P. 1
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

|Views: 7|Likes:

More info:

Published by: Nagy Kalliopé Mária on Feb 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

Az erdélyi államiság jellemzői Előzmények: - 1541 után az ország három részre szakad - A szultán János Zsigmondra bízza Erdélyt

, aki Fráter György segítségével lerakja a fejedelemség alapjait (Adót fizet a töröknek, és a külpolitikát egyezteti) 1526-ban Szapolyai János erdélyi vajda lesz, jogalapja az 1505-ös rákosi országgyűlés, mely szerint csak magyart lehet királlyá megválasztani. Ezzel szemben király lesz I .Ferdinánd is, akinek jogalapja a Jagellókkal kötött házassági szerződés. Az egész ország János kezén van, kivéve Horvátországot, Pozsonyt és Sopront. Ennek megváltoztatására tesz kísérletet Ferdinánd 1527 nyarán, amikor is 10 ezer főnyi zsoldossal letámadja Jánost. János a törökhöz fordul segítségért. 1529-ben meg is érkezik a „segítség”: a török távlati célja Bécs elfoglalása, ez nem sikerül, de a biztonság kedvéért Budát átveszi Ferdinándtól, és átadja Jánosnak. Az ország két részre szakad. 1532-ben a török sereg Bécs ostromára indul, de Kőszegnél megakad, a várkapitány Jurisics Miklós. Kiújul Ferdinánd és János között a területekért vívott harc, amit 1538-ban a váradi békével zárnak le, mely kimondja, hogy mindkét uralkodó megtartja területeit, de ha János meghal, akkor a korona Ferdinándé. 1539-ben János feleségül veszi Jagelló Izabellát, majd halálos ágyán megesketi Török Bálintot és Fráter Györgyöt arra, hogy elintézik, hogy fia király lehessen. Ferdinánd mindent kihasznál ez ellen, követeit küldi a törökhöz és beárulja a váradi békét. A török ezért megtámadja Magyarországot, 1541. augusztus 29-én elfoglalja Budát, ezzel az ország három részre szakad: Erdély, Török hódoltság, Habsburg királyi Magyarország. Ennek oka volt a török túlereje, a magyar belső gyengeség, széthúzás és a vallásháború. Erdély Fráter György és Jagelló Izabella kezére kerül. Fráter vágya az ország újraegyesítése, titkos tárgyalásokat folyat a Habsburgokkal, ezt a gyalui egyezménnyel pecsételik meg, mely szerint Ferdinánd megkapja a magyar koronát, ha kiűzi a törököt. 1542-ben Ferdinánd tesz erre egy sikertelen kísérletet, ami török bosszúhadjáratot von maga után, ez 1543-ban kezdődik. Elesik Szekszárd, Pécs, Siklós, Simontornya, Esztergom és Vác is. 1547-ben a drinápolyi békével zárul le az első foglalási hullám.

Mohács előtt Erdély teljes mértékben Magyarország részét képezte, élén a királyt képviselő vajda állt. Területén a három rendi nemzet rendelkezett kiváltsággal: a magyar nemesség, székely előkelők és a szász előkelők, együttműködésüket a kápolnai unió (1437.) szabályozta. A három rendi nemzet területi alapon is elkülönült: a székelyek Erdély kelet részén (Székelyföld), a százsok Erdély déli részén éltek. A magyarok lakta területen a vármegyék közigazgatási egységek, a székelyek és szászok területein a székek.

Erdély nemzetiségei  A magyarok hasonlóan Magyarország többi részéhez vármegyékben éltek, társadalmuk nemesekből és jobbágyokból állt. Az erdélyi nemességen belül nem alakult ki egy elkülönült, nagybirtokos, főnemesi réteg. A magyar jobbágyok ugyanúgy adóztak a földesuruknak és fejedelemnek, mint a királyi Magyarország területén élők.  A székelyek magyar nyelven beszéltek, de teljesen más közigazgatással, társadalommal rendelkeztek, mint a magyarok. Katonai szolgálattal tartoznak a királynak (később a fejedelemnek) cserébe nem számítottak jobbágynak, nem volt földesuruk. A királynak (majd a fejedelemnek) csak az úgynevezett ökörsütési adóval tartoztak(Meghatározott alkalmakkor egy-egy ökröt szolgáltattak be a

vallási türelem a románok görög-keletisége iránt is Unitárius vallás          alapító: Dávid Ferenc tagadja a Szentháromság-tant Erdély központi részén a legelterjedtebb legradikálisabb irányzat szilárd egyházszervezet korábban református püspök volt Kolozsvárott Erdély lakosságának a fele áttér Sylvester János: 1541-ben lefordítja az Újszövetséget iskolákat alapítnak: Debrecen. Szabadon lehetett gyakorolni a katolikus. lassan jobbágynak tekintik őket. A szászok vezetője általában Nagyszeben város polgármestere volt. ) A XVI. behívta Erdélybe a jezsuitákat. iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. János Zsigmond unitárius volt.  A székelyek többsége megmarad a katolikus hit mellett  A románokat sem érinti a reformáció. Európában egyedülálló módon az Erdélyi országgyűlés több alkalommal is négy vallás szabad gyakorlásáról hozott törvényt. Báthori István engedélyezte a katolikus hitet is. így elindult az ellenreformáció is. ragaszkodnak eredeti ortodox.  A szászok német nyelvűek. görög keleti vallásukhoz  A szentháromság tagadó irányzat is megjelent Erdélyben. Andrástól kollektív kiváltságot kaptak: saját vezetőt választhattak (1224-Andreánum). A katolikus vallás majdnem betiltásra került. és az unitárius vallást is. később egyre inkább letelepednek és jobbágyként adóznak földesuruknak. a szomszédos román fejedelemségekből (Havasalföld és Moldva) folyamatosan vándoroltak be. pl. Erdély vallási viszonyai Erdély területén is megjelenik a reformáció minden irányzata. az evangélikus. Az Erdélyben letelepülő szászok II. Városokban éltek.  A román lakosság egyre nagyobb számban élt Erdélyben. a református. Csak ő bíráskodhatott a szászok felett. ellene többször sikertelenül próbálnak lázadni.  A magyarok többsége a kálvinista (református) hitre tér át  a szászok lutheránusok (evangélikusok) lesznek. Tordai országgyűlések:    1557: teljes szabadság az új & a régi hitnek is 1564: az evangélikus vallás is szabadon gyakorolható 1568: katolikus. keleti kereszténység csak megtűrt vallásnak számított. egyedül itt és Lengyelországban nem üldözik őket. A fejedelmek általában támogatták új vallások terjedését. de utódja. században megkezdődik a székely katonák lesüllyedése. Ők hozzák létre az unitárius egyházat. lutheránus. Az ortodox.közrendű székelyek. kálvinista. unitárius is szabadon gyakorolható. A későbbi fejedelmek református vallásúak voltak. Sárospatak . amit a juhnyájak után fizettek a fejedelemnek. egy összegben fizettek adót a királynak (később a fejedelemnek) amit földbérnek neveztek. A románok hegyi pásztorkodással foglakoztak. A pásztorkodással foglalkozók külön adója volt az ötvened. őseik az Árpád-korban érkeztek Magyarországra. őt illette a száz gróf tisztsége.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->