HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

Jellemz6, hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l ; m o h j u l n a h e s z e b e .A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e :

(S0ll lUordplus...

hunrorosak is akartunk l€nni - dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek.) UgJ sejtettrik, hogy bArki, aki mar elkezdett angolul tanulni, 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak, amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg.icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni, hogy b6rmit szabadjon (v€Sre), ami ebben segithet. Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket, de ha kbzben azt is megtanulod, hos, a rorl.ll6flaz ma$/a, rul ,,vekni, buci"E, akkor m€giscsak j6k voltunk. Azt akarjuk mondani, hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van. Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben), hory egyszeriien csak veled tOr5drink. rh meglerted ezt a kbnyvet, akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t. A ttlor.Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!), sokminden masra

Csakigy csineltuk,j6kedvb6l. (Aztanperszeigen nehezenment, knlitnits€n,amikor

Nem csinaltunk igy. mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. Olyat se nagJon tahlsz majd, how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az ,,tj sz6" jelentas€i. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. a rendhagj,6 hlilt id6s alakokat, mert az a sz6tanuhs r€sze). Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra, a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz. Bar mindenhol Htsz majd ,,hiejtesre utal6 jeleket ,,igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek". lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni, hanem ia fene tudja, tahni) a tanarakt6l, n6takb6l. Csak Otlet€t, mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek, hos.y - mondjuk - a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln],nek,vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani, hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. na$/betiisn€l nyomd meg, olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa. el€gpdelrseg. ki.legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker, ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta.iaeft. jetenti, hogt tesen, aki veiemedik, ma$/arul p€ldabzik majdt ,,azt, hog} a FAaLrazL "hiba", kontextusb6l j6 megtanulni"..- Szerintnnk viszont teljesen normalis, ha szeretned syorsan.€s alaposan m€qi€S/ezni, hog a rAaLr ,,mir jeteni magyarul"..- aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni, ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. ncm. mert az arr,rnr [misz-lu{r. as hog.yanhasrnald rpl. er ar en hib;m volt q r si,ns mu t n litvz n;;ton1E i "run irt"t u, ..o"r. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz, 6'akm jtr... P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k . { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim;lisan nez kieqy ilv.n r6nvu.t So..E. Udv Neked, Nagy Sz6tanul6l

ll
E

Mosl mir n€ h.syd veszni; olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m.s amil, hosy sajnos lehet, hosy trem is oryatrgyakoli. . trd is id., h.tJy sansaqo| a/ 'ao.r ' r v..lJ elld ' reqjeqy-zni J .rnJjlolrol ' B-q\alr

E sr ord.r.

n kedvenc sz.vainkbormas eresed leher,rurtonjurt haszn6ljuk 6ket. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid, is rrljn mert az is kicsitolyan.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl, neh?

6 ,ftdrebos 4 trtr .@ hrr krbl.s.-. r.-.

.-- *.

6 i .

t. szRunfi noYcll

An .lcphant in my pyiamas A b i z n i s z ,a z b u s i n e s s A b i z n i s z .a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk... . Es most m6g ezt is megmagyarazzuk... Heureka Szavak ingjien - b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge - A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod, nalunkAmerikaban... Meg a magyarok is... Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J,1zsi2 6n dance-olnek veled... Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye

9

lcr
l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7

ta t9 20 2l 24

zz
26 27 2A 50 JI 32 33

,..x

Onclephont in mq pyiomos
dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn
Olvasd el hangosan az angol szavakat, es pip6ld ki azokat, amelyeknel ngy gondolod, ho$/ nem csapu.k be. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz.

*"k

l{lglldiri hh: 19.!. j6?), amelyekenellen6rizheted, Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart, nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl. a cisareti6s doboz,a kaka6poros dobozstb. javitsd kij6ra, de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy, hogy nem nezel fel a listAra.de ut6naellen6rizd€s ha kell,javitsdl pisama!r---------------cigar€t,,,_----.1 elefhant!r---------------.o.olate .._--------------s a n w i c ha I spor ",

bycicl€ z____
cocholakli z

l

ES.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni, mik is voltak ez€k a konny( sza vak. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon, allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n.

'.: j!':2

Jutalomid€zet, amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE .m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba. azt sose logom megtudni. (Groucho Marx ameriliai hu-

a prros szjmn dobok lpl nadrAg, pizsama stb.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. .zarl nz

o .rt

O biznisz,oz businers
Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu ,tr,t, mindenkit m€ggy6zhetett arr6l, hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk, melyek azok az angol szavak, amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk, lesfeljebb nem tudjuk, hogy tudunk... Ez lendriletet es bnbizal mat ad. Ez biztos- llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi, hogli rz," lilfl] a film, rogtitn k€t sz6t tanulunk meg. Az egyik a Cat€k)film, a masik az a lilm, amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr.r' 4 hartya, v€kony 16teg. Vannak olyan "magyar" szavak - helyenk€nt kicsit szlengeseko, amelyekei ha kimondunk (egyszeriien, rigy, ahogy szoktuk), egy angot ember is meserti, m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is- PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i?

EEU, hol a dzEtitrz?

o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak, hogy azert 6h se mondhassak azt, hogy a BAsv, totrEy, JarcE nLir. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket. | 2- A penz beird be angolul: l- Az nzlet az itzlet- z qiEi, mi ebben a biznisz?

'"',4

Hol toltjnk a vikendet,D!Di?

szet.B

5. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4. szaftos,l6dns,b6lev( (akernarancs,

Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t?

forgatsz filmet?

I

pr.*t, raza.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar. L.hettrek bernc s.k's tong"r,r ** [olmdt -t stb Grlnt. szrvrk is, de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is, €s fiataln6ckat, vagybirkitrriLst mint a masyrrban,

* r g

2 O biznisz'crzbusiness
Felsorolunkneked olyan angol szavakat,amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al. Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod, csakhogysajna ossz€vissza. onn6n kiejt€snkkel. angolszavakat

Iril h { h:i+lEffl

ft'{
Ihk.il
Att6l azonban, hogy val6j6ban,,nincs is mit ianulni", az€rt m€gis van- 0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat, amelyek€t ha kieitesz:

a maryar ,,a' hangb6l az engolban ,,e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz:

az angolban hosszti "i" lesz:

a
Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt. foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}.ot. pt- F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli. riosv Zrrls((, Masik hol? Het a c,tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts ; Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak, hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is, amikor elf,o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is.-TAxt: Aki lezeti az a ,AxI DnvEflIl itdl. Lattad a filmet? Robert De Niro, Jodie Foster... ' .*.oo cDtrEfiE Adunl. hozza re.epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog

o e h tr vaalsr;ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i-

-,' MrEltdrd4

lo la

is lenne...
ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni. mint azokat,^ rn "/oi,ifr "**,*' ban hl$zdsztirl vannak. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen, lh!?ll- ha n"m rirr ede;, ne7; mes a l6bjeg.yzetet[r.nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL;l+ kiejras, ri (a keu ionni, hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6. Segiis€gk€nt flE,-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve. PROI'JU]'JCIATION HELP
lploll$lzi-Uldnl kieit€s

SPELLIC

Ih.hl

I!?rdincl

MEAUTNC Imininql
j4t 4 .L454/C4

Irj,"rkl

Term€szetesen helyesen gondoltad, az angol ,n6rc szi'rol van sz6, amelyik magyarul annyit iesz, mint ,,zene". Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz.

PRONUNCIATIOTT TIELP

SPELLINO

]YEANINC

fulloholl hh',rl
Idoklti

ldricd
Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl

brhd
bru+Eei'd

l*,,,,"*-*..-)

Az ,da$ olyan feladat,mint ez ilt, vagyislankor)abeliteladat.A t rt inkiLbb.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos,hosy a hazi ieladatnriarl dd."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil ,za,t, meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) - btrtr.

.:'t | |

Szdpis lenne...2

'?;.
Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s, akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll. Akik m€g nem, azok most hipp' otvastsk hopp, tegy€k m€g- Legahbbis onnan kideriil, hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni, az gondolkozzon. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat, men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC

lhsll Ididi6l kokl
Imodd'il

Idi-lE(fid ldiftind
lblnk!

It'litdnl

If6rt'ifl
lorobldnl

hdirh3drl

I I .:j:

lflost mindent rne

zunk...

jelenti, Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel,ami az angolbanis kb. ugyanazt mint a magyarban.lvlostviszonl azt is megmondjuk,mi€rt--.Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban. "c€1". St]la eo Llg6ll. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti, hogJ "kisz6mit". a Az 'rf csak annyitjefent, hogJ,,-6".(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ, co,rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz. Az ,f}t lasd essyet fef j€bb. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt, hogJi "befut6", meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez". eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.ntr,ll kedvest, udvariast jelent. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit- A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek, azt nem is kell kUIOn igy mondani. hosztessz o rarrrsr ft6i?ia,?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn. va$/ishotry azonosvele.
zrfl[ii]E' termeszetesen a,,lift" mellett azt isj€lenti, hogy ,lelemel".

lvlosi pedis l6sy ngy, mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi,aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy, mint a p€ld6ban). A c4..t4.:t zo taftalma mindenkit m&glepett, mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q)

-rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias. t'li

A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a

Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm.qyaruld szol 'ncnninsiSaz;n

'naSla' nplypsr;sJ

E rouo"' '.,.-

"r"hanf. uq)diw J oEMA.e @M@
cllelhellmi.

E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/

.rt t!

Csmost mr69ezt is me
Talan mondani se kelf, hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak. Kb. nW hasonI'tanak ewm6sra, mint egyik raa I!91a masikra. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA. Lass hozza tbgvest. tNa tess€k, megis van utasit6s.) : . Iandol+ ziaD [rnd]: int ise, azljetenli. ho$/ loldpl er' de mini t6net. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . h o s y - f i t l d " E ' E z e n h i a M l j ; h a l e n g € r e s / e k .a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n, amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . |ftEma l',iln'sl:egJre elterjedtebb d ..ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. A legmu'i. s a u o , h o s y i n g o i u t a , ' r E f , t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . c z i s c 5 a h d T r m u . taua, how sz6p lehetsz, de okos r.gm. . szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. A biztonsag kedveen elmondjuk, hogy a.i{rEazt jelenti magyarul:,,biztonsagos". . s6 a 'rol,h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6, amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni- Stor+ (meg)mutat . sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni, hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni, hogJimilyen nadrag is a sort. Persze, angolulstof,r 6vid . sz\,etter 4 stJEAtEBl3dddr], a kPdvencUnk. is tuti. hogl, mindenhi Pmlake/ni foq ez 16, hogy angotul .et4trthwrt] o izzad. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n', CltCXOi: ird be d hianyzo sza\,ahdl angolul.

Folyik rolam a viz. leveszem a r,

Friderikusz mindent megmutatotta
A legbizionsagosabb, ha a D 'ben hagyod a panzt. -oltunk

Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet, az6n simian O

D€lutanegy t
KOvid a O

-en talalkoztam nj f6nOkkel az
-om, kil6g az Dc.tEt" - s'Shajtott az angol tynk.

0

A -r, pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil, amelyeh |rind mind azrjel€ntik, ho$ ,I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben, hog! "folddarab", legyen az akkora, minl €gy biftok v,sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit, mrtl. llyen lesz {es ebben a re.keben

E

l4 rir

Hcurdko
lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t, amt jelent. (Nem semmi.l Melyik tobben, melyik kev€sebben. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r, amjt jelentenek. (Az is lehel, hogy eggl,el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk.) Konnyii kita|alni. melyik magj/ar sz6rol van sz6. Ajobb oldali oszlopba 'rd be. Es olvasd fel az angolt hangosan.

n ELuc En [k -lElidz.,it'l r

BE"oBrl Nm
(AzArt nagyonj6, hogy hangosan olvastad, mert az is kell a magohshoz.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l, amir jelenre nek. riasznald a jobb oldali t. ll

6 harom betilben t€r el a mag.yar sz6t6l, amit jelent. ilansosan: crorx [s -OiiR]
O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at, amit jelent. r4€gis 16 fogsz

€rezni,mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak, de az elm€ny kicsit becsap6s.Eiztosante is igy erzed, hogy bar Wakran kaptal a fejedhez,hogy ,j€. ez is mily€n kbnnyii", azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l..at, ka,zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter

talzulZtzt l .r.atAlelt

Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t

S1tl,
Jol van. mesdicsAflinh.

rl t5

Szovak inggen - b6riis
Tudod-e, hogy van az angolul, hosy ,b5r'? lliel6tt revagn6d, hogv nem, gondolkozz .q) hi,sil. m;sodi\ herdes, hogy mondod misheppen aTt hogj "b.trfejti'? \ J t 6 t o d . g o n d o l t a dt o l n a . h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c;k tanulnod sem k,ll, pusztan tudatositanod magadban hogy a ,,b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa, hosy sntN,lE^D lekinhtdll'l€sha az ,,-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak ,,sessr€jt" hasznalunk, ,,(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. ii" nalkril. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne ,el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n]. fitvmald l€ az ilven hasznos, apr6 iudnival6kat' r.j a EEAI'. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr ,,kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i . E z z e la s / o v a l b 6 d ; s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t, ami arra utal, hogy a b6r val6di- Ezt a sz6t most nem nondjuk ;l€;ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6, keress in.*. k6bl €$/ masikat.)

ldiizftett ton6rok
eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at, amely€ket itt fog olvasni , ; i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h ; n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis, hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek. ttt;an peldanak oka€rt a mi baretunk, a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf,r Hat, bizonv' 'rhizza a te' Med ke;em. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at)- nat iW valahogv Lassunk most meg j6n, ansolul: F'LL ll,rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab, RALL4labda

N^^ + set"l, r.nrrt <) ember
( I|.EE o h€t (eS/ het)
f,iY, 4 v€a (v€qe valamine

badibilding

BoDr a ksl, auLD a aqit ^rEa 4 !6n, grryf, + borotvalko-

ll

' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-, ^ ',",uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl!
E Lgen s

ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet

*r. na rem e o-qrn"". '"a bciht

l6 *r

llloterloo Bridge - O uizilo kortgozik
I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne. hogy angolul is jelentenek valamit. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le. sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el, mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl, term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A,,stand" magyarul kb. annyit tesz, hogy ,,pult, b6d€". A rt t, [s.t ni], angolul azon kivnl, hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit, hogy "pult, b6d€" - egy ige is. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g, a boy-szotgalat.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit

@

ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash, Kenny Rogers,loo iolk Celsiusstb vi
dam, n€pies muzsika. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc, hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a,{ri!'r,r? Aondolhl kOzben a PAnft is.) A a^Mn ielentese?

valaszokat a kulcsban tahlod. Ellen6rizd, ha nem vagy biztos a dolgodban

mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat,ha az Cttclatn kifeiez€s€inek,
vel d6nttd el, igazad volt-e, vagy sem. i.c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van, ahany bet( hianyzik

oF DDEiI...niitl
w aterloo-hid 4 w^IEaLoo

lnirdnrgr cidbm] -jEUca...4 'eqyamerihai Tenekar ne\el

srrandolo d 6racr tiuk
AIj rel! + -

u/q [... +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj ... l& o houz]

OBzagomat egy l6€rtl +

Egy nap falun 4 A DAr m mE

...] [diii indii (Tursenyevl)

I

RFndlasro nurt idd r.14 r,@. 5l@Isd.nd, !zi0rl. Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill.

.:lF l7

llfoterloo Bridge 2
Ez a le.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli,csak €ppen halad6sabbaknak- Az fog tbrt€nni benne, hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l, hogv melvik angol si6hoz van hbze. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st.Ezek koziil kett6 isaz,egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a ,','Yrat Oo ,rt.: magyarut"menedzser', az angolul tuNAcErlr.nidsi'r].

l'."i!4
@

eh kbsz6nhei6ek. Ez vajon mitjelent?

CI

b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is. lvlit ielent?

Egyben a

az e$/ik leg'

O B d r a ,,b6r" masyarul is iitbb mindentjelent, mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€

@k

nem igv vatakiregondolhatunk, es.v
s26 es€t€ben... Jelent€sei,

A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w.4 6 irenyitotta a ceget, amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr, PIE^.'E + L€gyszi, add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE.4 Teryel.g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f,. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp . a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE:

O 6)

Crt€l.lin:

Add ide a teiszint,l€qv szives.
Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t, amig

t8 rF

6t ongjukrc ismerneroiuk
otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini,tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze.,Jea sza\all.ta, annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra- Pedig a mama bizony kOz6s, az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti, hogy ,,mindennaPos 6lialSnos". mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod, hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket, persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is, az angol szavak utan megadtuk a "mank6t". Az els6t megcsinaltuk, hogy lasd, mire

mind€nnapos, alta16nos

sitt (szem6t,kidoband6)
csencsel (azaz cser€berel)

valt, valtozik, megv6lioztat

o .A B I

srobriflc 6. tfi BudaD6l, {lad6oins 1113

ilvlnlilnnv! nvelv. isar. 8. o.ttaii.rcd,ta nsn,mind Er€sv a 2 Br3,rsrxr$.. lt'rEf ftrs.3. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9.0,1. trrsrxfrs s'ur' g.o. t.MrcmErlmr4t ^D! r,orlr,jt, ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|.tPir' sftrr t's',irl2'tPrxo o c l.llt6fl) 3. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4. trP.crr &'r lflPrtr I'k!r !4.ntl lsr9.'r4 . Em a vdr.;[tr, sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1.0.htdhotlrcor,t afiohot, htbmlrr0r. ato"r, h0h0r]orctQ dottor,0rvor, trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n. ldnl lFjli4 diibsla.Iinf0FME ffort|,r,| lmiu-Zloitl Proffssot; prulBluo4 bo-ftszd;l xr"r'r 4 moden' o.lhsrl'r,3- !u',ldididlt ',r d nidi6, Imoddfll [sol]rrrcr63ork. Idr-lt(ri{l,r' rartt xr liilan!s,0. ,rrr o bdr. lltrrtoil o det.ltiv, ,tF .iflcr o lltler.ncia, r;r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.lt.l.itrlonltnEv,s,,, telerizi rir4rfl rir"r-. [trr9*4 "iimeMit . tanrrap, [F0!10'i]
ttzstt . 5, o, nftLLEErf ,EPoar, nf'lLI&E r Polltl's, PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE,

7.0.1-t)2c)3-a). a)6s!1s-cl
,lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef,x, PrEAsE. n, wh^sE tus sAR? E

o

B

' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.nd,nlt)'n?s E,"." |.s"l"k sondolj a masyar ,,fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel;n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek

.:J It

0itko kiinnpii szqYok
Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt, a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir.i."'oi n e m i u t n ; e s z e d b p s T i n o n i m a ,a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat, ;tt6t biztos beugrik.

.nlDatlkhsl

rorr [ir-Dlrrl
hiii6szekreny

Er-€.'E cr'l liht-nkriil

sep

rr'r. r Jf'milil mcr,/Yrlnd-sl{l

a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor')
A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. Bogozd ki, mely szavakr6lvan szo

lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt- " A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg.ytanlolyamra. .-

Az az 6tletem tamadt, hogytbrtenelmettanuloh
6 jaj, villamossag, villamossag! t

2o .:r

Oitko kiinnqii szovolt 2
Vannak szavak, amik mask€pp ritka kbnnyiiek, mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket. Nehogy sz6tart hasznalj, hallgass a ftledre tlihetetlen, de sikernlni fog.

kapiiany
hasi6ly

c,rsnr lkdsroll canAnlt.rlit'1

prpa

ca''Ilrlil
PAnEftrlttistjftil

"".'uE
pil6ta

,,rorltildtl
F LAcDh lrdszl

P',f,ltiifrl

ttogy miart kezd6clott minden sz6 ,,pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m;star szavahat, es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban. mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v ; k a l . a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket:

paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban

rN mE,.i:

*t 2l

llitGilmit tonulhotunk?
26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo,tlt'6t6!11 cne,rrrsrarc hriiidvl hitszl

srrhrdl

sr vEler6ivl

6kei aszerint, hoqv melYihnek a

l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r :

eovolvan baratodt6l,aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l,aki naqvsponbarAti
i d l r o l a b . r r l o d r o l , a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h . Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . e l l i r e a s z . r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd. (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet, hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien, rosszuloldottad meg a fenti coponositast, As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9. Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill. egyiitt€s legiobb szemai. OTIEAT' giiili'sdla nagv, na$/obb, legnawobb - lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt, gi4l6r, + iit€s. itt: s'kerszam. i l l . l e m e / i a l s 7 o ,m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . ^^t ,"c,r, t'"meny ro, t. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd ,,Az €n dance_olneh ve' l€;" c. leck€t. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: ,,szikla", (kerd6s, hosi/ ezt is iudta e a barrrtod...). Sportbaratok szavai; . x ocfi our4 k\it, afioc,@uro ki$tes . srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. Amn$/: 58, <' k6szlet, vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet, a set or roou[tllz] . + szerszemk€szlet. .E rff biztos a -centerhez" van kbze, ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf,tlnE 4 ho-

vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog, ami anyagtalan. vagyis rtrr' Val6ban. teljesen isaza van: rort c prhi' . i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f , 4 m e n t , m e g m e n r ' . E rER €zt kell bettni, ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6, hagyjuh: E rtf, 4 betap- flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p, olyan, mint ez, amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz- A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz, jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. Remeljrik tisztdban vagy azzal, hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l

22 i.

tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l?
€s Ha te olyan mezlistava$/, hogy van m€g neked nagi/papad, el6g oreg, akkor szat6l€, hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni

tla mindet tudta, akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt, hogy angolul is tud, hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank, de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket, ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta:

beeDitetlen varosi telek

laloqates, oNosi ellen6rz€s k6rhazban

No. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi, €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek. PArositsdaz angolt €s a mawart

cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd

n6ver apo16nd.

nsnfuiritl

talaj, told

FAL-,EftEf,J lrEEmltj9.l 4 tosa\
PE]VAE ftURSE \FRIVAE

tuorE + vid6ki, itt kiss6 1€sz6hs)

PiDeld hi, ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^,^oon sEErolls arst^s tc,rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. n$iltdl ' metro fbldalatti)

owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos)

':a it

lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61?
Ne mondd, hogy semmit. lgenis, n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg, ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. Xicsekkoltam a hotelb6l, me''. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. Legiobban timben szeretek dolgozni." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. Bany6sszuk ki ewUtt, kispajtasokl E16' szdr is, mi megism€teliiik a mondatokat, te meg tew€l egy traP€zt ameue. amit sze rinted n6 mond. €s egJi pipat amell€, amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. Kicsekkoltam a hotelb6l, men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram. I-eoiobban timben szeretek dolqozni.

Sz6val, how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l, lessuk a rarb6t. . caecn [csak], alapvel6en azt jel€nti, hosy ,,ellen6riz, ellenSrzes". lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren, ill. kijel€nlkeztink a hotelb6l, akkor oh ell€n6riznek minket. . cnEcr., lcs.kn'l + bejelentkezik, becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre, !a$/ hotelba €rkezCskor). 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l, ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk, hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr .nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ .. szAmenak sz6r.ge

de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu
. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. Ivlagi/arul,rogzit, mesiavit, rendbehoz. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik, hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz, hogv valahi azt mondja: ,,ez aix", vagy azt, hosy ,,ez fix, hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit, amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire, 16 van szabva. \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed, hogy ez a nap illik r6d, how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted.) lta r:rgli rad szab6k, hogy ez a naP a te mereted, akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r ,'[tir'r]4 csaPat, csoport

.

.

CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t. Kitsd 6ssze, olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill

'rr,{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l
tnlzott kot6d€s az anyAhoz

/#{tcltruPlc"t+l

L>er

6rav6. Ugye milyen €rdekes szavak?

24 t*

Iudod, n6lunkOmsrik6bon...
llilyen sz€p is az, amikor neqion ./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t, €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat- Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis, szivesen besz€li az anyanyelvet is, valamint folyamatosan programot keszit a csat6d ...Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln,c agmeteg't6t, mi nsyse hasznriljuk. 6e.F cK.etjnk a caladot az aut6ba, azt6n haits. D€lre oda€njnk, akar ott is z.mcrrolhatunk, a B€la isienien fdz. llint egy igazi ,ounsr csak semmi Olvasd el meg egl,sz€r a szoveget, azut.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg, mert ha ideirnank. m€g kbnnyebb lenne a feladat.

eb€d

l'lost jbn az igazi feladai iti alant, mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt. Tatald meg, hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik, €s ird is be 6ket. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is.)

o turistaosztaly(repnr6n) na|| . orcssox
a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy

oorE ,*"*" 'ia"E,"oo

Az aM a e&ntub.n kb. zzr jelenti h.{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{.sszor' A triikk itt csk annyi, hogJ a .l?@4dis a2t jelenti, hogy ,ebed", de legilkibb.snk sroijsszctareteKb.n

l,*j "-"d,.s" E a ',<Mar szdrzi jer€,,r,.

*t !5

Uorokis..
ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik

il;;;;.

"l]'',,'.i,,i";')3Y,liil{iJ-1,ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i,ii:dt["H:y]ti
Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero:

;kikn€k eirenek. TX?,il^"i"i'Jlilii',i;'.i"?iiT;,H:1: ;;k ;iy;;ok

az olda_

^,i7i"X'"*.'3ii?'f;'T2!"W ::!::',':i,'Jy;n'" "';:f ;SSX:'i:E: ,,#:::: ;*r

:ni-:i:i!:;:rv.:;t.!;Ek::!::;:;#:i:iti,::it titliY:,:"i".:;r,:;,":::r4wi!6r:!J)x!/:
jiif 2i!, ;i' Zilf i s!,i i#",!f i!|"",,- u*,.de z nnn be h,, i cs i! !,i!
kattoat;t azut;n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin;t kcpet eg n?s doboz a/

:; ,:F#"i:',&7' : y,z ;::;,,-?:,1:zi;'#;,:1 n:.

i:ti,;l"ln;,;::;a;#;";uitk#i:i,'r[a]:;t:"+:1 I "';: : :" "'b; i"i: :i:;ff i;:il I: iir:::'.:;'; :,iff ii ^:i' :";;!";.!x'!tr"'."{ ^:'2x^ : i;,{ : 1".{, 'il7iti-s- :::.:": ?],i ;: f ':,,x^: :'; ;:: "x*:
iwii, r'.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL
jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni, hogy mit lvlindigmondd ki 6ket, az seg't:

!6 rts

Szovokinggen- rct0r
Na$/on val6szinii, ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s, riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. Mert vissza is akart t€rni oda, ahonnan eflndult. rja valaki tud ansolul, akkor ilyenkor felr€mlik neki, ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r, visszat6r€s". Ha na$/on j6l tud angotut, akkor azt is tudja, ho$/ EE?vtwa visszaad, visszav'sz (pl. k6n)4',eket a k6ny4arba).

Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az, hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i , 4 nveg)

BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd

f

Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone
FTEASE EErvNr ttD Er KEys.

Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek, add vissza a kulcsaimat. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe.

It! bMgilj, !o ul!u!. otl
19. o. ,rorxrxr 4 midernalo6, ,flf,E o !0n, bgnl6ry,'rf,6r6r e c.oni!, crrm 4 tdyins, dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl, srr o srar,5z.rll, crfernf 6 i.li6a, crrrrf 4 yitt, yri[0{tt f 20. 0. csrldd, Irnili. o rdnr, Eunlati|E, t0llaia o ao&ttErt, htl6rill6nt, lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn, hhl6da o ,rBrrrl 6tlat, ldar o rffr, !6L n$ita 4 rrcrrrE, b|rtotyrm,tonue o e,lntr, yillanGsiig, elrllr0nocatg + nEatrrcnt

o o , 0.latit6nt d rrprrfi, la.laly e crtnE,pll' o ,rpE, I{cian3o prrErr,pcrna ,Er,pttiita ,tror, kilabi, 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23.0,cor'f 4 lokon, rras!o hanls,l6yrs, frrrrr 4 ialal,lEld,,firr o {poldnd, rivar, r!r,0', 0 Io. noly,yrJ,ro litogalis zl. o. raxfrrf, 4 MIat nta, ffirxra 4 $cElraryek,r,crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4
Itilrotl ldlddds !z .rFhor, crfrfirp o ,lt lams owcl rllrndn6: 25. o. usr[ri?it], rt6cn r [i-UKhi[, rrflhrl], tl,/a, [hn!s],rrmt'r[tu|i3d]

2s.o.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct,3rltuturt 6!rl, ldiel.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi, rrlc,rr, rorcrf,Lhncldi PrcrreE!t lP*idr, t lud viiraldrl. o 26. t rrdE 3zeri.la rr& hlaidoi*all.nkatdolgol o. t i.l.rt .!e i! ti! !aiil6l, snprrr[Eo sgryatt
at'I,Fusrlc4dirayag,c,df,tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r, corrEcro t0ly!3, n.gl0l0l6

i: zt

Jr6zsi csin6l? mit
ll'izd a|a, ha €rted J6ai mit csinal.amikor
inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat, amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat, amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz.ttl.tl a szeDaftl szives, ne hnzz al:l

a ,ryrrE lin-VArfl invital

o trE r,'cftd-eYuszt redukil

cirrrElki-E Il + alkot rErPf,crl'ilrpEm - Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt
l'lost meg miirr hald el es ird be.

,rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD../cs Ii-CYUM+ csttkkent

Ha j6l ment ez a f€ladat, akkor te nem az a fajta va$/, akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga - n$/ho$/ S/eriinh tovabb, van m€g n€S/, Kcsit nehezebb

sz6. Hnzd al6. ha tudod, J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.
Az alAbbiak hitziil iel6ld

ne hrizzala semmit, csak olvasd 4 vahszt. el6nvbenr€szesit

I'lost meg mar hald el 6s ird be-

elfosad + d

el6nybenr€sz€sit+,t

28 .:l*

I6zsi 2
f i u z d d l a . h d l u d o d , m i r o l b e s z e lJ o z s i ,h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat, amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. l€qk6r 6llaDot

id6szak

k6tt6

Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat, amelyeknek a jelent€s€n ezek utan

,rnarPrE rlrtno!.fr o atmoszf6ra

atttosmEEE4 laskbr

s z i v e s ,n e h u z z a b s e m m i t . codDmo 4 allaDol',|

Most meg m6r hald €l €s ird legkor4

o
tla j6l ment ez a leladat, akkor te nem az a fajia vagy, akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga - lgj/how S/eriink tov6bb, van m€g ne$/. kicsit neh€zebb tlizd aE. ha tudod. J6zsi miKil beszel, ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz. Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat, amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle, rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. lvlostmeg mar hald el €s ird be

haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A.a,,zdm6Lsik jelentc* "feltcter".

** It

€n donced-oln6k ueled...
de csak akkor, ha tudnal br€k€lni, rokendrolozni, tvisztelni, meg ilyenek- Persze, nem mindenki tud. Sebaj, ha nem megy, villogtasd az angol tudasodat. I'lostant6l u$/anis tudni logod, hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. hoS/ van ez. Aki iudja, csinalja, aki nem, tanitja... Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t, Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t, amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. 6s ritgtbn el is siitod, hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r , t i t r i k - a k i n e m h i s z i ,j ; i i o n u i ; n a . g sREAttlb'ii,ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl

ringat€s gorget
lepAs, lep - az a v'cces, hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah, hanen r p DA .E net\ [hP diin]. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" - mondod. ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. l'ti az, ho$/ "csaptanc"? semmi. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti, hogy ,,iopog" dobol" (pl. ujjal az asztalon, meg sztep-cipSvel). Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. r6kaiiget6s - milyen j6 lenne, ha ezt is magyaritotta vof na valaki, mint annyi mast- lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem, nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l, lenget

["t'pl

rp.xmor fokrdio! srr,r6B bdingl

Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre

tanc kozb€n, A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik, ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb.: n€ha leguggolnatr csavarjak,

A csajokat itt rendesen dobaljak, pbrgetik, forgatjAk, naha 4eg el is rinsatjak:
csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. Leh€t hason, habn €s f6leg utcan:

I
Allit6lagolyan, mint a r6kanget€s:
Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. A legjobb, ha az ember mindazt

tudja hbbal, amit egy dobos kezzelrT

O ",ellnslE | , ha '";' 'qr;

u* u*.t"1
d"' 'jrt7| i\ nr?qtu.lrJ hq]l,I ttri^ n.r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. MoM\

lbiiihbdl,b"jlonl.
E ^ ssturek! sNM.M. MI

to **

tl6r megint londzsorozr6 Uili
Az a helyzet,hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak, hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni. az ttitet j6, ezert e optuk. (Ja, az njszrirottek De kedv€€rt,akiknek minden vicc nj: a ,,litndzsa" ansolulsurrd F4id.,a. + eoa6sn biit1. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz. van hi tudod-e hlalni, hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre. Er6skarn Lajos,a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya, enekes-M€gannyitel6rulunk,hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg.), hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak, briteknek.jg€ret€hez a tartva maget,pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj,Koosevelt n€vai irral €gJintt. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon, hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.

Traa

norgat6 asszony, kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak, val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1.

tlarans nr raldltatel a telefont.Azotais csorog.

/.8€ipeljiik Jninden

meqoldrs meovan. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot

Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre- (Vi$/azat, az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt, hogy ,,kar, 6s a masodik azi, hogy ,,er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba, de ott is segitilnk- A titbbin€l nincs csalas.)

forgat,fordit, fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t)

biztos a dologban, van €W masodik kulc is

mnrt d Rendhasyo ido: s,E,

sla

s,E

k6ik iuL i6ihn

.:F tl

ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont
3z|di'4 llolng
E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi,''r/rf,'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel ,,s;per;arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet, bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re - m6r nelunk is gyakran az van kiiwa, ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s ,L s a h n e m m a g y a r .V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t, ahol J hdialol J sz6val. olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J;rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak - nem keu agg6dnod, ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni.) E Keress olyan tem6keket, amikre az van 'rva r.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J

@ N€zdmes, m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki, mi a kiilbnbseg a rcor,''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti- egyiketa tisztalkod6szerek,a masikata konzervekkbzott keresd )
t1

{E K€ress vafamit, ami Low n caL.rnrasll6it'l,,li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre, amiben f€lsargabarackok vannak; * @ Keress valamil, aminek marete van, €s olvasd le r6ta, mi az' hog.v"meret":

|

va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll,[4EDrun[nidi6n] ,af,a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h. vagt/iss-es, ll-es vagyLes, esetlegxL€s (trnr,"ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda
€s a2t. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk?

'

t m@ HoSi/mondjak azt angolul,hogv "srilv",mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper, hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp, hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des, Keserii, a"iZii.l',0r, syr-o"".vehr6l. syumot6te6krol:majd- mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh,heszeleleh..,sszetevoh 14 ,4c,tr,Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd, ha nem eried, biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd. a r."""ti"r.; r.".x" .,6xn.rk fos srolni, rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak,akik lementek,de az€ri---

tt {F

Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont
s.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes, ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre- lll€tve akkor. ha egeszen biztos vagy abban, hogy te az a fajta vagy, aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe, hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje, hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat...). (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban, csak igy. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb, dietasabb valtozatok. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik, hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. Ugyan'W pl. a joghurtoknal is. @ .tolr[eif]. Nem valetlen. igy hivjek a szappant angolul. Ha erdekel a t€ma, olvasd hi a habfnrd6ket, iusfrird5l(€t, test6pol6kat is. A ,,hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz. aD ToorEpAsE a fog'trAm, ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el, ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg.l/fogk€f€t, €s nezd meg, ho$/ az TDor#mi€soda- Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: ,rttrt P[t.!dP]. E Szintdn a tejterm€kek, tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. olyasmit keress, ami alacsony hal6riatartalmi. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony, csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. De "alacsony fal" a,otlMrzlddl], " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld,sdr]. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i.ni ldl. tia hansr6l van s26, akkor a ,ovjelent€se: halk, Puha, ill€tve: m€ly- Logikusnak tiiniktitbbes szena A z,zrazt jelenti: tE An'cor nAr,vEsltitiliit\iv,l. ^ EALvEs^ ',rlhifl t Qo rs so. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n- naLFAn flout t -fct, fete . naLr or Ihif.nitd o f€l6ra. n .r, xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6. lO .s,zEhrijda n€ret. @ Ezt litod, nem tudjuk. o siit (zsirban ill. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs. szr lsztdd m€skever, keverset, nvfij] ban), cntsFy vEaErAansldszliv.dsitibil.]d ropog6s zolds€gek. K6stold nreg. milyen az, amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az, hogy ctusPr. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. skEEr attD sonl.dit ltd sidtl €des ts savanyLi.T'pikus kinai izkombinaci6.

+ ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. O@ t/E arrlvritl + snly. /Ytrr

Gratul6lunk. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l. gyakorlas16l!)

.:l:: t3

Cz itt o sz6tonul6shelye...
Csodilatos dolsok a markanevek. T€le van velrlk az €letnnk. (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk. med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel, hogy megfizetiek 6 r t e . ) P l i n tm i n d e n i . e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan, az ,Ahvays" iniimbeiet neve, ami azt j e l e n t i - m i n d i g " , p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i , s a k o l y a n k o r . . .H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni, az izl€s kerd€se (,2'",vrlihiF] + mindig). Akkor mar a ,,Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek. ill. fogkel€nek. Nyilvan arm c6loznak, ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit). A "Kodak Color cold" a legjobb. Az ho$/ ,,kodak" nem jelent semmit, nem neve senkineh- ceorge Eastman, a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt, tobbek k6z6tt ezt a sz6t is. Az lehetett az alapotlei, hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!. A cozor[kdi'r],az nar stimmel, aztjelenti: ,,szin". A brit angolban van egy "u" ott, ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE),tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben. corrk6ldl + arany, de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet, 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana, hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket, ahogy.

rej
Tcjnt
Oalamb

zovelhtl q61 wasn atrDGofurs.l,'td MrL'.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh.d.ri ellddnl

lr{dlu. lukrr ldrlok

l6 ill. n.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27.0.!lrttlordultaral. eissratarrom6lis*edrv{qds!a. l, 30. o. Alancol s0fl€ndtel: ryrt, Roctttt ,0rr, sulrE, BnE tulnof, l Po^lcE.

It rrt ,nr cruralu ksorcsil], plmi4, lbrll 31 0.Ir6n0rE limsrtongl, .

o < 6th. ru'r templomc,,',''' Icr.E donh trr [il]. rolg.r 3r.o.r - ,nr ldfll..l6so snflr lsdDnql, l. 6 ha6ns ,&r lb.ll Itrjml,
o lyrsfl , 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil, DovE Galamb, o. NHDAxoS,t',,,,,l'',t 4 Eei6s!611,

l->lresre'{^e' robb.\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i

seqil+g i5eqJb I

14 .r*

(HUn[t] r. mcmonrRfogns
tluki tluki 2 I minute I word I minute - l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute - l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank... Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v... AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak... Egy sznks6ges anekdota

J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52

!5

,:8

Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba. Azt tudtuk, hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak, ami kell. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. A huki-m6dszei. Az is olyan, hogy val6jaban mindenki ismeri. Az a litka, hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas, Litv6ny stb- alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer, merthogy rootrlhuk]o kamp6. Amire felakasztjuk a sz6t. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr,rrlruNitl4pih€n). IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest, vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot, f€lmondatot, vagy kepet csinalunk, ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl. a rest lepihent)Gl elStte, kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk, bedobunk egy felest. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak, vagy mia szosz.)

jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni. (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit. (RABBnl.lii a nynt)
Percze mi is tudjuk, hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is. Ez€rt irtuk, hog.y "asszocialunk". vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t,rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. (I aDnnE ,tE ADMRAL. lijiid- ijor di.ditidl) 2 wE^mEalr.dil4 iditieras - Eoor, \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[.d] a itsszead,

2 'rfl

[hi]a nt

3 ,Yosrqrrx, 4 ftosztiliill k6rhaz

^ r"EEI^(la ftrd

'nolt idri ,z,z,r 0 Rendh,gy6

,;:

36

Huki2
Szerebenk, ha nem hinnad azt, nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin. ,,huki m6dszern€k" ha6raivannak- Nincsenek. gzt be is bizonyiqjuh. ielh€rtinh a n€z.tterdl valakit, mondjuk azt a hossztihajn, szakauas umt, hogy mondjon neklink hArom sz6t, how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is. Lissuk. A te dolgod csak az, hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj.

fta,/-lniin).nav

ttoox. haramia Eoor. nemileg |too,r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h . H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked. Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz. tla m e g v a n n a k ,m € l y e d j e l b e n n n k . h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz.

la(^srk.3dlor"nd"s

.{/rrl[d'tlli].hrdseres

,," llinlla oss/"horcjhapocs

l

p?s'[p0d] kikitro o

a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat,mert annyiraszap) Eoo l sbrt, ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a ,/Y,(linkl tinta
ff'[!!] + hamu

Elkezdiink neked egt/ mes6t - folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz, a tied lehet. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z- Melinda vagyoh. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. lvlindketten v€nd€gek vagyunh, akik gesztenyet esz nek. De te egyszer csak felkialtasz: SOrt, ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid; lsa, pur es nomou...

37 :t

lminute-luord
+ [m nin] a egyperc,lnnvdrd] g$' 5r5
lYit gondolsz. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l?

okorrel fordulhatel6. 4 esztergatokmany, marhatarja t) c,,UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf).tl 5) occrls[d-(oR]

at nurlr*l

I minute- | urord
lvu ninn]a esy perc, ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol ,/5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t, ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni, leginkabbne hasznaljuk.lvlertmagukaz €rinlettek a ,,meleg" sz6t fogadjakel. hanemazt, how "elfoglalt".Na, ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti, hogy "szorgalmas", jegyezdmeg: most. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni. ltt €g.ymondat,olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t, nem baj, ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti, hogy "szorgalmas". (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr,kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre. lvlinek?

+ ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz

I

ffi- ' " "

rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6, hogJ "I'|tl szavainkkal. Kurvaelfoslaltvasyok,vagyforditva.) rucxtncBUsr,on vtcDvEnsa.'(Sajat fliihi! tio, l{€g f6l perc. Tippeld meg, mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas ,bus7€l rulca/- larka,lorgalag, !eglllomris I

.:i.8 38

P16bohuki
K6rdes, hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka,veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg, kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be.

o rLYItql+/
@ Zl,o,.[ul] o

Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor, ha a rLr me e az! irtad b€, hogi/ "r€pill". (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be, hogy,,n€2" €s ,,sz6ll" h6romszor'A meg, ki az). Tanuld is meg a mondatokat.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi,Xii, magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk.Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i,[idrd] o madar, ,oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€, ho$/, szall. nZz, madar. ajt6 Akkor majd hiderlil,hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot; ll Nevei6sben bbrsztki. @ Hol van a porsz€nyem?
llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a ,, mondatot azert is €rdemes megiegyezni, mert akkor azt sem fel€jted el, rendhagy6 ise- Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t])

@ run#lFRr] +
ofdottad meg a feladatotakkor, ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be, Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy ,,n€vet€sben ki , as a Pt,lsEmetra irtad be, hogy ,,€rsz€ny. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk. haromszorihansosfelolvasast srmor, sqor. sttorlsttl,sti a |6, ,.r/yrDl lbl nln]+ takaro, pokr6c t6r mostanhozket h6ire, hogy:"nevet€sben ki, ersz€nv 16,taka' ird b€ a naptaradba 16".Akkor majd kidertil, hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb.

3t

*3

Hukikig6knek
ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz.A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik,amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz. A mondatnak az a r€sz€ p€dig, amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t, elarulja annak jelent€s€t. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l.Nagton izgalmas. Hozda bringatl Fel, hogy mesbukik. AezAdak Kozetba. a felvette a puttonyat.

E ,r,/Ya ltdnsl
FAILIAIE / crasalu6ll a

eutton ltt r,l. z
FoLLow I$t6) 4 ,.

Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt, hosy hangosanleirod ide 6ket. as
l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z .

Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot,amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba. Kovetema fal6t. F€l, hogt/m€gbukik. a F€lvettea puttony6t.

lminutc-lruord
+ llcnminit] egy perc, [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k, mint a j6polak-.. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk- ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot, majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t, ^zu\An bpozz, €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog. (&.?f,

E Rendhaqy,tmft id6: 8,rc. Med,

MMnlha,^g,h6l).
I uld -'e! h ' ,. h.d\.d

*, E R-,dl-q.y" t,d" *

*. *lttl

Ateri e/r irl ki' knn. \ih 'Sr4i az.el i5lehel vilogri i.cqrclclo io'o\ber.

Tehernij6tte'n c€z6ri.nen dicerni
(Shakespeare Julius C.esar, lll:2)

pM,s ',,. lii hmtu hd ehdr, lu piijrhi'i] not

xlt

40

Pototo d krumpli
[po-ri,Jrdl
Most hArom lehet5s€get is kapsz, hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. @

a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy

otyan krumplirejii alak, aki folyton a t6v6 el6tt kuporog, €s fel se kel a Kanapar6l. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik,

38. o. 3) occlfi 40.0, crrrf d {bsldr,forrcr 4 l&el, tfl 4 ctmlstukit, PUtrr a letvBzlnhatdl,tl

4l

.;l

koton
koton, gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet.g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani, itt k€t sz6t is gyoBan. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el, ha co.yDo,,t, (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t, akkor tal6n megmarad. tlmm?)

Ontihuki
Lassan, lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l, €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. hany sz6, amit meg kell lanitanunkA.eptr r(b,lill peldaul, ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas.yar "beszel" sz6ra, tal6n m€g leginkabb a "spehellre, azt viszont nem jelenti. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az, hosy ,,maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk, hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat, hog.y"szpiker, va$/ olyat, hogy "szpics". Plert mi van, ha te nem mondasz ilyet, ahkor snthetjtik- Pedig, ha mondanal olyat, hogy ,,szpiker', meg hogy "szpics", akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni, hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj, hogy 'el5ad6" vawis, aki besz€l la ^PEAIi, a s4Ecnl.qicsl pedig a maga a besz6d, amit besz€d kbzben mond. Raadasul- persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l - az ewik els5 mondat, amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az, hosy "nem b€sz€lek angotut", valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] - mondja, mikozben €ppen azt teszi. ePil aadasd rendhagy6 ige. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE, sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too,r'okat adni. s.t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk, hogyl SzP6k a falon, hallod? I g e n .e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l; on szp6k, akarom mondani, szp6k 6n? Talan, ha kital6lod, ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok, akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t.

A

Ld@ar

Daf,Mrr

d

cMxt

aY.us

an najdnem

mindis ,@trt.r

haszfilok.

Nrqlon

he

it

42

Icoch Hungorion
(zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat.

O ugliebertud ansolul,tehat tudja, hogt/: as'E[r'i3d] a netr, neno, mtnollit,lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's

sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l, hogy konny( dolgalesz.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!), Ahefy€tt,how: TasE mEp sra.Itiicddtt az €let. l{s?tl sokkaljobban hangzik,TasE nrEteszh.
jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij.ljJ.sr,lilij d0 4 lgen, hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert.) he' lyett OFE* a koffer

IhE

COOI{

PUf EE EEAD EOUW

ME DOAR

(4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs.' lerverr. ttf, coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul.

Ez itt eqti mirlt id€jn mondat, de szerenc+le,

PFnaka m'rn ideje isEM

43

ii.-

lletskdr lluki
Fogadjunk, hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot. Lr"{,'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl

vkK: tr>i
$
elmenneh,6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak. D A crrcrE orrc Ih.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek.

cu.€xain3

lull

odameqy €s idehoz

d' tl. o.

I

Ren.lhagr6 mnll id6: ciw,

kdrl.

.:ll

44

Zsebhuki
tbr€kedne16.Az a l€nyege, Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl, hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t. [.b.dl'idiny(l teljesenij), mestanuland6
rahn a kezd6k is ismerik a onEylr.lli) F penz), FA',Lvlhnli) la 6atad). t"ornEnfu.dijl (+ anya), D, N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat. A halad6bbaknak ismer6s rehet a ,'E /r' [h{d](+ s/ivr. ,,oo,lbhdl ,a r€tl. ,r,e"lij-!iRt1l r+,iaszroi. .rois lyoz). A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat, aziaLn

lhlsr](+ atk€|, kercsztez),,,o.'Dllill (+ 6tel, €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr.clhnsl nyervE
,|o[hsg] a za€sk6, t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes

+ cr,rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr.osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham, bmad6s P E''s../frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f.9Ztridnl gyalogos

ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t

. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is ,<

'Trotzthhod
tN SnEDrsE?'7 l4i a ,,nap-

- UsE frEAR ElvfKA.lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g ,- ,,-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.IE^vE lUO

o) ,r'

s,. a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek. scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|,lERaEzESt

7) BorRANy ,{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r
so ,rrc . oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. na$/i? 8) Catr c E lravE ^

szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak

, say zERnActassr\c. + tle mondd, hoS/ q/alogatkelShely, caLL DoD6. mondd, hogj/ zebra. lo) sltALL AD: 6 - |5AAI <' A?ROfl|KDET6S,RIASZT6K HIVJA DOD6T, l3l-l3a9. rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az, hogy sznlet€sszabAlyozAs?

viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv, amire Ii szokiel harapnil

45

:ll

lehet egy kicsivel hosszobb?
Itt a, elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden, mert az els6 listar6l majdnem tuti, ho$/ minden sz6t fogsz ismerni. (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk, honnan is olyan ismer6s.) Mivel pedig ez igy van, valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t, pontosan annyiszor, hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket.

-"16
atn[ttr] atnlnn) rr, [rnd]a valaminek a v6ge. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E,DIAI'lr'll a a veg. o,, hj|] a oraj .oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a,vasv€, rnjva Mostjitn a var6zslai. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b ,a n n 6 l j o b b ) , a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n , €s m€g a plusz bet( is. Annal, hogy E^ - EAa tenizoltuk, mi mit k€pzeltunk el. A t6bbi a Te dolgod. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez. Nem fontos lerajzolni 6ket, el€g elk6pzelni. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb. mint a rajzk€szsege

TR
ffi,{ lbi ]a usat ,rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr, [m!nd] (mes)javit o ro,, [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny

w
6

I

I

d

J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a.ov, sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb.s sz''nbnn h.safliik
angolban, i'nigyen; arovrt

az

i'

46

Tobe Fronk...
van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v, amelyikjelent is vatamit. U$/anrisy, mint ahogy a ma$/ar,,lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu,ttErldnfiiitl, de ez most mellekes, az€rt van zarojelbenr. Olvasd el az ahbbi mondatokai, majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n, Ilark. nizesd kia szramladaLBill. N€ massz fel a szildafalm. Cliff. Ne perelj be, Sue. Legyel6szinte, rrank.

rarrxleokl

szamla
folt, nyom, jel

curla;t
suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal)

na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat,azzalis szolsalhatunkSrE EAss.ED mE cotttr^ny.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l ,rARr.sot! mE FLooR. rri lni'r& {t l.S dddi !r 0nii {6rl + l,lark laba koszos nyomot ha$,ott a padl6n. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL.Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. di/dd hiff

ovinomiir{s r c@CszirCs
lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K, I woarD rL.vE ,o crrAd^E nr Mrc. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy ... Ies/ek, I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom, M|E 4 ^av). Ha €rted, tew€l ide egy pipat: n

@ Vajon mi mas/arul a c^slg.El nuz kd ide, "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi",akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l, ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal. ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. IrtF co| p nr EAsa,wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul:

a' tl. !.

47

:l*

llobel 6s t6rsoi
mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt. i;ert dolqohhot korni. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu-

a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat,ha halad6nakminds0lsz,akkor pedig meg tovitbbi s;avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre:
tla a rmd 4 dii, a kn ltirl a nyer, gy6z, akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat, es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll,6*l a sziv, akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE?

+ nu u *r*n^ + ".a^h16, akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml,

o Tu or,*"" o esa, "kt "r a a.'.nlhanl+ €s. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt; n" a uw + rbfleny, a ',,F-luiil + feleses,a otfiErln|dldl4 (4 rnya, akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.n.L az "ad6rlnl,Jnkf€rJ€ n;m v€r szerinti aPank,csak a ,,i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L

CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat:
\enyne|. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL ,i

Lawrence azt hiszi, 6 felette all a tbr

I)l egl DoEs LE fltEB ,t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl ,l

2) A b6r n€rr? .l) Kantor kuiyam tud

vislazar.a ,ffi

usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li

n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l

**

40

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

I minute- | ruord
nin vtrd] lern ] a e$/ perc, lron + ew sz6
AKKORA VEKI]I, PIINT EGY 'O'f ,orf + v€kni (kenyer) Talan ig.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr

egy vekni!

Szerintedki nger mo?
F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket, megtanulsz egj/ ig€t, aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga), aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer, mutt ideiet '9o,. *o,It,/I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve, hogy pl- egy it a napsnt6tte Triprusra)
Te$/nk fel, hogy megvehszold Am 6ket, ha tudod: ll Mi van, ha Pingvin nyert?

@ Es ha Szab6 nyer?

Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl ,ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer.

C|.tcl.6n! hogyforditanad azt,hosy"Eser Ie utar

sz;mperzera ra [in]. I a rouoes

t4 *8

ll6th6s ongol
Sokan kijzn|nnk nem is sejtik, hosi akkor kezdtek el angolultanulni, amikor nath6' sah vollak. Ez teljesen homoly.Tess€hti$,elni.
Begin kezded? tla$/d abbal

,'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod, hogy dong a 66r, p.l a haEns, csens6 €S/ csokor vireg,6s a csai sehol. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! ,rr liidl a seqit. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak,de a sEsrlbas?t]lesjobb + A

Most pedig b€g egy kis ellenSr. rjos/ van az angolul, hoS/ ll els6segely . fi/ttrlfijBlt] ,t

@ harangtorony +

s

roulEaFlnrl

Cl egy kulcscomo a , Gl kezd6 (tanul6, pl. nyelvtanul6) d I<

or rctslwrnl

o

@

Ct fljlasi/unk a lesiobbak.a wEAar mFfui d'dl a

lose d (cl)veszft
zai6[li4 a (el)veszit, mnr idejet LasL l,srlotd], tehat rendhasv6! arra, ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig.y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt, aho$/ mawarul mondjuk lie mondd, trogli nem vagyuni is€n szellemesek, nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget, Pazarcl), a l€nveg,tanuld meg ezt a
elveszitem. tijn Ha kedved van, ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6

ial6nk.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg.

oda. ntltt idij: Eo,e Ea,L @ad Fi-Gl , bi-otli, bi-Sltll. E N.thaide. n6Lrha r€ndhas{"i,
E P€rszeaz eqeszsz6, a MM kiejtEse,

55

I minute- | ulord
rdrd] [w minil+ egy perc, lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil. Retetetaz es/ percbe. Aondolj egy abroszra. Sz€pen, lassan otvasd fet haromszora kbverkez6
Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.

/.o.D ./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van. ogJi vaw. es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{,LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni.l a Osszefonraa karjat. (Tatan, merr m€rges ffzD. ) , snE ToLDED spoon.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat.(l.tyilvan, dd mert er6s

n(|pos
lg€n, m€ghozza annyira,ho$/ angolul k6t,,nhel kell irni. na ezr megteszed, ,,i.t az megsp6rolhatod. higy€nr r.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan, olvasol,akkor m€a nem ruamit dod, amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am, csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz,mert a s.,rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz, nalni angolul. ToDAy BELA nnEsa try. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos. ts /ii i!

\merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . 1c rezdi e. cqqo.n' eu d m.ds7€' m.nerhclasa. ri. $kndk ranod. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq, j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh.rrsaHtt, hSnyrng.'. s/edut6 hasn.n.s {leF ez a ,a/orm6s7Jt n"n rordut"td

56 .la

lminute-lulord
lvri iri"hl a eqy perc, [v!nvdd] a es, sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg, mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt, atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver, kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval. N€gykbn lova azonban m€gbotloit, s teljesen a sek€ly, emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v;lt k€t

sza',snnrcwl. lsltjl Ird6,

sexety."

Clevencrnbercomlt
ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel, ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni, melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. A.imben szercPt6 os'wo&t FL.ts szos flEvE, E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a . o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l . a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. ltt6r ts r,f.tt. IllirnizLsr!, + A legt6bb kevesebb. 4 Adj hozza eS/ fingotl

ADDa FAnr!I.t,llnl

IlaS/amzatk€nt:

ir''Illsd]

a pihen, ttrE lhid + itt

E *,@rl3!ldla

sehery

.:iF 57

@olfozzte is
ll€zek valami! a lukat. A luk n6zel6dik. Keres€k- van egy luk f6rom.
Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.Frnm/$rribrdil

lvlost olvasd fel f€lig angolul,f6lig maS/arul. N€zekvalamit:a zrotr,{t A Loox nezercdik. Keresek van eqy zoor r?i.m. Es eW kis CttCICin, hogy ha Angliaban vagy,akkor is tudj mondanival;miiIt Egyboltban (a s', pbol]) vagy,6s nem akarszs€mmit venni, de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji, frrA\x r.N, rM orLv E Is,ml ijr 6nli...ind o Kitszbnom. csak n€zel6d6m. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni- Azt mondod: ltg !.---------------z^ Srrrttr-lijn ...ing mistldt ... Sznk4
o Plr Smith-t keresem. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad, mire te azt mondod: ,,l,1i6rt nez ram?"

6-"

MD?lttjit itt ...itg... ntl

lminuta-luord

'ninitj eqy perc, [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad,hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6, hog.y,,sziv" Ne a sz6t6rnak.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket, minde$/ikr5l kidernl. how mi? Az sincs. (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas, ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj, rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk.

mur O Rendhasyo id6,&da oe* uomlhli',bli,bli'n

38 .:i.ll

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

4. IRIJR? IICil MIJR?

flPUsollxRll utzuJnus
vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again- lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz... + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9

ao al a2
85-45

*t'65

Uizi hukik
a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek. LAtv6nyossagok.lvlultimadiastb. A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n , a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i .

2.

Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + ,pprrf, [FPliir] megjelenik, el6tlinik AppRoac',',eli-PR'rckgl a kozeleds, kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik, kbzelit) cocrflco, crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd

a uvEnlttudl "r.aj

I'londd el haromszor, €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE ,oc , DEL|yER a mE

e{nloitis
ll Javitsdki a mondatot:Apu, frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r ,frnlintil) hE z
et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR.snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form;ju.. ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED

6

(nartbsz. ,rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt?

66 i'

lsmered o llis Herceoki
...aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra, ho$/ meglassak kigy6banaz a
n6zziik. mit nyelt le - eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista

o PfirolDi.lEndl ronqora

. UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro,YE lfdnl

cr.'rlkdis?l bdrond
gvrnf, lllnrill o kiovo

2.

J.

5. 6.

ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.jz arr6l az esetr6l, amikor tobb
t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A .

Sn t{E fio. 2

lvtit

-,+::.+ a
S attE lYo- 2

.:i:l 6l

l0l Usesfor o John lUlojorn
lnd j(eL {tu6 .,.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk. A miniszterelnbkilk. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot. l0l f€lek€pp€n. Nag.yon €lvezttik- lgen kedvtinkre val6 dolog lenne, ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt",E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt. Sz6val, sz€p munka... arr6l nem is beszelve, hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu, l6sra. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet). A te feladatod eS/el6re annyi. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot, €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t, amib6l kiderril, how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet,S pRrE EnEER, a John vtajot.

A EoovDRltitritl

A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl

/4r4rAb6
A LAVANORY ?APER I]OLDDR

pijf [0l.voto,i i'ldlior]

A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu

nem€litk, tetszett. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r,e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod), porsziv6z'k + EoovERvaw vacu.N LEnDRBox 4 posralada

hri.k rvrighr:n.rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE ,|',{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr. t995.t

68 r'il

A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el. howan ebrazolnad John l4aion, amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok; ,ira + zsak. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort, ha irgy 1{Onnyebb)

4 ras: not\t - \rasalni (l(omolyanl)

a aaft Aelre
a aqj* 44qe
A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag, 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s, a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l-

a. za.lg42./re

Nem gondoljuk komolyan, hogy rajzolni fossz, ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen, ho$/ elmerengj, €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak. mint szendbeg, s^|tBAa. Szendbeg, az milyen is... hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia, mint e$/ szendbegneh. Sib. Ne f€lj, nem birnank kihagyni, hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. Akkor n€zd meg a ao.oldalon, ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz, ha azt hiszed, hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na,k ur kar6ra. cyakodas kovetk€zik. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben - 'gen te, neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX'
NOLDD& USEFAL

Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban, va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak +

t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos

Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z

@
':.'* 6t

Sgmbols4 Szimb6lumok
[..inbdb] ttat, n€m, csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. tvtikezek?

I

2.

3.

5-

r. fem ez cr.ztrrflr lhildmboi. s lem, cz sporo E Isror4.

z. l|,en, ez punplttrt). a. Nem,ez crrr.r [hndol].

lvlost mar latod, igaz - uborka, pumpa, kard, Wenya, 0116. Rakd 6ker sorba. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb, mint a swoRD,

k i s e b b ,m i n t a

Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda, ahova illenek. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete

A srow

kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h.4/ "szord is vrs.t. \ez.sd a paf.srok szokott r kedvenc tcnni. rnen az Nirrdio robbesszinr

ro

Altalib,n a ro@rr

t0 r.r

Sgmbols2 -i Szimb6lumolt
[srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut. Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden. Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'. Lyuk a 'az€[h6l]. Lerajzolunk neked nehAny toltt.

,'*

i#

f*

'*

D c t e l r € . r L r e l i r . v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s . l ' l i n t P . l d ; u l :

aucn norclbtr]l16ll

ii,*l
,',,(,,
rnEn o|t'ER lki r'cdatl

{rl
lel
A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat. csak e$/ mas ik szoqb6l. ird be (anqolul!), how melyik melyik.

t+ln,qp#,t I SFS"
2)
ird ide, hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? .-,---a legsz6rosebb? .

J)

':' 7l

Holesogoin ;. lUlegint I
d-ci,t ft6r? l
Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat, d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t. Automatikusanfelmertil a kerd€s, hogy min/miben van a tyul{.
E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k . i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl

noDEnrscaLrtuaEslnrliii,.rhlplsoE] modern +
CIA AcD E

clA diilhdlsris?to

f i J J n r k e r n i n k . r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t ,h o g ) m e l y i t \ b . n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . J " b b n e v e t n e l .d e n p m c s i n ; l n a d m e g . P e d i qr a n u l n i l b e t o l e . . .l q ' J / t J n i n h i b b n r ; + . lllnh a fenti err6l-arr6l. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be, metyili lyutiasr6l Aki k€sziti. az naga a scaLpao| It hlf:dd. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre. 2 3

K€t fajtaja van: D,,'ralda,jjl koszos)€s o,Dhil (+ ittl e

sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER. llo-I0A bk i)$il, ha azt al€rjak, ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl. Te is irl crEfsf, es majd Ej6ssz, mi€rt.
K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f,rnkhoz usyan nem sok kbze van, a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik. hogy ,,teljesen mosyori'' \a coqpr.eE nur I\on-PLtI ftll). na €rdekel a t€ma, lasd a CIA c'nii lechai.
tl

Err6l inkabb ne beszcljnnk,az itvek nsyis tcljescD
mis. Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is. K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l.3 6crr. lit!? litdll o Ez tes6tis. Ir's TLLEG^L.IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. sznbagcd tehct triUuk.

7

z

' Egyrontosfajtajavan. az Enpnl.ntti)4 nrcs.

,.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non.hni (rnerthogy nonnitis cserben k.llo \ rn lrt6tiil,l I t',,"rd,z tHRu...IoFl orl.< -6 o.,

E !o,, 4.i

?rE,

E ^ pirol rea'e.z.r.o -rsorurrobbesszinb. ressziik. ed r rnsyn.bnr tr.N szeiqrls,:sr:,\.nj.sih.tr d. dl a g6.te,y". -,-hiictl. ""*rr.r."gy."r. , r.,r,rio.,1,-. 6 drs'Mkllsd ",---[hijDhd]

,aMlvdln,rl< .r,o

72 i:

lUlibiil h6nq
A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.ykell €rteni, hogy: hany darab van. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n . n a . d e ' n r.iss ussur a Jeaitd
?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7

Taleldmeg a k6pen (d ,r HE ncruRE) azt, atnib6l7 van, 6s rt'gvestfogod tudni. hogy mii jelent a srrpsz6. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele. Haj6l szamoltal. akkor jutottal, hog.y strp,,haj6t"jelent. Akkor lassuha ia,barra a helyes kovetheztet€sre a bit.
ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl.ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr,ol , na,BERlnlltbni a /

3 m,s

-' Ihjl.

ffia€
Sz6val ahhor hoqy van az anqolul,

Sajnos. rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri, .lc bevalljuk. hog! szhn.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe

.:il 7!

Feneketlenrcndairaut'6

Diztos azt 's €szrevetted, how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be, hogy !,an az angolul: cleje, hatulja, oldala, alja, ieteje. h6z€pe (az fAadasul nem is t,ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y .a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i , 2 ) h a l : d o a !agy, aki mar tudja. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe), hog)/ van az angolul: tet€je, aua stb. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t.amit be kell 'rniuk, ha mar iudjek, nogy nova. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy, ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend, 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel, vagy mijrih is nekih az, hog.y teteje, alja stb. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare, ho$/ /./ro,rr hanem azr, noay FEorr'PAoE stofrY.

s rygU.PAaEsroRt lh']/.oi,it snorl
ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em

lqr$c/rfr lU szihnl x,,AnDlbakt'ndl ae fl oon. o.a ss Inililkliszl

ez itt vaLetlenulnrradl b.nne, nrert kap2€ld, ...delileg neyclisisz;n.lckknlcs} szip n.rqJ [obr .)[.nt!tr1 id.r.j?olni..l.:zratr rjj6triitrk. hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret..lc llrbzep. szetrrleltet6eszkd, uLin k€ll.ll tre,,unk. De n2a k nggodj,. k.srriitndobnn n,irdctr[i:pp.r \.rr.-0

74 i.

Ho jr6 o r6i2....
Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r,En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E.Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost, mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. szosz hozza: eArl.l a patkany, ,rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|. elmeD€ktil. dezertal, sfirhziill + elsulryed, ,9,rpbifl + haj6. Erd€kes, hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is. Akkor most n€zz ra erre a mjzral

stltp DEsEnrnesnt rc sArs. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking
4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o . e XOsz, k6sz, tanyleg zsenialis. Roger Price nliive.

(FUcEltqs,l an a
Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul.isra. . sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli,ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni, hogt/ "sivaiag . dod ldsrodl, irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted, de mask€pp 'rod, az a DEs56r. Idiz0Rtl.va$/is magyarul ,desszeri". Na, ezt rakd dsz€. na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad, jutalomsz6jar 6te, amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget. sfinr esyszerre jelent ,,elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^, s tutt. su\nlszink, sz.nk, nl]- De azt isjelenti m€g a snr, ! ho$/: -mosogat6". Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. l l o s r o n r . h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d . . M t M f t l t . t t 4 s ra szoszerinl: ,,patkanlaereeny". Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis, hobyitkl€s, karrierkergelcs, ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa. .

.

CLLC||6B a sr,,vsrycsrz"en. Ha ellaradtal, n€zd mes njra a l(€pet, ho$/ jobb kedvre derulj. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait. jrd be, hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. lvlondd is ki hanqosan. Krilonosen a DEsdaroker. patkany + /_-............-___r haj6 * / elhagy, lelecel + z.-----------.1 sziget. v e r s e n vo - _ _ _ _ _ _ ,j | elstillyed, elstillyeszt o / mosogato e

si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.llcELAnDlijcnndl, IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z

.:f ll

Uiruol oids - Szeml6ltetii eszkiiziik
lriz3uilaidel
Valami az! sngja nekrink, hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni, csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt.

TEACH CHEAT
o rE{cnltirsl tanit, c,rrrtksflla csal.
Saccold meg, melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn, lAucrn, rr.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii. et, Valami megint azi srigja neknnk, hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni, csak nezd egy darabig a htvanyl

\ld rde. amil fen! \a\sz:

TAE JAR MAP TAE
-l ltn
oF EaxoEl.' w )itit)

nonnan tudtad, hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N, JAfi\hrk\ + bbgre, qsu. por. lekvarosrives,'ap[m4] + 16460. Cttcl.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat.Ne variald6ket.

Tanitani, tanitani, tanltani. To ,.

ld,,'t...1
Egycsupormez: /
o/. 'olYtr/ [0...0t hrni]

76 i:

O legritk6bb on
S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott,betiikoz, sz6hitz b4rilul

a rs1.l6ei atnoactne 66.o.1.kagt^F 06n nE Foi2.*itt IIELETf Euvn3. kaqt PHr aPPE .PPE,',S3viltog{tilat!, n6lalat!, !6la 4) 66,o,ll'daw ne.2lf'tEAP,'ot m uurtnSl , tuuno^ctt r6't0si6,szillil6 5)*h. trullhotd6, a tA, o. LtytfoBr, N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt, BtE80, fow lls{, Acolqlnt t,n f0unnulr8 30ltt5, , oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs, utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72,o.1l ,,'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73. .. lrmt! 4 6tllal,Fnurf gy[rilcs, r!,11116 apiil.l. f,rxrfr d sdn, rot o lal6l B0rror 4 alia, trd 4 iitfuliz, ttcrgnq st'E4 olda|', ttoEErFEc\ 71. o. mp4 LLie, mp sEc'l',4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis, tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea, t,,ntLEcLAsS, o.lzland 6.lror'gig srlgst. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl;nt? 0FEttt0PE;

i' tt

V a n n a ks z a v a k ,a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok). Le'rhatjul( 6ket ri$/, Pl. trzB <, ['i'T0RN] visszat€r

",,,., " f, i?'*"-T,i:i: .$

Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival. vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal.)

a\

I'IYERESEC

c0R=
PRO!E
cul'lPxJ

E

1SI'lETEL

Irlla)GtlBssts
MI'(TAKE

PROI.IT
KULoNBoZ6

RcPEAT

R€P6AT

dOOBERENT
6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/, hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A , , l i n n e l . l e i l s d . l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r

,ro'rh-toNl- ea\edul
tdcodp,,eElinlnn-PLin a befeiezetlen

.off tr Danlkcn liunl+ teton

Dnl I Rcrdhrr]yo i.rd:.@' .,,'

.@'[hn,lrjm, hm

t8.:i.T

feles
Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t. 6s parosiisd a lels6vel. 'NI I II l\ ll.l|fl pAll2 l)l I I{AI I -.\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\

Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod). Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak,mint az el6bbl
PIF/F

/.\IIAP'|.FP

I-f AI F

PAIP

D A P'T'

ird be az els6 €s masodik menetben me

4 {tvi4 ik€r

6*;E" r:r
[bit]+ darabka

h'rl+ par hinla r€sz
hirzl + darab

4 lh6rd4 nesyed

A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be

TWEEDIEDE

AND TnEEDEDoo

^RE ,,

ir lid lviddldi ividdldi ...2]+ T €s r

o, ,,'. rox [...nditiMl- d \aros sizl + esy 1 or szoErld...ov i ci

a. orAnaPFIEI.,NnneNll
noanl, ov ddda ". ijn | 6ra

I atma

z A B_

J ora

,,,---

oF cEAL'{Ii ... w cr lil a ew 2r---

il kr€ta

alrs E raruesszama

':* 79

lloll6r ton6r 0r
Ez itt egy vizu6lis h'rki. tla "vizujalistipus" vagy,ez itt neked smafu fla nem, akkor j6l mosl s.liakorold be, ho$/ v€gr€az legy6l.rix'rozd ezt a k€t sz6t, €s pr6bald€$i iitt 6ket. megje$/ezni

-:l:#=---.
(lrldrla szin) me$/ ez. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se,mint a coror,'i-nek
(J6l van ) Sikerilt? tla nem. akkor pr6b6ld meg meg egyszer:

-*rj;*_:-Na most m6r megy?J6l van. tla most sem sikerrilt, akkor hagydcsak. Nyilvannem vagy vizualisiipus. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt, hogy a coLLAR gall€r arr6l, hosy angolul a ,,nyakbrv"is coLLAa. ga\er meg csaknem olyan, mint egy nyak6rv. Ha el tudod k€pzelni. ria A
Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq, hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a

salleria.:b nigJ€lj,h6tha most mar menni rog:

-E€+iEEa
(Elmondanam, hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!)

n A holl,r | '.,r ur J 'brdn / rJna ur Loll.! rqj ! lupko/s

8o r*

Congou sec this picture?
[k'nj{ ei di$ Ilctir]

lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas, elag egy ptcrvEet prcru,rf,ct O [Ik!!.n] lassunk. hik !o{ n€zni, hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. EWet kell megtanulni, kett6 l€sz b€l5le- lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l. Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih, oda azt, ahonnan az eszkim6 ige, oda azt ird be. Ne gondolkodj sokat, eles egyszeru. Az a l6nyeg, hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta), masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). Az els6 k€it5t m6g megoldottuk

ila innen nezem,indian.

(lia inn€n n€zem, anqol.)

Ha innen n€2em, €szkim6.

ctustllizl

ot49

ki4isio
seqits€q

coocnlbfl
nel,lltcltl
strott/lsrtI61

R rnlnn'l
sunrflselsot-PRilA
Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il

angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. Seqits€qetigq. 5. Ssgi! biilggni.
5. Elai fog az 9q!i.

?- Ugslglgleqt aLsz. 4. Mealepi az 1g!i!91.
6. A Ei az q!a.

I

Az"n nM

'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr.

.;3

0l

Crre is kdpes vogg
Kat kepet talalsz ezen az oldalon. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd, m6shozre annyi ideig, hog.ypontosan megjegJiezd,mi hol van rajta. Akkor otrli-$J]a dolog, ha lehu' nyod a sz€medet, €s lStod magad el6tt a k€Pet. Amikor ez megvan. menj et a masik k6Dre- 6s olvasd el az ottani utasihst.

Ezen a,,k€pen" itt alul minden pontosan ott van, mint a fenii kapen. azaz csak a nev€. igy, ha oti megjegyezted, mi hol van, t'rdni togod, hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul. €zd addig €zt a k€pet. amig, ha behunyod a szemedet, a ket kepet egyben latod. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted, ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh.

a i *::3"'!H$, E-t."T'r

\w,tt;, :;?ii:il
/o,.'-L<,rrl -TAiiT

f

^lhln-1**'tg-_-

/9''^.rqgr*"'

82,!,1

Picturellictionorg Huron'slUordplus
Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb.n az a j6, hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni, ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt". ime:

srEdPlsifta birka

Azt a ajzot, hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba, mar neked magdnak kell elk€pzelni. tiow min€k? H'ai, csak tbbbes szama is t tEdP. azeft, meft a sEEEp

A meuakelt ,,sz6cikk"alapjan hlald ki, hogyan van angolul, ,,kr€ta". A h[zd at. helyielenvaltozatokat

kr€ta d crr,rl46tl,

kr€ra 4 srrErls'rtl, kr€ta o cn€rElkirl

htuFt angolul. E:arttlll.ltiasvtdrrelinunt hdtastig.tat kdia Eltaliltad, 4 ctflr, cinen.l caat

'ra 83

A nWPD-vel itsszet€tL szavakat, sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv

dug6 a terFcrrt kozleked€si

lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki:

No meg egj/et...

c Ebjesyzet

!4 {j

A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra, hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo'

DrrE[iif] d daium, randevi, datolya
HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni, mtt 's ietenr az az ansol sz6, hos/ ^rDf, ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i . . BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE.

, igek€ntazljelenti, ho$/ ,.lovagol d€ ldjdl.Mertisaz usan, hoglicsakisv t nmasaban,

k d lbrh '{idins

.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. hogy illen rOvid - a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni.)

E Rendhasy6nnt id6: ue, t@,

d@,

I

':l 85

T
Akror mo$ a beigert John llajor.rJjzoh r 69. oldal fpladaliihoz.

:::t;

+';--.,'.1

'

78. 0. rylE|lsaga rr0f,r, ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r;lrit-'6 samt d t!rxt', tiil6nbdu o ,,Ffrflr, ii*rrllaDcsol o rorx&r ii

-FrrrE, i n, iarll c wProw,

79, rfrx - ltsr,rlrr4 i l, r,r 4 daratka, o. Pr,r orrrrm4 negyed, d p,r.Prrr4 Esr.flaff
a 4 82. o.ErsxEf los5r, crtrr 4 sail, rar 4 isy, rrf,P 4 liitrlpa,drPFr 4 $(inycq,Gror,r trllro,

.blak,we$e 4 sanl, curaolt o szElrant, 4 ft6asrtal, ,tsl strns o lalcsii,er, 4

FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5. SZCmclT

Sz6m6gia, magia Calculalor words S5Padt vagy, Pali Att6l vagyok afraid, hogy... lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad, mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj?

aa a9
90 9t 92 95 94-95
96 97 9A 99 99

too r0l tot t02
t02

.:a 8t

5zr6m6gio, m6
lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt. iYerthow f,,{/azt jelenli: ,,eszik . lvlikozb€n eszed, mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr, AE. EA'E ft i\t, llt,

ir,nl.

rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra. l{ozben mondogasd: E^R, roRE,

rrxrltrr, tdr, io'n]. ctr. c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur, c,rll ). lsen.ez igy
coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a. copv. conED. coplEDlloli,lolidl. Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor.esmonddkdzb€n: Ez Ilii, liftidl. sem. POST Add tel postAn, vagyis post6zd ezt a darab paPirt, €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz, dirdolgass magadban: Posr. PosED, PosrE hds4 Pdsziidl. ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED, col,tr'f,Dlltud, ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. o.), amivel rogton nreg is tudod csinilni. . a n r i i j e l € n t . c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . . - e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . kiejtest, knl6nb€n nem tudod mondogatni, 6s akkor nem tanulsz meg angolul. csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal...) AZ IAE A I,IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL'

88$

(olculotor uords
a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep, [vdd] sz6 a mocr urcu,smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep- Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p. j6. Tud osszeadni,kivonni,szorozni,osztani(vagvis:,DDl.dl, a$/j6b6t sejtjiik, mire ,,v,Dr [ii-VAID], ntzp,/ [ eltitldt]. suinta lsnb-IttKti. De olyan is van. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik. a!' mostmar betiiket s/;mokat.illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 - rrrlsil,5,n6nem, J-5 szjm Sdl. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _, l' .L. I utana meq' Ll benlase llll kat

5lil,lE
r'19Irl

o ciocjlsdzl

l l I|l

o feksziklliil . hazudik,hazuqsaq lliil

Picibetiivelid.lrj!k,hogyluddamasinadatellen6rizni,s5045shoes'4914'high,77i-ill,5l7li€i'517-liei

K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r ,a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995, 5507, 5JJ.)

t-l

t_l
SZAIVIMAL

' - l_r lt_l - l l:i t-l -t li:l
BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE

A fenti szamokkal (vagyis a ,,k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak:

haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil . tekszik ise milt idejii arakjait .endhasyoankep*,rv" uE u L ^^Ilii,lE h'."dik ise mi,n idej.i.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!.j!2]f! d A a,[lii]a

liin].

,.'5

It

oclt vogg, Poli
Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir,n htszniil):vane Feri, Edit, Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne, hogy igen. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek.Editnekstb. Ism€r6seidegyanis€g€b61, vag.y
barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal

Edir

ern6

szerkeszt, sait6 ald rendez

reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van. Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra,ftl$Etb tin] kitziti!. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel, hardezd meg t6le, ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n.azaz kompon Ha dt akar verni, gondolj arra, how te se majdttel a 6.20-as fElwy-vel. Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6), ahik egy Edii nevii DE f, ismer6si tudhatnak magukenak. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek, amikor legkOzelebb talelkoznak, hogy "mii szerl(esztesz. iU€tve ren .l€zel sajt6 a16n)ar megint. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih, mes€lj€k et neki, hogy a neve, mirminl az, ho$/ Edit, angolul aztjelenti: ,,sz€rkeszt,sait6 ala rendez". Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van, akkor tanutd meg a przrsz6t. A przet nem tig.yhell kiejteni, mint az ism€r6sitdet. haneh tgy, hogy [t;jll, es aztjelenti, ,,s6padt". Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal, n€zd meg, hogy nem s6padt-e. €s egyszer v€tetlennl szolitsd ,,Pal" helyett..P€jl'rnek.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz, ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt. tia magsem, akkor ism6teld meg a dolgot akkor. amikor leg\6zelebb ialalkoztok. Eln€zest azoktdl, akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\.1 kerdpT/.h Inpg r.jte.1og) nrenn)it keres. l,ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: ,,keres (p6nzt)". r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi, hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. ni. 6s mir k€sz is az angol sz6,ldml. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le, how mennyit keres, va$/is hosj/, Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd, akl(or peched v:n. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra. hosy nehog.y megk6rdezd t6te. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik, azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr,ty[fcd]+ komp. ED,r[dit] + szerkeszr. sajt6 ala rendez, .,|lE h,jll 4 s6padt. s,f/y [im] o heres ( p e n z t ) .V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k . d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat, de most mar i6l. edit szerkeszi, saito ali rcndez

to .:il

hogg Ott6l vogqoknrnnln,
,eqfot hogyl dfiad, hr|6l
Nem keves emberr6l tudunk, aki azt a kifejez€st, how,,ati6l tartok". a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD...lijni-.f:U'la ati6l tartok..., sajnos (azt k€ll. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can', aenEE t41n rou.Iittn d-FREJDkint i-GRlvid +

nem tudok onnel e$/eterteni.
T6nyleg pr6bald ki - mondjuk tegkitzelebb, ha htalkozolvalakivel. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: ,,att6l tai(ok", mondd helyeite azt, hogy -ati6l vagyok ,flrrrd'. Es f'gyeld a hatast... Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben, ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart, hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf,t) a ts€nivel lvlagyarul azt, how ,,a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk, hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki,t6jl] vagliis, mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj, mint rantva m.n az arRA,Dis)etenti azt, hog.y,,f€1". felsorolunk neh6ny dolgot, amit6l l€lni lehel Valaszd ki, te mit.tl f6lsz. €s ird be a hamadik oszlopba- Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t ,ta) n€ a DvEtfl nEs l,id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil

sE,nG aLotiEbxry d-ti{l

tennitr
l,laqyarul: Faleh r halJndoktol. mindent6l. felek a titkokt6l. Fehk egyedtil lehni.

most pedig mindazzal, amit6l nem fett€I. alkosd meg azt a mondatot, hogv nem f€lel{ a...-t61".

+ ntt nor arEAtD or Anyrdttc. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani )

I'ttt nor ^FRA|D oF ,1

Szeretn€nk. ha eml€kezn€l arra, how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6, az, hogi/: ,,egyet€rt".tla n€m eml€kezn€l 16, h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk, hogt, orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet. De ez kevesb€ gyahori.

2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek.z ,rces .l.kjiit lrnsrtau!k I'ninl

,;r t l

lnstontC
Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded, u S / e , a z O r s z a g h o t l ! ) . a ott, ahol most vagy. nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart.t. amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n
nch nc!aL Jngolul i5 tudoh .g\ /

Ahad(i le$/el es akarhol, azert van n€h6ny dolog. a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i .I d e i r j u k .d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d , o g j / i g a z u n kv a n - e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. how eq/reszt h a val6sagban. masr€szt sz6tdrb6l.

sone catrct lszmcsr'tzsl
t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall

o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd. hogy egyel s e m . ) I r d b c r s z a v a l i a t d a , a h o v a v a l o k h a n g o s a n , n g o l u ld s a

Eltalaltuk:

Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre):

Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat, amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni. medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. tlonnan tLldhatnank mi. hogy nrif6lc kupi (< ,'rf,ss v [n.34) an horulbtted. Host pedig tigy renclet magad kOrnl. es csinald meg uib6l a feladatoi

't2i.

6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r
sriig. sibzvdd4 [s.ik!r lnd
leDed5 + srrE kill nvel. vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll
DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl

aitohilincs o roor.rrrDdlddrllndoll

!art6, vminek a tart6ia + no,,,ealt6llil

melltartoa rff ltril

Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat. Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint, hogy milyen fontos szavak. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze, melyik t.ir$/ foniosabb, a masodik azt, hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i. Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak

zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca,Y,

t daaz'4atAla
2
J 5

t hlde+
2
5 4

6

5 6

A kpl lisun eqtm,rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r, tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r , m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n , A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa,m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z ; r e i ' e l a n q o l u i .e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban, b6!en adunk PFld;l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr

2)a
5),

s) ,z
6)d

CLLCtatn!ird be ansolull ny€l
hilincs

'rt g3

llood to Hoppinesr ;, Ut o boldogs6ghoz
[iid t! kpini!4

-.@
F€ny (IL ker.) u. Aranyk€z u-(V.k€r.) KoztaEas6g (Vlll.ker.) ter H6sOk tere (Vl.ker.)
neked n€hany olyan utcanevet, ami

ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]).illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul. J6ljegyezd meg 6ket.

LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''.ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl

Londonban sej. van sz6mos utca... qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is.

BR'DEs/;fEtrrls{l) tt a, lrnEEr lriif,) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl

4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl- ket Sz€nth'troms'tg {1.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll. ker) ts€keutca (lll. ker.) Szinhazutca (1.ker)

Te is biztos 6lsz valahol, forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit. Es €zut5n, ha barholjarsz, batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is. ..rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha, ez a Xert€s2 utca, na igen. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--- Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban, mi is az. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm, valahogy igy. (UWsem hallja senki.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL

,r4i.

lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <,r,p[n.p). Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk, akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib ; r m i r ' b i t n q i s z i k o

BflowsElhn!4). ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul,€s ahol lehet - besz€16 nevekeset6ben- sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet.
?l- Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk, az se baj.

ffi
t{
.Q, /4,
-).1e

N

a"-l
I l.

Jutalomid€z€t szigor(an azoknak, akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar',ArflArD I An oREurEREsED, ME ClrnlolLv. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE. oF Att6l tartok, Mr Connolly. engem.jobban €rdekelnek a dublini utcanevek, mint a vilagegyetem rejt€lye. (James Joyce 'r ir6)

';1.8 ls

sz6u(|d
Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <, t'rErEoD arra, ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t, amety hozzad a legkozelebb all, Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad, jelened, jov6d (o prsrhtu.tl. a p&EsEdrltt.z.1trl, MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. r1i feliedjnk neked. f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele, csah kuldd vjssza az irat. Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk, meg nem tudhattad, hogy... lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt), amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen, tegyal ide egy ilyenjeleil

tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i.iedj meg, nem arra vagyunk kivincsiah, ho$/ tudod'e, m i a n g o l u la z , h o w . . m 6 d s z e r " n e m , e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s./,rrr,,E Isdflijnl) esy darab papirra. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d . l . 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . t t t t ; e t e t ' L o t c m e r l e h - " q , L a n . . l r ; n ; i O i r ; s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/', k€zi vagy kissz6tdr6t. marmint az angol-magyart. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l . n n p i ^ a , . s p l l p g i r d r s b . . r ' i z d m ? g J \/or. Jm.ly urdn ko!"rh.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna. Ez a te els6 k€t szavad. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird:

2)
lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket, neho$/ elrelejtsd. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l. Azt is tudnod kell, hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd... 6s megtudhatod 16lu1( isazat. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni. az na nem hiszel ebben az eg6szben, akkor legalabb a nErnoD, pasr, pnEsEnr,FUTL|RE, vegben. Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. Es ne fel€jtsd el.ik€t. Tess€K.

VaSya huszira, ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour.J

.t6i:

C9glehetr6ges m6dszcr...
Plint azt mar mindenki tudja, barmit, amit meg akarunk tanulnj, valamih€z ka,tni k€ll. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal, most eppen egy olyat. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. fla meg€sin6lod, amit mondunk, 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul. Aondolj itt olyan szem€lyre, akikkel gyakran lablkozol. Legyen koztiik olyan is, akit kedvelsz, m€g olyan is, akit nem. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. (Az€rt fontos, hogy olyan szemalyek legyenek, akikkel tal6lkozol, med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe, amikor talalkoztok.) Ha eseueg tariasz t6le, hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF..tsodba.akkor rejtielezz! NEV

nEv

NEV

NEV

NEV

szo

szb

szo

szO

szo

egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat, ami illik ra, 6s azt hangosan. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA.Mondd's ki haromszor crrvrr lld.ri + ohos
cilf,Z lh{dll 4 heavetlen

rrrrvl$nil o mulatsaaos. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa

/rrrrftiiidl + kedv€s
(Ami kimarad sz6, azt tanuld meg kulon. Ez lesz a kontrollszo, amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt.) Amikor tablkoztok, arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz, hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. agy val6szinUseggelarra is, hogy ma$/arul mi volt ez a sz6. tta sikerril angolul is felidezned, akkor mind€n rendben. tta nem, alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t, as megn€zni csak az angol sz6t. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott. P€ldaul, hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6, va$/ ha az ill€t6 sz6ke, akkor nezd meg, hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe, amikor legkdzelebb talalkoztok-

.18tt

Rod, lUlodctndDongcrous
mrd dand*ori3d [brd, ond
5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i, ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat. (De t€nyleg.)

D oondouvalakire, aki: 6rnlt 6s veszelyes", vasis uz ..rossz. ird ide a nev€t as olvasd ki

neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl.

Azt irtad le, ho$/ XY rossz, 6nllt €s vesz€lyes. Sz.reted 6t? (httzd alal) YEs - No @ condolj m€g valakire, aki: ..rossz, 6rtilt €s vesz€lyes", vayls saD, nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE

no

oarcenorsllsd Dsd d,nd.sdiosrl. lri ird

iO Aondolj valakire, akinek: ,,rovid, vastag €s sz6rbs" laba van, vagyis sdorrg, ,trD z,,rv [ionfdlndh.dl laba van. Ird ide a nev€t €s olvasd ki; / HAray LEes (Il4zl a hbaK) . Azt irtad le, hogy Yx-nek r6vid, vastag €s sz6ros leba van. Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No

,,"9

,,"o,. , , ,n"

GD CondoU m€S valakire, akinek: ,,rovid, vastag 6s sz6ros" l6ba van. vag,is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van. hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki .r

orE"oo,.n,^no

Szereted 6t? fEs

lYo lhnzd a6!)

cs.k diihbsd jelei vilyizz! Az.ne kai atrgolban a ri,ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine.ikai arqorb.n I &rregrik,LbbGakralgesetjerenr

g v,sy kbver.ha oly:s'nn.jLv E 1d,,., H'l [h'vl \''r,,'1p 1"bi'! O \ , t j , , "- ' , ; , ; . , j " , , " , , , ' - " v.n szo,.trri vastag ner, csak kar€r lehet,pl p berk. E vagykovir, h, oltnsnrn6l

E rui..

98 :r

I minute-2ulordr
lvrnninii] d egy perc, ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k . m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha;illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap, €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. (Veglil is, amihor halua, ugya' nara gondol az ember, m6rmint az €desanya.) Hat igen, athet6.

5 minutes- 9ener6l 0r6torrel
hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a , s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e , I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes. You'EFwnarc.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek, €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei). Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni. Hal ez€rt kertilt 6 ide, ho$/ kihasznaljuk, mint mindig. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter, azt'in rOgton az, hogy 6 (4 a EEALLY ld,cat'dtilil 'ttabban) el€gans, mini egy aEYERALldzs.t'inill |.thornok). wleg hogy 6 mindis P . cr,"raors loAs.o,osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman. tagtis nripmbe!,. .4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas, aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam, persze 6 ngys€m indul. H6t ilyen nekem a Ceneral.

nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. o €rkure ha tl mm 4 r.ves, helyter€nPr.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz,iLm ezt k€rrmondani. 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!,Llhelyeii. g A aaa@ azt is jer€nti. hosy .boscses". pr. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b.jscses. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d,.i, 6rro',,[d|ssn{.r d r6bbes sz.n,a,aenerarok.

r''- t9

lloggon szem6lycsCnglish
N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e . ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil, ho$/ egy ,E /i,tar or f,ta.rstlift& (o 0vinglis] angolu!

IYegadunkegy Ekas magyar sz6t- Aho$/ olvasod, karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet, amelyek illenek rad. Ezek u!6n t€rj it az ansol listara. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet- UUna keresd ki azokat a szavakat, amelyeket a magyar listan bekarikazt6l, ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t, mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be, de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d . . . ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l . l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum;tnl, wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d.l'rulsi)tl5) t an'|b.tila:| *" s,'o,r ls'ingol] naR,JEDln',ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a',oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh.t.nFid664t2) M.r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr

(c,' /kiil t6t sztltudllrs) ',ss.r./,, lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll

285",,'y !.s!bion])

ulE'plo'f.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8, rdp, o', f,[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[,,nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt.t'clit'inl MegtanulandOszavaim:

tr r.uo*--". ""lmrnl.
E r.ll* -;,"". *.' fti irr

r00 f

cn Yonszcmdl{Gs lish 2
Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n ; u ( i z m u s d / e g e s / . , A t F l a d d l u q J d n a z .m r n l a i . l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl. amelyPhPlldlalnrh. lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l , i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r ; r l e n u ll r n u l d m e g 6ket. trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta,keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc,l5) ca/''Itirl ft I ) r,fro6[fiin,i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl,l,dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc, ho'{ihl rs r,','o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket, amiket kivalasztottal ltikozben 'rod, mondd is ki 6ket han-

I lloggon szcm6l er Cnglish
Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami. am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k . b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e - E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq;s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik, csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini). Karikdzd be azokat, amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot, €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke; meg arr6l, how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) ,,cJ(lhkl 4) r,E lnils) ,E6lksl6) a/?,[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?, tilIl I l)s,,r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry,,^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket, €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?)

szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l, €s ird be a tobbi kbz6.

.:lj" I ol

lUokcy-urokego
Ivijtil
tla fegkozelebb alv6 embert btsz, €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. Pr6b6lgathatod €l6re is, kUl6nb6z6 hangokon. halkan, hangosan. k€dvesen. duw6n. Persze ez €sakis arraj6, hogy megjegyezd; n/rrrlvrjld 4 felabred, f€l€breszt. lvlegpersze arm, hosy az illet5 fel6bredjen. Rendhagy6 m6don. Ha regi WoEDplucos vary, akkor ebb6l mAr tudod, hogy a ,/rrcrendhagy6 ige. Alakjai 4/AKE,wor<E,fuo,rEd lrEk!6k,!6lntl. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy, magadban azt mondd wanE,

ls it o must? - tUlusz6j?
[l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl.blzllfllii gyakorl6 feladal- tta ,gy €rzed, hogy most gyakorolni

^ nAstuRME d In.tnifr6iil (o maszturb6l, 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t, amennyit csak tudsz. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet. llyenekre gondolunk, hogj/ srr& r1l'stb. MASTANBATD

V6laszd ki kozrilrik azokat, amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. BEsr, aEsE, asE stb-). Ha tetszik a dolog, magyar6zd meg mindegyikr6l. hogy DilA van k6ze az alap igehez. Mi issyin0tunt slavalal,halivancslragy riluk,lapoaa 114. old.La.

O isy ebreekte lsre.i6l hat avetr az.nsor lidio h.rrs.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: .. A szaknodaldnr iro.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr.lacisr6l a nr.la6igok. a szexualis f.llurc sib. j6r l.sz'

inrrrniart !ol'r: ez az?

'fl.LrirJhel"r'i,eJrl\er,lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\.,ho'o'I

t02 {F

6. IIICSERCJTUCilVCS

Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam, I'm Adam - palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii.. . Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana, hogy certainly

lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2
I If,

tt4 I l5 I l6

tt7 I ta
It9 120 t2l t22

.:iF | 03

Ggokorlot teljesen kezdiiknek
Ez a syakorlat egl,szerii. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll. ir.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan).

TEts ExERcrsE stttpLD. vtond hat n i, til egyszerii. T@ sttplElti czinldll.vA.mAr unalmas. rs 'o,B/dalbtnts). De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad. fjgyhow az s.n t)aj. ha tuatnc. szavait. Igen, e" ityen snptE. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. ZEir lh!?rlis van benne. r rs rs a stMFLEEsr- P,rositsd bssze az frarrir ryof,Dbket linglh {drd]a magyar szavak-

A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja. Tanllld meg a leche
Deho$/is rof,rdd, 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB. (t nrduE = I w6D.)

o. ttAn,rust,lltf,'us, rut, rutE, fi tv8E,EUS[, ilAtE,ttAh', nAtErfn, Sft', haf, usE, ,s!x, nrft, rasrE, usE rtsf,'RurE, Rut, ,fr, narta,

llomelesssolesrnen Riln@RnmS
-|l|is mz] . [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac,nA'brrd{.nl) csinalhalunk,ho$/ egy sz6, vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t, ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik, ?t. a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt, hogy t','a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm;i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget. mr EvFsIdi - nrr sErll{e,l P a rzemek - litnah' tzl o r/fLijl o szem. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl ,r rr,rnslit linl (o e fiil hall)

., -'rur.o',oEPi4 r,uir ',o1i4

egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen.varatlan ,Il/ln - oNE ru.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli,I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt, amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt;yi]fl .,af,A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl- rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/.f .ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let, Atlt'+ .e\ - 'sa'

Rr.{rfrYlnr0lftn]. tem"rPs isazi muratsaq

@D
rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i

w rrnEstl!4noezl a sttu. ,.
ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill- lro

... [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt ...dcsd a a vidak

Vagul; olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt, megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan

v6laszd ki

l€l 6ket na$/szer

'nnrr E Rendhas!6 id.i:s, r*, e-l*i,
E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata ,sD

u6,nirn].
!lir,

.:8 t 05

fUlodom,l'm Odom PnUilDnOmCl
iin lm.ddm ddn- tdinddm4 olyan szavak,monda' Asszonyom, Adam vasyok el6lr5l, haiulr6l.A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h,mint elolr6l (< !oh, amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{.P€rdaut: t"u,,lnmla nana. DArld.dla papa.A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma.ird be az utols6 betiiket a vonalkara. + rt/.---[nrn] apaca
Lissunk k€t mondatot is.
NtacaM, O EoaR acAt\l A EAN- a Pun- a canal PaNAna.

lf,.r-€

h,nizl o nemek

6fi lniidgdd, d-of.J l

dli r!n, a |1.n, -Ntt

norditas es sz6sz hozza. iagara, 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll. harsogi bOmbol, b6g; z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes. harsogris Egy ember, egt/ terv, Cgy csatorna - Panama. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt. amit 16ttam?) WAs ,r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6, szt sz. sEE, sAN, sEENI'zi, szinl+ lat, crlrlkid a aut6, c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak..- Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni.

a;' /YoP"s. I...on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it.lidhl...ij!z6] 4 eliot

tl .,

-je volt az. amit bttanr?ll

O

K.zdok: ha a foftlilisn

kaldtleletek isr.n. a k.vasba Eftehnesetvalnsszatok

106 .:i.rr

Doublets
litbldkrl
A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat, ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb... PCId,au!; + bomba, bombSz

co sll6lil I

co,'r E lkrnl
A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre. A ieladatot fennhangon oldd meg, hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat.

ld snvar6 DOABLETek
PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL

A LISTA:

ffrrrlbi l a usat,usaus a raP P/a'hrjdusl ordar, ffz'[hu a itv

crar[kijd$] 4 I€riir€

",rlndtl + orvad P,n'r0i l 4 Parl(, Parkor

Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana, mert nem biztos!) ird le, melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol:

V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t, €s azokat k€tszer tanuld meg.

A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr.Er€t is nalni?Pr6baldmeg. €s ird ide, ha sikerLllt.

veser azl E Nehosy hidd, hosys:jlohiba,a Dt l€nylesne'n eirjirkaz .r, vesiiszavak R€ndhasy6 .@a c,,r @.[hn,l6jm, hm]. igei E

Lqe E nenctrasro #4

arr arrlmil,'t*

rj' I o?

lleresztrejtu'iny - ok6r kezdiiknek is
Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni, ha m6g soha nem tanultel angolLrl. pedig minden beirand6 sz6 angol. Kb. olyan, mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st, hogy pl. ,,fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]). Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt, ho$/ "... ango. lul". A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r.) X€t kulcs is van ( 164. o.), az eg.yikbena megl€jt€s. a masikban a kiejtesek vannak.

- Acf,os' lii-ffios4, l. Kezd€t, versenyeken: induras, igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. (el)kezd. 5. Csomagol, csomag 9. Tomi. (TamAsbecenev€, llyen pl. ... Cruise, .-- Sawyer stb.) lO. forml. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve. Ebb5l \ e d d e l a T " - f R 1 l . . s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . ,l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . t z . O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. Hir€s ndit6ital, van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt, talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. 1 5 . E u l i m a s s z 6 v a l , k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . I 7 . . . - n € s ss z a l o n , a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz, mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait, amire r€szint soha nem lesz sznks€g€, r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne. 19. Innen fogod megtudni, hogy angolul is lehet azt mondani. ho$/ papa, s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng.ymeg u$/anaz). 20. Bohomnagy or szag, j6l f6znek benne, sok a szeg€ny ember. ezt az orszagot kereste Kolombusz 's, 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. m€S a 156. oldalt az indianokr6l). Ja. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. 22. Hogy tudj nemet mondani angolul. 25. Asz (a k6rty6ban). 25. A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . / n c m f d i r . H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban, valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese - unEcr cuRaENr IlrREn hrontl).26. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb, mini a 12. Acaosd) 2A. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). 30. Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se, az angolul a miniszteterne,tre \rntqE Mtntsrrf, h jo nini!.t!r] linr

| 08 *rl

lam, ott m€g a hiniszier is prima). 5l- A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz, mint a magyarban).35. Tonna, angolul hel betiivel rovidebb. 'Barmennvir. szcrernrnk azt nem jelenri, hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. hJr Namost, ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. de neki elaruljuk. hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. 35. l4atyi. FIjGG6LDGES Dox,/,yldaunl:r. Mestll. van ilyen k6zlekedesi tabla is, ott mes magyarul: tikk-takk. 3. Amerikai. 4. Toni. 5. Szabadban kell auni. 2. Tic- elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas. 6. Ez nem a f6 capone. 7. California roviditve. Ha Eit6l mar lEvt's farmen, annak is a gombjat, akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a ,,Ne l€gy ciki" c'm( opust). a. odafele kirii, visszafele rendben van. 10. Denev€r. Ne mondd, how nem tudod, csak a ,6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t, men az azt ielenti, hogy ,€mber". 14. Atom. (na mar m e q G i n ; l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 - 0 ' . k h o r m o s r n . m t o g s , n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto.'rM "r.r."o. '"-. no ispn ahhor npm.O t6. A,ERtc^; Au;oBttE lo-d,nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). 17. Az a dolos, amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn. lA .ban.ben ,d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's;gr h.'psprr r o q o d m . q j e g j e T n i .h o g j m i n d p n b . n n e ! a n a z , . b e n l | ' l q A r ( isjelenti ,,posia" meg azi is, how ,,posHra ad". Majdnen ugyanaz, mint a magyar szo, csak egy "a" bet(vel rbvidebb. 2l. Dani. 24. Korszak, €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh, lesy \elp. amil akrrszr 27. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r- s E a nyelven.29.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta, miel6ti m€g s6zott. puffasztot! rizses, ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. Knldnben eleg val6sziniitl€n, hoqv ezt t€ny_ leg.t mondta volna, merihogy 6 dan volt, €s a danok akkor m€g danul besz€ltek. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van. J2. Kifnjhatod magad, ide csak annyii keu 'rni; TT

Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred, kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. K6sz

rF lot

lO Test
lijkjib$tl
B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s .a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z , e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind. m6gis hasznald nyugodtan az eszedei, megfis/el6kdpessegedet stb. a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k . N c m c s a p u n k b . s e h o l , n € m , sdtnnk el olyan trefakat, hogy peldaul az ,f,zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna ,,a||isLa", az meg fogia m:S6t €s ,m(vesz rtjelent. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a , z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l

."lfisl
BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl
' \rJr,h i' .n \il

A t.hdJl mpqoldisiho/ n.m \olr s/uhseo drd hoq\ ism.rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i.l"nrI

La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. Szerencs€re nem sznkseges min.j a tiz betLii€t nregianulni, cl6g csak n6gyet. Va.jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis, a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E. E ua rrrn'Ylo ]a ianur, z&BElildft.,1+ tanul6. ,/oirr[vd*]+ dolsozilt.

at\ttat s/onrErluil*il a ..
O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6, hogy norEnr?lir0ddfll ide,

G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o . h a g y A R s t i t d i ! e '

/

CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd, de a nyelvtuddsod fejl6djon): is

. / I 1 3o .

- t.s,', Pud - ' h6ke, O -. < -gy, dr' HogJn,oidod 12l rngolrli r.qy t1rsh.? E ugyrdigy. 'tragynrbni is: rliffEltIficia.

f.rok 1tritrt refrisz.Ar, rra < l

rr0f

Ol test
llji 6iresdl
lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik, amely llszep, cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu.lni ol.lani. 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti , l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e . i . l

Irlztl[!,v',pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr]

| ) I4ouLD you Asx W,LL,Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al,toar: anAtcn, ERAl\crl,

hdn?n6rtllb'in.!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd
hDdl Imidniitl

rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.) 4) SPELL tuDdtadr'. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst?

l',trltfih?l
Ifo'szi n6i''l

6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr?
7) WdAf Is lE nRsT fiA,,E oF JoI,N MCEIIaOE?

rlost. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk, is megialiliad a valaszohat. l(ell hogj/ leEien olyan kerdes. arrirol el tudod k€Pzelni, nrit jelent. hiszen a v:ilaszb6l s.jiheit€d, nri leheiett a k€rdes. Rajla, pr6bAlkozzl
I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C)
2) WflIcE Is TEE oDD ,IAd OUf: BRAIICH. cLoUDy?

BRA cn, BBA]'|cd,

3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no.)

5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond

':,,' | | |

Mi is mindent leforditunk. ellen6rizheted magad. A k€rd€sek utan ird oda. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . tsetrizda "midniqhtrot. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l . r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq, Aq, as, felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s ,r r j o ne o J d t d m i l L , i r ; n ) r l s a a 7 o r 5 r ; Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt. l'lenni fog (csak vigy6zz, nem velaszolni kell ;r ktrdesekre, hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I. \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve?

melyiha kakukktoj6s:€jret, aifat. t'it4t,
tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z

l l 3 .0 ,
CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh. gy6 alahjaihkalegl/ntt). te m€g csopodositsd6ket asz€rint. hogy nlennvire tudod

lcc

o ,r,rsrcx[lnsr*] o ',tataszol, ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire, an/.I,cnlbftr,csl es. cLowt lhirlil<' felh6s. coulvr,{r lhntil 4 otszag. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z, Lonc?lt longl mennyiideis?.rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|,PufI||qodarab'draha' hD tsdi|,sds?t]4sopor,rr,rn{v6r]ahabor[,f,./ZE[ij|]cirdnyit,uralkodih, n wnnDnlrtit, tnd^l4 ir, vE rliid a, 6v t6t, (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc,t IIoLrEssza\lai
(4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. nli'li o):

t 12 rl:

lli oz oz euribodi 6s hovo komon?
Enekli kedvenc e$/Uttesunk, az Eur6pa Kiad6. (Ez itt tutira nem a reklim helye, ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra, hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink, es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank- Oka? loK, oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. Viszont felhasznal.juk a dolsot arra, ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket. amiket az angolok ka'szon€snl, b'ics'l / i s u l i \ . ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az, hogy felsoroljuk, az triDes. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma-

gvan).

BvE"BvD."E|RA. hiihii r.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil

Szia, Dorisl (ndvozleskor)

IEaw{t norEEs.Iszat'bz iitl n

TtAnrr rou t"r LovE,lsr.nlil nilhrl
ni ExcosE e srR-.-l.ksz-Au2 sritl
sonnr. DAR nc.Isldt dAAinqI

Eln€z€sl, Uram...(m€gszol'uskor) 6ocsanai,dmgrm. (bocs6natkar€skor) Szia.Petral(bncsuzashor)
K6s26n6m. szerelmem.

wDLLIttll \+ nos, h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit, akkor a fentieket tudnia k€ll. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih. h61Asn€knnk. amiert ismetelhetettas WELL,amit nem ludt6l, azi ianuld meg. t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san, 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. leck€t a l5O. oldalon €s a Dorisnak. Orny? 6s Rrcul-. c- lecket a23A. oldalon. De nagyon. tvE---

1 0 5o . l g e n , . a r 05. o. s,, [3rd,] rir, unn, c,Iyfllili] 6 vdros 106.o. i'rp lr.t pl a [t {rnpor 4 dl6t),rrrr'ltljldr] 4 ,6c!i aE FE 110.o. roDEnruonw, otFFEBExcE, suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi, nE? 2, o, SpErL'cl|n|f'. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c, EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr?

Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar, rnuchr, snxu? V0ar0 Asr

Bonono
{bd-Nin6l
r,'t!z,nl
RANAft^Ihi-N nitl

r."{a[{'sl

n mondrt rlr, amel B,RDlhlidl

/.3 y'LLor. [lej!16] * sarsa
' tr3 B/d. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or. 4 [ils!hot] Forr6.

r, s","rs. OlirslF4o sul. l]arminr..'agJoq n.n, p.digJ honvhJbJ,r .
- Ir tsi'r rEE I|IN . ln izdnt minl + Nem a tiold. di'

- Ir DoEsn'rEAVE EAr or.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap. a hsv

- wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow ,' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh.
lvlelyikaz a sz6, amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T.hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz.r.plo ralJnri,ol \.,gli\
-16l)? ha kitoltotted, olvasd fel hangosanl

'

Ir DoEsr'r

nAvE a /

WE 4u ".

I 14 .34

Puzzle+ Fejttirii
hr?dll
Most egy amolyan klasszikus fe.jiijr6 kdletkczili, al{i trtalja az ilyeneket, a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni, hogJ t'lr smith, Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. Ketten kdziilnk nosek, a harma.lik kopasz stb stb. jonncli a ktrl.soh. es nekunh ki kell talalni: lti h.is, lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj, €s azt lieU nlegfeiiened, nrelyik szo mit ielent. ansol szavari. ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl.s PLAcE[tt;jsz] ,t{crf0hl. azrrcrhlifsd. vcli. de hinnan li6zii[rl{.gyben igel{is F6nivkent az .gvik aztje]cnti: ..helv" aini s i h a z i , h o g y , , l a ! y " , a h a r m a d i hP e d i ga z t , h o $ / , , P i l l a n t a s " A G z l r c f , n c n r j e l e n i i a z t . h o g y , , l , e l y e s a z t s e m , h o g J . . t e n y " . l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . / n c m j e l e n t i a z t . h o $ / , , n $ / , k 6 r d e s , P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . . p i u a n t i s " ,a s A p r r c 6 i g . 1 \ 6 n ta z ! j . l c n t i : . . h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i , h o w . . t a n y . s c a z t , hogy ,,ugy,lt€rdes, problema". , A n r - E s n c m i c l e n l i a z t . h o g j / , , t € n y "s c m a z l , h o q v P i l l a n ( t s " a . A a . r r c E i g c h e n L z t . i e l e n t i : , p i l l a n t. r . A z d s z 6 , a m i a z t . i e l e n t i : . t i ! X /l , a r d i s . p r o b l € m a " .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . . , s z a m i tI l . Az ily.:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni,egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is:

a : J u t a l o n ra h . l y . s r n c g i c . i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i , i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3, r,rc. [ih, o f.h] + Ez tcny. ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. lli glins.t hi,v,?!]+ R.ipiuantot! az 6rajdra. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a

4 r u r t r z , r c xd t r c n t c r . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d . r l i s s z a a h c l v . r e . + dd tGfttD rs a nrcEPLACE.lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE

[

fitinririt ..arrl.k.s, lontos" nem pedis "szi:nri:nit,iircl.iehei

vast,"

tI5

O tud6s trnyio
N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked. llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(, as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat. akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze. tiogy hogyan keu helyes soren.lbe rahni az oszlopohat? U$/, hogy isnreu6d6 szava.lei l{eresel bennnk. Az elso oszlop a2 els6. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z . a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z , a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p . l t . A h a r m a d i ha z . a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v . i i s m . i l i m c g . a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq.) l P
, C

/

) |

(C]l! A h c ly .c s s o n . n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t . hi L/., n,r'J( ./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at, a n r e l y e ki s n r e t l o . i t c k .t r r i p . c l i g c l i n ' l j u k

| .
J,

tr l{iirl hJ/d^hnr. \u,74 ,
' [{isa]+ q}ors $orsrn

[,]''l : i.i

'i.i '

N i n c s r n A s h a t r a . m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l .C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d . . S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t . a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul, m€rt azokat eh,ileg mir tudod. * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!,), l,xrll6jll + to. pu.lsEltits,l ptnzttt.aA s.roo,[s,lil]+ iskora. '/oo,[vrd] + erd6 FteEr

Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise],: CLEA,,nanx erear[gdtl': ndvo,or. 'opr [hdt]< rcnal. PZ,{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn.vl: cEA^. Hs| .h.s, a/cr[nij!4 + szap. n{rf,orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) <

s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr, trELLltell< tal. BADL, + lbedlil rosszur. ffrzf{od,l a rorin. o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . l . g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n , n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t

Ott lartunl\,hogy ma' alig van olyan sz6, anrirc aTon l\ivul,hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d , n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt. Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir.1 iclc

E R"*rh.c!. -r, r r,r" ndr. nrcn. nrcnltit,titl.
Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil

lt6

ij.

elm1i...
en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i, ha a k6rnlm€nyek kedvezneh. Es itt k€dvezni fognak. VegyLinke$/ peldat. meg tudod mondani, mitjelent az az aDgol sz6, hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk, hogy neh, ha mag csak mosi kezded az angolt. Segits€gnek adunk egy mondatot. IhE Tva,rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l,IonAcs Ir I 526. !t in ldotail!. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h.nti eihzl Persze igy n6s, mondod Te. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk, a fur{bk pedig a toro kbk. A nE nem okozhat gondot. Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. Akkor tipprlnk ere: ,,a" {o ,,a magyarok" €s ,,a iOrokok"). A ltohacs utdn az angolban hianyzik a ,,'nal". Akkor biztos eldtte van. Igazad van. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb. A1{kor marad a rrrr. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal, akkor ez azt kelljelenise, hogy "m€gver, legy6z". Gy6ztel. A 6E 7E aztj€lenti. Sdt. ered€tileg csak annyit, hogj/ ,,Lit". Tippeld meg, mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak. A mona d . r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r .A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE ,,Nemzeti Dal"Z,4trrrff Petdfi S6ndor. IhE ruLovER rs cEE^p- oNLy 25O FoRnts. CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca. Bu L,vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. I7 ts fior r:,lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\

a,rrzor [h!e.sin] tnsarx l*szttr] C,,EAPbshl DEcovEaldi|,-v"Jil
ctft tslftl

(f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v)

ctlcton

cAFrrAL lksddl

| o New York v6ros. Akkor hivj6k 'sy, ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi.tErl rorrr-t61, ami New York allam. 6s tcljesen nrashol van. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve,,20 kerd€s". Angolul? 20 / ( A z - s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e . ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel

a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<, bos6r)es a (d irtem, ntl szavak 6sszeolvasztasab6l?
aE auDAPEsr rs nE ., @ ltogy van angolul:

., ll{. o.
rendhasy6: sr E Rrad6sul e,r e^mlbit,bit,bil6r'

,:' l l7

Fordfts
t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . m i l y F n l o g i k a a l a p j ; n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l

Mr uRnDA, rs roDAr.lmr[iBdirh tu-DtJl
wd^r 's ,ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir]

* lla van a sznletesnapom. o Mi van ma vacsor6ra?
+ Ez a szendvics az 6n vacso-

I Doft'r unDERsra Du rEE af,ocflr. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/, feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos, nem nagy rigy, az e$/ik hosszabb, mint a m6sik- ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€, hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i , h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t . A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed, nincs mas ieendod, mint cszrevcnni, hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n , a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . . .

sznretesnap

14 br/44,

G

r fla mind megvan, l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . l k . 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . l

Nem €rtem a kbzertesem vacsor.tat.
ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda.

/ l2l. t.

rnrr E Rendhasyo idd: dEx,uno

mrcwo

mas'@kndtlrsllE{D,

ll0

.:iF

Fordfts2
A technika azonos az eloz6 oldalival, mind6ssze a mondatok valbztak m€9.

I rcvea auva mousansm r,anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d.i'l
EiL xEEPsJl saLLEfr^,Ess,r,ronE. Ih6hli9$ hulrddd,t tiirl
NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs!

+ soha nem veszek nadraaot Londonban. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz, de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t . o B€la bullteffiereket tart otihon. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon.

lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior .txn nuvs ne.tosll tr none. hn6kiiz'id!.t l6'il

kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet
tart (pl. vmit valahol)

otthon (ez k6t sz6 lesz)

vsserot. vesz6

4lrl,r. ,

a-visszafordiiasi gyakorlat. nogy v n az angolul, how:

Anna soha nem olvas a nadraqomban. A bullterrierek vastaq nadraqot vis.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl

? t?l, i,

mnl id.,,,,r ,ff L Nen$E,f ll Rendhasyo ). @, E llil, LPtl. E R"ndh"sy6,"f,nid.i, *,

'nulL Rendhasyo 'drj. ura Ei z retoln4 ad, oll.
Ez az ansol sz6 Gak,,vis6rol" Cftelembenjelentiazt,

.:ljl ttl

Hossz0ember sz6t6r
Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn.t, egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t , k i f e j e z e s ts t b . A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d . v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i . r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink. e$/ brut6lisan egyszerii fela.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait. Aki kicsit mir hrlado, annah cz ismCtl€s. a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n. Oket v€Sigoh,asva,mAr nekik is sikernlni fog a p;rositas. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol, nckih 6k a

PAPEa hi4til tEE ltiinl

,"..,nt,,rn
,,'E lhirl
sooxlbl\

idai

usrljzl
rEsExDAr l.sdidE) c,/r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd )
A LONCI'IANXEh

hasznil

h i i n y z i k . h i d n y o l ,n e m L a l t l c l liapcsolat, kapcsoloelem !l papir, ljsis tegnap

p,pbrl Leszidd6jz hrjpit'v.*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [,j.i ki,] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk.slt]

c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl. krimiben) 4 vagybejon. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c, id6ziteu bon,ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc

s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n . g y c t u d o . i t r r i U

i

La6eA,

Dk.d"*

", E*1,*

Lrnaxaa.

.@ cuto.E.

L.ne n n 1tt :l

E rdbb....r,,,.,,,,,.8r [s!tv,]. r,,rr il., /,. /,r .- Ilitl. B Rarhasy6
Atu.u,MEB'HA,.lilsTdhit0rnis?ll.nl<Ezcsyot)nrre,1.ntrit\.l'0br.jod\Js\r.nr

r20f

Teod6lut6n
Valamit6l mindannyian azt gondoljuh, hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h , m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n . l o k ,s z l o v i k o k . a l g e r i a i a ks l b . P e f l t s z e , h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a . . '.l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. sarga- vagi/ k€k dobozos Plckwichet, anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) , a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t . e m m i P a n i k . m e g f o g o d erteni, m€g akkor is, ha soha nem tanultal angolul. lYajd nri s€gitilnli. Az kell legyen FoR Fr,tE fAstftG EA. PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY
Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T., II,IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR

filtdrPft intu Fl,6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE.llfi liinlitsdiq ii, Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil,or livid 0r !zlu tir.t iitudd ht!u.P6r fi.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?. dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le. El6szoris. ]€galabb9 sz6t isnrersz. be a hiinyz6 b€tiiket:
^,vv:of n m /r, a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna,li.d pEnsorla sz nft----'- (..perszona") p , f ,p r R s o r s / . m . l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu.. persze nen u$/anaz de azart segit) ,n srro lt Bo,una a lo lnnunp ss 6. lorrisban 16v6("bojler") ...rnr.uru[r /

egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? ...finom tea, b a n l € v 6 - . . J p e r c . . . t € a t . . . E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n ,a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb. lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -. 4 egy ds hova kell?

< tenni, vagy (c,o/i egyene f.lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE,{ Pontosan? A .,4.'D iztjelent, i$/, ha arra Sondolsz, hosy kb. azt jelentl "j6izii te6hoz", akl{or igazad van Tova. . l{i r , h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . 6 . , h" ' " -

t

|

ts nrir ' .inalj J rtrtd sorzna aA,.etet'

o onrsd bele>

F-/

. hagJd. Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<, /o LEAsrJ Mluft+. Ez is K€sz. Akkor mar uqve. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w,m.rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. I"livel (a4m a $lh.l)? o . I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE , or iej Y o : t o l \ J . d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / . r a 7 e g . j 4 1 j ! F E

<

ll Fe,sz.esyansolirt iq.z.bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k, szothasznil,f ,s isy a shakespeaf..nek tetszene: ro,./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i, /d. Pd IPut]. E

r. | 2l

llon6, hogq cenrnrrrv
[!d*6' i] E$/ hosszn, amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi. A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul, csak akkor lessenek bele a ford't5sba. ha nruszaj. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni. Ezen hivtil megta' nulhauah, hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it. '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van

/

1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs

egv ordhz Id& dtik.tdo t bi-olninq szrntdrut
I, Td,s sEnEIa fEE woRD

Ebben a mondatban az a szo, how

iz di lindilzszrnlijr!? vid s.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n

A kovetkez6 mondatban het

inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri
WEAI...... ts.-...?

Ilrt...k ...1
IN TEE fiEXT SEMEACE TflE

A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6?

irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl

tiim Ied izitl
2 +2 - 4 rs maE. 2 +2 =5 rs FAISE. hi lndti h lft h lni. tri snd t li i. l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li, i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az, hogy 2+2=4. Hamis az, hogy 2+2=5. A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot

b iirliiml

Peterjbtt
el6z5mondatb6l Ki, a sz6t, hoS/ ..u tolj Ara".

t rcmA on me woxo 'r,,tsr' n mE sanr:dcE lii |.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI

124. r.

hamis+
halad6k: ti mir na$/ok vag/tok, ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\,al6t.

EAr",

-.,||".

b D .u . , r , " r

J q l o- ' r x ' 4 ' . e ' / , , a

,r.

r'

l h vl.t f f l .

122 i'

nuD|o-Dnn610 t. iln Hn110D?

I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni... egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai,what... Mi?l What, One minuie two words lYara regigitrogokis... ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^,isters nyelvtt,r6k I minute- 4 words I minute 2 words

t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6

.!' l tt

I minute-4uords
[ftn minitlo egy perc, |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug.yuia,aminek most itt kit€sz0nk, de hat... sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-.. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. viszont jol hangzik. A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl.il(+ siKt. visit, nvblt), DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki), ,rff {hik]{o szeret, kedv€l), ,c6.REA ltJll]kdnl fasylalt). A mondatoi, ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik, tobbszor olvasd fel (hangosan), vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . Iiiszhi", jirzlim, lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb. Sik'tok, sikitasz. mindenK szereti a fa$/ii. jobbar,gylalt, vagy+ I4ongyanagyi, hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt, vagv+ usvj-blisvi, desz€pfiigvi, na, ilyenaz ngyhevezett.em szabadforditis. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. lvlostpedig pihenj €gyet.

prrrf protldna slamfl; c 1l 0.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant; 2) ||rrf, 4 r, iigt,t6rdas, 2l helt2)ielyez
115. A malac p/ss 0. st6: B€lithatod, iiryllg igcnmalac. togy higd o nalaook. quEsmxs 06c0rBl4. ,Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. 5. e{Pt[ lha mdger a 117 o, 1. Cm 2. , 3, a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5. a 11 0. srfifel6snrp4 ,,tfirrt! liir€rtes, fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn, nelftl a ME s|/,r4 8, 6rl, 's 118.o, I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1, lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE, ts fqDAt. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9. 0.Iad a tffP[lil], nadnig norrrfis lniuzda]. igen, ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit,6sigyielortegy nadrtgol.lla nrdiisoiaka6!,attor tdbh 0F s.l ugtan !u. nt ,,k,t pdrnattiig", su0gI sz6 0v ds tl. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. Ez o ilyernyelv.l vastas ttttcrFzik],ottt c rt tnr lrt h6ir], vftt'0|, resuo rrvFijl. 119,o, Axr xEwnIFjDS w ',oasEns.E/ILTEBE,IBS rrrQrno|r'JEaa, rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. 4 120, o,t20,n, papEn '6lit, rnE c id6,Jrfrf 4 polc, rno nt,.lbliil, ,rr(4lilnF, |,r[ o haszdl, 4 lesnar,crr 4 aul6,flrssc hitnylil, hiinyol, laltl el, r, d kalcaolrt, oem
4 LIFE il.l, sotB 4 honba, EX| d banit, |Jofit o nunla

hitnyd szavak sofiddbln: ,fE, rxm HEp0r, pu, up, vrrEa,Nun D, LEtE, sudrn, 122.r:Ttii!*!i savrk sor.ndb.n lddllcmsz€rii.ncsal(arl vessdk ld?.aholaua nagya an finc+fh.r.lir4l hdda. Ills telr. t6ltve.hagyni,hagylairr'

124 1*

lhogic sentencesq, Biiuiis mondotok
[ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h ,a n i . l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s . g . . l s 6 1 r i j6: nrasodili) h.udsra megjegyez... Valdszinrilcg azeft. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron.lalol hdronrszor l:issuh. sikerLll c nesjesyezned. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t . r i t n r u s b r no h a s n o d l
Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs

i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told

l'lagyarul kb.i ,,Olyan hideg !'an, ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.", rnribcil co.D [l6ld] ( 4 hides, flrErzE O [fi] . fasj/, ragyaszt. ,Mrs [b'is.]< ft.. Moft^Erln'lllki) D,ajonr. (Az jelenti: .,e169". merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: ..tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz, hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t. ) CLlCI6e! i.d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r.z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot

nrnlr ll Rendhasyo id6: m."a nM. Hoz"llir,k6r,lfir,irl.

.:a | 2i

irni... llqet ok6r 6n is tudnrEk
Erre:z oldalra azt fogod nrondani, ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni. Erre szeretn6nk buzdiiani. fta lehet, nrinel tobb szot tanuli meg azzal, hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh. Ha mar olyan halad6sabb vagy, ahkor angolul, ha kezd6sebb. al{kor akar nraS/arul is. Kb. olyanoliat. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. itrrc li€t rovid mii, amelyehnel{ az a c€lja, hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai, a 44f,r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (. csaszen, teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni, ill€tve meg iudja jegyezni, nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. Olvasd fel a lersik€ket, €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti, mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii]. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos, le$/en. (Azert adun[ forditast is, hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61.) g vou aRE auE Nanr.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra. ltt ^z ,,e , hol az ..e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik, mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT- lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat, sz€ p almo k ar, azaz GooD MaE. 1LEEP

rimelr C Ypcrces
A p€h keny€ret r,{rE [bijk]. Ahi ,,/r3 {d.d.az nyer. + Ja. ig.n. RAKE sijt, DAir a mer(€szel).

E

En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'.\u"k

iLmint azt, hogy -Teljesen igazad van

" Ezt a ve6 ket ezert az

I t6 .:1u

O Ford
olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni, hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia, hogy szint€ lampassal \LA,F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. I can'r aFronDa rorD.lij kiri ,j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak, hosi/ Fordom le$/en. incs annyi p€nzem, hogy Fordot vesyek.

t IR FqRD catr arFoaD ro sul , forr- lmb?tiir kln .-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak. hogj/ Fordot vegyen. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot, nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak, megteheti, van rd p€nze, ideje, lehet6sege stb. ,ffoi, A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat, amelyek igazak. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se, ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] - vahici6 ntardus. (,rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. mE,Ltnlns?illi]a id;n. ebbpn r/ e\ ben. 6r' u [btio \ es/. !asrror sr,rlborlo csonak.r ]
IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR.

WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr.

WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr.

nr E RetrdhaE/b t id6, @, &6dz

erc,t

btt

r:: | 27

llurserg Rhgmes
{im] nagyon r€gi dolog. Nag/on r6qi. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii. Amolyan nlon.l6ka rignus. versihe amit a f,rczrrr lve inglisl), (4 rl)Rsf.nv-ben Iib. 6voda) ianulnali a glerekck. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl.
gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr,..i..r.oitr\.\b.n t nttYr' " l. hmcn)'P.ldJul.r lil hi >. neqerur\^!asF bon)olodihr. El6szdr oh/asd fel hangosan. amii iti leina litsz: \or'

diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d, sufin vid hnd dh'an
M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a , m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil
IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE, TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr, AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl',2 -;;' ' '),

- \,

-'

nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi, A ieh6n atugrotta a holdat. A kiskutya csak nevetett, Ho$/ litott ily elvez€tet, Es a tal szaladt, vitte a kanalai.

W
nr IIEY DIDDLE DIDDLE . alo'L I AnD rEE FIDDLE. c?'4 t ruttPED , ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr. A,lD ntE DrsE RAfi Awrl w

A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i.

IhE / r1dE rtnlE

m.lr rehet R r'.b O Anqolur,rjz ki.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov,izd. egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi .z indiadokat, ilyen de naqyon

unfutnmn[nitltv

a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai

ll8

1*

IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE ., nE cout rutttrzD ovER rnE

nn unD
AtlD rEE -,

Do<j LrucEED

IO SEE STJCE SFORT.

J6ljarsz vele. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod,naS/onj6 Ks szavak vannak benne.A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze.Gyorsanpr6beldkj, hogy mennyireeml€kszelbel6le:

,r'*--^ i?r 'jwF*'*'7,,.

'-'..'f:, u:'
+';(,
hcl Cttct.6n n,runseav-oen: be angolull

A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se.Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat, t€ m€S ird mellejnk, ho$/ mit isj€lentenek. LA.,r,//EDlihla ,! LAUaElitt. LAUaEED.
ra p(ovEE)Iaz.Mll.,tidil. ruNED. runpEDlr,,rnll '1 6t)..

aw. aln xutlnt,'*',nr'l a "

rJ ltt

lUhot,uhot, uhot... - mi?!
Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a,EAr /EAr wEAt2 wttAr ts ,'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus,t7 rrasr I toLttEr tr w,s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd,rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut

/yE,I,'E^a aaBstr Nosa Fox,
t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak, hogJ ngyere. mi ez: ,,ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi, niittgl) +

rubii I Inijd,i,. nfi ij l0lsd
|lid {nij !{m godnri0r i, l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus

'€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal.tmany: ,oldlevelii) ,E r[li4 tbsz. rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J, Pldzs,md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord, itt rr€fab6l. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul - elv'leg l€hets€ges. tia naS/ot j6 a halti. sod, rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. Ha megranulod dalolni, a]{kor . . . harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban), kafhei gyakori elbt, illetve emberfajtat. egJ ionlos k€rd6sz6t,

.

m€S m€S ket sz6t: rrsr. zarn

tia mir m€gtanultad a dalt, a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n , i g e s t b . , a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k .

| 30 .:i.r

One minute - truo urorcrs
ninill + es.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban, banhban stb., ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i , n r . h o o ! h U z n i m e o h o o \ , t o l n i " . J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l , r lc z r n a \ mondj;h.*hosy "-, b;]tr ;"q a,slr lpuslE. 1s.r;m. ."rr.hoq) ,z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni, €s neml€kezni arra, hogy melyih melyih. ime egy csalhatatlan m6dszer. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi]. Ez azt j.tenti. ho$/ "iolakod6, er6szakos". Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag, es betolva az ajtot beviharzik. Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban,: ez a pasi milyen fl/srr

lUl6ro r69i giirii
tudt6k, hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van. Nem veletlen, mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is), hogy a ,.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani, hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt. L6ssunk egy ExaEFLEt ll.g-lAqfill,7 petda) ana, hosy m't is keu csinalni. Tippeld meg, hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt, ho$/:

Val6ban a rrsraj6

valasz. l1€g fogod latni, ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod, az

$cE

PAacn Isnlrcs,rircs, ftr. titcc

austt. Lusfl, |IEE, Balsnlns, hs,lrrs, hesl

Ds' Jtni, iii,I'ii, ddil
sr\c. xtnc, n\a. tutncleitq,kl,q, itq, ttq

cnAsn.asv t asn c,rsz lhos, 'rus, os, hd ., llt, o. J vahar rcr { rcd lD,.s, hca, hcs. s:kcd
Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast, mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit-

renres u €r kel mndani rem er'.j' I

rF ltl

Hongoslok6s
Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. Mig a fels6t sUr6ltd, l€het6leg ne lesd meg az als6t, mert akkor oda a hecc. A fels6vel azt kell tegyed, hogy j6l megjegyz€d, m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik. Az ugyanis neki a n.re. lVigazzt tla azr latod, ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva, hog.y E LL. az nem hiba, ha' nem az n$/ van angolul.) Amikor [$/ gondolod, megvaw, n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit.

BA rHRor,,,Ih$zinl

lvlost j6n a tombolda. Ezen a aizon szobara csak e$/es, az illet6 ,jellemz6" hangokat adtunk meg, iuetve csak kett6t. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji, ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. (Oda is szabad, ahova mi mar irtunk- llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat.) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd, cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere. Ugorj neki, zsupsz!

Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent, a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. Ez onnan van, hogy a lepcs6 angolul rra8slsd.a), az aP a..fel" a Dow pediga,,1e".

ttt

rF

longue slips + ngelubolt6sok
[hng]a nyelv (amire raharapsz),lrJil] o csiszrs, cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak. Ezeket tobb ahed|i'J B.nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk.) A vilas nlisik fcl. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped, mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs.,' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i , h a g y a h r . r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP.K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni, mik voltak az eredetik, amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. amil fel tsgll hasznalnod, de csak a kiejiesi ,itirast fejtsd meg azt is. hogyan hcll leirni 6ketl

llidiiclietl
kirily es hi riin6E

lndhincl llinq h d bndo.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll
I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A

esy a€les€S alhs6hoz az
liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.

brdl s?ril lii dont rrdv.l ind3zinqdl
+ o l.idl4 olvas, [hii] 4 kiralyn6, [sqd] 4 betiiz (irds szerint). [''1116{ anya. [d.c0b] er

o ras. <, reres€s.lsJh]arszik lvijfl

A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g.y €g.yszert lorditasi feladat, amib6l {ider(l a csuszak eredet

I IMfi7

SLEEP VEEv ''ELL IIf

usyes vasy. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A
netolrn,nd,ntl: sreu. snr. spELrls,l.kl. sLEEa sLEn

aml:rafl.

./ 135.0.

I

E, "gy -"st - -6 (a kb peryva, csillas. homok)

Erw,I

bit]. ---

h" -q! --.r

.rr,".**[hor]
D e ' r a c l i . u " 7 " D JJ r n e ' n , o b b

E r r. rod'ra\ cak d/,d vcn rolr i '/e\e i.s\.

p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 . ., d' .i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh

.:t I tB

Spoonerisms
[!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. Akkorakat botlolt a nyelve, mint n€gy 16. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil, de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l. 2. 3. 4. s. 6. 7. 8. e. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6. fumkod6 + ,ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl.l,id) teopAtd sdEflrEsDls.fiAl a pAszrol ,E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <, hibbant ill. homohos ol,[6ld]o iir€s ,rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I

to. snowl somooor w 1 1 56& tllsr;1 + varr tz. s,,EErlcftl a teped6

Hrizd ki azol€i, amiket mar ismersz. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom, a maradikot m6S es.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt, ho$/ lasd, ened'e. igy talan mar le tudod lorditani, mit mondoit Spooner tiszteletes. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. UUna tal6ld k', mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov, c LEoP RD. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-.tt 1it1ii.6t/t L4?4.4) ,

ooo rs n .-|atza4'
Inr Lls DEtrfi ro rnE

alzpotl-_l

Ennek lorditSsa, Isten ?, I g y u n ha IWunh 2-

LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI.D DE^N.

I l3I.o.
e l . r . l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) ; s eo azokat tanuld meg rendesen isl

s6l,sir,lsill. O Rtr]Esy6 m,rl,ftr6eD4 eono *ont*onolt| R.'h,qr" -,r 'd" sp stro. gmhzri, srid, n s E

ll4

1*

longue turisters + ngelvtiiriik
lhngrvi3.iiin] Jeuemz6, ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. El6szOr is: a rwsr n.m ^zt ielenli, ho$/ "t6r". hanem azt. hogy ,,csavar,teker. kanva' rog, g6rbrll". At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i . a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur. lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6. Tess€k remekbeszabottat, pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is, merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik, hog.v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori ,otrt. vagyis n'no de [,mbJrlone]hivi5h. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5. hthrtfl szuli? vat( stttLr. ing soLDERa kdlona Yondogsd e,'r Tehar; snrEsa novep srpEo (a ma$/ar ,,fordit6ssal" e$/Lit!), aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem - mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni, m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember'

o r nD srscarrslnilsnhi.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi)
ssean+

Ivlinclenes€tre: rr.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?),

kel/'szfa,eseg'

cuer6n:

I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 '

2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'. 4) Ve$/es ingek a lhh.thrdd neadiunlnsgoldisl. -, FBEEE llltrEr, FnEatartss' srrss ,aLLs ntE rotrEr, xale laLLs, coLl mxrEr, trA6E,llc 4 nilt a d xrrcn, rohrn ,usr, sir 6 ctr, csangd/csolstt t,xE{t.rdhrgyo idEi.:,,16, 131.o, masio2i* rnl,rs nng),kah'nholozir4 '''tth,rara.4 scrtrfll !!nf, ", na9!0ni6l renalsrom ,llds a leles6g6n6k, tir6ly 133.0.olvasn,nylista, aslirilyn6, bel[tdat,,arv egv 69tban egFt.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l',r0v,r6tffrnflr- tsl0n o. Aot$taalruaLEIPA&D.G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !,t 0rrfl. lgyunta hah6kosnom0to!, d6', oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr. aE! f0fli[n68. PrrrsE rE m xr stt'fr. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv.s, 6G|.9 TttD z I AtlD 'EE z

nd?nhi isJ 'nond.r 0 q"f ludluk. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h ; ' i r h h o r ' \ 1 - J , h o ' J n r l e r nl P J r - r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk, ,rul 61]e'Ei

nnrt E Rendhasr6 id6: s/, $EL

wlt

6, sr6l,

..t t 3 5

I minute-4urords
+ lftnnidt]+ e$/ perc,fdrydd4 n€gysz6
llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu, sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg. hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj, ha kicsit lurara sikernl. A k6vetkez6t Rich6rdnak, egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. T€ss€k megtanulnil wtucr, &rcE ,s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. Irlelyik szajhaE sze96ny, R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a ,,pooE, EtcH' sz6jAttt<,, ami azt is jelenti, hogJi ,,szeg€ny. gazdag".

I minute-2uords
a kn minftl esJiperc,!,: vrdrl4 k€t sz6
a torr'ra ([meing] semmi), iprcrl, ([34.eil]d knlonleg€s). Teljesen nonDalis angol szavak, tenyleg noftna sEctrL, va$/is semmi krilbnbs. hacsak az nem, ho$/ mi, magyarok €lhataroztuk. hosy ez is ro cr,E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll; Iegyen... liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg, mi viszont, valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani, hogy naszins szpesitl... aztan persze Syorsan njra, mert helyesbiteni al..arurk. Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil)

+ ei€detiles szuka (- n6st€ny kurya) E ffi vigyazat. ,*c a ustan c nret!. de a meo E

cavai reke. t"hfi -*[triiitiid.

*-".o1

""'" p",f'l

136 **

HOl R BNEISH 8. EI N ON|r|sH,

'

Can I hav€ a glass ot water, Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners, azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu. - Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis,minek a partja... Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona, te 16,6

r5a r59
140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a

it

tlt

Csak, hogj/ ne mondhassak, hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul:

ConI hove o gloss of ruotct, pleose?
o v6tt, Ihnij hsvsl{$ov tli'l
0W. llost mondd is lri, mert tuti, ho felvinni a hangsrilyr. Igy valahogl/; J, Can I have a glass of Nater, please? U$/e, milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet, magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. veqan np leleitsdel

vasvis ui ." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos.ikiz€s a vajask€ny.r' Ez anqotlt MAD."D .m,l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr , it rmFt eszel, h: Eppen azt eszer n! nenr rkko. gondol.jniia xo{.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|. tla oedig lem resselizel, akkor am sondolj, rnilyen jo l.trne h. r€sqelizn.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r. t\a ki nz ehnrlt kat percben azt, llogy affiD /M m.

| 38 .jlF

llem tudsz kiisziinni?
Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul, hogy "j6 napoi"? Nos, aggodalomra semmi ok, egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia, hogy ,j6 napot". ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak, how "j6 reggelt" vaqy azt, hoS/ ,j6 delutani". Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k, mert 6nekik az angol k6nnyebb. r. Lh.lyerl a7r mormori;h, r,ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl.Fz rendben van, mondod te, de mit mondanak reggel ut6n. Yondom. c(mD oRnna. tiogy viccelek-e, amikor azi allitom, hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj';k. hogy dooD meg aao, rwR r ez t\o6mnrtsem. Erre p€rsze te azt rarnAd, hogy a "j6ccakatlig ,FrEflyoor.t mondanak. De most az ewszer tevedsz. Aj6 dalutan csak eslig tart. lvlert este, mint n6lunk is, "j6 est6tie1" keu koszOnni. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6, mi? Es hogy allunk a ,i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G.toDEvEMDc lfud tunind. sz€gyelld magad. mar masodszor olvastad. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor), es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal. Ha eddig azt hitted, hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni, ak\ot tro p$o6E",ln6t 0blonl. ansolul volt. Kb. azt jelenti, hogy semmi probl€ma. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba.) Masodszor is: ansolul a ,j6 €ji, j6 €jszakar" stb. aooD Mcrlr'nak ir6dik, As kud nijt]-nak hangzik. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz, hogt cooD ,toR:wt'tc, c(mD ArE&floon., aooDDvEMrc, meghogj aooD rlcfi.

L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow, de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. Ezeft v^n az, hogy nem gon dornak arra, hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". Ne jesyezd neg. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg, ad 2, angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is

.:a I t9

Hotel Curo g
ji'ipl lh6-IEt
Az ansol szavakm igen jellemz6, hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket. Tobbet €s Syakrabban, mint gondolnank. Vagyis, egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja, how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz. hosy ,,esy as regseli". rco no aretrrtcrlhl end h.kfiilzt], olyasmi, minl egy panzi6. A rE jelentiaz agyat, a aa&tr.F sr a reggetit. Ez az, ami ia( (+ annak, aki ott szall m€g- Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes),de teh.t rmuBLE (+ dupla, va$/is h€tszem€lyes). Ugyanez elmondhat6 a szobar6l, ami szinten [&bil] (vagyis .,k6t6gyas"). lehet srraLE (ez esetben azonban ez ,,egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6, iltetve f€rfi is, aki belefekszik a aE -be, csak vigyazni keu, mei( a jelent€s ilyenkor nem az, hogy "esyszemelyes". de meg csak nem is "egya$/as", hanem az, hosy "hajadon", illetve "n6tlen". Ennek ellent€te pedig messze (vagyis, hogy "dupla, k€tszem€lyes, k€6gyas"), hanem az, hosy nem az, hogy DotiBLE ,t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett", vagJiis"h6zas", nem pedig hoteles).

szavakat magyarmondatba. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6
I Lr.E snicE BEDs.Ittliil.t iigilh.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z ; l l o d a i p o r t i s ) .

4 ijn sringol 6

vagyok

illetve E arrsrliqlis]. ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co,vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl],
ti. hogy ,,kontinent6lis", merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz, hogy ,,kontinens", vagyis f6ldresz- Csak arra h€ll vigyazni, hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk, vagyis traf,ort|idPl, amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. de csakis foldrajzilag, BREA,irasrileg mbr n m. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik, ami mozdithat6 a konyhaban. Csak arra k€ll vigyazni, hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak, mert akkor az azt jelenti. hoqy "br€kelj gyorsan". ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. Cyujtsd ki a fenti - meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel, jelent€seikkel egyntt. Vigyezz, hogy ne ha$/j kiewet se!

t4o rF

loble Monners
ltrilil|||.ndn]
El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen, menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok - persze ahany angolszhAz,annyiszokis -ra. Mert p€ld6ul, mint mar bizonyosan tudod, az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele, azaz hassal felfele tartjak. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a ,.nFEtalbiil es a Fonr-kat, majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe, €s vigan falatoznak. Aki mask€nt tesz, az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6, Te is. (aondolj csak arra, hosy mi sem n€zznk j6 szemmel, amihoJ az angolok, csaku$/, minl k€sei leszarmazottaik, az amerikaiak vagl/ az ausdralok, a itukbe hely€zik. Ezt nem az€n teszik, mert az OlLlkbenvan a sz6juk, rrl",rrFt b.Pkin]az han€m hogy, ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs.,Ptrstetn6k magukat, akkor ne a draga ruhajuk banja. Ugye, kedv€s olvas6, mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. Ja, majd' elfelejtettem, a souFoi 5k is .9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik, €s a ipoo./t v€letlennl pont ngy tartj6k, mint meglep6, hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr,tr-et hhjtl hasTnaljah. Plerlhogy ott sem iltik don.r'b.jl [b0till persze spm ik, sem oll nem sToktak megmelegiteni. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo, [ftd],amit r6rakunk, majd esi/szeriien teesznnk, azaz ink6bb felesziink Ielostol

a sziivegetm€g egyszer,de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal

I n
\J
/o4Z " .jr//4

t ti

.:lF t4t

llcleti Pu.- llor6d
Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot. K€dves tiuronos Baratunk, med itt talaltuk ki n€l]j.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l), hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel... Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot, ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last - innent6l hangosan olvass. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo'

razdt)
Sz6val... [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl). ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r,rrratD trast [i!d.ndvaszf]). (Kepzeld most ide magad.) Kared el6ny€ €s hatranya, ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz, neh€z idejutni. ogyhoqy mi- peNze - a vr,+n€l [10n] furgon)j6unnk. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank, annyii kell (nagvon) megjegvezned, ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l . t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a , < u k d l e a s 1 e m c d . . .e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K.Lti szannod. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r,,Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod, az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad, (4 meg€rkezik, va arld-RAJv.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra), ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e, p€nzt kaDunk-e €rte, abb6l fula-e Karankra? Hat nem). K€pzeld ide most magad, t€nyleg A ciP6t nem keu levenni, gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. Kortyolgasd. Aztan, eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal,JJJa?

6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld,lan'il ensrlkal.*rsrlwsztl,soamF?iultl.

nala tstennek,KarAnkP€stt6l
de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc. Tiz€n€gykormegerkezel... himegynnk 6rted az albmasra.

KABiDI5 r' TnaMt AoD, ouR
wr. LUcmLL Ir ts z-,-oFIaNDotr'

Ir's ,o flrE ?----------J oF LA,IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD
llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI. WELq anD ntE11

ltt d€len megkavezunh,
nk eqyet. Na?

a' ll{. o.

[

fi, o problema?

142

lUords crre oll ure houeo
[6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind.n", a ntveE ige peaig azt jelent', hogy van vatakinek vatamiie. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak - ez mindeniink. (cyitny6rli, tanuld meg.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i;r+ord (4 sz6 szerinti forditas), d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul, hogy ..,4szavah a minden, ami nekUnk van". U$/hogy a ,r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk... Es akkor m€g finoman viselkedtrink. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl, ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit, negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs.AnoFnek sem uoRo./'roE,wosD ma sLAnor'(j. a "sz6 szerinti fordi6s", hiszen akkor mondjuk ngy hangzana, hogy,,sz6t sz6ra". Ez persze mar majdnem u$,anaz, mint a ,,sz6r6l,sz6ra". de akkor sem irgy szokes mondani, hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera". Ami a legAranyosabb, hogy Janosunk a llamletben a "koEDs, tuo^Ds, wozDsLot nem "szavak, szavak, szavak",nak, hanem ,,s26,sz6, sz6" nak forditja... A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani. Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul. Az ALLon, a woRr>bn es a nAr,tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald. Otvasd lel 6ket. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot, aztan r:rjra ism€telg€sd

r",Eitijndl o (meg)htahla1. $ o,,'61gi1o ua,uuE,Elkid (meorart, ,,srlrisdl+ urors6
lO lca'r
$/Onyorti szemeid vannak.
IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA

+ N€m ialalok szavakat, hogy elmondjam. mily€n

t E) r "

'vount ^

flr^r

I'LL GtvE n aAs( tl

o

o Szavamat adom maganak, hogy id6ben visszaadom.

I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat, megbllekl g nnD E, ,! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l
FoR ToDAy. 4 Pl n ez minden_

sahuer Beckee szavai {ua@Dtr.' a,). n nen -nyelvtanozunk', de ez nCg nem ok ara, ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak, hogy milyen arakjai is vannak ennek az ;tkozott ',venek rie tinkeLd€t, ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige!

mnrt E Rendhasy6 id.', z,a tua ,1M, It{iid, liundl. mnft 6 Rendhasyo id6: a,E o,a dvefuir, gajr,gi|ldn]. mun f,l nencrrasyo 'aa ^@. xm,

,;F 143

o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok
h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd

(a sesits€s rrrPlh.lrl). ,/rrrleh4 tenni, amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba, [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an

kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt , elarulja, mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele, 6s kijelenti, ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn- IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r, Gtdiin l.noid8l Ahol: tms 4 ez, sE$Eda 4 mondat, flwc,tata

t,,rileS/ egyszerii

A gabatyodas oka pedig az, hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat, hah!), amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz... Nem lenne 6nellentmondat, Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt, hogy ,,Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted, ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg, ha BEannEEvag a sza'\rak

Iii

frr il? ftr Idd dnli dii r.nit ihddg'iondl

tanvl6knal,.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<,IMD. 1''1EFo.,T.xILl nEELS Nekik meg - ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi, hogv nu", *"r. ELr a crez, osoanD a t6ld (lalai). orn A o 6E.o,

vag, ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. AKar BEcult'tER szavakat, amiket sikeriilt megiegyezned:

Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt.l.tkldv.tsm. Esv6lv'3al katiasv$al' 40.0.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa,ff F!c t6s, M n 4 $alval!, JruP leves, 141.0.Frrr 4 itreg, PLAE tinyar, Foor4 iul 1a2.n. vEsf, Etsf,soutl!, ar&tw,tfa n, solrn ilgtn, a J0rrfftmeg |(ina|'dl

at|in. lid.rifar sfAirnanvekb6l, tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143.0. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE,2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE.3l E fquool'l tEEz \
u\sD,fLL xf L t^u. al FrxD n,'su.tml tto fltf's rf,l uoeo nrf's,lL l0r,

O a re

a rur,joo"repp.r r"br"i iobb6 '"-,.

tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl- a,

. ' | 'rp[!z6l] tr

144 *{

lUl6gis, minek o portio...
Kezdjrik ritgton eW nesativummal. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara, amit nri csak e$/sz€riien,,part'rnak neveziink, az angol rrffsz6 nem aztjel€nti, hogy,,Part" . hanem azt. hogy ,,resz". PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. r. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat, amigl/ abc sorendben: EAfir<.BErctl, coAsr, sDltsrDE,s,'oRE. srn D.lb.t't, hi!s,l6!zt,szl'tid,36r,s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. hoz. hogy ezek€t megjegyezd - most nem abc-sorrendben. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni, merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald, ha kitlt6 va$/. Ha nem, akhor... n ni a REAcErc, mint annyian teszik, ahol homokos a tengerpan, maximum kavi csos, €s ott a strand (nem a s7t{,'Yrl). Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. egy srrc.r, tiszta kavics, menjunk strandolni". (Brrr...) A sEAs,DE szinten el\lezeti cikk, m€g itsszetett sz6 is. sr, o t€nger +.srrf, 4 oldal hb olyan, mint magyarul az, hogy ,,a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb. Ez kb. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott. igy pl. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l, 6k is ezt hasznaf jak. Ak6rhonnan nezznk, a sEoREaz igazi tengerpart. lde she t€rk€Peszet. she sh€mmi nem kell. leh€t szikhsh vagy homokosh, a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti, ho$/ ,,ieng€rpart". Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | . niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll, azaz mi ved? 2. llire val6 a hires Prrn aEAc,tbenbntl? 5. Melyik a munka, melyih a pihen€sl a. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr .t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 - A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l:
SEE sEL],s SDASEELIS o8 'IEE SE,

gerparton. A kagyl6k, amiket arul, tengeri kagi/16k.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. 6. ,,Oh, a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel.lB.3rn hrfrbsn:1.Co,,rrea ':ga iBijg2.Fiidast!,n.g ily.n.k.A Prrelyaht,nt pilr tt i.L11.3. 2 |EEtsaf nE t'J,snEo z hfl a t.ngll n0llsli. a ffisit a.l i€l.nti: l6t hatr lanktan lia, ned a Fel3re.5. sroir bilzdr $i!tl?on szii6.. 3.1? tie.l! ir !?h!l?.] d0 d0 d.i ,r adlsialsntl,hoqt,,!an*").a. au,,iPiiiilnffilrtii. t) sral 4 taqylo ar e.onlei/_6n c) Mesjcsyli.eink: A srr16|r!0romlirr, c$ak .1 hrl.tt s.sanr. ta arini 0, nE stn r ! dl rff 4 r.l r r d anft f 6. ildr iosytorditrnd,

tl

le5

little oed lliding Hood rls o forkos
djdiry liidlod hudl
olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. vort egyszer. hol nem volt, voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER.ja l{tndn dinl. ^ LrM c'ru. akit Pirosktnak hivtak. e$/ napon relhivta - aeAnDnorEEn, nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. De hogy gondolod a dolgot. hiszen J6 6tlet! nagyap,d, ki vadasz volt, teljesen el van hrlnyva. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz, €s - Jol van - mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r]. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l; - A farkas fiatal €s gyors, 6s elszalad, mire v€n kezem felkapia a puskat. De az€rt hall' gass ide, van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. Elem6zsi6s kosarat ragadoti, €s nekjv6gott az erd6nek. Amikor v€gre tablkozott a farkassal, azt mondta n€ki, hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. A ,/o./" [tul{ messajnalta a beteg, magenyos nagymamat, €s vitt neki egy csokor viragot. Bekopogott, €s €PPen amikor azt akarta mondani, hogy ,,J6 napot!". a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. 69 felsem oe'itdoti, amikor meg_ jelent Piroska. A ftvasz LflrLE crru iW tett, mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad, naqyi? k€rdezte. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para, ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod, te szerencs€tlen, hogy €n a farkas teni, ami a nag.ymamavaltort€nt. vagyok? Csakugyan. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val, €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr, a szerencs€tlen allat menni is al'g birt, nemhogy szaladni, iW a vadAszj6l lePuffantotta, azutAn a ibbbit mar tudjaiok. Ez az igaz t6rt€net. Ha nem hiszitek, nem is va$dok igazi farkasok. Most pedig a feladat. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t, de azokat a szavaKat, amik€t iudsz, mondd angolul. Azokal Pedig, amik angolul vannak irva, mondd mag.va_ rul. lliutan ez is megvan, itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr,ndftlii

nawmama
na$/paPa

aan oo,tuen rt n Ianntinrl

wotrtudlt
a,'iLlqdt']'

axtnoranra lqnndlihrl
L'rnE anl lltrolaill

rtmmllilttr

t46 3r

Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok
- piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE,akikE igen beh€Pzel telE. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.vagylegalAbb

(6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO.l ut6na.

"'t",.,t,ir"t tr ",- lhiiil
E Mtrln,k]a .'.k g i tu ^ [d lik] a .sy .igas. pctr . ''1s szes€..,uz I€Rel ,r.,'"d..tb 6 -*{r'kl" E z'@,rlh.lya.n: t,jik6tl d $6k.bit usEr' pi..k6r.szekal E Bslnt]d kunyh,i.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " ,."a*r."arr. toddik vkiv€r/vmiver ,d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb.ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e, ';;' rer.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd - knqerFn ra viz rerorn.zver)

Ptusstz oYnllo
a) a roY. ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril, szabadrlisas o dr ioaz.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf,crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik . t i q a z - e h o q \ a . . p e c h " a n g o l u la , t c d . i . r /

Iulcsralaiol ina-_\.-J-Jslh.l ncr, nind0iellentate, a,EE, ',,.//corr hl ,'tzztHurslfiEE c, al ,l,ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1. ttl c t rrr, sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl. r.'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak

i: tet

Dcsdemono, 15,6 te
Szereposztas: Lajos, szereposzt6. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. Cu€us, magaba szakadt hazankbnya. Szinpadon akar megfulladni. E vagy te nasy diszn6, Lajoskam. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. Tudod mit? TOrd ki a nval..adat. B Hat €ppen ez az. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe.itt, a darabban. E Annak isen, de neked ninca. Sajnalom, Cucus, labdab6l nem lesz szalonna. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW, nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. E 6rtso mes, ide masas szin€sznd kell. is te messze vagy a masast6l, minden €rt€lemben. Ilost olvasd fel m€g egyszer. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. De most m6r s€mmi kec.) Minden! pont tgy kell kimondani, mint az el6bb. g Vasy te nasy diszn6, Lajoskam. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf, besz€lni. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g,{rtr. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. E n;r eppen ee ur. A nydk f,cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. ll Annah isen. de npred nincs.sajnalom Lu'us ldbd;t ,I nem lesz sTalon' n a . T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz. [ 6rt.o -"g, ide magas szin€szn5 kel. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. lvlost ugrik a majom a vizbeE- PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget, ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai, m€ghozza olyan faramuci m6don, hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt, az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod, mint a peld6ban.

Kieit€s 4412

Id

hairl
ln*l IbdI
thdzl

I16rl
ut6irat; Valamil €lfelejtettem megmondani. r4it is.-.? lvlellesleg,a "szereP" angolul aoLE. a .,szog", trAtL, as tW torabb.

l48,il

t. mcoE, lflllclt R llTctuc-

mnonzlll fiuuunfius
Ne l€gy ciki. . Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum - language Scottish English minimum - culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage - PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165

*a 149

lle lr69qciki...
Ebben a konyvben, a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast, €s ennek szellemeben T6sed is- De azat. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen, bameg. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk, m€g k€pes vagy, €s abba a hitbe ringatod magad, hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6. Es ki tagadhaUa, how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r. ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni, amit magyarok kitveinek el angolul, €s ropppant ciki hibak. Tehat, ha nem akarod, how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek,j6ljegy€zd meg, amit iti olvasol. d..lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil.A/ plso sl6r,gor szinre le. nyeljnk. €s minden szuflat a masodikba flijunk. Pontosan irgy, ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere, csak akkor mondd, amikor talalkozol valakivel. Valahogy igyl nELLa Jo tr. A ./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en, kivel tal'ilkozol. De ne felejts nevet mondani, az ansoloknal ez a szokas. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. FARt"En ^nnaK ettenere, hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir],a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g", hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6", azaz ,,farmer". Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba, €s raformedni az et6tusiL6ra,hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi, mintegy magyar5z6lag: "Levisz"- 5z6val a ta. pedis llirij?l'nakejtjnk. Na. mernadras ansolul Jf,{rs [d?sin?], a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil- onnan lehet megismerni, ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul, hogy azt hiszi, ez a kifejez€s azt jelenti: ,,tlogy van?" Pedig ez valami olyan, mint amikor ma$/arul azt mondod: ,,flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. A vicc az, hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. Xb. ehhez tartsd magad. Ja, a 'tiogy van?" (ami u$/anaz, mint a ,,tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou?

irj{1. lhiu
OtnD A?pEnE! - Ez halad6bbaknak val6, de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. fta mondanah az angolszaszok. igy mondanak azt, hogy ,,J6 €ivagyat!". De mivel n€m mondjak, ez€rt nem mondj6k. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll,ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s. Ugyanis iit senmi baj, addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez. A buksi akkor van, amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. Az€rt, hosy ne maradj teUesen sinet, elmondjuk, EmDAv! Ihll ln|lldijl. Ezt val6€s taruld meg, hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. a',l'Fns or mE DAvrfu.r'ihrpii-T0R

Ez kb artrtrvir tesz.rnint

t 50 .lt!

mod Olloh creoted oll the Cnglish
6ldiingli,ad] [!ldlii-EJfid avaw. a Ana"t or snoPt{EEEBs [. dildn 0vsottildnl El6szdr is, hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii ..Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas. Ea hiszed, ha nem, ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat. amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA,Tl ud!Jrirs rr,.Ytrl&nila vicccs, nrulalsiicos

a ,'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi.niltiill rirf,rDrlft

ro./6n a sziv6s,henrcny ftdl
c srrdD-ol.rrs''hztmi0lisl tJdozkodo

na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei, akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P,L"E- [diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk, 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: .,brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t, se nem lvalesi, hanem angol. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a.gor, sk6t, rval;si (berd), ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn, ami;ek csah esy res,€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / .t t m ; \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 - " q i " q y . r n i , " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f , ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak. ut6na q.mr, \rn .g, nJgyon lonros dolog. ami .sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr.J htiilosil gJaru,; "n" nincs sro. csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke). A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t - h a l l h a ib e n n i i n k e t ,n e m s z 6 l h a t h o z z a n k .n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t.o", amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' ,,.uganet.t. intimszf€ra". Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe.nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe. sz6lnak bele n ; h d n ) h u l ,s s t o r , o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:,arnr nak. mit qondolsz, iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l , o, snoixeenr, po rE, rlnftr' rotmd BRI sn, En,rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac'

':l'l5l

lord Bunbury
Ihdhnbi' l
Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be, hory LoN BTNBRL
WAS NRED A]ID ENONO AL.

I aE srct{ A D 1RDD oF B

Art/mna

uErA Dwa

t,

B

EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E.

ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. Van amelyiket kdnnyebb, Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu, akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt), €s amikbr ett6l ngy €rzed, hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani, akkor tedd azt. (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz.)

o rifDJr{iodl faradt
ffiono aLli.rr'f{inil1 o htzetq6s

o t/re"Jroftrl meleq .{^/r,'/val&b nqlo barmi
t*ELcot"Ehilhnl.

nd\t 6zl€s, foqadtatas

'tavE. t aD naDlkr,h.dl a \an ne\i + arvE, eAvE, cryEftl\iN,q6l, qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj, hogy hany mondatot forditotiel le, 6s hanynel haborogal, how ez meg mi a ren€ lehet. lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. Eszre fogod venni, hogy van. ahol hii a forditas, mashol meg ,,magyaritjuk" a dolgot. Szerintlink igy kell tbrditani. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f;dt vott €s erzelg6s.I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t , 5 2 6 s z e r i n t ,b e t e q e s f ; r a d t v a q v o kt o l e . r u l j a r m t t .a m r n e d ! c s e s m e l p g .L o r d t s u n b u r y . E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. (5z6 szerint: nedves alma volt.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket. ird ide azt a mondatot angolul. amelyik a legjobban tetszett, de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy, hogy most mar pontosan 6ned dket).

szoh,ai tas! Rblidn " " ^,' '.lti .x'dit. E ninonran \ E t u , r l J s , J i r F r r ' ' . r r rr " y n q r a i " J . i . s r , , r

| 52 ,!r1

lrish Cn lish minimum
liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom, Tom mes€lt€. Tom ir, maghozzi a szonak mindket enelm€ben, es ez nem lapos sz6vicc. Tom, k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r, v€rseket ir (+ r ,D ['ijt]). es persze ir (a InE liii$. a66an az 6nelemben is, hogy Dublinban lakik, 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital, €s csak azut'in R€kordok K6nyve. l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk, vissza a tort€nethez, mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . z . dl . t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a - m i r c i u s I 7 . , h . u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . A / i r l e g i r a r s a s a s o e p ; n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n , i r n r m . l l . k . r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. €s a francia Lir derehasan mindent befalt, meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is. "Iimm - mondta , €rdek€s, hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. AzelStt nem gondoltah volna arra, hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal.janah." ,,Val6ban - bolinoti Tom , de iudja, az a helyzet, hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat." Es ezzel. mini mindenki mas a g€pen. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba. Kedves Olvas6, ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod, k€runh, ne edd meg a a sEAt"aocr.orIs.ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k), tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest, melyet csak 5k hasznAlnak- Ezek a szavak mind a c,a,c hdilikl nyelvbSljonnek, amely eredetileg irors?6g nyelve, €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem, ho$/ Torn, akii6l a fenti sztori szarmazik, j6l besz6l gaelnl. 4 ,9zi,,rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c,srcrr. semmi koze a brit angolban hasznilt ,,reped6s" jeleni€sii sz6hoz. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent, how,j6 buli, sz6rakozas, kellemes idStolt€s". tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. szagba, utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/. T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g',ijtb*] E

,. ,rc* [nlingdrd.

Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis, Tudod, voltah lrcBziLgban.es fannsztikusanjolerczrem N.grr

.::: t ll

minimum longuoge ScottirhCnglish
lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot, amit mindenkePpen €rdemes tudni, halha Osszefutsza t€maval. tla ezeket megtanuttad, jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. (Ne hidd, how vicc.) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby, ,ocr l0tl o t6, sst lhnla hegy. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli, a L.tcn NEss. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr,'pedig naluk a l€gmagasabb hegy-

r'Iondd n€hanyszor: tbrl, tl'tl. ki lsl*].
tla vizujalis t'pus vagy, kepzeld el, hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!'

Ahogyig€dnk, ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): ...ami ahhoz kell, ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l, o, I *r, oo, ",n"r" "^".8.

*l

I

viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *,*,16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz.int 6 kellahhoz,hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz)
sl..skti A/ p'ibe' ne'n,s h'nna. hog, rn'GodJ hulorbvs

E c ntur 'r,

Dohl,' n sh.:h\,J,,Jr. h,ins0l

r{

F' ,4'dD [bhndi!].

J'rig rPrt ko>rolr'

| 34 .rr3

minimum Gulturc Cnglish Scottish
- hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait,iutalmul megtudodl) fellebbentjrik,how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl,ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet', het €ppen az a l€nveg how mindeg.vik de sz6tar szerint ,,sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n. Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek, akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is. amit tanyleggv.,nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti, hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt,bb cs6 tartozik). a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek, ami gyitnyorri. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t, mert a zit{,{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a ,,tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted ,lt snr't pedig ligysemsikerliln€,azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti, az Ha ig.y €rzed, ho$i mar tudod 5ket, akkor v€gre megn€zheted apr6betiist,ahol fellebbentiuka rt r-et, hogy mi is van alatta
'me, a src$ll,'tu"t] (a tok): a ^,./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h;rda;ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk, hosv mi nin's az casr:"El,lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x,,/-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba, sziv€seb hegmutatjuk.

.:jr 155

Hou (=Uff) - Hiresindi6nok
angolul /dDr,{#neh mondjak.Csak na$,on kcll vi$,ini. mert Art. how ..indi6n". lindidn] az "indiait" js iql, mondjak rpedisazoknak,or[dot]van a homrokuhkorepanur. Ismer jnk a sztoril, ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket, azt hitte, lndiaba €rkez€tt,€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek- Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki, ezeft az6n, amikor tenyleg azt akarjuk mondani, ho$/ ,,indian , az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk, hogy. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy, sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).Ami elv€greisaz is. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl.q.liill.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/,AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas.ttomlok tueE F.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul., R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak. Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz
Foltos Bika: ,t NaS/ Seb: !r__ -----r I

v6r6s tlere: s__ Szilajrarok

--r

Potty6s L6: ,r
Ul5 lledve: ,r -----------

'

T€ is gyartsaltovabbi indian neveket.Nevezd€l indianulmagadates barkit, akit na' gyonszeretsz, vagyakit csak kev€sb€nagyon

j6les6€n, hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni, hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi,i harcos (+ grorx Pl. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill).

E ^;z-.i,fter

is

szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj

| 55 1.r

hd4
Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban - az indianokon kivnl . de az angol pubohat na$/on- Habzik a auinn€ss..., val6di az dO, sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is. €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide:

(4 liciing0t"1!il I!!t

Inas)

dogl lelpotid (+ lelles Kutya) - eddigakar indianokis
26 oldal indi6n neveivel,

(tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll. Ha m€g lvlinde

A pubneveknek van eg.yfurcsa iipusa. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet, de sz6 sincs r6la. Talald ki, milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah, ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl,. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm, az segit, amnw a megold6s...E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli ,,nyelvtanul6s" pubok nev6t. P;r sz6, amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg], biro o rurcEldrsr&s], szemotdbk + EyE6 ow liihti!|.

I ebben a l€ckebena felsorolt

E B. I

,E lridl,jl] a rere a kis. kesemy.s.kijz.pneh.z. 6,10 arkohol.rtalnn .nsor sbn,ek i.{r

< Lnrodi.

a prUorrcege'enn"gyonglahr.n eg.y !.n, szep.fesiett lej fd
6ak az uiuk eztaceqeft,i!ia'le tehfla nev.

piispbka,apa.aa.V.gj .s.r[g knALya.

.:l.t | 5?

Doq(Februorgl4) SointUolentine's
dii dii le,jrnvddnlijnr f,brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6, lkl egy ki€sit tExi [3r.kl.il, lasd a 126. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n, dsszehoztunk velogata$ajavab6l. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka!
t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA,rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs.

+ knlonleqes krr$iill

a laedle [b.4
a osszeborzor[ffil] a bunda,sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil

roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8.

4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte. IavE, JI{S xrxrxxxxx
5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr. roo. lnnE LovE. SALrfitsoccA

+ (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir]
ensed,hasi I ltl (mes)mutath6l

6t FRII|CDSS T, I utvE voa. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou- I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds
IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl,tc aND sExr JrFAllEsE nnf

yaselt, lriberz [i6ti]
kiird [,?od] r6zsaszin hinkl fen€k. popsilbrtir] maiomtnrcnlil

lvl€Se$/ lds s€gits6g, talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak:
TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR'

o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli,snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. v;sott medvet a(2 osszeborzolt)

a

Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. 2, BWA\A lledve m;q mindig s/clati a nyrloh;l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a, .l n6 -.g, or'anyszor csak latlak? lgen, kedves s2eretlek, JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn;d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s . r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r";lr"r ;vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no'

|50 t-

furcsov6rosok 0merik6bon
hv {vi sttizl
6rosnevek loqnak kovetkezn'. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt.i BErcrrf, lb.lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F.inrh

f,,b!

+ Bof,rrc lbirinal Unalmas
Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban... K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal. Olvasd is fel6ket!

o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam, €ltem /|,onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam
forditsd is le a mondataidat-

nl

EALD flE^D.

tft WAR.

o

"@e.-tzllle*e*'.t
@

llletve szerinted. r'

CI E
@

EI

(ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l . m e g l a l ; l o dr v i l d s z r r 5 ' . Ho$/an mondod azt, hog.y,,b6fbg". ha -dr = 6? ird ide:

';..' | 59

PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge
4 helyesnyelv hng{id?!linil.n0ids] kb. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja.Aztbeszefik, is rt Ar€tr c,{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st,ami el6it€letek melega$/a lehel. Azt iavasoljak, hogy - minden sertest ([szavd dd o kernlend6 - a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb. szexmunkas)hasznaljuk.Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre, srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv, *rrflor'r t.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel). 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt), A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is, amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb ,rsrrr, ldbt,jbildl rokkant) h.etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt, ami (Leh€t,hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim,hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven,ird ide;
rlost ion a s/6tanulas. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e . . l o r d i l ; s u k k a l "e g y i t l l . d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m;$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat!
A ALCOEOLrc

eszi6tikailas arintett

,l.ll6-H0likl

z ,

ill helil
ldool

.
fiziol6giailag

tf'tl
4 saonE Il',6k1

.
/ l!{. !.

|furnhodl

| 60 .ir

lhc herstorq of hirtorg
hfBrori hisztodl !e ldd
A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s, Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna, hog.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija. Lehet, hoqJieddig az vott, de ennek v€se, most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi, vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal, hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k, hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik ,fi,yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. teck€t), il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll, ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent, bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is, hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is, de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el)- 5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. Mert nem el€g, hogy: snnswr lsttlpza;n) a attamfarti ez a mag.l,arbanis el€g diszkriminativ; c',,rin /y + etntlx - ez is; rrM.rrr{n.nkijnd] d emberiseg, d€ m€g abban a sz6ban, hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl,tmnnl) is benne van az atkos n ^.tag. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x.a'lia a sz6t, hosJ a/ottty Utn,iit]... azt Ja, €s amia legszebb: ,nD{s'rrrrrlmms|t ,jt]. Termeszetes€n, ahol problema van, ott hamarosan megold6sok is lesznek. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^. Ami \iszont 0gy amngy ,,sz€ket" jelent, es pe6ze vannak olyan elnOkn6k, akik annak sem 6rnlnek igazrin, hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^.t (+ N€zznnk most ewpar PC- illetve vicces megoldasi javaslatot. A bizton$g kedve€rt ird

oda melleink. mi a M -rC
irA zDinef,rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll

'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti,mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil
6' ltl. !.

\Et'lar'lin

ill + nit, n6i)

(eror o h6, Frauf,ra alrh. figura)

Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van, a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben, amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van, €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE, eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6. tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire, hogj/ "mindenki, barki, senki", akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma, dik szemelyii n€vmast is; AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni. ha mespr6balja.

':r l5l

iedom
IOidom]
olvasd el ezt a lis6t, As ha van a szavak kbzott 6t, amit szeretn€l megtanulni, akkor + ,Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv

l/trrrrliiftdil 4 varosi
BAct{vA&Dlb.tiidl a harso udvar

o ,rrEf,rrlin-HEitl brohbl
rA&E^'hadftl a szi:tt6

,rco,'f linh|'|la kereset

r^oPERvltftfiir'.l a wgyon

flallottadm6r valakir€azt mondani,hoS/ yrlPv ill. rapprf, hpil?sz6p. fiatal, es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m.'d?ci't]), Az angolbanez egJ riividites; ifjn Y vo|,Jcli.rq!. a u4sa, \aa\t u"warDt, tt osllElitbin, ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !.s6r" id"!!gq9!4!9]-.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett, erre utal a lecke cime is - YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r,ta,o,"[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma... a .zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie- ^ c,l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.?raE c. leck6t),zttld vuppie. l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas, az6rt lassunktovabbip6ld6kat'

Lessuk€sak,kik 6k: Nr,!Br: ltor m Er sAcKY ^D. tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok, akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen, ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort. €r5miivet,meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or.ras. va$/is "dupla kereset, S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft. vagis "olyan szemely, aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP
ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+, a nEr't? I"li volt az az bt sz6, ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor, amit ideirtal.

| 5!

.3t

Cur6po+ Curopc
lii'6pl
lvlionnan oda megynnk. Az angolok is. lli lesz ott... Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. Ragaszkodnakhozza. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz,cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most, hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. mint ami, lyenekrSl hallani leh€t. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most. lvfaga EUROPA, azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. Azt ritviditi, hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag. Ezr hivdk korabban EEcnet.Iiel, vagyis. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt, .lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g. l1€g sokkal kor6bban ,,KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. de ez i'i teljesen el van avulva. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac", a magl,ar sz6 valamennyi €rrelmeben, rrst rrffrrti, "ri&ll a hatpia., BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac, E,ME MAfl.Erltiti a hazai piac. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p, r€si ma, mi'li4 gyar szo, hogy "markecol". A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent, att6l kezdve, hogy,,gyakori, szokisos,6!. lagos" odaig, hog.y "kozos". N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6, coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety, cot''r'a\ sEnselonin !2.ru2] o j6zan esz, Enrnst CoENotrtEALm ll,it. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g, flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). No de vissza Eur6#hoz... Ecu[llji] o ek!i, vasyis: EwoEAti ctr.REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura, utro e$/s€S). Ett6t f€ltik a ftr./rlot lpiundl, vawis a fontot. Fontos tudni, ho$/ a ,.font" b6rmilyen angolosan hanszik is, angolul nem ,.font", hanem pou\D. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk, hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni - a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds.) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l, mar cak az€rt is, mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk, addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak. fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k, roviditend6, hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl,rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta, nALEsld.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. (Magyarul: ttFDti - kimondva el€g gusztustalan.) uk n€ked az cttct6it cllci(,al te meo v

hozzatanulnival6kat:

aeaia'zz, 6A'ada a4. +

y!d, E Re.dhaqjd-,rL d6, .a x@. o@ [96, $n].

*" l6t

i

tur't fNEa-o ADtc,llla, &srotl ,ttr o Pftp[l ftl.. &rnl'l

l5c 4 l(omonvil l{tt, Jrtrll

f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r, lalltbt csinta, kulya,losro3, p,nllclln 160. o.s0 sndhen:.lloholl.tt, lcs6r6), lli), *0vb0i(rold leliattmrgblilod, corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161.0. A!.bi
o.l(ltcst - negoldis 108.

,s
o ''o c
t4
E

K
,uB

,T

7c
L

K

o
N

o
L

o
Ii

R

T

T
"N

n
o c

2rD

o
M

,.a
R

c

u
R

IY M
'sM

3rs T

o

N

z- ki.lt6sor
22 10. 12. tr' viEdnt!.: [f. lztif 5.p.k9.lom hoil 6sun l6li'15. 11,lt 19. 20 n'/,fi rd2t E$ 2t ii lzi 26.ftn li lidi 2E. 29.li .n ,1..9 li 31.h. ,4 ttn 35 n ll 3!to ii 6. 5. 'resc!: 3rU a bk 3.b-Mtih d t6ni Pitoil .l 8.l i 6lo hlt 14dd'i 16. 6jij 17firDlS ii 19. Il. ii2g.lu30 Pi.'i tetifil 2t trr 24.rn27.ii.rE

| 64 .jj-'

| 0.xuctuosszcHnsoruro
Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(, p;r s/o Nem tudom, neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat... Elklbitja a lovat verseny el5ti, hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus, nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking ... + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn, siirii, vastag, €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord - one sentence

t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa

.:,'! t 6t

llifela!
Amikor az €mber egy nyelvet tanul, gyakan 6rti is meg nem is, amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. EnnCl e$Ezeriibb nincs is, mondod, ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul. A ao uS/e "meq," az o|'r-meg ,,K/Klele/ktnt". TehaL co olro Xl-.gE. No, igen. Lasssunk eS/ peldai. n iut Jo tt rs aona.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj, kerdezed Te. Sehol. JoEr oFEt! c.Es our A, Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka. 06? persze. Ha egyszer kell n€ki, u$/e. l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk, Kedv€s Ofvas6. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti, ho$/ "kime$/", han€m hogy ,,elmegy hazulr6t, sz6rakozik" stb. Ennek alapjan tiPpeld meg, mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. ttLrRr oFEd EArs our. \EArlitl - eszi

Lurzi srays ourErEBl trlcm. (snvlsdai] d
marad. f,vflrllmil o minden)

rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. cme,'r-r bzinmrlo

a E A rend kedv..*: a @@bor a oo .endhaqMa nult idejer aa *-. 6jt, ildn]. E Rendhasy6nnr idi', sr ,-. --"[it,

-relg6,|n;rt, gonl.

E is.kh-

uM. 'le

'Blijt,ht,liihn

166 dr

Crriil jut csziinkltc
[szrinkbe jutott valami. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. Arr6l meg meqint valami. Arr6l meg.-. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna, Worsan nrcgoszljuk veled azokat, amik eddig €sziinkbe jutottah. Sz6val az ngt/ volt, hogy €ppen TVt n€zttink. ([{i is csak emberek vagyunk, cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. Ekkor csendben kell maradni. mAg a l€W sem hilmmbghei. Ez€rt van, hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak.) Sz6val, valami €n€kes volt a taveben, aki roppant b€nin tatogott, azaz pl€jbekkrSl €nekelt. Ds akkorjbttnnk ra, hogy te talan n€m is tudod, honnan jbn a plajbekk. Pedis na$/on tanubasos, az angolban pr,rv hlrjl + jatszih, ncr[b*] + vissza. ria ma csak ennyit tanutta! votna. m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba- De ekkorj6tt a t6ks6. Nem akarunk ngy t€nni, mintha neh tud' nank, hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban, imigt/en: raLK suow. es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk). lvlert talen azt sem tudod. hogy ez meg onnan jitn, ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . B o c s . e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . r d D e J , / r m i r n p m b i z L o s , o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli. hoqJ Ludlad, h;sy .,megmutat". Inn€n van azut6n, hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat .i€lent. mint ,,bemutai6, ki6llit6s" meg ilyesmi, 6s innen jOn a Tv-Programok neve is- ekkor ara gondollunk, ho$/ mi van, ha elkezdesz kombinatni, 6s azt akarod mondani, hogy ,.visszabeszel".Tenyl€9, hogJ mondan;d?

ru*druil4 a

r L'rhsh!: !.) l?0.

lnnen mar nem volt m€g6llas- RettegiUnk, hogy te meg most biztosan azt fogod hinni. hogy a ,,Peter ramubtott a TV.re." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti. hogy "megmutat". A ,,r6mutat. valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll. Ezt onnan rogod mesjewezni. hog.ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. ro rEE woxD 'svow1 L..lt)d,r,de6l a mutass a ,,show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1... 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. A snor sz6t azeft szereulik, mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt .ielenti, mint a -bolt". Na de hogy jbn .z id.? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk, amikor a Tv't nezzilk. De most igy keriil ide. ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt, hogy ,,bar6ii besz€lgetas soran, bulin stb. munkir6l beszel"ll?
TALI{ SEOP. PLAY SEO?. '41]IT SEOP

s€m.iut mAr semmiaz eszUnl$e. e, fuss el vele. XUa'nben

a;r' iao *or. tuwo E R".dhaslo

eow/nowDlsi

sdd, !dnhdd].

E r / " b . u q t k F l l r l k ; D / e l n i ' n i n l r ' r . r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b - n \ ' 1 d . t l J P h r d nn akik a fasora .latt vaqiq.troL besz€lnek, hoq! kell szavakat tanitrhi, ami persz€ a kuty;l *m €rdekel.

.rt t 6?

GrcrPor szo
Azt mar biztosansokan tudjak, hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk, hoS' fl,' es INAMExIcr.Iit' [fi,t]. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak, hoS/ ,v rf,trA,tlft btitijn], amelyet!iS/ hivnak,ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet, ;{intrlis f6tezik.gy Dbb6l rr^rn 4 rotd, slz'ctErre ta6asag, eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].

nlomasod #Lmadna. ho$, ez egy - mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag, akik azt hirdetik, hogy "le$/€n hkasunk a Ftld", va$/ e$i j6t€konysagi eS/let, amelyik azt szeretnc, ha a foldon mindenhinek lenne laki6a, el;rul' juk. hogJ,a tt-, rszonah van e$/ masikjelen' Lese is. amit itt €s most abb6l lalilhatsz K. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP

F,hrl.

Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik,hory a Fbld

, vaw|s
nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas.;Lg sz€bben ma$/arra?

ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se),ma$/a' V€gtAreisr ,,la-kes", a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul;ival6 szav;d ebben a leck€b€n,azt ird ide, €s ut6na mondd K harom' magyarul. szor angolul€s ket-szer

t68 *r1

llem tudom,neked ez mit ielent
[Sy tiinik, hogy a szavaknak van elsd €s misodik, s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb. nem is besz61ve. Valahonnan tudni v€link, hosy a ,,k€P" sz6 els5 jel€ntese az, ami a falon van, es csak a m6sodik az. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t, azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel, hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban, €s ird be Persze. ahogy azt illik, az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s

reznapirlitlrol
ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl

vmi m6g6tt,

Pl- BEEITD r41E

t ^n urcrrltithtnl

a a Tarta-

kait,

4atui kdalt

cser€j,valt
hideg

lom€g blr6zik,oltoztet
€lejt villa (ev5eszktz, nem a h6z)

ronr l6rll
6r,r,rslolilzl

nveg

Masodik jelent€sekl csepp. futballkOzijnseg, h6ts6 fedalY vaqvis fen€k, megfazas, p o h ; r . { s e b e t )h o t o z , kupak (tolle). ntehgazas, visszajar6 (aPr6P€nz)

6, t?5.0.
Ha kesz vag.y,olvasd el a list6t haromszor, utana takard le a baloldali k€t oszlopot. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra.

.:.* t og

Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot...
peldaul arra angolban, hogy "hanyadik". Azazhogy szavakat m€g csak-csak, cs;k egy sz6t nem. .IIow srn cEl- [ku *ind*i {a Milyen furcsa!) - mondana egy angot, aki ppft,e \9n tud ma$,arul. Ezen mondja ansotul. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak. de prrol majd kesobb. Olyan is van, ho$, mawarut het sz6 van ara, amire angolul €sak eS/. llyen p€tdaul (d -,o{ ,rsr,rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol, aki npm lud magyarulr az a sz6, hosy ot| Iilll, ani ma$/arul !a$/ azr jefenti, hogy "r€gi", vagy azi, hogy ,,6re9". igy azut6n eS, Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl, yapjJ or,D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6", merthos/ az ansoloknak ara meg, hogy ,,ember", e$/altaEn nincs szavuk). Es/ ,"€}i kbny\" ezzel szemben usl,ancsak o@t,angotut, azaz oa Boon l6llt&1. Cnow snAncEr - mondanA a mi bdrirunk.) Persze van am visszav6gtt.-noE isttncE" - ^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm, hos/ ,,ember,,,es/szeriien nincs neki szava) _, irt van az a sz6. hosy flnilkr), ami valami otyasmitjelenr, mintho$/ "sz6rakoz6s.j6 buti,,stb. -Ir kts futi- - mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk, kj nem tud ma$/arut, amikor megkerdezznk t6le, milyen volt a tegnapi kirandulas. llostan olyan szavakat mutatunk be neked, amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul. Az egyikjelent6si megadruk, a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet, eml€k, ercjs (€tel, pl. paprika), ismer, hanem, hely (elegend6 hely valami re), lakik, !igi, szop, sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR.I IIACYAR.2

it4,i
padl6

mowt lnd
aurlhntl uve llitl

norlltl
haj

sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni, €s eml€kezni az angol s26'a- tla mar ngl,is emlAksTel, mondd is ki hansosan.

I

sendhas]6mnlr id6: irca ffiL

MwlttNl,n

| 70 .i.t

Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson
A cimbeli sz6 Orszagh L;szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti. hosv nem is egy sz6? US/e, viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] ,,etkabitja a tovat verseny el6tt, hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi, i6rion uta' naE. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t, mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s, van benne egj/ kis csalas Az a orEER ;norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti, hogJi,,€gymasik". Csakhogy a ket szo. amib6l lett, pont az. hogy ,.ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik". De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k, s6t mondj6k: [d-flAdd4. N6ha azt isjel€nti magyarul, hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt, nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF!

Dsohn ldtitnl

a \rizbeful. ez mat igazi,merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani. loetemeire
4 i o b b a n s z e r e l . i o b b r n l P l s z i k n P k i .T e n v l e gi g ) . e g i /s / o b d n rc;ton bennp va;az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber, hosy mit min€|, akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB.Ifrtr''FoR a hotdog 0 h.nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1. Jobban

P/r,rDihd-mRl

,'rf , t'i.il nc,um lm-xIiDl

6s + ez bizonyazr isjelenti, hosy "felesegnlvesz" azi is, hogv meqy ..telesaqtil
4 magaban foglal. lly€n egYszeruen

(Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -.t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion, ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv.Ililit lil ...'ird onmfl ijl

P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e , r[ r rD crrf,o. [di'IriF ...dtdP loid]
Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr.tAE* wAc roo coLD ANDsrllr ,t-hideg volt, €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr ,----Ja ldijl6njr{r?li k6li.nds,,li ..1

bdt fiodr fiorce ldidiftjni ... dh mFd

Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot
lu stnoh* to ManLaoros lil .. szn'Dlnz nidh0d?l ft. Jobbans/eretem a s/ardini;l a Plarlboron6l l ., t?0.. \ l

Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban. Ottl az all: /@-

D tuEM

la M63M)

nd

dw'a

Es

tl

t7r

Outonout6k
Az angolbannincs olyan sz6, ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. (Mi€rt, a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof,rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a ,/rryrr li'ijrdr] iillit6lagr. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra. dki flEl lrG{3rl. [kid,esetles z*r lt.hri]vezet 'o "orrA U,ylt. teh;r mororosokra c,'*t i$/ va;'€, vagy sem, mindegy. szamunkra a l€nyeg az, hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet), magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT,w rcusr. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6, i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t. Azt viszoni €rdemesmegkeresni, ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak.A Khagyott helyekrelrd oda, milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna. bsavat - afta, aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. Vagyisa fantaziaaul: autonauta, ut6r. kereki. iarmiivesz

asno a.ntufi,itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri

Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt
elenti "nelhiil" forditsd le

t cqn wntour wneetsU
A VDITICIE UMOUT A DB]VEA

+ aata 6z.zZe6 aZl4,Al

A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL

PluszminuszC

erces Lirt6
2t

5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e ,a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l ,s e 5) 5)

,nulr I RendhasJo :do.mrr MoE Mwldfift, er'n iere E Az.ra robbes

dt6!, irl. dt

I t2

.jF

Interesting d 6rdekes
Iinntiti'{]
...teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek, ahow a na,tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a ,f,v461 [d j] (4 szarii),hanemannalsokkal inkabb... Az angolbansziil€tett eg.y arra, ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d). l6tl a Osszeraktak k€t sz6t, lett bel6leBflldctlbl|nrt]. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz,mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz.mint a ma$/arban).Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez, mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank. (4 A snocltrnt4,] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa, ami hasonl6an(bar mi is inkabb a ,,szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl. ara, amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel, crEstn"tarron Ig.s^-fi .dil- azart [g!el 4 tahlgat, saccol, ill- talalgatas, saccolasj aez,r{7Dh.li'r,jtl + felbe€sll; Esz,',{tot[|3.h-llfj!dn] . becsl€s. tokftlt, iii hft!. lrt'rs] llait

urE

aEnulFAsL EoEL

EARLV LWCH B8ritfcn ,roEL

,to10&

h6-[LmGEU lndhr,
b,ndkfo!,! 'osl
!sdiriiil, q!lzti-MEhdnl Jq!s4

owss. Eslrru E, arEssnna no,

c]rcx6i
ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L.Ncrt. BnE ttF{sr, aflIrt'tct .

@ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban. ha l€tezne mi lenne az. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t

n azl eszedbejutni,ha a varosbaniawAn tapasztalod, osv O Mi fog legkozelebb
Gl ttogy mondod azt, hogy "sac@lva beciil"? it

.:x | 7t

logikus, nem?
+ Valami€rt az emberek szeretik, ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus), ez€rt a nyelvv€f l+ t,tnoa,tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium, ho$/ mi tocrcAL es mi nem. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr, ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir", mig ez angotut sro"n p.1ER [bn!n jtid (a barna paptr). t4ost metyik LA oa eE r.ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket, majd n€zd meg. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai, es taHld K, mitjelentenek bsszet€ve. Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get.

(ral + papir)
hkesf eliift askor szohtiih venni

(riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad,vag/is csapat)
(otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro

(tu| + S/firii)

nak van ilven.akinek behuztak

r74 d:

Cztsenkisem fogio elhinni
Ugyebar T€ is belatod, hogy vannak dolgok, amiknek nagyon rurqsa neve van, de mar annyira hozz6szoktunk, hogy €szre sem vessznk. Itt van p6ldanak a "szemfog". lvli6n €ppen ,,szem"? Mieft nem p6ld6ul ,,hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni, senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye, hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa, igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri.rl o loq LrDotn lbs7. ,Ertt [ttrl,. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog]

" "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr.
Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre, vagyis azokra, amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el, illetve azokra, amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi. I,lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL

foFoEfrin.tl
hajtiikanyar

hndl lh.0in
hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is)

Ih'liiikl
hidegv€rui

It6tibhdidl lbl.ldirtl

aLooD4 \ter, -ED4 -u

AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS

(a tosoryos). .ki r.r"'i*zen. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok, a sz.mfog azait "szemfog". meft. €s pers2€ e2 ignz a, ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos. 'endben van. bevarljuk. hosy a ror.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r, wEL Mco. rtuftrlhro9l

foFoAT, ftt-oAtr,'l

':,'a I t5

I minute-luords
o [tmnrinit] egy perc, leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu.jar, ADAM'| ^pp,f,lrlii'I. .?idl). megint valami, amit mi, magyarok mar req6tatudunh. tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. a vat is 16thatlya. Az is kesz aranyossaghogy ,,Tom- az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" - rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja). lemtom, ho$/ €rtik mes. Persze azl, hog.)/ at'rLE a alma, abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a ,ho j€vel (rrolbigl nagy),amit csak meg lehet a enni, 6s sokak szerintazt se. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak, hos APFLE. New Yorkot meg ngl/, hog} TrrEEra APE big ldd tdl], vas/is: a nagyalma. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket, mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen, tudom. A l€nyeg,hory harom sz6t is m€gtanulhattal,nem?l)
Lulta 66.o. lll t!. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!.n. ninden ftrl 167.0. yissra!6!*f o rrtffl cr, P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll, sNoP 4 r0r, + noslizis,crrur d tulballktuinliq,t t$ 169. c,rp l0ll.tupat,,t rdEo vk rai{d, apt6lant, o. q selet k5t6!, ,rrp 4 cretp, t rr o rileliga&is,6arJso lohir 4 1?0. orr d dgl, frof 4 isn€r,faoof4 efi.l.t, tt t4 isrom,rffott o cmlat,rrvE lakik,r0r o criis, o. t ?, 4 st6r, ,r0, o h!ly, Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-'',,,rr, nEauoE lar-tnlndsn|!nd.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr, mill a angollan), ,rrr{E lar -rr.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele, *ieitas ldd{ndll, 171... ,lallztpE 4 td'teb, Lrrx drtr 4 vetter lia i6, 6trcsdiinl, ffrrr$rtr d t[roll6s,g, tofr. s,flxrsr o ionvdgy.(P.rsu ilt aly kls csalfuvan.L,ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{. lgy at a mondal, r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: ,,0tlhonbete! hogyl?rr,ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil,ishan ,rrtr4w o nor at-t erl mordilr:,,honvigtamran".) xEo liiltevalii, iut n6t.d, hogy Dagyarulisy J6lsordoltad, 0l€i6, nindtr dl lg.r, ata! iqyi0, ahosyur. Bocr.

tf,b-i

cutka a .xE [6r]. 0 Esyebk.nr,
E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt .ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l .- \/cfprr i 5/an,i,oqcp

I t6 .rn

O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses
a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on. Bizony bizony, nrSr mcg'nt hnly€skediink. A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". tia ismer6s a ,,hendihep" sz6, az azerl !an, mcrl igy n€v€zik azokai a (p1. 16-) versenyekei, ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak. e, Sz6val fogtuk magunkai as ,,tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos, crl"[hp] o sapka. + az -EDvegzt;des meg itt olyasmi lehetne, hogy " as . Bel6thatod, hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf,rltird]aztjelenti, ,,K6nya".rdo,tE c^sDll6n liril a Lelefon. k6rtya- De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl,mar nem ,,k6rtyahaz", hanem ,kiriyavar". pedig a EousE t$/ amngy ,,h62". ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be. nbi'r]. ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset, hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl.it'gn -? 4 visz, cipel, viset, EMER4 tag. Vajon kik lehetnek ezek a ,kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig.y, mint a ,,hasznos sapkast"r. crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes, tagsagival rendelkez5 tag. Akkor most leladat kov€tkezik. Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot. de arr6l mi nem tehetnnk). lteresd ki az angol szavak,,tagonkenti" forditasat. majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i.

otletrohrmE

/

| ll. !.

n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l , a s a z l k € r d e z n € d ,m i a f e n e e r t e l m e v a n ,,tagonk€nt" forditgatni, ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e,akkor elmondanank; csak annyit drulunk el, hogy ,,Otleiroham", akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad, visszaforditod: btlet = te.n, roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei..- pedis n€m szabad, mei. 6Mrr o aW. smwt a \ihat). Vagy azt hiszed. hogy a Lo,rc azt ietenri, "jeser". Pedig a lo,,td az e$/ sokkal fontosabb sz6, hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben, mint amennyi j€g€r. A Johnokr6l nem is

rinek k€t szirr v.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r), Den ansolul. amibdl kert.j van, van vr$/ l€szik. csnk. esy nenr el.seszetlj€geralsoDak),azt rbglbn tiibbes sz,iLnrba E Ez olyan, hogy t6bb enber leiil, barki barnilyen otletel telvethel, as rbbai bizn.k, hogy n \age€ csnk

.rt I t7

lUlio t0rr6?!
lsmeredazi a sz6t, hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. tla nem ismered,akkor: forditottja. Bebizonyitjukneked, how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t,mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz, ho$/ az ansol "hosszn
csa|K mit riszonr D6Eacr,E ,.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon, hosy. Dlgrldrld] a por, st/cf,lrnk]a sziv, szopikE. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni. Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell, amit az€rt adunk, hogJi megtahld, hol, melyik magJiar Klejezest
foa.EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API

rcE E a taE.swtFtl'En: az anyu )6
Mr I/.tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem

A s76lisla. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr,"pzf,rEIkoD-PUn telies. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf,{riEA.f, asill lkotidts o tnro

a sn,Yu Isdinl nszik lfan.cla Lib

,ncrrll{ill o rnq lenne, ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett. d voa aREot,r oF rcan Nr D. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll,.d] szerint leginkabb "tusk6t€j, tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr, + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott. 4 ,rD n ,scorDl?./rr..ld.dhr gddftnk] fril.n3rl ogyis mondhatjuk, tttE rs,{ Anyu szabadnsz6. ( t,tou wo .s rnEELldcE.hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti, "gi/orsnszas". swh,Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE. lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6, hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE. csak elmentotthonr6l:)zr I,t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen

I

Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|.|lsz a , nt@

- t t|@

.. leckek egilk€b€n

arr E Reddr"sro 'do ,-r

'. 'a ,*

[sair,mlr, srrn]

| 78 .3*

ziitd ii
El€gviccesek.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. magyarra forditani,vagyiskitalalni,ho$/ mire vonatkozhatnak. rnega magJiart

a kicsi6rek
a leqfelsS emberek ime, az ansol kifejezes€k: . caEEn on Af,EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az, akiting4zger? Na, inn€njegy€zd meg, hogy rcE + kor' , rucncn nrelpr ilnl ht6ll - A px cncaL roxE olyan refa, aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. Vicc, amit nem elmes6lni kell, hanem v€grehajiani. l'londhatni; ,,hecc". PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek, hogy minden kideflilt, men€kiiljitn, amig nem k€s6... De m€s ennal is fontosabb, hogy ami gyakorlati, azt gyakorolni kell (gyakorol a B-.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz,cEllrhi!{). Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm, hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot, pwcncE a gyakones, zr,{czriE 4 gyakorol, PMcrrcE '7 glakorl:;,s- Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni, akkor vedd 6szre, hogy az angolban pont a masikban van az ..s" betit. o . nn suu, nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak. Ejf€lt6l kb. haromig. + elegans kitrny€k, ahot gazdag emb€rek laknak . t e<no no*esslgtt d-DREszl . rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I, vagy a hrsadalmi €lel' ben. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni, akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre, hogy "toP menedzse(- ToP 'Et'|,mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man, es mit is hivunk m,"IE.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni, akkor konnyen, $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. tla k€t h€te, akkor csak parosits

L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl
2. PR c'rrsE louR End.rsn. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d.!6ll 4, A, EoaE ts 60 EuturDs. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5, wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c.

/

188, !.

.:lj: t lo

Bodqbuildingq' test6Pft6s
lhdilildingl
Ez az angol teljesen logikatlan..- Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit, akkor il ahelyett, hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg.lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak, ho$/ S1, o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i.*rgin3I'i, u"st is hogy hrlzza a tabat... Isaz, ennekat van vive az €rt€lme- De ha konkr€tan aft6l van sz'5, hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit, akkor sem mindig tudiak rendesen mondani, aho$/ mi. Talald ki, hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik, €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s,E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi.nl dobol, dob

rrra g lh.nclloqat.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal

.,ou ._

NAtLb,,il touB-foun _s-

Amikor trirelmetlen va$/, akkor Amikor meglep6dsz, vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz, ideges vagy, akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor

rou .foa s--

folR ,loaR

Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-.t44a) -o ",pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l, akkor
l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba, ill. ha halad6sabb vagi/, pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm

Nagyi, mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!?
Meqnvalhatom a kbrmbdet?

ARAND A. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR ,/_5J

lrAiamG?

CtnIz

I voon u-?

Pli€rt dobolsz az gqqdd4l?

van? H6ny sZc!!!1&!OBqd
is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az

E mrfutla,,b. E {fitla,,ibak! n,nrt El Rendhasyo iddr ',r- 'e amrfbiil, bit,bitun]. htng]. Rendhasy6 idor,rM- "*. "m [h|ng, tr,tlr El

| 80 ,jr't

figurotivcly spcoking...+ ll6pletesansz6luo
s.ririq] lfisi'r'flili
Egy k'sjat€k kovetkezik. De nagyon komoly am. Ha j6ljatszod, n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb. is m€s €lvezni is fogod. (Na$/on.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st. l4egadjuk a jelentes'iket. De vigyazz, €tt6l meg nem biztos, hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. lvlagyarulp€ld6u l a z , h o g y , , l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i , , k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd,e a , , b A k a "n e m " jelenti azt, hogy,,tudomasul vesz". Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. A te feladatod az l€sz, hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd, mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu, tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe. szerelembe esik. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr, t6rik lehellet) + szebben mondva (M,.YD szel)

Gt BaEaK wttD

@ fllfrow n mE towL

szriindd

( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka,zS)
b) Ienyel

Ehruljuk a helyes megoldasokat. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6, zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait. Adunk vele e$/ monda_ al a) .ALL, ELL, FALLE 16l,Ll, ftli'nl 4 ellleesik, esil,. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l. asc) DRAWDREL D om[/i6, d t, dtit']a l. hliz 2. rajzol. Losikus, nem? Akirajzol, @d A az vonalat hL'iz.|. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. 2. EDDI| DREW rof,sD. o Edi! mjzolt eS/ lovat. E a) wAr. ssorE, BnorE lrt4l, tt6l, bidldnld tor, torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat. o c) mRow, mftEv fllRo*nlt t6,.ztt, szt6t'la doh. IttRow nE EaLL ro,tE 4 Dobd ide l,lost nagyon gyorsan, an€lknl, hosy fent n€gn€zn€d, parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel. Utena ellen6tizd. es mindis mindent mondj is ki!

| - llttz 2. raizol

':r:3l8t

I Orrymorons orimoronok
[olcr-Mtiron]
Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen; olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit. Eqyszer bb, ha magyar p€ldakkal kezdjnk - milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok. €l6ha loit, keser€des"? Eltalaliad: oximoronok. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat, €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be- Direkt olyan oxikat vabsztottunk, amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag.yarra forditani.) ehhez kulcsot sem adunk-

o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok

r'/^R aarrEsfuai,n't.
Bt rlE R-s t+E lhir Er 6,t',il a

haborn,hiborUs o
Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : ,rr l l a l/ beteq 2l rossz, h;ros

a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik, v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8, !.
Mint 6ihatod, ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott, hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is, ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag.yis att6! lesz oximoron az oximoron, hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill. masik hgier6l. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda, hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az. ha valaki ezt oximoronnak tarlia:

BasNDss E'trcslbir,ie.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel
tani? (Dzt 'lgy dOniheted el, ha hangosan felolvasod az angolszavakat.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !<

0

Rendha$/o murl id.i. 6"oa

atra

,Fdq

l9l

18

g, Szomor6,sUrU, Yosto 6les r6sszrdles
s.ro[srcdl nn<Iszill
s'taBPlsi?l

wDEltiirl
c . s z C l c s ,s z e l c s k b r t i

Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek. Ami egy oszlopban van, az szivesen mukitdik uqyan,rzzal a j . h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J . . i r . l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D, a ntrca, a sttarpilletve a MDE

fEsu[iir]+ szemek a io.i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r.ro.rcr{s?fi | + Sondolat /rf,/sElryi?l. hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat

roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io./Phzutl a reves ,r2iE r[$d!.i] + erd6 flAnlh.tl a haj

sc'r6r{!*ial + kapernyci, veti' + txrtnonctl;ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid,.l tudes

A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki:

r',rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6, kavics + ,rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv
o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb
TEICIT WALLSIb,, NIDE SE , WIDE ROAD STb., s"^RP TNE. S'TARP STAE SIb.

Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t, amit a legjobban meg szeretn€l ianulni, €s ird

0

en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni, kivave ha ok(k \ntr |.. hogy .snk .gy iryenko, h6zheU.k azr.hosyEE[ij]a ron. "sz€mdr-b€s26rjen.k.
szam, s6t, nin6 is nekilbbbesel

*:: | 8t

lUlint okit hosonliittek
A l€nti cim arra szeretne utalni, hogli hasonlatok kOvetkeznek. Neked kell 6sszeraknod 6ket. El6szitr n€m adunk meg semmit. Akik mar szinie tudnak angolul, azok pr6b'aljak meg igy osszehozni, hogy az angolok mii hasonlitanak mihez.

AEC

log Ug.yanez kijveikezni,most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah, mert mindent megadunk magj/arulis. elituar6bannekik annyit, hogy az a szerkezet,hoq/ ff..,{sF?...rd, a annyittesz. hogy ..ofyan.-mint..." Tehat:,s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz, mint a csont.llos, akkor mjta, parosits:
,{i corD rr llldldla hidea)

as DRUnx \llnnll . reszes) ^s
a as Ds' ,s (JdEil sz;raz)

o , som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah. r uof,, (Jbnl lord)
hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou)

,srrsr,silrl a hbnnyri) a ,s or, {s (ldldl oreq) ,|ss,rf rrs(hdilontl+csendes. ne-ullr

rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr, + hes/,

Az angol P;rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben). most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned. Az angolt mindig olvasd is fel. n€ma, mint a halottah

honnyu, mint rz ABC breq.mintr heqrek
as EASYts
45 OLD AS AS SILEIfT AS

AAC
fl'E 'TILLS I'IE DEAD

h i d e q .m i n t a i e q r a s z e q ,m i n t € q y l o r d sziraz, mint a csont

cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr,rr Isinilil) aszerint. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e, vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot.

ANCOL= IIACYAs

ANGOLULPIA5,I,]INTI'IACYARUL

| 84 .3r

OBBllokodobro
sok van bel6le:UsA, ABBEEvrano lritv. l.b.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas".Nagyon rBl, CIA 0. kov. lec.), LSD,IRAE E.bl-Szftdl.
Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l, ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit, es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott, hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t. uEbntl

I|rszin h,.sritdll

2.4qqlbftkzl

6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra.,sinl h6dhezlina Ibdlis

2. alblanos forgalmi

3- GE E T'UBLISEIEC@,

c) c,{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|,BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou|

tk6l
a. 60 arylniilrtit iitll
5. nR J. oz qb rtR L st"rr),Iszi'l
6. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl

5. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag
4. Egyetem 5. hivj felamilven hamar lehetseqes 6. tlr L- Smith q!!I1?4 l v l r J .O z n a k

7. EE Ii tfil
a. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil

a) fiEirrra4cf,

[3r] [rusrtin

Szemely (rov. maa. Nyugodj€k bCk€

t1,) vALtE ADDEDrAx F.\l rlidt'll lvalrE + eftek, ^DD4 hozza-

g.'ytt I'i44 to.wlripl
-y' lll, t J
CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl

k6DviselS 10. vallalai, c€g

n€m l6tez6 re,v.-ek,kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert. nejbd megl

VIUtrtv. c/o BBc

ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase

ii\idiresek k6zl.
ordq

A 'n'qJ-'brn A, dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l;nrol t"snr'|"'h ' - ' h - < T n d t u n lh o b ' \ \ r ; n o r . r i o q n r . ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte,-e{yr'oiultr

.rt | 85

l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni, hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben, kcmti'rtanct ben. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k, aki meg,elent az €let€ben. Csak arm cmlakszrinh, hogy hullanak kOriilOitrik az emberek. Akkor most lassuk, mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. ll€zzlik szavankent. Olvasd hangosan a szoveget. . CaYnfiALlsz|;iniill kozponti. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra. De a leghasznosabb dolog, amire megtanit cE n^L HEAmta kz.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. J6ljegyezd meg, a CIA b€n kozponti fiit€s van. . IY''L,,lcEt.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s- rur€sa, nem? Az emb€r azt hinn€, hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". Azt isjelenti. ezan mondhatta Oroucho lvlarx,hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6,Dl(ddn roiri4. va$/is. in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s. lnrLrraEl rr. ELueE cE4 l. katonai hirszerzes 2. katonai intell'gencia.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st, hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk. gondolta, hog.y de most Appen tanitunk.) . /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g, pl. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'.]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol.h,inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g . ni,lisynoksas - aicure, p.tdaut 'f t4s .clFct. *,t,, n 1'y,i4 ""r"f' . r4aga a szemely, aki egy ,crdcr-nek dolsozik, az eS/ rarr. Iijisrjntl. Ha Ulkosngynitks€gnek, akkor sEcr.E [..ili,tl ^68 /(+ titkos iiwnok, k6m), ha k€t tit kosnak is, akkor DrrrsrE[drbll] .rce,rr 1o k€tt6s iisyn6k). A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az, hogy vr[s4ij]. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii, hogy ClA. qn.Cttc|.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet. akkor t€dd azt a l. kbzpontif(t€s + 6 . hirnsynbkses

2. 5. a. katonai hkszerz€s o

4. reKamiiWnokseg
5. keft6s ngynbk a lo. munkakitzvetitd iigynoks6g +

E tr#

a hlr - mindisesyes szam,a popsijan lev6 'rellenare.

I86 .38

Hubbjtellqv
3,ho$] lintibb

odlmos

lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe, n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz, hogy mar szinte mj is szes/elljiik. (Raadasulez a feladat az€rt profi, mert a kezd6k na$/on hasznos, alapvet6 szavakat tanulhalnak meg, a halad6k pedig mestanulhatjak, ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul".) alald el, mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll.lil

a vEcErABrrh.htoldldn zdds€o. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl
EasBArDlktl,dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes, reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd,in,ontl

.toladl -Vrrs lkist|ioel

I"liu6n parositottad 6ket, mar teljesen rad van bizva, hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA,r>el vary a EasB,!v>61 a naBarl. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit, ho$/ jarjon az awad. . sneu, ,to lsntu,bzn6ll o kicsi, apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. . |ERn, t(Msln.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra. ,+ .,*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg, leginkabbparolva. vas6rnapi . wEA,'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4,o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. Cltcl.aift rordirsd mas.yarral
VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs ,,

niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm. Dhhezsem k€ll.tiibbei tudni, mint aFennyit €ddig elaruliunk. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !, h[sreklam

I l8l,o.
az aki HCimeDl[ cttc1.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl, masyarut m''
csoda, ha nem eszik ,!trrr'et?

,)

In hh..

lgen, kiv€telesen igy -5tEknl.

*r 187

One urord - one renteoCe
knrdri,[n e.ntdne]+ egy sz6, egy mondat Kezd6k s halad6k. figyelem! Ujabb Huron-varazslat, csak (...) szavakat kell megjegyezni, €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. R6adasul igen gyakoriakat, mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l
lni,

ot{ar? I6-KHI
5LRET lgu$l

aEADr? h.dil
REALI,T INII]

4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€, p!. indul6shoz)

K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6, maximum ket) sr6val, csak 0gyelje' iek, hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt, kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl

A Buc$Er?E Inl{kirl

4 Egl/ vddrot?

hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek, mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD.

roxcJrt, h0s.rijinosor jdge 77.a. potr',hD postakir9a liileslal, rrlrrr iiniil yasiil, - Stletroftan fitxtmrr,rc agyvihanis 5.8 179.o. l-C. 2'0.3.A.4-E, fouE s2, 3.Lt founLDs4. etEfounxtns 5,aaxEfounqEAD 180.o.1. M,,uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102.o. Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 ,nr I, e r6sr eg6szl6g, E,fIt crPt 4 crcdeiip,ldiny, t r.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. 8 1 1 0 5 . 0 . 1 ' E 9 , 2 - l - 3 , 3 - 0 r 0 , 4 . 5 . C,. 6 , 6 - l - 5 , 7 . G -.8 ,. { , 9 - H . 2 , 1 0 . J - 7 F 1 tE. VEr UNBrtrr Urwaam, c,tE 0FgEC,Woa,PLUs 185,o. SEst fErcE s'o, it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI,ut PE aout

larar.ll{m, 80ld0g [aiicsortl, Ns 187,0,lari kalr6ldi, as
aD , o, r tEtEJ$t0tttt tro v&. c,aA'rxtt E[tBf, nEAf

ll t, ror.q qn,shr ndr;sko'reseh h F,n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J , J . n\ . " ' . 1 r 3 r | ' n ; ' n r i h , n i s ' f P ' r d .

E pt , .'atr.r",, smrc

Jolind. rba"a.:au"

t 00 .3*

t t. cncDcililttl

Not tonight, Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog. Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust, dress, fly B€cause it is there Eoga( Livingstone, Nelson Catchphras€ - Kapd el duma l'm only here for the beer

190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2

rcez\z)er.k ldZz(z)etek 2
B€k€s oldal Down with... Songs for... lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku

Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i,i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l

*r 189

llot ton
d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT,

Josephine

Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir, Nap6leon relesege volt. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a , a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. Nor rof eHr, JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. Josephine. (Azan biztos el6fordult vel€. hogy n€m is volt m6snap csataja, csak azt filllentetle.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz,6t, akkor kesztilj fcl j6 el6re, €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait - term6szet€sen angolul: nor ro rerrr. l.IAeDnt{E. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen,,ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. JosEmnE sz6last, ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel. ho$/ 'te most mAr tudod, hogy ez mit jel€nt. (Lehet, hogy ed.lig is tu.ltad, de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett, Cs erdemes megjegyezni. hogl ra" cHr nern csak ejszaka van, hanem angolul mar az is to,yratt. ami nekilnk mdg ,,ma €ste .) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. GooD dtcdr. dd niji [dnd ndadru- i.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 ..lla este" holnap este lesz. J6 6jszakdt. fontos szavak: rr,yr i<, Kbvetkez6, roqoR tow 4 holnap, eooD wcEr 4 j6 a,isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked, egy olyat, amit mAr tbbbszor olvashat. talezen az oldalon. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. med jol clrejtettnh. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . J o s e p h i n € . Josephin€: fs a kovetkez6 ..ma ajszaka' holnap €jszaka lesz. J6 cjszakit.

Az isen sz6; rrr [n6t]+ szundi, tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen. hnny ewet. szundikal- a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE.rvox. ranEtrltrl,litifil).

I t0

.rlir

broun for jumps oycr the lozg dog.
A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat. Nyjlvin fctmertil a 4.6szo,y!d,!rc!i'nl, hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya, 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt, hogy az E cLtsi alprlasErI.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas. ,tptrzrto[s4!linf] is T€hat.ddlj hatra (o s,I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat, ho(yj6, (6s rrsrr, m€gj€gyezd. A quc,r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(, hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -. oore- or,'*. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot. Eglimasanyos, az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii, ha pl. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s,hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat,ha letszetta dolog: ""*rE *t,-o"r.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n.

in,ilt id6, @a eM- arlh' I Rendhas],6 ,l.nt]. sendhaqyo m'rlt ido @. @, tunltllt,sn.d. E ez E Ha .'dekel eqJ hF nyel'eszhedey ,;p o.ldr a;rd h.qj hd d/ eg;sr .;nehrert"f Jhho. is rritjpr -o $lszik, hog),,mi micoda" a mondatban... mar kgalebb kezd6 szinrenvag!. vrtosziniiteg tla gyanitod, hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev. a up Mro6.r pedig rz i innrry.
dm:bpn a rue d/ igp. A 'nondar.rl koiron.t r.orm Chonr:hr nyelresz urnJh

.:a I tt

mondio
Mostmi is azt €sinaljuk,amit t€ szokhl, illetve,amir€ va$/ol: a ,,hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt, how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra.Tanulj belSle,amit tudsz. + Id.nlo van,Idi!4+ ez,li-t0uldnl iutzi6, !6vhit,ftlrl + hosy

Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT
+ homoszexuafisok, .) van neki, reszesiilbenne,[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd]

NOMOSE.XAALS NAVE SEX
+ + [tl] Isndl €s,lh.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok, <, esik,linla b€le

AND NETEROSEXUALS FALLI IN
o [d!h4o ez van,[koiFPdni]terjesen [n] + szererem.

LOVE. TNAT'S COIIFLETELY
a + mindenki,lvrnh4 akar [.n-lRli] nem isaz,l0v'ihdilo

ANTRW. EVNNYNOOY WANTS
+ ltubil+ renni.[hrd] v€retve

TO BE LOVED,
Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st. (lvlajd megEtod, hogy a mag.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni.) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma

ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA

lvar's

coN?LEtELYmB@. EvE^raoDl

mnit id.j: F,.a E!L FAorllil,tll,lildn E Rendha$t,

| 92 ,s.8

llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos
h[-IlK] llilrmd
szavahar, ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t, T€nyleghnzd ab, hulonbenn€m fogod tudni, nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ. kovetkez5rehdat...
CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. Ar de

foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1, Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA

lqAnx.. sur Ey tontE|

van, ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs.'

DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED

Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah, akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad, akkor esyszenien ellendrizd magad, m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest, Marx, de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek. - Plire Croucho igy v6gott vissza: - Nem is tudtam, how maguknak is lehet anyiuk...

'6"""""'

Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az, ho$/ Pf,rrsr?hi!?tl

M€g e$/ k€rd€snnk van. Emlekszel-€, mi volt az magJarul, hogy A enowoFPnlEsrg/

Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. ?t. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r, esy csoport ahogy tetszik

r.' 193

J,6kis moncr6sok
A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba, 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat, amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt, lepesenk€nt megadott Segits€g'ben. A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft. 16ltil,lit tu inl 2 No trEws rs co.tD p6 ny,t,i suany,l.] 3 nonEr r ris. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa. lb{ lil,rd.n "rt'F. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c, n rt toflm Dona n6rl. Iif | lzhq L rdBl d{iit. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak:
1 2

5

SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 ,rorr lddlo ti 2 ,f,It,shizl o h'r, ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z,I'llijt]<, k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es; ,,varami"), ,P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx, E I[d]a \erer , "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt.7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha,

CO facft ltlCOYl N€ keseredj el, elssre pl. MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. ress€l\: ' ,r. Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr,rs {gu! ryizlc io hir 3 5 ,tr.l\4ha, wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz

Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint, m€gsemiudtad ma$/arul megmondani. n€hanyutahs arra, hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is, ha alighalad6 soADMApl;tn.tl F ntiterk€p),,E D'x li/drl(a vezet5,lider), BBc NEwslbfti'ri 1,. a ryir) mnbntse hirel), o|Ev \akerhol, mit tudjul( mi), |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s

-r vagii, de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l

n,mt id6i ,4 ,,4 M [dri, dti] did, E Rerdhasy6 E R..dh6sy,in r idi', da 6a E llid,

l.t4 {i:

Odiust,dress,fl
dmr, [o-DzSAS4 ficil
Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt, k€rjnk, igazitsa A. €ttermi f€rfiv€c6kben B. szab6sagokban C. orvosi rendel6kben --.a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1, ami olyasmitjelent. hogy ,,igazit, igazgat"? tla igen, ird idel

o

A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz,6 .ls6 j€lent€s€ ,,n6i ruha", itt a f€rfiak viseletare €rtik ,,bltitzek, ruhazat" ertelemben. PIEASE .llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc. Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t

(Nyilvan eltalaltad. egyszeriien arra, hog.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l .m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€. ,,Slicc"angolul; Frr

minta ,,l6sy" mesa ,ropul"E.r Fijl, usyanisy,

Na labd, vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc. (Haromszorl) CItCl.(ie: mi nlindent jelent masyarur:

2) 2) 3)z

llelyik algolszbjut

eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze,csak ha isrEEd )

E lhenro ,endhu$o J -' jlr ide? e,. Mt.

nMIAiit,Ai,

.:lF t t5

Berouseit is there
lbi-rczhd.rl
...vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L. Mallory (1426_1924), az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre, hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. ho$/ ezt 6 n€m is mondta, csak a riporter tahlla ki. Mind€neselre t€ny, hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett, neked pedig kil(n6 alkalom, hogJimegjegyezd: EEctusE

4 Jbi-rca meri.

Annyi; kedvell l€tt a mondas, hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t, 6 is afia h'vatkozott, hogy az oit van S6t, ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod, ha alel6l kivancsiskodik vataki, hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?- BEoruse rriJ mene lglzt,tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za, miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? - lvlei. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas, hogy amikor a DuLE oF EDDru a';tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k, hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t, csak annvii

(Na vajon mit? - Ha kitalalod. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii, es ez€rt nem iudtad kitalahi, akkor eHruljuk a mesiejtest. Amikor a ,.,r(E oF EDn&nG,^ megKardezt€k, ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t, csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl,EnD.

Vawis: "lYertott volt." iahlta ki.

lehet, hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze

I w' Pi-K{iz *,;

I t6

.:il:

llogort, liYingstone, ll
ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n,
HArom. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. A k€rd€s, hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin,.t'int'l iiI'i-ZJUl.'ll Dfl Ltvticsm E, r pnEflnw? liokfiltuingld6n, ,E nasDv.l[lnnitulil fiE

k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley, t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l
Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos, feltessznk ( leltet€fez, lellesz . rBEswE), hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot. b.ir taEn nem is ismert€l minden sz6t, csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent, hogt/,,barki, akarki, valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani

Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME,. engem, ItaRDr 4 tlady).

mondatotis, (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot,

? 2ll. r.
fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot, amit 6ogart, Livingstoneill. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone:

.;lF t ol

Cotchphrose llopd el dumo
It!lddjrl
Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket. N'alunk pont jlyen talan nincs is. ha mindenaron heresni akarunk, akkor a szau6ige, vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza. Mi az6ft lord'tottuk a c'mben ,,kapd el dumanak", met1 ngt/ kapjak el az emberek. ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez. reHemoknoz, Ujsagokhoz stb. Eredetnk nem vesz homalyba, hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6- A magyarban hlan ilyen az, hogy ,,van masik". Annak, aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt, amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it, hogy: ,.Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni, hogy melyik c r.EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik. ki loqod ludni ldlalni ohel.) IEr drM ,Msr sLowL sL

M^nalnriol

I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE.

"Eoroan P,,rlk-Ioe$fr1
Da"tT CALL as, $E LL CALL vou, 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i, sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni. Vigy6zz; a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni, €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a

e1s6menet:
ll6sodik

or4lldl

a hiv

Brrzf,f,Ihid a komornvik c f,EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur.sl4 fiqvel

srM,Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do. DtD. DotvEldi,lid, a ksz, csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt)
n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan

L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2. Olyan ajanlatot ieszek neki, amit nem fog tudni visszautasitani. (A mondes ,,4 ketesztapa" IhE ooDFArErf,[difodlidil] c. reg€nyb6l ill. filmb6l szarmazik ) 3. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar...) 4. e hivjon minket, majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n - cinikus visszautasitas eredetileg producerek, rendez5k szajab6l. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl ,,majd mi jelentkeziink".) 5. A komornyih telte. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas - pedig szinte nincs olyan krimi, amiben a komornyih a tettes. Hilas mondat pl. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t , A p a r o k a z o h , a m i k o t i v a n n a k ,n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i . V6lassz ki bt sz6t, amit megtanulsz- Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah; hezd5knek: .m, rowlv wtrD ,! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\

| 98 {,r1

l'm onlg here for the beer
jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime, hogy "Szavak reklimiron". Ara gondoltunk, ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent, 6s prezentiljuk neked, milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). vagt/: ,,A macshjh [in-DZSoJ] €lvez). ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts,rasll.h. v{dbijvitrltt4). Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat, €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik, akkor az ln6r nem is olyan snassz. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t, hogy Etlrovas ,tlttalg. A hlasszikus reklam olyan, mint a cimbeli. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt, hanem kedves, cinikus kisz6l'tskent is. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason, 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv, rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s. jelentes. nrinden. A te feladatdd csupen az lesz, hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l,nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16.[d0nt bivij9,ilzl {tt h,jg] t) Dotr'r sE vAarnE. \vaaw 4 t€to\ta, bizonytalan, ,5rrof, - ker valamit) Ne izAli. naioet k€ri E. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. li;tdnq b..d h|mlwtt l.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-..

Prnor hddll a benzrn

dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn.lite vrtior !m?ldrl <, Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd, ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn
5) soiqEoitE, sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. fsavmn o ermv rlntedl,idrfromiql Valaki, valahol level€t v6r i5led.

o rrrsxllvielki] whisky

/ zii. r.
elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n ,'ou rat, {. 4 Dolr'r RE vacrE. A5r. FttR^ ,reEa. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD

C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban,metyik sz6 jelenti azt, hosv: ,,Cl"rez"? Et1or Coc. CoLt.

ossz.r.kh.to . ki*rl€t, de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog. ProbijLld meg re jobban lefo.dltani. E reneii'r, Pack den iise; in den Tank is! is nasJon napszelii vort.

':il I tt

lcl6z(z)etek
Az idezet az a dolog, amikor odairjuk, hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. Jelen esetben sem teszink mesk€nt. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk, hogy, ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat, mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. Neked az a feladatod, hogj/ megpr6bald Ktalalni, mii jelenthet az a sz6. Csak akkor n€zd meg a kulcsot, ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot, az oldal aljan mesadjuk az eredeti-

Keriild a masnapossagot,mamdi DBw,( (Wffit'

Dawnunnt)4

Nos,a k€dvencszamom:, ,or a &rldlotl4 (WoodyAIen)
(maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie)

,'l,rls?inl4

A filncsillag nem mas, mint eS/ szinesz, rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. (ChartesDance, njsegirc)
(az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban, de Gak addig, amis ra nemj6ttek, honnanjon a (P.4. Woodhouse)

o /vo,$ lnojz]

\d

2!.t ,

megvagt/ vele, 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don), csinalj valami komolyat is. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l, a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. a sEEls alwafs e AMA DRn s .. _ P . l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . r i n ; l a j e g y . v e l .d
FEEnts. | -tt/trltEE -----------------J

6rfr\
Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE

A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''. I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott.

2OO dJ

ld6z(z)etek- 2
A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni, d€ 6akis azArt 6s akko. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. D6lj hat hatra, v€gy eg.y,6tcrzt, j6l hegy€zd ki, as ne zavarjon ha .setleq M,srAnDet <sinalsz. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz, $/!jts ri ha

..-. ".; o

Probaldmeg kitalalni, hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy,megn€zh€teda masodik adag idAzetet.ott azt talblod maid, hogy ezek uryanazokaz id€zetek,csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a;6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat,miel.ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk, saiaUona da,rst n. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok, de ofyan optimista, aki magevalviszi a aancoaraAt. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz, n€m fingok. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE. (gmlfiti)
mo$ ird be oker. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr:

PEnc,LItt'.zill

ntncotrk4tliiE
s,,,o/frIsridkl nsr,txs latsz-IL!(t
Es iu a beigert mAsodik adag. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii. IPlh16lot'lii ..1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5. [h.| ju 90td .. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }.nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 ... ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr. sar I A1'r oPn tls.rw4o caRRtEs, es6kabat. lij.n ii oPti'iisd, ij.r oh i'.-.1 oFimirn, l(.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot, Lto'Y" rrrr [ifj{ dont.. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc,so ntar you ,' r(tr rff hiba- ldri di-SzLsdn m nii..l Szinte Iuri, hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani, ho$/ eml6kszele m€g arra, hogv: es6kabat + !,_ tll ti a a__ ,_-l ceruza.1 2'-'....... forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-, r

fiegi:qerjnk, hogt ki fog dernhi, e$/ neztir€, hol z6ldell a ,Ms,

mit j€lentenek az eddig besznd angol szav.k ez segit 6 bar esik, van rajtad fltrcd.

tla zlvar a dolog, gondolj

E Pe;?e.ror sondolod

^ MFrenriaz

-edjr" J @'

I kJbrtor

tol

B6krisoldol
a Lepj be a hadseresbe, a Inavu AsornD ME '!oRb- Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril, 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu.,E ^-*"n"" oo*it r'

,nnl

me nw.ldzxig li in\

Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'. MEE| rnERDsnne EoFrE, liltn ,^Nt ^zt ttaj'I.

a es old heq dke+l

Ezert szeretjrik a graffitit. Ezeket. ennek szellem€ben megyrink iovabb. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl. es gondolkozz el azon. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek. (Adtunk forditasi is. tia nem akarod, ne olvasd el.)
ThAvEL AnoLND rEE ARLY. Jotfi nEREs fta PEoPE.

lhAvEL

^EoUIID

IIIERESzNa

PEoPLE.

(Utazz a hadsereg kOrUl. Csatlakozz €rdekes emberekhez. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk. Tahlkozz a vilaggal. Old meq a hadsereqet.)

Es most m6r bizonyamtudod, hogy
ldlJlho/ih .ralahivFI, a csatlakozik tvmihez/vkihez), zetbesib.)+/ belep (egy szerve|

E A tE

Ni azr sondolnank. hogr/ ket jeLentase van: ,.sarrakozni !ara'nihez. varakihez- as seregbe. klubba stb " EAy.ngor anyanyeh,iin€kez esy as usy,naz Ha iob. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal,Lbbisbril anqoluD "talilkozol val,kir" es nem.valakiver Pl a nagyarur "Jennif.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: . rrf,r rendhasy6

202 ,.t

Dorun urith...
ld{onridl Trlntetasek,forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel,azzal.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE. ! n.gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen,6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr,Ftdllliililr, evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen, falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r.l.f,td',lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit.ll9tnnl Le a lifttel!

D owd wrm enAr rA ndi. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5.lni,i.zltotls2l

oom wm nc un.llifl
Kulcs: illtb!n, t legali|in.

Le a miniszoknyaval!

sriandataskor a Dowt wtm .ttenftte ^2, hosJ uF mE .IIll liil sz6szerint: "nel a !", de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank, hosy "f-tien. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire, €s nevess, ahol ne'

mire vigyazz Az az angol kifeje?€s,hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul.juk,
t a b u . h o q v a n n A t l a b u b b m ; r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J - " f e a t i e d b e . i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $.r.lnet' a h.l.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor ;. Palda lsr,,h!lrB todiu.E': Estldvhlt srsrss.at. find.trti atl atatia,hosv vkontstcrElmBlt. Et.gydlttldrn.n 19a.. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193.0.Pr,tsro prp. Hate i5tald, ndnmslot, m0gnarl€d ni r.t it 194.0..1, inden ndm6ba r. 2lfla rifts hir,at i6 nir. 3 A!6nrb.ital. 'r Johbt6s6n, soha.5 yal.nit Erdonss cainilti,ad li|6cme3 csinrlni. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl, 0t F\urtLL, trr^rE? DtL.,lgllfsr.m... 1.,ht nonl6rede*... Ist. o.At tenisrezni ltady. 1gg.n, 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE', {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t ,n, otutr 4 ta.r.g, tLofa.0k, sot.l, tttf 4 sovdn!, cl6t a i.w' rotsE ai 0tU .PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE,nt us ltcttr. ALof,3aEEtLtAfS ,o. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr . o. taliltozi* o fiEE. olazik4 tt vn, c-sallitorlk 4 Jon, ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya, .o.BlvE tti f 4lom6nlt, fiFumr o l leclit, awlfto,4 gravitici6,

.:iF lol

f6r] [srong
Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod, hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto, sltsd aszerint, hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok. ?aldAul a LovE lrtE, IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod,va$/is a "Ha ensem szeretsz, szeresd a kutyamat is" c. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg, de n€ jjedj meg, €z nem fog gondot

So as roB lhrrc DEPtDsstvEs

saqas tuR PEITvEREhotrz nil

?)rr so,l,6si (segiis6gtil e$k€t Qvee

sz6t mindig megadunk - mellesleg ezeket szanjuk ta'

lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. kbtbz 2. nyakkend6 - amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf,. Yoa DE @Ellitl a meghat'

o ta:' susan cadosan:nu,o s" aooo,iui,ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna, mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf,irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar, 7./676 e 5611,m.a. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert - t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {,,Y ?hf, ItIReox \,.'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf,[|v.in] o mindenholr Beattes. flEtrE. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: ,5or€zrno fA'4enED To ,IE
(A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t- $iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk, te neghalsz; Olyan jo, ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben; Itt, ott, mindenntt; Valadl t6ft€nt velen tegnaP)

Miu6n f€lolvastad, fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket:
So EI,'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1

Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E

€gy ani ngy em kell. hogt,€sznnkdl €z .gy dt8s€g lefo.dllanlsz6szennt kitelezast, ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz, hosy -nsy sz€r€s, ahogy vaqyok- az 6$zes tartozakaimmal eglnll". A konlextus nesv;|roztatrsa amngy is cnnya dolog. E Rendhasydm id6, rm, 16r. rtm0ddl

Rendhaqy6 idtj,er sr srlliit,','dl. nrrn

lo4 4Il

Iholice in llfonderlond
o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon, nagyon bizunk benne, ho$/ !€ is olvastad tiz, tizenes/, tizenkeit6, tizennegy, tiz;nh€t, husz Cs stb. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i. fla nem iS/ lenne, mindiart nedvet kapsz hozza. Mich;el flofkes mi a az "Atice..." irEar6l t€wis carrollrol sz6l. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk... szere(e a szavakal, a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan, az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban

ff,j
'

I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. lm6dom a gerekeket

w [{j.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i']

kiveve a fitkat.

BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte; lfi
ke el vmit/',!ki,l; I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol.vmit/vkit, ct rLD tbsz. cr l'Dnflllatfitld,lsilddnla gverek kedvelem

a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit, kisfin le fordltsd angolra: szavakat, a Megadjuk sznks€ges

n6 feln6ft a ,Durlbdrlt], a reln6uek + rt /1Is [.drlLz] o tt/ottatr lvuidnl,a n6k e tt'o"e'Y

'r* ro5

Ot kicsi0

ho Christie

Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik, am€lyneh ha megerted a leglelket, az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. Komolyan. A feladat na$/on egyszerii. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi. P6rositsd az angol es a magyar cimeket. De vill6mgyorsan. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. es uhna meo ketszer.

eD, tn nE LrBt t,lboliinAiihihnnl
EIEPI'AI,IE CAI,I REIEII,BER

Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye

I,lifdnlrI'n d- O.lbo'l
rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &.nk$dl
IhE MrstDEY oF nE ALr.D thAu!

N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban

milztid dd ft,inl or di Idd
l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt, nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat, hanem tanulniva16nak. LrBa ay4 kony\,tar (k6zkonyvtar, mint a Szab6 Ewin lasd a,,Szerinted ki nyer ma" c. leck€t -, illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba.) REffinBEE 4 embl€kszik, nem felejt el. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl, ^ErEi,tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir,n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus. flov. 5. fon, bs datum arrafel€, d€ ebbe most n€m megj/rink b€le. Anneljobban fogsz ra ern, lekezni. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken, p€ldaul a rept€ren, sok hely€n l6thatod kiirva). TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot, amint €ppen tr€ningezik...) CtlCX6i: c'meit. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih

Defant a kbnvvterszobaban
Az utasok nem feleitenek

SzAmold ki, egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb, ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek, amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt, k€zbeveszel egy angol nern szeflt;ti;l szetmaz6 k6nyv€t, €s annak is mesn€zed az angol cimat. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat, mert ha "szabadon" forditotak. az be€sap6s lehet. 6ar meg kell mondanunk, hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni, ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le!

t06

..ll

BosicCnglish
in0lirl [bajr?ik
C . l i O q d e n a J O - a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l ; 1 1 6l i s r i r . J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes;indenl ki feher feiezni ansotut...Ai hs. tnausnE,qy,n r."ino"rr n..i terj€di el, de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil, hogy mifyen naqvon ismert szbveg B,asc EncusE 6tirasa ez itl. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl
IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|.

Minda;nyiunk apja az asben. Tied legmelyebb tiszteletnnk, Remeljnk, hogy orszagod, ahol Te knrrlykeni ualkodsz, eljdn Remeljnk, megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn. itt is, ahol mieunk. Adj nekunk tiipulekot most, es nezd el a ross2 cselekedeteinket, ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk. Kerjnk, vezess messzir€ minket

CtvE us tooD ro& Iow. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B
PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES, AIfD KEEP AS MO''

inkt6l €s tartsvissza. rosszt6l.

tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole:

a lsdp x.ry. sze,"z. m*. ^-' 1tar4o .rpd. atla. sny [!ztij] o es In*"y. "4 (ozerer). oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly, (m€lyebb), lesm€lyebb, /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel,tisztel€t,roEft6ll4 rcmel rcmeny,ft na"rlnaildnlnemzet.orcz6g,,(r,ra[king] a kiraly,ru.ri liildr] uralkod6. (nem knlit4-kiili'na szavak,hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir;t.Jint "lii, ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t,

n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz
fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz, melyik sz6 jelenti azt is, ,,vonalz6"? O A lisr;n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj,nll a ,ovf, s76 az angolban?

l7z-irr?irt

I Eo/-k.rj€renzd p.rda: !@' ,r r E esco;hp.,

!"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]. Ere lhii vdtdd.

vasyis *en,vt

ew E alapvet6. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn, awcad, sd1mrc. tftNAndlL A itt

nrr El Rendhasy6 id6: ,,r d"L a-lg.l, g.ll.

20,

es hoiku
A hernyo hatin
felborzolodik szcjr a

I Rizshenrol;sb6l
I hinelena holdran67

lA s/obd hiisin
lotrhonoslelrem hamrr. Eliildoqeliem.

aliszelfrii.

ezek itt felettem haikuk. tla tetszenek, szeretnitogodezt a lecket. A haiku (ered€tiles) r,{rveselda4o-Nlzl "t vere. A haiku mindig harom,rrrn6l [iin]all. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak, FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul. l€forVagy
dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe, FoREr,attpr,Eangoka, magyafia. imp .sj erederires Jrp.{ nEsE E^I^oansot;s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz, n€zd, eS/ ismereilen

A mP mD MrsERooM-

!i-T0Pddmrs''jm
ki tudja honnan

dtifl
A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni- (l,leri sz€p-) Tedd azt. Baadasul, ha ninGenek benne ,,nj" szavak, mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr, akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat, amit szeretnenk megtanulni. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek:

funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE -

hi zfrom r.r

dd hrsl lbi-HNlrD

A palack mogOit -

es/ arcr

Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet"), es ha a BDEI|D,a BortLE ( 4 palack, nveo meg a Frc, i€nyleg nj szavak, olvasd l€l n€hanyszor, va$/is tanuld mes t/tr,{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE-

l'ubdtu ir{j s.d6
egy 5s6l

J6l van, ngyes vagy

'a'na u 6llir4. E viqrrdr rdbb€s

kkrek

r08

.;:

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

Usefullists 4 Hosznos list6lr
liefullis.hr]
A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL,

{iijv ri.s iaunl {ijlisrt0t/ v,trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^,{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK, hogy m€gforditoda kdnyvet,vagl'Atirod5kei,,fe.ijellelfel€". a 'gy, aho$/ vannak. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk, meg nem k€s6). De most se forditsd meg a konyv€t,hanemigt/pr6balkozz. 'l) 4,hepregeny 1
2 l t

5) ".

5) ..

ird be az alabbi €jzocskak ala angolul, hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€

Ugy valjUk, how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan, ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg, akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. xa t€vedtnnk volna, akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy. hogy milyen kOnyvet olvasol. Az ujsag hirpapir. A ^av€z hosszabb. mint a novella. Komikus, hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol. A ,ovFot mir tudom. a zf,zf,ls-t meg nem, de mar bnulom.

2t4 .!n

von Itt minden o helgr6n
Ne k€rdezz semmit, mindig mindenhol meg foqjuk mondani, hogv nrit kcll tc,rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€. Amikor letelt az itt Perc. olvasd cl azt a sod. anri nr.llcti a medve van. rlOST kezdd ell

^rmcas aoatm€t [gfi,jt] hni.rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he.l.3f.hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala, de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .
l4ondtam, hogy nel

Persze mar mindenki njOtt, hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t, Szombathely... Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l .H a n e n r n r e g J

,"oa +

ts persze mostjitn az igazi. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle?

( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl. cclsi|s foli)

.:i.'215

lntorzio
llost k€t feladatotadunk. Az €ls6 roppaniegysz€rai. mesodikviszontnem. Annyira. A Tehetaz els6. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n .h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. ot

hiutl
Ids*l hztikl

Iriikl
lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r, mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im ; g kell allapitani, melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb. ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni, de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban. hogy ,,lya rizst fogunk €b€dehi."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. ehelyett nem igy van. Mari. marmint €z a megfejt6s. prirminthogy ez a n€v van elrejtve. Ott, hogy Xq rlzst stb. Akinek iS/ nem retszik, fordiisa meg a konyvet, As ngy olvassa el.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). Neked csak annyit kell tenni, ho$/ me$ahld 6ket, €s kitalald a jel€nt€stiket. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat, ami, ben megtal5lod, krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. A feladar nem Disk6ta, mjnt az a paldeb6l K fog denlilni, az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. Az€ri nem keu izgulni, j6t€k az eg6sz. Xulcs is van. Meg ilyenek. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi, hoqv ez mit ielent. Elvett€k az OsszesD€nzed? A ,,raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal

elreitett iqe

Jelentes

aat (,,da*irZea,l )

42r/",?

Kulcshelyett:

Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl,,et\!etrxE) a yesz0 4 A ,,ragaszt" ikes ige? sncx (,,ngasnd{es") tagaszt, ragadE ezl kialba utanal - sEour (kieltsro{rina) o ki6lt, kiabat

Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal, S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku, hogy belen€znal k6n),L,be. a Szia.

mnu id€j( arakj.tEnnak, @a urc'ltul, tijkin]. n A ',Enek. mint az Grh,i6 vorr.ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry

216.38

OgoinOnd O
!j-eU 'nid"oelNl

II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D

AC'M

M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND

megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s
AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D

AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA

AND

ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA

Bocs. \Az AcAn azt ietenti ,,m€gint, njra . Neha azt: "m€S egyszer". Es az ^r\D^zt, hogy .,4s , az a Dazr, hogJ ,,4s", az ArD azl, hog.i...

I minute-2urords
+ [v!nminit] esy perc, [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc, amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv ,IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar

*'217

SingSing
u llzingtlingj srlYc < enehel i . K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ , t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih. nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban?

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e, hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt,it.l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e. vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr.l,Yr|l) magyaruI azt jelenti, hosy ,,€nekes'? 6l Tudod-e, hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.(il

ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat)
l ) e n c l \ c l n i ,l i q t n e m e n e h e l n i . 2 ) T e b b r t o n e n e l e s ,i e ! f,) Amerika rjanqia

r. 4 221.

tt.r:,

O Rendhagyonnll id6: et4

str

rffi

2t8 ,:lr

O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot
bhdi Idvgd rbrdsrijrl a ..hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d. A rrnrff mawarul "kalapecs".

K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el, hogy fejbe vagod a ltaMMER"r.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r,'Yrtl [rni"ii].Nem feltetlennl homoly ellens€g, csak olyan ellens€secske. tr^f,rv-cshe. Xezded megsajn6lni. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r, ami angolul trot [bhd]. m.rt lod a feiafil a RLooD4t, ami az€rt k€rnlt oda, mert te lejbe v6gtad a fl,{nqER-ret, irgy erezted, ho$/ 6 a te f,rf,rrd. Kozben pedig csak a szomsz6dod, aki viszont nem f,rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil,6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e.demli eg nEIaHBouR46l... azzal a hmye EAMTEE-|Z| F.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet, 6s fejezd be azzal a tbn€net€t. zsebkend6 4 rrtDrrictEl.lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf,vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l

Ha har idaig eljutot6l, ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_
ANMER, E'ENY. RLOOD. I|ETCNAOUL

vagy wLL ?lusz azr a sz6r, amellyel a tbrten€tet befeiezted, vagyis E DIrERctttEF

.:iF 219

llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon
Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk, mint kis l€'ry€kr6l. akik egy k€pzeletbcli vil;gban elnek. Er6l sz6l az alabbi mese, olvasd el sz€pen. lassan. fi$/€lmesen. Ot n6p lakta a vilagot. A norszok €szakon €ltek. A vudok f6b6l voltak. A milel az atclt kerest€k, a vorkok a munk'it. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. Pedig cgy-egy norsz. vud. mil. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat. Eszak mondta a norcz. Fa hondta a vud. llunha mondta a vork. ftkez6s mondta a m'1. Condolkodom - mondta a szink. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. - Eszah?- k€rdezte a norsz. - Fa? - herdezte a vud. r4unka? k€rdezte a v6rk. Ethez€s? k€rdezte a mil. Condolkodom mondta a szink. 6s nltek tovabb a Biogref abtt. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k, a norsz elment €szakra, a vud visszai€rt az erd6' be, a mil lerili az €tele mell€, a valrk munh6hoz latott. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb. amig n€g n€m €rkezett nagyapja, Sz6t. - Min szink? - kerdezte Sz6t. - Ob6ut - v6laszolta a szink Sz6tnak. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt. €s ncked kell ossz€pirositani... k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem

nr,tLInll fa, erd6
mmr m<\tcnr. rnoaan$ ttaon so,"rr,,a, hzinl,lzdtld-8/iut sxmlzinall munka, dolog, dolgozik

F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg!
sl
L o ostoba. bolondos LY
&lcd i!h$ id I'lri!.hd {r ! D.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd!

folytasd haneD azzal O tlr m.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd.@szd l s n dn* rendhag.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a

220 ,'t

Bolcset o fogorvosn6l
,ccrDf,rrl.btddnt] d baleset. ra,vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod, hog.yegj/iitt tanulod meg 6het, biztos, hogy zsigerb6l n€m felejte.l el soha. Lehet talabatni. hogy vajon milyen az accid€ntist. (Ami pereze igy nemjelent semmit, de ann'il rosszabb.)

lminute-luord
+ lninitl p€rc. lddl a sz6
R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. 'Ex,Rr&." [trdb6l]d remes, borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k .

.:l:3tl t

list6k Usefullists + Hosznor
liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo,r. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul, on p6j/,E [i' lirlt w lilv {j.i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 . a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z , oldalon (De ne hidd. how az€rt, med nenr €leg gyakoriak... csak vi$/aztunk.)

* /[difikdh] nehaz,bonyolult ,'Fr.,c../r r,,xcr..r[[dtdl <, hajvasas
oncEln6tist< felirat, kiir;s, irtesites

e szuks€ges racr.tsravln.s?dsrijil

Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra, mert ez azt jelenti, so.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. l,legismeteljiik a fenti 6t sz6t, ne mondhasd, hogt/ csak

o DrFcurrldifikoli] n€h€2,bonyolult ./r/f, crrlh!tut] a hajvagas
a ,'yozcf,tn6tiszl felirat, kik6s, €rtesites

+ szilks€ges /vEcr.trrlrv{ies?is?0'i]

Nem akarunk am teljesen magadra hawni. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz. A .. gir.pqm! ll. ird odd a/t d s/or. amir iegir mcgegj/ezni. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y ; m i y n h i a . l

dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. ez No ti szemetek,mi ez a kiiras mar me' qint...? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben.
Err€ talali ki te valami i6Dofit.

ctlc|.ain! ird be a hi,
Fdct t.tl ts 4 - ___r L4^auAcE.

ndatokba €s a fordiiasukba
+ Az angol ,

a Az ennival6 2.. az El.thezLoott. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd, van e(ry,

o A rend6rs€g arra k€rt, hogy
a ket f€rfit.

? 2l!.,t,

222 i:

Szol6mitoktiko
Mindened veszve, e$/ kis iesztnek leszel kileszve. A helyzer az, rcmilcn clhis7.d, ho$/ van egy angol ige, jelentesileg 'szed". lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita. Rajta, iit c feladat, m€ly m€glehet. ugyancsak gngye, mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t . n g o l u l , h o g y , s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l ,i m , h i A n y z i k r i m . ) a Pick tlerz Turista

Nos, Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl, nEf.Dlhordl4 nyij), rcm6tjnr, hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne. m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al).a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es ,,2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n, nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul, va16bana prcr(szot kerestril{. Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka, es pr6bild meg kihlalni, how nrondan6d angolul azt, hogy,,vimsot szed". Ha ez is mcgvan, jutalonrbol ellrezdhctcd pisz, kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl). Osszefoglalas,Az ezt megel6z6 kb. harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz.rz6i, ha akarnak, m€S azzal is bosszanihairinali, hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. lA Ansolul J ,szed" ige ". (ird ide).

Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.
h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i , d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'. Azaz ,,Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT ..

I minute- | urord
a a esy hn minitl esyperc, [vrnvdrd] sz6
Az ,,,ydnlhng'ilansolul aztjelenti, ,,merges", ,,d!ihos". Az egj/ perc ama kcll. hosy nres

^ he.ly pereze usyanLlsyjelentiazt is, hosy-re.efi.e". nri'rthogy .try6jas"

t* ell

Cgghires zen
tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol, vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t, a kezddb€trik e$/ rtnous runo,'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni.
mindenli. mindenhol

n6rrd ln$.inq,
so]|EDoDf'so]|EIEma

szrnrzinql lsambrdi,
A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE

berki,barmi,berhol tea, kave,Wordplus, tiuron

EA, coFE.

WoRDPLat lraaofi

hiu',jnl vidphsz, Iri lofi,
A kivAlasztott 4-5 sz6,

Ddlj hatra kenyelmesen, Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket... 4-5 perc el€g lehet.) Tudod e. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko. (minuturn). desi id6: 1 rflrrf, fvrn miniil

218. 1l f0 sn60nt|fifxe. o.

t tu 2] *ingot , ltulnng nol rr;ng] t ur&s0x s,[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE

Irlrrc, lvojs? a-MErih] 01 a ar o.E/GLBEB'X4SfL AUTAE, argol kiniyffry.|y. Fo@ fE fsslst fff rrff. 4 & ennival6 n srlt. s6gssar 6fsfier, lrof, t/atr a , IortcEut nE r^LL, 4 N6zd, sW llites a lalon, fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs',,tEE ty| ',Er.e At rd6E ! am kdd,hogy ntE iian lEdkillatlil.I tI,30trE,08 i,titrcvL 4

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

let there be light $ Leggcnvil69oss69
Ihtdnbilijll
Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t. uc,,rliill. Nem is sejled, mennyi mindent tanultal meg

feny, viEgossag kitnnyt (sUlyra)
m e o a v u i tD l . t u z c t E q z a l ; b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . r c t . l m I u c H r . L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes, lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im)

L'cEr rcAn tlll a .r)
run| orr rnE uans. 4EA.r/. Llldn - lpkdpLsoll ofl

o clm, BAB, ua4r t'r r,nE\Jhnonl. qycrp lfriiid ru?,
LraEr suLE btlbl a \arre, de cak mint €a5)

/ Z16. r.
kifeiez€seket fentrdl. amelvekben a rtartellent€ie

zrrr ldi'll. sotet

ttrfrrli&il4 nehaz,.

'.

'

Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is. Amit el szoktunk vesziteni, az a L,aEER |qrdl, aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. Ami nem csap a csal6nba, az a LntN c lliikitgl. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek.

lijtliuel.
vill6ml6s c, / bngy'1jt6 <, 6 vihgit6torony o t

JUtntom|2Gfl.nit
rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr, prE^sa ltuilg alii! nl A brit ,Talpra magyar" Alfred Tennysonirta, €s az a cime, ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE. nag}arul: ,,Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula).

hasz.6r,.k, dB n Ebbenajelent.sbenna$/onwakran tdbbessz6n,ot [l{ihd rr r€sl.bbsz.rrendhasyi,an kepezzLik: .b"L .. E Mi.t is€.61 i= td.i k.n, hogy'nnrt idejii arakjait lill. v dsJi. ttF u ^ tu rM m.. R-sJ Llron .sj iqa'crrdrr.

urllil,

Ito

.:it:l

Hiuotolnok pock6z6soi
Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel,Prc,(hlll'. €somasol Kicsit regiesen az emberek,,a hivatalban" voltak, amikor ma m6r e$/szeriien csak az ..irod6ban" vannak. iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra. N€ agg6dj, hol atvagunk, hol nem.

l, or,./cffhfisrdrl
2. PAcnErlr.lill

al hivatalnok

5. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql
a) hivatal uiani

ID6!ztofisrl
a)jegyp€nztiir

IbohrofisJ
L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok

oftrbi Ihsrtom
9, PAcxEr oF flREE

lt&it orsflil

a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6

Ugye alig vdrod. ho$/ kibogozzunh. Lehet. hogy egi/szertibb, ha csak azt nezed meg, amire kivancsivagy... drl I b). c), d€ ncha a) is - crrrar"Ll. oF',cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen, biztos nr. - FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas - oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz, aovEE,tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a), cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 .l 6-b) - Fr,jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2].At, ldlan azetl, meri a aox ,,P6holyt" is jelent. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos, vamtiszt, crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag

.:jo it t

Jokers l: moke, mode, mode
li46tdn $i - nijt, m,jdl Egy wor.Drus remek, jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\., vagyis azok a ..leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah. menhogy annyijelentesiik van.u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben... (Vag vdd egy kicsit, haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l.J (tenyleg, nem ismer5s a ,taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a ,vff.. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/, te mejk taEn nem iudod, ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul, hory pl. szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen, f6leg te6t). Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr,EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket. K€pzeld el, hogy megerkezett hozzad valakj, akjt nagyon szeretsz... €s gondolj arra, ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki... es ezzel Dg.ldggggitslai... Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle".' * *zel m;onhat;'i... Ha a kedvesedre gondoltal €ppen, a aqvat meqvelni, szereikezni (meg p€rsze haboruzni. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ ,q tenvec. trocv a ,uxat.el barkit meqne.-.-:i'1--, 1,', doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm, kozben olvasd mosotyogva, DA... ItaPfv... lt gtaKE...nEn atut... cRl,,, tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED.,, ttAtaE LovE,,, ttltaE rEE BED... ttataE Osszefoglal6sk€ppen: ,', p?v, ,Lttc sr cRr- &raE sr 5.D. EAI.ErrE EEDIddb6d), utvElv) nArE uraEw Rltin), nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl. E nE sycny$ftll

ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f,1.ttunE sr cfYtm)l

tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!), jutalom jar 6rte, ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd. mityen seftmany)? - wE r i"a,tE ts rr?lr.l n1l? tll Eg€szs€gedre.Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala-

ttl

*ll

Jokers 2: get' got,
[dr6lirt,: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna, mondjuh rigi/, hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u, r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r , n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is. minr a maqr/arban .haO"E "* nU'u',nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni. Azt is jel€nri, hogy ,.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb ,,alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik. Az ember gettel bArmit g€tkaP. getszerez. PeEAut lha kezd6 vdry, ezt tanuld negt): I cor a ,tEw PARnor tuR Er atRt tD^r- llaE carErArrEs's soi cor rr r1.,,.,,e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld,i. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!,) (!j, pA*Rof a papag'j, BranDAy 4 sznletesnap, caaErarE a hAzmester. llost, hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted, n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara, hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj, kedves. J) E$/re jobb. 4) lti sbtetedik. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le, de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat. 9) Juj, sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink. mozogi mar (lass mar neki, fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj, Iegyszives. 15) Esyszer(en n€m 6rtem. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.

(arD sEnEn tfiffll ll ,E igtt 1l lt',,,,rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f, DttLtto,3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE.5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto,ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t, dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE, rou? Itah]71oErdut0rENt',t, 'rfn!
0r,FEf f,wa.131I eoffi El, soorts P'ssI,LE,121u', t .Ja,feEfrftotrttr.11l LtrfroE ,ne',nppEt.lalPLEsEcErLdtt,151tuttDor'r0Erfi.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL

tr ^ .-.,rr

id.i" @[q!t].

pelda kapasb6l:nikap, szatkap,belekap,lregkaP6,no nreg, kapor, kappan,kaplafa Al E Csak egy-k6r

r* i3t

Jokers l: set, rct, sct
[dIs6k0nsd r.rl] TetsetSs p€lda arra, amikor uS/an kaptelens€g megmondani, mit is jeleni a sz6 magyarul, megis riw teszUnk, mintha tudnank. Tessak megn€zni: a Y,bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad... Nem an6l van am sz6, hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek, inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele. Nem lenne el€g azt mondani. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e . e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h . s m mint a magyar ..les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ,;nani vele,?... E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n ,nE *Esr. ldii ,ztn !2.& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik. - Buwuta nyelvtanul6s mondat, d€ j6 ritmusa van! AmnW; lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent, hogy ,,tesz, igazir" . (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr... ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod...), ahot r"rDDEE.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket), amelyek val6sziniites a sflr. tel fordithat6k, (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is). O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad;rk6r. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel?

Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36.0. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE, a spEE nEclr0,1l SEfnE f,,LEtui flBEE, E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE ,0, rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.'r #utrf E EE ElnEa,,r rrr? lEztmia rFr-t.t nlm t{dlut.) tr nt

E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat, akik mindig soprnkodnak, hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese, van: mestelt€K {6nsKneK,$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr, redd N i \dijbe, nem resl
enrmil ar csluvdl kedd'r t.HAk I tllrlAk hl,. maJd t.srek '6

ll4

.18

fokers 4: toke' took, token
f6r Jdzs6lin- rij[ t , tiikdn]
Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal, €s ebben aj6t€kban a rrf,r a joker' lvlindeneket6tt, tudnod kell, hogy a raffn€k van rend€s .,alaPielentese": a r,{rrEltijk] vesz/elvesz, illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA,tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:,a. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak, de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni, hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet, rlit i€lent ioazab6l?

Jo r rooK lttr ltttrD.

dl ldzsontulmiih
lrlanv roofi nr ADvtcE. ln.d trk 'iii ddvdisd

/aAa at4/tgta. 6.244t*zl.

a.

vette a hnacsomat. lvlary

IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir,il dsIi
I 100r{ TEDOFPOnnnnv. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t.

Vettnnkegy s€tat.

dr6tl tuirul
T ,EvEa T^fiE ,EDICIIJE-

l Iiiror0r ikmrd.zinl
Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir, Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl
TAI.E fl,E mnD s'nEET O I,TE

soha nem v€szek gl/osy szertE.

narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat

rrFr. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd

2tG. !,
6onus tanulnival6 halad6knak. Mit ielenl az a mondat,

hosv:

rno| EE.but t tqt honnil dddddddd'*"

vigyrzrtl A rrtrsoha

nemjelenliazt, hosy,,v;sd.ol", 'nig. naqya..vesz" ige igen nE2d mes az elsd l.bjewzetel.

r:: lll

U9q 6rzem tnog6m,mint e
Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga. iY6rmini az, ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad, mint egj/ szundi?". Es igt/ bvabb. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag, hogy mi ez a gyagyasAg.elaruljuk, hogy angolul az a kifeiezes, hogJ EEL u,rE a..-, ^ni sz6 szerinti forditasban ,,n$/ erzi magat. mint eS/... , val6jaban azt jelenti, hogy ,,szeretne valamit, j6lesne egy--.". Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni, akkor a wouLD you Lr.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st, how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5, ha viuogni akarsz a tanar el6tt. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk, ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni. El5szor is tudod, ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje. FEEL ELr. Err f![]. Azu6n tudod azt, hog.y... Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal. Azaz a kezd6k p6rositsanak, a halad6bbak forditsanak, as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket. Es a szuperhatad6k, akik ezt a feladatot len€zn€k, tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb. I Ddt'r EEL I+ELL.lii /,ont 6
T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI?

m ho$/ ver a sz'vem. t4ilyen enes az, ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam.

d.zii 6lh h'| dlotov

F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/, ho$/ a rE& ise benne le$/en?

@
o.r -c,2..4, 4.F, 6.8, 3.E, 5.G, 7-D mrFrr crr 4 tiul.t.d8l l{nl' o.crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil, cola, rE t6!!e6.zimlar ias rliiil}, rE r4rrr 4 dldloalal, Lt'ttttE 4 76nntflen,LtENt } 4 {dftafilan
16ryfi, fu

l,|!!i' a tlr.nd lilv.l,r,€rrBnr4 yillanytad, babi, lotbrnbd 23{.o.1}allibd 2l .nqed.d !e iuDadon illitottlela)t.libd n.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l.l 3) 235.o.ll.foorttfrovraE.4.ncglogadtritrndciofi.l,tDrrnfrrJ.4B.h03lrrlre,Irff,sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo, I rur,n 4 M.sraqadtan altalnal.Itr n { a,x{, 4 s6t6ltunt ar eg'r.I.I rEvEn EmowrE.4 sotr r.fi srrdrt/y.sfit !s gt6gts.on, faftsi ,t'r'6 f0 EEf t, d r n ro
fliron 6iilg tad ar if laiidEr?.ftIE nE nfn0 snE.r u nE $F . o A hamadit utcdnloduljon laln

drt fi/EL6xts, ptfAr o fagysliver, kapcaold arillantl, c'r't 3Br rE r rr,,BE 4 gterE le

o.lakan

lt6

.:lF

llosszkcdviinkteletr
Ezt a leck€t akkor kell el5venni, amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van, mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t. Sz6val, ha neked most nincs rossz kedved, akkor ne olvass tovabb, csak.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot. Sz6val rossz kedved van. (4 voa aEEn ^ saD tt@D. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk- Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6, a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is, 6s mindei meg kell tanulnod.

A) szemetseg: tbbb mindent jelent.

rossz,k€llemeilen r{ra rossz- moralisan min6segiles ill. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s,r, a komoly.stlyos "csLinya" r,{/rzl a silyosan, "csinyan"

ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF. hosy oti €ppen mii jelent a srr, ill. a
ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS

aaD tuuracEtrEtff

,1

I wanrrou B DLr r'

ai6 a a./yfuijl rick6,ri!, aooDkudl
,tahaaEm"rlnl/,idztnifil a vezet€s, menedzsment nEAD cl,Eb./,lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir

a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA,Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar, hivan a 'ro,v,rD ldndidl sebesrirt

J6 hir azonban, hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni, mini a bad] magyarban: "nem rossz, nem is rossz". vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. torera mi? rendhas/6 a fokozasa. erD. uDLf 4 rossz. rosszrl, rrois€ft ii&l 4 rosszabb,
zabb, legrosszabbul

Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni, ha becsukod a szemed, 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: ,r,, woBtE, wo*sr. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet, hogst ao rnon B,tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). Azt m6r tudod, hogy a et, tbbb szempontb6l is szem€t sz6, €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te, a "j6" uwanilyen dbg. De ezt majd akkor, ha j6

EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis

rr. on-ftfl] .shahespedrc ftrrJ'4

fo'd \-(

{rn

.:* e37

llight or urrong or left
Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi,vegef: InFr. tEFr, EFr, ErcE. ,fFrlhfr, hft,lrft,'{it,I'hl 4 bal, bal, bal, jobb, bal tetted, hogt,megtanultad. tla k€szvary, bebizonyitjukneked,mily€n h€lyesen rranrlijt]- Ugyanns/,mint a magyarban ,jobb", a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient, kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes,m€gfelel6,rendb€nl€v6". €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. ALLsrcm. 16l a Rendben. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n.i 6ftd0 d.!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is, hogy"erk6lcsileg helyes,eg€szs€Se rendben' stb. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l, arra legyenelAgbizonyitak, hogy"a srorrangolul
A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill- ,,moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a ,rrr (mag szerencse!), hanem tobbnyirc a eronclnngl, de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak, legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. a I ntas LnoN;. Ilittu .x/,,gl Te\iedrem. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/. .n dditudd n csinalom. ,6Fr- R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet. Azon kiviil, hog.ybal, sem' mi ardemlegeset nemjelent. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf,ryr!to] (+ 6vozik, elm€g.y, €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F.. rfFr!.ftI), de ebb6l is csak az siil ki, ho$/ olyan kjs szerencs€tlen, elhagj/atott, mint Leonardo Da Vinci, Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny, navr wno e, jobholdal En r.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat, Wo@t AvE A rto!,fiEr,LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz, de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb)

Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam, mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista)

l!8

.3*

first bosc, secondbose, third borc
,.. [ii6?ttiisz,srrldnd i.dd] tfa 6rted, hogyanjabtssze]KBAsEBALr.tIh4$bill, ez auit6lasnem leh€t igaz, akkor a bar mar tudod, hog.yFrf,,tr+ els6, srcor, + m6sodik, mrfrD4 harmadihHa oruos, ment6s, tiizolt6, vagy peches vagy, ahhor jesyezd meg uW. hogy i.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s, lasy sEco,.tD DEasEE BuRs.
vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy, akkor arr6ljegyezd meg, hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F,ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak, v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania, ha kidenlLl, hogy van neki sEcaaD. Drr4 nead.jisten stb. l€djje is. Ha szereted a iOrt€nelmet, vagy nem vagy mar mai gyerek, akkor konnyen meg fogod jegyezni, hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr, titbb nincs is rilltit), SEcoND WostD WaR, TETED ria sim6n kereszreny vagy, akkor neked sajnos csak kett6 jui. sEca\D co4nclez.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos, host, lesz, de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot, akkor ezt togod szeretni: frlrir rr, [6sd iidl (a els6sesely), amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. xa szinhizba jarsz, vagji sznob vagy, akkor a fri,rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni, ha masra, akkor m€g kbnnyebben megjegyzed. Ha vasarl6s vagy, akkor a $co,yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz, ha sai t woRDpr,.ls szod ldi34 van- tla net'in mi akkor is sz€retrink. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9, persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. llon lvlosl m€g fel perc, €s ha kezd6f€le vaw, akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl, hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a .rrt. (NAha neh€z kimondani...) P€ldaul: sr.yrf Fitel, ,EnrE IEl|r{, nBENh ls|dr-liliszl, ,rrxryro./^rr lsrdrti ft'!r] stb. Ja, 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is, pt. ave arralfijr, fi{szl, meg az ipszilonosoki ,wEtwy - r"mnEnt ltrrlnn,Nrlltliirl.l, mnrr rdrsnErll.zdil,, nitlitz]. Ja, es Eradr Eradmlq\ iitszl, dnE BmbEn,niintzl, rr*ELvE- rkEr.!.,rln.rd,itdl,rl. Affene, nem is olyan egyszerii. Boc.

t@

a lok selbo ]a cses. es

':a !3t

Cmberek
egy mint ez m6r kid€rnltszemodra, v€gtelenil A, ansol (a f,.{arst[in0lii]), egszem LA caac,El.tqtid'3]. Ezt bizonyitia az is, hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr.rsE. meg ez sem €l€S neked, akkor sondolj arra, hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac , amit ennyienbesz€lnek,nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval.Az kiilonben is ctt trsr ksii- lZI.,ra u$e. Belathatod, 6rved el6g S/engehbakon 6ll.) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld;l l'legteNT megosztani. tr es/ emben r. ,.',q,r lnmlr atri hozzaa posr;r re rmsrhdsal,, €s hogy hivod?urye roszrr,+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos, hivod azt az emben. aK a renclors€sen tozrcf,h0-tls4'dolgozih?
6s hory kell Kimondani? I id.t 4---t (Vi$/azat. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. mint a ma$/a'

dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a ,,{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It
(lgen, €z a csapos angolul.) lrd ...es azr az embert, aki repaat, azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel

Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6, pf. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn.t'i Tv'szerel6.) hozza?lrd idel ...€sazt az embert,aki a tejet (d rrzr{lnilkl)
Es ho$, ken kimondani? [ (Tudom, nalunk nincs tejesember. De a tzr sz6t is meg kelltanulni, nem?) ...Cs azt az embert, aki a tnzet (+ /.rir liidD viszi, azaz ottia? id idel

as hosi kell kimondani? I
...es azt az embeft, aki bemondja, ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d

rox. Eza meteorol6gus, a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF

a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz.szer lelduk):s[m.tl]. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is. E Avicc az. hog! a M*

t40

Obelo rengctc
Reng€teg olyan sz6 van az angolban, ami -^BLE-r.vagzddik. Ennch .:gszctiicn az a? oha, hogy ez cgy amolyan v€gz6das. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:,a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod, Kedves Olvas6 az lit ddi'r], a fajta sz6, amelyik a -milyen?" kardCsre felel). Nizzilnk cgy palddi. corms.,s/f lkoffidobol]< k ny

l,Iost biztosan azt gondolod, hogj/ segiteni akanunk. ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t, €s annyi kreclit, ahany betii hianyzik. tjelyesen gondolod. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon), igy, ha a "henyelmes re saccoltil. Hat liss hozzd a feladathoz. El6szitr mindig mondd ki a szavakat, az segit. Nem biz tos, hogy nagyon hamar vegzel vele, de Pont az a jo. Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn.n olyan, mint az-rtzf,. Es most m6r t€nyleg bss, ne csak nezz. Ja, maid etfelejtettem, az oldal aljin van

nhfl! "elt.dhiill,r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill
- p. -q + h_ze-tcj zhat

Ea s ac a BE lnmidzNiihtill

vtstBr-E ltizittill
EE EAs LE In|Jllidltill i,'o tdhtill c'aaEEn BLEIs,igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml, .,eze

ez csah azen van itt, ho$/ figyelsz-e, ilyen sz6 persze, hoqy nincs
4 pi.!ke

H a e d d i q O K . d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j . b b

cuxaBLE ltjtttbdll
EoNomaBLE lortitdtitl

o $i6 .--.--''',

hat

o tiszt . -

.-,---.. remel -

ottattojelhen amenoillil st scqilii egy, Kuloskivat.lBer itth.lyhcn, nod aioled hasznolra* sondoliut, 4 rE E sLElE'nn',{E bn.,isd' ls0ndolja ,,teru/' as,,horo/' iEvakE), PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6, r|stormr 4.nldke4les vut f|x|er,rro *ez.lh!ftil,,n.nadtsp/'), raf 4 E$al6 {!1.,,tele!i46"), tr8ffn4E 4 piacl€les l,,upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l,,t!ftil"l, rrrrrt ,lr 6 {,,mon6rla"), un"}. 116{,,hononi

.:8 241

Idrl
Igcn, cz i Dyckcgas ansolul, nra$/an'|. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk. Vnn, ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy, bt is belef6r. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli. lierl aftilior a2 ra D.n tijlteltli, akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz. l{agj/arul: ..n1b6l ,,ir6'rt csinil. tsel6led n)eg sz6 milliomost. llosi f.jnclcli.i adunli meg, dolgozz visszafele. as ird oda a kihagyoti helyre, hogy mit n l f l r r r 7 i o c . ) I r i b d l l i c D c r t r i h .P e r s z e . m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos

',r,rEu
< rr,{ orflr llicsdrl tlnir. tanito

liiitl +

< rrrprnthdorl lezer vezet6
o zrsrr,{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl. ulazo

rr0 u llidl+
tna lEr ltt'Ittll a

hiziirt dolog, hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. -tr^-rel, vagy -dc nef l{iil. nenj€l i'jb6l \,6gig €jiuk, €s j€lold meg azokat, amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. Mondanunli s€m kell. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t, amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat:
qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. I

iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl... dxondszdn A lied\.ln Jonarhan Jonalhan.
Att6l. hogy valami nem tll €rtelmes. m€g mondhato, teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot:

j6u

Loaihaiieladv6nvok:

azt. hoqy ,,tanul6vezet6"?1rd

E + 2,s1v6 1[111 autotvezet, 's a rcmnE llanlc) ianul, akkor hogyanmondod

-!- Ha ebben az es€tben is igaz az, hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi, akkor mivel haryar6zod azi, hogy: c.{R f,,kirdinl+ kert, eaaDEtiEBlstditiil a keftesz

O E E E E

Retr.rh:qr6 nrrlr id6: wE, Moft. wm"Iiil,t6!,t"irl. Retrdhasyo id.j, Ei.' H@hL Aenlnt,rii. mnlt R€idhag!6m,rl, id6, da u". EADllit.l.d.l.dl. s€ndhaqlo nrnr idd, ',r ,,r 'o[run, run, nn]. t&t, drifitl.

Rendhasyomnlr d,t Dnva Mo@ DNwIlq, Rendhasy6 mnLt tdd E

242

cn-rail sz6 uon
Az -ER,mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k,)ny!ben. azt is jclenti. hogy ..-6l-6". s5t, ho$/ ,,-os/-as/-es/bs'. lly modon az,.ir" ise ansolul NB|E bi)tl. nis az az.,anekes" esy srlraffhing.r].Ez igy mind ,,tt6"t wflr'I,nkt)tai.^z,,€n€k€l- ise '',/Yalsind, sz€p €sj6, de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(, legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk. Kozeli rolrona a s'rmr [stl,ir], k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t , , b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n . l g e n d m ,d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit. Annal inkabb a ,,zsalugater", alagy sz6p maS/ar sz6val a ..spalelta". Es ha jobban belegondolsz, van ebben valami logika. tiogy cz igy van.e. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban. Talald meg. hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez, iuetve annah,.f,/s€s" alakjahoztadozili. A rr.aot b€inuk, hoqy lehessen latni pontosan, mir6l is

ruttml
RULEIftII

o kormanyoz, vezet(nemautot!)

aatexE
E I i ,\1

nzcrlltli-Szltt

wa'rfui,ttl

telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte, pinctr .r.L{., vomki, tiillclcksr6lnld!1. a,,lrl.jdorkatper"),

Ha mar itt tatasz, aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban, es haladhatrlnli. Tahar.l le a Hblazatot [Sy, ho$/ csak a,,spaletia" oszloP l6tsszon- Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e .t l a m a r j 6 l m e g y , c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l . elte1.6n: ira oe a m.gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre. Csugbe a spalethtl <, / A , o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz. 4 TrtE / l/id [di...o,diikrdd...z i' ...] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r . l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii...]PincAr. vdrjonl ., [0vilnadr... T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner ......i] vid [...dd dolog, p6ld6ul igemildigm.g.liiria ott az EligaziLis teliesen ke.diiliot: L Azang0l.r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk, ngt hogy,,rrrval.ki rrvalattqyat, aralany a! {llitnanyt.2. neg ink6btsrffn t6.mr hlrneing]. a,,valakit" intalh trtfsarl.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!.a,,ealanit" a!.rangolhan igyneverett m0ndi , deerncmtail. 3. Amiam.rrarlar r,griidds, rcp0rici6,amimindig d, negeliiria tfnsrat.Pl.,,aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr, ahola|rrrra ...eal/.eel" Arui0h6 ydgarc srm jele,dsad tella megtll.liislri iiggteszleni. monda$an y esy.J,ned al a tiibb0s alid : kulDs 250.oldrlor. a

| [... i....]

rolyad€kijlvanszd,az B,rr lt.il ll rem a tndk.sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14- sd. sd [sot]. grttcs:lrstsejtesz,€steljesenjososa!.Axut.ztisjelenti.hq,ycworszistrrnlho.loj.r.l.f.szit.z rl k'!rl.rbb t!aod. oda ajo kis fel.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus.raszintha ezt l6qvestbevalljuk,
nlinden orsziqvezer.j€syb€o egy vonalzo s. faldiulrEesvonalzo (Btrt

24'

2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok
vagyunk. liOsz,kosz. Men mi zsenialjqbah f.{irev€gisolvasod ^z oldalt, minimum 6t, de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii]. Jegyezd meg, hogy-r5r. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk.) vedd tudomasul,hogy az ,srfnek tem€rd€kjel€nt€se van. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil, jelent6s€i: sas, k€s, ngy, bar €zt m€s nem kell megjegyezni, -rsr legqyakoribb az olyan,fel6, kbriil, korlill-szerii. fiihetetlen.P€lddul, ezt mitr meg keujegyezni: €s

o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv
urre ivkrddil o harminc

cocr.llol] <, kak6[

DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€, tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili, harmincas mnn,sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i, (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet)

Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni.) f4ondom: felolvasni. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/, ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra. akkor lesz 'Sazan €rtelme. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj, ha kicsit lurcsan hanszik (ak;Lra magyar "kakasos", vagy a ,,halad6sabb"), legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda, folyiasd a soltl

€[et6nr

i'a l. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br

Olyan harmincasnak n€zetL ki. o S/rE Loor,ED z

Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett, mint keknek. + /I
Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk, te Karcil

+

Ihrr

DoEsfi'rn, IIaBc6r?

ll0, t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at, haazenbanet sokn6n!. yar? tf 235,o, PalderliI Fm oEzr. fEr4iREE ttr oqisrlots. ro 238.o....ioDlior& a lalhor. 240.0, Sonsrdbln:rrrrffxrr, Brwn, 3E2 wtx, NtLtfltt, ,t Elat, ,'j''E mx

a 6,0.rrrx rrfa [ar. o lien6nan nagan.er, rfEt,r rarr ra rrxE, Enem, v.r r auivcm. t iogt l0l

a s/M nsthenl'sd a ,tE nwf

vigyezalr A @ beugrjk. A.dazt

szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti, hogy -tasz". (BoG, de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti )

6 ,tEMt.

lecketa l6 | oldalon

244

.,.*

Super less: sok 0i szr6
[!4ifdr, he]

elc olott

lvl€gvagy I o p€rc, €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni, mint most. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak,-a mi toPlistAnkb6ll ,rELEss hotl|flrl

o lels5reszn€lknli,derekigmezt€len

crrrDr.fsr ldsiiil.3d rrrrrtrir lhlpl33rl
EomEREsr lf,rdit$rl

rA,rrEE55 Jt6isr{.!d ntoucEflEss Isri'!/,srl noEELEss lh6till|Ir1 ,topElEss ll6il.sl

o hajl€ktalan

usrzaqr Ji'lel.gri *o^mlEss kusrLszl
EnDEst l|lldhszl

Szinte rrDrrssrt folytathatnank, merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6, hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni - mondjuk - 5 !j sz6t, tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit, akivel $akran tahlkozol, de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz,@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l, amij6l illik hozza, vagJiamiv€l valami ataDosattudn,l kivanni n€ki... N€v (ha nem tiioh): !,

5

Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan, ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t, legalabb haromszor. El Legkozelebb, amikor klalkoztok, pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t

r* tti

Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2
Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele". Lett bel6le egy k€pz5 is, a -rur lfiill, azt k€pzi, hogy .,tele van vele". Konnyii aszr€v€nni, hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete. Ad6dik a Itladat, hogy megnezznk'r€seszes szavainkat, vajon muki'dnek-e -uzlal is. Pr. c,rf,r,rsrlh'1.lrl + gondatran, c,/rr u,lhftll + gondos. rop&a9e06&el 4 remeryteren, zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat. amelyekrSl tgy €rzed -r./r-{alis lenne ertelmiik.

Itt a megoldis, ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd, hogyj6l gondoliad-€, mit

+ segitdk6sz, hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un
o Sondterhelt illetve fi$/ellnes

EoEtuLlti$rn
o pihentetS, nyugalmas

zsrraz lirisdull tla hiszed,ha nem, te mar iudsz sz6t k€p€zni.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet,€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. cyenink. Az els6t meg fbntr6l is lesheted.
c,ff fklrl e qondoskodiis

o rE .,Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom
PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl .soda romn,JFoi d hatatom erci

gyttnyitr(

rajdalmas, raj6
jai€kos,jatszi

hatalmas. eroteljes__

d Zr0. r.
€ttcl.Onsird
a---------) atfD B I

gybnydriies rajdalmas

4---------) AtrD z
a---------) AlrD a

I
I

C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: .

________________

245 i:

0 loch lless-i k6pziisr6g
( A , o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . l c c k a t a 1 5 4 . o l d a l o n . r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban. A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor, amikor r6la olvasol. val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk, hogy fusd it mag egyszer a ,,Zsenialish", ,,5uper less , illeive ,,Szuperfiil" cinrii seperccsehet. Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig - a sz6hepzes16l. K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet, ahogy belekap a ,.beteg, Syenge". "ked!es" stb. szavak faraba, 6s igy lesz azokb6l. "betegs€g", gyenses€g , ,,kedvesseg . Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be, ami hi6nyzik-

a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t, super lesst, a szuperfuleies a szupcr

oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a .!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e.s-

"€s

;'247

tOvcr, unders solt 0 sz6 seperc ol6tt
rnddr] {tudr,

(<, Itt megintazjarj6l, akinek maristrllm€retezeit ovERs,rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl), nehanySj/akoribbsz6t, amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis. ezekte gondoltunk: 4 a viz, aKo.r,yDIgf!tdl tbtd, n of{lvii'rl 4 dolsozik, zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id.i, coon$lll a tijz, FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa
5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad, Csabil4 ,l z Dott? z

llind'g trilf6zitda krumplit-4
Ma este tril6rAzol, dragam? a A hangos gyakorhshoz:

You^LwArs
AaE voa woarha d---------------ro|cEr. D Rune?

lrndo'v6ldrl, hidd'g'{undl, Irnd0d6rl, [dd'vi'l], [6{d.luk], l6rddijir] fla halad6nak sejted magad, az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr,t vagy eppen .l,vDf,r.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik. (tla az ,,atapsz6r"ismered, kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t, de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!)

DotiE (sEA K) z ----------J
z----------J EXrosE (^ nLE)

E

- ,..J DresSED

,.

_JflEAD

(PaatEcm&)

oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET)

,r_)

EEAR (^ cotrvErsano

)

--

| srzED lnos)

148 .!l

UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott
(4 $tu az at*nat is .Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en. hogy milyen j6 a sz6kincsed. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. nyat a kezd6knek. Feltatelezznk. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc,ag), ^z A swER 1+ [in,lo.](o v6raszor),a tr "O 1;11 "ruo.), o ",," Itsrl(+ isazs6sos, szabdlyos. vasyis (+ tai(). a sr$ [s?aifl.(4biztonsasos) .s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat. cs hogy olvastad az ..Abel a rengetegben" c. leckal a WoRDpLUeban l24t. old^lt. Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel, amia baloldalon van, 2. kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban, aztan 5. kosd ossze egy olyannal a harmadih osz, lopban. amivel lgy gondolod, j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja.

.n RE D$r,E In -Rl ^ dalall ^
TAAI'ISN/EEABIE )

hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl
ITTEAPFYI'J.-AEil

(

megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan ./ banitsiigtalJn

< nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is'

u\r tErDtI ltt'-rf.lE{'lil

a €16nv ,rvl'r,rar Jid-VA[tidzel a hc,dcs al/r.'rorlhA"sdnl
xrrcorf, lvrlh'il o togadtitis

"'sa'fl'J,-szgn
' o' tt0. !. -l

unfair

le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor. ha a7 t/+t ik biggyeszU h. ri - levetk6zik, levetk5ztet valakit (ritrir[dB!.] e 6ltozik, oribztet) r/yrrf,seITn.DRESZ]

e, udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) ...no es az anDolrt-Difl, ami annyit tesz, ,,ki6omagol, kikotoz" valamit, amit el6zetesen becsomagoltak, meg/bekotozteh. Fedig a ,oE ldii ise szamtalan ..ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen; ehhez nreg kelljc$/ezni azi, hogy Do a aF nE xflorldltl dis,16] k6sd m€s ezt a Gom6t. Innen niar togikus, hogJ:

A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat, adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4. rnaEAuaLE (rEAn). U BEAMBLE (pa'ft). (crLrtE). ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE.rAtf. wcatoRrAErE (srvnDnv.). wDE taBE. (EnvtRo1ttEflr), a rD nFrED, a rusr (DEcrsad). LtttELY. wLoAD, tnurc,ty. ul atafrAL (LAueE), n\nEcEssARy. u\orFtcrAL (nEEnne), arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER), ulfscaE4 wsnavEtf. wsr{tLLED (woRKER), dtftLy (DEAI,'). wfRuE. .^tsuAL. wwELL. wwtlulc. wt/RrrEti (L^w). u1z,p (vorB DREss)

I

Rendhasyo id6:sD mnlt

*-,

tu,l1t,(il].

'nnr E Ren.rhJsyo ido. e. ea Dm[dd,did, drnl.

i'ztq

lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt!
logy cir lnir csd hdod, hll I kdryr t lisjtsnig;jt] Condolkozz, az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt. hogy -botr,ny"? A) rc,rD,,F*lt'diill B) a,rElgrjtl c) cffprErl!.prd4

na a scanDAL.rv.ilasztottad, akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed, €s tudtad, hoqy a ,,botr5ny" angolul sc^trDAL,\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat, €s eszedbe jutott, hogy,.skandallum". Ha a crrEet vahsztottad, akkor nagyon vag az agyad, 6s beugrott, llory: WaERa^E, Duna{ate. ilyen eaD. olyan eaE- Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. Sajnos, ez e$/szer t€v€dtel. a a^E azr ielenti .,kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei). De azert nagyon megdics€rrink. Ha id6sebb vaw. atnyrijtunk egy hangsz6r6t. ha liatalabb, akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied, hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban,,botranyt" j€lent. na a cnanER-t valaszlottad, akkor fogalmunk sincs, mijarhatoti a fejedben, de na qyon k'vancsiak lennenk ra. Jutalmul csak annyi, hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti, .fejezet", nem pedig azt, how,,botrany". Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt. A feladat m€g csak most kOvetk€zik. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6, h€pzeletbeli bok'iny'nevet. norditsd le 6kel magyarra. es gondolkodj €lazon, hogy, mi leh€tett a bobany targya. E froLlr.ildll a benzin

iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. naDtenv

,'rar lnillo €ter,€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny,kis nt + .ec"{rr,{r na ne €aessle minket

212, o,1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli, 2l hogyvalalift.rt€szt.dik, tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt, i.lentheti hosy,,kedas*!dii". yEE 2'fif. 0. rraar, 4 lifflolaksrii, n En4 wndlz6, nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre,wr,rff 243,o, StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs. t lyatrfn, u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs , 2111, A beinndoooo6 yoflrl.t ELEVEIBE, 0, $ayat rEBnEN, EBErtst, aBEEtBh, c'c(Btl 216,o. Sonannbaai u, c0r00rt0r, tEtur$tlt, parxFu, trFvr. ,0iDEBFuL. ct|E m|EhFuL , 0, I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9,o letlvoss6g; firr; rrrflfss d siit,t; nosr 4 *iiret; s,| fxfss

o,urarrnr 4 olvasiatatlan, l/I,rafrrrr&o meqvilaszoliataflal, <)unlair, |,rrrfi {rfrrppr4 bot. dogtalan, ,rrr,fl,r r a bar;ls{gialan, t,rfirr o nam biztonsAqos

t4. IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI

L/ .$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak
C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words

252 253 254 255 256 254 259 260 260

':r !5 |

y bor6ts6 s n{clu
N€m hellpeldiiul ig6t ragozni.tla ezt nem tartanadrendesarvnek,ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok,vAEz,var, vArunk,vartok,varnak varon, varod,v6rja,v6rjuk, varjatok,varjaklt
Aho$/ azt mir korabban emlitettuk, az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv, m€gis van, amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra. llyen az 6 hejesirAsa. Pedig vannak szabalyok, amiket ki tudja mi€rt, szokas elhall' gatni. Iti van mindjart a f, betii, ami! mindig [t]nak mondunk. Kiv€v€, amikor a sz6 elej€n van, €s ulana egy /tiitn, mini pl. a rwnE, xl,tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE, ahol a x n€ma- Azaz te vaqY n€ma, mert nem mondod kj: lniif, nol,

nrkdrdl.E
EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek. (M€g eW ilyen rossz vicc, 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m. lgen, a szilvasgomb6cot is.) Teha! a tn€l tartottunk, amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban, mint a sottB, c(ng, cut'r6 srb. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az ,ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom], IVE fla$sl

E. €s lk6i,l ldiinl

Namarmost, van a r-. Dz egyaltalan nem n6ma. ila megtanulsz h6rom szot, akkor a tObbiben mind ki kell mondani. A harom sz6: to,{E n Eoa , nEtR J.len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes, 6ra (oo perc), tr6nitrbkbs". Kiejt6siih ped ig: hia?t], [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps- is. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik, n€m is szoktak. lnnen van az, hogy az angol anyanvelviiek a pszi.hologrst \4 psvct 0r.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. I'lost sz6lnak, hog.yez a kon).r' nem az angol helyesirasr6l sz6l, hagyjam abba az eS€ szet. Pedig most kezdek belejonni. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot, ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk, hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. OK A kep_ alairas azt.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ ,toaEsr + ,a ,_,------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 ,. -,----------

re roskadj masadba, sa€ntrlj

rt nyelversoha nem ke nestanutnod. itjelentenek, ezedehondom, "kes. kopog, kipurcant" ('nellaknav). lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is, hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri.

pedig -bonba res0_ -msszik-. .s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr.

!5!.3.

IUH-questions ll6rdiiszouok
h!3 ldcbdliriij's !6n4
Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki, mi. mit. mi6ri. hol. mikor. m€lvik. ki€ kerd6szavakat, mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad?

xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16, melyik mondat tetszik a legjobban.Tany E4y pszichol6gus leg, melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide:

lvli?

Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k?

wnollitl

" Z5!. t.

,

lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre,mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6, az nem r4rval kezdSdik. de uott"Itill a irj olyan mondatot - a "ki huhog" p€ldajira , arni sesit mesiegyezni, hogyan?
es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie, mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) , , ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) , + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas,tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. ven 'oqsoDt m ,^4, r [n.Vii.lT nhd, tu dirod er

!FR? t'av'n

*'!53

Coll me o tori...
Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben, akkor is meg€rte. oALLMEA rAx,!$6lnii't.til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti, ho$/ ,.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit.) llosi h€Pz€ld el, hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul), ,,tlivjon nekem e!0/ taxitl". A podas eW kicsit snket, ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) , a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d . h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.. - " . r . i - " . , , locqy e r d m o n d a r :c { r r . h i \ r r f , o n " r , " . " ' " n q " . E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet, akkor azt is elmondjuk, hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. Alant talalsz is 5 Uj ig€t, amivel m(k6dni fog. igy j6 kis mondatgyarad lesz. cyorean tanuld meg 6ket, azutan tovabb megyiink. (Annak, ald sz€reti, m i n d i g d d l u n k . g y m d n h 6 t a m e g j e g t , r e s h e .l.l.a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o . A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " , " " S i , E . , m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek.) sar hr.ll + elad ,olldn us/es. hos' mas a szelet is eladja.' sE/rD [!.!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra.) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. ) a r*nt,EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei.) Eiziosan tudod mar mind az otitt. Cyorsan mondd angolul azt, hogy: elad, ktlld, mond, 'r, jatszik, hiv (oK., ez volt a €sel, mert ez a hatodik.) l40st Dedio vissza a crrr lr€, r/xlhez. lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t .

2. ttivi(on) nekemeqy buszt.(o ,r,r lbreD
5. iriLonj nehem eqv k€Deslapot. (a pair€rlrD hiir*idl/ 4. Jabsz(on) nekem rock and rollt. 5 . l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l .r o 5 r D f , rh . i 6 d l ' 6 . A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t .

t9, !.
Es most itt a jutalom. Bizios emlekszel m€9. how a ,tf, nemcsak azt jelenti, ho$/ n " k e m ' . h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul, akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i . . e l . t l d n e m . a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek.)

\<Y
Jfft.;

,:,'u oonasnat\'c^LL,E A rAU!?o/..es: st4.

lesz) E (En itrj6rjesyezdhes, mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l.bjesyzet. amisesit.^2 6t ise kbz neqyis,endh.EF ^nftn' ELL nD. nlDlltl,lildl. EL. tu@, E

o,"fsal srildl*'a *.

*- li?rnd, ladl NE Mon. w'*!itlt

.rrdn

254 r:r

llolling Sentencer.) GiirdUliimondotolr
ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e , f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t . . . )A n n a k i d e j a n . a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r . n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok, mint ma, 6s ezed volt otyan. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek, hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg. ,,TOltsrlk Mind.z azad kell most n€knnk, mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!. ban, 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t .€ s u t a n a a n € l k n l , h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi,tD mD Mcttr loaEnEn.
LET'' 9END ntE MoMl ,ocETtE*.

Eztmar tudod.
rrrlYohiJhdla zonqorJ

LEt-s cAfrn, nrE Praro ,oaErEEB,
LEr's stuD, E aLEE ,ocErttER

Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F. L ui mrs roax meEmEa. A oirositando szavakl

f^arrrrlrqlisl . anqol prod.rr hnblonl probl6ma.lierd€s +
ro^'[o l+ nyomtatviny

IPEIID. sPEtr srr,rrEhOmd, s+rnrl

canRrU''nl
nu lrylttiil

tanul, tanulmdnyoz ki16ttrl
tblt id6i, lolt penzt visz. cipcl

-^. columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen, a rEr{htl azt jelenti ,ha$/, enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr, LErIlri. A fenti m6don arra haszniljut{, hogy tiibbes szam ets.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€. De ez m6r nyelvtan, amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.. f,hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. vanr rceEMa.ItjLt drn...1o tlagyiah, hogj/ eglattt tousek az € jszak.it columbo 2: Ja 'g€n, a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai.ira at nehanyat a r€qiek kitzrll. I Ze, &z,ar alzal t4z r.rtrzq t6a<r4&, o nagytam. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt. o haqytam, hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit.

'

., !tt. o. \

+ llagj/iam, hoqy eqyntt hnulianak anqotut.

a,.qFues never,s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt.tr r renotraqlo '.u 'delu Jtakok E.,. o..sr"..k tr.qr"l /e4, ffixrz,. lfi]it !v0hd-

o sd.,r,,z/.1

':a t55

0 titok
van akin€k van titkara,akivigy6za titkara.De mi elmon juk Neked'.bb = 'rr ezt USye, m€STe s€m veiad TSltink?6ocs. P€digez t€nylegigy van. rigyelj csak: hamaro roo,Y hr(nl
o 1a56;in1 r,r'f lditl hamarab!,/etctbb 4 soo,af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE ,lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni)

llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] .soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti, ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket. Biztos? Remejnk, megje$iezted

k€s6bb

(

", lll, o.

Amennyire innen halljuk, eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki, vesd el magad, ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant:

Min€tel6bb, ann6ljobb. 4 rnE *Jobb k€s5n,mint soha. + d_
El5bb va$/ ut6bb- d

',,--------

) mEldiil mAft l/,t'1.,

oRlil

I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e . , A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi.(ent.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak, hosi f€lhivom ebed el6tt, 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most?

E,z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc,r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod, hogv vissza logsz
jonni lvlagya

El vrs."
E a:l Wtw oo vou w,tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet?

@)
156 3a

lUlogic sentences+ B0viis mondotok
srrntdneid lmrd4il
l':egl€pnnk egy olyan mondaital, amellyel villoghatsz a paj6said el5tt. (Persze, csak ha tal6lsz kbztrik olyat, aki nem ismeri a WoEDnust...) A mondatunk att6l j6pora, hogj, a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je, l e n r h e r .A l a n u l h d l d s , . a v a k :. o y r l h r l , a s z e r e t , , a o n n l t u n o n ] , < n 6 . a s s ? o n y , F o s o D l . lndkdil(o senki. n"o, E lnd ro ism;r. ludr. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero ,%.r-reI .nl {o ferri,E. h; isJ/ alkalmasabb. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda. tokat a meglel€16 magyar lorditassal:
I I I LovE,rE wotttatl oBoDr

A) Szeret€m a n6t. akit senki nem ismer.

ItxowmD

*aq

troEoDY r.nvEs.

B) A n6 nem szeretsenkit. akit ismerek.
C) Senkit nem ismerek. akit a n5 szeret.

I LovE tioBoDY mE wotu| t xows; ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs"

D) Senkit nem szeretek, akit a n6 ismer. E) Senkinem ismeri not.al\itszeretel\. r
f) Senki nem szeretia n6t, akit ismerek. q) lsmerem a n6t. akit senki nem szeret. tl) A n6 nem ismer senkit. akit szer€teh.

lrloBoDr LovEs nn w.xttAtl I xfiou. 6) lYoaoDY,fi,tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl.

IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE.

Ha halad6bb vagy, akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!, akit mindenki utal. vigyezz, nem biztos, hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. lde s6oes valtozatokat:

mult I Rendhasyo ldo @,, rep, wwlr'6,qit,t'6t'1. E "inot"uon"*,.non,syou,-*..-.,, *ltiilnl**

i: ztt

Usefulerpressiont -., kife z6telr Hosznos
ib.nEsdn?] [irj!?tu|
A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat..) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha- Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra. Az angolra jellemz6 ritmusokat, dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. A kitv.theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan, z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l,slti'run] [3!m6l

t jlol l'iund

3r.iml l6hairdo
kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron&
TiDikus hombinaci6k.

lnddr-SzlEliD4 ld'nen
EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti.

li iul6ml
riddn] lv&adii

i,^"a ;^"^^.

I'idh0-edNl

!d6'il ldnliid

A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel, azt kell meg tanulni.Ha kesz vagya magoEssal, €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm),akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s.y I Melyik illik ide? ,!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l,tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem, sri(oh...tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett,,nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az, hogy BonED w scorLArD ? B,-,------------a lvlelyiket hagytukki. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /, ----llelyiket 4

* rd€st kitararni? ' ffi''"t"t'

lss4 ben jelent mes €l6sz6r.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr,,aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. valahol, ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni, roas audap.st,K6rcey u. 2. nuLi do MD. MD. MDfif, d, E Rendhaqro

230 *a

Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2
trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt)... A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege, hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat. lvlegadjuk a forditast is. de viwrzat, a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h . ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : - - ( v a q y i s t A - t A ) . hanava c. mesebctl v

;*n",* ;+."a
Iiddqdl

Ihnhhl

ld6,,l lhm
l,zttjl4
maradiitt

dk4 lt,.s hlhc ij|]

Akkor mehettnk lov6bb, ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf, ldldt di.nt] v6losattuk- Ha ismered a sztorit, nyilvan tudod, lnd Cne.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk,pEAcncE[F.hilr](a Syahorlas)hovetkezik, Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad.6z{otns? 1.

j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai. hogy ,,k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos;ty"? ird tde azI a szot, ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt?
| vonal Hogyan lehet meg mondani ,,magyarul" azt, hogj/ ,,pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi,mit rnc, d n.lril, yrr 4li; ,,i!r 4 nift0r;yrro mlaii r,tirE a hol 14 tE 4. 5. nE n, 1, SEfi rE 200 f'rnBrs. 2, CttL tE I tus, 3. WEtrE a P'srE nD. PLrf tE ,0cx axo noLL, rELL ^ annf. 5, SE|L a c1taPutE tE , s,t amiadjelenti, hogy 2511.0.cru azlis jel.nti,tosy,,tiyralatil yalahogy".I l|l egymegsr6litis, A annyll tssr,hogy fu nerem . ,,ijn".Alauit tudod. ,,Hivi0n ,,Unn",a rr! ffr ledigi.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d.i. igr ani:,,fliyion r ,nqor ta{nar!")Potii:,,Uram, ih.qttari." tlmln6ryou, fl o kilElt rm 255.0. srfl, d tdlt ld6t,l6lt !6nd, crrrl 4 vis!,ci!.|, sntryc lanul, EPuro foEErtEE LEftrrE',stuorE cLrstl ElllEh. ,I f'E 255.o, I LEt 'bEltanf 256.o, frEt'orEh, EaEnEa,EEnErLtIl,I/,x rEvEn. / /soDEn on Lrft, 256.o.ftfiazfgodoftuk,ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn,/S00rE,0nuftn./fttEs00tE,/,'EtEnEE2 5 70 . I t t o n d a n u n l s e t . l l : 1 4 , 2 G , 3 D , a C , 5 f , 6 E , 7 8 , 8 l i . 257.0.Pc|ste, iosy e!b6lis ryolorr6dhat6. 2) 258.o,1l30rt p03x0laz ,,iga.i" irm pdnri.z.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr, crll.3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.ltf wrrr 1,,!")5l lfrflrrrrr, rrrn 6) palacloda st6ci6,han fttat's urE. 8l ta'lf glro n,rldld.3)ncng.leg pl. s9.0. rl iirr 2l len ls i6lr6la,d0sgtdbt6nt minden, a lieil6s(a,,riirel'! E

ra mondd rcl tenlszl, a,,!ecsut'!!a" vaqrB: !.c'ukl..) rarcr5)remtudiuk. mGr kl, [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla

mmt E Rendhasy6 id6,@a d'a M'[hm,l6jn, h"r]. mnu E Rendhasyo id6: oo mM, od [9i, t.nt, gon].

.r* 25t

Usefulerpressions3 .-, Hoszoos kifcjezdsek3
ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl
ezt a lhirg irgfk srfi,,s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony./ cime). Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik, hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat, hogy .-,.-.,-,.-..-. Mrn A c.xtD craaaETE AtD , ,oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k, amelyhez m€g annak id€j€n, pr6gai labgat6sa' (4 kor, FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -.- (teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s.sorokat, amig kivnlr6l el tudod mondani!

it Il'dld liill

;"*d;,,,*"d lnrii-Mrl

lriihll I3rh&,
vakard meo a halamai

liijd-ou|ll
Dr6baldnira lhodnli!!|nl

Isr.ih?tugoi]

;,",6 * *,,
meased€tl€m a hiivelvkui iamat

Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|... melylk Kfejez€snincs a helyen,€s hova kell kernlnie? I rrr.rD ilma*lsr .r ulolit! l t{r,

I minutc-2ruords
E i lvrn nit]a esy p€rc, [tulyvord4 + xet szo Apr6sag, igen fonbs ludnil de yigAzz, az hrporEnrsz6 (lgen,aztjelenti, hogy "impotens".) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki, ho$, [ih-l0Rl[ni],f€lre6rthetik, mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€, ami aztjelenti, hory,,fontos". r,londd sz€pen: [intot6d], nem lin-PoR$ntl, vas/' [im-P0Rtdnr], limFrint]. nen J6l van. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges).

"-. dDlhdd, h.ld]. E F€ndhasy6 mnrr id6 ,,-. 6 tr@mr szoros 4 tum, oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd,naldh. E tsj"bh.nt rdosn ar els6. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq,.zn.k

E ^ 2 rtrl

rd€lt.s. iem€srele*n [i'il. a lfithl €k

aUas b€cenpcszcs.reiryaro/s

mawa,ur-tiz€n.

kefi6".vagyistucat,amiviszontr){'a

t60 ,,'3

l|srntnilulos t 5. ocltvcso csRlnDl
L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat - csak ha van k€znclsiopper... Vahsszunk magunknak markanevet... Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n... E4yszerre cak egyet! Random Word Technique

262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277

*t 16l

leorn Bi9 o
b(91 ldm
Nyelvet tanulni tgy kell, hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk

m€s.

(tlm, az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk, ho$/ t/of,rrlvd'ld]. €rzesetamad.hogy tud mindent...) lvrinttu juk, ^ 't/oflD LA D-b6t ll, sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze, €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl]. re, Ha ehruljuk, hogya ranalE sE^-ber€1,€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is, akkor vajon mi leh€t a ,rrr? Csakisaz, amin landolniszoktunk. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket,

F;=.

4 214, t
Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD.t6t... ja, igen az elelijrnt az Lcm,trrleliXirtl. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr].

Ezt. feje.etcimetesy szlosen.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6,ni vezaren na$/ban, ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje,sm,6,M[i'mt} nurt , -arc;r;aFs la ',@an ieknt, hoqy-a,cI. Ereh* I

262 ...t

Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip
iz $zndl bjutltull
Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni, hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk. (Ami a kett6 kOzott van, az m6rgyerekj6i6k lesz.) Parositsd a rajzokal, azzalaz ansolsz6val, amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i

,,v,rr, d korom lnijl r,.r,rni a borha
,r'Ei[.h4 a b€tii

srA,,tP[!zt!rip]+ b€lyeg . Az apr6sagok koznl az egyik, azon kivnl, hogy ,,betii", m€g azt is jelenti. hoS/ ,,lev€|" (nem falev6l, hanem irott lev6l). vajon melyik..Egt/ masik nemcsah ,,kirrmitt" .ielent, hanem ,,szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire). Ez vaion melvik lehet? na hiszed, ha nem, angotul is van olyan, hogy ,,bolhaPiac". 0gy mondjak, hosv PLEA,taEr{ErIAi ni',dd.}, tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet, akkor nem azt mondja, hogy ,,megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s.r,qP' corrDczo,{bdlmPk0-u&d"l).hanem, hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl.clir'{ll). A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe, ha csak az nem, hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g, lesink6bb kinai, vekonyabb, mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette, med szir.

'

. .

.

ird le hangosan a tanult szavakat, mindig abban a sorendben, ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog, ha az er6z6, a LEARI| t/C c. lecke szavai is eszedbe jutnak

O ezs esyrrogen. ...J

,,6t

Hnmbtiit
A harom betiis szavakbanaz a j6, hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez, ni... Ami na$ion kev€s. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk,amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van, iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked.Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1,,'1 ctrylr,{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n,rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod, onnan tudhatod meg, ha leazt szamobd, hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED, sfi, PLIT, CEY, CUf

Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul, akkoEem tiz, hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6

az koznliik, amelyekrg
lat

(le)nltet kiatt

ril
4l)Et2)

+ l) iil2) (le)nltet a I) t€sz, rak 2) kifei€z,mond va

4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni

sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van, nak- Ird be mind€qviksorba, hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6.
dtr' c|I7ltrtl B r fl']. Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26, stiia] tendha$/6 a]ol ,csah a

.

rurttul "----------------r stnsnttzatt --,........Lan

l"Jl"ij::;:i:1',Hf""
lk6jd}?
4----------------

cllcxon
t) I sEE---lli'xtl

kovetkezni, talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!- kjaltotta. A) Cs6kkentsik az iirakatl

2) now srulr t urrl..,lhtr !.liil{t itl
3) nD sATtEdr r sLAE lhis,l riionh[ lt'l 4) IEr's dn ,nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED.l\.lj li k{id1

C) Ertem.. D) Az 6lebe nltetett.
e) How is mondjam... (hogy fogalmazzah...)

d 216, r..

164 .ir

Naryjab6lmi, szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. old.), es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t ,,letudni".Bizony 6rbm a hrznAl, amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". ez tort€nt nahany I.toR kezdeft sz6 o cEr. FoAeor,mRco,7Enlhrctr, f0r-ClT, frrGAToNl "xereil f,irlftro$l 4 erd6

FOR

nh

a /EDLvllii'fAiil,i]llil szerencserc

rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w. flt a,vEnlhFolv, frr-GtJV, ftrch0nl o meqbocsal
E d/yER[f in0d $ idesen, klilfbldi

SzCp, misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr, F€lejtsd el az erd6t. FoRnr,tAELya Fonta, Szerencserevilla. FoBarvETrrE FoBE atEB, Bocsassmeg az idegennek. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat:
Bocass meg az erd6nek. + Szerencs€re egy id€g€n. +

4 (@Steitsdetavit'at
Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr. ftr&rvttAELy. Fo*tt, FoRflettE*. FoEctvE) .€ehat tanuld meg igli. 6s keress a listan (279. old.) magadnak egy masik "misztikus csoportot". A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot". paE-, pLA-. ero, kezdetil szavakat.

.:..x i6t

+o!(|||evteo)
lt||sldti,ri hvi]
Olvasd felezi a harom sz6t:

a P,r,rlp,jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt, terv n rrhknl a tervez,
TeW€l mind
harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit. Ha j6l ieszed hozza, megtudod,

test, festehhaidla Prr,L, E

ENanylcliir]a ir6r-E

nltet. nov€nyhlintlo P.r/Y----

Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat, va$/ segitsunk? Ha segitsnnk, akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra, mely szavak is azok, amelyeket arr6l leh€t megjegyezni, hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel

. ,TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana, amit festelt. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast, de fAjdalom volt ran€znie arra, amit kilestett. | Felsohaitott a litvanv letun.

. nOv€nyt.

l'la mat azt tervezi. horw inkabb ullpl eS.)

Tahn felliint, hogy azert is hasznosakezek a med.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik. srar o s6r rr- es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr- 6s amivel fest: rEsrE{
Pr-rr + lERvEz- €s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r,rrro iILrEr. €s amit 'iltet: NbvtNy

*ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le."t

266 .;jt

Szinaroldol
vajon mit6l van az, hogya szineket(szin 6 cororf, [hlor]E)az ember mindig honnyen
megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja. Eb6 lep€s + ,'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban. how mit jelent

magyarul?

6tuE lttitl a

I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd.l til Ivlost gyorsan kd be, amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya, BLaE 4 kek, aD, + piros, w 1E o tuher, E[Aar 4 lekete, aREv * sznt\e, aREEN + z1ld, Fn14 t6zsaszin, Br.owla barna, o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled.P ei1 Ha mar j6l nennek, iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei
I

a ansolul. C,rarrllrus4: vtroskereszt
a narancsot is igy hivjak. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e

2

3 EaruIdtl

csomasol6paptr \PAER4 papit). /"r,r/s h,.iPli4, crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi'
I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J , s z o m o r n " ,J , . a m P r i h d il ' " s . t g o " I egy whisky neve. A cimken het hulya

peoEa,

?-a,z
van, az €gyik feket€bb mint a masik.

r^nmE^ It|l|'.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6

@
E,t Amerikiban .l,4.na[ nj;h

i'zct

ldii von
A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is, meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk. K6sd Ossze, hogy miben mennyi mi van. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik, de annal izgalmasabb... Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni, €s ha mar biztos, hoS/ n€m meg, akkor n€zz a f€ladat ala.

onr o.ttlliil

one*rrrhfr1

ont mc.toellaliill Arra k€rnnk, ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg. (USietudod, az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak.) .$'Ecan 4 masodperc, nn.n 4 perc, Eow c> 6ra, D v 't nap, rLEEra hal, tto m 4
h6nap, iEARQ Cv, DEoIDE a a\ltized, cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap, ha az a nev€, hogy:

D^rLrlltilil
I+EE/',LrlflAil

Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak.

helyek-re pontosan azokat a szavakat, amelyek onnan

o ld8cad...1

d csak e$/ masodp€rc

lvtit....j .tal.. a-Gll

+ eSi 6raval ezel6ti

LAEnl.. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb ...1 ldi tv.ntios? 4 a huszadik szezad

@
160 gl

Okinekmost nincskeduc, oz ezt moid tonuljo h5nop <, illOlllH
lD'mcrl
tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t,ha l€het. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal,ismer6seiddel ide leirjuk, hory januar, februar, marcius stb. angolul,te m€g b€vegod,mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat.lla mer mind a tizenkett6t tudod, akkor menj tovabb. J^duaav lh.tnttoil I,bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\

M^ylril .nnnldfinl. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l
,5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked, ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg, hogy melyik h6napban hAny nap van. Roppant egyszer(, sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t, ami azt mondja neked, hogy "ttarminc (4 ')','raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek, iaprjrisnak, nn iusnak €s novembernek." [Arj]) IErBft DArs ,ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.llo4 ApBrL, JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin.nd [0-VEl.[dd Arra mindenki emlCkszik, hog} a iEasaAflv 2Al29 napos- Es ha m€stanultad a versi' k€t, most azt is el tudod mondani angolul, hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap, amelyikben 3l nap van. PeFze, j6 hangosan.

** t69

Dogsof the ueek
ldijr!r idvil]o a n€t napiat
Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is, hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6, €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't, IlEs, Itl/cDtrEs,n ns, lut, sann, satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted, akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r, Il.DsDAy, WLD\ESDAV. nr.BsDA, FhtDAr. SarvaDAr. St'tlD /. De \iglAzt. mondogaLni ig] montyi:di, tiidi, lr.tdrdi, srdi]. dosasd: [Dm/i, I|nrdledadi, tia annyiE olyan va$/, minl mi, akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d, de ne csak sorban s/ahorolj, men ahkor sosem fogod kap6sbol

a tudni,loa m€lyik csiitbrtokltr
Na. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? , Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat, akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot:
MotrDAy ^trD TtEsDAy, 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr.

lnd lnd .ni ln.ndi tr:rdiv.nrdi nindift{idi latddilnd!..ndi]
+ tl€tl6 6s k€dd, szerda es csltortbk, p€ntek €s szombat €s vasarnap. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy, amiben a Drr-en kivril az -alom. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni. akkor itt most magadra haS/unk.

I

Lehel.hoqy,hkor ma.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '. napFid mes ' dnak szamlalva, vasyis sz6 sz€rini: szamora.) em lehettudni.

lto

':t8

Usefullists O Hosznos list6k
liilzfullirlbd
A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy

lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.n+iidi] (lvlajdmeg€rted, mir6lvan sz6.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s, Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak- 95561 ,'saE [nrn]o ember, fe{i: r DAvlhiilil ( pentek. Az€rt ez a neve, mert a sztori szerinl R. C. p€nteken tal6lt ra. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t), ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be, hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa. t ^n tqotrDA,1l|t'l.,n'J|lil,:

MatrSAnnD rbt.t' sr.litdilI'Lrt! I,taflsDArln tt sznrl.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li)
Man wEDttEsD^rlnat' !.i,til - z

tt ^n ruEsDAtln.t \izlil- ,,
P€rsze a h€l napjait iig.yisaz 6letb6l tanulod meg, nem innen, de ne fanyalogj, hanem orulj, hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t, illetve az olyan Az ircdaban GnL I.htDAy-naK kollegah6lgyet, akinek az a dolga, hogy mindent megcsinaUon, amit mondanak neki. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni, mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr.

ftd ide, 6
Segitsag: cttttE crt E co Elklr, kij'i, hrl <, jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok),.rrE [ijr] + k6s5, k€s6n.

r* i?l

Useful lists 4 Hosznoslistrik
lii?tullis.|3r]
A L,sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD - Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n,jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6, amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat

waL" h6n
m,Yr llfl

rf,rcr lni
srar l3dl
l,€JT IhT

4 trirkk

Rem€tjiik,nin6 k6ztnk olyan,amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f,rldihi"oril, megtalald 6ket: olvass az "i!.hill sz6ban "o betuhetyett A..loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass,,n"'t. A "seta,s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt. hikl jelentCsr: sz6bana,,h" betii helyettolvass"cat. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat, xt LK- wAEn Seta kozben... (4 WaLr AtrD...)

IeMr

IXdtuMaf e ArrMtf

EMU*

namelliV, annyic rnt hogy a counbtsz6ttban

ninc is

l7l

.3*

felodot - csok ho uon kdzndl rtoppcr...
riamarosanh'irom sz6t olvashatsz. Fogda k€zedbea stoppert,6s kezdd el marni az id6t, amikor elkezdedolvasni5ket. MoSTinditsd el: ,{oplniule most r.//trylh'il a si€t

s,,/brdl a rassn
HoST eflitsdle l,lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? ,, MOST F€lezdmeg ezt az id6t, €s mondd gyoEan:

I

Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod, mint az el6bb? A mi rekordunk:0,9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: , Kell-ekerdeznlink,ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul?

llost mar biztos nagyon kivanci vagy - a "stopper angolul: srerr./rrE bdopftel.

i:2r,

mogunknok m6rkonevet... U6losszunk
Remehegy nrodszer,hogy ha barmi nj sz6t hallasz,pr6bald ngy m€qj€$/ezni,how azt k€pzeled,ez egy nj mos6por,€s ily€n6ftknldtek le a boltba.
Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s,t dijh.s,t) rra,,.Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl,nirl ,"rrc,rr [mrdszi',] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova

r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz]

/Er o,hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m./cr[ink]+ teheraut6

PLEtwrlttunil
flaaDLrltitdlil + Alidd

n'E LEAsrA,owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq
lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira

/r,crl'ijs4+ rizs
ra, hogy az illet.i iermeknek milyen

Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban, ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban, de ko molyan, m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba, as ketiet a THELEAsr Anor,Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l, vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl. gl tudod k€pzelni. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a .el), az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul). Es az 6lm€ny €l

a a O vedd €szre,hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r,t

jelentesii trehez" [hird]"kemeny.

274 is

Tonu meg tit sz6t mogodt6l
Szinte uiztos, hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit, tt'rt€nelmet, dalt csetlcg levelet, nzenetet, .i€lent€st, bejelentAst. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. Valassz ki bt olyan sz6t. amit nem tudsz angolul. Nezd mcg ezckct a mawaFansol ,rczorvrnl-b€n lihiinddl.Utana azl a sz6t, amit ott tal6ltil, nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar,/-ben. Ellen6rizd, hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg

cay U6lossz sz6t

odnok m6ro...

Ezt a feladatot folyamatosan, napr6fnapra csinalhatod. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. es annyi, hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh, de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle;ril, r5adask€nt tanulod meg, akkor nem is olvan rossz bele, h6ny olyan nap volt moslaneban, amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. old.) az els6 olyan ismeretlen sz6t, amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont. Ha elfo$/tak a szempontok, te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz, gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i, amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. bele lehettennivalamit, ebbe bel€ is r€r, j6 szaga van. rossz szaga van, elmnlik, ehet6 vagy ihat6, el akarod keriilni, nem tudod elkerlilni, nem f€rne el a lak6sodban, $/akran szoba hozod, folyton elfeledkezel r6la. j6 kedvre derit, megrikat, leginkabb sarga, hideg €s ragad. mar nagyon unoo, t6bb k6ne belSle.

r.r 175

CggszerreCsokcayet!
A legeslegegyszeriibb m6dszer,ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember. Nem elitjuk, hogygyors,azonbanbizios. tla ki akarodpr6balni,akkor tenyleg csak annyitcsinalj,am€nnyitmondunk. h€zdd el olvasniezt a lis6t, €s tanuld meg az glgi olyansz6i, amelyetnem ismersz. a tl,&rltibtlil4 v^ros, vt]"/-AaEbilitul ralu, pectr h'ijs?l a 6r (arue), #rso,,y hfto'rl + €v+ szak. szezon. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet. f,t/,,tliill o szabary K€r€sdki, ho$/ az alSbb kifejezes€k'll. mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6.

',"[t s]
cavrnr [*nt{

ls6ldft...1 o ldjl'ft hd, ...1 in ldjliv 6...]
Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -..1 dd libz FGEJISZI ...{ o E n n e ha f i l m n e k

Ir's Aca',sr rEE /-.r

16,...d ldd n,iting ...1 ldd
WH r's flrE z Ivr& dd... odirdftl |oFm6cln?

- "' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!.
ndogasd

)

es

, 0. yllag4 vrflr, ag c JIr, teng.r 4 ,a, lailn. 4 rrrrf, sr6raztdtd raru o o. l'G, 2.E, 3.0,4.8,5-A

havlla!l 268. rrjsrsrc?r, tAIttu'/r'fE ,rNouBrc|- ac mtfuttt o. nEnwt En cErmnr 216,o, ',tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. o liagytln netiircnet€t, I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom, lr"rrfnf ,ttrrarirrDEa Enn.la lifni.l I..nele y.n. lr's tornsr EatLE.4E ettentElit s!.laleokkal a nEt,ntsE s s a anagt 6r.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ - v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak?

265. ForEEf F0nEsr. n. nE fonlntfELf a FahEEtEn. nEntr. FonaEf 267. o.1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno,,frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N.aE, 7-al 268.0. raponia, helenle, bavont naponta, nrpilalytt{r/4 hoiente, helilapt fflrny4 havo l0r,l,r4

llondom lUord lechnique
szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien
Lapozz a 2AO. oldalra. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra. llyisd ki a szemed es jei6ld meg, amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele. az BIIjGOOO, €s azt a sz6t nem kell megtanulnod)- Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.

Van kbztrik olyan, amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_

Csoportositsd 6kei: "rPPr[,pi] (4 boldos) szavakl

szomornr+ s,{r[!zd]l vorat

hasznos (a uiEru, liji.frtll) riorrs
.,r6rar'[i!,l,srl (a haszontalan) szavakl

Csoportositsd 6ket: ig€k:

i' en

oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t, a nagyia "siel'rt. tn kapon:
Rokon kapja:

turat kapja;
holl€ga kapja.

S€nki s€ kapja:

ria ktszett a m6dszer,annyiszorism6telhetedmeg, ahanyszorcsak akarcd. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott

l78.rtl

O Listo
aondoljuk, most mindenki azt varja, ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista, amibcn minden angol sz6 benne van, amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is, j6, ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni, hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l ,o l v a s t a l s t b . ,€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i .a n n a t i s i n k a b b , m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak, mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz, hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. Nem i6 arra hogv hieitist t;nulj b;i6le, mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm,rs, ad kctto: nincsenek v b e n n ; k i e j t e s i j e l e k . E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a . l E hasz;alod ezt a listdt (am're nem val6, ld teljebb) ad lietto: .2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod, m€rt tudsz egy sz6t, €s gl/akorolni aharod, va!l/ azart, mert ne;, 6s akkor lg.yis megn€z€d az adott leckct, as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd. Bdkj r.i lalahely'k oldalon eW sz6ra. es onnantol lezave menj folyamatosan lefele. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. folytasd a lista elejen. A feladat: addig menni. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz. lapoz'l fcl a ;egadott lecket. A v€g€n szamold m€9. hany szot tudial, esjegvezd fel a rekor.lokat A feladat hason16,csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos, de csak akkor mehetsz iovSbb, ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi, a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod- Amikor megakadsz, kaPj le egy sz6ian, €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t ,h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b , a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat, amih rimelnek, pl- car tt^r, slraLL-ALL.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket, ha hezd6 vagy, hibrid angolmaS/arl, ha halad6sabb aH\or csak ansolt. Nem baj, ha bugyuta. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/.

ccdr|.ds r€u0r

mccir,r.litx€u0r HetiDolrnl

nir$cs

ctcrc-v€gc

Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. l4edd'g tudod tolytatni a sorr: ... vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er, ha tudod is, how mitjelentenek a szaval\'

rc tto't Jaissz

lvli itt mar nem tudjuk folytatni, men az oldalnak, 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad... (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk )

^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer.t, fentj n D2 ,ccf,Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 . r c € A s z| t 6 2 , l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s ,cr aktus, cselekedeti cselekszik ,' 22A E ^o f.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas ', 22a n acroR szinesz .r 228 E act7sEss szineszn6 '. 228 E_ aczvaL tanyleges, val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban, tulajdonk€ppen .." 228 E ,{D hirdet€s }. la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad, bsszead ^r 56, 57, 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i,s ^. 36 E ^unnE .sod l,.36 E ADr,r,r feln6n .,. 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz,6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep ,o 227 LJ ,rrrolv, megengedh€ti mag6nak, telik

E E E E U E E LJ

E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta ,. 22? U ar*Pr,aM rcpn|osep + 227 L) ,I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a, 227 U aLAr.,t riaszt6 t 45. 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D ,r, minder, valamennyif 145, 194 U_ ALtt.tsr majdr.em n Z 12, 27 4 Ll ,ronE egyednl$ 7a, 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34, 199,212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 , \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .c 73 n_ atrnor idegesit .i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol,r ttt.tt2,24g n aywoDy akAr|'], valaki c. 224 E ANroM at\Arki, valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl, 152, 224 B adntrrEsE akehol akarhova, barhol. bahova f 224, 274 E ^ttEAs megJelenik, .l6tiinik:i 66 U APFTEalma .e 176 E Apphoact kbzeledik, k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J , | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 , l o l , 1 1 9 9 ,2 l s E aRny hadsercgn 3? , 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E ,xffr miiv€sz r" I lo E .ts soo, ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu ,a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As,t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) .rrll,tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^. I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l.l;onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s, 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E ,{r,aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l,237,260

ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€, fel r' 91 E ,FrDf, utan *. 16 E ^r7EKsEAvE afters,evn t6 E AFEM.nD detut;.l * r's E /drrr megint. njra, mag€syszer 2t?, "j 260 E ,c€ kor f 179 E ,c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.91 LJ ,r, seqitjseqits€a 55 - f D ,rr,vcei," ros E_ an tevel1 f 227 U ,rx kiszellSztet, m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 ,e

280.:!rl

E U D E E

ttd{ hatuljavminek.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes,' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62

E srRnDAY sztieftsnap .! I 18, ?55 LJ arsc{/,I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ ,rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. szuka x | 36 U arE Etr, BflEN haiap .. tAO LJ 6,?,8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc,r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59, ls6 q Brocr.EEAD tokrej ."' l7a U Br/nD ver S 45. 175.Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r,Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2.59 E BoAxD tabta 'r 6a.69 E rrslrdr kosar ^. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test.t 16 B srrcn tengerpart/t6part, strandf 145 E EoDr hutta.6 2Oo LJ drrr medve4. 156. l5a g BoD,wuunc testepires. l6 E aetr, ae,tr. se.tm itt, megver, le$/62 U aotl lorral,' 46. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. $/6nyt rii r. 246 E ro,r, bomba tt tO7, tzo,2s2 L) aEAn szepseg.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2, l4O, 232 E BNn kbny! .t 92, l2O,2t4 U EED^ D 6r.EAr.rAsr panzi6f l4O kb. U ,?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ ,Et sitr *' I Cg LJ ,oRtra unalmas.. ls9. lO4 E BEcn BEc^r. BEcs ltezd s 55 E ror.f,or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6,r s5, t44 E BomE nves S 27, l4l, ZOA, 25A q EEerMwa vminek az eleje ,{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet,' 142 LI dorror fenek, popsir. lsa E tsrrM vmi milqott rr 169, 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak,; t6s U tol (kis)lii "" 17. lo0.2O5 E 6E c,r brifosf lsg E d&r rnelttart6 ,r 95 U a E , h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 . 5 5 . l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l - l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv. is) .. I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll ,fii hew (sk6tul!) .r 154 E s,rsD keny6r f 158 Ll ,aY, kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr. RE r megh4ilit { l9l

E et, snlyos,"csnnya";kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16, 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan, "csnnyan" + 257 E Bro taska,zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es, labda *. 16, i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !. E sa atta banan.' l 14 q ,lrYf, (foly6)part lo, l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10. l2 E BARtr6r.a tA, 46,24o E ,,{t rud.l 18 E sA*E puc.r + to? U ein. u.Lat 46, lO7 ,! tr ffir. ugatas*' lo7 L) s Rt^, .sapos; 24o

E U LJ E U LJ E E E

6Esr legjobb r.55, 9s, tss, 274 EErEn jobb 4 t94, 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y- ^ I l O . l 1 4 , 1 5 6 ,ra rE6 nagy labujj rq 4l ,rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39, I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas

x* t8l

E arean sRoxE. anonEtt tor; tdrik.'

30,

tat
E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E
U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E

BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne. ariuanr. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc, .A las BRo D szebs + 49 cs6r6.' 160 drorr D€nztelen. n snotrr'bama 174. lgl,267 .: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly.r k6scjireggeli,korai ebed r. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu, epit f 16
BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter,' to, lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55, 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts,! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz, nztet rc 9, la2 ngnesq.re rizleties ir l5l susr elfoslall, forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O . 2 1 5 sur hanem n t7o armf, KomomvrK i r r/, red BurER lai {' tsa azrro,v qoho "" t g t suv, aolmm- aownr \tesz * | lg. 12?. 199 a v a t B f e g u t o v e t- ' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat ,' ?5 src'arc siia tt'i,csuzaskor) n I 15, 150

E U E E E n n E E U E E Ll E n E

i tr c,rr aut6 rca.tzo. tzz. rzz
LJ CARD Kanya a' | / /

c'nor Wenink "" I 15 . a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l..alitka. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv, nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi,! x 226 CALLur fethi\ " 226 c,{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p, kamera:l crt , csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169, 177 crP kuDak (Dl- toll6) f 169 c^Pna; f6',iarcs,r ts. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l

26

E crff qondoskodas r* la5, 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik, tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c.{xrrf,ss gondailan f 245 E crirrEse{f,sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha;ester.. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz. <tPet { t / /, zrt LJ crre b5rond:'67. 107 E usnn kasftly .r 21, 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 , t O 6 , I 2 a , 1 9 9 E c rcE, cauaEr, ctuc r etkap s 44 U carctt, atwET, clucHr elkap (pl. beteceoetl:j 198 E c^"rc;FEE sE szetbiae .' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq.' l5a tr csrrs,{r cement 16 I o E cEvnl{, kozponti.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont ,' 22 lJ cEn?18 kozpont .c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60, A2, 215 E cmnntr,t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz, \tsszataro p.nz + 92, t69 E crr,r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft, veftozik; megv6ltoztat

202 .1.8

tr
D D

tr tr tr tr
D

cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '. 24 crea. n beieten|,ezit\.i: 24 cflEcft o0r K ielent\.zik .' 24 crf,crrP altaL:nos orvosi euen6rzes

tr coEE Dor,Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany.i'2|4 tr cornot gyakori, Atlagos; kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag, \a\llalal \' 47. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19. l7a tr ca'rPEELr reli.s.n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3
E] cotqpuEB l\omput.r.
szdnrit6g€p .! 13.

tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz. cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer.kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr,{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61, 166 tr tr c r r y v 6 r o s : . I O 5 , I 1 7 tr tr cz,ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf,,rr tiszta, tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 , l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a . ' 9 2 , l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247, 259 tr cLosEnEss Kozebeg.' 247 tr cLouD fell$ i aZ, 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr .ocf, hakas; fasz .j 244 tr coc Roacd .s6tany ! 66 tr tr tr . o . D h i d e g r ' 1 2 5 , I 6 9 , 1 7 5 , l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf, galler. nyakbrv :r. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0
tr D tr tr tr tr
E
colouR szin ." 34, AO. 246. 26? colouRttl szines ;:; 216 coloa6ss szintelen,!! 19 | cot"B fesfi \' lO?, 212, 252 cor6 fesilkodik.j. 212 cotttE.cAtqE,coEE jbn.' lO7 159 :;.

tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot .t 29 tr cotiDov 6vsz.r, Koron :. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot,vrct osszekapcsol ;' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co,vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf,rr kontin€ns :! 140 tr co,,Yzrrrr,{z koniinentAlis -. l40 tr cor,tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz ,' 45 D coox laiz : 43, 24n tr coo szakics.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a , l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A, AZ tr colflrccr helyes, meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr./ct kohog; kbha'ges lj a I tr coutt szamol. nregszamol ,: 44, aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17, I I I,l12 tr colnr?r \idalr .: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK,!| lO5 tr counsf, taniblyam J 20
tr c o r l t e h e n : r l 2 a , l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf,rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l . 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr,srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-- l:--.-2 o .xas a$a t' ?:.2a5 lgt D ft*<oct.E itu--a:= tr lr=b.ar-tar€.
d,a l4e agi

E

Itt

E E E E L)

tr carr sya6,itl,iat "' z+t
LJ E E_ U E

crv sir r' 131,232,264 arcutwr. Dborl.a " 70 c./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE
d/r. E{.v valuta f 163 cr7f,rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^. 231 atsrons orncer vAmos, vamtiszt

E U lJ D

o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed., + | t7 Drsrrsr k6r rt 48

E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO
E Do, DtD. DotE csinit S t94, t98 E ,oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a . l 5 ? , 1 6 0 , l 9 l L-JDoar ait6 !r J9, 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E ,ordr., keta$/as (szoba); k€tszem€, _ lyes (aS/) .. I40 U Doa&2 acE.llDr kett6s 'D.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '. 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r. 2o5 DRAa hnz .. t?o D A't/. DnD'!, DEAaNhnz; nizot,! Bl DRAW anEAm (Da u, DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom,t 152 DEEAE atmodik.. 27o ,r€ss n6i ruhai 6ltbz€k .i 195 ,rErf s t,ltbzik, iiltbztet { 169, 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv,. DsAtir,. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 ,. 47 DnM.tnc iyeszat rr 23 DNVE, DEovE, DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt.^ 169 D*o&x vizbe tdlad, n r7 | Dsw dob '4 46, IAO ,fl/,' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84, 2OO D r sz6tit,'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5, l7a Drlr frilr' lO5. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '. l?3 ,rirl korAn rf I 16 rrf,lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld.a t6n arsr kel€t .a 142 f,|,rr konnyli ^. la4 EA, a|E, EArw eszik," A8. \66 EAro.r (an, EA|E") eueremben eszik rr 166 ,c EK "" 165

E cur, cur. cur vagf aa, 264 L) dtr, crrr, cu cs6kkenr & 264 ! 4r, papaf loo LJ ,rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30
E DATCER r1n.os S 242

E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll

DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f,s.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt; datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya,r 2lO D vnaD!26a,27o DAvM;n etfrodozik,,' 2?o ,s,{, halo$ r! 165, la4 ,a{r kedves .' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 ,€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet.a 22 mcLAEE kiietent ,. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz,llit('.a 66 Ddmrr fogorvos .A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.' 75 ,rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz,.a'z f 6a-69 rrcrro Ar.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r. 12, I lO Dn Ea r knlbnbbz6 .^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr,ttanr nehez x 222 ,r,ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen .. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra ,/rr7 koszos r' 160

184 4.8

"r tr trc, EKU 163
El E E Ll tr E E A drn szerkeszt, kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If,r. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry ,tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a.,06.262 r n"ononaL erzelmes, erzels6s:t 152
hunkav6llal6 rr IOO

U EEMW

E ennarer

munkaad6:t IOO

EEDveqi't6,46,t42 E EMLEss vepJ.e]ren 245 ! U EtiErv ellense.reQ 219 '; E D aLAnD Angt:ta t4o, tsl LJ t9r6u6nangol.c lO4. l4o, l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg,r 125, 260 l) EI"'EE belAp .' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz,rr,.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika.P la2 E EasoE eu.c pa.f l4o, )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA,Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|,|i .. 124, rg2, 224, 257 tr *envmna minden .. 51, 9l tr aveay*,tteREmindenhol ! 2O4,224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar,. ||,lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH,Aw (meget)magJarez + | | t.t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52, 55 I EYE szem "t lO5. 174. 175 E DwB ow szembld6k,e 157, rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar. ee2On E ,.rcr teny r. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos,szabalyos, lairrc 249 U FALL ELL. TALLEEesiK .. I A I , I 92

E rra fnse" i lo U frarr knzd;knzdelem I 16 r"
D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U

E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis, taves,^ 23, t22 E FA',SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy..sated.. 20. 45. los tr rtruy n,tnnwe csaladteryez€s ::. 45 D r Eous hires x tot. 224 D F Rtt'a. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 ;rir f'nsik.r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g.yo6; gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. 160 E rr r vastag r. 9A U FArnEn apa f 146. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s .. 4A U ravontE ke.lvenc r'242 E FEBRUanr f.brutu ,. 2€i9 E EEL ELr, FEL| arcz :. 236, 144 E EEL unE (ELr. ELr) Kedve van vmihez.. 236 E ErraLE n5, n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte, €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr , f6ld, Darcella, mez6 r! s9

rralf,t fisura, alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr.. tt'lt. megtirlt:: 245. 255 nLL n kit6ft n 122. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film; film(szalag); hadya. v€kony r€teg f I flLER filter ,r l2l nno. ruwo, nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom.' t2l rrcff ujj r" ls7, l8O /.rrrsr bef€jez rr lJ, 188 F R Et i i . z n 1 7 4 . 2 3 O . 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg,.3 174 nREMn tlzolt6 .' 24o risr els6 .r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy.. 55, 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62,239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96. I I I I 12 nssr roEr premier ^. 239 nE$rflr6 etst; dii ^. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil.ighaborn rr 259 E flsE (r tz. rrs ) hal,," 64,69, 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24

.:iFlal

E E E E E fl E E E E E

rrx roqzrt. meqiavit .' 24 nrc iaszrc "1r+ rr,{ r lak6s !" I 68 fl,rr lapos.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof, emelet n l70 Fr,oon padt6 S r7O,24A + FLonER\liraq- 2o9 /.rr repul-';59, 195

E E E E E E

D FsrE barar.'99, 199, l2O, 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol, l5l, 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs.' 75

E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat), osszefon. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet," 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte; kedvel d 2O5 E flro, €tel r' 45, l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz. EEr) lab f 16, 144, lao nnm,ttt tutball f 16 Foonun inas,l ts? xnmon hbjeS/zet.. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16, 156 rDlrE6r knfbldi, idegen {melekn€v) ,32tl ronercrex idegen, krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer, roxeor, r<naoflEx .tfeteit i 265, 175 roncEr-rE-rar nefeleics ," l?5 nonauz. ntaotve. nonarvrfi megbocset f 265 rDf,tr villa "" l4l, 169, 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30, l5o, l9l rnat, . 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE,sc,r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez. mozr, raozzn fagy, fas/aszt

E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas, buli E rzr mulats6g, .r l05, l70 Cl rvrEm, tem€t€s c" los vicc€slr 97. l5l n f'/]rrr mulatsagos, E tuf, bunda.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir,' 82 i
lf E E E E E E E

ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E

h,RrGE szedi, t 26 a^RDEti]Keftn 0,242 anoraen keftesz t 94-95, 242 c^s B,LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) ,ir loo .E rf,,. t;bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs, .: orsz. k€ pvisel6vAlasztas 99 .EMarLi.v Atta]E|..ann 99 etnerous nagylelkii f 99, lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f,embet { 15,99 eEnLLEt'rAft CEt, COL AOt Kap, SZereZ,' ZU|. zJJ cDrDnr.Nt (cor, aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo. 146.271 c,nL rhr;ar |jrkarn6. mindenes r'271 ewE, cAvE e,vE ad n r43, r52 azrdcs pillant; pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a , l 4 l , 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr,rssss s;muveg ^" 45 azf,r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii.r 46 aa *rm, eotve megy n 54, l6J, 259 ao olir (kENr, eo"E) etmesy hazulr6l,

E rrusn rriss.' 15, l2l E fitDAl pente]Ki 2?o, 27 | E F&,DGE rtizsider ; 20

tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten ,t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95, 276 tr c o . t Dj 6 . . l ? 9 , 1 9 4 , 2 5 7 , 2 5 6 tr cooD AnExdoo it, n^por @etut€n)
f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t .. 139

.s6 i:

E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E
ll

cooD fto na j6 reggelt, i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o, lJg cooD-ByEviszontl t6sra. viszl6t.' I lJ. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci,tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy. hatalmas "l 22. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q , r 7 g , r g t , 2 6 7 arrrr lidvoz6l,r' I t6 cREr sznrke { 244, 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf, koz€rtes ; I l8 crowD fb|(j n 23, 144,24A cnoLND tataj n 23, | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew. eeom) .,sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al,/n puska .a a2 eav tiit. fick6 n 237 EAB haj n l7O, 173, 175
data s76r 'e \7O

D n^E ut6ln | 47. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc. nto, mo vannekir: l4J. ls2. t92 E EAvE, EAD. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 . 3 4 ,t o l , t 5 7 , t 5 9 . f l7a, lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2
U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.trEAaD. dEA^D hall r' 4J- lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45, tol EEAaranaor szi\iroham ,' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol,r 159, l7a flELLo szia. h.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l . l O 5 , 1 4 4 ttELpFaL segif\esz, hasznos i 246 drzPrr.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE ,' 259 ide EE4E itt .i' 57 , 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n,DE.ntD. DDE etbnjik. eldug:l 212 rrar magas f a9, 156 , , , , h e g y ,d o m b n 5 1 , l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. 16l E r, EtL En nr tr 36, l2o rrr nt€s; sikerszem,r" 22 E0LD.qELD,,IELDraft.'260 EoLrEx 1,n6 n 6a-69, 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.i6, nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7. 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van

E I U U E E E E E U B U I U

t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz, HALvFa) f€t, fele vmin€k f 32, 33,79 na,res kal^t.6cs "j 219 EANDkez 4 ?2. 94-95 EAND,iERorEr zsebkend6,' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena. mna, nwa l6gat, 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot,232,249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna-

tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr

22

O nonosexu,tr.homosz€xualis lr lOO, t92 E ,o,YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6; porsz'v6zik ri 6a,69 U EoPDr.mel r. | 16. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli "- 246 U EoELEss remenyt€l€n.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz .r 36

.:8 t8?

El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A

-' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess,^ t5 ror forr6.^ I 14. l7o ror csip5s,erSsn 170 rarEz hotel .r 173 ror./f,6ra (60 perc)-' t79,252,26a Ed.lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok. r' l5O nou nrc meddig.^I I I'l 12 duBBvkri lbe.Cz,te) { ra7 emberi,' 16l r ," n.naAtuAttmagyar 144, 2l? E.na^r ahes.r l16,?17 .nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr, nunr, nurr megs€rt (testileg vIelkileo. biint ac2O4.260 -Eaxr, fluar, EuKr fai.r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6,barakkra 147 ! ,cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ ,Dr 6tlet r" 20, I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9, 1A2,247 /r, rcssz,karosr" la2 rLtEoALilleg;ilis i 72 ,,r,rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J,nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5,260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit, iavut n 7a roslal " 17I ,/Ycrurrmaq,i6an wcot'E kereset ," 162 nconnem befejezetlen " 78 ,rDn India.'loa-109 ttDrrt indian;indiai "At56 Enan&infl.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32,33 nEE^n 1r1kbl f 162 n,( tinta .' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .' nnutezncz intelliqencia la6 ,rrE rrcE r intelliq;nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.eghiv ,' 2a IRte n.' rsj ,ror vas; vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269

E E E D D E D E E E E E n E D E E E E

.nenese iaoan" 2oa Jrr boqre,;suDor "' ?6 "' Jf,{ae6rmer lnadms) l50. 212 Jo, allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz, gynmolcsl€ rr 9, I I rulc/ szaftos,b6leviif I JuLY imius '4 269 .r./,'P ugrik, ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril,.f l2a, r9r ./rY' innius-*16e xee+ ren, ren lmes)tart "j l4J KEEP, ,Gn ,rEn btr\vmit vhol) rr I 19 ,Grrrul" ketchupt'52, 55 nrlror"r hulclyuk f 7l

n rnsas 147 tr xrcr.
E ,fro $/ereh, kblybh:r J6. 162 LJ /r/. (meqlitl :'202 E ^,Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r,rc Vir'ly f 9+95, 133,207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant.t 252 E rrDr t6rd i 56, loi E t EE kCs{ 141,252 |-J ,.ryocr(Kopog(tal) :" le, r5r O t4ocxdn ki . l,.infts f 22 E xrow. rrcw rnosn ismer { r7O,25? E rflow rnEw, ttttoltN t[d.n l7o E rrcr( vminek a hianya.' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() ; 116 E unP r;mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14,262 E ,,rrY, landol, foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144, 174 E asr tart;meddiq.' I I l.l 12 E LAsr ltots6 t t43.274 EL$rtoljra"122 ,rrEr k6s6bb, ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a,252 LAvtmRY ve.e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va.epapit-tztt6 .^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E

t80.:ilr

E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E

,rzr lusta.' l9l rEAD.LED.TEDvezer; t94 TEADEa vezetiS,vezet ^r 242 (r&sz.rnAws) (fa)lev6l,,rlJo, LEAF 204 rcnx,t. utnnr. rctmr tan { 242, 262 LErflrE* ta ul6{ rro,242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u;nner on e,tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 ,a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve. rcn cm elmegy,elhagyr! 254 rEAvD.LErr. rEFr hagy .t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l . 1 5 7 .1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv;EM jogrendszer " 72 rcta rcm. uar l<,;lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr. LEr. LE nasy, ensed " 2s5 ,E/rEi' ('rott) lev€lr' 199, 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda," 6a-69 ,cr nval "" l8o zrE ha;udik r* 89 uE r-rr', L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.uvEs) €let 'r 9, los, t20, 249, 255 urEnE eletta.r^m { r2o ,F/ felemel f 15, aa uFr litt t 13,2O3 uctn f'ny r' 94-95, 23o rranr vitaqossiai villanv.'250 rranr meoovnitrDl.tuzeu "'230 ,6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly;) s 32, 33,23o uenraar,B villanyka'fte ; 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r,,arlEr bnovnit6.f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s .t 23o uKD szerct,k€dvel*A124 uM sor + 2oa ,rff{ 6sszekot6kapo€sf 57, l2O ,,r aiak -' l8o

E E E E D E
lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr

L,VER mai s 66 Lo^r (tEsz.LoAvEs)wkni:'54 .ocr t6 (sk6tull).rt54 Locr. lbe)z6r;' 61, 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra;y r.' 61
Lo.xs,rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol. l9l nne nossin i Do. t42. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto.c lJ5 LosE Losr. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .' 46. l8r. 192 L,yE-LETEE sz.relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony; m6ly "" 52, JJ r.rox sT.tence + 272 ,rc,(r sz€renc€s.: ro I

LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98, 15l Mcrc bii\6s, maqikus rr l2s 'r /, posta (m int ;zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe. ntoe, ntoe csinal, keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz. nDtu) ember rr 16. 240. 2? t M A n ( r Ez . r r D f i )f € r l i 4 l o o . l 5 o . 1 6 l , | t?o,25?,27 tr wx.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.,vezet; sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s. menedzsment

tr tr

n
tr tr tr tr o tr tr tr

I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ ,/r',r kis. kicsi ^" 128 E ,,vt al; Iakik.' l7o

rr,{raa menedzs€r.' la narr.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 ,'|P t6rk6p f 76, 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott, nyom, jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr,E pia.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO, t4O rrlrf,r felesesnl vesz, lelesegill mew

ra 28t

E tr E E U U E U E E U E _
U E E tr U

U ttEE|, 1t87, nEr ldtAtkozik

tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { , rtDlr nW, kerdes,probl€ma!t I 15 ,rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O, 25O MEAfi, t'E r, rEAEr ietenr *t so nar hirs .^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50
r. 14. lO7.

E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too, kedv, hangulat .. 257 LJ rool hold "j ll4. 128.2Og

tr roe,Yna regset, del€l5$:.s0. lJs U ,rarr legtdbb 57 r.
lJ tttoEL morel 'c 173

202 nEE ra hElkoz6, itsszejirvetel 14 |. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr,t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185

i,'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29, l7O ,"eY, (m<s)javit,f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .. s6 ETDDLE kt'zepe vminek.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet,r 1l\-l t2 z,I, m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer-

D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g

rcrrEB anya,r 45, 48,7 t, t33, t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 ,tomERtEss anyatlan t, 245 Moron motor ,r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto.EE (r6sz. ttrc eger ^.7 | t ousE.turE egetryuk,r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog,r l5O n0a nama t l.16 EusDuirt mnzeum ; tl E6E*ooM gcmba n 2oa ,tlr.;rc zene f l\, 258 nusrcta, zeftsz { 224 ,'r,, korom ^^ l8O, 26J nAtLszbgn t48,zts,263

E n r. tej aa t2t, 24o U MLrotai Leiesember { 24O

E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc, 22s E da^t ow,EnDEDszii,klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s, tst, 2O7 E t uorz vasott, csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l , r 4 7 , l 4 a LJ 16r, szliks€ge van vmire, kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed ,a 219,25? U EVDRsoha '2 194. 256

u nL v wn-Ieilr "'-34
u EmD agJ t I til, 229

I EnD l€€lek, belvirasi: 229 U MnD ban vmil, zavarja,! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p.r. n nl, 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E ,r'$ hianyol;hianyzikilemarad,lek€, sik vmir6l .. l2o E MrsraKEhiba + 7A, 2Ol E , sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever..155 E MoDEtu1 moden .. 12, I tO E no D Y heft; ,' 271, 27o penz t: s, 45, ts4, 255 E ,atyEY LJ ttoryrer maiom " 125, 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a, 269

U tlEwshir,6 43, 194,23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. r9o E ,YrYrvmi metletr.. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105, lJg, 166, l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt, - ho$, formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki ,r 257 E ro, b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6
E ee27 roo.y d€l $ I 06

| r c wt i x t 2 7 , 2 1 5 , 2 3 3

2t0 .iJ

E E E E E E D D E D

22o oRm asza]Kx ,{arr orr -' I8o rosrw, orrlyuk r' 7l ,{dr nem ." lo4. 260 ,oEsoo,t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 ." ,or nc senmi I st, t56, 224 oncE felnaL kiims, €rtesit€s"" 222 ,{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v;' 2t4 novEt"B; n;\tember + 26s

E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J ,rrY apaca-' ruo. r)/ E nwst apolon6, n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta.gy f 92
U d.rf, el6fordul f 5a

tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal, lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246, 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt ,' 90. l0l tr tr PAER papi( f l l, 6a-69. l2O. tr P E R n i s a q . ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag .' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol,r lO. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 , 1 4 5

174

u P nnEE Paftn.r a
D

tr

IOA-IO9 P Rft pafty , buli tt I Oa- I 09. I 63 Prsr elmesy vmi mellett; odaad vmit

E n E I U E E
E E U I 4 t) E E n

D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir,hivatalnoh E oFFrcER katonalisz, E r" 25t
orFrcr& hivatalos; hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6, 2 I o o,, olaj !r 15,46 OI{. onaY oke 4 | 13. lAa orD tegt t | /u oLD orea.! 114, l7O, la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44, r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 - 6 9 , 2 2 9

vkinekr' l8 ras*rcEE utas ,' 2oo PAssrorraE sz.nvedalyes l}l S Pr.t7mnlt:.96 PAsra res^a '" 43 P,{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke.'94-9s. las reeceratnrssb€k€ss€g.:247

PFri kitde :" 66 E zt EsTRr,rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt .c 2l PEnctLc.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas.. l0o Eotr.E emberck + t79. 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l, 162, I85 Et ke.iven. kisallat:r 106 Emo, b€nzin r{ 199. 2so PEonEtetefon n 67 . 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67,255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/),ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta, fogamzassailo r. 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa. 267

4 oE nyxii r zzs

U oE n\ill, nvitott aAla2, 229 E oE .n; DED'nvitorL aqru L 229

tr on"n&'?13 lz't6s t *' i.t
f t9

E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ

E outvai naran<ssaroa.' 267 E orontnr mindennipos, altalanos

tr ontcn\taL ercdeti, .' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol, csomagol*r 25, lO?, 231 tr PActucE ,oua tzlrsas'ilt t' 25

E nc,r pisz\el t la], 223

E Pnt( 6zsaszin i

.f 2tl

E E E E E E

f tr z.x,rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266
lJ Fr.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr, r iatsiikf tt6. 167,254 E,'YirClf'+246 Ll ralv darab. dmma r' I I l-l 12 E Pr,avtuL i ft]Kos f 246 n flasn; kettefr.s "^ s\-ss E PrzasE kercm, tegen szives rr l5a, 259 E PrE rt rcngej.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45, 72 E Pocrcrrr.*IDr zsebpCnz ^' 4s E ,D. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar

"rE oiDa { 21, 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f ,h e l y r ' 2 1 5 , I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06. 266 t PLAM .eD daeD! 227

E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E

PRsar bitrtitn ,.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar, magan- :j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6,' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret; megiger $ 8l P*orro&cE kieil.'2ll Psorr.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252

n 240

E &rIrE udvarias "j IOl, l5l politika' .' 15 tr_ rounut !! ro.rzc.r politika rr 15 U ,oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6,er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 ,r 37 E mr, rue rur tesz, rak f 199, 264 E rosmo| helyzet ,' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 , 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177,231 lJ aaaRaEL veszekedes. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r. 177, 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133, 134 l! Fosnt" (nsz. rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a.rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro, ]KeftCs,r I 17, 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c../rcr.ryors ri l9l E P.M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 .r A t\tttER haratom. er6 ,r 246 E a.?r7E eg€szen, teljesen"1 t26 tr rorcnru, hatalmas, er6s cc246 U ,.ABaff nyul f 56, 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf,rEi.bbban kedvel; el6nvben r€, E erm es6; esik (az es6) rr s I szesiLr. 24, 17 \ E RAncoar es6kabet,' 147, 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel.. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez. fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE .tt erct.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD, ^EAD.RErD olvas f lJJ, 249 E Pf,lcr. tnske; fntyif" I lO E nuDv kesz,' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier, igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64.69 U BEALLYtenyleg'. l3a

EmLhnznrc,Br tr ru.nvea Dul6ver 16 .' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k,e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk.{ 62 E ruase erszeny, p6nztarca; n6i 6ska, ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6

2t2 [.

E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer.r l5a rJ f,fD prros, voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf,rrcr csi,kken !' 2a E f,irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ.syzes ," 232 D xet'nnaza eml€kszik, nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz. nenfifiLw) .a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19, ?8 E ffPof,r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt; E xEstEcr tisztel rt 2a,2o7 E rEs8cr tisztelel ,' 2O7 E nEsr;aRAnr e]].ercm f 25a E EEsnuL pihentet6, nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan ." 245

tr tr ,toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker.k tt 258
D

+ 94-95

tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7. 243 ',!onalz6

ruLE ifenyit, uralkodik.' I I I I 12, 245

+ E nrtunv vtsizaler zt. 1a
E E E E

REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog.. I 14

E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik; E arcrji iouu ("tout, k€z stb.) r' 199, 238 E Rta r hetyes, megfelel6; hely€sen, j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .' 2 58 E f,na Sy(rii f 19 I74 U aha. RAna.f,da csdng, csonget + I5l U nnc BAcx (R c, awa) visszacs6roq, visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. R.Ne) felhiv" fel€s.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE, RosE. stsf,tr felemelkedik, felkel n 6l E aoaD t t72, t94 0 iori UvOlt, harsog, bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep .c 148 ,roLL gorget !' 30 xoon terem, szoba.o 62, l7o

X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46, lOa-l09 tr Er.N,nt , rLN fvt.,Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ ; 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it,; 1A3, 232 tr srrE biztonsagos f 14, 249 tr s E szef, pin.atszekftny ^' 14 tr sar.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz ," 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY, homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr, szendvi.s i' 8, I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O. 2? | tr rrv, (meg)ment f 22 tr sar, sarD, etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo, iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr .ecR (m€g)vakar.r IJ l, 260 {rcr tr scrarr sikit, visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak; szezon i: 276 tr srrr iil6s, hely rr lJ4 tr sEcolY, masodik f 239 tr sEcolY, masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf,rtitok r'91, ls4, 182 E sEE,sau 'EEN lAt 't I05, 106, l2a, 264 E 'ELL. sotD, soLD .lad,* 254 E s D, sENr, sENr knrc n 226, 254 E ''trrulrcs mondatn 122, 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J

i.aqt

E srr k€szletrszett oatszmateniszben) .r 22 .' E sf' rf,r sFr lenyugszih 254 LJ sEr,!'Er.!,Er lesz. iqazit-F254 Ei sf,vf,ff, tobb f so E sew sewto, se*n varr r' 154, I J5 E sr.r nem -* 106 g sEx szexn t92, 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A,tE, s oor.-snarEn Az;5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s,' nP eles, heqves"' 183 E s', vf, borotveiiozik r' 16 (rssz; 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95, 154
U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D. sEodE, sEotiE sut (a nap) |' I 14
t5

(szoba), tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg.y) l4o q ,rrrard hajadon;n5tlen.r loo, l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt, sw( sillyed, snllyeszt
tr 75

E E U E

rt ir, uramr* lO5 .'rrDi l6nytestv€r; apacan6v€rf 155 sn sar, sar i\l r' 2O4.264 sn s,ar, st n]'tern 264

L) SEIP na'o 2' tJ,

LJ sflrf,r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar,szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor, st oT- crtur 16tc 39 E $roP bo]|r,n er 'h 32, 33, 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32, 33 E snorrno ano tteveserl,bszatyor f 32, 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s, t47
LJ 5,' i?t rijvidi ala.sony r: 14, 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB ,\tall n 54

E sr.,r bdr -* 16 E sranr szor'lNa ; 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny .' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s;p n me ntce pofon |r 262 D smr- sc - sm alszikat I JJ, l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s,"r.fni(si d 52. 55. t?s. 8f 2.25a B stno stnuo/su,o sMDLrnD/swLr 4 sttr,E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog; 212,259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .i.raretl6zik tt zQl E snor,EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?, 156 U .e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al, 16l E o"r'! (rssz. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.!32, 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!,r,i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona;' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\,atamit 224 E sorE !,r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99, 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so./Plev€s!A l4l r'J2, 3J E so./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf, iir hety k€t dolog kozbtt;betiiE jPADEes6.. 2OA E sr'x,tt srors, srorer beszel.r 42, 133 , -. t',,- .",. ."t eJ .1-**Qt aJ

+ E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.snown/snowno
_ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14. I67 f saw show ': 14. 167 nl,r. s rn star becslk.' 243 srclr beteg rr 152, 174 srDE oldal C 74. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj; s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait .4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba, bolondos cc22O sE E egszerii,' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc, sairc, sma €n€kelf 2la

"' E snaEt enekes 2rc 2t4 .i.rr

@

E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E

,EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a .^ 5l rt'|tclr, knloniis!' 156 snuno pbtlybs.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu,. spar. smtr betiiz ':' | | l'l12, 155 srz1D.sExr. sa$r (el)koltf 255 sE D. sattr, sffir \el)tolt !r 9, 2s5 sFoottkan6l,^ lza, l4l sPorr sport r'8 r' .9':orttDfoltos, P6tiYos 156, 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr, (njs6sos)stand l7 sra1D, srooD, stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag,sztar.| loa'log srAnr kezdet,indul6s;indul, kezd rr loa-l 09

E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E

E srtE allapot n 229 E sr,tn or nno lelkialhPot.r 229 n srAtEsttatr(|Esz. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno, dal : t42 tl szr marao.' lc'{r,zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap..50, loo E .rrEe p6rkolt .' l 05 E srcrc sntcx, sncx ragaszt, ragad ;. zt6
Ll

slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45,99, | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| .rrdozr.es€snaPszemilveg"" 45 i sz,.ytDnapnyugta 2J4 2so s.nsrfiE napsut€s;ir s,Yrv napos ,! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52,53 .rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep;meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades,S32, 33, tA2 su/tn sw ttt, swu|, ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe, saune. swuna l6b6l, leng€i r. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr.-szegez.ttiz

D E
E E E E E B E E E E E E E E E

B r.tre. roon. r t<Envesz 't 216 235 E uxe, nor, raxE \tiszs 166 E rArE our (too,t; ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9, 16?, 194 D rrzz magas.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.f.l0 JZf, havJr -' Jr, JJ D |rf,7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro.rrct gyomor l0l r' 155 .r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori, litrt€net f 15 zett nn 245 D part .' l4s s,r,/tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7, l7o E r n taxij. 10,254 rTtrf,Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO, 45, 46, t2t, t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro.vo er5s f 5l gimnazista, €gve- E EA BAc reafiller i: 45 fels6s, sruDE r diA|r'', tr ntcn urcm. rArcEr tanir ;' 76 temistaf 62, IOO E E^c,tDR tana\ :' 62, 242 f tanulmanyoz 2s5 .tztv tanul; E EAt" csapat j. 24 suoi szop,sziv{ r7o, t7A t E 7E ,rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l, laa t€P, szett6pr: 88 E ntn, rcrc, tDnlY surr illik vkire!'212

.tr tt'

rr.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat .: zzd /€T.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2,226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12, r87, 226 nu., mn, mrlt mond. elmond r' s l. 254 r* E rEr.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6, remes+ 22t, 241 E rEsr teszt .' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o./ koszonomf I 15 D Drrf,s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr. llyen az €let. ^.254 E L) E E D E E E
l l IhF lv^cr.rsH Ait^EEL a l.a-Mrn.he

E mMTo PAstDsiiriretr pandi.son f 32, 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru,l arr ma este, ma 6jje1., l9o nom (|ssz. Mm) ros,!' tot, t75 roomP sE foakremf 52. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je;t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili,der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s,kem6nyf l5l U rotRtsr lurista .' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. 145 E rnavEL fiazil,r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk".2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt. utazis n 54 u aor ugeres. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m', megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.27 | E rtel forgat;fordit; fordul.'5l LJ rrr.a orF lekapcsol r. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker .r 79 E r*r$ csavar. texer, xanyarogrAJo, tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM,tf,r guminyom '" 47 U ,,azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m,nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23. 24a E r DEntnE alahnz.. t22 E unoensnro, twocnsrooo. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E

csatorna ^r 47, 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12

E zzeneott ." | 9o
E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19. la5 dr.r sdrii *: I a3 flr, sovany "t 2oo urnc doloqra lO5, 194 mnn mornnr. ,ttoLtcEr gonttot " 22o mnn, n nranr. Ino.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a. 239 mno.cttss harmadosztalyi.' 259 Dts tr^a i<l?n..r 127 ,n s7r.Ebogancs.t lss morrcrrrwL gondterhelt, figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow. nnEw. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t . ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !. 122 rrcKEr iegJ n 29, 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau .r ?60 nffi id6;.55, r2o, t22,24a nRED feradr r. t52 zsr!.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l, 2ss ro Er vece i to6

!96 {I

tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

alaLL fal e.92, 174, 234 wALLPtPEs tapeta.! t74 wA r akar ^" 192. 2O4. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 , I I I I 1 2 , l A 2 . 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos .' 156 E p,sr mos "j J4, 65 E usmne-necnna mos6g€p :. 65 U ttl,rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E ,/,rrcr figyel f lgs LJ wArc naz. figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l. l3A.24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97, 247 U uE ts,tEss gJenqesegi:247 U t+E^R, woRE. r|/o8 \isel. hard:t 212 D kE^rflER idtilatls),! 36. s6.24O E ur rnE... e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez- kEAr,tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda,t 27O. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi.Anyi .. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll ,r€frf het r^ 16- 26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9, 16 usEf& hasznos f 6a-69, 246 E zEf,trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly ;. 32, JJ,23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U ,rELc.tt'E togatlrat,.s :: 152,249 vadnM poszivt)zik ,. 6a-69 u t*ELcorE ti.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6.^ 6a-69, 178 E $ELL ji't n I 16, 155, 194 vAarr bizonyialan, t€tova .' 199 LJ rfz nos.hat.: I 15. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42, 234 v/r mikrobusz, furgon n 142 L-l @. ne.lves .. I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52, 33, t87. i::.) A w H A r m i i ' t 3 O , 2 1 5 , 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn .. l?2 E rrEly nrikor.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135, 185 D ,zYrc, melyik "r 136, 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr,LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63. 267 E k/flo ki i.253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis, vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc, hans (emb€ri) r' 218 U tr,rDo&.6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r ,rrrrrEss pinc€rn6 :. lo5 lJ M , woN wo, nyer S 54 U rrrD szel ArlAl. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16, 2?2 (rstz. woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor,F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz. wofiEft) n6S lOO. 16l. watKtttA, v6kmen "] 16 tlo, 205,257

tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo. ufioto, woorc kicsomagol, kibo _ goz ,' 249 U wDaEss levetk6zik. levetk6ztet;' 249 E wennoveo munkanalkui,r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll .,,vrr egys€g .' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy.tem .. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l,,Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i.\az:: 192 E .P lel,il2o.5

n E L) E

tr tr tr

u

i'zqt

E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa ,' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 ,a | 16, 22o E roo, ra (mar kivagott) r{ 220 n r.uD sz<'3 1o4, t22, 143 n r@rn dolsoziks I lo, 24a E woRKmun\a,! 22o, lzo .' E ,rof.r.d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz, zoz rosszabbul.' 257 tr rors€ rosszabb; legrosszabbul E ron r legrosszabb; i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245

tr tr

tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE, wRoE, IrxtnEd ir r' | | l'l 12, 254 tr tr wno o helytelen, rossz f 258 tr ,{n .' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l - t t 2 , 1 2 7 , 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14, 135, 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal ,' l0l, 162 tr EBBA cRosstic zebra, gna|og1rkel6h€ly f 45

298 .3*

SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT
150.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S
hasznos sz6ltr, 6s egyariint cim6,kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-,ejez6sek, k6pzettalakok)ta almazza.

CHECKBOOK HURON'S
magyar fordit.lssal, angolmondat Kb. 6000erederi esban. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit. 6s A HUCQ

CROSS HURON' S QUOTES

KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'.

Megrendelenr al;bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr,lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db)

k6zbesiteskor firetenr. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet

BIOGRAF IADO K Pf.: 1439 Budapest, 704.

A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY
Nddasdy Ad.im Ft Arar Sooo kb.
(lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak, 6s 6s magyaros etir;ssal. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak, kereskeddknek, de aiAnliuk m6rnokdknek, - mindenkinek, szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t, utin akisara postezzuk. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja.

Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt.

Nev: Cim:

BIOGRAF KIADO Pf.: 1439 Budapest, 704.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful