . hogy a fő különbségek fajunk ágai között már a legkorábbi időben meg voltak határozva földi életünkre. amikor a Földet jelenlegi katasztrófái megrázták. Most összefoglaljuk ezt a fejezetet. hogy az állandóság hiánya ezeknek az abnormitásoknak az egyik alapvető tulajdonsága." (Középázsia. mind hasonlított apjára.ma. amikor ezek a fiziológiai hasadások lejátszódhattak volna. Csak azt következteti. Ilyen idő tulajdonképpen csak rögtön a teremtés után lehetett. melyek első pillantásra értékesnek tűnnek a fajok különbségének elmagyarázásánál. Ennek a furcsa borításnak a következő szakaszában. hogy elérte-e a férfikort. oldal). Hogy idézzünk egy ilyen esetet. Az ilyen deformációkat és visszacsúszásokat nem véve figyelembe. és nem lehetetlen. kívülről és belülről is nagyon kemény és fájdalomra nem érzékeny. Ha az egységes elméletből indulunk ki.4 cm vastagságot. kötet. de nem alkalmas annak megtartására. nem mondja meg. mely minden tekintetben hasonló volt a régihez. nagyon régen történt furcsa véletlenek sora az emberiséget olyan útra tette volna. nem tudunk későbbi időpontot kijelölni a fajok különválására. akinek egész testét. Minden. ami eltér a természetestől és a világ rendjétől." Az ilyen következtetés lehetséges. akik annyira különbözőek a többi egyedtől. és ha ezeket továbbvinnénk. melyeket eredetileg kapott. hogy őket egy másfajú embercsoportnak vélnék. az arcát kivéve egyfajta sötét héj borította. vissza kell mennünk abba az időbe. amely nagyon messze lett volna azoktól a fiziológiai körülményektől. Ezek mind állandó jellegek. akkor elfelejtenék a véletlenszerű eredeti őst. 'Az ember 1727-ben született'. amikor a természetes okok befolyása sokkal aktívabb volt mint most. Az egyik túlélte apját. a kínai sárga bőrét. másodszor. Arra kell következtetnünk. akiknek ilyen vastag borításuk van.

hogy kisebb súlyt tulajdonítunk azoknak a drága változatoknak. Hogyan vannak a fajok fizikailag különválasztva. és noha mindannyian tőle származunk. csak nagyon kevéssé egymás rokonai. amelyek ahhoz lennének szükségesek. sajátságai és színe . . és a keveredés útján létrejött változatok. Az ember a legkorábbi állapotában sok instabil formát hordott. amikor a kapcsolat megszűnt az ősi előddel. amelyek ma nem lennének lehetségesek. vörös vagy sárga változattal. Ezért az emberi fajok. Ezért meg kell elégednünk azzal. melyeknek az ősi történelmi iratok a tanúságai. amelyek ma élnek. mind a fekete mind a nem fekete fajoknál. Valószínű. hogy a szervetlen erőknek sokkal nagyobb szerepet tulajdoníthatunk mint bármely zóna ismeretes erőinek. amely az ő tulajdonságaként örökre jellemzője lett.Tekintve a nehézségeket. hogy az ezeknek a hatalmas erőknek kitett lények jobban ki voltak téve annak. Kétségtelen. melyek a változatok primitív jellegét azokká a típusokká tették. és ezek nyomására olyan faji változások jöttek létre. halvány hasonlóság a közös alak képében a legtávolabbi csoportokra. de ez lenne az egyetlen. A megmaradó vonások. melyet csak vérkeveredés útján veszthetnek el. melyek a biblia szövegének liberális értelmezéséből következnek. hogy a primitív ádámi törzsből származnak. Az ős ezek után nem szaporodna tovább. örök és megváltoztathatatlan okiratai a fajok örök szétválasztásának. a külső behatásoknak köszönhetjük megkülönböztető sajátságos jellegünket. Ezt az esetet a birtokolt klimatikus energia mennyiségével azonosíthatjuk akkor. melyek a primitív embert jellemzik. a kozmikus erők termékei is amellett. és ha egyáltalán. hogy ezek hassanak rájuk.körvonalai. Ahogy a környezet alapvető különbségei minden csoportnak más jelleget adtak. mely a keverékek nemzedékének szabályozására vonatkozik. . talán nem volt azonosítható a mai fehér.attól a pillanattól kezdve. XII Fejezet xii. és annak lehetősége. teljesen elvesznének. melyek fő minősége kétségtelenül teljesítményük. Hány primitív típus maradna meg a különböző fajok népeinek emlékezetében? Csupán változataink legáltalánosabb jellege.semmi több. A termékeny utódok nemzésének lehetősége állandó bizonyítéka lenne az egy tőből való származásra. amikor az emberi faj éppen megjelent a Föld felületén. és az ellenérv miatt. a közte és minden csoport közti távolság kétszer akkora lenne. Ezek egyenlőtlenek a szépséget és erőt tekintve. hogy a fekete faj például a fehérhez vagy a sárga a feketéhez asszimilálódjon. Ezek belőle sugárzódtak ki. mint a ma élő lények. Az alak és sajátságok szigorú és megtámadhatatlan tulajdonságai. Az eltérések. Ehhez az elmélethez az Ádámi embert minden ma élőtől egyenlően különbözőnek kellene tekinteni. valószínűleg sokkal kisebbek voltak mint azok. nem lehet határozottan állást foglalni az emberi fajok sokféle eredetét illetően. mint az egyes csoportok távolság egymáshoz. hogy kívánságaikat hangokkal fejezzék ki .

síkságokon. 10. ahol az árvizek és az áradások nem tudták elérni őket. amikor az ember gyerekei betöltötték a Föld felületét. először föl kell fedeznünk.). 8. a nem fölfedezett síkságokon. havas vagy homokos sivatagokon. de ez nem alkalmas a viszonylagos nyugalom magyarázatára. folyókon. hogy tovább vigyék. barlangokkal. mellyel foglalkoznom kell. az az eszme lehet. melyet olyan nagy modern elmék mint Cuvier is átvett. Az Ararát hegye hagyományának hosszú és általános magyarázata illik a későbbi korokra. ennyire különféle fajokká lenni?" A fajok első különválása után a csoportok már elég nagyok voltak ahhoz. Az előre álló állkapcsú négerek törzsei első kunyhóikat az Atlasz hegység déli lejtőire építették. akinek közös eredete közös kiindulási pontot tételez föl. Ott csak a vizek és síkságok Istenei lettek volna. Ha az ember első szállása magas hegyeken volt. melyeket nehéz elérni és tele vannak nyomasztó ijesztő zuhatagokkal. Az első kérdés. örök hóval és nem járható szakadékokkal .A kozmikus befolyás kérdése olyan. mint a többi rész. hogy mekkora nehézségekkel állunk szembe. hogy a különféle hegyrendszerek lehettek bizonyos fajok indulási pontjai. a Meru hegyén a brahman Istenek. az ismeretlen minden rémsége ott várakozott első őseinkre. A Biblia ezt vallja (Lásd Teremtés ii. a nagy folyók partjain. Nincs bennünk sok tisztelet az iránt. melyet teljesen föl kell tárnunk. Miután az első települések létrejöttek ezeken a helyeken. a tavak és tengerek partjain. Egy nagyon ősi ötlet szerint. ha figyelembe vesszük. és amit lábainkkal taposunk. és a moderneké. mely első idejüket jellemezte. tavakon és óceánokon akarunk átmenni. Az Olimposz havas csúcsain laktak a görög. 15. a következő: "Hogyan tudott az ember. Minden mitológia szerint rajtuk honoltak az Istenek. hogy a sík és fölfedezetlen területek voltak az ember első lépéseinek tanúi. hogy teljesen különböző éghajlati körülmények között élhessenek. Prometheus a Kaukázus csúcsain szenvedte el rejtélyes büntetését még rejtélyesebb bűne után. A többi elméletnek és a fajok egységes származásának is ellentmond. ahogy ezt földi képviseletük elképzelte. melyek korunk civilizált emberének és fejlett technikájának is csak sok vesződség és nehézség árán sikerül? Hogy megválaszoljuk ezeket az ellenérveket. az emberiségnek hegyi magasságokban kellett gyülekezni.ezek ismertebbek voltak a régi korokban. melyek koponyája hasonlít a miénkhez. amit látunk és tudunk. mert arra alapozó érvekre szeretnék szorítkozni. akkor nem valószínű. és ez volt első mozgásaik kiindulási pontja. jeges hegycsúcsokkal. hogy sikeresen túlélje a Föld nagy fizikai kríziseit. hogy előre vigyék ezt az elméletet. Így a Föld ijesztő helyei. hogy képzeletük miatt másztak föl volna a szentségek magaslatára. Az ősi filozófusok fő indítéka arra. Ezért én az ellenkező hitre hajlok. a síkságokon általában vannak folyók és ezek a . ha erdőkön. E szerint az elmélet szerint a fehér fajoknak. a vándorlások okozta nehézségek érezhetően csökkentek. hogy azért. sőt bizonyos afrikai fajoknak is. hogy hol volt az emberiség eredeti otthona. A sárga faj az Altáj hegység jeges magasságairól szállt le. A hegyek a legrégebbi idők óta félelmet és vallási rémületet jelentenek. hogyan sikerült nekik minden akadály ellenére olyan nagy távolságokat legyőzni. első települése a Kaukázusban volt.

amennyire tudták. 78 o.o. miután 2640 kilométert utaztak akaratukon kívül. végül megérkeztek Samalra.ezek is vittek felületükön rovartojásokat. Ismeretlen fafajták. kötet. Minél gyöngébb az ember. / Ez a két példa elég tanúbizonyságot ad az emberi csoportok eloszlására nagyon különböző területekre. mellyel rovarok. és az esőcseppeket gyűjtötték össze ivásra. elkapott az áramlás. megemlítjük azt a könnyedséget. A tutajon utazó család. s az áramlatok szállítják őket távoli partokra. akik fatörzseken kapaszkodnak. hogy ami ilyen lényekkel történik. a Fülöp szigetek egyikére. és a legkülönbözőbb helyi körülmények között. és ott ittak. és miután céltalanul hányódtak egy ideig. és a hullámok sodorják őket . Az előbbiek biztosan jellemezték a nagyon korai időket. és végül elérték a Radack szigetek egyikét. és így hajtja őket a víz. és ezek a tojások kikeltek a hő hatására. Kétfajta vándorlás van.ezek elegendőek. Ha valaki további bizonyítékokat szeretne.tengerhez folynak és így nem volt szükség arra. Természetesen mikor megérkeztek Radackba. Ezek a szerencsétlen emberek csak halon éltek." (Exanten critique de I'histoire de la geographic du nouveau continent. Meggyőző példák vannak arra a könnyedségre. hogy ez az elmélet alkalmazható lenne a növények vándorlására. Körülbelül nyolc hónapig sodródtak.)) A földön élő teknőcöket a sziklák elpusztulása veti a tengerbe. melyeket a Kanári szegeteken találtak a tizenötödik században. "Ismerjük" mondja "a tengervíz káros hatását egy 2-3000 kilométeres út során a legtöbb gabonaféle csírázási képességére. mint a civilizált népek között. annál szolgaibb módon reagál a balesetekre. az önkéntes és a váratlan. a Karolina szigetcsoport keleti végén. akiket egy tó vizének fölemelkedése meglepett. az még könnyebben megtörténhet egy emberrel. hogy nagy távolságok áthidalására. "A geológia alapjai". melyeket sem előre látni nem képes. 1440 kilométerre kiindulási helyükről. kevésbé sós a víz. kötet. De hamarosan jobb lett állapotuk és végül meggyógyultak. és melyek Kolumbusz Kristóf elmélkedéseinek szövegét adták útján az új világ fölfedezésére . messze eredetüktől. Négy Uleai őslakost kisodort a tengerre egy hirtelen szélroham kenujukban. sem elkerülni. Természetesen szükségtelen megmutatni. amellyel egy ember önmagát legyőzve nagy távolságokat tud megtenni. Az utóbbiak lehetségesek és valószínűbbek a lusta és fölkészületlen vademberek között. szörnyű állapotban voltak. Így nem lehet . /Lyell. Ha nem esett. 119. ii. ahol. és olyan országban. melyekben körülbelül harminc vadember volt. hogy magukra vegyék az erdőkön és sivatagokon való átkelés és a nagy vándorlások fáradságát. ii. férfiak és nők vegyesen. Egy ilyen elmélet túl általános és túl széleskörű. hogy távoli csoportokat alkossanak. pár szerencsétlen ember. Növényállatok kagylókra vagy puhatestűekre kapaszkodnak vagy karjaikat a víz felszínén lebegtetik. növények és teknőcök vonulnak a világon át. ahol nem ismerték fajukat. faragott deszkák. Így 1696-ban két nagy kenut Ancorsoból. ahogy mondják. (Alexander von Humboldt nem hiszi. és ez nem támasztja alá a növényfélék elterjedését az tengeri áramlatai révén. akkor a tenger mélyére szálltak le.

hogy minden ellentmondást megtárgyaltunk. mely ugyanazon a magassági fokon van mint Königsberg Poroszországban. míg Franciaország nyugati részén egy keskeny háromszögben a növényzet rendkívül változatos. mely valójában más dolgok következménye.. Salcombeban a telek olyan enyhék. hogy síkságok borították valaha volt csúcsukat. . hogy az emberi fajok valószínűleg hamarosan különváltak.) : " az éghajlatkutatás tudománya a világrész felülete (hipszometria) egyenlőtlenségeinek pontos tudománya. Most úgy vélhetjük. Így Északkelet-írországban. kaktuszok és törpepálmák nőnek a szabadban. éppolyan mértékben. iii. és a sarkokhoz való hajlását ellipszis alakúvá tették. . és nyáron a meleg nem elég ahhoz. mint amelyet Lappföld és Délolaszország között találunk. Nem szükséges a hegyekre szorítkoznunk. mely ezeket a tényeket meghatározza a következő szakaszban (Középázsia. mikor a Föld korai időszakában valaki tartózkodási helyét . De a mai körülmények között sem szükségesek ahhoz távoli vidékek. ez a terület nagy ellentétben áll szomszédaival. 23 o. mely nehézséget jelenthetett. mint Portugáliában." Azzal. Ugyanaz a hely könnyen válhatott hatalmas légköri színháza színhelyévé. jól láthatóak a Simplonról. mely párhuzamos a tenger felületével. noha a 62-ik magassági körön vannak. és mikor földrengések rázták meg a föld tengelyét. a Devonshirei parton a mirtusz. függetlenül azok tengerszint fölötti magasságától. és ezek gyakorlatilag egymás mellett vannak. izotermikus vonalak mentén (olyan vonalak.. hogy fölhívja figyelmünket a behatások sokféleségére. melyek mentén azonos a hőmérséklet). ha a tenger visszahúzódott vagy áradás miatt előre jött. melyeket falak védtek a széltől. a japánkamélia. oldal) ) Az ellentéteknek hatalmasaknak kellett lenniük. olyan felületen. Hasonlóan az Isola Madre a Lago Maggioren. Normandia hőmérséklete alacsonyabb mint Jerseyé.ellenérvet hozni az ellen. a Glenarni tengerparton van egy terület. úgy. (Alexander von Humboldt megad egy törvényt. ezek az egész bolygó gazdaságát zavarták. melyek egy adott hely hőmérsékletére hatnak. hogy a hőmérséklet erősen változzon. von Humboldt megmutatja. kötet. ahol narancs. amikor hirtelen hatalmas tömegű hegyek álltak elő vagy süllyedtek a föld színére. Enélkül a tudomány nélkül az emelkedésnek tulajdoníthatunk valamit. télen is. a fukszia és a boddleya globosa is virágzik szabadon. hogy virágzó narancsfákat láttak. A Farö szigetek tavai nem fagynak be télen. ahol mirtusz terem meg a szabad ég alatt. a legkisebb területek fölött is fajunk első megjelenését követően bolygónkon. Hegyes országokban mint Svájc pár kilométer távolság akkora különbséget jelenthet a föld és légkörben. "Télen alig van fagy.. Ez helyi körülmények között is előfordul. és nagyon különböző éghajlati körülmények között és nagyon távol tájakon életek egymástól elválasztva. (147-148. . Angliában. hogy megérjen a gyümölcs.. vagy a szomszéd területek kiszáradása miatt. és csak a védőfalak védték őket. hogy mennyire különböző éghajlati körülmények létezhetnek egymáshoz közel eső pontokon. amely az alsó területeken hat.

finnt és a tatár ágakat. melyeket kaukázusinak. Ezeket a fajokat megítélésem szerint három csoportra sorolhatjuk: fehér. mindenképpen közelebb van eredeti formájához. különösen. mert a három kategória. fekete és sárga. tevékenységük során sok alcsoportot is létrehoztak. Talán a fekete faj bizonyos mértékig tiszta maradt. akikről beszélek. ha gondosan határozzuk meg tartalmukat. mint más nevek. Már röviden utaltam rá a 112. . de a fölosztás alapjaiban helyes. akikből a létező fajok származnak. Ezek az emberiség három primitív eleme. Biztosan előnyben részesítem őket a földrajzi vagy történelmi nevekkel szemben. és itt érték őket a nagyon különféle hatások. hasonlóképpen lenne ez a sárga fajban lehetetlen. mert ezek egy már eléggé komplikált dolgot csak még komplikáltabbá tettek. a Kamauni és Dekkai hindu típust és a polinéziai pelagiait. hogy ezt tegyem. A neveket lehet kritizálni. Ezek már léteztek a fejkeveredés előtt is. Így egyszer s mindenkorra azt mondhatom.az európait. nem pontosan a színben különböznek. de még mindig kevésbé kritizálhatóak. hogy új neveket találjunk ki. oldalon. A felosztás alapjául a bőrszínt veszem. szemitának vagy jafetikusnak is mondanak.megváltoztatta. A nevek lehet. Valószínűleg a három típus egyike sem fordult soha elő teljes egyszerűségében. mert mindkét változat ismert keverékeket is tartalmaz. csak fölhasználom már létező szókincsünket. A fekete alatt a karaitákat értem. Többé nincs ok arra. mint az előre álló állkapcsú típust a gyapjas hajjal. hogy nem túl jók. De ez azt követelné. Már említettem. A nagy kozmikus ágensek nemcsak három tisztán elválasztott változatot hoztak. hogy miért nem foglalom bele az amerikai indiánt. amit más nagy fajok nem bizonyítanak első látásra. Nincs ok arra. az ázsiait és az afrikait. mongolt. hogy a csontváz bizonyos vonásai sokkal fontosabbak. Vizsgálatunk csak a második fokozatban levő fajokig megy vissza. távol az általános jellegtől. melyet ma fehér fajnak nevezünk. és első látásra megmutatja. ami nagyon összetett és változó dolog. A négerek mindig megőrizték fajuk eredeti formáit. Ezeknek a változatoknak a létrejöttéhez nem volt szükség fajkeveredésre. hogy elismerjük Blumenbach huszonnyolc vagy Prichard hét változatát. hogy az emberi család néhány csoportja miért ne ment volna messzire. mert lehetetlen valamit is tudni jelleméről. hanem. Nem lenne gyümölcsöző ezek azonosítása abban a vegyes tömegben. hogy fehér ember alatt a fehér fajok tagjait értem.). hogy későbbi családjai mennyire voltak hozzá hasonlók és mennyire tartották meg hasonlóságukat. Ezeket valamelyik különleges tulajdonságuk különbözteti meg. aki szintén csak három nagy alosztályt ismer föl. Elmagyarázom. míg mások megmaradtak egy körülhatárolt területen. a sárga alatt az altájit. csak hosszabb fizikai vizsgálat után. és én nem tartom indokoltnak. Tehát így jöhettek létre a másodlagos típusok. mint tiszta primitív típust. Itt csak leírom Flourens véleményét. Ádám első utódját teljesen kihagyjuk a megfontolásból. nem mintha ezt helyesnek és szerencsésnek tartanám. amely az egész ágban közös.

máskülönben a harmadik faj nem tekinthető kialakultnak. Sokat használják azt a figyelemreméltó tényt. mint szomszédjának. Minél hasonlóbbak ezek a dolgok. Mindenkinek hasonló vére van. De ameddig a folyamat le nem zajlik. de új jelleget is állít elő. Ahogy a testvérek gyakran hasonlítanak egymáshoz. hogy testileg különbözzön tőle. hanem egy kevert alapból. akkor egy mesterséges típus áll elő. ezek eredetét "harmadik típusnak" nevezhetjük. annál hosszabb idő kell egyesülésükhöz. de többé-kevésbé nagyszámú olyan elem. . amely lényegileg tiszta. eredeti minőségek nem fejlődhetnek ki teljesen kivéve ha előzőleg a szülő típusok teljesen egyesültek. amelyet hibásan teljesen tiszta fajú néppel azonosítanak. mely a rendezetlenség és a zavarosság szülöttje. a menésben és az egyének általános megjelenésében. polinéziaiakon csinálták. annál kisebb vérkeveredést tételezünk föl a népnél. melyek láthatók a fehér a sárga és a fekete fajban is. melynek során egy tényt fölfedeztek. mert az egyének nagyon hasonlítanak egymásra.Keveredésükből biztosan előálltak új változatok. amikor fajokat teljesen összekevertek. mivel a két változat közötti különbségek már viszonylag kicsik. a körvonalak. Ha a szülők ugyanabból a nemzetből erednek. Ezek messze vannak attól hogy tiszta faj legyenek. nem lehetséges új altípusok létrejötte. Az első megfigyelés-sorozatot. amit ma látunk a polinéziaiaknál mutatja. az könnyen szerezhet ilyen módon olyan minőséget. akkor az ilyen azonosság könnyen jön létre. különféle arányban sárgák és feketék keverékei. és a természetesen idegen elemek egyesüléséből tökéletlen utód áll elő. éppen úgy. mert hasonló elemekből készültek. ahol az apa és anya különböző nemzetiségű. de a következtetések csak kissé különböznek az eddigiektől. Ez az arc. és a testi azonosság nem áll elő. Egy családban például. Egy másik törvényt is meg kell említenünk. Amit harmadik típusnak neveztem. hogy testi jellegük is az egyik nemzeté legyen. és az újszülött gyerekek is ilyen benyomást tesznek. Minél nagyobbak a nemzetek. mely ma biztos kritérium annak meghatározásánál. hogy ezek nem homogén faj. A típus teljes átmenete. amely fontos állapotot jelent és ebből új alfajok állhatnak elő. Ez a tény vitathatatlan és ebből értékes következtetések vonhatóak le. Ebben az állapotban ez nagyon rövid idő alatt elérhető. minél több kereszteződés fordult elő. amelyben az alkotóelemek jól összekeveredtek és az eredmény teljesen homogén egységgé vált. hogy meghatározza egy nemzet faji tisztaságát. a gyerekek az egyikhez vagy a másikhoz hasonlítanak. Később hozunk ilyenre példákat. A vér keveredése nemcsak a két változat keveredését jelenti. hogy ezek az új. amely a mozgást és a testtartást is magába foglalja. Addig aligha kell hangsúlyoznom. annál nagyobb különbségeket látunk az alakban. és az eredményben egyik faj sem uralkodó. az általános alkat. és ezrét nincs ok arra. mert nem az eredetiből fejlődött ki egy új. de van egy kis esély arra is. mielőtt tovább megyünk. Másfelől.

Ha egy negyedrendű faj újra megváltozik. A kaukázusi valószínűleg elírás. annál jobban nő a zűrzavar. és nagyon szabálytalan arányai vannak. és (a zűrzavar) mindenképpen viszonylag hamarosan bekövetkezik.) . a negyedik alakja szemita. Cadizban és Konstantinápolyban megtaláljuk az emberség minden ágának nyomait anélkül. Hajlamosak arra. a fehér és fekete keveréke . a harmadik arca mongolos. Csak az emberi történelem ködös kezdeteiből villan felén néha egy halvány fény bizonyos helyeken a fehér fajról. amit leírtam. ahol az uralkodó osztályok fajilag eléggé különböznek a tömegektől. Ez végtelen naggyá válik. Párizsban. melyeket én negyedrendűnek nevezek. Carus erőteljesen támogatja azt a törvényt. amikor a népesség túl nagyszámú az egyensúly eléréséhez. mely mindenki számára nagyon rövid volt. és mindinkább semlegesítődtek.ezek a negyedrendű típusok közé sorolhatók.). Eredeti tulajdonságai már jelentősen legyöngültek. A harmadfokú fajok következőket hoznak létre. Máshol ezt mondja: "a részek lehető legnagyobb sokrétűsége (azaz egyenlőtlensége) az egész legteljesebb egységével világosan. mert új típussal keveredik. erre bizonyítékot különösen tengeri kikötőikben látjuk és gyarmataikon. Az egyik haja gyapjas. biztosan feketére gondolt. Elemei nagyon lassan lesznek harmonikusak. és mégis mindezek rokonok! Ebben az állapotban vannak ma a nagy nemzetek. mely az új elem fő tulajdonságává vált. vagy az úgynevezett "bennszülött lakosságot" . mely még mindig ebben az állapotban volt-egy állapotban. Kimutatja az emberi szervezet alkotóelemeinek rendkívüli sokféleségét. Az egyedek. azaz hogy a fajok civilizálása különösen hajlamossá teszi őket vérkeveredésre. Ezeknek a népeknek a civilizációs ösztönei folyamatosan kényszerítették őket arra." Politikai értelemben ez a társadalom állapota.A harmadrendű fajokról keveset tudunk. Mint a fekete és sárga típusok. hanem csak primitív és elemi állapotnak. hogy keveredjenek másokkal. Minél többet reprodukálja magát ez az egyed és keresztezi vérét. Aligha kell hangsúlyoznom. hogy kimennénk a falak közül. (Über die ungleiche Fähigkeit der verschiedenen Menschheitstämme für höhere geistige Entwicklung. melyek vére ereikben folyik. és még egyáltalán nincs történelmük. ezek csak harmadik állapotban lévő vademberek. A következő axiómát származtatja ebből: "Ha egy szerves egység elemei nagyon hasonlítanak egymáshoz. az utódnak nehezére fog esni a stabilizálódás. minden szinten a szervezet legnagyobb tökéletessége. a másik szeme kék. és magukat szigorú hierarchiába osztották be. szemben a legalsó fokozaton álló véglény egyszerűségével. ahol a vér gyorsabban keveredik. "A polinéziaiak a feketék és sárgák keveréke" (Flourens. a kaukázusi és a mongol keverékét" írja le. xi oldal) a polinéziai fajt mint "két másik. hogy az új típus jellege többé-kevésbé harmonikusan fog illeszkedni mindkét fajta őséhez. A mulattok. akkor ennek állapotát nem tekinthetjük a teljes kifejlettség állapotának. Eloge de Blumenbach. akiket látunk biztosan emlékeztetnek bennünket az összes forrásra. Londonban. 4 o. hogy eltűnjenek a zűrzavarban. Az ilyen népek a faji anarchiának szörnyű bizonyítékai.

akiket Oroszországban és Magyarországon figyelhetünk meg. Így Délamerikában látjuk. valamint Nagy Károly nemesen arányos alakja. hogy egy fehér férfi és egy néger nő gyerekeinek lehet egyenes és finomszálú haja. olvassák el a csodálatos "novella egy szépről" c.kellene megfigyelnünk. Az összehasonlítás eredménye nem előnyös az utóbbiak számára. melyet XIV. tanulmányt a piemonti filozófustól. de a gyapjas haj biztosan megjelenik a következő nemzedékben. (Megjegyezhetjük. valószínű meglepődne saját őseinek változatosságán. hogy a fajok testileg különböznek egymástól. hogy erről meggyőződjünk. a gyarmatok alapítása. És ha valaki valahogy vissza tudná az emberiség fáján keresni az első embert. A pelagiai és pecseraiak durva arca és alakja. végtagjaik formája helytelen lesz. A nem fehér emberek megközelíthetik a szépséget. Napóleon intelligens szabályossága és az imponáló méltóság. Giobertitől. A hozzánk leghasonlóbbak és szépségben a legközelebbiek India és Perzsia degenerált árja törzsei és a szemiták. a legszebbek közé tartoznak. Lajos arca mutat. Sehol sem mutatják meg jobban. hogy a szépség szempontjából a legszerencsésebb típus a fehér és fekete házasságánál születik. Most meg kell kérdeznünk. amely a szépséget csak mesterséges értéknek és váltakozónak tekinti. és kétségeik eltűnnek. kreol és quadron feltűnő báját. kötet 143 o. a hódítások sikere mind segítettek a rendezetlenséget növelni. (A. és nem a véletlen műve. között sok fokozat van. stb. d'Orbigny. A többiek annyiban különböznek egymástól amennyiben a modellre hasonlítanak vagy attól eltérnek.) Mivel ezek a fajok a fehér faj értékének csökkenéséből származnak. hogy a fehér faj szebb a többieknél. hogy a szépség abszolút és szükséges eszme. és összehasonlíthatjuk a sárga és fehér keverékekkel. hogy azok a csoportok. mint a legtökéletesebb szláv. Megmutattuk. akik meg vannak a feketék vérével fertőzve. amit Gioberti fölépített. (Az ősök testi tulajdonságait utódaik rögzített szabályok szerint reprodukálják. és nem kételkedem elismerni. melyet Helvéciusz adott vissza könyvében "Az emberi intelligencia"-ban. l'Homme americain. Arányaik hibásak. Mert különösen a római birodalom óta a legtávolabbi és legkülönbözőbb fajok képezték a nagyvárosok lakóinak vérét. Az alsó osztályok minden típusra adnak példát. Ez ősi örökség és az emberi csoportok kitörölhetetlen jele. és az új fajok számunkra teljesen idegenek és végül rendkívüli csúnyaságot produkálnak. de nem érik el. melyekhez az európai nemzetek és utódaik tartoznak. Megfigyeltem. i. Akiknek még mindig meggondolásaik vannak ezen a téren.)). Megnézhetjük sok mulatt. akivel találkozott. Az is biztos. hogy szépségük és testi erejük egyenlő-e? A válasz nem lehet sokáig kétséges. az néger előre álló állkapcsú fejétől a kínai háromszögű fejére és ferde szemeire. . Az én szilárd álláspontom az. Kereskedelem háború és béke. Nem tudjuk aláírni a doktrínát. Csak össze kell hasonlítani a Földön szétszórva élő embereket. hogy egy szép rajput szebb.

és emiatt állják jobban az orosz havasok hidegét és Egyiptom tűző napját. mely egyszer győzelemre segít bennünket. képesek voltak megtartani létszámuk nagy részét. Van a fizikai erőben is egyenlőtlenség? Az amerikai vademberek. op. állandó és megváltoztathatatlan. 259 o. a francia és spanyol jobban ellent tud állni a fáradságnak és a nyomornak. jobb hadi képzésük és harci szellemük következménye volt. az emberiség nem képes végtelen idejű fejlődésre. Hasonlóképpen az angol szebb testileg. o) és mindezek a népek sokkal kevésbé képesek a fáradság elviselésére. kötet. . 84. amelyet el tudnak végezni anélkül. akik százával haltak meg. Az utóbbi tipikusabb. és aszerint a munka szerint ítélünk. akkor a fehér fajnak kell hogy adjuk a pálmát. hogy meghátrálnának. az új-zélandiak között is (akik általában nagyon gyönge alkatúak). mint a többi európai faj. míg a francia egységek. a négerekre Pruner. 131 o. mely hosszú távon segít ellenállni. Martius és Spix. hogy a franciáknak bizonyos testi tulajdonságaik jobbak a németekénél. a franciák vagy spanyolok. Az olaszok szebbek mint a németek és svájciak. mint egy angol. nem viselte el jól a havat. Az emberi fajok nem egyenlők intellektuálisan. de ez nem mentette meg őket e megsemmisüléstől. a lascarok és malájok között is találunk olyan egyedeket. kötet. mint a mi katonáinknak. valamint az éghajlat szélsőségeinek. és az erő között. a fehér faj izomzati fölsőbbrendűségére a többi fölött Carus. az amerikai bennszülöttre. eine aphoristische Skizze aus der medizinischen Topographie von Cairo. mint a szláv népek. ugyanannyi kötelesség és tisztességérzésük volt. Az ököl erősségét tekintve az angol erősebb. amelyre nagyon gyönge fajok között is találunk példát. hogy a szörnyű oroszországi hadjárat során majdnem minden német és északi csoport. De különbséget kell tennünk a tisztán izomzati erősség között. i. Reise in Brasilien. Ebből azt következtethetjük. XIII Fejezet xiii. Der Neger.. . akik szörnyű győzelmüket a visszavonulás borzalmaival fizették. A francia esetében ez úgy merül föl. A négerek izomereje is kisebb. akik ugyanolyan erős ökölcsapásokra képesek. De az ilyen magyarázat nem kielégítő. A német tiszteknek. ( lásd (több szakatekintély). akkor a nagyon visszamaradt néger fajok között. De ha az egész népet egységként tekintjük. A fehér fajok közötti csoportok sem egyenlők erősségben és szépségben. noha hozzá vannak szokva a hideghez. in der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. mint a hinduk biztosan alattunk vannak ebből a szempontból.Így az emberi csoportok nem egyenlők szépségben és ez az egyenlőtlenség logikus. Ez a fölsőbbrendűség jobb erkölcsi fölkészültségük. cit. i. és az ausztráliaiak is. de a különbség kevésbé jelentős. Ha az ökölcsapást tekintjük az erő egyetlen kritériumának. mint az előbbi.

hogy sok érdeme és előnye van. nem teszi nemzetüket civilizációképessé. de szívesen átveszem őket újra. A legmagasabb pontját már ismerjük. Már beszéltem ezekről. melyek minden ember tudatának hátterében ott vannak. amelyre az ember lecsúszhat. Én mindkét pontot tagadom. Nekünk mindkét ítélet ellen fellebbeznünk kell . Noha az ilyen étkezés nem föltétlenül a magas intelligencia tanúbizonysága vagy a nagyon kulturált emberé. Igaz. és különös módon különbözteti meg őket másoktól. Ha egy kapitányt kedvesen fogadnak egy szigeten. nem degradálhatjuk egy addig ismeretlen part lakóját vademberré.a durva és a kedvező ellen is. ezeknek az ítéleteknek a puszta jelenléte elég arra. és egyfajta értelmi lángot mindig fel lehet benne gerjeszteni. hogy találunk ellenérveket is. Azt mondják. hogy viselkedésünk általában kedves és erkölcsünk jobb. hogy a legalacsonyabb típusokat rosszabbnak tekintse. hogy minden feladat elvégzésére képesek. sokkal csúnyábbakkal. ettől nem lesznek nyitottak a haladás iránt. Azt mondja róluk. mely modern társadalmunkat megkülönbözteti másoktól. hogy bizonyos tahitiak segítettek kijavítani egy bálnavadászhajót. Van pár reményteljes . és a fajok egyenlők-e. Egyetlen törzs sem áll annyira alacsonyan. De még a legcsúnyább kannibálban is megvan az isteni tűz egy szikrája. hogy a majom szintjén állónak tűnik és az elefánt fölött. ha szívélyes és barátságos a fogadása és néhány helybélivel sikerül elvégeztetnie tengerészei munkájának egy részét. mert első látogatóit nyílzáporral fogadja vagy mert nyers gyíkokat és iszaptortát eszik. hogy az egyedeknek mint egységnek végtelen javulási kapacitása van-e. Az a tény. De vajon ezek az erkölcsi lehetőségek. eszméink és érzéseink. mint amilyenek valójában. Szinte minden korai vadembert csúnya színekkel fest le. hogy az emberiség minden ágában él az intelligenciának egy szikrája. mely szerint ők tudatos sőt. és azzal érvelnek mellette.Hogy a fajok szellemi különbségeit értékeljük. A legtöbb tudományos megfigyelő hajlamos arra. hogy megmutassa. a legintelligensebb bestiák. mondják. néha a lelkesedés határtalan és magasabb intelligenciájúakat is találnak köztük. mellyel másként képzett őseink nem rendelkeztek. az a civilizáció. végtelen növekedésre képesek? Minden embernek egyenlő fokú képessége van a határtalan szellemi fejődésre? Más szavakkal. igazságosan vagy nem. Mert Tonga-Tabu lakói jóindulatot mutatnak idegenek iránt. környezetükről. mint amilyenek a valóság színei. A végtelen haladás eszméje nagyon csábító sok modern filozófus számára. hogy egyenlő legyen minden mással? A kérdés végül is arra irányul. Olyan kevés esze és értelme van. van az emberi fajnak képessége arra. hogy ne ítélnének. Hasonló módon. Előtérbe raknak minden jelenséget. először meg kell határoznunk a butaság szintjét. mint a görögöké és rómaiaké. hitünk és tűrőképességünk bizonyítják fölsőbbrendűségünket. hogy tudományos nézeteink igazabbak mint régen. akkor dicséri azt a boldog népet. különösen a politikai szabadság terén. Ez teszi a legdegradáltabb vadembert is a vallás tanaira hajlóvá.

Mindez nem vezet minket a végtelenbe. egy másik összefüggésben. sok mindent kell megtennünk. Újra.. Mi művészetünk. hogy termőnek tartsuk a már megművelt területeket. Mielőtt elérjük ezt a hódítást. de ha a győzelem a miénk is lenne. akik azt mondják. de a másikon hátráltunk. melyet olyan sokáig kerestünk hiába. túlléptünk-e a fizikai törvények tiszta igenlésén? Egyetértek. melyekhez véletlenül vagy sok munkával jutottunk el. Ez gyönge kárpótlás. összehasonlítva Athénéval? Mik gondolkodóink. hogy a gőzgép és néhány gépészeti probléma megoldása minket a mindentudás útjára vezetett? Sikerünk legföljebb oda vezet bennünket. hogy bizonyítsa haladásunkat. hogy bizonyos irányokban több az ismeretünk. mennyire alacsonyabb szinten állunk sok tekintetben mint azok. Kalidasa. Ez azért van. ez csak azt . azóta. melyek ma is láthatók Egyiptomban. melyeket őseink nem ismertek? Igen. mint amelyek az emberiség korábbi civilizált csoportjait foglalkoztatták. ez csak azért van. össze lehet-e hasonlítani a legnagyszerűbb munkákat azokkal a csodákkal. összehasonlítva Alexandria és India gondolkodóival? Mi költőink Vahniki. De a sötétséget egy centiméterrel sem nem karcoltuk meg mélyebben. melyeket távoli őseink ismertek. mióta az ősi hajósok azt jelentették. Még ha meg is számoltunk minden bolygórendszert amely a térben mozog. Ha tudásunk halmaza nagyobb mint az övék.elmélkedő. Következik-e ebből. nagyban megnöveltük a természet befolyásolására való képességünket és annak hasznosítását saját céljainkra. de mégis elvesztettük sok dolog nyomát. fölfedeztünk vagy megértettünk néhány csillagászati problémát. hanem az ember vad és értelmetlen pusztítása. hogy ezek nincsenek a Kanári szigeteken. Különféle módokat találtunk arra. melyeket nem annyira az idő nehéz keze tett tönkre. nem voltunk képesek arra. amennyire én látom. elismerve. hogy mennyi igazság van ezekben a nagy állításokban. de semmi többet. . hogy intézményeink közvetlenül a Heszperidák kertjébe vezetnek bennünket. akkor közelebb lennénk hozzá? Megismertünk valamit is a nagy ismeretlenekből. hogy Ábrahám idejében sokkal több tudás létezett az őstörténelemről mint ma? Hány fölfedezésünk. és pár mérfölddel közelebb kerültünk a Föld légköréhez. akik előttünk éltek! Ahogy föntebb mondtam. Elménk más rejtélyekkel foglalkozik és más célokkal.. vagy határozottan megállapítottuk. De amíg új földünket műveljük. és munkájukat folytattuk. Megváltoztattuk elődjeink módját a titok barlangja körüli körözésre. Kételkedhetünk-e abban. mert fölfedezéseikből hasznot húztunk. hogy bizonyos utak megtétele lehetetlen. mert mi az ő követőik és tanulóik vagyunk. és messze van attól. Indiában. Egy szárnyon előre léptünk. sőt létüket még csak nem is gyanítjuk. csak az elfelejtett tudás újrafölfedezései? Továbbá. Görögországban és Amerikában? És ezek tanúi sok más épület eltűnt nagyságának. Megtanultunk szabadon mozogni a levegőben. A történelem kicsit komolyabb tanulmányozása megmutatja. Homérosz és Pindar mellett? Munkánk valójában más mint az övék. hogy körülutazzuk a világot. melyek még el sem kezdődtek. Valóban tanultabbak vagyunk mint őseink. hogy fölfedjük az anyagi világ minden titkát.

jelenti. de egyedül áll.nem felel ez meg pontosan a mi időnknek? . Művészetünknek és tudományainknak. hogy az alapvető különbség jelenlegi társadalmi rendünk és az ősi görög állam között a rabszolgatartás volt. Ha ezeket figyelembe vesszük és nem tekintjük a rabszolgákat. ahogyan mi képzeljük azt el. Akkor is csak a szabadon született forradalmárok parancsait hajtották végre. mely elérte célját. legalább meg kellett volna őriznünk a korábbi társadalmak fő szellemi kincseit. mind mi célunkul tűztünk ki. melyeket mind az ősök. a római szónokot mérsékelt felsőházi tagnak tartanád ma. továbbá mennyire haladók voltak az athéniak. hogy tényleges haladás jöjjön létre. szívükben és néha öklökben is forradalommal. mint alkotmányos társadalmaink. és saját erőfeszítéseit csak alázatos meggyőződésekké változtatta. ezeket kevésbé kell tisztelnünk. hogy megváltoztattuk helyzetünket. voltak ismertek Athénban Periklész halála után. nem nyújtja a fórum a modern szociális állam minden alkotó elemét? A lakosság. A mélyben ott is forrongott a rabszolgák társadalma. és befolyásuk csak a lázadások idején létezett. "keresek és nem találok". és kezében vannak a közszolgáltatások. Mindenki meggyőződhet erről. akik újra elolvassa Arisztofánész komédiáit és szatirikus túlzásait. hogy legyenek az athéni közélet vezetői. Ez messzemenő demagógia volt. minden előjog visszautasítása és szabadság követelése mindenkinek . Ha kinyitod Cicero leveleit. Ez figyelemre méltó nyereség. melyekre olyan büszkék vagyunk. elismerem. a középosztály. és védői is egyetértenek abban. mint ahogy ma beszélnek a dolgozókról és az alsóbb osztályokról. ezt annál inkább megtehetjük. ezeket maga Plátó javasolta. a nemesség. mert a törvény nem ismerte el polgári létezésüket. mely állandóan változik és mivel állandóan veszít jogaiból. elvesztette azt a látnoki sugárzást. mint tudományainkat. és ehhez kapcsolódóan bizonyos nagy és szilárd alapokon nyugvó következtetéseket állítsunk föl. Politikai úgynevezett új eszméinket említve. Biztos. az élőlények teremtéséről. az világmindenség alapvető elveiről. Nem számítottak a politikában. amikor megpróbálták az őket kiszolgáló népesség kedvére tenni az arginusaei csata után! Tekintsük Rómát. Nem foglalkozunk ezzel a csőcselékkel. Mindezekről a kérdésekről a modern tudomány. az övékét használva kiindulási pontként néhány új és alapos igazságot kellett volna fölfedezniük az életről és halálról. de ez minden. Ugyanilyen gyümölcsöző elméletek. Ahhoz. Mindig megvetettük ezt az összehasonlítást. Köztársasága pontosan olyan. minden hasonlít a pártok és a parlamentben folytatott civódásokra. hogy jobban tudunk kritizálni mint elődeink. mely kenyeret és cirkuszt követel. mely megvilágította az ókor hajnalát. munkanélküli segélyt mindenkinek. hogy egyetlen védekezési módjuk volt. Akkor úgy beszéltek a rabszolgákról. Az ember szellemi hódításában nem volt igazi haladás. mert arról győztük meg magunkat. és az arra való jogot. és végső soron a kritizálás csak besorolást jelent de nem fölfedezést.

hogy jelenlegi állapotán túl is fog fejlődni. hogy az uralkodó nem lehet elég despotikus hatalma használatakor. magukat ezzel vigasztalták folyton ismételve: "Nagyszerűek a mai nap dolgai!" Több ok lenne arra. Sokfajta demokratikus és arisztokratikus köztársaság. a hercegségben megtaláljuk ifjabb Plíniuszt. bármilyen sokrétűek legyenek is ezek. és túlzottan azok voltak Catónak. Nem mindenki értett vele egyet. mint Athén. mindenki.Elhiszi valaki is. amely Rómában ismeretlen volt? Beszéltem a tuszkulánumi villában írt levelekről. Sokan féltek egy második Spartacus fölkeléstől. amit ma alkotmányos garanciának nevezünk. a legnagyobb létszámú pártot a közömbösök tették ki. akár csak egyetlen egy is van. melyek különféle módon álltak egyensúlyban. Még ha meg is mutatnák nekünk. Ellene volt a túlzott szabadságnak a nép számára és az uralkodó túlzott hatalmának.o. azaz "a gazdag és szegény természetes ellenségek". akik más szempontból maradtak vademberek. és előnyben részesítette Trajánusz prózai uralkodását. aki szerette a nyugalmat. és akik nem akarva túl sokat gondolni a másik oldalra. ha az jött. ezek egy konzervatív gondolatai haladó tanokkal. Nézetei pozitivisták. hogy igazolja azt . minden ember joga a világ jó dolgaiban való részvételre. aki leszögezte: "Dives et pauper inimici". Pompeius és Cicero liberálisok voltak. hogy javítottunk a politikai tudományon. ) Végül hogy a képet egy utolsó feltűnő jellegzetességgel zárjuk le. Később. Spárta. melyek kaleidoszkópszerűen folytak le szemeik előtt. a dicsőség nem a mienk. melyek apjuknak még nem voltak meg. túl kételkedők vagy megvetőek voltak ahhoz. és Mekka Mohamed ideje előtt. i. akik mindig csodálták a jólétet és anyagi lehetőségeket. 241. Másfelől néhány vidéki kért és kapott olyasmit. Sulla. Ha fölfedeztünk egy gépet. és bizonyos amerikai törzsek között furcsa egyedek láthatók. akinek igénye volt arra. a mérsékelt királypártit. Cézárnak nem voltak elég liberálisok. hogy kitalálják az igazságot a sok egymástól eltérő elmélet között. elég lenne-e ez arra. Tlaxcala éppen olyan jó példa. hogy megossza kora fölvilágosodását melyet erősen befolyásolt az emberi faj egyenlőségének gondolata. hogy a ma kimondott vélemények közül. Valóban. Ezek az eszmék nemcsak a pogányok büszkesége és vigasza voltak. mind az újvilágban. léteztek mind az ó-. melyek minden korban léteztek. akik túl gyöngék vagy félénkek. és mindez megkoronázására annak örök léte. Histoire tie la Gaule sous l'administration romaine. ha az érezhető volt és (amennyire csak tudtak) elviselték a rendetlenséget. mely biztos volt. mely alapvetően ismeretlen volt a mi időnk előtt. Kis királyságok vannak. mint a gall császár Gaius Junius Postumus. és úgy gondolták. míg a szocialista véleményeket olyan magas helyen álló képviselte. keveset gondolt a Fábián korának eltűnt pompájára. a görög-római civilizáció nyilvánvaló szükségszerű törekvése tökéletesedésre és finomodásra. Ezek sugallták az egyház első és legismertebb atyáinak biztos reményeit. hogy azt higgyük. hogy valamiféle másodlagos javítást vittünk véghez a kormányzás művészetében. kötet. akik szerették a rendet. akik nézeteit Tertullian adta önkéntesen tovább (Amédée Thierry.

1852). Ezt az érdekes szokást az arab utazó Ibn Foszlan (A. még mindig állandó változásokat kéne hozniuk az emberek indulatainak levezetésére. ökröket és dögöket". a másik a Nílus partján lakik. hogy az Amerikai Egyesült Államokat eredet alkotásnak tekinthetjük. mely időnkre jellemző dolog. De ha az általános béke barátainak sikerülne is Európában a háború eszméjét visszataszítóvá tenni. mint Párizsban volt a frankok idejében. Középázsia. 494 o.a nagyhatósugarú megállapítást. aki a nemzetek közötti háborúkat föl akarja számolni. (A bolgároké Kazan mellett) hozzászokott ahhoz. a legjobb lenne. Gyakorlatunk megfelel ezeknek? . i. hogy nekünk sikerünk lenne-e. Néhány bölcs keleti ember véleménye erről tökéletesen azonos a nagy moraviai testvériségével. nem tudja kétfajta nép országát érinteni. De emlékeznünk kell arra. A világ politikai fejlődésének ereje úgy gondolom. Äthiopien. hogy az intelligens embereket megelőző intézkedésként fölakassza. gyerekeket. nőket. Különösen. ahogy csak lehetséges volt. Legfigyelemreméltóbb tulajdonságának azt állítják be. Egyetértek abban. hogy eltúlozta függetlenségét a törvényekkel és az elöljárókkal szemben. von Humboldt." Néha azt mondják.) írta le. Az igaz. rokonai és miniszterei megmondták neki. melyeket az úgynevezett "humanitás" hagyott itt. hogy az emberi faj korlátlan fejlődésre képes? Legyünk olyan szerények. Sem Seneca sem a brahmanok nem büszkélkedhettek ilyen győzelemmel. und der Halbinsel des Sinai . ha nekik nem volt. A mienk állítólag finomabb mint a nagy emberi társadalmaké volt. De ha a fehér faj korai államait tekintjük. kötet. De ez nagyon kétséges. aki ezt mondta: "Semmi sem új a nap alatt. Eljutottunk a modor kérdéséhez. mely Fazoql-ban élt. hogy az új világ fölvilágosodott republikánusai és áldozataik között a faji különbség sokkal nagyobb volt. mint a germán hódítók és meghódítottak között. A másik nemzetben.. melyek egyike északkelet Európában. Ezt az elméletet Senecától vették. mint a gallo-rómaiakkal bántak Chlodwig nemesei. ha egy király már nem elégítette ki népét. (Lepsius. mivel mi még mindig látjuk mezőinken és utainkon azokat az átkozott fajokat. Valóban minden árja társadalom azzal kezdődött. hogy elveink tiszták és emelkedettek. Berlin. ha meghalna. Egyiptom déli részén. Briefe aus Ägypten. hogy abban csak kis lehetősége van a kormány kezdeményezésének vagy az abba való beavatkozásnak. hogy az indiánokat sokkal kevésbé humánus módon kezelik Amerikában. mint a legbölcsebb király. hogy mivel nem elégíti ki "a férfiakat. Ezután segítettek neki olyan gyorsan meghalni. Az első nép kormánya. Kétséges. pontosan ugyanezzel a jelenséggel találkozunk: Az "önkormányzat" nem győzedelmesebb ma New Yorkban. Ma van pár szónok. Azt mondták neki.

iii. lustán húzza lábát nem megművelt földjén. várjunk.) . 95 o. amíg modern országaink eldicsekedhetnek két békében élő országgal. op. többek között egy üveg brandyval. mint a fiatalok gondozóit.. olyan példa. aki a "bestiák lelke". A végtelen haladásra való képességet tehát civilizációnk mai állapota nem mutatja. mert a modern civilizáció kezdete óta soha nem telt el ötven év mészárlások nélkül. egyetlen napig sem változtatták meg életmódjukat. mely elismeri az uralkodót. Nem lett eggyel több érzéke. Leüti botjával. kötet . akivel egy erőszakos és üres házassági ünnepség köti össze. Az utóbbi kettő közösségeikben föltalálták a házépítést. hogy az előbbi nem képes teljesíteni törvényes kötelezettségeit. (Óceánia sok törzsénél a házasság intézménye a következőképpen működik: Egy férfi lát egy nőt. Ezzel végetértek a formalitások és a törvényes egybekelés lezajlott. hogy szinte méltóság okává emelkedhet föl. és alkalmazásukat. ahol élelmiszert raktároznak. ha van neki ilyen. eggyel több végtagja. anima brutorum. Reise in Brasilien. Hasonlóan a méhek királyi kormányukkal. o. lusta és piszkos. Most. aki úgy véli illik hozzá. ahogy ezt meg tudta tenni a római Olaszország (Amédée Thierry. szenvedélyes. (Martins és Spix. és jobban kielégítik igényeinket: de ha látom az útján vándorló vadembert. kötet. és mozgásuk okának Istent tulajdonították.) . i. de nem a szociális forradalmat. A metafizikusok régen gépeknek hívták az állatokat. egyetlen fegyvereként egy bottal. amely a legjobban felel meg igényeiknek. mely a természettudósok szerint megváltoztathatatlan és nem javítható tovább. őt követi felesége.Mielőtt gratulálunk magunknak vívmányainkért. Látjuk a termiták küzdelmeit legyőzött ellenségeikkel. 241. és még céljának összehasonlítása a sokféle madáréval és rovaréval sem éleszt vigasztaló gondolatokat életének örömeként benne. A nő gyanútlanul mellé ér. hangyák. lelkének eggyel több képessége. mogorva. és tojásaik gondozását. Csak az őt korlátozó kör egy másik részét fedezte föl.) Amilyen ma. mindig kielégítette az azt használó lények szerény igényeit. A méhek királyságában látjuk ahogy a királynő alattvalói áldozata lesz. cit. a termiták születésük pillanatától megtalálták a nekik való életet. amíg el nem veszíti eszméletét és szeretően házába viszi vérbe fagyva. Megszerzi apjától pár ajándékkal. hogy az ösztön arra is képes. vagy arra mutat. Az ember képes volt pár dolgot megtanulni. nemcsak föladtuk ezt a megvető elméletet. hogy ezeknek az úgynevezett automatáknak a szokásait alaposabban tanulmányozták. amelyet a későbbi korok sajnos nem követtek. azt a legelőkelőbb helyen tartja. és aztán azok foglyul ejtését. de sok mást elfelejtett. addig üti. Mire következtetünk az ilyen tényekből? Modern államaink biztosan komplikáltabbak. ez vagy az utóbbiak zendülésének következménye. hanem azt is észrevettük. A fiatal udvarló ezután elrejtőzik a bozótban vagy egy szikla mögött. A méhek.

hogy a legalacsonyabbrendű vadember tudása is nagyobb bármely állaténál. hogy elveszti az egyik oldalon. Ilyen boldogság annak határaival nem lehetséges számunkra. hogy hogyan lehetne a teljes fajt ruhákkal ellátni. megkérdezem. De sok olyan emberi törzs van. hogy gyakorlatilag rabszolgáikká válnak.). Nem ismerek példát ilyen hatalmas változásra másutt. hogy ezek olyan keskenyek. de legalább örömben és bőségben. egy intelligens hangyákkal teli hegy előtt. ha nem is a tökéletes állapotban. és nem tartja hódításait elég erősen ahhoz. hogy az indián nők az őrületig szeretik gyerekeiket. földön élő embereinknek jutott. Az anyagi jólétet illetően nem vagyunk jobbak. akit saját kezével fog megölni ha beteg lesz vagy ha csak aggódik miatta. csodálkozva fölfedezik azokat. De ha valamikor a gyerek bosszantja anyját. mely arra ítél minket. Az igaz. akik történelmük kezdete óta soha nem emelkedtek korlátozott és ingatag létük szintje fölé. és aztán szomorúan visszavonulnak barlangjukba . L'Homme americain. tudva. mert fölfedeztük a nyomtatást. (D'Orbigny elmondja. a gőzgépet és a puskaport. beteszik lábukat várukba. annak ellenére. béna és kötött. amit magunk fedeztünk föl. és úgy törődnek velük. mint az ügyesség és értelem. Nem nyerhet intellektuálisan és erkölcsileg anélkül. és miért nem tehetségesebbek. amikor az ember összegyűjtötte minden kor minden bölcsességét. Az ember a maga visszamaradottságában soha nem fedezte föl. hogy ezeket mindig kezében fogja tartani. Nem hangsúlyoztam ki eléggé az emberiség szerencsétlen irányzatát. (D'Orbigny. ellopják tojásaikat és fölfalják azokat. hogy mi hasznos számukra és mi nem tudjuk ezt. aki gyerekét viszi. megtalálja végső nyugalmát. és hogy az állatok ösztöne. hogy mit képes megtanulni és birtokolni birodalmából. mely akaratuk kis körére korlátozódik nem teszie őket boldogabbá. és soha nem legyünk képesek arra. hogy hogyan alkalmazza gazdagságát. legalább végül is megtanulná. Gyorsan összegyűjtik tudományukat. és ha harcai után nyugalmat talál. és éljen a természetben békében fajával és ne sújtsa többé fogság és nyomor. Ha ez a végzetes törvény nem létezne. nap eső és hó támadásainak. mert az ember éppen olyan gyorsan felejt mint ahogy tanul. ők mindig biztosak normális évszakokban. akkor megfojtja vagy szétmorzsolja. de az állatok tudják. kötet. hogy örökké sikertelenül vándoroljunk szellemi területeinken.ha mindezt látom. ii. hogy mindezeket egyszerre használjuk. mint az ostobán pusztító család. vagy megszabadítani őket az éhségtől és szomjúságtól. mely szegény meztelen. hogy testileg ne veszítsen. De ez nagy tény. hogy kielégítik szükségleteiket és ösztöneiket.Ha meglátok egy nőt. hogy miért szenvedtek a rovarok. akkor megtörténhetne valamikor a ködös jövőben.) Ha ezt a nyomorult csoportot éhesen látom. Nem ismerték Tonkin és . akik minden más lénynél ezerszer jobban ki vannak téve a levegő. hogy civilizációnk soha nem fog kihalni. Mi modern emberek azt hisszük. hogy biztos legyen abban. amit nyer a másikon. vagy otthagyja az erdőben lelkiismeretfurdalás nélkül . amint hirtelen megáll élelmet keresve. de mi gyakran nem tudjuk megtartani. 232 o. mint az állatok: látókörünk szélesebb mint az övék. de éppúgy mint az övék.

ma minden könyv kihalóban van. ha politikája rágalmazóké. mely a nép szellemét táplálná. Allahabadra és más városokra is. olyan közel ahhoz a ponthoz. melyeket néhány százas példányszámban adnak ki. amikor a közélet erkölcsi tisztasága elhagyta a Földet. Ha azt erős és egészséges elvek terjesztésére használjuk. Asien. 1851. Ha. föltételezzük. hogy csak Lucknowban tizenhárom litográfiai műhely van iskolakönyvek nyomtatásával elfoglalva. ha a lealacsonyodott sajtó csak erőtlen agyak egészségtelen mérgező összeállításait közli. Agrára. aki megragadhatja az alkalmat. akkor leggyümölcsözőbb módon fog segíteni a civilizáció fenntartásában. iii. De ahhoz. még Indiában sem.).. ahhoz mér fölvilágosodott elme tulajdonosának kell lennie. hogy senki sem nyomtat ki többé filozófiai. hogy egy ember egyáltalán foglalkozzon egy ősi művel. és ismétlem. ahol a civilizált ember. 93 o. és nem végcél. Sprenger azt mondja egy levelében. gyáva és romlott. és az intellektuális meddőség idején.) Ennek az az oka. és hosszú a listája azoknak a könyveknek. hogy a nyomtatás segít megtartani őket. alsóbbrendű szellemi erejét tekintve minden barbárnál. Különösen a tudományos munkák. Sokuknak.. hogy belépjen ezek mögé a magasztos kapuk mögé. . akkor aggkori gyöngeségben szenved. mint a mieink. ha költészete erkölcsteleneké. történelmi és irodalmi műveket. és mégis mint tud írni és olvasni. hamar eltűnnek a megvehető könyvek listájáról. Ugyanez igaz Delhire. Nagy gyűjteményekben még megtalálhatók. Rossz időkben. Ez természetesen igaz. amely nekik tűrhető civilizációt kölcsönzött? Vannak könyveik. Cawnporéra. de nehezen. a tanulás nem segít valakit. melyekről még beszélnek. akkor az ősi írásokat kevesen értékelik. Erdkunde. a nyomtatás legalább elérhetővé teszi őket a kor nemesebb elméi számára. Ők vannak az indiai-kínai civilizáció legalacsonyabb pontján. Egy embernek valamit kell érnie ahhoz. Az őskor szellemi kincseire ugyanez igaz. és sok ott előállított könyvet soha nem látták európai könyvtárakban.). gyönge. vagy annak alapján megjavuljon. és ezek közül sok könyv sokkal olcsóbb. (Mohl. kötet 1152 o. mint Európában. ha teológiája szektások műve. nagyon eltúlozzák az emberi életkornak a növekedését. de ilyen időkben senki sem ér semmit. Rapport annuel d la Societé asiatique. melyeket időről időre újra nyomnak. akkor hogyan lehetne a nyomtatás a civilizáció megmentője? Mert a nagy műremekek másolatait könnyen lehet sokszorosítani. melyek közül valószínűleg egy sem volt Európában. másfelől az emberek szellemi élete olyan alacsony szintű. melyeket a nyomtatás kitalálása óta kiadtak? A legtöbbet elfelejtették.Annam lakosai előbb a nyomtatást (Az indiai kereskedelem könyvei nagyon aktívak.). Néhány mű kivételével." (Ritter. ahogy régen a kéziratok kihaltak. . nincsenek olvasóik. ha nincs más versenytársuk. Hogy van akkor. hogy a nyomtatás csak eszköz. Mi lett a csodálatos könyvek ezreivel. hogy ellássa a baját? ("A sziámiak a Föld legszégyentelenebb népe. hogy ezek az emberek olyan gyöngék és olyan alacsony szinten állnak. Továbbá. és senki sem akarja a könyvtárak csöndjét zavarni. mely ezt az emberi elme Gutenberg fölfedezésének eredményeképpen ért el.

hogy az emberek tudták. aki könyveket akart. az erkölcsnek és a civilizációnak adott. hogy miben segíti a nyomtatás kitalálása állandó jelleggel a vallási és politikai érdekek minden formáját. Vergiliusz mindenütt ott volt. Plíneuszt. akik hallották dicséretét. melyet a nyomtatás a tudománynak. Az inkák és családjaik. tizenötezer mérföldön keresztül. Az idő szárnyának egyetlen csapásával belelökte birodalmukat. A szerzetesek utánozták. Perunak ezek a királyainak birtokában voltak tudományaik. Dioscoridest. tudományos és filozófiai. hogy ők az idő sziklájába kitörölhetetlenül írták be feledhetetlen fölfedezéseiket. Végül az anyagi jólét soha nem volt más. hogy . hogy hódításaik örökké fognak tartani. A parasztok. bármi más szempontból is tekintenék azt. de ha a kéz és a fej hibás. gépeik. csodálatos eszköz. amely csak abból élt. Azt. soha senki sem hallott olyan társadalomról. mint a nyomtatás kitűnő eszközök. rutinként végződtek. hogy bizonyos eljárások melyek a tudományos fölfedezésekkel kezdődtek. és a könyvek nagyon elterjedtek voltak. amikor a szellemi mozgalom. Eltúlozzuk a tényleges szolgálatot. erős motorjaik. ha megnézzük a sok könyökünkből folyó nyelvészt. Mikor dekadencia is uralkodott. irodalmi. mely életet adott nekik örökre megállt. akik szegényessége. Azért. Aristotelészt sőt Catullust és Martialt is másolták. hogy azok a félig civilizált emberek. mint a civilizáció kinövése. hogy a nyomtatás befolyását erősítsék. hogy sokkal több példány van. de nem öncélúak. melyeket ma is megcsodálunk anélkül. hogy halhatatlanok. A puskapornak nincs több ereje mint a nyomtatásnak ahhoz. melyek a sok háború és fosztogatás. Minden civilizáció a miénk előtt azt gondolta. amely ma is összeköti Cuzcot Quitoval. bujasága és szenvedélyes örömhajhászása velünk élnek Satyrtcon of Petronius alakjában. a költészetnek. ha csak felületesen érintettük volna ezeket az érdemeket és inkább arról beszéltünk volna. ismétlem. veszélyes varázslónak tartották. mint gondoljuk korunk műveiből. és összehasonlíthatóak voltak korunk elbeszélésíróival. biztosan meg voltak győződve róla. hogy megvédje a társadalmat a halálos veszélytől. meg tudta szerezni őket. mint a pusztítás szempontjából. mint mi magunk. ügyvédeivel és újságíróival. akik könnyedén utaztak kitűnő útjaikon fedett gyaloghintóikban. De kétlem. túl kevés energiát fektettek az azt megelőző időben megírt kéziratok nagyobb terjesztésére. biztosan soha nem fogjuk elfelejteni. hogy hogyan utazzanak gyorsan és hogyan csináljanak szép ruhákat. A legkisebb városba is berajzottak. akik azt ma annyira használják. Mind azt hitték. akkor az eszköz nem dolgozhat önmagában. és az eljárások háta mögötti elméleti titkok elvesztek. mint annyi mást a legszélső szakadékba. hogy hogyan állítsuk azt elő. Hozzáadhatom.míg az ötven éve keresett írók keresett írók nevei fokozatosan eltűnnek az emlékezetből. olyan sok kastély és apátság leégetése után megmaradtak. A nyomtatás. A középkori kéziratokból kiindulva. A Római Birodalom idejében az oktatási lehetőségek nagyon általánosak voltak. úgy vélhetjük. Plátót. Jobb lett volna. A gőz ereje és más ipari fölfedezések.

akik azokban a művészetekben és föltalálásokban mesterek. Örökké foglya egy körnek. és gazdagok és erősek. mely születésüket létrehozta megszűnik. . és Nimród harci szekerei és lovasai a négy széllel versenyeztek. Egyik pontról halad a másik felé. a történelem vonzó. Nem szabad összekevernünk a civilizáció okait hatásaival. hogy hogyan oldották meg ezt a problémát ennek az eltűnt népnek a mérnökei? Nem tudjuk jobban. városokkal. de nem lehet mindenütt egyszerre. biztosan találtak volna az ibériai emberek között. és egyformán rátermettek a hódításra és uralkodásra. dicsőséges és nagyszerű képet mutatna. Olaszországban. amikor a szellem. melynek határait nem lépheti át. Ha megmaradnak. Egyszerre mindig magasabbrendű és alacsonyabbrendű őseinél. amikor az első asszír birodalom koronázta a Tigris és Eufrátesz síkságát csodálatos palotáival. A világtörténelem korai szakaszában a világot azonos idő alatt teljesen egyforma kultúrákkal örvendeztették volna meg. melyekhez ezeket a hatalmas építőanyagokat több mérföldnyi távolságból kellett szállítani. mint Tihuanaco romjaiban. Ismerték annak a titkát is. vándorlásaik során Nyugateurópa legszélére vitték volna a nagy társadalom szükséges elemeit. Dicséri ami az övé. Galliában és Spanyolországban és a mediterrán szigeteken vetélytársakat. és ennek gyakran sikerül új irányt adni tevékenységüknek. valamint a Kelet ősi bölcsességének pár csöppjét. így képtelen a végtelen haladásra. hogy hogyan építették a hatalmas Cyclopszi falakat. mint ők. Az emberi fajok intellektuális egyenlőtlenségének bizonyítása /folytatás/. Az ember szelleme állandóan mozgásban van. A kelták. Ha az emberi fajok egyenlők lennének. akik ügyesen alkalmazzák a lehetőségeket a célokhoz. sosem sikerül területének egy részét úgy fejlesztenie. az afrikai parton az álló állkapcsú négerek törzsei között fölvilágosodott és kulturális szociális államot látunk.fölépítésüket ismernénk. Tudjuk. akik az ősi hagyományokkal éppúgy tisztában lettek volna. és elfelejti ami elmúlt. Északindiát megtöltötték terméssel. A különböző kultúrák kölcsönösen taszítják egymást. palotákkal és templomokkal. és a vallás és kard eszközével. melyet a civilizáció követel meg. az eredményeket elfelejtik. mert egy új szellem tartja őket életben. Cölöpökön álló erődítményeket építettek. egyiket a másikra. Az ember soha nem lépi túl önmagát. hogy hogyan szállítsanak hatalmas tömegű anyagot egyik helyről a másikra. A fajok mind egyformán intelligensek lettek volna. Az okok eltűnnek. melyek romjai Déleurópa sok részén ma is állják az idő támadásait. hogy másokat ne ejtene el. az azért van. akik itt. XIV fejezet xiv. harmincnyolc láb hosszú és tizennyolc láb széles köveket találtak épületeikben. mint azt. A kevert fajok civilizációja is kevert. Amikor a legősibb szankszkrit népek megalapították birodalmukat. éles szemmel igazi érdekeik iránt.

és arra kényszerítették volna. mint a kedvezőbb körülmények között élő népek. norvégoknál és izlandiaknál látunk. Minden nemzet ugyanúgy értékelte volna igényeiket. mely egyensúlyban tartotta volna ellentétes érdekeiket. melyeket rájuk alkalmaztak. ahol energiájuk és tevékenységük jó eredményeket hozott volna. akiket meghódítottak. hogy kopár talajon éltek. hogy minden emberi törzs szellemileg egyenlő lenne. de ezek sem nem értették. melyek elkerülhetetlenek ott.Az emberiség önmagában nemesen sétált volna a Földön. mint Svájcban vagy a fejlődő területeken Kasmírban. ők is fölfedezték volna. Ugyanazt az intelligens tevékenységet végezték volna. és mindenütt talált volna olyan társadalmakat. a természettől ugyanazt kérte volna. hogy nem tudtak volna vele mit csinálni. melyhez központi helyzetük miatt jutottak. hogy szoros kapcsolatba lépjenek egymással és kapcsolatok komplikált szövevényét hozzák létre. melyeken örökké az északi szél fúj. hogy egy ilyen kép tisztán a fantázia szülötte. de ilyesmi meg sem fordult a fejükben. ahol emberek élnek. olyan eszme hozott össze. a nemzetek civilizációs képessége mindig ellentétes volt. egyetértésben gazdagon. A hegyi területeken pásztorkodással foglalkoztak volna. nemcsak hogy nem gondoltak olyan gyorsan. akkor úgy gondolták volna. mert nem kevésbé bölcsek és értelmesek. sziklás hegyek alján. ha a fajok adottságai azonosak lettek volna. és amely elkerülhetetlenül létrejött volna. De tudjuk. De végül is. A példa ereje soha nem ébresztett föl olyan . melyen államaik alapultak. akik olyan szerencsétlenek voltak. hogy a világ elég nagy és sok völgye és kellemes síksága van. polgárháborúk és zendülések ellenére. a jéggel borított tavak partján vagy a sztyeppéken. melyet egymással szemben mutattak. és ugyanolyan módon szemlélte volna. Ha éghajlatuk olyan rossz lett volna. Azok a törzsek. mely mindenütt szükséges és előnyös a haladásnak. melyre a barbárok. mások a közlekedés miatt. melyet ma a dánoknál. először is a teljesen különböző alapok miatt. Rövid idő is elég lett volna ahhoz. Megfékezték volna a lázadó talajt. mint a többiek. A korai emberek kivándoroltak otthonukból és más emberekkel találkoztak. Messze attól. akik többé-kevésbé a közelükben éltek. az ideiglenes viták. hamarosan olyan rendszert alakítottak volna ki. sem alkalmazni nem tudták a civilizáció fő elveit. Az azonos gyökerű civilizációk egy hosszú folyamat végén majdnem pontosan egyforma módon fejeződtek volna be: megalapítottak volna egy világszövetséget. akik méltók voltak erre a névre. ugyanolyan erejűek és ugyanolyan fokúak. ezek lehet hogy hosszabb ideig küzdöttek volna a természet barátságtalansága ellen. otthagyták volna hálátlan országukat és hamarosan találtak volna egy másikat. Akkor a Föld nemzetei. némelyek tengermenti városaik kereskedelmi forgalmától. mindezek. Az első embereket. és másodszor a határozott ellenérzés miatt. hogy az éghajlat szeszélyei ellen is van orvosság. melyek egymásra hasonlítanak. hogy akarata ellenére váljon termővé. mások a hegyes környékeken folytatott ipar miatt. és helyzetük olyan előnytelen. amely olyan sok évszázad álma volt. egyenlően fölvilágosodottak és egyformán gazdagok. mások nagy és gyümölcsöző mezeik mezőgazdasági termékeitől.

és ha keresztények lettek. Latinamerikában a bennszülöttek kevésbé undorodnak uraiktól. mely folyton hívja őket. a játékok vagy a halak bőségéről. hogy ezzel valamennyire is közösséget vállaljanak. a görögöket és a karthágóiakat. hanem a fölvilágosodottabb nemzetek számára is. és noha csodálják annak erejét és általános fölsőbbrendűségét. hogy saját durva ízlésüket is könnyebben kielégítené a társadalom. lelkiismeretük és természetük. amely nem saját természetükből fakadt. míg az angolszászok szomszédaikat kegyetlenül a szakadékba fogják taszítani. De mind Spanyolország. mind a gallok visszautasították ezeknek a szokásoknak a másolását és ezeknek a nagy kereskedő erőknek a kormányzását. De őket egy rejtélyes félelem a fehér fajtól való ellenállhatatlan irtózás járma alatt tartja. és amely hízelgéssel és megvesztegetéssel próbálja egyetértésüket megnyerni. Így a kelták és ibériaiak példája mutatja. egyiket a másik után partjaikon. hogy a hódítók valaha is visszaadják országukat. ahogy jól tudják maguk is. egész világrészük ennélfogva ahogy tudják európai eredetűeké. és élnek tovább. nekik csak annyi sikerült. hogy bizonyos törzsek barbarizmusa annyira a vérükben van. csak adót kellett fizetniük.ösztönöket az emberekben. A gyarmatosítás nem vált kérdéssé. Ezért kevésbé boldogtalanok a délamerikai indiánok mint az északamerikaiak. hogy különféle szellemeket ébresszenek föl új gyarmataikban. A civilizáció átadhatatlan. egy szóval vérük ellenszegül még a gondolatnak is. nem csak a vademberek számára. hogy meggyőzze őket az idegen intézmények szívósságáról. ha arra következtetnénk. Ennek az az oka. a római gyarmatokban. . Amikor a rómaiak megjelentek hódítókként. Ha brandyt. ők ezt mindig visszautasítják. fegyvereket és takarókat akarnak vásárolni. hogy a civilizáció nem jöhet létre vérkeveredés nélkül. Tudják. melytől emberi életek függnek. Tévednénk. Ki akarnak halni. Vízi utaikon hajók ezreit látják föl-le menni. hogy régebben a központi kormány kacikáik uralma alatt hagyta meg őket. tudják. Mellettük olyan nép él. Ezt mutatják a francia jóakarat erőfeszítései az ősi algériai királyságban. hogy uraik ereje ellenállhatatlan. A kormány nem próbálta civilizálni őket. a spanyolok eltűrték a meghódítottat és csak időnként voltak terhükre. az angolok tapasztalatai Indiában és a hollandoké Jáván. otthagyva még őseik csontjait is. egyre inkább az ország szívében laknak. A fajok egyenlőtlenségének és egymástól való eltérésének nincsenek ennél meggyőzőbb és szembeötlőbb bizonyítékai. annak folytonosságáról. Egy pillanat elég arra. Spanyolország és a gallok látták a föníciaiakat. Semmi reményük nincs arra. megengedte. hogy megtartsák saját törvényeiket és szokásaikat. Tekintsük az amerikai indiánok helyzetét ma. Inkább az egyik lakatlan helyről menekülnek a másikra. mely mindig növekedni akar számban és erőben. Ha meghódítottak egy területet. hogy semmiféle kultúrára nem képesek. akik virágzó városokat alapítottak.

és innen hozták magukkal a nyugati népek ősei vándorlásaik során. egy sivatagos terület. melyet képesek voltak megérteni. melyeket az utazók annyira csodálnak. az öröklés és a kormányzás dolgában. és elvesztette civilizációját . a natchezek és hasonlóak még mutatják valamennyire az alleghany faj intelligenciáját. Ha a cherokeek. Nem meglepő. Így az ibériaiak.csak azt mondom. az áram iszapos és sok alattvalójával keveredett útja során. ők soha nem értették ezek jelentését vagy elméleti alapjukat. melyet ma is gyakran bejárnak. szokásokat. végső soron egy jobb fajtól származnak. Ha a domináns faj eltűnik. Rítusaiknak ma nem értjük jelentését. hogy egy faj valaha civilizált volt. A vörös indiánok példáját hozhatjuk föl. Még ez is csak rokonvérű népek között történhet meg. Ha embereket a barbarizmus körülményei között látjuk. és messzemenően követik őket. A módszerek. rész).Sok vad nép között láthatóak annak a nyomai. hogy vajon mindig ilyen körülmények között éltek-e. hogy letegyék egy új állam alapköveit. hogy megértették volna őket. hogy tiszta vérűek. Néha tovább kell keresnünk eredetüket. melyek érdekes módon bonyolultak. mely máskülönben vadságba süllyedt. Ezeket különösebb meggondolások nélkül apáról fiúra örökítik és meglehetősen mechanikusan alkalmazzák őket. de a titkot először fölső Ázsiában fedezték föl. catawhak. és hagyományokat náluk okosabb emberek találták ki. többé-kevésbé alkalmazkodnak hozzá. a házasság. aquitániaiak. Ha másként lenne. és csak az a kis rész marad meg. és közvetlen leszármazottai az eredeti törzsnek . melyet idegen hódítók kényszerítettek összefogásra. amely régóta eltűnt. megtartja hagyományos szabályait. bretonok és a Scilly szigetek lakói ismerték a bányák működését. hogy a dolgok valaha jobban álltak. kelták és illíreké a római eszmékkel szemben. " Az emberiség természettörténete.ez azt jelentené. Néhány nép egy azonos fajú nép hálójában van fogva. szíriai és egyiptomi görögöké az európai görögökkel szemben. mint a Marianna szigetek őslakosai olyan termelési módokat alkalmaznak." 41. A többi kevésbé tehetséges törzsek számára ők az eredeti népesség alját képviselik. a törvényeket. a cherokeek soha nem lettek volna barbárokká. Ugyanez az érv igaz a fajok mechanikai ügyességére. . az ibériaiak. akkor nem tudok arra következtetni ebből. hogy valamelyikük egy ősi hódító fajból származik forrásként. Mások. különösen annak alapelvei szinte teljesen kihaljanak. vagy kihalás vagy a meghódított népben való teljes föloldódás következtében az utóbbi hagyja. a seminolék. melyet náluk látunk. muskhogeek. Néhány törzs. mint ma. ha el akarjuk kerülni a hibákat. hogy a kultúra. vagy ezeket mint a tisztelet objektumait tekintették. először alaposan meg kell nézni őket. Ez volt az asszírok viselkedése a kald kultúrával szemben. hogy a civilizációnak ezeket a maradványait megőrizték anélkül. melyeket nem fedezhettek föl maguk. átvesznek bizonyos szokásokat. de ezek nyilvánvalóan magasabb rendű elveken alapulnak. Sok más körülményt is figyelembe kell vennünk. valaha az alleghaniak települési területe volt (Prichard.

Ezek alapításuk után hamarosan egy nagy király területeinek része lettek. és a legjobb példa erre a polinéziai és amerikai indiánok sorsa. ha két különböző kultúra hat egymásra valamilyen módon. noha bizonyos mértékig megtartották demokratikus intézményeiket. és más kultúrákat szül.a szíriai parti részeken. Egybeolvadt valaha is a két ország kultúrája? Tudjuk. hogy azok is maradnak. a görög mellé a rómait. Nem nehéz észrevenni.A Karolina szigetek őslakosai majdnem a legérdekesebbek Polinéziában. Hogy ezek valaha is egyesüljenek.a rimellkák. vagy esetleg csak közel éltek egy másik törzshöz. és lehet. kereskedelmi érzékük és tájolóképességük mély határt vont közéjük és a négerek közé. Eltűnésük elkerülhetetlen amikor két addig kapcsolatban nem állt faj kapcsolatba kerül egymással. mindaddig. de magasabbrendűek voltak. Kisázsia és Euxine gyarmatokon laktak. . Ezek egy másik törzs uralma alatt éltek. A görög és perzsa kultúra kapcsolata sokágú és elkerülhetetlen volt. hogy ha a civilizáció nyomai barbár népek között megtalálhatóak. A görögök erős ellenfeleiket barbároknak tekintették. a tényleges Görögország. az egyiptomit mind a görög mind a római mellé. vésett kenuik. mert eddig nem volt kellőképpen illusztrálva. Evezőik. Ezért nem szabad arra következtetnünk. és ilyenek maradnak. Az előző érvet a következő tények támasztják alá: (i) A mai vademberek törzsei mindig ilyenek voltak. Újra. mely a civilizációt létrehozta. nemesebb ág jön létre. különösen az arabbal. de magas kultúrákkal kerültek kapcsolatba. (iv) A két teljesen idegen faj által létrehozott kultúrák csak felületesek lehetnek. hogy honnan van ez az erejük. lakói a satrapa szeme előtt éltek. a szabad Görögország mindig szoros kapcsolatban állt az ázsiai partok városaival. és gyatrán és ügyetlenül utánozták azok szokásait. Soha nem szövetkeznek és az egyik mindig ki fogja rekeszteni a másikat. Erről még lesz szó. természetesen teljesen kizárt. a minőségek cseréjével. . hasonlóképpen a mai európai kultúra a világon minden létezővel összetalálkozott. akik vére rokon volt az övékkel. A hadiszerencse a perzsa civilizáció mellé hozta a görögöt. Az ereikben folyó maláj vérnek köszönhetik. A mai vadember fajok mindig is vademberek voltak. ameddig el nem tűnnek. ha nem is voltak teljesen függetlenek.. faji adományaik csak elsatnyulva és degradált formában éltek tovább. hogy nem. És mivel vérük már régen nem tiszta. és igaz az a következtetés. melyek az előbbiek elemeiből állnak. hogy megvetésüket vissza is kapták. (iii) Ez akkor is szükséges. (ii) A vadember népekből akik egy civilizáció közepén élnek annak a népnek a közepén. hogy ezek valaha tényleg civilizáltak voltak. A hellén lakosság nagy része .

furcsa egyveleg! A perzsák közt az államvallás sokkal közelebb volt egy primitív kisugárzás eszméjéhez. vagy inkább egyetlen éjszaka őrült akciói. A kormány királyi volt Spártában. ha más luxussal teli és kifele irányult szokásokat utánzott. arisztokratikus Sicyonban. szíriaiak arabok keveredtek. A vallás az ember elméjének irányítását az állam törvényeinek engedte át. És miért tudtak középutat találni. Ecbatanában csak egy tekintélyt ismertek el. azok teljes nagyságukban a megvetés és a gyűlölet jelei voltak. De Persepolisz fölgyújtója hamar megváltoztatta álláspontját. A görög szimbolizmus másfelől csak a természet bizonyos külső megjelenéseivel foglalkozott. Ha néhány szentélyben. mint Olympiában vagy Dodonában imádás jeleit találjuk. Emellett a dodonai orákulum és az olimpiai Zeusz imádása idegen eredetűek voltak.. nyilvános szertartásaik belső jelentése. de politikai eszméik. egy ilyen egység csak még jobban aláhúzza a maradék megosztottságát. hogy ez hamarosan nyilvánvalóvá vált. más szavakkal Perzsia nagy. a hit kívánalmainak eleget tettek. Aligha szükséges bemutatni. fején turbánnal. hogy Hellasz uralja Dáriusz királyságát. hogy Ázsia görögösödik. Halála után követői tovább vitték birodalmát. melyeket egy uralkodó egy ország műemlékei ellen követett el. nem a természet különleges erőiét. hogy elődjeikként uralkodjon mint a nagy Xerxes tette. mely közös volt az ázsiai partok és az egyiptomi görögök között? Mert alattvalóik vegyes lakosságú államok voltak. akiknek nem volt okuk arra. A változás annyira teljes volt. szokásaik. Ilyen módon a perzsa társadalmi rendszer fölszívta volna a görögökét. és erkölcsében és metafizikai jelentőségben bizonyos filozófiai mélységet hordozott. Továbbá maguk a szertartások. Mikor az emberek látták. örömkedvelő és kozmopolita fiatalság számára nyilvános megvetést hozott. zsarnoki Makedóniában . demokratikus Athénban. hogy .A két nemzet állandóan kapcsolatban állt egymással. művészetük hatósugara. de kénytelenek voltak azt mérsékelni. Ugyanazt az irányt mutatta az egység felé. hogy a görögök magán szokásai mennyire különböztek a perzsákéitól. Hellaszban különféle királyok között oszlott meg a hatalom. gyümölcsöző és dicsőséges időszaka alatt sem tudta megnyerni Görögországot saját civilizációja számára. és Görögországot birodalmának egy részének tekintette. görögök . de máskülönben abszolút volt. Tábornokai és katonái soha nem látták őt hosszú palástban. mint maga a kormány. A gazdag. ez örökölt volt. amikor a kötelező szertartásokat elvégezték és kifizette áldozatát a helyi istennek vagy hősnek. és bizonyos hagyományos módokra volt korlátozva. De Sándor tekintélyének ellenére semmi ilyesmi nem történt. államformájuk különböző maradt. és dicsőítette az ember alakját. Sándor eljövetele érdekesen igazolta ezt. mert ez a fajta imádás csak néhány elszigetelt helyre korlátozódott. sajátmagát ültette az Achaemenidák trónjára. a hősök és istenek más-más helyeken voltak egymástól pár mérföldnyire. hanem magának a kozmikus alapelvnek az imádását. eunuchok körében és megtagadva országát. Nagy Sándor idejéig.

Gallienus császár elismerte keleti uralkodótársként 267-ben. míg néhány hercegük mint Odenathus (Palmyra királya. hogy éreztesse jelenlétét az erős társadalmakban. Hagyományai közösek voltak a szemita vagy hamita családokkal. hadat üzentek Cézárnak. a szellemi élet büszke volt arra. Látjuk. Hasonlóképpen a Római Birodalom utolsó napjaiig a vegyes civilizáció uralkodott Keleten. és emiatt kevesebb ellenállóerőt kéne mutatnia. és mindkettő vére folyt ereiben. Amru és Palmira királynőjének lánya. melyekből eredetileg származott. Ismert dolog. mikor fiaikat a Kordobai iskolába küldték tanulni. hasonlóan vegyes kultúrával. és melyik irányban tért ki a mérleg. hogy a csekély számú arab nép állandóan magába szívta azoknak a fajoknak a maradékát. hogy görög maradt. a "központosított állam". mely félig a napon van. és mint egy félig vízbe süllyedt test. noha civilizációjuk nem eredeti. Ha a fajok tiszták maradtak volna. . akik ereiben valamennyi izmaelita vér csörgedezik. más hercegnők mint Zenóbia. Középkori őseinknek alkalmuk volt közelről látni a muzulmán állam csodáit. A muzulmánok nagyon vegyes népességet alkottak. melyet addig csak rómaiak nyertek meg. pár szót szólok az arab kultúra és a mi kultúránk viszonyáról. De nem nehéz fölismerni. megnyert egy díjat. Ma a mi feladatunk az arab civilizáció maradványaival foglalkozni. mert lakóinak többségében túlnyomó részben ázsiai vér folyt. hogy hogyan egyensúlyozódtak ki a különböző faji elemek. a görög-szíriai jogászok eszméje. Később ugyanezt tette a perzsák és rómaiak idején. akkor az egyesülés lehetetlen lett volna és mindegyik ország megtartotta volna nemzeti kultúráját. Belekapcsolódott munkájukba. és ugyanabban az évben meggyilkolták angol fordító). és Zenóbia férje. mint pl. Zaklatjuk és pusztítjuk az arabokat. melyeket karddal meghódított. ahogy az idők folyamán a keleti átszűrődés életet lehelt az alexandriai iskola minden termékébe. Senki sem tagadhatja kölcsönös ellenszenvüket.visszautasítsák a kompromisszumot. India keleti partjainál és Afrikában. mint Fülöp. A hódító mag Mohamed előtt egy új vagy ismeretlen népből állt. De semmi arab nem maradt meg Európában kivéve azoknál a nemzeteknél. amely ázsiaibb lett mint görög. A közvetítő szerepét játszotta azok Vörös tengeri kereskedelmében. egyidőben tartalmazta a barbarizmus és a fejlett civilizáció elemeit. és ellenállt mohamedán urai minden nyomásának. Így ez a vegyes nemzet soha nem habozott. és mielőtt ezt a fejezetet befejezem. de nem tudjuk őket megváltoztatni. A brahman India nem volt lelkesebb mint mi az Iszlám törvényeinek elfogadásánál. császárrá is koronáztatta magát. melynek elemeit könnyű kibogozni. Igaz. és néhány kalandoruk. melyek között élt. Ellentétbe került a föníciaiakkal és a zsidókkal. Görögországot beleértve. Sok arab törzs vett részt Perzsia politikai életében az Arsacidok és Szasszanidák alatt. Más kultúrákat hasonló módon lehet összehasonlítani.

Az arab civilizáció csak a régi görög-szíriai civilizáció volt. Nem kell hogy meglepjen bennünket a gyors haladás a muzulmánok kifinomodásában. De melyik indította el a gépet és melyik irányította mozgását annak rövid ideje alatt? Arab törzsek egy kis magja.Mohamed olyan vallást alapított. ahol a bálványimádásnak sok híve volt. Introduction. A megelőző részek elegendőek arra. Mikor elkezdték az apostolok szerepét játszani a világban. Az új hit doktrínáit a keresztény egyháztól és a judaizmustól vette át. Ennélfogva Mohamed ajándékának már a megjelenése is étvágygerjesztő volt. hódítókból és uralkodókból. hogy mennyire lehetetlen az. mely elejétől fogva toleráns volt. akiknek nem volt közös kötelékük a szövetséggel. pedig ezek nagyon közel álltak egymáshoz és olyan sok évszázadon keresztül éltek egymás mellett ugyanabban a birodalomban. amelyet ez hozott nekik és amit ők újra magukba szívtak. és mindig jelen volt a keletiek tudatában. amely legnagyobb részben görög-ázsiai. mert az arabok szívesen szorítkoztak a görög spekuláció tisztán tudományos eredményeire. hanem fanatikusokból. melyet az eretnekek és judaizálók zavartak. hogy tényleg magukba szívják a görög nyelvet és szellemet. cclxiii o. szinte ugyanannyi áttérttel büszkélkedhetett. Így jött elő az Iszlám a sivatagból. hogy megmutassák. Ennélfogva. katonákból. mely önmagában különféle eredetű társadalmakból fejlődött ki. Egy másik fontos dologra is emlékeznünk kell. melyet a perzsa keveredés módosított. A nép nagyobb része csak idővel változtatott szokásain. hogy segítségre szorulnak. amely illett népe szellemi állapotához. melynek eredete a perzsa és római törvények és a görög-szíriai ("Az efelé a tudomány felé mutató impulzust görög-szíriai rokonaik adták. nem találékony. éles elméje újra fölélesztette és megfiatalította azt. Újoncai a Földközi tenger keleti és déli partjairól már telítve voltak egy bonyolult termékkel. akik képességé tették őket arra. Ez a probléma sokat foglalkoztatta a korai keresztények elméjét. ha nincs egység az állam szervezetében. és a Hedzsa és jemeni vegyes tanokat. egy ideig régi nevükön ismerték őket. és egy kultusszal. jól előkészített talajra talált. Mindennek tetejében az új vallás karddal a kezében haladt előre. kivéve meggyőződésüket. A Koresi próféta rendszerében a kibékülés Mózes törvényei és a keresztény hit között tökéletesebb volt. mint az egyház doktrínáiban. de ahol a kereszténység. noha hajlandó volt egyezkedni. Arrogáns." (W. nem jutott el egy olyanfajta társadalom szelleméhez. és amellett minden teológiai újdonságnak jó esélye volt elfogadásra a szíriaiaknál és egyiptomiaknál. über die Kawi-Sprache. és egy már létező civilizációval. A különféle fajok és kultúrák közötti feloldhatatlan ellentét világosan része a . hogy fajilag nagyon különálló csoportok kultúrái valaha is egybeforrjanak. ami természetes. von Humboldt. ebben az vegyes embergyűjteményben mindegyik kétségtelenül hozzáadta részét a közös jóléthez. és egy zseni új. azonosságukat nem vették rögtön észre.)). melyek Bagdadtól Montpellierig elterjedtek. és az egyiptomi tudomány és annak államirányító rendszere. ez a tömegsiker második garanciája volt. legföljebb annyira mint ahogy a görög kultúra egyezett meg a rómaival. mely egy félsziget belsejéből jött és nem filozófusokból állt.

történelemnek és az ilyen veleszületett taszítás magában foglalja a különbséget és egyenlőtlenséget. és csak akkor foglalkozhatunk azzal. csak egy vegyes kultúrát. tevékenységekben. mint ellenfeleim. Ha Mungo Park vagy Lander intelligenciabizonyítványt adott négereknek. De. hogy a pontosan ellentétes véleményre ne jussanak? Hagyjuk ezeket a gyerekségeket. hogy a különböző fajok nem egyenlők intelligenciában. és ne egyedeket hanem csoportokat hasonlítsunk össze. hogy Yolof ügyes asztalos. mely csak kissé van közelebb a fehér fajhoz. hogy sok néger törzsfő kiváló eszméi gazdagságában. akik misszionáriusok vagy tengerészek könyveiben megmutatják. mert akkor azt is kellene mondanom. Már tagadtam. mint olyan állatot. vagy hogy sikerül a mulattba saját jellegének egy részét átültetni. még a legelmaradottabb vademberekről is. és az ég óvjon meg egy ekkora ellentmondás kimondásától! Nem akarok az egyenlőség híveire várni. Akkor továbbmegyünk és összehasonlítjuk az átlagember erejét. hogy valaha civilizálni tudja a négert. amely "annyit eszik és olyan keveset dolgozik. Franklin a négert úgy határozza meg. Hajlandó vagyok bizonyítás nélkül elismerni ennek az országnak minden csodáját. mi a határ más területeken. De ezt a nehéz és . hogy "minden néger bolond". nem foglalkozom az egyedi képességek keskeny területével. akik ugyanezzel a főnixmadárral találkoznak. mi akadályoz meg más utazókat. (A legszigorúbb ítéletet a négerről máig az egyenlőség elvének egyik úttörőjétől származik. hogy miért alacsonyabbrendűek egy faj fölsőbbrendű tagjai mint a másik géniuszai. hogy ezt nem teszem. némelyik hottentotta jó szolga. . néhány kafír táncol és zongorázik és néhány bambara jó számtanban. Nem akarom megvitatni. hogy a legalacsonyabb törzsek is teljesen hülyék lennének. ismétlem. olyan szinten. amit el tudnak nekem mondani. A fő ok. A szellemi érdem kérdését illetően teljes mértékben visszautasítom azt az érvet. aki ezekhez a típusokhoz tartozik és megtaláljuk.akkor. ha a mulatt és egy fehér nő gyerekei nem tudnak mást megérteni. amire az egyes csoportok képesek és mások nem. hogy belépjen a kereszténység fényébe a maga módján. Nem akarom azt a nevetséges módszert alkalmazni. ahogy ők teszik az egyének erkölcsi és szellemi helyzetét az egyén szintjén. melyet az etnológusok sajnos túlzottan szeretnek. Ha alaposan megvizsgáltuk. amennyire az lehetséges"). mert már elismertem minden emberi család képességét arra. és mi intelligenciájuk fölső határa. ha azt mondom. mint apáik eszméi akkor igazam van. Még tovább is megyek. Az ilyen felületes érvekkel vívott való vita számomra tudománytalannak tűnik. hogy minden európai intelligens. hogy mi az. szellemük erejében. és elismerem. hogy az európai nem remélheti. Egyáltalán nem kell az erkölcsről beszélnem. amely a nemzeteket a történelem hajnala óta vezeti. hogy hol egyenlők ezek az erők és hol haladja meg az egyik a másikat. mely magasabb mint parasztjaink átlagos színvonala vagy akár a félig képzett középosztályunk átlagos egyedeié. Elismerjük.

hogy a legerősebb fajok használják-e a legjobb kifejezéseket. ahogy már jeleztem (i) hasonlóak testi jellegükben és (ii) közös módon fejezik ki eszméiket és az érdekességeket hangjuk változtatásával. (Nem késlekedem a vadember fajok ösztöneinek túlfejlettségét fölismerni. vagy inkább kategóriák sorozatára. Így az emberiség nem hasonló és nem egyenlő részekre van osztva. és nem valami ismeretlen vagy fölfoghatatlan állította meg. hanem pusztán az abszurditás. kifejlesztett egy filozófiai mélységű nyelvet. kötet.ennek a népnek rendkívül haszontalan tehetsége van. mi magyarázza az eltérést. hogy megfigyelésünk hirtelen megállt. Ilyen esetben azt kell hinnünk. és ha nem. azaz azt. melyek egymás fölé vannak sorolva intelligenciakülönbségük szerint. fejezet xv. Eleget mondtam az első tételről és megmutattam a határokat. melyek a fajokat össze akarják forrasztani. Ha egy alsóbbrendű nép. Itt hasonlítsuk össze amit Lessons mondott a pápuaiakról . melynek valamilyen célra való használatához szellemi képességük túl alacsony. mint az egyes nemzetek alsó osztályainak és átlagos fölfogóképességének az osztályozása. x. Ezek az erők folyamatosan olyan mozgalmakat állítanak elő. akkor könnyen meg tudjuk mutatni. . 139. melyeken belül működik. melynek sem az emberiség "férfias" sem "nőies" fejlődési irányához nincs köze. . mint ugyanezek a tulajdonságok más csoportok megfelelő egyedeinél. Ebben a hatalmas rendszerben két nagy erő hat mindig a sor minden tagjára. Most a második pontról akarok szólni. ha valaha is szabad akaratunkból továbbmegyünk az általános következtetéseknél és olyan feladatokat végzünk el. Ezek. XV. A különböző nyelvek egyenlőtlenek.fáradságos feladatot nem lehet addig elvégezni. amely azt használja. hogy valaha is lesznek-e világos és nem vitatott eredményeink. hogy az aktívság. melyet az Annales des sciences -naturelles egy cikkében nyomtak le. amíg a különféle fajok viszonylagos helyzetét nem állapítottuk meg. Ha ezt meg tudjuk tenni. és bizonyos fokig matematikailag nem támasztottuk alá. gazdag jellegzetességekkel és pontos kifejezésekkel. az intelligencia a domináns fajok legkevésbé tehetséges egyedeinél nagyobb. és megvizsgálom a faj ereje és nyelvének jósága közti kapcsolatot. esztétikailag szépet és rugalmasat. hogy egy olyan szerszámot fejleszt ki és tökéletesít. a fizikai és politikai tudomány pontosságát. mint intellektuális alsóbbrendűségük különleges jegyét. a költészet finomságát.o). és viszonylagos minőségük tökéletesen tükrözi a faj minőségét. Bizonyos érzékek erősödése csak a szellemi képességek csökkenésével egy időben érhető el. mellyel jól ki lehet fejezni a vallás mélységeit. Nem tudom. a faji létra legalsóbb fokán.

Első pillantásra ez a kínos válasz helyesnek tűnik. Ha a fajokat mai állapotukban tekintjük, el kell ismernünk, hogy kifejezési tökéletességük minden esetben nagyon távol áll az elért civilizáció fokától. A modern Európa nyelvei, hogy csak ezeket említsük, messze állnak egymástól érdemben, és a leggazdagabb és legszebb nem föltétlenül a legfejlettebb népé. Továbbá, ezek gyakran sokkal alsóbbrendűek, mint sok más nyelv, melyeket a világ különböző pontjain különféle időszakokban beszélnek. Még furcsább tény, hogy egész embercsoportok nyelve, akik megálltak egy alacsonyszintű kultúránál, lehet, hogy figyelemre méltóan fejlett. Így a nyelvek hálózata, annak hálószemeivel véletlenszerűnek látszó módon van elosztva az emberiségre, azaz ezüst és arany néha durva, kegyetlen és nyomorúságos törzseket takar, míg bölcs és tanult emberek néha a kenderkötelet, gyapjút és lószőrt használnak. Szerencsére ez csak a látszat. Ha a történelem segítségével a fajok különbségének elvét alkalmazzuk, akkor hamarosan látni fogjuk, hogy bizonyítékaink szellemi egyenlőtlenségükre még meg is erősödtek. A korai nyelvészek kettősen nehéz helyzetben voltak, amikor először azt hitték, hogy minden nyelvet ugyanazon alapelvek szerint formáltak ki, másodszor, hogy a nyelv csak az anyagi igények miatt jött létre. Régebben az egységes alapelv befolyásolta őket, hogy minden emberi csoport eredete közös. A nyelvet tekintve nem lehet kétségünk. A kialakulási módok teljesen különbözőek, és hogy a nyelvtudomány beosztását át kell-e dolgozni, vagy sem, nem tudjuk elhinni e pillanatban, hogy az altáji, árja, és szemita családok eleinte nem voltak teljesen idegenek egymás számára. Semmi sem ugyanolyan. Minden csoport szókincsének megvan a saját jellege minden csoportban. A hangok modulációja minden csoportban egyedi. Az egyikben az ajak formálja a hangot; a másikban a torok összehúzódása; a másikban az orri rész és a fej fölső része. A beszéd részei, attól függően, hogy kombinálják-e vagy megkülönböztetik-e a gondolat különféle árnyalatait, egyaránt az eredet különbségére mutat. Egy csoport gondolatai és érzései különféleségének legfeltűnőbb bizonyítéka látható a főnév végződéseiben és az igeragozásban. Ennélfogva, ha egy filozófus teljesen absztrakt találgatások alapján próbálja a nyelvek eredetét megállapítani, és kitalálja az "eredeti embert", melynek nincsen faji vagy nyelvi jellege, akkor abszurditásból indul kis, a folytatás is abszurd marad. Nincs olyan lény, mint az absztrakt "ember". Egészen biztos vagyok abban, hogy őt nem a nyelv vizsgálatával fogják fölfedezni. Nem lehet azzal érvelni, hogy az emberiség ugyanabból a pozícióból kezdte kifejleszteni kifejezéseit. Sok indulási pont volt, mert az érzéseknek és gondolkodásnak sokféle formája van. W. von Humboldt, egyik legbriliánsabb kisebb művében csodálatra méltóan fejezte ki ezt a tényt annak alapvető formájában. "Egy nyelvben" mondja "az idő munkája segített mindenütt a nemzeti sajátságok formájában. Az amerikai és északázsiai harcos hordák kifejezéseinek jellege nem volt szükségszerűen azonos az indiai és

görögországi népekével. Lehetetlen egy teljesen azonosat visszakövetni, és mivel természetes volt, nem lehet egy nemzet nyelvét visszakövetni a múltba, függetlenül attól, hogy azt a nyelvet egy vagy több nép beszélte." (W. von Humboldt, über das Entstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung). A másik látásmód szerintem éppen ilyen hamis. E szerint az elmélet szerint csak a szükség miatt fejlődött ki a nyelv. Ennek eredményeképpen a "férfias" fajok nyelve gazdagabb és pontosabb mint a "nőieseké"; továbbá mivel az anyagi szükségleteket érzékelik, és tevékenységek állnak elő ezek miatt, az emberi beszéd fő tényezője a szókincs. Nem szükséges a mondattannak és a nyelvtani szerkezetnek túllépni a legegyszerűbb és legelemibb változatokat. Hangok sorozata, melyeket valahogy összekapcsolunk elég arra, hogy egy igényt kifejezzenek. És egy mozdulat, ahogy a kínaiak jól tudják, a megjegyzés nyilvánvaló formája, ha a kifejezés enélkül túl homályos. (W. von Humboldt, Über die Kawi-Sprache, bevezetés.) A nyelv összeállító ereje így fejletlen maradna; szegényebb is lenne, hogy harmóniája, mennyisége és ritmusa legyen. Mire jó a dallam, ha egyetlen tárgy is eredményt hoz? A nyelv ekkor csak véletlenszerű hangok vegyülete lenne. Egy ilyen elmélet nyilvánvalóan föltár bizonyos kérdéseket. Kínai, egy férfias nép nyelve az a nyelv, melyet tisztán hasznossági elvek alapján fejlesztettek ki. A szó csak egy szótagból áll, és mindig egyszótagú maradt. A szókincs nem fejlődik, nincs gyökér, melyre egy szócsalád alapulna. Minden szó gyökér, nem változtatják végződések őket, hanem egymást módosítják, egy nagyon durva egymás mellé helyezési módszerrel. A nyelvtan rendkívül egyszerű, ami a szólásokat nagyon egyhangúvá teszi. A szépség értéke itt szinte ismeretlen, legalábbis olyan fülek számára, melyek hozzá vannak szokva a boldogabb nyelvek gazdag, változatos és bőséges formáihoz, és végtelen kombinációihoz. De ehhez hozzá kell fűznünk, hogy lehet, hogy a kínaiaknak nem ez a benyomásuk; beszélt nyelvükben bizonyosan van valamiféle szépség mivel biztosan vannak szabályok, melyek a mondatok melodikus sorrendjét szabályozzák. Ha nem is olyan zengzetes, mint más nyelvek, mégis észrevesszük, hogy súlyt helyez a jó hangzásra. Továbbá, a kínai nyelv alapvető elemei többet foglalnak magukba annál, mint hasznos hangzók egymás utáni kimondását. Hajlok arra, hogy azt higgyem, hogy a kínai nyelv egyszótagúsága egyáltalában nem a nyelv jellemzője; és noha feltűnő jellemzője, nem tűnik létfontosságúnak. Ha az lenne, akkor a kínai "elszigetelő" nyelv lenne amely más hasonló jellegűekkel tartozna egy családba. Tudjuk, hogy ez nem így van. A kínai a tatár vagy a finn része, melynek néhány ága többszótagú. Másfelől egészen különböző eredetű csoportokban találunk egyszótagú nyelvekkel, nem is helyezek nagy súlyt az otomi nyelv példájára. Ez egy mexikói nyelvjárás, melynek Ponceau szerint a kínaihoz hasonló egyszótagú jellege van, de más szempontokból az amerikai nyelvcsalád

tagja, amelyek közt találták, ahogy a kínai a tatár csoport része. (lásd Morton, "Az amerikai bennszülött fajok megkülönböztető jellegeinek vizsgálata" Philadelphia, 1844). Én azért nem foglalkozom ezzel a nyilvánvalóan fontos példával, mert lehet, hogy föl fogják fedezni, hogy az amerikai nyelvek valójában egy tatár család részei; és ennélfogva következtetéseim csak igazolnák, amit a kínai és körülötte levő nyelvjárásokról mondtam, és ennek a viszonynak a kínai nyelv jellege semmi módon nem mond ellent. Ennélfogva meggyőzőbbnek találom a koptikus nyelvet, amely esetében nem olyan könnyű a kapcsolat igazolása a kínaival. De itt minden szótag gyökér is; és az egyszerű ragok, melyek megváltoztatták a gyökeret olyan függetlenek, hogy az időt meghatározó rész sem mindig marad a szó része. Így hon "parancsolni"-t jelent, ahom "ő parancsolt"-at , de Mózes hon "Mózes megparancsolta"-t (lásd E. Meier, Hebräisches Wurzelwörterbuch). Így lehetségesnek látszik, hogy az egyszótagúság minden nyelvcsaládban létezik. Ez egyfajta határozatlanság, melyet olyan okok hoztak létre, melyeket még nem értünk; de nem olyan különleges tulajdonság, mely elkülönítene egy nyelvet, amelyben ez előfordul a többiektől és önmagában határozna meg egy osztályt. Elismerem, hogy a férfias fajok alsóbbrendűek esztétikai erejüket tekintve a többieknél, (Goethe ezt mondja Wilhelm Meisterben: "kevés németnek, és valószínűleg kevés modern nemzet fiának van érzéke az esztétika iránt. Csak tudjuk azt, hogy hogyan dicsérjünk és szidjunk részleteket, és csak a részleteket csodáljuk.") és alsóbbrendűségük kifejezéseikkel mutatható meg. Ez nemcsak a kínai nyelv viszonylagos szegénységével mutatható meg, de azzal az alapos móddal, ahogy bizonyos nyugati fajok megrabolták a latint annak legjobb ritmikai minőségeitől, és a gótot annak csengésétől. A modern nyelvek alsóbbrendűsége, a legjobbaké is, mint a szanszkrité, görögé, latiné nyilvánvaló, és pontosan megfelel a kínai kultúra középszerűségének és sajátunkénak, ha a művészetet és irodalmat tekintjük. elismerem, hogy csak ez a különbség másokkal együtt arra szolgálhat, hogy leértékelje a férfias fajok nyelvét. de ezeknek még mindig van érzékük a ritmushoz (Kevesebb, mint az ősi nyelveknek, de még mindig erős), és valóban megkísérlik hogy a hangok és formák megfelelésének szabályait kövessék , amelyek a gondolatokat megváltoztatják a beszédben. Összefoglalva a férfias fajok nyelve is mutatja a szellemi csillogást, a szépség és logika iránti érzést; ez az érzés, együtt az anyagi szükségletekkel jelen kell hogy legyen minden nyelv születésénél. Föntebb említettem, hogy ha csak az anyagi szükség uralkodott volna, akkor hangok bármilyen csoportja elég lett volna az emberi szükségletek kifejezésére az ember létezésének első idejében. Ilyen elméletet nem lehet fönntartani. A hangokat nem teljesen véletlenszerűen rendelik eszmékhez. A választást logikus kapcsolatok ösztönös felismerése irányítja a kívülről hallott zajok és az eszmék között, melyeket torka vagy nyelve ki akar fejezni. A tizennyolcadik században az embereket nagyon meglepte ez a tény. Sajnos etimológiai túlzások hálójába volt

a "Balaibalan" nyelvet. melyekből később logikus és szükséges sorrendben fejlődtek ki ágaik. Szavakat találtak ki. (W. lehet hogy durván faragottak és szegényesek voltak. hogy nemcsak az anyagi szükséglet teremt nyelvet. közepére vagy végére. : " Egy hangot használhatunk. W. beerőltetnénk az agyrémek világába. A busmanok kifejlesztettek egy rendszert arra. De Sacy egy ambiciózusabb kísérletet fedezett föl. hogy beraknak egy tetszőleges szótagot a szavak elejére. hogy a primitív beszéd tudta. A hangokat nem véletlenszerűen rendelték az eszmékhez és tárgyakhoz. melyet a korai úttörők olyan bután használtak... Anélkül. melyek tárgya még rejtélyesebb teológusaik megfontolásainak elrejtése volt. sőt kizárólagos befolyással volt a szóképzés korai kísérleteire.beépítve melyek annyira jellemezték azt az időszakot. mások kialakításánál a bizonyos elvont eszmék és bizonyos fajta zajok közti rejtélyes viszony vezette az alkotókat. Hosszú ideig a legjobb elmék elkerülték a helyet. hogy azt komolyan vegyük bizonyos határok között. sem mondattana nem változik. a nyelvtan. Ez a fajta utánzás kétségkívül nagy. Nem lehet akarattal változtatgatni. akkor értékes következtetésekre juthatnak. hogy megváltoztassák nyelvüket. Bevezető . von Humboldt. hogy egy elméletet. a mondattan. kiindulhatunk abból. hogy rejtélyes könyveikben használják.") . mindez . Ha ez az úgynevezett nyelv nem is tartozott egy nyelvcsaládba sem és a hangok jelentése teljesen tetszőleges volt. ha nem akarunk sötét ösvényekre kerülni ahol a józan ész is hamarosan rossz irányba vezet. Az utolsó bekezdés megmutatja. Ezt a furcsa tájszólást a sufik fedezték föl. Így például az "sz" hang halált és oszlást sugall. . hogy rossz hírük kelt. Egy ilyen elmélet eléggé megalapozott számunkra. hogy bizonyos szóosztályokat alakítson ki. Most elkezdünk újra visszatérni a kiinduláshoz. . hogy a nem közéjük tartozó ne értse meg. Ugyanezt a szokást találjuk meg a Kaukázus bizonyos törzseinél. noha a beszédben a szimbolikus elem sokkal mélyebbre megy ennél. De minden erőfeszítésük addig ér. akik azt beszélik. az "m" anyaságot. szelet és hasonlókat. Így a primitív nyelvek. és ha megtanultunk körültekintően dolgozni és figyelembe venni a korlátokat. amely egy szó szimbolikus jelentését utánozza. melynek egyik vége bennük volt alapozva.. amely önmagában igaz. hogy hogyan használja a lehetőségekhez képest a különféle benyomásokat melyek a fülbe jutottak arra. és ezt illetően az emberek előre megállapított rendszert követtek. a "v" vagy "w" erkölcsi elhalványulást vagy fizikai királyságot. Elvéve ezt a parazita elemet a nyelv ugyanaz marad. az "sz" erősséget és gyorsaságot és állóképességet. De óvatosan kell használnunk. stb. ahogy ezt megmutatták az erre irányuló erőfeszítések. melyek a legfurcsábban hangzottak fülükben. Közeli kapcsolatban áll szellemi környezetükkel és ötletszerű szeszélyek nem érik azt el. von Humboldt szokásos éleselméjűségével megfigyelte. de megvoltak bennük mindazok ez elemek. Über die Kawi-Sprache. ha tökéletlenül is. és eredményei olyan abszurdok voltak. sem formája. melyeket a tapasztalat keserű iskolája mutatott meg. de a zengzetesség. hangokat. xcv o. hogy minden nyelv független azok akaratától.. hanem az emberi erők legjobbjai segítettek ebben a feladatban.

. de ameddig még élnek. valamint a kínai csoport.). hogy milyen hűségesen tükrözi a nyelv a faj szellemét. (Lehet hogy van egy hasonló. Ha elhagyjuk a régi idők ködös magaslatait. akkor is. O." (Die Etrusker. mint a természeti törvényt. de nem tudnak rá magasabb törvényt alkalmazni. Ugyanez igaz a görög nyelvre. Még sokkal a lehanyatlás és rossz ízlés kezdete előtt a nyelvek megbetegedhetnek. mintha felügyelnénk sok új nyelv születését. A simek egy olyan zsargont állítottak elő. és amelynek semmi jelentősége sem volt. de a gyökerei idegenek (lásd Pott. Ahogy két nemzet összeolvad. egyetlen embernek sincs erre hatalma. ha a nemes növények szépsége és tökéletessége szinte teljesen eltűnt. Ezt mutatja a szanszkrit. Az új nyelv a kettő közti kompromisszum. A nyelvek megváltoznak és egy idő után kihalnak külön egységként létezni. és ezáltal tisztábban látjuk. ez néha lassú. Ersch és Gruber's Encyclopedie. Ez a lehetőség lehet hogy eleinte csak hallgatólagos. A különválásuk után függetlenül fejlődő dialektusok között még mindig rejtélyes kapcsolatok vannak.megadja a nyelv jellegzetességeit. nyelvükben is forradalom történik. mely egyszerre volt árja és szemita. úgy tűnik. Ezt "Afnskoe"-nak nevezték és ezt a nagyobb Oroszországi házalók és lókupecek beszélték különösen Vladimir tartományban. görög és a szemita csoport. külső vagy belső okok miatt. hogy itt ezt bemutassam: "Korunk megtanulta a hindu és különösen a germán nyelvek tanulmányozásával. és képes annak szellemi fokozatait megmutatni. hogy a beszéd törvényei annyira lerögzítettek. és lejövünk a modern történelem ismertebb területeire. és nem tudok ellenállni a kísértésnek. 110 o.. Djelat-Eddin-Rumi jámbor kollégái nem voltak képesek egy nyelv kitalálására. néha hirtelen. Ez ezekre az emberekre korlátozódik. ott a nyelv éppen úgy szenved. Ahol egy faj szellemi fejlődése tökéletlen vagy hibás. mint a szerves életé.) Mivel egy faj nyelve szorosan összefügg annak intelligenciájával. melyek kölcsönösen meghatározzák a szavakat és azok sorrendjét. egy félreérthetetlen bélyegét viselte az arab és perzsa nyelveknek. és nagy változásoktól szenvedhetnek. 65 o. Nyelvtana teljesen megegyezik az oroszéval. A filozófiai és etnológiai kifejezések rendkívüli bősége a szanszkritban megfelel azok zsenijének. elég erejük van sebeik begyógyítására. de mindig elkerülhetetlen. a Balaibalanhoz hasonló zsargon. hogy meggyógyítsák beteg végtagjaikat és hogy szépen és rendszeresen meggyógyuljanak. Indogermanischer Sprach-stamm. Az irodalom és tudomány behatárolja ezt a növekedést és talán lezárja némelyik gazdagabb fejlődését. annak gazdagsága és ritmikus szépsége szintúgy. mikor eléri őket. mely minden dolog anyja. és tényleg. a szemita nyelvekben a pontosság hiánya pontosan megfelel a szemita emberek jellemének. akik azt beszélték. Mullet egy csodálatraméltó bekezdésben megmutatja a nyelv igazi természetét. melyről már kimutattam annak haszonérdekű jellegét a nép szellemi irányzatának megfelelően. C.

de a nemes szövetség ellenére jóképességű bírók alsóbbrendűnek nyilvánították őket mint a delaware nyelvet. hogy hála azoknak. W. megszakítás nélkül. ahogy ezt már azelőtt észrevették. (A nyelvezetek keveréke arányos a nemzetet alkotó fajokkal. a kawi és a birmai nyelvvel. mely a gallom-román hatalom továbbélése. melyek a gót Ulfila püspökségben láthatóak. azt lehet mondani. Ezek fokozatos beilleszkedésük során megtanulják az ország szavait. művében (kiadták 1729-ben): "lerögzített szabálynak tekinthetjük. Bevezető .) korunkban a hatodik és azt követő századok nagy vándorlásai után. Ezután a gallok. dt.). A birmai és delaware közti összehasonlítás.ennek uralkodó részét az a nyelv adja. rómaiak és északi törzsek teljes egyesülése után a kelta adta a modern francia mondattan alapjait. o. hogy beolvadjon az alsóbbrendű szomszéd nyelvbe. a reto. Halle. o. Az utóbbi kettőt szankszrit elemek is befolyásolták. szókincse szegényessé válik. megszüntetve az erős germán hatást és a latin zengzetességét. Ha a parazita nyelvnek van valami erőssége.") A keltáknak is vissza kellett vonulni az olasz gyarmatosítók elől. op. xxxviii. és a mondattan nem stabil részeiben. hogy idegenek betelepítése egy országba ennek megfelelő számú idegen szót hoz a nyelvbe. ahogy nemes és kifinomodott nyelveket barbár tájszólások befolyásolnak és azt a viszonylagos barbarizmus állapotába taszítják. Ez történt a wallachi. Kampfer például ezt mondja "Japán története" c. mert erős Kimér elem volt egy kis német népesség között a Rajnától keletre (Keferstein megmutatja. a modern német azért vesztette el feltűnő formáit. A francia nyelv fokozatos fejlődése ennek a türelmes munkának a következménye. amíg ellenállhatatlanul irányt nem vesz arra. Valójában ez nem vezetett olasz kultúrához. akik beszélték. hogy egy nyelv sem marad tiszta. Ebben a viszonylatban lehet hogy legyőznek néhány magasan fejlett nyelvet. Újra. biztosan az utóbbit mutatja . amely a felület alatt állandóan munkálkodott. és bevezette saját egyenlő ritmusát. Így a nyelv a tulajdon egyik legtörékenyebb és értékesebb formája. Még ha szerkezetük teljesen más is. Fokozatosan el fogja veszíteni szépségét. a szókincs minden esetben változik. nem a latin. Általánosan azt lehet mondani. melynek képviselői a nagyobb számú embert adták az új néphez. mint maga az új faji jelleg. nem említve a mexikóit. hanem a lingua romana javára.(Pott. Grimm ugyanígy vélekedik. 74. miután szoros kapcsolatba került másik nyelvekkel. a kelta nyelv egyfajta győzelmet aratott. Két nép nyelvi összeolvadásának eredményei olyan egyediek. hogy a német a kelta és gótból előállt keverék nyelv (Ansichten über die keltischen Altertümer.) Így a tizenharmadik századtól a germán dialektusok Franciaországban megszűntek. és sok formája elavul. von Humboldt ezt mondja: nyilvánvalóan durva és nem finomított nyelvek mutathatnak meglepő minőséget szerkezetükben.. akkor biztosan támadni fogja a másikat annak ritmikus minőségében. mielőtt a mai értelemben vett nyelvtudomány egyáltalán létezett. és gyakran látjuk. 1846-51 .

egyidőben azzal. mert ezek most egy nemes faj szociális intézményeinek befolyása alatt élnek. mert egyszer mulatt. A hindukkal való kapcsolat elég volt arra. Ha tehát egy vad törzzsel találkozunk. de az indiai kultúra egy alkotóelemét biztosan átvitték a birmaiba a pali nyelven keresztül (über die Kawi-Sprache. különösen alkalmas azok esztétikai képességeinek lemérésére. hogy a mi tökéletlen helyzetünket tükrözik. meg akarom kockáztatni a kérdést. amely magasabb. akkor a helyi nyelv alacsony szintjét idegen szavak segítik és ezek az idegen társadalmi kultúra részei. Ha így van. nekünk több energiánk van és nagyobb szellemi képességeink. akiket a hindu civilizáció sodort magával. hogy a fajok fejlődésének kitűnő jele. mint az a két sárga nép. mellyel a birodalmak korai időszakában találkozunk. Az ezt a dialektust beszélő törzsek csoportja a Lenni-Lenapes család. ha a költői és filozófiai érzék fejlettebb volt a hinduk és a görögök között mint köztünk. mindig mulatt. (ez a szintkülönbség a hódító és hódított szellemi szintje között a "szent nyelvek" esete. mint bizonyos délolasz emberek kultúrája. vagy csak az idegen vérrel való keveredés következménye. másfelől. a felsőbb osztály kizárólagos tulajdonai és gyakran a papi osztályé. elsősorban szépségüket kell elismernünk. mint Délázsia és Hellasz hódítóinak. hogy az utóbbi civilizációja tényleg a sajátja-e. Hogy tovább vigyük ezt a pontot. mikor különféle kultúrákat hasonlítunk össze segítségével. nem tudtak jelenlegi civilizációjuk fölé emelkedni. Ezek a nyelvek vallási tisztelet tárgyai. mint az egyiptomiak vagy a perui inkák esetében. és itt nyelveink természetes. hogy minden civilizációnak sajátos jellege van. Ha primitív fölsőbbrendűségük ellenére most az ázsiaiak színvonala alatt vannak. Ezt a jellemzőjét használjuk. mint egy civilizáltabb nemzeté. xxxiv o. aki Londonban vagy Párizsban tanult. hogy egy idegen faj hódította meg az országot.) Már említettem. Über die Kawi-Sprache. modern társadalmainkat inkább gyakorlati. Hasonlóképpen (hogy nyilvánvaló példát vegyünk) egy fiatal mulatt. akiket soha nem ért ilyen befolyás. xxxiv o. (W. és abból hasznot húznak. az azért van.. melyet William von Humboldt vetett föl. és ezek a legmeggyőzőbb bizonyítékai annak. hogy a mexikói és perui nyelv nyilvánvalóan sokkal fölsőbbrendűbb volt mint a perui nyelv. alaposan meg kell vizsgálnunk. noha maguk nem annyira értékesek.) . akik nyelve jobb. de az inkák civilizációja magasan az anahuaci népeké fölött volt. tudományos és kritikai szellemük jellemzi. A dolog egészét tekintve. és ezek eredetileg magasabb szinten álltak.fölsőbbrendűnek. míg a lenapek. A nyelv. von Humboldt. ahol ezeket találták. Bevezető. akik átlagos színvonala sokkal magasabb az övénél. Bevezető . hogy valahogy fölhúzza őket a létrán. mutathat bizonyos kulturális burkot. nem szabad meglepődnünk. ). Az indiai és ioniai írók stílusa erőteljesen szárnyal az ideális rétege felé.

mint a különböző népek politikai egysége. míg az azték civilizáció sokféle bonyolult politikai kísérletet végzett. Továbbá megjegyezhetjük (egy következő bekezdéssel kapcsolatban). összehasonlítva őket az angollal. Nyilvánvalóan az aktívabb csoportot kell fölsőbbrendűnek nevezni. sok hangzójától megfosztva. Ennek ellenére társadalmi körülményeiket sokkal kevesebb energia és változatosság jellemezte. hogy nyelveik fejlettségének aránya ellentétes civilizációjukéval. mint egy ostoba fajtája a kommunizmusnak. Szomorúan megcsonkítva. amikor Simeon Kavasila hetvenet számolt össze. hogy a költészet. de ezek a faji befolyások léteznek.A perui szokások biztosan finomabbak voltak. ami nagyon hátrányos volt a szellemi fejlődésre. amely először a görög pópák egyháza volt. op. 73 o. mégis megtartotta eredeti formájának benyomását. történelem és etika. de nem annyi. Durva zsarnokságuk soha nem volt más. A nyelv vérükkel együtt változik. mint a tizenhatodik századi Görögországban. Annak katonai rendszere sokkal erősebb volt. és aztán lőpor-raktár.. melyeket elmondtam a görög és szanszkritról. amikor megpróbáljuk megállapítani a különböző . franciával és némettel.cit.) ) Az intellektuális világban ez megfelel a beszennyezett és virágtalanított Partheonnak. a korok csodálatának és imádatának tárgya. föntebb). a tiszta finomság és mesterkéletlen méltóság modellje. mert ha két kultúra tényleg képes volt arra. hogy újra végigjárnánk ugyanazt az utat. Ritkán van elegendő tudásunk a vér keveredésének mennyiségéről és minőségéről ahhoz. amíg a nemzeti élet utolsó nyoma el nem tűnt. elrabolva nyelvtani gazdagsága. mint a mexikóiak. Anélkül. hogy hű maradjon ősei nyelvéhez. vallási eszméik annyira nem voltak támadóak. úgy tűnik. különösen az Attikai részen (Heilmayer. amelynek timpanonjait és oszlopait ezer helyen ráztak meg Morosini velencei ágyúgolyói. hogy ennek a munkának a keretein belül a vegyes népek nyelvének útját nyomon kövessük. és noha az írás használata mindkét birodalomban ismeretlen volt. Ez feladatunkat tovább nehezíti. de ami ma is áll. Mert a faj és a nyelv közti kapcsolat olyan szoros. hogy a tizenharmadik században franciául beszéltek Görögországban. idézte Pott. De az nagyon nehéz feladat lenne. könnyen jutunk hamis következtetésekre. De ezt nem tehetem. mégis meg kell világítanom ezt a pontot. sokkal tovább tart. az intézmények. míg Montezuma híveié kegyetlenek voltak. hogy jól kövessük annak hatásait. tekintve a dolgokat. (Az ősi Görögországban sok tájszólás volt. ahogy a civilizációt meghatározza (lásd 82 o. de nem hal meg addig. Nincs minden fajnak ereje ahhoz. szókincse bajos és ködös. és ha nem fejtjük meg őket. melyeket Cortes idejében alaposan tanulmányoztak. akkor föl kellene adnom a szükségszerű kapcsolat elvét a nép intelligenciája és beszélt nyelve között. melyeket az epuikuroszi közömbösség jellemzett. és akkor is észrevehető. Von Humboldt szempontja nagyon egyszerű abban. Ez az eset a modern göröggel. előbbre volt Mexikóban mint Peruban. ha a népek neve megváltozott.

amely így megváltozott. A nyelvek nemcsak változnak minden látható ok nélkül. Mikor a szent várost lerombolták.). Így úgy tekinthetjük. mint legprimitívebb őseik. 1851. 18. hanem helyesen "Kánaán nyelvének" (Isaiah xix. Az Ótestamentum utolsó egyházi művei. Arról beszélek. amely többé-kevésbé jól illett hozzájuk. amelyben éltek. Ezt valószínűleg valamennyire befolyásolta korábbi emlékezetük. Krisztus idején ez a tájszólás csak kis ellenállást tulajdonított a hellén görögök inváziójának. a kappadokiaiakkal és az örményekkel. ha azt gyerekkoruktól . A kaldeai Urt. a Talmud nyelve és eszméi. Amikor Terah elhagyta atyái országát. Ez történt Nagy Sándor hódításai után több fölvilágosult nyugatázsiai néppel. A gallok más eset. ha egy ideig egy idegen fajjal kerülnek kapcsolatba. (Maguk a héberek nem nevezték nyelvüket "hébernek". de mindezek a népek idegen elemet hoztak a hódító nyelvbe. ahogy említettem. biztosan nem tudott Kánaániul. például a zsidók. Jeruzsálemet újjáépítették. és törvényes öröksége a fekete hamitákhoz kötődő népeknek. néha arab formában. amelyek föladják eredeti nyelvüket. lakosai újra megjelentek. míg mások. 7. de nagyon nem teljes mértékben. hogy amíg erősen ügyeltek saját hagyományaikra.emberi típusok eredetét és viszonylagos értékét a nyelv tanának segítségével. akik úgy tűnik. de a maradékot föladták. a rövid hatvankét évi babiloni folyók mentén való tartózkodás alatt elfelejtették azt. hogy mi volt ezek után a vallás és a rabbik szent nyelve. mint a baszkok. kiadás. az Atlasz hegység berberjei. akik ellenállóbbak ezeknél. hogy soha nem használták eredeti nyelvüket. Lipcse. néha a "kánaáni nyelv" alakjában. melyeket a Tiberiasi iskolában tanítottak. a zsidó nemzet szétszéledt. o. valamint Philo és Josephus művei is szellemükben hellenisztikusak. akkor sem. Hazafiasságuk túlélte a száműzetést és régi fényével égett. Soha nem sikerült nekik hangképző eszközeiket a használt nyelvhez illeszteniük. ami ezek után Izrael gyerekeinek a nyelve lett. újra szemita volt. A héber kultúra Athénnal és Alexandriával összeomlott. legalábbis a faji szempontból nézve. Isten kegyelme elhagyta őket. és a Kelet újra magához tért. azzal a figyelemre méltó sajátossággal vegyítve. ami a legrégibb ismert arab nyelv anyja. és bizonyos mértékben a régi attikai divat másolata volt. itt mindenki fölismerte őket kiejtésükről. arameus vagy káldeai tájszólást beszélve. Mindennapi életükben a zsidók annak az országnak a nyelvét használták. rendkívül kozmopoliták voltak. De vannak bizonyos népek. De a zsidók ehhez a nyelvhez sem maradtak hűek. mely kissé hasonló lehetett Ábrahám apáinak nyelvére. amely minden oldalról megrohamozta a zsidó nyelvet. és szájukban egy nagyon ősi nyelv különleges tájszólása lett.Hasonlítsuk össze Roediger's előszavát a Genesius héber nyelvtanával (16. Ezután a zsidó írók minden munkája új ruhát öltött. A törzsek. de vannak nemzetek.). és ezt a közömbösséget vándorlásaik elejétől megfigyelhetjük rajtuk. melyeket Zerubbabel hozott vissza a fogságból. és mit tekintettek a nemzet igazi nyelvének. hogy mindezek saját szellemi eszközeiket használják. hogy Ézsaiás kifejezését használjuk. a délarábiai ekkilik ma is ugyanazt a nyelvet beszélik. mint a káriaiakkal.

állandóan hatnak.. amikor egy gyönge nemzet is évszázadokon keresztül megőrzi nemzeti nyelvét. mely azt alkotta. ha egy faj azonosságát a nyelvek rokonságából vagy hasonlóságából akarjuk származtatni. Vannak esetek. melyhez soha semmit nem adtak hozzá. amit William von Humboldt mond a faj ás nyelv kapcsolatáról. De puszta jelenléte elég arra. ha ezt teszi. hogy vizsgálatot vezessünk be ennek azonosítására. Franciaországban a teljes lakosság kb. mert a nyelvnek új változatai is létrejönnek a faj új csoportjaiban. Mivel ez nagyon fontos. az előbbit egymás közt használják. az arány még nagyobb a kontinensen. mivel ezek kivételek. 104 o. amely pontosan követi kiinduló tételünket. hogy egy nemzetnek sem lehet értékesebb nyelve. (Pott. hogy nem kell az első pillantásra föltenni. csak gyenge és ideiglenes mértékben. Nyugatázsia legtöbb és Déleurópa szinte minden népe csak átvette mások nyelvét saját használatára. mikor az emberek két nyelvet beszélnek. hogy milyen óvatosan kell lépkednünk. Látjuk. Nagybritannia kivételével . és litvánul mindenki mással. hogy a vegyes népek civilizációja nem tartalmazza azok minden társadalmi osztályát. egyformán jól. mint a pontos megfelelőről a faj és nyelv típusa között. mint az ellenkező eset. tit. hogy a nyelv eredetileg nem az ő nyelve volt. mert Franciaországban van egy bizonyos réteg. A zsidók mellett a cigányokat is megemlíthetem. hogy a nemzeti kultúra mélyre zuhanjon. hogy a későbbi nemzedékek soha nem tudnak olyan szavakat helyesen kiejteni. hogy a faj és a nyelv szoros kapcsolatban állnak. azt a következtetést vonhatjuk le. (Ezt W.) A faji befolyások amelyek a legalsó rétegektől az elsőkig működnek. és hogy változásai pontosan arányban állnak a népek vérének változásával. mely olyan közeli. Már láttuk. mint amilyen saját maga. Grisonssban minden engadini paraszt beszél románul és németül is. Ez igazolja azt. ahol észtül beszélnek (egy finn tájszólás) egymás közt. mert lehet. ötnyolcada csak kelletlenül és passzívan vesz részt a modern európai kultúra fejlesztésében. melynek sziget volta nagyobb egységet biztosít. míg annak fő elemeit érintetlenül hagyta. mivel láttuk azt is.). op. az utóbbit idegenekkel. akik teljesen idegen nyelveket vettek át. De vannak olyanok is. ezek akadályozzák meg. hogy egy nyelv alkalmazkodik a nép jelleméhez. Az utóbbi eset biztosan ritka és anomáliának tekinthető. Másfelől. és nem olyan gyakoriak. és azt is csak időnként.tanulták. Edwards is így látta ("Az emberi fajok testi jellege")) Hogy ez igaz-e vagy nem. melyeket őseik nem ismertek. új bizonyítást fogok rá hozni. (lásd 97-102 o. . Kurlandban van egy körzet. Részletesen fogok Franciaországról beszélni. kivéve különleges körülmények között. a zsidókban figyelemre méltó bizonyítékunk van arra. amely azt beszéli.

afrikai. mely pontosan illett jellemükhöz. De még az "esküben" is fölismerjük a nyelv célját. de más elemekkel is keverték különféle arányban. a második "Párbeszéd a keleti szerzetesek erkölcsi tisztaságáról" c. melynek precíz és kidolgozott formája jobban ellenállt a hanyatlásnak. Hozzátehetjük. művében) hogy idejükben legalább két nyelvet beszéltek általában Galliában. I de virtutibus monackotum orientalium. briliáns. és ezért a zavar. Elég bátrak voltak ahhoz. Komoly elvek nélkül arra volt ítélve. népszerű latin egyik formája lehetett. akiket hatszáz évig elválasztottak anyaországuktól. hogy nem találjuk meg ezt a tökéletességet a "Jámbor Piusz fiainak esküje" -ben. melyek úgy múltak el. és soha nem volt többre képes. Severus. de nem volt mélysége vagy filozófiája. csak a latin szótárat kellett kissé megváltoztatni. A császári gyarmatok sok olasz. hanem a bevándorlók miatt is) .(az út nem volt olyan hosszú a falusi latintól a lingua rustica Romanorum-on át a lingua romana -ig. nemcsak a kelták miatt. amely egy magyarázó szerint csak az ún. olyan kevert eredetű volt. a bevezetőt és néhány mondattani szabályt a keltából kölcsönöztek. mint bármely más nyelv a világon. az általános kételkedés és gúnyolódás eszköze legyen. Az emberek csak a szórakozással és fölvonulásokkal törődtek. élő és harmonikus volt. a .angol fordító). már megkapta fő jellemvonásait. mert ez volt a klasszikus nyelv. hogy mivel minden idegen légionárius magával hozta helyi tájnyelvét a gall gyarmatokra. és később ez lett a langue d'oil és a lingua romana bizonyos értelemben. Dial.). és valószínűleg két nagy változata volt. szatirikus. Csillámló anyagból volt de nem aranyból. ahogy később megtaláljuk Raimbaut de Vaqueiras vagy Bertran de Born költeményeiben. hogy nem volt bennük egyesülés és találkozás. és ázsiai elemet hoztak a nyelvbe. rendkívül merészek. Így a lingua romana ritmusában eléggé különböző lett a galltól. noha Dante csodálta azt. Igaz. minthogy pár ércdarabot fölvegyen a gazdag bányák mélyéről és fölhozza a felszínre. Finom és hajlékony nyelv volt. idejüket álmodozással és üres játékokkal töltve megvolt eszközük. (mindkét trubadur fénykora a tizenkettedik század második fele volt. Szókészlete megnövekedett a szaracén megszállások után. Csak a központban és délen találhatók nyomai. nem volt hasznosabb a költészethez. Ez a mai nyelv forrása. és más. és jövőjének útja világosan ki volt jelölve. hogy életet kapjon. A burgundiai. és Auvergnatban) az emberek beszédét.Másodszor volt egy "gall" nyelv.Keveset tudunk. vagy inkább nincsenek adataink a kelta és a falusi latin időkről. és amely. hogy az azonos maradt a galaciak nyelvével. Ettől fogva ez alkotta (különféle tájnyelvek formájában Limousin. melyet azok Kisázsiában beszéltek. addig ismeretlen nyugateurópai nyelvekből. és mindez egészében hangzatos. hogy hibázzanak. De Szent Jeromos és kortársa Sulpicius Severus elmondják (az előbbi "megjegyzéseiben" Szent Pálnak a galaciaknak írott leveléhez. a közös tájnyelv hajnalának el kellett jönnie. többé-kevésbé latinizált. (Sulp. Az első a kelta volt. Azért. Provencal. Ezt a negyedik századi tájnyelvet szemben a trevesi gall nyelvvel sem nyugaton sem Aquitainiában nem beszélték. Először a másodikról beszélek. különösen a gót megszállások is adtak hozzá. melyek a Rajna partján olyan tiszta formában őriztek meg. szellemes. és hamarosan saját jellege lett. Jól lehetett erre használni. hogy a közömbösség. mint a szatírákhoz.

irodalmi érték nélkül. és ebben az árja nyelvek egyik legjobb minőségét találjuk arra. Ezeknek az embereknek a lelki alkata miatt és nyelvük miatt nagy rímes krónikáink vannak. és amit a tizenhatodik század nyelve már csak kis mértékben tudott fölmutatni. különösen Németországban (lásd Lenau költeményét. ennek szórendcseréi az érthetőség rovására mentek. Csinos de nem szép. amely tanúja az észak uralmának. Az albigenserek). Érdemeinek lehető legjobb összefoglalása Littré művében található.szerelmi énekekhez és kihívásokhoz. mivel ezeknek a hagyományoknak a leírói és szerzői is főleg a történelmi tényeket akarták megőrizni vagy kívánságukat kifejezni a pozitív és biztos eredményeket illetően. Az mindenképpen világos. mert hiányoznak a leírások a nyelv legkorábbi időszakáról) (lásd Genin furcsa megjegyzéseit a Chanson de Roland előszavában (1851-es kiadás)). noha azóta cáfolták ezt. ők mélyebben kötődtek a katolicizmushoz. ami túlél. Életének egy pillanatában a langue d'oil részben germán nyelv volt. Ez nem lenne lehetséges a modern francia nyelv esetén. a méltóság és függetlenség. és L'Histoire litteraire de France xvii kötet . és német ereje. és ilyen ma is. hogy egyezkedjen. és így a könnyű szórendcserét.) Így ez kialakulásakor majdnem annyira germán volt mint amennyire gall. Ez az erő körül van határolva. A főnevekben megtaláljuk a végződésekkel való ragozást. hogy mi volt abban az időben a tényleges igazság. 633. hogy a három nyelvből határozott ellenérzés hatására fejlődött ki. aki nem szimpatizált a katolikusokkal gratulált a pápaságnak a középkor kezdetéhez. Így a népszerű irodalom föladata nem az volt. A langue d'oil szókincse a frankoktól kölcsönzött szavakat is tartalmazta (lásd Hickes. (Macaulay. és a vallásban az eretnekség támogatására. Sajnos. sorról sorra tizenharmadik századbeli franciára. politikájukat a szabadság élénk eszméje jellemezte. és noha figyelemre méltó. a kelta elemek a második fokon jelentek meg benne. mint az Albigensek vagy a bosszantó Manicheizmus. mint a szanszkrit. o. hogy a nemzet történetét összeállítsa és hogy megállapítsa. melyek a lingua romanat szülték. hogy az elme vagy a szív ábrándjait kifejezze. melyet a modern francia elvesztett. és az intézmények célja az segédtevékenység volt. görög. mely nagyon különbözött dél Gallia lakóitól. melyből egy angol író. A langue d'oil-t hasonló módon formálták? Nyilvánvalóan nem. a formák szeretetét és a . Elveik valóban társadalomellenesek voltak. Thesaurus litteratura septentrionalis. különösen a "Garin le Loherain". és emiatt sok mindent megbocsátanak nekik. és felülete mutatja.) Ilyen volt a régi lingua romana. latin és germán elemek voltak egybeötvözve (nem lehetünk itt biztosak ebben. Írásban az marad meg. és a nyelv melódiája rögzített elvű volt. az igazi költészetet művelni. és emiatt jellege és energiája nem hasonlítható össze azokkal a megegyezésekkel és alkalmazkodásokkal. "Anglia története": Az albingensek a forradalmár írók különös kedvencei. hanem az. hogy milyen kevéssé alkalmas egy nagy civilizáció szolgálatára. de kevesebb. ő fordította a "Iliádész" első könyvét. De a languedoc szekta tagjait főleg a lovagrendekből és az egyházi méltóságokból toborozták. De ebben kelta. Ilyen nyelvet használt a nép egy része. melyet a Revue des Deux Mondes kiadó adott ki.

csökkent és a tizenharmadik század végén elromlott. Nem dicséri őket. A nemes beszéd. mint a langue d'oil. melyekben a kelta. és így a faj. Az olvasónak csak össze kell hasonlítania a nyelv mai szerkezetét régebbi megjegyzéseimmel a vérről hogy lássa. előszó ) . Noha a langue d'oil és a francia nyelv egységesebb. (Megfigyelhető. mely erősen emlékeztet Aventicum gyarmatra. hogy a Vaud és Savoyi tájszólásnak déli gyűrűje van. és megpróbálta azt a görög és latin alapján föléleszteni. hogy az események menetének nem lehet ellenállni. melynek csak legmagasabb fokát ismerjük. logikátlan és barbár anomália volt a kelta és latin fejlődése közepén. Ezek nem az uralkodó típus romlásából jöttek létre. Mivel a fajban a germán elem jóval kisebb. és amely még növekedett is volna. Fáradozásuk nem járt sikerrel. hogy a tizenhatodik századtól az észak befolyása utat engedett a Loire-tól délre lakók előretörésének.szépség keresését. de különböző arányokból. ezek nem olyan hosszúak. a kelta és latin erősödött. mint a gall alap vagy a római fölépítmény. (lásd 43. milyen szoros a kapcsolat az emberek beszéde és fizikai alakja között. A tizenötödikben már csak tájnyelv volt. és csak megpróbálták a meglévő nyelvet kijavítani. a klasszikus tanulmányok feléledésének kora a nyelvet romokban találta. a kelta elemek számosabbak lesznek a helyi nyelvben. ha dialektusnak hívjuk őket tájnyelv helyett. anélkül hogy elvesztené önmagát. és a tizenhetedik században. melynek germán jellege teljesen nyilvánvaló . Az napról napra több formát tartalmazott. más szavakkal. Garin le Loherain. ezeket nem lehet megtalálni a franciában. Ahogy dél felé megyünk a Szajnán a Loire irányában. A Szajnától északra megtaláljuk a Picardy tájszólást. mellyel legalább egy időben hatottak. hogy a különböző tájnyelvek egyensúlyt hoznak létre a . oldal). melyek mind a mai napig élnek. (Pott nagyon jól kimutatja. a germán háttérbe szorult. melyekbe régen bele volt ágyazva a kelta nyelvtani élet. kevésbé volt komplikált). latin és germán elemek voltak összekeverve. bölcsen belátva. és ami maradt. A nyelvnél ugyanez történt. melynek uralkodó eleme a falusi latin nyelv. mely életre hívta őket. Így a tizenhatodik század. A kincstár kimerült. melyek ma is a francia népet alkotják.) Megmutattam fönt. elkezdte elveszíteni alapját. ez szókészletben és ritmusában nagyon közel van a flamandhoz. a nyelv és az irodalom tökéletes harmóniában voltak egymással. mint a lingua romana (mert a fajok és nyelvek keveréke. formák. Paris. Ez volt az írók professzionális célja ebben a nagy korszakban. mint a hosszú beszámolók ezt el akarják hitetni. formákat és kifejezéseket használ az arrasi nyelvből (P. A langue d'oil irodalma mindenek előtt hasznossági irányú volt. amely bizonyos költeményekben. melyből a germán elemek teljesen eltűntek.a flamand ilyen szempontból ugyanazt az erőt mutatja. mégis külön tájszólásokat alkottak. A burgundiban és a Vaud és Savoy tájnyelvében még a szókincs is mutatja a kelta nyelv nyomait. melyek az uralkodó faj céljainak kedveztek a legjobban.

1500 fős. melyek a bennszülöttek mai barbár körülményeiből erednek. melyek haszontalanok a benne élő szemét népség számára. az egyszínű fény fölbomlása. (Ersch és Gruber Enciklopédiája. a vér és a nyelv között. mert a romos tetőn beesik a víz.) Részletesen foglalkoztam Franciaország esetével. ahogy ezt általában halljuk. a szobrokkal díszített előteret. hogy sok ilyen törzs. ha azok lennének. Itt el kell magyaráznom egy jelenséget. Ahol a szókészlet ilyen nagyvonalú. akkor ekkhili. és meglepően szép oromfalakat. mint a Chiquitok komplikált és tudományos nyelv birtokában vannak. akkor a nyelv állapota biztosan nagyon kifinomult. de világosan kifejezi a gondolatot. Amerikában a sors különös szeszélye folytán a legenergikusabb nemzetek így titokban fejlesztették ki a beszédet. hogy a számok maximálisan tízig érnek. a lugas rácsozatát. A dolgok ilyen állása csak teljes faji anarchia idején jön létre. és ha egy férfi a nő szavait használja. noha szomszédok. amikor ezt mondja: "A tájnyelvek az egység sokfélesége. Mindezeknek. Az írás ismeretlen volt számukra. akik. éspedig bizonyos faji csoportok ellenszenvére (nyomás miatt. hogy az amerikai vademberek nyelve felsőbbrendű. A gondos kidolgozás mellett ilyen szegénység valószínűleg az idő rontásának következménye. A zsidókat és a parsikat hoztam föl példának. de ez elv Európa többi részével is könnyen megmutatható lenne. akkor önkéntelenül a fényűző palotákra gondolunk. valaha a reneszánsz díszei. euskara. A férfiak néha más szavakat használnak mint a nők. És látható lenne általános szabályként. mint saját maguk. melyre már hivatkoztam. melyek forradalmak után parasztok durva kezébe kerültek. melyek legnagyobbika kb. Az új világban sok nép él. hogy a fajok különleges jellegzetességeire való tekintettel a nyelvtudomány igazolja a fiziológia és a történelem minden . mely többé-kevésbé idegen számukra. és bas-breton már rég eltűntek volna. a folyosók padlója törött és férgek rágják az omladozó falakat. A szóhasználat furcsa. és úgy találjuk. akkor megváltoztatja a végződéseket. Ha ilyen természetellenességeket látunk. és egy közös eredet különböző ágaiból erednek. szükség miatt vagy saját természetük miatt) saját nyelvük iránt egy idegen javára. és a legkisebb 30-50 emberből áll. csak nagyon kevéssé hasonlítanak egymásra.faj. Sajnos azt látjuk. 66 o. a legkisebbnek is saját nyelve van. A nyelv változásait a vér változásai okozzák az egymást követő nemzedékekben és a párhuzamosság pontos. A szem csodálja a szép oszlopokat. hogy a nyelv egymást követő változásai és változtatásai nem évszázadok munkája.). De vannak mások is. a nemes lépcsőházakat. és ezek ma is élnek. és történelmük nagyon későn kezdődik és akkor is nagyon homályos. D'Orbigny szerint az úgynevezett Chiquita csoport Középamerikában olyan törzsekből áll. Most bizonyosan azt tudom mondani. Ezt föltételezve egyáltalán nem vagyok meglepve azon. berber.

(Ez az elővigyázat csak akkor alkalmazandó. és annál elméletibbek az érvek. eltűnhet vagy fölszívódhat. ha túl sok különféle elem árasztja el őket. éppen úgy. hogy az azt beszélő emberek egyfajúak-e vagy kevertek. nagyon veszélyes elégedetten nyugodni velük. amikor a történelemben egy népről van szó. egészen biztos. sem mást nem fog fölvenni. hogy eredetileg tökéletes megfelelés van a faj szellemi erkölcsi tisztasága és nyelve között. melyekből az emberi faj áll. hogy változataik. csak a más kifejezésekkel való keveredést mutatják. hogy a bizonyítást mindig el lehet végezni. Noha egy nemzet néha megváltoztathatja nyelvét. Tudjuk hogy a szanszkrit és a zend rokonok. de a szemita nemzetek összessége se nem vesztheti el nyelvét. Nem ad nekünk hasznosítható tudást. A legkisebb kétség nélkül az ember nyelve mentalitásához illik. és nem tudjuk létrejövetelük szabályait azonosítani. XVI. A többi ősi nyelv ugyanilyen eset. A zsidók föladták nemzeti nyelvüket. hogy a nyelvek ennélfogva nem egyenlők értékben és jelentőségben függetlenül formáiktól és alapelemeiktől. mint egy nép vére. végül. ez soha nem történik meg. amely a nyelvet tervezte és amelynek a nyelvet tervezték. mint a fajokéi is. de nem mindig annak tényleges civilizációs értékéhez. Ez valami. melyek a nyelvtudománytól jönnek. Így minden ismert nyelv származék. Ezért. hogy ez ősnyelv-e. és meg sem tud történni összetett nemzeteknél. mint a fajok. a nyelvek rendszere szorosan összefügg a fajok rendszerével. fejezet . Következtetéseit nagyon óvatosan kell kezelni. ha azokat a történelem igazolja is. hogy minőségük és érdemeik. Minél tovább megyünk vissza. Így le lehet fektetni az általános axiómát. ha magas szintű nyelvet használ egy arra érdemtelen csoport. Elkeserítő ha ezek visszavetnek. Hogy erről megbizonyosodjunk. akik fajilag azonosíthatók de politikailag függetlenek. Máig nem fedeztek föl hasonlót. de közös törzsüket már nem ismerjük.tényét. és az iránt. ha a nép érdemei nem felelnek meg a nyelv érdemeinek. Az ebben a fejezetben említett szabályok azt bizonyítják. Eredményeink. nem népcsoportokról. akkor az biztosan elkorcsosul és kihal. Semmit sem tudunk euskaráról kivéve a nevét. annál homályosabb lesz a fény. Az etnológia hálás lehet a filológiának a segítségért. csak azt a fajt szabad tekintenünk. nem tekinthetők teljesen bizonyítottnak. mikor megpróbáljuk az emberi család haladását nyomon követni. csak nagyon nagy vonalakban. csak annyit mintha megtudnánk. vagy származtatott nyelv. vagy azokat a faji elemeket fölfedezni. és ha mindet bejártuk. De nem szabad a segítséget föltétlenül elfogadni. közömbösek vagyunk történetük iránt. vagy elméleteket csak arra építeni. Ezt a szabályt a szükséges óvatosság diktálja. noha gyakran nem könnyű rögtön bebizonyítani. Most a négerek és pár sárga csoport kivételével csak negyedik módon keveredett fajokat találunk a történelemben.

Az állati jelleg. egy dög sem túl undorító ahhoz. módszerei rosszak.xvi. rif. semmi sem undorítja vagy taszítja vissza. Amit meg akar enni. Végül is nem törődik sokat sem saját életével sem másokéval: akarattal öl az ölés céljából. Ezt önmagában tekintve. A három nagy faj tulajdonságai. mely az önkéntes halálban keres menedéket. Vágyai gyöngék. a sárgát és a fehéret. szertelen vágyait mindegyik kielégíti. Mindent megeszik és olyan szagok. mindent elég gyorsa megért. Szellemi képességei alacsonyak vagy nem létezőek. de gyakoribb mint más fajoknál. amely annyira jellemzi a négert. melyek a négert jellemzik. Érzékei. és a létra lábánál áll. koponyája közepén láthatjuk az erőteljes energiát. neki kellemesek. nem mutat szertelenséget. Azt is mondhatjuk. hogy kívánsága hamarosan kielégül és elfelejti a dolgot. melyet a csípő formája mutat. hogy a létező világ egy helyén. melynek tárgyai durvák. o. Szelleme mindig nagyon keskeny körben fog mozogni. a szenvedés láttán vagy egy szörny közömbösségét mutatja. melyben olyan könnyű érzelmeket fölkorbácsolni. vagy olyan gyávaságot. különösen a tapintási és szaglási a másik két fajé fölött állnak. mert alacsony homloka mögött. bármilyen durvák vagy szörnyűek. és amely. amellyel vizsgálja azt a dolgot. hogy lenyelje. (Pruner)). és hajlik a fásultságra. Természettől fogva falánk. az anyagi javak iránti vágy noha állandó. és ezen belül is az árjáké. gyakran magas és domború.). innen mégis teljes bizonyossággal haladhatunk tovább. és ez az emberi gép. Ugyanez áll a szagokra. és világosan megkülönböztethető típust tudtam megkülönböztetni. azt is garantálja. Minden étel jó szemeinek. hogy az az erőszak. Szereti a hasznos . a feketét. ahol emberek élnek. A koponya előre néz és nem hátra. ami őt illeti nem tesz nagy különbséget jó és rossz között. csak a fizikai jelekből kiindulva három nagy. Ezekhez hozzá lehet adni állhatatlanságát és érzéseinek szeszélyességét. a fehér faj fölsőbbrendűsége. ami nem túl mély és nem túl magasztos (Carus. a négert gyerekkorától jelzi. op. ezeket alapos erkölcsi és testi különbségek választják el a többi élőlénytől. melyet nem köt le egy dolog. és utal végzetére. kívánsága és akarata olyan erős. azt gyorsan eszi és mértéktelenül. de sokkal válogatósabb ételének kiválasztásában. melyek bennünket zavarnak. Általában hajlamos az elhízásra. Érzékeinek erőssége a legmeggyőzőbb bizonyíték alacsonyrendűségére. A néger változat a legalacsonyabb szintű. 60. hogy ezt szörnyűnek lehet nevezni. A sárga embernek kis testi energiája van. noha nem korlátozódik a sárga típusra. amely fölébresztette érzékeit és vágyait fölébresztette. De mégsem csak bestia. (A néger tapintása és ízlése erős de nem tesz különbséget. mely. az orron és az állon semmi nyoma nincs azoknak a kidudorodásoknak. Mindenben közepességre hajlik. A fiziológia módszerei lehetnek bizonytalanok. Ismétlés. de határok között marad. A fej első része széles és csontos. A sárga faj ennek a típusnak pontosan az ellentéte. akarata inkább csökönyös mint erőszakos. eredményei csekélyek. Az arc körvonalai háromszög alakúak. Megmutattam.

Ezzel egyidőben figyelemre méltó. mely elegendő arra. Nem álmodozik vagy állít föl elméleteket. de mind saját személyüket. Az alapvető indíték a becsület. Másfelől a fehér ember hatalmas felsőbbrendűségét a szellemiek területén érzékeik alacsonyrendűsége kompenzálja. Minden civilizáció alkotója azt kívánja. Nagyon kétséges.dolgokat. Ezeknek a típusoknak a keveredéséből származnak a harmadlagos csoportok. az érzékek terén a fehér ember kevésbé tehetséges mint mások. Vágya az. mint a sárga fajoké. és a testi megfontolások kevésbé csábítják és kötik le. hogy a legkönnyebben és a legkényelmesebben éljen. hogy társadalmának derékhada. De nem alkotnak civilizált társadalmat. és értékel bizonyos mennyiségű a szabadságot. Ezeknek van gondolkodási energiájuk..). A negyedfajú csoportok a harmadfajúak keveredésének eredményei. mert . amely különféle nevek alatt a faj eszméjében hatalmas szerepet játszott. nem tudják annak idegközpontját megalkotni. mely alatt a kínai boldogan vegetál. keveset fedez föl. de értékeli és átveszi. (Martins megfigyelte. mind másokat tekintve kímélik az életet. akadályok esetén állhatatosak maradnak és végül megtalálják az eszközt. Gyakorlatias a szó legszorosabb értelmében. Ilyen az emberi faj három alkotó eleme. hogy hogyan használják. A fehér fajokat az élethez való rendkívüli kötődés jellemzi. Másodlagos típusoknak nevezem őket. és azt nemcsak mint a béke és nyugalom megmaradásának eszközét látják. ami hasznos számára. Ezek némelyike nagyon erősen jellemzett és új és külön kiindulási pontot alkot. hogy a négerben megvan-e ez a tudatosság. van érzékük a hasznosság iránt. mely olyan értékes számukra. de ez sokkal messzebb és magasabbra ható. Ezzel egyidőben találtak okot. Ezek alatt a kategóriák alatt mások is megjelentek és ma is megjelennek. amely két idegen fajjal keveredik. Aligha kell megemlítenem. hogy az európai a színesek fölött áll az idegi folyadékok kinyomásában (Reise in Brasilien.). és nyíltan ellene vannak a formalizmusnak. Mert úgy érzem. A sárga fajok világosan fölsőbbrendűek a feketéknél. Jobban tudják. hogy a becsület szó. 259 o. sőt rendkívül módon vonzódnak a szabadsághoz. a középosztály ilyen emberekből álljon. nagyobb testi erejük van. hanem az önmegtartás elkerülhetetlen eszközének. tiszteli a rendet. hogy azokat elhárítsák. vol. kötelességem kihagyni az ádámi ember megvitatását. hogy befejezzék tevékeny életüket. és a kemény despotizmus ellen is. annak minden civilizáló befolyásával ismeretlen a sárga és fekete embernek. mely az egyetlen útja a néger kormányzásának. sokkal bátrabb és ideákkal telibb. nagy érzékük a rend iránt. noha fizikailag messze ő a legerősebb. Eljutottunk a fehér emberhez. vagy inkább energikus intelligenciájuk. és így nagyobb árat tulajdonítanak neki. Ha kegyetlenek. vagy olyan tiszta vérű törzs. tudatosak kegyetlenségükben. i. vagy a szépség és tevékenység akcióit mozgásba lendíteni.

melyekért hálásnak kell lennünk. Az ilyen állapot annyiból ideális. melyek eltűntek . a skandináviai harcosok . de bizonyos előnyök árán venném meg. akik fölsőbbrendűek a tisztán finn törzseknél és a négereknél is. és észreveszem. orvos vagy üzletember lesz. aki ügyvéd. Sajnos. hogy minden keveredés rossz és ártalmas. intelligensebb. hogy a primitív India brahmanjai. Igazságtalan lenne azt mondani. mind a mai napig. de azt is meg kell mondanom. és semmire sem volt képes. mely mindhárom típustól egyformán idegen. az eltűnt nemes fajok dicső árnyékai. különösen a szenvedély és vágyak mérséklődését. Ha a három nagy típus szigorúan elhatárolódott volna. Iliad és Shahnameh hősei. csak a fehér és fekete keveredése után születik meg. Nem tagadom ezeket a jó eredményeket. akkor a fensőbbség kétségtelenül mindig a fehér fajok legjobbjai kezében lenne. A maláj fajta. mely a sárga és fekete fajok keveredésének az eredménye. az emberi fajok. Itt nincsenek határok. de szét is szóródnak és elválnak egymástól. mint a száz évvel későbbi kevert típusok. és a folyamatos keveredés réme jelenik csak meg. a nagy lealacsonyodott ugyanebben a folyamatban. De ez nem lenne tiszta nyereség.mindezek csodák. intelligensebb és megbízhatóbb eszközei voltak a civilizációnak és nagyobbak. sem lehetőségük arra. az alsóbbrendű fajok javítása és nemesítése . aki teljesen vadember volt. melyek egész emberiségnyit tesznek ki. Mások nem teljesek és rosszul rendezettek. hozzájuk veszem a viselkedés és hit finomodását. A fehér és sárga egyesüléséből közbenső típusok születtek. Eredetileg a fehér . ha ezekre a kevert és vegyes fajokra nézünk. mint bármelyik őse. ha észrevesszük a fajilag tisztán maradt fehérek vitathatatlan fölsőbbrendűségét.magasabbrendű és briliánsabb képet adnak nekünk az emberiségről. hogy valami gyümölcsöző célra egyesüljenek. összetettek. hogy minden típus legprimitívebb jellege rendetlenné vált. és a legfőbb következmények egyike. És még ezeknek a vére sem volt teljesen tiszta. Noha ezek messze nem egyenlítik ki a hibákat. mert elemeik túl számosak. túl különbözőek vagy túl barbárok. melyeket hoztak. és aktívabb. és a sárga és fekete változatok mindig a fehérek legalsóbbjai lába alatt mászkálnának. és gyakran kölcsönösen ellentmondanak egymásnak. Mind a jó. A művészi zseni. De mindez bekövetkezett. sőt azt is lehet mondani. melyet a kevert vérűek hoztak létre. de néha ajánlatosak. akikkel a történelemben találkozunk. Mert gyűjtöm a fajkeveredésből származó előnyöket. és csak akkor képzelhető el. A kicsi fölemelkedett. hogy ezt eddig nem láttuk a történelemben. és ezt a kárt senki sem tudja ellensúlyozni vagy kijavítani. A művészet és a nagy irodalom. hogy a mulatt. sokkal több néger nagyapjánál. melyek a vérkeveredés során lettek láthatóak. nem volt sem idejük. De ezek csak átmeneti előnyök. hogy antiszociálisak. mind a rossz tulajdonságok intenzitása csökken a vér gyakori keveredésével. A fehér faj fölsőbbrendűségét megmutatná ugyan.teljesen összeforrott fajokból jön.

mert ha középszerűek jönnek létre a nagyobbak kárára. föltéve hogy ez a csoport fajunk legértékesebb elemeihez tartozik. és csak azok tudják kellő pontossággal megmutatni fő tételem teljes kihatását. akkor vitathatatlan bizonyítékunk van fajunk nemességére. Ha a vérkeveredés egy bizonyos fokig hasznos az emberiségnek. Egy tökéletes keveredés minden foka új típust hoz létre különféle elemekből. mely nem a közéjük keveredett alsóbbrendű törzsekből jön. a létezés közös logikája. de erő nélkül. és egy civilizáció életképességére a legdurvább ütés. hogy a népek csak a vérkeveredés hatására degenerálódnak. és a faji keveredés során előálltak olyan számosan lesznek. keverékek álltak elő. amennyiben növelik értékét és nemesítik.fajé volt a szépség. melyek szépek voltak. elerőtlenedik és alázatossá lesz éppen legnemesebb fiainak alakjában. Ezt a nyilvánvaló ellentmondást könnyű elmagyarázni. amely azt létrehozta. Ez a történelem leckéje. és nem egyetlen keveredés miatt. melyek egyre nőnek és egyre alacsonyabbrendűeket nemzenek. Megmutatja. és olyan halálos mag. mint a bolygók a nap körül. Csak a tényleges részletek tudják a végső pecsétet rányomni rendszerem igaz voltára. hogy minden kultúra a fehér embertől származik. hogy semmi esem létezhet ennek segítsége nélkül. mint egy hercegi nemzetséget megtartani. a harmónia rendkívül nehéz helyzetbe kerül és az egész anarchikus állapotot hoz létre. Ha ebben a tíz kultúrában van olyan elem. megszületik a Bábeli zűrzavar. Ereje maradó minőségében volt. hogy degenerálódásuk foka pontosan megfelel az új vér mennyiségének és minőségének. a közös ösztönök és érdekek működése. ez már nem tartalmazta eredeti előnyeit. a legjobb és leggazdagabb tulajdonságok értéke lecsökken. Ha azt is valljuk. és hogy egy társadalom addig nagy és virágzó. és ennélfogva lehetetlen lesz a harmónia. Másfelől. Az embertömegek közül. és gyakran csak növelte a meglévő faji elemek zavarát. amíg megőrzi a nemes csoport vérét. mégis igaz a szerencsétlen tény. és különös képességeket hoz létre. mely nem fog csökkenni. A többiek ezek közül keringtek többé-kevésbé függetlenül. melynek vére meg van hamisítva és kimerült mert szenved a gyalázatos változások miatt. csak tíz emelkedett föl a teljes társadalom állapotába. Ahogy ez fokozódik. ha ez uralkodó elemek. akkor ezek újabb középszerűekkel állnak össze és olyan szövetségeket hoznak létre. Továbbá. Ahogy ehhez további elemek adódnak. ha a tények megegyeznek a mondottakkal. ez csak magának az emberiségnek a költségén lehetséges. de csúnyák és gyöngék. intelligencia és erő monopóliuma. mely nem a fehér fajokból indult ki. melyek a Földön éltek. lealacsonyul. erősek de nem intelligensek vagy intelligensek. de ahogy keveredett a többiekkel. és merő jelenlétük a rossza táplálja. és a társadalmak lezuhannak a szakadékba ahol a világ minden ereje sem tudja megmenteni őket. mely minden társadalmi kötelék . akkor ennek a könyvnek az egész elmélete hamis tényekre alapoz. mikor a fehér vér mennyisége megnőtt a rengeteg egymást követő keveredés miatt. amely elsatnyul. hogy megszűnik az élethez szükséges homogenitás. hogy a változás nem áll itt meg. és még erőssége is rendetlenséget hozott. hogy jobb rengeteg degradált egyedet középszerű emberekké tenni.

hat legalábbis részben az árja faj kultúrája. az asszíriai az iráni reneszánsznak amely történelmileg a legjobb cím a hírnévnek. Ezek árják voltak. Az olasz félsziget ősi civilizációja. és az indiai kontinens keleti és északi részén. Ezt árja fehérek hozták létre. melynek ez az első kötete. A kínai civilizáció melynek fölemelkedése hasonló okokra vezethető vissza. MEGJEGYZÉS: A "tíz civilizáció" melyeket a legutóbbi szakasz említ. képes civilizációt létrehozni. Ezt a társadalmat az indiai árja gyarmat alapította. és északkeletről erősítést kaptak számos fehér elemtől. Nincs nagyobb átok. Az első hét kultúrából. Az indiai civilizáció. Az görögök. az alleghani. Az egyiptomiak. mint az egyiptomié. Brahmaputratól délkeletre. a hetedik. akikhez a zsidók. Csak ha másokkal keveredik. akik körül etiópiaiak. és ha a dolgok jelenlegi állása nem a legjobb. III. akik Középázsia egy részét uralták a médek. Civilizációs minőségüket a fehér megszállásoknak köszönhették. a mexikói és a perui. ez rosszabbat ígér a jövőre nézve. A zoroászter irániak. mely legmagasabb fokát az Indiai Óceán körül érte el. könyvsorozat. Ezeket részletesen vitatja a "fajok egyenlősége" c. Ott nincs igazi civilizáció az európai elemek között. mint az ilyen rendezetlenség. melyekben nagyon számos a nem árja elemek száma. V. Egy Indiából jövő árja gyarmat hozta a kínai civilizáció fényét is. VIII. nyugatra az Ammon oázistól. ibériaiak. és ha itt az árja vér kihal. az árja család részei. árják és szemiták hozták létre. melyek az Óvilágból származnak. melyek az ötödik században lettek nyugatias elmék. ahol az árja ág nem uralkodó. a kartágóiak és a hymiariták is hozzátartoztak. a lydiaiak. létrejön a stagnáció. mint civilizáció létrehozója. VI. Az asszíriaiak. núbiaiak és néhány kisebb nép élt. akik ugyanebből az árja családból származnak. A három amerikai kultúra. II. mely a Nílus felső völgyében telepedett le. . melyek szintén árják voltak. a következők. szemita elemekkel keveredve. de ezek nem keveredtek a feketékkel. a föníciaiak. de nem hinduk.-X. perzsák és baktriaiak név alatt. A fönti listán a néger fajok egyike sem látható. a római kultúra bölcsője. IV. VII. I. hanem elvegyültek a maláj és sárga fajok között. A germán fajok.egyetlen igazolója. Jelenleg Európát szinte teljesen a fehér fajon alapuló csoportok lakják. Hasonlóképpen nincs spontán civilizáció a sárga fajok között sem. Ezt kelták. melyeket Sém és Hám utódai neve alatt lehet csoportosítani. mint a Nílus mentiek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->