P. 1
Nyelvtani gyakorlatok

Nyelvtani gyakorlatok

5.0

|Views: 7,638|Likes:
Published by pupari
Kissné Faragó Ildikó: (Magyar mint idegen nyelv) Nyelvtani gyakorlatok 2003, BBI
Kissné Faragó Ildikó: (Magyar mint idegen nyelv) Nyelvtani gyakorlatok 2003, BBI

More info:

Published by: pupari on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Előszó

A Nyelvtani gyakorlatok gyűjteménye az intézet néhai tanárának, Székely József munkájának
az átdolgozása.
A könyv felújtását és új!óli megjelentetését az indokolja, hogy a magas óraszám!an magyar
nyelvet tanuló diákok számára sz"kségessé vált egy olyan feladatgy#jtemény, amely
lehet$séget nyújt a k"lön!öz$ nyelvtani anyagrészek tudatostására, gyakorlására, ismétlésére.
Az anyag összeálltása a %%& egyetemi el$készt$ tanszékén használt tankönyvek nyelvtani
anyagrészeinek a sorrendjét követi. Az attól való eltéréseket a gy#jtemény összefoglaló
jellege indokolja. '(éldául) a !irtoklásra, !irtokviszonyra vonatkozó valamennyi nyelvi
kifejez$eszközzel egyetlen fejezet foglalkozik, noha a tankönyvek tö!!sége ezeket a részeket
k"lön!öz$ helyeken * esetenként nem egymást követ$en * tárgyalja. +
,lyan feladatok is találhatók a könyv!en, amelyek egyé! ala-könyvek!en rendszertelen"l,
vagy egyáltalán nem szere-elnek. '(éldául) az rásjelek használatára, a szótagolásra, az
elválasztásra vonatkozó gyakorlatok.+
%izonyos feladatok '-éldául) a toll!amondási szövegek, a mondat.transzformá/iók, a
mondatelemzések, a kiegésztések+ már magasa!! nyelvi tudásszintet feltételeznek.
0zeknek az összeálltásánál igyekeztem k"lön!öz$ nehézségi fokú szövegeket válogatni,
valamint figyelem!e venni az el$készt$ tanfolyam jelenlegi szakirányainak a köznyelvit$l
eltér$ le1ikáját.
A toll!amondási szövegek kise!! része már a nyelvtanulás korai szakaszá!an használható,
más rész"k -edig /élirányos szöveg) a nehéz helyesrású nyelvtani részek '-éldául) a tárgyas
ragozású igék, a felszóltó módú igealakok+ gyakorlására.
A könyv * az eredetihez ké-est * néhány nyelvi játékot tartalmazó gyakorlattal is !$v"lt.
A második rész tartalmazza az összes feladat megoldását.
Azoknál a gyakorlatoknál, ahol /sak egy megoldás lehetséges, semmilyen jel nem szere-el.
Ahol minimum két megoldás van, ott 2 jelzi a tö!! megoldási lehet$séget '-éldául) a közelre
és távolra mutató névmások eseté!en+.
1
3annak gyakorlatok, amelyeknél tö!!, de mennyiségileg !ehatárolható értelmes megoldás
lehetséges 'a névutók vagy az igeköt$s igék eseté!en+) ezt a mutatja.
A '-éldául+ jelzés olyan gyakorlatokra vonatkozik, ahol a hallgatónak valójá!an önállóan
kell mondatokat alkotnia. &lyenkor a -éldák segt$ jelleg#ek, egy lehetséges megoldást adnak.
A feladatok megoldási kul/sának megadásával az volt a /élom, hogy a hallgatók tanári
segtség nélk"l is használhassák a gy#jteményt, és olyanok számára is hasznos legyen, akik a
már meglév$ nyelvtani ismereteiket szeretnék rendszerezni, meger$steni.
Az átdolgozásnál Székely József könyvén kv"l segédanyagként felhasználtam a %%&.!en
kész"lt feladatlapokat, illetve Sza!ó 4álmán) Helyesírási szöveggyűjtemény '5emzeti
6ankönyvkiadó, %-., 7889.+ /m# munkáját.
A könyv minden használójának hasznos id$töltést és eredményes munkát kvánok.
4issné :aragó &ldikó
%uda-est, ;<<=. fe!ruár 7<.
2
Nominális mondat
Főnév, melléknév, mutató névmás
(egyes szám – többes szám; állító és tagadó alak)
Nem !anem
"z is kötőszó, a sem tagadószó
1.) Tegye többes számba a mondatokat!
A tábla fekete. ______________________________________________________.
A térkép új. ________________________________________________________.
A szoba világos. ____________________________________________________.
A lámpa fehér. ______________________________________________________.
A virág szép. _______________________________________________________.
A lecke könnyű. _____________________________________________________.
Az asztal hosszú.____________________________________________________.
Az ajtó alacsony. ____________________________________________________.
2.) Tegye egyes számba a mondatokat!
A városok nagyok. __________________________________________________.
A tantermek szélesek. _______________________________________________.
Az atók mo!ernek. ________________________________________________.
A tollak rosszak.____________________________________________________.
A poharak kicsik. __________________________________________________.
A könyvek régiek. __________________________________________________.
3
Az ép"let magas.
Az ép"letek magasak#
A cerzák rövi!ek.
" $e%uza %övid.
A !iákok k"lföl!iek. _________________________________________________
Az ablakok szélesek.________________________________________________.
3.) Tegye többes számba a mondatokat!

#z kréta. ________________________________________________________.
#z ablak.________________________________________________________.
#z ágy. _________________________________________________________.
Az toll. _________________________________________________________.
Az f"zet. ________________________________________________________.
Az szék. ________________________________________________________.
4.) Bővítse a 3. gyakorlat állítmányait mellknvi !elzővel!
".) Tagad!a az állítmányokat!


A fal vastag. ______________________________________________________.
Az tca hosszú. ___________________________________________________.
A táskák barnák. __________________________________________________.
A kréták hosszúak. ________________________________________________.
#z cerza. _______________________________________________________.
#zek tollak. ______________________________________________________.
Az tanterem. _____________________________________________________.
Azok szobák. ____________________________________________________.
4
#z bútor.
#zek bútorok.
#z bútor.
#z &' bútor.
#zek bútorok.
#zek szé( bútorok.
Az ép"let új.
Az ép"let nem &'#
#.) Tagad!a az állítmányt$ az%tán &olytassa a mondatot a 'anem kötősz(val!

A város nagy.________________________________________________________.
A táska régi. ________________________________________________________.
A bútorok világosak. __________________________________________________.
A térképek újak. ______________________________________________________.
#z könyv. ___________________________________________________________.
#zek kréták. _________________________________________________________.
Az régi ép"let. _______________________________________________________.
Azok magas házak. ___________________________________________________.
).) *asznál!a az is kötősz(t s a sem tagad(sz(t!


A lecke könnyű. Az olvasmány _ _ _ könnyű.
A lecke nem könnyű. Az olvasmány _ _ _ könnyű.
A tábla fekete. A táska _ _ _ fekete.
A tábla nem fekete. A táska _ _ _ fekete.
A tanterem világos. A szoba _ _ _ világos.
A tanterem nem világos. A szoba _ _ _ világos.
Az ablakok szélesek. Az ajtók _ _ _ szélesek.
Az ablakok nem szélesek. Az ajtók _ _ _ szélesek.
A cerzák hosszúak. A kréták _ _ _ hosszúak.
A cerzák nem hosszúak. A kréták _ _ _ hosszúak.
Az asztalok barnák. A székek _ _ _ barnák.
5
Az tca rövi!.
"z ut$a nem %övid, !anem !ossz&.
A könyv új. A f"zet _ _ _ új.
A f"zet is új.
A könyv nem új. A f"zet _ _ _ új.
A f"zet sem új.
Az asztalok nem barnák. A székek _ _ _ barnák.
+.) Bővítse az alanyt ez, az, ezek, azok m%tat( nvmási !elzővel!

A folyó széles. _____________________________________________________.
A h$! régi. _________________________________________________________.
Az ép"let magas. ___________________________________________________.
A bútorok mo!ernek. ________________________________________________.
A szobák tiszták. ___________________________________________________.
Az atóbszok gyorsak. ______________________________________________.
A kis hajó régi. _____________________________________________________.
A fiatal lány k"lföl!i. _________________________________________________.
A régi atók lassúak. ________________________________________________.
-.) .rdezzen a m%tat( nvmási !elzőre!

#z a toll rossz. ______________________________________________________.
Azok a házak régiek. _________________________________________________.
Az a szoba tiszta. ____________________________________________________.
#zek a székek barnák. _______________________________________________.
#z a szekrény magas. ________________________________________________.
Azok a f"zetek vékonyak. _____________________________________________.
Az a h$! új. _________________________________________________________.
#zek a gyakorlatok nehezek. ___________________________________________.
6
A város szép.
)z a vá%os szép.
#z a szoba sötét.
*elyik szoba sötét+
Azok az ép"letek alacsonyak.
*ely é(,letek ala$sonyak+
1/.) 0lakítsa át a mondatokat!

Azok a gyors atóbszok mo!ernek. _____________________________________.
#z a barna vonalzó rövi!. ______________________________________________.
Az a széles tca hosszú. ______________________________________________.
#zek a k"lföl!i !iákok fiatalok. __________________________________________.
Az az alacsony ház régi. _______________________________________________.
#z az új lámpa fehér. _________________________________________________.
Azok a piros virágok szépek. ___________________________________________.
#zek a szép hi!ak újak. _______________________________________________
11.) 1elel!en a krdsekre! 0lakítsa át az egyszer2 mondatokat összetett
mondatokká!

%elyik ép"let magas& ________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik folyó széles& __________________________________________________
__________________________________________________________________.
%elyik rha szép& ___________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik vonalzó hosszú& _______________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik szekrény fehér&________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik szoba sötét& __________________________________________________.
7
#z a magas ép"let mo!ern.
)z a mode%n é(,let magas#
magas#
%elyik ató gyors&
)z az autó gyo%s#
"z az autó gyo%s, amelyik &'#
__________________________________________________________________.
%elyik lámpa régi& ___________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik szék kicsi& ___________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik könyv vastag& ________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik kréta piros& ___________________________________________________.
__________________________________________________________________.
12.) 1olytassa a mondatokat!

A fiú nem magyar' ____________________________________________________.
#z a tanár nem öreg' __________________________________________________.
Az új kép nem szép' __________________________________________________.
A régi toll nem jó' _____________________________________________________.
A virágok nem sárgák' _________________________________________________.
#zek a szivacsok nem piszkosak' ________________________________________.
Azok a lámpák nem régiek' _____________________________________________.
#zek az új leckék nem nehezek' _________________________________________.
8
A régi táska nem barna.
A régi táska nem barna' !anem -ekete#
3zemlyes nvmások
0 van ige 4 5in6s$ sin6s
Tő7 s sorszámnevek 4 *ely'atároz(sz(k
13.) 8r!a be a meg&elelő szemlyes nvmást!

_ _ _ k"lföl!i !iákok vagynk.
_ _ _ vietnami !iák vagyok.
_ _ _ szép lány.
_ _ _ fiatal mérnökök vagytok.
_ _ _ orosz fiú vagy.
_ _ _ magyar orvosok.
14.) 8r!a be a van ige meg&elelő !elen ide!2 alak!át!

(e csinos lány _ _ _ _ _ .
)k b!apesti orvosok _ _ _ _ _ .
*n szorgalmas !iák _ _ _ _ _ .
%i jó emberek _ _ _ _ _ .
+n magyar tanár _ _ _ _ _ .
(i k"lföl!iek _ _ _ _ _ .
+nök k"lföl!iek _ _ _ _ _ .
9
_ _ _ jó mérnök.
. jó mérnök.
(i magyar gyerekek _ _ _ _ _ _ _.
(i magyar gyerekek vagytok#
1".) Tagad!a az alá'9zott mondatrszeket!

A szobák piszkosak. __________________________________________________.
) orvos. ___________________________________________________________.
(i magyarok vagytok. _________________________________________________.
%i mérnökök vagynk. ________________________________________________.
(e szorgalmas !iák vagy. _____________________________________________.
+nök b!apestiek. ___________________________________________________.
*n magyar tanár vagyok. ______________________________________________.
#z a szoba sötét. ____________________________________________________.
Azok az ajtók magasak. _______________________________________________.
1#.) Bővítse a mondatokat! *asznál!a a zár(!elben levő számneveket!

A fényképek régiek. ,három- ___________________________________________.
Az új leckék nehezek. ,kett.- __________________________________________.
A nagy asztalok újak. ,négy- ___________________________________________.
Azok az új atóbszok gyorsak. ,öt- _____________________________________.
#zek a fiúk k"lföl!iek. ,négy- ___________________________________________.
Azok a f"zetek tiszták. ,sok- ___________________________________________.
10
%i tanárok vagynk.
%i nem vagyunk taná%ok#
A szobák kicsik. ,három-
A !á%om szoba kicsi.
#zek a fekete cerzák hosszúak. ,kett.-
)z a két -ekete $e%uza hosszú.
1).) *asznál!a a zár(!elben levő számnevet az alá'9zott mondatrszek 'elyett!

Az új ház magas. ,negye!ik- ___________________________________________.
A világos tanterem kicsi. ,els.- _________________________________________.
#z a gyakorlat nem nehéz. ,ötö!ik- ______________________________________.
A fehér ajtó új. ,máso!ik- ______________________________________________.
Az a szoba nagy. ,els.- _______________________________________________.
#z a csoport szorgalmas. ,máso!ik- ______________________________________.
1+.) 3zerkesszen mondatokat a megadott szavakb(l!

azok' !iákok' szorgalmas' a' mongolok ___________________________________.
els.' te' k"lföl!i' vagy' az' !iák__________________________________________.
két' ez' hosszú' cerza' a ' fekete _______________________________________.
vagynk' nem' mi' magyarok ___________________________________________.
a' nehéz' lecke' nem' máso!ik __________________________________________.
ti' vagytok' nem' szorgalmasak__________________________________________.
sok' ez' k"lföl!i' a !iák' új______________________________________________.
fekete' azok' régiek' a' táskák___________________________________________.
1-.) 8r!a be a meg&elelő 'ely'atároz(t! :itt, ott, bent, kint, &ent, lent)

%i is _ _ _ _ _ vagynk.
A ktya _ _ _ _ _ van.
A fiúk _ _ _ _ _ vannak.
11
#z a lecke könnyű. ,harma!ik-
A !a%madik lecke könnyű.
/"lföl!i' a' lány' ez' három' csinos
)z a !á%om $sinos lány k,l-öldi#
A képek _ _ _ _ _ vannak.
A képek -ent vannak.
A posta _ _ _ _ _ van.
(i nem vagytok _ _ _ _ _.
(e nem vagy _ _ _ _ _.
2/.) Tagad!a az alá'9zott mondatrszeket!

A rá!ió itt van. _______________________________________________________.
A lányok ott vannak. __________________________________________________.
A fiú bent van. _______________________________________________________.
A tantermek lent vannak. ______________________________________________.
A t"kör fent van. _____________________________________________________.
Az új cip.k lent vannak. _______________________________________________.
A régi pa!ok kint vannak. ______________________________________________.
A kényelmes szék itt van. ______________________________________________.
21.) 0lakítsa át a mondatokat! *asznál!a a sin6s$ sin6senek alakokat!

A régi !iákok nincsenek ott. ,új !iákok- ___________________________________.
A telev$zió nincs lent. ,rá!ió- ___________________________________________.
A !iákok nincsenek kint. ,tanár- _________________________________________.
A gyerek nincs bent. ,lányok- ___________________________________________.
Az a !oboz nincs lent. ,az a táska- ______________________________________.
Az az új rha nincs itt. ,azok az új cip.k- __________________________________.
12
A tanárn. itt van.
A tanárn. nin$s itt.
A régi képek fent vannak.
Nem a %égi ké(ek vannak fent.
A f"zet nincs itt. ,könyv-
A könyv sin$s itt.
22.) 1elel!en a krdsekre!

/ik vannak itt& ______________________________________________________.
%i van ott& _________________________________________________________.
%ilyen fényképek vannak fent& _________________________________________.
%elyik lámpa van lent& _______________________________________________.
%elyik asztal van bent& _______________________________________________.
0ány !iák van itt& ___________________________________________________.
0ánya!ik csoport van kint& ____________________________________________.
23.) 8r!a a sem1 sin6s, sin6senek szavakat a mondatokba!

*n nem vagyok magyar. ) _ _ _ _ _ magyar.
2tt nincsenek könyvek. 3tt _ _ _ _ _ könyvek.
A rá!ió nem új. A telev$zió _ _ _ _ _ új.
A tanár nincs bent. A tanárn. _ _ _ _ _ bent.
A székek nincsenek kint. A pa! _ _ _ _ _ kint.
%i nem vagynk magyarok. (e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ magyar.
24.) Tagad!a az alá'9zott mondatrszeket!

13
%ilyen !iákok vannak itt&
/,l-öldi diákok vannak itt#
(i nem vagytok k"lföl!iek. *n _ _ _ _ _ vagyok k"lföl!i.
*n sem vagyok k"lföl!i.
A konyha nincs lent. A f"r!.szoba _ _ _ _ _ lent.
A f"r!.szoba sin$s lent.
A t"kör itt van.
A t"kör nin$s itt.
A t"krök itt vannak.
A t"krök nem itt vannak.
A gyerek kint van. ____________________________________________________.
A gyerekek kint vannak. _______________________________________________.
A tiszta pohár bent van. _______________________________________________.
A tiszta poharak bent vannak. __________________________________________.
Az új cip. ott van. ____________________________________________________.
Az új cip.k ott vannak. ________________________________________________.
A táska lent van. _____________________________________________________.
A táskák lent vannak. _________________________________________________.
;elen idő :alanyi ragozás)
0 'ol< krdsre &elelő 'ely'atároz(.
0 'ely'atároz(i mellkmondat :'ol< krdsre &elelő)
0 'ely'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
2".) 8r!a be a meg&elelő !elen ide!2 igei szemlyragokat!

A gyerekek kint sétál. . . .
(i is in!l. . . .
%i nem siet. . . .
*n sem mara!. . . ott.
A tanár beszélget. . . .
(e lent áll. . . .
14
)k nem ft. . . . .
)k nem ftnak#
2#.) >gszítse ki a mondatokat a !ön vagy a megy ige meg&elelő alak!ával!

A fiúk ott _ _ _ _ _ _ _ _ ,megy-.
(i sem _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,megy-.
*n is _ _ _ _ _ _ _ _ ,jön-.
/i _ _ _ _ _ _ _ _ még& ,jön-
) már lent _ _ _ _ _ _ _ _ ,megy-.
%i is _ _ _ _ _ _ _ _ ,megy-.
A lányok még nem _ _ _ _ _ _ _ _ ,jön-&
(i is _ _ _ _ _ _ _ _ ,jön-&
2).) ?ond!a a mondatokat egyes szám 2. szemly2 állítmánnyal!

)k olvasnak. _______________________________________________________.
*n keresek. ________________________________________________________.
(i vesztek. _________________________________________________________.
%i hoznk. _________________________________________________________.
+n visz. ___________________________________________________________.
) tesz. ____________________________________________________________.
2+.) @álassza ki az igt$ s meg&elelő alakban 'elyezze a mondatokba!
#z a gyerek nem ______________________. alszik
%i is ________________________________. !olgozik
(e nem ______________________________. fekszik
A beteg !iák __________________________. játszik
)k már ______________________________. lakik
A mnkások __________________________. találkozik
15
(e nem _ _ _ _ _ ,jön-.
(e nem 'össz#
%i néz"nk.
0e nézel#
+nök hol _____________________________& tazik.
2-.) >gszítse ki a mondatokat nv%t(val! .rdezzen a 'ely'atároz(ra!
A f"zet a könyv _ _ _ _ _ van. __________________________________________.
__________________________________________________________________&
A tanár a !iákok _ _ _ _ _ sétál._________________________________________.
__________________________________________________________________&
Az ató a posta _ _ _ _ _ hala!. ________________________________________.
__________________________________________________________________&
Az ép"let _ _ _ _ _ ftnak a gyerekek.____________________________________.
__________________________________________________________________&
A lámpa az asztal _ _ _ _ _ van. ________________________________________.
__________________________________________________________________&
A tér _ _ _ _ _ magas ép"letek állnak. ____________________________________.
__________________________________________________________________&
3/.) 8r!a be a 'ely'atároz(ragokat!

A tanterem az els. emelet. . . van.
%i az árház. . . vásárolnk.
A gyerekek a park. . . játszanak.
Az út. . . sok ató hala!.
16
A k"lföl!i !iákok az intézet. . . . tanlnak.
intézetben
A könyv az ágy. . . van.
ágyon
A tanárn. az asztal. . . "l.
asztalnál
Az atóbsz az intézet _ _ _ _ _ áll.
Az atóbsz az intézet előtt áll.
1ol (mi előtt) áll az autóbusz+
Ali a tábla. . . áll.
Az orvos a megálló. . . vár.
A toll a könyv. . . van.
Az a f"zet nincs a táska. . . .
31.) Bővítse a 'ely'atároz(kat m%tat( nvmási !elzővel!

A kréta az asztalon van. _______________________________________________.
A pénztárnál fizet"nk. _________________________________________________.
A szótár a táskában van. ______________________________________________.
A !iákok a pa!okon "lnek. _____________________________________________.
A rhák a szekrényben vannak. _________________________________________.
Az ablak mellett állok. _________________________________________________.
A fiúk a tanterem el.tt beszélgetnek. _____________________________________.
A fák között gyerekek ftnak. ___________________________________________.
A ház mögött van a sportpálya. _________________________________________.
Az ép"letek kör"l atók állnak. __________________________________________.
32.) 8r!a be a 'iányz( vgződseket!

#l.tt. . . már nincs szaba! hely. ,ti-
4ölött. . . ég a lámpa. ,.-
A folyó alatt. . . van. ,mi-
/özött. . . sétál a tanárn. ,.k-
%ögött. . . 2ván hala!. ,én-
17
%i a szobában tanlnk.
%i ebben a szobában tanlnk.
A lányok a kirakat el.tt állnak.
A lányok az előtt a ki%akat előtt állnak#
%ellett. . . "lök a tanteremben. ,.-
*ellette "lök a tanteremben.
#gy lengyel fiú megy mellett. . . . ,te-.
33.) 0lkosson =ár'%zamos mondat=árokat szemlyes nvmás s nv%t(
&el'asználásával!

34.) >gszítse ki a mondatokat a szemlyes nvmás Aban, 7ben, vagy Anál, A
nl
ragos alak!ával!

5éter ______________ lakik. ,mi-
A szótár ____________ van. ,.k-
A táska "res. A könyv nincs _____________. ,.-
A hiba_____________ van. ,mi-
_____________ "l"nk a szobában. ,ti-
_____________ mara!nk. ,te-
3".) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!
18
6iktor el.ttem "l a tanteremben.
2ikto% mögött ,lök a tanteremben.
*va mögöttem megy.
3va mögött megyek#
A vonalzó nincs _________. ,.-
A vonalzó nincs nála#
A könyv az asztalon van. A f"zet ,is- az asztalon van
" könyv ott van, a!ol a -,zet#
#bben a szobában lakom. 7ános ,is- ebben a szobában lakik.
"bban a szobában lakom, amelyikben 4ános#
Annál a megállónál várok. Az a megálló az "zlet el.tt van.
"nnál a megállónál vá%ok, amelyik az ,zlet előtt van#
A toll az asztalon van. A vonalzó ,is- az asztalon van.
___________________________________________________________________.
A szótár a táskában van. A f"zet ,is- a táskában van.
___________________________________________________________________.
Abban az árházban vásárolnk. ) ,is- abban az árházban vásárol.
___________________________________________________________________.
Annál a táblánál állok. Az a tábla a falon van.
___________________________________________________________________.
#zen a széken "lök. #z a szék az asztal mögött van.
___________________________________________________________________.
Az el.tt az ép"let el.tt áll a bsz. Az el.tt az ép"let el.tt áll a villamos.
___________________________________________________________________.
A mögött a ház mögött játszanak a gyerekek. A mögött a ház mögött egy kis park
van.
___________________________________________________________________.
A mellett a fiú mellett "lök. Az a fiú az els. csoportban tanl.
___________________________________________________________________.
3#.) 1e!ezze be a mondatokat!

Abban a házban laknk' _______________________________________________.
Azon a téren játszanak a gyerekek' ______________________________________.
Annál az ép"letnél álltok' ______________________________________________.
A fölött az asztal fölött van a lámpa' ______________________________________.
Az el.tt a ház el.tt áll meg a ta8i' ________________________________________.
A mögött az ép"let mögött van a posta' ___________________________________.
Azokban a szekrényekben vannak a rhák' ________________________________.
Azok között a könyvek között vannak a f"zetek'_____________________________.
19
Annál a kijáratnál találkoznk' __________________.
Annál a kijáratnál találkoznk' amelyik a b,-é mellett van#
3).) 1elel!en a krdsekre előbb egyszer2$ az%tán összetett mondattal!

0ol megy a villamos& _________________________________________________.
___________________________________________________________________.
0ol tanlnak a !iákok&_________________________________________________.
___________________________________________________________________.
0ol vár #rika&________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%elyik "zletben vásárolnk& ____________________________________________.
___________________________________________________________________.
%elyik pa!on "lsz& ___________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%elyik ablaknál állnak a lányok&_________________________________________.
___________________________________________________________________.
%elyik lámpa alatt van a rá!ió&__________________________________________.
___________________________________________________________________.
%elyik ép"let el.tt áll egy kék ató& ______________________________________.
___________________________________________________________________.
%elyik ház mögött várnak a fiúk& ________________________________________.
___________________________________________________________________.
%ely tollak között van a cerza&_________________________________________.
__________________________________________________________________.
20
0ol van a gy"mölcs&
" gy,möl$s az asztalon van#
" gy,möl$s ott van, a!ol a kenyé%#
%elyik pénztárnál fizet"nk&
"z első (énztá%nál -izet,nk#
"nnál a (énztá%nál -izet,nk, amelyik a be'á%atnál van#
0 tárgy
3+.) 8r!a be a tárgyragot a mondatokba!

A tanár egy !iák. . . keres.
6era gy"mölcs. . . vásárol.
A fiúk film. . . néznek.
#gy lány levél. . . $r.
A gyerek táska. . . visz.
A postás egy csomag. . . hoz.
A szobában rá!ió. . . hallgattok.
3-.) Tegye a tárgyakat többes számba!

A !iák rajzot kész$t. ___________________________________________________.
A mérnök fényképet néz. _______________________________________________.
A tanárok egy !iákot várnak. ____________________________________________.
Az "zletben vonalzót vásárolsz. _________________________________________.
A fiúk egy régi atót látnak az tcán.______________________________________.
#gy "res pa!ot keres"nk. ______________________________________________.
A gyerekek házat rajzolnak._____________________________________________.
21
Az apa újság. . . olvas.
Az apa újságot olvas.
A fiú tollat keres.
A fiú tollakat keres.
4/.) >gszítse ki tárggyal a mondatokat!


6iktor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tanl.
Az árházban _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vásárolok.
%i még kevés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t!nk.
A gyerekek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ isznak.
(e hány _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kapsz&
*va _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $r&
(i magyar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vártok.
41.) *elyezze mondatokba a megadott sz( tárgyragos alak!át!


A !iákok "res _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ keresnek. ,tanterem-
A gyerek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rajzol. ,ló-
*r!ekes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ néz"nk. ,szobor-
A ló _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eszik. ,fű-
/érek egy kis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,ckor-
A lányok magyar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tanlnak. ,szó1 többes szám-
A teremben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ láttok. ,férfi1 többes szám-
22
A !iákok _ _ _ _ _ _ _ _ néznek.
A !iákok televíziót néznek.
#rika _ _ _ _ _ _ _ vásárol. ,t"kör-
#rika t,k%öt vásárol.
42.) .rdezzen a tárgy !elző!re! 1elel!en a krdsekre!


0osszú levelet $rok. __________________________________________________.
5iros tollat keresel. ___________________________________________________.
9z$nes fényképeket néz"nk. ___________________________________________.
%agyar újságokat vesznek . ____________________________________________.
0árom csomagot hoz a postás. _________________________________________.
Ali két vonalzót vásárol. _______________________________________________.
9ok "res atóbszt látsz. _____________________________________________.
0 'ova< krdsre &elelő 'ely'atároz(
0 'ely'atároz(i mellkmondat :'ova< krdsre &elelő)
0 'ely'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
43.) 8r!a be a 'ely'atároz(ragokat a mondatba!
23
A lányok ér!ekes filmet néznek.
*ilyet néznek a lányok&
3%dekeset#
/ét tollat veszel.
1ányat veszel&
/ettőt#
A gyerekek a park . . . mennek.
parkba
/önyveket teszek a polc. . . .
polc%a
A tanárn. az ablak. . . lép.
ablak!oz
A lányok az árház. . . in!lnak.
Az orvos a szék. . . "l.
#rika a t"kör. . . lép.
6irágot tesz"nk az asztal. . . .
%ária a tanárn.. . . siet.
44.) Tegye a 'ely'atároz(kat többes számba!
A !iákok a tanterembe mennek. _________________________________________.
A lányok a pa!ra "lnek.________________________________________________.
A gyerekek az iskolába mennek. ________________________________________.
A szekrényhez lép"nk._________________________________________________.
A fiúk a sportpályára in!lnak.___________________________________________.
Az ablakhoz álltok.____________________________________________________.
4".) *elyezze a nv%t(kat a mondatokba!
:alá$ el$ &el$ &öl$ köz$ mell$ mög)

Az ató az ép"let _ _ _ _ _ érkezik.
Az asztal _ _ _ _ _ húzok egy széket.
A villamos a múzem _ _ _ _ _ hala!.
Az ágy _ _ _ _ _ teszel egy !obozt.
5éter két lány _ _ _ _ _ "l.
A ház _ _ _ _ _ áll az ató.
Az $róasztal _ _ _ _ _ teszek egy lámpát.
4#.) .rdezzen a 4". gyakorlat 'ely'atároz(ira!
24
A rá!ió _ _ _ _ _ tesz egy képet.
A rá!ió -ölé tesz egy képet.
A rá!ió fölé tesz egy képet.
1ová (mi -ölé) tesz egy képet&
4).) 0lkosson mondat7=árokat a meg&elelő 'ely'atároz(i nv%t(k
&el'asználásával!
4+#) Bővítse m%tat( nvmási !elzővel a 'ely'atároz(kat!

A !iák a táblára $r. ___________________________________________________.
A gyerekek az iskolába mennek. ________________________________________.
A megállóhoz siet"nk. ________________________________________________.
Az orvos a beteghez in!l. ____________________________________________.
A lányok a pa!okra "lnek. _____________________________________________.
2ván az ató mögé lép. _______________________________________________.
Az alak elé teszek egy széket. _________________________________________.
A tanár a !iákok közé "l. ______________________________________________.
A polcok fölé nem tesz"nk képet. _______________________________________.
4-.) 1e!ezze be a mondatokat!

25
Az ajtó el.tt állok.
Az ajtó elé lé(ek#
" könyv mellett van egy f"zet.
" könyv mellé teszek egy f"zetet.
A fiú a pénztárhoz siet.
A fiú a!!oz a pénztárhoz siet.
A ház elé áll a ta8i.
)z elé a !áz elé áll a ta8i.
:em arra a polcra teszek virágot' hanem _ _ _ _ _ .
e%%e
:em ez elé a ház elé áll a kocsi' hanem _ _ _ _ _.
az elé
:em ebbe az árházba megyek' hanem __________________________________.
:em arra a falra teszek képet' hanem ____________________________________.
:em ahhoz az ablakhoz lépsz' hanem____________________________________.
:em ezekre a székekre "l"nk' hanem ____________________________________.
:em az alá a lámpa alá tesz"nk asztalt' hanem ____________________________.
:em azok közé a fiúk közé "lök' hanem __________________________________.
"/.) >gszítse ki a mondatokat a szemlyes nvmás Ara, 7re vagy A'oz, 7'ez,
7'öz ragos alak!ával!
A mérnök _ _ _ _ _ néz. ,te-
A lány _ _ _ _ _ mosolyog. ,ti-
A tanár _ _ _ _ _ vár. ,mi-
A gyerek _ _ _ _ _ nevet. ,.k-
A postás _ _ _ _ _ ,jön- ,.-
6iet _ _ _ _ _ siet. ,én-
A n.vér _ _ _ _ _ lép. ,ti-
A fiú _ _ _ _ _ in!l. ,.k-
"1.) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!
A tanterembe in!lnk. (i ,is- a tanterembe in!ltok.
___________________________________________________________________.
A táblához lépek. ) ,is- a táblához lép.
26
5éter vár _ _ _ _ _ . ,én-
5éter %ám vár.
Az orvos_ _ _ _ _ jön. ,mi-
Az orvos !ozzánk jön.
Az "zletbe megyek. (e ,is- az "zletbe mész.
5da megyek, a!ova te#
#bbe a szekrénybe teszek könyveket. #bben a szekrényben f"zetek ,is- vannak.
"bba a szek%énybe teszek könyveket, amelyikben -,zetek (is) vannak#
___________________________________________________________________.
A polcra teszek virágot. A polcon már van virág.
___________________________________________________________________.
Abba a szobába megyek. Abban a szobában egy amerikai fiú lakik.
___________________________________________________________________.
Arra a villamosra várok. Az a villamos a múzem el.tt jön.
___________________________________________________________________.
Ahhoz az orvoshoz sietsz. Az az orvos az intézetben is ren!el.
___________________________________________________________________.
#nnél a pénztárnál fizet"nk. #z el.tt a pénztár el.tt két vev. áll.
___________________________________________________________________.
Azokhoz a fiúkhoz megyek. A tanár is azokhoz a fiúkhoz megy.
___________________________________________________________________.
#z elé a ház elé jön a ta8i. #bben a házban lakik 5éter.
___________________________________________________________________.
A mögé az ép"let mögé áll a piros ató. A mögött az ép"let mögött már vannak
atók.
___________________________________________________________________.
#zek közé a fiúk közé "l a tanár. #zek a fiúk a harma!ik csoportban tanlnak.
___________________________________________________________________.
"2.) 8r!a be a rám%tat(sz(t s a kötősz(t a mondatokba!
_ _ _ _ _ megyek' _ _ _ _ _ ti.
_ _ _ _ _ lépek' _ _ _ _ _ a gyerek áll.
_ _ _ _ _ in!l' _ _ _ _ várnak rá.
_ _ _ _ _ a térre megy' _ _ _ _ _ a gyerekek játszanak.
_ _ _ _ _ az orvoshoz megyek' _ _ _ _ _ a másik beteg is megy.
_ _ _ _ _ a táskába teszel egy könyvet' _ _ _ _ _ a f"zetek vannak.
27
_ _ _ _ _ teszek egy könyvet' _ _ _ _ _ a f"zet van.
5da a!ol
_ _ _ _ _ villamosra várnk' _ _ _ _ _ ti.
"%%a amelyik%e
_ _ _ _ _ a fiúkhoz megy"nk' _ _ _ _ _ a műegyetemen tanlnak.
_ _ _ _ _ a falra teszek egy képet' _ _ _ _ _ a lámpa van.
"3.) 1olytassa a mondatokat!
3!a megy"nk'______________________________________________________.
3!a in!lsz' _______________________________________________________.
3!a lép' __________________________________________________________.
Ahhoz a fiúhoz jönnek k"lföl!iek' ______________________________________.
Arra a székre "lök' __________________________________________________.
Abba múzemba megy"nk' __________________________________________.
Ahhoz az ablakhoz lépsz' ____________________________________________.
Abba a gyógyszertárba megyek' _______________________________________
Azokra a pa!okra nem "l"nk' _________________________________________.
Azokba a szekrényekbe tesztek rhákat' ________________________________.
"4.) 1elel!en a krdsekre előbb egyszer2$ az%tán összetett mondatokkal!


0ová mentek& ______________________________________________________.
__________________________________________________________________.
0ová teszel egy képet&________________________________________________
__________________________________________________________________.
/ihez in!l a beteg&__________________________________________________.
28
3!a viszek krétát'
3!a viszek krétát' a!ol a diákok tanulnak#
Ahhoz a megállóhoz sietek'
Ahhoz a megállóhoz sietek' amelyik a tem(lom előtt van#
0ová in!l&
"z á%u!ázba indul#
5da indul, a!ol %u!át vásá%ol#
%elyik polcra tesz órát&
)%%e a (ol$%a tesz ó%át#
"%%a a (ol$%a tesz ó%át, amelyik az ágy -ölött van#
___________________________________________________________________
%elyik ágyra fekszel&_________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik atóbszra várnk& ____________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik szobába lép *va&______________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik pénztárhoz megy a vev.&________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik ház elé érkezik az ató&_________________________________________.
__________________________________________________________________.
%elyik pálya!var felé hala! a villamos&__________________________________.
__________________________________________________________________.
%ely !iákok közé "l a tanár&____________________________________________.
__________________________________________________________________.
0 'onnan< krdsre &elelő 'ely'atároz(
0 'ely'atároz(i mellkmondat :'onnan< krdsre &elelő)
0 'ely'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
"".) 8r!a be a 'atároz(ragokat!
A fiú a bolt . . . cigarettát hoz.
29
A lányok az "zlet . . . virágot hoznak.
,letből
Az atóbsz a tér . . . in!l.
té%%ől
A beteg az orvos. . . jön.
o%vostól
7ános a rep"l.tér . . . jön.
Az atóbszok az intézet . . . in!lnak.
%ária a posta . . . jön.
A trista k"lföl! . . . érkezik.
A gyerekek az iskola . . . jönnek.
"#.) Tegye a 'ely'atároz(kat többes számba!
A vonatok a pálya!varról in!lnak. ______________________________________.
A !obozból vesz"nk cigarettát. __________________________________________.
A szobából székeket hoztok.____________________________________________.
Az új ép"lett.l nincs messze a posta. _____________________________________.
A gyerekek a háztól ftnak._ ____________________________________________.
A kocsik a h$!ról jönnek. ______________________________________________.
").) 0lkosson mondatokat a 'onnan< s 'ová< krdsekre &elelő
'ely'atároz(kkal!

"+.) 8r!a be a nv%t(kat a mondatokba!
:al(l$ elől$ &elől$ közBl$ mellől$ mögBl)

A f"zetek _ _ _ _ _ veszek egy könyvet.
Az ép"let _ _ _ _ _ in!l az ató.
A kocsi a pálya!var _ _ _ _ _ jön.
30
A fiúk az egyetemr.l jönnek.
A fiúk az egyetemek%ől jönnek.
A szobából a tanterembe in!lok.
" (ályaudva%%ól az egyetem%e megy#
" -öldszint%ől az első emelet%e megyek#
Az intézet _ _ _ _ _ in!l a bsz.
Az intézet mellől in!l a bsz.
Az ablak _ _ _ _ _ hozok egy széket.
A ta8i a pálya!var _ _ _ _ _ in!l.
A cerzák _ _ _ _ _ kérek egy pirosat.
"-.) Bővítse a 'atároz(kat m%tat( nvmási !elzővel!

A lányok az árházból jönnek. _________________________________________.
A !iákok a leckér.l beszélgetnek. ______________________________________.
A tanártól kapok egy magyar könyvet.___________________________________.
A hegyr.l látnk egy folyót. ___________________________________________.
;igarettát kérsz a fiútól.______________________________________________.
*r!ekes filmr.l olvasnk._____________________________________________.
A szobákból székeket hoznak._________________________________________.
A teherató a megálló fel.l jön.________________________________________.
Az asztal mell.l hozok egy széket. _____________________________________.
A házak el.l nem in!l atóbsz. ______________________________________.
#/.) 0lakítsa át a mondatokat a nem 4 'anem &el'asználásával!

#rr.l a könyvr.l beszélgettek. __________________________________________.
A gyerekek arról a térr.l jönnek.________________________________________ .
A tanár abból a tanteremb.l jön. ________________________________________.
#tt.l az ela!ótól kérek egy tollat. _______________________________________.
31
#gy pár cip.t kérek az ela!ótól.
#gy pár cip.t kérek ettől az eladótól.
Az ép"let el.l in!l az ató.
)z elől az é(,let elől in!l az ató.
#bb.l a !obozból veszek egy cigarettát.
Nem ebből a dobozból veszek egy cigarettát' !anem abból#
# mell.l a ház mell.l in!l a ta8i.
Nem e mellől a !áz mellől in!l a ta8i' !anem a mellől#
Abból a szobából jön a zaj. ___________________________________________ .
Azokról a polcokról tesz"nk egy könyvet az asztalra. ________________________
__________________________________________________________________.
Az ató az el.l az "zlet el.l in!l. _______________________________________.
A mög"l az ép"let mög"l látszik a hegy. _________________________________.
#zek köz"l a fiúk köz"l ismerek egy német !iákot. __________________________
__________________________________________________________________.
#1.) .rdezzen s &elel!en a szemlyes nvmás Ar(l, 7ről s At(l, 7től ragos
alak!ával!

#rika vásárol egy szótárt. ,.-____________________________________________&
___________________________________________________________________.
<jságot kérsz. ,.k- ___________________________________________________&
___________________________________________________________________.
2n!lnk a moziba. ,ti- ________________________________________________&
___________________________________________________________________.
/apok egy tollat. ,te- _________________________________________________&
___________________________________________________________________.
A fiúk beszélnek. ,mi-_________________________________________________&
___________________________________________________________________.
#bben az újságban $rnak. ,.- ___________________________________________&
___________________________________________________________________.
%i is beszélget"nk. ,ti- ________________________________________________&
___________________________________________________________________.
32
6iktor kér egy pohár vizet. ,én-
/itől kér 6iktor egy pohár vizet&
6iktor tőlem kér egy pohár vizet.
A lányok beszélnek.,te-
/i%ől beszélnek a lányok&
A lányok %ólad beszélnek.
#2.) 1elel!en a krdsekre!
0ol !olgozik a mnkás& _______________________________________________.
0ol tanlnak a !iákok& ________________________________________________.
%iben van a pénz& ___________________________________________________
/inél találkoznak a fiúk& _______________________________________________
%elyik asztalon vannak a f"zetek& ______________________________________.
0ova taznak az emberek& ____________________________________________.
0ova megy az a vonat& _______________________________________________.
%ire teszel képeket& _________________________________________________.
/ihez siet a n.vér& __________________________________________________.
%elyik szekrénybe tesz"nk rhákat& _____________________________________.
0onnan érkeznek a !iákok& ___________________________________________.
0onnan in!l az atóbsz& ____________________________________________.
%ir.l $r az újság& ____________________________________________________.
/it.l kapsz levelet& __________________________________________________.
#3.) Transz&ormál!a egyszer2 mondatokká az összetett mondatokat!
3nnan in!lnk' ahol a ta8i áll.
___________________________________________________________________.
3nnan jön 2ván' ahova ti mentek.
___________________________________________________________________.
3nnan hozok szótárt' ahol a könyvek vannak.
___________________________________________________________________.
Abból az "zletb.l jöv"nk' amelyik a mozi mellett van.
___________________________________________________________________.
33
3nnan jössz' ahonnan ..
" szobából 'össz# . (is) a szobából 'ön#
Attól az ela!ótól vásárolok' aki szép árt a!.
"ttól az eladótól vásá%olok# "z az eladó szé( á%ut ad#
Arról a térr.l in!l a villamos' amelyikr.l az atóbsz.
__________________________________________________________________.
Attól a n.vért.l kapok gyógyszert' aki az ajtó el.tt áll.
__________________________________________________________________.
Abból a !obozból vesz cigarettát' amelyik az asztalon van.
__________________________________________________________________.
Azoktól a lányoktól kér"nk vizet' akik a máso!ik csoportban tanlnak.
__________________________________________________________________.
Az el.l a ház el.l in!l az ató' amelyikben "zletek vannak.
__________________________________________________________________.
Azok köz"l a könyvek köz"l veszek egyet' amelyek a kirakatban vannak.
__________________________________________________________________.
#4.) 0lkosson &őmondatokat a megadott mellkmondatok'oz!
_________________________________' ahol a kocsik állnak.
_________________________________' ahova a gyerekek mennek.
_________________________________' ahonnan a ta8i in!l.
_________________________________' amelyikb.l ti.
_________________________________' amelyikben a rhák vannak.
_________________________________' amelyik el.tt nincs megálló.
_________________________________' aki a bejáratnál áll.
_________________________________' akik k"lföl!ön tanlnak.
34
_______________________' ahonnan te.
5nnan é%kezik, ahonnan te.
_______________________' amelyikben Ali lakik.
"bból a szobából 'övök, amelyikben Ali lakik.
#".) 0lakítsa át az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká a krdsek
segítsgvel!
A szobából hoznk székeket.___________________________________________&
___________________________________________________________________.
A szigetr.l egy hajó in!l. _____________________________________________&
__________________________________________________________________.
#gy magyar lánytól kapok levelet. _______________________________________&
__________________________________________________________________.
A tanárn.t.l kérek egy könyvet. ________________________________________&
__________________________________________________________________.
A b"féb.l hozol kávét. _______________________________________________&
__________________________________________________________________.
Az egyetemr.l jön hozzánk egy professzor. _______________________________&
__________________________________________________________________.
A fa mög"l egy magas házat látok. _____________________________________&
__________________________________________________________________.
Az ép"let fel.l jön egy ató. ___________________________________________&
__________________________________________________________________.
A ház el.l in!l az atóbsz. __________________________________________&
__________________________________________________________________.
##.) 1e!ezze be a mondatokat!
3tt találkoznk' ahol __________________________________________________.
' ahova ________________________________________________
' ahonnan ______________________________________________.
3!a megy"nk' ahol __________________________________________________.
35
A !iákok a könyvr.l beszélgetnek.
*elyik könyv%ől beszélgetnek a diákok+
" diákok a%%ól a könyv%ől beszélgetnek, amelyik az autók%ól szól#
' ahova ________________________________________________.
' ahonnan _______________________________________________
3nnan in!lnk' ahol _________________________________________________.
' ahova _______________________________________________.
' ahonnan _____________________________________________.
3tt várnk' ahol _____________________________________________________.
' ahova ___________________________________________________.
' ahonnan _________________________________________________.
Birtokviszony 4 0 nekem van szerkezet
Birtokos !elző 4 .ettős birtokviszony
0z A birtok!el 4 Birtokos nvmások
0 birtokos !elzői mellkmondat
0 birtokos !elző'öz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
#).) 8r!a be a mondatokba a birtokos szemly!eleket!

Az . szoba . . . tiszta. ,többes szám =. személy-
#z az én könyv. . . .
0ol van a ti tanár . . . &
) a mi szomszé! . . . .
%elyik tanteremben tanl a te csoport . . . &
Az . barát . . . nem tazik vi!ékre. ,egyes szám =. személy-
Az ön fényképez.gép . . . az asztalon van.
Az önök ismer.s . . . az én barát . . . .
36
2tt van a te vonalzó . . . .
2tt van a te vonalzód.
#+.) @áltoztassa meg a birtokos szemlyt!
A barátja az egyetemen tanl. ,te- ______________________________________.
A tanárnk a folyosón jön. ,ti- __________________________________________.
A csalá!jk egy kis városban lakik. ,.- ___________________________________.
A lakásotok nagy. ,.k-________________________________________________.
Az ismer.sö! telev$ziót vásárol. ,én-_____________________________________.
A fényképem a falon van. ,mi-__________________________________________.
#-.) >gszítse ki az alá'9zott szavakat a meg&elelő birtokos szemly!elekkel!

>hát teszek a szekrénybe. ,én- ________________________________________.
A vonalzó nincs az asztalon. ,te- ________________________________________.
A tanár az ajtó el.tt beszélget. ,mi- ______________________________________.
A sportpályára megy"nk. ,ti- ___________________________________________.
A pohárban nincs v$z. ,.- ______________________________________________.
A rá!ió az ágy mellett van. ,.k- _________________________________________.
)/.) >gszítse ki a mondatokat a meg&elelő sz(val!


+nnek van egy szép _ _ _ _ _ .
_ _ _ _ _ van egy hosszú vonalzóm.
37
A testvére k"lföl!r.l érkezik. ,én-
A testvé%em k"lföl!r.l érkezik.
A szobában három ágy van. ,mi-
A szobánkban három ágy van.
:ekem van egy jó _ _ _ _ _ .
könyvem
_ _ _ _ _ még nincs magyar barátja.
Neki még nincs magyar barátja.
Az intézetnek van _ _ _ _ _ .
_ _ _ _ _ szép tanterm"nk van.
_ _ _ _ _ könnyű fela!atotok van.
A csalá!nknak van _ _ _ _ _ .
)1.) Tagad!a az alá'9zott mondatrszeket!

:ekem van piros cerzám. _____________________________________________.
:ek"nk van atónk. __________________________________________________.
:ektek japán fényképez.gépetek van. ____________________________________.
:eki van sok szaba! i!eje. _____________________________________________.
:eke! van magyar?spanyol szótára!. ____________________________________.
:ekik nagy lakásk van. _______________________________________________.
)2.) *asznál!on több birtokra vonatkoz( szemly!eleket!
A testvére! az intézetben tanl. ,@- ______________________________________.
A szoba falán képek vannak. ___________________________________________.
A tanárnk is jön a múzemba. ,@- _______________________________________.
A rhájk a szekrényben van. ,@- ________________________________________.
A város tcáján sétálnk. ______________________________________________.
A leckétek nem nehéz. ,@- ______________________________________________.
38
:eki van egy jó órája.
:eki nin$s egy jó órája.
:ek"nk van fényképez.gép"nk.
Nem nek,nk van fényképez.gép"nk.
A könyvem a táskában van. ,@-
A könyveim a táskában vannak.
)3.) Tegye egyes számba a birtokos szemly!ellel ellátott mondatrszeket!
5éter leveleiben a tanlásról $r. _________________________________________.
A fényképeik a falon vannak. ,@- _________________________________________.
Az ismer.sei! a szomszé!ban laknak. ,@- _________________________________.
A vonalzói hosszúak. ,@- _______________________________________________.
A terveitekr.l beszélget"nk. ____________________________________________.
A szekrényeinkbe rhát tesz"nk. ________________________________________.
)4.) 8r!a be a sa!át nvmást s a 'iányz( vgződseket a mondatokba!
#rika a _ _ _ _ _ asztal. . . tesz virágot.
A !iákok nem a _ _ _ _ _ tanterem. . . tanlnak.
A _ _ _ _ _ toll. . . sincs a pa!on. ,te-
#z a _ _ _ _ _ szótár. . . &,ti-
A _ _ _ _ _ könyv. . . vannak ebben a szekrényben. ,mi-
*n nem a _ _ _ _ _ f"zet. . . $rok.
)".) 1elel!en a krdsekre!
/inek a szobra áll az ép"let el.tt& ______________________________________.
/inek a sz"lei érkeznek A!apestre&____________________________________.
%inek az ép"letébe megy"nk& _________________________________________.
%inek a h$!jára mennek az atók& ______________________________________.
%elyik "zletnek a kirakatában van szép gy"mölcs& _________________________.
%elyik csoportnak a mnkájáról beszélget"nk& ____________________________.
/iknek a !olgozataiban nincs hiba& _____________________________________.
/iknek a könyvei vannak a széken& _____________________________________.
39
A tollaim a pa!on vannak. ,@-
A tollam a pa!on van.
A mérnök a _ _ _ _ _ ató. . . megy.
A mérnök a sa'át autó'án megy.
)#.) Bővítse a birtokos !elzőt m%tat( nvmási !elzővel!
A szállo!a éttermében ebé!eltek.________________________________________.
Az intézet ép"letében tanlnk. _________________________________________.
A gyerek játékai ér!ekesek. ____________________________________________.
A kollégim szobái világosak. __________________________________________.
A mérnökök mnkája fontos. ___________________________________________.
A !iákok tanára nem megy sz$nházba . ___________________________________.
)).) Bővítse a mondatokat második birtokos !elzővel!
A !iákok kirán!lásán én is részt veszek. ,csoportnk-
___________________________________________________________________.
A barátn. könyve nincs a polcon. ,*va-
___________________________________________________________________.
A hallgatók mnkája nem könnyű. ,az egyetemek-
___________________________________________________________________.
A sz"l.k fényképe a falon van. ,2ván-
___________________________________________________________________.
A tantermek ablakai szélesek. ,az iskola-
___________________________________________________________________.
Az el.a!ás témájáról vitatkoznk. ,tanárnk-
___________________________________________________________________.
40
A fiú testvére a barátom.
)nnek a -i&nak a testvé%e a barátom.
A szobák bútorai újak. ,a kollégim-
A kollégium szobáinak a b&to%ai újak.
)+.) 3zerkesszen kettős birtokos szerkezet2 mondatokat!


)-.) 1elel!en a krdsekre!
/ié ez a levél& _____________________________________________________.
/ié ez a piros ató& _________________________________________________.
%elyik !iáké ez a szótár& ____________________________________________.
/iében van a cip.& ,/inek a szekrényében&- _____________________________.
/iére tesz virágot& ,/inek az asztalára&- ________________________________.
%elyikben vannak své! !iákok& ,%elyik csoportban&- ______________________.
+/.) 8r!a be a mondatokba a meg&elelő birtokos nvmást!

Az a fénykép _ _ _ _ _ . ,.k-
A kék rha _ _ _ _ _ . ,te-
Az angol?magyar szótár _ _ _ _ _ . ,mi-
#z a szép óra_ _ _ _ _ . ,.-
A magnetofon _ _ _ _ _ . ,ti-
Az a kerékpár _ _ _ _ _ . ,én-
41
_ _ kórház _ _ orvosok _ _ mnka
" kó%!áz o%vosainak a munká'a é%dekes#
_ _ a barátom _ _ apa _ _ könyvek
" ba%átom a('ának a könyvei köz,l ké%ek egyet#
#z a barna táska _ _ _ _ _ . ,én-
#z a barna táska az enyém#
/ié ez a könyv&
)z a könyv a !&gomé#
+1.) >gszítse ki a mondatokat a birtokos nvmás meg&elelő ragos alak!ával!

:em a ti csoportotokba jön egy új !iák' hanem a _ _ _ _ _ .
:em a mi tanterm"nkbe megy"nk' hanem az _ _ _ _ _ .
:em az . barátjától jövök' hanem az _ _ _ _ _ .
Az én asztalomon vannak könyvek' a _ _ _ _ _ nincsenek.
Az . csoportjkban vietnami !iákok is tanlnak' a _ _ _ _ _ nem.
:em a te telefono! szól' hanem az _ _ _ _ _ .
:em az én testvéremre vár 5éter' hanem a _ _ _ _ _ .
:em a ti tanárotoktól kérek könyvet' hanem a _ _ _ _ _ .
+2.) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!

#z a barátom f"zete. A barátom a folyosó végén jön.
___________________________________________________________________.
#z a fiú rajza. A fiú az asztalnál "l.
___________________________________________________________________.
A lány rhája a széken van. A lány a mi csoportnkban tanl.
___________________________________________________________________.
A barátom testvére jön hozzánk. A barátom a könyvtárban !olgozik.
___________________________________________________________________.
Annak az orvosnak a ren!el.je új. Ahhoz az orvoshoz megy"nk.
___________________________________________________________________.
42
:em a te szekrénye!be teszek rhákat' hanem az _ _ _ _ _ .
enyémbe#
#z a szomszé!om tolla. A szomszé!om mellettem "l a tanteremben.
)z annak a tolla, aki mellettem ,l a tante%emben#
Annak az embernek a fiáról beszélget"nk. Az az ember ebben a gyárban !olgozik.
"nnak az embe%nek a -iá%ól beszélget,nk, aki ebben a gyá%ban dolgozik#
Annak a gyereknek az apjával beszélget"nk. Az a gyerek a téren játszik.
___________________________________________________________________.
Azoknak a !iákoknak a csoportjával taznk. Azoknak a !iákoknak a tanterme a
tietek mellett van.
___________________________________________________________________.
+3.) 1e!ezze be a mondatokat!
Annak a szobájába megy"nk' ___________________________________________.
Annak az ere!ményér.l beszéltek' _______________________________________.
Annak a helyére "lök' _________________________________________________.
Annak a fiúnak a testvére van itt' ________________________________________.
Annak a tanteremnek az ablakában van virág' ______________________________.
Annak a barátomnak az apja érkezik' _____________________________________.
Azoknak a !iákoknak a tanára megy a múzemba'___________________________.
Azoknak a lányoknak a tanárn.je tazik k"lföl!re' ___________________________.
;elen idő :tárgyas ragozás)
*atározott s 'atározatlan tárgy
0 szemlyes nvmás tárgyragos alak!a
+4.) 8r!a be a meg&elelő !elen ide!2 igei szemlyragokat a mondatokba!

A !iákok a rá!iót hallgat. . . .
A tanár kér. . . a f"zetemet.
A pálya!varon vár. . . a barátomat. ,én-
43
6era nem lát. . . az atót.
6era nem lát'a az atót.
:em ismer. . . azt a lányt& ,te-
/öszön. . . a seg$tséget. ,mi-
(i is a magyar nyelvet tanl. . . &
+".) >gszítse ki a mondatokat a megadott ige meg&elelő !elen ide!2 alak!ával!
5éter egy ér!ekes könyvet _ _ _ _ _ ' a lányok újságot _ _ _ _ _ . ,olvas-
A tanár egy arab !iákot _ _ _ _ _ ' 7ános a barátait _ _ _ _ _ . ,figyel-
Az órán a tanár magyarázatát _ _ _ _ _ ' a !iszkóban _ _ _ _ _ zenét . ,hallgat' mi-
(e új szavakat _ _ _ _ _ ' mi a nyelvtant _ _ _ _ _ . ,tanl-
2ván vonalzót _ _ _ _ _ ' ti a szótárt _ _ _ _ _ . ,kér-
*n _ _ _ _ _ tége!' te _ _ _ _ _ engem. ,seg$t-
+#.) 0lakítsa át a mondatokat a megadott nvmásoknak meg&elelően!


/erese! a vonalzót. ,.- _______________________________________________.
Ali levelét olvasom. ,te- _______________________________________________.
A fényképeket nézi. ,.k- ______________________________________________.
0ová viszitek a magnetofont& ,mi- ______________________________________.
A lámpát az asztalra tesze!. ,én- _______________________________________.
A fela!atot magyarázo!. ,ti- ___________________________________________.
#zt a könyvet olvasom. ,.- ____________________________________________.
%in!egyik s"teményt szereti. ,mi- ______________________________________.
*va a levelet $rja. ,ti- _________________________________________________.
44
*n egy tollat _ _ _ _ _ ' a barátom a f"zetét _ _ _ _ _ . ,keres-
*n egy tollat ke%esek, a barátom a f"zetét ke%esi#
Az új magyar filmet nézitek a moziban. ,mi-
Az új magyar filmet nézz,k a moziban.
+).) *asznál!on 'atározott tárgyat a 'atározatlan tárgy 'elyett!


A csalá! telev$ziót néz. ________________________________________________.
%ária szótárt kér. ____________________________________________________.
A !iákok szavakat tanlnak. ____________________________________________.
%agas hegyeket láttok. ________________________________________________.
9ok k"lföl!i !iákot ismerek. ____________________________________________.
%nkát végeznek. ____________________________________________________.
++.) 1elel!en a krdsekre először 'atározatlan$ az%tán 'atározott tárggyal!
/it figyel a ren!.r& ___________________________________________________.
__________________________________________________________________.
/it várnak a !iákok& __________________________________________________.
__________________________________________________________________.
/iket látsz az tcán&__________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%it visz"nk a tanterembe& _____________________________________________.
__________________________________________________________________.
%it kapsz a baráto!tól& _______________________________________________.
__________________________________________________________________.
45
Beckét $rok.
" le$két í%om#
/önyvet olvasol.
" könyvet olvasod#
/it keres a tanár&
" taná% egy lengyel -i&t ke%es#
" taná% 4a$ekot ke%esi#
%it néznek a lányok&
" lányok %u!ákat néznek#
" lányok azokat a szé( %u!ákat nézik#
%iket hoz a postás az intézetbe& ________________________________________.
__________________________________________________________________.
+-.) *asznál!a a zár(!elben levő tárgyakat!
9emmit sem találsz. ,azt- ______________________________________________.
%in!ent t!nk. ,min!et- ______________________________________________.
0ány gyakorlatot csináltok& ,hánya!ik gyakorlatot- __________________________.
%ilyen inget vesz& ,melyiket- ___________________________________________.
6alakit szeretnek. ,egymást- ___________________________________________.
%in!enkit h$v a tanár. ,min!egyiket- _____________________________________.
/it figyeltek& _______________________________________________________.
-/.) 8r!a be a szemlyes nvmás tárgyragos alak!át a mondatokba!
_ _ _ _ _ kerestek& ,én-
_ _ _ _ _ figyelj"k. ,.-
0ol vársz _ _ _ _ _ & ,mi-
_ _ _ _ _ hallgatlak. ,te-
:em néze! _ _ _ _ _ . ,.k-
9zeretlek _ _ _ _ _. ,ti-
9eg$tik _ _ _ _ _. ,ön-
/érj"k _ _ _ _ _ . ,önök-
46
:em látnk _ _ _ _ _. ,te-
Nem látunk téged#
6alakit keresek. ,valamelyiket-
2alamelyiket ke%esem#
-1.) 0lakítsa át a mondatokat! 0z alanyb(l tárgy$ a tárgyb(l alany legyen!
+nök figyelnek minket. ________________________________________________.
%i szeretj"k .ket. ____________________________________________________.
) keres engem. _____________________________________________________.
(i látjátok .t. ________________________________________________________.
)k néznek titeket. ____________________________________________________.
*n várom önt. _______________________________________________________.
(e seg$te! .ket. _____________________________________________________.
+n kér!ez minket. ____________________________________________________.
0z igekötő
-2.) 8r!a be a meg&elelő igekötőt! :át7$ be7$ el7$ &el7$ ki7$ vissza)
A könyvtárból . . .megyek az intézetbe.
6iet . . .megy a tanteremb.l a folyosóra.
A !iákok . . .mennek a boltba.
(e is . . .mész 6iktorhoz a harma!ik emeletre&
A!áról . . .mentek 5estre.
A barátnk beteg. . . .megy"nk hozzá a kórházba.
47
) vár minket.
*i vá%'uk őt#
-3.) >gszítse ki a mondatokat a megadott igk meg&elelő alak!ával!
A tanár _ _ _ _ _ egy krétát a !obozból. belép
A mozi el.tt _ _ _ _ _a villamosról. ,mi- elolvas
A lányok _ _ _ _ _ a könyveket a könyvtárba. felvesz
(e is _ _ _ _ _ _ az új rhá!at. kivesz
#rika _ _ _ _ _ a szobába. leszáll
_ _ _ _ _ azt az újságot. ,én- megnéz
(i is _ _ _ _ _ a kiáll$tást. visszavisz
-4.) ?ond!a az ellenkező!t!
A gyerekek felállnak. _________________________________________________.
A !iák beteszi a könyveit a táskába. _____________________________________.
4elszállnk a villamosra. ______________________________________________.
/iveszem a rhámat a szekrényb.l. _____________________________________.
Bevesze! a képet a falról. _____________________________________________.
A barátom belép a szobába. ___________________________________________.
0i!eg van. 4elveszem a kabátot. _______________________________________.
-".) Tagad!a a mondatokban az állítmányt!
Cábor megérti a magyarázatot. _________________________________________.
A múzem el.tt leszállnk a bszról. _____________________________________.
Anita elkész$ti a házi fela!atot. __________________________________________.
Aemegyek 5éter szobájába. ____________________________________________.
A tanár fel$rja a szavakat a táblára. ______________________________________.
48
%ária kinyitja az ablakot.
*á%ia be$suk'a az ablakot#
A fiúk felmennek a Cellérthegyre.
A fiúk nem mennek -el a Cellérthegyre.
A !iákok kimennek a tanteremb.l. _______________________________________.
6isszaa!játok a szótárt. _______________________________________________.
-#.) 0lakítsa át a tagad( mondatokat állít( mondatokká!
:em látogatjk meg Anitát. ___________________________________________D
:em mész vissza az intézetbe. ________________________________________.
A ta8i nem in!l el. __________________________________________________.
:em várom meg Aarbarát. ____________________________________________.
:em mentek haza a sportpályáról. ______________________________________.
A lányok nem fejezik be a mnkát. ______________________________________.
A gyerekek nem mennek át a másik tanterembe.___________________________.
-).) 8r!a be a meg&elelő igealakot a mondatokba!
*va az ágyon _ _ _ _ _. fekszik
*va fára!t' _ _ _ _ _. lefekszik
A !iákok a tanteremben _ _ _ _ _ . megtanl
A !iákok _ _ _ _ _ a mai leckét. tanl
2tt egy új ház _ _ _ _ _ . ép"l
A Ena mellett _ _ _ _ _ a műegyetem ép"lete. felép"l
Bevelet _ _ _ _ _ . ,te- $r
_ _ _ _ _ az új szavakat a tábláról. ,te- le$r
(i hová _ _ _ _ _ & eltazik
_ _ _ _ _ egy vi!éki városba. tazik
A tanteremben a tanárt _ _ _ _ _. ,mi- megvár
_ _ _ _ _ a következ. villamost. ,mi- vár
49
:em megy"nk le a föl!szintre.
6emegy,nk a föl!szintre.
Az asztalnál _ _ _ _ _ . ,én- le"l
,lök
_ _ _ _ _ erre a székre. "l
6e,lök erre a székre.
-+.) @álassza ki a meg&elelő igt! 8r!a be a meg&elelő alakban a mondatokba!
(elbúcsúzik, elkésik, elkezd, elkísér, elküld, elmegy, elolvas, elutazik)
_ _ _ _ _ azt a könyvet& ,te-
A !iákok _ _ _ _ _ a kiáll$tásra.
_ _ _ _ _. ,én- A barátaim _ _ _ _ _ t.lem.
%i nem _ _ _ _ _ az órákról.
%ária a fényképet _ _ _ _ _ Algáriába.
(i még nem _ _ _ _ _ a mnkát.
_ _ _ _ _ 7ánost az orvoshoz. ,ti-
--.) @álassza ki a meg&elelő igt! 8r!a be a meg&elelő alakban a mondatokba!
(megáll, megír, megkérdez, megmagyaráz, megmér, megnéz, megvár, megvesz)
(anárnk _ _ _ _ _ az új anyagot.
Az intézet el.tt _ _ _ _ _ tége!. ,én-
A beteg _ _ _ _ _ a lázát.
_ _ _ _ _ a magyar?német szótárt.,mi-
(i nem _ _ _ _ _ az új filmet&
A barátom _ _ _ _ _ t.lemD 0ol _ _ _ _ _ az atóbsz&
A !iákok _ _ _ _ _ a házi fela!atot.
1//.) .rdezzen minden mondatrszre!
2ván kiveszi a kabátját a szekrényb.l. ____________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
50
A lányok megállnak a kirakat el.tt.
*egállnak a lányok a ki%akat előtt+
/ik állnak meg a ki%akat előtt+
1ol állnak meg a lányok+
A !iákok megérkeznek A!apestre. _____________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
A tanárn. kijav$tja a !olgozatainkat. _____________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
A cerza leesik az asztalról. ___________________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
Ali elkésik az els. óráról. ______________________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
%eghallgatjk a tanár el.a!ását. _______________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
4elteszitek a lámpát az asztalra. ________________________________________&
__________________________________________________________________&
__________________________________________________________________&
1/1.) *angs9lyozza a mondatrszeket! 0 mondatokat ír!a le állít( s tagad(
alakban!
#rika elmegy a postára.
A ta8i megáll a téren.
%áriát elk$sérem a ren!el.be.
A !iákok elkész$tik a fela!atot.
A barátom eltazik vi!ékre.
A magnót visszavissz"k a tanterembe.
51
7ános megvárja a barátját.
*egvá%'a 4ános a ba%át'át# Nem vá%'a meg 4ános a ba%át'át#
4ános vá%'a meg a ba%át'át# Nem 4ános vá%'a meg a ba%át'át#
" ba%át'át vá%'a meg 4ános# Nem a ba%át'át vá%'a meg 4ános#
1/2.) *elyezze az akar vagy a t%d ige meg&elelő alak!át a mondatokba!
A fiúk megol!ják a matematikapél!át. ____________________________________.
#ljössz hozzám& ____________________________________________________&
%egtanlják az új kifejezéseket. ________________________________________.
Cábor hazatazik a sz"leihez. _________________________________________.
6isszaviszem a könyveket a könyvtárba. _________________________________.
#lkész$titek a gyakorlatokat. ___________________________________________.
1/3.) 0lakítsa át a mondatokat 9gy$ 'ogy 'angs9lyozza a zár(!elbe tett
szavakat!
A beteg el akar menni. ,az orvoshoz- _____________________________________.
5éter meg t!ja ol!ani. ,a F. gyakorlatot- __________________________________.
6issza akarom tenni a rhát. ,a szekrénybe- _______________________________.
#l t!o! mon!ani. ,az G. leckét- _________________________________________.
/i t!játok keresni az ismeretlen szavakat. ,a szótárból- _____________________.
%eg akarom látogatni. ,a barátomat- _____________________________________.
1/4.) 8r!a be az igekötőket a szövegbe!
>eggel van. . . .kelek' . . .mosako!om' .. .megyek a b"fébe reggelizni. 3tt már vár a
barátom. ) . . .vár engem. A tanteremben is mellettem "l. . . .lép a tanárnk'
. . .kez!.!ik az óra. Az els. órán . . .ismételj"k az anyagot. 9zorgalmasak vagynk'
. . .kész$tj"k a házi fela!atokat. %in!ent _ _ _ akarnk tanlni' ami egyetemi
tanlmányainkhoz sz"kséges.
52
A !iákok befejezik a tanlást.
A !iákok be aka%'ák -e'ezni a tanlást.
4el akarnk szállni a villamosra. ,az árház el.tt-
"z á%u!áz előtt aka%unk -elszállni a villamosra.
0 tárgyi mellkmondat 4 0z e A krdősz(
0 tárgy'oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
1/".) 8r!a be a rám%tat(sz(t s a kötősz(t a mondatokba!
A barátom _ _ _ _ _ kéri' _ _ _ _ _ én használok.
_ _ _ _ _ várom a folyosón' _ _ _ _ _ van a szótáram.
%ária _ _ _ _ _ vásárolja meg' _ _ _ _ _ nem !rága.
_ _ _ _ _ $ro! le a f"zetbe' _ _ _ _ _ a táblán látsz.
A tanár _ _ _ _ _ magyarázza' _ _ _ _ _ nem értenek a !iákok.
_ _ _ _ _ seg$tj"k' _ _ _ _ _ a mi csoportnkban tanl.
1/#.) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!
A baráto!at váro!. A baráto! %oszkvából érkezik.
__________________________________________________________________.
A tollat keresem. A tollra sz"kségem van.
__________________________________________________________________.
Cábort ismerj"k. Cábor a rá!iónál !olgozik.
___________________________________________________________________.
4ernan!o nem érti a nyelvtant. A tanárn. a nyelvtanról magyaráz.
___________________________________________________________________.
A k$sérletet figyelitek. A k$sérlet ér!ekel titeket.
___________________________________________________________________.
53
_ _ _ _ _ keresem' _ _ _ _ _ te is ismersz.
"zt keresem' akit te is ismersz.
:em találom a !obozt. A !obozban kréták
vannak.
Nem találom azt, amiben a k%éták vannak#
#rikát látom a folyosón. #rikához akarok menni.
___________________________________________________________________.
1/).) 1elel!en a krdsekre először egyszer2$ az%tán tárgyi mellkmondattal!

/it keres a tanár& ____________________________________________________.
___________________________________________________________________.
/it figyeltek& ________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
/it szeret 5éter& _____________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%it vásárol Ali& ______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%it tanlsz& _________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%it olvasnak a !iákok& ________________________________________________.
___________________________________________________________________.
1/+.) 1elel!en a krdsekre összetett mondatokkal!

%elyik gyakorlatot kész$tj"k el& ________________________________________.
%elyik szótárt kéri Aarbara& ___________________________________________.
%elyik kifejezést magyarázza a tanár& ___________________________________.
%elyik mon!atot nem érte!& ___________________________________________.
%elyik vonalzót használjátok& __________________________________________.
%elyik könyvet olvaso!& ______________________________________________.
54
/it várnak a fiúk&
" -i&k 4ánost vá%'ák#
" -i&k azt vá%'ák, aki a másik kollégiumban lakik#
%elyik leckét fejezz"k be&
"zt a le$két -e'ezz,k be, amelyiket má% tud'uk#
1/-.) >gszítse ki a &őmondatokat tárgyi mellkmondattal!
A tanár azt tan$tja' __________________________________________________.
Azt nem találjk' ____________________________________________________.
Az orvos azt kéri' ___________________________________________________.
Azt mtato! meg' ___________________________________________________.
Azt viszem a kirán!lásra' ____________________________________________.
Azokat seg$tik a többiek' _____________________________________________.
11/.) 1e!ezze be a mondatokat!
Azt kérj"k' aki ______________________________________________________.
' akit ______________________________________________________.
' ami ______________________________________________________.
' hogy _____________________________________________________.
Azt keress"k' aki ____________________________________________________.
' akinél _________________________________________________.
' ami ___________________________________________________.
' amit___________________________________________________.
111.) 0lkosson összetett mondatokat a meg&elelő egyszer2 mondatok
összeka=6solásával! 0 mellkmondatokban 'asznál!a az Ae krdősz(t!
%eg akarom kér!ezni. A sz$nház el.tt megáll a bsz&
:em t!o!. #lmegy"nk kirán!lni&
/$váncsi vagyok rá. %ária meg t!ja ol!ani a pél!át&
>óbert nem emlékszik rá. %űkö!ik a vi!eó&
55
Azt keresem az !varon' _____________.
Azt keresem az !varon' akit a taná% !ív#
6iktor nézi. A postás hoz csomagot&
@iktor nzi$ 'ogy a =ostás 'oz7e 6somagot.
A techniks megvizsgálja. 9zép szobák vannak a kollégimban&
A tanár figyeli. Hres már a nagyterem&
112.) >gszítse ki a krdst &őmondattal s az Ae krdősz(val!
%egérkezik a barátom& ______________________________________________.
Aefejezitek a tanlást& ______________________________________________.
A tanteremben van a magnó& ________________________________________.
7ó ennek a pél!ának a megol!ása& ____________________________________.
%egnézz"k az új filmet& _____________________________________________.
*r!ekes az a könyv& ________________________________________________.
(iszták már az emeleti szobák& _______________________________________.
113.) 0lakítsa át az idzeteket tárgyi mellkmondatokká!
A !iákok azt felelikD I/evés szaba! i!.nk van.J
___________________________________________________________________.
Az ela!ó megkér!ezi a vev.t.lD I%it k$ván vásárolni&J
___________________________________________________________________.
A gyerekek azt válaszoljákD IA téren játsznk.J
___________________________________________________________________.
Azt gon!olomD I*n is meg t!om ol!ani ezt a gyakorlatot.J
___________________________________________________________________.
#gy fiú megkér!eziD I0ol találkoznk&J
___________________________________________________________________.
Azt mon!játokD I:ek"nk ebben a teremben vannak az óráink.J
___________________________________________________________________.
56
%eg$rjk a !olgozatot&
Nem tudom, !ogy megí%'uk7e a dolgozatot#
A barátom azt mon!jaD I*n is elmegyek az el.a!ásra.J
A barátom azt mon!ja, !ogy ő is elmegy az előadás%a#
114.) 0lakítsa át a tárgyi mellkmondatokat idzetekk!

#rika azt kér!ezi' hogy hova mennek kirán!lni.
___________________________________________________________________
Apám azt $rja' hogy nem t! engem meglátogatni.
___________________________________________________________________
Azt válaszoljátok' hogy ti még tanlni akartok.
___________________________________________________________________
A sof.r azt kér!i az tastól' hogy hova akar menni.
___________________________________________________________________
A barátom azt feleli' hogy ezt a kér!ést nem ismeri.
___________________________________________________________________
Azt mon!játok' hogy nem akartok eltazni.
___________________________________________________________________
11".) 8r!on idzeteket a következő idző mondatok'oz!

A baráto! azt mon!jaD ________________________________________________.
A !iák azt feleliD _____________________________________________________.
Azt válaszoljkD _____________________________________________________.
%egkér!ezem t.letekD ________________________________________________.
A testvérem azt $rjaD __________________________________________________.
A lányok azt mon!jákD ________________________________________________.
57
A !iákok azt mon!ják' hogy elmennek moziba.
A !iákok azt mon!ják8 9)lmegy,nk moziba#:
A tanár azt kér!ezi a !iákoktólD
A tanár azt kér!ezi a !iákoktól8 93%tik ezt a ne!éz le$két+:
0z idő'atároz(
11#.) 8r!a be az idő'atároz(7ragokat a mondatokba!
:7kor, 7ban,$ 7ben, 7n, 7on, 7en, 7ön, val, 7vel)
#gy óra . . . ebé!el"nk.
;s"törtök . . . !olgozatot $rnk matematikából.
:álnk szeptember . . . kez!.!ik a tanév.
)sz . . . sok gy"mölcsöt vásárolnk.
%árcis tizenötö!ike . . . van %agyarország nemzeti "nnepe.
A jöv. hét . . . érkezik a testvérem A!apestre.
(avasz . . . szeretek sétálni az er!.ben.
Agszts . . . nincs tan$tás az intézetben.
:egye! kett. . . . in!l a vonatom.
9zombat . . . kirán!lni megy"nk.
11).) @álasza ki s ír!a be a meg&elelő nv%t(t!
*n már nyolc óra _ _ _ _ _ a tanteremben vagyok. alatt
#gy óra _ _ _ _ _ kez!.!ik a professzor el.a!ása. el.tt
A tan$tás i!eje _ _ _ _ _ a tanteremben nem szaba! telefonálni. kör"l
A !iákok tizenegy óra _ _ _ _ _ fekszenek le. között
(an$tás _ _ _ _ _ megy"nk az étterembe. múlva
:égy és öt óra _ _ _ _ _ találkoznk. óta
>eggel _ _ _ _ _ fáj a fejem. tán
58
11+.) >gszítse ki a mondatokat a meg&elelő idő'atároz(val!
6asárnap van. _ _ _ _ nem !olgoznk. az i!én
_ _ _ _ _ kez!.!ik a sportverseny. a legrégebben
_ _ _ _ _ kelek fel. (ornázni akarok. azonnal
/öz"l"nk 6iktor van _ _ _ _ %agyarországon. este
_ _ _ _ _ ti is nézitek a tévét& korán
_ _ _ _ _ az intézetben tanlnk. ma
/imegyek a szobából' !e _ _ _ _ _ visszajövök. nemsokára
:yolc óra van. _ _ _ _ jön a tanár. rögtön
11-.) 8r!a be a mondatokba a meg&elelő idő'atároz(t s nv%t(t!
+t perc. . . az óra kez!ete _ _ _ _ _ már a tanteremben vagynk. %a cs"törtök van.
0árom nap _ _ _ _ _ kirán!lnk. 6acsora _ _ _ _ _ t$z perc. . . már a szobában
vagytok. #gy óra. . . a műsor kez!ete _ _ _ _ még senki sincs a sz$nházteremben.
#gy nap. . . a résztvev.k érkezése _ _ _ _ kez!.!ik a konferencia. ;sengetnek. /ét
perc _ _ _ _ _ már senki sincs a teremben.
12/.) 0lkosson mondatokat az %tán s a m9lva nv%t(k &el'asználásával!

121.) 1olytassa a mondatokat!
:aponként sokat _____________________________________________________.
>eggelenként .k is ___________________________________________________.
0avonként egyszer ___________________________________________________.
2ván percenként nézi __________________________________________________.
6asárnaponként a !iákok ______________________________________________.
A fiúk i!.nként ______________________________________________________.
59
(anlás után pihen"nk.
+t perc m&lva átmegyek a szobá!ba.
/ét óra után szaba! vagyok.
/ét óra m&lva kez!ik fizetni az ösztön!$jat.
122.) 1elel!en a krdsekre!
%ióta tanltok fizikát& ________________________________________________.
%ennyi i!eje tanltok fizikát& ___________________________________________.
%ióta vagy ebben a csoportban& ________________________________________.
%ennyi i!eje vagy ebben a csoportban& __________________________________.
%ióta vártok rám& ____________________________________________________.
%ennyi i!eje vártok rám& ______________________________________________.
%ióta fáj a lába!& ____________________________________________________.
%ennyi i!eje fáj a lába!& ______________________________________________.
%ióta van új tanárotok& _______________________________________________.
%ennyi i!eje van új tanárotok& _________________________________________.
123.) *elyettesítse az (ta nv%t(t a7t(l, 7től s a kezdve, &ogva szerkezettel!
Eecember elseje óta másik könyvet használnk.
__________________________________________________________________.
A tanév els. napja óta sokat olvasok.
__________________________________________________________________.
Az év kez!ete óta 5éterrel lakom egy szobában.
__________________________________________________________________.
6asárnap óta kellemes az i!..
___________________________________________________________________.
60
%ióta van ;ecilió %agyarországon&
;ecilió sze(tembe% óta van %agyarországon.
%ennyi i!eje van ;ecilió %agyarországon&
;ecilió !á%om !óna('a van %agyarországon.
0étf. óta a másik teremben tanlnk.
1ét-őtől kezdve a másik teremben tanlnk.
>eggel óta a matematikapél!át csináljk.
___________________________________________________________________.
%árcis óta min!ennap meghallgatjk a h$reket.
___________________________________________________________________.
124.) 1elel!en a krdsekre!
%e!!ig tart a téli sz"net&______________________________________________.
%ennyi i!eig tart a téli sz"net& _________________________________________.
%e!!ig lakik %ária a barátn.jénél& ______________________________________.
%ennyi i!eig lakik %ária a barátn.jénél& __________________________________.
%e!!ig !olgoztok a kertben& ___________________________________________.
%ennyi i!eig !olgoztok a kertben& _______________________________________.
%e!!ig vársz még a barátn.!re& ________________________________________.
%ennyi i!eig vársz még a barátn.!re& ____________________________________.
%e!!ig mara!tok k"lföl!ön& ____________________________________________.
%ennyi i!eig mara!tok k"lföl!ön& ________________________________________.
12".) 8r!a be a 'atároz(ragokat a mondatokba! :7t, 7ra, 7re, 7t(l, 7től, 7ig)
Aarbara egy hét. . . tölt vi!éken.
*n is eltazom három nap. . . .
0at. . . hét. . . várnk rátok.
(e mennyi i!.. . . töltesz naponta a tanlással&
A vonat t$z perc. . . késik.
0olnap. . . elkész$tem a rajzokat.
>ossz i!. van. >eggel. . . este. . . ki sem megy"nk a szobából.
%ájs. . . felép"l az az új ház.
61
%e!!ig mara! 6iktor %agyarországon&
6iktor ;<<=7ig mara! %agyarországon.
%ennyi i!eig mara! 6iktor %agyarországon&
6iktor !at évig mara! %agyarországon.
12#.) >gszítse ki a mondatokat az An, 7on, 7en, át$ keresztBl, belBl, t9l
szerkezetekkel!
0árom nap. . . _ _ _ _ _ elkész"lnek a fényképek.
/ét.óra . . _ _ _ _ _ csak vitatkoztok.
0árom hét. . . _ _ _ _ _ nem mara!hat nála! a könyvtári könyv.
($z perc. . . _ _ _ _ _ in!l az atóbsz.
#gy hét. . . _ _ _ _ _visszaa!om a szótára!at.
:égy óra. . . _ _ _ _ _ ki sem megy"nk a teremb.l.
12).) ?ond!on mondatokat a következő idő'atároz(kkal!
egy óra alatt egy órakor
egy óra el.tt egy óráig
egy óra kör"l egy órája
egy óra múlva egy órára
egy óra óta egy órát
egy óra tán egy órán bel"l
egy órával aztán egy órán kereszt"l
12+.) Bővítse a mondatokat idő'atároz(val!
A fiúk a kertben !olgoznak. _____________________________________________.
:agy meleg van %agyarországon. _______________________________________.
2ván elmegy az orvosi ren!el.be. ________________________________________.
A mérnök bent van a gyárban. __________________________________________.
:em ér"nk rá. _______________________________________________________.
Aefejezem a tanlást. _________________________________________________.
(art a filmvet$tés. ____________________________________________________.
Aeteg vagyok. _______________________________________________________.
62
/ét óra. . . _ _ _ _ _ visszajövök az intézetbe.
/ét ó%án bel,l visszajövök az intézetbe.
Antonio sportol. ______________________________________________________.
12-.) .rdezzen az idő'atároz(ra!
A műsor hét órakor kez!.!ik. ___________________________________________.
Eél óta esik az es.. __________________________________________________.
Az el.a!ás öt óráig tart ________________________________________________.
($z perc múlva csengetnek. ____________________________________________.
9zer!ára elkész$titek a programot. _______________________________________.
0at hónapja vagynk %agyarországon. ___________________________________.
0étf.t.l kez!ve új tanár tan$tja a kémiát.___________________________________.
A jöv. hónapban meglátogatom a barátomat._______________________________.
#gy órán bel"l újból itt vagyok. __________________________________________.
A beteg hat óránként veszi be az orvosságot. ______________________________.
($z perccel négy óra tán in!l a vonatnk.________________________________.
0z idő'atároz(i mellkmondat
0z idő'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
13/.) 8r!a be a rám%tat(sz(t s a kötősz(t a mondatokba!
_ _ _ _ _ szállnk fel a bszra' _ _ _ _ _ a sof.r kinyitja az ajtót. ,%ikor&-
_ _ _ _ _ hallgatjátok a rá!iót' _ _ _ _ _ ér!ekes műsor van. ,%ikor&-
_ _ _ _ _ napon találkoznk' _ _ _ _ _ a barátnk érkezik. ,%elyik napon&-
_ _ _ _ _ hónapban tazom k"lföl!re' _ _ _ _ _ nincs tan$tás az intézetben.
,%elyik hónapban&-
Ali _ _ _ _ _ a percben lép be a terembe ' _ _ _ _ _ a cseng. megszólal.
,%elyik percben&-
131.) 1elel!en a krdsekre először egyszer2$ az%tán összetett mondattal!
63
%ikor szórakoznak a !iákok&
" diákok este szó%akoznak#
" diákok akko% szó%akoznak, amiko% szabad ide',k van#
%ikor megy haza *va& ________________________________________________.
%ikor telefonál a baráto!& ______________________________________________.
%elyik napon van sok szaba! i!.!& ______________________________________.
%elyik héten érkeznek a sz"lei!& ________________________________________.
%elyik hónapban megy"nk kirán!lni& ____________________________________.
%elyik évszakban szeretsz sétálni a parkban& ______________________________.
132.) 1e!ezze be a mondatokat!
Azóta tanlnk magyarl' ______________________________________________.
Azóta vagytok jóbarátok' _______________________________________________.
Azóta laknk egy szobában' ____________________________________________.
Azóta van szép i!.' ___________________________________________________.
Azóta tornázom min!en reggel' _________________________________________.
Azóta olvasnk magyar újságot' _________________________________________.
Azóta fáj a fejem' ____________________________________________________.
Azóta nem voltam táncolni' _____________________________________________.
133.) >gszítse ki az összetett mondatokat a 'iányz( &ő7 vagy
mellkmondatokkal!
A!!ig mara!nk a tanteremben' _______________________________________.
A!!ig nézitek a tévét' ________________________________________________.
A!!ig akarok ma tanlni' _____________________________________________.
Akkorra érkezik a bsz az intézet elé' ___________________________________.
64
A!!ig nem megy"nk sétálni'
A!!ig nem megy"nk sétálni' amíg nem tanul'uk meg a le$két#
______________________' am$g visszajössz a postáról.
"ddig vá%ok %ád, am$g visszajössz a postáról.
_____________________________________' am$g elolvasom a levelet.
_____________________________________' am$g nem kapjk meg az ösztön!$jat.
_____________________________________' am$g a barátom nem érkezik meg.
_____________________________________' amikorra befejezz"k a mnkát.
134.) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!
4él nyolckor megyek a b"fébe. 4él nyolckor nyit ki a b"fé.
___________________________________________________________________.
:apok óta nem t!ok al!ni. :apok óta fáj a fogam.
___________________________________________________________________.
#gy éve ismerem 5étert. #gy éve vagyok %agyarországon.
___________________________________________________________________.
+t óráig nem megyek úszni. +t óráig nem fejezem be a tanlást.
___________________________________________________________________.
#stig mara!ok nála!. #stig elkész"l"nk a mnkával.
___________________________________________________________________.
/ét hónapja tan$t minket a tanárn.. /ét hónapja tanlnk fizikát.
___________________________________________________________________.
Eélig olvasok. Eélig a matematikapél!át csinálo!.
___________________________________________________________________.
13".) Bővítse a mondatokat idő'atároz(val! 0lakítsa át az egyszer2
mondatokat
65
#gy óra múlva találkoznk. #gy óra múlva in!lnk a kórházba.
"kko% találkozunk, amiko% indulunk a kó%!ázba#
összetett mondatokká!
(alálkozni akarnk. ,%ikor&- ___________________________________________.
__________________________________________________________________.
#lkész"l az új sportpálya. ,%ikorra&- ____________________________________.
__________________________________________________________________.
:em veszek fel meleg rhát. ,%e!!ig&- _________________________________.
__________________________________________________________________.
(art a nagy hi!eg. ,%ióta&- ___________________________________________.
__________________________________________________________________.
Bemegy"nk a b"fébe kávét inni. ,%ikor&- _________________________________.
__________________________________________________________________.
A másik teremben mara!nk. ,%e!!ig&- _________________________________.
__________________________________________________________________.
A sz"leim vi!éken laknak. ,%ióta&-______________________________________.
__________________________________________________________________.
?9lt idő
@oltam 4 lettem 4 szoktam
13#.) 8r!a be a m9lt ide!2 szemlyragokat a mondatokba!
A lányok egy pa!on "l. . . .
Anna a megállónál vár. . . a villamosra.
A barátom tegnap eltaz. . . A!apestr.l.
%it vásárol. . . az árházban& ,te-
%i nem mara!. . . estig a könyvtárban.
66
7ános meg$rja a leckét. ,%ikor&-
7ános délután meg$rja a leckét.
4ános akko% í%'a meg a le$két, amiko% elm&lik a -e'-á'ása#
(egnap olvas. . . egy ér!ekes könyvet. ,én-
(i is vitatkoz. . . arról a témáról&
+nök beszélget. . . a másik szobában&
13).) 8r!a be a m9lt ide!2 szemlyragokat a mondatokba!
%eghallgat. . . az el.a!ást . ,mi-
A szótárt keres. . . a polcon. ,én-
>óbert megvásárol. . . a fényképez.gépet.
(e nem ért. . . meg a tanár magyarázatát&
+n is elolvas. . . azt a könyvet&
A fiúk már ismer. . . egymást.
(i megtanl. . . már a leckét&
%i nem használ. . . vonalzót.
13+.) @álassza ki az igt$ s meg&elelő alakban ír!a be a mondatokba!
A n.vér _ _ _ _ _ a h.mér.t az asztalra. alszik
>eggel sokáig _ _ _ _ _ . ,mi- elmegy
*hes vagyok. %a még nem _ _ _ _ _ . elvisz
%ikor _ _ _ _ _ %agyarországra& ,ti- eszik
A barátaim öt órakor _ _ _ _ _ t.lem. iszik
_ _ _ _ _ a levelet a postára. ,én- jön
0ol _ _ _ _ _ az új rhá!at& lefekszik
#ste korán _ _ _ _ _ . ,én- letesz
K!ám _ _ _ _ _ egy pohár vizet. vesz
13-.) Tegye a mondatokat m9lt időbe!
67
4ára!tak vagynk.____________________________________________________.
Az orvos megvizsgálja a beteget. ________________________________________.
A film ér!ekes. ______________________________________________________.
%egnézitek azt a műsort. ______________________________________________.
Az el.a!ás hat órakor kez!.!ik. _________________________________________.
#gy pár cip.t vásárolok. _______________________________________________.
)k meglátogatják >óbertet a kórházban. __________________________________.
%it csinálsz ma tanlás tán& __________________________________________&
14/.) @áltoztassa meg a mondatokat! 0lakítsa át a 'atározatlan tárgyakat
'atározottakká!
#ste rá!iót hallgattnk. ________________________________________________.
Az el.a!ás ér!ekelt engem. ____________________________________________.
%egnézt"nk egy jó filmet. ______________________________________________.
(e már min!ent megtanltál. ___________________________________________.
7ános kivett egy rhát a szekrényb.l. _____________________________________.
A postás csomagot hozott. _____________________________________________.
0ol vettetek gy"mölcsöt& ______________________________________________&
A gyerekek minket h$vtak. ______________________________________________.
141.) 0lakítsa át a szöveget! Tegye az állítmányokat m9lt időbe!
9z"kségem van egy könyvre. #lmegyek a könyvtárba. A könyvtárostól kérem azt a
könyvet. Be"lök az egyik asztalhoz. >övi! i!. múlva a könyvtáros hozza a könyvet.
#lkez!ek olvasni. %ár öt óra van' amikor befejezem az olvasást. 6isszaa!om a
könyvet. %egköszönöm a könyvtáros seg$tségét. Amikor visszaérkezem az
intézetbe' már várnak a barátaim. #ste moziba akarnk menni.
68
:yolc órakor tanlni kez!"nk.
Nyol$ ó%ako% tanulni kezdt,nk#
/értetek egy vonalzót.
/é%tétek a vonalzót.
142.) >gszítse ki a mondatokat m9lt ide!2 igealakokkal!
A !iákok _ _ _ _ _ a hibákat.
#rika gyógyszert _ _ _ _ _ a gyógyszertárból.
2ván a matematikapél!át _ _ _ _ _' én a fogalmazást _ _ _ _ _.
(e még nem _ _ _ _ _ gyárban.
%ária a b"fében kávét _ _ _ _ _ .
A filmvet$tés ött.l hétig _ _ _ _ _ .
(e mikor _ _ _ _ _ vacsorázni&
6iktor tegnap éjfélig _ _ _ _ _.
143.) 8r!a be a volt vagy a lett meg&elelő alak!át a mondatokba!
)k sokáig jó barátok _ _ _ _ _ .
Cábor befejezte az egyetemet. 3rvos _ _ _ _ _ .
#z a mnka nehéz _ _ _ _ _.
/i _ _ _ _ _ az els. a tanlmányi versenyen&
#gy régi barátom _ _ _ _ _ nálam.
:égy órára kész _ _ _ _ _ a házi fela!at.
0ol _ _ _ _ _ tegnap& ,ti-
Akik tavaly tanltak az intézetben' i!én egyetemi hallgatók _ _ _ _ _.
144.) @áltoztassa meg a mondatokat ellenkező rtelm2v a lett ige
&el'asználásával!
69
(egnap rossz i!. _ _ _ _ _.
volt
%ára szép i!. _ _ _ _ _ .
lett
Aeteg voltam. _______________________________________________________.
Az i!. hi!eg volt. ____________________________________________________.
A lányok vi!ámak voltak. ______________________________________________.
A gy"mölcs !rága volt. ________________________________________________.
Bsta voltál. _________________________________________________________.
:em voltnk készen. __________________________________________________.
:em voltatok jó sportolók. ______________________________________________.
14".) >gszítse ki a mondatokat a szokott ige meg&elelő alak!ával!
/és.n _ _ _ _ _ lefek"!ni. ,én-
#ste sétálni _ _ _ _ _ a parkban. ,mi-
A csalá! este _ _ _ _ _ nézni a tévét.
%ikor _ _ _ _ _ meg$rni a házi fela!atot& ,te-
+n nem _ _ _ _ _ !ohányozni.
Ali _ _ _ _ _ letörölni a táblát.
%eleg v$zben _ _ _ _ _ kezet mosni. ,ti-
14#.) 1elel!en a krdsekre!
9zoktak önök tornázni& ________________________________________________.
0ány órakor szokott ön felkelni& _________________________________________.
/it.l szoktál levelet kapni& _____________________________________________.
%it szoktatok csinálni vasárnap& _________________________________________.
%ennyi i!.t szoktak a !iákok tanlni& _____________________________________.
/inek a vonalzóját szokta! használni& ____________________________________.
%elyik moziba szoktak önök járni& _______________________________________.
70
A nyelvtanlás nehéz volt.
" nyelvtanulás könny> lett#
%ikor szoktatok táncolni& ______________________________________________.
%ilyen könyvet szoktál olvasni& _________________________________________.
>lőide!2sg 4 egyide!2sg 4 %t(ide!2sg
14).) 1e!ezze be a mondatokat!
%itán a !iákok meg$rták a leckét' ______________________________________.
%ihelyt megszólalt a cseng.' __________________________________________.
Alighogy beléptem a szobába' __________________________________________.
%itán befejezz"k a mnkát' ___________________________________________.
Amint a tanár belép a tanterembe'_______________________________________.
%ihelyt megebé!el"nk' _______________________________________________.
%itán elvégzitek a fela!atotokat' _______________________________________.
14+.) 3zerkesszen olyan idő'atároz(i mellkmondatokat$ amelyekben a
&őmondat s a mellkmondat 6selekvse egy időben törtnik!
:Rámutatószó: akkor, vagy k!t"szó: amikor, amíg, mialatt)
14-.) 1e!ezze be a mondatokat!
%iel.tt elmegy"nk a moziba' _________________________________________.
%iel.tt a testvérem megérkezik' _______________________________________.
%iel.tt megvásároljk a magnót' _______________________________________.
%iel.tt elin!ltok a rep"l.térre' ________________________________________.
%iel.tt eltazom A!apestr.l' _________________________________________.
71
Amikor a szobatársam visszajött' éppen a leckét $rtam.
%ialatt a tanár magyaráz' a hallgatók figyelnek.
%iel.tt megismertem a barátomat' _____________________________________.
1"/.) .eresse meg a &őmondat'oz tartoz( mellkmondatot!
Főmondatok8 *ellékmondatok8
Abban az i!.ben nem találkoztnk' amikor a fiúkat vártam.
Akkor léptem a szobába' amikor a telefon szólt.
Akkor mara!tam otthon' amikor beteg voltál.
*ppen hazaért"nk' miel.tt elkez!ett esni az es..
a barátom tanlt. %ialatt beszélgett"nk'
a másik csoport sportolt. %ialatt olvastam'
egy gyárban !olgozott. %iel.tt 5étert felvették az egyetemre'
kijav$tottam a fela!atot. %itán az ösztön!$jat megkaptam'
megvettem azt a !ivatos rhát. %itán megtaláltam a hibát'
0 m(d 7 s álla=ot'atároz(
0 m(d7 s álla=ot'atároz(i mellkmondat
1"1.) 8r!a be a 'atároz(ragokat a mondatokba!
A fiúk gyors. . . ftnak.
A barátom beteg. . . fekszik.
%i hozzátok hasonló. . . gon!olko!nk.
#zt a cip.t !rága. . . vásároltam.
A villamos lassú. . . megy.
/önnyű. . . megol!jk ezt a pél!át.
A professzor hosszú. . . beszélt.
1"2.) 8r!a be a 'atároz(ragokat a mondatokba!
*va jó. . . ' a testvére rossz. . . tanl.
%ost magyar. . . tanlnk.
)k arab. . . beszélnek.
72
A barátom váratlan. . . megérkezett.
("relmetlen. . . várom apám levelét.
Alberto kényelmetlen. . . "l a széken.
Anna francia. . . akar tanlni.
1"3.) *elyezze a mondatokba a megadott 'atároz(sz(kat!
(általában, egyedül, együtt, gyalog, ingyen, máské##, úgy)
_ _ _ _ _ in!lnk a múzemba.
)k _ _ _ _ _ jönnek.
*n min!ig _ _ _ _ _ csinálom a házi fela!atot.
#zt a fela!atot _ _ _ _ _ akarjk megcsinálni.
_ _ _ _ _ elfára!tam a kirán!láson@
_ _ _ _ _ kapta! azt a könyvet&
_ _ _ _ _ hét órakor szoktam felkelni.
1"4.) @álassza ki s tegye mondatokba a 'elyett, nlkBl$ szerint nv%t(t!
A fiú szó _ _ _ _ _ elment.
A barátom _ _ _ _ _ én mentem a kirán!lásra.
Az orvos _ _ _ _ _ a beteg hamar meggyógyl.
2ván min!ig hiba _ _ _ _ _ kész$ti el a házi fela!atát.
Az ép$tkezés a terv _ _ _ _ _ folytató!ik.
(oll _ _ _ _ _ cerzát hoztam a tanterembe.
A tanár _ _ _ _ _ a tanárn. jött az órára.
9z"net _ _ _ _ _ tartottk a két órát.
Antonio_ _ _ _ _ nem volt nehéz a !olgozat.
1"".) >gszítse ki a mondatokat a 'elyett, nlkBl$ szerint nv%t( meg&elelő
szemlyragos alak!ával!
_ _ _ _ _ 5éter megy a konferenciára. ,én-
_ _ _ _ _ milyen város A!apest& ,te-
73
_ _ _ _ _ nem kez!j"k el a műsort. ,ti-
%ária néprajz szakos. _ _ _ _ _ ér!ekesek a magyar szokások.
_ _ _ _ _ mi kész$tj"k el a vacsorát. ,.k-
_ _ _ _ _ nem in!l el a bsz. ,mi-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ nem t!om elvégezni a fela!atot. ,ön-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ a lengyel !iákok szerepelnek a műsorban. ,önök-
1"#.) 8r!a be a rám%tat(sz(t s a kötősz(t a mondatokba!
(Rámutatószó: úgy, $!t"szó: a%ogy, %ogy, mint)
A sportoló _ _ _ _ _ ftott' _ _ _ _ _ _ csak t!ott.
%ária _ _ _ _ _ végezte el a mnkáját' _ _ _ _ _ nem volt benne hiba.
6iktor _ _ _ _ _ t! magyarl' _ _ _ _ _ egy sz"letett magyar.
A fiúk _ _ _ _ _ !olgoztak' _ _ _ _ _ csak a mnkára figyeltek.
_ _ _ _ _ kész$tem el a fogalmazást' _ _ _ _ a tanár magyarázta.
_ _ _ _ _ akarok tanlni' _ _ _ _ a többiek.
1").) 1e!ezze be a mondatokat!
Az ató úgy hala! az úton' _____________________________________________.
4ernan!o úgy beszél magyarl' _________________________________________.
A gyerekek úgy ftnak' ________________________________________________.
A mnkások úgy !olgoznak' ____________________________________________.
A beteg úgy fekszik az ágyon' __________________________________________.
<gy szórakoznk a klbban' ____________________________________________.
<gy álltam föl az asztaltól' ______________________________________________.
<gy érkezt"nk haza a kirán!lásról' ______________________________________.
1"+.) 1elel!en a krdsekre először egyszer2$ az%tán összetett mondattal!
74
0ogyan kész$tette el Anna a fela!atot&
"nna !iba nélk,l készítette el a -eladatot#
"nna &gy készítette el a -eladatot, !ogy nem volt benne !iba#
0ogyan "lsz a széken& _______________________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan tanlnak ezek a !iákok& _______________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan megy (amás az órára& ________________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan hala! a mnkátok& ___________________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan vásárolta! ezt az atót& _______________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan siker"ltek a !olgozatok& ________________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan mentek kirán!lni& ,ti- _________________________________________.
__________________________________________________________________.
0ogyan jöttetek a kollégimba& _________________________________________.
___________________________________________________________________.
0z eszköz7 s a társ'atároz(
0z eszköz7 s a társ'atároz(i mellkmondat
0z eszköz s a társ'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
75
1"-.) 8r!a be a 'atároz(ragokat a mondatokba!
A táblára kréta. . . ' a f"zetbe toll. . . $rnk.
%ária atóbsz. . . tazik.
%űszerek. . . mérj"k a leveg. páratartalmát.
Az. . . a szem"veg. . . nem jól látok.
A n.vér. . . akarsz beszélni&
6iet a barátja. . . kirán!l.
0elyet cserél"nk azok. . . a fiúk. . . .
/ik. . . tanltok egy csoportban&
1#/.) >gszítse ki a mondatokat a krdsek segítsgvel!
_ _ _ _ _ megy"nk fel a 26. emeletre. ,%ivel&-
A rajzot _ _ _ _ _ kész$tettem el. ,%ivel&-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ taztok el. ,%elyik vonattal&-
A mnkások _ _ _ _ _ !olgoznak. ,%ikkel&-
(egnap _ _ _ _ _ beszéltem telefonon. ,/ivel&-
Az tcán véletlen"l találkoztam _ _ _ _ _ . ,/ivel&-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ megy"nk kirán!lni. ,%elyik tanárral&-
_ _ _ _ _ sétál #rika& ,/ikkel&-
Azt a mnkát _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ végzem el. ,/ivel egy"tt&-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ szeret"nk sportolni. ,/ikkel egy"tt&-
1#1.) 8r!a be a mondatokba a szemlyes nvmás Aval, 7vel ragos alak!át!
(alálkozni akarok _ _ _ _ _ . ,te-
7ános _ _ _ _ _ akar tanlni. ,én-
_ _ _ _ _ megy"nk a múzemba. ,ti-
_ _ _ _ _ még nem találkoztam. ,ön-
76
_ _ _ _ _ egy"tt nyaraltok& ,.k-
#lmegyek _ _ _ _ _ a !iszkóba. ,.-
_ _ _ _ _ egy"tt kész$titek el a kirán!lás programját& ,mi-
_ _ _ _ _ akarok beszélni még a konferencia el.tt. ,önök-
1#2.) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!
Atóbsszal megy"nk. (i ,is- atóbsszal mentek.
__________________________________________________________________.
A professzor azzal a vonattal érkezett. Az a vonat négy órakor ért A!apestre.
___________________________________________________________________.
Azzal a cerzával rajzolok. Azt a cerzát tegnap vásároltam.
__________________________________________________________________.
Anna 5éterrel sétál. 5éter mellette "l a tanteremben.
___________________________________________________________________.
A své! !iákokkal érkeztem az intézetbe. A své! !iákokkal egy csoportban tanlok.
___________________________________________________________________.
Azzal a postással beszélgettem. Az a postás hozza a leveleket az intézetbe.
___________________________________________________________________.
Azokkal a fiúkkal megy"nk kirán!lni. Azok a fiúk a szomszé!ban laknak.
___________________________________________________________________.
1#3.) 1olytassa a mondatokat!
(egnap egy"tt ebé!eltem azzal' _________________________________________.
Azzal tanlsz egy"tt' __________________________________________________.
6iktor azzal foglalkozik' ________________________________________________.
9z$vesen vitatkozom azokkal' ___________________________________________.
77
;erzával $rok a f"zetbe. A cerzát a barátomtól kaptam.
"zzal í%ok a -,zetbe, amit a ba%átomtól ka(tam#
A beteg azzal a lázmér.vel méri a lázát'___________________________________.
Azzal a lánnyal táncoltam tegnap'________________________________________.
Azzal a ta8ival jött"nk'_________________________________________________.
A mérnök azokkal a műszerekkel !olgozik' ________________________________.
1#4.) 1elel!en összetett mondatokkal a krdsekre!
%ivel megy 7ános& ___________________________________________________.
%elyik atóbsszal megy 7ános& ________________________________________.
/ivel beszélget a portás& ______________________________________________.
%elyik !iákkal beszélget a portás& _______________________________________.
%ivel foglalkoztok az órán&_____________________________________________.
%ilyen kér!ésekkel foglalkoztok az órán&__________________________________.
/ivel cserélsz helyet& _________________________________________________.
%elyik fiúval cserélsz helyet& ___________________________________________.
1#".) 1e!ezze be a mondatokat!
Azzal a lánnyal találkoztam' aki _________________________________________.
' akihez ______________________________________.
' akit ________________________________________.
' akivel ______________________________________.
Azzal a csoporttal megy"nk kirán!lni' amelyik _____________________________.
' amelyikben _________________________.
' amelyiket ___________________________.
' amelyikkel __________________________.
78
/ivel találkoztál tegnap&
"zzal találkoztam tegna(, akitől a le?ikont ka(tam#
%elyik baráto!!al találkoztál tegnap&
"zzal a ba%átommal találkoztam tegna(, akitől a le?ikont ka(tam#
0 rszes'atároz(
0 rszes'atároz(i mellkmondat
0 rszes'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
1##.) 8r!a a 7nak, 7nek ragot vagy a számára, rszre nv%t(t a mondatokba!
A n.vér gyógyszert a! a beteg. . . .
%egmtatom az új rhámat a barátom. . . .
%ária fényképet k"l! a testvérei. . . .
Ali köszönt az. . . a lány. . . .
A tanár magyarázott azok. . . a !iákok. . . .
*r!ekes könyvek érkeztek a könyvtár _ _ _ _ _.
A teherató bútorokat száll$t az intézet _ _ _ _.
A professzor el.a!ást tart a !iákok _ _ _ _ _.
Az egyetem ösztön!$jat a! azok. . a hallgatók. . . a _ _ _ _ _.
1#).) >gszítse ki a mondatokat a szemlyes nvmás Anak, 7nek ragos vagy a
számára, rszre nv%t(val ellátott alak!ával!
Bevelet $rok _ _ _ _ _ .,.-
A portásnál van egy levél _ _ _ _ _ . ,te-
A magyarázat ér!ekes volt_ _ _ _ .,mi-
A sz"leim pénzt k"l!tek _ _ _ _ _. ,én-
Az új könyveket elviszem _ _ _ _ _ . ,.k-
%ozijegyet vettem _ _ _ _ _. ,ti-
A beszélgetés fontos _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ,önök-
%it mon!ott az igazgató úr _ _ _ _ _ ,ön-&
1#+.) ?ond!on mondatokat a következő igkkel!
vki bemtat vkit' vmit vkinek ___________________________________________.
79
vki felel vkinek ______________________________________________________.
vki kölcsöna! vmit vkinek ______________________________________________.
vki k"l! vmit vkinek ___________________________________________________.
vki magyaráz vmit vkinek ______________________________________________.
vki meg$gér vmit vkinek _______________________________________________.
vki mon! vmit vkinek__________________________________________________.
vki seg$t vkinek ______________________________________________________.
vki szól vkinek ______________________________________________________.
vki telefonál vkinek ___________________________________________________.
1#-.) 1elel!en a krdsekre először egyszer2$ az%tán összetett mondattal!
/inek seg$t a tanárn.&_______________________________________________.
_________________________________________________________________.
/inek mtatta meg a szobáját 6iet&_____________________________________.
_________________________________________________________________.
/inek hoz csomagot a postás& ________________________________________.
_________________________________________________________________.
/inek $r receptet az orvos& ___________________________________________.
_________________________________________________________________.
/iknek a számára kez!.!ött meg a tan$tás& ______________________________.
_________________________________________________________________.
%elyik csoportnak tart el.a!ást a professzor& _____________________________.
_________________________________________________________________.
%elyik baráto!nak a!ta! kölcsön a szótárt& _______________________________.
_________________________________________________________________.
80
/inek magyaráz a tanár&
" taná% a diákoknak magya%áz#
" taná% azoknak magya%áz, akik ebben a $so(o%tban tanulnak#
%elyik !iáknak szólt az igazgató& ______________________________________.
_________________________________________________________________.
1)/.) >gszítse ki a mellkmondatokat &őmondatokkal!
Annak ' akinek meg$gértem.
Annak ' aki tegnap érkezett.
Annak ' akivel moziba akartam menni.
Azoknak ' akikhez ven!égségbe mentem..
Azoknak ' akik nem értették meg az új leckét.
Azoknak ' akikkel egy csoportban tanlnk.
0 &őnvi igenv
0 &őnvi igenv szemlyragos alak!ai
1)1.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő &őnvi igenevet!
A Cellérthegyet innen jól _ _ _ _ _. hallani
81
Annak _________________' aki el.ször kérte.
"nnak adtam oda a szótá%t, aki el.ször kérte.
2tt nem _ _ _ _ _ a csengetést. látni
:ehéz _ _ _ _ _ ezt a fela!atot. !ohányozni
9zép i!.ben kellemes _ _ _ _ _ . elérni
Eolgozat$ráskor nem szaba! szótárt _ _ _ _ _ . használni
A tanteremben tilos _ _ _ _ _ . kirán!lni
:em illik a beteg ágyára _ _ _ _ _ . kivenni
9okat kell _ _ _ _ _ . megol!ani
9iker"lt _ _ _ _ _ a vonatot. sportolni
A könyvtárból jó könyveket lehet _ _ _ _ _ . "lni
1)2.) >gszítse ki a mondatokat &őnvi igenvvel!
>eggel nem akartam korán _ _ _ _ _ .
5éter szeret sokat _ _ _ _ _.
Ali elkez!ett gyorsan _ _ _ _ _ .
%a nem t!ok hozzá! _ _ _ _ _.
A barátom seg$tett a pél!át _ _ _ _ _.
#lfelejtettem a f"zetemet az órára _ _ _ _ _ .
(i is szoktatok a parkban _ _ _ _ _ .
%egpróbálom egye!"l _ _ _ _ _ a fela!atot.
1)3.) 1elel!en a krdsekre!
%it akarsz csinálni& ___________________________________________________.
%it akarsz mon!ani& __________________________________________________.
%it szeretsz csinálni& _________________________________________________.
%it t!tok csinálni& ___________________________________________________.
%it t!tok megnézni&__________________________________________________.
%it kez!"nk csinálni&__________________________________________________.
82
%it kez!"nk tanlni& __________________________________________________.
%it felejtettetek el magatokkal hozni& _____________________________________.
1)4.) >gszítse ki a mondatokat a megadott igk meg&elelő alak!ával!
Az "zletbe _ _ _ _ _ vásárolni. ,mi- elk"l!
A klbba _ _ _ _ _ zenét hallgatni. ,én- ft
Az !varon _ _ _ _ _sportolni. ,ti- hazamegy
>ené naponként hozzám _ _ _ _ _ tanlni. h$v
A sportpályára _ _ _ _ _ tornázni. ,te- jön
)k is _ _ _ _ _ pihenni. mara!
A barátom _ _ _ _ _ engem szórakozni. megy
_ _ _ _ _ Alit kenyeret vásárolni. ,én- siet
1)".) 8r!a be a mondatokba a &őnvi igenv meg&elelő szemlyragos alak!át!
:em szaba! kés.n érkez. . . . ,mi-
4ontos volt találkoz. . . . ,ti-
2vánnak estére siker"lt befejez. . . a mnkát.
#zen a kér!ésen ér!emes gon!olkoz . . . . ,te-
9z"kséges sokat tanl. . . .,én-
A k"lföl!i !iákoknak illik %agyarországot jól ismer. . . .
1)#.) *asznál!a a &őnvi igenv meg&elelő szemlyragos alak!át!
6asárnap van. %a nem kell _ _ _ _ _ a tanterembe. ,menni' mi-
:ekem min!ennap kell _ _ _ _ _ . ,borotválkozni-
%in!en gyakorlatot _ _ _ _ _ kell _ _ _ _ _ . ,megol!ani' ti-
:eke! már jól kell _ _ _ _ _ magyarl. ,beszélni-
0olnapra _ _ _ _ _ kell _ _ _ _ _ ezt a könyvet. ,elolvasni' .k-
>óbertnek a barátjával kell _ _ _ _ _ . ,találkozni-
83
1)).) Tagad!a a mondatok állítmányát!
%áriának el kell taznia. _______________________________________________.
#l kell mennem vásárolni. ______________________________________________.
%eg kell várno! 7ánost.________________________________________________.
#l kellett in!lnnk gyalog. _____________________________________________.
%eg kellett látogatnotok a beteget. _______________________________________.
/i kellett nyitnik az ablakokat. __________________________________________.
+nnek össze kell gyűjtenie a !olgozatokat._________________________________.
+nöknek gyorsan vissza kell jönni"k. _____________________________________.

.
0 !övő idő
1)+.) *elyezze a mondatokba a következő $ !övő időt ki&e!ező 'atároz(kat!
(ezen a %éten, ezután, %olna#, &!v" vasárna#, két %ét múlva, ma&d, má&usra,
szombaton)
#lkész"l az új sportpálya._______________________________________________.
84
Ae kellett fejezn"nk a mnkát.
Nem kellett be-e'ezn,nk a munkát#
%ár nem megyek többet a fogorvoshoz.___________________________________.
Eolgozatot $rnk matematikából._________________________________________.
6isszahozo! a magnetofont_____________________________________________.
#l akarok tazni 9zege!re. _____________________________________________.
(alálkoztok a h$res t!óssal. ____________________________________________.
#lmara! a magyaróránk. _______________________________________________.
%in!ig megváro! .ket& ________________________________________________.
1)-.) ?ond!a !övő időben a mondatokat!
%a van májs elseje.__________________________________________________.
Eéltán otthon vagynk. _______________________________________________.
/észen vagytok a csomagolással& _______________________________________.
*n voltam az els..____________________________________________________.
#ste fára!tak voltatok._________________________________________________.
Aarbara k$váncsi a megol!ásra. _________________________________________.
1+/.) Tegye a mondatokat összetett !övő időbe!
Ali meg$rja a házi fela!atot. _____________________________________________.
#lolvassátok azt a szakkönyvet.__________________________________________
:emsokára meglátogatlak tége!. ________________________________________.
A tanárok kijav$tják a !olgozatokat. _______________________________________.
Aefejeze! a mnká!at. ________________________________________________.
%i megol!jk a nehéz pél!ákat is. _______________________________________.
%egvárjátok a többieket&_______________________________________________.
1+1.) Tagad!a a 1+/. gyakorlat !övő ide!2 mondatait!
85
6isszaviszem neke! a le8ikont.
2issza -ogom vinni neked a le?ikont#
6issza fogom vinni neke! a le8ikont.
Nem -ogom visszavinni neked a le?ikont#
1+2.) *angs9lyozza a zár(!elbe tett szavakat!

%ária el fog menni az orvoshoz. ,!éltán-
___________________________________________________________________.
Be fognk szállni a bszról. ,az Astoriánál-
___________________________________________________________________.
/ölcsön fogo! kérni a szótárt. ,a baráto!tól-
___________________________________________________________________.
0aza fogtok tazni. ,a sz"ni!.ben-
___________________________________________________________________.
6iktor testvére meg fog érkezni.,a jöv. héten-
___________________________________________________________________.
>észt fognk venni a kirán!láson. ,egy"tt-
___________________________________________________________________.
#l fogja kész$teni az ebé!et. ,Anna-
___________________________________________________________________.
A !iákok meg fogják várni a tanárt. ,az intézet el.tt-
___________________________________________________________________.
1+3.) 8r!a be a 'iányz( mondatokat!
@zo%galmasak voltatok# @zo%galmasak vagytok# @zo%galmasak lesztek#
/és.n ebé!el"nk.
/i fogom jav$tani a hibákat.
A terem tiszta volt.
*va megveszi a rhát.
/orán le fogok fek"!ni.
A lányok megnézik a filmet.
2ván felh$vta a barátját.
86
%eg fogjk nézni a kiáll$tást. ,holnap-
1olna( -og'uk megnézni a kiállítást#
6issza fogja a!ni a tollat.
) megjav$tja az atót.
1+4.) 1elel!en a krdsekre!
0ol fogják tartani az el.a!ást& __________________________________________.
0ova fogtok tazni a nyáron&___________________________________________.
%it fogsz enni vacsorára&______________________________________________.
%ilyen ;E?t fognk vásárolni& __________________________________________.
%elyik könyvet fogo! elolvasni&_________________________________________.
/inek a térképét fogjátok használni& _____________________________________.
/inek fognk k"l!eni képeslapot& _______________________________________.
%ikor fogsz eljönni hozzám& ___________________________________________.
/ivel fog >óbert egy"tt tanlni&_________________________________________.
0ogyan fogjk megol!ani ezt a fela!atot&_________________________________.
0z ok'atároz(
1+".) 8r!a be a 'atároz(ragokat a mondatokba! :7rt$ 7b(l$ 7ből$ 7t(l$ 7től$ 7ra$ 7re)
9okat fizettem a mozijegy. . . .
A tanár meg!$csérte *vát a jó !olgozata. . . .
Az arcom piros lett a hi!eg. . . .
4ájt a szemem a sok olvasás. . . .
%ária felébre!t a nagy zaj. . . .
9aját hibá!. . . késtél el.
87
:em t!tam al!ni a fára!tság. . . .
;sak vicc. . . mon!tam.
1+#.) >gszítse ki a mondatokat a miatt vagy a következtben nv%t(val
alkotott ok'atároz(val!
/evés i!.m van a szórakozásra. ________________________________________.
7ános hiányzott az órákról. _____________________________________________.
:em tartják meg az el.a!ást. ___________________________________________.
>ossz ke!vem volt. ___________________________________________________.
/ét ató össze"tközött. ________________________________________________.
:em t!ok elmenni a kiáll$tásra. _________________________________________.
Bassan mennek a villamosok. ___________________________________________.
1+).) *asznál!a a mondatokban a szemlyes nvmás miatt nv%t(s alak!át!
_ _ _ _ _ kellett sokáig várnnk. ,.-
_ _ _ _ _ kést"nk el a sz$nházból. ,ti-
_ _ _ _ _ nem kell itt mara!notok. ,mi-
_ _ _ _ _ in!l kés.n a bsz. ,.k-
_ _ _ _ _ harag!ott meg a mama a gyermekére. ,te-
_ _ _ _ _ jött az orvos. ,én-
1++.) 1elel!en a krdsekre egyszer2 mondattal :ragos vagy nv%t(s
ok'atároz(val)!
%iért kapott ;ecilio egy szép könyvet&____________________________________.
%iért nem jöttök vel"nk a kirán!lásra& ___________________________________.
(egnap miért fek"!tél le korán&_________________________________________.
%iért késett el Ali& ___________________________________________________.
88
#lmara! a kirán!lás.
"z eső miatt elmara! a kirán!lás.
%it.l félnek a rossz !iákok&____________________________________________.
%it.l fáj a feje!&_____________________________________________________.
0 6l'atároz(
1+-.) 8r!a be a 'atároz(ragokat a mondatokba! :7rt, 7ra, 7re, 7nak, 7nek)
%ária felment a szobájába a szótár. . . .
Cyógyszer. . . mentek a n.vérhez.
#gy magyar csalá! megh$vta 4ernan!ót ebé!. . . .
A kiejtés gyakorlása. . . használjk a magnót.
A tanár kréta. . . k"l!ött a föl!szintre.
Az "res f"zet jó lesz fizikajegyzet. . . .
#z az anyag nem lesz jó kabát. . . .
1-/.) >gszítse ki a mondatokat a 6l!áb(l vagy a vgett nv%t(val alkotott
6l'atároz(val!
/erest"k a tanárnkat._________________________________________________.
A t!ós k"lföl!re tazott._______________________________________________.
%agyarországra jött"nk.________________________________________________.
>enato a kórházba ment._______________________________________________.
0olnap találkozni fognk veletek._________________________________________.
/"lföl!iek érkeztek A!apestre.__________________________________________.
89
A beteg a f"r!.helyre tazott.
A beteg gyógyulás $él'ából a f"r!.helyre tazott.
1-1.) 8r!a be a mondatokba a szemlyes nvmás 7rt ragos alak!át!
A barátom tegnap _ _ _ _ _ jött. ,én-
A tanár _ _ _ _ _ k"l!te 6ietet. ,ti-
A sz"leink _ _ _ _ _ !olgoznak. ,mi-
A testvérem az orvosnál van. _ _ _ _ _ megyek. ,.-
Az a kisgyerek _ _ _ _ _ ftott. ,te-
)k is vel"nk jönnek. _ _ _ _ _ megy"nk. ,.k-
1-2.) @álassza ki s 'elyezze a mondatokba a meg&elelő &őnvi igenevet!
A !iákok _ _ _ _ _ in!ltak. játszani
A klbba járnk _ _ _ _ _. meglátogatni
(i is jöttök _ _ _ _ _. takar$tani
A gyerekek a térre mentek _ _ _ _ _. sétálni
/"lföl!i tanárok jöttek _ _ _ _ _ az intézetet. szórakozni
#rika h$vta a barátn.jét _ _ _ _ _. tanlni
9ietek haza _ _ _ _ _. táncolni
0 &ok'atároz(
0 &ok'atároz(i mellkmondat
1-3.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő 'atároz(sz(t!
Aeteg vagyok. _ _ _ _ _ megfáztam. alig
(egnap _ _ _ _ _ sokat tanltnk. aránylag
Az el.a!ás _ _ _ _ _ ér!ekes volt. egészen
A rá!ió halkan szólt. _ _ _ _ _ hallottam valamit. egy kicsit
%a _ _ _ _ _ meleg van. elég
90
Eiego _ _ _ _ _ jól t! magyarl. k"lönösen
_ _ _ _ _ sok mnka volt ezzel a fela!attal. nagyon
5ihenne! kell. _ _ _ _ _ sokat !olgozol. teljesen
An!reas _ _ _ _ _ hibátlanl $rta meg a tesztet. túl
1-4.) Bővítse a mondatokat &ok'atároz(val!
%ár jól beszél"nk magyarl.____________________________________________.
*va lassan öltözkö!ik. ________________________________________________.
Az i!én nyáron nem volt meleg._________________________________________.
Az a könyv ér!ekes.__________________________________________________.
7ól ol!otta! meg a fela!atot. ___________________________________________.
#gye!"l el t!om végezni a mnkát._____________________________________.
7ános min!ig pontosan érkezik az órára. _________________________________.
A barátom fára!t volt. ________________________________________________.
1-".) 1olytassa a mondatokat!
Annyira vigyáztam' hogy _____________________________________________.
6iet annyira szereti a matematikát' hogy ________________________________.
Annyira esett az es.' hogy_____________________________________________.
Annyira fájt a fejem' hogy______________________________________________.
3lyan "gyesek vagytok' hogy___________________________________________.
3lyan jól kész$tette! el a fela!atot' hogy __________________________________.
#z a kisgyerek úgy fél a v$zt.l' hogy______________________________________.
Az a lány úgy megije!t a ktyától' hogy ___________________________________.
0 szám'atároz(
91
1-#.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő szám'atároz(t!
Eéltán _ _ _ _ _ is be kellett mennem a városba. kétszer
;sak _ _ _ _ _ fognk beszélgetni a professzorral. háromszor
*n már _ _ _ _ _ voltam nála!. sokszor
#rika nincs jól. _ _ _ _ _ kiment a tanteremb.l. többször
Alinak _ _ _ _ _ nem siker"lt megol!ania a pél!át. el.ször
A film nagyon tetszett. _ _ _ _ _ is megnéztem. máso!szor
#zen a héten már _ _ _ _ _ fognk moziba menni. harma!szor
1-).) Bővítse a mondatokat szám'atároz(val!
Aarbara beteg volt. ___________________________________________________.
Azt a pél!át elkez!tem.________________________________________________.
>olan!o keresett tége!.________________________________________________.
#zen a héten fájt a fejem. ______________________________________________.
:aponta tornáznk' reggel és este._______________________________________.
0olnap meg fogom nézni azt a filmet._____________________________________.
#gy"tt vett"nk részt a műsorban. ________________________________________.
6iktor a Aalatonhoz tazott._____________________________________________.
0 számálla=ot7'atároz(
1-+.) 0lakítsa át a mondatokat!
(izenkét !iák van a közgaz!ász csoportban.
___________________________________________________________________.
:égy fiú moziba ment.
___________________________________________________________________.
92
0árom lány sétált.
1á%man sétáltak.
#bben a ren!el.ben hat n.vér és négy orvos !olgozik.
___________________________________________________________________.
9ok hallgató volt a professzor el.a!ásán.
___________________________________________________________________.
;soportnkból két !iák vesz részt a magyar nyelvi versenyen.
___________________________________________________________________.
0árom lány és két fiú foglalkozik azzal a témával.
___________________________________________________________________.
/evés ember volt a vonaton.
___________________________________________________________________.
#ste néhány barátom eljön hozzám.
___________________________________________________________________.
1--.) 1elel!en a krdsekre!
0ányan laknak önök egy szobában& _____________________________________.
0ányan vagytok a csoportotokban& ______________________________________.
0ányan megy"nk vasárnap kirán!lni&____________________________________.
0ányan !olgoznak abban a gyárban&_____________________________________.
0ányan akartok f"rö!ni menni&__________________________________________.
0ányan taznk vi!ékre& ______________________________________________.
0ányan néztétek meg azt a filmet&_______________________________________.
0ányan élnek ebben a városban&________________________________________.
0ányan tanltok egy"tt& _______________________________________________.
0z eredet'atároz(
2//.) 8r!a be az eredet'atároz( rag!át a mondatokba!
93
:7b(l,7ből,7r(l, ről, t(l, 7től)
A vonalzó műanyag. . . van.
2nget kértem az ela!ó. . . .
A v$z. . . g.z lesz.
#zt az tcát egy h$res t!ós. . . nevezték el.
#lkértem a szótárt a barátom. . . .
/i. . . kaptál levelet&
A poharat "veg. . . kész$tik.
2ván testvére. . . orvos lesz.
/épes ismertet.ket hoztam a kiáll$tás. . . .
:em t!nk sokat az "gy. . . .
2/1.) 1elel!en a krdsekre!
%ib.l kész"l a fésű&
__________________________________________________________________.
%ib.l áll$tanak el. villamos áramot&
__________________________________________________________________.
%ib.l kész$tik a bútorokat&
__________________________________________________________________.
%ir.l t!sz jó fogalmazást $rni&
__________________________________________________________________.
/it.l kérte! kölcsön a fényképez.gépet&
__________________________________________________________________.
/it.l vársz csomagot&
__________________________________________________________________.
/ir.l nevezték el a b!apesti orvost!ományi egyetemet&
__________________________________________________________________.
%elyik baráto!tól kaptál levelet&
__________________________________________________________________.
%elyik tanártól kell elkérn"nk a magnót&
__________________________________________________________________.
94
0z eredmny'atároz(
2/2.) @álassza ki a meg&elelő sz(t$ s Avá, 7v vagy Ara, 7re raggal ellátva
'elyezze a mondatokba!
Az ép"letet átalak$tják _ _ _ _ _ . elnök
7ánost a !iáktanács _ _ _ _ _ választották. er.s
A sport _ _ _ _ _ teszi az embert. g.z
A v$z _ _ _ _ _ vált. múzem
A mosógép _ _ _ _ _ mosta a rhát. rész
A Ena két _ _ _ _ _ osztja A!apestet. fehér
A szobánk falát _ _ _ _ _ festették. tiszta
2/3.) >gszítse ki a mondatokat eredmny'atároz(val!
A v$zi energia átalakl _ _ _ _ _ .
Azt az ép"letet _ _ _ _ _ alak$tják át.
A mi mnkánk _ _ _ _ _ vált.
A gép mozgása _ _ _ _ _ vált.
A gépek seg$tségével az ember mnkája _ _ _ _ _ válik.
A lengyel !iákok 7acekot _ _ _ _ _ választották.
Azt a házat _ _ _ _ _ festették.
Az egészet három _ _ _ _ _ osztottk.
95
Cssze'asonlítás 4 1okozás
:?ellknv$ 'atározatlan számnv$ 'atároz(sz()
0 'asonlít( 'atároz( 4 0 mrtk'atároz(
2/4.) ?ond!on mondatokat a következő szerkezetek &el'asználásával!
______________________________' olyan szorgalmas' mint _________________.
______________________________' olyan alacsony' mint ___________________.
______________________________' olyan tiszta' mint ______________________.
______________________________' olyan kicsi' mint _______________________.
______________________________' olyan jól !olgozik' mint _________________.
______________________________' olyan régen ismerem' mint ______________.
______________________________' olyan szépen énekel' mint _______________.
______________________________' olyan sokan voltak a meccsen' mint _______.
2/".) 8r!a be a táblázatba a meg&elelő alakokat!
nagy
magasabb
leger.sebb
kisebb
lassú
legrégebbi
könnyebb
szép
legtöbb
kevesebb
kés.n
legjobban
!rágábban
bel"l
96
legfel"l
kijjebb
legalsó
fels.
2/#.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő szavakat!
Antonio _ _ _ _ _ a barátjánál. bel"l
#z az ép"let nem _ _ _ _ _ . feljebb
/öz"l"nk %ária tanl a _ _ _ _ _ . i!.sebb
A jöv. héten _ _ _ _ _ szaba! i!.m lesz. k$v"l
A múzem a _ _ _ _ _ ép"let a városban. legjobban
Az alma _ _ _ _ _' mint a körte. legrégebbi
Az a lecke _ _ _ _ _ . magas
A lámpa _ _ _ _ _ van' mint a telev$zió. nehéz
*n _ _ _ _ _ "lök' te _ _ _ _ _ . olcsóbb
több
2/).) 0lakítsa át a mondatokat! 0 Anál, 7nl rag 'elyett 'asznál!on mint
kötősz(t! 0 mint kötősz( 'elyett 'asznál!on Anál, 7nl ragot!
Az árház magasabb az intézetnél. ______________________________________.
A tornaterem nagyobb a tanteremnél. ____________________________________.
#z a rha szebb annál. ________________________________________________.
7an rosszabbl tanl nála!. ___________________________________________.
A villamos lassabban megy az atóbsznál. _______________________________.
A máso!ik pél!a nehezebb' mint az els.. _________________________________.
Az én szobám ren!esebb' mint a tié!. ___________________________________.
A testvérem fiatalabb' mint én. _________________________________________.
A kémiát könnyebben tanlom' mint a fizikát. ______________________________.
(e régebben vagy %agyarországon' mint .. ______________________________.
2/+.) 1elel!en a krdsekre!
%ennyivel magasabb 2ván >óbertnél&
___________________________________________________________________.
97
%ennyivel hosszabb ez a vonalzó a másiknál&
___________________________________________________________________.
%ennyivel olcsóbb a para!icsom a paprikánál&
___________________________________________________________________.
0ány nappal el.bb érkeztél %agyarországra' mint 5e!ro&
___________________________________________________________________.
0ány fokkal van ma melegebb' mint tegnap&
___________________________________________________________________.
0ány évvel el.bb fejezte! be a középiskolát' mint Cábor&
___________________________________________________________________.
0ány kilóval több 9zalim %artinnál&
___________________________________________________________________.
0ány perccel hamarabb érkeztél' mint Aarbara&
___________________________________________________________________.
0ány kilométerre van a Aalaton A!apestt.l&
___________________________________________________________________.
0ány méterre van a múzem a megállótól&
___________________________________________________________________.
2/-.) Bővítse a mondatokat mrtk'atároz(val!
Az a gép könnyebb' mint a másik.________________________________________.
4iatalabb vagy nálam. ________________________________________________.
A mi szobánk nagyobb' mint a tietek. _____________________________________.
%agasabb vagyok 7ánosnál. ____________________________________________.
#z az tca szélesebb annál. ____________________________________________.
(egnap hi!egebb volt' mint ma. _________________________________________.
#l.bb érkeztem az el.a!ásra' mint ti. _____________________________________.
A kék rha olcsóbb a pirosnál. __________________________________________.
0 vissza'at( nvmás
98
21/.) *asznál!a a vissza'at( nvmást %dvarias szemlyes nvmásknt az ön,
: önök) nvmás 'elyett!
+n is vel"nk fog jönni&____ ___________________________________________.
+nnel akarok találkozni. ______________________________________________.
+nt még nem láttam itt. _______________________________________________.
+nre vártnk. _______________________________________________________.
*ppen önr.l beszélgett"nk. ____________________________________________.
A postás önhöz is jön. ________________________________________________.
+nök abban a csoportban tanlnak& _____________________________________.
+nöknél is volt az orvos. ______________________________________________.
+nök között vannak mongol !iákok& _____________________________________.
+nök helyett mi fognk menni& _________________________________________.
211.) 8r!a be a mondatokba a vissza'at( nvmás meg&elelő ragos alak!át!
*va szép rhát vett _ _ _ _ _ . ,/inek&-
(e min!ig csak _ _ _ _ _ beszélsz& ,/ir.l&-
7úlia sokszor nézi _ _ _ _ _ a t"körben. ,/it&-
%in!ig hor!ok _ _ _ _ _ tollat. ,/inél&-
Aecsktk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az ajtót. ,/ik mögött& -
A !iákok kirán!lnak. _ _ _ _ _ vitték a f"r!.rhájkat is.
A kocsi _ _ _ _ _ elin!lt. ,%it.l&-
A szél sok port visz _ _ _ _ _ . ,%ivel&-
212.) *angs9lyozza az alany szemlyt vissza'at( nvmással! *asznál!a
DegyedBlE !elentsben!
99
0ogy h$vják önt&
0ogy h$vják magát+
(amás akarja megjav$tani a rá!iót.
(amás maga akarja megjav$tani a rá!iót.
Az igazgató fogja megnyitni a kiáll$tást. ___________________________________.
(anáraink kész$tik el a jegyzeteket. ______________________________________.
%i kész$tj"k a programot. ______________________________________________.
A kisgyerek akar vásárolni az "zletben. ___________________________________.
#llen.rzöm a megol!ást._______________________________________________.
6oltál az útlevele!ért&_________________________________________________.
(e laksz ebben a szobában&____________________________________________.
Anna is látta a balesetet._______________________________________________.
0 'atározatlan nvmások
0z általános nvmások
213.) *elyezze a mondatokba :'a szBksges$ raggal ellátva) a megadott
nvmásokat!
_ _ _ _ várok. bárki
#zt a fela!atot _ _ _ _ _ el t!ja végezni. senki
_ _ _ _ _ sem beszéltem még róla. valaki
_ _ _ _ _ kiválasztom. akármelyik
_ _ _ _ _ választhato!. semelyik
_ _ _ _ _ megol!ás sem hibátlan. valamelyik
_ _ _ _ _ ittam' szomjas mara!tam. akármennyi
_ _ _ _ _ megtaláltam. semennyi
_ _ _ _ _ sem mara!t bel.le. valamennyi

214.) @álassza ki a meg&elelő nvmást$ s :'a szBksges) $ raggal ellátva
'elyezze a mondatokba!
_ _ _ _ _ akarok mon!ani. akármennyi
100
_ _ _ _ _ mon!asz' elhiszem. akármilyen
_ _ _ _ _ megol!ást kell találnnk bármi
_ _ _ _ _ megol!ást találnk' részt veszel a mnkában. min!en
_ _ _ _ _ meg fogjk ol!ani. min!enki
_ _ _ _ _ !olgozom' nem leszek fára!t. semennyi
_ _ _ _ _ elfoglalta a helyét. semmi
_ _ _ _ _ hely foglalt. semmilyen
_ _ _ _ _ !iák ott lesz az el.a!áson. valamennyi
_ _ _ _ _ ér!ekes nem történt. valami
_ _ _ _ _ levél sem érkezett. valamilyen
_ _ _ _ _ sem találtam bel.le. min!egyik
21".) 8r!on mondatokat a következő nvmásokkal!
,valaki-______________________________________________________________
,valami- _____________________________________________________________
,valamilyen-__________________________________________________________
,valamelyik- _________________________________________________________
,valamennyi- ________________________________________________________
,akárki- _____________________________________________________________
,akármi-_____________________________________________________________
,akármilyen- _________________________________________________________
,akármelyik- _________________________________________________________
,akármennyi-_________________________________________________________
,min!enki- __________________________________________________________
,min!en- ___________________________________________________________
,min!enféle- ________________________________________________________
,min!egyik-__________________________________________________________
,min!-______________________________________________________________
,senki-______________________________________________________________
,semmi- ____________________________________________________________
,semmilyen- _________________________________________________________
101
,semelyik-___________________________________________________________
,semennyi- __________________________________________________________
1elsz(lít( m(d
1elsz(lít( m(d a mellkmondatban
21#.) 8r!a be a &elsz(lít( m(d9 vgződseket a mondatokba!

(anl. . . szorgalmasan@ ,mi-
A!. . . egy angol?magyar szótárt@ ,ti-
6ár. . . egy kicsit@ ,te-
4elel. . . a kér!ésekre@ ,ti-
%ara!. . . csen!ben@ ,önök-
4és"lkö!. . . gyorsabban@ ,te-
/ez!. . . tanlni@ ,mi-
21).) *elyettesítse az igt a zár(!elben levő igvel!

Aeszélj"nk err.l a kér!ésr.l@ ,vitatkozik- __________________________________@
102
;sinálj egy kávét@ ,f.z-
Főzz egy kávét@
A!j egy térképet@ ,hoz- ________________________________________________@
2smételje a leckét@ ,olvas- _____________________________________________@
/érj egy tollat@ ,keres- ________________________________________________@
9portoljnk ren!szeresen@ ,úszik- _______________________________________@
(anljatok szorgalmasan@ ,!olgozik- _____________________________________@
#ste pihenj"nk@ ,szórakozik- __________________________________________@
21+.) *asznál!on 'atározott tárgyat a 'atározatlan tárgy 'elyett!

/érj egy tollat@ ______________________________________________________@
/"l!jön egy levelet neki@ ______________________________________________@
Lrjatok házi fela!atot@_ ________________________________________________@
%ossatok rhákat@ ___________________________________________________@
%on!jon valamit@ ____________________________________________________@
0ozzál egy pohár vizet@ _______________________________________________@
0$vjnk valakit@ _____________________________________________________@
21-.) 8r!a be a mondatokba a megadott igk &elsz(lít( m(d9 alak!át!
#ste ne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sokat@ ,eszik1 te-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jó barátok@ ,van1 ti-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a b"fébe@ ,megy1 mi-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a f"zeteket az asztalra@ ,tesz1 önök-
%elege! van. :e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hi!eg vizet@ ,iszik1 te-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vel"nk kirán!lni@ ,jön1 ti-
103
2smételjetek régi szavakat@
Asmétel'étek a régi szavakat@
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jegyet a moziba@ ,vesz1 mi-
2gazat mon!ok. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nekem@ ,hisz1 ön-
22/.) Tegye &elsz(lít( m(dba az igket!

%eg$ro! a házi fela!atot. _____________________________________________@
4ela!ja a levelet a postán. ____________________________________________@
%egtanljk az új leckét. _____________________________________________@
#ste átjöttök hozzánk. _______________________________________________@
#lk"l!ö! nekem a jegyzetet. __________________________________________@
4elvesze! a kabáto!at. ______________________________________________@
/ivissz"k a székeket az !varra. ______________________________________@
%egvárják a barátaikat. ______________________________________________@
221.) 0lakítsa át a mondatokat tilt( mondatokká!

:em taznk vi!ékre. ________________________________________________@
:em vitatkoztok err.l a témáról. ________________________________________@
:em mész a sportpályára. ____________________________________________@
:em in!lnk el kés.n. _______________________________________________@
:em vagynk szomorúak. _____________________________________________@
:em várjátok meg a többieket. _________________________________________@
:em vesze! meg azt a rhát. __________________________________________@
222.) 8r!a be a &elsz(lít( m(d9 igealakokat a mondatokba!
104
#lk$sérj"k a beteget a kórházba.
/ísé%',k el a beteget a kórházba@
:em viszel táskát maga!!al.
Ne vigyél táskát maga!!al@
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a h$reket a rá!ióban@ ,meghallgatjk1 mi-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az ablakot@ ,kinyit1 te-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a mnkát@ ,folytat1 ti-
:e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ másokon@ ,nevet1 te-
/és. van. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ ,siet1 mi-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a f"zetét@ ,megmtat1 ön-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a helyes megol!ást@ ,lát1 mi-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beticiát a kórházban@ ,meglátogat1 önök-
223.) ?ond!a &elsz(lít( m(dban a mondatokat!

#lkész$tj"k a fela!atokat. ______________________________________________@
9eg$tesz a baráto!nak. ________________________________________________@
>en!ben tartjátok a rháitokat. __________________________________________@
%eggyújto! a villanyt a szobában. _______________________________________@
/ijav$tjk a hibákat. ___________________________________________________@
%egtan$tjátok .t táncolni. ______________________________________________@
Aélyeget gyűjt"nk. ____________________________________________________@
224.) @álassza ki s ír!a a mondatokba a meg&elelő ige &elsz(lít( m(d9 alak!át!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az elszaka!t könyvet@ ,te- fejleszt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t!ásnkat@ ,mi- felébreszt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ két részre a csoportot@ ,ti- megragaszt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ engem korán@ ,te- mlaszt
:e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az órákról@ ,önök- oszt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ témát@ ,önök- játszik
105
7egyet váltnk az esti el.a!ásra.
2áltsunk jegyet az esti el.a!ásra@
Cyerekek' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ csen!esebben@ választ
22".) *elyezze a mondatokba a következő &elsz(lít( m(d9 igealakokat!
ne felejts"k el _______________________________________________________@
kössétek össze ______________________________________________________@
mtassk meg ______________________________________________________@
ne érintsék meg _____________________________________________________@
fizes! ki ____________________________________________________________@
lássk _____________________________________________________________@
helyettes$tse be ______________________________________________________@
vezessétek be _______________________________________________________@
22#.) >gszítse ki a mondatokat a megadott ige &elsz(lít( alak!ával!
Behetetlen' hogy még ma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mnkát. ,befejez1 mi-
Az a fela!atom' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ ezt a pél!át. ,megol!-
Az a célnk' hogy jó ere!ményt _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,elér-
:em sz"kséges' hogy te is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ,eljön-
Behetetlen' hogy tovább _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ,mara!1 én-
Azt kérj"k' hogy min!enki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az el.a!áson. ,részt vesz-
4ontos' hogy jól _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ,vizsgázik1 mi-
22).) @álassza ki s ír!a a mondatokba a meg&elelő ige &elsz(lít( m(d9 alak!át!
Apám azt akarja' hogy a testvérem orvos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . érkezik
:em t!om' hogy mit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ erre a kér!ésre. jön
/érlek tége!' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ma korábban haza. meglátogat
A sz"l.k azt akarják' hogy gyerekeik jól _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. válaszol
A tanárnk azt mon!ta' hogy pontosan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ,mi- tanl
Anyám megkért' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ Anna nénit. ,én- van
22+.) >gszítse ki a mondatokat &elsz(lít( m(d9 igealakokkal!
106
_ _ _ _ _ a levelet a postára@ ,ti-
_ _ _ _ _ itt holnap !éltán@ ,önök-
_ _ _ _ _ ezt a rhát@ ,te-
_ _ _ _ _ egy népmesét@ ,ön-
_ _ _ _ _ egy kicsit mnka tán@ ,mi-
_ _ _ _ _ err.l a filmr.l@ ,mi-
%ost mit _ _ _ _ _ & ,én-
_ _ _ _ _ pontos@ ,te-
%erre _ _ _ _ _ & ,én-
22-.) 0lkosson összetett mondatokat a megadott mellkmondatokb(l a
meg&elelő krdsek &el'asználásával!
%iért in!ltok korán&
%iért megyek el hozzá!&
%iért mentél az árházba&
%iért "ltél az els. pa!ba&
%iért tanl sokat 5éter&
%iért sportolnk ren!szeresen&
%iért taztál Eebrecenbe&
__________________________________________' hogy i!.ben érkezz"nk.
__________________________________________' hogy egy"tt tanljnk.
__________________________________________' hogy vásároljak egy új rhát.
__________________________________________' hogy jobban lássam a táblát.
__________________________________________' hogy felvegyék az egyetemre.
__________________________________________' hogy egészségesek legy"nk.
__________________________________________' hogy találkozzam barátommal.
23/.) ?ond!on mondatokat a következő szerkezetekkel!
arra vár' hogy _______________________________________________________.
107
vigyáz arra' hogy_____________________________________________________.
alkalmas arra' hogy___________________________________________________.
képes arra' hogy _____________________________________________________.
kevés az i!. arra' hogy________________________________________________.
ke!ve van ahhoz' hogy________________________________________________.
megfelel. ahhoz' hogy ________________________________________________.
elég ahhoz' hogy_____________________________________________________.
hozzáfog ahhoz' hogy_________________________________________________.
hozzájárl ahhoz' hogy________________________________________________.
0z ok7 s a 6l'atároz(i mellkmondat
0 6l'atároz('oz ka=6sol(d( !elzői mellkmondat
231.) 1elel!en a krdsekre ok'atároz(i mellkmondattal!

%iért nem vártál meg engem&
__________________________________________________________________.
%iért haragszik An!rej a barátjára&
___________________________________________________________________.
%iért ébre!tél fel korán&
___________________________________________________________________.
%iért nem megy"nk !éltán moziba&
___________________________________________________________________.
%iért jött Anita kés.n az órára&
___________________________________________________________________.
%iért nem lesz holnap tan$tás&
108
%iért volt tegnap rossz ke!ve!&
"zé%t volt tegna( %ossz kedvem, me%t -á't a -e'em#
___________________________________________________________________.
%iért szeretnek a !iákok sportolni&
___________________________________________________________________.
%iért nem szaba! piros lámpánál átmenni az úton&
___________________________________________________________________.
232.)Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat ok'atároz(i mellkmondatokká!
/imegy"nk a pálya!varra. Eéltán érkezik Ali.
___________________________________________________________________.
A !iákok jól t!nak magyarl. 9okat beszélgetnek magyarokkal.
___________________________________________________________________.
4él nyolckor megyek tv?t nézni. Akkor kez!.!ik egy jó film.
__________________________________________________________________.
:agyon ör"ltem. %eglátogatott a barátom.
__________________________________________________________________.
3tthon mara!tnk. (anlni akartnk.
___________________________________________________________________.
:em t!tam al!ni éjszaka. A barátn.mre gon!oltam.
___________________________________________________________________.
#l akarok menni hozzá!. %eg kell beszéln"nk a programot.
___________________________________________________________________.
#gy"tt szoktnk tanlni. <gy könnyebben megy a tanlás.
___________________________________________________________________.
233.) >gszítse ki &őmondatokat 6l'atároz(i mellkmondatokkal!
Azért megyek a postára' hogy __________________________________________.
Azért vagynk szorgalmasak' hogy ______________________________________.
A barátom azért jött el hozzám' hogy _____________________________________.
Azért taznk vi!ékre' hogy_____________________________________________.
Azért megy"nk kirán!lni' hogy _________________________________________.
109
Azért in!lok korán a rep"l.térre' hogy ___________________________________.
Azért olvasok szakmai könyveket' hogy ___________________________________.
A testvérem azért h$vott' hogy __________________________________________.
234.) >gszítse ki a 6l'atároz(i mellkmondatokat &őmondatokkal!
__________________________' hogy seg$tsél nekem megol!ani a fela!atot.
__________________________' hogy i!.ben in!ljnk el.
__________________________' hogy a baráto!!al találkozzál.
__________________________' hogy az orvos megvizsgáljon.
__________________________' hogy min!enki eljöjjön.
__________________________' hogy moziba h$vjalak.
__________________________' hogy kész legyen a házi fela!at.
23".) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat összetett mondatokká!
6ásárolni in!ltál az árházba. Aarbara is vásárolni in!lt az árházba.
__________________________________________________________________.
Azért a könyvért megyek a könyvtárba. Azt a könyvet te is olvasta!.
__________________________________________________________________.
Azért a betegért jön a ment.ató. Azzal a beteggel nemrégen találkoztnk.
__________________________________________________________________.
Azért a csomagért sietek a postára. Azt a csomagot az anyám k"l!te.
__________________________________________________________________.
%ária lement az "zletbe. Cy"mölcsöt hoz.
__________________________________________________________________.
#sztergomba taznk. %egnézz"k a műemlékeket.
__________________________________________________________________.
110
/rétáért mentem a portára. (e is krétáért mentél a portára.
"zé%t mentem a (o%tá%a, amié%t te#
A tanár 6iktort a laboratórimba k"l!i. /érjen egy magnót@
__________________________________________________________________.
23#.) Bővítse az egyszer2 mondatokat először ok7$ az%tán 6l'atároz(i mellk7
mondatokkal!

#ste korán fognk lefek"!ni.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
>óbert közel "l a táblához.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
(elefonálni akarok neki.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
Aeszéln"nk kell a csoportvezet.vel.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
Az árházba mész.
__________________________________________________________________.
111
(alálkozni akarok vele!.
0alálkozni aka%ok veled, me%t meg kell beszéln,nk a ki%ándulás te%vét#
0alálkozni aka%ok veled, !ogy megbeszél',k a ki%ándulás te%vét#
__________________________________________________________________.
:égy óráig vártnk rátok.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
Az orvoshoz megyek.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
9zólnk a tanárnknak.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
1eltteles m(d
1eltteles m(d a mellkmondatban
0 &eltteles mellkmondat
23).) 8r!a be a &eltteles m(d !elen ide!2 rag!át a mondatokba!
9z$vesen megnéz. . . egy jó filmet. ,én-
6ásárol. . . nekem egy újságot& ,te-
0olnap telefonál. . . nektek. ,mi-
A barátom ör"l. . . a látogatásomnak.
9zól. . . az igazgatónak& ,ti-
7ön. . . önök is az el.a!ásra&
6ár. . . titeket a pálya!varon. ,mi-
#lkér. . . a jegyzete!et. ,én-
Ali ela!. . . a telefonját.
%egnéz. . . a kiáll$tást. ,mi-
23+.) >gszítse ki a mondatokat a megadott ige &eltteles m(d !elen ide!2
alak!ával!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ egy nagy kérésem. ,van-
112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ este a sz$nházba@ ,elmegy1 mi-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nekem egy sz$vességet& ,megtesz1 ön-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a jegyzetet %áriának& ,elvisz1 te-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ abból a s"teményb.l. ,eszik1 én-
23-.) Tegye &eltteles m(d m9lt időbe a 23+. gyakorlat mondatait!

24/.) *asznál!on &eltteles m(d m9lt időt a &eltteles !elen 'elyett!
5ihennénk egy kicsit. _________________________________________________.
6ennétek egy új rá!iót. ________________________________________________.
#lolvasnám azt a könyvet.______________________________________________.
/orán szeretnénk elin!lni._____________________________________________.
%egh$vnánk magyar barátainkat. ________________________________________.
Eolgoznál jobban. ____________________________________________________.
%eghallgatnátok a professzor el.a!ását. __________________________________.
241.) >gszítse ki a mondatokat a megadott ige meg&elelő alak!ával!
Ahelyett' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ fejezz"k be a mnkát@ ,vitatkozik-
Ahelyett' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ moziba ment. ,végez-
Ahelyett' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ ablakot mosott. ,pihen-
:em tazom el anélk"l' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ t.le!. ,elbúcsúzik-
%egol!jk a pél!át anélk"l' hogy a tanár _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,seg$t-
5éter elin!l a megálló felé anélk"l' hogy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a barátját. ,megvár-
<gy s"t a nap' mintha még nyár _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,van-
<gy t!tok magyarl' mintha régóta %agyarországon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,él-
<gy elfára!tam' mintha egész nap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,!olgozik-
113
Benne egy nagy kérésem.
6ett volna egy nagy kérésem.
9z"kség"nk lenne a seg$tségetekre.
@z,kség,nk lett volna a seg$tségetekre.

242.) 0lakítsa át a mondatokat! *asznál!on először &eltteles !elen$ az%tán
&eltteles m9lt időt!
0a valamit nem ért"nk' megkér!ezz"k a tanártól.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
0a lesz szaba!i!.m' sportolok.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
0a figyeltetek az órán' megértitek a magyarázatot.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
0a siet"nk' i!.ben megérkez"nk.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
:agyon hasznos lesz' ha megnézz"k ezt a filmet.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
#gye!"l ol!om meg a fela!atot' ha lesz elég i!.m.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
2ván telefonál a barátjának' ha akar vele beszélni.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
+r"lök' ha meglátogatsz engem.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
243.) >gszítse ki a mellkmondatokat &őmondatokkal!
114
0a a!sz pénzt' veszek mozijegyet.
1a adnál (énzt, vennék mozi'egyet#
1a adtál volna (énzt, vettem volna mozi'egyet#
0a részt vennénk a sportversenyen' _____________________________________.
0a meglátogatnál minket' _____________________________________________.
0a meleg lenne' _____________________________________________________.
0a sietnétek' ________________________________________________________.
0a pihentem volna' ___________________________________________________.
0a elment"nk volna a múzemba' _______________________________________.
0a sz"kségem lett volna a seg$tsége!re' __________________________________.
0a a film hamarabb befejez.!ött volna' ___________________________________.
244.) >gszítse ki a &őmondatokat mellkmondatokkal!
%egh$vnálak tége!' ha ________________________________________________ .
#ltaznánk vi!ékre' ha ________________________________________________ .
9z$vesen seg$tenék neke!' ha __________________________________________ .
4"rö!ni mennénk' ha _________________________________________________ .
:em találkoztnk volna' ha _____________________________________________.
/irán!ltatok volna' ha ________________________________________________.
%ár tavaly egyetemre mentem volna' ha __________________________________.
:em lettél volna beteg' ha _____________________________________________.
0 le'et 'asználata
0 'at( ige
24".) 0lakítsa át a mondatokat! *asznál!a a le'etF&őnvi igenv szerkezetet!
115
#bben az "zletben szép gy"mölcsöt vásárolnk.
#bben az "zletben szép gy"mölcsöt le!et vásá%olni#
2nnen jól látjk a Cellérthegyet. __________________________________________.
#bben az "zletben sok szép árt találnk.__________________________________.
A b"fében salátát esz"nk. ______________________________________________.
#ste t$z óráig mara!nk a klbban. _______________________________________.
2tt nem állnk meg. ___________________________________________________.
A !iszkóban jól szórakoznk. ___________________________________________.
24#.) >gszítse ki a mondatokat &őnvi igenvvel!
A múzemban szép képeket lehet _ _ _ _ _ .
;sen!es helyen jól lehet _ _ _ _ _ .
#zt a mnkát könnyen lehet _ _ _ _ _ .
A szombati el.a!ásra már nem lehet jegyet _ _ _ _ _ .
#rr.l a kér!ésr.l lehet _ _ _ _ _ .
#lment a vonatom. %it lehet _ _ _ _ _ &
A %argitszigeten jól lehet _ _ _ _ _ .
A b.rön! tele van. %ár nem lehet semmit sem _ _ _ _ _ .
24).) 8r!a be a mondatokba a megadott ige A'at, 7'et k=zős alak!át!
0olnapra _ _ _ _ _ azt a mnkát. ,befejez1 mi-
9z"netben senki sem _ _ _ _ _ a tanteremben. ,mara!-
_ _ _ _ _ nekem is abból a gy"mölcsb.l. ,a!1 te-
Aarátainkkal min!en problémánkat _ _ _ _ _ . ,megbeszél1 mi-
A beteg már jól van. %in!ent _ _ _ _ _ és _ _ _ _ _ .
A !iákok pénteken_ _ _ _ _ beteg csoporttárskat. ,meglátogat-
6era is _ _ _ _ _ vel"nk kirán!lni&
116
6asárnap elmegyek hozzá!.
6asárnap elme!etek hozzá!.
24+.) 0lakítsa át az igket 'at( igkk!
%egmon!om neke! az igazat. __________________________________________.
Eéltán a húgommal is találkozol.________________________________________.
#zt a problémát könnyen megol!játok. ____________________________________.
A gyerekek sokat játszanak _____________________________________________.
%egvesze! azt a könyvet& _____________________________________________&
Anyám négy napot tölt A!apesten. ______________________________________.
/orábban in!lnk. ___________________________________________________.
24-.) 0lakítsa át a szöveget! *asznál!on 'at( igt!
:emzetiségi estet ren!ez"nk az intézetben. A régi !iákok is eljönnek hozzánk' és
megh$vjk magyar barátainkat is. 9ok ven!ég"nk lesz. #l.a!nk egy rövi! műsort.
Aeszélget"nk' zenét hallgatnk' táncolnk. (anáraink is ott lesznek. %in!enki jól érzi
magát. >emek"l szórakoznk. #ste tizenegy óráig mara!nk ott.
3z(k=zs
?2veltető ige
2"/.) *asznál!a az igk 7at, 7et, 7tat, 7tet k=zős alak!át!
9z"leim a testvéremet is tan$t. . . .
/iket fog a tanár holnap felel. . . &
Az olvasás engem min!ig szórakoz . . . .
117
%egnézz"k ezt a filmet.
*egnéz!et',k ezt a filmet.
:em vagyok jól. %egvizsgál. . . magam az orvossal.
(anárnk tegnap nehéz fela!atot gyakorol. . . vel"nk.
Az igazgató kinyit. . . az ajtót a portással.
Cábor beteg volt. (elefonál. . . a mnkahelyére. ,.-
/ivel fogják ellen.riz. . . a terveket&
2"1.) @álassza ki s ír!a be a meg&elelő !elen ide!2 igealakokat a mondatokba!
A tanár !olgozatot _ _ _ _ _ a !iákokkal. csináltat
#zek a kér!ések sok embert _ _ _ _ _ . ép$ttet
<j rhát _ _ _ _ _ magamnak. foglalkoztat
A tanárn. _ _ _ _ _ az egyenletek megol!ását. h$vat
9z"leim házat _ _ _ _ _ . gyakoroltat
Az igazgató a szobájába _ _ _ _ _ 6iktort. $rat
#bben a gyárban sok gépet _ _ _ _ _ . ,.k- vizsgáztat
A professzor _ _ _ _ _ a !iákokat. műkö!tet
2"2.) Tegye a 2"1. gyakorlat mondatait m9lt időbe!
2"3.) 1elel!en a krdsekre a megadott szavak &el'asználásával!
118
A tanár !olgozatot $rat a !iákokkal.
A tanár !olgozatot í%atott a !iákokkal.
/i foglalja össze a mai leckét& ,*va-
3va -oglal'a össze a mai le$két#
/i foglaltatja össze a mai leckét&
" taná% -oglaltat'a össze a mai le$két#
/ivel foglaltatja össze a tanár a mai leckét&
" taná% 3vával -oglaltat'a össze a mai le$két#
/i hoz újságot& ,a gyerek-
___________________________________________________________________.
/i hozat újságot& ,az apa-
___________________________________________________________________.
/ivel hozat újságot az apa&
___________________________________________________________________.
/ik fejezik be a mnkát& ,a !iákok-
___________________________________________________________________.
/i fejezteti be a mnkát& ,a tanár-
___________________________________________________________________.
/ikkel fejezteti be a tanár a mnkát&
___________________________________________________________________.
/i fekszik e korán& ,a kisgyerek-
___________________________________________________________________.
/i fekteti le korán a gyereket& ,az anya-
___________________________________________________________________.
/ik vizsgáznak cs"törtökön& ,a csoport hallgatói-
___________________________________________________________________.
/iket vizsgáztat a tanár cs"törtökön&
___________________________________________________________________.
2"4.) Bővítse a mondatokat a le'etsges krdsek ala=!án!
119
Az orvos megméret.
*it méret meg az orvos&
Az orvos a lázat méreti meg.
/inek a lázát méreti meg az orvos&
Az orvos a beteg lázát méreti meg.
/ivel méreti meg az orvos a beteg lázát&
Az orvos a nővé%%el mé%eti meg a beteg lázát#
*iko% méreti meg az orvos a beteg lázát
Az orvos este mé%eti meg a beteg lázát a nővé%%el#
A mérnök ellen.riztet.
A sz"leim terveztetnek.
A tanár vizsgáztat.
A könyv szórakoztat.
Az anyám mosat.
A csalá! ép$ttet.
2"".) 8r!on mondatokat a megadott igkkel!
,alszik M altat- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,eszik M etet- ________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,le"l M le"ltet- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,megfigyel M megfigyeltet- ______________________________________________.
___________________________________________________________________.
,megjav$t M megjav$ttat- ________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,mos M mosat- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,nevet M nevettet- ____________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,siet M siettet- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
120
ismétel ? ismételtet
" tizedik le$két ismétel',k#
" taná% a tizedik le$két ismételteti#
3z(k=zs
@issza'at( ige
2"#.) @álassza ki a meg&elelő k=zőt! ?ond!on mondatokat az ala=sz(val s a
k=zett sz(val! :*a szBksges 'asznál!on igekötőt!)
borotvál ?ko!ik ?kozik
vé! ?eke!ik ?ekezik
becsk ?ó!ik ?ózik
kertész ?ke!ik ?kezik
i!eges ?ke!ik kezik
ren!etlen ?ke!ik ?kezik
fés"l ?kö!ik ?közik
sötét ?e!ik ?ezik
2").) @álassza ki az igt$ s a meg&elelő alakban 'elyezze a mondatokba!
A lányok általában lassan _ _ _ _ _ . borotválkozik
Apám min!en nap szokott _ _ _ _ _ . i!egeske!ik
:yáron korán _ _ _ _ _ . levetk.zik
A barátom sokat _ _ _ _ _ . öltözkö!ik
#zek a gyerekek nem _ _ _ _ _ . ren!etlenke!ik
Az orvosi vizsgálat el.tt _ _ _ _ _ kell _ _ _ _ _ . világoso!ik
121
Ggek=zs nvsz(b(l
2"+.) Tegye a Az:ik) k=zőt a megadott szavak'oz! 3zerkesszen mondatokat
a k=zett szavakkal!
,cigaretta M cigaretta. . .-_______________________________________________.
,fénykép M fénykép. . .- ._______________________________________________.
,kávé M kávé. . .- ____________________________________________________.
,lab!a ? lab!a. . .- .___________________________________________________.
,zongora M zongora . . .- . ______________________________________________.
2"-.) >gszítse ki a mondatokat a megadott szavak meg&elelő alak!ával!
122
korcsolya M ko%$solyázik
"le? sze%et ko%$solyázni#
alak ' alakul ' alakít
Lrja a mon!atokba a mega!ott szavak megfelel. _ _ _ _ _.
alak'át
Az intézetben _ _ _ _ _ egy ftballcsapatot. ,mi-
alakítunk
A kirán!lás terve már _ _ _ _ _.
alakul
ala# ' ala#ít ' ala#ul
A magas házakhoz er.s _ _ _ _ _ sz"kségesek.
#zt a múzemot a N2N. száza!ban _ _ _ _ _. ,.k-
#nnek a pél!ának a megol!ása ismert képleteken _ _ _ _ _.
kész ' készül ' készít
#bben a gyárban szép "vegtárgyak _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ neke! egy kávét& ,én-
:emsokára _ _ _ _ _ leszek a takar$tással.
szé# ' szé#ül ' szé#ít
Anna vett magának egy _ _ _ _ _ rhát.
#z a kisváros állan!óan _ _ _ _ _.
%e!!ig _ _ _ _ _ még maga!at& #lkés"nk@
2#/.) 8r!a be az ige =ár!át a táblázatba!
irány$t
kibék"l
lass$t
psztl
tiszt$t
elfára!
felébreszt
fejl.!ik
olvaszt
2#1.) ?ond!on mondatokat a megadott ige=árokkal! :*a szBksges$ 'asznál!on
igekötőt!)

,egyes$t M egyes"l- ___________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,ép$t M ép"l- ________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,for!$t M for!l- ______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,in!$t M in!l- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
123
,jav$t M javl- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,tan$t M tanl- _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,befejez M befejez.!ik- ________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,kez! M kez!.!ik- ___________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,végez M végz.!ik- ___________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,er.s$t M er.sö!ik- ___________________________________________________.
___________________________________________________________________.
,meleg$t M melege!ik- _________________________________________________.
___________________________________________________________________.
2#2.) 3zerkesszen mondatokat a megadott szavakb(l!
az' a' részt' vesz' csoport' kirán!lás' egész
__________________________________________________________________.
már' beteg' maga' a' érez' jól' egészen
__________________________________________________________________.
mon!atok' szavak' kell' a új' kiegész$t
__________________________________________________________________.
néhány' csoportnk' !iák' új' kiegész"l' a
__________________________________________________________________.
a' beszél' nagyon' min!ig' barátom' gyorsan
__________________________________________________________________.
tán' azonnal' a' a' sof.r' h$!' gyors$t ,múlt i!.-
__________________________________________________________________.
fejl.!és' a' az' város' i!.' tóbbi' az' "tem' gyorsl
__________________________________________________________________.
124
1őnvk=zs igből s nvsz(b(l
2#3.) 0lakítsa át a mondatokat! 0 &őnvi igenv 'elyett 'asznál!on7ás, 7s
k=zős &őneveket!
9z"kséges felhasználni ezeket az anyagokat.
___________________________________________________________________.
A mérnök célja a terveket elkész$teni.
___________________________________________________________________.
7ó lesz kirán!lni a hegyekbe.
___________________________________________________________________.
9zámomra fontos meghallgatni a h$reket.
___________________________________________________________________.
7ó lenne már egy kicsit pihenni.
___________________________________________________________________.
2#4.) >gszítse ki a mondatokat a megadott igkből k=zett Aás , 7s k=zős
&őnevekkel! :*a szBksges a szavakat lássa el meg&elelő ragokkal!)
A tanárok fela!ata a _ _ _ _ _ . ,tan$t-
>en!szeres_ _ _ _ _ kész"l"nk a vizsgára. ,ismétel-
Kllan!ó _ _ _ _ _ fejlesztj"k t!ásnkat. ,gyakorol-
%i annak az embernek a _ _ _ _ _ & ,foglalkozik-
A sportok köz"l az _ _ _ _ _ szeretem a legjobban. ,úszik-
125
Az intézet egyik fela!ata a k"lföl!i !iákokat el.kész$teni a magyar egyetemekre.
Az intézet egyik fela!ata a k,l-öldi diákok előkészítése a magyar egyetemekre.
#z nem a legjobb _ _ _ _ _ . ,megol!-
2#".) Transz&ormál!a a kt egyszer2 mondatot egy egyszer2 mondattá az ás,
7s k=zős &őnv &el'asználásával!
A mnkát elvégzik. #z sokáig tart.
__________________________________________________________________.
A házat ép$tik. #zt sokan várják.
__________________________________________________________________.
A gép pontosan műkö!ik. #zt figyelj"k.
__________________________________________________________________.
Az ere!ményeket elemezz"k. #bb.l fontos következtetéseket vonnk le.
__________________________________________________________________.
A pél!ákat megol!jk. #hhez sok szám$tásra van sz"kség.
__________________________________________________________________.
Cyorsan ftnk. Lgy hamar ér"nk a megállóba.
__________________________________________________________________.
A fela!atot befejezik. Lgy vége a napi mnkának.
__________________________________________________________________.
>en!szeresen tanlnk. Lgy ér"nk el jó ere!ményt.
__________________________________________________________________.
2##.) >gszítse ki a mondatokat a megadott igkből k=zett Aat, 7et k=zős
&őnevekkel! :*a szBksges$ a k=zett szavakat lássa el a meg&elelő
ragokkal!)
126
A pél!ákat megol!jk. #z sokáig tart.
" (éldák megoldása sokáig tart.
0olnap_ _ _ _ _ fognk $rni. ,!olgozik-
0olnap dolgozatot fognk $rni.
>eggel orvosi _ _ _ _ _ lesz. ,vizsgál-
A 4öl!ön az _ _ _ _ _ már nagyon régen kialaklt. ,él-
#z a _ _ _ _ _ nem nehéz. ,fela!-
0ol van itt a _ _ _ _ _ & ,bejár-
Azt a _ _ _ _ _ nem ismerem. ,történik-
%i min!ig figyel"nk a tanár _ _ _ _ _ . ,magyaráz-
#zzel a _ _ _ _ _ már én is foglalkoztam. ,gon!ol-
2#).) *elyezze a mondatokba a megadott igkből Aás, 7s s Aat, 7et k=zővel
alkotott &őneveket a krdsek segítsgvel!
(elel
_ _ _ _ _ min!ig izglok. ,%ikor&-
Ali tolsó _ _ _ _ _ nem siker"lt. ,%i&-
gyakorol
A _ _ _ _ _ nagyon fontos a nyelvtanlásban. ,%i&-
%in!en lecke tán sok _ _ _ _ _ végz"nk el. ,%it&-
ír
Az én _ _ _ _ _ nehezen lehet elolvasni. ,%it&-
0ol vannak azok az _ _ _ _ _ & ,%ik&-
kezd
%in!en _ _ _ _ _ nehéz. ,%i&-
_ _ _ _ _ ott akarok lenni a sportpályán. ,%ikor&-
szoroz
#gy művelet még hátra van' a _ _ _ _ _ . ,%i&-
A _ _ _ _ _ kifejezi az ismeretlen értékét. ,%i&-
127
2#+.) >gszítse ki a mondatokat a megadott szavak Aság, 7sg k=zős
alak!ával! :*a szBksges$ a k=zett szavakat lássa el meg&elelő ragokkal!)
A!apest_ _ _ _ _ mintegy kétmillió. hegy
A _ _ _ _ _ kell mennem. katona
Az a _ _ _ _ _ nagyon magas. lakos
(i _ _ _ _ _ vagytok egymással& ren!.r
7ánosnak a _ _ _ _ _ kellett jelentkeznie. rokon
2#-.) 8r!a be a megadott szavak ellenkező!t :vagy =ár!át) a táblázatba!
hosszúság
vi!ámság
magasság
egészség
gyorsaság
gyengeség
világosság
2)/.) 1elel!en a krdsekre a megadott szavak segítsgvel! *asznál!a a Aság,
7sg k=zőt!
%i változott meg& ,folya!ék' sűrű-
___________________________________________________________________.
%it kell meghatározni& ,acél' szilár!-
___________________________________________________________________.
128
%i biztos$tja a k$sérlet sikerét&
,mérés' pontos-
" mé%és (ontossága biztos$tja a k$sérlet sikerét.
%it szám$tott ki 5éter& ,két' rep"l.gép' sebes-
___________________________________________________________________.
%it kapott >óbert jó mnkájáért& ,három' nap' szaba!-
___________________________________________________________________.
%iért nem foga!ta el a tanár a rajzot& ,mérés' pontatlan' miatt-
___________________________________________________________________.
%iért nem mehet"nk kirán!lni& ,barátom' beteg' miatt-
___________________________________________________________________.
2)1.) ?agyarázza meg az alá'9zott szavak !elentst!
A mnkásság fontos szerepet játszott' a NN. száza!i történelemben.
7ól ismerem ennek az $rónak a mnkásságát.
Az egyetem fiatalsága kirán!lás szervezett.
9z"leim fiatalsága nehéz volt.
Az énekkar tagságáról sok jót hallottam.
A t!ós aka!émiai tagságának a tize!ik évfor!lóját "nnepelték.
2)2.) ?ond!on mondatokat a következő szavakkal!
#mberség ,seg$t.készség' becs"let-
#mberiség ,az emberek összessége-
4ára!ság ,fára!ozás' mnka-
4ára!tság ,fára!t állapot-
/étség ,bizonytalanság-
/ett.ség ,kétféle' kett.s állapot' párhzamosság-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
129
?ellknvk=zs igből s nvsz(b(l
2)3.) .=ezzen mellkneveket a megadott igkből az Akony, 7keny k=zővel!
0 mellkneveket 'elyezze a mondatokba!
(érez, (árad, (olyik, tanul, t!rik, változik)
A torkom nagyon _ _ _ _ _ a hi!egre.
%agyarország i!.járása _ _ _ _ _.
Az "veg _ _ _ _ _.
A ktya _ _ _ _ _ állat.
9zobah.mérsékleten a higany _ _ _ _ _ halmazállapotú.
:em t!om miért vagyok olyan _ _ _ _ _.
2)4.) 8r!a be a mondatokba az As, 7as, 7es, 7os, 7ös k=zőt! .rdezzen az
alá'9zott mondatrszekre!
>ené sz$n. . . fényképei nagyon jól siker"ltek.
0aszon. . . mnkát végeztetek.
#bben az intézetben t!omány. . . k$sérletek folynak.
A mnkás rhája olaj. . . lett.
A műanyagot mesterség. . . úton áll$tják el..
(élen gyakran _ _ _ _ _ ,hó@- tcákon járnk.
>ossz ere!ményt kaptam. 0iba. . . volt a szám$tás.
#z a megol!ás el.ny. . .nek látszik.
130
A barátom csalá!ja föl!szint. . . házban lakik.
-öldszintes
*ilyen !ázban lakik a ba%átom $salád'a+
2)".) 0lakítsa át a mondatokat a krdsek ala=!án az igkből Aatlan, 7etlen
k=zővel alkotott mellknevekkel!
A b$róságok nem f"ggenek senkit.l.,%ilyenek a b$róságok&-
___________________________________________________________________.
Az a gyerek nem fejl.!ik.,%ilyen az a gyerek&-
___________________________________________________________________.
#bben a szobában nem fűtenek.,%ilyen ez a szoba&-
___________________________________________________________________.
Az a fiú nem t! semmit.,%ilyen az a fiú&-
___________________________________________________________________.
#gyenletes mozgás esetén a sebesség nem változik.,%ilyen a sebesség egyenletes
mozgás esetén&-
___________________________________________________________________.
Azt az ere!ményt nem vártk.,%ilyen volt az az ere!mény&-
___________________________________________________________________.
2)#.) >gszítse ki a mondatokat a megadott szavak Atalan, 7telen, 7atlan, 7etlen,
7tlan, 7tlen k=zős alak!ával!
A te ismer.sö! eléggé _ _ _ _ _. barátság
A pél!a megol!ása _ _ _ _ _. egészség
%nkájk _ _ _ _ _ volt. ere!mény
A fiúk szobája sokszor _ _ _ _ _. hiba
:e légy _ _ _ _ _@ ren!
A sok !ohányzás _ _ _ _ _. szabály
A kapott sokszög _ _ _ _ _ volt. t"relem
131
Azon a szigeten nem laknak.,%ilyen az a sziget&-
Az a sziget lakatlan.
2)).) 8r!a be a megadott mellknevek ellenkező rtelm2 =ár!át a táblázatba!
ere!ményes
kellemetlen
alkalmas
szabálytalan
er.s
végtelen
zajos
sótlan
2)+.) ?agyarázza meg a következő szavak !elentst! 0lkosson velBk
mondatokat!
egészséges beteg1 egészségtelen
súlyos könnyű1 súlytalan
számos kevés1 számtalan
2)-.) 0 megadott Ai k=zős mellknevek'ez válassza ki a meg&elelő &őneveket!
0 !elzős szerkezetekkel alkosson mondatokat!
2+/.) >gszítse ki a mondatokat Ai k=zős mellknevekkel!
baráti !iákok
b!apesti élet
esti er.
erópai közleke!és
gyári mnka
k"lföl!i ország
mérnöki pálya
nehézségi seg$tség
tegnapi tévé?műsor
városi újság
132
esti tévé?műsor
"z esti tévé7m>so% é%dekes lesz#
A _ _ _ _ _ mnka nem könnyű.
A barátom _ _ _ _ _ tanlmányokat folytat.
A H H H H H kirán!lás jól siker"lt.
A H H H H H órán !olgozatot $rnk.
_ _ _ _ _ vizsgálatra kell menn"nk.
A _ _ _ _ _ ösztön!$jból vettem egy órát.
_ _ _ _ _ beszélgetésen vett"nk részt tanárainkkal.
2+1.) 8r!a be a mondatokba a meg&elelő mellkneveket!
egészségi ) egészséges
Aeteg voltam. %ég nem vagyok teljesen H H H H H.
H H H H H szempontból káros a !ohányzás.
évi ) éves
+t H H H H H tanlás tán kapnk !iplomát.
0ány H H H H H vagy&
(elületi ) (elületes
Az órán a _ _ _ _ _ fesz"ltséggel foglalkoztnk.
:em sokat tanlsz. A t!áso! _ _ _ _ _.
(orgalmi ) (orgalmas
Az tcán _ _ _ _ _ aka!ály keletkezett.
#z az tca nagyon _ _ _ _ _.
n"i ) n"s
#bben az "zletben _ _ _ _ _ rhákat lehet vásárolni.
A barátom már _ _ _ _ _.
vízi ) vizes
#rika rhája _ _ _ _ _ lett.
*n a _ _ _ _ _ sportokat szeretem.
2+2.) >gszítse ki a mondatokat a megadott nv%t(k 7i k=zős alak!ával!
,el"tt, k!rül, k!z!tt, mellett, m!g!tt, nélkül, után)
133
5éter az árház _ _ _ _ _ ép"letben lakik.
A mi csoportnk !iákjai is szerepelnek a tánc _ _ _ _ _ műsorban.
0olnap OFP Q; _ _ _ _ _ h.mérséklet várható.
A ház a folyó és az út _ _ _ _ _ ter"leten ép"l.
#gyre népszerűbbek a vezeték _ _ _ _ _ telefonok.
A mozi _ _ _ _ _ "zletben vásároltam.
A vizsga _ _ _ _ _ i!.t pihenésre for!$tom.
2+3.) 8r!a be a Abeli, 7&le, 7szer2 k=zőket a megadott szavak'oz!
A kirakatban sok. . . műszaki cikket láthatnk.
A mérnök szak. . . magyarázatot a!ott a hallgatóknak.
A geometria tér. . . és s$k. . . fela!atokkal foglalkozik.
/"lön. . . kér!ésekr.l vitatkoztnk.
A tanév végén $rás. . . és szó. . . vizsgát tesz"nk.
5éter csak egy. . . fela!atokat t! megol!ani.
A pél!a megol!ására két. . . mó!szert t!ok.
2+4.) 1elel!en a krdsekre! *asznál!a a zár(!elben megadott szavak A9, 72, 7!9,
7!2 k=zős alak!át!

%ilyen "veget használnak a k$sérletnél& ,henger' alak-
__________________________________________________________________.
%ilyen rhát vásárolt %ária& ,piros' sz$n-
__________________________________________________________________.
%ilyen az a mértani test& ,szabályos' alak-
__________________________________________________________________.
%ilyen fényképez.gépet vásároltál& ,új' t$ps-
__________________________________________________________________.
134
%ilyen az új magnetofon& ,kiváló' min.ség-
Az új magnetofon kiváló minőség>.
%ilyen t"zel.anyag a szén& ,növényi' ere!et-
__________________________________________________________________.
%ilyen kört rajzoltál& ,t$z cm' átmér.-
__________________________________________________________________.
%ilyen újságot olvasott Albert& ,magyar' nyelv-
__________________________________________________________________.
2+".) 0lkosson az A9, 72, 7!9, 7!2 k=zővel !elzős szerkezeteket a megadott
&őnevekből a meg&elelő mellknevekkel! 3zerkesszen velBk mondatokat!
angol fajsúly
egyenes fény
er.s haj
kék jelent.ség
k"lönböz. nyelv
nagy rha
rossz szag
szép sz$n
sz.ke vonal
2+#.) >gszítse ki a mondatokat a megadott szavak Anyi k=zős alak!ával!
A könyvb.l egy _ _ _ _ _ hiányzik. egység
A teremben nincs egy _ _ _ _ _ szaba! hely. ezer
_ _ _ _ _ kis problémával foglalkoznk. kiló
%egett"nk fél _ _ _ _ _ gy"mölcsöt. kilométer
>ajzoljnk _ _ _ _ _ sgarú kört@ ol!al
A hajóállomás mintegy két _ _ _ _ _ távolságra van. tenyér
3z(összettel
2+).) 0lkosson összetett szavakat a kt sz(6so=ort szavainak a &el'asz7
nálásával! 3zerkesszen mondatokat az összetett szavakkal!
135
egyenes vonalú
" test egyenes vonal& mozgást végez#
energia csúcs
er. egység
fény forrás
gyár g.z
hegy igazgató
i!. lap
kör mű
"veg sgár
világ út
v$z űr
2++.) 0lkosson összetett szavakat a megadott elő7$ illetve %t(tagok &el'asz7
nálásával! *elyezze mondatokba az így ka=ott szavakat!
atom? gyár
gép? ház
mű ipar
szám rajz
2+-.) .szítsen sz(lán6ot!
szem"veg ???? "vegcs. ???? cs.vezeték ???? vezetékren!szer ???? ren!szertan ????
?????tanév ????? évszak ????? szakkör ????? körtér ????? térkép
136
hegycsúcs
" !egy$s&$s magassága B;<< méte%#
mnkaer. föl!út
munkaeszköz !a'ó&t
munka!ely ko$si&t
munkaidő kö%&t
munkamódsze% o%szág&t
munkana( %e(,lő&t
munkasz,net tanulmány&t
munkate%v vas&t
"z embe% 'ól ki!asznál'a a munkae%e'ét#
Föld&ton ne!ezen le!et közlekedni#
vet$t.gép ???? gépgyár ????? gyáripar ????? ipariskola ????? iskolaép"let ?????ép"letfa ?????
?????falevél ????? levélpap$r ????? pap$rpénz ?????pénzösszeg
2-/.) .szítse el a megadott szavak sz(6salád!át! :.=zett s összetett sz(,
az igből k=zett összetett sz( =edig igekötős ige legyen!)
( er" (ény %ely ké# terv (ügg ír lát mér tud)
1olyamatos mellknvi igenv
2-1.) 8r!a be a mondatokba a levő vagy a val( alakot!
Az asztalon _ _ _ _ _ pohár műanyagból van.
A szomszé! városból _ _ _ _ _ barátom meglátogatott.
Anton az "zlet el.tt _ _ _ _ _ megállóhoz sietett.
A falon _ _ _ _ _ képet nézem.
Az intézet egyik fela!ata a k"lföl!i !iákok egyetemre _ _ _ _ _ el.kész$tése.
137
5ont pontérték i!.pont
pontoz pontos pontatlan pontszám középpont
ponthatár központ
pontozás pontosság pontren!szer tet.pont
pontverseny végpont
/ijav$tottam a !olgozatban _ _ _ _ _ hibákat.
A fémek műanyaggal _ _ _ _ _ helyettes$tése olcsóbbá teszi a termelést.
2-2.) Transz&ormál!a a mondat=árokat levő vagy val( igenevet tartalmaz(
egyszer2 mondatokká!
A rha a szekrényben van. A rhát fogom felvenni.
__________________________________________________________________.
A v$z forrásban van. A v$z sz"kséges a k$sérlethez.
__________________________________________________________________.
A lámpa az ágy fölött van. A lámpa nem világ$t.
__________________________________________________________________.
A r!ak acélból vannak. A r!akat a műhelybe száll$tják.
__________________________________________________________________.
A szótár a barátomtól van. A szótárt gyakran használom.
__________________________________________________________________.
A szék a másik szobából van. Ali le"lt a székre.
__________________________________________________________________.
2-3.) 0lkosson igeneves szerkezeteket a mondatokb(l! 0z igeneves szerkeze7
teket 'elyezze 9! mondatokba!
A bútorok a teremben vannak. __________________________________________.
___________________________________________________________________.
Az atóbsz mozgásban van. __HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
A v$z a pohárban van. ________HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
138
A vonalzó a barátomnál van. A vonalzót kérem.
" ba%átomnál levő vonalzót ké%em#
Az ató az út szélén van.
az &t szélén levő autó
" so-ő% az &t szélén levő autót 'avít'a#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
A szerszám fémb.l van. ______HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
A térkép a másik teremb.l van. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
A fésű műanyagból van. ______HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
2-4.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő igenevet!
A nagy sebességgel _ _ _ _ _ ató az ép"let elé érkezik. beszélget.
A 9zege!röl _ _ _ _ _ vonat késik. ép"l.
A szomszé!jával _ _ _ _ _ !iákot nem ismerem. hala!ó
#rika a parkban _ _ _ _ _ lányokat keresi. kész"l.
A vizsgára _ _ _ _ _ !iákoknak kevés szaba! i!ej"k van. siet.
A %agyarországra _ _ _ _ _ tristák megnézik a Aalatont is. sétáló
A megállóhoz _ _ _ _ _ fiú nem fogja elérni a villamost. érkez.
A h$! mellett _ _ _ _ _ ház t$zemeletes lesz. látogató
2-".) 8r!a be az igeneveket a mondatokba!
:e zavarjk a szobában _ _ _ _ _ gyerekeket@ ,alszik-
4elszállok a Cellérthegyre _ _ _ _ _ atóbszra. ,megy-
:agyon várjk a szomszé! városból _ _ _ _ _ ismer.seinket. ,jön-
(e sem ismere! a kávét _ _ _ _ _ lányt& ,iszik-
A csomagokat _ _ _ _ _ emberek a postára mennek. ,visz-
Az ágyon_ _ _ _ _ fiú beteg. ,fekszik-
A csoporttársammal egy"tt _ _ _ _ _ fiút nem ismerem. ,eszik-
139
2-#.)3zerkesszen 9! mondatokat a megadott mondatokb(l a krdsek
segítsgvel!
A !iák könyvet olvas. /i tanl a másik csoportban&
___________________________________________________________________.
A mnkások a házat ép$tik. /ikkel beszélget a mérnök&
___________________________________________________________________.
Az orvos a beteget vizsgálja. /it keres a n.vér&
___________________________________________________________________.
A fiúk a telev$ziót nézik. /ik laknak a másik szobában&
___________________________________________________________________.
A lány rhát vásárol. /ivel találkoztál az árházban&
___________________________________________________________________.
2-).) *elyettesítse az alá'9zott sz(t egy másik sz(val a krds segítsgvel!

A 9zege!r.l érkez. vonat t$z percet késik. ,%ikor&-
__________________________________________________________________.
:ézem a lab!ával játszó gyerekeket. ,0ol&-
__________________________________________________________________.
4ernan!o hallgatja a spanyoll beszél. barátját. ,%ir.l&-
140
A fiú a rajzot kész$ti.
/it h$vnak telefonhoz&
" %a'zot készítő -i&t !ív'ák a tele-on!oz#
A nyelvtant magyarázó tanár lassan beszél. ,0ogyan&-
" világosan magya%ázó tanár lassan beszél.
__________________________________________________________________.
A szorgalmasan tanló !iákokat meg!icsérték. ,%it-
__________________________________________________________________.
Anna felszállt a négy órakor in!ló vonatra. ,0ová&-
__________________________________________________________________.
:agyon várom az otthonról érkez. levelet. ,/it.l&-
__________________________________________________________________.
A jól szórakozó !iákokRR órakor mentek haza. ,0ol&-
__________________________________________________________________.
Az iro!ába siet. titkárn. nem visz semmit magával. ,/ihez&-
__________________________________________________________________.
2-+.) *asznál!a &őnvknt az igenevet!
4igyelj"k az tcán siet. embereket.
__________________________________________________________________.
A mérnök megmtatott min!ent a gyárba látogató !iákoknak.
__________________________________________________________________.
A hallgatók beszélgettek az el.a!ó t!óssal .
__________________________________________________________________.
A filmet néz. gyerekek jól szórakoznak a moziban.
__________________________________________________________________.
A nagy zaj zavarja a pihen. lányokat .
__________________________________________________________________.
A tanár seg$t a gyengén tanló !iákoknak .
__________________________________________________________________.
A kés.n érkez. hallgatók nem mehetnek be a terembe.
__________________________________________________________________.
141
%in!enki nézi sportoló !iákot.
%in!enki nézi a s(o%tolókat#
/orszerű könyvtár várja az olvasó !iákokat.
__________________________________________________________________.
2--.) 0lakítsa át a mondatokat! *asznál!on A'at(, 7'ető k=zős igeneveket!
A nyelvt!ást jól lehet hasznos$tani.
__________________________________________________________________.
Azt a matematikai tételt egyszerűen be lehet bizony$tani.
__________________________________________________________________.
A mesterséges égitesteket a 4öl!r.l meg lehet figyelni.
__________________________________________________________________.
A tanár magyarázatát jól lehet érteni.
__________________________________________________________________.
A kirakatban szép rhákat lehet látni.
__________________________________________________________________.
A szám$tást könnyen elvégezhetj"k.
__________________________________________________________________.
Az "zletben szép gy"mölcsöt kaphatnk.
__________________________________________________________________.
A tervet rövi! i!. alatt megvalós$thatjk.
__________________________________________________________________.
A képen egy magas ép"letet láthatnk.
__________________________________________________________________.
3//.) Transz&ormál!a a mondatokat A'at(, 7'ető k=zős igeneves szerkezetek
&el'asználásával egyszer2 mondatokká!
142
A mnkát öt órára be lehet fejezni.
" munka öt ó%á%a be-e'ez!ető#
A villamos energiát könnyen lehet száll$tani. A villamos energiára egyre nagyobb
sz"kség"nk van.
" könnyen szállít!ató villamos ene%giá%a egy%e nagyobb sz,kség,nk van#
A v$zb.l hi!rogént lehet el.áll$tani. A hi!rogént a k$sérletnél használják fel.
__________________________________________________________________.
A szélenergiát nehezen lehet hasznos$tani. A ktatók foglalkoznak a szélenergia
felhasználásával.
__________________________________________________________________.
%ikroszkóppal a baktérimokat meg lehet figyelni. A baktérimok betegségeket
okozhatnak.
__________________________________________________________________.
Az alm$nimot könnyen lehet alak$tani Az alm$nimot sokféle célra használják.
__________________________________________________________________.
Az a!atokat táblázaton találhatjk. Az a!atok a gép teljes$tményét mtatják.
__________________________________________________________________.
A tervet jól megvalós$thatjk. A tervr.l beszélget"nk.
__________________________________________________________________.
Be&e!ezett mellknvi igenv
3/1.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő igenevet!
A tegnap _ _ _ _ _ levelet a testvérem $rta. befejez.!ött
A t$z perce _ _ _ _ _ műsorban mongol !iákok is szerepeltek. elromlott
A két nappal ezel.tt _ _ _ _ _ ven!égemet kórházba száll$tották. felgyorslt
A szer!án _ _ _ _ _ konferencián el.a!ást tartott egy olasz t!ós. kez!.!ött
Az évmilliár!okkal ezel.tt _ _ _ _ _ napren!szer ma is változik. érkezett
A RPP kmSóra sebességre _ _ _ _ _ ató nehezen t!ott fékezni. kialaklt
143
Az _ _ _ _ _ gépet a szerel. megjav$totta. megbetege!ett
3/2.) Transz&ormál!a a mondat7=árokat először összetett mondatokká$ az%tán
igeneves szerkezeteket tartalmaz( egyszer2 mondatokká!
A kiáll$táson ér!ekes képeket láttnk. A képekr.l beszélgett"nk.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
#lolvastk a könyvet. A könyv ér!ekes volt.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
Az árházban új f"r!.rhát vásároltam. A f"r!.rhát viszem a kirán!lásra.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
A t!ományokban nagy ere!ményeket értek el. Az ere!mények korszakalkotóak.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
A táblára fel$rtam egy képletet. #lena nem értette a képletet.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%eg$rtam a levelet. A levél fontos volt.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
A gépet a múlt héten megjav$tották. A gép újból elromlott.
___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
A múzemot a múlt száza!ban alap$tották. A múzemot meglátogattk.
___________________________________________________________________.
144
A laboratórimot jól felszerelték. A laboratórimban ér!ekes k$sérletek folynak.
" labo%ató%iumban, amelyet 'ól -elsze%eltek, é%dekes kísé%letek -olynak#
" 'ól -elsze%elt labo%ató%iumban é%dekes kísé%letek -olynak#
___________________________________________________________________.
3/3.) 8r!a be a mondatokba a megadott igk be&e!ezett mellknvi igenvi
alak!át!
(kidolgoz, magyaráz, meg%ív, megvizsgál, rendez, szerkeszt, tart)
A vegyész által _ _ _ _ _ anyag vasat tartalmaz.
A mérnökök a f.mérnök által _ _ _ _ _ tervr.l vitatkoztak.
A !iák által _ _ _ _ _ háromszög !erékszögű.
A t!ós által _ _ _ _ _ el.a!ás a legújabb ktatásokkal foglalkozott.
A tanár által _ _ _ _ _ jelenségr.l még nem hallottam.
Az egyetem _ _ _ _ _ kirán!láson mi is részt vett"nk.
Az intézet által _ _ _ _ _ professzor el.a!ása még tart.
3/4.) 1elel!en a krdsekre! 0 &eleletben 'asznál!a a megadott mondatokb(l
alkotott igeneves szerkezeteket!


A !iák rajzot kész$tett. %ilyen rajzot keresett a tanár&
___________________________________________________________________.
A !iákok műsort ren!eztek& %ilyen műsorra jöttek ven!égek&
___________________________________________________________________.
A professzor ismertette az elméletet. %ilyen elméletr.l beszéltek a rá!ióban&
___________________________________________________________________.
A tanárn. kijelölte a fela!atot. %ilyen fela!atot végzett el a csoportnk&
___________________________________________________________________.
A v$rsok fert.zést okoznak. %ilyen fert.zés terje! könnyen&
___________________________________________________________________.
5éter megmagyarázta a jelenséget. %ilyen jelenségr.l beszélgett"nk&
___________________________________________________________________.
145
A szerel.k megjav$tották a gépeket.
%ilyen gépeket száll$tottak el&
" sze%elők által meg'avított gé(eket szállították el#
3/".) 3zerkesszen igeneves szerkezeteket tartalmaz( egyszer2 mondatot a
megadott szavakb(l! :0 nvelők nin6senek megadva).
nagy' út ' elkész"l' nemrég' van' forgalom
___________________________________________________________________.
anyag' megvizsgál' laboratórim' összetétel' megállap$t
___________________________________________________________________.
villamos' leszáll' tas' között' észrevesz ,én-' barát ,én-
___________________________________________________________________.
mnkások' ház' által' új' ny$lik' mozi' ép$t
___________________________________________________________________.
barátom' kész$t' jegyzet' tanl ,én-' vizsga' év' vég' által
___________________________________________________________________.
9zent?Cyörgyi Albert' ;?vitamin' mennyiség' nagy' talál' paprika' felfe!ez' által
___________________________________________________________________.
3/#.) 0lakítsa át a mondatokat! *asznál!on be&e!ezett mellknvi igenevet!
A tervet mó!os$tották. _________________________________________________.
A kertet elhanyagolták._________________________________________________.
Az új tételt elfoga!ták. _________________________________________________.
Azt az elméletet bebizony$tották. _________________________________________.
/önyvtárnkat jól felszerelték. ___________________________________________.
A háromszög ol!alait ,meg-a!ták. ________________________________________.
#zeket a hiányzásokat igazolták. ________________________________________.
146
(!omány' volt els.' által' tanlmányoz' szén!io8i!' gáz
" tudomány által tanulmányozott első gáz a széndio?id volt#
#zt a tételt bebizony$tották.
)z a tétel bebizonyított#
A jó mnkafeltételeket biztos$tották.
_______________________________________.
3/).) 0lkosson mondat7=árokat! *asznál!a az ige alanyi ragozás m9lt idő
egyes szám 3. szemly2 s be&e!ezett mellknvi igenvi alak!át!
5éter elrontott egy fela!atot.
___________________________________________________________________.
A titkárn. k"l!ött egy fa8?ot
___________________________________________________________________.
A barátom elmagyarázott egy szabályt.
___________________________________________________________________.
(egnap An!rás látott egy ér!ekes filmet.
___________________________________________________________________.
A szobatársam elvesz$tett egy táskát.
___________________________________________________________________.
A pincér hozott egy pohár sört.
___________________________________________________________________.
A szerel. kicserélt egy alkatrészt.
___________________________________________________________________.
A !iák megol!ott egy pél!át.
___________________________________________________________________.
Beáll( mellknvi igenv
147
7ános egy h.mér.t keresett.
" ke%esett !őmé%őt a szek%ényben találta meg#
A szerel. megjav$tott egy fénymásoló gépet.
" meg'avított -énymásoló gé(et a titká%ság !asznál'a#
3/+.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő ige beáll( mellknvi
igenvi alak!át!
A _ _ _ _ _ anyag rezet tartalmaz. alkalmaz
Az ár a pénztárnál H H H H H . átalak$t
Az _ _ _ _ _ ép"letb.l elszáll$tották a bútorokat. felemel
A _ _ _ _ _ kér!ésekkel foglalkoztnk. felhasznál
A _ _ _ _ _ súly FPP kg. fizet
Az * értéke _ _ _ _ _. kiszám$t
Az _ _ _ _ _ mó!szer megkönny$ti a fela!at elvégzését. megol!
A _ _ _ _ _ anyag nem veszélyes. . megvizsgál
3/-.) *elyettesítse a kell F &őnvi igenvi szerkezetet beáll( mellknvi
igenvvel! >nnek meg&elelően alakítsa át a mondatokat!
A szám$tást ellen.rizni kell _____________________________________________.
A szennyez.!ést el kell távol$tani a folya!ékból. ____________________________.
%in!en közleke!ési szabály betartan!ó.___________________________________.
#zt a pél!át meg kell ol!ani. ____________________________________________.
Az tolsó két leckét meg kell tanlni. _____________________________________.
A h.mérsékletet naponta meg kell mérni. __________________________________.
Azt a mnkát még ma be kell fejezni.______________________________________.
%i a teen!. ilyen esetben& _____________________________________________.
A számlát ki kell fizetni. ________________________________________________.
31/.) 0lakítsa át a mondat=árokat először összetett mondatokká$ az%tán beáll(
mellknvi igenevet tartalmaz( egyszer2 mondatokká!
148
#zt az anyagot meg kell vizsgálni.
)z az anyag megvizsgálandó#
A gépet meg kell jav$tani. A gépet a műhelybe vitték.
" gé(et, amelyet meg kell 'avítani, a m>!elybe vitték#
" meg'avítandó gé(et a m>!elybe vitték#
Az árt el kell száll$tani. Az árt teheratóra teszik.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
A hibát ki kell jav$tani. A hibát én követtem el.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
A rajzot be kell fejezni. A rajzot holnap fogom o!aa!ni a tanárnak.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
(ervet mó!os$tani kell. A tervr.l beszélgett"nk.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
A fela!atot el kell végezni. A barátom seg$t a fela!at megol!ásában.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
A műanyagot fel kell használni. A műanyagból k"lönböz. használati tárgyak
kész"lnek.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
Az új elméletet be kell bizony$tani. A !iákok az elméletr.l vitatkoznak.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
*atároz(i igenv
149
311.) Transz&ormál!a a mondat7=árokat 'atároz(i igeneves szerkezet2
egyszer2 mondatokká!
A gyerekek ftottak. Lgy érkeztek a megállóhoz.
__________________________________________________________________.
2stván mosolygott. Lgy foga!ta a barátját.
__________________________________________________________________.
A vonaton /elenföl!ig álltnk. Lgy taztnk.
__________________________________________________________________.
A !iákok siettek. Lgy in!ltak az étterembe.
__________________________________________________________________.
A teát hűtötték. Lgy sokkal jobban szeretem.
__________________________________________________________________.
A gy"mölcsöt fagyasztják. Lgy tartós$tható.
__________________________________________________________________.
312.) *asznál!on az összetett mondatok 'elyett először 'atároz(i igeneves
szerkezet2$ az%tán ás, s k=zős &őnevet tartalmaz( egyszer2 mondatokat!
%itán A!apestre érkeztem' találkoztam a barátommal.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
150
A !iákok felállnak. Lgy "!vözlik a terembe lép. tanárt.
" diákok -elállva ,dvözlik a te%embe lé(ő taná%t#
%itán a házat felép$tették' a mnkások máshova mentek !olgozni.
" !ázat -elé(ítve a munkások más!ova mentek dolgozni#
" !áz -elé(ítése után a munkások más!ova mentek dolgozni#
%itán ren!et rakott a szobájában' 7úlia elment a barátn.jéhez.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%itán felszálltam a bszra' eszembe jtott' hogy otthon felejtettem a bérletemet.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%iközben a levelet olvastam' a sz"leimre gon!oltam.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%iközben a villamoson tazott' 7ános újságot olvasott.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%iközben az el.a!ást hallgatják' a !iákok jegyzeteket kész$tenek.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%iközben a műsort néztem' az elmúlt évre gon!oltam.
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.
313.) 0lakítsa át az igeneves szerkezet2 mondatokat összetett mondatokká!
A vizet meleg$tve g.z keletkezik.
__________________________________________________________________.
Az tcán sétálva (amás találkozott a barátjával.
__________________________________________________________________.
A tanlást befejezve a fiúk focizni mentek.
151
A leveg. összetételét vizsgálva sok szennyez.anyagot találnk benne.
" levegő összetételét vizsgál'uk# @ok szennyezőanyagot találunk benne#
__________________________________________________________________.
%egérkezve a kollégimba %ária szobájába ment.
__________________________________________________________________.
%egbeszélve a fela!atokat !olgozni kez!t"nk.
__________________________________________________________________.
#lolvasva a levelet megt!tam a legújabb otthoni h$reket.
__________________________________________________________________.
#lhagyva a 4öl! légkörét az űrhajós a súlytalanság állapotába jt.
__________________________________________________________________.
314.) 1e!ezze be a mondatokat!
%itán megbeszélt"k a programot' _______________________________________.
%itán a sof.r megjav$totta a kocsit' ______________________________________.
%itán a vonat elin!lt' ________________________________________________.
%itán megtaláltam a tollat' ____________________________________________.
%iközben a megol!ásról vitatkoztnk' ____________________________________.
%iközben a tanár magyaráz' ____________________________________________.
%iközben az atóbszra vártam' ________________________________________.
%iközben a pél!a megol!ásán gon!olkoztnk' _____________________________.
31".) >gszítse ki a mondatokat a meg&elelő ige 'atároz(i igenvi alak!ával!
A folya!ék _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _ . beren!ez
A szobátok _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _ . bezár
A műanyag _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _ . elintéz
A tanterem ablakai _ _ _ _ _ vannak. kijav$t
A v$z _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _ . lehűt
Az alma _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _ . megfagy
A múlt héten $rt !olgozatok _ _ _ _ _ vannak _ _ _ _ _ . megolva!
Az új el.a!óterem _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _ . nyit
152
/érése! _ _ _ _ _ van _ _ _ _ _. megmos

31#). Tagad!a a 31". gyakorlat mondatait!
31).) 0lakítsa át a 31". gyakorlat mondatait! 0 van, vannak 'elyett 'asznál!a a
lesz, lesznek, volt, voltak alakokat!
0z egyszer2 mondat
0 mondatrszek
31+.) .rdsek ala=!án elemezze a mondatokat!

153
A folya!ék le van hűtve.
" -olyadék nin$s le!>tve#
lesz
A folya!ék le van hűtve.
volt
A !iákok tegnap meghallgatták a professzor ér!ekes el.a!ását.
+it állítunk,
meg!allgatták állítmány
$ik %allgatták meg,
a diákok alany
+it %allgattak meg a diákok,
az előadást tá%gy
+ilyen el"adást %allgattak meg a diákok,
é%dekes előadást 'elző
$inek az érdekes el"adását %allgatták meg a diákok,
a (%o-esszo% é%dekes előadását 'elző
+ikor %allgatták meg a diákok a #ro(esszor érdekes el"adását,
tegna( !atá%ozó
A v$z vegy"let.
A szobaszámom hszonhat.
A folya!ék az "vegben van.
A barátom a megálló felé in!l.
A tan$tás korán kez!.!ik.
A mérnök elkész$tette az új ép"let tervrajzát.
Az intézet hallgatói megnézték a kiáll$tást.
31-). .szítse el a 31+. gyakorlat mondatainak szerkezeti vázlatát!
32/). >gszítse ki a mondatokat állítmánnyal!
A mérnök jó _ _ _ _ _ D
154
A !iákok tegnap meghallgatták a professzor ér!ekes el.a!ását.
" C 0
1
4 4
A!apest %agyarország _ _ _ _ _ .
A rhák a szekrényben _ _ _ _ _ .
Az intézetnek több ép"let _ _ _ _ _ .
#z a ház nemrégen _ _ _ _ _ .
A bejárat el.tt egy kék ató _ _ _ _ _ .
A csoport jó ere!ményt _ _ _ _ _ .
:ail egy török ? magyar szótárt _ _ _ _ _ .

321). >gszítse ki a mondatokat alannyal!
_ _ _ _ _ ér!ekes t!omány.
_ _ _ _ _ nagyon szép.
_ _ _ _ _ orvos lesz.
_ _ _ _ találkozott több régi barátjával.
5éter _ _ _ _ _ nem volt jó.
_ _ _ _ _ is megol!játok ezt a pél!át.
Az intézet _ _ _ _ _ bejött az órára.
_ _ _ _ _ fontos k$sérleteket folytatnak.
322.) Bővítse a mondatokat a krdsek ala=!án!
A lányok megnézték _ _ _ _ _ . ,%it&-
6ásároltam egy szép _ _ _ _ _ .,%it&-
_ _ _ _ _ megh$vta magyar barátja. ,/it&-
A történelemórát a _ _ _ _ _ tartjk. ,0ol&-
Tszsa _ _ _ _ _ tette a szem"vegét. ,0ova&-
A barátom _ _ _ _ _ érkezett. ,0onnan&-
_ _ _ _ _ sz$nházba megy"nk. ,%ikor&-
_ _ _ _ _ óta fáj a fejem. ,%ióta&-
A t!ós _ _ _ _ _ foglalkozik. ,%ivel&-
A matematika elég _ _ _ _ _ tantárgy. ,%ilyen&-
_ _ _ _ _ lecke nem könnyű. ,%elyik&-
#rika _ _ _ _ _ virágot kapott a sz"letésnapjára. ,%ennyi&-
A húgom _ _ _ _ _ osztályba jár. ,0ánya!ik&-
_ _ _ _ _ atója elromlott. ,/inek a U&-
155
323.) .rdsek segítsgvel bővítse a mondatokat!
A közgaz!ász szakember.
A tantárgy nehéz.
Az ató elin!l.
A rep"l.gép leszáll.
A !iákok várnak.
A gyerek evett.
324.) 0lkosson mondatokat a megadott szavakb(l! :0 nvelők nin6senek
megadva.)
alanyi %ész állítmányi %ész

156
A lány $r.
+ilyen lány ír,
A -%an$ia lány $r.
+it ír a (rancia lány,
A francia lány levelet $r.
+ilyen levelet ír a (rancia lány,
A francia lány !ossz& levelet $r.
$inek ír a (rancia lány %osszú levelet,
A francia lány a ba%át'ának $r hosszú levelet.
+ikor ír a (rancia lány %osszú levelet a barát&ának,
A francia lány este $r hosszú levelet a barátjának.
gyakran' hallgatók' látogat' által' intézet' föl!szint' ép"let' van
könyvtár
" !allgatók által gyak%an látogatott könyvtá% az intézet é(,letének a
-öldszint'én#
van#
!iákok' kész"l. vizsga két' tan$tás' hét' tolsó' sok' tanl
múlt' barátom' megbetege!ik' hét még' meggyógyl' nem
lát' tegnap' film tetszik' !iákok' nagyon
9zege!' atóbsz' érkezik' fel.l tán' el.tt' megáll' nyolc óra' pálya!var
ép$t' ház' mnkások ez' befejez' mnka' nem' hónap
emberek' atók' kiszáll' in!l' felé tér
vásárol' tavaly' szám$tógép ker"l' sok' nagyon' nem
csoport' ez' hallgató tanl' középkori' történelem' magyar
mnkaa!ók' mnkások' és' tárgyalások' vezet' nem' ere!mény
nyelv' bármilyen' i!egen' megtanlás igényel' fára!ság' sok' kitartás' és
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
32".) .rdsek ala=!án 'angs9lyozza a mondatrszeket!
#ste *va telefonál a barátn.jének.
A vonat két órakor in!l a /eleti pálya!varról.
6era tejért ment az "zletbe.
157
A !iákok tegnap megnéztek egy magyar filmet.
$ik néztek meg tegna# egy magyar (ilmet,
" diákok néztek meg tegnap egy magyar filmet.
+it néztek meg a diákok tegna#,
)gy -ilmet néztek meg a !iákok tegnap.
+ilyen (ilmet néztek meg a diákok tegna#,
)gy magya% filmet néztek meg a !iákok tegnap.
+ikor néztek meg a diákok egy magyar (ilmet,
0egna( néztek meg a !iákok egy magyar filmet.
A barátom elhozta a kért könyvet.
A fiúk sietve mentek az tcán.
A városokban a f"st megváltoztatja a leveg. összetételét.
:yáron %agyarországon kevés az es..
32#.) .szítse el a 32". gyakorlat mondatainak szerkezeti vázlatát!
0 !elző
0 !elzői mellkmondat
32).) >gszítse ki a mondatokat !elzővel!
A _ _ _ _ _ és a _ _ _ _ _ !iákok ftballmérk.zést játszottak.
7ános a _ _ _ _ _ !iák a csoportnkban.
A _ _ _ _ _ f"zetemben már nincs _ _ _ _ _ lap.
A _ _ _ _ _ sport _ _ _ _ _ hatással van az egészség"nkre.
A _ _ _ _ _ kirán!lás nagyon _ _ _ _ _ volt.
%i a _ _ _ _ _ fela!atokat is végre t!jk hajtani.
32+.) 1elel!en a krdsekre!
158
A !iákok tegnap megnéztek egy magyar filmet.

" C
1 0
4

0ány könyvet hozott Cábor a könyvtárból&
__________________________________________________________________.
0ány fényképet kész$tettél a kirán!láson&
__________________________________________________________________.
%ennyi i!. alatt t!jk megtanlni azt a leckét&
__________________________________________________________________.
%ennyi i!.t kell for!$tani annak a mnkának az elvégzésére&
__________________________________________________________________.
0ánya!ik emeleten van a szobá!&
__________________________________________________________________.
0ánya!ik órára jött 9amanta a tanterembe&
__________________________________________________________________.
32-.) 8r!a be a mondatokba a meg&elelő m%tat( nvmási !elzőt!
_ _ _ _ _ megol!ásra én is gon!oltam.
_ _ _ _ _ a pénzb.l veszek egy telefont.
_ _ _ _ _ gon!olattal most nem foglalkozom.
)k is megnézték _ _ _ _ _ kiáll$tást.
_ _ _ _ _ a ktatásokra nagy sz"kség van.
_ _ _ _ _ a kér!ésekr.l már elmon!tam a véleményemet.
_ _ _ _ _ !olgozatokat már kijav$tották.
33/.) >gszítse ki a mondatokat birtokos !elzővel!
/ölcsönkértem _ _ _ _ _ ,a- szótárát.
159
/ároly _ _ _ _ _ házban lakik.
/ároly abban a házban lakik.
:em t!tam felelni _ _ _ _ _ ,a- kér!éseire.
A parkban áll_ _ _ _ _ ,a- szobra.
Anna _ _ _ _ _ ,a- levelét olvassa.
_ _ _ _ _ ,a- hallgatói sok rajzot kész$tenek.
Az órán beszélget"nk _ _ _ _ _ ,a- városairól.
331.) 8r!a be a meg&elelő rám%tat(sz(t s kötősz(t a mondatokba!
A barátn.m _ _ _ _ _ plóvert vett' _ _ _ _ _ én.
_ _ _ _ _ filmet akarnk megnézni' _ _ _ _ _ min!enkinek fog tetszeni.
_ _ _ _ _ pél!ákat kapnk' _ _ _ _ _ gyengébb !iákok is meg t!nak ol!ani.
A !iákok az intézetben !olgozatokat _ _ _ _ _ kész$tenek' _ _ _ _ _ az egyetemen.
_ _ _ _ _ hibát követ"nk el' _ _ _ _ _ nem lett volna szaba!.
_ _ _ _ _ mó!szereket alkalmaznk' _ _ _ _ _ egyszerűs$tik a megol!ást.
332.) 1elel!en a krdsekre !elzői mellkmondatokkal! 0 &eleletekben 'asznál!a
a megadott mondatokat!

0ány szál virágot kapott #rika& #rika húsz éves volt.
___________________________________________________________________.
0ány könyvet vásároltál& An!rea három könyvet vásárolt.
___________________________________________________________________.
0ány pél!át kapnk házi fela!atnak& A másik csoport négy pél!át kap.
___________________________________________________________________.
%ennyi szaba! i!.! van& 7!itnak kevés szaba! i!eje van.
___________________________________________________________________.
%ennyi seg$tséget kaptál a baráto!tól& 9ok seg$tségre volt sz"ksége!.
160
0ány hiányzó van ma a csoportban& (egnap három hiányzó volt.
*a annyi !iányzó van a $so(o%tban, amennyi tegna( volt#
___________________________________________________________________.
333.) Transz&ormál!a összetett mondatokká az egyszer2 mondatokat!
Az a !iák nem $rta meg a házi fela!atot. Az a !iák tegnap hiányzott.
___________________________________________________________________.
>olan!o azzal a vonattal akar tazni. Az a vonat három órakor in!l.
___________________________________________________________________.
7ános abban a házban lakik. Az a ház az egyetem ép"lete mellett van.
___________________________________________________________________D
Attól barátomtól kaptam levelet. Azt a barátomat még nem ismere!.
___________________________________________________________________.
A mnkás azon a gépen !olgozik. Azt a gépet nemrégen helyezték "zembe.
___________________________________________________________________.
Arról a műszerr.l tanltnk. Azt a műszert az elektromos fesz"ltség mérésére
használják.
___________________________________________________________________.
Azokat az atókat nézz"k. Azok az atók az árház el.tt állnak.
___________________________________________________________________.
Azokkal a kér!ésekkel foglalkoznk. Azokról a kér!ésekr.l az órán is szó volt.
___________________________________________________________________.
334.) .rdezzen a birtokos !elzőre! 1elel!en a krdsre birtokos !elzői mellk7
mondattal!
161
Antonio is meg akarja nézni azt a filmet. Arról a filmr.l beszélgett"nk.
"ntonio is meg aka%'a nézni azt a -ilmet, amelyik%ől beszélgett,nk#
%ária vizsgája jól siker"lt.
/inek a vizsgá'a sike%,lt 'ól+
"nnak a vizsgá'a sike%,lt 'ól, aki sokat tanult#
A ktató mnkája nagyon fontos. ________________________________________.
___________________________________________________________________.
A barátom könyve elveszett. ____________________________________________.
___________________________________________________________________.
A t!ós el.a!ását sokan meghallgatták. __________________________________.
___________________________________________________________________.
A tanárnk cikkét olvastam az újságban. __________________________________.
___________________________________________________________________.
4ernan!o szótárát fogom kölcsönkérni. .___________________________________.
___________________________________________________________________.
(e a baráto! atóját használo!& ________________________________________.
___________________________________________________________________.
A lányok szobájában min!ig ren! van. ____________________________________.
___________________________________________________________________.
A tanárn. a !iákok !olgozatairól beszélt. __________________________________.
___________________________________________________________________.
?ellrendelt összetett mondatok
33".) 0lkosson ka=6solatos mondatot a megadott egyszer2 mondat s kötősz(
&el'asználásával!

>eggel felébre!tem. ,és-
___________________________________________________________________D
6isszajött"nk a kollégimba. ,és-
___________________________________________________________________D
162
A fizikát megtanltam. ,is-
" -izikát megtanultam, a matematika(éldákat is megoldottam#
*va levelet $rt. ,pe!ig-
3va levelet í%t, "nna (edig könyvet olvasott#
A barátom jól úszik. ,meg-
___________________________________________________________________D
A !iákok vasárnap kirán!lnak. ,szintén-
___________________________________________________________________D
Anna orvos lesz. ,pe!ig-
___________________________________________________________________D
(amás is részt vesz a versenyen. ,is-
___________________________________________________________________D
An!rea sem megy a kirán!lásra. ,sem-
___________________________________________________________________D
A professzor nemcsak az egyetemen tart el.a!ásokat. ,hanem V is-
___________________________________________________________________D
33#. .a=6sol!a össze ellenttes kötősz(val a mondat=árokat!
(de azonban %anem mégsem #edig ennek ellenére, mégis)
*va vizsgája jól siker"lt. /eveset tanlt.
___________________________________________________________________.
#l akartam menni hozzátok. %egérkezett a barátom.
___________________________________________________________________.
9okszor szóltam Cyörgynek. :em jött el az el.a!ásra.
___________________________________________________________________.
163
%egkaptam a csomagot. :em volt benne levél.
*egka(tam a $somagot, de nem volt benne levél#
A ktató az elektromossággal foglalkozik. A föl!mágnességet tanlmányozza.
" kutató nem az elekt%omossággal -oglalkozik, !anem a -öldmágnességet
tanulmányozza#
Az el.a!ó kér!ezett valamit 7ánostól. 7ános nem értette.
___________________________________________________________________.
A barátom figyelmeztetett. #lkövettem a hibát.
___________________________________________________________________.
9án!or korán kez!ett !olgozni. :em fejezte be a mnkáját.
___________________________________________________________________.
7ános a matematikát jól érti. A fizikát nem t!ja.
___________________________________________________________________.
/evés pénzem van. A !rágább cip.t fogom megvenni.
___________________________________________________________________.
33).) 8r!a be a vagy, vagy 4 vagy, akár, akár 4 akár választ(kötősz(t a
mondatokba!
%egnézz"k azt a filmet' _ _ _ _ _ itthon mara!nk&
_ _ _ _ _ holnap látogatlak meg' _ _ _ _ _ csak a jöv. héten megyek el hozzá!.
_ _ _ _ _ meleg van' _ _ _ _ _ hi!eg' %artin nem vesz kabátot.
_ _ _ _ _ egyetemre megy"nk' _ _ _ _ _ f.iskolán fognk tanlni' sok mnkánk lesz
jöv.re.
%atematika?szakkörre jársz' _ _ _ _ _ szám$tástechnikára iratkoztál&
6asárnap _ _ _ _ _ kirán!lnk' _ _ _ _ _ szo!ába megy"nk.
33+.) 1e!ezze be a mondatokat a megadott kötősz( &el'asználásával!
%ária beteg' tehát ____________________________________________________.
:em jól értettem az el.a!ást' ezért_______________________________________.
Az egyetemen még nem fejez.!tek be a vizsgák' $gy ________________________.
#lromlott az atóm' ennek következtében _________________________________.
Az iparnak egyre több energiára van sz"ksége' tehát ________________________.
164
Toltán jó mó!szert alkalmazott' tehát
Toltán jó mó!szert alkalmazott' tehát könnyen meg tudta oldani a -eladatot#
:agyon fáztam' ezért__________________________________________________.
A testvérem váratlanl megérkezett' $gy ___________________________________.
33-.) @álassza ki s ír!a be a mondatokba a meg&elelő magyaráz( kötősz(t!

A !iákok éhesek' _ _ _ _ _ reggel óta nem ettek semmit. azaz
9zilvia nem találkozott a barátjával' ' _ _ _ _ _ egy órát késett. hiszen
%irjam nagyon ör"lt a magyar ösztön!$jnak' ' _ _ _ _ _ másképp nem
t!ott volna továbbtanlni. illetve
/evés pénzem van' _ _ _ _ _ az ösztön!$jam már elfogyott. t!niillik
A tánc este kilenckor kez!.!ött' _ _ _ _ _ pontosabban fél t$zkor. gyanis
:e félj' _ _ _ _ _ lesz nehéz a vizsga@ úgyis
:e félj' _ _ _ _ _ jól fogsz vizsgázni. úgysem
34/.) @álassza ki a meg&elelő kötősz(t$ s ír!a be a mondatokba!
5éter kés.n fek"!t le' _ _ _ _ _ korán t!ott felkelni.
(szintén, mégis, te%át)
Az i!én sok es. esett' _ _ _ _ _ a Ena vizének szintje emelke!ett.
(de, vagy, ennek k!vetkeztében)
Anna nem t!ta a pontos i!.t' _ _ _ _ _ nem volt órája.
(ugyanis, így, és)
7úlia jól érezte magát a kirán!láson' _ _ _ _ _ nem akart elmenni.
(és, #edig, te%át)
*n _ _ _ _ _ voltam a sz$nházban' a barátn.m _ _ _ _ _ volt.
(vagy ) vagy, nem ) %anem, sem ) sem)
_ _ _ _ _ vasárnap reggel taznk el' _ _ _ _ _ már szombaton elin!lnk.
(egyrészt ) másrészt, is ) is, vagy ) vagy)
165
341.) >gszítse ki a mondatokat!
_____________________________________' és az óra elkez!.!ött.
_____________________________________' a barátom is azzal foglalkozik.
_____________________________________' !e mi ott lesz"nk.
_____________________________________' azonban nem t!tam elmenni.
_____________________________________' vagy pihenni fogok.
_____________________________________' tehát a v$zben les"llye!.
_____________________________________' ezért kés.bb fognk elin!lni.
_____________________________________' gyanis sok !olga volt.
_____________________________________' hiszen napok óta beteg.
342.) 1e!ezze be a mondatokat!
A t!ós megtartja az el.a!ását' !e_____________________________________.
' és _____________________________________.
' vagy ___________________________________.
' tehát ___________________________________.
' gyanis _________________________________.
Az orvos megvizsgálta a beteget' és ____________________________________.
' azonban _______________________________.
' vagy __________________________________&
' ezért __________________________________.
' hiszen _________________________________.
0lárendelt összetett mondatok

343.) >gszítse ki a &őmondatokat alanyi mellkmondatokkal!
166
A legnehezebb pél!ákat csak az t!ja megol!ani'
A legnehezebb pél!ákat csak az t!ja megol!ani' aki sokat -oglalkozik
(éldamegoldással#

;sak az jöhet vel"nk kirán!lni' _______________________________________D
Az megy az orvosi ren!el.be' _________________________________________.
Az keresett telefonon' _______________________________________________.
*r!ekes volt' ______________________________________________________.
:agyon fontos volt számnkra' ________________________________________.
Azok fognak jól vizsgázni' ____________________________________________.
Azok nem szeretnek sportolni' ________________________________________.
344.) 1elel!en a krdsekre először egyszer2$ az%tán összetett mondattal!
%it vásároltál& _______________________________________________________.
___________________________________________________________________.
%it rajzol a gyerek& __________________________________________________.
__________________________________________________________________.
%it magyaráz a tanár&________________________________________________.
__________________________________________________________________.
/it kerestél az iro!ában& _____________________________________________.
__________________________________________________________________.
/it vártatok& _______________________________________________________.
__________________________________________________________________.
/iket vizsgál meg az orvos& ___________________________________________.
__________________________________________________________________.
/iket kér!ezett a tanárn.&_____________________________________________.
__________________________________________________________________.
34".) 0lakítsa át a tárgyi mellkmondatokat idzetekk!
167
%it tanl Bis&
6uis matematikát tanul#
6uis azt tanul'a, amivel az ó%án -oglalkoztak#
A testvérem azt $rta' hogy jól siker"lt a vizsgája.
" testvé%em azt í%ta8 94ól sike%,lt a vizsgám#:
9teven azt kér!ezte a barátjától' hogy mit olvas.
__________________________________________________________________.
A tanár azt mon!ta a !iákoknak' hogy fejezzék be a mnkát.
__________________________________________________________________.
A barátom azt válaszolta' hogy . is részt akar venni a megbeszélésen.
__________________________________________________________________.
Azt felelte!' hogy egye!"l is el t!o! végezni a mnkát.
__________________________________________________________________.
A tanárn.nk azt mon!ta' hogy nem kell féln"nk a holnapi !olgozattól.
__________________________________________________________________.
A lányok azt felelik' hogy négy óráig nem érnek rá.
__________________________________________________________________.
34#.) 1elel!en összetett mondatokkal a krdsekre a megadott mondatok
&el'asználásával!
0ová megy"nk kirán!lni& A másik csoport 6isegrá!ra megy.
___________________________________________________________________.
%ióta nem látta 6irgilio a csalá!ját& 9zeptember óta A!apesten tanl.
___________________________________________________________________.
/ivel találkoznk !éltán& A professzor el.a!ást tart az intézetben.
___________________________________________________________________.
/inek vesz virágot Bászló& Az anyjának sz"letésnapja van.
___________________________________________________________________.
%iért jött 7!it %agyarországra& 2tt akarja folytatni tanlmányait.
168
0ol vannak a k$sérleti eszközök& A műszereket a laboratórimban tartják.
" kísé%leti eszközök ott vannak, a!ol a m>sze%eket ta%t'ák#
___________________________________________________________________.
0ogyan $rta! meg a !olgozatot& :em volt benne hiba.
___________________________________________________________________.
0ányszor $rta újra 5ierre a !olgozatát& /étszer volt rá sz"kség.
___________________________________________________________________.
34).) 1e!ezze be a mondatokat!
%ónika azért ment a könyvtárba' hogy ___________________________________.
Azért kértem kölcsön a tolla!at' mert ____________________________________.
A tanárnk arra kért' hogy ____________________________________________.
%in!ig vigyáznk arra' hogy ___________________________________________.
(amásnak nincs ke!ve ahhoz' hogy _____________________________________.
#z az i!.pont nem alkalmas arra' hogy ___________________________________.
%eglátogatnánk az ismer.seinket' ha ____________________________________.
3lyan egyformák vagynk' mintha________________________________________.
(áncolni ment"nk ahelyett' hogy_________________________________________.
%eg fogjk ol!ani a fela!atot anélk"l' hogy ________________________________.
34+.) Transz&ormál!a az egyszer2 mondatokat !elzői mellkmondatokká!
:ehéz fela!atot kaptnk. %ár napok óta nehéz fela!attal foglalkoznk.
___________________________________________________________________.
%ária szép virágot vásárolt. 9zereti a szép virágot.
___________________________________________________________________.
Azt a folyóiratot veszem meg. Abban a folyóiratban ér!ekes cikk van.
___________________________________________________________________.
/ét kiflit vásárolok. /ét kiflit t!ok megenni.
___________________________________________________________________.
>övi! i!. alatt nem t!om elvégezni a mnkát. /evés i!.m van.
___________________________________________________________________.
A barátom tollával $rok. A barátom mellettem "l.
169
<j rhát veszek fel. Anitának is új rhája van.
5lyan %u!át veszek -el, amilyen "nitának is van#
___________________________________________________________________.
Az igazgató beszé!ét hallgatják. Az igazgató a tanév fela!atairól beszél.
___________________________________________________________________.
34-.) 8r!a be a meg&elelő ragokat!
Azt a cikket olvasom el' amely . . . a legújabb t!ományos ere!ményekr.l szól.
' amely. . . a legújabb t!ományos ere!ményekr.l van szó.
' amely. . . te még nem olvastál.
' amely. . . az el.a!ó beszélt.
' amely. . . a szerz.je a tanárnk.
3"/.) 1e!ezze be a mondatokat!
A ktató részt vesz a k$sérletben' amely___________________________________
' amelyet_________________________________
' amelyr.l ________________________________
' amellyel ________________________________
' amelynek a ______________________________
Többszörösen összetett mondatok
3"1.) >gszítse ki a mondatokat mellkmondatokkal a krdsek ala=!án!
A tanárnk beszélt egy olyan k$sérletr.l' amelynek az a célja' __________________
___________________________________________________________________.
+i a cél&a a kísérletnek,
Amikor a fiú belépett az intézet kapján' megkér!ezte a portástól' _______________
___________________________________________________________________.
+it kérdezett meg a (iú a #ortástól,
A !iákok elhatározták' hogy akkor ren!ezik meg a klbestet' ___________________
___________________________________________________________________.
170
+ikor rendezik meg a diákok a klubestet,
Annak a baráto!nak a testvére érkezik A!apestre' akivel azóta tanlsz egy"tt' ____
___________________________________________________________________.
+ióta tanulsz együtt a barátoddal,
3lvastam az újságban' hogy a környezetvé!.k olyan kér!ésekkel foglalkoznak' ____
___________________________________________________________________.
+ilyen kérdésekkel (oglalkoznak a k!rnyezetvéd"k,
Akkor romlott el az atóbsz' amikor még messze voltnk attól a helyt.l' _________
___________________________________________________________________.
+elyik %elyt"l voltunk messze,
3"2.) @álassza ki s '9zza alá a meg&elelő rám%tat(sz(t s kötősz(t!
Az tóbbi évtize!ekben egy új' fontos t!ományág alaklt ki' az orvosi meteorológia'
,amely' hogy' aki- az i!.járásnak az emberre gyakorolt hatásával foglalkozik. Az
i!.járás változásai iránt érzékeny emberek ,!e' nemcsak' tehát- magk szenve!nek'
,vagy' azért' hanem- környezet"kre ,és' is' pe!ig- veszélyesek lehetnek' k"lönösen a
közleke!ésben. ,Akik' Amik' Amelyek- keveset tartózko!nak a szaba!ban' ,gyanis'
!e' és- nem mozognak eleget' ,azok' olyanok' akkor- fokozottan érzékenyek a
légköri jelenségekre' az i!.járás változásaira. A nagy meleg csökkenti a vérnyomást'
a reagálás veszélyes helyzetekben lassú ,!e' vagy' tehát- helytelen. A hi!eg
légáramlatok általában emelik a vérnyomást' er.s az aktivitásérzés ,is' és' $gy- a
figyelmetlenség. A ktatók egy k"lönleges mér.kész"léket szerkesztettek' ,amilyen'
hogy' amely- az agy' ,!e' és' tehát- a vérkeringés a!atait összehasonl$tja az i!.járási
helyzettel. Az $gy kapott !iagnózis eligaz$tja az embert' ,mint' hogy amennyi- a!ott
i!.járási viszonyok között ,mire' akire' amelyre- összpontos$tsa figyelmét.
171
3"3.) >gszítse ki a mondatokat a 'iányz( &ő7 vagy mellkmondatokkal!
0a lett volna elég szaba! i!.m' _________________________________________.
________________________________________' amelyet a jöv. héten kell bea!ni.
:em elég az' _______________________________________________________.
______________________________________' amellyel már foglalkoztnk az órán.
#ste azért mentem le sétálni' ___________________________________________.
____________________________________ ' hogy jól siker"ljön a holnapi !olgozat.
Amikor a fizikát tanltam' ______________________________________________.
________________________________________' hogy kölcsönkérje a szótáramat..
Az orvosok megállap$tották' ____________________________________________.
%itán a bátyám befejezte az egyetemet' _________________________________.
________________________________________' amelyek a mnkát megkönny$tik.
3"4.) 0lkosson többszörösen összetett mondatokat az egyszer2 mondatokb(l!
#lmentem a barátomhoz. :em volt otthon. /önyvtárba ment.
___________________________________________________________________.
:em !öntött"k el a kér!ést. #lmegy"nk kirán!lni. %oziba megy"nk.
___________________________________________________________________.
9ok ér!ekeset hallottam arról a könyvr.l. :em olvasom el. :incs i!.m.
___________________________________________________________________.
A barátommal elhatároztk. #lmegy"nk az el.a!ásra. Az el.a!ást ma tartják.
___________________________________________________________________.
#!it ör"lt a könyvnek. A könyvet a barátjától kapta. #!it a kórházban fek"!t.
___________________________________________________________________.
172
/özele!ik a tanév vége. :em félek a vizsgától. 9zorgalmasan kész"lök.
/özeledik a tanév vége, de nem -élek a vizsgától, me%t szo%galmasan kész,lök#
A !iákok befejezték a tanlást. %ég nem mentek haza. Eéltán teniszezni akartak.
___________________________________________________________________.
A tristák tovább akartak in!lni. 6árnik kellett. A bszk még nem érkezett meg.
___________________________________________________________________.
3"".) .szítse el a 3"4. gyakorlat mondatainak a szerkezeti vázlatát!
0z írás!elek 'asználata
3"#.) Tegye ki az írás!elet az egyszer2 mondatok vgre!
A múzem szép ép"let
%ikor in!l a vonat 9zege!re
/eress"k ki az ismeretlen szavakat a szótárból
)k is vel"nk jönnek a kirán!lásra
:e mara!jatok sokáig
6el"k fognk találkozni !éltán
%iért vagy szomorú
;skjátok be az ablakot
3").) 3zerkesszen olyan mondatsorokat$ amelyekben az első mondat vgre
173
/özele!ik a tanév vége. :em félek a vizsgától. 9zorgalmasan kész"lök.
/özeledik a tanév vége, de nem -élek a vizsgától me%t szo%galmasan kész,lök#
3.
1
.
1
.
=ont$ a másodikra krdő!el$ a 'armadikra &elkiált(!el kerBl!
3"+.) Tegye ki az írás!elet az összetett mondatok vgre!
:em t!om' hogy mikor t!ok elmenni hozzá!
/ivel beszéltél' amikor h$vott a tanár
6i!! vissza a könyvtárba azokat a könyveket' amelyeket már elolvastál
%egvárjk azokat is' akik kés.bb jönnek
6árjk meg azokat is' akik kés.bb jönnek
4ejezzétek be a mnkát' hogy !éltán legyen szaba! i!.tök
9zeretném t!ni' hová megy"nk kirán!lni
Azért akarok levelet $rni' hogy megh$vjam a barátaimat
3"-.) 8r!a be a mondatokba az azonos mondatrszeket elválaszt( !eleket!
;soportnkból %arina *va %artin és 2ván érte el a legjobb ere!ményt.
Agathi nem hozott magával sem könyvet sem f"zetet.
:emcsak a !iákok hanem a tanárok is várják már a tanév végét
6agy ke!!en vagy cs"törtökön vagy csak a jöv. héten t!lak meglátogatni.
#bben a csoportban a matematikát az ábrázoló geometriát és a fizikát gyanaz a
tanár tan$tja.
3#/.) 8r!a be az összetett mondatok tagmondatait elválaszt( vesszőket!
174
%egfigyelj"k a k$sérletet.
%egfigyelj"k a k$sérletet&
4igyelj"k meg a k$sérletet@
%egnézitek az el.a!ást.
%egnézitek az el.a!ást&
:ézzétek meg az el.a!ást@
A jöv. héten tanlmányi kirán!lásra megy"nk amelyre megh$vnk min!enkit aki
művészettörténet szakon akar továbbtanlni.
+r"lnénk ha elfoga!nák azt a tervet amelyet egy"tt !olgoztnk ki.
Az a professzor $rta a cikket aki akkor tartott el.a!ást az intézetben amikor a I:y$lt
napokJ ren!ezvényei voltak.
Akár találkoznk holnap akár nem ezt a !olgot meg kell beszéln"nk.
#l.ször azt gon!oltam hogy nehéz lesz a fela!at mégis könnyen meg t!tam ol!ani.
<gy volt hogy a rossz i!. miatt nem t!jk a kertben megren!ezni a találkozót !e
vég"l mégis kis"tött a nap.
3#1.) 0lkosson mondat7=árokat az s, meg, mint, vagy kötősz(nak a &el'asz7
nálásával!
3#2.) Tegye ki az írás!eleket a következő szövegben!
Az iskolában történt
9zámolni tanlnak a gyerekek (amás nem valami jó tanló A tan$tó néni $gy szól
hozzá
%on!! (amás mennyi három meg kett.
:em t!om tan$tó néni
Bássk csak *n a!ok neke! három mesekönyvet é!esanyá! is a! kett.t 0ány
mesekönyve! lesz
0ét
0ogy?hogy hét 0árom mesekönyv meg két mesekönyv az nem hét mesekönyv
mon!ja a tan$tó néni
(amás válasza
2gen tan$tó néni !e nekem otthon is van két mesekönyvem
175
Betettem a pa!ra a könyvet és a f"zetet.
6etettem a (ad%a a könyvet, és a -,zetet vettem a kezembe#
7ános szorgalmasabb' mint /ároly.
4ános mint a diákok ké(viselő'e vett %észt a beszélgetésen#
3z(tagolás
3#3.) 3z(tagol!a a megadott szavakat!
!i?ák beáll' faág' fiam' leány' siet' tie!
a?ka?rat bánya' kelet' kenyér' magyar' öreg' tányér' va!ász
ten?ger asztal' bol!og' fajta' holnap' in!l' nemzeti
asz?szony éjjel' hosszú' innen' kett.' könnyű' mellett' mennyiség
há?zért Cyörgyé' kertig' nygo!tan' pénzért' ren!et' terven
ren!?.r aztán' fela!' éppúgy' körút' vasút
ost?rom elektromos' inflenza' költség' nyolckor' tervszerű
3#4.) 8r!a le sz(tagolva a szöveget!
A 4öl! korát többféleképpen ki t!jk szám$tani. A legalkalmasabb mó!szereket
ehhez a fizika nyújtotta. %egállap$tották' hogy a ra!ioakt$v elemek folytonosan más
elemekké bomlanak1 $gy pél!ál az rán rá!immá' a rá!im ólommá. Az ilyen úton
létrejött ólmot atomsúlya alapján könnyen meg lehet k"lönböztetni az általánosan
ismert ólomtól. Az ólommá alaklás sebességét semmiféle befolyással nem t!jk
gyorsabbá vagy lassabbá tenni. #zért a képz.!ött ólom és a fennmara!t rá!im
mennyiségének arányából megállap$thatjk' hogy a bomlás mennyi i!eig tartott. A
mérések azt mtatják' hogy a legrégebbi k.zetek F?= milliár! évvel ezel.tt jöttek
létre' a 4öl! belseje pe!ig er.sen izzó cseppfolyós állapotban van. #rre mtat az is'
hogy minél mélyebbre szállnk le' annál magasabb lesz a h.mérséklet.
3#".) 8r!a le sz(tagolva a szöveget!
176
3rvosok és mérnökök közös mnkával műanyagból törhetetlen lázmér.t kész$tettek'
amely elker"lhet.vé teszi az eltörött "vegh.mér.k által okozott gyakori sér"léseket.
A műanyag h.mér.ben h.re tágló viasz pótolja a higanyt. A tágló viasszal
pontosabban és gyorsabban lehet mérni' mint a higannyal.
Az új h.mér. nagy mennyiségben' sorozatban áll$tható el.' tehát olcsóbb is' mint a
túlnyomóan még kézi mnkával el.áll$tott "vegh.mér.. /órházak számára egyszeri
használat tán el!oban!ó műanyagh.mér.t is kész$tenek.
3##.) ?agyarázza meg a következő szavak !elentst az elválasztás ala=!án!
*elyezze mondatokba a szavakat!
el?ég _____________________________________________________________.
e?lég _____________________________________________________________.
fel?"l _____________________________________________________________.
fe?l"l"l _____________________________________________________________.
meg?int ___________________________________________________________.
me?gint ___________________________________________________________.
.om=leI kiegszítsi gyakorlatok
3#).)
A sport _ _ _ _ _ játék' amely er.s . . . teszi a testet. 9zórakoztatja azt is' _ _ _ _ _
játszik' és _ _ _ _ _ is ' aki nézi. Arra nevel' _ _ _ _ _ er.vel' "gyességgel' er.s
akarattal legy.zhet. . . ,mi- a nehézségek . . . A sport milliók szórakozás. . . és a
mo!ern i!.k legnépszerűbb tömegmozgalom. . . az egész világ. . . . 9portoljnk
tehát' hogy meg.riz. . . egészség"nket@
3#+.)
A !iákok az tca. . . sétáltak. %oziba akar. . .. menni' !e még nem t!ták' hogy
melyik. . . .A ;orvin moziban egy új magyar film. . . játszanak. *n már láttam' _ _ _ _
sz$vesen megnézném újra. (i még nem lát. . .& ? kér!ez. . . az egyik fiú.
177
Aarátai még nem ismer. . . a filmet.
? *n _ _ _ _ _ félek' hogy nem kapnk jegyet. M mon!ta az egyik lány. M 9iet. . .
kell' ha o!a akarnk érni. 9zálljnk fel egy bszra@ Azzal gyors . . . ott lesz"nk' mint
villamossal.
4él órával az el.a!ás kez!ete _ _ _ _ _ érkeztek a mozi. . . . %ég volt jegy' $gy
megnézhet. . . a filmet.
3#-.)
A %argitszigeten megismerke!t"nk egy magyar fiatal. . . . /e!ves' rokonszenves fiú'
5éter. . . h$vják' egyetem. . . . tanl. (egnap estére 5éter megh$vott _ _ _ _ _ ,mi-
a csalá!ja. . . . Wb!án laknak' elég messze a kollégim. . . . Asszal ment"nk'
_ _ _ _ _ $gy gyorsabb és kényelmesebb' mint villamos. . . . 0a villamossal
taztnk volna' egy fél óra. . . hosszabb i!eig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,tart- az út. +t óra
_ _ _ _ _ érkezt"nk o!a. 5éter már vár. . . minket. I+r"lök' hogy _ _ _ _ _
,eljön-.J M mon!ta. I>emélem' jól fogjátok érezni maga. . . nálnk.J
3)/.)
0ogyan lesz a villamos áram az atomenergia. . . &
Az úgynevezett atommag?reaktorba bevezet. . . ,.k- egy lass$tó közeg. . . '
ren!szerint grafitot. A mag szétesésekor képz.!. . . részecskék áthala!nak a
grafitréteg. . . ' közben lefékez.!nek' és energiájkat továbba!. . . a lass$tó
közegnek' _ _ _ _ _ ennek következtében felmelegszik. Az $gy nyert meleg g.z . . .
hev$tik a v$z . . . A g.z mozgásba hoz. . . az atomer.mű áramtermel. gép. . . .Lgy
változik át az atomenergia villamos energia . . . ' _ _ _ _ _ aztán az országos
hálózatba tovább$tanak.
3)1.)
A hanglemez .skorában' #!ison i!.. . . még forgó viaszhengerre vették fel a hang. . .
_ _ _ _ _ a viaszlemez megsér"lt' újra össze kellett h$vni a zenekar. . . ' és a
műsor. . . meg kell. . . ismételni. /és.bb magnetofonra történt a hangrögz$t. . .A
magnetofon?szalag . . . új felvétel _ _ _ _ _ is számos lemezt lehet. . . kész$teni. A
178
mikrobaráz!ás lemez k"lönleges műanyag. . . kész"lt' _ _ _ _ _ centiméterenként
RPP?FPP baráz!a volt' s az ilyen lemez forgási sebesség. . . is kisebb volt' _ _ _ _ _
a közönséges lemez. . . ' s $gy egy?egy nagyoperát F?= lemezre _ _ _ _ _ lehetett
venni.
3)2.)
9okszor használ. . . ,mi- azt a kifejezéstD a!!ig még sok v$z folyik le a Ena. . . .
(ermészetesen megközel$t. pontosság. . . ki t!. . . szám$tani azt a v$zmennyiséget.
%érnöki szám$tások. . . t!jk' hogy A!apesten a Bánch$! _ _ _ _ _ átlagosan
F=GP m
=
v$z folyik le máso!perc. . . . Azért mon!jk' hogy átlagosan' _ _ _ _ _ árv$z?
kor sok. . . nagyobb a folyó v$zhozama' kis v$zállás esetén pe!ig kisebb ez. . . . Az
egy nap _ _ _ _ _ lefolyó v$zmennyiséget úgy lehet kiszám$tani' _ _ _ _ _ ezt a
F=GP m
=
?es értéket megszorozzk az egy nap alatt _ _ _ _ _ ,eltelik- máso!percek
száma. . . ' _ _ _ _ _ XYZPP?zal egyenl.. A szorzás ere!mény. . . a nap. . .
FP= millió m
=
v$z.
3)3.)
2!.járásnk változás. . . a légköri frontok i!ézik el.. A meleg front _ _ _ _ _ .
jelenti' hogy meleg leveg. nyoml el.re olyan vi!ék felé' _ _ _ _ _ azel.tt hi!eg
leveg. tartózko!. . . . 2lyenkor lassú' csen!es es. kez!.!ik' _ _ _ _ _
megszűnésekor hirtelen bekövetkezik a felmelege!és. 0i!egfront _ _ _ _ _ hi!eg
leveg. nyoml el.re egy _ _ _ _ _ vi!ék felett ' amelyet a!!ig melegebb légtömegek
tölt. . . ki. A hi!egfront felh.i. . . nem csen!es es. hll' _ _ _ _ _ heves záporszerű
es.. %in! a két frontfajtának er.s a hatása az emberek i!egren!szere. . . 9okan
panaszko!. . . ' hogy rosszl érzik magk. . . . 9ok baleset for!l el. az "zemek. . .
és az tak. . . .
3)4.)
9okan vannak a feln.tt. . . között is' _ _ _ _ _ zivatar i!ején nagyon nygtalanok'
_ _ _ _ _ félnek a menny!örgés. . . és a villámlás. . . . . 6alóban kell?e félnie az
ember. . . a villámoktól& A nagyvárosok bels. ter"let. . . halálos villámcsapások nem
179
for!lnak _ _ _ _ _ . A szaba! természet. . . . a villámcsapás veszély. . . igen nagy. A
folyók. . . ' a hegycsúcsok. . . és az egye!"lálló nagy fák _ _ _ _ _ az embert ér.
villámcsapás. . . nagy része halálos végű szokott lenni. Az ilyen helyek. . . még a
zivatar kitörése _ _ _ _ _ el kell menek"lni.
3)".)
Az emberek régóta foglalkoznak az. . . a kér!és. . . ' hogy mi az öröklés lényeg. . . '
és hogyan kap. . . az tó!ok sz"leikt.l k"ls. és bels. tlaj!onságaikat. 9ok téves
elmélet sz"letett _ _ _ _ _ kapcsolatban' _ _ _ _ _ melyik anyag hor!oz. . . az
örökl.!. tlaj!onságokat. 9okan _ _ _ _ _ gon!olták' hogy ez az anyag a vér'
_ _ _ _ _ ez az elmélet nem bizonylt helyes. . .. .Az is tisztázó!ott' _ _ _ _ _ . az
öröklés a sejtmagban _ _ _ _ _ ,van- bizonyos kémiai anyagokhoz köt.!ik.
3)#.)
Az ismert své! természett!ós' ;arl von Binné R[P[? . . .R[[X? . . . élt. 3rvosi
egyetemet végzett. (anlmányai befejezése _ _ _ _ _ tanlmányútra in!lt'
melynek során több ország. . . eljtott. /és.bb 9tockholmban orvos. . . !olgozott.
R[=\?ben?ben a stockholmi aka!émia elnök. . . választották.
*lete _ _ _ _ _ legsz$vesebben botanika. . . foglalkozott. Az egyik legfontosabb
_ _ _ _ _ ,mű-D A természet ren!szere. A növényeken és állatokon _ _ _ _ _
megpróbálta az élettelen világot is ren!szerezni. %ivel Binné még nem ismerte az
evolúció tény. . .' ren!szerét k"ls. hasonlóságok és k"lönbségek _ _ _ _ alkotta
meg' _ _ _ _ _ mesterséges ren!szer. . . nevezik. ;sak Bamarck és Ear]in _ _ _ _
t!jk' hogy az él.világ természetes egységei a faj. . .' amelyek származási és
rokonsági kapcsolatban állnak egymás. . . .
3)).)
180
Amikor /olombsz . . .határozta' hogy 2n!iába tazik' nem állt ren!elkezés. . . a
sz"kséges pénz. #zért az akkor kialakl . . . egységes 9panyolország ralko!ója. . .
kért seg$tséget. 2zabella királyn. azonban nem akarta . . .hallgatni kérését. /isebb
gon!ja is nagyobb volt az. . . mint hogy egy ismer. . .fiatalemberen seg$tsen. )t az
országegyes$t. . . foglalta le.
/olombsz er.s akarat. . .' kitartó ifjú volt' s meg _ _ _ _ _ gy.z.!,ik-. . . arról' hogy
terve megvalós$t. . .D :ygat felé hajózva is el lehet jtni 2n!iába. #z a!ott neki er.t
az. . . . hogy hosszú évek. . . . várja a ke!vez. . . pillanatot' amikor a királyn.
ér!ekl.!,ik- . . . felé for!l. *v. . . . többször megjelent a király. . . !varban' !e
hiába. A hosszú várakoz,ik-. . . évei nem múltak el ere!ménytelen. . . . /olombsz
közben sokat tanlt' $gy amikor vég"l 2zabella RZ\F?ben meghallgatta' _ _ _ _ _ is
nyerte a királyn. támogatását.
3)+.)
/arthágó azok közé a városok közé tartozik$ _ _ _ _ _ hiába keresnénk egy mai
térképen. A várost a fön$ciaiak alap$t. . . kr.e. \?X. száza!ban' a mai (nisz ,(nézia
f.városa- közel. . . . /arthágó legfontosabb fela!ata _ _ _ _ _ volt' hogy ivóv$z. . . és
élelmiszert biztos$t. . . a kiköt.jébe érkez. hajósok.. . . /ez!etben /arthágó
gyarmatváros volt' !e hamarosan f"ggetlen. . . vált.
A város lakos. . .' akiket pnoknak nevez. . .' a föl!művelés. . .k$v"l rabszolga
?kereske!elem. . . is foglalkoztak. /arthágónak hatalmas katonai_ _ _ _ _ ,er.- volt.
0áromszor háborúzott >ómával' amely kr. e. RZY?ban legy.zte /arthágó. . . . A
legh$resebb karthágói ha!vezér 0annibál volt' akinek a _ _ _ _ _ ,név- ma is
min!enki számára ismert.
3)-.)
A csokolá!é alapanyag. . . a kakaóbab' ami a kakaófa termése. A kakaófát el.ször a
mai %e8ikó ter"let. . . kez!ték termeszt. . . . Az RFPP táján itt él. aztékok hittek az.. . '
hogy a kakaóf.zet növel. . . az ember bölcsességét és életerejét. Az ralmk alatt
él. népekt.l kakaóbab formájában sze!ték be az a!ó. . . . A kakaóbab már az els.
évezre! vége. . . kez!ve fontos fizet.eszköz. . . szám$tott. 5l. RPP kakaóbab. . .
R rabszolgát lehetett vásárolni' R nyúl pe!ig R kakaóbab. . . ker"lt.
Az aztékok kakaóitala még nem hasonl$t. . . az általnk ismert csokolá!éital. . .
181
Amerika felfe!ezése _ _ _ _ _ kez!etben #rópában is az azték recept szerint
fogyasztották.
A R[. száza!. . . ' amikor Anna' spanyol hercegn. feleség. . . ment N222. Bajos francia
király. . .' új hazájába magával vitte a kakaózás szokását. A finom ital gyors. . . .
elterje!t 4ranciaországban' !e a franciák v$zzel h$g$tva _ _ _ _ _ ,iszik-. Lgy
elkész$tették a kakaó. . . azt a formáját' amely egész #rópában népszerű. . . vált.
3+/.)
Aessenyei Cyörgy' a RX. száza! h$res magyar költ.. . . RR évet töltött Aécsben
katona. . . . Az ott él. . .emberek k"lönös. . .tartották' hogy ez a csinos' magas' er.s
férfi este nem jár sem táncolni' sem kártyázni' _ _ _ _ _ min!en i!eje. . . a
könyvtárban tölti. 0árom t!ós is ér!ekl.!,ik-. . . kez!ett Aessenyei _ _ _ _ _ .
Amikor megt!ták' hogy magyar nyelven akar könyvet $rni' csak nevettek _ _ _ _ _
,.-. Aessenyei azonban meg volt gy.z.!ve az. . . ' hogy meg lehet teremt. . . a
magyar t!ományos és iro!almi nyelvet. #z. . . ér!ekében sok magyar nyelv. . .
!rámát' verset' regényt $rt. %a mégsem .. . . tartják a nyelvúj$tás. . . mozgalom
vezet.. . .' hanem egy kés.bbi költ.t' /azinczy 4erenc. . . .
3+1.)
A RY. száza!ban több magyar városban az volt a szokás' hogy este. . . a csalá!
egyik tagja történeteket olvasott fel a többiek. . . . %in!enki sz$vesen vásárol. . .a
0eltai Cáspár _ _ _ _ _ magyarra . . .for!$tott állatmeséket. #zek természetesen csak
látszó. . . szóltak állatokról' valójában az emberek között. . . kapcsolatokat $rták le.
0eltai történetei az. . . k"lönböztek a többi korabeli mese. . .' hogy nem csak tanlni
lehetett bel.l"k' hanem mlatni' szórakozni is lehetett _ _ _ _ _ ,.k-. %ivel nagyon
fontos. . . tartotta' hogy az emberek sokat olvas. . .' nyom!a. . . alap$tott.
:yom!ász. .. nagyon sok. . . tett a magyar helyes$rás szabályainak kialak$tás. . . .

Tollbamondás szövegek
182
3+2.)
#bben az évben %agyarországon tanlnk. A Aalassi Aálint 2ntézet hallgatói
vagynk. %agyarl tanlnk. A magyar nyelv nem könnyű. /"lönösen a hangok
kiejtése nehéz. 9okszor kell ismételni egy?egy új szót' kifejezést. A nyelvtanláshoz
szorgalom és ren!szeres gyakorlás sz"kséges. %i min!en fela!atot és gyakorlatot
elvégz"nk. %ár sok magyar szót t!nk' !e ha gyorsan beszélnek' még nem ért"nk
min!en mon!atot.
3+3.)
Eéltán nincs tan$tás az intézetben. A múlt pénteken a !iákok a könyvtárban
beszélgettek. A tanlásról volt szó. Az egyik !iák azt mon!ta' hogy csak szorgalmas
tanlással lehet nyelvet tanlni. Aki szorgalmasan és jól !olgozik' az gyorsan hala!.
? (egnap voltam egy magyar csalá!nál. M mon!ta 6iktor. M :agyon ke!vesen
foga!tak. (!tam vel"k magyarl beszélni. Lgy jól lehet a beszélgetést gyakorolni.
3+4.)
A k"lföl!i !iákok elhatározták' hogy megnézik A!apest nevezetességeit' amelyekr.l
olyan sokat hallottak. 6asárnap !élel.tt a %átyás?templom el.tt találkoztak magyar
barátaikkal. )k k$sérték el a !iákokat a városnézésre. 4elmentek a 0alászbástyára'
maj! a Bánch$!on át 5estre mentek. A pesti ol!alon k"lönösen a 5arlament ép"lete
tetszett nekik. /és.bb föl!alattival kimentek a 6árosligetbe. %egnézték a 0.sök
terén lév. szobrokat. %ár kés. volt' fára!tak is voltak' ezért nem mentek be a
9zépművészeti %územba' hanem inkább kerestek egy csen!es kis ven!égl.t' ahol
ebé!eltek és beszélgettek.
3+".)
7an és 5e!ro vasárnap !élel.tt szo!ába mentek. /orán in!ltak mert az szo!a
messze van az intézett.l. A pénztárnál jegyet váltottak' maj! az öltöz.ben felvették
az úszóna!rágot. A v$z kellemes volt' a fiúk sokat úsztak. 7ól érezték magkat.
? 2!e máskor is eljöv"nk. M mon!ta 5e!ro' amikor útban voltak hazafelé.
4"r!és tán nagyon éhesek lettek' jól esett a finom ebé!. Eéltán moziba mentek'
aztán sétáltak egy kicsit. 7an este még tanlt is' átismételte a leckét.
3+#.)
B!as %atyi
183
%atyi egye!"l' gyalog in!lt a vásárba libáit ela!ni' s közben világot látni is akart.
A fején kalappal' mez$tláb járt?kelt' s fennhangon árlta a libáit. 0irtelen megjelent
Eöbrögi' a fal föl!esra. %in!enki meghajolva' kalapját levéve köszöntötte .t' csak
%atyi állt feltett kalappal. #zért a tettéért' s azért' mert nem a!ta el áron all a libáit'
alaposan megverték a föl!esúr katonái' s a libákat er.szakkal elvették t.le. %atyi
azonban tanlt a leckéb.l' a verést is visszaa!ta' a l!ak árát is többszörösen
visszavette' s nagyon vigyázott' hogy soha többé senki ne semmizhesse ki.
3+).)
(élen nagyon sok problémát okoz a közleke!és. Az takon vastag jég van. Az
tcákon járó emberek csak lassan hala!hatnak. /"lönösen a nagy atóbszokat
vezet. sof.röknek a fela!ata nehéz. 0iába fékeznek' az atóbsz nem t! megállni'
mert a kerekek és az út sima fel"lete között nem lép fel megfelel. súrló!ás. :em
lehet pontosan t!ni' hogy hol fog megállni a kocsi' ezért sok baleset for!l el..
3++.)
A csillagászat az égitesteket és fejl.!és"ket tanlmányozza. 6alamennyi t!omány
köz"l a legrégibb. (öbb évezre!!el ezel.tt élt népeknél találkoznk már annak
nyomaival' hogy a csillagok helyzete alapján határozták meg az i!.t. %egállap$tották'
hogy a :ap !élben tartózko!ik pályájának legmagasabb pontján. #l.ször a hajósok
vették észre' hogy a csillagok seg$tségével meglehet határozni a világtájakat és a
hosszabb?rövi!ebb i!.szakaszokat egyaránt. A csillagászat tehát a sz"kségletek
alapján keletkezett' és jtott el mai fejlettségi fokára.
3+-.)
3roszország északi ter"letén néhány folyónak a vize sót tartalmaz. Az egyik kisebb
folyónak a vizében literenként FRg só van' !e a nagyobb folyókban literenként [Pg só
is található. A ktatók azzal magyarázzák a szokatlan jelenséget' hogy ezt a ter"lete
valamikor tenger bor$totta. Az elpárolgó tengerv$z nyomán hatalmas sórétegek
184
"lepe!tek le' helyenként RG méter vastagságban is. Az itt áthala!ó folyók vize
természetesen állan!óan ol!ja ezt a sóréteget.
3-/.)
%ilyen volt a 4öl! mágneses tere évezre!ekkel ezel.tt&
A v$z és a vizes ol!atok mágneses térben való viselke!ését már rég óta vizsgálják és
ktatják. %egállap$tották' hogy a v$z megfagyása közvetlen kapcsolatban van az ott
jelenlev. mágneses térrel.
A 4öl! egyes helyein sok ezer éve megfagyott v$z és talaj található. #zeken a
helyeken a régi i!.k mágneses tere belefagyott a jégbe. :emrégen tanlmányozni
kez!ték a régi i!.kb.l fennmara!t jeget' hogy következtetni t!janak a 4öl!
mágneses terének akkori állapotára.
3-1.)
0ogyan kész$ts"nk paprikás krmplit a szaba!ban&
%egérkezéskor azonnal lássnk mnkához@ Cyűjts"nk száraz fát' és vágjk fel
apróra@ Aztán gyújtsnk t"zet@ 5ir$tsnk zs$rban hagymát' maj! a!jk hozzá a
paprikát@ #ztán tegy"k bele a vágott brgonyát@ #gy személyre =P !ekát
szám$tsnk@ 6$zzel önts"k fel' megfelel.en sózzk meg' maj! lassan f.zz"k@ :e
felejts"nk el kolbászt tenni bele a nem vegetáriánsok számára@ 0a megf.tt' egy"k
meg jó étvággyal@ 4riss forrásvizet igynk tána@
5róbálják ki@ *r!emes@
3-2.)
Az ^:#9;3 6ilágszövetség Aizottsága /$nai :agy 4al és az Akropolisz mellett a
világörökség részévé nyilván$totta a b!ai 6árnegye!et és a nógrá!i 0ollók.t is.
#!!ig 0ollók. az egyetlen fal' amely ép$tészeti remekei és természeti szépsége
révén felker"lt erre a listára. A 6árnegye!et műemlékegy"ttese és gyönyörű fekvése
teszi ren!k$v"l értékessé. A 6ár a palotával' a %átyás?templommal' a Cellérthegy a
;ita!ellával' a Ena bal partja a 5arlamenttel és a római tábor mara!ványaival
emlékezetes látványt nyújt. A Enát át$vel. hi!ak az Krpá! h$!tól a Bágymányosi
h$!ig k"lönösen este jelentenek felejthetetlen élmény.
3-3. )
Az él.lények nélk"lözhetetlen tlaj!onsága' képessége az alkalmazko!ás. Az ember
azonban nemcsak ösztönszerűen' hanem t!atosan is igyekszik alkalmazko!ni a
környezetéhez.
185
A természeti környezethez hasonlóan a társa!almi környezetben is alkalmazko!ni
kell. Az alkalmazko!ás kompromisszmkészséget' belátást' kölcsönös
enge!ménytételt jelent. #nnek az elvnek kell érvényes"lnie a nemzetközi
kapcsolatokban' a társa!almi és a csalá!i életben egyaránt.
%in!ez azonban nem jelenthet soha megalkvást' emberhez méltatlan
megalázko!o!ást.
3-4.)
Az embereket nemcsak tetteikr.l $télhetj"k meg' hanem beszé!"kr.l is. 6ajon kinek
tetszene a !rva' or!$tozó' helytelen beszé!& ^gye' ez nem lehet méltó egy
jóérzésű' művelt emberhez& %ennyire más a lényegre tör.' választékos beszé!@
Con!olatainkat' érzéseinket igyekezz"nk $gy kifejezni' akár anyanyelv"nkön
beszél"nk' akár i!egen nyelven@ Akinek a gon!olatai világosak' az érzései tiszták'
annak a beszé!e is szabatos' világos és helyes.
3-".)
A végett névtót célhatározóként használjk. #l.for!l' hogy az a mtató névmást és
a végett névtót egybe$rjk. 5él!álD avégett jöttem %agyarországra' hogy egyetemi
tanlmányokat folytassak. Ee más esetben $rjk k"lön@ 5él!álD IA végett a vitatott
!olog végett jöjjön holnap az iro!ába@J
A végett?et ne tévessz"k össze a miatt?tal' mert az okhatározó@ /"lönösen ne
keverj"k a véget tárgyragos névszóval@ A helyes$rás jav$tása végett tollbamon!ott
szöveg itt ér véget.
3-#.)
%in!ent megtanlok holnapraU..
%a !éltán min!ent megtanlok' mert holnap felelek történelemb.l' tesztet $rnk
magyarból' és még a jogi szöveg sem egészen világos.
#l.bb azonban ennem kell. *hesen nem lehet tanlni@ 0ű' most aztán jóllaktam@
7obb lesz' ha sétálok egy kicsit. 7é' a fiúk már fociznak&
. 7össz játszani& M kér!ezik' amint elmegyek mellett"k.
. 0átUha nagyon akarjátokU.
,Akarták-. %ég bele se melege!t"nk a játékba' máris hét óra volt. 4enn a szobámban
186
szól a rá!ió. Be kellene kapcsolnom' !e jó zene van. 0allgatom. *s még meg kellene
néznem este azt a filmet is a tv?ben.
:ocsak@ %ár \ óra volna& ;sak ne lennék ennyire fára!t és álmos@
6ajon biztos lesz teszt holnap& %i lenne' ha csak a jöv. héten felelnék& %ost már
min!egy@ %aj! holnap min!ent pótolok.
3-).)
%agyarázom a bizony$tványomat
0át kérem szépen.
#z csak afféle lenyomat' gyanis az enyémet föl kellett k"l!eni a minisztérimba.
3kvetlen"l kérték' t!niillik téve!ések történtek. /"lönben kiegész$t. konferencia fog
foglalkozni az esettel' hiszen az el$rásokat feltétlen"l orvosolni kell.
#zt a kettest történelemb.l nem úgy kell érteni' azaz egészen másképp kell felfogni.
A fizikából még hibás a be$rás' gyanis a tanár úr elvesztette a noteszét' és nem
emlékezett a feleleteinkre.
%ost csak alá kell $rni' t!niillik a nyomozás miatt erre még sz"kség lehet. *s
mostanában ne tessék bemenni az iskolábaUU
,/arinthy 4rigyesD +agyarázom a bizonyítványom c$mű $rása nyomán-
5yelvi tarkabarka
3-+.)
#z itt leszáll$tott árú ár.
<jra kesztyűt húz az jjra.
Báttk a fal fehér falú házait.
+t éremmel jtalmazták .t.
:em ör"lt az .r"lt' mert mellette egy .r "lt.
%iközben a borsót f.zte' aközben a borsot törte.
3--.)
187
Azt mon!ják a hatalmasok'
0ogy akinek hat alma sok'
Az már elég hatalmas ok'
0ogy ne legyen hatalma sok.
4//.)
%ás az ál és az áll,
a szál és a száll' a var és a varr' a kín és a kinn' a (en és a (enn' a szerel és a
szerrel' az ra és az úrra' az óra és az orra' az oda és az óda' a (e&e és a (e&&e' a
%ason és a %asson' az eben és az ebben' a te&el és a te&&el' az álom és az állom' a
várom és a várrom' a szurok és a szúrok' az ara és az arra' a szegel és a szeggel'
az orom és az orrom' az el"tt és az ell"tt' a tolat és a tollat' az alatt és az állat'
a kiált és a kiállt' a koros és a kóros' s megint más a kórós' csak úgy mint a
kerek 'a kerék 'és a kérek' vagy az agy és az ágy' a vagy és a vágy,
és $gy továbbUUU..
'
Megoldások
Nominális mondat. Főnév, melléknév, mutató névmás (egyes szám – többes szám; álltó és
tagadó alak!. Nem " #anem. $z is kötőszó, a sem tagadószó
1.
A tá!lák feketék. A térké-ek újak. A szo!ák világosak. A lám-ák fehérek. A virágok szé-ek.
A le/kék könny#ek. Az asztalok hosszúak. Az ajtók ala/sonyak.
2.
A város nagy. A tanterem széles. Az autó modern. A toll rossz. A -ohár ki/si. A könyv régi.
A diák k"lföldi. Az a!lak széles.
3.
0zek kréták. 0zek a!lakok. 0zek ágyak. Azok tollak. Azok f"zetek. Azok székek.
4. '-éldául+
0z rövid kréta. 0zek hosszú kréták. > 0z világos a!lak. 0zek sötét a!lakok. > 0z keskeny ágy.
188
0zek széles ágyak. > Az jó toll. Azok rossz tollak. > Az tiszta f"zet. Azok -iszkos f"zetek. >
Az kényelmes szék. Azok kényelmetlen székek.
5.
A fal nem vastag. Az ut/a nem hosszú. A táskák nem !arnák. A kréták nem hosszúak. 0z nem
/eruza. 0zek nem tollak. Az nem tanterem. Azok nem szo!ák.
6. (-éldául+
A város nem nagy, hanem ki/si. A táska nem régi, hanem új. A !útorok nem világosak,
hanem sötétek. A térké-ek nem újak, hanem régiek. 0z nem könyv, hanem f"zet. 0zek nem
kréták, hanem sziva/sok. Az nem régi é-"let, hanem új. Azok nem magas házak, hanem
ala/sonyak.
7.
Az olvasmány is könny#. Az olvasmány sem könny#. > A táska is fekete. A táska sem fekete. >
A szo!a is világos. A szo!a sem világos. > Az ajtók is szélesek. Az ajtók sem szélesek. >
A kréták is hosszúak. A kréták sem hosszúak. >A székek is !arnák. A székek sem !arnák.
8.
0z a folyó '2az a folyó+ széles. Az a hd '2ez a hd+ régi. 0z az é-"let '2az az é-"let+magas.
0zek a !útorok '2azok a !útorok+ modernek. 0zek a szo!ák '2azok a szo!ák+ tiszták. 0zek az
autó!uszok '2azok az autó!uszok+ gyorsak. 0z a kishajó '2az a kishajó+ régi. 0z a fiatal lány
'2az a fiatal lány+ k"lföldi. 0zek a régi autók '2azok a régi autók+ lassúak.
9.
?elyik toll rossz@ ?ely házak régiek@ ?elyik szo!a tiszta@ ?ely székek !arnák@ ?elyik
szekrény magas@ ?ely f"zetek vékonyak@ ?elyik hd új@ ?ely gyakorlatok nehezek@
10.
Azok a modern autó!uszok gyorsak. 0z a rövid vonalzó !arna. Az a hosszú ut/a széles. 0zek
a fiatal diákok k"lföldiek. Az a régi ház ala/sony. 0z a fehér lám-a új. Azok a szé- virágok
-irosak. 0zek az új hidak szé-ek.
11. '-éldául+
0z az é-"let magas. Az az é-"let magas, amelyik új. > 0z a folyó széles. Az a folyó széles,
amelyik lassú. > 0z a ruha szé-. Az a ruha szé-, amelyik új. > 0z a vonalzó hosszú. Az a
vonalzó hosszú, amelyik !arna. > 0z a szekrény fehér. Az a szekrény fehér, amelyik ala/sony.>
0z a szo!a sötét. Az a szo!a sötét, amelyik ki/si. >
0z a lám-a régi. Az a lám-a régi, amelyik rossz. > 0z a szék ki/si. Az a szék ki/si, amelyik
kék. > 0z a könyv vastag. Az a könyv vastag,
amelyik tiszta. > 0z a kréta -iros. Az a kréta -iros, amelyik rövid.
12. '-éldául+
A fiú nem magyar, hanem k"lföldi. 0z a tanár nem öreg, hanem fiatal. Az új ké- nem szé-,
hanem /súnya. A régi toll nem jó, hanem rossz. A virágok nem sárgák, hanem fehérek. 0zek a
sziva/sok nem -iszkosak, hanem tiszták. Azok a lám-ák nem régiek, hanem újak. 0zek a
le/kék nem nehezek, hanem könny#ek.
%zemélyes névmások. $ van ige. Nin&s, sin&s. 'ő( és so)számnevek. *ely#atá)ozószók
13.
?i, AnB CB 6iB 6eB Ck
14.
vagyB DB vagyokB vagyunkB DB vagytokB D
15.
189
A szo!ák nem -iszkosak. C nem orvos. 6i nem vagytok magyarok. ?i nem vagyunk
mérnökök. 5em te vagy szorgalmas diák. Enök nem !uda-estiek. 5em én vagyok magyar
tanár. 5em ez a szo!a sötét. 5em azok az ajtók magasak.
16.
A három fényké- régi. A két új le/ke nehéz. A négy nagy asztal új. Az az öt új autó!usz
gyors. 0z a négy fiú k"lföldi. Az a sok f"zet tiszta.
17.
A negyedik ház magas. Az els$ tanterem ki/si. Az ötödik gyakorlat nem nehéz. A második
ajtó új. Az els$ szo!a nagy. A második /so-ort szorgalmas.
18.
Azok a szorgalmas diákok mongolok. 6e vagy az els$ k"lföldi diák. 0z a két fekete /eruza
hosszú. '20z a két hosszú /eruza fekete.+ ?i nem vagyunk magyarok.'25em mi vagyunk
magyarok.2 ?i nem magyarok vagyunk.+ A második le/ke nem nehéz. '25em a második
le/ke nehéz.+ 6i nem vagytok szorgalmasak. '25em ti vagytok szorgalmasak.+ 0z a sok új
diák k"lföldi. '20z a sok k"lföldi diák új.+ Azok a fekete táskák régiek.
19.
!entB kintB fentB ittB ottB lent
20.
A rádió nin/s itt. A lányok nin/senek ott. A fiú nin/s !ent. A tantermek nin/senek lent. 5em a
t"kör van fent. 5em az új /i-$k vannak lent. 5em a régi -adok vannak kint. 5em a
kényelmes szék van itt.
21.
Az új diákok sin/senek ott. A rádió sin/s lent. A tanár sin/s kint. A lányok sin/senek !ent. Az
a táska sin/s lent. Azok az új /i-$k sin/senek itt.
22. '-éldául+
Az új diákok vannak itt. A könyv van ott. :ekete.fehér fényké-ek vannak fent. A rossz lám-a
van lent. A nagy asztal van !ent. 6z diák van itt. A második /so-ort van kint.
23.
semB sin/senekB semB sin/sB sin/sB sem vagy
24.
A gyerek nin/s kint. A gyerekek nin/senek kint. A tiszta -ohár nin/s !ent. A tiszta -oharak
nin/senek !ent. Az új /i-$ nin/s ott. Az új /i-$k nem ott vannak. A táska nin/s lent. A táskák
nem lent vannak.
+elen idő (alanyi )agozás!. $ #ol, ké)dés)e -elelő #ely#atá)ozó. $ #ely#atá)ozói
mellékmondat (#ol, ké)dés)e -elelő!. $ #ely#atá)ozó#oz ka.&solódó /elzői mellékmondat
25.
sétálnakB indultokB siet"nkB maradokB !eszélgetB állsz
26.
mennekB mentekB jövökB jönB megyB megy"nkB jönnekB jöttök
27.
6e olvasol. 6e keresel. 6e veszel. 6e hozol. 6e viszel. 6e teszel.
28.
0z a gyerek nem alszik. ?i is találkozunk. 6e nem játszol. A !eteg diák fekszik. Ck már
utaznak. A munkások dolgoznak. Enök hol laknak@
190
29.
A f"zet a könyv alatt van. Fol '2mi alatt+ van a f"zet@ > A tanár a diákok között sétál. Fol
'2kik között+ sétál a tanár@ > Az autó a -osta felé halad. ?erre '2mi felé+ halad az autó@ > Az
é-"let mögé futnak a gyerekek. Fova '2mi mögé+ futnak a gyerekek@ > A lám-a az asztal
fölött van. Fol 'mi fölött+ van a lám-a@ > A tér kör"l magas é-"letek állnak. Fol '2mi kör"l+
állnak magas é-"letek@
30.
emeletenB áruház!anB -ark!anB útonB tá!lánálB megálló!anB könyvönB táská!an
31.
A kréta ezen '2azon+ az asztalon van. 0nnél '2annál+a -énztárnál fizet"nk. A szótár e!!en
'2a!!an+ a táská!an van. A diákok ezeken '2azokon+ a -adokon "lnek. A ruhák e!!en
'2a!!an+ a szekrény!en vannak. 0 mellett az a!lak mellett '2a mellett az a!lak mellett+ állok.
A fiúk ez el$tt a tanterem el$tt '2az el$tt a tanterem el$tt+ !eszélgetnek. 0zek között a fák
között '2azok között a fák között+ futnak. 0 mögött a ház mögött '2a mögött a ház mögött+
van a s-ort-álya. 0zek kör"l az é-"letek kör"l '2azok kör"l az é-"letek kör"l+ autók állnak.
32.
el$ttetekB fölötteB alattunkB között"kB mögöttemB melletted
33. '-éldául+
Anna és ?ária között "lök. Anna és ?ária mellettem "lnek.
34.
nálunkB nálukB !enneB !enn"nkB nálatokB nálad
35.
A toll ott van, ahol a vonalzó. A szótár ott van, ahol a f"zet. A!!an az áruház!an vásárolunk,
amelyik!en $. Annál a tá!lánál állok, amelyik a falon van. Azon a széken "lök, amelyik az
asztal mögött van. Az el$tt az é-"let el$tt áll a !usz, amelyik el$tt áll a villamos. A mögött a
ház mögött játszanak a gyerekek, amelyik mögött egy kis -ark van. A mellett a fiú mellett
"lök, aki az els$ /so-ort!an tanul.
36. '-éldául+
A!!an a ház!an lakunk, amelyik a -osta mögött van. Azon a téren játszanak a gyerekek,
amelyik az erd$ mellett van. Annál az é-"letnél álltok, amelyik a !ank mellett van. A fölött az
asztal fölött van a lám-a, amelyik a fal mellett van.
Az el$tt a ház el$tt áll meg a ta1i, amelyik el$tt a diákok állnak. A mögött az é-"let mögött
van a -osta, amelyik a virág!olt mellett van. Azok!an a szekrények!en vannak a ruhák,
amelyek a fal mellett vannak. Azok között a könyvek között vannak a f"zetek, amelyek az
asztal alatt vannak.
37.
A villamos a széles úton megy. A villamos ott megy, ahol a !usz. > A diákok a tanterem!en
tanulnak. A diákok ott tanulnak, ahol a számtógé-ek vannak. > 0rika a földszinten vár. 0rika
ott vár, ahol a kávéautomata van. > Az új "zlet!en vásárolunk. A!!an az "zlet!en vásárolunk,
amelyik a Guna (lazá!an van. > A kényelmes -adon "lök. Azon a -adon "lök, amelyik a fa
alatt van. > A lányok a széles a!laknál állnak. A lányok annál az a!laknál állnak, amelyik az
ut/ára néz. > A rádió a fehér lám-a alatt van. A rádió az alatt a lám-a alatt van, amelyik
rossz. > Az ala/sony é-"let el$tt áll egy kék autó. Az el$tt az é-"let el$tt áll egy kék autó,
amelyik!en kis "zletek vannak. > A fiúk a fehér ház mögött várnak. A fiúk a mögött a ház
mögött várnak, amelyik a virág"zlet mellett van. > A /eruza a -iros tollak között van. A /eruza
azok között a tollak között van, amelyek a -ol/on vannak.
191
$ tá)gy
38.
diákotB gy"möl/sötB filmetB leveletB táskátB /somagotB rádiót
39.
A diák rajzokat készt. A mérnök fényké-eket néz. A tanárok diákokat várnak. Az "zlet!en
vonalzókat vásárolsz. A fiúk régi autókat látnak az ut/án. Hres -adokat keres"nk. A gyerekek
házakat rajzolnak.
40. '-éldául+
nyelvtantB !lúztB szótB tejetB leveletB 0.mail.tB diákokat
41.
tantermetB lovatB szo!rotB f"vetB /ukrotB szavakatB férfiakat
42.
?ilyet rok@ Fosszút. > ?ilyet keresel@ (irosat. > ?ilyeneket néz"nk@ Szneseket. >
?ilyeneket vesznek@ ?agyarokat. > Fányat hoz a -ostás@ Fármat. > Fányat vásárol Ali@
4ett$t. > Fány "reset látsz@ Sokat.
$ #ova, ké)dés)e -elelő #ely#atá)ozó. $ #ely#atá)ozói mellékmondat (#ova, ké)dés)e
-elelő!. $ #ely#atá)ozó#oz ka.&solódó /elzői mellékmondat
43.
áruház!aB székenB t"körhözB asztalraB tanárn$höz
44.
tantermek!eB -adokraB iskolák!aB szekrényekhezB s-ort-ályákraB a!lakokhoz
45.
eléB melléB feléB aláB közéB mögéB fölé
46.
Fováa'2mi elé+ érkezik az autó@ Fova '2mi mellé+ húzok egy széket@ ?erre '2mi felé+ halad
a villamos@ Fováa'2mi alá+ teszel egy do!ozt@ Fova '2kik közé@+ "l (éter@ Fova '2mi
mögé@+ áll az autó@ Fova '2mi fölé+ teszek egy lám-át@
47. '-éldául+
A kutya a fa mögött van. A kutya a fa mögé fut. > A ma/ska az ágy alatt van. A ma/ska az ágy
alá szalad. > Az autó a ház el$tt áll. A autó a ház elé jön. > Az ágy fölött van egy ké-. Az ágy
fölé teszek egy ké-et. > st!.
48.
A diák erre '2 arra+ a tá!lára r. A gyerekek e!!e '2a!!a+ az iskolá!a mennek. 0hhez
'2ahhoz+ a megállóhoz siet"nk. Az orvos ehhez '2ahhoz+ a !eteghez indul. A lányok ezekre
'2azokra+ a -adokra "lnek. &ván e mögé az autó mögé '2a mögé az autó mögé+ lé-. 0z elé az
a!lak elé '2az elé az a!lak elé+ teszek egy széket. A tanár ezek közé a diákok közé 2azok
közé a diákok közé+ "l. 0zek fölé a -ol/ok fölé '2azok fölé a -ol/ok fölé+ nem tesz"nk ké-et.
49.
a!!aB erreB ehhezB azokraB ez alá a lám-a aláB ezek közé a fiúk közé
50.
rádB rátokB ránkB rájukB hozzáB hozzámB hozzátokB hozzájuk
51.
,da indulunk, ahova ti. ,da lé-ek, ahova $. ,da teszek virágot, ahol már van. A!!a szo!á!a
megyek, amelyik!en egy amerikai fiú lakik. Arra a villamosra várok, amelyik a múzeum el$tt
192
jön. Ahhoz az orvoshoz sietsz, aki az intézet!en is rendel. Annál a -énztárnál fizet"nk,
amelyik el$tt két vev$ áll. Azokhoz a fiúkhoz megyek, akikhez a tanár. Az elé a ház elé jön a
ta1i, amelyik!en (éter lakik. A mögé az é-"let mögé áll a -iros autó, amelyik mögött már
vannak autók. Azok közé a fiúk közé "l a tanár, akik a harmadik /so-ort!an tanulnak.
52.
oda * ahovaB oda * aholB oda * aholB arra * amelyikenB ahhoz * akihezB a!!a * amelyik!enB
azokhoz * akikB arra . amelyiken
53. '-éldául+
,da megy"nk, ahol jó -izzát késztenek. ,da indulsz, ahol a !arátok várnak. ,da lé-, ahol a
lány áll. Ahhoz a fiúhoz jönnek k"lföldiek, aki a kollégium!an lakik. Arra a székre "lök,
amelyik az asztal mellett van. A!!a a múzeum!a megy"nk, amelyik a 3ár!an van. Ahhoz az
a!lakhoz lé-sz, amelyiken nin/s f"ggöny. A!!a a gyógyszertár!a megyek, amelyik!en te
dolgozol. Azokra a -adokra nem "l"nk, amelyek -iszkosak. Azok!a a szekrények!e tesztek a
ruhákat, amelyek "resek
54. '-éldául+
?ozi!a megy"nk. ,da megy"nk, ahol jó filmet adnak. > Az ágy fölé teszek egy ké-et. ,da
teszek egy ké-et, ahol a -ol/ van. > A !eteg az orvoshoz indul. ,da indul a !eteg, ahol
re/e-tet ka-. > 0rre az ágyra fekszem. Arra az ágyra fekszem, amelyik az a!lak mellett van. >
0rre az autó!uszra várunk. Arra az autó!uszra várunk, amelyik a hd fel$l jön. > 0!!e a
szo!á!a lé- Ava. Ava a!!a a szo!á!a lé-, amelyik!en 0dit lakik.> A vev$ ehhez a -énztárhoz
megy. A vev$ ahhoz a -énztárhoz megy, amelyiknél kevés em!er áll. > 0z elé a ház elé
érkezik az autó. Az autó az elé a ház elé érkezik, amelyik!en te laksz. > A villamos e felé a
-ályaudvar felé halad. A villamos a felé a -ályaudvar felé halad, amelyik %udán van. > A
tanár ezek közé a diákok közé "l. A tanár azok közé a diákok közé "l, akik e!!en a
/so-ort!an tanulnak.
$ #onnan, ké)dés)e -elelő #ely#atá)ozó. $ #ely#atá)ozói mellékmondat (#onnan, ké)dés)e
-elelő!. $ #ely#atá)ozó#oz ka.&solódó /elzői mellékmondat
55.
!olt!ólB re-"l$térr$lB intézett$lB -ostárólB k"lföldr$lB iskolá!ól
56.
-ályaudvarokrólB do!ozok!ólB szo!ák!ólB é-"letekt$lB házaktólB hidakról
57. '-éldául+
Az é-"let!$l a kert!e megyek. ?agyarországról :ran/iaország!a utazom. A hegyr$l a
folyóhoz megyek. st!.
58.
alólB mell$lB fel$lB el$lB mög"lB köz"l
59.
e!!$l '2a!!ól+ az áruház!ólB err$l '2arról+a le/kér$lB ett$l '2attól+ a tanártólB err$l '2arról+ a
hegyr$lB ett$l '2attól+ a fiútólB err$l '2arról+ a filmr$lB ezek!$l '2azok!ól+ a szo!ák!ólB e fel$l
a megálló fel$l '2a fel$l a megálló fel$l+B e mell$l az asztal mell$l '2a mell$l az asztal
mell$l+B ezek el$l a házak el$l '2azok el$l a házak el$l+
60.
193
5em err$l a könyvr$l !eszélgettek, hanem arról. A gyerekek nem arról a térr$l jönnek, hanem
err$l. A tanár nem a!!ól a tanterem!$l jön, hanem e!!$l. 5em ett$l az eladótól kérek egy
tollat, hanem attól. 5em a!!ól a szo!á!ól jön a zaj, hanem e!!$l. 5em azokról a -ol/okról
tesz"nk egy könyvet az asztalra, hanem ezekr$l. Az autó nem az el$l az "zlet el$l indul,
hanem ez el$l. 5em a mög"l az é-"let mög"l látszik a hegy, hanem e mög"l. 5em ezek köz"l
a fiúk köz"l ismerek egy diákot, hanem azok köz"l.
61.
4it$l vásárol egy szótárt 0rika@ 0rika t$le vásárol egy szótárt. > 4ikt$l kérsz újságot@ 6$l"k
kérsz újságot. > 4ikt$l indulunk a mozi!a@ 6$letek indulunk a mozi!a. > 4it$l ka-ok egy
tollat@ 6$led ka-ok egy tollat. > 4ikr$l !eszélnek a fiúk@ A fiúk rólunk !eszélnek. > 4ir$l
rnak e!!en az újság!an@ Ióla rnak e!!en az újság!an. > 4ikr$l !eszélget"nk mi is@ ?i is
rólatok !eszélget"nk.
62. '-éldául+
A munkás a gyár!an dolgozik. A diákok az iskolák!an, az egyetemeken tanulnak. A -énz a
-énztár/á!an van. A fiúk nálunk találkoznak. 0zen az asztalon vannak a f"zetek. Az em!erek
k"lföldre utaznak. Az a vonat vidékre megy. A falra teszek ké-eket. A n$vér a !eteg fiúhoz
siet. 0!!e a szekrény!e tesz"nk ruhákat. A diákok k"lföldr$l érkeznek. Az autó!usz az intézet
el$l indul. Az újság a -olitikáról r. A !arátomtól ka-ok levelet.
63. '-éldául+
A -ályaudvarról indulunk. A ta1i a -ályaudvar el$tt áll. > &ván a hegyr$l jön. 6i a hegyre
mentek. > A -ol/ról hozok szótárt. A -ol/on könyvek vannak. > A!!ól az "zlet!$l jöv"nk. Az
az "zlet a mozi mellett van. > Arról a térr$l indul a villamos. Az autó!usz 'is+ arról a térr$l
indul. > Attól a n$vért$l ka-ok gyógyszert. Az a n$vér az ajtó el$tt áll. > A!!ól a do!oz!ól
vesz /igarettát. Az a do!oz az asztalon van. > Azoktól a lányoktól kér"nk vizet. Azok a lányok
a második /so-ort!an tanulnak. > Az autó az el$l a ház el$l indul. A!!an a ház!an "zletek
vannak. > Azok köz"l a könyvek köz"l veszek egyet. Azok a könyvek a kirakat!an vannak.
64. '-éldául+
,da érkez"nk, ahol a ko/sik állnak. ,tt játszotok, ahová a gyerekek mennek. ,da megyek,
ahonnan a ta1i indul. A!!ól a város!ól jövök, amelyik!$l ti. Az a szekrény régi, amelyik!en a
ruhák vannak. Ahhoz az é-"lethez mész, amelyik el$tt nin/s megálló.
Attól az em!ert$l kérdezel valamit, aki a !ejáratnál áll. Azoknak a fiúknak rok levelet, akik
k"lföldön tanulnak.
65. '-éldául+
?elyik szo!á!ól hozunk székeket@ A!!ól a szo!á!ól hozunk székeket, amelyik a f"rd$szo!a
mellett van. > ?elyik szigetr$l indul egy hajó@ Arról a szigetr$l indul egy hajó, amelyik a
:öldközi tengeren van. > ?elyik magyar lánytól ka-ok levelet@ Attól a magyar lánytól ka-ok
levelet, akit már régen ismerek. > ?elyik tanárn$t$l kérek egy könyvet@ Attól a tanárn$t$l
kérek egy könyvet, akit te is ismersz. > ?elyik !"fé!$l hozol kávét@ A!!ól a !"fé!$l hozok
kávét, amelyik az étterem mellett van. > ?elyik egyetemr$l jön hozzánk egy -rofesszor@ Arról
az egyetemr$l jön hozzánk egy -rofesszor, amelyiken te is tanulsz. > ?elyik fa mög"l látok
egy magas házat@ A mög"l a fa mög"l látok egy magas házat, amelyik alatt egy -ad van. >
?elyik é-"let fel$l jön egy autó@ A fel$l az é-"let fel$l jön egy autó, amelyik el$tt a ta1ik
állnak. > ?elyik ház el$l indul az autó!usz@ Az el$l a ház el$l indul az autó!usz, amelyik a
-ark mögött van.
66. '-éldául+
,tt találkozunk, ahol nin/s sok em!er. ,tt találkozunk ahová a villamos érkezik. ,tt
találkozunk, ahonnan az autó!uszok indulnak. > ,da megy"nk, ahol szé- zöld f# van. ,da
194
megy"nk, ahová a fiúk mennek. ,da megy"nk, ahonnan a turisták jönnek. > ,nnan indulunk,
ahol a szo!or áll. ,nnan indulunk, ahová a ta1ik érkeznek. ,nnan indulunk, ahonnan a
!uszok indulnak. > ,tt várunk, ahol az a fiú áll. ,tt várunk, ahová te érkezel. ,tt várunk,
ahonnan a vonatok indulnak.
0i)tokviszony. $ nekem van sze)kezet. 0i)tokos /elző 1ettős bi)tokviszony. $z –é bi)tok/el.
0i)tokos névmások. $ bi)tokos /elzői mellékmondat. $ bi)tokos /elző#öz ka.&solódó /elzői
mellékmondat
67.
szo!ájaB könyvemB tanárotokB szomszédunkB /so-ortodB !arátjaB fényké-ez$gé-eB
ismer$se . !arátom
68.
a !arátodB a tanárotokB a /saládjaB a lakásukB az ismer$sömB a fényké-"nk
69.
szekrényem!eB vonalzódB tanárunkB s-ort-ályátokraB -ohará!anB rádiójuk
70. '-éldául+
kutyájaB nekemB tenisz-ályájaB nek"nkB nektekB autója
71.
5ekem nin/s -iros /eruzám. 5em nek"nk van autónk. 5ektek nem ja-án fényké-ez$gé-etek
van. 5eki nin/s sok sza!ad ideje. 5em neked van magyar * s-anyol szótárad. 5ekik nem
nagy lakásuk van.
72.
A testvéreid az intézet!en tanulnak. A szo!a falain ké-ek vannak. A tanáraink is jönnek a
múzeum!a. A ruháik a szekrény!en vannak. A város ut/áin sétálunk. A le/kéitek nem
nehezek.
73.
(éter levelé!en a tanulásról r. A fényké-"k a falon van. Az ismer$söd a szomszéd!an lakik.
A vonalzója hosszú. A tervetekr$l !eszélget"nk. A szekrény"nk!e ruhát tesz"nk.
74.
a saját asztaláraB a saját tanterm"k!enB a saját tolladB a saját szótáratokB a saját könyveinkB
a saját f"zetem!e
75. '-éldául+
0gy hres költ$nek a szo!ra áll az é-"let el$tt. A !arátomnak a sz"lei érkeztek %uda-estre. Az
egyetemnek az é-"leté!e megy"nk. A folyónak a hdjára mennek az autók. A szomszéd
"zletnek a kirakatá!an van szé- gy"möl/s. Az els$ /so-ortnak a munkájáról !eszélget"nk. A
szorgalmas diákoknak a dolgozatai!an nin/s hi!a. A szo!atársamnak a könyvei vannak a
széken.
76.
0nnek a szállodának az éttermé!en '2annak a szállodának az éttermé!en+ e!édeltek. 0nnek az
intézetnek az é-"leté!en '2annak az intézetnek az é-"leté!en+ tanulunk. 0nnek a gyereknek a
játékai '2annak a gyereknek a játékai+ érdekesek. 0nnek a kollégiumnak a szo!ái 'annak a
kollégiumnak a szo!ái+ világosak. 0zeknek a mérnököknek a munkája '2azoknak
mérnököknek a munkája+ fontos. 0zeknek a diákoknak a tanára '2azoknak a diákoknak a
tanára+ nem megy sznház!a.
77.
A /so-ortunk diákjainak a kirándulásán én is részt veszek. Ava !arátn$jének a könyve nin/s a
-ol/on. Az egyetemek hallgatóinak a munkája nem könny#. &ván sz"leinek a fényké-e a falon
195
van. Az iskola tantermeinek az a!lakai szélesek. A tanárunk el$adásának a témájáról
vitatkozunk.
78. '-éldául+
A n$vérem !arátn$jének a /i/ája nagyon kedves állat.
79. '-éldául+
0z a levél a /so-orttársamé. 0z a -iros autó a szomszédé. 0z a szótár azé a diáké. Az
enyém!en van a /i-$. Az övére tesz virágot. A tiétek!en vannak svéd diákok.
80.
az övékB a tiedB a mienkB az övéB a tietekB az enyém
81.
miénk!eB övék!eB enyémt$lB tiédenB miénk!enB enyémB tiédreB miénkt$l
82.
0z annak a f"zete, aki a folyosó végén jön. 0z annak a rajza, aki az asztalnál "l. 0z annak a
ruhája, aki a mi /so-ortunk!an tanul. Annak a testvére jön hozzánk, aki a könyvtár!an
dolgozik. Annak az orvosnak a rendel$je új, akihez megy"nk. Annak a gyereknek az a-jával
!eszélget"nk, aki a téren játszik. Azoknak a diákoknak a /so-ortjával utazunk, akiknek a
tanterme a tietek mellett van.
83. '-éldául+
Annak a szo!ájá!a megy"nk, akinek a hétvégén sz"letésna-ja van. Annak az eredményér$l
!eszéltek, aki sokat tanul. Annak a helyére "lök, aki hiányzik. Annak a fiúnak a testvére van
itt, aki az ötödik emeleten lakik. Annak a tanteremnek az a!laká!an van virág, amelyik a
folyosó végén van. Annak a !arátomnak az a-ja érkezik, akit te is ismersz. Azoknak a
diákoknak a tanára megy a múzeum!a, akik a !öl/sész /so-ort!an tanulnak. Azoknak a
lányoknak a tanárn$je utazik k"lföldre, akik ott !eszélgetnek.
+elen idő (tá)gyas )agozás!. *atá)ozott és #atá)ozatlan tá)gy. $ személyes névmás
tá)gy)agos alak/a.
84.
hallgatjákB kériB váromB ismeredB köszönj"kB tanuljátok
85.
olvas * olvasnakB figyel * figyeliB hallgatjuk * hallgatunkB tanulsz * tanuljukB kér * kéritekB
segtelek * segtesz
86.
keresiB olvasodB nézikB vissz"kB teszemB magyarázzátokB olvassaB szeretj"kB ti a levelet rjátok
87. '-éldául+
A /salád a televziót nézi. ?ária a szótárt kéri. A diákok a szavakat tanulják. A magas
hegyeket látjátok. ?indegyik k"lföldi diákot ismerem. A munkájukat végzik.
88. '-éldául+
A rend$r egy !etör$t figyel. A rend$r azt a !etör$t figyeli.> A diákok egy tanárt várnak. A
diákok a tanárukat várják. > Jyerekeket látsz az ut/án. A gyerekeket látod az ut/án. >
:"zeteket visz"nk a tanterem!e. A f"zeteinket vissz"k a tanterem!e. > 0gy szé- könyvet
ka-ok a !arátomtól. Azt a könyvet ka-om a !arátomtól. > A -ostás leveleket hoz az intézet!e.
A -ostás a diákok leveleit hozza az intézet!e.
89.
Azt nem találod. ?indet tudjuk. Fányadik gyakorlatot /sináljátok@ ?elyiket veszi@ Szeretik
egymást. ?indegyiket hvja a tanár. ?elyiket figyelitek@
90.
engemB $tB minketB tégedB $ketB titeketB öntB önöket
196
91.
?i figyelj"k önöket. Ck szeretnek minket. An keresem $t. C lát titeket. 6i nézitek $ket. En
vár engem. Ck segtenek téged. ?i kérdezz"k önt.
$z igekötő
92
visszamegyekB kimegyB !emennekB felmészB átmentekB elmegy"nk
93.
kiveszB leszállunkB visszaviszikB felveszedB !elé-B elolvasomB megnézitek
94.
A gyerekek le"lnek. A diák kiveszi a könyveit a táská!ól. Keszállunk a villamosról. %eteszem
a ruhámat a szekrény!e. :elteszed a ké-et a falra. A !arátom kilé- a szo!á!ól. ?eleg van.
Keveszem a ka!átot.
95.
Já!or nem érti meg a magyarázatot. A múzeum el$tt nem szállunk le a !uszról. Anita nem
készti el a házi feladatot. 5em megyek !e (éter szo!ájá!a. A tanár nem rja fel a szavakat a
tá!lára. A diákok nem mennek ki a tanterem!$l. 5em adjátok vissza a szótárt.
96.
?eglátogatjuk Anitát. 3isszamész az intézet!e. A ta1i elindul. ?egvárom %ar!arát.
Fazamentek a s-ort-ályáról. A lányok !efejezik a munkát. A gyerekek átmennek a másik
tanterem!e.
97.
fekszik . lefekszikB tanulnak * megtanuljákB é-"l * felé-"lB rsz * lerodB utaztok * elutaztokB
várjuk * megvárjuk
98.
elolvasodB elmennekB elutazom > el!ú/súznakB kés"nk elB elk"ldiB kezditek elB elkséritek
99.
megmagyarázzaB megvárlakB megmériB megvessz"kB nézitek megB megkérdezi * áll megB
megrják
100.
4iveszi &ván a ka!átját a szekrény!$l@ 4i veszi ki a ka!átját a szekrény!$l@ ?it vesz ki &ván a
szekrény!$l@ Fonnan '2mi!$l+ veszi ki &ván a ka!átját@ > ?egérkeznek a diákok %uda-estre@
4ik érkeznek meg %uda-estre@ Fova érkeznek meg a diákok@ > 4ijavtja a tanárn$ a
dolgozatainkat@ 4i javtja ki dolgozatainkat@ ?it javt ki a tanárn$@ >
Keesik a /eruza az asztalról@ ?i esik le az asztalról@ Fonnan '2mir$l+ esik le a /eruza@+ >
0lkésik Ali az els$ óráról@ 4i késik el az els$ óráról@ Fonnan '2mir$l+ késik el Ali@ Fányadik
óráról késik el Ali@ > ?eghallgatjuk a tanár el$adását@ 4ik hallgatják meg a tanár el$adását@
?it hallgatunk meg@ 4inek az el$adását hallgatjuk meg@ > :elteszitek a lám-át az asztalra@
4ik teszik fel a lám-át az asztalra@ Fova '2mire+ teszitek fel a lám-át@ ?it tesztek fel az
asztalra@
101.
0lmegy 0rika a -ostára. 5em megy el 0rika a -ostára. 0rika megy el a -ostára. 5em 0rika
megy el a -ostára. .A -ostára megy el 0rika. 5em a -ostára megy el 0rika. > ?egáll a ta1i a
téren. 5em áll meg a ta1i a téren. A ta1i áll meg a téren. 5em a ta1i áll meg a téren. A téren
áll meg a ta1i. 5em a téren ál meg a ta1i. > 0lksérem ?áriát a rendel$!e. 5em ksérem el
?áriát a rendel$!e. ?áriát ksérem el a rendel$!e. 5em ?áriát ksérem el a rendel$!e. A
rendel$!e ksérem el ?áriát. 5em a rendel$!e ksérem el ?áriát. > 0lkésztik a feladatot a
diákok. 5em késztik el a feladatot a diákok. A diákok késztik el a feladatot. 5em a diákok
197
késztik el a feladatot. A feladatot késztik el a diákok. 5em a feladatot késztik el a diákok. >
0lutazik a !arátom vidékre. 5em utazik el a !arátom vidékre. A !arátom utazik el vidékre.
5em a !arátom utazik el vidékre. 3idékre utazik el a !arátom. 5em vidékre utazik el a
!arátom. > 3isszavissz"k a tanterem!e a magnót. 5em vissz"k vissza a tanterem!e a magnót.
A magnót vissz"k vissza a tanterem!e. 5em a magnót vissz"k vissza a tanterem!e. A
tanterem!e vissz"k vissza a magnót. 5em a tanterem!e vissz"k vissza a magnót.
102.
A fiúk meg tudják oldani '2meg akarják oldani+ a matematika-éldát. 0l tudsz jönni '2el
akarsz jönni+ hozzám@ ?eg tudják tanulni '2meg akarják tanulni+ az új kifejezéseket. Já!or
haza akar utazni '2haza tud utazni+ a sz"leihez. 3issza tudom vinni '2vissza akarom vinni+ a
könyveket a könyvtár!a. 0l tudjátok készteni 'el akarjátok készteni+ a gyakorlatokat.
103.
Az orvoshoz akar elmenni a !eteg. A ;. gyakorlatot tudja megoldani (éter. A szekrény!e
akarom visszatenni a ruhát. Az L. le/két tudod elmondani. A szótár!ól tudjátok kikeresni az
ismeretlen szavakat. A !arátomat akarom meglátogatni.
104.
felkelekB megmosakodomB lemegyek '2!emegyekB kimegyekB felmegyekB átmegyek+B megvárB
!elé-B elkezd$dikB átismételj"kB elkésztj"kB meg akarunk tanulni
$ tá)gyi mellékmondat. $z e – ké)dőszó. $ tá)gy#oz ka.&solódó /elzői mellékmondat
105.
azt * amitB azt * akinélB azt * amiB azt * amitB azt * amitB azt * akiB
106.
Azt várod, aki ?oszkvá!ól érkezik. Azt keresem, amire sz"kségem van. Azt ismerj"k, aki a
rádiónál dolgozik. :ernando azt nem érti, amir$l a tanárn$ magyaráz. Azt figyelitek, ami
érdekel titeket. Azt látom a folyosón, akihez menni akarok.
107. '-éldául+
A tanár egy diákot keres. A tanár azt keresi, aki a másik /so-ort!an tanul.> Ct figyelj"k. Azt
figyelj"k, aki a tv.!en tán/ol.> (éter ?áriát szereti. (éter azt szereti, aki szé- és kedves. > Ali
egy inget vásárol. Ali azt vásárolja, amire sz"ksége van. > A szavakat tanulom. Azt tanulom,
ami!$l holna- dolgozatot runk. > A diákok a szöveget olvassák. A diákok azt olvassák, ami a
könyv!en van.
108. '-éldául+
Azt a gyakorlatot késztj"k el, amelyik e!!en a könyv!en van. %ar!ara azt a szótárt kéri,
amelyik a -ol/on van. A tanár azt a kifejezést magyarázza, amelyiket a diákok nem értik. Azt
a mondatot nem értem, amelyik!en sok az ismeretlen szó. Azt a vonalzót használjuk,
amelyikkel jól tudunk rajzolni. Azt a könyvet olvasom, amelyikr$l most mindenki !eszél.
109. '-éldául+
A tanár azt tantja, akit mi is ismer"nk. Azt nem találjuk, amit keres"nk. Az orvos azt kéri,
amit a n$vér keres. Azt mutatod meg, amit látni akarunk. Azt viszem a kirándulásra, akit te is
szeretsz. Azokat segtik a tö!!iek, akiket mi is segt"nk.
110. '-éldául+
Azt kérj"k, aki el$tt"nk áll. Azt kérj"k, akit jól ismer"nk. Azt kérj"k, ami nálatok van. Azt
kérj"k, hogy segtsetek nek"nk. Azt keress"k, aki az igazgatónál van. Azt keress"k, akinél a
szótárunk van. Azt keress"k, ami sz"kséges a munkánkhoz. Azt keress"k, amit $k is
keresnek.
111.
198
?eg akarom kérdezni, hogy szé- szo!ák vannak.e a kollégium!an. 5em tudod, hogy "res.e
már a nagyterem. 4ván/si vagyok rá, hogy elmegy"nk.e kirándulni. Ió!ert nem emlékszik
rá, hogy a sznház el$tt megáll.e a !usz. A te/hnikus megvizsgálja, hogy m#ködik.e a videó.
A tanár figyeli, hogy ?ária meg tudja.e oldani a -éldát.
112. '-éldául+
5em tudom, hogy megérkezik.e a !arátom. A mama tudni akarja, hogy !efejezitek.e a
tanulást. 6e kérdezted, hogy a terem!en van.e a magnó@ ?ária nem tudja, hogy jó.e ennek a
-éldának a megoldása. Arról vitatkozunk, hogy megnézz"k.e az új filmet. A. !arátom azt
kérdezi, hogy érdekes.e ez a könyv. A -ortás sem tudja, hogy tiszták.e már az emeleti szo!ák
113.
A diákok azt felelik, hogy kevés sza!ad idej"k van. Az eladó megkérdezi a vev$t$l, hogy mit
kván vásárolni. A gyerekek azt válaszolják, hogy a téren játszanak. Azt gondolom, hogy én is
meg tudom oldani ezt a gyakorlatot. 0gy fiú megkérdezi, hogy hol találkozunk. Azt
mondjátok, hogy nektek e!!en a terem!en vannak az óráitok.
114.
0rika azt kérdezi) MFova megy"nk kirándulni@N A-ám azt rja) M5em tudlak meglátogatni.N
Azt válaszoljátok) M?i még tanulni akarunk.N A sof$r azt kérdezi az utastól) MFova akar
menni@N A !arátom azt feleli) M0zt a kérdést nem ismerem.N Azt mondjátok) M5em akarunk
elutazni.N
115. '-éldául+
A !arátod azt mondja) M?a otthon maradok.N A diák azt feleli) M?indent értek.N Azt
válaszoljuk) M?i valami mást akarunk.N ?egkérdezem t$letek) M?egy"nk ma valahova@N A
testvérem azt rja) M,tthon minden rend!en van.N A lányok azt mondják) MGe szé-ek ezek a
ruhákON
$z idő#atá)ozó
116.
egy órakorB /s"törtökönB sze-tem!er!enB $sszelB már/ius tizenötödikénB a jöv$ hétenB
tavasszalB augusztus!anB negyed kett$korB szom!aton
117.
el$ttB múlvaB alattB kör"lB utánB közöttB óta
118.
maB nemsokáraB koránB a legrége!!enB esteB az idénB rögtönB azonnal
119.
Et -er//el az óra kezdete el$ttB Fárom na- múlvaB 3a/sora után tz -er//elB 0gy órával a
m#sor kezdete el$ttB 0gy na--al a résztvev$k érkezése utánB 4ét -er/ múlva
120. '-éldául+
0gy hét múlva utazom haza. Psak kará/sony után jövök vissza %uda-estre.
121. '-éldául+
5a-onként sokat utazom a város!an. Ieggelenként $k is sietnek. Favonként egyszer megyek
sznház!a. &ván -er/enként nézi az óráját. 3asárna-onként a diákok szórakozni mennek. A
fiúk id$nként fo/iznak.
122. '-éldául+
5ovem!er óta tanulunk fizikát. Fat hete tanulunk fizikát. > Január óta vagyok e!!en a
/so-ort!an. 0gy hóna-ja vagyok e!!en a /so-ort!an. > Et óra óta várunk rád. 0gy félórája
199
várunk rád. > A múlt hét óta fáj a lá!am. 0gy hete fáj a lá!am. > Fétf$ óta van új tanárunk. 4ét
na-ja van új tanárunk.
123.
de/em!er elsejét$l kezdve '2de/em!er elsejét$l fogva+B a tanév els$ na-jától kezdve '2a tanév
els$ na-jától fogva+B az év kezdetét$l fogvaB vasárna-tól kezdve '2vasárna-tól fogva+,
reggelt$l kezdve '2reggelt$l fogva+B már/iustól kezdve '2már/iustól fogva+
124. '-éldául+
január hatodikáig . két hétigB nyárig . két hóna-igB estig . két óráigB Q.ig . fél óráigB
;<<R.ig * öt évig
125.
egy hetetB három na-raB hattól hétigB mennyi id$tB tz -er/etB holna-ra '2holna-ig+B reggelt$l
estigB májusra '2májusig+
126.
három na-on !el"lB két órán kereszt"l '2két órán át+B három héten túlB tz -er/en !el"l, egy
héten !el"l, négy órán át '2kereszt"l+
127. '-éldául+
0gy óra alatt odaér"nk. 0gy óra el$tt nem tudunk e!édelni. 0gy óra kör"l jövök haza. 0gy
óra múlva indulunk a -ályaudvarra. 0gy óra óta várlak. 0gy óra után már nin/s semmi finom
az e!édl$!en. 0gy órával azután már jo!!an érezte magát. 0gy órakor kezd$dik az utolsó óra.
0gy óráig takartottam. 0gy órája várlak. 0gy órára készen leszek. 0gy órát -ihenek. 0gy órán
!el"l visszajövök. 0gy órán kereszt"l telefonál.
128. '-éldául+
A fiúk délután a kert!en dolgoznak. 5yáron nagy meleg van ?agyarországon. &ván ma
elmegy az orvosi rendel$!e. A mérnök reggel óta !ent van a gyár!an. ?ost nem ér"nk rá.
Iögtön !efejezem a tanulást. 0gy órája tart a filmvettés. A múlt hét óta !eteg vagyok.
Antonio két éve s-ortol.
129.
?ikor kezd$dik a m#sor@ ?ióta esik az es$@ ?eddig '2hány óráig+ tart az el$adás@ ?ikor
'2mennyi id$ múlva+ /sengetnek@ ?ikorra késztitek el a -rogramot@ ?ennyi ideje vagyunk
?agyarországon@ ?ikortól kezdve '2mióta+ tantja új tanár a kémiát@ ?ikor látogatod meg a
!arátodat@ ?ikor '2mennyi id$n !el"l+ vagy új!ól itt@ ?ilyen gyakran '2mennyi id$nként+
veszi !e az orvosságot a !eteg@ ?ikor '2hány órakor+ indul vonatunk@
$z idő#atá)ozói mellékmondat. $z idő#atá)ozó#oz ka.&solódó /elzői mellékmondat
130.
akkor * amikorB akkor * amikorB azon a na-on * amelyiken '2amikor+B
a!!an a hóna-!an * amelyik!en '2amikor+B a!!an a -er/!en * amelyik!en '2amikor+
131. '-éldául+
Ava délután megy haza. Ava akkor megy haza, amikor vége van a tantásnak. > A !arátom este
telefonál. A !arátom akkor telefonál, amikor közös -rogramunk van. > 0gyik na-on sin/s sok
sza!ad id$m. Azon a na-on van sok sza!ad id$m, amikor nem kell sokat tanulni. > A sz"leim
a jöv$ héten érkeznek. A sz"leim azon a héten érkeznek, amikor tavaszi sz"net"nk van.
> Június!an megy"nk kirándulni. A!!an a hóna-!an megy"nk kirándulni, amikor már lehet
f"rödni a %alaton!an. > 6avasszal szeretek sétálni a -ark!an. A!!an az évszak!an szeretek
sétálni a -ark!an, amikor már kellemes az id$.
132. '-éldául+
200
Azóta tanulunk magyarul, amióta megérkezt"nk %uda-estre. Azóta vagytok jó!arátok, amióta
ismeritek egymást. Azóta lakunk egy szo!á!an, amióta az intézet!en tanulunk. Azóta van
szé- id$, amióta itt a tavasz. Azóta tornázom minden reggel, amióta veled egy szo!á!an
lakom. Azóta olvasunk magyar újságot, amióta jól tudunk magyarul. Azóta fáj a fejem,
amióta sokat fúj a szél. Azóta nem voltam tán/olni, amióta elkezdtem az egyetemet.
133. '-éldául+
Addig maradunk a tanterem!en, amg takartani nem kezdenek. Addig nézitek a tv.t, amg jó
m#sor van. Addig akarok ma tanulni, amg /sak tudok. Akkorra érkezik a !usz az intézet elé,
amikorra kérj"k. Addig le"lök ide, amg elolvasom a levelet. Addig nem veszek semmit, amg
nem ka-juk meg az ösztöndjat. Addig nem megyek sehova, amg a !arátom nem érkezik
meg. Akkorra hvjuk $ket, amikorra !efejezz"k a munkát.
134.
Akkor megyek a !"fé!e, amikor kinyit. Azóta nem tudok aludni, amióta fáj a fogam. Azóta
ismerem (étert, amióta ?agyarországon vagyok. Addig nem megyek úszni, amg nem
fejezem !e a tanulást. Addig maradok nálad, amg elkész"l"nk a munkával. A tanárn$ azóta
tant minket, amióta fizikát tanulunk. Addig olvasok, amg te a matematika-éldát /sinálod.
135. '-éldául+
?a akarunk találkozni. Akkor akarunk találkozni, amikor mindenki ráér. > Sze-tem!erre
elkész"l az új s-ort-álya. Akkora kész"l el az új s-ort-álya, amikorra a diákok
megérkeznek. > ,któ!erig nem veszek fel meleg ruhát. Addig nem veszek fel meleg ruhát,
amg nem fázom. > 4ará/sony óta tart a nagy hideg. Azóta tart a nagy hideg, amióta
elkezd$dött a téli sz"net. > Sz"net!en lemegy"nk a !"fé!e kávét inni. Akkor megy"nk le a
!"fé!e kávét inni, amikor vége van az órának. > A következ$ óráig a másik terem!en
maradunk. Addig maradunk a másik terem!en, amg a mi term"nk!en videóznak. > A sz"leim
tavaly óta vidéken laknak. A sz"leim azóta laknak vidéken, amióta nyugdjasok.
23lt idő. 4oltam " lettem " szoktam
136.
"ltek, vártB elutazottB vásároltál, maradtunkB olvastam, vitatkoztatok, !eszélgettek
137.
meghallgattukB kerestemB megvásároltaB nem értetted megB elolvastaB ismertékB megtanultátokB
használtunk
138.
letetteB aludtunkB ettemB jöttetek, mentek el, elvittemB vettedB fek"dtem leB ivott
139.
:áradtak voltunk. Az orvos megvizsgálta a !eteget. A film érdekes volt. ?egnéztétek azt a
m#sort. Az el$adás hat órakor kezd$dött. 0gy -ár /i-$t vásároltam. Ck meglátogatták
Ió!ertet a kórház!an. ?it /sináltál ma tanulás után@
140.
0ste a rádiót hallgattuk. Az el$adás érdekelte $t. ?egnézt"k azt a jó filmet. 6e már
mindegyiket megtanultad. János kivette a ruháját a szekrény!$l. A -ostás a te /somagodat
hozta. Fol vettétek a gy"möl/söt@ A gyerekek $ket hvták.
141.
Sz"kségem volt egy könyvre. 0lmentem a könyvtár!a. A könyvtárostól kértem azt a könyvet.
Ke"ltem az egyik asztalhoz. Iövid id$ múlva a könyvtáros hozta a könyvet. 0lkezdtem
olvasni. ?ár öt óra volt, amikor !efejeztem az olvasást. 3isszaadtam a könyvet.
201
?egköszöntem a könyvtáros segtségét. Amikor visszaérkeztem az intézet!e, már vártak a
!arátaim. 0ste mozi!a akartunk menni.
142. '-éldául+
kijavtottákB vásároltB oldotta * rtamB dolgoztálB ivottB tartottB voltálB tanult
143.
voltakB lettB voltB lettB voltB lett '2volt+B voltatokB lettek
144.
0gészséges lettem. Az id$ meleg lett. A lányok szomorúak lettek. A gy"möl/s ol/só lett.
Szorgalmas lettél. 4észen lett"nk. Jó s-ortolók lettetek.
145.
szoktamB szoktunkB szoktaB szoktadB szokottB szoktaB szoktatok
146. ' -éldául+
?inden reggel fél órát szoktunk tornázni. Ieggel Q.kor szoktam felkelni. A sz"leimt$l
szoktam levelet ka-ni. 3asárna- -ihenni szoktunk. A diákok na-onta két órát szoktak tanulni.
A saját vonalzómat szoktam használni. A Porvin mozi!a szoktunk járni. Fétvégeken
szoktunk tán/olni. Psak jó könyveket szoktam olvasni.
Előide/5ség " egyide/5ség " utóide/5ség
147. '-éldául+
?iután a diákok megrták a le/két, lementek fo/izni. ?ihelyt megszólalt a /seng$, mindenki
kiszaladt a terem!$l. Alighogy !elé-tem a szo!á!a, megszólalt a telefon. ?iután !efejezz"k a
munkát, jó nagyot -ihen"nk. Amint a tanár !elé- a tanterem!e, a diákok elhallgatnak. ?ihelyt
mege!édel"nk, már megy"nk is a könyvtár!a. ?iután elvégzitek a feladatotokat, azután
játszhattok.
148. '-éldául+
Akkor értem haza, amikor va/sorázni kezdtetek. Sokat olvastam, amg !eteg voltam. 0laludt,
mialatt nézt"k a filmet.
149. '-éldául+
?iel$tt elmegy"nk mozi!a, megkérdezz"k, hogy van.e jegy. ?iel$tt a testvérem megérkezik,
gyorsan f$zök valami finomat. ?iel$tt megvásároljuk a magnót, kérdezz"k meg, hogy melyik
márka a legjo!!. ?iel$tt elindultok a re-"l$térre, ellen$rizzétek, hogy minden sz"kségeset
!e/somagoltatok.e. ?iel$tt elutazom %uda-estr$l, felhvlak. ?iel$tt megismertem a
!arátomat, sokat voltam egyed"l.
150.
A!!an az id$!en nem találkoztunk, amikor !eteg voltál. Akkor lé-tem a szo!á!a, amikor a
telefon szólt. Akkor maradtam otthon, amikor a fiúkat vártam. A--en hazaért"nk, miel$tt
elkezdett esni az es$. ?ialatt !eszélgett"nk, a !arátom tanult. ?ialatt olvastam, a másik
/so-ort s-ortolt. ?iel$tt (étert felvették az egyetemre, egy gyár!an dolgozott. ?iután az
ösztöndjat megka-tam, megvettem azt a divatos ruhát. ?iután megtaláltam a hi!át,
kijavtottam a feladatot.
$ mód ( és álla.ot#atá)ozó. $ mód( és álla.ot#atá)ozói mellékmondat
151.
gyorsanB !etegenB hasonlóanB drágánB lassanB könnyenB hosszan
152.
202
jól * rosszulB magyarulB ara!ulB váratlanulB t"relmetlen"lB kényelmetlen"lB fran/iául
153.
0gy"tt indulunk a múzeum!a. Ck gyalog jönnek. An mindig egyed"l /sinálom a házi
feladatot. 0zt a feladatot máské-- akarjuk meg/sinálni. Sgy elfáradtam a kirándulásonO
&ngyen ka-tad azt a könyvet@ Tltalá!an hét órakor szoktam felkelni.
154.
szó nélk"lB a !arátom helyettB az orvos szerintB hi!a nélk"lB a terv szerintB toll helyettB a tanár
helyettB sz"net nélk"lB Antonio szerint
155.
helyettemB szerintedB nélk"letekB szerinteB helyett"kB nélk"l"nkB ön nélk"l '2ön helyettB 2ön
szerint+B önök helyett '2önök szerint+
156.
úgy * ahogyB úgy * hogyB úgy * mintB úgy * hogyB úgy * ahogyB úgy * mint
157. '-éldául+
Az autó úgy halad az úton, mint egy versenyautó. :ernando úgy !eszél magyarul, mint egy
magyar. A gyerekek úgy futnak, ahogy /sak tudnak. A munkások úgy dolgoznak, ahogy a
mérnök kéri. A !eteg úgy fekszik az ágyon, hogy meg se mozdul. Sgy szórakozunk a
klu!!an, hogy el is felejt"nk az óránkra nézni. Sgy álltam föl az asztaltól, hogy mindent
meg!eszélt"nk. Sgy érkezt"nk haza a kirándulásról, hogy rögtön elaludtunk.
158. '-éldául+
4ényelmesen "lsz a széken. Sgy "lsz a széken, hogy mindjárt leesel. > 0zek a diákok jól
tanulnak. 0zek a diákok úgy tanulnak, ahogy a tanár kéri. > 6amás vidáman ment az órára.
6amás úgy ment az órára, hogy minden feladatát elkésztette. > Jól halad a munkánk.
A munkánk úgy halad, ahogy tervezt"k. > A !arátommal egy"tt vásároltam ezt az autót. Sgy
vásároltam ezt az autót, hogy a !arátom is velem volt. > 0gész jól siker"ltek a dolgozatok. A
dolgozatok úgy siker"ltek, ahogyan szoktak. > 0gy"tt megy"nk kirándulni. Sgy megy"nk
kirándulni, hogy mindenki jön. Jyalog jött"nk a kollégium!a. Sgy jött"nk a kollégium!a,
hogy köz!en !eszélgett"nk.
$z eszköz( és a tá)s#atá)ozó. $z eszköz( és a tá)s#atá)ozói mellékmondat. $z eszköz és a
tá)s#atá)ozó#oz ka.&solódó /elzői mellékmondat
159.
krétával * tollalB autó!usszalB m#szerekkelB azzal a szem"veggelB a n$vérrelB a !arátjávalB
azokkal a fiúkkalB kikkel
160. '-éldául+
lifttelB /eruzávalB az esti vonattalB gé-ekkelB a !arátommalB a húgoddalB azzal a tanárralB a
/so-orttársaivalB a !arátn$mmel egy"ttB a !arátainkkal egy"tt
161.
veledB velemB veletekB önnelB vel"kB veleB vel"nkB önökkel
162.
Azzal megy"nk, amivel ti mentek. A -rofesszor azzal a vonattal érkezett, amelyik négy
órakor ért %uda-estre. Azzal a /eruzával rajzolok, amelyiket tegna- vásároltam. Anna azzal
sétál, aki mellette "l a tanterem!en. Azokkal a diákokkal érkeztem az intézet!e, akikkel egy
/so-ort!an tanulok. Azzal a -ostással !eszélgettem, aki hozza a leveleket az intézet!e.
Azokkal a fiúkkal megy"nk kirándulni, akik a szomszéd!an laknak.
163. '-éldául+
203
6egna- egy"tt e!édeltem azzal, akivel egy"tt érkeztem ?agyarországra. Azzal tanulsz egy"tt,
aki segteni tud neked. 3iktor azzal foglalkozik, ami már évek óta érdekli. Szvesen
vitatkozom azokkal, akikt$l tanulni lehet. A !eteg azzal a lázmér$vel méri a lázát, amit a
n$vér adott neki. Azzal a lánnyal tán/oltam tegna-, akivel az egyetemen ismerkedtem meg.
Azzal a ta1ival jött"nk, amelyet a !arátom hvott. A mérnök azokkal a m#szerekkel dolgozik,
amelyeket a gyár vásárolt.
164. '-éldául+
János azzal megy, amelyik a hd fel$l jön. János azzal a !usszal megy, amelyik a hd fel$l jön.
> A -ortás azzal !eszélget, aki a másik kollégium!an lakik. A -ortás azzal a diákkal !eszélget,
aki a másik kollégium!an lakik. > Azzal foglalkoztunk az órán, amir$l a múlt órán nem
tudtunk !eszélni. ,lyan a kérdésekkel foglalkoztunk az órán, amelyekr$l a múlt héten nem
tudtunk !eszélni. > Azzal /serélek helyet, aki el$ttem "l. Azzal a fiúval /serélek helyet, aki
el$ttem "l.
165. '-éldául+
Azzal a lánnyal találkoztam, aki a szomszéd ház!an lakik. Azzal a lánnyal találkoztam, akihez
vendégség!e mentetek. Azzal a lánnyal találkoztam, akit már egy éve nem láttam. Azzal a
lánnyal találkoztam, akivel szom!aton a klu!!an tán/oltam. > Azzal a /so-orttal megy"nk
kirándulni, amelyik a szomszéd terem!en tanul. Azzal a /so-orttal megy"nk kirándulni,
amelyik!en a honfitársam tanul. Azzal a /so-orttal megy"nk kirándulni, amelyiket választjuk.
Azzal a /so-orttal megy"nk kirándulni, amelyikkel $sszel is voltunk.
$ )észes#atá)ozó. $ )észes#atá)ozói mellékmondat. $ )észes#atá)ozó#oz ka.&solódó /elzői
mellékmondat
166.
a !etegnekB a !arátomnakB a testvéreinekB annak a lánynakB azoknak a diákoknakB a könyvtár
számáraB az intézet számáraB a diákok számáraB azoknak a hallgatóknak a részére
167.
nekiB neked '2számodraB részedre+B számunkraB nekem '2számomraB részemre+B nekikB nektek
'2számotokraB részetekre+B önöknek '2az önök számára+B önnek
168. '-éldául+
%emutatom neked a !arátn$met. 5em feleltél nekem. 4öl/sönadod nekem a kerék-árodat@ A
sz"leim -énzt k"ldenek nekem. A tanár magyarázza az új szavakat a diákoknak. ?eggértem
a !arátaimnak, hogy gyakran telefonálok. 5em mondasz nek"nk semmit@ 4i segt nekem@
Szólok neki, hogy holna- nem lesz történelem óra. ?inden héten telefonálok a sz"leimnek.
169. '-éldául+
A tanárn$ a gyenge diákoknak segt. A tanárn$ azoknak segt, akik még nem tudnak jól
magyarul. > 3iet a !arátjának mutatta meg a szo!áját. 3iet annak mutatta meg a szo!áját,
akivel egy /so-ort!an tanul. > A -ostás az egyik knai diáknak hoz /somagot. A -ostás annak
hoz /somagot, aki 4ná!ól érkezett. >
Az orvos a !etegnek r re/e-tet. Az orvos annak r re/e-tet, akinek sz"ksége van rá. > A
tantás az intézeti diákok számára kezd$dött meg. A tantás azok számára kezd$dött meg, akik
e!!e az intézet!e járnak. > A -rofesszor a jogász /so-ortnak tart el$adást. A -rofesszor annak
a /so-ortnak tart el$adást, akiket érdekel a történelem. > 0nnek a !arátomnak adtam köl/sön a
szótárt. Annak a !arátomnak adtam köl/sön a szótárt, akinek sz"ksége volt rá. > Az új diáknak
szól az igazgató. Az igazgató annak a diáknak szól, aki nemrég érkezett.
170. '-éldául+
204
Annak adom köl/sön az autómat, akinek meggértem. Annak a szo!ájá!an !eszélget"nk, aki
tegna- érkezett. Annak telefonáltam, akivel mozi!a akartam menni. Azoknak vettem virágot,
akikhez vendégség!e mentem. Azoknak magyarázott a tanár, akik nem értették meg az új
le/két. Azoknak a nevét tudom, akikkel egy /so-ort!an tanulunk.
$ -őnévi igenév. $ -őnévi igenév személy)agos alak/ai
171.
látniB hallaniB megoldaniB kirándulniB használniB dohányozniB "lniB s-ortolniB elérniB kivenni
172. '-éldául+
felkelniB aludniB futniB menniB megoldaniB hozniB sétálniB elkészteni
173. '-éldául+
6akartani akarok. Semmi k"lönöset sem akarok mondani. Szeretek úszni. 6udunk f$zni. A
kiálltást tudjuk megnézni. %eszélgetni kezd"nk. Selni kezd"nk tanulni. A diákigazolványt
felejtett"k el magunkkal hozni.
174.
siet"nkB megyekB maradtokB jönB futszB hazamennekB hvottB elk"ldöm
175.
érkezn"nkB találkoznotokB !efejeznieB gondolkoznodB tanulnomB ismerni"k
176.
menn"nkB !orotválkoznomB meg kell oldanotokB !eszélnedB el kell olvasniukB találkoznia
177.
?áriának nem kell elutaznia. 5em kell elmennem vásárolni. 5em kell megvárnod Jánost.
5em kellett elindulnunk gyalog. 5em kellett meglátatnotok a !eteget. 5em kellett kinyitniuk
az a!lakot. Ennek nem kell összegy#jtenie a dolgozatokat. Enöknek nem kell gyorsan
visszajönni"k.
$ /övő idő
178.
májusraB ezutánB holna-B két hét múlvaB jöv$ vasárna-B szom!atonB ezen a hétenB majd
179.
Folna- lesz május elseje. Gélután otthon lesz"nk. 4észen lesztek a /somagolással@ An leszek
az els$. 0ste fáradtak lesztek. %ar!ara kván/si lesz a megoldásra.
180.
Ali meg fogja rni a házi feladatot. 0l fogjátok olvasni azt a szakkönyvet. 5emsokára meg
foglak látogatni téged. A tanárok ki fogják javtani a dolgozatokat. %e fogod fejezni a
munkádat. ?i meg fogjuk oldani a nehéz -éldákat is. ?eg fogjátok várni a tö!!ieket@
181.
Ali nem fogja megrni a házi feladatot. 5em fogjátok elolvasni azt a szakkönyvet. 5em foglak
meglátogatni téged. A tanárok nem fogják kijavtani a dolgozatokat. 5em fogod !efejezni a
munkádat. 5em fogjuk megoldani a nehéz -éldákat is. 5em fogjátok megvárni a tö!!ieket@
182.
Gélután fog elmenni ?ária az orvoshoz. Az Astoriánál fogunk leszállni a !uszról. A
!arátodtól fogod köl/sönkérni a szótárt. A sz"nid$!en fogtok hazautazni. 3iktor testvére a
jöv$ héten fog megérkezni. 0gy"tt fogunk részt venni a kiránduláson. Anna fogja elkészteni
az e!édet. A diákok az intézet el$tt fogják megvárni a tanárt.
183.
4és$n e!édelt"nk. 4és$n fogunk e!édelni. > 4ijavtottam a hi!ákat. 4ijavtom a hi!ákat. >
205
A terem tiszta. A terem tiszta lesz. > Ava megvette a ruhát. Ava meg fogja venni a ruhát. >
4orán lefek"dtem. 4orán lefekszem. > A lányok megnézték a filmet. A lányok meg fogják
nézni a filmet. > &ván felhvja a !arátját. &ván fel fogja hvni a !arátját. 3isszaadta a tollat.
3isszaadja a tollat.> C megjavtotta az autót. C meg fogja javtani az autót.
184. '-éldául+
Az el$adást a könyvtár!an fogják tartani. 5yáron k"lföldre fogunk utazni. Salátát fogok enni
va/sorára. 0gy könny#zenei PG.t fogunk vásárolni. A legúja!! könyvet fogom elolvasni. Az
intézet térké-ét fogjuk használni. A !arátainknak fogunk k"ldeni ké-esla-ot. Folna- fogok
elmenni hozzád. Ió!ert veled fog egy"tt tanulni. 4önnyen fogjuk megoldani ezt a feladatot.
$z ok#atá)ozó
185.
'2mozijegyért+B dolgozatáértB hidegt$lB olvasástólB zajraB hi!ád!ólB fáradságtólB vi//!$l
186. '-éldául+
Az intenzv tanulás miatt kevés id$m van a szórakozásra. János !etegség miatt hiányzott az
órákról. A -rofesszor !etegsége miatt nem tartják meg az el$adást. Iossz kedvem volt a
történtek miatt. A nagy köd miatt két autó össze"tközött. A sok munka miatt nem tudok
elmenni a kiálltásra. A nagy forgalom következté!en lassan mennek a villamosok.
187.
miattaB miattatokB miattunkB miattukB miattadB miattam
188. '-éldául+
Pe/ilió a jó eredménye miatt ka-ott egy szé- könyvet. A holna-i vizsga miatt nem megy"nk
veletek a kirándulásra. A fejfájásom miatt fek"dtem le tegna- korán. Ali a !aleset miatt késett
el. A rossz diákok a vizsgától félnek. Az er$s szélt$l fáj a fejem.
$ &él#atá)ozó
189.
szótárértB gyógyszerértB e!édreB gyakorlására, krétáért, fizikajegyzetnekB ka!átnak
190. '-éldául+
A !izonytványok végett kerest"k a tanárunkat .A tudós el$adás /éljá!ól k"lföldre utazott.
?agyarországra nyelvtanulás /éljá!ól jött"nk. Ienato az o-erá/ió végett ment a kórház!a.
Folna- találkozni fogunk veletek a kirándulás -rogramja végett. A jó fut!allme//s végett
k"lföldiek érkeztek %uda-estre.
191.
értemB értetekB ért"nkB érteB értedB ért"k
192.
tanulniB szórakozniB tán/olniB játszaniB meglátogatniB sétálniB takartani
$ -ok#atá)ozó. $ -ok#atá)ozói mellékmondat
193.
nagyonB elégB egészenB aligB k"lönösenB aránylagB egy ki/sitB túlB teljesen
194.
?ár egészen jól !eszél"nk magyarul. Ava nagyon lassan öltözködik. Az idén nyáron nem volt
túl meleg. Az a könyv elég érdekes. 6eljesen jól oldottad meg a feladatot. 0gyed"l alig tudom
elvégezni a munkát. János mindig nagyon -ontosan érkezik az órára. A !arátom k"lönösen
fáradt volt.
195. '-éldául+
Annyira vigyáztam, hogy ne !eszéljek hangosan. 3iet annyira szereti a matematikát, hogy
minden na- foglalkozik vele. Annyira esett az es$, hogy teljesen eláztunk. Annyira fájt a
206
fejem, hogy alig láttam. ,lyan "gyesek vagytok, hogy ilyen finom e!édet f$ztetekO ,lyan jól
késztetted el a feladatot, hogy teljesen hi!átlan. 0z a kisgyerek úgy fél a vzt$l, hogy alig mer
a meden/e közelé!e menni. Az a lány úgy megijedt a kutyától, hogy egészen sá-adt lett.
$ szám#atá)ozó
196.
háromszorB kétszerB sokszorB tö!!szörB el$szörB másodszorB harmadszor
197. '-éldául+
%ar!ara sokszor volt !eteg. Azt a -éldát tö!!ször elkezdtem. Iolando kétszer keresett téged.
0zen a héten néhányszor fájt a fejem. 5a-onta kétszer tornázunk, reggel és este. Folna- még
egyszer meg fogom nézni azt a filmet. Sokszor vett"nk részt egy"tt a m#sor!an. 3iktor
harmadszor utazott a %alatonhoz.
$ számálla.ot(#atá)ozó
198.
6izenketten vannak a közgazdász /so-ort!an. 5égyen mozi!a mentek. 0!!en a rendel$!en
tzen dolgoznak. Sokan voltak a -rofesszor el$adásán. Pso-ortunk!ól ketten vesznek részt a
magyar nyelvi versenyen. Eten foglalkoznak azzal a témával. 4evesen voltak a vonaton. 0ste
néhányan eljönnek hozzám.
199. '-éldául+
4etten lakunk egy szo!á!an. 6izenegyen vagyunk a /so-ortunk!an. Sokan megy"nk vasárna-
kirándulni. 4étszázan dolgoznak a!!an a gyár!an. 4evesen akarunk f"rödni menni. Eten
utazunk vidékre. Fárman nézt"k meg azt a filmet. 4étmillióan élnek e!!en a város!an.
Fárman tanulunk egy"tt.
$z e)edet#atá)ozó
200.
m#anyag!ólB eladótólB vz!$lB tudósrólB !arátomtólB kit$lB "veg!$lB testvéré!$lB kiálltásrólB
"gyr$l
201. '-éldául+
A fés# m#anyag!ól kész"l. 3illamos áramot -éldául vzi energiá!ól álltanak el$. A !útorokat
fá!ól késztik. 0gy érdekes témáról tudok jó fogalmazást rni. Az ö/sémt$l kértem köl/sön a
fényké-ez$gé-et. A sz"leimt$l várok /somagot. A !uda-esti orvostudományi egyetemet
SemmelUeis &gná/ról nevezték el. A legjo!! !arátomtól ka-tam levelet. A másik /so-ort
tanárától kell elkérn"nk a magnót.
$z e)edmény#atá)ozó
202.
múzeummáB elnökévéB er$sséB g$zzéB tisztáraB részreB fehérre
203. '-éldául+
elektromos árammáB kórházzáB nehézzéB lassúváB könnye!!éB titkárráB kékreB részre
6ssze#asonltás. Fokozás.(2elléknév, #atá)ozatlan számnév, #atá)ozószó!. $ #asonltó
#atá)ozó. $ mé)ték#atá)ozó
204. '-éldául+
0z a diák olyan szorgalmas, mint te. Az a kislány olyan ala/sony, mint az ö//se. A ruhája
olyan tiszta, mint a hó. 0z olyan ki/si, mint egy !orsszem. A fiad olyan jól dolgozik, mint egy
207
feln$tt. Azt a lányt olyan régen ismerem, mint téged. A !arátn$m olyan szé-en énekel, mint
egy o-eraénekesn$. ,lyan sokan voltak a me//sen, mint a múlt héten.
205.
nagyo!! . legnagyo!!B magas . legmagasa!!B er$s * er$se!!B ki/si * legkise!!B
lassa!! * leglassa!!B régi * rége!!iB könny# * legkönnye!!B sze!! * legsze!!B sok * tö!!B
kevés * legkevese!!B kés$!! * legkés$!!B jól * jo!!anB drágán * legdrágá!!anB
!elje!! * leg!elje!!B fel"l * felje!!B kv"l . legkijje!!B alsó * alsó!!B fels$!! * legfels$!!
206.
id$se!!B magasB legjo!!anB tö!!B legrége!!iB ol/só!!B nehézB felje!!B kv"l * !el"l
207.
Az áruház magasa!!, mint az intézet. A tornaterem nagyo!!, mint a tanterem. 0z a ruha
sze!!, mint az. Juan rossza!!ul tanul, mint te. A villamos lassa!!an megy, mint az autó!usz.
A második -élda neheze!! az els$nél. Az én szo!ám rendese!! a tiédnél. A testvérem
fiatala!! nálam. A kémiát könnye!!en tanulom a fizikánál. 6e nála rége!!en vagy
?agyarországon.
208. '-éldául+
&ván öt /entiméterrel magasa!! Ió!ertnél. 0z a vonalzó húsz /entiméterrel hossza!! a
másiknál. A -aradi/som száz forinttal ol/só!! a -a-rikánál. Et na--al el$!! érkeztem
?agyarországra, mint (edro. ?a hat fokkal van melege!!, mint tegna-. 4ét évvel el$!!
fejeztem !e a közé-iskolát, mint Já!or. Szalim tz kilóval tö!! ?artinnál. 6z -er//el
hamara!! érkeztem, mint %ar!ara. A %alaton százhúsz kilométerre van %uda-estt$l. A
múzeum száz méterre van a megállótól.
209. '-éldául+
Az a gé- sokkal könnye!!, mint a másik. Jóval fiatala!! vagy nálam. A mi szo!ánk egy
ki/sivel nagyo!!, mint a tietek. 0gy ki/sit magasa!! vagyok Jánosnál. 0z az ut/a sokkal
szélese!! annál. 6egna- egy ki/sit hidege!! volt, mint ma. 3alamivel el$!! érkeztem az
el$adásra , mint ti. A kék ruha nem sokkal ol/só!! a -irosnál.
$ vissza#ató névmás
210.
?aga is vel"nk fog jönni@ ?agával akarok találkozni. ?agát még nem láttam itt. ?agára
vártunk. A--en magáról !eszélgett"nk. A -ostás magához is jön. ?aguk a!!an a /so-ort!an
tanulnak@ ?aguknál is volt az orvos. ?aguk között vannak mongol diákok@ ?aguk helyett
mi fogunk menni@
211.
magánakB magadrólB magátB magamnálB magunk mögöttB magukkalB magátólB magával
212.
Az igazgató maga fogja megnyitni a kiálltást. 6anáraink maguk késztik el a jegyzeteket. ?i
magunk késztj"k a -rogramot. A kisgyerek maga akar vásárolni az "zlet!en. ?agam
ellen$rzöm a megoldást. ?agad voltál az útleveledért@ 6e magad laksz e!!en a szo!á!an@
Anna maga is látta a !alesetet.
$ #atá)ozatlan névmások. $z általános névmások
213.
valakitB !árkiB senkinekB valamelyiketB akármelyiketB semelyikB akármennyitB valamennyitB
semennyi
214.
208
valamitB !ármitB valamilyenB akármilyenB valamennyitB akármennyitB mindenkiB mindenB
mindegyikB semmiB semmilyenB semennyit
215. '-éldául+
Jön valaki. 3alami !aj van@ 3alamilyen megoldást kell találnunk. 3alamelyik diák itt
felejtette a könyvét. 3alamennyi diák jól vizsgázott. Akárki keres, mondd, hogy este hvjonO
Akármit mondok neki, $ mindig vitatkozik velem. 0l kell mennem vásárolni, akármilyen
hideg van. 0zt a feladatot akármelyik diák meg tudja oldani. 5em akarja megtenni,
akármennyit kérem. ?indenki itt van. ?inden készen van. ?indenféle gy"möl/söt szeretek.
?indegyik teszt jól siker"lt. ?ind itt vagyunk. Senki sem hiányzik. Semmi k"lönös nem
történt. Semmilyen feladatot sem ka-tunk. Semelyik villamos sem jött. Semennyi sem maradt
!el$le.
Felszólító mód. Felszólító mód a mellékmondatban
216.
tanuljunkB adjatokB várjB feleljetekB maradjanakB fés"lködjB kezdj"nk
217.
3itatkozzunk err$l a kérdésr$lO Fozz egy térké-etO ,lvassa a le/kétO 4eress egy tollatO
Ssszunk rendszeresenO Golgozzatok szorgalmasanO 0ste szórakozzunkO
218. '-éldául+
4érd a tollatO 4"ldje a levelet nekiO Vrjátok a házi feladatotokatO ?ossátok a ruháitokatO
?ondja valamelyiketO Fozd a -ohár vizetO Fvjuk $tO
219.
egyélB KegyetekB ?enj"nkB 6egyékB igyálB JyertekB 3egy"nkB Figgyen
220.
Vrd meg a házi feladatotO Adja fel a levelet a -ostánO 6anuljuk meg az új le/kétO 0ste gyertek
át hozzánkO 4"ldd el nekem a jegyzetetO 3edd fel a ka!átodatO 3igy"k ki a székeket az
udvarraO 3árják meg a !arátaikatO
221.
5e utazzunk vidékreO 5e vitatkozzatok err$l a témárólO 5e menj a s-ort-ályáraO 5e induljunk
el kés$nO 5e legy"nk szomorúakO 5e várjátok meg a tö!!ieketO 5e vedd meg azt a ruhátO
222.
Fallgassuk megB 5yisd kiB :olytassátokB nevessB Siess"nkB ?utassa megB KássukB Kátogassák
meg
223.
4észts"k el a feladatokatO Segts a !arátodnakO 6artsátok rend!en a ruháitokatO Jyújtsd meg
a villanyt a szo!á!anO Javtsuk ki a hi!ákatO 6antsátok meg $t tán/olniO Jy#jts"nk !élyegetO
224.
Iagaszd megB :ejlessz"kB ,sszátokB A!ressz felB mulasszanakB 3álasszanakB játsszatok
225. '-éldául+
5e felejts"k el feladni a leveletO 4össétek össze a két -ontotO ?utassuk meg a fényké-einketO
5e érintsék meg a vezetéketO :izesd ki a számlátO Kássuk a megoldástO Felyettestse !e a
következ$ értéketO 3ezessétek !e a vendégetO
226.
!efejezz"kB megoldjamB érj"nk elB elgyereB maradjakB vegyen résztB vizsgázzunk
227.
legyenB válaszoljakB gyereB tanuljanakB érkezz"nkB látogassam meg
228. '-éldául+
209
3igyétek elB KegyenekB 3edd megB ?ondjon elB (ihenj"nkB %eszélgess"nkB /sináljakB Kegyél
'2légy+B menjek
229.
Azért indultunk el korán, hogy id$!en érkezz"nk. Azért megyek el hozzád, hogy egy"tt
tanuljunk. Azért mentem az áruház!a, hogy vásároljak egy új ruhát. Azért "ltem az els$
-ad!a, hogy jo!!an lássam a tá!lát. (éter azért tanul sokat, hogy felvegyék az egyetemre.
Azért s-ortolunk rendszeresen, hogy egészségesek legy"nk. Azért utaztam Ge!re/en!e, hogy
találkozzam a !arátommal.
230. '-éldául+
A fiú arra vár, hogy zöld legyen a lám-a. A !arátn$m vigyáz arra, hogy senkit se !ántson
meg. 0z az anyag alkalmas arra, hogy estélyi ruhát varrjunk !el$le. C ké-es arra, hogy ezt a
munkát elvégezze. 4evés az id$ arra, hogy minden múzeumot megnézz"nk. 0rikának nin/s
kedve ahhoz, hogy ma este mozi!a menjen. A vz h$mérséklete megfelel$ ahhoz, hogy
f"rödj"nk !enne. 0z a hús nem elég ahhoz, hogy négy személyre va/sorát készts"nk. (éter
hozzáfog ahhoz, hogy kifesse a lakást. Az igazgató hozzájárul ahhoz, hogy a diákok
szilveszteri !ulit rendezzenek a kollégium!an.
Az ok- és a él!at"#ozó$ mellékmondat. A él!at"#ozó!oz ka%solódó &elz'$
mellékmondat
231. '-éldául+
Azért nem vártalak meg, mert órára kellett mennem. Andrej azért haragszik a !arátjára, mert
az tegna- nagyon /súnyán !eszélt vele. Azért é!redtem fel korán, mert tegna- este már 8.kor
lefek"dtem. Azért nem megy"nk délután mozi!a, mert holna- tesztet runk. Anita azért jött
kés$n az órára, mert elaludt. Azért nem lesz holna- tantás, mert kirándulni megy"nk. A
diákok azért szeretnek s-ortolni, mert attól frissek és egészségesek lesznek. Azért nem sza!ad
-iros lám-ánál átmenni az úton, mert az autó el"theti az em!ert.
232.
Azért megy"nk ki a -ályaudvarra, mert délután érkezik Ali. A diákok azért tudnak jól
magyarul, mert sokat !eszélgetnek magyarokkal. Azért megyek fél nyol/kor tv.t nézni, mert
akkor kezd$dik egy jó film. Azért ör"ltem nagyon, mert meglátogatott a !arátom. Azért
maradtunk otthon, mert tanulni akartunk. Azért nem tudtam aludni éjszaka, mert a !arátn$mre
gondoltam. Azért akarok elmenni hozzád, mert meg kell !eszéln"nk a -rogramot. Azért
szoktunk egy"tt tanulni, mert úgy könnye!!en megy a tanulás.
233. '-éldául+
Azért megyek a -ostára, hogy !efizessem a telefonszámlát. Azért vagyunk szorgalmasak,
hogy felvegyenek az egyetemre. A !arátom azért jött el hozzám, hogy este kon/ertre
menj"nk. Azért utazunk vidékre, hogy meglátogassuk a !arátom nagysz"leit. Azért megy"nk
kirándulni, hogy megismerj"k ?agyarország tájait. Azért indulok korán a re-"l$térre, hogy
ne késsem le a gé-et. Azért olvasok szakmai könyveket, hogy jól ismerjem a szakmámat. A
testvérem azért hvott, hogy menjek el vele sznház!a.
234. '-éldául+
Arra kérlek, hogy segtsél nekem megoldani ezt a feladatot. Javaslom, hogy id$!en induljunk
el. Azért utaztál ide, hogy a !arátoddal találkozzál. Azért menj a rendel$!e, hogy az orvos
210
megvizsgáljon. Azt szeretném, hogy mindenki eljöjjön. Azért jöttem, hogy mozi!a hvjalak.
:ontos, hogy kész legyen a házi feladat.
235.
Azért indultál az áruház!a, amiért %ar!ara. Azért a könyvért megyek a könyvtár!a, amelyiket
te is olvastad. Azért a !etegért jön a ment$autó, akivel nemrégen találkoztunk. Azért a
/somagért sietek a -ostára, amelyiket az anyám k"ldte. ?ária azért ment le az "zlet!e, hogy
gy"möl/söt hozzon. Azért utazunk 0sztergom!a, hogy megnézz"k a m#emlékeket. A tanár
azért k"ldi 3iktort a la!oratórium!a, hogy kérjen egy magnót.
236. '-éldául+
0ste korán fogunk lefek"dni, mert holna- reggel indul a re-"l$gé-"nk. 0ste korán fogunk
lefek"dni, hogy frissen é!redj"nk. > Ió!ert közel "l a tá!lához, mert nem látja jól a szavakat.
Ió!ert közel "l a tá!lához, hogy jól lássa a szavakat. > 6elefonálni akarok neki, mert nem
tudunk mozi!a menni. 6elefonálni akarok neki, hogy ma ne menj"nk mozi!a. > %eszéln"nk
kell a /so-ortvezet$vel, mert nem tudjuk az új órarendet. %eszéln"nk kell a /so-ortvezet$vel,
hogy megtudjuk az új órarendet. Az áruház!a mész, mert egy nadrágot akarsz venni. Az
áruház!a mész, hogy vegyél egy nadrágot. > 5égy óráig vártunk rátok, mert !eszélni akartunk
veletek. 5égy óráig vártunk rátok, hogy !eszélj"nk veletek. > Az orvoshoz megyek, mert fáj a
torkom. Az orvoshoz megyek, hogy gyógyszert rjon nekem. > Szólunk a tanárunknak, mert
nem akarunk ma tesztet rni. Szólunk a tanárunknak, hogy ma ne rjunk tesztet.
Feltételes mód Feltételes mód a mellékmondatban. $ -eltételes mellékmondat
237.
megnéznékB vásárolnálB telefonálnánkB ör"lneB szólnátokB jönnénekB várnánkB elkérnémB
eladnáB megnéznénk
238.
3olna'2lenne+B 0lmennénkB ?egtenneB 0lvinnédB 0nnék
239.
Kett volna egy nagy kérésem. 0lment"nk volna este a sznház!a. ?egtett volna nekem egy
szvességet@ 0lvitted volna a jegyzetet ?áriának@ 0ttem volna a!!ól a s"temény!$l.
240.
-ihent"nk volnaB vettetek volnaB elolvastam volnaB szerett"nk volnaB meghvtuk volnaB
dolgoztál volnaB meghallgattátok volna
241.
Ahelyett, hogy vitatkoznánk, fejezz"k !e a munkát. Ahelyett, hogy végzett volna, mozi!a
ment. Ahelyett, hogy -ihent volna, a!lakot mosott. 5em utazom el anélk"l, hogy el ne
!ú/súznék t$led. ?egoldjuk a -éldát anélk"l, hogy a tanár segtene. (éter elindul a megálló
felé, anélk"l, hogy megvárná a !arátját. Sgy s"t a na-, mintha még nyár volna '2lenne+. Sgy
tudtok magyarul, mintha régóta ?agyarországon élnétek. Sgy elfáradtam, mintha egész na-
dolgoztam volna.
242.
Fa valamit nem értenénk, megkérdeznénk a tanártól. Fa valamit nem értett"nk volna,
megkérdezt"k volna a tanártól. > Fa lenne sza!ad id$m, s-ortolnék. Fa lett volna sza!ad
id$m, s-ortoltam volna. > Fa figyelnétek az órán, megértenétek a magyarázatot. Fa
figyeltetek volna az órán, megértettétek volna a magyarázatot. > Fa sietnénk, id$!en
megérkeznénk. Fa siett"nk volna, id$!en megérkezt"nk volna. > 5agyon hasznos lenne, ha
megnéznénk ezt a filmet. 5agyon hasznos lett volna, ha megnézt"k volna ezt a filmet. >
0gyed"l oldanám meg a feladatot, ha lenne elég id$m. 0gyed"l oldottam volna meg a
feladatot, ha lett volna elég id$m. > &ván telefonálna a !arátjának, ha akarna vele !eszélni.
211
&ván telefonált volna a !arátjának, ha akart volna !eszélni vele. > Er"lnék, ha meglátogatnál
engem. Er"ltem volna, ha meglátogattál volna engem.
243. '-éldául+
Fa részt vennénk a s-ortversenyen, !iztosan jönnének a !arátaink is. Fa meglátogatnál
minket, sokat !eszélgetnénk. Fa meleg lenne, strandra mennénk. Fa sietnétek, elérnétek a
vonatot. Fa -ihentem volna, most jo!!an tudnék dolgozni. Fa elment"nk volna a múzeum!a,
sok érdekeset láttunk volna. Fa sz"kségem lett volna a segtségedre, szóltam volna neked. Fa
a film hamara!! !efejez$dött volna, elért"k volna a metrót.
244. '-éldául+
?eghvnálak téged, ha nem lenne más -rogramod a hétvégére. 0lutaznánk vidékre, ha lenne
id$nk. Szvesen segtenék neked, ha kérnél. :"rödni mennénk, ha s"tne a na-. 5em
találkoztunk volna, ha nem vártam volna rád egy fél órát. 4irándultatok volna, ha nem esett
volna az es$. ?ár tavaly egyetemre mentem volna, ha nem kellett volna dolgoznom. 5em
lettél volna !eteg, ha meghallgattad volna a taná/somat.
$ le#et #asználata .$ #ató ige
245.
&nnen jól lehet látni a Jellérthegyet. 0!!en az "zlet!en sok szé- árut lehet találni. A !"fé!en
lehet salátát enni. 0ste tz óráig lehet maradni a klu!!an. &tt nem lehet megállni. A diszkó!an
jól lehet szórakozni.
246. '-éldául+
látniB -ihenniB végezniB ka-niB vitatkozniB tenniB sétálniB !eletenni
247.
!efejezhetj"kB maradhatB adhatszB meg!eszélhetj"kB ehet * ihatB meglátogathatjákB jöhet
248.
megmondhatomB találkozhatszB megoldhatjátokB játszhatnakB megvehetedB tölthetB indulhatunk
249.
5emzetiségi estet rendezhet"nk az intézet!en. A régi diákok is eljöhetnek hozzánk, és
meghvhatjuk magyar !arátainkat is. Sok vendég"nk lehet. 0l$adhatunk egy rövid m#sort.
%eszélgethet"nk, zenét hallgathatunk, tán/olhatunk. 6anáraink is ott lehetnek. ?indenki jól
érezheti magát. Iemek"l szórakozhatunk. 0ste tizenegy óráig maradhatunk ott.
%zóké.zés. 25veltető ige
250.
tanttatjákB feleltetniB szórakoztatB megvizsgáltatomB gyakoroltatottB kinyittatjaB telefonáltatottB
ellen$riztetni
251.
ratB foglalkoztatnakB /sináltatokB gyakoroltatjaB é-ttetnekB hvatjaB m#ködtetnekB vizsgáztatja
252.
ratottB foglalkoztattakB /sináltattamB gyakoroltattaB é-ttettekB hvattaB m#ködtettekB
vizsgáztatta
253.
A gyerek hoz újságot. Az a-a hozat újságot. Az a-a a gyerekkel hozat újságot. > A diákok
fejezik !e a munkát. > A tanár fejezteti !e a munkát. A tanár a diákokkal fejezteti !e a munkát.
> A kisgyerek fekszik le korán. Az anya fekteti le a kisgyereket korán. A /so-ort hallgatói
vizsgáznak /s"törtökön. A tanár a /so-ort hallgatóit vizsgáztatja /s"törtökön.
254. '-éldául+
212
Mit ellenőriztet a mérnök? A mérnök a gé-eket ellen$rizteti. Minek a gépeit ellenőrizteti a
mérnök? A mérnök az "zem gé-eit ellen$rizteti. Kivel ellenőrizteti a mérnök az zem gépeit?
A mérnök a munkásokkal ellen$rizteti az "zem gé-eit. Mikor ellenőrizteti a mérnök az zem
gépeit a m!nkásokkal? A mérnök munkakezdés el$tt ellen$rizteti az "zem gé-eit a
munkásokkal. > Mit terveztetnek a szleim? A sz"leim házat terveztetnek. Kinek a "ázát
terveztetik a szleim? A sz"leim a saját házukat terveztetik. Kivel terveztetik a szleim a saját
"áz!kat? A sz"leim az é-tésszel terveztetik a házukat. Mikor terveztetik a szleim az
építésszel a "áz!kat? A sz"leim jöv$re terveztetik az é-tésszel a házukat. > Kit vizsgáztat a
tanár? A tanár a diákokat vizsgáztatja. Minek a diákjait vizsgáztatja a tanár? A tanár az
intézet diákjait vizsgáztatja. > Mikor vizsgáztatja a tanár az intézet diákjait? A tanár holna-
vizsgázatja az intézet diákjait. > Kit sz#rakoztat a könyv? A könyv az olvasókat szórakoztatja.
Mivel sz#rakoztatja a könyv az olvas#kat? A könyv a történeteivel szórakoztatja az olvasókat.
Mikor sz#rakoztatja a könyv a történeteivel az olvas#kat? A könyv mindig szórakoztatja az
olvasókat a történeteivel. > Mit mosat az anyám? Az anyám farmert mosat. Kinek a farmerét
mosatja az anyám? Az anyám az ö/sém farmerét mosatja. Kivel mosatja az anyám az ö$sém
farmerét? Az anyám velem mosatja az ö/sém farmerét. Mikor mosatja az anyám velem az
ö$sém farmerét? Az anyám hétvégén mosatja velem az ö/sém farmerét. > Mit építtet a
$salád?
A /salád házat é-ttet. Kivel építteti a $salád a "ázat? A /salád a k$m#vessel é-tteti a házat.
Mikor építteti a $salád a kőművessel a "ázat? A /salád jöv$re é-tteti a k$m#vessel a házat.
255. '-éldául+
A kisfiú alszik. Az anya altatja a kisfiát. > A kis!a!a eszik. A mama eteti a kis!a!át. >
A vendég le"l. Az udvarias em!er le"lteti a vendéget. > ?egfigyelj"k a ksérletet. A tanár
megfigyelteti a ksérletet. > ?egjavtom a mosógé-et. ?egjavttatom az autót a szerel$vel. >
4ezet mosok. Az óvón$ kezet mosat a gyerekekkel. > ?indig jót nevetek a !arátom vi//ein.
5e nevettessO > Wrára siet"nk. 5e siettessO
%zóké.zés. 4issza#ató ige
256. '-éldául+
?inden reggel !orotválkozol@ 0z a ka-us jól védekezik. %e/sukódott az a!lak. Szeretek
kertészkedni. 5e idegeskedjO 0z a gyerek sokat rendetlenkedik. :és"lködj megO 6élen korán
sötétedik
257.
A lányok általá!an lassan öltözködnek. A-ám minden na- szokott !orotválkozni. 5yáron
korán világosodik. A !arátom sokat idegeskedik. 0zek a gyerekek nem rendetlenkednek. Az
orvosi vizsgálat el$tt le kell vetk$zni.
7geké.zés névszóból
258. '-éldául+
Sokat /igarettázom. Szeretek fényké-ezni. ?inden reggel kávézom. 5e la!dázzatok a
szo!á!anO 6udsz zongorázni@
259.
ala-ok * ala-tották * ala-ulB kész"lnek * késztsek * készB szé- * szé-"l . szé-ted
260.
irányulB ki!éktB lassulB -uszttB tisztulB elfárasztB felé!redB fejlesztB olvad
213
261. '-éldául+
%udát, (estet és W!udát a 78. század!an egyestették. A két -olitikai -árt egyes"lt. >
A szomszédék szé- házat é-tettek. A ház nemsokára felé-"l. > 5em tudom lefordtani ezt a
szöveget. Az autó !alra fordul. > &ndtsd az autótO ?ikor indulunk@ > 4ijavtom a hi!ákat. Az
id$ megjavult. > 4i tant titeket@ Sokat kell tanulnom. > %efejezt"k a vitát. A tanév június!an
fejez$dik !e. > 0!éd után tanulni kezdek. ?ikor kezd$dik az el$adás@ > Ck nehéz fizikai
munkát végeznek. 0z a dolog jól végz$dött. > A s-ortoló sokat er$st. Tdám meger$södött
ezen a nyáron. > ?elegtem az e!édet. Az id$ á-rilistól melegedik.
262.
Az egész /so-ort részt vesz a kiránduláson. A !eteg már egészen jól érzi magát. 4i kell
egészteni a mondatokat új szavakkal. A /so-ortunk kiegész"lt néhány új diákkal. A !arátom
mindig nagyon gyorsan !eszél. A sof$r a hd után azonnal gyorstott. Az utó!!i id$!en
gyorsul a város fejl$désének az "teme.
Főnévké.zés névszóból
263.
Sz"kséges ezeknek az anyagoknak a felhasználása. A mérnök /élja a tervek elkésztése. Jó
lesz a kirándulás a hegyek!e. Számomra fontos a hrek meghallgatása. Jó lenne már egy kis
-ihenés.
264.
A tanárok feladata a tantás. Iendszeres ismétléssel kész"l"nk a vizsgára. Tllandó
gyakorlással fejlesztj"k a tudásunkat. ?i annak az em!ernek a foglalkozása@ A s-ortok köz"l
az úszást szeretem a legjo!!an. 0z nem a legjo!! megoldás.
265.
A munka elvégzése sokáig tart. A ház é-tését sokan várják. A gé- -ontos m#ködését
figyelj"k. Az eredmények elemzésé!$l fontos következtetéseket vonunk le. A -éldák
megoldásához sok számtásra van sz"kség. Jyors futással hamar ér"nk a megálló!a. A feladat
!efejezésével vége a na-i munkának. Iendszeres tanulással ér"nk el jó eredményt.
266.
Ieggel orvosi vizsgálat lesz. A :öldön az élet már nagyon régen kialakult. 0z a feladat nem
nehéz. Fol van itt a !ejárat@ Azt a történetet nem ismerem. ?i mindig figyelj"k a tanár
magyarázatát. 0zzel a gondolattal már én is foglalkoztam.
267.
:eleléskor mindig izgulok. Ali utolsó felelete nem siker"lt. > A gyakorlás nagyon fontos a
nyelvtanulás!an. ?inden le/ke után sok gyakorlatot végz"nk el. > Az én rásomat nehezen
lehet elolvasni. Fol vannak azok az iratok@ > ?inden kezdet nehéz. 4ezdéskor ott akarok
lenni a s-ort-ályán. > 0gy m#velet még hátra van, a szorzás. A szorzat kifejezi az ismeretlen
értékét.
268.
lakosságaB rend$rségreB hegységB rokonság!anB katonaságnál.
269.
szélességB szomorúságB mélységB !etegségB lassúságB er$sségB sötétség
270.
A folyadék s#r#sége változott meg. Az a/él szilárdságát kell meghatározni. (éter a két
re-"l$gé- se!ességét számtotta ki. Ió!ert három na- sza!adságot ka-ott a jó munkájáért. A
tanár a mérés -ontatlansága miatt nem fogadta el a rajzot. A !arátom !etegsége miatt nem
mehet"nk kirándulni.
271.
214
munkásság X a munkások összességeB munkásság X szellemi tevékenységgel foglalkozó
em!er életm#ve, munkáinak összessége > fiatalság X fiatalok /so-ortjaB fiatalság X az élet
ifjúkori szakasza > tagság X valamilyen szervezet tagjainak összességeB tagság X az a tény,
hogy valaki valamilyen szervezet tagja
272. '-éldául(
Azokat tisztelem, akik!en van em!erség. Az em!eriség száma megn$tt. 0z a munka sok
fáradsággal jár. A fáradtságtól mélyen elaludtam. 5in/s kétségem afel$l, hogy igazat
mondott. ?eg kell sz"ntetni ennek a dolognak a kett$sségét.
2elléknévké.zés igéből és névszóból
273.
érzékenyB változékonyB törékenyB tanulékonyB folyékonyB fáradékony
274.
sznesB hasznosB tudományosB olajosB mesterségesB havasB hi!ásB el$nyös
275.
A !róságok mindenkit$l f"ggetlenek. Az a gyerek fejletlen. 0z a szo!a f#tetlen. Az a fiú
tudatlan. 0gyenletes mozgás esetén a se!esség változatlan. Az az eredmény váratlan volt.
276.
!arátságtalanB hi!átlanB eredménytelenB rendetlenB t"relmetlenB egészségtelenB sza!álytalan
277.
eredménytelenB kellemesB alkalmatlanB sza!ályosB er$tlenB végesB zajtalanB sós
278. '-éldául+
0gészséges életmódot kell folytatnod. A !arátom !eteg. A dohányzás egészségtelen szokás. >
Súlyos közlekedési !aleset történt a hdon. 4önny# volt a vizsga. Az #r!en a testek
súlytalanok. > Számos kérdés megoldatlan maradt. 4evés /sa-adék hullott e!!en az év!en.
Számtalan megoldási lehet$ség van.
279. '-éldául+
0gy kis !aráti segtségre van sz"kségem. 0gyre neheze!!é válik a !uda-esti közlekedés. Az
esti tv.m#sor elég unalmas volt. Az euró-ai országok egy része /satlakozik az 0uró-ai
Ynióhoz. A gyári munka elég nehéz. A k"lföldi diákok a %alassi %álint &ntézet!en tanulnak.
A mérnöki -ályára a m#szaki egyetemek késztik fel a diákokat. A nehézségi er$ megsz#nik a
:öld légkörén kv"l. A tegna-i újság tö!! fontos hrt közölt. A városi élet sokkal stresszese!!
a vidéki életnél.
280 '-éldául+
fizikaiB jogiB tegna-iB szerdaiB orvosiB már/iusiB !aráti
281.
egészséges * egészségiB évi * évesB fel"leti * fel"letesB forgalmi * forgalmasB n$i * n$sB
vizes * vzi
282.
mögöttiB el$ttiB kör"liB közöttiB nélk"liB mellettiB utáni
283.
sokféleB szakszer#B tér!eli * sk!eliB k"lönféleB rás!eli * szó!eliB egyszer#B kétféle
284.
A ksérletnél henger alakú "veget használnak. ?ária -iros szn# ruhát vásárolt. Az a mértanit
test sza!ályos alakú. Sj t-usú fényké-ez$gé-et vásároltam. A szén növényi eredet#
t"zel$anyag. 6z /m. átmér$j# kört rajzoltam. Al!ert magyar nyelv# újságot olvasott.
215
285.
0gyre tö!! az angol nyelvű felirat az "zleteken. A test mozgása egyenes vonal%. Az erős
fényű lám-a nem tesz jót a szemnek. Az a kék színű -ulóver tetszik nekem. Az anyagok
klön&öző fajs%ly%ak. A vezet$k nagy jelentőségű döntést hoztak. 0z a gáz nagyon rossz
szag%' Az a szép r!"áj% lány a !arátn$m. ?ostaná!an sok vi// sz"letik a szőke "aj% n$kr$l.
286.
oldalnyiB tenyérnyiB ezernyiB kilónyiB egységnyiB kilométernyi
%zóösszetétel
287. '-éldául+
A na- energiája jól hasznostható energiaforrás lehet a jöv$!en. A nagy hideg miatt
-ro!lémák jelentkeztek a magyarországi erőművek m#ködésé!en. ?ár látszik a fénys!gár
az alagút végén' A gyárigazgat# két hét sza!adságra ment. ?agyarország legmagasa!!
"egy$s%$sa a 4ékes. 0gy tanóra időegysége) 9L -er/. A kör%ton nagyon szennyezett a leveg$
a nagy gé-járm#forgalom miatt. 0gy veglapot tettem az róasztalomra. A világűr
meghódtása a ;<. század!an gyorsult fel. Alig láttam valamit a f"rd$szo!á!an a vízgőztől'
288. '-éldául+
atommag ( atomenergia) gépelem ( gépgyár) műalkotás ( mű"old) számadat ( számarány)
konzervgyár ( papírgyár) gép"áz ( növény"áz) ne"ézipar ( könnyűipar) t!srajz ( tervrajz
Az atom fogalmát már az ókor!an ismerték, de nem tudták, hogy tová!!i részekre, -l.
atommagra !ontható. Az atomenergia fontos, de veszélyes energiaforrás. A leend$ mérnökök
sok rajzot késztenek a gé-elemekr$l. A traktort a mez$gazdasági gé-gyár!an késztik. A
m#alkotások elemzése fontos tantárgy az iskolá!an. A tv.állomások nagy része m#holdak
közvettésével sugározza m#sorát. A számadatok ismereté!en fontos következtetéseket
vonhatunk le. Az id$skorúak számaránya növekv$ tenden/iát mutat.
A konzervgyár hazai ala-anyag!ól dolgozik. 0nnek a -a-rgyárnak a termékei egyre
ismerte!!ek. A szerel$ a gé-ház!an van. 3oltunk az állatkert!en, de a növényház zárva volt.
Sok ország!an válság!a ker"lt a nehézi-ar az egyre dráguló energia miatt. A 4ná!an gyártott
könny#i-ari termékek ol/sók. 0nnek a m#vésznek a tusrajzai láthatók a kiálltáson. 0gy
ismert é-tész késztette el a tervrajzot.
289. '-éldául+
témakör * körtér * térköz * köz"gy * "gyfél * félfogadás * st!.
290. '-éldául+
er$ * er$st * meger$st * er$stés * er$dtmény > térer$ * lóer$ * húzóer$ * er$forrás * er$tér
* er$m# > fény. fényest * kifényest *fénylik . fényes * fényl$ . fénytelen * lám-afény *
na-fény * /sillagfény * fénysugár * fényforrás * fénynyalá! > hely * helyez * áthelyez *
elhelyez * helyezés * helyzet * helyes * helyesel * helytelen * helytelent * helytartó *
helyfoglalás * munkahely * "l$hely * állóhely * menedékhely * !úvóhely > ké-es * ké-ez *
kiké-ez * ké-est * ké-z$dik * ké-z$dés * ké-z$dmény > térké- * ar/ké- * fényké- *
tá!laké- * ké-tár * ké-alkotás * ké-regény >
terv * tervez * megtervez * kitervel * tervszer# * tervrajz * munkaterv * tanterv *
-rogramterv > f"gg * összef"gg * összef"ggés * f"ggetlen * f"gg$ * szenvedélyf"gg$ *
f"gg$hd > ler * !er * megr * kir * átr * felr * rás * irat * ráské- * rástudatlan * ké-rás
* szótagrás. !et#ró > lát * kilát. !elát ellát * látás. látvány. látomás * kilátás * ellátás *
!elátás * kett$slátás > mér * megmér * kimér * !emér * lemér * mérés * méret * mérleg *
mérlegelés * mér$súly * mérték * hosszmérték * #rmérték * ter"letmérték * mértékletes *
mértéktelen * mértékadó > tud * megtud * !etud * letud * tudós * tudomány * tudóst *
tudóstás * tudóstó * tudományos * tudománytalan * történettudomány
216
Folyamatos melléknévi igenév
291.
lev$B valóB lev$B lev$B valóB lev$B való
292.
A szekrény!en lev$ ruhát fogom felvenni. :orrás!an lev$ vz sz"kséges a ksérlethez. Az ágy
fölött lev$ lám-a nem világt. Az a/él!ól való rudakat a m#hely!e szálltják. A !arátomtól
való szótárt gyakran használom. Ali le"lt a másik szo!á!ól való székre.
293. '-éldául+
a terem!en lev$ !útorokB A terem!en lev$ !útorok kényelmesek. > a mozgás!an lev$
autó!uszB 6ilos felszállni a mozgás!an lev$ autó!uszra. > a -ohár!an lev$ vzB
A -ohár!an lev$ vz ásványvz. > a fém!$l való szerszámB A fém!$l való szerszám tartósa!!,
mint a m#anyag!ól való.> a másik terem!$l való térké-B A másik terem!$l való térké-
világtérké-. A m#anyag!ól való fés#B A m#anyag!ól való fés# könnyen törik.
294.
haladóB érkez$B !eszélget$B sétálóB kész"l$B látogatóB siet$B é-"l$
295.
alvóB men$B jöv$B ivóB viv$B fekv$B ev$
296.
A könyvet olvasó diák tanul a másik /so-ort!an. A házat é-t$ munkásokkal !eszélget a
mérnök. A n$vér a !eteget vizsgáló orvost keresi. A televziót néz$ fiúk laknak a másik
szo!á!an. A ruhát vásárló lánnyal találkoztam az áruház!an.
297. '-éldául+
A R órára érkez$ vonat tz -er/et késik. 5ézem a -ark!an játszó gyerekeket :ernando
hallgatja a me//sr$l !eszél$ !arátját. A matematikát tanuló diákot megdi/sérték. Anna
felszállt a 6ihany!a induló vonatra. 5agyon várom a !arátn$mt$l érkez$ levelet. A klu!!an
szórakozó diákok 77 órakor mentek haza. Az igazgatóhoz siet$ titkárn$ nem visz magával
semmit.
298.
:igyelj"k az ut/án siet$ket. A mérnök megmutatott mindent a gyár!a látogatóknak. A
hallgatók !eszélgettek az el$adóval. A filmet néz$k jól szórakoznak a mozi!an. A nagy zaj
zavarja a -ihen$ket. A tanár segt a gyengén tanulóknak. A kés$n érkez$k nem mehetnek !e a
terem!e. 4orszer# könyvtár várja az olvasókat.
299.
A nyelvtudás jól hasznostható. Az a matematikai tétel egyszer#en !e!izonytható. A
mesterséges égitestek a :öldr$l megfigyelhet$k. A tanár magyarázata jól érthet$. A
kirakat!an szé- ruhák láthatók. A számtás könnyen elvégezhet$. Az "zlet!en szé- gy"möl/s
ka-ható. A terv rövid id$ alatt megvalóstható. A ké-en egy magas é-"let látható.
300.
A vz!$l el$álltható hidrogént a ksérletnél használják fel. A kutatók foglalkoznak a nehezen
hasznostható szélenergia felhasználásával. A mikroszkó--al megfigyelhet$ !aktériumok
!etegségeket okozhatnak. A könnyen alaktható alumniumot sokféle /élra használják. A
tá!lázaton található adatok a gé- teljestményét mutatják. A jól megvalóstható tervr$l
!eszélget"nk.
0e-e/ezett melléknévi igenév
217
301.
érkezettB kezd$döttB meg!etegedettB !efejez$döttB kialakultB felgyorsultB elromlott
302.
A ké-ekr$l, amelyeket a kiálltáson láttunk, !eszélgett"nk. %eszélgett"nk a kiálltáson látott
ké-ekr$l. > A könyv, amelyet elolvastunk, érdekes volt. Az általunk elolvasott könyv érdekes
volt. > Az új f"rd$ruhát, amelyet az áruház!an vásároltam, viszem a kirándulásra. Az
áruház!an vásárolt új f"rd$ruhát viszem a kirándulásra. > Az eredmények, amelyeket a
tudományok!an elértek, korszakalkotóak. A tudományok!an elért eredmények
korszakalkotóak. > A ké-letet, amelyet a tá!lára felrtam, 0lena nem értette. 0lena nem értette
a tá!lára felrt ké-letet. > A levél, amelyet megrtam, fontos volt. Az általam megrt levél
fontos volt. > A gé-, amelyet a múlt héten megjavtottak, új!ól elromlott. A múlt héten
megjavtott gé- új!ól elromlott. > A múzeumot, amelyet a múlt század!an ala-tottak,
meglátogattuk. ?eglátogattuk a múlt század!an ala-tott múzeumot.
303.
megvizsgáltB kidolgozottB szerkesztettB tartottB magyarázottB rendezettB meghvott
304.
A diák által késztett rajzot kereste a tanár. A diákok által rendezett m#sorra jöttek a
vendégek. A -rofesszor által ismertetett elméletr$l !eszéltek a rádió!an. A /so-ortunk
elvégezte a tanárn$ által kijelölt feladatot. A vrusok által okozott fert$zés könnyen terjed.
A (éter által megmagyarázott jelenségr$l !eszélgett"nk.
305.
A nemrég elkész"lt úton nagy forgalom van. A la!oratórium!an megálla-tották a
megvizsgált anyag összetételét. A villamosról leszálló utasok között észrevettem a !arátomat.
?ozi nylik a munkások által é-tett új ház!an. A !arátom által késztett jegyzet!$l tanultam
az év végi vizsgára.. A szent.Jyörgyi Al!ert által felfedezett P.vitamin nagy mennyiség!en
található a -a-riká!an.
306.
A terv módostott. A kert elhanyagolt. Az új tétel elfogadott. Az az elmélet !e!izonytott.
4önyvtárunk jól felszerelt. A háromszög oldalai adottak. 0zek a hiányzások igazoltak. A jó
munkafeltételek !iztostottak.
307. '-éldául+
(éter kijavtotta az elrontott feladatot. Az elk"ldött fa1 nagyon s"rg$s volt. Az elmagyarázott
sza!ály most már világos. A látott film két részes volt. Az elvesztett táskát a talált tárgyak
osztályán visszaka-tuk. A hozott sör meleg volt. A ki/serélt alkatrész sem m#ködött. A
megoldott -élda nehéz volt.
0eálló melléknévi igenév
308.
megvizsgálandóB fizetend$B átalaktandóB megoldandóB felemelend$B kiszámtandóB
alkalmazandóB felhasználandó
309.A számtás ellen$rizend$. A szennyez$dés a folyadék!ól eltávoltandó. ?inden
közlekedési sza!ály !etartandó.. 0z a -élda megoldandó. Az utolsó két le/ke megtanulandó.
A h$mérséklet na-onta mérend$. Az a munka még ma !efejezend$. A tört egyszer#stend$. A
számla kifizetend$.
310.
Az árut, amelyet el kell szálltani, teherautóra teszik. Az elszálltandó árut teherautóra teszik.>
A hi!át, amelyet ki kell javtani, én követtem el. A kijavtandó hi!át én követtem el. > A
218
rajzot, amelyet !e kell fejezni, holna- fogom odaadni a tanárnak. A !efejezend$ rajzot holna-
fogom odaadni a tanárnak. > A tervr$l, amelyet módostani kell, !eszélgett"nk. A
módostandó tervr$l !eszélgett"nk. > A feladat!an, amelyet el kell végezni, a !arátom segt.
Az elvégzend$ feladat megoldásá!an a !arátom segt. > A m#anyag!ól, amelyet fel kell
használni, k"lön!öz$ használati tárgyak kész"lnek. A felhasználandó m#anyag!ól k"lön!öz$
használati tárgyak kész"lnek. > Az új elméletr$l, amelyet !e kell !izonytani, a diákok
vitatkoznak. A !e!izonytandó új elméletr$l a diákok vitatkoznak.
*atá)ozói igenév
311.
A gyerekek futva érkeztek a megállóhoz. &stván mosolyogva fogadta a !arátját. A vonaton
4elenföldig állva utaztunk. A diákok sietve indultak az étterem!e. A teát h#tve sokkal jo!!an
szeretem. A gy"möl/s fagyasztva tartóstható.
312.
%uda-estre érkezve találkoztam a !arátommal. %uda-estre érkezésem után találkoztam a
!arátommal. > A szo!ájá!an rendet rakva Júlia elment a !arátn$jéhez. A szo!á!an való
rendrakás után Júlia elment a !arátn$jéhez.> :elszállva a !uszra eszem!e jutott, hogy otthon
felejtettem a !érletemet. A !uszra való felszállás után eszem!e jutott, hogy otthon felejtettem
a !érletemet. > 4émiát tanulva a vegyi változásokról !eszélgett"nk. A levél olvasása köz!en a
sz"leimre gondoltam. > A villamoson utazva János újságot olvasott. A villamoson való utazás
köz!en János újságot olvasott. > Az el$adást hallgatva a diákok jegyzeteket késztenek. Az
el$adás hallgatása köz!en a diákok jegyzeteket késztenek. >
A m#sort nézve az elmúlt évre gondoltam. A m#sor nézése köz!en az elmúlt évre gondoltam.
313.
A vizet melegtj"k. Vgy g$z keletkezik. > 6amás az ut/án sétált. 6alálkozott a !arátjával. >
A fiúk !efejezték a tanulást. 0zután fo/izni mentek. > ?ária megérkezett a kollégium!a. A
szo!ájá!a ment. > ?eg!eszélt"k a feladatokat. 0zután dolgozni kezdt"nk. > 0lolvastam a
levelet. Vgy megtudtam a legúja!! otthoni hreket. > Az #rhajós elhagyja a :öld légkörét. A
súlytalanság álla-otá!a jut.
314. '-éldául+
?iután meg!eszélt"k a -rogramot, munkához láttunk. ?iután a sof$r megjavtotta a ko/sit,
folytatta útját. ?iután a vonat elindult, olvasni kezdtem. ?iután megtaláltam a tollat,
meg/meztem a levelet. ?iköz!en a megoldásról vitatkoztunk, !esötétedett. ?iköz!en a tanár
magyaráz, nem illik mással foglalkozni. ?iköz!en az autó!uszra vártam, nézegettem a
kirakatot. ?iköz!en a -élda megoldásán gondolkoztunk, elfelejtett"k, hogy ma még nem
e!édelt"nk.
315.
le van h#tveB !e van rendezveB meg van olvadvaB nyitva vannakB meg van fagyvaB meg van
mosvaB ki vannak javtvaB !e van zárvaB el van intézve
316.
nin/s leh#tveB nin/s !erendezveB nin/s megolvadvaB nin/senek nyitvaB nin/s megfagyvaB nin/s
megmosvaB nin/senek kijavtvaB nin/s !ezárvaB nin/s elintézve
317.
le lesz h#tve . le volt h#tveB !e lesz rendezve . !e volt rendezveB meg lesz olvadva * meg volt
olvadvaB nyitva lesznek . nyitva voltakB meg lesz fagyva * meg volt fagyvaB meg lesz mosva *
meg volt mosvaB ki lesznek javtva * ki voltak javtvaB !e lesz zárva * !e volt zárvaB el lesz
intézve * el volt intézve
219
$z egysze)5 mondat. $ mondat)észek
318.
Mit állít!nk? vegy"let Z "llítm"n)B Mi vegylet? a vz Z alan)
Mit állít!nk? huszonhat Z "llítm"n)B Mi "!szon"at? a szo!aszámom Z alan)
Mit állít!nk? 3an * "llítm"n)B Mi van? a folyadék * alan) B Hol van a folyadék?
"veg!en Z !at"#ozó
Mit állít!nk? indul Z "llítm"n)+ Ki ind!l? a !arátom Z alan)B Merre ind!l a &arátom? A
megálló felé Z !at"#ozó
Mit állít!nk? kezd$dik * "llítm"n)) Mi kezdődik? a tantás * alan)) Mikor kezdődik a
tanítás? korán * !at"#ozó
Mit állít!nk? elkésztette * "llítm"n)) Ki készítette el? a mérnök * alan)) Mit készített el a
mérnök? a tervrajzát * t"#,)) Minek a tervrajzát készítette el a mérnök? az é-"let tervrajzát
* b$#tokos &elz') Milyen éplet tervrajzát készítette el a mérnök? az új é-"let tervrajzát *
&elz'
Mit állít!nk? megnézték Z "llítm"n)+ Kik nézték meg? a hallgatói Z alan)+ Minek a "allgat#i
nézték meg? Az intézet hallgatói Z b$#tokos &elz', Mit néztek meg az intézet "allgat#i? a
kiálltást Z t"#,)
319.
A vz vegy"let

A -
A szo!aszámom huszonhat

A T


A folyadék az "veg!en van.

A T
F
A !arátom a megálló felé indul.

A T
F
220
A tantás korán kezd$dik.
A T

F

A mérnök elkésztette az é-"let új tervrajzát

A T 6
J J

Az intézet hallgatói megnézték a kiálltást.

A T
J 6
320. '-éldául+
A mérnök jó szakem!er. %uda-est ?agyarország f$városa. A ruhák a szekrény!en vannak.
Az intézetnek tö!! é-"lete van. 0z a ház nemrégen é-"lt. A !ejárat el$tt egy kék autó -arkol.
A /so-ort jó eredményt ért el. 5ail egy török * magyar szótárt kért.
321.
A fizika érdekes tudomány. A !arátn$d nagyon szé-. A testvérem orvos lesz. Gávid
találkozott tö!! régi !arátjával. (éter megoldása nem volt jó. 6i is megoldjátok ezt a -éldát@
Az intézet igazgatója !ejött az órára. A kutatók fontos ksérleteket folytatnak.
322. '-éldául+
A lányok megnézték a divat!emutatót. 3ásároltam egy szé- ka!átot. Ganielt meghvta a
magyar !arátja. A történelemórát a !öl/sészka!inet!en tartjuk. [suzsa a táskájá!a tette a
szem"vegét. A !arátom k"lföldr$l érkezett. Folna- sznház!a megy"nk. 5a-ok óta fáj a
fejem. A tudós ksérlettel foglalkozik. A matematika elég nehéz tantárgy. \ tizedik le/ke nem
könny#. 0rika sok virágot ka-ott a sz"letésna-jára. A húgom harmadik osztály!a jár. Az
a-ám autója elromlott.
221
898. '-éldául+
A közgazdász szakem!er.
Melyik közgazdász szakem&er? .z a közgazdász szakem!er.
Milyen szakem&er ez a közgazdász? 0z a közgazdász &ó szakem!er.
Mennyire j# szakem&er ez a közgazdász? 0z a közgazdász na,)on jó szakem!er.
A tantárgy nehéz.
Melyik tantárgy ne"éz? Az a tantárgy nehéz.
Mennyire ne"éz az a tantárgy? Az a tantárgy #endkí/0l nehéz.
Kinek ne"éz az a tantárgy? 1ekem nehéz az a tantárgy.
Mikor ne"éz az a tantárgy nekem? Az a tantárgy m$nd$, rendkv"l nehéz nekem.
Az autó elindul.
Kinek az a!t#ja ind!l el? A so2'# autója indul el.
Hogyan ind!l el a sofőr a!t#ja? A sof$r autója /"#atlan3l indul el.
Mi miatt ind!l el váratlan!l a sofőr a!t#ja? 0gy !$ba m$att indul el váratlanul a sof$r autója.
Milyen "i&a miatt ind!l el váratlan!l a sofőr a!t#ja? A sof$r autója m4szak$ !$ba m$att
indul el váratlanul.
A re-"l$gé- leszáll.
Melyik replőgép száll le? A %"#$zs$ re-"l$gé- száll le.
Mikor száll le a párizsi replőgép? A -árizsi re-"l$gé- e,) ó#a m5l/a száll le.
Hova száll le a párizsi replőgép? A -árizsi re-"l$gé- a #e%0l'té##e száll le.
Melyik replőtérre száll le a párizsi replőgép? A -árizsi re-"l$gé- a b3da%est$ re-"l$térre
száll le.
A diákok várnak.
Kit várnak a diákok? A diákok az el'adót várják.
Melyik előad#t várják a diákok? A diákok a me,!í/ott el$adót várják.
Hol várják a diákok a meg"ívott előad#t? A diákok a szín!"zte#emben várják a meghvott
el$adót'
Mikor várják a diákok a szín"ázterem&en a meg"ívott előad#t? Az el'ad"s el'tt /"#&"k a
diákok a sznházterem!en a meghvott el$adót.
Milyen diákok várják a szín"ázteremen a meg"ívott előad#t az előadás előtt? A sze#/ez'
d$"kok várják sznházterem!en a meghvott el$adót az el$adás el$tt.
A gyerek evett.
Mit evett a gyerek? A gyerek to#t"t evett.
Mikor evett tortát a gyerek? A gyerek a sz0letésna%&"n evett tortát.
Milyen tortát evett a gyerek a szletésnapján? A gyerek ,eszten)és to#t"t evett a
sz"letésna-ján.
Mekkora gesztenyés tortát evett a gyerek a szletésnapján? A gyerek egy !atalmas
gesztenyés tortát evett a sz"letésna-ján.
Hányadik szletésnapján evett a gyerek egy "atalmas gesztenyés tortát? A gyerek a t$zed$k
sz"letésna-ján evett egy hatalmas gesztenyés tortát.
Melyik gyerek evett egy "atalmas gesztenyés tortát a tizedik szletésnapján? A szomszéd
gyerek evett egy hatalmas gesztenyés tortát a tizedik sz"letésna-ján.
324.
A vizsgára kész"l$ diákok a tantás utolsó két heté!en sokat tanulnak. A múlt héten
meg!etegedett !arátom még nem gyógyult meg. A tegna- látott film nagyon tetszett a
diákoknak. A Szeged fel$l érkez$ autó!usz nyol/ óra után áll meg a -ályaudvar el$tt.
A házat é-t$ munkások nem fejezik !e a munkát e!!en a hóna-!an. Az autók!ól kiszálló
em!erek a tér felé indulnak. A tavaly vásárolt számtógé- nem ker"lt nagyon sok!a. 0nnek a
/so-ortnak a hallgatói közé-kori magyar történelmet tanulnak. A munkások és a munkaadók
222
tárgyalásai nem vezettek eredményre. %ármilyen idegen nyelv megtanulása sok fáradságot és
kitartást igényel.
325.
0ste Ava telefonál a !arátn$jének.
Ki telefonál este a &arátnőjének? 6/a telefonál este a !arátn$jének' Mikor telefonál +va a
&arátnőjének? .ste telefonál Ava a !arátn$jének' Kinek telefonál este +va? A ba#"tn'&ének
telefonál este Ava.
A vonat két órakor indul a 4eleti -ályaudvarról.
Mi ind!l két #rakor a Keleti pálya!dvarr#l? A /onat indul két órakor a 4eleti -ályaudvarról.
Honnan ind!l két #rakor a vonat? A %"l)a3d/a##ól indul két órakor a vonat. Melyik
pálya!dvarr#l ind!l két #rakor a vonat? A 7elet$ %"l)a3d/a##ól indul két órakor a vonat.
Mikor ind!l a vonat a keleti pálya!dvarr#l? 7ét ó#ako# indul a vonat a 4eleti -ályaudvarról.
3era tejért ment az "zlet!e.
Ki ment tejért az zlet&e? 8e#a ment tejért az "zlet!e' Miért ment ,era az zlet&e? 3era
te&é#t ment az "zlet!e' Hova ment ,era tejért? 3era az 0zletbe ment tejért.
A !arátom elhozta a kért könyvet.
Ki "ozta el a kért könyvet? A ba#"tom hozta el a kért könyvet. Mit "ozott el a &arátom? A
k9n)/et hozta el a !arátom. Melyik könyvet "ozta el a &arátom? A ké#t k9n)/et hozta el a
!arátom.
A fiúk sietve mentek az ut/án.
Kik mentek sietve az !t$án? A 2$5k mentek sietve az ut/án' Hol mentek a fi%k sietve? A fiúk
az 3t"n mentek sietve. Hogyan mentek a fi%k az !t$án? A fiúk s$et/e mentek az ut/án.
A városok!an a f"st megváltoztatja a leveg$ összetételét.
Mi változtatja meg a levegő összetételét? A 20st változtatja meg a leveg$ összetételét. Mit
változtat meg a fst? A leveg$ 9sszetételét változtatja meg a f"st. Minek az összetételét
változtatja meg a fst? A le/e,'nek az összetételét változtatja meg a f"st. Hol változtatja
meg a fst a levegő összetételét? A /"#osokban változtatja meg a f"st a leveg$ összetételét.
5yáron ?agyarországon kevés az es$.
Mi kevés nyáron Magyarországon? Az es' kevés nyáron ?agyarországon. Hol kevés az eső
nyáron? :a,)a#o#sz",on kevés az es$ nyáron. Mikor kevés az eső Magyarországon?
1)"#on kevés az es$ ?agyarországon.
326.
A vonat két órakor indul a 4eleti -ályaudvarról.

A T
F F

J J


A va este telefonál a !arátn$jének.

A T
F F
223
3era tejért ment az "zlet!e.

A T
F F

A !arátom elhozta a kért könyvet

A T
6
J
A fiúk sietve mentek az ut/án.

A T
F F
A f"st .a városok!an megváltoztatja a leveg$ összetételét.

A T
F 6
224
J
5yáron ?agyarországon kevés az es$

T A
F F

327. '-éldául+
A mon,ol és az o#osz diákok fut!allmérk$zést játszottak. János a le,&obb diák a
/so-ortunk!an. A ma,)a# f"zetem!en már nin/s 0#es la-. A /íz$ s-ort &ó hatással van az
egészség"nkre. A te,na%$ kirándulás nagyon &ó volt. ?i a ne!éz feladatokat is végre tudjuk
hajtani.
328. '-éldául+
Já!or öt könyvet hozott a könyvtár!ól. Sok fényké-et késztettem a kiránduláson. 0gy óra
alatt tudjuk megtanulni azt a le/két. 0gy hetet kell fordtani annak a munkának az
elvégzésére. Az ötödik emeleten van a szo!ám. A második órára jött Samanta a terem!e.
329.
erre 2 arraB e!!$l 2 a!!ólB ezzel 2 azzalB ezt 2 aztB ezekre 2 azokraB
ezekr$l 2 azokrólB ezeket 2 azokat
330. '-éldául+
a !arátom'nak+B a tanár'nak+B a költ$'nek+B a !arátjá'nak+, az egyetemek'nek+B
?agyarország'nak+
331.
olyan * mint '2amilyet+B olyan * amiB olyan * amelyeketB olyan * mintB
annyi * amennyit '2olyan * amilyeneket+B olyan * amelyek
332.
0rika annyi szál virágot ka-ott ahány éves volt. Annyi könyvet vásároltam, amennyit
'2ahányat+ Andrea. Annyi -éldát ka-tunk házi feladatnak, amennyit '2ahányat+ a másik
/so-ort ka-ott. Annyi sza!ad id$m van, amennyi Juditnak. Annyi segtséget ka-tál a
!arátodtól, amennyire sz"kséged volt.
333.
Az a diák nem rta meg a házi feladatot, aki tegna- hiányzott. Iolando azzal a vonattal akar
utazni, amelyik három órakor indul. János a!!an a ház!an lakik, amelyik az egyetem é-"lete
mellett van. Attól a !arátomtól ka-tam levelet, akit még nem ismered. A munkás azon a
gé-en dolgozik, amelyiket nemrégen helyezték "zem!e. Arról a m#szerr$l tanultunk,
amelyiket az elektromos fesz"ltség mérésére használják. Azokat az autókat nézz"k, amelyek
az áruház el$tt állnak. Azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyekr$l az órán is szó volt. .
334. '-éldául+
225
Kinek a m!nkája nagyon fontos? Annak a munkája nagyon fontos, aki kutatásokkal
foglalkozik. > Kinek a könyve veszett el? Annak a könyve veszett el, aki régóta a !arátom.
Kinek az előadását "allgatták meg sokan? Annak az el$adását hallgatták meg sokan, aki az
egyetemen tant. > Kinek a $ikkét olvastam az %jság&an? Annak a /ikkét olvastam az
újság!an, aki a /so-ortunknak a történelmet tantja. > Kinek a sz#tárát fogom köl$sönkérni?
Annak a szótárát fogom köl/sönkérni, akivel egy szo!á!an lakom. > Kinek az a!t#ját
"asználod? Annak az autóját használom, aki szvesen köl/sönadta nekem. > Kiknek a
szo&ájá&an van mindig rend? Azoknak a szo!ájá!an van mindig rend, akik maguk is
rendesek. > Kiknek a dolgozatair#l &eszélt a tanárnő? A tanárn$ azoknak a dolgozatairól
!eszélt, akik mindig jól tanultak.
2ellé)endelt összetett mondatok
335. '-éldául+
Ieggel felé!redtem, és azonnal munkához láttam. 3isszajött"nk a kollégium!a, és tanulni
kezdt"nk. A !arátom jól úszik, meg jól tud selni is. A diákok vasárna- kirándulnak, a tanárok
szintén vel"k mennek. Anna orvos lesz, a n$vére -edig tanár. 6amás is részt vesz a versenyen,
(éter is ott lesz. Andrea sem megy a kirándulásra, a !arátja sem. A -rofesszor nem/sak az
egyetemen tart el$adásokat, hanem a f$iskolán is.
336.
Ava vizsgája jól siker"lt, -edig keveset tanult. 0l akartam menni hozzátok, de '2azon!an+
megérkezett a !arátom. Sokszor szóltam Jyörgynek, ennek ellenére '2de+ nem jött el az
el$adásra. Az el$adó kérdezett valamit Jánostól, azon!an '2de+$ nem értette. A !arátom
figyelmeztetett, mégis '2ennek ellenére+ elkövettem a hi!át. Sándor korán kezdett dolgozni,
mégsem '2de, azon!an, ennek ellenére+ fejezte !e a munkát. János a matematikát jól érti, de
a fizikát nem tudja. 4evés -énzem van, mégis '2de, azon!an, ennek ellenére+ a drágá!! /i-$t
fogom megvenni.
337.
vagyB vagy 2 vagyB akár 2 akárB akár 2 akárB vagyB vagy 2 vagy
338. '-éldául+
?ária !eteg, tehát elmegy az orvoshoz. 5em jól értettem az el$adást, ezért nem tudtam jól
felkész"lni a vizsgára. Az egyetemen nem fejez$dtek még !e a vizsgák, gy a diákoknak még
maradniuk kell. 0lromlott az autóm, ennek következté!en nem értem oda idejé!en a
meg!eszélt helyre. Az i-arnak egyre tö!! energiára van sz"ksége, tehát úja!!
energiaforrásokat kell keresni. 5agyon fáztam, ezért ittam egy forró /sokoládét. A testvérem
váratlanul megérkezett, gy nem tudtam elmenni hozzád.
339.
hiszen '2ugyanis, tudniillik+B hiszen '2tudniillik, ugyanis+B hiszen '2ugyanis, tudniillik+B
hiszen '2ugyanis, tudniillik+B azaz '2illetve+B úgysem '2hiszen+B úgyis '2hiszen+
340.
mégisB ennek következté!enB ugyanisB -edigB sem 2semB vagy 2 vagy
341. '-éldául+
Psengettek, és az óra elkezd$dött. An az irodalmat szeretem, a !arátom azzal foglalkozik. 6i
nem jöttök, de mi ott lesz"nk. 4ész"ltem a találkozóra, azon!an nem tudtam elmenni. 3agy
vendégség!e megyek, vagy -ihenni fogok. A vas nehéz, tehát a vz!en les"llyed. ?ég nem
/somagoltunk össze, ezért kés$!! fogunk elindulni. A !arátom nem tudott eljönni, ugyanis
sok dolga volt. ?eg kell látogatnunk (étert, hiszen na-ok óta !eteg.
226
342. '-éldául+
A tudós megtartja az el$adását, de nem a kirt id$-ont!an. A tudós megtartja az el$adását, és
az újságrók kérdéseire is válaszol. A tudós megtartja az el$adását, vagy a helyettesével
tartatja meg. A tudós megtartja az el$adását, tehát délután oda kell menn"nk. A tudós
megtartja az el$adását, ugyanis minden más id$-ont!an foglalt a sznházterem. Az orvos
megvizsgálta a !eteget, és gyógyszert rt fel neki. Az orvos megvizsgálta a !eteget, azon!an el
kellett k"ldenie a szakvizsgálatokra. Az orvos megvizsgálta a !eteget, vagy a szakorvosi
rendel$!e k"ldte@ Az orvos megvizsgálta a !eteget, ezért rögtön tudta, hogy mi !aja van. Az
orvos megvizsgálta a !eteget, hiszen ez volt a feladata.
343. '-éldául+
Psak az jöhet vel"nk kirándulni, aki szeret sokat gyalogolni. Az megy az orvosi rendel$!e,
aki !eteg. Az keresett telefonon, aki tegna- itt volt. Ardekes volt, hogy senki sem fáradt el.
5agyon fontos volt számunkra, hogy jól siker"ljenek a vizsgáink. Azok fognak jól vizsgázni,
akik egész év!en rendszeresen tanultak. Azok nem szeretnek s-ortolni, akik lusták.
344. '-éldául+
0gy könyvet vásároltam. Azt vásároltam, ami sz"kséges a di-lomamunkámhoz. > A gyerek
ma/it rajzol. A gyerek azt rajzolja, ami nagyon tetszik neki. > A tanár a nyelvtani sza!ályt
magarázza. A tanár azt magyarázza, amit minden magyarul tanuló diáknak tudnia kell. > A
nevel$tanárt kerestem az irodá!an. Azt kerestem az irodá!an, aki tegna- kollégiumi "gyeletes
nevel$tanár volt. > A tanárunkat vártuk. Azt vártuk, aki nek"nk a magyar nyelvet tantja. > Az
orvos a !eteg diákot vizsgálja meg. Az orvos azt vizsgálja meg, aki rosszul lett az el$z$
órán. > A tanárn$ a diákokat kérdezte. A tanárn$ azokat kérdezte, akiknek -ro!lémáik voltak.
345.
Steven azt kérdezte a !arátjától) M?it olvasol@N A tanár azt mondta a diákoknak) M:ejezzék !e
a munkátON A !arátom azt válaszolta) MAn is részt akarok venni a meg!eszélésen.N Azt
felelted) M0gyed"l is el tudom végezni a munkát.N A tanárn$nk azt mondta) M5em kell félni"k
a holna-i dolgozattól.N A lányok azt felelik) M5égy óráig nem ér"nk rá.N
346.
,da megy"nk kirándulni, ahova a másik /so-ort megy. 3irgilio azóta nem látta a /saládját,
amióta %uda-esten tanul. Azzal találkozunk délután, aki el$adást tart az intézet!en. Kászló
annak vesz virágot, akinek sz"letésna-ja van. Judit azért jött ?agyarországra, mert itt akarja
folytatni a tanulmányait. Sgy rtad meg a dolgozatott, hogy nem volt !enne hi!a. (ierre
annyiszor rta újra a dolgozatát, ahányszor sz"kség volt rá.
347. '-éldául+
?ónika azért ment a könyvtár!a, hogy könyveket köl/sönözzön. Azért kértem köl/sön a
tolladat, mert az enyém nem r. A tanárunk arra kért, hogy mindenki késztsen egy kisel$adást
hazája földrajzáról. ?indig vigyázunk arra, hogy másokat meg ne !ántsunk. 6amásnak nin/s
kedve ahhoz, hogy ilyen hideg!en a kutyát sétáltassa. 0z az id$-ont nem alkalmas arra, hogy
a-róságokon vitatkozzunk. ?eglátogatnánk az ismer$seinket, ha nem lenne olyan sok
dolgunk. ,lyan egyformák vagyunk, minta ikrek lennénk. 6án/olni ment"nk ahelyett, hogy
otthon -ihent"nk volna. ?eg fogjuk oldani a feladatot anélk"l, hogy segtséget kérnénk.
348.
,lyan feladatot ka-tunk, amilyennel na-ok óta foglalkozunk. ?ária olyan virágot vásárolt,
amilyet szeret. ,lyan folyóiratot veszek meg, ami!en érdekes /ikk van. Annyi kiflit
vásárolok, amennyit meg tudok enni. Annyi id$ alatt nem tudom elvégezni a munkát,
amennyi id$m van. Annak a tollával rok, aki mellettem "l. Annak a !eszédét hallgatják, aki a
tanév feladatairól !eszél.
349.
DB amely!enB amelyetB amelyr$lB amelynek
227
350. '-éldául+
A kutató részt vesz a ksérlet!en, amely a fizikai kutatóintézet!en folyik. A kutató részt vesz a
ksérlet!en, amelyet az Akadémia felkérésére végeznek. A kutató részt vesz a ksérlet!en,
amelyr$l minden újság rt. A kutató részt vesz a ksérlet!en, amellyel megala-ozhatja a
tudományos karrierjét. A kutató részt vesz a ksérlet!en, amelynek a jelent$sége mindenki
el$tt ismeretes.
'öbbszö)ösen összetett mondatok
351. '-éldául+
6anárunk !eszélt egy olyan ksérletr$l, amelynek az a /élja, hogy a rela1á/ió segtségével
megkönnytse a nyelvtanulást. Amikor a fiú !elé-ett az intézet ka-uján, megkérdezte a
-ortástól, hogy hol van a tanulmányi osztály. A diákok elhatározták, hogy akkor rendezik meg
a klu!estet, amikor véget érnek a vizsgák. Annak a !arátodnak a testvére érkezik %uda-estre,
akivel azóta tanulsz egy"tt, amióta ?agyarországra érkeztél. ,lvastam az újság!an, hogy a
környezetvéd$k olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek sértik !izonyos államok gazdasági
érdekeit. Akkor romlott el az autó!usz, amikor még messze voltunk attól a helyt$l, ahol
szállást foglaltunk.
352.
amelyB nem/sakB hanemB isB AkikB ésB azokB vagyB ésB amelyB ésB hogyB mire
353. '-éldául+
Fa lett volna elég sza!ad id$m, sokat jártam volna szórakozni. ?ég nem késztettem el a
dolgozatot, amelyet a jöv$ héten kell !eadni. 5em elég az, ami most a rendelkezés"nkre áll.
?inden dolgot jól értek, amellyel már foglalkoztunk az órán. 0ste azért mentem le sétálni,
mert nagyon fájt a fejem. 5agyon izgulok, hogy jól siker"ljön a holna-i dolgozat. Amikor a
fizikát tanultam, jött a !arátom, hogy segtsek neki egy /ikket lefordtani. A /so-orttársam
azért jött, hogy köl/sönkérje a szótáramat. Az orvosok megálla-tották, hogy a !etegnek új
gyógyszerekre van sz"ksége. ?iután a !átyám !efejezte az egyetemet, egy nemzetközi /égnél
ka-ott állást. Ajándék!a is szoktam vásárolni olyan háztartási gé-eket, amelyek a munkát
megkönnytik.
354.
0lmentem a !arátomhoz, de nem volt otthon, ugyanis könyvtár!a ment. 5em döntött"k el a
kérdést, hogy elmegy"nk kirándulni, vagy mozi!a megy"nk. Sok érdekeset hallottam arról a
könyvr$l, de nem olvasom el, mert nin/s id$m. A !arátommal elhatároztuk, hogy elmegy"nk
az el$adásra, amelyet ma tartanak. 0dit ör"lt a könyvnek, amit a !arátjától ka-ott, amikor a
kórház!an fek"dt. A diákok !efejezték a tanulást, de még nem mentek haza, ugyanis délután
teniszezni akartak. A turisták tová!! akartak indulni, de várniuk kellett, mivel a !uszuk még
nem érkezett meg.
355.
-lmentem a &arátom"oz.
7
de nem volt otthon,
;
ugyanis könyvtár!a ment.
=

228
3.

1.
2.
'magyarázó+
Nem döntöttk el a kérdést.
7
hogy elmegy"nk kirándulni,
;
vagy mozi!a megy"nk.
=2 'választó+
'tárgyi mm.+

/ok érdekeset "allottam arr#l a könyvről.
7
de nem olvasom el,
;
mert nin/s id$m.
=


'okhatározói mm.+

0 &arátommal el"atározt!k,
7
hogy elmegy"nk az el$adásra,
;
amelyet ma tartanak
=.'tárgyi mm.+

229
3.
2.
1.

1.
2.
2.

1.
3.


'határozói mm.+

-dit örlt a könyvnek.
7
amit a !arátjától ka-ott,
;
amikor a kórház!an fek"dt.
=
'határozói mm.+
'tárgyi mm.+

0 diákok &efejezték a tan!lást.
7
de még nem mentek haza,
;
ugyanis délután teniszezni
akartak.
=.
'magyarázó+

0 t!risták tová&& akartak ind!lni.
7
de várniuk kellett,
;
mivel a !uszuk még nem érkezett meg.
=
230
3.
3.
2.
1.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
'magyarázó+


$z )ás/elek #asználata
356.
A múzeum szé- é-"let. ?ikor indul a vonat Szegedre@ 4eress"k ki az ismeretlen szavakat a
szótár!ólO Ck is vel"nk jönnek a kirándulásra. '2@+ 5e maradjatok sokáigO
3el"k fogunk találkozni délután. '2@+ ?iért vagy szomorú@ Psukjátok !e az a!lakotO
357. '-éldául+
A jöv$ héten egy na- sz"net lesz. A jöv$ héten lesz egy na- sz"net@ A jöv$ héten legyen egy
na- sz"netO > ?indenki eljön. ?indenki eljön@ Jöjjön el mindenkiO
358.
5em tudom, hogy mikor tudok elmenni hozzád. 4ivel !eszéltél, amikor hvott a tanár@ 3idd
vissza a könyvtár!a azokat a könyveket, amelyeket már elolvastálO ?egvárjuk azokat is, akik
kés$!! jönnek. '2@+ 3árjuk meg azokat is, akik kés$!! jönnekO
:ejezzétek !e a munkát, hogy délután legyen sza!ad id$tökO Szeretném tudni, hogy hova
megy"nk kirándulni. Azért akarok levelet rni, hogy meghvjam a !arátaimat.
359.
Pso-ortunk!ól ?arina, Ava, ?artin és &ván érte le a legjo!! eredményt. Agathi nem hozott
magával sem könyvet, sem f"zetet. 5em/sak a diákok, hanem a tanárok is várják már a tanév
végét. 3agy kedden, vagy /s"törtökön vagy /sak a jöv$ héten tudlak meglátogatni. 0!!en a
/so-ort!an a matematikát, az á!rázoló geometriát és a fizikát ugyanaz a tanár tantja.
360.
A jöv$ héten tanulmányi kirándulásra megy"nk, amelyre meghvtunk mindenkit, aki
m#vészettörténet szakon akar tová!!tanulni. Er"lnénk, ha elfogadnák azt a tervet, amelyet
egy"tt dolgoztunk ki. Az a -rofesszor rta a /ikket, aki akkor tartott el$adást az intézet!en,
amikor a M5ylt na-okN rendezvényei voltak. Akár találkozunk holna-, akár nem, ezt a dolgot
meg kell !eszéln"nk. 0l$ször azt gondoltam, hogy nehéz lesz a feladat, mégis könnyen meg
tudtam oldani. Sgy volt, hogy a rossz id$ miatt nem tudjuk a kert!en megrendezni a
találkozót, de vég"l mégis kis"tött a na-. .
361. '-éldául+
6egna- kozmetikusnál és fodrásznál voltam. 6egna- kozmetikusnál voltam, és a fodrászhoz is
!e"ltem. > 0gész na- takartottam meg f$ztem. 6egna- egész na- takartottam, meg e!édet
f$ztem. > 6e jo!!an tudsz magyarul, mint én. Az egyetem el$tt mint -in/ér dolgoztam egy
kisvendégl$!en. (éter vagy 4ati utazik nyáron ,laszország!a@ Faza tudunk menni még ma,
vagy már nem járnak a villamosok@
362.
Az iskolá!an történt
Számolni tanulnak a gyerekek. 6amás nem valami jó tanuló. A tantó néni gy szól hozzá)
. ?ondd, 6amás, mennyi három meg kett$@
231
. 5em tudom, tantó néni.
. Kássuk /sakO An adok neked három mesekönyvet, édesanyád is ad kett$t. Fány
mesekönyved lesz@
. Fét.
. Fogy.hogy hét@ Fárom mesekönyv meg két mesekönyv, az nem hét mesekönyv. *
mondja a tantó néni.
6amás válasza)
. &gen, tantó néni, de nekem otthon is van két mesekönyvem. '2O+
%zótagolás
363.
!e.állB fa.ágB fi.amB le.ányB si.etB ti.ed
!á.nyaB ke.letB ke.nyérB ma.gyarB ö.regB tá.nyérB va.dász
asz.talB !ol.dogB faj.taB hol.na-B in.dulB nem.ze.ti
éj.jelB hosz.szúB in.nenB ket.t$B köny.ny#B mel.lettB meny.nyi.ség
Jör.gyéB ker.tigB nyu.god.tanB -én.zértB ren.detB ter.ven
az.u.tánB fel.adB é--.úgyB kör.útB vas.út,
e.lekt.ro.mosB inf.lu.en.zaB költ.ségB nyol/.korB terv.sze.r#
364.
A :öld ko.rát tö!!.fé.le.ké-.-en ki tud.juk szá.m ta.ni. A leg.al.kal.ma.sa!! mód.sze.re.ket
eh.hez a fi.zi.ka nyúj.tot.ta. ?eg.ál.la.-.tot.ták, hogy a ra.di.o.ak.tv e.le.mek foly.to.no.
san más e.le.mek.ké !om.la.nakB gy -él.dá.ul az u.rán rá.di.um.má, a rá.di.um ó.lom.má.
Az i.lyen ú.ton lét.re.jött ól.mot a.tom.sú.lya a.la-.ján köny.nyen meg le.het k".lön.!öz.tet.
ni az ál.ta.lá.no.san is.mert ó.lom.tól. Az ó.lo.má a.la.ku.lás se.!es.sé.gét sem.mi.fé.le !e.
fo.lyás.sal nem tud.juk gyor.sa!.!á vagy las.sa!.!á ten.ni. 0.zért a ké-.z$.dött ó.lom és a
fenn.ma.radt rá.di.um meny.nyi.sé.gé.nek a.rá.nyá.!ól meg.ál.la.-t.hat.juk, hogy a !om.lás
meny.nyi i.de.ig tar.tott. A mé.ré.sek azt mu.tat.ják, hogy a leg.ré.ge!.!i k$.ze.tek ;.= mil.
li.árd év.vel ez.e.l$tt jöt.tek lét.re a :öld !el.se.je -e.dig e.r$.sen iz.zó /se--.fo.lyós ál.la.
-ot.!an van. 0r.re mu.tat az is, hogy mi.nél mé.lye!!.re szál.lunk le, an.nál ma.ga.sa!! lesz
a h$.mér.sék.let.
365.
,r.vo.sok és mér.nö.kök kö.zös mun.ká.val m#.a.nyag.!ól tör.he.tet.len láz.mé.r$t ké.sz.
tet.tek, a.mely el.ke.r"l.he.t$.vé te.szi az el.tö.rött ".veg.h$.mé.r$k ál.tal o.ko zott gya.ko.ri
sé.r".lé.se.ket. A m#.a.nyag h$.mé.r$.!en h$.re tá. gu.ló vi.asz -ó.tol.ja a hi.ganyt. A tá.
gu.ló vi.asz.szal -on.to.sa!.!an és gyor.sa!.!an le.het mér.ni, mint a hi.gany.nyal.
Az új h$.mé.r$ nagy meny.nyi.ség.!en, so.ro.zat.!an ál.lt.ha.tó e.l$, te.hát ol./só!! is, mint
a túl.nyo.mó.an még ké.zi mun.ká.val e.l$.ál.l.tott ".veg.h$.mé.r$. 4ór.há.zak szá.má.ra
egy.sze.ri hasz.ná.lat u.tán el.do.!an.dó m#.a.nyag.h$.mé.r$t is ké.sz.te.nek.
366. '-éldául+
el.ég 'elXigeköt$, égXige+A -a-r könnyen elég.
e.lég 'Xnin/s tö!!re sz"kség+ 0lég volt mára munká!ólO
fel."l 'felXigeköt$B "lXige+ :el"ltem a Q.os villamosra.
fe.l"l 'Xfels$ helyen+ A !útorok takartását mindig fel"lr$l lefelé kell végezni.
?eg.int 'megXigeköt$B intXigeB megró, megszid vkit+ A tantón$ megintette a rendetlenked$
gyereket.
me.gint 'új!ól+ ?ár megint elkéstetekO
1om.le: kiegésztési gyako)latok
232
367.
A s-ort ol)an játék, amelyer$ssé teszi a testet. Szórakoztatja azt is, ak$ játszik, és azt is, aki
nézi. Arra nevel, !o,) er$vel, "gyességgel, er$s akarattal legy$zhet&0k a nehézségeket. A
s-ort milliók szórakozása és a modern id$k legné-szer#!! tömegmoz,alma az egész világon.
S-ortoljunk tehát, hogy meg$rizz0k egészség"nketO
368.
A diákok az ut/án sétáltak. ?ozi!a akartak menni, de még nem tudták, hogy melyikbe. A
Porvin mozi!an egy új magyar filmet játszanak. An már láttam, de szvesen megnézném újra.
6i még nem látt"tok@ * kérdezte az egyik fiú. %arátai még nem ismerték a filmet. * An attól
félek, hogy nem ka-unk jegyet. * mondta az egyik lány. * Sietn0nk kell, ha oda akarunk
érni. Szálljunk fel egy !uszraO Azzal gyorsabban ott lesz"nk, mint villamossal. :él órával az
el$adás kezdete el'tt érkeztek a mozi!oz. ?ég volt jegy, gy megnézhették a filmet.
369.
A ?argitszigeten megismerkedt"nk egy magyar fiatallal. 4edves, rokonszenves fiú, (éternek
hvják, egyetemen tanul. 6egna- estére (éter meghvott m$nket a /saládjá!oz. W!udán
laknak, elég messze a kollégiumtól. %usszal ment"nk, me#t gy gyorsa!! és kényelmese!!,
mint villamossal. Fa villamossal utaztunk volna, egy fél órá/al hossza!! ideig ta#tott /olna
az út. Et óra k9#0l érkezt"nk oda. (éter már várt minket. MEr"lök, hogy el&9ttetek.N *
mondta. MIemélem, jól fogjátok érezni magatokat nálunk.N
370.
Fogyan lesz a villamos áram az atomenergiából@
Az úgynevezett atommag.reaktor!a !evezetnek egy lasstó közeget, rendszerint grafitot. A
mag szétesésekor ké-z$d9tt része/skék áthaladnak a grafitrétegen, köz!en lefékez$dnek, és
energiájukat tová!!ad&"k a lasstó közegnek, amel) ennek következté!en felmelegszik. Az
gy nyert meleg g$zzel hevtik a vizet. A g$z mozgás!a hozza az atomer$m# áramtermel$
gé-ét. Vgy változik át az atomenergia villamos energi"/", amel)et azután az országos
hálózat!a tová!!tanak.
371.
A hanglemez $skorá!an, 0dison $de&ében még forgó viaszhengerre vették fel a hangot. ;a a
viaszlemez megsér"lt, újra össze kellett hvni a zenekart, és a m#sort meg kellett ismételni.
4és$!! magnetofonra történt a hangrögztés. A magnetofonszalag#ól új felvétel nélk0l is
számos lemezt lehetett készteni. A mikro!arázdás lemez k"lönleges m#anyagból kész"lt,
#a&ta /entiméterenként 7<<.;<< !arázda volt, s az ilyen lemez forgási se!essége is kise!!
volt, m$nt a közönséges lemezé, gy egy.egy nagyo-erát ;.= lemezre 2el lehetett venni.
372.
Sokszor használ&3k azt a kifejezést) addig még sok vz folyik le a Gunán. 6ermészetesen
megközelt$ -ontosság,al ki tud&3k számtani azt a vzmennyiséget. ?érnöki számtásokból
tudjuk, hogy %uda-esten a Kán/hd alatt átlagosan ;=L< m
=
.es vz folyik le
másod-er/enként.

Azért mondjuk, hogy átlagosan, me#t árvzkor sokkal nagyo!! a folyó
vzhozama, kis vzállás esetén -edig kise!! ennél.
Az egy na- alatt lefolyó vzmennyiséget úgy lehet kiszámtani, !o,) ezt a ;=L< m
=
értéket
megszorozzuk az egy na- alatt eltel' másod-er/ek számá/al, ami RQ9<<.zal egyenl$. A
szorzás eredménye a na-$ ;<= millió m
=
vz.
373.
&d$járásunk változása$t a légköri frontok idézik el$. A meleg front azt jelenti, hogy meleg
leveg$ nyomul el$re olyan vidék felé, a!ol azel$tt hideg leveg$ tartózkodott. &lyenkor lassú,
/sendes es$ kezd$dik, amel)nek megsz#nésekor hirtelen !ekövetkezik a felmelegedés.
Fidegfront alatt hideg leveg$ nyomul el$re egy ol)an vidék felett, amelyet addig melege!!
légtömegek tölt9ttek ki. A hidegfront felh$ib'l nem /sendes es$ hull, !anem heves
zá-orszer# es$. ?ind a két frontfajtának er$s a hatása az em!erek idegrendszeré#e. Sokan
233
-anaszkodnak, hogy rosszul érzik magukat. Sok !aleset fordul el$ az "zemekben és az
utakon.
374.
Sokan vannak a feln$ttek között is, ak$k zivatar idején nagyon nyugtalanok, /a,) félnek a
mennydörgést'l és a villámlástól. 3aló!an kell.e félnie az em!ernek a villámoktól@ A
nagyvárosok !els$ ter"lete$n halálos villám/sa-ások nem fordulnak el'. A sza!ad
természetben a villám/sa-ás veszélye igen nagy. A folyókn"l, a hegy/sú/sokon és az
egyed"lálló nagy fák alatt az em!ert ér$ villám/sa-ások nagy része halálos vég# szokott
lenni. Az ilyen helyek#'l még a zivatar kitörése el'tt el kell menek"lni.
375.
Az em!erek már régóta foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mi az öröklés lényege, és
hogyan ka-&"k az utódok sz"leikt$l k"ls$ és !els$ tulajdonságaikat. Sok téves elmélet
sz"letett azzal ka-/solat!an, !o,) melyik anyag hordozza az örökl$d$ tulajdonságokat.
Sokan azt gondolták, hogy ez az anyag a vér, azonban ez az elmélet nem !izonyult
helyesnek. Az is tisztázódott, !o,) az öröklés a sejtmag!an le/' !izonyos kémiai
anyagokhoz köt$dik.
376.
Az ismert svéd természettudós, Parl von Kinné 7]<].tól 7]]R.$, élt. ,rvosi egyetemet
végzett. 6anulmányai !efejezése 3t"n tanulmányútra indult, melynek során tö!! országba
eljutott. 4és$!! Sto/kholm!an orvosként dolgozott. 7]=8.nem a sto/kholmi akadémia
elnöké/é választották. Alete 2ol)am"n legszvese!!en !otaniká/al foglalkozott. Az egyik
legfontosa!! m4/e) MA természet rendszereN. A növényeken és állatokon kí/0l meg-ró!álta
az élettelen világot is rendszerezni. ?ivel Kinné még nem ismerte az evolú/ió tényét,
rendszerét k"ls$ hasonlóságok és k"lön!ségek ala%&"n alkotta meg, ezé#t mesterséges
rendszernek nevezik. Psak Kamar/ és GarUin óta tudjuk, hogy az él$világ természetes
egységei a fajok, amelyek származási és rokonsági ka-/solat!an állnak egymással.
8;;.
Amikor 4olom!usz elhatározta, hogy &ndiá!a utazik, nem állt rendelkezésé#e a sz"kséges
-énz. 0zért az akkor kialakuló egységes S-anyolország uralkodójától kért segtséget. &za!ella
királyn$ azon!an nem akarta me,hallgatni kérését. 4ise!! gondja is nagyo!! volt ann"l,
mint hogy egy ismeretlen fiatalem!eren segtsen. Ct az országegyestés foglalta le.
4olom!usz er$s akarat5 kitartó ifjú volt, s meg /olt gy$z$d/e arról, hogy terve
megvalóst!ató. 5yugat felé hajózva is el lehet jutni &ndiá!a. 0z adott neki er$t a!!oz, hogy
hosszú évek$, várja a kedvez' -illanatot, amikor a királyn$ érdekl$dése felé fordul.
Avente tö!!ször megjelent a király$ udvar!an, de hiá!a. A hosszú várakoz"s évei nem múltak
el eredménytelen0l. 4olom!usz köz!en sokat tanult, gy amikor vég"l &za!ella 798;.!en
meghallgatta, el is nyerte a királyn$ támogatását.
8;<.
4arthágó azok közé a városok közé tartozik, amel)et hiá!a keresnénk egy mai térké-en. A
várost a fön/iaiak ala-tott"k 4r.e. 8.R. század!an, a mai 6unisz '6unézia f$városa+
közelében. 4arthágó legfontosa!! feladata az volt, hogy ivóvizet és élelmiszert !iztostson a
kiköt$jé!e érkez$ hajósoknak. 4ezdet!en 4arthágó gyarmatváros volt, de hamarosan
f"ggetlenné vált. A város lakosa$, akiket -unoknak neveztek, a földm#velésen kv"l
ra!szolga.kereskedelemmel is foglalkoztak. 4arthágónak hatalmas katonai e#e&e volt.
Fáromszor há!orúzott Iómával, amely 4r.e. 79Q.!an legy$zte 4arthágót. A leghrese!!
karthágói hadvezér Fanni!ál volt, akinek a neve ma is mindenki számára ismert.
8;=.
234
A /sokoládé ala-anyaga a kakaó!a!, ami a kakaófa termése. A kakaófát el$ször a mai
?e1ikó ter"letén kezdték termeszten$. Az 7;<< táján itt él$ aztékok hittek abban, hogy a
kakaóf$zet növel$ az em!er !öl/sességét és életerejét. Az uralmuk alatt él$ né-ekt$l kakaó!a!
formájá!an szedték !e az adót. A kakaó!a! már az els$ évezred végét'l kezdve fontos
fizet$eszköznek számtott. (l. 7<< kakaó!a!é#t 7 ra!szolgát lehetett vásárolni, 7 nyúl -edig 7
kakaó!a!ba ker"lt.
Az aztékok kakaóitala még nem hasonltott az általunk ismert /sokoládéital!oz. Amerika
felfedezése 3t"n kezdet!en 0uró-á!an is az azték re/e-t szerint fogyasztották. A 7].
században, amikor Anna, s-anyol her/egn$ feleség0l ment ^&&&. Kajos fran/ia király!oz< új
hazájá!a magával vitte a kakaózás szokását. A finom ital gyorsan elterjedt :ran/iaország!an,
de a fran/iák vzzel hgtva $tt"k. Vgy elkésztették a kakaónak azt a formáját, amely egész
0uró-á!an né-szer#/é vált.
8<>.
%essenyei Jyörgy, a 7R. század hres magyar költ$&e 77 évet töltött %é/s!en katonaként. Az
ott él' em!erek k"lönösnek tartották, hogy ez a /sinos, magas, er$s férfi este nem jár sem
tán/olni, sem kártyázni, !anem minden idejét a könyvtár!an tölti. Fárom tudós is érdekl$dn$
kezdett %essenyei $#"nt. Amikor megtudták, hogy magyar nyelven akar könyvet rni, /sak
nevettek #a&ta. %essenyei azon!an meg volt gy$z$dve a##ól, hogy meg lehet teremten$ a
magyar tudományos és irodalmi nyelvet. .nnek érdeké!en sok magyar nyelv4 drámát, verset,
regényt rt. ?a mégsem $t tartják a nyelvújtás$ mozgalom vezet$&ének, hanem egy kés$!!i
költ$t, 4azin/zy :eren/et.
8<?.
A 7Q. század!an tö!! magyar város!an az volt a szokás, hogy esténként a /salád egyik tagja
történeteket olvasott fel a tö!!ieknek. ?indenki szvesen vásárolta a Feltai Jás-ár "ltal
magyarra lefordtott állatmeséket. 0zek természetesen /sak látszóla, szóltak állatokról,
valójá!an az em!erek között$ ka-/solatokat rták le.
Feltai történetei abban k"lön!öztek a tö!!i kora!eli mesét'l, hogy nem /sak tanulni lehetett
!el$l"k, hanem mulatni, szórakozni is lehetett #a&t3k. ?ivel nagyon fontosnak tartotta, hogy
az em!erek sokat olvassanak, nyomdát ala-tott. 5yomdászként nagyon sokat tett a magyar
helyesrás sza!ályainak kialaktás"é#t.
'á)gymutató
1)el/tan$ an)a, =)ako#latok >ldal
0l$szó__________________..________________7
5ominális mondat. :$név, melléknév, mutató
névmás 'egyes szám * tö!!es számB álltó és
tagadó alak+. 5em 2 hanem. Az is köt$szó,
235
a sem tagadószó________________7 * 7;__________..._=
Személyes névmások. A van ige. 5in/s, sin/s.
6$. és sorszámnevek. Felyhatározószók____.._..7= * ;9_______..____.8
Jelen id$ 'alanyi ragozás+. A hol@ kérdésre
felel$ helyhatározó. A helyhatározói
mellékmondat 'hol@ kérdésre felel$+.
A helyhatározóhoz ka-/solódó jelz$i
?ellékmondat_____________...___;L * =]______.____..79
A tárgy__________________.._.=R * 9;__.._____..._.._;7
A hova@ kérdésre felel$ helyhatározó. A
helyhatározói mellékmondat 'hova@ 4érdésre
felel$+. A helyhatározóhoz ka-/solódó jelz$i
mellékmondat_______________..._.9= * L9________.__.;=
A honnan@ kérdésre felel$ helyhatározó. A
helyhatározói mellékmondat 'honnan@ kérdésre
felel$+. A helyhatározóhoz ka-/solódó jelz$i
mellékmondat_____________...__._.LL * QQ_____.._____;8
%irtokviszony. A nekem van szerkezet.
%irtokos jelz$ 4ett$s !irtokviszony. Az *é
!irtokjel. %irtokos névmások. A !irtokos
jelz$i mellékmondat. A !irtokos jelz$höz
ka-/solódó jelz$i mellékmondat______...___.Q] * R=_______..___=Q
Jelen id$ 'tárgyas ragozás+. Fatározott és
határozatlan tárgy. A személyes névmás
tárgyragos alakja____________...___.R9 * 87____..______9=
Az igeköt$______________.____..8; * 7<9________..._.9]
A tárgyi mellékmondat. Az e * kérd$szó. A
tárgyhoz ka-/solódó jelz$i mellékmondat____.__7<L * 77L________.._.L=
Az id$határozó________________...77Q * 7;8_____.____..LR
Az id$határozói mellékmondat.
Az id$határozóhoz ka-/solódó
jelz$i mellékmondat_________.._____7=< * 7=L_____.____..Q=
?últ id$. 3oltam 2 lettem 2 szoktam____..___..7=Q * 79Q____._____..QQ
0l$idej#ség 2 egyidej#ség 2 utóidej#ség____.__..79] * 7L<_________...]7
A mód . és álla-othatározó. A mód.
és álla-othatározói mellékmondat_____...___.7L7 * 7LR_____....____];
236
Az eszköz. és a társhatározó.
Az eszköz. és a társhatározói
mellékmondat. Az eszköz és a
társhatározóhoz ka-/solódó jelz$i
mellékmondat_________________7L8 * 7QL__________]Q
_.
A részeshatározó. A részeshatározói
mellékmondat. A részeshatározóhoz
ka-/solódó jelz$i mellékmondat_________.7QQ * 7]<__________.]8
A f$névi igenév.
A f$névi igenév személyragos alakjai_______..7]7 * 7]]_____...___.
_.R;
A jöv$ id$____________._...____.7]R * 7R9_____...___._.RL
Az okhatározó_____________.___..7RL * 7RR_____...____.RR
.
A /élhatározó__________.______...7R8 * 78;____._...____R8
A fokhatározó.
A fokhatározói mellékmondat_________._78= * 78L______.____87
A számhatározó_____________.__..78Q * 78]___._______8;
A számálla-ot.határozó_____...______...78R * 788______..____8=
Az eredethatározó___________...___;<< * ;<7_____.__.___89
Az eredményhatározó_______..._____..;<; * ;<=________.__.8L
.
Esszehasonltás. :okozás.'?elléknév,
határozatlan számnév, határozószó+. A
hasonltó határozó. A mértékhatározó_______.;<9 * ;<8__.._____..__.8Q
A visszaható névmás________.._____.;7< * ;7;___..______...88
A határozatlan névmások.
Az általános névmások________..____;7= * ;7L__________.7<7
:elszóltó mód.
:elszóltó mód a mellékmondat!an____..___..;7Q * ;=<______.___...7<=
Az ok. és a /élhatározói
mellékmondat. A /élhatározóhoz
ka-/solódó jelz$i mellékmondat____..____.;=7 * ;=Q____.______7<8
237
:eltételes mód
:eltételes mód a mellékmondat!an.
A feltételes mellékmondat_____.._____..;=] * ;99__________.77=
A lehet használata.
A hatóige…………………………………..………….245 – 249…………………………..116
Szóképzés.
M veltet ige…………………………….….………..250 – 255…….…………………….118 ű ő
Szóképzés.
Visszaható ige…………………………………………256 – 257………………………….122
Igeképzés névszóból…………………………………..258 – 262…………...……..………123
F névképzés igéb l ő ő
és névszóból……………………………….………….263 – 272……..…….……………..126
Melléknévképzés igéb l ő
és névszóból…………………………………………...273 – 286……………..……….…..131
Szóösszetétel……………………………….………….287 – 290………………………….137
Folyamatos melléknévi igenév………...………………291 – 300……….…………………139
Befejezett melléknévi igenév………………………….301 – 307………………………….145
Beálló melléknévi igenév………………...……………308 – 310………………………….149
Határozói igenév……………………...………………..311 – 317…………...…………….151
Az egyszer mondat. ű
A mondatrészek……………………..………………....318 – 326…………………………155
A jelz . ő
A jelz i mellékmondat…………….…………………..327 – 334……………..…………..160 ő
Mellérendelt összetett mondatok………………………335 – 342…………………………164
Alárendelt összetett mondatok…………………………343 – 35……….………………….168
Többszörösen összetett mondatok…...……………351 – 355………………..…………….172
Az írásjelek használata…………….………………356 – 362…………………………...…175
Szótagolás………………………………………….363 – 366……………...…………...…177
Komplex kiegészítési
238
gyakorlatok………………………….…………….367 – 381…………………..……….….179
Tollbamondási szövegek…………….……………382 – 397………….…………………...184
Nyelvi tarkabarka………….………………………398 – 400……………………………...189
Megoldások…………………………………………………………….……………………190
Tárgymutató…………………………………………………………………………………237
239

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->