P. 1
Abrams Chia a Multiorgazmusos Ferfi

Abrams Chia a Multiorgazmusos Ferfi

|Views: 879|Likes:
Published by merigold

More info:

Published by: merigold on Sep 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2011

pdf

text

original

Mantak Chia �s Doug Carlton Abrams A MULTIORGAZMUSOS F�RFI Minden f�rfi sz�m�ra n�lk�l�zhetetlen szexu�lis titkok Scannelte �s jav�totta

NEMIKI 2008 j�lius Lunarimpex Kiad�, 2001 A szexu�lis titkok A k�nyvb�l megtanulhatjuk, hogyan... lehet t�bb orgazmusunk erekci�veszt�s n�lk�l �lhet�nk �t hosszabb, intenz�vebb, az eg�sz testre kiterjed� orgazmusokat v�dhetj�k eg�szs�g�nket szexu�lis energi�nk felhaszn�l�s�val gyarap�thatjuk szexu�lis energi�nkat �s �leter�nket ismerhetj�k fel partner�nk v�gy�nak jeleit seg�thetj�k partner�nket t�bbsz�r�s orgazmushoz saj�t�thatjuk el azokat a technik�kat, melyekkel teljesen kiel�g�thetj�k partner�nket m�ly�thetj�k spiritu�lis �let�nket a szex r�v�n n�velhetj�k a szex biztons�g�t sz�ntethetj�k meg a korai mag�ml�st l�phet�nk t�l az impotenci�n n�velhetj�k a h�mvessz� m�ret�t �s erej�t emelhetj�k az ivarsejtsz�mot el�zhetj�k meg �s enyh�thetj�k a prosztatab�ntalmakat n�velhetj�k szexu�lis er�nket id�sebb korban tarthatjuk fenn a szenved�lyt a p�rkapcsolatunkban, mik�zben egy�tt �regsz�nk A ford�t�s az al�bbi kiad�s alapj�n k�sz�lt: THE MULTI-ORGASMIC UANSexual Secrets Every Man Should Know. Copyright C 1996 by Mantak Chia and Doug Carlton Abrams. All rights reserved. HarperCollins Publishers, 10 East 53rd Street, New York, NY 10022 First HarperCollins paperback edition published in 1997

Rajzok: Todd Buck Ford�totta: Edel�nyi Gyula Hungarian translation C Lunarimpex Bt., 2001 Hungarian edition C Lunarimpex Bt., 2001 All rigths reserved ISBN 963 9219 10 X Kiadja a Lunarimpex Bt. www.globenet.hu/lunarimpex/surf.to/lunarimpex e-mail: lunar@globenet.hu Felel�s kiad�: T�th Erzs�bet Nyomta: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felel�s vezet�: B�rd�s J�nos Fiainknak, Maxnak �s Jessenek Tartalom: K�SZ�NETNYILV�N�T�S BEVEZET�S ELS� FEJEZET A bizony�t�k a nadr�gban Agyhull�mok �s reflexek Bizony�tsd be! A kis hal�l M�SODIK FEJEZET Ismerd meg Tenmagad! �test�nk Energi�nk Izgalmi �llapot, izgat�s A mag�ml�s Az orgazmus HARMADIK FEJEZET Hogyan lehet�nk multiorgazmusosak? A l�gz�s alapjai A koncentr�ci� fejleszt�se A szexu�lis izmok er�s�t�se Egy�ni �r�mszerz�s �s egy�ni gyakorl�s A mag�ml�s szab�lyoz�s�nak elsaj�t�t�sa A szexu�lis energia szab�lyoz�s�nak elsaj�t�t�sa A hideg felh�z�s

A nagy felh�z�s A k�ls� retesz Mikor �lljunk le? Mikor engedj�k ki a magfolyad�kot? NEGYEDIK FEJEZET Ismerd meg partnered! A n�i test A n� orgazmusa A n� izgalmi �llapota �T�DIK FEJEZET Hogyan lehet�nk multiorgazmusos p�rok? A t�rs kiel�g�t�se L�k�si technik�k A kever�s halad� m�v�szete A nagy felh�z�s k�t szem�lyre Az �r�m�t �s eg�szs�get fokoz� testhelyzetek Szeretkez�s szellemi szinten Mikor �lljunk le? Mikor kezdj�nk? N�h�ny sz� a biztons�gos szexr�l HATODIK FEJEZET A kiel�g�l�s garant�lt N�knek T�bbsz�r�s orgazmus f�rfiakn�l? Mi�rt pont �n? Mi�rt pont �? Mi�rt pont ez? Seg�ts�g a t�rsnak Seg�tse �nmag�t a multiorgazmusoss�ghoz A neh�zs�gek lek�zd�se HETEDIK FEJEZET Tan�csok meleg f�rfiaknak Nem tudok le�llni, am�g nem kaptam eleget Yang �s Yang A szexu�lis energia �pol�sa Sokoldal�s�g Monog�mia �s partnerv�ltogat�s Biztons�gos szex Szexu�lis gy�gy�t�s NYOLCADIK FEJEZET Miel�tt h�vn� a cs�szerel�t Nincs v�ge, miel�tt v�ge: Lesz�mol�s a korai mag�ml�ssel K�gy�b�v�l�s: Az impotencia lek�zd�se O, Uram, lehetne p�r centivel t�bb? A h�mvessz� megnagyobb�t�sa Mennyi sperm�ra van sz�ks�ge egy f�rfinak? A spermiumsz�m emel�se A micsod�m? A prosztatab�ntalmak megel�z�se �s enyh�t�se A szex nem pizza: a szexu�lis traum�k gy�gy�t�sa KILENCEDIK FEJEZET Szeretkez�s egy �leten �t A szex �s az �reged�s A szeretet �letben tart�sa Szexu�lis �let�nk id�szakai Nincs szabad szerelem Fiaink felvil�gos�t�sa

Szex, titkol�z�s �s a Tao JEGYZETEK A K�NYV ILLUSZTR�CI�I GYAKORLATOK V�LOGATOTT IRODALOM F�GGEL�K * * *

FIGYELM EZTET�S Ez nem csup�n egy �jabb szexk�nyv. Annyit besz�lnek manaps�g a szexr�l, ennek ellen�re m�g mindig annyi a f�lre�rt�s, hogy neh�z meg�t�lni, mi �rt�kes, mi hasznos. Minden bizonnyal �n�k is l�tt�k m�r szextudorok hirdet�seit, akik azt �g�rik, megtan�tanak, hogyan legy�nk a vil�g legjobb szeret�i, hogyan ny�jthatjuk el a kiel�g�l�st naphosszig, hogyan �rhetj�k el a szexu�lis ext�zist - mindezt an�lk�l, hogy a kisujjunkat kiny�jtan�nk. Mivel a jelen k�nyv a val�di szexu�lis �lm�nyekkel foglalkoz� h�romezer �ves hagyom�nyon alapul, a szerz�k nagyon is tiszt�ban vannak a nemi �let �tform�l�s�hoz sz�ks�ges - ha m�goly �r�mteli er�fesz�t�sekkel. A szexu�lis titkok megismer�se egy dolog, alkalmaz�suk azonban eg�szen m�s. Az itt szerepl� m�dszereket sz�mtalan szerelmes tesztelte �s finom�totta �vezredeken �t a val� �let kutat�laborat�rium�ban. Megk�s�relt�k a lehet� legvil�gosabban �s legegyszer�bben bemutatni �ket, de csak egyetlen m�don haszn�lnak - ha a gyakorlatban alkalmazzuk. Ezek er�teljes gyakorlatok. A jelen k�nyvben �tadott m�dszerek j�t�konyan befoly�solhatj�k eg�szs�g�ket �s nemi �let�ket. Azonban sem diagnosztikai, sem gy�gykezel�si tan�csokat nem adunk. Magas v�rnyom�st�l, sz�vpanaszokt�l vagy �ltal�nos testi gyenges�gben szenved�k lassan, �vatosan haladjanak a gyakorlatokkal. Betegs�g vagy arra utal� t�netek eset�n forduljanak szakorvoshoz. A gyakorlatokkal kapcsolatos k�rd�seikkel, neh�zs�geikkel forduljanak a ter�leti Gy�gy�t� Tao oktat�khoz (a k�nyvek �s az oktat�k felsorol�s�t l�sd a f�ggel�kben). K�SZ�NETNYILV�N�T�S Szeretn�nk k�sz�netet mondani minden multiorgazmusos f�rfinak �s n�nek a vil�gon, akik tapasztalataik �s szexu�lis gyakorlataik �szinte �s ny�lt megoszt�s�val hozz�j�rultak e k�nyvh�z. Az itt olvashat� id�zetek besz�lget�sekb�l �s k�rd��vekr�l sz�rmaznak, amelyeken csak az olvashat�s�g �s �rthet�s�g �rdek�ben v�ltoztattunk. K�l�n k�sz�net a Gy�gy�t� Tao oktat�inak, akik anyagot szolg�ltattak a k�nyvh�z, b�lcsess�g�k�rt, tapasztalataik�rt, j�kedv�k�rt �s bar�ts�guk�rt - Michael Winn, Marcia Kerwit, B. J. Santerre, Masahiro Ouchi, Angela Shen, Louis Shen, Walter Beckley, Stefan Siegrist �s Kari Danskin -, tov�bb� mindenki m�snak, akik az �vek sor�n k�zrem�k�dtek a jelen technik�k egyszer�s�t�s�ben �s t�k�letes�t�s�ben. Szeretn�nk k�sz�netet mondani azoknak a szexol�gusoknak, akiknek �tt�r� munk�ss�ga t�g�totta a f�rfiak t�bbsz�r�s orgazmus�val �s az emberi szexu�lis �r�mmel kapcsolatos ismereteinket, k�l�n�sen

William Hartman �s Marilyn Fithian, Berni� Zilbergeld, Marion Dunn, Alan �s Donna Brauer, Beverly Keesling, valamint term�szetesen Alfred Kinsey illetve William Masters �s Virginia Johnson kutat�knak. Ezenk�v�l szeretn�nk kifejezni nagyrabecs�l�s�nket a taoizmus sz�mos tud�s�nak �s tanulm�nyoz�j�nak, akik gyarap�tott�k a szexu�lis kungfuval kapcsolatos ismereteinket, k�zt�k Douglas Wile-nak, akinek mesterm�ve, az Art ofBedchtzmber (A h�l�szoba m�v�szete), a k�nyvben szerepl� ford�t�sok f� forr�sa. �s k�sz�net Megory Andersonnak, minden�rt. K�sz�nj�k tehets�ges �gyn�k�nk, Heide Lange, munk�j�t, akinek tapasztalata, megl�t�sai �s kedvess�ge hat�rtalan biztat�st jelentett a k�nyv meg�r�sa sor�n, �s k�sz�net kiv�l� szerkeszt�nknek, John Loudonnak, aki kezdett�l fogva hitt a k�nyvben �s seg�tette k�sz�t�s�t. K�l�n k�sz�nj�k a Harper San Francisco t�bbi dolgoz�ja - k�l�n�sen Kar�n Levine, Joel Fotinos, Rosana Francescato, Carl Walesa, Ralph Fowler, Laura Beers �s Peter Evers - munk�j�t, akik terelgett�k �s form�ba �nt�tt�k a k�nyvet a kiad�i �gymenet sor�n, hogy eljuthasson a vil�g olvas�ihoz. Legf�k�ppen pedig h�la �s k�sz�net �let- �s szerz�t�rsainknak, Maneewan Chi�nak �s Rachal Carlton Abramsnek, akik megosztott�k vel�nk a val�di titkot �s a Tao igazi jelent�s�t. BEVEZET�S H�romezer �vvel ezel�tt a k�naiak felfedezt�k, hogy a f�rfiak is el�rhetik t�bbsz�r egym�s ut�n az orgazmust, ha k�sleltetik, s�t visszatartj�k a mag�ml�st. Ez az�rt lehets�ges, mert az orgazmus �s a mag�ml�s k�t k�l�n fizikai folyamat, annak ellen�re, hogy Nyugaton r�g�ta �sszemos�dtak. B�r nyilv�nval�an nem olyan prec�zen, mint a nemis�g mai tudom�nyos kutat�i, az �si k�naiak r�szletes feljegyz�seket k�sz�tettek meg�llap�t�saikr�l a k�s�bbi nemzed�kek szexu�lis �s spiritu�lis keres�i r�sz�re. Nyugaton az 1940-es �vekig nem k�sz�lt hasonl� munka, amikor megjelent Alfred Kinsey �tt�r� jelent�se, melyben hasonl� felfedez�sekr�l sz�mol be. J�llehet az�ta t�bb �vtized eltelt, �s �ll�t�sait ism�telten meger�s�tett�k a laborat�riumi vizsg�latok, a legt�bb f�rfi m�g mindig nincs tiszt�ban multiorgazmikus potenci�j�val. Ezen ismeret �s vil�gos m�dszer h�j�n pedig aligha �rezhetik az orgazmus crescend�ja �s a "nagy durran�s" k�z�tti k�l�nbs�get. A nyugati f�rfi szexualit�s tov�bbra is helytelen�l az elker�lhetetlen ki�br�ndul�ssal, lehangol�d�ssal j�r� mag�ml�sre ("el�lvez�s", "elmenetel"), mint c�lra �sszpontos�t a szeretkez�s �r�mteljes folyamata helyett. A multiorgazmusos f�rfi megmutatja, hogyan v�laszthatja sz�t a f�rfi a test�ben az orgazmust �s a mag�ml�st, ami �ltal az ejakul�ci� pillanatnyi old�d�sa sz�mtalan cs�ccsal j�r� teljes testi orgazmuss� alak�that�. Egy multiorgazmusos f�rfi szavaival: "A norm�l, h�tk�znapi mag�ml�ssel az �r�m�m gyorsan elm�lik. Nem �gy a t�bbsz�r�s orgazmussal! Az �gy gerjesztett �r�m velem marad eg�sz nap. Emellett nem hinn�m, hogy ez az �r�m v�get �rne valaha. A gyakorlat rengeteg t�bbletenergi�val l�t el, �gy egyszer�en soha nem f�radok el. Most annyi szexben lehet r�szem, amennyit akarok, �s �n ir�ny�tom, nem az engem. K�v�nhat t�bbet egy f�rfi?" A multiorgazmusos f�rfi bemutatja azt is, hogy el�g�theti ki a f�rfi partnere multiorgazmusos potenci�lj�t. Egyik�k, aki h�rom h�napja gyakorolta a k�nyvbeli m�dszereket, �gy sz�molt be tapasztalatair�l: "H�rom n�vel volt szexu�lis kapcsolatom, mi�ta gyakorolni kezdtem, �s mind a h�rom szerint velem volt a legjobb nekik az �gyban. Sz� szerint ezt mondt�k: <Ez volt a legjobb, amit valaha �t�ltem.>"

A k�nyvet olvas� h�lgyek olyan titkokat ismerhetnek meg a f�rfi�i szexualit�sr�l, amit csak kev�s n� - �s kev�s f�rfi! - ismer. Az egy�tt olvas� p�rok a szexu�lis ext�zis �s kiel�g�l�s olyan szintjeire bukkanhatnak, amelyekr�l aligha k�pzelt�k, hogy lehets�gesek. Amint azt egy multiorgazmusos f�rfi partnern�je megfogalmazta: "Mindig j�kat szeretkezt�nk, de most, hogy mindketten az �r�m sok-sok hull�m�t tapasztaljuk, kapcsolatunk sokkal gazdagabb� �s kiegyens�lyozottabb� v�lt. A t�bbsz�r�s orgazmus azonban csak a kezdete azoknak a m�lyrehat� v�ltoz�soknak, amelyeket ez a gyakorlat ind�tott el a kapcsolatunkban. Szerelm�nk ma m�r sokkal m�lyebb �s meghittebb, mint kor�bban." A t�ny, hogy a f�rfi t�bbsz�r�s orgazmust �lhet �t, annyira megd�bbent� legt�bb�nk sz�m�ra, hogy csak nehezen hihetj�k el. �rdemes azonban megjegyezni, hogy a n�k t�bbsz�r�s orgazmus�t is csak az ut�bbi negyven �vben ismert�k fel �s fogadt�k el "norm�lis "-nak. M�g megd�bbent�bb azoknak a n�knek a sz�ma, akik multiorgazmusoss� v�ltak - mihelyt megtudt�k, lehets�ges. Az �tvenes �vek �ta, amikor Kinsey tanulm�nyozni kezdte a n�i szexualit�st, a t�bbsz�r�s orgazmust �t�l� n�k sz�ma t�bb mint h�romszoros�ra emelkedett, 14 sz�zal�kr�l 50 f�l�! Az 1980-as �vekben k�t szexol�gus, William Hartman �s Marilyn Fithian, meg�llap�totta, hogy az �ltaluk vizsg�lt f�rfiak 12 sz�zal�ka multiorgazmusos. Amint a f�rfiak is felismerik, hogy rendelkeznek ezzel a lehet�s�ggel, �s megtanulnak n�h�ny egyszer� m�dszert, egyre t�bben fedezik fel t�bbsz�r�s orgazmusra val� k�szs�g�ket. A jelen k�nyvben mind az �si taoista gyakorlatokat, mind a legfrissebb tudom�nyos ismeretanyagot seg�ts�g�l h�vjuk, hogy bemutassuk �n�knek, hogyan v�lassz�k el az orgazmust a mag�ml�st�l, hogyan �ljenek �t t�bbsz�r�s orgazmust �s hogyan fejlessz�k �ltal�nos eg�szs�gi �llapotukat. A taoist�k eredetileg a keres�k egy csoportja volt az �kori K�n�ban (i. e. 500 k�r�l), akiket k�l�n�sen az eg�szs�g �s a szellemi (spiritu�lis) fejl�d�s �rdekelt. B�r az �ltaluk kidolgozott szexu�lis technik�k t�bb mint k�tezer �vesek, ma is �ppoly hat�konyak, mint hajdan�n. Mivel az itt bemutatott m�dszereket mintegy 15 �ve kezdt�k terjeszteni Nyugaton, az�ta egyfajta "csendes szexu�lis forradalom" zajlik azok k�z�tt, akik kipr�b�lt�k �s hat�sosnak tal�lt�k ezeket a m�dszereket. Hit�nk szerint azonban az egyetlen val�di bizony�t�k saj�t test�nk. Rem�lj�k, hogy saj�t tapasztalatuk alapj�n d�ntenek, hogy elfogadj�k vagy elvetik az itt k�z�lteket. * * * A t�bbsz�r�s orgazmus nem csak tinisr�cok, szokatlanul szerencs�s id�sebb urak vagy vall�sos beavatottak oszt�lyr�sze. Egy harmincas �veiben j�r� szoftverkeresked�, aki "cinikus, ideges New Yorki" c�mmel illeti mag�t, egy este le�lt a k�nyv gyakorlataival, �s hat orgazmusig jutott: "Az egym�s ut�ni orgazmusok egyre er�teljesebbek voltak. Ez az eg�sz egyetlen kor�bbi tapasztalatomhoz sem foghat�. De a legmeglep�bb dolog, hogy elm�lt a munkak�ri nyavaly�m, ami a t�lz�sba vitt munka miatt ker�lgetett. M�snap reggel teljesen eg�szs�gesen �bredtem, sokkal energikusabban, mint addig b�rmikor." A taoista szexu�lis tan�t�sok szerint a mag�ml�s n�lk�li t�bbsz�r�s orgazmusok optim�lis eg�szs�gi �llapothoz seg�tik a f�rfit, s�t, hiszik vagy sem, meghosszabb�tj�k az �letet. A taoista szexualit�s, amelyet szexu�lis kung-funak is neveznek, a k�nai gy�gy�szat egyik �gak�nt indult. (A kung-fu sz� szerint gyakorlatot jelent, teh�t a szexu�lis kung-fu jelent�se "szexu�lis gyakorlat".) Az �si taoist�k maguk is gy�gy�t�k voltak, �s �pp�gy t�r�dtek a szervezet fizikai j�l-l�t�vel, mint a nemi �r�mszerz�ssel. A szexu�lis kung-fu n�veli a f�rfiak �leterej�t, hosszabb�tja �let�ket, �s lehet�v� teszi, hogy elker�lj�k a mag�ml�ssel j�r� f�radts�got �s kimer�lts�get - �s ez sz� szerint a magtalans�g elej�t veszi.

Az 1. fejezetben felsoroljuk a f�rfiak t�bbsz�r�s orgazmus�nak keleti �s nyugati bizony�t�kait. A leg�jabb tudom�nyos kutat�si eredm�nyeket is kifejtj�k, melyek ugyancsak meger�s�teni l�tszanak az �si taoist�k ismereteit az ejakul�ci� n�lk�li orgazmus fontoss�g�r�l. Mik�zben ezekr�l a meglep� tanulm�nyokr�l sz�molt be, a New York Times arra a k�vetkeztet�sre jutott, hogy "Az ivarsejttermel�s sokkal nehezebb feladat, mint ahogy a tud�sok kor�bban gondolt�k, �s megosztja azokat az er�forr�sokat, amelyek egy�bk�nt a f�rfi hossz� t�v� eg�szs�g�t biztos�tan�k." Az elm�let azonban gyakorl�s n�lk�l �rt�ktelen. Ez�rt a 2. �s 3. fejezetben ismertetj�k az egy�ni gyakorlatokat, melyek seg�ts�g�vel fejleszthetj�k multiorgazmusos k�pess�geinket - ak�r van nemi partner�nk, ak�r nincs. Sok f�rfi m�r egy-k�t h�ten bel�l tapasztalhat t�bbsz�r�s orgazmust, �s legt�bben h�rom-hat h�nap alatt k�pesek elsaj�t�tani a m�dszert. A 4. �s 5. fejezet megtan�tja a p�ros gyakorlatokat, amelyekkel megoszthatjuk a szexu�lis kung-fut partner�nkkel, �s olyan �r�m�kben r�szes�thetj�k �t, amilyenek l�tez�s�r�l m�g csak nem is �lmodott. B�r a teljes k�nyv elolvas�s�b�l is nagyon sokat profit�lhatnak, a 6. fejezet kifejezetten a h�lgyek sz�m�ra �r�dott, olyan tudnival�kat tartalmaz, melyekkel seg�thetnek partner�knek - �s �nmaguknak - multiorgazmusos potenci�ljuk kiteljes�t�s�ben. A 7. fejezet meleg f�rfiak r�sz�re k�sz�lt, �s azokkal a speci�lis gyakorlatokkal foglalkozik, amelyek hasznukra v�lnak, hogy hajlamuknak megfelel�, kiel�g�t� �s eg�szs�ges multiorgazmusos nemi �letet �lhessenek. A 8. fejezet a szexu�lis neh�zs�gekkel bajl�d� f�rfiak gondjaival foglalkozik, �gy a korai mag�ml�ssel, az impotenci�val �s a nemz�k�ptelens�ggel. A taoista szexu�lis tan�t�sok teljesen �j megk�zel�t�st k�n�lnak ezeknek a probl�m�knak az �tgondol�s�ra �s lek�zd�s�re. V�g�l a 9. fejezetben tan�csokat adunk, hogyan r�szes�lhetnek a f�rfiak �s t�rsaik �let�k v�g�ig a meghitt szexu�lis gy�ny�r�kben. K�l�n szakasz foglalkozik a k�z�pkor� �s id�s f�rfiakkal, akik gyakran panaszkodnak szexu�lis �tv�gyuk �s potenci�juk hanyatl�s�ra. Bemutatjuk a multiorgazmusos f�rfiakr�l k�sz�lt felm�r�seket, melyek ellentmondanak a sz�les k�rben elterjedt hiedelemnek, miszerint a f�rfiak nemi �lete tizen�vesen a legintenz�vebb, onnan pedig fokozatosan lanyhul. A taoist�k mindig is tudt�k, hogy ha egy f�rfi megismeri nemis�g�nek val�di term�szet�t, az csak fejl�dni fog kor�nak el�rehaladt�val. Ennek a fejezetnek az egyik szakasza kit�r arra, hogyan nevelhetj�k fiainkat az eg�szs�ges �s kiel�g�t� nemi �letre. B�rcsak a mi ap�ink tudt�k volna mindezt! K�n�ban k�sz�ltek a vil�gon el�sz�r a leg�tfog�bb �s legr�szletesebb szexu�lis �tmutat�k. A multiorgazmusos f�rfi c�m� k�nyvben folytatjuk ezt a hossz� hagyom�nyt, �s ell�tjuk a f�rfiakat �s t�rsaikat gyakorlatias, ny�lt �tmutat�ssal nemi �let�k �tform�l�s�hoz. B�r a taoista szexu�lis tan�t�sokban a nemis�g �s a spiritualit�s nem v�lik sz�t, �gy tal�ltuk, hogy n�h�ny olvas� ink�bb csak a gyakorlati szexu�lis tan�csok ir�nt �rdekl�dik, m�g m�sok t�bbet akarnak tudni nemis�g�k megszentelt dimenzi�ja fel�l. Ez�rt az elemi m�dszerekkel kezd�nk, amelyre minden olvas�nak sz�ks�ge van a multiorgazmusoss� v�l�shoz, majd fokozatosan mutatjuk be a kifinomultabb technik�kat azon olvas�inknak, akik a szexualit�st eg�szs�g�k fejleszt�s�hez illetve spiritu�lis �let�k elm�ly�t�s�hez vezet� �sv�nynek tekintik. �rdemes megjegyezn�nk, hogy a jelen k�nyv nem foglalkozik a taoizmussal sem filoz�fiai, sem vall�sos �rtelemben. (Az egyik szerz�, Mantak Chia, m�r t�bb mint t�z k�nyvet �rt, amelyek eme �si hagyom�ny gyakorlati tan�csaival foglalkoznak, �s

amelyekb�l �tfog� eg�szs�gfejleszt� rendszert - Gy�gy�t� Tao - dolgozott ki.) Itt tudom�nyos vizsg�latokkal is al�t�masztott, gyakorlati taoista technik�kat k�n�lunk azoknak az olvas�knak, akik saj�t nemis�g�k m�lyebb �t�l�s�t keresik, s nem valami �jabb vall�sos ir�nyzatot. Rem�nyeink szerint a jelen munka tov�bbi tudom�nyos kutat�sokra �szt�n�z, hogy meger�s�ts�k illetve fel�lvizsg�lj�k az itt ismertetett elm�letet �s gyakorlatot. Hit�nk szerint a titkol�z�s �s a kult�rsovinizmus ideje lej�rt. Kelet �s Nyugat megoszthatja tud�s�t minden �jkori szerelmes jav�ra, akik nemi �let�k beteljes�l�s�t keresik ebben az �rz�ki z�rzavarokt�l terhes korban. ELS� FEJEZET A bizony�t�k a nadr�gban Lehets�ges, hogy �n�k m�r �t�ltek t�bbsz�r�s orgazmust. B�rmilyen meglep�en hangozz�k, a legt�bb f�rfi multiorgazmusos, miel�tt serd�lni kezd. Kinsey kutat�sai szerint a serd�l�korn�l fiatalabb fi�k fele r�vid id�n bel�l k�pes m�sodik orgazmusra, csaknem harmaduk �tre vagy t�bbre, egym�s ut�n. Ez vezette Kinsey-t ahhoz az �rvhez, hogy "a tet�pontra eljuthatunk mag�ml�s n�lk�l is". �m a t�bbsz�r�s orgazmusok nem korl�toz�dnak a pubert�s el�tt �ll� kisfi�kra. Kinsey folytatja: "Vannak feln�tt f�rfiak, harmincasok vagy id�sebbek is, akik k�pesek ugyanerre a teljes�tm�nyre." A Fundamentals of Human Sexuality (Az emberi szexualit�s alapjai) c�m� k�nyvben Dr. Herant Katchadourian hozz�teszi: "N�h�ny f�rfi k�pes visszatartani az ond�t az orgazmussal j�r� �sszeh�z�d�sok k�zben: m�s sz�val mag�ml�s n�lk�li orgazmust �lnek �t. Az ilyen orgazmusokat k�vet�en nem tapasztalhat� �n. ingerelhetetlens�gi szakasz [erekci�veszt�s], ez�ltal ezek a f�rfiak egym�s ut�ni avagy t�bbsz�r�s orgazmusra k�pesek, ak�r a n�k. Mi�rt vesz�ti el a legt�bb f�rfi a t�bbsz�r�s orgazmusra val� k�pess�g�t? Lehets�ges, hogy sok f�rfi annyira lehengerl�nek �li meg a mag�ml�st, hogy az elhom�lyos�tja az orgazmust, �s t�bb� m�r nem k�pesek elv�lasztani a kett�t. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy sz�molt be els� mag�ml�s�r�l: "M�ig tiszt�n eml�kszem r�. �ppen a szok�sos orgazmusom volt, de ez�ttal valami feh�r folyad�k l�vellt ki. Azt hittem, a hal�lomon vagyok. Megesk�dtem Istennek, hogy nem maszturb�lok t�bbet - amit, persze, egy napig b�rtam betartani." Mivel az orgazmust �s a mag�ml�st �ltal�ban n�h�ny m�sodperc v�lasztja el egym�st�l, k�nnyen �sszemoshatok. Ahhoz, hogy multiorgazmusos� v�ljunk, meg (vagy �jra) kell tanulnunk megk�l�nb�ztetni az izgalmi �llapot k�l�nb�z� �rzeteit, �s elmer�lni az orgazmusban an�lk�l, hogy �tesn�nk a mag�ml�sbe. Ha megismerj�k a mag�ml�s �s az orgazmus k�z�tti k�l�nbs�get, ez az ismeret seg�t, hogy elv�laszthassuk a kett�t a test�nkben. Agyhull�mok �s reflexek Az orgazmus az egyik leghevesebb �s legkiel�g�t�bb emberi �lm�ny, �s ha m�r volt orgazmusuk - �s csaknem minden f�rfinak volt -, aligha sz�ks�ges defini�lni. Az orgazmusok k�z�tt azonban "vannak egyenl�bbek". Minden embern�l m�sok, s�t, id�r�l id�re ugyanann�l az embern�l is k�l�nb�znek. Mindamellett a f�rfiak orgazmus�ban vannak k�z�s jellemz�k, k�zt�k a ritmikus testmozdulatok, az �l�nk�l� sz�vver�s, izomfesz�l�s, majd a medencei �sszeh�z�d�sokkal j�r� hirtelen fesz�lts�g-old�d�s. Emellett, kellemes �rzettel j�rnak. Miut�n megjegyzi, hogy "az orgazmus a szexu�lis folyamatok legkev�sb� meg�rtett eleme", a Smith's General Urology (Smith Altal�nos Urol�giak�nyve) tizenharmadik kiad�sa elmagyar�zza, hogy az orgazmus

jelei "az analis sphincter [v�gb�l z�r�izom] �nk�ntelen ritmikus �sszeh�z�d�sa, a hiperventill�ci� [szapora l�gz�s], tachycardia [szapora �rver�s] �s a megemelkedett v�rnyom�s". Ezek a le�r�sok az eg�sz testen megjelen� v�ltoz�sokat tartalmaznak. Hossz� id�n �t azonban az orgazmust kiz�r�lag a nemi szervekre korl�toz�d� �gyletnek tekintett�k - �s sok f�rfi ma is annak tartja. Nyugaton Wilchelm Reich a The Function of �rgasm (Az orgazmus m�k�d�se) c�m�, nagy vit�t kiv�lt� k�nyv�ben els�k�nt �ll�totta, hogy az orgazmusban az eg�sz test r�szt vesz, nem csak a nemi szervek. Keleten a taoist�k r�g�ta tudj�k, hogy az orgazmus a teljes testre kiterjed� �lm�ny lehet, �s az orgazmus gy�ny�reit kiterjeszt� m�dszereket dolgoztak ki. Ma m�r sok szexol�gus kutat� �rvel azzal, hogy az orgazmusnak sokkal ink�bb az agyunkhoz van k�ze, mint az izmainkhoz. Az agyhull�m-kutat�sok eredm�nyei arra utalnak, hogy az orgazmus els�sorban az agyban jelentkezik. Az is meger�s�teni l�tszik ezt a felt�telez�st, hogy �lmunkban is lehet orgazmusunk - b�rmif�le testi �rintkez�s n�lk�l. Tov�bbi meger�s�t�st jelent Robert J. Heath, a Tulane Egyetem neurol�gus�nak kutat�sa, aki felfedezte, hogy az agy bizonyos r�szeinek elektromos ingerl�se a fizikai stimul�ci�val azonos nemi �r�m�t v�lt ki. Sok szexu�lterapeuta beleszeretett a mond�sba, miszerint a szex az agyban zajlik. Ebben a meg�llap�t�sban van is n�mi igazs�g - k�l�n�sen, ami az orgazmust illeti. Az orgazmussal ellent�tben, ami �rzelmi �s fizikai cs�cs�lm�ny, a mag�ml�s egy gerincvel�i reflex csup�n, amely ond�folyad�k kil�vell�s�t eredm�nyezi. Michael Winn, az egyik vezet� Gy�gy�t� Tao oktat� valamint a Taoista szerelmi titkok - �si k�nai tan�t�sok a f�rfi szexu�lis energi�j�nak gondoz�s�hoz, fejleszt�s�hez �s finom�t�s�hoz c�m� k�nyv t�rsszerz�je �gy magyar�z: "Rengeteg f�rfit megd�bbent a mag�ml�smentes orgazmus puszta �tlete is, hiszen olyan hossz� id�n, ak�r �vtizedeken �t a mag�ml�ses v�ltozatot m�velt�k. A legels� teend� teh�t a mag�ml�ssel kapcsolatos t�veszm�k eloszlat�sa, hiszen az nem t�bb, csak egy akaratlan izomg�rcs." N�mi gyakorl�ssal megtanulhatj�k �t�lni az orgazmus cs�cs�lm�ny�t, az ejakul�ci�s reflex kiv�lt�sa n�lk�l. Az al�bbi k�t fejezetben l�p�sr�l l�p�sre elmagyar�zzuk, hogyan k�l�n�thet� el az orgazmus a mag�ml�st�l �s hogyan terjeszthet� ki az eg�sz testre. El�bb azonban vizsg�ljuk meg a f�rfiak �s n�k t�bbsz�r�s orgazmusra val� k�pess�g�nek bizony�t�kait. *(1. �bra: Egy multiorgazmusos f�rfi izgalmi g�rb�je (Forr�s: Hartman �s Fithiani)* Bizony�tsd be! Val�sz�n�leg William Hartman �s Marilyn Fithian szexol�gus kutat�k v�gezt�k a legkiterjedtebb laborat�riumi vizsg�latokat a f�rfiak t�bbsz�r�s orgazmus�r�l. Harminch�rom, mag�t multiorgazmusosnak - azaz erekci�veszt�s n�lk�l t�bbsz�r egym�s ut�ni orgazmusra k�pesnek - tart� f�rfit vizsg�ltak. Mik�zben e f�rfiak partner�kkel k�z�s�ltek a laborban, Hartman �s Fithian folyamatosan m�rte sz�vver�s�ket - a kutat�k ugyanis ezt v�lasztott�k, mint legvil�gosabb m�dszert, az orgazmusok azonos�t�s�hoz. Nyugalmi helyzetben a sz�v �tlagosan 70-et ver percenk�nt; orgazmus sor�n csaknem ennek k�tszeres�t, kb. 120at. Orgazmus ut�n a sz�vver�s ism�t megnyugszik (l�sd az 1. �br�t). Ugyancsak m�rt�k a medencei kontrakci�kat (a legl�tv�nyosabb a v�gb�l k�rny�ki izmok �nk�ntelen �sszeh�z�d�sa), amelyek egybeestek az orgazmusokkal j�r� pulzuscs�csokkal. Igencsak meglep� eredm�nyre jutottak: ezeknek a f�rfiaknak az izgalmi diagramja megegyezett a multiorgazmusos n�k�vel.

A f�rfi �s n�i szexualit�s k�z�tt t�bb lehet a k�z�s von�s, mint �ltal�ban gondoljuk. Fejl�d�stani �rtelemben ez a hasonl�s�g nagyon is �rthet�, hiszen a n�i �s f�rfi nemi szervek ugyanabb�l a magzati sz�vetb�l alakulnak ki. H�res k�nyv�kben, a The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality (A Gpont �s tov�bbi �j felfedez�sek az emberi nemis�g ter�n) oldalain Alice Ladas, Beverly Whipple �s John Perry amellett �rvelnek, hogy a f�rfi �s n�i szexualit�s csaknem azonos. A n�i "G-pont" sokszor hangoztatott felfedez�s�n k�v�l (amelyet r�szletesebben t�rgyalunk a 4. fejezetben) �ll�tj�k, hogy a f�rfiak ugyan�gy k�pesek t�bbsz�r�s orgazmusra, mint a n�k. Hartman �s Fithian kutat�sai sor�n a multiorgazmusos f�rfiakn�l az orgazmusok �tlagos sz�ma n�gy volt. N�h�ny f�rfi legal�bb kett�re volt k�pes, egyik�k azonban tizenhatra! Marion Dunn �s Jan Trost egyik tanulm�ny�ban a legt�bb f�rfi k�z�s�l�senk�nt kett�-kilenc orgazmusr�l sz�molt be. Itt l�nyeges megjegyezn�nk, hogy a taoista szexu�lis gyakorl�s nem "numer�kr�l" �s "strigul�kr�l" sz�l, hanem �r�mszerz�sr�l �s gyakorl�sr�l. Az ember el�gedett lehet egyetlen orgazmussal csak�gy, mint h�rommal vagy �ppen tizenhattal. �gy �polhatjuk nemis�g�nket, ahogy m�ly�tj�k test�nk �r�m�llapot�nak megfigyel�s�t, �s fokozzuk a meghitt egy�ttl�tre val� k�pess�g�nket a partner�nkkel. Minden ember �s minden szexu�lis tapasztalat m�s �s m�s, az orgazmusok "megfelel�" sz�ma pedig az �n �s partnere v�gyainak adott id�beli szintj�t�l f�gg. Amikor multiorgazmusoss� v�lik, nem kell t�bb� agg�dnia, meddig b�rja az egy�ttl�tet, sem az�rt , hogy h�ny orgazmusig jut a partnere, mert mindketten annyi orgazmusra k�pesek, amennyit csak k�v�nnak. A kis hal�l Orvosk�nt a taoista mestereket a teljes emberi test eg�szs�g�nek r�szek�nt �rdekelte a szexualit�s. Az�rt gyakorolt�k a szexu�lis kung-fut, mert felismert�k, hogy a mag�ml�s kimer�ti a f�rfiak energi�j�t. Val�sz�n�leg m�r �n is megfigyelte ezt az ejakul�ci�val j�r� energiavesztes�get �s az azt k�vet� �ltal�nos f�radts�got. Hi�ba szeretne figyelmes maradni partnere szexu�lis �s �rzelmi k�v�ns�gai ir�nt, a teste csakis alv�sra v�gyik. Ahogy az egyik multiorgazmusos f�rfi r�mutatott: "Mag�ml�s ut�n a p�rn�m m�r sokkal vonz�bbnak t�nik, mint a bar�tn�m". A kiel�g�letlen n� k�pe, akinek a szeret�je mag�ml�s ut�n h�rren egyet, majd kimer�lten elter�l, annyira �ltal�nos, hogy t�rsas�gi tr�f�k sora sz�l r�la. �m a f�rfi mag�ml�st k�vet� f�radts�ga �ppolyan r�gi, mint az els� k�jes s�haj. Pengce, a h�res S�rga Cs�sz�r szexu�lis tan�csad�ja, majdnem �tezer �v t�vol�ban az al�bbiakr�l sz�molt be: "Mag�ml�s ut�n a f�rfi f�radt, z�g a f�le, elnehez�l a szemh�ja, �s alv�sra v�gyik. Szomjas, v�gtagjai elgyeng�lnek �s elmerevednek. Mag�ml�skor egy r�pke pillanatig �r�met �rez, amit sok �r�nyi kimer�lts�g k�vet." A nyugati n�pi b�lcsess�g egybev�g a taoista megfigyel�sekkel, ami a szexu�lis energia meg�rz�s�t illeti. A sportol�k r�g�ta ismerik a mag�ml�st k�vet� gyenges�get �s f�sults�got, ez�rt ker�lik a szexet a "nagy meccs" el�tti �jjel. A m�v�szek is �rz�kelik k�sleltet� hat�s�t munk�jukban. A h�res jazz-muzs�kus, Miles Davis, �gy besz�lt a Playboy magazinnak adott interj�j�ban: Davis: Az ember nem verekedhet vagy zen�lhet, miut�n elment. Nem k�pes r�. Amikor k�sz vagyok elmenni, elmegyek. De miut�n elmentem, nem j�tszom. Playboy: Elmagyar�zn� ezt az �tlagember sz�m�ra is �rthet�en? Davis: K�rdezz�k csak meg Muhammad Alit. Ha elmegy, k�t percet sem tud bokszolni.

�reg, m�g engem sem tudna le�tni! Playboy: Ki�llna Alival ilyen felt�telek mellett, hogy bizony�tsa az igaz�t? Davis: Telibe traf�lt, kom�m, ki bizony! De meg kell �g�rnie, hogy el�bb d.. .g egyet. Ha nem hajland� d.. .gni, nincs buny�! Mert kiadod minden er�d, ha elm�sz. �gy bizony, minden Sz�val, ha kavarsz egyet a hirig el�tt, hogyan emeled fel a karod, ha oda kell csapni? Miles nem kifejezetten romantikus alkat, �s nem is finomkodott k�l�n�sebben. Mint a vil�g egyik legjobb trombit�sa, j�l tudja, milyen hat�st gyakorol �ll�k�pess�g�re �s m�v�szet�re a mag�ml�s. Sajnos, ak�rcsak a legt�bb f�rfi, � sem tudta, hogy annyi szexben, s�t orgazmusban lehet r�sze, amennyit akar, b�rmilyen "hirig" el�tt - mindaddig, m�g tart�zkodik az ejakul�ci�t�l. M�g az "�t�seit" is fejlesztheti ez�ltal. B�r a mag�ml�s hat�sai a hivat�sos zen�szek �s vereked�k sz�m�ra nyilv�nval�bbak lehetnek, v�g�l minden f�rfi ugyanazt a kimer�lts�get tapasztalja, miut�n elment. Egy multiorgazmusos f�rfi �gy mes�l err�l: "M�r reggel �szreveszem az el�z� esti mag�ml�s hat�s�t. Alig tudom kivonszolni magam az �gyb�l, �s m�r d�lre elf�radok. Mag�ml�s n�lk�li t�bbsz�r�s orgazmus alkalm�val viszont frissen �bredek, �s kevesebb alv�sra van sz�ks�gem." Egy m�sik f�rfi, aki id�lt betegs�gb�l �p�lt fel �gy magyar�zta: "Nemi v�gyaim mindig er�sen hajtottak, ez�rt gyakran, naponta legal�bb egy-k�tszer volt mag�ml�sem. �s minden egyes mag�ml�ssel egyre betegebb lettem, mert rengeteg energi�mat em�sztette fel." Sok f�rfi, k�l�n�sen a fiatalok, eleinte �szre sem veszik ezt a kimer�l�st, hacsak nem olyankor van mag�ml�s�k, amikor betegek, vagy sokat dolgoznak. Nyugaton �gy gondolj�k, hogy a mag�ml�s a f�rfi izgalmi �llapot�nak elker�lhetetlen tet�pontja, a szeretkez�s v�ge �s c�lja. K�n�ban viszont az orvosok r�g�ta l�tj�k azt, hogy amit a franci�k le petit mort-nak - "kis hal�l" neveznek, a f�rfi�r�m el�rul�sa, �leterej�k v�szes kimer�t�se - de elker�lhet�. DONJUANOK, SZERZETESEK �S MULTIORGAZMUSOS GILISZT�K ANewYork Times 1992. december 3-i c�mlapsztorij�ban megd�bbent� kutat�sr�l sz�molt be, amely meger�s�teni l�tszik az �si taoista felismer�st arr�l, mibe is ker�l a spermiumtermel�s a f�rfitest sz�m�ra. "Ezeket az eredm�nyeket v�rtam a legkev�sb�, mikor megkezdt�k a k�s�rleteket" -mondta Wayne Van Voorhies az Arizona Egyetemr�l. "Annyira megleptek, hogy n�gyszer ism�teltem meg a munk�t, mert nem hittem a szememnek. L�nyeg�ben arra utalnak [az eredm�nyek], hogy sz�mos el�zetes elgondol�sunk [a f�rfi szexualit�s�r�l] egyszer�en nem �llja meg a hely�t." Dr. Van Voorhies egyszer�, de jellemz� gilisztaf�l�ket, nemat�d�kat tanulm�nyozott. Mi k�z�k van a giliszt�knak a szexhez? - k�rdezhetn�nk. Nos, ezek a nemat�d�k nem h�tk�znapi f�ldigiliszt�k. "A nemat�d�k nemis�g�t szab�lyoz� g�njei valamint biok�miai folyamatai - magyar�zza Dr. Philip Anderson a Wisconsin Egyetemr�l - megegyeznek az emberekn�l �s m�s eml�s�kn�l el�fordul�kkal." Tudom�nyos vizsg�latokban a nemat�d�kat gyakran alkalmazz�k emberi alanyok helyett. Dr. Van Voorhies h�romf�le h�m giliszt�t vizsg�lt. Az els� csoportbelieket annyiszor engedt�k p�rzani, ah�nyszor csak akartak, ami fokozott spermiumtermel�st ig�nyelt. Ezek a Donjuan-giliszt�k �tlagosan 8,1 napig �ltek. (A nemat�d�k �ltal�ban nem t�l hossz� �let�ek.) A m�sodik csoportot egy�ltal�n nem engedt�k p�rosodni. Ezek a (nevezz�k �gy) szerzetes-giliszt�k �tlagosan 11,1 napig �ltek. De ami m�g megd�bbent�bb, hogy a harmadik csoportbeliek, a multiorgazmusos giliszt�k, amelyek szabadon p�rosodhattak, de nem kellett folyamatosan sperm�t

termelni�k, �tlagosan majdnem 14 napig �ltek - t�bb mint 50 sz�zal�kkal tov�bb, mint folytonos ond�termel�sre k�nyszer�l� t�rsaik! A Times k�vetkeztet�se: "Az �j munka azt sejteti, hogy a szakadatlan ond�termel�s sokba ker�l a f�rfiszervezetnek, tal�n bizonyos �sszetett enzimek vagy biok�miai folyamatok felhaszn�l�sa miatt, amelyek k�ros anyagcsereterm�kekkel j�rnak." A lap eg�szen od�ig megy k�vetkeztet�seiben, hogy "a f�rfiak �s n�k �tlag�letkor�ban mutatkoz� k�l�nbs�g is kapcsol�dhat a spermiumtermel�shez. A n�k �tlagosan hat �vvel tov�bb �lnek, mint a f�rfiak." Vannak persze m�s elm�letek is, melyek magyar�zz�k a f�rfiak �s n�k v�rhat� �letkor�nak egyenetlens�g�t, p�ld�ul az �letm�dbeli �s hormon�lis k�l�nbs�gekkel. �m ak�r megr�vid�ti az ond�termel�s az �let�nket, ak�r nem, er�nket minden bizonnyal megcsapolja. T�bb mint k�tezer �vvel ezel�tt - j�val a nemat�d�kkal v�gzett k�s�rletek el�tt a taoist�k le�rt�k a mag�ml�s visszatart�s�nak fontoss�g�t az �rtekez�s az �galatti Legmagasabb Ta�j�r�l c�m� munk�ban: "Ha a f�rfi magj�nak kienged�se n�lk�l k�z�s�l, �letesszenci�ja meger�s�dik. Ha ezt k�tszer ism�tli, hall�sa �s l�t�sa kitisztul. Ha h�romszor, minden fizikai betegs�g�t�l megszabadul. Negyedszerre bels� b�ke t�lti el. �t�dsz�rre v�re er�teljes �raml�sba kezd. Hatodszorra nemi szervei �j er�kre tesznek szert. Hetedszerre combja �s farizma meger�s�dik. Nyolcadszorra teste sug�rz� eg�szs�gre kap. Kilencedszerre �lete meghosszabbodik." Az �si sz�vegek kiss� tal�n t�loznak, ami a fenti el�ny�kre, sorrendj�kre �s bek�vetkez�s�k id�pontj�ra vonatkozik. Kivil�glik bel�l�k azonban, hogy a taoist�k r�g�ta ismerik a szemen (ond�folyad�k) meg�rz�s�nek fontoss�g�t. UT�DNEMZ�S �S �R�MSZERZ�S Ha vet�nk egy pillant�st az ond�termel�s egyszer� aritmetik�j�ra, k�nnyebben meg�rthetj�k, mi�rt lehet annyira megterhel� a szervezet�nkre. Egy �tlagos mag�ml�sn�l 50-250 milli� ivarsejt t�vozik. (Elm�letileg, ha minden spermium megterm�keny�tene egy petesejtet, 1-5 mag�ml�ssel meg lehetne dupl�zni az Egyes�lt �llamok n�pess�g�t!) Minden egyes ilyen ivarsejt k�pes l�trehozni egy teljesen �j emberi l�ny fel�t. Minden gy�rnak, ami 50-250 milli� term�ket �ll�t el�, nyersanyagra van sz�ks�ge, �s ebben az esetben mi vagyunk ez a nyersanyag. B�r a test�nk hatalmas sz�m� ivarsejtet termel naponta, �rt�k�k m�gsem lebecs�lend�. Amennyiben a test�nknek nem sz�ks�ges p�tolnia ezt a sejtmennyis�get, a taoista tan�t�sok szerint az ehhez sz�ks�ges energia test�nk �s elm�nk er�s�t�s�re ford�that�. A taoista gyakorlatban ezzel az energi�val fejlesztik az eg�szs�g�ket, alkot�k�szs�g�ket, szellem�ket. Test�nk minden mag�ml�sn�l felt�telezi, hogy �j �let nemz�s�re k�sz�l�nk. A tan�t�sok szerint minden szerv �s mirigy a legjobb energi�j�t adja, amit orgazmikus energi�nak nevez�nk. Nagyon sok fajn�l a gazda�llat l�tv�nyos le�p�l�snek indul, mihelyt ezt az energi�t odaadja, �s a magj�t veszti. A lazac p�ld�ul nem sokkal �v�sa ut�n elpusztul. Aki kert�szkedett m�r, tudja, hogy a n�v�nyek is elpusztulnak, vagy term�ketlenn�, tetszhalott� v�lnak, miut�n elhullajtott�k a magjukat. Tov�bb �lnek, ha nem engedik magba menni �ket. Szerencs�nkre mi nem halunk bele egy mag�ml�sbe, de a taoist�k tudj�k, hogy r�szei vagyunk a term�szetnek, ez�rt meg kell ismern�nk a t�rv�nyeit. A Sexual Behavior in the Human Male (Az emberi h�mek szexu�lis viselked�se, n�pszer� c�m�n a Kinsey-jelent�s) c�m� m� szerint egy �tlagos f�rfinek �let�ben k�r�lbel�l 5000 mag�ml�se van - n�h�nynak sokkal-sokkal t�bb. Az �tlagember nemi �lete sor�n (�s ebbe beletartozik a f�rd�szob�ba z�rk�zva t�lt�tt id� is) 1 billi� ivarsejtet bocs�t ki. Felt�ve, hogy ezen mag�ml�sek n�melyike partnern�vel t�rt�nik, genetikai k�dj�nak �tad�si es�lye igen nagy. Az esetek t�bbs�g�ben viszont - amikor �r�mszerz�s �s nem ut�dok �rdek�ben szeretkez�nk - semmi sz�ks�g

a testet meger�ltet� magkibocs�t�sra. Teh�t, amennyiben �n puszt�n gyermeknemz�s c�lj�b�l szeretkezik, nem kell gyakorolnia a szexu�lis kung-fut. Ha viszont multiorgazmusos szeretne lenni, eg�szs�ges nemi �letet �lve, folytassa az olvas�st. M�SODIK FEJEZET Ismerd meg Tenmagad! Test�nk felfedez�se, izgalmi ritmusunk megismer�se elengedhetetlen ahhoz, hogy multiorgazmusoss� v�ljunk. A legjobb szeret�k alaposan ismerik mind saj�t, mind partner�k v�gyait. A 4. fejezetben t�rgyaljuk, hogyan el�g�ts�k ki partner�nk v�gyait, el�bb azonban tanuljunk meg a saj�tunkat kiel�g�teni. Ebben a fejezetben r�viden elkezdj�k ismertetni a f�rfi szexu�lis anat�mi�j�nak, energi�j�nak, mag�ml�s�nek �s orgazmusainak alapvet� t�nyeit. Ezut�n n�h�ny �tlettel szolg�lunk a lehets�ges �r�m�k t�rh�z�nak felder�t�s�hez. A test�nk H�MVESSZ� Amikor a legt�bb f�rfi a nemis�g�re gondol, a h�mvessz�j�re gondol. Logikusnak t�nik teh�t, hogy ezzel kezdj�k az anat�mialeck�t. Furcsa, de m�g mindig rengeteg rejt�ly �s t�ved�s �vezi ezt a l�tsz�lag egyszer� szervet. Kezdj�k azzal, hogy sem csont, sem izom nincs benne. Val�j�ban f�k�nt szivacsos sz�vet alkotja. Mivel nincs benne izom, nem is n�velhet�, mint p�ld�ul a bicepsz - bocs�nat, de ez a helyzet. A h�mvessz� �t-nyolc centim�teres darabja azonban a testben, az �n. pubococcygeus (ejtsd: pubokokszigeusz) - r�viden PC - izomban gy�kerezik, �s - amint azt a k�vetkez� fejezetben elmagyar�zzuk - ez az izom meger�s�thet�, ami er�teljesebb erekci�t, �l�nkebb orgazmust �s fejlettebb mag�ml�s-szab�lyoz�st tesz lehet�v�. Mivel sok f�rfi agg�dik h�mvessz�j�nek m�rete miatt, n�h�nyuk pedig m�vi �ton meg is n�veltette azt, �rdemes kit�rn�nk erre a t�m�ra. Az ember t�rt�nelme sor�n a f�rfiak sokf�lek�ppen pr�b�lt�k megn�velni �gymond a "f�rfiass�gukat" - m�g taoista m�dszer is l�tezik erre, amit majd a 8. fejezetben ismertet�nk. Az igazs�g azonban az, hogy a mereved�s m�rete sokkal kev�sb� fontos, mint az ereje, �s hogy mihez kezd�nk vele. Ha �n a szexu�lis kung-fut gyakorolja, b�s�ges bizony�t�kot szerez majd arra, hogy "f�rfi a talp�n" b�rmely n� sz�m�ra. Ha ezek ut�n m�g mindig agg�dik p�nisz�nek m�rete miatt, sz�njon egy kis id�t a 8. fejezet "�, Uram, lehetne n�h�ny centivel t�bb? - A h�mvessz� megnagyobb�t�sa" c�m� szakasz�ra, miel�tt a plasztikai seb�szhez rohan. HERE A legt�bb f�rfi tudja, hogy az ivarsejtek a her�kben termel�dnek, �s tal�n azt is, hogy a norm�l testh�m�rs�klet t�l magas az ond�termel�shez. (Ez az oka, hogy a szoros als�nem�, amely a her�ket a test k�zel�ben tartja, cs�kkentheti az ivarsejtsz�mot.) A her�k azonban a mag�ml�s el�tt a testbe h�z�dnak. Visszah�z�suk a testt�l, amit al�bb ismertet�nk, az egyik �si m�dszer a mag�ml�s k�sleltet�s�re. Az ond�vezet�k (lat.: vas deferens), egy er�s cs�, k�ti �ssze a her�ket a prosztat�val (ld. 2. �bra). Az ivarsejtek ezen a vezet�ken haladnak a fels� v�g�hez, ahol elkeverednek az ond�h�lyag �s a prosztata �ltal kiv�lasztott

nedvekkel, k�zvetlen�l mag�ml�s el�tt. A prosztata v�lad�ka alkotja az ejakul�tum mintegy harmad�t, ez sz�nezi feh�resre. Az ivarsejtek mind�ssze csek�ly r�sz�t k�pezik ennek, ez az oka, hogy az ond�zsin�r-elt�vol�t�son (vasectomia) �tesett f�rfiak nagyj�b�l ugyanannyi folyad�kot ejakul�lnak, mint a m�t�t el�tt. 2. �bra: A f�rfi szexu�lis anat�mi�ja PROSZTATA A prosztata (vagy d�lmirigy) a medence k�zep�n helyezkedik el, k�zvetlen�l a szem�remcsont m�g�tt, �s a g�t felett. A legt�bb f�rfi csak a rettegett �s igen gyakori prosztatar�k kapcs�n hallott csak r�la. Ez a betegs�g k�r�lbel�l minden tizenegyedik f�rfit megt�madja Amerik�ban. Az eg�szs�ges prosztata nagyon fontos ahhoz, hogy elker�lj�k a prosztatar�kot �s hossz� t�von biztos�tsuk szexu�lis j�ll�t�nket. Seg�thetj�k a prosztata eg�szs�g�nek meg�rz�s�t, �s val�sz�n�leg cs�kkenthetj�k elr�kosod�s�nak kock�zat�t, ha rendszeresen v�gezz�k a szexu�lis kung-fu itt javasolt medencei gyakorlatait, �s massz�rozzuk a mirigyet. Prosztatapanaszok eset�n illetve a k�s�bbi prosztata-panaszok elker�l�se �rdek�ben ld. "A micsod�m? Aprosztatab�ntalmak megel�z�se �s enyh�t�se" c�m� szakaszt a 8. fejezetben. A prosztata, ak�rcsak a G-pont a n�kn�l, gyakran igen �rz�keny a szexu�lis ingerl�sre. Tulajdonk�ppen �gy is h�vj�k "a f�rfi G-pont". A The G Spot (A G-pont) c�m� k�nyv szerz�i lesz�gezik: "A f�rfiakn�l l�tezik egyfajta orgazmus, amit a h�mvessz� v�lt ki, �s egy m�sik fajta, amit a prosztata." A f�rfiak besz�mol�i szerint a prosztata-orgazmus teljesen elt�r a h�mvessz�i orgazmust�l, mind fizikailag, mind �rzelmileg. A The G Spot szerz�i szerint ez megfelel a n�kn�l a csikl�i �s h�velyi orgazmus k�z�tt tapasztalt k�l�nbs�gnek. Ahogy a n�i G-pont, �gy a prosztata �rz�kenys�ge is fokoz�dik az erotikus ingerekre, a f�rfi izgalmi �llapot�val egy�tt, mik�zben k�zel�t az orgazmushoz. Ez az oka, hogy a prosztatavizsg�lat �rzete az orvosn�l teljesen k�l�nb�zik a h�l�szobai ingerekt�l. (�nnek is, partner�nek is tudnia kell, hogy az alteste el�lr�l h�trafel� telik meg v�rrel, teh�t a prosztata ingerl�se el�tt v�rjanak, m�g a f�rfi a megfelel� izgalmi �llapotba ker�l.) A prosztata stimul�lhat� k�ls�leg, a g�tn�l, a Milli� Doll�ros ponton (err�l a pontr�l a fejezet k�s�bbi r�sz�ben besz�l�nk), vagy m�g k�zvetlenebb�l, a v�gb�len kereszt�l. Saj�t magunk nem felt�tlen�l f�r�nk hozz� k�nnyen, ha nem vagyunk el�g hajl�konyak. �ltal�ban a legjobb helyzet, a hanyattfekv�s, behajl�tott t�rddel, talpak az �gyon, vagy mellkasig felh�zott t�rddel. Ebben a helyzetben bevezethetj�k egyik (megfelel�en nedves�tett) ujj�nkat, amely el�reb�jva meg�rintheti a prosztat�t. A d�lmirigy kb. di� nagys�g� "valami" kett�-�t centim�terre a v�gb�l el�rees� fal�t�l. Finoman el�re-h�tra massz�rozhat�. Az ujj�nkat k�l�nb�z� sebess�ggel mozgathatjuk ki-be, ami a v�gb�l k�r�li rendk�v�l �rz�keny idegeket is ingerli. Ha a partner�nknek nincs ellen�re, megteheti ugyanezt, csak kicsit k�nnyebb sz�gb�l. (A k�rm�ket ehhez c�lszer� r�vidre v�gni.) Amennyiben sem �nnek, sem partner�nek nincs kedve a v�gb�lbe hatolni, ingerelhetik a v�gb�l z�r�izm�t �s/vagy a g�tat, ami ugyancsak stimul�lja a prosztat�t. Amikor a f�rfi a prosztata ingerl�se r�v�n jut el a mag�ml�sig, a folyad�k �ltal�ban ki�mlik, nem spriccel. Tartsuk szem el�tt, hogy ez a stimul�ci� igen m�ly �s nagyon heves, ez�rt ek�zben m�g nehezebb szab�lyozni izgalmi �llapotunkat, mint a nemi szervi ingerl�s eset�n. Haladjunk teh�t lassan, �s pr�b�ljuk meg a szakad�k innens� oldal�n tartani magunkat.

G�T A g�t alapvet� szexu�lis ismertet�jel, amelyet a taoist�k "�let �s Hal�l Kapuj�nak" neveztek. A mag�ml�s megakad�lyoz�s�ban j�tszott szerepet szigor�an titokban tartott�k. A g�ton, k�zvetlen�l a v�gb�lny�l�s el�tt tal�lhat� a Milli� Doll�ros pont, ennek neve a szexu�lis kung-fubeli �rt�k�re utal (ld. 2. �bra). Eredetileg Milli� Aranytall�ros pontnak nevezt�k (az �si K�n�ban m�g nem doll�rban sz�moltak), mert a legend�k szerint k�r�lbel�l ennyivel lehetett r�venni egy taoista mestert, hogy tan�tsa meg a pont pontos holl�t�t. (Az �kori taoista mesterek szent emberek voltak, de h�t valamib�l nekik is meg kellett �lni�k.) A k�vetkez� fejezetben t�rgyaljuk, hogyan seg�thet a Milli� Doll�ros pont a mag�ml�s-szab�lyoz�sban. SZEXIZMOK A pubococcygeus vagy PC izom fontos medencei izmok egy csoportja, amelyek el�lr�l a szem�remcsontt�l (innen a n�v "pubo" r�sze) h�tul, a farkcsontig vagy coccyxig h�z�dnak (s innen a "coccygeus"). Ezek az izmok alkotj�k a szexu�lis eg�szs�g alapj�t, �s elengedhetetlenek a multiorgazmusoss� v�l�sban. Az ezeket er�s�t� gyakorlatokat szint�n a k�vetkez� fejezetben t�rgyaljuk. Ha el�fordult m�r �nnel, hogy hosszabb id�re �gyba k�nyszer�lt, vagy hordott gipszet s�r�lt v�gtagj�n, tudja, hogyan sorvadnak, gyeng�lnek el az izmok haszn�laton k�v�l. Ez ugyan�gy igaz a szexu�lis izmokra is. A h�mvessz� t�nylegesen visszah�z�dik a testbe, ha nem haszn�lj�k rendszeresen, amint azt sok id�sebb, szexu�lisan inakt�v f�rfi megfigyelhette. A taoist�k j�l tudt�k, hogy a nemi szerveket �ppen olyan fontos edz�sben tartani, mint a test m�s r�szeit. V�GB�L A prosztat�hoz val� k�zels�g�nek �s az ottani �rz�keny idegv�gz�d�sek s�r�s�g�nek k�sz�nhet�en a v�gb�l rendk�v�l erog�n z�na, amint azt sok f�rfi - homo- �s heteroszexu�lis egyar�nt - felfedezte. Sok f�rfi agg�dik v�lt "szennyess�ge" miatt, �s "term�szetellenesnek" tekinti a v�gb�l szexu�lis izgat�s�t. Gy�z�dj�n meg r�la, hogy �nusza tiszta, miel�tt meg�rinti, �s mosson meg mindent (p�ld�ul az ujj�t), amit an�lis ingerl�sre haszn�lt, miel�tt partnere h�vely�be ny�lna, nehogy megfert�zze �t. Ugyanakkor nehezen magyar�zhat� a v�gb�l szexu�lis �rz�kenys�g�nek ilyen magas foka, ha ingerl�se "term�szetellenes" lenne. Sok heteroszexu�lis f�rfi az�rt is agg�dik, hogy meleg vagy "melegg� v�lik", ha �lvezi v�gbel�nek ingerl�s�t, azonban semmi sem utal az an�lis �rz�kenys�g �s a homoszexualit�s k�z�tti kapcsolatra. Ut�bbi szexu�lis ir�nyults�g, nem egyszer�en csak szexu�lis m�velet. Sok meleg f�rfi �lvezi, ha a v�gbel�t ingerlik, mint ahogy sokan a heteroszexu�lisuk k�z�l is. MELLBIMB� � Sok f�rfi meglep�dik, mikor felfedezi mellbimb�inak �rz�kenys�g�t. M�s f�rfiak esetleg n�mi rendszeres ingerl�st ig�nyelnek, hogy !3 fel�bressz�k idegv�gz�d�seiket. A mellbimb�k ingerl�se a f�rfiak nemis�g�nek egyik alul�rt�kelt �s felt�ratlan �r�me. Energi�nk

Ha meg�rtj�k, hogyan m�k�dnek az energi�k a test�nkben, k�pess� v�lhatunk arra, hogy a nemi szervi orgazmusokat kiterjessz�k az eg�sz testre, szexu�lis energi�nkat pedig felhaszn�lhatjuk alkot�k�szs�g�nk �s eg�szs�g�nk fejleszt�s�re. Amint m�r a bevezet�ben eml�tett�k, a szexu�lis kung-fu a k�nai orvosl�s egyik �gak�nt alakult ki. Mint a vil�g egyik legr�gibb �s leghat�konyabb gy�gy�t� rendszere, a k�nai orvosl�snak k�sz�nhet� olyan sikeresen igazolt gy�gym�dok felfedez�se, mint p�ld�ul az akupunkt�ra �s az akupressz�ra. A k�nai orvosl�s tan�t�sai szerint test�nk fizikai szerkezet�n t�l l�teznek fizikai energi�k is, amelyek test�nkben keringve minden sejtet �tj�rnak. AZ ELEKTROMOS TEST A nyugati vegytan a mai fejletts�gi szintj�n m�r k�pes kimutatni, hogy a test�nk val�ban energi�val �s villamos t�lt�sekkel van felt�ltve. A Discover magazin 1984 febru�ri sz�m�ban K. C. Col� �gy magyar�zta: "Az elektromoss�g csaknem biztosan a legmegfoghatatlanabb a h�tk�znapi dolgok k�z�tt: H�zaink fal�ban �ldeg�l, �s vez�rli a test�nket alkot� sejteket... Villamosvasutat �s emberi agyakat hajt... Az eg�sz test�nk egy �ri�si villamos g�pezet: a biok�mia (mint minden k�mia) elektromos k�t�seken alapul." A k�nai orvosl�s azon alapul, hogy az egy�n k�pes-e fenntartani a bioelektromos energia megfelel� kering�s�t a test�ben. Ha �n m�r volt akupunkt�r�s kezel�sen, tapasztalta test�ben ennek az energi�nak a hat�s�t, amit a k�naiak chi-nek (k�zel�t� ejt�se: csi) neveznek. Ha nem volt m�g ilyen lehet�s�ge, �me, egy egyszer� k�s�rlet, amivel meg�rezheti a test�ben �raml� chi-t. D�rzs�lje �ssze a k�t kez�t t�z m�sodpercig, azut�n k�zel�tse a tenyereit k�t-h�rom centim�ternyire egym�shoz. Ha odafigyel, �rezheti a kett� k�z�tt �t�raml� energi�t. A ch� eszm�je nem egyedi k�nai tal�lm�ny. Dr. John Mann �s Larry Short, a The Body of L�ght (F�nytest) c�m� k�nyv szerz�i negyvenkilenc kult�r�t sorolnak fel a vil�gon, akiknek a chi-re l�tezik k�l�n szavuk. A szavak a szanszkrit prana-t�l a szi�-dakota neyatoneyah-n �t a num-ig igen v�ltozatosak (ut�bbi a Kalah�risivatagban honos busmanok nyelv�n "forr�spont"-ot jelent). Tal�n csak Nyugaton nincs megfelel� kifejez�s r�. Errefel� besz�l�nk energikuss�g-r�l, energiahi�nyr�l, �m n�h�ny kiv�telt�l eltekintve hajlamosak vagyunk figyelmen k�v�l hagyni fizikai test�nk eme fontos r�sz�t. A chi fogalm�t azonban egyre ink�bb elfogadja a nyugati gy�gy�szat. Fontos fordulatot jelentett ebben Richard Nixon k�nai l�togat�sa, �s az amerikai-k�nai diplom�ciai kapcsolat �jrafelv�tele 1972-ben. Pekingben a k�nai orvosok s�rg�ss�gi m�t�tet hajtottak v�gre a New York Times levelez� munkat�rs�n, James Restonon, s az altat�shoz kiz�r�lag akupunkt�r�t alkalmaztak. Az�ta sz�mos nyugati orvosi k�ld�tts�g figyelhetett meg hasonl� esem�nyeket K�n�ban. A chi-t �ppen csak kezdik meg�rteni, megismerni a nyugati tudom�nyok terminol�gi�j�ban. Jelenleg t�bb nyugati kutat� orvos foglalkozik a jelens�ggel, p�ld�ul Robert Becker, a Syracuse Egyetem ortop�dseb�sze, �s a The Body Electric (Az elektromos test) c�m� k�nyv szerz�je, aki a chi-t a bioelektromoss�gtani �s gy�gy�szati munk�j�val kapcsolatban pr�b�lja �rtelmezni. �ppen Dr. Becker kutat�sai az elektromoss�gr�l �s annak csontregener�ci�ban j�tszott szerep�r�l vezettek az alacsony fesz�lts�g� elektromos �ramok alkalmaz�s�hoz a csontt�r�sek gy�gyul�s�nak serkent�s�ben. A MIKROKOZMIKUS P�LYA

A bioelektromos �ram minden sejt�nket �tj�rja. Ez az energia bizonyos j�l meghat�rozhat� �ramk�r�k�n, �gynevezett meridi�nokon vagy vezet�keken, kering. Az akupunkt�ra ezek r�v�n szab�lyozza a chi mennyis�g�t az egyes testr�szekben. A test f��ramk�r�t Mikrokozmikus P�ly�nak nevezz�k (3. �bra), amely k�t vezet�kb�l �ll: h�tul az �n. korm�nyz�, el�l a befogad� vezet�kb�l. Ezek a vezet�kek m�r kialakul�sunk kezdet�t�l megjelennek. A m�hben a test�nk el�sz�r egy lemezre hasonl�t. Ahogy az embri� fejl�dik, a lemez meghajlik, �s k�t varratf�les�g jelenik meg rajta, az egyik h�tul, a m�sik el�l, a test k�z�pvonal�ban. A h�ts� varratban felismerhet� a gerinc, de az el�ls� vonal halv�nyabb. Ritk�n vessz�k �szre, hacsak nem marad valamelyest nyitva, mint a ny�lsz�jjal (farkastorok) sz�letett gyermekekn�l. Az egyik multiorgazmusos f�rfi a P�ly�val kapcsolatos felismer�s�r�l az al�bbiakat magyar�zta: "�gy k�pzelem a Mikrokozmikus P�ly�t, mint egy vezet�ket vagy meridi�nt vagy �tvonalat, amelyet �vezredekkel ezel�tt fedeztek fel, �s az�ta tesztelik, s ahol a nyers, gyermeknemz�sre ford�tott bioenergi�t finom�thatjuk, s az �gy nyert k�nnyebb, finomabb energi�val fejleszthet� az eg�szs�g, jav�that� a nemi �let. A H�TS� VEZET�K A h�ts� (korm�nyz�) vezet�k a g�tn�l kezd�dik, �s a h�ton halad v�gig a farkcsont v�g�t�l a gerinc ment�n a nyakig, a koron�ig, majd v�g�l le a homlokon �t az orr �s a fels�ajak k�z�tti v�gpontj�ig, ahol egy kis bem�lyed�s tal�lhat�. AZ EL�LS� VEZET�K A nyelv hegy�t�l a torkon �t test�nk k�z�pvonal�ban halad a szem�remcsonton �t a g�tig. A nyelv hegy�t a sz�jpadl�shoz illesztve "z�rjuk" a Mikrokozmikus P�ly�t. Az el�ls� vezet�ket n�melykor "fogantat�si" vezet�knek is ford�tj�k k�naib�l, mert ha k�zelebbr�l megn�zz�k egy �llapotos n� has�t, gyakran egy s�t�t vonalat l�thatunk (amit az orvosok linea nigra-nak h�vnak), amely �ppen e vezet�k ment�n h�z�dik. MILYEN �RZ�S, MIKOR AZ ENERGIA �RAMLIK A TEST�NKBEN? T�ny, hogy test�nk minden r�sz�ben van �s �ramlik energia, azaz ch�. N�lk�le m�r nem lenn�nk �letben. �ltal�ban �szre sem vessz�k a test�nkben �raml� energi�t. Amikor el�sz�r kezd�nk odafigyelni r�, k�l�nb�z� �rzeteket tapasztalhatunk. A leggyakoribbak a melegs�g, bizserg�s (mint a sztatikus elektromoss�g eset�n), viszket�s, l�ktet�s, z�mm�g�s, pezsg�s. N�h�nyan lass� mozg�snak �rz�kelik, m�g m�sok gyors "zuhany"-nak. Vannak, akik az eg�sz P�lya ment�n �rzik �ramlani, a legt�bben azonban n�mely pontj�n er�sebben, mint a t�bbin. HOGYAN �RAMLIK A CHI? Van egy taoista mond�s: "Az elme mozog, �s a ch� k�veti." Ahov� figyelm�nket ir�ny�tjuk, a ch� hajlamos odagy�lni. Amint azt biovisszacsatol�sos (biofeedback) k�s�rletek is meger�s�tett�k, ha test�nk valamelyik ter�let�re f�kusz�lunk, ott meg�l�nk�l az idegi �s izomtev�kenys�g. Min�l er�sebb az �sszpontos�t�s, ann�l intenz�vebb a chi mozg�sa. Jegyezz�k meg, hogy nem toljuk vagy h�zzuk a chi-t, puszt�n a figyelm�nket ir�ny�tjuk egy m�sik pontra. Ennek meg�rt�se d�nt�en fontos a hat�kony gyakorl�shoz. Ugyanakkor nemcsak a figyelm�nket fogjuk ide-oda mozgatni a b�r�nk�n, hanem nagyon is k�zzelfoghat� meleg, bizserg� energi�t �rz�kelhet�nk.

SZEXU�LIS ENERGIA A szexu�lis energia, vagy k�naiul ching-chi (kb. csing vagy dzsing-csi) az egyik legszembe�tl�bb �s leger�teljesebb bioelektromos energiat�pus. Amit mi Nyugaton izgatott vagy felajzott �llapotnak nevez�nk, a taoist�k szerint a szexu�lis energia gerjeszt�se. A szexu�lis kung-fu gyakorlatai ennek a szexu�lis energi�nak a m�vel�s�n alapulnak, majd pedig a felhaszn�l�s�n �ltal�nos energetikai �s eg�szs�gi �llapotunk jav�t�sa �rdek�ben. Meg kell tanulnunk elvonni a szexu�lis energi�t a nemi szervekb�l, �s keringetni azt az eg�sz testben, �gy saj�t�thatjuk el a t�bbsz�r�s, eg�sz testre kiterjed� orgazmusok megtapasztal�s�ra valamint eg�szs�gi �llapotunk jav�t�s�ra szolg�l� taoista m�dszereket. Amint az 1. fejezetben eml�tett�k, a taoist�k szerint valamennyi testr�sz�nk (k�zt�k az agy, a mirigyek, szervek �s �rz�kszervek) a legjobb energi�it adja �t az orgazmus sor�n az �j �let teremt�s�hez. Ez az er� k�zrem�k�dik a gyermek fogantat�s�n�l, de a taoist�k �gy gondolj�k, hogy ha nem a gyermeknemz�s a c�l, akkor jobb meg�rizni ezt az energi�t, �s keringetni azt az eg�sz testben az �r�mszerz�s �s az eg�szs�gv�delem �rdek�ben. Mivel orgazmus �ltal fogantunk, �s az orgazmusos energia �tj�rja test�nk minden sejtj�t, eg�szs�g�nk �s aktivit�sunk meg�rz�se �rdek�ben rendszeresen - lehet�leg minden nap - sz�ks�g�nk van erre a fiatal�t� hat�s� orgazmusos energi�ra. Amint kialak�tjuk a szexu�lis energia test�nkben val� keringet�s�nek k�pess�g�t, b�rmikor, b�rhol �rz�kelhetj�k a j�t�kony hat�s�t eg�sz test�nkben. Michael Winn, vezet� Gy�gy�t� Tao oktat� �gy magyar�zza: "A szexu�lis energia napi huszonn�gy �r�n �t rendelkez�s�re �ll minden f�rfinek, a legt�bbj�k m�gis �hezteti mag�t, mert azt hiszi, hogy csak a k�z�s�l�s n�h�ny perce alatt el�g�lhetnek ki. A legfelszabad�t �bb dolog a f�rfiak sz�m�ra, amikor felfedezik, hogy b�rmikor �s teljes m�rt�kben hozz�f�rhetnek szexu�lis energi�jukhoz, ir�ny�thatj�k azt." Bizony�ra k�v�ncsi, Kedves Olvas�, hogy ez a sok szexu�lis energia nem eredm�nyeze �lland� izgalmi �llapotot, folytonos szexu�lis k�sztet�st, aff�le "viszketegs�get"? �ppen ellenkez�leg, a f�rfiak (�s a n�kl m�r eleve rendelkeznek ezzel a k�sztet�ssel, amit valahogy kezelni, vagy elterelni kell. Nyugaton megpr�b�ltuk elnyomni vagy szublim�lni ezeket a v�gyakat, de a Tao elvei szerint ez fizikai �s pszichol�giai egyens�lytalans�gokhoz vezet. Amikor az egyszem�lyes gyakorlatokat v�gezz�k, ez az izgalmi �llapot nem ir�ny�thatatlan szexu�lis k�sztet�sekben jelentkezik, hanem a j�l-l�t energikus, nyugodt �rzet�ben. Az egyik multiorgazmusos f�rfi a k�vetkez�k�pp magyar�zza a k�l�nbs�get: "Miel�tt elkezdtem a szexu�lis kung-fut, ha nem jutottam mag�ml�shez bizonyos ideig, egyre er�s�d�tt bennem a v�gy. Porn�filmeket n�ztem, fut� kalandokat kerestem, vagy az utcal�nyokhoz mentem. A mag�ml�s ut�n ez a k�sztet�s csaknem azonnal megsz�nt, �s nem �rtettem, mi�rt pazaroltam annyi id�met �s p�nzemet a kiel�g�t�s�re. Megfogadtam, hogy nem teszem t�bbet, de tudtam, hogy egy id� m�lva a v�gy �jra el�j�n, �s kezdem el�lr�l. Mi�ta v�gre elkezdtem a szexu�lis kung-fut, a szexu�lis energi�m tov�bbra is er�s, de kiegyens�lyozott. �letemben el�sz�r �r�ltem szexu�lis �rtelemben is, hogy f�rfi vagyok, mert v�gre �n ir�ny�thatom a szexu�lis energi�mat. A gyakorl�s �ltal az ember t�bb szexu�lis energi�ra tehet szert, mint amihez kor�bban hozz�szokott, ez�rt meg kell tanulnia, hogyan ir�ny�tsa. Ahogy az egyik multiorgazmusos f�rfi magyar�zta: "Amikor elkezdtem a gyakorl�st, minden kapcsolatom szexu�lis sz�nezetet kapott. Meg kellett tanulnom az energia keringet�s�t �s kiegyenl�t�s�t." Ha �nnel is ez t�rt�nne, a k�vetkez� fejezetben le�rt hideg felh�z�s nev� gyakorlat seg�t majd

�talak�tani ezt a szexu�lis energi�t semlegesebb, kev�sb� frivol fizikai energi�v�, chi-v�, ahogy kor�bban nevezt�k. A Tai Chi vagy chi-kung (ejtsd: tajcsi, csikung), esetleg m�s gyakorlatok is seg�thetnek e t�bbletenergia megfelel� mederben tart�s�ban. �ltal�ban a gyakorl�s seg�t kezelni ezt a plusz energi�t. Izgalmi �llapot, izgat�s A taoista tan�t�sok szerint minden nap sz�ks�g�nk van a szexu�lis izgalmi �llapotra, hogy �rezz�k a szexu�lis energia �letad� erej�t, mert ekkor a test�nk t�bb nemi hormont termel, amit a taoizmusban a fiatals�g forr�s�nak tekintenek. (Ez magyar�zza a mi�rt "j� elad�" a szex: vonz�dunk azokhoz a k�pekhez, amelyek serkentik a szexu�lis energi�t illetve a nemi hormonokat.) Amikor megtanuljuk keringetni ezt az energi�t, b�rmikor �rezhetj�k fiatal�t� erej�t. IZGALMI �LLAPOTUNK �S KIALAKUL�S�NAK TUDATOS�T�SA A multiorgazmusos k�pess�g elsaj�t�t�s�hoz fokozottan tudatos�tanunk kell izgalmi �llapotunk kialakul�s�nak sebess�g�t. Ez el�g megd�bbent� lehet, �m a legt�bb f�rfi nemigen figyel az izgalmi g�rb�j�re. Gyakran rohannak, ak�r a versenyaut�k a mereved�st�l a mag�ml�sig, �s �szre sem veszik, nemhogy �lvezn�k az �t menti t�jat. Amikor a f�rfi izgalmi �llapota elkezd�dik, a h�mvessz�je megn� �s megvastagszik, ahogy a szivacsos sz�vete megtelik v�rrel. Mereved�skor az erek als� r�sz�n tal�lhat� szelepek bez�r�dnak, megakad�lyozva a v�r vissza�raml�s�t a testbe. A mereved�s (erekci�) spont�n fell�p az �jsz�l�tt fi�gyermekekn�l �s a legt�bb feln�tt f�rfin�l legal�bb �lm�ban, t�bb alkalommal is naponta. Csaknem minden f�rfi megszenvedi valamikor �let�ben azt a k�nos helyzetet, amikor az egy�ttl�t alatt k�ptelen a mereved�sre partner�vel. Az alkalmi mereved�si k�ptelens�g oka lehet az is, amit a pszichol�gus, Berni� Zilbergeld, a "h�mvessz� b�lcsess�g�nek" nevez. Ez arra figyelmeztetheti a f�rfit, hogy valamivel foglalkoznia kell a kapcsolat�ban, de lehet a munka vagy m�s fesz�lts�gek elterel� hat�s�nak k�vetkezm�nye is. Ha egy f�rfi ism�telten k�ptelen mereved�sre, impontens-nek nevezik, ez a sz� pedig gyenges�get, er�tlens�get is sugall. A szexu�lis kung-fuban ilyen dolog, hogy "impotecia", nem l�tezik. Az egy�ni gyakorlatokkal meger�s�thet� az erekci�, az �n. L�gy Behatol�s gyakorlat birtok�ban pedig t�bb� szeretkez�s k�zben sem kell agg�dnia miatta. Azoknak, akik nem k�pesek mereved�sre tetsz�s szerinti id�pontban, illetve tudni szeretn�k, mi ilyen esetben a teend�, ld. a "K�gy�b�v�l�s: Az impotencia lek�zd�se" c�m� szakaszt a 8. fejezetben. A MEREVED�S F�ZISAI A legt�bb f�rfi azt hiszi, hogy izgalmi �llapot�t az mutatja, van-e mereved�se vagy sem. Fiatal korban olyan gyorsan merevedik meg a h�mvessz�, hogy nehezen lehet megk�l�nb�ztetni az izgalom szintjeit. A taoist�k azonban megfigyelt�k, hogy a mereved�snek n�gy f�zisa van - a n�gy szerzem�ny, hogy �k nevezik. Az els� a szil�rds�g (�gyis, mint meghosszabbod�s]. A m�sodik a duzzad�s. A harmadik a kem�nys�g. A negyedik a forr�s�g. A mereved�s teh�t nem statikus toldal�k, ami be- vagy kikapcsol, hanem folyamat,

amely izgalmi �llapotunkat t�kr�zi. A nyugati orvosok nemr�g meger�s�tett�k ezt a n�gy mereved�si f�zist, b�r a maguk szaknyelv�n. A Gy�gy�t� Tao egyik oktat�ja, Walter Beckley a n�gy f�zist a k�vetkez�k�ppen �rta le: "Az els� f�zisban a h�mvessz�d mozogni kezd, �s felegyenesedik. A m�sodikban szil�rd, de nem kem�ny - m�g nem igaz�n alkalmas a behatol�sra (kiv�ve a L�gy Behatol�s m�dszert). A harmadikban egyenes �s kem�ny. A negyedikben merev �s igaz�n forr�. A her�k is ebben az utols� f�zisban h�z�dnak fel a testhez. Sokkal k�nnyebb elker�lni a mag�ml�st, ha az egyenes �s kem�ny harmadik f�zisban maradunk. A szexu�lis energia felh�z�sa seg�t visszatartani a h�mvessz�t a v�gs�, merev �s forr� f�zist�l. Az ellazul�s is elengedhetetlen, csak�gy, mint a tudatoss�g, hogy �szrevegy�k, mikor billenn�nk �t a s�v�r, kirobban� negyedik f�zisba, amikor a mag�ml�s a k�sz�b�n �ll." A F�RFI SZEXUALIT�S�NAK TITKA Mik�zben fejl�d�nk, mint szeret�k, szert tesz�nk n�mi �nuralomra izgalmi �llapotunk felett, �s megpr�b�lunk partner�nk kedv�re tenni. Az �ltal�ban kitart� er�nek nevezett k�pess�get gyakran azzal fokozzuk, hogy elterelj�k a figyelm�nket az ingerl�sr�l (p�ld�ul a futballstatisztik�kon gondolkodunk), ahelyett, hogy �rz�kenys�g�nket finom�tan�nk. A val�di mag�ml�s-szab�lyoz�s egy�ni izgalmi ritmusunk megismer�s�n alapul, nem a semmibe v�tel�n. Ahogy jobban megtanuljuk meg�rezni a fokoz�d� �r�m�t, egyre k�nnyebben l�phet�nk a multiorgazmusos �sv�nyre. DE H�T A SZEX NEM A LAZ�T�SR�L �S �NMAGUNK ELENGED�S�R�L SZ�L? A szexu�lis �r�m �t�l�s�hez a f�rfinak bizonyosan sz�ks�g�k van laz�t�sra �s �nelenged�sre, de ha t�l laz�k vagyunk �s t�ls�gosan elengedj�k magunkat, akkor j�n a mag�ml�s, �s az elviszi az �r�m jav�t - ha nem az eg�szet. Ha tudjuk, mikor engedj�k el a szexualit�sunkat, �s mikor szab�lyozzuk, akkor kez�nkben a szexu�lis kung-fu esszenci�ja �s a f�rfi szexualit�s�nak titka. A mag�ml�s A magfolyad�k val�j�ban k�t r�szletben l�vell ki a testb�l. Az �sszeh�z�d�si (kontrakci�s vagy "emisszi�s") f�zisban a prosztata �sszeh�z�dik, �s az ond�t a h�gycs�be �r�ti. Akivezet�si (vagy expulzi�s) f�zisban a mag kitol�dik a h�gycs�v�n a h�mvessz�n k�v�lre. Amikor multiorgazmusoss� v�lunk, �t�lj�k az �lvezetes medencei �sszeh�z�d�sokat - amit �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmusnak nevez�nk -, ez a prosztata izgatott pezsg�sek�nt, remeg�sek�nt �rz�kelhet�, t�nyleges mag�ml�s n�lk�l. B�r n�h�ny f�rfi k�pes t�bb mag�ml�sre egyetlen szeretkez�s alkalm�val (ez tizen�ves fi�k sz�m�ra a legk�nnyebb), most m�r bizony�ra vil�gos, hogy ez teljesen k�l�nb�zik a t�bbsz�r�s - mag�ml�s n�lk�li orgazmust�l. Ahogy izgalmi �llapotunk fokoz�dik, n�h�ny csepp tiszta folyad�k t�vozhat a h�mvessz�b�l. Ez az el�nedv a prosztat�b�l �s m�s mirigyekb�l sz�rmazik - p�ld�ul a Cowper-mirigyb�l - amelyek a sperma �tj�nak biztos�t�s�ra szolg�l� l�gos folyad�kkal nedves�tik be a h�gycs�vet. A taoist�k ezt a folyad�kot v�znek nevezik, �s megk�l�nb�ztetik a tejt�l, a magfolyad�kt�l. Ez a folyad�k t�k�letesen term�szetes �s az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmus k�zeledt�t jelzi. Tartalmazhat azonban n�mi sperm�t is. Ez az �n. "preejakul�tum", amire a szexu�lis felvil�gos�t� el�ad�sokon figyelmeztetnek, teh�t akkor is aj�nlatos a fogamz�sg�tl�s, ha mell�zz�k a mag�ml�st. Ezzel egy�tt a mag�ml�smentes orgazmusok eset�n a nem k�v�nt terhess�g val�sz�n�s�ge sokkal kisebb.

HOV� LESZ A MAG, HA NINCS MAG�ML�SEM? A sperma lebomlik, �s felsz�v�dik a testben, ugyan�gy, ahogyan azokn�l a f�rfiakn�l is, akiknek ond�vezet�k�t m�vileg elt�vol�tott�k (vasectomia). A taoista m�dszerek hat�sa azonban nagym�rt�kben elt�r a vasectomia ut�n tapasztalhat�kt�l. Ut�bbi esetben az ond�vezet�ket a her�k felett elv�gj�k, �s a spermiumok nem tudnak hov� t�vozni. V�g�l felsz�v�dnak, de sok f�rfi panaszkodik here- illetve medencet�j�ki v�rtolul�sra. Ha �nnek is volt ilyen m�t�tje, k�l�n�sen fontos, hogy gyakorolja a Heremassz�zst (ld. a 8. fejezetben), �s hogy keringesse a szexu�lis energi�t. Mindk�t technika seg�ti a spermiumok felsz�v�d�s�t, �s enyh�ti az esetleges tel�tetts�get vagy v�rtolul�st. Az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmusok, amelyeket megtanulunk mag�ml�s n�lk�l �t�lni, szint�n massz�rozz�k a prosztat�t, ez is enyh�ti a tel�tetts�get, �s v�di a prosztata eg�szs�g�t. NEM �RT NEKEM, HA VISSZATARTOM A MAG�ML�ST? A taoist�k �vezredek �ta gyakorolj�k a k�nyvben szerepl� m�dszereket mindenf�le negat�v mell�khat�s n�lk�l, �ppen ellenkez�leg, eg�szs�gesebb, hosszabb �letet �lnek. A Nyugaton, multiorgazmusos f�rfiakr�l k�sz�lt tanulm�nyukban Dunn �s Trost egyet�rt ezzel: "Egyik vizsg�lati alanyunkn�l sem alakult ki erekci�s vagy ejakul�ci�s probl�ma. Id�sebb multiorgazmusos p�cienseink egy vagy t�bb orgazmus ut�n is fenntartott�k mereved�s�ket. Klinikai gyakorlatunkban nem tal�lkoztunk olyan f�rfival, aki a t�bbsz�r�s orgazmusokkal v�gzett k�s�rleteket k�vet�en szexu�lisan m�k�d�sk�ptelenn� v�lt volna." M�DSZERTANI �TMUTAT� Hov� t�nhetett? Nem volt mag�ml�sem, m�gis elm�lt a -mereved�sem. Mi t�rt�nt? T�rt�nhet m�g valami a sperm�val azon k�v�l is, hogy kil�vell, vagy hogy felsz�v�dik. A taoista gyakorlatok sor�n alkalmank�nt el�fordulhat, hogy mag�ml�s n�lk�l orgazmust tapasztalunk, de a mereved�s m�gis elm�lik. Ha ez nem egyszer�en az izgalmi �llapot cs�kken�s�nek eredm�nye, akkor val�sz�n�leg retrogr�d vagy ellent�tes ir�ny� mag�ml�s t�rt�nhetett. Ebben az esetben a magfolyad�k a h�gyh�lyagba �r�lt, ahonnan a legk�zelebbi vizel�skor hagyja el a szervezetet - mindenf�le �rtalom n�lk�l. Az erekci� �s v�gs� soron (vizel�skor) a mag elveszt�se miatt tudnunk kell, hogy a gyakorlatot nem megfelel�en v�gezt�k, de �rtani �gy sem �rtottunk magunknak. Hartman �s Fithian magyar�zata szerint: "Fontos tudnival�, hogy semmilyen �rtalmas hat�s nem figyelhet� meg a testen retrogr�d mag�ml�s eset�n. Mind�ssze annyi t�rt�nik, hogy a mag�ml�s v�gezt�vel a h�mvessz� elernyed, mint a norm�lis mag�ml�sek alkalm�val." Ha elvesztj�k az erekci�t, �s k�v�ncsiak vagyunk, vizelj�nk pl. egy �res bef�ttes �vegbe. Ha zavaros, retrogr�d mag�ml�s�nk volt. Ezt a tesztet ink�bb egy�ni gyakorl�skor aj�nlatos elv�gezni, mert kedves�nk gyanakodva m�regethet, ha egy gyertyaf�nyes szerelmes �jszak�n l�tunk neki. A tudatoss�g lehets�ges �talakul�sa A f�rfi �s partnere k�z�tti hat�rok elt�n�se �r�mt�l l�ktet az eg�sz test A gy�ny�r elbontja az agyat A gy�ny�r felemelkedik a gerincen A gy�ny�r f�k�nt a nemi szervekben �rezhet�

A. K�z�ns�ges mag�ml�ses orgazmus ("nagy durran�s , B. T�bbsz�ri teljes testi orgazmus k�ls� retesszel C. T�bbsz�ri teljes testi orgazmus nagy felh�z�ssal 4. �bra: Az orgazmusos potenci�l A k�z�ns�ges "nagy durran�sos" mag�ml�ses orgazmus helyett (A), a szexu�lis kungfu r�v�n felh�zhatjuk a szexu�lis energi�t az �sszeh�z�d�sos f�zis alatt (a mag�ml�s el�tt), �s t�bbsz�ri teljes testi orgazmust �lhet�nk �t. Mag�ml�s eset�n alkalmazhatjuk a k�ls� reteszt, amely elny�jtja az orgazmust, �s meg�rzi az energi�t (B). Ha elker�lj�k a mag�ml�st, a nagy felh�z�ssal �gy fejezhetj�k be a szeretkez�st, hogy eg�sz test�nk sug�rzik az energi�t�l (C).

Az orgazmus A f�rfi orgazmusa alatt h�z�dik a mag�ml�s szakad�ka. Ha elhamarkodottan t�reksz�nk r�, �tes�nk a sz�l�n, �s belezuhanunk a mag�ml�st k�vet� letargi�ba. B�r sok ember tov�bbra is �r�m�t �rez a mag�ml�s ut�n, a legt�bb izgalmi g�rb�j�nek alj�n tal�lja mag�t, ahonnan csak lassan tud ism�t felkapaszkodni. Az �t-t�z mag�ml�ses �sszeh�z�d�s meglehet�sen �lvezetes, m�sk�pp aligha tekinten� a legt�bb f�rfi v�gyai netov�bbj�nak. A mag�ml�ses orgazmus izgalmas lovagl�snak t�nhet, de miut�n �t�lt�k a t�bbsz�r�s orgazmusok elny�jtott, extatikus szexu�lis m�rep�l�s�t, a mag�ml�ses rokon meglehet�sen unalmass�, mi t�bb, ki�br�nd�t�v� v�lik. "A <spriccel�s> orgazmust�l - mes�li egy multiorgazmusos f�rfi a mag�ml�sr�l - �gy �rzem magam, mintha a hat m�sodperces hull�mvas�tra sz�lltam volna - k�t �r�s sorban �ll�s ut�n!" HOGYAN LEHET T�BBSZ�R�S ORGAZMUSOM? Mint b�rmely m�s, eddig m�r tapasztalt orgazmusn�l, ez is a szexu�lis ingerl�ssel kezd�dik, ak�r gondolatok, ak�r szerelmes�nk l�tv�nya, hangja vagy �rint�se �tj�n. (Serd�l� fi�k eset�n egy lenge szell� is megteszi.) Az izgat�s �ltal�ban mereved�st okoz, majd a fokoz�d� stimul�ci� �tvisz az izgalmi �llapotba, m�g el nem �rj�k az �sszeh�z�d�sos f�zist. Az �sszeh�z�d�sos f�zis a d�nt� el�gaz�s az �ton, az egyik �ga a mag�ml�shez, a m�sik a t�bbsz�r�s orgazmushoz vezet (4. �bra). Az �sszeh�z�d�sos f�zis sor�n egy sorozat prosztata-kontrakci�t �rz�nk, amely h�rom-�t m�sodpercig tart. Ezeket az �r�mteli medencei orgazmusokat nevezt�k �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmusoknak. B�r ezeknek az orgazmusoknak a hevess�ge v�ltoz�, �s gyakran olyan intenz�vek lehetnek, mint a szok�sos mag�ml�ses orgazmusok, kezdetben m�g igen enyh�k. Ekkor j�n el az igazs�g pillanata. Ahelyett, hogy a szakad�k sz�l�ig folytatn�nk az ingerl�st, ahonnan m�r nincs vissza�t, a mag�ml�s k�vetkezik, abbahagyjuk vagy cs�kkentj�k az ingerl�st oly m�rt�kben �s annyi ideig, hogy a kez�nkben tarthassuk izgalmi g�rb�nket. Meg is fesz�thetj�k a remeg� prosztata k�r�li PC izmokat, ami bizonyos ir�ny�t�st ny�jt e r�ng�sok felett. Az energia elterel�se a nemi szervekt�l �s felemel�se a gerinc ment�n, amit a k�vetkez� fejezetben ismertet�nk, enyh�ti a nyom�st �s a mag�ml�s ir�nti s�rget�st. Izgalmi �llapotunk cs�kken kiss�, mik�zben felk�sz�l�nk a k�vetkez� nemi szervi orgazmusra. A t�bbsz�r�s orgazmussal izgalmi �llapotunk olyan hull�mhoz hasonl�t, amely a cs�cs�ig emelkedik, majd ahelyett, hogy �tbukna �s sz�tomlana, felkapja egy k�vetkez�, nagyobb hull�m, ami �jabb, m�g magasabb cs�csra emeli.

Egy fontos intelem: ha az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmusokra t�reksz�nk, j� es�llyel �tbucsk�zunk a mag�ml�sbe. A legt�bb f�rfi r�j�n, hogy �ppen az �sszeh�z�d�sos orgazmusok el�tt kell le�llnia az ingerl�ssel, �s hagyni, hogy ellazulva cs�sszon bel�j�k. Sok multiorgazmusos f�rfi �gy �rja ezt le, hogy gondolatban h�trad�l, a mag�ml�smentes orgazmusba, ahelyett, hogy el�red�lne, a mag�ml�sbe. Ennek eszm�je, hogy a lehet� legk�zelebb ker�lj�nk az elker�lhetetlen mag�ml�s pontj�hoz - mik�zben �lvezz�k az �sszeh�z�d�sos f�zis orgazmusait an�lk�l, hogy belecs�szn�nk. Ekkor �rezhetj�k a prosztata, a PC izom �s a v�gb�l z�r�izmainak �sszeh�z�d�saival j�r� �r�m�t �s megk�nnyebb�l�st. Az, hogy milyen szorosan k�vetik egym�st ezek az �sszeh�z�d�sos orgazmusok, t�l�nk f�gg. �r�mteli kiel�g�l�s-hull�mok bor�thatnak el, amelyek - ha a partner�nk is multiorgazmusos - seg�tik szexu�lis v�gyaink �sszehangol�s�t. Nem kell agg�dnunk az�rt, hogy partner�nknek megadjuk az "� orgazmus�t/orgazmusait", �s hozz�jussunk a "magunk�hoz". Ehelyett mindkett�nk el�tt a szexu�lis �r�m t�bbsz�r�s cs�csai bontakoznak ki. M�DSZERTANI �TMUTAT� Hopp�! Ha nehez�nkre esik elv�lasztani az orgazmust a mag�ml�st�l, az orgazmus el�tt elkezdhetj�k felh�zni a szexu�lis energi�t a gerinc ment�n. A taoista tan�t�sok szerint a teljes testet �tj�r� �r�m �s gy�gy�t�s val�di kulcsa a szexu�lis energia keringet�se a Mikrokozmikus P�ly�n. Amint elkezdj�k felemelni a szexu�lis energi�t, orgazmusszer� �rz�seket tapasztalhatunk az agyban �s test�nk m�s r�szeiben. A PC izom sz�nd�kos megfesz�t�se a prosztata k�r�l is seg�ti az altesti �rz�kenys�g fokoz�s�t �s az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmusok szab�lyoz�s�t, amelyek �nk�ntelen �r�mteli r�ng�sokra k�sztetik a prosztat�t. Amikor net�n �tbillenn�nk a mag�ml�sbe - sokszor megesik majd, m�g tanulunk, alkalmank�nt azut�n is -, ne bosszankodjunk, ne szomorkodjunk miatta. �lvezz�k a h�mvessz� mag�ml�ssel j�r� �r�mteli �sszeh�z�d�sait, �s gondoljunk arra, hogy k�s�bb folytathatjuk a k�s�rletez�st a t�bbsz�r�s cs�cs fel�. Ne feledj�k, a gyakorl�s id�t �s meghitts�get ig�nyel, mind magunkt�l, mind partner�nkt�l. MI A K�L�NBS�G A T�BBSZ�R�S ORGAZMUSOK �S A TELJES TESTET �TJ�R� T�BBSZ�R�S ORGAZMUSOK K�Z�TT? Minden nemi szervi orgazmus seg�t oldani a medenc�ben felgy�leml� szexu�lis energia �s az ottani fokozott v�rkering�s �ltal okozott fesz�lts�get. T�bb medencei - mag�ml�smentes - orgazmus kiv�telesen kiel�g�t� (�s friss�t�), de ahogy fejl�dik orgazmusos kapacit�sunk, minden bizonnyal szeretn�nk kiterjeszteni ezeket a medencei orgazmusokat test�nk tov�bbi r�szeire is, ami a Tao val�di titka. A teljes testet �tj�r� t�bbsz�r�s orgazmusok ugyancsak a medencei orgazmusok �sszeh�z�d�sos f�zisbeli kiv�lt�s�val j�r, de ahelyett, hogy a szexu�lis energi�t (�s az �r�m�t) a medenc�ben tartan�nk, felh�zzuk a gerinc ment�n az agyba, majd mindenfel� kiterjesztj�k az eg�sz testben, amint azt a k�vetkez� fejezetben l�tni fogjuk. A legt�bb f�rfi m�g csak fel sem ismeri, hogy el�rhetn� ezeket a szexu�lis cs�csokat. Nemcsak hogy mind�ssze egyetlen orgazmust �lnek �t (ami sz�mukra azonos a mag�ml�ssel), hanem azt csaknem kiz�r�lag a nemi szerveikben tapasztalj�k. AMinden, amit tudni akarsz a szexr�l (de nem mered megk�rdezni) c�m� k�nyvben Dr. David Reuben tipikusan a nyugati szexol�gusok �ltal �rtett m�don �rja le az orgazmust. "Az orgazmushoz a test teljes idegrendszer�nek minden erej�t a nemi szervekre kell �sszpontos�tani. A sikeres orgazmus azt ig�nyli, hogy az elektromos

energia minden mikrovoltj�t mozg�s�tsuk, �s a h�mvessz�re illetve a h�velyrecsikl�ra ir�ny�tsuk." Reuben azonban meg is �ll itt, amit a taoist�k az orgazmus els� szintj�nek, vagy nemi szervi (genit�lis) orgazmusnak neveznek. Amint az orgazmusos potenci�lt illusztr�l� (4.) �br�n l�thattuk, nem csak a t�bbsz�r�s orgazmust tanulhatjuk meg, hanem annak az agyra, majd a teljes testre t�rt�n� kiterjeszt�s�t is. Az egyik multiorgazmusos f�rfi szavaival: "A teljes testi orgazmus szinte hihetetlen �lm�ny. Ha egyszer megk�stoltad, soha t�bb� nem �red be a nemi szervi orgazmussal." PONTOSAN MILYEN �RZ�S A TELJES TESTI ORGAZMUS? Az orgazmusnak ezt a magas szintj�t mindenki kiss� elt�r�en �rz�keli, ami megnehez�ti az �ltal�nos kifejez�sekkel val� le�r�s�t. Az �lm�ny gyakran annyira heves, hogy az emberek a misztikus nyelvezethez fordulnak (olyan kifejez�sek�rt, mint p�ld�ul az "eggy� v�l�s a mindens�ggel"), ezt pedig nem k�nny� meg�rteni, ha nem tapasztaltuk, a sz�ban forg� dolgot. Az emberek az�rt el�g gyakran tal�lkoznak konkr�tabb �rzetekkel is: p�ld�ul melegs�ggel, bizserg�ssel, remeg�ssel vagy l�ktet�ssel, ami az eg�sz test�kre kiterjed. Az �rz�sek megismer�s�nek legjobb m�dja, ha tanulm�nyozzuk a t�bbsz�r�s, teljes testi orgazmust m�r �t�lt f�rfiak besz�mol�it. Az egyik multiorgazmusos f�rfi els� tapasztalatait �gy �rja le: "�ppen szeretkezt�nk, �s �reztem, hogy k�sz�l�k elmenni, teh�t elkezdtem a m�lyl�gz�st, s ek�zben a fejem, mintha elektromoss�ggal t�lt�d�tt volna fel, bizseregni kezdett. Mintha apr� szikr�k pattogtak volna odabent, piciny elpattan� bubor�kok, amelyek a nyakszirtemet csiklandozt�k. Majd megl�dultak el�re-h�tra a fejemben. Csaknem belesz�d�ltem - annyira j�l esett! Arra gondoltam, 'Ha ez �gy folytat�dik, sz� szerint felsz�llok!'. Tartott - persze, neh�z megbecs�lni az id�t az �gyban legal�bb egy percig. Hossz� orgazmus volt. Csak bizseregtem, bizseregtem �s bizseregtem. Mintha kil�ptem volna magamb�l, hogy azut�n visszat�rjek. A testem zengett-bongott, mint egy harang." Egy m�sik multiorgazmusos f�rfi �gy �r els� �lm�ny�r�l: "Nem korl�toz�dott a nemi szerveimre. Az eg�sz testem remegni kezdett. Nem tudtam, mi t�rt�nik, ez kiss� megijesztett, de j�l esett, ez�rt azt�n elengedtem magam, �s hagytam, hogy csak �gy megt�rt�njen." Ism�t m�s a k�vetkez�ket �rja: "Fokoz�d� szexu�lis izgalmam kev�sb� akt�v, kev�sb� forr�, nem olyan vad, mint a mag�ml�ses orgazmus. Sokkal kiegyens�lyozottabb �s k�zben tarthat�bb. Amint az �r�m �s a fesz�lts�g �sszegy�lik, be�ramlanak a Mikrokozmikus P�ly�ra, azon kereszt�l el�rasztj�k az eg�sz testem. A c�l nem a sperma kiereszt�se, hanem hogy az eg�sz testemben �rezzem ezt a vibr�l� energi�t, ami fel�breszti a szeretetet �s a gyeng�ds�get, �s kiterjeszti a szellemem. Az eg�sz testem sokkal laz�bb, k�l�n�sen az orgazmus pillanat�ban. V�g�l egy �jabb multiorgazmusos f�rfi a k�vetkez�k�ppen veti �ssze tapasztalatait a mag�ml�ses orgazmusbeliekkel: "A teljes testi orgazmust k�s�r� �rz�s kifinomultabb, teljesebb, kiel�g�t�bb. Az eg�sz folyamat nem r�vid robban�s, hanem hosszabb �s lass�bb sz�t�rad�s befel�. Nem �rzem magam �resnek ut�na, amit k�nny� meg�rteni, hiszen a robban�ssal valami elhagyja a tested, m�g a sz�t- ?? �rad�sn�l benn marad. Mindez m�ly el�gedetts�get hagy a fizikai, �rzelmi �s szellemi szinteken, ami n�ha �r�kig, m�skor napokig megmarad." Nyugaton az orgazmus meghat�roz�s�t a medenc�re (prosztata) �s a nemi szervekre (h�mvessz�) korl�toztuk, de az �kori taoist�k felismert�k, hogy az orgazmus egyfajta l�ktet�s (�sszeh�z�d�s �s kit�gul�s), ami test�nk b�rmely r�sz�ben fell�phet. Michael Winn szerint: "B�rmely testr�szben vagy az eg�sz testben �rz�kelhetj�k az orgazmust k�s�r� l�ktet�st. Az egyes szerveink is �t�lhetik. Nem tudhatjuk, hogy a h�mvessz�ben vagy a prosztat�ban van-e orgazmusunk, hacsak nincs

az agyunkban is." ELK�L�N�THET� ILLETVE FOLYTONOS T�BBSZ�R�S ORGAZMUSOK Fontos tudnival�, hogy a teljes testre kiterjed� orgazmusok olyan hevesek, hogy gyakran azt sem tudhatjuk, hol v�gz�dik az egyik, �s hol kezd�dik a m�sik. Az �t�lt �r�m hull�mai mindenf�le "strigul�z�s�" pr�b�lkoz�st nevets�gess�, jelent�ktelenn� tesznek. Hartman �s Fithian laborat�riumi vizsg�latai (ld. az 1. fejezetben) azt sugalmazz�k, hogy a f�rfiak (�s n�k) t�nylegesen �t�lhetnek mind diszkr�t (elk�l�n�thet�), mind folytonos t�bbsz�r�s orgazmust. A diszkr�t t�bbsz�r�s orgazmusn�l kialakul a cs�cs�lm�ny, majd az orgazmus al�bbhagy, de ezt egy �jabb k�l�n�ll� orgazmus k�veti. A folytonos t�bbsz�r�s orgazmus eset�n l�trej�n a cs�cs�lm�ny, amelynek intenzit�sa v�ltozhat, de teljesen sosem l�p�nk ki az orgazmusos �llapotb�l. Hartman �s Fithian a pulzussz�m alapj�n k�l�nb�ztett�k meg ezt a k�tf�le t�pust. Elk�l�n�l� orgazmusn�l a pulzus visszat�r a norm�lis �rt�kre (percenk�nt kb. hetvenre) a k�t cs�cspont k�z�tt. A t�bbsz�r�s folytonos orgazmus eset�n a pulzus t�bb cs�cs�rt�ket mutat an�lk�l, hogy k�zben visszat�rne a norm�l �rt�kre (19. �bra). V�g�l ezek a diszkr�t �s folytonos orgazmusok egybeolvadhatnak, hogy �r�mteli cs�csok sz�mtalan kombin�ci�j�t hozz�k l�tre. A lehet�s�gek sz�ma val�ban hat�rtalan. Nagyon-nagyon messze esik ez a legt�bb f�rfi �ltal megszokott hat m�sodperces "norm�l", "f�rfias" kiel�g�l�st�l. SZEX ES SPIRITUALIT�S Ha a p�ros (azaz a partnerrel egy�tt v�gzett) gyakorlatot folytatjuk, akkor �rezhetj�k, ahogy szexu�lis energi�nk a partner�nkben, az �v� pedig a mi test�nkben kering. V�g�l �gy �rezhetj�k, mintha a k�zt�nk l�v� fizikai korl�tok elt�nn�nek. Sok f�rfi �rezte ezt az egys�get partner�vel vagy a vil�gmindens�ggel egy-egy k�l�n�sen meghitt szeretkez�s sor�n. A szexu�lis kung-fuval megtanulhatjuk, hogyan t�rhet�nk vissza rendszeresen ehhez az �lm�nyhez a partner�nkkel vagy ak�r egymagunk. Ez a fajta szexu�lis egyes�l�s a m�sik emberrel illetve az univerzummal tudatoss�gunk megv�ltoz�s�t is el�id�zheti. Ez az oka, hogy Keleten a szexualit�st gyakran tekintett�k a szellemi �t r�sz�nek, s nem azzal ellent�tesnek. (A nemis�g �s a spiritualit�s k�z�tti kapcsolatot az 5. fejezetben t�rgyaljuk b�vebben, "A szex szellemi megk�zel�t�se" c�m� szakaszban. HARMADIK FEJEZET Hogyan lehet�nk multiorgazmusosak? Most, hogy m�r t�bbet �rt�nk a szexualit�sr�l �s annak val�di lehet�s�geir�l, itt az ideje, hogy multiorgazmusosak legy�nk. Ez a k�pess�g mind a szexu�lis er�, mind a szexu�lis �rz�kenys�g fejleszt�s�t ig�nyli. Mint ahogyan a bevezet�ben eml�tett�k, a legt�bb f�rfi, aki az ebben a fejezetben tal�lhat� gyakorlatokat v�gzi, egy-k�t h�ten bel�l tapasztalhat t�bbsz�r�s orgazmust, �s h�rom-hat h�nap alatt elsaj�t�thatja a m�dszert. El�fordulhat, hogy er�sebb szexu�lis energi�val �s �rz�kenys�ggel rendelkez�k m�r az els� pr�b�lkoz�sra �t�lhetik, m�g m�soknak, akiknek energi�ja, �rz�kenys�ge gyeng�bb, f�l �vn�l t�bb id�re lesz sz�ks�g�k, hogy rendszeresen multiorgazmusoss� v�ljanak. Sok m�lik a gyakorl�s ir�nti elk�telezetts�gen is. A fenti id�tartamok csak becsl�sek, azonban az a legfontosabb, hogy ne vesz�ts�k el a gyakorl�shoz val� kedv�nket. Aki kitart�an gyakorol, c�lba �r.

A l�gz�s alapjai B�rmilyen k�l�n�sen hangzik, a mag�ml�s szab�lyoz�sa �s a t�bbsz�r�s orgazmus a l�gz�s er�s�t�s�vel �s m�ly�t�s�vel kezd�dik. Mint ahogyan a harcm�v�szetekn�l vagy a medit�ci�s gyakorlatokban, a l�gz�s a kapu, melyen �t ir�ny�thatjuk test�nket. A l�gz�s egyszerre akaratlan �s akaratlagos. M�s sz�val, rendszerint an�lk�l l�legz�nk, hogy tudn�nk r�la vagy gondoln�nk r�, ugyanakkor sz�nd�kosan is megv�ltoztathatjuk l�gz�s�nk ritmus�t vagy m�lys�g�t. Az elme ilyet�n felhaszn�l�sa a test fejleszt�s�hez a szexu�lis kung-fu legelemibb r�sze. A l�gz�s�nk kapcsolatban �ll a sz�vver�s�nkkel is. Ha gyorsan �s fel�letesen l�legz�nk, p�ld�ul fut�s ut�n, sz�vver�s�nk is felgyorsul. Lass� �s m�ly l�gz�s eset�n pedig lelassul. Mint kor�bban l�ttuk, a szapora pulzus az orgazmus r�sze, a gyors l�gz�s pedig az orgazmus k�zeledt�nek egyik jele. Teh�t az izgalmi g�rbe, ezzel egy�tt a mag�ml�s szab�lyoz�s�nak els� l�p�se a m�ly �s lass� l�gz�s. HASI L�GZ�S A legt�bb ember l�gz�se fel�letes, �ltal�ban csak a mellkasba �s a v�llakhoz ir�nyul, ami er�sen korl�tozza a t�d� �ltal felvehet� oxig�n mennyis�g�t. Az �jsz�l�ttek hasi l�gz�st - ami a legalj�ig megt�lti leveg�vel a t�d�t - v�geznek. Ha megfigyel�nk egy csecsem�t, l�thatjuk, hogy a teljes hasfala emelkedik �s s�llyed. A hasi l�gz�ssel a t�d� als� r�szeiben pang� leveg�t, friss, oxig�nd�sra cser�lhetj�k. Ez a legeg�szs�gesebb l�gz�si m�d, de k�s�bb elvesz�tj�k ezt a term�szetes k�pess�get, mert a stressz �s az aggodalom r�vid l�gv�telekre k�sztet. Ez a nyugtalan l�gz�s a t�d� fels� r�sz�re korl�toz�dik, �gy m�r csak akkor tudunk a hasunkba l�legezni, amikor j�l �rezz�k magunkat, �s nevet�nk. Ebben a gyakorlatban ism�t megtanuljuk gyermekkorunk hasi l�gz�s�t. M�DSZERTANI �TMUTAT� Bel�gz�s az orron kereszt�l A jelen k�nyvben tal�lhat� gyakorlatok k�zben mindig az orron �t l�legezz�nk be, mert az orr megsz�ri �s felmeleg�ti a leveg�t. A sz�jon �t sz�retlen, hideg leveg� jutna a test�nkbe, amelyet a szervezet�nk nehezebben k�pes feldolgozni. 1. GYAKORLAT HASI L�GZ�S 1. �lj�nk egy sz�kre egyenes h�ttal, talpunkat v�llsz�less�gben fektess�k a talajra. 2. Emelj�k a k�t kez�nket a k�ld�k�nkh�z, �s laz�tsuk el a v�llunkat. 3. L�legezz�nk be az orrunkon, �s �rezz�k, ahogy az alhasunk kit�gul a k�ld�k t�j�k�n (alatta illetve k�r�l�tte), teh�t kifel� dudorodik (5. �bra). 4. Laza mellkassal l�legezz�nk ki, �s n�mi er�kifejt�ssel h�zzuk be az alhasat, mintha a k�ld�k�t a gerinc fel� h�zn�nk. �rezz�k tov�bb�, hogy a h�mvessz� �s a her�k felfel� h�z�dnak. 5. Ism�telj�k a 3. �s 4. l�p�st tizennyolc-harminchat alkalommal.

Naponta n�h�ny perc hasi l�gz�s megtan�tja a testet, hogy �nmag�t�l m�lyen l�legezzen, akkor is, ha alszunk. A szenved�ly hev�ben ez a l�gz�sszab�lyoz�si k�pess�g elengedhetetlen ahhoz, hogy meg�llhassunk a mag�ml�s k�sz�b�n, �s hogy az eg�sz testre kiterjessz�k az orgazmust. Amikor megtanuljuk a mag�ml�s mell�z�s�t, nagyon fontos v�grehajtani ezt a l�gz�gyakorlatot, vagy legal�bb l�legezz�nk n�h�ny m�lyet �n�ll�an. Seg�t keringetni a szexu�lis energi�t a test�nkben, majd seg�ti annak felsz�v�d�s�t a szervekben. Emellett massz�rozza a bels� szerveket �s a prosztat�t, tov�bb� enyh�ti azt a tel�tetts�g-�rzetet, amit sok f�rfi tapasztal a mag�ml�s elhagy�s�nak kezdet�n. B�r az orron kereszt�li kil�gz�s nem olyan fontos, mint a bel�gz�s, az�rt aj�nlatosabb. Vannak azonban, akik k�nnyebben l�legeznek ki a sz�jukon �t, amikor l�gz�s�k elm�ly�l. Figyelj�k meg, melyik m�k�dik jobban sz�munkra. M�DSZERTANI �TMUTAT� Hasi nevet�s Ha nehezen boldogulunk a hasi l�gz�ssel - mint sok nyugati t�rsunk -, gyakorolhatjuk helyette a hasi nevet�st. A hasi nevet�s az eg�sz hasunkat megmozgatja. Ez nem az �lnok �gyn�k kacaja - sz�vb�l j�v�, mint egy vid�m bar�ti t�rsas�gban. Olyasfajta, amelybe belef�jdul a hasunk, mert a legt�bben nem haszn�ljuk t�l gyakran ezeket az izmokat. A hasi nevet�shez �lj�nk egy sz�kbe egyenes h�ttal, talpunk v�llsz�less�gben a talajon. K�t kez�nket tegy�k a hasunkra, �s kezdj�nk nevetni (a hasunkb�l). �rezz�k, ahogy a gyomrunk beleremeg. Ez a nevet�s seg�t ellaz�tani a rekeszizmot, �s lehet�v� teszi a hasi l�gz�st. Ezenk�v�l rengeteg energi�t termel, amelyet k�s�bb megtanulunk keringetni, hogy tov�bb fokozzuk az orgazmusokat �s az eg�szs�get. GYAKORLAT SZ�Z L�GZ�S 1. Lassan l�legezz�nk be (hasunkat dombor�tva), majd ki (hasunkat sim�tva). Egy teljes be- �s kil�gz�sp�r sz�m�t egy l�gz�snek. 2. Folytassuk a hasi l�gz�st, �s �gy sz�moljunk egyt�l sz�zig, k�zben csak a l�gz�s�nkre figyelj�nk. 3. Ha �szrevett�k, hogy az elm�nk elkalandozott, kezdj�k el�lr�l a sz�mol�st. 4. Gyakoroljuk ezt naponta k�tszer, am�g k�nnyed�n el nem tudunk sz�molni sz�zig. A koncentr�ci� fejleszt�se Ez a gyakorlat az im�nt megtanult hasi l�gz�sre �p�l, �s seg�t az �sszpontos�t� k�szs�g fejleszt�s�ben. Sz�z l�gz�sig sz�molunk, s k�zben nem engedj�k az elm�t elkalandozni. (Egy be- �s kil�gz�sp�r sz�m�t egy l�gz�snek.) Ez nagyon egyszer�, �m nem k�nny� feladat. A legt�bb ember t�zig is alig tud elsz�molni, nemhogy sz�zig an�lk�l, hogy elkalandozna. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy mes�lt a gyakorlat�r�l: "Elj�rok az edz�terembe, be�l�k a szaun�ba, �s kezdem sz�molni a l�gz�sem, egy be- �s kil�gz�s, egy, a k�vetkez� be �s ki, kett�, �s �gy tov�bb, sz�zig. N�ha csak l�legzem �s sz�molok, azt�n hirtelen, �gy �tven-hatvan k�r�l

azon kapom magam, hogy valahol m�sutt j�r az eszem, p�ld�ul a r�szv�nyeken, �s m�r fogalmam sincs, hol tartottam. Teh�t kezdem sz�pen az eg�szet el�lr�l." A szexu�lis izmok er�s�t�se Most el�rkezett a szexu�lis er� n�vel�s�nek ideje. A pubococcygeus vagy PC izom, amir�l m�r besz�lt�nk az el�z� fejezetben, tulajdonk�ppen egy izomhurok, ami el�l a szem�remcsontt�l a farkcsontig h�z�dik (6. �bra). A legt�bb f�rfi a g�tn�l �rzi ezt az izmot, k�zvetlen�l a herezacsk� m�g�tt, a v�gb�l el�tt. Ezzel tartjuk vissza a vizel�si ingert, amikor nem tal�lunk mell�khelyis�get. A PC izom felel�s a medence �s a v�gb�l ritmikus �sszeh�z�d�sai�rt orgazmus k�zben. *(6. �bra: A PC izom (Pubococcygeus izom)* A The G Spot c�m� k�nyvben Ladas, Whipple �s Perry ismertetik a PC izom fontoss�g�t: "Ha a f�rfiak meger�s�tik pubococcygeus izmukat, megtanulhatj�k a t�bbsz�r�s orgazmust, illetve az orgazmus �s a mag�ml�s elv�laszt�s�t." Az orgazmus a prosztat�b�l indul ki, teh�t elengedhetetlen, hogy megtanuljuk megszor�tani a medencei izmokkal. Az orgazmusok sz�m�nak �s min�s�g�nek n�vel�s�n k�v�l ez a szor�t�s megel�zi a prosztata megkem�nyed�s�t �s duzzad�s�t, illetve seg�t elker�lni vagy gy�gy�tani a prosztatab�ntalmakat. A PC izom (amely a prosztat�t veszi k�r�l) szelepk�nt m�k�dik a nemi szervek m�g�tt - megtanuljuk nyitni-z�rni ezt a szelepet. Akkor �rezhetj�k m�k�d�s k�zben ezt az izmot, amikor a vizel�s v�gezt�vel megpr�b�ljuk kipr�selni az utols� n�h�ny cseppet. A n�k a sz�l�s �n. kitol�si szakasz�ban �rezhetik a legink�bb. Azok a n�k, akik meger�s�tett�k PC izmukat, szorosabban k�pesek a h�mvessz�t a h�vely�kben tartani, ezzel fokozhatj�k mindk�t partner �r�m�rzet�t. Az �llatok is a PC izom seg�ts�g�vel cs�v�lj�k a farkukat. K�l�n�s, hogy a penis sz� latinul farkat jelent. �gy is mondhatjuk teh�t, hogy ezekkel a gyakorlatokkal megtanuljuk "cs�v�lni a farkunkat", meger�s�teni a mereved�st, n�velni az orgazmus intenzit�s�t �s elv�lasztani az orgazmust a mag�ml�st�l. GYAKORLAT AZ �RAML�S MEG�LL�T�SA 1. Vizel�s el�tt �lljunk l�bujjhegyre. Sz�ks�g eset�n t�maszkodjunk a falnak. 2. L�legezz�nk be m�lyen. 3. Lassan f�jjuk ki a leveg�t, �s er�vel nyomjuk ki a vizeletet, mik�zben h�zzuk �ssze a g�tat, �s szor�tsuk �ssze a fogunkat. 4. L�legezz�nk be, �s fesz�ts�k meg a PC izmot, hogy el�ll�tsuk a vizel�st. 5. L�legezz�nk ki, �s kezdj�k ism�t a vizel�st. 6. Ism�telj�k a 4. �s 5. l�p�st h�rom-hat alkalommal, m�g be nem fejezz�k a vizel�st. AZ �RAML�S MEG�LL�T�SA A legk�nnyebben �gy tal�lhatjuk meg a PC izmunkat, ha a medencei izmainkat megfesz�tve el�ll�tjuk a vizelet-�ramot legk�zelebb, mikor ki kell menn�nk. A

szobatisztas�g volt az els� tudatosan kialak�tott ir�ny�t�s a test�nk felett. A vizelet-visszatart�si k�szs�g most seg�ts�g�nkre lehet a mag�ml�s ir�ny�t�s�ban, mert mind a h�gycs�, mind az ond�vezet�k a prosztat�n halad kereszt�l. (Ez az oka, hogy a prosztata-megnagyobbod�sban szenved� f�rfiaknak vizel�si �s mag�ml�si gondjaik vannak.) M�DSZERTANI �TMUTAT� A h�lyag �r�t�se Mivel a h�gyh�lyag k�zel tal�lhat� a prosztat�hoz, aj�nlatos vizelni �nkiel�g�t�s illetve szeretkez�s el�tt, ha a h�lyag tele van. Tele h�lyaggal �lland�sul az ejakul�ci�s k�sztet�s, �s ez t�nylegesen megnehez�ti a mag�ml�s visszatart�s�t. Kell�en er�s PC izommal tetsz�s szerint meg tudjuk �ll�tani, majd �jra tudjuk ind�tani a vizelet-�ramot vizel�s k�zben. Ha viszont ez nehez�nkre esik, a PC izmunk gyenge. A vizelet el�ll�t�sa eleinte sz�r� �rzettel j�rhat. Ez teljesen norm�lis jelens�g, �s n�h�ny h�ten bel�l elm�lik, hacsak nincs valamilyen h�gy�ti fert�z�s�nk, mely esetben forduljunk szakorvoshoz, �s sz�neteltess�k a gyakorl�st, am�g a fert�z�s el nem m�lik. Izoml�z eset�n semmi m�sra nincs sz�ks�g�nk, csak tov�bbi gyakorl�sra. A g�t �sszeh�z�sa a vizelet er�teljes kinyom�sakor seg�t, hogy nagyobb er�vel vizelj�nk, tov�bb� a PC izmon k�v�l er�s�ti a ves�t, a prosztat�t �s a h�gyh�lyagot. B�r a l�bujjhegyen �ll�s �s a fogak �sszeszor�t�sa fokozza a gyakorlat intenzit�s�t, annak legfontosabb r�sze az, hogy annyiszor �ll�tsuk le, majd ind�tsuk �jra a vizel�st, amennyiszer k�pesek vagyunk. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �rt err�l a "pisil�s gyakorlatr�l": "Ah�nyszor csak v�c�re megyek mostan�ban, megpr�b�lom el�ll�tani legal�bb h�romszor. Ha viszont m�k�s kedvemben vagyok, �s nem sietek sehov�, meg�llok, majd �jrakezdem, meg�llok �s �gy tov�bb, �t, hat vagy ak�r h�t alkalommal egym�s ut�n." PC IZOMFELH�Z�SOK A PC izom jelent�s�g�t Nyugaton az 1940-es �vekben fedezte fel egy n�gy�gy�sz, Arnold Kegel. � dolgozta ki a h�res Kegel-gyakorlatokat, amelyek sok terhes n�nek seg�tettek a h�lyag ir�ny�t�s�ban, �s a sz�l�st is k�nny�tett�k. A n�k azt is felfedezt�k, hogy ezek a gyakorlatok fokozhatj�k a nemi v�gyat, m�ly�thetik az orgazmust, �s j� szolg�latot tesznek a t�bbsz�r�s orgazmus k�szs�g�nek elsaj�t�t�s�ban. Ennek az izomnak az er�s�t�se - amint azt kor�bban m�r eml�tett�k - ugyanilyen fontos a f�rfiak medence�ri eg�szs�ge valamint szexu�lis �lvezete szempontj�b�l is. Sokf�le PC izomer�s�t� gyakorlatot tan�tottak Nyugaton, a legt�bbj�k Kegel eredeti m�dszer�nek adapt�ci�ja. Mindegyik az izom �sszeh�z�s�t, majd ellaz�t�s�t tan�tja, b�r az ism�tl�sek sz�ma �s a fesz�t�sek kitart�s�nak ideje v�ltoz�. A k�vetkez� gyakorlat azon a taoista megl�t�son alapul, miszerint a test k�rk�r�s izmai (k�zt�k a szem, a sz�j, a g�t �s a v�gb�l k�rny�kiek) kapcsolatban �llnak. A szem �s a sz�j k�r�li izmok megfesz�t�s�vel n�velhetj�k a PC izomfelh�z�sok erej�t. A legk�nnyebb �lve gyakorolni ezt, k�s�bb azonban v�gezhet� �ll� vagy fekv� helyzetben is. GYAKORLAT PC IZOMFELHUZASOK

1. L�legezz�nk be, �s �sszpontos�tsunk a prosztat�ra, a g�tra �s a v�gb�lre. 2. Kil�gz�s k�zben h�zzuk �ssze a PC izmot a prosztata �s a v�gb�l k�r�l, ezzel egyid�ben fesz�ts�k meg a szem �s a sz�j k�r�li izmokat is. 3. L�legezz�nk be, �s laz�tsuk el a PC izmot, a szem- �s a sz�jizmokat. 4. Ism�telj�k a 2. �s 3. l�p�seket, fesz�ts�k meg az izmainkat kil�gz�s, majd laz�tsuk el bel�gz�s k�zben, kilenc-harminchat alkalommal. B�r a szem �s az ajkak megfesz�t�se seg�t a PC izmot megszor�tani a prosztata �s a v�gb�l k�r�l, de a gyakorlat legfontosabb r�sze az, hogy annyiszor fesz�ts�k meg �s laz�tsuk el a PC izmot, ah�nyszor csak tudjuk, ezt pedig gyakorlatilag b�rhol v�gezhetj�k - aut�vezet�s, t�v�n�z�s, faxk�ld�s vagy egy unalmas �rtekezlet alatt is. Megfigyelhetj�k, h�ny felh�z�st tudunk v�grehajtani, avagy ki tudunk-e tartani egyet, m�g a k�zleked�si l�mpa z�ldre v�lt. Pr�b�ljuk meg gyakorolni ezt legal�bb naponta k�tszer-h�romszor - de lehet t�bbsz�r is, ha megtehetj�k. Izmaink sajoghatnak, csak�gy, mint a fekv�t�maszok vagy s�lyz�z�s ut�n. Ne hajszoljuk magunkat t�ls�gosan - fokozatosan emelj�k a gyakorl�sok �s az ism�tl�sek sz�m�t. Az egyenletes, kitart� gyakorl�s fontosabb, mint a mennyis�g. A napi gyakorl�sra �gy szoktathatjuk r� magunkat, ha �sszekapcsoljuk a mindennapos teend�inkkel, p�ld�ul a felkel�ssel, tiszt�lkod�ssal vagy a lefekv�ssel. A The G Spot szerz�i szerint egy f�rfi eg�szs�ges PC izma seg�ts�g�vel k�nnyed�n tud emelgetni egy t�r�lk�z�t a merev p�nisz�n. (A halad� szint� taoista gyakorlatokban s�lyz�kkal is er�s�thetj�k a medencei izmokat.) Mostanra �rj�k be a t�r�lk�z� emelget�s�vel, de ha lehet, ezzel se l�pj�nk fel a nyilv�noss�g el�tt. Mint ahogy a The G Spot szerz�i helyesen r�mutatnak: "a teljes�tm�ny ut�ni hajsza a f�rfi erekci�j�nak �sellens�ge". Egy�ni �r�mszerz�s �s egy�ni gyakorl�s A k�vetkez� feladat szexu�lis �rz�kenys�g�nk fejleszt�se. Az ilyen ir�ny� �bers�g kialak�t�s�nak legk�nnyebb m�dja az egy�ni �r�mszerz�s, az �nkiel�g�t�s. Sajn�latos, hogy a legt�bb nyugati nem olyan l�gk�rben n�tt fel, ahol a szexet �s a szexu�lis energi�t az �tfog� eg�szs�g term�szetes �s szerves r�sz�nek ismerik el. Az els� alkalommal, hogy ismerkedni kezdtek volna "bizalmas testr�szeikkel", a sz�l�k burkoltan, net�n kev�sb� burkoltan �rt�s�kre adt�k, hogy tarts�k a kez�ket a takar� felett illetve a nadr�gon k�v�l. B�r ez val�sz�n�leg nem tartotta vissza �ket a h�l�- vagy f�rd�szoba bez�rt ajtaja m�g�tti "felfedez� exped�ci�k"-t�l, az �nkiel�g�t�s miatt meglehet�s adag sz�gyen �s b�ntudat alakulhatott ki benn�k. Nem is kevesekben. A kereszt�nys�g szexszel kapcsolatos ambivalenci�ja, k�l�n�sen a gyermeknemz�st nem c�lz� szexu�lis egy�ttl�tre vonatkoz� hitt�telek m�ig hatnak a nyugati t�rsadalomra �s nemis�gre. P�ld�ul 1994-ben Dr. Joycelyn Elders, az Egyes�lt �llamok tisztif�orvosa k�nytelen volt visszavonni a nyilv�noss�g el�tt tett kijelent�s�t, miszerint az �nkiel�g�t�s "az emberi nemis�g r�sze". Ez�rt �rdemes tal�n megeml�teni, hogy a maszturb�l�s - amit egy id�ben on�nia n�ven emlegettek kereszt�nyi tilt�sa a bibliai Onan t�rt�net�nek t�ves �rtelmez�s�n alapul. Onant az�rt b�ntett�k meg, mert megtagadta elhalt testv�re feles�g�nek megterm�keny�t�s�t, amit akkor szok�s szerint meg kellett volna tennie. "B�n�nek" semmi k�ze az �nkiel�g�t�shez.'

J�T�K �NMAGUNKKAL A taoista szexu�lis praxis az orvosl�s, nem pedig az erk�lcstan egyik �gak�nt alakult ki. Ez�rt az emberi szexu�lis tev�kenys�g semmilyen form�j�t nem tiltja, csak megpr�b�lja megtan�tani az embereket arra, hogyan maradjanak eg�szs�gesek, ha m�r foglalkoznak vele. A taoista mesterek az �nkiel�g�t�st, amit egy�ni gyakorl�snak vagy nemi szervi gyakorlatoknak neveztek, a mag�ml�s-szab�lyoz�s kifejleszt�s�hez �s a szexu�lis energia keringet�s�hez n�lk�l�zhetetlen m�dszernek tekintett�k. Az �gy nyert energi�val ugyanis meg�rizhet� a test fiataloss�ga. (Megjegyzend�, hogy az egy�ni gyakorl�snak, amire egy�ni �r�mszerz�sk�nt is fogunk utalni, nem r�sze a mag�ml�s.) A taoista tan�t�sok szerint a j�t�k a tanul�s egyik legjobb m�dja, �s a "j�t�k �nmagunkkal" teh�t kit�n� m�dszer nemi szerveink �s szexu�lis energi�nk er�s�t�s�re. Sokan agg�dnak amiatt, hogy "t�l sokat" maszturb�lnak, de a taoist�k tudj�k, hogy ilyen dolog nem l�tezik - legal�bbis azoknak, akik megtanulj�k a mag�ml�s szab�lyoz�s�t. A t�l sok mag�ml�s a gond: elvonja a f�rfi erej�t, �m ez ugyan�gy megt�rt�nhet k�z�s�l�s, mint �nkiel�g�t�s alkalm�val. Kinsey kutat�sai szerint csaknem minden fi� - �s a legt�bb f�rfi - maszturb�l, �s ezt az �jabb felm�r�sek is meger�s�tik. Ez a gyermek term�szetes szexualit�s�nak r�sze, a tilt�sa, az emiatti megsz�gyen�t�s szexu�lis tolvajt csin�l a fi�kb�l, arra k�nyszer�ti �ket, hogy lopj�k az �lvezetet. K�nnyen lehets�ges, hogy sok f�rfi korai mag�ml�s�nek oka, hogy serd�l�korukban megpr�b�ltak azel�tt "v�gezni", miel�tt "lebuknak". Dr. Wardell Pomeroy, a Boys and Sex (Fi�k �s a szex) c�m� k�nyv�ben kifejti, hogy mivel szinte minden fi� maszturb�l, ink�bb arra k�ne megtan�tani �ket, hogy elny�jts�k, �gy mikor akt�v nemi �letet kezdenek, hosszabb ideig tarthasson a szeretkez�s�k. A taoist�k ezt azzal eg�sz�ten�k ki, hogy tanuljanak meg mag�ml�s n�lk�l �r�met szerezni maguknak. A fiatal fi�k �s a tizen�vesek, akik t�l s�r�n engedik ki a magjukat, megfigyelhetik, hogy m�s tev�kenys�gre jelent�sen cs�kken az energi�juk �s a hajland�s�guk. A jelen k�nyv egyik szerz�je, Mantak Chia, Thaif�ld�n nevelkedett. Egy olyan fi� mellett �lt az iskol�ban, aki n�gyszer ism�telte a negyedik �ltal�nost. A fi� n�gyszer-�tsz�r maszturb�lt minden nap az iskol�ban, �s a magj�t egy �vegbe gy�jt�tte. Ez nyilv�nval�an sz�ls�s�ges eset, de a taoista tan�t�sok szerint tanulm�nyi kudarca teljesen �rthet�. Sz� szerint kimer�tette, mind saj�t mag�t, mind az agy�t. A "kisz�vja a vel�d" kifejez�s igen tal�l�an �rja le az ism�telt mag�ml�sek ut�ni k�bult letargi�t. Sok h�zas vagy p�rkapcsolatban �l� f�rfi (�s n�) a kapcsolata alatt is folytatja az�nkiel�g�t�st. 1972-ben az Amerikai Orvosi Sz�vets�g arr�l �rtes�tette az orvosokat a Human Sexuality (Emberi szexualit�s) c�m� k�nyvben, hogy "a f�rfiak �s n�k valamennyi koroszt�lya maszturb�l, gyakran a h�zast�rsi egy�ttl�t kieg�sz�t�sek�ppen, a n�k pedig �ltal�ban egyre gyakrabban v�geznek �nkiel�g�t�st, ahogy id�s�dnek". (Becsl�sek szerint a h�zas f�rfiak - �s n�k - kb. 70 sz�zal�ka szerez mag�nak �r�met �gy.) Az �nkiel�g�t�s nem veszi �t a partnerrel �lt nemi �let hely�t, de �rt�kes kieg�sz�t�jek�nt szolg�lhat. A Chicag�i Egyetem �ltal t�mogatott egyik �jabb szexu�lis felm�r�s meg�llap�totta, hogy a (partnerrel) rendszeres nemi �letet �l�k val�j�ban t�bbsz�r v�geznek �nkiel�g�t�st, mint azok, akiknek nincs partner�k. Az �nkiel�g�t�s seg�thet a felgy�lemlett fesz�lts�gek levezet�s�ben, ha ink�bb szexu�lis megk�nnyebb�l�sre, mint meghitts�gre v�gyunk. Tov�bb� akkor is, ha a partner f�radt, nem �r r�, vagy kisebb a szexu�lis �tv�gya. (Ha partnere szexu�lis v�gyai �ltal�noss�gban v�ve is m�rs�keltebbek, aj�nlja figyelm�be a 6. fejezetet, majd mindketten olvass�k el a 9. fejezet "Nemi �let�nk szakaszai" c�m� r�sz�t.) Ha

b�rmilyen okb�l �gy �rzi, nem k�pes (vagy hajland�) egyed�l �r�met szerezni mag�nak, partnere seg�ts�g�vel is multiorgazmusoss� v�lhat. Legfeljebb valamivel t�bb id�be telik, ennyi az eg�sz. Ugyan�gy v�gezheti a m�r megtanult gyakorlatokat, a hasi l�gz�st, a sz�z l�gz�st, az �raml�s meg�ll�t�s�t �s a PC izomfelh�z�sokat. Az �nkiel�g�t�sre nemigen tan�tottak benn�nket. Az Elders tisztif�orvos bejelent�s�t k�vet� felh�borod�st tekintve, amikor azt ind�tv�nyozta, hogy az "�nkiel�g�t�st val�sz�n�leg tan�tani kellene", a k�zelj�v�ben aligha ker�l be az �n�letrajzokba eff�le tanfolyam. A legt�bb�nk sietve, egymaga tanulja meg az �nkiel�g�t�st, vagy m�s, hasonl�an tapasztalatlan fi�kt�l. Ezen felt�telek egyike sem kedvez a val�di �rz�kenys�g - vagy k�l�n�sebb j�rtass�g - kifejl�d�s�hez, ez�rt adn�nk n�h�ny javaslatot. �LJ�K�T SAJ�T �R�M�NKET. Ha pornogr�f vagy erotikus l�tni- vagy olvasnival�val izgatjuk fel magunkat, pr�b�ljuk meg - m�r izgalmi �llapotban - �tterelni a figyelm�nket a testi �rzeteinkre. A pornogr�fia, b�r gyarap�thatja a szexu�lis energi�t, ugyanakkor eltereli a figyelmet, �gy megnehez�theti az �sszpontos�t�st saj�t �rzeteinkre, mialatt k�zeled�nk az orgazmus fel�. Sok f�rfi a pornogr�fi�val tanulja meg az �nkiel�g�t�st, �s b�r nem feladatunk, hogy itt vitassuk meg az Alkotm�ny els� pontj�nak m�dos�t�sai vagy a szexipar mellett �s ellen sz�l� �rveket, fontos bel�tnunk, hogy a pornogr�fia akkor sikeres, ha elvonja a figyelm�nket �nmagunkr�l. Ebben a gyakorl�sban befel� vezet az �t, a saj�t �r�m�nket kell megtapasztalnunk, �s nem valaki m�s elgondol�sait az �r�mr�l. INGERELJ�K A TELJES H�MVESSZ�T. Fontos, hogy megpr�b�ljuk a teljes h�mvessz�t ingerelni. A legt�bb f�rfi f�k�nt a p�nisz�nek fels� r�sz�re, a legink�bb erog�n ter�letre �sszpontos�t. A k�nai gy�gy�szat szerint azonban a h�mvessz� egyes r�szei a test k�l�nb�z� t�jainak felelnek meg (7. �bra). Egy-egy testr�sz t�lingerl�s�nek elker�l�se �rdek�ben pr�b�ljuk meg a teljes h�mvessz�t d�rzs�lni, a sz�r�t �pp�gy, mint a fels� r�sz�t. �RINTS�K MEG A HER�KET. Amennyiben a herezacsk� simogat�sa nem r�sze a "szok�sos" m�dszer�nknek, nem �rthat kipr�b�lni. A her�k k�l�n�sen �rz�kenyek lehetnek a gyeng�d �rint�sre, b�r n�h�ny f�rfi �lvezi az enyh�bb h�z�sokat is. A her�k simogat�sa fokozza a tesztoszteron-termel�st, amely mind a potenci�t, mind a spermasz�mot, mind pedig az �ltal�nos eg�szs�gi �llapotot jav�tja (ld. a heremassz�zs gyakorlatot a 8. fejezetben). A k�vetkez� szakaszban ismertetj�k a herezacsk�pr�st, amely seg�thet k�sleltetni a mag�ml�st, de most csak �r�mszerz�s c�lj�b�l tanuljuk meg meg�rinteni a her�ket. DER�TS�K FEL A MILLI� DOLL�ROS PONTOT. �nkiel�g�t�s k�zben der�ts�k fel a g�t k�rny�k�t �s a Milli� Doll�ros pontot (a v�gb�lny�l�s el�tt). Ennek a pontnak a megnyom�sa mag�ml�s el�tt seg�thet le�ll�tani az ejakul�ci�s reflexet, de most ezt is csak az �r�m kedv��rt fedezz�k fel. Ennek a pontnak a nyom�sa t�bb v�rt pr�sel a h�mvessz�be, ami �lvezetes l�ktet�sre k�szteti. Az itt alkalmazott er�teljes, ritmikus nyom�sok az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmussal j�r� prosztata�sszeh�z�d�sokat is imit�lj�k. A Milli� Doll�ros pont mereved�s ut�n, er�s izgalmi �llapotban ingerelhet� a legjobban, mivel a test el�lr�l h�trafel� j�n izgalomba. Ha nem �rz�nk semmit, net�n kellemetlens�get, hagyjuk abba, �s v�rjuk meg, am�g izgalmi �llapotunk fokoz�dik. Ha az Olvas� nem lelkesedik e pont szexu�lis ingerl�s��rt, visszat�rhet a h�mvessz� �s a here izgat�s�hoz. NE SIESS�NK. Fontos, hogy hagyjunk el�g id�t arra, hogy �lvezz�k �s megtanuljuk a mag�ml�s k�sleltet�s�t. "T�bb mint ezer eset tanulm�nyoz�sa ut�n - sz�l Hartman �s Fithian jelent�se - meg�llap�tottuk, hogy ha a f�rfi k�pes tizen�t-h�sz percig

kitartani az �nkiel�g�t�s sor�n, �gy a szeretkez�st addig ny�jthatja el, am�g k�v�nja. Ez az id�tartam (tizen�t-h�sz perc) l�tszik kritikusnak. Ha t�ljutott rajta, megvan az ir�ny�t�s. Ilyen egyszer�." Ez hossz� id�nek t�nhet, k�l�n�sen, ha hozz�szoktunk a k�t-h�rom perces durran�sos v�gt�khoz. Egy multiorgazmusos f�rfi �gy magyar�zza a k�l�nbs�get: "Amikor r�gebben magamhoz ny�ltam, h�rom-�t perc alatt v�geztem, puszt�n a fesz�lts�g vagy az unalom el�z�se, meg ilyesmi miatt. Az egy�ni gyakorl�s m�s. Megpr�b�lok addig j�tszani magammal, am�g csak lehet, an�lk�l, hogy elmenn�k. N�mi gyakorl�ssal ak�r h�sz percig is siker�l." Amint multiorgazmusoss� v�lunk, t�bbsz�r is a cs�csra juthatunk e tizen�t-h�sz perc alatt (mag�ml�s n�lk�l), �s keringetni tudjuk ezt a fiatal�t�, gy�gy�t� energi�t az eg�sz test�nkben. Ahogy azt egy m�sik multiorgazmusos f�rfi �rta az egy�ni gyakorl�sr�l: "Valahol a maszturb�l�s �s a medit�ci� k�z�tt tal�lhat�." A legutols� dolog, amit akarunk, hogy az �nkiel�g�t�s g�piess� vagy nyomaszt� teherr� v�ljon, �s csak�gy, mint a szeretkez�sn�l, nincs r� el��rt vagy megfelel� id�, sem k�telez� orgazmussz�m. Mindkett� a helyzeten m�lik, a rendelkez�sre �ll� id�n �s az izgalmi �llapot szintj�n. Ha unalmasnak �rezz�k, k�rdezz�k meg magunkat, mi az unalom oka. Visszaes�nk valamilyen r�gi szok�smint�ba? M�r csak g�piesen simogatjuk magunkat? T�ls�gosan a nemi szervekre �sszpontos�tunk? Elkalandozik a figyelm�nk? Ha nem tudunk koncentr�lni, pr�b�ljuk ki a k�vetkez� fejezetben le�rt l�gz�gyakorlatot, ami helyre�ll�tja a kapcsolatot a test�nkkel. Test�nk �rz�kenys�g�nek fokoz�s�t, �nmagunk k�nyeztet�s�t �ltal�ban nem tekintj�k t�ls�gosan f�rfiasnak, holott az �r�m legal�bb annyira f�rfias, mint a f�jdalom csak sokkal sz�rakoztat�bb. Seg�thet, ha a gyakorl�st forr� f�rd�vel kezdj�k (esetleg egy kis csillap�t� hat�s� szez�m- vagy ol�vaolajjal), r�ad�sk�nt egy kis massz�zzsal. Hangulatvil�g�t�s vagy egy �g� gyertya k�nny�theti az �sszpontos�t�st. Le�lhet�nk egy t�k�r el� is (gyerty�val vagy an�lk�l), �s megfigyelhetj�k, milyen a test�nk. Pr�b�ljuk felder�teni �rz�kenys�g�t. �rints�k meg �s �rz�kelj�k kez�nket �s karunkat, a l�bfej�nket (ha el�rj�k), a l�bunk sz�r�t, combunkat. �rints�k meg a mellkasunkat, s�t a mellbimb�nkat is. J�t�k k�zben pr�b�ljuk megmassz�rozni a combunkat �s a hasunkat, miel�tt a nemi szerveinkre vetn�nk magunkat. �POLJUK A SZERETETET. B�r a legt�bb f�rfi v�gez �nkiel�g�t�st (b�ntudattal vagy an�lk�l), csak nagyon kev�s k�pes szeretetteljesen csin�lni, azaz a szeretetet �polni - szeretkezni �nmag�val. Az �nszeretetet �pol�sa elengedhetetlen�l fontos, hogy magunk is szeretetteljes partnerek lehess�nk. A szexu�lis energia csup�n feler�s�ti a test�nkben l�v� - ak�r pozit�v, ak�r negat�v - energi�t. Ha szeret�nk, nemi v�gyaink a szeretetet nagy�tj�k fel. Ha gy�l�l�nk, akkor a gy�l�letet. Nagyon fontos, hogy meg�rts�k, mi m�don er�siti fel a szexu�lis energia az �rzelmeinket, mind a sz�l�, mind a p�ros gyakorl�s sor�n. Ha a szexu�lis energia szeretetet, gyeng�ds�get t�pl�l, megk�nny�ti a mag�ml�s visszatart�s�t - ez ugyanis a sokkal nehezebb, amikor gy�l�letet vagy t�relmetlens�get �rz�nk. A taoista szexu�lis praxisban a nemi szervek nem v�laszthat�k el a sz�vt�l, mert a szexu�lis energia az eg�sz testben kering. Amint egy multiorgazmusos f�rfi megjegyezte: "Szerettem volna a szexet �s az �rzelmeket elk�l�n�teni, de a taoista szex gyakorl�s�val a nemi szerveim �s a sz�vem k�zti �sszek�ttet�s egyre jobban meger�s�d�tt, �s val�di, m�ly szeretet �bredt bennem a partnerem, s�t a t�bbi ember ir�nt is." A taoist�k egy egyszer� gyakorlattal kapcsolj�k �ssze a sz�vet �s a nemi szerveket (a szexet �s a szeretetet). Pr�b�lja ki, ha ingerl�keny, frusztr�lt vagy elkalandozik a figyelme, mikor szexu�lis tev�kenys�gbe kezdene, ak�r egyed�l, ak�r

a p�rj�val. Tegye a jobb kez�t az �gy�k�ra, a balt pedig a sz�v�re, �gy a szeretet �s a szexu�lis energia kapcsolatba ker�lnek. Ha gyakran m�rges, gy�l�lk�d�, esetleg m�s negat�v �rzelmet t�pl�l, �t kell alak�tania azokat, miel�tt a szexu�lis energi�j�nak m�vel�s�be kezd. Az egyik szerz�, Mantak Chia, A stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei c�m� k�nyv�ben le�rt bels� mosoly �s hat gy�gy�t� hang gyakorlat seg�thet - csak�gy, mint a pszichol�giai tan�csad�s. Az �nszeretet - amely teljes m�rt�kben k�l�nb�zik az egoizmust�l vagy a n�rcizmust�l - az alapja b�rmilyen egy�ni vagy p�ros gyakorl�snak. A The G Spot szerz�i figyelmeztetik olvas�ikat, hogy nem a szeretetr�l �rtak k�nyvet. A mi k�nyv�nk sem arr�l sz�l - els�dleges t�m�ja a szex. �m a taoist�k tudj�k, hogy ha eg�szs�gesek akarunk maradni, sohasem tudjuk igaz�n sz�tv�lasztani a kett�t. Most pr�b�lkozzunk meg egy �n-�r�mszerz� gyakorlattal, amely seg�t kisz�les�teni �rz�ki f�kuszunkat, �s az �r�m�t kiterjeszteni az eg�sz testre. A k�vetkez� szakaszban ig�nyesebb gyakorlatokkal fogunk megismerkedni, melyekkel szab�lyozhat� az izgalmi �llapot, �s seg�tenek a multiorgazmusoss�g fel�. Ugyanakkor azon alapulnak, hogy igen m�lyen tiszt�ban legy�nk saj�t �r�m�nkkel, teh�t kezdj�k az �n-�r�mszerz�ssel. �N-�R�MSZERZ�S 1. El�sz�r nedves�ts�k be a h�mvessz�nket. A ken�anyag fokozza az �rzeteket. Az olaj �ltal�ban jobb, mint a test�pol�, ami hamarabb felsz�rad. 2. Szerezz�nk �r�met magunknak, ahogy j�lesik, k�zben ne feledj�k a teljes h�mvessz�t, a herezacsk�t �s a g�tat (vele egy�tt a Milli� Doll�ros pontot) massz�rozni, ingerelni. 3. Pr�b�ljuk megfigyelni, �rz�kelni, tudatos�tani fokoz�d� izgalmi �llapotunk szakaszait: vegy�k �szre a bizserg�st a h�mvessz� t�v�ben, a mereved�s f�zisait, gyorsul� pulzusunkat. 4. Amikor a mag�ml�s k�zel�be �r�nk, �lljunk meg, �s laz�tsunk. Pr�b�ljuk megfigyelni a PC izom �s a v�gb�l kontrakci�it, amely egy�tt j�r az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmussal, b�r ne lep�dj�nk meg, ha n�mi id�be telik, m�g erre mag�ml�s n�lk�l is k�pesekk� v�lunk. Megpr�b�lhatjuk �sszeh�zni a PC izmot a prosztata k�r�l, ha elkezd remegni, �s att�l tartunk, hogy �tes�nk a szakad�k sz�l�n. 5. Miut�n visszanyert�k az ir�ny�t�st, kezdhetj�k �jra annyiszor, ah�nyszor akarjuk, �s folytassuk, am�g tetszik. Ha m�r k�pesek vagyunk mag�ml�s n�lk�l �t�lni az �nk�ntelen PC kontrakci�kat, r� is l�pt�nk a multiorgazmusos f�rfiv� v�l�s fel� vezet� �tra. Mi t�bb, ha m�r volt k�t ilyen miniorgazmusunk, azok is lett�nk! Eleinte tal�n nem �grenget�k, de v�g�l az eg�sz test�nkre kiterjednek majd. Most el�gedj�nk meg ezekkel a borzongat� minikkel. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �r tapasztalatair�l: "Amikor a mag�ml�s k�sz�b�re �rek, meg�llok, laz�tok �s l�legzem. Olyasmi, mintha hagyn�m magam mag�ml�s n�lk�li orgazmusba cs�szni vagy zuhanni. N�ha �lvezetes remeg�snek �rz�dik a prosztat�mban. M�skor kiterjed a nemi szerveimre, �s legal�bb olyan heves - ha nem hevesebb -, mint a mag�ml�ses orgazmus. A feles�gem gyakran nem is tudja megk�l�nb�ztetni, volt-e mag�ml�sem, vagy sem, am�g el nem mondom neki." Ha m�g nem kezdte �rezni az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmust, tov�bb�, ha a medenc�ben �rezhet� nyom�s kellemetlen, megpr�b�lkozhat a fejezet k�s�bbi r�sz�ben le�rt medencet�ji massz�zs gyakorlattal. Esetleg engedje ki a magj�t. A szexu�lis

energia elvezet�se a medenc�b�l, �s a medencet�j massz�roz�sa seg�t enyh�teni a nyom�st, amit kezdetben minden f�rfi �rez. Ugyan�gy, ha v�letlen�l �tes�nk a mag�ml�sbe, ne neheztelj�nk magunkra emiatt. �ppen csak kezdj�k megtanulni a gyakorlatot, �s ir�ny�t�st szerezni az izgalmi g�rb�nk felett. A mag�ml�s szab�lyoz�s�nak elsaj�t�t�sa Most, hogy elkezdt�k tanulni a l�gz�s valamint a nemi izmok szab�lyoz�s�t, itt az ideje, hogy megismerkedj�nk n�h�ny k�l�nleges technik�val, amely seg�t visszafogni a mag�ml�st, amikor heves izgalmi �llapotban vagyunk. Min�l t�bbet gyakoroljuk az eddig megtanult gyakorlatokat, ann�l k�nnyebbek lesznek a fejezet v�g�n tal�lhat�k, �s ann�l k�nnyebb meg�llnunk, miel�tt �tlend�ln�nk a "szakad�k" sz�l�n. MEG�LL�S Az els� �s legfontosabb, hogy mindv�gig legy�nk tiszt�ban izgalmi �llapotunkkal, �s �lljunk meg n�h�ny h�z�ssal (vagy l�k�ssel, ha partnerrel gyakorolunk) azel�tt, miel�tt a mag�ml�st nem tudn�nk elker�lni. Sok szexol�gus ezt stop-start technik�nak nevezi, pedig csup�n n�mi j�zan �sz. Ink�bb t�l kor�n �lljunk meg, mint t�l k�s�n. Eleinte val�sz�n�leg t�z-h�sz m�sodpercre is le kell majd �llnunk az ingerl�ssel ahhoz, hogy csillapodjon a mag�ml�si k�sztet�s. L�GZ�S A kor�bban le�rt m�ly l�gz�s rendk�v�l fontos az izgalmi �llapot szab�lyoz�s�hoz �s a mag�ml�s k�sleltet�s�hez, amikor heves izgalmi �llapotban vagyunk. Az egyik k�l�n�sen hat�sosnak bizonyult m�dszer, hogy vegy�nk egy nagy leveg�t, �s tartsuk vissza n�h�ny m�sodpercig, am�g a s�rget�s al�bbhagy. N�h�ny multiorgazmusos f�rfi ellenben gyors�tja a l�gz�s�t a mag�ml�s k�sleltet�se �rdek�ben, (Ezt a gyors, fel�letes l�gz�st f�jtat� l�gz�s-nek nevezik a j�gahagyom�nyban.) Amely, lass� l�gv�tel seg�t a szexu�lis energi�t ir�ny�tani, m�g a gyors sz�tsz�rni. K�s�rletezz�nk, �s figyelj�k meg, mi v�lik be n�lunk. 8. �bra: A mag�ml�s k�sleltet�se elszor�t�ssal A PC IZOM �SSZEH�Z�SA Mint m�r kor�bban eml�tett�k, a PC izom k�r�lveszi a prosztat�t, amelyen kereszt�l az ond�folyad�k �thalad az orgazmus kil�vell�si (expulzi�s) szakasz�ban. Ha megtanuljuk �sszeszor�tani a prosztat�t az �sszeh�z�d�sos orgazmus sor�n (amikor �nk�ntelen�l �sszeh�z�dik), akkor k�nnyebben elker�lhetj�k a k�vetkez�, kil�vell�ses szakaszba l�p�st. (A kontrakci�s �s expulzi�s f�zis k�z�tt tal�lhat� az elh�res�lt "szakad�k" sz�le.) Az egyik multiorgazmusos f�rfi a k�vetkez�k�ppen �r tapasztalatair�l: "Egyszer�en a PC izmot a megfelel� id�pontban megfesz�tve tartom vissza a mag�ml�st. Kellett hozz� n�mi id�, hogy begyakoroljam, de az eredm�ny b�s�gesen k�rp�tol az er�fesz�t�sek�rt." A H�MVESSZ� SZOR�T�SA Sok szexol�gus aj�nlja a h�mvessz� megszor�t�s�t - ezt a m�dszert eredetileg a "korai" mag�ml�sben szenved� f�rfiaknak tal�lt�k ki.

9. �bra: Herezacsk�pr�s Nagyon egyszer�. Az egyik kez�nk mutat�- �s k�z�ps� ujj�val alulr�l, a h�velykkel fel�lr�l szor�tsuk meg a h�mvessz�t (8a. �bra). Van, akin�l a ker�kp�rkorm�nyfog�sban alkalmazott szor�t�s (h�velykujj el�l vagy lent) enyh�ti az izgalmi �llapotot (8b. �bra). B�r ezek hat�konyak lehetnek egy�ni gyakorl�skor, el�g fur�n hatnak k�z�s�l�s k�zben, hiszen v�grehajt�sukhoz ki kell h�zni a h�mvessz�t a h�velyb�l. Felk�sz�l�sk�ppen megpr�b�lhatjuk puszt�n gondolati �ton megfesz�teni a p�nisz v�g�t. V�g�l k�pesek lesz�nk megfesz�teni �gy, hogy csak r�gondolunk, �s elker�lhetj�k az esetlen matat�st. Egy m�sik j� m�dszer a h�mvessz� t�v�n�l alkalmazott szor�t�s (ne feledj�nk gondolatban is szor�tani). Ez seg�t, hogy k�zben tartsuk az izgalmi �llapotunkat, emellett kiterjeszti �s er�s�ti a mereved�st (8c. �bra). A MILLI� DOLL�ROS PONT MEGNYOM�SA Az egyik leg�sibb taoista m�dszer a Milli� Doll�ros pont megnyom�sa a PC izom �sszeh�z�sa k�zben. Ez seg�t k�sleltetni a mag�ml�st mind a figyelem�sszpontos�t�s, mind az ejakul�ci�s reflex megszak�t�sa r�v�n. Egyszer� �s hat�kony. El�sz�r keress�k meg a Milli� Doll�ros pontot, amely k�zvetlen�l a v�gb�l el�tt tal�lhat� (2. �bra). Ha a megfelel� pontot megnyomjuk, egy kis bem�lyed�st tal�lunk. Az ujj�nkat az els� ujjperc hossz�val azonos m�lys�gben nyomjuk be. Az egyik multiorgazmusos f�rfi besz�mol�ja szerint: "A Milli� Doll�ros pont megnyom�sa bizonyos ideig kicsivel cs�kkenti az erekci�m, de a mag�ml�s vesz�ly�t sokkal nagyobb m�rt�kben." K�s�bb k�z�s�l�s k�zben a h�mvessz� kih�z�sa n�lk�l is tudjuk majd alkalmazni ezt a m�dszert. HEREZACSKOPR�S Mivel a her�knek a testhez k�zel kell h�z�dniuk ahhoz, hogy az ivarsejteket kil�kj�k, elh�z�suk a testt�l k�sleltetheti a mag�ml�st . Fogjuk k�rbe a herezacsk�t fel�l a h�velyk- �s mutat�ujjunkkal (9, �bra). Ezut�n hat�rozottan h�zzuk a her�ket lefel�. 6. GYAKORLAT AZ ORGAZMUS �S A MAG�ML�S ELV�LASZT�SA 1. Kezdj�nk a h�mvessz� nedves�t�s�vel, mint az �n-�r�mszerz�s gyakorlatban. 2. Miel�tt a nemi szervekre �sszpontos�tan�nk, ne felejts�k el meg�rinteni �s megmassz�rozgatni a t�bbi testr�szt, k�l�n�sen a hasat, a combot �s a mellbimb�kat. 3. Folytassuk az �n-�r�mszerz�st, ahogy nek�nk tetszik, ne feledj�k, simogassuk az eg�sz h�mvessz�t, a herezacsk�t �s a g�tat. 4. Alaposan figyelj�k meg, hogyan fokoz�dik izgalmi �llapotunk. �jra pr�b�ljuk megfigyelni az egyes szinteket: a bizserg�st a h�mvessz� t�v�ben, a mereved�s szakaszait, l�gz�s�nk v�ltoz�sait �s pulzusunk emelked�s�t. 5. Ahogy k�zeled�nk a szakad�k sz�l�hez, �lljunk meg, l�legezz�nk, �s finoman h�zzuk �ssze a PC izmot a prosztata k�r�l. Emellett a Milli� Doll�ros pont megnyom�s�val, herezacsk�pr�ssel, a h�mvessz� szor�t�s�val (fizikai vagy gondolati

�ton) is k�sleltethetj�k a mag�ml�st. K�s�rletezz�nk, �s figyelj�k meg, n�lunk melyik a leghat�konyabb ezek k�z�l. A legfontosabb azonban, hogy figyelj�nk izgalmi �llapotunkra, ez�ltal id�ben meg�llhassunk - legal�bb n�h�ny h�z�ssal a szakad�k el�tt. 6. Ha �gy �rezz�k, hogy a szexu�lis energi�nk t�l heves, nehezen szab�lyozhat�, gondolati �ton pr�b�ljuk meg felvezetni a gerinc ment�n, ezt seg�thetj�k a PC izom t�bbsz�ri v�ltott megfesz�t�s�vel �s ellaz�t�s�val. Ha m�g mindig t�l felajzottnak, ir�ny�thatatlannak �rezz�k magunkat, �lljunk meg t�z-h�sz m�sodpercre, �s �sszpontos�tsunk a m�ly l�gz�sre. 7. Pr�b�ljuk megfigyelni a PC izom �s a v�gb�l kontrakci�it az �sszeh�z�d�sos f�zisbeli orgazmus sor�n. 8. Miut�n t�bbsz�r eljutottunk a cs�csra mag�ml�s n�lk�l, �lljunk meg. Ezut�n csendes nyugalom �s frissess�g t�lt el. Pr�b�ljuk megfigyelni, �szlelni a test�nkben kering� szexu�lis energi�t, ami pezsg�s-, viszket�s- vagy bizserg�sszer� �rz�ssel j�rhat. A SZEXU�LIS ENERGIA ELVEZET�SE A mag�ml�s elker�l�s�nek van egy, a mechanikus m�dszerekn�l kifinomultabb m�dja, ez tulajdonk�ppen a mag�ml�s elker�l�s�nek titka: az, hogy megtanuljuk elvezetni a szexu�lis energi�t a nemi szervekt�l felfel�, a gerinc ment�n a test t�bbi r�sz�be. Ha ez az energia tov�bb gy�lemlik az �gy�kban, v�g�l t�l nagyra n� ahhoz, hogy ir�ny�tsuk, �s a lehet� legr�videbb �ton - a h�mvessz�n kereszt�l - t�vozik. Ha viszont elvezetj�k a szexu�lis energi�t, sokkal k�nnyebben elker�lhetj�k a mag�ml�st. Mint azt az el�z� fejezetben megt�rgyaltuk, ugyancsak ez a titka az eg�sz testre kiterjed� orgazmusnak. A k�vetkez� szakaszban l�p�sr�l l�p�sre elmagyar�zzuk, hogyan keringethetj�k a test�nkben a szexu�lis energi�t. Addig egyszer�en csak k�pzelj�k azt, hogy elvezetj�k a szexu�lis energi�t a h�mvessz�t�l a g�ton �t, fel a gerinc ment�n. A g�t enyhe megfesz�t�se seg�t felfel� pump�lni az energi�t, �s el�k�sz�t a fejezet k�s�bbi r�sz�ben tal�lhat� Nagy Felh�z�s nev� gyakorlatra. A 6. gyakorlatban ezekkel a technik�kkal h�thetj�k le magunkat, ha t�ls�gosan heves izgalmi �llapotba ker�ln�nk. Ism�t megpr�b�lkozhatunk �t�lni a prosztata �s a v�gb�l mag�ml�s n�lk�li, m�gis �r�mteli �nk�ntelen �sszeh�z�d�sait. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �r k�pess�g�r�l, a mag�ml�s n�lk�li orgazmusr�l: "J� n�h�ny dolgot m�velek. [1] A v�ltozatoss�g - �gy t�nik - seg�t, hogy nem csin�lom �jra �s �jra ugyanazt. V�ltoztatom a l�k�sek m�lys�g�t szeretkez�s k�zben, vagy k�l�nf�le fog�sokat alkalmazok, ha egyed�l gyakorolok. [2] Lass�tok, amikor a szakad�k sz�le k�zel�t. [3] M�ly l�gz�gyakorlatok. Majd a [4] a ch� elvezet�se felfel� a gerinc ment�n a Mikrokozmikus P�ly�ra." B�rmilyen m�dszerrel is hev�tj�k fel vagy h�tj�k le magunkat, a gyakorlat legfontosabb r�szei a l�gz�s, a PC izom megfesz�t�se, tov�bb� megtanulni a ,,belelazul�st" a mag�ml�s n�lk�li orgazmusba. M�DSZERTANI �TMUTAT� Medencet�ji nyom�s A medencet�ji nyom�s a ter�letre pump�lt t�bblet ch� �s v�r valamint a megn�vekedett szexu�lis energia term�szetes velej�r�ja. Ha a nyom�s kellemetlen�l er�s, nyugodtan enged�lyezz�nk magunknak mag�ml�st, vagy m�ly l�gz�ssel, PC

izomfelh�z�sokkal �s g�tt�ji massz�zzsal (amelyet k�s�bb, a jelen fejezet "K�ls� retesz" c�m� szakasz�ban �runk le) enyh�thetj�k a fesz�lts�get. Ahogy egyre jobban megtanuljuk �rezni a prosztata vibr�l�s�t, �s a szexu�lis energia felh�z�s�t, egyre kevesebbszer tapasztaljuk majd a nyom�st a nemi szervekben (amit gyakran herek�k�l�snek is neveznek). Egy multiorgazmusos f�rfi �gy �r err�l: "Amikor meg�llok, a h�mvessz�m, gyakran merev marad m�g n�h�ny percig, de ez semmi fesz�lts�get vagy k�nyelmetlens�get nem okoz. A her�im sem k�k�lnek, mert m�lyeket l�legzem, �s felemelem a szexu�lis energi�t, �gy egyszer�en csak laz�thatok." A szexu�lis energia szab�lyoz�s�nak elsaj�t�t�sa A k�vetkez� szakaszban megtanuljuk a hideg felh�z�st, azt a taoista gyakorlatot, mellyel elvezethetj�k a szexu�lis energi�t a her�kb�l �s keringethetj�k a testben, miel�tt felforr�sodna �s zavarokat okozna. Az ezt k�vet� szakaszban megtanulhatjuk a nagy felh�z�st, amelyet felfokozott izgalmi �llapotban v�gezhet�nk. Mindazon�ltal sokkal k�nnyebb kezelni a szexu�lis energi�t, amikor m�g "h�v�s", ez�rt arra b�tor�tjuk az Olvas�t, hogy tanulja meg az el�bbi gyakorlatot, miel�tt a nagy felh�z�ssal pr�b�lkozna. Ha sikeresen elsaj�t�tja a hideg felh�z�st, csak ritk�n lesz sz�ks�ge a nagy felh�z�sra. Min�l kor�bban k�pes a szexu�lis energia elvezet�s�re a nemi szervek t�j�k�r�l, ann�l k�nnyebb megsokszoroznia �s az eg�sz testre kiterjesztenie az orgazmusokat, ez�ltal eg�szs�g�nek meg�rz�s�re, �ngy�gy�t�sra felhaszn�lnia szexu�lis energi�j�t. 10. �bra: Az energia felh�z�sa a koron�hoz Szexu�lis aktus (egy�ni vagy p�ros) k�zben a hideg felh�z�s seg�ts�g�vel enyh�thetj�k a mag�ml�sre ir�nyul� bels� k�sztet�st. Ha olyankor ker�l�nk nemi izgalmi �llapotba, vagy szexu�lis t�lt�s� helyzetbe, amikor nem k�v�nunk vagy nem tudunk engedni annak, a hideg felh�z�s r�v�n csillap�thatjuk a szexu�lis "nyom�st", �s alkot�k�szs�gg�, �leter�v� alak�thatjuk ezt az energi�t. Michael Winn magyar�zata szerint: "T�bb ezer nyugatinak tan�tottam ezt a m�dszert, �s meg�llap�thatom, hogy ez a leggyorsabb �s legbiztons�gosabb m�d f�rfiaknak, hogy oldj�k szexu�lis frusztr�ci�jukat, gerjedelm�ket, ugyanakkor fokozhatj�k a sz�v�kbe �s az agyukba �raml� alkot� energia mennyis�g�t. Ezzel a technik�val a f�rfiak b�rhol �s b�rmikor �polhatj�k szexu�lis energi�jukat - sorban �l�s vagy �rtekezlet k�zben, s�t akkor is, ha merev nemi szervvel �s erotikus �br�ndokkal telve fel�brednek az �jszaka k�zep�n." A hideg felh�z�s A hideg felh�z�st herel�gz�snek is nevezik, mert hat�s�ra a her�k �gy emelkednek �s s�llyednek, mintha l�legezn�nek. T�ny, hogy mind elm�nkkel, mind izmainkkal megpr�b�ljuk emelni �s s�llyeszteni �ket, hogy a szexu�lis energi�t "kih�zzuk" a nemi szervekb�l az agyunk ir�ny�ba. A taoist�k sz�m�ra a mag�ml�smentes orgazmus nemcsak a magfolyad�k (azzal egy�tt a benne tal�lhat� hormonok, feh�rj�k, �sv�nyi anyagok, vitaminok �s aminosavak) megtart�s�t teszi lehet�v�, hanem a sperma �ltal gerjesztett bioelektromos energi��t (a ch�ng-chi) is.6 A her�k szexu�lis hormon�s energiatermel� �zemek, �s innen emelhetj�k ezt az energi�t a gerinc ment�n az agyba (10. �bra). Ez�ltal cs�kkenthetj�k a szexu�lis energi�t a nemi szervekben, �s v�gs� soron friss�t�, �l�nk�t�, fiatal�t� energiahull�mot k�ldhet�nk felfel� a gerincen, amely az �tj�ba es� valamennyi ideget serkenti. Ezut�n b�rmikor �rezhetj�k ezt az orgazmusos �r�mhull�mot an�lk�l, hogy szexu�lisan felizgatn�nk magunkat. Ett�l azt�n t�nyleg j� napunk - het�nk, h�napunk, �let�nk! - lehet. GYAKORLAT

A HIDEG FELH�Z�S 1. �rints�k meg vagy fogjuk �t a her�ket az egyik kez�nkkel, hogy felmelegedjenek kiss�, am�g n�mi bizserg�st vagy a szexu�lis energia pezsd�l�s�t �rezz�k. (Nyilv�nos helyen egyszer�en csak gondoljunk valamilyen erotikus jelenetre.) 2. L�legezz�nk be, �s finoman h�zzuk fel a here, a g�t �s a v�gb�lny�l�s k�r�li izmokat. Mik�zben bel�legz�nk, �s felh�zzuk az izmokat, k�pzelj�k el, hogy felszippantjuk ezt az energi�t, �s a her�kb�l a g�thoz, majd a v�gb�lhez �s a farkcsonthoz ir�ny�tjuk. 3. L�legezz�nk ki, �s laz�tsuk el az izmokat, de figyelm�nket tov�bbra is ir�ny�tsuk �bredez� szexu�lis energi�nkra. 4. Folytassuk bel�gz�ssel �s felh�z�ssal, majd kil�gz�ssel �s ellazit�ssal t�bbsz�r egym�s ut�n, am�g melegs�get �s/vagy bizserg�st nem �rz�nk a g�tn�l. Amint meg tudjuk mozd�tani ezt a szexu�lis energi�t, a gerincen, mint sz�v�sz�lon �t a her�kt�l �s a g�tt�l felszippanthatjuk az energi�t a koponyaalapig. (Az energia k�nnyebben l�phet a gerincb�l a fejbe, ha egy kiss� beh�zzuk az �llunkat.) Ism�telj�k ezt �t-t�z percig, vagy am�g f�ny�rzetet vagy bizserg�st nem �rz�kel�nk a fej�nkben. Elm�nk erej�vel pr�b�ljuk meg keringetni az energi�t a fej�nkben. 5. V�g�l, �rints�k a nyelv�nket a sz�jpadl�sunkhoz egy-k�t centim�ternyire a metsz�fogaink m�g�tt, ahol a sz�jpadl�s lefel� hajlik (11. �bra). Nyelv�nk kapcsol�k�nt k�ti �ssze az el�ls� �s h�ts� vezet�keket, �gy az energia a mellkasunkon �t lefolyhat a k�ld�k�nkh�z. AZ ENERGIA VEZET�SE FELFEL� N�mi id�be telhet, m�g megtanuljuk keringetni ezt az energi�t, teh�t ne szegje kedv�nket, ha mindez nem siker�l mindj�rt, k�l�n�sen, ha nincs t�l sok gyakorlatunk a medit�ci� vagy m�s bels� m�v�szetek ter�n. El�fordulhat, hogy a gerinc ment�n helyenk�nt �rezz�k az energi�t, m�sutt viszont nem. M�r akkor sikeresen hajtottuk v�gre a gyakorlatot, ha azt �rezz�k, hogy az energia eljutott az agyunkba. Meglepet�ssel tapasztalhatjuk, hogy csaknem azonnal k�pesek vagyunk megmozd�tani az energi�t. Mint a fejezet elej�n elmondtuk, sok m�lik az ember szexu�lis erej�n �s �rz�kenys�g�n. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �r a tapasztalatair�l: "Tizen�ves korom �ta igen heves szexu�lis energi�val rendelkezem; ami rengeteg frusztr�ci� forr�sa volt. Azt gondoltam, j�ginak kell mennem, �s harminc �vig barlangban laknom, miel�tt megtanulhatn�m szab�lyozni. Miut�n megtanultam ezt az egyszer� gyakorlatot, d�bbenten �llap�tottam meg, hogy alig t�z perc alatt az eg�sz gerincem �s a fejem is bizseregn� kezd. N�h�ny h�nap alatt teljesen �rr� lettem �lland� gerjedelmemen, �s megszabadultam a sok �ven �t gy�tr� frusztr�ci�kt�l." M�DSZERTANI �TMUTAT� Egy kis laz�t�s Amennyiben a h�tunk vagy a medenc�nk k�t�tt, nehezen siker�lhet felvezetn�nk a szexu�lis energi�t a gerinc ment�n. Fontos a medencet�j�k, a gerincoszlop �s a nyak ellaz�t�sa. K�pzelj�k el, hogy egy �get� lovon �l�nk, ringassuk a medenc�nket el�re-h�tra, engedj�k �llunkat fel-le mozogni. A gerinc�nk hull�mszer�en

ringat�zzon. AZ ENERGIA LEVEZET�SE Azont�l, hogy a h�ts� vezet�ken az agyba vezetj�k a szexu�lis energi�t, ugyancsak fontos, hogy az el�ls� vezet�ken leengedj�k a hasunkba, ahol biztons�gosan t�rolhat�. Ez a f�rfiak sz�m�ra sokkal nehezebb, mint az energia felemel�se. Michael Winn �gy magyar�zza: "Sok f�rfi k�nnyed�n felemeli az energi�t a gerince ment�n. A here �s az agy �sszek�ttet�sben �ll. N�h�nyan term�szetes m�don, magukt�l is felfedezik ezt az �sv�nyt, de a legt�bben megk�zdenek az�rt, hogy lejuttass�k az energi�t el�l, ahol a bels� szerveik helyezkednek el, �s ahol tudattalanul rengeteg �rzelmi energi�t rakt�roznak. A n�k k�nnyebben engedik le, viszont nehezebben tudj�k felh�zni a gerinc ment�n. N�h�nyszor tal�lkoztam olyan f�rfiakkal, akiknek k�nnyebben ment a felh�z�s az el�ls� vezet�ken - ilyenkor egyszer�en azt tan�csoltam nekik, hogy keringessenek az ellenkez� ir�nyban." B�r minden egyes l�p�s felfel� terelgeti az energi�t, a v�gb�lny�l�s k�r�li izmok �sszeh�z�sa a gyakorlat legfontosabb r�sze, mert ez a szor�t�s sz� szerint felpump�lja az energi�t a gerincen. V�g�l k�pesek lesz�nk puszt�n az elm�nkre hagyatkozva, a z�r�izmok egyetlen gyors megfesz�t�s�vel a fej�nkbe vezetni az energi�t. El�sz�r azon munk�lkodunk, hogy az energi�t a fej�nkbe vezess�k, ami seg�ti a friss�t�, felt�lt� hat�s� "agyi" vagy teljes testi orgazmus �t�l�s�t. Azonban az egyens�ly �s az energia biztons�gos t�rol�sa �rdek�ben ugyanolyan fontos, hogy leengedj�k a k�ld�kbe (12. �bra). Ataoist�k ismert�k a sz�ll�ige igaz�t: "Ami felsz�ll, annak le is kell ereszkednie." A nyugatiak gyakran �lcel�dnek a "k�ld�kb�mul�" j�gikon. A legt�bb ember puszt�n a k�ld�kzsin�r elcs�kev�nyesedett sebhely�nek tartja a k�ld�k�t, val�j�ban ez a fizikai �s energetikai k�z�ppontunk. A k�ld�k�n �t l�pt�nk kapcsolatba el�sz�r a k�lvil�ggal: magzati test�nkbe minden oxig�n, v�r �s t�panyag ezen a hasi kapun �t �rkezett. A k�ld�kn�l egy energiat�rol� tal�lhat�, itt gond n�lk�l meg�rizhetj�k a gyakorl�s sor�n keltett energi�t. �test�nk azut�n "megem�sztheti" azt, amikor sz�ks�ges. �ppen ez�rt, ha nem tudjuk az energi�t v�gig felemelni a gerinc�nk ment�n, ir�ny�tsuk k�zvetlen�l a hasunkba, a k�ld�ki t�rol�hoz. Egy kis gyakorlattal hamarosan k�pesek lesz�nk teljesen felemelni. M�DSZERTANI �TMUTAT� Lehets�ges tapasztalatok NEM �RZEM A SZEXU�LIS ENERGI�MAT A m�g fel nem gerjesztett szexu�lis energi�t k�nny� felemelni, �s a szervezet sz�m�ra is k�nnyen em�szthet�, mert m�g nem t�l forr�. Ha viszont nem �rz�nk elegend� szexu�lis energi�t a her�nk meg�rint�se vagy erotikus gondolatok r�v�n, k�zvetlenebb m�don is ingerelhetj�k a nemi szerveinket. NEM TUDOM FELEMELNI AZ ENERGI�T A GERINCEMEN ? Ha nem boldogulunk az energia felemel�s�vel, haszn�lhatjuk a gerinc term�szetes pump�it. A gerincfolyad�k f�rdeti az agy- �s gerincvel�t. A keresztcsontn�l (a medence h�toldal�n) valamint a koponyaalapn�l tal�lhat� pump�k seg�thetik ennek a folyad�knak a keringet�s�t �s az energia felemel�s�t is (13. �bra).

Ezeket a pump�kat, amelyeket a manu�lter�pi�s gy�gy�t�k is felhaszn�lnak, a taoist�k t�bb ezer �ve ismerik. A k�vetkez� gyakorlatokat �llva vagy �lve is v�gezhetj�k. 1. Aktiv�ljuk a keresztcsonti pump�t a v�gb�l z�r�izom farkcsont fel� t�rt�n� megfesz�t�s�vel �s a medence el�re-h�tra ringat�s�val. 2. Aktiv�ljuk a koponyai pump�t (a koponyaalapn�l) �gy, hogy �llunkat laza k�r�vben be- �s felfel� h�zzuk, majd kiengedj�k. Az �llunk �s nyakunk izmait tartsuk laz�n. 3. Miut�n aktiv�ltuk a keresztcsonti �s koponyai pump�kat, pihenj�nk, �s kezdj�k felh�zni az energi�t a gerincen �t az agyunkba. Az is seg�ti az energia vezet�s�t a korona ir�ny�ba, ha felfel�, a koponyatet� ir�ny�ba n�z�nk. Ism�telten aktiv�ljuk ezeket a pump�kat, am�g azt nem �rezz�k, hogy az energia emelkedni kezd. NEM TUDOM LEENGEDNI AZ ENERGI�T Ahogy kor�bban is eml�tett�k, sok f�rfi �s n�h�ny n� nehezen k�pes levezetni az energi�t. Kez�nkkel v�gigsim�thatjuk az el�ls� vezet�ket a test k�z�pvonal�ban a homlokunkt�l a torkon �s a mellkason �t a hasunkig. Megpr�b�lhatjuk "ny�lba csomagolva" "lenyelni" az energi�t. (Ha �gy sem megy, val�sz�n�leg blokk lehet az el�ls� vezet�k ment�n. Ld. a "M�dszertani �tmutat�: Az el�ls� vezet�k blokkjainak megnyit�sa" c�m� r�szt a fejezet k�s�bbi r�sz�ben.) 1. Forgassuk meg a nyelv�nket a sz�nkban, ez aktiv�lja a ny�lmirigyeket. 2. Ha m�r el�g sok ny�l �sszegy�lt, vonjuk az agyunkban rekedt szexu�lis energi�t a ny�lba az�ltal, hogy a ny�lra �sszpontos�tunk. (Ne feledj�k, az energia k�veti a gondolatainkat.) 3. Nyelj�k le ezt a ny�ladagot egyszerre, �s gondolatban k�vess�k az �tj�t a nyel�cs�v�n �t a gyomorba. Ism�telj�k a nyel�st n�h�nyszor, k�zben k�pzelj�k el, hogy az energia a gyomrunkba gy�lik. 4. V�g�l mindk�t kez�nkkel sim�tsuk v�gig az el�ls� vezet�k nyomvonal�t a torkunkt�l a hasunkig. 13. �bra: Keresztcsonti �s koponyai pumpa (Megk�nny�thetj�k az energia felemelked�s�t, ha mozgatjuk a keresztcsontot �s beh�zzuk-kiengedj�k az �llat) A legt�bben manaps�g rengeteg fizikai �s �rzelmi fesz�lts�get cipelnek. Mik�zben megpr�b�ljuk keringetni az energi�t, fesz�l�st, tolul�st �szlelhet�nk a mellkasunkban vagy a h�tunkon. A f�rfiak hajlamosak visszatartani az �rzelmeiket, ami gyakran okoz energiablokkokat az el�ls� vezet�kben a visszatartott energia t�rol�s�nak hely�n, azaz a sz�vn�l, a napfonatn�l, a gyomorn�l vagy a b�ltraktusn�l. Elengedhetetlen, hogy megnyissuk ezeket a blokkokat, miel�tt k�s�rletezni kezd�nk a Nagy Felh�z�ssal. (Ha az el�ls� vezet�k esetleges blokkjainak felsz�mol�sa ut�n m�g mindig gondot jelent az energia leenged�se, pr�b�ljuk ki a k�vetkez� szakaszban ismertetett Szell�ztet�s gyakorlatot, amely igen hat�sos.) M�DSZERTANI �TMUTAT�

Az el�ls� vezet�k blokkjainak megnyit�sa Amennyiben nehezen tudjuk leereszteni az energi�t, �s valamilyen blokkra, elz�r�d�sra gyanakszunk, pr�b�lkozzunk meg az al�bbi m�dszerrel: 1. Bal kez�nket tegy�k a hasunkra, a jobbat pedig a torkunkhoz, k�zvetlen�l a sz�vk�zpont felett. 2. K�pzelj�k el, hogy bel�gz�s k�zben energi�t h�zunk fel az el�ls� vezet�ken a jobb kez�nkh�z, onnan pedig a torkunkon �t a nyelv�nk hegy�be. 3. Kil�gz�skor k�pzeletben ford�tsuk meg az �raml�st, ami �gy visszat�r a sz�v�nk�n �t a hasunkba. Ez seg�t feloldani az el�ls� vezet�k esetleges energiablokkja�t. A nagy felh�z�s Most, hogy megtanultuk keringetni a m�g nem t�l heves szexu�lis energi�t, ideje elsaj�t�tanunk az izgalmi �llapot� energia keringet�s�t �s szab�lyoz�s�t. Itt az energia forr�bb, robban�konyabb, �s nehezebb visszatartani att�l, hogy kil�velljen a h�mvessz�n �t. Miel�tt azonban r�t�rn�nk a nagy felh�z�s gyakorl�s�ra, bizonyosodjunk meg arr�l, hogy tudjuk keringetni az energi�t az el�z� gyakorlatban ismertetett m�don. A felkorb�csolt szexu�lis energia meg�ll�t�sa olyan, mintha egy megvadult m�nest akarn�nk meg�ll�tani a szakad�k sz�l�n. Miel�tt ezzel pr�b�lkozn�nk c�lszer� megtanulni lovagolni - a hideg felh�z�s l�nyeg�ben ennek felel meg. Ahogy azt m�r az els� fejezetben eml�tett�k, a mag�ml�s egyszer� akaratlan izomg�rcs, amit megtanulunk akaratlagoss� tenni, �gy megv�laszthatjuk, mikor akarunk �s mikor nem akarunk mag�ml�st. Michael Winn a k�vetkez�k�ppen magyar�zza a nagy felh�z�s m�k�d�s�t: "A mag�ml�sre csak akkor ker�l sor, amikor a helyi idegfonatokban elegend� energia, a helyi izmokban pedig el�g v�r gy�lik �ssze, hogy kiv�lt�djon az izomg�rcs. A mag�ml�st meg�ll�t� nagy felh�z�sban semmi misztikus dolog nincs. Megfesz�tj�k a PC izmokat az ond�vezet�k k�r�l, azut�n �l�nken pump�lni kezd�nk a nagy farizmokkal (sz�ks�g eset�n a l�bfej, az �k�l �s az �llkapocs izmaival is). Ezek a nagy izmok elvonj�k a v�rt a nemi szervekt�l. Ugyanakkor elvonjuk az energi�t a nemi idegekt�l is az�ltal, hogy gondolatban a gerincben az agy fel� halad� idegi �rzethull�mokra �sszpontos�tunk. Ezeknek a m�veleteknek a kombin�ci�ja egyszer�en elvonja a v�rt �s az energi�t az izomg�rcs�t m�k�dtet� nemi izmokb�l. Ennyire egyszer� az eg�sz. A szor�t�s �s fesz�t�s nyers egy kiss�, de hat�sos. B�rmely f�rfi elsaj�t�thatja, ha helyesen �s rendszeresen gyakorol. T�bb sz�z tan�tv�nyom bizony�totta m�r." Amikor elkezdj�k tanulni a nagy felh�z�st, sz�ks�g�nk lesz az ebben a szakaszban le�rt gyakorlatokra. V�g�l el�g lesz, ha csak r�gondolunk, �s tal�n m�g egy gyors szor�t�s a PC izmon. Az egyik multiorgazmusos f�rfi szerint: "Kezdetben meg kellett fesz�tenem az izmaimat, k�l�n�sen a g�t- �s z�r� izmokat, mik�zben az energia felh�z�s�ra koncentr�ltam. Most m�r szinte mag�t�l emelkedik fel." M�DSZERTANI �TMUTAT� �vint�zked�sek A nagy felh�z�s rendk�v�l er�teljes gyakorlat, ez�rt aj�nlatos betartani n�h�ny el�vigy�zatoss�gi int�zked�st.

SOHA NE HAGYJUNK SZEXU�LIS ENERGI�T AZ AGYBAN HOSSZABB ID�N �T Ne feledj�k el a nyelv�nket a sz�jpadl�shoz �rinteni, ez teszi lehet�v�, hogy az energia leereszkedhessen az el�ls� vezet�ken �t a k�ld�kh�z, ahol biztons�gosan t�rolhat�. A m�ltban a keleti szexualit�st oktat�k an�lk�l tan�tott�k a szexu�lis energia felemel�s�t a tan�tv�nyaiknak, hogy megmutatt�k volna nekik a levezet�s m�dj�t. Ennek eredm�nye az �n. Kundalini-szindr�ma. A taoist�k ismert�k a k�r bez�r�s�nak fontoss�g�t. Ha b�rmikor �gy �rezz�k, t�l sok az energi�nk, v�gezz�nk n�h�ny hasi l�gz�st, �s kil�gz�skor engedj�k le az energi�t eg�szen a talpunkba (14. �bra). GY�Z�DJ�NK MEG AZ EGYENS�LYI �LLAPOTUNKR�L Ne feledj�k, hogy a szexu�lis energia, amit a test�nkben keringet�nk, k�pes b�rmilyen megl�v� �rzelm�nket feler�s�teni. Michael Winn magyar�zata szerint: "A legfontosabb, hogy megszabaduljunk mindenf�le sz�ls�s�ges �rzelm�nkt�l, illetve ne gyakoroljunk, ha d�h�sek vagy feld�ltak stb. vagyunk." T�l f�radtan se kezdj�nk gyakorolni. Ha pedig orvosi kezel�s alatt �llunk, felt�tlen�l konzult�ljunk egy Gy�gy�t� Tao oktat�val (ld. a f�ggel�kben), miel�tt elkezden�nk a technik�kat. LEGY�NK K�NNYEDEK Tal�n nem t�nik t�l fontosnak, val�j�ban �letbev�g� a gyakorl�shoz val� hozz��ll�sunk. Walter Beckley, Gy�gy�t� Tao oktat�, szerint: "Sokan h�belebal�zs m�dj�ra v�gnak bele a gyakorl�sba, ami �nmag�ban nem baj, de vigy�zniuk kell, nehogy az energia �sszetorl�djon a gerincben, mert az �rtalmukra lehet. J�t�kosan, �r�mtelien �lljunk a m�dszerekhez. A test�nkkel is b�njunk gyeng�den, ink�bb vesz�ts�nk energi�t egy mag�ml�ssel, minthogy felfel� er�ltess�k a gerincben." K�SZ�LJ�NK FEL Lehet�leg �res, de nem ki�hezett gyomorral gyakoroljunk. �tkez�s ut�n mindig v�rjunk legal�bb egy �r�t. A testnek energi�ra van sz�ks�ge az �ppen elfogyasztott t�pl�l�k megem�szt�s�hez, ami azt jelenti, hogy kevesebb marad a keringet�sre. Viselj�nk laza ruh�t. B�r nem �rt, ha kicsit szell�zik a helyis�g, de ker�lj�k a huzatos vagy szeles helyeket. �s mindig az orrunkon �t l�legezz�nk! MEGFELEL� TESTHELYZET Eleinte ne fek�dj�nk hanyatt ezen gyakorlatok k�zben, mert az emelked� szexu�lis energia elakadhat a mellkasban, ami f�jdalmat okozhat. Ink�bb �lve, �llva vagy az oldalunkon fekve gyakoroljunk. Ut�bbi esetben mindig a jobb oldalunkra fek�dj�nk. (Ha a balra feksz�nk, az t�ls�gosan megterheli a sz�vet.) Amikor elsaj�t�tjuk ezeket a gyakorlatokat, b�rmilyen testhelyzetben v�gezhetj�k �ket. Ugyan�gy semmilyen t�rgyat (pl. p�rn�t) se tegy�nk magunk al�, ha oldalt feksz�nk, mert akkor meghajlik az energiavezet�k, ami szint�n h�tf�j�st okozhat. FIGYELMEZTET�S Herpeszes ki�t�sekkel ne v�gezz�k ezt a gyakorlatot addig, am�g a ki�t�sek el nem

m�ltak. L�tens herpesz (azaz, ha nincsenek l�that� ki�t�sek) eset�n m�r gyakorolhatunk. Eleinte nagyobb izomk�tegeket is bevet�nk, hogy felfel� terelj�k az energi�t. Hamarosan egyre kev�sb� t�maszkodunk majd r�juk, ahogy megtanuljuk a PC izom haszn�lat�t. V�g�l n�mi figyelem-�sszpontos�t�s el�g a fej�nk tetej�re, hogy minden er�fesz�t�s n�lk�l felh�zzuk az energi�t. Beletelhet n�mi id�be, m�g megtanuljuk, v�g�l azonban puszt�n gondolati �ton friss�t� energiazuhanyt tudunk felk�ldeni a gerincen. Ha elsaj�t�tottuk a nagy felh�z�st, b�rmilyen helyzetben fel tudjuk h�zni az energi�t: s�ta, sorban �ll�s, aut�vezet�s k�zben vagy ak�r �gyban fekve is. Eleinte azonban v�lasszunk nyugodtabb k�r�lm�nyeket, amikor nem szak�tanak f�lbe, �gy teljesen ennek a finom, �letad� energia�raml�snak az ir�ny�t�s�ra �sszpontos�thatunk. Ne agg�djunk, ha az els� n�h�ny nap vagy h�t gyakorl�s ut�n alig �rz�nk valamit. Mindenkinek elt�r� id�re van sz�ks�ge ahhoz, hogy megtanulja keringetni az energi�t a test�ben. Ha m�r foglalkoztunk m�s ment�lis gyakorlatokkal, medit�ci�val, j�g�val vagy harcm�v�szetekkel, val�sz�n�leg k�nnyebben boldogulunk ezekkel a gyakorlatokkal. Ha ellenben ez az els� k�s�rlet�nk a bels� m�v�szetekkel, ne cs�ggedj�nk. B�r neh�znek t�nhet, magunk is meglep�dhet�nk, milyen gyorsan megtanuljuk megfigyelni a test�nkben mozg� energi�t. Mivel az energia term�szetes p�ly�k ment�n �ramlik, akkor is vezeti az elm�t, amikor az elme vezeti az energi�t. S ahogy m�r kor�bban eml�tett�k, hamarosan megfeledkezhet�nk a gyakorlatok legt�bb l�p�s�r�l, �s puszt�n gondolatunkkal ir�ny�thatjuk az energi�t. Am ugyan�gy, mint az aut�vezet�sn�l, itt is meg kell tanulnunk az egyes l�p�seket, miel�tt elfeledkezhetn�nk r�luk. Az energiapump�l�s a nagy felh�z�ssal ugyanazon az elven m�k�dik mint a v�zszivatty�z�s. Izmainkkal hozzuk l�tre azt a nyom�sk�l�nbs�get �s sz�v�hat�st, amely felh�zza az energi�t, ugyanakkor ellazulva a legk�nnyebb az energi�t felfel� ir�ny�tani. A pihen� szakaszokban �sszpontos�tsunk az energia�raml�sra. A legjobb a reggeli vagy d�lut�ni gyakorl�s, mivel �jszaka a nagy felh�z�ssal felfokozott energia miatt aligha tudn�nk elaludni. Ha ez m�gis megesne, vagy t�l sok "nyugtalan" energia gy�lik �ssze benn�nk, mind�ssze �rints�k a nyelv�nket a sz�jpadl�shoz (�gy �sszek�tve az el�ls� �s h�ts� vezet�ket), �s eressz�k le az energi�t a fej�nkb�l a k�ld�kh�z, ahol t�rolhat�. Az energi�t spir�lisan keringethetj�k is a fej�nkben, ahogy kor�bban, a hideg felh�z�s gyakorlatn�l bemutattuk. Amennyiben a t�bbletenergia nem cs�kken �rezhet�en, haszn�lhatjuk a k�s�bb ismertetend� Szell�ztet� gyakorlatot. 8. GYAKORLAT A NAGY FELH�Z�S 1. �lljunk fel, �s simogassuk magunkat, amig er�s mereved�s�nk alakul ki, de az ingerl�st m�g j�val a mag�ml�si k�nyszer el�tt hagyjuk abba (kb. f�l-egy percig, k�l�nben nem tudjuk elker�lni a mag�ml�st). 2. Hagyjuk abba az izgat�st, �s laz�tsunk egy kicsit, hogy visszanyerj�k az ir�ny�t�st. Ekkor feszesen h�zzuk �ssze a PC izmot a prosztata k�r�l, ezzel egyid�ben fesz�ts�k meg a l�bujjainkat a talajon. 3. L�legezz�nk be, �s farizmainkat er�sen megfesz�tve vonjuk el a szexu�lis energi�t a g�tt�l a v�gb�l �s a gerinc fel�.

4. Mintha egy aut� f�kj�t "pump�ln�nk", hull�mokban fesz�ts�k meg az izmainkat a v�gb�lt�l felfel� a gerinc ment�n egy-egy r�vid bel�gz�s k�s�ret�ben. A gerinc hint�ztat�sa (el�re-h�tra, mintha lovagoln�nk) is seg�ti az energiaemel�st. 5. Ahogy az energia el�ri a koponyaalapot, �gyelj�nk, hogy az �llat beh�zzuk egy kiss�, ez seg�ti az energia bejut�s�t a fejbe. 6. Forgassuk a szem�nket felfel�, mintha a fej�nk tetej�t n�zn�nk, ez is seg�ti az energia emelked�s�t a koron�hoz. 7. Amikorfelpump�ltuk az energi�t a koron�hoz, ez sz�m�t egy teljes nagy felh�z�snak. A mereved�s m�rt�ke mutatja a gyakorlat siker�t: mivel elvonjuk az energi�t a nemi szervekt�l, az erekci�nak cs�kkennie kell. 8. Ism�telj�k a 3-6. l�p�seket m�g nyolcszor. 9. Miut�n felpump�ltuk az energi�t a koron�hoz kilencszer, elm�nkkel, szem�nkkel �s a t�bbi �rz�kszerv�nkkel forgassuk meg spir�lisan ezt az alkot� szexu�lis energi�t az agyunkban kilencszer, tizennyolcszor vagy harminchatszor, el�bb az egyik, majd a m�sik ir�nyban. A k�rz�s v�gezt�vel pihenj�nk egy kicsit, �rz�kelj�k az energia hat�sait az agyban, ami gyakran meleg�rzettel, bizserg�ssel j�r, mint valamif�le mini-orgazmus. 10. Amikor �rezz�k, hogy agyunk tel�t�d�tt, �rints�k a nyelv�nket a sz�jpadl�shoz, �s engedj�k le az energi�t az el�ls� vezet�ken; el�sz�r a k�t szem�ld�k k�z�, majd az orron, torkon, sz�ven �s a napfonaton �t a k�ld�kh�z, ahol elrakt�rozhat�. M�DSZERTANI �TMUTAT� Lehets�ges tapasztalatok NEM �REZTEM SEMMIT Azt javasoltuk, hogy a nagy felh�z�st m�g nem t�ls�gosan felhev�lt energi�val v�gezz�k. Min�l forr�bb, ann�l nehezebb ir�ny�tani, �s ann�l val�sz�n�bb a mag�ml�s, amivel azt�n elvesz�tj�k a felh�zni pr�b�lt energi�t. Ha azonban nem �rz�nk elegend� szexu�lis energi�t, izgassuk magunkat az orgazmushoz k�pest 95-99 sz�zal�kos izgalmi �llapotba. Ha m�r k�pesek vagyunk orgazmusra mag�ml�s n�lk�l, akkor eg�szen az orgazmusig folytathatjuk az izgat�st, s azut�n is felemelhetj�k az energi�t az agyba. K�zvetlen�l az orgazmus el�tt vagy k�zben �lljunk meg, ism�telj�k a nagy felh�z�st h�romszor-kilencszer, vagy am�g az orgazmusos �llapot elindul felfel�. T�L FORR� El�fordulhat, hogy t�l hevesnek, t�l robban�konynak tal�ljuk az energi�nkat, �s vagy mag�ml�s�nk lesz, vagy csak nagyon nehezen tudjuk felh�zni az energi�t a gerinc ment�n. Ebben az esetben cs�kkents�k az izgat�s m�rt�k�t. Megfelel� mennyis�g� energi�ra van sz�ks�g�nk a felh�z�shoz, de legal�bbis eleinte ne markoljunk t�l sokat. TOV�BBRA IS MAG�ML�SEM VAN

Ha t�l k�zel jutunk a mag�ml�shez, pr�b�ljuk meg folyamatosan megfesz�teni a PC izmot, hogy szil�rdan megragadjuk a prosztat�t, �s megakad�lyozzuk az ejakul�ci�t. Megfesz�tve tarthatjuk a PC izmot mik�zben pump�lunk a farizmokkal. Ha a mag�ml�s k�zels�ge miatt tov�bbi er�re van sz�ks�g�nk az energia elterel�s�hez, a farizmokkal egy�tt fesz�ts�k meg az �llkapcsunkat �s szor�tsuk �k�lbe a kez�nket. Ez n�veli a pump�l�s nyom�erej�t. Ez ut�bbi technik�t azonban nem aj�nljuk azoknak a f�rfiaknak, akiknek a nyak�ban �s �llkapcs�ban t�l sok a fesz�lts�g. GYAKORLAT SZELL�ZTET�S 1. Fek�dj�nk hanyatt. Egy p�rn�t tegy�nk a t�rd�nk al�, ha b�rmilyen f�jdalmat �rezn�nk a h�t- vagy der�kt�jon. 2. Emelj�k a k�t kez�nket sz�jmagass�gba, az ujjhegyek �rjenek �ssze, a tenyerek pedig a l�bak fel� mutassanak. 3. Hunyjuk be a szem�nket �s vegy�nk egy m�ly l�legzetet. �rezz�k, ahogy a hasunk �s a mellkasunk kiss� kiterjed. 4. Mosolyogjunk, �s csendesen l�legezz�nk ki a h����� hanggal. Ek�zben kez�nket nyomjuk a l�bunk fel�, �s k�pzelj�k el test�nket �reges cs�nek, amelyet kez�nk seg�ts�g�vel �r�t�nk ki. 5. Ism�telj�k ezt a hangot �s a mozdulatokat h�romszor, hatszor vagy kilencszer, minden alkalommal k�pzelj�k el, hogy kinyomjuk a t�bbletenergi�t a fej�nkb�l, a sz�v�nkb�l �s a hasunkb�l a l�bsz�runkon kereszt�l a l�bfej�nkbe. Megpr�b�lkozhatunk a gyakorlattal �ll� vagy �l� helyzetben is. Ha tov�bbra is gondunk van az energiaszell�ztet�ssel, keress�nk fel egy Gy�gy�t� Tao oktat�t (Id. a f�ggel�kben) vagy egy akupunkt�r�s gy�gy�t�t. F�J A H�TAM N�ha n�mi neh�zs�get okoz az energia eljuttat�sa a gerinc t�v�hez, �s n�h�nyan egy kis f�jdalmat, bizserg�st vagy szurk�l�st �rezhetnek, amikor az energia el�sz�r �r a keresztcsonthoz. Ekkor sincs ok ijedelemre. Gyeng�d massz�roz�ssal tov�bbseg�thetj�k az energi�t ezen a ter�leten. F�J A SZEMEM A szem forgat�sakor megf�jdulhat a szem�nk vagy a fej�nk. Ez az izoml�z tipikus jele, �s nincs mi�rt agg�dni miatta. Ha a probl�ma nem sz�nik, kicsit laz�tsunk a gyakorlat ezen r�sz�n�l, vagy konzult�ljunk egy Gy�gy�t� Tao oktat�val (ld. a f�ggel�kben). F�J A FEJEM Ha a fej�nk f�j, vagy nem j�n �lom a szem�nkre, val�sz�n�leg t�l sok energia pang a fej�nkben. Az energia t�lhev�lhet, ha egyhelyben marad - k�nnyen orvosolhat� probl�ma, csak gondoskodnunk kell a mozg�sban tart�s�r�l. �gyelj�nk r�, hogy megforgassuk az energi�t a fej�nkben kilencszer, tizennyolcszor vagy harminchatszor az egyik, majd a m�sik ir�nyba. (Ahogyan f�z�s k�zben is keverj�k az �telt, nehogy oda�gjen.) Ha megforgattuk az energi�t a fej�nkben, engedj�k

lefolyni az el�ls� vezet�ken. Ha ott nehezen ereszkedik le, a h�ts� vezet�ken is leengedhetj�k. INGERL�KENY �S D�H�S VAGYOK A m�r megl�v� harag feler�s�t�se mellett az �j energia is okozhat t�lhev�l�st, ez�ltal negat�v �rzelmeket, �gy haragot is, ha nem keringetj�k meg el�gg�. Ilyenkor pr�b�ljunk meg arra �sszpontos�tani, hogy a haragot �s a t�bbi negat�v �rzelmet szeretett�, gyeng�ds�gg� alak�tsuk �t. L�sd m�g a fejezet k�s�bbi r�sz�ben a "Mikor engedj�k ki a magfolyad�kot?" c�m� szakaszt. EGY�B MELL�KHAT�SOK A gyakorlatokkal pr�b�lkoz�k n�h�ny sz�zal�ka tapasztalhat energiaelakad�st a fels�testben. Ennek t�netei egy�nenk�nt elt�rhetnek, de szerepelhet k�zt�k �lmatlans�g, f�lcseng�s, sz�vdobog�s, vagy t�bb napon �t tart� fesz�lt fejf�j�s. Ha ezen t�netek valamelyik�t tapasztaljuk, azonnal hagyjuk abba a gyakorl�st, �s v�gezz�k el a szell�ztet� gyakorlatot. Ha a t�netek megmaradnak, forduljunk egy Gy�gy�t� Tao oktat�hoz (ld. a f�ggel�ket) vagy akupunkt�rh�z. A legt�bb nyugati orvos nem k�pes helyesen diagnosztiz�lni sem kezelni a probl�m�t, mivel nem ismerik az energia testbeli mozg�s�t �s fizikai hat�sait. �rdemes megjegyezni, hogy a probl�m�t nem a kering� szexu�lis energia okozza, hanem a m�r megl�v�, a fels�testben megrekedt �rzelmi �s fizikai fesz�lts�gek. A szexu�lis energia csup�n feler�s�ti ezeket a probl�m�kat, emiatt mindenk�ppen foglalkoznunk kell a m�g�ttes okokkal, miel�tt folytatn�nk a szexu�lis energetikai gyakorlatokat. Eml�tett�k m�r, hogy az el�ls� vezet�k elz�r�d�s�t jelezheti, ha nehezen tudjuk leengedni az energi�t. A taoist�k hangokkal nyitj�k meg az elz�r�dott energiavezet�keket - a hangokat gy�gy�t�sra is alkalmazz�k. Ennek a m�dszernek hat gy�gy�t� hang a neve. (A gyakorlat r�szletes le�r�s�t l�sd Mantak Chia A stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei c�m� k�nyv�ben - magyar nyelven is.] Az el�ls� vezet�ket megnyit� hang neve h�rmas meleg�t� vagy h�rmas f�t� hang. A nagy felh�z�s gyakorl�s�t k�vet�en mindig massz�rozzuk meg a nemi t�j�kot. Ez eloszlatja az esetleg fel nem h�zott energi�t, �s enyh�ti a v�rtolul�s- vagy tel�tetts�g-�rzetet. Massz�rozzuk meg a g�tat, a farkcsontot �s a keresztcsontot is, ahogyan azt a fejezet k�s�bbi r�sz�ben a medencei massz�zs gyakorlatn�l le�rjuk. Ha a her�kben tel�tetts�get �rz�nk, elv�gezhetj�k a 8. fejezetben ismertetett heremassz�zs gyakorlatot. A heremassz�zs, a medencei massz�zshoz hasonl�an, seg�ti a test�nkben a szexu�lis energia �s az ond�sejtek elnyel�s�t. A k�ls� retesz Most megmutatjuk, hogyan �ll�thatjuk meg a magfolyad�kot akkor is, amikor el�rt�k a Masters �s Johnson �ltal elker�lhetetlen mag�ml�si k�sztet�snek nevezett �llapotot - m�s sz�val, t�llend�lt�nk a szakad�k sz�l�n. A legjobb, term�szetesen, a nagy felh�z�s, amikor csak lehets�ges - egy�bk�nt is ink�bb az elm�nkkel, mint az ujjainkkal tartsuk vissza a mag�ml�st, mert az ut�bbi el�g esetlen, net�n k�nos is lehet. Akkor folyamodjunk ehhez a m�dszerhez, ha meg szeretn�nk �rizni az energi�t, p�ld�ul betegs�g vagy kimer�t� munka miatt, de nem siker�lne visszatartanunk a magfolyad�kot. Amikor a k�ls� retesszel z�rjuk el a folyad�k �tj�t, miut�n elhagytuk a szakad�k sz�l�t, elvesz�tj�k az erekci�t. Az elernyed�s azonban nem tart sok�ig. Egy multiorgazmusos f�rfi szerint:

"A k�ls� reteszel�s ut�n hamar j�n az �jabb erekci�, �s folytathatom a szexet." Az el�bbi szakaszban besz�lt�nk a Milli� Doll�ros pontr�l, amit megnyomva k�sleltethetj�k a mag�ml�st. Emellett ez az a pont, ahol meg is �ll�thatjuk a test�nket elhagyni k�sz�l� magfolyad�kot- a szakad�k sz�l�n t�l is. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy magyar�zza a k�ls� retesz �ltal ny�jtott seg�ts�get: "Eleinte egy�ni gyakorl�s k�zben alkalmaztam a k�ls� reteszt. Egyre k�zelebb �s k�zelebb ker�lhettem �gy a mag�ml�s el�tti pillanatig, mert v�sz eset�n ezzel meg�llhattam. Kezdetben ink�bb az egy�ni gyakorl�shoz aj�nlom, mert el�g neh�zkes lehet szeretkez�s k�zben." 10. GYAKORLAT A K�LS� RETESZ 1. Amikor �gy �rezz�k, elker�lhetetlen a mag�ml�s, domin�ns kez�nk h�rom hosszabbik ujj�val (mutat�, k�z�ps� �s gy�r�s) nyomjuk meg a Milli� Doll�ros pontot olyan m�lyen, hogy el�ll�tsuk a mag�ml�st. 2. Ujjainkat enyh�n be kell hajl�tanunk, a k�z�ps� ujjunkkal k�zvetlen�l a h�gycs�vet nyomjuk. Ez a mag�ml�s k�zeledt�vel kit�gul, �gy k�nnyen megtal�lhatjuk. A m�sik k�t ujjunkkal oldalr�l nyomjuk a h�gycs�vet, hogy ne mozduljon el a hely�r�l. 3. H�zzuk �ssze a prosztat�t k�r�lvev� PC izmot, �s h�zzuk fel a g�tat. H�zzuk fel az orgazmusos energi�t a gerincbe, majd az agyba. 4. Tartsuk az ujjainkat a hely�k�n az �sszeh�z�d�sok el�tt, alatt �s ut�n. 5. Amikor a l�ktet�s teljesen v�get �rt, elvehetj�k az ujjainkat. A k�ls� retesz voltak�ppen a Milli� Doll�ros pont, a v�gb�lny�l�s el�tti bem�lyed�s megnyom�s�b�l �ll, er�sebbik kez�nk h�rom hosszabbik ujj�val (15. �bra). Sz�ks�g�nk is van az erej�re. (Ugyanez�rt, ne hagyjuk t�l hossz�ra n�ni a k�rm�nket, mert megsebezhetj�k magunkat.) Itt kell a nyom�st alkalmaznunk, miut�n �rezz�k, hogy m�r nem tudjuk elker�lni a mag�ml�st - de m�g a t�nyleges mag�ml�s kezdete el�tt - eg�szen az ejakul�ci�s �sszeh�z�d�sokv�g�ig. Azt a pontot nyomjuk ilyenkor, ahol az ond�vezet�k �s a rugalmas h�gycs� tal�lkozik. Az egyik multiorgazmusos f�rfi aj�nl�sa szerint: "Ne feledj�k, a koncentr�ci� �s a nyom�s, ami orgazmus k�zben sz�ks�ges, eleinte cs�kkenti az orgazmusos �sszeh�z�d�sok �lvezet�t. Ha tiszt�ban vagyunk ezzel, k�nnyebben alkalmazzuk a nyom�st a szeretkez�s v�g�n." Aggodalomra semmi ok: id�vel ez is sokkal k�nnyebb lesz �s kev�sb� elterel�. Ha a megfelel� ponton nyomunk, ond� nem t�vozik. Ha m�gis, akkor nem tal�ltuk el a Milli� Doll�ros pontot. A k�vetkez� alkalommal a v�gb�lny�l�shoz k�zelebbi ponton nyomjunk, nyomjuk er�sen a bem�lyed�st. 11. GYAKORLAT MEDENCEI MASSZ�ZS 1. Ujjainkkal massz�rozzuk meg k�rk�r�sen a Milli� Doll�ros pontot, el�bb az egyik, majd a m�sik ir�nyba.

2. Ism�telj�k meg a massz�zst a v�gb�lny�l�s �s a farkcsont k�z�tt. 3. Massz�rozzuk meg a keresztcsont nyolc ny�l�s�t is. Ha nem tal�ljuk az egyes ny�l�sokat, massz�rozzuk �t az eg�sz ter�letet k�l�nb�z� pontokon, k�rben, el�bb az egyik, majd a m�sik ir�nyban. Ha k�v�ncsiak vagyunk, helyesen v�gezt�k-e a gyakorlatot, vizelj�nk egy bef�ttes �vegbe. Ha a vizelet tiszta, a gyakorlat j� volt. Ha nagyon zavaros, az ond� a h�gyh�lyagba t�vozott, "retrogr�d mag�ml�s�nk" volt. Ebben az esetben is kiss� h�tr�bb, a v�gb�lny�l�s fel� alkalmazzuk a nyom�st. Amikor ujjainkkal elz�rjuk az ond� �tj�t, a folyad�k z�me a mell�kher�be �s az ond�h�lyagba t�r vissza. Ennek a t�j�knak a sz�vete igen rugalmas, a technika nem s�rti, de az�rt nagyon fontos, hogy a gyakorlat ut�n megmassz�rozzuk a medencei ter�letet (l�sd a medencei massz�zst az el�z� szakaszban), v�gezz�nk n�h�ny PC izomfelh�z�st, �s keringess�k a szexu�lis energi�t a kor�bban le�rtak szerint. A k�ls� retesz alkalmaz�sa eleinte f�jdalommal is j�rhat, ami azt jelenti, hogy m�g ink�bb seg�ten�nk kell a test�nket a magfolyad�k felsz�v�s�ban. Hallgassunk a tapasztaltabbak intelm�re: "�vatosan gyakoroljuk a k�ls� reteszt! Az egyik �jjel a pump�im veszett�l l�ktettek, ez�rt j� alaposan megnyomtam a reteszt - f�jt is ut�na egy ideig." A k�ls� retesz vagy a nagy felh�z�s ut�ni esetleges t�lnyom�s nagy r�sz�t enyh�thetj�k a medencet�j�k n�h�ny fontos pontj�nak massz�roz�s�val. Az els� �s legfontosabb k�z�l�k a g�t (a h�mvessz� �s a v�gb�lny�l�s k�z�tti pont) �s a here (a heremassz�zst l�sd a 8. fejezetben). Ez csillap�tja a nyom�s nagyj�t, �s seg�t, hogy a test�nk mihamarabb felsz�vja az ond�t. Fontos m�g a farkcsont, pontosabban a farkcsont �s a v�gb�lny�l�s k�z�tti bem�lyed�s (16. �bra), valamint a keresztcsonton tal�lhat� nyolc ny�l�s (17. �bra) massz�roz�sa, �gy a test�nk k�nnyebben dolgozza fel a termel�d�tt szexu�lis energi�t. M�DSZERTANI �TMUTAT� F�jdalom Heves f�jdalom eset�n val�sz�n�leg t�l er�sen vagy t�l k�s�n alkalmaztuk a nyom�st. Ekkor a megt�rt locsol�t�ml�re hasonl�t� h�gyvezet�k feldagad a folyad�kt�l, �s f�j. Azel�tt kell elz�rni a csapot, miel�tt a folyad�k (jelen esetben az ond�) a t�ml�be l�pne. Legk�zelebb �gyelj�nk a megfelel� id�pontra �s/vagy helyre. �s ne nyomjunk t�l er�sen sem. Egy kis k�nyelmetlens�g el�fordulhat, k�l�n�sen az els� n�h�ny h�tben, az ujjakt�l illetve a medencei folyad�k nyom�s�t�l, de az nem tarthat sok�ig. Ha f�jdalmat tapasztalunk, pr�b�ljunk finom�tani a technik�n, vagy felejts�k el teljesen ezt a stopgombm�ricsk�l�st, �s tanuljuk meg a fontosabb nagy felh�z�st. N�mi ond� t�vozik majd, amikor a mereved�s cs�kken, ez�rt ez nem megfelel� m�dszer fogamz�sg�tl�sra illetve biztons�gos szexre. Egy�ttes haszn�lat eset�n fokozza azonban m�s fogamz�sg�tl� m�dszerek hat�konys�g�t. Mivel ezzel a m�dszerrel m�g mindig vesz�t�nk n�mi energi�t, �rdemes min�l hamarabb megtanulni a nagy felh�z�st. A k�ls� reteszt�l eleinte elf�radhatunk, el�lmosodhatunk, de az energi�nk gyorsabban visszat�r, mint mag�ml�s eset�n. Er�teljes technika, ez�rt indul�skor legfeljebb k�t-h�rom naponta alkalmazzuk. Betegs�g alatt vagy id�sebb korban ne gyakoroljuk heti k�t alkalomn�l gyakrabban. A visszatartott szexu�lis energia forr�s�g�rzetet vagy szomj�s�got okozhat.

Ilyenkor igyunk t�bb folyad�kot. Ha m�r egy-h�rom h�napon �t gyakoroltuk ezt a m�dszert, esetleg hamarabb is, megfigyelhetj�k szexu�lis v�gyaink �l�nk�l�s�t, gyakrabban tapasztalhatunk erekci�t is. J�zanul fokozzuk nemi �let�nket (egy�nit �s p�rost egyar�nt), lehet�leg ne vigy�k t�lz�sba. Nyom�s a fejben Egy h�napig vagy valamivel hosszabb ideig tart� gyakorl�s ut�n jelentkezhet n�mi nyom�s�rzet a fej�nkben a megn�vekedett energiamennyis�g k�vetkezt�ben. Ez a halad�s jele, hogy a test�nkben t�bb az energia, mint kor�bban. Egyesekn�l ez kellemes bizserg�sk�nt jelentkezhet, mintha sztatikus elektromoss�ggal t�lt�d�tt volna fel. (Ez ugyanaz, mint a tantrikus tan�t�k �ltal Nyugaton n�pszer�s�tett kundalini-energia.) Ha azonban ez az er� kellemetlen m�rt�kben megn�, ism�t keringethetj�k a testben - a nyelv�nket a sz�jpadl�shoz �rintve engedhetj�k lefolyni. Magas v�rnyom�s eset�n tartsuk a nyelv�nket az als� �llkapocsban (ahelyett, hogy a sz�jpadl�shoz �rinten�nk), �s engedj�k le eg�szen a talpunkig (14. �bra). Egy kis torna, l�b- vagy talpmassz�zs valamint f�k�nt gabonaf�l�kb�l �ll� �trend is seg�t "lef�ldelni" az energi�t. Ha m�g nincs sz�nd�kunkban megtanulni a szexu�lis energia keringet�s�t, egy-k�t mag�ml�ssel kiengedhetj�k a t�bbletenergi�t. Mikor �lljunk le? A legt�bb f�rfi a mag�ml�st k�vet�en abbahagyja a maszturb�l�st vagy a szeretkez�st, �m miut�n megtanuljuk a nagy felh�z�st �s multiorgazmusosak lesz�nk, szembeker�l�nk ezzel a nagy k�rd�ssel: mikor �lljunk le? Lesznek olyan napok, amikor sok�ig akarunk szeretkezni vagy maszturb�lni, m�skor ink�bb egy-k�t �d�t� multiorgazmusos v�gt�t k�v�nunk. A v�laszt�s t�nyleg rajtunk m�lik, �s �let�nk aktu�lis k�r�lm�nyein. B�zzuk az ir�ny�t�st magunk �s partner�nk v�gyaira. Nagyon fontos azonban, hogy ne ess�nk t�lz�sba, k�l�n�sen kezdetben. Ahogy Masahiro Ouchi, vezet� Gy�gy�t� Tao oktat� magyar�zza: "A f�rfiak nyeregben �rzik magukat, mikor elkezdik gyakorolni a szexu�lis kung-fut, �s gyakran nem tudj�k, mikor kell le�llni. Ne rohanjunk, engedj�k, hogy a test�nk �s a partner�nk hozz�szokjon a v�ltoz�sokhoz." Arr�l is gy�z�dj�nk meg, hogy a partner�nk elegend� szexu�lis er�vel rendelkezik, hogy l�p�st tartson szeretkez�s�nk �j intenzit�s�val. Aj�nlhatjuk neki, hogy olvassa el a 6. fejezetet, ami kifejezetten a h�lgyek sz�m�ra k�sz�lt, de semmik�ppen se er�ltess�k, figyelj�nk oda az ig�nyeire. Mindig gyakorolhatunk egyed�l is. Sok f�rfi amiatt agg�dik, hogy t�l sokat maszturb�l, vagy azt hiszi, elhanyagolja az �let m�s ter�leteit, ha t�l sok �r�met enged�lyez mag�nak. A taoista tan�t�sok szerint, ha az ember k�pes �r�met szerezni mag�nak, nem kell �lland�an felsz�nes szex vagy m�s m�ltatlan stimul�ci� ut�n rohang�lnia. M�DSZERTANI �TMUTAT� Hagyjuk a h�mvessz�t h�szpercenk�nt elernyedni. Ha rendszeresen v�gezz�k az �n-�r�mszerz� gyakorlatot, vagy h�sz percn�l tov�bb szeretkez�nk - amely k�nnyed�n megy majd, ha m�r multiorgazmusosak vagyunk -, fontos, hogy engedj�k cs�kkenni a mereved�st k�r�lbel�l h�szpercenk�nt, hogy a h�mvessz�ben rekedt v�r visszaker�lhessen a v�r�ramba. Itt ism�t �rdemes megjegyezni, hogy a szexu�lis kung-fu nem �ll�k�pess�gi vagy t�l�l�si teszt. Addig

gyakoroljunk, am�g id�nk engedi, �s am�g val�ban �r�met szerez. Mikor engedj�k ki a magfolyad�kot? Minden orgazmus alkalm�val t�bb szexu�lis energi�t h�zunk a test�nkbe, teh�t, ha v�g�l kiengedj�k a magot, kevesebb energi�t vesz�t�nk, mint az el�zetes t�bbsz�r�s orgazmus n�lk�l. P�ld�ul: 1. Ha a mag�ml�s f�l tucat orgazmus (ha minden alkalommal keringetj�k az energi�t az agyban �s a testben) ut�n k�vetkezik, szexu�lis energi�nknak k�r�lbel�l az 50 sz�zal�k�t vesz�tj�k el. 2. F�l tucat orgazmus ut�n a k�ls� retesszel k�r�lbel�l a negyed�t. 3. F�l tucat orgazmus ut�n a nagy felh�z�ssal (mag�ml�s n�lk�l) egy�ltal�n nem vesz�t�nk energi�t. Az ut�bbi opci� k�n�lja a legnagyobb lehet�s�get az agyban �s az eg�sz testben �rezhet� eksztatikus orgazmus �t�l�s�re. Az �gy nyert energi�t �ltal�nos eg�szs�gi �llapotunk jav�t�s�ra is felhaszn�lhatjuk. Ennyi gerjesztett t�bbletenergia megtart�s�val azonban a t�lhev�t�st kock�ztatjuk - hacsak nem keringetj�k az energi�t a Mikrokozmikus P�ly�n. M�DSZERTANI �TMUTAT� A t�lhev�t�s megel�z�se A taoista tan�t�sok szerint a mereved�s energi�ja a fa elemhez (m�j) tartozik. Ha teh�t nem engedj�k ki a magfolyad�kot, �s felh�zzuk az orgazmusos energi�t, ezt az energiamin�s�get n�velj�k a m�jban. Ha az �gy gyarapodott energi�t nem alak�tjuk �t szeretett� �s gyeng�ds�gg�, haragg� �s gy�l�lett� v�lik. Amikor teh�t sok energi�nk van, legy�nk k�l�n�sen kedvesek �s szeretetteljesek a partner�nkkel, illetve �let�nk m�s ismer�s vagy ismeretlen szerepl�ivel. A t�lhev�l�st m�s m�dszerrel is megel�zhetj�k, p�ld�ul igyunk t�bb vizet, vagy nyelj�k le a saj�t ny�lunkat, ami kiv�l�an k�pes h�teni a testet. �rzelmi �llapotunk ugyancsak befoly�solja test�nk energi�j�t. Nyugodt, szeretetteljes �llapotban a test�nk sokkal k�nnyebben k�pes elnyelni az energi�t. Ha haraggal, megvet�ssel tekint�nk magunkra vagy partner�nkre, ugyancsak a t�lhev�l�st kock�ztatjuk. Amennyiben m�gis t�lhev�l�st vagy t�bb energi�t �rz�nk, mint amennyit k�pesek vagyunk befogadni, val�sz�n�leg jobban tessz�k, ha kiengedj�k a magot. Ha a probl�ma tov�bbra is fenn�ll, pr�b�lkozzunk meg a bels� mosoly vagy a hat gy�gy�t� hang gyakorlatokkal (le�r�sukat ld. a Stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei c�m� k�nyvben), vagy forduljunk egy Gy�gy�t� Tao oktat�hoz (ld. a mell�kletben). A taoista eszm�ny a lehet� leghosszabb mag�ml�s n�lk�li id�szak, de minden f�rfi k�pes a sz�m�ra megfelel� ideig tart�zkodni a mag�ml�st�l, �s ezt aj�nlatos meg is tennie. Szu N� szavaival "Mindenki saj�t erej�hez m�rten engedje ki a magj�t. Minden m�s csak er�ltet�s �s bolond�ria." Az ember ereje �letkor�t�l, eg�szs�gi �s tudat�llapot�t�l valamint akaraterej�t�l f�gg. Szun Szu-miao, az �kori K�na egyik vezet� orvosa havi k�tszeri mag�ml�st tartott eg�szs�gesnek a f�rfiak sz�m�ra, am�g eg�szs�gesek �s edzettek. M�g pontosabban is megfogalmazta aj�nl�s�t.

Egy h�sz�ves f�rfi n�gynaponta, egy harmincas nyolcnaponta, egy negyvenes t�znaponta, egy �tvenes h�sznaponta engedheti ki a magj�t. Hatvan felett azonban m�r soha t�bb�. Mondanunk sem kell, hogy ez a recept nem korl�tozza egyetlen koroszt�lyhoz tartoz� f�rfi nemi �let�t �s mag�ml�smentes orgazmusainak sz�m�t. A mag�ml�sekre vonatkoz� korl�t ki�br�nd�t�an hangozhat, de ha szert tett�nk a t�bbsz�r�s mag�ml�smentes orgazmus k�pess�g�re, egy�ltal�n nem fognak hi�nyozni. Az egyik multiorgazmusos f�rfi megjegyz�se szerint: "Ha m�r k�pes vagy a multikra [mag�ml�s n�lk�li orgazmus], soha t�bb� nem ereszkedsz le a spriccel�sh�z [mag�ml�ses]. Azok csak a nemi szerveket �rintik, m�g a multik az eg�sz testet �tj�rj�k." Szun Szu-miao, aki 101 �vig �lt, csak minden sz�zadik szeretkez�s alkalm�val engedte ki a magj�t. De merev numerikus formul�k k�vet�se helyett ink�bb pr�b�ljunk a test�nkre figyelni. Kimer�lten, betegen, ittasan vagy tele gyomorral ker�lj�k a mag�ml�st. Kem�ny munka sor�n val�sz�n�leg tartal�kolni k�v�njuk az ond�t, ha viszont szabads�gon vagyunk, esetleg gyakrabban szeretn�nk kiengedni. A r�gi taoist�k, akik a term�szettel szoros kapcsolatban �ltek, azt is gondolt�k, hogy a n�v�nyekhez �s az �llatokhoz hasonl�an, t�len az embereknek is takar�koskodniuk kell az energi�jukkal. Az �vszakokon k�v�l m�s ciklusok �s ritmusok is befoly�solj�k az aj�nlott mag�ml�sek sz�m�t. Ha gyermeket szeretn�nk, a partner�nk pete�r�se idej�n kell ejakul�lnunk. �ltal�nos szab�ly, hogy mag�ml�s ut�n frissnek, energikusnak kell �rezn�nk magunkat. Ha �ress�get, leverts�get vagy kimer�lts�get �rz�nk, n�velj�k a mag�ml�sek k�zti id�tartamot, vagy tartsunk sz�netet addig, am�g a szexu�lis energi�nk szintje megfelel�en megemelkedik. Mag�ml�s alkalm�val is megtarthatunk n�mi ond�t �s energi�t, ha lassan k�zel�tj�k meg a szakad�k sz�l�t, a cs�csra t�r� gyors, heves l�k�sek helyett. Mag�ml�s ut�n is alkalmazhatjuk a PC izomfelh�z�sokat, �s megfesz�thetj�k a medencei izmokat, ami cs�kkenti az ilyenkor �ltal�ban elsz�k� energia mennyis�g�t. Ugyanakkor fontos, hogy ne v�ljunk a mag�ml�smentess�g megsz�llottjaiv�, ne ostorozzuk magunkat, ha m�gsem tudunk id�ben meg�llni. Michael Winn szavaival: "Nagyon fontos, hogy ne legy�nk fanatikus ejakul�ci�-ker�l�k. A szexu�lis kung-fut tanul� f�rfiak k�z�l rengetegen hiszik, 'H�, h�t ez cs�cs! Van �rtelme. �n is csin�lni akarom!' Azut�n j�nnek a mag�ml�s-kontroli probl�m�i. Azut�n kezdik lehordani magukat, egyre n�vekv� b�ntudattal. �ppen a l�nyeget v�tik el, ami szerint nem a mag�ml�s vagy annak elker�l�se az �rdekes, hanem, hogy k�pesek vagyunk-e �jra keringetni a szexu�lis energia egy r�sz�t a test�nkben, miel�tt kiengedn�nk. Nyilv�nval�, hogy min�l tov�bb tudjuk k�sleltetni a mag�ml�st, ann�l nagyobb a lehet�s�g�nk, hogy ezt az energi�t alkot� c�lokra �s szellemi n�veked�s�nkre ford�tsuk. Ha �rezz�k a mag�ml�s k�zeledt�t, ha sz�ks�g�nk van r�, �s/vagy m�r nem tudjuk meg�ll�tani, h�t engedj�k �t magunkat neki. Ne neheztelj�nk magunkra. Mert v�gs� soron nem a sperm�ban t�rolt energia a val�ban fontos, hanem a mindent �tfog� szeretet partner�nk �s magunk k�z�tt." Ne feledj�k, az energia az ond�sejtekb�l, m�ris �t�lhet� �r�m szintj�t, mennyis�g�t illet�en. A biztos�tja. A k�vetkez� t�bb, mint a puszta sperma: ha ki tudjuk vonni az energi�t sokkal el�r�bb j�runk, mint amikor kezdt�k, mind az mind az eg�szs�gmeg�rz�s c�lj�ra keringethet� energia val�di szexu�lis kiel�g�l�st az �r�m �s az eg�szs�g egy�tt fejezetben megmutatjuk, hogyan oszthatjuk meg mindkett�t a

partner�nkkel. HATALOM �S SZEXUALIT�S Az ebb�l a k�nyvb�l elsaj�t�that� technik�k rendk�v�l er�teljesek, �s term�szetes, hogy megtanulv�n azokat, b�szk�lked�nk �j szexu�lisenergia-szab�lyoz� k�pess�g�nkkel valamint �gyb�li j�rtass�gunkkal. Alapvet�en fontos azonban, hogy elker�lj�k a f�rfi�i szexu�lis viselked�sre annyira jellemz� kivagyis�got �s f�rfisovinizmust. Ahogyan Masahiro Ouchi, vezet� Gy�gy�t� Tao oktat�, magyar�zza: "A szexu�lis kung-fut meglehet�sen k�nny� megtanulni, �s ett�l sok f�rfi mindj�rt nagyon er�snek �rzi mag�t az �gyban, �m ebb�l nem szabad hatalmi j�tszm�t kerek�teni. A hatalom a h�d�t�sra t�rekszik, ami �ppen ellent�tes a szeretettel �s mindenf�le szellemi gyakorl�ssal." Ouchi, aki fekete�ves karat�s, �sszehasonl�tja a szexu�lis kung-fut a karatebeli megfigyel�se�vel: "A legt�bb fekete�ves helytelen�l haszn�lja erej�t. Merevebbek, �nz�bbek lesznek, �s elvesz�tik �rz�kenys�g�ket, gyeng�ds�g�ket, ami ennek az er�nek a val�di forr�sa." A szexu�lis kung-fu helyes gyakorl�s�hoz meg kell nyitnunk a sz�v�nket, al�zatosan, szeretetteljes gyeng�ds�ggel kell k�zel�ten�nk a gyakorl�shoz, s nem g�g�s �nz�ssel. Az �nk�zpont�s�g csak a biztons�g hi�ny�nak kifejez�d�se, �s amint szert tesz�nk a val�di szexu�lis magabiztoss�gra, megszabadulhatunk a fennh�j�z�st�l �s a p�zol�st�l. Ne feledj�k, hogy ez a gyakorlat �s az �j l�pt�k� szexu�lis energi�nk feler�s�ti az �rzelmeinket, teh�t elengedhetetlen�l foglalkoznunk kell vel�k. Ha a g�g �s az �nz�s probl�m�t jelent valakinek, pr�b�lkozzon meg a hat gy�gy�t� hang gyakorl�s�val (ld. A stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei c�m� k�nyvet). Ha nem kezelj�k ezeket az �rzelmeket, korl�tozz�k gyakorlataink eredm�nyess�g�t, cs�kkentik �r�m�nket, �s megkeser�tik a partnerkapcsolatainkat. A SZERETKEZ�S M�V�SZETE Sok szexu�lis kung-fut kezd� f�rfi annyira belekeveredik a saj�t gyakorl�s�ba, hogy elvesz�ti kapcsolat�t a partner�vel, �s a szeretkez�s spont�n �s eksztatikus folyamat�val. Egyed�l annyit gyakorolhatunk, amennyit �s amilyen gyakran csak akarunk, de amikor partnerrel vagyunk, tartsuk szem el�tt, hogy az nem csak a mi gyakorl�sunk. A szeretkez�s �rtelme a szeretet gerjeszt�se, �s ez a szeretet az �r�m �s az eg�szs�g forr�sa, nem a magunknak gerjesztett szexu�lis energia a c�lja, sem a k�pess�geink fitogtat�sa. Masahiro Ouchi magyar�zata szerint: "A technika csak technika, semmi t�bb. Nem a val�di m�v�szet. Alaposan meg kell tanulnunk ahhoz, hogy elfeledkezhess�nk r�la. Mint egy hangszeren val� j�t�khoz, el�sz�r tanuljuk meg a sk�l�z�st, majd feledkezz�nk el r�la, hogy a sz�v�nkb�l j�tszhassunk." A k�vetkez� fejezetben n�mi �tmutat�val szolg�lunk f�rfiaknak a n�kr�l, a n�i testr�l, majd r�t�r�nk azokra a gyakorlatokra, amelyekkel multiorgazmusos p�ross� v�lhatunk partner�nkkel. (A meleg f�rfiak r�gt�n a 7. fejezettel folytathatj�k a tanul�st.) NEGYEDIK FEJEZET Ismerd meg partnered! "A f�rfiak �ltal birtokolt k�pess�gek k�z�l n�lk�l�zhetetlen a n�k ismerete magyar�zza az �rtekez�s az �galatti Legmagasabb Ta�j�r�l. - Amikor az ember n�vel �l, csak a j�rtasak tudnak megfelelni a feladatnak." F�rfi �s n� egyes�l�se a szexu�lis kung-fu alapja, mivel ezen els�dleges k�tel�ken kereszt�l - hit�k

szerint - v�gtelen �r�mre �s felbecs�lhetetlen eg�szs�gre tehet�nk szert. Ilyen �szt�nz�ssel a taoist�k intim �s eksztatikus m�v�szett� nemes�tett�k a szeretkez�st. A harmonikus szerelmi �letet a boldog h�zass�g elengedhetetlen felt�tel�nek tartott�k, �s az ifj� h�zasoknak "p�rnak�nyveket" aj�nd�koztak, amely k�pes illusztr�ci�kkal mutatta be, hogyan �rhetik el ezt az �ld�st. Egyik�nk sem pr�b�lna meg p�ld�ul f�zni, szak�rt� seg�ts�g vagy legal�bb egy-k�t szak�csk�nyv n�lk�l, �m a szeretkez�s - ami legal�bb olyan bonyolult, mint a szak�csm�v�szet rejt�lyes vil�g�t a nyugati f�rfiak �s n�k maguk k�nytelenek felfedezni, �s ehhez legfeljebb n�h�ny id�tlen�l romantiz�lt k�pet kapnak a mozi vagy a t�v� k�perny�j�r�l. A hollywoodi szex, puszt�n gyors szex. A legt�bb filmben meg�r�k�tett ki�hezett, szenved�lyes �lelkez�s, amikor a n� m�ris nedves, �s n�h�ny perces vonagl�ssal kiel�g�thet�, kacagtat� lenne, ha nem hagyna oly sok n�z�ben m�ly nyomot, akik azut�n megpr�b�lj�k imit�lni ezt a val�s�gt�l elrugaszkodott szeretkez�si modellt. Eml�t�sre �rdemes, hogy a rendez�nek a cselekm�ny �l�nk�t�s�re vonatkoz� utas�t�sai miatt nem lehet k�perny�re vinni a szeretkez�s apr� mozzanatait - a n�z�k val�sz�n�leg el sem viseln�k az �r�mben f�rd�z� emberi test l�tv�ny�t. Candice Bergen �gy ecsetelte a filmes orgazmus k�plet�t az Esquire magazinban: "T�z m�sodperces neh�z l�gz�s, fejforgat�s jobbra-balra, majd szimul�lt asztmaroham �s egy ici-pici haldokl�s." Ennyit az el�j�t�kr�l. A porn�filmeknek - amikben a "cselekm�ny" t�bbnyire celluloid ragaszt�szalag a szexjelenetek k�z�tt -jutna a feladat, hogy a n�z�k b�v�thess�k szexu�lis ismereteiket, gazdag�thass�k szeretkez�si reperto�rjukat. A legt�bb porn�filmben l�that� �rj�ng�, sz�ntelen l�k�s�radatot azonban ink�bb a f�rfik�z �nkiel�g�t�si szakasz�hoz id�z�tik, nem a val�di, h�s-v�r szerelmesked�s m�ly �s kifinomult �rz�kleteihez. Nem csoda teh�t, hogy a mozin, t�v�n �s porn�n nevelked� nyugati f�rfiak olyan gyorsan eljutnak a mag�ml�sig. A Kinsey �ltal tanulm�nyozott f�rfiak csaknem 80(1) sz�zal�ka kevesebb mint k�t perccel a behatol�s ut�n ejakul�lt. F�rfi �s n� egyar�nt vesz�tenek ezen a "gyorst�zel�" coituson. Hartman �s Fithian sz�m�t�sai szerint ezen gyors k�z�s�l�sek alkalm�val az �rint�s �s a szexu�lis izgalom hat�s�ra termel�d� term�szetes vegyi anyagok nem tudnak beker�lni a v�r�ramba, �gy a szeretkez�ssel j�r� �ltal�nos j� k�z�rzet r�vidre z�r�dik. A taoist�k ezt �gy fejezn�k ki, hogy ebben a siet�s szexben a f�rfi �s a n� nem k�pes a szexu�lis energiacser�re, s �gy az �sszehangol�d�sra, s�t, ak�r energi�t is rabolhatnak egym�st�l. Ez nem azt jelenti, hogy nem j�het j�l n�ha egy-egy "t�zij�t�k", k�l�n�sen, ha a p�r m�r gyakorlatot szerzett az extatikus szerelemben, ami lehet�v� teszi, hogy r�vid id� alatt harm�ni�ba ker�ljenek, �s kiel�g�ts�k egym�st. Csaknem negyedsz�zaddal azut�n, hogy Kinsey k�z�lte els� meg�llap�t�sait - a szexu�lis forradalom �s a n�k felszabadul�s�nak hajnal�n - Morton Hunt az egyik ellen�rz� vizsg�lat sor�n a k�t perc helyett m�r t�z percet m�rt a f�rfiakn�l. B�r taoista szemmel ez m�g mindig meglehet�sen r�pke, mindazon�ltal 400 sz�zal�kos javul�st jelez. B�r a f�rfiakat �ltal�ban �rz�ketlen szeret�knek �ll�tj�k be, akiket kiz�r�lag nyers �nz�s�k hajt az �gyba, sz�nd�kuk, hogy megtanuljanak tov�bb kitartani az �gyban, m�gis arr�l �rulkodik, hogy szeretn�nek t�bb �r�met ny�jtani partnereiknek, akik kezdik felfedezni orgazmusus, mi t�bb, multiorgazmusos k�pess�geiket. N�gyezer f�rfi kik�rdez�se alapj�n Anthony Pietropinto meg�llap�totta, hogy a f�rfiak meglep�en nagy r�sze, mintegy 80 sz�zal�ka, azzal m�ri saj�t szexu�lis el�gedetts�g�t, hogy k�pes volt-e egyszer vagy t�bbsz�r kiel�g�teni a partner�t. Egy multiorgazmusos f�rfi viszont b�rmikor k�pes kiel�g�teni a t�rs�t, b�rmennyi id�be teljen is, hogy a n� eljusson az orgazmusig.

Partner�nk kiel�g�t�s�nek megtanul�s�ban az els� l�p�s azonban, hogy elt�vol�tsuk az eg�nkat. Nem mi "adjuk" neki az orgazmust. Nem pr�b�lunk a legjobb szeret� sz�n�ben tetszelegni, akivel valaha tal�lkozott. T�l sok f�rfi verg�dik a szexu�lis teljes�tm�ny csapd�j�ban. Ha k�pesek vagyunk a teljes�tm�ny hely�re az �r�met �ll�tani - az �v�t �s a magunk�t -, m�g a legv�rmesebb szeret�ket is kiel�g�thetj�k. Ne feledj�k, azok a f�rfiak a legjobb szeret�k, akik teljesen el tudnak lazulni, �s tudat�ban vannak, mi t�rt�nik a saj�t illetve a t�rsuk test�ben. A 2. fejezetben megismerkedt�nk saj�t test�nk t�rt�n�seivel, ebben pedig megtanuljuk, hogyan ismerj�k fel a partner�nk test�ben zajl� folyamatokat. Van m�g egy utols� szempont, amit �szben kell tartanunk. Sokkal k�nnyebb olyan partnerrel gyakorolni a szexu�lis kung-fut, akihez m�ly �rzelmi �s fizikai sz�lak k�tnek. Dunn �s Trust a multiorgazmusos f�rfiakkal v�gzett felm�r�s�k sor�n meg�llap�tott�k, hogy a f�rfiak sokkal k�nnyebben v�ltak multiorgazmusoss� olyan partnerrel, akikkel szoros �rzelmi kapcsolatban �lltak, �s akik mellett elengedhett�k magukat. Minden megk�rdezett f�rfi eml�tette, hogy a c�ljuk nem a t�bbsz�r�s orgazmus volt, hanem az �r�mteli �s kiel�g�t� szerelmesked�s. A t�bbsz�r�s orgazmus csak az egyik a sz�mos kincs k�z�l, amit a meghitt �s egyre eksztatikusabb szeretkez�sek �sv�ny�n felfedezhet�nk. A n�i test A n�i szexualit�s rengeteg rejt�ly �s misztifik�ci� forr�sa volt a nyugati hist�ri�ban. A n�k bel�l elhelyezked� nemi szerve (szemben a f�rfiak f�k�nt k�ls�, j�l l�that� szerveivel) rengeteg tanulm�nyra �s m�g t�bb z�rzavarra adott lehet�s�get. Minden f�rfinak (�s n�nek) ismernie kell n�h�ny alapvet� t�nyt a n�i testr�l (18. �bra). Tartsuk szem el�tt, hogy ezek �ltal�nos le�r�sok, �s hogy a szexu�lis anat�mia, mind a n�i, mind a f�rfi, �pp�gy v�ltozik egy�nenk�nt, mint az anat�mia m�s r�szei. V�NUSZDOMB A n� has�t�l leereszkedve els�k�nt a mons venerist l�thatjuk, aminek jelent�se latinul "v�nuszdomb". V�nusz, term�szetesen, a szerelem istenn�je a r�mai mitol�gi�ban. A (r�viden) domb p�rn�zott, �ltal�ban sz�rrel bor�tott b�rr�teg a szem�remcsonton. A tin�dzser fi�k val�sz�n�leg bar�tn�j�knek ezzel a testr�sz�vel �rintkeznek, amikor (m�g fel�lt�zve) szorosan egym�shoz simulnak. A domb k�zvetlen�l a csikl� felett tal�lhat�; n�h�ny n� �rint�sre �s nyom�sra �rz�kenynek tal�lja, m�sok ink�bb azt szeretn�k, ha a f�rfi valamivel lejjebbre �sszpontos�tana. K�LS� SZEM�REMAJKAK Ahogy a v�nuszdomb a combok k�z� ereszkedik, k�tfel� ny�lik. B�r "ajak"-nak h�vj�k, amikor a n� nincs izgalmi �llapotban, ez a testr�sz viszonylag lapos, �s nem t�nik ajakszer�nek. BELS� SZEM�REMAJKAK A k�ls� ajkakkal ellent�tben, a bels� ajkak sz�rtelenek, �s k�zvetlen�l �rintkeznek a ny�lk�s testfelsz�nekkel, ak�r a sz�j ajkai. Nyugalmi �llapotban a sz�n�k a r�zsasz�nt�l a sz�rk�sen �t a gesztenyebarn�ig vagy lil�ig v�ltozhat.

Szexu�lis izgalom hat�s�ra v�rrel tel�t�dnek, sz�n�k s�t�tebbre v�lt, �s megvastagszanak. Nyugalmi m�ret�knek ak�r k�t-h�romszoros�ra is duzzadhatnak, �l�nkv�r�sre sz�nez�dhetnek. Ezek a v�ltoz�sok egyben a heves izgalmi �llapot �s a k�zeled� orgazmus jelei is. CSIKL� K�vess�k a bels� ajkak vonal�t a fels� tal�lkoz�si pontjukig, a v�nuszdomb alatt. Itt egy b�rred�t alkotnak, amely v�di az �rz�keny csikl�t (klitorisz). Ennek makkja idegv�gz�d�seinek s�r�s�g�t tekintve a h�mvessz� makkj�hoz hasonl�t. Rendszerint a b�rred� alatt rejt�zik, de azt finoman h�trah�zva l�that�v� v�lik. A makk annyira �rz�keny, hogy j� n�h�ny n� f�jdalmasnak �rzik a k�zvetlen ingerl�s�t. �k gyakran el�nyben r�szes�tik a klitorisz t�rzs�nek ingerl�s�t, amely felfel�, a domb ir�ny�ba h�z�dik, �s a b�r alatt mozg�kony zsinegk�nt tapinthat�. Orgazmus ut�n sok n� csikl�ja percekig t�l �rz�kenny� v�lik az �rint�sre. Ez a hiper�rz�kenys�g hasonl�t a f�rfiak�hoz, amit mag�ml�s ut�n tapasztalnak. Mint a h�mvessz�t, a csikl�t is mereved�sre k�pes sz�vet alkotja, �s izgalmi �llapotban v�rrel telve, megduzzad. Sokan a f�rfi makkj�hoz hasonl�tj�k a csikl�t, �s fejl�d�stanilag ugyanabb�l a magzati sz�vetb�l alakulnak ki. A klitorisz azonban egyedi abban a von�s�ban, hogy l�tez�s�nek c�lja puszt�n a szexu�lis �r�mszerz�s. Ennyit �rnek a n�i szexu�lis kedvetlens�gr�l sz�l� hiedelmek: �me, �k az egyetlenek, akik rendelkeznek teljes eg�sz�ben a nemi izgalomra, �r�mre rendeltetett testr�sszel. H�GYCS� A csikl� alatt ny�lik a h�gycs�, amely a h�gyh�lyaghoz vezet. A f�rfiak�val ellent�tben (amelyet a h�mvessz�beli r�sze is meghosszabb�t) a n�k� j�val r�videbb; ez az egyik f� oka, hogy a n�k hajlamosabbak a h�gy�ti fert�z�sekre. A h�mvessz� ki-be mozgat�sa szeretkez�s k�zben bakt�riumokat juttathat a n� h�gycs�v�be. Ha partner�nk gyakran kap ilyen fert�z�st, tan�csoljuk neki, hogy vizeijen szeretkez�s ut�n. Ezzel k�nnyebben megszabadulhat a bakt�riumokt�l is. H�VELY A csikl�t�l �s a h�gycs�t�l lefel� tal�lhat� a h�velybemenet. A h�vely falai �ssze�rnek, ink�bb potenci�lis teret alkotva, mint val�s�gos ny�l�st. A falak er�sen bord�zottak, ez magyar�zza, hogy a h�vely szinte b�rmilyen m�ret� h�mvessz�t k�pes befogadni, nem is sz�lva a gyermek �tereszt�s�r�l, sz�l�s alkalm�val. Ez a t�gul�si �s �sszeh�z�d�si k�pess�g, hogy ak�r egyetlen ujjat is szil�rdan megt�maszthat, magyar�zza, rendszerint mi�rt nem jelent gondot a h�mvessz� m�rete. Nyugalmi helyzetben a h�vely fala mintegy 7-8 cm hossz�, el�ls� fala pedig 6-7 cm. Amint a n� izgalmi �llapotba ker�l, h�velye kit�gul �s meghosszabbodik. A bels� k�tharmada felf�v�dik, ami gyakran cs�kkenti az �rz�kenys�g�t, de az el�ls� harmad megduzzadva, sz�k�l valamelyest - ez�rt k�pes alkalmazkodni a n� ak�r egy r�videbb h�mvessz�h�z is. Amint az el�z� fejezetben eml�tett�k, min�l er�sebb a partner PC izma, ann�l er�sebben tudja �sszeh�zni a h�vely�t a h�mvessz� k�r�l, �gy ann�l jobban fokozhatja a stimul�ci�t mindkettej�k sz�m�ra. Akiknek a partnere �lvezi a m�ly behatol�st, f�leg, miut�n a h�velye kit�gult, ugyanakkor nehezen tudja a n� h�vely�nek h�ts� fal�t izgatni, azoknak j� h�r, hogy vannak olyan p�rz�si helyzetek, amelyben a h�vely ler�vid�thet�, megk�nny�tve a m�ly behatol�st (ld. az "�r�mszerz� �s eg�szs�gv�d� poz�ci�k" c�m� szakaszt a k�vetkez� fejezetben).

Sok n� besz�mol�ja szerint a leg�rz�kenyebb z�n�juk a h�velybemenet k�rny�ke, m�sok viszont a h�vely egy�b r�szeit, k�zt�k a h�ts� fal�t vagy �ppen a m�hnyakat tartj�k annak (ld. a k�zvetkez� szakaszt - "A G-pont �s egy�b �rz�keny t�jak")- A szexu�lis ingerl�s ter�n sincsenek egyetemes receptek, hi�ba igyekeztek megtal�lni olyan kiv�l� kutat�k, mint p�ld�ul Masters �s Johnson. A felder�t�s a p�rok k�z�s feladata marad, �s engedj�k, hogy a n� s�gja meg, mi esik neki a legjobban. A G-PONT �S EGY�B EROG�N Z�N�K N�h�nyan tal�n m�r hallottak arr�l a helyr�l a n� h�vely�ben, amelyet meg�rintve, a n� "megvad�that�". Ezt gyakran G-pontnak nevezik, Ernest Gr�fenberg, n�met orvos ut�n, aki el�sz�r �rt r�la 1950-ben. B�r az �tlet nem �j, m�gis ellentmond�sos n�h�ny n� megtal�lja, m�sok viszont nem. A jelenlegi elm�let szerint a G-pont a h�gycs�vet k�r�lvev� mirigyek, j�ratok, v�red�nyek �s idegv�gz�d�sek egy�ttese. Hol is van akkor pontosan? A legt�bb n� a h�velybemenett�l 3-5 cm-re eml�ti, a fels� �s el�ls� falon, a szem�remcsont m�g�tt. (M�sok viszont valamivel h�tr�bb.) Ha a partner h�vely�re n�z�nk, �s elk�pzel�nk egy (anal�g) �r�t rajta, akkor a Gpont rendszerint valahol 11 �s 1 �ra k�z�tt van. Ha a n� nincs izgalmi �llapotban, nehezebb megtal�lni a G-pontj�t, de a b�r�n akkor is �rezhet�nk n�mi kidudorod�st. Ingerelve kb. �tforintos �tm�r�j�re duzzadhat, vagy m�g nagyobbra, �s ki�llhat a h�vely fal�b�l. Al�n �s Donna Brauer szerint a legk�nnyebben a n� orgazmusa ut�n lehet megtal�lni: "Ekkor m�r valamelyest megduzzadt �s �rz�keny." M�sodpercenk�nti l�k�ses ritmusban aj�nlj�k az izgat�s�t, k�s�rletezhet�nk kisebb vagy nagyobb nyom�er�vel. Tov�bbi kiv�l� alkalom a G-pont ingerl�s�re, amikor a partner az orgazmus k�zel�ben j�r. Ak�rmelyik m�dot v�lasztjuk is, partner�nk minden bizonnyal �lvezetesebbnek tal�lja az ingerl�st, ha m�r er�s izgalmi �llapotban van. Nyelv�nkkel izgassuk a csikl�j�t, �s k�zben ujjunkkal �rints�k meg a G-pontj�t, majd figyelj�k a reakci�t! Nem �rt tudni, hogy n�h�ny n� eleinte k�nyelmetlennek �rezheti a G-pont d�rzs�l�s�t, esetleg vizel�si ingert v�lt ki n�la. Ez teljesen norm�lis reakci�, ilyenkor el�bb �rdemes megbesz�lni vele a "felder�t�si �tvonalat". Brauer�k az �rint�s erej�nek cs�kkent�s�t aj�nlj�k hasonl� esetben. Egy percig is tarthat, m�g a kellemetlen �rzet vagy a l�tsz�lagos vizel�si inger �tadja a hely�t az �r�mtelibb �lm�nyeknek. Ha partner�nk t�ls�gosan agg�dik emiatt ahhoz, hogy �lvezze az ingerl�st, javasoljuk, hogy el�bb � egyed�l pr�b�lja megtal�lni a Gpontj�t. Ez val�sz�n�leg �l� vagy guggol� helyzetben k�nnyebb. (Ha m�g mindig nyomasztja a vizel�si inger, nyugodtan menjen el v�c�re szeretkez�s el�tt, ez meggy�zi arr�l, hogy �res a h�lyagja.) A szemt�l szemben vagy "misszion�rius" p�zban v�gzett szeretkez�s gyakran teljesen elker�li a G-pontot. Sokkal k�nnyebb izgatni ezt a ter�letet a h�mvessz�vel, ha a n� hasra fekszik, a f�rfi pedig h�tulr�l hatol be - ha viszont a n� van fel�l, k�nnyebben ir�ny�thatja a h�mvessz�t az �rz�kenyebb ter�letek fel�. A felsz�ni l�k�sek is kiv�l�an alkalmasak a G-pont izgat�s�ra. Mindamellett el�sz�r az ujjakkal izgathatjuk a legk�zvetlenebb �s leghat�konyabb m�don. N�h�ny n� arr�l sz�mol be, hogy a leg�rz�kenyebb pontjai a n�gy �s nyolc �ra k�z�tti helyeken tal�lhat�k, a h�vely k�zepe t�j�n. Sz�mos idegk�teg h�z�dik arra, ami magyar�zhatja ezt az �rz�kenys�get. A h�vely simogat�s�val vagy a v�ltoz� ir�ny� l�k�sekkel m�r magunk is felfedezhetj�k partner�nk tov�bbi �rz�keny z�n�it. Ne feledj�k azonban, hogy nem minden n�nek van G-pontja vagy hasonl� k�l�nleges

"pontja", �s ha a partner�nk is k�z�j�k tartozik, a vil�g�rt se marasztaljuk el emiatt. Ezek a felder�t� utak kiz�r�lag az �r�mszerz�st szolg�lj�k, s nem kapcsol�kat �s nyom�gombokat keres�nk, amellyel "bekapcsolhatjuk" �t. A G-pont ha megvan - ingerl�s�t vegy�k fel az "orgazmusfejleszt�" reperto�runkba, amellyel �r�met szerezhet�nk partner�nknek. EJAKUL�CI� N�i ejakul�ci�? Sz�mos szexol�gus �rt m�r a G-pont azon k�pess�g�r�l, hogy er�s izgalmi �llapotban tiszta folyad�kot "ejakul�l". Ez vezette n�h�nyukat arra a k�vetkeztet�sre, hogy a G-pont hasonl�that a f�rfi prosztat�j�ra. (Mint eml�tett�k, a f�rfi �s n�i nemi szervek ugyanabb�l a magzati sz�vetb�l fejl�dnek ki.) Sok ejakul�l� n� azt hiszi, vizeletet ereszt, f�leg, ha mint �rtuk, vizel�si ingere is t�mad, amikor a G-pontj�t �rintik. A folyad�k azonban semmik�ppen nem vizelet, �s a vizel�si inger rendszerint gyorsan csillapodik a fokoz�d� izgalmi �llapottal. A f�rfi a szeretkez�s adott pontj�n �rezhet valamif�le "permetet" a h�mvessz�j�n. Alkalmank�nt ez a permet l�that� is. N�h�ny n� orgazmus k�zben egy te�skan�lnyi vagy kevesebb folyad�kot ereszt a h�gycs�v�b�l. (Az ejakul�l� n�k szint�n pr�b�lj�k meg felh�zni a szexu�lis energi�jukat, mivel �k is vesz�thetnek bel�le az ejakul�ci� miatt - ha nem is annyit, mint a f�rfiak.) Lonnie Barbach kutat� szexol�gus szerint "a [n�i] ejakul�tum legut�bbi elemz�sei kimutatt�k, hogy �sszet�tel�ben sem a vizeletre, sem a h�velyi v�lad�kra nem hasonl�t, hanem ink�bb a f�rfi ond�folyad�kra - magas cukor �s savas foszf�ttartalma miatt. Forr�s�nak az �n. paraurethralis (h�gycs� k�rny�ki) mirigynek nevezett mirigy- �s j�ratrendszert gyan�tj�k. Ezek k�r�lveszik a n�i h�gyvezet�ket, �s ugyanabb�l a magzati sz�vetb�l fejl�dtek, mint a f�rfi prosztata." Magyar�zhat� vagy sem, ez a n�i ejakul�tum igencsak ijeszt� lehet, ha m�g nem tal�lkoztunk vele. Az egyik f�rfit arcon spriccelte a bar�tn�je, mikor el�sz�r ereszkedett "m�lyebb r�gi�kba". Az ilyen m�rv� tol�er� val�sz�n�leg ritkas�g, de ne rettenj�nk meg, ha egyik-m�sik n� eset�ben "or�lisszex-szem�veg"-re lesz sz�ks�g�nk. V�GB�LNY�L�S N�h�ny n� sz�m�ra a v�gb�lny�l�s erog�n z�na, m�sokn�l viszont tabu. Meg kell tudakolnunk, partner�nk melyik csoportba tartozik. Ha a p�r mindk�t tagja �rdekl�dik az an�lis k�z�s�l�s vagy az an�lis szexu�lis j�t�kok ir�nt, a legjobb lassan, �rz�ssel kezdeni. Mindig gondoskodjunk b�s�ges ken� folyad�kr�l. Ha a n� v�gb�lny�l�sa �sszeh�z�dik ingerl�s k�zben, c�lszer� cs�kkenteni a m�rt�k�t. Ha ellazul, fokozhat� az ingerl�s. MELL A n� szexu�lis anat�mi�j�hoz m�rten a mellek fel�p�t�se viszonylag egyszer�. A mellbimb�k a bimb�udvar sz�nes k�r�nek k�zep�n tal�lhat�k, �s izgalmi �llapotban megmerevednek. Erotikus jelent�s�g�ket tekintve a k�t mell nagyon hasonl�t az izzads�gmirigyekhez, els�dleges feladatuk, amint azt minden szoptat�s �desanya tan�s�thatja, hogy tejjel t�pl�lja a csecsem�t. Egyesek �rdekes elm�leteket gy�rthatnak arr�l, hogy a cuclis�vegen �s csecsem�t�pszereken nevelkedett nyugati kult�r�nkban mi lehet a kialakult l�gzs�kkebel-kultusz oka. B�rmi legyen is, ez a k�p�radat sok f�rfit (�s n�t) arra a t�vhitre vezetett, hogy a mell m�rete a szexu�lis �tv�gyat t�kr�zi: min�l nagyobb a h�lgy keble, ann�l v�rmesebb. Val�j�ban a n� szexu�lis fog�konys�ga, tapasztalatai �s �nmag�r�l alkotott felfog�sa hat�rozz�k meg melleinek �rz�kenys�g�t, csak�gy, mint �ltal�nos

szexualit�s�t. A m�retnek ehhez semmi k�ze. A nemi izgat�s "kapcsol�s-nyom�gombos" szeml�let�t�l �thatva a f�rfiak gyakran a n� mellbimb�it c�lozz�k meg. El�fordulhat, hogy n�melyik n� szereti a k�zvetlen ingerl�s�ket, de sokan ink�bb finomabb, k�zvetettebb �rint�sekre v�gynak. �ltal�ban el�bb a mell k�rny�k�t simogassuk, �gy fokozzuk a n� v�gy�t, hogy t�nylegesen meg�rints�k a mell�t �s a mellbimb�it. M�s n�k viszont alig reag�lnak mell�k �rint�s�re, teh�t ilyen esetben se legy�nk csal�dottak. Ha az �rint�s el�tt megd�rzs�lj�k egy kicsit a kez�nket, hogy �tmelegedjen, n�velhetj�k benne a chi vagy energia mennyis�g�t, ami szint�n seg�t az ingerl�sben. Amint meg�rintj�k a mellbimb�j�t, �rezhetj�k a k�zte �s az ujjunk k�zt �raml� elektromoss�got. A mellbimb�k nyalogat�sa gyakran m�g hat�sosabb, mert a nyelvben rengeteg a chi. N�ha, mint sok f�rfi eset�ben, a mellbimb�hoz vezet� idegp�ly�kat aktiv�lni kell, amely gyeng�d fokozatos simogat�ssal �rhet� el. Ez persze akkor m�k�dik, ha partner�nk is nyitott az eff�le lass� �breszt�sre. TERM�KENYS�G A n�i term�kenys�gi �s menstru�ci�s ciklusok k�l�n�sen zavarba ejthetik a legt�bb f�rfit, �s rengeteg f�lelmet, zavart okoztak. Ez itt nem a biol�gia�ra helye, de van n�h�ny biol�giai t�ny, amit minden f�rfinak illik tudnia szerelmese test�r�l. P�ld�ul, tudta-e, hogy b�r egy n�i petesejt mind�ssze 12-24 �r�ig �letk�pes, a n� a szeretkez�st k�vet� �t napon �t teherbe eshet? Hogyan lehets�ges ez? Miel�tt a petef�szekben meg�rik egy petesejt a m�ht�j�ki mirigyek "fertilis" (megterm�keny�t�st seg�t�) ny�kot termelnek. Ez a ny�k "kalauzolja" a spermiumokat a petesejthez, �s a mag�ml�st k�vet� t�z percen bel�l a spermiumok m�r a petevezet�kben "eveznek" l�lekszakadva a pete fel�. M�s ond�sejtek azonban a m�hnyakban t�pl�lkozva k�pesek ak�r h�rom-�t napig is kitartani. Teh�t, ha �n szombat �jjel szeretkezett, �s partner�nek m�g nem volt pete�r�se, de term�keny�t�st seg�t� ny�kja igen, a keddi ovul�ci�t (pete�r�st) k�vet�en, szerd�n m�g mindig apa lehet. (Id�zet a helyi szexu�lis felvil�gos�t� f�zetecsk�b�l.) Sok n� panaszkodik, hogy partnere nem v�llal akt�v szerepet a fogamz�sg�tl�sban illetve annak megtervez�s�ben. Az �vszerek haszn�lat�nak terjed�s�vel ez a helyzet v�ltozik, de nem el�gg�. Hasznos a megterm�keny�t�st seg�t� illetve g�tl� ny�k k�z�tti k�l�nbs�gek ismerete, mivel az �vszerek is elszakadnak n�ha - egyik fogamz�sg�tl� m�dszer sem sz�z sz�zal�kig megb�zhat�. A megterm�keny�t�st seg�t� ny�k tiszta, sima, rugalmas. Ha egy keveset a h�velyk- �s mutat�ujjunk k�z� csippent�nk, az ujjainkat sz�tnyitva, a ny�lka megny�lik k�z�tt�k. A megterm�keny�t�st g�tl� ny�k ellenben feh�res, ragad�s, kev�sb� b�s�ges. A legszembet�n�bb, hogy nem ny�lik, mint a fertilis ny�k. Ha a n� nem esik teherbe, a v�r �s a sejtek, amelyek a megterm�keny�tett petesejt t�pl�l�s�ra k�szen v�rakoztak, elt�voznak - megkezd�dik a menstru�ci�. A menstru�ci�s ciklus igen t�g hat�rok k�z�tt v�ltakozik. N�h�ny n� pontos, 28 napos ciklusokban menstru�l. A szab�lyos ciklusok h�rom-h�t hetesek is lehetnek, �s vannak n�k, akik �vente csak k�t-h�rom alkalommal menstru�lnak. B�r a ciklus jellegzetess�gei egy�nenk�nt elt�r�ek, de t�bbnyire n�mi r�zsasz�nes ny�lka vagy v�r t�voz�s�val kezd�dik, ami �l�nkv�r�s, b�s�ges v�rz�ss� n�vekszik, majd barn�s "csepeg�sre" v�lt, miel�tt teljesen el�llna. N�h�ny n� sok v�rt vesz�t, m�sok keveset, de a v�rz�s rendszerint nem tart tov�bb egy h�tn�l. Menstru�ci� idej�n sok n� kellemetlen t�nett�l szenved: megduzzadt, f�j� mellek, vizeletreked�s, ki�t�sek, fejf�j�s, der�kf�j�s, esetleg sz�kreked�s. (A kr�nikus herpesz is el�j�het ezid�t�jt.) �rthet�, hogy mindezen kellemetlens�gek mellett,

nem is sz�lva a menstru�ci�t a mai napig �vez� stigm�r�l, nem sok n� �rez k�l�n�sebb szexu�lis v�gyat. M�sok viszont a legnagyobb izgalmi �llapotban �lnek ilyenkor, �s ciklusuk minden r�sz�t heves v�gyakoz�sban �lik. Sz�mos n�nek a menstru�ci�s g�rcseit is enyh�ti a ciklus alatti szeretkez�s. Min�l jobban megismerj�k a partner�nk ciklus�t, min�l meg�rt�bben viszonyulunk hozz�, ann�l harmonikusabban �lhet�nk vele az �let �s a szerelem ritmus�ban. A n� orgazmusa A n�i orgazmust �vsz�zadokon, ha nem �vezredeken �t k�v�ncsis�g �s ellentmond�sok �vezt�k. Az int�zm�nyes orvosl�s k�rei a puszta l�tez�s�t is csak az ut�bbi sz�z �vben ismert�k el. Ezzel egy�tt a m�r l�t�ben elismert n�i orgazmus az ut�bbi �vsz�zadban is rengeteg tudatlans�got �s z�rzavart keltett. A vita f�k�nt a klitor�lis (csikl�i) �s a vagin�lis (h�velyi) orgazmus k�z�tti k�l�nbs�gekr�l valamint azok viszonylagos "�retts�g�r�l" bontakozott ki. Ma m�r tudjuk, hogy egyes n�ket csikl�juk, m�g m�sokat h�vely�k ingerl�s�vel lehet k�nnyebben az orgazmushoz eljuttatni. Mind�ssze err�l van sz�. Egyik sem jobb, mint a m�sik. A CSIKL�I �S A H�VELYI ORGAZMUS A jelenlegi elm�let szerint val�j�ban k�t k�l�nb�z� ideg felel a k�t k�l�nb�z� orgazmus�rt. A szem�remtesti ideg - t�bb testr�sz mellett - �rinti a csikl�t, a medencei ideg pedig a h�velyt �s a m�het - a h�velyi orgazmus gyakran a m�h �sszeh�z�d�saival is egy�tt j�r (30. �bra). A k�t ideg k�z�l a szem�remtesti t�bb v�gz�d�ssel rendelkezik, ez magyar�zhatja a csikl�i orgazmus gyakoribb el�fordul�s�t. A k�t ideg tal�lkoz�sa, �tfed�se a gerincoszlopn�l pedig a n�h�ny n�n�l tapasztalhat� "vegyes" orgazmusra ad magyar�zatot. �gy t�nik, az orgazmus t�pusa az al�bbi k�t t�nyez�t�l f�gg: a PC izm�nak erej�t�l �s a G-pont vagy m�s bels� pontok �rz�kenys�g�t�l. A mindk�t fajta orgazmust �t�l� n�k gyakran felfigyelnek a k�l�nbs�gre. Shere Hite, a n�i szexualit�sr�l �rt h�res jelent�s�ben id�zi egyik vizsg�lati alanya tapasztalat�t: "�nkiel�g�t�skor klitor�lis orgazmusom van, ami szerintem a f�rfiak orgazmus�hoz hasonl� - �ltal�nos inger�let-felhalmoz�d�s a csikl�m k�rny�k�n, majd egy 'izomg�rcsszer�" �rzet. A h�velyi orgazmus sokkal jobban �tj�rja a testem, nehezebben megfoghat�/le�rhat�, sz�lesebb �rzethull�mokkal j�r." A 2. fejezetben m�r �rtuk, hogy a f�rfiak is k�tf�le orgazmust �lhetnek �t: nemi szervi illetve medencei (vagy prosztatai) orgazmust. A taoista szexu�lis tan�t�sok szerint val�j�ban m�g t�bbf�le orgazmus l�tezik, amelyek a k�l�nb�z� testr�szekben, s�t, hiszik-e vagy sem, k�l�nb�z� szervekben, p�ld�ul a sz�vben vagy a l�pben �rezhet�ek. Ha k�pesek vagyunk felemelni a szexu�lis energi�t az agyba, akkor "agyi orgazmust" �lhet�nk �t. Ne feledj�k, az orgazmus egyszer� �sszeh�z�d�s �s kit�gul�s, avagy "l�ktet�s", �s erre a l�ktet�sre a test b�rmely r�sz�ben sor ker�lhet. A CSIKL� �RINT�SE SZERETKEZ�S K�ZBEN Shere Hite szerint a megk�rdezett n�k k�r�lbel�l 70 sz�zal�ka ig�nyelt legal�bb egy kev�s klitor�lis ingerl�st, hogy eljuthasson az orgazmusig. Ahogy m�r eml�tett�k, a n� csikl�ja megfelel a h�mvessz� makkj�nak. A legt�bb f�rfin�l a makk a leg�rz�kenyebb szexu�lis testr�sz - ugyan�gy a csikl� a n�kn�l. Egy n�t kiel�g�teni a csikl�j�nak ingerl�se n�lk�l, k�r�lbel�l olyan, mint egy f�rfit a makk ingerl�se n�lk�l. Nem megoldhatatlan, de sokkal tov�bb tart. Nem meglep� teh�t, hogy az�n. misszion�rius p�zban a legt�bb n� k�ptelen az

orgazmusra, mivel anat�mi�j�nak leg�rz�kenyebb r�sze - a csikl�ja - csak k�zvetett stimul�ci�ban r�szes�l. N�ha a f�rfi szem�remcsontja nekid�rzs�l�dik, vagy a csikl�red� �r hozz� k�z�s�l�s k�zben, de ezek aligha helyettes�thetik a h�mvessz�vel, ujjal, sz�jjal val� k�zvetlen ingerl�st. �gy az sem meglep�, hogy Kinsey, Hunt �s Hite szerint az amerikai n�k k�zel fele soha nem vagy csak nagy ritk�n jut el az orgazmushoz szeretkez�s k�zben. A n�k sokkal k�nnyebben kiel�g�thet�k k�z�s�l�s k�zben, ha �k maguk vagy partner�k simogatj�k a csikl�jukat. K�z�s�l�skor a f�rfiak rendszerint sokkal gyorsabban �rnek a cs�csra, mint a n�k (k�t-h�rom perc alatt, m�g a n�k h�sz perc alatt), a n�k azonban maszturb�l�s sor�n �ppolyan gyorsan kiel�g�lnek, mint a f�rfiak feltehet�en az�rt, mert k�zvetlen�l ingerlik a csikl�jukat �s minden m�st, amit szeretnek. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy eml�kszik vissza partnere csikl�j�nak ingerl�s�re szeretkez�s k�zben: "Amikor m�g�tte vagyok vagy � van fel�l, a kezem szabad, �gy j�tszadozhatok a csikl�j�val. Ez azt�n t�nyleg megvad�tja. Olyan hangosan ny�gd�csel - egyszer meg is kellett �llnunk, hogy becsukjuk az ablakokat." N�h�ny f�rfi is n� arr�l panaszkodhat, hogy a csikl� ingerl�se k�zzel nem term�szetes vagy t�l g�pies. Az egyik multiorgazmusos f�rfi szerint viszont: "Sok�ig �gy gondoltam, hogy az ujjak haszn�lata a f�rfi gyenges�g�nek jele. De r� kellett j�nn�m, hogy a n� id�nk�nt igaz�n �lvezi, vagy egyenesen k�v�nja is a f�rfi kez�t vagy a nyelv�t, mert eg�szen m�s �rzetet kelt." Bizonyos, hogy ez az ingerl�sf�les�g, amit a n�k h�romnegyede kifejezetten ig�nyel a szexu�lis kiel�g�l�shez, nem tekinthet� term�szetellenesnek, sem a f�rfi�i gyenges�g jel�nek. Azoknak, akik nem szokt�k meg az ujjak haszn�lat�t k�z�s�l�s k�zben, n�mi id�re lehet sz�ks�g�k, hogy a simogat�st �sszehangolj�k a p�rz� mozg�sokkal. Egy kis gyakorlattal ez a koordin�ci� egyre k�nnyebb lesz, k�l�n�sen, ha lelass�tjuk a p�rz� mozg�sokat, �s hagyjuk, hogy partner�nk (�s persze, mi magunk is) minden egyes l�k�st �s minden egyes simogat�st meg�zlelhessen. Figyelj�nk azonban arra, hogy ne �sszpontos�tsunk t�ls�gosan a partner csikl�j�ra, mert kieshet�nk a szeretkez�sb�l. Ugyanakkor a kez�nkkel se vesz�ts�k el a kapcsolatot, m�sk�pp a partner�nk egy massz�roz�g�pben �rezheti mag�t. Ha valaki k�pes s�t�lni �s r�g�gumit r�gni egyszerre, akkor a szimult�n l�k�sek �s simogat�sok nem okozhatnak sz�m�ra neh�zs�get. Ha a partner�nk hajland� simogatni mag�t, m�g jobb. Egy f�rfi azt mondta a bar�tn�j�nek amikor a n� is besz�llt a tulajdon ingerl�s�be, hogy olyan, mintha � [a f�rfi] csak maszturb�l�shoz kellene. Ez a reakci� akkor �rthet�, ha a f�rfi a saj�t k�teless�g�nek (�s jog�nak) �rzi, hogy "megadja" a n�nek az orgazmust. Ez a gondolkod�sm�d k�ts�gtelen�l hozz�j�rul a n�k orgazmusm�mel�s j�tszm�ihoz, akik �gy pr�b�lnak kedveskedni partner�knek, vagy �gy tenni, mintha j�l �rezn�k magukat. Mivel, amint azt m�r a 2. fejezetben elmagyar�ztuk - az orgazmus els�sorban az agyban j�tsz�dik le, mi nem "adhatjuk meg" a partnernek. Neki kell azt �t�lnie a saj�t elm�j�ben (�s a test�ben). Ahogy mind t�bb �s t�bb n� fedezi fel k�pess�g�t egyszeri vagy t�bbsz�ri orgazmusra, �gy n� a f�rfiakra nehezed� nyom�s, hogy kiel�g�ts�k ezt az emelked� "orgazmus-�hs�get". A f�rfiak v�gya, hogy eleget tegyenek ennek, nemes �s k�v�natos, �m a velej�r� fesz�lts�g nem, mivel fokozza a m�r �gyis t�lzott teljes�tm�ny-k�nyszert a f�rfiakban. Sokkal k�zelebb ker�l�nk a val�s�ghoz, �s nagym�rt�kben enyh�thetj�k a nyom�st, ha bel�tjuk, hogy csak seg�tj�k a partner�nket saj�t orgazmusos lehet�s�geinek bej�r�s�ban. ORGAZMUS-MINT�ZATOK

A csikl�i, h�velyi �s a vegyes orgazmus csup�n h�rom kateg�ria, mellyel a szexol�gusok a n�i nemi szervi orgazmust �rj�k le. Ahogy m�r a 2. fejezetben eml�tett�k, a szexol�gusok megk�l�nb�ztetnek r�vid, diszkr�t (pontszer�), valamint hosszabb, folytonos orgazmusokat (19. �bra). N�h�ny n� diszkr�t, m�sok folytonos orgazmusokat �lnek �t, ism�t m�sok a kett� kombin�ci�j�t. Hartman, Fithian �s szerz�t�rsuk, Berry Campbell, szerint a n�k orgazmus-mint�zata annyira egy�ni, hogy ak�r azonos�t�sra is alkalmasak, mint p�ld�ul az ujjlenyomatok. Amint Lonnie Barbach r�mutatott, fiziol�gi�s, szem�lyes �s kultur�lis elv�r�sok egyar�nt befoly�solj�k, hogyan �li �t partner�nk (�s hogyan �lj�k �t mi magunk) az orgazmust. Val�sz�n�leg ez is oka, ami�rt az emberek "standard" orgazmusmint�zatokat produk�lnak. Egyik n�nek egyetlen er�teljes, m�siknak egyetlen gyenge, a harmadiknak folytonos orgazmusa van. Amultiorgazmusos n�kn�l a fentiek b�rmely kombin�ci�ja el�fordulhat. Fontos megjegyezn�nk, hogy a partner orgazmusa (csak�gy, mint a saj�tunk) minden alkalommal v�ltozhat kiss�. A szexu�lis kung-fu szerint a n�k ugyancsak kivezethetik a szexu�lis energi�jukat a medence�rb�l, fel az agyukba, �s kiterjeszthetik orgazmusukat az eg�sz testre. Ez a chi-kering�s felt�lti a partner�nket, ahogy benn�nket is. (A 6. fejezetben aj�nlunk gyakorlatokat, amelyekkel a partner�nk kiterjesztheti az orgazmusait.) A n�k �ltal�ban kev�sb� nemiszerv-orient�ltak, mint a f�rfiak, �gy sokkal k�nnyebben k�pesek kiterjeszteni �s �t�lni az orgazmust az eg�sz test�kben. Tal�n ennek is k�sz�nhet�, hogy oly sok n� nemi szerv�t illet�en "preorgazmusos" (azaz soha nem volt m�g nemi szervi orgazmusa). A 6. fejezetben �k is tal�lhatnak gyakorlatokat, amelyekkel orgazmuss� v�lhatnak, az orgazmusos n�k pedig multiorgazmusosokk�. Mi, f�rfiak, is sokkal k�nnyebben lehet�nk multiorgazmusosok, ha partner�nk �lvezi a hosszan elny�l� szeretkez�seket. T�bb p�r szenved att�l, hogy a f�rfi nem k�pes el�g sok�ig kitartani, mint att�l, hogy a n� a f�rfi el�tt elf�rad. Ez azonban k�nnyen megeshet, ha a f�rfi multiorgazmusos lesz, de a n� nem. B�r fontos, hogy ne k�nyszer�ts�k �t, �s elfogadjuk v�gyait a sz�m�ra el�gs�ges m�rt�k� �r�mh�z, az�rt b�tor�thatjuk �t saj�t k�pess�geinek felder�t�s�re, �s figyelm�be aj�nlhatjuk a kifejezetten sz�m�ra �rt fejezetet. A 9. fejezetben adunk n�h�ny �tletet azoknak a p�roknak is, akiknek a szexu�lis �tv�gya nagym�rt�kben kiegyens�lyozatlan. A legt�bb n� azonban szeretne seg�teni, hogy partnere multiorgazmusos lehessen, ebben pedig azzal seg�thet a legt�bbet, ha felder�ti saj�t gy�ny�r�nek jellemz�it, �s �polja saj�t szexu�lis el�gedetts�g�t. A n� izgalmi �llapota A legt�bb n�nek t�bb id�re van sz�ks�ge, hogy szexu�lis izgalomba j�jj�n, mint a f�rfiaknak, �m izgalmi �llapotuk - ha m�r egyszer l�trej�tt - �ltal�ban tov�bb tart, mint partner�k�. (Mint a szexu�lis kung-fu gyakorl�ja, az Olvas�ra nem vonatkozik ez ut�bbi kit�tel.) Taoista fogalmakkal a f�rfi olyan, mint a t�z, a n� pedig, mint a v�z. A szerelmes�nk kiel�g�t�s�hez fel kell forralnunk a v�gy�t, amihez kell� ideig �bren kell tartanunk a t�z�nket. Partner�nk kiel�g�t�s�nek titka, hogy megismerj�k izgalmi �llapot�nak f�zisait, �s hogy megtanuljuk a magunk�t az �v�hez igaz�tani. HONNAN TUDOM, HOGY A N� V�GYA FORR? A taoista orvosok feljegyezt�k megfigyel�seiket a n� szexu�lis izgalm�r�l. Ezek jav�t a nyugati kutat�sok is meger�s�tett�k, k�l�n�sen Kinsey-�. Err�l be is sz�mol A n� szexu�lis viselked�se c�m� m�v�nek "A szexu�lis reakci� �s az orgazmus fiziol�gi�ja" c�m� fejezet�ben. Itt most nem a n�k �ntudatoss�g�t n�velend� k�z�lj�k ezeket a f�zisokat, hanem, hogy ezen ismeretek birtok�ban a f�rfiak k�nnyebben el�g�thess�k ki partner�k v�gyait. Mik�zben ezekr�l az �ltal�nos f�zisjegyekr�l olvasunk, ne feledkezz�nk el Kinsey v�gk�vetkeztet�s�r�l az emberek szexualit�s�nak egyedis�g�r�l: "Semmi sem jellemz�bb a szexu�lis reakci�kra ann�l, hogy minden egyes embern�l k�l�nb�znek."

Ennyi el�zetes ut�n nem v�laszthatunk tapasztaltabb vezet�t a n� izgalmi �llapot�nak �ltal�nos bemutat�s�hoz Szu N�n�l, a S�rga Cs�sz�r egyik legbizalmasabb tan�csad�n�j�n�l. A S�rga Cs�sz�r egyszer megk�rdezte t�le: "Honnan ismerhetem fel, hogy a n� �r�me kiteljesedik?" Szu N� v�lasz�ban eml�tette az �t Jelet, az �t V�gyat �s a T�z Mozdulatot, amely a n� izgalm�nak fokoz�d�s�ra utal. Az �t Jel �s az �t V�gy �rja le, mi t�rt�nik a n� test�vel, mik�zben izgalomba j�n, m�g a T�z Mozdulat azt �rja le, hogyan olvashat� ki a tetteib�l, mit k�v�n a szerelmes�t�l. Miel�tt r�t�rn�nk a n� izgalmi titkainak le�r�s�ra, �rdemes megjegyezni, hogy ma j�val nyitottabb �s k�zvetlenebb id�ket �l�nk, mint Szu N� idej�ben, t�j�koz�d�si lehet�s�geink nem korl�toz�dnak a k�v�zaccb�l, tealevelekb�l vagy a partner test�b�l val� olvas�sra. Meg is k�rdezhetj�k, mi az, amit szeret(ne), m�g az is el�fordulhat, hogy megmondja. A szeretkez�s heve azonban nem mindig kedvez a besz�dnek, k�l�n�sen a k�v�ns�gok szabatos megfogalmaz�s�nak nem. A szenved�ly elmossa a szavakat, ekkor vehetj�k igaz�n haszn�t, ha felismerj�k a n� bimb�z� �r�m�nek jeleit. Szeretkez�s el�tt vagy ut�n majd megbesz�lhetj�k vele, hogy Szu N� j�l kell�en meg�rtette-e az � egy�ni k�v�ns�gait is. Mondanunk sem kell, hogy a j�v�hagy�s elengedhetetlen felt�tele mindenf�le szexu�lis �rintkez�snek, �s �nmag�ban az, hogy mi mit v�l�nk kiolvasni a h�lgy test�b�l a randev�n nem jelent semmit, am�g az elm�je nem k�v�n int�zkedni az �gyben. A "Nem!" nemet jelent, f�ggetlen�l a test k�zl�seit�l. A taoista sz�vegek helyenk�nt rendk�v�l ny�ltan, m�skor meglehet�sen hom�lyosan fogalmaznak. N�melyik izgalmi f�zis vil�gosnak l�tszik, majdhogynem nyilv�nval�nak, m�sok viszont alig �szrevehet�k. A Jelek, V�gyak �s Mozdulatok valamelyest �tfedik egym�st, �gy neh�z kibogozni �ket, ez�rt az al�bbiakban megpr�b�lunk kicsit egyszer�s�teni. Ne feledj�k, ezek �ltal�nos �tjelz�k, nem a pontos t�rk�p. Ne sz�m�tsunk arra, hogy minden f�zis tiszt�n megmutatkozzon minden szeretkez�skor, ez�rt ne v�rjunk minden�ron a k�vetkez� jelre, miel�tt tov�bbl�pn�nk. A szeretkez�s mindenekel�tt g�rd�l�keny �s spont�n m�v�szet, ezek az �tjelz�k mind�ssze seg�tenek, hogy k�nnyebben tarthassuk az ir�nyt. A V�GY JELEI A mag�ml�s-szab�lyoz�shoz hasonl�an a szenved�ly is a l�gz�ssel kezd�dik, �s a szerelmes�nk l�gz�s�nek v�ltoz�sa az els� jel, amely �bred� v�gy�r�l �rulkodik: egyre gyorsul, �s egyre fel�letesebb� v�lik. Szu N� szerint, ha orrlyukai kit�gulnak, ajkai sz�tv�lnak, �s mindk�t karj�val �t�lel, szeretn�, ha nemi szerveink egym�shoz �rn�nek. Amikor a teste remeg, gyeng�den �rints�k meg a nemi szerveit. Ha arca kipirul, a h�mvessz�nk makkj�val j�tszadozzunk a szem�remdombj�n, �s amikor a l�b�t kiny�jtja, simogassuk a csikl�j�t �s h�vely�nek bemenet�t. Szu N� folytatja: Ha mellbimb�i megkem�nyednek, �s kitolja a has�t, lassan �s csak kiss� hatoljunk bel�. Ha torka kisz�rad, �s nagyokat nyel, kezdj�nk m�lyebbre hatolni. Ha mozgatni kezdi az altest�t, a k�j�rzete fokoz�dik. Ha a h�velye j�l �tnedvesedett vagy l�b�val �t�lel, hatoljunk m�g m�lyebbre. Amikor combjait �sszeszor�tja, �r�me t�l�rad. Ha ide-oda veti mag�t, m�ly l�k�seket k�v�n egyik, illetve m�sik oldalr�l. Ha izzads�ga �tnedves�ti a leped�ket, vagy megfesz�ti test�t �s behunyja a szem�t, szeretne a cs�csra �rni. Ha teste �vben fel�nk hajlik, �r�me a tet�pontra h�gott. Amikor kiny�jt�zik, �s elernyed, a k�j elbor�tja a test�t. Ha a k�jnedve kibuggyan, benedves�ti a combjait �s az �lep�t, teljesen el�gedett, lassan visszah�z�dhatunk.

Most, hogy megbesz�lt�k, melyek a t�rsunk v�gy�nak felismerend� jelei, meg kell vitassuk, hogyan el�g�thetj�k ki ezt a v�gyat. A k�vetkez� fejezetben folytatjuk. �T�DIK FEJEZET Hogyan lehet�nk multiorgazmusos p�rok? A mag�ml�s visszatart�sa �n-�r�mszerz�s k�zben nem t�l neh�z, de a szeretkez�s hev�ben eg�szen m�s a helyzet. A 3. fejezetben kifejlesztett l�gz�s-, koncentr�ci�s, PC izom- �s mindenekel�tt a szexu�lisenergia-kontroll felm�rhetetlen�l sokat seg�t, hogy a partner�nk mellett is multiorgazmusos f�rfiak lehess�nk, de emellett sz�ks�g�nk lesz p�ros szeretkez�si gyakorlatokra is. A t�rs kiel�g�t�se A f�rfiak�t�l elt�r�en a n� izgalm�t nem hat�rolja szakad�k. Igaz, sok n� sz�m�ra olyan kiel�g�t�ek lehetnek az orgazmusok, hogy nem �rzi sz�ks�g�t a szeretkez�s folytat�s�nak. S amint kor�bban eml�tett�k, n�h�ny n�nek m�g "mag�ml�se" is van. Am mivel nem kell agg�dniuk az erekci�veszt�s vagy a magjuk ki�ml�se miatt, �ltal�ban oly m�rt�kben �tadhatj�k magukat az �lvezetnek, ahogy a f�rfiak soha. Mindazon�ltal nekik is meg kell dolgozniuk az �r�m�rt. Egy orgazmus, vagy t�bb orgazmus, net�n elny�jtott orgazmusok el�r�se tud�st, j�rtass�got �s f�radoz�st k�vetel a n�kt�l �pp�gy, mint a f�rfiakt�l. L�ssuk, hogyan seg�thet�nk. A szexu�lis kung-fuban minden �rint�st a f�rfi �s a n� k�z�tti egyes�l�s r�sz�nek tekint�nk. A kezek vagy ajkak �ssze�rint�se �pp�gy r�sze az egym�s k�z�tti harm�nia kialak�t�s�nak, mint a k�z�s�l�s. Az �n-�r�mszerz�shez hasonl�an, bizony�ra �nnek is megvan az egy�ni m�dszere, amivel �r�met szerez partner�nek, �s b�r a legt�bb n� erog�n z�n�i hasonl�an helyezkednek el, minden egyes n� �rz�kenys�ge m�s �s m�s, gyakran id�szakonk�nt is. Pr�b�lja ki az al�bbi taoista m�dszereket, de engedje, hogy partnere �r�me vezesse. "Az el�j�t�k l�nyege a lass�s�g - �llap�tja meg az �rtekez�s az �galatti legmagasabb sz�nt� ta�j�r�l. - Ha a f�rfi lassan �s t�relmesen halad el�re, rendk�v�li m�rt�kben fokozhatja a n� �r�m�t. A n� im�dni fogja, mint a testv�rb�tyj�t, �s ragaszkodni fog hozz�, mint a sz�leihez. Az, aki elsaj�t�totta ezt a taoista m�dszert, �rdemes az �gi �riember n�vre." Mivel a v�rakoztat�s �s a fokozatoss�g nagyon fontos �sszetev�, hogy partner�nk v�gyait a forr�spontig hev�ts�k, c�lszer� szenved�lyes cs�kokkal kezdeni. Ink�bb a v�gtagjain�l, mint a nemi szervein�l kezdj�k. Cir�gassuk, massz�rozzuk �s cs�kolgassuk a kez�t �s a csukl�j�t, valamint a l�b�t �s a bok�j�t. Fokozatosan haladjunk felfel� a karj�n �s a l�b�n eg�szen a has�ig. Az akupunkt�r�s vezet�kek ment�n sz�mos izgalmi pontot tal�lhatunk: p�ld�ul a gerinc (korm�nyz� vezet�k) k�rny�k�n, a veset�j�kon, a nyakon �s a f�l�n. A legt�bb n�n�l a karok �s a combok belseje ugyancsak igen �rz�keny. Cir�gat�s alatt �ltal�ban l�gy, k�nnyed �rint�st �rt�nk, b�r a nagyobb izmok eset�n (pl. fen�k) �rthet�en n�velhetj�k az �rint�s erej�t. A MELLEK Amint m�r kor�bban eml�tett�k, a melleket egyre sz�k�l� k�r�k ment�n k�zel�ts�k meg, m�g v�g�l el�r�nk a mellbimb�kig. A legt�bb f�rfi t�l kor�n veti r�juk mag�t. (Tal�n az �si t�pl�lkoz�si �szt�n�k.) A lass�, k�rk�r�s cir�gat�s a n� mellbimb�ihoz tereli a szexu�lis energi�t. Ne feledj�k �sszed�rzs�lni a mutat�- �s

h�velykujjunkat, ami t�bb chi-t gerjeszt. V�g�l �rints�k meg finoman a mellbimb�t, �s pr�b�ljuk meg g�rgetni a k�t ujjunk k�z�tt. (Foglalkozhatunk mindk�t mell�vel egy�tt, vagy egyszerre csak az egyikkel.) N�melyik n� kedveli az er�sebb szor�t�st, morzsolgat�st, de figyelj�nk oda t�rsunk reakci�ira. Mint m�r eml�tett�k, a nyelv igen er�sen tel�tett chi-vel, �gy a mellbimb� nyalogat�sa, cs�kolgat�sa �s szopogat�sa gyakran kiv�l�an izgatja a n�t. Ha mellbimb�i megduzzadnak �s megmerevednek, val�sz�n�leg kellemesen �rinti, amit tesz�nk. A N� NEMI SZERVEI A nemi szerveket a legjobb a combok bels� oldala fel�l megk�zel�teni, innen a v�nuszdomb, majd a nagyajkak izgat�s�val folytathatjuk, miel�tt a csikl�hoz �rn�nk. K�pzelj�k, hogy koncentrikus k�r�k ment�n k�zeled�nk, �s minden �jabb k�r egyre fokoz�d� �r�m�t �s �lvezetet jelent. Amikor v�g�l t�rsunk csikl�j�hoz �r�nk, szexu�lis energi�ja �s izgalmi �llapota az egekig fokoz�dik. Minden n� m�sf�le izgat�st, csikl��rint�st k�v�n, ez�rt �rdemes alaposan megismern�nk, hogy szerezhet�nk �r�met v�lasztottunknak. Az �rint�s hely�n�l sokkal fontosabb az �rint�s min�s�ge. Ujjunkkal simogassuk, esetleg k�rk�r�sen, spir�lisan - se t�l gyorsan, se t�l lassan. Ker�lj�k a nagyobb mozdulatokat: a csikl� �rz�kenys�ge j�val sz�kebb ter�letre �sszpontosul, mint a h�mvessz��, teh�t �rdemes finomabban, c�lzottabban simogatni a f�rfiak �ltal kedvelt �l�nkebb stimul�ci� helyett. Ami az �rint�s hely�t illeti, a legjobb e k�l�n�sen fog�kony nemi szerv kev�sb� �rz�keny r�szeivel kezdeni. Pr�b�lkozzunk a klitorisz t�v�vel �s az oldal�val. Ezut�n simogassuk a csukly�j�t, majd - finoman! - morzsolgassuk a makkj�t a h�velyk- �s mutat�ujjunk k�z�tt. Ne feledj�k, hogy el�sz�r a csukly�t (a csikl�t rejt� b�rred�t) simogassuk, csak azut�n a j�val �rz�kenyebb makkot. K�s�rletezz�nk t�bbf�le simogat�ssal, �s t�bbf�le nyom�ser�ss�ggel. Ha a t�rsunknak tetszik, amit csin�lunk, kiss� fel�nk tolja a nemi szerv�t tov�bbi izgat�s�rt. A ny�g�sek, s�hajt�sok, piheg�s, zih�l�s, meg-megr�ndul� izmok, meghajl� l�bujjak, izzads�g, valamint a mosoly �s hasonl� arckifejez�sek mind kedvez� jelek. Ha viszont �rint�s�nk t�ls�gosan er�s vagy kellemetlen, a n� elh�zza kiss� a medenc�j�t. Ekkor pr�b�lkozzunk l�gyabb vagy m�sfajta �rint�ssel. NYELV KUNG-FU B�r hat�sosak, az ujjak m�gsem kifejezetten ide�lisak a csikl� izgat�s�hoz, mert t�volr�l sem olyan �rz�kenyek. A kem�ny csontok �s az �les k�rm�k k�nnyen f�jdalmat okozhatnak. (A k�rmeinket mindig v�gjuk r�vidre, �s reszelj�k sim�ra.) Erre a feladatra sokkal alkalmasabb a nyelv�nk. Rengeteg vicc kering az or�lis szexr�l, valamint a k�s�r� szagokr�l �s �zekr�l. Az egyik f�rfi fintorog, a m�sik mosolyog az eml�kek hat�s�ra. Egy multiorgazmusos f�rfi �gy sz�mol be "megt�r�s�r�l" az or�lis szexet kedvel�k t�bor�ba: "R�gebben nem szerettem a nyali-falit, mert �gy �reztem, nekem nem jut bel�le semmi. Meglehet�sen �nz� voltam - igen, az �rdekelt, mit kapok. Most viszont a bar�tn�m att�l �l �t hihetetlen orgazmusokat, amit a nyelvemmel b�v�szkedek, �s ezt olyan j� n�zni! M�g �n is belereszketek! Igaz, amit a taoist�k �ll�tanak a r�hangol�d�sr�l. Az�ltal is kapok, hogy adok. Ezt nagyon sok f�rfi kihagyja. �n legal�bbis hossz� id�n �t mell�ztem." B�rmit gondolunk is az or�lis szexr�l, tudnunk kell, hogy val�sz�n�leg ez a leggyorsabb m�dja, hogy a n� h�vely�t b�s�gesen el�rassza a k�jnedv, teh�t a legjobb el�k�sz�t�s a k�z�s�l�shez. Kifejtett�k kor�bban, hogy ez egyben a legk�nnyebb m�d a n� kiel�g�t�s�hez n�h�ny n� m�sk�pp nem is k�pes orgazmusra.

Amennyiben �n nem tartozik a pajz�nabb f�rfiak k�z�, nem kell mindj�rt fejest ugrania. A csikl� nyalogat�s�n�l orrunk �s arcunk k�zel ker�l a n� alhas�hoz �s v�nuszdombj�hoz. Ha a szagokkal szemben vannak fenntart�saink, f�r�dhet�nk k�z�sen a t�rsunkkal ill�olajokkal illatos�tott f�rd�v�zben. (Itt kell megeml�ten�nk, hogy sok f�rfi �ppen partnere h�vely�nek illat�t�l "indul be".) A legjobb term�szetesen, ha nyelv�nkkel sem mindj�rt, vagy kiz�r�lag a klitoriszra �sszpontos�tunk - ne hagyjuk ki a nagy- �s kisajkakat, a h�vely �rz�keny, bemeneti r�sz�t �s a g�tat sem. Az ugyancsak fontos, hogy ne hanyagoljuk el a n� test�nek t�bbi r�sz�t a nemi szervei miatt. N�h�ny n� elszak�tottnak �rzi mag�t or�lis szex k�zben, ezt enyh�thetj�k, ha kez�nkkel tov�bbra is cir�gatjuk a l�b�t, has�t, a mell�t, kez�t �s az arc�t. Sokuk �lvezet�t nagym�rt�kben fokozhatja, ha or�lis szex k�zben simogatj�k a mell�t. M�sokat �ppens�ggel elvonhat a klitor�lis stimul�ci� �lvezet�t�l. Kipr�b�lhatunk kombin�lt izgat�st is, nyelv�nkkel, kez�nkkel �s sz�nkkal. A csikl� gyeng�d nyalogat�s�nak �s szopogat�s�nak v�ltogat�sa rendk�v�l �r�mteli lehet. Ez�ttal is ker�lj�k a t�l er�s ingereket. A gyeng�d, egyenletes �s ritmikus nyom�s �ltal�ban a legjobb. Sok f�rfi t�vesen azt hiszi, hogy az or�lis szex azt jelenti, hogy nyelv�nkkel hatolunk be a partner h�vely�be. �ltal�ban nem ez a helyzet, mivel a nyelv rendszerint t�l r�vid �s puha ahhoz, hogy �rdemlegesen stimul�lja a n� h�vely�t, b�r a taoist�k aj�nlanak egy m�dszert a G-pont izgat�s�hoz: nyelv�nkkel form�ljunk horgot �s h�zzuk h�trafel�. �rdemes kipr�b�lni, k�l�n�sen, haj� er�s a nyelv�nk! (Val�j�ban a nyelvet is torn�ztathatjuk: ny�jtsuk ki, amennyire b�rjuk, majd a lehet� leggyorsabban h�zzuk vissza, mint a k�gy� egy-k�t percen �t. Gyakoroljuk, amilyen gyakran m�dunkban �ll.) BEHATOL�S A h�vely belsej�nek ingerl�s�hez az ujj �ltal�ban hat�sosabb, mint a nyelv. Egyik ujjunkkal (ha a n� m�r er�s izgalmi �llapotban van, akkor kett�vel) behatolhatunk a h�vely�be. Simogassuk bel�l k�rk�r�sen, hogy megtal�lhassuk a leg�rz�kenyebb r�szeit. Pr�b�ljuk meg megkeresni a G-pontot is, amely a csikl� m�g�tt 2-5 cm-re lehet. Ujjainkat mozgatva ki �s be (el�sz�r lassan!) imit�lhatjuk a h�mvessz� mozg�s�t is. Ekkorra partner�nk v�gya m�r kell�en felforr�sodhatott, �s alig v�rja, hogy bel�hatoljunk. Ekkor azonban m�g ne tegy�k. Fogjuk meg a h�mvessz�nket, mintha a h�vely�be k�sz�ln�nk vezetni. De miel�tt behatoln�nk, a h�mvessz� makkj�val d�rzs�lj�k meg a csikl�j�t. Ez hirtelen m�g tov�bb forralja a szenved�ly�t. Ezut�n fokozatosan hatoljunk be, el�sz�r k�t-h�rom, majd n�gy-�t cm m�lyen, majd h�z�djunk vissza egy kicsit a h�velybemenethez. Ez a lass�, k�sleked� megk�zel�t�s seg�t, hogy szab�lyozzuk saj�t v�gyunkat, �s lehet�v� teszi egy "l�k�si �tem" kialak�t�s�t, ami mindk�t felet t�bbsz�r egym�s ut�n az �r�m cs�csaira vezeti. Ha a n� is multiorgazmusos, m�r azel�tt is eljuttathatjuk az orgazmusig, hogy behatoln�nk, de v�rhatunk ezzel a behatol�sig. Ha m�r volt orgazmusa legal�bb egyszer, � is t�relmesebben viseli id�szakos le�ll�sainkat a szakad�k sz�le fel�. Szeretkez�s k�zben a partner orgazmusai val�j�ban seg�tenek a mag�ml�sszab�lyoz�sban. A taoista v�leked�s szerint a v�z (a k�jv�lad�k) h�ti a t�zet. Ahogy egyre jobban tudjuk szab�lyozni a s�rget� mag�ml�si k�sztet�st, mindez egyre kev�sb� jelent majd gondot, mert puszt�n elm�nk �s l�legzet�nk seg�ts�g�vel k�zben tarthatjuk a k�sztet�st, �gy egyre kevesebbszer kell megszak�tanunk a k�z�s�l�st.

A N� EROTIKUS �RAMK�REINEK FELT�LT�SE Partner�nk izgat�sa k�zben pr�b�ljuk elker�lni a szexu�lis forgat�k�nyveket �s a rutinszer� szeretkez�seket. Az el�z� szakaszban le�rt �r�mszerz�si m�dszersorozat nem az egyetlen lehets�ges. A legt�bb n� �tlagos izgalmi mint�zat�t k�veti, de nem sz�ks�gk�ppen minden n��t �s f�k�ppen nem mindenkor. P�ld�ul egy "gyorsmenet" sor�n esetleg mindj�rt az or�lis szexszel akarunk ind�tani. A v�ltozatoss�g gy�ny�rk�dtet. Figyelj�nk a t�rsunk k�v�ns�gaira �s a pillanat hangulat�ra. B�r a technik�k seg�thetnek, hogy �r�met szerezz�nk a partner�nknek, �rdemes megfontolnunk Herant Katchadourian tan�cs�t a Fundamentals of Human Sexual�ty (Az emberi szexualit�s alapjai) c�m� k�nyv�b�l: "Az egy�gy� keresg�l�s a testi kapcsol�k �s nyom�gombok ut�n elg�pies�ti a szexet, mivel az �rzelem az az energia, ami az erotikus �ramk�r�ket felt�lti." Partner�nk test�nek ismerete elengedhetetlen, de az �szinte szeretetet nem p�tolja semmi. L�k�si technik�k A legt�bb porn�film aff�le "f�r�szg�pk�nt" mozg� f�rfiakat mutat, akik ki-be mozgatj�k a h�mvessz�j�ket a "nagy durran�sig". Ezek ut�n nem meglep�, hogy a legt�bb f�rfi azt hiszi, hogy ezt �gy kell csin�lni. Ez a l�k�si ritmus val�j�ban garant�lt recept a gyors mag�ml�shez �s mind a f�rfi, mind a n� kiel�g�tetlens�g�hez. Ataoist�k felismert�k, hogy a megfelel� l�k�si ritmus alapvet�en fontos az �r�mteli szeretkez�s, a mag�ml�s-szab�lyoz�s �s a szexu�lis eg�szs�g �rdek�ben. Mindenf�le technik�n�l fontosabb, hogy partner�nk megfelel�en heves izgalmi �llapotba ker�lj�n. A t�l korai (miel�tt a n� h�velye s�koss� v�lna) p�rz� mozg�sokat minden�ron ker�lj�k! Akkor is, ha alig v�rja, hogy bel�hatoljunk, a lass� k�z �s medence csak fokozza a v�rakoz�s�t, �s megk�nny�ti a mag�ml�sszab�lyoz�st. A MEGFELEL� RITMUS A taoist�k sz�mos p�rz�si ritmust kidolgoztak, a legt�bb a sek�ly �s m�ly l�k�sek v�ltakoztat�s�b�l �ll (20. �bra). Ezek a mint�k arra �szt�nzik a f�rfit, hogy csak t�bb sek�ly l�k�s ut�n hatoljon m�lyebbre. A leggyakoribb k�z�tt�k a kilenc sek�ly, egy m�ly ritmus. (Mag�ml�s-szab�lyoz�si k�szs�g�nk fejl�d�s�vel el�bb hat, majd h�rom az egyhez ar�nyig is eljuthatunk.) A sek�ly �s m�ly l�k�sek v�ltakoztat�sa nemcsak megk�nny�ti a kitart�st, hanem partner�nket is felcsig�zza. Amely l�k�s kinyomja az �sszes leveg�t a n� h�vely�b�l, �gy a h�mvessz� kih�z�sakor v�kuum keletkezik, amit a sek�ly l�k�sek tov�bb er�s�tenek. A teljes h�trah�z�d�st c�lszer� elker�lni, mert ez megsz�ntetn� a v�kuumot. Csak addig h�z�djunk vissza, hogy a h�mvessz� k�t-h�rom cm-re a h�velyben maradjon. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �r tapasztalatair�l: "Amikor err�l a taoista m�dszerr�l olvastam, el�sz�r nem hittem el, hogy m�k�dik, a n�k viszont szinte megvadultak t�le: egyszer�en im�dj�k. Sokkal gyorsabban kiel�g�lnek, k�tszer-h�romszor is, miel�tt �n egyszer. Kor�bban soha nem tudtam egy n�t eljuttatni id�ig." A sz�mh�bor�n�l fontosabb, hogy begyakoroljunk egy alapritmust, amit fenntarthatunk, �s amit mindketten hossz� id�n �t �lvezhet�nk. Ne hagyjuk, hogy a p�rz� mozg�sok g�piess� v�ljanak, mert elvesz�nk a sz�molgat�sban. M�LY L�K�SEK

A m�ly l�k�s sor�n, ha a h�mvessz�t teljesen visszah�zzuk, a makk - a leg�rz�kenyebb pontja - v�gigd�rzs�li a h�vely bels� fal�t. Ez k�l�n�sen �rt�kes azoknak, akik mereved�si neh�zs�gekkel k�szk�dnek (ld. a L�gy behatol�si gyakorlatot a 8. fejezetben). Elk�pzelhetj�k azonban, hogy ez a nagym�rt�kben izgat� l�k�si m�d gyors mag�ml�shez vezet. Erre tal�lt�k ki a taoista mesterek a fel-le ir�nyul� m�ly l�k�st. Ennek sor�n a h�mvessz� t�v�vel, a legkev�sb� �rz�keny r�sz�vel izgatja a partner csikl�j�t (21. �bra). A mag�ml�s k�sleltet�s�nek el�nyei nyilv�nval�ak. A visszah�z�d�s helyett m�lyen bennmaradhatunk, �s fel-le mozoghatunk. Ez k�l�n�sen fontos, amikor a n� �ppen orgazmus k�zben van, ez�rt szeretn�, hogy m�lyen bennmaradjunk, mi viszont k�zel j�runk a mag�ml�shez. Tartsuk szem el�tt, hogy a csikl� t�vols�ga a h�velyt�l egy�nenk�nt elt�r�, ez az egyik oka, hogy n�melyek k�nnyen, m�sok viszont egy�ltal�n nem k�pesek orgazmusra szeretkez�s k�zben. N�h�ny n� csikl�ja k�zvetlen�l, csup�n a fel-le ir�ny� l�k�sekkel stimul�lhat�, m�sokat k�zzel is seg�teni kell. �gy vagy �gy, ez a l�k�st�pus m�rhetetlen seg�ts�get ny�jt a szeretkez�s leghevesebb szakasza sor�n. K�L�NB�Z� IR�NYOK 21. �bra: Ki-be �s fel-le ir�ny� l�k�sek A l�k�s m�lys�ge mellett ir�ny�t is v�ltogathatjuk. A k�nai orvosl�s szerint a h�vely - csak�gy, mint a h�mvessz� - r�szei megfelelnek a test egyes r�szeinek (22. �bra). Ha igaz�n ki szeretn�nk el�g�teni partner�nket, �s szeretn�nk energi�val is felt�lteni, h�vely�t annak teljes hossz�ban izgatnunk kell szeretkez�s k�zben. Ez nagy munk�nak t�nhet, amit nem tudunk minden szeretkez�skor megtenni, de a h�velynek min�l nagyobb r�sz�t massz�rozzuk meg a h�mvessz�vel, ann�l jobb. Kezdj�nk sek�ly l�k�sekkel - balra �s jobbra, fel-le. Azut�n hatoljunk m�lyebbre, �s maradjunk is m�lyen, mik�zben a h�mvessz� t�v�t fel-le mozgatva stimul�ljuk a n� csikl�j�t, a makkj�val pedig gyeng�den massz�rozzuk a m�hnyakat. Most h�z�djunk vissza egy bizonyos sz�gben, ami serkenti a h�vely fal�t. (Miut�n megtanultuk megk�l�nb�ztetni a sek�ly �s m�ly l�k�seket, k�s�rletezhet�nk a k�zepes m�lys�ggel is.) Ne feledj�k, minden n�nek m�sok a leg�rz�kenyebb pontjai, teh�t a k�l�nb�z� ir�ny� l�k�sekkel n�velhetj�k partner�nk kiel�g�t�s�nek es�ly�t. 22. �bra: A h�vely reflexol�giai pontjai A m�lys�gen �s az ir�nyokon k�v�l v�ltoztathatjuk a l�k�sek sebess�g�t is. A 7. sz�zadi orvos, Li Tung-hsz�en-ce k�lt�i k�pekben �rt kilencf�le l�k�sv�ltozatr�l: 1. V�gjunk balra �s jobbra, mint az ellens�g sorain �tt�r� h�s t�bornok. [A "nemek csat�ja" metafora nem volt teljesen idegen a taoist�k sz�m�ra.] 2. Emelkedj�nk �s s�llyedj�nk hirtelen, mint a hegyi foly�n �tkel� v�dl�. 3. Hatoljunk be, �s h�z�djunk vissza, mint egy hull�mokon j�tsz� sir�lycsapat. 4. V�ltogassuk a m�ly �s az ingerl� sek�ly l�k�seket, ahogyan a ver�b csipegeti a rizsszemeket. 5. Kitart�an alkalmazzuk a sek�ly �s m�ly l�k�seket [balra �s jobbra], ahogy egy nagy k� s�llyed a tenger fenek�re.

6. Hatoljunk be lassan, ahogy a k�gy� k�szik az �reg�be. 7. Rohanjunk be, mint ijedt eg�r az eg�rlyukba. 8. Lebegj�nk, majd csapjunk le hirtelen, mint a sas a cseles ny�lra. 9. Emelkedj�nk fel, majd mer�lj�nk al�, mint a hatalmas vitorl�s a viharos sz�lben. V�g�l a megtanult l�k�sfajt�kb�l kialak�thatjuk a magunk egy�ni l�k�sritmus�t, amely illeszkedik az adott helyhez �s id�h�z - valamint az el�rni k�v�nt �r�mh�z. A kever�s halad� m�v�szete A legt�bb f�rfi l�k�sei a n� h�vely�nek csak bizonyos szakasz�t �rintik. Ez az oka, hogy a halad� szexu�lis kung-fu ink�bb "kever�st" tartalmaz, mint "l�k�seket". B�r a kever�s sz� a mi kult�r�nkban vulg�ris felhangokat is hordoz, val�j�ban nagyon pontosan �rja le azokat a spir�lis mozdulatokat, amelyeket a taoist�k javasolnak a partner (�s �nmagunk) �r�m�nek fokoz�s�hoz. A szimpla el�reh�tra h�zogat�s helyett forgassuk a cs�p�nket, s�t, ha lehet a keresztcsontunkat f�lk�r�vekben, el�sz�r az egyik, majd a m�sik ir�nyban. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy magyar�zta a m�dszer�t: "K�r�zni kezdek, majd abbahagyom. J�tszom egy kicsit az egyik oldalon, azut�n a m�sikon. El�bb a felsz�nen, azt�n egyre m�lyebben, el�bb az egyik, majd a m�sik oldalon. Azut�n sokkal t�bb k�rz�s k�vetkezik. Azt figyeltem meg, hogy sok n� bolondul �rte, k�l�n�sen a k�s�bbi orgazmusaik k�zben." A vil�g m�sik oldal�nak tapasztaltabb szeret�i felfedezt�k a cs�p� mozgat�s�nak hat�soss�g�t szeretkez�s k�zben, �s sok f�rfi r�j�tt, hogy k�nnyebben tudj�k forgatni a cs�p�j�ket illetve a keresztcsontjukat, ha el�bb a v�llukat mozgatj�k meg. A cs�p� azonban kor�ntsem olyan finoman szab�lyozhat� �s hat�kony, mint a keresztcsont, ami a medence k�zep�n tal�lhat� (23. �bra). A taoist�k szerint a keresztcsont vez�rli a h�mvessz�t. M�DSZERTANI �TMUTAT� A keresztcsont forgat�sa Eleinte val�sz�n�leg a cs�p�nket fogjuk forgatni, mert hacsak nem t�ncoltunk sokat latin-amerikai vagy afrikai t�ncokat, nem szoktunk hozz� a keresztcsont forgat�s�hoz. Adjunk magunknak egy kis id�t, �s v�g�l k�pesek lesz�nk finom mozdulatokkal forgatni a keresztcsontot, azaz "keverni". A keresztcsontot �gy k�l�n�thetj�k el, hogy az egyik kez�nket a szem�remcsontra helyezz�k, a m�sikat a keresztcsontra, �s megpr�b�lkozunk a forgat�ssal balra illetve jobbra. Ezut�n pr�b�ljuk felfel� d�nteni a h�mvessz�nket �gy, hogy el�retoljuk a farkcsontot (a keresztcsont t�v�t), ez�ltal a h�tunk egy kiss� kifel� g�rb�l, majd a farkcsont visszah�z�s�val pr�b�ljuk vissza-, lefel� billenteni a h�mvessz�nket (h�tunkat homor�tva). Amint siker�lt elk�l�n�ten�nk a keresztcsontot, m�r val�ban keverhet�nk. A taoista hasonlat szerint egy sz�g (megfelel az egyenes l�k�seknek) k�nnyen kiesik, de egy csavar (k�rz�s) sok�ig bennmarad. Elvis Presley a sz�npadon alkalmazta ezt a medenceforgat�st (tulajdonk�ppen keresztcsontforgat�st), m�ghozz� �ri�si sikerrel - �s mi is hasonl� tapsviharra sz�m�thatunk ezzel a technik�val a h�l�szob�ban.

Term�szetesen akad ideje �s helye a j� �reg �gyrug�-nyikorgat� kem�ny l�k�seknek is, f�k�nt, ha a partner szereti a nagyon m�ly behatol�st, mi pedig er�s kontrollal rendelkez�nk m�r. Egy multiorgazmusos f�rfi szerint: "A n�k rendszerint a szeretkez�s k�s�bbi szakasz�ban kedvelik a m�ly l�k�seket, amikor m�r ellazultabbak. Ha t�l korai, kicsit f�jdalmas lehet. Teh�t az �jszaka sor�n egyre fokozom a l�k�sek m�lys�g�t, mert a n� szenved�lye m�r elegend� hozz�. Amikor viszont t�l k�zel ker�l�k a cs�cshoz, meg kell �llnom szusszanni egyet, v�gsz�ks�g eset�n vissza is vonulok, hogy az ujjammal �s a nyelvemmel is beseg�tsek." Az �vszer haszn�lat�nak egyik el�nye - amit r�szletesebben t�rgyalunk majd a "Mikor kezdj�k? N�h�ny sz� a biztons�gos szexr�l" c�m� szakaszban -, hogy cs�kkenti a h�mvessz� �rz�kenys�g�t, ez�rt n�veli a f�rfi kitart�s�t, k�l�n�sen, ha a partner m�ly �s kem�ny l�k�sekre v�gyik. De ne feledkezz�nk el tartani a kapcsolatot a nemi t�j�kunkkal, �s figyelj�k izgalmi �llapotunk m�rt�k�t. Min�l gyakorlottabbak vagyunk, ann�l k�nnyebben szab�lyozhatjuk izgalmunkat, �s ann�l kevesebbszer kell visszah�z�dnunk. Az egyik multiorgazmusos f�rfi a k�vetkez�ket teszi, mikor k�zeledik a szakad�khoz: "Ha szeretkez�s k�zben �rzem, hogy nemsok�ra a cs�csra �rn�k, megpr�b�lok t�nyleg odafigyelni a testemre, �s megosztom a partneremmel is, hol tartok, mennyire k�zel a mag�ml�sem. �s amikor t�nyleg nagyon k�zel j�rok hozz�, meg�llok, m�lyeket l�legzem, ett�l k�nnyebben ellazul a testem." Csaknem mindig jobban j�runk, ha lass� l�k�sekkel vagy k�rz�sekkel kezd�nk. (A taoista gyakorlat �ppen ellent�tes a rohan�, r�vid �s �nz� felfog�ssal, amely a f�rfi�i szexualit�s egyik n�pies le�r�s�b�l t�kr�z�dik: "Piff, puff! J� v�t veled, anyus!") Mint minden fizikai �s szellemi gyakorlat, a szeretkez�s is fegyelmet �s egyben tal�l�konys�got ig�nyel. Mindkett�h�z �rdek�nk f�z�dik: az �r�mteli l�k�sekhez �s kever�sekhez csak�gy, mint a m�lys�g, a sebess�g �s az ir�ny spont�n v�ltozatoss�g�hoz. A nagy felh�z�s k�t szem�lyre A harmadik fejezetben bemutattuk a nagy felh�z�s technik�j�t, p�ros alkalmaz�s�t pedig itt r�szletezz�k. A szeretkez�s k�zbeni nagy felh�z�s sor�n mindketten megpr�b�lj�k kiterjeszteni �s megsokszorozni az orgazmusukat saj�t magukon bel�l. A fejezet k�s�bbi r�sz�ben tal�lhat� l�lekt�rsi egy�ttl�t gyakorlatban megtanuljuk a partnerek k�z�tti szexu�lis energiacser�t, most azonban el�g, ha megtanuljuk a saj�t test�nkben keringetni ezt az energi�t. Egym�st k�vet� szakaszokra bontottuk ezt a gyakorlatot, hogy k�nnyebben megtanulhassuk, de mikor a partner�nkkel �l�ben alkalmazzuk, folyamatos, harmonikus �lm�nny� kell �sszeolvadnia. El�sz�r neh�znek t�nhet visszatartani a mag�ml�st annyi �r�mteli �rzet �s a partner�nk ir�nti heves v�gy k�zepette. Tartsuk szem el�tt, hogy a test�nket eddz�k ezzel a gyakorlattal, �s minden sikeres v�grehajt�ssal k�nnyebb� v�lik. Az energi�t az izgalmi �llapot kezdete �s az elker�lhetetlen orgazmus k�nyszere k�z�tti szakaszban kell felh�zni. Ha t�l sok�ig v�runk, nem tudjuk meg�ll�tani a ki�raml�st. Amikor m�r k�pesek lesz�nk sz�tv�lasztani az orgazmust a mag�ml�st�l, fel tudjuk h�zni az energi�t, mik�zben a kontrakci�s f�zis �sszeh�z�d�sait tapasztaljuk, s �gy kiterjeszthetj�k az orgazmust az eg�sz test�nkre. Amennyiben neh�zs�get okoz az energia felh�z�sa a fejbe, el�sz�r vezess�k a farkcsonthoz, majd �rezz�k, ahogyan bel�p a keresztcsontba, azut�n a gerinc k�ld�kkel szemk�zti pontj�ba, ahonnan "be�nthetj�k" a k�ld�kbe. Amikor j� adag

energi�t �sszegy�jt�tt�nk a k�ld�kn�l, pr�b�ljuk meg felh�zni az �t tov�bbi r�sz�n is. BESZ�LGET�S A PARTNERREL A szexu�lis kung-fu r�n�z�sre kiss� neh�zkesnek, f�lszegnek t�nhet, ami a szeretkez�s megszak�t�s�val j�r, �m gyorsan term�szetess� �s egy tal�n kev�sb� frenetikus, de sokkal jelent�s�g- �s �r�mteljesebb szeretkez�si m�dd� v�lik. A k�zbens� id�ben azonban t�mogat�st �s t�relmet ig�nyel a partner�nk r�sz�r�l is, ami megmagyar�zza, mi�rt olyan fontos, hogy elmagyar�zzuk neki, mit �s mi�rt csin�lunk. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy eml�kszik vissza: "A bar�tn�m nagyon nyitottan �s t�mogat�an �llt a dologhoz. Ehhez bizony�ra az is hozz�j�rult, hogy szexu�lis egy�ttl�t�nk gyors �temben sz�p�lt. Az is nagyon fontos volt, hogy sokat gyakoroltam egyed�l, ez�rt ritk�n kellett f�lbeszak�tanom a szeretkez�st a mag�ml�s-szab�lyoz�shoz. Term�szetes, hogy el kellett magyar�znom neki, mit csin�lok, hogy meg�rthesse a zajl� folyamatokat." Aj�nlhatjuk p�runknak, hogy olvassa el a 6. fejezetet, �m ha a szenved�ly hev�ben erre nem �rez k�sztet�st, n�h�ny keresetlen sz�ban v�zolhatjuk tev�kenys�g�nk l�nyeg�t. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy magyar�zza a gyakorlat�t: "Elmes�lem a partnern�mnek, hogy szexu�lis filoz�fi�m a taoista felfog�son alapszik. ?s megk�rem, hogy seg�tsen. Rendszerint v�rok vele, am�g m�r �gyban vagyunk egy ideje, akkor azt mondom: 'El�fordulhat, hogy a seg�ts�gedet k�rem majd, hogy meg�llhassak. Tudod, ilyenkor esetleg vissza kell h�z�dnom, le kell lass�tanom.' Teh�t elmondom nekik, hogy mi�rt akarom ezt tenni, �s hogyan v�lekedem err�l. Tapasztalataim szerint a n�k t�nyleg m�lt�nyolj�k ezt, szeretnek hallani r�la, �s izgalmasnak tal�lj�k." Nagyon fontos, hogy eleget mondjunk el a t�rsunknak ahhoz, hogy egy�ttm�k�dj�n. Amint az egyik multiorgazmusos f�rfi �rja: "Amikor t�nyleg kezdem �rezni, hogy a pump�im pump�lni akarnak, gyakrabban kell lass�tanom, n�ha pedig csak l�legzem �s a gyakorlatot csin�lom. Ekkor kezdem magyar�zni, mit csin�lok �s mi�rt, mi�rt fontos ez nekem, �s hogy azt hiszem, nem csak nekem. A magyar�zat el�tt sok n�, amikor azt hallja, mindj�rt elmegyek, azt mondja: 'Gyere, gyere! Im�dom, mikor elm�sz!' Ilyenkor azt mondom: 'Nagyra tartom, hogy ezt szeretn�d, �n viszont nem akarok mindj�rt elaludni, m�g folytatni akarom a m�k�t. Szeretn�k friss maradni.' A n�k pedig minden tov�bbi n�lk�l meg�rtik, hogy mi�rt vonulok vissza, �s v�gzek n�h�ny m�lyl�gz�st." 12. GYAKORLAT A NAGY FELH�Z�S SZERETKEZ�S K�ZBEN �LEL�S Amikor mindketten m�ly izgalmi �llapotba ker�l�nk, �lljunk meg, �s tartsuk egym�st �t�lelve. N�zz�nk m�lyen egym�s szem�be. Figyelj�nk a t�rsunk bels� j�s�g�ra, szem�nkkel fejezz�k ki szeretet�nk m�rt�k�t. Szem�nk nyitva tart�sa seg�t az energia felemel�s�ben is. Pillant�sunkkal, ajkainkkal, tenyer�nkkel �s a b�r�nkkel k�ldj�nk energi�t egym�snak. L�K�SEK/FORG�SOK Amikor partner�nk izgalma fokozott, a h�mvessz� v�g�t d�rzs�lj�k h�vely�nek

bemenet�hez, a kisajkakhoz, mindenekel�tt a klitoriszhoz. A duzzadt kisajkak �s a csikl�, valamint a b�s�ges k�jv�lad�k el�rulja, mikor k�sz a befogad�sunkra. Lassan hatoljunk a h�vely�be. �rdemes a kilenc sek�ly, egy m�ly ritmussal kezden�nk a p�rz� mozg�sokat. (Ne feledj�k, ezek csak �ltal�nos �tmutat�k, nem el��r�sok!) �SSZEH�Z�S M�g mindig partner�nk h�vely�ben tartva, kiss� h�zzuk �ssze (fesz�ts�k meg) a h�mvessz� v�g�t �s a t�v�t valamint a PC izmot. Gondolatban �s medencei izmainkkal egyar�nt seg�ts�k ezeknek a "kerek" izmoknak az �sszeh�z�d�s�t. Sz�ks�g eset�n ujjainkkal is szor�tsuk meg a h�mvessz� t�v�t. SZ�NET Az orgazmus fel� k�zeledv�n, h�z�djunk vissza, hogy mind�ssze a h�mvessz� v�ge (kb. h�rom-�t cm) maradjon a partner h�vely�ben. Nyugodtan mondjuk el, hogy k�zel vagyunk a mag�ml�shez, ez�rt ne mozogjon, nehogy �tbillenj�nk. (V�gsz�ks�g eset�n teljesen h�z�djunk vissza.) FELH�Z�S Szor�tsuk �ssze a v�gb�lny�l�s k�r�li izmokat, �s gondolatban emelj�k fel az energi�t a h�mvessz� v�g�t�l a g�ton, a farkcsonton �s a gerincen �t a fej�nkbe (Id. a hideg felh�z�s �s a nagy felh�z�s le�r�s�t a 3. fejezetben). Ez seg�t eloszlatni az orgazmusos energi�t a nemi szervekb�l, cs�kkenti a mag�ml�si k�sztet�st, mik�zben kiterjeszti az orgazmust a nemi szervekr�l az eg�sz testre. LAZ�T�S A laz�t�s megk�nny�ti a v�red�nyek kit�gul�s�t a h�mvessz�ben, �s lehet�v� teszi, hogy t�bb szexu�lis energi�t cser�lj�nk a p�runkkal. A mereved�s�nk cs�kkenhet valamelyest, de ek�zben a hormonokkal tel�t�d�tt v�r vissza�ramolhat, �s eljuthat a test t�bbi r�sz�be, a h�mvessz� pedig friss v�rrel telhet meg, amikor �jra megmerevedik. Folytassuk az �lel�st, cs�kol�z�st �s az energiakeringet�st. Amikor k�szen �llunk, folytathatjuk a p�rz� mozg�sokat, �s ism�telhetj�k a nagy felh�z�st, am�g mindketten teljesen ki nem el�g�l�nk. Az �r�m�t �s eg�szs�get fokoz� testhelyzetek A taoist�k igen tal�l�konyak voltak az �j �s �rdekes p�rz�si helyzetek ter�n. A taoist�kn�l azonban ezek a helyzetek nem csak a v�ltozatoss�got szolg�lt�k mindegyiknek megvolt a k�l�nb�z� energetikai �s gy�gy�t� funkci�ja. Hitt�k, hogy a szexualit�ssal is kifejezett szeretet a leghat�konyabb gy�gyszer, �s egy taoista orvos el��rhat bizonyos p�rz�si helyzetben v�gzett szeretkez�st t�bb h�tre sz�l�an bizonyos t�netekre. Ha szeretn� felder�teni ezeket a poz�ci�kat a p�rj�val �ngy�gy�t�s c�lj�b�l, megtal�lhat�ak a Gy�gy�t� szerelem - Titkos k�nai tan�t�sok a n� szexu�lis energi�j�nak gondoz�s�hoz, fejleszt�s�hez �s finom�t�s�hoz c�m� k�nyvben (ld. a f�ggel�kben). Itt a legfontosabb alaphelyzeteket tekintj�k �t, �s n�h�ny tan�csot adunk a kiv�laszt�sukhoz. Ezek a poz�ci�k nagym�rt�kben seg�tik a k�l�nb�z� test- �s nemiszerv-m�retek �sszehangol�s�t, valamint a k�l�nb�z� szexu�lis �rz�kenys�gek stimul�ci�j�t. Ahogy �n�k a partner�vel m�ly�tik ismereteiket a szexu�lis �r�m�kr�l, kiv�laszthatj�k azokat a helyzeteket, amelyek megfelelnek az �n�k v�gyainak, �rz�kenys�g�nek. M�DSZERTANI �TMUTAT�

Alapvet� ir�nyelvek Miel�tt megvitatjuk az egyes poz�ci�kat, van k�t elemi ir�nyelv, amely seg�t kiv�lasztani a hangulatnak �s a pillanatnak megfelel� helyzetet. 1. Az ellazul�shoz �s a partnerre hangol�d�shoz hasonl� testr�szeket �rints�nk �ssze: ajkakat az ajkakkal, kezeket a kezekkel, nemi szerveket a nemi szervekkel. �l�nk�t�shez �s izgat�shoz vari�ljuk az �ssze�r� r�szeket: ajkak a f�lekhez, sz�j a nemi szervekhez, nemi szervek a v�gb�lhez stb. 2. A mozg� (�ltal�ban a fel�l l�v�) szem�ly adja a legt�bb energi�t a m�sik f�lnek. Az alul elhelyezked� is mozoghat, hogy kieg�sz�tse a fels� mozg�s�t. Ez gyors�tja a chi kiterjeszt�s�t, keringet�s�t �s cser�j�t. Nyugaton �gy v�lj�k, hogy a fel�l l�v� a domin�ns, az uralkod�. Mennyire m�s a taoista megk�zel�t�s, hogy a fel�l l�v� val�j�ban szolg�lja a m�sikat, mert � t�bb gy�gy�t� energi�val l�tja el. A gyakorlott taoist�t a szenved�ly �s az eg�szs�g �rdekli, nem a hatalom. A szeretkez�s�nk t�kr�zze ezeket az ir�nyelveket, hogy a szerelem mindkettej�k sz�m�ra harmonikus �s izgalmas, valamint gy�gy�t� hat�s� legyen. A F�RFI FEL�L A taoist�k m�r j�val azel�tt ismert�k a "f�rfi fel�l" helyzetet, ahol a f�rfi rendszerint a kez�re vagy a k�ny�k�re t�maszkodik, miel�tt a misszion�riusok megtal�lt�k az utat K�n�ba. Ennek a helyzetnek az els�dleges el�nye, hogy a f�rfi �s a n� egym�s szem�be n�zhetnek �s szenved�lyesen cs�kol�zhatnak. A szemt�l szembe helyzet mind �rzelmileg, mind az �rz�kszerveknek m�lyen kiel�g�t� ut�bbiak k�z�l mind az �t (szem, nyelv, f�l, orr �s b�r) k�zvetlen�l �rintkezik a t�rssal. Az �rz�kszervek, k�l�n�sen a nyelv �s a szem, hordozz�k legnagyobb m�rt�kben az �letenergi�t (ld. a "Szeretkez�s szellemi szinten" c�m� r�szt a fejezet k�s�bbi r�sz�ben). Ebben a helyzetben a partner v�gigsim�thatja a kez�t a gerinc�nk�n, hogy seg�tse az energiafelh�z�st. Emellett sok testr�sz �ssze�r - l�b, has, mellkas stb. -, a s�lyunk egy r�sze a n� szem�remcsontj�ra, mell�re nehezedik, mi�ltal gyorsabban felizgathat�. A helyzet lehet�v� teszi a l�k�si �s kever�si, forgat�si technik�k alkalmaz�s�t is, ez mind partner�nk kiel�g�t�s�t, mind izgalmi �llapotunk f�ken tart�s�t megk�nny�ti. F� h�tr�nya viszont, hogy rendszerint a kez�nkkel kell tartanunk magunkat, �s a partner G-pontja �ltal�ban szinte inger n�lk�l marad, hacsak nem billentj�k meg a medenc�nket, hogy a h�mvessz� felemelkedjen. Ezen �gy seg�thet�nk, ha partner�nk egy p�rn�t tesz a cs�p�je al�, hogy h�trad�ntse a medenc�j�t. Vagy a l�b�t a karjainkra, esetleg a v�llunkra fonhatja, aminek a p�rn��hoz hasonl� a hat�sa, �s lehet�v� teszi a m�lyebb behatol�st. Min�l magasabban vannak a l�bai, ann�l m�lyebbre hatolhatunk. Ez k�l�n�sen j�l j�n, ha a n� h�velye viszonylag nagy, illetve a f�rfi h�mvessz�je viszonylag r�vid. Ne feledj�k, a taoist�k szerint a f�rfi olyan, mint a t�z, a n� pedig, mint a v�z. Mivel a n�nek t�bb id�re van sz�ks�ge, hogy felforrjon, c�lszer� a f�rfi fel�l helyzettel kezdeni. Amikor a n� v�gya a forr�sponton j�r, �s nagy a kock�zata, hogy kioltja a f�rfi t�zet [mag�ml�sre k�szteti), v�lthatunk a n� fel�l helyzetre, ahol a f�rfi k�nnyebben �sszpontos�that. Ebben a helyzetben azonban a n�nek hajlania kell a meg�ll�sra, amikor a f�rfi t�l k�zel ker�l a szakad�k sz�l�hez. A N� FEL�L

Ebben a helyzetben a f�rfi a h�t�n fekszik, a n� pedig "meglovagolja". A legt�bb f�rfi ebben a p�zban tudja a legk�nnyebben visszatartani a mag�ml�st, �s elsaj�t�tani a t�bbsz�r�s orgazmusra val� k�szs�get. Ennek oka, hogy ebben ellaz�thatjuk a medencei izmokat, �s alaposan megfigyelhetj�k izgalmi �llapotunkat. A gravit�ci� is seg�t a visszatart�sban, �s �gy arra figyelhet�nk, hogy az energi�t a gerincbe ir�ny�tsuk. A n� ebben a p�zban h�vely�nek leg�rz�kenyebb r�szeihez (�ltal�ban a k�ls� 5 cm) ir�ny�thatja a h�mvessz�t, k�zt�k a G-ponthoz - sok n� ez�rt szint�n ebben a poz�ci�ban k�pes legk�nnyebben (t�bbsz�r�s) orgazmusra. A f�rfi nehezen marad meg a h�vely k�ls� szakasz�n, ha � van fel�l, mert hajlamos min�l m�lyebbre, a szorosabb ter�letre mer�lni - amelyt�l mellesleg gyorsabban lesz mag�ml�se. Ebben a helyzetben a n� �gy forgathatja a keresztcsontj�t, hogy a h�mvessz� b�rmilyen m�lys�gben �s ir�nyb�l d�rzs�lhesse a h�velyfalat. Itt is beseg�thet�nk ujjainkkal a csikl� ingerl�s�be, amivel gyorsabban juttathatjuk a tet�pontra. A p�z tov�bbi el�nye, hogy k�nnyen hozz�f�rhet�nk a mellekhez szeretkez�s k�zben. Az �si taoist�k szerint a n� szexu�lis energi�j�t az ajkain, a h�vely�n �s a mellein kereszt�l h�rpinthetj�k fel. Ez a p�z k�l�n�sen el�ny�s, amikor a f�rfi sokkal nagyobb, nehezebb, mint a n�, vagy korai mag�ml�sre hajlamos, illetve amikor a n� el�rehaladott terhes (n�vekv� pocakj�t �gy nem terheli nyom�s). Az id�sebb valamint a sz�vbeteg f�rfiak sz�m�ra ugyancsak nagyon �rt�kes helyzet ez, mivel kevesebb er�kifejt�ssel j�r. OLDALS� HELYZET Ez a p�z viszonylag kis terhel�st jelent mindk�t f�l sz�m�ra, ez�rt nagyon j� a szeretkez�s k�s�bbi szakasz�ban. N�mi j�rtass�got ig�nyel a felv�tele, �s j� koordin�ci�s k�szs�get a fenntart�sa, ez�rt �sszeszokottabb p�rok sz�m�ra a legel�ny�sebb. A legk�nnyebb tal�n, ha a f�rfi kezd fel�l, majd jobbra vagy balra g�rd�lve, oldals� helyzetben folytatj�k a szeretkez�st. A k�m�l� energiasz�ks�glete mellett m�sik nagy el�nye, hogy a szemek �s szinte az eg�sz test �rintkezhetnek k�zben, ez mind hozz�j�rul a b�s�gesebb energiacser�hez. Ugyanakkor k�nyelmetlen vagy neh�zkes lehet, hacsak a partnerek mozdulatai nincsenek szinkronban. Ezenk�v�l a h�mvessz� nem tud k�l�n�sebben m�lyre hatolni. A F�RFI H�TULR�L Az �llatok - mivel motiv�ci�juk els�sorban a fajfenntart�s - is ebben p�zban k�z�s�lnek, nem v�letlen�l. Ebben ugyanis, amit m�r bizony�ra megfigyeltek, a n� h�velye k�l�n�sen szoros, ami megnehez�ti a mag�ml�s visszatart�s�t. Ez a p�z teh�t akkor a legkedvez�bb, amikor izgalmi �llapotunk enyh�bb, vagy m�r j�ratosak vagyunk a mag�ml�s-szab�lyoz�sban. A t�rsunk az�rt t�nik szorosabbnak ebben a helyzetben, mert m�lyebb behatol�st tesz lehet�v� - ez�rt az ezt ig�nyl� h�lgyeknek ez az egyik kedvenc p�zuk. A m�lys�get is � szab�lyozhatja, min�l el�r�bb d�l, ann�l m�lyebbre hatolhatunk. Ez a helyzet k�l�n�sen el�ny�s r�videbb h�mvessz�, illetve nagyobb h�vely eset�n. Ebben a G-pont k�zvetlen ingerl�se is k�nnyebb, b�r a csikl� viszont ink�bb csak k�zvetetten ingerelhet� - ezt ujjaink seg�ts�g�vel p�tolhatjuk. Szeretkez�s szellemi szinten Nem titok, hogy a legt�bb ember intenz�vebben �li meg a transzcendenci�t a

h�l�szob�j�ban, mint a templomban, zsinag�g�ban vagy mecsetben. A szeretkez�s lehet�v� teszi, hogy t�ll�pj�k fizikai test�nk korl�tain, egyes�lj�nk egy m�sik emberi l�nnyel, alkalmank�nt ak�r �gy is �rezhetj�k, mintha az univerzummal egyes�ln�nk. A taoista tan�t�sok szerint az �g �s a f�ld �lland� szexu�lis egyes�l�sben l�tezik, egyens�lyozz�k �s harmoniz�lj�k egym�st. Szeretkez�skor kapcsolatba l�phet�nk ezzel az egyetemes energi�val. Stefan Siegrist, Gy�gy�t� Tao oktat� magyar�zata szerint: "A taoista szexu�lis gyakorlatok r�v�n az ember �jra �t�lheti az elvesztett harm�ni�t (vagy spiritu�lis egys�get) a term�szettel �s az univerzummal, amelyr�l oly gyakran besz�lnek a filoz�fi�ban �s a vall�sokban." M�s vall�sokkal ellent�tben azonban a taoizmus elv�laszthatatlannak tekinti a szexualit�st �s a spiritualit�st. A spiritualit�s "megtestes�l", �s a szellem �tj�rja a teljes fizikai vil�got, bele�rtve saj�t test�nket is. 13. GYAKORLAT L�LEKT�RSI EGY�TTL�T (SZEXU�LIS ENERGIACSERE) KITERJED�S A fejezet kor�bbi r�szeiben le�rt �r�mszerz�, l�k� �s kever� technik�k kiterjesztik a f�rfi �s a n� szexu�lis energi�j�t arra a pontra, ahol m�r k�szen �ll a keringet�sre. Min�l nedvesebb a n�, ann�l t�bb yin energi�val rendelkezik. Mint m�r utaltunk r� kor�bban, ak�r k�zvetlen�l ki is ihatjuk a yinj�t or�lis szexszel vagy a mellbimb�ib�l. Ez seg�t nek�nk (�s elvben a n�nek is) felh�zni az energi�t, �s keringetni azt a saj�t test�nkben (azaz a Mikrokozmikus P�ly�n). �LEL�S �lelj�k �t a p�runkat a szemt�l-szembe helyzetben, hogy test�nk a lehet� legnagyobb fel�leten �ssze�rjen. Ha a n� jelent�sen k�nnyebb vagy gyeng�bb, � legyen fel�l. Egy�bk�nt mindegy, ki van lent vagy fent. Ne feledj�k, n�zz�nk m�lyen egym�s szem�be: a szemkontaktus, amit m�r kor�bban is kiemelt�nk, rendk�v�l fontos. K�ldj�nk egym�snak szeretetet �s energi�t a tekintet�nkkel. L�GZ�S A l�gz�s �sszehangol�sa alapvet� a chi cser�j�hez. Most, amikor abbahagytuk a l�k�seket vagy cs�p�forg�sokat, �s szorosan tartjuk a p�runkat, orrunk k�zel van a t�rs f�l�hez, az � orra pedig a mi f�l�nkh�z. �gy hallhatjuk egym�s l�gz�s�t, �s szinkronba hozhatjuk a l�gz�s�nket, hogy egyszerre l�legezz�nk be �s ki, esetleg azonos �temben, de ford�tott f�zisban. Gondolatainkat �sszpontos�tsuk egym�sra, �s figyelj�nk oda, hogy azonos �temben emelkedjen �s s�llyedjen a mellkasunk. KERINGET�S A harmoniz�ci�hoz, mind a f�rfinek, mind a n�nek ismernie kell a Mikrokozmikus P�ly�n t�rt�n� energ�akeringet�st, mivel az egyens�lyoz�shoz az els� l�p�s a h�tuls� vezet�k, ami a gerinc ment�n emelkedik �s yang, valamint az el�ls� vezet�k, amely el�l, a test k�z�pvonal�n�l fut lefel� �s yin. Az energi�t a v�gb�l �sszeh�z�s�val (enyhe megfesz�t�s�vel) illetve gondolati �sszpontos�t�ssal h�zhatjuk fel, majd a nyelv�nk�n �tvezetve az el�ls� vezet�ken ereszthetj�k le.

CSERE 1. Miut�n egy�tt l�legezt�nk egy ideig, mindketten h�zzuk fel az energi�t a nemi szervekt�l a koron�ig. 2. Azut�n, mik�zben mindketten bel�legz�nk, k�pzelj�k el, hogy a p�runk h�v�s yin energi�j�t beszivjuk a h�vely�b�l a h�mvessz�be. (� pedig k�pzelje el, hogy a mi forr� yang energi�nkat sz�vja be a h�vely�be a h�mvessz�b�l.) 3. Mindketten folytassuk az energiah�z�st a g�t, majd a farkcsont, v�g�l a gerinc ment�n a korona fel�. 4. Ezut�n l�legezz�nk ki, �s engedj�k le az energi�t a koron�t�l a szem�ld�k�k k�z�tt az arcunkon, majd a nyelv�nkbe - amely, ha a t�rsunk�hoz �r, lehet�v� teszi az energiacser�t a sz�jban. A nyelvb�l eressz�k le az energi�t az el�ls� vezet�ken a k�ld�kh�z. (Cser�lhet�nk m�g energi�t a sz�vn�l, illetve az el�ls� vezet�k egy�b �ssze�r� pontjain.) 5. Folytassuk a l�gz�st �s az energiacser�t kilencszer vagy tizennyolcszor, vagy amilyen hosszan csak k�v�njuk. A taoizmus szerint mindannyian h�romf�le energi�val rendelkez�nk, melyek egym�st �tfedik. Ebben a k�nyvben f�k�nt a h�rom k�z�l az anyaghoz legk�zelebb �ll�val, az �n. ching-ch�-vel, szexu�lis energi�val foglalkozunk. De ahogy foglalkozunk ezzel az energi�val, chi-v� vagy bioelektromos energi�v� finom�thatjuk (le�r�s�t ld. a 2. fejezetben), amely azut�n sz�tterjed az eg�sz testben. Ez azut�n shen-n�, azaz szellemi energi�v� alakul. Mindh�rom kapcsolatban �ll egym�ssal �s a testtel. Ebben a szakaszban megtanuljuk, hogyan keringethetj�k �s finom�thatjuk a szexu�lis energi�t t�rsunkkal. Ez a technika seg�t kiterjeszteni az orgazmust egy tiszt�n fizikai tapasztalatb�l szellemi �lm�nny�: ez a l�lekt�rsi egy�ttl�t val�di term�szete. YIN �S YANG A legt�bb ember, aki csak egy keveset is tud a taoizmusr�l, hallott m�r yinr�l �s yangr�l, valamint egym�st kieg�sz�t�, k�rk�r�s helyzet�kr�l a tao szimb�lum�ban. A legt�bben azt is tudj�k, hogy a yin az univerz�lis energia n�ies, feminin, a yang pedig f�rfias, maszkulin r�sze. Ez a k�t �si energia az elektron �s a proton, amelyek r�szesei minden teremt�snek, �s nekik k�sz�nhet�, hogy f�rfi �s n� k�z�tt a szexu�lis energia harmoniz�lhat� �s finom�that�. A Ching szavaival: "A yin �s yang k�z�tti k�lcs�nhat�st nevezz�k ta�nak, �s az ennek eredm�nyek�ppen el��ll� �lland� teremt� folyamatot V�ltoz�s'-nak." Szu N� szerint, "a yang csak a yinnel egy�tt m�k�dhet, a yin pedig csak a yang jelenl�t�ben gyarapodhat." Mindketten rendelkez�nk f�rfias �s n�ies energi�kkal, yin �s yang pedig dinamikus er�k, melyek egym�sba alakulhatnak. Nyugaton sok ember kardoskodik amellett, hogy a h�m �s a n�st�ny csup�n t�rsadalmilag alkotott nemi megk�l�nb�ztet�s. A taoista tan�t�sok szerint azonban - b�r az egy�ni vari�ci�k sz�ma nagy - a f�rfiak t�bb yang (maszkulin), a n�k t�bb yin (feminin) energi�val rendelkeznek. Kezdett�l fogva felismert�k, hogy a f�rfiak r�szben n�iesek, a n�k pedig r�szben f�rfiasak, valamint, hogy az �les szembe�ll�t�s teljesen t�ves. Ezt az eszm�t jelk�pezi a tao szimb�lum�ban a kis maszkulin k�r a n�ies f�len, �s viszont. Mindkett� tartalmazza a m�sik egy r�sz�t. B�r ker�ln�nk kell az �les szembe�ll�t�st, tartsuk szem el�tt k�l�nb�z� sz�ks�gleteinket, k�l�n�sen a h�l�szob�ban, k�l�nben megszenvedj�k a k�vetkezm�nyeket. Ilyen k�l�nbs�g p�ld�ul,

hogy a yang hamarabb felizzik, �m gyorsabban ki is olthat�, a yin lassabban �l�nk�l meg, de lassan is csitul el. Mivel a f�rfiak ink�bb yang, a n�k ink�bb yin term�szet�ek, seg�thetik egym�st az egyens�ly fel� a szeretkez�s k�zbeni energiacser�vel. Az a legide�lisabb, ha mindk�t partner tudat�ban van annak, hogyan zajlik ez az energiacsere, �s a k�vetkez� fejezetben elmagyar�zzuk, mit kell tudnia a partner�nknek saj�t energi�j�nak vezet�s�r�l. Egy szeret� partnerrel akkor is lehets�ges az energiacsere, ha mit sem tud a taoista szerelemr�l, de a 13. gyakorlatot aligha lehetne elv�gezni az � akt�v, tudatos r�szv�tele n�lk�l. Min�l t�bb ismeretet oszthatunk meg vele, ann�l k�nnyebb �s hat�sosabb lesz az energiacsere. Ha csak nehezen boldogulunk t�rsunk energi�j�nak felh�z�s�val, h�zzuk �ssze a h�mvessz�t, a g�tat �s a v�gb�lny�l�st. N�mi pump�l�s ezekkel az izmokkal szint�n seg�t felh�zni az energi�t. (Alkalmazhatjuk a ritmikus, r�vid leveg�szippant�sokkal k�s�rt energiafelh�z�st is, amit a hideg felh�z�sn�l l�ttunk a 3. fejezetben). Amikor m�r j�l tudjuk szab�lyozni a szexu�lis energi�nkat, �s nem kell agg�dnunk a mag�ml�s miatt, a h�mvessz�nk�n kereszt�l p�runkba ir�ny�thatjuk a forr� yang energi�nkat. Cser�be � elk�pzelheti, hogy h�v�s energi�t k�ld a h�vely�b�l a h�mvessz�nkbe. An�lk�l nem tudjuk fogadni a n� yin energi�j�t, ha nem adunk neki a mi yangunkb�l. Az, hogy adunk neki a t�bblet yang energi�nkb�l seg�t elker�ln�nk az energiatorl�d�st a nemi szervekben �s a mag�ml�st. Mag�ml�skor az�rt neh�z az energiacsere, mert elvesz�tj�k energi�nk z�m�t. Ne feledj�k, a cser�n van a hangs�ly. Val�sz�n�leg nem lesz�nk k�pesek megnyitni a gerinc ment�n tal�lhat� �sszes pontot m�r az els� energiacsere alkalm�val. Ez hosszabb id�be, ak�r h�napokba is telhet, v�g�l azonban �rezni fogjuk a sz�nk �s a nemi szerv�nk k�z�tti meleg �raml�st. "N�ha - �rja egy multiorgazmusos f�rfi -, amikor mind a ketten a cs�cson vagyunk, szenved�lyesen cs�kol�zunk, �s �rezz�k a mindkett�nk�n �t�raml� energi�t, ahogy v�gigrohan a nyelv�nk�n, �t a testemen a h�mvessz�mig, onnan a p�rom h�vely�be, majd az � test�n �t ism�t a nyelv�nkbe. Le�rhatatlan �lm�ny!" El�sz�r az energia olyan robban�konynak t�nhet, hogy nemigen tudjuk megk�l�nb�ztetni a mienket a t�rsunk�t�l. K�s�bb azonban k�pesek lesz�nk elv�lasztani az � h�v�s yin energi�j�t a magunk forr� yangj�t�l. Ha a partner�nk nem tudja, hogyan keringesse a saj�t energi�j�t, seg�thet�nk neki, ha mi vezetj�k az energi�t a h�mvessz�b�l a h�vely�be, majd fel a gerinc�n �t a fejtet�ig, azut�n le a nyelv�n �s a mi nyelv�nk�n �t vissza a h�vely�be. M�DSZERTANI �TMUTAT� Spont�n energiamozg�sok Ne lep�dj�nk meg, ha az energia el�sz�r spont�n, kisz�m�thatatlan p�ly�kon indul el. El�fordulhat, hogy az energia felemelkedik az el�ls� vezet�ken, �s k�z�tt�nk cik�zik ide-oda. N�h�ny p�r azt tapasztalja, hogy az energia felsz�guld a fej�k tetej�ig, majd onnan z�porozik vissza r�juk, m�sok �gy �rzik, mintha energiagub� venn� k�r�l �ket. Ha eff�l�ket tapasztalnak, aggodalomra semmi ok. Csak laz�tsanak, �s �lvezz�k ezeket a finom energiamozg�sokat a test�kben �s a test�k k�r�l. ENERGI�NK M�VEL�SE

Jelent�s mennyis�g� gyakorl�s ut�n k�pesek lesz�nk megnyitni magasabb energiak�zpontjainkat, k�naiul tan-t�en-eket (vagy t�rol�kat) is. A taoista tan�t�sok szerint ezek egyike a k�ld�kn�l, egy m�sik a sz�vn�l, egy tov�bbi pedig a fej�nk�n tal�lhat� (ld. a 3. �br�t). Michael Winn magyar�zata: "B�r val�j�ban az eg�sz test egy nagy, k�lcs�n�s �sszek�ttet�sben �ll� t�bb r�szes tan-tien, vagy energiamez�, a legk�nnyebb m�gis egyenk�nt megnyitni az egyes k�zpontokat. El�sz�r az als�bb k�zpontokat kell megnyitnunk, hogy el�g er�s alapot hozzunk l�tre a fels�bbieknek." N�h�ny j�g�ban k�pzett nyugati �sszekeveri ezeket a t�rol�kat a hindu csakr�kkal, amely kifejez�s szinonimak�nt terjedt el az energiak�zpontok megnevez�s�re. A h�t vagy tizenk�t csakra azonban �ltal�ban helyhez k�t�ttebb �s k�l�n�ll�bb, mint egy tan-tien, amely egy nagy energiak�r, a Mikrokozmikus P�lya, r�sze, az pedig beburkolja az eg�sz testet. J�llehet a hindu tantrikus filoz�fia sok tekintetben hasonl�t a taoizmusra, k�l�n�sen a sperma erej�nek meg�rz�s�t �s �talak�t�s�t illet�en, a tantr�ban alkalmazott saj�tos m�dszerek m�sok. EGGY� V�L�S K�t szerelmes mikrokozmikus p�ly�inak k�lcs�n�s megnyit�sa jelenti a szexu�lis �s spiritu�lis (szellemi) energia igazi �sszeolvaszt�s�t. V�g�l, az emelkedett szeretkez�sek, a medit�ci� �s az elny�jtott orgazmusok r�v�n v�gzett szexu�lisenergia-finom�t�s ut�n megv�ltozott tudat�llapotokhoz is vezethet. A taoista tan�t�sok szerint a szerelmeseknek ez az orgazmusos egyes�l�se akkor j�n l�tre, amikor a yin �s yang teljes harm�ni�ba ker�lnek. Min�l jobban megtanulunk ellazulni �s teljesen �tadni magunkat a p�runknak, ann�l val�sz�n�bb, hogy �t�lhetj�k ezt a kiv�teles kapcsol�d�st. Az egyik multiorgazmusos f�rfi szerint: "A szex a bar�tn�mmel t�bb� m�r nem a pillanatnyi k�j ut�n tapogat�z� testek g�pies k�zdelme, mint kor�bban volt, hanem a k�t test val�di cser�je �s egyes�l�se - csaknem olyan, mintha a kett�nk teste �sszeforrna." A harmoniz�ci�nak ez a form�ja igen er�teljes. Amikor megny�lunk, �s befogadjuk a p�runk szeretetteljes energi�j�t, mik�zben � is megny�lik �s befogadja a mienket, semmihez sem hasonl�that� �sszevegy�l�st �s meghitts�get tapasztalhatunk. Mindkett�nk energi�ja, yin �s yang, ugyanazon univerz�lis energia r�szei - csak �ppen m�s el�jellel. A p�r �gy v�lhat igaz�n egy testt�. Amikor a k�zt�nk �raml� szexu�lis energia el�ri a megfelel� intenzit�st �s egyens�lyt, az elk�l�n�l� testek felold�dni l�tszanak a kering� �s l�ktet� extatikus energiavibr�ci�ban. Ez a test �s l�lek val�di orgazmusa. Felt�ve, hogy a kommunik�ci� �s a megoszt�s m�s csatorn�i szint�n nyitottak a kapcsolatunkban, ez az energiacsere seg�ti a szeretet gyarapod�s�t, �s hogy ez a k�lcs�n�s szeretet a k�r�l�tt�nk l�v�ket is gazdag�tsa. Az eg�szs�ges szexu�lis egyes�l�st angolul szeretet k�sz�t�snek nevezz�k, �s pontosan err�l van sz�. A szexu�lis energia kiterjed, �s feler�s�ti az �rzelmeinket �s hangulatainkat. Ez�rt tekintik �ltal�nosan a legmagasabb �ld�snak a nemi �r�m�t, �s ez�rt olyan heves �s mindent mag�ba foglal� �llapot a szerelem. A t�loldalon pedig ez�rt a leghevesebb a szerelmesek veszeked�se. Emiatt k�l�n�sen fontos, hogy rendezz�nk a p�runkkal minden �rzelmi konfliktust, miel�tt megpr�b�lkozn�nk a szexu�lis energia keringet�s�vel. M�s sz�val, a szexu�lis energia olyan, mint a t�z: megf�zheti az eb�d�nket, de le is �getheti a h�zunkat. Minden a felhaszn�l�s�n m�lik. Ha negat�v �rzelmek �brednek benn�nk szeretkez�s k�zben, �lljunk meg, vagy pr�b�ljuk pozit�vv� alak�tani azokat mosollyal, �s t�rsunk pozit�v von�saira �sszpontos�tva. Egy �szinte mosoly szeretetteljes energi�t k�zvet�t, ami k�pes meleg�teni �s gy�gy�tani. Eml�kezz�nk vissza olyan esetre, amikor zaklatottak vagy betegek

voltunk, �s valaki sz�vb�l r�nk mosolygott: hirtelen sokkal jobban �rezt�k magunkat. Norman Cousins, a Saturday Review kor�bbi szerkeszt�je, azt �rja az Anatomy of an Illness (Egy betegs�g anat�mi�ja) c�m� k�nyv�ben, hogy egy ritka k�t�sz�veti betegs�gb�l a Marx-fiv�rek filmjeit n�zve gy�gy�totta ki mag�t. A nevet�s �s a kacag�s k�pes a negat�v energi�t pozit�vv� v�ltoztatni, �s meggy�gy�tani a testet �s az elm�t. Ha �ltal�ban is negat�v a hozz��ll�sunk, pr�b�lkozzunk meg a bels� mosoly �s a hat gy�gy�t� hang gyakorlataival, amelyet Mantak Chia A stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei c�m� k�nyv�ben tal�lhatunk (ld. a f�ggel�ket). Mikor �lljunk le? M�r eml�tett�k a 3. fejezetben, hogy a legt�bb p�r a f�rfi mag�ml�se ut�n hagyja abba a szeretkez�st. Sor ker�lhet m�g n�mi �lelkez�sre, vagy - �j �s t�lf�t�tt kapcsolatokban - �jabb k�z�s�l�si fordul�ra a szok�sos refrakci�s szakasz (a mag�ml�s ut�n az �jabb mereved�sig sz�ks�ges id�) eltelt�vel. A legt�bb embern�l azonban az �jszaka (vagy a reggel, esetleg a d�lut�n) addig tart, am�g a mag�ml�s be nem k�vetkezik. Mint m�r bizony�ra sejtik, a mag�ml�smentes, multiorgazmusos szexben ez a szok�sos v�ge jel nem l�tezik. Addig szeretkezhet�nk a partner�nkkel, am�g csak akarunk. B�r - ahogy azt m�r kor�bban eml�tett�k - a taoista szexualit�s nem �ll�k�pess�gi teszt, amikor az id� engedi bizony�ra szeretn�nk egy, kett� vagy ak�r t�bb �r�t is szenved�lyes �s harmoniz�l� �lelkez�ssel t�lteni. (Ne feledj�k el k�r�lbel�l h�szpercenk�nt sz�netet tartani a mereved�sben, hogy friss v�r �ramolhasson a h�mvessz�be.) Az �si taoista sz�veg szerint ezer szerelmes l�k�ssel el�g�thet� ki teljesen a n�. Ez l�tsz�lag rettent� sok er�fesz�t�st �s kiv�l� fizikai �llapotot ig�nyel, de amint Jolan Chang r�mutat A tao tan�t�sai szerelemr�l �s szexr�l c�m� k�nyv�ben, ha f�l �ra fut�s legal�bb k�tezer l�p�sb�l �ll, akkor egy elny�jtott szeretkez�sben mi�rt ne lehetne ezer vagy m�g t�bb l�k�s? Term�szetesen a legt�bb�nk �letvitele nem teszi lehet�v� ezt az intenz�v egy�ttl�tet minden �jjel, �s egyetlen p�r sem v�gyik erre a h�vre �lland�an. M�sr�szt ahhoz, hogy eljuthassunk az orgazmus �s a friss�t� szeretkez�s magasabb szintjeire, fontos, hogy kit�zz�nk id�szakokat, amikor kih�zzuk a telefont �s a telev�zi�t, hogy felfedezhess�k p�runkkal az �r�mszerz�s val�di lehet�s�geit. Ezzel m�g a multiplex mozik sem vehetik fel a versenyt! Ha a partner�nk v�gyai �ltal�ban hevesebbek, mint a magunk�, a szexu�lis kung-fu megmentheti szerelmi �let�nket. Jelent�sen megn�veli szexu�lis energi�nkat, �s ez�ltal k�nnyed�n kiel�g�thetj�k p�runk v�gyait. B�r a legt�bb n� sz�m�ra ezer szerelmes l�k�s a paradicsomot jelentheti, a kev�sb� "v�rmesek" sz�m�ra maga lehet a pokol. Ha a partner�nk v�gya �ltal�ban alacsonyabb, mint a mi�nk, mindenk�ppen �rdemes elolvasnia a k�vetkez� fejezetet, �s megpr�b�lnia kiterjesztem a szenved�ly�t �s �r�m�t. Term�szetesen, ha b�rmelyik�kn�l m�lyebb pszichol�giai probl�m�ra vezethet� vissza szexu�lis �nkifejez�s�k valamilyen akad�lya, aj�nlatos hivat�sos terapeuta tan�cs�t k�rni. A k�lcs�n�s k�pess�g a t�bbsz�r�s orgazmusra er�teljes ajz�szer, de a val�di, tart�s kiel�g�l�s a szexu�lis �s �rzelmi harm�ni�n alapul� kapcsolaton alapul. A szeretkez�s befejez�s�nek m�dja �ppen olyan fontos, mint a kezdet��. Ahogy m�r az 1. fejezetben elmagyar�ztuk, a mag�ml�s ut�n a legt�bb f�rfi �ltal tapasztalt energiavesztes�g megnehez�ti, hogy fenntarts�k �rdekl�d�s�ket �s gyeng�ds�g�ket a p�rjuk ir�nt. Mivel a n�i szexualit�s kev�sb� v�ltoz�kony, a n�k t�bbs�ge szeret fokozatosan sz�tv�lni, gyeng�d szavak �s cir�gat�sok k�s�ret�ben. Ahogy elsaj�t�tjuk a

szexu�lis kung-fut, m�r nem zuhanunk al� a mag�ml�s szikl�j�r�l, �s k�pesek lesz�nk fokozatosan befejezni a szeretkez�st. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy magyar�zta tapasztalatait: "Kor�bban nem �rtettem, �s nem is akartam azt a g�gy�g�st �s csacsog�st szeretkez�s ut�n, amit a bar�tn�m. A mag�ml�s ut�n, sem cir�gatni, sem besz�lni, m�g csak megcs�kolni sem volt kedvem. Most azonban szeretkez�s k�zben, s�t m�g ut�na is m�ly v�gyat �rzek, hogy cir�gassam �s d�delgessem. Gyakran �gy �rzem, mintha elektromos t�lt�sekt�l bizseregne a b�re, amit�l eg�szen b�rsonyos �rint�s�." Ha a partner�nk multiorgazmusos (vagy azz� v�lik), felfedezhetj�k, hogy addig lovagolhatunk az orgazmus hull�main, am�g nek�nk tetszik, �sszehangolva a szenved�ly�nket �s az �r�m�nket. Ha nem multiorgazmusos, esetleg nem is orgazmusos, az ezer szerelmes l�k�s a legjobb alkalom, hogy azz� v�lhasson. S ami m�g fontosabb, hogy a taoista szexualit�s lehet�v� teszi, hogy m�lyen meghitt szerelmes viszonyt alak�tsunk ki, amit sem a szavak, sem az orgazmusok sz�molgat�sa nem k�pes kifejezni. Mikor kezdj�nk? N�h�ny sz� a biztons�gos szexr�l A szexu�lis �ton terjed� betegs�gekr�l tartott nagy siker� boh�zat�ban, a h�res komikus, Eddie Murphy, az �ltal�nos t�rsadalmi aggodalmakat foglalta �ssze: "Az AIDS m�r nem olyan, mint a r�gi sz�p id�k egyszer� nemi betegs�gei. A r�gi sz�p id�kben, ha elkapott a tripper, f�jt a farkad, elment�l a dokihoz, megkaptad a fecskend�t, oszt el v�t int�zve. Azt�n j�tt a herpesz. Ezt a szart azt�n �r�kk� c�g�lheted, mint egy h�tizs�kot. Most meg itt az AIDS, ami sim�n kik�sz�ti a krampuszt. Mi j�het m�g? Bedugod a lompost, �s felrobban??" Aligha k�nny� a szexszel lehets�ges nagyobb gy�ny�rre, meghitts�gre �s a szellemi gyarapod�sra �sszpontos�tani, amikor a saj�t �s partner�nk fizikai eg�szs�ge miatt agg�dunk. Emiatt �rdemes sz�t ejten�nk a biztons�gos szex lehet�s�geir�l, elj�r�sair�l. Azt sem �rt tudnunk, hogy a taoista tan�t�sok szerint a szexu�lis kungfu gyakorl�s�val �s a mag�ml�st�l val� tart�zkod�ssal nagym�rt�kben er�s�tj�k az immunrendszer�nket. Nyilv�nval�an cs�kken a testfolyad�kok cser�j�vel terjed� nemi betegs�gek kock�zata is. Az AIDS - a szerzett immunhi�nyos t�netegy�ttes - a saj�tos, immunel�gtelens�get okoz� v�rus (HIV) fert�z�s�nek eredm�nye. B�r nem az AIDS az egyetlen nemi �ton terjed� betegs�g, ami miatt agg�dnunk kell, bizonyosan a legvesz�lyesebb. Ma egyetemesen v�gzetesnek tartj�k, b�r nem tiszt�zott, hogy minden HIV-v�russal fert�z�ttben kifejl�dik-e v�g�l a betegs�g. Az AIDS-szel fert�z�ttek rendszerint az�rt halnak meg, mert s�r�lt immunrendszer�k k�ptelen v�dekezni a k�rral gyakran t�rsul� opportunista fert�z�sek ellen. A HIV a testfolyad�kokkal, els�sorban v�rrel �s sperm�val terjed. Ny�llal val� terjed�s�re mindeddig nincs bizony�t�k. A biztons�gos vagy alacsony kock�zat� szexu�lis gyakorlatok k�z� tartozik az �lel�s, a massz�zs, a puszilkod�s (ny�lcsere n�lk�l) �s a k�z�s �nkiel�g�t�s. A val�sz�n�leg biztons�gos technik�khoz sorolhat� a francia cs�k, a fellatio (ejakul�ci� n�lk�l), az or�lis szex, valamint a vagin�lis �s az an�lis k�z�s�l�s �vszerrel. B�r a k�t legnagyobb vesz�lyeztetett csoport a homoszexu�lis illetve biszexu�lis f�rfiak valamint az intrav�n�s k�b�t�szer-fogyaszt�k, a heteroszexu�lis f�rfiak �s

n�k sincsenek teljes biztons�gban. Ez a t�ny olyan p�nikhangulatot keltett, amely egyfel�l �rt�kes, mert mozg�s�tja az orvost�rsadalmat, �s seg�t �bren tartani a szexu�lis felvil�gos�t�s fontoss�g�t, m�sr�szt a legt�bb ember h�l�szob�j�ba f�lelmet k�lt�ztet. A lehets�ges partnerek ma m�r ugyan�gy elbesz�lgetnek az AIDS-tesztr�l �s szexu�lis el��let�kr�l egy randev�n, mint a foglalkoz�sukr�l vagy a rokonaikr�l. Sok p�r egy�tt megy AIDS-sz�r�sre. Meglehet, nem a legromantikusabb tal�lka, a sz�r�ssel a p�rok kifejezhetik egym�s ir�nti szeretet�ket �s t�r�d�s�ket. A biztons�gos szex aj�nlatos minden olyan p�rnak, ahol egyik vagy mindk�t partner ki lehet t�ve a HIV-fert�z�snek. Azoknak a p�rok, akik szexu�lis kapcsolatot szeretn�nek kezdeni, c�lszer� el�bb HIV-sz�r�sre menni�k, majd f�l �ven �t megmaradni a biztons�gos szexn�l. Ennek eltelt�vel k�sz�thetnek egy ellen�rz� HIVtesztet. (Ennyi ugyanis a HIV-v�rus lappang�si ideje.) Ha mindk�t teszt negat�v, akkor m�r nagyon-nagyon kicsi a val�sz�n�s�ge, hogy van mi�rt agg�dniuk term�szetesen addig, am�g kitartanak a monog�mia mellett. A hat h�nap alatt, am�g a m�sodik tesztre v�rakoznak, alkalmazhatj�k a biztons�gosabb m�dszereket, p�ld�ul az �vszerrel t�rt�n� v�dekez�st vagy a p�ros �nkiel�g�t�st. Emellett gyakorolhatnak egy�nileg, hogy fejlessz�k szexu�lis �s szellemi potenci�ljukat. Nem csak k�zzel el�g�thetik ki egym�st, ahogy m�r kor�bban �rtuk, lehet�v� t�ve a biztons�gos szexet a hat h�napos v�rakoz�si id�szak alatt, hanem ez�ltal mindketten kitapasztalhatj�k egy�ni izgalmi �s �r�m�llapotuk finomabb �rnyalatait, �gy k�zelebb ker�lhetnek a multiorgazmusoss�ghoz. A szok�sok, rutinok megt�r�se is seg�t az �j �rz�ki �s szexu�lis �r�m�k felder�t�s�ben, mik�zben elker�lhet�ek a megkopott k�z�s�l�si mint�k. Ami pedig m�g fontosabb, a taoista tan�t�sok szerint a harm�nia a partnerrel energetikai szinten alakul ki, ami nem ig�nyel k�z�s�l�st. A simogat�s, s�t a k�z�s medit�ci�, amikor egym�s szem�be r�vednek, rendk�v�l meghitt �s m�lyen kiel�g�t� �lm�ny lehet. M�G BIZTONS�GOSABB SZEX A mag�ml�s visszatart�s�val a f�rfi kevesebb testfolyad�kot (s vele kevesebb bakt�riumot �s v�rust) ad �t a n�nek. Emiatt � maga is kevesebb folyad�kot (ugyan�gy kevesebb bakt�riumot �s v�rust) sz�v fel a n�b�l. Eln�z�st k�rek a hasonlat�rt, de a h�mvessz� egy kicsit olyan, mint egy hurkat�lt�. Mag�ml�skor kinyomja a magfolyad�kot, ett�l v�kuum keletkezik, ami folyad�kot sz�v vissza a partnerb�l. Ha nincs v�kuum, cs�kken a bakt�riumok �s v�rusok �tv�tel�nek vesz�lye. A mag�ml�smentes szex sor�n az�rt tov�bbra is fell�p testfolyad�k-csere (emiatt nem megb�zhat� fogamz�sg�tl� m�dszer �nmag�ban). A mag�ml�smentes szex azonban m�g �gy is biztons�gosabb, mint a mag�ml�ses - gondoljunk csak egy esetleges �vszerszakad�sra. (A v�lasztott fogamz�sg�tl� m�dszert is biztons�gosabb� teszi.) M�DSZERTANI �TMUTAT� Az �vszerhaszn�lat ? m�v�szete �s tudom�nya Az �vszerekkel kapcsolatos j� h�r, hogy a legt�bb f�rfi �ltal panaszolt �rz�kenys�g-cs�kken�s megk�nny�ti a mag�ml�s-szab�lyoz�st. A rossz h�r, hogy t�nyleg cs�kkentik a f�rfi �rz�kenys�g�t. N�h�ny f�rfi �vszert h�zva nehezebben k�pes megtartani az erekci�t. Ha �nn�l is ez a helyzet, akkor az �vszer felh�z�sa

k�zben se hagyj�k abba a h�mvessz� ingerl�s�t. Az �vszer felh�z�sa el�tt a h�mvessz�re kent n�mi nedves�t�szer is fokozhatja az �rz�kenys�get, an�lk�l, hogy emiatt lecs�szna a gumi. Az al�bbiakban n�h�ny j� tan�cs tal�lhat� az �vszerhaszn�lathoz. 1. An�lis vagy vagin�lis k�z�s�l�s el�tt mindig h�zzunk �vszert. Ha lehet, spermiciddel kezelt �vszert haszn�ljunk, ami tartalmaz nonoxynol-9 hat�anyagot is (ut�bbi hat�sos fert�tlen�t� a k�l�nf�le nemi �ton terjed� betegs�gek, k�zt�k a HIV ellen. Ha haszn�lat�ra v�rheny alakul ki a h�velybemenetn�l illetve a h�mvessz�n a nonoxynol-9 miatt, haszn�ljunk m�s anyaggal kezelt �vszert, de germicid n�lk�li �vszer haszn�lata eset�n m�g �vatosabban j�rjunk el.) 2. Or�lis szex el�tt is h�zzunk �vszert. Ehhez partner�nk bizony�ra el�nyben r�szes�ti a "sz�raz" kondomot, amely nincs az orvoss�g �z� nonoxynol-9-cel nedves�tve. 3. Hagyjunk 1-2 cm helyet a norm�l v�g� �vszerek v�g�n. A v�g�n spermat�rol�val ell�tott kondomokn�l ez nem sz�ks�ges. Vigy�zzunk, hogy az �vszer teljesen befedje a h�mvessz�t, �s sim�tsuk el, hogy kiszor�tsuk az esetleges l�gbubor�kokat al�la. Ha h�mvessz�nk nincs k�r�lmet�lve, az �vszer felv�tele el�tt h�zzuk h�tra a b�rt a makkr�l. Ha az �vszer elkezdene lecs�szni, ujjainkkal a hely�n tarthatjuk. 4. B�s�gesen nedves�ts�k be az �vszer k�ls� fel�let�t. (Az el�gtelen s�kos�t�s az �vszerek szakad�s�nak egyik f� oka.) Kiz�r�lag vizes alap� ken�cs�t haszn�ljunk. Az olajos ken�cs�k, �gy a vazelin k�ros�thatj�k a latex �vszereket, keszty�ket �s pessz�riumokat. 5. K�z�s�l�s ut�n m�g merev �llapotban h�zzuk ki a h�mvessz�t a h�velyb�l, az �vszert fogjuk meg a t�v�n�l, nehogy lecs�sszon. Dobjuk ki az �vszert, �s k�l�n�sen mag�ml�s ut�n - mossuk meg a h�mvessz�t, vagy h�zzunk fel egy �j �vszert, miel�tt folytatjuk az �lelkez�st, simogat�st. 6. Egy h�mvessz� �ltal�ban az�rt cs�szik le vagy szakad el, mert nem megfelel�en helyezt�k fel, az aktus "t�l" energikus volt, vagy mert az �vszert nem fogt�k meg visszah�z�d�skor. Ha az �vszer elszakad, vagy lecs�szik, de mag�ml�s nem t�rt�nt, vagy a kondom a t�v�hez k�zel szakadt el, val�sz�n�leg alaptalan az aggodalom. Vegy�k le a s�r�lt �vszert, �s h�zzunk fel egy �pet. Mag�ml�s eset�n viszont a biztons�gos szex szak�rt�i azt aj�nlj�k, hogy a n� vizeljen, �s spermicid habbal vagy zsel�vel kenje be a h�vely�t, ami seg�t elpuszt�tani az ond�sejteket, v�rusokat �s bakt�riumokat. A spermicidet legal�bb egy �r�n �t a h�velyben kell tartani. Ha ezek ut�n m�g mindig agg�dnak egy esetleges terhess�g miatt, aj�nlhat� m�g az �n. "esem�ny ut�ni" tabletta. TEREMT� �S PUSZT�T� HATALOM Az a k�nnyeds�g, amivel az AIDS �s a t�bbi nemi �ton tov�bbadhat� betegs�g terjed, patol�giai eml�keztet� egy alapvet� taoista felismer�sre, amely a szexu�lis meghitts�g term�szet�re utal: a szeretkez�s fizikai �s energetikai csere, amely m�lyrehat�an k�pes befoly�solni mindk�t partner eg�szs�g�t �s k�z�rzet�t. A Nyugaton elterjedt individualizmus �s f�ggetlens�gm�nia k�zepette elfeledkezt�nk err�l a k�lcs�n�s f�gg�s�gi kapcsolatr�l. A szexu�lis forradalom nem sz�molt eg�szen ennek a cser�nek a jelent�s�g�vel. A nemi �ton terjed� betegs�gek, p�ld�ul a herpesz vagy az AIDS, nem hagyj�k, hogy elfelejts�k, milyen m�lyen hat r�nk szexu�lis el��let�nk. B�r a nyugati orvosl�s elismeri, hogy a bakt�riumok �s a v�rusok �tadhat�k

k�z�s�l�s k�zben, m�g nem t�rk�pezt�k fel a szex sor�n zajl� biok�miai �s energetikai cserefolyamatokat. A taoist�k szerint hormonok, enzimek, vitaminok �s m�s eff�l�k, valamint sz�mos nemi v�lad�k cser�l gazd�t egy nemi aktus alkalm�val. Ez el�g logikusnak l�tszik. Az �sszefon�d� testek, a duzzadt nemi szervek r�v�n azonban a taoist�k szerint sokkal t�bb minden cser�l�dik ki a partnerek k�z�tt fizikai, �rzelmi �s szellemi szinten. N�mi id�be telhet, mire a nyugati tudom�ny lep�rolja �s sz�mszer�s�ti ennek a cserefolyamatnak a k�l�nf�le �sszetev�it, de annak, aki gyakorolja a szexu�lis kung-fut, a saj�t teste elegend� bizonys�got szolg�ltat. Az �vatoss�g fontos reakci� az AIDS j�rv�nyra, de a h�l�szob�inkba sompolyg� f�lelem t�ll� a c�lon. A szex mindig is er�teljes eszk�z volt - egyar�nt k�pes csod�s teremt�sre vagy tragikus puszt�t�sra. Gy�gy�that vagy �rthat. Ink�bb tisztelj�k, vagy ink�bb csod�ljuk, mint f�lj�k, ez az eg�szs�ges hozz��ll�s r�sze. A taoist�k kezdett�l fogva tudt�k, hogy a szex igazi alk�mia, �let�nk �s eg�szs�g�nk forr�sa. HATODIK FEJEZET Maneewan Chia �s Dr. Rachel Carlton Abrams k�zrem�k�d�s�vel A kiel�g�l�s garant�lt N�knek Ez a fejezet azoknak a h�lgyeknek �r�dott, akik szexu�lis kung-fut gyakorl� f�rfi partnerei. (Akung-fu sz� szerinti ford�t�sban "gyakorl�s"-t jelent, teh�t a szexu�lis kung-fu jelent�se egyszer�en "szexu�lis gyakorl�s".) Ez a fejezet r�viden �sszefoglalja a taoista szexualit�s l�nyeg�t, �s hogy hogyan seg�theti a p�rokat �r�mteljesebb, eg�szs�gesebb �s meghittebb szerelmi �let fel�. B�r ezt �n�ll� fejezetnek sz�ntuk, amelyet a k�nyv t�bbi r�sz�nek �tolvas�sa n�lk�l is meg�rthet az Olvas�, m�gis �rdemes a lehet� legt�bb r�szt elolvasni, k�l�n�sen a 4., 5. �s a p�roknak sz�l� 9. fejezetet. (M�g ha emiatt tartalmaz is n�mi ism�tl�st a t�bbi fejezetb�l, a f�rfi olvas�k is �tlapozhatj�k, r�szben ism�tl�sk�pp, r�szben pedig, hogy megn�zz�k, melyek a legfontosabb ismeretek partner�k sz�m�ra.) T�bbsz�r�s orgazmus f�rfiakn�l? A t�ny, hogy a f�rfiak t�bbsz�r is kiel�g�lhetnek egym�s ut�n, m�g mindig annyira megd�bbent� a legt�bb f�rfi �s n� sz�m�ra, hogy alig akarj�k elhinni. Mint a bevezet�ben eml�tett�k, a n�k t�bbsz�r�s orgazmusra val� k�pess�g�t is csak az ut�bbi negyven �vben ismert�k fel, �s fogadt�k el norm�lisnak. M�g hihetetlenebb azoknak a n�knek a sz�ma, akik multiorgazmusosakk� v�ltak - miut�n r�j�ttek/megtudt�k, hogy ez lehets�ges. Az �tvenes �vek �ta, amikor Alfred Kinsey h�res tanulm�nyait k�sz�tette az emberi szexualit�sr�l, a t�bbsz�r�s orgazmust �t�l� n�k sz�ma megh�romszoroz�dott, 14 sz�zal�kr�l 50-re emelkedett. Az 1980-as �vekben William Hartman �s Marilyn Fithian meg�llap�tott�k, hogy a vizsg�lt f�rfiaknak kb. 12 sz�zal�ka multiorgazmusos. Amint az �n partnere kezdi felismerni, hogy � is rendelkezik ezzel a lehet�s�ggel, �s �n is seg�ti, hogy megtanulhasson n�h�ny egyszer� technik�t, � is �t�lhet t�bbsz�r�s orgazmust. Egy multiorgazmusos f�rfi p�rja �gy eml�kszik: "Amikor a bar�tom el�sz�r �lvezett el

mag�ml�s n�lk�l, nem tudtam elhinni. Pedig l�that�an �ppen annyira �lvezte, mint m�skor, �n pedig �reztem, ahogy a h�mvessz�je l�ktet, �m legnagyobb meglepet�semre ond�nak nyom�t sem tal�ltam, �s pillanatokkal k�s�bb folytatni tudtuk a szeretkez�st. M�g mindig leny�g�z, milyen heves orgazmusokat �lhet �t mag�ml�s n�lk�l. Ma m�r azon lep�d�m meg, amikor mag�ml�se van." Egy m�sik h�lgy �gy �r multiorgazmusos partner�vel �t�lt tapasztalatair�l: "A p�rom meg�ll egy pillanatra, ny�g �s reszket. �rzem, ahogy a h�mvessz�je er�sen l�ktet m�lyen bennem. Kor�bban ilyenkor ejakul�lt is, de ez�ttal nem." M�gis, a t�bbsz�r�s orgazmusok �ppen csak elkezd�dtek. Nyugaton m�g hajlamosak vagyunk a "nagy durran�s"-t a szex l�nyeg�nek �s v�g�nek tekinteni, �s sok n� m�ig agyonagg�dja mag�t amiatt, hogy k�pes-e orgazmusra, s ha igen, hogyan �s mikor. A taoista szexualit�sban az orgazmust (sem egyet sem t�bbet) nem tekintik c�lnak. Az �r�mnek ezek a cs�csai csak a szeretkez�s extatikus folyamat�nak r�szei. Amikor �n �s a p�rja megtanulj�k keringetni a szexu�lis energi�t a test�kben, olyan gyakran tapasztalhatj�k az �r�m orgazmusos hull�mait, amilyen gyakran csak k�v�nj�k. Amikor szeretkeznek, m�ly meghitts�get �lhetnek �t - fizikai, �rzelmi, s�t m�g szellemi, spiritu�lis k�tel�ket -, amit azel�tt ritk�n, vagy sohasem. Mi�rt pont �n? Mi�rt pont �? Mi�rt pont ez? Mindenf�le �nfejleszt�s, szexu�lis vagy b�rmi m�s, bizonyos er�fesz�t�st ig�nyel, �s ezt a k�nyvet az�rt �rtuk, hogy megtan�tsuk a partner�t �s �nt vil�gos �s egyszer� kifejez�sekkel arra, hogyan m�ly�thetik el szexu�lis �let�ket �s kapcsolatukat. Ha a p�rja aj�nlotta, hogy olvassa el ezt a fejezetet (vagy a k�nyvet), akkor tal�n kiss� k�telkedhet ebben az �jdons�lt szexu�lis gyakorlatban, �s megk�rdezheti, mi�rt van erre sz�ks�g�k. Tudnia kell mindenekel�tt, hogy a taoista szerelem minden, csak nem �j. Legal�bb h�romezer �ves hagyom�ny, �sszegy�jt�tt b�lcsess�g arr�l, hogyan szeretkezhetnek az emberek a leg�r�mteljesebben, a legeg�szs�gesebben. Val�sz�n�, hogy m�g a legtapasztaltabb szeret� is tanulhat valamit a tapasztalatoknak ebb�l a kincsest�r�b�l. �rdekes m�don a taoista hagyom�nyban a legt�bb szexu�lis tan�csad� (bele�rtve a cs�sz�r mag�ntan�csosait is) n� volt. Mennyire m�s itt Nyugaton, ahol eg�szen az ut�bbi id�kig, csaknem valamennyi szexu�lis tan�csot f�rfiak adtak - ha adtak egy�ltal�n. K�l�n�sen akkor csod�lkozhat egy ilyen k�nyv�n, ami arr�l sz�l, "aminek mennie kell mag�t�l", ha szexu�lis p�rkapcsolata m�r �gy is gy�m�lcs�z� �s kiel�g�t�. B�r minden ember �szt�n�sen v�gy�dik a nemis�gre, az hogy mit kezd�nk ezzel a v�ggyal, hogyan tartjuk fenn �s �poljuk egy �let sor�n, aligha mag�t�l �rtet�d�. Itt Nyugaton belet�r�d�nk, �s term�szetesnek vessz�k, hogy a p�rok n�h�ny �v alatt elvesz�tik szenved�lyes vonzalmukat egym�s ir�nt, de a taoista tan�t�sok szerint ez nem term�szetes, �s a vonz�d�snak igaz�b�l soha sem sz�ks�ges csillapulnia. (Err�l t�bbet is �runk majd az utols� fejezetben, c�me: "Szeretkez�s egy �leten �t".) Ha p�rj�nak v�s�rolta ezt a k�nyvet, vagy mert szeretne t�bbet megtudni a f�rfi szexualit�sr�l, bizony�ra �g a v�gyt�l, hogy seg�tsen neki a multiorgazmusoss�g elsaj�t�t�s�ban. Mindazon�ltal �gy �rezheti, hogy m�r �gy is t�l sok id�t t�lt azzal, hogy megpr�b�l partnere kedv�re tenni, �s biztos, hogy sok n� pontosan ugyanezt teszi. Ez a k�nyv azonban nem arr�l sz�l, �n hogyan szerezhet �r�- E met neki. A taoista szex egyik legnagyobb el�nye, hogy megtan�tja a f�rfit szexu�lis k�pess�geinek elm�ly�t�s�re, �s arra, hogyan szerezhet m�g t�bb �r�met a n�nek. B�r a k�nyv c�me A multiorgazmusos f�rfi, ugyan�gy lehetne A multiorgazmusos p�r is. Az egyik multiorgazmusos f�rfi partnern�j�nek szavaival: "Amikor a f�rjem elkezdte gyakorolni a szexu�lis kung-fut, nekem is szaporodni kezdtek a t�bbsz�r�s

orgazmusaim. Ez rendk�v�li aj�nd�k." TART�S �R�M T�rsadalmunkban arra nevelik a n�ket, hogy el�g�ts�k ki a f�rfiakat. A taoista szexu�lis gyakorlatok java viszont arr�l sz�l, hogyan el�g�ts�k ki a f�rfiak a n�ket. De v�gt�re is, az egyik partner �r�me nem v�laszthat� el a m�sik�t�l, a tao szerint. A h�zast�rsi kapcsolatokr�l �ltal�nosan elterjedt sztereot�pia a nyugati vil�gban a frigid n� �s az �lland�an k�v�n�s f�rfi, az igazs�g azonban az, hogy sok n�t jobban �rdekel a szeretkez�s, mint a p�rj�t, k�l�n�sen, ha a f�rfi kimer�lt a mag�ml�sre �sszpontos�t� szexualit�sban. Amint azt az els� fejezetben megvitattuk, a k�p a kiel�g�letlen asszonyr�l, akinek a szeret�je mag�ml�s ut�n r�ffen egyet, majd �sszecsuklik, annyira elterjedt, hogy t�rsas�gi tr�fa lett bel�le. Nem meglep�, hogy sok n� elvesz�ti �rdekl�d�s�t a frenetikus �s a val�di fizikai �s �rzelmi kapcsol�d�st n�lk�l�z� szex ir�nt. Ez ugyancsak sztereot�pia, �s az �jabb felm�r�sek azt mutatj�k, hogy az ut�bbi �vekben a f�rfiak egyre t�bbet munk�lkodnak azon, hogy �r�met szerezzenek p�rjuknak, �s tov�bb tartsanak ki az �gyban." Az �n szerelmese val�sz�n�leg nem fordul le �nr�l n�mi morg�s k�s�ret�ben, ha annyira �rdekli kettej�k szexu�lis �lete, hogy elolvassa ezt a k�nyvet, de a taoista mesterek r�g�ta tudj�k, hogy a f�rfi csak nehezen k�pes fenntartani a partner kiel�g�t�se vagy az intimit�s ir�nti �rdekl�d�s�t, miut�n kiengedte a magj�t. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy sz�mol be err�l: "Miut�n el�lveztem, nem akartam se simogatni �t, se besz�lgetni vele - s nem is �rtettem, mi�rt kellene. Most, hogy mag�ml�s n�lk�l szeretkez�nk, im�dom, ha ut�na m�g feksz�nk egy�tt, �s simogatjuk, d�delgetj�k egym�st, lassan, egyfajta medit�ci�k�nt." A NAGY DURRAN�SON TUL Szerencs�re a taoist�k mintegy h�romezer �vvel ezel�tt felfedezt�k, hogy az orgazmus �s a mag�ml�s k�t k�l�nb�z� dolog, �s hogy a f�rfi is kiel�g�lhet t�bbsz�r, mag�ml�s n�lk�l. Ez az�rt lehets�ges, mert a kiel�g�l�s �s a mag�ml�s elk�l�n�thet� fizikai folyamatok, amit �jabban a nyugati orvostudom�ny is meger�s�tett (ld. az 1. �s 2. fejezeteket). Egy multiorgazmusos f�rfi partnere a k�vetkez�k�ppen sz�molt be a p�rj�n�l v�gbement v�ltoz�sokr�l, miut�n megtanulta a mag�ml�s n�lk�li orgazmust: "A f�rjem t�bbnyire gyorsan kimer�lt, miut�n mag�ml�se volt. M�skor inni t�madt kedve, �s t�relmetlenebb, ingerl�kenyebb lett. Most annyira energikus �s gyeng�d." A f�rfi szexualit�s Nyugaton helytelen�l az elker�lhetetlen�l ki�br�nd�t� mag�ml�sre ("elsz�ll�s") �sszpontos�t a szeretkez�s orgazmusos folyamata helyett. A multiorgazmusos f�rji megtan�tja az �n p�rj�t, hogy elv�lassza az orgazmust �s a mag�ml�st a test�ben, ami lehet�v� teszi, hogy a magkienged�s pillanatnyi k�j�rzete helyett a hossz� t�v� �s elm�ly�ltebb k�z�s szexu�lis �r�m�kre figyeljen. A taoista szexu�lis gyakorlatok r�v�n a partnere fejlesztheti �rz�kenys�g�t a saj�t teste ir�nt, ez�ltal az �n teste ir�nt is. Amellett, hogy t�ll�p a nagy durran�s elm�let�n, ami miatt a n�k gyakran kiel�g�letlen�l maradnak, lehet�v� teszi, hogy a f�rfiak �s n�k a meghitts�g �s ext�zis sokkal magasabb szintj�n hangolj�k �ssze szexu�lis �let�ket. SZEXU�LIS GY�GY�T�S A nemi �r�m azonban csak egy r�sze a j� k�z�rzetnek. A taoista szexualit�s

seg�thet �nnek �s p�rj�nak, hogy eg�szs�gesebben, s�t - hiszi-e vagy sem -, hogy tov�bb �lhessenek. A szexu�lis kung-fu a hagyom�nyos k�nai orvosl�s egyik �gak�nt alakult ki, �s az �si taoist�k maguk is orvosok voltak. Ez�rt sokkal jobban �rdekelte �ket a test j�l-l�te, mint a szexu�lis gy�ny�r. A nemis�get hat�sos medicin�nak tekintett�k, mind gy�gy�t�, mind megel�z� �rtelemben. Betegs�g eset�n egy taoista orvos - gy�gyn�v�nyek �s akupunkt�ra mellett - fel�rhat p�ld�ul egy k�thetes szeretkez�si ciklust bizonyos p�zokban. Eljutottunk teh�t (hogy Aretha Franklint id�zz�k) Dr. Reggeli J� K�z�rzethez. A m�dszernek vannak m�s, nyilv�nval�bb el�nyei is. A mag�ml�smentes szeretkez�s ahol a f�rfi mag�ml�s n�lk�l el�g�l ki - fokozza a p�r �ltal alkalmazott fogamz�sg�tl�s biztons�g�t. Napjainkban, a nemi �ton terjed� betegs�gek fenyeget�se mellett az is ugyanilyen fontos, hogy az �tvitt testfolyad�kok mennyis�g�nek cs�kken�s�vel a fert�z�sek kock�zata is cs�kken. A biztons�gos szex b�rmely m�dj�t v�lassz�k is (p�ld�ul �vszerhaszn�lat), csak fokozhatja annak hat�soss�g�t, ha partnere nem engedi ki a magj�t. Az ejakul�ci�mentes szex tov�bbi el�nye, hogy kevesebb k�nyelmetlens�ggel j�r nincs t�bb nedves folt a leped�n, se vita arr�l, ki aludjon rajta. Sok n� �r�l annak is, hogy partnere ond�ja nem csordog�l a h�vely�kb�l szeretkez�s ut�n. Ahogy az egyik multi-orgazmusos f�rfi partnere megfogalmazta: "A h�velyem most m�r a saj�t v�lad�kaimt�l csillog. Tetszik, hogy nem sziv�rog bel�lem a sperm�ja eg�sz �jjel." Az a m�ly szexu�lis meghitts�g, amit a taoista szexualit�s lehet�v� tesz, nem �ltal�nos gy�gy�r, �s nem helyettes�ti a kommunik�ci� egy�b form�it, "mind�ssze" elm�ly�ti a szerelmet, szeretetet. A ny�lt �s �szinte p�rbesz�d l�nyeges r�sze a gyakorlatnak, ami nem m�k�dik, ha �n csak vigyorogva t�r. El�fordulhatnak pillanatok, amikor partnere arra k�ri, hogy hagyja abba a mozg�st, vagy m�sf�le seg�ts�get k�r, de ez a pillanatnyi �ldozat �ltal�ban b�s�gesen megt�r�l a gy�ny�r tov�bbi pillanataiban, perceiben, �r�iban. A szex azonban sosem v�lhat �ldozatt�, amelyet az egyik partner hoz a m�sik�rt - sz�ks�g eset�n p�rja gyakorolhatja a k�nyv m�dszereit egyed�l is. Ez a "sz�l� m�vel�s" nagyon fontos r�sze a gyakorlatnak, �s nem �ld�zend� sz�gyenb�lyeggel, ahogyan Nyugaton az �nkiel�g�t�st kezelik. Az �n t�mogat�sa �s �szinte v�gya a legfontosabb t�nyez� ahhoz, hogy partnere multi-orgazmusosos lehessen, illetve, hogy ketten egy�tt multiorgazmusos p�rt alkothassanak. Seg�ts�g a t�rsnak A legels� dolog, miel�tt seg�thetne p�rj�nak, hogy megszabaduljon a gyakorlattal vagy partnere t�bbsz�r�s orgazmusra val� k�pess�g�vel szembeni esetleges ellen�ll�st�l. NEM V�LIK G�PIESS� A SZERETKEZ�S�NK? Eleinte sok n� agg�dik amiatt, hogy elg�piesedik a nemi �lete a partner�vel. Ahogy Barbara Keesling r�mutat legut�bbi, How to Make L�ve Ali Night (And Drive a Woman Wild) (Hogyan szeretkezhet�nk eg�sz �jjel - �s �rj�thetj�k meg a n�t?) c�m� k�nyv�ben, sok n� f�l att�l, hogy a multiorgazmust oktat� technik�k hat�s�ra, amit partner�k tanul, "d�jnyertes teny�szcs�d�r�k g�p-bik�v� v�ltozik". Keesling tan�s�tja, hogy a tapasztalat a f�rfit visszahelyezi "a test�be, s nem tereli el att�l". Mint szexu�lterapeuta �s kor�bbi szexu�lis p�tl�k, aki t�bb mint sz�z f�rfit tan�tott meg a multiorgazmusoss�gra, szem�lyes �s szakmai tapasztalatb�l is �r. A szexu�lis kung-fut �ppen �gy nem kev�s id�be �s er�fesz�t�sbe telik elsaj�t�tani, mint p�ld�ul a zen�l�st valamilyen hangszeren, s kezdetben n�mi k�nyelmetlens�ggel is j�rhat. A legjobb hozz��ll�s ez�rt a k�nnyeds�g �s a

j�t�koss�g. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �rt arr�l, hogyan oszlathatja el a taoista szex a nemis�get oly gyakran �vez� fesz�lts�get: "M�k�s besz�lni, m�k�s nevetni r�la. K�pes feloldani az �sszes h�l�szobai fesz�lts�get. Mivel �szint�n besz�lek a testemr�l, a n�k is besz�lnek a saj�tjukr�l. Egyszer az egyik�k, miut�n mes�ltem neki a gyakorlatomr�l, hirtelen el�vette a vibr�tor�t: 'Soha nem akartam megmutatni ezt senkinek, mert annyira aggasztott a nemi �letem. De �gy �rzem, veled b�rmit megoszthatok, hiszen te is megosztottad ezt velem.' �s ez nagyon j�l esett nekem." A legt�bb f�rfi �nkiel�g�t�s �s pornogr�fia �tj�n tanul valamicsk�t a szexr�l. Ak�rmi is az oka - b�ntudat, tapasztalatlans�g, vagy f�lelem att�l, hogy rajtakapj�k - t�bbnyire a gyors maszturb�l�st tanulj�k meg. A porn� �ltal�ban szint�n eltereli a f�rfiak figyelm�t a test�kr�l. Nem meglep�, hogy t�bbnyire nem t�l er�s a kapcsolatuk a test�kkel, �s nincsenek tudat�ban izgalmi �llapotuknak. A taoista szexualit�s sor�n megismerkedhetnek a saj�t test�k val�di lehet�s�geivel, az igazi gy�ny�r �s �r�mszerz�s m�dszereivel. B�r a partner�nek kezdetben izgalmi g�rb�j�nek szab�lyoz�s�ra kell �gyelnie, valamint, hogy lek�zdje s�rget� mag�ml�si k�nyszer�t, de miut�n megszerezte az ir�ny�t�st ezek felett, sokkal jobban tud majd figyelni �nre �s a szeretkez�s�k m�lys�gi folyamataira. NINCS SZ�KS�GE MAG�ML�SRE, HOGY IGAZ�N KIEL�G�LJ�N? N�h�ny n� �gy �rzi, hogy p�rj�t akkor el�g�ti ki, ha mag�ml�shez seg�ti. Ez nem meglep�, hiszen a legt�bb f�rfi mag�ml�ssel z�rja a szeretkez�st, �s sok n� hallja els� szerelm�t�l a serd�l�kori pettingek l�z�ban, hogy a fi�nak f�j, ha nem mehet el (ld. v�leg�nybetegs�g vagy angolsz�sz kifejez�ssel, herek�k�l�s). Ez igaz lehet a serd�l�korban gyakori dar�l�s �s r�ngat�z�s eset�n, de ha a partnere a szexu�lis kung-fut gyakorolja, m�r nem lesz ilyen sz�ks�ge a mag�ml�sre. Az egyik multiorgazmusos f�rfi szavaival: "N�ha, szeretkez�s k�zben, k�l�n�sen ha sz�pre �s hossz�ra sikeredett, a bar�tn�m azt akarta, hogy engedjem ki. Ennek ellen�re sem tettem, �s k�s�bb meg�rtette, hogy semmi sz�ks�gem r�, nem besz�lve arr�l, hogy �gy sokkal jobban kiel�g�lhet�nk mindketten." Sok �vnyi szeretkez�ssel, melyek v�g�n a p�rj�nak mag�ml�se volt, furcs�llhatja, hogy ezent�l nem "megy el" minden alkalommal. N�h�nyan kezdetben �gy �rzik, hogy m�r kev�sb� szexis vagy alkalmas szeret�k. B�r ez �rthet�, bizonyosan nem igaz, �s nem telik sok id�be, hogy meg�rtse, szeret�k�nt nem a f�rfi mag�ml�se jelenti az �n val�di siker�t, hanem az � - �s az �n - gy�ny�re. A F�RFI FELHEV�T�SE Miel�tt a p�rj�t seg�t� speci�lis technik�kat venn�nk, n�h�ny elemi ismeretr�l kell besz�ln�nk, amelyet tudnia kell a f�rfi szexualit�s�r�l - lehet, hogy m�r tudja is. Ezt a szakaszt r�vid �ttekint�snek sz�ntuk. A 2. fejezetben r�szletesebb le�r�st is tal�lhat a t�m�r�l. (Emellett hasznos lehet a 2. �bra, amelyen l�that�, mi hol van.) Hajlamosak vagyunk a f�rfi�i szexualit�st a h�mvessz�h�z k�tni - �s ugyan mi bonyodalom vagy rejt�ly lehet egy ilyen szembet�n� szervben? A h�mvessz� azonban t�nyleg csak a kezdet. B�r a legt�bb f�rfi megtanulhatja az eg�sz test�t �rz�kelni a jelen k�nyvben le�rt teljes testre kiterjed� orgazmusok r�v�n, t�bbs�g�kn�l a szexu�lis �rz�kenys�g legal�bbis kezdetben - a nemi szerv�kre korl�toz�dik. Ahogy Dr. Alex Comfort �rja a The New Joy of Sex (A szex �j gy�ny�re) c�m� k�nyv�ben, "a f�rfi a nemi szerv�n kereszt�l ker�l a megfelel� hangulatba". G�nyol�dhatunk rajta, vagy menteget�zhet�nk miatta, de ak�rhogy sz�p�tgetj�k, ez az igazs�g a legt�bb f�rfi eset�ben. A nemi szervek k�zponti szerepet j�tszanak a f�rfi szexualit�s�ban, igaz, a nemi szervek nem csup�n a h�mvessz�t jelentik.

Mag�n a p�niszen �s k�l�n�sen a makkj�n k�v�l, ami a legt�bb idegv�gz�d�ssel rendelkezik, a her�k is gyakran fog�konyak (hab�r �ltal�ban finomabban b�n�sm�dot ig�nyelnek, mint a h�mvessz�). Fontos szem el�tt tartani, hogy a f�rfi mereved�se elm�lhat, vagy l�tre sem j�het a her�k ingerl�se eset�n. Ez nem azt jelenti, hogy nem �l �t intenz�v �r�m�t, ez�rt a lanyhul� h�mvessz� miatt sem kell agg�dniuk. Ha �n k�zli a p�rj�val, hogy tudja, ez is norm�lis r�sze az izgalmi �llapot�nak, sokat seg�thet ezeknek a f�lelmeknek a f�lre�ll�t�s�ban. �rdemes megjegyezni, hogy amikor egy f�rfi a h�t�n fekszik, a gravit�ci� elvonja a v�rt a mereved�st�l. Ha az �n partner�nek neh�zs�get okoz a mereved�s (vagy fenntart�sa), jobb, ha nem fekszik a h�t�ra. �n is seg�thet neki az erekci� fenntart�s�ban, ha h�velyk- �s mutat�ujj�val k�rbefogja a h�mvessz� t�v�t. Ujjainak gyeng�d szor�t�s�val megakad�lyozhatja, hogy a v�r vissza�ramoljon a mereved�sb�l, mik�zben m�sik kez�vel vagy a sz�j�val folytathatja az izgat�st. A g�t, a her�k �s a v�gb�l k�z�tti ter�let, ugyancsak rendk�v�l �rz�keny. A v�gb�l is, b�r sok f�rfi - ahogyan sok n� - sz�m�ra tabu, teh�t csak lassan k�zel�tse meg vagy k�rdezzen r� el�bb. A combok bels� oldala szint�n erog�n ter�let. Sok f�rfi �lvezi a mellbimb�j�nak ingerl�s�t is, s az ugyan�gy megmerevedik n�luk, mint a n�k�. N�h�nyukn�l csak kitart�, rendszeres stimul�ci�val lehet fel�breszteni ezeket az idegeket, m�g m�sokn�l minden ilyen k�s�rlet hi�baval�. Azt sem �rt megeml�teni, hogy a f�rfi erekci�ja k�zvetlen�l kapcsol�dik az �nbecs�l�s�hez. A h�rhedten t�r�keny f�rfi�i hi�s�g az �gyban m�g t�r�kenyebb. A legt�bb f�rfi nagyon keveset tud a h�l�szobai m�v�szetekr�l, �s nemcsak agg�dik amiatt, amit nem tud, hanem �gy �rzi, neki tudnia kellene mindent. Emiatt a legjobb, ha nem pr�b�lja meg kritiz�lni. Ha a partnere olyasmivel pr�b�lkozik, amit �n nem szeret, ink�bb azt mondja meg neki, mit szeretne ink�bb, minthogy kritiz�lja az�rt, amit tesz. (K�s�bb, amikor a szenved�ly heve csillapodott, elmondhatja m�r, hogy mi az, amit nem szeret. A szexszel kapcsolatos h�l�szob�n k�v�li ny�lt kommunik�ci�s csatorna egy�bk�nt is nagyon fontos az eg�szs�ges nemi �lethez.) V�g�l, a n� �szinte gy�ny�r�nek hangjai biztos�tj�k a leghat�sosabb afrodizi�kumot. Min�l jobban k�pes megosztani �r�m�t p�rj�val, � ann�l jobban tudja majd, mivel szerezhet �r�met �nnek, �s ann�l izgatottabb lesz � maga is. Az �n szexu�lis �r�me fokozza az �v�t, ahogy az �v� is az �n�t. A F�RFI LEH�T�SE Most, hogy megvitattuk a f�rfi felhev�t�s�nek m�dj�t, ideje r�t�rn�nk leh�t�s�nek m�dszer�re is. Ez igazi pr�bat�tel a legt�bb f�rfi sz�m�ra, ez�rt b�rmilyen seg�ts�get �r�mmel fogadnak a n�kt�l. A testi jelz�sekb�l l�that�, ha p�rja a "szakad�k sz�l�"-hez (ahhoz a ponthoz, ahol a mag�ml�s m�r nem ker�lhet� el) k�zeledik. Mag�ml�s el�tt a herezacsk� a testhez k�zel h�z�dik. (Ennek m�rt�ke id�sebb korban cs�kken.) Combizmai �s hasa megfesz�lhet, teste megmerevedik, hangja �s l�gz�se megv�ltozik. MEG�LL�S A legfontosabb, amit tehet, hogy amikor a test�nek vagy hangj�nak v�ltoz�s�b�l l�tja az elker�lhetetlen mag�ml�s k�zeledt�t, hogy abbahagyja a p�rz� mozg�sokat. A f�rfi orgazmusa k�zvetlen�l a mag�ml�s szakad�ka el�tt kezd�dik. Ahhoz, hogy partnere multiorgazmusos lehessen, meg kell tanulnia kiel�g�lni an�lk�l, hogy �tbillenne a mag�ml�sbe. K�pzelje el, hogy p�rja s�rk�nyrep�l�vel rep�l. Egy szikla fel� sz�guld, �s meg kell tanulnia felemelkedni a mag�ml�smentes orgazmusba, miel�tt neki�t�dne a szikl�nak, miut�n lecs�szna a mag�ml�s meredek lejt�j�n. Ha �n tov�bb mozog, amikor � k�zel van a szakad�khoz, belel�kheti a mag�ml�sbe �s az azt k�vet�

k�bulatba. Ha �n k�pes meg�llni egy kicsit, megv�rva, m�g p�rja izgalma ir�ny�that�v� csillapodik, vele egy�tt sz�rnyalhat tov�bb az egekbe. Ha viszont hagyja nekimenni a szikl�nak, lezuhan, �n pedig ott marad, felsz�ll�s el�tti k�szenl�tben. K�RDEZ�S Kezdetben azzal is sokat seg�thet, ha r�k�rdez, milyen k�zel j�r a mag�ml�shez a partnere, aki �gy k�nytelen odafigyelni izgalmi �llapot�ra. Ez nem azt jelenti, hogy el kell v�lasztania mag�t, mint aff�le megfigyel�, csak tudassa vele, hogy �szreveszi majd, ha t�l k�zel ker�lne a szakad�khoz. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �rta le a partner�t�l kapott seg�ts�get. "A bar�tn�m megk�rdezi, k�zel j�rok-e m�r, ha �gy l�tja, hogy k�zel j�rok. Ez pedig t�nyleg seg�t, hogy odafigyeljek az izgalmi �llapotomra. Azt hihetn�k, hogy megszak�tja a szeretkez�st, ha err�l besz�l�nk, de ezt soha nem tapasztaltuk. Ink�bb teljesebb� teszi, mert fokozza az osztoz�st az �lm�nyekben, jav�tja a kommunik�ci�t, ami minden kapcsolat d�nt� eleme, a h�l�szob�ban �s azon k�v�l is." B�TOR�T�S Ink�bb a szeretkez�sre �sszpontos�tsunk, mint a mag�ml�s elker�l�s�re. Ahogy az egyik multiorgazmusos f�rfi �rta: "A feles�gem azt mondan�: 'Ne menj el m�g!' Noh�t ez pont gyors�tan� a mag�ml�semet, mert arra kezden�k el figyelni. R�j�tt�nk, hogy amikor azt mondja: 'J�l �rzem magam', vagy 'Ez nagyszer�! ', akkor a - ha �gy tetszik - f�rfi�i hi�s�gom legyezget�se megk�nny�ti, hogy visszanyerjem az �nuralmam, �s ne menjek el." Minden sikeres edz� is azt mondja a csapat�nak, mit csin�ljanak, �s nem azt, mit ne, hiszen a test hajlamosabb azt v�grehajtani, amire az elme figyel. L�GZ�S Az �n p�rja l�gz�ssel is seg�ti izgalmi �llapot�nak szab�lyoz�s�t. Amikor a mag�ml�shez k�zeledik, lass� �s m�ly vagy gyors �s felsz�nes l�gz�ssel pr�b�lkozhat. Az el�bbi seg�t ir�ny�tani, ut�bbi pedig kiterjeszteni a szexu�lis energi�j�t. B�rmelyiket is tal�lja m�k�d�k�pesnek a saj�t eset�ben, �n sokat seg�thet, ha eml�kezteti a megfelel� l�gz�sre, vagy ha egy�tt l�legzik vele. Kett�j�k l�gz�s�nek �sszehangol�sa szint�n r�sze a p�ros gyakorlatnak, amit az 5. fejezetben fejtett�nk ki, �s ami seg�t, hogy �n�k ketten m�g m�lyebb szinten �sszekapcsol�djanak. KERINGET�S A legfontosabb technika, amelyet p�rja haszn�lhat a mag�ml�s k�sleltet�s�re, hogy elvezeti a szexu�lis energi�t a nemi szervekt�l, �s a gerince ment�n felpump�lja a test t�bbi r�sz�be. Ha az energia tov�bb gy�lik a nemi szervekben, v�g�l ir�ny�thatatlann� v�lik, �s kil�vell a legr�videbb �ton - a h�mvessz�j�n �t. Ha viszont elvezeti ezt, sokkal k�nnyebben uralkodhat a s�rget� mag�ml�si k�sztet�sen. Az energia keringet�se a testben az eg�sz testre kiterjed� orgazmus titka mindkett�j�k eset�ben. �n is seg�thet p�rj�nak a keringet�sben, ha kez�t v�gigfuttatja a gerince ment�n a farkcsontj�t�l a fej�hez, ezzel is k�nny�tve az energia felvezet�s�t. �ltal�ban, ahogy Michael Winn, vezet� Gy�gy�t� Tao oktat� magyar�zza: "Min�l t�bbet �rinti �s simogatja a n� a f�rfi eg�sz test�t, ann�l jobban cs�kkenti a p�nisz-orient�ci�j�t, �s ann�l jobban megk�nny�ti az energia

elvon�s�t a h�mvessz�t�l test�nek t�bbi r�sz�be." Ha �n is keringeti az energi�t, az a saj�t orgazmus�t is elm�ly�ti, �s felt�lti energi�val. Ez�ltal az �n�k k�z�tti meghitts�g, bens�s�gess�g �s ext�zis is fokoz�dik. A le�rt technik�k kulcsfontoss�g�ak, ezekkel seg�thet h�teni partner�t a szeretkez�s hev�ben. Ezeken k�v�l mindketten alkalmazhatnak m�g n�h�ny mechanikusabb m�dszert is a mag�ml�s visszatart�s�ra. SZOR�T�S A szor�t�si technik�t eredetileg a "korai" mag�ml�sben szenved� f�rfiak r�sz�re dolgozt�k ki. (Ha a partnere gyorsan eljut a mag�ml�sig, olvass�k el mindketten a "Nincs v�ge, miel�tt v�ge: Lesz�mol�s a korai mag�ml�ssel" c�m� szakaszt a 8. fejezetben.) A szor�t�s m�dszere igen egyszer�: amikor p�rja k�zel j�r a mag�ml�shez, h�velykujj�t helyezze a h�mvessz�j�nek als� oldal�hoz, �s szor�tsa meg. M�sik m�dja, hogy vagy �n vagy a p�rja megfogja a f�rfi p�nisz�t, mint egy ker�kp�r korm�ny�t, �s h�velykujj�val megnyomja a h�mvessz� v�g�t (ld. a 8b. �br�t). H�velyk-, k�z�ps� �s mutat�ujjukkal alkalmazhatj�k a szor�t�st a h�mvessz� t�v�n�l is. Ezek k�z�l b�rmelyik m�dszer csillap�tja partner�n�l a mag�ml�si k�sztet�st, �gy k�nnyebben vezetheti el szexu�lis energi�j�t a h�mvessz�j�b�l �s a nemi szerveit�l. A nyilv�nval� h�tr�nya, hogy f�lbe kell szak�taniuk a szeretkez�st, �s a p�rj�nak vissza kell h�z�dnia. A m�ltban a taoista m�dszereket gyakorl� n�k h�velyizmaikkal (amit ma PC izomnak nevez�nk) k�pesek voltak megszor�tani a f�rfi h�mvessz�j�nek v�g�t, �s �gy megakad�lyozni a mag�ml�st. Ha �n is sz�vesen k�s�rletezne ezzel a technik�val, olvassa el "A szexu�lis izmok er�s�t�se" c�m� szakaszt a fejezet k�s�bbi r�sz�ben. NYOM�S A taoist�k felfedeztek egy pontot a g�tn�l, amit Milli� Doll�ros pontnak neveztek el, ahol k�nnyebb meg�ll�tani a mag�ml�st. A neve eredetileg Milli� Aranytall�ros pont volt, mert k�r�lbel�l ennyi�rt �rulta el a hely�t egy taoista mester. (A taoista b�lcsek nem voltak annyira szentek, hogy ne fogadtak volna el n�mi k�szp�nzt.) A f�rfi Milli� Doll�ros pontja k�zvetlen�l a v�gb�lny�l�s el�tt tal�lhat� (ld. a 2. �br�t). A megfelel� helyen egy kis bem�lyed�st l�thatunk. Ha a partnere ujj�val megnyomja ezt a pontot, �s megfesz�ti a PC izm�t, figyelm�t �sszpontos�tva megszak�thatja a mag�ml�ses reflexet, �s k�sleltetheti az ejakul�ci�t. Fontos, hogy �n is tudja, hogy p�rja mit csin�l, amikor szeretkez�s k�zben a g�tj�n�l matat. Ha m�r j�l ismerik egym�s test�t, �s �sszeszoktak az �gyban, �n is seg�thet neki megnyomni ezt a pontot szeretkez�s k�zben. K�r�lbel�l az els� ujjpercnyi m�lys�gben kell benyomnia az ujj�t. Hat�rozott (de nem t�l er�s), �lland� nyom�sra van sz�ks�g egy-k�t m�sodpercen �t. Ha a f�rfi t�llend�lt a szakad�k sz�l�n, ennek a pontnak a megnyom�s�val �s PC izm�nak megfesz�t�s�vel elker�lheti az ond� kil�vell�s�t, ez�ltal a magj�ban tal�lhat� hormonok �s t�panyagok teljes elveszt�s�t (a magveszt�s elker�l�s�nek okait az 1. fejezetben t�rgyaljuk). Ez bonyolultabb m�velet, amelyet k�ls� retesznek nevez�nk, �s r�szletesebben a 3. fejezetben olvashatnak r�la. Val�sz�n�leg jobb, ha ezt a f�rfi v�gzi el, de nem �rt, ha �n is ismeri a gyakorlatot �s c�lj�t. Ha a f�rfi a k�ls� retesz seg�ts�g�vel tartja vissza a magj�t, ut�na az erekci� megsz�nik, de sok f�rfi arr�l sz�mol be, hogy gyorsabban visszat�r. Ne feledj�k, hogy a k�ls� retesz nem alkalmazhat� sem a fogamz�sg�tl�s, sem a biztons�gos szex eszk�zek�nt, mert n�mi ond� sziv�roghat k�zben.

A Milli� orgazmus amikor a szakad�k H�Z�S

Doll�ros pont ritmikus nyomkod�s�val �n fokozhatja partnere gy�ny�r�t k�zben, mert ez a prosztata-�sszeh�z�d�sokat imit�lja. Ker�lend� azonban, f�rfi k�zel j�r a mag�ml�shez, mert ezzel val�sz�n�leg �tbillentheti �t a sz�l�n.

Mivel a partnere her�i mag�ml�s el�tt k�zelebb h�z�dnak a testhez, visszah�z�sukkal k�sleltethet� a mag�ml�s. Teh�t seg�thet neki, ha gyeng�den lefel� h�zza partnere herezacsk�j�t. Mutat�- �s h�velykujj�val form�ljon k�rt, hasonl�an, mint amikor a mereved�s megtart�s�ban seg�tett. Ez�ttal azonban a herezacsk� "sz�j�t" fogja k�r�l ujjaival (ld. a 9. �br�t). Ezut�n hat�rozottan h�zza lefel� a her�ket (de ne feledje, hogy a here rendk�v�l �rz�keny szerv, ez�rt fokozott �vatoss�ggal kezelend�). Min�l t�bb t�mogat�st kap �nt�l, p�rja ann�l k�nnyebben boldogul majd a gyakorl�ssal, �s ann�l jobb lesz szeretkez�s�k is. N�k�nt az �n szexu�lis k�pess�gei term�szet�n�l fogva er�sebbek, mint a p�rj��. A taoist�k a f�rfi nemi izgalm�t a t�zh�z, a n��t a v�zhez hasonl�tj�k. A t�zet k�nny� felsz�tani, de hamar ki is olthat�. A vizet nehezebb felforralni, �m sok�ig megtartja hev�t. A v�z mindig er�sebb a t�zn�l, �s k�nnyen ki is olthatja. A taoist�k az�rt k�zdenek, hogy megtan�ts�k a f�rfiakat a kitart�sra, hogy t�rsuk v�gy�t a forr�spontig hev�thess�k. Tudj�k, hogy ez a k�pess�g a mindk�t f�l szexu�lis kiel�g�l�s�nek alapja. Amellett, hogy seg�theti p�rj�t t�z�nek szab�lyoz�s�ban, �n is megtanulhatja, hogyan hev�theti fel mag�t a forr�spontig. Ak�r preorgazmusos, ak�r orgazmusos, ak�r multiorgazmusos �n, a legjobban azzal seg�theti saj�t mag�t �s partner�t, ha �polja saj�t nemis�g�t, �s felfedezi a gy�ny�r m�lys�geit, melyekre k�pes. Seg�tse �nmag�t a multiorgazmusoss�ghoz A f�rfi orgazmus�val ellent�tben, amelyet nemigen vizsg�ltak, a n�ir�l sz�mtalan k�nyvet �rtak az elm�lt �vsz�zadban - term�szetesen, t�bbnyire f�rfiak. (Ezt a kutat�st �s legfontosabb meg�llap�t�sait a 4. fejezetben, "A n� orgazmusa" c�m� szakaszban t�rgyaljuk.) Nyugaton rengeteg ellentmond�s kapott sz�rnyra a n� orgazmus�nak pontos term�szet�r�l - h�velyi, csikl�i, net�n a kett� kever�ke? Sajnos, ezeknek a vizsg�latoknak a nagy r�sze az "ide�lis" n�i orgazmus megalkot�s�ra ir�nyult. �gy gondoljuk Hartman, Fithian �s Campbell szexol�gusok v�leked�s�hez hasonl�an, hogy minden n� saj�t orgazmusos "mint�val" rendelkezik, ami annyira egy�ni, hogy nevezhetj�k ak�r orgazmusos ujjlenyomatnak is. Azt is felfedezt�k, hogy m�g ugyanann�l a n�n�l is minden egyes orgazmusnak megvannak a maga jellegzetess�gei, �rzetei, gy�ny�rszintje. (Ha a f�rfiak t�ll�pnek a "nagy durran�sos" orgazmuson, �k is felfedezhetnek hasonl� v�ltozatoss�got a saj�t kiel�g�l�s�kben.) Ami a n�k nemi szervi orgazmus�t illeti, a legfrissebb kutat�sok szerint val�j�ban k�t k�l�nb�z� ideg m�k�dik k�zre benne: a szem�remtesti ideg, amely a csikl�n�l v�gz�dik valamint a medencei ideg, amely a h�velyhez �s a m�hhez fut (30. �bra). A k�t ideg megmagyar�zza, mi�rt �rz�keli sok n� elt�r�en a klitor�lis �s a vagin�lis orgazmust. Az pedig, hogy a k�t ideg tal�lkozik a gerincben, magyar�zza egyes n�k "vegyes" orgazmus�t. A taoista tan�t�sok szerint a nemi szervi orgazmus - ak�r csikl�i, h�velyi vagy vegyes - csak a kezdet. A r�giek tudt�k, hogy az ember b�rmelyik testr�sz�ben �t�lheti az orgazmussal j�r� l�ktet�st �s gy�ny�rt, a csikl�ban, a h�velyben, az agyban vagy a bels� szervekben.

A CSIKL� A n�knek mintegy 70 sz�zal�ka ig�nyel n�mi csikl�i stimul�ci�t a kiel�g�l�shez, tal�n az�rt, mert a csikl�hoz fut� szem�remtesti idegnek t�bb v�gz�d�se van, mint a medencei idegnek. A legt�bb p�rz�si helyzetben a f�rfi h�mtagj�nak leg�rz�kenyebb r�sze, a makkja, k�zvetlen ingerl�st kap, m�g a n� nemi szerveinek leg�rz�kenyebbje t�bbnyire csak k�zvetett ingerekben r�szes�l. A f�rfi b�tor�t�sa, amit mi is tesz�nk ebben a k�nyvben, hogy izgassa a n� csikl�j�t szeretkez�s k�zben, �rthet�en seg�ti a n�t az orgazmusoss�g fel�. B�r eleinte esetlennek t�nhet, ahogy a f�rfi megpr�b�lja koordin�lni ujjainak �s cs�p�j�nek ritmus�t, a m�velet hamar a szeretkez�s g�rd�l�keny �s �r�mteli r�sz�v� v�lik. �n is seg�theti p�rj�t, ha az �n sz�m�ra legkellemesebb pontokhoz tereli az � ujjait, �s megmutatja neki, hol �s milyen er�s ingerl�sre v�gyik. Ha �n vagin�lisan orgazmusos, esetleg nincs sz�ks�ge v�gig klitor�lis ingerl�sre szeretkez�s k�zben. A kez�vel ir�ny�thatja a partner��t, hogy �r�m�t m�g jobban kiteljes�tse. Vannak n�k, akik sz�gyenl�sek, vagy nem merik k�rni, amit szeretn�nek, �m sok vizsg�lat meger�s�tette, hogy azok, akik k�pesek megk�rni, vagy megmutatni, amit k�v�nnak, sokkal gyakrabban kapj�k meg. A n�i szexu�lis passzivit�s �s tart�zkod�s idej�tm�lt viktori�nus �lszem�rmesked�s. Kev�s dolog izgat jobban egy f�rfit, mint az akt�v �s szenved�lyes partner. Akt�v �s passz�v a taoista tan�t�sok szerint kieg�sz�tik egym�st a szexben mind a f�rfi, mind a n� r�sz�r�l. N�ha k�nnyebben el�g�lhet ki, ha �sszeszor�tja a combjait, vagy meg�rinti a saj�t csikl�j�t szeretkez�s k�zben. Tal�n �n is �rdekesnek tal�lja, hogy a k�zhiedelem ellen�re, miszerint a f�rfiak sokkal gyorsabban el�g�lnek ki, mint a n�k, ut�bbiak val�j�ban �ppolyan gyors orgazmusra k�pesek, mint a f�rfiak - �nkiel�g�t�skor. A Wisconsini Egyetem szexol�gusai �ltal vezetett tanulm�ny szerint a multiorgazmusos n�k gyakrabban "fokozt�k csikl�i ingerl�s�ket a k�z�s�l�s alatt combjuk �sszeszor�t�sa vagy �nkiel�g�t�s �tj�n". A multiorgazmusos n�kjobban �lvezt�k, ha mell�k simogat�s�t, a mellbimb�jukat cs�kolgat�s�t, az akt�v vagy passz�v or�lis szexet, gyakrabban mozgatt�k meg erotikus fant�zi�jukat, olvastak erotikus t�m�j� k�nyveket illetve n�ztek erotikus filmeket, �s t�bbnyire �rz�keny partner�k volt, akivel megoszthatt�k v�gyaikat. A vizsg�lat azzal az eredm�nnyel z�rult, hogy a n�k nem v�letlens�gb�l lesznek multiorgazmusosak. Kiv�lasztj�k a sz�mukra legnagyobb gy�ny�rt szerz� m�dszereket, �s besz�lnek azokr�l partner�knek. Sok n� m�g egyed�l is sz�gyelli az �nkiel�g�t�st, nemhogy partnere el�tt. A maszturb�l�st �vez� tengernyi stigma ismeret�ben nagyon is �rthet� ez az aggodalom. Amennyiben ez �nnek is probl�m�t jelent, k�rj�k, olvassa el az "Egy�ni �r�mszerz�s �s egy�ni gyakorl�s" c�m� r�szt a 3. fejezetb�l. Itt csak annyit jegyezn�nk meg, hogy az �n-�r�mszerz�s a nemis�g �pol�s�nak eg�szs�ges �s fontos m�dja, amely kieg�sz�ti, de nem helyettes�ti a szeretkez�st. A Human Sexuality (Emberi szexualit�s) c�m� k�nyv, amelyet az Amerikai Orvosi Sz�vets�g adott ki (�s amelyr�l �rtunk a 3. fejezetben), meg�llap�tja, hogy a n�k �letkoruk haladt�val hajlamosabbak az �nkiel�g�t�sre. Min�l akt�vabban vesz r�szt a n� saj�t kiel�g�t�s�ben, ann�l val�sz�n�bb, hogy el�ri teljes szexu�lis potenci�lj�t. Egy �tvenes �veinek v�g�n j�r� �zletasszony b�lcs szavaival: "Az �letben mindenki a saj�t orgazmus��rt felel�s." Azt, hogy a n� h�velyi, csikl�i vagy vegyes orgazmusra k�pes, �ltal�ban k�t t�nyez� befoly�solja: G-pontja vagy m�s bels� pontjainak �rz�kenys�ge, valamint PC izm�nak ereje.

A G-PONT �S EGY�B EROG�N Z�N�K Bizony�ra �n is hallott m�r egy helyr�l a h�vely�ben, amelynek ingerl�se rendk�v�li gy�ny�rrel j�r. Ezt a helyet rendszerint G-pontnak nevezik, Ernst Gr�fenberg, n�met orvos ut�n, aki el�sz�r �rt r�la, 1950-ben. Ujabban nevezik bels� kiv�lt�d�si pontnak �s h�gy�ti szivacsnak is. B�r a G-pont eszm�je nem �j, m�g mindig ellentmond�sos - n�h�ny n� megtal�lja a mag��t, m�sok viszont nem. A jelenlegi elm�let szerint a G-pont mirigyek, vezet�kek, v�red�nyek �s idegv�gz�d�sek egy�ttese, amelyek a n� h�gyvezet�ke k�r�l tal�lhat�k. Teh�t hol is van pontosan? Azok a n�k, akik a megtal�l�s�r�l sz�molnak be, a h�velybemenett�l 3-5 cm-re helyezik. �rezhet� is a h�vely el�ls� �s fels� fal�n, k�zvetlen�l a szem�remcsont felett (ld. a 18. �br�t). Ha elk�pzel�nk egy �r�t, ahol a csikl� 12 �r�n�l tal�lhat�, akkor a G-pont rendszerint valahol 11 �s 1 �ra k�z�tt helyezkedik el. Amikor a n� nincs izgalmi �llapotban, a G-pontj�t neh�z megtal�lni. Izgalmi �llapotban viszont di�nyi nagys�g�ra duzzad, vagy m�g nagyobbra, �s kiemelkedik a h�velyfalb�l. Alan �s Donna Brauer szerint a legk�nnyebben orgazmus ut�n tal�lhatjuk meg: "Akkorra m�r valamelyest megduzzadt �s �rz�keny. Gyakran kis dudorokra hasonl�t." �k m�sodpercenk�nti egyl�k�ses ingerl�st aj�nlanak, valamint k�s�rletez�st kisebb �s nagyobb nyom�er�vel. A G-pont ingerl�s�nek tov�bbi kedvez� id�pontja, amikor a n� az orgazmus fel� k�zeledik, mert heves izgalmi �llapotban m�g jobban �lvezheti a stimul�ci�t. �rdemes tudni, hogy vannak n�k, akik eleinte k�nyelmetlennek tal�lj�k a G-pontjuk ingerl�s�t, vagy vizel�si ingert v�lt ki bel�l�k. Ez norm�lis jelens�g. Nekik Brauer�k azt javasolj�k, hogy cs�kkents�k az �rint�s erej�t, �s k�r�lbel�l egy percen bel�l a kellemetlens�g vagy l�tsz�lagos vizel�si inger �tadja a hely�t az �lvezetesebb �rzeteknek. Aki agg�dik a vizel�si inger miatt, menjen v�c�re szeretkez�s el�tt, esetleg a v�c�n �lve pr�b�lja megtal�lni a G-pontj�t, �gy biztos lehet benne, hogy a h�lyagja �res. A szok�sos szemt�l szembe vagy misszion�rius p�zban a f�rfi p�nisze gyakran teljesen elker�li a G-pontot. K�nnyebben ingerelhet�, ha a n� a has�n fekszik, �s a f�rfi h�tulr�l hatol be, vagy ha a n� van fel�l. Ut�bbi helyzetben k�nnyebben megtal�lhatja a leg�lvezetesebb ingerl�si p�zt. A sek�ly l�k�sek szint�n a legjobbak a G-pont ingerl�s�re. Mindemellett kezdetben rendszerint az ujjak (a f�rfi� vagy a n��) ingerelhetik a pontot legk�zvetlenebb�l �s a leghat�konyabban. Bizonyos n�k arr�l sz�molnak be, hogy leg�rz�kenyebb pontjaik a n�gy �s nyolc �ra k�z�tti ter�leten, a h�vely h�ts� fala ment�n tal�lhat�k, k�r�lbel�l f�l�ton a m�h fel�. Errefel� idegk�tegek h�z�dnak, ez magyar�zhatja az itteni nyom�s�rz�kenys�get. M�s n�k a h�vely�k h�toldal�t tal�lj�k a leg�rz�kenyebbnek. Ahogy az �n partnere megtanulja a sek�ly �s m�ly l�k�seket k�l�nb�z� ir�nyokb�l (amit kever�snek nevez�nk), k�pes lesz ezeket a pontokat is ingerelni, az �sszes t�bbivel egy�tt, amely �nre jellemz�. A legt�bb n� tudja forgatni a medenc�j�t, ha � van fel�l, ez�ltal a leg�rz�kenyebb pontjaihoz vezetheti a h�mvessz�t. Amint azt az 5. fejezetben kifejtett�k, sok el�nye van ennek a "n� fel�l" helyzetnek, �s nem csak a n�k sz�m�ra, mert sok f�rfi k�nnyebben saj�t�tja el multiorgazmusoss�got, ha � van alul. Ennek a p�znak azonban vannak h�tr�nyai is: a behatol�s sz�ge miatt a h�mvessz� k�th�rom centivel r�videbbnek t�nhet, mint m�s helyzetekben, �s a f�rfi nehezebben k�pes tartani az erekci�j�t, mivel a gravit�ci� r�v�n a v�r visszafolyik a h�mvessz�j�b�l. Amikor a n� fel�l van, gyakran nem ismeri fel a cs�p�forgat�s lehet�s�geit. Amikor �n �s

partnere megtanulj�k a "medence rockyt", igazi "dirty dancerek" lehetnek. (A k�l�nf�le p�rz�si helyzetekr�l b�vebben olvashat az 5. fejezet "Az �r�m�t �s eg�szs�get fokoz� testhelyzetek" c�m� szakasz�ban.) A NEMI IZMOK A nemi vagy pubococcygeus izom (amit gyakorta egyszer�en csak PC izomnak neveznek) a szem�remcsontt�l a farkcsontig h�z�d� izomk�teg (31. �bra), k�r�lveszi a h�gycs�vet, a h�velyt �s a v�gbelet. Hurkot form�l, ami nem csak a m�het, a petevezet�ket �s a petef�szket t�masztja, hanem a n� valamennyi bels� szerv�t. Ha a PC izom nem er�s, a bels� szervek alapzata megereszkedik, �s megs�llyednek. A legt�bb n� akkor tal�lkozik a PC izommal, amikor vissza kell tartania a vizelet�t, mert nem tal�l szabad mell�khelyis�get. Ez a tulajdonk�ppeni g�tizom is, amelynek er�snek �s hajl�konynak kell lennie, hogy ne szakadjon el sz�l�skor. Ennek ellen�re a sz�l�s meggyeng�theti ezt az izmot. Amint Dr. Ang�la Shen, vezet� Gy�gy�t� Tao oktat� �s akupunkt�r magyar�zza: "K�l�n�sen a sz�l�s ut�n f�rad�konyabbak m�r a n�k, �s m�r nem �lvezik annyira a szexet. Nem minden n�, de sokuk." Sz�mukra a szexu�lis kung-fu seg�thet, hogy visszanyerj�k energi�jukat �s szexu�lis er�nl�t�ket. A PC izom fontoss�g�t Nyugaton a negyvenes �vekben fedezte fel Arnold Kegel, n�gy�gy�sz. � dolgozta ki a h�res Kegelgyakorlatokat, melyek sok n�nek k�nny�tett�k meg a vizelet-visszatart�st �s a gyermeksz�l�st. K�s�bb a n�k szexu�lis v�gyuk, orgazmusaik er�ss�g�nek fokoz�s�ra �s a multiorgazmusoss�g fejleszt�s�hez v�gezt�k ezeket a gyakorlatokat. Dr. Shen r�mutat: "Ezekkel a gyakorlatokkal minden n� �t�lhet t�bb orgazmust, �s kiterjesztheti azok hat�s�t." A PC IZOM HELYE A PC izmot a legk�nnyebben �gy tal�lhatja meg, ha mikor legk�zelebb v�c�re megy, medencei izmainak megfesz�t�s�vel el�ll�tja a vizelet�t. Fontos, hogy k�zben a has�t �s a l�bait ne fesz�tse meg, hiszen a c�l a PC izom elk�l�n�t�se. Ha �nnek er�s a PC izma, k�pes meg�ll�tani a vizelet�t pisil�s k�zben, majd �jraind�tani. Ha ez nehez�re esik, vagy a szor�t�s ut�n is tapasztal vizeletsziv�rg�st, a PC izma nem el�g er�s. Aggodalomra ekkor sincs oka: gyakorl�ssal gyorsan meger�s�theti. Ha a vizeletmeg�ll�t�s-elind�t�s k�nnyen megy �nnek, akkor PC izma er�s. Mindazon�ltal a PC gyakorlatokkal tov�bb n�velheti szexu�lis �r�meit, jav�thatja �ltal�nos eg�szs�gi �llapot�t. Ennek az izomnak az er�s�t�se nem csak a nemi �let�t jav�tja, hanem elej�t veszi a k�s�bbi h�lyagprobl�m�knak is (avagy enyh�t az esetleg megl�v�k�n). A vizeletmeg�ll�t�s eleinte sz�r� f�jdalommal j�rhat. Ez t�k�letesen norm�lis reakci�, �s n�h�ny h�ten bel�l megsz�nik - hacsak nem valamilyen fert�z�s okolhat� �rte. Ez esetben forduljon orvoshoz, �s v�rjon a gyakorlatok folytat�s�val, am�g a fert�z�s meggy�gyul. Az esetleges izomf�jdalmak a gyakorl�ssal elt�nnek. 1. PARTNER GYAKORLAT AZ �RAML�S MEG�LL�T�SA 1. L�legezz�nk ki lassan, �s nyomjuk ki a vizeletet. 2. L�legezz�nk be, �s fesz�ts�k meg a PC izmot, hogy el�ll�tsuk a vizel�st menet

k�zben. (A hasunkat �s a l�bunkat ne fesz�ts�k meg!) 3. L�legezz�nk ki, �s folytassuk a vizel�st. 4. Ism�telj�k a 2. �s 3. l�p�seket n�gyszer vagy �tsz�r, am�g befejezz�k a vizel�st. 2. PARTNER GYAKORLAT PC IZOM FELH�Z�SOK 1. L�legezz�nk be, �s �sszpontos�tsunk a h�velyre. 2. Kil�gz�skor fesz�ts�k meg a PC izmot valamint a szem �s a sz�j k�r�li izmokat. 3. L�legezz�nk be, �s laz�tsunk, engedj�k el a PC izmot, a szem �s a sz�j k�r�li izmokat. 4. Ism�telj�k, kil�gz�skor megfesz�tve az izmokat, bel�gz�skor pedig ellaz�tva, 936 alkalommal. A SZEXU�LIS IZMOK ER�S�T�SE A PC izom er�s�t�s�re sokf�le gyakorlatot tan�tanak Nyugaton, a legt�bbj�k valamilyen Kegel-adapt�ci�. Valamennyi a PC izmok megfesz�t�s�t �s ellaz�t�s�t tan�tja, b�r az ism�tl�sek sz�ma �s a fesz�t�sek kitart�s�nak ideje nagym�rt�kben v�ltakozik. A PC izomfelh�z�s gyakorlata egy hagyom�nyos taoista m�dszeren alapul. Felhaszn�lja azt a taoista ismeretet, hogy a test k�rk�r�s izmai (szem, sz�j, g�t �s v�gb�l) kapcsolatban �llnak. A szem �s a sz�j k�r�li izmok megfesz�t�s�vel n�velhet� a PC felh�z�sok ereje. B�r a szem �s sz�j izmainak megfesz�t�se seg�t megszor�tani a PC izmot a h�vely k�r�l, a gyakorlat legfontosabb r�sze a PC izom egyszer� megfesz�t�se �s ellaz�t�sa amilyen sokszor csak tudjuk, amit voltak�ppen b�rhol gyakorolhatunk buszon, t�v�n�z�s, aut�vezet�s, faxk�ld�s vagy egy unalmas �rtekezlet k�zben. Megsz�molhatjuk, h�ny kontrakci�t tudunk elv�gezni egy piros l�mp�n�l, vagy kitarthatunk egy fesz�t�st, am�g a l�mpa z�ldre v�lt. V�g�l egyre kevesebb er�fesz�t�ssel �s szem�nk, ajkunk megfesz�t�se n�lk�l tudjuk majd v�gezni az �sszeh�z�sokat. Lehet�leg naponta legal�bb k�tszer-h�romszor ism�telj�k a gyakorlatokat, de annyiszor gyakorolhatjuk v�gezhetj�k �ket, amennyiszer csak tetszik. Izoml�z itt is fell�phet, �pp�gy, mint a norm�l tornagyakorlatokn�l. Ne hajszoljuk t�l magunkat - fokozatosan n�velj�k az ism�tl�sek sz�m�t. A rendszeress�g, a kitart�s fontosabb, mint a mennyis�g. A napi rendszeress�gr�l p�ld�ul �gy gondoskodhatunk, ha a gyakorl�st �sszekapcsoljuk a mindennapos tev�kenys�geinkkel, a reggeli felkel�ssel, f�rd�ssel, vagy az esti lefekv�ssel. A PC izom fejleszt�s�nek egy m�sik, m�g hat�konyabb m�dja, ha valami k�r�l fesz�tj�k meg - p�ld�ul az ujjunk, a partner ujja, vibr�tor, m�- vagy val�di h�mvessz� k�r�l. Ezek ellen�ll�sa seg�t az er�teljesebb szor�t�sban. Pr�b�lja p�ld�ul �k�lbe szor�tani a kez�t - mennyivel er�sebb a szor�t�s, ha ugyanezt egy ujja vagy a m�sik keze k�r�l teszi. Ugyanez az elv �rv�nyes a PC izmokra is. Ha �n a p�rj�val gyakorol, megszor�thatja a partner ujj�t vagy a h�mvessz�j�t, �s

� megmondja, milyen er�s a PC izma. Szeretkez�s k�zben v�ltakozva mindketten megfesz�thetik a PC izmukat. Amikor �n fesz�t, megszor�tja a p�rja p�nisz�t, �gy mindkettej�k gy�ny�r�rzet�t fokozhatja. Amikor a p�rja szor�t, a h�mvessz�je a has�hoz k�zel�t, ami val�sz�n�leg stimul�lja az �n G-pontj�t. Tov�bbi igen �lvezetes p�ros gyakorlat, ha mindketten ellaz�tj�k a PC izmukat, amikor k�zelednek egym�s fel�, majd megfesz�tik t�volod�skor. Ez fokozza a k�z�s�l�skor kialakul� sz�v�hat�st, �s rendk�v�l izgat�an hat mindkettej�kre. A H�VELY ER�S�T�SE TELJES HOSSZ�BAN K�n�ban a n�k speci�lis, toj�salakra csiszolt k�vel er�s�tett�k PC �s h�velyi izmaikat. Tapasztalataink szerint a jade k�b�l k�sz�lt toj�sok a legjobbak. A PC felh�z�sok biztosan �s jelent�s m�rt�kben er�s�tik a PC izmokat, de a folyamatot dr�mai m�rt�kben fel lehet gyors�tani a k�toj�s alkalmaz�s�val. A nyugati orvosok �jabban rozsdamentes ac�lb�l k�sz�lt s�lyokat, �n. s�lytamponokat �rnak fel a n�knek medencei izmaik er�s�t�s�re, k�l�n�sen azoknak, akiknek vizeletvisszatart�si gondjaik vannak, gyakran sz�l�s ut�n. De nem csak a gyereksz�l�s �s az eg�szs�ges medence indokolja a toj�sgyakorlatokat. A taoista tan�t�sokban j�ratos n�k �vezredek �ta ezzel a gyakorlattal er�s�tett�k h�velyizmaikat mind saj�t maguk, mind partner�k �r�m�re. A TELJES H�VELY ER�S�T�SE 1. �ll� vagy �l� helyzetben illesszen a h�vely�be egy k�toj�st. (Ha nem �rzi kell�en nedvesnek mag�t, v�zzel, ny�llal vagy v�zben old�d� ken�anyaggal nedves�tse be a h�vely�t.) 2. Fesz�tse meg a PC izmot, amivel beh�zza a toj�st a h�velybe, majd a sz�l�si tol�mozdulatokhoz hasonl�an nyomja a toj�st a h�velybemenet ir�ny�ba. 3. Ism�telje ezt a be-ki mozgat�st kilenc, tizennyolc, vagy harminchat alkalommal. 4. Amikor v�gzett, er�sebb tol�ssal tolja ki a toj�st. A toj�sgyakorlat eg�szen egyszer�. Felhelyez�nk egy nedves�tett toj�st a h�velybe (mint egy tampont), majd a h�velyizmok seg�ts�g�vel fel-le mozgatjuk. Amikor a toj�s m�lyebbre ker�l, lehet, hogy nem �rezz�k, de att�l m�g tov�bb mozgathatjuk fel-le. A g�tat �s a h�velyt megfesz�tve tolhatjuk felfel�, illetve tol�fesz�t�sekkel lefel� (mint p�ld�ul sz�klet�r�t�sn�l, 32. �bra). Azut�n a g�tat �s a h�velyt megfesz�tve ism�t feltoljuk, majd vissza. K�t percig ism�telj�k ezt, majd er�sebb nyom�ssal toljuk ki a toj�st. Marcia Kerwit, vezet� Gy�gy�t� Tao oktat� elmagyar�zza, hogyan k�sz�ts�k el� �s kezelj�k a k�toj�st: "Miut�n hazavitt�k, el�sz�r steriliz�ljuk a toj�st. Forr� v�zben forraljuk 10 percig, vagy �ztassuk h�ztart�si feh�r�t� (hypo) 1:10 ar�ny� vizes oldat�ban 10 percig. Alaposan �bl�ts�k ki. A steriliz�l�s csak az els� haszn�lat el�tt sz�ks�ges. Azut�n el�g, ha gyakorl�s ut�n szappanos v�zzel le�bl�tj�k, vagy n�h�ny percig ecetes v�zben �ztatjuk." A Gy�gy�t� Tao K�zpont c�m�n (ld. a f�ggel�kben), rendelhet� �tf�rt jade toj�s, amibe fogselymet f�zhet�nk, �gy a gyakorl�s ut�n k�nnyen kih�zhat�, mint egy tampon. Az �tf�rt toj�snak a fogselyemmel az is tov�bbi el�nye, hogy amikor mozgatjuk a toj�st a h�velyben, a selyem mozg�s�n j�l l�that�, val�ban mozdult-e a toj�s, �s mennyit. (A toj�sgyakorlatr�l �s m�s n�i szexu�lis kung-fu gyakorlatokr�l b�vebben olvashat a Gy�gy�t� Szerelem - Titkos k�nai tan�t�sok a n� szexu�lis energi�j�nak gondoz�s�hoz, fejleszt�s�hez �s finom�t�s�hoz c�m�

k�nyvben; ld. a f�ggel�kben.) M�DSZERTANI �TMUTAT� Mit tegyek, ha...? ELAKAD A TOJ�S Ha f�z� n�lk�l haszn�ljuk a toj�st, alkalmasint �gy �rezhetj�k, hogy elakad. Ekkor a legfontosabb, hogy ne ess�nk k�ts�gbe. Ne feledj�k, hogy a toj�s nem juthat t�l messzire. Nyugodtan n�zz�k meg, nem sz�raz-e bel�l a h�vely. Ha az, akkor ujjunkkal kenj�nk egy kev�s (v�zb�zis�) nedves�t�szert a h�velybe �s a bemenete k�r�. Guggoljunk le, vagy �lj�nk a v�c�re, �s pr�b�ljuk kinyomni a toj�st. Ha ez sem haszn�lna, kezdj�nk el ugr�lni �s nevetni. Majd guggoljunk le, �s nyomjunk ism�t. Ha a toj�s tov�bbra sem j�nne ki, akkor menj�nk, �s foglalkozzunk valami m�ssal. Azalatt az izmok ellazulnak, �s a toj�s val�sz�n�leg mag�t�l megmozdul, s akkor k�nnyebb kitolni. V�g�l a saj�t vagy partnere ujj�val is kitess�kelheti a rakonc�tlan toj�st, de ha a probl�ma m�g ett�l sem m�lna el, h�vjon fel egy Gy�gy�t� Tao oktat�t. Kif�rt toj�ssal term�szetesen mindez meg sem t�rt�nik. A TOJ�S FURCSA SZAGOT �RASZT A h�velyi v�lad�k szokatlan szaga fert�z�sre utalhat. Ennek ugyan semmi k�ze a toj�shoz, de addig ne v�gezze a toj�sgyakorlatokat (se a nagy felh�z�st), am�g a fert�z�s el nem m�lik. Sokf�le egyszer� h�ziszer l�tezik a h�velyi fert�z�sekre. Megk�rdezhet�nk valakit a n�gy�gy�szati klinik�n, vagy egy term�szetgy�gy�szt. A gyakorlatok �s a PC izom er�s�t�se k�zben el�fordulhat, hogy szexu�lis izgalmat tapasztal. A PC izom fejleszt�s�nek f� oka az orgazmusos potenci�l n�vel�se, �s ha a partnere multiorgazmusos, az �n fokozott v�gyainak kiel�g�t�se nem jelenthet sz�m�ra probl�m�t. Ha viszont nincs partnere, vagy nem el�rhet�, akkor �nkiel�g�t�ssel vagy a k�s�bb ismertetett nagy felh�z�s gyakorlattal elvezetheti az �sszegy�lt szexu�lis energi�t a nemi szervekt�l a test t�bbi r�sz�be, hogy felt�ltse �s fiatal�tsa �nmag�t. A M�LY VAGIN�LIS �S UTER�LIS ORGAZMUSOK Mint m�r eml�tett�k, a n�knek k�t k�l�nb�z� nemi idegfonatuk van: a szem�remtesti, amely a csikl�hoz �s a k�rnyez� b�rfelsz�nhez kapcsol�dik, valamint a medencei, amely a h�velyhez �s a m�hhez fut. N�mi odafigyel�ssel �s egy kev�s gyakorl�ssal a n�k m�ly h�velyi �s m�hbeli izom-�sszeh�z�d�sokat tapasztalhatnak. Egy multiorgazmusos n� �gy �rt �lm�nyeir�l: "El�sz�r egyed�l gyakoroltam. Megfesz�tettem �s ellaz�tottam a h�velyizmaimat, majd fokozatosan tov�bb mozd�tottam ezeket a fesz�t�seket a m�hem fel�. A kontrakci�k r�videsen �nk�ntelen�l is megjelentek szeretkez�s k�zben. Igaz�n elk�peszt� �lm�ny!" Ezeket a rendk�v�l �r�mteli �s er�teljes orgazmusokat j�l ismert�k azok a k�nai n�k, akik a ta�t k�vett�k, �s a toj�sgyakorlattal megtanult�k szab�lyozni a bels� izmaikat. 1980-ban Brauer�k tanulm�nyozt�k ezeket a m�ly medencei "kit�remked�ses" kontrakci�kat, amelyet "kiterjesztett szexu�lis reakci�nak" neveztek el. Az elektro-enkefalogramokon (EEG) azt is megfigyelt�k, hogy az ilyen m�ht�j�ki orgazmust �t�l� n�k elektromos agyhull�mai a m�ly medit�ci�t folytat� emberek agyhull�mform�ira eml�keztettek. A taoist�k mindig arra tan�tott�k a n�ket, hogy �k maguk is megtapasztalhatj�k ezeket a m�ly orgazmusokat, ha tudatos kapcsolatot alak�tanak ki m�ly vagin�lis �s uter�lis izmaikkal.

A SZEXU�LIS ENERGIA KERINGET�SE Ha a n� megtanulja egyed�l keringetni az energi�j�t, k�pes lesz kiterjeszteni az orgazmus�t az eg�sz test�re. Dr. Ang�la Shen magyar�zata szerint: "Ha az orgazmus el�tt �s alatt felh�zzuk az energi�t, intenzit�sa �s id�tartama is megn�. Az orgazmust k�vet� f�radts�g is enyh�l." A szexu�lis energia keringet�se gy�gy�t� energi�t sz�ll�t az eg�sz testbe, �s igaz�n extatikus szeretkez�st tesz lehet�v� mind �nnek, mind partner�nek. A szexu�lis energia keringet�s�nek k�pess�ge a transzcendens szex �s a kicsattan� eg�szs�g alapja. (Ha a n� ejakul�l, m�g fontosabb, hogy gyakorolja ennek az energi�nak a meg�rz�s�t �s keringet�s�t, m�sk�pp lemer�lhet.) A k�vetkez� szakaszban olvashat� a nagy felh�z�s gyakorlat n�i v�ltozata, ami seg�ti a szexu�lis energia keringet�s�t. Sok n� k�l�n�sebben hossz� gyakorl�s n�lk�l k�pes felh�zni az energi�t. Ahogy az egyik multiorgazmusos f�rfi visszaeml�kezett: "A bar�tn�m mindenf�le medit�ci�s gyakorlat vagy tapasztalat n�lk�l k�pes volt �szt�n�sen felh�zni az energi�t a test�be - ahogy l�that�an minden n� k�pes erre." 4. PARTNER GYAKORLAT AZ ORGAZMUSOK ELM�LY�T�SE 1. K�pzelje el, hogyan n�z ki a saj�t m�he (ld. 33. �bra). Amikor az ember k�pes elk�pzelni valamely testr�sz�t, meger�s�theti vele a kapcsolatot, elm�je �s teste �sszek�ttet�s�t. 2. Ezut�n keresse meg a m�h hely�t. �ll� helyzetben tegye a has�ra a k�t kez�t, hogy a h�velykujjak a k�ld�kn�l �ssze�rjenek, �s h�romsz�get alkossanak a mutat�ujjakkal (34. �bra).A m�h egy kisebb szilva nagys�g� szerv. A mutat�ujjak k�r�lbel�l a m�h magass�g�ban �rnek �ssze. A kisujjak pedig k�zel�t�leg a petef�szkek hely�t mutatj�k. 3. L�legezzen be, majd kil�gz�s k�zben fesz�tse meg kiss� a szem�t �s a sz�j�t, �s �rezze, hogy a h�vely bels� r�sze, m�lyen bel�l (a m�hsz�jn�l) szint�n �sszeh�z�dik. Ha ezt helyesen hajtja v�gre, enyhe orgazmusszer� �rzetet �rezhet m�lyen bel�l. PARTNER GYAKORLAT A NAGY FELH�Z�S N�KNEK 1. K�pzelje el a h�vely�t �s a csikl�j�t. Ha nem tudja, hogy n�znek ki, n�zze meg egy t�k�rben. 2. Finoman simogassa a nagy- �s kisajkakat valamint a csikl�t, am�g kezd izgalomba j�nni. 3. L�legezzen be, majd kil�gz�skor kiss� fesz�tse meg a h�vely�t �s a csikl� k�r�li izmokat. 4. L�legezzen be, �s laz�tson, k�pzelje el, ahogy h�velye kit�gul, mint a ny�l� vir�g.

5. Ism�telje a kil�gz�st �s a fesz�t�st, majd a bel�gz�st �s laz�t�st 9-36 alkalommal. 6. K�pzelje el, hogy a m�he �s a petef�szke szint�n kiny�lik, mint a vir�g. 7. Amikor �rzi, hogy a szexu�lis energi�ja kiterjed, laz�tson, �s vezesse az energi�t a farkcsonthoz �s a keresztcsonthoz, azut�n a gerinc ment�n az agyba (35. �bra). Ha ez nehezen menne, pr�b�lja megfesz�teni a h�vely�t �s a v�gb�l k�r�li izmokat, mik�zben az orgazmusos �rzetet a farkcsont illetve a keresztcsont fel� tereli, majd onnan felfel�. (Ha �gy sem �rezn� mozogni az energi�t, esetleg megpr�b�lkozhat a keresztcsonti �s kopony�i pump�k beind�t�s�val, amit a 3. fejezetben �rtunk le.) 8. Engedje, hogy az orgazmusos �rzet leereszkedjen a t�bbi testr�szhez, vagy ir�ny�tsa ahhoz, amelyiknek gy�gyul�sra, er�s�d�sre van sz�ks�ge. A neh�zs�gek lek�zd�se Amint azt az 1. fejezet "Agyhull�mok �s reflexek" c�m� szakasz�ban kifejtett�k, a nyugati orvostudom�ny �jabban meger�s�tette, hogy az orgazmus ink�bb elmei, mint testi �llapot. Az elme�llapot pedig f�k�nt azon m�lik, amit tanulunk. Az antropol�gus Margaret Mead m�g 1939-ben bemutatta, milyen m�rt�kben f�gg az orgazmus a t�rsadalmi elv�r�sokt�l. �sszehasonl�tott k�t szomsz�dos �jguienai bennsz�l�tt t�rzset. A mundugumorok hittek abban, hogy a n�knek van orgazmusa, m�g szomsz�daik, az arapasok nem. Nem meglep�, hogy a mundugumor n�k t�bbs�ge orgazmusos volt, m�g az arapas n�k nem. Elk�pzelhetj�k, hogy a kultur�lis enged�lyez�s fontoss�ga miatt az �vezredek sor�n mennyi n� orgazmusos potenci�lj�t korl�tozt�k a t�rsadalmi elv�r�sok. A n�knek �ltal�ban k�tf�le orgazmussal kapcsolatos probl�m�ja lehet. Ha �nnek m�g soha nem volt orgazmusa, akkor preorgazmusos. Ha bizonyos alkalmakkor k�pes orgazmusra, m�skor viszont nem, p�ld�ul egyed�l igen, de a partner�vel, vagy n�mely partnerrel igen, m�sokkal viszont nem, akkor helyzett�l f�gg�en orgazmusos. Csaknem minden preorgazmusos n� elsaj�t�thatja az orgazmusk�szs�get, m�ghozz� meglehet�sen k�nnyen. A legfontosabb t�nyez�, hogy hajland� legyen megtanulni az �n-�r�mszerz�s m�djait, �s v�llalni a felel�ss�get saj�t szeretkez�s k�zbeni �r�m��rt. Ehhez el�sz�r is hajland�s�g sz�ks�ges �nmaga izgat�s�hoz. (Ha ez nehez�re esne, n�zze �t a megel�z� szakaszt �s a 3. fejezet "Egy�ni �r�mszerz�s �s egy�ni gyakorl�s" c�m� szakasz�t.) Mindenekel�tt sz�ks�ges, hogy ismerje meg saj�t test�t �s szexu�lis jellemz�it. A test�vel szembeni negat�v �rz�sek, vagy a viszolyg�s att�l, hogyan n�z ki szeretkez�s k�zben, elvonhatja �nt az �r�mt�l, �s r�vidre z�rhatja annak �t�l�s�t szolg�l� k�pess�geit. Kezdje kritik�t�l mentesen szeml�lni �nmag�t a t�k�rben. Becs�lje meg test�t a sz�ps�g��rt, �s a k�pess�g�rt, hogy �r�met szerezhet �nnek. Ezut�n kezdje felder�teni. Fontos, hogy az eg�sz test�t v�gigsimogassa, miel�tt a nemi szerveihez �rne. Haszn�lhat olajat is, ami feler�s�ti az ingereket. A szexol�gusok im�dj�k hangoztatni, hogy az agy a legfontosabb nemi szerv, ez�rt fontos az erotikus hangulat. Eml�kezzen vissza egy k�l�n�sen kellemes szeretkez�sre, olvasson erotikus reg�nyt, vagy forduljon saj�t k�pzel�erej�nek erotikus ter�leteihez. Mind Kinsey, mind Hite szerint �tb�l n�gy n�nek �nkiel�g�t�skor a csikl� ingerl�s�t�l f�gg az orgazmusa. A csikl� simogat�s�nak t�pusa �nt�l f�gg: er�s vagy l�gy, a sz�r�n vagy a makkj�n, fel-le vagy oldalir�nyban, esetleg k�rk�r�sen. K�s�rletezzen, �s figyelje meg, mi okoz �r�met �nnek. El�fordulhat, hogy egy

vibr�tor seg�thet a kiel�g�l�sben. Akkor v�lasszon egy �nnek tetsz�t. �nkiel�g�t�ssel szinte minden n� k�pes orgazmusra. Ne feledje, hogy nem minden orgazmus egyforma. Sok orgazmusos n� nem hiszi mag�t annak, mert valaki m�s elk�pzel�s�t k�veti, vagy mert arra v�r, hogy olyankor a f�ld megrend�l, �s a csillagok lehullanak. Lonnie Barbach szerint "A legt�bb n� els� orgazmusai enyh�k, m�g �k rendszerint t�zij�t�kot v�rnak."' M�g hozz�teszi, hogy a h�velyi orgazmusok nagyon sz�tterjed�k �s szel�dek lehetnek, m�g a klitor�lisak ink�bb pontszernek �s felt�n�bbek. Amikor k�szen �ll a "nyilv�noss�gra", engedje, hogy a partnere izgassa �nt �gy, ahogyan �n a leg�lvezetesebbnek tal�lta. Fontos, hogy mondja el vagy mutassa meg p�rj�nak, mit szeretne. Ezut�n pr�b�lkozzanak a szeretkez�ssel. Ne feledje, v�llalhatja a felel�ss�get a saj�t gy�ny�r��rt. �gy helyezkedjen el, ahogyan a legjobb stimul�ci� �rheti, �s simogassa tov�bb a csikl�j�t, vagy partnere kez�t vezesse oda. Szeretkez�s k�zben medenc�j�vel vezesse p�rja h�mvessz�j�t azokhoz a pontokhoz, amelyek ingerl�s�t a legkellemesebbnek �rzi. Ha kor�bban voltak m�r orgazmusai �let�nek egy bizonyos id�szak�ig, akkor pr�b�lja megkeresni, mi az, ami megv�ltozott. Eg�szs�gi �llapota? Egy fert�z�s, vagy valamilyen gy�gyszer cs�kkenti a nemi v�gy�t vagy izgalmi �llapot�t? Sok n� alacsonyabb v�gyszintet tapasztal terhess�g vagy szoptat�s alatt, m�sok viszont nem. Ha a probl�m�t fizikai term�szet�nek v�li, forduljon orvoshoz. Bizonyos gy�gyszerek, illetve t�netegy�ttesek, mint p�ld�ul a cukorbetegs�g, g�tolhatj�k az orgazmust. A partnere v�ltozott meg? Vagy a kapcsolatuk? Haragszik vagy neheztel a p�rj�ra, amit nem fejez ki ir�nta? A munka, esetleg a gyerekek terelik el a figyelmet? Nagyon fontos ezen helyzetek mindegyik�nek kezel�se, miel�tt a gy�ny�r kiterjeszt�s�n kezdene munk�lkodni. Ha egyed�l k�pes orgazmusra, de szeretkez�s k�zben nem, akkor azt keresse meg, mi az, amit a p�rj�t�l nem kap meg. T�ls�gosan az � �lvezet�re �sszpontos�t? Nehezen engedi el mag�t? Nem el�g izgatott? Pr�b�lj�k meg elny�jtani az el�j�t�kot, vagy hagyj�k el mag�t a k�z�s�l�st egy ideig, �s csak egym�s gy�ny�r�t keress�k k�zzel vagy or�lisan. A k�z�s�l�s el�tti orgazmus is megk�nny�ti a k�z�s�l�s k�zbeni(eke)t. Ha petting vagy or�lis szex k�zben k�pes orgazmusra, de k�z�s�l�s k�zben nem, mi�rt? �rez valamilyen f�jdalmat k�zben? Ha igen, el�gg� nedves-e a h�velye? Kiv�laszthatja-e a l�k�sek sz�g�t �s mennyis�g�t? Ha nem, v�ltsanak p�zt. Ha nem a f�jdalom a probl�ma oka, k�rje meg a partner�t, hogy a kez�vel vagy a sz�j�val el�g�tse ki k�z�s�l�s el�tt. Ezenk�v�l keresse meg a G-pontj�t �s m�s erog�n z�n�kat, vagy k�rje meg erre a p�rj�t. Pr�b�lja ki a "n� fel�l", "behatol�s h�tulr�l" vagy a "n� a f�rfi �l�ben" helyzeteket, amelyek a legjobban ingerlik a G-pontot. �s ne feledkezzen meg a megb�zhat� ujjakr�l - a saj�tjair�l vagy a partner�ir�l. Akkor se essen k�ts�gbe, ha mindezek ut�n sem k�pes orgazmusra. Rengeteg forr�s �ll a preorgazmusos n�k rendelkez�s�re, k�nyvek, csoportfoglalkoz�sok, tan�csad�k. Emellett tudnia kell, hogy a taoista szex r�v�n az eg�sz test�ben magas szint� gy�ny�rt �lhet �t - ak�r orgazmus n�lk�l is. A szexu�lis energia �s a gy�ny�r keringet�se a test�ben lehet�v� teszi, hogy energiaf�zi�t �ljen �t p�rj�val, ami a "Megvolt, nem volt meg?" k�rd�st l�nyeg�ben t�rgytalann� teszi. Az orgazmusn�l vagy a multiorgazmusoss� v�l�sn�l sokkal fontosabb, hogy �t�lj�k a gy�ny�r �s meghitts�g olyan magass�gait, amelyek a test, sz�v, elme �s szellem val�di egyes�l�se �ltal �rhet�k el. HETEDIK FEJEZET

Yang �s Yang Tan�csok meleg f�rfiaknak K�na, mint minden civiliz�ci�, elismerte a homoszexualit�s gyakorlat�t. A t�rt�nelmi forr�sok lung-yang n�ven emlegetik egy i. e. 4. sz�zadban �lt herceg f�rfi�gyasa ut�n, vagy tuan-hsiu-nak "lev�gott ruhaujj"-nak, ami az egyik cs�sz�rra utal, aki lev�gta k�nt�s�nek ujj�t, hogy ne �bressze fel alv� szerelmes�t. B�r a f�rfiak k�z�tti szexu�lis kapcsolatot hol eln�zte, hol megvetette a cs�sz�ri udvar - aminek k�ts�gk�v�l semmi k�ze nem volt ahhoz, hogy ki aludt a cs�sz�r �gy�ban -, a taoizmus soha nem �t�lte el a homoszexualit�st. A taoizmus ker�li b�rmilyen emberi tapasztalat el�t�l�s�t, hiszen mindent a Tao r�sz�nek tekintenek. Ink�bb arra tan�tja az embereket, hogy szexu�lis orient�ci�jukt�l f�ggetlen�l hogyan maradhatnak eg�szs�gesek. A meleg f�rfiaknak mind�ssze azokat a gyakorlatokat kell ismerni�k, amelyek megk�nny�tik az �r�mteli �s eg�szs�ges szexu�lis kapcsolatok kialak�t�s�t. Nem tudok le�llni, am�g nem kaptam eleget Egyszer egy meleg �r� �s polg�ri aktivista r�di�interj�t adott �j k�nyv�r�l, melyet az AIDS el�tti g�zf�rd�beli �letr�l �rt, ahol a meleg f�rfiak gyakran t�bb szexu�lis kapcsolatot is l�tes�tettek egyetlen �jszaka. Amikor megk�rdezt�k, hogy a t�bbsz�r�s szexu�lis kapcsolat ir�nti v�gy mennyire jellemz� a meleg f�rfiakra �ltal�ban, a szerz� azzal v�gott vissza, hogy az �ltal�ban jellemz� a f�rfi�i szexualit�sra, csak a heteroszexu�lis f�rfiakat korl�tozz�k a n�i szexu�lis szok�sok. Ha a val�di f�rfi szexualit�st akarjuk vizsg�lni, folytatta, a n�i szexualit�s befoly�s�t�l mentesen, akkor a meleg f�rfiakat kell megfigyeln�nk. A taoist�k ismerik ezt, mert ismerik a maszkulin vagy yang energia term�szet�t (yin �s yang magyar�zat�t l�sd az 5. fejezetben). A yang akt�v, ill�kony �s terjeszked�. A heteroszexu�lis kapcsolatban a n� yinje befogadja �s kiegyens�lyozza a f�rfi yangj�t. (Amint az 5. fejezetben kifejtett�k, yin �s yang v�ltoz� min�s�gek, amelyek mind a f�rfiakban, mind a n�kben l�teznek. Vannak f�rfiak, akikben t�bb a yin, �s n�k, akikben t�bb a yang. A taoist�k szerint a vil�gmindens�g mindig az egyens�lyra t�rekszik a kapcsolatokban �s a term�szetben egyar�nt.) �ltal�ban, amikor k�t meleg f�rfi szeretkezik, mindkettej�k yangja gerjeszti a m�sik�t, ez�ltal ink�b n�veli, mint csillap�tja szexu�lis v�gyukat. A meleg Gy�gy�t� Tao oktat�, B. J. Santerre elmagyar�zza, mi�rt olyan �rt�kes a t�bbsz�r�s orgazmus a meleg f�rfiak sz�m�ra: "A meleg f�rfiaknak t�nyleg t�bb orgazmusra van sz�ks�g�k. A legt�bb hetero f�rfi legfeljebb egyszer-k�tszer megy el egy este. A melegek enn�l szinte mindig t�bbet k�v�nnak. Ezzel a gyakorlattal az ember k�pes teljesen kiel�g�teni a v�gyait, ak�r van partnere, ak�r nincs." A terjeszked� yang energi�t neh�z bez�rni, �s rendszerint a legk�zvetlenebb �ton a h�mvessz�n �t - pr�b�l megsz�kni. Nem meglep�, hogy a melegek szexualit�s�nak c�lja a meleg szexu�lis oktat� �s gy�gy�t� Joseph Kramer szerint, hogy "fel�lljon �s eldurranjon". Ez a mag�ml�sre val� �sszpontos�t�s �rthet�, mert lehet�v� teszi a szexu�lis v�gyak csillap�t�s�t, amikor a f�rfi ejakul�l, yinebb� v�lik - m�s sz�val stabilabb�, befel� fordul�bb�, �sszeh�z�d�bb�. Ahhoz, hogy elker�lj�k ezt a v�gtelen mag�ml�ses ciklust, ami rendk�v�l kimer�ti a testet �s az immunrendszert, meg kell tanulniuk �polni saj�t yin energi�jukat, az eg�sz testre kiterjeszteni a yangot.Ennek az energi�nak az elvezet�se �s megtart�sa ugyancsak el�rhet� a multiorgazmusoss�ggal, �s az eg�sz testre

kiterjed� orgazmusokkal, amelyek sokkal �r�mtelibbek, mint a legt�bb f�rfi �ltal megszokott nemi szervre korl�toz�d� "durran�sok". Ahogy B. J. Santerre magyar�zza: "Ha meg�rz�d az ond�t, visszat�rhetsz az aranykorba, amikor az emberek g�zf�rd�kbe j�rtak, �s eg�sz �jjel szeretkeztek. Ha megtanulod ezt a gyakorlatot, megteheted ugyanezt, an�lk�l, hogy kimer�ten�d magad - �s m�g csak ki sem kell tenned a l�bad a lak�sodb�l!" A szexu�lis energia �pol�sa A meleg f�rfiaknak, ahogy a t�bbieknek is, meg kell tanulniuk a szexu�lisenergiakeringet�st �s szexu�lis energi�juk erej�nek, gy�gy�t� potenci�lj�nak kihaszn�l�s�t. A mag�ml�smentes szex sor�n m�g fontosabb, hogy a f�rfi felh�zza ezt az energi�t ahhoz, hogy kiel�g�lj�n, �s �talak�tsa ezt az ill�kony szexu�lis energi�t [ching-ch�] a stabilabb �s finomabb chi-v�. A 2. �s 3. fejezetben kifejtett�k a szexu�lis energia keringet�s�nek valamint az orgazmus �s a mag�ml�s sz�tv�laszt�s�nak technik�it. Ehelyet csak ezeknek a technik�knak a fontoss�g�t akarjuk le�rni meleg f�rfiak �s f�rfip�rok r�sz�re. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �rt tapasztalatair�l: "Volt egy szeret�m New Yorkban, �s annyira belemer�ltem a taoizmusba, hogy ellentmond�st nem t�rve r�vettem, hogy � is csin�lja. Amikor azt hitt�k, viccel�d�nk, elkezdt�nk j�tszani egym�ssal. Mikor k�l�n-k�l�n �gy �rezt�k, k�szen �llunk, elkezdt�k a nagy felh�z�st a magunk temp�j�ban. Amikor egy�tt csin�ltuk, m�g ha nem is egyszerre keringett�k a szexu�lis energi�t, ugyanann�l a pontn�l el�g�lt�nk ki. K�t percen bel�l elaludtunk. Ez az energiamegoszt�s folytat�dik �lmunkban is, mik�zben egym�s karj�ban alszunk, mert mind a ketten fel vagyunk t�lt�dve szexu�lis energi�val." Amint a 3. fejezetben elmondtuk, ezek a gyakorlatok egyed�l is v�gezhet�k, akkor is, ha a partner "nincs benne a taoizmusban". Ahogy egy meleg multiorgazmusos f�rfi magyar�zta: "�nkiel�g�t�s vagy szeretkez�s ut�n n�gyszer-�tsz�r megcsin�lom a nagy felh�z�st, �s k�sz vagyok. Ut�na el�m �llhat a legkanosabb fi� is; hogy 'Gyere, hadd nyalogassalak meg!', �t is elhajtan�m. Kiel�g�ltem, m�ghozz� mag�ml�s n�lk�l." Ha csak nehezen boldogulna yang szexu�lis energi�j�nak ir�ny�t�s�val, akkor sz�ks�ge lehet n�mi kiegyens�lyoz� �s csillap�t� yin energi�ra. Szerencs�re nagyon sok yinenergia-forr�s l�tezik, mivel mind a yin, mind a yang l�tezik szerte a term�szetben, a makro(f�ld �s �g) valamint a mikrokozmoszban (az emberi test) egyar�nt. Mivel mindannyiunkban van yin �s yang, egymagunkban is m�velhetj�k a yin tulajdons�gokat, a gyeng�ds�get, kedvess�get �s �nmagunk tisztelet�t. (Ezeknek a min�s�geknek a jellemz�ir�l, m�vel�s�r�l illetve az �rzelmi egyens�lytalans�gok kezel�s�r�l b�vebb �tmutat�st tal�lhatnak Mantak Chia A stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei c�m� k�nyv�ben.) A k�rnyezetb�l yin �telek, p�ld�ul z�lds�gek, halak fogyaszt�s�val, vagy k�zvetlen�l a f�ldb�l vehet�nk fel kiegyens�lyoz� energi�t. A taoizmus (�s m�s hagyom�nyok) szerint a f�ld n�ies (azaz yin). A f�rfiak egyszer�en azzal is vehetnek fel yin energi�t a f�ldb�l, ha n�mi id�t t�ltenek a term�szetben, kert�szkednek, vagy a 3. fejezetben le�rt hideg felh�z�s gyakorlattal koncentr�ltabb form�ban is felsz�vhatj�k. Sokoldal�s�g A legt�bb meleg f�rfi tiszt�ban van prosztat�ja �s �nusza gy�ny�rpotenci�lj�val (ld. a 2. fejezet "Prosztata" c�m� szakasz�t). N�h�ny meleg ennek ellen�re m�g mindig lesz�lja az "als�"-kat vagy "kisl�ny"okat. Ez a hozz��ll�s nem meglep�, tekintettel a nyugati t�rsadalomban a "seggbedug�ssal" kapcsolatos sz�gyenb�lyegekre �s a hatalom valamint a f�l�ny (fel�l l�t) t�rs�t�s�ra. Amint az

5. fejezetben a heteroszexu�lis p�rokat illet�en elmondtuk, a taoizmus a fel�l l�v� szem�lyt nem uralkod�nak, hanem partnere gy�gy�t�j�nak tekinti. A fel�l l�v� (vagy az akt�vabb partner) t�bb szexu�lis energi�t (ez�ltal gy�gy�t� er�t) ad az alul l�v�nek (vagy a passz�vabbnak). A taoista tan�t�sok szerint minden akt�vnak sz�ks�ge van passzivit�sra is, teh�t a melegek sz�m�ra is aj�nlatos a sokoldal�s�g - "fels�k" �s az "als�k" k�z�tti szerepcsere. Amint egy multiorgazmusos f�rfi magyar�zta, ennek el�nyei nyilv�nval�ak: "Az a fick�, aki fels� �s als� is egyben, nagyszer� szeret�, mert tudja, milyen kiel�g�teni a partner�t, �s azt is, milyen kiel�g�ttetni. Ha valaki mindig fel�l van, csak az egyik v�ltozatot ismeri. Ez ugyan�gy igaz a csak als�kra." Az alul l�v� f�rfi prosztat�ja jelent�s massz�zshoz jut az an�lis k�z�s�l�s sor�n. Stephen T. Chang megeml�ti k�nyv�ben, A szex ta�ja c�m� munk�ban, hogy az �ltal�ban "als�" f�rfiakn�l j�val ritk�bbak a prosztatab�ntalmak, mint a fels�kn�l �s a heter�kn�l." Mindazon�ltal val�sz�n�leg nem minden f�rfi lelkesedik az ilyen ir�ny� k�s�rletez�s�rt. Ha valaki fels�, �s nem akar als� lenni, akkor is �lvezheti a v�gb�l ingerl�s�nek �s a z�r�izom torn�ztat�s�nak �ld�sait. B. J. Santerre �gy magyar�zza: "Amikor behatol�sr�l van sz�, mindenki egy nagy 25 centis farokra vagy m�p�niszre gondol, pedig egy v�kony ujjacska is megteszi. A befogad�s is n�mi gyakorlatot ig�nyel, mint b�rmi m�s. Megfelel�, t�relmes partner kell hozz�, �s el kell laz�tanod azokat az izmokat. Nem kell mindj�rt ajt�stul rontani a h�zba. �s ha nem szereted, ha megdugnak, m�g mindig j�tszhatsz az �nuszoddal. M�r a k�ls� sz�l�nek az ingerl�se is rendk�v�l fontos, mert er�s�theted a fen�kizmaidat, amelyek elemi fontoss�g�ak a szexu�lis energia keringet�s�hez." Azt is �rdemes megeml�teni, hogy az als�k is lehetnek akt�vak �s passz�vak egyar�nt. Min�l jobban edzi valaki a PC izm�t (ld. a 3. fejezetben) �s a v�gb�l z�r�izmait, ann�l jobban k�pes massz�rozni a partnere h�mvessz�j�t, �gy ann�l nagyobb �r�met okozhat mindkett�j�knek. B. J. Santerre folytatja: "Ha a z�r�izmaid t�nyleg er�sek, akkor igaz�n finom falat lehetsz a partnerednek. Massz�rozhatod a p�nisz�t, mik�zben bel�d hatol. Nem vagy teljesen passz�v, nem v�rod csak �gy a s�lt galambot. R�szt veszel az aktusban az als� vagy fels� traktust megfesz�tveelengedve. Megfesz�theted k�tszer-h�romszor gyorsan egym�s ut�n, vagy kicsit m�lyebbre engedheted a partnered, �s meglepheted egy szor�t�ssal." Mind a meleg, mind az an�lis ingerl�ssel pr�b�lkoz� hetero f�rfiak agg�dhatnak a v�gb�l b�r�nek vagy mag�nak a b�lnek a s�r�l�si lehet�s�ge miatt. Ennek egyszer�en elej�t vehetik elegend� nedves�t�szer haszn�lat�val, �s term�szetesen gyeng�d partnerrel. M�s melegek amiatt agg�dhatnak, hogy meggyeng�l a v�gb�l z�r�izom. Erre mindm�ig nincs bizony�t�k, �s az an�lis szex val�sz�n�leg ink�bb er�s�ti a v�gb�l izmait. Mindazon�ltal, ha valaki agg�dik, vagy gyeng�nek �rzi a v�gb�l izmait, kipr�b�lhatja a 9. fejezetben ismertetett z�r�izomtorn�t. Monog�mia �s partnerv�ltogat�s Az AIDS kora �jra divatba hozta a monog�mi�t a meleg f�rfiakn�l (�s a heteroszexu�lisokn�l is). Felt�ve azonban, hogy betartj�k a biztons�gos szex el��r�sait, semmi eredend�en rossz nincs a t�bb partnerrel folytatott kapcsolatban. A taoista sz�vegek gyakran ecsetelt�k az ilyen kapcsolatok el�nyeit. M�sr�szt a t�bb partner nagyobb kih�v�s: a jelen k�nyvben le�rt gyakorlatok a test, sz�v, elme �s szellem szoros �sszek�ttet�s�t ig�nylik, amit m�g egyetlen

partnerrel is neh�z megval�s�tani, nemhogy t�bbel. A tan�t�sok szerint egyetlen m�ly szexu�lis egyes�l�s - ak�r meleg, ak�r hetero - t�bbet �r, mint sz�mtalan fel�letes. A Nyugaton sokfel� jellemz� n�vtelen szex �les ellent�te a szexu�lis kung-fu �ltal �szt�nz�tt �s ig�nyelt fizikai, �rzelmi �s szellemi kapcsolatnak. Ak�r cser�lnek testfolyad�kot, ak�r nem, szexu�lis energi�t bizonyosan cser�lnek. Ez�rt b�lcsen v�lasszanak (egy vagy t�bb) partnert. Biztons�gos szex A legt�bb meleg f�rfi igencsak tiszt�ban van a biztons�gos szex sz�ks�gess�g�vel, �s j�l t�j�kozott annak m�dszereir�l, ez�rt itt nem foglalkozunk r�szletesebben ezzel a t�m�val. (ha t�bbet szeretne olvasni az �vszerhaszn�lat m�v�szet�r�l �s tudom�ny�r�l valamint a biztons�gos szex egy�b tr�kkjeir�l, lapozzon az 5. fejezet "Mikor kezdj�k? N�h�ny sz� a biztons�gos szexr�l" c�m� szakasz�hoz.) Maradjunk annyiban, hogy melegen aj�nljuk a v�dekez�st, �s a taoista tan�t�sok �ltal hirdetett mag�ml�smentes szex nyilv�nval� el�nye a cs�kkent m�rt�k� testfolyad�kcsere. A mag�ml�s elker�l�s�vel nemcsak a kimenetet cs�kkentj�k, hanem a bemenetet is. Mint az 5. fejezetben m�r kifejtett�k, amikor az ond� kinyom�dik, v�kuum keletkezik, ami besz�vja a folyad�kot avagy b�rmi m�st a k�rnyezetb�l (bakt�riumokat, v�rusokat - ahogy a pulykat�lt� is besz�vja a h�sl�t, amikor kinyomj�k bel�le a leveg�t). Teh�t, ha nincs ejakul�ci�, cs�kken a bakt�riumok, v�rusok besz�v�s�nak kock�zata. (Elk�pzelhetj�k, hogy ez mennyivel fontosabb an�lis szex eset�n, mivel a b�lben term�szetszer�leg sokkal t�bb a bakt�rium.) Ne feledj�k, hogy amikor a szexu�lis kung-fut gyakoroljuk, n�mi ejakul�tum az�rt gyakran kisziv�rog, ez�rt nem mell�zhetj�k a biztons�gi int�zked�seket. Szexu�lis gy�gy�t�s A legt�bb ember nem ismeri a szexu�lis �let gy�gy�t� k�pess�geit. A taoist�k r�g�ta tudj�k, hogy a szex �rthat �s gy�gy�that is. A nemi szervekre korl�toz�d� szex, ami a mag�ml�sben tet�zik, kimer�ti a testet. Ahogy Joseph Kramer r�mutatott, �letad� szexu�lis energi�t gy�jt�nk �ssze a l�gy�kunkban, de ahelyett, hogy ezt felemeln�nk az agyba �s a sz�vbe, ahol kifejthetn� gy�gy�t� hat�sait, mellkasi izmaink megfesz�t�s�vel �s l�legzet�nk visszatart�s�val leszor�tjuk. Miut�n nincs hov� mennie, ez az energia megreked a l�gy�kban, majd amikor nem lehet tov�bb visszatartani, a mag�ml�ssel utat t�r mag�nak. A szexu�lis kung-fuban mindv�gig nagyon k�zel maradunk a szakad�k sz�l�hez, s�t az orgazmusos kontrakci�kat is �rezz�k, de nem engedj�k ki az ond�t. Ezt az izgalmi �llapotr�l tanultak, �s a 3. fejezetben le�rt technik�k seg�ts�g�vel �rhetj�k el, valamint - ami a legfontosabb - az energia elvezet�s�vel a nemi szervekt�l a gerincen �t a test t�bbi r�sz�be. Amint �sszegy�jt�tt�k ezt az energi�t, kicser�lhetj�k a partner�nkkel. Ez az energiacsere m�lyen befoly�solja mindk�t partner eg�szs�g�t �s j� k�z�rzet�t, �s m�g a latexr�tegen is �thatol, amellyel k�nyszer�s�gb�l elv�lasztjuk magunkat egym�st�l. ? Csak a mi nyugati elidegenedett �s individualista felfog�sunkban hihetj�k, hogy nemi �letet �lhet�nk ilyen m�rt�k� intimit�s �s �sszefon�d�s n�lk�l. �m ha k�zelebbr�l megvizsg�ljuk a k�z�s�l�s eredeti jelent�s�t, r�j�het�nk, hogy a sz� nagyon k�zel van a "kapcsolat", a "csere" �s az "egyes�l�s" taoista szeml�let�hez.

Sajnos a szex megfelel� m�rc�je - az eg�szs�g - helyett Nyugaton az erk�lcs�t alkalmazzuk. Ez a szeml�let vezetett ahhoz, hogy olyan felt�telek szerint m�ricsk�lj�k a szexet, mint az �r�m-f�jdalom, tisztas�g-perverzit�s, a cenzorok elfogults�g�t�l f�gg�en. A sz�zadok sor�n a homoszexualit�s, sok m�s szext�pussal egy�tt (k�zt�k az �nkiel�g�t�s) perverznek, b�n�snek, betegnek �s term�szetellenesnek �t�ltetett. Szent �goston �s Aquin�i Szent Tam�s od�ig mentek, hogy minden nemis�get term�szetellenesnek b�lyegeztek, amely nem vezetett nemz�shez. Mivel a taoist�k k�pesek voltak megl�tni a szexben a hatalmas �leter�, azaz chiforr�st, felismert�k jelent�s�g�t �ltal�nos testi, �rzelmi, elmei �s szellemi eg�szs�g�nkben. Az 1980-as �vek �ta tragikus esem�nyek sora eml�keztet benn�nket a szex betegs�ghoz� k�pess�geire, de retteg�s�nkben elfeledkez�nk j�t�kony hat�sair�l. A szexu�lis energia �pol�sa ez�rt k�l�n�sen fontos a HIV vagy AIDS fert�z�ssel �l�knek. Sokan elvesz�tik szexu�lis �tv�gyukat az �let�ket fenyeget� betegs�gek tork�ban. Pedig �ppen ilyenkor van a legnagyobb sz�ks�g�k a szexu�lis energi�jukra. B. J. Santerre, aki tizenegy (azaz most m�r tizen�t - aford.) �ve �l HIV fert�z�ssel, �gy magyar�z: "A szexu�lis energia olyan fontos a test energia�raml�s�hoz, hogy nem engedheted meg, hogy ne haszn�ld. Erekci�val �bredni a vitalit�s fontos jele, amelyet sok beteg f�rfi nem tapasztal t�bb�. Amikor �ll� z�szl�val �bredsz, tudhatod, hogy gy�gyulsz." Az AIDS-ben vagy m�s nemi �ton terjed� betegs�gben szenved� f�rfiak (�s n�k) rendszerint k�t tov�bbi ok miatt �llnak ellen a szexu�lis energia haszn�lat�nak: az egyik a b�ntudat ("Szex �tj�n kaptam"), a m�sik a f�lelem ("Nem akarok megfert�zni m�sokat"). Ezek az �rz�sek �rthet�k, �m ir�nyuk nem megfelel�. A nemi �ton t�rt�nt megbeteged�s nem jelenti azt, hogy nincs sz�ks�g�k a szexre. Azok sem hagyj�k abba a l�legz�st vagy az ev�st, akik a leveg�t�l vagy az �telt�l betegednek meg. Ha att�l tart, hogy m�sokat megbeteg�t, tal�n megnyugtatja kiss� az a t�ny, hogy a mag�ml�smentes szex, ahogy m�r kor�bban eml�tett�k, a biztons�gos szexet m�g biztons�gosabb� teszi. Ha ezek ut�n is agg�dik m�g, v�gezheti a 2. �s 3. fejezetben le�rt egy�ni szexu�lis kung-fu gyakorlatokat. Mondanunk sem kell, hogy a tan�t�sok szerint, ha valaki az �let�t fenyeget� betegs�ggel vagy s�lyos nemi bajjal n�z farkasszemet, m�g fontosabb, hogy meg�rizze az ond�j�t. Ahogy B. J. Santerre �rja: "M�g nincs gy�gyszer�nk az AIDS ellen, de azt m�r tudjuk, hogy n�h�ny ember azonnal meghal, m�g m�sok sok�ig el�lnek." Amikor a testednek friss ond�t kell termelnie, nem �r r� a feh�r v�rsejteket szapor�tani." Amikor a szexu�lis kung-fut alkalmazzuk s�lyos betegs�g enyh�t�s�re, elengedhetetlen, hogy id�t adjunk test�nknek a gyarapod� energia "megem�szt�s�hez". Amint egy s�lyos eg�szs�gi probl�m�b�l kigy�gyult multiorgazmusos f�rfi magyar�zta, "A szexu�lis energia gy�gy�t� ereje �ri�si, de ez a gy�gy�t� folyamat igen megterhel� a test sz�m�ra. Kezdetben gyakran nagyon rosszul �rezhetj�k magunkat. A r�gi t�netek ki�julhatnak." Lassan, fokozatosan n�velj�k a gyakorlatok mennyis�g�t, azzal ar�nyosan, ahogyan megtanulunk b�nni ezzel a hatalmas gy�gy�t� er�vel a test�nkben. A szexu�lis kung-fu mellett, kiakn�zhatjuk m�s taoista gy�gym�dok el�nyeit is. (A tov�bbi Gy�gy�t� Tao k�nyvek �s forr�sok felsorol�s�t ld. a f�ggel�kben.) NYOLCADIK FEJEZET

Miel�tt h�vn� a cs�szerel�t �let�nk bizonyos szakasz�ban mindannyian szemben�z�nk bizonyos szexu�lis probl�m�kkal. Korai mag�ml�s egy �j partnerrel, mereved�si neh�zs�gek egy r�givel. A legfontosabb, hogy meg�rts�k: ezek �tmeneti frusztr�ci�k, amelyek �let�nk �s kapcsolataink k�l�nb�z� korszakait t�kr�zik. Nyugaton hajlunk arra, hogy azonosuljunk gyakran el�nytelen c�mk�kkel, mint p�ld�ul a korai mag�ml�s �s az impotencia, ami megb�n�tja a f�rfi �nbecs�l�s�t, �s k�pess�g�t arra, hogy a szexu�lis v�ltoz�sokat k�nnyed�n, laz�n, k�nny� sz�vvel kezelje. Sokszor egy kis humor�rz�k kiv�l�an ellent�telezi a t�lzott komolys�got, amivel a "szexu�lis probl�m�k"-at l�tjuk. A legvesz�lyesebb, amint Masters �s Johnson valamint m�s szexol�gusok r�mutatnak, hogy beleragadunk a "f�lelem-kudarcsz�gyen-f�lelem" �rd�gi k�r�be, ami azt�n hosszabb id�re bek�lt�zteti ezeket a neh�zs�geket a h�l�szob�ba. Teh�t akkor is aj�nlatos elolvasnia a k�vetkez� szakaszt, Kedves Olvas�, ha pillanatnyilag nincsenek hasonl� gondjai. �gy majd tudni fogja, mit v�rhat, �s mit tehet, ha egy napon �nn�l is kopogtatnak ezek a h�vatlan vend�gek. Nincs v�ge, miel�tt v�ge: Lesz�mol�s a korai mag�ml�ssel A taoista tan�t�sok szerint t�nyleg nem l�tezik olyasmi, hogy "korai mag�ml�s". Nem az�rt �ll�tjuk ezt, hogy elvegy�k a szexol�gusok �s terapeut�k kenyer�t, vagy mert tagadn�nk, hogy sok f�rfi ejakul�l azel�tt, hogy partner�t - ami azt illeti, saj�t mag�t is - kiel�g�ten�. Az igazi indok, hogy taoista n�z�pontb�l a f�rfiak t�lnyom� t�bbs�ge "kor�n" ejakul�l. A szexu�lis kung-fu szerint meg kell tudnunk v�lasztani a mag�ml�s idej�t, teh�t minden akaratlan mag�ml�s korainak sz�m�t. Mi t�bb, ha a mag�ml�s t�bb� nem c�l, �s kiel�g�lhet�nk mag�ml�s n�lk�l, akkor a legt�bb mag�ml�s eredend�en korai, vagy legal�bbis felesleges. Nem az a k�rd�s, hogy ki tudunk-e tartani a stopperen bejel�lt ideig, hanem hogy partner�nkkel egy�tt kiel�g�l�nk-e a szeretkez�s sor�n. A 3. fejezet gyakorlatainak seg�ts�g�vel addig k�sleltethetj�k a mag�ml�s�nket, am�g nek�nk vagy partner�nknek tetszik. Ha a probl�ma nem sz�nik, vagy k�l�n�sen nagy gondot jelent, tan�csos szak�rt� seg�ts�get keresni. Egy szexol�gus vagy terapeuta seg�thet kibogozni, hogy a gyors mag�ml�s esetleges m�lyebb pszichikai okait (p�ld�ul a "lebuk�st�l" vagy az erekci�veszt�st�l val� f�lelem stb.). A szak�rt� is adhat n�h�ny gyakorlatot, amelyekkel szexu�lis �nbizalmunk meger�s�thet�. Al�bb egy minta gyakorlatsor k�vetkezik, amellyel fejleszthetj�k kitart�sunkat. Azon az ismereten alapul, hogy megtanuljuk �rz�kelni, v�g�l pedig szab�lyozni izgalmi �llapotunkat. AZ IR�NY�T�S ELSAJ�T�T�SA El�sz�r k�rj�k meg a partner�nket, hogy k�zzel izgasson, mik�zben figyelj�nk a nemi szervekben �szlelhet� �rzetekre, majd �ll�tsuk meg �t, ha t�l k�zel jutn�nk a mag�ml�shez. Amikor el�g magabiztosnak �rezz�k magunkat a mag�ml�s k�sleltet�s�ben, megpr�b�lkozhatunk a szeretkez�ssel a "n� fel�l" helyzetben, ahol tov�bb figyelhet�nk az �rzetekre. Ezut�n kipr�b�lhatunk m�s p�zokat is, k�s�bb az id�nk�nti le�ll�s helyett el�g lesz lass�tanunk. M�g tan�csos lehet ker�lni a "f�rfi fel�l" p�zt, mert a gravit�ci� a h�mvessz�be h�zza a v�rt, s ez megnehez�ti az ir�ny�t�st. A legjobb olyan partnerrel gyakorolni, akit j�l ismer�nk, akivel szemben �rz�nk teljes�tm�ny-k�nyszert. Az is el�ny�s, ha a partner b�tor�tani tud benn�nket, �s

seg�t izgalmi �llapotunk figyel�s�ben ("�, ez nagyon j�!", "Sz�pen, lassan!", "Laz�ts!" stb.). A partner is megtanulhatja, hogyan mozgassa a cs�p�j�t �s a keresztcsontj�t, hogy k�l�nb�z� ir�nyb�l izgassa a h�mvessz�t. Ha k�pes megtanulni ezt a gyakorlatot, mindketten a kiel�g�l�s magas szintj�re juthatunk, mag�ml�s n�lk�l. Tartsuk szem el�tt, hogy csaknem minden fiatal f�rfi viszonylag gyorsan ejakul�l, m�g ahogy id�s�dik, egyre k�nnyebben k�pes egyre tov�bb kitartani. Azt is bizony�ra megfigyelt�k, hogy min�l r�gebben szeretkeztek, ann�l nehezebb visszatartani a s�rget� mag�ml�st. Ebb�l k�vetkezik, hogy min�l gyakrabban szeretkez�nk, ann�l k�nnyebb a mag�ml�s szab�lyoz�sa. Amint azt a biztons�gos szexr�l sz�l� kor�bbi szakaszban �rtuk, az �vszerek is csillap�thatj�k valamelyest a h�mvessz� �rz�kenys�g�t. A SZEXU�LIS �RZ�KENYS�G KIALAK�T�SA Sok f�rfi �gy gondolja, hogy n�h�ny ital eltereli a figyelm�ket a k�jr�l, �s seg�thet k�sleltetni a mag�ml�st. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy eml�kszik vissza: "Egyik kor�bbi szok�som volt, �s azt hiszem, sok fick� ugyanezt tanulta, hogy n�h�ny poh�r az �gy el�tt, �s m�r nem k�t�dsz annyira az �gy�kodhoz, �gy tov�bb szeretkezhetsz, mert ha k�tyagos a fejed �s nem vagy igaz�n jelen, akkor nehezebben el�g�lsz ki. �m rettent�en frusztr�lt m�gis, mert rendszerint ugyan�gy ejakul�ltam." �gy t�nhet, hogy a t�l gyors mag�ml�s a t�lzott nemi szervi ingerl�s k�vetkezm�nye, igaz�b�l viszont �ppen a t�l kev�s�. Az alkohol l�nyeg�ben �rz�stelen�t�, teh�t zsibbasztja az �rz�keket. B�r az alkohol lankaszthatja az izgalmi �llapotot, ugyanakkor nehez�ti az ir�ny�t�s�t. A val�di, tart�s kontroll kulcsa a nagyobb �rz�kenys�g, nem a kisebb. �ppen ez�rt nem m�k�dnek a futballstatisztik�k sem. Emellett sokkal nehezebb a partner ig�nyeire is odafigyelni r�szegen, vagy ha k�zben a Ferencv�ros bajnoki es�lyeit latolgatjuk. Az alkohol okozhatja ezenk�v�l a f�rfiak m�sik f� panasz�t, az impotenci�t vagy a mereved�si k�ptelens�get, amit n�ha Viszk�s D�ck-nek is bec�znek. A marihu�na rendszeres haszn�lata is h�tr�nyos a szexu�lis k�pess�gekre. A napi rendszeress�ggel fogyasztott marihu�na a vizsg�latok szerint cs�kkenti a f�rfihormonok szintj�t, amelyek k�zvetlen�l felel�sek a szexu�lis �tv�gy�rt. Emiatt az ember �rdekl�d�se cs�kkenhet a szex ir�nt, �s mereved�si neh�zs�gei t�madhatnak. M�s tanulm�nyok kimutatt�k, hogy a marihu�na ism�telt fogyaszt�sa cs�kkentheti a spermiumsz�mot. Az elny�jtott szeretkez�s �s a t�bbsz�r�s orgazmus viszont bizony�tottan emeli a szervezet term�szetes �lvezeti szer�nek, az endorfinnak a szintj�t. Sokkal jobban j�runk, ha kihagyjuk a t�rsas�gi s�rl�d�scs�kkent�ket a szexu�lis nedves�t�szerek kedv��rt. Nem besz�lve arr�l, hogy az endorfin nem okoz m�snaposs�got. K�gy�b�v�l�s: Az impotencia lek�zd�se A S�rga Cs�sz�r panaszolta: "Szeretkezni akarok, de a h�mvessz�m nem �ll fel. Annyira �sszezavarodtam, hogy az izzads�g gy�ngy�kben �tk�z�tt ki rajtam. A sz�vem meg�r�l a szerelem�rt, �s azt k�v�nom, b�rcsak seg�thetn�k a kezemmel. Hogyan seg�thetek ezen? B�rcsak hallan�m a Ta�t!" Szu N� �gy felelt: "Fens�ged probl�m�ja minden f�rfi probl�m�ja." Nemi �let�nek bizonyos pontj�n minden f�rfi szembes�l azzal, hogy nem k�pes erekci�ra, vagy hogy id� el�tt elvesz�ti azt. A g�pezet t�l bonyolult ahhoz, hogy �zembiztos legyen, de az esetek t�bbs�g�ben nincs ok igazi aggodalomra. Fizikai stressz (kimer�lts�g, megf�z�s, r�szegs�g) vagy �rzelmi stressz (alkalmazkod�s az �j partnerhez, teljes�tm�ny-k�nyszer, fesz�lts�g a kapcsolatban), egyar�nt

megpuh�thatja vagy lehervaszthatja a h�mvessz�t a legalkalmatlanabb pillanatban. A legfontosabb dolog, amit ne felejts�nk el ezekben a neh�z id�kben, hogy a legjobb k�nnyed�n t�ll�pni a helyzeten, n�mi humorral, magunk vagy partner�nk hib�ztat�sa n�lk�l. Nem azt jelenti, hogy kev�sb� lenn�nk f�rfiak, vagy partner�nk kev�sb� n�. Szu N� els�k�nt a laz�t�st tan�csolta a S�rga Cs�sz�rnak, �s hogy pr�b�ljon meg harm�ni�ba ker�lni a p�rj�val. L�GY BEHATOL�S, KEM�NY T�VOZ�S Miut�n felismert�k, hogy alkalmank�nt minden f�rfivel el�fordulhat �tmeneti impotencia, a taoist�k kidolgoztak egy �zembiztos m�dszert, a l�gy behatol�st. R�j�ttek, hogy a f�rfi seg�thet a kez�vel, �ppen ahogy a S�rga Cs�sz�r �hajtotta. Ezzel a technik�val �s a partner egy�ttm�k�d�s�vel akkor is behatolhatunk, ha a h�mvessz� teljesen petyh�dt. Amikor pedig m�r bent j�runk, a h�vely melege �s a szeretkez�s �rzetei r�vid �ton "felt�masztj�k a haldokl�t". A l�gy behatol�si technika eloszlatja azt a r�gi hiedelmet, hogy a f�rfi csak ac�lkem�ny mereved�ssel kezdhet szeretkezni, �s b�rmelyik f�rfi reperto�rj�ban hasznos helye lehet. Ha tudjuk, hogy elsaj�t�tottuk ezt a technik�t, �s sz�ks�g eset�n haszn�lhatjuk, nagyobb �nbizalommal tekint�nk majd azon k�nyes pillanatok el�, amikor a csigabiga t�l lassan akar el�b�jni. A. GYAKORLAT L�GY BEHATOL�S 1. V�rjuk meg, am�g partner�nk teljesen nedves lesz, addig simogassuk, am�g nedvei b�s�gesen �radnak. Sz�ks�g eset�n haszn�lhatunk nedves�t�szert. 2. �ltal�ban k�nnyebb, ha fel�l vagyunk, mert a gravit�ci� is seg�ti a v�rt a h�mvessz�be, emellett szabadabban mozoghatunk. 3. H�vely- �s mutat�-ujj�nkkal fogjuk gy�r�be a h�mvessz� t�v�t, �s finoman szor�tsuk meg, hogy v�rt pump�ljunk a sz�r�ba �s a makkj�ba. 4. �vatosan hatoljunk be a partner h�vely�be, �s kezdj�k el a p�rz� mozg�sokat, a "gy�r�t" tartsuk tov�bbra is a h�mvessz� t�v�n�l. 5. �sszpontos�tsunk a h�mvessz�t kit�lt� v�rre �s szexu�lis energi�ra, valamint a h�mvessz� �rzeteire. Fesz�ts�k meg a g�tat �s a farizmokat, hogy v�rt nyomjunk a nemi szervekbe. 6. A partner seg�thet az izgat�sban, ha a her�t, a g�tat vagy a v�gb�lny�l�st simogatja. 7. igaz�tsuk az ujjaink szor�t�s�t �gy, hogy a h�mvessz� el�g kem�ny maradjon a l�k�sekhez, majd ha m�r el�g merev a tov�bbi mozg�sokhoz, elvehetj�k az ujjainkat. 8. Ism�t fogjuk gy�r�be a h�mvessz� t�v�t, ha a mereved�s m�lni kezd (b�r erre �ltal�ban nem lesz sz�ks�g). OK AZ AGGODALOMRA Ha minden szeretkez�sn�l erekci�s probl�m�kkal k�zd, akkor abba a csoportba tartozhat, amelybe 22 milli� amerikai f�rfi is. Ez s�lyosabb probl�m�ra utalhat.

Ekkor mindenekel�tt ki kell z�rni az esetleges pszichol�giai okokat. Impotenci�t egyebek k�z�tt cukorbaj, prosztatam�t�t, �relmeszesed�s, alkoholizmus, gerincs�r�l�sek �s h�tprobl�m�k okozhatnak. Bizonyos gy�gyszerek is j�rhatnak ilyen mell�khat�ssal, p�ld�ul a nyugtat�k, antidepressz�nsok �s v�rnyom�scsillap�t�k. Az 1950-es �vekben az impotenci�nak csak kis r�sz�t (mintegy 10 sz�zal�k�t) tekintett�k szervi eredet�nek, de a legt�bb urol�gus szerint ez az ar�ny ma m�r ak�r 50 sz�zal�k is lehet, id�sebb betegekn�l m�g t�bb is. (Ne feledj�k azonban, hogy az urol�gusok ez ut�bbi csoportban �rdekeltek, mert ezeket tudj�k kezelni, �gy ezek�rt fizetik �ket.) Hogy az �n eset�ben is err�l van-e sz�, egy kis �n-diagn�zissal tesztelheti. Alv�s k�zben a legt�bb f�rfinak legal�bb egy vagy k�t, k�r�lbel�l f�l �r�n �t tart� erekci�ja van. El�sz�r, pr�b�lja meg felid�zni, nem �bredt-e mereved�ssel az elm�lt egy-k�t h�tben. Ha igen, val�sz�n�leg nem fizikai eredet� a panasza. Ha nem tud visszaeml�kezni, egy egyszer� tesztet otthon is elv�gezhet. Elalv�s el�tt ragasszon egy sor postab�lyeget a petyh�dt nemi szerve k�r�. Ha reggelre az �gy k�sz�tett gy�r� elszakad, �n fizikailag k�pes a mereved�sre. Ha a gy�r� s�rtetlen, �s az egy�ni gyakorl�ssal sem tudja fel�ll�tani a h�mvessz�j�t, mindenk�ppen forduljon orvoshoz. M�g ha ki is der�l, hogy probl�m�ja szervi eredet�, ne feledje, hogy akkor sem kell abbahagynia a szexu�lis kung-fut. Ahogy az orgazmus �s a mag�ml�s k�l�nb�zik, �gy a mereved�s �s az orgazmus is. Hartman �s Fithian besz�mol egy id�sebb h�zasp�rr�l, akik nagyon boldog nemi �letet �ltek eg�sz h�zass�guk alatt, pedig a f�rfi cukorbetegs�ge miatt teljesen impotens volt.. B�r f�k�nt az or�lis �s manu�lis szexre hagyatkoztak, mindketten multiorgazmusosak voltak. Amint teh�t megtanuljuk kiterjeszteni az orgazmust az eg�sz test�nkre, a nemi szerv mereved�s�t �s a nemi szervi orgazmust nem tekintj�k t�bb� a szexu�lis �let alf�j�nak �s �meg�j�nak. MEREVED�S Tal�n mert a f�rfi szex modellj�t a tizennyolc �ves fiatalemberek tapasztalataira alapozzuk, akiknek gyorsan �s gyakran van mereved�se, f�k�nt abban gondolkodunk, hogy kem�ny-e vagy sem, teljesen merev-e vagy sem a h�mvessz�. Az erekci�nak val�j�ban sz�mos szakasza van, �s a p�nisz sz�mos v�ltoz�son megy kereszt�l, am�g megmerevedik. Amint azt a 2. fejezetben eml�tett�k, a taoist�k megfigyelt�k, hogy a mereved�s n�gy f�zisra avagy n�gy szerzem�nyre oszthat�: a szil�rds�g (vagy meghosszabbod�s), a duzzad�s, a kem�nys�g �s a forr�s�g. A mereved�si gondok �ltal�nos oka mechanikus - a nemi szervek nem kapnak elegend� ingerl�st. A legt�bb f�rfinek k�zvetlen h�mvessz��rint�sre, simogat�sra vagy massz�roz�sra van sz�ks�ge az erekci�hoz, �s ez a sz�ks�glet �letkor�nak el�rehaladt�val fokoz�dik. Mivel a n�k gyakran ink�bb nemi szerveik lass�, fokozatos becserk�sz�s�t kedvelik, �gy gondolj�k, a f�rfi is ezt szereti. A legt�bb f�rfi viszont a gyors �s k�zvetlen stimul�ci�t r�szes�ti el�nyben. (Ne feledj�k, legt�bbj�k �gy tanul maszturb�lni.) A partnernek nagyon akt�v szerepet kell v�llalnia a f�rfi izgat�s�ban a sz�j�val �s a kez�vel. A f�rfi pedig mondja el, mire van sz�ks�ge, �s hogyan esik neki, amit a n� csin�l. Nem �rt, ha hajland� saj�t maga is k�zzel seg�teni. N�h�ny f�rfi azonban nyom�snak �rz�keli, ha t�ls�gosan r� vagy a nemi szerv�re figyelnek. Mind a f�rfinek, mind a n�nek c�lszer� tudnia, hogy a puha h�mvessz�n �ppen annyi idegv�gz�d�s tal�lhat�, mint a kem�nyen, �s ez �ppen olyan �r�met okozhat. Bizonyos �rint�sek, k�l�n�sen a her�k�, rendk�v�li gy�ny�rrel j�rhat, an�lk�l, hogy mereved�shez vezetne. Mondjuk meg a partner�nknek, hogy �rint�se

akkor is �r�met okoz, ha nem k�veti mindj�rt mereved�s. Ha �gy tal�ljuk, hogy a nemi szerv�nkre val� �sszpontos�t�s csak jobban ideges�t, terelj�k figyelm�nket a partner�nkre - ez volt Szu N� m�sodik tan�csa is. A f�rfinak gyakran az is nagy �r�met okozhat, ha saj�t mereved�se helyett a partnere gy�ny�r�vel foglalkozik. A H�MVESSZ� B�LCSESS�GE A mereved�s folyamata mind fizikai, mind pszichol�giai t�nyez�kt�l f�gg. Ha feltessz�k, hogy a cs�vezet�krendszer�nk m�k�dik, �s hogy megkapjuk a megfelel� mennyis�g� k�zvetlen ingert, akkor fontol�ra kell venn�nk a lehet�s�get, hogy a gond a teljes�tm�nyk�nyszerrel, b�ntudattal, f�lelemmel, stresszel vagy m�s pszichikai okkal kapcsolatos. Az alkalmi impotencia, megism�telj�k, sz�rmazhat abb�l, amit Berni� Zilbergeld szellemesen "a h�mvessz� b�lcsess�g�"-nek nevez, eml�keztetve az agyat, hogy az adott pillanat tal�n nem a legalkalmasabb a szexusra. Hajlunk arra, hogy a mereved�st olyan automatikusnak tekints�k, mint a ny�lelv�laszt�st, �s hogy egy "igazi" f�rfinak minden pillanatban k�pes szeretkezni, de egyik sem igaz. Ilyenkor teh�t a legels� teend�, hogy �szint�n elbesz�lgess�nk magunkkal, t�nyleg azt csin�ljuk-e, amit tenni akarunk. Ha a v�lasz nem, mondjuk meg a partner�nknek, mi�rt, �s/vagy aj�nljunk kedvez�bb id�pontot. Ha a v�lasz igen, m�gsem tudunk megszabadulni a mereved�si gondokt�l, aj�nlatos lehet pszichol�gus vagy szexol�gus seg�ts�g�t k�rni. A f�rfi p�nisz�r�l �s �ltal�ban a f�rfi�i szexr�l kering� rengeteg t�veszme �s m�tosz ismeret�ben nem csoda, hogy a legt�bb f�rfi valamif�le teljes�tm�nym�r� eszk�zt l�t a szexben. Min�l jobban siker�l eltereln�nk a figyelm�nket a "hogyan csin�ltam", "meddig b�rtam" �s "h�nyszor el�g�tettem ki �t" k�rd�seir�l a mindkett�nk �ltal tapasztalt gy�ny�r m�rt�k�re, ann�l jobban �rezz�k majd magunkat, �s ann�l szil�rdabb lesz az erekci�nk is. Ahogy Berni� Zilbergeld b�lcsen r�mutat: "Seg�thet a f�rfinek, ha felismeri, hogy a legt�bb n�t sokkal kev�sb� �rdekli a f�rfi teljes�tm�nye, mint az, ahogyan �rt�keli azt, �s ahogyan partner�re reag�l. A n�ket sokkal jobban aggasztja a f�rfi negat�v reakci�ja (harag, b�ntudat, �lland� szabadkoz�s, elh�z�d�s) valamilyen teljes�tm�nyi probl�m�val kapcsolatban, mint maga a probl�ma." FIZIKAI KIMER�LTS�G A taoista orvosok szerint a mereved�si probl�m�k nem csak fiziol�giai vagy pszichol�giai gondokra vezethet�k vissza. Okozhatj�k energetikai zavar is k�l�n�sen a gyenge szexu�lis energia. A mereved�ssel vagy annak fenntart�s�val kapcsolatos neh�zs�g a f�rfi fizikai �s szexu�lis kimer�lts�g�b�l ered. Sok id�sebb f�rfi szenved ett�l, akik nem �rizt�k meg magjukat. Az impotencia gy�gym�dja a szexu�lis energia m�vel�se, mik�zben minden �ron elker�lj�k a mag�ml�st. Ahogy az 5. fejezetben eml�tett�k, a f�rfi �ltal�ban ink�bb yang, mint yin. Ahogy izgalma fokoz�dik, egyre n� benne a yang, de mag�ml�s ut�n vinn� v�lik. A mereved�si probl�m�val k�zd� f�rfinek t�bb yangra van sz�ks�ge, teh�t fokozottabban ker�lje a mag�ml�st, mint a t�bbi f�rfi. HEREMASSZ�ZS A taoist�k �ssze�ll�tottak gyakorlatokat a szexu�lis energia fejleszt�s�re is. A szeretkez�s (sz�ks�g eset�n a l�gy behatol�si technika seg�ts�g�vel) �s a nagy felh�z�s az �ltal�nosan fel�rt p�ros m�vel�si m�dszer. Emellett sz�mos egy�ni technika l�tezik, amelyek megk�nny�tik a f�rfi szexu�lis energi�j�nak helyre�ll�t�s�t. A taoist�k szerint a szexu�lis energia h�rom dologt�l f�gg: a szexu�lis hormonok b�s�g�t�l, a vese erej�t�l �s a bioelektromos energia, azaz a

chi kering�s�t�l. A nyugati orvosl�s igazolta, hogy a tesztoszteron nev� nemi hormont a her�k termelik, a taoist�k pedig �gy v�lik, hogy a heremassz�zzsal az ember fokozhatja nemihormon-termel�s�t. Ez a gyakorlat kiv�l�an er�s�ti a szexu�lis energi�t �ltal�ban, �s csillap�tja a szeretkez�s ut�ni esetleges fesz�lts�geket. A heremassz�zzsal �l�nk�thetj�k a v�rkering�s�ket, ami mindenk�ppen eg�szs�ges. 15. GYAKORLAT HEREMASSZ�ZS 1. D�rzs�lj�k �ssze a k�t kez�nket, hogy felmelegedjenek. 2. Egy-egy kez�nk ujjaival fogjuk meg a k�t her�t (36. �bra). (A her�ket, mint kisebb barackokat �rezhetj�k az ujjaink k�z�tt.) 3. Hat�rozottan, de gyeng�den massz�rozzuk meg a k�t her�t ujjainkkal egy-k�t percig. Ha a her�k f�jnak vagy �rz�kenyek, alkalmazzunk kisebb er�t, de hosszabb ideig, am�g a f�jdalom el nem m�lik. A f�jdalmat elz�r�d�s okozza, �s a massz�zs serkenti a v�r �s a szexu�lis energia oda�raml�s�t, ami eloszlatja az elz�r�d�sokat. 4. Tartsuk a h�mvessz�t felfel�, hogy hozz�f�rj�nk a her�khez, �s finoman �t�gess�k meg �ket a k�z�ps� ujjunkkal egy-k�t percen �t (37. �bra). Ez seg�t fel�l�nk�teni a her�ket, �s n�veli a spermiumtermel�st. 5. V�g�l fogjuk meg a h�mvessz�t h�velyk- �s mutat�ujjunkkal (38. �bra). Most finoman h�zzuk el�re a h�mvessz�t �s a herezacsk�t a kez�nkkel, mik�zben medencei izmainkat h�trafesz�tj�k. Ezut�n ism�telj�k meg a h�z�st, a kez�nket jobbra, a medenc�t balra. Majd balra a kez�nket �s jobbra a medenc�t. V�g�l a kez�nkkel lefel� h�zzunk, a medencei izmokkal pedig felfel�. Ism�telj�k a gyakorlatot kilenc, tizennyolc vagy harminchat alkalommal. Ez er�s�ti, �s eg�szs�gesen tartja az ond�vezet�keket. 36-38. �bra: * Heremassz�zs * Here�t�get�s * A h�mvessz� �s a here inainak ny�jt�sa A TELJES TESTRE KITERJED� SZEML�LET A taoist�k a betegs�get, k�zt�k az impotenci�t is az eg�sz test eg�szs�gi �llapot�t kifejez� jelnek tekintett�k. Felismert�k, hogy a h�mvessz� csak r�sze a probl�m�nak. Az el�gtelen kering�s, a felsz�nes l�gz�s �s az eg�szs�gtelen t�pl�lkoz�s mind ronthat rajta. A doh�nyz�s k�l�n�sen �rtalmas a kering�sre, mivel �rsz�k�t� hat�s�, emellett a l�gz�st is gyeng�ti. Az alkohol �s a koffein szint�n kimer�tik a testet, ez�rt ker�lend�k, am�g a szexu�lis energia er�s�t�s�n munk�lkodunk. Egy mereved�si probl�ma olyan �llapot, amit az eg�sz testre kiterjed�en kezelni kell r�szben a szexu�lis energia er�s�t�s�vel, r�szben �ltal�nos eg�szs�gi �llapotunk jav�t�s�val.

�, Uram, lehetne p�r centivel t�bb? A h�mvessz� megnagyobb�t�sa Minden f�rfi, aki j�rt m�r �lt�z�ben, tudja, hogy a h�mvessz�k m�rete �s alakja egy�nenk�nt elt�r�. Ezeknek a m�retk�l�nbs�geknek azonban szinte semmi k�ze ahhoz, hogy mennyi �r�m�t leli a n� a szeretkez�sben - k�l�n�sen, ha a f�rfi a szexu�lis kung-fut gyakorolja. Szu N� szavaival: "Val� igaz, a fizikai adotts�gok k�l�nb�znek. Nagy �s kicsi, hossz� �s r�vid valamint az egy�b fizikai differenci�k csak a k�ls� megjelen�st befoly�solj�k. A nemi k�z�s�l�sb�l sz�rmaz� gy�ny�r viszont a bels� �rzelmeken m�lik. Ha el�sz�r megk�t�d �ket [a n�ket] szeretettel �s tisztelettel, majd kifejezed val�di �rzelmeidet, akkor mit sem sz�m�t nagy �s kicsiny, hossz� �s r�vid." Ezen �s m�s bizony�t�kok ellen�re sok f�rfi m�g mindig agg�dik h�mvessz�j�nek m�rete miatt, s nem kevesen k�z�l�k "h�mvessz�-sz�p�szeti" m�t�tre is v�llalkozott. Ez az �j seb�szi elj�r�s �ltal�ban a p�nisz t�v�t �s a szem�remcsontot �sszek�t� f�ggeszt� �nszalag (39. �bra) elv�g�s�val �ri el a h�mvessz� meghosszabb�t�s�t. A hosszabb�t�son k�v�l a f�rfiak "meg is vastag�thatj�k" a p�nisz�ket a cs�p�j�kb�l, combjukb�l vagy szem�remdombjukb�l lesz�vott �s a h�mvessz� sz�r�ba fecskendezett zs�rral. HA NEM T�RT EL, MINEK RAGASZTGASSUK? Melyik f�rfi nem szeretne n�h�ny centi pluszt? �m miel�tt elrohann�nk a seb�szetre, tudnunk kell, hogy az elj�r�s komoly kock�zattal j�r. A San Francisco Chronicle egyik cikke szerint a hosszabb�t� m�t�t idegk�rosod�st, cs�kkent �rz�kenys�get, impotenci�t, alacsonyabb mereved�si sz�get, b�rkit�remked�st, sebesed�st, fert�z�st, s�t gangr�n�t (�szk�s�d�st) is okozhat. A vastag�t�s sz�vvagy agyi emb�li�t eredm�nyezhet a zs�rlesz�v�skor felszabadul� zs�rt�l, tov�bb� sz�vetelhal�st a h�mvessz�be ker�l� t�l sok zs�r miatti v�rell�t�si zavarokt�l, illetve deform�l�dott vagy l�g� h�mvessz�t. 39. �bra: A h�mvessz� t�v�t �s a szem�remcsontot �sszek�t� f�ggeszt� szalag A Chronicle cikke le�rja egy harminc�t �ves aut�szerel� eset�t is, akin�l sz�mos komplik�ci� l�pett fel a m�t�t ut�n, k�zt�k egy "groteszk dudor" a h�mvessz�je t�v�n�l. A p�nisze hetekig k�k-fekete sz�nekben pomp�zott. "Komolyan azt hittem, hogy le fog esni. Vagy ha nem, h�t eg�sz �letemre eltorzult marad." V�g�l elvitte az "�j" nemi szerv�t egy urol�gushoz, aki m�t�ttel helyre�ll�totta azt. Dr. C. Eugene Carlton, az Amerikai Urol�gusok Sz�vets�g�nek eln�ke kijelentette azt is, hogy tucatnyi fert�z�sr�l sz�l� riportr�l tud, �s t�bb esetben el�fordult impotenci�r�l. Egyszer egy olyan s�lyos fert�z�sben szenved� f�rfit kezelt, akin�l a h�mvessz�je b�r�nek fel�t �t kellett �ltetni. M�g ha f�lre is tessz�k ezeket az orvosi vesz�lyeket �s r�mt�rt�neteket, a h�mvessz�-sz�p�szeti seb�szet a Tao szerint teljesen elhib�zott dolog. A mereved�s ereje sokkal fontosabb, mint a m�rete. Miut�n a f�rfiak f�ggeszt� szalagj�t elv�gj�k, gyakran cs�kken az erekci� sz�ge, �s a hozz�adott zs�r csak a k�rm�retet n�veli, a tart�st nem. Ha a h�mvessz�t t�l nagyra v�ltoztatj�k, el�g v�r �s szexu�lis energia h�j�n, csak nehezen tud megkem�nyedni. Szu N� szerint: "A hossz� �s nagy, de er�tlen �s puha nem �r fel a r�vid, kicsi, de mok�ny �s kem�nyhez." AZ �LT�Z�BEN Az az igazs�g, hogy a legt�bb f�rfit az �lt�z�ben zavarja h�mvessz�j�nek m�rete nem a h�l�szob�ban. Emiatt �rdemes szem el�tt tartani, hogy petyh�dt �llapotukban j�val nagyobb a m�retvari�ci�, mint mereven. Az �lt�z�ben kicsinek l�tsz�

h�mvessz�k nagyobbat n�nek a h�l�szob�ban, mint az �lt�z�ben nagyobbnak t�n�k. R�ad�sul abb�l a sz�gb�l, ahonnan az ember a saj�tj�t n�zi, j�val kisebbnek l�tszik, mint b�rki m�s� - a term�szet kegyetlen tr�f�ja, mely garant�lja a kisebbs�gi komplexusokat. Csak n�zz�k meg fel�lr�l, azt�n a t�k�rb�l. Meglepet�s! M�ris nyert�nk h�rom-n�gy centit. A legt�bb f�rfinek t�lzottak a v�rakoz�sai a t�bbiek m�reteivel kapcsolatban, r�szben az elt�r� megfigyel�si sz�gek miatt, r�szben pedig, mert nem ismerik a t�nyeket. Az urol�gus Claudio Teloken szerint, aki 150 f�rfinek adott mereved�st okoz� injekci�t, majd megm�rte p�nisz�k hossz�t a szem�remcsontt�l a makk v�g�ig, az "�tlagos" merev f�rfi h�mvessz� 14,5 cm hossz�. A n�pszer� hiedelmekkel ellent�tben sem a rassz, sem a testfel�p�t�s nem okoz jelent�s k�l�nbs�geket, �s a h�mvessz� m�ret�nek semmi k�ze a szexu�lis �rz�kenys�ghez. Ha m�g mindig agg�dn�nk a m�reteink miatt, van egy �si taoista gyakorlat, amelyet �rdemes kipr�b�lni, miel�tt a k�s vesz�lyeinek �s k�lts�geinek kitenn�nk magunkat. A h�mvessz�hosszabb�t� gyakorlatok siker�t tudom�nyosan kevesen er�s�tett�k meg, de Al�n �s Donna Brauer besz�mol r�la, hogy 110 f�rfi, aki elv�gezte a szexu�lis k�pess�gfejleszt� programjukat, 0,6-2,5 cm-es �lland� h�mvessz�-n�veked�st jelzett. �rthet�, hogy ha haszn�lat h�j�n a h�mvessz� �sszezsugorodik - sz� szerint visszah�z�dik a testbe -, akkor a gyakori ig�nybev�tel kiss� kiemelheti onnan. Bizony�ra �szrevett�nk m�r n�mi zsugorod�st, amikor hideg v�zben �sztunk. Ennek oka, �s ami bizonyos terjeszked�st is lehet�v� tesz, hogy a h�mvessz� t�ve val�j�ban 5-10 cm-re beny�lik a testbe. Ezeket a plusz centim�tereket a f�ggeszt� szalag tartja vissza, amelyet a seb�sz elv�g a m�t�t sor�n. Val�sz�n�, hogy a gyakori mereved�s �s az �l�nk szexu�lis �let megny�jthatja ezt a szalagot, �s a h�mvessz� rejtett r�sze valamilyen �ton-m�don kijjebb h�z�dhat. Az id� vasfog�t is ki�llt h�mvessz�-nagyobb�t� gyakorlatr�l tudjuk, hogy egy-k�t h�nap alatt ak�r 2,5 cm-rel is meghosszabb�thatja a nemi szervet, de ennek m�rt�ke f�gg a testfel�p�t�st�l, az eg�szs�gi �llapott�l �s az �letkort�l. A gyakorlat fiatalokn�l bizony�ra jobban m�k�dik, hiszen az � test�k m�g sokkal k�pl�kenyebb. A gyenge kering�si rendszer viszont megnehez�ti. A n�veked�st a merev h�mvessz� gyakorlat el�tti �s ut�ni m�r�s�vel ellen�rizhetj�k. (M�rend� a szem�remcsontt�l a h�mvessz� v�g�ig, kilencven fokos mereved�si sz�gn�l.) Az esetleges hossznyeres�gt�l f�ggetlen�l a gyakorlat massz�rozza �s energi�val t�lti fel az eg�sz h�gy-ivarszervi rendszert, benne a prosztat�t is. 16. GYAKORLAT A H�MVESSZ� MEGNAGYOBBIT�SA 1. L�legezz�nk be az orrunkon kereszt�l a torkunkba, majd nyelj�k le ezt a l�gbubor�kot, lenyomva a hasig. (Nem maradhat a mellkasban.) 2. K�pzelj�k el ezt a l�legzetet, mint energia- (chi-) labd�t, amit le akarunk nyomni a hasb�l a medenc�be, majd ki a h�mvessz�h�z. Ez megk�nny�ti, hogy t�bb energi�t ir�ny�tsunk a h�mvessz�h�z. 3. Amikor kinyomtuk ezt az energialabd�t a h�mvessz�be, bal kez�nk h�rom k�z�ps� ujj�val nyomjuk meg a Milli� Doll�ros pontot a v�gb�lny�l�s �s a herezacsk� k�z�tt. Ez bez�rja az energi�t a h�mvessz�be. 4. L�legezz�nk norm�lisan, mik�zben ujjainkat a Milli� Doll�ros ponton tartjuk. Ezzel egyid�ben kezdj�k el a k�vetkez� ny�jt�sokat.

5. Jobb kez�nkkel ragadjuk meg a h�mvessz�t, �s kezdj�k el �temesen el�re- �s elh�zni a test�nkt�l. H�zzuk hat-kilencszer. Ezut�n h�zzuk jobbra hat-kilencszer. Majd h�zzuk balra hat-kilencszer. V�g�l lefel� ugyancsak hat-kilencszer. 6. H�velykujjal d�rzs�lj�k meg a h�mvessz� makkj�t, am�g meg nem merevedik. Ha ez nem k�vetkezne be, h�zzunk m�g n�h�nyat d�rzs�l�s k�zben, am�g be nem k�vetkezik az erekci�. 7. A h�mvessz� sz�r�n�l fogva k�r�ztess�k a t�v�t�l kezdve h�velyk- �s mutat�ujjunkkal, �s h�zzuk el�re k�r�lbel�l egy h�velyknyit. Ez a makkhoz vezeti az energi�t. Ism�telj�k kilencszer. 8. H�zzuk a h�mvessz�t jobbra a jobb kez�nkkel, �s forgassuk kis k�r�kben. Ism�telj�k hat-kilencszer az egyik, majd a m�sik ir�nyban, k�zben tartsuk fenn a k�ls� nyom�er�t. Ism�t h�zzuk el balra, �s csin�ljunk hat-kilenc kis k�rt az egyik, majd a m�sik ir�nyba. 9. A v�g�n finoman �t�gess�k a merev h�mvessz�t a jobb combunk belsej�hez, s k�zben tov�bbra is h�zzuk kifel�. Ism�telj�k ezt is hat-kilencszer, majd �t�gess�k ugyanennyiszer a bal bels� combhoz. 10. Miut�n v�gezt�nk ezekkel a ny�jt�sokkal, melegv�zben �ztassuk egy percig a h�mvessz�t. Ez seg�t, hogy elnyelje a meleg (yang) energi�t, �s kit�guljon. A H�L�SZOB�BAN Ha ink�bb a h�l�szob�ban agg�dunk m�reteink miatt, van valami, ami sokkal t�bbet �r a partner�nknek, mint a h�mvessz�-seb�szet vagy ak�r a ny�jt� gyakorlatok: izgassuk fel �t teljesen, miel�tt behatoln�nk. Ha a h�vely megduzzadt az oda�raml� v�rt�l, a h�mvessz�t nagyobbnak �rz�keli. Amint kor�bban eml�tett�k, a n�k �ltal�ban a csikl�jukn�l �s a h�vely�k bemeneti szakasz�n a leg�rz�kenyebbek, ami azt jelenti, hogy a kisebb p�nisz� f�rfiak is el�rhetik ezeket az erog�n z�n�kat. Az 5. fejezetben le�rt p�zkiv�laszt�s is hozz�j�rulhat ahhoz, hogy a partnerek alkalmazkodjanak a m�retbeli elt�r�sekhez. N�h�ny p�rnak ugyanis pont ellent�tes gondja van: a f�rfi h�mtagja t�l nagy a partner�nek. B�r a n� h�velye jelent�s m�rt�kben k�pes t�gulni, ez az egyens�lytalans�g f�jdalmas lehet, ha a partnerek m�rete nagyon elt�r�. Ezt a k�v�nt t�vols�gban a f�rfi h�mvessz�j�re k�t�tt zsebkend�vel vagy cip�f�z�vel lehet orvosolni. Ennek tov�bbi el�nye, hogy a k�t�s megnagyobb�tja a makkot, ami mindk�t partner �lvezet�t fokozza. Itt is vigy�zzunk azonban, hogy k�r�lbel�l h�szpercenk�nt vegy�k le a zsebkend�t vagy a cip�pertlit, hogy friss v�r �ramolhasson a nemi szervbe. A "n� fel�l" helyzet szint�n megk�nny�ti a n�nek a behatol�si m�lys�g szab�lyoz�s�t, hogy a szeretkez�s ne legyen sz�m�ra f�jdalmas. �rdemes ism�t megjegyezni, hogy ha �n �s partnere a szexu�lis kung-fut gyakorolja, v�gyaikat oly m�rt�kben kiel�g�thetik, hogy a h�mvessz� m�rete miatti aggodalom halv�ny eml�kk� t�p�r�dik. Akkor elcsod�lkozhat azon, hogy annyira jelent�ktelen dolgok, mint a nagy vagy kis f�l, olyan sok ment�lis energi�t vonhattak el valaha �nt�l. A b�lcs �s tapasztalt Szu N� szavaival: "Amikor k�t sz�v harm�ni�ban van, �s az energia szabadon �ramlik a testben, akkor a r�vid �s kicsi term�szetesen megn�, a l�gy �s er�tlen term�szetesen meger�s�dik �s megkem�nyedik."

Mennyi sperm�ra van sz�ks�ge egy f�rfinak? A spermiumsz�m emel�se A d�n endokrinol�gus, Niels Skakkebaek kutat�sai szerint az Egyes�lt �llamok �s tov�bbi h�sz orsz�g f�rfi�in�l az ut�bbi f�l �vsz�zadban dr�mai m�rt�kben cs�kkent a spermiumsz�m - ak�r 50 sz�zal�kkal is. Ennek a meredek hanyatl�snak az okait m�ig vitatj�k, a lehets�ges b�nbakok a szoros als�nem�t�l a szennyez� vegyszerekig terjednek. A Floridai Egyetem kutat�ja, Louis Guilette, a k�rnyezeti �rtalmakr�l melyek, �gy t�nik, r�szben felel�snek bizonyultak - amerikai k�pvisel�knek tartott besz�mol�j�ban azt mondta: "Ebben a teremben minden f�rfi csak fele annyira f�rfi, mint a nagyapja volt." Az alacsony spermiumsz�m az egyik f� oka a p�rok gyermeknemz�si neh�zs�geinek. Tekintettel a spermiumsz�m-cs�kken�sre, nem lehet meglep�, hogy a term�ketlens�g vil�gszerte s�lyosbod� probl�ma. A WHO, az ENSZ eg�szs�g�ggyel foglalkoz� szervezete meg�llap�tja jelent�s�ben, hogy t�z h�zasp�rb�l egy akarata ellen�re term�ketlen. Az Egyes�lt �llamokban hatb�l egy - k�tszer annyi, mint t�z �vvel ezel�tt. Eml�t�sre �rdemes, hogy a term�ketlens�g t�g �s pontatlan diagn�zis, ami csak�gy, mint az impotencia, sz�gyenb�lyegk�nt m�k�dhet. R�ad�sul ezt a diagn�zist n�mi fogamz�s n�lk�l eltelt id� (�ltal�ban egy �v, amikor v�dekez�s n�lk�l szeretkeztek) eltelt�vel �llap�tj�k meg. Egy orvosi tank�nyv szerint: "Csak a terhess�g bizony�tja csalhatatlanul a spermiumok nemz�k�pess�g�t." Teh�t medd�nek b�lyegeznek, am�g gyerek�nk nem fogan. B�n�s, am�g ki nem der�l, hogy �rtatlan! Az alacsony spermiumsz�m ellen�re m�g b�rki nemzhet gyermeket. A pete�r�s probl�m�i ugyancsak okozhatnak medd�s�get, �s ha nincs megterm�keny�thet� petesejt, akkor ak�rmennyi h�mivarsejt lehet a k�rny�ken. Mindazon�ltal, ha van pete, akkor t�bb sperm�val javulnak a megterm�keny�t�s es�lyei. B�r v�g�l rendszerint csak egy ond�sejt egyes�l a pet�vel, valamennyi egy�ttm�k�dik a m�hen �s a petevezet�ken val� �tkel�shez. Alacsony spermiumsz�m eset�n megk�nnyebb�l�st hozhat a tudat, hogy vannak olyan szexu�lis kung-fu gyakorlatok, amelyek emelhetik azt. A mag�ml�smentes szex az egyik legfontosabb dolog, amivel n�velhetj�k az ond�sejtek mennyis�g�t, koncentr�ci�j�t �s sz�m�t. A nyugati orvosi kutat�sok szerint minden mag�ml�s n�lk�li nap 50-90 milli�val n�veli az ivarsejtsz�mot.' A meg�rz�sen k�v�l r�z�ssal, massz�zzsal, �t�get�ssel serkenthetj�k a her�k ivarsejttermel�s�t is. A r�gi sz�p id�kben (a szoros als�nem� �s nadr�gok kora el�tt) a her�k szabadon lenghettek, term�szetesen d�rzs�l�dtek egym�ssal �s a combokkal, most azonban, amikor a nap nagy r�sz�ben csak �l�nk, �s nagyon keveset futk�rozunk puc�ran az �serd�ben, seg�ts�gre szorulnak. Laza nadr�gban �llva megr�zogathatjuk a herezacsk�t. Majd ringassuk a derekunkat �s a keresztcsontot jobbra-balra, el�re-h�tra (ez t�bb v�rt mozgat a nemi t�j�kra). A kor�bban le�rt heremassz�zs gyakorlat szint�n igen hat�sos - k�l�n�sen a 4. l�p�se, a her�k �t�get�se. A micsod�m? A prosztatab�ntalmak megel�z�se �s enyh�t�se Sok f�rfi csak hallom�sb�l ismeri ezt a mirigyet, am�g nem diagnosztiz�lnak n�la valamilyen prosztataprobl�m�t, fert�z�st, nagyobbod�st vagy r�kot. T�z emberb�l majdnem egyn�l v�g�l prosztatar�kot �llap�tanak meg, ami most m�r olyan gyakori betegs�g, hogy az orvosi szakma �ltal�ban felt�telezi, hogy ha egy f�rfi el�g sok�ig �l, kifejl�dik n�la. A taoist�k szerint ez a betegs�g nem elker�lhetetlen, �s a szexu�lis kung-fu seg�ts�g�vel meg�rizhetj�k a mirigy eg�szs�g�t.

A 3. fejezetben k�t gyakorlatot �rtunk le - az �raml�s meg�ll�t�sa �s a PC izomfelh�z�s -, amellyel er�s�thet� a prosztat�t k�r�lvev� PC izom. Ennek az izomnak a fesz�tget�s�vel eg�szs�gesen tarthatjuk a d�lmirigyet. Mint a 3. fejezetben m�r �rtuk, a pubococcygeus tulajdonk�ppen egy izomcsoport, amely a szem�remcsont ("pubo") �s a farkcsont ("coccygeus") k�z�tt h�z�dik. Fontos, hogy gyeng�den fesz�ts�k meg az izmot. Ha t�l er�sen fesz�t�nk, megfigyelhetj�k, hogy nem tudunk helyesen l�legezni. A prosztata-gyakorlatot minden nap, tetsz�leges gyakoris�ggal v�gezhetj�k. Ne feledj�k, hogy mint minden izomgyakorlatot, kezdetben izoml�z k�s�rheti. A taoista tan�t�sok szerint a prosztata szorosan kapcsol�dik a hipotalamusszal, teh�t ha helyesen fesz�t�nk, agyi �rzeteket kelthet�nk. A prosztata torn�ztat�s�n t�l k�zvetlen�l is massz�rozhatjuk, ahogyan az orvos is teszi prosztatafert�z�s eset�n. A doktor a v�gb�len kereszt�l massz�rozza a d�lmirigyet, ezt mi is megtehetj�k a 2. fejezetben le�rtak szerint. Massz�rozhatjuk a Milli� Doll�ros pontot benyomva, majd kis k�r�kkel el�bb az egyik, azut�n a m�sik ir�nyba (ld. a medencei massz�zst a 3. fejezetben). A nagy felh�z�s �nkiel�g�t�s vagy szeretkez�s k�zben szint�n seg�t meg�rizni a prosztata eg�szs�g�t. Prosztatab�ntalmak eset�n fontos a k�ls� retesz alkalmaz�sa mag�ml�skor. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy magyar�zta prosztataf�j dalmaival kapcsolatos tapasztalatait a szexu�lis kung-fu kezdete el�tti �s ut�ni id�szakb�l: "Rendszerint komoly prosztataf�jdalmak gy�t�rtek a serd�l�korom �ta. Havonta t�bbsz�r percekig tart� borzaszt� �les f�jdalom nyilalt bel�m azon a fert�lyon. Egyszer annyira f�jt, hogy az egyik bar�tom szerint teljesen elz�ld�lt az arcom. Az orvosok rendszeres mag�ml�st tan�csoltak, hogy csillap�tsam a nyom�st a mirigyben. Ez seg�tett valamicsk�t, de mindig tudtam, hogy a mag kienged�se �ri�si energiapazarl�s. A h�szas �veim v�ge fel� tal�ltam r� a szexu�lis kung-fura. A PC izom�sszeh�z�sok, prosztata- �s heremassz�zs, a nagy felh�z�s �s a k�ls� retesz n�h�ny hetes gyakorl�sa ut�n a prosztataprobl�m�im l�nyeg�ben megsz�ntek. Most m�r �vek �ta nem f�jt, �s b�r a mag�ml�sek elhagy�sa ut�n kiss� megduzzadt, a duzzanat fokozatosan elm�lt. Tekintettel a prosztatab�ntalmakt�l szenved� f�rfiak sz�m�ra, ezek a technik�k ak�r csodaszernek is nevezhet�k, ha m�sokn�l is �gy bev�lnak, ahogy n�lam." 17. GYAKORLAT SEG�TS�G A PROSZTAT�NAK 1. L�legezz�nk ki teljesen, ezzel egyid�ben kiss� h�zzuk �ssze a g�tat �s a v�gb�l ny�l�st. 2. L�legezz�nk be, majd kil�gz�skor k�pzelj�k el a prosztat�t, ami pontosan a g�t felett van, �s �sszeh�zva fesz�ts�k meg a PC izmot a prosztata k�r�l. 3. L�legezz�nk be, �s laz�tsunk. 4. Ism�telj�k a gyakorlatot kilenc-tizennyolcszor. A szex nem pizza: a szexu�lis traum�k gy�gy�t�sa Van egy tr�fa, amit Yogi Berr�nak, a Yankees edz�j�nek tulajdon�tanak: "A szex olyan, mint a pizza. Ha j�, t�nyleg j�. Ha nem j�, akkor m�g mind�gj�." Sajnos a szex nem hasonl�t igaz�n a pizz�ra, amint azt rengeteg negat�v szexu�lis �lm�nyekt�l s�jtott f�rfi tan�s�thatja. A kellemetlen szexu�lis tapasztalatok

bef�szkelhetik magukat a libid�ba, �s �vekkel k�s�bb a meghitts�g pillanataiban t�rhetnek felsz�nre. A k�lcs�n�s egyet�rt�sb�l kialakul� szex is okozhat s�r�l�st, de a k�nyszer hat�s�ra l�trej�v� szinte kiv�tel n�lk�l okoz. Az ut�bbi n�h�ny �vben borzaszt� m�rt�kben megn�tt a szexu�lis vissza�l�sekr�l, zaklat�sokr�l �s er�szakos cselekm�nyekr�l sz�l� jelent�sek sz�ma. A hajland�s�gunk arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a kor�bban tabunak sz�m�t� t�mak�r�kkel, rendk�v�l fontos t�rsadalmi el�rel�p�s. �rthet�, hogy a megr�z� (�s aligha k�ts�gekt�l mentes) statisztik�k, amelyek ezeknek a t�rsadalmi bajoknak a t�ls�ly�t jelzik, egyre fokozta az �hajt, hogy meghat�rozzuk, mi is a k�lcs�n�s egyet�rt�sen alapul� szex. B�r a m�dia figyelme t�bbnyire a n�kkel szembeni szexu�lis vissza�l�sekre ir�nyul, a f�rfiak is v�lhatnak szexu�lis manipul�ci�k �ldozataiv� (pl. a haszonszerz�sre ir�nyul� szex). �s mind a f�rfiak, mind a n�k rosszul j�rhatnak egyet�rt�sen alapul� szex eredm�nyek�ppen is. Az egyet�rt�s (vagy annak hi�nya) n�ha vil�gos, n�ha nem, mivel a nemi partnerek szinte soha nem teljesen egyenl�ek korukat, erej�ket, tapasztalatukat, hatalmukat stb. tekintve. Ami a szexu�lis �rdekl�d�s kifejez�s�t illeti, a legjobb a lehet� legegyenesebb kommunik�ci� - ink�bb, mint apr� n�ma jelekre hagyatkozni. Szerencs�re, ahogy a n�k is felfedezik saj�t szexu�lis sz�ks�gleteiket, kezdj�k elhagyni nagysz�leink zavaros �s veszedelmesen k�t�rtelm� �zeneteit. A "Nem" v�gre Nem.'-et jelent, az "Igen" pedig Igenl-t. Ha r�sz�nk volt er�szakos vagy egyet�rt�sen alapul�, de balul v�gz�d�tt szexu�lis �lm�nyekben, akkor el�fordulhat, hogy nehezen heged� s�r�l�seket szerezt�nk, amelyek szexu�lis vagy �rzelmi probl�m�kba torkollhatnak. Ebben az esetben tal�n c�lszer� szak�rt� seg�ts�get vagy szexu�lis tan�csad�t keresni. Mi magunk is tehet�nk azonban egy-k�t dolgot annak �rdek�ben, hogy a m�lt f�jdalmai helyett a jelen �r�meire figyelj�nk. A jelenben �s a test�nkben maradni nagy kih�v�st jelent b�rkinek, aki szexu�lis traum�n esett �t. A szoros odafigyel�s a test �rzete�re, mind a pozit�vokra, mind a negat�vokra, sokkal jobb, mintha engedj�k a gondolatainkat elkalandozni vagy a test�nk "f�l� emelkedni", hogy r�sztvev�kb�l puszta megfigyel�kk� v�ljunk. A 3. fejezetben tal�lhat� hasi l�gz�s �s sz�zig sz�mol�s gyakorlatokkal fejleszthetj�k koncentr�ci�s �s �sszpontos�t� k�pess�g�nket. A hangok, mind mantra, mind s�hajt�sok form�j�ban seg�tenek megtiszt�tani az elm�nket a zavar� gondolatokt�l. A pozit�v meger�s�t�s is megk�nny�ti a jelenben marad�st. Eml�keztess�k magunkat, amilyen gyakran sz�ks�ges, hogy hol vagyunk, kivel vagyunk �s mennyire j�lesik. Amikor a r�gi �rz�sek el�t�rnek, a legjobb, ha meg�llunk, �s megosztjuk a partner�nkkel a felmer�lteket. Ha k�nyelmetlennek �rezz�k a szexu�lis traum�nk megbesz�l�s�t a partner�nkkel, k�l�n�sen, ha �j partner, akkor pr�b�ljuk meg elmondani neki, mit szeretn�nk most. Ha olyasmit csin�l, ami kellemetlens�get okoz nek�nk, tudassuk vele, de lehet�leg �gy, hogy valami m�sra k�rj�k meg, �s nem kritiz�ljuk, amit �ppen tett. Ha �ppen nincs t�l nagy szexu�lis �tv�gyunk, javasoljunk �lel�st, massz�roz�st vagy egym�s szem�be tekint� medit�ci�t. Javasolhatjuk az �rint� medit�ci�t is. K�l�n�sen el�ny�s gyakorlat az esetlegesen megrend�lt meghitts�g helyre�ll�t�s�hoz. A �rint� medit�ci�val visszakapcsol�dunk a test�nkh�z, �s megosztjuk a partner�nkkel azokat a testr�szeinket, amelyeknek a megoszt�s�t kellemesnek �rezz�k. Val�sz�n�leg megfigyelhetj�k, hogy partner�nk fog�kony a lass� k�zeled�s �s a meghitts�g elm�ly�t�se ir�nt, miel�tt szexu�lis tev�kenys�gbe kezden�nk. Ha az elm�nk �s a test�nk nincs jelen, csak nagyon kev�s szexu�lis energi�t oszthatunk meg a partner�nkkel. Sem �, sem mi magunk nem kaphatunk sokat a szeretkez�s�nkt�l, �s az �r�m sem lehet t�l magas. A lass� kibontakoz�ssal �s az

eg�sztest simogat�s�val szexu�lis energi�t gy�jthet�nk, hogy szenved�lyes �s tartalmas tapasztalatokat szerezhess�nk. Mint m�r eml�tett�k, a taoist�k r�gen felismert�k, hogy a szex hatalmas ereje mind gy�gy�t�sra, mind puszt�t�sra alkalmas, ez�rt b�lcsen �s szeretettel haszn�ljuk fel. 18. GYAKORLAT �RINT�S MEDIT�CI� 1. �lj�nk egym�ssal szembe keresztezett l�bbal, vagy a sarkunkra. A vil�g�t�st tomp�tsuk le, esetleg gy�jtsunk gyerty�t. 2. Mindk�t kez�nkkel �rints�k meg a test�nket v�gig, ter�letr�l ter�letre, �ltal�ban a fej�nkt�l a l�bfej�nkig. (Ker�lj�k ki azokat a r�szeket, amelyeket nem szeretn�nk, ha a partner�nk meg�rintene, �s �ltal�ban ker�lj�k ki vagy hagyjuk a v�g�re a nemi szerveket.) 3. A partner�nk kez�vel k�vesse a mienket, �rintsen meg benn�nket ott, ahonnan �ppen felemelt�k a kez�nket. 4. Cser�lj�nk, �s most mi k�vess�k partner�nk kez�t az � test�n. 5. �lelj�k �t egym�st, �s �rezz�k egym�s l�gz�s�t. KILENCEDIK FEJEZET Szeretkez�s egy �leten �t A taoista tan�t�sok szerint a test�nk a term�szet kicsiny�tett m�sa, mikrokozmosza, teh�t mind l�t�nk, mind szexu�lis �let�nk �gy v�ltozik, ahogyan az �vszakok: tavasz, ny�r, �sz, t�l k�vetik egym�st. Ugyanakkor a taoista mesterek k�pesek voltak m�g egy �vszakot beiktatni, egy �j tavaszt id�s korukban. A halhatatlans�g keres�se k�zben a szexu�lis kung-fuban a fiatals�g igazi forr�s�ra bukkantak. Val�ban, az �jkori kutat�sok azt mutatj�k, hogy az akt�v szexu�lis �let elengedhetetlen az �reged�s ellens�lyoz�s�hoz �s az eg�szs�g meg�rz�s�hez. Most azt der�tj�k fel, hogyan hosszabb�thatja meg a szex az �let�nket, �s mit kell tudnunk szexualit�sunk v�ltoz�sair�l. A szex �s az �reged�s Senki sem el�g fiatal ahhoz, hogy a szexr�l �s az �reged�sr�l olvasson. Nyugaton hajlamosak vagyunk �gy gondolni, hogy az �reged�s olyasmi, ami az �let k�s�bbi szakasz�ban k�vetkezik be, �m val�j�ban a folyamat m�r sz�let�s�nkkor beindul, szexualit�sunk pedig n�h�ny �venk�nt megv�ltozik. Ahogy Kinsey fogalmaz: "Az a hatvan- vagy nyolcvan�ves, aki hirtelen �rdekl�dni kezd az �reged�s probl�m�i ir�nt, egy ember�lt�vel lemaradt att�l a pontt�l, amikort�l �rintett."1 Min�l fiatalabb korban olvassa valaki ezt a szakaszt, ann�l jobban j�r. Senki sem lehet t�l �reg ahhoz, hogy elolvassa ezt a fejezetet, mert a taoizmus szerint a szex �letfogytig tart� tev�kenys�g, hal�lunk napj�ig lehets�ges �s k�v�natos. �m Nyugaton a szex ir�nt m�g �rdekl�d� id�sebb f�rfiakat "�lvhajh�sz v�n diszn�"-nak titul�lj�k. A taoista tan�t�sokban sehol nincs eff�le el��t�let �ppen ellenkez�leg, a szexet id�s korban (amit ma k�s�i feln�ttkornak h�vunk) m�g fontosabbnak tartj�k az eg�szs�ghez �s a hossz� �lethez, mind a f�rfiak, mind a

n�k sz�m�ra. A k�naiak nincsenek egyed�l ezzel a hiedelm�kkel. Egy t�bb kult�r�ra kiterjed� felm�r�s megmutatta, hogy a t�rsadalmak 70 sz�zal�k�ban a szex �letfontoss�g� az id�sebb f�rfiak, m�g 80 sz�zal�k�ban az id�sebb n�k sz�m�ra." Egy amerikai fogyaszt�i magazin, a Consumer Reports, vizsg�lata r�mutatott, mennyire elt�r a szexualit�s val�s�ga az id�sebbek k�z�tt a t�rsadalmi sablonokt�l: a vizsg�ltak k�z�tt a hetven �v feletti h�zas f�rfiak t�bb mint 80, az egyed�l�ll�ak 75 sz�zal�ka marad szexu�lisan akt�v. 58 sz�zal�kuk legal�bb hetente egyszer vesz r�szt szexu�lis aktusban, 75 sz�zal�kuk pedig "nagyon �lvezi a szexet", 43 sz�zal�k a maszturb�l�k ar�nya.3 Azt sem szabad felt�telezn�nk, hogy partner�nk �tv�gya cs�kken a menopauza (klimax) ut�n. Sok n� �ppen arr�l sz�mol be, hogy a szex ir�nti �rdekl�d�se ink�bb fokoz�dott, tal�n a megv�ltozott hormonszintj�knek k�sz�nhet�en. Nyugaton a serd�l� kor� f�rfi szexu�lis viselked�s�t magasztaljuk, �s �gy tekintj�k, hogy a f�rfi szexu�lis ereje tizennyolc �ves kor�ban tet�zik, azut�n folyamatosan hanyatlik. Az egyik szexol�gus szavaival: "A serd�l�k p�nisze ereje telj�ben van. Ez az er� onnant�l kezdve �let�k v�g�ig fokozatosan fogy." A probl�ma a szexu�lis er� alapvet� f�lre�rt�s�b�l sz�rmazik Nyugaton. A potenci�t illet�en val� igaz, hogy a f�rfi ivarsejttermel�se korai feln�ttkor�ban tet�zik, de ez csak a szaporod�ssal kapcsolatban fontos. A n�k ugyancsak kora feln�ttkorukban a legterm�kenyebbek, �s akkor a legk�nnyebb kihordaniuk a gyermeket. Ha azonban a potencia helyett az �r�m�t v�lasztjuk m�rt�knek, a f�rfi k�pess�ge partner�nek �s saj�t mag�nak a kiel�g�t�s�re csak fokoz�dik, ahogy tapasztalata �s �nuralma gyarapodik. Meglehet, hogy nem merevedik meg azonnal a h�mtagja, vagy hogy nem k�pes olyan messze elspriccelni az ond�j�t, mint serd�l�kor�ban, ezek a v�ltoz�sok aligha rontj�k le k�pess�geit, mint szeret�. A taoist�k tudt�k, hogy amikor a f�rfi elhagyja az ifj�kori szex hev�t a gyors mag�ml�sekkel, szexu�lis kung-fubeli gyakorlata �s partner�nek el�gedetts�ge csak n�vekszik. AHOGY A TEST V�LTOZIK Korunk el�rehaladt�val sz�mos fiziol�giai v�ltoz�s elker�lhetetlen. P�ld�ul �tven �v felett val�sz�n�leg k�zvetlenebb nemi szervi stimul�ci�ra van sz�ks�g�nk egy erekci�hoz, mint fiatalabb korunkban: nem az�rt, mert szexu�lis �tv�gyunk vagy a partner�nk ir�nti vonzalmunk elt�nt volna, hanem egyszer�en, mert ilyen ir�nyban v�ltozunk id�sebb korban. Val�sz�n�, hogy erekci�nk ereje �s sz�ge is cs�kken. Ezenk�v�l, ha kiengedj�k, az ejakul�tum ereje cs�kken, �s a helyre�ll�si id� is megny�lik. A fizikai er� �s �ll�k�pess�g cs�kken�se nem k�l�nb�zik az �reged�ssel j�r� egy�b fizikai k�pess�gek cs�kken�s�t�l. Az ember nem v�rja, hogy �gy fusson hatvan, mint h�sz �vesen. Egyvalamiben azonban k�l�nb�zik a szex a sportokt�l az �reged�st illet�en: �gyb�li k�pess�geink val�j�ban javulnak. Az id�sebb f�rfiak tov�bb k�pesek megtartani a mereved�s�ket, mint kor�bban (b�r az is igaz, hogy ha egyszer valamilyen okb�l elvesz�tik, nehezebben tudj�k visszanyerni). Ez megk�nny�ti a partner kiel�g�t�s�t, �s a mag�ml�s n�lk�li orgazmus elsaj�t�t�s�t. Dunn �s Trost legut�bbi tanulm�ny�ban a f�rfiak fele harminc�t �ves kora ut�n lett multiorgazmusos, sz�mos alany negyven�t �s �tven�t �v k�z�tt. Tov�bb� az id�sebbek, akik elsaj�t�tott�k a multiorgazmusoss�got, most, t�l az �tvenen m�g mindig multiorgazmusosak, egyre er�s�dnek. A legt�bb nyugati szexu�lis irodalom azt sugallja, hogy a szexu�lis tapasztalatok intenzit�sa halv�nyul, ahogy a f�rfi �regszik, A Tao szerint ez nem �llja meg a hely�t. A taoist�k nem a nemi szervi kontrakci�k �sszeh�z�d�s�nak sz�m�val

m�ricsk�lik az intenzit�st, ami id�sebb korban val�ban cs�kken. Mivel felismert�k, hogy a szexu�lis energia az eg�sz testet �rinti, a szex hevess�g�t a f�rfi szexu�lisenergia-kezel� �s -keringet� k�pess�ge alapj�n �t�lik meg, ez pedig csakis n�, ahogy tapasztalatai gyarapodnak. A szexualit�sunk k�ts�get kiz�r�an v�ltozik az id�k sor�n, �s tal�n vesz�t�nk valamit a fiatalkor boh�s�g�b�l, �m az id�sebb kor kifinomultabb �r�mei legal�bb annyira gy�ny�r�s�gesek, ha nem m�g ink�bb. A TEST�NK �S A SZEX Rem�lj�k, most m�r meg�rti, Kedves Olvas�, hogy a nemis�g nem a k�ptelens�g fel� vezet� s�kos lejt� az id�sebb f�rfiak sz�m�ra. M�g mindig r�j�het, hogy sokkal k�nnyebben juthat fel a gy�ny�r cs�csaira, ha �gyel id�sebb teste alapvet� ig�nyeire. El�sz�r is, az eg�szs�ges test �s a rendszeres gyakorl�s elengedhetetlen. Az egyik ok, ami�rt id�sebb korban annyi ember nemi �lete elsorvad, hogy test�k legyeng�l, vagy megbetegszik. Kelet b�lcsess�ge �s Nyugat �sszes orvosi tanulm�nya arra a k�vetkeztet�sre jutott, hogy a torna nem csak fejleszti a szexu�lis k�pess�geket, hanem fokozza a szexu�lis v�gyat �s az orgazmusok intenzit�s�t. A has, a cs�p�, a farizom �s a combok k�l�n�sen fontos nagy izmok, csak�gy, mint a kor�bban t�rgyalt kisebb m�ret� PC izom. Ezeknek az izmoknak a karbantart�sa elengedhetetlen a szexu�lis vitalit�s fenntart�s�hoz. B�r az �sz�s, kocog�s �s m�s nyugati sportok kiv�l�ak a fizikai eg�szs�g meg�rz�s�hez (am�g t�lz�sba nem viszik �ket), a rendszeres szex �ppen olyan fontos, ha nem fontosabb. A haszn�ld, k�l�nben elsorvad kifejez�s nagyon pontosan jellemzi a korosod� f�rfitestet. A Tao szerint rengeteg szexu�lis energia sz�kik meg a v�gb�lny�l�son �s a farizmokon kereszt�l. Pr�b�ljuk meg �sszeszor�tani a farizmokat, �s m�ris megl�thatjuk, hogy milyen er�s ez az izom, ha az energia megtart�s�r�l illetve a gerinc ment�n val� tov�bb�t�s�r�l van sz�. A taoista orvosok egy ember v�gb�l z�r�izm�nak erej�t az eg�szs�g fontos jel�nek tekintett�k. A petyh�dt, gyenge z�r�izom a gyenge eg�szs�g, a szoros, er�s a j� eg�szs�g ismertet�je. A k�vetkez� gyakorlattal er�s�thetj�k a z�r�izmokat �s a farizmokat. A gyakorlat ezenk�v�l megk�nny�ti a stresszold�st, mik�zben energi�val t�lti fel a testet, �s fejleszti a szexu�lis kontrollt. Seg�ti �l�nk�teni a prosztat�t �s Cowper-mirigyeket, serkenti a v�rkering�st, �s er�s�ti a mereved�st. Ismeretes az arany�rre gyakorolt j�t�kony hat�sa is. A V�GB�L Z�R�IZOM ER�S�T�SE 1." L�legezz�nk ki teljesen az orrunkon, majd pump�ljunk a z�r�izommal �s a farizmokkal n�h�ny m�sodpercig. (Ehhez ism�telten megfesz�tj�k �s ellaz�tjuk ezeket az izmokat.) 2. L�legezz�nk be lassan, �s k�zben laz�tsunk. 3. Ism�telj�k az 1. �s 2. l�p�seket kilenc, tizennyolc vagy harminchat alkalommal, vagy am�g a l�gy�kunk �s a v�gb�lny�l�s �t nem melegszik. Ez az energia fokozatosan eloszlik a fejt�l a k�ld�kig, de tudatosan is felh�zhatjuk a farkcsontt�l a keresztcsonthoz, majd a gerincbe, �s a Mikrokozmikus P�ly�n a fejbe. Pihenj�nk, �s spir�lisan keringess�k az energi�t a fejben tizennyolcharminchat alkalommal. Ha t�l soknak �rezz�k az energi�t, �rints�k a nyelv�nket a sz�jpadl�shoz, �s engedj�k le a k�ld�kh�z (ld. a 3. fejezetben). A MAG�ML�S �S AZ �REGED�S Mostanra bizony�ra nyilv�nval�, hogy legt�bb energi�t a mag�ml�ssel vesz�t�nk, a

h�mvessz�n kereszt�l. Az id�s�d� f�rfi sz�m�ra, amint azt a 3. fejezetben t�rgyaltuk, a mag�ml�smentes szeretkez�s m�g fontosabb, mivel minden egyes mag�ml�s egyre kimer�t�bb a testnek. Ahogy kor�bban eml�tett�k, a hossz� �let� k�nai orvos, Szun Szu-miao azt aj�nlotta, hogy a negyvenes f�rfiak t�znaponta, az �tvenesek h�sznaponta, a hatvanasok pedig t�bbet m�r soha ne engedj�k ki a magjukat. Ezek fels� korl�tok, �s ha a felh�z�s�val k�pesek vagyunk �talak�tani a szexu�lis energi�t, min�l kevesebb a mag�ml�s�nk, ann�l jobban �rezz�k majd magunkat. Ez eleinte neh�z lehet, ha �ppen csak elkezdt�k a szexu�lis kung-fut, de amint r��rz�nk a mag�ml�s n�lk�li orgazmusok gy�ny�r�re, �s megismerked�nk eg�szs�gv�d� hat�saival, gyorsabb tanul�s ir�nti motiv�ci�nk meger�s�dik. M�g jobb, ha fiatalabb korban kezdj�k, mert a mag�ml�sekre val� �tv�gyunk hamar elm�lik, �s ahogy korosodunk, egyre kev�sb� �rdekelnek majd. Szun Szu-miao aj�nl�sai csak �tmutat�k, el�g, ha egyszer�en n�h�ny �vente cs�kkentj�k a mag�ml�sek gyakoris�g�t. Ez term�szetes m�don lehet�v� teszi, hogy ezek gyakoris�g�t �sszhangban tartsuk az ond� meg�rz�s�re ir�nyul� fokoz�d� ig�nyeinkkel. �rdekes, hogy m�g Masters �s Johnson is felismerte, hogy a f�rfiaknak nincs sz�ks�g�k mag�ml�sre minden szeretkez�skor, k�l�n�sen �tven �ves koruk ut�n. Ha egy f�rfi felismeri ezt a fontos elvet - k�vetkeztetnek - akkor "potenci�lisan a leghat�konyabb szexu�lis partnerr� v�lik".' Ism�t felh�vjuk a figyelmet r�, nagyon fontos, hogy ne v�ljunk megsz�llott mag�ml�sker�l�kk�, �s ne dorg�ljuk magunkat, ha m�gis kiengedj�k. Ha nem tudjuk elker�lni a mag�ml�st, engedj�k csak el, �s �lvezz�k. A szeretet �letben tart�sa Nyugaton hajlunk arra a hiedelemre, hogy a szerelem �s a szenved�ly a n�sz�jszak�n tet�zik, majd r�viddel azut�n eleny�szik. Ennek a hanyatl�snak az ok�t soha nem magyar�zt�k el nek�nk, �m �gy t�nik, hogy miut�n az udvarl�s borzongat� izgalmai elm�lnak, a (felt�telezett) unalom kora k�sz�nt be. A taoist�k sz�m�ra a n�sz�jszaka csak az �leten �t n�vekv� szerelem �s meghitts�g kezdete. A szexu�lis kung-fu r�v�n a szerelem �s a szex �tven- vagy hatvan�vesen jobb, mint h�sz�vesen. L�ssuk, mi�rt. A SZEXU�LIS T�LT�S FENNTART�SA A taoizmus szerint a partner�nkre gyakorolt vonzer� a k�zt�nk l�v� yin-yang t�lt�s erej�t�l f�gg. Min�l nagyobb a t�lt�s, ann�l nagyobb a szenved�ly. Ennek a t�lt�snek az elveszt�s�vel magyar�zhat�, hogy oly sok kapcsolat ellaposodik, elsz�rk�l. (Ugyancsak ez indokolja az ilyen p�rok k�z�tt ism�t felszikr�z� szenved�lyt, miut�n valamelyik�k hosszabb-r�videbb id�re elutazik - az �tmeneti elv�l�s hajlamos �jra felt�lteni a p�rok k�z�tti polarit�st.) Ennek a t�lt�sveszt�snek az egyik f� oka a mag�ml�ses szex. Amikor a f�rfi ejakul�l, kimer�ti yang t�lt�s�t. Tudatosan-e vagy sem, a f�rfi kezdi felismerni a szeretkez�s kimer�t� hat�s�t. Ez gyakran vezet neheztel�shez, �s a szext�l val� tart�zkod�s ir�nti v�gyhoz. B�r amint eml�tett�k, az n�phitben az �lland�an k�v�n�s f�rj �s a frigid asszony k�pe �l, az az igazs�g, hogy a f�rfiak �ppen olyan gyakran meghat�roz�i a szeretkez�s gyakoris�g�nak. Id�vel a f�rfi energi�j�nak �s k�l�n�sen yang t�lt�s�nek kimer�l�se vezethet az �rdekl�d�s elveszt�s�hez, illetve mindk�t partner unalm�hoz. N�h�ny p�r k�pes �tmenetileg �jrat�lteni a kapcsolatukat azzal, ha k�l�n h�l�szob�ban alszanak, vagy bizonyos id�t k�l�n t�ltenek. A p�ros gyakorl�s (amit az 5. fejezetben �rtunk le) lehet�v� teszi, hogy meg�rizz�k ezt a polarit�st, �s kapcsolatukat teljesen felt�ltve tarts�k. Semmi ok nincs arra, hogy a szerelem

elm�ljon, �s bek�sz�nts�n az unalom. B�r sz�mos oka van a p�rok h�zass�gon k�v�li kapcsolatainak, az unalom �s a szexu�lis kiel�g�letlens�g minden bizonnyal a k�t legf�bb k�z�l�k. A vonzer� fenntart�sa a kapcsolatban cs�kkenti az �j szeret� t�lt�s�nek keres�se ut�ni v�gyat. Minden p�r kimer�thetetlen gy�ny�rforr�ssal rendelkezik, ha k�pesek meg�rizni �s kicser�lni szexu�lis energi�jukat. Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �r saj�t �s partnere tapasztalatair�l: "A gyakorl�s elm�ly�tette a kapcsolatunkat, a szerelm�nk n�, �s a k�zt�nk kialakult m�gneses vonzer� nemhogy apadna, hanem er�s�dik." A sztereotip elgondol�ssal szemben, miszerint a szex a h�zass�gban nem kiel�g�t�, a legt�bb tanulm�ny azt mutatja, hogy a h�zasp�rok szexu�lis viszonya jobb, mint a h�zass�gon k�v�li aff�rokban. Berni� Zilbergeld r�mutat, hogy mind a f�rfiak, mind a n�k �ltal�ban kev�sb� v�ltozatosak, �s kevesebb �lm�nyhez jutnak az ilyen rom�ncokban, mint a h�zass�gban, tov�bb�, hogy a n�k sokkal ink�bb orgazmusosabbak a f�rj�kkel, mint a szeret�j�kkel.' Nem csak a n�k orgazmusosabbak a h�zast�rsukkal. Kinsey meg�llap�totta azt is, hogy a f�rfiak gyakran lemaradnak az orgazmusr�l a h�zass�gon k�v�li kapcsolatokban, �m szinte sohasem mondanak cs�d�t a feles�g�kkel. Nem csak a j� szex a hossz� t�v� kapcsolatok egyed�li el�nye. A Berkeley-i Kalifornia Egyetem �ltal vezetett egyik tanulm�nyb�l az der�l ki, hogy a tart�s kapcsolatban �l� p�rok boldogabbak �s szeretetteljesebbek koruk el�rehaladt�val. T�rsadalmunkban v�g n�lk�l k�ny�rg�nk �jabb �s �jabb szerelmes dalok, k�nyvek �s filmek ut�n. Elutas�tjuk az id�sebb p�rok k�z�tti szerelmet, mint szenved�lytelen �s unalmas dolgot. "Azt hitt�k, valami f�radts�gi t�nyez�t tal�lunk majd ezekben a kapcsolatokban - mondta R�bert Levinson, az egyik kutat�. - Ehelyett mit l�ttunk? Vibr�lnak, elevenek, �rzelmesek, sz�rakoztat�ak, szexisek, ki�g�snek semmi nyoma." A legut�bbi biol�giai felm�r�sek azt sugallj�k, hogy egy hossz� t�v� szerelmi t�rs serkenti a szervezet endorfintermel�s�t, azaz term�szetes f�jdalomcsillap�t�k�nt m�k�dnek, der�t �s biztons�g�rzetet hoznak a partnerek �let�be." Azok a p�rok, akik a h�zass�g n�lk�li egy�tt�l�st v�lasztj�k, ugyanolyan szent �s intim szexu�lis kapcsolatot alak�thatnak ki, mint azok, akik megkapt�k az �llam hivatalos j�v�hagy� pecs�tj�t - mindaddig, am�g a y�n �s yang egyes�l�s�t gyakorolj�k. Mindazon�ltal fontos szem el�tt tartani, hogy �vekbe telik, m�g el�rj�k a fizikai, �rzelmi �s spiritu�lis meghitts�g magass�gait, �s mesteri szintre jutunk yin �s yang egyes�l�s�ben. A taoizmusban azt mondj�k, h�t �v, m�g megismered a n� test�t, h�t, m�g az elm�j�t, �s �jabb h�t �v, m�g a szellem�t. A mond�s nem jelenti, hogy ezut�n m�r nincs mit megismerni, �s kezd�dhet az unalom, �ppen ellenkez�leg - csak annyit jelent, hogy huszonegy �v sz�ks�ges az igazi megismerked�shez. Szexu�lis �let�nk id�szakai A taoist�k tudj�k, hogy a kapcsolatok nem line�risak, nem egyenes vonal�ak. Nem tet�znek a n�sz�jszak�n, sem m�s �jszak�kon. �ppens�ggel ciklikusan v�ltoznak a csal�d, a munka, az eg�szs�g, s�t a term�szet f�zisaival egy�tt. Fontos, hogy ismerj�k ezeket a ciklusokat, �s a vel�k val� harm�nia cs�nj�t-b�nj�t a h�l�szob�n bel�l �s k�v�l. Az els� �s legfontosabb a kommunik�ci� sz�ks�gess�ge a t�rssal ezekr�l a ciklusokr�l, valamint hogy tiszt�ban legy�nk n�v�-fogy� v�gyainkkal, �s hogy oly m�don besz�lhess�nk ezekr�l, amelyben egyik�nk sem �rzi el�t�ltnek vagy len�zettnek mag�t. Sok n� (�s egyre t�bb f�rfi] l�t k�zvetlen �sszef�gg�st partnere v�gyai �s saj�t vonzereje k�z�tt. Ahhoz, hogy kil�phessenek ebb�l a csapd�b�l, mindk�t f�lnek fontos felismernie, hogy a szexben legal�bb akkora szerepet j�tszik a sz�v, az elme �s a szellem, mint a test.

A nyugati materializmus arra b�tor�t, hogy m�sok test�t �rucikknek tekints�k. Arra tan�tottak, hogy "beinduljunk" egy n� nagy mellei, vagy egy f�rfi kidolgozott kockahasa l�tt�n. F�tiseink �s a m�dia �ltal gerjesztett fant�zi�ink sz�ma hat�rtalan. �gy amikor a test�nk �regszik, azt hissz�k, ideje felhagynunk a szexszel, vagy "�j �s tov�bbfejlesztett" partnerek ut�n n�zn�nk. A taoist�k dinamikusnak tekintik a testet, felismerve, hogy a val�di t�lt�s a finomenergi�k k�lcs�nhat�saib�l ered, �s nem k�t feszes, egy�tt rug�z�, statikus testb�l. Joseph Kramer elmagyar�zza a taoista szex elt�r�seit: "A keleti hagyom�nyban szeretkez�s k�zben csaknem �lland� a szemkontaktus. '[�n] Szeretkezem veled. Egy�tt l�legzem veled. Ellazulok veled. Sz�vemben �sszekapcsol�dom veled. Nemi szervemmel is �sszekapcsol�dom veled.' A szex egy taoista kapcsolatban jobb hatvan-, mint h�sz�vesen." A l�bak, hasak, nemi szervek meg�regszenek, de a szemeknek csak a b�lcsess�ge n�. A SZEX J�VAL AZ ELS� �RINT�S EL�TT KEZD�DIK Mivel a szex dinamikus er�, nagyon tudat�ban kell lenn�nk, milyen energi�kat visz�nk bele. A szex val�j�ban m�r a t�nyleges szeretkez�s el�tt ak�r negyvennyolc �r�val is elkezd�dik - az ezen id�szakban gy�jt�tt energi�k �s �rzelmek elk�s�rnek a h�l�szob�ba. Ez�rt egy vagy k�t nappal a szeretkez�s el�tt pr�b�ljunk meg feldolgozni mindenf�le negat�v �rzelmet, k�l�n�sen a haragot, ami megakad�lyozza az energiacser�t k�z�tt�nk. Min�l nyugodtabbak �s �sszeszedettebbek vagyunk, mikor elkezdj�k, ann�l k�nnyebben jutunk a meghitts�g �s ext�zis magasabb szintjeire. �rthet�, persze, hogy csak nagyon kev�s p�r tervezi meg k�t nappal el�re a szeretkez�seit, ez�rt aj�nlatos �ltal�ban is figyeln�nk az �rzelmeinkre, �s a lehet� leghamarabb feldolgozni azokat. Az el�j�t�k szint�n azel�tt kezd�dik, hogy meg�rinten�nk egym�st. A l�trehozott k�rnyezet - gyerty�k, nyugtat� zene �s a romantikus, szerelmes szavak megk�nny�tik az energi�k harmoniz�ci�j�t. Szeretkez�s k�zben �s ut�n fontos, hogy egy�tt maradjunk partner�nkkel: ne feledkezz�nk el a szemekr�l! Sokkal m�lyebb egy�ttl�ttel pr�b�lkozunk nem csup�n egy �jabb szalmal�nggal. Ha a szeretkez�s megszokott�, g�piess� v�lna, hagyjuk abba egy ideig. Ez lehet�v� teszi, hogy a k�zt�nk l�v� pol�ris szenved�ly felt�lt�dj�n. Ugyanakkor ne feledkezz�nk meg az �rint�s �s a meghitts�g jelent�s�g�r�l. Az, hogy nem szeretkez�nk, nem jelenti azt, hogy ne �lelj�k �t egym�st, illetve ker�lj�k a meghitt k�zels�get. Val�j�ban egy "szexu�lis b�jt" lehet�v� teheti, hogy a kapcsolatunknak ezekre az egy�b r�szeire �sszpontos�tsunk, amelyek szint�n fontosak. Figyelj�nk oda a szerelm�nk min�s�g�re, �s a szex min�s�ge term�szetes m�don fejl�dni fog. A V�GY CIKLUSAI Azt is megfigyelhetj�k, hogy szexu�lis v�gyaink ciklusa nem mindig esik egybe partner�nk�vel. Id�nk�nt er�sebbek a saj�t v�gyaink, mint partner�nk�, m�skor gyeng�bbek. Senki nem k�v�nja a szexet �lland�an, aki igaz�n kapcsolatban �ll test�vel �s �rzelmeivel. Mit tegy�nk azonban, amikor az egyik�nk k�v�nja a szexet, de a m�sikunk nem. T�bb lehet�s�g k�z�l v�laszthatunk, amelyek megfelelnek a k�l�nf�le szeretkez�si m�doknak. Tegy�k fel, hogy ma este a f�rfi k�v�nja a szexet, de a n� nem. Term�szetesen, ha a n� hajland�, kiel�g�theti a f�rfit or�lisan vagy a kez�vel. Ha nincs olyan hangulatban, akkor esetleg hajland� �t�lelni, vagy simogatni, m�g a f�rfi

maszturb�l. Ha ehhez sincs kedve, akkor esetleg simogathatj�k egym�st szexu�lis t�lt�s n�lk�l. Nagy mennyis�g�, er�teljes, gy�gy�t� energi�t cser�lhetnek, ha �t�lelik vagy simogatj�k egym�st. (A 8. fejezetben le�rt �rint� medit�ci� p�ld�ul az egyik ilyen lehet�s�g.) Ha a f�rfi kifejezetten szexre v�gyik, a n� pedig �ppen arra nem, akkor j�het az �n-szeretkez�s (vagyis �nkiel�g�t�s). Ne feledj�k, mindannyian rendelkez�nk yinnel �s yanggal, n�ies illetve f�rfias oldallal. A szeretkez�s �nmagunkkal, avagy ezen k�t oldal egyes�l�se, rendk�v�l er�teljes r�sze a taoista gyakorlatnak. Michael Winn magyar�zata szerint: "A medit�ci� r�v�n felhaszn�lhatjuk a nemi szervek �s a vese szexu�lis energi�j�t, valamint a sz�v �rzelmi energi�j�t. Ez a medit�ci�s gyakorlat, amit t�z-v�z m�dszer n�ven ismer�nk (Kisebb Kan �s Lt-nek is nevezik), lehet�v� teszi, hogy sz� szerint szeretkezz�nk magunkon bel�l, �s m�g magasabb orgazmusszintre is juthatunk, amelyen elt�nnek a test �s a szellem k�z�tti hat�rok. Ennek a gyakorlatnak rengeteg gy�gy�t� mell�khat�sa van, �s a hagyom�ny a test �s a l�lek jav�t�sak�nt hivatkozik r�." Az �nkiel�g�t�st s�jt� t�rsadalmi stigma miatt sok ember sz�gyelli izgatni saj�t mag�t, amikor m�sok is - k�zt�k a partnere - jelen vannak. Ha azonban a p�rok az emberi szexualit�snak err�l a term�szetes r�sz�r�l ny�ltan tudnak besz�lni egym�ssal, sokkal k�nnyebben �s �r�mteljesebben tudj�k majd �sszehangolni egy�ni szexu�lis ciklusaikat. A SZEXU�LIS ENERGIA INTEGR�L�SA AZ �LET�NKBE Az emberek nem egyszer olyankor is "a szex ut�n ny�lnak", amikor igaz�b�l mind�ssze n�mi egy�tt�rz� simogat�sra lenne sz�ks�g�k. Ahogy az egyik multiorgazmusos f�rfi magyar�zza: "A legnagyobb felfedez�sem, hogy szeretkezhetek ruh�stul is, el�g, ha egy n� k�zel�ben vagyok, �s megosztjuk az energi�nkat. Rendk�v�li szexu�lis t�lt�s� a puszta simogat�s, vagy ha csak fogjuk egym�s kez�t, �s �rezz�k a test�nk k�z�tt �raml� szexu�lis energi�t. Ez az igazi szexu�lis szabads�g, mert �gy a szex kiker�l az alkalmi foglalatoss�gok k�r�b�l. Nemis�g�nk be�p�l az eg�sz �let�nkbe, sz�nnel �s �l�nks�ggel, �rdekess�ggel �s szenved�llyel t�lt fel mindent." Ha sz�l�k vagyunk, aki a munka �s a csal�d �gyeit int�zi, vagy rendk�v�l munkaig�nyes hivat�sban kell helyt �llnunk, a szexu�lis kung-fu gyakorl�s�b�l sz�rmaz� energia seg�thet elker�lni a ki�g�st. Az �lland�an n�vekv� munkahelyi �s csal�di k�vetelm�nyek a k�telezetts�gekt�l, t�lmunk�t�l, hajsz�t�l terhes �let�nkben b�rkit k�pesek kimer�teni. Ha m�r mind a h�l�szob�ban, mind azon k�v�l k�pesek vagyunk �polni az energi�inkat, sokkal t�bb energi�ra tehet�nk szert, mint amennyit valaha is lehets�gesnek tartottunk. FANT�ZI�K Sok szexu�lis tan�csad� azt aj�nlja, hogy akt�van k�pzel�dj�nk, �s a fant�zi�k val�ban seg�tenek a szexu�lis energia gerjeszt�s�ben �nkiel�g�t�s k�zben. Partnerrel egy�tt azonban vesz�lyes lehet, ha a szexu�lis fant�zi�kra t�maszkodunk. A yin �s yang energi�k cser�je a partner�nkkel val�di, nem puszta k�pzelet. Ha ilyenkor szexu�lis figyelm�nket valamilyen idealiz�lt szeret�re vagy egy porn�k�pre ir�ny�tjuk, nem �rezhetj�k majd a k�zt�nk �s partner�nk k�z�tti val�di, bens�s�ges energia�raml�st. A fant�zi�k megakad�lyozz�k a jelen-l�t�nket, �s annak elfogad�s�t, ami t�nyleg fantasztikus a t�rsunkban �s �nmagunkban, valamint a lehet�s�get, hogy egy�tt emelkedj�nk extatikus magass�gokba.

TERM�SZETES RITMUSOK V�g�l, ne feledkezz�nk el saj�t test�nk �s a term�szet �ltal�nos ritmusainak megfigyel�s�r�l. Ker�lj�k a szeretkez�st kiad�s �tkez�sek ut�n. Ekkor szervezet�nknek az em�szt�shez van sz�ks�ge a v�rre �s energi�ra. Egy�nk eleget, de ne egy�k degeszre magunkat, maradjunk �hesek egy picit. (Amikor az �tel le�lepszik, �gyis eltel�nk.) A szeretkez�st is akkor hagyjuk abba, amikor kiel�g�lt�nk, de nem laktunk j�l, hagyjunk meg valamit a v�gyb�l. (Amikor az energi�ink elrendez�dnek, teljesen kiel�g�l�nk.) Ha betegek vagyunk, ne feledj�k, hogy szeretkez�skor partner�nk legyen fel�l, �gy magunkba sz�vhatjuk gy�gy�t� energi�j�t. �s gondoljunk a term�szetes �vszakokra is. Az �llatok �s a n�v�nyek mind tavasszal szaporodnak. B�r az emberek egyediek abb�l a szempontb�l, hogy eg�sz �vben k�pesek a k�z�s�l�sre, ne v�rjuk magunkt�l �s partner�nkt�l, hogy �sszel �s t�len �ppen olyan akt�v nemi �letet �lj�nk, mint tavasszal �s ny�ron. A szexu�lis kung-fu megnyitja el�tt�nk a multiorgazmusos szeretkez�s lehet�s�g�t, ami sokkal t�bb, mint amivel a legt�bb ember megel�gszik szexu�lis �let�ben, ez azonban nem azt jelenti, hogy minden intim egy�ttl�tkor a Himal�ja cs�csaira kell felkaptatnunk a partner�nkkel. Figyelj�nk a test�nk �s v�gyaink ritmus�ra. KER�LJ�K A "T�TEK" N�VEL�S�T Minden alkalommal, amikor �j szexu�lis lehet�s�gek h�re kel a nyugati olvas�k k�z�tt, a szexu�lis t�teket megemelik. Mihelyt a n�k orgazmusk�szs�g�t "felfedezt�k", a p�rokt�l azt v�rt�k, hogy egy�tt el�g�ljenek ki. Amikor n�h�ny n� t�bbsz�r�s orgazmusr�l, meg G-pontr�l sz�molt be, hirtelen minden n�t�l t�bbsz�r�s orgazmust �s G-pontot kezdtek elv�rni. Minden f�rfi potenci�lisan k�pes multiorgazmusoss� v�lni, �s �t�lni az eg�sz testre kiterjed� orgazmusokat, de nem mindegyik k�v�nja ezt minden egyes alkalommal. Pr�b�ljuk elker�lni a teljes�tm�nyk�nyszert �s a vel�k j�r� szorong�st. Az �ltalunk tan�tott taoista szexu�lis technik�kat gy�gy�t� szerelemnek is nevezik. Ha a szerelemre �s a gy�gy�t�sra figyel�nk - a p�runk�ra �s a saj�tunkra -, minden m�s elj�n a maga idej�ben. Nincs szabad szerelem A monog�mia renesz�nsz�t �li, m�g ha jelenleg nem is t�bb eg�szs�g�gyi �vint�zked�sn�l. A monog�mia azonban sokkal �rt�kesebb, minthogy az id�k terhes k�vetelm�nyek�nt tekints�k. A megfelel� partnerrel a fizikai gy�ny�r, a bens�s�ges �rzelmi harm�nia �s a szellemi n�veked�s leger�teljesebb alk�miai folyamat�nak olvaszt�t�gelye lehet. Ha a szexu�lis energia v�logat�s n�lk�li felhalmoz�sa lenne a szexu�lis kung-fu c�lja, akkor semmi m�st nem k�ne tenn�nk, mint a lehet� legt�bb emberrel lefek�dni, �s szexu�lis energi�t cser�lni vel�k. �s val�ban, akadnak r�gi iratok, amelyek ezt a praxist aj�nlj�k. Azonban nem csak a szexu�lis energia mennyis�ge fontos, hanem a min�s�ge is. A szexu�lis kung-fu v�gs� c�lja az energia �talak�t�sa a sz�v, az elme �s a szellem finomabb energi�iv�. A SZEXU�LIS ENERGIA �S AZ �RZELMEK Ha olyan emberekkel h�lunk, akik nagyon sok negat�v �rzelmet d�delgetnek (p�ld�ul haragot vagy b�natot), magunk�v� tessz�k az � �rzelmeiket. Nem sz�m�t, mennyi gumit tesz�nk magunk �s a partner�nk k�z�, mindig cser�l�nk �rzelmi �s szellemi

(csak�gy, mint szexu�lis) energi�t. Teh�t ker�lj�k el testi, �rzelmi �s szellemi integrit�sunk megs�rt�s�t, �s ne l�tes�ts�nk szexu�lis kapcsolatot olyan emberrel, akit nem tisztel�nk �s szeret�nk. A partner�nkkel egy�tt sz� szerint szellemi v�gzet�nket is kiv�lasztjuk. A val�s�gban a szeret� t�rsra m�g nem tal�lt f�rfiak (�s n�k) szexu�lis k�sztet�st �reznek, amely kiel�g�t�st ig�nyel - viszket�s, ami vakar�sra szorul. Ilyen helyzetben a legjobb, ha az egy�ni gyakorlatokat m�velj�k, �s megtanuljuk szexu�lis energi�nk keringet�s�t �s �talak�t�s�t. Ez a tanul�si id�szak lehet�v� teszi, hogy megemelj�k bels� energiaszint�nket - �s v�g�l hasonl�an �ber �s �rett partnert vonzzunk. Ha olyan emberrel h�lunk, akit nem szeret�nk, energi�ink diszharm�ni�ba ker�lnek, �s vagy lemer�l�nk, vagy elvesz�tj�k egyens�lyunkat. Ugyanezen okb�l csak akkor szeretkezz�nk a partner�nkkel is, ha val�di szeretetet, ragaszkod�st �rz�nk ir�nta. Ha �gy �rezz�k, olyan n�vel kell aludnunk, akit nem szeret�nk, pr�b�ljunk meg a lehet� legkedvesebben, leggy�ng�debben viselkedni vele. M�sk�pp nem lesz�nk k�pesek a szexu�lis kungfut igaz�n gyakorolni. Nem egy f�rfi �rzi �gy id�nk�nt, hogy egyn�l t�bb n� ir�nt vonz�dik, illetve t�bbel szeretne kapcsolatba ker�lni. Azonban csak kev�s f�rfi k�pes nyugodt l�lekkel egyszerre t�bb n�t szeretni. Ha �n �gy �rzi, k�pes erre, k�sz�lj�n fel az energi�ik �talak�t�s�hoz �s kiegyens�lyoz�s�hoz sz�ks�ges tengernyi er�fesz�t�sre. Ne feledj�k, a szexu�lis energia csup�n felnagy�tja az �rzett �rzelmeket. A szex a leger�teljesebb eszk�z egy kapcsolat �pol�s�hoz �s �let�nk �sszek�t�s�hez, �m �les fegyverr� v�lhat, amely sz�tv�laszthatja a k�tel�keket, �s maradand� sebeket ejthet. Ahogyan sokan megtanult�k azok k�z�l, akik �t�lt�k a hatvanas �vek szexu�lis forradalm�t, nincs "szabad szerelem": a szexu�lis tud�st dr�g�n m�rik, ez�rt h�t becs�lj�k meg. Fiaink felvil�gos�t�sa Val�sz�n�leg �nnek sem mes�ltek a szexu�lis kung-fur�l, amikor serd�lni kezdett, �s a nemis�g�vel ismerkedett. Csak kev�s ember olyan szerencs�s. A legt�bb fi� csak nagyon keveset tanul a szexr�l, �s gyakorlatilag abban sem tal�l semmi haszn�lhat�t. Hagyj�k �ket a s�t�tben tapogat�zni a szexu�lis bens�s�gess�g �s gy�ny�r ut�n. Ahogy az egyik multiorgazmusos f�rfi magyar�zta: "Amikor felfedeztem a taoista szexu�lis tan�t�sokat, �gy �reztem, erre a tud�sra �s �tmutat�sra m�r kezdett�l fogva sz�ks�gem lett volna. V�gre megismertem a szeretkez�s helyes m�dj�t, �s a r�gi annyira nevets�gesnek, g�tl�sosnak, mi t�bb, annyira �nz�nek t�nt." Mi j� es�llyel seg�thet�nk a fiainknak, hogy elker�lj�k ezt a helyzetet, �s nagy adag f�lelemt�l illetve frusztr�ci�t�l menthetj�k meg �ket, amit t�vesen tartunk a feln�tt� v�l�s elker�lhetetlen r�szeinek. G�LYAMESE N�LK�L Mindk�t sz�l� egyform�n fontos szerepet j�tszik gyermekeik szexu�lis felvil�gos�t�s�ban, de mivel ez a k�nyv els�sorban f�rfiaknak �r�dott, f�k�nt az ap�kra �s fiaikra t�r�nk ki, b�r az elmondottak java alkalmazhat� az any�kra �s l�nyaikra is. Amikor a legt�bb ember az apa �s a fia k�z�tti szexu�lis t�m�j� besz�lget�sre gondol, �ltal�ban a h�res "f�rfi a f�rfival" csevely jelenik meg el�tt�k a g�ly�r�l �s hasonl�kr�l. A gyerekek manaps�g t�l gyorsan n�nek ahhoz, hogy az eff�le mes�knek b�rmi haszn�t vehetn�k - ha vett�k valaha egy�ltal�n. A serd�l�kor val�j�ban m�r t�l k�s� a gyerek fejl�d�s�ben ahhoz, hogy p�rbesz�det kezdhess�nk vele a nemis�gr�l. Ha siker�l ny�lt kapcsolatot kialak�tanunk a fiunkkal, egy ilyen besz�lget�sre

soha sem lesz sz�ks�g. A gyerekek szex ir�nti k�v�ncsis�ga hamar fel�bred, nemis�g�k pedig m�g ann�l kor�bban elkezd�dik. B�rki, aki m�r l�tott fi�gyermeket, amint �ppen a h�mvessz�j�t �s a herezacsk�j�t simogatja, gy�m�sz�li (gyakran nem is t�l finoman!), tudja, hogy ez nem puszta v�letlen felder�t� �t. A kisfi� �r�m�t leli benne - m�ghozz� sokkal ink�bb, mint p�ld�ul l�bujjai szopogat�s�ban. A kisbab�k szexu�lis l�nyek, vagy ink�bb mondjuk �gy, szenzu�lis l�nyek, mivel a szexualit�st �ltal�ban a fejl�d�s k�s�bbi szakaszaihoz t�rs�tjuk. Fizikai �s nemi szervi gy�ny�r�k azonban tagadhatatlan - b�rhogy kap�l�zunk ellene. Freud "polimorf perverzit�s"-nak nevezte a gyermeki �rz�kis�get, pedig abban semmi perverz nincs, kiv�ve saj�t t�rekv�seinket az elfojt�s�ra. Az, ahogyan a fi� felder�t� �tjaira valamint a saj�t test�re �s a mi�nkre vonatkoz� k�rd�seire reag�lunk, nagyon sokat tan�t neki a szexualit�sr�l. A legels�, amit a fiunk�rt tehet�nk, hogy eg�szs�ges, szeretetteljes kapcsolatot alak�tunk ki saj�t szexualit�sunkkal, �s arra b�tor�tjuk a fi�t, hogy � is ugyanezt tegye a mag��val. KAPCSOLATUNK A PARTNER�NKKEL A gyerekek sz�leiket figyelve is rengeteget tanulnak a meghitts�gr�l. A fiunk arr�l modellezi a l�nyokkal �s k�s�bb az asszonyokkal szembeni viselked�s�t, ahogyan mi a feles�g�nkkel vagy partner�nkkel b�nunk. Az ismerked�s a szexszel val�j�ban a nemi szerepek, a kommunik�ci� �s a szeretet tanul�sa. Sokkal jobban hat a gyerekre, amit modellez�nk, mint amit mondunk. Ne feledj�k, teh�t, hogy �lland�an tan�tunk - akkor is, amikor �v�lt�z�nk egym�ssal, �s akkor is, ha k�z a k�zben andalgunk. A mi kult�r�nkban agg�dunk amiatt, ha a gyerekek l�tj�k sz�leik egym�s ir�nti fizikai ragaszkod�s�nak jeleit, pedig semmi rossz nincs abban, ha l�tj�k a szeretetnek eme kifejez�si form�it. Val�j�ban �ppen az a gond, ha nem l�thatj�k. Ennek hi�nya nem csak arra k�szteti �ket, hogy �lland�an k�v�ncsiskodjanak, vajon a sz�leik szeretik-e egym�st, hanem modell n�lk�l maradnak feln�tt korukra, amikor saj�t �rz�seiket kellene kifejezni�k leend� partner�knek. M�sodik, amit a fiunk�rt tehet�nk - nem is sz�lva partner�nkr�l �s magunkr�l -, hogy eg�szs�ges, szeretetteljes kapcsolatot alak�tunk ki partner�nkkel. KAPCSOLAT A FIUNKKAL Sok f�rfi jobban bekapcsol�dik a gyermeknevel�sbe, mint ap�i tett�k, �s ez term�szet�n�l fogva bens�s�gesebb �s gyeng�debb apafi� kapcsolatot eredm�nyez. Nagyon sok apa azonban m�g mindig feszeng, ha a gyeng�ds�g, k�l�n�sen a fizikai gyeng�ds�g kifejez�s�re ker�lne sor fiukkal szemben - ha �lbe venn�k, meg�leln�k vagy megpusziln�k. Ha k�pesek is erre, m�g a fi� kicsi, gyorsan mell�zik, amikor cseperedni kezd. K�z�l�k sokan soha nem tapasztaltak ilyen szeretetet apjuk r�sz�r�l, �gy mint�juk sincs, hogyan fejezz�k ki. N�h�nyan att�l tartanak, hogy ha t�l gy�ng�dek a fiukkal, a gyerek elpuhul, any�masszony katon�ja, net�n homoszexu�lis lesz. Ezek egyik�nek megalapozotts�g�ra sincs semmilyen bizony�t�k, de az is vil�gos, hogy kult�r�nk homof�bi�ja (az egynem�ek k�z�tti tasz�t�s) megakad�lyozza a f�rfiakat abban, hogy egym�s - s ami m�g sz�rny�bb, saj�t fiuk - ir�nti szeretet�ket kifejezz�k. Az ut�bbi t�z �vben egy �jabb k�rd�s akad�lyozza az ap�kat fiaik �s l�nyaik ir�nti szeretet�k fizikai kifejez�s�ben. A gyermekek szexu�lis vissza�l�s �s v�rfert�z�s elleni jogi v�delm�r�l van sz�, amely gyan�ba kever minden fizikai ragaszkod�st a f�rfiak r�sz�r�l, mivel a legt�bb - ha bizonyosan nem is az �sszes - elk�vet� f�rfi. Az �rint�s a legelemibb emberi sz�ks�glet, �s t�bb tanulm�ny kimutatta, hogy azok

a kisbab�k, akik nem kapnak eleget, meghalnak. De nem csak a kisbab�knak van sz�ks�ge �rint�sre. A fiunk is ig�nyli szeretetteljes �rint�s�nket eg�sz �let�ben. Ne t�vesszen meg, ha bizonyos id�szakban elutas�tja a fizikai gyeng�ds�get, k�l�n�sen serd�l�kor t�j�n, amikor agg�dik amiatt, hogy mit sz�lnak a pajt�sai, vagy amikor �ppen nagyobb f�ggetlens�gre v�gyik. Ha azonban �szinte �s szeretetteljes kapcsolatot alak�tottunk ki vele, ez az elk�l�n�l�s csak id�szakos lesz. A h�res harcm�v�sz-sz�n�sz, Chuck Norris, a legnagyobb �r�mei k�z�tt emlegette k�t fi�nak felnevel�s�t: "Az egyik legnagyobb b�szkes�gem ma, hogy feln�tt fiaim nem sz�gyenkeznek �dv�zl�sk�ppen megpuszilni b�rki m�s jelenl�t�ben is, �s hogy hozz�m fordulnak tan�cs�rt, ha gondjaik vannak." A fizikai gyeng�ds�g csak egy r�sze a szeret� kapcsolatnak. A bens�s�ges �rzelmi k�z�ss�g �s a fiunk ir�nti tisztelet elengedhetetlen a ny�lt p�rbesz�d fenntart�s�hoz. Norris, akinek apja alkoholista volt, elmagyar�zza, hogyan pr�b�lt m�sik szerepmodellt �ll�tani: "Azt akartam, hogy a fiaim tudj�k, hogy ott vagyok, t�r�d�m vel�k, �s hogy t�mogatom �ket. Nagyon k�zel �llok hozz�juk. J�tszottam vel�k, meghallgattam a probl�m�ikat, ringattam �ket, ha bajuk esett, �s megosztottam vel�k �let�k legt�bb fontos esem�ny�t, v�ls�gait �s sikereit." Az odafigyel�s a fi�ra, �rz�seinek �s f�lelmeinek tudom�sul v�tele, m�lt�nyol�sa arra b�tor�tja, hogy hozz�nk forduljon. Ha meghallgatjuk a b�nat�t, k�pes lesz megosztani vel�nk az �r�mmel kapcsolatos k�rd�seit is. Az eg�szs�ges, szeretetteljes kapcsolat a fiunkkal, k�ts�gtelen�l a legfontosabb, amit tehet�nk �rte. A TAOISTA SZEXU�LIS TAN�T�SOK MEGOSZT�SA A FIAINKKAL B�r az ember sohasem t�l �reg ahhoz, hogy a Tao �ld�sait �lvezze, min�l hamarabb kezdi el gyakorolni, ann�l t�bbet nyer vele. Ez igaz fiainkra is. Ha meg tudunk osztani vel�k n�h�ny taoista felismer�st ebb�l a k�nyvb�l, m�r rengeteg szenved�st�l �s energiapazarl�st�l �vhatjuk meg. Mivel a szexu�lis gyakorlatok nem nyilv�nosak, a fi� nem tanulhat abb�l, amit t�l�nk l�t. A szexu�lis kung-fuval kapcsolatos ismereteket szavak r�v�n adhatjuk �t - a saj�t szavaink vagy m�sok szavai r�v�n. A fi�k m�r j�val azel�tt kapcsolatba ker�lnek a szexu�lis energi�val, hogy �rdekl�dni kezden�nek a szex ir�nt. A fi�knak (�s f�rfiaknak) t�bbf�le okb�l lehet mereved�s�k, illetve ker�lhetnek izgalmi �llapotba - ilyen t�bbek k�z�tt az unalom. (Tal�n eml�ksz�nk m�g a matek�rai ,,zsebhoki"-ra.) Az egyik multiorgazmusos f�rfi �gy �r tapasztalatair�l: "A fiam egy reggel beh�vott a f�rd�szob�ba: 'Apa, nem tudok pisilni.' Bementem, �s l�ttam, hogy mereved�ssel �bredt, ett�l nem tudott. Megtan�tottam neki a hideg felh�z�st, amit az�ta is alkalmazhat, hogy megszel�d�tse a szexu�lis energi�j�t." A fi�k gyakran k�nl�dnak amiatt, hogy k�ptelenek meg�rteni �s szab�lyozni a szexu�lis energi�t. Ha seg�t�nk nekik, �s megtan�tjuk �ket ennek az �letfontoss�g� energi�nak az ir�ny�t�s�ra, �ri�si m�rt�k� szexu�lis frusztr�ci�t�l �vhatjuk meg. A fiatalok azonban gyakran nem k�pesek meg�rteni a Ta�t. Hogy Dr. Szun Szu-miao szavait id�zz�k a Felbecs�lhetetlen�l �rt�kes receptek c�m� munk�j�b�l, "Egy fiatal f�rfi rendszerint nem �rti meg a Ta�t. M�g ha hall is r�la, nem val�sz�n�, hogy teljesen elhiszi, �s gyakorolni kezdi. Amikor azonban eljut a sebezhet� id�sebb korba, felismeri a jelent�s�g�t. Akkor viszont gyakran m�r t�l k�s�, mert �ltal�ban t�ls�gosan beteg ahhoz, hogy igaz�n kihaszn�lja." V�rhatunk az alkalomra, mikor a fi� legk�zelebb k�rd�ssel fordul hozz�nk, vagy a kez�be nyomhatjuk ezt a k�nyvet vagy m�s olvasnival�t, mondv�n, hogy b�rcsak mi is olvashattuk volna ezeket az � kor�ban. Ha kinn hagyjuk a k�nyvet a k�nyvespolcon,

vagy egy felt�n� helyen, �szrevehetj�k, hogy mag�t�l olvasni kezdi, de nagyon fontos, hogy meg�rtse: az olvas�s�hoz nem kell bez�rk�znia a szob�j�ba vagy a mell�khelyis�gre. Egyesek tal�n agg�dhatnak amiatt, hogy nem k�ne olyan k�nyveket olvasniuk, amelyek ny�ltan besz�lnek a szexualit�sr�l (mint p�ld�ul ez is), am�g megfelel� korba nem l�p, de ebben az esetben t�nyleg az a megfelel� kor, amikor el�g k�v�ncsi ahhoz, hogy elolvassa azokat. Biztosak lehet�nk benne, hogy hozz�juk sem ny�l, am�g nem k�sz az olvas�sukra, �m amikor k�szen �ll, �gy vagy �gy, de ismereteket fog szerezni a szexr�l. Szex, titkol�z�s �s a Tao Most m�r bizony�ra nyilv�nval�, hogy a taoizmus, m�s szellemi hagyom�nyokkal ellent�tben arra �szt�n�z, hogy fogadjuk el megtestes�l�s�nk t�ny�t, �s azt, hogy a szexualit�s �let�nk, emberi mivoltunk r�sze. A legt�bb nyugati sz�m�ra, akiknek azt tan�tott�k, hogy ez�rt vagy az�rt sz�gyellj�k a test�ket, ez forradalmi eszme. Ironikus (m�sok szerint k�pmutat�), hogy a nyugati kult�ra folyamatosan ingerii, k�s�rti, csiklandozza azt, amit megb�lyegez. Ez�rt azok sz�m�ra, akik hozz�szoktak a jelens�ghez, hogy a s�rt�l az aut�kig mindent a szex felhaszn�l�s�val k�n�ljanak elad�sra, a szexualit�s, mint spiritu�lis praxis, ugyan�gy forradalmi elgondol�s. A jelen k�nyvben megpr�b�ltuk elmagyar�zni a r�gi taoista felismer�seket a szerelemr�l �s a szeretkez�sr�l, valamint arr�l, hogyan hasznos�thatja ezeket a ma embere. Ha semmi m�st nem tesz�nk, csak gyakoroljuk a k�nyvben le�rt m�dszereket, az �let�nk bizonyosan gazdagodik. Fel�letesen j�rn�nk el azonban, ha nem magyar�zn�nk el azt is, hogy a nemis�g csak r�sze a taoista gyakorlatoknak, �s hogy legal�bb annyira er�teljes felismer�sek �s gyakorlatok l�teznek a test, az �rzelmek, az elme �s a szellem sz�m�ra a h�l�szob�n k�v�l is. Ataoizmus orvosi hagyom�nya, amit Nyugaton k�nai gy�gy�szatk�nt �s akupunkt�rak�nt ismernek, sz�mtalan embernek seg�tettek, hogy visszanyerj�k eg�szs�g�ket; a ckikung �s Tai Chi gyakorlatok, a bels� harcm�v�szetek alapjai ma m�r az eg�sz vil�gon n�pszer�ek; �s a taoizmus k�zponti filoz�fiai irata, a Tao Te Ching, a vil�girodalom egyik legt�bb nyelvre leford�tott, legolvasottabb irodalmi alkot�sa. Mindemellett az ut�bbi h�sz �vben a h�l�helyis�gek m�v�szete vil�gszerte elkezdte �talak�tani az emberek nemi �let�t. Ataoizmus rengeteg gyakorlati b�lcsess�get k�n�l, amelyet vall�s�t�l f�ggetlen�l felhaszn�lhat b�rki, hogy eg�szs�ges �s tartalmas �letet �lhessen. Amint a bevezet�ben eml�tett�k, Mantak Chia �s feles�ge, Maneewan, dolgozt�k ki a Gy�gy�t� Tao rendszert, �s sz�mos k�nyvet �rtak r�la, amelyek k�l�nb�z� eg�szs�gv�d� r�szeivel foglalkoznak. T�bb mint h�romsz�z Gy�gy�t� Tao oktat� m�k�dik szerte a vil�gon, akik seg�thetnek a gyakorl�sban. Akit �rdekelnek a rendszer m�s vonatkoz�sai is, olvass�k el a rendszerr�l sz�l� t�bbi k�nyvet is, vagy vegy�k fel a kapcsolatot valamelyik oktat�val (Magyarorsz�gon is rendszeresen indulnak Gy�gy�t� Tao tanfolyamok, ld. a f�ggel�kben). Ha �n �s partnere m�lyebben szeretn�nek megismerkedni a szexu�lenergetikai gyakorlatokkal, elolvashatj�k Mantak Chia k�t halad� k�nyv�t, a Taoista szerelmi titkok (f�rfiaknak, t�rsszerz�je Michael Winn), �s a Gy�gy�t� szerelem (n�knek, t�rsszerz�je Maneewan Chia) c�m� munk�kat. Emellett sok kit�n� k�nyvet �rtak a taoista gyakorlatokr�l �s tan�t�ikr�l, amelyek nem kapcsol�dnak a Gy�gy�t� Tao rendszerhez. A taoizmus nem t�r�t, ez�rt kev�sb� felt�n�, mint m�s befoly�sos szellemi hagyom�nyok, de aki tan�t�t keres, meg fogja tal�lni. Az ebben a k�nyvben �ltalunk tan�tott filoz�fia �s gyakorlatok �vezredeken �t szigor�an �rz�tt titkok voltak, amelyeket mesterr�l tan�tv�nyra adtak tov�bb sok �ves k�pz�s sor�n. Most a nyilv�noss�g el� t�rjuk �ket, mert hisz�nk abban, hogy

az emberi kult�ra, mint eg�sz, gazdagodhat elterjed�s�k r�v�n. Az �rz�ki z�rzavar csak egy az el�tt�nk �ll� rengeteg dilemma k�z�l, de ahogy nekil�tunk �nmagunk �s kapcsolataink gy�gy�t�s�nak, azzal a bolyg�nkat is gy�gy�tani kezdj�k - hiszen a taoista tan�t�sok szerint mi legal�bb annyira a term�szet r�szei vagyunk, mint amennyire a term�szet is a mi r�sz�nk.' Hissz�k, hogy ezt a gy�gy�t�st a h�l�szob�kban kell kezdeni, mert a j�v� gener�ci�k ott fogannak. Az emberis�g a szerelem �s a szex r�v�n maradhat fenn, �s tal�n a szerelemben �s a szeretkez�sben rejlik a legnagyobb �talak�t� er�. Ezeket a tan�t�sokat azonban nem szabad kev�sb� komolyan venni, vagy alacsonyabbra �rt�kelni, csak mert nem kell egymilli� aranytall�rt fizetn�nk a mesternek, hogy hossz� �vek alatt megtan�tsa. Becs�lj�k meg �ket, �s sz�mtalan m�don megh�l�lj�k. Olvassuk, �s olvassuk �jra, gyakoroljuk, �s osszuk meg m�sokkal is. Min�l t�bb �r�met adunk, ann�l t�bb �r�mben r�szes�l�nk. Gy�gy�tsunk �s meggy�gy�ttatunk. Ez a taoista szexu�lis tan�t�sok val�di titka. JEGYZETEK BEVEZET�S 1. Miut�n ezeket a besz�mol�kat olvasta, Dr. med. Herant Katchadourian, a Fundamentals of Human Sexuality (Az emberi szexualit�s alapjai) c�m� k�nyv szerz�je arra a k�vetkeztet�sre jutott: "A r�gi k�naiak vil�gosan ismert�k a k�l�nbs�get a mag�ml�ses �s a mag�ml�s n�lk�li orgazmus k�z�tt. Akik elsaj�t�tott�k az ut�bbi m�v�szet�t, elker�lt�k az ingerelhetetlens�gi szakaszt [m�s szavakkal nem vesz�tett�k el a mereved�s�ket], ami lehet�v� tette, hogy elny�jts�k a k�z�s�l�st t�bb mag�ml�s n�lk�li orgazmusig." (292. oldal). 2. A f�rfi�i szexualit�sr�l vezetett h�res tanulm�nya sor�n Kinsey felfedezte,hogy "az orgazmus l�trej�het az ond� kibocs�t�sa n�lk�l is... Ezek a f�rfiak val�di orgazmust �lnek �t, amelyet nem esik nehez�kre felismerni akkor sem, ha nem j�r ejakul�ci�val." Ld. Kinsey �s m�sok, Sexual Behavior in the Human Male (Az emberi h�mek szexu�lis viselked�se), 158-159. oldal. 3. Hartman �s Fithian, Any Man Can (B�rmelyik f�rfi k�pes), 157. oldal. 4. Natalie Angier, New York Times, 1992. dec. 3., 1. oldal. ELS� FEJEZET: A BIZONY�T�K A NADR�GBAN 1. Sok ember, akik tagadj�k a f�rfi t�bbsz�r�s orgazmus�nak lehet�s�g�t, �sszet�veszti az orgazmust �s a mag�ml�st. Az �tt�r� szexu�lis kutat�k, William Masters �s Virginia Johnson, 1966-ban megjelent k�nyv�k, a Human Sexual Kesponse (Emberi szexu�lis reakci�) egyik fejezet�nek a "A f�rfi orgazmusa (mag�ml�s)" c�met adt�k. Kutat�saik sor�n meg�llap�tott�k, hogy csak n�h�ny vizsg�lati alany l�tszott k�pesnek ism�telt orgazmusra mag�ml�s ut�n. Katchadourian kifejti azonban: "T�bb friss bizony�t�k sugallja, hogy a t�bbsz�r�s orgazmus nem ritkas�g, ha a f�rfi mag�ml�s n�lk�l el�g�l ki." V�g�l Masters �s Johnson is megk�l�nb�ztett�k az orgazmust, amely "hirtelen, ritmikus izom�sszeh�z�d�sokkal j�r a medencei r�gi�ban �s a test egy�b t�jain, eloszlatva a felgy�lemlett szexu�lis fesz�lts�get, �s ezt az �lm�nyt ment�lis �rzetek k�s�rik", �s a mag�ml�st, ami egyszer�en csak "az ond� kil�vell�se". Ataoista szex mindig a t�bbsz�r�s orgazmusra tan�tott�k a f�rfit, nem t�bbsz�r�s mag�ml�sre. 2. A reichi�nus pszichoter�piai iskola megk�l�nb�zteti a climax-ot, amely a nemi

szervek izom�sszeh�z�d�sa, �s az orgazmus-t, ami a defin�ci� szerint az eg�sz testre kiterjed. B�r ez a k�l�nbs�gt�tel hasznos lehet a climax (�s az orgazmus) valamint a mag�ml�s sz�tv�laszt�s�nak tanul�sakor, m�gis t�l merevnek t�nik. A szexu�lis gy�ny�r folyamat�ban a climax �s az orgazmus k�z�tti hat�rvonal gyakran elmos�dik. Ez�rt a jelen k�nyv c�lj�t illet�en a climaxr�l (vagy nemi szervi kontrakci�kr�l) csak mint az orgazmus egyik aspektus�r�l besz�l�nk. 3. Dunn �s Trost, "Male Multiple Orgasms: A Descriptive Study" (A f�rfi t�bbsz�r�s orgazmusa: le�r� tanulm�ny), Archives of Sexual Behavior (A szexu�lis viselked�s arch�vuma), 382. oldal. 4. A meg�llap�t�sokat a Nature magazinban publik�lt�k. Voorhies �rja: "A szex �s a hal�l az �let k�t alapvet�, m�gis szeg�nyesen ismert oldala. Gyakran kapcsolatban �ll�nak tekintik �ket, mert a szaporod�s a szomatikus [testi] n�veked�s �s fenntart�s korl�tozott er�forr�sainak eloszt�s�t ig�nyli. Ezt az er�forr�smegoszt�st a p�rosod� �llatokn�l, amit gyakran a szaporod�s �r�nak neveznek, rendszerint az �llatok �lettartam�nak, megr�vid�l�s�vel fejezik ki. ... A p�rz� h�m �lettartam�nak r�vid�l�s�t a jelek szerint nem a p�rz�s fizikai folyamata, hanem a j�rul�kos ond�termel�s okozza. Ezt a k�vetkeztet�st al�t�masztja, hogy a cs�kkent ivarsejttermel�ssel rendelkez� mut�ns egyedek �tlagos �lettartama k�r�lbel�l 65%-kal n�tt mind a p�rz� h�mek, mind a hermafrodit�k eset�n. ... Ez ellentmond a hagyom�nyos biol�giai feltev�snek, miszerint a nagy m�ret� [pet�k] termel�se k�lts�gesebb, mint az apr� h�mivarsejtek�." Wayne A. Van Voorhies, "Production of Sperm Reduces Nematode Lifespan" (Az ivarsejttermel�s cs�kkenti a nemat�d�k �lethossz�t), Nature, 360. sz.. (1992. dec. 3.), 456-58. oldal. M�SODIK FEJEZET: ISMERD MEG TENMAGAD! 1. A nyugati orvosl�s feloszt�sa: (1) latens (felt�lt�d�) f�zis; (2) tumescens (duzzad�) f�zis; (3) teljes erekci�s f�zis; �s (4) merev-erekci�s f�zis. Id�nk�nt a pre- �s poszterekci�s f�zisokat (flaccid illetve detumescent) is hozz�adj�k. 2. T�bb �jabb tanulm�ny is felvetette a gyan�t, hogy a vasectomia �sszef�gghet a prosztatar�kkal. D�nt�s m�g nem sz�letett, de Dr. Stuart S. Howards azt �rja a Western Journal of Medicine-ben, hogy "A prosztatar�k �s a vasectomia k�z�tt lehets�ges �sszef�gg�st n�mi k�telked�ssel kell szeml�lni, mivel k�t m�sik tanulm�ny, melyek k�z�l az egyik hossz� t�v� ut�vizsg�latokat is beiktatott, nem tal�lt semmilyen kock�zatot fokoz� hat�st. Emellett nem l�tezik biol�giailag tarthat� magyar�zat sem a vasectomia �s a prosztatar�k k�z�tti kapcsolatra." (160. �vf. 2. sz. [1994 febru�r]: 166. oldal). Mivel az orvosok nem ismerik a prosztatar�k okoz�j�t, a nyugati orvosl�s eszk�zeivel nagyon neh�z megmagyar�zni a vasectomi�val val� kapcsolat�t. 3. A keleti szexualit�s sok megfigyel�je �s szkeptikusa - t�vesen - �sszekeveri a retrogr�d ejakul�ci�t a taoist�k �ltal el��rt mag�ml�s-mentess�ggel. HARMADIK FEJEZET: HOGYAN LEHET�NK MULTIORGAZMUSOSAK? 1. Teremt�s k�nyve 3 8: 8-10. A bibliai t�rv�ny szerint, amikor a f�rfi ut�d n�lk�l hunyt el, testv�r�nek k�teless�ge volt megterm�keny�teni annak �zvegy�t, hogy a fiv�re csal�df�ja folytat�dj�k. 2. Nyugaton az orvosl�s �s az erk�lcs, sajnos, gyakran �sszekapcsol�dik. 1758-t�l kezd�d�en, S. A. Tissot, sv�jci orvos m�ve, az Onania, avagy �rtekez�s az �nkiel�g�t�s �ltal okozott betegs�gekr�l, megjelen�se ut�n, a nyugati gy�gy�szat, �s k�l�n�sen a pszichi�tria megalapozatlanul �ll�totta, hogy a maszturb�l�s

elmebajt okoz. Az �rvek t�bbs�ge azon a megfigyel�sen alapult, hogy az elmebetegek maszturb�ltak. Senki nem vette a f�rads�got, hogy ut�naj�rjon, vajon az �nkiel�g�t�s nem lehet-e a (tilt�sokt�l, g�tl�sokt�l nem korl�tozott) emberi szexualit�s term�szetes r�sze, �s hogy mind az �p, mind a zavarodott elm�j� emberek maszturb�lhatnak, ahogyan �tkeznek �s alszanak is. (ATao szerint a t�l gyakori mag�ml�s betegekn�l �s eg�szs�gesekn�l egyar�nt "agyelsz�v�s"-t okozhat.) 1882-ben megjelent k�nyv�ben, a Psychopathia Sexualis c�m�ben, Richard von KrafftEbing, az akkori vil�g egyik vezet� pszichi�tere egyenesen abnorm�lisnak �s betegesnek �t�lt mindenf�le, nem szaporod�st c�lz� szexu�lis tev�kenys�get. 3. Kinsey meg�llap�totta, hogy a k�z�piskol�t v�gzett amerikai f�rfiak 95 sz�zal�ka (21 �ves kor alatt) v�gzett �nkiel�g�t�s. A f�iskolai hallgat�k k�z�tt az ar�ny m�g magasabb volt. 4. M. Hunt, Sexnal Behavior in the 1970 (Szexu�lis viselked�s az 1970-es �vekben valamint R. Levin �s A. Levin, "Sexual pleasure" (Nemi �r�m), Redbook (1975 szeptember), 51-58. oldal, id�zet Zilbergeld, The NewMale Sexuality (A f�rfiak �j szexualit�sa) c�m� k�nyv�ben, 128. oldal. 5. A kutat�k k�vetkeztet�se, hogy "az �nkiel�g�t�s olyan, mint az erotika �s a gyakori szexu�lis k�pzelg�sek - nem elterel�se, levezet�se, hanem ink�bb r�sze az akt�v szexu�lis �letm�dnak." Ld. Michael �s m�sok, Sex in America (Szex Amerik�ban), 158-165. oldal. 6. A korszer� technika seg�ts�g�vel ma m�r megfigyelhetj�k az ivarsejtek meg�l�nk�l� tev�kenys�g�t izgalmi �llapotban. A viszonylagos mozdulatlans�gb�l az ivarsejtek rendk�v�li sebess�ggel kezdenek csapkodni a farkukkal. Ez a mechanikai energia a f�rfiak szexu�lis energi�j�nak egyik nyilv�nval� forr�sa. NEGYEDIK FEJEZET: ISMERD MEG PARTNERED! 1. Anthony Pietropinto �s Jacqueline Simenaut, Beyond the Male Myth (T�l a f�rfi�i m�toszon, New York: Signet, 1977), id�zet Brauer �s Brauer, The ESO Ecstasy Program (magyarul: ESZO - Elny�jtott szexu�lis orgazmus c�mmel), 27. oldal. 2. Barbach, ForEach Other (Egym�s�rt), 66. oldal. Ld. m�g Belzer, Whipple �s Moger "On Female Ejaculation" (A n�i ejakul�ci�r�l). 3. Sigmund Freud, a modern pszichol�gia atyja, �s �ltal�ban v�ve szipork�z� teoretikus, ebben az esetben hatalmasat t�vedett. 1920-ban azt �ll�totta, hogy a csikl� a h�mvessz� cs�kev�nyes v�ltozata, emiatt a n�k - ahogy � nevezte "p�niszirigys�get" �reznek. Arra a k�vetkeztet�sre jutott, hogy a klitor�lisan kiel�g�l� n�k szexu�lisan �retlenek, �s hogy az "igazi n�k" vagin�lisan el�g�lnek ki. Csavaros, nem-de? Sajnos ez a n�zet 1953-ig tartotta mag�t, am�g Kinsey fel nem szabad�totta a csikl�i orgazmust az �retlens�g b�lyege al�l, amikor bemutatta, hogy a megk�rdezett n�k fele csikl�j�nak ingerl�s�vel jut el a kiel�g�l�sig, �s hogy semmilyen bizony�t�k nincs, amely al�t�masztan�, hogy �retlenebbek lenn�nek, mint a h�velyi ingerl�ssel kiel�g�l� n�t�rsaik. �T�DIK FEJEZET: HOGYAN LEHET�NK MULTIORGAZMUSOS P�ROK? 1. Vil�gos hatalmi �sszef�gg�sek l�that�k a k�nai h�l�szob�k �s a polig�mia eg�sz int�zm�nye (feles�gek, �gyasok) k�z�tt a hatalomv�gyt�l f�t�tt nemess�g k�r�ben. Emellett sok k�s�bbi taoista sz�veg a nemek csat�j�r�l �r az �gyban, pedig a korai �r�sok nyilv�nval�an a felek (k�l�n�sen a n�k�vel) gy�ny�r�vel �s eg�szs�g�vel foglalkoztak.

2. A Ching (Az �t �s Er�ny k�nyve) 1.5. 3. "A fert�z�sek ar�nya a jelenlegi legvesz�lyeztetettebb csoportokon �s partnereiken k�v�l k�r�lbel�l 1:100 000." Emberi Szexualit�st Vizsg�l� Int�zet, Complete Guide to Safer Sex (R�szletes �tmutat� a biztons�gos szexhez), 43. oldal. HATODIK FEJEZET: GARANT�LT KIEL�G�L�S 1. Hartman �s Fithian, 157. oldal. 2. Az 1950-es �vekben a szexol�gus kutat�, Alfred Kinsey, besz�molt, hogy a f�rfiak h�romnegyede a k�z�s�l�s megkezd�se ut�ni k�t percen bel�l ejakul�l. A legt�bb n� k�t percn�l l�nyegesen hosszabb ingerl�st ig�nyel egyetlen kiel�g�l�shez is, h�t m�g t�bbh�z. Huszon�t �vvel k�s�bb a Redbook Report on Female Sexuality (Redbook-jelent�s a n�i szexualit�sr�l) arr�l sz�molt be, hogy a megk�rdezett n�k h�romnegyede rendszeresen kiel�g�l a k�z�s�l�sek sor�n, �s hogy legt�bbj�knek legal�bb hat-t�z percig tart� ingerl�sre volt sz�ks�g�k az orgazmushoz (Tavris �s Sadd, The Redbook Report on Female Sexuality, New York: Delacorte Press, 1977). A Chicag�i Egyetem �ltal v�gzett egyik legfrissebb szexu�lis felm�r�s szerint a v�laszol� f�rfiak 79, a n�k 86 sz�zal�ka �ll�totta, hogy legut�bbi szeretkez�se tizen�t percn�l tov�bb tartott. A f�rfiak h�sz, a n�k 15 sz�zal�ka sz�molt be egy �r�n�l hosszabb szeretkez�sr�l (Michaei �s m�sok, Sex ni America, 136. oldal t�bl�zat). B�r nem a t�nyleges k�z�s�l�s idej�t jelzi, ugyanakkor a sz�m k�ts�gtelen�l t�vol �ll Kinsey �tven �vvel kor�bbi lehangol� adatait�l. 3. A tanulm�ny 805 hivat�sos �pol�n�t�l gy�jt�tt adatokon alapul, akiknek 42,7 sz�zal�ka multiorgazmusos volt. Az eredm�nyeket k�z�lte a Psychology Today (25. �vf., 4. sz. [1992 j�lius-augusztus]: 14. oldal). 4. Az egyik orvosi felszerel�seket gy�rt� v�llalat olyan biofeedback sz�m�t�g�pet fejlesztett ki, amelynek tampon alak� szond�j�t a h�velybe illesztve jelzi a n�nek kontrakci�i erej�t. Ennek a kis k�sz�l�knek az �ra meghaladja az ezer doll�rt, de ehelyett igaz�b�l el�g egy olcs� k�toj�s, mint amilyet a taoista n�k �vezredek �ta haszn�lnak h�velyi izmaik er�s�t�s�hez. 5. A keleti szexu�lis hagyom�nyban r�g�ta ismeretes, hogy a n�k ejakul�lhatnak. Az ut�bbi h�sz �vben a n�i ejakul�ci�t laborat�riumi vizsg�latok is meger�s�tett�k (ld. Ladas �s m�sok, The C-spot - A G-pont), filmre vett�k, k�mcs�be z�rt�k �s kielemezt�k. B�r pontos eredete �s funkci�ja nem vil�gos, az ejakul�tum vegyelemz�s szerinti �sszet�tele a f�rfi ond�folyad�khoz hasonl� (ld. 4. fejezet). 6. Mead arra k�vetkeztetett, hogy ezir�ny� kultur�lis elv�r�sok h�j�n az arapas n�k t�nylegesen nem el�g�ltek ki. Egy m�sik magyar�zat szerint �k is ugyanazt tapasztalt�k, amit mi Nyugaton, a laborat�riumainkban orgazmusnak nevezn�nk, csak nem �gy h�vt�k. Ez el�fordulhat sok nyugati n�vel is, ahogy arra Lonnie Barbach r�mutatott. 7. Barbach, ForEach Other, 71. oldal. HETEDIK FEJEZET: YANG �S YANG 1. Tannahill, Sex in History (Szex a t�rt�nelemben), 179. oldal.

2. Stephen T. Chang, The 'Tao ofSexology (A szexualit�s ta�ja), 62. oldal. NYOLCADIK FEJEZET: MIEL�TT H�VN� A CS�SZEREL�T 1. A jade h�l�szoba titkai, id�zet Jolan Chang, The Tao of Love and Sex (magyarul: A tao tan�t�sai szerelemr�l �s szexr�l) c�m� k�nyv�ben, 79. oldal. 2. Tanagho �s McAninch, Smith's General Urology (Smith-f�le �ltal�nos urol�gia, Collins �s m�sok, 1983; Legros, Mormont �s Servais, 1978; Montague �s m�sok, 1979; Spark, White �s Connolly, 1980), 700. oldal. 3. Van n�h�ny kezel�si m�d, p�ld�ul a v�kuum�sszeh�z�sos eszk�z�k, intrav�n�s �rt�g�t�-befecskendez�s �s p�nisz-prot�zisek, amelyek a szervi eredet� szexu�lis probl�m�kkal k�zd� f�rfiak r�sz�re is lehet�v� teszik a mereved�st. 4. A h�mvessz�-megnagyobb�t�sr�l sz�l� besz�mol�k egy�ltal�n nem sz�m�tanak �jdons�gnak. A klasszikus 17. sz�zadi k�nai reg�ny�ben (A szerelem imasz�nyeg�n) Li Yu le�rja, hogy a f�h�sbe egy kutya h�mvessz�j�t oper�lj�k, hogy megn�velj�k term�szetes adotts�gait. Ez ak�r val�di eset, ak�r a szerz� kital�ci�ja, nagyon val�sz�n�, hogy akadtak k�nai orvosok, akiket - n�h�ny jelenkori plasztikai seb�szhez hasonl�an - ink�bb a p�nz motiv�lt, mint a gy�gy�t�s. Az sem k�ts�ges, hogy nem l�tezhetn�nek olyan f�rfiak n�lk�l, akik mint manaps�g is, hajland�k a k�s al� fek�dni abban a rem�nyben, hogy n�velhetik "f�rfiass�gukat". 5. Brauer�k is id�znek egy ellen�rz�tt angliai tanulm�nyt 1975-b�l, amelyben l�that�an tart�s hossz- �s vastags�gn�veked�st �rtek el a f�rfiak bizonyos gyakorlatokkal. 6. Niels Skakkebaek kutat�s�r�l �s Louis Guilette kongresszusi "tan�s�gt�tel�"-r�l besz�molt a Newsweek egyik cikke, c�me: "The Estrogen Complex" (Az �sztrog�n komplexus), 1994. m�rc. 21., 76. oldal. 7. Tanagho �s McAninch, Smith's General Urology, 677. oldal. KILENCEDIK FEJEZET: SZERETKEZ�S EGY �LETEN �T 1. Kinsey �s m�sok, Sexual Behav�or �n Human Male, 226. oldal. 2. Winn �s Newton, 1982. Id�zi Katchadourian, Fundamentah of Human Sexuality (Az emberi szexualit�s alapjai), 385. oldal. 3. A 61 -71 �ves f�rfiaknak t�bb mint 75 sz�zal�ka legal�bb havonta egyszer r�szt vesz nemi k�z�s�l�sben; ezenk�v�l a 61-65 �vesek 37 sz�zal�ka �s a 66-71 �vesek 28 sz�zal�ka legal�bb hetente egyszer. A 66-71 �ves koroszt�lyba tartoz� f�rfiaknak csak 10 sz�zal�ka (m�g a n�knek 5 sz�zal�ka) �ll�totta, hogy nincsenek szexu�lis v�gyai. A Consumer Reports 4246 f�rfit �s n�t �rint� felm�r�se. Besz�mol� Katchadourian Fundamentah of Human Sexuality c. k�nyv�ben, 385. oldal. 4. Dunn �s Trost, "Male Multiple Orgasms", 385. oldal. 5. Masters �s Johnson, Human Sexual Inadequacy (Az emberi szexu�lis m�k�d�sk�ptelens�g). Boston: Little Brown, 1970. 6. Ann Landers egy 141 ezer 17 �s 93 �ves kor k�z�tti f�rfira �s n�re kiterjed� felm�r�st vezetett. Meg�llap�totta, hogy ezeknek az embereknek a 82 sz�zal�ka �rezte �gy, hogy a h�zass�g ut�ni szex sokat vesz�tett �lvezetess�g�b�l. Id�zi

Brauer �s Brauer, The ESO Ecstasy Program, 4. oldal. 7. Zilbergeld, The New Male Sexuality, 375. oldal. 8. Kinsey �s m�sok, Sexual Behavior in Human Male, 579. oldal. 9. Time magazin, 1993. febru�r 15., 39. oldal. Helen Fisher, a The Anatomy of L�ve (A szerelem k�rbonctana) c�m� k�nyv szerz�je jelenti ki az endorfinokr�l: "Ez az egyik oka, mi�rt �rezz�k olyan sz�rny�nek, amikor a szeret�nk elhagy vagy meghal. Ezut�n nem kapjuk meg a napi nark�-adagunkat." 10. ChuckNorris, The Secret of Inner Strength (A bels� er� titka, Charter, 1989), 163-164. oldal, id�zi Zilbergeld, The New Male Sexuality, 573. oldal. Berni� Zilbergeld k�nyv�ben remek�l kifejti, mit tehetnek a f�rfiak a fiaik�rt. O j�val nagyobb terjedelemben foglalkozik a k�rd�ssel, mint amennyi ebben a k�nyvben a rendelkez�s�nkre �ll, �s k�l�n�sen hasznosak javaslatai azoknak az ap�knak, akik megpr�b�lj�k lek�zdeni a sok�ves elidegened�st vagy t�voll�tet, valamint az elv�ltaknak. 11. A taoista tan�t�sok szerint az �sszeh�z�d�s �s t�gul�s, azaz a l�ktet�s, amit orgazmusnak nevez�nk, �lland�an folyik az univerzumban. Az orgazmust ez�rt gyakran "�ce�nszer�"-nek tapasztaljuk, ami a vil�gmindens�ggel val� egys�g �rzet�t kelti benn�nk. S nem v�letlen�l �rezz�k �gy, hiszen val�ban egyek vagyunk az univerzummal. A K�NYV ILLUSZTR�CI�I ELS� FEJEZET 1. Egy multiorgazmusos f�rfi izgalmi g�rb�je 4 M�SODIK FEJEZET 2. A f�rfi szexu�lis anat�mi�ja 12 3. A Mikrokozmikus P�lya 16 4. Az orgazmusos potenci�l 26 HARMADIK FEJEZET 5. Hasi l�gz�s 35 6. A PC izom 38 7. A h�mvessz� reflexol�gi�ja 45 8. A mag�ml�s k�sleltet�se elszor�t�ssal 51 9. Herezacsk�pr�s 52 10. Az energia felh�z�sa a koron�hoz 56 11. A nyelv sz�jpadl�shoz �rint�se 60 12. Az energia leenged�se a k�ld�kh�z 62 13. Keresztcsonti �s koponyai pumpa 64 14. Az energia leenged�s a l�bhoz �s a l�bfejhez 66 15. A k�ls� retesz 76 16. A farkcsont �s a v�gb�l k�z�tti bem�lyed�s massz�roz�sa 80 17. A keresztcsonti lyukak massz�roz�sa 80 NEGYEDIK FEJEZET 18. A n� szexu�lis anat�mi�ja 91 19. Diszkr�t �s folytonos t�bbsz�r�s orgazmus n�kn�l 101 �T�DIK FEJEZET 20. Sek�ly �s m�ly l�k�sek 113

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ki-be �s fel-le ir�ny� l�k�sek 115 A h�vely reflexol�giai pontjai 116 A keresztcsont forgat�sa 117 A f�rfi fel�l p�z 122 A n� fel�l p�z 126 Oldals� p�z 127 A f�rfi h�tulr�l p�z 128 A Tao szimb�luma 130 Energiacsere 131

HATODIK FEJEZET 30. A szem�remtesti �s a medencei ideg 158 31. A n� PC izma 163 32. A k�toj�s gyakorlat 167 33. A m�h 171 34. A m�h hely�nek meghat�roz�sa 171 35. A szexu�lis energia felh�z�sa 173 NYOLCADIK FEJEZET 36. Heremassz�zs 194 37. Here�t�get�s 194 38. A h�mvessz� �s a here inainak ny�jt�sa 194 39. A h�mvessz� t�v�t �s a szem�remcsontot �sszek�t� f�ggeszt� szalag 196 GYAKORLATOK 1. Hasi l�gz�s 35 2. Sz�z l�gz�s 37 3. Az �raml�s meg�ll�t�sa 39 4. PC izomfelh�z�sok 41 5. �n-�r�mszerz�s 49 6. Az orgazmus �s a mag�ml�s elv�laszt�sa 53 7. A hideg felh�z�s 57 8. A nagy felh�z�s 70 9. Szell�ztet�s 73 10. A k�ls� retesz 77 11. Medencei massz�zs 78 12. A nagy felh�z�s szeretkez�s k�zben 121 13. L�lekt�rsi egy�ttl�t (szexu�lis energiacsere) 129 14. L�gy behatol�s 189 15. Heremassz�zs 193 16. A h�mvessz� megnagyobb�t�sa 197 17. Seg�ts�g a prosztat�nak 203 18. �rint�s medit�ci� 204 19. A v�gb�l z�r�izom er�s�t�se 210 PARTNER GYAKORLATOK 1. 2. 3. 4. 5. Az �raml�s meg�ll�t�sa 164 PC izomfelh�z�sok 164 A teljes h�vely er�s�t�se 166 Az orgazmusok elm�ly�t�se 170 A nagy felh�z�s n�knek 172

V�LOGATOTT IRODALOM

Anand, Marg�. The Art ofSexual Ecstasy: The Path ofSacred Sexuality for Western Lovers: Los Angeles: Jcremy P. Tarcher, 1989. Barbach, Lonnie. For Each Other: Shanng Sexual Int�macy. New York: Anchor Books, 1983. Belzer, E, Whipple, B. and W. Moger. "On Female Ejaculation". Jourlan ofSex Research 20 (1984): 403-406. Brauer, Alan P., and Donna J. Brauer. ESO: The New Promise of Pleasure for The ESO Ecstasy Program. New York: Warner Books, 1990. Couples in L�ve. New York: Warner Books, 1983. Chang, Jolan. The Tao oflove and Sex: The Ancient Chinese Way to Ecstasy New York: E. P. Dutton, 1977. The Tao of the Loving Couple: True Liberation Through the Tao. New York: E. P. Dutton, 1983. Chang, Stephen T. The Tao ofSexology: The Book of Infimte Wisdom. San Francisco: Tao Publishing, 1986. Chu, Valentin. The Yin-YangButterfly: Ancient Chinese Sexual Secrets for Western Lovers. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, 1993. Dunn M., and Trost, J. "Male Multiple Orgasms: A Descnptive Study". Archives of SexualBehavior 18, no. 5. (1989): 377-87. Federation of Feminist Women's Health Centers. A New View of a Womar�s Body. West Hollywood, CA: Feminist Health Press, 1991. Gray, John. Mars and Venus in the Bedroom. New York: HarperCollins Publishers, 1995. Harman, William, and Marilyn Fithian. Any Man Can: The Mulliple Orgasmic Techmque for Every LovingMan. New York: St. Martin's Press, 1984. Hite, Shere. The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality New York: Macmillan, 1976. The Institute for Advanced Study of Human Sexuality. The Complete Guide to SaferSex. Edited by Ted Mcllvenna. Fort Lee, KJ: Barricade Books, 1992. Katchadourian, Herant. Fundamenlals of Human Sexuality. 4th ed. New York: Holt, Rinehartand Winston, 1985. Keesiing, Barbara. How to Make L�ve Ali Nigh� and Drive a Woman Wild. New York: HarperCollins Publishers, 1994. Kinsey, Alfred C, Wardell B. Pomeroy, and Clyde E. Martin. Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W. B. Saunders, 1948 Kinsey, Alfred C, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin and Paul H. Gebhard. Sexual Behavior in the Human Female. Philadelphia, W. B. Saunders, 1953.

Ladas, Alice Kahn, Beverly Whipple, and John D. Perry. The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality. New York: Holt Rmehart and Winston, 1982. Dell Paperbacks, 1 983. Masters, William H., Virgima E. Johnson, and R�bert C. Kolodny. Masters and Johnson on Sex and Human Loving. Boston: Little, Brown and Company, 1986. (Revised edition of hl uman Sexuality \2n� ed. 1985]) MiChael, Robert T, John H. Gagnon, Edward O. Laumann, and Gina Kolata. Sex in America. Boston: Little, Brown and Company, 1994. Reich, Wilhelm. The Function ofthe Orgasm Translated by Vmcent R. Carfagno, New York: Farrar, Straus and Giroux, 1973. Reid, Daniel P. The Tao of Health, Sex and Longevity. New York: Simon and Schuster, 1989. Robbins, M. B., and G. JD. Jensen. "Multiple Orgasms in Maies". Journal ofSex Research 14 (1978): 21-26. Schipper, Kristofer. The Taoist Body. Berkeley: University of California Press, 1993. Silverstein, Charles, and Felice Picano. The NewJoy ojGay Sex. New York: HarperColIins Publishers, 1992. Stoppard, Miriam. TheMagic ofSex. New York: Dorling Kindersley, 1991. Tanagho, Emil A., and Jack W. McAninch, eds. Smith's General Urology, 13th ed. Norwalk, CT: Appleton and Lange, 1992. Tannahill, Reay. Sex in History. Rev. ed. London: Cardinal, 1989. Wile, Douglas. Art of the Bedchamber: The Chinese Sexual Yoga Classics Including Womeris Solo Meditation Texts. Albany: State University of New York Press, 1992. Zilbergeld, Berni�. The New Male Sexuality. New York: Bantam Books, 1992. F�GGEL�K GY�GY�T� TAO K�NYVEK �S OKTAT�K A jelen k�nyvben ismertetett szexu�lis gyakorlatok egy teljes fizikai, �rzelmi �s szellemi fejleszt� rendszer, a Gy�gy�t� Tao r�szei, amely rendszer a taoista hagyom�ny gyakorlati tan�t�sain alapul. Al�bb felsoroljuk Mantak Chia tov�bbi k�nyveit (a magyar nyelven is megjelentek c�m�t magyarul is megadjuk). GY�GY�T� TAO K�NYVEK Awaken Healing Energy Through the Tao Awaken Healing Light of the Tao (t�rsszerz�: Maneewan Chia) magyarul: A Tao Gy�gy�t� F�ny�nek fel�breszt�se

Bon� Marrow Nei Kung: Iron Shirt CHI Kung III (t�rsszerz�: Maneewan Chia) C/i� Nei Tsang: Internal Organ Chi Massage (t�rsszerz�: Maneewan Chia) Chi Self-Massage: The Taoist Way of Rejuvenation magyarul: Chi-fejleszt� �nmassz�zs: A fiatals�g meg�rz�s�nek �s visszaszerz�s�nek taoista m�dszerei Fusion of the Five Elements I (t�rsszerz�: Maneewan Chia) magyarul: Az �t Elem f�zi�ja 1. Healing L�ve Trhough the Tao: Cultivating Female Sexnal Energy (t�rsszerz�: Maneewan Chia) - magyarul: Gy�gy�t� Szerelem The Inner Structure of Tai Chi: Tai Chi Chi Kung I. (t�rsszerz�: J�an Li) Iron Shirt Chi Kung I: Internal Organs Exercise Taoist Secrets of L�ve: Cultivating Male Sexnal Energy (t�rsszerz�: Michael Winn) - magyarul: Taoista szerelmi titkok Taoist Ways to Transform Stress into Vitality magyarul: A stressz �leter�v� alak�t�s�nak taoista m�dszerei A Gy�gy�t� Tao k�nyvek, audio- �s videokazett�k (angol nyelven) megrendelhet�k a Universal Tao Publications c�m�n: 274 Moo 7, Luang Nua, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand Tel: +66 (53) 495-596 (vagy 97, 98, 99) Fax: 495-852 Email: universaltao@universal-tao.com vagy info(< tao-garden.com Website: www.universal-tao.com www.taogarden.com A magyar nyelv� k�nyvek megv�s�rolhat�k a k�nyvesboltokban �s a k�nyv�rusokn�l vagy megrendelhet�k az Elix�r K�nyvesboltb�l (1138 Bp. R�v�sz u. 2/c. Tel.: 3496568) illetve az interneten: www.libri.hu vagy www.uhu.hu GY�GY�T� TAO OKTAT�K Vil�gszerte t�bb mint h�romsz�z Gy�gy�t� Tao oktat� m�k�dik, akik rendszeresen tartanak tanfolyamokat k�l�nf�le gyakorlatokr�l, pl. szexu�lis kungfu, Tai Chi, Chi Kung. A tanfolyamokr�l �rdekl�dni lehet a fenti c�men vagy a magyarorsz�gi Gy�gy�t� Tao oktat�t�l (lev�lben): Erdei Edit, 1063 Budapest, Bajnok u. 26.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->