KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Készítette: Kiss Erika
Intézményigazgató Készült a tagintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának felhasználásával

A nevelőtestület elfogadta: 2009. június 17-én

Tartalomjegyzék
1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA.....5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA..................................................................................................5 1.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJAI............................................................................5 1.3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA...................................................................................................................................5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................................................................................................6 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI......................................................................................................................................6 2.2. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, FENNTARTÁSA, IRÁNYÍTÁSA..........................................................................................6 2.3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE....................................................................................................................6 2.4. AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, ALAPFELADATA, INTÉZMÉNYVEZETŐ MEGBÍZATÁSA...............................7 2.5. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA.................................................................................................................................8 2.6. ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT........................................................................................................................8 2.6.1. Alapvető tevékenységek:........................................................................................................................8 2.6.2. Kiegészítő tevékenység, egyéb közoktatási feladatok: ........................................................................10 2.6.3. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: ..............................................................................10 2.7. BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS..............................................................................................................................10 3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI..........11 3.1. INTÉZMÉNYEGYSÉGEINK....................................................................................................................................11 3.1.1. KITT Óvodai intézményegysége .........................................................................................................11 3.1.2. A KITT Alapfokú oktatási intézményegysége......................................................................................11 3.2. INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ....................................................................................................12 3.2.1. Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei............................................................................12 3.2.2. Szervezeti egységek együttműködése, kapcsolattartása......................................................................12 3.2.3. Tagintézmények közötti áttanítások.....................................................................................................12 3.2.4. Az intézmény képviselete.....................................................................................................................13 3.2.5. Kiadmányozási (aláírási) jogkör.........................................................................................................13 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS..14 4.1. VEZETŐI BEOSZTÁSOK......................................................................................................................................14 4.1.1. Az intézményigazgató..........................................................................................................................14 4.1.2. Intézményegység vezető – tagintézmény-vezető..................................................................................16 4.2. HELYETTESÍTÉSI REND......................................................................................................................................17 4.3. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉSHEZ TARTOZÓ TITKÁRSÁG.................................................................................................18 5. VEZETŐI TESTÜLETEK – NEVELŐTESTÜLET ÉS KÖZÖSSÉGEI...................................................18 5.1. AZ IGAZGATÓTANÁCS......................................................................................................................................18 5.1.1. Az Igazgatótanács összetétele és választása.......................................................................................18 5.1.2. Az Igazgatótanács jogköre..................................................................................................................19 5.1.3. Az Igazgatótanács működése...............................................................................................................19 5.1.4. Az Igazgatótanács ügyrendje..............................................................................................................20 5.2. A VEZETŐSÉGI ÉRTEKEZLET..............................................................................................................................20 5.3. NEVELŐTESTÜLET...........................................................................................................................................21 5 3.1. Döntési jogkör.....................................................................................................................................22 5.3.2. Véleményezési jogkör..........................................................................................................................22 5.3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések......................................................................................................22 5.4. MUNKAKÖZÖSSÉGEK, INTÉZMÉNYI SZINTŰ MUNKAKÖZÖSSÉGEK:..............................................................................23 5.5. AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG...........................................................................................................................23 6. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS TAGINTÉZMÉNYEK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS, A VEZETŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE.............................................................................25 7. SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE..................................................................25 7.1. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK..............................................25 7.2. A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULT DOLGOZÓK ÉS KIEMELT ELLENŐRZÉSI FELADATAIK: ..............................................26 7.3. KIEMELT ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN:...................................27 7.4. AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI: ................................................................................................................................27

8. VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS........................................28 9. A MŰKÖDÉS ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATI RENDJE..........................................................29 9.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK..................................................................................................................................29 9.1.1. Munkaterv............................................................................................................................................29 9.1.2. Munkaköri leírások.............................................................................................................................29 9.2. NYITVA TARTÁS..............................................................................................................................................29 9.3. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA......................................................................................................................29 9.4. A KITT LÉTESÍTMÉNYEI HASZNÁLATÁNAK RENDJE..............................................................................................30 9.5. AZ ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE...................................................................................................................30 9.5.1. Általános szabályok.............................................................................................................................30 9.5.2. Napirend..............................................................................................................................................30 9.5.3. A nyitva tartás rendje:.........................................................................................................................30 9.5.4. A tagintézmény vezetők, helyetteseik nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje.............................................................................................................................................................30 9.6. AZ ISKOLÁK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE...................................................................................................................31 9.6.1. Általános szabályok.............................................................................................................................31 9.6.2. A tanítási napok rendje.......................................................................................................................31 9.6.3. A tanórán kívüli foglalkozások rendje, szervezeti formái...................................................................32 9.6.4. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások............................................................................................33 9.6.5. Az intézményi felügyelet rendszabályai...............................................................................................33 9.6.6. Az intézmény munkarendje..................................................................................................................33 10. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A KITT-EL........................................................................................................................35 11. KÜLSŐ KAPCSOLATOK.............................................................................................................................35 11.1. EGYES KIEMELT INTÉZMÉNYEKKEL, SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS......................................................35 11.1.1. A fenntartóval való kapcsolat............................................................................................................35 11.1.2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás............................................................................36 11.1.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás...........................................................36 11.2. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS................................................................................36 12. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK .......................................................................................................................37 13. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE.....................................37 14. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK................................................................................................38 14.1. A TAGINTÉZMÉNYEK DOLGOZÓINAK FELADATAI A GYERMEK-ÉS TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN..............38 14.2. A TAGINTÉZMÉNYEK DOLGOZÓINAK FELADATA GYERMEK- ÉS TANULÓBALESETEK ESETÉN.........................................38 14.3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.................................................................................................................................39 15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK...............................40 16. DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA, AZ INTÉZMÉNYIGAZGATÓ ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA............................................42 17. A MINDENNAPI TESTEDZÉS, ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT KAPCSOLATTARTÁS.......42 18. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNTARTÁSA.............................................................42 19. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE......................................................43 19.1. A KITT ÉPÜLETEINEK EGÉSZÉRE VONATKOZÓ RENDSZABÁLYOK..........................................................................43 19.1.1. Az épületek rendje.............................................................................................................................43 19.1.2. Biztonsági rendszabályok..................................................................................................................43 19.1.3. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje.................................................................................43 19.2. A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSÜK HASZNÁLATI RENDJE.......................................................................................44 19.2.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata................................................................................................44 19.2.2. A tanulók helyiséghasználata............................................................................................................44 19.2.3. A szaktantermek használati rendje....................................................................................................44

19.2.4. A berendezések használata................................................................................................................44 19.2.5. Karbantartás és kártérítés.................................................................................................................45 20. EGYÉB JOGSZABÁLY ÁLTAL SZABÁLYOZANDÓ KÉRDÉSEK.....................................................45 20.1. KERESET KIEGÉSZÍTÉS MEGHATÁROZÁSÁNAK FELTÉTELEI ....................................................................................45 20.2. REKLÁMTEVÉKENYSÉG...................................................................................................................................45 20.3. A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME..........................................................................................................................46 20.4. ADATOK KÖZZÉTÉTELE...................................................................................................................................46 21. MELLÉKLETEK............................................................................................................................................46 21.1. A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI:.........................................................................................................................46 21.1.1. KITT Napköziotthonos Óvodák Működési Szabályzata...................................................................46 21.1.2. KITT Általános Iskolák Működési Szabályzata.................................................................................46 21.2. ÖNÁLLÓ BELSŐ SZABÁLYZATOK.......................................................................................................................47 21.2.1. Házirend............................................................................................................................................47 21.2.2. Adatkezelési Szabályzat.....................................................................................................................47 21.2.3. Iratkezelési szabályzat.......................................................................................................................47 21.2.4. Könyvtári Szabályzat Tápióság.........................................................................................................47 21.2.5. Könyvtári Szabályzat Tápiószentmárton...........................................................................................47 21.2.6. DÖK SZMSZ......................................................................................................................................47 21.2.7. Gyakornoki szabályzat......................................................................................................................47 21.2.8. Diákigazolványok kezelésének szabályzata.......................................................................................47 21.2.9. Az iskolai tankönyvellátás rendje, és a tanulói tankönyvtámogatások.............................................47 21.2.10. Selejtezési szabályzat.......................................................................................................................47 21.2.11. Leltározási szabályzat.....................................................................................................................47 21.2.12. Belső ellenőrzési szabályzat............................................................................................................47 21.2.13. Munkaköri leírások.........................................................................................................................47 22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...........................................................................................................................47 23. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK.......................................................................................................................48

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

A KITT Szervezeti és Működési Szabályzata az intézmény működésének közös szabályait az alábbiak szerint tartalmazza, amelyhez mellékletként csatlakoznak az egyes intézményegységek működéséről rendelkező szabályzatok.

1. Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya
1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai
A közoktatási tevékenységekre: • Az 1993. évi LXXIX. (többször módosított) törvény a közoktatásról, • A többször módosított 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, • A többször módosított 1992. évi XXII. tv. a munka törvénykönyvéről, • A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet, • A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) KORM.R. • A kerettanterv kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) KORM. r. • módosított 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, • A többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről, • 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről, • 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, • 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás rendjéről, • A 138/1992. évi (X.8.) KORM. rendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben, • A 217/1998 KORM. r. az államháztartás működési rendjéről.

1.3. A szabályzat hatálya
Az SZMSZ betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestületek (Óvodai és általános iskolai) együttes ülése fogadja el - a diákönkormányzatok, szülői közösségek egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályukat veszítik az előző SZMSZ-ek.

5

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

2. Általános rendelkezések
2.1. Az intézmény adatai
• • • • Elnevezése: Rövidített neve: Székhelye: Tagintézményei: Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája KITT 2253 Tápióság, Papp Károly u. 1.

1.) KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola Tápióság, Papp Károly u. 1. Telephelye: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola Tápióság, Szabadság u. 10. 2.) KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 100. Telephelye: KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola Tápiószentmárton, Bartók Béla u. 5. 3.) KITT Gézengúz Napköziotthonos Óvoda Tápióság, Bicskei u. 21. 4.) KITT Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tápiószentmárton, Óvoda-köz 7. Telephelyei: KITT Gyöngyvirág Napköziotthonos Óvoda Tápiószentmárton, Fő út 30. KITT Huncutka Napköziotthonos Óvoda Tápiószentmárton, Béke tér 14. OM azonosító jele: 201219 Intézmény jellege: Többcélú intézmény Hatálya: A KITT valamennyi intézményegységére, tagintézményeire és valamennyi állományban lévő dolgozójára vonatkozik. Érvényessége: 2009. június 1-jétől visszavonásig

• • • •

2.2. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása
• • • • Az alapító szerv neve és fenntartója: Tápióság Község és Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Az intézmény felügyeleti szerve: Tápióság Községi és Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Az alapítás időpontja: 2008. július 1. Az alapító okirat száma: 201219

2.3. Az intézmény működési területe
Kötelező felvételt biztosító óvoda és általános iskola: Tápióság Község közigazgatási területe Tápiószentmárton Nagyközség közigazgatási területe
6

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

2.4. Az intézmény típusa, szervezeti felépítése, alapfeladata, intézményvezető megbízatása
A fenntartói döntések következtében létrehozott új intézmény a Közoktatási törvény 33. § -a szerint többcélú intézmény, ezen belül a Kt. 33. § (1) b.) alapján közös igazgatású közoktatási intézmény. A KITT szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységekből áll. Ennek megfelelően a vezetés struktúrája a következő: Az intézmény élén egy magasabb vezető, az intézményigazgató áll. • Amennyiben az intézményigazgatói megbízást Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata által fenntartott oktatási intézményben határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező pedagógus kapja, úgy az egyben ellátja a tápiószentmártoni általános iskola tagintézményének vezetői feladatait is. Amennyiben az intézményigazgatói megbízást külső pályázó nyeri el, úgy a tápiósági általános iskola tagintézményében, (mint székhelyintézmény) kap határozatlan idejű munkaszerződést A helyi önkormányzat képviselőtestületének döntése lehet, hogy a tagintézmény vezetői feladatokat is ellátja. /Ugyanez érvényesülhet a tápiósági iskolában határozatlan idejű szerződéssel rendelkező pedagógus intézményvezetői megbízatása esetén is./

A KITT-et két intézményegység alkotja: 1. Óvodai intézményegység, 2. Alapfokú oktatási intézményegység, melyek tagintézményekre tagolódnak. Az óvodai intézményegységbe tartozik a tápiósági Napköziotthonos Óvoda tagintézménye, valamint a tápiószentmárton Napköziotthonos Óvoda tagintézménye a telephelyekkel. Alapfokú oktatási intézményegységbe tartoznak az iskolák: a tápiósági Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézménye a telephellyel, a tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola tagintézménye a telephellyel. A két intézményegység irányítását, az intézményegység-vezetők segítik, akiknek a feladata a koordináció. A 4 tagintézmény élén tagintézmény-vezetők állnak. (Amennyiben az intézményvezető megbízása nem a 2. 4. a.) pont szerint történik, úgy a tápiószentmártoni általános iskolai tagintézmény élén külön tagintézmény-vezető áll.) Az iskolák tagintézmény-vezető helyettessel rendelkeznek. Az intézményegységek és tagintézményeik szervezeti és szakmai tekintetben önállóak. A tagintézmények napi tevékenységüket az intézményegység-vezetők koordinálásával, és a tagintézmény vezetők irányításával végzik. A KITT-ben a Pedagógiai Program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. Az intézményegységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács az általa elfogadott rend szerint ülésezik.

7

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

2.5. Az intézmény jogállása
Az intézmény önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény képviseletében kizárólagosan az intézményigazgató, kivételes esetekben az általa meghatalmazott személy jár el.

2.6. Alaptevékenységi szakágazat
Az intézmény által ellátandó alaptevékenység és az ezzel összefüggő feladatok:

2.6.1. Alapvető tevékenységek:
852010 alapfokú oktatás, gyógypedagógiai nevelés, oktatás 851020 óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, integrált és szegregált iskolai nevelése: Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában: • • beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedési fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós rendellenessége miatt SNI gyermek részére viselkedési fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós rendellenessége miatt SNI gyermek részére enyhe értelmi fogyatékos, viselkedési fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós rendellenessége miatt SNI gyermek részére, viselkedési fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós rendellenessége miatt SNI gyermek részére

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az iskolában: • •

Alapfokú nevelés-oktatás: • • • • • • • • • az általános műveltség megalapozása, enyhe értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű oktatása, általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőtt oktatás, a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítása, az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztéséről történő gondoskodás, a középfokú oktatásra történő felkészítés, az alapműveltségi vizsgára történő felkészítés az iskolai évfolyamok számának megfelelő követelmények teljesítésével, a gyermek- és ifjúságvédelem területén a megelőző és feltáró tevékenység, a diákönkormányzatok működési feltételeinek biztosítása,

8

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

egyéb kötelező és nem kötelező tanórán kívüli foglalkozás: szakkör, énekkar, diákkör, korrepetálás, versenyfelkészítés, • fejlesztő felkészítés. Tehetséggondozás, felzárkóztatás: Az iskolai nevelési-oktatási tevékenységek sajátosságai: Emelt szintű oktatás: matematika, informatika, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból. Óvodai nevelés: • • • • • • • • az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, az óvoda a gyermek három éves korától ellátja –a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is, az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak, az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölteni, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, logopédiai fejlesztés, ellátás, fejlesztő felkészítés biztosítása.

Szakágazati rend megnevezés 56290 889101 intézményi étkeztetés napközi-otthonos ellátás, tanulószobai ellátás

Az általános iskolások tanórán kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása korrepetálása, az iskolai munkára való felkészítésének szakszerű segítése a törvényben meghatározott keretek között. 562901 856002 855905 869001 855906 855101 munkahelyi vendéglátás, felnőtt étkeztetés intézményi vagyon működtetése, önkormányzatok elszámolásai oktatási célok és egyéb feladatok-tanórán kívüli tevékenységek iskola-egészségügyi ellátás oktatást kiegészítő tevékenységek-korrepetálás diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása

9

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

2.6.2. Kiegészítő tevékenység, egyéb közoktatási feladatok:
• • • • • pedagógus szakvizsga támogatása bejáró tanulók ellátása pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatása minőségfejlesztési feladatok ellátása tanulók tankönyv ellátása

2.6.3. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
• • • szakkörök sportfoglalkozások táborok

Szakfeladat rend: • • • • • • • • • • 55231-2 55232-3 55241-1 80111-5 80112-6 80121-4 80122-5 80123-6 80511-3 92403-6 Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése oktatása Általános iskolai felnőttoktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás Diáksport

2.7. Bélyegző nyilvántartás
Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az intézmény igazgatója engedélyezi. Az intézményi és tagintézményi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) az iskolatitkár – hitelesített nyilvántartó könyvben – nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. A nyilvántartás vezetéséért és annak naprakészségéért az iskolatitkár a felelős. Az intézményi és a tagintézményi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és a tagintézményi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. A tagintézményekben/telephelyeken használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott tagintézmény/telephely tartja nyilván, (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott tagintézmény/telephely vezetője a felelős.
10

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

3. Az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai
3.1. Intézményegységeink
3.1.1. KITT Óvodai intézményegysége
Az intézményegység feladata az integráción belül: 3-7 éves gyermekek testi – lelki egészségnevelése, gondozása, harmonikus személyiségfejlesztése. Az óvoda átmeneti intézmény a családi nevelés és az iskola között. A családi nevelés kiegészítőjeként folytatja a gyermek szokásrendszerének, beszédének, alakítását és nevelési programjával fejleszti az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket. A gyermek fő tevékenysége a játék. Az óvoda a közoktatási rendszer részeként nevelő intézmény. Az intézményegység tagjai KITT Gézengúz Napköziotthonos Óvoda Tápióság, Bicskei u. 21. – tagintézmény. Az óvodai csoportok száma: az Önkormányzati határozatoknak megfelelően szervezzük. KITT Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tápiószentmárton, Óvodaköz 7. – tagintézmény, KITT Gyöngyvirág Napköziotthonos Óvoda Tápiószentmárton, Fő u. 30. és KITT Huncutka Napköziotthonos Óvoda Tápiószentmárton, Béke tér 14. – telephelyek. Az óvodai csoportok száma: az Önkormányzati határozatoknak megfelelően szervezzük. A tagintézmények élén tagintézmény vezető áll. A munkáltatói jogokat felette a KITT igazgató gyakorolja. Heti kötelező óraszáma: 6 óra. Az óvoda belső működési rendjét az SzMSz 1. sz. mellékletét képező KITT Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az óvodát érintik, a tagintézmények nevelőtestületei gyakorolják a döntési és véleményezési jogokat.

3.1.2. A KITT Alapfokú oktatási intézményegysége
Az általános iskolák feladata az integráción belül: Biztosítja a 6-18 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, művelődését a családdal való szoros együttműködéssel. Sokoldalú tevékenységgel megteremti a közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával Az intézményegység tagjai KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola Tápióság, Papp Károly u. 1. – tagintézmény, KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola Tápióság, Szabadság u. 10. – telephely. Az iskolai osztályok száma: az Önkormányzati határozatoknak megfelelően szervezzük. KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 100. – Tagintézmény, KITT Kubinyi Általános Iskola Tápiószentmárton, Bartók B. u. 5. – telephely. Az iskolai osztályok száma: az Önkormányzati határozatoknak megfelelően szervezzük.

11

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

A tagintézmény élén a tagintézmény vezető áll. A Tápiószentmártoni tagintézmény két tagintézmény vezető helyettessel rendelkezik. A munkáltatói jogokat felettük a KITT igazgató gyakorolja. Heti kötelező óraszámuk: 8 óra. Az iskola belső működési rendjét az SzMSz 2. sz. mellékletét képező KITT Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az iskolát érintik, a tagintézmény nevelőtestülete gyakorolja a döntési és véleményezési jogokat.

3.2. Intézményegységek közötti kapcsolatok
3.2.1. Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Magasabb vezető: intézményvezető intézményegység vezető Vezető: tagintézmény vezető tagintézmény vezető helyettes

3.2.2. Szervezeti egységek együttműködése, kapcsolattartása
Az intézményegységek, tagintézmények munkájukat összehangolják, együttműködnek. Az együttműködés, kapcsolattartás formái: • • • • • • • • vezetői értekezletek, a közös hagyományok ápolásában való közreműködés. személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, jelzés, írásos tájékoztatás, beszámolók, értekezlet, a tagintézmény ellenőrzése egymással

A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza.

3.2.3. Tagintézmények közötti áttanítások
A racionális munkaerő-gazdálkodás szerint, a pedagógusoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a kötelező óráikat különböző tagintézményekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közös foglakoztatásokat a tantárgyfelosztások véglegesítik. Az érintett pedagógusokat változó munkahelyen foglalkoztatja az intézmény.

12

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

3.2.4. Az intézmény képviselete
Az intézményt a KITT igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az intézményigazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: • a tagintézmény vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett tagintézmény illetékességét, • bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. A képviselet főbb elvei, szabályai: • • • • • • • az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult, az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően csak a KITT igazgató jogosult nyilatkozni, az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak, nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról, a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a felelős, a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes megismerése nélkül, a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt a többcélú intézmény jó hírnevének megőrzése.

A tagintézmények képviselete:
A tagintézmények szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmény illetékességét a tagintézmény vezető látja el. A vezető e jogkört a tagintézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: • Akadályoztatása esetén – a kijelölt eseti helyettesére. • Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény más dolgozójára.

3.2.5. Kiadmányozási (aláírási) jogkör
• A KITT nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. Egyszemélyi felelős lévén egyedül ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az adott tagintézmény vezetője írhatja alá. A tagintézmények vezetőinek aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó tagintézmény szakmai tevékenységére vonatkozó jelentések, tájékoztatók aláírására, a saját hatáskörben tett intézkedésekre terjed ki. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokat az intézményüket fenntartó önkormányzattal történt egyeztetés után jogosultak aláírni. A költségvetésben jóváhagyott keretek felhasználását, annak kifizetését a tagintézményvezetők aláírásukkal igazolják. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak.

• • • •

13

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

4. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás
4.1. Vezetői beosztások
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője a magasabb vezető beosztású intézményigazgató. Vezetőbeosztások: • intézményigazgató • óvodai intézményegység vezető • alapfokú oktatási intézményegység vezető • tagintézmény vezetők – óvodai, általános iskolai • tagintézmény vezető helyettesek Az intézmény vezetését Igazgatótanács segíti.

4.1.1. Az intézményigazgató
Kinevezése határozott időre szól, Tápióság Község Önkormányzat Képviselőtestülete által történik, pályázat útján. A munkáltatói jogokat felette Tápióság Község Polgármestere gyakorolja. Kötelező óraszáma: heti 4 óra Felel: • • • • • • • • • • • • • az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai, oktató-nevelő munkáért, a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének működtetéséért, az oktató-nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

Feladata: az alkalmazotti közösség értekezlete, az igazgatótanács üléseinek előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, a nevelő, oktató munka irányítása és ellenőrzése az intézményegység-vezetőkön és a tagintézmény vezetőkön keresztül, a tagintézmények tevékenységének koordinálása, összeállítja az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, és azt jóváhagyásra a fenntartó elé terjeszti, összeállítja vezetőtársai bevonásával az intézmény költségvetési tervét, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét,

14

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

• •

• • • • • • • • •

az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám és a munkaerőgazdálkodás jogát, gyakorolja – az illetékes tagintézmény vezetővel történt egyeztetés után– közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, valamennyi közalkalmazottra kiterjedő kizárólagos és teljes munkáltatói jogkört, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogkört, az intézmény gazdasági működésének irányítása, az üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, illetve a szülői szervezettel való együttműködés a tagintézmény vezetők bevonásával; ellátja a pályáztatói feladatokat az intézményegység-vezetői és tagintézmény vezetői beosztások tekintetében, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, intézményi megállapodás, egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe, mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni, gondoskodik a polgári védelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza), teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatokat.

Hatáskörök átruházása: Munkáltatói jogokat az intézményigazgató gyakorolja. A KITT igazgatója - egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett - a következő hatásköröket ruházza át tagintézmény vezetői részére: • szabadság engedélyezés, • munkaidő alatti rendkívüli eltávozás engedélyezése, • munkavégzés helyének meghatározása, • fegyelminek nem minősülő szóbeli figyelmeztetés, írásbeli feljegyzés, • munkavégzés folyamatos ellenőrzése, • kereset-kiegészítés meghatározása, • tagintézmények szakmai képviselete. Kiadmányozási jogköréből: • A KITT nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. Egyszemélyi felelős lévén egyedül ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az adott tagintézmény vezetője írhatja alá.

15

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

• • • •

A tagintézmények vezetőinek aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó tagintézmény szakmai tevékenységére vonatkozó jelentések, tájékoztatók aláírására, a saját hatáskörben tett intézkedésekre terjed ki. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokat az intézményüket fenntartó önkormányzattal történt egyeztetés után jogosultak aláírni. A költségvetésben jóváhagyott keretek felhasználását, annak kifizetését a tagintézményvezetők aláírásukkal igazolják. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak.

A munka- és tűzvédelmi illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok szervezését a tagintézmény vezetőkre.

4.1.2. Intézményegység vezető – tagintézmény-vezető
Intézményegység vezető Vezetői megbízásukról és a megbízás visszavonásáról az intézményigazgató és Igazgatótanács dönt. A KITT igazgató gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat a 138/1992. (X. 8.) KORM. r. 18. § (4) bek. c) pontja alapján. Intézményegység vezetői megbízás tagintézmény vezetőnek adható. A megbízás határozott időre szól. Tagintézmény-vezető Vezetői megbízásukról és a megbízás visszavonásáról az intézményigazgató dönt, az érintett önkormányzat képviselő-testülete egyetértési jogot gyakorol. A megbízás határozott időre szól. A KITT igazgató gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat a 138/1992. (X. 8.) KORM. r. 18. § (4) bek. c) pontja alapján. Az intézményegység vezetők és a tagintézmény vezetők, feladat- és hatásköre: Tápiószentmárton – iskolai tagintézmény-vezető helyettesek feladat és hatásköre: • • • Irányítják, szervezik és ellenőrzik a vezetésük alatt álló intézményegységet, tagintézményt és azt szakmai ügyekben képviselik. Irányítják, ellenőrzik intézményükben a technikai dolgozók munkáját. Felelősek intézményegységük, tagintézményük pedagógiai munkájáért, a tagintézmény mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. Vezetői munkájukat egyéni felelősséggel, a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve és mellérendeltségi viszonyban végzik. Döntenek az intézményegység, tagintézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek egyeztetése nem tartozik a KITT központi szerveihez, illetőleg amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység más közösségének hatáskörébe. A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételeket biztosítják. Jogszabályok szerint végzik a tanügyigazgatási feladatokat.

• • • •

16

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

• • • • • • • • •

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése során a tervezetet egyeztetik a KITT igazgatójával, kivéve a tanulókkal kapcsolatos ügyeket. Gondoskodnak tagintézményeik szabályzatainak (SZMSZ, IMIP, Házirend) felülvizsgálatáról, aktualizálásáról. Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. Együttműködnek a szülői szervezetekkel, diákönkormányzattal. Ellátják az intézményükre vonatkozóan a munka- és tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok szervezését, ellenőrzését. Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik, tervezik és a szervezet vezetőjéhez eljuttatják az intézménykövetkező évi személyi és dologi jellegű igényeit. Elkészítik az intézményükre vonatkozó éves munkatervet és beszámolót. Elkészítik az intézményükre vonatkozó pályázatokat. A tagintézmény részére biztosított költségvetési előirányzat felett rendelkeznek.

4.2. Helyettesítési rend
A KITT vezetőjének akadályoztatása esetén: • A KITT igazgatóját távollétében az adott település tagintézmény-vezetője helyettesíti. A KITT igazgatója megszabhatja, hogy távollétében a jogszabályok és a SzMSz szerint a számára fenntartott jogok közül vezetőtársai melyeket és milyen mértékben gyakorolhatnak.

A KITT igazgató helyettesítésére vonatkozó általános előírások: • • • A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett. A helyettesek csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásban felhatalmazást kaptak. A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

A tagintézmény vezetők helyettesítése: Mivel felelős vezetőnek minden esetben tartózkodni kell az épületekben addig, amíg gyermek tartózkodik ott, emiatt a következőképpen szabályozzuk a vezetői helyettesítéseket: • A mindenkori tagintézmény vezető kijelöli a helyettesítő személyt, amelyet minden intézményegység a saját SZMSZ-ében határoz meg. • Ha a vezető helyettesítését ellátó közalkalmazottat nem tudták kijelölni, akkor a vezetők helyettesítését a tagintézményben tartózkodó pedagógusok közül az idősebb közalkalmazott látja el. Amennyiben pedagógus nem tartózkodik az intézményben az idősebb közalkalmazott látja el. • A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az igazgató eltérő írásbeli
17

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

intézkedésének hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával, zökkenőmentes működéssel összefüggő azonnali intézkedést, döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.

Pedagógus helyettesítése: • • Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani, a tagintézmény-vezető / helyettes gondoskodik az eseti helyettesítésről. A hiányzó pedagógus óraközi ügyeletét automatikusan az a pedagógus látja el, aki közvetlenül az ügyelet utáni tanórán helyettesíti.

4.3. Az intézményvezetéshez tartozó titkárság
Az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával működik. • • • Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattározást, a központi postázást. Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. Koordinálja az intézményegységek kapcsolattartásából adódó adminisztrációs feladatokat.

5. Vezetői testületek – nevelőtestület és közösségei
5.1. Az igazgatótanács
5.1.1. Az Igazgatótanács összetétele és választása
Elnöke: Az intézményigazgató Tagjai: A mindenkori tagintézmény vezetők A tápiószentmártoni általános iskola tagintézmény – vezető helyettesek A tápiósági óvodai tagintézményből 1 fő nevelőtestületi tag A tápiószentmártoni óvodai tagintézményből 1 fő nevelőtestületi tag A tápiósági általános iskolai tagintézményből 1 fő nevelőtestületi tag A tápiószentmártoni általános iskolai tagintézményből 1 fő nevelőtestületi tag A tápiószentmártoni általános iskolai telephelyről 1 fő nevelőtestületi tag Az Igazgatótanács nem vezető beosztású tagjait az intézményegységek nevelőtestületei választják meg. Az Igazgatótanács intézményegységek által választott tagjainak megbízása az intézményigazgató megbízási idejére, de legfeljebb 5 évre szól. Az igazgatótanácsi tagság személyhez kötött jog, azt átruházni nem lehet.

Az Igazgatótanácsi tagság létesítése
18

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Igazgatótanács intézményegységi, tagintézményei képviselőit az érintett egységek alkalmazottai titkos szavazással, egyszerű többséggel választják meg. Minden közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatárs javaslatot tehet és válaszható a igazgatótanácsi tagságra. Szavazategyenlőség estén az intézményegység vezető dönt. A tagság megszűnik: • az megbízás elteltével, • a tagságról való lemondással – írásban, az intézményvezetőnek történt átadással, • a tagságból való visszahívással – a megválasztással azonos feltételekkel, • a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével – az utolsó munkában töltött napon. A tagság megszűnésekor az új tag megválasztása megkezdhető.

5.1.2. Az Igazgatótanács jogköre
Döntési jogkör: • az intézményegység-vezetői pályázat kiírásáról és a pályázat feltételeiről, • az intézményegység-vezető megbízásról, az előírt vélemények megtárgyalása után, • az intézményegység-vezetői megbízás visszavonásáról, a vezetői megbízásról történő lemondás elfogadásáról, • az intézményegység-vezetőkkel szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi büntetés megállapításáról, • saját ügyrendjéről, • mindarról, amiben az intézményigazgató állásfoglalást kér. Véleményezési, javaslattételi jogkörrel rendelkezik: • A kibocsátásra kerülő intézményi szintű szabályzatokat, az intézmény éves beszámolóját illetően. • A nevelés-oktatás hatékonyságával, eredményességével kapcsolatos ügyekben. • A képzési struktúra alakításával, beiskolázási tervekkel kapcsolatban. • Minden olyan kérdésben, melyről az igazgató véleményt kér.

5.1.3. Az Igazgatótanács működése
Az Igazgatótanács évente legalább két alkalommal ülésezik előzetes ütemterv alapján. Az Igazgatótanácsot az intézményigazgató hívja össze. Rendkívüli ülést az intézményigazgató vagy a tagok kétharmada kezdeményezhet az okok megjelölésével. Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. Az intézményegység-vezetői megbízáshoz, a megbízás visszavonásához, a fegyelmi döntéshez, az igazgatótanácsi tagok kétharmadának titkos szavazás keretében adott, igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt.
19

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Minden olyan esetben, amikor jogszabály vagy az IT saját döntése meghatározza, titoktartási kötelezettsége van. Napirendi javaslatot az intézmény valamennyi közalkalmazottja tehet. A javaslattevők által megjelenített alternatívákat az IT választott tagjai képviselik. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyv készül.

5.1.4. Az Igazgatótanács ügyrendje
1. Üléseit az intézmény éves munkatervében rögzítetteknek megfelelően tartja. 2. Az időpontról legalább 1 héttel előtte értesíteni kell a tagokat, a javasolt napirend és az egyes pontokban esetlegesen készült előterjesztések közzétételével együtt. 3. A rendkívüli IT – ülések időpontjáról a tagokat az értekezlet előtt tájékoztatni kell a napirend pontos közlésével. 4. Az IT üléseit az intézményigazgató vezeti. 5. Minden olyan napirendi ponthoz, mely igazgatótanácsi döntést vagy határozatot igényel, előterjesztés készítése javasolt. 6. Az IT döntéseit és határozatait hitelesítve az intézmény igazgatója az ülés után legfeljebb 1 héttel megküldi valamennyi tagintézmény alkalmazotti közösségének. 7. A napirendi pont előterjesztője az az IT-tag, aki a napirendi javaslatot tette. 8. Az IT határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Több javaslat előterjesztése vagy felvetése esetén többlépcsős szavazást alkalmaz.

5.2. A vezetőségi értekezlet
Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézményigazgató által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Előkészíti az Igazgatótanács elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat. Információt közvetít a napi működés formájáról. A vezetőségi értekezletet a KITT igazgató hívja össze és vezeti. Tagjai: • az intézményigazgató, • az intézményegység vezetők, • a tagintézmény vezetők, • a tagintézmény-vezető helyettesek. A vezetőségi értekezlet a szükségletnek megfelelően ülésezik, általában havi rendszerességgel, a témától függően meghívhat még más tagokat is. A vezetői értekezletekről jegyzőkönyv vagy írásbeli emlékeztető, feljegyzés készülhet. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat.

20

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

5.3. Nevelőtestület
Nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozatot hozó szerve. Az óvodák, iskolák önállóan is tartanak nevelőtestületi értekezleteket.

21

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

5 3.1. Döntési jogkör
Döntési jogkörük saját tagintézményük vonatkozásában – kiterjed az alábbiakra: • a Pedagógiai Program, SZMSZ, IMIP és módosításaiknak elfogadása, • az éves munkaterv elkészítése és elfogadása, • a tagintézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, • az intézmény Igazgatótanácsa tagintézményi képviselőjének kiválasztása, • az óvodák, iskolák házirendjének elfogadása, • a továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása, • a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, • a tanulók fegyelmi ügyei, osztályozóvizsgára bocsátása, • minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és fogad el, • az intézményegység vezetői, tagintézmény vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, • jogszabályban meghatározott más ügyekben.

5.3.2. Véleményezési jogkör
• • • • a működést érintő valamennyi kérdésben, a tagintézmény vezetők megbízása, illetve visszavonása előtt, tantárgyfelosztás (átadva szakmai munkaközösségnek), egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása munkaközösségnek)

előtt

(átadva

szakmai

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményegység-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással határoz. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül.

5.3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület egyes jogait átruházhatja a szakmai munkaközösségekre. Véleményezési jogköréből a tantárgyfelosztás, valamint az egyes pedagógusok külön megbízatása elosztásának véleményezési jogát átadja az adott tagintézményi munkaközösségeknek. A véleményezés tartalmáról a munkaközösség vezető beszámol munkaközösségének.

22

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

5.4. Munkaközösségek, intézményi szintű munkaközösségek:
Munkaközösségek: • A tantestületekben az érvényes jogszabályok alapján munkaközösségek működhetnek. • Munkájukat a Vhr. 30.§-ában előírtak szerint végzik. • A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi a tagintézmény munkatervét. • A munkaközösség részt vesz a belső ellenőrzésben, valamint gondoskodik a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről. • A munkaközösség vezetők a munkaterv teljesüléséről félévkor és tanév végén beszámolót készítenek. • A munkaközösség működési rendjéről saját maga határoz. Véleményezési joga van az intézményvezetői pályázattal benyújtott vezetői programmal kapcsolatban. A feladatok ellátására meghatározásra. • • • • • vonatkozó szabályok az iskolai szabályzatban kerülnek

Intézményi szintű munkaközösségek: Nem zárkózunk el az intézményi szintű munkaközösségek létrehozásától, ha igény merül fel erre a szakmai együttműködésre. Az intézményi szintű munkaközösség élére a többcélú intézmény igazgatója által megbízott munkaközösség-vezető kerül. A munkaközösségek éves program alapján az intézményegység vezető szakmai felügyelete mellett működhetnek. Működésének személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik. A munkaközösség-vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén beszámolót készítenek.

5.5. Az alkalmazotti közösség
1. 2. 3. Tagjai: az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. Döntési jogköre: Az alkalmazotti értekezlet dönt az intézményi szintű Minőségirányítási Program (IMIP) elfogadásáról. Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben, amelyet összalkalmazotti értekezleten gyakorol. . Össze kell hívni az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt, valamint akkor is, ha azt az igazgatótanács valamely kérdés megtárgyalására elhatározza, vagy összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi. Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább kétharmadának jelenléte szükséges. Az összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. Az értekezletről jegyzőkönyv készül.

4.

5.

23

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

6. útján történik.

Az összehívás a tagintézményekhez eljuttatott hivatalos igazgatói levél

24

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

6. Az intézményegységek és tagintézmények közti együttműködés, a vezetőkkel való kapcsolattartás rendje
A KITT részeit alkotó intézményegységek, tagintézmények a jogszabályban meghatározott feladataikat egymással együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják el. Az intézmény működési alapelveit tartalmazza a KITT hosszú távra szóló Pedagógiai Programja. A vezetők közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A tagintézmény vezetők a rendkívüli eseményeket azonnal jelentik az intézményvezetőnek. A KITT igazgatója a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja az egységek és a hozzájuk tartozó dolgozók munkáját. Az intézményigazgató és a vezetők elsősorban a közalkalmazott közvetlen felettese útján adnak utasítást. Ha ettől kivételesen el kell térni, a kapott utasításról a dolgozó köteles tájékoztatni a közvetlen felettesét A KITT igazgatóját a tagintézmények értekezleteire meg kell hívni, illetve azokon saját döntésétől függően vesz részt. A tagintézmények pedagógus közösségének szakmai együttműködése biztosított: • Közös nevelőtestületi értekezletek. • Megbeszélések. • Közös programok. • Hospitálások.

7. Szakmai munka belső ellenőrzésének rendje
7.1. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok
A belső ellenőrzés feladatai: • • • • • • biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az intézmény Pedagógiai Programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók munkavégzéséről; feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

25

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: • Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. • Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell. • Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. • Hiányosságok feltárása esetén a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

7.2. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
Igazgató: • ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; • ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jellegű munkáját; • Az intézményigazgató közvetlenül ellenőrzi az intézményegység vezetők és a tagintézmény vezetők, a 2.4. a.) pont érvényesülése esetén a tagintézmény-vezető helyettesek, valamint a hozzá közvetlenül beosztott szakemberek szakmai munkáját. • elkészíti az intézmény Belső Ellenőrzési Szabályzatát a tagintézmény vezetők belső ellenőrzési szabályzatai alapján; • összeállítja az éves Ellenőrzési tervet a tagintézmény vezetők éves ellenőrzési tervei alapján; • felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. • ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; • az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és beszerzéseket, • a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, • a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, Tagintézmény vezetők, tagintézmény-vezető helyettesek: • folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során különösen: − a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; − a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; − a pedagógusok adminisztrációs munkáját; − a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; − a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Munkaközösség-vezetők: • folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: − a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; − a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
26

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. Az egyes tanévek/nevelési évek ellenőrzési feladatait, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv „Belső ellenőrzés” fejezete határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. A fentieken kívül a belső ellenőrzést szolgálja a pedagógus teljesítményértékelés is, melyet részletesen az Intézményi Minőségirányítási Programhoz kapcsolódó szabályzat tartalmaz.

7.3. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
• • • • • • a pedagógusok munkafegyelme, az óvodai foglalkozások és a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a csoportszoba, tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, megtartása,

az óvodapedagógus – gyermek illetve a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő és oktató munka színvonala az óvodai foglalkozásokon és a tanítási órákon: − az órára/foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, − a tanítási óra/foglalkozás felépítése és szervezése, − a tanítási órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek, − a tanulók/gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán/foglalkozáson, − az óra eredményessége, a nevelési terv/helyi tanterv követelményeinek teljesítése, a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösség formálás.

7.4. Az ellenőrzés formái:
• Beszámoltatás, amelynek megállapításait az érintettel meg kell beszélni. A beszámoltatás lehet közvetlen, történhet szóban vagy írásban, valamint beszámolásnak minősül az is, ha a KITT vezetője az intézményegység, tagintézmény tevékenységét vagy annak részterületét értékeli. Óra/foglalkozás látogatás, melyet az érintettel egy megbeszélés követ. Dokumentumelemzés. Értekezleteken való részvétel. Felmérések, tesztek, vizsgálatok. Tanügyi dokumentumok ellenőrzése. Terep bejárása, melynek megállapításait az érintett vezetővel meg kell vitatni.

• • • • • •

27

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

8. Vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás
Intézményeinkben a helyi igényeknek megfelelően nem működik iskolaszék. A szülők Szülői Munkaközösséget alkotnak, az osztályok, csoportok azonos számú képviselőiből. A tagintézmények szülői munkaközösségei jogosultak gyakorolni az iskolaszék jogait. A szülői munkaközösség kiemelt feladatai: a ) Javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben, valamint az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. b ) Véleményt nyilvánít: − vezetői pályáztatás esetén a vezetői programról, − a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben – így a pedagógiai program elfogadása előtt. c ) Egyetértési jogot gyakorol: − a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, − a házirend elfogadásakor. A szülői szervezet köteles véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. A tagintézmény vezetők, helyettesek, közvetlenül tartanak kapcsolatot a szülők képviselőivel. Évente a munkaterv szerint hívják meg az SZMK-t tájékoztatás, megbeszélés céljából. Ezekre az összejövetelekre a KITT igazgatót meg kell hívni, illetve azokon saját döntésétől függően részt vesz. Az SZMK és a vezetők kapcsolattartási formái: • • • • • • • szóbeli személyes megbeszélés, értekezletek, írásbeli tájékoztatók, az SZMK nevére szóló levelek bontás nélküli átadása,, dokumentum, irat az SZMK által gyakorolt jogok írásba foglalásával.

Az együttműködés és kapcsolattartás során: a vezetők feladata az SZMK jogainak gyakorlásához szükséges információk megadása, az intézményen belül az összejövetelekhez megfelelő helyiség biztosítása, a szülői szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály adta jogosítványaival, jogainak gyakorlásával.

28

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

9. A működés és a létesítmények használati rendje
9.1. Általános szabályok
9.1.1. Munkaterv
Az intézmény működésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az intézmény munkatervét a nevelőtestület fogadja el. A munkatervben kell szabályozni: • • • • • • • • a vezetők munkaidő-beosztását és a vezetők fogadóóráit, az iskolai tanításnélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időpontját, a megemlékezések időpontját, az évi rendes diákközgyűlés idejét, a nevelőtestületi értekezletek időpontját, feladatelosztást a nevelőtestületben, szakmai programokat.

9.1.2. Munkaköri leírások
A munkavégzéshez kapcsolódó kötelezettségeket, a munkaidő beosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásokat a tagintézmény vezetők készítik el, és az intézményigazgató hagyja jóvá azokat. Az intézményvezetés dolgozói esetében az intézményigazgató készíti el a munkaköri leírásokat. Minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni azokat. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik.

9.2. Nyitva tartás
• • • • • A reggeli nyitás után az épületekbe a beosztásuk szerint munkát végzők léphetnek be. Hivatali idő mindegyik tagintézményben 8-16 óráig tart. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás megállapodás szerint történik. Az óvodai-iskolai nyári tanítási szünetben a szabadságolások idején meghatározott időben ügyeletet tartunk. A tagintézmények működésének rendjét az egységek működési szabályzata állapítja meg.

9.3. A vezetők benntartózkodása
• • • A hivatali nyitvatartási időben a KITT igazgató, a tagintézmény vezetők, helyetteseik általában a KITT valamelyik épületében tartózkodnak. Az intézményben mindaddig az időpontig, amíg gyermekek, tanulók vannak, felelős vezetőnek is kell lennie. A felelős vezető annak a tagintézménynek a vezetője, ahol a gyermekek, tanulók tartózkodnak. A tagintézmények vezetői benntartózkodásának rendjét a saját működési szabályzatuk állapítja meg.
29

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

9.4. A KITT létesítményei használatának rendje
• • A KITT intézményegységei, tagintézményei, telephelyei az elhelyezésükre szolgáló létesítményeket és helyiségeket rendeltetésszerűen használják. A KITT épületeiben lévő helyiségeknek külső szervek, magánszemélyek által történő igénybevétele külön díjazás ellenében, terembérleti szerződéssel történik

9.5. Az óvodák működésének rendje
9.5.1. Általános szabályok
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkatervek határozzák meg. Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: • az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, • a szünetek időtartamát, • a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, • a nevelőtestületi értekezletek időpontját. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

9.5.2. Napirend
Az óvodákban a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. Az óvodák nyári zárva tartásáról legkésőbb február végéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.

9.5.3. A nyitva tartás rendje:
A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. A tagintézmények a mellékletekben szereplő SZMSZ-ük alapján határozzák meg a nyitva tartást. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

9.5.4. A tagintézmény vezetők, helyetteseik nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
A tagintézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy a tagintézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét a tagintézmények helyi szabályzataikban határozzák meg.

30

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

9.6. Az iskolák működésének rendje
9.6.1. Általános szabályok
A tanév rendjének meghatározása A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben. A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmények működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: • a nevelőtestületi értekezletek időpontjai, • az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, • a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, • a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, alap) rendjét, • a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül, • a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, • az első osztályosok beiratkozásának idejét és rendjét. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik meg a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A tagintézmények nyitva tartása A tagintézmények a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon az iskolai szabályzatban meghatározott rend szerint tartanak nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető, illetve az tagintézmény vezetők adhatnak engedélyt - eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. A tagintézmények tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tartanak nyitva.

9.6.2. A tanítási napok rendje
A tanítási órák rendje Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8. 00 órakor kezdődik. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására a nevelőtestület tagjai- előzetes bejelentés alapján - jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra a KITT igazgató, illetve a tagintézmény vezetők, helyetteseik adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben a KITT igazgató és a tagintézmény vezetők, helyetteseik tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
31

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Az óraközi szünetek rendje Az óraközi szünetek időtartama 10-25 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek ideje indokolt esetben rövidíthető, legkisebb időtartama 5 perc. Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell. A tanítási órák és óraközi szünetek csengetési rendjét a Házirend tartalmazza.

9.6.3. A tanórán kívüli foglalkozások rendje, szervezeti formái
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulóközösség, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órák után lehet megszervezni, és törekedni kell, hogy megtartásukra 17 óráig sor kerüljön. Ettől eltérni csak a vezető engedélyével lehet. A napközis és a tanulószobai foglalkozások Az iskolák a szülői igényeknek megfelelően biztosítják a tanulók napközi otthoni és tanulószobai ellátását. A jelentkezést írásban szülői aláírással kell jelezni az iskolák által kiadott jelentkezési lapon. A napközis és tanulószobai foglalkozások munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járók órarendjéhez igazodva kezdődik. A foglalkozások végét ehhez, valamint a szülői igényekhez igazodva kell meghatározni minden évben – ügyelve arra, hogy a törvénybe meghatározott órakeret biztosítva legyen. Szakkörök A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítják az iskolák. A szakkörvezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakkörökről szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. Sportkörök A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok. A könyvtárak A könyvtárak tanórákon és az évente meghatározott nyitvatartási idejükben állnak a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) A kompenzáló foglalkozások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja.

32

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

9.6.4. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
Versenyek és bajnokságok A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a települési, területi, megyei, és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést a munkaközösség vezetők irányítják. Kulturális intézmények látogatása, kirándulások Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, kirándulások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatáshoz a tagintézmény vezető engedélye szükséges.

9.6.5. Az intézményi felügyelet rendszabályai
Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el. A tagintézmények évente ügyeleti rendet határoznak meg az órarendjük függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a tagintézmény vezetője, helyettese a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus az ügyelet ideje alatt köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeletes nevelő a munkahelyi vezetője által meghatározott időben és helyen köteles tartózkodni a teljes ügyeleti időben.

9.6.6. Az intézmény munkarendje
A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban az alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. §-a, az alkalmazás feltételeit, a munkavégzés egyes szabályait a 16. és 17. § rögzítik. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény tartalmazza. Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával - az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait a tagintézmény vezetők készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa tartja. A tagintézmény vezetők tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.
33

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

A pedagógusok munkarendje • • A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. §-a rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje – a kt. 16.§ (4) bekezdése szerint - kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Ehhez kapcsolódik és részletezi a feladatokat a kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 9. pontja. A munkabeosztások összeállításánál alapelv a gyermekek mindenek felett álló érdeke, az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagintézmény vezetők, helyettesek állapítják meg az intézményvezető jóváhagyásával. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradás esetén annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra/ óvodai munkaidejének megkezdése előtt negyed órával jelezni kell a tagintézmény vezetőjének, helyettesének. A hiányzó pedagógus hiányzásának kezdetekor eljuttatja nevelési tervét, tanmeneteit az illetékes vezetőhöz, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti haladást. A hiányzó pedagógus lehetőség szerint a tananyag megjelölésével, esetleg óravázlatainak átadásával segíti a helyettesítő pedagógust. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést a tagintézmény vezető adja, a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét.

• • •

A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítési rendjét a tagintézmény vezetője, helyettese állapítja meg. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munka-beosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetőjüket. A tanulók munkarendje A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a tagintézményi házirendek határozzák meg.

34

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

10. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a KITT-el
• • • • Az intézményben való benntartózkodás nem zavarhatja a nevelő, nevelő-oktató munka nyugodt feltételeit és körülményeit. A tagintézmények szabályzata tartalmazza az intézményre vonatkozó rendet. Az épületek helyiségeinek használatát civil csoportok a tagintézmény vezetőkkel való előzetes egyeztetés alapján kérhetik. A foglalkozások befejezését követően a résztvevőknek el kell hagyni az épületet.

11. Külső kapcsolatok
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel • a fenntartóval, • más oktatási intézményekkel, • az intézményt támogató szervezetekkel, b) a gyermekjóléti szolgálattal c) az egészségügyi szolgáltatóval.

11.1. Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
11.1.1. A fenntartóval való kapcsolat
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: • az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, • az intézmény tevékenységi körének módosítására, • az intézmény nevének megállapítására, • az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), • az intézmény ellenőrzésére: gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból, szakmai munka eredményessége tekintetében, az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, • az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.

− − − −

35

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: • az intézmény SZMSZ-e és nevelési – pedagógiai programja jóváhagyása, módosítása tekintetében. A fenntartóval való kapcsolattartás formái: • • • • • szóbeli tájékoztatásadás, írásbeli beszámoló adása, egyeztető tárgyaláson, értekezleten, ülésen való részvétel, a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, speciális információ szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.

11.1.2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsolatok lehetnek: • • • • • szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegűek.

A kapcsolatok formái: rendezvények, versenyek.

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor.

11.1.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: • a támogató megfelelő támogatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, valamint a támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, • az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb., egyértelműen megállapítható legyen.

11.2. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a: • gyermekjóléti szolgálattal, illetve • gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal.
36

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: • a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, • esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, • a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, • előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

12. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának kötelessége. • A tagintézményekben az állami ünnepek, megemlékezések rendezését az éves munkaterv szerint végzik, ebben határozzák meg a feladat elvégzésére kijelölt felelős nevét és az időpontokat. A tagintézményi szintű rendezvények, hagyományok ápolása részletesen a tagintézményi szabályzatokban szerepel. • A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, és gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. • Az intézményi szintű és a tagintézményekben megtartott ünnepélyeken és rendezvényeken az alkalmazottak és tanulók részvétele kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. Az ajánlott ünnepi egyenruha a lányok részére sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz; a fiúk részére sötét nadrág, fehér ing.

13. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
• • • • • • • Az intézmény a fenntartó és a háziorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként biztosítja az óvodások és a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét. Az egészségügyi ellátást biztosító orvosok és a védőnők tartják a kapcsolatot a tagintézményekkel. Előre ütemezve végzik a szűrővizsgálatokat és a védőoltásokat. A tanulók és az óvodás gyermekek évente fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmaz. A szűrővizsgálatok és védőoltások tanítási időben a pedagógusok felügyelete mellett történnek. Az intézmény felnőtt dolgozói részére az önkormányzataink a háziorvosokkal kötött szerződés alapján tesznek eleget a kötelező, törvényben előírt rendszeres szűréseknek. A további együttműködésről a tagintézmények szabályzatai rendelkeznek.

37

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

14. Intézményi védő, óvó előírások
14.1. A tagintézmények dolgozóinak feladatai a gyermek-és tanulóbalesetek megelőzése érdekében
Vezetők feladata: Ellenőrizni az intézmény területét a balesetmentesség szempontjából, a felmerülő hibákat, hiányosságokat írásban jelezni a fenntartónak. A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni. Pedagógusok feladata, hogy: • • • haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésében az intézményvezetők a fellelősek, a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéséket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek, tanulók ne férhessenek hozzá, javaslatot tegyenek az intézmények épületének, a tantermek, csoportszobák még biztonságosabbá tételére.

Az intézmények nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: • • a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.

14.2. A tagintézmények dolgozóinak feladata gyermek- és tanulóbalesetek esetén
A tagintézmény vezetők, helyetteseik feladata: • Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: A három napon túl gyógyuló sérülést okozó baleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú gyermek esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az óvodák iskolák őrzik meg. A balesetet elektronikus úton jelenteni kell. (www. om.hu/baleset) Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: A balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartója felé. Gondoskodni kell a balesetet legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásáról.

38

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

Súlyos az a baleset, amely: • a sérült halálát ( halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette), • valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékben károsodott, • orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, • súlyos csonkulást, • beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. Lehetővé kell tenni, hogy a szülői szervezet és a diákönkormányzat részt vehessen a baleset kivizsgálásában. Az óvodában, iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést a tagintézmény vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A gyermek-és tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A pedagógus feladata: Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: • • • közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható.

Súlyos balesetekkel kapcsolatban: • • • • A balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve annak távollétében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről. Közreműködik a baleset kivizsgálásában. Közreműködik a szülői szervezet és a diákönkormányzat tájékoztatásában. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.

14.3. Egyéb rendelkezések
• A gyermekekkel, tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint a tanórai, tanórán kívüli foglalkozás során, óvodai, iskolai rendezvény előtt életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint óvodai, iskolai rendezvény előtt az óvónők, osztályfőnök,
39

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

− − − − − − − •

tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus kötelessége. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Témák: Helyes közlekedés az utcán. Baleseti veszélyforrások az iskolában. Védekezés a balesetek ellen. Mi a teendő baleset esetén Az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás. A foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások. A tilos és az elvárható magatartásformák meghatározása, ismertetése. A tanuló az iskolában számítógépet és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb eszközt, berendezést csak a szaktanár felügyeletével használhat. A szaktanár felügyelete mellett sem használható azonban olyan eszköz, berendezés, amelyet jogszabály vagy az eszköz, berendezés használati utasítása veszélyesnek minősít. Napközben, tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óraközi szünetekben és óvodai, iskolai rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó pedagógus felelős a tűz- és balesetvédelmi előírások betartatásáért. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.

15. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: Az óvodák, az iskolák működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve a tagintézmények óvodásainak/tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületeit, felszereléseit veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: • a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), • a tűz, • a robbanással történő fenyegetés • bombariadó Amennyiben az intézmény bármely óvodásának/tanulójának vagy dolgozójának az óvoda/iskola intézmények épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni a tagintézmény vezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az eseményről azonnal értesíteni kell az intézményigazgatót. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: • • • tagintézmény vezetők, intézményigazgató, tagintézmény-vezető helyettes

40

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: • • • • • a fenntartókat, tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a KITT igazgató szükségesnek tartja. Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó szaggatott csengetés, áramkiesés esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A gyermek/tanulócsoportoknak a "Tűzriadó terv" alapján kell elhagyniuk az épületet. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: Az épületből minden gyermeknek/tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó nevelőnek a tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell. A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell. A gyermekeke/tanulókat a csoport szobák és tantermek elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolni, az osztály- illetve csoportnaplót magával vinni. A tagintézmény vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: • a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról, • a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, • a vízszerzési helyek szabaddá tételétől, • az elsősegélynyújtás megszervezéséről, • a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.) fogadásáról. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az intézményegység vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: • a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, • a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, • az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), • az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, • az épület kiürítéséről. A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkednie az intézmény vezetőjének. Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.

41

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

16. Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása, az intézményigazgató és a diákönkormányzat kapcsolata
• A KITT az általános iskolai tagintézményeken keresztül biztosítja a diákönkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket. A diákönkormányzat és a tagiskolák vezetőinek kapcsolattartását, továbbá az iskola tanulóinak rendszeres tájékoztatását, a tanulók véleménynyilvánításának formáját az iskolai működési szabályzatok rendezik. A diákvezetők a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével előzetesen egyeztetett időpontban megkereshetik az intézményigazgatót.

17. A mindennapi testedzés, iskolai sportkör, valamint kapcsolattartás
Az iskolában a mindennapi testedzés lehetséges formái: • a kötelező tanórai foglalkozások, • a nem kötelező tanórai foglalkozások, • a tanórán kívüli foglalkozások, • a sportkörök, A sportkör foglalkozások pontos idejét, a foglalkozásokat vezető pedagógus nevét a tantárgyfelosztásban kell meghatározni. A sportkörök működéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja. (utaztatás, sportszer) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani.

18. Az intézményi dokumentumok nyilvántartása
• • • A KITT hivatalos dokumentumai / Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend, IMIP / az intézményvezetői irodában, a tanári szobákban, a könyvtárakban, irattárakban és a tagintézmények vezetőinél kerülnek elhelyezésre. A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali időben, illetve a könyvtárak nyitvatartási idejében megtekinthetők. Felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes időpont egyeztetés után az intézményvezető adhat. A tagintézmények vezetői saját egységük programjairól, a beiratkozás rendjéről a munkatervben rögzített terv szerint adnak tájékoztatást.

42

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

19. A létesítmények és helyiségek használati rendje
19.1. A KITT épületeinek egészére vonatkozó rendszabályok
19.1.1. Az épületek rendje
Az adott közoktatási intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: • A közösségi tulajdont védeni. • A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. • Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni. • Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. • A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. • A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

19.1.2. Biztonsági rendszabályok
Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat és egyéb helyiségeket. Az osztálytermeket az utolsó órát tartó nevelő, szaktanár zárja be. A tantermek zárását tanítási idő után a takarítók ellenőrzik, akiknek feladatuk az elektromos berendezések áramtalanítása is. Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a nyitvatartási időben tartózkodhatnak a tanulók. További biztonsági rendszabályok a tagintézmények szabályzatában.

19.1.3. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje
A közoktatási intézmények anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathatnak, melynek egyik fő formája az ingatlanvagyon bérbeadása. A tagintézmények helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátást – az intézményegység-vezetők döntenek. Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. A terembérlőnek a bérbeadásra kijelölt termet a gondnok, vagy a takarító nyitja ki a bérleti szerződésben megjelölt időtartamra.

43

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

19.2. A helyiségek és berendezésük használati rendje
19.2.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását.

19.2.2. A tanulók helyiséghasználata
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak - kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett program keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával.

19.2.3. A szaktantermek használati rendje
A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárakban, az informatika teremben, technika teremben - jól látható helyen - külön helyiség-használati rendet kell kifüggeszteni. A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és a tagintézmény vezető hagyja jóvá. A helyiség-használati rend a következőket tartalmazza: • a szaktanterem típusa, neve, • a terem felelősének neve és beosztása, • a helyiségben tartózkodás rendje, • a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása • a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. A helyiség felelősének engedélye kell az órarendben meghatározott órákon kívüli alkalmak esetében a szaktantermek (számítástechnika terem, stb.) használatához.

19.2.4. A berendezések használata
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének engedélyéhez kötött. Amennyiben községen belül önkormányzati, vagy önkormányzat által fenntartott intézmény igényli az asztalokat, padokat, azt megszámolva, jelzéssel ellátva lehet átadni. Az átadás-átvétel tényét rögzíteni kell. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak a tagintézmény vezető aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a KITT titkárságára kell leadni és iktatni, másik példánya a tagintézmény vezetőnél marad.
44

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

19.2.5. Karbantartás és kártérítés
Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse, illetve az a személy, aki a hibát, problémát észlelte, köteles a tagintézmény vezetők, helyettesei tudomására hozni. A hibás eszközöket az irodán le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. Az intézmény területén az épületek felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. A tagintézmény vezetők feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése.

20. Egyéb jogszabály által szabályozandó kérdések
20.1. Kereset kiegészítés meghatározásának feltételei
Az intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését. Az intézményigazgató határozza meg a tagintézmény vezetők és helyetteseik keresetkiegészítését. A tagintézmény vezetők saját hatáskörben, illetőleg helyetteseik bevonásával határozhatják meg a tagintézményükben dolgozó pedagógusok kereset-kiegészítését. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elosztásának elveit, valamint hogy egy alkalomra, vagy meghatározott időre kerül megállapításra, az intézményegységek szabályzata tartalmazza.

20.2. Reklámtevékenység
Az intézményben reklámtevékenység alapvetően nem engedélyezhető, kivéve ha a reklám az alábbiakban felsorolt célokat szolgálja. • A közoktatási törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket közvetít, ezen belül a gyermekek, tanulók személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, művelődési célt szolgál: a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi-erkölcsi értékrendet erősíti, a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát elősegíti, az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést szolgálja, a sportolási lehetőségeket bővíti, a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál. /pl. a közművelődési, közgyűjteményi intézmények, Állat-és Növénykert stb. programjainak, műsorfüzeteinek terjesztése./ • A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, amely jogszabályba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával - a választási törvénynek megfelelően - az intézmény területén az eseményre vonatkozó tájékoztatók kifüggeszthetőek. Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető. • A KITT intézményének területén belül reklámot, tájékoztatót elhelyezni - amennyiben az a társadalmi, közéleti tevékenységgel függ össze és így az intézmény használóinak körét
45

− − − −

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

érinti, érintheti - az intézményigazgató személyesen engedélyezi. Egyéb esetben - a tartalomtól függően - a reklámozást az illetékes tagintézmény vezető, illetve helyettese engedélyezi.

20.3. A nemdohányzók védelme
• • • • • • • • A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.évi XLII. Törvény értelmében a munkahelyi nem dohányzás feltételeit az alábbiak szabályozzuk: Az utasítás hatálya kiterjed az intézményben dolgozó valamennyi munkavállalóra, valamint az intézményt igénybe vevőkre, és a szülőkre. A dohányzás számára kijelölt hely kivételével nem szabad dohányozni. 18. életévét be nem töltött személy nem dohányozhat! Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad! A dohányzásra kijelölt helyet a dohányzás engedélyét kihelyezett tábla jelzi. Nem jelölhető ki dohányzóhely az óvodákban! A dohányzásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése a vezetők feladata. Aki a dohányzásra vonatkozó szabályokat megszegi, azt a vezető első ízben szóban figyelmezteteti a tiltott magatartás abbahagyására, ennek eredménytelensége esetén a törvényben meghatározott egészségvédelmi bírság kiszabását, vagy fegyelmi eljárást kezdeményez. A nem dohányzással kapcsolatos tilalmak, előírások betartását az ÁNTSZ is ellenőrizheti. Az ellenőrzéssel megbízott vezetők az intézkedés elmulasztása esetén szintén figyelmeztetésben részesülnek illetve egészségvédelmi bírság fizetésére kötelezhetők. A dohányzás szabályait megszegő nem intézményi dolgozó- szükség esetén köteles személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolni.

• •

20.4. Adatok közzététele
A nevelési – oktatási intézmények tevékenységükhöz kapcsolódóan a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletében meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. Az intézményegységek szabályzatukban határozzák meg, hogy milyen módon teszik közzé az adatokat.

21. mellékletek
21.1. A szabályzat mellékletei:
Az SzMSz-ben nem szabályozott, de kötelezően rendezendő kérdések a tagintézmények működési szabályzataiban találhatók.

21.1.1. KITT Napköziotthonos Óvodák Működési Szabályzata 21.1.2. KITT Általános Iskolák Működési Szabályzata

46

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

21.2. Önálló belső szabályzatok
A KITT önálló belső szabályzatai, amelyek fenntartói jóváhagyást nem igényelnek, de az intézmény működéséhez hozzátartozó kérdéseket rendeznek:

21.2.1. Házirend 21.2.2. Adatkezelési Szabályzat 21.2.3. Iratkezelési szabályzat 21.2.4. Könyvtári Szabályzat Tápióság 21.2.5. Könyvtári Szabályzat Tápiószentmárton 21.2.6. DÖK SZMSZ 21.2.7. Gyakornoki szabályzat 21.2.8. Diákigazolványok kezelésének szabályzata 21.2.9. Az iskolai tankönyvellátás rendje, és a tanulói tankönyvtámogatások 21.2.10. Selejtezési szabályzat 21.2.11. Leltározási szabályzat 21.2.12. Belső ellenőrzési szabályzat 21.2.13. Munkaköri leírások

22. Záró rendelkezések
• • • • A KITT Szervezeti és Működési Szabályzatát az alkalmazotti értekezlet a 2009. május -án megtartott határozatképes értekezletén elfogadta. Az SzMSz jogszabályban meghatározott részeit véleményezték a szülői szervezetek, a dokumentumokról való tájékoztatást, azok nyilvánosságát szabályozó fejezethez pedig egyetértésüket adták. A diákönkormányzat az SzMSz rávonatkozó fejezeteivel egyetértett. Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, amellyel egyidejűleg az eddigi, SzMSz-ek hatályukat vesztik. Az SzMSz előírásai vonatkoznak az intézmény minden alkalmazottjára és az intézmény külső használóira. KISS ERIKA intézményigazgató

Tápióság - Tápiószentmárton, 2009. június

47

KITT Szervezeti és Működési Szabályzata

23. Legitimációs záradék
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskolai diákönkormányzat 2009. június -án tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Kelt: 2009. június ............................................................ az iskolai diákönkormányzat vezetője A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskolai szülői munkaközössége 2009. június -én tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: 2009. június ................................................................ az iskolai szülői munkaközösség elnöke A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KITT Gézengúz Napköziotthonos Óvoda szülői munkaközössége 2009. június -én tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt:2009. június ................................................................ az óvodai szülői munkaközösség elnöke A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola diákönkormányzata 2009. június -án tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Kelt: 2009. június ............................................................ az iskolai diákönkormányzat vezetője A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola szülői munkaközössége 2009. június -én tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: 2009. június ................................................................ az iskolai szülői munkaközösség elnöke A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Tápiószentmártoni Napsugár, Huncutka, Gyöngyvirág Napköziotthonos Óvoda szülői munkaközössége 2009. június -én tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt:2009. június ................................................................ az óvodai szülői munkaközösség elnöke A KITT Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tápióság Község Önkormányzat Képviselő- testülete a ………. számú határozatával jóváhagyta. A KITT Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a ………. számú határozatával jóváhagyta.

48